Yarın AKŞAM'da
AKŞAM
Sene 31 — No. 11003 — Fiat!: her yerde İO kuruştur.
PAZARTE3» 30 Mayı» ^49
Sahibi: Necmeddin Sadak
r
f Bugün 6 ncı şahit ede
Yazı işlerini fiilen İdare eden: C. Bildik — Akşam Matbaası
Dörter konferansı bu
Adanadaki
DEMOKRAT LİDERİ
hafta katî safhaya giriyor
kaçırma hâdisesi
Celâl Bayar’ırı
Vişinski bugün Batı plânına vereceği cevabın müsbet olacağı sanılmıyor
Bayan Sanuber Ankara'da bulunuyor
Eskişehirdeki nutku
Batıklar iler! sürdükleri plânda Doğu Almanyanın da Batı Atuıanyada kurulmuş olan Bonn parlâmentosunun hükümlerini kabul etmesini İstemişlerdi. Cumartesi günkü toplantıda Vişinskl gayet soğuk bir lisan kullanmış, kendisinin emrivaki karşısında bırakıldığından bahsetmiş ve bunun dörtlü değil, tek taraflı bir mahl.vet arzettiğlnl ileri sürmüştür.
Bugün Vişlnskinln plân hakkında vereceği cevabın müsait olacağı zannedllmemektedtr. Bu suretle her iki taraf da karşılıklı olarak plânlan reddetmiş olacaklardır.
İşçi partisi organı Daily He-rald gazetesine göre dörtler. Alman bl’Uğl üzerinde bir Bulaşmaya varabilmek için gizil
Batı plânına karşı bugün Rus cevabını vermesi beklenen Vişinskl
bir toplan tı yapacaklardır.
Aimanyaıun siyasi birliği zerinde bir anlaşmaya varamazsa bir dereceye kadar iktisadi birliği ve Berlinln idamesinde mehmaemken bir birlik kurmağa çalışılacaktır.
Dört Dışişleri Bakanının bu
d-
Avrupayı
savunma
manevraları
önümüzdeki haftalar içinde başlayacak
Londra 30 (Nafen» — Batı Avrupanın savunmasını sağlamak maksadlyle uzun müddetten beri yapılmakta olan, hazırlıklar şimdi İlk tecrübe sahasına intikal otmlş olacaktır, ön um uzde kİ birkaç hafta İçinde müşterek manevraların başlı-yacagı anlaşılmaktadır.
Tesblt edilen savunma plânlarına göre, yalnız İngiliz ve Fransız. Belçika İle Holanda harb gemileri müşterek müdafaa hareketlerinde bulunmıya-caklar, fakat kara ve hava birlikleri de Batının müdafaası yolunda müşterek hareketlere iştirak edeceklerdir.
Sunday Times gazetesinin muhabirinin verniği bir habere göre, dört Batı memleketinin askeri kuvvetleri arasındaki İş birliği o kadar İlerlemiştir ki şu anda bu dürt memleketin askeri orduları her hangi bir mütecavize karşı müşterek bir cephe tutabilecek duruma girmişlerdir
Temmuz ayında da müşterek hava kuvvelterl arasında gayet mühim manevralar yapılacağı açıklanacaktadır.
, , , . , . oanuoer uananov, uunuenoerı
., "' lAnkaradadn Buyan Sanübrrln
metal lhlln,au nrd.r ! UUrar Atli.
Sualler. »teee ekonomik e .Sjtamektanr.
bir anlaşma yapmak istiyorlar
Baldılar yalnız bununla ka- Sovyet Büyük elçiliğine Ada-naat etmlyeceklerdlr. Maamaflh nadan gönderilen mektup, 8a-llerlde kati anlaşmaya zerair.1 nuber'ln durumu hakkında ye-hazırlıyacak muvakkat bir hal nlden söylentilere yol açmıştır, çaresine varmak imkânları Ba-jBazı çevrelerde hasıl olan Inti-tı Dış Bakanlarının gözünden ba, kendisinin bir hafta Önce kaçını

rlnln plânını tenkld etmişlerse de mutedil bir lisan kullanmış-1 lardır. Polonya gazeteleri İse İtidal, hattâ İyimserlik göstcıl-orlar.
Shumann'ın nutku
Strasbourg 29 (A.A > — (Afp>: . ______ — ___
Bugün öğleden sonra ctımhurl-J Kendüt Rusy&ya giderse
uyacaktır | bir buhran geçirmiş olması Ih-
tus gazeteleri Batı devlette tlmaltdlr. Sanuber'ln şimdi Au-’ *’ "' ‘ karada neşesi yerlndedlr. Rus-
yaya asla dönmek, istemediğini söylemektedir.
Kendi arzusu İle Türklyeye iltica etmiş olan bu Rus kadını şayet Ruayaya gitmek isterse kendisine vize verilecektir.
- T ~ ~ J _ e tabii
yetçl halk hareketi partisinde tabiiyetimizden Iskat edllecek-verdlği demeçte Robert Sch'i-Jtlr. Sanuber’e İyi düşünmesi ve man: »Bizim Lçtn Almanya bir İki tarafı beyhude yere meşgul koz değildir- demiş ve sözlerine - - - - -
şunları İlâve etmiştir
— Almanya'nın Sovyet Rusya’ya karşı kullanılmasını islemiyoruz Fakat şunu da biliyoruz ki, Almanya meselesini halletmeğe muvaffak olsak bile Rusya meselestni halletmiş nl-nuyacağLE.
edecek durumlara sebep olmaması için şimdilik bir n*rl mühlet verilmişe benziyor. Su esrarlı ve karışık mesele, bugün yarın bir karara bağlanacaktır.
Eskişehir 29 — Demokrat Partinin Eskişehir II kongresi bu sabah Yeni sinemada toplandı. Celâl Bayar, Fuat Köprülü. Ab İdin Potoğlu. Kemal Zeytlnoğlu. Hüseyin Bingili, Cihat Baban ve Samet Agaoğlv kongrede hazır bulundular.
183 delegenin İştirak ettiği kongrede yıllık çalışma raporunun okunmasını ve delegelerin bu raporu tenkldierlni müteakip dilekler dinlendi
Bundan sonra kürsüye gelen Celâl Bayar. her şeyin açıkça konuşulmasından katiyen zarar gelmlyeceğlıü belirterek söze başlamış, bazı kimselerin İddia ettikleri gibi Demokrat Partinin kirli çamaşırlarının ortaya dökülmesinin bahis mevzuu oia-mıyacağını, zira Demokrat Partinin kirli çamaşırı bulunmadığını anlatmıştır
(— Biz istiyoruz kİ idare âmirleri bu mmeleketln evlâdı olarak vazifelerini yapsınlar, kanunlara bağlı kalsınlar, onları kanunların mümessili sıfa-tiyle bağrımıza basalım. Fakat baskıda devam ederlerse, bu memleket için endişeli diyeınl-yeceğlm, bu kelimenin üstünde meşum neticeler doğacaktır Bu böyle sürüp giderse bitaraf
kalması lâzım gelen idare âmirleri. iktidar değişince toptm tasfiye mi edilecektir ve sonra, gene diğer bir iktidar bu kadroyu da değiştirecek midir? İşte memleket İçip meşum ha) budur. İktidara gelen parti, makineyi kırıp yeniden yapmaktan zlyade^makineyl ıslah edtft memleket bayırına çalışmalıdır. Unutmamak lâzımdır id onlar İçin partiler gaye delildir Hangi parti olursa olsun, vazifeleri memlekete hizmet etmektir.
öyle zannediyorum kİ. D ?. için yeni bir İmtihan devri uzak değildir. Hepiniz, yakında, vazifeye davet olunacaksınız Yeni ve umumi seçimlere gidilecektir. Bizim inandığımız, yalnız bir şey vardır: Bu memlekette iktidar değişikliği olacak-(Arfcavr sahlfe 2: sütun 6 da)
Arnavutlukta Rus
Müsabaka yerine münakaşa I
Tilonun kominform
baskısına mukavemeti
Belgraddaki İngiliz sefirinin raporuna Londrada büyük önem veriliyor
Londra 29 (AJL) — (United Press»: Ingilterenin Londraya dönmüş olan Belgrad Büyük elçisi Bir Charles Peake. önümüzdeki hafta hükümete raporunu verecek, kominform tazyiklerine karşı Tlto’nun mukavemet İhtimalleri hakkında fikrini bildirecektir. Büyük elçi Peake. Tito İle kominform arasında Ihtilâ* çıkmadan bir kaç hafta evvel böyle bir ihtilâfın çıkacağım bildiren adamdır. Biıyuk elçinin fikirlerinin bugün önemi daha büyüktür. Zira Londra'da hâkim otan kanaate göre, Runyaya karşı takip edilecek siyasette Yugoslavya çok büyük bir amil teşkil etmektedir. Ingilterenin Arnavutlukta siya*! temsilcisi olmadığına göre, Sovyetlerln askeri ve diğer heyetlerinin bulunduğu bildirilen bu memleketteki Sovyet nüfuzuna dair malûmat verebilecek kimse gene Büyük elçi Peake'dir. Yunanistan hakkında İngiltere, Amerika ve Rusya arasında cereyan edecek her
askerî faaliyeti
10,000 Sovyet uzmamı ile subay arnavutlukta çalışıyor
Rektörlük bu işi en az para isteyene havale edecek — Milletlerarası Mimarlar birliği ne diyor ?
1
Londra 30 (Nafeni — Sunday Times gazetesinin Arnavutluktaki muhabirine göre. Arnavutlukta geniş bir Rus askeri faaliyeti göze çarpmaktadır. Açıklandığına göre Sovyetler Arntı-vudları Adrlyatlğin önemli stratejik mevkilerine yerleştirmekte ve buralarda tedbirler al' maktadırlar.
1 Sunday Times muhabirinin ilâve ettiğine göre yu anda Ar-navudlukta takriben JOOOO
hangi bir müzakerede bu meselenin çok önemli bir rolü olacaktır. Siyasi çevrelerde hâkim olan kanaat Yunan meselesinin diğer Balkan meselelerinden ayrı olarak incelenmiyor eğl merkezindedir. Ruslar. İngiliz kıtalarının ve Amerikan heyet- ( lerinin YunanUtandan çekilmelerini istedikleri takdirde, tablatlyle müttefikler de Balkanlarda bulunan bütün Sovyet heyetlerinin geri çağıul- .......
masanı tsUyeeekl erdir.
len bazı haberlere göre de. Av-îonya körfezi bölgesine 8ov-yetler tanklar ve uçaklar göndermekte ve burada kuvvet toplamaktadırlar.
İstanbul'da bir Tıp Fakültesi binası yaptırılması karalaştırılmış. projeleri hazırlamak üzere, bir müddet evvel Üniversite rektörlüğü tarafından bir
Moda defilesi
Habeşistanda mı?
bulunduğu tahmin edilme’crp-. dlr. Deniz işlerinin Sovyet anıl-Irall igorizevaky tarafından idare edildiği ve bu amiralin karargâhını Avlaııya körfezinde Saseno adasına kurduğu ilâve edilmektedir.
Yunan genel karar gali ma g'-
Roma 29 (A.A ı — AFP; Ro-maya gelen ve İtalyan radyosu tarafından yaydanan haberlere göre, Habeşlstanda isyan hareketi baş göstermiştir.
Bu haberlere göre. Adla Abe-ba İte Dessiye bölgesi arasında 5 günden beri âsilelre hükümet kuvvelterl çarpışmaktadır.
fi
E
ÎSi
VJRJ.l
Biraz da iyimserlik...
Kadıköy Kız Sanat Enst'tusü uıunasebelıyK’
dün bir defile tertibetmlştir Yukarıkl klişemiz defileye İştirak eden genç kızlardan bir kaçın-, bir arada gösteriyor.
münakaşa açılmıştı.
Yapılan ilâna göre plânla'm hazırlanması masrafı 800 bin lira tahmin ediliyordu. Bu muhammen bedeli kim en çok indirir, yani en ucuza plânlın yapmağı taahhüt ederse tş ona verilecekti!
Bu garip münakaşa mimarlar arasında heyecan uyandırdı. Her taraftan itiraz sesleri yükselmeğe başladı »İnşaat projelerini hazırlamak münakaşa ll* değil, müsabaka ile olur. Verilen plânlar tetkik edilir, e® muvafık olanı kabul edttlı deniliyordu.
İtirazı davet eden ikinci bir nokta da ehliyet vesikası alarak münakaşaya girebilmek ıçia en az 20 milyon lira kıymetinde bir Tıp Fakültesi binası yapmış olmak şart: İdi. Bu şar# mevcut olducka münakaşaya, hiç bir Türk mimarı giremezdi. Hattâ başka memleketlerde bile bir ikk kişiden fazla kinısa kabul edilemezdi.
(Devamı 3 unca »ahi(ede).
Istanbulun 496 ncı fetih yılı töreni
Dıııı fatih camisi avlusunda yapılan törenden bir enstantane [Yazısı ikinci sahlfemlr.de!
Almnnyanın İngiliz ve A-mcrikaıı işgal bölgelerinde işsizlerin sayısı 1 milyon 211 bini bulmuş. Mart ayına nazaran. bu sayı, 100 hin fazla imiş. Ve harb sonu devresinin en kabarık yekunu imiş.
Şu siyasî temas, i diplomatik nıtişafafa . ni tedbirler, bunları geç! Evet, bunları bir kalem geçmeli. Çünkü, esas olan, bir cemiyette milyonlarca insanın bir baltaya işsizlik sefaleti dir.
Türkiyemizde nen'er işsizliği kol kuvvetiyle iş arıyaıılar, iiç lira, dört lira yevmiye bulabiliyurlar. Ilek inşaat babında namütenahi açık saha. Bunu bir nikbinane levhadır diye belirtiyoruz.
Levhanın tam nikbinane olabilmesi için üç dört lira gündelik kazançla insan gibi yaşamanın — pahalılık ayarlanarak — sağlanması Herek.
Charlton 5
Muhtelit O
gerçi milyar. fakat
sap olması, çekmemesi-
Vitfilit kaleciMUiı» türel b
IYazısı ikinci sahlfemlzJeJ
Sahife 3
AKSAM
30 Mayış 1949
$ozWTFTffı]
Estetik!
Tuhaftır: Bu şehirde en güç işlerden biri Güzel Sanatlar Akademisindeki estetik kürsüsüne hoca bulmaktır. Bu İş neden bu kadar güç oluyor, bir türlü anlıyamıyorum. Evet, istanbulda bazı şeylerden anlamadıklarını itiraf eden insanlar bulmak kabildir» fakat estetikten anlamıyan adam var mı? Hele bu estetik bilgisi şehre taallûk ederse!
Bir dostum var. Senelerdir biriktirdiği birkaç kuruşla üsküdarda üç odalı bir evcik yaptırmak lstiyer. ■Bu ev Usküdarın estetiğini bozarı, diye müsaade etmiyorlar!
Başka bir dostum Cihangirde gene iki katlı bir ev yaptırmaya teşebbüs etmiş, mütehassıslar (!) gelip bakmışlar - katiyen, demişler, burada iki katlı değil, tek katlı ev bile yaptırmak caiz değildir. Cihangirin estetiği (!) mahvolur..- Sevsinler, dünyanın en karışık beton yığını haline gelen Cihangirin estetiğini!
Hatırlarsınız: Geçen sene, tstanbulun otel derdine bir çare olmak üzere müteşebbisin biri 2,5 milyon lira harcıvarak Park Otel'in üstüne dört beş kat çıkmaya razı edilmişti. Pek muhtaç olduğumuz dövizlerin seyyahlar tarafından şehrimize bırakılmasını temin edecek o-Ian bu teşebbüsün gerçekleşmesi için Şehir Meclisinden müsaade istendi. Meclis âzasından ismini şimdi hatırlı-yamadığım bir zat çıktı: «Katiyen caiz değildir: bu kadar yüksek bir biina o tarafın estetiğini bozar; aslâ müsaade edemeyiz! "dedi. Gayret suya düştü. Gayreti sudan çıkarmak için Bayındırlık Bakanlığına baş vuruldu. O-rada da galiba başka estetikçiler gayreti kuyuya düşürdüler. Bu arada kuyu İle uğraşmaya lüzum kalmadı, çünkü otel yapmaya yarıyacak sermaye çoktan başka tarafa gitmiş.
Park Otel'in bulunduğu sahadaki inşaat orada estetik namına bir şey bırakmış olsaydı, kaçan fırsata İnsanın yüreği yanmazdı. Ne yaparsınız ki estetikcilerimi-tin gözleri o kalmamış estetiği görecek kadar keskindir. Şevket RA DO
Charlton dün muhtelit -— Günün Meseleleri
takımı da 5 ■ 0 yendi
Ingiliz futbolcuları dün fevkalâde bir oyun çıkardılar ve Ingiliz futbolunun inceliklerini gösterdiler
Harb malûlleri kongresi
Suriyede siyasî partiler
Dün Ankarada Birlik
başkanının nutku ile açıldı
Hükümetin bir emri
Ankara 29 — Türkiye Harb Malûlleri Birliği 1949 yılı kongresi bugün Orduevinde Birlik başkanı Gaziantep Milletvekili Bekir Kale'nin bir konuşmaslyle açılmıştır.
Cevdet Kerim tncedayınm kongre başkanlığına seçilmesini nıütaakıp genel merkez idare kurulu raporu okunmuştur. Bu Tapora göre Harb Malûlleri Yurdu İçin ayrılan îstanbulda-kl Tophane Kasrının İlâve inşaatına yakında başlanacaktı.-.
ile lâğvolundu
Londra 30 (R) — Suriye hükümeti bir emirname İle bütün siyasi partileri dağıtmıştır. Hükümet, siyasi partnerin faaliyetini memlekete zararlı bulmaktadır. Yeni Anayasa İlân edildikten sonra bazı siyast partilerin kurulmasına ihtimalkl müsaade edilecektir.
Istanbu’un 496 ncı fetih yılı töreni
İngiliz nrofesjonel liginden Charlton, Şehrimizdeki son maçını dün muhtelit, takımla yaptı. üç kulüp muhtelllLyle yapılacağı Hân edilen- bu maç, GalatasaraylIlar Türkiye birincilikleri doiayıslyle Ankaraya gideceğinden bahisle, oyuncu vı-rememiş ve bu yüzden muhtelit takım bilmecburlye Fenerbahçe. Beşiktaş kulübzüne mensup o-yunc ulardan kurulmuştu. Mamafih bu muhtelit de, bazı o-yuncular sakatlıklarını İleri sürerek İştirak etmediğinden, nispeten zayıf bir kadro İle sahaya çıkmıştı. Bilhassa senelerden beri sağ müdafi oynıyan Fenerli Muradın, bir sol mutla-1 fi bulunamaması yüzünden, sol- | da oynatılması ve ha£ hattının, çok zayıf oluşu stada, kuvvetli bir muhtelitle İngillricr karşısında alacağı neticeyi merak e-derek gelmiş olan seyircilerin haklı olarak protestosuna sebeh oldu. Ve. idareciler aleyhindeki tezahürat bütün oyun mSdde-tlnce devam etil durdu.
Geçen haftaki İlk iki maçında Lstekslz oynadıklarından şikâyet ettiğimiz İngiliz profesyoneller! bilhassa dünkii karşılaşmada blzlere İngiliz futbolün-den güzel bir niunune gösterdi- , ler. İlk devrede 15 dakika İçin- | de üst üste attıkları dört gol ve . bu gollerin yapılışındaki mü-j kemine! anlaşmaları fevkalâde idi.
Bu arada sagaçıkiannın şahane oyunu hârikulâd? idi. Vc
Yazan: Sari TFZCAN
değişmedi ve maç da Charlto-nun muftelite 5-0 galebesiyle sona erdi.
Bu suretle Îngllizler, son maçlarını güzel bir intiba bırakarak kapadılar.
Terfi müsabakası
Dün sabah Şeref stadında birinci küme sonuncusu Sûley-maniye İle ikinci küme şampiyonu Emniyet takımları arasında yapılan birinci karşılaşmayı Emniyet .takımı 2-1 kazanmıştır. kinci karşılaşma gelecek pazar yapılacaktır.
Bu iş için Bütçe Kanununda 50 bin liralık tahsisat ayrlımuştır. Birliğin hâlen bankada 20321 liralık bir hesabı da bulunmaktadır
Raporun kabulünden sonm İlgili komisyonlar seçildi. Ko-mlsyontar hesap ve dilek üzerinde çalışırken kongre namına bir heyet de Atatürkün muvakkat kabrini riya ret etti.
Komisyonlar çalışmalarını bitirdikten sonra tekrar gündeme devam edildi. Birliğin adının «Türkiye Malûl Gaziler Birliği» şeklinde değiştirilmesi karar altına alındı. Eşkıya ve hudut müsademelerinde malûl olanların da Emeklilik Kanununun ilgili maddelerinde yer alması ve bunun için Meclise 3 kişilik bir heyet gönderilmesi karar altına alındı.
Seçimler yapıldıktan sonra, kongre azalan şerefine bir ziyaret verildi.
Kurmay kçlej komutanının ziyafeti Türk Kurmay Koleji komutanı General Mengûç, modern savaşla Amerikan doktrini, taktik vc kombine harekât bakımından Amerikan zihniyetini belirten 13 haftalık İlk kursu İkmal eden otuz üç Türk generali ve albayı şerefine 31 mayıs pazartesi günü raat 13 te Yıldi2 sarayında bir ziyafet verecektir.
stanbııiun fethinin 496 ncı yıldönümü münasebetiyle Türk Kültür Ocağı tarafından dün saat 11 de Fatih camisi avlusunda bir tören yapılmıştır.
Töreni Ocak başkanı Faruk Demirtaş açmış, mütaakıben söz alan Reşat Ekrem Koçu, yüksek mimar Sedat Çetin taş, emekli Korgeneral Kerameddin ve iki genç doktor Fatihin şahsiyeti ve fethin önem ve şümulü hakkında birer konuşma yapmışlardır.
Türk Rum Ortodoks Kilisesi ruhani reisi Papa Eftim da çök heyecanlı bir konuşma yaparak ezcümle şunları söylemiştir'
(— Sayın yurttaşlarım; mukaddes vatanımızın İncisi olan îstanbulu bundan 496 yıl evvel mayısın 29 uncu günü bütün dünyaya adaletini ve kuvvetini, azim ve İmanını göstermek suretiyle fetheden ve Ortodoksluğun ruhani merkezini bûtiin satvetlyle İstanbulda İpka etmekle bütün Ortodoksların ebedî minnettarlığını kazanan Fatih Sultan Mehmedin hüyiik ruhu önünde Türk Ortodoksları namına eğilir, onun ruhuna c-kuyacağım duaya hepinizi davet ederim.»
Öğle namazını mütaakıp Fatih camisinde, fetih şehitleri ruhuna ithaf edilen bir Mevlûd okut ulnı uçtur.
Kültür Çalışmaları Ocağı Başkanı, ihtifal münasebetlle Baş-

