1950 Aralık etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1950 Aralık etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

30 Aralık 1950 — Cumartesi
SİYASİ İKTİSADİ MÜSTAKİL
Yıl 2
Sayı 396
10 kuruş
• Yeni lstanbııFun
KUPONU
5
TAHSİL KUPONU
'A
71
1.000 Saart.
Beyoğlu - Müellif Caddesi 6 . R. Telefon : 44756 . 44787 Santral
Teste eden: Habîb Edİb - TÖREHAN

Posta K
> --
: 447
İstanbul Telgraf
Dünya politikasının
yeni gelişmeleri
8 inci Ordunun yeni komutanının teminatı
r

s


çalışılmıştır. Harbi maksadiyle kurulan Teşkilâtını

Nihaî zaferin tarafımızdan
4

>


99
741“*(
ı
; i • ( ! 1 ı î I I
73
I
I
I
!S 4 saî3

-

1

Komünist kuvvetler merkez kesiminde büyük tahşidat yapıyorlar zorunda kaldı
Müttefik cephesinin doğu kanadı 10 mil gerilemek

a:I

%

M* •(

• A*
JL
s.
( 11
*

((
*
9
e
I9tI\ j-
4

Siyasî mahkûmlar, Güney Kore askerlerinin nezareti altında gerilere sevkediliyorlar
sahillerinden 35 38 inci arz daire-^iincyjpdr. Oron

İK-Dr-bir
İLK Dünya Harbi, İstilâcı iki | büyük devletin çökmesiyle sona ermişti, kayserllk AlmanyalInın ve çarlık Rusyacının. Harp Konrası buhranlarının, sarsıntılarının biraz daha kolayca önlenebilmiş olmasında bunıın büyük bir tesiri vardır. Sonuncu dünya harbi de İki büyük askerlik ve politika kudretinin, Almanya ile Japonyanın sahneden çekilmesine malolmuştur. Boşalan yere Şosetlerin hemen yerleşmesi, şimdiki, tehlikeli gergin. İlgin başlıca sebebidir. İlk Dünya Harbinden sonra M ilson. Milletler Derneğini kurmakla yeryüzünü devamlı bir barışa kavuşturacağını ummuştu. Birleşik Amerika parlâmentosu bu fikri benimsemediği için Milletler Derneği, bir kaç yıl sonra mânâsız bir teşkilât haline gelmişti. İkinci Dünya Harbinden sonra ise bu hatanın tekrarlanmamasına önlemek
Birleşmiş Milletler Birleşik Amerika IMvletlcrl benimsemiştir. Bu teşkilâtı görünürde benimseyen, fakat, hakikatte fırsat düştükçe baltalayan tek bir devlet vardır: Sovyetler. Barış teşkilâtının bu yüzden işlemediğini hepimiz biliyor, görüyor ve yıllardan beri üzülüyoruz.
Son yılların politika hâdiseleri, tutulan yolun, güdülen uzlaşma politikalarının aksaklığını apaçık göstermiştir. İnsanlık iki dâvadan birini seçmek zorundadır: Ya demokrasiyi seçecektir veya millet olarak ölümü. Demokrasiyi seçmek; yalnız Birleşmiş Milletler idealine yürekten bağlanmak kararını vermekle mümkündür. Mukadderat birliği isteyen milletler, fedakârlık birliğini de mutlaka göze almak zorundadırlar. Şimdiye değin beliren bütün fikir ayrılıkları bu demokrasi birliğine verilen türlü türlü tefsirlerden ileri geliyor. Öyle zamanlar oluyor ki; bıı birbirine aykırı tefsirlerle bütün demokrasi cephesinin birdenbire çökmesi ve dağılması İhtimalleri karşısında ürperiyoruz. Bu (hinim, Sovyetler) ümitten Ümide düşürüyor. ChurchlH’c hak vermemek mümkün değildir: Demokrasiler Sovyetlerin anladığı dili konuşmadıkça dünya barışı *bh’vuna baltaTanıf(îhk v^mıhetieri kendi kendilerine bir Dante ( e-hennemt. bir infcrııo yaratmış o taraklardır.
Kore harbi; demokrasileri horultularla bezenmiş uçurumlar kadar derin uykularından nihayet az çok uyandırmıştır. Teşebbüslerinin neticesizliklerlnl gördükten aonra, Attlee de tek b!r barış yolunun kaldığını ter İstemez anlamıştır: mokrasllrr, yalnız tek
cephe halinde barışı da kurtarabilirler. kendilerini (le. Bu anlayış gün geçtikçe durulmakta ve milletlerce benimsenmektedir. Dünya politikasının yeni gelişmeleri bu anlayışla sımsıkı ilgilidir. Biz, bunun hayırlı İndirt İlerini, Orta Avrupada olduğu gibi Uzakdoğuda da görebiliriz. Birleşik Amerika Devletlerinin Bari Almanya temsilcisi McCloy Başvekil Adenauer’e: “Biz Al-manyayı pazarlık konusu yapmayacağız,. derken. Japon.\ada çıkan yarı resmi Nlppon Star, Japonyanın silâhlanması lüzumundan bahsediyor. Şimdiye değin politika dışı bırakılan İspanya dâvası, nihayet çok müsııet bir surette ele alınmıştır. Birleşik Amerika, Madrit e elçi gönderiyor. İngiltere de aynı şeyi yapacaktır, Fransa da.. Demek oluyor kİ. demokrasi cephesi a-maçları belli, ahenkli bir dış politika gütmeye artık karar vermiştir.
Dünya politikasında ne kentli başına bir Almanya dâvası vardır, ne de Japon dâvası, hatta Uzakdoğu dâvaları.. Bunların hepsini tek bir noktada toplamak mümkündür: Sovyetlerin dünya hâkimiyeti dâvası. Yor yer tutuşan yangınlar önceden hazırlanmış politika taktiğinin görünen parçalandır. Böyle bir taktiğe yalnız İradeli bir demokrasi cephesi taktiği İle cevap verilebilir. Dünya barışını kurtarmak için yalnız Alnıanyanııı değil, Japonyanın (la silâhlanması lâzımdır, demokrasilere yardım etmek isteyen her milletin de.
İspanyaya demokrasi cephe sinden ilk elçi gönderen memleket Türkiye olmuştur. Biz, bıı teşebbüsümüzle gerçekten Övünebiliriz. Koreye bir tugay göndererek dünya barışını bir bütün gibi anladığımızı göstermekle politikamızın aydın ve sezgili çizgilerini belirtmiş oluyoruz. Dünya politikasının yeni gelişmeleri tahminlerimizin doğruluğunu bir kore daha desteklemiş oluyor. Demokrasiler, müspet yolu bulmakta, belki, biraz gecikmişlerdir. Fakat büyük bir irade, kaybolan zamanları gene kazandım bilir. Asıl dâva.
İhtilâflara birer birer olmasıdır, bunları da, ortadan kaldırabilir.
M. NEKMÎ

demokrasileri düşüren konuların azalmaya haşlamış Realist bir politik ı kısa bir zamanda,
/----------
Yugoslavya Almanya ile harp haline son verdi
"X

w
>5•4
• •
Kardelj, Rusların sözde sulhu hanesiyle açıkça harbe giriştiklerini belirtti
korumak ba-
Koro Birliğimizden bir devriye gezisi
Sağlık Bakanının
Izmirdeki beyanatı
Tokyo. 29 (AP) — Kızılların sayıca üstün kuvvetleri karşısında Birleşmiş Milletler Birlikleri bugün cephenin doğu kesiminde 10 mil kadar geri çekilmişlerdir. Müdafaa hatları boyunca çarpışmalar cereyan etmiştir General Mac Arthur’ün tebliğine göre, iki düşman alayı Japon Denizi mil dahilde ve sinin. JA mil
mevkiinin güneybatısındaki mür-tefi araziyi işgal etmiştir. Düşmanın diğer bir hamlesi karşısında Müttefik kuvvetler. Yong-po nehrinin güneydoğusuna O-ron'un 13 mil doğusuna çekilmişlerdir. Tebliğde Imjin çayının batısında 5 il A 6 bin mevcutlu brl kızıl kuvvet bulunduğu açıklanmıştır. Kızılların cephenin merkez kesiminde, Yongşon’un güneyinde yığınak yaptıkları görülmüştür.
Burada Müttefik uçaklar bütün cephe boyunca düşmana hücum etmiş ve Mançuryadan uza-
nan İkmal hatlarını bombala mıştır.
Korede 8 inci Ordu Karargâhı. 29 A.A. (U.P.I — Bugün cephe hattında yaptığı teftişten dönen 8 inci Amerikan Ordusunun yeni Kumandanı General MattheıV RidgWay, kumandası altında bulunanların Çin taarruzlarına karşı koyabileceklerine tam bir itimadı olduğunu belirtmiştir.
General R)dgway. bugünkü Fa’Mh toplantısında şunlan söylemiştir:
"Sol cenahta düşmanın denizden gelerek gerilerimize çıkarma yapacağım zannetmiyorum. Nihai zaferin tarafımızdan kazanılacağına olan kesin itimadımı size açıklamak isterim,, demiştir. Amrrikadakj Elçiliğimizde kan verme
Washlngton, 29 (AP) — Büyükelçi Feridun Cemal Erkin’le elçilik mensuplarından 19 kişi bıı gün Korede Türk yaralıları için yarımşar litre kan vermişlerdir. Amerikan Kızılhaç Teşkilâtı bu kanı derhal Koreye sevketmış-tir.

w ■
F *


e
F
»V

F. Dul I en
Sevinle 8hinwel Brüksel konferansında
F. Dulles’m
beyanatı
Japon sulhu hakkında
Amerikan muhtırası
Rusyaya verdiği muhtırada, Amerika bu mevzudaki durumunu açıkladı
\Vashington 29 A.A. (A.F.P ) — Birleşik Amerika Hükümeti dlln Birleşmiş Milletler nezdin-dekı Rusya delegesi Malik’e Japonya Barış Andlaşması hususunda Amerikanın durumunu tasrih eden yeni bir muhtıra vermiştir Sovyet Rusyanın isteği Üzerine kaleme alınmış o-lan muhtıra, Rusya ya evvelce verilmiş olan beyannamenin bir çok noktalarını aydınlatmaktadır. Kısaca Birleşik Amerikanın teklifleri şunlardır:
1. — Japonya ile harbetmlş olan bütün memleketler barış andluşması müzakerelerine iştirak etmelidirler ve hiç bir memleket daimi şekilde Japonyaya hâkim olmamalıdır.
2. — Bu barış andlaşması müzakerelerinde Birleşik Amerika veto kullanılmasına muhalefet edecektir.
3. — Birleşik Amerika and-laşmadan sonra Japonyanın as. kert işgaline nihayet verilmesi lâzım geldiği kanaatindedir. Riih notasına İngiliz
cevabı
Londra. 29 A. A. (AFP) — Daily Telegraph siyasi muharririnin bu sabah yazdığına göre, İngiltere Hükümetinin, Rusya-nın, lngiltereyi 1942 İngiltere -Rusya anlaşmasını ihlâl ile itham eden 16 aralık tarihli notasına cevabı bugünlerde verilecektir. Cevabın müsveddesi hazırdır. hükümetin kesin tasvibini beklemektedir

New-Ynrk. 29 iYİRS) — A-m e lika Dış Bakan Müşaviri John Foster Dulles, bu gece radyo ile yayınlanan nutkunda. Amerikanın tecavüz ve istilâlara karşı kayıtsız veya seyirci vaziyette kaldığı takdirde, bizzat kendisini müdafaa cdemlyeceğinl söyle* mlştlr. Dulles. İkinci Düpya Harbinden sonra, Amerikanın kabuğuna çekilse idi, bunun komünist dünyası karşısında. Balı medeniyetinin alenen çökmesi demek olacağını hatırlatmış ve şunları ilâve etmiştir: “Müttefiklerimize yardım etmekten hiç çekinmediğimiz içindir ki, kendi mevcudiyetimizi kurtarmaya mu vaffak olduk.,.

Belgrad, 29 (YİFIS) — Yu-gosiavya Dişileri BakanıKar-delj, bugün Parlâmentoda verdiği bir demeçte. Yugos-lavyanın hiçbir tazyik karşısında boyun eğmiyeceğinı söylemiştir.
Kardelj, Rusların sözde sulhu korumak maksadiylc açıkça harbe giriştiklerini, Çinin de aynı yolu takip ettiğini hatırlatmış ve Yugos-lavyanın bu taktik karşısında takip etmesi gereken siyaseti şu şekilde ifade etmiştir: ‘•Harbi arzu etmiyorsak, hiç bir zaman taarruza uğramı-yaeağımız zehabına kapılmamalıyız. Ordumuzun bugünkü kuvvetli durumu, istiklâlimizi müdafaa ve sulhun müdafaası bakımından mühim bir âmildir.”
Yugoslavya mn yakında Batı Almanya ve Avusturya ile sulh paktı imzalıyacağını söyledikten sonra Hükümetin Almanya ile harp haline son vermeyi kararlaştırdığını i-lâve etmiştir.
Kardelj’in beyanatı. Parlâmentoda mebuslar tarafından hararetle alkışlanmıştır.
I J
Fransız
savunma
bütçesi
Milli Meclis, 180 e karşı 416 reyle 740 milyar franklık bütçeyi kabul etti
Parla, 29 (YtRS) — Fransız Milli Asamblesi bu gece, savunma hazırlıklarına 740.000.000.000 franklık bir bütçenin tahsisini kabul etmiştir.
teker inceleyip ve bu arada
İçin hazırlanan maddesini müzakere Başbakan bir tehlike
Asamble askerlik İşleri hükümet tarafından bütçe tasarısının 12 teker etmiş
Pleven’in muhtemel karşısında bugünkü zayıf halde kalamıyacağını belirten beyanatını müteakip, teklifi 180 e karşı 116 reyle kabul eylemiştir.
Dünya Hikâye
Müsabakası
58 hikâye İle 28 milletin İştirak ettiği bu büyük mtaa-bakaya Türklyeden de gazetemizin iki hikâye seçerek katıldığı malûmdur. Türklyeden derece karanan İki sahipler) Samlın Kocagöz ve Necdet ökmrnln ve kısa hal tercümeleri bıı müsabakaya katılan gönderilmiş bulunmaktadır.
hikâyenin resimleri gazetelere
Harp sonrası beynelmilel hikâyeciliğinin en
gürel örneklerini verecek ve dünya hikâyeciliği hakkında bir fikir edinmek fırsatını sağlayacak olan bu hâdisenin büyük bir alâka toplayacağından eminiz.
İlk hikâye 1 ocakta
"Başıboş lokomotif Milvvaukee’den geçiyor"
Yazan : Honsjörg Sch/nitthenner (Alman)
Yalova kaplıcaları, 30 sene müddetle yabancı bir firmaya kiraya veriliyor — Beykoz Kasrı, prevantoryum olacak. Birçok hastahaneler Bakanlık kadrosuna alınıyor
İzmir. 29 (T.H.A.) — Hafta başında tstanbuldan hareketle Marmara ve Ege bölgesinde tetkiklerde bulunarak şehrimize gelen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Doktor Ekrem Hayri Üs tündağ bugün kendisiyle görüşen Türk Haberler Ajansı mu ha biri ne şu beyanatta bulunmuştur:
“Yalova otel w kaplıcalarım bakımsız buldum. Hususi bir şirket tarafından idare edilen kaplıcaların icar mukavelesi bu yıl bitmektedir Şimdilik ıslah ve tamir etmek için bütçeden 250 bin lira tahsisat ayırmış bulunuyorum. Kaplıcaların idaresi-
ni 30 sene vâde İle bu işde ihtisası olan yabancı bir firmaya vermeği kararlaştırdık.
Bursada 5 milyon liraya maldan hastahanenin inşaatının tamamlanması için daha 2,5 milyon liraya ihtiyaç avrdır Sıhhi tesisat ve teçhizat için de ayrıca 2-3 milyon lira lâzımdır Bu büyük hastahanenin özel ı-dare bütçesiyle İdaresi imkânsız olduğu için bunu Bakanlık kadrosuna almış bulunuyoruz.
Ahmet Vefık Paşa Haataha-nesini de bir sağlık dispanseri haline getireceğiz. Murat ve Yıldırım medreselerinde de 100 er bin Hra sarflyle bir sağlık mer-
Cumhurbaşkanı Celâl Basarın Karabük fabrikalarının İşleyiş tarzını tetkik ve daha faydalı olabilmesi İçin nelere muhtaç olduğunu tesbit maksadlyle yaptığı seyahati ve Anktıraya avdetlerini bildirmiştik. Yukarıdaki resmimiz, Bayann Karabük tentelerini gezdiği sırada alınmıştır
Amerikalılar 45 milyon liralık tütün aldılar
Mubayaa miktarı 11 milyon kiloyu bulmakta ve fiyat 358 kuruşa
Ankara. 29 (AA) — Haber aldığımıza göre, gerek memleketimizin. gerekse Balkanların hiçbir yerinde şimdiye katlar kaydedilmemiş büyüklükte bir parti tütün satışı bugün Ankarada yapılmıştır.
Filvaki memleketimizle dalma iyi münasebetler tesis etmiş olan D| American Tobacco Kumpanyası Umum Müdürü Bay Orfeo Baksalis bugün Anknrayıı gelerek Ekonomi ve Ticaret Bakanı ZUhtü Vellbeşcyl ziyaret etini; ve Bakanlıkta alâkadarların iştirakiyle yapılan ve üç saat kadar süren müzakereler sonunda serbest Amerikan doları ile 45 milyon liralık tütün satılmıştır.
Bu tütünler Ege ve Samsun bölgeleri menşeli olup destekleme mevzuu olarak alınan mallardır.
Bu akşamki trenle Ankaradan ayrılacak olan Bay Baksalis İzni iri ziyaret edecek ve temsil ettiği büyük Amerikan firmasının Önümüzdeki kampanyada alacağı faal rolün esaslarını tesbit e-decektir.
Satışın tamirdeki aktelerl
İzmir 29 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) — Bugün Ankarada yapılan büyük tütün satışı ak-şam geç vakit İzm irde du>nıldu. Bununla beraber çok büyük bir heyecan ve sevinç yarattı.
Aldığını tamamlayıcı malûmata göre mübayaa miktarı 11 milyon kiloyu bulmakta ve fiyat 358 kuruşa tekabül etmektedir. Gerek miktarın büyüklüğü gerek fiyatın yüksekliği yeni tü-
tekabül etmektedir
tün piyasasının açılması arifesinde müstahsil üzerinde çok iyi bir tesir yaratacak mahiyette sayılmaktadır.
kezi ve bir kreş kuracağız.
Gezdiğim diğer yerler hilâfına BursalIları mili! sağlık teşkilâtından memnun gördüm. Oradaki arkadaşlarım iyi çalınmaktadır.
Balıkesirde özel İdare tarafından yeni yapılan 150 yataklı hastahaneyi de Bakanlık kadrosuna alacağız. Edremıttekl 100 yataklı hastahaneyi de bundan böyle Bakanlık İdare edecektir. Burada da bir sağlık merkezi kurmayı kararlaştırdık.
Ayvalıkta, esefle söyliyeyim ki. hiç bir sağlık müessesesine tesadüf etmedim. Halbuki ihtiyaç büyük ve geniştir. Belediyeye ait bir binayı hastahane olmıya hale, getireceklerini Bkanlık da gereken
doktorları verince 1951 de burada özel bir sıhhat müessesesi kuracağımızı ümit ederim.
Bergamada da ' yeniden— bir sağlık müeasesesi kuracağız, îzmirdeki tetkikleirme devam ediyorum. Şimdiye kadar tamirde 100 verem yatağı mevcuttu. Bu sene içinde yatak adedini 600 e iblâğ edeceğiz. îstanbul-daki Beykoz Kasrını Bakanlığımız 500 bin lira sarfiyle ücretli bir prevantoryum haline getirecektir.,,
Bakan tamirdeki tetkiklerine devam etmektedir.
Ayvalıktılar elverişli bir vadetJJler. teçhizat ve
1.000


