1948 Mart etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1948 Mart etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


AKŞAM
Bugün 8 sahife
ÇARŞAMBA 31 Mart 1048
MUSİKİ MECMU ASI’mn a nci sayını 3 renkli kapakla yarın çıkıyor.
28 büyük Mhlfe — İlmi. Edebi makaleler
Hikâye, roman ve hoş fıkralar.
Sene 30 — No. 10581 •— Fiat! her yerde 10 kuruştur.
Sahibi: Necmeddln Sadak — Yazı İşlerini fiilen idare eden: C. Bildik — Akşam Matbaası
ispanyanın Marshall plânına iştiraki kararının geri alınması ihtimali var Karar, İspanyada memnuniyet, Fransada ise hayret uyandırdı
Ispanya, Italyadaki gergin vaziyet yüzünden
2 sınıfı ihtiyaten silâh altına çağıracak
Londra 31 (Rl — Reutcr'ln Va-glngton muhabiri bildiriyor: Siyasi müşahitlerin kanaatine göre, İspanyanın, A vr tıpanın kalkınmasına alt
Marshall plânına iştirak ettirilmesi hususunda Temsilciler MeclLsI tarafından verilen kararın, katiyet ve ka-nunlyet kesbetmesl ümitleri pek azdır. Vaşlngton resmi mahfilleri, bu hususta henüz hiçbir mütalâa yürüt-memlşlerse de. İspanyayı kalkınma plânına İştirak ettirmek, Avrupa milletlerine alt bir İş olduğu İleri sürülmektedir. Binaenaleyh kalkınma plânının heyeti umumlyesl Temsilciler Meclisinde reye konulduğu zaman İspanyanın İştirak ettirilmesi teklifinin geri alınması muhtemeldir. Şayet Temsilciler Meclisi, bu karan geri almaşsa Temsilciler ve Ayan Meclislerinin müşterek toplantılarında bu kararın ger! alınması ihtimal dahilindedir Amerikan Temsilciler Meclisinin kararı, İspanyada memnuniyetle karşılanmış, Fransada ise hayret uya indirmiştir,
Vaşlngton 30 (AA.) — Temsilciler meclUi 52 oya karşı 146 oyla İspanya nııt Avrupanın kalkınması programına dahil edilmesini kabul etmiştir. Bununla beraber bu tedbirin nihâi kanun tasarısına dahil edilmesinden evvel âyan meclisi tarafından da tasdik edilmesi gerekmektedir. -
İspanyanın da Avrupnnın kalkınması programına İştirak eden memleketler araşma katılması yolundaki bu tadil teklifi temsilciler meclsl dişileri komisyonunca Cumhuriyetçi bir saylav tarafından sunulmuştur Bu saylav Franco hükümetinin Avrupa-da komünizme karşı en iyi seti teşkil etmekte clehığıınu belirtmiştir.
Başka barı saylavlar da. Avrupanın halkınması programı halikındaki ka nun tasarısının kabulündü gecikme husule gelmemesi için bu tâdil teklifini kabul edeceklerini bildirmişlerdir.
Tadil teklifi daha sonra temsilciler meclisinin genel toplantısına sunu! muştur.
Kanun tasarısını sunan M. Norris, Dışişleri Bakanlığının İspanyanın bu programa dabll edilmesine muhalif bulunduğunu fakat İspanyanın bu programa kabulü pek geniş neticelere yol uçnny^ragından yeni tadil teklifini kabul etmeğe hazır bulunduğunu belirtmiştir.
İspanya iki sınıf askeri çağıracak
Madrit 31 (AP.) — İnanılır b)r kay naktan dün gece öğrenildiğine göre. İspanyol hilkûmetf. Avrupadakl ve bilhassa İta!yadakl gerginliği gözününde tutarak, ihtiyati bir hareket olmak üzere, iki sınıf askeri silâh altına almayı düşünmektedir.
General Franconun başkanlığında 82 martta yapılan bir kabine toplantısında İlalyadakI durum hakkında etraflı bir rapor üzerinde uzun uzun durulmuştur. Aynı kaynağın verdiği malûmata göre, ispanyanın Roma büyük elçisi finngroniz'den gelen bu raporda Italyadaki durum «son derece vahim, olnrak tavsif edilmektedir.
Bunun üzerine kablAe «lâzım gelen tedbirler! almıştır.»
Madrit radyosu ne diyor?
Lon.iıa 3i (jı.> — Madrit radyosu flün akşamki yayımlarında Amerikan meclisi tarafından alınan kararı yorumlayarak şöyle demiştir:
•Bir haksızlık düzeltildi. Beynelmilel komünizm Avrupada İlk darbeyi iç harpte yemişti.»
Vaşlngton 30 (AA.) — Temsilciler meclisi tahsisat komisyonunca bugün kabul edilen yen! ödenekler arasında atom bombası İmaline vs Alaskadakl askeri yolların İnşasına alt masraf bedelleri de bulunmaktadır.
Vaşlngton 30 (A.A.) — Ayan meclisi silâhlı hizmetler komisyonunda beyanatta bulunan 1948 başkanlık se çimleri adayı eski Başkan yardımcısı ve Ticaret Bakanı Henry Wal!ace, mecburi askerlik hizmeti hususunda Başkan Truman tarafından yapılan teklifleri tenkid İle bunları Birleşik Amerikanın hudutsuz tecavüz plânının gayeleri olarak vasıflandırın ıştır.
Wallaöe şöyle demişti:
»Rusya, askeri bir tehlike teşkil e-debllecek derecede yeter kudret ve kuvvete sahip değildir Amerikan mü letl harbilen nefret ediyor. Bununla beraber millet adım adzm lıarb yoluna sürükleniyor. Bugünkü İdarenin takip etliği iki yüzlü dış siyaset, harbin kaçınılmaz bir tehlike olduğunu
İlleri sürüyor. Eğer kongre seferber-
General Franeo ailestte beraber
Amerika bankaların daki Türk mevduatı 51 milyon dolar
Bunun 10 milyonu hükümete ait 35 milyonu da hususi mevduattır
Başbakan yardımcısı Faik Ahmet Barutçu, yabancı bankalardaki Ttlrk mevduatı hakkında Tasvir refikimizin Ankara muhabirine şu beyanatta bulunmuştur:
«— Yabancı memelketlertn Amcrl-
ka bankalarındaki dolar mevduatına dair gazetelerde İntişar etmiş bulunan haberler v» ısrarlı ban yazılar üzerine oradaki elçiliğimizden bu konu etrafında etraflı malûmat lstemlş-( Arkası sahtfe 2; sütun 6 da)
Atom bombası için 150 milyon dolar tahsisat
Wallace, mecburî askerlik teklifi aleyhinde bulundu ve Amerikan milletinin adım adım harbe sürüklendiğini iddia etti
llğo müsaade edecek olursa, bu karar milletlerarası silâhlanma yarışına1 meydan vermekten başka bir neticeye varmıyaeaktır.Gitgide artan endişe ve gerginlik havası seferberliği İcap ettirecek ve bu da üçüncü bir dünya harbinin başlamasına sebep olacaktır. Memleketimizin tehlike karşısında oldJuğu doğrudur. Ancak bu tehlike bizim takip ettiğimiz siyasetin mahsulüdür»
Vaşlngton 30 (AA.) — Temsilciler meclisi tahsisat komisyonu, önümüzdeki üç aylık devir İçin atom enerjisi komisyonuna munzam olarak 150 milyon dolar tahsis edilmesi hakkm-dakl tasarıyı tasvib etmiştir.
Tahsisat komisyonu, atom enerjisi komisyonu başkam Davld Lülenthai* İn bugün açıklanan beyanatını dinledikten sonra bu kararı vermiştir..
Llllenthal tahsisat komisyonuna yaptığı beyanat sırasında, dünyanın ümitsiz durumu doLayıslIo atom bombası İm alile yeni atom silâhlarının gelişmesi İşini hızlandırmak kararını verdiği.ıl söylemiştir-
Başbakan Erzincanda
İki gün sonra Ankara’ya dönmesi bekleniyor
Ankara 31 — Başbakan Haşan Baka, dün Erzincan a varmıştır. Orada iki gün kalarak halkın dileklerini dinledikten sonra' An kar ay a dönmesi beklenmektedir. Mamafih Haşan Sakanın ErzİDcandan Doğu illerine seyahatin» devam etmesi İhtimali vardır.
Sivas 30 — Başbakan Haşan Saka. Erzlncana giderken şehrimizde yarım, saat kadar kalmış ve Halkevlne giderek halk He temas etmiştir. Başbakan, Halkevlerine verilecek yeni istikametten ve her partiden vatandaşların Halkevlerinde yer alacaklarından bahsetmiştir. Bu müsahabo esnasında mesken buhranı ve imar Bankasının Slvasta bir şube açması lüzumu ileri sOrülmüştür. Başbakan bu sözlere karşıt
«— Bana kalırsa herkes yorganına göre ayağını uzatmalı, kendi parasly-le meskenini yapmalıdır. İstikraz suretiyle şimdiye kadar feraha çıkmış kimseyi hatırlamıyorum. Bu şeklide bina yapmış olanların yüzde doksanı borçlu kalmış ve daha fena duruma düşmüştür.» cevabını vermiş; Belediye Reisinin, Slvasın elektrik derdini ileri sürmesi üzerine bunun küçük bir İş olduğunu, bütün O. H. P. hükümetlerinin elektrik dâvasına büyük ehem mlyet verdiklerini v» büyük enerji kaynaklarından İstifade edilerek esaslı surette harekete geçileceğin! söy lemistir,
Hilmi Uran Ankara’ya döndü
Ankara 31 (Telefonla) — Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan vekili Hilmi Vran Malatya ve ilçelerinde 11 gün d>vam eden gezisini tamamüya-rak dün sabah Mslatyadan AnkaTaya hareket etmiştir. Genel başkan vekili bugün öğle üzeri şehrimizde olacaktır-
Fin - Rus müzakereleri
Başlıca noktalar üzerinde anlaşma olduğu söyleniyor
Londra 31 (R) — Brilish United Press muhabiri Helsinklden bildiriyor: Sovyet Rusyanın Mos-kovadakl Fin heyetine yapmış olduğu teklifleri havi raetnLn bugün Fin başkentine ulaşması beklenmektedir.
Dün gece açıklandığına göre, dünkü gün esnasında Moskova-da iki delegasyon arasında yeni görüşmeler yapılmamıştır.
Exchange Telegraph muhabirlerinden biri de görüşmelerin çok dostane bir hava içinde cereyan ettiğini kaydetmektedir. Âjrnı muhabir, başlıca noktalar üzerinde anlaşmaya varıldığı hakkında ortada dolaşan gayri resmî haberleri nakletmektedir.
Dün akçmn Moiotof, Fin heyeti şerefine 200 kişilik bir resmi kHbul tertibetmlştlr. Resmi kabul esnasında hava çok dostane idi.
DİKKATLER:
Çelebi böyle olur bizde de yardım dediğin,..
Vezir hanında yangın çıkmış: Kırk nufuslu sekiz aile açıkta kalmış. Kızılay kendilerine, bir defaya mahsus olmak üzere beşer Ura yardım etmişi
Bilmem hangi Halkevi ktşa girerken, muhitindeki fakir halkın odun, kömür ihtiyacını karşılamış: onar kilo kömür, ktrkar kilo odun vermişi
Çocuk Esirgeme kurumu fakir süt çocuklarına gıda temin etmiş. Verdiği yarımşar kilo siltJ
Resmt, yan resmi, hususi mü-csseselerin düşmüş olanlara yar-dtmlan daima, fıkaraya on para vermek kabUtndendir. Sonra da polis, işi yoksa, dilencilerle mücadele edeceğim diye UÛfgşstn, dursun!
Dış Bakanımız cuma günü Atinaya varıyor
Sadak ile Çaldaris arasında yapılacak görüşmelere büyük Önem veriliyor
Parla 31 (R.) — Reuter ajansının Atlnadan verdiği bir habere gör», Yu nun siyasi mahfillerinde, Türkiye Dış İşleri Bakanı B. Necmeddln Badak'ın Atinaya yapacağı seyahate büyük bir ehemmiyet atfedilmektedir.
At İnada başbyacak olan görüşmeler bundan bir müddet evvel Paris ve LonArada yapılmış olan müzakerelerin devamını teşkil edecektir. Bu görüşmeler M. Çaldarlsle B. Sadak arasında cereyan etmişti.
Aynı siyasi mahfillerde kuvvetle tahmin edildiğine göre: bu görüşmeler sonunda müşterek bir siyaset ta-klb edileceğini bildirir bir tebliğ yayınlanacaktır. Bu müşterek siyaset, şimdiye kadar akdedilmiş antlaşmaları esas olarak kabul edecektir.
Atina görüşmelerinde aynı zamanda, İktisadi meseleler de görüşülecektir. îkl memleket arasında bir gümrük birliği teşkili hususunda çalışmalara başlamış olan İki memleketin ko misyonları tarafından tanzim edilen plânlar da bu toplantıya arzedllecek-tlr.
Aynı mahfillerde İlâve edildiğine göre. Yunan hükümet! beynelmüe sa
Rumelihisarında denize utan taksi çıkarıldı
Taksi suyun yilzilne çıkarılıyor
f Yazısı üçüncü mAlfamMel
Günler Geçerken:
Bir facia dolayısile
Ablasının dört yaşındaki çocuğunu uyutmak bahaneslle odasına götürüp yatağında boğan kadın bize o müthiş facia için-, de mühim bir ders verdi: Akıl hastalarına karşı fazla müsamahalı davranmanın ne gibi felâketlere yol açacağını anlatan bir ders. Gazetelerde yazılandan anlıyoruz kİ kadıncağız zaten hasta imiş; hattâ Akıl hastanesine girip çıkmış imiş; son zamanlarda hırçınlıktan gene artmış, şuursuzluk alâmetler! göstermeğe başlamış. Yani esasta emniyete, lâyık olmadığı gibi kötü bir İş yapabileceğini de o sırada bütün alâmetlerile tekrar belli etmiş. Yani lisanıhal İle demiş kİ: «Benden gerek nefsime, gerek başkalarına karşı her fenalık beklenebilir. Dikkatli davranın; İhmale gelmez; bir çareme bakmalısınız. Tehlikedeyim ve tehlikeliyim! » Görünüşe yahut yazılışa göre bu alârm işaretine kulak veren olmamış ve malûm facia vukubulmuş.
Belki de vakanın cereyan şekli başkadır. Maksadımız doğrudan doğruya o aileyi — uğradığı felâket arasında — tenkid değildir; umumi noktadan bütün aileleri İntibaha davettir. Bildiğim ve işittiğim şudur kİ evlerinde akıl hastalan banndıran aileler sandığımızdan fazladır ve eskiden beri bizde o gibi hastalara karşı hem merhametten hem hastaneye yatırma güçlüğünden doğan bir İhmal mevcuttur. Aynca evdeki serbes hastalarımızı gerektiği nispette müşahede altında tutmuyoruz; ruh hâletlerlnl, buhrana tekaüdüm eden melâl ve teheyyüç hallerini kontrol edemiyoruz; muntazam bir ev tedavisi de yapamıyoruz. Küçük yaştaki çocuklarımızı kendilerine emniyet etmek, hastayı evde yalnız bırakmak, onun tek başına sokağa çıkmasına müsaade göstermek nev’inden teseyyüplerle facialara adetâ çanak tutuyoruz. Çoğumuzun malî vaziyeti ve aile teşkilâtı da bu İşleri lâyıklyle yapmağa elverişsizdir. Kabahatin hepsini üzerimize almayalım.
Zira akıl hastaneleri bakımından de memleketimiz henüs ihtiyaç nispetinde gelişmemiştir; hasta adedine uymıyan bir darlık içindedir; hususi ve tam mânasile modem sıhhat yurtlan İse hiç yoktur. Hülâsa akü hastalarımız veremlilerden daha İyi bir halde değildir.
Refik Halici KARAY
hada rekabet etmekte olan sanajt kısımlarının birleştirilmesi teklifini d» İleri sürecektir.
Atlnadan bildirildiğine göre. Necmeddln Sadak cuma günü Yunan baş şehrinde bekleniyor.
Cenevre 30 (A A.) — Anadolu Ajansının özel muhabiri bildiriyor:
Haberleşme konferansı için Cenev-rede bulunan Dışişleri Bakanı Necmeddln Sadak, bugün, Birleşik Amerika delegasyonu şerefine bir öğle ye meğl vermiştir.
Dışişleri Bakanımız, cuma günü bu radan hareket edecektir. Heyetimi»» Bakanın hareketinden -sonra Nlhad Erim başkanlık edecektir.
■■■ ■ 11 İmparatorun enfiye kutusu John D. Carr'ın şaheseridir. Vâ - Nû’nun tercüme ettiği bu romanı yakında tefrikaya başlıyoruz.