Hemc-n bir dakika sonra ortalardan kaptığı topu sinüp ■çektiği fevkalâde sıkı bir şütlc sağaçıklım Hurst üçüncü golü dc yaptı.
5 dakika İçinde üç gol çıkaran îngllizler oyuna o kadar hâkini oldular kl, dördüncü golü de sollçlerinin ortasından sağaçık-lan Husrt kata He 13 İnci dakikada yapınca, maçın mukadderatı belli oldu.
Îngllizler bu dördüncü golden sonra biraz gevşediler ve muhtelit bu yüzden hâkim oynamağa başladı.
25 İnel dakikada Şevket, beceriksizlik yüzünden (■■»»»■>■» muhakkak bir golden mahrum etti.
29 uncu dakikada Şükrünün! çekiiği üst üsle iltl korner. İngiliz kalesine tehlikeli anlar geçirtti. Devrenin sonlarına doğru mbh-te|It açıldı. Üst üste yaptığı hücumlarda for hatlarının beceriksizliği yüzünden muhakkak goUer kaçırıyorlardı.
40 inci dakikada Erolün çektiği şütii İngiliz kalecisi, bugüne kadar görmediğimiz tarzda kurtardı. Topu tutar gibi yapa-1 rak eliyle dokundu ve beklerinin önüne düşürerek tehlikenin yı& stodyomıı İç sahasında iki kaybolmasını temin elti. Devre giindenberl devam eden Türde briylcce 4-0 ingillzîerln iis-' kiye hendbol birinciliğinin en lünlüğiyle bilil.
, İkinci devre
.«•m. Wju>.u utti.Ruı.o.Kc .. ! Muhtelitle Şevket çıkmış, Şük- P^dı.
İstanbul henüz bu ayarda bir ni santrfor. Bülent soliç, Lcfler Harb okuJu 7etln b,r °yun" sağaçık görmedi I solaç.k oynuyordu. dan sonra Havagücünü 13-11
İngiliz hat hattından kop:m ' kinci devreye badyan muh- >enerek Turk,ye b!rlncW oldu’ hücumların bir anda kalemizi, (elit, Şükrü vasıtnsiyle bir gol' K’*1"-
buluşu ve çekilen şütier veya ı fırsatı kaçırdıktan sonra.- dör-tam zamanında vurulan kafa düncû dakikada âni hücuma darbeleri her an tehlike yarai|-|geçen nglllzler, solaçıklan Dııf-
(ı ^j.. ₺. « ... vasıtasiyle beşinci golü de ı yaptılar.
5 İnci dakikada Siikrü solaçı-ğa, Letter sollçe, Bülent santrfora geçti.
I Muhtelit oyuncuları oldukça
I bocaladıktan sonra 15 İnci da- Alsancak stadında misafir İn-+^«.1^ - gjjjZ Rangers takımı ile tzmlrin AHmordu ve Altay muhteliti arasında yapılan maç çok heyecanlı olmuş ve İki taraf da güzel bir oyun çıkarmıştır. Mütad seromoni yapıldıktan sonra oyuna başlandı, bilhassa sol taraftan akınlannı inkişaf ettiren İngiliz takımı, sol açıkları vasıtaslyle birinci hafta-
İkinci bisiklet yarışı
Bisiklet seri yarışlarının Ikln-muhtelîtl clsl d’,n sabah T^PkaP»ltl 59 kilometre olarak yapıldı. Bu i mesafeyi 1 saat 37 dakika 10 sa-! niyede kateden Silâh Gücünden ( Necati Günebakan birinciliği kazanmıştır. Çikvaşvlli Fabrikasından Mehmet Hasbek 4 dakika farkla İkinci. Şişliden Nus-ret Sar 35 saniye farkla üçüncü olmuşlardır.
Üçüncü yanş önümüzdeki pazar günü aynı yerde 75 kilometre olarak yapılacaktır.
Harb okulu Türkiye hendbol şampiyonu
Ankara 29 — Bugün 19 Ma-
mübim maçı Ankara Havagü-cii ve Harb okulu arasında ya-
bakan şemşeddin Günaltay'a aşağıdaki telgrafı çekmiştir:
Fransaya gidecek Milletvekillerimiz
Ankara 30 (Akşam! — Fransız parlâmentosunun daveti ü-zerine Fransaya gidecek olan Milletvekilleri heyeti beli) olmuştur. Heyet general Ali Fuat ! Cebesoyun başkanlığında, Becal Artman (İzmir), doktor Behçet Uz (Denizli), doktor Sadi Kc-i nuk (Samsun>. Atalay Akan (UrfaJ. Celâl Sait Siren (Boiu',1 Mekkl Hikmet Gülbenk (Istan-.1 birli, İhsan Hâmit Tigrel t Dİ- bir tarihçi olan zâtıâllnlzden, yarbakıri, Hilmi OzkarahUH Türk Büyüklerinin türbelerinin (Manisaı ve doktor Nlkuia Fa- ! bir an önce açılmasını bekliyor, kaçeill (İstanbul) dan ınûrek- Basın toplatırındaki va’dlıılri keptir | en kısa bir zamanda gerçelkeş-
Hcyel G Haziranda haseki t. tirmenlzl saygılarla rica eder, edecektir. (ellerinizden öperim.»
Sayın Şemseddin Günaltay
Başbakan
Ankara
«Bugün Büyük Fatihin huzurunda İstanbul fethinin 496 n-cı yıldönümü kutlandı. Türbenin hâlâ kapalı olması bizi çok üzdü. Milli şuurun uyanmasında tarih ve ecdat sevgisinin en mühim esas olduğuna İnanan Ocağımız, aynı zamanda yüksek
yor ve zaman geliyordu kİ tep bir müddet yalnız İngiliz oyuncularının ayağında veya kafasında dolaşıyordu.
İngillzîerln İlk maçlarını görüp de dün stada gelmlyenlerl büyük bir fırsat kaçırdılar. Mamafih bende bir seyirci olsaydım, Llk maçlardaki isteksizliklerini gördükten sonra sun maçlara tablatlyie gelmezdim.________,
Neteklm dün İnönü stadı kendi 1 duran aramızda yapılan lig maçların-1' ' da bile taslamadığımız derece- i Fikretiu çektiği frikiği Ingiliz de tenha idi. Bu arada muhtelit • takımın çıkardığı oyundan bahsetmeğe lüzum görmüyorum. Çünkü zaten acayip bir şekilde sahaya çıkan bu takım, İuglliz-lerln şahane oyunu karşısında ortalıkta yalnız dolaştı durdu Bidayette kaleci Erdal fevkalâde kurtarışlar yaptıysa da sonunda o da arkası kesilmeden bir çığ halinde devam eden Ingiliz üstatlarının hücumları karşısında İşi gevşetti ve goller birbirini takib etti.
1 Maçtan sonra Türkiye birincisi Harb okulu ve İkincisi Ha-vağücü takımlarına merasimle şiltler verildi. Eskişehir Ha-vaokulu üçüncü, Malatya Hava-gıicü dördüncü olmuşlardır.
klkadan İtibaren İgllizlerl sıkıştırmağa başladılar.
20 nel dakikada Leftert on sekiz çizgisi üzerinde favülle dur-ngil İzlerin hareketini, hakem favülle cezalandırdı.
Ronger takımı 3-1 galip
İzmir 29 (A.A) — Bu^
kalecisi çok güzel kurtardı.
Charllonlulann durgunlaşmasından sonra muhtelit for hattı beceriksizlik yüzünden bir yımda üç gol yapmışlardır, türlü istifade edemiyorlardı. Altınordu - Altay muhteliti
Oyunun sonlarına doğru tek- | yegâne golünü .sno dakikada rar açılan nglllzler. birbirinden (Orhan vasıtasile yapmış ve güzel hücumlarla muhtelit ka- maç 3-1 misafir takımın galilerini tehdld ettilerse de netice blyetlyle sonra ermiştir.
Fransız güreşçileri geldi
Maçın tafsilâtı
îkl takım, İngiliz hakemi Green.wood'un İdaresinde şu şeklide sahaya çıktılar:
Charlton: Bari ram - Campbell, Shreeve - Forbes, Phlpps. Brawn - Hurst, D'arcy, Vaug-ham, Purves, Duffy,
Muhtelit: Erdal - Yavuz. Murat - Eşref. Al! İhsan, Kâmil -Fikret, Erol. Bülent, Şevket, Şükrü.
Oyuna Îngllizler başladılar. İlk anlarda muhtelit oyuncuları İngillzîerln ayaklarından topu kaparak, hücum üzerine hücum yaparak Charlton kalesine tehlike yarattılar.
3 üncü dakikada muhtelit baskısından âni bir hücumla kurtulan îngllizler, santrforları vasıtaslyle yaptıkları bir hücumda bu oyuncunun çektiği şfitü yakın mesafeden Erdal kurtard. Oyun karşılıklı ve sert akanlarla oynanıyordu.
9 uncu dakikada bir înglllz hücumunda sağaçıklarının sürüp çektiği fin! ve sıkı bir şütle Charlton'a llk golü kazandırdı. Ingiliz profesyonelleri bu sıramda seyrine doyum olmıyan bir mükemmeliyette oynuyorlardı.
13 üncü dakikada gene sağdan yapılan bir İngiliz hücumunda s ağaç iğin ortasını yaka-' Uyan santrfor AH ihsanın da hatasından İstifade ederek sıkı, bir jütle ikinci golü de Oharlto-na kazandırdı.
Yunanlılar güreş müsabakalarına iştirak etmeyecekler
Dün gelen Fransız güreşçileri Yeşilköy hava meydanında
Şehrimizde yapılacak »erbes güreş Avrupa şampiyonasına İştirak edecek olan 10 kişiden mürekkep Fransız serbes güreş mili! takımı dün Air - France uçağıyle saat 17.30 da Yeşilköy hava meydanına gelmiştir.
Misafir takım, meydanda Güreş Federasyonu üyeleri ve basın mensuplan tarafından kar-şılannıış ve ikame Una tahsis edilen Tambya'daklı Konak O-teJlnt gitmiştir.
Ingiliz - Mısır münasebetleri
İngiliz - Mısır münasebetleri, İkinrf Dünya Harbinin sona erdiği ramandan beri, pek yolunda değildir. Bunun sebebi arada ihtilaflı iki mesele olmasıdır: 1 — Süveyş Kanalı boyundaki İngiliz askerleri; 2 — Sudanın istikbali. Süveyş, İngiltere için hayati ehemmiyeti o-lan bir geçittir, İngiltere bu geçidin emniyet altında bulunmasını istiyor. İngiliz görüşü şudur: Mısır, bugünkü vaziyette Süveyş'in emniyetini yalnız başın? temin edemez. İngiliz ftûvvetleri bulunmasaydı ikinci Dünya Harbinde Almanlar Süveyş'i ve bütün Mısırı ele geçirebileceklerdi. İleride gene böyle bir vaziyet hasıl olması ihtimaline karşı ingilizler Kanal boyunca kuvvetler bulundurmağa mecburdurlar.
Sudan meselesine gelince, Mısır, Sudan’ı kendi topraklarının bir parçası sayıyor, İngiltere ise Sudan’ın ayrı bir memleket olduğunu. Sudanlıların Mısırla bir-, leşmek istemediklerini ileri sürüyor.
Bıı iki ihtilâftı meseleyi halletmek İçin yapılan görüşmeler şimdiye kadar hiçbir netice vermemişti. Hu yüzden iki seneden beri müzakere olmuyordu. Şimdi Londra ve Rahneden gelen telgraflar yeniden bir görüşmenin başlaması ihtimallerinden bahsediyor. Mısırın Dışişleri Bakanı Amerikadan dönerken Londraya wğ-rıyarak İngiliz hükümet adamlariyle görüştüğü gibi, Orta Doğuda bir geziye çıkmış olan İngiliz Dışişleri Bakanlığı daimî müsteşarı Strange da Kahire'de Kıralla uzun bir mülakat yapmıştır.
Kahireden gelen haberlere bakılırsa Mısır, Kanal boyundaki Ingiliz kuvvetlerinin Kanallın Afrika kıyısından alınarak Asya kıyısına geçirilmesini ileri sürmektedir. Mısırlılara göre, Süveyş kanalı şimdi Batıdan tehdidi edilmiştir. Bir gün bir tehlike baş gösterrise bıı Doğu istikametinden gelecektir. Bıı sebeple kuvvetler Doğu kıyısında bulunmalıdırlar, tngilterenin bu göriişii kabul edip etmiyeceği bilinmiyor.
Sudan meselesine gelince, Mısırla birleşmek ve müstakil kalmak hususunda halkın oyuna müracaat edilmesi îngllizler tarafından ileri sürülüyor. Bu teklifin de Mısırlılarca kabul edilip edilmîyeceği malûm değildir.
Fakat ne olursa olsun bir anlaşma arzusiyle bazı teşebbüslerde bulunulması ümit vericidir ve görüşmelere başlanırsa, Orta Doğunun bugünkü vaziyeti karşışuıda anlaşma ihtimalleri kuvvetlidir. — E. T .
Demokrat lideri
(B*ş tarafı 1 İnci sahlfede) tır. D. P. yeni zihniyetiyle ve programlyle bu memleketin iktidarını ele alacaktır.»
Bayar ve arkadaşları yann (bugün) trenle Ankaraya hareket edeceklerdir.
Ege’li Demokratların toplantıları
İzmir 29 — İzmir ve Balıkesir Demokratlan bugün biri Ayvalığın Altmova, diğer tzmlrin Dikil! kazasında olmak üzere «Seçim ve geçim» mevzulu Ikl miting tertibettller.
Altınova mitingi çok heyecan-h oldu. Ikl vilâyetteki Demokrat Parti İleri gelenleri söz alarak İktidar partisini ağır şekil-; de lenkld ettiler, Geçim zorluğu üzerinde durarak memleke-Itin içinde bulunduğu, iktisadi buhrandan ancak âdil Mçlmlfr-le Ij başına gelecek bir hükümetle kurtul una bileceğini be-IllrttUer.
Altmova mitinginden sonra binlerce EgeU Demokrat hep birUkte Dikiliye gittiler. Dikili mitinginde hatipler aynı mevzular üzerinde konuşarak Ha’k Partisini iktidardan çekilmeğe davet ettiler.
Şehrimizdeki toplantı:
lalan buldaki Demokrat Partililer dün Tepebaşmda Ulus gazinosunda bir toplantı ter-tlbetmşU erdir.
Bu toplantıda Demokrat Partinin İstanbul MLHetveklHerln-den Senlhl Yürüten, Salamon Adato ve 11 İdare kurulu üyeler! hazır bulunmuşlardır.
Konuşan hatipler, iktidar partisi hükümetine çatmışlar, pahalılıktan şikâyet etmişlerdir.
Cinayet mi?
Tabanca ile vurulmuş bir ceset bulundu
YenJcami civarında Rahvan-cılar sokağında bir hanın önünde başından tabanca İle vurulmuş kırk yaşlarında bir erkek cesedi bulunmuştur Bu cese-ıhı yanında bir de Parabellum tabancası ele geçmiştir.
Bu şahsın üstünde sadece İsminin Hayrt olabUeceği hakk.ıı-da bir vesika ele geçmiştir. İs-tanbullu veya taşralı olduğu henilz belil değildir. Emniycb müdürlüğü bütün ihtimalleri göz önünde tutarak Icabeden soruşturmaları yapmaktadır.
Tek kitap usulü kalktı
Ankara 29 — Ortaokul ve liselerde tek kitap usulü kalkmıştır. Bundan böyle Milli E-ğltim Bakanlığınca tetkik etilmiş olan ders kitaplarından bir tanesinin tedrisi öğretmenlerin tercihine bırakılmıştır.
Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı almış olduğu karara göre öğretmenlerin okutmakla mükellef oldukları ders saatlerinden fazla ders saati ücretlerinin verilmesini İlgili makamlara bildirilmiştir.
Şanghay’da temizleme sona erdi
Şanghay 29 (A A.) — Çin
komünist radyosunnn bildirdiğine göre Şanghay'daki temizleme hareketleri dün sona ermiş bulunmaktadır.
Emlâk sahiplerinin toplantısı
Yunan güreşçileri gelmiyorlar
Londra 30 (R) — Yunan Spor Federasyonu, İstanbulda yapılacak olan Avrupa güreş şampiyonası müsabakalarına güreşçi göndermemeğe karar vermiştir. Yunan Spor Federasyonu sözcüsü «îkl memleket arasındaki dostane münasebetlerin İdaresi bakımından bu müsabakalar* iştirak etmememi» şayanı tercihtin dem İştir,
Diinkü toplantıda emlâk sahipleri
Gayrimenkul sahipleri dernc-1 bulundukları müşkül durumu ğl dün saat 15 te Kadıköyde belirtmişlerdir. Bundan soııra Sdrovya süıemasırun üst tat.n-1 buI"" ‘n
. ...... ı kul sahipleri Başbakana. M-clls
d. .,1ü, toptanw„r,m tlr te,KISI ,
lardır. Toplantıda dernek iiye-; karar vererek eze ün!? Milli keleri, hitabelerde bulunarak gay- rıınnpı kanununun 1 MtlHH na-rlmenkul sahiplerinin içinde sini talep etuHşiertln.
Created by free version of 2PDF
30 Mayıs 1949
AKŞAM
Sahile 3
[Akşamsak ŞAMg]
Tür biyede gündelik
ve aylıkla gizli çalışan ecnebiler
Diin bir bayan telefon etti. Ve evvelki gün iki baydan ayrı ayrı iki mektup aldım. Aşağı yukarı aynı mevzulardan bahsediyorlar:
Filânca mektepte, falanca milletin milliyetçiliği propaganda edilmekteymiş. Hattâ Türk hocalar, içlimalar-dan atlatırlarmış. İzinsiz nıüsaınereler verilir: yahut, müsanıcre namı altında dolaplar döndürülürmüş.
Mektupları yazan baylara cevap veremedim. Lâkin, telefon eden bayana şöyle dedim:
— Biz ancak elle tutulur derecede müspet bir hâdise olduğu zaman bunu gazete sütunlarına aksettirmek hakkım haiittdir. «'Kavli mücerret-' halindeki iddiaları yazmıyoruz. Tasrih ettiğiniz hâdiseleri Maarif Müdürlüğüne telefonla söyleyiniz. İsterseniz, Millî Eğitim Bakanlığına mektup yazın. müfettiş işleviniz. Biz de umumi şekilde bundan bahsederiz. Yalnız, Sizin şikâyet ettiğiniz mektep değil, umumiyetle bütün mektepler hu zaviyeden biraz daha dikkat altında tutulsun.
Eskiden: ecnebi ve akafli-yet mektepleri esaslı bir mesele teşkil ediyordu. Bunların bazıları, birer meşum nüve idiler: yahut olmakla itham ediliyorlardı. Cumhuriyet devrinin maarif politikası: ve müfettiş teşkilâtı inkişaf ettikten sonra artık bu gibi iddialar tarihe karıştı. Bir daha da hortla-mtvacak zannediyorduk.
Halbuki işte ufacık bîr siiOt hadisesi, neleri deşeledi. Bir takım müfrit sağcı gazetelerin. Yunanistanda, Türk - Yunan dostluğunu haleldar etmek üzere uğraştıkları ve malûm havayı yarattıkları meydana çıktı. Belki bu gibi fesat erbabının kolu, yukarıda bahisleri geçen bayanın ve bayların iddia ettikleri gibi, memleketimizin şurasına burasına uzanıyordur. Her halde, bayan. resmi teşkilâtımızı da haberdar etmiş. Alâka artar.
Hukukta dil imtihanları
Son sınıf öğrencileri müşkül bir durumda
Hukuk Fakültesinin Yabancı dilden muvaffak olamamış son sınıf öğrencileri, miigkül vaziyette kalmışlardır.
Fakültelerin kabul ettiği yeni sömestr talimatnamelerine göre lisan İmtihanlarından muvaffak olamıyan öğrenciler fakülte derslerine kabul edilmez diye bir kayıt vardır. Ancak bu talimatnameye rağmen eski talimatname hükümlerine göre ihtimaller geçiren öğrencilerin durumları muvakkat ve İntikali hükümlerle yeni talimatnameye uydurulmaktadır. Bu sebeple lisandan muvaffak ola-tnıyan çok sayıdaki öğrencilerin durumu Senatoda görüşülmüş ve bunlara fakülte derslerine girme haklârıhm tanınması kararlaştırılmıştı. Bıı karar gereğince fakülteler hazırladıkları yeni kararları öğrencilere tebliğ etmişlerdir. Bu arada Hukuk Fakültesi de bir ilân yayınlamıştır.-Bu ilâna göre son sınıfta bulunup da lisandan muvaffak olamıyan. öğrenciler müstesna diğer sınıflarda bulunan öğrenciler fakülte derslerine girebilmekledirler. Fakültenin bu İlânında son sınıfta bulunan Öğrenciler hakkında kayıt yoktur. Halbuki durumları en nazik olanlar bunlardır.
Bu İlân üzerine son sınıf öğrencileri dekanlığa müracaat etmişlerdir. Bu müracaat üzerine lisandan muvaffak olamıyan son sınıf öğrencilerinin son sınıf derslerine glrenilyecekleri kendilerine bildirilmiştir.
Eski talimatnameye göre fakülteye girmiş bulunan son sınıf öğrencilerinin müşkül vaziyetleri halledilmeden ve diğer sınıflarda lisandan muvaffak olamıyanlara da fakülte imtihanlarına girmek hakkı verilirken son sınıfta bulunanlara bu hakkın tanınmaması öğrenciler arasında heyecan uyandırmıştır. öğrenciler pazartesi giinil tekrar dekanlığa müracaat etmeyi, müspet cevap alamadıkları takdirde işi Rektörlüğe bildirmeyi kararlaştırmışlardır. Rektörlük de meseleyi halletmediği takdirde öğrenciler kaza i yollara ve Büyük Millet Meclisine müracaat edeceklerdir. Mesele İle Talebe Cemiyetleri de meşgul olmaktadır.

Hepimizin arzusu, Türk milletinin diğer milletler ve her yerdeki azınlıklarla iyi geçinmekte devam etmesidir. Akşam gazetesi muharrirlerinden de başka türlü bir temenni beklenilemez. Lâkin ne de olsa, bir mütekabil hüsnüniyet istemekte haklıyız. Beıı, yukarıki iddialardan gayrı, başka bir ■nokta üzerinde daha durmak istiyorum:

Esasen, bu mevzuu muhtelif fırsatlarla evvelce de yazmıştım. Şimdi, tekrar sırasıdır.
Türk tabiiyetinden Iıi.ç kimse, filânca, falanca ve feşmekân ca memleketlerin hiçbirinde. gündelikli,aylıklı bir işe girmek hakkını haiz değildir. Yalnız, hak meselesi değil, asla ve kafa bilfiil çalışamaz. Buna karşılık olsun diye biz de, suretâ. mukabele bilmisil yaptık. Daha doğrusu, lâfzan bunu yaptık. Kanun ve nizamlarımıza göre, ecnebiler, Türkiye'de gündelikle, aylıkla hayatlarını kazanamazlar. Halbuki, tatbikatta bu İşin hiç de böyle olmadığını, ben, siz, o, ötekiler bildiğimiz gibi, elbet resmi makamları İşgal edenler de bilmiyor dc-ğfller.
Türk milleti, yumuşak huylu, müsamahalı ve misafirperver olduğu için, heyeti nımmı iyesiyle hu vaziyete E öz yumup duruyor. Hattâ
endi avlâtlarnıdan birçokları iş ararken ecnebilerin gündelikle ve aylıkla para kazanmalarına merhametle iınkân veriyor.
e Merhametten maraz hasıl olur!» dedikleri budur.
Beynelmilel kötü bir mefhum vardır: Ecnebi düşmanlığı, Birçok memleketlerde rasfanır. Bizde katiyen raslanmaz. inşallah ileride de raslanmıyacaktır. Fakat Türk milleti de, başka yerlerde kendi aleyhine tevcih
edilmiş hir düşmanlığa başını çarpmağı arzu etmiyor. Çarpınca, ister istemez, yüreklerimizde bir infial uyanıyor; yeniden rota tanzimi zarureti doğuyor.
Türkiyedeki işler. Türk uyruğunda olanlarındır: diye ısrar ediyoruz.

