1949 Ağustos etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1949 Ağustos etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


AKŞAM
ÇARŞAMBA 31 Ağustos 1949
Sene 31 — No. 11094 — Fiati: Her yerde 10 kuruştur.
Sahibi: Necmeddln Sadak — Yaa işlerini fiilen idare eden: C. BUdik — Akşam Matbaası
Dünkü geçli resminde piyade, aırblı re denli kuvvetlerimi» geçiyorlar
Büyük zaferin
27 nci yıldönümü
Erdal
Inonu
Vali mallarının
Dumlupınar, Ankara ve Yurdun her tarafında parlak şenliklerle kutlandı
Amerikan gazetesinde görülen haberin aslı esası yok
hesabını veriyor
İngiltere ile Amerika yasağı kaldıracaklar
Afyon 30 — 30 ağustos zafer bayramı bugün Dumlupmarda-ki Meçhul Asker âbidesinin 5-nünde heyecanlı bir törenle kutlamıştır.
Törende, Afyon vali vekili ile, Kütahya valisi, Milletvekilleri, Başbakardık temsilcileri, merasim komutanı olarak korgeneral Haşan Atakan, ordu müfettişlikleri ile deniz ve hava kuvvetlerini- temsil eden generaller, üniversitelileri temsllen profesörler. siyasi partiler ve milli kurumlar ve dernekler temsilcileri, kadın erkek binlerce yurd-daş hazır bulunmuşlardır
önce merasim komutanı korgeneral Haşan Atak an beraberinde Afyon vali Vekili ile Kütahya valisi olduğu halde merasime iştirak eden askeri birliklere, yüksek tahsil gençlerine ve halka bayramlarını kutlamış ve başta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından gönderilen çelenk olmak üzere Büyük Millet Meclisi, ordu. Başbakanlık Bakanlıklar, siyasî partiler, diğer kurum ve teşekküllerden ve illerden gönderilen çelenkler, anıta konulmftş ve bandonun çaldığı ve törene katılanlarm hep bir ağızdan söyledikleri İstiklâl marşı ile. şeref direğine şanlı bayrağımız çekilmiştir. Bayrak çekilmesi 21 pare top atımı ile selâmlanmıştır.
Bundan sonra korgeneral Haşan A takan bir hitabede blun-muştur.
Merasim komutanından sonra söz alan üniversite ve yüksek okullar adına Uğur Soyer, «Biz, Atatürk gençliği, buğun büyük zaferi kutlarken kalblerlmizde ve ruhumuzda ebedileşen Atatürk’e tekrar tekrar temin ediyoruz kİ, bu gençlik inandırdığın gaye ve inkılâpları müdafaa ederek ve göstermiş olduğun yolda yürüyerek yenilerini de gerçekleştirecektir., demiş ve gençlik adına Mehmetçiğe minnet ve şükran duygularını sunmuştur.
Bundan sonra geçil resmi yapıtmış ve törene son verilmiştir.
Ankara’da
Ankara 30 — 30 Ağustos zaferinin 27 nci yıldönümü, yurdun her tarafında olduğu gibi burada da muazzam bir törenle kutlandı.
Saat sekizde Harb okulu adına bir İhtiram kıtası Ulus meydanındaki anıta, Yedek subay okulu adına bir ihtiram kıtası da Orduevi örtündeki anıta birer çelenk koydular. Aynı saatte Atatürk'ün geçici kabri Önündeki anıta da Cumhurbaşkanlığı adına bir çelenk konmuştu.
Genel kurmaydan bir heyetin saat 8,30 da Atatürk'ün mu vakkat kabrini ziyaretinden ve 9 - 10,30 arasında genel kurmay başkanınııı Türk ordusunun (Arkası sahife 2; siilun 3 tel
Vali ile komutanlar geçit
resmini takip ediyorlar
Eski Ingiliz sefiri
Hughessen geldi
Misafirimiz, Türk - Ingiliz dostluğunun sağlamlığından bahsediyor
Ankara 30 (AJL. 1 — Bugün İstanbul gazetelerinin bazılarında Amerika'da tahsilde bulunan Erdal İnönü'nün Kaliforniya üniversitesinden bir kızla evlenmek için babasından izin almağa çalıştığına dair bir Amerikan gazetesine atfen yayınlanan havadisin aslı olup olmadığını Anadolu ajansı Erdal İnönü'nün ailesi nezdlnde tahkik etmiştir.
Bize verilen malumata göre, hâlen ihtisas imtihanlarını hazırlamakla pek ziyade meşgul olan Erdal İnönü’nün evlenmesi haberinin aslı olmadığı anlaşılmıştır.
Meyvacıîk mütehassısı
Rafaelîo dün İstanbul’a geldi
Sir Hughessen ile refikası, kendisini karşılayan protokol şefi Nazif Böltikbaşı ile beraber Galata rıhtımında
Harb yıllarında İngilterenin Ankara büyük elçiliğini yapmış olan slr Knatchbul Hughessen refikasıle beraber hükümetimizin davetlisi olarak dün Trabzon vapurlle şehrimize gelmiştir. Eski elçi rıhtımda İngilterenln İstanbul başkonsolosu G. Meade. İstanbul vilâyet ve Belediyesini temsllen protokol şefi Nazif Bolukbaşt ve Dışişleri Bakanlığı adına şube müdürlerinden Raslm Fenmen tarafından karşılanmıştır. Kcndislle görüşen bir arkadaşımıza slr Knatchbul H.ıghftssen şunları söylemiştir:
(— Memleketinizi tekrar 21-
yaret fırsatını bulduğumuz İçLn çok memnunuz. Geçenlerde Londraya gelen Dışişleri Bakanımız Neemeddin Sadak tara-fındna hükümetiniz adına davet edildim. Burada 13 gün kadar kalıp Ankaraya da gideceğim.*
Bundan sonra eski elçi Türk-İngiliz münasebetleri hakkında şunları söylemiştir:
«— Şahsi kanaatimce, Türk-İnglllz münasebetleri her zamankinden daha sıkıdır. Elçiliğim zamanında gelişmesine çalıştığım Türk - Ingiliz dostluğunun bugün çok sağlam olduğunu rnemn'iniukta göriiyo-
(Arkası 3; sütun 3 te)
Meyvacılık mütehassısı Daııesi Rataello
İstanbul VaU. ve Belediye Re-tel Dr. Lûtfi Kırdar, Son Posta gazetesi başmuharriri Selini Raeıp Emeç'e gönderdiği bir mektupta, hakkında yapılan dedikoduları ve çeşitli İsnatları cevaplandırmaktadır.
Vali, Son Posta başmuharririnin bir yazısında hulâsa ettiği iddiaların asılsız olduklarını açıkladıktan sonra şunları yazmaktadır:
1 — İTerkes kara ekmek yerken benim evimde hep beyaz ekmek yenirmiş;
2 — Nispeten kısa süren memuriyetim sırasında tstanbulun sayılı zenginlerinden olmuşum.
3 — Radyoevlnln yanındaki büyük apartımanı ben yaptırmışım :
4 — Varlık vergisi zamanında mühim bir para ödemeğe mecbur kalan bir Ruma ait bir arsayı da almışım.
O zata göre, bu söylediklerinden başka daha neler, neler vermiş.
Bu daha neler, neler bir muamma mahiyetinde olduğu için bahse değmez.
Kırdar’ın varlığı
2— Nispeten kısa bir zaman süren memuriyetim sırasında İstanbul un sayılı zenginlerinden biri olmuşum.
Müsaadenizle mal beyanı kanununa tevfikan hükümete res
(Arkası sahife 2, sütun 6 da)
Londra 31 (API — Resmi diplomatik şahsiyetlerin dün bildirdiklerine göre, Birleşik Amerika ve İngiltere yakında Yu-goslavyaya silâh satılması hususunda tatbik etmekte oldukları tahdidatı kaldırabileceklerdir.
Aynı çevrelerin verdikleri malûmata göre, bu mesele hâlen Vaşington ve aynı zamanda Londradn tetkik edilmektedir.
Milletlerarası Talebe federasyonu toplantısına iştirak eden gençlerimiz ne diyorlar
1 İddialara cevap ’ I Madde zikredilen diğer iddi-“ ’ aiara gelelim:
1 — Herkes kara ekmek yerken ben de. bütün allem efradı da dalma kara ekmek yedik. Bu hususta o kadar mutaassıp dav randım kİ çocuklarım hasta oldukları zaman dahi doktorların tavsiyelerine rağmen, onlara herkesin yediği ekmekten başka bLr şey yedirmedim.
ttalyanın Toskana havalisi fidanlıkları müdürü Danesi Ra-faelio. İstanbul Belediyesinin davetlisi olarak dün «Trabzon» vapuriylc şehrimize gelmiştir, Burada 15 gün kadar kalıp Bii-yükdere fidanlığında tetkiklerde bulunacak olan bu zat tanınmış bir Türk dostudur. Kendisi rıhtımda Şehir Meclisi üyelerinden Ekrem Amaç ve fidanlık müdürü İbrahim Tezcan tarafından karşılanmış ve bir arkadaşımıza şunları söylemiştir:
«— Türkleri ve Türklyeyl ne kadar sevdiğimi herkes bilir. İlk defa yurt dışına çıkıyorum. Bu itibarla İstanbul a gelişim benim için bir saadettir. Burada yapacağım tetkik ve temaslardan çok İstifade edeceğime eminim. Harbden sonra 11 al yada ziraat çok İlerlemiştir. Bilhassa ufak fidan ve meyva ü-zcrlnde geniş çapta ihracat yapılmaktadır »

Trabzon vapurile Brük.-n-lden donen Milli Talebe federasyonu temsilcileri
Tâmlrde bulunan «Ankara» vapurunun yerine geçenlerde Batı Akdeniz hattı seferine çık-
Suriye Millî Eğitim Bakanı ile mülâkat
Mişel Aflak, hem sosyalist, hem liberal olan bir partinin başkamdir
Dışişleri Bakanımız
Paris 30 (AA.) — (Afp): Türkiye Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak'ın Vlchy'de kaplıca tedavisini bitirmek üzere olduğu haber alınmıştır. Türkiye Dışişleri Bakanının Ankara’ya dönmeden önce, Paris'e uğraması kuvvetle muhtemeldir.
Şam (Muharririmiz Hıfzı Topuz yazıyor) — Yeni Suriye kabinesinin en genç vekillerinden biri Milli Eğitim Bakanı Mişel Aflâktır.
El Bas partisinin lideri bulunan Mişel Aflâk, Şükrü Kuvvetli zamanında muhalefette bulunduğu gibi ZaLm zamanında da daima hareketleri şüphe ile tâklp edilen bir şahıs olmuştur.
Suriyenln yeni Milli Eğitim Bakanını yeni makamında ziya ret ederek Surlyedeki son değişikliği nasıl karşıladığını sordum. Genç bakan bu değişikliğin zaruri olduğunu belirttikten sonra şunları söyledi:
c— Zalm 30 mart darbesini yaptıktan sonra bizi ve umu.cî efkârı kazanmak için partimizin gayelerini tahakkuk ettirmeği vâdcttl. Fakat Zttftnhı daha ilk günlerden İtibaren vaatlerine riayet etmediğini gördük
Mişel Aflak
Zalm gayelerine İhanet ediyordu Biz sabrettik ve kendirliyle
(Arkası -I uncu sahifedej
mış olan «Trabzon» vapura evvelki gün saat 16 da dönmesi icab ederken dün saat 18 de 11* manımıza gelebilmiş, boyler-* 38 saat rötar yapmıştır. Gemi süvarisi rıhtımda kendisiyle Konuşan gezetecllere. Akdenlzde fırtına yüzünden Pire Umanına beş saat rötarla akşam saat 19 dan sonra vardıkları için limana giremediklerini, bu yüzden de 12 saat kaybettiklerini söylemiştir
Geriye kalan 9 saatlik rötarın neden ileri geldiği resmen belirtilmemişse de geminin baza teknik adamları bunun sebe-(Arkası sahife 2; sütun 4 tel
Bayrağa hürmet lâztm!
Her bayramda görüyoruz; Bayrağımız bazı saygısızların yahut laubalilerin elinde türlü şekillerde asılıyor. Halbuki bir bayrak kanunumuz vardır; öntı bile tatbik ettiren olmuyor. Kimi âdi bezden bir bayrak asmış. Bir çok bayrakların ay yıldızı karmakarışık, yahut kırmızısı pembeleşmiş. Bazıları da çamaşır serer gibi iple dil vara sermiş, yahut camekâ-ııe sallandırmış.
Bu saygısızlıklar, herkesi rencide ediyor. Hürmet istiyoruz.
Sahıfe î

