Başmuharriri:
Ahmet   Emin   YALMAN
VATNEVİ — Cafcalofrlu, Molla Fenarİ S. 32 Telefon: 24136 — Telgraf VATAN ist
4  NİSAN    1941
CUMA
LÜftfi
Fiyatı: 5 Kuruş
SİYASÎ  SABAH   GAZETESİ
Yıl: I — Sayı: 220
" Ahpap „ m " Haftadan
Haftaya,, sı
Bugün 4 üncü Sayfamızda
Gerilerde Bulunanlar da And içtiler
Biz vazife başına giden subaylara, erlere ne kadar güveniyorsak, onlar da gerilerde kalanlara ayni güveni duyabilmelidirler.
Yazan: Ahmet Emin YALMAN
vvel'ki gün    binlerce genç yedek    subayımız  and  i-çerden   içlerinden biri,  Salâhat-tın  Uunday,   biitün  arkadaşlarının  ruhundaki ateşi,  imanı,  azını ifade edecdk güzel sözler soy- | lcdı. Bu sbzüerı dun gazetesince ı okulken,     gözleri    yaşarmıyan, . ruhunda tatlı tatlı ihtizazlar duy- j nnyan  b«r  TüıUt  tasavvur  edemiyoruz.
Saıaharttin   Giinîday,   gözümü* önünde, bir dinide bilgi meşale-1 si, diğer dinde kılıç    tutan  bir J genç kahramanın  tımsaLını canlandırıyor.    Bu kahraman  erlik | meydanına giderken,   beraberinde, babasının ÇanakkaLede, İnö-nünde, Sakaryada,  Dumlupınar-da yarattığı  zafer    âbidelerinin haremi ve taşını taşıyor.
Yarın yurdumuza vahşi kollar uzanırsa, genç kaıhraman me-şaleaüe onları yakacak, kıljcile kesecek, manevî harcile ve taşi-le de yeni kahramanlık âbideleri yaratacak... Çünkü Türk miileti, yaşamak ertdısesile istiklâlini feda eden rmlletkerden değildir. Türk, istiklâli için can vermekten hiçbir zaman, hiçbir an çekinmemiştir. Bu yılmaz millet, dünya durdajkça sarsılmaz ve yıkılmaz btr kale halinde bulunacaktır. Bugünkü Türk nesli, cet-lerinin dünya tarihine hasrettiği örneklere lâydt evlâtlardır..
Genç. kahramanlar; «Karada, denizde, havada, heT zaman ve her yerde millete, cumhuriyete doğruluk ve muhabbetle hizmet edeceğine..., askerliğin namusunu ve Türk sancağının şerefini canla-nndam aziz bileceklerine, icabında vatan ve cumhuriyet uğrunda seve seve canlarım feda edeceklerine» namusları üzerine and içerken, Türk milletinin her ferdi de bu andı kendi hesabına, bükülmez bir azimle, müsterih bir vicdanla tekrar etmiştir.
Bu genç kahramanlar gibi, canlı hizmebler görmek ve gelebilecek bir düşmana kargı göğsümüzü ve süngümüzü siper etmek hepimize nasip olmıyacak-tır. Fakat varlığımızı ve istiklâlimizi müdafaa etmek mecburi-yetile karşılaşırsak her birimiz, kendi s ah almazda, kendi köşemizde Türk ordusunun faal bir subayı, bir eri imişiz gibi, vazife görmiye medburuz. Kendi fâjıî varlığımızdan, hattâ çolu-ğumuzun, çocuğumuzun varlığından evvel vatanı düşünmek, kendi ferdî ertdişe ve menfaatlerimizden Türk varlığı hesabına her feragat ve feda'kârlığı göstermek hepimizin ayni derecede borcujnuzdu r.
Bize yaklaşan fırtınalar karşısında, daima kalbimizi rahat, ruhumuzu pek tutmalıyız. Türk birlik ve imanının titiz bir bekçisi vazifesini görmeği hiçbir dakika hatırdan çıkarmamalıyız. Her bozguncu his, bizi daima uyanrit ve mukavemet halinde bulmalı, and içip vazife başına giden subaylara, erlere biz ne kadar güvenirsek, onÜar da gerilerde hepimizin birden sarsılmaz bir kale teşkil ettiğimize ayni güvenle inanaibilmelidirler. Hele Türk Istanbulun yanılmasında bir de kozmopolit İstanbul bulunduğu için İstanbulda yaçı-yanlann bu husustaki vazifeleri daha mühim ve naziktir.
Vazife basma giden subaylar, erler ffbir can borcumuz var, i-cap ederse seve seve veririz» diyorlar. Geri cepheleri bekliyen bütütı millet te bir mücadelenin fertîler için  uyandırabileceği bü-
Bütün Mekteplerde 75
Mayısta Bitirilecek
Ankara, 3  (A.A.) — Haber ğımıza göre, Maarif Vekilliği il) „ 1941  ders yılı resmî ve
hususî müesseselerdeki tedris faaliyetini 15 mayıs 1941  tarihine kadar bitirilmesi için    aşağtdaki n u su -iarı kararlaştırarak    alâka-darFara tebdiğ etimiçtir: (       I — Bütün ilk okulların ders | ve imtihan faaliyetleri 15 mayıs k  1941  tarihine kadar bitirilmiş o-ıscaktır.
| 2 — Orta okul ve liselerde ve t Öğretmen okullarında 16 nisan j'akşamı derslere son verilecektir, r 3 — 21 nisanda lise bitirme ı imtihanlarına ve 22 nisanda orta okul eleme irr.tihanlarma başlanacaktır.
Afrikadakî italyan imparatorluğunu sınırlayan italyanca yazılı taşların İngiliz ordusu emrindeki yerli askerler tarafından kaldırılmasını gösteren yukarıdaki resim, İngilizlerin bütün Eritre ve Habeşîstanı  İtalyanların elinden almak ve İtalya    imparatorluğuna
son vermek üzere gayret ettikleri bu sırada günün harp hâdiselerine uyan bir tazeliktedir.
ingilizler
İtalyanları Habeş İntikamından Kurtaramıyacaklarını Haber Veriyorlar
Libyada Almanlar Düşman Faaliyetini Arttırdılar
Nairobi, 3 (A.AJ —   Ş»rki
Afrika İngiliz ve imparatorluk kuvvetleri umumî    karargâhının
tebliği:
Javel'lo bölgesind'e, dört saat süren bir muharebeden sonra, So-roppa'yı işgal ettik. Düşmanın zayiatı 60 ölü ve yaralıdır. 1 7 Beyaz ve 200 yerli asker esir aldık- Dört top ve bir çök mitral-yöz iğtinam etltîk. Bizim kayıplarımız ehemmiyetsizdir.
Negelli bölgesinde, kıtalarımız, bir düşman kuvvetine muvaffakiyetle hücum etmiştir. Düşman, 28 ölü zayiat vermiştir. 50 asker esir aldık.
ÇamşarrJba gümi, (kıtalarımız, şarkî Somalide temizleme faaliyetinde bulunmuş ve bir yerli müfrezeye hücum etmişlerdir. Düşman, 10 ölü vermiştir. 96 kişi esir aldık. Tüfekler, hafif ma-kinelitüfekler ve 70 deve iğtinam edilmiştir. Bizim hiç bir zayiatımız yoktur.
Harrar cephesinde, Adisaba-ba'ya doğru ileri hareketimiz d*e-vam etmektedir. Ricat halindeki düşmanın yollarda yaptığı geniş hasar, istihkâm ve ileri ktt'aları-mlız tarafından mahirane bir surette ve süratle tamir edilmektedir. Hiç bir yerde uzun teahhur olmamıştır. s
Alman son haberlere göre, 1-talyanlar, himaye taleplerini, 1-talyan aleyhtarı yerlilerin intikam almağa kalkmalarına ve ayni zamanda hem askerlere ve hem de sivillere hücum etmelerine kuv. vetlerimizm mâni olamayacakları kadar fazla geciktirmektedirler.
(Devamı Sa. 5, 8ü. 7 de) X*X
tün makûs İhtimalleri ayni müsterih ruhla, ayni azim ve feragatle karşılıyacaklardır.
ölüm koVkusuna karşı iptidadan zafer kazanan ve istiklâli namına her seyi göze alan kahraman ve n'ftfehit bir milleti yenecek kuvvet yoktur.
Ahmet Emin YALMAN
Bugün Dünya Vaziyeti
Ajans ve Radyo Gazetesine Göre Günün En
Mühim Hâdiseleri
^   MaCAT başvekili Kont Telekl İntihar etti.
Yugoslavyalım Berlin elçisi hununl bir mesajı hamilen Beril no hareket etti.
Polonya başvekili, B. Roosevell'ln daveti üzerine Anıerlkaya gitmektedir.
l-ondraya göre, B. Eden'in Belgrada   gittiğini   Almanlar,   asıl maksadını öğrenmek İçin uydurmuşlar. Bütün  mekteplerimiz, ders yılını, 15 mayısta bitirecekler
Deniz Harbinde İtalyan Zayiatı
On Üç Gemi Harp Harici
İskenderiye, 3 (A.A.) — Is-kerKforiye bahrî mahfillerinde tahmin ediMiğme göre İta.> an filosunun şarîcî Aflodfenizdle cereyan eden deniz harbinde 13 gemi kaybetmiş olması ihtimali vardır.
Dört kruvazör   vğ üç destroyer
ka£ i olarak tahrip edilmiştir. Bu listeye ciddî surette hasara uğramış olan Littorio zrrhhsiİe di. ger iki kruvazÖTÜ ve üç muhribi ilâve eJtmek icap eder.
BUDAPEŞTE ELÇİMİZ
Budapeşte, 3 (A.A.) — Türkiye elçisi Ruşen Eşref Ünaydm Macar naibi Amiral Horty tarafından kabul edilmektedir.
Irakta
Bir Hükümet Darbesi Teşebbüsü
Kral Naibi Bağdattan Bas aya Hareket Etti
Bağdat, 3 (A.A.) — Taha Paşa EFhaşimi kabineyi tecile muvaffak olamamıştır.
Bazı generaller bir hükümet darbesine teşebbüs etmişlerdir. Bu bapta tafsilât yodûtur. Irak Kral Naibi Bağdattan ayrılarak Bamaya gitmiştir.
Yunan - Yugoslav Hududunda
200,000 İngiliz
Askeri Varmış
Boston, 3 (A.A.) — D.N.B. ajansı bildiriyor:
Boston radyosunun bildirdiğine göre, İngilterenin Mısır ordusuna mensup motorlu kuvvetler ve müteaddit piyade tümenleri Seliuûğs çıkarılmıştır. Bu kuvvetler Yunan - Yugoslav hududu istikametinde ilerlemektedir, tn-gî'üs kuvvetlerinin mevcudu 73,000 kişi tahmin edilmektedir,
United Press, bu haberi    ta-
mamlıyarak Yunan - Yugoslav hududunda son haftalarda tahşit o hm an İngiliz ordusunun 130,000 ilâ 200,000 okluğunu bildirmektedir.
o -
B.Eden
Atinada Mütemadi Faaliyette
Belgrada Gittiği Haberini Almanlar Çıkar yormuş
Londra. 3 (AA.) —Atinada bulunan B. Eden, Balkan memleketlerinin siyasetini görmek ve bu siyasetten sarih surette malû-mattar olımak için miali bulunmaz bir vaziyettedir. Bu mmtakada her tarafta bulaman İngiliz diplomatik heyetleri, raporlarını, süratle ve doğrudan doğruya kendi, sine gönderebilirler.
Amerika
kalyadan Deniz Ataş3sini Drrhal Geri Almasını Isted i
Bu Husustaki Nota Çok Kat'î Bir İfade Taşımaktadır
Vaşington, 3 (A.A.) — Amerika hükümeti, tayfaları tarafından batırılan italyan vapurları hâdisesine karışmış olduğundan dolayı Italya-nm Amerika deniz ataşesini derhal geri almasını istemiştir.
Reisicumhur B. Roosevelt'in emirleri üzerine hareket eden hariciye nazırı B. Hull bugün İtalyan büyük elçisine bir nota vererek deniz ataşesi Amiral Alberto Lais'in derhal geri alınmasını istemiştir. İtalyan deniz ataşesinin Birleşik Amerika limanlarındaki İtalyan vapurlarının mürettebatı tarafından batırılmasına karışmış olduğu ileri sürülmektedir.
Hariciye nezareti tarafmdan bu notada Amiral Lais'in Vaşingtonda-ki İtalyan büyük elçiliği deniz ataşesi sıiatile bulunmasmm Amerika hükümetince arzu edilmediği bildirilmekte ve İtalya hükümetinden Amiralin derhal Amerlkadan alnını ası istenilmektedir.
Notada, bazı kimseler tarafından Amerika kanunlarının ihlâline Amiral Lais'in de karışmış olduğuna dair Amerikan hükümetinin malûmu o-
lan bazı vakıa ve hâdiselerden dolayı mezkûr tedbirin alındığı ve Amiral Lais'in Amerikada bulunuşunun artık Amerika hükümeti için memnuniyet verici olmıyacagrna B. Roosevelt'in karar verdiği ilâve odH-mektedir.
old
Türkçe eleme imtihanları 22, tabiat bilgisi 25 ve matematik 26 nisan tarihlerinde yapılacak, 30 nisanda da orta okulların sözlü imtihanlarına başlanacaktır.