İHAM
11 Mart 194İ

SÖZÜN SELİŞİ
Sesli müesseseler
Bta müeMCMier vardır, taraatat dokunununua. darh*! blı s(33 Haksız olduğunuzu föyler yahut hAkkırun teslim ederek icabına baJalacağuu haber verir. İcabına bakılır mı bakıl-fcu mı, artık orasını Mraria koHamak f&zateelliğta harcı değil-âîr. Bütün gayretini bu İşi kollamak uğrunda sarfcders# rvur-tednin gasehdliği bırakarak bir maaidkt# ihtisaslaşması lâzım fidir,
fakat gazeteciyi memnun eden de dokunduğu mflessesedan bir im gelmelidir. Çünkü «m canlılığın âlâm etidir. Oyuncakçılar 0unca!;larnu canlı imiş ÇİM göıtermek istedikleri raman anten geçlendinnok Mlanmımu hissetmiyorlar mı?
ime öyle müeasesaler de vardır ki «ize aksıyor gibi görünşm bir noktasına dofrunmak şöyle dursun, jullamramu da gene bir •as alamaısmu. Canlı gibi görünmesine rağmen yttaayıp yaşa-fcadığından güpbcya düşer, ümitsizliğe kapılırsınız.
Bakanlıklar içinde Ulaştırma Bakanlığının müesseseler!, Do-pi«yollan, Demiryolları. Posta, Telgraf ve Telefon idaresi dokununca ses veren müesseselerLmlzln muhakkak ki başında gelirler. Bir kaç gün #wel Devlet Demiryolları mecmuasının bir tasarruf mevtuu olup oEanuyacağı bahsi üzerinde durmuştum. Bu mecmuanın moda ve edebiyat yasılan neşrettiğini söylüyorlardı. Mesleki bilgilerin masraflı mecmualarla değil tamtmlerls ya-jHİma-’i her halde daha ucuza mal olurdu.
Bu yazı üzerine Devlet Demiryolları neşriyat müdürlüğünden bir mektupla mecmuanın bir senelik koleksiyonu geldi Mektupta. mecmuanın demiryolları mensuplarına yaptığı «maddi ve mânevi hizmetlerin tasarruf prensiplerini fazlaslle örtecek önemde olduğu» belirtiliyordu. Moda haberleri konmuyor amma, dergiyi alleleriiı İçine sokmak m aksa dH e edebiyata biraz yer veriliyor, daha mühlmml, mecmua masrafını karşıladığı İçin devlete yük olmuyormuş.
Yirmi beş kuruşa satılan güzel kâğıtlı, büyük boyda dil aahl-feîik bir mecmuanın masrafını nasıl karşıladığını anlıyamadığnn gibi, asıl vazifesi «Normal rey açıklığı ve önemi» tarzında mesleki makaleler neşretmek dan mecmuada edebiyatın lüzumunu kavrıyamıyorum. Fakat neşriyat müdürlüğünün bu bahiste münakaşaya ve tezini müdafaaya hazır olması cidden güzel bir şeydir. ’
Yüce Divan
Seçim kanunu
Ankara cinayetinde yeni safhalar
Sultan ile Celâdet
«Kaatil Haşmettir» dediler
Mahkeme, bir çok tanıkları celp için dâvayı 19 nisana bıraktı
Blnlrll
îvidere kereste fabrikası işini incelemeğe devam ediyor
Tadil tasarısı Millet Meclisine verildi
Panamerikan konferansı
Bogota şehrinde toplantılarına başladı
Ankara 30 — Yüce Divanın bugünkü toplantısında tyidere kereste fabrikasının »atın afin-ması etrafındaki şahitleri dinlemeğe başlamışttr. İlk şahit Tarım Bakanı Tahsin Coşkan İdi Kendisf, Suat Hayrl’nln yerinde olsaydı o da böyle bir fabrika yapılmasına lüzum göreceğini AöyîedJ Ve Tekelin ambalâjhk kereste İhtiyacının fax!a olduğunu ilâve etti
Müteakiben Suat HayrJ t)r-güplü'nün Tekel Bakanlığı zamanında Tanın Bakanı olan Şevket Raşit Hatlboğlu dildendi
tyidere kereste fabrikasına, kâfi derece tomruk verilmemiş olmasının sebebinin o civardaki ormanların takatinin tükenmiş olmasından İleri geldiğini söyledi
Diğer şahit Tekel genel müdürlüğü hususi kalem müdürü Necati Yörükoğlu, o zaman viski ve şampanyanın ancak Bakanın, veya genel müdürün lmzasile verilebildiğini. bir defasında Bakanın lmzaslle kendisine gelen bir pusula 11e «îyldere» kereste fabrikası sahibi Akif'e viski ve şampanya verildiğini anlattı. Şahitlerin dinlenmesine devam mek üzere duruşma yarına güne) bırakıldı.
Ankara 30 — Seçim kanununda
r* pılacak tadilâta alt tasan Millet Meo ilsin# gönderilmiştir.. Tasanda seçimin gUUJlğlnl temin İçin hücre, bıraka veya çadır usulü kabul edilmiştir. seçmenler, buralara girerek seçim puflalarını yabancı gözlerden uzak sarflara koyup sandığa atacaklardır.
Alenilik akası da tasnifin parti mümessilleri v# halk huzurunda yapılması, TTurha tMİnrın derhal tasnif yerinde tanzim edilmesi. mazbataların birer suretlerinin parti mümessili erine verilmesi v# neticenin mümessili er va halk huzurunda derhal İlân edilmesi H# temin olunacaktır.
Kanunda yaplıan esaslı tadiller bundan İbarettir. İdari kaza sistemi yani seçim esnasındaki suçların klari merci# tAbl tutulmam esası baki kalmıştır. Kanundaki bu esas, memurin muhakemst kanununda yapılacak tadilden sonra ortadan kaTtacktır,
Adliye teftiş reisi
Adalet Bakanlığı teftiş kurulu kanı B. Sezai Bilge şehrimize gelmlş-V# adliyed# bazı tetkikler# başlamıştır. B. Sezai Bilge şehrimizde bir mftd det kalacaktır.
bas
edtl-(bu-
Kırmızı kar
Gümüşhacıköy 10 (A_A.)
İlçemizde kırmızımtırak kar yağmıştır.
Dûn
Bolu >1 — Ankara ataaytkl dâva-sınua dünkü muh ak emsal da «Kaatil Haşmet Ortay bu, Raşik Mercan mı?» suaU etrafında eareyan «ttl v# yüzleş-tirmaler yapıldı. Evvelâ maktul Dr. Neşet Necinin hizmetçisi Sultan din-landL Başkan, şahit Sultana Ankara-dakl ifadesini hatif Lalar ak sordu;
— Kaatil Haşmet, diyorsun, onu koridorda görüyorsun da niçin «Kasta lşt#!» demiyorsun.
Sultan cevap verdi t
— Sormadıkları İçin söylemedim.
Htımetçi Sultanın «Ben kaatil 11# bağuştum. Kaatil Reşittir.» dediği kendisin# hatırlatıldı. Sultan böyl# bir şey söylemediğini İfade etti. Reşit, Haşmet ve Muzaffer, Bultana gösterilerek «Kaatil hangisi?» diye soruldu. Sultan, ürkek adımahla Haşmet* doğru yürüyerek:
— İşte budurl dedi.
Haşmet, yerinden fırladı.
İratlar le:
— Bu kadın yalan aöylüyor. Çünkü Sultan, kaatilİn uzun boylu olduğunu, İt - M yaşında bulunduğunu dofa-atle aöylemlşttr. Kendisine bunları hatırla t m. Hakikati söylesin.
Saat 12 yi geçiyordu. Yemek tatili Jçln celseye ara verildi.
öğleden sonraki celse
öğleden sonraki oturumda şahit Celâdet Cönk salona almdı. Bvrelc* «Kaatil Reşittir» dediği hatırlatılarak şimdi n# diyeceği soruldu. Celâdet Cönk şu cevabı verdi:
« — Eski ifademde de enettiğim gibi kastilin Haşmet olduğunu söylersem öldürüleceğim bildiriliyordu. Hayat tatlıdır, ölmekten korkuyordum. Bu sebeple sustum. Fakat Bolu mahkemesine gelince ölümü göze alarak haklkntl açıkladım. Bu hakikat, kaa-tllln Haşmet Ot boy olduğudur.»
Bundan sonra şahit Celâdetin kız kardeşi çağırıldı. Haşmetin avukatı Feridun Söğütlüğü, Celâdetin ku kardeşine «Herkes kaatil Haşmettir diyor. Ben de öyle da d# kurtul» dediğini söyllyerek, bunun sorulmasını İstedi. Şahit, böyle bir şeyden haberi olmadığını söyledi.
Bir Musevî odasında asılı bulundu
Galatoda Kulediblnde oturan Al-bert adında bir musevl dün odasında asılı olarak bulunmuştur. Tahkikata savcılık #1 koymuş adalet doktoru B. Kâmil Ün sal an gömülmesin# İzin ver mi&tlr.
Diş doktoru Adnan ne diyor ?
Sıra, günün en mühim talimatına gelmişti. Bu, hatırlarda olduğu üzere son günleıde Ankara cinayet! dâvasına İsmi katışan diş doktoru Adnan Hüsnünün, Ankara asliye ceza mahkemesinde İstinabe suretiyle alınan İfadesiydi. Bu şahit, merhum Ankara Valisi Tan doğan! a Reşit Mercan arasında cereyan eden konuşma sırasında bulunmuştu. Ankara savcılığı tarafından malûmatına müracaat edilen diş doktoru, şunları söylemiştir:
« Cinayet hâdisesinden bir gün son-I re İdi. Merhum Vali Tandoğanin yanında bulunuyordum. Bu sırada kendisine, Dr. Neşet Naclyi öldüren kastilin yakalandığı telefonla bildirildi. Yanma getirilmesini telefonla alâkalı lara söyledi. Sonra bana döndü: «Dok tor, birkaç dakika kal, Neşet Naclyi öldüren kaatlll gör.» dedi Reşidi ge-| tirdiler. Naci üluerle Ankara Emniyet
müdürü Şlnftji Turga da yanında idiler. Reşit, Valiye, Dr. Neşet Naclyi, kendisini dispanser# yatırmadığı İçin öldürdüğünü söyledi. Vali d# cevaben: «Bu kadar basit bir bâdls# İçin bir adam öldürülür mû? Ben »eni, dispanser# yatıranıu mıydım? Hem kıymetli bir adama, hem d# gençliğine kıydın.» dedi.»
Reşit Mercan bu İfadelerin yalan olduğunu söyledi va:
— Adnan boyl tanırım. Benim dlş-lor İm e bakardı. Fakat o gün Valinin odasında yoktu. Naci Uluerl* Şln&sl Turga'yı dışarıya çıkararak tek başına odada kalmışta» dedi.
Nad Uluer:
— Yalan söylüyorI
Deyince, Reşidin avukatı kalktı v* yüksek »esle şunları söyledi:
« — Asıl yalancı.Nacidlr, dedi; hâlen Kastamonu Emniyet müdürü bulunan bu devlet adamı, yüksek huzu-runuada hllâfı hakikat beyanda bulunuyor. Kendisinin tevkifini ve hakkında kanuni takibat yapıimannı İsterime
Başkan Mustafa Peklner. Bavcı Esat Arsanın mütalâasını sordu; savcı »unlan söyledi:
«— Naci Uluerin burada Ttrdlğl İfade Qe eski ifadeleri orunda bir fark yoktur. Binaenaleyh hakkında kanuni muamele İcrasını gerektiren her hangi bir sebep mevcut değildir.» Yargıçlar heyeti, savcının mütalâasına uydular va avukatın talebi red-dedildl.
Reşit Mercanın avukatı tekrar aöa aldı; müakklllnln tahliyesini istedi. Sava, bu fikre Lştirlk etmediğini bü-dlrdt. Mahkeme da, Yargıtay bozma İlâmına göre bu talebi reddetti.
Ban şahitlerin yüzleştirilmek üza-,re çağınlmaları, ölünün üzerinde bir mektup bulunduğunu lfad# eden Beh çel Kamaydan bu mektubun nerede bulunduğunun ve üstündeki sarfın nereden geldiğinin sorulması v« bu istizah yapılırken eski Ankara savcın Kemal Bora ile icabı halinde müvace-h« edilmeleri İçin talimat yazılmasına, hâdise mahalline rldeD polis Tah »inin celbine ve duruşmanın 19 nisan pazartesi gününe bırakılmasına karar verilmiştir.
•yaja
Bogota 30 (A.A.) — Paname-rfkan konferansının bugün ar.ı-lışı lirasında 21 devlet mümessilleri tarafından söylenmiş olan demeçler, Amerika latası devletlerinin müstemlekeler meclisi hokkandaki hareket hn Harını göstermiş bulunmaktadır.
Amerika kıtasında, Avrupa devletlerinin müstemlekeleri bulunmasını tecviz etmtyen devletler şunlardır:
Arjantin, Guatemala, Venezüella, Bolivya, Equateur, Meksika, Banama, ŞUl. Paraguay, Peru.
Müstemlekeler lehinde bulunan devletler şunlardır1
Birleşik Amerika, Brezilya, Kolombiya, Uruguay, Küba, Nlka-raguay.
Bu hususta kararsız bir vaziyet takınan devletler de şunlardır:
Salvador, Kosta-rika, Haiti, Honduras, Dominik Cumhuriyeti.
Filistin
meselesi
Londra 31 (R) — Nevyorirtan bildirildiğine göre Güvenlik Konseyinin dünkü toplantısında Amerikan murahhası Austin, Fl-Ustinde Araplarla Yahudllerln derhal bLr mütareke aktlne davet edilmelerini ve Birleşmiş Milletler genel kurulunun husus! bir toplantıya çağırtlmasını teklif etmiştir.
Sovyet temsilcisi Gromlko Amerikanın Fil Ls tinde geçici bir vesayet sistemi kurulması tekil -fine şiddetle İtiraz etmiş taksim plânından vazgeçmek ve genel kurulu toplantıya çağırmak İçin hiç bir sebep mevcut olmadığını taksim plânının akamete uğramasının başlıca mesuliyeti Ame-rlkaya alt olacağını iddia etmiştir.
Konsey müzakereyi yarma rakmıştır.
Amerika banka! a* rındakl Türk mevduatı
fBaş tarafı 1 inci tahfjede) tik. Gelen malûmat, bu meseleye dalı Amerikan gazetelerinde çıkan haber* Isrin kısmen memleketimize yanlıj aksettiğini göstermiştir. Malûmatın doğrusu şudurı
Amerika Maliye Nazırının rlyaaş» tindeki Milletler müşaver# meclui *,a« rafından hazırlanmış Federal Rezerv meamuaaının 048 sayılı nüshasında çıkan son altı aylık raporda münderl^ v# *7 atmebl memleketin Amerika bankalarındaki mevduatına müteallik Mtvelln Türkiye hanesindeki do« lar mevcudu 30 haziran 047 tarihinde 18 milyonu resmi ve diğer kısmı hq« rusl mevduat olmak üzere II mllyofl olarak gösteriliyor.
Bu Mtvelde bu mevduat hakkındg başka bir bUg! yoktur. Resmi mevduatın Merkez Bankası He resmi dairelerin aktifleri olması tabiidir. Mûfrov flitinin bilinmesi mümMn olmadığı anlaşılan hususi mevduat lae, hususi şahıslara alt paralarla Tflrklyede faaliyette bulunan diğer bankaların A-merlkadskl kus vadeli aktiflerini va mezkûr bankalar vasıtaslyle tüccar namına açılan akreditif karşılıklarını va AmerlL-adakl resmi memurlarımı» v* talebelerimi» namına gönderilen avans ve akreditiflerini İhtiva edebilir.
Yerli ve ecnebi şahıslar tarafından yapılan mevduatı İfşa etmemek Ames rlkan bankalarınca taklb «dilen bir prensiptir. Salâhiyeti! resmi şahsiyetler bankalardaki aerbe# hesapları öğrenmek İçin Kongreden ban mûraka-be kanunları çıkarmak lâzım geleceğini, bunun da mümkün olmadığını v# esasen Amerikanın mail siyasetin» da muhalif bulunduğunu söylediler. Binaenaleyh, mevzuubahls mevduat hakkında yukarıda adı geÇan cetvelden gayn malûmat ne hükümet va-ntastyle, ne de başka bir suretle elde etmek mümkün olmadığı anlaşılmışta.

bı-
Hacer’in kaatil i Yusufun idamı istendi
Bultanahmetta Buhara Tekkesinde oturan 14 yaşında Hacer Çırzy adında bir kızın kendisin# Terfi memesine muğber olarak 18 yerinden bıçakla vurup öldüren 44 yaşındaki Yusuf Kıpçak'ın duruşması dün #on »af-fınya gelmiştir.
Bu oturumda esas hakkındakl mütalâasını serdeden »avcı B, Demir Dal. Yusufun bu cinayeti taammüden İşlediğini söylemiş v# ölüm »ezasına çarptıtlmannı istemiştir.
Sanıkla avukatları, müdafaa yapmak üzer# mühlet İstemişler; mahkeme, bu sebepten duruşmayı başka güne bırakmıştır.
Amerikalı seyyahlar
Paskalya münasebetile
70 Amerikalı lstanbulu ziyaret edecek
Aşk ve macera romanı
Yazan: John D. Carr Tercüme eden: Vd - Hû
Tefrika No. 56 ■■■ —■ —
— Bahsetmemişti. Çünkü, hemşirem Marlon’un hayretini hatırlıyorum. 6teve, Londra'daki vekâlet binasında kalmak ve o gece çalışmak zaruretini ileri sürdü.
— Acaba tesadüfen profesör Rl-gaud'nun İsminden d# bahsetmiş miydiniz?
MJles. elin! alnında gezdirdi; hafızasında sahneleri arnştu'dj:
— Hayır, zannetmiyorum. —dedi.— Profesörden bahsettim ama temin! söylemedim.
Dr. Fell:
— Fay fielon'un elinde llarry Bro-oke*un mücrlmlyetlnl lsbat edecek vesikalar vardı. — dedi. — Şayet bu kadiri ortadan kalkacak olursa, Bteve Curt 15'lo Harry Brooke arasında, bir münasebet olduğunu yan! İkisinin de aynı şahı» olduğunu hiç kimse kestl-remlyeccktl. •
Mhes, İskemlesini ıterekı
vampir hikâyelerinin İnanılmayacak »eyler olduğunu isb&ta çalışırken, yukarıda, hemşirenizin odasında silâh atıldı. Bizden aldığım v# hemşirenizden öğrendiğim bazı tafsilât sayesinde. bu Udnel vakayı d* artık İzah ede bilecek hala geldim.
«Cumartesi günü öğleden aonra, hamsi renk® ve hemşirenizin nişanlısı Bteva Curtls'e garda rastlamışsınız Bllmlyerek orta yera bir bomba savurmuşsunuz: Fay Beton’u angaje ettiğinizi söylemişsiniz. Bteve Ourtls'ln bu haberi nasıl telâkki ettiğini hatırlıyor musunuz?
— Evet, hikâye bu kadar tevazzuh •ttlhtcn sonra, onun o anda şaşkına döndüğünü şimdi görür gibi oluyorum.. Hakikat şu ki Bteve. o akşam Greyvroed’a bizimle beraber gelmlye-eeEln.1 hemen o anda haber verdi.
— Bundan evvelce bahsetmiş miydi?
— Sahil — dedi.
Dr. FeU, cevap verdi:
— Durun azizim. Asıl bu noktada sizin hAf izanı» müracaat edeceğim. S t eve Curtls'ln yanında yatak odaları meselesinden bahsetmiş miydiniz?
— Yatak odaları meselesinden mİ?.. Evet. Marlou bu noktaya dokunmuştu. Yatak odasını Fay Scton'a bırakıp kendisi, yeni tamir edilen zemin katındaki yatak odasında yatacağını söylemişti.
Dr. Fell:
— Ya, yal — dedi — Demek, kardeşiniz Fay Seton'a kendi odasını vermek istiyordu? Bunu niçin böyle yapmadı da sonra fikrinden caydı?
— Çünkü Fay Beton bu teklifi reddetti. Kalbi rahatsız olduğu İçin zemin katında yatmağı tercih ediyordu. Merdiven çıkmaya sık sık mecbur ol-mryacaktı,
— Pekâlâ! şimdi farzedellm kİ biri, gece yarısından biraz evvel bahçeye girmiş, pencerenin altına sokulmuş, Fay Beton olduğunu tasavvur ettiği birini görüyor. Ne görmüş olabilir? Üst kattaki yatak odasında, sırtında robdöşambr 11e Fay fieton'un dolaştığını... Çünkü, kardeşiniz, yatağın baş ucundaki İskemlede oturu-[yordu. Pencereden pek uzaktaydı.
Atin ad a bulunan Amerikan askeri heyetinden 70 kişilik bir grup I nisan cuma günü sabahı şehrimize gelecektir. Panama bandıralı 1300 tonluk «Dolores» vapuruyla gelecek olan bu heyetin seyahati Paskalya Yortusu münasebetiyle yapılan bir gezinti mahiyetindedir. Atlnada tı ulunur» Amerikan ekspres acentesinin tertl-bettlğl gezintiye çıkan 70 Amerikalı öne# Aynarozu ziyaret ettikten sonra limanımıza geleceklerdir.
Heyet cuma sabahı saat 9 da şehre çıkacak ve o gün öğleye kadar muhtelif yerleri ve müzeleri gezecektir. Park otel d* yenecek öğl# yemeğinden sonra gezinti devam edecektir. 3 nisan cumartesi sabahı heyet Boğazda bir gezinti yapacak, öğle yemeği İçin vapura dönecek, öğleden sonra vapur İzmir# müteveccihen hareket edecektir.
Heyet îzmlrl de gezip Rodos v# Kıbrısa uğrayarak Pireye dönecektir.
«Birisini öldüreceğinizi va bu maksatla onun odasına girdiğinizi tasavvur edin. Uyanan insana yaklaşıyorsunuz onun daima »ürdilgû şahsına mahsus koku genzinze geliyor.
■Kaatil, bu iâvantanın Fay tarafından Marlon"a hediye edildiğini nasıl düşünebilirdi? Evet, takma İsmi Bteve Curtls olan Harry Boorke, işlediği cinayeti pek ustaca tertiplemişti. Lâkin, hedefte yanıldı. Suikastını yanlış kadına yaptı.
■ Bu noktayı hal İçin çok büyük gay ret sarfettlm. Bayan Hammond'un şahsına niçin kastettiklerini bir tilriû kavrıyamanııştım. Halbuki ertesi sabah pek mftnldar bir hâdise oldu, göz lerlm açıldı. Steve Curtlsl İlk defa. _____________, ________________________
olarak görüyordum. Terfl taze Lûn- tında yapılan İdari tahkikat netlce-dra’dajj gelmişti. Mlles Hammond. bayan MoTelTe telefon ettiği «ırada salona girdi. Ben. elimdeki tepside bir fincan çay, arkası sıra İçeri yürüdüm. BLzln telefonda şöylo dediğinizi işittim, bay Hammondl (Bn gece hemşiremin odasında, havsiaya sığmaz bir hâdise vukua geldi.) Sonra, diğer bir cümleye başladınız. Lâkin o cümleyi bitiremediniz. Çünkü 8teve
(Arkası var)
llhami Perk batkındaki tahkikat
Geç# aeno «Ege» vapurunda kaçakçılık yapmaktan sanık olarak mahkemeye «evkedlien Denizyolları İdaresi baş acentesi İlham! Perk hak-
lenmlştlr. Bu hususta varılan karara göro tlhaml Perk, nizamnamenin 20-ncl maddesin* tevfikan İsinden çıkarılmıştır,
BORSA I
İstanbul Borsaaının 30/3/1943 rintleri
ESHAM VE TAHVİLÂT
% 7 ratalj TahvHlei
Kapanış
Sıva# . Erzurum 1 20.50
Sıras - Erzurum 1-T 70.68
1941 Demiryolu I 20.63
1941 Demiryolu n 20.—
1941 Demiryolu m 21.15
mili Müdafaa I 20,75
M113 Müdafaa n 21,60
MIHI Müdafaa m 20.4(
Milli Müdafaa rv 20.45
% fi faizli Tahviller
talkın ma. I 96.25
Talkınma H 9Ö.40
Kalkınma Uf B6.4(
1941 Demiryolu VI 96.25
% 5 faizli TahVÜler
1933 ErgarJ 23.56
1933 ikramiyen 21,40
Mim Mödafaa 21.40
Demiryolu IV 36.40
Demiryolu V 98.90
Anadolu Demiryolu Orupu
TBhvmer 1-1 103
Hisse senetler! % 8 55.80
Mümessil «net 73.50
Çlrket hisseleri
Merkez Bankası 135.—
İş Bankası 25.—
T. Ticaret Bankati B.25
Aslan Çimento 10.50
SARRAFLARDA ALTIN
6atış
Gulden 97.40
Türk lirası 38.40
Sterlin 59.—
Külçe 5.52
Reşat 42.95
TEŞEKKÜR
24 Mart 1948 tarihinde vefat eden
Şark Çikolata fabrikası «alpie-rinden va Yenen T. A, şirketi
Meclisi îdare reisi sevgili muhterem büyüğümüz ve
ZÎVER ÇÎFTÇÎ
nîn cenaze törenine iştirak eden.
çelenk gönderen, telefon, mektup. telgraüa taziyede bulunarak teessürümüzü paylaşan bütün
dostlarına ayn ayn teşekkürlerimizi gazeteni» vasıtaslyle bildirilmesini saygılarımızla dileriz.
Ailesi: Şark Çikolata fabrikası
Yenen TAŞ İdare Kurulu
—• TAKVİM •—
| Ccmozlyet’eyvel 2û — Kasım 145 I Unsak. Öü. öğle ikindi Ak. Tutul
E. 0 31 11.13 B M 8.10 12 00 1.33 I jV. 4,02 8-45 12.18 18.52 18.33 20,05 |
MEVLÛD
Qok sevgili ve kıymetli baba nııl Dr, operatör Orhan Abdi Kurtaran ıû aziz ruhuna ithaf edilmek üzere ölümünün kırkıncı gününe roslıyan 1. A 948 perşembe günü öğle namazını müteakip Sultanahmet camii şerifinde okutturulacak mevlûdü şerile arzu eden zevatın teşrifleri rica olunur.
Oğlu: Dr. Şarık Kurtaran, Kızı: Hatice Gülbüa Kurtaran.
AKHM
Bahlfe 3
31 Mart 1948
İSTANBUL HAYATI
Vaitlerle yaldızlanan sakım bir karar
Ctemaat ne Kadar kalabalık (dursa olsun, İmam bildiğini Kfcuyor. Kasaplık hayvan ihracı-fiın memlekette yeni bir hayat pahalılığına sebebiyet vereceğini frazeteler ve büyük şehirlerin Belediyeleri mütemadiyen tekrarlı-fror, İhracat dedikodusunu duy-Kukça tüylerimiz ürpert yordu.
Nihayet korktuğumuza ugra-(Uk- Ticaret Bakanlığı, bu yıl ağustos aynıda başlıyacak İhraç ipevslmlnde dört yüz bin baş koftun, kırk beş bin baş sığır ve beş bin baş manda ihracını prensip İtibarlle kabul etmiş. İhracatın dolarla yapılacağı ve bunun memleket İçindeki flatlere tesir etmlyecek şekilde ayarlanmakta olduğu bildiriliyor.
Şu «ayarlamak, tedbir almak» lâfları o kadar âmlyane bir mahiyet aldı, o derece ayağa düşürüldü ki, söylerken alay ediliyormuş gibi geliyor insana. İhracat yapılmadığı halde senelerden' beri memlekette et işi halledilemezken, büyük şehirler halkı celeplerin, kasapların İhtikâr! hırsından kurtanlamazken, bu defa ihracın iç flatlere tesir etmemesi İçLn yapıldığı söylenen ayarlama nedir acaba? Bizim anlayışımıza göre burada ayarlanan bir tek şey var: İhraç karan, halkın ıstırabı pahasına kazanç peşinde koşan menfaat düşkünü bir zümrenin muvaffakiyetini, hırs seviyesine yükseltmek suretlle bir ayarlama yapmıştır. O zümre menfaatine terazinin kefeleri ayarlandı, halk yine okkanın altına gitti.
Dışarıya satılması kararlaştırılan yorun milyon baş hayvan, her yükl hayvan mevcudumuzun fazlası olarak kabul ediliyor-, muş. İhracattan menfaat temin edenlerin kâğıt üzerinde şişirdikleri rakamlara müstenit fa-raziyeyi bir hakikat katlyetile kabul eden zatlara soruyoruz:
— Senelerden beri ihracat yapılmadığına göre, mevcudumuzun fazlası olarak gösterilen bu hayvanlar şimdiye kadar nerede idi? İhtiyacımızdan fazla bu kadar kasaplık hayvan vardı da memlekette et buhranı neden önlenemedi? İhracat başlar başlamaz büsbütün şahlanması muhakkak olan İhtikârı, buhranı önlemek için alındığı bildirilen ayarlama tedbirlerinin teminatı da, bir çok emsali gibi boş yait-lerden ibaret değil mİ?
Alâkadar zatlar veya makamlar bu hususlar üzerinde bize tatminkâr izahatta bulunabilirler ml acaba? Zannetmiyorum.
Kararın sakametini perdeleyip haklı göstermek gayretile, ihracatın dolarla yapılacağı bildiriliyor. Güzel amma dolar gelecek de ne olacak? Şimdiye kadar gelenler ne oldu? Boğazımızdan çekilen lokmalara mukabil gelecek dolarlarla, Beyoğlu mağazalarının vitrinlerini süsliyen zarif, elcili bicili deniz tenezzüh mo-törl erine beş on tane daha İlâve edilecek değil mi?
İstanbul, İzmir, Ankara gibi başlıca merkezlerin et İhtiyacını sağlamak hususunda hükümet. Belediyelere bir kaç milyonluk yardımda bulunmayı kabul etmiş. Bu yardımlar, vaitjer, yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, ihrftç kararının doğuracağı kötü neticeler üzerine muvakkaten Örtülen yaldızlı tüllerdir. Bütün gayretlere rağmen şimdiye kadar önüne geçilemiyen et buhranı, İhraç kararından sonra büsbütün artacak ve tablatile diğer gıda maddelerine de sirayet edecek, bu arada beş on kişi milyonlar kazanacak.
Cemal Refik
Karadeniz vapur seferleri Utaribul • Trabzon »ürat postası ihdası düşünülüyor
Devlet DenUyoUtm İdareM tarafından bundan bir müddet fino* Kara-denlzdeH yolcu va yük nakliyatında görülen Isdihamı önlomak maksadllo bir ilâve pasta sof eri lhd» edilmiş ve epey roğbti görmüştü. Bununla beraber on günde bir İşleyen bu İlâve postanın Kar adenit halkının nakliyat hususunda karşılaştığı güçlükleri tamamen bertaraf edeınlyeeefll de aşikârdı, Ne tekim son zamanlarda İdareye Karadenlrin muhtelif Ukdelerinden yapılan yeni müracaatlerd» izdihamın tamamen önlenemediği belir tllm İştir.
Bu şikâyetleri nazarı itibara alan Denizyolları İdaresi şimdi lıtanbulla Trabzon arısında bir sürat postasL İhdasını düşünmektedir. İdarenin bu yolda alacağı müspet kararın Karadeniz halkını tatmin edeceği şüphesizdir.
Denize uçan taksi çıkarıldı Şoförün cesedi direksiyonun başında bulundu
Par-ar günil şoför Nâzımın idaresinde Bu melih asardan denize uçan taksi uzun araştırmalardan sonra nihayet pazartesi akşamı denizin 20 metre dibinde bulunbilmlştir, Fakat vaktin geç olması dolayislyle otomobili çıkartmak mümkün olmamış ve dün sabah saat 7 den itibaren çıkartma çalışmalarına başlanmıştır.
Taksinin denize uçtuğu Rumelihl sar postahaneslnin önü erken saatlerden itibaren büyük bir kalabalıkla dolmuştu.
Shilin çok akıntılı olması çalışmaları çok güçleştirmiş, nihayet öğleye doğru otomobil denizin sathına kadar yükseltilerek motörlerle Bebeğe çekilmiştir. Bebekte dalgıç vası-taslyle evelâ şoförün cesedi otomobillin İçinden çıkarılmış ve Adalet doktoru Kâmil Ünsal muayene ederek defnine ruhsat vermiştir. Bundan sonra da taksi karaya çekilmiştir.
Ceset denizden çıktığında mor ve kaskatı idi. Şoför oturmuş ve otomobili kullanır bir vaziyette idi.
Kazadan kurtulmaya muvaffak- çılan Osman Akselln sıhhati tamamen düzelmiş ve hastaneden çıkmıştır.
Ankara radyosu
Basın ve Yayın genel müdürünün mektubu
^^Korunmayalı haklarız
Yeni bir telif hakkı kanununa şiddetle ihtiyaç vardır
Avrupa d a ve Amerikada telif haklan üzerine adetâ titrenir, hattâ düşmanın hakkı bile tanınırken, bir telifte müellifin hakkı olduğunu bizde kimse aklına bile getirmiyor
Taksim-Bayezit ring servisi
Halkın ihtiyacını karşılamak için biran evvel kurulmalıdır