500 okuyucuya hediye edilecek bilek saatleri
Bıı saatin resmini ve izahını bugün 3 üncü sayfamızda bulacaksınız.
SİYASÎ HİKAYE

T B îf t t 8T A N B Ü L
30 Aralık 1950
Günün fıkrası
-
A
I

LLJ
Şehir köşesi
Bir
ıımsa-
Efendi, efendi, bnrnnnnv donmak dzere..dlyc kolunuzdan tutup eczahancye götürürler. Yoksa burnunuz veya kıı hıkımı elinizde kalıverlr. t&te öyle!
Aldı karsınıza alıyoraunnc, eanı... Hisse dokunmak İstiyor-sunuz, tnş~. Görmeden bakan gözler, düşünmeden Içle.ven twv yhılor, hepimiz yalanıp tüketil-
Yazan: Falih Rıfkı Atay
1
uzaksar pli Kmlordu yaşayışa, anlayışa, nihayet
demirperde «1-
Takrtma hakıyonımî 31 aralık pazar, 1030 yalının 363 İnci güntL. Yirminci w*nn Öbür yariKina o Mocr Naat on İkiyi bir Huniye reçe banmış olacağız-
Eğer hasta değilsek, âdet olduğu üzere, ^evİneceğiz toplantıda İnek maundan ya ol selâmlan ve »-ğı» tebrikleri sunacağız
Ve Ak den İzi. At-tantiği aşınıp Amerika yi atlayınız; ratıl fi k Riılurının dövdüğü batıya kadar, lılç bir kara, donla ve bava kuvvetlerinin hür hür dününüze, hür hattâ hür duyuca vermek İçin
nırlannı geçini* olup olmadığını bllmlyecek. Söyledin bana, gülmez do ne yapa rai» nız? Eskiler Efelekten idin çul-
> • .
mak” derlerdi, takvimin kopuk yaprağına bakıyorum, demek ki dünü de geçirmişiz, deyip keyfime dönüyorum. Gece yarısına kadar radyolar sonuncu dünya harbinin banladığım haber vermezlerse su henüz yapışık yaprağı dıı koımnıhllirlm. Hattâ bu yaprakları ÜatÜHte koymak, para fclbl, senet gibi, esham gibi biriktirmek istiyorum.
Dünyada hJr harp dı>-ğîî. bir kıyamet korkusu var. TrumunTn atom bombasının kullanılabileceğini söylediği vakit. Anıerikalılıırın nasıl deh-frte düştüklerini raddelerde okudunuz nuı? Halkı telâştan kurtarmak İçin atom bombasını kullanmak yetkisinin Mac Arthıır’e verilmediğini söylemek lâzım gelmiş, lkl vuruşta Japonyayı yere seren, bos yıldan beri, medeniyeti bir gün koruyabileceğine İnanarak rahat oyko rüyalnn gördüğümüz Kİlaha ^ilildi el dokundurmak istemiyoruz.
Kore'nin kan ve ateş sağanakları İçinde bile harpte olduğumuza inanmaktan kaçınmaktayız. Acaba harbin bizi vuran. yaralayan ve Öldüren peyden ba^ka bir şey mi olduğunu sanıyoruz? Y’oksa “Kaza ve kader” saati mi geldi, çattı?
Artık bir barısın İmkânsız olmadığını İtiraf etmeyen yok Harbin, ergeç. bütün dnnynyı saracağını bilmeyen de yok Rusya üçüncü bir h n 1 lent etti. Onunla haşır neşir olup şahsi ömürlerimiz! bitirmek istiyoruz. Sağında kayalar, solunda enrin. önü ardı fırtına ve boşluk, ve bu delik geminin sivri bar İskemleleri üzerinde yılbaşı te kalan yapıyoruz:
— E Vlva!
Gençliklerimizi eden Ira
jediler sn gündelik gazete kronikleri yanında ne kadar sönük kaçıyor. Çinli Vu. Shukes-peare’İn rüyasına girse, uyandırırdı. Uyuştu, ililir misiniz, İnsanlık uyuştu. Soğuk memleketlerde bozan sokakta yanınıza koşarlar:
mlş bir hayatın rrflnxc*!rrl lir kımıldanıp duran automate'laru döndük.
Biz nıl yıl değiştiriyoruz? Yok canım, yılın Idrl hltmlş *n-ga, biri başlamış koİa Kapıp u-zaklnşıyoriar.
Acaba bütün tarihte İnsanların şrr çekleri e bugünkü lavlar karşılaşıp, ne yapacaklarını da bugünkü kadıır bilmedikleri bir
zaman Mmns mndnrf Tenkld-İcrin. nıulıakenıenin, tecrübenin, her türlü tekniğin ne kadar (la ilerlemiş olduğu bir do-vlr! Ne kadar matüm'lu ve ne kadar mcçhul'süz bir devirt
Keşke ortasından bölünen asrın öbür yarısında kalını o olsaydık!
En dofcruan felsefeyi tefetsü-fü bir tarafa bırakıp» bu dünyayı bana ısmarlamadılar ya demek ve yılbaşı kadehlerini uzak-batıya doğru kaldırarak, Trumnn’a akıl saflığı ve ^ııur denkliği dilemek!
1950 de ölüp aitmiş olanlnr klmblllr hnllmlae ne kadar rül-inektedirler. Haber de yollamaları mümkün olsaydı, bütün gazetelere, İlân şirketleri vasıta-siyle “Kendilerini 1951 yılında, yaşamaktan kurtaran hastalıklara aleni bir tefekkürler yag-dı meale hırın a şüphe var mı İdi?
yer tuhaf tu takara-
H/IV4 VAZİYETİ
Devlet Meteoroloji İşleri Mü dürlüğünden bildirildiğine göre, son 24 saat içinde yurdurnuzde hava doğu ve güney-doğu Ana-doluda az bulutlu, diğer bölgelerde kapalı ve yağışlı geçmiştir.
Yağışlar metrekarede Gellbo-luda 70, Konyada 60. Çanakka-lede 45, Sivasta 34. Bandırmada 24, Ispartada 22, Floryada 20 Gemlikte 18, Edlmede 17, Göz-tepede 16, Kartalda 14, Çankın-da 13. Buranda 12. tzmirde 11 Polatlı ve Uşakta 10. Burdurdu 9. Zonguldakta 8, Afyonda 7. kilogramdır.
En yüksek ısı tskendenın Bodrum ve Mersinde 19, en dü-9Ük ısı Vanda —3 derecedir.
Fârâbinin 1000. nci ölüm
yıldönümü dün törenle anıldı
Bu münasebetle söz alan hatipler, büyük Türk filozofunun muhtelif cephelerden şahsiyetini belirttiler
Cemal Reşit Reyin Avrupa turnesi
Sanatkâr, ba seyahatinde tanınmış orkestraları idare edecek ve kendi eserleri çalınacak
Tanınmış müzisyen Cemal Reşit Rey’ln bir Avrupa turnesine çıkacağım evvelce haber ver. miştik. Bu turne tahakkuk etmiş ve evvelki akşam, İstanbul Filârmoni Derneği kendisi için bir veda kokteyli vermiştir.
Şehrin sanat muhitine mensup bir çok zevatın bulunduğu bu kokteylpartlde, kıymetli sanatkâr dostlan ve hayranlan tara-fından hararetle tebrik edildi.
Cemal Reşit Rey, İlk konserini îtalyada Napolide verecektir. Orada 9 ocakta, senfonik orkestrayı idare edecek ve kendi eserlerinden bir parça da çalınacaktır.
13 pcakta, sanatkârı Triyeste-de Opera orkestrasının başında bulacağız. Bu konserde Cemal Reşit Rey’in piyano konçertosu verilecektir.
Cemal Reşit Rey Triyestenin Rom aya geçecek ve dünyaca tanınmış Santa Cecilia orkestrası ile 17 ocakta konser verecektir. Programda sanatkârın senfonisi çalınacak, aynı zamanda. Cemal Reşit Rey orkestra İle bir İtalyan keman vlrtüozuna refakat edecektir.
Cemal Reşit Rey, 21 ve 25 ocak tarihlerinde Vıyanada bulunacak, orada iki konser verecektir.
Buradan Parise geçecek olan sanatkâr, orada da olarak Aynca lannda m İştir,
yat saatleri ve hangi radyolarda verileceği bilâhare bildirilecektir.
Bu yüklü programın tatbik e. dileceği turnenin iki ay kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Cema! Reşit Rey’ln bu turnesinin memleketimiz hesabına da faydalı olacağına şüphe etmiyoruz.
Bu turneyi tertip eden Şeref Koral da sanatkâra refakat edecektir.
muhtemel bir konser verecektir. Roma. Floransa Radyoda konserler tertip edil-Konser günleri İle neşri.
Adana vapuru dün geldi
Denizyollarının Doğu Akde nız seferini yapan Adana vapuru 80 yolcu ve 230 ton yük le limanımıza dönmüştür.
Gemide dört Amerikalı diplomat, bir Alman gazetecisiyle. Mısır Hükümeti tarafından kabul edilmlyen 4 İtalyan yolcu vardır.
Memur maaşları arasındaki fark
öğrendiğimize göre, bn farkın izalesi için bir kanun teklifi yapıldı
ölçüleri devam
kadar,
Memurların maaş arasındaki fark, hâlen etmektedir.
1 ocak 1946 tarihine
devlet memurlariyle, Tekel Genel Müdürlüğü. Devlet Denizyolları Genel Müdürlüğü. Bankalar ve müesseseler memurları arasında aylık tutarı bakımından bir fark mevcut değildi. Fakat 1 ocak 1946 tarihinde yürürlüğe giren 1805 sayılı kanunla devlet memurları lehine bir faxk yaratılmıştır.
Misal olarak, Mrincl dereceyi ele alalım. Devlet memurlarında bu derecenin itası 1000 liraya yükseltildiği halde, 3659 sayılı Bankalar ve Müesseseler memurları baremine tâbi olan ku-rumlarda birinci dereceyi işgal edenler ancak* 875 lira alabilmektedirler.
Haber ald’ğıınıza göre, bu farkın İzalesi için, elli milletvekilinin imzasını taşıyan bir kanun teklifi Millet Meclisine sunulmuştur.
Koreden gelecek gazilerimiz büyük törenle karşılanacaklar
Yakında şehrimize gelecek o-lan yaralılarımız İstanbul Vilâyeti tarafından hazırlanacak bü yük bir törenle karşılanacaklardır.
Bu arada gazilerimize birer rozet veya madalya verilmesi dt tetkik edilmektedir.
Millî Türk Talebe Birliğinin genel kongresi
Milli Türk Talebe Blrllgri Ge-nel Kurulu, sah gününden beri, çalışmalarına devam etmektedir.
Birlik kongresindeki müzakerelerin sıklet merkezini, irtica ve komünizm hakkında Birlik idare heyetinin gösterdiği ak sülame) teşkil etmiş, inkılâp a-leyhinde neşriyat yapanlar şiddetle takbih edilmiş ve Birlik a-na tüzüğüne, "Cumhuriyetin ve inkılâbın gelişmesi ve katileşmesi için çalışmak” maddesinin 1-lâve edilmesine karar verilmiş tir.
Fırtına devam ediyor
Karadenizde fırtına tekrar şiddetlenmiştir. Bu yüzden Tır-tan vapuru, dün sabah İnebolu postasına kalkamamıştır.
Seyyar vapuru da Tekîrda-ğınd&n hareket edememiş ve Ege vapuru da fırtına yüzünden Karadenlze çıkamamıştır.
Claude Farrere’in gönderdiği mektup
Türk dostu Farr?re, bu mektubunda Kore kahramanlığımızı öğüyor
Yılbaşı
FıZboşı yeceai için şrâri-mtein bUı/itk küçük lokantaları şimdiden hemen bütün maanlartm kiralamış bulunuyor, öyle ki. yılbaşında İstanbul Mr muazzam eğlence yeri halini alacaktır.
Qöytcce yaptığımız bir tetkikte, en küçük lokantada yemek 'idam başına üç liradır. Büyük Ufkantalarda bu miktar adam başına kırk liraya kadar yükar Uyor. Kırk bir buçuk maşallah diyeceksiniz, fakat bilhassa pahalı yerlerde daha şimdiden kalmış dey ildir ve ne şeyf„ Buralarda maza bilmek için, nerede ise borsa teresim edecek.
Bir taraftan göçmenler a-rasinda açlıktan ölenler varken, öte yandan sadece bir yemeğe kırk tlra ı^ercbilen kimselerin bulunduğu bir şeh rin geçireceği yılbaşı geceni insana, işfomiyrrrk Bodom Gomore'yi hatırlatıyor.
Biç kimseye tdris niyetinde değiliz, kimsenin yiyip, irmesine, eğlenmesine müdahale aklımızdan bile geçmez, fakat hâdiselerin, gurur ve nahvetin böylesine tecellisi karşısında, bütçe açığının kapanması için göz göre göre bn sarfiyatı yapabilenlerin bilânço zararlarını kabul e-derek yi ne de yüklenilmek tarafına gidilişine şaşmamak elden gelmiyor,
BİR İSTANBULLU
Toplantıda bulananlardan bir grup
BUGÜNKÜ MflÇL

Fllozcfıı Fârftbl'-ÖlÜm yıldönümü dün saat 14 te konferans salo-
G. Saray Admira, Vefa Sarajevo takımiyle
karşılaşıyor
rlyle futbolu sert oynad’Mann-dan, şehrimizde bulunan Sara-Jevo Takımının da böyle biı tempodan uzak kalacağına ihtimal veremiyoruz.
Şurası muhakkak ki. Vefa Sa-rajevo mnçı günün en mühim karşı1aşmqsını teşkil edecektir.
İnönü Stadyumunda bugün yapılacak olan maçlara saat 12.30 da başlanacak, Galatasaray . Admira karşılaşmasını hakem Vefalı Gazi; saat 14,30 da yapılacak olan Sarojevo -Vefa maçını da hakem Mustafa Güventürk İdare edecektir
V. E.
Tanınmış Fransız edibi ve Türk dostu Claude Farröre dün Vali ve Belediye Başkanı Ord. Prof Dr. Fahreddln Kerim Gök-a/a bir mektup göndererek Kore kahramanlarımız için hissiyatını bildirmiştir. Mektupta ezcümle şunlar göy içirmekledir.
“Ekselans,
Kereye gönderilmiş olan Türk Tugayının, en güzel şecaat destanını yaratarak bütün dünya He Birleşmiş Milletler ordusuna bir şehamet misali teşkil ettiğini Hân eden haberleri işittiğim vakit. duymuş olduğum derin sevinç ve şeref hislerimi bildirmeyi vecibe sayarım.
Aynı zamanda bu husustaki sevincime, hayranlığıma ve acu tarıma bütün Fransanm da katıldığını belirtmek isterim. Tath Anadolunuzun uzağında bulunan er meydanında şehit düşen mağ. rur Türk evlâtlarının düşüncesiyle kalbimin kanadığını ilâve ederken asil Türkîyeye derin bağlılığımla birlikte en duygularımı teyit ederim^
sıcak
Yılbaşı gecesinde yapılacak konlrollar
Bugün İnönü Stadyumu, mühim diyebileceğimiz iki futbol maçına sahne olacaktır. Bu İki mühim maçtan biri, Galat avarayla Admira arasında, diğeri de Vefa ile Sarajevo arasında yapılacaktır. /
Şimdiye kadar Fenerbahçe ve Eeşiktaşla iki maç yapmış olan Avusturyanın Admira Takımı hakkında az çok bir kanaat edinmiş bulunuyoruz.
Ancak, San-Kırmızıhlann Ad-mlra karşısında elde edebileceği netice de merak edilmeye değer. Futbol mevsiminin ortalarında olmamıza rağmen Galatasaray Takımı henüz kendini toparlamış vaziyette değildir.
Bütün yapılan maçlar bir kaç futbolcunun gayreti sayesinde oynandığına göre bugünkü Admira maçında da bazı futbolculara büyük işler düşmektedir.
İnönü Stadyumunda günün ikinci maçını Vefa ile Yugos-lavyanın Sarajevo Takımları yapacaktır.
Sarajevo’ntın, sert, nefesli ve güzel oyunlar çıkarttığına şahit olduğumuz Vefa Takımı karşısında nasıl bir netice alacağı merakla beklenmektedir.
Yeşil-Beyaz Takım bu futbol sezonunda hakikaten kuvvetli bir duruma girmiş bulunmaktadır.
Ecnebi teması çok az olan Vefanın bu takım karşısında nasıl bir taktik kullanacağı meçhuldür.
Yııgoslavyanm Sarajevo Takımı ise memleketimize ilk defa gelmektedir.
Yugoslavlar umumiyet itlba- ’ da galip gelmiştir.
r
i
ir Iskoç takımı
Galatasaray Kulübü İdare he yeti kuvvetli bir İskoç takımını şehrimize getirmek için teşebbüse geçmiş bulunmaktadır.
Galatasaray Kulübü idarecileri gelecek olan takımın Dundee veya Hibemiens olması için çalışmaktadırlar.
Dundee veya Hibemiens takımlarını şehrimizde seyretmek futbolumuz İçin büyük bir kazanç olacaktır.
Austria, Kahire muhtelifini 2-1 mağlûp etti
Kahire 29 A.A (Reuter) — Bugün Kahire muhtelitiyle karşılaşan Austria Futbol Takımı maçı 2 . 1 kazanmıştır. Austria Mısırda yaptığı her Üç maçta
Büyük Türk nin 1000 inci münasebetiyle, Fen Fakültesi
nunda Tıp Tarihi Enstitüsü tarafından bir anma töreni tertip edilmiştir.
Vali ve Belediye Başkanı Prof Gökay, üniversite profesörleri, doçentler ve kalabalık bLr öğren* ci kütlesinin hazır bulunduğu töreni, Rektör adına Hukuk Fakültesi Dekanı Ord. Prof. Meh“ met Bilgişin açmış, bundan sonra kürsüye gelen Prof. Mükri-mîn Halil Yinanç, Fârâbl'nln yaşadığı devri anlatmıştır.
Prof. Hilmi Ziya Ülken, Fâ-râbî’nin felsefi görüşlerini, felsefesinin esaslarım belirtmiş, kimlerin tesirinde kaldığını, kendi felsefesinin kimlere terir ettiğini İzah etmiştir.
Profesör müteakiben FârâbL-nin uydurma ilimlere şiddetle hücum ettiğini ve bunların hakiki felsefe ite alâkası olmadığına katiyetle inandığım belirtmiştir.
Prof. A. Kemâl Yörük de, içtima! ve siyasi felsefesinin tasnifini yapmış, Ankara profesörlerinden aydın sayılı, Ankara Ü-niversitesinin selâm ve sevgilerini bildirmiş ve sonra FârâbVnln ilmi görüşlerin! anlatmıştır.
Prof. Zeki Veîldt, Fârâbfnln şîlr ve milliyet cephesini tetkik etmiş, son olarak Prof. Salih Murad Uzdllek, Fârâbfnln mu-
eriki sahasındaki çalışma ve buluşlarını belirtmiştir.
Bu arada FârAhi'nin ufak rozetleriyle, Bedii Şehsuvaroğlu tarafından hazırlanan bir broşür dinleyicilere dağıtılmıştır. Aynca P.T.T. tdaresi tarafından bir pul seruü de satışa çıkarılmıştır.

