1948 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1948 etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


Mülk İstiyorsanız, Ticarethane arıyorsanız Oalatada, Rıhtım caddesinde. 41 numaralı (Antalya Şirketinin khaci olarak bulunduğu bina) (1. kat 74 M2 Uk büyük dükkân. 2 kat 4 oda bir Sofa su elektrik) 76123 lira kıymetle Beyoğlu Bulh Hukuk Yargıçlığınca 2 Temmuz 943 cuma günü saat 10-17 de müzayede İle satılacaktır.
(Dos. No. 948/6) satış
OSMAM.I İMPARATORLUĞU ye TÜRKİYE CUMHÜRİYEIt Devirlerinde
TÜRK RESSAMLARI
250 Ressamın hayatı ve eserleri Yazan: B. PERTEV BOYAR İstanbul: İnkılâp O en.
Ankara: Akba, Bor kalp.
Sene 30 — No. 10671 — Fiatl: her yerde 10 kuruştur.
ÇARŞAMBA 30 Haziran 1948
Sahibi Necmeddln Sadak — Yazı işlerini fiilen İdare eden: C. Bildik — Akşam Matbaası
Mareşal Tito hâlâ iktidarı elinde tutuyor
Hicaz ve Ürdün kıranları
Rıyad mülakatında tam anlaşmaya vardılar
Adriyatikte bulunduğu adadan bugünlerde Belgrada dönmesi bekleniyor
Yugoslav komünistleri ve dış memleketlerde bulunan temsilciler i ne yapacaklarını şaşırmış bir vaziyette buiunuyoriar
Londra 30 (Ri — Gazele muhabirlerinin bildi rdlklırine göre, mareşai Tito Adriyatik k:yılannda bir adada bulunmaktadır. Yugoslavya'da her hangi bir hâdisenin vukua gelmemiş olması iktidarın el'an elinde bulunduğunu göstermektedir.
Bir basın haberine göre de, mareşal Tİto bugünlerde Belgrada avdet edecek Ur.
Gazete muhabirlerine göre, Yugoslav ordusu mareşal Tito’yu tutmaktadır.
Yugoslav komünistleri ise tıe yapacaklarını şaşım-ış hlr vaziyettedirler. Şefleri Tito’yu mu yoksa partilerini mi destekliyecekierinl bir türlü tesbit edememektedirler.
Yuvoslavya'nın yabancı memleketlerdeki elçilik erkânı arasında da derin bir şaşkınlık hüküm sürmektedir. Roma'daki Yugoslav elçilik erkânı dün bu hususta beyanat yemekten kaçınmıştır.
Rusya, Yugoslavyayi avucu içine almak istiyor
Berne 30 (Rı — İsviçre radyo .u-nuiı yorumcularından ve Tribüne de Ceneve gazetesi başyazarlarından Flerre Cordcy den akşamki konuşmasında Yugoslavya hâdiselerinden balısetmiş ve demiştir kİ:
»Resmi mahfiller, Tito'ya şimdiden mahvolmuş naza.lle bakmaktadırlar. Mareşalin mevkiini muhafaza edemi-yeceğl söylenmektedir Rvsyanm çimdi Yugoslavya’yı tamam llo avucu içine almaya çalışacağı muhakkaktır.
Demir perde çöküntüye uğramıştır diyebiliriz. Sovyet Rusya şimdi Bal-k.(nlardakl slyesetlni şlddet'endlre-etk ve peykler üzerindeki taşlıları arttıracaktır. Bunun neticesi ne olacak? Bunu şimdiden kestirmek biraz göç olur. Fakat muhakkak ulan bir şey varsa o da Sovyet dış siyasetinin eğir bir hezimete uğramış olmasıdır.»
Londra radyosu ne diyor?
Londra 30 (Rı — Londra radyosunun siyasî tefslrelsi dün akşamki konuşmasında komlnform'un so.ı tebliğinden bahsetmiş ve demiştir k!;
♦ I6i9 sonesinin en kötü Zamanlarına yeniden avdet etmiş bulunuyoruz. Çekoslovak darbesinden sonra şimdi de Yugoslavya darbesi
Bütün bunlar şu hakikati bütün ç:plalchğl!e ortaya atmaktadır.
Kremlln'in efendileri köle aramaktadırlar.»
Yugoslav komünist partisi, aleyhindeki ithamları şiddetle reddediyor
Belgrad 29 (AA.) — (AFP) Yugoslav komünist partisi merkez komitesi neşrettiği bir tebliğde, Yugoslav komünist partisi İç idaresinin demokratik olmadığı hakkında komtn-form tarafından İleri sürülen tenkld-lerl derin bir nefretle reddettiğini bildirmiştir
Merkez komitesi kendisine isnat edilen vakalar mahallinde tetkik c-(lllmcden kominformun Biikreşte yapacağı toplantıya gitmekten imtina etmiştir.
Yugoslav hükümetinin Sovyet Rus-yaya düşman olduğuna dair yürütülen ithamların hakikate uymadığı merkez komitesince bildirilmiştir
Ayrıca Yugoslav komünist partisinin bir diktatörlük rejimine tâbi tutulduğu hakkındak! İthamları dahi reddıdcn merkez komitesi Yugoslav-ygmn kapitalist devletlere İmtiyazlar vermeŞ? hazırlandığını söylemekle kominformun ağır bir iftirada bulunduğunu da belirtmiştir.
Merkez komitesi karnin formun I tebliğinde sayılan tenkldlerl sıralıva-l
rak bunları teker teker çürütmeğe çalışmaktadır.
Merkez komitesi karşılıklı itimat şartlan mevcut bulunmadıkça müzakerelere girişmeyi kabul etmemekledir.
Bundan dolayı merkez komitesi kominformun son toplantısına gitmeyi kesin bir surette reddetmiştir.
Merkez komitesi nasyonalist pren-slpl kabul etmiş olduğunu dahi kesin bir surette reddetmektedir.
Kominformun ithamları partiye ve
Yugoslav mllleilna karşı tarihin en büyük haksızlığını teşkil etmektedir.
Merkez komitesi bu münakaşalardan doğacak mesuliyetlerin kendisine ract bulunmadığını bildirmekte ve sosyalizmi gerçekleştirmek için Yugoslav partisi üyelerini birliği kuvvetlendirmeye davet etmektedir.
Merkez komitesi komlnform tarafından Yugoslavya aleyhinde ileri sürülen ithamların bir esasa dayanmadığını fiilen İspat edeceğini bildirmiştir.
Berlindekİ son durum Rus askeri valisinin Ingîlizlere cevabı
Kuşlar, demir yolu hattının tamiri bitine^ eski halin iade edileceğini söulüuor Q
Yeni seçim tasarısı yarın Mecliste göriişiilecek
Demokrat Parti, yeni seçim tasarısının aleyhinde bulunuyor
Ankara 30 — Seçim kanununu değiştiren tasan dün basılı olarak mil-letveklllerlna dağıtılmıştır. Tasan-nın adalet komisyonunda aldığı son şekle göre 14. 15, 20, 24. 25, 27, 29 ve 33 İnci maddeleri değiştirilmekte, 4 madde de eklenmektedir.
14 üncü maddede, seçimi İdaro etmek va denetlemek üzere 11 merkez llçelerlle He bağlı İlçe merkezlerinde belediye reisinin başkanlığında kurulan 5 kişilik seçim kurulunda, bu 5 kişiye belediye başkanmış da dahil olacağı ve başkandan başka 4 üyenin belediye meclisinden kur'a 11e seçileceği tasrih olunmuştur.
Seçim büroları
Seçim bürosu adı verilen seçim sahalarının tesbitl ve bu bürolardan seçim yapacak olan seçim komisyonlarının İntihabı, sadece 11 merkezin-
deki seçim kurulunun değil, bütün seçim kurullarının, vazifesi olduğu cihetle bu şümul maddede belirtilmiştir
Değişen 24 üncü madde, oyların gizil verileceğine dairdir.
Puslalara yazılacak adlar
Puslalara, seçilecek milletvekili sayısından fazla ad yazılır ve yasdırı-lırsa, bu puslaların başından bavlıyarak Birasila yalnız seçilecek sayıdaki adlar kabul edilip fazlası hükümsüz sayılır. Puslaya aynı ad bir kaç kera yazılmışsa bir oy sayılır. Oy pusulalarına yazdan adlar okunmazsa. hesaba katılmaz. Adla birlikte soy adının yazılması mecburidir. Ancak adı veya soyadı yazılan adayın kim
(Arkan sabite 2; sütun 1 de)
Kıtal İbnissuud
Londra 30 (R.) — Ürdün kıralı Abdullah Rlyad şehrinde kıral tbnis-suud İle görüştükten sonra dün akşam Bağdat'a gelmiştir.
Arap haberler ajansının verdiği bir habere göre, İki Arap hükümdarı görüşülen mevzular üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.
Nazili ide yakalanan gizli radyo cihazları
Ankara 30 (Akşam) — Nazillide kızıl tahrikçilik yaparken yakalananların ellerinde bulunan alıcı verici radyo cihazı mütehassıslara muayene ettirilmiştir. Bunun iyi İşler ve yalan mesafe 11e muhabere edebilir olduğu tcsblt olunmuştur Bu cihazı sanıklardan Ali Kösemthaloğlu bizzat yapmıştır.
İlk öğretmen maaşlarına zam
Kanun tasarısının aldığı son şekil
Ankara 29 — ilkokul öğretmenlerinin maaşlarına yapılacak zam tasarısının bütçe komisyonundaki müzakeresi sona ermiş ve tasarı komls-yonda kabul edilmiştir. Yakında kamutayda görüşülecek olan tasarının son şekil şudur;
1 — B’J kanunun yayımı tarihinde resmi okullarda fiilen öğretmenlik yapmakta olanlardan,
a Öğretmenlikteki hizmet süreleri 15 - 17 yıl (17 yıl dahil) olup da almakta oldukları aylık dereceleri 30 lira ve daha ayağı olanların,
b — Hizmet süreleri 18-20 yıl (20 yıl dahili olup da almakta oldukları aylık ücretleri 35 veya daha aşağı o-lanJarın^
C — Hizmet süreleri 21 - 25 yıl (25 yıl dahil) olup da almakta oldukları aylık dereceleri 40 lira ve daha aşağı olanların;
d — Hizmet süreleri 30 - 35 yıl (35 yıl dahil) olup da almakta oldukları aylık derecelere 50 lira veya daha a-şagı olanların;
(ı — Hizmet süreleri 35 yıldan daha fazla olup da almakta oldukları aylık dereceleri 60 lira veya daha aşağı o-lariann;
(Arkası salıife 2; sütun 2 de)
Amerikan sefiri Mr. Wilson
Dış Bakanlığı muavinliğine tâyin edildi
Mr. H’ilson
News Weck mecmuasına göre Amerikanın Ankara büyük elçisi Mr. Wll-sun Amerika Dış Bakan muavinliğine tâyin edilmiştir.
Ameriknnuı Ankara sefirliğine nnınzet olarak en çok Mr. T.oy Haıı-derson’dan bahsedilmektedir. Kendisi Amerika Hariciye Nezareti Orta Şark müdürüdür. Mumaileyh evvelce Amerikanın Moskova sefareti müsteşarlığında vs Bağdat setlriıglndâ SU——
DİKKATLER:
120 lira maaşı olanlara mesken...
Yeni Meclis binasının inşaatı durdurulmuş. Bu bina, 70 milyon lira değerinde görülmemiş bir fantezi olacaktı. (Mobilyesi hariç).
Eski Meclis binası gerçi ideal durumda değildir anıma, zaten mebus adedi fazla diye bir iddia mevcut ve bu İddia, umumi efkârda gittikçe zemin kazanıyor. Gelecek seçimlerin az miktardaki mebusları mevcut binaya pekâlâ sığabilir. (Diyelim kİ, bahçeye icabında ilâve yapılabilir.)
Sevindirici vâkıa şu ki, 70 milyonluk yeni binanın inşaatı durduruluyor.
Bu 70 milyonluk inşaat kudretiyle şimdi ne edilecek? Meseledir.
İnşaat bankalarına nazaran barınaksiz bclıcr aileyi beş bin liralık jyl binalara yerleştirmek mümkündür. 70 milyonu 5 bin aileye taksini edersek 14.000 mesken eder. Türlciycnin şehirlerine bu kadar mesken yapılırsa halkı kınandıran dâva hallolunur. (İstaııbulda 5.000 aile mesken-sîzdir.)
Denecektir ki:
— Para olmadığı için Meclis inşaatı durduruldu.
—■ Tekrar imkân olunca? 70 milyonluk süpermeclis mi yapılacak, yoksa 11 bin mesken mi? Lüks mü, ihtiyaç mı?
Şurası muhakkak: Bugünkü Meclis binasının hiçbir şeyi milletin şanına halel getirmez. Fakat ekser şehirlerimizde halkın yaşadığı meskenler oturulur binalar değildir. Kaldı kİ, pahalılıktan dolayı da oturulur gibi değildir: Üç oda, üç bin lira.,. Bilemedin, en bahtiyar tesadüfle bin lira. . Üç odalı bir ev, 120 lira maaşlı vatandaşın aydan aya vereceği ücretle kiralanır bir hale
t gelinciye kadar, lüks inşaatı, devletin kudreti olsa dahi paydos et-
Londra 30 (R) — Berlin ile Batı bölgeleri arasında nakliyatın yeniden serbes bırakdmastru isteyen İngiliz askeri valisinin mektubuna Rus askeri valisi dün gece cevap vermiştir.
Rus askeri vali linin cevabında şöyle denilmektedir;
«Rus işgal bölgesinde para ıslahatı tamamlandıktan sonra Rusya nakliyatın yeniden serbes bırakılmasına karar vermişti. Fakat Batı bölgelerinde sürülmekte olan markın Rui bölgesine girmesine mâni olmak için tahditlerin kaldır ılmamasma karar verilmiştir.»
Rus asker! va isinin cevabında kaydedildiğine göre, R.us mühendisleri tıen yolunun tamirini sona erdirdikleri vakit nakliyata yeniden müsaade edilecektir. Esasen Bellinde mevcut yiyecekler bir kaç hafta yetecek miktardadır, yiyecekler tükenmeden evvel eski halin ladesi mümkün olabilecektir.
Aynı mektupta şu noktalar da belirtilmektedir:
Rus askeri valisi. Müttefikler tarafından Berlin'in hava yollle İaşe edilmesini memnuniyet verici bir hâdise olarak telftlckl ettiğini ve hava nizamlarına ılayet edildiğini umduğunu ilâve etmişttr.
Parla 3T (Rı — Associated press'ln Şerlinden verdiği bir haber şöyle demektedir:
rMareşal Sokolovskl dün akşam yaptığı bir beyaıatta, Berlin buhranının, Alman başkentindeki gıda maddeleri stoku bitmeden sona ereceğini tahmin ettiğini beyan etmiştir.»
Bevin bugün beyanatta bulunacak
Londra 30 (R) — Bugün Avam kamarasında Almanya meselesi müzakere edilecektir. Dışişleri Bakanı M Bevln'in dışişlerlle ilgili mühim bir nutuk söylemesi beklenmektedir.
Berlin Rus askeri talisi mareşal Sukolovskl
Amerikan siyasî mahfillerinde beliren endişeler
Vaşington 29 (AA) -- Reuter: Başkan Trumaa ve Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Robert Lovett dün Beyaz Sarayda yapılan bir toplantı sırasında Berlindekİ durumu incelemişlerdir. Bu buhran karşısında resmi durumda bir kararsızlık göze çarpmakla beraber. Amerikan siyasetinin İngiliz ve Fransız siyasetleriyle koordine edilmesi Londrada yapılan görüşmelerle gelişmektedir. Üç Batı dev letlnln yakında Moskova nezdinde bir teşebbüste bulunması beklenmektedir.
Buradaki siyasi çevrelerde hissedilmekte olan endişe, bilhassa, devam etmekte olan kararsızlığın, İngiliz va (Arkası sahile !; sütun 6 da)
Tek partili devir nihayete erip, demokrasi bütün cilveleriyle hayatımıza hâkim olunca bu Lşve-kârın da bazı . aksamalara uğrayabileceği zihinleri tırmalamağa başladı.
Tek partili rejimin bütün usul ve kaideleri, kudretli bir şefin otoritesi nazarı itibara alınarak kurulmuştu. Şef, memleketin içinde en elverişli saydığı şahsiyetleri etrafına toplamış; telkin ve arzularile, bu kısmen münevver, kısmen nüfuzlu şahsiyetlere müessir oluyordu. Ve işler boylere yürüyordu.
Halbuki, şimdi, vaziyet başka türlüdür; hele ileride büsbütün başka türlü olabilecektir. Kalabalıkların psikolojisi, Minilerce ve — âlimtcre ne hacet — dikkatli olan herkesçe gözden kaçı rılnıamıştır.
Demokrasinin cilvesi suretinde yaman bir hava esebilir. Meselâ rej.vonalizm denen ve memleket bütünlüğüne zararlı cereyanın mümessili yeril eşraftan, nüfuzlu hacılardan, hocalardan mürekkep bir çoğunluk müstakbel bir Mecliste tahammülden aşırı toplanabilir. Bunların arasında bir kaç Kabine kurmağa ehliyetli münevverler bulunıııı-yacağı gibi, hasıl edecekleri ekseriyet, memleketi, yirminci asrın icap ve ihtiyaçlarına uymayan istikametlere sürükleyebilir. Türk milletinin Tanzimattan, Meşrutiyetten, Cumhuriyet ilânından beri elde ettiği mazhariyetlerden mahrum kalabiliriz.
Arada Bir
kate alırsak, tam mânasile serbes bir müstakbel umumi seçimi ihtiyat ve basiretle telâkki etmemiz gerekir. Ve nihayet unutmamalı ki, şahıs istibdadı, zümre ve sınıf istibdadı gibi Meclis istibdadı da hesapta vardır. Tarihte bunun bir çok misalleri görülmüştür.
Millî Mücadelenin tecrübesinden geçmiş bir Şefin irşatları altında yine aynı suretle ekseriyeti mücerrep bir Meclisin millî mukadderata kayıtsız ve şartsız hâkim olması bile artık devrini yaşamış bir rejim sayılırken; ileride, fevrî şekilde kurulabilecek rejyonalist ve münevversiz bir Meclis üzerinde hayalimizi işletirsek böyle lıir muhataraya karşı milletçe önceden tedbirler almak gerektiğini elbet kolayca anlarız. Bunun da başka memleketlerde ve bizzat kendi tarihimizde görülmüş korunma şekli, salâhiyet ve mesuliyetleri, muhtelif kuvvetler arasında taksim ve tevzi etmektir: Devlet reisi, Âyan, Mebusa» ve Hükümet gibi kuvvetlerden bir kaçı bir araya gelince, muhataralara karşı emnivet supabı temin edilir.
Meselâ diğer üç kuvvet aynı kanaate varırsa, Meclis dağıla-bilmelidir. Çünkü yalnız rejyo-nalist Meclislerde değil, sırf kendi başta kalmak arzusunda bulunan ve her türlü siyaseti ona göre idare eden Meclislere de Taslanabilir.
öyle görünüyor ki, bu dcvreld Meclise diisen başlıca vazife Anayasada bizi istikbale karşı koruyacak değişiklikler yapmaktır.
Halk Partisinin son Kurultayı içinde bile, rejyonalizm hare-
AKŞAM
30 Haziran 104Ö
Sahife 2
SÖZÜN GELİŞİ
Alâeddinin ölümü
GÜNÜN MESELELERİ
Mütehassıs Bakan meselesi
er Bakanlığın başına o Bakanlığa alt işlerden anlar mütehassıslar getirilmesi lâzım mıdır, değil midir mevzuu bugünlerde sık sık münakaşa ediliyor. Aslında her halde Bakanın
mütehassıs obuası şart değildir. Çünkü bizim Biiyük Millet Meclisimiz halkın serbes reyi ile kurulur. Seçimlerden evvel namzetler ihtisaslarına göre bir tasnife tabi tutulmazlar. Bakanlık için Biiyiik Millet Meclisi âzahğı şart olduğuna göre cn iyi mütehassısı daima Meclisin içinden bulmak kabil olanııyaeaktır. Bakanlık siyasî bir vazife mahiyetini taşıdığı için Bakanlar, başına geçtikleri teşkilâtı, o teşkilâta mensup mütchnssıslantı rey rc fikirleriyle, fakat hükümet politikasına uygun bir şekilde idare edeceklerdir. _
Bu fikir öyle sanıyorum ki şüphe götürmez bir doğruluktadır. Ben (lr gevenlerde, bazı Bakanlıklara mütehassıs olnuyan Bakanlar getirildiği zaman yükselen itirazlara karşı hu fikri müdafaa etmiştim. Son Ankaraya gidişimde, o yazımı okumuş olanlardan bir zat: _
‘ — Müdafaa ettiğin fikir doğrudur ama bizde gene her Bakanlığın taşına biraz olsun o Bakanlığın işlerinden «nlıyan şahsiyetler getirilmelidir, dedi. Çünkü senin müdafaa ettiğin fikir. Bakandan sonra derere derece sıralanan Bakanlık âmirleri mütehassıslardan mürekkeb olduğu takdirde doğru ve isabetlidir. Halbuki bizde böyle hır şey yok. Meselâ Ekonomi Bakanlığının Sanayi umum müdürlüğünü ele alarak sanayileşme programımızı gerçekleştirecek olanları sıralıya hm. İktisat Bakanı: Mülkiyeli, nıiisteşar: İktisat tahsil etmiş fakat sanayici değil. Sanayi umum müdürü: Mülkiyeli, muavini: Mülkiyeli, Sanayi Tetkik heyeti reisi: Muallim, bankacı, (eknlşijen, yani mütehassıs dediğimiz adam daima bu zevatın emrindedir ve tekliflerini tasdik etmezlerse iş yürümez.»
Mütehassıs olmıyan Bakanı müdafaa edebilirseniz edin bakalım!
Şevket Ra do
intihar mı, cinayet mi?
Tıbbı adil raporu her iki ihtimali de İleri sürüyor, Betülün tevkifi talebi reddedildi
(Baş tarafı 1 İnci sahlfede) olduğu anlaşılınca oy ona «iddir. Zarf içinde birden ziyade pusula çıktığı ve pusulalarda aynı adlar, aynı sıra ile yazılı bulunduğu takdirde, bunlardan yalnız biri hesaba katılır ve eğer bu pusulalarda başka başka adlar yazılmış veya, aynı adlar değişik sıra ile yazılmışsa biç biri sayıl-maa İmza, mühür veya seçmenin kim olduğuna belirten herhanbl bir işaret bulunan ve renkli elan oy pusu lal arı hesaba katılmaz. Mühürsüz iarf içinde atılan oylar hükümsüz saydır. Pusulalar, siyasi partilerin ve bağımsız adayların hususi İşaretini hala olabilir.
Seçmenler ve oyların «ayılması
M İnci maddeye göre seçim yerl-n giren her seçmenden köyü ve mahallesi. adı ve soy adı sorulur. Hüfl-yetinde tereddüt eddlrse kimlik cüzdanı istenebilir. Bu suretle kimliği beni olan seçmenin, seçim defteri yanındaki adı yanına imzası alınarak sarfı sandığa atmasına İzin verilir. Her seçmen, kendi oyunu getirip »andığa «tmakla ödevlidir. Hiçbir sebep ve suretle başkasının namına oy pusulası «andığa atılamaz. Oyların ■andığa atıldığı süte, saat 8 den 18 e kadardır. Ancak sandık başlarında oyunu vermemiş seçmenler varsa, on lar da oylarını kullanmadan tasnife baylanmaz..