Eugün çıkan 5 İnci sayısında YAHYA KEMAL’ln
Endiilüste Raks
Adlı şaheserini sunmakla bahtiyardır.
A
Siz de bu eşsiz dergiyi okuyarak şâdolunuz!
Ankara radyosunun, programlarını gazetemize muntazaman göndermediğinden şikâyet etmiştik. Basın ve Yayın Genel müdürü sayın Nedim Veysel İlkinin İmzaslyle aldığımız mektupta deniliyor ki: «Umumiyetle programlar neşirleri tarihinden asgari üç, âzand yedi gün evvel sevkedll-mekto olduklarına ve başkaca hiç bir şikâyet vuku bulmadığına göre aynı programların adresinize ulaşmaması keyfiyetinin sebeplerini araştırabll-mek İçin hangi haftaya alt programların alınmadığını ve alınan programların zamanında ulaşıp ulaşmadığını bildirmenizi ve keyfiyetin matbuat kanununun 48 inci maddesi gereğince sayın gazetenizde tavzihini rica ederim.»
Basın ve Yayın genel müdürüne vereceğimiz cevap kısadır: Ankara radyosunun programlan gazetemize ötedenberl muntazam gelmiyor. Bazen gecikiyor, bazen da hiç almıyoruz. Bundan dolayı birçok defa şikâyette bulunduk, bir defasında Basın ve Yayın İstanbul mıntûka müdürlüğünün tavassutunu rica ettik, derdimizi yine dinletemedik. Uzun zaman-danberl devam eden bu vaziyeti tarihleriyle tesblt etmekliğimize imkân yoktur, çünkü programların gelmediği tarihleri kaydetmeğe lüzum görmemiştik. Yalnız şu kadar söyllyelim kİ son bir ay zarfında elimize hiç bir program gelmemiştir. Gazetemizdeki neşriyat üzerine bin martın yirmi sekizinden nisanın dördüne, diğeri nisanın dördünden on birine kadar olmak üzere iki haftalık program bir arada geldi. Bu programları martın yirmi sekizinci günü, yani bir gün geç aldık. Mamafih İleride bu gibi hâdiselerle yine karşılaşırsak şikâyetlerimizi tevsik etmek İçin, vuku bulacak intizamsızlıkları kaydedeceğiz. Radyo İdaresinden istediğimiz pro-I gramların zamanında, muntazaman gönderilmesinin teminidir. Bu da güç bir lş değildir.
Geç an ay İstanbul da bir «Telif Haklarını Koruma Ceuılyotl* kuruldu. Bilim d» tçlnd» bulunduğumuzu söylemekle iftihar ettlğlmtı muasır madeniyi* çerçevesine dahil başka memleketlerde böyle bir cemiyet var mıdır bilmiyorum. Her halde yoktur; çünkü madeni memleketlerde her hak gibi telif haklar» da kanunlarla sıkı bir şeklide korunmuştur. Telif haklarının esareti korunduğu topluluklarda bu hakkı korumak üzer» bir cemiyet kurmak kimin aklına gelebilir ve kurulsa bile kim o cemiyete yazılmak ihtiyacını duyar?
Halbuki memleketimizde korun-nııyan, kapanın elinde kalan hakların başında telif hakları geliyor. Bu bahiste anlayışımız o kadar iptidaidir kİ İki satır yazıda, bir fotoğrafta, bir bestede muharririn, fotoğrafçının, bestekârın nasıl bir hakkı olduğunu İzah etmekte miişkülâ-, çekersiniz. Telif hakları memleketimizde lâyı-kıyle korunmadığı İçin eser sahipleri bu topraklarda dalma sefalet içinde ölmüşlerdir. Yirmi, otuz kitap sahibi muharrirler geçinmek üzere hâlâ bir yerde memur olmak zorundadırlar. Eserleri Türklyenln her tarafında çalınan bestekâr fakirdir, İstanbul Şehir Tiyatrosundan başka hiçbir tiyatro, topladığı paradan, temsil ettiği piyesin muharririne on para ayırmayı düşünmedlğ Iglbl kendisinden eserinin temsiline müsaade edip etmediğin! bile sormaya lüzum görmez. Şairin şiirleri, para İle satılan mecmualarda tekrar tekrar basılır, toplanan parada şairin da bir hakkı olduğu kimsenin aklına gelmez.
Üzerine titrenen bir hak
Telif Haklarını Koruma Cemiyetinin kurulması münasebetiyle son günlerde telif haklan mevzulyle biraz yakından alâkalanıyorum. Telif hakları Avrupa ve Amerlkada öyle titizlikle korunuyor kl gösterilen dikkat hayret vericidir. Aslı Amerlkada olup dünyanın on beş memleketinde başka başka dillerde neşredilen bir derginin telif haklarına esa3 teşkil eden hususi nüshalarını gördüm. Bu nüshalar, İstifade edilecek yazılar hakkında sıkı t âlim atla doludur. Meselâ dergide bir resim var. Üzerinde şu Lâllmat: «Bu resmi derginize sakın basmayınız. Çünkü telif hakkı yalnız Amerlkada çıkan nüsha İçin satın alınmıştır, yazısını basabilirsiniz.»
Başka bir yazıda şu yolda bir işaret: «Yalnız resimlerden İstifade edebilirsiniz. Yazının telif hakkı milletlerarası nüshalar İçin satın alınmamıştır.»
Daha şağıda şöyle bir direktif: «Bu yazıyı ancak resimleriyle beraber basabilirsiniz. Resimlerin ayrı, yazının ayrı basılmasına müellif racL olmamıştır.»
Ayrıca merkez teşkilâtı, diğer mem leke ilerde aynı dergiyi neşreden şeriklerine «Telif iıakı nüshalarını dikkatle muhafaza etmelerini, bunlara ne derece riayet edildiğini kontrol etmek üzere gelecek müfettişlere her İstediklerinde gösterilmesini ehemmiyetle hatırlatıyor.
Telif haklarını korumak bakımından ne kadar iptidai bir durumda olduğumuzu bu nüshalar bütün açıklığıyla gösteriyordu. Medeni İnsanlık âleminde üzerine titrenen bir hak bizde her gün çlğneniyorl
Düşmanın hakkı
Geçenlerde Cumhurlyetlto okumuştum: HlUerln Propaganda Nazırı Ooebbets’in hâtıralarını İşgal zamanında İki Amerikalı gazeteci tesadüfen ele geçirmiş. Derhal mensub oldukları tabı müesseseslne haber vermişler. Müessese bunları neşretmeye karar vermeden evvel telif hakkını ödemek üzere Goebbels'ln mirasçılarını aramış. Kimse ortaya çıkmayınca, telif hakkı tutarı olan parayı Goebbels'ln mirasçıları namına bir bankaya yatırdıktan sonra hâtıraları neşre başlamışı
Goebbels'ln Amerika için bir düşman olduğunu, hâtıraların da Al-manyanın İşgali sırasında ele geçirildiğini İnsan düşününce telif hakkını korumakta gösterilen titizlik birdenbire ulvt bir mahiyet alıyor.
Radyo dergisinde bir şiir
Bizde kırık dökük bir Hakkı telif
kanunu olduğu hala», fertler değil, devlet bil» henüz telif hakkının korunması Memnunu duymuş değildir. Geçen gün Basın v» Yayın Umura müdürlüğü tarafından neşredilen Radyo Dergisinin T4 ünoil «aylanı gördüm. Bu sayıda Yahya Kemal Be-yatlı’nın büyük elçi olarak Pâklstana hareketi dolayisiyle «Aile» dergisinin İkinci sayısında çıkan o güzel (H&-yâlşehlr» adlı şiiri neşrediliyordu. Yürürlükte olan Telif hakkı kanunu sarih surette emrettiği halde, bu şiirin nereden alındığı yazılmamış, dergiye, ilk defa neşrediliyor muş gibi basılmıştır. Muhakkak kl şairden şiirinin tekrar neşri İçin İzin alınmadığı gibi, kedisine şiirinin tekrar neşri dolayısıyla bir telif hakkı da şüphesiz ödememiştir. Üstelik, mısralarını senelerce uğraşarak çile doldurur gibi yontan büyük şairimizin bu en güzel şiiri Radyo Dergisinde basılırken onu üzecek şekilde bozulmuştur:
Bir kere adı «Hayâl şehir» diye ayrı iki kelime halinde yazılmış kl, şflrln. Yahya Kemal'in el yazısıyla bende duran aslında bu kelimeler beraber yazılmış ve ilk defa öyle neşredilmiştir. Radyo Dergisinde çıkan aynı şiirde şairin yazı hususiyetlerine dikkat edilmediği gibi:
Eri ateşten paratdmif yapılar /inidir; şeklindeki on dördüncü mısraı eksiktir. On sekizinci mısradakl «dalar* kelimesi «dolar» olmuş, ve:
Ezeli mağfiretin böyle bir iklimindi diye baş’ıyan on dokuzuncu mısrada-kl «bir* kelimesi atlandığı İçin vezin bozulmuştur, İnönü mükâfatını kazandığı söylenen bu güzel şiirin Radyo Dergisindeki eksik, yanlış ve bozuk vezinli suretini görenler nasıl olup da mükâfat kazandığına hayret etseler yeridir.
Yeni bir Telif hakkı kanununun bir an evvel çıkmasını beklerken, o 'zamana kadar devlet neşriyatının olsun telif haklarını korumaya dikkat ederek İyi örnekler vermesini ve telife saygı göstermesini istiyoruz. Unııt-mıyahm kl medeni memleketlerdeki örneklerine uygun bir Telif hakkı kanunu bizim memleketimizde de çıktığı gün, bütün bunlar birer d&va mevzuu olacaktır.
Şevket Rado
AKİSLER
Banka faizleri
Belediyenin ısmarladığı ve husual şahıslann getirttiği otobüsler İşlemeğe başladıktan sonra halkın seyrüsefer hususunda çektiği zorluklar azal mış, tramvaylardaki izdiham da bir dereceye kadar hafiflemiştir. Nişantaşı - Beyazıt v» Şişil - Beyazıt ring seferleri, şehrin bu uzak semtlerinde oturan halkın münakale İhtiyacını knrşıLamak baknnmdan çok yerinde bir tedbir sayılabilir. Fakat Taksim, Cihangir, Sırasarvller, Tarla başı ve civar halkı bu ring seferlerinden maalesef İstifade edememektedir. Çünkü Nişantaşı ve şişliden kalkan otobüsler Taksim» dopdolu gelmekte ve yukarıda saydığımız yerlerde oturan halk, binecek yer bulamamaktadır.
Taksim ve civarında oturan okuyucularımızdan aldığımız müteaddit mektuplarda mevcut ring seferlerine İlâveten Taksim İle Beyazıt arasında da bir ring servisi kurulması temenni edilmektedir.
Taksim • Beyazıt arasında da bir otobüs servisi kurulursa bu civarda oturan yüz bin küsur vatandştn mühim bir İhtiyacı tatmin edilmiş olacaktır. Okuyucularımızın, bu haklı dileklerini tramvay İdaresinin nazarı dikkatine arzeder ve yakında İs-veçten gelecek otobüslerden bir kısmını Taksim İle Beyazıt arasında İşletmesini temenni ederiz. Bu meşru dileğin yemle getirileceğini umuyoruz.
Amerikalı bir virtüöz geliyor
tik defa olarak memleketimize Amerikadan büyük bir virtüöz gelmektedir. Bu sanatkâr henüz 22 yaşında olduğu halde milletlerarası büyük bir şöhret yapmış olan piyanist Jullus Katchen'dlr. AvrupalI mflnek-kidler kendisini devrimizin büyük vlrtüozlarından biri olarak görmektedirler.
Jullus Katchen bugünlerde ?elırl-mlzo gelerek konser verecektir. Kendisi daha şimdiden Amerikan kolonisi ve şehrimizin bütün müzik severleri tarafından sabırsızlıkla bek-
Hava ve deniz tutmalına mâni olan çiklet
Boa zamanlarda Birleşik Amarlka-da donla va hav» yolculuklarının H~ bablyet verdiği baş dönmesini ve bulantıyı bertaraf edan bir çiklet piyasaya a rzedllmlştlr. Hyozln» LhtLva eden bu çiklet gerek hava ve gerekse deniz yolcuları üzerlnd» tecrübe edilerek gayet iyi neticeler alınmıştır.
Büyük ölçüde uçak yolculuğu yapan Reis Truman'm uçağında da bu çikletlerden bulundurulmaktadır.
Rodolf Hess hakkında neşredilen bir kitap
Hess, hatırlarda olduğu gibi 1041 mayısında Lıkoçyaya paraşütle İnmişti. O günden 1949 sonbaharında Nürnnberg'de muhakeme edlllngly» kadar, İngiliz ve Amerikan ruh haftalıkları mütehassislan tarafından müşahede altına almmıştL Peçen |, hafta, müşahedeyi yapan seki?, dok-p^ tor, müşterek bir kitap neşretmişler- Z7 dlr *-*-
CM
Doktorlar He.ıs'ln marazt hallerini/.
hülâsa etmektedir. Hess, en büyük O hazzı zulüm yapmakta bulan, tam _ mûnasiyla şizofren bir tiptir. Kafa q tası henüz tam mânisiyle İnkişaf et-” memlştlr; kulakları da normal kulaktan başkadır. Hislerinde ve fikirlerinde tamamen pasif bir İnsandır. Bundan başka Hes'te pasif bir homoseksüellik temayülü, de müşahede _ edilmiştir. Dalma çekingen, İnsanlar-'1-dan kaçan, İçine kapalı bir şahsiyeti vardır. Herhangi hayali bir mtlcade- -O lede dalma kendini esas kahraman "O olarak tasavvur etmektedir. (D
Prihoda, aynı programla JO
resitalini tekrar edecek £-
Keman üstadı Vasa Prihoda'nınO
15 mart akşamı vereceği resitale ait bütün yerler satıldığından genel Lstek üzerine aynı programla resital 17 mart çarşamba akşamı tekrar edilecektir.
£ (D >
O P
lenmektedlr.
Mart ayı şirket umumi heyetlerinin toplantı zamanıdır. Mali ve ticarî müesseseler bir yıllık çalışmalarının neticelerini gösteren bilânçolannı umumi heyetlerinin tetkik ve tasdiklerine ara ederler. Bu müesseseler arasında bilhassa bankalar tasdikli bilân-çolanm gazeteler vastlasile umumi efledra da bildirirler. 1947 yılının, bankalar âlemi için çok verimli bir faaliyet devresi sayılabileceğini gazetelerle yayınlanan bilânçolarından alıyoruz.
Esasen bankacılık memleketimizde daima jeylzl tbir faaliyet sahası olmuş ve bu hal bazı müteşebbislere de yenilerini kurmak şevk ve hevesini vermiştir,
İktisadî hayatımızda birinci derecede rolleri olan bankalarımızın kökleşme ve gelişme yolunda sağladıkları sürekli başarılan takdirle karşılamamak mümkün değildir. Ancak ilk bakışta çok parlak gibi görünen bu neticeler, memleketimizde banka hizmetlerinin tâbi tutulduğu faiz ve ücret hadlerinin ağırlığı üzerinde durmaktan bizi menede-mez.
Unutmamalıyız kl banka bllân-çolarını kabartan kârların normal nispetleri aşması, ticari maliyetlerin yükselmesine, yani ithalât ve ihracat mallarının pahalılaşmasına sebebolur.
Dış ticaretimizi güçleştiren ve hayat pahalılığını doğuran âmil ler üzerinde ehemmiyetle durulduğu şu sır ada ilgili makamların bu mevzua temasa lüzum görmemiş olmalarını hayretle karşıla-nz. — 3
AÇİKMEKTÜP
Profesör
Vasfi Raşfd Seviğ’e
Yazan: Yusuf Ziya Ortaç
ÇINARALTI
Mecmuasının bugünkü sayısında
VİYANA VALSLERİNl VİYANA ŞARKILARINI
Seven Herkes
M/IYER
VİYANA ZERAFETİ SERGİSİNİ ZİYARET ETMELİDİR
Beyoğlu — İstiklâl Cad.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARINDAN!
W- A\WıO