Ordinaryüs ük kalkmalı mı?
1* stanbul Üniversitesinde yeni bir cereyan var: Bazı öğretim üyeleri profesörlükten sonra selen «Ordinaryüs profesör» unvanının kalkmasını istiyorlar. İleri sürülen sebep şudur; -Ordinaryüs» unvanı görünürde bir liyakat unvanıdır. Bir profesör şu kadar sene çalışır, değerli neşriyat yaparsa kendisine profesörlükten daha yüksek olan «Ordinaryüs profesör» Unvanı verilir. Bu unvanın bahşettiği maddî, manevi bir takım hak ve salâhiyetler dr vardır. Ordinaryüs daha fazla tazminat alır ve müstakillen kürsünün sahibidir.
Fakat üniversiteler kanununa göre her kürsüde ancak bir tane «Ordinaryüs profesör» bulunabilmektedir. O mevcut oldukça aynı kürsüde ders veren diğer profesörler, en yüksek İlmî kıymetlere sahip olduklarını eserleriyle. keşifleriyle isbat etseler, «ordinaryüs unvanını alamazlar. Kadro variyeti terfi imkânını ortadan kaldırınca ordinaryüslük yüksek liyakat Unvanı olmaktan çıkıyor, ve aynı kürsüde ordinaryüs profesörle beraber çalışan profesörler, ne kadar haşan gösterirlerse göstersinler . profesör» olarak kalmıya mahkûm oluyorlar.
Profesörlüğün üstünde başka bir unvan olmamasını isteyen cereyan işte bu sebeplerle başlamıştır ve ta raftarlannın haklı olduklarından da şüphe edilemez. Bu fikrin kabul edilmesi evvelâ profesörler arasındaki unvan yarışmasını ortadan kaldıracak, sonra da «profesör» Unvanının ilim mensuplan için en yüksek rütbe olduğu hakikati bizde de kabul edilmiş olacaktır.
îlimde hayli yol almış, fakat profesörlerine ordi-narvü, «oranını vermiven Vniranriteienn m««cııt olduğunu unutmıyahm. Şevket RADO
Milli Piyango çgkildi
Dünkü çekilişte ikramiye kazanan numaralar
Milli Piyangonun 30 Auğstos 949 çcldlişl dün An korada saat 13,30 da yapılmıştır.
İkramiye kazanan numaraları yazıyoruz:
300.000 Lira kazanan numara 499275
100.000 Lira karanan numara 392453
40.CC0 Lira kazanan numaralar 232299 492084 464529
20,000 Lira karanan numaralar 177CU8 291038 ,385162 430880
10-060 Lira kazanan numaralar 054213 133718 183'33 216107
221555 226514 245012 278231 2849'36 415985.
5,000 I.ira karanan numaralar 028729 042052 064095 090015
100266 116546 12-879 131481
217574 223809 228813 244565
245663 246008 291?89 375994
430937 445588 450139 450337
4.000 Lira kazanan numaralar
025486 026008 048970 052655
055819 061189 068000 090189
092581 140169 146606 162508
176310 180665 207083 219672
226539 245649 259632 262088
297427 331378 373225 375784
383338 414669 451178 483279
496644 496803
2.000 Lira kaıarfhn numaralar 003396 004536 029471 039436
045802 059483 066274 670159
07533Û 079792 095957 098772
120991 127375 140520 166893
182031 187971 188912 199046
199816 203542 214017 225866
235448 240098 255557 256453
260386 263770 264103 265429
266195 274431 280495 288424
297122 308939 311034 322745
330240 350985 359643 376474
380966 389291 394622 398334
414722 427584 436621 439342
442575 455518 471387 475075
477808 487455 491147 494620
1.000 Lira kazanan numaralar
009Î73 019963 039017 046705
052406 053919 054089 057120
060061 060804 061337 066704
066947 0G9421 072310 083913
096125 097959 10*1486 103384
109109 109818 109882 114135
124290 J27196 142905 145709
147048 149947 154118 158806
161026 164993 165793 165834
167021 170759 170939 181025
182582 186315 199802 200471
200476 200882 206510 207210
211504 212052 215332 221701
222699 239340 243200 243303 243663 253205 255310 255742 366623 274252 278935 279662
262942 294970 293021 312594
316627 319450 310536 321988
323255 324156 324888 328425
329027 329705 337938 338005 323653 394112 352911 354068
355885 388345 371925 373004 375268 378669 379829 382589 38.1702 385730 39Û358 292909 397530 398112 399505 401653 402178 402301 416154 411526
4JÎ-592 422289 424022 437316
♦41300 444208 446304 452350
tıklım dolu idi. Seyirci adedi 2000 idi. Bu seyirci miktarı teniste memleketimiz için bir rekordur.
Saat 14 te tek finalini yapacak olan Alman Von Cramm İle Fransız Cochet alkışlar arasında korta çıktılar.
Oyun Cochefnln servlslle başladı. İlk oyun Cochet’de 1/0 1/1. Cramm üst üste oyunlar alıyor. 5/1 Cramm İleride...
Bundan sonra sıkı bir çekişme başladı, oyun Cochc’-de 5/2... Cramm gene atakta 5/3 5/4 ulan seU nihayet Cramm köşeleri bulan çok sıkı toplariyle 6/4 aidi. Bilhassa Cramm bu oyunu alırken görülmemiş bir sol paralel topla İş! bitirtil, bu vuruşu seyirciler dakikalarca alkışladılar.
2 nel sette Cochet gayet düzgün oynuyor. 4/0 Cochet İleriye geçti, herkes Cochet’nln bu seti alacağına kani... Fakat Alman tenis yıldızı hiç bozulmadan bu sette öyle bir oyun çıkardı ki. 6 4det oyun alarak seti 6/4 aldı.
Von Cramm. Cochet"yi bu sette âdeta ezdi. Bu sette Cramm şaheserdi. 3 üncü sette de ilk oyunu Cochet aldı. fakat Cramm öyle bir oyun oynamağa başladı ki. tenisin bütün inceliklerini gösterdi... 5/1 Cramm İleride. Bu arada Cochet bir oyun alabildi, neticede | Von Cramm seti 6/2 aldı ve şampiyonluğu kazandı.
Tek kadın finalinde iki İtalyan tenisçisi karşı karşıya I-
453459 458065 460739 468725 473297 474195 481669 485266
500 Lira kazanan numaralar
Son üç rakamı (672) Ue nihayet bulan 500 numara beşer yüz Ura.
2(10 Lira kazanan nnmaralar
Son üç rakamı (080. 14b 827) Ue nihayet bulan 1500 numara İki yüz Hra.
100 Lira kazanan numaralar
Son üç rakamı (237. 274. 675. 959) Ue nihayet bulan 2.000 numara yüzer lira.
50 Lira kazanan numaralar
Son iki rakamı (381 ile nihayet bulan 5 000 numara ellişer Ura.
10 Lira kazanan numaralar
Son iki rakamı (04. 60, 64, 74) Ue nihayet bulan 20.000 numara onar lira.
3,060 Lira teselli mükâfatı kazanan numaralar
499270 499271 499272 499273
499274 409276 499277 499278
499279 499205 409215 409225
499235 499245 409255 499265
499285 499295 499075 409175
499375 499475 499575 499675
499775 499875 499975 490275 491275 492275 493275 494275
495275 496275 497275 498275
409275 419275 420275 439275
449275 459275 469275 479275
489275 099275 199275 299275
399275.
Bursnda bir infilâk
Patlayan mantarlardan 6 kişi yaralandı
Bursa 29 — Bugün şehrimi»! heyecana düşüren bir İnfilâk olmuş, 6 kişi ağır surette yaralanmış ve infilâk civarındaki 6 dükkânın camlan kırılmıştır.
İnfilâk şöyle olmuştur: Gemlik Hanının önünde işportasında tabanca man tan satan Ce-vad Demlryüreğln 80 kutu man tan birdenbire ve kendiliğinden patlamıştır. Bu sırada elvanla bulunan İki kadın, bir çocuk ve üç erkek muhtelif yerlerinden yaralanmıştır
Yaralılardan birinin durumu bilhassa tehlikelidir. 6 dükkânın camlan ve çerçeveleri kısmen kırılmıştır.
Millet Partisinin
Beşiktaş teşkilâtı
Millet Partisi Beşiktaş İlce teşkilâtı dün saat 16 da Beşlk-laşta Gürel sinemasında merasimle açılmıştır.
Toplantıda Millet Partisi İleri gelenlerinden Fuat Ama, Enis Akaygen, Ahmet Thta-kılıç, Osman Bölük başı, general Sadık Aldogan ve Hikmet Ba-yur söz alarak çeşitti mevzularda konuşmuşlardır.
AKSAM
Milletlerarası tenis turnuvası nihayettendi
Von Cramm tek erkekte, Bossi tek kadında Curry-Van Cramm da muhtelitte şampiyon oldular
Tek erkekte şampiyon olan Atman Von Cramm, yendiği Fransa Cochet ile beraber
Dün 4 ûnciî milletlerarası te- I diler. Bossi, Manfrediye nls turnuvasının son günü İdi. | çok İyi bir oyun çıkardı. Kortlar şimdiye kadar Türkiye-de görülmemiş derecede tıklım
karşı tik seti 6/1, 2 nciyl 8/B alan Bossl, turnuvanın şampiyonu oldu.
Şampiyonanın son maçım Curry, Von Cramm - Seotte. Harpr’e karşı oyandılar. Üstün bir oyun tutturan CurrJ'-Cramm maçı 2 sette 6/2 6/4 alarak şampiyon o'dular.
Dün meşhur Cochet'ye karşı güzel stiliyle fevkalâde ve kusursuz bir maç çıkaran Von Çramm'ı maçtan sonra görerek intibalannı sordum. Bana bu muvaffakiyetle övündüğünü söyledi ve hayatında ilk defa Cochet ile karşılaştığını sözlerine ilâve etti.
Bu arada Cochet de yanımıza yaklaşarak: Von Cramm’ı bütün Avrupada Çek şampiyonu Drobny'den -saşka yenecek bir tenisçi yoktur, dedi.
Gece misafir tenisçiler şerefine verilen baloda Vali Dr. Kır-dar mükâfatlan kendi eliyle şampiyonlara dağıtarak onlan ayrı ayn tebrik etti.
Memleketimizde böyle ilk defa muazzam bir milletlerarası turnuvayı haşan İle organize eden Tenis, Eskrim. Dağcılık Kulübünü ve onun çalışkan İdarecilerini tebrik etmek bir borçtur.
Celâl ULUĞ
Misafir tenisçiler Ankara’ya gidiyor İstanbul 4 üncü milletlerarası Tenis turnuvasına katılan bütün misafir tenisçiler bugün An kara ya hareket edecekler ve orada yapılacak turnuvaya iştirak edeceklerdir.
Gramıros muharebesi
Beş günlük taarruzdan sonra Yunan çetelerinin mukavemeti kırıldı
Londra 3İ (Radyo) — Yunan ordusu Kuzeybatı YunanlsLanda Grammos dağlarında çetecilere karşı beş gün süren taarru2dau sonra kazandığı büyük zaferi, alevler İçinde bulunan ormanlar karşısında kutlamaktadır.
Grammosta, çetecilerin bulun mukavemeti kırılmışı ir.
Gazetelerin yazdığına göre 25 ağustostan 30 ağustosa kadar öldürülen çetecilerin sayısı bini bulmuştur. Budan başka 56ı esir alınmış ve çeteciler birçok yaralılarını Arnavutluğa kaçırmışlardır.
Aynı müddet zarfında hükümet kuvvetlerinin kayıbı 182 ö-lû Te 1161 yaralıdan ibarettir.
Yunan Harbiye Bakanı Ka-nelopuios «Kazandığımız zafere rağmen henüz rahata kavuşma k zamanı gelmemiştir. Hudut bölgelerimiz, hâlâ buhranlı bir vaziyettedir» demiştir.
Eski Ingiliz sefiri
(Baş tarafı 1 inci sahifede) rum. Türkiye Ue îngilterenin dostluğu Avrupa ve butun dünya mukadderatı İçin büyük bir ehemmiyeti haizdir.
Cumhurbaskanımt İnönü’ye karşı derin hürmetim vardır, Görüşmemizi arzu ettikleri takdirde bn ‘vmastan büyük btr zevk ve şeref duyacağım.»
Genç subaylarımız
Orduya 592 yeni subay katıldı
Ankara 30 — Bugün saat 16 da Harb okulu binasında Okulun 104 üncü dönemini başarı Ue bitiren 592 subaya merasimle diplomaları verildi.
Okul komutanı tümgeneral Fazıl Bilge'nln söylevinden sonra söz alan mezunlardan bir İstihkâm teğmeni bu yıl Harb okulunu biterenlere ve kendilerini yetiştirenlere teşekkür ettL Söylevlerden sonra okul kütüğüne bir çivi daha çakılmış, müteakiben Harbiye marşı söylenmiştir.
Merasim sonunda misafirler hazırlanan büfede Uaz edilmişlerdir.
Trabzon vapuru
IBaş tarafı 1 inci sahifedt) bini makinelerin bozukluğunda bulmaktadırlar.
Gemi ile 356 yolcu ve 69 ton yük gelmiştir. Gelen yolcular arasında, geçenlerde Brükselde toplanan Milletlerarası Talebe ı Federasyonu toplantısına memleketimizi temsllen gitmiş olan Tahlr Şentûrk, Mükerrem Taş-çıoğlu ve Fikret Buran da gelmişlerdir. Kendileriyle görüşen gazetecilere gençler şunları söylem iglp rdlr;
*— Tûridyenln dışarıda hemen hiç tanınmadığını gördük. Maalesef bizden çok daha küçük memleketler bile daha çok Lan iniyor. Bundan başka genç-
Iran - Rus hududunda
Vaziyet gergindir İran hududa kuvvet gönderiyor
Tahran 30 (AA.) — (United Press): Resmi tran askeri makamlarından bildirildiğine göre. 1500 mil uzunluğunda bulunan i Rus - tran hududunu takviye I etmek maksadiyle motörlü pl-yade birlikleri hudut bölgesine gönderilmiştir. Diğer taraftan 10 milyon dolar tutarında silâh yardımı Amerikadan İrana gel-1 meye başlamıştır.
1 Resmi kaynaklar huduttaki durumun daha gergin bir hal aldığını kaydetmektedir Hudut bölgesinden dönen müşahitler, 'orada tahkimat yapıldığını ve siperler kazıldığını bildiriyorlar.
Ahır’capıdan Yalovaya
Yüzerek gitmek isteyen iki genç yarıda kaldı
Türkiye uzun mesafe rekord-menl yüzücü Ahmet Kasım Kurt İle diğer yüzücü Şaban Aykut'un Ahırkapıdan Yalova-ya yapacağı yüzme, federasyonun ve Beden Terbiyesi teşkilâtının alâkasızlığı yüzünden akamete uğramıştır.
tkl yüzücü Ahırkapıdan denize atlamışlardır. Kendilerini bir motörie İki sandal t&klb etmiştir. tkl yüzücüden Şaban, kramp geldiğinden, yüzmeyi Kınahada açıklarında bırakmış ve motöre alınmıştır. Ahmet Kasım Kurt, Büyûkada önlerine kadar gelmiş, şiddetli lodostan dolayı yüzmenin tehlikeli olacağı kendisine söylenmişse de o yüzmekte devam edeceğini söylemiş, sonunda zorla motöre alınmıştır.
Kasım, yüzmeyi bu pazar tekrar edeceğini federasyona bildirmiştir.
Büyük zafer (Baş tarafı 1 inci sabifede' tebrlkâtmı kabul etmesinden sonra 10,45 te Hipodromda halkın İştirak ettiği istiklâl marşı İle tören başladı.
Geçit pistinde tam şeref tribününün karşısına bir Horcitzer topu konulmuştu. Bugün Harb okulunu bitirerek ordu saflarına katılan genç subaylardan Necati Kamer, bu topun üzerinden büyüklerine, komutanlarına ve silâh arkadaşlarına hitap ederek 30 Ağustos zaferinin mâna ve ehemmiyetini belirten bir konuşma yaptı,
Genç teğmenin konuşmasından sonra, Türk Hava Kurumu Ankara şubesi müdürü Ferit Çelgin, nutkundan sonra Ankara garnizon komutanı tümgeneral İsmail Hakkı Tunaboy-lu güzel bir konuşma yaparak günün ehemmiyetini belirtmiştir.
General Tunaboylunun bu konuşmasından sonra geçit resmine başlanmıştır.
Geçit resmi
Geçit resmi Ankara garnizon komutanlığı karargâhının ve harb malûllerinin geçişi Ue başladı. Bundan sonra başlarında alay sancakları olduğu halde Harb okulunun bugün ordumuz saflarına gönderdiği genç subaylar geçtiler. Bunları gene önlerinde alay sancakları olduğu halde geçen Yedek subay alayı takibettl. Arkadan al, beyaz ve yağız atlan ile süvari alayı geliyordu.
Bu sırada hava kuvvetlerimizin ve Türk Hava Kurumunun uçakları da Hipodrom üzerinde alçaktan uçuşlar yaparak geçit resmine iştirak etmekteydiler.
Geçit resmi, tankların ve zırh h otomobillerin geçişleri ile sona erdi. Gece Zafer Bayramı münasebetiyle Güven âbidesi Orduevi önün ve Ulus meydanında askeri bandolar tarafından mili i marşlar çalınmıştır.
İlk teşkilâtı bakımından biz çok zayıfız. Bu teşkllâü diğer ileri memleketler teşkilâtı seviyesine ulaştırmak için hazırladığımız teklifleri burada İlgililere bildireceğiz. Brükselde buradan götürdüğümüz eşyalarla açtığımız Türk sergisi çok rağbet gördü.»
Başbakan Sivas kazalarını geziyor Şarkışlada söylediği nutukta vatandaşla-
ra karşılıklı itimat ve sevgi tavsiye etti
Sivas 30 — Başbakan Şeni- ğuşursak haberimiz olmadan şeddin Günaltay bugün Sivas'a memleket kapılarını düşman muvasalat etti. Sivas vilâyeti istilâsına açmış oluruz.»
hududunda vali, C. H. P. bölge
müfettlşi, Jandarma komutanı tarafından karşılandı. Başbakan Şarkışlada Halkevi bahçesinde bir müddet görüştü, halkın dileklerini dinledi.
Başbakan Halkevlnln salonunda şu hitabede bulundu:
«Size tavsiye edeceğim en mühim nokta, yeni girdiğimiz rejimin esasının halkın bütün memleket işlerini benimsemesi olduğudur. Siz de bu yeni rejimi hakklyle benimser, birbirinizi sever, yardım eder, memleketin gelişmesine çalışır ve ihtiyaçlarını müşterek duygu ve İstekle karşılarsanız, vatan yükselir. Zaten yeni rejimimizin hedefi ayn ayn nokta! nazar güden vatandaşların memleket İşlerini yaparken birlik olmasıdır. Bu ise, ancak karşılıklı sevgi ve İtimatla olur.
Size başlıca tavsiyem hangi noktal nazarda olursanız olunuz memleket işlerinde birbirinize karşı hasım olmamanız ve dost geçinmenizdlr. Buna kati İhtiyaç vardır. Çünkü etrafımızda bizi çevreliyen tehlikeler artma IstJdadındadır. Eğer bunu çörmlyerek birbirimizle bo-
Vali mallarının hesabını veriyor
(Baş tarafı 1 İnci sahi t ede > men bildirdiğim varlığımı aynen size de bildireyim.
Istan bola gelmezden önce hu susi doktorluğumun gelirinden ve devlet hizmetinde çalışırken aldığım ücret ve maaşlardan tasarruf edebildiğim para İle İzmlrdc Karşıaykada mütevazı bir ev sahibi olabilmiştim.
1938 senesi sonunda Istan bul a gelirken bu evimle bir miktar param vardı.
Istan bula nakledildiğim zaman, yüksek tahsilimi yaptığım, memurluk hayatımın bir kısmını geçirdiğim ve çok sevdiğim bu şehre yerleşmek ve’bu maksatla da bir ev sahibi olmak e-mclinde İdim.
Bu emelimi gerçekleştirmek İçin Maçkada Sllâhhane caddesinde. tramvay yolü üstünde 400 küsur metrekarelik bir arsa satın aldım.
O zamandan iki yıl kadar sonra bu arsa üzerine bir bina yaptırmak İçin İzmlrdekı evimi 27,500 liraya sattım.
Fakat. İnşaat flatleri yükseldiği ve çeşitli vazifelerim arasında bu işle uğraşacak vaktim de olmadığı için bina yaptıra-madım. Elimdeki parayı harcamaktan korkarak emlâk alım ve satımı İle meşgul olan Avni Başaragn İle görüşerek bu parayı pikse etmek İstediğimi söyledim.
Bu zat, bana bir Rıım vatandaşın Kuruçeşmede kömür deposu olarak kullandığı arsayı 21 bin liraya satmak özere olduğunu ve beş yüz lira arttırırsam bunu alabileceğimi söyledi. 21500 lira vererek bu arsayı satın aldım.
Benim Ankarada kurulmuş cilan İH mesken kooperatifinde bir kaçar yüz liralık iştirakim varsa da mail imkân bulamadığım İçin bu kooperatifler camiasında da ev yaptıranındım
Hiçbir bankada paramız olmadığı gibi geçen sene hastalığım sırasında tedavi ve ameliyat edilmek üıere Londraya giderken Maçkadakl’ arsamı Emlâk Kredi Bankasına 15 bin liraya ipotek ettirdim.
Şimdi faizlerini ödemekle meşgulüm.
Valinin refikasının emval ve emlâki
Rerikamın varlığına gelince:
Onun Büyükadnda üç bin liraya satın almış olduğu 1200 küsur metre karelik bir arsası vardır.
Refikam, bu arsayı, istanbula geldiğimiz İlk aylarda kendi paresiyle almıştır.
Refikamın İstanbulda. babası Meşrutiyet devri mensuplarından Kerkük mebusu merhum Kırdarzade Mehmet Ali beyden kendisine kalmış olan Karasl otelinde dörtte bir hissesi vardır. *
31 1919
Başbakan birinci cihan harbinden sonra memleket içlnde-
ki anarşinin iç emniyetin sarsılmasından doğmuş bulunduğunu belirttikten sonra devlet otoritesine bağlılığın gevşemesinin tehlikeli âkıbetler tevlit edebileceğini söylemiş ve konuşmasını şu cümle ile bitirmiştir: «Ben hükümet mesuliyetini üzerine almış bir vatandaşınız olarak buna asla müsamaha etmiyeceğlm ve imkân bira tanıyacağım.»
Yol boyundaki İstasyonlarda halk İle konuşan Başbakan saat 12,30 da Sivas'a vardı.
Başbakan Sivasta
Sivas 30 — Başbakan Şemsede! !n Günaltay buraya gelmiş ve hükümet erkânile kalabalık bir halk kitlesi tarafından karşılanmıştır. Başbakan Halke-yindc halkın dileklerini dinledikten sonra gününü kazaları dolaşmak, toplantılarda hazır bulunmak, halkın dileklerini dinlemek ile geçirmiş, biri Yıldız lUnde, diğeri Sivas öğretmenler birliğinin merkezinde demokrasi konusu üzerinde önemli nutuklar söylemiştir Yarın diğer kazaları gezecektir.
Created by free version of 2Pp^
Gene refikamın doğduğumuz yer olan ve şimdi memleket hudutları dışında kalmış bulunan Kerkûkte babasından kalmış kardeşleriyle hisseli bir u-tel, bir han .altmış kadar dükkân ile sahası 70 bin dönüm kadar olan dört çiftlik ve arazisi vardır.
Benim de Kerkûkte babadan kalma hisseli bir miktar emlâk ve arazim vardır.
Radyoevinin yanın* d akı apartıman valinin değil
3 _ Radyoevinin yanındaki
büyük apartrmanı ben yaptırmışım; yukarıda izah ettiğim gibi benim radyoevinin yanında büyük bir apartıman değil. İs-tanbulun ve hattâ memleketimizin hiçbir yerinde küçük bir evim bile yoktur.
Radyoevinin yanındaki büyük kârvansaray apartımnnını kinıin yaptırdığı herkesçe malûmdur.
Bu büyük apartıman m kimin malı olduğunu tapu idaresinden öğrenmek gayet kolaydır. Bunu öğrenmenizi ve umumi efkâra bildirmenizi sizden rica ediyorum.
4 — Varlık vergisi zamanında mühim bir para ödemeğe mecbur kalan zengin bir Ruma ait bir arsayı satın almış olduğum İddiasına yukarıda cevap verdim. Tekrarına lüzum görmüyorum.
Valiye yapılan arsa teklifleri
Bu münasebetle şunu ilâve etmek isterim. Bana. istanbulda birçok arsalar teklif edildi. Bu teklifler karşısında imar plânı sahasına dahil olan ve kısa bir zaman sonra kıymetleri çok artacak olan yerlerde bir karış bile arsa almamağa bilhassa itina ettim.
İşte şahsi varlığımla ve refikamın emlâkine ait olarak resmen hükümete verdiğim mal beyannamesindeki malûmatı ol duğu gibi size de bildirdim.
Ben. bütün bayatım boyunca, mal, mülk ve servet sahibi olmağa kıymet vermiş bir insan değilim.
Devlet memuriyetlerinde bütün gayret ve kuvvetimi; vazifemin dürüst, namuskârane bir şekilde İfasına hasrettim.
Böyle yaparken de vicdanımın emrine İtaat ettim.
Benim için en büyük servet vatandaşlarımın hakkımd»gösterdikleri sevgi, takdir ve teveccüh duygulandır. Bu, çök değerli servetle iftihar ederim,
«Adana» Dağu Akdenizden döıdii
Adana vapuru. Doğu fiiiney Akdeniz seferinden dün «tol 10 da 145 yolcu ve 176 ton yük : ile dönmüştür.

Yüz sabıkalı adam ve kadın kaçırma vakaları

> ——
Diizceli Ahmet isminde bi Tinin «Zarfçılık» usulıyle 190 lirasını çarpan iki sabıkalı yakalanmış. Bunlardan birinin yüz sabıkası varmış. Zarfçılığın cezası nedir? Sabıkayı da şiddetlendiriri sebep sayınız. Pek yakında, 101 inci ciirme cemiyet hakir olsun.r
İş hukuku ders imtihanı
1 m ti han üzerinde anlaşmaya varıldı

Üniversite Hukuk Fakültesi-nln son sınıfta bu sene mecbu- demektedir: ri ders olarak okutulan iş Hu-; kuku dersinin İmtihanları hakkında öğrenciler, fakülte dekanlığına bazı müracaatlarda bulunmuşlardı. Bu mesele yeniden ele alınmıştır. Bu hususla yaptığımız tahkikat neticesinde meselenin esasını öğrendik:
İş Hukuk dersi bu seneye kadar İhtiyari dersler arasında bulunmakta İdi. Öğrenciler bu
Yeni Taymis
Nadir Nadi CUMHURİYETteki başmakalesinde Boğuziçi-ııin bir sanayi mıntakası halini aldığını ve bu vaziyetiyle turist celbetmesi imkânlarını kaybettiğini belirttikten sonra şöyle m—m I» t Ari İ
lstanbulun her tarafı su ile çevrilidir. Ekonomik kaygılarla sahile yerleştirilmesi gereken bir endüstri kolu İçin, biraz düşünülse, bu koca sahada yer mi bulunmazdı? Paşabalıçedekl şişe ve cam fabrikası Yedikule-de kurulsaydı acaba maliyet hesaplarında iki kuruşluk bir zarara uğrar mıydık? Benzin. . , . * Ba-
ki, İm gibiler, çalışma yer-.ve İmtihana girerdi. Hâlen son kırköy açıklarına götürülseydi, terine Sürgün edilsinler. Ça-,sınıfta bulunan öğrenciler arı-' taşarak havutlarını kazan- İsında daha ikinci sınıfla iken mak seviyesine varmaksızın , işletmecilik dersLyle siyası eko-1 bir daha aramıza koyuveril- nomi dersinden birinin imtiha-1 meşinler. mm verenlerin bu sene son sı- k-.smayan Taynıls atmosferin-
Yalııız sabıkalılar değil: (nıfta okutulan mukayeseli me- den kurtarmak lüzumunu bir bîr takım cürümler var kirdeni hukukla iş hukuku dersin- gjjn yakından duyacağız. O za-nnları işlivenier de. şimdiki ■ den intihap edecekleri birinden man fabrika ve depoları birer tip hapishanelerimizde, şiııı imtihana tâbi tutulmaları dü-diki tip cezalandırma usulü şünüimektedir. Halbuki şimdi varken yıldırılamazlar. Ma-'mer'i mevzuata göre ikinci alesef her gün numuneleri- J sınıfta yukarıda yazdığımız ne rasladığımrz için şu «ka-' derslerden birinin imtihanını dınl-’-ın yolunu kesmek, kız vermiş olup da tekrar son sılan dağa kaçırmak ve bu nıfta iş ve mukayeseli hukuk maksadı güderken adam öl- derslerinden her ikisinin de im-dürne’r» mevzularını ele a- tihanma girmeğe mecbur tutul-lahııı. Âmme vicdanının, öy- maIan talebeyi mağdur bir valeler ne verdiği hükümler. ,,yete düşürmektedir. Hâlen Hu resmi adaletimizin verdiğin-1 küfe Fakültesinin son sınıfında den n?k dnha şiddetlidir., bulunan öğrenciler, profesörle-Resmî adalet demokrat vc rlyle yaptıran müteaddit gö-mil’i olmak için, kökü baş- , t-ûşmelerden sonra ikinci sınıf-ka m iletin Örf vc âdetlerin- ta işletmecilik veya siyasi eko-den '’eğil. kendi halkında ol | noml ders!erinden birinin imti-malzhr.
Taşradaki cürümler btı yanda dursun- bu hafta. İstanbul şehrinde. Paşabahçc-den Çubukludaki evine giden bir amelenin yanından kızı ve karısı dağa kaldırıl mtşf'r. Dünkü gazetelerde, Atatürk Bulvarında kadınlara ve kızlara saldırma yü-lünd-'n adanı öldürüldüğü yazılıydı. Yazılmamışları da ben anlatayım:
Yine bu hafta, lardm birinde çalışan bir kızcağızla arkadaşını, pazar günü yürüdükleri bîr sayfiye caddesinden otomobille altı kişi kaçırmak istemiş. Kızlar civar evlere kapağı dar atmışlar.
Ve vine bu hafta gözlerimle gördüm: Bir iskelede. Tar zan kılığında üç çapkın, yelkenli ve binmişler; vapurdan çıkan erkeksiz kadınların hepsini, ıslık calip göz ederek beraber gezmeğe davet ediyorlardı. Bu yüzden kav-&ı çıkıp işin nihayet cinayete varacağı kendilerine vız geliyordu.
Kamplara yüz binlerce insanı kapatıp esir gibi çalıştırmak usulü son harbin orta cağında hortlamış kötü usullerdendir. Siyaset uğruna kampların kurulması da demokrasi zihniyetine sığmaz. Fakat sabıkalılarla, küstah saldırganları usla oııncıya ve bir meslek edinip bir baltaya sap oluncıya kal dar madenler gibi. Doğu yol lan gibi, gitç sanayi merkezleri gibi, el zanaati kasabaları gibi çalışma yerlerine sürmek, oralarda mecburi hizmete tâbi tutmak, milli arzuya uygun, menfaatti, hem göz dağı verici olsa gerektir.
Türk Ceza Kanunu pek ileri bir kanundan adaptedir. Fakat memleket şartlarına tıpatıp uyuyor mu?
Amme vicdanı arzu ediyor' ihtiyarî derslerden birini seçer j ve tülün depoları
bundan ötürü iktisadi hayatımız bir santim aksar mıydı?
BoğaziçLnl. kendisine hiç ya-
Şehit kanlarının hakkı nasıl ödenir?
Ahmet Emin Yalman bugünkü başmakalesinde istiklâl harbine birlikte iştirak ettikleri halde bugün ayn »yn partilerde çalışan liderlerin milli zaferin yıldönümünde barışmalarını teklif ederek şunları yazmaktadır;
Memleketteki aşırı siyasi nefret ve gerginliğin ıstırabını duyan vatandaşlar çoktur. Bunlara hitap ediyoruz ve soruyoruz: İstiklâl harbinin zaferini hazırlamakta eibirliğile çalışan ve bugün birbirlerinden Arızi surette ayn düşen kıymetli şahısları: meselâ 9 eylülde büyük zaferi tes'it için tstanbulda tertip edilecek bir yemek sofrasının etrafında birleştirmek hayırlı bir şey olmaz mı? İçtimai mevki sahibi vatandaşlardan mürekkep bir müteşebbis heyetin, bunu tertip etmek ve böylece siyasi sulhun kapısını açmak işini ele almasını doğru ve arzuya lâyık bulmaz mısınız? Eğer sayın Mareşal Çak-mak'ın sıhhi vaziyeti böyle bir yemekte bulunmağa henüz müsait değilse, yemekten sonra bütiın eski arkadaşların kendisini toplu olarak ziyaret etmesi ve hatırını sorması sure-
•.He maksat tamamlanmış olmaz mı? ■.
★ Demokrasi
YENİ SABABın başmakalesinde demokrasinin tahakkuku üzerinde durularak şöyle denmektedir :
Hakikaten ilk hamlede dört, beş asırdanberi demokrasiyi tatbik eden İngiltere seviyesine veyahut bir buçuk asırdır meş-ruU İdareyi kurmuş olan Fran- | sa hizasına yükselmek zordur! amma bu yapılamıyor diye İki üç partinLn bir arada yaşama-1 sına İmkân vermiyecek yollara sapmak da hünerlerin en büyüğü değildir. Demokrasinin başlangıcı olarak matbuat hür-1 rlyetlnl. lçtLma hürriyetini ve insan haklarını kabul edelim. Fertlerin mal. mülk ve canlarının — kanun çerçevesi içinde -- masunluğunu sağlıyalım. Hoşumuza gitmeyen bir fikri söyleyeni hata ve düşman ad-detmlyelim ve fenalıklara karşı suiistimallere karşı — parti, mezhep, düşünce farkı gözetmeksizin — müttehit hareket edelim onları cezalandıralım. Bu kadarcık bir başlangıç bile en hayırlı sonuçlan verir amma demokrasinin edna mertebesi olan, bu kadarını da pamazsak...
Sebze ve meyva
Ingiliz amirali