Bizimkisi, tecavüz! değil, tedafüi bir harekettir.
(Vâ - Nû)
SabahGazeteleriNe Diyor?
Havacılığımız
Ahmet Emin Yalman bugünkü başmakalesinde hava kuvvetlerinin rolünün ehemmiyetini belirtiliden sonra Türk Hava Kurumun ıın esaslı bir ıslahata ihtiyacı olduğunu ileri sürmekte ve şöyle demekledir:
Zarardan dönmek İçin bugün yapılacak şey, fabrikaları hava kuvvetlerine veya hava yollarına tamamlyle devredip bu Iş-I ten sıyrılmaktan ibarettir. Hava Kurumu, eğer yaşayacaksa politikayı ve lüzumsuz teşkilâtı bir tarafa bırakarak, emekli havacıların ve sporcu gençlerin elinde havacılık ruhunun memlekete aşılanmasına hizmet edecek derli toplu bir vasıta haline getirilmelidir.
Milli mukadderatımız hava hâkimiyetine bakıyor. Bunu kavrayıp icabını yerine getirmek İçin elimizde bulunan zaman çok dardır. Basiret ve İntibahın sesini, söz sahiplerine duyurmağı hepimiz birden İş edinmeli, bu mühim ve hayati dâvanın arkasını bırakmamalıyız.
Tiirkiyeden Ingiltere'ye yakında
4 saatte gitmek mümkün olacak
“Kuyruklu yıldız,, adı verilen yeni uçağın saatte 800 kilometre sürati var
Hava seferleri hakkında
Devlet Havayolları Gene! müdürlüğünden:
Gazetenizin 16.5.1949 tarihli nüshasında çıkan «İşletim sürçmeleri» başlıklı yazı okundu:
fstanbuldan Vana veya Erzu-ruma giden uçaklarımız; İstanbul - Ankara - Sivas - Malatya - Elâzığ - Erzurum; İstanbul - Ankara - Malatya - Elâzığ - Diyarbakır - Van hatlarını taklb ederler ve sözü geçen meydanlara uğııyarak yolcu verir ve alırlar. Bu iki hat kontenjan hattıdır.
Bu hatlara Işilyen 21 kişilik uçaklar bazan yedi, bozan da tam 21 kişi ile sefer yaparlar. Bunun önüne geçmek her şehre ayrı ve direkt bir uçak tahsisiyle mümkündür kİ buna da İdaremizin değil, en zengin şirketlerin bile uçak durumları /kâfi gelmez. Bu hatlar üzerindeki her meydana hodanın muayyen günlerinde bir yolcu kontenjanı ayrılmıştır. Acentalar bu miktar üstünde bilet satamazlar. Sattıkları takdirde mü-taakıp meydanlardan çıkacak yolculara yer bulanamaz, Ellzi-ga İstanbul ve Ankaradan her gün uçak vardır. Fakat, bu meydanın kontenjanı, arada bir çıkan birkaç fazla yolcu müstesna, hiçbir vakit dolmamıştır. Bu İtibarla ortada ne bir a-Cenıllik, ne bilgisizlik mevcut değildir.
Yukarıdaki izahatın gazetenizi kâfi derecede tatmin edeceğini umar, keyfiyetin tavzihini saygılarımla rica ederini,
Londradan yazılıyor:
3 yıl süren gizil çalışmalardan sonra «de Havliland» uçak fabrikaları müessese»! dünyanın İlk yüksek süratli tepkili yolca uçağı hakkında bazı bilgiler a-çiklamtştır. Geliştirme safhasında DH 105 olarak anılan bu uçağa şimdi «Kuyruklu Yıldız» ıCometı adı verilmiştir.
Teferruatının en muhlin kısmı el’an gizli tutulmakla olan bu uçağın İngiliz havacılığına Bağlıyacağı üstünlük hangi alanlarda kendisini gösterecektir? «De Havliland» uçak İmalâtı bahsinde dünya çapında bir şöhret kazandığı gibi tepkili uçaklar bahsinde Ingiltere her bakımdan esasen üstünlüğe u-laşmıştır. Bu cihet geçenlerde Birleşik Amerika hava kuvvetlerinin yüksek rütbeli bir mensubu tarafından alenen teyidi edilmiş ve bu şahsiyet. Büyük ] Britanyanm tepkili makineler batısında diğer devletlere kıyn-sen iki yıl ileride olduğunu buyan etmiştir.
De Havliland firmasının kendisi ihtiyatlı davranmaktadır. Firmanın idarecileri, geliştirdikleri uçak havalanıncıya kadar bu konuda hiçbir şey söylememeyi tercih etliklerin! belirtmişlerdir. Bununla beraber. -DH 106» projesinden bahso-lunduğu zaman De Havliland İdarecilerinin gözlerinde çakan memnunluk ve hattâ çojkunluK papıttısınt sezmemek’* Itnkûnst^* dır.
Bu «KuyrıAtlu Yıldız» m haricî görünüşü naşıldır? Bıı konuda elde mevcut malûmat basma yapılan İlk ve yegâne açık-I lamaya dayanmaktadır.
Bu açıklamada şunlar kaydedilmiştir: t Yeni yolcu uçağı alçak kanatlı ve tek satıhlı olup, kanatların geriye doğru meyil derecesi mutedildir. Yere konma tertibatı veya tekerlekler burun altındadır,*
Tebliğde, rkanatiajın geriye doğru mutedil meyil- nln tam zaviyesi açıklanmamışsa da ■ Kuyruklu Yıldız» ın, dış görünüşü itibariyle gayet modern, «ok başı» m andıran hatlarda olduğu talimin edilmektedir.
Yeni tip uçağın seyir ve uçuş kabiliyeti bilhassa İlgi uyandırmakladır. De Havliland firması bu konuda nispeten daha fazla açıklamalarda bulunmuştur. Firmaya göre, uçağın alelâde şefert sürati saate 500 inli veya 804 kilometreye yaklaşmaktadır. 4 kişilik bir mürettebat vö 30 yolcu taşıyabilecektir Yani yeni tip uçakta 36 yolcu İçin a-yarlanabllen ve icabında yatak şekline sokulabllen koltuklar mevcuttur.
Basına yapılan açıklamada hayati olan menzil veya harekât sahası bahsine temas edilmemiştir. Fakat «Kuyruklu Yıl-
Hazin tecelli
Bedii Filik TAN’dakl merasında Celâl Atlk’lc Yaşar Doğu’-nun güreş kampını terkeimele-rl hakkında şunları yazmaktadır:
Dünkü gazeteler, tiksinerek bildiriyorlardı: İki dünya şampiyonumuz, Yaşar Doğıı ve Celâl Atık, maruz kaldıkları kötü bir muameleden müteessir ve pek haklı olarak, güreş kampını terketmlşlerl.
Birkaç ay evvel omuzlarda gezdirdiğimiz şampiyonlarımıza reva görülen hakikaten İğrenç: Kampa kendilerini ziyarete gelen iki arkadaşlarını yemeğe alıkoyan sporcularımız, tam sofrada iken, İdareciler tarafından, misafirlerinin önlerindeki tabakların çekilip alındığına ı şahit olmuşlar!
Misafirperverliğimizden pek sık bahsettiğimiz şu günlerde, ne hazin tecelli değil mi?