VI İnci madde, oylann açık bir surette eayılmasm» dairdir. Madde, ea-yun yapıldıktan ve eksiksiz bir tutanak tutularak hazır bulunanlara lm-■a ettirilmeli lcab ettiğini hükme bağlamaktadır.
29 uncu madde, tasniften sonra seçtin kurulunun ne şekilde çalışacağına dairdir. F3& ■“ *
Seçim suçu işleyen valiler ve kaymakamlar
Tasamın, dört ek maddesi vardır. Bunlardan birincisi seçim suçlarına dairdir.
Beçlm kanonunda ve diğer kanunlarda yazılı m çim «uçlarından birini lşliyenler, edat ve memuriyetleri ne olursa «/sun haklarında, umumi hükümler dairesinde kokuşturma yapılır. Valiler hakkındaki koğuşlurma. hazırlık «onışlunnasj. Cumhuriyet başsavcısı, gerekli görüldüğü halde İlk soruşturma Yargıtay birinci baştanının görevlendirdiği Yargıtay fiye al va yargılama. Yargı tayın yetkili ceza dairesi tarafından umumi hükümlere göre yapılır,
E.'vtTakamlar hakkında İm hazırlık seruşturmam yapılması ve kamu d» i'i açılması ve son soruşturma a»- nasına karar verilmesi, en yakın il r.-»rkezlndeici vazifeli mahkemeler tarafından yapılır.
1 jrdOncû ek maddeye göre, me-m .riar veya seçimde vazife »lanlar ı •f yh’nde Türk Ceza Kanununun iv’J te 285 inci maddelerinde yazılı ş kil vc suretlerde seçim suçu tasni vtja lanad edenler haklarında bu •nacdelerde yazılı cezalar, iki kat o-iarak hüknıolunur.
Memurlar veya seçimlerde vazife alanlar hakkında seçim İğlerini kötülemek maksadile yalan veya uydur ma haber yayanlar veya bu maksatla ihbar veya şikâyetle bulunanlar, 11-
ğır cezayı gerektirmediği takdirde, haberin mahiyetine ve şüyu derecesine göre 15 günden 3 aya kadar hap solunurlar
Demokratlar yeni seçim tasarısını beğenmiyorlar
Ankara 30 — Demokrat Parti başkanı Celâl Bayar, dün Diyarbafardan tayyare 0e Ankaraya dönmüş Te bir müddet İstirahat ettikten sonra Demokrat Parti grupuna girerek toplantıda bulunmuş, sonra parti merkezinde arkadaşlariyle görüşmüştür. Demokrat Parti mahfLllerl, yeni seçim tasarısını memnuniyet verici bulmamakta ve görüşlerini şöyle belirtmektedir: \
(— Tasarı Ue mllelt huzuruna çıkılamaz. Bele matbuat hakkın-dakl son tekliflerle, hükümet, gazetelerin ağzına kilit vurmak istemektedir. Adil mürakabe kabul edilmedikten başka, bu hükümler âdeta eski hayratı bile yıkmışlardır. Bu acele teklif «el önünde kütük kapmağa benzemektedir. Bu madde İle artık söz ve fikir hürriyeti kalmıyor demektir. Matbuat hakkındaki dördüncü ek madde Anayasanın tanıdığı en esah haklara da aykırı bulunmaktadır.»
4 üncü maddenin Meclisçe kabul edilmiyeceği söyleniyor
Ankara 30 (Akşam) — Seçim kanununu değiştiren tasanda Adalet komisyonu tarafından eklenen dördüncü maddenin do bilhassa geniş ve şiddetli hücumlara yol açtığı maifimdur. Meclis mahaflllndekl temayüller, bu maddenin kabul edilmiyeceği merkezindedir. Birçok milletvekilleri, bu hükümleri, bilhassa matbuatı baskı altında tutar mahiyette görüyorlar.
Bu tasan dolayısıyla bu sabahki Kudret gazetesi de Halk Partisine şiddetle hücum etmekte: «Aylardan -beri halkı oya uyan iktidar partisi milli iradeyi boğmak lstlyen bir kanun t aşarisiyle sahneye çıkıyor. Tasarıya ilâve edilen bir madde İle mat buat hürriyeti yeniden suikasta uğratıldı.» demektedir.
Bu tasan Meclisin bugünkü gündeminde bulunmaktadır ve Büyük Millet Meclisi bu sabah saat 10 da toplanarak gündemdeki diğer meseleler! görüşmeğe başlamıştır. Gündem hay lı yüklü olduğundan. Seçim kanunu yarın görüşülecektir.
Krenköydo Dr. Ballh Salt Ay tun'un İLÖçkilndo kocası Alâeddin Ay tunu tabanca ile öldürdüğü İddiaslyle birinci ağır ceza mahkemesinde yargılanmakta olan Betili Ay tun ten duruşmasına dün devam edilmiştir.
Şahit köçk kiracısının eftlu Abdüs-samodln Karacabey eeza yargıçlığı tarafından alınan İstinabe ifadesinde de, Alâeddinin vurulmuş olması dolay isiyle karakola giderek haber verdiği, Alâeddinin esasen asabi bir genç olduğu anlatılıyordu.
Diğer şahit Dr. Vicdani Özbek; Şa-dan İsminde bir polis memurunun; yanındaki bekçiye: «KIç böyle lntl-ra raslamadım. Tabancası yastığının altındaydı» derken duyduğunu anlattı.
Müteakiben, Alâeddinin yeğeni 19 yadındaki Eevlm Aytun dlnlendL 6e-vlm; geçen yaa, köşke Betill'lere nü- I safir gittiğini, onunla aralarında ko-nnfurken, Alİeddlne gelen ve çocuğunun kendisinden olmadığını, karısının harekâtına dikkat etmesi lcab edeceğin! bildiren İmzasız mektubu Alâeddlne posta He kendisinin göndermiş olduğunu, çünkü bu razlyet karşısında Alâeddinin ne yapacağını merak ettiğin!, filhakika bu mevzu üzerinde onanla yaptıkları münakaşada kocasının kendisine hücum ete tlfilni, kendisinin de ona maşa İle vurduğunu, neticede kendisinin çocuğunu düşürdüğünü, Alâeddinin de ciğerinin patladığını anlattı ve Betü-İUn
«— Alâeddin benden şüphe ediyor; beni öldürecek; onun İçin ben de tabanca taşımak mecburiyetinde kalıyorum; o beni öldürmeden ben onu öldüreceğim » dediğini de ilâve etti.
Sevim, Betülün tabanca taşıdığını, evlâtlıkları Rukıye ve Meryemle Alfl-eddln'ln kardeşi Metln’ln bunu bildiğini ve hattâ Metinle Betül’ün atış talimleri yaptıklarını da söyledi.
Bctül, bu şahidin dediklerine karşı:
— Kendime bile itiraf edemlyece-ğün bu hususları kendimden od yaş küçük bir faza nasıl anlatırım. dedi.
Bunu müteakiben dinlenen, Betülün Fatihteki komşuları polis Şerif, karı kocanın önceleri çok seviştiklerini, fakat çocuk dünyaya geldikten sonra Alâeddinin şüpheleri artıp Bctülil tez ylk etliğini, onlara komşu olduğu İçin , Betülün faz kardeşlerinin sık nk gelip; «Eniştem ablamı öldürüyor» şeklinde şikâyetlerde bulunduklarını, bir gün do gene böyle bir şikâyet üzerine evlerine gittiğinde AlAeddJnln hava gazı musluklarını açıp kentte! zehirlemek teşebbüsünde bulunduğunu anladığını söyledi.
Öğleden sonraki celsede Alâeddinin çalıştığı Kol man şirketi müdürü Suat dinlendi. Alâeddinin mezayazmdan bahsettikten sonra son günlerde bir otomobil almak İstediğinden bahset -t iğin t söyledi.
Bunu müteakip okunan morg raporunda, kurşunun kafa tasında aşağıdan yukarıya doğru 30 derecelik zaviye ile seyrettiği, hâdisenin bir İntihar da olabileceği, diğer bîr şahsın da bunu yapabileceği beyan olunuyordu.
Dflvacı taraf avukatı. Tıbbı adlinin dâva dosyasfyle birlikte yeniden tet-kikat yapmasını ve kurşunun atı# mesafesinin tesbltlnl, Betülün tevkif edilip duruşmasının mevkuten devam etmesini iatedl.
Bundan sonra Danlş Remzi İmzasıyla mahkemeye gönderilen bir dilekçe okundu. Bunda bu hâdiseye dair birçok şeyler bildiğini, adaleti tenvir maksadlyle bunları mahkemeye bildirmek İstediği anlatılıyordu.
Mahkeme, kısa bir müzakereden sonra, mütebaki şahitlerin çağırılmasına, Danlş Remzinin mahkemeye celbedlllp dinlenmesine, Nümün e hastanesinde Alâeddinin ölümü sırasında bulunan iki doktorun celbine, müdahil avukatlarının yeniden tıbbı adli tetklkalı yapılman hakkındaki isteklerinin gelecek celsede düşünülmesine, Betülün tevkifi İçin ortada yeni bir sebep görülemediğinden. eskisi gibi muhakemesinin gayrlmevkuf olarak devamına ve duruşmanın eylülün 1( One ift-Ifkına karar verdi.
Yugoslavyadaki durum
Günün en millılm siyasi hâdisesi hlc Şüphesiz Tito ve taraftarlarının kominform tarafından aforoz edilmesidir. Hadise hakkında henüz etraflı malûmat gelmemiştir. Şimdiye kadar alınan haberler Tito ve taraftarlarının tamamen Moskovaya tâbi olmak istemediklerini, bu yüzden Rusya ile aralarının açıldığını bildiriyor, ihtilâlin sebebinin hem siyasî, hem iki- adî olduğu anlaşılmaktadır. Siyasî sebep Yugoslavyanın Doğu blo-kuna dahil olmakla beraber, istiklâlini muhafaza etmek istemesidir. Ingiliz gazetelerine göre, Rusya bunu hoş görmemiştir. Hatırlardadır kİ bir aralık Bulgar Başbakanı Dlrnitröf, Rusya’ya danışmadan bir Balkan federasyonu kurulmasından bahsetmiş, bıı sözler Moskova’da çıkan Pravda gazetesi tarafından şiddetle tenkldedllmiştL Tito’nun son zamanlarda bu ffkre taraftar olduğu. Rusya’ya bağlı olmıyan bir Balkan federasyo ı kurulmasını istediği anlatılıyor. Tito’nun bu temayülü Moskova taralmdan İyi karşılanmamıştır, ihtilâfın iktisadi sebebi Yugoslavya’nın Batı Almanya ile ticarî münasebetler tesisine teşebbüs etmesi ve memleket İçinde aldığı mali ve iktisadi tedbirlerdir.
Rusya He Yugoslavya arasındaki ihtilâfın yeni bir şey olmadığı, altı yedi aydan beri devam ettiği, bu yüzden Tifonun doğum günü peyk devletler baştanların m kendisine tebrik telgrafları çekmedikleri bildiriliyor. Gerginlik son zamanlarda hâd bir şekil almıştır.
Şimdi ne olacaktır?... Herkes merakla bunu soruyor. Birleşmiş Milletler Kurulu neşelindeki eski Çek delegesi Papanek: «Bu, beklemekte olduğumuz büyük fırtınaların görünen işaretleridir. Fırtına yalanda Çekoslovakya’ya da sirayet edecektir.) demiştir. Yugoslavyadaki durum bilinmeden bu suretle büküm vermek doğru değildir. Bütün mesele Yugoslav komünist partisinin alacagi vaziyete bağlıdır. Kominformun tebliğinde «Yugoslav komünist partisinde sağlam, itimada şayan unsurlar vaı-dıru denilmesi Tifoya karşı bir hareketin beklendiğini gösteriyor. Bunun ne derece doğru olduğu bir kaç gün içinde anlaşılacaktır, ________________________
Gece kondular
Zcytinburnunda ve Veliefendi çayın yanında gene yapılmağa başlandı
Aşın sağcı ve solcular
hakkındaki rapor
îkl üç gflndenberl, zeytin burnu fabrikası karşısında, ve Veliefendi çayırının yanında yeni biçilen bir tarlanın İçinde gece kondular inşasına bağlanmıştır. Geçen sene bir çok gecekondunun İnşa edildiği bu sabalarda gene bu kabil çerden çöpten baraka İnşa edilmesine başlanması hayret uyandırmıştır.
Eğer ciddi tedbirler alınmaz ve bu mıntakada sıkı bir kontrol kurulmazsa bir «abah Veliefendi çayırının da gecekondularla bezenmiş olduğunu göreceğiz. Hem şehir plânına aykırı olan hem de hat boyunda çirkin bir manzara arzeden bu hale nihayet vermek İçin alâkadar makamları rekete davet ederiz.
ha-
C. H. Partisi grupunda dün de hararetli tartışmalar oldu
Ankara 29 — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupunun bugünkü toplantısında, aşırı sağcı ve solcular hakkınca İti komisyon raporu üzerinde görüşülmüştür. Geç vakte kadar devam eden toplantıda birçok hatipler söz almışlarttir. Bunlardan Dr. Fahri Kurtuluş, tc-sblt edilen esasların derhâl kanunlaştırılmasını istemiştir. Behçet Kemal Çağlar da bu fikre Iştirâk eLmiş ve Meclis dağılmadan bu kanunun çıkarılması mü-tal lasında bulunmuştur.
İsmail Hakkı Baltaeıoğiu, komünistlerin çalışma sistemleri üzerinde izahat vermiş; Terer Taşfarau, komisyon raporunu muvafık bulmakla beraber, bazı noktalar üzerinde düşüncelerini açıklamıştır. Hatip, mücadelenin tam bir başarı Uo netlce-
lennıesi için İçtima! sefaleti kaldırmak yolunda da azimle çalışılması lcab ettiğini anlatmıştır.
Nazif Ergin, Memurin kanununa bazı hükümler İlâvesi lüzumundan bahsetmiş, bundan «oma komisyon sözcüsü Süreyya örgcevren beyanatta bulunmuştur.
Bu arada hükümetin getireceği esaslar üzerinde görüşüldükten sonra raporun Meclise sevkı teklif olunmuş ve bunda İttifak edilmiştir.
Başbakan Basan Saka, hükümetin komisyonla mutabakat halinde bulunduğunu tekrarlamış, çalışmaların ikmali için 2 aylık müddete İhtiyaç hasıl olduğunu belirtmiştir. Neticede raporun, hükümet tasarısı gelinciye kadar gündemde kalmasına karar verilmiştir.
Çakmak taşı satan Yunan sporcuları
İzmir 39 — Cehrimizde iki maç yapan Dafni Yunan takımı mensuplarından üç kişi kaçak olarak çakmak ve çakmak taşı satarlarken suç üstü yakalanmışlardır.
Bu üç Yunanlıya vasıtalık eden Fahri adında bir şahıs da yakalanmıştır.
Yapılan araştırmada 23500 çakmak taşlylo 8 tane çakmak elde edilmiş ve müsadere olunmuştur. Suçlular asliye ceza mahkemesine verilmişlerdir.
Berlinde durum
(Baş tarafı 1 inci sahlfech)
Fransız siyasetlerinde daha şlmûHiea belirmiş olan ayrılıklar üzerinde htt-şule getireceği tesirle alâkalı bulunmak tadır.
Bezlinde kalmak mı, yoksa buradan çıkmak mı lâzım geldiğine dair bir karar vermek hususundaki Amerikan hattı hareketinde iki şey kısmen müessir olmaktadır. Bunlardan biri, abluka devam ettiği takdirde Berimin Batı bölgesindeki Alman halkının â-kıbeti, öteki de Rusların bugünkü siyasetlerine, felâketli bir neticeye vardıracak derecede devam etmlyecek-ler! mülâhazasıdır.
Mareşal Ti tonun Komlnform -.(ı üyesi sıfatlyle Uğradığı âkıbet Rusların. evvelce hazırlanmış bir plânla hareket ettiği İntibaını vermektedir.
Amerikan kararsızlığının arzfüiğl durum buradaki gazetelerde akisler uyandırmaktadır. New - York Times ve Washlngton Post gibi iki büyük gazete bu meseleyi birbirlerine zıt bir şekilde İncelemekte ve birincisi Ber-llnde kalmak gerektiğini, İkinci gazete İse icab ettiği takdirde Berimin terkedllmesln! Heri sürmektedir.
Hükümette de görüş ayrılıkları mev cuttur. Savunma ve Ordu Bakanlıklarının temsilcileriyle yapılan özel görüşmeler bu İki Bakanlığın Berlin buhranı karşısındaki durumlarının çok vânh olduğunu göstermektedir.
Dışişleri Bakanlığının İleri gelenleri İse ihtiyatlı bir dunım takınılma-«mı tavsiye etmektedirler.

Salih Omurtak bugün Atina’ya varıyor
Londra 30 (R> — Türkiye Genelkurmay Başkanı Salih Omurlak’ıû bugün Atinaya gelmesi beklenmektedir.
Salih Omurtak, Atlnadn Yunan hükümet er kiniyle görüşmeler yapacaktır.
Olimpiyatlara gönderilecek sporcularımız Ankara 29 — Beden Terbiyesi İstişare kurulu Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlunun başkanlığında toplanmış ve Londra OUmp!yatlarına sporcu, İdareci, antrenörlerden mürekkep 70 kişilik bir kafilenin gönderilmesini karar altına almıştır. Kafilenin isimli kadrosu üzerinde incelemeler yapılmaktadır. Kurulda bilhassa Olimpiyatlara iştirak edecek gençlerin vasıfları üzerinde durulmaktadır.
Amerikan filosu
BOR
ilk öğretmen maaşlarına zam (Baş tarafı 1 İnci sahifede)
Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte almakta oldukları aylık dereceler) (598 sayılı kanunun 4 üncü maddesine göre kadro aylıklarının İki üst derecesini geçmemek üzere birer derece yükseltilmiştir.
Kanun 31 aralık 1948 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
Fuat Umay vergi teklifini geri aldı
Ankara 30 (Akşam) — KIrklareli Mlletveklll Dr. Fuat Umay, kazanç vergileri ödenmemiş matrahlar üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere mütemmim bir vergi alınmasını Meclise teklif etmiş ve bu teklif birçok tenkMiere uğramıştı, öğrendiğime göre, Dr. Fuat Umay. teklifini
Türkiyeye Amerikan yardımı
Yarm öğleye doğru îstanbul^ageliyor
Mukavele bu hafta içinde Ankara’da imzalanacak
Ankara 29 — Marritell plânı mucibince Türklyeye yapılacak yardıma dair mukavelenin bu hafta zarfında Ankarada imzalanacağı öğrenilmiştir. Mars hail plânı gereğince yapılacak yardımın yüzde 75 İnin zirai kalkınmaya hasredilmesi takarrür etmiştir. Açılmakta olan kredi İle traktör, çift nlStı gibi malzeme alınacak ve bunlar, ziraat Bankasının sermayesine İlâve edilecektir.
üçüncü parıl talim ve terbiye uçak larını getirecek olan Palan Amerikan uçak taşıt gemisi yarın ak çanı üzeri Yeşilköy açıklarına gelecek, yükünü boşalttıktan sonra Dolma bahçe önlerinde demlrilyecektlr. Uçak gemisi 10 gün kadar limanımızda kalacaktır.
Gene yarın öğleye doğra Fargo, Huntlngton, Yunean Luneua kruvazörlerinden müteşekkil bir Amerikan filosu dn limanımızı ziyaret edecektir.
Visamiral Forreat P. Shçrmann'ın komutasında bulunan filo, limanımızda, bey gün kalacaktır. Gemiler halk tarafından gezilebilecektir.
Çatalcada zarar gören arazi 300 dönümden ibaret
Çatalca 29 (AA) — Pazar günü yağan şiddetli yağmurların taşırdığı derelerden zarar gören ekili ara tinin 3000 dönüm kadar olduğu tahmin e-dllmektedlr. Biçilmiş mahsuller de yünde yarım nispetinde tarar gör-müşl erdir.
Biri sahil, diğeri de ova köyünden İki çocuk sele kapılarak boğulmuştur.
Beyaz ekmek yaran Ankara’da çıkıyor
Ankara 30 (Akşam) — Sırf buğdaydan yapılan ekmek Ankarada yarın sabahtan İtibaren satışa çıkarılacaktır. 750 gramı 30 kuruştur ve ekmek
Ulaştırma Bakanı Istanbula geliyor Ankara 30 (Akşam) — Ulaştırma Bakanı Kasım Gölek, tstanbulda yapılacak 1 Temmuz Denizcilik bayramına Iştfrâk etmek üzere bugün An-
ÖLÜM
Tıp âleminin yaklnen tanıdığı ve pek sevdiği Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Başmüfettişi Dr. Salt Ak-kennajj, teftişte bulunduğu sırada Yalovada bir kalb krizi neticesi vefat etmiştir. Cedazesl bugün ikindi namazını müteakip Teşvikiye camisinden kaldırılarak Zlnclrllkuyudakl Asri mezarlığa defnedilecektir. Bu beklenmedik acı ölüm, arkadaştan ara-
talanbul Borcumun tt/S/lUS Zlailcrl
- ESHAM VE TAHVİLÂT
% » FAİZLİ TAHVİLLEB ,
Kapanış
filva» - Enurum 1 2Û.«0
Sivaa ■ Eraurvm Î-T sOS5
JM1 Derulryoiu 1
ısu DctfiJryote n 11*30
İKİ De₺!rycte m 1129
Mite MCtesîtn 1 20.10
Mili! MÜCefeo U 10.05
Mim MOCaJtû UI 20 M
Mite Müdafaa TV zo:s
% Ş FAİZl-t tahvIlleb
KalVınma I 95.—
İHI Dcttıfcrote VI
Kallnnma H
Kanaacna nl 95.— % S r A İZLİ TABVİLLEn
!»Ö Zrjanl
31.-
M un Müdtea* 2L—
□«ntryote TV 0îJ3
□•miryolu V ûl.50
ANADOLU DEMİBVOLU ORDPV
Tahviller 1 - 3 JOI —
Hİmo •cneüerl t W se.—
MUmcssU sene» w.—
ŞİRKET Hİ9SELEBİ
Merkez Bankası- 123.—
İg Bankası I-L—
T. Ticaret Bcnlum 0_
Aslan çimento ıe.—
SARRAFLAHDA ALTIN
Saba
Gulden 34.TO
Türk Uran 3«J0
Sterlin »4 25
Külçe ».41
Reşal 30.1»
30 Haziran 1943
AKŞAM
SahlTe 3
akşamdan akşama
Kedinin bacağı ilk geceden yırtıldı
Anadolu yakasında, deniz sporlarını gaye tutan Moda kuliibiic, fevkalâde ihtişamlı bir dekor içindeki Caddebostan kulübünün ortasında, üçüncü bir kulüp a-çıldı: Kalamış kulübü.
Dünkü nüshamızın haberler kısmında, bundan bahsettik: Kurucuları arasında Münir Nured-din Selçuk ve İzzettin Ökte de bulunduğu için, bu içtimai kulübün ötekilere kıyasla başlıca hususiyeti musikili olmasındadır. Netekinı açılış kokteylinde, Münir, davetlilerini güzel sesile izaz etti. Bu sırada da bir vaka oldu:
Münir Nureddin, Yahya Kemalin rubailerinden bizzat bestelediği eserlerden birini okuyordu:
Estet kapıldıkça güzelden güzele Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele
Sönmez seher-i lıajre kadar fl'rl kadim
Bir mecaledir devredilir elden ele
Bir garson, bu hava ortasında, tepsi elde, servis yapmakta devam etti. Münir Nureddin, evvelâ bir işaretle garsona Çekilmesini anlatmak istedi. Anlatanı ayınca, müziği keserek:
Denizcilik bayramı
Yarın resmî törenler ve deniz yarıslarile kutlanacak
1 Temmuz Denizeller bayramı yarın yurdun her tarafında törenle kutlanacaktır. Bu münasebetle daireler tattı edilmiyecek, yalnız limandaki taşıtlar bayraklarla, karadaki daire va milesseselerle deniz kurumlan ve arzu eden hususi müesseseler de usulü ciaheslnda donatılacaktır.