♦ Gazetemiz makine kısmından frezeci Mehmet Çahşer'tn bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Ana ve babasını tebrik eder, yavruya sıhhat dileriz.
Konferans
* Bugün saat 15 te Mua İlimler Birliğinden Profesör Mümtaz Turhan’ın ilim ve medeniyet hak kındaki münakaşalı konferansı devam edecektir.
MevUd
♦ Mili! Savunma Bakanlığı, Ka-* ra Kuvvetleri Komutanlığı 1 No. lı Dikimevi işçi subay ve mensuplan tarafından bugün Öğle namazından sonra Eyüp Sultan Camiinde Kore şehitleri İçin mevüd okutulacaktır.
Yılbaşı geçeri tatbik edHeceft tarifeleri tetkik etmek üzere İstanbul Belediyesi esaslı tedbirler almıştır. Bu cümleden olarak ot-vll murakabe mamurlan yer yer kontroller yapacaklardır. Dte kendisiyle konuştuğumuz Vatt ve Belediye Relri Fahreddln K*» rtm Gökay şunlan söylemiştir^
*— Hemdertlerim müsterih olsunlar. Tarifeleri çlğnlyenlerle amansız şekilde mücadele eda* ceğiz.*
Savarona Yatı hakkında nihaî bir karara varılacak
Savarona yatı hakkında nfhrf bir karara varmak üzere Ulaştırma Bakanlığında bir komisyon toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.
Bu komisyon, Bakanlık Baş-müşaviri Nakj Köstemün başkanlığında, Denizyolları Genel Müdür Yardımcısı Nasııhi ö-zak, Gemi inşaiye mühendisi Server Sim Baybora, mühendis Orhan Athman, Prof. Ata Nutku ve Maliye Bakanlığı temsilcisinden teşekkül edecektir.
YENİ İSTANBUL SİYASİ İKTİSADİ müstakil günlük GAZETE
Yüzme İhtisas Kulübünün tertip ettiği yüzme yarışları
İstanbul Yüzme İhtisas Kulübünün tertip ettiği 7 nci sene, Yılbaşı yüzme müsabakadan yarın saat 11,30 da Orta köyde kulüp önünde yapılacaktır.
Aynı günde yapılacak olan futbol maçlan gözönünde tutularak yüzme müsabakalan saat 11,30 da icra edilecektir. İştirak edecek on beş yüzücü şunlardır:
Nejat, tbrahlm, Asım, Şahap, Özcan, İhsan, Yüksel, Nihat. Bedri, Levent, 8uat, Haldun, Aydın, Mithat, Yavuz.
Çay
♦ Kıbrıs Türk Kültür ve Yardım Cemiyetinin tanışma çayı bugün saat 15 ten 19.30 a kadar Taksim Belediye Gazinosunda yapılacaktır.
Kongre
+ D. P. Beyoğlu ilçe kongresi bugün saat 20 den İtibaren Osmanbeyde Suna Pastahane-sLnde toplanacaktır.
TEŞEKKÜR
Kardeşimiz
FAHRİ DURUKAN’m ölümü dolayiölyle yakın alâka gösteren ve tazlyette bulunan akraba ve dostlarımıza, Clbali fabrikası mensubinine ve bilhassa sayın Sami Sunala teşekkürlerimizin İblağına sayın gazetenizin tavassutunu rica ederiz.
Zülıtü Duru kan ve Zehra Büyük gökçe
Sahibi:
YEMİ İSTANBUL NESRİ YAT LIMITED ŞtHKKTl MUdürtts Kemal tL »ARLICA
Yazı islerini fiilen idare eden mesul müdür:
Socld ÖGET
Veşredilmiyen yazılar iade edilmez.
Basıldığı yer:
YENİ İSTANBUL MATBAA CLLIK LIMITED ŞİRKETİ MATBAASI
Abone: TOridye İçin seneliği 33, altı aylığı 17. Oç aylığı 9 flraaır. Hariç memleketler Lkl misildir.
tlAnlar: t no sayfada aantlmet» resi B Uradır. İlânlardan hiç bir mesuliyet kabul edilmez.
I
ALBERT CAMUS
YABANCI
Çeviren 7
REŞAD NURİ GÜNTEKİN
— 10 —
Salamano benden izin istiyerek kalktı. U-yuyacaktı. Hayatı değişmişti Ne yapacağını pek iyi bilmiyordu. Kendisini tanıdığım zamandan beri ilk defa, çekingen bir tavırla, bana elini uzattı ve cildindeki kabuklan hissettim. Bir parça gülümsedi ve çıkmadan evvel “Ümit ederim İd bu gece köpekler havla* 1 mazlar. Kendi minki sanıyorum^
VI
Pazar günü uyanmakta güçlük çektim. Merinin seslenmesi ve beni sarsması lâzım geldi. Erken denize girmek istediğimiz için yemek yemedik. Kendimi bomboş hissediyordum ve başım ağrıyordu. Sigaramın acı bir lezzeti vardı. Mari “Cenazeye gider gibi bir halin var” diye benimle eğlendi. Arkasına bir beyaz elbise giymiş ve saçlarım salıvermişti. Güzel olduğunu söyledim ve memnuniyetinden gülümsedi.
İnerken SintesMn kapısına vurduk, iniyorum” diye cevap verdi. Yorgunluğum sebebiyle ve biraz da panjurları açmamış bulunduğumuz için sokakta, şimdiden güneşle do-46
lu olan hava bana bir tokat gibi çarptı. Mari neşesinden sıçrayıp ve durmadan havanın güzel olduğunu söylüyordu. Biraz açılır gibi oldum ve karnımın acıktığını hissederek Mariye söyledim. O bana mayolarımızla bir havlu koyduğu muşamba çantasını gösterdi. Biraz beklemek lâzımdı ve Sintes’in kapısını kapadığını işittik. O bir mavi pantalon ile kısa kollu bir beyaz gömlek giymişti. Fakat başında bir kanotiye şapka vardı kİ Manyl güldürdü. Kollarının cildi, siyah kılların altında, çok beyazdı ve bu bana bir parça tiksinti veriyordu. İnerken ıslık çalmaktaydı. Herhalde çok memnun gülünüyordu. Bana: “Selâm arkadaş” dedi ve Mariye “Matmazel” diye hitap etti.
Bir gün evvel polis karakoluna gitmiştik ve eski metresinin Bintes’e hakaret etmiş olduğuna dair ifade vermiştim. Sintes bir ihtar ile yakayı sıyırdı. Benim ifaJemi kontrol etmediler.
Kapı Önünde Sintes ile konuştuk; sonra otobüse binmeğe karar verdik. Plaj uzak değildi fakat böyle daha çabuk gidecektik Sintes dostunun erken geldiğimizi görmekten memnun olacağını söylüyordu. Tam gideceğimiz zaman Sintes bana birdenbire karşıya bakmamı İşaret etti. Tütüncünün cam e kânına sırtını dayamış bir kaç Arap gördüm.
Sükût içinde bize baleiyoriardı. Fakat tıpkı taşa yahut ağaca bakar gibi bir gözle... Sintes baştan İkincinin o söylediği adam olduğunu bana anlattı ve endişeli göründü. Fakat aynı zamanda da bu meselenin artık kapandığını söylüyordu. Mari pek iyi anlamamıştı: “Ne var?” diye sordu. Ben orada du-47
ran Arapların Sinteale bir meseleleri olduğunu söyledim. Hemen yürümemizi istedi. Sintes de gülerek: “Acele edelim” dedi. Biraz i-lerdeki otobüs durağına doğru gittik. Sintes Arapların bizi takip etmediklerini bildirdi Arkama döndüm. Onlar aynı yerde idiler ve bizim ayrıldığımız yere aynı lâkaydi ile bakıyorlardı.
Otobüse bindik. Büsbütün endişeden kurtulmuş görünen Sintes Mariye takılıp duruyordu. Mariden hoşlandığını hissettim; fakat kız ona hemen hemen cevap vermiyor, yalnız ara sıra gülerek bakıyordu.
Cezaire yakın bir yere İndik. Plâj otobüs durağına uzak değildir. Fakat denize hâkim olan, sonra da plâja doğru inen bir tepeden geçmek lâzımdır. Burası sarımtrak taşlar ve gökyüzünün daha şimdiden sertleşmiş mavisi üstünde bembeyaz asfodellerle doludur Ma
ri muşamba çantasını sallaya sallaya asfodcl-
lere vurarak yapraklarını dağıtıyordu. Yeşil yahut beyaz bariyeri! küçük köşkler arasından yürüdük. Bunlardan bazıları, verandala-riyle beraber, demirhindiler içine gömülmüşlerdi; bazıları da taşların ortasında çırçıplak duruyorlardı. Tepenin kenarına varmadan Önce hareketsiz denizi ve daha uzakta berrak
suların İçinde uyuşuk ve cesametli bir burunu görmek mümkündü. Sakin hava içinde hafif bir motör sesi bize kadar yükseldi ve çok uzakta parlak d •* İçinde küçük bir balıkçı motörilnün bel lirslz ilerlemekle ol
duğunu gördük. Mari kaç kaya süseni topladı. Denize Inon yamaçtan plâjda şimdiden birkaç kişinin yüzdüğünü gördük. Sintes’in arkadaşı plâjın sonunda bir tahta evde otu-
I ruyordu. Ev kayalara yaslanmıştı, ön kısmını 1 tutan direklerin bir ucu suya aalıyordu. Sintes I bizi takdim etti. Uzun boylu, geniş omuzlu I kocaman bir adamdı. Paris aksam ile konuşan I ufak boylu, yuvarlak ve sevimli bir karısı var-I di. Bize hemen kendi evimizde gibi rahat ol-I mamızı ve o sabah kendi eliyle tuttuğu balık-I lordan bir tava yiyeceğimizi söyledi. Ben de
I ona emrini pek güzel bulduğumu anlattım.
Cumartesi ve pazarlarla bütün tatil günlerini burada geçirmeğe geliyormuş. “Karımla çok iyi anlaşıyoruz” dedi. Karısı tam bu esnada Mari ile beraber gülüyordu. Belki birinci defa olarak evlenmeyi gerçekten düşündüm. Mas-son denize girecekti. Fakat karısı ile Sintes gelmek istemiyorlardı. Üçümüz de kıyıya İndik ve Mari hemen suya atlad». Masson İle ben | bir parça bekledik. O ağır ağır konuşuyordu, ı Bütün söylediklerini “Fazla söylemeyeceğim” kelimeleriyle tamamlamayı huy edinmiş olduğunu farkettim. Hattâ ilâve edecek bir şeyi olmadığı zaman bile. Mart için bana: “Çok iyi kadın doğrusu. Fazla söylemeyeceğim çok sevimli” dedi. Sonradan onun bu huyuna dikkat etmez oldum. Çünkü güneşin bana iyi gelmeğe başladığını düşünmekle meşguldüm.
. Kum ayaklarımız altında gitgide ısınıyordu. Suya girmek için duyduğum arzuyu bir müddet geciktirdim. Fakat sonradan Masson'a “Giriyor muyuz?” dedim ve daldım.
O ağır ağır denize girdi ve ayağı kesildikten sonra kendini bıraktı. Kulaç atarak çok fena yüzüyordu, öyle ki onu bırakarak Mariye yetiştim. Su soğuktu ve ben yüzmekten memnundum. Mari ile beraber uzaklaştık. Gerek hareketlerimiz, gerek içimizin mem-49
nunluğu bakımından gayet iyi anlaştığımı» hissediyorduk.
Açıkta yine sırtüstü yattık. Gökyüzüne dönmüş yüzümden güneş ağzıma akan suların son örtülerini kaldırıyordu. Masson’un güneşte uzanmak İçin plâja döndüğünü gördük. Uzaktan çok kocaman görünüyordu. Mari beraber yüzmemizi İstedi. Onu belinden tutmak için arkasına geçtim. O kollarının kuvvetiyle ilerliyordu. Ben ayaklarımla sulan teperek o-na yardım ediyordum. Suyun zayıf gürültüsü yorulduğumu hissettiğim dakikaya kadar beni takıp etti. O vakit Marlyi bıraktım ve intizam ile yüzerek, iyi nefes alarak geri döndüm. Plâjda yüzü koyun Masson’un yanına yattım ve yüzümü kuma soktum. Sonra ona bunun çok iyi bir şey olduğunu söyledim. O da bu fikirde idi. Az sonra Mari de geldi. O-nun yaklaştığını’ görmek için döndüm. Vücudu tuzlu sudan yapış yapıştı ve saçlarını arkaya salıvermişti. Gelip yanıma, böğrümün iistüne yattı ve güneşin sıcağiyle onun vücudunun sıcağı beni bir parça uyuttu.
(Devamı var/
Sonra Mari beni sarstı ve Masson’un yukarı çıktığını, yemek yemek lâzım geldiğini söyledi. Acıkmış olduğum için hemen kalktım. Fakat Mari sabahtan beri kendisini öpmediğimi söyledi. Doğru idi. Hem de bunu ne kadar canım istiyordu. “Suya ger* dedi. Hemen koşarak ilk küçük dalgalar içine atıldık ve bir kaç kulaç attık. Mari bana sarıldı. Bacaklarının bacaklarıma sarıldığım hissettim.