SuiİRtimailer ve basın hürriyeti
YENİ SABAH’ın bugünkü başmakalesinde İktisat ve Ticaret Bakanlığının suiistimallerle mücadelede ciddi adımlar
diz» dan, İngiliz Milletler Camiası ve Kıtalararası Havayolları servislerinde çalışacak bit ekspres uçak şeklinde bahsedilmiştir. Uçak 4 büyük tepkili makine tarafından tahrik edilmektedir. Bu makinelerin yakıt istihlak! büyük olmakla beraber, DH 106 nın seferi sürati bu istihlâki telâfi etmektedir Bununla beraber, tepkili uçaklar İçin, alelâde tip uçaklar gibi. yere konabilmek İçin hava alanlarında sıra beklemek ve alanın üzerinde bir saat kadar dolaşmak bahis mevzuu olamaz. Bu bahis milletlerarası bir mesele olup, muhtelif dünya hava teşekkülleri tarafından e-nerjlk tarzda ele alınmış bulunmaktadır.
«Kuyruklu Yıldız» ın en dikkate şayan hususiyetlerinden biri, yükselebildiği İrtlfadıc. Yeni yolcu uçağı şimdi diğer her hangi tipte yolcu uçaklarının çıktıkları lrtlfaın İki misline. 12,200 metreye çıkabilmekledir. Ta biatiyle böyle muazzam irtifalarda seyir ortaya birçok tazyik meseleler! çıkarmakla be ra-
Müsabaka yerine münakaşa!
(Baş tarafı i inci salıifede>
Mühendislerle mimarlar bu vaziyet karşısında bir toplantı yaptılar, rektörlük nezdinde protestoda bulundukları gibi Ankara’ya^ bir heyet de gönderdiler. Giden heyetin temasları neticesinde. 15 nisanda yapılacağı İlân edilen münakaşadan vazgeçildi, yeni bir karar verileceği bildirildi.
Halbuki rektörlük geçen hafta eski -şartlarla münakaşanın açıldığını tekrar İlân fttl. Bu vaziyet karşısında mimarlar, merkezi Paris'te bulunan milletlerarası mimarlar birliğine müracaat elliler. Birliğin başkanı olan meşhur İngiliz şehlr-cl mimarı slr Patrlck Abercroın-blc Imzaslyle buna cevap geldi. Cevabın hülâsası şudur:
«Böyle bir münakaşa şekil katiyen kabul edilemez. Hiç bir tanınmış mimar bu şekilde bir münakaşaya giremez. Türkiye gibi çok eski medeniyeti olan bir memleketin sanata, sanat eserlerine hürmet etınesl lâzımdır. Yapılacak İki şekil vardır: i — Milletler arası bir müsabaka açılması, çoğu hastane ve Tıp Fakültesi lnşaslyle meşgul olmuş mimarlardan mürekkep bir jüri lıeyett toplanması, 2 — Türk mimarları arasında, birkaç mütehassıs ecnebi mimar da davet edilerek bir müsabaka açılması, gene milletlerarası mütehassıs mimarlardan mürekkep bir jüri heyeti toplanması. Bu tavsiyemizin mimarların perestljlnl memleketiniz-
de yükseltmeğe hizmet edeceğini ümit ediyoruz.»
Alman haberlere göre milletlerarası nıimartar birliği bu tarzda bir münakaşaya hiç bir mimarın girmemesini, girenlere karşı ceza verileceğini İlân etmiştir. Bunun üzerine bir müd-dettenber! plân hazırlamağa başlamış olan bir Fransız mimarı tereddüde düşmüştür.
Eksiltme suretiyle proje yapılması usulünün mimarlar a-rasında sebep olduğu heyecan devam etmektedir. Bu garip usulden tekrar vazgeçileceği tahmin olunuyor
Amerikan savaş kahramanlarını anmak için merasim
Her sene 30 mayısta Birleşik Amerika Milleti, savaş ölülerinin hâtıralarını anmak İçin merasimler tertlb eder. Istan-buldaki Amerikan camiası senelik anma merasimini bugün, îstanbulda Ölen Amerikalıların büyük bir kısmının gömülü bulundukları Feriköy mezarlığında yapacaktır. Mezarlar çiçeklerle »üslenecektir.
Yünlü kumaş ithali
attığı beyan edildikten sonra bu mücadelede en büyük rolü basının oynayacağı belirtilerek, matbuat hamın unun tâdili meselesine temas edilmekle ve şöyle denmektedir:
Murakabenin en sağlam temeli matbuat hürriyetidir. Gazeteler, fikir ve yazı hürriyetine malik olabllseler yalnız iktisat ve Ticaret Bakanlığında değil hiç bir Bakanlıkla her hangi bir mutavassıt barınamaz. Suiistimaller teşhir edlle-bilse ve matbuatın ağır zincirleri gazeteciyi Lspata mecbur kılmasa Bakanlar, olan ve bitenlerden daha suhuletle haberdar olabilirler. Amma. Ticaret ve Ekonomi Bakanı, saha böyle şümullendlrilirse derhal parti icapları ve disiplin mi'ıltV hazalarlyle konuşmağa başlar ve şimdiki matbuat kanununun çok mükemmel olduğunu ve fikir hürriyetini sağladığını söyler. Politika mikrobu düşünce ve hareketlerine karışmayınca, çok samimi ve hayırlı hareketlerde bulunanlar bile İşe siyaset ihtirası ve endişeleri karışınca en doğru ve iyiyi seçmekte ve Hân etmekte zorluklara uğrarlar.
ber, De Havliland müesseses! bu alanda cn ileri tecrüb-'--e girişmiş ve yeni tip uçağın u-çuş tecrübelerini İtimatla beklemektedir.
Bu İrtifada seferi süratin, firma tarafından zikredilen saatte 800 kilometreden fazla olması kuvvetle muhtemeldir.
Her halde kendisine tanı yaraşan «Kuyruklu Yıldız* adı Ilı anılan bu uçağa karşı gösterilen itimat o derecede umumileşmiştir kİ. -BOA» ftnglllz De-nlzleraşın Havayolları şirketi• bu tip uçaklardan 8 tane sipariş etmiş ve bunların İnşaatına girişilmiştir. Daha geniş siparişler de beklenilmektedir.
«Kuyruklu Ytldu» ın ya-1 kın bir gelecekte, dünya* nın birçok hava yollarında standart tipte yoteu uça* ğı olacağına inanılmakladır.
«BOA» bu tip uçakları 1952 de servise koymak tasavvurunda olup, böylece o yıl tngllte havacılık endüstrisinin geliştirdiği tepkili uçaklar, pratik bakımdan dünyayı bir kere daha küçültmüş olacaktır.
P?h3?ılıkla mücadele
Belediyeye verilen selâhiyetten istifade edilemiyor
Bakanlar Kuıulunun pahalı-' lıkla mücadele hususunda be-j tediyelere verdiği selılhiyel Üze-j rlne bir komisyon toplanmış ve hangi gıda maddelerine flat tesblı edilmesinin uygun olacağı tetkik ettirilmiştir. Komisyonun günlerce devam eden faaliyetinden sonra maliyet unsurlarıyla İstihsal flatlerlnlnı malûm olmamasından ve ayni1 maddenin muhtelif çeşitleri' bulunmasından flat tesblt et-, meğe İmkân görülememişti. Bu hususta hazırlanan komisyon raporu daimî encümene sevke-dllmiştlr. Daim! encümenin komisyon raporu hilâfına bazı maddelere flat koyacağı zan-nedlltnemektcdir. Bu sebeple, belediyeye verilen Milli Korunma Kanunu selâhiyetinden istifade edilememektedir.
Şehrimizdeki alâkalılar. Is-tanbuida pahalılık olduğunu ve1 hayat pahalılığının son zaman-l larda artık tahammül edilmez hale geldiğini kabul etmekle' beraber İstanbıılda belediye ve' vilâyet olarak buna çare bulu-] namıyacağı, bu işin tamamlyle' hükümet meselesi olduğunu Ue-j ti sürüyorlar. Esasen İstanbul ı belediyesiyle birlikte diğer 6 şehir belediyesine verilen ayni :(e-j lâhlyotlerdcn o vilâyetlerde de faydalan ılamadığı öğrenilmiş' ve hiç bir belediye gıda maddelerine flat tesblb edememiştir Bununla beraber belediye, hayat pahalılığı mücadelesinde boş durmamak İçin her gün Hâlde muamele gören sebze ve meyva satışlarının toptan flat-' larını gazetelerle halka İlân etmeğe karar vermiş ve bu İşe başlamıştır. Ayrıca kalabalık ilçelerde de umumi pazar yer-' terine asılan levhalara Hâl fl-atleri Uân edilmektedir Bu toptan ftatlere yüzde 30 dükkân ve yiizde 23 seyyar esnaf kârı ilâve edilmek suretiyle perakende satışlar yapılacaktır.
Balık bollaştı
İstihsali arttırmak için tetkikler yapılıyor
Son günler zarfında fazla balık çıkmakladır Mevsim müna-sehetlle uzun müddet saklamak kıbil olmadığından balık nispeten ucuza sa Ulıyor 40 kuruşa hamsi. 120 kuruşa kalkan al-1 mak kabildir. Balığın ucuzla-1 ması et sarfiyatını azaltmış, et flatterl de bir mtktar İnmiştir.!
Ankaradan bildirildiğine göre büyük şehirlerimizde et ve ba-| İlk meselesini halletmek üzer-? yapılan tetkikler hayli iterle-] milştlr
Varılan kanaate göre, ratan-, bul ve İzmirln et ihtiyacının en az yarısı balıkla karşılanabilecektir.
Bu münasebette alınacak □-lan tedbirler sırasında dalyanların yenilenmesi, teknik balıkçılığın ilerletilmesi ve fazla İstihsalin heder olmaması mese-tesl vardır. Alâkalılar konserve fabrikalarının vakit geçirmeden kurulması ve soğuk hava tesislerinin hlr an evvel yapılması İçin teşebbüse geçmişlerdir.
Yiyecek hakkında tetkikler
Birleşmiş Milletler gıda ve tarım organizasyonu, gıda İşleri şubesi üyelerinden Andremache. tsenges, birkaç gilne kadar memleketimize gelerek tetkiklerde bulunacaktır.
Hazırlanan seyahat programına göre. A. tsenges memleketimizin buyiik şehirlerini uçakla birkaç günde gezdikten sonra şehrimize gelecek, bir hatta kadar kalacaktır.
İSTANBUL HAYATI
Ekonomi Bakanlığı, yünlü, Bliâhara, trenle Ankaraya gl-sanayilmlzin inkişafını göz ö- dip 3 - 4 gün de orada tetkikler nünde bulundurarak bundan yapacak olan üye, seyahatini sonra yapılacak İthalât nülsaa- trenle Kars vilâyetine kadar delerinde yünlü kumaşlara yer ( devam ettirecek ve o havalide-verilmemesi hususunu sağla-! ki tarım İşlerini, gıda maddesi mak üzere tetkikler yaptırmak- istihsali konusunu Incellyecek-tadır. tir.
İşler şîrazeden çıktı!
«Büyükdere» vapurunda tahribat yapan beş çocuk yakalanarak polise teslim e-dilmişler. Mektep talebesi oldukları söylenen bu hay-lazlar.yeni geminin baş taraf salonunda kanapelcrin deri kaplamalarını çakılarla kesmişler, yerdeki muşambayı parçalamışlar, gcııe orada ele geçirdikleri açılır kapanır iskemleleri de kırmışlar. Maazallah, geminin böğrünü delip denizin dibine indirmediklerine binlerce şükür! Belki onu da yaparlardı amma diğer yolcularla beraber kendileri de boğulacaklarını düşünerek cesaret edememiş olsalar gerek!
Tahribatı yapan bur kişi olsaydı, hastalığına, şuur bozukluğuna hamlederdik. Fakat haşarılar beş tane ve beşi de orta mektep talebesi, yani iyi ile kötüyü avırd e-deeek çağ ve dürümdalar. Hoş, işin fenalığını ilkokula yeni başlıyan çocuklar do anlarlar ya.
Bu kadar münasebetsiz, bu kadar kötü bir fiilde beş kişinin kafa ve el birliği etmeleri şııur bozukluğıyle de, haşarılıkla da, haylazlıkla da tavsif olunamaz. Iıunı düpedüz edepsizlik denir.
Mademki yakalanmışlar, elbette bu edepsizliklerinin cezasını çekecekler. Fakat onları cezalandırmakla dâva halledilmiş olma? ki. Yolda mektep kızlarına sataşan sırnaşıklar, sokaklarda futbol oyununa tutuşup gelenin geçenin başına top savuran bıyıkları terlemiş yılışıklar da vapurda kanape örtüsü kesenlerin başka modelleri.
Acıyan yara cilt üzerindeki üç bes sivilceden ibaret değil. çıbanın kökü cemiyetin bünyesine saplanmış, mütemadiyen derinleşiyor ve •>-radakî zonklamanın tesirleri türlü türlü şekillerde kendini gösteriyor.
Ahlâk muvazenesindeki bozukluk aile terbiyesinde de. cemiyet hayatında da çırılçıplak sırıtıyor. Misaller savmakla tükenmez.
Zabfta silâh aramalarım sıklaştıradursun, cinayet grafiklerinin çizgisinde iııiş yok.
Kumarhane, randevu evi baskını havadislerini gazetelerde sık sık okuyoruz.
Çalıştığı dairenin kasasını boşaltıp sıvışma illetine tutulanların meraklı maceraları da gazete sütunlarından eksik olmuyor.
Âmme hizmetlerinde çeşitli yolsuzluklarla, irtikâp ve irtişa ile mücadele için sert müeyyıdefi kanunlar çıkarmak zorunda katıyoruz.
Devlet makamlarının bütün gayretlerine rağmen vurgunculuk, havadan para kazanma faaliyetleri e »ki minval üzere devam ediyor ve failleri bu muvaffakiyetleriyle övünmekten çekinmiyorlar.
Derme çalma tedbirlerle gûya mücadeleye çalıştığımız-hayat pahalılığı, ihtikâ-mı kanatlarivle mütemadiyen yükseliyor
Daha neler, neler var. Bütün bunlar umumî ahlâk çöküntüsünün çirkin tezahürleri değil mi?
Ah şu harb! İçine girmediğimiz halde islerimizi şiraze-sinden çıkardı: düzeltmek için nc tarafa el atacağımın bilemiyoruz, şaşkınlık içinde çırpınıp dııruvoruz!
Cemal Refik
İngiliz Kale heyeti geliyor
Londra radyosu bugün saat 17.30 da Tûrklyeye neşriyatta bulunacaktır.
Bayan Mübeccei Argını Sad-ler's Wells Bale sanatkârlarından Moira Shearer. Mlchael So-mes. Anne Heatpn, Alesander O rant ve piyanist Jean GU-bert'in şehrimLzL ziyareti münasebetiyle Sadler's Wells Bale Kumpanyası ve Mektebi Müdürü Mlss Nlnette de Valols He bir konuşma yapacaktır. Aynı zamanda Mlss de Valols Yeşilköy Bale Akademisi talebelerine bir hitabede bulunacaktır.
Bale sanatkârları saat 16 15 te Yeşilköy Hava meydanın* gelip bu akşam Ankaraya hareket edecekler ve sona* tekrar îstanbula dönüp, 8. 9 ve 10 ha? zlranda Açık Hava Tiyatrosunda temsillerde bulunacaklardır.
Created by free version of 2PDF
Sn hile »
AKŞAM
Maviş 'MO
Evvel zaman içinde i
nHmmHimHHHHiHHuniMiiMMMnnnnMUUMiMMiii
Taşra hâtıraları
Beyrut’ta askerî bando — Keman sanatkârı Pasaro — Müşir paşaya müracaat —
Bando mükemmelleşiyor — Prens Hanri’nîn tebriki
Mahkeme Koridorlarında
Çin komünistlerinin ileri hareketi
Herifin kâtibi miyim ben!
Her hakkı mahfuzdur.
— 1
Beyrotta İdik. (1887 - 1003)
Bu şehrin şimdi bilmem ne olan kışlal hümayununda bir de askeri bando takımı; ta-l kat her çaldığı havada falso vardı. Resmi günlerde; limana ecnebi donanmaları geldiği va-l klt kumandanlarını hükümet konağında veya valinin evinde kabul törenlerinde bu bando arzı endam eylerdi ve kulaklarımızı yırtardı. Sonra da utanırdık yârden ve ağyardan! Buna bir çare ariyan vali Bey-ruttaki askerlerin kumandanı İsmet beyle (paşa) konuşarak dertleşir durur; fakat bir muktedir hoca bulunmaması ve bu-lunamıyacağı yüzünden derde! deva bulamazdı.
Ben Beyrutta iken (Passaro) adında bir keman sanatkârı tanımıştık ve benim hocalığıma almıştık. Piyano çalışmalarıma nezaret eder aynı zamanda da mandolin derşj verirdi. Italyan-dı ve güzel keman çalardı. Hele ders veriş ıışulü mükemmeldi. Solfej ve armonide çok kuvvetliydi. Gençlik bu ya! Bıı adamı, bu askeri bandoya şef tâyin ettirmek acaba olur mu diye bîr mülâhazaya saplanmışımı. Nihayet babama söyledim. Bu İşte İtalyan bir hoca onu düşündürmedi Çünkü evimize devam ede dururken halü şanı hakkında hasıl ettiğimiz fikir Passaronun lehinde idi.
Müşir paşaya müracaat Bunu temin için Beyrut kumandanının muvafakati kâfi gelmiyordu. Beşinci orduyu hümayun müşirine müracaat İcabedlyordu. Babam (Beyrut
Semih Mümtaz S.
valisi) bana buna dair bir müsvedde hazırlamamı söyledi. Yaptım. Çok beğendi. Temize çektim. İmzaladı, Bu resmî tahriratı Şama gönderdik. Bir hafta geçmedi cevabı geldi. Zl-|ra eski Sadrâzamlardan Cevat paşa gibi bir zat beşinci ordu müşiri Idl. Mösyö Passaroyu mevkii askerî kumandanı İsmet beye tpaşa) teslim ettik. İşe başladı. Muzıka erleri dahi bun dan aşırı memnun oldular. Yeni hoca sazlan t âmir ettirtmekle muvaffakiyetini temine hazırlandı ve çok zaman mürur etmedi bandoda bir değişiklik hissedildi.
Memnun olan babam Beycu-tun zenginlerinden para topladı. Muzlkanm yepyeni sazlara malik olmasını temin etti Sazlar ısmarlandı, bir buçuk ay sürmedi geldiler Ve bu sayede Surlyenin en muntazam bandosu Beyruta nasip oldu. Artık göğüslerimiz gerildi. Umumî bahçelerde konserler verildi. Halka dinletildi. Alkışladılar durdular.
Bazan da gene umumî bahçelerde şu veya bu bir emriha-yır İçin konserler verilir ve hasılattan bir miktar ayrılarak muzika efradına taksim ve hediye edilirdi. Almanya İmparatorunun, yani İkinci Vllhelmln biraderi prens Hanrl Alman donanması başkumandanı sıfa-Üyle ve emrindeki birkaç gemiyle Beyruta gelmişti. Ona verilen bir çay ziyafetinde ve belediye bahçesinde bu bando da vardı. Mösyö Passaro öyle güzel- konserler hazırlamış ve
(Arkası 7 nci sahifede)
V
Çin komünistleri İleri hareketine devam ederek Kanton"» yaklaşmışlardır. Yukarıda komünistlerin Şanghay’a girişlerinden bir şaline görünüyor.
CİNSİYET
ÂLEMİ
CİNSİYET ÂLEM 1’ nin
Karanlık yollarını aydınla1 acak olan bu meşale
Pek yakında çıkıyor CİNSİYET ÂLEMİ
Her genç ve İhtiyarın bir hayat kitabı olacaktır.
CİNSİYET ÂLEM!
Yeril ve yabancı bütün tıb âleminin en meşhur imzalarını bir araya toplayacaktır...
CİNSİYET ÂLEMİ
Enyakın dostunuz ve sırdaşınız olacaktır.
CİNSİYET ÂLEMİ
Acemi sevgililerle eıı olgun İnsanların ve huzuru kaçmış ailelerin saadet yoldaşı olacaktır.
80 Sahlfe 5Q Kuruş çıkaran : t N S E L Kltabevi
Fransada Petaîn’e ait bir takım eşya müzayede İle satışa çıkanLmıştır. Bunlar arasında kitaplar, tablolar, hediyeler vardır. Yukarıda bu satıştan bir sahne görülüyor.
İspanyada Cortes Meclislerinin açılması münasebetiyle General Franco geçen hafta bir nutuk söylemişti. Yukarıda Franco, Meclise girerken görünüyor.
— Görünüşe aldanma, derler, doğru sözmüş. Kıyafetlerine bakarak adam zannettim.
— Adam değil miymiş?
— Bu dünyada adam da vardır, adamcık da vardır. Bazılarının da dışlan adama benzer amma İçleri yılandır. Ben de öylesine çatmışım.
— Kimden bahsediyorsun, bayım?
— Şu jandarmanın yanında oturan adama dikkat et. Kıyafetinden ne anlıyorsun?
— Anlıyacak bir şey yok, temizce giyinmiş bir adam İşte.
— Hımmmm... Bir de bana sor.
— Ne oldu? Aranızda bir şey mİ geçti?
—- Yanında bîr kadınla beraber bizim dükkâna geldi. Ben terziyim. Kadın elbisesi de dikerim. Hanım manto yaptıracakmış. Kumaşlara baktılar, bir tanesini beğendiler. Evvelâ paradan hic bahsetmediler. Ben hanımın ölçüsünü aldım. Sıra pazarlığa gelince iş bozuldu. Ben yüz elli Ura istedim, herif yetmiş beş liradan yukarı çıkmadı. Nihayet uyuşamadık, çıkıp gittiler, Biraz sonra benim de dışarıya çıkmam icab etti. Duvarda asılı duran ceketimi alıp sırtıma giyindim, bir de baktım cebimde cüzdanım yok. O zaman anladım kİ ben kadının ölçüsünü almakla meşgulken herif de ceketimin cebinden cüzdanı aşırmış. Kumaş alacaktım, cüzdanda bin beş yüz liıa vardı. Hemen dükkândan fırlayıp karakola koştum, herifin eşkâlini tarif ettim. Meğerse herif malın gözü imiş, Tarif edince polisler derhal tanıdılar. Mimli yankesici ferdenmiş. O akşam yakaladılar kendisini.
— Cüzdan bulundu mu bari?
— Herif bu işlerin ustası olmuş. Cüzdanı taşır mı yanında? Bin yüz lirayı cebinde bulmuşlar. Fakat kendisi her şeyi inkâr ediyor. Ne ise, paranın bin lirasını kurtardığımıza da şükrediyorum.
Maznun hakikaten temiz giyinmiş, sinekkaydı tıraşlı, zayıfça, otuzunu geçkin bir adam. Masum bir eda ile yüzümüze baktı:
— İnsanın akima gel mi-yen şeyler başına geliyor. Allah cümleyi kuru iftiradan muhafaza buyursun. İnsanlar ne kadar bozulmuşlar. Benim gibi bir adamın günahına girmekten korkmuyor herif.
— iftira mı etti sana?
— Halimi görmüyor musunuz? «Paramı çaldı» diye tutturmuş. Benim ne paradan haberim var, ııe puldan. Herifi de tanımıyorum, tik defa karakolda gördüm, şaşırdım.
— O adamın terzi dükkâ-
nına giden sen değil misin?
— Ne münasebet, bey birader? Terzi dükkânında ne işim var benim?
— Bir hanımla beraber gitmişsiniz, manin ÖİÇÜSÜ aldırmışsınız.
— İnanma bu palavralara, beyefendi kardeşim. Hepsi yalan. Ben bekâr »damın biriyim. Hanımım yok Ici manto yaptırayım. Zaten ben yanıma kadın alıp da çarşılarda dolaşmam. Heıif açıkgözün biri Akimdan bir masal uydurmuş, benim ü-zerime iftira atıvor. Maksadını anlıyorum. Bizim bin kâğıdın üstüne yatmak istiyor.
— Cebinden cüzdanını çalmışsın.
— Yalandır. Polisler benim cebimde cüzdan bulmuşlar mı?
— İçindeki paralan aklıktan. sonra cüzdanı kaldırıp atmak zor bir iş değil ya.
— Amma yaptın ha! Öyle bir cüzdan atılır mı? bey kardeşim? Satılığa çıkarsan en aşağı on kâğıt eder.
— Yaaa, demek terzinin cüzdanı güzeldi?
Dişlerini gacırdatarak ters ters baktL:
— Çocuk musun be yalıu? Ne bileyim ben, herifin cüzdanı güzel miydi, çirkin miydi?
— Satılığa çıkarsan on lira ederdi, diye kendin söylüyorsun ya.
— Ben cüzdanı gördüğüm İçin söylemiyorum, bey abi. Lâfına bakılırsa herif zengin bir terzi imiş. Eh, cebinde bin beş vüz kâğıt bulunan adam kötü bir cüzdan taşımaz ya. işte bundan ö-türü söyledim o lâkırdıyı!
— Terzinin cebindeki para tamam bin beş vüz lira mıydı?
Homurdandı:
— Bırak dinini seversen. Herifin kâtibi miyim ben? ElâJemin cebindeki paranın hesabını ne bilevim?
Öfkelendi, arkasını döndü, mahkeme acılıncıya kadar konuşmadı.
Ce. Re.
RADYO
KISKANÇLIK!
Yazan: Alphon.se Daudet ★ Türkçcsl: Mcbrure ALEVOK | y Tpfrika No. 99 _ ■ J
ya... Bir yanlışlık var madam, tekrar ediyorum, İşin İçinde muazzam bir hata var... Delcrous olacak kafasızı gördüğüm dakika .. o şaşkın, mütereddit halini Kördüğüm dakika, bunu anladım... sözüme İnanın, çok sürmiyecek, evlâdınıza kavuşacaksınız - Hem şuraya baksanıza kuzum... — Napoleon Mö-rivet yerinden fırlamış, artık çıngır çıngır öten bir sesle bağırıyordu — Şuraya bakın madam Fenlganl
Beyaz, mavimtırak yolda, ardına kadar açık büyük kapının karşısından doğru, bir siluet!—Görür görmez tanıdıkları bir gölge — hızlı hızlı yaklaşıyordu.
Kımıldamak kuvvetini bııla-mıyan anacağız, oturdukları o karanlık yerden: Richard! diye «ellendi.
Yiğitlik göstermek İsterken
boğuk bir hıçkırık halinde çıkı-veren. kırık dökük bir ses:
— Orada mısınız? diye cevap verdi.
Sonra da konuşacak takati bulur bulmaz;
—Lydle nasıl? Bir haber aldınız mı? dedi.
— Lydle mi? Lydle yatmağa gitti... Odasında... Köşkte ..
Şaşâlıyan Rlchard, üst tarafını dinlemeden, karanlık yüzlü yapraklarla hışır hışır sesler çıkaran, çiçek açmış ıhlamurlarla misk gibi kokan gürgenll yolun kubbesi altına; tâ ucumla bir ışığın pırıldayıp, ona göz kaplığı bu simsiyah kemerin altına daldı.
Lydle sırtında gecelik, saçlarını çözüp, bir kerdelâ ile ensesinden tutturuvermlş, aşağıkl
odada, kocasının masası başında, yazı yazıyordu. İçeri gireni, Rosine sanarak dönmedi bila .. Ancak Richard, tâ yanına sokulunca başını kaldırdı. Ne şaşırış, ne çılgınca bir sevinçti o... Buseler, sarışmalarla kfsi-l len, nefes nefese bir konuşma:
• Bıraktılar... Demek seni bıraktılar’ »
—Evet, asıl mücrimi buldular.
Hayretten donakalmış bir halde kocasına baktı:
o Asıl mücrim mİ?»
Gözlerindeki mâna, heyecan Richard'ın ağzından §u çığlığı koparttı:
— Demek ben yaptım sanıyordun?
Yalan söylemek kudretini bulamadan, usulca;
— Evet; dedi.
Ayııl heyecanı paylaşan kocası: nŞu hale bak, ben de senden şüpheleniyordum!..»
Lydle başını kaldırdı: «Sahi mİ?» dedi. Sonra birden vaziyeti kavrıyarâk:
— O kâğıdı neden yazdığını, neden »Kaç!» dediğini şimdi
anlıyorum ...Hâkime kendini neden suçlu gibi gösterdiğini şimdi aıilıyorunı... Benî kurtarmak İçin mahkûm olmayı göze alıyorduk... Canım kocanı!.. Bir tanem benim!.,
Hıckıra hıçkıra eğlıyarak erkeğinin bağrına kapandı. Gözü, ruhu kamaşan Rlchard; göğsüne dayanan memelerin, hale-canla titreyip kabarışını, dantel geceliğin altındaki gencecik vücudun heyecan ürpertisini duyuyordu.
Karısını yavaşça çekerek:
«Gel beni sevdiğini söyle, her şeyi ödemiş olursun!» diye mırıldandı.
— 20 —
nLydie... Rlchard... Hadisenize ayol... Daha hazırlanmadınız mı tembeller... Eu sonuncu çan...»
Kilisenin küçük çanı, pazar sabahının sessizliği içinde, berrak sesiyle dln-dan-don diye diye öterken, — Ik! gündür U-zellcs'in misafiri bulunan — kuzin Elise, «köşkün» pencereleri altında çırpınıp duruyor, madam Fcnlgan da, güıg-ııl!
yolun öbür başından doğru, bir elinde yaldız kaplı dua kitabı ötekinde anahtar şmgırtıh. ipek çantası, tepesinden tırnağına kadar «hanımefendi» edasiyle, o haşmetli yürüyüşü ile, ağır ağır geliyordu.
Lydle; Chaperon - Rouge hanımın alacalı bulacalı kıyafeti ile tezad teşkil eden bir şekilde, siyahlar İçLnde, evden yalnız çıkınca, vaJde kıraliçe:
— Rlchard gelmiyor mu? dİ- > ye sordu.
Genç kadın:
— Geç vakte kadar okuduk da, Richard’ı uyandırmağa cesaret edemedim, cevabım verdi.
Uydurduğu yalandan yüzü kıpkırmızı kesildi, bir yandan da parmaklarına geçirdiği eldivenlerini sıvazlıyor ak, hızlı hızlı kilisenin yolunu tutmağa baktı.
Richard gerçi uyumuyorsa da, geniş karyolanın İçinde serilmiş yatıyor, açık pencereden vuran çan seslerini, yolun köşesindeki çeşmenin su şırıltısını, teneke maşrapanın tıngırtısını ninni gibi dlnllyerek, göz ka-
Created by free version of 2PDF
Öğle progrtfhı
12.30 Karışık şarkılar, 13 H.-h.-.lrr, 13.15 Salon orke»fra!ar:n(ian mr'odt-ler (PI I. 12.30 Öile gazetesi. 1X15 Piyano île caz öarC-’lin iPl.)
Akşam proçramı .
18 D anı raOüll İPİ >. 1B30 Kitao
saati. 13.45 Müzik (PI >. 19 Hubcı ler. 19 İS Geçmişte buçıln, 15 2ü lurkhl Türk m-İKİgı, 20 Sa« eserleri İIO.IS Badyo gsrteteSI. 20 30 Scrbe» '.-tat, [20.35 Sclııtınann Co Malör 2 ııcl senfoni (Fİ ı. 2115 Opera uryalorı IPI.I. 21J0 Meşhurlar arasında: «Büyült sa-natkArlaı*. 214i Varyete müzikleri (PLİ. 22 Konuşma- S M M saati, 22 15 Dom müaığı tPl > 22.43 Haberler.
Yarın sabah vc oğla prcgraraı
7.15 Haberler. 8 Türküler İPİ >. SIS Hafif melodiler IP1> 330 Normali ' Clouiler. Han? Horhfk ve Ailen «ota orkestraları (PİJ
13.30 Şarkılar, türküler. 13 Haberler. İ3J5 Poikacılar ıPI >. 13 30 Orta Baıeteaı. 13.45 Potpuriler (PI.ı
paklarında tatlı bir yorgunluğun ağırlığı, maluntır mahmur, sabah keyfi çatıyordu... Annesiyle karısının yanı sıra pazar duasına, nasıl olup da gitmemişti? Herhalde bunca hâdiselerden sonra oraya girmek zorluğu. gülünç olmak korkusu, a-ğır basmıştı.
Halbuki bu yol kenan kilisesinde, anacağızı, acımanın, affetmenin ne demek olduğunu öğrenmişti; yuvadan kaçan çılgın kuşu yakalayıp geri getirmek ilhamını, bu mübarek yerde bulmuş, sonra da yollara düşmüştü.
Evet; muhakkak kİ Küçük kiliseye büyük bir şükran borcu vardı... Erkeklik gururuna pek yedlremlyorsa da, zor mor demeyip, şu pazarların birinde...
______Çan, son dln-dan-don'Harını artık seyrekleştiriyordu.
Rlchrad yan uyku sersemliği içinde balıkçı Chuchln’in çatlak sesini duyar gibi oldu; güneş çok yükselmeden, Molneaux a-daları civarında serpme İle bir voli çevirmeyi kararlaştırdıkla-. , rııu hatırladı, çabucak yatak-1
tan fırladı ve tam kapıdan çıkarken Roslne ChuchLn'ln verdiği kocaman, şahane çiçek demetini alıp kaçmağa bakan İhtiyar, sıskacık bir kadınla burun buruna geldı.
Hlzmetçt kızın üzgün sıkıntılı hail, gizil kapaklı İşler peşinde İmiş gibi tuhaf tuba! telâşlanmaları, zaten bir kaç gündür zihnini kurcalıyor, içine merak oluyordu. Yürüyüp geçmişken, tekrar geri dondu, kıza şüpheli şüpheli bakarak:
— Kim bu kadın? diye sordu.
— Lucriot nine.
— Niye o çiçekleri verdin?
Rosine'in haberi yoktu. Madam Rlchard, her sabah, Lucriot nineye bir demet çiçek verilmesini emretmişti, bildiği bu kadardı. Richard, meseleyi doğrudan doğruya Lydle'ye sormanın, daha efendice bir İş olacağını düşünerek, fazla bir şey söylemedi. Yalnız birdenbire mahzunlaşıverdi. Ana yolun dönemeç yerinde, yeni kundura gıcırtıları, İpek fışırtıları ile, âyin sonu, kiliseden çıkanlara rastladı.
(Arkası var)

T Gazeteler, Gazeteciler J
V.— ' ■ I ■
Ahmet Rasim bey
Tatarescu
Eski Bakanın tevkif edildiği doğru değil
!k
Halk arasından yetişen, halkı en iyi tanıyan muharrir
Rasim beyin hayatı — Kısa süren memurluk devri — Muharrirlik hayatı, eserleri — Gençliği, aşk maceraları
Türk muharrirleri İçinde halkın en çok tanıdığı şüphesiz Ah met Rasim beydir. Bunun sebebi Rasim beyin halk arasından yetişmiş olması, bütün yazılarında halkın, bilhassa İstanbul halkının hayatını anlatması. yan mizahi bir lisanla daima onların dertlerine tercüman olmasıdır. Halkın arasına onun kadar inmiş, halka onun kadar yatan muharrir hemen hemen yok gibidir. Bundan dolayıdır kl bütün yazılan halk taraf nidan çok rağbet görmüştür.
Ahmet Aaslm beyin babası Kıbnslı Menteşe oğullarından Balıacddin efendi adında bir posta mcmumcur. Bu zat genç yaşında îstanbula gelmiş, burada evlenmiş, Ahmet Rasim bey 1864 te îstanbulda doğmuştur. Rasim bey aslen tstanbullu olmamakla beraber burada doğup büyüdüğü İçin İstanbulu, sülâlece İstanbullu olanlardan iyi tanımıştır. Doğduğu ve büyüdüğü bu şehre ne kadar büyük muhabbetle bağlı olduğu bütün yazılarından anlaşılır.
Bacası, çocuğu doğduktan bir müddet sonra karısını boşı-yarak Îstanbulda n ayrıldığı İçin çocuğu yetiştirmek vazifesi anneye düşmüştür Kadıncağız büyük bir yoksulluk İçinde olmasına rağmen oğlunu tahsil ettirmek emeliyle her tarafa baş vurarak kendisini Darüşşafaka-ya kavdettlrmlştlr
Rasim bey okuma yazmağa meraklı İdi. Darüşşafakada derslerine büyük gayretle çakşır, sınıfın daima birincisi olur- , du 1833 de mektepten birinci- , İlkle mezun oldu. O zamanlar , Darüşşafakadan çıkanlar posta ’ vc telgraf İdaresinde memurl-yete tâyin edilirlerdi. Mektepten birincilikle çıkan Ahmet Rasim beye derhal bir vazife verildi. Fakat mektebin sıkı dİ-slpllninden hiç şikâyet «tmiyen .. . • - „„
bu genç, o zamanki kalem hayalının sahte veka ondan hoş- "* ** " “ "■"** “
1 anmadı ve çok geçmeden İstifasını verdi.
'■I
i