Her şey mükemmel/

| hanını vermiş olanların son sı-jnıfta iş hukuku veya mukayeseli hukuk derslerinden birinin imtihana girmemeleri icap ettiği hususunda bir anlaşmaya varılmaktadır.
Bu durumda olan öğrencilerin sayısının da pek mahdut olduğu ve ancak 30 kişi kadar tah m in edildiği söyleniyor. Bu mesele fakülte yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan [ sonra profesörler kuruluna sev-matbaş- kesilecektir. Bu suretle de mesele halledilmiş olacaktır. Me-
îktisad İşleri Müdürlüğünden: Akşam gazetesinin 13 3.949 tarihli nüshasında «Topatan bolluğu* başlığiyle çıkar, yazı İncelenmiştir.
İstanbul Merkez Hâlindeki kabzımallar uzak veya yakın İstihsal bölgelerinden, müştsh-siller tarafından gönderilen J’ı.g sebze ve meyvalan günlük olarak tekarrür eden flat üzerin-
s e naııeaı mış oıacaKur. »e- dgn müstahsll hesabına ve ken-‘L.T“İ dl ™""na (•“»■
ralarla perakendeci esnafa satarlar. Müstahsilin gönderdiği _ bu malların satışı tamamlandık ı tan sonra, kabzımal malın sana girenler, bu sene mukayese- fiatlnl, miktarını ve masraf
halledildiği takdirde bu sene son stnıfta bulunan ve ikinci sınıfta iken işletmecilik veya sİyasi ekonomi dersinden imtiha-
li hukuk veya iş hukukundan birini intihap ederek yalnız o dersin İmtihanına gireceklerdir. mdcUülüle göndertr. Bunların sayısı da mahduttur. Yoksa İş hııkuku imtihanının' iptali bahis mevzuu değildir. Bu husustaki karar bir intikali hüküm mahiyetinde olacak ve bundan böyle İş hukuku, fakûl-j te dersleri arasında mühim ve esaslı derslerden biri olarak yine mevkiini muhafaza edecektir.
ve komisyonu gösterir bir müstahsil faturası tanzim ederek
vesiyle müstehlike intikal etmektedir
Her gün ve sistemli olarak, her kazada bulunan Müdürlüğümüz mürakiplerl manav ve sebzecilerin satışa areetliklerl malların, etiket Halleriyle fatura fiatlerlni karşılaştırarak nor mal kârdan fazlaya sattırmamak için sürekli bir surette kon trol yapmaktadırlar. Normal kârdan fazlaya satış yapan esnaf hakkında zabıt tanzim edilerek derhal haklarında cezaî takibat yapılmaktadır.
1
Kıs veKaâan
Tuzlalarda ıslahat
Çamaltı ve Yavşan ilk olarak ıslah edilecek
Tekel idaresinin tuz Istlhsali-
“I Sebze ve meyvaların usun müddet dayanmıya tahammülü olmadığından unküo »İsmetinde kısa bir zamanda ellen çıkarılması Icabeder. Bunun 1-çln her gün Hâlde sabah ve akşam piyasalarında bir ün t farkı olmaktadır Müstahsil İle müstehlik daima karşı karşıya bulunmadıklarından araya I ir takım mütevassıt kimseler girmektedir. Bu mutavassıt zinciri çoğaldıkça malların müstehlike yüksek fiatlerle intikal edeceği tabiidir.
Daimi olarak bu zincirin hal kalan azaltılmıya çalışılmakta vc bu hususta bir takım ikti sadi ve idari tedbirler alınmaktadır. şu noktayı belirtme»; i-cabeder kİ kabzımalın, müstahsilin mallarını yüksek fiatle sat masından tamamen olmasa bile
Müşterilerimizin Tasarruf Hesablan arasında Özel İkramiye çekilisi'
tarihinde yapılacaktır.
Hesablarında en az 150 Lirası bulunan Kız ve Kadın mudile-rimiz bu çekilişten faydalanacaklardır.
hem1"1 “ltmP dıjarryd nü*-) n,,,,,,,, menfaati .vd - FlaUe-
hen.|tarrta luz 'çin ça’ı rtn aus«k MtitaUiMta !- hiç
- ' lıstnalata başladığını vc bu İşle Mr surette mcnfaall ruhtur. Nt
| meşgul olup bir rapor hazırla-: hayet bu kimseler bir komisyon Muhakkak ki, bütün bu mak ÛJ5cre Amerikaaan bir mü-j cu durumunda olduğundan S3-cürümlere bu cezalar elver-1 lehass‘s getirttiğini, ayrıca tkl, tılan malın fiati ile yakından mîyor. Kendi şartlarımıza mütehassısı da davet etliğini alâkadardırlar. Esasen koınk-, uygun bir değişme lâzımdır. | evvelce yazmıştık İdare 54 tuz- yanlarını da ya yüzde üz.-'"-' Hücrelerde tecrit nevinden lan,n lslah ve maklnalaştırıl- den veya kap başına alma&uı-Hıristiyan- ma3ını icap eden bu geniş prog-, hırlar. Şayet kabzımal miiıtaa- ] ı alınmış- ramı UBun va(Ie,i ölçülerle ger- silin gönderdiği malları düşük I
Gişelerimizden tafsilâtlı broşür isteyiniz!
Türkiye Is Bankası
Madalyon küpeler
ağır tetziyeler ise I , lığın usullerinden alınmıştır. Simdi biziın ceza evlerinde, koğuş lâiibaliliği ak-sülâmel uyandırdığından, tecrit tatbikatına başlanmak üzeredir. Lâkin, o tec-ciyelerin dc fayda vermeyeceğini sanırım. Behemehal cali mağa alıştırmak voliyle ıslaha gidilmesi favdalı olabilir zannındavım.
Havdııdu. serseriyi, küstahı, sabıkalıyı en çok yıldıran, çalışma hayatıdır. Çünkü adamın hüviyetini değiştirecektir. benliğini bozacaktır. Bize de o lâzım.
çekleştirebilecektir. Şimdilik İlk olarak Yavşan vc Çamaltı tuzlaları ele alınmıştır. Bunlardan Konyadaki Yavşan tuzlasına su Isalesl İşinin birinci plânda halli İcap eden bir mesele olduğu anlaşılmış ve derhal halli cihetine gidilmiştir.
Yakında başlanacak olan bu ise 75 bin lira harcanacaktır.
(Vâ-Nû)
DanimarkalI 20 talebe geliyor
Kopenhag yüksek ticaret o-kuiundan 20 kişilik bir talebe kafp- iııin yarın şehrimize gelmesi beklenmekledir.
«erinden veya kap başına almakta-
ı
Yapılan işlerden birçoğunun, rical ağzından dinledi ğimiz vaitlerden farkı vok. Birincinin üzeri boyalı. İkincisi yaldıza sarılı.
Rical vaitlerinin yaldızını kazımak için zahmete lüzum kalmıyor, zaman süngeri onu kolayca siliverivor. Daima söylüyorlar, dinliyoruz, fakat aylar, yıllar geçi-f yor, vaitler yerine getirile-■ miyor. - —(
i Girişilen işlerin ekserisinde ise göz boyama zihnivefı hâkim. İşi parmak ucivle tutuyoruz, çürük temel üzerine derme çatma biı şevler yapıyoruz ve onu göz alıcı boyalarla süsleyip hayran hayran seyrediyoruz: böyle-liklc hakikaten bir is vapm’y gibi görünüyoruz, avuuı-yoruz. kendimizi aldatıyoruz.
Geçen gün gazetelerde çıkan bir tâmim haberini yeni bir misal olarak ele alabiliriz: Başbakanın Doğıı seyahati dolayısiyle Bayındırlık Bakanlığı tarafından alâkalı dairelere gönderilen tamimde şöyle deniliyormuş:
«Sayın Başbakan, bayram ertesi teftiş seyahatine çıkacaktır. Bölgenizde, geçeceği yol istikameti aşağıda gös-1 terilmiştir. Geçiş istikameti ' üzerinde geçide mâni ârıza-1 ların bertaraf edilmesi için şimdiden gerekli tedbirlerin alınmasını dilerim.»
_ Görünüşte bu t&mimin garip senecek bir tarafı yok. Seyahat esnasında sayın Başbakanın arızalı vol-İarda sarsılıp rahafsızlan-1 masına hiçbir vatandaşın ' gönlü razı ulmaz, bu husııs-1 ta gereken tedbirlerin alınması tabiîdir.
Görünüş böyle, 'abat bir . de işin iç yüzünü aksettiren cephesine bakalım: Sayın Başbakan yeni keşfedilmiş ' bir diyara gitmiyor: arp kiye ile Batı Almanya arasında kayalıklar, balta girmemiş 5 eylül tarihinden itibaren te- ormanlar arasında yeni açı-lefon konuşmaları başhyacak-tır.
Yarın iki harb gemisiyle İstanbula geliyor
I I
ya-
İngiliz Akdeniz filosuna mensup (Newcastle» kruvazörüyle | oSurprlse» destroyeri Akdeniz filosu komutanı amiral Sir Art-hur J. Power’ın İdaresinde yarın ( sabah saat 8 dc limanımıza gelecektir. Amiral karaya çıkınca valiyi, İstanbul komutanını, deniz komutanını ziyaret edecek ve bu ziyaretler öğleden sonra iade edilecektir.
Diğer taraftan şehrimizde bulunan cunıhtorbaşkant ismet İnönü'nün de amirali Dolma-bahçe sarayında kabul edeceği haber verilmektedir. Amiral A. J. Po’ver müteakiben Ankaraya da gidecek, resmi makamları, bu arada genel kurmay başka-, nını ziyaret edecektir. Filo 11-manımızda dört gün kalacak, sonra İ2mlre gidecektir.
Bu münasebetle Yavuz zırhlı -siyle torpido filomuz da Halanımıza gelmişlerdir.
Dün saat 16.30 da Kadırgada inşasına karar verilen İlk okul binasının temeli merasimle atılmıştır. Merasimde başta vali ve belediye başkanı doktor Lût-fi Kırdar olmak üzere şehir meclisi üyeleri ve halk hazır bulunmuştur.
Batı ile telefon konuşmaları başlıyor Verilen malûmata göre. Tür-
Vali Doktor Lûtf| Kırdar bu münasebetle bir nutuk söyllye-rek ezcümle demiştir ki:
□Kadırga meydanındaki eski ahşap okul binalarının arsasında betonarme olarak inşa edilecek olan yeni bina, üç katlı olacak, 10 dershanesi. 3 konferans salonu, Jimnastik salonu, kütüphanesi, müzesi ve muhitin fakir çocuklarına sıcak yemek verecek bir mutfağı ve yemekhanesi bulunacaktır. Burada 600 öğrenci rahat rahat oku- ğustos zafer bayramı dolayısiy-yacaktır. Yeni yapılan okulla- le gençler bir kutlama •
rımızın hepsinde olduğu gibi bu binada da kalorifer, elektrik, ha vagazı ve sıhhi tesisat bulunacaktır. Kadırga İlkokulu 445.812 liraya ihale edilmiştir. 1950 ağustos ayı nihayetinde ikmal edilecektir»

lar! yollardan da geçecek değil. Gezeceği bölgelere kendisinden evvelki Başbakanlar da müteaddit defalar gittiler. Başımızı gerilere çevirmeğe lüzum vok. savın Günaltay kabinesinin Bakanlarından bir kısmı ora-
İtalyayı ziyaret eden talebelerimiz
Türkiye Milli Talebe Federasyonunun İtalyada tertip ettiği tetkik gezisin? iştirak eden ta-! lara birçok defalar gidip gel* lebeler hâlen Milânoda bulun- _ '...........
maktadırlar. Memleketimizi tanıtmak muksadiyle açılan sergi çok rağbet görmektedir. 30 a-
töreni yapacaklardır. Bu törene profesörler. Milano valisi ve diğer değerli misafirler de iştirak edeceklerdir.

diler. Pek tabiî ki her Başbakanın ve bakanın seyahatinde aynı tedbirler atındı ve alınmakta devam ediyor.
Şu "halde?... Acı hakikat sırıtıyor. Belli ki öteden beri hükümet ricalinin her seyahatlerinde yollarda alınan tamir tedbirleri, otomobilin seyrine engel olacak tümsekleri kazmanın liriyle biraz düzleyip hendeklere iki kürek ucu toprak doldurmaktan ibaret kalıyor. Büyük adam rahatça geçsin, bozukluğun farkına varmasın da sonra ne olursa olsun: yani göz boyama zihniyeti!
Yalnız yol işlerinde mi ya’ Ricalin her tetkik seyahati sonunda her is üzerinde mükemmeliyet, memnuniyet bevan eden sözleri hep bu gi>z boyama zihniyetinin 1 gösterisine istinad ediyor | Kazma uciyle onarılmış yol, çalım hevesiyle donatılmış makam odası ve pencere ardında hazırlanıp kristal masa üzerine yığılmış evrak. rapor, defter tomarları. Bav Bakan bunları gördü ya, her şey mükemmel, her is yolunda demektir!
Sergi sarayında belediye paviyonıı Sergi Sarayında inşasına başlanan belediye paviyonu. İstanbulini fetihten zamanımıza kadar geçirdiği 500 yıllık tarihini, bütün hususiyetleriyle beraber ifade bakımından alâka çekici bir mahiyet taşımaktadır.
Pavlyonun, üzerine merdivenle çıkılan dairevi anfislnden kuşbakışı seyredilebilecek olan büyük makette, lstanbulun bugünkü ve yarınki çehresini, âbideleri, sanat eserleri, yollan. | parkları, meydanları ve bütün karakteristik vasıflariyle mukayeseli bir şekilde takip mümkün olacaktır.
Bundan başka, fetihten bugüne kadar, fstaı.bulun sanata, kültür ve imar bakımından geçirdiği istihaleler, asır asır beş . _ dioramada, birer tablo halinde! Ah. şu toz pembe gözlük tebarüz ettirilecektir. camlarını biz de ele geçire-
Belediye neşriyat müdürlüğü, bilşek! vilâyet ve belediyenin, İ8lanbu-| lun iman bahsinde başardığı >> hizmetleri gösterir bir broşür hazırlamaktadır.
Marshall yardımından memleketimize gelecek traktörler Marsh a li yardımı olarak şimdiye kadar memleketimize gelen traktörlerin sayısı (1400) ü bulmuştur. Bu maklnalar, devlet çiftliklerine değil, münhasıran müstahsil çiftçilere tevzi edilmiştir. Traktör almak ihtiyacında olan çiftçilere bunların teslimi için şimdiye kadar tamamlanması icap eden forma Litelerden vazgeçilmiştir. Devri teslim işleri basitleştirilmiştir.
Bu tertipten memleketimize gönderilecek traktör sayısı 1900 dür. Bu itibarla yıl sonuna kadar dnha 500 traktör gelecek-] tir. İkinci tertip olarak ınernle-' ketimize 2000 traktör daha ve-! rilecektir. Bunların da yine tamamen müstahsil çiftçilere tevzii kararlaştırılmıştır.
fiatle satacak olursa müstahsil bir daha malını o kabzımala göndı-rmiyeceginden menfaati haleldar olur.
Binaenaleyh malların düşük veya yükselt Ilatle satılmasında şahısların veya diğer sebeplerin dahil yoktur. Bu ancak flat ma kanlamasının hasıl ettiği bir durumdur. Bu da arz, talep ve flatln bir birine yaptığı mütekabil tesirlerden doğar.
Esasen halk piyasası modern bir şekilde organize edilmediğinden istihsal bölgelerindeki
Cemal Refik
Üniveraitede lisan imtihanları
İstanbul üniversitesinin müh- _ telif fakültelerinde lisan İmti-' müstahsiller, hiç bir şeklide lr-hanlarının 19 eylülde başlama- tlbat ve muhabere temin etme-sı kararlaştırılmıştır. Eu J-*-.....—
hanlar ayın 28 ine kadar devam ketmektedlrleı edecektir.
Fakültelerde güz devresi imtihanları da 1 ekimde başlıya-çaktır. Bu imtihanlar bir ay sü-' recekllr. Fakültelerde öğretime peçen yıllarda olduğu gibi 1 a] ıslıkla başlanacaktır. ( riyle %

Alıııanyada kadınlar arasında yeni bir kiipe modası çıkmıştır. Nişanlı kızlar, kocalarını kaybeden dullar, > Sevgili» illerinin resimlerini ufak bir madalyona yerleştirerek bunu küpe olarak kullanıyorlar.
500 ton kaşar peyniri ihraç edilecek
Ticaret? ve Ekonomi Bakanlığı taralından yeni mahsulden 500 ton kaşar peynirinin ihracına izin verilmiştir. İhracatçı
Bu imti- den malı doğrudan doğruya sev
■ ke!r".eî’!"'l,’’,,er Bu sebeple Hâle
ekseri zamanlar talepten fazla mal geldiğinden fîatler bîrden bire düşmektedir.
Kabzımallar tarafından pera kendecllere satılan bu inallar ( ,
Belediye Daimî Encümeni »*» ™ar lml
30 perakendeci kân İlâ j lisans verilecektir.
Turistlerin Fran-saya bıraktıkları
Bir kamyon devrildi, 1 ölü, 2 yaralı var
Rıza. Behlüi Arif ve Mustafa adlarında dört ştıhıs. evvelki ı gece Beykozda Polonezköyü ci- j varında orman kaçakçılığı yapmak üzere şoför Salibin idare. sindeki bir kamyonla glderler-| ken kamyon 250 metrelik bir u-
İstanbul sergisinde Etibank paviyonu
İstanbul Sergisindeki ETİBANK paviyonu bundan bir müddet önce müsabakaya konmuştu. Dün bu müsabaka neti-1 eklenmiştir. Bir çok mimar, mü | hendls ve salâhiyetlerden mürekkep Jüri heyeti 48 dan fasla 'proje arasında birinciliği tek-1 nik üniversite mimarî fakülto-I sinden Can Egeliye vermiştir ı ikinciliği yüksek mimar Fâzıl Aksu, üçüncülüğü yüksek ml-1 nıar mühendis Vedat Paloğlu | kazanmıştır. Can Egeli daha evvel de Sîvastakl tnönü âblde-hir çok
para
Paris 30 (AA.) — Fransız tu-
rizm İdaresi bu yıl 3.000.000 tu-
ristin Fransayı ziyaret ederek
memlekete 135.000.000 dolar bıraktıklarını tahmin etmekle-d İr, | ___ __ ___
Bunlar arasında 800.000 tsvlç- çuruma devrilmiş ve içindeki-reli. 900 000 Belçikalı, 500.000 1er birer tarafa fırlamışlardır. İngiliz. 300.000 şimali Amerika- Bu sırada şoför Salih kaçmış h. 100 000 DanimarkalI. 160.000 Mustafa ölmüş, diğerleri de u-İtalyan, 90.000 İspanyol bulun- gır surette yaralanmışlardır, maktadır. I Yaralılar Nömune hastanesi- ------
Hollanda ve Güney Amerika- ne kaldırılmışlar, tahkikata Bey sini yapmış vc daha
h turistler hakknıdaki istatls- koz savcısı Namık KemaJ el koy başka mükâfatlar da kazanmış I tikler henüz hazırlanmamıştır. ( muştur. (blr genç İstidattır.
M»Vı4>vı.ı «juauiii zıvııcsuu guı uıuy uı
Prof. Dr. Kerim Ömer ÇAfiLAFt
Dördüncü Milli Eğitim Şûrasın d a cemiyeti ve aileyi her sahada tatmin edecek kararlara varıldığını sanıyorum- Bu me-yanda pek önemli bir konu üzerinde de ciddiyetle durulmuş ve demokratik eğitim meselesi â-deta Şûra çalışmalarının sıklet merkezini üzerine çekmiştir. Ankara ve İstanbul Üniversitelerinin muhtelif fakülte profesörlerini ve öğretmenlerle maarif İdarecilerinden bazılarını 1-çlne alan bir komisyon okullarda demokratik esasların tatbikatına ait güzel bir rapor hazırlamıştır. Rapor çok hararetli vc enteresan tartışmalar sonunda kaleme alınmış ve Şûra genel heyetine sunulmuştur.
Ben bu yazıda komisyon raporunun, İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Hukuk fakültesi dkçanı Dr. Hüseyin Nail Kübalı arkadaşımız tarafından kaleme alınan birinci bölümünün geniş bir hulâsasını vermek suretiyle tahlilini yapmak istiyorum:
«Demokrasi, halkın halk için ve halk tarafından idaresi olduğuna göre, her şeyden evvel vatandaşların kendilerini İdare edecek kimseleri serbes seçebilmeleri. bunları kontrol edebilmeleri ve her derecedeki hükümet ve idare organlarının mesuliyetlerini mümkün kılacak bir hukukî ve siyasi sistem olması lâzım gelir.
Demokrasinin bir taraf tan vatandaşlara düşünme ve hareket hürriyetine sahip ve şahsi mukadderatına hâkim olmak imkânlarını veren, diğer taraftan cemiyetin ferdi aşan bir realite olduğunu da kabul ederek müşterek cemiyet davranışlarını ve menfaatlerini koruyan bir nizam olması pek tabii vc zaruridir.
Fert realitesinin temeli hürriyet .cemiyet realitesinin temeli ise otorite olduğu cihetle, demokratik nizam hürriyetle otoritenin ferdin ve cemiyetin karşılıklı menfaatlerini, ferdi ve içtimai adalete en uygun bir şekilde telif suretiyle ayarlanmasına İmkân veren yegâne nizamdır. Bu ayarlama sayesinde cemiyetler istibdattan ve »-narşiden korunabllmektedirler.
Demokratik rejimlerin Uk vazifesi vatandaş ve devlet faaliyet ve münasebetlerini dikkatle düzenlemektir.
Bu. başta Anayasa olmak ü-»ere. piramidal bir sistemin birbirine tamamen intibaktı kademeleri halinde sıralanan çeşitli kanun ve nizamlar vasıtaslyie yapılır. Faka: demokrasinin sadece kanun yoiiyle kurulabileceğini ve devam ettirilebileceğini sanmak yanlıştır. Hiç şüphe yok id kanunların yardımına baş vurmak zarureti vardır. Çiinkü demokrasi her şeyden evvel hukuk ile bağlı bir devlet ve hükümet sistemidir. Fakat demokrastnln hakikaten canlı ve müessir olabilmesi için kanun kâfi değildir.
Pozitif hukuk nizamı, içtimai düzenin ancak yapısı, şekil ve kalıbıdır. Onun alt yapısı değişen ve değişmiyen tarafları İle ırkî, coğrafi, tarihi, fikri ve ruhi mahiyette bir takım maddi ve mânevi hal ve şartlardır Tatbik edildiği şartlara ve tatbik edenlere göre en iyi kanunların fena, en fena Iran unların ise iyi neticeler verebileceği malum bir hakikattir. Bilhassa Lâtin memleketlerinde Taslanan ve memleketimizde tan zimattan-beri devam eden sekil düşkünlüğünün yanlışlığı ve za rarlan malûmdur. Kanunlar bir gaye değil, bir vasıtadır.
Demokrasiyi kanun yolu ile gerçekleştirmeye uğraşan Lâtin memleketleri He aksi zihniyette olan ve daha eski zamanlardan beri demokrasi tatbikatında bu liman Anglosakson memleketle rinde görülen demokrasiler a-rasmda birincilerin aleyhine, I-lrtncUertn lehine müşahede e-dilcn fark, demokrasinin diğer ya girişilmiştir.
mûesseselerdcn farklı olarak Ur cemiyeti bütünü İle kavraması. Köklerini vicdanların derinlikle rlnden ve cemiyet Itİyat’nnn-dan alan bir dünya görüşünün ve bir yaşayış taranın ifaderi olmaktan doğmaktadır.
Demokrasi cemiyette hâkim olan içtimai ve iktisadi şartlara. mânevi ve ahlâki değerlere bütün cemiyet müesseseterlmten fazla bağlı bulunmaktadır
Vatandaşların asgari hir refah seviyesine yükselebilmelerine müsait iktisadi şartlar İçin de gelişebilen ve dış yapın İle hukuk ve siyasi bir raür.ıcse1 mâhiyetini arbeden demokrasi, kökü ve özü itibariyle ve on ylık sek mânaslyle bir mânevi ve ahlâki müessesedir. Çünkü o, her şeyden evvel bir kalb vs kafa işidir. Ona, onun zaman ve mekân ölçüleri dışında kalan bam ana prensiplerine 1-man etmek lâzımdır.
Demokrasi, vatandaşlardan haklarını istemekte olduğu ka- 1 dar vazifelerini yapmakla dia titlzUk İstiyen bir rejimdir. Zira demokrasi kanunun ve ahlâkın. elele verip tayin ettiği vazifelerden ve mesuliyetlerden yoğurulup yapılmış bir fazilet rejimidir. Demokrasi sonsuz hüsnüniyete, mertliğe, karşılıklı saygı ve sevgiye, sağlam bilgiye, medeni cesarete, enerjiye, mütekabil İtimada İhtiyaç gösteren, feragat ve fedakârlık, alenilik ve samimilik sayesinde yaşıyan ve demagoji İle ölen bir rejimdir. Demokrasiye lâyık olmak ve kavuşabilmek için onu candan sevmek ve bilfiil yaşamak azim ve iradesi taşımak ge rektlr. Tanınmış İngiliz hukukçusu Sir Moris Amos: İngiliz si yasi nizamının teminatı yazılı bir anayasada değil. İngiliz milletinin taşıdığı anayasa duygusundadır .demektedir.
Memleketimizde başladığı memnuniyet ve güvenle müşahede edilen demokratik inkişafın yürümesi ve demokrasinin kökleşebilmesi için halkımıza ve çocuklarımıza demokratik terbiyenin, demokrasi İmanının kazandırılması lâzımdır. Bu, demokrasi ideali etrafında birleşmiş medeni milletler camiasının bir âzası olmak şerefini taşıyan Türkiye Cumhuriyetinin hayati bir problemidir. Büyük Türk milletinin ağır başlı ve olgun bir demokrasi için lüzumlu esaslı vasıfları haiz olduğuna inanıyor ve girişilen demokratik terbiye dâvamızın ısrarlı ve metodlu nlr çalışma He. kısa bir zamanda halledileceğinden emin buluyoruz. Atatürk İnkılâbının bize verdiği güven ve gösterdiği hedef budur.»
Raporda bundan sonra teknik teferrruata girilmiştir.
Bu vasiyle İle beli şunu tesbit etmek İstiyorum:
Son yıllarda cereyan eden siyaset mücadelelerini gözönüne alınca, demokratik eğitim komisyonunun demokrasinin tâ-rlf. gaye ve bilhassa hayat kaynaklan üzerinde bir defa daha durarak bunları hatırlatması, kendini siyasi bir cereyana kaptırmadan hâdiselere objektif V-lar ak bakabil en vatandaşlar ka dar. politikacılığı daha çok en ufak hâdiseleri İstismar şeklinde yapanlar hesabına da bir hayli faydalı olmuştur.
Bu raporun bir önemli tarafı da Türk efkârı umumiyetinin propagandalara rağmen olaylara hakiki değerini verecek bir olgunlukta bulunduğunu isbat etmesidir.
Kerim Ömer Çağlar
Deniz kuvvetlerine
ait terfi listesi
Turistlere kolaylık gösterilecek
Asteğmenlikten amiralliğe kad ı* terfi edenlerin listesini neşrediyoruz