Y E N t
SO Aralık 1950
f
1
• • • • • • • ' • • • ( • •
• •-(
SİS*:
9 • •s*.
Sayfa 3
w ■ • v ■ ■ w ■ i • • ***?>■ • (
W • w • > > • • (
V • « • • • • • 9 • •
• • I İV»??'
• • • •
C’.s'.y.
Z.'.'ZZ
•z.% v
’ • • • 9 9Türk filmciliği
Bediî FAİK
Akdenizin müdafaası
Trigve Lie’nin yeni yıl mesajı
Washington’da
yeni bir
temayül
telâkkisini göstermek bakımından zik-
daima bizim filmlere götüren bir dos-genc bunlardan birinin oynadığını ha-
■/OMŞULARINA ve hattâ garptaki pek çok adaşlarına "nazaran, bir varlık olan tiyatromuza mukabil, Türk füıncillği, bu sanat ve sanayi koluna el atmış memleketlerin hepsinden geridir. Filmcilerimiz hafif operetlerden, en dramatik mevzulara kadar el atmadık saha bırakmamışlar; fakat hiitün gametlerine rağmen yarı münevverin dahi alâkalını toplamaya muvaffak ol anı ı yarak, göbek havalarlyte mevlitte karar kılmışlardır. Bu arada bazı Alman filmlerinden sahnesi sahnesine çalınanları dııhl vardır kİ, bu sanat kolunun blzdeki
re değer.
İhtiyar annesini hım, günün birinde,
her alan annesinin arzusiyle karşılaşmış. Ama biçare artık bıktığı İçin bahane Icadeder; “Amaan anne, diyor, hep biliyorsun İşte, bir kötü adanı var arkadaşının karısına göz koyar. Halbuki kadın namuslu. Nihayet İntikam almak için alçak adam kadının kızını kandırır, o da onu öldürür.,, Fakat kadıncağızın cevabı pek ömür: "Amma yaptın oğlum der, dediğin doğru ama, cinayetlen evvel herhalde ılüğiın vardır: göbek atarlar eğleniriz. Cinayetten sonra da elbet Mevlidi Nebevi kıraç t edecekler, Eh! Bundan sağlığı!..,,
Gülmeyiniz. Bu bir aile lâfazanlığı değil, llğln tâ kendisidir. HollyWood’ta üç aşağı beş
şıp da yurda döner dönmez, kendilerini birer film allâmesl samın rejisörlerimize!) alınmasınlar ama, bugüne kadar Türk filmciliği İçin "vardır,, demek, ancak insafın beline müthiş bir tekme İndirdikten sonra kaabll oluyordu.
Bugüne kadar diyorum, çünkü hafta içinde matbuata gösterilen bir tanesi, bütün kanaatleri ters kepçe edecek kadar iyi idi. Büyük Tiirk bestekârı Sadullah Ağayı lan d ıran bu kordelâyı, Türk filmciliğinin başlangıcı mak mümkündür.
Sadullah Ağa filminde de hiç şüphesiz sürü İle var. Beyaz perdenin en basit ve çoktaan terketlilmiş
oyalama ve atlama metodlarından istifade edilmiş, Münir Nureddin gibi çok beğenilen bir sanatkârın hançeresl bütün mevzua destek yapılmıştır. Fakat ne olursa olsun. ışık, foto ve mizansen bakımından Mısır. Italyan; hattâ Fransız filmlerinden çok daha ileri bir varlık meydana getirilmiştir diyebiliriz. Filmin direktörü Vedat Ar*ı ve başta Münir Nıı-reddln olduğu halde rol almış bütün sanatkârları tebrik ederken, diğer prodüktörlerimize de bu yolda gayret tavsiye edeceğim.
Alâsı da can
bizim filnıct-yuknrı dola-
can-say-
hata bazı
İzmir de lodos

Kızılay Gençlik Kurulunun toplantısı
VVashingfon’c/a yapılacak görüşmelere Türk ve Yunan heyetleri de katılacak
Kahire. 29 A. A. (Reuter) — Yunanistan Başbakanı Sofokles Venizelos, bugün Kahırcde verdiği beyanatta, yakında VVashîng-ton’da Akdeniz savunması üzerinde yapılacak görüşmelere Türk ve Yunan heyetlerinin de iştirak edeceklerini bildirmiştir.
Veîüzelos, bu konuşmalara İngiltere, Birleşik Amerika. Fransa ve İtalya gibi Atlantik Paktının güney grupuna mensup milletlerin de iştirak edeceğim bildirmiştir.
Kahirede ailesi yanında yılbaşı tatilini geçirmekte olan los, sözlerine şöyle son tir:
"Birleşik Amerikanın altında bulunan hür
topluluğuna. Yunanistan da iltihak etmiştir.
Bir hücum yapıldığı vakit Yunanistan muhakkak dövüşecektir.
Yunan ordusu fevkalâde teçhiz ve talim ettirilmiş olup, bugün Avrupanın en İyi ordusudur.”
Vcnlzelos, Mısır Başbakanı Nahas Paşa ve Dışişleri Bakan Yardımcısı İbrahim Farag beyle bugün tekrar görüşmüştür.
Lie, icabında tecavüze silâhla mukabele etmek için hazır olmak gerektiğini söyledi
Ingiltere, Şimali Afrika ve
Venlze-vermiş-
liderliği milletler
Spor teşkilâtı kanun tasarısı
Adenauer’in beyanatı
Şehrimizde
Vapur seferlerini inkıtaa uğratan fırtına 3 kişinin boğulmasına sebep oldu İzmir, 29 (Hususî muhabirimiz bildiriyor)
dün akşam üzeri yağan yağmurlarla birlikçe başlayan müthiş lodos fırtınası Karşıyaka vapur seferlerini inkıtaa uğratmış ve bu arada bir çok sandallar devrilmiş ve 3 kişinin
bo-
Şoförler Cemiyetinin kongresi yenileniyor
— 3 Eminönü
nl-
Ankara, 29 (A.A.) — Kızılay Gençlik Kurumu Merkez Kurulu 27.12.1950 günü saat 17.30 da Kızılay Genel Merkez binasında toplanarak yeni idare heyetini seçmiştir. Bu seçimde ekseriyetle başkanlığa Kocaeli Milletvekili ve Kızılay Genel Merkez Sekreteri Dr. Ethem Vasaaf Akan, 1-kinci Başkanlığa Çoruh Milletvekili ve Kızılay Genel Merkez üyesi Dr. Ali Rıza Sağlar, sekreterliğe de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında Danışma ve tneeleme Kurulu üyesi Dr. Zeki
Ankara, 29 (TU.A.) san 1950 tarihinde Halkevinde aktedilen Şoförler ve Otomobilcüer Derneği kongresine yapılan itirazlar. Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından incelenerek yerinde görülmüştür.
Bakanlık, mezkûr derneğin i-dare heyeti seçimlerinde tüzük ahkâmına karşı bazı aykırılıklar bulmuş ve dernek kongresinin yenilenmesini zarurî görerek a-lâkalılara gerekli talimatı göndermiştir.
Balıkesirin 5 köyünde türeyen fareler
Ankara, 29 (A. A.) — Tanm Bakanlığından aldığımız malûmata göre, Balıkesirin Durak bu cağına bağlı beş köyde sürüler halinde fareler görülmesi üzerine Bakanlıkça bunlara karşı şiddetli bir mücadele açılmış vc dört köyün fareleri tamamen imha edilmiştir. Son kalan köyde de mücadeleye hız verilmiş olup bunun da bir İki gün içinde ikmal edilmesi beklenmektedir.
Mücadele sayesinde ekinlerde herhangi bir tahribata meydan verdlrilmemiştir. Bu farelerin tarla faresi olmayıp bir nevi orman faresi oldukları anlaşılmış ve cinainin tesbiti için nümune-îeri 1950 eylülünde Londraya gönderilmiştir.
Nasır Barker seçilmiştir.
İstanbul kayakçıları Bursada
Bugün İstanbul İstanbul kayakçrla-
Bursa 29 (A.A.) — şehrimize gelmiş olan Dağcılık Kulübü ve Edebiyat Fakültesi
rından mürekkep iki kafile, Bursa Turizm Bürosu ve Dağcılık Kulübü erkânı tarafından karşılanmış ve Adapalas Otelindeki kısa bir istirahat! müteakip her iki kafile de Uludağa hareket etmiştir.
Kafileler, yılbaşı tatilini Ulu-dağda geçireceklerdir.
Bursada Yıldırım Bayazıt ve Muradiye medreseleri tamir ettiriliyor
Bursa 29 (A.A.) — Şehrimizde harap ve metrûk bir halde bulunan Yıldırım Bayazıt ve Muradiye Medreselerinin tarihî kıymetlerine önem veren Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam, medreselerin restore edilerek birer verem dispanseri haline sokulacağını ve yeni hastahanede de yüz yataklı bir verem pavİyonu kurulacağını bildirmiştir.
Hazırlanan tasarıya göre spor işlerinde devlet müdahalesi kaldırılıyor
Ankara. 29 ıT.H.A.) — Devletin spor işlerine müdahalesiyle 1-daresi yerine kulüplerin daha demokratik esaslara göre idare e-dilmesi hususundaki kanun tasa^ nsı tamamlanmıştır. Hazırlanan bu tasarıya göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar arasında spor ve izcilik faaliyetinin gelişmesiyle ve tanzimiyle meşgul olacaktır.
Kulüpler arasında spor işlerinin tedviri için en yüksek merci olarak bir "milli spor komitesi,, kurulmaktadır. Bu komitenin ü-yeleri federasyon başkanlartyle Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Beden Terbiyesi ve İzcilik Genel Müdürlüğünün iki üyesinden teşekkül edecektir.
Ayrıca olimpiyat işleriyle meşgul olmak üzere bir "olimpiyat komitesi,, kurulacaktır. Federasyon başkanlar» iki yılda bir seçimle iş başına getirileceklerdir.
Vilâyetlerde de birer spor komitesi teşkil edilecektir. Bu komitelerde her yıl kulüplerin seçeceği üç üye ile millî eğitim müdürlüğü ve belediyeden de birer temsilci bulunacaktır.
Tasan kulüplerin federe olabilmeleri için bazı şartlar aradığı gibi muntazam aidat vermeleri de esas koşulmaktadır.
Belediye ve özel idarelerden a-İman yüzde 2 ve 4 ler yarıya İn->l irilecek tir.
Sporculara bazı haklar tanın makta, müsabaka gelirlerinden vergi muaflığı da kabul edilmektedir.
Açık profesyonelliğe imkân veren hükümler kabul edildiği I-çin kulüpler gizli profesyonelliği tatbik edemlycceklerdir.
Müessese kulüpleri de teşekküllerini yeni kanunun aradığı şartlara uydurduğu takdirde diğer kulüpler gibi aynı haklardan İstifade edebileceklerdir. Bu tasan 4 ocak tarihinde toplanacak olan 24 kişilik bir komisyon tarafından incelenecektir. Tasan bundan sonra kati şeklini alarok hükümete tevdi edilecektir.
Batı Almanya Başbakanı» partileri dış siyasette birleşmeye davet ediyor Bonn, 29 (YİRS) — Batı Almanya Başbakanı K. Adenaner bugün muhalefet partilerini tehlikeli dünya durumu karşısında, parti mücadelelerini bırakarak, silâhlanma teklifini kabule davet etmiştir. Adenauer, dahili meseleler üzerinde partilerin bir-bir^riyle oldukça çatıştıklarını, fakat bunun gibi mühim bir harici meselede, /liman Milleti lirasında tam bir birliğin mevcut olması gerektiğini bildirmiştir.
Doğuve Batı Almanyanın birleştirilmesi hakkında geçenlerde Doğu Almanya Başbakanı Otto Grotcwohl tarafından yapılan teklife temas eden Adenauer, bu teklifin Kabinesi tarafından tetkik edilmekte olduğunu açıklamıştır.
Lake Success, 29 A.A. (AFP) — Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Trygve Lie, yeni sene mesajında şunları yazmaktadır:
"Tecavüze karşı her zaman vc hattâ sırasında silâhla mukabele etmek üzere hazır bulunmalıyız. Birleşmiş Milletlerin müşterek müdafaasını temin etmek üzere azimle hareket etmemiz gerekmektedir. Milletlerarası anlaşmazlıkları ve bilhassa banş için ciddî bir tehlike teşkil edenleri barışçı yollarla halletmeğe çalışmak lâzımdır."
Genel Sekreter, bundan sonra dünyayı açlıktan kurtarmak ve daha İyi hayat şartlan sağlamak için yeni gayretler sarfını istemekte ve mesajına şöyle son vermektedir:
"İçinde bulunduğumuz tehlikeli devrenin ne vakit sona ereceğini kimse tahmin edemez. Bununla beraber milletler, Birleşmiş Milletler anayasasına sadık kaldıkları takdirde banşçı dünyanın muzaffer olabileceğine inanabiliriz”.
Hindiçinîde
Komünist hücumu dün de devanı etti
İspanyada üs temini isteniyor
Birleşik Amerikada askerî kuvvetlerin geniş ölçüde arttırılması fikri ileriliyor
r
i
camiasının efkârı vc tarafından Bu bilhas-
Washlngton - Brüksel politikası, yani Atlantik takviyesi fikri halk Amerikan Kongresi desteklenecek midir?
sa On îkiler Konferansının ve Acheson . Bevin - Schuman görüşmelerinin neticelerine bağlıdır. Filhakika Amerika Dışişleri Bakrının kendi memleketinde lehinde ve aleyhinde söylenenlerin hiç bir kıymeti yoktur. Mühim olan kendi şahsiyetidir. Bu itibarla Acheson, kuvvetlerin birleştirilmesi hakkında kat! bir anlaşma, Almanyanın silâhlanma hususunda muvafakati. Bonn’un hukuk müsavatı projeleri hakkında Londra ve Parisin tasvipleri ve Avrupanın askeri hazırlıklara hararetle de^am e-
deceğinc dair kat! bir vaadi İle Amerikaya dönecek olursa her iki meclis de tekrar gözden geçirilen ve tashih edilen yardım programlarının tatbiki ;çin IA-zımgeJen tahsisatı kolayca kabul edecektir.
General Marshall’in
değişi irilmesi
tngilterede müdafaa hazırlığı
“Mohini" Ankarada
Ankara, 29 (A.A.) — Hindistan Başbakanı Pandıt Nehrunun Türk çocuklarına hediye ettiği Mohinl adlı yavru fil bu sabah saat 7.20 de trenle Haydarpaşa-dan şehrimize getirilmiştir.
Mohinl, meraklı bir halk kütlesi tarafından İstasyonda karşılanmış ve Orman Çiftliğinde kendisi İçin hazırlanan hususi yere nakledilmiştir.
Frankfurt Konsolosumuz Berlin Belediye Balkanını ziyaret etti
Berlin, 29 A.A. (Reuter) — Bugün TUrkiyenin Frankfurt Başkonsolosu Orhan Tahsin Berlin Belediye Başkam Profesör Ernst Rcufer’i hususî surette ziyaret etmiştir.
Başkonsolos Berlindeki şeraiti tetkik etmek üzere bu şehirde bulunmaktadır.
Ankarada yapılan Fârâbi töreni
Ankara 29 (AA.) — Büyük Türk mütefekkiri Fârâbl’nin Ölümünün bininci yıldönümü münasebetiyle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih . Coğrafya Fakültesi konferans salonunda, bugün saat 17 do bir anma töreni tertip edilmiştir.
Bazı milletvekilleri ve Fakülte profesörleriyle ilim adamlarının, Üniversite seçkin bir halk tıldığı bu töreni bir konuşma ile kıbcn Ord. Prof,
naltay ve Radyoevi Mesut Cemil Tel söz alarak, Fâ-râbl’nin yaşadığı devrin siyasal, sosyal vc kültürel durumunu izah etmiş ve büyük filozofun bu dekor içerisinde çevresi İle olan ilgisini ve dünya çapındaki şöhretini belirtmiş, hayatından, edebi şahsiyetinden, felsefesinden ve musikisinden hayranlıkla bahsetmişlerdir.
gençliğinin ve kütlesinin ka-Fakülte dekanı açmış, mütea-Şem.scddin Gü-Müdürü
Pakla-
İkinci fil de geliyor
Ankara. 29 (A.A.) -tan Büyükelçiliği basın ataşeli-
ğinden aldığımız malûmata göre. Pakistan Hükümeti tarafından Türk iyeye hediye edilen Azadi -Hürriyet isimli fil aralık başlarında Doğu Paklstnnın tagong limanından "Asırla” misiyle hareket etmiştir.
Fil Madras-Aden ve Port Sald yollylo îstanbula gelecektir.
Ayı Çiğe-
T» ll T 8
«1II ı 11111'1! II 'Frrr III!
Hanol, 29 (YİRS) — 1200 e yakın Vietmlnli Komünist bugün Hanol'dakl 7 Fransız karakoluna hücum etmişler ve göğüs gö-ğüse yapılan çarpışmalardan sonra büyük miktarda ölü ve yaralı bırakarak geri çekilmişlerdir. Fransız subaylarına göre, Komünistler, bu hücumu karakolları ele geçirmek maksa-diyle değil, fakat Hanol'dakl Fransız müdafaa hatlarını mak için yapmışlardır.
Bahsi geçen 7 karakol,
noi’ıın kuzeyinde 4 mil uzunlu-ğunda bir savunma hattı kil
“Z” sınıfına mensup teknisyenler ilkbaharda hizmete çağırılacak
29 A.A. (AFP) — Z sınıfına mensup subayların bir kısmı talim görmek üzere
Acheson'un büyük bir gayret sarfederek elde etmek istediği bu netice mevkiini sağlamlaştırmaya şüphesiz ki kA.fi gelmiye-cektir. Bakanlıktan çekilmesi, bilhassa kuvvetle söylendiği gibi General Marshall Müdafaa Bakanlığından ayrıldığı takdirde, muhakkak sayılabilir. Genç dinamizmi bilhassa imalât sahasında kendini göstermesi beklenen Stuart Symington’a yerini terkedecek olan ve siyaset saha, sında henüz söylenecek bir sözü bulunan ihtiyar asker umumî efkâr nazarında artık Acheson’u desteklemek İmkânını bulamı-yacaktır. Acheson bu vaziyette dış münasebetlerin idaresini ken. dişi kadar bu işte ihtisası olmamakla beruber Kongrenin emniyetin! haiz olan bir adama ter-ketmek mecburiyetinde kalacak, tır.
Bu değişiklik ocak veya şubat ayında olsun Brüksel Konferan-
var-
Ha-
ctmektedir.
teş-
İtalya, komünist tecavüzlere karşı müdafaa edilecek
Roma, 29 A.A. (LPS) — İtalya Dışişleri Bakanı Kont Sforza yaptığı bir demeçte şunları söylemiştir: "Atlantik Konseyi tarafından alınan kararlardan sonra şimdi daha rahat bir hava içinde çalışmak mümkündür. Güney kesimini müdafaa için İtalyan kuvvetleri kullanmak kararı, ttalyanın Atlantik And-1 aş m asın a katılmasına hâkim olan zihniyeti ve paktın tama-miyle tedafüi mahiyetini teyid etmektedir.
tlalynmn hudutları, kıtaları tarafından batı medeniyeti vunniM) çerçevesi Asya bolşevizminln kapalı hücumlarına dofaa edilecektir.
Londra, tngilterede asker ve ilkbaharda
askere alınacaktır. Z sınıfı, 1-kinci Cihan Harbinden sonra terhis edilen Uç orduya mensup takriben 4 milyon subay ve as; korden müteşekkildir.
Daily Express gazetesi, Hükümetten, bu askere çağırma hususunu kabul etmesini, askeri şeflerin talep etmiş olması ihtimalini ileri sürerek Bakanlar Kurulunun bu hususa muvafakat etmesinin de hemen hemen muhakkak olduğunu yazmaktadır. Yeniden silâh altına çağırılanların büyük kısmı teknisyenlerden mürekkeptir.
Sadıkoğlu şilepi büyük bir tehlike atlattı
Rus bölgesinden kaçan polisler
Berlin. 29 AA. (AFPı
İçlnde açık karşı
Brt-ve veya mü-
İngiliz tahtının taşı Hyde Parkta mı?
Londra, 29 â.A. (Reuter) — Polis bugün bir sualtı periskopu kullanmak suretiyle Hyde Parktaki Serpentino Gölünde çalınan taht taşı olduğu tahmin e-dilen geniş bir taş parçası teabit etmiştir. Taşın Üzerinde bulunan geniş demir halkayı görmek kabil olmamıştır. Fakat resmî bir şahıs halkanın taşın çamura gömülü olan öbür tarafında bulunmasının mümkün olduğunu söylemiştir. Polis taşı çıkaramadığından kuvvetli bir vincin getirilmesini beklemektedirler.
mesnet
Amerikada enflasyonu önleyici tedbirler
Washlngton 29 (AP) — Birleşik Amerikanın İhtiyatlar Federal Bürosu dün. Amerikan millî bankalarının ihtiyat akçelerinin arttırılması hakkında bir karar vermiştir.
Bu karar İle, bankalarda bulunan 2 milyar dolarlık bir kısım dondurulmuş olacaktır ki aksi takdirde bankalar bu parayı kredi işlerinde kullanacaklardır.
Bu karar, "intlation temayüllerini önlemek için" ittihaz e-dümiştır.
(A.F.P.) — soğuk dalgası Pyrenees ve As-
Ispanya ve Almanyada soğuklar
Madrid 29 AA. ispanyayı bir kaplamıştır,
turles’ye çok kar yağmıştır.
Pajares ve Orduna geçitleri kapanmıştır. Bonaygua geçidinde kar tabakası 1,70 i bulmuştur.
Bonn 29 A.A. (A.F.P.) —Batı Almanyada şiddetli bir kış hüküm sürmektedir. Dün gece termometre nâkıs 21 e kadar düşmüştür Bütün memlekette suhunet. derecesi vasati olarak nâkıs 10 dur. Bu soğuk dalgası bazı kazalara sebep olmuştur.
ı ocak 1950 tarihinden sene sonuna kadar Sovyet bölgesinde vazife gören halk polislerinden 1013 ü kaçarak Batı Berime tica etmişlerdir.
Moskovaya istirahafe giden biri daha
il-
Cezair, 29 A A. (AFP) — Türk bandıralı 9.000 tonluk Sa-dıkoğlu şilepi dün direkleri kırılmış ve güvertesi harap olmuş bir halde Cezair limanına girmiştir. Zonguldak kömür madenlerine Finlândiyadan maden direği yüklemiş olan gemi At-lantıkte fırtınaya tutulmuş ve imdat işaretlerine bir cevap alamamıştır.
Güverteye yerleştirilen yükün yarısını dalgalar götürmüştür. Dümen dolabı kırılan gemi, mucize kabilinden Cezai re varabil* mlştir. Basit bir tamir gören şilep dün akşam İstanbııla hareket etmiştir.
Helsinki, 29 A.A. (AFP) — Finlandiya Komünist Partisi Genel Sekreteri Wille Pessi, istirahat etmek üzere Helsinki’den Moskovaya hareket etmiştir. Bazı müşahitlere göre bu seyahat, Moskovada yapılan Ko-minform toplahtısiyle alâkalıdır.
sı neticelerinin tasdik edilmişi meselesinde bir yenilik husule getirmiyecektir. Fakat kuvvetle, rln birleştirilmesi keyfiyeti umumî efkârın arzusuna uygun bir şekilde tecelli etmiyecek olursa dinamik infirad, daha doğrusu "Avrupaya karşı girişilen taah-hütlerin daraltılması,, djye va-sıflandınlması mümkün olan bir temayülün inkişafı karşısında kalınacaktır.
Birleşik Amerikada Amerikan kuvvetlerini geniş bir ölçüde arttırmak ve Avrupanın müda. faa sistemini bilhassa İngiltere-re, Şimali Afrikaya ve muhtemel olarak ispanyaya istinad ettirmek kaygusu bu cereyanın mümeyyiz vasfını teşkil etmek-tedir.
Ruhr endüstri havzasını, Lorrain6, Luksemburg’u ve Bel-çikayı terketmek, katlanılması kolay bir fedakârlık olmıyacak-tır. Fakat ciddî bir gayret sar. fetmekten çekinen müttefikleri silâhlandırmak ve onların hürriyetlerini muhafaza için çarpışmaktan Amerikajı mukavemetinin temellerini emin esaslara is-tinad ettirmek her halde daha faydalı olacaktır.
Vasat diye vasıflandırılan başka bir hal şekil de derpiş edilmektedir. Bu şekle göre Atlantik Devletleri iyi niyet sahibi olduklarını göstermiyecek olur-larsa Almanya tercihan silahlandırılacaktır. Fakat şimdiki halde silâhtan çok insan mevcut olduğu için bu emniyetsizlik hissini tashih etmek mümkün görünmektedir. Çünkü Aemrikah-lar Atlantik Paktının hâlâ mahrum bulunduğu silâhlan temin edecek olan seri halinde imalâta henüz başlamamışlardır.
Fransa ilk on tümeninin teşkili için gereken hazırlıklara hız vereceğine dair katî bir va-adde bulunmak suretiyle kendisine silâh ve teçhizat verilmesi hususunda müspet taahhütler isteyebilir.
Fakat enerji ve azim noksanı yüzünden Amerikan silâh ve teçhizatının umumî efkârın ve Kongrenin baskısı ka bir istikamete de mümkündür.
(Le
altında baş-sevkedilmesi
Monde)dan
süt
öl-ih-
Adende sıkıyönetim ilân edildi
Kahire, 29 (AP) — Arap Haberler Ajansı tarafından bildirildiğine göre, dün, Suudi Arabistan’ın Mukkaln eyaletinin Kuveyt Sultanının sarayı önünde cereyan etmiş olan bir tabanca müsademesi neticesinde. Saray muhafızlarından boş kişi yaralanmış vc Milliyetçi Partiye men sırp sekiz kişi ölmüştür.
Ajansın Adendcn bildirdiğine göre, çarşamba günü vuku bulan bu hâdiseden sonra, sıkı yönetim ilân edilmiştir.
İneklere Penisilin zerkinin tehlikeleri
Londra 29 (A.A.) — İngiliz Tıp Dergisi son sayısında yayın ladığı bir makalede, ineklerin memelerinde görülen bazı hastalıkları tedavi için penisilin kul lanıldığı takdirde bu havyanlar-dan alman sütün, peynir imalâtı İçin gerekil bakterileri de dürecek antibiotlk unsurları tiva ettiği bildirilmektedir.
Sağlam ineklerden alınan
ile penisilin tedavisi görmüş I-neklcrdon alınan süt karıştırıldıktan sonra da bu durumun ö-nllne geçmek mümkün olmamakla binaenaleyh bu keyfiyet peynir sanayii için ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.
. I • k a • * .
Yeni İstanbulun yılbaşı hediyesi?
1 Ocak 1950 sabahı YENİ İSTANBUL’U muhakkak alınız ve tanıdıklarınıza da almalarını tavsiye ediniz. YENİ İSTANBUL o gün her zamanki münderecatına ilâveten gayet zengin bir yazı ve fotoğraf buketi halinde elinize geçecektir. Ayrıca gazetemizin yılbaşı hediyesini de o günkü sayımızda bulacaksınız.
Bayfh 4
YKNT f 8T A NBÜ t
e
»V
ı • r - - - - -• •
- 9 • • 9 ^9 9 9 9 9 9
• • •••••••••• • • 9 9 9 9^ •••••(•••■
> • • • • • • • > 9 9 • • • I
• • • • • • 9 9 9 9 9 9 9 9 9 • J •
• • • • • • 9 9 9 9
> • K • • • ı
• • •
) • • • • 9* 99999999999999
9 9^99^
' • 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99999999
• . ........
’999999999999aa_99999999J
9 9 9 9 9999999999 9 • 9 9 9 9 9 9
• ■