Yfi] SAĞLIK DÜŞMANI / kM
r KEYİF VERİCİ MADDELER
BULAŞICI
HASTALIKLAR
. SAĞLAM OKUL GENÇLİĞİ

] VEREM SAVAŞI j VÜCUD BAKIMIİ ]
. (* ı----------■- - - >
. — |OPİ.RA kiavuzuJ
^KOOPERATİFLERİ,
W
I

[müuİİğİn Did] Ycışcıma
[SİGORTA BİLGİSİİ J
^[körler f
( | ÇOCUK
l'| EĞİTİMİNDE HEKİM hiiliHİ —
& ff.
AMERİKAYI TANIYALIM ‘
ESRARLI
KÂİNAT |

& vJ • n '‘ü Sı».
ON KÜÇÜK V• KAPI YOLDAŞIMIZ
"• "t.

SAĞLIK DÜŞMANI BÖCEKLERLE SAVAŞ
T
\ ■ ' I'1'
w
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINEVLERİYIE J
BÜTÜN KİTAPÇILARDA BULUNUR
ALEMDAR
— a —
lhllr&alt
»e
yılı et İhtiyacı
kapalı «ati
ko-
eöra
nevi
Büyûk fedakârlıklarla takdim etmekte olduğumuz bu muazzam programda yar bulmak ve geri dönmemek için lütfen tam seans «aitlerinde gelinmesi. rica olunur. . .
18200 — M00 —
600 —
480 —
GEDtKPAŞA
AZAK
MARMARA Sinemasında
Bugün matinelerden İtibaren iki fevkalâde film
«Atlas sinemasında* büyük muvaffakiyetlerle gösterilen
________Sinema d ün vasinin en son mucizesi:
12530 —
u.-nıllyle eksiltmeye
NtNA FOCH —
. ROBERT LOWERY
Baş döndürücü müthiş heye-oanh sahneler, korkunç macera -iarla dolu büyük sinema romanı.
Sinemalarında: Bugün Matinelerden İtibaren
Her sınıf halkın seve seve seyredMeğt senenin sn büyük hArlkaJarı İKİ BÜYÜK TÜRKÇE FİLM
BİR ARADA
SARAY’da
Programda: Bach — Bcaılattl — Brahma — Ohopln — Ravel —
Llut
Biletler satılmaktadır.
Senenin (on ve en mühim İlk maçı ■■■EK®**
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ
Postacı Kapıyı iki Defa Çalar Süperfllml «ayın halkımızın gösterdiği büyük rağbet üreri-Haaa ne kat'l olarak yalnız bir hafta daha uzatılmıştır.
Cinsi______
Koyun eti Kuzu eti
Sığır eti Böbrek yağı

Sahile (
Kanserle frengi arasında miinaselıet var mıdır?
Doktorlardan bazıları var demekle beraber kaiî hüküm veremiyorlar
esbabında en az da gazetecilerle maden amelesinde görülmektedir. Dokuma fabrika!an amelesinde en az kanser görülmektedir. Binde 0,1. Frengi İse binde yarımdır. Bakınız birbirine ne kadar yakın.
Bir istatistik
Frengi başlangıcı İle kanserin -•— -.....başlangıcı Rrasında lâakal 25 -
İbrahim Zstl O- Kanserle frengi 40 sene zaman geçiyor. 1914 te get'ln bu mevzu araslndaki mü- Kolmer’in meşhur Gota hayat hakkında bir etÜ-Nöbete dair sigorta şirketinin protokollerine dü bulunmakta- bfr ef]it bırakan istinaden neşrettiği istatistiğe *v” m ■ gjjre sjgprta olduğu zaman fren-
gili olduğu sabit olan 264 kişiden on yedisinin 26 - 50 yaşlar arasında kanserden öldükleri tesblt edilmiştir. Yine bunlardan 25 kişi 51 - 70, beş kişi 71 - 90 yaş arasında kanserden ölmüştür. Nispet yapacak olursak yüz frengilinin 18,5 ğu kanserden ölmüştür.
1929 da Norveç'te doktor Bros-gar'ın yaptığı ankete göre frengi kapmış 164 kişiden 29 zu kasnerden ölmüştür. Muhakkak olan bir şj»y var kİ taze frengililer hemen kanser olmuyorlar, aradan 20 - 40 sene zaman geçmesi lâzım geliyor.
Doktor Blument yüz kanserlinin sekizinde doktor Kurman on beşinde, Pravel on sekizinde, Rept yirmi sekizinde. Kan kırk birinde, Masya elli altısında Vas-serman teamülünü müspet bulmuşlardır.
Kanserden korunma
Mamafih bütün bu saydıkları -mm kati, yüz^a yüz hakikat olduğunu söylemek istemiyorum. Zaten tababette hiç bir hususta katiyet yoktur. Fakat iki dertten da uzaklaşmak İçin âzami derecede dikkat ve İtina etmekliğiniz lâzımdır. Ne suretle korunmalı?
1 — Haricî cilt vesalr kanser-rinden korunmak İçin en esaslı çare mutlak temizliktir. Baş, vücut, kıl bitlerinden, cilt hastalıklarından çekinmeli, dit üzcrlr. deki yaralan âzam! süratle tedavi etmelidir. Ağızdaki karhaların ve dişlerin bozukluklarının süratle tedavisi sayesinde ağız kanserlerinin adedi azalmaktadır.
2 — Bazı sanayi, meselâ katran İşlerile uğraşan ameleye İş esnasında eldivenler ve münasip elbise vermelidir,
3 — Mide ve barsak kanserlerine mâni olmak İçin yediğimiz yemeklere son derece dikkat etmek lâzımdır. Yemekler temiz olmalı, sebzelerin menşelerlne dikkat etmelidir.
4 — Kanser merkezleri tesis ederek hastalığı mümkün mertebe erken teşhis etmek, vaktinde radyum veya ameliyat ile tedavi etmek.
Mamafih hentlz hakikî ve muvaffakiyetli bir mücadele mevkiinde miyiz? Maalesef hayır... Tam fennî ve radikal kanser mücadeleleri yarının İşidir. Frengiye gelince, bundan korunmak aşağı yukan herkesin elindedir.
Piyano Resitali PopiPanayofides 1. B. Konservatuarı meaunu Paris birinci piyano mükifatı ÇARŞAMBA 7 Nisan 21 de
Bir kaç gün ev ▼el AKŞ AM'de ı
kanser hakkında bir yazı çıkmışU. Yan her tarafla alâka uyandırmış tır. Uzun müddet gazetemize tıbbî makaleler yazmış olan Dr. merhu
tfır. Dr. İbrahim Dr. İbrahim tali Öfcet. rtü«ln- Za(| ğğet de frengi İle kanser arasmda^münasebet bulunduğunu gösteren hâdiselerden bahşetmektedir. Etüdün bazı parçalarını aşağıda neşrediyoruz:
Frenginin kanserin İnkişafında en belli başlı âmillerden olduğu İddia ediliyor. Bu ehemmiyetli mevzu İle elli seneden beri pek çok doktorlar meşgul olmuşlardır. 1932, 1933 senelerinden
beri doktor Tören bilhassa boğaz, meme, rahim, cilt ve erkek asayı tenasUüyasl kanserlerinde frenginin alâkasını tesblt etmiştir.
Bu iki büyük içtima! hastalık daha ziyade medenî merkezlerdedir. Avrupa'da bilhassa çoktur. İsviçre istatistiklerine bakılırsa orası Avrupa memleketlerinin en riyada frengi ve kansere sahne olduğu yerlerden biridir. Bin nüfusa bir senede 1,26 kanser ölümü İsabet ediyor. Bu nispet tngülerede binde bir, Almanya da 0,75. FTansada 0.83 tür. ■
Asyada kanser oldukça nadirdir. Yalnız Hindistan, Çin ve Japonya’da frengi çoktur. Müstemlekeciliğin ve ticaret münasebetlerin henüz inkişaf etmediği memleketlerde her iki hastalık da yok gibidir. Bu gibi yerlerde medeni dediğimiz İnsanların birleşmesinden cok kısa bir zaman sonra frengi hastalığının İntişar ettiği ve frengi intişarından 2 030 sene sonra da kanserin başladığı tesblt edilmiştir.
Frengi ve kanserin belli tahp.vvülâtı
Daima şurada buradn kanser hastalığının arttığı, buna mukabil, yapılan büyük mücadeleler sayesinde frenginin günden güne azalmakta olduğu İddia ediliyor. Bu. yürüttüğümüz teze muhalif gibi görünür. Halbuki hakikat böyle değildir. İskandinavya hükümeti Norveçte — kİ bu memleketin istatistikleri çok dikkatli ve itina İle tanzim edilir ve her cihetten İtimada lâyıktır — yirminci asrın başlangıcından beri tatbik edilen çok ciddî bir frengi mücadelesi sayesinde frengi azalmış, şayanı hayret bir hâdise olarak kanser Ölümlerinin bile azaldığı görülmüştür.
Frengi büyiik merkezlerde çok görülür, temas ve münakalâtın az olduğu yerlerde azdır. Aynı hal kam:er için de vardır.
Doktor Heket ve Herştayn’ın İstatistiklerine göre frengi vakaları yaşama şartlan, alkolizm, ahlâk! ve İçtima! seviyenin yük-«ekliği veya geriliği ile çok alâkalıdır. Kansere gelince, listenin başında otelci, hancılar geliyor. Nispet binde 70 dlr. Bundan sonra gazino garsonları 65, müstahdemin 63. gemiciler 60 nlspetile gelir. înglllz resm! istatistiklerine nazaran en ziyade kansere maruz olanlar kahve ve gazino garsonları, bazı fabrikalar amelesi, en az tutulan ise çlfçl ve marangozdur.
İtalyan istatistiklerine v kanser vakaları en ziyade işsiz, ve serbes kadınlarda, her nevi İdareci, memur ve serbes meslek :

Tiirk Hava Kurumu İstanbul gubeainden:
Hava gedikli hazırlama yuvaaına aday kaydına başlanmıştır, orta •kulu kanaat notlyle bitirmiş yahut devlet orta okul İmtihanlarını vor-mt| (15-191 yaşlan İçinde olan İsteklilerin tahsil durumlarını bildiren vesikaları, nüfus cüzdanları ve dört vesikalık resimle Yeni postahane ead-• Sesindeki Hava kurumu İstanbul şubesine müracaatları ve 18 yaşından yukarı olanların pilotlar dışındaki ihtisas sınıfına ayrılacakları belgolUMln vuruya alınmıyacaklan ilân olunur.
BUGÜN Matinelerden itibaren
ŞARK sinemasında Roka ilim şirketinin 0 ncı büyük Mısır filmi. Bugüne kadar oynanmış şark filmlerinin en gürel ve en muhteşemi
ÇENBERLITAŞ SİNEMASINDA
10 günden bert emsalsiz bir muvaffakiyetle devam eden ve Türk filimciliğin..ı İftiharı olan
II L D D RA N 0
X MEMNA W1HI APU HOÜlVAHAP
Senenin en güzel ve en kıymetli büyük Türk filmi arzul umum! üzerine bir hafta daha devam edecektir.
LOR EL HARDI KAS KARDEŞLER
Kahkahalar tufanı komik filmi birlikte.
NURHAN — BİÇARE VAKIM TÜRKÇE BOZLU - ORİJİNAL ARAPÇA ŞARKILI ölmez bir hayat fadan, İbret alınacak sahneler, «msaislı bir mevzu
Istırap ve elem İçinde kıvranan bir kalbin, ihtirasla dolu bir aşkın, ölmez bir «evginin acı nağmelerini terennüm eden bu müstesna ve fevkalAde eseri sayın sinema severlere hararetle tavsiye ksKsaDOi ederiz, tmjggnsi^
TEŞEKKÜR
Beş yavru sahibi eşimin hastalığını yüksek hazakatiyle teşhis ve vaktinde yaptığı muvaffakiyetli ameliyatla tedavi ve şlfayap ederek ebedi minnetlerimizi kazanan Samsun Memleket hastanesi kıymetli operatörü vc ilimizin medarı İftiharı muhterem doktor bûy Haşan Fehmi Aktaya mevcudiyetlerimizin en İçten gelen en samimi duygularımızla aleni şükranlarımızı araeykrim.
Kadri Bilgin
Samsun Kambiyo murakıbı
GÜLEN GÖZLER
tamamen renkiJ
Baş Rollerde: JUNE HAVER
DİCK HAYMES — MONTY WOOLLEY
Muazzam ve göz kamaştırıcı sahnelerle süslü emsalsiz vc muhteşem hlr film.


Bugün matinelerden İtibaren TURAN BlnemMinds ■■■^ Mevsimin iki büyük filmi birden
IMS YETİME filmi parlak ve güzel yıldızı ALİDA VALLİ’nln FO3CO
Gt AO RETTİ İle harikulade bir tarzda yarattıkları senenin en güzel filmi
1 — Onu Ben öldürdüm (Türkçe sözlü)
Bir maşuka ve bir cani kadının hissi aşk dramı
2 — KAÇIRILAN KIZ
RÖD CAMERON — ELLA RAİNE3 — BRUDERtOKCRAW FORD Baştan başa heyecan akıllara hayret veren sahneler aynı knu seven iki - büyük macera filmi.
tzdlh&ma meydan vermemek için lütfen biletlerinizi evvelden aldırınız.
Yarın Akşam SARAY Sinemasında Güzelliğin, aşk vs fedakârlığın timsali olan emsalsiz bir film BEYAZ YOLDDRUIM . (THUNDKRHEAD)
MARY O'HARA'ııın muhteşem romanından sinemaya alman RENKLİ b!r çaheser
Başrollerdi: RODY MAC DÖWALL — PRESTOM F08TBR — RİTA JOHNSON
Herkesin ağzında dolaşacak bir film.


MiLLî
Pangaltı İNCİ Sineması
Yarınki perşembe amUııcltudca it i mu en .Aşktan da Üstün> filminin parlak yıldın ÎMGRÎD BERGMAN’İ 1948 Mevsiminin ikuıc! süper filmi olan
HAZİRAN GECESİ
Aşk ve gençlik filminde takdim edecektir, ölümün eşiğinden büyilk bir aşka kavuşan bir kadının feci romanı.
Bütün şehir halkının kendisinden bahsedeceği enıuLsis bir film. li_f ■■■ I
Kalorifer tesisatı yaptırılacak
İstanbul Sıhhî Kurumlar Artırma ve Eksiltme Komisyonundan t
1 — Haydarpaşa emrazı sariye hastanesi kalorifer teslisti açık eksiltmeye konulmuştur. *■«
Keşif bedeli 3500 liradır.
Eksiltme 7 Nisan 048 çarşamba günü saat İt de Cagaloğlundakl sağlık, ve sosyal yardım Md. lüğü binasın da toplanan sıhhi kurumlar komisyonunca yapılacaktır.
î — Bu işe alt evrak şunlardır: Mukavele eksiltme, bayındırlık İşleri genel hususi ra fenni şartnameleri, ferrl diğer evrak çalışma günlerinde
I — Eksiltmeye iştirak etmek muvakkat teminat yatırdığına dair ticaret odasında kaydı bulunduğuna gününden tatil günleri hariç I gün derek ehliyet vesikası alması re yukarıda 1 ol maddede yazılan «tt akı görüp kabul ettiğin» dair imzalamam şarttır. (3487)
proje, kesif hülâsası ila buna müte-komlsyonda görülebilir,
İçin taliplerin (2C2 lir* 8Q kura*) luk makbuz İbraz etmeıl ve S48 yılında dair belgeyi hamli olması, »kslltme evvel vüâyet makamına müracaat e-
P. T. T. Meslek Okulu Müdürlüğünden t
Mi t d an Fiat ' Muhammen bedel
Kilo Lira Krş,Lire Krş.
8000 2
800 2
600 1
200 2
Okulumu ruh 948
Dolmuştu;.
Eksiltme 16/4/948 perşembe günü saat 18 de Kumkapıda okulumuz binasında toplanacak okul alım eatmı komisyonunda yapılacaktır.
Geçici teminat jcw lira 50 kuruştur.
İstekliler şartnamesini okul müdürlüğünde görebilirler.
Taliplerin teminatlarını İstanbul P. T. T. bşmüdürlüğü veznesine yatırmaları ve 2490 sayılı kanunun belirttiği belgelerlle teklif mektuplarını hayt aarfannı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri ilin olunur. (4021)
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: ingUlıoeyl konulacak ve yazacak derecedo İyi bilen ve ilse mezunu tıslarımızdan hastabakıcı ve ziyaretçi hemşire yetiştirilmek Özere tngll-tereye talebe gönderilecektir. Tahsili erini İkmal ederek avdetlerinde Bağlık Bakanlığı teşkilâtına bağlı sağlık merkezleri re hastanelerde, Avrupada kaldıkları müddetin İki misi! hizmete tabi olmak yartiyle İstekli olanların İngilizce bildiklerini tevsik eden belge ve sağlık rûporlyle Bakanlığa müracaat etmeleri ve bu hıısua için daha fazla tafsllAt almak isteyenlerin bulundukları yer sağlık ve sosyal yardım müdürlüklerine başvurmaları lüzumu ilân olunur,
ESİRLER GEMİSİ TÜRKÇE S(5ZXÜ
GİZİLİ KASA
TÜRKÇE SÖZLÜ
MAROARİT CHAPMAN —
LEE BOWMAN
Eşsiz ihtiraslar, büyük sergüzeştlerle dolu korku, heyecan ve dehşet filmi.
MELEK Sinemasında
LANA TURNER re JOHN GARF1ELD
tarafından yaratılan

