1945 Nisan etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1945 Nisan etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


Belediye ve özel idare memurlarına yarın ikramiye maaşları ödenecek
ANNELER, D KKAT!
ÇOCUĞUNUZUN DİNÇ ve GÜRBÜZ OLMASI İÇİN
TOZFATiN ZAMBO
İle besleyiniz,
KALSİUM, FOSFAT ve VİTAMİNLİ gıdalardan hazırlanmıştır.
Sene 27 — No. 9523 — Fiati her yerde 10 kuruştur.
PAZARTESİ 23 Nisan 1945
Sahibi: Necmeddin Sadak — Neşriyat müdürür Hikmet Feridun Es — AKŞAM Matbaası
Sulh ve emniyet pamuk
ipliğine bile bağlanmıyor
YENİ TÜRKİYE
Bugüne kadar, bütün harb borunca. devlet adamları tarafından ortaya atılan, düşünceye göre, harbde zafer nasıl üç büyük devlet arasında cephelerde iş birliği sayesinde kazanıidıysa, harbden ponra sürekli bir sulh da gene üç devlet arasında siyaset sahasında anlaşma, uzlaşma ve beraberlikten doğacaktır. Milletler arasında sulhu ve emniyeti korumak için ne yapılırsa yapılsın, üç devlet birlik olmaz, aniaşma kalmazsa sürekli bir sulh elde edilemez.,.
Bu düşünceye göre harbden sonra sulhun devamı, her tedbirden fazla. İngiltere - Amerika -Sovyet Rusya münasebetlerinin bugünkü şekilde sürüp gitmesine bağlıdır.
Hiç şüphe yok ki harbi birlikte kazanan, yeni dünyayı da birlikte kuracakları umulan bu üç devlet, harbden sonra da ortaya çıkacak bütün meselelerde anlaşırlar, hiç bir menfaat ayrılığı ile çarpışmazlar, içlerinden hiç biri kimsenin hakkını çiğnemeye kalkışmaz, üçü de hep aynı şekilde düşünür, aynı şekilde hareket ederse dünya bir daha harb yüzü görmez ve sıkıntı çekmez.
Fakat bu bir hayaldir. Aynı düşman karşısında, zafere kadar süren birlik ve beraberliğin harbden sonra da aksamaması için Avrupamn, Amerika Birleşik -Devletleri, yahut İsviçre Kantonları gibi toplu ve tekparça bir dev’et kurmuş olmaları gerektir. Bu sonuçtan henüz çok uzaktayız. Avrupadâ. daha bugünden sürtüşen menfaatler göze çarpıyor. Daha şimdiden nüfuz bölgeleri düşünülüyor, henüz Mihverin tabinle açıkça «Hayat sahası» adı verilmeyen ülkeler üzerinde çeşit çeşit haklar ileri sürülüp acele hazırlıklar yapılıyor.
Bugün için manzara büsbütün başka olsa da üç büyük devlet arasında sürekli tam birlik havası estiğine inansak ve ilerisi için hiç bir ayrılık alâmeti sezmesek dahi siyasetleri, menfaatleri, insanların ve milletlerin hayatı hakkında görüş ve düşünüşleri, tarih ve coğrafyları bu derece ayn olan üç devletin, sulhu korumak için ebediyen birlik kalacaklarına güvenmek çocukluk olur. Siyaset tarihinde şimdiye kadar böyle bir olgu görülmemiştir. şimdiden sonra görüleceğini belirten tek sebep yoktur.
Bunun içindir ki bu harb sonunda sulhu ve emniyeti korumak için yalnız üç devlet arasındaki birliğin yetmiyeceği düşün-Cesile Milletler arası bir Kurul hazırlanıyor, bu Kurulun eski Milletler Cemiyetinden daha yetkili. daha sözünü geçirir bir mekanizma olmasına çalışılıyor
Fakat tuhaflık şuradadır ki geçen sen eki Dumbarton Oaks ve iki gün sonra toplanacak San Francisco konferanslarında bu milletler arası emniyet Kurulunu hazırlıyanlar ayni yanlış noktadan hareket ediyorlar: Kurulacak emniyet teşkilâtı, ancak üç devletin beraberliği ve iş birliği ile başarılı olabilir, diyorlar.
Mantığa uymayan nokta buttur: Ya, üç devletin beraberliği sulhu ve emniyeti korumaya yeter, yeni bir milletler arası Kurula ihtiyaç yoktur. Yahut, üç devletin iş birliği, sulh ve emniyeti korumaya yetmediği İçin f milletler arası teşkilât kuruluyor. Şu halde bu teşkilâtın, üç devlet iş birliğinden müstakil olarak harekete geçmesi, herhangi bir tecavüz karşısında «otomatik» şekilde işlemsei lâzımdır,
Harb bitip herkesin niyet ve hedefleri belli olmadığı İçin henüz birbirlerinden çekinen büyük devletler, yarınki sulh ve emnl-Îreti hem kendi aralarındaki an-aşma ve İş birliğine, hem de milletler arası geniş bir Kurula bağlamak yolunu tutmuşlar, bundan dolayı yeni projede, dünyanın en büyük garabetine düşmüşlerdir. Meşhur oy meselesi bundan ileri geliyor.
Bilindiği gibi, yeni Kurulun Konseyinde, yani îdare Meclisinde on bir devlet bulunacaktır. Bunlardan beşi (Amerika. İngiltere, Sovyet Rusya, Çın, Fransa) hiç değişmeyen, sürekli üyelerdir. Geri kalan altı üye. öbür devletler arasından, iki yılda bir değişmek üzere seçilir.
Sulhu ve emniyeti bozan, tecavüze kalkışan bir devlet hakkında zecri tedbirlere, askerî harekete ancak bu Konsey karar verebilir. Fakat Konseyin, çoğunlukla vereceği bu kararlarda beş büyük devletin ittifakı şarttır. Demek oluyor kİ büyük devletlerden biri başka' bir memlekete tecavüz ederse, ona karşı hiç bir tedbir alınmıyacaktır, çünkü kararda bu devletin kendi oyu şarttır.
Sir Wyndham Deeds bize dair bir kitap yazdı
Kızılordu, Berlinin 16 mahallesini zaptetti
Necmeddin Sadak
(Arkası sahıfe 2, sütun 1 de)
Londra 23 (A. A. )_ Uzun seneler Türklyedc bulunmuş olan Slr Wynd-ham Deeds, yeni Türkiye hakkında, Londrada bir kitap neşretmlştlr.
Muharrir bu ©serinde Türkiye taralından milli hayatın bütiin alanlarında gerçekl&ştlrUyı’ş olan büyük terakkileri anlatmaktadır.
Slr Wyndham şöyle diyor:
Başka milletlerin Şefleri kendi milletlerine Avrupa kültürünün kapılarını kapadıkları sırada Atatürk kendi milletine bu kapıları tamamen açmıştır ve Türkiye İlk Başkanı tarâfin dan gösterilen basiretin faydalarını şimdiden bir çok şekillerde elde etmiş bulunuyor. Eskinin en iylslle yeninin en İyisini böylece birleştirmek, Türk milletine bu harb senelerinin bütün zorluklarına dayanmağı sağlı-yabllecek bir güven, bir İman ve bir istikrar vermiştir.

Rus birlikleri, şehrin merkezinden ancak 16 kilometre uzakta bulunuyorlar
23 NİSAN
Bayram B. Haşan Âli Yücelin nutku ile başladı
Milli Egemenlik ve çocuk bayramı, yurdun her tarafında olduğu gibi şehrimizde büyük bir «evinç ve sıcaklıkla kutlanmaktadır. Bu sabah saat dokuzdan İtibaren Bayezit meydanı. istanbulun dört tarafından gelen çocuklarla dolmağa başladı. Tam saat onda Eminönü kaymakamı B. Baha, kısa bir hitabe ile çocuklara bayramlarını kutladı, İstiklâl marşı, direğe bayrak çekmek suretfle törene başlandı.
Ekonomi profesörü B. Zühdü İlhan, verdiği demeçte, bugünün yüksek mânasını belirtti ve milli dâvaların başında çocuk ve ilk öğretim dâvası, bulunduğunu söyledi. Müteakiben Çocuk Esirgeme Kurumu adına B. Veli Orhan İle dört talebe çocuk söz alarak bayramın önemi üzerinde dur dular, saat on birde alay, Bayözltten Taksime hareket etti ve Cumhuriyet
âbidesine çelenkler kondu. Bu sabah Divan Yolundaki Çocuk kütüphanesinden hareket eden grup da Oülha-ne parkına giderek Atatürklin heykeline çelenk koymuştur.
Beyoğlu cihetindeki okullar talebesi de Taksim mej’danında toplanmışlardır. Saat 11 de kaza kaymakamının nutkıyte törene başlanmış, İstiklâl marşı söylenmiş. Âbideye Cuhmurlyet Halk Partisi, Halkevleri, Çocuk Esirgeme Kurumu ve muhtelif kurullar namına çelenkler konmuştur.
B. Haşan Âli Yücelin nutku
Ankara 22 — Çocuk Haftasını MI111 Eğitim Bakanı 8. Haşan Ali Yücel bugün, saat 13,20 de radyoda aşağıdaki nutukla açmıştır:
«Sevgili Yurttaşlarım;
(Arkası sahife 2, sütun 4 de)
AMERİKALILAR RUSLARLA BİRLEŞMEK ÜZERE LEİPZİG DOĞUSUNDA İLERLİYORLAR
Çekoslovakya içinde ve Münih istikametinde Amerikan ilerleyişi devam ediyor
Londra 23 (B.B.C.) — Birinci Amerikan ordusu Dessau şehrinde evden eve savaşarak İlerlemektedir. Amerikan birlikleri Lelpzlg'ln doğusunda Muide ırmağını geçmişler ve Ruslarla birleşmek. İçin İlerlemekte bulunmuşlardır. Lelpzlg civarında 18,000 Alman askeri esir edilmiştir.
Chemnltz ve Bayrouth mıntakala-rmda Amerikalılar, Çekoslovakya dahilinde akmağa devam ediyorlar. Tu-na’nın ötesinde bir köprübaşı kuran yedinci Amerikan ordusu Münlch ve Avusburg’a doğru İlerliyor.
Stuttgart'ı zapteden birinci Fransız ordusu, Konstans gölünün doğu sahiline varmış, 10,000 esir almış, Karaor-manda birçok Alman birliklerini çember içine almış, Zlgmarlngen şehrini de zaptetmlştlr. Birkaç gün evveline kadar mareşal Petaln He arkadaşları bu şehirde bulunuyorlardı,
şimalde Montgomery orduları Bre-! men İle Hamburga hücuma hazırlan-' makta ve Elbe nehri boyunca toplanmaktadırlar. Emden limanına yürüyen Polonya askerleri, bu civarda bir kampta bulundurulan İki bin PolonyalI kadını kurlarmışlar dır. Bıı ka-
dınlar, geçen sene Varşuva savaşlarına Iştlrâk etmişlerdi.
Londra 23 (AA.) — Alman paraşütçüleri, Oldenburg'un 9 kilometre batısında bulunan Küsten kanalının kuzeyindeki KanadalI kıtalara karşı taarruzlarına devam etmişlerdir. Buna rağmen, KanadalIlar hatlarını muhafaza ve köprübaşılarmı da genişletmeğe devam etmişlerdir.
Londra 23 (A.A.) — Keşif pilotlarının haber verdiğine göre, birçok Alman kollan, Müttefik kuvvetlerinin büyük kısmı blrlbirlerlyle birleşmeden önce, Güney Almanyanın «Kale dağ- 1 larına» doğru hızla yol almaktadır.
Londra 23 (A.A.) — Müttefik kuvvetleri Münih şehrine 50 mil mesafeye kadar yaklaşmışlardır.
Londra 23 (AA ) — Sürati-? Hediyen birinci Amerikan ordusu kuvvetleri dün 515000 Almanı esir etmişler-' dlr.

Londra 23 (B.B.C.) — Alman başkentinde Nazi İdaresi son saatlerini yaşamaktadır. Sovyet resmi tebliği, Kızılordunun Berlin varoşlarından 18 sini ve Berlin civarında beş şehri zaptettiğini bildirmektedir. Almanlar, başkentlerini müdafaa İçin ellerinde bulunan bütün kuvvetleri savaşa sürmektedirler. Askeri okullar kapatılmış, öğrencilerle öğretmenleri savaşa sürülmüştür. 15 yaşından 65 yaşına kadar olan bütün erkekler seferber edilmişlerdir. Berllnde mevcut bütün uçaksavar toplar, şimdi tanksavar vazifesini görmektedir. Ruslar. Almanların şiddetli mukavemetine rağmen, bütün engelleri kaldırmaktadır ve Almanlar» darbe üstüne darbe İndirmektedirler. Rus birlikleri Berlin şehrinin merkezinden ancak sekiz kilometre uzakta bulunuyorlar. Hattâ Alman membalarından, gelen haberlere göre, Ruslar, Berlinin merkezine sekiz kilometreden daha yakın bir mesafede bulunmaktadırlar. Berllnln İçinden top sesleri İşitilmekte ve şehrin merkezine Rus gülleleri düşmeğe devam etmektedir. Berlin semalarında Rus ve Alman pilotları arasında şiddetli muharebeler cereyan etmektedir.
Başka Rus birlikleri Dresden İle Berlin arasında on şehir zapteyjemlş-ler ve Lelpzlg şehrine 40 kilometre mesafeye yaklaşmışlardır. Rus ve Amerikan birleşmeleri beklenmektedir. Bu birleşme vaki olduktan sonra müşterek bir demeç İlân edilecektir.
Londra 23 (A.A.) — Rus tankları Berllnln mahallelerinden olan Bran-denburgen’e 8 kilometre mesafeye gelmişlerdir. 24 Saat İçinde İşgal edilen 16 mahalleye Rus kuvvetleri batı istikametinden girmişlerdir. Şimdi Rus birlikleri şehrin merkezine doğru ileri hareketlerine devam etmektedirler.
Merkezde İki kuvvetli Rus kolu şehri çevirmekle tehdldetmektedlr.
Bu iki çemberden birincisi şehrin merkezinde, diğeri İse birinci çemberin dışında kapanmak üzeredir.
Rus topları Alman müstahkem noktalarını devamlı surette ateş altında tutmaktadırlar.
Birçoğu ölü olmak üzere 8000 Alman esir edilmiştir.
En şiddetli muharebeler Welser -See civarında cereyan etemktedlr. Berllnln bir mahallesi olan bu mınta-kada en kanlı muharebeler olmaktadır.
Berlin üzerine yapılan harekâta Polonya kuvvetleri de lştlrâk etmektedirler.
Berllne gelen bütün yollar kesilmiştir.
Berllnlllcr 50 saattir sığınakta yaşıyorlar. Birkaç güne kadar yalnız Berlin dolaylan değil, belki bütün Berlin - Dresden koridorunun Müttefiklerin eline geçeceği beklenmektedir.
Sotkholmdan gelen haberlere göre, şehirde panik hüküm sürmektedir. Ntızllcr arasında bir İntihar salgını almış yürümüştür.
Londra 23 (AA.) — Berlin sokakları süratle ilerllyen Müttefik tanklarının gürültülerlle sarsılmaktadır. Muharebeler bütün şlddetlle devam ediyor. Üç milyonluk şehir halkı dehşet İçindedir.
İleri Rus birlikleri Berllnln 18 dış mahallesini ellerine geçirmeğe muvaffak olmuşlardır.
Berlin. Rus toplarının şiddetli ve sürekli ateşi altındadır. Bombalar şehrin merkezine yağmaktadır.
Berlin ile Stokholm arasında telefon kesilmiştir.
Mûskava 22 (A.A.) — Yan resmi kaynaklardan bildirildiğine göre, Sovyet kıtaları kuzey doğuda Berllne giden unter der Llnden şosesi istikametinde ilerlemektedirler. Sovyet kıtaları, Berllnln etrafını çevrellyen Ringbahnef demiryolunu şimdiden kesmiş bulunuyorlar.
Nevyork 22 (A.A.) — Henüz teylde-dllmlyen bazı haberlere göre, Rus kıtaları Potsdam'a girmişlerdir.
Londra 23 (AA.) Harb muhabiri-j nln bildirdiği fakat henüz teyldedll-1 miyen haberlere göre Rus kuvvetleri ile Amerikan kuvvetleri arazındaki mesafe 20 kilometredir.
Tanımadığımız meşhurlar Edebiyatımızda «‘Üstad» diye andığımız «en büyük his şairi» Recai Zade Ekrem
Hayatı, hususiyetleri, çalışma tarzı, zevkleri, hâtıraları ve hususî mektupları.
Pek yakında bu yazı serisine başlıyoruz.
Molotof Vaşingtonda
Ûç Dışişleri Bakanı konferansı başladı
Vaşington konferansında halledilmesine çalışılacak olan zorluklar
Vaşlngton 23 (AA.) _ Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı M. Molotof bugün, uçakla Vaşlngtona gelmiştir.
M. Molotof u, M. Stettlnlus İle İngiliz, Sovyet ve Amerikalı resmî şahsiyetler karşılamıştır.
Londra 23 (B. B. C.) - ~
Truman, dün akşam Vaşlngtona gelen Sovyet Dışişleri Bakanı B. Mo-lotofu kabul etmiştir İngiliz. Sovyet Birleşik Amerika Diş Bakanları. A-merlka Dış Bakanlığında toplanarak müzakerelere başlamışlardır.
İngiliz, Amerika ve Çin murahhasları, perşembe günü San Francisco konferansında beyanatta bulunacaklardır.
Halli gereken zorluklar
Londra 23 (A A.) — Obsever gazetesinin San Francisco muhabiri yazıyor.
Dünya güvenliği hakkındakl konferansın beş altı haftadan daha az süreceği zannedilmektedir. Demek ki, konferans, önceden tahmin edildiğin den daha az sürecektir. Fakat, ümit edildiğine göre, büyük devletler arasındaki belli başlı fikir ayrılıklarından bazıları, konferans başlamadan, önce. Vaşingtonda. Molotof ile Eden tarafından bertaraf edilecektir.
Halledilmesi gereken başlıca mesele. büyük devletler tarafından talep edilen denetleme vaziyeti, Atlantik beyannamesinin, bütün devletlerin eşitliğini ve egemenliğini İleri süren demokrasi prensibi İle uzlaştırmaktır. Bundan başka, her büyük devletin, komşusu olan arazilerin himayesini sağlamak İçin, imzaladığı bölge anlaşmalarının genel güvenlik anlaşma larına uydurulması da lcabeder.
New-York ve Londra’da endişeler
New-York 23 (A.A.) — New-york Times gazetesi, üç büyük devlet Dış
Bakanlarının gelecek konferansından bahsederek diyor ki:
Güçlüklerin ve halledilecek meselelerin — bilhassa Polonya meselesi — çokluğu dolayisile bazı endişeler belirmektedir. Filhakika Moskova hü-
Rır-lcnn R ı nrnıeaıecur. turasına MOSKOVB n«-ı VaXtnıa kûmetl’ Birleşik Amerika. İle Büyük Brltanyanın tanımadığı Varşova hü-kûmetlle bir İttifak antlaşması imzalamış bulunuyor. Fakat Muzaffer büyük devletlerin, Vaşingtonda seri halinde yapılacak konferanslarda, aralarındaki İhtilâfları halledememeleri tasavvur edilemez.
Londra 23 (AA.) — Siyasi yorumcular Moskova ile Lublin arasında dostluk ve karşılıklı yardım antlaşmasının İmzalanmasını. San Francisco konferansı arifesinde tehlikeli bir kara bulut olarak va'iflındırmağn mütemayil görünüyorlar.
Bununla beraber, önümüzdeki Va-şlngton müzakerelerinde Polonya me selesini bir hal tarzına bağlamak I-çln yapılacak teşebbüslerin muvaffakiyetle neticeleneceği ümidi devam ediyor. İngiliz, Amerikan ve Rıı= Dış Bakanlarile Müttefikler anva Pnl-n-ya komisyonu. Sovyetler BlrlISİIe Müttefikler arasında, Yalta kararlarının tefsirinden doğan şimdiki fikir ihtilâflarını birlikte !ncellvec(klerdlr.
B. Truman konferansı bir nutukla açacak
New-York 23 (A.A.) — çarşamba günü, mahalli saatle 18.30 da Başkan Trumanın bir söylevile açılacak olan San Francisco konferansının İlk genel oturumu takriben bir saat sürecektir.
Konferansın geçici başkanı, kısa bir ahoş geldiniz» söylevi verecektir.
İkinci genel oturumda da M. Molotof İle M. Soongun bir söylev verecek lerl muhtemel sayılmaktadır.
Günler Geçerken
Pravaz’a saygısızlık
Acaba Fransada Pravaz'jn bir heykeli yapılmış mıdır? Yapılmamışsa kederederim ve bunu önüne gelene heykel dikilen o memleket için bağışlanmaz bir savsaklık sayarım. Hattâ dalın ileriye gidebilirim, Paravaz'ın heykelini her ülkede insanlık adına yükselmiş, resmini okul kitaplarında yer almış, şöhretini kafalara işlemiş bile görmek isterim. Bir çoğumuz: «Peki diyebiliriz, şu Pravaz jia kimdir? Sanatkâr mdır, filozof mudur, bilgin veya devlet adamı mıdır? Yoksa bir mucit ve kâşif midir? Hizmeti ne olmuştur? Biz tanımıyoruz!» Kendini tanımayız ama her halde şimdiye kadar çok kere minimini, küçücük, ’ tertemiz muhakkak faydalanmışadır. Bugünkü dünyada hiç bir medenî ve yan medenî yoktur kİ Pravaz’a şifasını, belki de hayatım borçlu olmasın. Vahşiler bile medenîler elinden o icadı tanımışlar ve sihirli tesirine şaşıp kalmışlardır.
Pravaz = hepinizin bilmesi lâzım geldiği gibi — enjeksiyon şlrlngasını ve ortası delik iğnesini keşfeden Fransız hekiminin adıdır, teat aşağı yukarı bir asırlıktır; fakat hiç bir İcat yüz yılda hemen hemen şeklini hiç değiştirmediği, üzerine fazla bir hüner ve marifet eklenmediği, yani basitliğile, Iptidailiğlle kaldığı halde onun kadar işe yaramamış ve iş görme çevresini gene onun kadar genişletenıemiştir Günün baştedavlsi bin bir çeşit ilâç ampulleri sarfedilerek Pravaz şlringasile yapılmıyor mu? Bazı defa bu şırınga sayesindedir kİ kâfurulu ve kafeinli yağlan doğrudan doğruya derimizin altından vücudumuza yedirip kanımıza bir lâhzada karıştırarak tam ınânasile canımıza can katıyoruz... Kanımıza kan kattığımız, tilüyü dirilttiğimiz de çoktur.
Nihayet sürat ve konfor sağlayan lokomotif, ampul, telefon gibi icatlar ve mucitler hakkında okul kitapları malûmatla, hayranlıkla doludur. Bize sükûıı, sağlık, şifa, hayat veren o basil âletin mucidlni ise kimse tanımaz Nankörlük etmeseydik hei hastanenin kapısı önünde Pravaz'm bir büstü olsun bulunurdu!
Refik Ha!id Karay
icadından
>1
sanıic 2
23 Nisan 1945
SÖZÜN «ELİŞİ
Tıraş bıçağı hilekârlan
Son derece asabi (rian bir arkadaşım beni görünce çıldırmak derecelerine pek yaklaştın bir hiddeti*: «Yaz Mirîm, diye bağırdı, yaz! Bundan daha iyi bir tıraş mevzuu olnmnz! Külle-nılmış tıraş bıçaklarım toplayıp Kadıköy tarafındaki bir fabrikada biledikten sonra yeni anıbalâj-lara koyup memlekete »on giren mallar arasında çıkmış gibi kullanılamamışları kaça satıyorlaıufl o fiatle satıyorlar. Geçen gtüı 90 kuruş verip bir paket aldım. Adamın goril önünde açıp bıçakların daha yeni bilendlğini gözüne «tıkarcasına gösterdikten sonra: «İstediğin parayı veriyorum ama bana yutturdun zannetme! Yaptığınız rezalettir!» diye bağırarak çıktım gittim. Çok rica ederim, şunu yaz, rezaleti bütün kâinat duysun!» dedi ve her halde kullanılmış tıraş bıçağını yeni diye satan mağazadan çıktığı gibi yine hiddetle çekilip gitl.
Dürüstlüğe aykırı bir hareket karşısında ateşe dokunmuş sinema filimi imişçesine parlayan bu namuslu vatandaşın hiddetini, tıraş bıçağı kullanan bütün vatandaşların hiddeti olduğu için aynen buraya naklediyorum, Daha dün 120 kuruş verip aldığım bir paket tıraş bıçağı baştan aşağı paslı çıktı. Arkadaşımın Kadıköy tarafında bulunduğunu söylediği fabrika (f) bu kim-bilir kaç kere kullanılmış traş bıçaklarını bilemeye olsun lüzum görmeden sadece paslarının üst tasımlarını almakla yetsinmiş, pasın altında kalan siyah lekeleri çıkaracak kadar hünerini Ueri götüremediği için âdi bir taklitten ibaret ambalfıjlara tenekeleri sarıp ikinci defa satışa çıkarmıştı!
Tıraş bıçağı darlığında kullanılmış tıraş bıçakların] bir takım kimyevi usullerle temizleyip, bileyip tekrar işe yarar hale koymak aklın kabul edebileceği bir iştir. Fakat bunları yeni İmişler gibi, hele eski fişlinden daha pahalıya satmak aklı yerinden oynatacak bir hilekârlıktır. Arkadaşımın hiddeti onun İçin bana hiç garip gelmedi. Ayni hiddeti bu dalâvereyl takibe memur olanlardan bekliyoruz Şevket Rado
Sulh ve emniyet pamuk ipliğine bile bağlanmtyor
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
Tecavüzler ve harbler hep, büyük denilen devletlerden çıktığına göre, yeni kurulacak teşkilât tecavüze asla engel olanuyacak-tır.
O halde bu milletler arası Kurul, bu kadar zahmet ve didişme ile, kime karşı hazırlanıyor?
Bir küçük devlet, bir büyük devlete, yahut bir başka küçüğe tecavüz edecekse, o zaman Konsey harekete geçecek, zecrî tedbirlere. hattâ o memlekete karşı hava kuvvetleri ve ordular göndermeye karar verebilecektir
Fakat, Avrupa haritasına bakınca, tecavüze kalkışacak bu küçük devletin hangi cesaretli kahraman veya deli olduğunu kestirmek güçtür
Böyle olabileceğini de farzede-lim. Bir büyük devlet, meselâ Amerika, bir küçük devleti — diyelim Hollandayı — Almanya-ya tecavüze teşvik etse, ve Hollanda mütecaviz olsa, Konsey bu küçük devlete karşı de harekete geçmek kararını veremez, çünkü kışkırtıcı Amerikanın Konseydeki «Veto» hakkı, Hollanda aleyhine dahi her türlü zecri tiedblre engel olmaya yetecektir.
Bu asırda harb. motörlü silâh, uçak ve bol malzeme demek olduğuna göre hiç bir küçük devlet, bîr büyüğe dayanıp yardım görmedikçe tecavüze kalkışamaz. Bu suretle tecavüze kalkışan bir küçük devlet hakkında dahi, Emniyet Konseyi zecri tedbir karan veremlyecektir, çünkü her küçüğün arkasında, onu koruyacak ve onun lehinde veto hakkını kullancak bir büyük devlet bulunacaktır.
Oy meselesi bugünkü şeklinde kalırsa dünya sulhu ve emniyeti pamuk İpliğine bile bağlanmıyor demektir.
Bu şartlar İçinde, yani tecavü-
Mussolini endişede
kalyanın kuzeyinde son bir mukavemet gösterilecek imiş
Bern 23 (A-A.) _ «La Sul&sf^ gazetesinin yasdığına göre. Mussolini, askeri vaziyetin vc-hamet k&sbetmesl neticesinde hükümetin taklbadaccğl siyaset hakkında esaslı kararlar almak üzere, Büyük Faşist konseyini toplamıştır.
İtalya yarım . adasının kuzeyinde son bir mukavemet gösterileceğinden İsrarla bahsedil inektedir Söylendiğine göre, bu hususta mühim haarhk-J&r yapılmak üzeredir ve son müdafaa bölgesi Alplardan Avusturya hududunda Belluno yak! nine, kadar u-zanan bir sahayı kapliyiicn.ta.ir. -
Okinava muharebesi
Londra 23 (AA.) — Müttefik birlikleri Okinava adasının batısında İki ufak adaya daha çıkmışlardır.
ze karşı verilecek herhangi bir kararda büyük devletlerin İttifakı şart olunca, kîmln emniyeti kime karşı ve nasıl korunacak? Hakikatte, Kırım uzlaşması, eğer San Franclsco'da değişmezse, b!r avunma ve avutmadan lba-rettir,-
Büyük Devletlerin ebedî anlaşma ve uzlaşmasına, yani teker teker herkesin iyi niyetlerine bağlı bir emniyet, bir saman alevidir, Milletler arası emniyet Kuruluna. bundan dolayı lüzum görülmüştür. Fakat bu Kurul, faydalı olabilmek İçin, her türlü tecavüze karşı, bu tecavüz kimden gelirse gelsin, derhal ve otomatik surette harekete geçeck bir milletler arası mekanizma olmalıdır.
Bu İmkân nasıl elde edilebilir? Bu noktayı ayrıca İnceleyeceğiz, Necmeddln Sadak
Sarıyerde çifte yaralama
Mehmet Ali bir çocuğu ve kendisini yakalamak isteyeni bıçakladı
Dün akşam üzeri Sarıyerde Ikk yaralama vakası olmuştur, Bariyerin Demirci köyünde oturan tnetolulu Mehmet Ati adında biri, Kendlslic a-lay eden Osman isminde bir çocuğu bıçakla muhtelif yerlerinden yaralayıp kaçma}; üzere iken Hakkı adında biri kendisini yakalamak İstemiş, Mehmet Ali bu sefer bıçağile Hnkkı-yı da bir kaç yerinden yaraladıktan sonra ortadan «ovuşmuştur.
Her iki yaralı tedavi altına alınmış, mahalli Jandarması tahkikata el koymuştur.
İzmir at koşularının neticeleri
İzmir 22 — İlkbahar at yarışı arının sonuncusu olan bugünkü beşinci koşuda şu neticeler alınmıştır: BLrincl koşuda Fettan birinci, ikinci koşuda Yung birinci, Venüs İkinci, Umurbey üçüncü geldiler. Müşterek bahis ganyana 100, 150, pl&seyc 340 kuruş verdi. Üçüncü koşuda Sülün birinci, E-ralne ikinci, Pan üçüncü oldular. Müşterek bahis ganyana 125 kuruş verdi. Dördüncü koşuda Çağhyan birinci, Donjuan İkinci. Maşallah ü-çüncü oldular. Müşterek bahis ganyana 100, pliseye 100, 195 kuruş verdi. Beşinci koşuda Davalaclro birinci. Savaş İkinci geldiler. Müşterek bahis ganyana 130 kuruş verdL
Haftanın İkinci ve dördüncü koşulan arasındaki çifte bahiste Yung -Çnğlıyan kombinezonu 280 kuruş, dördüncü koşu üzerindeki ikili bahiste ise Çağhyan - Donjuan kombinezonu 300 kuruş verdi,
20 nisan pazar gününden İtibaren Ankara İlkbahar at yarışları bağlıyacaktır.
Muhtar Makedonya ordusu silâhlarını teslim ediyor
Atina 23 (AA.) — Besni haberlere göre, muhtar Makedonya ordusunu teşkil edenler dağılmağa ve silâhlarım bırakmağa başlamıştır. Bu gibiler, silâhlarını İiıgilİzlere teslim ettikten sonra, evlerine barklarına gön deriliyorlar. Dün, silâhlarını teslim etmek Üzere Gûtımenltzaya ve Florl-naya gelem yüz elli kişinin İtiraf ettiğine göre. MakedonyalI taburlar, Ohrana adındaki Bulgar teşkilâtı ve Yunan komünist partisi tarafından sevk ve idare edilmektedir.
Yugosîavlar Susak limanını zaptettiler
Londra 23 (B.B.C.) — Mareşal Tito kuvvetleri, Adriyatik denizinin başlıca limanlarından biri olan Susak'ı kurtarmışlardır. Susak’), Fiumeden bir nehir ayırmaktadır,
İtalya cephesinde ilerleyiş devam ediyor
Londra 23 (B.B.C.) — İtalya cephesinde gerek beşinci ve gerek sekizinci ordular, Bolonya ötesinde Po istikametinde ilerliyor-]ar. Beşinci ordu. Milâno'ya giden yol üzerinde bulunan Modena’ya yaklaşırken sekizinci ordu da Ferrara’dan üç kilometre uzakta bulunuyor. Müttefik uçakları, kaçan düşmanı şiddetle takibedl-yortar.
Çocuğu boğdular
İki kaatil yakalanarak sorguya çekili?1’’
Ey tipte belediye temizlik İşleri a-mclesinden Şerefin oğlu on İki yaşlarında Güverl, Büibülderesl sırtlarında bir çukur İçinde boğulmuş olarak bulunmuştur.
Hâdiseden îabıta ve savcılık haberdar edilmiş, Adllys doktoru cesedi muayene ettikten sonra morğa kaldırılmasına lüzum görmüştür.
Eyüp zabıtası tarafından yapılan ilk soruşturmalarda otuz yaşlarında kadar iki arkadaşın bu İşle alâkadar olduğu anlaşılmış ve sorgu altına alınmışlardır. Hâdisenin mahiyetinin geç vakit aydınlanması beklenmektedir.
Yenge kaatıli
Kasım paşada Kulaksızda ot w on yengesi Müyesseri üç bıçak darbeslle öldüren tramvay işçilerinden Kemal hakkında savcı Şalın Glirkol tarafından yapılan hazırlık tahkikatı İkmal edilmiştir. Kemal, cflrmümeşbut kanununa tevflknn bugün öğleden sonra birinci ağır ceza mahkemesinde yargılanacaktır.
Vali muavinlikleri
İstanbulda son zamanlarda Üçüncü bir Vali muavinliği İhdas edilmiş, fakat kadroda tahsisat olmadığından başka bir İlin kadrosundan nakil yapılmıştı.
Üçüncü Vali muavinliğin! vekâleten yapan Beşiktaş kaymakamı B. Sabrl Süzer Beyoğlu kaymakamlığına tâyin edilmiştir. B. sabrl bu vazifeye başladıktan sonra üçüncü Vali muavinliğine kimse tâyin edilmlyecek, işler diğer iki muavin arasında taksim olunacaktır.