4 — Lise bitirme imtihanları 6 mayısta bitecek ve dıevlet olgunluk imtihanlarına 9 m ay w ta başlanacak ve 14 mayısta hem orta okullarm sözlü imtihanları hem Lise devlet otgunhık imtihanları bitmiş bulunacaktır.
5 — öğretmen okullarının son sınıf sözlü imtihanları da 25 nisan ve I 0 mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.
6 — Meslek okullarında »on
sınıf imtihanlarına    17   nisanda (Devamı: Sa. 5, SU. 1 de) +
Dahiliye Vekâleti Memurlarının Yaş Tahdidine Dair Yeni Proje
Ankara, 3 (Telefonla) —Dahiliye Velcâle t i m em urla nnd a n bir kısmı tahdidi sinlerine dair kanundaki ikinci maddenin birinci fıkracını değiştirecek bir lâyiha hazırlamış ve bu lâyiha hükümet tarafından tasvip edilerek Millet Meclisine verilmiştir.
Yeni projeye nazaran   nahiye
müdürleri herhangi bir maaş de recesinde oluTİariSa olsunlar 55 yaşında,   Mülkiye     müfettişleri! c
kaymakam ve emniyet müdürler 56 yaşımda, bu maaş derecesin* den bir d'erece yülcsdk olanlar 58 yaşında, daıha yukarı derecelerle Mütkiye başmüfettişleri 60 yaşm-da tahdidi sine tâbi olacaklardır.
İntihar ettiği bildirilen Kont  Teleki (solda), B. Ciano   ve
RibbentropMa   bir   arada
Harbi Kaçınılmaz Bir Keyfiyet mi ?
Fakat İtalya Anlaşmak İçin Uğraşıyor
Maçek'in Başvekil Muavinliğini Kabul Ettiği Belgrattan Resmen Bildiriliyor
Nevyork, 3 (A.A.) — Belgrattan Nevyork Times gazetesine bildirildiğine jföre, hükümete yaicm mahfillerde, Yugoslavya ile AEmanya arasındaki diploma, tik miüzakerelerin bir çıkmaza gir-cTiği ifşa edülımdktedir. Belgradın yüksek diplomatik mahfillerınce, vaziyet ümitsiz ve harp gayrika-biLi içtinaptır.
Dr.  MAÇEK  BAŞVEKİL MUAVİNLİĞİNİ   Kabul
ETTİ
Belgrat, 3 (A.A.) — Resmen bildirildiğine göre, Hırvat Hderı Maçek Yu^oalavya Başrvekil muavinliğini kabud etmiştir.
Bu haber, Maçek ile Hırvat umunu valisi Şuşiç, Hırvat partisi reis vekili Koşutdç^ye Aprit umu. mî kâftibi Krunoviç'in yaptıkları konferanstan sonra bildirilmiştir,
BUHRANLI  SAFHA
Londra,  3   (A.A.)  — Times
garetesininı Belgrat muhabiri Yu-
goal'avyadaki vaziyet    hakkında (Devamı Sa. 5, SU. 4 .lo =*—
Alman-Yugoslav Macar Başvekili
Kont Teleki İntihar Etti
B. Bardossy Başvekilliğe
Tayin Edildi
İntihar Sebebi: 44 Vazifeye Devama
Kendisinde Kuvvet Bulamamak.

Budapeşte, 3 (A.A.) — D. N. B: Başvekil   Kont Paul   Teleki dün gece fuceten vefat etmiştir.
*
«Günün en heyecanla karşılanan haberi budur: Macar ba.?vekilinln vefatı ajans haberi olarak verü-miştir.
«Londra radyosunun verdiği bir habere göre, Macar başvekili Kont Teleki intihar etmiştir.
«Kont Teleki. bıraktığı bir kâğıtta «bu güç ve bedbaht zamanda vazifesine devam için kendisinde kuvvet bulamadığından» intihar ettiğini yazmıştır.
«İntihar gizli tutulmak istenilmiş ise de mümkün olmamıştır.^
- Radyo Gazetesi -YENİ BAŞVEKİL
Budapeşte, 3 (A.A.) — D. N. B: Kral naibi Amiral Horty hariciye nazırı B. Bardossy'yi başvekil tayin (Devamı: Sa. 5, 81L S te) JL
Üstat Reşat Nuri'nin Rahatsız ığı "Günün Sssi„ ni Yazmasına Mâni Olmuştur. Özür Dileriz.
23
VATAN
4 - 4 . 941
Trebiç Linkoln'un
16
Hayat ve Maceraları
Tophyan ve nakleden: İHSAN BORAN
Kral, maiyeti ve garnizonu fi-Ur etmişlerdi. Bunun üzerine i.jık öbek öbek. coşkun hatiplerin tit-afında toplandı, haber şimşek hızilc bütün şehre yayıldı. Her taraftan halk saray    (meydanına
• doğru kokuyor, büyük bir kalaba, .ıc toplanıyordu. Halk şehri bırakıp kaçan korkak krala lanet oku\ ordu. Lğer kaçmasaydı, ra-
,h.p Chao rvung'un zaferi belki dc bo*a gidecekti. Bir Etganlı o-muzlar ünlüne çıkarak ve elile sarayı göstererek:
— bakınız, dedi, hayatını hayatlarınızla birleştirmek üzere yemin etmiş hainin sarayına bakınız, bizin sefaletinizin ortasında ne de şahane yükselmiş.. Fakat bı.-yor musunuz? İçinde bir kral dcğıi, bir çakal saldryormuş. Dönmemek üzere çöle kaçtı gitti ve sızı sefaletinizle başbaşa bıraktı..
Halk bağrışmağa başladı:
— Kahrolsun çakal, kahrolsun
çakal..
Halk, dehşetli köpürmüştü. O anda kralı ele geçirmeler, parça, parça    edeceklerdi.    Maksadına
.nail olan hatip, yerini bir Afganlı kadına bıraktı. Kadın, Afganlıların  rstırap  ve    sefaletine
'sdbop olan saray binalarını derhal yakmayı teklif etti. Bu sırada başı perişan bir genç Afganlı halikı yararak ortaya a-tıldı. Omı gören coşkun halk, hep birden bağırıştılar:
— Yabasın Saika, Yaşadın Saka, «araya, saraya...
Yeni hatip, konuşmağa vakit oıilamadı. Tam zamanında gelmişti, halk tekrar bağırdı:
— Yaşasın Saka, saraya..
Su sabem ancak şunu söyli-
yebikü:
— Kardeşlerim,  emrinize â-
rn a deyim-- *
Halkın araaından kaba bir ses
_ Yasa Saka,   bedbahtlarla
beraberain, aeni kral yapacağız.
Hezeyana kapılan halk, çılgın kahkahalar savurarak alkış tufanı kopardı.
Beş, altı Afganlı su satıcısını yalca!ryarak omırtbrma aldılar, saraya götürdüler. Merasim salonuna girerek meczup su satıcısını kralm Kafama oturttular. İçlerinden birisi halka dönerek haykırdı:
— Yaşasın Saka, Kabil emî-ri ve Afganistan kralı...
İşte Kâfcü şehrinin aofkakla-runda babası gibi su tu;umu taşıyarak su satan »meczup Afganlı böylece halkın hezeyan nöbeti geçirdiği bir sırada Afganistan tahtına geçti. Koyu kara cahil, koyu kara dindardı. Kendisinin ermişliğine inanır. Dağlara çekilerek dinî hayallere dalar, sonra bunları kendisi gibi cahil ve dindar Afganlılara anlatırdı. Kabilde tulumlu sucuyu tanımıyan yoktu.
Bir gün tuhaf bir vaka oldu: Kral maiyetfle şehirden geçiyordu. Kendisinin yeni bir peygamber olduğunu sasan su satıcısı, bir arabanın ü^ttine çıkarak yük sek sesle saçmalamağa ve cahil halikı etrafına toplantıya başladı. Manevî huzura kavuşmak îr çin dünyanın bütün maddî servetlerini fedaya hazır olduğunu söylüyordu. Kralın mı^ıahzları, kendini bir deli sandrlar ve epey ce sopa çektiler.
Bu sopa acroıle saka suculuktan vazgeçerek yeni nazariyesini yaymağa bağladı. Her yerde tekrar  ediyordu:
— Beni takip ediniz, hepiniz bedbahtsınız. Ben sizin kralınızın». Ben kalb ve ruh arıyorum. Akşam Nemrudu yıkacağız ve yeni bir dünya yaratacağız.
Bu sözlerle önce alay edildi. Fakat sonra basit insanlar peşine  takıldı.  Günden güne serseri kabileler  etrafına    toplandı. Dinleyici buLdu^u     her yerde, hemen vaaze başlıyor.  Kuvvete karcı adaleti,     zenginliğe karşı fakirliği ileri süzüyordu.   Yavaş yavaş biribirine rakip     düşmüş «amirler  mcşdvyır sucudan  istifadeye  başladılar.   Hattâ  Kandili.a emiri dilenci kıyafetinde sucuya  mulhafrz  aslkerler  göndendi.
Meczup sucu, Afgan tahtına 'çıkarıldığı zaınan, taliin bu   lül-
funa hayret etmedi. Fakat Afgan milleti, Kabil halkı bilhassa Kandıhar emîri, Afgan tahtına oturması lâzrm gden ada-
mın, meczup sucu olamiyacagını anlamakta  gecikmediler...
Chao Kung'un Zaferi
Lâvrens. Ühao Kung'un dağ boğazında kurduğu pusudan kur tuiduktan sonra Kâ'biili müdafaa edemedi. Bir gece sonra rahip hazırladığı plân mucibince, Kabil şehrine hücum etti, Lâvrens'in kuvvetleri perişan olarak dağlara çekildi. Cenup istikametinde kaçan Lâvrens dağlara sığman kuvvetlerini tekrar toplamağa çalıçtı.
Fakat Chao Kung. Kabile girdiği zaman Afganistan tahtında halkın kral tayin ettiği sucuyu buidu. O da sucunun önünde c-ğümek mecbıV^yc^de kaldı. Seni kralın taç giyme merasimi. Buda dini udetlerine göre I 7 a-ğustos günü sarayda yapıldı. Yeni kral şehrin sokaklarında gezdirildi, arkasında rahiplerile ve on b;n süvarısrle Chao Kung bulu nuyordu. Bu suretle rahip, zaferinin meyvalarını toplamağa vakit bulamadı. Onun emeli önce Afganistana hâkim olarak İngilizleri kovmak, İngiliz emperyalizminin beşiği olan Hindic'tanı şimalden tehdit etmekti. Fakat talih bu i?te ona yârı gülmüştü. Zira mağıûp Lâvrens onun zaferini hiçe indirmişti.
Kabil kaplarında mağlûp o-larak firar eden Lâvrens mücadeleden vazgeçmemişti. Bundan başka Kral Lmanullah, bolşevik lere sığınmıştı. Moskova icra komiieai azasından ve Türkistan kızıl kıtaları kumandanı general Dybenko 20 eylükie Taş-kend'de sabık kraihn taraftarlarını topladı ve onları Kabile dön miye ikna etti ve askeri yardımda bulunacağını bildirdi.
I Birinciteçrinde Rus zabitleri kumandasında 8 bin kişilik bir kuvvet Herai şehrine yürüdü. Kral' sucunu d muhafaza kuvvet* leriie şehrin sokaklarında kanlı bir muharebe cereyan etti. Kralın askerlerine rahipler kumanda ediyordu. Rus tayyareleri şehrin üzerinde uçtular. Kral Emanull ah m lehinde beyannameler attılar. Rus kuvveti Herat şehrini işgal etti. Ertesi gün Rus tayyareleri Kabil şehri üzerinde uçarak, halkı korkutmak maksa-dile bombalar attılar.
Bu sırada Lâvrens, karargâhını tekrar Kandıhar şehrinde kurdu ve başlıca batın sayılır e-mirlerin yardımını temine muvaffak oldu. Afganistan iki tehlike karşısında idi: Ya Rus generali Dybenko ile bolşevik olacak veya Chao Kung* un düzenlerde budist olup kalacaktı. Afgan tahtı yabancıların eline düşmek üzere idi.
İşte bu gübi makul fikirlerle Lâvrens emirleri yola getirdi ve kendi bayrağı altına topladı. Fakat Lâvrens işin sonunu - Rusları da uzaklaştırmak kayguai-le - başka türlü bağladı. Kral E-manullah bütün haklarından mahrum edildi, ve 15 bin atlının kumandanı olan Nadir Han kral ilân edildi.
Lâvrens, Nadir Hana tahta çrkması için mücadele etmesini, Afganiatam kurtarmasını teklif etti. Nadir Han, bu teklifi kabul ederek Lâvrensi askeri müşavir yaptı ve 35 bin kişilik bir
kuvvetin babına geçerek Kabil şehrine yürüdü. Lâvrens, Hindis
tan ordusundan 10 tayyare getirtti. Bunlar Kabil şehrine doğru  uçarak  keşif yapıyorlardı.