lı eserleri ve 20 kadar mektep ders kitabı vardır
1927 de dördüncü devrede İstanbul mebusu seçildi, beşinci devrede yeniden mebus oldu. 1932 eylülünün yirmi üçüncü günü Heybelladada vefat etti.
Kadıköyünde
Ahmet Rasim bey hayatının büyük bir kısmını Kadıköyünde geçirmiştir. Burada papazın bağı kendisinin en çok sevdiği yerdi. Akşamları ekseriya çarşıdaki bir gazinoda oturur, halktan dostlariyle sohbet ederek bir kaç kadeh içerdi. Meşrutiyetin Hânından sonra bu tatlı cemiyete iştirak etmek İçin mevki sahibi bir çok şahsiyetler gazinoya devama başlamışlardı. Akşamları Rasim beylıı masasının etrafında büyük bir halka teşekkül ederdi. O, çok İçmezdi.1 Fakat İçki nıasasaıııın m üke m- J mel olmasını isterdi. Gazinocu bunu bildiği için masada Rasim beyin sevdiği şeyleri eksik etmezdi.
Musikişinaslığı
Gazinoya bazan bir klârnet-çl getirtilir, onun taksimleri, çaldığı havalar zevkle dinlenirdi. Rasim bey çok İyi bir musikişinastı. Hâlâ fasıllarda, radyolarda sık sık döllediğimiz yetmişe yakın şarkısı vardır. Bunların hem güftesi, hem bestesi kendilinindir
Gençliği
Bükreş 29 (AA) — Groza hükümetinin İlk kuruluşu sırasında Başbakan yardımcılığında ve Anna Pauker’den evvel Dışişleri Bakanlığında bulunmuş olan Tatarescu'nun tevkifi hakkında bazı söylentiler dolaşmışsa da, bunun şimdilik hakikate uysun olmadığı burada açıkl anmaktadır. Tatarescu alleslle birlikte Bükre?-tekl evinde nezaret altında oturmağa devam etmektedir.
Bu münasebetle şu noktanın hatırlatılması muvafık olacaktır kl hâlen Bükreşte cereyan eden petrol suiistimali dâvasında sanıklardan biri Tataıes-cu'nun adını İleri sürmüş ve kendisinin Dışişleri Bakanı sı-fatlle petrol şirketleri esham ve tahvilâtının yabancı memleketlere gönderilmesini sağladığını söylemiştir.
Muhakeme sırasında savcı gerek sanıkların sorgularında ve gerekse İddiasında eski Dışişleri Bakanının oynadığı rol etrafında şiddetli beyanatta bulunmuştur.
Ispanya
Birleşmiş Milletler genel sekreterinin demeci
Havana 29 (A,A.) — Lâtin Amerika ekonomik komisyonu oturumuna katılmak, üzere Kü-baya gelen Birleşmiş Milletler kurulu genel sekreteri Trygve Lle diin yaptığı basın toplantısında şöyle demiştir:
«İspanyanın şimdilik Birleşmiş Milletler kuruluna üye olarak girmesi pek az muhtemeldir. Ben şimdiye kadar üyelik için yapılan müracaatların hepsini destekledim. Fakat 1948 karan henüz meydanda dururken İspanyanın talebini des-tekiemekiiğlm mümkün değildir. Esasen bu karar yürürlükte kaldıkça general Frankonun da Birleşmiş Milletler kuruluna girmek yolunu aramıyacağma şüphe edilemez."
Trygve Lle, Ispanya'ya diplomatik heyetler şe herinin gönderilmesinin adı geçen karara muvafık olamıyacağım, Birleşmiş Milletler kurulu üyesi devletlerin Madrid'deki diplomatik temsilcilerini geri almağa davet edilmiş bulunduğunu söylemiştir.
Iskenderunda Sıtma savaşı çok başarılıdır
Sıtma kongresinde, Hatay bölgesi D. D. T pulverizasyonunda birinciliği aldı
Fakirler arasında eleme yapılıyor...
Vakıf imaretlerinin bugünkü durumu ıslah edilecek
Yazan : Cemaleddin Bildik
)| Aş ocaklarının gediklileri — Naylon çoraplı fakir! — Ha.se-f ki, Üsküdar ve Eyüp imaretlerinden yemek alan 1000 faki-| re 1500 daha ilâve edilecek — Gıdasız öğrenciler — Genel ) müdürün tetkikleri
V—— ---------—------------——
Evkafın Haseki. Eyüp ve Üs-küdardakl imaretlerinden yemek alan öyle kadınlar ve erkekler var ki bunlar, hakiki fakirler yanında zengin sayılabilirler. Fakat (»kirliği meslek edinmişler, kendilerin! evkaf imaretlerinin gediklileri haline getirmişlerdir.
Evvelki gün Haseki imaretindeki yemek ocakları başında tetkikatta bulunan Vakıfın r genel müdürü Hakkı Kâmil Beşe'ye refakat eden genel müdürlük müfettişi Fuat M Bener bu hakikati açıklarken;
•— Fakirler arn. ında bir eleme yapmak zorunda kaldık.» dedi vc bu arada karşılaştıkları fakirlerden de bir kaç örnek verdr
«— En aşağı 5. en çok 17 yıldan beri Evkaf imaretinden yemek alan erkek ve kadınlar
Aş ocaklarından Jeınck alan fakirler
Created by free version of 2PDF
Muharrirlik hayatı
Ahmet Rasünln bütün emeli, gazeteci olmaktı. Posta ve telgraf nezaretinden ayrılınca evvelâ mütercim olarak Cerldel havadise girdi. Sonra sıraslyle Tercümanı hakikat, Saadet, Malûmat, Servet, ikdam. Sabah, Tanin, Hak, Tasviri efkâr, Vakit gaze telerinde çalıştı, bir çok mecmualara yazı yazdı
Raslnı bey, pek kısa süren memurluk hayatı çıkarıbrsa, bütün ömrünü gazetecilikle geçirmiştir denilebilir Başka hiç bir VRzife kabul etmemiş, hiç bir işte çalışmamıştır. Muharrirlerimiz arasında en çok yazı yazan odur. Yazıları çok çeşitlidir ve halkı, halkın yaşayışını çok İyi bildiği için yazıldığı devrin hayalım tamanılyle aksettirir Şehir mektupları bu hatamdan birer şaheserdir, tstan-bulun kırk elli sene evvelki hayatını bunlardan anlamak kabildir
Ahmet Rasim beyin dört ciltlik Osmanlı Tarihi, Kitabet gam, Fuhşu atik, Hamamcı Ülfet, Falaka, ömrü edebî, Şİnas! ad-
1 , I Sıtma yuvalarına D.D.T. pııiverizasyonu
pek çapkın, ele avuca sığmaz r J
imiş. O zamanlar çapkınlık, İskenderun (Akşam) gezmek, eğlenmek için Beyoğ- kenderun ve köylerinde stuııa |sebebi; , ,,
luna çıkmak lâzımdı. Halbuki ile savaş pek ciddi bir dikkatle lannda Ceyhana Arsuzd3n akın Rasim bey Beyoğlunu hiç sev-. yapılıyor. Mücadeleden alman mezdi. Zamanın gençleri Be- neticeler sevindiricidir. Yıl bn-yoğluna gitmeğe can atarlarken ‘ şında verimli faaliyetlerinden vc n İstanbul İçinden ayrılmazdı. ” Bu yüzden o zamanlar pek teh-bazı gizli sefahet muhitlerine bazı gizli sefahet cemylelierlne devam ederdi. Ahmet Rasim - --- —
beyi buralarda çok severler, bu her «hma yuvasına savaştı neşeli, ince ve zarif genç el üs- ; .................
tünde tutulurdu. Rasim bey ı «Fuhllşu atik» de o sefahet m u- ı hltlnl pek canlı bir surette anlatır.
Fakat gençliği yalnız bu um um i eğlence yerlerinde geç-mcmlştlr O, bir çok aşk mace- 1 rası da geçirmiştir. Bu macera-ı lann kadın kahramanlan o devrin yüksek tabakasına men- | ı sup tanınmış bazı hanımefen- ( dilerdir. Bunlardan bir kısmı ; şiir ve edebiyat meraklısı, bir kısmı musiki severdir. Bu aşk | maceraları, pek gizil tutulmak- ı la beraber, o zamanın yazı ftle- ı m inde kulaktan kulağa söyle- ı nirdi. )
Ahmet Rasim beyin bazı hu- ı suslyetlerlnl, çalışma tarzını dİ- I ger yazılarımızda anlatacağız.
Enis Tahsin TİL 1
îr-1 rağmen sıtma yine gelir Bunun .— sebebi; yılın muayyen zaman-
.. I. . _ . . . -
eden amelenin Ccyhandan Ar-sııza suma mikrobu getirmesidir. Tabii bu. fakir köylünün eknv.lt parası için Cehyana ak mıdır.
sıtma savaş teşkilâtının yükü aâirdir. Bu teşkilât aynı zamanda bölgede trahom ve verem taraması da yapmaktadır. Teşkilât aynı zamanda köylerde bir sağljgı koruma latblkçLfildir de.

Fransa şimendiferlerinde yeni «İstem elektrikli lokomotifler İşlemeğe başlamıştır Bunla m sürati saatle 200 Kim. dlr.
örnek teşkil edecek sistemli çalışmalarından dolayı Bakanlıkça bir takdirname lle de taltif edilen şehrimiz sıtma savaşı doktoru bay Hüseyin Ergöneç, ' . .«■" müessir tedblrlerlj’le müdahale etmiş ve bu sayede Arsuz köyleri ™n..c. _______
gibi sıtmanın mütebariz olduğu! İskenderun sıtma savaş şube-ycrlerde ve bilhassa bataklıklar, sinin yılda savaş İçin sarfettlği İçinde bulunan Sarısekl vc De- para miktarı takriben (12) bin ğlrmendere köyleri gibi sıtma- Hradır. Tabii maaşat bu mlk-nın kök saldığı m intak ala rd a Cara dahil değildir. Ayrıca sıt-' sıtmalı nispeti, geçen yıllara raa savaşına 948 de İskenderun nazaran hayli azalmıştır. I belediyesi de (11) bin lira kadar
T.MIrle kaMelmr» gerdirir "“‘T'”’
M. rrtma tonoMinde, Hal»,-.1“"'. f”*1 d.kl .rün. »rrm tartndr d,'- ““‘1UnUn î.""',1!’ rulmu, re Hara, »8«1 Türlü-yed. DDT. prüverlaaeydnnnd, ^,’1'''?». “
birinciliği «ı™,u,. Bu gdzrl S“ yPL “T*"
«nuru. H.u.d. »tm. TViM'M. beledj-
yenin bu İleri İdrakinden, bilhassa memnundur
I İskenderun ve köylerinde sıl-ma savaş, sıtmalıları tedavi et, mekle beraber esas olarak yeni sıtma vakalarını önlemek yolu-ıhu taklbetmektedlr Yılda üç (defa D.D.T. tatbikatı yapılıyor. Bu yıl da İlk tatbikler kış İçinde I yapılmıştır. Yaz tatbikler) de 'haziranda başlayacaktır.
I 948 de İskenderun sıtma sa-
tcsblt ettik. Öyle kl bunlar arasında halleri vakitleri iyi olanlar da vardır. Hattâ İki ge-^ cekondu evi kurup birin! klra-j ya veren, ayda 190 - 120 Ura kazancı olduğu halde hâlâ İmaretlerden yemek aimağa devam eden kimselerle de karşılaşılmıştır. •
V ak f iyelerden bir kayıt
Vakıflar genel müdürü Hakkı Kâmil Beşe, fakirler arasında bir eleme yapmanın zaruri olduğuna temasla:
Bir tarafta bir tencere yemek yapabilecek durumda bir fakir, diğer tarafta da bir tencere yemek yapabilmesi şöyle dursun ekmeğine katık ol-.-un diye dört beş zeytin bile satın aiamıyacak derecede bir yoksul... bunlardan elbetti k! o yoksulu tercih etmek lâzımdır »': Genel müdür, eski vakfiyelerden hemen hepsinde şayanı dikkat bir kayıt olduğunn İşaret ederek diyor kİ:
e— Eski vakfiyelerde aynen şöyle yazılıdır: ■ imarethaneye misafir olarak çelenler üç gün zarfında misafirliklerinden ay-1 nlmaılarsa kendilerine liranı tayyıplc destur veri lira Bundan anlaşılıyor kl dedelerimiz fakirliğin meslek haline getirilmesine mâni olmak İçin vakfiyelerine bu şekilde kayıtlar ilâvesine lüzum hissetmişlerdir. Halbuki imaretlerimizden yemek almıyan fakirlere kıyasın’ halleri müsait olanlar ve vnk-l fin yardımını istismara kalta-' şanlar vardır. Bu gibileri yar- kik . . . .
dıın listesinden çıkarılarak yer- katlın, üç yıldır kendi namına lerlııe hakikaten bir kap sıcak yemek alıyormuş ve İmaretten
alâkasının kesildiğinin de son günü imiş -
Hak verdim Evkafa, çünkü Evkafın yardım hizmetinin gayesi. çalışabilecek vazıyette olan lan tembelleştirmek değildir.
Çıkarılanların yerine kimler getiriliyor? Haseki imaretinden yemek alan 418 fakir arasında yapılan -----------------------------elemede 112 sinin Aş ocağının bir blüz v« etek görünüyordu. ‘ gediklileri olduğu neticesine Saçları tertipli taranmış, du-, Yarılmış ve bunlar yardım lls-dakları hafif boyalı, elleri de tezinden çıkarılarak yerine gı-düzgünce olan bu kadının en damıtıktan zayıf düşmüş, be-aşağı 8 liralık bir naylon çorap J nizlerl sararmış kimsesiz fakir giymiş olması nazarı dikkatimi — ■ - — ......... •
celbetll. Bu kadının bir kap sıcak yemeğe muhtaç olduğuna İnanmak İçin İnsanın pek saf olması lâzım gelir. Yanımdaki müfettiş Fuat M. Bener'c sor-
ye mege muhtaç oldukları tah-takatimiz neticesinde anlaşılanları getirmeğe başladık.»
Naylon çoraplı fakir kadın
Biz boylece konuşurken yemek almağa gelen fakirler arasında bir kadın gözüme ilişti. Arkasında koyu lâcivert bir pardesü vardı. Pardesüsünün açık önünden de İçinde temiz
ilkokul iğrençııeri alınmıştır. Üsküdar ve Eyüp imaretlerinde de durum bndur. Üç imaretten yemek alan 1000 den fazla fakir arazından en aşağı âOO ü-nfln batak! neticesine yerlerine, İdaresince ticesinde çıkarmağa karar verdlklenmla’mlştlr.
bu tiplerdir. Yaşı otuzdan fat- Evkaf genel müdüründen oğla gözükmeyen bu sapsağlam renmek İstedim;
kadının bir fabrikada, Tekel — Üç İmarette yaptığınız ye-Imalftthanelerlnden birinde ça- mek yardımının yıllık tahsisa-lışması pek âlâ mümkündür.1 tı nedir?
Fakat tembellik ciğerine İşte-, “ « •
iniştir, gezer tozar.
yemeğini de buradan alır, ta- inak, yardım listelerimizi ge-manı . « I nlşletmek azmindeyiz.»
— Peki, dedim. Ya bu kadın' Müfettişe sordum -buraya gelemlyecek derecede — Herhangi bir fakire ocak-blr ihtiyar fakirin yemeğini lannızd&n yemek verilmesi için alıveriyorsa?.
Hemen kartı getirtildi ve kadın farkına varmadan tet-e dildi, naylon çoraplı
— Eleme yapıyoruz, diyorsunuz amma, bu kadın ne?
«_ İşte, yardım listesinden
fakir olmadıkları varılmış ve bunların fakirlikleri Evkaf yapılan tahkikat ne-anlaşılanlar gelirli-
c— Senede 65 bin lira kadar-
çalışmaz, dır. Fakat bu tahsisatı arttır-
o fakir hakkında tahkikata Evkaf mı yapıyor?
•— Buna (Ih zaruret hasıl oldu. Çünkü tetkiklerimiz sırasında öyle hâdiselerle karsılaş-tık kl bizce hail vakti yerinde | olanİHr bile mahalle muhtarla-
nottan, Halayda sıtma savaşını İdare eden ehliyet İJ doktor ve elemanlar haklı olarak sevln-ınolldlrler. Ve yine büyük bir memnunlukla kaydedebiliriz kl. kış, yaz clblnllkslz yatılmıyan Iskenderunda ve köylerinde şimdi sivrisinekler ve k&hll sinekler barın anlamakta ve cibinliğe hemen hemen İhtiyaç hlsscdilnıeoıektedlr.
İskenderun sıtma savaş şubesinin kadrosu bir doktor, nıer-'vnş şubesinde (20278) vatandaş közde bir memur, köylerde de üç muayene edilmiştir. Bunlardan koruyucu memurdan İbarettir.1 (8) bininde sıtma görülmüştür. Bu mütevazı kadro, m un toza- 947 de sıtmalı sayısı (B) bin kaman ve muayyen zamanlarda dardı. Şu hale göre 948 de 947 îsktnderunu ve İskender una1 ye nazaran yiizde 5Ö bir azalma bağlı (35) köyü dalaşmakta, sıt-1 vardır. 949 un mayıs ayına kama yuvalarını mebaretle tahrip dar yapılan ccdvellere 949 da ve sıtma sebeplerini süratle im-[ (948) e nazaran yüzde 15 bir ha etmekledirler. Doktorun mo-'azalma müşahede edilmektedir, törlü vasıtası vardır. Koruyucu 948 de (17500) göz muntazam memurlar ntlıdırlar. Halen Sa- suretle D.D.T. He pıılvarlze edll-nsekl vc Değirmende» gibi ba-[mlştlr. .
laklık içindeki köylerde dahi. İskenderun sıtma savaş şube-sıtma vakasına tesadüf edilme- sinin genç ve enerjik doktoru dlgl gibi sinekten de şikâyet «Hüseyin Ergönenç» i verimli ve yoktur. 'çok başarılı çalışmalarından
«Anuz» da her yıl sıtma kd- dolayı takdir ve tebrik ederi» künden kazınır. Fakat buna Burhan Sadık YALÇIN
nndan kolaylıkla fakirlik İlmühaberi alarak Aş ocakları kapılarına dayanmışlar.. » imaretten ayrılarak. Evkaf ocağından yemek yiyen öğrenciler! görmek üzere İlkokula giderken Vakıflar genel müdürü ilâve ediyordu;
«— Ocak ayma kadar İmaretler mevzuunu halletmiş olacağa, öyle tahmin ediyorum ki gelecek kış. bugünkülerden 1508 fazla, yani ?500 fakire yemek. odun, kömür, zeytin ve balık da dağıtmak mümkün olacaktır.»
Gittiğimiz ilkokulda gördüklerimizi ve ba2i acı hakikatleri de yann anlatırım,
Cemaleddin BİLDİK
Sultanahmet pazar yeri değiştirilecek Sultanahmette hâlen kurulmakta olan pazar yerinin nıey-[danın nihayetine alınması kararlaştırılmıştır. Bu hususta
Pariste artistler birliği sandığına yardım İçin bir müsamere umumi meclise yapılacak tekll-tertlp edilmiş, bunda tanınmış sanatkârlar aşçılık vazifesini Iln kabulünden sonra pazar, görmüşlerdir. Yukarıda meşhur artist Femand Gravey. Jane yenl ywinde kurulmağa toaşla-Rcnoııard'a pişirdiği yemekten bir kaşık tattırırken görülüyor, nacaktır.
Sahile G
AKŞAM
30 Ma
İngilizce, frahsizca ye daktilo BİLEN — Ecnebi bir gene >•' ruıı gün İCİn t* aramakladır. Talsllât İçin pMİa kutusu 1540. K. D
73 — 1
ACELE ARANIYOR - İlk veya kısmen orta lalısllll kimsesiz 14-20 .yaslarında İki genç aylıktı aranıyor. Kcfilli tercih edilir. Müracaat: Radyo Evi yaıımda Kervansaray Apart Kapıcıya 138—2
BUHAR KAZANI VE PREBI — B-> rularlylc beraber, küçük çapta kurulmuş bir kauçuk atölye teılutı isliliktir. Adı es Galata Tünel caddesi Medine aokek No. 10 Ut — 1
KIRK YAŞINDA BİR »AYYAN — M yatındaki kın He bir zatın ev tilerinde çalışmak istiyor. Ücret «livan mukabilinde bir odaiıut verilmesi Akşamda Bir Oda M
TECRÜBELİ KUMA* TEZOÂH-DARI ARANIYOR — Liyakatin» göra maş verilecektir. Taliplerin hal tercümesini bildiren mektupla İstanbul pelit* kutun* 801 e müracaatları.
141 — 5
AZİMET DOLAYIBİYLE ACELE 9ATH.IK — Hususi Oto, d örl kapılı gayet ekonomik 4 şıje He 8*0 klım ya par. Ehven riatia »cet* Milliktir. Müracaat: Galat* Tersane caddesi No. İSI. Telefon 4M38 3«8 — »
S\TIW£ŞYA)J
SATILIK — İyi vaziyetle Packard v« Nash, tealisi İçin 42268 ya telefon edilmesi- S’ranervıter Acenteler garajında görülebilir. 15:1 — lı
AVRUPADA YETİŞMİŞ »İR REB-
YASLARI ARASINDA
kut H. 7 - 8
tşçi Ktz ARANIYOR - Sanat mektebi mezunu veya İyi dlklj b,len iKileıe ilıtlyac vardır. Dolgun ücret verilecektir. Müracaat: İstiklâl csd. 29* Terzi Saadet. 52
3IR BAYAN ARANIYOR — ü’l muayenehanesinde çalışacak 18 - 70 yasında bir bayan lâzım. Bafiçekaıtı. Ticaret Borsası sokaftı Yıld-z han No 9 a bizzat müracaat. 69
YÜNLÜ MUMA* APRE USTASI ARANIYOR - İlıtiSMIM Kör* yüksek ücret ••■erilir- "Boya işinden anlı-yamar tercih olunur. Sulianhamam L24 No tpekiş Şirketine müracaat.
W
50 YASINDAYIM ve kimsesizim sayfiyede otuıuyonım evim* bakacak M-IO yaşlarında bir bayana' liltlyaç vardır. Mektupla 183? .ppsia kutusuna müracaat. 124 —
Bir steno-
YÜKSEK ÜCRETLE daktilo alınacaktır. İngilizce. Türkçe lisanlarını çok iyi bilmesi lâzımdır. Taliplerin hal tercümelerin! Galata PK 1318 adresine. 127 — I
METRDOTEL ARANIYOR — Lo-teantalı lüks panslvon idaresinden anlar. lisan bilenlere talinin ödlcl dolgun ücret verilecek. Müracaat: Sirkeci Muradiye Caddesi No. 37 Şeref OUSfı. T. 23754 174 — 2
DAKTILO BİLEN BİR BAYAN ARANIYOR — Nuruosmaıtlye caddesi No. 49 kıl le müracaat '170 — 1
PARFÜMERİ MAĞAZASINDA — Satış re Lmal işlerinde çalışmak ürere İki temlg bayana rtıtljyjç vardır. Mil-racaıt: Beyoğlu Tünel pasaj 19.
159 — 1
3 İR MUEESESEDE ÇALIŞMAK ÜZERE — İyi daktilo bilen İlse mezunu bir bayana ihtiyaç vardır. MU-raeai; Bizzat Tünel pasa] 19. Be-jrafclü. IS8 —
!W. !J0. 1OT LİRA AYLIKLA —
Yedi tuhafiye mağazasına bayan ka-siv-t. tezgâhtor ve set aranıyor. Müracaat' Akşam da «!ş« rütnuzuna
14B — 2
BON SÜPAP ».» BEYGİR — 1’49
model Züııdap msrka ırtotostklellm satılıktır. Adı e. Molörcü Mehmet Sultanahmet Atnıeydam No. 10-
78
BATİLIK PİYANO — Yeni bir halde S pedallı Itovmvet marka Siyah bir alman pjyaıfoiu satılıktır. Müracaat: Kadıköy, muvakkıyhane. kot t da Yalova mağaram Ulvi M - I
SATILIK OTOMOBİL — Ford marka 14» modeli. 4 kapllt »por otomobili. Görmek İçin: Nurettin Volkan Garav Yenüehlr. Kammpasa Görülmek lçlıı: Saat 19-UI arası ÎİOlt ye Telefon İM -
3AT1LIK KURU SOĞUTMA HAVUZ — Maruf Amerikan malı 2.5 metr* tulünde «nsalzlz. zarif tipte 110 - 220 voltla çalışır. Gazinolara, birahanelere. paıtahane. bakkaliyelere.
elverişlidir. M, örçellk.. Galata Kara-köy Palas karyısı No «2 Telefon 4SU4 19S - â
« BOY I» En HYDRODİNAMİK YARIŞ va TENEZZÜH TEKNESİ — Sırf sarı vidalı 10 beygir talana motorla «salta 23 mil. Sandal bedeste-
■tinde tejhlrdedlr. 2 Haziran perjembe günü satılacaktır. Arzu edenler* maki nesi d* satılır, 82 —
UCUZ FİATLE SATILIK KAMYON — Fort marka motörll karoseri lâstlkleıl «agtam mühim akşamı yani İsler vaziyette. Müracaat: Kâğıttı ana köy fırıncı Osman. 70—3
SATILIK DENİZ MOTÖRÜ — Kıçtan ukm» urun safı markası Eve-ılnrup 10 beygir kuvvetinde. Bir mevelm kutlandmiftır. Adres Galata Tünet Cad No. TJ 72
SATILIK ŞARPİ — Az kula mim 15 aoela ve kelepir satılıktır. Adres Kadıköy Cevizlikte bakakl Kadri B(1-bek. 31 - »
SATILIK YAHUT KİRALIK HA VUZ KELVINATÖR MARKA BUZ DOLABI — Beyoğlu Meşrutiyet ead-dcıl InglUr sefarethanesi karşısında Ankara kahvehanesine müracaat. 57
SATILIK BUZ DOLABI FRİJİDER — Kadıköy Acıbadem caddesi AyylidiE Bakkaliye mağarasına mü-
racaat. 53
SATILIK SANDAL — 610 Santim boyunda 145 gcnlîbçmde temiz malzemeden yapılmıj 3 ay kullanılmış 4 kürekli çapasıyla satılıktır. Bostancı Ista »yon civarı Cami sokak No. 21 hnııedo görülebilir. 89
BÜYÜK FIRSAT — Hilen faaliyette iki adet yeni çift tefeli Itordell şerit dokuma makinesi Milliktir. İzahat için telefon 23753 nuraarayo müracaat. 94T
ACELE SATILIK — Az kulanılmu PENTA markı» deniz motörü Tekne müceddet. yelken diğer teferruatlı*. Rcfct Gilnsay. ÇemberliU» Tavukpa-zar» No. 51. Keresleri 31
SATILIK DOKUMA TEZCÂHI — Gıaseııhoyner ye Amerikan m.ırka iki yünlü dokuma tezgâhı isler vaziyette satılıktır. Müracaat: Havuzlu han 19 numara. Telefon: 20208 144 — 9
şekercilere MÜJDE — Muhtelif cinste son sistem ve müceddet şeker, fondan, fokum, dlrnje, badem, diklet ve kaymak şeker makineleri acele satılıktır. Taliplerin Çiçek Palas otelinde Mel İn Esen tepeye müracaatları. Stfktecl Orhanlye c-ıd no. h.
98
BATILIK PİYANO
31 *EVRÛLE TAKSİ — Ortaklık fesin dolavıılyle ehven Haile satılıktır. Akşamda «Taksi» rUmuzutıa yazılma" İM — 1