AŞK oe MACERA ROMANI
Yasan: P Wentworth Tercüme eden: Vâ - Nü Tefrika: No. 6 M
— Ben melek gibi iyi bir kadınsın! — diye haykırdı. — Bunu biliyordum. Biliyordum ki, şayet Istesen muhakkak bir çare bulursun.
Ama.be!, o gece sabaha kadar uyu-yamadı.
Nasıl oluyordu da kendi çocuğu ve Eton’un çocuğu böyle olsun? Böyle coşkunluk içinde ve böyle disiplinsiz. Acaba tabii bir meylin neticesi miydi bu? Yoksa Agatha'nın verdiği tahsil veterblye neticesinde mİ bu hale gelmişti?
Hislerin bu derece şiddeti! Bu kadar egoizmi Ve böyle bir İnat! Bütün bunlar Ama bel i korkutuyordu.
Yatağında düşündü, düşündü. O gece, ona, pek karanlık, pek korkunç ve pek soğuk geldi.
m
Bay Berry:
— Evet efendim, evet. - dedi.
Bu sözleri büyük bir nezaketle söylüyor, mesleki terbiyesini bozmak İstemiyordu.
Fakat giriştiği bu İşten cidden bıkmış ve inanmıştı
Bay George Forsham, masanın yanında oturmuş bazı evrakın altını imzalamakla meşguldü. İmzayı attıktan sonra, avukatın uzattığı kurutma kâğıdı yle mürekkebi kuruttu. Düşünceli düşünceli dudaklarını ısırıyordu.
Uzun boylu, «Ivrl burunlu, yüksek alınlı kupkuru bir adamdı bu. Asli bir tipi vardı; eski bir fotoğraf kadar soluktu.
Bay Berry, gür beyaz saçlarlyle, karınızı teniyle onun yanında tezat teşkil ediyordu. Müşterisi kaşlarını çatıp homur dandiği sırada, o, mesleğinin ic&bettlrdlğl şekilde gülümseyip duruyordu.
Bay Forsham, kalemi yerine bıraktı; avukata dönüp hiddetli bir tavırla:
— Bu teklif kabul edHcmea. - dedi.
Berry:
— TabU. - cevabını verdi.
Forsham kaşlarını daha fazla çattı.
Avukatı dinlemek İstemiyordu, ille kendi konuşmak niyetindeydi.
— Maalesef®,,. Maalesef... Öhö, öhö, öhö... Evi klrahyamıyacağız.
— Ev. o kadar zamandanberl bomboş duruyor.
— Halam Georglna'nm ölümünden-beri... Demek kİ dört sene oldu. Malikânemiz Forsham'ın İki evin! birden kiraya vermek istedim, Bunda evvela hiç müşkülât çekmedim. Bay Bronson eski evi kiraladı. Doğrusu tasdik ederim, fevkalâde İyi kiracıdır. Kendisinden hiçbir şikâyetim yoktur.
Avukat fena halde sinirleniyor, bu gevezelik karşısında çatlıyor, patlıyordu. Zamanı onun İçin kıymetliydi. Mümkün olsa bu adamı buradan Kovacaktı. Fakat meslek terbiyesi mâni... Onun için hislerini gizliyordu.
— Bu İyi kiracınızdan dolayı hIbJ tebrik ederini. - dedi.
Müşteri devamla:
— Malikânemizin yeni evini, Tul-klntıorn İsimli İki matmazele kiraya verdik. Ne çirkin isini değil mİ? Amma pak İyi lnaanalrdır. Onlar da fevkalâde İyi kiracılar. Hürmete lâyık şahsiyetler. Fakat geldiklerinden on beş gün sonra, binanın tekin olmadığım aöyllyorak çıkmak İstediler. İşte, malikânemizin yeni avl hakkında, hortlakhdır, perilidir, efsanesi o günden itibaren ortalığa yayıldı,
(Arkası var)
23 NİSAN
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
23 Nisan, Ankarada Büyük Millet Meclisinin açılmasına, miill devletin kurulmasına tarih olmuş bir gündür, Çocuk Haftası bugün başlıyor. Milli egemenlik İle çocuk, Türk cemiyetinde hal İle İstikbalin kucaklaşmasını ve milli egemenliğin İleri nesillere emanet edilen kutsal bir anlayış olduğunu remzetmektcdlr. Genç Türk devletinin 25 yılı ve Türk çocuğunun İlk yaşları, kıştan sıyrılıp çiçek açmış ağaçların müjdelediği bahara ne kadar mânalı Taslamaktadır? Milli Türk devletinin kuruluşu, Türk milletinin kıştan bahara geçişi. Türk çocuğunun kuşlar gibi cıvıldayışı, onların yeni hayata girişi değil midir?»
B. Haşan Âli Yîlcel, nutkuna devamla, Cenup illerde yaptığı seyahat esnasındaki müşahedelerinden memnuniyetle bahsetmiş ve Cumhur Başkanı ismet İnönü’nün ilk Öğretim dâvası hakkında Ulus gazetesine yazmış oldukları makalenin mühim parçalarını belirterek ve Türk çocuklarına hltabederek demiştir kİ:
«Sizi bu kadar çandan düşünen bir babanın, millet ve devlet başı olarak uğraştığı bir devirde yaşıyorsunuz. Biitiln devlet teşkilâtı, analar, babalar hep sizin İçin ayaklanmış haldedir, Yalnız çocuk olduğunuz İçin değil, lyl yetişmesi düşünülen ve saadeti İçin her tttrlii fedakârlıklar yapılan İnsanlar olduğunuz İçin bahtiyarsınız. Sizin babalarınız btzler dayakla, sopa İle bilmediğimiz dillerde dersler okurduk. Bize oyun oynatmazlar di. Büyük yanında ağzımızı açıp bir söz söyllyemezdlk. Şımarırız diye bayramlarda bile okşayıp öpmiyen sert babalarımız vardı. Hocalarımızın elindeki sopaları bugün size göstersek, blzlerln okullarda öğrenci değil. Ortaçağdaki esir çocukları olduğumuzu zannederdiniz. Sîzlerin bayram etmekte ne kadar haklı olduğunuzu ancak blzler bilebiliriz. Çok çalışın, lyl yürekli, doğru sözlü olun. Milletinizi sevin, Türk olmayı, her şerefe üstün blllıı. Sizin yaşatacağınız Türk 111, bizim yaşadığımız Türk İlinden daha bayındır, daha Üstün, daha da bahtiyar olsun, çocuklarım.»
Çocuk Esirgeme kurumunun mesajı
Ankara 22 (A.A.) — Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkezi, 23 Nisan bayramı münasebetlle yurt çocuklarına aşağıdaki mesajı göndermiştir:
cTiirk Çocukları;
Büyük Cumhur Başkanınuz tçmet İnönü’nün ve Ulu Atamızın sonsuz saadete kavuşturduğu aziz yurdumuzun her tarafında gerçek egemenliğe sahlbolan ulusumuz bugün sîzlere karşı olan sarsılmaz ve kesin güveni ve sevgisiyle öz bayramınızı kutluyor,
Dünyayı kasıp kavuran ateşler ortasında Türke ezelden mukadder olan insanlık ve yurt görevlerini başarmağa çalışan büyük milletimiz yurdun İçinde vo dışında sizin neşe ve sevincinize katılarak heyecanla bayram yapıyor.
Ebedi Şefimiz Atatürkün ve Milli Şefimiz ismet İnönü’nün çok değerli önderlik!erile yaratılan ve sîzlere çok geniş ufuklar açan bu mesut günde sisleri sevgi ve şefkatle anan Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkezi kutsal ve milli bayramımızın hepimiz loln, yüce yurdumuz ve ünlü ulusumuz İçin kutlu olmasını diler.»

Millî Eğitim kupası
Fenerbahçe • Demirsporu 4-1, Galatasaray - Uçaksavar't 1-0 yendi Beşiktaş ve Beykoz İzmirde berabere!
Milli Eğitim kupası maçlarına dün Fenerbahçe stadında devam edilmiş ve Ankara takımlarından Demîrspor -la Fenerbahçe, Uçaksavarla Galatasaray karşılaşmıştır.
Ankara tutamlarının cumartesi günü lyl derece almış olmaları dünkü karşılaşmaların ehemmiyetini arttırmış vo stada on bini aşan muazzam bir kalabalık toplanmıştı.
İlk müsabakayı bir gün evvel bozuk oynamalarının aksine olarak fevkalâde bir enerji ve gayretle çalışan Uçaksavarla Galatasaray yapmışlardır. Srıkırmızriıların verimsiz ve asabi bir mücadelestle oynanan bu maçta GalatasaraylIlar 1 - 0 sahadan galip ayrılmışlar; gene bir gün evvel çok güzel oynamasına mukabil dün bir varlık gö.-teremlyen Demlrçporlular da Fenerbahçe önünde 4-1 mağlûp olmaktan kendilerini kurtaramamış-lnrdır. Maçların tafsilâtı şudur: Galatasaray I —
Uçaksavar 0
Günün İlk maçı btr gün evvel Fe-nerbahçeye 2-0 yenilen Uçaksavarla GalatasaraylIlar arasında hakem Adnan Atanın idaresinde yapılmıştır. Takımlar sahaya şu seklide çıkmıştı:
Gclatasaray: Erdoğan - Faruk, İsmet - Orhan, Arif, Mustafa - Gazanfer, Bülent. Gündüz. Muzaffer, Mehmet Ali.
Uçaksavar: Abdülkadlr - Münir, Mahmut - Fikri, Seyfl. Hüsameddln -Hüseyin, İbrahim. Ertuğrul, Enver. Necml.
Oyuna üçaksavarhlar başladı. İlk anlar karşılıklı hücumlarla geçiyor ve iki takım da yavaş bir tempo üe çalışıyordu. Galatasaraym bilhassa sağdan yaptığı atanları Uçaksavar müdafi teri ve kalecisi cansiperane 'müdahalelerle tesirsiz bırakıyor!ardı.1 Dakikalar İlerledikçe Uçaksavarın bir Eün evvelki Fenerbahçe macında çıkardığı oyunla kıyas kabul etmez bir güzellikte çalıştığı ve sık sık rakip kaleyi tehdldettl*! görüldü. Fakat bütün bu çalışmalar semeresiz kaldı. Ve devre golsüz olarak i—Tebere nihayettendi.
İkinci devreye GalatasaraylIlar çok enerjik boşladılar. Fakat hücum hattının dağınık oynaması yüzünden üst üste rakip kaleye aktıkları halde bir türlü netice olamıyorlardı. Uzun müddet devam eden bu tazyik nihayet 17 nel dakikada semeresin! verdi. Ortadan yapılan ânl bir hücumda Mehmet Aliye geçen bir pası, Mehmet Ali. Uçaksavarın fedakâr kalecisi Ab-dülkadlrln kale zaviyesini kapatmış olmasına rağmen, güzel bir şütie gole tahvil etti. Bu sayıdan sonra Uçaksavar çok hızlandı. Ve sert atanlarla Galatasaray kalesine akmağa başladılar. Oyun bu sırada sert bir safhaya döküldü. Ve hakem Galatasaray-dan Faruk'la Uçaksavardan İbrahim! tekmeleştiklerinden dolayı oyundan tekmeteçştikterinden dolayı .oyundan çıkardı. Ve takımlar onar kişi ile oyuna devam etmek mecburiyetinde kaldılar, Oyunun bundan sonrakL zamanında tarafların çalışması neticeyi değiştirmediğinden, maç 1-0 Gala-t »sarayın galebeslte sona erdi.
Fenerbahçe 4 —
Demîrspor 1
Günlin ikinci ve mühim maçı Fenerbahçe İle Demîrspor arasında yapıldı. Hakem Şazl Tezcan'ın İdare ettiği bu maça takımlar şu şekilde çıkmışlardı:
Fenerbahçe: Nuri.- Halli, Murat -Salâhaddln, Halil, Ömer - Erol, Adnan, Melih, Naci, Hallt.
Demîrspor: Nevzat - Mehmet, İsmail - İskender, Fethi, Kâmil - İsmail, Mehmet, Niyazi, Akif, Mustafa.
Oyuna Sarılftclvertlller başladı. Bu hücumu sağdan sürükllyen Erol, topu rakip müdafaaya kaptırdı. Ve oyun ortalarda oynanmağa başladı. Maçın İlk on beş dakikası karşılıklı akınlar halinde ve müsavi bir şeklide cereyan etti. İki tarafın oyunu da vasatın üstünde değildi. Yalnız Melihin fazla sürati sayesinde yaptığı İnişler Demîrspor müdafaasını bir hayli hırpalıyordu.
Devrenin 28 İnci dakikasında Ömer bir serbes vuruştan fevkalâde görü-şlyle üst zaviyeden Fenerin birincil golünü yaptı. Bu sayı AnkaralIları harekete getirdL Hemen mukabeleye geçerek Nurinln İleri çıkmasından merkez muhacimlerinin ustaca bir vuruşiyle beraberliği temin ettiler. Bu sayıdan sonra Fenerliler tasa süren bir bocalama devresi geçirdiler. Ve Melih 39 cu dakikada şaha! gayretlle ikinci Fener golünü yaparak takımını galip vaziyete geçirdi vo devre 2-1 nihayettendi.
Demlrsporlulann bir gün evvelki çetin maçtan çok yorgun düştüğünü
hisseden Fenerliler uzun paslarla başladıkları ikinci devrede üstünlük kurmağa muvaffak oldular. Hâkim çalışmaları 15 inci dakikada semeresini verdi. Ve gene Melih ortadan kaptığı topla kaleye kadar giderek üçüncü golü de yaptı. Galibiyeti garanti bir vaziyete getiren Sarılâcl-vertlller bu sayıdan sonra coştular ve 18 İnci dakikada Erol’ün güzel bîr ortasına yetişen Hallt nefis bLr vole ile dördüncü golü de çıkardı.
I31r gün evvel Galatasaray» karşı başlı başına bir takım halinde savaşan Demîrspor kalecisi Nevzat bugün çok mütereddit ve yorgundu. Bu yorgunluk bütün takım oyuncularında da pekâlâ hissediliyordu. 4-1 vaziyetten sonra, oyun çok gevşedi ve tarafların çalışmasına rağmen bu netice değişmeden maç 4-1 Fenerin gallblyetlle sona erdi.
Beşiktaşla Altmordu, Beykozla Karşıyaka berabere kaldılar
İzmir 22 1 Akşam) — Bugün Alsan-cak sahasında yapılan Miill Eğitim maçları çok heyecanlı olmuş ve Beşiktaşla - Altmordü 2-2. Beykozla Karşıyaka 0-0 berabere kalmışlardır.
Takım Fener
D. Spor G. Saray ü. savar
A, Ordu Beşiktaş
K. Yaka
Beykoz 8 —
Puan cedveli

