1950 Ağustos etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1950 Ağustos etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


I
rO|Wİİ
ng-riT/iLWiW*
— Yarın AKŞAM’d a —/
EV-KADIN-MODA
l
AKŞAM
Sene 32 — No. 11455 — Fiat»; her yerde 10 kuruştur.
ÇARŞAMBA 30 Ağustos 1950
Sahibi: Necmeddin Sadak — Yaza IşlertnJ fiilen İdare eden C. Bildik — Aksam Matbaası.
Zafer bayramı kuttu otsun
30 ağustos zafer bayramı
Bugün yurdun her tarafında büyük merasimle kutlanıyor
30 Ağustos Zafer bayramı bugün bütün yurtta olduğu gibi şehrimizde de heyecanla kutlanmaktadır. Sabahın erken saatlerinden İtibaren büyük bir kalabalık merasimle geçit resminin yapılacağı Taksim meydanına akın etmişlerdir.
Saat 9 da Orduevi salonunda İstanbul garnizonuna mensup generallerle albayların ordu müfettişi Korgeneral Şükrü Kanadlı tararından tebrikleri kabul edilmiştir. Saat 9.30 ilâ 10 arasında da başta Vali ve Belediye Başkanı Prof. Gökay olduğu halde Şehir Meclisi azalan ile siyasi parti mümessilleri vilâyet ve Belediye mensupları ve protokol» dahil zevat ordu müfettişliğine giderek tebrikte bulunmuşlardır.
Taksimde
Merasime iştirak edecek birliklerle askeri, Jandarma, Deniz ve Şehir bandoları ve öğrenciler saat 9.30 da Taksimde yerlerini almışlardır.
Saat 10,30 da verilen boru İşareti üzerine İstiklâl marşı söylenirken direğe sancak çekilmiş ve âbideye çelenkler konulmuştur.
Bunlan mütaakıp genç bir subay ile As. Pos 10825 komutanı birer nutukla bayramın mânasını belirtmişlerdir. Müteakiben de şanlı piyadelerimizle topçu, süvari, jandarma, deniz ve motörlü birliklerimiz halkın coşkun alkışlar 11e geçit resmini yapmışlardır.
Bugün saat 12 de Selimiye kışlasından 21 top atılacaktır. Gece de başta bandolar olduğu halde fener alayları yapılacaktır. Bir askeri birliğimiz Edlr-nekapı - Fatih - Beyazıt ve Aksaray yolunu takip edecek
Amerikanın kararları
Tank imali arttırılıyor
Nevyork 30 (R.) — A-m c r 1 k a ıı kongresi tank imalini arttırmak için 500 müyen dolarlık tahsisat kabili edilmiştir. Casusluk, baltalama hareketlerinin cezalan şıd detkndirilmektedir. Komünist partisine üye o-lanlar isimlerini hükümete bildireceklerdir.
Vergi daireleri
Tahakkuk ve tahsil şub .ileri birleştirilecek
Ankara 30 (Akşam) — Maliye Bakanlığı yeni teşkilât kanunu 30 eylülde yürürlüğe girecektir. Bu arada Gelirler C.-nel Müdürlüğü İle Tahsilat Genel Müdürlüğü birleştirilecektir. Taşra teşkilâtında vazrie gören tahakkuk ve tahsil şubeleri de bu birleştirilmiş Ola-Sl-Mert vergl
dairelerinde vazife görecek nı> murlann bir müddettenberl ?ör dükleri kurs devresi sona ermiştir.
Yeni teşkilât kanununa göre bazı memurların açıkta kalması mümkün olacak İse de bu memurlar yine Maliye Bakanlığı teşkilâtında başka vazifelerde istihdam edileceklerdir.
diğeri Orhaniye - Beşiktaş -I Gümüşsüyü yolundan gidip ge-Maçka - Harbiye - Taksim ve İlecektir.
Sular idaresi
Öyle mi ?