4/4/948 pazar günü
BEŞİKTAŞ ŞEREF STADINDA Saat 15,30 da karşılaşıyor»
Biletler mutat mahallerde satışa çıkarılmıştır.
....
BUGÜNf
Matinelerden itibaren
ŞEUZADEB ASİ
iL Â
L
KAHRAMANLARI
Türkçe sözlü ve sarkılı
Trablusta geçen heyecanlı bir vak'a... Müthiş mücadeleler, emsalsiz takipler... Bu arada doğan bîr aşk...
Filme İlâveten bu mevsimin en güzel müzik flllmlerlnden
BRODVEY ÇİLGINLIKLARI
Baş Rollerde: OLSEN JONSON
Baştanbaşa müzik ve tanınmış büyük caz orkestraları
âşk ve İhtiras filmi
Tiyatro bahisleri
^Br İç ^nasa'sı nda^
Şehir Tiyatrosu Dram kısmında
DÜŞMAN
Furşetler
Çeviren: Nâzım Der san
Va3m erkeğin düşmanıdır Ondan tfk boklar; aşk bulunca para ister; para bulansa da şabvet arar. Bu ar-Matanoı tatmin etmek için de icabın-4* erkeği mahvedor. Bu hususta, kadın. çiftleştikten sonra erkeğini yiyen (manto reügieuse) isimli bir bö-Mfiln dişisinden farklı değildir.
Geçen akşam seyrettiğimiz amin mevzuun u bu hüküm teşkil etmektedir. CDÜşntan) m müellif! AndN Faul Autalne, mMlektaşlan Anouilh. Bteve Paaseur, Salacrou ve sair» gibi, yeni rr«ın«ı»* tiyatro mektebinin m ileri galen simaların d an dır.
A. P. Antolneln el« aldığı mevzu yeni olmamakla beraber — fiıtiomâ bu «düşman» laruı «n meşhuru değil mJdttl’ — «eri, tertip ve takdim bakmandan cidden orijinal v» caziptir, îkinçl perdenin kadın İle âşık aroı.n-dakl İkinci meclisi tiyatro edebiyatında yer alacak kadar kuvvetli vo «yeni» dür. Ne yazık kİ eserin mecmuu bu kuvveti ve bu yeniliği arzetmlyor. Eserin pek büyük meziyetleri yanında birçok kusuru da var. Kusurların sn büj’ilğü vahdet noksanlığıdır.
Birinci perde, Je&n Gİraudom üslûbunda yazılmış pek parlak muhavereleri sayesinde İnce tabili ve nu-ance7ovta dolu, bir zekâ eseridir. Bu perdenin umumi havası nefis bir komedi havasıdır, tklncl perde, kadın llo &ş>£m ibi fevkalâde güzel meclisine rağmen, birinci perdenin havasından ve Üslûbundan tamamlyle ayrılmış tır. Bu perdede müellif psikolojiden ziyade fizyoloji 1le meşgul olmuştur. — Hele doktorla âşık arasındaki mecliste —. Bu sebepten dolayı da seyirciyi hayTan bırakan birinci perdedeki zekâ ziyafeti yarıda kalmış oluyor. Mamafih bu perdede, yukarıda bahsettiğim o hârlkulâch» güzel meclis vardır. Bu meclis başlı başına bir şaheserdir. Müellif bu ffiH liste, pek büyük bir maharetle şahıs-hırının zihinlerinde tebeddülat hasıl »diyor o derece ki meclisin sonuna doğru her şahıs bidayette aleyhinde bulunmuş olduğu fikri müdafaa »diyor, benimsiyor, böylelikle bu şahıslar — kadınla âşık — birbirlyle âdeta rol ve binaenaleyh şahsiyet değiştirmiş oluyorlar. Hiç şüphesiz eserin zirvesini teşkil eden bu meclis büyük bir sanat eseridir.
Üçüncü perde İse, maalesef, en zayıf perdedir. Esasen piyes bu perdenin 11 k meclisinde hitam buluyor. Mevzuunu tüketmiş olan müellif bu perdede başka bir dâvayı ele alıyor. Bu dâva da İki nesil arasındaki farktır. Mamafih sevgililerinin mezarı başında tadının geçmiş vakayll arzusuna göre değişi herek kızma nakletmesi çok hoş. çok güzel, çok beşeridir.
Hülâsa, (Düşman) mükemmel bir eser olmamakla beraber, seyircinin alâkasını üzerinden bir an bile eksilmesine müsaade etmlyen, seyredilme-' ğe ve afkışlanmağa lâyık pek kıymetti bir piyestir. Mevsimin bidayetinden beri eser İntihabında pek isabetti davranmamış olan Şehir Tiyatrosu da (Düşman) ı temsil etmekte «on derece haklıdır, thnld ederim kl halk bu güzel esere lâyık olduğu rağbet! göstersin.
(Düşman) umumiyeti» İyi oynanmıştır. Sahneye konuşu da pek güzeldir. Hemen Hüseyin Kemal Gürmcn'i aktörlüğü ve sahne vâzıiığı İçin tebrik edelim. Hüseyin Kemal'in ojmadı-ğ» rai şoıı derece gllş, nankör ve tehlike U b\ ruldür, Sahnede «kuvvel— bazu» Suna dayanan ve bununla İftihar eden bir şahsı canlandırmak cidden ÇOk mü,puldur; zira bu şahıs pek kolayca nefret uyandırabilir. En ufak bir ölçü hatası (tact) bu şahsı - temsil ettiği-şehvani ve hayvan! hislerden dolayı »fc seyircinin nasa-rmda tahammül e İH cm ez bir hale getirebilirdi. Hüseyin Kemal, ölçülü oyunlyle, bilgisi, görgftıü, fıtri zarafeti. «anat kabiliyetiyle by pek büyük tehlikeyi kolayoa bertaral »iti. Oan-Jandudıfcı şahu bizde nçfretl değil, bilâkis aempatlyl uyandydı. Hüseyin Kemal'e en samimi, en candan gelen tebrikler.
Fakat vâzu sahne olması aidiyle kendlslno ufak Mr tenkidde buluaoa
ğıun. Zannederim kİ İkinci perdede âşıkla kadın arasındaki blrinol meclis — şehvet meclisi — ayakta değil da «livanın üzerinde cereyan etmeliydi. Böylelikle Meclis hem daha hararetli olur, h«m de doktorun gitmesini , taklb «den ikinci meclisle — Morlu benca ab, güzel meclisi kİ, bu, ayakla n\-naln»ralr yg OynüjmuafcLir! ı r— dELh» barla bir tezat teşkil ederdi.
Cahldayl de tebrik »derim, (Dllf-man) rolünde hemen hemen mükemmeliyete arUmlşta Sesinin tonu da gttZûldL Birinci perdedeki derunl ds-ğİbneliklerini fevkalâde bir surette ifa d» etti, İkinci perdede yukarıda bahsettiğim şehvet mecUrind» tered-düd etmeden daha hararetli görünürse müellif la bütün maksatlarına bihakkın tercüman olacaktır. Oahldeyl elbisesinden dolayı da tebrik etmek İst ar dini. Bu elbiseler Cahl denin güzelliğin» lâyıktı. Elbiselerin ne derece şevkli ve zengin olduğunu anlatmış oldum zannediyorum.
Koca rolünde Mahmut Morali da mükemmeldi — Milin »«»t birinci perdede —. Eserin umumiyetle bir komedi olduğunu anhyan sanatkâr bunu güzel ifade »diyor. Nükte, cinas dolu metne lâzım otan havayı mükemmelen yarattı. Edasındaki hafiflik, tonlarının İsabet! sayanı takdirdir. İkinci perdedeki fatib buhranı ve bunun neticesi olan ölüm de, hiçbir mübalâğaya düşülmeden ifade edll-dL Bu güzel, bu ölçülü composltlon’u için Mahmut Mor aliyi tebrik ederim. Yalnız kendisinden ufak bir ricada bulunacağım: tüne! perdede sigara İçmesin. Mezardan gıkmış tir damın ılgara içmez! bira* garip görünüyor; mamafih kabul edllmos de değil.
Maalesef Kâzd Kıpçak arkadaşlarının «eviyesinde değildi Saf masum, gençlik hayalleriyle dolu romantik bir aşk beallyen bir delikanlıyı oan-1 andırmak için hazır ol vaziyetimi a durmak, araarra bir kaşını kaldırmak, gözlerini kapayıp bağını arkaya atmak kâfi midir7 Gerek C&hid». gerek Mahmut Morali İle beraber bulunduğu meclislerde, bu sanatkârların tabiiliği, dürüst tonları karşısında Hâninin edası büsbütün cali kalıyor. Esasen bu rol Talât'a tevzi edilmişti. Arkadaşının hastalanman üzerine tu vazife Kânl'ye düşmüş, Kânl de bu rolü alelacele — rolün bir bahriye zabiti değil de. bir gemlet rolü (arada bû yük fark vardır) olduğunu görmeğe vakit bulmadan — almış olacaktır. Bunu «hafifletici bir sebep» olarak kaydediyorum.
«Harmankaya» filminin ümit verici rejisörü, genç sanatkâr Sami A-yanoğlu doktor rolünü oynuyordu. Neden Sami redingot giymişti? Bu elbise artık hemen hemen giyilmemek tcdJr. Vaka astın başında teçlyor diye giymişse bütün arkadaşlarının kıyafetleri d» o samanın modasına uygun obuası lâzım gelmez miydi?
Nevin Seval İle Süav! Tedfl yeni neslin iki genç zamane çocuğunu pek güzel canlandırdılar. Gönül, rollerini biraz daha sürat ve hafiflikle oynamalarım arzu ederdL
(Düşman), (Müthiş canım, sıkılıyor» gibi kulağa nahoş gelen bir iki oümle İhtiva etmekle beraber, Türkçeye, güzel bir lisanla ve — zannedersem — Fransızca metnine mümkün merteb» sadık kalmak şar tiyi e Lûtfl Aksoy tarafından tercüme edilmiştir,
Ifcrsm Rerid Ren
Vasıf, NMlAyn:
— Ooo... Ooo... dedi, gizlk» gidip bizim ustadan den eliyor, eenra da hlıa aatıyonunua hal
Ban söz» ahtarok:
— Evet aziıim. dedim. Neclâ, bu ihtiyar arkadaşını araşır* hatular, ziyaretine gelir, briçten bahsederiz. Sen İsa salon »alon koşuyorsun; pek do kaybodecek Taktln yok... Bu yüzden, bir dal» olsun benim müter&zl evime galmok şer t fin İze nail olma-
Neclâı
— Tabii, dedi, VaaH, yüksek mah-feld» briç oynar, biz» tenezzül »tmeı. Ben İlmi briç oynarım, illeri not »-der, problemler halleder, sualler ıto-ranm. Ben, her leyi bitir iddiasında bulunarüardan değilim,
— Hakkini* var. dedim. O iddiada bulunanlar maalesef pek çok. Briçte Uerlemiyenlar de hep, bu kendini beğenmiş kimselerdir. N» 1a» bu bahsi bir tarafa bırakalım. Neclâ, sıra »izin. Lütfen kâğıtları dağıtır nnsınıı?
4 D 9 8
V 9 7 B
♦ AB
♦ B 10 9 H
4 A 8 I
V R 10 I 4
• V 9 8 4
4 A 7
Vaafl
4 B V 10 I »
V A V • '4 R 7 9 4 D V
4 7 4 VDî )
♦ D 10 8 S
4 8 8 3 >
Koçta
Nedâ!
— Bir pik dled).
Ben İkiye çıkardım. BLraı dlüşündD, taşmdı, tereddüt etti. Malûmya faldın t... Nihayet üç pik demeğe karar verdi. Ben d» manş» (dört pik) jrük-■eldlm. Bu biraz tehlikeli gibi İdi
Neoat terefllln. İkilisi İle hücuma geçti Vasfı uta aldı, körün dörtlüsün (1 oynadı. Ben Neclâyi:
— Şimdi sıra sizin dedim.
Neclâ:
— Yok. ben derin «npastar yaparım, d«H ve altılıyı verdi. Dam ortaya çıkınca Neolânin canı sıkıldı. Nevzat karolara geçti. El Neclûya geçti, ►erJan düşürdü »yvnu »>konta
— İyi oynadınız dedim, fakat ne de olsa ellnlzd» körleri tutmamı lâzımdı. ŞuniKfo itiraf etmeliyim kl VaMİ çok iyi oynadı, kör geldi
Vasfli:
— Teşekkür ederim, dedi, çünkü kozun salla trifll ut banda olduğundan kör asının Ncctâda olduğu muhakkaktı. Tref İller sağlanmıştı, şu halde körelten İki leva yapmağa çalışmamız lâam geliyordu. Buna muvaffak olamadık. Başımı eğiyorum.
Nodl:
— Oyunu çıkarmağa muvaffak olduğumdan memnunum dedi.
Ben:
— Siz memnunsunuz ama, bon değilim «lly» cevap verdim. Ve Tasfiye körün onlusunu oynayınız dedim. E-ğer bu onluyu yaparsan Neclâ mah-volmuç demektir. Hangi kâğıdı verir-so versin, körden M teve alırsınız.
Neclâ:
— Doğru dodl ve müstehzi blir gülüşle: Vasfı gene fena oynadı diye İlâve etti.
— Evet. Morda bir furşet İhdas etmesi lâzımdı. 9. 1 ys karşı Rua v» ». azizim, bu söylediğim çok faydalı bir kaidedir. tyic« nMuıızda tutunuz.
Kudret
Shirley Temple kocası ile
birlikte filim çeviriyor
Hollivut’ta herkes artiste hâlâ çocuk muamelesi yapıyor!
Bütün sinema meraklılarının tanıdığı ve aevdlgl Shirley Temple dört yaşından on bir yaşma kadar. 7 sene, çocuk rolleri yapmak Ruretlle bir çok filîm çevirdikten. sonra sinema âleminden çekilmiş ve bir mektebe girmişti. Shirley beş sene mektepte okudu ve İÛ yaşında koleji bitirdi. Amerika'da filim çeviren ve büyük İstidat gösteren çocuklar çoktur. Fakat bunların hepsi büyüdükleri zaman stüdyolardan ayrılmak mecburiyetinde kalmışlardır. Bir müddet sonra genç kız veya erkek rollerini yapmak surelide filim çevirmeleri için yapılan tecrübelerin hepsi muvaffatayetsiz-llkle neticelenmiştir. Caky Coo-gan bunun en bariz, misalidir. Çocukken herkesin takdir ettiği bu artist büyüdükten sonra hiç bir muvaffakiyet gösterememiştir.
Shirley 16 yaşında genç bir kız olunca yeniden filim çevirmesi için bir tecrübe yapıldı; tecrübe ümidin fevkinde muvaffakiyetli netice verdi. Bunun üzerine artist yeniden filim çevirmeğe başladı. İki sene sonra sinema artistlerinden John Ağar İle evlendi, Geçen sene bir çocukları dünyaya geldi. Şimdi 21 yaşında olan Shirley İnce, zarif bir gsnç kadındır. Kan koca çok iyi anlaşıyorlar. Bhlrley’n bir derdi vardır: Herkesin kendisini hâlâ Shirley diye çağnTnasî, el*an çocukmuş gibi teklifsiz muamele etmesi... Artist önüne gelene «Ben artık çocuk değilim, bana Shirley değil madam Ağar diye hltabedln> demiştir. Fakat kendisini çocukken tammış olanlar muameleleri-
Shirley ve kocası John Agaı
ni değiştirmemişlerdir. Hattâ daha İleri giderek artiste madam Ağar diyecek yerde kocasma «Mösyö Shirley» diye hltabetme-ğe başlamışlardır.
Shİrley in çok temiz kalbi vardır. Bunun İçin kendisine çocuk muamelesi edlcnleje tazmamıştır. Yalnız «Madem ki bu -ûtfu esirgiyorsunuz bari kocamla birlikte
Pâkistanın kalkınması
Şimdiden millî bir şuur kurulmuş bulunuyor
NOT — Geçen akşam seyrettiğim Ses Tiyatrosunun yeni teinsin hakkında yaa yazmamağı tercih ediyorum. Okuyucularım dan özür dHerlm. *. R. R.
Problen No,
* d 7 e El cenupta.
UROSUD
Malatya kayısı gecesi
Hor »ene yapılmam mutat olan Malatya Knysi gecaal bu «en* d» 0 nisan tarihinde Taksim belediye kalinosunda t^V-rnrl onart» Vtnr_
Malatya Kay m g-acesinin, mavıl-mln aon ve en büyük »gleno« M ditesi olmasını temin İçin çalışan tertip heyeti geniş bir program hamlunıç ve gerek la tembulun, gerek Malatyn-nın en tanınnuş sanaıkârlanm bir araya getirmeğe muvaffak olmuştur.
Sayın Doktorlara:
effervesan
Koz kör.
pacak.
Altı leve ya-
OSMANI.I BANKABI
W Mart 1918 tarihinde »ekilen «Ah.e 8ANDIÖI» piyangosu notayl-dı
1 adet TL. 1000.— hk İkramiye îs-tatnıl mllştcrllcrtmİzden birine.
4 adet TL. 250.— İik ikramiye ₺s-taanbnl; tzmlr; Trabzon.
B adet TL. 100.— lık İkramly» Bursa; İstanbul; Ordu.
23 adet TL. 60.— lık İkramiye Ak-
sa 1 çahlr; Ankara; Aydın; Bursa; EdB'C-| mit; Giresun; İstanbul; İzmir; Ma-j nisa; Mersin; Samsun.
50 adet TL. 2B..— Jık ikramiye Akşehir; Ankara; Bandırma; Bursa; Edremit; Raklşahlr; Gajdantep; İa-, tanbtdı İzmir; Kayseri: Manisa; Mersin; Tarsus; Trabzon.
Th» Times IVeakly’den: İki seneden az bir zaman evvel. PAklstan yalnız bir fikirden İbaretti; ve bu fikrin bir gerçek olacağı güne da İnananlar pek azdı. Bir çoklan bu fikre hür Hindistan İçinde Müslümanların halılarını tanımak m a kî adil e kullanılan siyasi bir silâh olarak bakıyordu.
Bugün bile, 14 ağustos 1947 de gece yansı doğan bu hür dominyondan hâlâ bihaber olan kimseler Tar.
Fikir, meyvaauıı vermeğe başlamıştı, takat tam mânasUe gerçekleşmiş sayılamazdı. Pâklstan kabinesi Karaşlye bağım sizlik merasimi İçin geldiği zaman her türlü idareden uzak bir vasiyette idi.
Clnn&h'nın taraf tarlan Pakistan fikrini bir ratan, millet, tabii mem-balar, sınai potansiyel gibi hakikatleri) çevrildiğini görünce kendilerin* düşen vazifeler karşısında şaşırıp kaldılar.
Evvelâ karşılarında İkiye bölünmüş ve aralannda hiç Mr münasebet bulunmayan bir arazi parçası verdi. Sonra yeni devletin îmanları da dil, kültür, sosyal âdetleri, seviye bakımlarından karma kanşık bir variyette idiler. Hattâ bunlar kendi milletinden ziyade komşularına daha çok benri-yordu.
Pâkistanın mesahası 233,10ü mil ta redir, arazisinin mühim bir kısmı çöl ve dağlardan ibaretti. Ağır sanayi henüz teşekkül etmiş değildir. Yâlnız kömür ve petrol madenleri vardır. P.lklstan esas Itlbarlle bir ziraat mem leketldlr.
PAklstan «Temizler memleketi» demektir. Başlangıçta memleketin Hln-dular tarafından klrletllmcyeceği ümit edilirken, bugün 88.000,000 nühmiD 17 milyonu Hlndudur.
Buna rağmen memlekette milli fuur teessüs, etmiş bir variyettedir.

bir filim çevirmeme yaddım edin. Hayatta en büyük arzularımdan! bili tjudüra dcmlçtir. Filim müdürleri bu isteği yerine gelilmişler ve karı kocanın birlikte [ilim çevirmesini kabul etmişlerdir. Filimin adı «Genç evliler neleri bil indidirler?* olacaktı^ Shirley ve kocası yakında işe başlıyacaklar-
ANKARA RADYOSU
Dinde, ekonomide ve diğer müşterek menfaatlerde tam bir hhenk vardır. Hlndüstandan gelen ziyaretçilerin İlk görüne çarpan şey de zaten bu milli ahenk oluyor.
Hindistan korkusu
Mohammed Zafrullah Han’ın Güvenlik Konseyinde lUndtatana karşı yaptığı İthamlara yalnız siyasi bir manevra olarak bıkmak doğru olmaz, şurası muhakkek id her Pâklstanlı kendi devletlerine yegâna rakip olarak Hindistan] görmektedir vo Pâkls-tanı yoketmeğt Hintlilerin yeğine ameli olarak kabul etmektedirler. Hintlilerin ynptfiı sistematik sebotaj-iar, kömür ve demiryolu malzemelerin Ln şevkine vurulan darbe, ordunun daimi silâh altında bulundurulması, doğu Pencaptakl Müslümanların katliâmı bu hükümetin Pâklstanı yok-stmek İçin bayrurduğu usuller olarak gösterilmektedir. Fakat bütün bunlar, Pâktatanın milli bir birlik olarak bir an evvel birleşmesini de »ağlıyor.
Kanun ve nizam
Fftkti tanda gıda maddelsrl Hindi s-tandan daha muntazam dağıtılmaktadır. Bulama tesisleri mükemmeldir ve batı Pencap'ta isyanlar ve ahali mübadelesin» rağmen «on buğday mahsulü bir rekor teşkil etmiştir.
Asayiş, ban kabilelerin dolaştığı bölgeler hariç, diğer yerlerde mOkom-meldlr. Batı Pencap’ta asayiş, doğu Pcnoapta’klndem farklı olarak, askerler tarafından değil polis tarafından temin edilmektedir. Her yerde oldukça muntazam, bir idare teşkilâtı vasi-, te görüyor.
BuffüntrS program
18 Film müzikleri (Fi.), 3S.15 Konuşma. 18.30 İnce saz, 15 Hao.-ner, IS.15 Geçmişte bugün. 1920 Y-titan sesler, 19.45 Kitap saati. 20 Keman, soloları (Pl,). 20.15 Radyo ga.ıeîtsl. 20.30 Serbes saat. 20.35 Temsil, 21.20 Berbes saat. 21.30 Cıımhurbaşk-nlığı aromnl muzlkası, 22.15 -Dana müziği (Pl.>, 22.43 Haberler.
Yarın sabah ce ötfte programi
7.50 HatU milzik (Pl.l. 7.45 Haberler, 8 çeşitli hafif müzik (F.>. 0.80 Muhattan müzikleri (PLİ, 8.45 Tür^ küler (Pl.)
12.30 Şartılar, 13 Haberler, 131® Havai müzikleri (Pl), 13.30 Chr.rlle orkestrasından parçalar (P1.1» 13.48
Teddy POtfeli orkestrasından parçalar (PL)
İstanbul Belediyesi şehir Tiyatrom Saat 20 de Dram Kısmı DÜŞMAN Komedi Kısmı
KAŞ YAPAYIM DERKEN
MAKSİM'de
Muammer Karaca
Opereti HANGİSİ
Revü operet: Saat 20 30 da
Telefon: 42633
Çarşamba halk matinesi 15 ta
$
Cinnah’ın prestiji
Ekıerİ Pâklstanlılar kendi hükümetlerini, İçlerinde iyi İdareci bulunmadığı için, acı bir dille tenkldlerde
bulunuyor. Hükümetin lcln.de millete
ilhanı verecek inisiyatif sahibi İdare-reciler yoktur.
Yalnız Olnııah bir İstisna teşkil etmektedir. Bütün Pâklstanda rir.nal). Lfunlnl bilmeyen yoktuf ve bütün Pakistan gençleri Clnnah'a âdeta tapmaktadırlar. Bugüıı bu yeni doğan hür milletin her ferdi, PAklstan kenj» dişin» gelinceye kadar Allahın Cin* nah'a unun ömürler vermeli İçin dw| •diyor.