İNŞAAT YAPTIRACAKLARA PARACA KOLAYLIK »aat, Umlrat.Tâdl Azam! sUhUlet göt sembe paran Aralan han kat 2. No. B Telefon 40MI 543 - 4
SATILIK BUZ »E GAZOZ İMALATHANESİ — Tealsat ve binası yeni va soğuk hava depoau yapılmaya elverişli karglr bir bina ve bir servis kamyoneUle birlikte arimat d alayı-sile satılıktır. Aliciye bedelinin tediyesinde kolaylık gösterUlr. Yedlkule istasyon caddesi veya 20089 numaraya telefon edilmesi M
EMİRGÂNDA BOYACIKÖYDE SATILIK BO* EVLER — Bol mcyvalı büyük bahçe İçinde teferruatı hariç 3 odalısı 109M. yine meyvalıktı 3 ö-datuı 5 900 görmek görüşmek İçin Boyacıkfty Maslak caddrtl 13'13 Sıd-kı. Evler kusursuzdur. 58 — 1
BEBEKTE SATILIK EV — KÜÇÜK Bebekle hem kışlık hem sayfiye iki katlı yeni kârglr bir ev nakli dolayısıyla boı teslim satılıktır. Oç taraf* manzarası, havagazı, elektrik. BU, banyo ve iyi bakılmış bahçesi vardır Flatl 25 bin liradır. Her gün öğleden evvel va pazar günleri İçindekilere müracaat. Adren Küçük Bebek. Dere boyu. İbriktar Meydan No. 1.
Ö»
KİRALIK KONFORLU KÖŞK — Çtfteha vuzlarda. sahilde ağaçlıklı baçe icbıde, müştakı t ve möbleli olarak ehven Halle kiralıktır. Çtfteha-vurlarda bakkal İbretlime müracaat.
81
• KADIKOYÜNDE - Sular idaresi yakınında vapur iskelesine l - 2 dakika mesaafde (İJ katlı apartıman maktuan 33 bin ikadır. Senevt varidatı 3500 Hradır. Müracaat telefon (42UI81. 928
ACELE BATİLIK — Daire, yurt gibi binalara elverişli UdUüta izni a-lınınış büyük bahçeli ev.. Sultanahmet Üçler mahallesi Asm ılı çejıne sokak No 9. Müracaat: Fatih Büyük karaman caddesi Tsn apartımanmda No. 8 ya. M —
KELEPIR - Saşkıııbaklcal durağına göle- yakın, terkuslu. ga'lı. elek-triMi,. fcujruiu, ağaçlı, mUştemiiâın bir ev boş t«s|im ucu-ra satılıktır 57.267 den tlyaya müracaat
83
ACELB DEVREN SATILIK BAKKALİYE — Maltla birlikte 2200 lira. MUıcaat İçindekilere. Sirkeci Ebus-amit caddesi' Mehmetmurat sokak No. 2/1. 77 - 1
KURTULUŞ — Er Meydanı cad-drainde 8 metre yMu 210 metrelik alelye, ev, apartımanlık düzgün »r-ram pararlrkaız «00 liraya Mtılıkbr. 1HIİ8 telefona müracaat. 78
SATlLtK YALI — Yenlköyde denir kenormda garaj kalorifer sıcak ili gibi bülün konforu hftvl ve (10-k(n odalı yatı Telefon 23258 e • 1
BOSTANCIDA — Yeni karyede kılavuz çayırında 3 palla 39 ada 21 pf «el Erenköylü Sabanın boalamodau nıOfter. Bafdat volu asfaltından 2011 metre mesafede 2 cep nem yol 723 met 1e kare arsa acele pararlıkaız 5 liradan. Her gün Mat ltt dan sonra 11-lanbul 4 üncü vakıf hanında 4 Üncü katta 21 No d» Avukat RfaM KokMta, T. Î4T4», 14 - 1
KİRALIK DEPO, ARDİYE VE MA ÖAZALAR - Çsrjıkapı hkender-o»|au Karadeniz hanındı Müracaat: Aynı adreıte 30 4 numarada Ihsan Karadenlre. 839 - 1
27.008 LtBAYA — Cihangir Aslan, yalağı 30 numaralı İlçer odalı dört daireli apnrtıman satihktır GBrmck için dördüncü kata müracaat Telefon- 23394. IB7 i
FLORYA - hina.vothina 10 dakika meaofede tepe Üzerinde denize nazır 3 odalı elektrik ve »uyu vardır 2 dönüm iyi cins naO ve meyva avuçları ve havuzu bulunan villâ satılıktır. Konuşmak Vc görmek İçin Yeni PMlahane ■ addctl 11 - 13 numaralı kırtasiye mngnzastnâ- R3ö — 1
DEVREN SATILIK YAZIHANE * Galatanııı en güzel bir »erinde tele fon ve mobilyalı. Müracaat: Büyük postane karanı Gürel han No 4 1!M -
AKSARAY İŞLEK CADDE ÜZERİNDE - Radyo elektrik dükkânı bafka İşlere de elverişli. Devren so-«ılık. Adren: Aksaray, ordu cad. No 392. 128 1
DOKTORLARA ELVERİŞLİ KİRA LlK — Sultanahmet Divnnyoiundı bir kat üzerinde Oç oda havadar ve tnanraralı 2 daire «rele klralıklır Müracaat Dlvanyolü 76'1 128-
ACELE SATILIKTIR - 245 metre nru İçinde tamamlanmamı] blnaslle asfalt üzerinde havadar fevkalade manzaralıdır; Beşiktaş Muradiye mı-Hailesi Nıısretlye caddesi N(ı. 31 telefon 2GM» JM - t
UCUZ KİRALIK YAZLIK KAT -İki ada. hol. Genly sofa, »{açlık bahçe. elektrik, terkos, vesaite yakındır Feneryolu Gazi Muhtarpasa çıkmazı No 9 133 —
SATILIK TUÖLA HARMAN! - kinde çıkan ruhsallı inşaat ve döküm kumlarından senelik 2509 Ura kontratlı geliri olan 37 drınilmü ektll 43 dönüm aıazi İçinde çalışmakla olan Tuğla hurmanı İ5M» liraya. Tel 20591 .134 - l
ORTAKÖY - Muallim Naci Cad No. 59. Aile Lokantam acele devren satılıktır. Müracaat veri; Sirkeci Iln-capaja motıtarı Burhan Alpun. Tel 24733. 8!
KADIKOYDE SATILIK t EV- Talimhane. İzzettin sakak No 50 İle Itecaizade 54 No h evler satılıkta Müracaat Saat 12 - 14 ve 16 18 ara- sında. Bankalar caddesi Bereket han No. 8 (Telefon 42904 > 05
ŞİLE OTOBÜSLERİ DURAĞINDA— Her böyle müsait hakka|Lre devren satılıktır Üsküdar Seimnopak raddesi No. 18 1, Aynı dükk.'ııa müracaat. Rll
KİRALIK YAZIHANE - Nakli do layuııle müsait şeraitle devredilerek tir. Galata. E«k( Gümrük sokak Adıı •1.1i». Nr- 20 e müracaat. 00
BATİLIK APARTIMAN - Önül açık manzaralı havadar üç daireli del kakta boj tealim temi» malzeme ila yeni tn " şaat. Galatasaray. C«r»ıya c°k yakin perin Samancı Ferhat caddesi Emin Camlı ' aıraıında, MOrncaat: Bahçekapı 4 üncü Vakıf han a*tn» kal No- J4. Tel.
2191»__________________________«7
KİRALIK APARTIMAN — Üç oda. su, elektrik, havagazı, nakil dolayı-ılle mtlMH Ktallle devredilecektir, raielı. Kotra caddesi, AztmlUr ank ! No. 9S'3 içindekilere müracaat 1
91
SATILIK — Kadık&.v Moda Cem «o yeni yapılmış denize nazır pt-lâja İki dakika mesafede 8 daireli •• imanın İki dairesi bos tellim ehven flatle. Küçük moda Iramva» durağı gürel su apartunan No. 9 110 - 2
*000 — iki kıştllk aileye btr oda. bir tı irme içi odası, taraca. su. elektrik denire nazır ysnt ev satılıktır. Büyük •da Tellâl Koçuya 1*4 — •
BATİLIK — Kadıköy Küçük moda tramvay durağında lı) daireli apartı-maıı nlmsts elverişli ve pilânlı. tadilât ruhsatı çıkmış kârglr bina «apliktir. Müracaat: Küçük moda tramvay durağı gü-rei su «pati iman No S
111 — 2
f
-----------------
Kızlara Suikast
ZABITA ROMANI
iazaıı; AgaHıa Cbristie Tercüme eden: Vâ - Nû
L Trf.«r. No. 3________________________
a ardanberl oturmaktadır. Erkek kardeşim üç sene evvel öldü Bu suretle ben,, ailenin en wn mümessili halindeyim.
— Vah vah... Bıı malikânede yalnız başınıza mı oturuyorsunuz?
— Niçin yalnız olayım? Etrafımda dağlar tepeler var Arada sırada buraya geldikçe neşeli ahbaplarım da misafir geliyorlar.
— Vay, demek modern hayat1 .. Halbuki, ben başka türlü bir vaziyet tasavvur etmiştim. Yani, ecdadınızla daimi temasta çok daha çekik ve per-hizkar bir hayat.
— Aman efendim ama. sizln-kU! de ne muhteşem hnyalâti Yok efendim1 . Bizim aciz şa-toc •'(, horlinklatla dolu değildir. Hakim olan ruh civanmert
rulıtur. öyle kİ, ben, bu sayede üç gün zarfında üç defa ani ölümden kurtuldum. Şuna inanıyorum : siz de İnanınız kİ, fev-kattabl himayeler altındayım
Polröt. ansızın doğruldu:
— Üç kere ölümden mi kurtuldunuz? Maceranız her halde pek enteresan olacak, madm3-zel.
— Basit kazalar meselesi...
Musallat olan bir yaban arısından kurtulmak için başını ya na kaçırdı ve şöyle haykırdı:
— Anıan bu anlar, öf!... Civarda mutlaka yuvalan var
— Yoksa anlar yahut yaban arıları daha evvelce canınızı mı yaktılar da bu kadar ürküyor-sunuz?
Hayır. Lâkiıı. insanın suratına uyle bir yuklaşıo sürtünüşleri var ki. nefret ediypruın
O sırada kokteyller geldi. Ki delilerimizi kaldırıp, mu had olduğu şekilde, birbirimize beyhude temennilerde bulunduk.
Bayan Buckley:
— Doğrusunu isterseniz otelde randevum var. Nerede kaldmı diye beni merale edecekler. — dedi.
Poirot. kadehini bıraktı Hafitçe öksürüp sesini berraklaştırdı:
— Acaba şimdi İçeride bir fin can şokola mı içeceksiniz? Fikrimi sor^s&nız, bu nıeşrubu İngiltere'de hiç de beceremiyorlar. Halbuki, buna mukabil, memleketinizde harikulade nesneler var. Meselâ, genç kız şapkaları. Kolay giyiliyor, kolay çıkarılıyor, Ve ne kadar zarif görünüyor.
Genç kız. sual sorar gibi bir ifade ile baktı.
BUADİYE — Korupark'da plâja ya-l kın I dönüm kadar arsa ISAM Sirke-1 cl Liman han avukat Salâhnddlr Tele, nan S»«t 1» - 14 11 - H.
ÇENGELKÖ YÜNDE — Alzambak Na. 11. 13 çamlaı ezaretl güzel beşer
DÜKKÂN ARANIYOR - işlek oıel hoj veya ma ileriyle dülekân yalıut dükkânın bir kısmını devretmek veya kârlı Ijiııe sermayeli ortak IslL-yenler, İstanbul posıa kutusu 14i ao-resıne yarsınlar 84
HARBİYE EMLAK CADDESİNDE SATILIK ARSA — Kimilen deoıza nazır. 17 metre cephe 47i metrekare Metresi İM liraya Milliktir. Posta kutu 484 İstanbul 182-1
KİRALIK VE SATILIK bostanda. deniz kenarında Yedişer odalı. Uç katlı apartıman kiralık ve hem de aauiıkur. Posta kutusu 4M İstanbul
Cadde-Balıçell kon torlu
' 1-11 .1;
IOLKAN EMLÂK - Me
KADHOY. Kır'!tnpr.k
>po. Ere
(ilk yalı «ah ilkler, a ler: Kad'kÖ
Berberine
BEŞİKTAŞ - Kthçall - Müıc»
.77 nlmkâglr boı tealim satıl terden dlırt ve altıjar od», bahçeli de hine nâzıt öğleden Bhnra mll-*eaat 79 .109 — I
BAKIR KÖYDE - Yazlığı 700 Ura va kiralık, tıcm rautık kö;k Tamamı on oda Ikl bölük 5 odası kiralıktır Bahçeli. znÜ-acaat: 12-11. Tel (»125 112 - 1
ŞATLIK KONFORLU KÂGtR ÜÇ KATLI EV - KadUfayünün kibar yerinde vapııra. tramvaya 100 metre her gün saat 19 dan itibaren 00103 e telefon. 113 -4
DEVREN SATILIK BÜYÜK KERESTE MAĞAZASI - Cihalı Keresteciler caddesinde h tışierill. İçerinin deki kereste fle birlikte. Her gün s» ar on dokuzdan itibaren ®91M telefona. 114 - 1

Depo için •unıtmak metreden
olmamalı ile Kaıtmpaşa İle Fındıklı ar; denir kenarı, binalı
veya binasız münasip bir yer kira He tututmok ırv* satın alınmak üzere aranıyor Allkalıtarın tafsilâtlyle Galata P. K 1799 adresine '. azmaları rica ulunur. 142 —
ACELE SATILIK YALI -
Körfez cadden Hamama oO İki bölük be; odalı İskeleye yakın. İçindekilere .nüracaat Telefon «0110 175 — 3
Created by free version of 2PDF
KİRALIK APARTIMAN — Öç oda bir hol. su. havagazı, elektrik. Cihangir tııönü ilkokulu civarı Kaza No. t İçindekilere 23748
SATILIK KELEPİR APARTIMAN — Kadıköy Rıhtım caddesi Nemtlzade sokak bakkal Foll karjısıcıda dörder odak banyo, elektrik. Havagazı, tam konforlu geçen sene yapıl mu 10 yıl vergiden affedilmiş betonarme ₺D lira net kira getiren 2 kat 2 mtuLıkU daireli apariımon boş teslim M» liraya satılıktır içindekilere mtlra-Üstbne bir kat daha çıktiabılir 171 - 1
BOSTANCI ASFALTINDA metıe kare bag v bançe içinde ahşap Müracat: Telefon: 4
KİRALIK SAYFİYE
da çamlar içinde plâjlı. ı'aaalı, fevkalâde manuıaiı pilmiş villâ mevsimlisine veya senelik kiralıktır. Hey beli ad a İsmet pay a caddesi, deniz kenarındaki lActıi gj. rıııosuı yanında aynı köşkün üst ka-ŞAHAtfE MANZARALI SATILIK ______________1 ~
ARSALAR - ÜKlktaşta Abtıııs a«ı GALATA MERKEZ BANKASI — parkı karyıı.ınlu Saravburnnndan j-3,Hll(İ4 Banka »luk No. I Kiralık Çengel kil'e iıadar mstımray» hâktin Kot!ar yağhaneye enerjidir. Müra müfrez Ortalar »•tlHVcCtr Bcştktast* rl3, Kliurıpışa Bolnl-e caddesi ber-Emniyet Sandı,’, canında Çelik Apt ‘ b„ M(onu x-> 95 Küreyin Şirin. Kapıcısına müracaat 119 — |. jjj _
DEVREN SATILIK - Karaköy semtinde müskirat, mezeci bakkaliye 4ı>l Hra satışı, Ayrıca börekçi tatlıcı satılıktır. D'vnnvd'j 78'1 numaraya müracaat H«g -
güneyli 1 uda kiralıktı.-. Şişti Hanın efen -sokak No. 32 ITT -
ACELE SATILIK KONAK - Akaa-rayda 14 Odalı hir .konak büyllls bahçesiyle birlikte 28.090 lirada

I.MÖ LİRAYA - Devren satılık va ya kıratı İnil faaliyette dııgıanta nlel-yesi. Bc. oCl ı Kalyuncukulluk caddesi I5I N-» iw ateljre. W metre kare yeni plâuve teni tepsi matkap va muhtelif marangoz talnmıarlyle sofilik veya kiralıktı.- Müracaat aynı od-rese +4 — —
!■
KİRALIK APARTIMAN DAİRELE- UCUZ SATILIK KO3K - O-.V> ve RI — Cagaloglunda Emniyet Sandıftr ,ruınv*-''a bejer dokıuı Hs.:,drg çes karşısııujB bol günejJI yeni ı#m kon-,,ncStnc çnk koyuna
forlu İlçer oda|ı banyolu daireler kİ- ?3î'r- bo! 8JJI,eiU. Zeııglıı nuıvraralı çalıktır. A-nı yere mürıeaıt I !ls' «rafında mey-a çiçek bahçeleri
! EİektrlAi. terkosu. kuyusu otan altı - _________________________________ oda vc müştemilâtı havı köjlc elıcen
SATILK APT. — Beyoğlu Ajana- Halle acele satılık’. Kadildi • İkba-inamında Piyasa yerinde. S katlı, kon Ü5'e lııahailcsi. Racimpara sokak 13-15 forlu. ayda 4(M) Hra gelirli »eni AP Psrar güderi içindekilere müracaat bir katı boj acele Milliktir Balo S »39 — 2
3 1 Emin Tel 4U1I 115 l — |
ACELE DEVREN SATILIK GAZİNO - Deniz ketıarmd*. |sra>ıl;ııla nazır, bahçeli ve Uç abel sstonlu. Amerikan büfeb lüks gazino. AtügB* rast her gun 19 dan İS e Icadar Ömer Âbıt han ikinci kat 2 No Telefon: 43168 e:n -
KİRALIK APARTIMAN KATI -Şişlinin em iyi yerinde t »m koıı lor la 1 ve I odah bol güneşti Şı,.. Perıtıııı »kak 4 ıçındek’ere im - a
YAZIHANE
İŞLEK BlR semtte hali faalivette deve bir LÖKANTA acele kiralıktır. Aksam ’ gazetesinde R T rümur.uiM «7 1
HALİÇ FENERt — Sultnnselim camisi karsısında Cnbi Ali sokağında 1» oda 789 ıtıctrckaıe bahçe, muhtelif vc-UşnU* mtyva afiacları. elektrik, tatlz-■su. kuyusu oLatı. 4enl« MUm manzaralı ev eakazı fintine 19 hin Ucaya satılıktır. gorlı;ınek evi gezmek, £4tt-' vermek tem Kadıköy KaNaogıp vnkak No. 9 bav E;,-,ere mektupla müracaat edilmen 118 - 1
KONFORLU BİR
Karaitoy merkezinde bir handa, te lefonu. kaloriferi, büro, maroken koltuklair. hanapesi bulunan tek odalı yazıhanenin kiracılık hakkı içindeki ejyasıjle devredilecektir Galata. Mahmudeye* caddesi Nbn 3Ö. Tel'. 4.M85; 145—3
».■.'.IRı JR JJhlI.I
YALNIZ ALT! AYDA - ûlemlCKC-ıtn neresinde olursanız olun Inglltrco vt/al Fransızca garanti öğretip ko-kusturuyoruz. Parasız İzahat il». E Porta kutusu 452 tıtanbuh
94r — 24
— Ne demek istediğinizi an-Uyamadım? Acaba bir garabetleri ınl var?
— Sizli» genç olduğunuz, pek genç olduğunuz ilk bakışta belli, madmazel. Aksi takdirde boy le bir sual bana sormadın ız zaten. Gayet İri, fevkalâde geniş
eb'adlı, şekilleri de pek garip , Bulduğumuz teras pek kala- _ şapkalar kullanıldi'Si tarihleri •(««" -ru-t-t-ı™..ı-, ...»rfs..,,
hatırlarım. Kokorozla başlara gayet kocaman İğnelerle tuttu-rulurdu.
— Pratik de^llIermLştlr.
Poirot. sanki bu , Işkenceve bizzat kendi maruz kilmiş imiş gibi bir eda İle;
— Tacnamiyle haklısınız. — dedi. — En ufak bir rüzgâr çıksa, asap büsbütün artardı. Arkasından dı dayanılmaz baş ağrısı...
Bayan Buckley, kendi neslindeki insanların kati İstiklâl arzusunu iyice ifade etmek üzere. bxşına giydii*l geniş kenarlı, yumuşak fötrü yakaladı yanına koydu
— İşte, şimdi bizler de böyle yapıyoruz — diye güldü.
Detektif, tasdik etti.
— Pek daha hoş. pek daha mantıki..,
Kıza alâka He bakıyordu Koyu renk saçtan yüzünü pek güzel çerçeveliyordu. Çehresi 1-fadell. profili ahenkli. gözleri mail, etrafları koyu bir hale İle çevrili.. Öyle kİ, bir bakışta, insan bu şahsiyete ballanıyor
DEVREN SATILIK DÜKKÂN — içindeki takımları-, te birlikte acele «attlıkbr Müracaat Sultanahmet At-meş dam No. 19 Mehmet Çizıneciö&lu 147 —
İYİ CİNS ALMAN KURT KÖPEKLERİ — Üç aylık kurt. Buldok dört aylık Rus «ekiz aylık Ponlcr beş ar J 3«fc Vzunçauı 277 ŞABAN kahvesini» Kâmil'e. uı —
balık tleıjil. Turistlerin tercihan oturdukları teras daha uzakta Daha İleride ve dentz üzerin- . de çıkıntı teşkil etmektedir j
Deniz üzerindeki kara çıkı .
tısının bu Kısmında ansızın bir mülkiyetiyle ada.ıı belirdi Omuzlarını Heri geri hareket ettire ettlre yürüyerek ve kollarını iki tarafa sarkıtıp salltvarak tipik bir bahriyeli edaslvie bize doğru gelmeğe başladı.
Sesi kulağımıza kadar ulaştı*.
— Nerede bu. yahu' sesLendi.ı Nick! Nick*
KADIKÖY — Bana -.“de kelepir kigır ev, tnublelif yerlerde temiz uçur apartıman. villâ, küjlc. vah. arsa, inşat taahhüdü nezareti, proie Altıvul 133 Kadıköy Emlâk
ŞOFÖRLÜK OÖRERMEK 1STITEN LERE — Mü»it şartlarla dheiuiiyon ve motör çok çabuk Öğretilir Rergtln S den 39 kadar HOrtvel tepemde 6250 Peyaj’a müracaat 971 — 2
148 - 2
'akut mubıl.va-
«lyle sanlık içkili lokanta Boş olarak , da kiraya erilir. Û«tü dişçilere, altı tamirhaneye elverişli bodrumu vardır. Yanında 83 metre artası ve bir dulckln. vardır, Aı-nca •amırhsne olur. Taksim Dotab0e:e Gtller |n-
ORTAK ARANIYOR - Faaliyet» ■ürümtü. Sağlam iye 10 bin tiradın ■ • yağı olmamak şaı-tlyle ortak alınacaktır. Adres L’nkspan' Bulvar Kıraathanesi sahibi Atı BEY vanteslrle 1» - - «
(Ve
ayağa
Madmaze! Btırckley
kalktı:
— Aramağa çıkacaklarını za ten tahmin etmiştin-.. — dedi. — Hey, Oeonje. buradayım’
— Freddie bir şey gevriyor. Haydi gel, seni bekliyoruz.
Adam. Polrofya merakla halttı Çünkü, Sirkin muhitindeki şahsiyetlerden pek aykırı otdu-gıt aşikârdı
Genç k« t akdini merasimi yaptı:
SATILIK EV — Altında mağarası yedi Oda, hamam, her katta, helâ. ter koı mevcuttur katla üç odası
txr> teatim Semgiu Tariana;. Turan | caddesi 47 Görün»ek için Taksim Yenl«ehir Dolabdere eaddctınde GÜ-1 ler loka>nası(ıa. 149 _
SÜTÇÜ «» MAKALLEBIC1 Duklct-mns — Sermaye koyabilecek ortak a-ranmnktadır İşletmek için kiraya d* verilir. Müracaat İstiklâl caddesi Bular İdaresinin Sokağında VUÇtNO Ap. No. 4 £ 09—1
SATILIK EV - Beiikta, Ycntmo-halle Du;! yüzlü Firm aoka%
No. 26 Yukarı katta uç ada t.ır «a-l ton. bir »tela önünde cıimboşn. ortal İÇemedl halta Uoı« oda hır nclJ. bir şaton ,
A>ajı ka’t.1 bahçeye ıınrır bir oda ıkl
I ta«tık, kömürlük, odunluk fcaptsı av-' rıdır Taşlıkla büyük satttıÇ vc kuyu, vardır, üut kattaki »hıbine cnuıa-, ' 131 — 3
İNGİLİZCE ve Amerikan ögrelmli bp genç tl retlr Aksam »D. S
— Amer ikada okumuş mekteplerinde İngıllrra ayda liran üğrüm uruna ı»â-173-1
«OM LİRA KOYACAK - Ve kendi de fabrikada çalışabilecek biz orta* aranıyor Adres AK, Fabrika r(lmu-zuna 157 - •
Guetemıt idarehanesini adres olarak goiiernıij »latı «amerimiz-
Serik - !»>• ada — R T
- A G H K.
HER AKŞAM BİK HİKÂYE
30 Mayıs 1949
S*hife 7