Demek belediye müessese-si demokrasinin bu kadar mühim temellerinden biri imiş; seçim propagandaları başlayınca ne nutuklar, ne mülakatlar yapıldı. Şimdi anladık ki belediyelere demokraside çok ehemmiyet veriliyormuş. Yalnız demokrasiye başlangıç tarihi olan 1946 danberi ne zaman belediye sözünü ağzımıza almış olsak ya kimse dinlemez, yahut gülerlerdi. En mühim olan büyük seçimlerdi. Halbuki belediye seçimleri yapılmadan büyük seçimlerin yapılması pek normal bir yol değildi. Bunu hep söyledik, O vakit iktidarda bulunan Halk Partisile muhalefette bulunan Demokrat Parti liderlerine, tekrar tekrar anlatmağa çalıştık. Muhalefet partisi bu fikrin pek doğru olduğunu söylemekten asla çekinmedi, fakat büyük seçimlerden evvel belediye seçimlerini yapmak için Halk Partisinin asla arzusu olmadığını iddia ettiler. Bu iddialarının haklı olduğu da meydana çıkıyor. Fakat o vaki tki iktidar partisi «haydi seçimleri yapıyorum» deseydi Demokrat Partinin iştirak edip etmiyeceğini de kestirmek kabil değildi.
Bütün demokrat memleketlerde müsait olduğu nispette belediye intihabı Meclis seçimlerinden evvel yapılır ve bu suretle partiler halk arasındaki mevkii ve İtibarlarını ölçmüş olurlardı. Hepsinden daha mülıi-
Yazan: A. ADNAN-1D1VAR mi demokraside halk ile temasa gelen muhtarlar ve şehir meclisi âzaları halkı tatmin etmek için doğrudan doğruya yollara, vasıtalara malik olduklarından halkın düşünüşü derhal tezahür ederdi. Ondan sonra Milletvekilleri intihabına gelince, fikirler evvelki seçimle daha iyi hazırlanmış olduğu için namzetlerin seçilmesinde de partiler için büyük kolaylık olurdu. Fakat ne söylesek boştu; demokraside belediye ve muhtarlık müessese-İerinin rolü üzerinde şimdi nutuklarda dinlediğimiz gibi derin vukuflara rasgelemedik. Demek kİ belediyenin demokrasideki mevkiini herkes biliyordu. Fakat büyük seçimlerden evvel yapılmasına muvafakatin de muhalefetin de cesareti yoktu. Niçin? Çünkü zannediliyordu kJ belediye seçimlerini kaybeden parti Millet Meclisi seçimini de kaybedecek. Zanno-lunmasa bile bu muvaffakı-yetsizliğin partinin haysiyet ve kuvvetini kıracağı düşünülüyordu. Halbuki iş böyle değildir. Bîr şehir belediyesinde ekseriyet kaza-namıyan bir parti pekâlâ o vilâyetin Milletvekillerinin seçiminde kazanabilirdi. Esasen kazanmak veya kazanmamak ancak ve ancak milletin fikrini anlamak İse bunu en küçük birlikten başlıyarak yapmak elbette daha mâkul olurdu.
(Arkası satıife 2; sütun 2 de)
Değişecek kaymakamlar
İstanbul’da hangi kaymakamlar değişiyor
Ankara 29 — îstanbulda değişecek kaymakamların yedi olduğu öğrenilmiştir. Bunlar Beyoğlu. Adalar. Beykoz. Kartal, Eyüp, Fatih, Eminönü, kaymakamlarıdır. Eyüp kaymakamı hasta olduğundan kendisine 1-zln verilecektir.
Çorlu kaymakamının da değiştirileceği söyleniyor.
Genel müdürüne işten el çektirildi mi?