Y. P. 10 27 16 25
6 24
21 19 19
8 14 26 19'
1 20 12 18
7 10 30 17
2 6 3 19 10
M. G. B. M. A.
10 7 3 — 31
10 6 3 1 21
10 5 4 1 20
10 4 1 5
12 3 1
8 3 4
12 1 4
İkinci küme maçları
Dun sabah Şerer stadında İkinci küme terfi maçlarına devam edilmiş ve Anadolu - Demirsporu o-2, Elektrik - Taşkızağı 3-5 mağlûp etmiştir. Karşılaşmalar m her ikisi de çok heyecanlı geçmiş bilhassa Elektrik Taş-kızak maçı şampiyonluk üzerinde mü esslr olduğundan takımlar bütün e-nerjlterile oynamışlardır. Elektrik takımında eski Beşiktaşlı emektar Feyzi fevkalâde bir oyun çıkararak takımının galibiyetinde çor mühim bir rol oynamıştır. Bu galibiyetten sonra Elektrik kulübünün İkinci küme şampiyonluğu kati bir safhaya girmiştir, _________
Güzel bir sportmenlik numunesi
Dün sabah Şeref stadında Anadolu İle Demîrspor arasında yapılan ikinci küme terfi karşılaşmasında güzel bir sportmenlik numunesine şahit olduk. Son zamanlarda, bazı futbolcü-lerlmlzin sporculuğa yakışmıyan hareketlerde bulundukları ve rakiplerini ulu ota tekmeledikleri sık. sık görüldüğü cihetle bu temiz sportmenlik numunesini tebarüz ettirmeği bir vazife biliyoruz.
Anadolu - Demîrspor maçının ikinci devresi 0-1 devam ederken Anado-ludan bir oyuncu Demîrspor oyuncularından birisine sert ve tehlikeli bir çıkış yaptı. Hakem bunu favulle tecziye etti. Fakat bu sırada Anadolu kulübü kaptanı Salm Tanlak hâdisenin vuku bulduğu yere gelerek hakemin çıkarmadığı kendi takımının o-yüncüsünü mağlûbiyet! göze alarakj sahadan ihraç etmek centilmenliğini gösterdi. Ve bu suretle sertliğe doğru giden maç bu sportmence hareket ıı-zertne temiz bir mecraya döküldü,
Anadolu kulübü kaptanının bu yerinde müdahalesini sahalarımızda şık, sık hortlıyan futbotden gayri her çeşit hareketleri önleyici bLr tedbir olarak bulduk. Bu sportmen genel, gösterdiği’ centilmenlikten dolayı teb rlk ve diğer oyunculara da bir ibret nümunesi olduîhı İrin takdir ederi-,
Müessif bir cîüm
Haber ve Son Dakika gazetelerinin yazı İşleri müdürü arkadaşımız B. Yekta Rağıp Önenln babası B. Ragıp önen vefat etmiş ve cenazesi defne-dllmlştlr. Merhuma rahmet, arkadaşımıza baş sağlığı dileriz.
VEFAT
İstanbul tüccarlarından Malım ut Ömer,, Ve Sela Güranının pederleri Sadi Kaplancalınin kayın pederi tüccardan Zekerlya Güranlnln büyük biraderi Mersin tüccar ve eşrafından: FAHRİ GÜR AN İ
Müptelâ bulunduğu hastalıktan şl-fayap olamıyarak dünkü pazar günü Mersinde vefat etmiştir. Müteveffaya Tanrıdan rahmet diler, kederli ailesine de taalyetlerlmlal beyan eyleriz.
23 Nisan 1945
AKŞAM
Sahlfe 3
AKŞAMDAN AKŞAMA
Lise mezunu otuz edebiyatçı genç ve bir klâsik eser
Bu sütunda, muhtelif seferler Divan edebiyatını methettim. Ona yalnız can ve gönülle değil, yalnız zevklerimle değil, ananelerimizle de bağlı bulunduğumu duyuyorum.
Fakat yine bu sütunda: «Divan edebiyatı üniversite mevzuudur, aynca bir tetebbü mevzuudur. Üniversitenin altındaki öğretim derecelerinde, ders saatlerini uzun uzadıya dolduracak bîr pedagojik mevzu olamaz. Belki olur; ancak bir antolojiden kısa nümuneler göstermek suretlle... Yoksa, Tanzim attan sonraki edebiyatımız bile, gençlerimize klâsik numuneler teşkil edemez. İlle ettirmek istersek filânca şairimizin hususî hayatına ait lüzumsuz kıssaları ve kadın isimlerini — bugün yaptığımız gibi — ders diye belletmemiz lâzım gelir. Bu da değmezi» mütalâasını ileri sürmüştüm. «Peki, ne yapmalı?» sualine karşılık da: «Dünya klasikleri numuneleri bizim de numunelerimiz olmalıdır. Edebiyat derslerinde, bizim uzak ve yakın edebiyat tarihimizin nümueleri ancak birer bâb, birer kısım teşkil etmelidir!» demiştim.
Münevverler arasında bana taraftar ve aleyhtar mütalâa yürütenlere rasladım.
Geçen gün, lise mezunu otuz küsur edebiyat mensubu ile bir konferansta idim. Konferansın mevzuunu da bir beynelmilel klâsik eser teşkil ediyordu, Söz söyleyen zat:
— Bu eseri aslından veya tercümesinden kim okuduysa parmağını kaldırsın! - dedi.
Yalnız bir genç bayan:
— Ben okudum! - demek cesaretini gösterdi.
Hakkmdaki konferansa dinlemek üagre toplanacak kadar ilgi gösterdiğimiz kitap ise, Millî Eğitim Bakanlığının klâsikler külliyatında neşredilmişti. Lise mezunu otuz gençten (1) bunu yalnız birinin okumuş bulunması, biz-deki edebiyat derslerinin Maarifin klâsik külliyatına rağmen arzu edilen durumda olmadığını İspat eder. Yeni bir gayret uyandırmak emellle dikkati çekerim.
Geçen gün bir fıkramda bir muharririn muhtelif yanlarındaki fikirlerin biriblrinî nakzetmemesi lâzım geldiğini ileri sürmüştüm. Divan edebiyatı lehindeki ve aleyhindeki düşüncelerimin biribirile tenakuz teşkil etmediğine emin olmak için Riza Tevfik, Necmeddin Sadak, Refik Halici gibi fikir ve zevklerinde^ emin olduğum münevverlerimizin mütalâalarını almak İstedim. Beni batak göstermediler. Bilâkis Rıza Tevfik —Mealen naklediyorum— şöyle diyereke düşüncemi kuvvetlendirdi:
— Yalnız şekil ve lügat »aru-reti bakımından değil, ruh farkı bakımından dünya klâsiklerini tedriste birinci plâna almak lâzımdır Meselâ, Fuzuli, âşığın «rüsva» olması Icabettiğini. «aşk ve edebin • yanyana gelemiyeceğinl söyler (21. Büyük Garp telifatın-da, aşkın bir -gurur kalesi İçinde »aklı durması icabetliğlni bize telkin ederler. Çünkü Garpta tâ eski asırlardan beri edebiyat sosyetenin kontroluna girmiştir. Şarkta girmemiştir.
¥*♦
Otuz edebiyatçı yeni lise mezunu üzerinde muhtelif şahitler huzurunda (3) yaptığım bu tecrübeye edebiyat öğretmenlerinin dikkatini çekerim:
Nazım eşkâlinden, Edebiyatı cedide mülâtafelerinden tasarruf edecekleri zamanı dünya klâsiklerine versinler.
Divan edebiyatı, Edebiyatı cedide, Fecri Âti?.. Bir tehzil şiirinde yazıldığı gibi ((tâtâtttitj» demiyorum amma, ne ifrat, ne tefrit.. Kararında.,.
(Vâ - Nû)
(lı Bunlar yirmi beşten aşağı yaşta idiler.
(2)
Aşk ile edeb değil mürafık Rüsvay gerek hemlşe Aşık.
(3) Aralarında Üniversite profesörleri de vardı.
ŞEHİR TİYATROSU
Komedi kısmında
Saat 20,30 da
HACI KAPTAN
| ŞEHİR HABERLERij
Bu nasıl iş?
Tramvay idaresi, belediyeye sattığı katran tonuna birden 45 lira zam yaptı
Oarip ve aynı zamanda dikkat» şayan bir hâdiseyi gayet esaslı surette tahkik ve tevsik etmeseydik, biz de buna Inannuyacaktık. Anlatalım:
Belediye ve Nalla tarafından yapılan katranlı yollarda kullanılan katran ötedepıberi şehrimizdeki havagazı fabrikalarından satın alınmaktadır.
Katranı en çok kullanan da Belediyedir. Belediye, bu maddeyi kısmen Dolmabahçe Havagazı şirketinden, kısmen de Yedlkule ve Kurbağalıde-re gazhanelerinden temin etmektedir. Fakat son zamanlarda Dolmabahçe gazhanesi katranın tonunu 50 lira 60 kuruştan 65 liraya çıkarmıştır.
Bunun üzerine Belediye, Dolmn-bahçe Raz şirketine müracaat ederek, eldeki katranlı yol inşaatına alt taahhütlerindeki flatle-re tesiri olmamak üzere yeni katran flatlerlnln mali yıl başından itibaren tatbikini istemiştir. Dolmabaiıçe havagazı şirketi bu isteği kabul etmiştir.
Buraya kadar hâdisede gayrltabil-11 k yoktur. Fakat asıl İşin garip tarafı var ki bir müddettenberi bir Belediye müessesesl olan (Belediye muvakkat havagazı idaresi) yani Yedlkule ve Kurbağahdere gazhanelerini İdare eden Elektrik ve Tramvay umum müdürlüğü, şirket zamanında tonu 55 liradan satılan katranı belediye ve ldarel hususlveye 100 liradan vereceğini bildirmiştir.
Belediye başkanlığı, Elektrik ve Tramvay »unum müdürlüğüne katran hallerine birden bire 45 lira zam yapılmasının sebebini ve bu hususta salâhiyeti! bir makamdan müsaade alınıp alın madiğini sormuştur. Yedl-kule tv Kurbağalıdere gazhanelerini İşleten ve bir belediye müessesesl olan Elektrik ve Tramvay umum müdürlüğü Belediye başkanlığına verdiği cevapta katran flitlerinin arttırılması içlik bir yerden müsaade almağa lüzum görmediğini. Ancak idarenin salâhiyeti! makam ve elemanlarının yaptığı incelemeler neticesinde muhtelif tali maddelerin Hallerinde görülen yükselmenin teslrlle katran flatlnln de 100 liraya çıkarıldığını ve bu Halin hemes tatbik edileceğini bildirmiştir.
Belediye ve özel idare maaş ikramiyesini yarın ödeyecekler
Belediye muhasebeciliği lâzım gelen tahsisatı temin ettiğinden yarından llbaren memurlarına ve husus! muhasebeden maaş alan öğretmenlere birer aylık tutarında İkramiye vermeğe başlanacaktır.
Belediye kontrolları
Belediye murakabe kadrosu tamamlanmıştır. Münhal bulunan 4 murakıplığa da yeniden tâyinler yapılmıştır. Şimdi 15 kadar murakıbı bulunan Belediye, kontrolü kendisine verilen maddeleri daha sıkı şekilde kontrol edebilecektir. Bir hafta zarfında 43 esnaf suçlu görülerek Milli Korunma mahkemesine verilmiştir, önümüzdeki haftada kontrollar daha çok sıklaştırılacaktır.
* Şişli Halkevinden: 23/4/1045 pazartesi günü saat 14,30 da Halkevlmlz-den ilkokul öğrenlallerl arasında (Milli egemenlik) hakkında bir konuşma müsabakası yapılacaktır. îştl-r&k arzusunda olanların 26 Nisan cuma akşamına kadar Halkevlne müracaatları.
**********+****
TÜRK •M'EÇHIHUA'RI AHCİKLOFIOtai
Yazanı
1. ALAETTİN GÖV8A

Edebiyatta, Sanatta, Harpte, Politikada ve her sahada şöhret kazanmış olan Ttirklerln bayatlan va eserleri
YEDİGÜN Neşri ya Undan oIbji bu Mer, her ayın birinde 32 sayfalık faalimi lıallndo çıkacak ve 13 fafll-ktilde tamâmianacsktır,
★ BİRİNCİ FASİKÜL 1 Mayısta çıkıyor Fiyatı 50 Kuruştur.
Bu «ser kâğıt vaziyeti dolayıalle mahdut basıldığından fas İkili tin llzU şimdiden bayUnlze sipariş ediniz, yahut 8 Hra göndererek 12 fasihti!® abone olunu.
Adreş: taianbul. Ankara Caddesi YEDBGVN İdarehanesinde Ansiklopedi Servisi.
★★★★★★★★★★>★★★★
Tramvay malzemesi
Tünelin yeni kayışı 15 güne kadar geliyor
Elektrik ve Tramvay İdaresi, kendisine alt olup Bulgarlstanda kalan malzemenin şehrimize getirilmesi İçin, Bulgarlstanda bulunan bir nakliye şirketi He muhabereye başlamıştır.
İdare tarafından Bulgaristana gönderilecek olan memur, pasaport İşi tamamlanınca derhal hareket edecektir. îngiltereden gelerek İzmir limanına çıkarılan idareye alt bakır ve kablolar tamamen İstanbula nakledilmiştir. Şimdi gümriik muamelesi yapılmakta olan malzeme yakında idare tarafından teslim alınacaktır.
Bir müddet evvel şehrimize gelen lsvep vapurlyle İdareye alt beş otobüsten birinin getirildiğini yazmıştık. Çok lüks ve her türlü konforu havi bulunan bu otobüs İdareye 60,000 liraya malolmaktadır, Onun da henüz gümrük muamelesi tamamlanmadığı için İdare tarafından teslim almma-mıştır.
Amerlkadan. Tünel kayışının yola çıkarıldığına dair İdareye 15 giln evvel telgrafla malûmat verilmiştir. Kayışın 15 güne kadar şehrimize gelmesi beklenmektedir.
Pazar yerleri
Kalyoncukulluğunda kurulan barakalar gidiş gelişi zorlaştırıyor
Belediyenin şehrin muhtelif yerlerinde daimi pazar yerleri kurduğunu yazmıştık. Bu daimi pazarlar halkın ucuz alışveriş yapmasını temin bakımından çok faydalı olmuştur. Fakat pazar yerlerinde temizlik kontrolü pek gevşek tutulmaktadır. Bu yüzden civar halkı kavun, karpuz mevsiminin ve sıcakların yaklaşması basebile o tarafları sineklerin istilâ edeceğinden endişe duymaktadır.
Diğer taraftan pazarcılar bilhassa Kalyoncukulluk'takl pazar yerinde 2-3 metre intifamda tahta barakalar yapmışlar ve bu yüzden caddenin iki tarafında bulunan binaların manzara ve önlerini tamamen kapamışlardır. Bu vazıyet ayrıca da civar için her hangi bir yangın vukuunda da İtfaiyenin caddeden geçmesini zorlaştırmaktadır. Neteklm geçenlerde bir baca tutuşmuş, İtfaiye yangın yerine geçememiş, ancak hortum uzatmak suretlle yangın söndürülebllmlştlr
Belediyenin, bu mahzurlu vazıyeti, şehrin sıhhat, güzellik ve yangın tehlikesi bakımından göz önüne alacağını ummaktayız
Yerli Mallar Pazarının yünlü kumaş «toku
Yeril Mallar Pazarları müessesesl müdürlüğü mağazalarında 300 bin metre yerli yünlü kumaş temin edilmiştir. Fabrikalara, İmalâta devam olunarak fazla miktarda kumaş yapmaları bildirilmiştir. Değişmez gelirlilerle, müessesetere ve basına verilecek kumaşların tutarı bir milyon altı yüz birt metre olması İcabedlyor. Sümer Bank umum müdürlüğünde yapılan bir hesaba göre, önümüzdeki ekim ayına kadar bir milyon altı yüz bin metre kumaşın tamamen hazırlanabilmesi İmkân dahiline girecektir. Bununla beraber, dağıtmaya başlanılması İçin Sümer Bank umum müdürlüğünden Yerli Mallar Pazarlarına emir gelmesi bekleniyor.
Millî piyango
Milli piyangonun 23 nisan 1045 çekilişi bugün saat 13.30 da Ankara Sergievtade yapılacaktır, İkramiye kazanan numaralar Ankara radyoslle bugün 22.45 ve yarin 12.45 ajans lıe-berlerindcn sonra yayınlanacaktır.
Çekiliş öğleden sonra yapılacağı İçin Ankaıa ve İstanbul Bayileri *a_ tamıyarak İade edecekleri biletleri bugün sat 12 ye kadar Milli Piyango bürolarına İade etmiş bulunacaklardır
Bayiler satmak üzere kendi hesaplarına alıkoyacakları biletler! saat 13.30 a kadar satabilecekler Bu saatten sonra hiç bir suretle satış ya-pılmıyacaktır.
Dolmabahçe asfalt yolu
Yarım milyon lira sarfile yaptırılan Beşiktaş - Dolmabahçe asfalt yolunun aradan kısa bir müddet geçtikten sonra yer yer çöküp umumi mecliste geçenlerdi' tenkidedilmlştl.
Müteahhit, iki gündenb?rl asfalt tabakayı yer yer sökerek yeniden yapmağa başlamıştır. Evvelce en fena' olarak döşenen kısmın bilhassa Dol-nıabahçe meydanına İsabet eden alan olduğu görülmüştür. Bu tan.li İşinin bir haftaya kadar tamamlanacağı tahmin ediliyor.
Çoraplar
Fabrikalar hâlâ karaborsadan iplik buluyorlar
Ekonomi Bakanlığı, çorapların yaptıkları çorapları Yeril Mallar Pazarlarına vermelerini karar altına almıştı. önce bu karara itiraz eden çorapçıların zamanla kara borsadari iplik tedarik edemlyeceklerlnden bu karara uyacakları umuhmıştu. Epeyce zaman geçtiği halde çoraD imal edcnler"Yeril Mallar faeşnbına çalışmağa başlamadıkları gibi serbesçe çorap yapmağa da devam ediyorlar.
Erkek çoraplarının satış fiatl, İpekli kadın çorapları flütleri ile başa baş gidiyor. Halbuki ipliği Yeril Mallar Pazarlarından alınmak suretlle yapılacak erkek çorapları, şimdiki satılanlardan çok ucuza mnl olmaktadır. Hazır İplikler dururken ve normal kârla çorap yapmağa yanaşmıyanlm. kara borsadan iplik bularak yaptıkları çoraplardan çok fazla kâr temin ediyorlar.
Ekonomi Bakanlığı. bölge sanayi birliği ve Yeril Mallar Pazarları mü-esssesl müdürlüğü fabrikaların bil hareketlerini tesblt etmiştir. Yerli yünlü kumaş İmalinde yapılan büyilk suiistimal bizzat Ekonomi Bakanının yerinde müdahalesi İle meydana çıka nlmıştı. Şehrimizde tatilden sonra kalması beklenen Ekonomi Bakanının bu işle de meşgul olacağı umuluyor.
, .. derdi nedir 7
* Bıbamı «akıtın kaybadaıum nınl
*nn«m>. bkM kim btlUCak > «
Hayat, bir çocuğun bile dû|B-»«bllccegl bSjrl» kcı hakikaU Icrlc doludur.
Yuvaaını. «fini, çoeuklsnnı düşünen her baba, bir hıyal «morla» yaptırmalıdır.
GÜVEN
Acı bir ölüm
Devlet Denizyolları Mesul muhasiplik memurlarından Fuat Yeyman ve İktisat fakültesi talebesinden Ce-vat Yeyman’ın babaları, Nusret Butu ’nun eniştesi, Sıkı Yönetim komutanlığı levazım subayı üs t teğmen Emin Erdağ ve Konya Nakliye birlikler okulu öğretmenlerinden nakliye üstteğnıenl Mahmut Erdağm kayınpederleri, piyade albayı:
A. KÂZIM YEYMAN
22/4/945 pazar geceal saat 20.35 te bir kalb krizini, mütaakıp hayata gözlerini kapamıştır. Son vazifesi Eminönü Yeril Askerlik şubesi başkanlığı olan Albay Kâzım Yeyman, askeri mesleğinde uzun yıllar feragatle uğraşmış halûk ve çök lyl kalbll, sevilmiş bir askerdi. Zamansız ölümü meslek bakımından büyük bir kayıptır. Cenazesi 24/4/945 salı günü Haydarpaşa Askeri hastanesinden merasimi mahsusla kaldırılarak Üsküdar Çarşılçl Yenicamide Öğle namazını mütaakıp. namazı kılındıktan sonra. Karacaahmet'tekl aile mezarlığına tevdi olunacaktır. Ordu kaybı olan Kâzım Yeyman'ın ailesinin acılarını paylaşır, aziz ölüye Allahtan mağfiret dileriz,_______________________
Vefat
Dul bayan Selvl Nevruzyan, bay ve Bayan Agop Nevruzyan, Bay ve Bayan Agop Çakıcıyım, Bay ve Bayan Haiğ Çakıcıyan, Bay ve Baynn Boğos Hovnanyaıı, Bay ve Bayan Hırant Hovnanyan, Bay ve Bayan Sarkls Ça-kıcıyan Bay ve Bayan Armenak Ma-danyan. Bayan Mayrenl Nevruzyan ve evlâtları (Amerika), Bayan ağnar Dalkıranyan ve evlâtları (Amerika’ Bay Apraham Apelyan aileleri kendi babaları, büyük babaları ve akrabaları o İn;
Bay SARKİS NEVRÜZYAN’ın j vefat ettiğini tessrürle bildirirler, ı Cenaze merasiminin yarınki salı , güllü (24 nisan 1945) saat 1.5 te Ayna-hçeşme Üç - Horan proteston kilisesinde İcra olunacağı ilân olunur.
İşbu ilân hususi davetiye yerine kaimdir. Cenaze Levazlmati
Becldyan
FRANSA NASIL ÇÖKTÜ?
Yazan: Pierre Lazarcff Çeviren: Şevket Rado
— Tefrik: No. Î8 -
Gazeteler arasındaki mücadele
Bu gidişle on aene sonra Coty'nln ne kadar parası kalabilecekti kİ?
Yvonne Coty mahkemeye başvurarak paranın derhal ödenmesini istedi, Bu sırada L’AMİE Dü PEUPLE ve FİGARO gazetelerinin sütunları patronlarının ailevi ve mail dertlerini sayıp döken uzun, çetrefil makalelerle doldu. Okuyucular bu kadar kudretli bir zatın mahremiyetine girmekle her gün hayretten hayrete düşüyorlardı. Hattâ. Coty'nln kendini müdafaa maksadlle oğluna annesi aleyhinde yazdırdığı ve herkesin takdirini kazanan karisinin Fransa düşmanlan elinde bir âlet olduğunu haber veren makaleyi okudukları zaman büsbütün şaşakaldılar,
Yvonne Coty dayattı. Avukatlarının ustalığına rağmen, Coty çok müşkül durumlara düştü. Kanun İcaplarından yakasını kurtarmak İçin dolambaçlı yollara sapmaya kalktı. FİGARO gazetesinin eski İdare meclisi âzalarından, COMEDİA gazetesinin müdürü Gabrlel Alphaud adında biri gelerek idare meclisi âzası ve başlıca hissedarı olduğu bir matbaacılık şirketini ânî tasfiyeden, kurtarmak İçin Coty’den yardım İstedi. Coty bu adama acıdı, hisse senetlerini yüksek flütle satın. aldı ve ona FÎGARO'da da bir menfaat gösterdi. Alphaud'daıı, aldığı para İle FİGARO'nun yeni çıkan hisse senetlerini satın alarak sermayeye IştirâE etmesini İstiyordu. Aldığı hisse senetlerini muvazaalı bir senetle tekrar Coty'ye iade etmeyi taahhüdetttlğl halde, Alphaud, kendi senetlerinin parasım Coty’den aldı, bununla FİGARO’nun sermayesine iştlrâk etti, fakat muvazaalı senedi göndermedi.
Bir sabah Coty, şatosunun büyük yemek salonunda kahvaltı ederken FİGARO'nun başlığından kendi adının çıkarıldığını gördü. Önce bunun bir mürettlp hatası olmasına İhtimal verdiyse de, az sonra birinci sahifeds İki çizgi arasında yazılmış bir yazıdan, FİGARO'nun başlığındaki direktör adının İdare meclisi kararlle kaldırıldığını öğrendi. Bu darbenin tesiri altında bir an sırtının yere geldiğini hissetti, fakat mücadeleden gene vazgeçmedi. Ertesi gün Françols Coty L'AMİE DU PEUPLE’de hayatının en güzel makalesini yazdı. Bu yazıda FİGARO'nun İdare meclisi reisi, Lejyon donör nişanının en büyük rütbesini hâmil elçi payell Kont Beaupolle de Saint-Aulalre İle ortağı Alphaud'-nun canına okuyoTdu Elciye diyordu kİ:
«Diplomatik sahada pabucunuzun çoktan dama atıldığı, OuStrlc rezaletinde, bu müflis bankacının müdürü sıfatlle mahkûm olup büsbütün gürültüye gideceğiniz sırada sizi nasıl bir cömertlikle evime alıp İnsan muamelesi ettiğimi her halde unutmuş olacaksınız. Ceza mahkemlerlnde Süründükten sonra FİGARO’nun size nasıl bir sığınak olduğunu, çürümüş unvanınızı yaldızlamak İçin benden ne yüksek bir ücret kopardığınızı unuttunuz...»
Fakat bütün bu hitaplar hiçbir işe yaramadı. L'AMİE DE PEUPLE DU SOİR ve LE COUP DE PATTE kapanmak zorunda kalmış, hattâ Coty L'AMİE DU PEUPLE'ü çıkarmak İçin bile para bulamaz olmuştu. Bir protestodan sonra L’AMİE DU PEUPLE İcra tarafından tasfiyeye uğratıldı.
şikârını bekllyen Havas ajansı onu derhal 3,250,000 franga satın aldı; İlk İşi de flatlnl 25 santime çıkarmak oldu, Beşler gurupu bir kere daha galip geliyordu
Françols Coty az sonra bu kadar acıya dayanamıyarak Louvcctenens şatosunda öldü, Romen bankacı Cot-narcanu İle evlenen eski karısı FİGA-RO'yu tekrar satın aldı. Gazete böy-
YARIN AKŞAM SÜMER Sinemasında
CONSTANCE BENNETT ve PAT O’BRİEN Fevkalâde bir tarzda yaratılan ve unutulmaz hâtıralar bırakacak olan
ZAFER YOLU
Emsalsiz filmini göreceksiniz. Bir kahramanlık macerası, deh. şet ve heyecan kaynagi olan bu şaheseri görmek fırsatını ka-
Çirmayimz, ■MHmflSKEBBBBSKalt
«AZAK’da-^
Bugün Matinelerden itibaren Bayram münasebetile fevkalâde program. 2 filim birden
1- DENİZLER
ARSLANI
Türkçe i.
EROL1. FLYNN
2- CAZ RESMİ GEÇİDİ
Uing Crosby - Marie Martin Aşk . İhtiras - Müzik,
I Bugün matinelerden İtibaren R BAYRAM MÜNASEBETİLE
ALKAZAR Sinemasında
Zengin program
1 — Mevs|ııin en kuvvetli filmi Amerikanın en çok sevilen artist) GENE AUTRY’nln yeni bir şaheseri olan
Müzik ve Kovboy
, «Un der Flesta Star» ?
Baştanbaşa Mekslkan Dans, .«arkı gitar tangolarlle süslü büyük bir aşk ve heyecan filmi 2 - Gizli Oda «Who Klllcd Auııt Mııggleı.
,!OHN ITUBARD-WENDY BARR1E Tarafından şimdiye kadar göTÜI-
' memlş derecede korku.. Heyecan. E''Tfir re heyecan dolu bir şaheser
lelikle Fransanın en iyi, en dürüst gazetesi oldu.
Bu arada beşler gurupunun karşısına yeni bir düşman çıkıyordu: PARİS - SOİR.
PARÎS - SOİR gazetesi nasıl kuruldu?
PARİS - SOİR gazetesi, kendisine «Meşhur Eugene Merle» diyen adam tarafından 1924 senesinde kurulmuştu. Ufak tefek, sağlam, dalma renkli kıravatlar takan, gri getril ayakkabılar giyen bu serseri fıldır fıldır dönen gözleri, kırçıl bıyıklan, kalın ve dalma nezleli sesi. Cenup şlveslle anlattığı açık saçık hikâyelerde hakikaten meşhurdu ama, şöhreti hiç de iyi cinsten değildi. Her İşin altından çıkan bu Marsllyalı anarşiste kaçan müfrit solcu BONNET ROÜGE gazetesini 1912 denberl İdare etmişti.
1915 senesinde, düşmana yardım etmek suçundan tevkif edilen BON-NET ROUGE’un müdürü Almeyreida hapishanede boğulmuş bulununca Eugene Merle'ln de uzun zamandan beri, gazetenin polisle olan işlerini yoluna koymak için gazeteden para aldığı gibi, gazetede olup bitenleri haber vermek için de polisten para çektiği ortaya çıktı. Eugene Merle harbden sonra MERLE BLANC (Beyaz Kara tavuk ı adile bir dergi çıkarmaya başladı. Sahibinin dediğine bakılırsa, bu kara tavuk « Her cumartesi ıslık çahp herkesi alaya alıyrodu»; aynı zamanda kimin arabasına binerse onun türküsünü de çağırmakta idi.
Eugene Merle bunu saklamaya lüzum görmüyor, hattâ böbürleniyordu bile. Bana bir gün:
— Allah şantajcıyı banker doğruluktan ayrılmasın dlve yaratmıştır, demişti.
Karışık bir işten 3O.üüü frank almakla itham edildiği zaman:
— Ne âdi yalan! Ne şeretslzllkl Benim gibi ₺Lr adam böyle bir İşten 30.000 frank alsın nâ' 300.000 frank aldım azizim, 300,000! diye bağırmıştı.
Görüldüğü gibi Eugene Merle'ln dürüstlüğü yoksa da esprisi vardı. Güzeli, muharririn İyisini Bular. kabiliyetli ressamlarla yazıcıları etrafına toplamasını bilirdi. Sahlfe yapmakta âdeta dehâsı vardı.
Geri kalanı için «Ben iyi çocuğum-dur, zavallılara asla hücum etmemi der geçerdi. Zenginlerin kötü vicdanından çlmlernneğe karar vermişti. Onca bu «Zenginlerden çoğunun vicdanı olmadığı İçin zor bir iş» idi.
Hattâ gazetecilik dışında da partiler vurduğu olurdu. Manş plâjının temmuzdan eylüle kadar İki kıtanın en zengin insanlarile en güzel kadınlarını çektiği, Deauville’in pek rağbette olduğu devirde Eugene Merle mevsim başında bir sabah bu en seçkin sayfiye merkezine damladı. Cebindeki bütün parası 5,000 franktan ibaretti. DeauvilleTn en şık caddelerinden birindeki kiralık bir eve doğru azimkar adımlarla yiirüdü. kırk sekiz saate kadar caymak hakkı baki kalmak üzere binayı kiraladı. 5000 frangı da buraya yatırdı. Sonra bizimki, şehrin Belediye reisi M. Henrl Letelller’-den bir mülâkat İstedi. Karşısına çıkar çıkmaz:
— Sayın Belediye reisi, karşınızda bir hayısever vardır! dedi.
Belediye reisi:
— Bunu öğrenmekle manaıız oldum, çünkü size bu ünvani-pek de vermezler... derken sözünü kesti:
— İnsanlar kötü mahlûklardır. Her ne kadar bana ufak tefek günahlar İsnadedeblllrlerse de şimdi girişmek üzere olduğum hareket onların hepsini unutturacaktır. Aynı zamanda mili! bir önemi olan bu hareketi Deauville Belediyesinin himaye etmeslnL ricaya geldim (Arkası var)
Sahlfe 4
AKŞAM
23 Nisan 1945
| RADYO 0 AKŞAM® Abone bedeli Türkiye Ecnebi Senelik 2800 kuruş 5400 kuruş 8 Aylık 1000 » 2900 » 3 Aylık 800 » 1800 » Adres tebdili İçin elU kuruş- luk pul gönderilmelidir. Aks' takdirde adres dejistlfllme».
ANKARA RADYOSU Bugünkü program 18.00 Radyo çocuk kulübü, 18.15 Dans orkestrası, .18,30 Konuşma, 18.45 Dans orkestrasının devamı, 19.00 Haberler, 10.20 Geçmişte bugün, 19.25 Şarkılar, 19.50 Konuşma, 20.00 Piyano soloları, 20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 Yurttan sesler, 21.15 Günün meseleleri, 21.30 Senfoni orkestrası, 22.30 Dans Müziği (pl.l, 22.45 Haberler. Yarın sabahki program 7.30 Çeşitli müzik (pl.l, 7.45 Haberler, 8.00 çeşitli müzik (pl.l, 8.23 Spor saati, (vucudumuzu çalıştıralım1 12.30 Karışık şarkılar, 12.45 Habed.fr 13.00 Salon orke Irası.
Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 Fazı İşleri: 20765 - idare: 2068) Müdür: 20497
Cenıazlyelevvcl 10 — Kasım 167 İmsak Oüneş öğle ikindi Ak. Yatsı E. 8.22 10.13 5.17 9,06 12.00 1.40 V. 4.18 «.OD 13.12 17.01 19.57 21.30
Soydan Sünnetçi AHMET TEMİZ JÖjgfl&A Çarşıkapı tram-vay durak karşı-mda No 23860 Ayrıca. Bira- deri Büyü İtada Halk eczanesi telefon 58-37. İdarehane BabIâli elvan Acımusluk sokak No. 13
Dr. Zekâi Muammer TUNÇMAN ‘ Bakteriyoloji Laboratuarı Kan ve idrar muayeneslle gebeliğin erken teşhisi, TOassermann teamülü, kan gruplan. tifo, sıtma, balgam, idrar, kazurat muayeneleri, kanda üre. şeker vesair biyolojik tahliller. ııltıa ve fluoresctnce mlkroskopl yapılır. Dlvanyolu İhsan Sami Lâbora-tuvan No. 113. Tel. 20981