Aylan. Ekinci, Şeın'l
edecek gü-
Kemal Kupamdan Hakkı Etiz-1 1 S. As. öğr, liğe terli edecek
»«•(>■ Ts'.rV^ M»tin v«i- ş, s. As. öğretmenleri:
Fahri Gakbayrak.
X S MI. me. luğuna terfi edecek 4. S. MI. lan: Sabit Giınçln. terfi 5, S, MI, me. luğtına terfi ede-ı cck 6. S. Mİ. nıe. lan:
, Mehmet Berker
1 6. S. Mİ. me. luğuna terfi «-
, ilecek 7. S. MI. me. lan:
Fikret Işınai, İsmet Dereli, İhsan Suna. Yaşar özdeş.
ı 5. S .Hs. me luğuna terfi edecek G. S. Hs. mc. lan:
Osman Şahin, Nazım Çubuk-oğlıi.
Ç, S, Hs. me. luğuna terfi edecek 7. S. Hs. me. lan:
’ İbrahim Karaş, Ahmet Şen-1 yiğit, Nejat Ekrem Pusat
İ. S- muzilca öğretmenliğine
soy, Recal Türköz. Metin Yol-eri, Kemal Sevindik, Vedut Tok yay. Halil Dalkılıç. Mecit Opak, Rıza Adanır,
Makine binbaşılığına edecek makine önyüabaşılan:
Niyazi Altan. Kemal Vçansu,] Necati Kutsal. Vusul Arda, İh-| san Kayacıktı, Nurettin Aykut, Necini Tuğsa vul, Kadri Kurul-berk.
Makine yüzbaşılığına terfi edecek makine üsteğmenleri'.
Talat Öadamar. Rauf Bengisu, Eı tugrul Özgün.
it MalatyalI Abdullah. Elazlz-11 Ramazan adlarında İki sabıkalı eroin satıcısı dün Salatada
Eu maksatla icabederse bir kanun teklif edilecek
» t
Turizm işleri için Marshall yardımından 5 milyon dolar alınması muhtemel
Ankara 39 (Akşami — Bundan bir müddet evvel Marshall yardım İdaresi tarafından meta teke timize ÖİF turizm mütehassısı gönderilmişti. Bu mütehassıs etraflı tetkikler yaptıktan sonra raporunu vermiştir. Mütehassısın raporu Türklyeye di şandan turist celbetmek, ve !-çerldekl turistik hareketleri teş vik etmek için alınması gereken tedbirleri tavsiye etmektedir. Rapor aukûmet mehafllin-de çok müsait karşılanmıştır Basın. Yayın ve Turizm umum müdürlüğü raporda ileri sürülen tavsiyeleri tatbik etmek I-çln hazırlıklar yapmakladır.
Yabancı seyyahtan fazla sıkan kırtasî muameleler, asgari terfi edecek 4. S. muıika öğret- hadde indirilmesi istenmekte-| fllr. Bu maksatla, İcabederse olr 5. S. As. sanatkârlığına terfi kanun dahi teklif olunacaktır.
Diğer taraftan gelecek turist ler İçin para bakımından da ba
Ankara 29 (AJL1 — Deniz kuvvetlerine alt terli listesi a-şaşıdadır;
Güverte tuğamiral Rıdvan Koral, tümamiralliğe, deniz kur may albay Fuat üigören tuğamiralliğe.
Albaylığa terfi edecek güver-
te yarbaylar:
Celâl, Vahdettin rem Tetik. Tcvfik Unsal.
Binbaşılığa terfi verte ijnyüzbaşıla rı:
Mithat tiler. Kurmay Feyzi Aloba. kurmay Ferdi Anaogul, Güverte sahabettin Karaca. Fethi Altan, Enver Özr’miz, E-dlp Ağcı. Zekâl Blrol, Bahattin Özülker, Feridun Yetkin. Feysml lah aksoy. Arif Yallakaya. Folk Doğan, kurmay Adnan Aykut. Kurmay Cemal Türsen. Kurmay Behzat Çakıcı.
Güverte yüzbaşılığına terfi , ,
, .. .. ’ . . . ı terfi edecek yuksek muiıcnılıs
edecek güverte üsteğmenleri: ... , .
»Kmeddlo Sönmez. Haşan ™re‘J*™1-
iter. SM1 Pınar, Se,l( Özdö-.1'" K“™' ,, '
, 4. . büksek mühendis bınbaşılıgı-
mlr, irfan Yönder, Hüseyin' “
,, . , Ina terfi edecek vuksek mııhen-
Kurtuluş, I .. .. . , _ , , ,
Cnvert. ÜMmmdVn. UrB
, _ , , ,__ . flarb sanayi albaylığına ter-
edecek güverte ictBttlen: L. , .
Knmnl Slder. We)«t Serte, l” ,’*rt “"«■
snta Wn. Hte.lt Cûmte. satl. 'an: Sllm Erto,n' ümmettin Aloba, Faruk Sükon,, Sabahat-, eneı- ....
Un Ergin, Enver Ttailn, NeUt.ll, s”n’>,‘ bmb‘”
Alkar. SeUhlddln Ö^url, Faik "‘"'k '”'b —
yarjç | Yüzbaşıları: Sabahattin Kozdc-
Önyüzbaşılıhlara terfi edecek ,nlr_ güverte Kd. yüzbaşılar: |
Abdullah Erçctin,’ Hüseyin
. , _ , _ _ , _ : memen: t musuhu «siigm, ocun ıvaıpan-
™ri NİhTç%™: R^ı ?-!•
ner. Münir Aral, Hüseyin Ünal, Fazıl Kartal, Bahri Kunt, Cemal Süer. Şeref ( Faruk Kuyucak, Remzi Un-
Şlnışek, Tank Ülgen, Faik Ta- Bur( izzettin Yalvaç. I
I luy, Cahit Bengisu. I Kimyager yüzbaşılığına terfi
Kıdemli yüzbaşılıklara t' *" _____
edecek güverte yüzbaşıları: | Feıtl Yeşllkaya.
SnpH Karaman, Süleyman Tabib Unta,ıl.l,n. ten ete- oOryükteTsurten
Morerıgin, Hüsnü Bozer, Faik ceJ( tabib önyözbaşılnn: I
Tolhas, Nozıni Erkan, Enver, Cemal Ergene, Arif »«—«•■* Güven. Snbrl Çelebloğlıt. Kemal Necdet Akyol. Safa Karatay. Tayfun, Nozmi Artun, Muzaf-| Eczacı üsteğmenliğine terfi fer Alpaylı, Bahri Akalın, Fethi edecek eczacı teğmenleri: Kunt. Abdulkadir Erkin, Neca-j 1
ti Pınar, Nusret Erduran, Kemal Akkan, Ahmet Son ışık , Se-lühattin Öklü. |
önyüzbaşılıklara terfi edecek
tabib kıdemli yüzbaşıları:
Orhan Mordalga.
Kd. yüzbaşılıkları onanan
Tbb. yüzbaşılar:
Nadl Doğaner, Kemal şen-yaprak. Abdulkerim Sümer. Osman araş.
ÖtıyüsbaşLLıklara terli edecek
eczacı kıdemli yüzbaşılar:
İbrahim Denizer.
Önyüzbaşıhklara terfi edecek makine kıdemli yüzbaşıları;
Rüştü Özder. Ahmet Kaftancı Necml Blrol, Fehmi Güçer. Cahit Kıvaner. Necati As, Haşan, TarcoB, Rüstem Bllgütay, Fethi Taylan, Muhlis Bora, Kemal Çağın Vedat Süel.
Kıdemli yüzbaşılıklara terfi edecek makine yüzbaşıları:
Besim Öze), Sedat Çlner. Na-şlt Öngören, Raşlt Mete], Ması-lûm Tunçay. Şeref Soykut, Zafer Al tay, Fikret Basat. Turgut Kaya. Adnan özer. Mustafa Ak man, Adnan Haksesli, Şahap Kaygulu. Tahlr tiki. Salih Bükülmez.
Önyüzbaşıhklara terfi edecek harb sanayi kıdemli yüzbaşıhn:
Reşad îzgl, Mustafa Emre,
Murat Kûner.
Makine üsteğmenliğine terfi edecek makine teğmenleri:
Hikmet KaCaoğlu. Sezai İkiz,
Nihat Hakyemcs, Nuri Giindo-ğan, Basrl Gülen, Selâhatiln Ösgöı. Ahmet Tura». Ceylan "" W: Ahteî”liita~'
i Varan. |
. S*5? 7Öh(,"d,’1 ,arVy”5* ed«’* "öğrefmeü-
I Turgut Deveiloğlu, Lûtfl Ak-j zı kolaylıklar tanımanın, mura-
1 engin. Şamil özveren. Mustafa ‘kan ni^n nimnHı&ı rakiriir nut:_ Bayraktutan.
G. S. As. sanatkârlığına terfi , edecek 7. S. As. sanatkârları: . Şükrü Gür. t Asteğmenliğe terfi edeceg
güverte okurları:
ı Niyaai Allaş, Necdet Kurt,
kün olup olmadığı tetkik edilmektedir.
Bilhassa harbden önce Alman yada turistlere verilen para u-sulünün tatbik kabiliyeti görülürse memlekete gelecek yabancı turistlere Türk lirası resmi kurdan daha düşük bir fiatle I verilebilecektir. Bundan başka Süreyya Günay, Mehmet Ince-|Otel ve yol ihtiyaçlarını gldcr-dayı, Nebll Karayel. Orhan Se-jrnçjç |ç|n de esaslı hazırlıklara mir. İrim, Halit Durak. Ayhan Alpas,başlanmıştır. Bu arada bir sTtı
Harb sanayi yüzbaşılığına ter- Numan Yılmazörs, Vecdi Tirya- rlzm işletme idaresi* kurmak.
■liiro sanayi yuzDaşıııgına ıcr- ı-um-uı jumu.u.3, »kvui ____
fi edecek harb sanayi üsleğ- ki. Ahmet Üçsoy Nusret Bingöl, | menleri: Mustafa Bilgin, Bedri Kalpak-
Bülent Orkunt, Müfit Vural, Turhan Erses. Erdoğan Akçe-ra. Orhan Güvenç, Fikret Sılar, İsmail Arılar Necip Olcay. Kemal özesen Necip Şengül. Ek-
I Kimyager yüzbaşılığına terfi rem öztürk Şlnasi Ergili GÜr-tern^ edecek kimyager asteğmenleri: bua Nlsd ^uran Çerçi. Ergün I Tuzun. Nejat Berksun. Melih Derman. Öztürk.
Kimyager binbaşılığına terfi
Nihat Ayyıldız, »fleceft kimyager çnyüzbaşıları: ~ ’ | Faruk Kuyucak, Remzi Un-
Suat Özesen. Ayhan -----------
Merklt, MUVaffak Şener, Rıza Zerener, ~--7- Dokuner.
Makine okurları.
Nedim Mepa, Mehmet Albu-dak, Cemalettln Çekil. Orhan ı özkaya, Ekrem Yonıkömer, Tur han Perieln. Orhan Çanakkale, Fazıl Tezlş, Cahit Yaren, Muh- ' sin Tursak. Nail tçaçan, Muştala Yargın, Hicri üyguner, Nedret Başcl. Basrl Sezener, Kadri Birsen. Alaaddln Hoşgör.
j Nüahet Yelkln.
I Levazım üsteğmenliğine terfi
■ edecek levazım teğmenleri: i
I Nurettin Kayakçıoğlu. Meh- .
.met Kadri Gülay, Nihal Sevak, Halil Giiltekîn, İsmail Bülent Sücl, Yusuf Cemal Çolak, Kemal Çağlar, Esat Güçlüer.
3. sınıf As. yük. möb. liğc ter-
fi edecek 4. sınıf As. yük. mü- Levazım okurlar:
hendisleri: 1 Fhrıık Çiğdem, Cavit Sayın,
Nejat Türkan. Fettl Elveren. Fevzi Akay, Asım Ertürk.
Kan eroin sancısı aun uıuavuaa -------
Sulskeierinde bir kayık İçinde] Ûlbay, İbrahim Bölen,
'eroin satarlarken suç üstünde Semih Savdır. Azmi İreninin. ]
yakalanmışla rdı r.
İki satıcının üzerlerinde 200 paket eroin bulunmuş ve beraberce emniyet müdürlüğüne getirilerek haklarında soruşturma
%
Bıı akşamdan itibaren
ŞARK Sineması
Yeni Sinema mevsimini muzzam ve muhteşem bir İlimle açıyor.
GÜZEL SULTAN
(Bin Bir Gece Masallarından) Türkçe sözJii ve şarkılı
Müzik: Sadi IŞILAT. Şarkıları okuyan: Necmi Rıza AH1SKAN Aşk sahneleri ihtiras ve kıskançlıklarla kaynaşan göz kamaştırıcı, kâşane ve saraylarda geçen aşk... Entrika ve heyecanlar filmi.
Ön yüzbaşılıklara terfi ede-I cek kıdemli levazım yüzbaşıları:
İbrahim Hilmi Cedim, Cemal . Uyar, Saffet Akbıyık, Haşan A-ı lılay, Münir Erman, Kadri As. I
Kd. 5. sınıflıklara terfi ede-' cek 5. sınıf As. öğretmenler:
Fahrettin Çağın. Belfthattin Pekol. Fuat Tanık.
4. Sınıflıklara terfi edecek 5. sınıf Mİ. memurları: Fecri Nu-yan, Ferit Miman.
1 Kıdemli beşinci sınıflıklara I terfi edecek 5. sınıf Mİ. memurları: İbrahim Denil.
' Güverte üsteğmenliğine terfi edecek güverte teğmenler:
İsmail Altsoylar, Sahir Sava-şada. Mithat Baturaip, Fahret-1 -tin İçmez. Hayati Er. Cemil A-1 lyalp, Sait Bilscl, Nevzat Ertan,|
her yıl bütçe İle bu idareye ma ayyen bir işletme sermayesi ver mek hususu da tetkik edilmektedir.
Bu yapıldığı takdirde hemen 1950 yılından itibaren belli başlı tarihi ve tabii güzellikler! bulunan yerlerde orta büyüklükle bir kaç konforlu otel de İnşa o-lunacaktır. Ayrıca, Ege bölgesindeki tarihi -eserlerin ziyareti nl kolaylaştırmak İşin tstanbuı, İzmit, Yalova .Bursa. Balıkesir, Manisa, İzmir. Efes, Bergama, Aydın Muğla, Kaş, Antalya A-namur, Mersin, Adana voiumın hemen asfalt yapılman işine başlanabilecektir.
Verilen tamamlayıcı malumata göre Marshall yardım İdaresin mütehassısının tavsiyeleri yerine getirildiği takdirde Var-shall yardımından beş njlivnn dolar kadar alınabileceği Dinil edilmektedir. Esasen mütehassısın raporunda Türklyeve turizm işleri İçin beş milyon dolar verilmesi muvafık olacağı da belirtilmiştir. Mütehassısın raporunda ileri sürülen m/ıraiar hemen her gün gazetelerde tu mevzua dair türlü türlü şikâyetlere yol açan hususlari'.’.
Rapor muhteviyat ^ImdilH: gizli tutulmaktadır. Hükümetin hazırlıkları bittiği zaman alınacak tedbirlerle birlikte neşredilecektir.
AÇıKHAVA TİYATROSUNDA"'
Emekli Sahne Sanatkârları için
Zehra Bilir —^Muallâ Göhray Necmi Rıza Ah s kan
ve değerli sez sanatkârları ŞEHİR TİYATROSU; (Jld Efendinin uşağıl VASFİ RİZA ZOBUTran iştirakiyle TEVHİD BİLGE - JAK BİÇACİ Revü heyetleri İSPANYOL SANATKÂRLARI’nın iştirakiyle ADALET P 1 ve Arkadaşları
Programı idare eden: Sanatkâr: FERDİ TAY F l! R
Fiatler: 3, 2, 1 lira. Biletler Her gün saat 13 den so-.ıa
Şehir Tiyatrosu Dram gişesinde ve Necmi Rıza Mağazasın da satılmaktadır.______________
DİKKAT: itki Efendinin “Uşayi) Şelîspı.dn (Yanlışlık-:ı Komedisiı değildir.
Sunye Milli Eğitim Bakanı iie miiiâ^t

(Baş tarafı 1 İnci sahifcdel olan münasebetlerimizi iyi bir şekilde idame ettirmeğe çalıştık. 1 Zalme vaatlerini hatırlattık O.
Amerikan kadın mebuslarının tetkikleri
Amerika Birleşik Devletleri Temsicîler Meclisi üyelerinden Mrs. Chase Going VVondlıouse memleketteki işçi, katlın ve tarım durumları üzerinde lelktkalia bulunmak üzere bir hafta Türluycde kalacaktır. Amerikan kndın saylavı şimdiden tetkiklere başlamıştır. Yukarıda. Ömer liıle. Anadolu da yetişen muhtelif buğday tiplerini tetkik ederken, aşağıda kadınlardan mürekkep bir grupta bir arada görünüyor. Kadın saylavın Amcrlkada bir çiftliği vardır. Yukar-daki resimde, Mrs. IVondbouse, Katranında Anadolu kadınların lan mütevekkil bir gıu-a hir arada görülmektedir. Saylav bugün saat 17 de Fcrapalaş otelinde bir basın toplantısı yapacaktır.
o
O
E o >
0 P
■o
O ro
2 O
diktatörlükte ıs rai elti Bunun üzerine biz de bir beyanname yayınılyarak partimizin muna-lefete geçtiğini ilân ettik. Bizim beyannamemiz bir bomba tesiri hasıl etti. Beni ve bizim par'iye mensup on kişiyi napsetüicr. Meşhur Mezze hapishanesine sevkedildik. Cumhurbaşkanlığı seçimi sona erineiye kadaî içeride kaldık Zalm seçimleri kazandıktan ılı sonra bizi seroes bıraktı. Fakat daimi bir nezaret altındaydık. Her narekeıııniz kontrol ediliyordu. Anık hürriyetimizi kayocınıiştik. Nihayet ikinci hükümet darbesi bizi nur riyete kavuşturdu.
Genç parti liderine partisinin gayelerinin nelerden ibaret olduğunu soruyorum. Mlşeıl Aflâk şunları söylüyor:
•— Partimiz hem sosyalist, hem de liberal gayelere sahiptir.
— Bu iki gayeyi nasıl telif ediyorsunuz?
— Sosyalistiz, çünkü sosyal gayelerimiz var- Liberaliz, çünkü hürriyet taraftarıyız.
____ İktisadi bakımdan sosyal bir programa sahip inisiniz?
— Dirij e ekonomiye tara: ur değiliz.
— Partiniz inkılâpçı bir parti midir?
— Hayır, progresist değiliz.
— Partinizin âza adedi ne «a dardır?
— Bu. partiye ait blı sırdır, tfşa etmiyoruz.
— Kabinenizin programını ne şekilde hülâsa edebilirsiniz?
— Kabinenin şimdiki programı memleket! istikrara kavuşturmaktır.
— Milli Eğitim sahasında ne gibi yenilikler yapılmasını düşünüyorsunuz?
— Bunu henüz tesbit etmedik. İleride bunu da düşüneceğiz
Hıfzı lülti Z