Sular idaresindeki suiistimal mlinasebetlle bazı gazeteler, tahkik heyeti tarafından Sular İdaresi Genel Müdürü Ihsan Gözeye tahkikat sonuna kadar işten el çektlrlldiğlnl yazmakta İdiler. Genel Müdürü bu sabah Fenerbahçedekl evinde bularak kendisine bu vaziyet karşısında no düşündüğünü sorduk. Ihsan Göze bize şu cevabı verdi:
«— Bana böyle bir tebligat yapılmış değildir. Bu karan ilk defa duyuyorum. Tahkikat do-vam etmektedir. Bu yüzden hâdise hakkında hiçbir şey söylemek imkânına mâlik değilim.»
Yeni bir yangın
Erzurum Aktuzlasında idare binasile memur evleri yandı
Erzurum 20 (Akşam) — tUml-eln Tekel Başmüdürlüğüne bağlı Ak tuzlası memurluğu İdare blnaslyle memur evleri dün gece tamamen yanmıştır. Hiçbir .vrak kurtarılamamıştır. Tekel Baş müdürü şefik Güven yangın mahalline gitmiştir. Yangının sebebi henüz anlaşılamamıştır.
Orman yangını devam ediyor
Ankara 29 — Bayramiç ormanlarında çıkan yangın bütün şiddetiyle devam ve Edremit zey Mnllklerlnl tehdit etmektedir.
Tarım Bakanı Nihat Eğriboz, yann (bugün) yangın m ın La kasın a hareket edecektir. Bakan
gazotecllera, orman yangınlarını eöndürmek İçin elde mevcut vasıtanın çok iptidai olduğunu, yanan sahanın vüs'atlnln henüz bilinmediğini, civar vilâyetlerden yardım teminin» çalışıldığını söylemiştir.
Ankara 29 (AA.) — Tarım Bakanlığının Avrupa memleketlerinde olan yangınları söndürme âletleri va usulleri, hak-kındaki sorularına cevap gelmiş ve Cenevredekl Milletlerarası Ormancılık Kongresindeki Türk murahhasına orman yangınları hususunda etüd yapması İçin emir verilmiştir.
Modern orman yangını söndürme aletleri 1951 de memleketimize İthal edilecektir.
Karaosmanoğlu Akhisarda sert bir konuşma yaptı
“İnönü’yü hiç bir zaman iktidara geçirmıyeceğiz, milletin çilesini daha fazla taşırmasınlar,, dedi
Akhisardan bildirildiğine göre Demokrat Partililer ılün akşam Şehir Gazinosunda bir toplantı yapmışlardır. Devlet Bakanı Fevzi Lûtfi Karaoşınar.öğlunun da hazır bulunduğu bu toplantıda evvelâ Manisa milletvekili Semih Ergin, sonra da Devlet Bakanı konuşmuşlardır. Vatan muhabirinin bildirdiğine göre Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu:
a—-Bundan sonraki bütün mücadelemiz her şeyden evvel bu memlekette yaşayan İnsanların tek bir adamın kuklası, oyuncağı olmamasını temindir.» demiş ve sözü ismet İnönü'ne. İntikal ettirerek şöyle devam etmiştir;
«— İnönü’yü hiç bir zaman İktidara geçirmlyeceğiz. Onlardan rica ediyorum. Milletin çilesini daha fazla taşırmasınlar. G zaman bu vatanın içinde kaçacak. delik ararlar. Siz eza çekmiş çocuklar olarak uyanık olduğunuz müddetçe onlar bu memlekette iktidar sahibi olanı lyacaklardır. Müsterih olunuz. D. P, çalışmazsa belki bu rnil-1-lin sevgisini kaybedebilir Fakat İnönü vasfında ve hizmetinde insanlar bu milletin mu-kaidcratmı ellerine alamazlar. Onlar günahlarile ba-şbaşadır, başbaşa kalacaklardır.
kaybettikleri
Muarızlarımız
servete, haşmete ve debdebeye kavuşacaklarını
Adnan Menderes mikrofon başında
Adnan Menderes diin akşam radyoda konuştu
D. P. başkanı sıfatile İnönü'nün konuşmasına mukabele etti
sanıyorlarsa nı yanılıyorlar. D, P. İktidara geç- ı""' tikten sonra serveti ve simanı doğrudan doğruya millete verdi. Bu memleketten en fena notu a'nıış İnsanların tekrar İdare lpiııl ellerine almalarına İmkân yoktur. Allah günahkârların günrhını affetsin. Ve günahkârları tekrar bu milletin başma geçmekten uzak bulundursun.»