Ayrıca yarın saat 8,30 da Cumhuriyet âbidesinde, müteakiben da Barbaros âbidesinde iki tören yapılacak ve bunlara şehrimizdeki resmi ve hususi deniz müesseselerlyle Vilayet temsilcileri İştirak edeceklerdir. Saat 9.30 da Taksim âbidesine bayrak çekme ve çelenk koyma töreni yapılacak, sonra ilk nutuk, şehrimize geldiği takdirde Ulaştırma Bakanı tarafından söylenecek, ayrıca Deniz Harb Okulu ve Yüksek Deniz Okulu, Deniz Ticaret Filosu, Devlet Denizyolları ve Limanları Orta okulu adlarına birer nutuk söylenecektir. Saat 10 da, limandaki bütün gemiler yarım dakika süren üç selâm düdüğü çalacaklardır.
Taksimdeki tören bitince kafile Beşik taşa gidip Barbaros âbidesi ö-nünde İstiklâl marşı İle törene başlayacak, şehir ve denizciler adına birer zat tarafından Barbaros hakkında birer nutuk söylenecek ve Denizeller marşından sonra bir manga er tarafından havaya atışlar yapılacak, sonra sıra geçit resmine gelecek, böylece ou tören de bitecektir.
Öğla üzeri ve öğleden sonra muhtelif iskelelerden kalkan vapurlar davetlileri Modada yapılacak deniz yarışlarına götürüp getirecektir.
Gece vakti de yine vapur gezintileri yapılacak, ayrıca bir çok yer ifıkla n dır ılacaktır.
Et fiathrı fırlıyor
İhraç haberi üzerine fiatlar 40 kuruş fırladı
Döviz temin etmek maksadile yeniden hayvan İhraç edileceği halikındaki haberler üzerine, son üç dört gün zarfında, et Hatlarında vasati 40 kuruşluk bir yükselme görülmüştür.
Fiatlarm bu artışı İstanbul piyasasına az hayvan gelmesinden veya diğer herhangi bir sebepten değildir. Alâkadarlar, hakiki sebebin ihraç haberinden ileri geldiğinde müttefiktirler.
Diğer taraftan Belediye, dün Ticaret Bakanlığına müracaat ederek kasaplık hayvan ihracına resmen müsaade edildiği takdirde İstanbul va havalisinin et ihtiyacını temin etmenin güçleşeceğini va Hatların görülmemiş bir seviyeye yükseleceğini İzah etmiştir.
Hayvan İhracının yapılmasına yalnız İstanbul Belediyesi muarız değildir. Ankara Belediyesi de — An-karamn et ihtiyacı bakımından — aynı mütaleaya iştirak etmiştir. —
Yalnız Erzurum Belediyesi müstahsil mıntakada olduğu için fîayvan ihracı lehinde bulunmuştur. Hayvan İhracını müdafaa edenlerin ileri sürdükleri beli! başlı fikir, harbten evvel de Türklyeden komşu memleketlere, bilhassa Suriye’ye hayvan İhraç edildiğidir. Bu mütaleayı yersiz bulanların fikri şudur: Harbden evvel hayvan ihracı yapılması bugün do hayvan ihracına bir sebep teşkil etmez. Bugün vaziyet tama-ınlla değişmiştir. Evvelâ en büyük müstehlik olan ordunun İhtiyacını birinci plânda ele almak lâzımdır. Harbten evvel, ordunun et ihtiyacı lılç bir zaman bugünkü miktarı bulmamıştı. Bundan başka bugün cenup vilâyetlerinden Suriye ve havalisine çok miktarda h&yvan kaçırıldığından yalnız bu hâl belit başlı memleket et ihtiyacını müteessir etmektedir. Flitlerin mütemadiyen art masında kaçakçılığın maatteessüf, önü alınmaması mühim âmildir. Hay van kaçakçılığım itiyat edenler, İhracata resmen müsaade edildikten sonra da bu kötü huylarından vazgeçin lyec eklerdir.
Gümrük resmi vererek usulen hayvan ihraç etmektense — çok fazla kazanç getiren — kaçakçılığı tercih edeceklerdir. Binaenaleyh ihraçtan iimlt edilen fayda da tamamlle temin edilmemiş olacak, bilâkis İhracata resmen başlandıktan sonra memleket dahilindeki et Hatlerl tahminden çok fazla artacaktır.
Hükümet, Hıraca resmen başladıktan sonra şimdiden üç lirayı bulan et Hatlarının önümüzdeki kış mevsiminde beş liraya kadar çıkacağını talunln edenler vardır.
Mikrofon başında, atom bombası ağırlığında bir adet okkalı savurdu,’... Garson silindi . ■ Müziğe devam.
Perestişkârlan olan küçük bayanlar, yahut çok hassas baylar, bu cümlei tedipten üzülmüşlerdir ihtimal... Fakat, arkası selâmettir, fazla üzülmesinler, aman! Zira ben, kendi hesabıma. Münir Nureddin'in bu hareketini, hikâyedeki damat beyin daha ilk geceden yeni ailede o-torite tesis etmek maksadile kediyi bacaklarından yakalıyarak ikiye yırtmasına benzettim.
Orkestranın başından ayrılıp konuşanları omuzlarından silken bahriyeli İhsan Bey de, tiyatromuzda fıstık yiyenleri döğ-memek için purosunu kemiren Muhsin Ertuğrul da, sanata saygı dâvasını şimdiye kadar hal ve fasledemediler. Şayet Münir Nureddin, son cümlesilc ortalığa disiplin dehşeti satabilirse, frizler dahî, dünyanın her tarafında olduğu gibi, hürmetkâr bir sükûn içinde saz, söz, tiyatro dinleyicisi ve seyircisi olabilirsek, ne mutlu.
Doğumlar, inkılâplar, ıslah ve tedipler bir az haşLn olur.
—!!!.., !!!...« - sözü de
dört yüz dirhemdi ama, mehel-dir.
Öyle diyelim.
Sivrisinek gibi telmihlerden fayda hasıl olmadığına göre, ara sıra da Münir Nureddin gibi dav ranmaktan başka çare kalmıya-cak galiba...
(Vâ-Nû)
Taksimde teras
İstanbul Kulübü yıktırılarak teras baline getirilecek
Taksim - Fındıklı arasındaki İmar plânının Umumi Meclis tarafından kabul edildiğini yazmıştık. Plân yakındı Bayındırlık Bakanlığına gönderilecek ve tastik ettirilecektir.
Taksim ve Ayaspaşa cihetlerinde son zamanlarda büyük yollar açılmış ve meydanlar yapılmış olduğu İçlıı plân bir değişiklik meydana ge-tirmlyecektir. Bu hususta en büyük değişiklik, Taksim meydanına bakan şimdiki İstanbul kulübünün bulunduğu adanın kaldırılması şeklinde olacaktır. Plâna göre burası bir teras haline konulacaktır. Teras, Murmaraya hâkim bir mevkide o-lacağından ileride burada büyük bir otel inşa edilecektir.
Otelin zemin katında bLr garaj vücude getkilecektlr. Bu garaj, tahminen 800 otomobil alabilecek büyüklükte olacaktır. İstanbulda günden güne artan motörlil nakliye vasıtalarından dolayı böyle bir earaj İnşasını zaruri bir hâle getirmiştir. Gerçi hususi teşebbüslerle yeniden bazı garajlar İnşa edilmişse de bunların sayısı ihtiyacı tama-mıle karşılamadığından bir çok otomobiller garajsız kalarak sokaklarda, meydanlarda gecelemektedirler. Taksimde yapılacak büyük bir garaj, ihtiyacı karşılayacaktır. Garaj, belediye tarafından Jnşa edilecek ve Bonra ya bizzat Belediye tarafjndon İdare edilecek, yahut toptan olarak kiraya verilecektir.
• Tiyatro bahisleri • j
VASFi RIZA
Sahneye İntisabının otuzuncu yılı î temmuz cumartesi akşamı Açıkhava Tiyatrosunda hususi bir müsamere-cie tes'ld edileceği herkesçe malumdur. Bu münasebetle Vasfı hakkında bir yazı yazmağı düşündüm.. Lâkin kaç gündür zihnimi kurcalayan bu arzumu bir türlü yerine getiremedim. Bunun da sebebi Vasfl hakkında bir ıııedhlye değil sadece bir yan. alelade bir yazı, objectlt bir yazı yazmak emelidir. Bu ise oldukça güç bir işdlr; zira Varille aramızda otu2 seneyi aşan ve hiç bir zaman en ufak bir gölgeye bile maruz kalmamış olan sürekli, devin bir dostluk, bir muhabbet vardır.
Gençlik, hattâ çocukluk, daha sonra askerlik hâtıralarımda hep Vas-fiyl bulurum. Hele müellifine hayatımda-,
Sayısı ona yaklaşan her sahne eserimi Vasfl canlandırmış, kuvvetlendirmiştir; hem de ne büyük fedakârlıkla, ne emsalsiz surette, ne derin bir anlayış ve sanatla...
Kalbimde müstesna bir mevki İşgal eden bir dosttan, beni her eserimde minnettar kılan bir mümessilden ben nasıl heyecansız, soğukkanlılıkla, objectlf bir surette bahsedebilirim? Mamafih bunu yapmağa çalışacağım, sevgi ve hayranlık hislerime kapılmadan Vasfl hakkında birkaç «Mır karalayacağım.
Her sanatkâr gibi Vasllnln de hayatının İki cephesi vardır. Bu cephelerin biri sahnede görülür, diğeri sahne haricinde. Şahnede görülen Vas-II Rızayı herkes tanır, bilir, sever, alkışlar; herkes cnun büyük bir aktör olduğunu teslim eder; herkes onun her nesilde yetlşmiyen müstesna sanatkârlardan olduğunu kolayca kabul eder. Bu hususta benimle hemfikir olmak İçin bir akşam tiyatroya gitmek kâfidir; hela temsil edilen eser zayıf, cılız, güçlükle sürüklenen bir komedi işe.,.
Halk, bu komedinin karşısında lâ-kayd kalır, can sıkıntısı duyar, esner, tiyatroya geldiğine pişman olur. Fakat bir an gelir kİ. uyuklamağa başlayan halk, birdenbire uyânır, canlanır, dikkat kesilir, haberi olmadan kavranır, çılgın, bir tempoya tutulur, kahkahalar atar... Bu an, Vasfinln sahnede göründüğü andır. Vasfl sahnede bulundukça en kötü eser bir şaheser görünür. Bu ne sihirdir, ne keramet; sadece harlkülâde bir sanatın kudretidir.
■Müellif İçin cıı büyük saadet. Vas-fiye bir rol yazmaktır. En derin heyecan da, Vasfinln dehâsı sayesinde bu rolün, tahayyülü kat kat aşarak, canlandığım görmektir.
Eserinin İlk temsili esnasında Vasfl sahnede bulundukça müellif sonsuz bir kalb huzuru, tatlı bir rahatlık, sarsılmaz bir emniyet İçinde mest olur. Bu anlar müellifin hayatında en kıymetli anlardır.
Vasfl Rızanın sanatı en ağır başlı mütefekkirden, en havai gence, en müşkülpesent İnsandan en uysalına kadar, herkesi tatmin ve memnun eder. Bu sebepten dolayı da cemiyetimizin her tabakasında, her sınıfında Vasfl Rıza hayranları vardır. Hemen şunu da ilâve edeyim ki * Vasfl Rızayı beğenmiyen, sevmlyen bir tek tiyatro seyircisine tesadüf etmedim. Bu umumî sevgi ve takdirin sebebini Vasfinln sanatlnde, daha doğrusu şahsiyetinde aramalıdır. Aramakla da Vasfinln hususi hayatına temas etmiş oluyoruz.
Vasfinln başlıca meziyeti emsalsiz bir evlât, emsalsiz bir dost, emsalsiz bir arkadaş olmasıdır. Kalbini dolduran bu güzel duygular simasına aksederek kendisine dünyanın en büyük kuvvetlerinden biri olan sevimliliği btthşetmlştir.
Vasfinln husus! hayatından bahseder kenakla her şeyden evvel «aklıselim» vo «İntizam, kelimelerinin İfade ettiği derin mânâ geliyor. Evet, Vasfl her zaman doğru düşünür, — benimle münakaşa ettiği zamanlar müstesna — hislerine kapılmadan mantığa dayanır. mizacı sarsan asabi tehevvürlere, İndlfalara nadiren düçar olur. Bu sayede de keyfi hemen hemen her zaman yerlndedlr. Diğer taraftan İntizam® sıkı sıkı bağlıdır, derbederlikten hiç hoşlanmaz;, rahatını sever ve o rahatı temin eden kaidelere büyük Lir ciddiyetle riayet eder. Yemeklerini vaktinde yer. öğleden sonra muntazaman ufak bir şekerleme yapar, itina He giyinir, dalma temiz ve şıktır. Evinde aynı itina, aynı tertip müşahede edilir. Bekâr olduğu halde evinde titizlik derecesine varan bir İntizam sayesinde her şey yerlndedlr. Bu İntizama sıkı 3ikı riayet ederek Vasfl kendisine âhcnkll bir hayat temin etmiştir. Bu Ahenkli hayat da çalışmasını kolaylaştırmak-)
tadır. Bu çalışmak imkânı ve kabiliyeti İse Vasflye, elde ettiği muvaffakiyeti, eriştiği müstesna mevkii teinine, fıtri İstidadı kadar hâdim olmuştur.
Arkadaşları basan onunla lâtife ederken fazla hesabi olduğunu söylerler. Ben bu fikirde değilim. Evet. Vasfl har vurup harman savurmaz, eline geçen parayı bir İki günde lıar-camaz, bir çoklan gibi yarını düşünmemeklik etmez; fakat yardımını şefkatin! hangi hakiki muhtaçtan esirgemiştir?,,. Sonra, sahnede her akşam vücudunu, kuvvetini, sıhhatini, hattâ hayatını — yani en kıymetli şeyleri — sarat uğrunda, düşünmeden, hesap etmlyerek, bol bol sarfeden bir adamı hasislikle nasıl itham edebiliriz?...
Diğer taraftan Vasfinln, müteaddit rollerde aynı hususiyetleri arzet-tlgl bazan söylenmektedir. Bu ise Vasfinln ne kuvvetli bir şahsiyete malik olduğunu isbat eder, pilnya-nın en büyük aktörlerinden olan Coquelln, Vlctor Boucher, Sacha Guitry, Louls Jouvet — daha bir çoklan — İçin de aynı İddiada bulunulmuştur. Evet, Vasfl, oynadığı muhtelif rollere kendi şahsiyetini bahşetmektedir; bütün büyük sanatkârlar gibi... Evet, belki Vasfl her zaman Vasfidlr, takat başka kim Vasfl olabilir?...
Vasfl Rızanın sanatı, şahsiyeti, hususiyetleri, meziyetleri, sahnede ve hayattaki zarafeti, kendisinden asla eksik olmıyan zekâsı, anlayışı, dostluğu, — ve tabii, beşeri ufak tefek kusurları — hakkında koca bir cilt yazmak mümkündür. Btı eser Vasfinln inşallah ellinci sanat hayatını İdrâk ettiği zaman yapılır. Zira ancak belki o zamana kadar sanatkârlarımızın hakiki kıymetini lâyıklio takdir etmesini öğreniriz. Maalesef şimdilik bundan çok uzağız,
Ekrem Reşid REY
NOT: — İhtiyar sanatkârlar hakkında bu sütunlarda intişar eden yazımdan sonra, bu sanatkârlara yardım nınksadiyle tertip edilen eşya pl-yungosuntiD 1 ağustosta çekileceğini Vasfinln bir -telefon mükâlemeslnden öğrendim. Arzı malûmat ederim. Jübilesinin arifesinde kendi Işlle katiyen meşgul olmayıp ihtiyar fakir arkadaşlarına ufak bir rahat temin etme klçia durup dinlenmeden didinmesi, Vasfinln r.r derece müşfik bir kalbe malik olduğunu mükemmelen göstermiyor mu?
E. R. R.
Elektrik malzemesi
İhtiyacı bol bol karşılayacak miktarda değil
Bir miiddettenberl şehrimizde elektrik alât ve malzemesi ihtiyaçlarının, arzu edildiği gibi karşılanmadığı görülmektedir.
İlgililer bunun sebebini inşaat faaliyetiyle beraber astan elektrik ihtiyacında ve bir de dış pazarların yetersizliğinde aramaktadırlar.
Filvaki bugünkü halde İngiltere, İsviçre, Çekoslovakya ve Holkında-dan mal gelmekle beraber yine de müstehlik aradığı malı müsait Hatta bulamamakta, ayrıca muhtelif marka mallar arasında işe yarayış ba Ilımından bir fark görülmediği halde, fLat bakımından ehemmiyetli farklar göze çarpmaktadır.
Şimdiki halde radyo ve ampul İhtiyaçlarının mühim bir kısmı Hol-landadan temin edilmek t eri İr. Evvelce îtalyadan bilhassa toprak ve su altı kablolarıyla çeşitli malzeme ve teller İthal edilmekte. Hat bakımından da ucuz ve muhtelif çeşitlerde mal bulunabilmekteydi.
Fakat hâlen tediye güçlükleri yüzünden bu memleketten mühim bir ithalât yapılamamaktadır.
Bununla beraber belirtildiğine göre İthalât güçlükleri yeril İmalâtı teş vlk etmiş olup şimdi, arandan evsafı tam mânâsıyla, haiz olmasa bile az çok İşe yarar yerli malzeme İmâl edilmeye başlanmıştır.
Tecrübe eltiniz mi?
DENTOSiL
Diş Kremi
Bol köpürür, zevkinizi okşar sisi ferahlandırır.
Veremin tahribatı
Sağlık Müdürlüğü paviyon peklinde tecrithaneler açılması fikrinde İsrar ediyor
Dün bir refikimiz, verem hastaneleriyle sonatoryomlarda tedavi edilmek üzere sıra bekleyenlerin İki bine baliğ olduğunu yazıyordu.
Haber aldığımıza göre, yeni Sağlık Bakanı Doktor Kemal Bayazıt, Bakanlığın meşgul olduğu mevzular sırasında verem tahribatını önleyecek tedbirler almak üzere Vilâyet Sağlık Müdürlüklerinin ve diğer mütehassısların mütalaâsını sormuştur.
Verem tahribatını asgari hadde indirmek için yeni sanatoryomlar, hastaneler açmaktan evvel sağlam vaziyette olanlara hastalığın sirayetine meydan vermemek içim geniş tecrlthaneler açmak İcabettlğl hakkında İstanbul Sağlık Müdürlüğünün mütalâası şimdiye kadar terviç edilememiştir. Sağlık Müdürlüğü, ts-tanbulun hususiyeti ve İstanbuldakl verem sayısının günden güne artması karşısında tek çare olarak tec-rlthaneler tesis! lâzımgeldlğl mütalâasında sabittirler.
Bu tecrlthaneler, bazı mütalğarın hilâfında olarak, mükemmel bir hastane şeklinde tam teçhizattı ve teşkilâtlı olmıyacaktır. Şehrin kesafe-tile alâkası olmayan mıntakaîarda, meslâ Maltepe İle Kartal arasındaki boş arazide pavyonlar halinde İnşa edilecektir. Burada hastaların kısmen tedavilerini, kısmen de istirahat lerİni temin edecek az kadrolu birer heyet bulunacaktır.
Tecrltlıanelere alınacak hastalar, sağlam bulunanlara hastalığı bulaştırmadan, hastahane ve sanatoryom-larda. açılacak yatakların sırasını bekllyeblleceklerdir. Bu suretle sirayetin de önü alınacaktır.
Sağlık Bakanlığı bu teklifi kabul ettiği takdirde İnşaata başlamak İçin tahsisat bütçeye konulacaktır. Bu binalar basLt tarzda olacağından yapılmaları ve tamamlanmaları büyük masraflara, usun samana İhtiyaç göstermlyeceklerdlr.
Avrupa trenleri
Otobüsler boş olarak gidip geliyormuş
. Edirne Postası yazıyor: Yunanls-tandaki huzursuzluk yüzünden Avrupa İle olan şimendifer münakalesi bir müddettenberi Uzunköprü - E-dlrne - Kapukule - Svlllngrad arasında D. D. Yollan idaresinin İşletmekte olduğu otobüslerle temin edilmektedir.
Bir ay oluyor kİ, Devlet Demiryolları İdaresi Uzunköprü - İstanbul arasındaki Konvanslyönelin harekot tarifesini değiştirmiş ve buna uyarak otobüs tarifesini de yeni bir şekle sokmuştur. Bulgarlar geceleri hudutları içine yolcu almadıklarına ve dışarıya yolcu bırakmadıklarına göre, bu yeni tarife yüzünden D. D. Yolları otobüslerinde hiçbir gün 2-3 kişiden fazla, bazan da hiçbir yolcu bulunmamakta ve personelleriyle boş o-larak muntazaman seyahatlerine devam etmektedirler. Bunu mukabil, Devlet Demiryolları otobüslerinin gerek tarifesi haricînde, gerekse İşlemediği günlerde karşlıkli olarak Av-rupaya ve memleketimize fazla miktarda yolcu gelmekte olup bunlar mecburi olarak Uzunköprü-Edirne-Kapukule postasını çeken berbat va harap bir otobüsle seyahati tercih etmektedirler.
Bundan başka yolculardan tarife harici yüksek nakliye ücreti de alınmaktadır. BLr aydan fazladır devam eden bu hal mâalesef Demiryolları İdaresinin hâlâ nazarı dikkatini çekmemiş olacak kİ yeni bir tedbir almağa lüzum hissetmemiştir. İhtiyacı karşılamıyan bir tarife İle boşuboşu-nı İşleyen devlet arablarına mı acımalı .yoksa memleketimiz İçin menfi blp propaganda olmağa elverişli bulunan bugünkü seyahat zorluğuna ve yolcuların haddinden fazla nakliye ücreti verilmeğe mecbur bırakıldığına mı acımalı bilmiyoruz?
Devlet Demiryollarının gerek E-dlrnede bulunan, gerekse sık sik gelen mesulleriyle müfettişlerinin bu acınacak hal! neden merkeze duyurmadıklarına hayret etmemek ve sar-fedilen devlet parasına acımamak elden gelmiyor!.
İSTANBUL HAYATI
Sevindirici haberler
Şu menhus azam- kelimesi yıl-Igrdanberi canımızı o kadar yaktı, sinirlerimizi o kadar bozdu ki, devede kulak dahi oha her hangi bir şeyin l'ialinde «tenzilât • lâkırdısını duyunca yanık yüreklerini ize soğuksular serpiliyor, sinirlerimiz yatışır gibi ohıyor; bunu bir hayır alâmeti, iyiliğe doğru atılan bir adım, umunii u-cuzluğun başlangıcı savıyoruı. limitlere kapılıyoruz, seviniyoruz.