Bu tarihî vakayı da kısaca anlatayım:
14 Birinciteşrin 1929 da Nadir Han, Kabil şehrinden 20 kilometre uzakta asilerle karşılaştı ve şiddetli bir muharebeden sonra mağlûp etti. BunJcT-an sonra 15 birinciteşrinde Kabile yürüdü, şehri karış karrş, sokak sokak zaptetti. Pek kanlı muharebeler oldu. 1 6 birinciteşrin günü sara-ym kapısına dayanda.
Efgan tahtında oturan sucu Kral, bazı sadık hizmetçilerle merasim salonuna kapanmıştı. Bedbaht sucu, beyhude mukavemet gösterdi. Kısa bir dövülmeden sonra (Nadir Han) ın eline geçti. 17 birinci-teşrin günü sarayın balkonu önünde, Nadir Hanın emrile başı koparıldı. Meczup su. cu cesaretle oldu.
(Arkası var)
Belediyede:
Haliç Şirketi
Haziranda Vekâlete devrolunuyor
Münakalât Vekâleti, Haliç İşletmesini Belediyeden devir almağı kabul etmiştir. Tetkikler hazirana kadar tamamlanacak ve Belediyenin eski şirketften olan alacakları gözönünde tutularak bir anılaşma ile işletme haziran başında Vekâlete bağlanmış olacaktır.
Belediye Teftiş Olunuyor
Dahiliye Vekâletinden Teftiş heyeti reisi Nedim Nazfminin reisliğinde olarak cehrimize gelen teftifş heyeti Belediyede h?er sene yapılan mutat teftişleri yapacaktır. Teftişlerde bir fevkalâdelik yoktur.
Valinin Tetkikleri
Vali, yanında fen mühendisleri ve Şehir tiyatrosundan bazı artistler olduğu haüle dün Majik sineması binasmı ve Maksimbar binasını gezmiştir. Şehir tiyatrosunun yeni binasını intihap hususunda tetkikler yapmışlardır. Bu binalar muvafık görülürse Mak-srmde tadilât ve localar yapılacaktır.    ,
Fransız Konsolosluk Binası
Satılıyor
Fransız sefareti Taksimdeki konsolosluk binasını satılığa çıkarmıştır. Bma yıkılacak ve bir kısmı yola alınarak İstiklâl caddesinin meydana yakın kısmı genişlemiş olacaktır.
Verem Mütehassıslarının Toplantısı
Şehnmizdeki verem mütehassısları Cağaloğlunda Etıbba Odasında bir toplantı yapmışlardır. Toplantıya Heybeliada sanator-yomu bajhekimi Tevfik İsmail riyaset etmiştir. Toplantıya iştirak eden hekimler bu vesile ile tecrübe ve tetebbüleri neticeleri hakkında meslekdaşlarına faydalı malûmatlar vermişlerdir.
Eğlence Yerleri Tarifeleri
Belediye iktisat müdürlüğü, gazino ve İçkili yerlerin yeni tarifelerini 15 nisana kadar tamamlayacaktır. Bu zamana kadar geçen eeneki tarifeler tatbik olunacaktır.
Vali Muavini Yalovaya
Gitti
Dün Vali muavini Ahmet Kı-nrkla Vflayet jandarma kumandanı Yalovaya giderek teftişler yapmışlardır.
TAKVI] M
4 NtSAN 941
CUMA
AY: 4 - GÜN : 94 - Kasım: 148
RUMÎ: 1SÖ7 — MART:       22
HİCRİ; 1360 — Reblülevvel:  7
VAKİT ZEVALİ EZANİ
GÜNEŞ: 6,40 11,05
ÖĞLE: 13,17 5,43
İKİNDİ: 16,53 9,18
AKŞAM: 19,36 12,00
YATSI: 21,09 1,33
İMSAK: 4,57 9,21
Beykoz ve Eminönünde
Bu Pazar Pasif Korunma Tecrübeleri Yapılacak
15 nisana kadar bütün kozalarda paaif korunma tecrübeleri ve para.şüt denemeleri yapılacaktır.
Bütün kazalar, hava denemeleri için hazırlıklarını tamamladıklarım Vilâyet Seferberlik müdürlüsüne bildirmişlerdir.
Vilâyetimize bağlı kazaların yarısı 6 nisan pazar günü ve diğer yarısı da I 3 nisan pazar gü-
nü hazırlanan programlara göre pasif korunma tecrübeleri yapacaklardır.
İlk olarak yapılacak tecrübe, lerde Eminönü ve Beykoz kazaları da vardır.
Seferberlik müdürlüğü daha iyi kontrol edilmesi için tecrübeleri hafta arasımda da yapmayı düşürtmektedir.
Açıkgöz Muhtekir
Tevkif EdilecekleriniHaber Alınca Adliyede Sırra Kadem Bastılar
Dün Adlryede tevkiflerine karar veri1.mis ota/n Yako Bahar ve AfbduVlah admda iki -açıkgöz muhtekir tevkif edileceklerini öğrenince kaçıp gitmişlerdir.
Zindanlkapısımda çivi ticareti yapan Yako Bahar bir müddet evvel lziTtıirden 28 kuruşa aldığı çivileri Abdullaha 34 kurusa satmış, Abdullah ta bu çivileri fahiş bir fiyatla başka birine satmıştır. Yako Bahar ve Abduüuh ihuUitâr suçıle dün asliye ikinci ceza mah-kefmes u>e çıkar ıhtı çlard ir. M a h -keme suçluların yaptıkları satıhta fahiş bir ihlukâr gördüğünden her
ikisinin de tevkifine ve şahitlerin celbine karar vermiştir.
lytc bu sırada mahkeme salonunu dolduran haıJk.a beraber dkşarı çıkan Abdullah ve Yako Baharı mübaşir orada bulunan yabancı bir pCİise teslim edip Adliye polisini çağırmağa gitmiştir.
İşte bundan istifade eden suçlular kalabalık arasına karışıp kaçmışlardır.
Müddeiumumilik kaçak muhtekirlerin yakalanması iç/n Polis İkinci şubesine müzeküoere yazmıştır.
Kira Bedelleri Arttırılmıyacak
Maliye Vekâleti Bu Hususta Bir Tamim Gönderdi
Kira bedelleri hakkında İstanbul Defterdarlığına yeni bir tamim gelmiştir. Bu tamime göre:
1 — Yeniden insa olunan veya müstecir tarafından tahliye edildikten sonra tadil olunarak kullanıma tarzı değiştirilen gayri-menkulier için bina vergisi kanununa göre tadilât komisyonlarınca takdir olunan gayrisafi iratların, ; ' f£
2 — Bu gayrrmenkullerin aslî heyetini tevsi veya tebdil edecek mahiyette vaki olan tebdiller do-layıssle gayrimenkul kiralarının artmasını mucip hallerde yine tadilât komisyonlarınca yeniden takdir olunacak gayrisafi nalların
kira olarak kabul edileceği ve binanın heyetini tevsi veya tebdil edecek mahiyette genişletilmesini veya kuJİanıİma tarzını değiştirmesini mucip olmryacak şekilde dahilî taksimatta veya harici kısımlarda vaki olacak tahviller, tamir ve tezyinlerin tadil sayıltnı-yacağı,
3 — Tadilât komisyonlarının zikrolunan gayrimentku-ıienn. gayrisafi iratlarını nihayet on beş gün zarfında takdir etmek ve itiraz komisyonlarının itirazname-Leri kendilerine tevdi tarihinden itibaren nihayet bir ay içinde karara bağlamak mecburiyetinde oldukları bildirilmiştir.
Maliye Vekâleti bu kararın süratle tatbiki için brlcümje Ma-
PİYASA HAREKETLERİ:
Navlun ve Sigorta 14 Lira Arttı
Piyasalarda muhtelif maddeler üzerinde durgunluk olmuştur. Siyasî vaziyet dolayısile sev^ki-yatlta da gecikmeler kaydedilmiştir. Biühassa Bu.garistan, Romanya ve Macaristan yollarile tonu 37 lira navlun ve sigorta masrafı ile gönderilen malların iki gündenberi tonu 5 l liradan a-şağıya kabul edilmediği için ihracatçılar sev'kiyatı durdurmuşlar, dır. Aradaki 14 lira farkın zararı mucip olacağı hesap edilmektedir. Bu seJbeple ihracat için toplanmış bazı mallanın iç piyasalarda satılmasına teşebbüs ed.lmis-tir. Dün 381 bin liralık ihracat yapıÜmEştcr. İsviçreyc susam, findik ve yerfıstığı, Mısıra ceviz içi ve 152 bm liraltk yaprak tütün, Çeko.'l.ova'kyaya ceviz, kuru elma, Da-nimankaya tülün, Roman-yaya yerfıstığı,  Almanyaya    40
bin liralık pamuk çekirdeği küs-besi ve torik lekerdası, Yunanıs-ta»na torik ve orkinos, FilLstine Hâlkenda, Holandaya halı gönderilmiştir. İhracat için verilen menşe şahadetnamelerine göre bu mallardan merkezî Avrupaya gönderilecek olanların hepsi Ka-radenizden Romanya yolile sev-kolunacaktrr.
liye şubeberile Hususî Muhasebe şubelerinin icap eden kayıt ve muameleleri vakit ve zamanında alâkadarlara bildirmelerini de ayrıca istemiştir.
Fiyasa Haberleri:
Manifatura
Ingıltereye Yine Sipariş Verildi
Normal zamanlarda memleketimize senede 17- 16 müyon lİTa arasında manifatura rthal edil-me'lcte idi. Yerli fabrikalarımızın faaliyeti sayesinde manifatura ih. tiyaçlanmızın mühim bir kısmı karşılandığından bu ithalât bu sene dörtte bir nöbetine kadar inmiştir. Fabrika.arımızın faiz la randırman almak için gösterdikleri faaliyet arttığından piyasalarımızı yerli mallanmrz tamamen kapatmıştır. Avrupa malı olarak mevcut stoktan başka IngiJtere-den yeni bir parti manifatura ge. tirtilmis-tir. Manifaturacılar şir'keti ithalâtın muvazeneli o.duğunu nazarı itibara alarak bu sene için daha beş yüz bin liralık malın bütün  ihtiyaçları karşılayacağına
ka'ni olmuş ve yarım milyon liralık bir sipariş vermiştir. Bu mallar da üç a«y içinde İngı.tere fabrikalarından getir ı,mı§ buluna-çaktır. İngiliz mal,arı yerli fabrikalarımızın yet-ştıremedıği kalitelerden olacağına göre, fabrikalarımız bvr çok kaiıte.-eri zamanında piyasalara yetiştirmeğe gayret etmektedir.
İngîltereye Satılan Tiftikler
İngui-ereye satııması kararlaştırılan t.ruxlerm dörtte üç kısmı tamamen tcsıan ve servkedumış-
tir. Lıenye kaıan bir parti bu ayın sonuna ıcadar testim ealımis- one. caWm. bu son partiye mahsuben dun de eı'Aı bin i/ra kıymetinde tıM.x için ınracat muaanelesi yapılmıştır. İngJiLereye satılan tiftikler bıtLiıüten sonra yeni mahsul aıınancaya Kadar elde (kaıacak stokun [0 bin balya kadar olacağı tanmin edilmektedir, tğer bu mıxtar için iıcaret Vekâleti müsaade ederse şimal memlcketle-riıi'Oîen vaki olan taiepıere müs-bet cevap verıiece'k. ve yeni mahsule kanar e ski stoktan h:ç bir mal katmıyaca&tır. • -o-
iktisat Vekilinin Tetkikleri
tkıtısat Vekili Hüsnü Çakır dün Vekâıete merbut müesseselerin müdürlerile görüşerek bu müesseselere ait muamelât hakkında malûmat atmıştır. VekJı iplik iş-lerile de alâikadar olmuşlar ve Sanayi Birliği reisîle sanayie ait meseleler haJtkında görüşmüşler, dir.
o-
Borsa Acentaları Istanbula
Geliyor
B o rsa n ın İs tarrb ul da fa a 1 iye t e geçmesi üzerine bir kusun Borsa acentaları dün de Istanbula gelmişlerdir. Ankarada bulunan Borsa Komiserinin d-e bir rki gün içinde Istanbula gelmesi beklenilmektedir.
-o-
Tramvay Yaz Tarifesi
Tramvay idaresi bu ay ortasına doğru yaz sefer tarifesini tatbik etmeğe başlayacaktır. Şehrin bir çok yerlerine daha geç tramvay seferleri konulacak ve bilhassa pazar günleri gezmeden donenler Sirkeci ve Karaköyde kolayca tramvay bulabileceklerdir.
GÜNDEN
Hamamlarımızda Konfor
n Son Dakika, «Bir iki nokta» sütununda    hamamlarımızın bugünkü ihtiyaçlara uymadığından şikâyet ediyor ve hulâsa olarak diyor ki:
«Hamamlarımızda tıraş olacak bir yer yoktur.
«Hamamlarımızda kirli çamaşırlarımızı yıkatacak tertibat yoktur.
«Hamamlarımızda elbiselerimizi ütületmek imkânı yoktur.
«Hamamlarımızda iskarpin-1 erimizi boyatamayız.
«Bir iki noktacınm» listesi bana kalırsa tamam değildir. Müsaade ederse bu listeyi ben t amam layı vereyi m:
Hamamlarımızda canımız çekince bir tandır kebabı, bîr irmik helvası, bir çerkeztavuğu yiyecek lokanta yoktur.