UYUZ ve DERİ HASTALIKLARINI DERMOLiV Geçirir.
rGömlekiş" | BİRİNCİ SINIP GÖMLEKCI

Dr. NEVZAT YEGİNSO Birinci sınıf dahiliye mütehassısı (Amerikan hastanesi) Şişil Tokaloğlu sokak NO- 34/2 (Şişil Şifa Yurdu karşısD Saat 5-7 arasında.Telefon 84517 Tel 20096 Sirkeci
Satılık Buz Dolabı Westlnghouso marka 6 ayak kullanılmış bir buz dolabı satılıktır. Asmaaltı Cambaz Han No. 33. Tel.: 24681.
SÜMER BANK
YERLİ MALLAR PAZARLARI
Müessesesi Müdürlüğünden:
CİBİNLİK BEZ SATIŞI Sayın Halkın ve Toptancı Tüccarların dikkat görürlerine
Mevsim dolayıaüe cibinlik ihtiyacı göz önünâ alınarak perakende mağazalarımızda cibinlik bez satışına başlanmıştır, Sayın halktan ihtiyacı olanların perakende mağazalarımıza toptancı esnafın da Toptan mağazalarımıza başvurmaları rica olunur,
KAYIB VESİKA
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünden:
Abonelerle vB hizmet icabı halkla temasta bulunan memur ve müstahdemlere mahsus ve İşletmelerimiz eski montörlerinden 8017 elcLl numaralı Beyti özüerken namına verilmiş olan 218 sayılı ve 044 yılma ald hüviyet varakası kaybedildiğinden İptal edilmiştir.
İdarenin bundan doğacak her hangi bir mesuliyeti kabul etmlyece-fl sayın halka İlân olunur. (5255)
öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM
Ticaret Ofisi Umum Mifılürlilöünden
Avaryalı Çuval ve kanaviçe satışı
1 — İskenderun Depolarımızda mevcut
12081 metresi 8 Onsluk
35228 o 10 >
3444 « 12 »
Cem’an 50733 metre kanavlço metro İtibarım ve yuna
2 —■ Aynı depoda mevcut muhtelif nispetlerde avaryalı 2 1/2, 3 1/2. 3 174 ve 4 1/2 llbrellk cem'an 10182 adet çuval tane İtlbarlle üst üsto oldukları yerde teslim ve hail hazırlarlle ve kapalı zarf usullla ve ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır.
3 — Mezkûr mallar her sun mesai saatleri zarfında İskenderun depolarımızda görülebilir.
4 — Kapalı zarf ile satılacak kanaviçe ve çuvallara alt ayrı ayrı verilecek teklifler 30 nisan 1045 gününe kadar İstanbulda Bahçekapıda Yeni Valde handa Ticaret Ofisi satış müdürlüğü adresine teahhütlü olarak gönderilmiş bulunacak ve aynı gün -saat 10.30 do toplanacak komisyon huzurunda açılacaktır. Teklif mektupları Üzerine «Çuval ve kanaviçe satışına alt tekliftir.» İşareti okunaklı surette yazılacaktır. Postada vukubu-lacak teehhürlerden dolayı mesuliyet kabul edilmez. Talipler çuvallar İçin (1200) liralık ve kanaviçeler İçin 1900 liralık teminat akçelerini ofisimiz hesabına yatırdıklarına dair Ziraat Bankasından alacakları makbuzların İkinci nüshalarını tekliflerine behemehal lllştlreceklerdlr Teminat makbuzu olmıyan teklifler nazarı İtibara alınmıyaca^tır.
5 — Her türlü resim ve harçlar alıcıya alt olacaktır.
0 — Elde edilecek olan flatlar haddi lâyık görülmediği takdirde Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta Serbesttir
7 — iskenderunda bulunan ve kapalı zarfla satılacak çuval ve kanavl-çalar uhdesinde kalacak olan kimse bu İhalenin kendilerinde kaldığını bildiren ofis telgrafının vüsulünden 48 saat zarfında mal bedelini Ziraat Bankasına yatıracaktır Yatırmadığı takdirde teminat akçesi İrat kaydedilecektir. Mal bedelinin Of Pimiz hesabına yatırıldığına dair Ziraat' Bankası dekontu ofisçe alındıktan sonra malların alıciy» teslimi depomuza bildirilecek. Ve mallar Iş’ar tarihinden âzami bir hafta zarfında çekilecektir.
8 — İşbu İlânımızın birer sureti Ofisimiz uıuıım müdürlüğünde. İskenderun, İzmir ve Mersin Depo şefliklerinde görülebilir. (43441
■ıntıı»ııaııııııııılııııııııtıı>ıikiırııııııııııııııııııtııııırıırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii|(ırı
Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum idaresi ilânları
llllilllllllllllDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIItllIllllllllllllllllllllllltlinKlllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllltlIlllllltlIllllUIIIIIIIIIIII
Şamandıra zinciri ve deniz çapası alınacak
Haydarpaşa Satın Alma komisyonundan:
1 — (14) on dört kilit (takriben 36000 otuz altı bin Kg.) Şamandıra zlnclrlle (61 altı adet (takriben 21000 yirmi bir bin Kg.) deniz çapası kapalı zarf usullle satın alınacaktır.
2 — Muhammen bedeli (72000 ı yetmiş iki bin altı yil lira olup muvak-, kat teminatı (4880) dört bin sekiz yüz seksen liradır.
3 — Şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır.
4 — Eksiltme (7 Mayıs 1945) pazartesi günü saat (16) on altıda Haydarpaşa Gar binası dahilindeki Haydarpaşa Satınalma komisyonunda yapılacaktır.
Teklif mektuplarının o gün saat (15) on beşe kadar makbuz mukabilinde komisyona verilmesi ve yahut muayyen olan »aatten evvel ek geçecek tarzda İadeli teahhütlü olarak posta İle gönderilmesi. «4903 ı-
A
• Balast ihzar ettirilecek
Afyon İşletme Müdürlüğünden:
1 — İşletmemiz mıntakası Eskişehir Konya hattı üzerinde Kim. 40/41 de 5000M3 ocak mahsulü kırma balast İhzarı kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur.
2 — Balastın beher metre mlk'abı 509 beş yüz dokuz kuruş hesablle muhammen bedeli 25450 Ura muvakkat teminat 1908.75 liradır.
3 _ Şartnameler 127 kuruş mukabilinde Afyon veznesinden tedarik edllûbLUr.
4 — Eksiltme 11/5'945 Cuma günü saat 15 de Afyonda işletme müdür-
lüğü binasındaki komisyonda yapılacağından istekliler kanunun 10 uncu maddisinin F. fıkrası gereğince lüzumlu ehliyet ve ticaret veslkalarlle birlikte teklif mektuplarını kanunî tarlfata uygun olarak aynı gün saat 14 de kadar komisyona vermeleri veya muayyen vakitten evvel komisyonun eline geçebilecek tarzda İadeli taahhütlü olarak posta He göndermeleri. (5032)
I— Fasfotin Necati —
Vitamini bol bu kıymetli bebek gıdasını yavrularınıza mutlak yediriniz, bununla beslenen mini miniler gürbüz, sağlam, kuvvetli olur, çabuk yürür, muhitine neşe saçar. Taklitlerini almayınız. Bahçekapı SftHh Necati
İstanbul vilâyeti dağıtma heyetinden:
Konservecllere. yoğurtçulara, peynircilere ve sade yağcılara yeniden Levha Teneke dağıtılacaktır, Bu Işlomeşgul firmaların İhtiyaç mlktarlarl-le 944 yılına alt İş hacimlerini 30 nisan 1945 pazartesi akşamına kadar Vilâyet makamına bildirmeleri İlân olunur. (5224)
İstanbul vilâyeti dağıtma heyetinden:
1 — Aşağıda plâka numaralan yazılı kamyonlara ve taksi otomobillerine hizalarında gösterilen miktarda lâstik tahsisi yapılmıştır. Alâkalılar bu yayınlama tarihinden itibaren bLr ay zarfında lâstiklerini almadıkları takdirde haklarından vazgeçmiş sayılacakları Hân olunur.
2 — 4225. 4290, 4092, 4209. 3841, 3708.4078, 4124 , 4408, 3574. 3751. 3479, 4254, 4432, 4201, 4179, 3788, 4288 plâka numaralı kamyonlara İkişer; 4310, 4311, 4312, 4323, 4234, 4088 plâka numaralı kamyonlara birer.
3 —'2407. 1906, 2890, 2418, 2395, 2542, 2514 , 2448, 2654, 2679; 2594, 2700. 1.088, 2710, 2559, 2714, 2,154, 2317. 2712, 1949, 2414, 2891 plâka numaralı taksilere İkişer lâstik tahsis edilmiştir. (5258)
Eskişehir İlbaylığmdan:
1 — Eskişehir Vilâyetinde Eskişehir - Dağküplii - Mayıslar deresi -Bozanlç - Ilıcaköyü - Ilıca deresi - Taşköprü (veya Yarımca) yollan güzergâhı tayini ve projesinin tanzimi işi (9990) lira muhammen bedelle açık eksiltmeye konmuştur.
2 — Eksiltme 8/5/945 günü saat (15) de Eskişehir vilâyet binasında toplanan daimi encümende yapılacaktır.
3 — Bu eksiltmeye girmek İçin:
Evvelce bir defada en az (30) kilometrelik, bu işe benzer bir İş başarmış olduğuna dair bonservis İbraz etmek v« eksiltme gününden en az Uç gün evvel istida ila 11 Nafla müdilrlüğilna müracaatla alacağı bu İşe alt İştirak vesikasını ibraz etmek ve (750) liralık teminat vermek şorttu:.
4 — Bu İşe alt keşif ve eksiltme evrakı. Eskişehir Nafla. müdürlüğünde görülebilir.______________________________________(5066)__________
Şef ve memur alınacak İktisadî Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı Müdürlüğünden!
I — Sandığımızda açık bulunan barom dahili ve harloi ihtlsM mevkii şeflikler ve memuriyetler için sınav İle memur alınacaktır.
3 — Verilecek ücretler ılo - 400 Hra arasında olacaktır.
9 — Sınava girebilmek için,
a) Siyasal bilgiler okulu. Hukuk fakültesi veya Yüksek Ticaret V* iktisat okulundan mezun olmak (Banka veya diğer maü müosseselerde bulunanlar eşit şartlar İçinde torclh olunur.)
b) Askerlikle ilişiği olmamak,
0) Çalıştıkları müesseâelorden muvafakat almak şarttır.
4 — Sınav: Ticari Muhasebe usulü, Ticari hesap. Mali v» medeni kanunlardan yapılacaktır,
9 — Sınav. 21 mayış 945 pazartesi saat 14 de yapılacağuıdan, İsteklilerin iyi hal varakası, .askerlik vesikası ve bonservisleri bağlı pulsuz bir dilekçe İle 17/5/945 perşembe güniı akşamına kadar Toprak, mahsulleri ofisi binasının, bllrnci. katındaki sandık uıüdür lüğün a baş vurmaları. (5194)
-HAŞAN FARE ZEHİPİ
Kesafeti 3500 Kğ. m3 olanHereke Somaki Mermer taşı ocağı istihsalâta başlamıştır
1 — Ehven flatla bina, yol, köprü v.s. kârglr İnşaata çog elverişli mo-
loz taşları.
2 — Kaplama ve tezyinat İçin muhtelif renklerde her eb'ad ve kalın-
lıkta cilâlı Hereke taşı.
3 — Sütun, merdiven ve emsali mıtslf inşaat İçin her eb'adda büyük
blok halinde Hereke taşı, teslimat çok kısa zamanda yapılır.
Müracaat yeri; Galata Voyvoda caddesi, AsslktLrazionl han 34 - 41. Telefon: 40628 — Telgraf adresi: CEBENCO - İSTANBUL ——Posta kutusu: 1278 — İSTANBUL —
Devlet orman işletmesi Antalya revir amirliğin* den:
Muhammen Muvakkat Mikdarı bedeli teminatı
Cinsi_____M3 D3 Kental Lira Krş. Lira Krş. Bulunduğu yer __
Düğen 40 00 135 00 405 00 Antalya deposunda
Çam odunu 3000 76 171 00 Hactbekâr Or. rampasında
1 — Revirimizin yukarda yazılı depo ve rampasında mevcut 1,00 boyundan 2,50 boyuna kadar 40 metremikâp dtiğen ile 3000 kental çam odunu açık arttırma suretiyle satılığa çıkarılmıştır.
2 — Arttırma 27/4/945 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Antalya revir binasında yapılacaktır.
3 — Şartnamenin Orman Umum Müdürlüğünde, Burdur, Eğirdir, Manavgat revir âmlrliklerlle Hactbekâr bölge şefliğinde görülebileceği. «5101» ^ERMOJEN
kanık Çatlak. Ekzama ve Clld yaralarına fevkalâde iyi gelir Derinin tazelenmesine ve yenilenmesine hizmet eder.
FRENGİ ve
BELSOÖUKLUÖUNA
Tutulmamak için ‘
PROTEJİN
Kullanmalıdır ■