Temmuz iptidasından itibaren mektup, koli ve bir kısım telgraf ücretlerinde tenzilât yapılacağı hakkında Ulaştırma Bakanının verdiği müjde, halk üzerinde çok iyi tesir yaptı. Gerçi esasen çok yüksek olan bu ücretlerde yapılan iiç beş kuruş indirme pek mtt-lıimscnecek bir şey değildir, fakat ötedenberl devlet müesseseler in in bayraktarlık ettikleri flat yükselişleri arasında gene bir devlet müesseseri tarafından ya-L^. pılan şu üç beş kuruşluk tenzilâ-O tın mâneviyatımız üzerindeki to-Q_ siri mühimdir. ( Oh, diyoruz, do-CXI mek ki devlet makamları da flat-*+-lerin ucuzlatılması zaruretini O duymağa, bunun imkânlarını a- c raştırmağa. bulmağa başladılar. O İnşallah bu gayret diğer devlefyj miiesseselerine de sirayet eder, Jj? oraların salahiyetli makam sa- S* hipleri de aynı zarureti duyarlar, imânlar ararlar ve ararlarsa 0 mutlaka bulurlar.» P
Gene birkaç gün evvel motör-M— iii trenle Ankaradan gelirken ga-zetcci arkadaşlarla konuşan Dev--O let Demiryolları umum müdürü--0 nün sözlerini gazetelerde oku- 0 dum. Tren nakliye ücretlerin i n’K bir miktar indirilmesi imkânları-ıuıı araştırılmakta olduğunu söy-i— liyen umum müdür şu izahatı ve-O riyor:
«■— Birçok tarifelerimize harb dolayısiyle zamlar yapılmıştır. Şimdi Demiryolları geni? bir tasarruf ve böylece maliyeti düşürme ameliyesine girişmiş bulunuyor. Bu senenin sonunda, bu ameliyenin bir neticesi olarak halkımızın lehine bazı tadilât yapmak ümidindeyiz.»
Umum müdür, Demiryolları idaresinin bu yıl 180 milyon lira olan bütçesinden 20 milyon lira tasarruf edileceğini, gelecek sene masraf bütçesinin daha az olacağı iı mi d edildiğini, üç sene zarfında İdaredeki memur adedinin otuz beş bine indirilebileceğini bu günkü memur mevcudunun bu rakamın çok üstünde olduğunu ! bildiriyor.
İdare mekanizmasında salâ-I lıiyetli bir ağızdan duyulan şu sözler elbette sevindirici, gönül fcralılandırıcı birer müjdedir.
Demek kİ arzu edilir ve iyi niyetle işe girişilirse devlet mües-seseleritıin bütçelerinde mühim yekunlara baliğ olacak tasarruflar yapılabilir. Bu arzu diğer mü-esseselerde neden hâlâ uyanmıyor acaba? Meselâ Denizyolları, muazzam Sümer Bank teşkilâtı, Tekel idaresi ve emsali müesseseler de aynı şekilde hareket ederek tasarruf imkânlara)] araştıra-nıazlar mı? Araştırsalar bulamazlar mu? Pekâlâ bulabilirler, elverir ki bunun bir zaruret olduğu kabul edilsin ve lyî niyetle işe girişilsin. Bu da ancak, bugünkü zihniyetin kökünden değişmesiyle kabil olabilir.
Cemal Refik
Deniz müzesi
30 ağustosta açılacak
C. H. p. Genel sekreterliği, Barbo-ros Ilayrettln’ln yağlı boya kıymetli bir portresini Deniz müzesine hedlyo etmiştir. Müzenin 30 Ağustosta açılması için hazırlıklarda bulunuluyor.
Erzincanda 1000 ev yapılacak
Ankara 28 — 039 senesinde ErZLn-can ve havalisinde vukubulan yor sarsıntısından, zarar gören vatandaşlarım ızı yeniden ev sahibi yapmak üzere Bayındırlık Bakanlığı Erzln-canda 1000 ev yapılmasını kararİM-tır m 13 ve projeler hazırlanmıştır.
Yapılacak bu evlerin inşasının Cumhuriyetin 25 inci yıldönllmtln» kadar tamamlanmasına çalışılacaktır.
Rize ve Edirne şilepleri
Devlet Denizyolları İdaresinin «Rize» şilebi limanımızdan tskenderuna gitmiştir. Oradan krom alıp Ameri-kaya hareket edecektir. Diğer taraftan «Edirne» şilebi dte yardım malzemesiyle bugünlerde İskenderun* I varacaktır.
Belediyenin yenî otobüs garajı tamamlandı Tramvay İdaresinin Mecidiye köyünde yaptırdığı otobüs garajının teferruatı tamamlandığından Sllrp-agop sahasındaki eski garajda bulunan otobüslerin hepsi yeni garaja taşınmıştır. Eski garajın bugünlerde yıktırılmasına başlanacaktır,
Sabite i
AKŞAM
30 Haziran 19 ifl
ilkokuldan Universi-
F areler, Iskenderunda bir dert halini aldı
Yeni kitap!ar
Fatih devrine ait eserler
teye kadar müzik
Geçen İki yazımda İlk T« ortaokul tarda müzik mevzuunu İncelemiştim.
8. 18 haziran 1948). Bugün 0 Un m üninrttade müzik mevzu-|ta* temas edvoeğlm.
Ortaokulun ûç «ınıfırda ders ola-aaJt haftada bir Mat (U dakika» o-fcutulan mösltin hiçbir «uratle yet-fclyeeeftlnl. ve çocuklara kabataslak btr müzik fikri bile »ermekten uzak •Mutuna belirtmiş t İni. Ortaokul «ruflarını!* dera «atinin arttırılması müzik öğrctnjonlno daha eerbes ve şaha* çalışmak, vo öğrendi erin müzik ■avklnl İşlemek tmkftnlaruu verecektir. Bu suretle müzik öğretimi, öğre-nllmeel mecburi kuru bir müzik tedrisi dersi olmaktan kurtulacak, çotukların İstek, ve zevkle meşgul cia-•aklan bir mahiyet alacaktır.
Cumhuriyet devrinde başardığımız birçok gürel İşlerde bizden ileri Garp memleketlerini örnek aldık. Müzik dAvaaında da o tarafa yönelmemiz pek tabiidir. Bugün müzik d i vasini anlama ir ve tahakkuk ettirmek bakımından birçok Avrupa menü ek etlerinden bile daha İleri bir durumda 0-lan Amer ikada, İlse ta üniversite aran tedfrlsat yapan kolejler vardır, öğrencilere umumi kültür veren bu ■rftevaeselerde müziğe ayrılan yeri gösteren bir makaleyi bugünkü yanma mevzu olarak seçtim. Bizi her bakımdan İlgilendiren, aydınlatan ve dftştlndilrrcek olan bir mevzu,,.
Gönümüzün şöhretli Fransız beste-«Derinden Dartua Mllhaud, aon Umumi harb patladıktan sonra memleketinden ayrılmak torunda kalmış ve Amerika ya göçmüştü. 1940 tan 1947 ye kadar orada kalan besteci, bu sefer yurduna döndükten sonra yedi rene çalıştığı bir kız kolejinden, bakına. nasıl bahsediyor;
«8an FrancLscoMan 90 kilometre mesafedeki Ookland şehrinde Mills OoDege’e kompozisyon öğretmeni tayin edildim. Mills College İlse ve fakülte arası bir okuldur. Amerikana pak yayılmış olan bu kolejler bir hevi Amerikan üniversitesi mahlyetlndt-ttrler. tüm, fen ve lisan derslerine muvazi olarak felsefe, kültür fizik, güzel sanatlar ve müzik öğretilir. Öğrencilerin 18 le 23 yaş arasındaki genç kızlardır. Bu gençlerin belllbaşlı ftlışmaları. hiç şüphesiz kompozisyon değildir. Fakat birçoğu istidatlıdırlar, v» çeşitli temayüllerdeki çalışmaları, fikirlerinin yeniliği ve tazeliğiyle daima dikkatimi çekmiştir.
Her sabah İki saat dersim vardı. 1944 yüı içinde ayağımdaki bir Arıza yüzünden on ay kadar derslerime devam edememiştim. Kızlarım erime geliyorlardı. (Evimiz kolejin parkı İçinde bilhassa bizim, için yaptırılmıştı; buran Meal bir iklim İçinde sık ağaçlı, bol çiçekli bahçesiyle, bin bir renkli kujlariyle bir yer yüzü cennetiydi.) Genç kızlarım armoni biliyorlar; orkestra idaresine çalışıyorlar; müzik tarihi okuyorlar; ve J. S. Bach'ın üslûbunu derinleştirip incelemek İçin birer yıllarını vakfediyorlar. Benimle birlikte dört kaimli kontr-puana, orkestrasyona ve kompozisyona çalışıyorlar. Kolej tedrisatının dört veya altı senesi İçinde öğrenciler. miniğin her koliyle doğrudan doğruya temas etmek fırsatını elde etmiş olurlar. Kolejin öğrencilerden kurulmuş bir orkestran da var. Tcr-tlb et tikleri konserlerde kompozisyon sınıfında bestelenen eserler çalınır. Kış tedrisatından sonra, yani eylül ve haziran arası on aylık çalışmadan sonra, yaa tedrisatı da vardır kİ 0-kul dışından gelmiş olanlara mahsustur; bir buçuk aylık çok sıkı bir çalışma devresidir. Kolejin orkestra-style her yıl yeni bir bale hazırlanır vo sahneye konur; balenin müziğiyle chortpraphle'slnl tnüeosesenla mütehassislan hazırlarlar.!
Değerli besteci Darluı bfllhaud kolejlerdeki müzik çalışmaları hakkında bu çok dikkate şayan malûmatı verdikten »onra Amerlkada müziğe verilen değer üzerinde ısrarla duruyor:
»Orada müziğin sosyal değeri vardır: Derslerim umumi tedrisat çerçevesi İçindedir. Unutmayınız ki müziği İhtisas sahası diys seçmemiş olan bu kolejler Sehocnberg, Hindemlth ve Bartok gibi üstatları davet ederek faydalanmışlardır. Üzerinde dikkat ve ehemmiyetle durulacak bir nokta: Amerlkada sanatımızın istikbali üniversitelerde görünüyor, öğrencilerimin hepsi büyük birer besteci olmasa bile, mükemmel birer müzik öğretmeni, ve hiç değilse geleceğin bilgili ve anlayışlı dinleyicileri olacaklardır >
Darlus Mllhaud'nun sözleri, her hangi bir mütalaa UüvesİD» lüzum göstermlyecek kadar açıktır. Gelecek yazımda bizde üniversite gençliğinin tedrisat dışındaki müzik çalışmalarının nasıl bir ihtiyaçtan doğduğunu bahis mevzuu edeceğim.
FİKRİ ÇİÇEKOĞLÜ
Farelerin büyükleri bilhassa küçük çocuklara musallat oluyor
Atinada evlenen eski Romanya Kıralı Mlşel He prenses Anne dc Bourbon Partno İsvlçreye gitmişlerdir. Bal ayını burada geçirecekler, sonra yerleşikleri yer hakkında karar vereceklerdir. Yukarıda eski kıra! ve •çt düğün günkü kıyafetleri!® görünüyorlar.
İskenderun (Akşam) — Son iki ay içinde İskenderun da fareler ve farelerin büyükleri olan sardunların faaliyeti öııemla üzerinde durulacak ciddi ve hayati bir konu olmıya başlamıştır. Bilhassa derme çalma veya harap evlerde yaşıyan ve sayısı hay-[bl bir imkânsızlık türlü bakımlardan iı kabarık bLr yekûn tutan vatandaşların, şahsen savunma idrakinden vo gücünden mahrum çocukların hayatları fareler tarafından şiddetle tehdit edilmektedir.
Bu iddiamızın şahitleri Çay mahallesinde birbirini takip eden nıüseccel vakalardır.
Sadık GilteJerlıı üç aylık çocuğu fare taarruzunun en yeııl kurbanıdır. Kurbanlar listesi uzuncadır. Radikal tedbirler hemen alınmazsa bu listenin daha da uzayacağı muhakkaktır Fare faciaları. şayanı eseftir ki. her yıl İhmaller yüzünden tekerrür etmektedir. Sanki fareleri İmha vasıtaları memleketimizde yokmuş glbll
Fare ve cardan İstilâsının sebeplerini inceledim:
1 — İskenderun sıcak bir muhittir. Sıcak muhitler farelerin üreme vc türemesine dalma yardım eder.
1 — İskenderun, ticari faaliyet sahasıdır. Bu İtibarla hububat ambarlarda doludur. Her ambar adılı! ve fenni «Igortalarrton mahru/n olduğu İçin, fareler» yuva olmaktadır.
9 — İ kendenında bataklıklar vardır ve s*tonsuz belâlar çoktur. Bunlar. fare ve aynı zamanda sivrisinek üremesine yordun etmektedir.
Yukarıda hülâsa ettiğim sebepler, öyle card ınlar ya ra'maktadır kİ, bunlara sopalar k&r etmediği gibi kediler de bunlarla başa çıkamamaktadır. Bir :ak kediler cardunlarl.ı yaptıkları savaştan mağlûp çıkmaktadırlar. Sonra bu C3rdunlar, beşiklerde yatan yavrucuklara şiddetle saldıracak ve kurbanlarım kolay kolay bırakmıyacak kadar da muannittirler.
Vebanın anası olan bu müstevlilerden vatandaşları kurtarmak için esaslı ve seri bîr möradekye kesin surette İhtiyaç hissediliyor.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, belediye ve halkın müessir ve müşterek mücadele vasi talar ile derhal bu konu üzerinde birleşmesi gereklidir.
P. T. T. idaresinin nazarı dikkatine
Reyhanlı, Kırıkhan ve Yayla dağı gibi hudut üzerindeki İlçelerimizle
öğleden sonra telefonla konuşmalı mümkün değildir. Bu yüzden sbzû göçen İlçeler otoriteleri do. halk da Uçar çevreler do müşkül duruma düşmektedirler. Bilhassa müstacel hallerda telefonla konuşarnamak gl-
ANKARA MAJ3YO5U
1« Şarkılar. 18.30 Konuşma, 1848 Tansılar (P1.I. 1» Haberler. 19 .1* Geçmişte bugün. 11)40 ince mi. 20.1S Radyo 20 30
Şaibe» ***ı. *>45 Yumum» »eler. »1 «up mil, 11.15 Cumlıuı ba»k»nlı£ı armoni mu-ılkarı. 22 Konum B U. M uaU. E 15 Dans mOxl*l (PJ >, 12 43 Haberler.
rclelonlarıınız Hasmunortlr ZUSfio Yazı İsleri 3Û7ı3 - idare 10681 Mtloür «M&î
, ŞABAN » — HIZIR 2»
tBUBk Gu OŞİ» ttarfl Ak Ynte E. «as «.17 4JJ >49 İ3M X03 V. SJ1 S.32 1347 11.18 10.45 22.48
tMrthvn*: SalhSrı civan
Cemal MakeŞ. S» II
gandecnmelluır
CrC«5tlrümeı
AKŞAM Sİ
Abone bedeli
Istanbulun fethinin 600 üncü yılı dolayısUe neşredilen kitaplar gittikçe çağalırken, Fatih devrine ait neşriyatta, profesör doktor Süheyl! ün-ver. ön plânda bir yer tutmaktadır.
Kıymetli profesörün Varoğlu Yayın Evi tarafından neşredilen (Fatih devri fıkratan) ndan sonra fen fakültesinin neşrettiği (Türk müspet İlimler tarihinden bir bahis__Ali Kuşçu
— Sayalı ve eserleri) İsimli kltahıvt aon olarak da 50o üzilncü yılı kutlama yayınlarından olarak İstanbul belediyesince bastırılan (İlim ve sanat bakımından Fatih devri notlan) adlı eserinin birinci fasikülü çıkmıştır. Üml ve mesleki araştırmadan liralında eline geçen ve mühfıu gördü-fû bu gibi bahislere alt notlan da toplamağı ihmal etmlyen profesör bu ferağatkâr çalışması neticesi her rene memleket irfanına bir kaç yeni eser hediye etmektedir.
Bu kadareık bir girizgâhtan aonra şimdi de doktoran bu kıymetli eserlerine kısaca temas etmek İsterim:
Fatih devri fıkralarından bir örnek:
Fatih Edlrnede oğullarına büyük bir »ünnet düğünü tertip ettirmişti ve bu arada davet olunan nice ulu zevat arasında Fatihin hocası Molla Gürtnl do vardı. Nihayet sofraya oturuldukta Molla, her umânkl İdetl ilzera Fatihin kulağına eğilerek:
—- Haramdan perhiz eyle diye fısıldar vo yemeğe koyulur. O zamana kadar gûlümsiyerek sükût eden Fatih bir kaç lotana yemesini bekledikten sonra hocasına usulca:
— Sarayda haram lokma varsa İşte ata de ondan yedini! der. Molla GüranI sükûnetle:
— Benim önüme helâlı düşmüştür, diyerek yemeğe devam eder.
Lâkin bir ara Molla Gdranl’nln başka bir tarata bakmasından istifade eden Fatih sahanı çevirir, ve hocasının yen! bir lokma almasını bekler ve hemen akabinde:
— Hocam, »h artık haram lomka yediniz. Çünkü benim tarafımı »ize çevirmiştim diyince Molla gene sükûnetle:
— Yanılıyorsunuz. Benim önümde l-.elâJ, sizin önünüzde de haram lokma kalmamıştı d& sahanı onun İçin çevirdiniz der ve talebesine yen! hlr dera verir.
Fatih devrinin meşhur bir ramdı vo zamanının büyük bir heyetşlnası ve filozofu olan Ali Kujcu'ya alt monografiye gellnca hakikaten yeni ve kıymetli malzemeyi ihtiva etmektedir. Müspet İlim sahasına İntisap etmiş herkes İçin hem bir tarihi tetkik, hem de lyl bir örnek olarak okunması gereken değerli bir eserdir.
Fatih devri notlarına gelince, profesör makaleler halinde neşredlküğl takdirde kaybolabilecek bir çok kıymetli malûmatı bu eserde toplamıştır.
Bu kitapta Rumelihisarı tarihleri, Fatih zamanında Okmeydanı gibi hakikaten taymeLH yazılar ve Fıtlh devrinde kullanılan kitap ve sahtfe aralan tezyinatlarına alt çok tarif örnekler vardır. Okuyucu’anmtza her üç eseri de tavsiye eder ve müellifi tebrik ederiz. — D. R. ç.
Çinde iç harb
Komünistlerin taarruzu devam ediyor
Naokln 28 tAJk) — Kuzey Çlndş komünistler taarruzlarına devam etmektedirler. Mühim komünist kuvvetleri 24 saatten beri Pekin - Muk-den demiryolu boyunca İlerlemektedir. Bu kuvvetler, kuzey Çloln başlıca limanlarından olan Çin Wang Tao -nun dış müdafaalarına varmışlardır. Cepheden alınan haberlerde komünistlerin önce Mançurya İle kuzey Çin arasında devamlı münakale hatları kurmayı, bunu müteakip hükümet kuvvetlerinin müdahalesini bozmayı ve en olbuyet büyük Çin şeddinin beri tarafında bîr hareket üssü kurmayı tasarladıktan bildirilmektedir.
İki yeni ha&tahk
New-York, 29 (AA.) — (United press) Bazı bölgeîertie iki yeni hastalık zuhur ettiği bildirilmektedir. Bu hastalıkların bütün memlekete sirayet etmelerinden korkulmaktadır. Bu hastalıklar ciğerlerde verem yarasına benzeyen izler bırakmaktadır. Doktorlar, bu hastalıklara henüz münasip bir isim bulamamışlardır.
* Tejikkür — D«rrxttanfx* munUz*-m»n yfMımJarda fculunan w bu I«tt» tv-rl açılarak Kaeaınuctafapasa verem >*■-panreri İçin bir adet mlkroakopu teberru ederek bayır aeverllkte sOmtıne otan kıymetli yCDaıek malimdir Rarıp Devrerc. hartaları m *xa karıt gösterişi yakın alAan-dan dolayı herkes önünde açıkça tejekMİT etmeği bir borg biliriz
lalanbol Verem Savan Övme31
Radyo ile konuşulabilecek
Teksas, 29 (AA.) — (United Frew) Aalen Fransız olan Victor Montez i -mlnd* 65 yaşlarında bir teknlslyen, radyo dinleyicilerinin radyoda konuşmalara cevap verebilmelerini çağlayan hlr cihaz Icadettlğlnl iddia etmektedir.
Paris üniversitesinde İngiliz ve Yunanlı talebeler arasında kavga
Parts 28 (AA.) — Üniversite mahallesinde İngiliz ve Yunanlı talebeler arasında kavga çıkması üzerine polis müdahale zorunda kalmıştır. Hiç bir yaralı yoktur.
Ankara da iki kadını öldürenin aklı başında olmadığı anlaşıldı Ankara 23 — Bir müddet evvel şehrimizde, karısı Nuran ve arkadaşı Makbuleyi ekmek bıçsğlyle delik deşik etmek suretile öldüren Emin Zanbağm duruşmasına bu sabah da devam edilmiş ve sanık lıakksnda tıbbı adlinin vermiş' olduğu rapor okunmuştur
Raporda sanığın suçu kıskançlık şeklinde tefsiri, hezeyanlar İçinde işlediği ve cezai ehliyeti bulunmadıöı bildirilmekteydi.
Mahkeme, bu rapora htinoden sanık hakkında açılan dâvanın düşmesine ve Emin Zanbağm tedavi a!‘ma alınmasına karar vermiştir.
YENİ YAYIN;
EDEBİYAT DÜNYASI ■
Bu 8»rglrJ"ı 8 ncı Myısı da Ce$lı:t larl* çıkmıjiı-
MEVLÜD
Aile reisimiz emekli veteriner
ŞAKIR SOMUNCUOCLU’nun vefatının 40 nci gününe rasiayan 30 baslran Çarşamba günü Teşvikiye camiinde ikindi namazını müteakip mcvlfldü şerif okunacağından arzu eden akraba re dostlarının teşrifleri rica olunur. Eomuncuoğlu ailesi

AŞK VE MACERA ROMANI
Yazan: NİHAL KARAM AĞ ARALI Tefrika No. «8
— işte olacağı bana bırak... Doktor, bu şartlar altında, renin bilhassa ruh! tedariye ihtiyacın olduğunu aöylüyor. Annenle de mutabık kaldım. BenJ, hiç kimsenin tâcla edemlyeceğl bir yere âdeta başka bir diyara götüreceğim .. Yazı şöyle alabildiğine el» diyerek sükûn içinde geçireceğiz... (Çenesinden tutup Zeynebln yüzünü yüzüne yaklaştırdı. Gözlerinin İçine bakarak sordu:) Daha bir diyeceğin var mı?
Zeynep, bir kelime İle klâsik cevabını verdi:
— Korkuyorum!
Genç i dam, asabi bir hareketle ellerini dls’erlne vurarak doğruldu; odanın İçinde gidip gelmeğe başladı.
— Korkunun mânasını anlıyamıyorum. Bfıt .ın gayretlimiz artık renin
korkmaman İçin değil mİ?... Benim nefsime itimadımı kırıyorsun!
Her zaman böyle oluyor. Korkulu-nadan bahsedip de Selimden azar 1-şltince, Zeynep, biraz sükûn bularak ve huzur hissiyle siniyor. Korkusunun yükünden kendisini kurtarmak İsti-' yen genç adama karşı hürmet duyuyor. Kalbinin nâhoş çarpıntısı hafifliyor; nefes alışları tabiileşiyor; dünyayı kara görmez oluyor.
■— Demek kİ. b?nMî ara sıra azarlanmam lûzım... diye düşünüyor.
Ve İşte böyle, onu, kendinden kuvvetli gördüğü, onun hâkimiyetini hissettiği, ondan yıldığı anlarda ona karşı muhabbet gradosu yüfcselive-riyor.
Gene öyle oldu Genç adamın odada gidip gelişini seyrederken:
' •— Benimkinin adı korku değil cinneti — diye döşündü. — Bunun gibi slyanet meleğim varken neden korkuyor muşum?»