Kore Kahramanlarımıza
Piyasada bilanço hazırlıktan
Dün piyasa yerlerinde birçok ma i azalar kapalıydı
Sene sonu münasebetiyle bankalar. mali ve ticari müesseseler büânço hazırlıklariyle meşgul-dür. Dün bu hazırlıklar dolayı-siyle, Bahçekapı, Galata gibi şehrimizin en modem piyasa yerlerinde mağazalar kapalı bulunuyordu.
Evvelce de yazdığımız gibi, Tılbaşı münasebetiyle dış piyasalardan, şehrimiz plyosasına gelmemektedir, ifadesine göre, haftasına kadar, gibi dış ticaret
4
jl teklifler Alâkadarların ocak ayının Uk her yıl olduğu
işleri zaruri olarak bir duraklama devresi geçirecektir, bu du-nım karşısında tüccar, eski satışlara ait muamelelerle meşgul olmaktadır.
Ege tütün piyasası
bı-ve bir Bu
İzmir 29 (Hususi) — Alman-yaya tütün satışını temin mak-«adiyle Devlet Bakanının riyasetinde bir heyet gönderilmesi hakkındakJ karar yeniden konuşma mevzuu olmağa başla-nuştır. Bilindiği gibi Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı geçen hafta neşrettiği bir tebliğ ile piyasanın 15 ocakta açılacağını bildir-nüftt.
Şimdi ban alâkalılar tarafından ileri sürüldüğüne göre Alman yaya gidecek heyet tül ünlerimizin satışı yo t un da müspet neticeler elde edecek olursa tüccarın daha geniş bir şekilde piyasaya iştirakini temin etmek minktin olur. Bunun için ▲imanyadaki müzakerelerin alacağı seyir belli oluncaya kadar piyasanın açılış tarihini geri Takmakla gerek müstahsil gerek tüccar için çok faydalı hareket yapılmış olacaktır,
gün öğrendiğime göre bu görüş Ege Tütüncüler Derneğinde de hâkimdir.
Demek âzasınm bir kısım müstahsille yaptığı temaslar sonunda da böyle bir tehir müstahsil tarafından da fena karfilannuyacağı anlaşılmaktadır.
Bu cfhet gözönünde tutularak Alman ya ya gidecek olan İzmirli mümessillere aynı mevzu etrafında talimat verilmiş ve heyetin Almanyadakf ilk temaslarında edineceği intıbaa göre şayet he-saplı bir lş yapmak imkânı var. ea Hükümeti ikaz etmesi ve piyasanın tehirini istemesi bildirilmiştir.
Maeorfsfanda hususî otomobilleri devlet alıyor
Budapeşte 29 (YÎRS) — Ma. earistan Hükümeti bugün benzi, nin vesikaya tâbi tutulması ve hususi otomobil sahiplerinin arabalarını Devlete derhal satmaları kararını almıştır. Bu hususta yayınlanan bir tamimde, ancak yüksek diplomatik şahsiyetlerin hususi otomobile sahip olabileceği tasrih edilmektedir.
Batı Almanya, Marshall
Yardımından faydalanıyor
Frankfurt 29 (Hususî) — Batı Almanya Hükümeti 1949 . 50 yatın m programını ikmal edebilmek üzere Marshall Plânından 352.000.000 marklık bir tahsisat almıştır Bu suretle, şimdiye kadar Batı Almanya Mar-ahal Yardımından 2.253.000.000 almış bulunmaktadır.
Kupon getirecek okuyucularımıza
Gazetemizin Tahsil Kupon Lnriyfe. a> ba^ıtKİun itibaren neşretmeye tausintlıfcımi/ (1.000 Saat) kuponlarını kn bul etmek, mukabilinde kur'u numaralarını vermeli ve son ra da hediyelerini daırıtnıah üzere yeni bir büro teste etmiş bulunmaktayız Biz) bıı karara şevlerden sebep, okıı yucularımızdan olze müracaat etmekte olan büyük kitlenin İşini RÜratle görmektir. Bu m ak hu t la
Galatada, Bankalar Caddesinde. Adalet Hanının 2 nci katında bir daire k ü ş a t edilmiştir
1 Aralıktan itibaren
Kura numarası, kupon ve hediye için okuyucularımız mezkûr adrese müracaat e-decekierdir Yurdun her tara tından gönderilmekte kupon mektuplarının ne de adresin
olan üzeri’
(YENİ İSTANBUL kalar Caddesi. Adalet kat t) şeklinde yuzıhııaMtın nkuyucııİHrıını/Aİan bilha**M rica ederiz.
Batı Hanı
Dünya levha teneke imalâtı artıyor
Piyasamızda levha teneke fiyatlan 180 kuruşa yükseldi
Londra, 29 (Hususi) — Dünya teneke imalâtının bu sene 165.000 tona erişerek, harp evvelinden beri, en büyük rekoru kıracağı tahmin edilmektedir. 1949 da İstihsal ancak 162.000 ton kadardı.
En fazla teneke imal eden memleketler Malezya (68.000) ton ve Birleşik Amerikadır (46.000) ton. Amerika teneke İhracatından 100.000.000 dolarlık bir gelir teinin etmektedir.

Yukarıda neşrettiğimiz Londra haberi, dünya levha teneke darlığının azalacağını ifade etmektedir. Mevcut şartlara, en ziyade askeri ihtiyaçlara levha teneke tahsis edildiği için, lovha teneke fabrikalan sipariş kabul etmemektedir. Bu yüzden piyasamızda da levha teneke darlığı gittikçe artmaktadır. Evvelce de yazdığımız gibi, bu darlık, sarfiyat mevsimi olan ilkbaharda daha bariz bir şekil alacaktır. Şimdiki halde piyasamızda normal ebtatta bulunan levha teneke fiyatlannın 180 kuruşa kadar ilerleme kaydettiği anlaşılmaktadır. Fakat ortada mal olmadığı için, bu fiyatı da İtibari olarak kabul etmek zorundayız.
Belçikada İktisadî
gelişmeler
Demir ve dokuma sanayii harpten sonra nasıl bir gelişme gösterdi ?
Brüksel 29 (Hususî) — Belçika dış mübadelelerinin ehemmiyetsiz bir yekûn teşkil ettiği 1945 senesinden ticaret muvazenesinin yüksek bir mübadele seviyesinde istikrar bulduğu 1949 senesine kadar Belçlkanın dış tl. caretl bir kaç safhadan geçmiştir.
1947 den eylül 1949 a kadar Belçika diğer dünya memleket, leri gibi istihsal bakımından e-saslı terakkiler kaydetmiştir. Aynı müddet İçinde Marshall Yardımından da istifade etmiştir. Eylül 1949 da para kıymetleri indirilmeye başlandığı zamandan İtibaren Belçika kendi frangı için seçilen kıymet do-layısiyle diğer memleketlerin şartlanna benzemeyen bir vaziyet içinde kalmıştır.
Bütün bu devre İçinde Belçika frangı kıymeti sabit olduğu için nadir ve aranılan bir para vasfını muhafaza etmiştir. Fakat bunun mahzurları da olmuştur. Bilhassa Belçlkanın eski müşterileri para vaziyeti dolayisiyle mubayaalannı tahdit etmek mecburiyetinde kalmışlardır. .
Bundan başka Belçika iktisadiyatı demir endüstrisi, mensucat vesaire gibi bazı sahalarda harpten sonra diğer memleketlere nispetle çok daha çabuk kalkınmaya muvaffak olmuştur. Nihayet Belçika ticaret muvazenesinin açığı diğer Avrupa memleketlerine nispetle daha çabuk ve daha kolay kapatılmıştır.
Belçika Kongosunun bakır, uran i um ve radium madenlerinin İşletilmesi ve Anvers Limanının Amerikan kıtalan tarafından kullanılması neticesinde ne kadar büyük istifadeler temin edildiği malûmdur. Evvelâ ithalât İmkânları çoğalmış ve bu vaziyet dolayısiyle:
a — Yatırılan sermayelerin mühim bir miktara baliğ olması neticesinde İktisadi varlığın süratle ihyası mümkün olmuş, tur.
b — Belçika piyasasında yerli ve yabana mallar bollaşmıştır. Bu bolluk harp s on ra® enflâsyon baskısını hafifletmiş ve paranın İstikrarını temin etmiştir
e — ihraç kudreti artmış ve bu sayede ticaret muvazenesinin açığını tahdit etmek imkânı hâsıl olmuştur.
îlk devre tçtnde Belçika dış ticaretinin genişlemesine bilhassa bu memleket müşterilerinin Vaziyeti mâni olmuştur. Mubayaaları Belçika ekonomisinde büyük bir rol oynayan Fransa, İngiltere ve Hollanda, Belçlkaya ihracat yapamadıktan, yani kâfi miktarda Belçika frangı bulamadıktan için ihtiyaçtan nispetinde mal ithal edememişlerdir Bu suretle Belçika Avrupa-nın darlığı içinde bir “bolluk adası,, haline gelmiştir. Diğer memleketler İşçi bulmak için sıkıntı çektikleri bir zamanda Belçikada oldukça büyük bir sayıda devamlı İşsizler vardı. Bu rakam 1948 de artmaya devam etti. O sene fiyatlann ve yevmiyelerin mühim bir ölçüde yükseldiği bazı ecnebi piyasalarında Belçika frangının kıymeti süratle arttı. Bununla beraber Belçika ithalâtının bir kısmı bu müddet içinde altınla ödendi.
Fakat Batı Avrupa memleketlerinin istihsalleri iyileştikçe Belçlkanın ihraç mallan ye-n| mahreçler buluyordu. Bundan başka mübadeleler ve tediyeler İçin konulmuş otan kayıtlann hafifletilmesi Belçika dış ticaretinin inkişafında geniş ölçüde âmil olmuştur. Bu seneler içinde bilhassa tiraj haktan kullanılmış ve Avrupa memleketleri arasında takas anlaşmalan akdedilmiştir. Nihayet Belçlkanın mail vaziyeti kendisine Belçika frangı bakımından fakir otan bazı memleketlere krediler açmak imkânını vermiştir. Bu kredilerin yekûnu 1949 senesinin sonunda on milyar Belçika frangını bulmuştur.
29/XII/1950 Cuma
KAMBİYO ve ESHAM
Birleşik Amerikanın |X | $ kauçuk hakkında bir karan
flUkûmet* kauçuğun mubayaa ve tevzi işlerini Üzerine aldı
Washlngton, 29 (YİRS) — Artan askeri ihtiyaçları karşılayabilmek üzeı*e, Amerika Hükümeti bugün ham kauçuğun müba-yaa ve tevziini bizzat üzerine almıştır. Bu karar milli müdafaa kanununun verdiği salâhiyetlere uygun surette alınmıştır.
Hükümetin satın alacağı kauçuğun büyük bir kısmı askeri depolara oevkedllecek. diğer kısmı ise. Öze) bir büro tarafından, sivil müesseselere tevzi edilecektir.
Hükümet bu hususta yayınladığı bir tamimle, sivil müessese-lerin ham kauçuk ithali hususunda yeni kontratlar imzalamaların ı menetmiştir. Ancak, mevcut kontratlar feshedllmiyecek. alâkadar müesseseler ısmarladıkları kauçuğu getirtebilecek-l erdir.
İngilterede kömür istihsali azalıyor
Londra, 29 (Hususî) — Kötü hava şartlan dolay isiyle, îngii-terede bu sene kömür istihsali bir buhran geçirmektedir. Bu senek! istihsal, tahmin edildiğin, den bir kaç milyon ton aşağıdır. Bu buhrana hava şartlan kadar, toprak altı madenlerine giden vagonların azlığı da sebep teşkil etmektedir.
istihsalin kötü gitmesine mukabil. IngU terede yine hava şartlan dolajnBİyîe, kömür istihlâki gittikçe artmaktadır. Nitekim, aralık ayının İlk haftasında istihlâk 4.4 milyon tona yükselmiştir. Daha evvelki haftaya ait sayı 3.9 milyon tondan ibaretti.
Liberasyon listesi
Ankaraya giden sanayi erbabından mürekkep bir heyet, liberasyon listesinde, yerli mallann korunması için Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunmuştu. An kara d an gelen haberlere göre, hangi eşyanın serbest ithal listelerinde yer alması hakkında, sanayi heyeti tarafından Bakanlığa verilen teklif mektubu. Dış Ticaret Dairesi tarafından tetkik edilmektedir. Bu tetkiklere yakında müsait bir şekilde cevap verileceği ümit olunmaktadır.
Batı Almanya - Belçika ticareti
Frankfurt 29 A.A. (Reuter) — Batı Almanya İktisadi Haberler Ajansının bugün haber verdiğine göre, Belçika Hükümeti, Batı Almanya ile yapılacak ticaret müzakerelerinin ocak ayı iptidasında başlamasını memnunlukla karşılayacağını Batı Almanya İktisadi makamlarına bildirmiştir.
Yürürlükteki anlaşma 31 aralık 1950 de sona ereceğinden, Belçika Hükümeti bu anlaşmanın üç ay daha uzatılmasını evvelce teklif etmişti.
I
100
100 l(MJ
100
100
100
100
100
100
^5
%5
%4
%(J %7 %7
*7
%7
^7 ^7 %7
Sterllng .^,
Uoiaı .......
Fr Frangı ÎMv.wrr Fr KeıOka Fr idvet, Kr. ... Florin ......
Liro
urun mı ....^
Açın*
7 85 50
280.30
0.S0
64.03
5.60
M 12 50
73 68.40
0 44 128
0.01 «76
9 73.90