I ııe aonınuştur.

| Tarihten Şahit eler |
Geılikpaşa tiyatrosunda bir hürriyet nümayişi
Hortlaklarla Makine mücadele beyin
lstanbulda Gedlkpâşadakl eski sirk y₺r| Üvatro haline sokulmuş ve burada Güllü Agop efendi tik Türkçe piyesleri temsil ettirmeye başlamıştı. [11
Daha evvelleri Beyoğlunda Naum’un (opera’ya mahsus bir tiyatrosuyla (dram - komedi) temsilleri verilen bir Fransız tiyatrosu bulunuyordu. Kış mevsimlerinde Avrupadan getirtilen heyetler bu sanLeJerde oynarlardı. Halkın bir kısmı musikisi için operaya gider fakat Fransız tiyatrosunun seyircilerini yalnız lisan bilen az bir ekalliyet teşkil ederdi.
Lstanbulda Ermerdler öteden beri kendi Usanlarlyie temsiller veriyorlar ve Ermeni kadınla-riyle, erkeklerden sanatkârlar yetiştiriyorlardı. Ermenice yazılan temsillerden başka Fransız klâsiklerinden bir çoğu da Er-meniceye çevrilerek İstanbul da temaşaya konulmuştu.
İstanbullular, umumiyetle tiyatro zevkinden mahrum bulu-lunuyor, ancak Zuhuri kullarının oyunlarını seyredebiliyorlardı. Güllü Agop efendi Ermeni tiyatrosunun sanatkârlarıyla Türkçe piyesler temsil ettirmeyi düşündü. Âli beyin tercüme ettiği ufak komedilerle ve bir kısmını da Fran size adan alarak telif edilen piyeslerle İşe başladı.
Bunlar arasında (Kokana yatıyor). (Yarabbım şükür sofra kuruldu) veya o tarihte Üsküdar mutasarrıfı bulunmuş olan Tosun paşayı tezyifen (Tosun ağal gibi eserler vardı.
Güllü Agop, Fuzuli'nln (Leylâ ve Mecnun) unu bir tiyatro
şekline koymuş ve bazı mevzun parçalarını aynen bırak tır inişti. Zaten şarklılar indinde meşhur olan bu âşikane vaka ile halkta tiyatroya karşı büyük bir şevk ve rağbet uyandı. 12]
Yeni tiyatronun meşgul olduğu mühim meselelerden blrisi-Ermeni sanatkârlarının şivelerini düzeltmek ve onlan Türkçe telâffuza göre konuşturabîlmek-ti. Bu maksadı temin için Ha- , riclye Nazırlığına gelen Mısırlı Raşit paşa zamanında bir (tiyatro komitesi) korutmuş ve bu komiteye artistlerin telâffuzlarım düzeltmek ve rollerin İyi yapılması için provalarda bulunmak vazifesi verilmişti.
Kasap Teodor efendi tarafından Moiyer'den yapılan tercümeden sonra Ahmet Mithat efendinin t Eyvah) ismindeki piyesi de sahneye konulmuştu. Leylâ ve Mecun’un kazandığı muvafakıyet üzerine de T ahir ile Zühre- Arzu İle Kanber piyesleri oynatıldı.
(Venedikli karı). (Rumeu ve Jülyetı, «Pol ve Virjini), (Feyzi aşkı. «İki karındaşın sergüzeşti) (Karı adama ne yapar), ıSerdar eşkiya), (Alp dağlarında çoban kızı), (Dimyata pirince giderken) vesaır eserler GedJk-paşa tiyatrosnun temsillerini teşkil ediyordu.
Gedikpaşa tiyatrosu, sonraları gördüğü rağbet üzerine kuvveti! bir kadroya sahip olmuş, ayrıca dekorları hazırlayan, kostümleri diken mütehassıslar da alınmıştı Tiyatronun (manzara müzeyyeni) Pozat Kara-kaşyan «manzara makinisti) alafranga için İtalyah meşhur Sinyor Çosepo idi Tiyatroda ayrıca Martini muallimin idaresinde «mükemmel bir muzika kumpanyası) vardı Türk musikisi için de ayrı bir heyet bulunuyordu.
Tiyatroya Ermeni artistlerden Sonra yavaş yavaş Türk sanatkârlar da karışıyordu. Bunlar arasında Hilmi, Ahmet Necib, Mehmet Edib. Mehmet Vamık, İsmail Hakkı, Selim- Mustafa Fazıl, Hüsnü Ethem. İbrahim efnedıier muhtelif piyeslerdeki rollerinde muvaffak olan sanatkârlardı.
JÖn Türkler maksatlarına vasıl olmak için her vasıtadan İstifade etmek istiyorlardı. Tiyatro terakki vasıtalarının en mühimlerinden birisiydi. Bu yolla meşveret ve Meşrutiyet usullerini umumi efkâra aşılamak, kendilerine pek cazip görülmüştü,
Gedikpaşa tiyatrosunda Âli efendinin komedileri, Molyer* den tercüme edilen piyesler ve bazı kalem erbabının deneme-
leri arka arkaya oynanıyor ve bunlar büyük bir seyirci kütlesi toplayabiliyordu. Hem tiyatro sahibi kazanıyor- hem de müellif ve mütercimler iyi paralar alıyorlardı. 131
Bu piyesler arasında Namık Kemalin (Vatan yahut Sillstre) temsili sahneye konuldu. Eser İstanbul halkı tarafından büyük bir rağbetle karşılandı. Tiyatro görülmemiş bir izdihama uğruyor, biletler kapışılıyor, halk eseri seyretmek için âdeta birbirini kırıyordu.
Prens Mustafa Fazıl paşanın da bulunduğu ilk gece, temsilde (Taşasın vatan) diye bağırmaya seyirciler hep bir ağızdan tlrak etti. Tiyatro kubbesi yaşasın sesleriyle ve alkışlarla inliyordu. Umumi ısrar ile Namık Kemal sahneye davet olundu ve tiyatro dönüşü büyük bir kalabalık kendisini aralarına alarak yaşasın Kemal, yaşasın millet evazeleriyle yollan tuttular.
Nümayişçiler bu arada «Muradınız nedir? Muradımız bu-dur, Allah Muradımızı versin) gibi sözlerle hürriyete taraftarlığı bilinen Velihat Murat efendinin ismini de dillerinden düşürmediler.
Bu cesaretli nümayiş Sultan Aziz’e bin bir İlâvesiyle aksettirildi. Padişah hareketten telâşlandı. Esasen İbret gazetesinin neşriyatı da sarayı ve Rahıâliyi rahatsız ediyordu.
Gedikpaşa tiyatrosundaki bu nümayişten kısa bir müddet sonra [41 tevkiflere başlanıldı. İbret gazetesi de kapatılmıştı.
Birer birer yakalanan Jön Tûrkler bir sabah Hidiviye vapurlarından birisine bindirildiler. Orada tebliğ olunan Sadaret emrine göre (Hasbelicap İbret gazetesi sahibi Kemal bey Magusaya Saraç gazetesi sahibi Tevfik beyle Dağarcık muharriri Ahmet Mithat efendi Rodo-sa, İbret muharrirlerinden Nuri beyle, Talebei Ulumdan Hakkı efendi de Akkâya) sürülüyorlardı.
Boy)ece Tanzimat fermanının ruhuna ay kın olarak memleketin münevverleri mahkeme edilmeden ve suçlan sabit olmadan idare tarafından muhtelif menfalara gönderildi
III Sultan Mecidio ceb kâtibi Ömer bey. Yıldız mahkemesi evrakı arasında gördüğüm ifadesinde bir münasebetle Gedikpaşa tiyatrosunun kuruluşu hakkında şu malûmatı veriyor: (Gedikpaşada bir Osmaniı tiyatrosu kûşadı için Yaver bey imtiyaz istihsal etti. Tiyatronun inşasını bendeniz deruhte ettim. Bu yüzden bir çok zarara duçar oldum. Badehu beş bin liraya Abraham paşaya sattım.)
121 Ebüzziya Tevfik beyin verdiği malûmat.
|3J Ebüzziya Tevfik bey Eceli kaza piyesinin oynandığı reçele r yirmi beş, otuz altın lira almış. Namık Kemal bey Sillstre sahneye konduğu vakit bir haftada iki yüa elli altın lira kazanın iştir.
[4] Gedikpaşa tiyatrosunda Vatan yahut Sillstre piyesinin kaç akşuaı oynandığı bıkkındaki malûmat ihtilaflıdır. Abdur-rabman Şeref bey piyesin ikine» akşamı Namık Kemalin tevkif edildiğini- Ebüzziya Tevfik bey de temsilin bir hafta devam ettiğini yazıyorlar,
Çatalağ/j elektrik santralı
Çatolağm elektrik santralında incelemelerde bulunmak üzere Farrls ve Marnı adlarında İki İngiliz mühendisi şehrimize gelmiştir. Uzmanlar dün şehrin muhtelif yerlerini gezdikten sonra Çatalaftzına hareket etmişlerdir.
TUR AL
öksürüğü keser.
Ingilterede bu maksatla bir kulüp kuruldu
Londra 3C (Nafen) — İngü-terede gayet orijinal bir kulüp kurulmuştur. Bu kulübün İsmi şöyledlr: «Hortlaklar avcıları kuliibû". şimdiki halde kulübün bir başkanı ve alta üyesi bulunmaktadır. Bunlardan ikisi katlın ve beşi de erkektir.
Bu orijinal kulübü kuran M. Henly şöyle demiştir: «Birgün arkadaşlarımla birlikte hortlaklarla dolu bir evi gezdik ve kimsenin yanaşmadığı bu evde bir müddet kaldık. Evde hortlakların dolaştıkları ve dolaşırken de ayaklarında takılı bulunan zincirlerin ses çıkarttıkları söyleniyordu. Hakikaten bu sesleri işittik. Fakat meseleyi İlmî cepheden tetkik ederek bunun çam ağaçlanma kuru dallarına çarpan rüzgâr tarafından çıkarıldığını gördük. Şimdi cemiyetimiz elzem bütün İlmi âletleri almaktadır. Hortlaklarla mücadelemizde tamamlyle muvaffak olacağımızı kuvvetle tahmin etmekteyiz.»
«Hortlaklar kulübü» nün yakında genlşliyeceği de ilâve e-dümektedlr.
Penguen yumurtası!
Londra 30 (Nafen) — Harb sonrası yeniliklerinden biri de ■Penguen yumurtalarıdır.» Bir çok kimseler şimdi tavuk yumurtası yerine penguen yumurtası aramaktadırlar, şimdiki halde yalnız lokantalarda 20 000 penguen yumurtası satıldığı a-çıklannıaktadır. Taze olduğu vakit bu yumurtada ördek yumurtasında olan lezzet görülmektedir. Bayat olduğu vakit de balık kokmaktadır.
Fransız Somalîsinde kanlı kavga
Paris 30 (AP) — Fransız resmî makamları tarafından dün bildirildiğine göre. Fransız Somalilinde Cibutide çıkan kargaşalıklar neticesinde 38 kişi ölmüş ve 154 kişi de yaralanmıştır.
Sömürgeler Bakanlığı ve dışişleri bakanlığı tarafından verilen malûmata göre, kargaşalık Arablar ve Somali ahalisi arasındaki siyasi ve dini ayrılık neticesinde çıkmıştır.
Bildirildiğine göre, asayiş İade olunmuştur. Fakat kavganın ne zaman başlayıp ne zaman sona erdiği hakkında bir malûmat verilmemektedir.
Bu beyinden müspet neticeler elde edilmiş
New - York 30 (Nafen 1 — Gazeteler yeniden > Makine beyin* le yakından meşgul olmağa baş lam işi ardır. Bildirildiğine göre, bir çok Ulm adamlarının üzerinde ısrarla çalıştıkları bu beyinden müspet neticeler elde e-dllmiştir.
İlâve edildiğine göre, insan beyninin yerini tutması beklenen bu mekanik beyin gün geçtikçe tekâmül ettirilmektedir. İlk "Makine beyin» adı «Eniac» İdi Bu makine 30 ton ağırlığında idi ve 125.000 İngiliz lirasına mal olmuştu. Halbuki bundan sonra yapılan «Binac» modeli bir tondan daha hafiftir ve 82.500 sterlince mal olmuştur.
Binac. İnsan beyninden 12.000 defa daha seri hesap işlerini görebilmektedir.
Muhabirlerin bildirdiklerine göre, her İki «Makine beyin» de Fiiâdelfiya fizik âlimlerinden Prcsper Ecket ve John Maudy tarafından hazırlanmıştır. »Binaca beyni Northrop hava şirketi tarafından salın alınmıştır. Bıı makine ile aerodynamik hesaplar üzerinde çalışılmaktadır.
Hür Arnavutluk Cemiyeti
Triyeste 30 (AP> — Arnavutluk, dün Yunaııistanda, Nazi -Faşist İdarecilerinin kurdukları bir «Hür Arnavutluk Cemiyeti» nin teşekkül ettiğini bildirmiştir.
İtalyan Astrn ajansı tarafından dinlenilmiş olan bir yayınında Arnavutluk Tiran radyosu, Arnavutluğun harb suçlularının iadesi hususunda netice vermeyen teşebbüslerde bulunduğunu da İlâve etmiştir.
Tiran radyosu, cemiyetin bir çok Kıral Zogo taraftarını ve( Monarko faşist Yunan İdarecilerini ihtiva etiğini belirtmektedir.
Tiran radyosu yayınına. Arnavut milletinin Rusya yayınında olarak kendisi için en emin ve en doğru olan yolu takip etmekte olduğunu belirterek son vermiştir.
Dünya Gençlik Birliğine iştira keden delegelerimiz
Dünya Gençlik Birliğine İştirak eden ve bugün memleketimize avdetleri beklenen Federasyon delegeleri, Trabzon vapuru tehir yaptığı için yarın sa at 10.00 da şehrimize geleceklerdir.
Dünyanın en uzun boylu kraliçesi
Amerikada Sikago şehri dünyanın en uzun boylu taraliçesini seçmiştir. Miss Helen Lukacs 22 yaşındadır. boyu bir metre 95 santimetredir. Jüri âzasından biri kendisiyle bir hizaya gelmek için, yukarıda görüldüğü gibi, bir iskemleye binmeye mecbu rolmüş tur.
Sicilyada Giulianoya karşı katî hareket başlıyor
İtalya hükümeti paraşütçü kıtalar gönderdi, ada abluka ediliyor
Haydut gazetelere cüretkârane bir mesaj göndererek gelen kuvvetlerin kalite bakımından çok düşük olduklarından bahsetti
Solda Jandarmalar bir köy etrafında harekette bulunuyorlar, sağda dağlarda bir «tevriye
Dün muhtelif merkezlerden gelen telgraflar İtalya hükümetinin SİCllyalı haydut Glull-anoya karşı kati harekete girişmeğe karar verdiğini, bu maksatla Sicilya adasına yeni kuvvetler gönderdiğini, ada sularının. harb gemilerde abluka altına alındığını bildiriyor,
italyayi bu kadar esaslı tedbirler almağa sevkeden şey hay dudun günden güne cesaretini artırarak hükümet kuvvetlerde alay eder gibi vaziyet alması, diğer taraftan parlamentoda ya pılan şiddetli tenkitlerdir. Son zamanlarda bilhassa ayan meclisinde söz alan hatipler hükümetin aczine karşı çok şiddetli hücumlarda bulunmuşlardı. Hü kûmet bu hücumlar karşısında kati tedbirler alacağını vadel*
Gloüano
inişti. Şimdi bunu yerine getirmek istiyor. Fakat haydudun yakalanması pek kolay bir iş görünmüyor. Bun«5an evvel de miihlaı kuvvetler, hattâ zırhlı otomobiller gönderilmiş. 7000 andarma günlerce her tarafı aramış, taramış, fakat haydudu bir türlü yakalıyamamıştı. Bu defaki teşebbüsün de ayni akıbete uğramasından korkuluyor.
Giulranonım bir türlü yakalanamaması bu haydudun yalnız »enginlere musallat olmasından: fakir halktan, para almak şöyJe dursun, bunlara yardım etmesinden, bir de Sicilya-mn İstiklâli dâvasını takip etmesinden Heri geliyor. Köylüler den mühim bir kısmı hayduda
(Arkası 8 iocı sahilede)
Misafir edildiği balıkçı İhtiyar Mark onun evinde karısı ve kızı tarafından gördüğü fena muameleye uzun müddet tahammül edemlyen Paol*. Amerikada bulunan amcalarının yanına gitmek üzere Assuntlon vapuruna biniyor. Paolanm karabada genç mühendis Angelert ile bir macerası olduğu meydana çıkmış bulunmaktadır. Bu macera, kızın kalbinde derin akisler bırakmıştır.