Ve Gcllmln, hakikaten elyanet meleği olduğunu. Felek. İspatta pek İstical gösterdL
XXX
Zeynep, sevincinden içi içine sığmı-yarak Melihanın yardımlle aynanın önünde giyinirken birden dehşet 1-çlnde kaldı. Hastaneden çıkacak diye Selimin, kışlık tayyörüyle aynı Mçü-do ynptırtıp getirdiği lâcivert keten tayyör üzerinden düşüyor. Bell kopça-landılh halde eteklik kendiliğinden kayıyor.
— Vay canına!... İskelete dönmüşüm ...Ben de felâh bulursam 1y1ı
Genç kız, arkadaşının üzüldüğünü görerek teselli cümleleri mırıldana nunldnna eteklini. İki yanından gelişi güzel kastı; telrrar Zcynebe çlytür-dl. lâcivert renk, zayıflığını ve solgunluğunu büsbütün meydana vurduğundan, Zeyn( p, aynadaki havalini hiç bezenmedi. Aylardan bsrl makas yüzii gönniyeıı bukle bukle al tin saçları da sinirine battı. Enst'lno toplayıp bir kordde İle uknı l'.te-dl. Bu defa vüziinün zayıflığı büsbü-
tün meydana «ıktL Öfkelendi; için için soylondi:
«— Bir de kendim! güzel zannederim Rİ İşte... Sıska muhacir kızlarına benziyorum»
Makası Melihana» eline tutuşturarak .saçlarını omuzları hizasından kestirdi. Hafifçe boyandı.
— İşte şimdi azıcık adama döndüm Hiç değilse, annem, görünce korken-yacak... (Gözleri, bileğindeki saate i-lIşlL) İkiyi geçiyor. Nerede kaldı ou soğukkanlı oğlan?
Ansızın bir koma sesi duyarak pencereye yaklaştı Taksi midir, hususi midir pek farkedemedlği bej rengi bir araba yokuştan tırmanıyor.
— Galiba Selim geliyor,,.
Meliha, arkadaşının omiîz>j üzerin ötn bahçeye bakarak:
— Selim, İste şu tepesi çürünen siyah otomobille çelmiş olacak. — dedi. — Avukatın otomobil!nn benzettim... Belki riortonra yanındadır.
Z“'T.ep. glttlkça yatlr^n bej ara-bnvı garip b’.r heyecanla seyrediyor. Ga-hî. yani tatsiS Hr heyecan... Kalbi f ö-Ysflnü tontırcaaha hırlı atıyor. DİKİrrt kesiliyor Kötü bîr his, sevincini h-’rimete uğratarak omurlann-çökertiyor.
Bej rengi otomobil, binanın köşesini kıvı tlırken oda kapısının açıldığını iczerek içeri çekildi. Doktorla Belim girdiler.
Zeynep, isteksiz bir tebessflmte onları karşıladı. Midesinde bir eziklik; alnında ter damlacıkları; mihaniki şekilde kısa tasa cevaplar vererek doktorun tavsiyelerin! dinledi.
•— Ne oldu bana birdenbire?.,. Kendimi Selimle Melihanın arazında otomobilde bulsam .. Be] araba?... Acaba hususi miydi? İçinde kim vardı?»
Doktorun, aynı suali üç defa tekrarladığına neden sonra dikkat etti:
— Rahatsu görünüyorsunuz... Bir yeriniz mİ ağrıyor?
— Hayır.
— Çıkacaksınız diye heyecanlısınız galiba?
— Evet
— Heyecanlanmamanız lazım geldiğini tci'rara hacet görmüyorum, insanın böyle dostlan varken sırtını onlara verir, aıiıha’.inden başka şey düşünmez. Kendinizi uzun zaman hasta telâkki etmeğe mccbursuniUL
Doktor, orta yaşlı, sarışın blı adam. Gün gürmüş, tecrübeli; bilhassa itl-nat telkin eden bir hail var. Hasta-
neye yatırıldığı göndenberi Zeyneple yaJdnen alâkadar olduğu İçin, »kasa» teranesini zaten yutmamış; daha tik günden, genç kadının, kendi kendini vurduğu şüphesi, İçinde yer etmişU. Karısını bırakıp gittikten sonra Ali Kâzımın bir daha onu ziyarete gel-meyişi; yalnız telefonla yahut F^y* yaz bey vasıtasllo hastasından haber alışı şüphelerini kanaat haline getir* mlş; ve Fltnat hanımla Zeynep arasında geçen sahneye şahit olunca da .Kaza» denilen hâdisenin mahiyetini tamamen kavrajıvennlşt!. Selimden İznhBt istediği «aman, genç adam, doktorun, İcabında sözüne lnymet verilir bir «ahit «tarak yardımını temin edebllccibta! do hesaba katıp kendine açılmakla hiç bir şey kaybetmİ-yeceklerini düşünmüş ve Zeynebln intiharındaki sebebi anlatmıştı.
Doktor, Zeynebe karşı, hiç bir hO£-tasına duymadığı kadar merhamet duyuyordu.
Ardı arkası gelnüyen tavslyelorlta onu, sabırsızlandırdığını farkeilerek genç kadının koluna sessizce girdi Sş llm de Zeynebln öteki koluna .■ ha, küçük çantaları aldı; odadan çıktılar.
(Arkası var)
TARİHTEN SAHİFELER^ J
^Briç masasındaj
Uzun rengi sağlamak
1730 yılında İranlIlarla aramızda
Yazan;
b4dl«l«rta hırtı» JalenMMİ | HALÛK T, SEHSÜVAKOCl.l j tözümü hasıl olmuş, fakat on İki ■*- ——
Çeviren: Nâztm Dersan
nadir cenk etmamlş olan ordunun evvelâ seferi variyete getirilerek ha-nrianınası karar!aştınlmıştı.
Bu maksatla ordu İlk merhale olarak Üsküdar »ahraîînda toplandı. İbrahim paçanın teşvik ve soruyla da HL Ahmet otağım Üsküdar »araym-da kurdu. Halk arasında, «afasına düşkün Sadnâzamm İran tarafına kadar gitmlyeMğİ, orduyla beraber ancak Haieb.de yahut Tokat ve Amasya şehirlerinden birinde kışlayacağı haberleri dolaşmaya başlamıştı.
Gerek Pâdişâh ve gerekse Veririnin «etere karşı takındıkları tavır büyük bir dedikodu mavzuu halindeydi. Üsküdar sahrasında parlak ziyaretler verilir, ardı ardına muhteşem divanlar kurulur v« halkın güftügûsundan hnberslı günler geçirilirken tsUnbul-da Patrona Halllln hazırladığı büyük bîr ihtilâl koptu.
İhtilâlciler dükkânları bastılar, çarşıları kapattılar v* halkı la'aç etmeye başladılar. O sabah, İstanbul kaymakamı bulunan Kaptanı Derya Mustafa paşa Çengclköyündekl {Bağı ferah) isimli yalısına İnmiş bulunuyordu. Kıyam haberlle derhal îstan-bula döndü. Vaziyeti öğrenip çarşı esnafına da dükkânlarım açmaların) tedblh ederek üsküdara geçtL
Badnâzam kıyam haberini alınca derhal Şeyhülislâm «fendi ve verirlerle, ülema, ftyan Te ocak ağalarını ve diğer Yeniçeri zabitlerini zevcesi Fatma Sultanın tabllsarayında toplantıya davet «ttl.
Kurulan (Mecilsl meşverette) Padişahın Sancakı şerifi® ve Devlet er-kânlle derhal İstonbula geçmesi ka-raJaştmldı. Bu karar üzerine HL Ahmet (Sancata şerif) i alıp şehzadeleri ve Devlet erkâniyle bir {çektirme sefinesine) binip gecenin geç saatlerinde Üskü dardan Yalı köşküne geçti.
Padişah ve Devletin İleri gelenleri Topkapı sarayında ihtilâli önleyecek tedbirler aramaya koyuldular. HL Ahmet Asilere (hemen cemiyetlerini perişan etsinler) diye haberler gönderdi. Et meydanında Devlete meydan okuyan zorbalar kendisine (Fa-dlşahımızdan her veçhll® hoşnut ve razılarız, devletlerine tarar ve hıyanetleri zahir olan dört nefer kimes-neyl İki saatedek haya tarafım» irsal buyursunlar) cevabım verdiler.
MCnadllcr İstanbul baltanı çıkarılan Sancakı şerif altına davet etmeye başlamış. Devlet adamlarını bir telâş almış, sarayla, Asiler arasında mekik dokuyan bazı kimseler bir büyük can ve İkbal hırama düşmüşlerdi.
EH. Ahmet âsilerin İsteklerine tarif bir mukavemetten sonra Badn-Azam Damat İbrahim paşa, Kaptanı Derya Mustafa paşa ve Kethüda Mehmet efendiyi boğdurtarak teslim •imiş ve Müftü efendiyi d* sflrdürfc-müştO. Fakat âsiler bununla da kan.-mamtşlâr ve (Biz gayri Sultan Ahmet Hanı kabul ve Padişah olduğunu dahi Istemezuz) diye bağırmaya başlamışlardı.
Bunun üzerine HL Ahmet çaresiz Şeyhülislâm efendiyi Damat iade ve Rumelili Sadn efendileri huzuruna çağırtarak (Asilerin benîm saltanatımı İstemedikleri gün gibi fiyan oldu. Lâkin ben de Hilâfet emanetinden fütur getirmiştim. Hattâ üs-küdarda iken bir iki defa şehzade) elvar.baht Buitan Mahmut hazretlerini saltanata iclâs bâtınma gelmişti. Bugün de arzum hll'ah Hilâfeti jehzadel ercüment Buitan Mahmut hazretlerine libas, etmek ve şeriri .Saltanata kendisini hüsnü rizam ile ge-Urmektlr. Ancak benim dahi vücudu nazeninime ve evlâdı necabet! karineme bir tarikle suikast etmiyecekle-rine *hlt ve yemin etsinler) demişti.
2 teşrinievvel 1730 gecesi alaturka ■aat fiş buçukta m. Ahmet şehzade Mahmudu Mabeyinde oturduğu mahalle çağırtıp kendirini aJnmdan Mahmut da ameasmın elinden Öptü, fconra Buitan Ahmet şehzadeyi elife tahta çıkarttı.
Eski Padişah genç yeğenin® kendi tecrübelerinden ve Devlet idaresinden bahseden tesirli bir notuk söyledi (İptidası vezirine tealim olma ve daima ahvalini tecessüs eyle ve beş, cn «ne birini vezarette müstakil istihdam eyleme va kelâm duruşlarına ula İtimat cime va sahibi merhamet oi ve sahaveti elden koma va nihayet tasarruf üzere o), hâlâ hâzinelerde olan malı lzaa eyleme ve İşini
kendin gör, «1® İUmsi eyleme, işte benim ahvalim pendu nasihatle kifayet eder, hemen «ayi ve ihtimam eyle ve umurunu âkil ve dindar ve ihtiyar, ütour görünüş ve bu fena dünyada uzun ömür geçirmiş ve bu rüzgârın nice türlü türlü dert re belâsını çekmiş pirler He dalma meşve ret eyle ve daima Hak subhanc-iıu hazretlerinin rüzuşeb niyaz ve arın hal İle, kim yaramaz hizmetkârlar şerrinden emin eyleye, sİ ra ta-mahkâr v® talim mflşahlp tc Maki] nüdemi elinde kalan padişahlar felâh bulmaz) diyor ve eski padişahların hareketlerini tafsllâtlyle bildiren müverrihlerden bahisle Bııltan Mahmuda daima (Ülema ve «üleha vo ukalâ ile meşveret eyle, umurdlde adamlara Ihsan a e kerem eyle ve müşavereye dahil eyle va sırrın asla her Adama ve hâttâ evlâdına dahi sinil ar İfşa eyleme sonra «ana bir keder v® nedamet gelmeye, evlâtlarım sana Allah emaneti olsun bir hoşça gözet) «özleriyle nutkunu bitirmişti.
Eu müezslr nutuk bittiği vakit (mevcut olan vüzera ve sair ocak ağalan ender un gilmanı ağlaşmaya) başladılar. Sultan Ahmet veda edip şehzadeleriyle yerine, revan va Sultan Mahmud da Hlrkat Şerif odalına hır aman oldular.
V833
4 R D 2 Neclâ
V A R e 8 6 2
Balık gibi yüzen bir yıldız:
Esther Williams
4 0
V D V 7 4 A R D 8 7 * 10 7 A 4
A A 0 8 7 43
V C
♦ A 10 6 ( 1
* 9 Vufl
Kâğıdı veren Neclâ bLr körle deklârasyonu açta. Ortağının bir pik mukabelesi üzerin® Qç köre çıktı. Vasfı cesaretli bir sesle karoların) gösterdi. Dört sanzatu, beş aanzatu. Oyun nihayet petişllem pik Vasfinln üzerinde kaldı. Deklârasyon tarrıa-mlyle doğru İHI.
Neclü:
— Benim, dedi, Vasflye çok itimadım var. Deklârasyonları gayet doğra ve eağlamdır, v* Vasflye hitaben: Kâğıtlarının gösterir misiniz?. Alâ. tamam, haklısınız, diye ilâve etti.
Nevzat da:
— Haydi takalım, Vasfi, kendini göster. Treffl ruasını çıkıyorum.
Vaafl yerden asla aldı. Arkadan karo asım v» bir küçüğünü oynadı. Muhatım tarafın treflllnl kesti; kör m ve ruasını çekti ve üçüncü körü keserek ele geçmek istedi. Fakat zürkupa uğradı, oyununu çıkaramadı. Bunun üzerine:
— Ne yapayım? Talih yaver olmadı.
Neclâ da içini çekerek:
— Hakkın var, ded!.
Vasfi sözüne devamla:
— Görüyorsunuz, iki karo kesmek mecburiyetindeyim.
— Azizi®, dedim, elze bazı İhtarda bulunmaklığıma müsaade eder mirin? Rica ederim gücenme! Yanlış bir tâblyed* bulundun. Çünkü karolarını kesmek İçin bir onor feda etmek mecburiyetindesln. Bu takdirde vale veya onlu pik, üç koı bulunan bir elde İse kozdan bir leve kaybetmek tehlikesine düşersin. Binaenaleyh bu metodu kullanmamak lâzuzıdı.
Varili
— Hangi metodu kullanmalıydım, diye «ordu.
— İzah edeyim: Elinde defoee et-nfeğ» mecbur, dört boş karo var. Şu halde sana dört eaşlam kör kâfi. Fakat bir ele dört kör düşmesi İhtimalini göz önüne alarak daha başlanışta Ük körü bağıtlamak lâzım. Şu halde trefü asından sonra yerden küçük bir kör oynamalı. El tüttüğün roman küçük bir kozla mora geçer, küçük bir kör kesersin. Anladın mı?
Meclâ:
— Çok doğru, dedi. Buna briçte: «üzün rengi «ağlamak» derler. Değil m?l
— Bvet. Tanıdığım briççiler (bunu Vasfl için söylemiyorum) kesme o-yunundan riyade bir «eri kâğıttan kurtulmak plânlarını ona göre tanzim etseleT çok terakki ederlerdi. Bunun için de basit bir hesap kâfidir.
Genç yıldız şöhretini, denizde dans eder gibi zarif surette yüzmesine borçludur
Hollivut’ta şöhret kazanmak;
• için zekâ ve İstidat kâfi değildir; 1 artistin, diğer insanlara benzeml-
yen bir tarafı olması lâzımdır: 1 Yaman bir süvari, patinaj şam-
■ piyonu, büyük nişancı,-boksör olmak gibi... Bunlar olmazsa bir oturuşta birkaç tabak makama
• yemek, yahut birbiri arkası sırd
■ 20 - 30 kremalı dondurmayı eritmek de meşhur olmağa yardım
, eder. Amerikalılar rekora bayılırlar. Her hangi sahada olursa olsun rekor yapan şöıet kazanır» l rağbet görür
Johnny Weismüller yüzme, ( Sonja Henie buz üzerinde dans şampiyonu olduklan için şöhret ; kazandılar. Son olarak Esther Wilhams da artistik yügme şam-; piyonu olduğu için filim çevlrme-ğe davet edildi ve kısa bir zamanda yıldızlar sırasına geçti.
Esther Wllllams genç bir ka-’ dindir. Yüzmesi hakikaten şilt denilecek kadar nefistir. Bir A« merikan gazetesi genç artist İçin: «Büyük bir salonda güzel bir Viyana vaislnln tfrnak havasına kendini bırakarak ralsedlyornıuş gibi yüzüyor*) diyor. Hakikaten artistin «ulan yararak İlerlemesi, denizde aldığı pozlar taklidi ka-ı bil olamıyacak derecede güzeldir. Esther artistik yüzmeyi gün geçtikçe mükemmeleştirmektedir. Bu sebeple çevirdiği filimler do yüzme büyük mevkii işgal ediyor.
Esther Willlams çevirdiği elimlerden memnundur, mayoyu mükellef tuvaletlere tercih ediyor. Bu yüzden Dorothy Lamour'dan ayrılmaktadır. Malûmdur ki Dorothy, yan çıplak filîni çevirmekten bıkarak mükellef süvare elbiseleri giymedikçe filim çevirmlgeçeğini birkaç sene evvel bildirmiş ti.
Genç artistin bütün meharetl yüzmekten ibaret zannedllmeme-İldlr. Esther çok zeki, çok sevimli bir kızdır. Son derece hassastır ve İcabında ağlamağı pek güzel biUr. Bu bakımdan çevirdiği fl-llmlerde yalancı göz yaşma mü( racaat etmeğe lüzum yoktur.
Artist 23 yaşındadır. 1945 senesinde tanınmış radyo spikeri Ben Gage İle evlenmiştir. Ben Gage 1 metre 95 santimetre bo(
çarelerini tetkik edip
Kristof Kolomb filmi
Hazırlıklar süratle ilerliyor
Artist denlıe »flamafa tantUftMita v« /ürerken
Sinema haberleri
Dört seneden beri stüdyodan uzak yaşıyan tanınmış sinema yıldığı Mi-rlam Hopkins yeniden filim çevirmeğe başlamıştır.
Sahne vazll Davld Ollver Selz-nick önümüzdeki kıs ^Dünyanın en büyük temsili» adlı bir flüm çevirecektir. Bu filimde bir çok cambazlar rol alacaklardır.
Annabella'dan ayrılan Tyrene Pover'in İtalyan artisti Vâlentina Cortese İle evleneceği haber veriliyor.
■A- ParLste bulunan Rlta Hsyworth' un şerefine bir kabül resmi tertip e-dUmlştlr. Artist temmuz lptldalarıû-
Esther TTİlllams ve kocası Ben Gage da Amerlkaya dönecektir.
ireated by free
Mahposlndo saltanat günlerinin yadlyle vakit geçiren Buitan Ahme-(t'n sağ tarafına nüzul indL V» bu Arıza neticesinde üç günde vefat etti.
Istanbulda şiddetli bir kış hüküm sürüyordu. (Havada gayet vahamet olmakla) fllcma efendiler teşrifata aykırı olarak cenaze alayına üst kürkleriyle iştirak etiller.
O gün devlet ricali, ülema v» teşrifata dahil zevata resmi tezkereler gönderilmiş, davetliler Topkapı sarayında toplanmışlardı.
m. Ahmedln ceseeö, Haremeyn kapısı karşıtındaki »akaf altında gasle hazırlandı. Bu «mada Şeyhülislam •fendi, kaymaktım paşa v® ımir Ulema, ocak «galan, kethüdalar, defterdar vt Tela efendiler, çavuşbaşı ağa gasü mahallin» vırup (rtyet ve müşahede «ttlktcn sonra beruya geldiler.) va gasle başlanıldı.
Cenaze hazırlanınca devlet erkânı tabutu elleri Üzerine alıp Babüsaaa-de önflnd® kurulan musallaya getirdiler. Merasime İştirak edenler tabutun ve 1 Mahmut da ara odas:r..n önünde cenaze namazım kıldılar.
Namazdan eonra tabut muaalla-den, ricalin eller! örtüne alındı. Hassa n-.Cezrinlerl (sarfı âlâ) İle müezzinlik ederek alay orta kapıya doğru hareket «ttl. Orta kapıdan çıtalınca rical «Harına, alil olan Şeyhülislâm da arabasına binip cenaze Tenlcn-mtye doğru yol aldı.
Defin merasiminden eonra Bülten Mahmut kaymakam paşayla, Şeyhülislâm efendiyi Yalı köşküne da-ret edip kendileriyle görüştü.


yuncıadır. Esther kocasının ya nrnda âdeta kısa boylu kalıyor. En büyük zevki, midesine /azla düşkün olan kocasına kendi eliyle yemekler pişirmek, tatlılar hasırlamaktır.
Avrupa güzel lik kıraliçesi
Avrupa güzellik kıraliçesi seliminde Fransız güzeli Matmazel Jacquellne Donny’nln birinciliği kazandanım ve 1948 senesi İçin seçildiğini yazmıştık.
Seçim Fransız güzeliyle Fin-lândlya Güzellik kıraliçesi arağında pek hararetli olmuştur. Neticede Mis France kazanmıştır. Matmazel Dcr.r.y riyah saçb, kara gözlü, gözleri dalma gülen çok sevimli bir kızdır.
Yakandaki resimler de müsabakaya iştirâk edenlerden Ingiliz, FtoJândlya, Yugoslavya, İsviçre ve Çekoslovakya güzellik kırallçelerini ve Avrupa güzellik kıraliçesi seçilen Matmazel Jacqueüne Donny'yl gösteriyor.
Kristof Kolmb filminin hazırlıkları süratle ilerlemektedir, pek yakında kâşifi Batı Hindistan adaları sahillerinde karşılıyan Karalb'll yerlilerin Bağ talan hakiki torunlarının filme çekilmelerin® başlanılacaktır.
Bu bölgede uzun tetkikler yaptıktan «onra, uçakla Ingtltereye dönen direktör Davla mc Donaid ile Frank Bundy'den Öğrenildiğin® göre, evvel-oe Batı Hindistan adalarında yaşıyan Karalb'll yerlilerden «on kalan bir kabile şimdi Barbados yakınlarında Domlnlka adasına yerleşmişlerdir.
Îlmî Filmler kongresi
Bir çok memleketlere mensup İlmî film uzmanlarının İştirak edecekleri Um! filmler Mlllcllearajı kongresi 4 -11 «kim tarihleri arasında Londra-da toplanacaktır.
İngiltere llmt film cemiyeti tarafından tertiplenen kongre, Northum-berland caddesindeki Royal Empire »alflulannda yapılacaktır. Mlilctlera-kmi fltnl filmler cemiyetinin başkanı PolonyalI Jan Komgoid'dur. Kongrece A0 tnillete mensup temsilciler da-vvt edilmişlerdir. Kongreyi mütea-bir İlmi filmler festival! tertip Edömlfltlr. Geçen yıl da parla te buna benttir bir kongre yapılmış ve |2 memleket iştirak etmişti.
Geçenlerde Amerlkadan dönen Bir Alezander Korda ve «Rüzgâr gibi geçti» filmini yapan Amerikalı sahne vazfl Mr. Davld Selznlck İnglltcrcde dünya piyasasına arzedllmek üzere çevrilecek önemli filmlerin Üstesini müştereken yayınlamışlardır. Bu filmlerde, Selznlck'le kontratları olan meşhur Amerikalı yıldırlar da rol c-İBeaklardır. Diğer artistler, teknisyen ve direktörler înglllzdlr.