KM
7 84.80
280.30
3.80
GI.03
560
54.12 50
73.68 10
0.44 12*
001 876
9 73 90
Satışlar
933 c*r>cMtn .... «••••*••*• I93h t k tm mı yel)
Mılh MiKiulaa i .......
•94) l’emtrvoiı İV .^(. 1941 Demiryolu V
iLMV İkramı veli . 1941 Demiryolu Vi .. Kalkınma 1 .
Kalkınma 11 .
Kalkınma LU .
I94k .94b
1949
Milli MiKIMiau IV
Sıvan-hirzurum i Ll-Vli
I 11 111
1 Li tll
IV.

tat ıh razı iRtıkmz.
ı Mi K razı
.934 1934 t>ll 1041 İLMİ udi II) Milli dilil müh
demiryolu Demırvoıu »umırvoiu MifdalHH Mudaıaa M lirin ra* Müdafaa
22.70
19.90
20 10
100.80
95.20
96.65
95.45
95.45
95.75
95.60
98.40
95.45
96.90
20 JK
21 06
20.27
20.76
20.80
20.20
20.10
21 Oo
21.30
Z/1.28
Şirket Tahvilleri
21.21
110.45
i* C Oraai Banıc -s» ...
Anadolu D. Y l’ertif A/B
At*' .....
.. MUnıes Senet
• •
Şirket Hisse Senetleri
r C Market 3^hkho> .
i’ürkıve
DırH ricarei Hanknm ........
Araları rnenn
69.-
124-
32.50
5.—
560
HABERLER
20.000 kllovatlık elektrik santralı küşat edildi
* Yeni Delhi, 29 (H.H.S.) —
Khaperkeda Thermal elektrik istasyonunun açılma merasimine Cumhurbaşkanı Prasad bizzat nezaret etmiştir. Bahsi geçen santral 20.000 kilovattır. Gelecek eylüle kadar bu takat 30.000 kilovata çıkacaktır.
Japonyanın sınai tktihnall artıyor
* Tokyo. 29 (Husus!) — Kore harbinin bir neticesi olarak Japon yada endüstriyel faaliyet son zamanlarda geniş çapta artmıştır. Haber verildiğine göre, ekim ayında sı nal istihsal harp evveli haddini dahi aşmıştır.
Japonyanın İhracatı da ekim ayında, rekor bir sayıya e-rişmiştir. Bu İhracat ceman 83.000.000 dolar tutarındadır Japonya bundan ayn olarak Koreye büyük miktarda malzeme sevketmek suretiyle ihracat yapmıştır.
Knnadanın gazete kâğıdı İhracatı
★ Montreal. 29 (Hususî) — hanedanın kasım ayı zarfında gazete kâğıdı ihracatı 23.500 tona ulaşmıştır. 1950 senesi zarfındaki kâğıt ihracatı yekûnunun 500.000 tona’yaklaşacağı tahmin edilmektedir.
Amerlkada yiyecek sıkıntım olmıyacak
jk Washlngton, 29 (YİRSÎ — Tanm Bakanlığına mensup bir sözcü, bugün Amerlkada yiyecek sıkıntısı olmıyacağı-nı ve 1951 de, yiyecek maddelerinin vesikaya tâbi tutul-mı ya cağı m bildirmiştir. Sözcü. bilhassa kadınlan, evlerde stok yapmamaya davet etmiş ve önümüzdeki sene. A-merikada. sivil ve askeri ihtiyaçları mebzulen karşılaya cak bir yiyecek maddeleri istihsali olacağı teminatım tekrarlanmıştır.
Amerikan ordusu büyük miktarda Jeep
sipariş ediyor
* Detrolt. 29 (YtRS) — Jeep o-tomobillerinln orduda tekrar kullanılmaya başlanması üzerine, Detroit’teki iki motör fabrikası, askerî makamlardan büyük siparişler almıştır. Bu arada MWilly'a Overland Motors,, kumpanyası 63 milyon dolarlık bir sipariş almıştır. Bu kumpanyanın imal ettiği yeni tip jeepler. su al-tında dahi hareket edebilmektedir.
Birledik Amerlkada otomobil İmalâtı
★ Detrolt. 29 (YtRS) — General Motors Kumpanyası bugün, malzeme kıtlığı dolayı-siyle, Buick, Pontiac ve Oldsmoblle markalı otomobil, ler imal eden 4 fabrikayı kapatmak zorunda kaldığını bildirmiştir. Kumpanyanın Müdürü verdiği bir demeçte, bu muvakkat kapanışın, 33 bin ameleyi İşsiz bırakacağını söylemiştir.
Diğer taraftan haber verildiğine göre, bu sene zarfında Birleşik Amerlkada ceman 8.006.000 otomobil ve kamyon imal edilmiştir.
İnşaat müteahhitlerine
Betonarme, çatı hesaptan ve bilûmum inşaat resimleri yapabilen tecrübeli bir kalfa iş arıyor. Taşraya da gider. ADRES: P.K. 1736 Galatflk
madalya takma merasimi
Bir otomobil kazasında ölen 8 inci
Ordu Komutanı General Walker'in
sözler
Savaş meydanında kazandığınız
şerefi bütün dünya takdir ediyor
Seul, (Hususî muhabirimizden) — Türk Tugayının (Sin-nlm-nl)de verdiği muharebelerin parlak sonuçlan yalnız Korede Birleşmiş Milletler cephesinde değil, dünya efkânnda da akisler yapmakta devam etmektedir. Muharebeleri müteakip görüştüğüm bir çok Birleşmiş Milletler subaylan ve bazı sivil eşhas takdirkâr hislerini İzhar etmekten kendilerini alamamışlardır.
Oyalama muharebeleri tarzında yapılan bu savaşlara Türkîer tarafından dalma taarruz) bir şekil verilmiş ve düşman ağır kayıplara uğratılmıştır. Kahraman piyadelerimiz kuşatmalara, karşı kuşatmalarla mukabele e-derken, topçularımız savaş alanında şimşekler çaktırıyor, Ölüm yağdırıyordu. Bu savaşlar Türk
topçusunun İftihar edebileceği bir harekât oldu.
Türk kahramanlarının bu İlk görevinde Birleşmiş Milletler kuvvetlerine sağladığı emniyet ve harekât serbestle!; üst komutanlıkça da takdir olunarak bir kaç gün evvel karramanlıkla-n görülenlerin tesbitl emredilmişti. Biribirinden tefrikine İmkân olmayan bu kahramanlar a-rasında bir tercih yapmak hakikaten zor oldu. Neticede üstün çalışmaları görülenlerle, birlikleri temsilen komutanlardan bazıları seçildi.
13 aralıkta bizzat Ordu Komutanının huzuriyle kahramanlarımıza (Silver Star) madalyaları takıldı. Cephedeki kıtalar hariç bütün birlikler merasim alanında toplanmışlardı. Saat 11 de Amerikan tkind Ordu
Komutanı geldi. Askerlerimize türkçe “Merhaba asker!., hitabesinde bulunduktan sonra başta General Yazıcı olmak üzere Kur. maybaşkanı, harekât subayı ve diğer subay ve erlerin madalyalarını taktı. Amerikan Reisi Cumhuru adına hareket ettiğini söyllyen Ordu Komutam ezelim* le şunları söyledi:
TIIIK KANI
I’
MSizin gibi kahraman askerleri tanımaktan zevk duyuyorum* bir diğer subaya, •'Sizin ve arkadaşlarınızın Kunuri bölgesinde yarattığınız muvaffakiyetler şimdi dünyanın kulaklarını çınlatmaktadır. Hepinizi tebrik o-derim^,
“Bu nişan, çok iyi yapılmtf bir vazifenin nişanesidir. Amerika Reisi Cumhuru namına size nişan takmaktan zevk duyuyorum^
Tarzında hitaplarından sonra bu lş bitmişti. Amerikan vw Türk mili! marşlarını müteakip W. Walker bütün Tugaya hitaben konuşmaya başladı:
Kore tugayımızın yarattığı hamaset destanı hakkında dünya matbuatında çıkan makalelere toplu bir bakış
(Almanyada münteşir "Der Splegel” dergisinden)
Geçen hafta Moskova Radyosu şöyle bir haber yayınlamıştı: “Korede çarpışan Türk Tugayının Komutam General Tahsin Yazıcı, Tugayının uğradığı hezimete dayanamayıp intihar etti.,, Aynı gün Reuter Ajansının bir muhabiri Seul sokaklarında rasladığı Generalden şu beyanatı alıyordu: '•Bütün Tugayım, yaralılar da dahil olmak üzere, tekrar cepheye dönmek arzusu İle yanıp tutuşuyor^,
lstanbulda 10.000 Türk genci Kore kahramanlarını anıyor ve üniversite talebeleri, üzerlerinde “Ne uğruna çarpıştığımızı biliyoruz,, cümlesi yazılı bulunan levhalar taşıyorlardı. Türk poii sİ Sovyet Başkonsolosluğunu herhangi bir hücumdan koru mak İçin, çember altına almıştı
Amerikan dergisi 'Time.Jn muhabiri; “Türk Tugayının mu vaffakıyet haberi cepheye bir a lev gibi yayılmıştı,, diye yazıyor du.
nnda heden d iğe Fakat bire riyle
mu yapan yağız Türklerle kar şılaştılar ve süngü süngüye sa vaşta 200 ölü bırakarak geri çe kildiler. Hafta sonunda Türk Tugayının da 500 kişi kadar zayiat verdiği öğrenildi.
Amerikan ordusunda vazifeli bir doktorun anlattığına göre: “Türk askeri hekime yarasını sardırmak İçin, hiç olmazsa Üç yerinden • yaralanmasını bekle-
5.000 Türk, Keşon civa Güney Korelilerin cep kaçarken açtıklan ge düşmüş
Kızıl "Allah,
üzerlerine
bulunuyorlardı Cinliler birden
9
Allah,, avazele süngü hücu
mektedlr.„
Time muhabiri Keşon muharebesini şöyle anlatmaktadır: “Tahsin Yazıcının Tugayı Kızıl Çinlilerin hücumuna 48 saat müddetle karşı koyduktan sonra, yiyecek ve cephanesi tükendi. O anda askerler süngü ve bıçaklan Ue çarpışmaya ve sonu gelmez dalgalar halinde üzerlerine akın eden Çinlilere taş yağdırıp onları yumrukla dövmeye başladılar. Nihayet Amerikan tanktan Türklerin geri çekilme yollanru açmak için önlerinden geçince Türkler gene hücuma geçmiş bulunuyorlardı. Amerikalılar Türk-lere, Çinliler tarafından çeviri i-memek geri çekilmek emrini verince, General Yazıcı öfke ile. "Niçin çekilecekmişiz? Onları sürü İle tepeliyoruz,, demez mı.
Türkler çekiliş yollannı kendilerine açtıktan sonra, Pyong-yang İstikametinde 50 mU ilerle diler. Yaralılarını omuzlarında taşıyorlardı. Yürüyüş istikametine İşaret ederek, başlarını özür dilemek İster gibi sallıyor ve: “Generalin emri... Generalin em-rl...„ diye mırıldanıyorlardı.
Time muhabiri Birleşik Amerikanın Türkiyeye 200 milyon dolar askeri yardımda bulunduğuna işaretle yazısını şöyle bitiriyor: MAmerika Türkleri iyi asker ve Rusların hücumuna Uğrarlarsa memleketlerini müdafaa edecek bir millet olarak bildiği için onlara bu yardımda bulunmuştur. Koredeki Savaş Birliği, Türklyenin bu İtimada ne kadar lâyık olduğunu göatermiş-ûr.^
MEMLEKET ve DÜNYA BORSA ve PİYASALARI
MEMLEKET TİCARET BORSAIARI
YABANCI BORSALAR
İstanbul Ticoret Borsası
Dökme
Arpa Akılan
Mısır Boyan Arpa
Mısır Dan Bulgur Evlik Fasulye SelAnlk
.. Sert Çalı „
Mercimek Yeşil Yakıl
„ Kırmıeı i«j Çu.
Ayçiçeği Tohumu Dökme Yerfifilığı Ka. Fındık tç Tombul Un 79/81 Rand. 72 Kİ Rasmol Kepek Pirinç

M Beyaz
tt Kaşar
Gravyer Pamuk Akala
Pamuk yağı rafine Çıplak Kaşar Peynir Yağlı Trakya Zeytin yağı rafine Tenekell
Çıplak
Te ne keli
i
kırık Vlyollna Beypazarı Peynir
ti
Kilosu
ts
Çuvallı
Çu.
Çuvnh KUoeu
Tam yağlı Yağsız
Yağlı Anadolu Kars
II et. İğdır
M H . M
I Y ıH »f * •
W W
„ r, Extra
Sadeyağ Siverek Eritilmiş Ayçiçeği yağı raf la e Te. Turyağı Keçi Kılı Kırkım
Pamuk Krema
Pamuk Yapağı
Tiftik Deri
yerli iğdir Manda
Koyun
Akala I. a İğdır Anadolu Kırkım

t
21
170

210
300
245
140
2W)
416
306
Kuruş Kuruş
İzmir Titan et Borsası
tJU'tOD ÖUD Kapama
ÜrOro çeklrdektrtt No.v 76.50 17.—
tncır A şeriat No.* .... — —
tncır m •♦entu No. 108 — •
Hamuk Aknia i .. ♦40.— 440.—
Pamuk Akala U ••
Pamuk Akala, UL. — —
Pamuk erli 360.— —
Pamuk •'ağı (rafine/ . 140 - 140.—
Pam in -*klMeğı 18.50 18.50
Adana Ticaret Borsası
fırıncı Aiuua M» 400/415
ikinci .. •m 260/400
Üçüncü Akala — 350/355
Hir»nc Aaau vadeli «i»
Hazıı m
tkıncı Akala yağmut
Ve mu —
Yeril —
Altınlar
tSUgUD feriki auı
Ura Lira
Külçe Veril Ov. 4.75 4.71
Külçe IRıu«»a. •
Cumnurıyel 32.60 32.40
38.30 38.10

Hamil — —
Guloro 29 60 29.30
1nKilı> 42. S0 (2.60
Fransız kok .. — —
Nupoieon İli . — —
İsviçre
New-York Borsası


o
•• • •
Hııftday ( Buşe1l=8ent) .....——
Sert Kış manauiu Nn l ........
Kırmışı Kıs mahaulü Nö. t ....
Pamnlı Mlddllng »I lhrea4=Xenı»
Mart .«..mmi.—•
MaVIF
Temmus ......
Tiftik ı l.lhreal=fteM» .........
No I
Fındık i IJhrtwl — H*ntl KabuKJu verh in ..........
* ** ırtfl
Levent iç Hhai ABU
Eksim iri ’c tlhaj mab •••••«.
Sora nstlm .....
Thompson ^ek>r»it-knıı «eçme tirlrn »nhumo «Dolar)
Mınneapolts ..........
Mal») (Lıbro=Sent) uevna-ıeneKe • MW» -ibre ■•nıar»
DUO
150.—
136.15
u v(

Londra Borsası
hcU’iı ıuhUBö t Slerilat»
BomDa.y Knıkııta ..............
Yrt ....
72.0b
Brcdford Piyasası
Tirtlb «HBİ Liüreui—
• •
Ytta
••
î'ın» m(u Anadolu l*rak vb
•9
99