* .1
| Beceriksizlik
Büyük fabrikatör Lukas, akıl- riin emektar ve çok dürüst bir h, ciddi, vakur bir adam ve' 1-ı-t-ı
örnek addedilecek bir reisi İdL
Karısına sadakati dedikodu yapılmasına yet verebilecek hiç bir hal ve harekette bulunmamıştı. Vak’ıa arasıra gizlice memnu meyva-dan tadıyor, fakat bunu da kimseye sezdirmeden yapıyordu,
Ltıkas ellisine, karısı Artemls de e|li dokuzuna bastığı zaman — mübarek kadın fabrikatörden dokuz yaş büyüktü — o güne kadar aile bağlarını ve karı kocanın sükûn içinde geçen hayatını ait üst eden bir hâdise oldu.
Fabrikatör, «Bağ mahsullerini koruma, cemiyeti» ne âza seçildi. Karısı, kocasının bu üye-yeliği kabul etmesine kiraz elti:
— Sen tıbbi ve kimyevi ecza fabrikatörüsün. Bağlar ve üzümlerle ne alâkan var? diye sordu.
Lukas ciddi bir tavırla:
— Bir şarap fabrikası kuracağım da ondan... cevabım verdi.
Halbuki fabrikatörün bağ ve üzümle hiç alâkası ve böyle bir niyeti yoktu. Bu âzalık, heyeti idare, kongre toplantıları, ziyafette bulunmak, hususi memuriyete seyahat bahanesiyle evden sıvışmağa ve aşk bağının üzümlerinden tat almağa mahsus bir bahaneden ibaretti.
Samimi bir dostu fabrikatöre bu aklı öğretmiş ve «Bağ mahsullerini koruma cemiyeti» Aralığına kendisini kaydettirmiş ti. O günden beri Lukas İçin yeni bir hayat başladı. Her perşembe günü akşamları, cemiyet heyeti idaresinin toplantısında bulunmak bahanesiyle sabahlara kadar evinden uzaklaşıyor. Genç kadınların kolları arasında hayattan kâm alıyordu.
Fabrikatör, bu eğlenceler esnasında çapkın ve cilveli bir kıza abayı yaktı.
kukasın sevgilisi aralarındaki münasebetin gizli kalmasına razı olmuyor, kendisiyle beraber seyahate çıkmasında ısrar ediyordu.
hakkında sebebl-
ve memura İdL Âmirini blrdenbl-ailejre karşısında görünce, ne yapacağını şaşırdı.
Lukas, şube müdüründen İşlerin nasıl gittiğine dair bir saat kadar izahat aldıktan sonra gitmek İçin ayağa kalktı Fakat birdenbire durdu:
— Jerar. dedi, çabuk kalemi al. Benim imzamla İki husus! telgraf yazacaksın. Biri zevceme- diğeri de bazı eczayı tıbbi-yenin satışı İçin müzakerede bulunduğum bir madama gönderilecek, anladın mı?
— Başûstûne, mösyö Lukasi
— Yaz bakayım: «Buradaki İşlerim on beş gün kadar sürecek. Tafsilât mektuptadır. Hepinize selâmlar, imza: Lukas» Telgrafın biri bu. öteki Uğrar da şöyle olacak: «Majestik o-tellndeylm. Seril uçakla beklerim. İmza: «Lukas».
. — Yazdım mösyö! Başka şey var mı?
— Hayır, şimdilik Allaha marladık Jerar!
— tklnci madamın adresini söylemediniz mösyö?
— Evet az kaldı unutuyordum: Madam Keti Jurden, Gambeta caddesi No. 15 Paris.
tu
Para kıymeti âyarlaıımasında altın esasına avdet edilemiyecektir
Bütün memleket ekonomisi alt üst olacağı endişesile Amerika, dolar kıymetini düşürme tehlikesine yanaşmıyor
Serlbes Sütun
Dert bîr değil ki
Zavallı fabrikatör, metresinin bu İnat ve ısrarı karşısında ne yapacağını şaşırmıştı. Bu çıkmazdan kurtulma çaresi bulmak için cemiyetin akıllı ve tecrübe görmüş reisine danışmağa gitti.
Cemiyet reisi, biraz düşündükten sonra bu müşkülün hal çaresini buldu;
— Bunun kolayı var. Cemiyet, seni üzüm müstahsillerinin Monpelyede yapacak! an kongreye seni memuren gönderecek- o raman sen de...
— o çapkın kızı da yanıma alıp götürebilecek miyim?
— Acele etme! Sen daha toy ▼e acemisin. Evvelâ sen gider, sonra sevgiline yanma gelmesi için mektup yazarsın. Çüykü karının seni, bineceğin tayyareye kadar uğurlamak istemesi İhtimali vardır.
— Evet, hakkın var. Bu nasihatine teşekkür ederim.
Fabrikatör- ertesi gün metresinin gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Acaba sevgili Ketl'sl uçağa yetişecek mİ İdi? Uçrğa yetişse bile boş yer bulacak mı?
Lukas. otelin holünde, bu düşüncelere dalmış, purosunu İçerken, bir aralık güleri otelin açılan camla kapısına İlişti Acaba rüya mı görüyordu? Karısı elinde küçük bir valizle hole girdi. Kocasını koltukta oturmuş. kendisine şaşkın şaşkın bakar görünce gülûmslye-rek yanına yaklaştı ve tatlı bir sesle:
— Nonoşum! Geldim İşte!
— Geldin mi? Hoş geldin amma niçin geldin?
— Sen beni telgrafla gelmeğe davet etmedin mİ?
— Vay bunak Jerar. yediği halta bak!
— Ne dedin bakayım Bu söz-| ler bana mı? Yoksa geldiğime memnun olmadın mı?
— Otur bakayım.
O günün akşamı, fabrikatör, cemiyet reisine şu telgrafı çekti: «Memurumun hata ve bunaklığı yüzünden Kefiye alt telgraf karıma gönderildi Karım geldi. Ne yapacağımı acele telgrafla bana bildiriniz, imza: Lukas>.
Fabrikatör, ertesi günü cemiyet reisinde şu cevabı aldı •Beceriksizlik ve ahmaklığınız yüzünden isminizi cemiyetin âza defterinden sildik».
ml bir temayül ve cereyan pey-■dn oldu. O tarihte Amerlkada mütcdavil para yekûnu (41) milyar dolar kadardı. Buna mukabil mevcut altın mlktan yalnız (4) milyar dolar kıymetinde ldt Bu vaziyet karşısında Amerikan hükümeti bir emirle altın musluğunu kapattı.
1933 ten beri Amerlkada altın İle kabili mübadele kâğıt dolar esası cari bulunmamaktadır. O tarihten sonra altın Amerikalılar tarafından İstenildiği zaman kâğıt dalarla değiştirilmeğe yarayan bir maden vazifesi görmemekte olup altın yalnız diğer memleketlerle yapılacak ticareti ayarlamağa hizmet etmektedir. 1934 İptidalarında hükümet (31.1 > gram altına yeni bir kıymet —35 dolar — tâyin etti. Fakat lâlettayln bir şahsın bu kıymet üzerinden altın »atın almasına da müsaade edilmemektedir.
KÂĞIT PARA MİKTARI: Kâğıt para İle altın arasında sıkı münasebet artık mevcut bulunmamaktadır. Neşrolunan bir kanun İhraç olunacak kâğıt pa-! ra karşılığı olmak üzere muay-|yen nispette bir altın stoku mevcudiyetini talep etmektedir. Bugünkü altın stokları mevcudu mü tedavi! kâğıt paranın bir j misli daha arttıniabllmesine ün ; kân bahşedecek nispettedir. Halen Amerlkada mevcut kâğıt para 1933 senesi mevcudunun dört misline çıkarak (1661 milyar dolan bulmuştur. Tâbiri diğerle Amerikanın yeni ekonomisi daha geniş mikyaslar üzerine kurulmaktadır ve onun t-çlndir ki devletin bu senek! mas raf bütçesi 1933 senesinde mevcut serveti milliyeyi tecavüz eden bir hadde gelmiştir. Devlet I hazînesinde bugün bulunmakta [olan ' 24 > milyarlık altın stoku I memleketin kâğıt paralarına I nazari olmak üzere bir mesnet | vazlfellği görmektedir Fertler ellerinde bulunan kâğıt para I hakkında tereddüde düşüp bun lan mevcut altınlarla değlşttre-l mezler.
I DOLAR KIYMETİNİN DÜŞ-M ESİ : Amerika haricinde Amerikan kâğıt dolarının silin değerine nazaran kıymetinden kaybetmiş olduğu hakkında rl-I vayetler dolaşmaktadır. Bıı î memleketler Anıerikaya altın
Fabrikatörün karısı, aile hayatının huzur ve rahatını bozan cemiyete lânet okudu, fakat sonunda kocasının gitmesine ra2i oldu. Lukas ertesi günü, uçağa binerek hareket etti, karısı da kendisini hava meydanına kadar uğurladı. Uçak bir saat uçuştan sonra Monpelycye vardı.
Fabrikatör, bir otele gidip valizini bıraktıktan sonra fabrikasının o şehirdeki satış şubesinin müdürünü görmece gitti. Şube müdürü, fabrlkatö-

A
Krlstof Kolomb'un Amerlkayı keşif tarihi olan 1402 senesinden bugüne kadar bütün dünyada istihsal edilmiş umum altın madeni değeri bugünku dolar kıymeti ile 40 milyar dolar olarak İfade olunabilir. 1 temmuz 1949 günü başlayacak olan yeni mali yıla mahsus Amerikan bütçesinin masraf yekûnu olan 45 milyar dolar 454 seneden beri bütün dünya altın madenlerinden çıkarılmış olan altın kıymetinden daha yüksek bulunmaktadu-.
SARFİYAT: Amerikan mâliyesinin yapmakta olduğu masraf seneden seneye azalmayıp artmak istidadı göstermektedir. Dünyada mevcut altının değeri ile hükümetin senelik sarfiyatı arasında yapılacak mukayese icra edilmekte olan sarfiyatın azameti hakkında bir fikir edinmek için kâfidir. Bugün bütün dünyada mevcut altın para miktarı 38 milyar dolar kıymetinde olup bu mevcudun 24 mil yarlık kısmı Amerikanın elinde bulunmaktadır. Buna nazaran hâlen Amerikanın altın para mevcudu dünyanın sair m emle-' ketlerinde bulunmakta olan al- j tın mecmuundan daha fazla de mek’tlr. Amerika altın stoklarının kısmı küllisi (Fort Knox> daki tahtelara mahzenlerde mu hafaza olunmaktadır. Amerikanın mevcut altın parası Amerika hükümetinin ancak allı aylık masrafını karşılıyablllr.
ALTIN : Bu maden tedavüle hizmet etme bakımından olan ananevi mevkiini gerek Anıeri-kada gerek dünyanın diğer mrv kilerinde kaybetmiş bulunmaktadır.
1933 senesine kadar Amer ikada •İtin para esası cari olup kâğıt1 para altın İle serbesçe müba- ] dele edilebilirdi. Yâni elinde kâ ğıt dolar olan bir şahıs bunu I altına tahvil ve bu altınları dl • | ledlği mevkide muhafaza ede-, bilirdi.
O devirde altın, dolar kıym-j-, tl üzerinden otomatik bir çek ı vazifesi görürdü. Herhangi bir' sebepten elindeki kâğıt dolar-lann kıymeti hakkında Lered-dilde düşen bir şahıs bankaya giderek t2O,67j dolar verir mukabilinde (31.11 gram altın alırdı. 1933 senesinde Amerlkada elindeki kâğıt dolarları altına _
çevirme hakkında halkta umu-1 satarak mukabilinde fazla do-
lar koparmak İstemektedirler. Bir çok memleketler dünya pazarlarında flat rekabetine girişebilmek için kendi paralarının kıymetini dolara nazaran düşürmek İstemektedirler. 1930 İptidalarında dünyada başlamış olan bu hareket — devaluatlon— İnkişaf ede ede altının kıymetl-nl de dalara nazaran düşürdü. Fakat Amerikan maliyecileri do lar kıymetinde de bir düşüklük yapmak İçin her hangi bir harekete geçmeği bugüne kadar akıllarına getirmiş değillerdir.
ALTININ VAZİYETİ: Gerek Amerlkada gerek diğer mem leketlerde altının ekonomi alanında oynadığı rol üzerinde çok münakaşa yapılmaktadır. Bir çoklarının flkrince Amerika tekrar altın esasına yâni kâğıt doların altın İle serbeaçe mübadele edilebileceği vaziyetine avdet edecektir şimdilik buna İhtimal verilemez. Bir paranın kıymeti o para İle satın alınabilecek altın İle ölrülmeyip o paraya gösterilecek güven İle ölçüldüğünü bilen Amerikan ma Jlyesl kâğıt doların kıymetini altın İle garanti etmek fikrinde değildir. Memleket ekonomisi heyet! umumlyes.'nln alt üst olacağı endişesiyle Amerika hükümeti dolar kıymetin! düşür-m e tehlikesine yan aşmamak ladır.
Altın, kâğıt paraya nazari şekilde desteklik hizmet! görmek . için yer altındaki mahzenlerde depo edilmiş durmaktadır Bundan maada attın mevcudu hû- , kûmetin İhraç etmekte olduğu kâğıt para miktarı hakkında i halkın bir fikir edinmesine de . hizmet etmektedir.
Bir Amerikan ‘dergisinden , çeviren : :
R. AKSEL
Türk umumî efkârı bir iki senedir memleketin esaslı dertleriyle ciddi bir surette ilgileniyor. tartışmalar belki biraz sert oluyor ama bunu memleket hesabına hayırlı addetmemek kabil değildir. Bugünkü uyanışımızla etrafımızdaki âlemin bizi ne kadar geçmiş olduğunu görüyoruz Ya uytnmavıp dertlerimizi ortaya dökerek çarelerini aramayıp uykuda devam etseydik birgün uyandığımız vakit kendimizi herhalde pek feci halde bulurduk. Binaen aleyh daha iyi olabilmek için feryatlarımızı ne kadar yükseltmek vatan bundan o kadar İstifade eder. Eskilerin gayet doğru bir sözü vardır: «Ağlamayan çocuğa meme vermezler.. İşte bugünkü iktisadi zorluklar. ticari buhran, siyasi mücadeleler, seçimlerin doğruluğu vesaire gibi muazzam dertlerimiz arasında, onlar kadar mühim olan ve belki bir kaç kere de ileri sürülmüş bulunan bir derdi — dün tesadüf eniğim — şayanı teessüf bir hâdise dolayıslyle mevzuu bahis etmek İsterim.
Created by free version of 2PDF
m ek insanın elinden gelmiyor. * Asıl fech. daha bir çoklarına da raim İsal olarak onlun da bu yola sürüklemelerinin muhakkak bulunduğudur. Yani şiddetli tedbirlerle bu hale btr nihayet vermek için bir mücadele devresi açılmazsa memleket, faydalı olabilecek bir çok r !• inanlarını kaybedebileceği gibi, onların yerine de cemiyete baş belâsı olacak fena unsurlar elde etmiş bulunacaktır.
Çocukları esirgerce kuru m la-n, öğretmenler, mektep kiare-leri vesalr alâkadar kimselerin bunu ciddiyetle göz önünde tut- •, maları ve bu hastalıkla uğraşmaları lâzımdır Yoksa ipin ucu şimdiki gibi salıverilmiş olmakta devam ederse yanıt memleket idaresini ellerine alacak olan bu gençlerin içinde işe ya-ramıyacalt ve yalına işe y:ıra-' mamak değil etrafına ve muhitine zarar verecek bir çok fena elemanların bulunacağını bilmelidir. Hepimizin bıktığı gibi bir çocuk, memleket için bir servettir. Bunu iyi yetiştirirseniz İyi meyvalar akrc-ınu. fena yetiştirirseniz sonra cemiyetin başına belâ keâUecek bayla-.!ar
Haydai'paşadan banliyö ire- elde edersiniz Mektep İdarcle-niyle eve dönüyordum. Bremu- finin ve maarifin bu mühim tat trenler hıncahınç dolu ol- mesele İle eldi surette meşgul duğu için gide elde üçüncü olmaları ramam çoktan gelip mevki vagonuna kadar gittim. geçmUtlr-
Ekseriya — zaten — orada daha Bence çocuk ■niahke:..* irrj cerahat seyahat edilebiliyor. Bu Hm felsefe ve nazariyclerf r»*?-sınıfın bilhassa yeni vagonla- lre hepsi iyi ama, biz mem'^e-rında yer bulunursa daha yük- adam yetiştirmeğe hsynt a-sek sınıflarda ayakta seyahat- h-.k-rmi.-w
ten istifadeli oluyor.
Ferdesi çekilmiş bir kapının aralığından bakınca içeride yal-, nız iki gencin sigara içmekle meşgul olduğun gördüm ve gir-1 dim. Bunlar İlk mektep talebesi J İdi ve tajıll kendi kazançlariylej dırabllectk bir sanat veya basatmadıkları sigaraları tûttürü- ka bir İş öğretmenin çaresine yorlardı. İstanbuldan geldikle- bakmalıdır Yoksa nazariyata rint ve banliyö hattı üzerinde boğulup güzel söalerie vakit gc-bir yere gittiklerine göre o gün çlrmek hayatın ihtiyaçları nok-mektebe gitmemişlerdi ve ötede beride dolaştıktan sonra yer-l lerinc dönüyorlardı.
Kapının perdesinin kapalı olmasına lüzum olmadığından Konya-'Akşann _ Konya Kız açacak oldum. Sen misin bu Sanat Enstitüsünün ders yılı hareketi yapan. Elinde sigarası, sona ermesi münasebetiyle ha- bu on dört- on beş yaşındaki zırladığı defile çok parlak -■ ...
muvaffakiyetli olmuştur. ___________________r_______r
Üç bine yakın seyircinin hay- tekrar kapattı ve homurdan» ranlıkla seyrettiği geçit resmi,' homurdana gidip yerine otu-yenl okul müdürü Melek Pazac- rarken bir çok pis lâkırdılar Oflunun kısa süren bir konuş- söyledikten maslvle açılmıştır.
Başarılarından dolayı müdürü ve öğretmenler edilmiştir.
damı yetiştirmeğe trafanahrnr En doğrusu doğru dürü.” m-k-tep tahsilini ynpamıyucak h;l gibi avare çocukları hflkûmer. millet ve cenıyiet namına bir ıslahhaneye toplamalı ve kendi lertne ilerde hayatlarım fcaznn-
tal nazarından fayda vermez.
O. K Go'tENT.T
Konya Kız Sanat Enstitüsünün defile?!
ve haylaz çocuklardan bir! kalktı İve sert bir hareketle perdeyi
I
luırııı uu ^uı. prs ınMiujıaı söyledikten maada, boyun-*dan beklenilmedik btr şekilde bir de «ölür müsün, öldürür müsün» tehdidini bastırdı. Ben baktım k! cevap versem hemen kavgaya hazır ve bu kabadayı namzedi He beraber âleme maskara olmak bir şey değil. Tabii ses çıkarmadım ve esasen o arada kompartımana başka yolcular da girmiş olduklarından bizim terbiyesiz çocuklar «Burada oturulmaz kİ...» diyerek çıkıp gittiler. Bu hail gören diğer yolcular, bu gibi henüz çekirdekteki kabadayıların böyle kompartımanları kapatıp oraya tesadüfen aile kadınlan filân gelirse bunlara sataştıklarını ve boylarından beklenmedik şekilde tecavüzlerde bulnduklannı anlattılar, Yolculardan biri «Maalesef görüyorum, dedi, evimizde İtina İle terbiye ettiğimiz çocuğumuzun mektebe gidişinin ertesi günü terbiyesi bozulmağa banladı. çünkü ertesi günü kendisine söylenmiş olan enâyl keil-I meşinin ne manaya geldiğin!
benden soruyordu. Demek kİ müşterek mektep hayatında öğrendikleri buna kıyas edilecek şeylerdi.»
Diğer bir yolcu da aynı şikâyeti İleri sürdü ve esfler ettL Bunlun boylere dinleyip de memnun olmak tabii kabil değil. Numunesini yukarıda gördüğünüz çocuklar nâdlren tesadüf edilir şeyler olsa İnsan her halde . bir cemiyet İçinde böyle istisnaları da olduğunu kabul edebilir. Fakat mektebe gidiş saatlerinde nakli vasıtalarında seyahat ederseniz bunların yüzlerceslni görebilirsiniz.
Bir çokları mektebe diye erinden çıkar, fakat kahvehanleıde veya tenha yerlerde tavla veya zar oyunları vesaire İle meşgul olur ve akşama mektepten döner glb! evlerine giderler. Bazıları bütün günlerini tramvay, otobüs vesairenhı ötesine berisine atlamakla geçirirler ve düşüp bir taralı kırdıncaya kadar buna devam ederler. Bu gibi halleri gorup de neme lazım de I
Çeviren: A. HİLÂLİ
Evvel zaman içinde
(Baş tarafı 4 öncü sablfede)
çalmıştı ki prens hassaten alakadar olmu$: butun gibi hatı-rımdadır. Beğendiği bir marşın tekrarını rica etmiş, yerinden İleriye doğru yürüyerek bandonun yanına sokulmuştu. Çef Pusaro İle erlerin ayrı ayrı ellerini sıkmıştı. Bu İltifatı senelerce unutmayan hocam Passaro hikâye! hâl ettikçe mutlaka bir de şunları söylerdi: «■Prens öyle bir elimi sıktı kİ az kalsın parmaklarım kırılacaktı. Gözümden ateş çıktı.! Ne iyi adamdı. Zavallı Passarol (Yukarıda ismi geçen ismet paşa Şeyhülh&rem Adil paşanın oğludur v« fevkalâde terbiyeli ve namuslu bir tattı.
Açık Eksiltme ilânı
İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden:
1 — İstanbul Eğitim Enstitüsü tesisat İşleri açık ekstlt-meye çıkarılmıştır.
Keşif bedeli ı29989» Ura (12) kuruştur.
Eksiltme 20/6/940 tarihini- Pazartesi günü saat 15 de İstanbul Bayındırlık müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2 — Bu işe ali evrak şunlardır: Mukavele, eksiltme. Bayındırlık İşleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje, keşif hulâsası İle buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir.
3 - Eksiltmeye İştirak etm-k İçin taliplerin (2250i liralık muvakkat teminat, yaptırdığına dnlr makbuz İbraz etmesi ve (9491 yılında ticaret odasında kaydı bulunduğuna dair belgeyi hamil olması, eksiltme gûnünthn tatil günleri lıarlç (31 gün evvel vilâyet makamına mura aat ederek ehliyet vesikası alması ve yukarda İkinci madde ■ yazılan evrakı görüp ekzUt-m- '.artnamc-’lndc yazılı kayda göre kabul ettiği-*»- dair Inı-arttır. ı7IÖ0J
Ingiltere Kiralının iklnct k-rı prenses Margaret geçen hafta lialyayı gezmiştir, prenses Roma'da bir kaç gün kaldıktan sonra Napollye gitmiş, capri adasını ziyaret etmiş, oradan Fransaya hareket etmiştir. Yukrıela prenses Caprl adasını, adanın mağaralarını gezer ve rıh Uma çıkarken görülüyor.
e>
Şahtan uf* 1 “ Hır mayva. 2 — Dinene koyma, i — Zayıflık. « Temi bir cin» kadın kıwS>». ’ — lanor nal. • — Bl( Mtair mabudu -Zıdhk, T — Haneyi salın alan, a — 8i r ünanı artSU. 9 — Tersi tw-durdur - Bir harf. 10 - Kabul ede».
Yukarıdan aşılıya: 1 - 9v*”in madde! aailycSl ılraaUyl* meşgul o-İm-, | — Kadın el islerinden • Yanar dağdan fışkırır • Cadalozun haçı. 1 — Konforlu - Bir emir 4 — Fanili İşleriyle nujgul olan. 5 — Başına ■*> gelirse mimarın yardım-cim - Bir goz rengi. • — Salıta para yapan. 7 — İmal «fen - Bu da bir «İnanın artlsll, 8 — Alâkasızlık guı-tereıı - Vücudun dU kısmı
GEÇEN BULMA CANIN HALLİ
Soldun sağa: 1 — Sındırgı. 1 — CIO. Süel. 3 — Mızrak. 4 — lclanae», S — Zak, Afi*. 9 - Ç». Vat, 7 — Adam. F.me. ■ — Veete, 11.9 — Ululuk. 10 — Kik. Tank.
Yukarıdan ajagıya: I — Scmlrta-vuk. 2 — Ilıca. D(V. 3 — NBZİkCMUk. 4 — Ra, Amil, s — taan*. Zut. « — Ruknlye, Ka, 7 — C». Elamı. ■ — H. Metalik.
AKŞAM
Abone bedeli
TOrklyv
Scnalta MÜO kuruş Stveauıu» « ojlık 1590 » 2900 >
S arlı "V » ıw .
l aylık 300 » — *
Adres tebdili İçi» «Ul RUrUSİUK pul gönderilmelidir. AM1 takdirde ndrev değiştirilmez
T*le(*nl»rımn Başmuharrir- SIKWi V«3> bitti 20785 — tdare
Müdür ZINK
Şnbnn 1 — Ilıtır »
tdarchan*; Babıllı civar»
CcmaJ Nadir ««K»1> No 13
Sahile 8
AKŞAM
30 Mayıs 1949
Hiç bir Tras Bıçağı
ARDA
/raş o/çakları kadar iyi ve keskin olamaz.
NEVROZiN