mm
Sahile Ö
HER AKŞAM BÎR HİKÂYE
YILDIRIM^
[Andr» Leınoan, karısını oglln Öğleden sonra annesin! ziyarete gitmeğe yş çalışacağından balıslle kendisini yâlnız evde bırakmağa kandırdı. Oün-larden perşembe günü. Andre, evinde metresi Llna'yi heyecanla beklemektedir. Apartunanm Bili çaldı; Andre de kapıyı açmağa koştu.]
Andre —Nihayet gelebUdıln şekerim. Ben geciktikçe endişelenmeğe başlamıştım.
Una — Bonsuvar dostum! Evet bira® geciktim amma başıma gelenleri bilsen.
Andre — Başın» ne geldi Llna? Beni korkutuyorsun.
Llna (çok heyecanlı) — Ah dostum, ahi
Andre (şaşkın ve endişeli) — Ne oldu, söylesene bana._
Llna — Başımıza gelen felâketi söylesen),..
Andre — Bize felâket mİ geldi? Yoksa kocan münasebetimizi mİ öğrendi?
Lln* — Yalnız bu olsa endişelenmem bile...
Andre — Ne dedin? Daha fena bir şey mi?
Llna — Müthiş, çok müthiş, sayallı dostum!
Andre — Çabuk afiyle. Yoksa kastın beni heyecandan öldürmek mi?
Una — Kocam, beni aldatıyor.
Andr» (geniş bir nefes alarak) — Adam sen de. Mesele, bundan ibaretse telâşa düşmeğe değmez.
Llna (hiddetle) — Bana edeceğin teselli bu mu?
Andro — Kocan seni aldatıyorsa bunu tabii addetmek lâzun. Her erkek karısını aldatabilir.
Llna — Ne diyorsun Andre? Muhakkak şuurun bugün yerinde değ İL
Andre — Böyle ehemmiyetli şeylere aldırmamalisin cicim.
Llna — Kocamın beni aldatması ehemmiyetsiz mİ?
Andre — Kocaların kadınannı aldatmaları her gün gördüğümüz ola-ğen İşlerdendir. Bunun aksi de oluyor kİ, bundan beıılm şikâyet etmeğe hiç hakkım yok.
Llna — Rlra ederim, izzet! nefsimi kıran lmalan bırak. Bu. terbiye ve muaşeret âdabına aykırı bir şeydir.
Andre — Bunun muaşeret âdabına aykırı olup olmadığını münakaşaya başlarsak boş yere vaktimizi israf etmiş oluruz. Belki de zavallı kocanın bunda bir suçu yok.
Llna — Ne demek istediğini anlıyorum: Benim burada bulunmamı doğru bulmadığım söylemek İstiyorsun değil mİ?
Andre — Ne münasebet, şekerimi Aramızdaki münasebeti kaydetmiyorum.
Llna — Sözlerini tevile kalkışma.
Andre — Haksızsın Llna. Kocan seni aldatıyorsa, bu işe evvelâ kim başladı? Her halde sensin. kocan değil.
Llna — Hayır, hayır ben değilim!
Andr© — Nasıl hayır! Demek bu İşe İlk olarak kocan başlamış öyle mİ? Hiç zannetmiyorum. Bu tşe evvelâ sen başladın. Çünkü...
Llna — Susacak mısın?
Andre — Bırak da sözümü bitireyim. Yani şunu söylemek İstiyorum: Karşılıklı birbirinizi aldatıyorsunuz.
Llna — o kadar mantıksız bir a-damsin kİ sorma gitsin.
Andre — Ben meseleyi başka bir şavlyeden mütalâa ediyorum. Fakat
ğin zaman ondan ayrılmağı d(lşÜn-\ müşsündür.
Llna — Kocamdan ayrılmak mı?
Andre — Ben öyl» düşündüğünü sanıyorum.
Llna — Tahminin doğru Andrel Yarın İlk İşim avukatıma giderek a-leyhlne boşanma dâvam açmak olacak.
Andr© — Hakkın yok Llna! Ben öyle zannediyorum kİ...
Llna — Dur da sözümü bitireyim,
Andro — Bence en doğru Vfi akıllıca hareket, kocanın bu münasebetini bllmemezllkten gelmektir. Bu suretle İşler tabii mecrasını t tiki b eder durur.
Llna — Sen çok egoist bir adamsın Andrel
Andre — Hayır, lıayır; hiç egoist değilim! Ben sadece pratik düşünoell bir adamım.
Llna — Bu dakikayı düşündükçe...
Andre — Bu dakika sözüyle kocanın benim seninle btl an boş baş® bulunduğum gibi başka bir kadınla beraber buulnduğunu mu söylemek İstiyorsun?
Llna — Evet, söylemek İstediğim bu._ Müthiş, iğrenç, görülmemiş bir şey değil mİ? Nedir bu başıma gelenler? Allahım, kahrımdan, hırsımdan çıldıracağım.
Andre — Ben, bu İşi o kadar feci bulunuyorum. Kendisini aldattığını bilmediği halde, sana ayniyle mukabele ediyor. Bu suretle fit oidunuı şekerim.
Llna (alaylı bir eda İle) — Ne güzel söylüyorsun.
Andre — Dediğim doğru değil mİ? Yavaş yavaş mantıki düşünmeğe başladığını görüyorum. İnsan hayatta biraz filozof olmalı değil mİ?
Llna — Ben lüzumundan fasla filozofsun...
Andre — Bununla da İftihar ediyorum.
Llna — Kocamın beni kiminle aldattığını niçin sormuyorsun?
Andre — Her halde ya bir sokak yosması yahut eheramlyetsia ve budala bir adamın karisiyle olacak. Her halde ehemmiyetli bir kadın değil. Zaten kendini bilen hangi kadın kocana bakar? Bu kadın evli mİ?
Llna — Evet, kadın evlidir ve kendisini de tanıyorum.
Andre — Kim acaba?
Llna — Kim olacak, senin zevceni Andre (hiddetinden köpürerek) — Zevcem mi? Kocan karımla mı münasebette buunujor? Kerata herifi ödüreceğlm.
Llna (sakin ve lâkayıt) — Niçin öldüreceksin dostum I Bu İş tabii değil mİ sanki? Zevcen, sana yaptığınla mukabele ediyor.
Andre — Ne dedin bakayım?
Llna — Niçin köpürüyorsun dostum. İnsan hayatta biraz filozof olmalı değU mı? Kocam ve karın ikimize ayniyle mukabele ediyorlar.
Çeviren; A. HİLÂLİ
MAHKEME KORİDOR LARINDAf
Adam kıtlığında yüz vermiştim serseriye!
Ortadan daha kısaca boylu, balık etin da, civelek bir ş«y. Sağ ayağını kanapenla kenarına dayamış, naylon çorabının koncunu düzeltirken karşıdan baygın baygın kendisini seyredenleri sert bakışlarla süzüyor, homurdanıyor 1
— Afl kurtlar gibi amma da bakıyorlar ha. Sanki hiç insan bacağı görmemişler. Ellerinden gelse üzerime çullanıp baldırımı hart diy* ısıracaklar.
Bizim kasketli delikanlı yılışarak sokuldu:
— Yüzüne söylemek gibi olmasın amma, bacakların heykele benziyor, hanım abla.
Gururla başını kaldırarak entarisinin eteğini blrag daha geriye çekti:
— Senin de mİ meylin aktı, saloz?
— Bizde yalan yok, hanım abla. Güzele güzel deriz. Sana çirkin dersem ağzım çarpılır. Kırk bir buçuk maşallah, heykel gibisin.
— Ne zannettlndl ya? Senin gibi kırk tane enayi, fino köpekler! gibi etrafımda dolaşıyor. Hem İsmime hayran, hem cismime.
— İsmini bana da bağışlar mısın, hanım abla?
Kıvırcık kirpikli kara gözlerini süzerek şuh bir eda ile omuzlarını oynattı:
— Benim ismim Nebahet Sev-benl,
— Sevsinler! îsmin de cismine uygun. Burada ne arıyorsun? Mahkemede işin mİ var?
— Gönül eğlemeğe gelmedim ya. Elbette İşim var. Bileziklerimle küpelerimi İstiyorum.
— Kimden İstiyorsun?
— Kimden olacak? Serseri Arif ten istiyorum,
— Senin ahbabın mı o adam?
— İleri geri lâf edip durmasa-na karşımda! Arif kim oluyor kİ benimle ahbaplık etsin? O da senin gibi enayinin biri.
— Estağfurullah, hanım abla.
— Aaaa, şu abdala bak hele! Arifi sen benden iyi mi tanıyorsun, ayöT?'öyTe serserilere metelik vermem ben,
— Haşbl geç, hanım abla. Büe-ziklertnle küplerini Arife niçin verdin?
— Senin aklından zorun galiba. Git de pabucu büyüğe kendini okut. Arife bilezik mlie-zik verir miyim? Günahımı bile vermem enaylya Bileziklerimi* küpelerimi kendisi almış,
— Nereden almış?
— İnsanın bileziği, küpesi nerede olur, ayol? Evden almış İşte, anlaylversene.
— A ılf »İzin eve girip çıkıyor mu?
— Üç aydan beri kapının önün den bile geçemiyor. Hele bir geçsin, bacaklarını kırarım onun,
— Daha evvelleri gelirdi demek,
— Oooof, amma da düşük çeneli şeysin hal Durmadan soruyorsun be. İçim sıkıldı vallahi.
— Geniş ol, hanım abla. Merak ettim de onun İçin soruyorum. Arif küpelerini alırken sen görmedin mİ?
— Gene lâfın İpini sapını kaçırdın. Küpelerimi alırken görsem bırakır mıydım? O zaman ben evde değildim kİ göreyim,
— Peki, eve nasıl girmiş Arif?
— Eve nasıl girilir, ayol? Kapıdan pirmiş tabii
— Kilidi kırmış öyle mi?
— Ne münasebet? Kilidi kırabilir mi? Basbayağı açıp girmiş.
— Demek anahtar uydurmuş sizin kapıya.
— Uydurmağa ne hacet? Kendisinde anahtar vardı zaten. Kapının anahtarı İki tane İdi, biri bende dururdu, öbürü onda. Son radan bir daha yüzünü görmedim kı elinden alayım anahtarımı.
— Hımnun... Bir zamanlar Arif sizin eve' girip çıkıyordu, cebinde anahtarı da vardı öyle mİ? Hani, sen biraz evvel; «Arif gibi enayilere metelik vermem» diyor dun ya.
— Geçmiş şeyleri ne kaçıştırıyorsun be? Bir zamanlar adam kıtlığında yüz verdim de eve aldım, bir sene kadar beraber oturduk. Sonra sepetleyince içerledi tabii. Aklı sıra hıncını almak için ben evde yokken girmiş de bileziklerimle küpelerimi aşırmış serseri
Arif çopur yüzlü, kırçıl saçlı, İri yarı bir adam. Biz yanma yak laşırken mahkeme açıldı, konuşamadık.
var
Ce. Re.
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel idaresi İlânları


»t Miri WŞ
Tezgâh ve taşıt satışı
T.H.K. Etimeğut Uçak Fabrikan’ Müdürlüğünd** t — Çeşit, marka, muhammen bedel ve teminat tutan açağida göfi-t«U« kullanılmış malzeme ayrı ayn kapalı sarf usulü İle satılacaktı».
I — Şartnamesi İle her birinin evsaf va teknik Izahatuu bari llıûia-S Hra bedel mukablllnda T.H.K Genel merkaı Ievarun şubesinden, ruj İstanbul şubesi başkanlığından, fabrika veznesinden alınabilir,
3 — İşbu tezgâhlar fabrika atelyelerinde kurulu v» işler bir halde,
motörlü taşıtlar fabrika garajında, Ozalld teksir maklneM fabrika depo» sundadır. îsllyealer İhale günü veya ondan «w«l hepsini *yn ayrı göçebilirler, '
4 — ihale 1 NLsan 1948 tarihin» rastlayan Çarşamba günü saat 1034 d» fabrikada yapılacaktır.
5 — istekliler usulüne göre hanrhyacakîan ve geçlai teminatı fabrika veznesine verdiklerine dair makbuzu havi zarflarını kapalı olarak İhale saatinden bir saat önce fabrikadaki «atış komisyonuna teslim etmelidirler. Postada vukubulacak gecikmelerden, fabrika mesuliyet kabul etmea.
8 — Fabrika ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen sertiMtttr. Not: Ankara garından fabrikaya tren hareket saati Fabrikadan Ankaraya
Sıra
No. «
Çeşit ve mark&aı
Muhammen bedeli
8.11 d» ıı.so da Geçte! teminatı
İstanbul Asliye 12 ncl Hukuk yargıçlığından:
Müddet İsmail Ezgi tarafından Mu-danyada; Yol çiftliği köyünde 118/2 de oturan karısı Fotini Ezgi aleyhine açtığı boşanma dâvasında: Mıid-delaleyhln ikametgâhının bilinmemesi üzerine llânen tebligat İcrasına karar verilerek duruşmasının 7/5/MS günü saat 14 e bırakılmış ve dâva arzuhaliyle davetiyenin bir parçası divanhaneye asılmış olduğundan 10 gün İçinde cevap vermek ve gününde
. • - — *uu tçuıaB cevap vermea ve eununae
emin ol «ekerim, benim görüşüm, en gelmek ve gelmediği takdlrdo gıya-doğrusu vo en mantıkisidir. İnsan bında duruşmaya devam edileceği hayatta biraz filozof olmalı. Eminim malûm olmak iizere liân olunur. kİ, kocanın seni aldattığını öğrendi- I (4093)
İnhisarlar Umum Müdürlüğü latanbulda Bulunan Memurları istihlâk Kooperatifinden:
27. 3. 948 günü yapılacağı evvele® ilân edilen kooperatifimiz toplantısı ekseriyet temin edilmediğinden 15 nisan 948 perşembe günü saat 18 da Kabat.-.şta genel müdürlük binasında yapılacaktır,
Sayın ortakların belli gün ve saatte sahip bulundukları hisse «netleriyle brllkte gelmeleri rica olunur. (4070)
Yönetim Kurulu
GÜNDEM:
1 — Yönetim Kurulu raporunun okunması,
2 — 847 yılma alt bllânço ve denetçiler raporunun okunmasıyla yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin İbrası
* — Yeni yönetim kurulu üyeleriyle denetçilerin seçilmesi.
1—Atlas torna tezgâhı
2 — Pltler Rovelver tezgâhı
3 — Nleser zımpara tezgâhı
4— South bend torna tengâhı
5 — Stor egzantrlk pres
6 — Yeril el presi
7 — Caser torna tezgâhı
8 — P. Coutneno ünlversa! rektlfly*
9 — Hellvtl torna tezgâhı
10— Reynolds freze tezgâhı
11 — Reynolds freze tezgâhı
12 — Reynolds freze tezgâhı
13— Hellvtl torna tezgâhı
14 — Karlson torna tezgâhı
15— MorLson masa matkap tezgâh!
18 — Rosenfors ünlversa! freze tezgâhı
17 — Reed Prentlce
18 — Ozalit teksir makine»! ve
teferruatı
19— Ford otobüs
20 — Studbaker kamyon
21 — Opel Binek
22— Bulck
10 ton rafine zeytinyağı alınacaktır.
Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonundan
1 — 10 ton rafine zeytinyağı kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Malzemenin muhammen bedeli 21000 (ylrmlbir bin) ve muvakkat teminatı 1575 (Bin beşyüz yetmiş beş) Uradır.
3 — Şartnameler bedelsiz olarak Ankarada Malzeme dairesinden Haydarpaşada Tesllmalma ve Yollama Müdürlüğünden ve îzmlrd eldare mağazasından temin olunur.
4 — Eksiltme Ankarada İdare binasında Malzeme dairesinde toplanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 12/4/948 pazartesi günü saat 15,30 da yapılacaktır.
Taliplerin teklifleri ile kanunun tayin ettiği vesikalarını ayni günde nihayet saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. (3661)
Troüeybüs Lâstığ i Alınacak
Ankara Belediye Başkanlığından:
1 — Belediyemiz otobüs İdaresi...............
adında (60) adot dış ve (60) adet İç lo eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen bedeli (36.420)
3 — Muvakkat teminatı (2731. yatırılacaktır.
4 — Bu İşin ihalesi 9. 4. 043 cuma Günü sent 10 da belediye binasında ve belediye encümeninde yapılacaktır.
5 — Taliplerin 2490 sayılı kanunun 32 ncl maddesi tarifine uygun şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım İhale saatinden bir saat evveline kadar başkanlığa vermiş olmaları şarttır.
8 — Evsaf ve şartlar tutanak ve muamelât müdürlüğünde ve aynı zamanda otobüs İşleri genel müdürlüğünde her gön görülebilir.
7 — İhaleye İştirak edecek şirketlerin 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve İhale kanununun 3 üncü maddesini A ve B fıkraları hnükümlerlntn göz önünde bulundurularak hareket etmeleri lâzımdır.
8 — İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona müracaatları. (3454)
İçin satın alınacak olan 11.00X22 eb-trollcybüs lâstiği kapalı zarf U3ully-
liradır.
50> Hra olup otobüs İdaresi veznesine
500—
4.100,—
1.505—
1.000—
200—
100—
4-200.—
3.005—
2.000—
1.000—
(3684)
815,
225,
150,
75;