»ç. öüKiuu Acneson yoruluyor.), ‘ * '
Ma h keme Kor i dorl arı nda
İyilik et de suya at, ba ık bilmezse Halik bilir!
— İyiliğe nasıl kurban oldun, anlat bakalım.
— Olur böyle şevler, bey kardeşim. İyilik öyle bir şeydir ki bazan insanın zihnini şaşırtır. Bu sefer ben de bir radyo İşinde şaşkına döndüm. İyiİLk edeyim derken buralara düştüm.
— Radyoya meraklısın demek?
— Ben İyilik meraklısı-yım. efendi birader. Radyo başka mesele. Onu da anlatayım. Dün sabah sokaklarda dolaşıyordum. Her zaman dolaşırım, iyilik yapacak bir is ararım. İsterini kİ hem iyilik edeyim, hem de birkaç kuruş kazanayım. Dün sabah da yabancı bir mahallede dolaşırken bir a-partımanın kapısından temiz giyinmiş bir bey çıktı. O sırada birinci katın pen-............. esresinden bir gene kız ba-bcn. Bir zamanlar karşımda' şını uzattı: »Bey baba, rad' halayıklar, dadılar boyun yo ne zaman yapılacak?-* eğerlerdi. Bev babamın şa- diye sordu. Kapıdan, çıkan ..................... «AntrM- -AmIo nl-nııo^ klZlIU. Vaktim, olursa bugün, olmazsa yarın radyocunun dükkânına uğrayıp çırağı göndereceğim, radyoyu a-İıp tamir edecekler ■> dedi. Bu lâkırdıları düyunca kendi kendime: «Haydi bakalım, Hulûsi. İyilik etmek için işte sana bir fırsat» dedim. Bir saat sonra apartı-mana gittim, birinci katın kapısını çaldım, o genç kız açtı.«Ben radyo mağazasının adamıyım Biraz evvel bey babanız uğradı, radyonuzun bozuk olduğunu söyledi. Tâ-mir etmek İçin radyoyu almağa geldim» dedim. Hemen beni salona aldılar, tellerini söktüm, radyoyu alıp çıktım.
— Demek sen radyo tâ-
Çakııgözlü, uzun burunlu. saçları İtina ile taran* mış, kırkını geçkin bir fidanı. Evvelâ yanındki Jandarmayı yeni görüyormuş gibi tepeden aşağı süzdü, sonra gözlerini bileklerindeki kelepçeye kaydırdı, daha sonra bize döndü.
— Siz bu dünyada İyilik etmeyi sever misiniz, beyefendi kardeşlerim?
Bizim kasketli delikanlı sohbete girişti:
— Severiz amma senin bizden fazla sevdiğin, zünden anlaşılıyor.
Mağrur bir eda ile avurtlarını şişirip pufladı, omuzlarını kaldırdı :
— Öyledir, bey kardeşim. İnsanın asaleti belli olur tabiî. diinya hev1 Bugünkü halinle bakıp da beni horma sakın. Asilzade evlâdıyım
yü-
yüzünden
Hey Eidi
3» DOĞUMLU OLUP
mektep mezunuyum. Reiffll veya gayri re»ml İler Hangi bir müessesode U aramaktayım. Taşraya uıdoblliıim. Al D. remzine müracaat. 300 l
PİYANO. JAPON. Kırı
cins tavuklar ördekler ve güvercinler de »atılikiır. Yalnız Pazarlan yepyeni ! vaziyette 3 pedal İçerisi çapraz telli piyano. Erenköytlnde kazasker cami civarında Hilmi Paşa sokak 0.
386
LİBE MEZUNU — Asil bir ŞOttlr iyi bir aile yanında (S aramaktadır. Akşamda ılyl Şoför» rümuzıın» müracaat 4M - 2
147 MODEL — Fulutr.iv Deseto nur ka takıl küçllk Argo saatiyle »etle »a itliktir. Müracaat Telefon 43896 - 25754
354
SATILIK KÜÇÜK APARTIMAN -İM daireli biri bo» diğeri 100 lira kirada 20.ÖÖÖ Ura Hctetlrt mllraeaat Feriköy Avukat caddesi Şahmerdan sokak 2»_____________________3fÛ -
SAMATYANIN — İyi blr semtinde 8000 liraya yeni 2 daireli kârKlr bina boş olarak acele «ntıllktır, Saat 13 - 18 aıası 20138 Tel. No, ya mUracaeL
363
SATILIK KÖŞK AüdiKoyunde
tamlı, çiçek, meyva bahçest içinde 2 bina. içi. dışı boyalı, eonforlu. «atinin. boş teslim. Saat 15 • 17 de 22505 ye telefonla 403 - I
KadıköyUn(le Cevizlikle
ARSA geniş yüzlü 813 M2 çift daireye elverişli ucuz fail acele satılıktır. Kadıköy İskele cad. 40/1 Havrl Teli Mâli 391 — 1
SATILIK KELEPİR KÂRGİR BİNA -
Altında dükkânı Ünlündeki katlar odalar II e Kara köy de tramvay caddesin -4^ dedir. Müracaat Karaköy otobUa durağı nda I Demirbağ hân No 18. Telefon 403OI 433 — t
HER NEVİ ELEKTRlK TESİSATI YAPARIM - İl nah İple? İlil» adresime _ mektupla müracaatları. Cerralıpnçn . moblll Kargıt sokak No. 13 Remzi öülskçl.
40» — 1
I BATİLIK KAMYON — 1947 model takviyeli lâstikleri yeni, faal bir Sevrole kamyonu SAlllllCİir. Taksi otomobili Ilı de değiştirilir. Akrarayda Beykoz, garajın» mrüacnat edilmesi.
I 414-2
I
ACELE SATILIK BOŞ EV — Kandillide kuyubaşı sokağında İki kelli dört odalı. Anadoluhluaıındn iskele ga tlnasüüda Mehmet Tetlk’e müracaat.
301- t
HUSUSÎ MÜESSESELERDE — Ticarethanelerde. alibar ve fabrika gibi yerlerde muhasiplik, tezgahtarlık işleri arıyorum Kefil gösterebilirim. Alemdar Küçük sokak No 15 le I Kemal Çalışkanı a yazılmayı.
JKİ KİŞİLİK ECNEBİ AİLE YANINDA — Yemek, orta isleri yapmak veya bir çocuğa bakmak istiyorum Çocuk bakımında tecrübem vardır. Akşanı'da Olla Yaşlı ıtin.uıuna.
404 —
I dikkat - İpotek isleyenlere (a-vussut edcı Emlâk eratı alım satımı İle vekâlet tşlerını Kabul eden' helkesin itimadını kozanmu olan Suhulet Emlâk Zarif Özalp Bevoft-| lu Bllyükpormakknpı Icööcbnoı No 4. Telefon 42308. 743 - 23
ARSA SATIN ALINIR - LltanbU-|ur> Her semunde ara* aatın alınır. Beyoğlu Galal «saray konak OttU ar-Izmi 34-1____________ 382 ~ 2
AZİMET DOLAYI8İLE ACELE SATILIK APARTIMAN — Yeni İkmal edilmiş Uç kat boş tealim dörder odu Cömme banyolu konforlu bahçealle. Sisli camit kocamaııaur sokak 97 «a-;.İ İl - !B arası M»
DEVREN SATILIK DÜKKÂN -Tramvay caddesinde oto parçası. Elektrik ınnlr.cmcai, radyo, buz dolabı satış vcı-lerino. yar.ihlneyc. bakkaliye) e elverişlidir. Müracaat. Harbiye Cumhuriyet caddesi 345/1
SATILIK BETON APARTIMAN — Fındıklı Mcbuun Yokuju 89 No Ikl kat gar. elektrik, tarkaı. banyo, bahçe. ınrıts tam konfor iç'ndelrilcre müracaat 434 —S
392 —
H. KÜÇÜK — tuban Mili! bankası eski muhasebe müdürü gelir vergisine lylna her tllrlü uıııliı muhasebeyi tanzime muktedir zat Ij iiramakUd>r-Müracaat Iclclon 6088. 432 — 2
ORTA BİRE KADAR OKUMUŞ — 15 yaşındaki oğlum» sanal veya ticarethanelerde İş »rıyorum. Akşam'da «C. M.» rOmuzuna gönderilmeli rica olünıir. 429 — 1
mnı, şöhretini bilmiyen vok-, adam; «Acele etine, I Trr»7r4trvı nlnrra rıııo
— Bey baban kimdi?
— Bırak simdi bey baba
lâfını. Mezar taşiyle iftihar eden takımından değilim beıı. Onlar öyle günlermiş, gelmiş geçmiş. Bey babamın kirn olduğunu öğreneceksin de ne olacak sanki? Sen şimdi bana bak, Şu halimi görünce serseri zannedersin belki. Yanlışın var, bey kardeşim. Beıı gün görüp de düşmüş adamım. Amma ve-lâkin, eski günlerin terbiyesini hiçbir zaman zihnimden çıkarmadım. Rahmetli bev babanım nasihatleri iki kulağımda küpe gibi asılı durur. Her zaman beni kar-l şısına alır; «Oğlum, her işin, bası iyiliktir. Dünyada düş-' -------------- —
inanına bile iyilik et. Ahi- mirinden de anlıyorsun? rette bunun mükâftım gö-1 _ yok be kardeşim. O iş-
rürsün» diye öğüt verirdi, ler benjm neme lâzım*’ İs-Doğru lâftır ha. Bu dünya- tanbulda radyo tamir eden da iyilik etmekten daha bü- uir sürü dükkânlar var. Kız-yük bir şev voktur Paıa - • ----------
kazanırken bile iyilik ederek kazanmalı. Karşmdakl-ne çok İyilik et, sen az kazan. İşte o zaman paranın bereketini bulursun. Kedilere. köpeklere, denizin dibindeki balıklara bile iyilik etmelidir. İyilik et, suya at. Balık bilmezse Hâlık bilir, tşte bu kadar, beyefendi kardeşim. Ben bunu bilirim, bunu söylerim. Eğer senin de biraz aklın varsa benim bu lâflarıma kulak ver. Se- 1!>fcçu,ıcı. _
nin iyiliğine karşı fenalık erkenden kalktım. Bitpa^-yapsalar bile sen gene iyilik-1 ----- — -J-
ten ayrılma. Dünyanın s" “ şalına bakma sen.
İyilikten anlamaz. _____ „.r.... ____
— Bunlrı anladık, ahbap.1 ^Ser'vakama vaputılar,V " Sen bu kadar iyilikseveri brt radyoyu kucağımdan aldı J4noğlu hBnı perük4f lblilhJmc adamsın di niçin kelepçe ıar. beni de buralara getir-1 racası: (kefalet kabul edilmem.
' diler. Sonradan anladım ki 127
kızın babası şikâyet etmiş
— Hımmm... Ben iyilik Mahkeme açıldı, kelepçe kurbanı bir insanım, deli- ieri çıkarılırken gene mağ-kanlı. Kelepçenin ne kıynıe-.rur blr ead ne b|ze döndü, ti var? Beni idam masasının üstüne çıkarsalar da yağlı — Bunun zararı yok, bev sicimi boynuma geçirseler, kardeşim. Ben iyilik için ça-orada bile İyilik yapmaktan ıhıyorum, geri durmam. Söyledim ya. babmın öğüdü var bana.
cağız da radyosunun tâ m iri için acele ediyor. Şunu ben tâmir ettireyim de, akşam bey babası evde iken teslim edeyim. Tamir masarifinin üzerine bana da beş on kuruş bahşiş verirlerse ne âlâ: Vermezlerse ben gene bir iyilik etmiş olurum, dedim. Dün akşama kadar İstanbul kazan oldu, ben kepçe, dolaşmadığım yer kalmadı. Radyoyu hangi dükkâna götür dümse tamir için fazla para istediler. Bu sabah da
ARAYANLAR
DAYAN MİMAR ARANIYOR - Şır ketimizin İnşaat şefliğini bilfiil basara bilecek bir BAYAN mimara ihtiyaç vardır. Net 250 lira aylık ayrıca İnşaat I arın kâr haddinden de 15 kendisine verilecektir- Adres: Rekabet inşaat Kollektlf Şirketi Garanti Bankası üstünde Çembcrlllaş. isti
BAYAN ARANIYOR - Bir kişinin ev İşlerini görecek yemek bilen, yaslı olmamak ve isinde titiz Tam izahlı mektupla P. K 1108 GALATA.
351
SEKRETER ARANIYOR — Fransızca dikte ve daklllo yazabilen bir bayan aranıyor. Müracaat- Saat 10.30 -12 arası Yeşltdlrek Karakol karşım Yakut Han No. 3 411—1
ANKARADA — Aracrıkalt bir mütehassıs. evli ve çocuktu otnıaym vc fu81 lirce. Fransızca- Almanca lisanlarından birini bilen bir bayanı kendi ev İğlerine bajemak İçin aramaktadır. Müracaat: Etlik, Muhabere deposu. Faruk Seven. Ankara. 412 — 2
ACELE SATILIK BAKKALİYE -Kurtuluş Sinem köy şahin s. No' 49 Bolluk Bakkaliyesi gıiırnck. görüşmek ıstıycnler İçindeki™ mUracuM et meleri. 41»
KİRALIK APARTIMAN - BcyofilU, merkezinde Tünelde Jurnal sokak No. 10 üç odalı modern apartıman Banyo. Havagazı, elektrik. Gayet Konfor lu. Kiralıktır. Telefon 41158
372
BATİLIK ARSALAR. — Lâlelinin en mutena yerlerinde muhtelif ebatta ve diğer semtlerde İmanı* elverişli enlilik arsalarımız vardır. Lâleli Ordu caddesi 210 Emlflkçl Fundaya müracaat. 369 -
LÂLELİDE — Üç daireli tramvaya yakın *C 13 Iratlı apartıman bir dairesi boş satılıktır. Lâleli ordu caddesi 240 Emlâkçl Fundaya müracaat.
400
DİKKAT — Lâlelide ve ülger semtlerde 3 er. 4 er ve 5 er odalı konforlu kiralık dairelerimizle müstakil utılık evlerimiz vardır. Gezdirme ücreti a-tınmaz. Lâleli ordu caddesi 240 Em-iâkçi Fundaya müracaat 371
ACELE SATILIK — LA'ell caddesinde 7 oda bo» teslim ev, ipotekli konforlu. Sclızadcbsşı karnkol karsısı oo No, Mehmet Esmere. 377
BOSTANCI - MEHDIVENKÖYÜ yolu üzerinde metresi 7 liradan etrafı dU vatla çevrilmiş ve içerisinde yemiş a-gaçları, önünde havagazı, elektrik ve auyu bulunan 700 metrekarenle üç par çe arsa acele enliliktir Müracaat Su-ndiye Gündüz Bakkaliyesi. 30S
KÜÇÜK YALIDA — Adalara hâkim Hüsnü Palanın, bitişiğinde kuyusu, sar
YÜKSEK MAAŞ — Hastabakıcı vC J MCI. elektriği olan 41 No. lı köşkler hademe bayanlar aranıyor. Cngiloglu salılılıur. Müracaat: Kücültyalıda MuJ Sıhhat Yurduna müracaatları. tafa Erclveiek'c telefon 50120.
415 - 1 | _____________356__________
İŞÇİ ARANIYOR — Kurtuluj Si-nemköy Sopalt Hüsnü So. No. 17 (ERÇI Metre Atelyesi 17 yaşıtla kadar l|çl joeuklar aluıcak. Adrese müracaat. 417 — 1
DADI ARANIYOR — İki buçuk yaşında bir oğlan çocuğuna bakmak 11-zera bir dadı aranıyor Galata. Tünel yanında, Merlebml tokalı. Kefeli Hürriyet Han. No. 17 ye bizzat veya mektupla müracaat olunması.
380 — 1
— 1 _____________________________________
“| TAKSİTLE ARSALAR - BOÖAZİ-CİNİN, Güzel HAVALI, tnnn-' .-aralı yerlerinden Knnlıcjda iskeleye beş dakikadan itibaren döııünı üzerine müftez güzel arsalar salıya çıka-, rılmıntır. Fiat: 300 lirası peşin, müteba kUl iki acile müdâctle ayda kırk Hra Işlcalıte.. İpotek mukablıltıdo derhal ferağ yapılır Pcjln alantnra dönümü • bin Liradır. Müracaat: Knraköy Ye-J rulsçl Havan sakağı No. il. (Börekçi fırını Birasında birinci sokak.) Teie-Iç.n: 42270. 2M - 4

ACELE SATILIK EV - 7300 liraya üç adali bos tMllm yeni kirglr bina. Beyoğlu Galatasaray Konuk oteli ar-kası 8ıılo Boknk .11/1_____381 — 2
BOŞ TESLİM SATILIK EV — Üç daireli apartıman olara-ı (la kullanılabilir. Yeni İnşa edilme SU gu. e-lektrl, havuz laraç* cephe ve arka kısımlarında bahçesi ayda ıkı yüz elli lira kira. Her gün saat 6 dan sonra içindekilere müracaat Mutavassıt kabul olunmaz. Asfalt radde özerinde tramvaya M adım. Denize nazıdır. Fatih Halıcılar caddesi ö No
- 395 - I
FINDIKLIDA — 15 motıellk kanalizasyonu yapıfnnj Mehusan caddesi üzerinde, tramvay durağına l, Taksime 10 dakikalık mesainde, Içlnda ayrıca fcuyulu 60 M2 ilk arsa satılıktır. Müracat: Aynı ra loedc 44 e ve Kadıköy Halkevi İdare âmiri Bahriye. 3»8 —
SATILIK KÖŞK - Kartal Mal tepesi KUçükba# mevkiinde numara 8. Ikl dönüm bol mey vali tatlı sulu ara-flsl İle 3 kal, on oda SürevVB pl&yına 3 dakika. Çarşamba ve nazar günleri içindekilere müracaat JH — 2
EN UCUZ TİATLE - Her türlü plân, proje çizilir. Kısa ..umandı ruhsat Çikârilif. Beyoğlu Galatasaray Konak oteli arkası Balo sokak 34/1.
383 - T
SATILIK DÜKKÂN - Kapalıçar-gı Kalpakçılar caddesinde. Müracaat: H. Bnsrı Aiov tuhafiye mağazası Beşiktaş Sclııtnsım caddesi No. 37 yc.
41)0 — I

KİRALIK - Bcyoğlunda Balıkps-zarmda bir dükkân ve aynı apartı-manın üzerinde bütün konforu havı bir daire kiralıktır. Müracaat 83844 ve tafsilât: 41314. Her ıkl telefondan aranıı ıoo -
AYAZPAŞADA SATILIK VİLLÂ -13 odalı, kaloriferli, tam konforlu, Marmara ve Boğaza hâkim manzaralı bir villâ aratıhlktır, Takriben 500 metrelik bahçeni yeniden büyük İnşaata de müsaittir. Müracaat Galata, Bahtiyar han No. 39/40.______________314 — 2
SATILIK EV — Beyoğlu Sakızağacı cad. Para Bakkal ıok. No. lfl. İçindekilere müracaat 403 —
SATILIK UCUZ ARSA — Kadıkö-yilnde SÖgüllUcesme tren ve tramvay istasyonları karsısında 7 cephe 15 derinlikteki imarca ilişiksiz bir arsa net İâöû iirnj-a satılıktır. Kadıköy Al-tıyol Köse kahvehanesinde ocaklı Artih'e müracaat 407 — 2
KAPALIÇARŞI — lttl3aUnda üzerinde odası, altında bodrumu otan dükkân boş teslim satıl.ktır. Müracaat Kapalıçarşı Kürkçüler No, 10 Numan Nuri'ye 413 — !
BO&AZİÇİNDE EŞSİZ FIRSAT — tsllnycde aafnlla Ikl dakika mesafede, fevkalâde havadar ve manzaralı vc bilhassa »İte kurmağa pek elverişli (36.700) metre koruluk re ytmlf-Jllc saha, sahibi çille ucuz flatle satılıktır, Müracaat; Tl.: 81271.
415 — 1
TEŞVİKİYE MAHALLESİ — Fırın caddesi İt No. h av bos tealim satılıktır. 7 odalı, bahçeli, manzaralı 3 daireli, kira blilülılüdür kindeki sa-hlbiıle telefon 8-3322 418 —
ASANSÖRLÜ. KALORİFERLt — Bcî oda. blr daire, a nca Uç yüz met-ıekere salanla muhtelif adette İçlçe ve tek odalar kiralıktır Galata. Veli Alemdar Han 419 —
SALATADA KİRALIK DEPO — Veli Alemdar Han kahsccislna müracaat________________________421) — 3
DEVREN 8ATIL1K DÜKKÂN — Çeııberlltntın işlek yerinde tütün ve kırtasiye dükkânı acele Katılıktır. Müracaat: Çcnbcrlllaş Yeniçeriler «d-desl Evkaf sokağı Akın berberine,
«92 - 2
DEVREN SATILIK KIRTASİYE MAĞAZASI — Ankara raddesinin aöbeSinde. 17 senelik m«saulyle geniş ve bağlı bir müşteri kütlesine sahip maruf bir kırtasiye mjÇazasr devren •atılacaktır. Ayrıca makineleri komple bir cılthanesiyle, elektrik, havagazı ve su mevcuttut, Müracaat, Faal Acentesi. Cagaloglıı Yokuşu 41 ■ (Maarif Kütüphanesi üstuadeı.
428
İZALEİ ŞUYU DOLAYISİYLE AN-KARADA BULUNMAZ FIRSAT — Kız ilaya elli metre ve Mustafa Kemal bulvarı İle İzmir caddtsl köşe başında 11080ı metre arCuiyle 3 kattı -bina 8/27. 10/9 949 «sat 10 da Ankara icrasında 188/9-19 dosya satılacaktır.
303 — 1
ACELE SATILIK EV — Kadıköy İbrahimago Cami Sokak 1 No. caddeye nazır iki katlı üç oda mutfak bahçe. İçinde terkoslu mazbut hane. Müracaat Sirkeci IIüdavendigAr caddesi Serde rsokok 7/1 Oto Lcvnzımatı Adil Baydıı. 130 — 2
SANAYİ MINTAKASINDA FABRİKAYA ELVERİŞLİ YERDE BATİLIK ARSA — Zcytlnburnu istasyonu ile deniz arasında, GörUjmck İçin yalnız cumartesi, pazar Bakırköy Sakızağacı Oru sokak No. sı e müracaat 431
TEPEBASININ EN İYİ YERİNDE — Tramvay caddealndc. Beyaftlu Tünel caddesine de kaput olan, her ijc elverişli senis daire devren kiralıktır. 42399 ya telefon. 397- 2
Created by free version of 2PDE
KADIKOYÜNDE - Çocuksuz bayanlara müjde. Süreyya aınemasiyt* Halkevi arası Ncvzemln sokak No. tt iyi bir aile İçinde gti'd manzaralı müHtakll bir kat 1 büyük 1 Küçük o-du mutfak, su. elektefk kiralıktır, Sahibine müracaat.
AZİMET DOLAYISIYLE
SATILIK EV - Kadıköy Hananpaşa mahallesi Nazif bey ve Sim fıstığı sokaklarından numara alan İki taraflı cephesi olan 17. I». 20 numaralı İki bap ev ve bir dUkklr ve müştemilâtı müsait bedelle acele satılıktır Müracaat- Beyoğlu Mcşcutlyet caddesi Ankaıa kıraathanesinde Metil.
384
REKLÂMLARA KAPILMAYINIZ -Yabancı bit dU nele «-anaızc» ori» nlrkaç ayda dgrenılemez Faıcat Par» üniversitesinden mezun nlr oroieun mümkün mertebe çabuk ve Oğre Ur. imtihanlara hazırla- Ahşamda ş.u rumuktına rannu «ı
İNGİLİZCE — Amerikada olcumu» ve Amerikan mekteplerinde' İngilizce öğretmiş bir genç üç n>da lisan öğretir. Akşam «D. S • rümuruna mu-
Gazetemis İdaresini görterin 1« olan karilerimin!
2
SATILIK DOKUMA FABRİKASI-13 Alman dokuma makinesi 6 yuvalı 1 çözgü makinesi I masura makineli komple İsler vaziyette devren satılıktır. Adres: Çembcrlltss Vezir han üst kat No. 5 _________- 2
KİRALIK DÜKKÂN - İstiklâl caddesinde İşlek yerde osat 10. dan 17 ye kadar tel; 42138.421, — I
İçme su Tesisatı inşaatı Yaptırılacak
İLLER BANKASINDAN
1 — Kandıra kasabasının içme suyu kaptaj, Isale ve depo kısmı İnşaata yaptırılacaktır.
2 — İşin keşif bedeli 189.787.57 Hra ve geçici * teminatı 10.539.38 Uradır. Bu bedele boru bedel! dahil değildir.
3 — Borular yükleninclye kadar Karabük veya İstanbul-daki antrepolarımızdan bedelsiz olarak verilecektir
4—6 Eylül 949 safı günü saat 15 de Bankamızda İhale komisyonunca yapılacak İlk İnceleme sonucu idare meclisinde tasdik edildikten sonra İhale Kesinleşecektir.
5 _ Teklif mektuplarının 5 Eylül 1949 günü saat 17 ye kadar Bankamıza makbuz mukabilinde verilmesi şarttır Postada veya sair surette vukubulacak gecikmeler kabul edilmez
6 — thale evrakı ve projeler 10.— lira bedel mukabilinde Bankamızdan alınabilir, v ya Kandıra belediyesinde görülebilir.
T — Eksiltmeye girebilmek İçin Bayındırlık Bakanlığına ihale gününden en az üç gün em) yaptıkları İşleri gösterir belgelerle müracaat ederek bu İşi yapabileceklerine dair yeter İlk belgesi almak şarttır.
8 — Banka ihaleyi yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbestlr. 11488
ISO# LİRA NAKDEN YATIRMAK ŞARTİYLE — Yüz elllgcr lira maaşla (21 memur alınacaktır; milliyet mevzuu bahis değildir, yapılacak İş: nı.ıl* ................------— -r-^7’ , zeme mübayansı. tahliUt. inşaat ve ai.VOrUUHl- Ffikfit tâmirci «alrc ruhsatiyelerinin takibi, tahsllât-■ bulmağa vakit kalmadım|» % ıo prim, ruh*at istihsalimle b«------------ ....------ vanıetılur I 4pr llr‘ ödenir. Saat 9-11 arası Sır-y P V ' _ • jjpel naltet nnatnncıl Icaraıunıfa Mı-
^^■jnna gittim. Belki orada1 -ucuz bir tâmirci bulurum.: Herkes diyordum.
KİRALIK DAİRE - Sultanahmet Torun sokak No. 17 geniş bahçe içinde Dört tarata hâkim manzaralı bej odalı kalorifer. havagazı, elektrik, terkos ve »alr tekmil Konforu haiz Daire Kiralıktır Müracaat: Sirkeci Köprülü han No. ta
71
KİRALIK İKİ ODA — Mreldlyekb-yd ikinci T«şoeâjt caddesinde No. G4. Müracant Çemberhlas Gazi Atik Ali Pnsa cami avlusunda müezzin Mehmet Aliye 423 — t
adamsın di niçin . _ takıp buraya getirdiler:
Kaşlarını çattı:
Ben iyilik
Ce. Re.
GİZLİ POLİS
(İNCİLİZ CASUSU ASHENDEN)
Yazan: Somerset Maugham Tercüme eden: Vâ - Nû
Aşk ve macera romanı
. Trf.lt. NO. 33 T
durmaksızın hıçkırıyordu. Er-kefein döndüğünü farketmemlş göründü, Muharrir, tuvalet ma saîtnın önüne oturdu; masa ü-Eerınde duran türlü eşyaya blr nazar attı. Bu masa, zorafet Id-diitstndaydı anımı beyhude, Çeşit çeşit rujlar, kremler yanlarında da ynglı saçlar dolaşmış firketeler... Oda kargaşalığa boğulmuştu, Hava ağır lavantalarla doluydu,
Ashenden. üçüncü sınır otellerde bu göçebe kadının işgal ettiği bazı odaları düsiindii. A-caba gençliğinde neydi bu kadit)'.’ Böyle bir şekli şemaili varken niçin bu mesleği seçmişti? Dünyayı dolaşan kötü aktörler, don urler, cambazlar sülâlesinden miydi? Ytıksa bir a4k macerası mı oııu böyle bir
- 2