Bitlis Belediye Başkanlığından
Bitlis ile Kurtalan İstasyonu arası çalıştırılan otobüste üçer aylık reklamatlk levhalar asılması mümkün olacağı tüccarların dikkat nazarına arzedlllr. (5026)
30 X 20 - ayda 10 Ura
50 X 20 = ayda 15 lira ücret alınır.
Belediye İlân resmi ayrıdır.
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden:
LİNYİT KÖMÜRÜ SATIŞI
Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinln Linyitleri satışa çıkarılmıştır.
a) Soma / DeğLrmlsaz / Tavşanlı İşletmelerinin PARÇA Linyit Kömürü;
b) Kuruçeşme deposunda, müşterinin vasıtasına yüklenmiş olarak, teslim;
Tonu 30 Lira
c) Bütün ihtiyaç sahiplerine, fabrikalara ve kömürcülere motörle veya depoda t-amamen serbest olarak verilir
d) Satış yeri:
Yeni Yolcu Salonu 9. cü kat 1 No. 11 oda
«5029u GALATA
Kendir elyafı ve kendir üstübü alınacak:
Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden
İZMİT
Mü esse semiz fabrikaları İmalâtında kullanılmak: üzere kendir elyafı ve kendir üstüpü satın alınacaktır.
Satmak isteyenlerin en az İki kiloluk nûmunelerlle birlikte teklif mektuplarını 15 mayıs 1945 tarihine kadar müessesemlze gönderilmelidirler. Bu ise alt şartname parasız olarak İzmltte müessesemlz ticaret servisinden, istanbulda küçük kınacıyan hanındaki satış bürosundan tedarik olunabilir. (4849)
Kuzine imali ilânı
Sümer Bank İplik ve Dokuma fabrikaları Kurumu Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden
Fabrikamızda bLr adet yemek pişirme kuzinesi yaptırılacaktır. Buna alt donne deneme ve şartname fabrikamız ticaret servisinden alınabilir, Mütehassıs firmaların proje va fint tekliflerin! 24 Nisan 045 günü saat 13 e kadar fabrikamı» ticaret şefliğine teslim etmeleri ilân olunur.
Not: Fabrika ihalede serbesttir.(499fl)
Belediye ve özel idare memurlarına yarın ikramiye maaşları ödenecek
ANNELER, D KKAT!
ÇOCUĞUNUZUN DİNÇ ve GÜRBÜZ OLMASI İÇİN
TOZFATiN ZAMBO
İle besleyiniz,
KALSİUM, FOSFAT ve VİTAMİNLİ gıdalardan hazırlanmıştır.
Sene 27 — No. 9523 — Fiati her yerde 10 kuruştur.
PAZARTESİ 23 Nisan 1945
Sahibi: Necmeddin Sadak — Neşriyat müdürür Hikmet Feridun Es — AKŞAM Matbaası
Sulh ve emniyet pamuk
ipliğine bile bağlanmıyor
YENİ TÜRKİYE
Bugüne kadar, bütün harb borunca. devlet adamları tarafından ortaya atılan, düşünceye göre, harbde zafer nasıl üç büyük devlet arasında cephelerde iş birliği sayesinde kazanıidıysa, harbden ponra sürekli bir sulh da gene üç devlet arasında siyaset sahasında anlaşma, uzlaşma ve beraberlikten doğacaktır. Milletler arasında sulhu ve emniyeti korumak için ne yapılırsa yapılsın, üç devlet birlik olmaz, aniaşma kalmazsa sürekli bir sulh elde edilemez.,.
Bu düşünceye göre harbden sonra sulhun devamı, her tedbirden fazla. İngiltere - Amerika -Sovyet Rusya münasebetlerinin bugünkü şekilde sürüp gitmesine bağlıdır.
Hiç şüphe yok ki harbi birlikte kazanan, yeni dünyayı da birlikte kuracakları umulan bu üç devlet, harbden sonra da ortaya çıkacak bütün meselelerde anlaşırlar, hiç bir menfaat ayrılığı ile çarpışmazlar, içlerinden hiç biri kimsenin hakkını çiğnemeye kalkışmaz, üçü de hep aynı şekilde düşünür, aynı şekilde hareket ederse dünya bir daha harb yüzü görmez ve sıkıntı çekmez.
Fakat bu bir hayaldir. Aynı düşman karşısında, zafere kadar süren birlik ve beraberliğin harbden sonra da aksamaması için Avrupamn, Amerika Birleşik -Devletleri, yahut İsviçre Kantonları gibi toplu ve tekparça bir dev’et kurmuş olmaları gerektir. Bu sonuçtan henüz çok uzaktayız. Avrupadâ. daha bugünden sürtüşen menfaatler göze çarpıyor. Daha şimdiden nüfuz bölgeleri düşünülüyor, henüz Mihverin tabinle açıkça «Hayat sahası» adı verilmeyen ülkeler üzerinde çeşit çeşit haklar ileri sürülüp acele hazırlıklar yapılıyor.
Bugün için manzara büsbütün başka olsa da üç büyük devlet arasında sürekli tam birlik havası estiğine inansak ve ilerisi için hiç bir ayrılık alâmeti sezmesek dahi siyasetleri, menfaatleri, insanların ve milletlerin hayatı hakkında görüş ve düşünüşleri, tarih ve coğrafyları bu derece ayn olan üç devletin, sulhu korumak için ebediyen birlik kalacaklarına güvenmek çocukluk olur. Siyaset tarihinde şimdiye kadar böyle bir olgu görülmemiştir. şimdiden sonra görüleceğini belirten tek sebep yoktur.
Bunun içindir ki bu harb sonunda sulhu ve emniyeti korumak için yalnız üç devlet arasındaki birliğin yetmiyeceği düşün-Cesile Milletler arası bir Kurul hazırlanıyor, bu Kurulun eski Milletler Cemiyetinden daha yetkili. daha sözünü geçirir bir mekanizma olmasına çalışılıyor
Fakat tuhaflık şuradadır ki geçen sen eki Dumbarton Oaks ve iki gün sonra toplanacak San Francisco konferanslarında bu milletler arası emniyet Kurulunu hazırlıyanlar ayni yanlış noktadan hareket ediyorlar: Kurulacak emniyet teşkilâtı, ancak üç devletin beraberliği ve iş birliği ile başarılı olabilir, diyorlar.
Mantığa uymayan nokta buttur: Ya, üç devletin beraberliği sulhu ve emniyeti korumaya yeter, yeni bir milletler arası Kurula ihtiyaç yoktur. Yahut, üç devletin iş birliği, sulh ve emniyeti korumaya yetmediği İçin f milletler arası teşkilât kuruluyor. Şu halde bu teşkilâtın, üç devlet iş birliğinden müstakil olarak harekete geçmesi, herhangi bir tecavüz karşısında «otomatik» şekilde işlemsei lâzımdır,
Harb bitip herkesin niyet ve hedefleri belli olmadığı İçin henüz birbirlerinden çekinen büyük devletler, yarınki sulh ve emnl-Îreti hem kendi aralarındaki an-aşma ve İş birliğine, hem de milletler arası geniş bir Kurula bağlamak yolunu tutmuşlar, bundan dolayı yeni projede, dünyanın en büyük garabetine düşmüşlerdir. Meşhur oy meselesi bundan ileri geliyor.
Bilindiği gibi, yeni Kurulun Konseyinde, yani îdare Meclisinde on bir devlet bulunacaktır. Bunlardan beşi (Amerika. İngiltere, Sovyet Rusya, Çın, Fransa) hiç değişmeyen, sürekli üyelerdir. Geri kalan altı üye. öbür devletler arasından, iki yılda bir değişmek üzere seçilir.
Sulhu ve emniyeti bozan, tecavüze kalkışan bir devlet hakkında zecri tedbirlere, askerî harekete ancak bu Konsey karar verebilir. Fakat Konseyin, çoğunlukla vereceği bu kararlarda beş büyük devletin ittifakı şarttır. Demek oluyor kİ büyük devletlerden biri başka' bir memlekete tecavüz ederse, ona karşı hiç bir tedbir alınmıyacaktır, çünkü kararda bu devletin kendi oyu şarttır.
Sir Wyndham Deeds bize dair bir kitap yazdı
Kızılordu, Berlinin 16 mahallesini zaptetti
Necmeddin Sadak
(Arkası sahıfe 2, sütun 1 de)
Londra 23 (A. A. )_ Uzun seneler Türklyedc bulunmuş olan Slr Wynd-ham Deeds, yeni Türkiye hakkında, Londrada bir kitap neşretmlştlr.
Muharrir bu ©serinde Türkiye taralından milli hayatın bütiin alanlarında gerçekl&ştlrUyı’ş olan büyük terakkileri anlatmaktadır.
Slr Wyndham şöyle diyor:
Başka milletlerin Şefleri kendi milletlerine Avrupa kültürünün kapılarını kapadıkları sırada Atatürk kendi milletine bu kapıları tamamen açmıştır ve Türkiye İlk Başkanı tarâfin dan gösterilen basiretin faydalarını şimdiden bir çok şekillerde elde etmiş bulunuyor. Eskinin en iylslle yeninin en İyisini böylece birleştirmek, Türk milletine bu harb senelerinin bütün zorluklarına dayanmağı sağlı-yabllecek bir güven, bir İman ve bir istikrar vermiştir.

Rus birlikleri, şehrin merkezinden ancak 16 kilometre uzakta bulunuyorlar
23 NİSAN
Bayram B. Haşan Âli Yücelin nutku ile başladı
Milli Egemenlik ve çocuk bayramı, yurdun her tarafında olduğu gibi şehrimizde büyük bir «evinç ve sıcaklıkla kutlanmaktadır. Bu sabah saat dokuzdan İtibaren Bayezit meydanı. istanbulun dört tarafından gelen çocuklarla dolmağa başladı. Tam saat onda Eminönü kaymakamı B. Baha, kısa bir hitabe ile çocuklara bayramlarını kutladı, İstiklâl marşı, direğe bayrak çekmek suretfle törene başlandı.
Ekonomi profesörü B. Zühdü İlhan, verdiği demeçte, bugünün yüksek mânasını belirtti ve milli dâvaların başında çocuk ve ilk öğretim dâvası, bulunduğunu söyledi. Müteakiben Çocuk Esirgeme Kurumu adına B. Veli Orhan İle dört talebe çocuk söz alarak bayramın önemi üzerinde dur dular, saat on birde alay, Bayözltten Taksime hareket etti ve Cumhuriyet
âbidesine çelenkler kondu. Bu sabah Divan Yolundaki Çocuk kütüphanesinden hareket eden grup da Oülha-ne parkına giderek Atatürklin heykeline çelenk koymuştur.
Beyoğlu cihetindeki okullar talebesi de Taksim mej’danında toplanmışlardır. Saat 11 de kaza kaymakamının nutkıyte törene başlanmış, İstiklâl marşı söylenmiş. Âbideye Cuhmurlyet Halk Partisi, Halkevleri, Çocuk Esirgeme Kurumu ve muhtelif kurullar namına çelenkler konmuştur.
B. Haşan Âli Yücelin nutku
Ankara 22 — Çocuk Haftasını MI111 Eğitim Bakanı 8. Haşan Ali Yücel bugün, saat 13,20 de radyoda aşağıdaki nutukla açmıştır:
«Sevgili Yurttaşlarım;
(Arkası sahife 2, sütun 4 de)
AMERİKALILAR RUSLARLA BİRLEŞMEK ÜZERE LEİPZİG DOĞUSUNDA İLERLİYORLAR
Çekoslovakya içinde ve Münih istikametinde Amerikan ilerleyişi devam ediyor
Londra 23 (B.B.C.) — Birinci Amerikan ordusu Dessau şehrinde evden eve savaşarak İlerlemektedir. Amerikan birlikleri Lelpzlg'ln doğusunda Muide ırmağını geçmişler ve Ruslarla birleşmek. İçin İlerlemekte bulunmuşlardır. Lelpzlg civarında 18,000 Alman askeri esir edilmiştir.
Chemnltz ve Bayrouth mıntakala-rmda Amerikalılar, Çekoslovakya dahilinde akmağa devam ediyorlar. Tu-na’nın ötesinde bir köprübaşı kuran yedinci Amerikan ordusu Münlch ve Avusburg’a doğru İlerliyor.
Stuttgart'ı zapteden birinci Fransız ordusu, Konstans gölünün doğu sahiline varmış, 10,000 esir almış, Karaor-manda birçok Alman birliklerini çember içine almış, Zlgmarlngen şehrini de zaptetmlştlr. Birkaç gün evveline kadar mareşal Petaln He arkadaşları bu şehirde bulunuyorlardı,
şimalde Montgomery orduları Bre-! men İle Hamburga hücuma hazırlan-' makta ve Elbe nehri boyunca toplanmaktadırlar. Emden limanına yürüyen Polonya askerleri, bu civarda bir kampta bulundurulan İki bin PolonyalI kadını kurlarmışlar dır. Bıı ka-
dınlar, geçen sene Varşuva savaşlarına Iştlrâk etmişlerdi.
Londra 23 (AA.) — Alman paraşütçüleri, Oldenburg'un 9 kilometre batısında bulunan Küsten kanalının kuzeyindeki KanadalI kıtalara karşı taarruzlarına devam etmişlerdir. Buna rağmen, KanadalIlar hatlarını muhafaza ve köprübaşılarmı da genişletmeğe devam etmişlerdir.
Londra 23 (A.A.) — Keşif pilotlarının haber verdiğine göre, birçok Alman kollan, Müttefik kuvvetlerinin büyük kısmı blrlbirlerlyle birleşmeden önce, Güney Almanyanın «Kale dağ- 1 larına» doğru hızla yol almaktadır.
Londra 23 (A.A.) — Müttefik kuvvetleri Münih şehrine 50 mil mesafeye kadar yaklaşmışlardır.
Londra 23 (AA ) — Sürati-? Hediyen birinci Amerikan ordusu kuvvetleri dün 515000 Almanı esir etmişler-' dlr.

Londra 23 (B.B.C.) — Alman başkentinde Nazi İdaresi son saatlerini yaşamaktadır. Sovyet resmi tebliği, Kızılordunun Berlin varoşlarından 18 sini ve Berlin civarında beş şehri zaptettiğini bildirmektedir. Almanlar, başkentlerini müdafaa İçin ellerinde bulunan bütün kuvvetleri savaşa sürmektedirler. Askeri okullar kapatılmış, öğrencilerle öğretmenleri savaşa sürülmüştür. 15 yaşından 65 yaşına kadar olan bütün erkekler seferber edilmişlerdir. Berllnde mevcut bütün uçaksavar toplar, şimdi tanksavar vazifesini görmektedir. Ruslar. Almanların şiddetli mukavemetine rağmen, bütün engelleri kaldırmaktadır ve Almanlar» darbe üstüne darbe İndirmektedirler. Rus birlikleri Berlin şehrinin merkezinden ancak sekiz kilometre uzakta bulunuyorlar. Hattâ Alman membalarından, gelen haberlere göre, Ruslar, Berlinin merkezine sekiz kilometreden daha yakın bir mesafede bulunmaktadırlar. Berllnln İçinden top sesleri İşitilmekte ve şehrin merkezine Rus gülleleri düşmeğe devam etmektedir. Berlin semalarında Rus ve Alman pilotları arasında şiddetli muharebeler cereyan etmektedir.
Başka Rus birlikleri Dresden İle Berlin arasında on şehir zapteyjemlş-ler ve Lelpzlg şehrine 40 kilometre mesafeye yaklaşmışlardır. Rus ve Amerikan birleşmeleri beklenmektedir. Bu birleşme vaki olduktan sonra müşterek bir demeç İlân edilecektir.
Londra 23 (A.A.) — Rus tankları Berllnln mahallelerinden olan Bran-denburgen’e 8 kilometre mesafeye gelmişlerdir. 24 Saat İçinde İşgal edilen 16 mahalleye Rus kuvvetleri batı istikametinden girmişlerdir. Şimdi Rus birlikleri şehrin merkezine doğru ileri hareketlerine devam etmektedirler.
Merkezde İki kuvvetli Rus kolu şehri çevirmekle tehdldetmektedlr.
Bu iki çemberden birincisi şehrin merkezinde, diğeri İse birinci çemberin dışında kapanmak üzeredir.
Rus topları Alman müstahkem noktalarını devamlı surette ateş altında tutmaktadırlar.
Birçoğu ölü olmak üzere 8000 Alman esir edilmiştir.
En şiddetli muharebeler Welser -See civarında cereyan etemktedlr. Berllnln bir mahallesi olan bu mınta-kada en kanlı muharebeler olmaktadır.
Berlin üzerine yapılan harekâta Polonya kuvvetleri de lştlrâk etmektedirler.
Berllne gelen bütün yollar kesilmiştir.
Berllnlllcr 50 saattir sığınakta yaşıyorlar. Birkaç güne kadar yalnız Berlin dolaylan değil, belki bütün Berlin - Dresden koridorunun Müttefiklerin eline geçeceği beklenmektedir.
Sotkholmdan gelen haberlere göre, şehirde panik hüküm sürmektedir. Ntızllcr arasında bir İntihar salgını almış yürümüştür.
Londra 23 (AA.) — Berlin sokakları süratle ilerllyen Müttefik tanklarının gürültülerlle sarsılmaktadır. Muharebeler bütün şlddetlle devam ediyor. Üç milyonluk şehir halkı dehşet İçindedir.
İleri Rus birlikleri Berllnln 18 dış mahallesini ellerine geçirmeğe muvaffak olmuşlardır.
Berlin. Rus toplarının şiddetli ve sürekli ateşi altındadır. Bombalar şehrin merkezine yağmaktadır.
Berlin ile Stokholm arasında telefon kesilmiştir.
Mûskava 22 (A.A.) — Yan resmi kaynaklardan bildirildiğine göre, Sovyet kıtaları kuzey doğuda Berllne giden unter der Llnden şosesi istikametinde ilerlemektedirler. Sovyet kıtaları, Berllnln etrafını çevrellyen Ringbahnef demiryolunu şimdiden kesmiş bulunuyorlar.
Nevyork 22 (A.A.) — Henüz teylde-dllmlyen bazı haberlere göre, Rus kıtaları Potsdam'a girmişlerdir.
Londra 23 (AA.) Harb muhabiri-j nln bildirdiği fakat henüz teyldedll-1 miyen haberlere göre Rus kuvvetleri ile Amerikan kuvvetleri arazındaki mesafe 20 kilometredir.
Tanımadığımız meşhurlar Edebiyatımızda «‘Üstad» diye andığımız «en büyük his şairi» Recai Zade Ekrem
Hayatı, hususiyetleri, çalışma tarzı, zevkleri, hâtıraları ve hususî mektupları.
Pek yakında bu yazı serisine başlıyoruz.
Molotof Vaşingtonda
Ûç Dışişleri Bakanı konferansı başladı
Vaşington konferansında halledilmesine çalışılacak olan zorluklar
Vaşlngton 23 (AA.) _ Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı M. Molotof bugün, uçakla Vaşlngtona gelmiştir.
M. Molotof u, M. Stettlnlus İle İngiliz, Sovyet ve Amerikalı resmî şahsiyetler karşılamıştır.
Londra 23 (B. B. C.) - ~
Truman, dün akşam Vaşlngtona gelen Sovyet Dışişleri Bakanı B. Mo-lotofu kabul etmiştir İngiliz. Sovyet Birleşik Amerika Diş Bakanları. A-merlka Dış Bakanlığında toplanarak müzakerelere başlamışlardır.
İngiliz, Amerika ve Çin murahhasları, perşembe günü San Francisco konferansında beyanatta bulunacaklardır.
Halli gereken zorluklar
Londra 23 (A A.) — Obsever gazetesinin San Francisco muhabiri yazıyor.
Dünya güvenliği hakkındakl konferansın beş altı haftadan daha az süreceği zannedilmektedir. Demek ki, konferans, önceden tahmin edildiğin den daha az sürecektir. Fakat, ümit edildiğine göre, büyük devletler arasındaki belli başlı fikir ayrılıklarından bazıları, konferans başlamadan, önce. Vaşingtonda. Molotof ile Eden tarafından bertaraf edilecektir.
Halledilmesi gereken başlıca mesele. büyük devletler tarafından talep edilen denetleme vaziyeti, Atlantik beyannamesinin, bütün devletlerin eşitliğini ve egemenliğini İleri süren demokrasi prensibi İle uzlaştırmaktır. Bundan başka, her büyük devletin, komşusu olan arazilerin himayesini sağlamak İçin, imzaladığı bölge anlaşmalarının genel güvenlik anlaşma larına uydurulması da lcabeder.
New-York ve Londra’da endişeler
New-York 23 (A.A.) — New-york Times gazetesi, üç büyük devlet Dış
Bakanlarının gelecek konferansından bahsederek diyor ki:
Güçlüklerin ve halledilecek meselelerin — bilhassa Polonya meselesi — çokluğu dolayisile bazı endişeler belirmektedir. Filhakika Moskova hü-
Rır-lcnn R ı nrnıeaıecur. turasına MOSKOVB n«-ı VaXtnıa kûmetl’ Birleşik Amerika. İle Büyük Brltanyanın tanımadığı Varşova hü-kûmetlle bir İttifak antlaşması imzalamış bulunuyor. Fakat Muzaffer büyük devletlerin, Vaşingtonda seri halinde yapılacak konferanslarda, aralarındaki İhtilâfları halledememeleri tasavvur edilemez.
Londra 23 (AA.) — Siyasi yorumcular Moskova ile Lublin arasında dostluk ve karşılıklı yardım antlaşmasının İmzalanmasını. San Francisco konferansı arifesinde tehlikeli bir kara bulut olarak va'iflındırmağn mütemayil görünüyorlar.
Bununla beraber, önümüzdeki Va-şlngton müzakerelerinde Polonya me selesini bir hal tarzına bağlamak I-çln yapılacak teşebbüslerin muvaffakiyetle neticeleneceği ümidi devam ediyor. İngiliz, Amerikan ve Rıı= Dış Bakanlarile Müttefikler anva Pnl-n-ya komisyonu. Sovyetler BlrlISİIe Müttefikler arasında, Yalta kararlarının tefsirinden doğan şimdiki fikir ihtilâflarını birlikte !ncellvec(klerdlr.
B. Truman konferansı bir nutukla açacak
New-York 23 (A.A.) — çarşamba günü, mahalli saatle 18.30 da Başkan Trumanın bir söylevile açılacak olan San Francisco konferansının İlk genel oturumu takriben bir saat sürecektir.
Konferansın geçici başkanı, kısa bir ahoş geldiniz» söylevi verecektir.
İkinci genel oturumda da M. Molotof İle M. Soongun bir söylev verecek lerl muhtemel sayılmaktadır.
Günler Geçerken
Pravaz’a saygısızlık
Acaba Fransada Pravaz'jn bir heykeli yapılmış mıdır? Yapılmamışsa kederederim ve bunu önüne gelene heykel dikilen o memleket için bağışlanmaz bir savsaklık sayarım. Hattâ dalın ileriye gidebilirim, Paravaz'ın heykelini her ülkede insanlık adına yükselmiş, resmini okul kitaplarında yer almış, şöhretini kafalara işlemiş bile görmek isterim. Bir çoğumuz: «Peki diyebiliriz, şu Pravaz jia kimdir? Sanatkâr mdır, filozof mudur, bilgin veya devlet adamı mıdır? Yoksa bir mucit ve kâşif midir? Hizmeti ne olmuştur? Biz tanımıyoruz!» Kendini tanımayız ama her halde şimdiye kadar çok kere minimini, küçücük, ’ tertemiz muhakkak faydalanmışadır. Bugünkü dünyada hiç bir medenî ve yan medenî yoktur kİ Pravaz’a şifasını, belki de hayatım borçlu olmasın. Vahşiler bile medenîler elinden o icadı tanımışlar ve sihirli tesirine şaşıp kalmışlardır.
Pravaz = hepinizin bilmesi lâzım geldiği gibi — enjeksiyon şlrlngasını ve ortası delik iğnesini keşfeden Fransız hekiminin adıdır, teat aşağı yukarı bir asırlıktır; fakat hiç bir İcat yüz yılda hemen hemen şeklini hiç değiştirmediği, üzerine fazla bir hüner ve marifet eklenmediği, yani basitliğile, Iptidailiğlle kaldığı halde onun kadar işe yaramamış ve iş görme çevresini gene onun kadar genişletenıemiştir Günün baştedavlsi bin bir çeşit ilâç ampulleri sarfedilerek Pravaz şlringasile yapılmıyor mu? Bazı defa bu şırınga sayesindedir kİ kâfurulu ve kafeinli yağlan doğrudan doğruya derimizin altından vücudumuza yedirip kanımıza bir lâhzada karıştırarak tam ınânasile canımıza can katıyoruz... Kanımıza kan kattığımız, tilüyü dirilttiğimiz de çoktur.
Nihayet sürat ve konfor sağlayan lokomotif, ampul, telefon gibi icatlar ve mucitler hakkında okul kitapları malûmatla, hayranlıkla doludur. Bize sükûıı, sağlık, şifa, hayat veren o basil âletin mucidlni ise kimse tanımaz Nankörlük etmeseydik hei hastanenin kapısı önünde Pravaz'm bir büstü olsun bulunurdu!
Refik Ha!id Karay
icadından
>1
sanıic 2
23 Nisan 1945
SÖZÜN «ELİŞİ
Tıraş bıçağı hilekârlan
Son derece asabi (rian bir arkadaşım beni görünce çıldırmak derecelerine pek yaklaştın bir hiddeti*: «Yaz Mirîm, diye bağırdı, yaz! Bundan daha iyi bir tıraş mevzuu olnmnz! Külle-nılmış tıraş bıçaklarım toplayıp Kadıköy tarafındaki bir fabrikada biledikten sonra yeni anıbalâj-lara koyup memlekete »on giren mallar arasında çıkmış gibi kullanılamamışları kaça satıyorlaıufl o fiatle satıyorlar. Geçen gtüı 90 kuruş verip bir paket aldım. Adamın goril önünde açıp bıçakların daha yeni bilendlğini gözüne «tıkarcasına gösterdikten sonra: «İstediğin parayı veriyorum ama bana yutturdun zannetme! Yaptığınız rezalettir!» diye bağırarak çıktım gittim. Çok rica ederim, şunu yaz, rezaleti bütün kâinat duysun!» dedi ve her halde kullanılmış tıraş bıçağını yeni diye satan mağazadan çıktığı gibi yine hiddetle çekilip gitl.
Dürüstlüğe aykırı bir hareket karşısında ateşe dokunmuş sinema filimi imişçesine parlayan bu namuslu vatandaşın hiddetini, tıraş bıçağı kullanan bütün vatandaşların hiddeti olduğu için aynen buraya naklediyorum, Daha dün 120 kuruş verip aldığım bir paket tıraş bıçağı baştan aşağı paslı çıktı. Arkadaşımın Kadıköy tarafında bulunduğunu söylediği fabrika (f) bu kim-bilir kaç kere kullanılmış traş bıçaklarını bilemeye olsun lüzum görmeden sadece paslarının üst tasımlarını almakla yetsinmiş, pasın altında kalan siyah lekeleri çıkaracak kadar hünerini Ueri götüremediği için âdi bir taklitten ibaret ambalfıjlara tenekeleri sarıp ikinci defa satışa çıkarmıştı!
Tıraş bıçağı darlığında kullanılmış tıraş bıçakların] bir takım kimyevi usullerle temizleyip, bileyip tekrar işe yarar hale koymak aklın kabul edebileceği bir iştir. Fakat bunları yeni İmişler gibi, hele eski fişlinden daha pahalıya satmak aklı yerinden oynatacak bir hilekârlıktır. Arkadaşımın hiddeti onun İçin bana hiç garip gelmedi. Ayni hiddeti bu dalâvereyl takibe memur olanlardan bekliyoruz Şevket Rado
Sulh ve emniyet pamuk ipliğine bile bağlanmtyor
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
Tecavüzler ve harbler hep, büyük denilen devletlerden çıktığına göre, yeni kurulacak teşkilât tecavüze asla engel olanuyacak-tır.
O halde bu milletler arası Kurul, bu kadar zahmet ve didişme ile, kime karşı hazırlanıyor?
Bir küçük devlet, bir büyük devlete, yahut bir başka küçüğe tecavüz edecekse, o zaman Konsey harekete geçecek, zecrî tedbirlere. hattâ o memlekete karşı hava kuvvetleri ve ordular göndermeye karar verebilecektir
Fakat, Avrupa haritasına bakınca, tecavüze kalkışacak bu küçük devletin hangi cesaretli kahraman veya deli olduğunu kestirmek güçtür
Böyle olabileceğini de farzede-lim. Bir büyük devlet, meselâ Amerika, bir küçük devleti — diyelim Hollandayı — Almanya-ya tecavüze teşvik etse, ve Hollanda mütecaviz olsa, Konsey bu küçük devlete karşı de harekete geçmek kararını veremez, çünkü kışkırtıcı Amerikanın Konseydeki «Veto» hakkı, Hollanda aleyhine dahi her türlü zecri tiedblre engel olmaya yetecektir.
Bu asırda harb. motörlü silâh, uçak ve bol malzeme demek olduğuna göre hiç bir küçük devlet, bîr büyüğe dayanıp yardım görmedikçe tecavüze kalkışamaz. Bu suretle tecavüze kalkışan bir küçük devlet hakkında dahi, Emniyet Konseyi zecri tedbir karan veremlyecektir, çünkü her küçüğün arkasında, onu koruyacak ve onun lehinde veto hakkını kullancak bir büyük devlet bulunacaktır.
Oy meselesi bugünkü şeklinde kalırsa dünya sulhu ve emniyeti pamuk İpliğine bile bağlanmıyor demektir.
Bu şartlar İçinde, yani tecavü-
Mussolini endişede
kalyanın kuzeyinde son bir mukavemet gösterilecek imiş
Bern 23 (A-A.) _ «La Sul&sf^ gazetesinin yasdığına göre. Mussolini, askeri vaziyetin vc-hamet k&sbetmesl neticesinde hükümetin taklbadaccğl siyaset hakkında esaslı kararlar almak üzere, Büyük Faşist konseyini toplamıştır.
İtalya yarım . adasının kuzeyinde son bir mukavemet gösterileceğinden İsrarla bahsedil inektedir Söylendiğine göre, bu hususta mühim haarhk-J&r yapılmak üzeredir ve son müdafaa bölgesi Alplardan Avusturya hududunda Belluno yak! nine, kadar u-zanan bir sahayı kapliyiicn.ta.ir. -
Okinava muharebesi
Londra 23 (AA.) — Müttefik birlikleri Okinava adasının batısında İki ufak adaya daha çıkmışlardır.
ze karşı verilecek herhangi bir kararda büyük devletlerin İttifakı şart olunca, kîmln emniyeti kime karşı ve nasıl korunacak? Hakikatte, Kırım uzlaşması, eğer San Franclsco'da değişmezse, b!r avunma ve avutmadan lba-rettir,-
Büyük Devletlerin ebedî anlaşma ve uzlaşmasına, yani teker teker herkesin iyi niyetlerine bağlı bir emniyet, bir saman alevidir, Milletler arası emniyet Kuruluna. bundan dolayı lüzum görülmüştür. Fakat bu Kurul, faydalı olabilmek İçin, her türlü tecavüze karşı, bu tecavüz kimden gelirse gelsin, derhal ve otomatik surette harekete geçeck bir milletler arası mekanizma olmalıdır.
Bu İmkân nasıl elde edilebilir? Bu noktayı ayrıca İnceleyeceğiz, Necmeddln Sadak
Sarıyerde çifte yaralama
Mehmet Ali bir çocuğu ve kendisini yakalamak isteyeni bıçakladı
Dün akşam üzeri Sarıyerde Ikk yaralama vakası olmuştur, Bariyerin Demirci köyünde oturan tnetolulu Mehmet Ati adında biri, Kendlslic a-lay eden Osman isminde bir çocuğu bıçakla muhtelif yerlerinden yaralayıp kaçma}; üzere iken Hakkı adında biri kendisini yakalamak İstemiş, Mehmet Ali bu sefer bıçağile Hnkkı-yı da bir kaç yerinden yaraladıktan sonra ortadan «ovuşmuştur.
Her iki yaralı tedavi altına alınmış, mahalli Jandarması tahkikata el koymuştur.
İzmir at koşularının neticeleri
İzmir 22 — İlkbahar at yarışı arının sonuncusu olan bugünkü beşinci koşuda şu neticeler alınmıştır: BLrincl koşuda Fettan birinci, ikinci koşuda Yung birinci, Venüs İkinci, Umurbey üçüncü geldiler. Müşterek bahis ganyana 100, 150, pl&seyc 340 kuruş verdi. Üçüncü koşuda Sülün birinci, E-ralne ikinci, Pan üçüncü oldular. Müşterek bahis ganyana 125 kuruş verdi. Dördüncü koşuda Çağhyan birinci, Donjuan İkinci. Maşallah ü-çüncü oldular. Müşterek bahis ganyana 100, pliseye 100, 195 kuruş verdi. Beşinci koşuda Davalaclro birinci. Savaş İkinci geldiler. Müşterek bahis ganyana 130 kuruş verdL
Haftanın İkinci ve dördüncü koşulan arasındaki çifte bahiste Yung -Çnğlıyan kombinezonu 280 kuruş, dördüncü koşu üzerindeki ikili bahiste ise Çağhyan - Donjuan kombinezonu 300 kuruş verdi,
20 nisan pazar gününden İtibaren Ankara İlkbahar at yarışları bağlıyacaktır.
Muhtar Makedonya ordusu silâhlarını teslim ediyor
Atina 23 (AA.) — Besni haberlere göre, muhtar Makedonya ordusunu teşkil edenler dağılmağa ve silâhlarım bırakmağa başlamıştır. Bu gibiler, silâhlarını İiıgilİzlere teslim ettikten sonra, evlerine barklarına gön deriliyorlar. Dün, silâhlarını teslim etmek Üzere Gûtımenltzaya ve Florl-naya gelem yüz elli kişinin İtiraf ettiğine göre. MakedonyalI taburlar, Ohrana adındaki Bulgar teşkilâtı ve Yunan komünist partisi tarafından sevk ve idare edilmektedir.
Yugosîavlar Susak limanını zaptettiler
Londra 23 (B.B.C.) — Mareşal Tito kuvvetleri, Adriyatik denizinin başlıca limanlarından biri olan Susak'ı kurtarmışlardır. Susak’), Fiumeden bir nehir ayırmaktadır,
İtalya cephesinde ilerleyiş devam ediyor
Londra 23 (B.B.C.) — İtalya cephesinde gerek beşinci ve gerek sekizinci ordular, Bolonya ötesinde Po istikametinde ilerliyor-]ar. Beşinci ordu. Milâno'ya giden yol üzerinde bulunan Modena’ya yaklaşırken sekizinci ordu da Ferrara’dan üç kilometre uzakta bulunuyor. Müttefik uçakları, kaçan düşmanı şiddetle takibedl-yortar.
Çocuğu boğdular
İki kaatil yakalanarak sorguya çekili?1’’
Ey tipte belediye temizlik İşleri a-mclesinden Şerefin oğlu on İki yaşlarında Güverl, Büibülderesl sırtlarında bir çukur İçinde boğulmuş olarak bulunmuştur.
Hâdiseden îabıta ve savcılık haberdar edilmiş, Adllys doktoru cesedi muayene ettikten sonra morğa kaldırılmasına lüzum görmüştür.
Eyüp zabıtası tarafından yapılan ilk soruşturmalarda otuz yaşlarında kadar iki arkadaşın bu İşle alâkadar olduğu anlaşılmış ve sorgu altına alınmışlardır. Hâdisenin mahiyetinin geç vakit aydınlanması beklenmektedir.
Yenge kaatıli
Kasım paşada Kulaksızda ot w on yengesi Müyesseri üç bıçak darbeslle öldüren tramvay işçilerinden Kemal hakkında savcı Şalın Glirkol tarafından yapılan hazırlık tahkikatı İkmal edilmiştir. Kemal, cflrmümeşbut kanununa tevflknn bugün öğleden sonra birinci ağır ceza mahkemesinde yargılanacaktır.
Vali muavinlikleri
İstanbulda son zamanlarda Üçüncü bir Vali muavinliği İhdas edilmiş, fakat kadroda tahsisat olmadığından başka bir İlin kadrosundan nakil yapılmıştı.
Üçüncü Vali muavinliğin! vekâleten yapan Beşiktaş kaymakamı B. Sabrl Süzer Beyoğlu kaymakamlığına tâyin edilmiştir. B. sabrl bu vazifeye başladıktan sonra üçüncü Vali muavinliğine kimse tâyin edilmlyecek, işler diğer iki muavin arasında taksim olunacaktır.