Iskenderive P***(a$ı
bîKi MUI
281.—
259.—
43.41
42.50
42.41
135.15
135.—
U l/t
ate
149.—
7 30
73.—
73.-
79.—
151.—
148.—
“Türk askerleri,
Türk Tugayı Koreye geldiği zaman komutanlarımızın ve sizin gözlerinize baktım. Bu gözlerde bulduğum şey beni cidden sevindirmiştir. Zira bu gözlerde Türklerin Öteden beri meş« hur olan muharebe kudret ve kuvvetini gördüm.
Şimdi sîzler Türk Tugayıma muharebede gösterdiği kahramanlığın bir timsali olarak do» ruyorsunuz. Düşman çok üstün kuvvetle belirdiği ve geri çekil® mek mecburiyetinde kaldığımı» zaman sizi tamamen açık otan sağ kanatta tum. Sizin muharebede det İkinci
batıda bulunanlara geri kllmek İmkânını sağladı. Muha» re be ettiniz, kanınızı dötOnüz. Bazılarınız Lse muharebe meydanında öldü. Bu şeref şimdi bütün dünyaca takdir edilmekte* dır^*
Kısaca cephe durumuna temas eden komutan:
muharebeye sok. kahramanlık ve gösterdiğiniz şid~-Tümen ve daha
‘'Doğudaki kuvvetlerimizin da. rtımu dolayıslyle geçici olarak daha geride bir savunma ihtiyacında kaldık, fakat size söz veriyor ve vadediyorum ki, bu savunma geçicidir. Bu ordu mağlûp olmamıştır. Size kesin ola^ rak vadediyorum ki, bu ordu imha edi I m iy erektir. Düşmanla muharebe edecek ve düşmanı ha» h hazır mevzilerde karşılayacağız ve fırsat bulur bulmaz taarruzla hedefe ulaşacağız.
Bütün Birleşmiş Milletler adına Korede şu ana kadar yaptı* ğınız hizmetten dolayı sîzleri tebrik ederim.-
Konuşma bitmiş ve Ordu Komutanı Tugaya veda ederek ay-almıştı. Bütün bu merasim süresince asker, sivil bütün matbuat mensuplan resimler alıyor, not defterlerine bir çok hususlara kaydediyorlardı. Muhabirler kahramanlarımızın resimlerini almakta bir birleriyle âdeta yanf ediyorlardı*
Şimdi Tugay Komutanı era» ta hitap etmeye başlamışta Türk tarihinden kısa misaller veren general, son çarpışmaların mânasını belirtti, askerlerini tebrik ettikten sonra kuvvetlerimize hitaben Genelkurmay Başkam tarafmdap gönderilen mesajın okunması için Kurmaybaşkanına söz verdL
Anavatandan telgrafla gele» bu mesaj derin bir huşû ve sükûa İçinde dinlendi. Artık her şahıs dünyevî varlığından tecerrüt e-derek beşerüstü bir kıymet taşıyordu Daha on gün evvel “Allah. Allah., sayhalarını afaka yayan ağızlardan şimdi tek bir kelime çıkmıyordu. Bütün var-hğiyle çarpışan bu kahramanlar şimdi hareketsizdi.
Bu sakin ruhlarda şimdi ne şimşekler, ne yıldırımlar saklıydı? Havada kara bulutlar, toprakta kara yağız Türkler... ficisi de şimdi sakin, şimdi sessizdi. Bulutlar yağmurunu yağdırmaya, Şimşeğini çakdırmaya hazırlanırken. kara yağızlar da müstakbel vazifelerinde harikalar yaratmaya hazırlanıyordu.
Mesajın okunmasını müteakip Albay Do ranın merasimin bittiğine dair İhban ve kıtaların ordugâhlarına gitmesine alt emri İle birlikler alanı terkettiler.
Bu; vatan topraklan haricinde Türk kah ram an! an nm kutladıkları ikinci bayramdı.
II. Görglt
M Aralık 1950
Gordu]
I -
d* mİ
rimi&
R
A
D
Y
O

L

A
R
Mülkiyeliler Birliğinden
Değ:şen hayat
II A YAT şekillerimizin büyük zıtbklar gösterdiği yerlerin başında İstanbul gelir. 35 seneden beri yeryüzüııdeki hükümetler para denilen şey He bir ful bol topıı gibi oynamışlar ve onu istedikleri yere fırlatmışlar, diledikleri zaman oyun meydanının bir köşesinde bıarkmışlar ve neticede bütün dünyada hayatın şekli değişmiş, paraya olan itimat kalkınış ve ölçüler altüst olmuştur. Buna rağmen para m n ehemmiyetini takdir eden milletler ceplerinde ve bankalardaki mevcutlar.mu her gün eridiğini gördükleri zaman dahi kabil olduğu kadar hayatlarını buna uydurmaya çalışmışlar ve bütün mahrumiyetler karşısında bir müdafaa cepheli kurmuşlardır.
Bizde, bilhassa, İs tan bu İd rt bayat ııcu7hığıınıın sağlanması belediyeden beklenir, biz, belki eski İbtlsap ağalarım düşünüyoruz. Hakikaten satılan şeylerin ve bilhassa gala maddelerinin karışık olup olmamasının kontrolü belediyeye düşer ve bu yalnız belediyenin vazifesi değil aynı zamanda hükümetin kamu hizmeti adı altında bilinen bir vazifesidir de.. Fakat asıl fiyat kontrolünü İstanbulluların kendileri yapmalıdırlar. Istanbulun dört bııcağ nda satdan şeyleri bir gün üşcnmlyerek gözden geçirirseniz, fiyatlarının arasında % 50 ye ve hattâ daha fazlasına kadar bir fark görürsünüz.
Erkeklerimizin türlü türlü işleri vardır. Bununla uğraşmaya imkân bulamazlarsa bir diyeceğimiz olamaz. Fıv-kat ev kadınlarımız htı hususta biraz gayret sarfedcrlerse belediye kontrolüne lüzum kalmadan zamanın normal olmayan vaziyetine rağmen hayatımızın tanziminde ölçümüzü biraz daha iyi bulabileceğimizi zannediyoruz. Bilmiyoruz, siz ne düşünüy orsunuz! Biraz üzüntüyü göze alarak bir kaç gün uğraşırsanız belki siz de bize hak vereceksiniz.
YENİ İSTANBUL.
İstanbul
12.57 Açılış ve Programlar. — 13.00 Haberler.
— 13.15 Dana Müziği (Pl.) — 13.30 Radyo Salon
Orkestranı Konseri. «— 14.00 Şarkılar (Nadir Hilkat Çulga) — 14.45 Haftanın Programı. — 15.00 Dr. Galip Ataç hakkında konuşma. — 13.10 Türküler. — 15 30 Vefa - Sarajevo maçının î-
nÖnÜ Stadından naklen yayını. — 16.30
Dnnfi Müslği (Pl.) — 16.40 Sa« eserleri. — 17.00 Dans Mitalği (Pl.) — 17.15 Şarkı ve Türküler (Sûzan Yakar) — 17.45 İtfaiye Saati. — 17.50 Radyo lClAsik Türk Musikisi Birliği Konseri. — 18.30 I'^aki Danslar (Pl.) — 18 45 Unomunodan İspanyol Şarkıları. — 19.00 Haberler. — 19.15 Kısa Şehir Haberleri. — 19 20 Jhonny-Wiily Kuartetinden Caz Müziği. — 19 40 Şarkılar (Ekrem Kongar) — 20.15 Radyo Gazetesi. — 20 30 Dinleyici İstekleri — 2115 Şarkılar (Sami To-ker ve arkadaştan) — 22.00 Üniversite Postam
— 22 10 Dans Müziği (Pl.) — 22.30 Şehirde Bu Hafta. — 22.45 Haberler. — 23.00 Programlar vo Dans Orkeatraian Geçidi (Pl.) — 24.00 Kapanış.
ANKARA
7.28 Açılış ve Program. — T.30 M.S. Ayan. — 7 31 \Vals Festival Orkestrası Çalıyor (Pl.) — 7 45 Haberler ve Hava Raporu. — 8.00 Türküler (Pl.) — 8.25 Günün Programı. — 8.30 Hafif Parçalar (Pl.) — 9 00 Kapanış.
12 15-13.15 ASKER SAATİ: (16.m 83-17840 Kc^ T.A V. Kısa Dalga Postaslyle Beraber Yayın)
12.15 M(*m1ekrtten SclAm. — 12 30 Askerin îa-
ve Program. — 17.00 Çoruk Saati. Ayan. — 1800 Mltaîk: Dans Mü-18.30 Şarkılar. — 19.00 M.S. Ayan —- 19.15 Tarihten Bir Yaprak. —
tedlği Havalar. — 13.00 Haberler — 13.15 Klâsik Saı EsertarL — 13.30 öğle Gaıeteal. — 13.46 Mü-alk: Şarkılar. — 14.00 Mür.lk: Radyo Salon Or-kaatraHi. — 14.30 Film Yıldızlnn Söylüyoı (Pl.)
— 14.55 Konuşma: Spor Haberleri. — 15.00 Kayıp jdlektuplan, Huva Raporu, Akşam Programı ve Kapanış.
16.58 Açılış
— 18.00 M S. Klği (Pl.) — vo Haberler.
19.20 Yurddan fioalor. İdare Eden*. Muzaffer Sa-naözen. — 19.45 Radyo ile İngllisco. — 20 U0 Varyete Müzikleri (Pl.) — 20.15 Radyo Gazetesi. — 20.30 Serbest 8aat. — 20.35 İNCESAZ (Rumeli Türküleri). — 21.16 Müzik: Salon Orkestrasından Melodiler (Pl.) — 21.35 Jacçuellne Frnnçols ve Henrl Salvador Söylüyor (Pl.) — 22.00 Konuşma.
— 22 15 ŞARKILAR: Okuyan: Müzeyyen Sonar Işıl (Pl.) — 22.45 MS. Ayan ve Haberler. — 23.00 Dans Parçalan (Pl.) — 23.30 Program ve KAPANIŞ.
30 Aralık 1950
D5nyn(lan Seçme Yayınlar
9.30 Londra (lâm.85) Dinleyici istekleri Müzik. — 11.00 Londra (19m.85) Gcrnldo trası. — 20.15 ltnlva (269.İm.) Hormn.n
hen'ln İdaresinde Konser. — 23.05 Bern (567.1 m.) Meyerbeer, Wobcr, Beethoven ve Haydn'dan Seçme Eaorler) — 21.00 Brozavlllc (31.78) 4 saat Dans Müslğl.
Klâsik
Orlcea-Scher-
Birliğimizin 6 ocak 1951 m art esi günü saat 15.30 İlk lokalinde yapacağı genel kurul toplantısına
üyelerin teşrifleri saygı ile rioa olunur.
cüda bir-senelik sayın
Fatih I inci Mıntaka Tapu Sicil Muhafızlığından :
Mülkiydiler Birliği Yönelim Kurulu
Gündem:
1 — Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunmam,
2 — Yönetim ve denetleme kurulunun ibrası.
3 — Yeni yönetim ve denetleme kurulları seçimi.
4 — Birlik tüzüğünün merkez üyeleri aidatına müteallik 18 İnci maddesinin tadili.
9
EV
N
ve müteaddit para ikramiyeleri
Türkçe*!: Fikret ARTI
8
20.000 l"“
Para ikramiyesinden de istifade edeceklerdir.
1
• -
Taran: trfan ORGA
ILESININ
Türk Ticaret Bankası
Sünnet lâfın duyunca heyecandan ayakta duramıyacak ha’e ge.'dim
yandığını söyledL zamana kadar kimse bana acısından falan bahsetme-olduğu için ilk defa içime
Kutunun içinde ne olduğunu rduğum zaman "sünnet entarin,, dedi. O kadar heyecanlanmıştım ki, paketi taşımama müsaade etmesi için yalvardım. Taşlıkta anneme rastladık. Muhteviyatını bilmenin verdiği gururla ona kutuyu gösterdim. Sonra haberi kendilerine yetiştirmek üzere Mehmet ve İncinin yanına koştum.
Mehmet iki yaşını doldurmuştu. Sünnet entarisinden kendisine de almadıkları için ağlamaya başladı. İnci ona şeker vererek ağlamamasını, sünnet ulmı-yacağı İçin sevinmesi icap ettiğini, çünkü sünnet olanların çok canı
O can mlş
bir Korku girmişti. İnci kendisine. söylenmemesi tembih edilen bir şeyi ağzından kaçırmış olduğu için büyüyen gözlerle bana bakıyordu. Hızla oyun odasından çıkarak aşeğı indim. Maneviyatım o kadar bozulmuştu ki, kapıyı bile vurmadan salona girdim. Babam bana hayretle bakarak sert bir ifade İle:
— Ne oluyor? diye sordu.
Heyecanla kekeledim:
— inci canımın acıyacağım söylüyor baba., doğru mu?
Babam, anneme baktı. Sonra bana dönerek:
— Hayır yavrum, dedi Farkına bile varmazsın... Elbise hoşuna gitti mİ?
Mevzu bu şekilde ört bas e-dilmiştî ama annem dikişlerini toplayarak dışan çıktı, inciyi bulmaya gittiğini biliyordum. Onu azarlayacağından dolayı do içimde hafif bir nedamet hissetmedim değil.
Mamafih babamın sözleri beni tatmin etmişti içim rahatlayarak dışan çıktım. Sofadaki masanın üstünde duran kıymetli kutuyu alıp geldim. Henüz açmamıştık ki, annem döndü. Gizlice yüzüne baktım. Sakin bir hali vardı ama yanaktan pen-beleşmişti. Becerikli parmakları yle kutuyu açtı.
ömrümde bu kadar del bir şey görmemiştim Entari mavi İpeklidendi ve altın, gümüş sırmalarla işlenmişti. Yine aynı kumaştan, sırmalı fes biçimi bir de takkesi vardı. Üstüne altın sırmalarla "Maşallah,, işlenmiş tt
O kadar heyecan1nnm»şhm ki, bir kelime söyleyemiyordum. Büyükannem gelip entari ve tak. kemi görmeleri için Fende, Hacer ve İnciyi çağırdı. Onlarui hayret ve memnuniyet avazdcrl içinde tavua kuşu gibi kurumlu, kurumlu dolaşıyordum. Yalnız Mehmet takkeyi almak İçin mini, mini elini uzattığı zaman biraz keyfim kaçtı. Bereket ver-sin inci mâni oldu.
Sünnetlik entarimi gördükten sonra büsbütün sabırsızlanmaya başladım. Bu İşin ne zaman olacağına dair kati bir malûmatım otaun istiyordum. Fakat korkularım da gittikçe artmıyor değildi. İnci, Mehmede canımın yanacağını söylemişti. Babam da aksini temin etmişti. Babama tam bir İtimadım vardı ama İnciye de çok güvenirdim Onsuz bir günümün geçtiğini hatırlamıyorum Etle deri gibi birbirinden ayrılmayan birer parça idik Geceleri korkulu rüyalar görü-yor fakat kimseye kidlp derdimi anlatamıyordum.
Yalnız annemin yanına koşar, boynuna sarılarak hüngür, hüngür ağlardım. Onun kolonya ko-
I

kan kucağında rahattım. Annem Niçin ağladığımı sorar fakat tasandan cesaret ve metanet isteyen böyle erkekçe bir mevzuu onunla münakaşa etmeyi haysiyetime yediremediğim için cevap vermezdim. Bütün bunlar bir gün, neşe ve garip bir mahcubiyetle anılacak eğlenceli bireı hâtıra olacaktı.
O sabah diğerlerinden eyrı biı şekilde boşladı. Evvelâ babam işe gitmedi. Hummalı bir faaliyet içinde herkes temizlikle meşguldü, zavallı Hacer. annem ve büyükannemin daimi murakabesi altında kendinden geçmiş, mutfakta uğraşıp duruyordu. Gelip Hacere yardım etmesi İçin yukarıki işlerini bir an evvel bitirmesi Ferideye tenbih edilmiş ti. İnciyi de yanımızdan aldıkları için biz evdeki bu hrıy huydan son derççe sıkman bubamio berober bahçede İdik.
Öğleden sonra, yıkanmak ftze. re beni içeri çağırdılar. Bu görülmüş şey değildi Daima gece yatmadan evvel yıkanırdım Kurulanırken İnci sünnet olacağımı söyledi. O sırada annem içeri girdi, saçlarıma kolonya serpti, vücudumu kolonya ile oğdu. İnci küçük burnunu oynatarak kadın gibi koktuğumu söyledi ve beni güldürmek İçin dilini çıkardı. Bu işler de bittikten sonra mavi sünnetlik entarimi giydirdiler. Takkemi başıma yerleştirdiler.
Heyecandan zor ayakta duruyor, ikide birde dizlerim bükülüyordu. Çoraplarımı ve İpek terlikleri giydirmeye uğraşan annem boyuna kımıldamamamı söylüyordu. Karnım gurvlduyor. hamaklarımda asabi Ih fil Açlar oluyordu. Feride küçük bir tepsi İçinde yemiş ve süt getirdi. Canım istemesine rağmen zorla bir İki yudum süt içebildim. Sonra beni alıp aşağıya, babamın yanına götürdüler. Babam beni bir İki adım ilerisinde tutarak kahkahalarla bu ürkek halime güldü
(Devamı var)
Soğuktan ve rüzgârdan mü tevelllt yüz ve el çatlaklıklarına. sivilcelere, yanıklara, ekzemaya ve cilt hastalık iarına karşı
DERMOJEN
kullanınız.