LÂLELİDE — Denir «ören kalorifer II altıjar odalı İki daire devren kiraya verilecektir. Lâleli ordu caddesi 240 Emtâkçl Fundaya müracaat.
368
KİRALIK KAT — Lâleli tramvay durağı 3 dakika, hnvüRftîf. terkos. elektrik mevrut, deniz görüt 4 odalı kat kiralıktır. Ankara r-adılesi No. A5.
420 — l
I AZİMET DOLAYISİYLE — Rena mark* 1947 model hususi bir otomobil acele aalüıktır. Müracaat: Sabahları 10 * 12 orasında 49947. 300 - I
ACELE SATILIK BAKKAL DÜKKÂNI — Tafraya giderekimden ehven halle »anlıktır. Müıacaat Ayna-lıcesma SUrurl mahallen Tennure sokak 2/1 e müracaat. 320
rh-ISTİNE GİTMEK DOLAYIS1Y-LE — Ve mal sahibinin rırnsiylc Beyoğlu Tepcbaşı civarında acele devreı. satılık komple lokanta Müracaat' Beyoğlu Asmaltmesclt Güven Bakkaliyesi sahibi Andon'a. 425 — 3
SATILIK ALMAN PİYANOSU — «LublU marka, Çiprke «111, çUt kla-Viyejl, yeni vaziyette, HorgUn Kurtuluş caddesi Şahin apt. No. İS daire t ye müracaat. 314 I —
(11.000) LİRAYA — Küçükyalı, istasyona bir dakika. Analara nazır. (330) metre. bng!ı bahçeli, k.lrglr iki oda. hol. balkon. kıılUnıslı. Telefon (21002 - 436731. 317
SATILIK EV — Eyüp'te, bahçe, manzara, su. elektrik tesisatı, Uç odalı yeni bir ev saldıktır. TedlyatU kolaylık. Müracaat: Galata, Mumhane ead 109/T. Telefon: 40721.
433
— t
hayata sürüklemişti? Seneler uzunluğuneft kim bilir nc kadar erkek onun hâtırasına karışmıştı? Sahne arkadaşları ondan lûtuflarını blr hak olarak İstemişlerdi. Küçük tüccarlar, taşra züppeleri onun kadınlık cazibesine kapLlmış olabilirlerdi. Bazı darlık zamanlarında da tesadüfi müşteriler zuhur etmişti. Bütün bu İnsanlar onun kollarındayken kendilerini, büyük şehirlere alt şatafatlı blr hayatın parçacığını yaşadıklarına kani olmuşlardı.
Birdenbire kapıya vuruldu.
Ashenden seslendi:
— Giriniz!
Glulla yatağından sıçradı:
— Kim o?
Boulogne'clan Tlıonon’a kadar kendisini getirip Ashenden'e
teslim eden iki polisi görünce titredi.
— Siz misiniz? Ne İstiyorsunuz? — diye haykırdı.
İçlerinden biri, cevap bekle-mtyen blr İfade He:
— Haydi kalkınız! — emrini verdi.
Ashenden, tavsiye etti:
— Müteessirim ama, kalkmanız lâzım, bayan Lazzarl! Sizi tekrar bu baylara tevdi ediyorum.
— Kalkacak vaziyette değilim. Hasta olduğumu söylüyorum İşte, Bacaklarımın üstüne basamıyorum. Beni öldürmek niyetinde misiniz?
— Eğer kendiliğinizden giyinmeğe niyetiniz yoksa bu İşi biz üzerimize alacağız. Emin olunuz, famdöşambrlığımıza denecek yoktur. Acele ediniz, gösterdiğiniz müşkülât hiç fayda vermez.
— Beni ne yapacaksınız?
— Bu baylar sizi tngillereye geri götürecekler.
İçlerinden biri kadını kolundan tuttu.
Kadın, çılgınlık İçinde çırpındı:
— Bana dokunmayınız! |
Ashenden:
— Bırakınız. — dedi. — Mantıklı olmanın menfaatlerine uygun bulunduğunu kendiliğinden anlayacaktır.
— Giyineceğim.
Ashenden, kadının sabahlığını çıkarışını ve sırtına blr elbise geçirişini seyretti. Dansöz, ayaklarına pek küçük gelen a-yakkabılarını zorlayarak giydi. Saçını düzeltti; polİBİere zaman zaman acele ve kindar nazarlar fırlatıyordu, Ashenden, acabfi karşı koyacak «esareti kendinde bulabilecek mİ? diye düşıinıüyor ve acaba. Albay R. onu bjjjerlk-slzllğlnden doalyı aptal yerine koymakla haksızlık mı edecek? Kadın, tuvalet masasına yaklaştı; ve, Ashenden, ona yer vermek İçin ayağa kalktı. Gluiıa acele İle yüzüne krem sürdü, sonra kremi kirli bir havlu ha sildi. Pudra da sürdü ve gezlerine rimel çekti. Fakat, eli titriyordu. Üç adam, sessizce onu seyrediyor. Yanağına allığı dağıttı; dudaklarını boyadı. Şapkasını başına geçirdi.
Ashenden. blr İşaret çaktı.
Polislerden birincisi, cebinden kelepçe çıkardı ve İlerledi.
Glulla Lazzarl, kelepçeyi görünce birdenbire gen çekilerek kollarını açtı:
— Hayır, hayır, hayır!... İstemem!... §te bu olmaz!... Hayır, hayır!
Polis, kestirip attı:
— Haydi kızım, mesle çıkartma!
Himayesini istercesine, kadın Ashenden'e doğru atlldu; Ve tu hal- muharriri hayrette bıraktı.
— Ben! onlara vermeyin! Bana acıyın I İstemiyorum, elimden gelmiyor.
Ashenden. zorlamaksızuı kendini kurtardı:
— Size artık hiç bir yardımda bulunmanı miimküıı değil.
Polis, kadının öneklerini yakaladı: kelepçeyi geçirmek üzereyken, dansöz keskin blr çığlıkla yere yığıldı:
— Ne isterseniz yapacağım... Her şeyi yapacağım.
Ashendenin İşareti üzerine polisler odadan çıktılar. Erkek-Glulla kendine gelinceye kadar biraz bekledi. Kadın, yeisle hıç-kıra hıçkır a yerde yatıyordu-
Muharrir, ayağa kalkmasına ve oturmasına yardım etti.
Kadın, İçini çekiyor:
— Benden İstediğiniz nedir?
— Chandra'ya blr mektup daha yazmanızı istiyorum.
— Başını dönüyor iki kelimeyi bir araya getlrcmiveceğim. Bana mühlet vermelisiniz.
Fakat. Ashenden kadının kendisini toplamasına meydan vermemenin daha münasip olacağını ve dehşet anından İstifade ederek ona mektubu yazdırmanın daha uygun geleceğini düşündü.
— Size mektubu oen dikte c-derim. Slztn yapacağınız şey söylediklerimi aynen yapmaktan ibarettir.
Kadın, derin derin İçini çekip kalem kâğıt alarak malanın başına geçti
— Eğer mektubu yazarsam ve teşebbüs muvaffak olursa. . Hürriyetime kavuşucağım ne suretle garanti edilebilir?
— Albay bunu «ize vadettl Ben de sö2 veriyorum ki onun emirlerini yerine getireceğini
— Hem dostuma İhanet et inek ,hem de on sene hapse gir-
mek çok aptalca blr üş olur
— Size hüsnüniyetimizin en iyi bir delilini vereceğim Bizim ele geçirmek İstediğimiz Clıan-dra'dır; sizin şahsınıza hiç ehemmiyet verdiğimiz yok û takdirde sizi niçin başımıza belâ alalım da hapis masraflarınızı yüklenelim?
Kadın, blr an düşündü: şimdi kendine gelmişti Sanki heyecanlanma kabiliyeti arlık tükenmiş bulunuyor Birdenbire pratikleşti.
— Ne yazmam lâzım geldiğini söyleyiniz.
Ashenden. tereddüı etti. Mektubun kadının üslübu üzere yazılması gerektir. Buna rağmen yine de her kelimenin tartılması icabetti. Cümlelerin gelişi, ne çok kolay tarzda, ne dle fazla edebi olmalı. Biliyordu ki. lıeye-can İnsanı çok tlyntrovarl bir hale sokar; rakat romanlarda yahut sahne eserleıinde bu ifratlar sahte görünür; müellif o hisleri koşmalıdır. Vaziyet ciddiydi; gelgelellın, Ashenden bu İşin İçinde blr komedi unsuru da seziyordu.
(Arkası vart
pıe donmuştur.
Sahile 7
AKŞAM
31 Ağustos 1949
HER AKŞAM BİR HİKÂYE
HizmetçiderdTj
i
gittiği zaman sıkı pazarlık yapar efendisinin parasını kendi parası imiş gibi harcetmekten. yağı ve şekeri İsraf eylemekten kaçınırdı.
Karı koca, sabah akşam, kendilerine böyle örnek bir hizmetçi ihsan ettiğinden dolayı Tanrıya dua ediyorlardı. Aradan bir buçuk ay geçti. Bir akşam mösyö Sava ile karısı sinemadan yemek yemek için eve döndükleri zaman sofranın kurulmamış olduğunu gördüler. Şaşılacak şey doğrusu!
Madam Tina:
— Penelop! diye bağırdı. Fakat hiç bir cevap alamayınca, hizmetçinin odasına gitti. Penelop'un elbise ve çamaşırları yerinde yoktu. Madam Tina derinden bir ah çekti:
— Anlaşılan onu ayartmışlar.
Kocası:
— Ben sana, maaşına bir miktar zam yapmağı söylemiyor mu İdim?
Madam Tina, son derece meyus ve müteessir sofrayı kurmağa başladı Fakat gümüş çatal, kaşık çekmecesini açtığı zaman içini bomboş bularak:
— Sava! diye bir hayret nidası çıkardı.
— Ne var kancığım!
— Gümüş sofra takımımız gitti.
Bu söz, mösyö Sava'nın üzerinde soğuk bir duş tesiri yaptı ve kalbinde doğan korkunç şüphe üzerine yerinden ok gibi fırlayarak sordu:
— Tina. acaba hizmetçi altın liraları, dolarları sakladığımız yeri görmüş mü idi?
Karı koca, mösyö Savanın çalışma odasına koştular. Çekmece kırılmış, İçinden genç kadının mücevherleriyle mösyö Savanın altın ve dolarlan yok olmuştu. Madam Tina:
— Eyvah, mücevherlerim gitti, diye haykırarak baygın yere serildi.
Sava ailesinin ebedî ve e2eü derdini, hizmetçi bulmak meselesi tejkü ediyordu. Sava 11c karısı Tina, cidden birbirine uygun bir çift teşkil ediyorlardı. Madam Tina 28 yaşında, güzel tombul velhasil borjua erkeklerin hoşuna giden bir kadın tipi idi. Mösyö Sava da takriben 45 yaşında ciddî, sakin, kibar, evine bağlı bir erkekti. Bir tuhafiye mağazası, kendi mülkü güzel bir evi ve Allah göstermesin ihtiyaç anında kullanılmak üzere altın ve dolar olarak birikmiş epeyce dünyalığı vardı. Eğer başlarında hizmetçi derdi olmasaydı ömürleri lam bir saadet İçinde ve bulutsuz olarak geçecekti
Altı ay içinde 18 hizmetçi değiştirmişlerdi. Hizmetçinin biri, dehşetli pisti. Madam Tina. bir gün taranırken üzerinde ûç bit görerek tüyleri diken diken olmuş, arka arkaya on defa yıkanmış. bu pis mahlûka da derhal yol vermişti.
İkinci hizmetçi, hizmet göreceklerden değildi. O, naz ve işveleriyle, dudak boyamalarile, mânalı bakışlarla, gıcıklayım yürüyüş ve hareketleriyle ev erkeklerini ayartmak isetyen pespaye kadınlardandı. Madam Tina, kocasına olan derin güvenine rağmen bu hlzmetçyl yanında alıkoymadı.
Üçuncüsü dilbaz, şirret, küstah bir kadındı. Bir söze on sözle mukabele ediyor ve efendilerine müfret si.vga.sile hitap ediyordu. Buna da tabletiyle yol verildi.
Dördüncüsü isyankâr bir ruh tayyördü. Senlik benlik dâvasını güdüyor, mösyö Savaya ka-dınlaorın hukukuna dair konferanslar veriyordu. Mösyö Sava, evinde böyle ileri zihniyeti! bir hizmetçi bulundurmak iste-ırer'iği için bunu da evinde tutmadı.
Beşincisi ilk günde üç tabak, iki bardak, bir vazo kırdı ve gel dtğt günün akşamı kaçtı.
Ait incisi, ev hizmetlerini pek ağır buldu. Yediı.cisi, sekizincl-si. dokuzuncırsu velhasıl hepsi b'rhirinden Beterdi. Madam Tina tombul ve yumuşak ellerini hlzmerçisiziikten dolap, tabak çatal yıkamak, ortalığı süpürmemle bozuyordu. Neticede sinirleri bozulmuş. en ehemmi-y.tlz sebepler yüzünden kocasına surat asmağa, söylenmese bav’amış, bir kelime ile mösyö Sabanın hayatını cehenneme çevirmişti.

Mösyö Sava, bu dayanılmaz vaziyete son vermek ümidiyle hizmetçi aradığına dair gazetelere bir ilân verdi Bu ilân üzerine ağırbaşlı, üstü başı tertemiz. allıksız, nazik ve saygılı bir kadın, tuhafiyecinin evine müracaat etti.
— Hizmetçi mİ arıyorsunuz?
— Evet. Gir içeriye! Adın ne?
— Penelop!
— Nerelisin’
— Andros adasından?
— Hangi evlerde çalıştın?
— Emekli general Halitas ın evince beş sene kaldım.
— Oradan niçin aynldın?
— Efendilerim. îsviçreye gittiler de onun için. Yoksa ben evimden hiç ayrıimazdım. Onlar. benden çok memnunlardı, îşte onlardan aldığım hüsnü ha! tezekeresl de bu!
Madam Tino kadının uzattığı kâğıdı alarak nkudıı:
.Bu tezkereyi taşıyan Pene-lop'un beş sene evimde namus ve sadakada hizmet ettiğini ve kendisinden son derece memnun kaldığımızı tasdik ederim İmza- Emekli general K. Baratası.
Madam Tina bu hüsnü hal kâğıdını okyunca İçinden Allaha teşekkür etti ve sormağa başladı;
— Yemek pişirmesini biliyor
musun?
_ Mükemmel surette...
— Ütü yapıyor musun?
— Fevkalâde...
— Servis yapmasını da bilir misin?
— Kusursuz ve noksansız bir
«ektide...
— Ne aylık İstiyorsun?
— Evvelâ beni deneyiniz madam, sonra kendiniz tâyin ediniz.
— Âlâ, ne zaman İşe başlayacaksın'*
— Bugün.

Penelop, kelimenin tam mâ-hasiyle bulunmaz bir Hint kumaşı Jdi. Sakin, temiz, dtkatil, muMAAit, hakikî hlr kadını İdi. Ev için bir şey euud almağa
. kaili ıe Dışişleri Bakanı Acheson görülüyor.).
Peyk devletlerin orduları
Bir harb çıktığı takdirde bu ordu ların Sovyet Rusya için biiyük bir yük olacağı iddia ediliyor
East Europe dergisi yazıyor: : Savyet liderleri, batı teşkilâtlanma faaliyetlerinden büyük bir endişe duymaktadırlar. Pek iyi takdir ettikleri gibi, batılı milletler arasındaki sıkı işbirliği sergüzeşt mahiyetini haiz Sov- ( yet plânlarını müessir bir şekil- . dir.
kerlik hizmetine tabidirler. İhtiyar subay ve erlerin listeleri yeniden tanzim edilmekte ve Polonyada ihtiyata alınmış her erkek hal tercümesi ve iki fotoğraf ile ilgili makamlara müracaat etmek mecburiyetlnde-1 di-. Bu tedbirler, esas gayenin kuvvetli peyk ordularının teşkili olmayıp Sovyet harb ihtiyaçları için yardımcı İnsan kaynakları temin etmek olduğuna dair rivayetlerin çıkmasına sebep olmuştur. Polonya milleti, kendi askeri kuvvetlerinin artık bir daha dönmiyecekleri uzak bir harekât bölgesine gönderilmesinden korkmaktadırlar
İktisadi güçlükler
Peyk memleketlerin im kaynak ve ihtiyatlarım Sov harb gayreti için sömürmek ihI Liman hiç de ümit verici değil-
Sovyet Rusya, bu memle-I ketlerin iktisadi ve ferdi kay-
de ârenliyebilecek Dİr kuvvet yaratacaktır. Zaten asıl hayreti mucip nokta 1947 senesinde resmen teşekkül eden Sovyet blo-kunun teşebbüsüne mukabele etınek hususunda oatı âleminin bu kadar gecikmiş almasıdır,
Sovyetleri hiddetlendiren bir sebep de Atlantik paktının Sovyet blokuna nazaran çok daha sağlam temcilere dayandığını bilmeleridir. Asla gözden kaçı-rılmıyacak bLr gerçektir kİ Sovyet Rusyanın harbin sonundan beri ilhak ettiği veya kontrolü altına aldığı memleketler ve. kaynaklar onun askerî gücünü dir fazlalaştırmamıştır. I keti
Nazariyatla, Soşyet Rusyanın »aklarından âzami ölçüde fay-peykleriyle İmzaladığı dostluk, dalanmağa muhakkak ki gay-karşılıklı yardım ve işbirliği , ret edecektir. lâkin bunu ya-paktları Rusyanın askeri gücü- i parken o memleketlerin iktisadı nü tezyid etmeli ve stratejik istihsalini altüst etmektedir. , durumunu büyük ölçüde kuv-1 Blın'ırl neticesi olarak, daha , vetlendlrmellydL Keza nazari , şimdiden Sovyet Rusya Bulgar, bakımdan doğu Avrupanın bu- Rumen ve Çek mîlletlerinin bes- I tün iktisadi ve sair kaynaklan lenmesine yardım etmek zorun- ( Rusyanın emrindedir. Hakikat- da kalmıştır. Polonyada şiddetli te İse Sovyet Rusya bir çok zor- bir el ve yağ kitlığı baş göster- par - eki 3 - rend «>•« hıklarla karşılaşmaktadır | mistir. Avrupanın ananevi bir cuduı'’,u'' su koyveHy». « - Terei
ıtlKiarıa sarşııaşmaKtaaır. I ____ , eski raman p(Mta tatarı, 5 — Esirler -
Herkesçe bilindiği gibi, peyk zohire araban o.an Macaristan-, len!| vllflyelllr, c _ Kokan. 7 - so-memleketlerinde polis, emniyet da halk âdeta açtır Harb çıktı- .kakı» doiayn» camcı, « — Basma .t. . . -----»—x j_>— a- gcijrse duman çıkaran olur - Dananın
bası. 9 - Tok dcfill - ekalliyet. 10 —
HOLLANDA KRALİYETİ HAVAYOLLARI
Yarın sabah ve öğle pmtnunı
ANKARA RADYOSU
Yunan kuvvetlerinin
HUSUSİ HAFTA SONU SEFERLERİ Hususi postalar LONDRA
Yalnız 11 Saatlik Uçuş lstonbuldan kalkış Cumartesi 12.55
LotMra'yo varış Cumartesi 21.55
Hafta sonunda seyahat ederek ZAMANDAN KAZANINIZ I
*
Mösyö Sava, derhal polis mü-
.e mÛüheVkiÜhrölamî S1 lalull»* *•*>• d“ k»-
dan daha büytıktût «Halk de- töl^Mefcür.
mokrasllerb «lâhh ku«»ellfrinl | p( >k manlel ellert İçinden Kellşlu-mege ancak san aaman- yalnız Polonya, Çekoslovakya ve larda haSamıslardır Zira Rus- Macarislan büyük sanayilere lar. peyk udblaruu ne dereceye maliktir. Lâkin bunlar da ha-kadar İtimat edebileceklerini rKlen demir cevheri, demir Ih-
dürlüğüne koştu. Kendisini din- tedirler. -----------r
Icyen komiser, sabıkalı hırsız «temizlenmiş» olduğu ve «halk kadınların fotoğrafları yapıştı-1 subaylara nın yetiştirilmesine nlmış bir defteri açarak için- (başlandığı halde, Ruslar peyk den bir resmi Sava ya gösterdi: ordularının sadakatına gûvene-
— Penelop, dediğiniz bu mu?
— Evet, tâ kendisi!
— Bu, yaman bir hırsızdır. İki aydır kendisini arıyoruz. '
— Acaba onu y akalayamıya-cak mısınız?
— Her halde onu yakalayacağız. Fakat o zamana kadar çaldığı paralan ve mücevherleri eritmiş olacak. O çaldıklarını âşıklarına verir. Onlar da kumarda yiyip bitirirler.
— Aaman Yarabbi, bu ne bü-
yük felâketi
— Hizmetçi alırken, niçin zabıtaya baş vurup da hakkında bir tahkikat yaptırmadınız?
— Elinde general Banı tas* m hüsnü hal kâğıdı vardı.
— Fakat bu general Barutas, gayri mecvut ve hayali bir şahsiyettir,
— Bay komiser, evime telefon etmeme müsaade eder misiniz?
— Memnuniyetle.
Mösyö Sava, telefona sarıldı, karısını buldu:
— Una! Şimdiden hazırlan! Yarından İtibara evi bırakıyoruz. Bundan sonra otelde bir oda kiralayıp oturacağız.
Çeviren: A. HİLÂLİ
nauaı Iiıaıı.ik rutuıiLtcnıvuıu - •
kellremedlkterl için Ihlly.lh, I rtm(:Se.> ma(knkr. «nuçuk U(l> çekinerek- hureket «mek- ’«hlre İthH etmek mecburiye-tedirler. Erki subay kadrolar, tindedirler Sllt.ll İmalatları nls-
peten azdır ve modern bir harbin muazzam ihtiyaçları nazarı itibara alınırsa. Sovyet harb gayretlerine fazla sır yardımda bulunamazlar. Meselâ harbde. peyk sanayilerinin «ı büyüğüne malik olan Çekoslovakyanın silâh İmalatı Almanyanınkinio | yüzde □ i kadardır.
1 ı 1
1 1 1 ■ 1
1 1 1 ■ s 1 İT 1 1 .1 1 1 1 m ı ı ■ ı 1 1 ■
1 I ı r ı ı 1 1 ı sn
ı ■ ı 1 1 1 1 1 1 II
Yukarıdan aşağıya: 1 — Nltan. I — Bir zehir - «a.ıt tamlı eden, S — Hamdrltıic, 1 — Tersi cvcuklorı korkutur - tersi Sise tapası. 5 — Tersi bugünden bir çiln evvel • kör -tersi alamettir, fi — Eli canın ynrıSı -beyaz - sıfat eki. 7 — Henüz 15e teşebbüs etmedik, 8 — Bir erkek adı ■ bu da bir erkek İsmi.
«ECEN BULMACANIN HALLİ
yeni muvafhkıvetleri
Grammos dağını zapteden kuvvetler çeie-cilerirı ricat yollarını kapadılar