ARMEMENT
FRATELLt D'AMtCO
ROMA
3 Haziranda Umanımızda beklenen
MARİA CARLA vapuru doğru
C E M O V A
İçin eşya! ticariye yükllye-cektlr. Türkiye İçin umumi acentalan:
LEVANT EKSPRES Tİ.Ş. Galata Anadolu Sigorta Han (Eski Hüdavendlgâr) Tel: «79.1 - 92
T. C. Ziraat Bankası
yıllık 100.000 liralık ikramiyeden ayrı olarak yani bir
HASMAN İKRAMİYESİ
tertiplenmiştir.
Çekiliş tarihi t 20 Temmuz 1949
İKRAMİYE TUT,UtI:
Lira
155,000
Büyük İkramiyelere
30.000
15.000
htANSUl I 8»V»4(“ Oaiotortf ANKAB* • pi>’a' O’B’”
• Üflet Hovayo’u" «•
FAANSI* BATI AFAİKAS.NA
Lizbon tarlkU, j
..yat»' PtN !
M4S1L K» bil» °'°" I
Pun AttmCM U'o«u> Atmuvs I müracaat »dinil.
Pmair do Brasjl
„„ M t* M ’»*]■
Lira
ve Sivilcelilere Müjde
Yirmi senedenberl TÜRKIYEDE büyük rağbet gören I ■Sivilce ve çil İlâcı Pomad Metamorfoz butun eczanelerde j bulunur.
Dadı Aranıyor
İyi bir mevkide. İyi bir ailenin bir aylık çocuğuna bakacak tecrübeli veya diplomalı bir dadıya İhtiyaç vardır. Her milletten olabilir. Bilgisine göre İyi ücret verdir. Talip olanlar Cumartesi, Pazardan maada her gün saat 15 ten 18 e kadar Yenipostane karşısında Yeni Valde Hanında 76 - 77 numaraya müracaat eylemeleri.
İst. Lv. Amirliği İlanları
Aşağıda No. ve boyalan yazdı 2 parti buz mıhı kapalı zarfla satın alınacaktır. Miktarı 2,500,000 adet taluııln bedeli 50.000 lira olup teminatı 3750 liradır. İhalesi löHazlran/949 günü saat 11 de Aııkarada M. 3. B. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Buz mıhları İsveç aktle^olaget O Mııstad î son firması mamulâtı o Uçaktır. (EE. Tip) numune evsaf ve şartname İst, Lv Amirliğinde görülür. 250 kuruşa komisyonda satılır. Taliplerin kanuni vesikaları İle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar. Ko. na vermeleri.
No. 2 âOnı/m 1,500 000 adet
Nö. 3 55m/m 1,000.000 * (1109-50081
ZAYİ — Banka muamelelerinde ve resmi işlerde kullandığım zati mühürümü kaybettim. Yenisini yaptıracağımdan eskisi hin hükmü olmadığını İlân, edecim.
Kurtuluş Feriköy Kahraman-
Ayrıca:
10 Adet 1.000 Liralık ikramiye vardır.
Bu İkramiyelerden faydalanmak İçin 10 haziran 1949 tarihinde vadesiz tasarruf hesabında en az 150 lirası bulunmak ve bu miktarı çekiliş tarihine kadar devamlı şekilde muhafaza etmek kâfidir .
Talihiniz varsa 30.000 Liralık Büyük ikramiyeyi kazanmak elinizdedir.
Bayındırlık Bakanlığından
Eksiltmeye konulan- Işı
1 — Ceyhan feyezan şeddeleri üzerine yapılacak stabllze yol ve telefon şebekesi İle vayvayiı cevheri bataklıkları kurutulması İnşaatı olup talimin edilen keşif bedeli Hat birimleri esası üzerinden £0411.860) Hra (55) kuruştur.
2 — Eksiltme 1/7/949 tarihine Taslayan Cuma günil .saat (10) da Ankara’da Su işleri Reisliği binası İçinde toplanacak olan su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usullyle yapılacaktır.
3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel teknik şartlaşma. Hat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık ve su İşleri umumi fenni şartlaşmalarını (47) lira '18' kuruş karşılığında Su işleri Reisliğinden alabilirler.
I — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (41.738» lira (60ı kuruş geçici teminat vermeleri ve bu İşin teknik ehemml-I yetinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikle eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bu İşin eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi almaları ve bu betgeyi göstermeleri şarttır.
5 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı saatten bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. £7402)
Proje müsabakası Devlet Ekonomi Kurumlan memurları emekli sandığı müdürlüğünden
Ankarada Memurlar kooperatifi karşısında (268 ada 1, 2 ve| l 21 parsellerde yaptırılacak fEmekll Sandığına al* projenin dOp) zenlenmesl. Türk Yüksek Mimar, Yüksek Mühendü. Mimar vcq mühendisler arasında müsabakaya konulmuştur
Müsabaka süresi iki aydır. 1.6.949 tarihinde başlayıp 1.8 949, pazartesi günü saat 17 de sona erecektir. Q
Müsabakaya iştirak edecek olanların Projelerini bu tarihe kadar Ankarada Bakanlıklarda Toprak Mahsulleri Ofisi binas g sında Devlet Ekonomi Kurumlan memurları Emekli SandığL.— Müdürlüğüne teslim etmiş olmaları şarttır. Postada vaki ola- P cak gecikmelerden mesuliyet kabul edilmez. Buna dair şartna- Q) me İle vaziyet planı parasız olarak Sandık müdürlüğünden > 1.6.949 tarihinden İtibaren alınabilir.
Müsabakayı Kazananlara şartnamede yazılı ikramiyeler Q) verilecektir. (6889)
ŞARKIŞLA
Elektrik tesisatı yaptırılacak
İller Bankasından
1 — Sivas vilâyetine bağlı Şarkışla kasabası elektrik santralına tesis edilmek üzere 90 - 100 beygirlik bir adet dizel gr ubu satın alınacak ve alçak tevettilr şehir şebekesi yaptırılacak! ır.
2 — İşin keşif bedeli 122.684,75 Hradır.
3 — Geçici teminat 7.333,— Hradır.
4 — Kapalı teklif zarfları 8 Temmuz 1949 Cuma günü saat 15 de Bankamız satınalma komisyonu tarafından açılacaktır.
>» Q "O
(D ro
2? o
5 — Zarflar makbuz mukabilinde en. geç 7 Temmuz 1949 Perşembe günü saat 17 ye kadar Bankamıza teslim edilmelidir.
bey sokak 60 No. da
Hatice Karadağ
OSMANLI BANKASI
Türk Anonim Şirketi, Tesis tarihi: 1863
Sermayesi: 10.000.000. İngiliz lirası
- —X--------
Merkezi idaresi: İstanbul — Galata
İstanbulda: Yenlcaml, Beyoğlu, Kadıköy ve .Şişlide ve Türklyenin başlıca şehirlerde...
Paris, Marsilya, Londra, Mançesler, Mısır, Kıbrıs, Irak. Filistin ve Maverayı Ürdiindc.
Şubeleri:
Suriye ve Lübnanda Filyalleri vardır.
Her türlü banka muameleleri yapar
Çok müsait faiz «artla'rile tasarruf ve mevduat hesaplan açılır.
Tasarruf hesaplan için iiç ayda bir İkramiye keşideleri yapılır.
Daha l'aıla malûmat ‘almak İçin Osmanlı Bankası Gişelerine müracaat edilmelidir.
Satılık Emlîk
İstanbul Defterdarlığından:
Kıymetli teminatı Dosya No.__C'lnsl____ Lira Ura
511—1282 Kmalıada, Köşklü So. 36 ada, 14 334= 26
parsel 83.50 M2 arsa.
518—8849 Eminönü. (Aksaray ı Kâtip Kasım Mah. Hayriye Tüccarı So. 817 ada, 18 parsel ta) 10 kapı sayılı 39 M2 arsa, 938 ’ TL
515—3276 Eminönü, Beyazıt Mah. Çarştkapı (Kavukçu hamı So. 648 ada, 19 parsel eski ve yeni 12 kapı sayılı 14 M2 kârglr odanın 3/12 payı. 350 CT
5U—10834 Fatih, (Samaıya) İmrahor İlyas bey Matı. Kuyulu Bakkal So. 1262 ada, 1 parsel eski ve yeni 24 kapı sayılı 24 M2 arsanın 1/2 payı. 72 8
516—3951 Fatih, Kocam us ta-apaşa Mah. Demirci Osman 8o. 1206 ada, 12 parsel en eski 48. taj 54 kapı sayılı 32 M2 arsa. (Önüne taş duvar çekilerek bahçe olarak kullanılıyor? 214 17
518—7757 Fatih. (Samalya) İmrahor İlyas bey Mah 1269 ada, 3 parsel en eski 20 eski yeni ve taj 34 kapı sayılı 15 50 M2 arsa. 118 0
519—4125 Kadıköy. (Cevizlik' Caferaga Mah. Yoğurtçu parkı yokuşu 7 ada. 4 parsel en eski 9 Mük. eski ve yeni 155.157 kapı sayılı 3138.50 M2 arsanın 1248 2016 payı." 11232 843
519—181 M2 arsa. Kadıköy, Suadiye Mah. Bağdat Cad. ve Suadiye hiç boyu 330 ada. 30 parsel taj 397/1 kapı sayılı 225 Kapı numarasını Bağdat caddesin- den almakla berab?r arsanın Bağdat caddesinde yüzü yoktur.) 3400 255
519—302 Kadıköy. ( Rıhtım boyu) Osmana-ga Mah. Başçavuş So. 53 ada. 9 parsel eski 34 yeni ve taj 1 kapı sayılı 39 M2 ahşap ev. 7000 325
Yukarıda yazılı gayrlmenkuller 10'6 949 Cıınıa günü saat 15 de Milli Emlâk Müdürlüğün leki komisyonda ayrı ayrı açık arttırma İle satılacaktır. İşteki terin nihayet saat 15 e kadar yatıracakları teminat makbuzları ve nüfus ciizdanlarile satış günil komisyona, fazla bilgi iç n. sözü geçen müdürlüğe başvurmaları. (Teminatlar önceden de yatırılabilir.! (7153»
Kanalizasyonla Su almak istiyenlere
İstanbul Sular İdaresinden:
t '1/947 tarihinden bu İlânın gazetelerle neşredildiği tarihe kadar ana su borusu geçmeyen sokaklardaki gayri menkullerine su almak İçin yazı İle müracaat edenlerden bina başına en çok 8 metre boru İle su alabileceklerin istekleri aşanda yazılı şartlarla yerine getirilecektir.
1 — Şebeke temdidine sipariş edilen boruların tesellümünden sonra başlanacaktır. îlk partinin yakında sevkedtle-ceği fabrikadan bildirilmiştir
2 — Tesellüm edilecek her partiden umumi ihtiyaca tahsis edilen miktar ayrıldıktan sonra bakiyesi şebeke temdidinde kullanılacaktır.
3 — Mahalle halkının toplu olarak müracaata üzerine şehir meclisi ve yönetim kurulunca yapılması tekarrür eden işler buruların tesellümünü ve aboneleriyle mukavele akillerini müteakip yapılacak, bunlar ha içindeki toplu ve münferit istekler bu ilânın neşri tarihinden itibaren idareye müracaatla isteklerinden vazgeçmediklerini bildireceklerin müracaat tarihi sıraslyle ve boru mevcudu gözönünde tutularak ıs'af edilecektir.
4 — Toplu müracaatlarda İsteklilerden bir veya bir kaçının su almaktan vazgeçmesi yüzünden bina başına 8 metreden fazla boru düşmesi icap elliği takdirde geri kalanlar şehir ve kasabalarda abonelere s-j satışı hakkmdakl tüzüğün 6 ncı maddesine kıyasen tatbiki kararlaştırılan bu usulden İstifade edemezler. Bunların — evvelce ilân edilen usul gereğince — ana su borusunu ken illeri tedarik etmeleri veya istekliler hesabına idarece boru sipariş edilmek üzere keşif tutarını peşin ödemeleri lâzımdır.
5 — Afâknlıların. Terkos şebekesi için idare merkezin-
de, Elmalı şebekesi için Kadıköy şubesinde müracaat kalemlerinde deftere işlerini kaydet İrip yeni sıra numarası almaları ve müracaat gününde ilk müracaata alt numaraları beraberlerinde bulundurmaları lâsimdir. (7493ı
Dev'et Demiryollan Haydarpaşa I. işletme Müdürlüğünden
İşletmemizin Anadolu taraf Banliyö trenleri İle ana hat yolcu tren tarifeleri 10 949 tarihinden itibaren değişecektir. Fazla malûmat .'istasyonlardan alınabilir.
Keyfiyet Sayın halka İlân olunur, '74101
6 — Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmayacaktır.
7 — Bu İşe ait şartname (S,—) lira mukabilinde Bankamız muhasebe müdürlüğünden temin edilebilir,
8 — Bu işe alt bilcümle Djviet ve Belediye vergi ve resimleri, Noter ve harç masrafları ve bunların zamları i$i alana ait olacaktır.
9 — Banka ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine
vermekte serbesttir. (6948)
Bayındırlık Bakanlığı İstanbul Yollar Birinci Bölge Miıdiirliiğiiden
/ Öğrenci Kaıydı
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
Hususî Erkek Lisesi Mü ürlü ünden
Bayındırlık Bakanlığı Yollar 4. cii Eölge Müdürlüğünden
1 — Ankara - İstanbul yolu o + 400 - L 4- 380 ve Ankara - Kırşehir yolu o ■+■ 300 - 3 -- 430 Kim, leri arasında yapılacak beton asfalt kaplama İşi kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin muhammen bedeli 336815 Hra olup geçici güven akçesi 25262 liradır
3 - Eksiltme 6 '6 949 pazartesi günü saat 16 da Etlik yolu üzerinde bayındırlık garalında bölge müdürlüğü binasında müdüriyet odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
4 — Bu işe alt keşif ve şartnameler tatil günleri hariç her gün bölge müdürlüğünde görülebilir,
5 — isteklilerin ihaleden ve tatil günlerinden hariç 4 gün evvel bölge müdürlüğüne müracaatla yeterlik belgeleri almaları lâzımdır.
8 — Teklif zarflan ihale saatinden bir saat evvel komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır.
7 — İsteklilerin usulüne göre müracaatları ve postada vuku bulacak gecikmelerin nazara alınamıyacağı Hân olunur. 7118
Bayındırlık Bakanlığı Yollar 4. cü Bölge Müdürlüğünden
1 — Bölgemizin muhtelif inşaatlarında kullanılmak üzere muhtelif kuturlarda 30438 kilo betonarme çubuk demiri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin muhammen bedeli 17605 lira 74 kuruş olup geçini güven akçesi 1321 Uradır.
3 — Eksiltme 8 6 '949 pazartesi günü saat 15 de Etlik yolu üzerinde bayındırlık garajındaki müdürlük odasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
4 — Bu işe ait keşif ve şartnameler tatil günleri hariç her gün Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Teklif zarfları ’hale saatinden bir saat evvel komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır,
6 — isteklilerin usulüne göre müracaatları ve postada vuku bulacak gecikmelerin kabul edllemyleceğ! ilân clunur. 7117
Aşağıda isimleri yazılı tezgâhlarla atölye malzeme ve avadanlıkları hizalarında yazılı muhammen bedeller üzerin len İhaleleri ayrı ayrı yapılmak suretile açık eksiltme ile satın alınacaktır.
Cinsi Muhammen Bedeli Lira Geçici teminat Eksiltme günü Saati
Lira Kr.
2 adet AslUlen kazanı 1600 120 00 16 6 949 10
2 • Demir testere tezgâhı 2800 210 00 10.88
2 ■ Mada makkap tezgâhı 3200 240 0Ü 11
2 ■ Plânya tezgâhı 10000 75Ö 00 14.30
2 » Torna tezgâhı 14000 9.10 00 » 15
2 » Elektrojen grubu 14000 910 00 10
İsteklilerin bu İşe ait list» ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Dairede görerek
htualaıında yazılı, geçici temin»- makbuzları ve 949 yılı Ticaret Odası belgelerim hâınüeıı be-
UrHlen gün ve saatte İstanbul «alala Perçemli sokak Cemaat Handaki Yollar 1, nci Bölge Mttdüriugü binasında bulunma arı ilân olunur. (7501)
Okulumuz 1949 - 1950 öğ-etlm yılı hazırlık sınıfı İçin gerek yatılı ve gerekse günd'ızlü öğrenci kaydına başlanmıştır. Yazılmak isteyenlerin bir fotoğraf ve ilkokulda h-r sınıfta kazandıkları notlan gisteren karne veyahut okul idaresinden tasdikli kayıt örneklerlle en ğeç 8 Temmuz 1949 tarihine kadar müdürlüğümüze başvurmaları, daha fazla bilgi ediıımek isteyenlerin, müracaatlarında tafsilât ül'.hMıt'ıaı-^vıniB verilir. Gag—^ESEMEAtânfcirFFıîTATIM!
—— ACELE İŞ TEKLİFİ —T
Cazip ve kârlı bir işte çalıştırılmak üzere orta ve İlse I tahsilli genç ve müteşebbis' elemanlara ihtiyaç vardır, ts- I tekillerin bir hafta zarfında saat 16 dan 13 e kadar Emin - I önü Ak Osman Han No. 10/İt e müracaatları,
40 ton pirina yağı alınacak
Sümerbank İstanbul Satınalma Müdürlüğünden
Defterdar Fabrikamız iskelesinde teslim şartile 40 ton Pirina yağı alınacaktır.
Yağların sabunlaşma sayısı 190 dan aşağı olmayacak tortusuz ve her rurlü gayri safiyetten ârl bulunacaktır. Boş variller Defterdar Fabrikası tarafından verilecektir.
Bu işin geçici teminatı 5.000,— liradır.
Tekliflerin. en geç 8 Haziran 1949 çarşamba akşamına kadar birer kiloluk nümune ile birlikte zarfların üzerinde 'Pirina 30i işareti yazılı olarak Galalada Bankalar caddesinde Sünıerbank binasında kâin Müdürlüğümüze verilmesi.
Müdürlük (haleyi yapıp ya pmamakta veya dilediğine yap-makta serbesttir. (1400»