Şimdiden 4 filmin mevzuu hakkında mutabık kalınmıştır: Konradln adalar serserisi s, Hardy ve Dlckensln iki eseri bu meyandadır. Ayrıca Daphne du Maurler’in «Kiralın generali» ve Jules Verne'ln «80 günde devrifllem» 1 de filine çekilecektir.. Çalışmalar Eylülde başlıyacak ve 4 film 12 ayda bitirilecektir.
Belznlck'ln temin edeceği Amerikalı yıldızlar arasında Shlrley Ternple, Oregory Peck, Jennlfer Jones. Joseph Cctten ve Dorothy Me Gulre bul' -maktadırlar. Filmler Carol Reed, Zol-tan Korda, Mlchael Povell, Emerle Fresburgcr. Anatole de Grunsvald, Anthony Kimmlns, Frank Launrtcr, Sydney Glillat vu Leslie Arlis g'bl meşhur direktörler tarafından idare edilecek ve Birleşik Amerika dahil bütün dünya piyasalarında göitcılle-ee İstir.
Sahlfe 6
AKSAM
30 Haziran 1949
Ava giden...
Flamel, dalma kadınların peşinden koşan kurnaz ve yaman bekârlardandı. Çeçen yıl yaz mevsimini Paris civarında geçirmiş ve son derece memnun kalmıştı. Bu sene de ayın sayfiyeye gidince vaktini daha tatlı geçirmek İçin flört yapacak sevimli bir kız veya kadın bulmak lâzım olduğunu düşündü. Oturduğu evin karşısında birbirine uymayan bir çift vardı. Erkek çirkin, aptallaşmış bir ihtiyardı. Karısı İse şen, şuh bir sarışın güzeliydi.
Delikanlı bu müşahede üzerine derhal plânını kurdu: Evlerine sık sık gidebilmek için ne yapıp yapıp karşıt! çiti ile münasebet . kurmalı idi. Talih, bu plânını tatbik hususunda kendisine yardım etti
Flamel şiddetli rüzgâr estiği bir günde karşıkl komşunun başından şapkasının uçarak evinin bahçesine düştüğünü görünce koşarak yerden kaldırdı ve götürüp nezaketle ihtiyara verdi. Yaptığı şey bu kadardı. Fakat ihtiyar, bu nezaketine minnettar kalmış, evine uğrayıp beraberce bir kahve içmeğe davet etmişti .
Delikanlı, ertesi gün İhtiyarın kapısını çaldı. Oenç karısı Bert kendisini nezaketle karşılayarak küçük solona aldı. Salonda gazete okuyan İhtiyar, Flamel'l görünce, ayağa kalkıp nazikâne selâmladıktan sonra:
— Beni mazur görünüz. Hastalanmış tavuklarımıza bakmak için biraz kümese gideceğim. BcııdenLz dönün-ceye kadar Bert size refakat edecek, dedi ve çıkıp gitti.
Hamel, evde Ikl saatten fazla kaldığı halde İhtiyar dönmemişti. Yalnız delikanlı, ziyaretini fazla uzattığının farkına vararak gitmek İçin ayağa kalktığı sırada İhtiyar kapıda göründü ve:
— Gidiyor musunuz mösyö? Vah, vah... Sizin ziyaretinizden bugün İstifade edemediğimden dolayı çok müteessirim. Fakat kümesteki işler, beni çok işgal etti. Her ne ise yarın behemehal sizi bekleriz. Zannetmem ki bu ricamızı reddedersiniz, dedikten sonra genç kadına dönerek:
— Öyle değil r.ıi Bert, diye sordu.
Oenç kadın, delikanlıya valtle dolu bir nazar fırlatarak, cevap verdi:
— Mösyö Hamel'e evimiz dalma açıktır.
Delikanlı, ertesi günkü ziyaretinde genç kadının kalbini daha ziyade fethedeceği kanaati İle çıkıp gitti. Zavallı Bert, bu çirkin pinpon kocanın yanında kimbilir ne ıstıraplar çekiyordu. Halbuki genç kadın, ne güzel, ne sevimli, ne cana yakın bir şeydi. Her halde kendisi, genç kadına bugüne kadar çektiği ıstırapları bu-selerile unutturacaktı.
Ertesi gün. Flamel, en yeni kostümünü giydikten ve en güzel kıra-vatını taktıktan sonra komşularını ziyarete gitti. İhtiyar ile genç kadın yine salonda oturuyorlardı. Bert nakış işliyor, ihtiyar da bermutat gazetesini okuyordu.
Garibi şu kİ, İlk selâm ve iltifatlar-
lardan sonra Ilı tlyar ayağa kalktı ve Flamel'l sanki genç kadınla haşhaşa bırakmak İstiyormuş gibi bir bahane bularak salondan çıktı. Delikanlı İçinden:
— Ne tuhaf adam Yarabbi! İlle karısını elinden almamı mı İstiyor? Meğer bundan hoşlanan kocalar da varmış diye söylendi.
Tabii, ihtiyarın bu hareketi, delikanlıyı gücendirmedi. İhtiyar salondan dışarı çıkar çıkmaz, Hamel yerinden kalkarak Bert'In oturduğu koltuğa yaklaştı, başını eğerek lşle-değl nakışa bir göz attıktan sonra:
— Ne güzel nakış bu! sözlerini tatlı bir sesle fısıldadı.
— Zannetiğlnlz kadar güzel değil; sade, basit bir şey ...
Delikanlı okşayıcı bir sesle:
— Parmaklarınız da ne kadar gitse!! Tıpkı peri parmaklarına benziyorlar, dedikten sonra Bert'In elini kaldırarak dudaklarına götürdü.
Genç kadın, kıpkırmızı oldu, Tam o sırada ihtiyar, elinde bir şişe tutarak kapıda göründü. Bir Flnmeie, btr de Bert.e baktıktan sonra:
— Sıhhatinize İçmek İçin bir şişe eski şarap getirdim, dedi.
Şarap şişesi çabucak boşaldı. Delikanlı, kaikarak gideceği sırada kendisinden her gün evine gelmesini, İhtiyar rica etti ve Bert in yalnızlıktan evde canı sıkıldığını ilâve etti
Hamel artık iver gün eve pide gide genç kadını adamakıllı sevmeğe başlamıştı. Artık kati hücuma geçmek zamanının geldiğine hükmettiği için bit gün yine ihtiyar, kendilerini salonda yalnız bırakıp dışarı çıktığı zaman Bert'In ayaklarına kapanıp ateşli aşkını İtiraf ettikten sonra boynuna sarılıp öperken, İhtiyar sevinçten ellerini uğuştura uğuşhıra kapıda göründü.
Flamel, korku İçinde geri çekildi. Fakat süratle kendini topladı ve İhtiyara:
— Mösyö, size İstediğiniz şeklide tarziye vermeğe hazırım, dedi.
— Ne dediniz mösyö Flamel?
— Düello için şahitlerimin emrinize âmade bulunduklarını söylemek İsterim.
İhtiyar alaylı alaylı gülerek:
— Tabii şahitleriniz nikâh İçin olacak, cevabini verirken, genç kız kıpkırmızı kesilerek:
— Ah babacığım! Ne İyisin, sözlerini mırıldandı
Hamel'in hayretten ağzı bir karış açılarak sordu:
— Ne dediniz madam? Mösyö babanız mı?
Hamel'in bu sualine ihtiyar cevap verdi:
— Ne zannettiniz ya oğlum! Çoktan seni damat yapmağı aklıma koyduğum için . kızımla başbaşa bırakıyordum. Beklediğimiz an nihayet bugün geldi. Hayır duamla mesut ve bahtiyar olunuz.
Flamel afallnşmış bir vaziyette:
— Eylıûv. faka bastım, diyerek baygın yere yıkıldı .
Çeviren: A. Hifâli
Pamuk satın alınacaktır
Etbank İstanbul Şubesinden:
Bankamız İhtiyacı için 23 ton pamuk satın alınacaktır.
Taliplerin en geç 6/7 948 salı günü saat 17 ye kadar tekli florini kapalı zarria bankamız bolündeki teklif kutusuna atmaları.
Numunelerini de satınalma servisine teslim etmeleri.
Banka İhaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
(9370)
MAHKEME KORİDORLARINDA:
Rahmi efendinin sihirli seccadesi
— 8 —
Rahmi efendi yalnız başına şakır şakır teshili çekerken günün, birinde ?u seccade ile beraber pırrr diye uçup göklerde dolaşacağım düşündükçe büsbütün coşuyor.
— Islı ak... Ishak... Islıak...
Haykırdıkça tavan çın çın çınlıyor, iki yana sallanırken lıopur hopur hoplayıp dizlerini yere vurduka ev sarsılıyor.
Gün ağannciya kadar teşbih devam ediyor. Nihayet Rahmi e-fendl takati kesiliyor, sesi kısılıyor, bitkin bir halde kalkıp sabah namazını da kıldıktan sonra yatağına giriyor ve tabii başını yastığa koymasıyla gözlerini kapaması bir oluyor...
— Hadi bakalım,, yaa müridim!, Bizim gibi tarikat adanılan için fazla uyumak haramdır. Kalk artık.
Rahmi efendi uykusuzluktan şişmiş göz kapaklarını aralayınca şeyh efendiyi baş ucunda görüyor.
— Affedersiniz, şeyh efendi hazretleri! Fazla mı uyumuşum?
— Elbette fazla uyudun. Dört saattenberi uyuyorsun. Ben senden bir saat sonra .yattım, bir saattenberi de ayaktayım. Sen hâlâ uyuyorsun. Fakat zararı yok, şimdilik acemisin. Yavaş yavaş alışırsın.
Rahmi efendi gözlerini ovuşturarak, inllyerek yatağın İçinde doğruluyor.
— Hâlâ uykumu alamamışım. Sersem gibiyim. Her tarafım da ağrıyor.
— Elbette yersem olacaksın. Senin gibi sersemler olmasa biz ne yaparız? Tarikata girmeyi kolay mı zanedlyorsun, yaa müridim? Sıkıntı çekmezsen ibadetin kabul olunmaz. Bizim tarikat öyle büyük bir tarikattır kİ, şeyh efendi kabul edip de bir defa mü-ridliğe başladın mı, bir daha çıkamazsın. Çıktığın zaman muhakkak bir tarafın çarpılır.
— Aman, Allah göstermesin! Çıkar mıyım hiç, şeyh, efendi hazretleri? Bu sıkıntılara, acılara a-lışırım elbet.
— Dur bakalım, sen dahi çoook sıkıntılar, acılar göreceksin. Hadi, ben misafir odasına gidiyorum. Sen de kalk, giyin de gel.
Sersem sersem yataktan kalkıp giyiniyor. Adını attıkça dizleri, kalçaları, beli sızlıyor. Sabaha kadar İshale, tslıak diye haykırarak seccadenin üstünde tepinmek kolay mı?
Çay kaynatıyorlar. Kahvaltı sofrasında şeyh efendi müridinin sırtını okşuyor.
— Aferin! Memnun oldum. Şimdiye kadar bana gelen mü-ridlerin en iyilerinden biri de sen çıktın. Allah da ibadetini kabul ediyor. Dün gece seni bırakıp da odamda uykuya dalınca rüyamda gene seni gördüm.
— Nasıl, gece benden ayrılınca hemen uyudun mu ki rüya görüyorsun? Sen ibadet etmedin mi, şeyh efendi hazretleri?
— Hayrat... Bu işlere şimdilik senin aklın ermez. Ben hem ibadet ederim, hem de uyumuş gibi rüya görürüm. Bana rüyalar uyku gözlyle değil, kalb goziyle görünür. Bir gün sen de şeyh olduğun zaman bunların hepsini an-Uyacaksın.
— Aman, sahi mİ? Bir gün ben de şeyh olacak mıyım?
— Elbette olacaksın. Şeyh ol-nuyacaksan ne diye ibadete başladın? Bizim tarikata girenlerin sonu şeyhliktir. Sihirli seccadeye oturup gök yüzüne uçacaksın, diyorum sana. Şeyh, olmadan uçabilir mi Lnsan? Benim vazifem seni şeyh yapıp uçurmaktır.
— Benim de şeyh olmam için ne kadar zaman lâzım acaba9
— Dur bakalım. Acele etme. Hele biraz çalış, tarikatın erkânını öğren. Yavaş yavaş olur bu işler. Senin ne zaman şeyh olacağını ben bilemem ki. Zamanı gelince tarikatımızın piri gece rüyamda bana emir verir: «Ey şeyh Ahmet! Sana İzin veriyorum, Rahmi adındaki müridini şeyh yap, uçur» der, ben de yaparını.
— Haaa, sahi, gece beni rüyada gördüğünü söylüyordun. Nasıl gördün, şeyh efendi?
— Çok İyi gördüm. Müjdeler olsun. Rüyada seni sihirli seccadenin iki karış yakınında gördüm. Anlaşılıyor ki sen öbür mü-ridlere benze mİ yec eksin, şeyhliğe çabuk yükseleceksin. Aman, dikkat et,, İbadetini sıkı tut.
Rahmi efendi memnun. Nerede ise, seccadesiz uçacak*
Evden çıkıjroıiar, bir müddet beraber dolaştıktan sonra öğleye doğru şeyh efendi:
— Hadi bakalım, diyor. Şimdi birbirimizden ayrılacağız. Bugün öğle namazını ben Galatada Yerallı camisinde kılacağım, sen Fatihte kılacaksın.
Ce. Re,
U Ilimillllll1l..lII.UILlUIIlUl.IUI JDevaTlu var)
113458789 10
Saldın «aşa: 1 — Onarıcı. 2 — Müenln. J — Hastalıklı - Teral bir sorudur. * — Tersi sumenime sahibidir. B — Aşağı gel -Usatma. O — Tersi hakikat demektir -Benizle bereket uöylenlr. 7 — Gür yaj» -Flüt ve raman listesi, 9 — Dcmokrmi usullerine uygun. 9 — Tersi bir çit! denklem. 10 — Yüzüne peçe koyan.
Yukarıdan Malıya: 1 — TcçlSit eden. 2 — Üye - Sen. 9 — Bir ecnebi kadın - Ballıca Hıdamız. 4 — Ajafiı gidilir - Kama-,t. 5 — Cögsc takılır - Tersi antlaşma, 6 — Yama -Tersi eski padişah isimlerini havi armalardır. 7 — Duruşmanın bajlangıeı - ti gören Aramız - Bayına «A» gellrae taharridir, B — Son derece dermnnsız kalmıj. 9 — Çamaşır - Tersi bir Kadın İsmi. 10 —, Tersi çok fena - Cinler tarafından İşgal edilmemiş-
GECEM BULMACAMIN HALI, t
Soldan sağa: I — Sevgililer, 2 — Adi, Kilize. 3 — Başköşeler. 4 — Nfltamel. 5 — Emel. Ncrlg. 0 — Desen. Yld, 7 — isabet, Tuz. 8 — Nitekim. Re. 9 — İrak. Tavuk, 10 — Zen, Dolam».
Yuk^ndsE a|a)ıya: 1 — Sabrediniz, I — Eda. Mesire, 3 — Vljnesatan. 4 — Kelebek. 5 — Jı-St, Nek, fl — LUan, Tito. T — llemey. Mal. 8 — Etler İt. Va. 9 — Ezelldunırn. 10 — Rcrlg. Zekâ.
Çelik saçtan arşiv dolapları yaptırılacak
İller Bankasından:
1 — Bankamla binası bodru: ı katında tesis olunacak lıarita ve duaya arşivler! çln tektir verme usulü İle:
a) Dosya için 2$ adet 45X90X213
b) Harita için 18 » 80X90X215
ebadında olmak üzere İçleri rafit ve bölmeli ve iklıer kanat halinde açılır kapıları bulunan tekmil akşamı saçtan yapılattı arşlî dolapları yaptırılacaktır.
2 — Yapılacak işlere alt şartname bankamız Teknik İşler Müd’ir .tiğl Yapı servisinden alınabilir.
3 — İsteklilerin tekliflerini t "ı '1910 tarihine rastlayan Ferjem.be günü akşamına kadar % 7.3 nöbetindeki temlnatlarlle birlikte Ankırad* iller Bankası'na vermeleri ve yapmış oldukları bu kabil işlere alt belgelerin! tekliflerine bağlamaları lâzımdır
4 — Banka teklifler arasında tecvit) yapmakta tamamen serbesttir.
(8880)
Ankara Belediye Başkanlığından
1 — Belediye Su işleri idaresi için (4500) metre muhtelif kuturda demir boru satın alınmam işi kapalı sarfla eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen bedeli 122350) liradır.
3 — aeçlcl teminatı (107Ö? ?'xa (25> kuruştur.
4 — Teminat su İşleri veznesine yatırılacaktır.
5 — Eksiltme ve İhale 14'1'1948 Çarşamba günü saat 18 da Belediye binasında toplanacak komisyonda, yapılacktır.
0 — Şartlaşma ve sözleşme projeleri her gün Beîediyo Tutanak re Muamelât Müdürlüğü kalem! ile Su İşler! Levazımında görülebilir.
7 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 İnci maddesine göre hazırlanmış belgeleri ihtiva eden teklif zarflarını İhale günü en geç saat 15 • kadar makbuz. mukabilinde Belediye Tutanak ve Muamelât Müdürlüğü kalemine tevdi etmiş bulunmaları şarttır, (893?)
Erzurum Belediye Başkanlığından:
Belediyemiz otobiİ3 ve tanzifat arabaları İçin 825/20 eb'admda «8» VCJ750Z20 ebadında 34 kİ ceman ı40> adet ediş ve lç komple» kamyon lâstiği alınacaktır.
tşbu lâstikler 13 8 '943 gününden itibaren 21 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmış olup 8/7'948 sah günü saat 13 te Belediye encümeninde İhale olunacaktır.
825 '20 eb’adında olanlara; beherinin 340 liradan 2040 ve 750/20 ebadında olanların beherinin 310 liradan 10540 kİ ceman 12.580 lira bedii muhanımenenln muvakkat teminatı olan 943 lira 50 kuruş ihaleden evvel Belediye veznesine teslim edilecektir.
şartname görülmek üzere Erzurum Belediyesi E- 3, O. İşletme Müdürlüğünden alınacaktır.
İsteklilerin İhale glin ve saatinde Erzurum Belediye enciimer/.r.e müracaatları İlân olunur. (9142)
Hal binası yaptırılacak
İller Bankasından :
1 — Konya şehrinde yaptırılacak 203,268 lira 7Q kuruş keşif bedelli Hâl binası inşaatı kapalı zarf usullle eksiltmeye çıkarılmıştır.
3 — Eksiltme 6/7/948 Balı gürıû saat 15,30 da Ankara’da İller Bankası eksiltme komisyonunda yapılacaktır.
3 — İstekliler bu İşe ait proje re keşif evrakını 10., lira bedelle Ankara'da İller Bankasından alabileceklerdir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 11,413 lira 34 kuruşluk geçici teminat vermeleri ve
a;> Er, geç 3 '7/948 Cumartesi gününe kadar Bayındırlık Bakanlığın» müracaatla bu Lşe girebilmek üzere belge almaları.
b Bir defada 150 bin liralık inşaat İşini muvaffakiyetle başarmış olduklarına dair vesika ibraz etmeleri şarttır.
5 — Teklif zarflan 6/7/948 Salı günü saat 12 ye kadar Ankarada İller Bankasına verilmiş olmalıdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez
0 — Banka İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
(868D
Bir lirayı nereye sarf etmiyorsunuz’ NJçan İstanbul Gazeteciler Cemiyetinin zengin Eşya Piyangosu için bir bilet almıyorsunuz?
Biletler; Piyango bayilerinde. p03la şubelerinde ve Zeki Rıza Sporel mağazalariyle cemiyet merkezinde bulunur.
Kartal Belediyesinden :
Keşif bedel! 19900 lira 45 buruştan ibaret iskele meydanının onarılması işi kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur.
İhalesi 5/7/948 pazartesi günü saat 15 de Kartal belediyesinde yapılacaktır.
Bu işin geçici teminatı 1494 liradır. İhaleye gireceklerin diplomalı fen adamı olması veya İşin sonuna kadar böyle bir şahısla müşterek çalışacağını noter senedlle tevsik etmesi ve en az 20 bin liralık, mümasili bir İşi başardığına dair belge İbraz ederek ihaleden 3 gün evvel fen büromuzdan bu !şo ait ehUyet vesikası almaları lâzımdır.
Şartnameler tatiller dışınla muhasebe ve fen hürolanndan alını bilir. (8590)
YALAN İÇİNDE YALAN"
AŞK VE ZABITA ROMANI
Yazan: John D. Carr Tercüme eden: Vâ-NÛ
Tefrika No. 4
— Karşımda öyle tavırlar takınmayın azizim Hugh! Hukukçu üslûblyle durmayın. Siz, kendi kendinizi fena mevkie koymuş oldunuz, ben de bu halinizden İstifade edeceğim. Eğer müdahale etmesem, herhalde nişanlımla flört etmekte devam niyetinde-siniz.
Kahkahalarla gülmeğe başladı.
Hugh Rovlftud, soğukkanlılığını muhafaza için çalışıyordu.
— Vazıh olmak daha İyidir... Ben. Brenda'dan...
— ... 8!zlnle evlenmesini istediniz, biliyorum...
— Vay. bizi dinliyor muydunuz?
— Camın, o kadar tafsilâta ne hacet? — diye Frank, aynı müstehzi tavrı bırakmaksızın devam etti — Mümkün olduğu kadar malûmat sahibi olmak İçin uğraştığından şüphe etmeyiniz. Netice aynı kalıyor: Biz. Brenda İle yine evlenemlyecek-fiiniz.
— Nlçinnüş?
Frank, sevimli bir edâ İle:
— Çünkü ben onun bana alt olmasını İstiyorum! — dedi.
— Bunun kâfi sebep olduğunu mu sanıyorsunuz?
— Tabii değil mİ ya?... İsterseniz Branda’ya da fikrini sorunuz, tl&nı aşkta bulundunuz Maalesef, sanat-kârane ilânı aşk değildi. Size ne cevap verdi?
Branda. Frank'ın koltuğunun kol kısmına ilişerek:
— Teklifini kabul edemiyeceğiml kendisine söyledim — dedi.
Hugh Rovvland, Öyle bir fenalık geçirdi kİ. uzun müddet bu liftle mukavemet edip edemlyeceglnl, bayılıp bayılmıyacagını düşündü.
— Anladun... — dJye kekeledi. — Pekâlâ-
Branda, gülümseyerek:
— Benden nefret etmeyiniz, Hugh!
— dedi.
Genç kızm yüzünde hâlâ pembelik kalmıştı ama. ifadesi değişmişti. Gûya aralarında hiç bir hâdise geçmemiş gibi ciddileşmişti.
Hugh:
— Durun bakalım... — diye kaşlarını çattı. — Gerçi: cöyle olsu.nl» diyerek boyun bükmek, mukadderata razı olmak, akim kârıdır. Fakat İnsan, İzahat almaksızın bir uzvunun ameliyat edilip kesilmeslno razı olamaz.
Frank;
— Münakaşaya mahal yok! — dedi
— Pardon...
Frank, pederano bir tavırla:
— Beni iyi dinleyin, azizim Hugh!
— diye devam etti. — Siz, zaten bu kadarla da kâfi derecede gülünç vaziyete düştünüz. Daha fazla ısrara hacet yok. Erkeklerin ekseriyeti, benim vaziyetime düşünce, rakiplerinden nefret ederler. Lâkin ben, bu umum! kaideye uymayacağım. Şu şartla kİ, benden Brenda'yı koparmak İçin fazla gayretkeşlik etmeye-, siniz. Parmağınıza, gözüme, tâ dirseğinize kadar snkmayınızl
— Nefret etıniyeccğtniMlen emin-
siniz demek?