AŞK oe MACERA ROMANI
Yasan: P Wentworth Tercüme eden: Vâ - Nü Tefrika: No. 6 M
— Ben melek gibi iyi bir kadınsın! — diye haykırdı. — Bunu biliyordum. Biliyordum ki, şayet Istesen muhakkak bir çare bulursun.
Ama.be!, o gece sabaha kadar uyu-yamadı.
Nasıl oluyordu da kendi çocuğu ve Eton’un çocuğu böyle olsun? Böyle coşkunluk içinde ve böyle disiplinsiz. Acaba tabii bir meylin neticesi miydi bu? Yoksa Agatha'nın verdiği tahsil veterblye neticesinde mİ bu hale gelmişti?
Hislerin bu derece şiddeti! Bu kadar egoizmi Ve böyle bir İnat! Bütün bunlar Ama bel i korkutuyordu.
Yatağında düşündü, düşündü. O gece, ona, pek karanlık, pek korkunç ve pek soğuk geldi.
m
Bay Berry:
— Evet efendim, evet. - dedi.
Bu sözleri büyük bir nezaketle söylüyor, mesleki terbiyesini bozmak İstemiyordu.
Fakat giriştiği bu İşten cidden bıkmış ve inanmıştı
Bay George Forsham, masanın yanında oturmuş bazı evrakın altını imzalamakla meşguldü. İmzayı attıktan sonra, avukatın uzattığı kurutma kâğıdı yle mürekkebi kuruttu. Düşünceli düşünceli dudaklarını ısırıyordu.
Uzun boylu, «Ivrl burunlu, yüksek alınlı kupkuru bir adamdı bu. Asli bir tipi vardı; eski bir fotoğraf kadar soluktu.
Bay Berry, gür beyaz saçlarlyle, karınızı teniyle onun yanında tezat teşkil ediyordu. Müşterisi kaşlarını çatıp homur dandiği sırada, o, mesleğinin ic&bettlrdlğl şekilde gülümseyip duruyordu.
Bay Forsham, kalemi yerine bıraktı; avukata dönüp hiddetli bir tavırla:
— Bu teklif kabul edHcmea. - dedi.
Berry:
— TabU. - cevabını verdi.
Forsham kaşlarını daha fazla çattı.
Avukatı dinlemek İstemiyordu, ille kendi konuşmak niyetindeydi.
— Maalesef®,,. Maalesef... Öhö, öhö, öhö... Evi klrahyamıyacağız.
— Ev. o kadar zamandanberl bomboş duruyor.
— Halam Georglna'nm ölümünden-beri... Demek kİ dört sene oldu. Malikânemiz Forsham'ın İki evin! birden kiraya vermek istedim, Bunda evvela hiç müşkülât çekmedim. Bay Bronson eski evi kiraladı. Doğrusu tasdik ederim, fevkalâde İyi kiracıdır. Kendisinden hiçbir şikâyetim yoktur.
Avukat fena halde sinirleniyor, bu gevezelik karşısında çatlıyor, patlıyordu. Zamanı onun İçin kıymetliydi. Mümkün olsa bu adamı buradan Kovacaktı. Fakat meslek terbiyesi mâni... Onun için hislerini gizliyordu.
— Bu İyi kiracınızdan dolayı hIbJ tebrik ederini. - dedi.
Müşteri devamla:
— Malikânemizin yeni evini, Tul-klntıorn İsimli İki matmazele kiraya verdik. Ne çirkin isini değil mİ? Amma pak İyi lnaanalrdır. Onlar da fevkalâde İyi kiracılar. Hürmete lâyık şahsiyetler. Fakat geldiklerinden on beş gün sonra, binanın tekin olmadığım aöyllyorak çıkmak İstediler. İşte, malikânemizin yeni avl hakkında, hortlakhdır, perilidir, efsanesi o günden itibaren ortalığa yayıldı,
(Arkası var)
23 NİSAN
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
23 Nisan, Ankarada Büyük Millet Meclisinin açılmasına, miill devletin kurulmasına tarih olmuş bir gündür, Çocuk Haftası bugün başlıyor. Milli egemenlik İle çocuk, Türk cemiyetinde hal İle İstikbalin kucaklaşmasını ve milli egemenliğin İleri nesillere emanet edilen kutsal bir anlayış olduğunu remzetmektcdlr. Genç Türk devletinin 25 yılı ve Türk çocuğunun İlk yaşları, kıştan sıyrılıp çiçek açmış ağaçların müjdelediği bahara ne kadar mânalı Taslamaktadır? Milli Türk devletinin kuruluşu, Türk milletinin kıştan bahara geçişi. Türk çocuğunun kuşlar gibi cıvıldayışı, onların yeni hayata girişi değil midir?»
B. Haşan Âli Yîlcel, nutkuna devamla, Cenup illerde yaptığı seyahat esnasındaki müşahedelerinden memnuniyetle bahsetmiş ve Cumhur Başkanı ismet İnönü’nün ilk Öğretim dâvası hakkında Ulus gazetesine yazmış oldukları makalenin mühim parçalarını belirterek ve Türk çocuklarına hltabederek demiştir kİ:
«Sizi bu kadar çandan düşünen bir babanın, millet ve devlet başı olarak uğraştığı bir devirde yaşıyorsunuz. Biitiln devlet teşkilâtı, analar, babalar hep sizin İçin ayaklanmış haldedir, Yalnız çocuk olduğunuz İçin değil, lyl yetişmesi düşünülen ve saadeti İçin her tttrlii fedakârlıklar yapılan İnsanlar olduğunuz İçin bahtiyarsınız. Sizin babalarınız btzler dayakla, sopa İle bilmediğimiz dillerde dersler okurduk. Bize oyun oynatmazlar di. Büyük yanında ağzımızı açıp bir söz söyllyemezdlk. Şımarırız diye bayramlarda bile okşayıp öpmiyen sert babalarımız vardı. Hocalarımızın elindeki sopaları bugün size göstersek, blzlerln okullarda öğrenci değil. Ortaçağdaki esir çocukları olduğumuzu zannederdiniz. Sîzlerin bayram etmekte ne kadar haklı olduğunuzu ancak blzler bilebiliriz. Çok çalışın, lyl yürekli, doğru sözlü olun. Milletinizi sevin, Türk olmayı, her şerefe üstün blllıı. Sizin yaşatacağınız Türk 111, bizim yaşadığımız Türk İlinden daha bayındır, daha Üstün, daha da bahtiyar olsun, çocuklarım.»
Çocuk Esirgeme kurumunun mesajı
Ankara 22 (A.A.) — Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkezi, 23 Nisan bayramı münasebetlle yurt çocuklarına aşağıdaki mesajı göndermiştir:
cTiirk Çocukları;
Büyük Cumhur Başkanınuz tçmet İnönü’nün ve Ulu Atamızın sonsuz saadete kavuşturduğu aziz yurdumuzun her tarafında gerçek egemenliğe sahlbolan ulusumuz bugün sîzlere karşı olan sarsılmaz ve kesin güveni ve sevgisiyle öz bayramınızı kutluyor,
Dünyayı kasıp kavuran ateşler ortasında Türke ezelden mukadder olan insanlık ve yurt görevlerini başarmağa çalışan büyük milletimiz yurdun İçinde vo dışında sizin neşe ve sevincinize katılarak heyecanla bayram yapıyor.
Ebedi Şefimiz Atatürkün ve Milli Şefimiz ismet İnönü’nün çok değerli önderlik!erile yaratılan ve sîzlere çok geniş ufuklar açan bu mesut günde sisleri sevgi ve şefkatle anan Çocuk Esirgeme Kurumu genel merkezi kutsal ve milli bayramımızın hepimiz loln, yüce yurdumuz ve ünlü ulusumuz İçin kutlu olmasını diler.»

Millî Eğitim kupası
Fenerbahçe • Demirsporu 4-1, Galatasaray - Uçaksavar't 1-0 yendi Beşiktaş ve Beykoz İzmirde berabere!
Milli Eğitim kupası maçlarına dün Fenerbahçe stadında devam edilmiş ve Ankara takımlarından Demîrspor -la Fenerbahçe, Uçaksavarla Galatasaray karşılaşmıştır.
Ankara tutamlarının cumartesi günü lyl derece almış olmaları dünkü karşılaşmaların ehemmiyetini arttırmış vo stada on bini aşan muazzam bir kalabalık toplanmıştı.
İlk müsabakayı bir gün evvel bozuk oynamalarının aksine olarak fevkalâde bir enerji ve gayretle çalışan Uçaksavarla Galatasaray yapmışlardır. Srıkırmızriıların verimsiz ve asabi bir mücadelestle oynanan bu maçta GalatasaraylIlar 1 - 0 sahadan galip ayrılmışlar; gene bir gün evvel çok güzel oynamasına mukabil dün bir varlık gö.-teremlyen Demlrçporlular da Fenerbahçe önünde 4-1 mağlûp olmaktan kendilerini kurtaramamış-lnrdır. Maçların tafsilâtı şudur: Galatasaray I —
Uçaksavar 0
Günün İlk maçı btr gün evvel Fe-nerbahçeye 2-0 yenilen Uçaksavarla GalatasaraylIlar arasında hakem Adnan Atanın idaresinde yapılmıştır. Takımlar sahaya şu seklide çıkmıştı:
Gclatasaray: Erdoğan - Faruk, İsmet - Orhan, Arif, Mustafa - Gazanfer, Bülent. Gündüz. Muzaffer, Mehmet Ali.
Uçaksavar: Abdülkadlr - Münir, Mahmut - Fikri, Seyfl. Hüsameddln -Hüseyin, İbrahim. Ertuğrul, Enver. Necml.
Oyuna üçaksavarhlar başladı. İlk anlar karşılıklı hücumlarla geçiyor ve iki takım da yavaş bir tempo üe çalışıyordu. Galatasaraym bilhassa sağdan yaptığı atanları Uçaksavar müdafi teri ve kalecisi cansiperane 'müdahalelerle tesirsiz bırakıyor!ardı.1 Dakikalar İlerledikçe Uçaksavarın bir Eün evvelki Fenerbahçe macında çıkardığı oyunla kıyas kabul etmez bir güzellikte çalıştığı ve sık sık rakip kaleyi tehdldettl*! görüldü. Fakat bütün bu çalışmalar semeresiz kaldı. Ve devre golsüz olarak i—Tebere nihayettendi.
İkinci devreye GalatasaraylIlar çok enerjik boşladılar. Fakat hücum hattının dağınık oynaması yüzünden üst üste rakip kaleye aktıkları halde bir türlü netice olamıyorlardı. Uzun müddet devam eden bu tazyik nihayet 17 nel dakikada semeresin! verdi. Ortadan yapılan ânl bir hücumda Mehmet Aliye geçen bir pası, Mehmet Ali. Uçaksavarın fedakâr kalecisi Ab-dülkadlrln kale zaviyesini kapatmış olmasına rağmen, güzel bir şütie gole tahvil etti. Bu sayıdan sonra Uçaksavar çok hızlandı. Ve sert atanlarla Galatasaray kalesine akmağa başladılar. Oyun bu sırada sert bir safhaya döküldü. Ve hakem Galatasaray-dan Faruk'la Uçaksavardan İbrahim! tekmeleştiklerinden dolayı oyundan tekmeteçştikterinden dolayı .oyundan çıkardı. Ve takımlar onar kişi ile oyuna devam etmek mecburiyetinde kaldılar, Oyunun bundan sonrakL zamanında tarafların çalışması neticeyi değiştirmediğinden, maç 1-0 Gala-t »sarayın galebeslte sona erdi.
Fenerbahçe 4 —
Demîrspor 1
Günlin ikinci ve mühim maçı Fenerbahçe İle Demîrspor arasında yapıldı. Hakem Şazl Tezcan'ın İdare ettiği bu maça takımlar şu şekilde çıkmışlardı:
Fenerbahçe: Nuri.- Halli, Murat -Salâhaddln, Halil, Ömer - Erol, Adnan, Melih, Naci, Hallt.
Demîrspor: Nevzat - Mehmet, İsmail - İskender, Fethi, Kâmil - İsmail, Mehmet, Niyazi, Akif, Mustafa.
Oyuna Sarılftclvertlller başladı. Bu hücumu sağdan sürükllyen Erol, topu rakip müdafaaya kaptırdı. Ve oyun ortalarda oynanmağa başladı. Maçın İlk on beş dakikası karşılıklı akınlar halinde ve müsavi bir şeklide cereyan etti. İki tarafın oyunu da vasatın üstünde değildi. Yalnız Melihin fazla sürati sayesinde yaptığı İnişler Demîrspor müdafaasını bir hayli hırpalıyordu.
Devrenin 28 İnci dakikasında Ömer bir serbes vuruştan fevkalâde görü-şlyle üst zaviyeden Fenerin birincil golünü yaptı. Bu sayı AnkaralIları harekete getirdL Hemen mukabeleye geçerek Nurinln İleri çıkmasından merkez muhacimlerinin ustaca bir vuruşiyle beraberliği temin ettiler. Bu sayıdan sonra Fenerliler tasa süren bir bocalama devresi geçirdiler. Ve Melih 39 cu dakikada şaha! gayretlle ikinci Fener golünü yaparak takımını galip vaziyete geçirdi vo devre 2-1 nihayettendi.
Demlrsporlulann bir gün evvelki çetin maçtan çok yorgun düştüğünü
hisseden Fenerliler uzun paslarla başladıkları ikinci devrede üstünlük kurmağa muvaffak oldular. Hâkim çalışmaları 15 inci dakikada semeresini verdi. Ve gene Melih ortadan kaptığı topla kaleye kadar giderek üçüncü golü de yaptı. Galibiyeti garanti bir vaziyete getiren Sarılâcl-vertlller bu sayıdan sonra coştular ve 18 İnci dakikada Erol’ün güzel bîr ortasına yetişen Hallt nefis bLr vole ile dördüncü golü de çıkardı.
I31r gün evvel Galatasaray» karşı başlı başına bir takım halinde savaşan Demîrspor kalecisi Nevzat bugün çok mütereddit ve yorgundu. Bu yorgunluk bütün takım oyuncularında da pekâlâ hissediliyordu. 4-1 vaziyetten sonra, oyun çok gevşedi ve tarafların çalışmasına rağmen bu netice değişmeden maç 4-1 Fenerin gallblyetlle sona erdi.
Beşiktaşla Altmordu, Beykozla Karşıyaka berabere kaldılar
İzmir 22 1 Akşam) — Bugün Alsan-cak sahasında yapılan Miill Eğitim maçları çok heyecanlı olmuş ve Beşiktaşla - Altmordü 2-2. Beykozla Karşıyaka 0-0 berabere kalmışlardır.
Takım Fener
D. Spor G. Saray ü. savar
A, Ordu Beşiktaş
K. Yaka
Beykoz 8 —
Puan cedveli