Hamamlarımızda, yıkanıp temizlendikten sonra söyle yarım saat vücudumuzu dinlendirmek için uzandığımız zaman göz gez. d ireceğimiz gazeteler ve mecmualar, karıştırıp okuyacağımız kitaplar yoktur.
Hamamlarımızda, göbektaşı üstünde hoş vakit geçirmek için briç oynamağa mahsus masalar ve kâğıtlar yoktur.
Hamamlarımızda, hararetimizi giderecek ve içimizi serinletecek meşrubat veren bir bar a-m er iken yoktur.
Hamamlarımızda, kese sabun sürünürken bizi eğlendirecek sinema yoktur.
Hamamlarımızda, kulaklarımızı musiki ile zevklendirecek, zihinlerimizi günün haberlerde oyalayacak radyo yoktur.
Hamamlarımızda bunlara mu kabil mühim bir tek sey vardır: Evvelâ: Evvelâ «Bir iki noktacı» ya sonra da bana mevzu olmak kabiliyeti.
Kör Kadı
10 İşçiden Fazla Çalıştıranlar iınhî Teşkilât Yapacak
Yeni yapıuan bir talimatnameye göre on işç den iazla çalıştıran müesseseler sıhni teçw.üât yap-maga mecbur tutuıaca^ıardır. Müesseseler bu teşkilâttı I 7 mayısa kadar *kmal eım>-ş olacaiaar-drr.
Şeker Saklıyan Bir Bakkal
Usküdarda insaniye maha^e. sinde Namazdan sokağında I ) numaralı evae oturan ve Doğancılar caddesinde ba&ariüı*k yapan Enver, dükkânında buıunan bir haydi miktar kesme ve toz şekeıi saklamağa kalkılmış, bazı müşterilerine yok!.. Satmağa ve bazılarına da fiyatla salmak için tezgâhtarlığa başıamı^tır.
Bakkal tnverin bu hareketinden müteessir olan Bay Sıbkı Un alan adında birisi Uîküdar   Emniyet memurluğuna    müracaatla hâdiseyi haber vermiştir.
Bu ihbar üzerine harekete geçen zabıta memurları, fırsat düşkünü bakkalı şekerleri evine ta sırken yakalamışlardır. Millî   korunma kanununa aykırı   hareket cüretinde bulunan açıkgöz   bak kalın seksen dört kiıo sekeri müsadere edil-mis, suçunun cezasın çekmek üzere kendisi de   Üskü dar Adliyesine teslim edihmiştir.
— Ne müthiş bir çey, de£H mlf Frlth, dedim. ^    .
— Evet, efendim, hepimiz alt üst olduk.
— Kocam için bütün bu eski anları tekrar yaşamak ne kadar güç olarak..
— Evet efendim, pek güç... Demek kl, bu defa bulanan cesedin Mlsla do Vlntcr'c aJt oldu&ana şüphe yok, öyfo mi?
— Hayır. Hiç sUphe yok..
— Hepimiz çok şaştık. Nasıl oldu da bu kadar ihtiyatsızlık edebildi? Halbuki kotra kullanmakta, çok mahareti vardı.
— Hepimiz öyle düşünüyoruz, Frlth.. Fakat dünyada kaza denilen bir çey var. İşte blı de lu kazanın nasıl vukua geldiğini üf>-r en em iyece giz.
— Şüphesiz efendim, fakat hepimiz İçin büyük bir sademe oldu. Bütün hizmetkârlar teessür İçindeyiz. Tam da balodan sonra böy le bir şeyin ortaya Jçıkması no aknl oldu defin mı efendim?
— Hayır Frlth, tşln hiç ehemmiyeti yok..
— Demek ki, tahkikat yapuoaklar. «— Evel, öyle lüzuıı imiş.
— Acaba bizleri şahit diye çağırırlar mı?
— Zannetmem.
— Mfeıter de Vfnlcr'e yardım etmek için elimden geleni yaparını. Kendisi de bunu her
haldo bilir.
— Her lıuldc bilir, Frlth, teşekkür ederim.
— Hizmetkâr arkud&şlara bu mesele hakkında fazla konuşınamulannı tembih ettim. Fakat gençlere söz geçirmek mümkün de-
ğil kl... Bu havadis Misls Danvers'i çok sarstı.
— Ben de öyle olacağını tahmin ediyordum.
— Temekten sonra odasına kapandı, bir daha inmedi. Biraz evvel gazete ile bir fincan çay götürdüler. Çok bitkin bir halde imiş.
— İstirahat etsin, hasta İse kalkmasın. Ren aşçı ile kendim konuşur, laznn gelen e-mlrlerl veririm.
— nasta olduğunu tahmin etmiyorum. Fakat Mlsts de Vlnter'o çok bağlı oldağu İçin bütün bu teferruatı işitmek kendisini çok sarstı.
— Evet.. Evet, her haldo böyle olacak.
Frith, odadan vıktı. Maksim aşağıya İnmeden evvel gazeteye şöyle bir bakmuk istedim. Birinci sayfada meseleye dair uzun bir yazı ile Maksimin her haldo on beş sene evvel çokilmiş berbat bir resmi vardı.
Kocamın resmini hu şekilde gazete sütunlarında görmek bana v»>k garip geliyordu. Yazının son satırında benden bahsediyorlar-
dı. İkinci defa evlenerek beni almış olduûuna ve bir g^in evvel Manderley'de bir balo verilmiş olduğuna söylüyorlardı. Gazetede bütün banlar kaba ve kuru bir lisanla yazılmıştı.
Rebekadan güzel, faziletli ve herkes tarafından sevilen bir kadın diye bahsediliyordu. Bir «ene evvel denizde boğulmuş, ertesi bahar da Maksim evlenmiş, genç zevcesini Manderloy'e getirmiş, şerefine bir balo vermesinin tam ertesi günü ilk karrsrnın cesedi
denizde bulunmuş.. Bütün banlar gazetede yazılı idi. Hepsi imj yukarı doğru idi. Fakat teferruuttokl bazı ilâveler ba yazıyı tuzlu biberli bir dedikodu mevzuu haline sokuyor ve meraklı karilere canlı bir roman sökünde anlatıyordu.
Maksim kalbsiz, vicdansız bir adanı olarak gösteriliyordu. Güzel, genç, faziletli karısının ölümünden altı ay sonra bir başka kadınla evleniyor ve onun şerefine balo veriyor...
Gazeteyi bir yastığın altına sakladım. Maksimin görmesini istemiyordum. Fakat,
ertesi sabah çıkanları sakhyanıadmı, Londra gazeteleri de bu" meseleden bahsediyorlardı. Manderley'in ve Maksüıı'in resmini koymuşlardı. Bütün gazeteler sanki söz blr-liftl etmiş gflbi cesedin tam balonun ert«d gTÜnü bulundurana ileri sürüyorlar ve (failin garip bir cilvesi) diyorlardı. Evet, taliin garip bir cilvesi idi, ne mükemmel bir dedikodu mevzua idi! Maksim bunları okurken renkten renge giriyordu. Bir şey söylemiyor, sadece elimi tutuyor ve:      >    «
— Pis herifler.. Pis herifler., diyordu-Efcer asıl hakikati bilseler ne söyllyocck-
lcrdi! Ben de bunu düşünüyordum. O zaman bir sütun dcfrll, beş, altı sütun olacaktı. Londra gazeteleri buna dair belki do ilanlar büo dağıtırlardı. Gazete müvczzllerl sokaklarda avaz avaz bağırırlardı. Korkunç kelime simsiyah ve büyük bir serlovha halinde basılırdı: Katil.. Katil...
Frlth, bu sobalı sararmış vo yorgun görünüyordu. Sanki hiç uyumamışa benziyor-
do.
— Telefon merkezlle görüştüm. Bütün telefon mükalemclerinl yazıhaneye bağlr>;^-caklar. Bu şeklide gazetelerden telefon ederlerse ben cevap vereceğim. Sizi rahatsız etmesinler. Hattâ ahbap ve dostlara da telefon
(Arkası var)
FERDîyeİCTİMAî
VATAN
TAYİN VE TERFİLER:
Seydişehir hâkimi Veli Ünü-var, Karaman hâkimi Cevdet Karaağaç, Bozkır hâkimi Nuri Tar-han 50 liraya, terfi etoviçlerdir.
Beyşehir Müddeiumumi muavinliğine 35 lira maaşla Seferihisar Müddeiumumi muavini Kâmil özkeırt, Konya Müddeiumumi muavinliğine Beyşehir Müddeiumumisi Tank Bozb-e'k, Bozkır sorgu hâkimliğine Birecik sorgu hâıkimi Rıza Denbly tayin edilmişlerdir.
Ordu Nafıa müdürü Emin Vural, Konya Nafıası şose ve köprüler fen başmemurluğuna tayin edilmiştir.
Manisa Müddeiumumisi Ziya Gök alp Diyarbakır asfliye ceza hâkimliğine, İstanbul sulh hâkimlerinden Muhlis Tumay terfian Manisa   Müddeiumumiliğine,
Boyabat hukuk hâkünif Ekrem Güven Manisa ağırceza mahkemesi azafoğına, Akhisar Müddeiumumisi Zeki Şahinoğlu Bor hukuk hâfkimliğine, Biga Müddeiumumisi Hakkı Çağıran Akhisar Müddeiumumiliğine tayin edilmişlerdir.
EVLENENLER;
Borsa muhaeceb şefi Galip Bu. min'in kızı Bayan Enise Buminle merhum yarbay Hümi Engin'in oğlu Sabahattin Engin'in düğünleri dün gece Tokatlıyan salonla-rında yapt!ımıçtır. Genç evlilere saadetler dileriz.
ÖLENLER:
Sanayi mektebi muallimliğinden emekli Mustafa Necip Sev-gel ölrryjş, Eyüpsultanda aile kabristanına gömülmüştür.
Pancarlar Yüksek Fiyatla Alınacak
Ankara, 3 (Telefonla) — Hü. itûm«t köylünün kalkınması için her türlü tedbiri almakta ve bu cümleden olarak şeker fiyatlan-nm arttırılması dolayroile pancar yetiştiren köylülerden de panca-rm daha yüksek fiyatla alınması kararlaştırılmış bulunmaktadır.
öğrendiğimize göre, bu sene pancar (münakale yollarına yakın mm takalardan sekiz kuruştan fazlasına satın alınacaktır.
PASİF KORUNMAYA   AİT BİR LÂYİHA
Ankara, 3 (Telefonla) — Pasif korujntma kon unumun 10 uncu maddesinin tadiline ve bu kanuna yeniden bazı hükümler ilâvesi.
ne dair kanun lâyihası Meclise aevkedÜmiştir.
Kanuna göre, hava taarruzlarına karşı korunma teşekküllerinden herhangi birinde sefer halinde ve seferde bir aydan fazla devam edecek müddet için kullanılmak üzere yaş haddini aşarak hizmetten affedilmiş olan yedek subaylardan  Kizum    görülenleri
bu vazifeye tayin ettikleri takdirde rütbelerine ait üniformayı taşıyacaklar ve rütbelerinin maaşını alacaklardır.
Samsun   Vali Muavinliği Ankara, 3 (Telefonla) —inegöl kaymakam* Ahmet münhal bulunan Samsun vali muavinliğL ne tayin edilmiştir.
Millet Meclisindeki Lâyihalar
Ankara, 3  (Hususî Muhabirimizin) — Yarın, Büyük Millet Mecli-'nde, cami ve mescitlerin tasnifine ir I&yiha ile Devlet Demiryolları caüt sandığı kanununa bazı mad-er eklenmesi   lâyihası   görüşül e-etir. Lâyihada, sandık mcvduatı-haciz ve temlik edilmemesi ve
halen sandıktan peşinen verilen tekaüt ve yetim aylıklarının, üçer aylık olarak verilmesi temin edilmektedir.
Şeker ve glikozdan alınan istihlâk resminin arttırılması hakkındaki lâyiha Meclise gelerek iktisat, maliye ve bütçe encümenlerine havale edilmiştir.
4ava Kurumuna Teberrular
akara, 3  (A-A.) —   Türk a kurumuna yapılmakta olan ımlar etrafında bugün   bize en malûmata göre, İ4tanbul-vn'talya Nakliyat ambarı  ku-üç bin lira, ismini bildirmek iyen bir vatandaş 2500 lira, fciyeci Suat Keribar    1750 Anastas Paskalidis 1500 li-Kesti Keşişoğlu 100 lira, Re. lasoğhı,    Gcrekyan    ailesi vüz ellişer, Sadullah Levi ve Hû 700, İkbal Kocaeli nakli-,£nketi 600,   Nuanan   Talip \ Beynelmilel nakliyat   şir-Azriz Karsan- Yakovaş  Pa-
pasoğlu beşer yüz lira, Şaban Aydın, Alber Alfandari, Vahram Şirinyan dörder yüz lira, Alek-sartdr Stavrrdis 375 lira, Artin Çekezyan, Mihal Vasil Kara De-
lioğlu üç yüz ellişer lira, Aram Barunalyan 300, ibrahim Nurettin özkül, Abdülgani, Celâlettin, Aram İeşrşyan, Agop Boyacıyan ve biraderleri iki yüz ellişer, Davut Musazade( Abraham Ke?iş-yan iki yüzer, Abdullah Ahmet ve şeriki Torna 150, Avni Şasa 125, Gümü?oğlu biraderler, Mehmet Ersin, Mehmet Neçot yüzer lira teberru etmiflerdir.