— Tn.mam.Ue... Çünkü evveli Brenda bani seviyor. Saniyen, şayet beni sevmese bile,' işin İçinde kâr mevzuu var.
Branda:
— Orası öyle... — dedi.
— Evet, Branda’cığun, umarım ki bizim bu kârlı işimizi bozup berbat etmek fırsatını hiç kimseye vermezsiniz... Tekrarlıyorum ,azizim Hugh ben size karşı, kin ve nefret besllye-cek değilim. Buna karşılık siz de işi azıtmazsınız. Birine parmağımı dolayacak olursam, dünyadaki İnsanların en nahoş haline gelebileceğimi size hatırlatırım.
Hugh. garipseyerek bakıyordu. Demin geçirdiği fenalık şimdi artık maddileşmiş, kalb nahiyesinde bir ağrı halinde yerleşmişti.
— Siz ne dersiniz, Brenda? — diye sordu.
— Ben, Frankın son söylediği sözlerle hemfikirlin. — dlya genç kız cevap verdi.
Frank da:
— Pekâlâ... Her İş yoluna girdi — dedi. — Artık hepimiz vasiyetlerimizi bildiğimize göre, fırtına baş-
masasının üstüne bırakmıştım Merhaba Brenda! E, siz nasılsınız, Hugh?
Frank, yeniden asabi bir kahkaha nöbetine yakalandı.
Kltty. ona müsamahakâr nazari» bakarak:
.— Ne hayduttur o... Ehemmiyet vermemeli... Bu kitabı almıştım Okumak İçin istedi, verdim. Almadan gitmiş. Bukadar âvâre görülmemiştir. Tenis İçin ne hava, değil mİ? Düşmanla boy ölçüşmek kuvvetini kendinizde buluyor musunuz, Hugh?
Frank'ın neşesi arttı. Hugh, bir iskemle üstünde duran raketi aldı, İplerine hızlı hızlı vurdu.
Birdenbire, rakibine dönerek:
_ Kuzum, siz, her arzu ettiğiniz şeyi, en sonunda yapaT mısınız? Frank, giilümsiyerek:
— Umumiyetle, evet! — dedi.
— Bunda nasıl muvaffak olduğunuzu sorabilir miyim?
— Sevimli oluşum, bu İşte rol oynar, azizim Hugh! Niçin saklıyayım kİ. sevimlilik bana Allahın İhsanıdır. Çoeııkluğumdanberl, bu kuvvetimden İstifade ederim şayet cazibem kâfi gelmezse, yere yatarak tepiniyor ve arzu ettiğimi ete geçiyordum. Mııkft-
(Arkası var)
lamadan önce bir tenis partlsL yapalım... Brenda ile ben, eke karşı... Vayl Az daha unutuyordum... (Pencereden haykırdı:) Kltty’ Kltty... Haydi gelin bakalım.
Brenda, yerinden çevik bir hareketle sıçradı.
— Demek böyle...
Hugh, garip hislerin, zebunuydu. Gûya sevgilisine bütün dünya karşısında İlânı aşk etmişti Fakat şu anda, başkasının değil de Kitty'nln bahçede bulunuşu ve meclise İştirak edeceği hoşuna gitti. Zira, Kttty’y! İyi insan bilirdi,
Otuz yaş başlangıcında dul kalan Kltty, İspanyol tiplndeydi, ve tipi icabı ağır ve tenbel olmak lâzımken çok canlı, cevvaldL Epey İri yarıydı, fakat bu hal güzelliğine zarar vermiyordu. Mütenasip vücutlu, mahzun bakışlı, güzellikleri İlk bakıştı nazara çarpmıyan, fakat yaklaştıkça, tanıdıkça İnsanı sarar, kadınlardandı.
Kltty, bir sıçrayışta İçeri girdi. Mev cut vaziyeti yatıştırmak gayesile şakrak bir perdeden söze başladı.
— Hello, çocuklar!... — dedi ve bembeyaz dişleri güründü. — Frank, yahu! Kitabı almadan gitmişsiniz. Halbuki unutmayasınız diyef holdeki
30 Haziran 1948
AKSAM
Sahlfe 7
1 ~ ARAYANLAR^
KİMSESİZ BİR DULUM — Tınd dısır.a fam 4a gambr o ters a yüksek bir etlenin yanma gitmek iıtlyorurn. Aksam gazetesin» T. 7- rOmuzuna yazı Da mOracaai.
— *
YÜKSEK MEKTEP MIZUNU — IngUlace-yi İyi bilen »ı konuşan. askerliğin! yap mu bir yenç. (İzket veya mücnscMlta i» aramaktadır. Akyam'da IA.A.H.) rUmuzuna.
«23 - I
AMERİKAN KOLEJİNİ BİTİRDİM — i» •rıyorum. Banka, şirket, ticarethane veya ber hangi bir sahada çalışabilirim. Akjam-da aHaJOkt rOmuzuna yazılması.
858 — 2
FİKRİ TEVFİK MAKİBİST OKULUMDAN DİPLOMALI — Belediyenin gofBr ehliyeti wi hal» bir joför hususi btr otomobilde yaran Eün için çalışmak asıyor. Akşamda Ehliyetli r Omuzuna.
243 — 1
2 — İSÇİ ARAYANLAR:
«ATİLIK HUSUSİ OTOMOBİL — iyi ziyetta BM Ford radyolu otomobil aatûık-Iı». Müracaat: Harbly». Cumhuriyeti Cad. 287/3 «I* — 1
GAZİNO ■Alih’LERİMH VE MOBtlYE MERKLILARINA — 11 timbali ■ dalgalı
K. C. A- 911/939 modeli salon radyosu yolculuk dolayınla satılıktır. Cok temiz kula-lanılçugter. Şchındcb.-, jmda Nur Kira balina (Sebil) mflnıcaeL «AS — 1
YAZLIK KÖŞKLER Çengolköyütlün
müstesna bir mevkiinde, çamlar içerisinde, favkalâde manzaralı, denize nazır po k&ak klrslıkbr. Çengelköy tekele memuruna müracaat. 793
DEVREN BATİLIK — Kuru kahveci Tekel ve MJU1 Piyango bayiliği dükklnı. iller vasiyette ıtLr. gahradcbajı Direkler ar as. No. «3 aynı yer* mOracunt. 813 —S
CACALOGLUNÜN İYİ BİR YERİNDE BATİLIK APARTIMAJT — Bodrum katı 11» dBrt kat konforlu müracaat her gthı yarımdan bira kadar Cafaloglu Çatalçesmc sokak No. 4DJ1 • pazarlık İçin çarşamba, pazartesi, ramı günleri telefon 121833) ya telefon. «Sfl — J
■ATILîK —- Bir büfe, büyük bir salon aynası, Odesa markalı bir duvar asatL ds-dlkpafa Tiyatro caddesi No. 40 a müracaat ITT — '
BAKtHKÖY-ÜNDt — Bakır sLncması arkasında Odabaşı soluk N(x. 1. Mükemmel kâgtr ve konforlu * odalı ev 8.008 liraya toj tealim salıhktır. İçindekiler» müracaat, in
4
KİRALIK - SATILIK»
YAZLIK K t HALİK KÖŞK — Kızıl toprak tren İstasyonunda bahçe içinde gaz, elektrik «u va möblelidir. İstasyon büfecisine veya Mlıo a telefonla müracaat.
804
SATILIK s KÂ GİR EV — A İtin bak kal vo Fanııltıda her gtln saat 10 - 11 arasında 49023 telefona mOracaat. 177 — S
PLÂSYE ARANIYOR — Tccıflbell. kefalet verebilecek, plyusada tacınmış olacak. Mü-ze-aat: 11-13 artısı Galata Rıhtım Cad. Kefeli Hüseyin han No. 1 813 — I
E03 TESLİM BATİLIK KÖŞK — BoCnz-IClnd» eeylcrbeylndo Ukdeye Mr dakika mesafede denfra tımıiBta hâkim iki katil, her kattı beter oda. saten, sofa, mutfak ve hamamı havi; ayrıca semin kat». meyva ağaçlı İki hah çeri, havuzu, kuyusu, sarma ve içinde terkos. elektrik, havagazı bulunan manzaralı köjk şairliktir. GBrmek İçin her gün 9-13 arasında Beylerbeyi iskelesi karsısında berber Ömer Akmalara müracaat. MÖ
KİRALIK AFAKT1MAN DAİRESİ — Tünel clverında Jurnal eokak No. 10 3 odalı, banyolu. konforlu, havagazı elektrik ve vu teatsatı. Müracaat: Telefon. 4173» «33—1
BÜYÜK ADADA — Şubemiz içi* tercihen ltean bilen «Presnlablp» bir bayan aranıyor. Müıacaatların İstanbul 240 posta kutusuna yapılması. 818 — 1
TEZcAhtah — Tuhafiye üzerinde tecrübeli Bay ve Bayan aranıyor. >3-13 yayında bir çoc-ıCa da ihtiyacımız vardır. Sirkeci Namlsüye cad. No. M «17—2
AZİMET DOLAY1SİLE SATIL1X KÖ$K — Mectdiyekayündo Emlâk Bankasının yap-Urdıfl İki katlı bej odalı müetakll bodrum katı su elektrik havagazlı S48 M2 arza dn-hlllndedLr. Müracaat saatleri 10 • 12 arasında telefon >4102. 891
SATILIK ARSA — Kadıköyünde YeldcÇIr-menlnln havadar bir yerinde küf« bağında ucuz satılıktır. Kadıköy Tajimhan* Yojurt-çusükrd aoknk No. 60 Orta kata. 823 — 1
ÛÇ DAKTİLO BAYAN ARANIYOR -Biri Ankarnda çaltjacakUr. Fotoğraf, h«J teıctimelerlle Emlnântl Hava han >9 nurnz-ra-,-a raat 17 den 18 « ksüsr mOraraaL 22fi!« iv-clon. 834 — 1
SATILIK MAĞAZA — Mah mu İp »tada 102 No. Mrr’r manifatura mafazası acıla a»t>-lıktır. SuTtanhamamında Haçcpulo hanında U No. ya müracaat. m
SATILIK DÜKKÂN VE EV — Ccmberli-tal TavukpaZan caddesinde kftglr üç katlı dükkân n Bayezltte VeznedJerdo yedi odn 149 metea murabba! arsalı S katlı ah-»p ev boy tealim acele «KtHıktir. Müracaat Tel: 83260 Selim BLL 919 —
BAYAN ARA.NIYOH — Dlj muayar.ehs-nerinde çah>acak 18-20 ıaşlarında bir bayana İhtiyaç vardır Bahçekapı Şeksicl Bacı Bekir t 'llçljlnde Yıldız han N«. I-U a müracaat IH8 — 1
COK KARLI BİR İJ — Hâlen faaliyette bulunan senevi 20.01)0 Ura kâr temin «den bir Fabrika K.000 liraya serte aalılıktır. Tel: 45043. «M
1000 LİRAYA ACELE SATILIR HANE — İki kal bey edalı meyva tatlı sulu havadar altı bin Liraya. Bo|algl: VenlkAy Kapnlıbnk-kai sokak Np. 14 Her gün saat Jî-14 aralında gflriBeb'Jtr. 821 —
KİRALIK — BüyUkadada Kadlyuran caddesi (Adi üye» sokak 10 numaralı hane çam lık re fevkalâde manzaralı, terkcahs. elektrikli r* telefonlu yazlık, B«15« müracaat. 712 —
TAHMİS BOKAtl YASINDA — Ijlck bir dükkân yalnızlık ubeblle devren satılıktır. Başka semtlerde ljlek bir dükkânla da deriştirilir. İsteyenler ittnnbul posta kutusu 143 o yazsınlar. 827 —
MÛHEEBIYE ARANIYOR — 4 yaçınd-lkl erkek çoeugu İçin Franc-sra vay» AlmAva bilenler tercih edilir- 30 - 43 yag arazında b» mOrebbıye L-ansnaktedır. Adro; Ca-fcloglu -Halkevi karçısı 88 No. Saat 3-8.
«50 — «
DEVREN SATILIK DÜKKÂN — Cafial-ojlunda matbaacı! :fa ve her işe müsait bir dükkân devren satılıktır. Cafaloflu yokuşu İS - 21 e müracaat. 828 — l
İŞÇİ ARANIYOR — Vatka tmalâthaneriu-tte ç-üıgm-g taraktan anlar Ifçiıe ihtiyaç v*zdır. Müracaat Fatih Dsrüy;afaka c*d>!*«l No. 21,1 SM — 1
YAZIHANEDE ÇALIŞMAK İÇİN — Bir İMMiana ihır-aç vardır. KabtUycilr-* göre m**3 '-ertlfcıctİT. irianLul porte Mı.tunu NıS a Kâtip rOır. jzuna yarma'arı.
MI — 1
EMLÂK ALMAK VE SATMAK İSTİYKN-LER — 8U.1M* Maçkada Beyoğlu mevkilerinde BotaıtaiiMİe ErenkSyRada re Ada-tarda vardır. Müracaat Pangıltı İnci al-rıtnıaîi yanında Pasaj 834HS Ncçet Kaya.
787 - 2
KİRALTK KAT — 3 oda. hol. sote, bahçeli. vesaite yakın. İsteyenlere eşya verilir. Yazlık veya senelik kiralıktır. Teneryclu Gazi Muhterpnja Çıkmazı No. ».
812 —
TEZCfJiTAR BİR MATMAZELE İHTİYAÇ VARDIR — Müracaat EmlrAnU Arpacı han No. 7. «93 — J
3 — ALIM - SATIM (Eşya):
B7.TLIK KOTRALAR — Yeni gayet ts-n.tz sarete haza İki kotra bütün teferrüaü İM acelo çalılıktır. Müracaat Telefnn 21880 im cıln R knMâ Alemdar* 11 den 13 e kadar, 128
ACELE SATILIK OTOMOBİL — Cbrtaier ROiaJ Ai£o BB Maili 3938 modeli temiz kul-lAAflmıg lyl variyette. Çarytaapı Tiyatro «ad-d«ri No. II i bay Semih Evflpof lıuıa.
SATILIK — (8 model Ttiyotnf tSolo-
s iki»II ve 4t model Mersedtı hususi otom'i-bfl. Müracaat: Sultanahmet Alman Çeşmesi karsısında 57 No. berber Fehralye.
803 — a
SATILIK OTOMOBİL - İyi kullandmı» Morris marka hususi otomobil tafraya azimet dolayısile 4500 Liraya satılıktır. Telefon: W?» »W» »130 «13
SATILIR SEYYAR SİNEMA MAKİNESİ — Unlversal marka], İyi variyette sallîıktır. Müracaat: T.^Ju- cadderi No. «
GOktuıu. Kç _ |
BATİLIK KAPILAR _ M„b(ytecl Tahsin posanın kh-künden sPkeimü, mükemme) kapılar aalıhktır. Müjscaaı İstanhulda postan* karsısında Erzurum hanında No. f veya CaJtlldard* Dodancdarda park knrjı-gırda 19» numaralı kdjk. telefon 317BL
______________________________________704 _ ı
SATTLIK TAKSİ — 30 model Opel Kspt-teın mark* tamlı v* İyi kullanılır.ıg y«n| saat. a)£t vo tcferrflalı İta beraber içler va-eIyrdi* tahlildir. Gütmek İçin Faik paya r-uld₺eı Fallı garajına 12-14 mtLacaat.
K3
SİRMECİDB SATILIK EV - 4 oda. mutfak, odunluk, «lehte Ik, suyu bul una» ev 8000 lira. Demir kapı Dayahatun eokak No 30 tçindekilero müracaat. TSİ — 1
AZİMET DOLAYI SİYLE BOŞ TESLİM -Gerek eşyalı gerek egyaeız enlilik ev. Harbiye caddesi Oftado sokak kOscbagı No- 28.1 kârglr ev. içindekiler* müracaat.
149
ARSASI OLAKLAR 4000 — Olnnıyanlar 7000 Urayl* 3. * odalı konforlu ava sahip olabilirim Beyoğlu Tokztllyan arkasa Balo sokak 24,T tn-aai şirketi 83» — 4
— ı
ACELE SATILIK ~ Oatata Necati bey caddesi 231 No. lu dükkânla Karınca çıkman No. * av. Müracaat îltanbul MarpUççular Sarioğlü han I No. Lcon Şblnyan.
m
aksaray — Küçük Mühendis sebatında 19,-t H oda, ayrıca ı odalı ISO» metre bahço içinde m» meyvesi «lan bo> evler 23W> toaya aatıhktır öğleye kadar gBate rillr. Pazarlık içbı BabIâli Ankara caddesinde W, Telefon 10310. ibo
DEVREN KtRALIK DÜKKÂN _ İçinde mevcut âlet ve oksijen kaynak tatcrmı. İki bisiklet yedek parçarile. Yealkapt MuaUfa-kemal caddesi 1/1 dükkâna müracaat.
İM
TASFİYE DOL AYISI İLE ACELE BATİLIK BOŞ TESLİM HANE — BSglktagt* Yenlmahallo Kalas sokagtnda 14 No. 11 » odah ban» acele catıhkvr. Cumartesi, çarşamba günleri Sgieden cor.ra Yenimahalle-da Hanıl(lln kahvesinde H*kkıya mtlra-eaaltan. 841 —3
SATILIK İKİ ARSA — Biri; Lâleli yeni flr.tvssatta binasına gayet yakın, küçük T X ,0-*° — m3- Diğeri; Londra cadde-
rinde 31. İlk ve Orta okul karsısında 1-28 28.150 — 309 m3. Cok uygun rintle
satılıktır. Müracaat: Lâleli Ordu Cad. No 204 Lütuf Emlâk. B40 — 1
BATU.IK EV — Fatihta tramvay, pazar yanında dört odalı mutfak tcrkoetu, elektrikli. manzaralı, havadar ev 8.500 liraya satılıktır. Akgamda «İyi ev» rilmuzuna müracaat 848 —
TAKSİMDE, TALİMHANEDE - ■ daireli bir apertunan altında 3 dükkân. Pajıgaltı-da. Bay Eungur eolügında, 3 kattı btr I apartımon. yanında Idlçük bir ev araaelle birlikte accto eatıhkiır. Talip alontann 43158 telefon numarasına müraraatiarL 7M — 1
BATİLIK ARSALAR — Tagkasap Tcvflk Fikret soks|ında tramvay durafı üstünde biri: ülgeri aynı mahalde Kaçanalı eok.'.-fınds. Beykoz YahkOy Ekmekçi Bayır! 13/2 Fevriye Dlpnoo'e. M9 — 1
KİRALIK DÜKKAN VE APAR-TIAN KATİ — Takniınd* Ana Çegma sokak No. 7, Telefon 136Ü2. Köşk Rum el Di işarında Uç oda. banyo, elektrik ve terkos. bahçeri Ne-elp Bay Baf:na müracaat. 842 — 1
KİRALIK Tl RIH — Bakırköy Yenimi-hailede çörrk ve Mrokçl fırını devren acıla satılıktır. Müracaat aynı adine
Ki — 1
MECİDİYEKÖY - Gayret tep* mevkiinde 9 dfinüm arazi Uzerlnd* tnga «lunrnuj 7 - ■ parça blnaaiyte im yüz* yakın meyv* ağaçları bulunan manzaralı. «laktrUtU Çiftlik ecele aalılıktır Gayrettepe vUlAaı m-hıbl bayan Zeklyeye müracut.
104 — 1
CATDUK İKİ EV - G^tıkpsja Tın* sokak » - II No. 11 yanyann iki kâgtr ev 8 temmuz MS perjemba günü aoat 14 - M arasında Sultanflhmrt İkinci sulh hukuk mahkemesinde İkinci v* kati salığı açık ■rttırma ıia yapüseaktır. «M —
KİRALIK EEPO — Meyva hâli civarında ve ptyoLiya yakm denizden 30Ö metre uzak yeni ln?a edllmlj Defondan İki katlı beher katı temiz olarak «0ö metro mu-rabbada elektrik terkos tesisatı mevcut her tOılü atelv* fabrika tmaiât.'uuıo tütün deposu Jiiborsiuvara matbaa islerine elverişli ıe »-.ısen bu ijiı-r içjn yapıjmıj müa-teıkit bir bina kiralıktır. Taliplerin Hasırcılarda Yani Han luıpıjundA yemişçi Av-
SATILIK kAc(q LV — Kosımpayn. Bahriye caddesi No. 48. İki od.n. mutfak, dek trlk atlında da (WkWn. Yeni bina. Hoca pasa camii kargamda Güven oteline milra-
BATİLİK — Kınnlısda Cargı aaddeslndc deniz,o naur. 24 ve 28 numaralı bitişik dQk-kâhlat Mtûıktır. Mutarassıi Uttemea. Müracaat: Kadıköy. AJabey tok. No. 3/3. 888 — 4
BATİLİK köşk — ArnavütköytlnOn İyi yerinde deniz ve umumi nkiuorayt tamamen gflrür. brem vay* beg dakika mesafede 18 odalı bahçeli klljk 42398 numaraya.