'e


•4
1951 Yılı
İkramiye plânında
Şehir DRAM Tiyatrosunda
SEZONUN EN GÜZEL ESERİ
ŞAFAKTA GELEN KADIN
Sahneye koyan n A D 1 H ü

(>-O-
KOMEDİ KISMINDA
BEYOĞLU Şubemiz müşterileri bu ikramiye keşidelerine iştirak edecekleri gibi aynca bu şube için tertiplenen
DEĞERLİ SANATKAR RAŞÎT RIZANIN İŞTİRAKİYLE
ÇİFTE KERAMET
Sahneye koyan : VASFİ RIZA ZOBU
SON HAFTA
Fatih eski Şeyh Hubnrn, yeni HUsambey mahallesinin, eski Çimer Paşa, yeni Zeyrek caddesinde, eski 13, yeni ve taj 23 kapı 1941 ada 1 parsel sayılı gayrimenkul kaydı üzerinde Dersaadet icrasının 5 K. s&ni 336 tarih ve 336/920 dosya 25/52 sayılı yazı-lariyle ve haciz sicil 2373 ilân ile Mehmet Alinin Türbedar Ali veresesinden Şahvcrden 500 lira a-lacağmdan dolayı ve yine aynı İcranın 22 mart 337 tarih ve-3720 dosya 36/25 sayılı yazılorlyte ve haciz sicil 2495 sıraslyle Mehmet Alinin Şahvcrden alacağından dolayı haciz İşareti bulunduğu görülmüştür. \
İcraca tflâs Kanununun muvakkat maddesinin 4 üncü mao-desi mucibince mezkûr hacizlerin terkini alAkalısı tarafından talep edilmesi üzerine mevcut İcra daireleri ve mahzen müdürlüğüne yapılan haberleşme sonunda hacizlerin yenilendiğine dair bir kayda tesadüf edilemediği cevabı alınmış ve ancak Adliye Sarayının yanması sebebiyle mevzu haczin takip edilerek yenilenip yenilenmediği anlaşılamamıştır. Yakanda ismi yazıtı alacaklının veya kanuni varislerin veya vekilleri tarafından 4 eylül 929 dan 4 eylül 930 tarihine kadar yenilenme ve takip muamelesi alâkalısı tarafından yaptınlmış İse takip edildiğine dair belgeleriyle birlikte ilâm tarihinde 15 gün zarfında Sultanahmette Fa tlh 1 taci Mıntaka Tapu Sicil Muhafızlığına müracaattan ve müracaat edilmediği takdirde Tapu Kadastro Umum Müdürlüğünün emirlerine uyularak terkin edileceği 2 net defa ilân olunur. (17350)
.... ,

Sayfa B
— Bir nevi emir; Bir nota. Oturma; Semavi Afetlerden. Alevleri çıkar; En^el. 5 — edelim. 6 — Mat; Bir nota
SOLDAN 8AÛA;
1 — Gürel İJgût (İki ketime). 2
3 — 6 — NOş 7 —
Tersi bir edat; Yakınlık. 8 — Musallat otan; Alkış. 9 — Akıbet «o-llr başa; Harici vörünûş. 10— Vekâlet (eski terim).
YUKARDAN AftAflll
1 — Alışan (iki kelime). 2 — Co-ketimizin bir kısmı: Hademe. 3 — Elmfa duyurmak avretiyle; Teral el. 4 — Teral luoclan sonra söylenir; Her şeye karışanlara Öyle derler. 5 — Yeni dünyalı. 6 — Arso-enjm okuttur; Türeyiş. 7 — Bir havvan; Hınsırhk da o m Anaya gelir. 8 — Kışın İçilen meşrubattan; Bir hnrfln okunuşu. 9 — A-çık; Benser. 10 — Emir istihsal et (İki kelime).
DÜNKf Htîî. MAÇANIN RALLİ
SOLDAN ŞAÖAî
1 — Şakalaşan. 2 — îaabet: Bab 3 — Kira: imame. 4 — Alâ; Aka; Eh 5 — Yatan; Dere. 6 — En A-lâ; Erim 7 — Te: Ayine. 8 — Ar; Nnh 9 — Tere sat; LA. 10 — Vefakâr ol.
YUKARIDAN A^AÖft
1 — Şikâyet et. 2 — AıdlAne; Ev. 3 — Karala*, üre. 4 — Aba; Alû; Ef. 5 — De: Anayasa 6 — Atik; trak. 7 — Maden: TA S — Abâ; Eren. 9 — Namert; Alo. 10 — Behemehal.


Bölge Ekonomi ve Ticaret Müdürlüğünden:
1 — Elma ihracatının denetlenmesine dair tüzüğün 13 üncü naddesi gereğince (Ekstra Standard). (Birinci nevi standardı ve ı Sırmalı standardı olarak 1950-1951 mahsul yılında ihraç oluna □İlecek elma çeşitlerinin en büyük boyları aşağıda gösterildiği şe-küde tcsblt edilmiştir. (18251)
Rlma çeşitleri
En büyük boy
ŞARK GAZİNOSU Maçka Taşlık
Yeni senenizi neşe ve sevinç içinde geçirmek isterseniz MAÇKA'da muhteşem konforlu ŞARK GAZİNOSUNA buyurunuz. Yemek ve envai içkilerle caz. dans, kotlon ve eğlenceli sürprizlerle sîzlere sabaha kAdar unutulmaz bir yılbaşı gecesini yaşatmayı vadeder. Beşiktaşlılar rande vunuz ŞARK’ta.

Daldabir
Yomra
Belenin demir
Ilüryemez
Şchoaman
Kalvil
Kömürçukurunun Rum GOzbahçe
Misket
Kavak
Kârasüt
Paşa
Tuspembe
Kömürçukurunun Pembe Niğde Misket
Ekşi Misket
Amasya
Yıldız
Kaba
Demir
l-az
Göbek
Safran
İngiliz
Eiını
Samut
Yağlı Kızıl Ak sinop Sinop
Çaksunlu Kırmızı
Sükleri yeril
Alaca
Kızılca
Göv
Çukur
Kansız
Ayancık
Gözene
Ferik
Kırmızı Sinop Ekşi Sinop Köroğlu
Mercimek
Pervlzoğlu Demiri Horoz
Yerli Tavşanbaşt Taş ,
Kuseyir
Elması
çm
M
kutrunda
99
Murgul Bakır İşletmesi Müdürlüğünden:
1 — Hâlen gayri faal durumdaki Kuvarshan Bakır İşletmesi 30 adet muhtelif tip ve eb'attakl binası sökülüp taşınması alıcıya alt olmak üzere bulunduğu yerde açık arttırma ile satılacaktır.
2 — Yapılan keşfe göre mezkûr binalarda hâlen işe yarar haldeki muhtelif inşaat malzemesinin asgari miktarları 54041 adet Marsilya kiremidi 552 M2 müstamel oluklu saç, 440 M2 müstamel prese saç. 320 M3 büyük maktalı 3,50-6,00 metre boyunda çok iyi evsafla kereste 96 M3 tavan ahşabı 90 M3 döşeme ahşabı 17.M3 kalas 19 M3 yuvarlak tomruk 688 M2 kapı doğraması 729 M2 pencere doğraması 1000 kgr. Demir pencere 17000 kgr. profil demirli İnşaat 400 M2 cam muhtelif sayıda ayna, lavabo, küvet musluk, duvar sobaları ve diğer bina tesisatı malzemesidir
3 — Satış 25 ocak 1951 perşembe günü saat 15.30 da Murgul Bakır işletmesi müdürlüğünde yapılacaktır.
4 — Satılacak 30 adet binanın T.L. olup arttırmaya talip olanların 4088 liralık muvakkat teminatlarını nesine yatırmış olmaları lâzımdır.
5 — istekliler Murgul Bakır işletmesi Müdürlüğünden saade almak sureliyle binaları ihaleden önce bulundukları yerde görebilirler.
6 — ihale neticesinde malı alacak olan binaları yerinden söküp taşımak hususunda mevsim ve iklim şartları gözönünde tutularak İhale komisyonunca kâfi nispette müddet tâyin edilecektir.
7 — işletme İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
(18204)
İSTANBUL - ROMA SWİSSAİR ve ALİTALİA DC.-4 (SKYMASTER) uçakları ile CUMA GÜNLERİ
saat
99
••
ti
• tinci maddesi gereğince yukarıdaki boylar her çeşidin (Standard No. 1) ini teşkil edecek ve müteakip boylan (yanmşar) santimetre küçülerek (Standard No. 2), (Standard No. 3) ve... ilâ olacak ve her çeşidin en küçük boyu (4 cm) kutrundan aşağıya inmlyecektlr.
3 — 16.12.1950 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
2 — Adı geçen tüzüğün
11
bedeli 54506.80 önce vez-
muhammen
İhale gün ve saatinden Murgul Bakır İşletmesi
mü-
\(1et
1
1
1
1
İstanbul Defterdarlığından
Olanı
Angusta marka top baskı makinesi Frangental marka top baskı makinesi Kasa
Royal yazı makinesi
Tasfiye Vergi Dairesi Müdürlüğü Yeni Cami şubesince Kazanç Vergisi borcundan dolayı haçta altına alınan yukarıda cins vs miktarı yazılı kasa ve makinelerin Mahmutpaşa Sururi Mahallesi Bezciler Sokak 10/12 sayılı mahalde 8.1.1951 pazartesi günü saat 10 da Tahsili Emval Kanunu gereğince açık arttırma ve peşin para Ue satılacağı ilân olunur. (İMM)
İstanbul Emniyet Sandığından:
50-2204
Emniyet Sandığına borçlu ölü Paşa Mehmet Eratay (Berat-oğlu) vârislerine ilân yoliyle tebliğ.
Paşa Mehmet Eratay sağlığında: Ortaköy (Boğaziçi) Orta-köy Mahallesi Dereboyu ve Dlvanyolu sokak eski 8, 81 yeni 2, 79 No.lı mahallen iki hamam seneden çifte hamamın tamamlyle de-rununa câri nısıf masura mnlleztaln tamam iyi e diğer nısıf majru-ranm dört hissede bir buçuk hissesini birinci derecede ipotek göstererek 20.9.1945 tarihinde ve H. C. 163 hesap numaraslyte Sandığımızda açtığı (8000) sekiz bin liralık hesabı câri kredisi hesabı Ari mukavelenamesinin 4 üncü maddesi hükmünce kredi kesildiğinden ve borcunu tediye İle hesabının kapatılması mektupta bildirilmiş oldug-u halde borç ödenmemiş olduğundan bahis konusu mukaveledeki şartlar dairesinde 29.11.1950 tarihinde yapılan hesap neticesinde mezkûr borç (4827,74 ) dört bin sekiz yüz yirmi yedi Ura yetmiş dört kuruşa baliğ olmuş bulunmaktadır.
Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında icra takibi başlamak üzere tanzim olunan ihbarname borçlunun mukavelenamede gösterdiği İkametgâhına gönderilmiş İse de borçlu Paşa Mehmet Eratnyın öldüğü anlaşılmış ve tebliğ yapılamamıştır., Mezkûr kanunun 45 taci maddesi vefat halinde tebligatın ÜAn suretiyle yapılmasını Amirdir. Borçlu Paşa Mehmet Erataym mi rascılan İşbu ilân tarihinden itibaren bir buçuk ay İçinde sandığımıza müracaatta murislerinin borcunu ödemeleri veya kanunen kabule şayan bir itirazları varsa bildirmeleri lâzımdır. Mirasçılar ipoteği kurtarmazlar veyahut başlıyan takibi usulü dairesinde durdurmazlarsa ipotekli gayrimenkul mezkûr kanuna göre sandıkça satılacaktır. Bu cihetler alâkadnrlarca bilinip ona göre hareket edilmek ve her birine ayrı avn Ihharnamc tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur. (18208)
Sayın Abonelerimize
İstanbul Sular İdaresinden :
Dondan kırılacak su sayaçtan İçin abonelerimiz tamir bedeli ödemeye mecbur olduklarından bunları soğuğa ve hava cereyanına karşı muhafaza etmeleri rica olunur. (18261)
AÇIK ARTTIRMA İLE
LÜKS EV EŞYASI SATIŞI
Yannkl 31.12.1950 pazar günü SAAt 10 da Maçkada Vali Konağı karşısındaki Emlâk Caddesinin 37 numarasında kâin DEMİRAö Apartmanın 5 No.lu dairesindeki lüks eşyalar, solon takımları, sufle koltuklar, lüks yemek odası takımı, büyük ve çok lüks yatak odası takımları, hakiki kristal takımlar, »evr bonbonyer ve heykeller, Jozefin Baker markalı renkli kristal vazolar ve şekerlikler, Tebrta ve İsparta halılar ve seccadeler. 10 plâk çalan His Mastar Voics otomatik plkâplı 9 lâmbalı Markonl markalı büyük möbl radyo, 8 ayaklık motörlü Amerikan buz dolabı, Yunker markalı çift fırınlı havagazı ocağı, Slnger dikiş makinesi, tül perdeler, kristal su, şarap, şampanya ve rakı takımları vesaire açık arttırma ile satılacaktır.
1000
11.00
11.15
14.15
Yeşîlköyden Atinaya vorrj Atinadan Romoya varış izahat almak için
Seyahat acentenize veya
S W I S S A i R, Ayazpaşa Kvn Palas, Tel. 928S7 ye müracaat
*1


i
V
tıbbi cihazlar
Hİİ&I Film


Yeni gelen ton model
CHIRANA ve TESLA
Marka Tıbbı ve Diş Tababeti Cihazlarımızın GALATA, RIHTIM CADDESİ, TAHİR HAN altındaki yeni mağazamızda teşhir ve satışına başladığımızı SAYIN DOKTORLARIMIZA arzederiz.
Muhtelif Röntgenler (15 (Radyoskopi Metabolizma cihazı Ultraviyole Galvanofaradik Sterillzatör .Ameliyat masası Ameliyat lâmbası PnömotorakB
vesaîr
800 mA.) ve Radyografi içini Diatemıi Enfraruj Elektroşok Termostat Narkoz Kııvöz Inhalııtör

ünit komple Muhtelif fotöyler vesair
Diş
Tur
diş tababeti
röntgenleri Elektrikler cihazları
TtîRKÎYE GENEL Mt^NTEPSİLÎ :
MEHMET KAVALA
TAJHLR HAN - GALATA
49449 Telgraf : Lamet - tst.
ZÜLFtKflRIN GÖLGESÎNDE SALİH REİS ÎKÎNCİ ZAFER HAFTASINA BAŞLAMIŞTIR
Aşk - Heyecan - Korsan hayatı . Deniz muharebeleri - Saray etnrikaları, yerli filmciliğin zaferi TAKSİM Sineması
EKŞİNOZLÜ fi. HfiLİT
TEREYAGLARI
Yoğurdunun nefasetiyle şöhret bulan firmamız, kendi çiftliği mahsulü olan tereyağlannı piyasaya çıkarmıştır. Toptan ve perakende satış yeri:
Balık pazarı Taşçılar Cad. No. 32, Tel: 23612
30 Aralık 1950
Perakende satış yeri Alp Oteli altında Tepebaşı Telgraf : LAA4ET
InlL'lti'/J'yı muhakkak tercih ediniz.
• İlk bakışta görülen sağlamlık
• Gürültüsüz çalışma
• İyi möble
• İğne ve parça bolluğu
• Tam yağlama
• Seri iş verme kabiliyeti
• İplik toplamalarda hususi tertibat v. s üstün vasıfları, cihanşümul
İyi dikiş için en elverişli m ak ına
Dikiş makinalarında bulabilirsiniz
İstanbul
Telefon : 40430
aranılan
HOOVER
Etlbank İstanbul
KIYMETLİ
TAKSİM
TÜRKİYE UMUMİ MÜMESSİLİ
hatlarile görüşte
SHEAFFER'S, kimsenin de
40167 siklamen sak
Çamaşır
10 senedir beklenilen
Vagonları
ile mümkündür
Makineleri ve Süpürgeleri e v i I e n
Galata, Tahir
Taksim,
No
satılmış oldu-aşağıdaki müracaatları.
asırlık bir
panın fabrikalarından
samimi bip dosta sadık
Altın uçlu RADYOFON Pikap iğneleri satışa çıktı.
Toptan satış: Sult8nhamam Havuzlu Han No. 1
TelgTaf: Radyof on-İstanbul
kısmı
an evvel mümessilinin adresine
büyük bir bağlılığa i değerli v
Yüzünüzü bütün sene ve neşeli gösteren
her türlü konfor ve kolaylığı haiz Uçan Yataklı
Han - Kat 4 Telefon : 44996
— flYDfî 10 LÎRA TAKSİTLE---------------------
Merinos kumaşından ısmarlama elbise 135 liradır. Yerli ve Avrupa palto, pardesülük kumaşlarımız gelmiştir.
Tüccar Terzi SALAHADDİN KARAKAŞLI
Mahmutpaşa KapaJıçarşı kapısı yanında No. 18
ve i
Size en hediyeyi vermiş olmanın tattıran
Santral
Murgul Bakır İşletmemizdeki Termik ve şefliğini yapmak üzere tecrübeli bir makine hendisi aranmaktadır.
Görüşmek üzere 4.1.1951 tarihine kadar Şubesine müracaatları. (18038).
Hindistan cevizinden çıkarılmış bmmb Hakikî VEJETALİN Yağ.
Pilâv, kızartma, tatlı ve her nevi yemeklerde kullanılan bu saf yağ, mide ve karaciğer rahatsızlıklarını önler Bakkallardan ısrarla isteyiniz.
S İ B İ R Nebatî Yağlar Fabrikası Ld. Şti.
Telefon: 20280
Mükemmel bir hediyede bütün vasıfları haiz olan SHEAFFER'S, şık ve zarif sahibinin kalbini daha ilk fetheder. Bu hârika kalemle birkaç satır yazdıktan sonra ise bu hoşlanma hayranlık eder makbul zevkini hediye sizi her şükranla anmasını sa
STEYR DAİMLER PUCHig
5 TONLUK DİZEL KAMYONLARI
Vakında piyasamızda satışa çıkarılacaktır. 1 Yoldaki ğundan
. istiklâl Caddesi No. 324 - Tel.: 44417 /Sj.
Jfj İTİNA İli İNTİHAP EDİLMİŞ ÇEŞİTLİ
YENİ HEDİYELİKLERİMİZ GELMİŞTİR . PORSELE N LE R - DE KOR ATIF FAYANSLAR-BİBLO! AR MİNYATÜRLER-AVİZELER—ABAJURLAR, VESAİRE
Z Ne w Yorka
en kısa ve en rahat Yolculuk
TRAS BIÇAĞI TAKDİM EDÎNÎZ
İSTİKLAL CADDESİ 304. Telefon
Sayın müşterileri İçin çeşitli yaprak, azale, sılarlyle her cins taze çiçek bulundurmaktadır
Aranıyor
Idrolik santrallar veya elektrik mü-
maziye sahip, Avru> büyük otomobil ve kamyon biri olan meşhur
ANTIDOT
(POMAT)
NEZLE //
GRİP e l
DİŞ AĞRISI . j
ADALE ROMATİZMASI
YANIKLAR
GÜNEŞ YANIĞI ARI.POCEK SOKMASI Pj KESİK
YARALAR
PİŞİK /S
KAŞINTI
EKZEMA ERGENLİK
DONUK
DERİ ÇATLAKLARIMDA VE V TRAŞTAH SONRA KULLANILIR
Fi ATI : 75 Mrs.

f İ ‘
■> r* * r •
SVfİAM
( ı .A* Jb" • -V