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından:
4355 sayılı kanunun 33 öncü maddesi senelik oda aidatının üç ay zarriEdA ödenmediğt takdirde üç misil alınacağını mutazammındır
1948 senesi aidatının başlangıcı 1/1/948 olduğundan 31/3/948 akvamına kadar izlenmeyen aidatların 1/4/948 den İtibaren üç misil tahsili zaruret ve katiyet kesbedeceğlnden buna mahal bırakılmamak üzere odamızda kayıtlı bütün Asamızın senelik aidatını son 31/3/948 akşamına kadar muhasebe şubemize müracaatla ödemeleri lüzumu tavsiye t® rica olunur. (3836) a.
Maden Direği Nakli işi
Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
Devlet Orman İşletmelerinden satın alınarak işletmemize» Döverek ve Ereğli bölgelerinin muhtelif istif mahallerinde depo edilen ve edilecek olan tahminen (18000) metreküp maden direğinin Zonguldak bölgesiyle Ereği! İskelesine ve Tefen. Çay Cuma İstasyonlarına nakil İşi müteahhide verilecektir.
1 — Taliplerin şartnamedeki esaslar dairesinde muvakkat teminat mektup veya akçesini; ticaret odası vesikasını ve evvelce bu mevzuda yaptıkları işlere alt nakliyat kâğıtlarını, teklif mektuplarıyla birlikte tevdi etmeleri.
2 — Bu İşe ait şartname Ankarada Etibank Genel müdürlüğü Zonguldak t a işletme direk ve istanbulda da Etibank şubelerinden alınabilir.
3 — Teklif mektuplarının 19 Nisan 948 pazartesi günü saat (16) şe kadar işletmemiz başkâtipliğine kapalı olarak verilmesi lâamdır.
4 — Müddet bitlikten sonra verilecek teklifler kabul edilcmlyeceğl gibi postada vuku bulacak teahhürler de nazarı itibara ollnmıyacaktır.
5 — işletme idaresi ihaleyi kısmen veya tamamen dilediğine İcrada serbesttir. (3986)
Tophane Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden
Enstitüde bahçe yollan, demir atelyesi ve tedrisat binası onumu 4470 sayılı kanun gereğince kapalı zarf usuUyle eksiltmeye konulmuştur.
Madde 1 — Keş» bedeli 110003 lira 14 kuruştur.
Madde 2 — Eksiltme 16. 4. 948 cuma günü saat 15 de 7ophan» erkek Sanat Enstitüsü binasında yapılacaktır.
Madde 3 — İsteklderln kanuni belgeleriyle beraber bu 13lere benzer 100000 liralık İş yaptığına dair belge İle M1U1 Eğitim Bakanlığı Taşkışlfi inşaat kontrol «eniğin» bu Iş İçin eksiltme yapılacağı günden en u (tatil günleri hariç) 3 gün evvel bir istida İle müracaat ıderek ehliyet vesikası almaları ve eksiltmede İbraz etme lerl lâzımdır.
Madde 4 — Muvakkat teminat 6750 Ura 16 kuruştur. Yüksek okullar saymanlığına yatırılacaktır.
Madde 6 — Keşir dosyası 8 lira mukabilinde yüksek okullar saymanlığından temin edilebilir.
Madde 6 — Kapalı zarfların İha ie saatinden 1 saat önce komisyon başkanlığın» teslimi lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilme®, (3811>
Seyhan 11 Daimî Komisyonundan:
1 — Adananın Cumhuriyet mahallesinde mülkiyeti (feri İdareye alt 792 ada 81 parsel numaralı «76535» metrekare koleksiyon fidanlığı bahçesiyle içindeki kûrglr lojman binası, su elektrik tesisatı, dinamo ve tel örgüsü kapalı zarf usullyl» satışa çıkarılmıştır,
2 — Bütün tesisatıyla birlikte muhammen bedeli «81614» Ura (40» kuruştur.
3 — İhalesi 13. 4. 948 perşembe günü saat 15 de il daimi komisyonunda yapılacaktır.
4 — Müşteriler ihale gününden evvel muhammen bedelin % 7,5 ğu olan «3871» lira «08» kuruş muvakkat teminatını özel İdare veznesine yatıracaktır.
fi — Arttırmaya iştirak edecekler 2480 sayılı kanunun 32 d maddesinde yazılı teklif mektuplarını noksansız olarak 33 üncü maddede yazılı müddet içinde komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır.
fi — İlân ve sair masrafları alıcıya aittir. Şartname ve sair eyrakı bor gün İl daimi komisyonunda görülebilir.
Ankara Belediye Başkanlığından:
1 — Belediyemiz Fen tşleıl Müdürlüğü ihtiyacı İçin (800.000) altı yüz bin adet parke tası zatın alınması İşi (15) gün «üre İle ve kıpalı zarf Usulü İle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen bedeli (150.000) yüz elli bin Uradır.
3 — Geçici etmlnatl (8750) sekiz bin yedi yüz elü liradır.
4 — Teminat Belediye Merkez Muhasebe veznesine y&tınlcaktır.
5 — Eksiltme ve İhalesi 12/4/ID48 pazartesi gilnü saat 16 da Belediye binasında toplanacak Komisyonda yapılacaktır.
8 — Şartname ve sözleşme İle buna bağlı diğer kâğıtlar heı gün Belediye Tutanak ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde görülebilir.
7 — İsteklilerin (2490) sayılı kanunun 33 ncl maddesine göre yazılı belgeleri ve teklif mektuplarını İhale günü nihayet saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Komisyon kalemine vermiş olmaları lâzımdır.
B — İsteklilerin belli gtln ve saatte adı geçen Komisyona baş vurmalın.
Kancalı travers çivisi satın alınacak
Etibank İstanbul Şubesindenı
Bankamız ihtiyacı için muhtelif eb'adda 50.005 Kg. kancalı travers çivisi satın alınacaktır.
Taliplerin en geç 2/4/948 cuma günü saat 17 ye kadar tekliflerini oümunelerlle birlikte bankamı» holündeki teklif kutusuna atmaları.
Müfredata listeleri her gün satmalına servisinden temin edilebilir. Banka ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. (3993)

>1 Mart İM»
1Z8AU
S
Kü c₺K-WiWaii
Sahlfe T
t c AP AV ANI AR I »ATnJK TAKSİ — Taksimde Çan- | GARAJ, FABRİKA, İMALÂTHANE.
15 AKA I garajında mOkemaml Üter ve- BOYAHANE - raealrs İçin gayetle el
----------------------- 1 . varteh Takma Umadagı sanayi mm-tfcaamda 900 küsur metrekare Özerine İnşa edLLmlfl, aynoa 130 metre bahçesi bulunan toari demir «an duvarla» Um âk«rt yeni bina M Mn Uraya acele Mttakt». Müracaat- Beyoğhı
İrilklftJ «İddud 168 Kemal »UgMen. Tel mm: (39(r3 418 —
'aSKKKRLİÖÎNÎ TAPMIŞ — 27 ya-gmd* evli bir gang aparüman kapıcılığı yapmağa, kefil vermeğe hazırdır. İsteklilerin Galata Ş*rr ay* Pasa yokuşu özkuzu Hum kahvvals!ne müracaat etmeleri. 401 —
TİCARÎ MUHABEREYİ _ Almon-c*. Fransızca ve İngilizce Hsaalarda Hyikiyie temin edebilecek te>orübell bir bay, günün mneyyen saatlerinde İş kabul etmektedir. İstlyenlerta «Mu habere» rumuzun* mürsca*tl*n m« eudur. 437 —
TECRÜBELİ — >3 yaşında bir Türk dadıayım. Yeni doğmuşundan fl yaşına kadar bebelere bakarım. Şimdiye kadar çalıştığım yerlerden aldığını takdlrkâT bonservislerimi İbraza hazmm. Akşam’d* «Bebek» rumuzuna müracaat 484 — 2
- İŞÇİ ARAYANLAR
DAKTİLO ARANIYOR — Kefaletli ve yahut kendi yan maklnerlylo çalı-fâcak daktilo bayana İhtiyaç vardır. VUâyet karşısında îızeddln Han Lâ-lapa§* Gazetesin» müraeaatlan. 433 —
İKİ MEMUR — Aboneman işlerinde çalışmka üzere naktl kefaletli ve dtagün İfadeli Dd kişi alınacaktır. Vilâyet karşısında İzzeddln Han Lâ-Inpaşa. Gazetesine müracaat. 4S4 —
İşçi KIZ ARANIYOR — Itriyat İşlerinde çalıştırılacaktır. Büyük Foeta-ne Cda. No. fl/l. 400 —
BÎR AVUKAT — Tecrübeli tiki Türkçe ve daktilo bilen bir bay veya bayan aramaktadır. İsteklilerin P. K-1300 Galata adresine mektupla müracaat etmeleri. 404 —
BİR BEKÂRIN EV İŞLERİNİ YAPACAK — Orta yaşlı bir bayanla bir yazıhanenin telefon ve ayak İşlerini yapacak çocuk ilamdır. Beyoğlu Balo ö. Y/İ E.nıru «vf 1'
BİR TİCARETHANENİN — Vesne-elni idare edebüecek bir bayana. *ce-lo ihtiyaç vardır. Karaköy Ekselslyor; yanındaki Yemişçi Haran sokak Burhaniye han No, 8 Telefon 41687 440 — 1
KEFİL GÖSTEREBİLİR — Kumaş te terzi levazımatından anlayan bir bay «rıyoruz. Müracaat: İeMklâl caddesi 198/2 Bekir Yılmaz 238 —
ALIM-SATIM (E?ya)
KULLANILMIŞ — Veya boi'lk gramofonlar İyi flatle alınır. (Galata. P.K 1090 - 7.0.) adresine yazılması 763 — 7
TAKSİ , îşler vasiyette 39 Şevrole Tulumba sokak Lâleli garajında her «aatta görülebilir. Uygun şerait; görüşmek için Şehremini eoaaneiine Tel; 22-787. 298 — 1
SATILIK OTOMOBİL — Framanın meşhur otomobillerinden «Del** ge> marka, 8 kişilik, 1yi vaziyette takıl otomobili aatılıktu. Takıl ve hususi İstekliler İnin Nihat Ptrlnççl: Fatih Fevzlpaıa 33 No. ya veya 11B54 Tel. Yo. ya m üracatlan. Ifl3
SEVROLE MARKA — 1S4B modeli kvAsua mtaeddet variyette 19.000 kilometre yapmış taksi Argo «atiyle satılıkta, Beyoğlu Mü sokak No. 84 Maskot berberi Koçoya müracaat. 887
BUZLA 6ÇĞUTUR KOMPLE BİR HAVUZ — 310 üray* eltiliktir, Şiş-hane Refik Eaşdam oaddeoi 86; Ab-dürrablm Ceyhan, 410 ™ t
BEŞ TONLUK BedfOTt marka yedek İKİ üstikU *a kullanılmış bir kamyon aoele «tlıriç. Beşiktaş Kö-ylÇl Mam ur der e sokak No. fl ya mü-»»«*». 409 — 1
DOKTORLAR DİKKAT — Aa kUİ-lanılmış âleti cerrahiye n nisaiye keela satılıktır. İsteklilerin Akçam’da B. S rumusuna mektupla müıacaat-Uh. m
batilik bönar arjante -felorta as kullanılmış, iyi variyete. Talimhane, Topçular eaddeci Uygun •portunonı, semin katta Bn. iımete pıüraaaat. 137
plâkalı. Doç marka 42 model, arari tertibattı kamyon aoelo aattlıktır. Ayrıca her türlü kolaylık göstOTLilr. İcabında taksitle de verilir. Sultanahmet Alemdar mahallesi Zeynep Sultan so-
styette 81 model Buik marka jetta-f on teli 8 klşllft takri aaolıkttr. OaraJ-da Usta Dnnlfe müracaat
1250 LİRAYA 1ATOJK TAKSİ — şooo kilometre yapnu« « boygîrtlk Austin marka otomobil satılıktır, Ba-atl B- B. dir. Taiafanı MS24 188
U MODEL — Ponplyak de LO>: El ■an taksi çalışmaktadır. A etle şahlıktır. Adresi Güven Garaj, Osmaıı-bey Hacım "nur sokak No. 09; Telefon: 81162 e müracaat. 847
BATİLIK — 87 X 82 İngtlÜ tflDS-por tezgâhı: 10 adat ana taşiyle be-rabar. Oanuar Basım Evi; Çarkçılar Bok. 18 İstanbul. Telefon: >1353. 463 — 8
OTO SPOR — 9ta Dekapotabl Şev-rote 1750 Kim. Aynı marka veya mümasili ve bu vejıft&U dört kapılı bir oto İle takas yapılmak isteniyor. Araba her gün Ayaspaşa garajında görülebilir. 462 — 2
BATİLİK MOTOSİKLET — Mlele Lâka markalı faal vaziyette; aoele şahlık. Arnavutköyü BeyasgflJ caddesi ndo Bakkala müraeaa*. «7 — I
BATİLIK DEMİR ÇATI — Garaj, ardiye ve depo İçin hazır yapılmış (160) metre kare demir çatı saçlarıyla barûbar komple olarak acele satt-Lktır. Müracaatı Cağaloğlunda Trak-
ya garajı kâtibin». Telefon: I265B. 4fll — 1
>7 MODEL ŞEVROLE — V» Opel Buper marka İki faal taksi arabaları aoel* satılıktır. Adres: Sirkeci Nöbst-hane caddesi 16/2. Telefon: 24728. 4M- 1
TAKSİ SAATİ — Büyük ra küçük Argo lâmbasız taksi eaatı 500 vs 800 liraya satılıktır. Beşiktaş Hasfırın caddesi 11 Beyri 469 —
CYnauzKii B AHLIYOR — Markan Zte. Plâka No, B064 modeli 18 radyolu Lük* 9 kişilik. S ay yalnız taksiye çelişti ocua flatie Batılıyor. Adres; Beyoğlu Galatasaray İş Bantsa karşısında Haçopulo Geçidi No. 81 Düğmeci Todori. 408 — 4
AZ KULLANILMIŞ KAMYON SUNACAKTIR — bedelinin bir taamı peşin kalanı yüzde on faizle taksitle ödenecek temin t everilir. Bir-keçide Rıdvan Umaya müracaat. 471 —
EAHLIKTAICEt — Desota ufak Argo saati t» radyosu İşler vaziyette. Müracaat Taksim Kristal altuıda Resal Arpödene Tel; 83137. 477 — 1
A — Kiralık — Satılık 4L
DİKKAT — Emlâk almak v» satmak, ipotek yapmak istiyelner»; iti-mada şayan Bühulet Emlâk Zarif Özalp tavassut eder. Beyoğlu Büyük Parmakkapı köşe başı No. 4 kat 2 Tel: 42869. 18 - 73
BATİLIK APARTIMAN — Nlşaa-taş Oüzelb&hçede sekli dtarel! 050 U-ra ayda geliri; beşer odalı. Pangtl‘2 ind Blnemas yanındaki pasajda Neşet Kaya. 414 —
BOÖAZtÇftNİN ANADOLU YAKASINDA — Telefonlu, denli ve manzaralı, çamlıklı bahçe, üd kat t oda. Pangaltı İnci 61 neman yanındaki pasajda Neşet Kaya. 41fl —
BATİLIK KÖŞK — KandllUde güzel manzarb telefonlu fl odalı, içi dışı yağlı boyalı. Pang<ı İnci Bin em fi si yanındaki pasajda Neşet Kaya. 416 —
battt ,ttc — BuadJy» Hat boyu, İstasyona iki dakika yeni bina, konforlu beş oda. ağaçlanmış büyük bahçe, fevkalâde nezaret. Müracaat: Telefon: 21396. 412 — 4
ŞİŞLİDE ARSALAR Bir tarafı tramvay, dlğtrl asfalt oadde. Nezaretli, apartıman, garaj, enir» İnşasına müsait’ Beyoğlu P. K. 2163 0 tahriren mûraeaat. 43» _ 8
BATİLIK AHŞAP EV — Fatih Ilır-kalşerlf Akseki Oaml sokağında No. 22 bir kat 3 oda, bahço, elektrik. Fatih Üçüncü hukuk mahkemesinde 18/4/ 1948 saat 10 da. 1800 Ura. Dosya 47/ ıa«ö. 437 —
KALYONCUKÜLLUÖ-U CİVARINDA—devran satılık m üs tarat dükkânı Müracaat: Beyoğlu Tarteboçı No. 146/1 Uğur »mlâk. 403 - 1
BAHLIK KAGİR KÖŞK — Yeşilköy hat boyu Tayyare k.’Z’ş’aînda 1 numara. Pazar günleri gerilir. 402 — 2
MAÇKA — Taşritayede, deniz görür biri 107, diğeri ur) metrelik, çok gereci mevkide k-’lşebnşı, arsalar «atalıktır. 12-14 Telefon: 64428. 891 —
ACELE BATİLIK DÜKKİN — Ulak çarşı içerislnd*, müracaat: Kadıköy Mnraktayet caddksl Yıldırım iş bürosu TT numara. 898 —
FATİH — Fevripaşa tramvay caddesi üzerinde 126 m2 arsa satılıktır. Büyük Postano Yan sakağı AJalemcl Hân No. 14 • müracaat. 899 — L
CİHANGİRİN — Bormagir cadde-rind* deniş gören, ayda 000 lira gs-IirU bir katı boş apartzmanla Ağaha-mamında «partima-n İşin ruhsatı alın mış. çimentosu hazır arsa, uygun flitleri» «atılacaktır. Müracaat; Sormagir No. 25/4. «ahlbln». Tel: 49014, 408 —1
DEVREN BATİLIK DÜKKÂN — Mısirçarşıaında faal ve bol müşterisi olan dükkân devran satılıktır. Müracaat: Mısırçarşul No. 89 406- 3
OSMANBEYİN EN İŞLEK YERİNDE — Rumeli caddesi üzerinde >9/2 numaralı bol müşterlll bakkaliye dük kânımı hastalığım dolayisiyl» devren satacağım. ÎBtek İllerin içindekilere m&ca»ı.. »20
RA-m .ne: gp BOŞ TESLİM — t)»-kfldar Çınar caddesi Bed örtü nnma-ra 80. Çarşıkapı Azak sineması karşısında Narin apartımanı 1 numaraya müracaat edilecektir. 184
SATILIK ARSALAR — GÖZtepedS tramvay durağına per yatan Yapı ve Kredi Bankasının yaptırdığı evlerin bulunduğu yerde fevkalâde nezaretli birer dönümlük müfreı arsalar satı-hktır_ Telefon: 23847. 184—1
ERENKÖYDB Aslalt üzerinde Tunuslunun Bağı ne.rnlyle maruf mahalde İkişer dönümlük müfreı nezaretli arsalar şahlıktır. Telefon: 23847. 208 -8
ACELE SATILIK ARSA — Küçükyalı tren lstasyonlyls İdealtepe arasında «afalt üzerinde 22 metre yürü 81B metrekare arı a ucuz verilecektir. Divanyolu 146 Foto - Şen'e. >60
BATİLIK ÇİFTE HAMAM — Bir tarafı erkekler», diğeri kadınlara mahsus; kömürle ısınır; hâlen İşlemekte; yüksek varidattı çifte hamam satılık tır. Akşamda (Hamam) nımu-suna, 848
MANZARALI ve HAVADAR ARSALAR — Nlşantaşında İngUla mektebi civarında satılık müfrez orsalar. İzahat İçin Beyoğlu Atlas «ienmaaı müdürü Galip Ban'a müracaat edilmeli. >31 - 1
BEŞ ODALI — Beyoğlu Boğazkesende Ev. 9 nisanda Beyoğlu 3. Sulh Hukuk Mahkemesinde «atılacaktır. Kıymeh: fl.OOO lira. İzahat İçin Tel. 20&53 833
ACELE SATILIK BOŞ TESLİM EVLER — Sahibi başka yere nakledeceğinden SÜTcymanlyede Doğumevi kar şısında Askeri Basımevi sırasında her konforu haiz fl odalı 22 No. lu ev T. L. 22600; yanındaki fl odalı konforlu 24 No. lu ev T. L. 32500 ve 20 No. lu kunduram dükkânı T. L. 4500 acele satılıktır. Müracaat: Marpuççular Alaca-hamam No. 6 Cansu Kardeşler. 875 - 3
DEVREN SATILIK BERBER DÜKKÂNI — Müracaat: SIrkocida Ankara
caddesi No. 171/160 Musul Palas otelinde (Süleyman Oök) e. 422-1
ŞAHLIK ARSA — Aksaray caddesi (10 X 10) arsa satılıktır. Şohsadeba-şi Gençtürk sokak No. 49/2 Cevdet Alkayfya müraoaat. >77—1
— T
İBTANBULDA — Belediye clvaınıda kaloriferli bahçeli kısmen deniz görür tamamen kAglr mükemmel ev boş tea Um satılığa *rz edilmiştir. İstiklâl cad. Rumeli han pasajı No. 8 An Emlâk. Tel: 40387 440 — 1
SATILIK APARTIMAN — Fatih tramvay kapalı d ur ağında arkadan denişi görür; bahçesi bulunan dört daireli, altında kasap dükkânı ulan kâgir apar tim an Fatih üçüncü 'nlh. hukuk mahkemesinde 10 nisan 948 cumartesi günü aaat 10 dan 11.30 a kadar açık arttırma İte satılacaktır. Muhammen bedeli kırk bin Uradır. FoıIa İmbat latlyeln erin 947/895 numaralı satış dosyasına müracatlart
859 — 1
KİRALIK ODA — Havyar handa her |ş» bilhassa imalâthaneye müsait büyük bir oda devren kiralıktır. Galata Havyar han eski borsa hanı No. B »s. 894
SATILIK HAMAM - Bakırköy hamamı dört dükkânıyla satılıktır. Her gün aaat 18-31 Yeşilköy Santral sokak 18 «e müracaat. Telefon: (18-14) >92
DEVREN SATILIK DİŞ MUAYENEHANESİ — minik - ProtoJ labora-tuvarı - bekleme odası Üe komple vasiyette ve faal. 6000 lira. Akşamda BA-KA mektupla 390
KÜÇÜKYALIDA 8ATLLIK İKİ EV — İstasyona İki. Bostancıya sekiz. Kayışdağ çeşmesine beş dakika mesafede. Dörder oda, manzaralı, yeni yapı, su 4 *■
uuvecl Süleymana; ——------
ıkapı Teni oknl «okak No. 16 kat 1 I. ____________/ >8» ;
BATİLIK — Marmara, Boğazlçlne ■ evkalâde deniş manzaralı tramvay» ■ ■kın 300 metro arsalı, bahçeli, dokuz dalı Ahşap »v. Kabataş Mezorlık çık.- 1 naşı 4 e müracaat. 443 — 1 (
KURTULUŞTA — Topeüstü tramvay durağındık A gir 2 kat 4 oda mutfak vesaire arkasında bahçesi olan ev satılıktır. İstiklâl caddesi Rumeli han pasajı No. 6 An Emlâk. Tel: 40357
BATİLIK — Amavutköyil Elçi sokak No. 2fl üç odalı kâglr elektrikli, bahçeli deniz görür boş teslim. Arua-vutköy Beyazgül caddesinde bakkala müracaat. 458 — 1
448 —
SİRKECİDE — ve yahut Karaköyiln rıhtım caddesinde otel, lokanta devretmek veyahut kârlı İşe sermayeli ortak isleyenler İstanbul Posta kutusu 145 adresine mektupla yazsınlar.
«4 — 1
CAÖALOÖLUNDA — Vatan gazetesi idarehanesi karşısındaki köşede İki katlı konforlu apartıman bltlşl-----------------—,---------( ğlndekl arsa llo birlikte tamamen boş kak 7 No. lı kahvede Bekir Yıhdınma,. teslim satılıktır. Telefon: B4 - 40.
400 — | 43ü
T
8600 LİRAYA ARSA — Plânı hazır 140 metre. Tepebaşı Aynalıçeşme Samancı FeThat sokak Emin Cami sırası 11 No. tv yanı, Eminönü İş Ban-kası karşısı Oyuncakçı Haşan.
431 —
BATİLIK ENİĞİZ _ şişU meydanında büyük 4 katlı eski konak tarımdaki evin enkazı satılıktır, istiklâl Cad. Rumeli Han pasajı No. fl Arı Emlâk; Te!: 40367. 447 — 1
KÜÇÜKÇAMLICA — Llbadede S,5 dönüm bağ, meyvalık. dolaplı kuyusu ahırı ila bir köşk satılıktır. Müracaat: Üsküdar çarşı polis karakolu ittisalinde 71 hanede Hayrl Eydemlre.
470 -14
DEVREN KİRALIK ARDİYE — Sahile pek yakın aylık kJrası^lS Hradır. Derinliği «15, genişliği fl metredir. Tophane Gece kuşu «o kak 42/44 numaraya müracaat. 465 — 1
FATİHTE — Yeni açılmış fevkalâde asri takım ve mobllyasiyle beraber berber dükkânı devren BatLhktir. Müracaat İzahat: Karaköy Ekselsl-yor yanındaki Yemişçi Haşan sokak BÜrhanJye han No. 8. Telefon 41687.
407 — 2
8ATHK ARSA — Fatih Ban güzel eeddesinde B20cephes! 15 derinlikte ve İnşaat müsaadesi alınmış, projesi handır. Havagazı, terkos, elektrik mevcuttur. Fatih Malt* durağı a numaralı dükkâna, (50 —
DÜKKÂNI OLUP DA — Kiraya vermek veya müşterek te yapmak1 İsteyenler İstanbul posta kutusu 231 1 adresine yazsınlar. 472 — 1
ACELE SATILIK BOŞ TESLİM EV — Üsküdar inadlye Mektep sokak 25 numaralı bir dönüm meyva bahçesi içinde beş odalı ev satılıktır. Aynı adrese müracaat. 468 — 2
EHVEN Fİ ATLA KELEPİR ARSA —
Şişil mevkiinde köşebaşmda cephe 49, derinlik 43. Müracaat ( d« Buna paıt&hanulnde Ne emi veya Ali. Telefon. 80939 473 —
EMİNÖNÜNDE — piyasanın en İşlek sokağı olan Tahmiste altında bed-nımu asm» katlı Olan bulunmaz bir dükkân maktuan 30 bin liraya satılıktır. İstiklâl cari. Rumeli han pasajı No. fl An Emlâk. Tel: 40367 «9 — 1
jmda cephe P Osmanbey- J
MÜTEFERRİK
etekHio mev(*>ıt KünükyaJıda —~~ j. , ------ÂPAk'nMÂN
iüleymcuıa; tatar:bulda Çar-
KATLARI — Nlşanteş Oüzclbahçe Osmanbey civarlarında. Müracaat Osnanbeyde Suna pastahanesinde Necml veya Ali, Telefon 60939 474 -
İNGİLİZCE DERS — Londralı İngiliz bayan tarafından yeni metod .rirmugma). Adres: Mrs. VlnnJ 439.
BATİLIK BAKIR FABRİKASI — İlk Avrupa silindiri, yeni, faal va-pette dökümhanesi. yeri 119 devren .tılık. Beyazıt Ordu Oad. Haznedar •k. Nû. 11. Tel: 23234 . 300
KURTULUŞTA — BcneUk İradı 36ÜB ra v» 7000 lira İpotekli üç daireli partrmsn «atıllıktır. MIHI Emlâk lım Batım İnşaat Bürosu; Fahri Ba-aç Karaköy Ekse İriyor yanındaki ’emfşçi Haşan sokak Burhaniye ban 10. 8 Telefon 41587 442 — 1
SATILIK YALI ARSASI — Caddebostan Marmara Yat Kulübü sırasında 1531 M2 yalı arsası satılıktır. Müracaat: Dördüncü Vakıf Han kat 1; No. 83; Tele: 21091. ________________433 - 1
BARİYER BÜYÜKDERE — Plyua lâdesinde İki dönüm bahçe içinde odalı bir villâ satılıktır. Beri No.: 25. Milli Emlâk Alım Salım İnşaat broşu Fahri .Boraç Karaköy Ekselsl-or yanındaki Yemişçi Haşan sokak lurhaniye han No. 8 Telefon 41587