941 Ders Yılı
i
(Başı 1 İncide) +   .
sıcak ve 1 5 mayıtfta son ve^ «tir. Diğer smaflarda bir ta-^tedrisata devam olunacak 4ıi zamanda kanaat notlan edilerek 15 mayısta dersler jcektir.
- Bütün yüksek okullarda ««ürlü imtihanların 15 ma-^ tarihine kadar bitirilme-te jFm gelen tedbirler alın-
riz:   .     ¦ .: ,    tHV.
sıfatı       -^r
le!Vkî karar üzerine,   İs-
g?Jf^m'üıfe.Utisler dün Maa-
™ j£ünde bir toplantı tırm
Ilır. Toplantıdan sonra, J^eki I'be ve ortamekıtep-jmc ve otgunhik imtıhan-^ünlerinin tedbitine baş-mr. Tesbit i?i bu aklama timal edilmiş olacak ve r İtün    mekteplere    tebliğ
^ir.
tedrisata gelin'ce,    bu hü-
' dairesinde Vilâyeit ilk ted-leclisi toplanarak ilk okul-
ların ders kesimi ve imtihan günlerini kararlaştıracaklardır.
Ecnebi ve ckall'iyet okulları da bu kararlara tamamen uyacaklar v© ayni şekilde hareket edeceklerdir.
B. Matsuoka Romadan Ayrıldı
BERLİNDE   MÜZAKERE MUHTEMEL
Roma, 3 (A.A.) — Stefani ajan-smdan:
Japon hariciye nazarı B. Matsuoka, bu sabah Romadan hareket etmiştir.
İtalyan hariciye nazrn Kont Cia-no, misafirin hareketinden ovvel Madama villâsına gitmiş ve istasyona kadar kendisine refakat etmiştir.
Berlin, 3 (A.A.) — B. Matsuoka cuma günü Borlinde beklenmektedir. Berîinde müzakerelere yapılması muhtemeldir.
r Gün
a
1
2 3
$ 6 7 6
9
On Satır
S. G. SAVCI
Derler kl: Kadın Mr gölgedir. 8en kovaladıkça o gölge kaçur. Sen kaçtıkça o goige kovalar.
Diyorum kl: Üçlü pakt ve yeni nizam bir gölgedir. Sen kovaladıkça o gölge kaçar, sen kaçtıkça o gölge kovalar. Zinhar yakayı ele vermemek lâzımdır.
Şu halde üçlü paktı ve yeni ni/amı kaçırmak İçin en basit çare onu kovalamaktır. Eğer ürker de kaçarsan o »eni kovalar. Zinhar boyunduruğa girmemek lazımdır.
Not: Sevgili kadınlar, beni affedeceğinize eminim. Çünkü size Jsnat edileni sizden alıp Mihvere malediyorum.
Kont Teleki İntihar Etti
(Başı 1 m elde) *
etmiştir. B. Bardossy kral naibinin teklifini kabul etmiştir. ŞimdiMk kabinede hiçbir değişiklik yapılmıya-cağı zannedilmektedir,
?
Budapeşte, 3 (A.A.) — Ofi: Otopsi neticesinde Macar başvekili Kont Teleki'nin intihar etmiş olduğunun teeyyüd ettiği resmen bildirilmektedir.
KABİNENİN   İSTİFASI
Budapeşte,   3   (A.A.) — Stefani
ajansından: tfcWfl
Kont Teleki'nin vefatından sonra Macar kabinesi, mutat olduğu veçhile, istifasını vermiştir. Ancak naibi saltanat müstafa kabineyi dahiliye nazırı B. François Koresztes -Flscher'in reis vekilliği altında cart işleri idareye memur etmiştir.
Kont Teleki'nin halefi B. Keresz-tes-Ftocher ve yahut ordu mümessillerinden biri olacağı tahmin edilmektedir.
MACAR   MEBUSAN MECLİSİ
Budapeşte, 3 (A.A.) — Mebusan meclisi bir dakikalık bir celse akdetmiştir. Bu celsede reis Kont Teleki'nin ani ölümünü bildirmiş ve meclis bir toplanma günü tayin etmeden dağılmıştır.
MACARİSTANDA TEESSÜR
Budapeşte, 3 (A.A.) — HUkûmet neşrettiği bir tebliğde, başvekil Kont Teleki'nin feci ölümünden gerek Macar milletinin gerek hariçteki dostlarının pek ziyade müteessir olduğunu bildirmektedir.
Sabahleyin erkenden başvekilin kalp sektesinden öldüğü haberi şayi olmutur. Fakat bilahare bavekilln intrhar etmiş olduğu öğrenilmiştir.
TEDBİRLER
Budapeşte, 3 (A.A.) — Polis, şehirleri karartmaya hazırlamak üzere tedbirler almıştır.
VİŞl HÜKÜMETİNİN PROTESTO  NOTASI
Londra, 3 (A.A.) — îyl haber alan mahfillere nazaran Fransızlarla çûian son bahri hâdiseden dolayı Vlchy hükümetinin Vaşlng^on vaaı-tasiyte Londra hükümetine göndermiş oldugununu ilân ettiği protesto notası henüz Londraya gelmemiştir. Buna intizaren Amerika ve İngiltere arasında işgal edilmemiş Fransanm bahri ticareti hakkmda ittihaz edilecek vaziyet hakkında temaslar devam etmek teoUr.
İNGİLTERE - İSPANYA MÜNASEBAT1
Londra, 3 (A.A.) — Hariciye müsteşarı B. Butler çarşamba günü Avam kamarasında şu beyanatta bulunmuştur;
İspanyol milletinin ablokadan mustarip olması, İngiliz hükümetinin siyaseti İcaplarından değildir. Yeter kl İspanya düşman için bir iaşe yolu haline gelmesin.
Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri
ZULMACA
Soldan sağa: 1 — Sitem, 2 — Koyunun yavrusu - Zenginlik timsali, 3 — İstiklâl - Güldüren, eğlendiren şey, 4 — İblis - Rabıta edatı,
5 — Baş - B.skl zaman   kanapesi,
6 — Erkek ismi - Valde, 7 — İskambil birlisi - İlâve - İki defa söyleyince evet, 8 — Bir meyva - Kadın ismi. 9 — Ek - Lâhtm, 10 — Gevşemiş - Başına (ç( gelince lâtife, 11 — Eklet - Feryat - Kırmızı.
Yukardan aşaftrya: 1 — Gözümüzün üzerinde olan şey - Çekil, 2 — Salatası yapılır - M ah, 3 — Azap -Ermenice bir kelime, 4 — Yüz -Vaktlle kazaya uğrayan bir transatlantik, 5 — Üzerinde yemek yenilen eşya - Hâlâ, 6 — Mezruat -Nota, 7 — Cilve - Çobanın çalgısı, 8 — Azim - Kir izi, 9 — Oynak -Fevkalâde zeki, 10 — Manalı söz, 11 — Bulaşma, Geçme.
DÜNKÜ BULMACANIN HALKİ
Soldan safta: 1 — Protestan, 2 — Aile - Ait - Kl, 3 — Nam - Ey - Aşk 4 — Ayak - İkili, 5 — Mekâtip - Rı, 6 _ At - Ser - Lika, 7 — Hırs -An, 8 — Sure - İp - Ka, 9 — Org -Parıl, 10 — Almanak - Ne, 11 — Aya   Kat.
Yukardan aşağıya: 1 — Panama-Az, 2 — Riayet - Sol, 3 — Olmak -Hurma, 4 — Tc - Kasırga, 5 — Tere - Na, 6 — Say - İrs - Ay, 7 — Ti - İp - İpka, 8 — Atak - Lapa, 0 — Şirin, 10 — Kılık - Kına, 11 — Miki - Adalet.
Yugoslavya Vaziyeti
(Başı 1 İncide) =*=
çunlan yazmaktadır:
Yugoelavya ile Alrnanya arasındaki münasebetlerin buhranlı bir safhaya girmesinin yaklaştığı aşikârdır. Alınan raporlar Bel-graUtaki Alman elçisi B. Von Heeren'in yeni Yugoelav hükümetine şu irç taleple bulunduğunu göst'enm^k'tiedir:
1 — Zuhur eden hâdiseler için tarziye,
2 — Yugoslavyanın üçlü pakta iltrhakının tasdrki,
3 — Yugoalav ordtısunun terhisi.
Yugoslavyada efkârı umumi-y esindeki cereyanlara bakarak tarziye meselesinin imkânsız bir şey olmadığına hükmetmek rnüm kür» olduğu gibi Almanya ile Yu„ goslavya arasında bir ademiteca-vüz pakımın tasdikinin de münakaşa edilebileceği kabul olunabilir. Fakat ordunun terhisi mevzuu bahsolamıyacağı muhakkaktır. Yeni Yugoslav hükûLneti harici siyasetine dair hiç bir beyanabta bulunmamıştır. Yarı resmî beyanatlardan anlaşıldığına göre Yu. goslavya bütün komşularile im-K.'m dahilinde dostuuk münasebet* leri idame ekmeğe taraftardır.
General Simoviç bir beyanname neşrederek hal'Kı sükûna davet etmiş ve Belgrat halkını şehri terke örnekten meneyiem iştir. Bu beyanname çok faydalı oırnuçtur. Çümidi harbin içtinap ednemez bir hal olduğunu zanneden bir çotk kimseler şehri tahliyeye başlamış bulunuyordu, icarlar ve trenler hıncahınç dolmuştu.
İTALYANLAR   ANLAŞMA TARAFTARI
Berlin, 3 (A.A.) — Bir hususî muhabir bildiriyor:
Yugoslavyanın Berlindeki elçisi buraya dönmjşl'ür. Zavahire rağmen bir sureti hal- bulunması-n.n ınıKan dahilinde olduğu zan-nediLmek'tedir. Bilhassa İtalyanlar
anılaşma taraftartdrrlar. ALIVJANVA NcLtR İSTEDİ?
Berlin, 3 (AA.) — Bir hususî muhabir bildiriyor:
Salâhiyettar mahtıiterde Al-manyanın Yugosıavyadan yafnız Al-manya aleyhindeki nürrjayiş-lfcrle İngiliz ajanlarrnın faaliyetine nihayet verriTnesi ve Be^radın Alman menfaatlerine aykırı her türlü hare/kâttan içtinap eyı'emesi hususlarını talep ettiği bildirilmektedir.
HÜKÜMET DARBESİ  NASIL
OLDU?
Belgrad, 3 (A.A.) — Yugoslavya-<J' k ı son hükümet darbesinin ne suretle cereyan etmiş olduğu hakkında $u tafsilat öğrenilmiştir:
HUkûmet darbesine tckaddtlm eden gece yapılacak olan hareketin teferruatını tesblp etmek maksadlle yüksek rütbeli Yugoslav subaylarından mürekkep bir grup General Simovlç'ln riyasetinde harbiye nezaretinde içtima etmiştir. Bu esnada bir taraftan bütün resmi daireler i.şgal edilirken, diger taraftan kabine azasının tevkifine başlanmıştır. Kabino azalarının tevkifi işi biter bitmez gecenin çok ilerilemiş olma-sma rağmen, General Smovlç, kralı uyandırmak için saraya gitmiştir. Saray müstahdemini böylo geç bir saatte kralı uyandrramryacaklannı söylemlşlersc de. General Simoviç tecellüt göstererek fikrinde ısrar etmiştir. Bunun üzerine uyandırılan kral bir kaç dakika sonra General Simoviç'e mülâki olmuştur. General Simoviç krala mülâki olduktan sonra: «Majeste, bu andan itibaren bir hükümdarın haiz olduğu bütün salahiyetlerle Yugoslavyanın kralısınız» demiştir.
Tsvetkovlç'l yüzbaşı Rakoteviç tevkif etmiştir. Yüzbaşı Rakoteviç ayni gece Tsvetkovlç'l uyandırarak, derhal kondisini takip etmesini emretmiştir. Pijama ile yüzbaşının karşısında duran Tsvetkovlç böyle bir emir vormek salahiyetini nereden aldığını sorunca yüzbaşı Rakoteviç, tafcancasmı çekerek emre itaat etmesini söylemiştir.
ÜSKÜP   ÜZERİNDE TAYYARELER
Belgrad, 3 (A.A.) — Milliyeti meçhul üç tayyare dün saat 11/30 da cenubi Srrbistandaki Üsküp hava meydanı üzerinde uçmuştur. Yu-gosluvya hava dafl bataryaları derhal ateş açmış ve alert verilmiştir. Tayyareler meçhul bir istikamette uzaklaşmışlardır.