Y. P. 10 27 16 25
6 24
21 19 19
8 14 26 19'
1 20 12 18
7 10 30 17
2 6 3 19 10
M. G. B. M. A.
10 7 3 — 31
10 6 3 1 21
10 5 4 1 20
10 4 1 5
12 3 1
8 3 4
12 1 4
İkinci küme maçları
Dun sabah Şerer stadında İkinci küme terfi maçlarına devam edilmiş ve Anadolu - Demirsporu o-2, Elektrik - Taşkızağı 3-5 mağlûp etmiştir. Karşılaşmalar m her ikisi de çok heyecanlı geçmiş bilhassa Elektrik Taş-kızak maçı şampiyonluk üzerinde mü esslr olduğundan takımlar bütün e-nerjlterile oynamışlardır. Elektrik takımında eski Beşiktaşlı emektar Feyzi fevkalâde bir oyun çıkararak takımının galibiyetinde çor mühim bir rol oynamıştır. Bu galibiyetten sonra Elektrik kulübünün İkinci küme şampiyonluğu kati bir safhaya girmiştir, _________
Güzel bir sportmenlik numunesi
Dün sabah Şeref stadında Anadolu İle Demîrspor arasında yapılan ikinci küme terfi karşılaşmasında güzel bir sportmenlik numunesine şahit olduk. Son zamanlarda, bazı futbolcü-lerlmlzin sporculuğa yakışmıyan hareketlerde bulundukları ve rakiplerini ulu ota tekmeledikleri sık. sık görüldüğü cihetle bu temiz sportmenlik numunesini tebarüz ettirmeği bir vazife biliyoruz.
Anadolu - Demîrspor maçının ikinci devresi 0-1 devam ederken Anado-ludan bir oyuncu Demîrspor oyuncularından birisine sert ve tehlikeli bir çıkış yaptı. Hakem bunu favulle tecziye etti. Fakat bu sırada Anadolu kulübü kaptanı Salm Tanlak hâdisenin vuku bulduğu yere gelerek hakemin çıkarmadığı kendi takımının o-yüncüsünü mağlûbiyet! göze alarakj sahadan ihraç etmek centilmenliğini gösterdi. Ve bu suretle sertliğe doğru giden maç bu sportmence hareket ıı-zertne temiz bir mecraya döküldü,
Anadolu kulübü kaptanının bu yerinde müdahalesini sahalarımızda şık, sık hortlıyan futbotden gayri her çeşit hareketleri önleyici bLr tedbir olarak bulduk. Bu sportmen genel, gösterdiği’ centilmenlikten dolayı teb rlk ve diğer oyunculara da bir ibret nümunesi olduîhı İrin takdir ederi-,
Müessif bir cîüm
Haber ve Son Dakika gazetelerinin yazı İşleri müdürü arkadaşımız B. Yekta Rağıp Önenln babası B. Ragıp önen vefat etmiş ve cenazesi defne-dllmlştlr. Merhuma rahmet, arkadaşımıza baş sağlığı dileriz.
VEFAT
İstanbul tüccarlarından Malım ut Ömer,, Ve Sela Güranının pederleri Sadi Kaplancalınin kayın pederi tüccardan Zekerlya Güranlnln büyük biraderi Mersin tüccar ve eşrafından: FAHRİ GÜR AN İ
Müptelâ bulunduğu hastalıktan şl-fayap olamıyarak dünkü pazar günü Mersinde vefat etmiştir. Müteveffaya Tanrıdan rahmet diler, kederli ailesine de taalyetlerlmlal beyan eyleriz.
23 Nisan 1945
AKŞAM
Sahlfe 3
AKŞAMDAN AKŞAMA
Lise mezunu otuz edebiyatçı genç ve bir klâsik eser
Bu sütunda, muhtelif seferler Divan edebiyatını methettim. Ona yalnız can ve gönülle değil, yalnız zevklerimle değil, ananelerimizle de bağlı bulunduğumu duyuyorum.
Fakat yine bu sütunda: «Divan edebiyatı üniversite mevzuudur, aynca bir tetebbü mevzuudur. Üniversitenin altındaki öğretim derecelerinde, ders saatlerini uzun uzadıya dolduracak bîr pedagojik mevzu olamaz. Belki olur; ancak bir antolojiden kısa nümuneler göstermek suretlle... Yoksa, Tanzim attan sonraki edebiyatımız bile, gençlerimize klâsik numuneler teşkil edemez. İlle ettirmek istersek filânca şairimizin hususî hayatına ait lüzumsuz kıssaları ve kadın isimlerini — bugün yaptığımız gibi — ders diye belletmemiz lâzım gelir. Bu da değmezi» mütalâasını ileri sürmüştüm. «Peki, ne yapmalı?» sualine karşılık da: «Dünya klasikleri numuneleri bizim de numunelerimiz olmalıdır. Edebiyat derslerinde, bizim uzak ve yakın edebiyat tarihimizin nümueleri ancak birer bâb, birer kısım teşkil etmelidir!» demiştim.
Münevverler arasında bana taraftar ve aleyhtar mütalâa yürütenlere rasladım.
Geçen gün, lise mezunu otuz küsur edebiyat mensubu ile bir konferansta idim. Konferansın mevzuunu da bir beynelmilel klâsik eser teşkil ediyordu, Söz söyleyen zat:
— Bu eseri aslından veya tercümesinden kim okuduysa parmağını kaldırsın! - dedi.
Yalnız bir genç bayan:
— Ben okudum! - demek cesaretini gösterdi.
Hakkmdaki konferansa dinlemek üagre toplanacak kadar ilgi gösterdiğimiz kitap ise, Millî Eğitim Bakanlığının klâsikler külliyatında neşredilmişti. Lise mezunu otuz gençten (1) bunu yalnız birinin okumuş bulunması, biz-deki edebiyat derslerinin Maarifin klâsik külliyatına rağmen arzu edilen durumda olmadığını İspat eder. Yeni bir gayret uyandırmak emellle dikkati çekerim.
Geçen gün bir fıkramda bir muharririn muhtelif yanlarındaki fikirlerin biriblrinî nakzetmemesi lâzım geldiğini ileri sürmüştüm. Divan edebiyatı lehindeki ve aleyhindeki düşüncelerimin biribirile tenakuz teşkil etmediğine emin olmak için Riza Tevfik, Necmeddin Sadak, Refik Halici gibi fikir ve zevklerinde^ emin olduğum münevverlerimizin mütalâalarını almak İstedim. Beni batak göstermediler. Bilâkis Rıza Tevfik —Mealen naklediyorum— şöyle diyereke düşüncemi kuvvetlendirdi:
— Yalnız şekil ve lügat »aru-reti bakımından değil, ruh farkı bakımından dünya klâsiklerini tedriste birinci plâna almak lâzımdır Meselâ, Fuzuli, âşığın «rüsva» olması Icabettiğini. «aşk ve edebin • yanyana gelemiyeceğinl söyler (21. Büyük Garp telifatın-da, aşkın bir -gurur kalesi İçinde »aklı durması icabetliğlni bize telkin ederler. Çünkü Garpta tâ eski asırlardan beri edebiyat sosyetenin kontroluna girmiştir. Şarkta girmemiştir.
¥*♦
Otuz edebiyatçı yeni lise mezunu üzerinde muhtelif şahitler huzurunda (3) yaptığım bu tecrübeye edebiyat öğretmenlerinin dikkatini çekerim:
Nazım eşkâlinden, Edebiyatı cedide mülâtafelerinden tasarruf edecekleri zamanı dünya klâsiklerine versinler.
Divan edebiyatı, Edebiyatı cedide, Fecri Âti?.. Bir tehzil şiirinde yazıldığı gibi ((tâtâtttitj» demiyorum amma, ne ifrat, ne tefrit.. Kararında.,.
(Vâ - Nû)
(lı Bunlar yirmi beşten aşağı yaşta idiler.
(2)
Aşk ile edeb değil mürafık Rüsvay gerek hemlşe Aşık.
(3) Aralarında Üniversite profesörleri de vardı.
ŞEHİR TİYATROSU
Komedi kısmında
Saat 20,30 da
HACI KAPTAN
| ŞEHİR HABERLERij
Bu nasıl iş?
Tramvay idaresi, belediyeye sattığı katran tonuna birden 45 lira zam yaptı
Oarip ve aynı zamanda dikkat» şayan bir hâdiseyi gayet esaslı surette tahkik ve tevsik etmeseydik, biz de buna Inannuyacaktık. Anlatalım:
Belediye ve Nalla tarafından yapılan katranlı yollarda kullanılan katran ötedepıberi şehrimizdeki havagazı fabrikalarından satın alınmaktadır.
Katranı en çok kullanan da Belediyedir. Belediye, bu maddeyi kısmen Dolmabahçe Havagazı şirketinden, kısmen de Yedlkule ve Kurbağalıde-re gazhanelerinden temin etmektedir. Fakat son zamanlarda Dolmabahçe gazhanesi katranın tonunu 50 lira 60 kuruştan 65 liraya çıkarmıştır.
Bunun üzerine Belediye, Dolmn-bahçe Raz şirketine müracaat ederek, eldeki katranlı yol inşaatına alt taahhütlerindeki flatle-re tesiri olmamak üzere yeni katran flatlerlnln mali yıl başından itibaren tatbikini istemiştir. Dolmabaiıçe havagazı şirketi bu isteği kabul etmiştir.
Buraya kadar hâdisede gayrltabil-11 k yoktur. Fakat asıl İşin garip tarafı var ki bir müddettenberi bir Belediye müessesesl olan (Belediye muvakkat havagazı idaresi) yani Yedlkule ve Kurbağahdere gazhanelerini İdare eden Elektrik ve Tramvay umum müdürlüğü, şirket zamanında tonu 55 liradan satılan katranı belediye ve ldarel hususlveye 100 liradan vereceğini bildirmiştir.
Belediye başkanlığı, Elektrik ve Tramvay »unum müdürlüğüne katran hallerine birden bire 45 lira zam yapılmasının sebebini ve bu hususta salâhiyeti! bir makamdan müsaade alınıp alın madiğini sormuştur. Yedl-kule tv Kurbağalıdere gazhanelerini İşleten ve bir belediye müessesesl olan Elektrik ve Tramvay umum müdürlüğü Belediye başkanlığına verdiği cevapta katran flitlerinin arttırılması içlik bir yerden müsaade almağa lüzum görmediğini. Ancak idarenin salâhiyeti! makam ve elemanlarının yaptığı incelemeler neticesinde muhtelif tali maddelerin Hallerinde görülen yükselmenin teslrlle katran flatlnln de 100 liraya çıkarıldığını ve bu Halin hemes tatbik edileceğini bildirmiştir.
Belediye ve özel idare maaş ikramiyesini yarın ödeyecekler
Belediye muhasebeciliği lâzım gelen tahsisatı temin ettiğinden yarından llbaren memurlarına ve husus! muhasebeden maaş alan öğretmenlere birer aylık tutarında İkramiye vermeğe başlanacaktır.
Belediye kontrolları
Belediye murakabe kadrosu tamamlanmıştır. Münhal bulunan 4 murakıplığa da yeniden tâyinler yapılmıştır. Şimdi 15 kadar murakıbı bulunan Belediye, kontrolü kendisine verilen maddeleri daha sıkı şekilde kontrol edebilecektir. Bir hafta zarfında 43 esnaf suçlu görülerek Milli Korunma mahkemesine verilmiştir, önümüzdeki haftada kontrollar daha çok sıklaştırılacaktır.
* Şişli Halkevinden: 23/4/1045 pazartesi günü saat 14,30 da Halkevlmlz-den ilkokul öğrenlallerl arasında (Milli egemenlik) hakkında bir konuşma müsabakası yapılacaktır. îştl-r&k arzusunda olanların 26 Nisan cuma akşamına kadar Halkevlne müracaatları.
**********+****
TÜRK •M'EÇHIHUA'RI AHCİKLOFIOtai
Yazanı
1. ALAETTİN GÖV8A

Edebiyatta, Sanatta, Harpte, Politikada ve her sahada şöhret kazanmış olan Ttirklerln bayatlan va eserleri
YEDİGÜN Neşri ya Undan oIbji bu Mer, her ayın birinde 32 sayfalık faalimi lıallndo çıkacak ve 13 fafll-ktilde tamâmianacsktır,
★ BİRİNCİ FASİKÜL 1 Mayısta çıkıyor Fiyatı 50 Kuruştur.
Bu «ser kâğıt vaziyeti dolayıalle mahdut basıldığından fas İkili tin llzU şimdiden bayUnlze sipariş ediniz, yahut 8 Hra göndererek 12 fasihti!® abone olunu.
Adreş: taianbul. Ankara Caddesi YEDBGVN İdarehanesinde Ansiklopedi Servisi.
★★★★★★★★★★>★★★★
Tramvay malzemesi
Tünelin yeni kayışı 15 güne kadar geliyor
Elektrik ve Tramvay İdaresi, kendisine alt olup Bulgarlstanda kalan malzemenin şehrimize getirilmesi İçin, Bulgarlstanda bulunan bir nakliye şirketi He muhabereye başlamıştır.
İdare tarafından Bulgaristana gönderilecek olan memur, pasaport İşi tamamlanınca derhal hareket edecektir. îngiltereden gelerek İzmir limanına çıkarılan idareye alt bakır ve kablolar tamamen İstanbula nakledilmiştir. Şimdi gümriik muamelesi yapılmakta olan malzeme yakında idare tarafından teslim alınacaktır.
Bir müddet evvel şehrimize gelen lsvep vapurlyle İdareye alt beş otobüsten birinin getirildiğini yazmıştık. Çok lüks ve her türlü konforu havi bulunan bu otobüs İdareye 60,000 liraya malolmaktadır, Onun da henüz gümrük muamelesi tamamlanmadığı için İdare tarafından teslim almma-mıştır.
Amerlkadan. Tünel kayışının yola çıkarıldığına dair İdareye 15 giln evvel telgrafla malûmat verilmiştir. Kayışın 15 güne kadar şehrimize gelmesi beklenmektedir.
Pazar yerleri
Kalyoncukulluğunda kurulan barakalar gidiş gelişi zorlaştırıyor
Belediyenin şehrin muhtelif yerlerinde daimi pazar yerleri kurduğunu yazmıştık. Bu daimi pazarlar halkın ucuz alışveriş yapmasını temin bakımından çok faydalı olmuştur. Fakat pazar yerlerinde temizlik kontrolü pek gevşek tutulmaktadır. Bu yüzden civar halkı kavun, karpuz mevsiminin ve sıcakların yaklaşması basebile o tarafları sineklerin istilâ edeceğinden endişe duymaktadır.
Diğer taraftan pazarcılar bilhassa Kalyoncukulluk'takl pazar yerinde 2-3 metre intifamda tahta barakalar yapmışlar ve bu yüzden caddenin iki tarafında bulunan binaların manzara ve önlerini tamamen kapamışlardır. Bu vazıyet ayrıca da civar için her hangi bir yangın vukuunda da İtfaiyenin caddeden geçmesini zorlaştırmaktadır. Neteklm geçenlerde bir baca tutuşmuş, İtfaiye yangın yerine geçememiş, ancak hortum uzatmak suretlle yangın söndürülebllmlştlr
Belediyenin, bu mahzurlu vazıyeti, şehrin sıhhat, güzellik ve yangın tehlikesi bakımından göz önüne alacağını ummaktayız
Yerli Mallar Pazarının yünlü kumaş «toku
Yeril Mallar Pazarları müessesesl müdürlüğü mağazalarında 300 bin metre yerli yünlü kumaş temin edilmiştir. Fabrikalara, İmalâta devam olunarak fazla miktarda kumaş yapmaları bildirilmiştir. Değişmez gelirlilerle, müessesetere ve basına verilecek kumaşların tutarı bir milyon altı yüz birt metre olması İcabedlyor. Sümer Bank umum müdürlüğünde yapılan bir hesaba göre, önümüzdeki ekim ayına kadar bir milyon altı yüz bin metre kumaşın tamamen hazırlanabilmesi İmkân dahiline girecektir. Bununla beraber, dağıtmaya başlanılması İçin Sümer Bank umum müdürlüğünden Yerli Mallar Pazarlarına emir gelmesi bekleniyor.
Millî piyango
Milli piyangonun 23 nisan 1045 çekilişi bugün saat 13.30 da Ankara Sergievtade yapılacaktır, İkramiye kazanan numaralar Ankara radyoslle bugün 22.45 ve yarin 12.45 ajans lıe-berlerindcn sonra yayınlanacaktır.
Çekiliş öğleden sonra yapılacağı İçin Ankaıa ve İstanbul Bayileri *a_ tamıyarak İade edecekleri biletleri bugün sat 12 ye kadar Milli Piyango bürolarına İade etmiş bulunacaklardır
Bayiler satmak üzere kendi hesaplarına alıkoyacakları biletler! saat 13.30 a kadar satabilecekler Bu saatten sonra hiç bir suretle satış ya-pılmıyacaktır.
Dolmabahçe asfalt yolu
Yarım milyon lira sarfile yaptırılan Beşiktaş - Dolmabahçe asfalt yolunun aradan kısa bir müddet geçtikten sonra yer yer çöküp umumi mecliste geçenlerdi' tenkidedilmlştl.
Müteahhit, iki gündenb?rl asfalt tabakayı yer yer sökerek yeniden yapmağa başlamıştır. Evvelce en fena' olarak döşenen kısmın bilhassa Dol-nıabahçe meydanına İsabet eden alan olduğu görülmüştür. Bu tan.li İşinin bir haftaya kadar tamamlanacağı tahmin ediliyor.
Çoraplar
Fabrikalar hâlâ karaborsadan iplik buluyorlar
Ekonomi Bakanlığı, çorapların yaptıkları çorapları Yeril Mallar Pazarlarına vermelerini karar altına almıştı. önce bu karara itiraz eden çorapçıların zamanla kara borsadari iplik tedarik edemlyeceklerlnden bu karara uyacakları umuhmıştu. Epeyce zaman geçtiği halde çoraD imal edcnler"Yeril Mallar faeşnbına çalışmağa başlamadıkları gibi serbesçe çorap yapmağa da devam ediyorlar.
Erkek çoraplarının satış fiatl, İpekli kadın çorapları flütleri ile başa baş gidiyor. Halbuki ipliği Yeril Mallar Pazarlarından alınmak suretlle yapılacak erkek çorapları, şimdiki satılanlardan çok ucuza mnl olmaktadır. Hazır İplikler dururken ve normal kârla çorap yapmağa yanaşmıyanlm. kara borsadan iplik bularak yaptıkları çoraplardan çok fazla kâr temin ediyorlar.
Ekonomi Bakanlığı. bölge sanayi birliği ve Yeril Mallar Pazarları mü-esssesl müdürlüğü fabrikaların bil hareketlerini tesblt etmiştir. Yerli yünlü kumaş İmalinde yapılan büyilk suiistimal bizzat Ekonomi Bakanının yerinde müdahalesi İle meydana çıka nlmıştı. Şehrimizde tatilden sonra kalması beklenen Ekonomi Bakanının bu işle de meşgul olacağı umuluyor.
, .. derdi nedir 7
* Bıbamı «akıtın kaybadaıum nınl
*nn«m>. bkM kim btlUCak > «
Hayat, bir çocuğun bile dû|B-»«bllccegl bSjrl» kcı hakikaU Icrlc doludur.
Yuvaaını. «fini, çoeuklsnnı düşünen her baba, bir hıyal «morla» yaptırmalıdır.
GÜVEN
Acı bir ölüm
Devlet Denizyolları Mesul muhasiplik memurlarından Fuat Yeyman ve İktisat fakültesi talebesinden Ce-vat Yeyman’ın babaları, Nusret Butu ’nun eniştesi, Sıkı Yönetim komutanlığı levazım subayı üs t teğmen Emin Erdağ ve Konya Nakliye birlikler okulu öğretmenlerinden nakliye üstteğnıenl Mahmut Erdağm kayınpederleri, piyade albayı:
A. KÂZIM YEYMAN
22/4/945 pazar geceal saat 20.35 te bir kalb krizini, mütaakıp hayata gözlerini kapamıştır. Son vazifesi Eminönü Yeril Askerlik şubesi başkanlığı olan Albay Kâzım Yeyman, askeri mesleğinde uzun yıllar feragatle uğraşmış halûk ve çök lyl kalbll, sevilmiş bir askerdi. Zamansız ölümü meslek bakımından büyük bir kayıptır. Cenazesi 24/4/945 salı günü Haydarpaşa Askeri hastanesinden merasimi mahsusla kaldırılarak Üsküdar Çarşılçl Yenicamide Öğle namazını mütaakıp. namazı kılındıktan sonra. Karacaahmet'tekl aile mezarlığına tevdi olunacaktır. Ordu kaybı olan Kâzım Yeyman'ın ailesinin acılarını paylaşır, aziz ölüye Allahtan mağfiret dileriz,_______________________
Vefat
Dul bayan Selvl Nevruzyan, bay ve Bayan Agop Nevruzyan, Bay ve Bayan Agop Çakıcıyım, Bay ve Bayan Haiğ Çakıcıyan, Bay ve Baynn Boğos Hovnanyaıı, Bay ve Bayan Hırant Hovnanyan, Bay ve Bayan Sarkls Ça-kıcıyan Bay ve Bayan Armenak Ma-danyan. Bayan Mayrenl Nevruzyan ve evlâtları (Amerika), Bayan ağnar Dalkıranyan ve evlâtları (Amerika’ Bay Apraham Apelyan aileleri kendi babaları, büyük babaları ve akrabaları o İn;
Bay SARKİS NEVRÜZYAN’ın j vefat ettiğini tessrürle bildirirler, ı Cenaze merasiminin yarınki salı , güllü (24 nisan 1945) saat 1.5 te Ayna-hçeşme Üç - Horan proteston kilisesinde İcra olunacağı ilân olunur.
İşbu ilân hususi davetiye yerine kaimdir. Cenaze Levazlmati
Becldyan
FRANSA NASIL ÇÖKTÜ?
Yazan: Pierre Lazarcff Çeviren: Şevket Rado
— Tefrik: No. Î8 -
Gazeteler arasındaki mücadele
Bu gidişle on aene sonra Coty'nln ne kadar parası kalabilecekti kİ?
Yvonne Coty mahkemeye başvurarak paranın derhal ödenmesini istedi, Bu sırada L’AMİE Dü PEUPLE ve FİGARO gazetelerinin sütunları patronlarının ailevi ve mail dertlerini sayıp döken uzun, çetrefil makalelerle doldu. Okuyucular bu kadar kudretli bir zatın mahremiyetine girmekle her gün hayretten hayrete düşüyorlardı. Hattâ. Coty'nln kendini müdafaa maksadlle oğluna annesi aleyhinde yazdırdığı ve herkesin takdirini kazanan karisinin Fransa düşmanlan elinde bir âlet olduğunu haber veren makaleyi okudukları zaman büsbütün şaşakaldılar,
Yvonne Coty dayattı. Avukatlarının ustalığına rağmen, Coty çok müşkül durumlara düştü. Kanun İcaplarından yakasını kurtarmak İçin dolambaçlı yollara sapmaya kalktı. FİGARO gazetesinin eski İdare meclisi âzalarından, COMEDİA gazetesinin müdürü Gabrlel Alphaud adında biri gelerek idare meclisi âzası ve başlıca hissedarı olduğu bir matbaacılık şirketini ânî tasfiyeden, kurtarmak İçin Coty’den yardım İstedi. Coty bu adama acıdı, hisse senetlerini yüksek flütle satın. aldı ve ona FÎGARO'da da bir menfaat gösterdi. Alphaud'daıı, aldığı para İle FİGARO'nun yeni çıkan hisse senetlerini satın alarak sermayeye IştirâE etmesini İstiyordu. Aldığı hisse senetlerini muvazaalı bir senetle tekrar Coty'ye iade etmeyi taahhüdetttlğl halde, Alphaud, kendi senetlerinin parasım Coty’den aldı, bununla FİGARO’nun sermayesine iştlrâk etti, fakat muvazaalı senedi göndermedi.
Bir sabah Coty, şatosunun büyük yemek salonunda kahvaltı ederken FİGARO'nun başlığından kendi adının çıkarıldığını gördü. Önce bunun bir mürettlp hatası olmasına İhtimal verdiyse de, az sonra birinci sahifeds İki çizgi arasında yazılmış bir yazıdan, FİGARO'nun başlığındaki direktör adının İdare meclisi kararlle kaldırıldığını öğrendi. Bu darbenin tesiri altında bir an sırtının yere geldiğini hissetti, fakat mücadeleden gene vazgeçmedi. Ertesi gün Françols Coty L'AMİE DU PEUPLE’de hayatının en güzel makalesini yazdı. Bu yazıda FİGARO'nun İdare meclisi reisi, Lejyon donör nişanının en büyük rütbesini hâmil elçi payell Kont Beaupolle de Saint-Aulalre İle ortağı Alphaud'-nun canına okuyoTdu Elciye diyordu kİ:
«Diplomatik sahada pabucunuzun çoktan dama atıldığı, OuStrlc rezaletinde, bu müflis bankacının müdürü sıfatlle mahkûm olup büsbütün gürültüye gideceğiniz sırada sizi nasıl bir cömertlikle evime alıp İnsan muamelesi ettiğimi her halde unutmuş olacaksınız. Ceza mahkemlerlnde Süründükten sonra FİGARO’nun size nasıl bir sığınak olduğunu, çürümüş unvanınızı yaldızlamak İçin benden ne yüksek bir ücret kopardığınızı unuttunuz...»
Fakat bütün bu hitaplar hiçbir işe yaramadı. L'AMİE DE PEUPLE DU SOİR ve LE COUP DE PATTE kapanmak zorunda kalmış, hattâ Coty L'AMİE DU PEUPLE'ü çıkarmak İçin bile para bulamaz olmuştu. Bir protestodan sonra L’AMİE DU PEUPLE İcra tarafından tasfiyeye uğratıldı.
şikârını bekllyen Havas ajansı onu derhal 3,250,000 franga satın aldı; İlk İşi de flatlnl 25 santime çıkarmak oldu, Beşler gurupu bir kere daha galip geliyordu
Françols Coty az sonra bu kadar acıya dayanamıyarak Louvcctenens şatosunda öldü, Romen bankacı Cot-narcanu İle evlenen eski karısı FİGA-RO'yu tekrar satın aldı. Gazete böy-
YARIN AKŞAM SÜMER Sinemasında
CONSTANCE BENNETT ve PAT O’BRİEN Fevkalâde bir tarzda yaratılan ve unutulmaz hâtıralar bırakacak olan
ZAFER YOLU
Emsalsiz filmini göreceksiniz. Bir kahramanlık macerası, deh. şet ve heyecan kaynagi olan bu şaheseri görmek fırsatını ka-
Çirmayimz, ■MHmflSKEBBBBSKalt
«AZAK’da-^
Bugün Matinelerden itibaren Bayram münasebetile fevkalâde program. 2 filim birden
1- DENİZLER
ARSLANI
Türkçe i.
EROL1. FLYNN
2- CAZ RESMİ GEÇİDİ
Uing Crosby - Marie Martin Aşk . İhtiras - Müzik,
I Bugün matinelerden İtibaren R BAYRAM MÜNASEBETİLE
ALKAZAR Sinemasında
Zengin program
1 — Mevs|ııin en kuvvetli filmi Amerikanın en çok sevilen artist) GENE AUTRY’nln yeni bir şaheseri olan
Müzik ve Kovboy
, «Un der Flesta Star» ?
Baştanbaşa Mekslkan Dans, .«arkı gitar tangolarlle süslü büyük bir aşk ve heyecan filmi 2 - Gizli Oda «Who Klllcd Auııt Mııggleı.
,!OHN ITUBARD-WENDY BARR1E Tarafından şimdiye kadar göTÜI-
' memlş derecede korku.. Heyecan. E''Tfir re heyecan dolu bir şaheser
lelikle Fransanın en iyi, en dürüst gazetesi oldu.
Bu arada beşler gurupunun karşısına yeni bir düşman çıkıyordu: PARİS - SOİR.
PARÎS - SOİR gazetesi nasıl kuruldu?
PARİS - SOİR gazetesi, kendisine «Meşhur Eugene Merle» diyen adam tarafından 1924 senesinde kurulmuştu. Ufak tefek, sağlam, dalma renkli kıravatlar takan, gri getril ayakkabılar giyen bu serseri fıldır fıldır dönen gözleri, kırçıl bıyıklan, kalın ve dalma nezleli sesi. Cenup şlveslle anlattığı açık saçık hikâyelerde hakikaten meşhurdu ama, şöhreti hiç de iyi cinsten değildi. Her İşin altından çıkan bu Marsllyalı anarşiste kaçan müfrit solcu BONNET ROÜGE gazetesini 1912 denberl İdare etmişti.
1915 senesinde, düşmana yardım etmek suçundan tevkif edilen BON-NET ROUGE’un müdürü Almeyreida hapishanede boğulmuş bulununca Eugene Merle'ln de uzun zamandan beri, gazetenin polisle olan işlerini yoluna koymak için gazeteden para aldığı gibi, gazetede olup bitenleri haber vermek için de polisten para çektiği ortaya çıktı. Eugene Merle harbden sonra MERLE BLANC (Beyaz Kara tavuk ı adile bir dergi çıkarmaya başladı. Sahibinin dediğine bakılırsa, bu kara tavuk « Her cumartesi ıslık çahp herkesi alaya alıyrodu»; aynı zamanda kimin arabasına binerse onun türküsünü de çağırmakta idi.
Eugene Merle bunu saklamaya lüzum görmüyor, hattâ böbürleniyordu bile. Bana bir gün:
— Allah şantajcıyı banker doğruluktan ayrılmasın dlve yaratmıştır, demişti.
Karışık bir işten 3O.üüü frank almakla itham edildiği zaman:
— Ne âdi yalan! Ne şeretslzllkl Benim gibi ₺Lr adam böyle bir İşten 30.000 frank alsın nâ' 300.000 frank aldım azizim, 300,000! diye bağırmıştı.
Görüldüğü gibi Eugene Merle'ln dürüstlüğü yoksa da esprisi vardı. Güzeli, muharririn İyisini Bular. kabiliyetli ressamlarla yazıcıları etrafına toplamasını bilirdi. Sahlfe yapmakta âdeta dehâsı vardı.
Geri kalanı için «Ben iyi çocuğum-dur, zavallılara asla hücum etmemi der geçerdi. Zenginlerin kötü vicdanından çlmlernneğe karar vermişti. Onca bu «Zenginlerden çoğunun vicdanı olmadığı İçin zor bir iş» idi.
Hattâ gazetecilik dışında da partiler vurduğu olurdu. Manş plâjının temmuzdan eylüle kadar İki kıtanın en zengin insanlarile en güzel kadınlarını çektiği, Deauville’in pek rağbette olduğu devirde Eugene Merle mevsim başında bir sabah bu en seçkin sayfiye merkezine damladı. Cebindeki bütün parası 5,000 franktan ibaretti. DeauvilleTn en şık caddelerinden birindeki kiralık bir eve doğru azimkar adımlarla yiirüdü. kırk sekiz saate kadar caymak hakkı baki kalmak üzere binayı kiraladı. 5000 frangı da buraya yatırdı. Sonra bizimki, şehrin Belediye reisi M. Henrl Letelller’-den bir mülâkat İstedi. Karşısına çıkar çıkmaz:
— Sayın Belediye reisi, karşınızda bir hayısever vardır! dedi.
Belediye reisi:
— Bunu öğrenmekle manaıız oldum, çünkü size bu ünvani-pek de vermezler... derken sözünü kesti:
— İnsanlar kötü mahlûklardır. Her ne kadar bana ufak tefek günahlar İsnadedeblllrlerse de şimdi girişmek üzere olduğum hareket onların hepsini unutturacaktır. Aynı zamanda mili! bir önemi olan bu hareketi Deauville Belediyesinin himaye etmeslnL ricaya geldim (Arkası var)
Sahlfe 4
AKŞAM
23 Nisan 1945
| RADYO 0 AKŞAM® Abone bedeli Türkiye Ecnebi Senelik 2800 kuruş 5400 kuruş 8 Aylık 1000 » 2900 » 3 Aylık 800 » 1800 » Adres tebdili İçin elU kuruş- luk pul gönderilmelidir. Aks' takdirde adres dejistlfllme».
ANKARA RADYOSU Bugünkü program 18.00 Radyo çocuk kulübü, 18.15 Dans orkestrası, .18,30 Konuşma, 18.45 Dans orkestrasının devamı, 19.00 Haberler, 10.20 Geçmişte bugün, 19.25 Şarkılar, 19.50 Konuşma, 20.00 Piyano soloları, 20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 Yurttan sesler, 21.15 Günün meseleleri, 21.30 Senfoni orkestrası, 22.30 Dans Müziği (pl.l, 22.45 Haberler. Yarın sabahki program 7.30 Çeşitli müzik (pl.l, 7.45 Haberler, 8.00 çeşitli müzik (pl.l, 8.23 Spor saati, (vucudumuzu çalıştıralım1 12.30 Karışık şarkılar, 12.45 Habed.fr 13.00 Salon orke Irası.
Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 Fazı İşleri: 20765 - idare: 2068) Müdür: 20497
Cenıazlyelevvcl 10 — Kasım 167 İmsak Oüneş öğle ikindi Ak. Yatsı E. 8.22 10.13 5.17 9,06 12.00 1.40 V. 4.18 «.OD 13.12 17.01 19.57 21.30
Soydan Sünnetçi AHMET TEMİZ JÖjgfl&A Çarşıkapı tram-vay durak karşı-mda No 23860 Ayrıca. Bira- deri Büyü İtada Halk eczanesi telefon 58-37. İdarehane BabIâli elvan Acımusluk sokak No. 13
Dr. Zekâi Muammer TUNÇMAN ‘ Bakteriyoloji Laboratuarı Kan ve idrar muayeneslle gebeliğin erken teşhisi, TOassermann teamülü, kan gruplan. tifo, sıtma, balgam, idrar, kazurat muayeneleri, kanda üre. şeker vesair biyolojik tahliller. ııltıa ve fluoresctnce mlkroskopl yapılır. Dlvanyolu İhsan Sami Lâbora-tuvan No. 113. Tel. 20981