tıllkUl üisfflffîâHûl Ko'
1 (Rus sefareti yanında) 327 _ fi
İNGİLİZCE — Amerlkada. ckumuç'1’ ve Amerikan mekteplerinde İngilizce öğretmiş bir .genç üç ayda lisan öğretir. Akşam «D. 8.» rünnızuna müracaat. 420 — ö
KAZANCINIZI — bir misil arttırmak İstiyorsanız, Muhasebe ve Defter tutma usullerini Öğreniniz. Tecrübeli bir öğretmen husus] derslerle, evlerinizde bunları sise kısa bir samanda öğretir, İstanbul posta kutusu 39.
421-4
KİRALIK - BATİLIK — Anadolu-hlsan, Küçüksu Çiftlik çaddea! 11 numaralı İbrahim bey köşkü İle maruf. ' Birinci katı kftglr maısüya tuğlasın- 1 dan pencere demir parmaklıklı. İkinci kat ahşap, 10 odalı elektrik ve su tesisat vardır. Boş teslim edUlr. Dört : kısma ayrılması da mümkündür. Faz-1 1& tafsilât vc görüşmek İçin 22090 maHannı masrafsız toptan perakende Telef. No. sun* müracaat ediniz. Mtmak isteyenler İstanbul posta kıı-475 — 2 tuşu 145 adresine yazsınlar. 455 — 1
I
İMALÂTÇILARA VE İTHALÂTÇILARA — piyasanın merkezi işlek kalabalık bir yerdeki ticarethanede
Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü İlânları
ACELE ŞAHLIK BİSKÜVİT, ÇEKER İMALÂTHANESİ — Mükemmel tesisat, otomatik makine, seri İş çıkarır. Görüşmek İçin Asmnaltı Lâzari Papazoğlu Han No. 28. 419 — 1
BATİLIK ARSA — Pendik te istasyona yakın denize nazır Bağdat asfalt caddesinde 4150 metrekare. Yemiş Vapur iskelesi No. 5. Telefon: 20688. 429 -4
yenİşehİr — Dereotu sokak No. 20; B oda 1 dükkân terkos elektriği ayrıca kuyu mutfağı muntazam, büyük taraçalı acelo satılıktır. Altındaki berbere. 424 — 1
BOŞ ŞAHLIK KAGİR EV — Manzaralı 12 oda yağlı boya, terkos, elektrik, havagazli; 40 bin lira. Has fırın caddesi Suat Park sineması karşısında Beşlk'-aş Emlâklş. 423 -1
4000. 6500, «000 LİRAYA — Arsa hariç İki oda, hol evlere anhlb olmak elinizdedir. Beyoğlu Tokatlıyan arkası, Balo sokak No. 34/1 müracaat.
430 — 3
EMLÂKÇİLİK DEYİP GEÇMEYİN— MCbnİh bir meslektir. Mliessesem dürüst çalışmakla jölıret kazAnmış-tır. Batmak veya almak İstersen muhakkak bize gel. Milli Emlâk Alım, Satım İnşaat Bürsou; Fahri Baraç
> Karaköy Ekscluiyor yanındaki Yemiş-' İçi Flasan sokak Burhaniye han No. fl lİTelelOB 41687 43» - > 1
İdaremi» gereç şubesinde çalışmak üzere >50 lira kadro ücretli iki İngilizce tercümeciy» İhtiyaç vardır. Barem d«ı kadrolaruuıza dahil bu görevlere İsteklilerin, müsabaka İmtihanına iştirak »tmek üzere 5 Nisan 948 pazartesi günü «aat 14 e kadar gerekli belgeleriyle Tophanede Gereç şubesi müdürlüğüne boş vurmaları lüzumu lifin olunur. (4137)
İstanbul Memurlar İstihlâk Kooperatifinden]
Kooperatifimizin 1947 âdi Genel kurul toplantısı 29/3/1943 tarlhlnd» nhmp temin edilemediği cihetle yapıJanıaıpıştır. Aşağıda yazılı aynı hususları -müzakere etmek üzere 17/4/1043 cumartesi günü saat 14 de Eminönü Halkevi salonunda ortakların cüzdanlarlle gelmeleri rica olunur.
Gündem :
1 — Yönetim kurulu rapûumun okunmaa
2 — Denetçiler raporunun okunman
3 — 1947 yılı bllâıiço ve flat farkı hesaplarının tetkik ve kabulü ite yönetim kurulu ve denetçilerin ibrası
4 — Statünün 41 İnci maddesi gereğine» kura isabeti!» çıkacak | aeM Azalı k İle 7 yedek Azanın seçilmesi
5 — Genel kurul denetçilerinin seçimi
0 _ Yönetim kurulu ilyelerlle, denetçilere verilecek ücretin tâyini.
(4002)
İki cins iki allı fayfon satışı
T.C. Ziraat Bankası Bursa Şubesinden l
Bankamıza ftit Viyana yapılı bir faytonla B-fl yaşlarında biri Nonyog ve diğeri yorımkan İnğllte 1.71; 1.56 boylarında doru Mnk öd at ttaftMH ga vc alaturka koşumlarlyleblrllkte pazarlıkla ■atılacaktır.
İsteklilerin şubemiz müdürlüğüne baş vurmaları rica olunur.
Yerli sanayiin cn muvafık esederlnt yaratmış ve sayın doktorlarımızla baltamızın takdir vt v(ğbetlnl kazanmış olan Türk Lâboratuarlannın
Yerli TIBBÎ MÜSTAHZAR
TAKSİM ECZA NESİ
kamdan zengin çeşitler
I Vitrinlerinde teşhir edilmiştir.1
Sahile 8
31 Mart 1948
Bir damlası, büyük bir limon ve Portakal Ağaçları bahçesinin kalbe ferahlık veren lâtif havasını yaratan
HAŞAN LİMON KOLONYASI

BAHÇEKAPI ECZANESİ------------------------
(3ADULLAH GÖKÇEK)
Gönderilen İdrar, kan; balgam tahlilleri; her nevi hürdebtn muayeneleri; Wassennon taamüiü. bir mütahassu tarafından yapılmaktadır. Yerli, ecnebi müstahzarlar; İliştik eşya ve sıhhlrnalzemenln zengin çeşitleri bulunur.
BAHÇEKAPI VAKIF HAN KARSISI
1948 Modeli (Fabrika Tonaj») 5 TONLUK
Yeni AUSTİN Kamyonlarımızdan
Yeni Bir Parti Daha Gelmiştir,
Beyoğlu Vakıflar müdürlüğü ilânları
HEMEN TESLİMATA BAŞLIYORUZ
Geçici teminata
Kapı No.
AUSTİN Kamyonları
ÜSTÜNLÜKLERİNİ KULLANIŞTA BİLFİİL İSPAT ETTİLER
İlk tealim ettlğlnüıAUSTİN kamyonları bugün 180,000 kilometreden fazla yapmış bulunuyorlar.
FEVKALADE SAÛLAM — FEVKALADE EKONOMİK
olan AUSTİN
KAMYONLARININ gördüğü rağbetin sırrını bizzat AUSTİN «ahlnlerlnden Borumu.
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumandan:
BATIŞ YERİ:
X
VASITALAR TİCARET T. A. Ş.
KtRALIK KAT
İskeleye İki dakika. Bebek Hamam sokak (konforlu 3 oda. 1 Hol) 18 numaralı apartıman 1.. 2 nci kat. içindekilere müracaat.
TEKNÎK
İstanbul Beyoğlu, istiklâl caddesi No. 103; Telefon: 41089: Telgraf: VASITALAR
HK ECZANEDE BULUNUR
BRONŞİT». OKSÜRUCİI KESER
■ —........ K U R i Ş T.A.Ş.
SANAT SAHİPLEBtNİN NAZARI DİKKATİNE: Her işe elverişli yumuşak 0.30 İlâ 0,50 mm* kalınlığında aly&h SAÇLARIMIZ gelmiştir.
K U R i Ş T. A. Ş.
Galata, Balıkpaz&n; Kardeşim sokak No. B0/1, 80/2 BÜYÜK DEPO
9 Nisan 1948: İstanbul - Ankara - Tahran
12 Nisan 1948: Ankara - İstanbul - Roma - Amsterdam AMSTERDAM'dan K. L. M. uçaklarlle irtibat temin edilen şehirler: Ntv-Tork — Londra — Manchester — Glasgo» — Paris — Brüksel — Prag — Stoklıolm — Gö*r borg — Oslo — Kopenhag — Zürlh — Bale/Muh. — Frankurt a/M. — Hamburg İlâ...
ROMA'dan irtibat temin edilen şehirler; Buenos Aires — Rio de Janelro — Marsilya — Cenevre — Lizbon — Madrid HA... Fazla tafsilât İçin müracaat: SEYAHAT BÜROLARI ve
TÜR HOL TİCARET Ltd. Şti.
■ Su! taııh amanı, Katırcıoglu Han No. 10. Tel: 20833 T W
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:
Dr. M. Muhlis Bunar
Dr. Cemal Özkan
Dr. Bedii Erkul
Dr. İsmail Paylan
Dr. Reşat Vahap
Tıp öğrenci Yurdu 045 yılı mezunlarından olup emsallerinden geç a ekere alınmış olmaları doluyısile zamanında terhis edilmemiş olan yukarıda İsimleri yazılı bulunan s tabibin terhis edilmiş olmaları gerekliği halde tayinleri İçin henüz müracaat ötmediklerinden mecbur! hizmete tabi olan mumaileyhimin bulundukları «ağlık müdürlüklerine veya doğ-fudan Bakanlığa müracaat etmeleri lüzumu lifin olunur. (4114)
Biitüa bir ömllr nıüddetince.-- Üzüntü çekmektense, saçlarınızın dökülmeğe bağladığı günleri beklemeden
Briyantin PERTEV kullanınız
İyi bir gıda alnııyan, beslenmlyen her canlı mahlûk kurumağa, çürümeğe ve çökmeğe malıktım Olduğu gibi saçlar da beslenmekten ve vitamin hârikasından müstağni olamaz, onları bir takım karışık usul ve tavsiyelerle değil,
Briyantin P E R T E V ile besleyiniz
j
TABLET
REOSİL
Türk Hava Kurumu, pilot olmak istly enler tein gezici okullar açıyor:
T, H. K. 1948 yılında yazın, okulların tatil aylarında yurdun muhtelif yerlerinde özel pilot yetiştirmek maksadıyla gezici okullar açacaktır.
Bu okullara girmek İçin gerekil $artlar aşağıda gösterilmiştir.
Öğrenciler Uluslararası özel pilot olma talimatına uyarak Üd ay İçinde, sn «aan-A «*•'girileceklerinde’’ yalnız akaryakıt masrafını karşılamak üzere kendilerinden 800 Hra alınacaktır.
istekliler, fazla malûmat almak «e kaydolmak İçLn Mart ununa kadar Etlmesğuttaki T. H. Kurumu Havacılık Dairesi Genel Müdürlüğüne müracaat etmelidirler.
1 — 1? yaşını bitirmiş olmak,
2 — Sağlık durumu, uçuşa müsait olduğuna dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporu.
3 — Doğruluk kağıdı mevcut olmak,
1 — En aşağı orta okul tahsili görmüş olduğuna dair kanaat notu bulunmak,
s - Uçuş ücretini, dört taksitte ra birinci taksit peşinen ve İkinci.1 üçüncü, dördüncü taksitlerini de on beşer gün araile T, H, K, veznesine yatırmak ve bu parayı müteselsil bir kefil ve noter senediyle taahhüt etmek. (2581)
Kuruntumuzun Yalovada kuruu Baltacı Çiftliğine alt dört adet çift ve araba beygiri 17/4/048 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 de adı geçen Çiftlikte açık arttırma He satılacaktır. Hayvanların ikisi kısrak, İkisi İğdiştir. İlgililerin hayvanlan görmek ve durumları hakkında İzahat almak üzere_a(a geçen Çiftliğe müracaattan Bfin olunur
ZAYt MAKBUZLAR
Bankamızın 945 senesinde Hindlstandan satın alıp İthal ettiği jüt, kanavlçe ve çuvallara alt aşağıda tarih ve numaralan yazılı gümrük makbuzları zayi edilmiştir.
Gümrük idaresinden yeniden suretleri alınacağından bu za-yolunan makbuzların hükmü olmadığı İlân olunur.
HALK BANKASI T. A. Ş. Alt olduğu gümrükten çüuş beyannamesi
VAN KURTULUŞU
Van kurtuluşunun yıldönümü münasebetiyle 2 Nisan 1048 akşamı Galata Yeni yolcu salonu lokantasında tertip ettiğimiz geceye bütün hemşehrilerimiz davetlidir.
Biletler kapalı çarşı: Kuyumcular caddesi No. 55 İle Galata caddesi Kardeş pazarı No. 4 ve o akşam kapıdan temin oluna-MMMMM bilir
Ankarada satılık yer
Büyük Millet Meclisi bahçesi yanında Akköprü asfaltı üstünde stadyum sahası önünde, Ulus matbaasından gelen caddenin bu asfalta kavuştuğu köşede İçinde İki ev ve Yağcıoğullarlle Güllü oğullarının kereste depoları ve büroları bulunan birbirine bitişik biri 403, İkincisi 843 lük İki parselde S48 metre kare arsa imar şuyuunu gidermek İçin satılığa çıkarılmıştır. Birine 8821, İkincisine 11077 lira kıymet konulmuştur. Attırma 6 nisan 1948 salı sabahı 11 buçuğa kadar Ankarada İcra gayri menkul satış dairesin- | de yapılacaktır. Hâlen İyi iradı vardır. Ankaranın en değerli ye-rldlr. Fırsattan istifade ediniz.
Gümrük makbuzu
No. Tljtah TâriM -
218777 1375—10/9 31/5/945 3920
212598 12720—17/5 15/5/945 3599
212494 5011—10/7 11/5/945 3549
212527 7402—14/6 12/5 '945 3553
212590 2817— 2/0 3557
212535 2245—18/1 12/5/945 3547
212537 1416— 6/8 12/5/945 3597
212712 2104—14/11 15/5/945 3603
212594 1416— 1/5 15/5/945 3601
218765 4834—17/9 31/5/945 3919
212710 6109—15/11 15 5 945 3602
212710 5630— 5/10 15/f) M5 3604
212592 4263—12/6 15/5 945 3598
212539 4286—10/6 15/5'945 3590
212602 2432— 4/9 12/5/945 3553
212600 1967— 7/10 12/5'945 3551
212488 1322— 6 7 12/5/945 3559
212596 1970— 3/8 11/5/945 3348
212531 2321— 4/11 12/5/945 3552
212489 2012—10/7 12/5/945 3560
212529 2841— 4'8 22/5/945 3558
212533 — — 3600
Sffiffl
Sea güzelliği, zarafeti hassasiyeti ve bütün vasıflan bir arava toplayan
FERGUSON
Radyoları
İNGİLİZ THORN ELECTRİCAL
INDUSTRIES mamuldtmdandır.
Pürüzsüz sesi ile kürreyi arzın her tarafında şöhretini tanıtmış olan FERGUSON Radyoları dinleyicilerin a rarLa aradıkları bütün evsafa maliktir.
Taksitle satış yeri:
A VR M A 6ZASl
Bankalar Cad. No; 54
; ■
Zayi’— Anadoluhlsarı 34 üncü ilk okulundan aldığım 84930 numaralı pasomu kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
5/B O 83 numara Ahmet Özkostak
□ÜLERYUZ MUESSESESİ Çarşıkapı: tslanbı»
Türkiye umumi depozitcrl: Mehmet ve Alt Kermen Kardeşleri Mesadet Han. Sultanhamam No: 2 Tel■ 2420B
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinedn:
Müessesenılzde istihsal olunan 66 bome sülfirlk. Asit tonu 300 liradan 00 bome 170 liradan 06 bome sülfirlk Asit. Tonu edilmektedir. (3735)
Sayın doktor ve eczacılara: TANINMIŞ NEZLE MERHEMİ
DEFETONiN POMAT I
Ec₺a depolarına tevzi edilmiştir.
Klingerit levha satın alınacaktır
Etibank İstanbul Şubesinden;
Bankam» ihtiyacı için muhtelit rb'adda OÛOO Kg. hakiki Klingerit levha ile 1000 Kg. çelik tel örgülü Klingerit levha satın alınacaktır.
Taliplerin, on geç 2/4/M8 cuma günü sa-»t 17 ye kadar tekliflerini nll-munelerlle birlikte bankamız holündeki teklif kutusuna atmaları.
Müfredat listeleri her gün satınalma servisinden temin edilebilir. Banka İhaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. (3994)
Bakır tel satın alınacak
Zonguldak Belediyesi Elektrik işleri
idaresi Müdürlüğünden:
2100 metre 95 İlk bakır tel satın alınacaktır, İsteklilerin teklif mektubunu 20 nisan 1948 gününe kadar belediye elektrik işleri idaresi müdürlüğüne göndermeleri ilân olunur, (4022)