ALMAN   EKALLİYETİ   ŞEFİ, ALMAN    İDDİALARINI YALANLIYOR
Belgrad, 3 (A.A.) — Avala ajansından:
Celjc'deki Alman ekalliyetinin şefi avukat Waltcr Relbel, bugün radyoda aşağıdaki beyanatta bulunmuştur:
2 nisan tarihinde Gratz'dakl Al-
Hava Harbi
ALMAN TAYYARELERİLE BİR   İNGİLİZ   KAFİLESİ ARASINDA
Londra, 3 (A.A.) — Bahriye nezaretinin tebliğ ettiğine göre, bu sabah Taymis nehri ağzında kafilelerimizden birine karşı Alman tayyareleri akim kalan bir taarruzda bulunmuşlar ve cLocust» harp gemisi Messerachmltts 110 tipinde üç düşman tayyaresine isabetler kaydetmiştir. Ne Locust harp gemisine ne de kafileye hiçbir hasar olmamış ve zayiat da vuku bulmamıştır.
ALMAN  GEMİLERİNE İSABETLER
Londra, 3 (A.A.) — İngiliz nezaretinin tebliği:
Dün öğleden sonra, Hollanda sahili açıklarında yapılan mutad keşif uçuşları esnasında, İngiliz hava kuvvetleri bombardıman servisine mensup Blenheim tayyareleri, silâhlı bir iaşe gemisine dört İsabet kaydetmiştir. Bu vapur, son defa görüldüğü zaman, kıçtan yanmrş bir halde batmakta bulunuyordu. Silahlı diğer bir iaşe gemisine de tam isabetler kaydedildiği görülmüştür. Bir düşman radyo postası binas , isabetler neticesinde yıkılmıştır. Bombardıman ve sahil muhafaza servislerine mensup tayyareler, gündüz, düşmanın karakol gemilerine hücum etmişler ve Haamatede, Mau-portus ve Caem tayyare meydanlarını bombalamışlar ve mitralyöz a-teşine tutmuşlardır. Bütün bu harekâttan bombardıman servisine mensup bir tayyare İle sahil muhafaza servisine mensup bir tayyare, üslerine dönmemiştir.
İTALYANLARIN   MART TAYYARE ZAYİATI
Londra, 3 (A.A.) — Salâhi-yeftli mahfillerden öğrenildiğine göre İtalyanlar Ortaşark harp sahnederinde mart ayı zarfmda 178 tayyare ıkaylbetmi$lerdir. Bunların 125 i İngiliz ve dominyonlar hava kuvvetlerine mensup pilotlar tarafından düşürülmüştür. 21 İtalyan tajyyarosini tayyare dafi bataryaları tarafından îakat edilmiş ve 32 tayyare de yerde tahrip ohmmuçtur.
A
me
rikad
a
Arnavutluk Harbi
Atina, 3 (A.A.) —. Yunan
tebliği: •
Devriye ve topçu faaliyeti olmuştur. Avcı tayyarelerimizle hava dâfi toplarımız üç motorlu iki d'üşrman tayyaresi düşürmüşlerdir. •,
İTALYANLAR   GOLOSU BOMBALADILAR
Atina, 3 (A.A.) — Elmniyct Nezaretinin resmî tebliği:
Düşman tayyareleri Golos'un en fakir mahallelerini bombardıman etmişlerdir. Bir kaç kadın ve çocuk yaralanmış, bazı mülteci evleri yıkılmışUr.
500 İTALYAN YARALISI MEMLEKETLERİNE
GÖNDERİLDİ
Venedik. 3 (A.A.) — Stefani ajansından:
Yunan üsera kamplarından gelen 500 İtalyan yaralısı, dün akşam buraya muvasalat etmiştir, ilk tedvileri yapıldıktan 6onra Romaya cflo&ru seyahatlerine de. tam etmişlerdir.
man radyo postası güya Cclje'dcn ka^an mültecilerin İfadesine atfen Mr çok haberler neşrctml.?tlr. Bu haberlerin kftifesinin sadece uydurma olduğunu ve hakikate tevafuk etmediğini beyan ederim. Gratz'dakl Alman salâhiyettar makamları nezdlnde tesebbllste bulunarak bu haborlcrl resmen tekzip etmelerini rica ettim.
BERLİN   ENDİŞEDE
Berlin, 3 (A.A.) — (Stefani): Berlin mahfilleri   Yugoslavya vaziyetini büyük bir alaka ve artan bir endişe İle takip ediyorlar. Almanlara karşı hakaretler devam etmektedir.
İngiliz harloiye nazırınm yeni Yugoslav hUkûmetlle doğrudan doğruya temasta bulunduğu aşikardır.
RUMEN GAZETELERİ NE   DİYOR?
Bükreş, 3 (A.A.) — Rador ajansı bildiriyor:
Romen gazeteleri, Romanya kralının yakın akrabası olan genç Yugoslav hükümdarını methüsena etmekte ve hükümdarın vazlfeslndeki müşkül mahiyeti tebarüz ettirmektedirler.
Luceafarul gazetesi, Yugoslav kralının tercümcihahni yazdıktan sonra şunları söylüyor:
Şu fırtmalı zamanlarda mlllt barış ve zafere dğoru seyahat eden vapurun dümeni iki genç hükmda-rm elinde bulunmaktadır.
YUGOSLAVYANTN BERLİN
ELÇİSİ
Belgrad, 3 (A.A.) — Yugoslavyanın Berlin elçisi Andrlç Berline Jıa-
CENUP  AMERİKAS1NDA ALMAN  FAALİYETİ
NevyDtfk, 3 (A.A.) — Reutcr ajan» muhabirinin Cenubî Amerika hâdiselerini y.ilandan takip eden mahfillerden öğrendiğine göre Almanyanm Viyanadaki sefiri iken 1934 te Doliusa karsı yapılan isyan teşebbüsüne filen iştirak eden Von Rerth son günlerde Cenubî Amertkaya muvasalat etmiştir. Halen Cenubî A-merUcada bulunan B. Vonreith e Cenubî Aımer»kadaki gizli Alman teçkilâîtı mütehassıaı General Ni-edenfuhr refakat etmektedir. Bu zevatın cenup yarı küresinde bilhassa Amerikaya karşı ha»mane bir vaziyet tevlidi için çalıştıkları zannedilmektedir.
GEMİ    SABOTAJCILARI TEVKİF EDİLDİ
Vaşington, 3 (A.A.) — Baş Müddeiumumi Jadkaon federal müddeiumumilere talimat gönde, rerek Amerflca sularında demiri1 Alman ve İtalyan vapurlarına sabotajlardan mesutl olanlar hakkında derhal takibata girişilmesini emretmiştir. 28 İtalyan ve 2 Aliman vapuruna ait rrVÜrettebat-tan 875 kişi tevkif edilmiştir. AMERÎKADAKİ İTALYANLAR •
Nevyorlc. 3 (A.A.) — İtalyan konsolosluk memurlar ile İtalyan gazetecileri ve Roma hükümetinin teknisyenleri ilk tebliğde A-merikayı tenk için hazırlanmağa
davet edilmişlerdir.
Beyrutta Çarpışmalar
Beyrut, 3 (A.A.) — Ofi: İaşe maddelerinin dagıtılmasmda-ki teahhUr dolayıslyle bu sabah Beyrut'da tezahürler olmuştur. Polis ve jandarma İle tezahürdüler arasında bir çarpışma vukua gelmiş ve tezahürcUlerden iki kiçt ölmüştür. Sükûnu iade için askerin müdahalesi icap etmiştir. Sükûn yeniden teessüs eylemiştir, fakat mağazalar kapalıdır. Sokaklarda devriyc-I 1er gezmektedir.
Londra, 3 (A.A.) — Geceleyin dışarı çıkmak yasağı, Şam'da, Halep-de' Hama'da ve Hums'da devam etmektedir. Askerler, sokaklarda karakol gezmektedir. Fakat hiçbir yeni hadise olmamıştır. Polis ve askerlerle vukua gelen son çarpışmalar esnasında tevkif edilen on kişi, askeri mahkemeler tarafından bazıları için beş seneye kadar cezalar verilmiştir.
SURİYENİN YENİ HÜKÜMET
REİSİ
Beyrut, 3 (A.A.) — D. N. B: Fransanm Suriye yüksek komiseri, yeni hükümet reisliğine Halet Bey Alam'ı tayin etmiştir. Halet Bey, kendi arkadaşlarını bizzat kendisi tayin hakkını haiz bulunmaktadır.
Kısa Ajans Haberleri
Berlin, 3 (A.A.) — Bir hususî muhabir bildiriyor:
Avrupa madeni yag şirketlerinin faaliyetini kontrol etmek üzere Berlin'de bir kıt'a petrol şirketi kurulmuştur. Bu tröste, şimdiden çok mühim sermaye verUmiştlr. Bütün Romen petrol istlhsal&tı, yeniden Alman idaresi altında bulunmaktadır. Bu şirket, harp sonrası için Irak ve İran istihsalinin temessülünü de ha-zrrlryacaktır. Bu suretle, Berlin'in kontrolü altında Avrupanm petrol ihtiyacının otarşisi düşünülmektedir.
*
Vaşington, 3 (A.A.) — B. Roose-vclt dün bahriye encümeni reisi A-miral Land ile görüşerek Ingiltere-ye ticaret vapurları vermek mese-lesilc İnglltereye yapılacak yardrm programına ait meseleleri tetkik etmiştir.
Nevyork, 3 (A.A.) — Amerikan radyosu, Uzak Şarktaki İngiliz kuvvetleri başkumandanı hava mareşali Sir Brooke-pophanYm Singapur'dan Manllla'ya muvasalat ettiğini bildirmektedir. Başkumandan yakında Hong-Konga gidecektir.
*
Nevyork,   3    (A.A.) —   Stefani
ajansından:
«Va^lngtonv Transatlantiği, Brok-
lyn limanına vâsıl olmuştur. Orada askeri nakliyat icra edecek hale ifrağ edilecektir.
raket etmiştir. Umumiyetle İyi haber alan mahfiller Andrlç'ln bir hususi mesaji hamil bulunduğunu sanmaktadır.
YUGOSLAVYAYA NOTA VERİLMEMtŞ
Berlin, 3 (A.A.) — Resmi mahfiller Almanyanın Belgrad elçisi He-re'nin halen Berlİnde olduğunu temin etmektedir. Siyasi mahfillerden bildirildiğine göre Yugoslavya hükümetine cevap talep eden hiçbir nota verilmemiştir.
ALMAN ELÇİSİ   BELGRADA DÖNMİYECEK
Berlin, 3 (A.A.) — Stefani: Yugoslavyanm Berlin elcisi Al-mun hükümet merkezine dönmüştür. Fakat Almanyanm Belgrad elçisi, şimdilik Yugoslav hükümet merkezine dönmiyecektir.
BELGRATTA   KALAN ALMANLAR
Belgrad, 3 (A.A.) — Belgrad'da kalmış olan elli kadar Alman, Yugoslav hükümet merkezini derhal terketmek için bu sabah Berlin'den talimat almıştır. Yugoalavyadakl Alman elçiliğinde yalnız maslahatgüzar ile ataşemtUtcr kalacaktır.
DALMAÇYADAKİ İTALYANLAR
Belgrad, 3 (A.A.) — Dalmaçya sahillerinde oturan 1103 İtalyan, hükümetlerinin emri üzerine Splifi tahliye etmişlerdir. İtalyanlar kendilerini almak İçin gelen «iki vapura binmişlerdir. İtalyanlardan bir çoğu Dalmaçyadan ayrılmayı reddetmiş-tir.
YUNAN   KRALI   B.   EDENİ YENİDEN   KABUL ETTİ
Atina, 3 (A.A.) — D.N.B.;
Yunan Kralı, İngiliz Hariciye Nazırı B. Eden'Ie ingiliz Genel Kurmay Başkanı General Dill'i yeniden kabul etmiştir.
Londra, 3 (A.A.) — Time» gazetesinin diplomatik muharriri yazıyor :
Ahnan radyosu B. Eden'Ie General Sir John DiN'in yeni Yugoslav hükûmetile müzakereferde
bulunmak üzere Belçrada geldik-lerini bildirmiştir. Hiç bir taraftan teyit edii'miyeıı bu haberin Almanlar tarafından iki sebeple işae edifmiş olması ihtimali vardır:
1 — B. Eden'in tasavvurları hakkımda malûmat elde etmek arzusu,
2 — Böyle haberlerin Alman propagandasının Yugoa lavlar m demokrasilerle birlikte suikast hazırladığı hakkındaki iddialarını teyide yarayacağının düşünülmüş olması.
İngilizler
(Başı 1 incide) X*X
YAĞMURLAR BAŞLAMADAN
Kahire, 3 (A.A.) — Times gazetesinin hususi muhabiri bildiriyor:
İngiliz kıtalarının yağlrnur mevsiminden evvel Adisababa*y& ve Musava'ya gireceklerinde şüphe edilmemektedir. Kuvvetlerimiz çarkı Afrücayı te<fricen fethederlerken düşman Trablosgarpta mukavemet işareti göetermLşt.r. Bazı Arman unsurlarının İtalyan.. lan takviye etmiş olması muhtemeldir.
İNGİLİZ   TEBLİĞİ
Kahire, 3 (A.A.) —Ortaşark İngiliz umumi karargâhının tebliği:
Libya'da, ileri kıtalarımız, A-gedabia'nm şimalirtdeki mevziler üzerine geri çek Hm içi erdir. Bu hareketi, dü^nnan motorlu kuvvetleri takip elmiştİT.