enemektedirler. Bahusus ki ne işçiler, ne de köylüler zorla tahmil edilen komünist rejimlerini esas itibariyle benimsemem ek tedirler.
Meselâ, Buigarisianda artık Pevk memleketlerin kimse emniyet teşkilâtına iti-1 ”
sap etmeği arzu etmemektedir. Çek hududundaki hudut muha-talan, memleketten kaçmaları-' içkilerinin Sovyet; Rusya için na mâni olmaları icap eden ârzeilecekleri en büyük üstün-klmselerle birlikte Alına oyanın hık, slratejik durumları olacak-Amerikan bölgesine sığınmışlar- ' tır. Sovyet kıtaları, harb maldır. Macaristanda kardinal ivmesi, tamirhaneleri, haşlane-Midszenty'nin yargılanması sı- leri vesaire bu memleketlerde rasında siyası polis teşkilâtı temerküz edebilir. Sovyet Rusya erkânından bazılarının konıü- ile cephe arasındaki muhabere nist liderlerini teııkid etlikleri ve münakale yolları bu mende- ' duyulmuştur. Polonya, Çekoslo- ' ketlerden geçebilir. Kısacası,' vakya ve Romanyada binlerce peykler, Sovyet harb gayretinde asker tevkif edilmiş ve hapse faal bir ro! oynamaktan ziyade atılmıştır, | Sovyet geri hatları için bir am-
Sovyet Genelkurmayı şu suali bâr vazifesini gör:çeklerdir, cevaplandırmak zorundadır: | Bunun bir neticesi olarak. Bir harb çıktığı takdirde, peyk müttefik Layyareteri peyk, mem-orduları cephede kullanılabilir îeketlerinl bombalayacaklar ve mİ? Hattâ geri hatlarda dahi Sovyet topraklan nlsbeton ma-onlara itimat edilebilir mi? [sun kalacaktır. Sovyet askeri
Rusların bu endişelerine ve plâncilığuun bir hedefi, savaş itimatsızlıklarına rağmen, peyk meydanını Sovyet Rusyadan memleketlerde 17 ilâ 60 yaşları1———- —
arasındaki bütün erkekler as- j
faydası
Bir harb halinde, peyk mem-
Yukarıdan aıayıya' 1 — Sanatoryum. 2 — Ecel, SUn’e, 3 — Mısır, Kraf, 1 — tblşofo. 5 — Zamane. 6 — Ad. Manidar, 1 — Telâ, tinine. 8 -Umumi, -Alet
Ahone lıtuleiı
ı«n(ııı> ısır «>ı» «u jnnuerılmeltau İrca definırllmu
Atina 29 (A.A> — Yunan genelkurmay makamları pazar ge cesi Grammos dağı bölgesindeki çeteci faaliyetinin artık temizlenmiş olduğunu ilân etmiştir Fakat İyi haber alan kaynaklar bu bölgedeki beş bin çeteciden büyük bir kısmının Arnavutluk hududundan İçeri kaçtığını bildirmektedir.
Aynı kaynak bazı çetecilerin de merkezi Yunanistan* kaçtık lannı söylemiştir.
Genelkurmayın yayınladığı I-kincl resmi tebliğ son mühim | noktanın da ele geçtiğini bildirmektedir. Tebliğde dağ seferinin sona erdiğini ve avcı bom ba uçaklarının yardımı He Yunan askerlerinin 2500 metrelik Grammos dağının eteklerini sar ılıklarını ve çetecilerin Arnavut luğa ricat yollarının da kesilmiş olduğu bildirilmektedir. Gene aynı resmî tebliğe göre büyük miktarda esir alınmıştır. Fakat daha sonra nükûmet makamları esir alman çetecilerin sayısı hakkında ademi malûmat beyan etmişlerdir. Bununla beraber inanılır Kaynaklar çetecilerin hükümet kuvvetleri hatları arasından geçerek memleketin
orta bölgelerine sızdıklarını bil ditmektedir. Bu kaynaklara «o-re hükümet kuvvetleri hatlar» arasından geçebilen çeteci ku,'-vetler Tist harekâtına başlamadan önse Yunan miDtj'ecçi kuvvetlerinin temizledikleri Cu-merka ve Suli bölgesinde yeniden tutunmuşlardır, iyi bnber alan kaynaklar çetecilerin le-salya ovalarında Yenişehir mcv kil yanında da tutunduklarını bildirmektedir Filhakika pohs mallanılan Yenişehir şehrinin on i ki mil kadar uzağında çetecilerin bir kamyonu de «irdiklerini de teyid etmiştir. Yanlanın batı ve doğusundaki köyler çetecilerin hücumlarından, şikâyet etmektedirler.
50 bin ton buğday
Türk vapurîariyîe getirtilecek
Kanadadan ithal edilecek cilan 300 bin ton buğdaydan 50 bin tonluk bir partinin Türk armatörlerinin şilepleriyle nakli uygun görülmüştür. Bugün bu hususta Toprak Mahsulleri Ofisiyle şilepçilec arasında bir görüşme yapılacaktır.
A™eri^a Cumhurbaşkanı Truman, Atlantik Paktının yürürlüğe girmesi hakkındaki kararnameyi imza ediyor. (Arkasında Başkan muavini, Ayan Dışişleri baş-
Av-rupanın göbeğine İntikal ettir-| Doğu Avrupa milletleri bunu pek iyi bilmektedirler ve Rus-Inrdan son derece nefret etmelerinin sebebi de budur Silâhlar patlamağa başladığı vakit. Rus-îar nahoş bir sürprizle karşılaşabilirler.
Sovyet liderleri, Sovyet Rusya ile peykler arasında akdedilen ı paktları sonuna kadar sömürecekleri) İr. Peyk orduları batı ordularına karşı haerkâta sokul {maktan ziyade kominfrom polis ihtiyacı için kullanılacaklardır. Halen Rumen. Bulgar. Macar ve Arnavut orduları Tllo üzerine tazyik İcra etmek İçin geliştirilmektedirler Bu ordular, Yugoslavyadan toprak İstedikleri cin. Sovyet siyasetine kolayca âlet olacaklardır Lâkin Balkanların en kuvvetli ordusuna malik bulunan Yugoslavya dört komşusunun ordularına karşı koyacak bir durumda olduğu için, peyk devletleri, silâh altına alabilecekleri erkeklerin sayısını tahdit eden sullı muahedelerini ihtimal ki ihlâl edeceklerdir.
Batı devletlerinin Yalla, Pols-dam ve Birleşik Milletler anlaşmalarına riayet etmedikleri haklımdaki Sovyet iddiaları bu-(na zemin hazırlamak içindir.
I.
MlllİIRDAR KEÜBtİNDEN:
1 Eylül 945 gönü toplanacak umumi heyet rutoamesine aşağıdaki maddelerin ilâve edildiği sayut üyelerin ıttılaına arz olunur;
1 — Klüp nizamnamesinin 14 üncü maddesinin tadili.
2 — Tüzüğe divanı haysiyet hakkında yeni hüküm ilâvesi.
Yüzlerce kişiye mezar olan kilise
I
Eccııntor ıeirel Mr AjııbM# -ehrjn.lekl lûii’-uin kocaman m -nıer sütunla?! devrilmiş ve üû yüzü çocuk olmak üzere lalımı.ıen beş yüz luji enkaz altında cau vermiştir.
Fnhlte ft
AKŞAM
Sicilyada Ginlianaya karşı kati hareket
(Bı>ür»fı 5 îrıol sahifede taraftarlık ettikleri gibi SicilyalI ın İstiklâline taraftar olanlar da Giuliano'ya müzaharet ediyorlar.
Haydut âdeta hükümet içinde bir hükümet kurmuştur. Küçük bir ordusu vardır. Bu kuvvet muhtelif yerlerde tahkimat ynp mıştır. Haydutların elinde silâhtan başka mltralytit. el bom baları, hattâ hatif dağ toplan bulunuyor. Gluliano geçende bit beyanname neşrederek İÛO bin üret aylıkla asker yazdığını bildirmişti, Bu beyanname üzerine bir çok kimseler kendisine müracaat etmişti. Bu sebeple şimdiki kuvveti eskisinden çoktur.
Gluliano 26 yaşındadır. Son derece zekidir. Köylerden başka şehirlerde bir çok Laraftarı vardır. Bunlar her hareketi kendisine bildiriyorlar.
Son vaziyet
Giuliano'ya karşı başlayan ■areket hakkında son haberler tonlardır:
Londra 30 (R.J — İtalya htt-kümeli, SicilyalI haydut Oiull-ano'yu ele geçlrdek İçin şiddetli tedbirler almıştır. Haydut hariçten silâh ve cephane aldığından Sicilya suları kontrol edilmemedir. Ada adetâ abluka altına alınmıştır. Bundan başka paraşütçü kıtaları gönderilmiştir.
Gluliano dün gazetelere cür'-etkârane bir mesaj göndermiştir. Bunda kendUiie çarpışmağa gönderilen askerlerin kalite halamından çok düşük olduklarını, bunun bir hakaret teşkil ettiğini bildirmiştir!
Roma 30 ,AP.l — Palermodan gelen telgraflara göre, Haydut Salvatore Giuliano'nun, Sicll-yanın başşehrinde, beşinci kolu ve casusları vardır.
Resmi makamlar teyid edilmemiş, olan bu haberler. Sicilya ahalisi artısında hayret ve endişe uyandırmıştır.
Bununla beraber, Gluliano-nun Montelepredeld müstahkem
mevkilerine taarrua edecek olan 2000 karabinyeri her gün gelmektedir. Bunlar «Konunan-dos» denilen hususi surette yetiştirilmiş karablnyerilcrdir. Ro ma gazetelerinden birinin bildirdiğine göre, karablnyerilere, bLr de paraşütçü polislerden mü rekkep bir kıta katılmış bulunmaktadır.
Haydudun siyahi gayeti
Londra 30 (Naten) — SicilyalI haydut Olulianoyu ele geçirebilmek İçin bütün batı Akdeniz sularında sıkı bir abloka, kurulmak üzeredir, tki seneden . beri İtalyan jandarmasına, po-, İlsin e ve ordusuna baş tutan bu haydudun dışarıdan silâh ve] cephane yardımı gördüğü anlaşılmıştır. Şimdi İtalyan makam ları adaya kaçak olarak silâh ve cephane sokulmasının önüne geçmek için şiddetli tedbirler almaktadırlar.
Muhabirlerin bildirdiklerine göre, haydut Giuliano'nun faaliyet! yan siyasi ve yan şahsidir. SlcUyanın müstakil bir İdareye sahip olmasını isteyen «Sicilya siyasi partisi» İle müştereken hareket ettiği bildirilen SicilyalI haydut bu partinin adamları sayesinde şimali Afri-kada geniş bir şebeke kurmaya muvaffak olmuştur. Kuzey Afrika şehirlerinde teşkil edilen casus şebekeleri sayesinde de Gluliano İstediği miktarda silâh ve cephane elde edebilmektedir. Şimdi Batı Akdenizde ku rulacak sıkı bir abloka sayesinde bu kaçakçılığın önüne geçilmesine çalışılacak ve ondan sonra da SlcUyalt hayduda karşı umumi bir taarruza girişilecektir.
Giuliano’nun geçen hafta i-çlnde kuzey Afrlkadan mühim miktarda silâh ve cephane aldığı tespit edilmiştir.
Diğer taraftan Palermo bölgesinde vukua gelen son bir çar . pışma esnasında SicilyalI haydut ordu birlikleri ile desteklenen jandarmayı püskürtmeye muvaffak olmuştur.
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden
Üniversitemize bağlı Tıp, Hukuk, İktisat, Edebiyat, Fen ve Orman Fakülteleriyle Dişçi ve Eczacı Okullarına 15 Eylül 1949 da başlamak ve 15 Ekim 1949 da sona ermek üzere öğrenci kayıt ve kabul edilecektir.
Üniversiteye girebilmek için olgunluk İmtihanını vermek şarttır. Aranan Belgeler şunlardır:
ai Use Bitirme ve Olgunluk diplomaları, veya buna eşitliği tasdik edilmiş Belgelerin asülan.
bı Kimlik cüzdanı (Yabancı devlet uyruğunda ulanlar için oturma tezkeresi) örneği.
c) Oturduğu yeri gösterir belge,
d) Öğrencinin etrafı için tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalığı olmadığını gösteren hükümet tabipliği raporu,
e» Üniversiteye yazılma harcına ait İstanbul üniversitesi Saymanlığından alınmış vezne veya aynı saymanıığa 15 Ura gönderildiğine dair posta makbuzu.
Üniversiteye yazılmak isteyenler bu belgeleri bir dilekçeye İliştirerek doğrudan doğruya Rektörlüğe müracaat etmeli ve dilekçelerinde hangi Fakülte ve bölümlere öğrenci yazılmak istediklerim belirtmelidirler.
NOT :
1 — Bir yü öğrenime ara verdikten sonra üni ve t siteye kaydolunmak İsteyen lise mezunlarının, bağlı bulundukları Askerlik şubelerinden öğrencilikten başka bir sebeple ertelenmiş olduklarına dair belge getirmeleri lâzımdır.
2 — Yüksek bir öğrenimi bitirdikten sonra Askerliğini yapmayanlar İkinci bir yüksek öğrenime kabul edilmlyeceklerdir.
3 — Dört sömestlrllk süre sonunda üst sömestre geçmemiş olanlar Askerlik ödevlerini bitirmedikçe yeniden tmmatrlkülâs-yon işlemleri yapılmıyacaktır.
4 — Tıp. Kimya mühendisliği dallan Ue orman fakültesine orta derecede olgunluk vermiş olanlar alınmıyacaktır, yeterden fazla müracaat halinde iyi dereceliler arasında kur’a çekilecektir.
$ — Eczacı ve Dişçi Okullarına Fen ve Edebiyat kollarından Pek İyi derecede Olgunluk vermiş olanlar alınacak, yer kaldığı takdirde Fen İyiler arasında kura ile seçileceklerle kadro
6 — İmmatrlkülâsyon harcı verip kaydı yapılmamış veya Fakültelere kayıt edilip İnskrtpsiyon harcı verdikten sonra ayrılmış olanlara bu harçlar hiç bir suretle geri verlimlyecektlr.
1 — Llselerce verilecek Belgelerin doğrudan doğruya Rektörlüğe gönderilmesi ve öğrencinin hangi koldan mezun olduğunun da açıkça belirtilmesi lâzımdır.
8 — Müracaatlar muayyen haddi aştığı takdirde seçim yapılacağından Dilekçelerde esas olarak girmek istenilen Fakülte veya dala girilemedlğl takdirde başka hangi Fakülte veya dala girmek İstediğinin dilekçelerde belirtilmesi,
9 — Orman Fakültesine girecek öğrencilerden 30 una Burs
verilecektir. Bunun için Üniversiteye namzet kayıt edildikten sonra alınacak namzet kartlariyle bu Fakülte Dekanlığına başvurulması. (12681 >
sayın Doktor ve Eczacılara
Romatizma, Siyatik, Lumbago'ya karşı îsvlçrede Biochlmlco IBS A Enstitüsünün CURRHEUMA İBSA
ampulleri yeniden piyasaya gelmiştir. Perakende satış fiyatı 400 kuruştur. __________
■■■■■ ZAMAN ECZA DEPOSU — İSTANBUL ■■■■■
Merkezi idaresi:
İstanbul — Galata İstanbuida; Yenlcaml, Beyoğlu, Kadıköy ve şişlide ve Tür kİ yenin başlıca şehirle rile...
Paris, Marsilya, Londra, Monçester, Mısır, Kıbrıs. İrak, Filistin ve Maverayı Ürdiinde.
şubeleri:
Suriye ve Lübnanda
FUyalleri vardır. ------■-------
Her türlü banka muameleleri yapar
çok müsait r&tz şartlartie tasarruf ve mevduat hesapları açılır.
Tasarruf hesapları İçin üç ayda bir ikramiye keşideleri yapılır.
Daha fazla malûmat almak İçin Osmanlı Bankası Gişelerine müracaat edilmelidir.
İSTANBUL, RADYOSU
İCBBP’ÂiSTÂnBUL
PHILIPS
PHILIPS
DÜNYANIN EN BÜYÜK RADYO FABRİKALARI
Nişantaşı — Özel
IŞIK LİSESİ
Yuva — İlk Orta — Lise
Eski Feyziye
Kadrosu müsait sınıflara öğrenci kaydına başlanmıştır. Müracaat saatleri her gün 9—17 arasıdır. İlk kısımda başlayan yabancı dile bütün sınıflarda fazla yer ve ehemmiyet veril-".İştir. Tel: 80879.

SATILIK
TAKSİ OTOMOBİLİ
5747 No.li Standard marka bir adet az kullanılmış taksi satılıktır. Tophane Boğazkesen İstasyon garaJına müracaat.
OSMANLI BANKASI
Türk Anonim Şirketi, Tesis tarihi. 1863
Sermayesi:
10 000.009. İngiliz lirası
Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu Müdürlüğünden
1 — Türk Donanmasının gedikli erbaş kaynağı olan «Deniz gedikli erbaş ortaokulu» ve Dz üd. erbaş sırut okuluna «öğrenci yazımına lthazlran/949 dan l/Eylûl/949 gttntlne kadaı devam edecektir,
2 — Birinci sınıfa bu yıl ilkokulu bitirenler, EL sınıfa orta okullarda ikine! sınıfa geçenler, üçüncü sınıfa da orta okulda LU. cü sınıfa geçmiş bulunanlar ve gedikli er Lig e de orta okulu bitirerek diploma alanlar kabul edilir.
3 — Birine) sınıfa ltt. ikinci sınıfa 17 ve üçüncü sınıfa 18 yaşından büyük olanlar kabul edilmez.
4 — Gedikli er olacakların 18 yaşını tamamlı yarak 19 yaşından gün almalan şarttır.
5 — isteklilerden İstanbuida bulunanların Kasımpaşadakl
okul müdürlüğüne, başka yerlerde bulunanların nuiunduklar yerin askerlik şubesi başkanlığına aşağıda yazın vesikalarla müracaatları. 7208
b> Nüfus cüzdanı fotuğraflı
c) Bir seneyi geçmemiş aşı klğıdı
d) Ailesinin ve kendisinin lyt ahlâk sahibi olduğuna dalı iyi hal kâğıdı.
e) Okul tastlknamesl veya diploma. -
f) 12 adet vesikalık fotoğraf.
Şehir Suyu Tesisatı inşaatı yaptırılacaktır
iller Bankasından
1 — Aşağıda İsim, keşif bedeli ve teminat miktarları gös-
terilen kasabaların su tesisleri yaptırılacaktır.
Kasaba adı Keşif bedeli
Akçaabat 188.252.77
Daday 67.776.53
Geçici teminat
10.863.— 4619.—
1 — Bu keşif bedellerine boru bedeli dahil olmayıp borular Banka tarafından Karabük veya İstanbuida teslim edilecektir.
3 — Her kasaba için ayrı teklif mektubu verilecektir.
4 — İhale, 2 Eylül Cuma günü saat 15 de Bankamız İhale komisyonunca yapılacak ilk İnceleme sonucunun İdare meclisince tasdikini müteakip kesinleşecektir.
5 — Teklif mektuplarının en geç eksiltme günü saat 12 ye kadar Bankamıza makbuz mukabilinde teslimi şarttır. Postada veya sair surette vaki olabilecek gecikme nazarı itlbare alınmaz.
6 — Her bir İşe ait ihale evrakı 10— lir» bedel mukabilinde Bankamızdan alınabilir. Projeler Bankamızda görülebilir.
7 — Eksiltmeye girebilmek için Bayındırlık Bakanlığına eksiltme gününden en az üç gün evvel yaptıkları benzeri işleri gösterir belgelerile müracaat ederek bu işi yapabilecek kabiliyette olduklarına dair yeterlik belgesi almak şarttır.
8 — Banka ihaleyi yapıp yapmamakla veya İş! dilediğine
vermekte sörtnıatUr. (12301»
Pirinç Hububat / unları
Besler. ^uvvefknclû 2)inçîeşfirir.

Telefon Kellilerinizi Lütfen Düzeltiniz Devlet Denizyollarından
İdaremiz telefonlarından bazılarında bu arada acentelik telefonlarında bazı değişiklikler yapılmış ve bunlar gazetelerle her fırsatta vatandaşlara duyurulmuştu. Değişikliklerin rehberlere işaret edilememesi yüzünden birçok vatandaşların eski numaralan çevirerek vakit kaybettikleri ve üzüldükleri görülmektedir.
Vatandalarımızdan kendi rahatlıkları ve kolaylıkları İçin aşağıda gösterilen değişiklikleri 12684
1W YILI İSTANBUL TELEFON REHBERLERİNE İŞARET ETMELERİNİ RİCA EDERİZ.
Rehper Eski Yeni
sahife Telefon Telefon
No.sl ÜNVANI No.sı No.sı
73 Posta seferleri 203 için müracaat 205 42362 44696
75 İstanbul acentalığı 205 40318 44696

ÜRKiYE PALAMUTÇULARI A. ŞİRKETİNEN:
İdare mech(irn>3dn 29 Ağustos 1949 tarihli kararile 948 -
949 senesi ticari yılımıza ait temettülerin 5 Eylül 1949 pazartesi gününden itibaren tevziine başlanacağı ilân olunur.
İDARE KURULU
Türk hava kurumu Bursa şubesinden
Bu yıl Kurban bayramında teşkilâtımız tarafından toplanacak deri ve bursaklann satışı 1 eylülden 21 eylül 949 tarihine kadar açık arttırmaya konu'muştur.
İstekliler şartnamelerini görmek üzere Bursa - İstanbul şubelerine ve pey sürmek üzere de Bursa şubesine müracaatları İlân olunur _____________________________________ 12566
Açık Eksiltme ilâm
İstanbul Emniyet Müdiirlü’ü Satın alma komisyonundan
1 — Şehremini bucağında yeniden yapılacak polis karakol binası İnşaatı keşif bedeli (14999) Hra (61) kuruştur.
Eksiltme 6,9.949 tarihinde sah günü saat 15 de Emniyet müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2 — Bu işe alt evrak şunlardır: Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameler, proje, keşif hülâsasiyle buna müteterrl diğer evrak emniyet müdürlüğü hesap ve levazım işleri amirliğinde görülecektir.
3 — Eksiltmeye iştirak etmek için taliplerin 1124 lira 75 ku-
ruşluk muvakkat teminat yatırdığına dair makbuz ibraz etmesi ve 949 yılında ticaret odasında kaydı bulunduğuna dair belgeyi hâmil olması, eksiltme gününden tatil günleri hariç 3 gün evvel vilâyet makamına müracaat ederek ehliyet vesikası alması ve yukarıda İkinci maddede yazılan evrakı görüp eksilt me şartnamesinde yazılı kayda göre kabul ettiğine dair imzala ması şarttır.______12213____________________________.
Silvan III. 1. Er Okul Satmalına Komisyon
Başkanlığından:
Cinai S Sığır eti
Miktarı : 30.000 kilo
Fiat! t 140 kuruş
Muhammen tutan : 42.000 LİRA
1 — Silvan J. Er okulu eratının bir yıllık İhtiyacı olan 30.000 kilo et kapalı zarf usulü İle satın alınacaktır.
2 — İhale günü 20 Eylül 949 sah günü saat 11 de okul binasında yapılacaktır.
3 — Geçici teminat 3150 Ura olup kati teminatı geçici teminatın iki mislidir.
4 _ Şartname okul levazımında parasız hergûn görüle-
bilir.
5 — isteklilerin 2490 sayılı arttır mave eksiltme kanun-
da yazılı olan vesikalarla birlikte belli gün ve saatte komls-başvurmnları veya teklif mektuplarını komisyona tevdi □İmaları ilân olunur. 13
*
t