UYUZ ve DERİ HASTALIKLARINI DERMOLiV Geçirir.
rGömlekiş" | BİRİNCİ SINIP GÖMLEKCI

Dr. NEVZAT YEGİNSO Birinci sınıf dahiliye mütehassısı (Amerikan hastanesi) Şişil Tokaloğlu sokak NO- 34/2 (Şişil Şifa Yurdu karşısD Saat 5-7 arasında.Telefon 84517 Tel 20096 Sirkeci
Satılık Buz Dolabı Westlnghouso marka 6 ayak kullanılmış bir buz dolabı satılıktır. Asmaaltı Cambaz Han No. 33. Tel.: 24681.
SÜMER BANK
YERLİ MALLAR PAZARLARI
Müessesesi Müdürlüğünden:
CİBİNLİK BEZ SATIŞI Sayın Halkın ve Toptancı Tüccarların dikkat görürlerine
Mevsim dolayıaüe cibinlik ihtiyacı göz önünâ alınarak perakende mağazalarımızda cibinlik bez satışına başlanmıştır, Sayın halktan ihtiyacı olanların perakende mağazalarımıza toptancı esnafın da Toptan mağazalarımıza başvurmaları rica olunur,
KAYIB VESİKA
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğünden:
Abonelerle vB hizmet icabı halkla temasta bulunan memur ve müstahdemlere mahsus ve İşletmelerimiz eski montörlerinden 8017 elcLl numaralı Beyti özüerken namına verilmiş olan 218 sayılı ve 044 yılma ald hüviyet varakası kaybedildiğinden İptal edilmiştir.
İdarenin bundan doğacak her hangi bir mesuliyeti kabul etmlyece-fl sayın halka İlân olunur. (5255)
öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM
Ticaret Ofisi Umum Mifılürlilöünden
Avaryalı Çuval ve kanaviçe satışı
1 — İskenderun Depolarımızda mevcut
12081 metresi 8 Onsluk
35228 o 10 >
3444 « 12 »
Cem’an 50733 metre kanavlço metro İtibarım ve yuna
2 —■ Aynı depoda mevcut muhtelif nispetlerde avaryalı 2 1/2, 3 1/2. 3 174 ve 4 1/2 llbrellk cem'an 10182 adet çuval tane İtlbarlle üst üsto oldukları yerde teslim ve hail hazırlarlle ve kapalı zarf usullla ve ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır.
3 — Mezkûr mallar her sun mesai saatleri zarfında İskenderun depolarımızda görülebilir.
4 — Kapalı zarf ile satılacak kanaviçe ve çuvallara alt ayrı ayrı verilecek teklifler 30 nisan 1045 gününe kadar İstanbulda Bahçekapıda Yeni Valde handa Ticaret Ofisi satış müdürlüğü adresine teahhütlü olarak gönderilmiş bulunacak ve aynı gün -saat 10.30 do toplanacak komisyon huzurunda açılacaktır. Teklif mektupları Üzerine «Çuval ve kanaviçe satışına alt tekliftir.» İşareti okunaklı surette yazılacaktır. Postada vukubu-lacak teehhürlerden dolayı mesuliyet kabul edilmez. Talipler çuvallar İçin (1200) liralık ve kanaviçeler İçin 1900 liralık teminat akçelerini ofisimiz hesabına yatırdıklarına dair Ziraat Bankasından alacakları makbuzların İkinci nüshalarını tekliflerine behemehal lllştlreceklerdlr Teminat makbuzu olmıyan teklifler nazarı İtibara alınmıyaca^tır.
5 — Her türlü resim ve harçlar alıcıya alt olacaktır.
0 — Elde edilecek olan flatlar haddi lâyık görülmediği takdirde Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta Serbesttir
7 — iskenderunda bulunan ve kapalı zarfla satılacak çuval ve kanavl-çalar uhdesinde kalacak olan kimse bu İhalenin kendilerinde kaldığını bildiren ofis telgrafının vüsulünden 48 saat zarfında mal bedelini Ziraat Bankasına yatıracaktır Yatırmadığı takdirde teminat akçesi İrat kaydedilecektir. Mal bedelinin Of Pimiz hesabına yatırıldığına dair Ziraat' Bankası dekontu ofisçe alındıktan sonra malların alıciy» teslimi depomuza bildirilecek. Ve mallar Iş’ar tarihinden âzami bir hafta zarfında çekilecektir.
8 — İşbu İlânımızın birer sureti Ofisimiz uıuıım müdürlüğünde. İskenderun, İzmir ve Mersin Depo şefliklerinde görülebilir. (43441
■ıntıı»ııaııııııııılııııııııtıı>ıikiırııııııııııııııııııtııııırıırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii|(ırı
Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum idaresi ilânları
llllilllllllllllDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIItllIllllllllllllllllllllllltlinKlllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllltlIlllllltlIllllUIIIIIIIIIIII
Şamandıra zinciri ve deniz çapası alınacak
Haydarpaşa Satın Alma komisyonundan:
1 — (14) on dört kilit (takriben 36000 otuz altı bin Kg.) Şamandıra zlnclrlle (61 altı adet (takriben 21000 yirmi bir bin Kg.) deniz çapası kapalı zarf usullle satın alınacaktır.
2 — Muhammen bedeli (72000 ı yetmiş iki bin altı yil lira olup muvak-, kat teminatı (4880) dört bin sekiz yüz seksen liradır.
3 — Şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır.
4 — Eksiltme (7 Mayıs 1945) pazartesi günü saat (16) on altıda Haydarpaşa Gar binası dahilindeki Haydarpaşa Satınalma komisyonunda yapılacaktır.
Teklif mektuplarının o gün saat (15) on beşe kadar makbuz mukabilinde komisyona verilmesi ve yahut muayyen olan »aatten evvel ek geçecek tarzda İadeli teahhütlü olarak posta İle gönderilmesi. «4903 ı-
A
• Balast ihzar ettirilecek
Afyon İşletme Müdürlüğünden:
1 — İşletmemiz mıntakası Eskişehir Konya hattı üzerinde Kim. 40/41 de 5000M3 ocak mahsulü kırma balast İhzarı kapalı zarf usullle eksiltmeye konmuştur.
2 — Balastın beher metre mlk'abı 509 beş yüz dokuz kuruş hesablle muhammen bedeli 25450 Ura muvakkat teminat 1908.75 liradır.
3 _ Şartnameler 127 kuruş mukabilinde Afyon veznesinden tedarik edllûbLUr.
4 — Eksiltme 11/5'945 Cuma günü saat 15 de Afyonda işletme müdür-
lüğü binasındaki komisyonda yapılacağından istekliler kanunun 10 uncu maddisinin F. fıkrası gereğince lüzumlu ehliyet ve ticaret veslkalarlle birlikte teklif mektuplarını kanunî tarlfata uygun olarak aynı gün saat 14 de kadar komisyona vermeleri veya muayyen vakitten evvel komisyonun eline geçebilecek tarzda İadeli taahhütlü olarak posta He göndermeleri. (5032)
I— Fasfotin Necati —
Vitamini bol bu kıymetli bebek gıdasını yavrularınıza mutlak yediriniz, bununla beslenen mini miniler gürbüz, sağlam, kuvvetli olur, çabuk yürür, muhitine neşe saçar. Taklitlerini almayınız. Bahçekapı SftHh Necati
İstanbul vilâyeti dağıtma heyetinden:
Konservecllere. yoğurtçulara, peynircilere ve sade yağcılara yeniden Levha Teneke dağıtılacaktır, Bu Işlomeşgul firmaların İhtiyaç mlktarlarl-le 944 yılına alt İş hacimlerini 30 nisan 1945 pazartesi akşamına kadar Vilâyet makamına bildirmeleri İlân olunur. (5224)
İstanbul vilâyeti dağıtma heyetinden:
1 — Aşağıda plâka numaralan yazılı kamyonlara ve taksi otomobillerine hizalarında gösterilen miktarda lâstik tahsisi yapılmıştır. Alâkalılar bu yayınlama tarihinden itibaren bLr ay zarfında lâstiklerini almadıkları takdirde haklarından vazgeçmiş sayılacakları Hân olunur.
2 — 4225. 4290, 4092, 4209. 3841, 3708.4078, 4124 , 4408, 3574. 3751. 3479, 4254, 4432, 4201, 4179, 3788, 4288 plâka numaralı kamyonlara İkişer; 4310, 4311, 4312, 4323, 4234, 4088 plâka numaralı kamyonlara birer.
3 —'2407. 1906, 2890, 2418, 2395, 2542, 2514 , 2448, 2654, 2679; 2594, 2700. 1.088, 2710, 2559, 2714, 2,154, 2317. 2712, 1949, 2414, 2891 plâka numaralı taksilere İkişer lâstik tahsis edilmiştir. (5258)
Eskişehir İlbaylığmdan:
1 — Eskişehir Vilâyetinde Eskişehir - Dağküplii - Mayıslar deresi -Bozanlç - Ilıcaköyü - Ilıca deresi - Taşköprü (veya Yarımca) yollan güzergâhı tayini ve projesinin tanzimi işi (9990) lira muhammen bedelle açık eksiltmeye konmuştur.
2 — Eksiltme 8/5/945 günü saat (15) de Eskişehir vilâyet binasında toplanan daimi encümende yapılacaktır.
3 — Bu eksiltmeye girmek İçin:
Evvelce bir defada en az (30) kilometrelik, bu işe benzer bir İş başarmış olduğuna dair bonservis İbraz etmek v« eksiltme gününden en az Uç gün evvel istida ila 11 Nafla müdilrlüğilna müracaatla alacağı bu İşe alt İştirak vesikasını ibraz etmek ve (750) liralık teminat vermek şorttu:.
4 — Bu İşe alt keşif ve eksiltme evrakı. Eskişehir Nafla. müdürlüğünde görülebilir.______________________________________(5066)__________
Şef ve memur alınacak İktisadî Devlet Teşekkülleri Memurları Tekaüt Sandığı Müdürlüğünden!
I — Sandığımızda açık bulunan barom dahili ve harloi ihtlsM mevkii şeflikler ve memuriyetler için sınav İle memur alınacaktır.
3 — Verilecek ücretler ılo - 400 Hra arasında olacaktır.
9 — Sınava girebilmek için,
a) Siyasal bilgiler okulu. Hukuk fakültesi veya Yüksek Ticaret V* iktisat okulundan mezun olmak (Banka veya diğer maü müosseselerde bulunanlar eşit şartlar İçinde torclh olunur.)
b) Askerlikle ilişiği olmamak,
0) Çalıştıkları müesseâelorden muvafakat almak şarttır.
4 — Sınav: Ticari Muhasebe usulü, Ticari hesap. Mali v» medeni kanunlardan yapılacaktır,
9 — Sınav. 21 mayış 945 pazartesi saat 14 de yapılacağuıdan, İsteklilerin iyi hal varakası, .askerlik vesikası ve bonservisleri bağlı pulsuz bir dilekçe İle 17/5/945 perşembe güniı akşamına kadar Toprak, mahsulleri ofisi binasının, bllrnci. katındaki sandık uıüdür lüğün a baş vurmaları. (5194)
-HAŞAN FARE ZEHİPİ
Kesafeti 3500 Kğ. m3 olanHereke Somaki Mermer taşı ocağı istihsalâta başlamıştır
1 — Ehven flatla bina, yol, köprü v.s. kârglr İnşaata çog elverişli mo-
loz taşları.
2 — Kaplama ve tezyinat İçin muhtelif renklerde her eb'ad ve kalın-
lıkta cilâlı Hereke taşı.
3 — Sütun, merdiven ve emsali mıtslf inşaat İçin her eb'adda büyük
blok halinde Hereke taşı, teslimat çok kısa zamanda yapılır.
Müracaat yeri; Galata Voyvoda caddesi, AsslktLrazionl han 34 - 41. Telefon: 40628 — Telgraf adresi: CEBENCO - İSTANBUL ——Posta kutusu: 1278 — İSTANBUL —
Devlet orman işletmesi Antalya revir amirliğin* den:
Muhammen Muvakkat Mikdarı bedeli teminatı
Cinsi_____M3 D3 Kental Lira Krş. Lira Krş. Bulunduğu yer __
Düğen 40 00 135 00 405 00 Antalya deposunda
Çam odunu 3000 76 171 00 Hactbekâr Or. rampasında
1 — Revirimizin yukarda yazılı depo ve rampasında mevcut 1,00 boyundan 2,50 boyuna kadar 40 metremikâp dtiğen ile 3000 kental çam odunu açık arttırma suretiyle satılığa çıkarılmıştır.
2 — Arttırma 27/4/945 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Antalya revir binasında yapılacaktır.
3 — Şartnamenin Orman Umum Müdürlüğünde, Burdur, Eğirdir, Manavgat revir âmlrliklerlle Hactbekâr bölge şefliğinde görülebileceği. «5101» ^ERMOJEN
kanık Çatlak. Ekzama ve Clld yaralarına fevkalâde iyi gelir Derinin tazelenmesine ve yenilenmesine hizmet eder.
FRENGİ ve
BELSOÖUKLUÖUNA
Tutulmamak için ‘
PROTEJİN
Kullanmalıdır ■

Bitlis Belediye Başkanlığından
Bitlis ile Kurtalan İstasyonu arası çalıştırılan otobüste üçer aylık reklamatlk levhalar asılması mümkün olacağı tüccarların dikkat nazarına arzedlllr. (5026)
30 X 20 - ayda 10 Ura
50 X 20 = ayda 15 lira ücret alınır.
Belediye İlân resmi ayrıdır.
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden:
LİNYİT KÖMÜRÜ SATIŞI
Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinln Linyitleri satışa çıkarılmıştır.
a) Soma / DeğLrmlsaz / Tavşanlı İşletmelerinin PARÇA Linyit Kömürü;
b) Kuruçeşme deposunda, müşterinin vasıtasına yüklenmiş olarak, teslim;
Tonu 30 Lira
c) Bütün ihtiyaç sahiplerine, fabrikalara ve kömürcülere motörle veya depoda t-amamen serbest olarak verilir
d) Satış yeri:
Yeni Yolcu Salonu 9. cü kat 1 No. 11 oda
«5029u GALATA
Kendir elyafı ve kendir üstübü alınacak:
Sümerbank Sellüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden
İZMİT
Mü esse semiz fabrikaları İmalâtında kullanılmak: üzere kendir elyafı ve kendir üstüpü satın alınacaktır.
Satmak isteyenlerin en az İki kiloluk nûmunelerlle birlikte teklif mektuplarını 15 mayıs 1945 tarihine kadar müessesemlze gönderilmelidirler. Bu ise alt şartname parasız olarak İzmltte müessesemlz ticaret servisinden, istanbulda küçük kınacıyan hanındaki satış bürosundan tedarik olunabilir. (4849)
Kuzine imali ilânı
Sümer Bank İplik ve Dokuma fabrikaları Kurumu Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden
Fabrikamızda bLr adet yemek pişirme kuzinesi yaptırılacaktır. Buna alt donne deneme ve şartname fabrikamız ticaret servisinden alınabilir, Mütehassıs firmaların proje va fint tekliflerin! 24 Nisan 045 günü saat 13 e kadar fabrikamı» ticaret şefliğine teslim etmeleri ilân olunur.
Not: Fabrika ihalede serbesttir.(499fl)