Erître'de, büyük miktarda esir alınmıştır. Bir çolc diigman askeri de sarılmış ve yakalanmıştır. Büyük miktarda top ve diğer harp malzemesi igıtinam edilmiştir. Harekât, Aamara'nın cenubunda devam efimefktedir.
Habeşistanda, ileri kıtalarımız, Adisababa'ya 290 kilometre mesafede demiryolu üzerinde Mios. so'yu işgal etmiştir, tleri hareketimiz devam etmektedir.
ALMAN   TEBLİĞİ
Berlin, 3 (A.A.) — Alman orduları başkumandanlığının hususî tebliği:
Şimalî Afrikada, Mersa-Brega civanndan Alman - italyan teşekkülleri tarafından atılan İngilizlerin takibine, 2 nisanda devam edilmiştir. Agedabia almnıış, Zu-etina'ya varılmıştır. Düîjman, şimale doğru süratle tam ricat halindedir. Alman esir ve zırhlı ve zırhsız otomobil' ganaimi miktarı pek çolktur. Bizim kayıplarımız fevkalâde azdır.
o-¦
GENERAL SİKORSKİ AMERİKAYA GİDECEK
Londra, 3 (A.A.) — Polonya başvekili vc başkumandanı General Si-konski'nin Ottawa'ya muvasalatını müteakip Reuter ajansının iyi haber alan bir kaynaktan öğrendiğine göre, Gent \l, B. Roosevelt'ln daveti üzerine kısa ve resmt bir ziyaret için Amerikaya da gidecektir.
Adliyede:
o o ene o urgun
Jelatin Muhtekiri Raşit Sevil, Hem Sürülecek, Hem de 750 Lira Verecek
Uzun müddctftejılbcri piyasada aTâka ile taıkip edı'len Raşit Sevilin muhakemesi dün ikinci asliye cezada sona erdi.
MaAvkcmc Raşit Sevüîn İtalya, dan getırtiıgi 3U0 kül o Selâtinin İUÛ kilosunu Enver Batura, 50 kilosunu Sumoel Pardoya, 150 kilosunu da ibrahim Etem laboratuarı müdürü Nezjhiye 750 kuruştan sattığının sabit olduğunu ve bu je'lâü.ınJerin 265 - 2 70 ku-ryja mal edikmi;* olmasına göre arada fahiş bir ihtikâr yapmdığı gerek şahi^cr ve gerektse Kaçakçılık bürosu muavinlerinden lrfa_ nın tutltuğu zabıt varaıkasile meydana aktığından kendilinin 2 sene \ ozgada» sürülmesine ve 500 LİTa para cezasına çarptırılmasına ve bu suç üç kerıc tekerrür elliğinden cezaaısn 3 s*enc Yozgada sürgüne ve para cezasının da 750 ye çıkarılmasına ve diğer suçlu Sa-moel Pardonun fatura vermediği sabit görüldüğümden kendisinin 25 lira ağır para cezasma çarptırılmasına ve dükkânının 3 gün kapatılmasına karar verilmiştir.
Hem İhtikâr Yapmış, Hem de Yalancı Şahit Bulmuş
İhtikâr   suçundan   kurtulmak
içm yaian yere şahit tedarik ve
oruarı teşvik eUtiği iddia edilerek tevkii cancn Maçkada bakkallık yapan Nıyazinon m uih ak em esme dûn aalıye ikinci cezada    devam
edÜ&
MikLd-eiıanumî, Niyazinin gerek ihtikâr suçunun gerekse yatan yere şahit tedarik ve onları tcşvılk suçunun dınüenen şahttle-ım aaıdeierue sabit görüldüğünden kenıdmnın ve yalan yere şe-hadfet eoeaı Yani ve Muşta fanın cezalamiirıimalarım  istemiştir.
Suçkı avukatı hâdisede bir ihtikâr onmadığını, böyle bir ihtikâr mevzuu bajhoolmaymca yaJan yere yemin de mevcut olmadığını ı.cri sürerek mürkkınının beraotini
0 tcnıı^tır.
Muhakeme karar verilmek uzc. re başka bir güne bırakılmıştır. Pil Muhtekirleri Adliyede
Fahiş fiyatıla pH ve cep feneri satan Hırıabo ve M an ol adında iki (muhtekirin muhakemesine dün asliye ikinci cezada  devam
1 ramvaylarda Bugün
Aktarma Bilet
Tramvaylarda tek bilet usulünden sonra akıtarma bütet'iterüe aylık karnelerin de tatbıkma bugün başlan a çaktır.
Aikjfcamma hilelileri 24 saat muteber olacaJotar. 1 ramvay idaresi bir hat üzerinde kullanılacak hu biletlerin haiıarım tealbit etmiş ve bu ilânları traanvayaara aamışür.
Düne kadar aytıiik kamncüerden 200 tane aaıtumıştır.
o
Köy   DemrciKk ve Marangozluk
Kursları
Konya (Hususî) — Faaliyette bulunan köy demircilik ve ma-rangoalaık kuralarının (malzeme ve avadanlıkları, her şulbede azami sekizer kişinin çaınşbırıkmasma kâfi gelecek m atarda oldiıgu halde bazı yerlerde kuralara daha fazla miktarda talebe akmak istenildiği anlaşılmıştn?.
Maarif Vekâleti neşrettiği bir tamimde, kuralların verimli bir tedrisat yapaıbümesi için her şubeye alınacak taltibenin sekimden fazla olmamasına gayret edilmesi, sekizden fazla müracaat vaki okduğu takdirde, kursun ayni ma-
halde bir defa daha tdkrar edilmesi lüzumu bildirilmiştir.
^ Koyunlarımıza    ânz    olan
edilVnişrtir. HİTİsto ve Manol küçük cep fenerlerirti 90 kuruca, büyüklerini de 120 kuruşa «atmaktan suçludurlar.
iddia makamı her «ki suçlunun da ihtikâr yaptıkları sabit görül-düğünden ve fatura vermediklerini ikrar ettiklerinden miiıli korunma kanununa muhalif olarak haırdketilerinden dolayı cezalandırılmalarım istemiştir.
Muhakeme karar vermek üzere diğer bir gurte bırakılmıştır»
•jr Dün bakılan rh'tıkâr davalarından Şabat Semeryana ait olan duruşma sonunda mahkeme suçlunun 5 kuruşluk makarayı 15 kuruca sattıgmı nazarı itibara a-larak Şabatın tevkifine karar vermiştir.
Şabat bir de fatura ibraz edememekten suçludur. Kendisi ma. karalan bir seyıyar satıcıdan satın aldığına söylemektedir.
Eyüpte Feci Kaza
Bir*Çocuk Otobüs Altında Parçalandı
Dün gece Eyüpte feci bir oto-<büa kazası olmuş ve kaza neticesinde 9 yaşında bir çocuk ölmüştür.
Gece 3026 numaralı şoför Is-mailm idaresindeki otobüs Eyüp-ten geçmekte rken 9 yaşmdaki Hasana çarparak, altma alim ıştır. Ağır yaralı Hasan Şişli Çocuk hastanesine kaldırdkruşsa da çocuk bu Mubah aldığı yaralardan ölmüştür. AdJiye doktoru Enver Karan cesedin Morga kaldırılma, sma lüzum gördüğünden Hasanın cesedi Mor^a kaldmlkntştrr. Suçlu şaför yakalamm*g'tır.
Bir Hırsız Yakalandı
Kartalda Ankara caddesinde 4 numarala evde    ikamet    eden
Hâdiyenin bundan bir kaç gün evvel evine hrrsız girerek bir takım eşyalarını çalmıştı.
Zabıtanın sıka takibi neticesinde hırsızın sabıkalılardan Hâdi olduğu meydana çakmış ve çaldığı eşyalar sahibine iade edilerek hakkında kanunî muameleye başlanmıştır.
Bir kusevi Kızılaya 1000 Lira Verdi
Musevilerin muhacirin reisi Bay Barlam dün Vali ve Bciediye Reiei dkaktor Lûbfi Kırdan maka. mirada zryare* ederek Musevilerin Türki(yede gördüğü hüsnükabul-den »on d-erece mütehassis olduğunu, Tüıikiyedeki dostluğu hiç bir yerde görmediklerini bizzat söyliyerek beraberinde getirdiği 1000 liranın Kızılaya ya tonton ası için tasvasautunu rica etmiştir.
Bay Barlas dün kendisile görüşen gazetecilere cuntan söylemiştir:
«— Filiatine gitmekte olan Musevî va/taoıdaşlar, Türkiye su-larından geçekken Türklerin kendilerine gösterdikleri insanî <mu-
ame'leden fevkalade müfehassis kaBrmşl ardır. Bu hislerimi Bay Valiye arz ettim. Ve Kızılaya yatırılmak üzere kendilerinle 1000 lira tevdi ettim. Musevî vatandaşlar rm Türkiyeye karşı daima minnet ve şükran hislerini borçludurlar. »
kılkurtu hastalığına karşı açılan fennî mücadele ve devamlı tedaviler iyi neticeler vermektedir. Pek az bir zamanda yüz bin koyun tedavi ed i İtmiştir.
İnşaat İlânı
Kazova İnekhanesi Müdürlüğünden:
1 — Tokat vilâyetinde Turhala 6 kilometre mesafede Kazova inek-hanesinde yapılacak olan «19907 on dokuz bin dokuz yüz yedi» lira «40 kırk> kuru^ keşif bedelli boga ahırı inşaatı kapalı zarf uaulile ve 25 gün müddetle eıksütmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme 25/4/941 cuma günü saat on beşte Tokat Nafıa müdürlüğü binasında müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat «1492 bin dört yüz doksan iki> lira «85 seksen beş* kuruştur.
4 — Eksiltmeye girebilmeleri için isteklilerin muvakkat teminatı vermiş ve 2490 sayılı kanundaki vasıflan haiz olmaları ve en az üç gün evvel müracaat edilerek bu dş için Vilâyet Nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikası ile Ticaret Odası vesikasını ibr/az etmeleri lâzımdır.
5 — Bu işe ait proje, keşif ve şartnameleri görmek ve daha fazla malûmat almak isteyenlerin Tokatta vilâyet Nafıa müdürlüğüne ve Turhal civarında inekhane müdürlüğüne müracaat etmclerL
6 — Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı ihale saatinden bir saat evveline «saat 14 de» kadar komisyona getirilecek ve komisyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının nihayet tayin olunan saate kadar gelmiş olması ve iyice kapatılmrş bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul olunmaz. fc«_?575»
Askerlik işleri
325 Ve 326 Doğumlular
Boyoftlu Yeril As. Sobesinden!
1 — Gerek askerlik yapsın ve gerek herhangi bir sebeple askerlik yapmasın, talim maksadilo 325 ve 326 dokumlular askere sevk edileceklerdir.
2 — Şubede toplanma günü 8 Nisan 1941 Salı günüdür.
3 — 8 Nisan 941 de sevkedüecek bu erata elbise verileceğinden elbiselerini almak üzere arzu edenlerin 5 Nisan ve 7 Nisan günleri şubeye gelmeleri lâzımdır. Bundan başka kendi vaziyetleri İçin bir şey sormak istlycnler de bugünlerde şubeye gelmelidirler.
4 _ Toplanma günü gelmiyenle-
rin askerlik kanununun 90 ncı maddesince ceza göreceklerdir.   c4298»
*
Kadıköy Askerlik Şubesinden:
Şubemize mensup 325 ve 326 doğumlu müslim ve gayri müslim ihtiyat erat talim İçin celp ve sevk olunacaklardır. Bu dokumlular İçin toplanma günü 8 nisan 941 salı saat 9 dur. Eratm, sözü geçen gün ve saatte şubede hazır bulunmaları, taşrada bulunanların derhal bulundukları yerin askerlik şubesine müracaatları, bu ilan davetiye yerine kaim olacağı, mezkûr günde müracaat etmlycnler hakkında askeri ceza kanununun 90 ınçı maddesi tatbik edileceği ilan olunur.
o
Ankarada  tskrim  Müsabakaları
Anlkara, (Hususî) — Bölge islerim birincilik -müsabakaları halkevinde ve kalabalık bir seyirci önünde yapılmıştır. Alınan neticeler şunlardır:
Flörede: Birincili Ankara klü-bünden Naci Sungar, ikinciliği: Reşat İnanlı, üçüncülüğü Sait Tayla.
Epede: Birinciliği Zihni E-reneoy, ikinciliği Mustafa örrde-rer, üçtaıciilügfü Naci Sungar.
Kılıçta: Birinciliği Naci Sungar, ikinciliği Zihni Ereıwoy, ü-çüncülüğü Mustafa önderer kazanmışlardır. Kazananlara madalyalar verilmiştir.