LOŞ TEBLİM — Maltepe, BaSdnl caddesinde İstasyon karstmnrta denize- fevkalâde nerarelll. zarif, konforlu, iki katlr. altı odalı, boyalı 47 numaralı kögk eşliliktir. Anahtar 43 numarada komşulundadır. Sahibi Erenköy Santral sokak 18 numaradadır. Mfi —
KİRALIK APAHT1MAN Kadıköy Hay- darpaşa Rıhtım caJdetl Nemll.-ade sokak No. 74 Haytm Caatoryan apartımanı karsısında yeni betonarme 4 odalı banyolu havagazı elektrikli iki daireli apartınun 110 - >33 liraya kiralıktır. Pegin para isten-meı (lxo hakkı verilir, katvaındîtkl »parti-man kapıcısından, kreşindeki bakkal Fo-tiden anahtar İstenip görülebilir, pazarlıkla kenturat için Şt;LI Hasat sokak 12 ye müracaat. 671 —2
BATİLIK HAKE — KnçOOkpozer Hoca GıyaMİtln mahallesi Tavanlı Ceir-ıc sokak No. 23. Bakla odalı Atatürk bulvarına yüz
metre mesafede. MOracaat: Muazzez Ha-tapkapılı Kuleli cad. 23 - Çengelköy. 872 —
BATİLIK ARSA — Kadıköy Rarimpasa mahalleri Karakol sokak (tramvay cıdderiı yeni 101 - M3 numaralı 20 metro murabbaı arsa 40508 Telefonla müracaat. 873 — 2
ARDİYE ARANIYOR — W9 metrekare ardiye olmaya müsait İdeniz kenarında olanlar tercih edilir). Binası olanların 21125 telefonla müracaatları. 874 — 2
PANSİYON ARANIYOR — TteareUe İÇ-tlgal eden bekâr bir bay İyi bir aile nez-dinde mfible bir oda aramaktadır. Akşamda H K, rOmuruna yazılması «75 — «
DEVREM SATILIK VE KİRALIK — 3 dükkân ve 3 katlı ev. Dlvnnyolu 130 numaraya müracazL 870 — 1
EEYOÖLUNUN İŞLEK YERİNDE — Motor İte 1-Ier kamyoneti olan çok ulılan bir gazoz fabrikan devren satılıktır. Talip o-tanlann 423M ya müracaat 878 — 8
SATILIK ABSA - Kızıltefakte istasyona tkl dakika nezaretli arS* UCUZ ftatJe ra-tılılctır. Talip olanların Sirkeci Hocaps'n sokak (4) No, da berber bay Acille müracaat 887 —
5 — MÜTEFERRİK:
HAYDARPAŞA - BOSTANCI — CtvarMnn-da Farteten mezun, İstanbul liselerinde «g-retmen, Fransızca ve bu lisanda hesap, cebir. hendes* dersleri verir. 3. Geren Re-ceppasa caddeni Gülen npartıman 21/4 Taksim. 553
İNGİLİZCE DERS — Londra!» tnglllz beyan tarafından yeni metot konuşma Adres. Mm. Vlnnl 439, İstiklâl caddesi Yardım aporirman No. 1 (Rus sefareti yanında) TM - 7
İNŞAAT YAPTIRACAKLARA - Mimari, proje, betenarm* hcsabatı V S. yapılır Fenni mesuliyet veya fnjaat deruhte edilir H«r nevi kolaylık. Mercan Sultenndalari No 52/İî. s Mühendis A- Haznede ra mUrocaat-Teleron 20420. 133 — 1
FRANSIZCA DERS — Tecrübeli eski Bg-tetmen muharrir M. Rfistm özgen’e müracaat cdilİT** muhakkak istifade edilir. Adres: Galata Bıktım (Güzel Bandırma oteli I 814 - 1
DERS — Bir üniversiteli talebe orta. İlse talebelerine matematik, fizik, kimya dersleri verir. Kuruçeşme Cejmeçınar sokak No. -lu Mehmet Çıdam Tel: 36-104 8.12 — l
ORTAK AHİ YORUM - Her türlü tekneler* kendi yolundan «faha fazla yol yap ur a-blleeek ieadtram eencbl ra »mir kellerde pa lenfini almak için, sermayedar ve mümkünse mUhendte eflak aramaktayım. Tekliflerin gazeteye «Ecnebi mühendis» rDmuzu alımda gönderilmedi. 828 —
DERS VERİLtYOB - Orta - Um talebe-terine evlerinde ehven ücretin matematik firik, kimya dersleri verilir Akyam’da IA.O.1 rümuzun* müracaat. R20 — 1
DESEN DELDİRMEK tSTlYENLER — Yenlkapı, Tülbentçi mahallesi »de Mermer sokağında No. 33 de AU BeııgUye mllrn-caat etsinler. «ıg 3
AMATÖR VEYA PROFESYONEL OTOMOBİL EHLİYETİ ALMAK İ5TİYKNLER — En kısa zamanda raotör nazarijitından ve direksiyondan ehliyet bntihanma haztrla-blır Müracaat »Şoför» rflmuruno. BU — 1
ORTA - LİSE - İKMAL VE OLGUNLUK dersler! — Haftada kaç der» lâzımla verilir. Dara ücreti d* haftalıktır. Çemlıer-ıttaj eski tramva ydurağı kartonda Kız -Krlcek yabancı diller ve riyoriye dersleri no mitrscaat. Mitdilrü Ziya çeUnkaya. 851 —3
İNGİLİZCE. FRANSIZCA. ALMANCA — Memleketin her hnnjrl kfijcshıdr. İsinizden eyrlmrdan. yari* «uatlo ballanmadan bej ayda konuşturulur. İzahat parasızdır, (İstanbul posta kutusu: 442 LE J 81.1—39
(«429)
0/06 Faizli 1. İnci Tertip 1948 istikraz Tahvilleri Satışa Çıkarıldı
.Yüz lira itibarî kıymetli bir tahvilin ihraç fi a ti 95 liradır.
Yüzde altı faizli olan bu tahvillerin, faizleri altı ayda bir ödenmektedir. Diğer iç istikraz tahvillerinde olduğu gibi, tahvillerin bedel ve faizleri her türlü vergi ve resimden muaf ol duğu gibi, bunların artırma, eksiltme ve söz leşmelerde teminat ve millî emlâk alımlarin da bedel olarak üzerlerinde yazılı kıymetle kullanmak daima mümkündür.
Devlet Tahvili Demek Bol Faiz Getiren Hazır Para Demektir.
Satış yeri: Bütnn Bankalar
30 Haziran 1948 Çarşamba Akşamı Satış lara Son verilecektir.
Ankara Belediye Başkanlığından
1 — Belediye 8u îşlerl idaresi İçin (300) adet su sayacı satın tlm-ması İşi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen bedeli (26000) liradır.
8 — Geçici teminatı (1950) Uradır.
4 — Teminat Su İşleri veznesine yatırılacaktır.
5 — Eksiltme ve ihale 14/7/1948 çarşamba gücü saat 18 da Bekdl-blnasmda toplanacak komisyonda yapılacaktır.
fl — şartname ve sözleşme projeleri her gün Tutanak ve Muamelât Müdürlüğü kalemi İle Su işleri Levazımında görülebilir.
7 — isteklilerin (2490> sayılı kanunun 32 nel maddesine göre zırlanmış belgeleri ihtiva eden teklif latflarmı İhale günü en geç 15 e kadar makbuz mukabilinde Belediye Tutanak ve Muamelât dürlügü kalemine tevdi etmiş bulunmaları şarttır.

mnwınıniHiıiMiHiııııuwuııuiHiııııu!iıııııi)iıiüiııunMiııı
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel İdaresi ilânları
İlil
HiınifiıniffiiiHmııımıiHmıııııımınnıuı
Kaynak Çubuğu alınacak
Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan:
1 — Muhtelif eb'atta 3250 kilodan ibaret (4) kalem dökme demir için kaynak çubuğu açık eksiltme İle satın alınacaktır.
2 — Muhammen bedeli 3575 Hra olup muvakkat teminatı 268 Hra 13 kuruştur.
3 — Buna alt şartname komisyondan parasız olarak clafcıtılmak.taû.r,
4 — Eksiltme 15 Temmuz 1948 perşembe g*snü saat 1530 da Haydir-paşa Gar binası dahilindeki Haydarpaşa satınalma komisyonunda yapılacağından arzu edenlerin vaktinde komisyonda hazır bulunmaları.
(8993)
Bayındırlık Bakanlığından:
Eksiltmeye konulan İş:
1 — Ankara şehri lügım tesisatı 3 üncü kısım inşaatı olup tahmin edilen keşif bedvh flat birimleri esası üzerinden (2.46E.296) lira 130) kuruştur.
2 — Eksiltme 19, 7/948 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 6> da Anlutreda Su İşleri Reisliği binası içinde toplanp.cak olan Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usvllyle yapılacaktır.
3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel teknik şartlaşma, flat birimleri ve keşli cetvelini, Bayındırlık İşleri Genel Ç.ırtlaşma5inı ve Su İşleri Umumi Fenni şartlaşması île projeleri (50) lira karşılığında Su İşleri Reisliğinden alabilirler.
4 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin (87 618) Hra (91) kuruş geçle! teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idere ve denetlediğini İspata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil günleri hariç) üç giin evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bu işin eksiltmesine girmek İçin yeterlik belgesi alm»)an ve bu belgeyi göstermeler! şarttır.
Bu süre içinde belge İstejinde buiunnııyanlar ek ditmeye giremezler
5 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nel maddede yazılı saatten bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz l:arçılığmda vermeleri lâzımdır.
Postada olan gecikmeler kabul cdllmeı.
(9272)
Ankara Belediye Başkanlığından:
1 _ İsmetpaşa pazar yerinin İkmal İnşaatı açık eksiltmeye konulmuştur,
2 — Muhammen keşif bedeli (27.556.08) liradır.
3 — Muvakkat teminatı (2.066-71) Ura olup Belediye Merkez veznesine yatırılacaktır.
4 — Bu işin İhalesi 10/7/948 Pazartesi günü saat 16 da Belediye binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır.
5 — İhaleye katılacakların ticaret odasında kayıtlı olmaları, yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar olmaları ve bu gibi pazar yeri ve (10.000) liralık iş yaptıklarına dair venlka ibrazı suretiyle Uiale-den üç gün evvel Başkanlığa, müracaatla ehliyet belgesi almaları şarttır.
6 — Şartname ve keşif evrakı Tutmak ve Muamelât Müdürlüğünde görülür.
7 — İsteklilerin belli gün ve saatte iemlnetJarlyle birlikte komlayona
müracaatları. 19234)
İstanbul Ziraat Okulu Sabit
Sermaye Çiftliğinden:
1 — Bu sene hasılatı «100» lift 4İ50* ton balyalı kuru ot açık artırma İle satılacaktır.
2 — Beher kilosunun tahmini flatı *7« kuruştur.
3 __Geçle! teminat yedi yüz seksen yedi Ura elli kuruştur.
4 — Artırma 7 7 948 çarşamba günü rant 14 de Halkalıda İstanbul
Ziraat Okulunda yapılacak vlup şartnamesi hergün tözü geçen okulda görülebilir. (9209)
İNGİLİZCE Amcıkada r.lrumıı? ve merlium mekteplerinde buıilirr* flficen bir genç üç oyda llr.ni S» rllmuzunn müracaşt.

ACELE SATILIK — üsktldarda çarjıja tokcicyn yakın altı odalı riıjap bahçeli ev »altlıktır. Bilgi İçin: Sirkeci Araş otelinde
KİRALIK —• Vefa eaddejlnıl* ♦ edalı ah-sap ev kiralıktır. AJcyundj Vefa remzine yahut Fatih Kızılı Komisyoncu Hamide müracaat. 859 __
TELEFON DEVRCDILECEK VEYA DE-_ - -TmittCEK - Beyoğlu santraline hat-■' ’ Ofi'cdtn evvel: Tel: «LM7S it-n Irahal
intlÇLLABA — MaçkntJnn Bcûilıtnra fpen »».ut* üzerinde 13 odalı konanın cn!:nzı a-ı okur. ıj,.- r(ln |jrMcn beje kadar Milli l-. nr.Eo Earjıc.nö* Bnbçıknpı cczanralıı* n-Üraraat. K3 „ 8
İNGİLİZCE DERS VERİLİR — Orla okullarda tknıMv lıaiuıı veya yonl İnginim 6J-lenmck gUyenlMe «un» v« kotey deri verilir. MUraennl gtlnün her auafinılr: yapılır, Adrea: Kürkçü ÇearncıU Pttektllctl ooku
İLK VE ORTA OKUL OCRENCİLFm-WE — Bir liraya matematik dcıaleıı. Evi»
Mektuplarınızı aldırınız
GaMiemls Idıırehanestnl adres otsrslr lösiermls otan kerilorimlıdsn:
— Münaveben — Uict — Pulcu Kils Hcmbzrç — F Z — A B C -
Bahire 8
AKŞAM
30 Haziran 1D48
Hayatınızda bir apartımnn dairesine sahip olmayı düşünüyorsanız; 10 Temmuz 1948 akşamına kadar bankamızdı
250 Liralık bir hesabınız açılmış olmalıdır.
29 Ekim 1948 günü bu hesap size bir apartman
dairesinin mülkiyetini kazandırabilir.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI a. o.
_ LİSAN - DERSLERİ ............................—
(YAZ DEVRESİ)
İNGİLİZCE - FRANSIZCA - ALMANCA
Kurlarına l Temmuz 1943 günü başlanacaktır. Eski ve yeni müracaatların 10 Temmuz 1948 gününe kadar kabul edileceği bildirilir.
AMERİKAN LİSAN VE TİCARET DERSHANESİ
Alemdar Caddesi No. 23. Tel. 21737
İstanbul at yarışları
Veteriner Başmüdürlüğünden:
1 — Tarım Bakanlığının murakabesi altında İstanbul At Yarışları Volidendi yarış mahallinde 11 Temmuz'948 Pazar günü başlayarak doku» lıalta devam edecektir.
2 — Arap atlarının muayeneleri 1 Temmuz 848 den 5 Temmuz 048 ta-
lihine kadar hergiin öğleden evvel yarış mahallinde yapılacağı ilân olunur. 193531
— Satılık Bakır Silindiri ve Teferruatı —
Balat. Leblebicilerde 14 Numarada 20 beygirlik nıotörü ile bir adet bakır silindiri dökümhane, otomatik şartel ve möceddet İngiliz baskülü diğer tefcrriiatile ehven flalla arcle satılıktır. Bu İmalâthanenin genişliği ve İçinde 30 beycin* yakın cereyan bulunması Itlbarilc her türlü imalathaneye de elverişlidir. İmalâthanenin görülmesi en müşkülpesentlerin bile hoşuna gideceği şüphesizdir. Taliplerle her çekll-gg de uyuşulur. Alıcıların ayni adrese müracaatları ilân olunur, —a
ıniMıi'.ıı -1 izalei şuyu Dolayısile o—m
Boğaziçi Tarabya. Tarabya caddesi 188, 170, 172 numaralı çok kıymetli ve otel gazino veya apartıman İnşasına elverişli 1535 metre kare ARSA 2 Temmuz cuma günü saat 15 de satılacaktır. Sarıyer Sulh Mahkemesi sscfsssasi Başkâtipliği 848/7 dosyaya müracaat. sasBcanMBi
ECZACI ARANIYOR j
Eczanemizde müdürü mes'ullük yapacak bir eczacı İst lyoruz. İııtek- 8 İllerin ücret ve şartlarını anlamak ve konuşmak irzere, Marpuççular, 8 Çarşılı han No. iş, Şahabetlin Akahna müracaatları ilân olunur.|

Tesadüflerin seyrine kapılmak her za-
man müspet neticeler vermiyebilir. Piyasada muhtelif renk ve markada
soğuk hava dolapları bulabilirsiniz. Fakat ismen fırsat olan şeyler, li'len si-, zi yanıltabilir.
Şayet siz de 8 milyon FRIGI DAİRE alıcısı gibi, neticeden memnun kalmak istiyorsanız, alacağınız yegâne soğuk hava dolabı, hakikî FRIGIDAIRE markalı olmalıdır
FRIGIDAIRE in sağlamlığına güvenebilirsiniz! Gürültüsüz çalışması, cereyan sarfiyatının son derece idareli olması, gıda maddelerini en münasip bir şekilde yerleştirmek imkânını sağlaması gibi meziyetleri ile, FRIGIDAIRE daima emsalinin başına gelmiştir.
Her soğuk hava dolabı FRIGIDAIRE değildir.
Hakikî FRIGIDAIRE ancak FRIGIDAIRE markasını taşıyanıdır.
Önünüzde emin bir vo* Varken niçin kararı zara bırakmalı ? FRIGIDAIRE varken tereddüde m a hâl yoktur ...
Created bv free version of 2PDF
OSMANLI BANKASI
2ü Haziran 1948 tarihinde çekilen (AİLE SANDIĞI, piyangosu netaylcı;
1 adet 1000— Uralık ikramiye : İstanbul muş terlerimizden birine.
4 adet 250.— liralık ikramiye : İstanbul, İzmir, Mersin.
5 adet 100.— liralık İkramiye: Istan bul. Kayseri.
25 adet 50.— liralık İkramiye: Ankara. Ceyhan. İstanbul, Kayseri. Trabzon.
50 adet 25.— liralık İkramiye: Adana, Akşehir. Ankara, Antalya, Aydın, Bandırma, Bursa, Edremit, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir. Manisa, Samsun, Uşak.
ZAYİ — 1941 senesinde Gerze'den aldığım Nüfus hüviyet, cüzdanımı kay bertiğimden ve yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
Mehmet Büyükkaifa
llosanpaşı deresi No. 1 C kat: 4 Beşiktaş, İstanbul.

NORDEN FJELDSKE STEAMSHİP SERVICES LTD. LONDON
Kumpanyasının muntazam seferleri: Londra ve Anversten gelen
TÖRE JARL vapuru 5 Temmuzda Limanımızda beklenmektedir. Avdette BEYRUT, (Muhtemel olarak HAİFA», KIBRIS, PATRA3, SİCİLYA. MALTA, VALEN3YA ve ANVERS’e UgriyaralE bağlama Umanına gidecektir.
Yiik ve fazla tafsilât İçin: Galata. Rıhtım caddesi. Veli Alemdar Han 329/1 No. da OLtVtER ve Şsi. Ltd. Vapur acentesine müracaat.
Tel,: 4421ü
Dr.Muzaffer Sezer
Doğum ve Kadın Hası. Milteh. Beyoğlu İstiklâl Cad. Llon Mağazası üstü İkizler Apt. Günün her .saatinde Tel: 44427.
İstanbul Üçüncü İcra Memurluğundan: 948/77
Mahcuz olup satılmasına karar vo-rilen ve tamamına 4000 Ura kıymet takdir edilen Naş marka dört sağlam lastikli İşler bir vaziyette 2183 plâka sayılı otomobilin yarı hissesi 8^7.'948 Perşembe günü saat 16 dan 17 ye kadar Nişantaşı Şair Nlgâr sokak 17, 19 numaralı Türk Garajı ö-niinde açık arttırma suretile satılacaktır.
Mezkûr gündo takdir edilen kıymetin % 73 nl bulmadığı takdirde 9/7/948 Cuma günü ayni mahalde ve ayni saatte İkinci arttırması yapılacağı İlân olunur. (98043)
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden:
1 — Yapı Ensi nülerinin kadrolarında açık bulunan yerlere 1948—1940 öğ retim yılı İçin yalnız ilk okul mezularıncan seçme imtihanı İla Milli Eğitim Bakanlığı hesabına yatılı öğrenci alınacaktır.
2 — Bu seçme imtihanlarına iıtanbul 111 dahilindeki İlçe, bucak ve köylerde oturanlar alınacak ve konutları 11 dahilinde bulunanlar seçme imtihanlarına İştirak e t tlrllm iyecetd erdir.
3 _ İmtihanlar 20/VH'1948 Salı günü Türkçe; Tabiat Bilgisi, 21/VIV 1043 Çarşamba günü Matematik ve Resim derslerinden yapılBoaktır.
4 — Bu enstitülere girmeğe İstekli olan öğrencilerin kayıt şartların a» Tilvk olmak.
b> 12 yaşını bitirmiş ve 17 yaşım doldurmamış olmak,
cı En az beş Sınıflı ilk okul mezunu bulunmak,
dı Sağlık dununu sanat öğretimine elverişli bulunmak.
5 — 13u r?çme İmtihanlarına girecek olanların bir dilekçe İle 18/VU/ 104U tarihine fcach-t MüdürliiSLmü?» müracaat etmeleri lüzumu İlân olu-
İstanbul Sıhhî Kurumlar Artırma ve Eksiltme Komsiyonundan:
İstanbul Tıp öğrenci yurdunun İhtiyacı bulunan 2600 adet mendil, 1400 e det kravat ve 2200 çift çorabın alınması İşi açık eksiltmeye konulmuştur.
1 — Eksiltme, 14 Temmuz .'948 Çarşamba günü saat 13.15 de Cagal-oğlundakl Sağlık ve 8o3yai Yardım Md. lüğii blaosınd.ı toplanan sıhhi kuramlar komisyonunca yapılacaktır.
2 — Muhammen bedeli: bir adetmcndil 83 kuruş, bir adet kravat 232 kuruş ve bir çift çorap 124 kuruştan olmak üzere tutan: 8134 liradır.
3 — İlk teminatı: 611 liridir.
4 — istekliler, bu İşe ait şartnameyi çalışma günlerinde komisyonda ve mühürlü niimuneleri de Tıp öğrenci yurdu Md. lüğünde görebilirler.
5 — İsteklilerin cari seneye alt Ticaret Odası vesikası De 2400 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu İşe yeter ilk teminat makbuz veya banka mektubu olduğu halde belli gün vr saatte komisyona müracaatları.
(9145)
Yükleme-Boşaltma yaptırılacak
Toprak Mahsulleri Ofisi Erzurum Bölge Müdürlüğünden:
1 — ERZİNCAN ve AŞKALE an butlarımıza gelecek veya bu anbar-lardan diğer mahallere sevkedilecek Ofisimize alt hububat bakliyat ve sair maddelerin bir yıl müddetle yiiklemo ve boşaltma işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Eksiltme 9/7/048 tarihine rastlayan cuma günü saat onda ERZURUM Bölge Müdürlüğü binişindi teşekkül edecek husus! komisyon önünde yapılacaktır.
3 — isteklilerin beşer yüz lira geçici teminatlarını eksiltme saatlerinden bir saat önceye kadar Ofis veznesine yatırmaları ve alacakları makbuzlariyle komisyona baş Vurmaları lâzımdır.
4 — Bu İşe nlt şartlaşma ve sözleşme tasarıları beş Hra karşılığında
T. M. O. Genel Müdürlüğü ilo İstanbul ve Erzurum Bölge Müdürlüklerinden temin edilebilir. (33091
TASHİH
İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan:
21/9/948 tarihli Hürriyet, 2576/048 tarihli Akşam va 20 Haziran tarihli Son Posta gazctelerlla aynı tarihlerde Ankarada, İzmlrde Anadolu ve Yeni Asır gazetelerinde çıkan Devlet hastahanelerl ihtiyacı İçin alınacak 42 kalem madeni eşya, 490 kalem İlâç - Malzeme ve 10 kaleni sıhhi malzeme halikındaki İlânımızda 490 kalem li&ç - malzemenin mohun> men bedeli 63247 lira 41 kuruş olmacı lâzım gelirken, yanlış olarak 10770 lira B7 kuruş, ilk teminatı 4413 Ura gösterilmesi lcabederken yine yanlış olarak 1483 lira yazıldığı tashlhan ve tavzlhan İlâ nolunur.
(8533)
Mobilya Alacaklara
ıvıoDiıya .macunlara ““l I En son model salon, yemek; yatak odası va yazıhane takımları: kar- I I yola ve sandalyelerin envai; hasır koltuklar ucuz flatla satılmaktadır.! I Asrî Mobilya: Ahmet Fevzi Kocamaz I 8_______________İstanbul: Rızapaşa yokuşu No. 66 8
Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Ankarada «EKİN» adlı aylık ve meslekî bir gazete çıkmaya başlamıştır.
İlk nüshası 15 Mayısta İntişar eden Ekinin yazıları daha ziyade köyltl ve çiftçilerimizi ilgilendirir mahiyette olup onlara faydalı bilgiler sağlamakla beraber şehirliyi okutmağa sevkedecek konulara da yer verilmiştir.
Bu meyanda günün meselelerine de kısa fıkralar halinde temas edilmiştir.
15. Haziran tarihli ikinci nüshası da çıkan Ekln'i okuyucularımıza tavsiye ederiz. (008fl>
Kereste mubayaa edilecektir
Süınct'lıuık iplik ve Dokuma Fabrikaları Mücssesesl Müdürlüğünden
19,500 adet patron takozu, 15.000 adet lltll makaralarına mahsus kalem 1*1 takozu. 30,000 adet metildik takoz, 55.0(0 adet vurucu koltuk takozu, 209.500 adet masuralık takoz satın alınacaktır.
Şartnameler, İstanbulda müessese satınaima müdürlüğünden, İzmlrde Ege Satınalma müdürlüğünden, NazUUde basma fabrikasından alınabilir.
Tekinlerin İslnbulda sünıertıanc’u müessese müdürlüğüne verilmesi rica olunur. Müessese dilediği şekilde mubayaada veya mubayaadan vazgeçmekte serbesttir
1 Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme
Genel Müdürlüğü İlânları
......................................................«/■
ŞEHİR HATLARI İŞLETMESİNDEN
Anksu u - Haydarpaşa arasında 1,7/1948 tarihinden İtibaren İşleyecek olan motörlü tren münasebctllc Haydarpaşa - Kadıköy tarifesinde l/Temınuz/1943 gününden itibaren aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
1 — Köprüden saat 9,2ft de kalkan vapur Hnydaı paşaya da uğrayarak Kndıköyüne gidecektir.
2 — Köprüden saat o,şı> de Haydarpaşa ve Kndıköyüne kalkan vapur on dakika geç olarak saat 10.00 da hareket edecektir.
3 — Ktıdıköyünden saat 1«,55 de kalkan vapur dakika evvel olarak saat 18,50 de hareketle naydarpnşaya uğranarak Köprüye gelecektir.
îlgllilerce bligl edinilmesi ilân olunur (9234)