S NİSAN 941
Kapanı}
Sterlin 5,24
Dolar- 132,20
isviçre Frc 29,98
Drahmi 0,9975
Peçeta 12,9375
Dinar 3,175
Yen 31,1375
İsviçre Kronu 30,745
Esham ve Tahvilât
U   K
19 05 21 80
20 00 20 32 19 38 61 00
15 50
29 50
52 87
40 85
38 75
1*933 Türk borcu I 1918 İstikrazı dahili 1938 İkramlyell 1936 İkramiyeM Ergani 1934 Srvas - Erzurum 1932 Hazine Tahvilleri
1934 > >
1935 > > 1838 > > Anadolu Demiryolu Tahvili Demiryolu Mümessil Senet T. C. Merkez Bankası 110 50 Osmanlı Bankaaı 26 50 T. İş Bankası (Nama muhar.) 10 20 Aslan - Eskihisar Çimento Ş.   7 85
> >     Müessifi Hissesi   10
Şirketi Hayriyo 26
Türk Altını (Reşat) 24 90
Türk Altını (Hamit) 23 95
Türk Altmı küçük (Hamit) 23 85 Türk Altını küçük (Aziz)       23
İstanbul   üçüncü   icra   memurluğundan: 938/615
Alacaklı: Ycdlkulede tlyasbey mahallesinde Terzi sokağında 8 No.
Borçlu: Vasİl Kalavas Gala tada Havra sokak anbalaj fabrikasrada.
Bir borcun temini İstifası İçin mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen yazıhane eşyası ve tahta kesme makinesi peşin para ve açık arttırma ile 9/4/941 tarihine raslayan çarşamba günU saat 9 da yukarıdaki adreste yapılacaktır. Muhammen kıymetinin % 75 şinl bulmadığı takdirde ikinci açık arttırmasının 11/4/941 tarihine raslayan cama günü ayni saatte ve ayni mahalde yapılacaktır.
Taliplerin % yedi buçuğunun pey akçesi İle 938/615 numara İle mahallinde bulunacak memurumuza müracaatları ilân olunur.
Kimsesiz    Yavrular    Milletin Şefkat Sinesinde Barınırlar
Ulusun yardım ve şefkatine muhtaç çocukları 23 Nisan Çocuk bayramı ve haftasında «evindiırmeik için Çocuk Esirgeme Kurumunu yardımlarınızla kuvvetlendiriniz.
Sahibi ve Neşriyat MıidürU: Ahmvı kanla YALMAN - Basıldığı yer; VATAN MATBAASI
Şirketi Hayriyeden:
Hissedaranın  Fevkalâde Toplantısı İçin İkinci İçtima Davetnamesi:
Şirketüıayrlye hissedarları umumi heyetinin 18 mart 1941 salı günkü fevkalâde içti/raunda hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermaye miktarına nazaran nteamname tadili İçin kanunen muk-tazi müzakere otea-bı tahaasul edemediğinden celse açılamamıştır. Bu itibarla hissedarlar 26 nisan 1941 cumartesi günü saat on buçukta şirketin Galatada Fermenecilerde kâin merkezi idaresinde dahili nizamnamenin 9, 16, 17, 26 ve 30 uncu maddelerinde tadilat icrası İçin ticuret kanununun 386 ncı maddesi hükümlerine tevfikan tekrar İçtimaa davet olunurlar. îşbu içtimaa ticaret kanununun 385 inci maddesi mucibimde bir hisseye malik olan hissedarların dahi latlra-ke salahiyetleri vardır.
Rıunıl Mflzakerat:
Ticaret Kanununun 389 uncu Maddesi Mucibince İlânı Muktazi Tad'u Metin.eri
Madde   & — Şirketihayriye hisseleri »kanuni ve mansub mirasçılara
kanunu medeni hükümlerine tevfikan intikal eder. Madde 16 — Şirket hissedarlarından olup da medeni haıkları istimal
ehliyetinden tamamen veya kısmen mahrum bulunanlara aid hisselerin devir ve temliki kanunu medeni hükümlerine tâbidir. Madde 17 — Hissedarlardan birinin ölümile hissesinin mirasçılarına
(intikalinde miras resmen tasfiyo edilmcmlşse İntikal muamelesi mirasçılar arasındaki İştirak halinin müşterek mUlklyeto tahavvülü üzerine yapılır ve yüz para varaka pahası alınır.
Madde 26 — Heyeti umûmiyede hazır olan htesedarlardan her birinin mutasarrıf olduğu hisselerinin adedine göre beher elli hisse için bir rey itasına hakkı vardrr. Bir şahsm asaleten (10) ondan ve vekaleten kendi hissesi de dahil olduğu halde (25) yirmi beşten fazla reyi olamaz. Mukavelede muayyen miktarda hlsseyo münferiden sahip olmıyan hissedarların blliçtlma hisselerini bu miktara iblağ ve aralarında birini mümessil tayin ederek heyeti umumriye müzakerelerine iştirak etmeleri mümkündür.
Madde 30 —Meclisi İdare haftada bir kere içtima eder ve lüzum
tahakkuk eylediği halde reisin daveti üzerine fevkalâde olarak toplanabilir. Meclisi İdare reis ve azasma verilecek ücretin miktarı heyeti umumiyece tayin olunur.
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma
Nevralji,  Kırıklık  re  Bütün   Ağrılarınızı   Derhal Kesei
İcabında fünde 3 ka$e alınabilir. TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ. HER   YERDE   PULLU   KUTULARI   ISRARLA   İSTEYİNİZ.
Devlet Demiryolları İlânları
4
Muhammen bedeli (11900) lira olan 20000 Kg. Külçe kurşun (11/ 4/1941) cuma günü saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır.
Bu işe girmek isteyenlerin (892) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat, kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflanru ayni gün saat (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lâ>-zzmdır.
Bu ise ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2328)
TÜRKİYE
/JZELÂY CEMİYETİ
U.numî Merkezinden:
Cemiyetimizin İdaresinde bulunan Afyonkarahisar Maden suyu şişelerini koymak üzere agsaıi 7500, azami 15000
SANDIK YAPTIRILACAKTIR.
Bu sandıkların tahta ve çivisi cemiyet tarafından verileceğinden yalnız i maliyesi açık münakaşaya konmuştur. Münakaşa günü: 11 Nisan 1941 saat 14,30 da Taliplerin şartname ve şema için Istan-bulda Mimar Vedat caddesinde «Kızılay Hanmda» Kızılay Deposu
Direktörlüğüne müracaat etmeleri ilan olunur.
DOKTOR
Ç İ P R U f
Cfldlye ve Zühreviye Müteha* ¦ısı Beyoğlu YerU Mallar Pa tan  karşısında   Posta  sokar, köşesinde Meymenet apartımn Tel: 4SS53 ¦¦¦
ZAYİ — İstanbul Emniyet Direktörlüğünden almış olduğum 31/4289 numaralı ikamet tezkeremi kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan zayi tezkerenin hükmü yoktur.
Hamalbaşı Aslan Duraç sokak No. 1 Koço Bosimis
LİRA
tDRAR TAM TAHLİLİ
Beyoglunda AgacamU karşısmdıj Bursa sokak No. 1. yeni açılar. \lnya laboratuarında halka laylık olmak üzere yalnız (Pazartesi) günleri BÎR URA ücretle idrar tam tahlili yapılmaktadır.
S V AD GÜN
Konseri
7 Nisan 941 Pazartesi akıjamı Saat 21,15 de
SARAT
Sinemasında
İDARESİNİ BIK M İ$ BAN KAS INC
İKRAMİYEÜ     HESAP    AÇ>
T. IŞ BANKASI
Tasarruf Hesapları
1941 İKRAMİYE PLÂNI
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 ikinci teşrin tarihi er inde yapılır.
1941 ikramiyeler
1 adet 2000 liralık =2
3 >   1000    >     =3<
2 >    750    >     =U
4 > 600 > =2ı t  >    250    >     —2k
35   >    100    >     =3500 80   >      50    >     =4 300   >      20     >      =0
ı:ı:ı
•ti:!
III
ı:ı:ı
ıx!
L.
>
>
>
>
>
>
>
Kadıköy Vakıflar
ta-P-
İlânlar
ır-
Semtl
Mahallesi
inşaat ilânı
Kazova İnekhanesi Müdürlüğünden:
1 — Toücat vilâyetinde Turhala 6 kilometre mesafede Kazova Inek-hanesinde yapılacak olan «21865 yirmi bir bin sekiz yüz altmış beş> lira «45» kırk beş kuruş keşif bedelli buzağı ahırı inşaatı kapalı zarf usulile ve 25 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme 25/4/941 cuma günü saat 15 de Tokat Nafıa müdürlüğü binasında müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat «1639 bin altı yüz otuz dokuz> lira «91 doksan bir» kuruştur.
4 — Eksiltmeye girebilmeleri için isteklilerin muvakkat teminatı vermiş ve 2490 sayılı kanundaki vasıflan haiz olmaları ve en az 3 gün evvel müracaat edilerek bu iş için vilâyet Nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikasile Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri lâzımdır.
5 — Bu işe ait proje, keşif ve şartnameleri görmek ve daha fazla malûmat almak isteyenlerin Tokatta vilâyet Nafıa müdürlüğüne ve Turhal civarında inekhane müdürlüğüne müracaat etmeleri.
6 — Teklif mektupları yukarda UçüncU maddede yazdı ihale saatinden bir saat evveline «saat 14 de» kadar komisyona getirilecek ve komisyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının nihayet tayin olunan saate kadar gelmiş olması ve iyice kapatılmrş bulunması şarttır. Postada olcaak gecikmeler kabul olunmaz. «2574»
Erenköy   Kozyatagı
Değirmen Boğaziçi  Paşabahçe
» >
Üsküdar   Selâmiali Kadıköy   Zühtüpaşa Yukarda cins ve raya verilmek üzere zartesi günü saat 10 fine müracaatları.
Sokağa     Numarası     Cinsi     aylık id
L.
Üsküdar     65     Köşk ve arazi \\
Tepeköy       11
Tepe camii Karakolhane Bağdat
2bir
6 Ev
76 N taj 20 Ev 43 Dükkân
mevkileri yazılı yerler 31/5/941 sonuna kad;^1* müzayedeye çıkarılmıştır, ihaleleri 14/4/94^5-
dadır. isteklilerin müdürlük Akarat milme^-
(2f-çm
İnşaat İlânı
Abone Ücreti
Türkiye dahilinde:
Senelik   6  aylık   3 aylık   Aylık
1400        750        400 150 Kş.
Hariç memleketler:
Senelik    6 aylık    S aylık    Aylık
2700
1410      800 Kş.     yoktur
DOKTOR-KİM Y AG ER
CEVAD TAHSİFI
tDRAB - KAN - KAZURAT
vesalrenin tahlillerini yapar. D!-vanyoh! ortacında Tel. 23334
BOKTOR
H0RH0R0Nİ
Eminönü Nimet Abla gişesi önündeki muayenehanesinde her gün hastaları kabul eder. Tel. 24131
VATAN Gazetesi
İLAN FİYATLARI Kuruç
Baslık maktu olarak .
1 İnci Sayfa Santimi 500
2   »      » 350
S   j>       » 300
4   »      » *> 100
5   »      » 75
6    n         » » 50
tuı-Ün-
Kazova İnekhanesi Müdürlüğüne! ıatu
1 — Tokat vilâyetinde Turhala 6 kilometre mesafede Kazov hanesinde yapılacak olan «11018 on bir bin on sekiz» lira «19 on i gc* kuruş keşif bedelli anbar inşaatı kapalı zarf usulüe ve 25 gün mdxiş-le eksiltmeye konulmuştur. ta
2 — Eksiltme 25/4/941 cuma günü saat 15 de Tokat Nafıa • bölüğü binasmda müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır,    '»kel
3 _ Muvaıkkat teminat «626 altı yüz yirmi altı» lira «6T [
beş kuruştur. rı mu-
,.   cezasın
4 — Eksiltmeye girebilmeleri için isteklilerin muvakka vermiş ve 2490 sayılı kanundaki vasıflan haiz olmaları ^j^^j. gün evvel müracaat edilerek bu iş için vilâyet Nafıa   müc*^^^^ alınmış ehliyet vesikasile Ticaret Odası vesikasını ibraz m   Lou
2ımdır- hs^lyor-
5 — Bu işe alt proje, keşif ve şartnameleri görmek ve ramini
malûmat almak isteyenlerin Tokatta vilâyet Nafra müdüı^ Wr_ Turhal civarında lneîkhane müdürlüğüne müracaat etmeleri.   crf^\
6 — Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı il<tall-tlnden bir saat evveline «saat 14 de» kadar komisyona B^tirf^^ komisyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile f™ lecek teklif mektuplarının   nihayet tayin olunan saate kadare olması ve iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak
ler kabul olunmaz. «2r
or.
İstanbul Belediyesi hânları
2415 taksi otomobili sahibi Alinin vesaiti nakliye resminden*11
borcundan dolayı   Galatada Necatibey caddesinde   288 No. lu fi*
Mehmet Tiryakinin garajında haciz altına alman Opel marka plâfl-
ve tekerlekslz bir halde bulunan   mezkûr otonun 941   senesi nisa
0 uncu günü saat 14 de açık arttırmaya   konulacağı ve verilen fiy.. haddi lâyık görülmediği takdirde 11 inci cuma günü ayni saatte ve ayr. yerde ihalesi yapılacağı ilân olunur.
*2679*
Doktorların Nazarı Dikkatine!
General Electric marka, yeni, bütün teferruatüe beraber
yalnız teşhis için portatif radyografi ve radyoskopi yapar röntgen makinesi satılıktır. Beyoğlu, Ağacami, Sakızağaç 3 numaraya müracaat edilmesi.
129820