Lise imtihan
yönetme'iği
Demokrat Parti genel başka- betlle bir konuşma yapmıştır, dün ak- Adnan Menderes konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi ge (Arkası Sabite 2. sütun 6 da) ııııııııınıııııtııııııııııııınıuınıtmıınuııuıııııınııua
"1 Adınan Menderes, şam 21.15 de Ankara radyosun-da, belediye seçimleri mllnase-ııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııınmııııııııiHiıııı
Tadil için çalışmalar sona erdi
Lise
■.unum
Hükümet, muhalefetle aynı patavatsızlıkta olamaz I
Sadık Aldoğan, şahsan, pek nazikmiş. Fakat: «Politikada böylesi lâzımdır!» diyerek o tellâk'lı nutukla-ruıı söylermiş.
Hattâ bir gün, yabancı biniyle, aynı kompartımanda seyahat ederken, «Evet efendim, sepet efendim» di ye konuşup, muhatabını hayrete düşürmüş: «Bu a-danı o adam mı?» diye düşündürüp dururken, tren, bir istasyonda durmuş. Sadık Aldoğanı dinlemek Isti-yen taraftarları gelmişlermiş. Sabık mebus pencereyi açıp: «Ana!... Âcvat!...» başlamış. Tren kalkınca da, pencereyi kapatıp ve yerine oturup yine:
— Evet efendim, sepet e-fendim! Zatı âliniz, bendeniz...
Bu tarzı hareketin sebep ve hikmeti de:
I — Halk bövlesinl beğe-
Ankara 30 (Akşam) — imtihan yönetlmellğlnln tâdili için bir müddettenberl Milli e-ğltlm Bakanlığı talim ve Lerbl-ya ^dairelerince yapılan incelemeler sona ermiştir. Lisenin 9 ve 10 uncu sınıflarındaki öğren-, eller İki yıl aynı sınıfta iistüste kaldıkları takdirde belgeli olarak ertesi sene İmtihana girebilecekleri halde eski yönetmelikte bu hak son sınıfta bulu- _____DaiB1 m*,
nan öğrencilere tanınmıyordu.
... ,;albuki balıt- Mt ıan. Zira böyle bir siyaset tarzı .takip eden’ i, ahalimiz I seçmemiş;. bilâkis, nezaketlerine, itidallerine hayran olarak Demokratlan istemiştir.
Halk, Recep Pekeriln pisi-kopat’tnı da hiç tutmamıştı, Haber aldığımıza göre, bir müddet evvel, Demokratların bazı ileri gelenleri aralarında konuşup: «Halkın arzu ettiği, beğendiği şiddetli, dehşetli edalarla, «adalarla konuşalım. Daha muvaffak oluruz!» demişler. Kararlan buymuş. Ankara muhabirleri de buna şahittir.
Talim ve terbiye dairesi bu farta ortadan kaldırmağı lü-' zumlu görmüş ve yönetmeliği buna göre tâdil etmiştir.
Yönetmeliğin aldığı son şekle göre ilse son sınıfında İta. yıl imtihan verip mezun oltunıyan öğrenciler da belgeliler gibi hariçten imtihana girebileceklerdir. Bu gibi öğrencilerden yaz döneminde Türkçe dahil 3 dersten başka diğerlerinden boşan gösterenler sonbahar döneminde muvaffak olamadıkları derslerden yeniden İmtihana girebileceklerdir. Bu dönemde bir dersten muvaffak ola-mıyanlar do mütaakıp İmtihanlara girmek hakkını muhafaza edeceklerdir.
Demek şimdi de fırsatını buldular: nazariyeyi tatbik ediyorlar. Beyanatları, nutukları zehir zemberekleri-yor.
Şurası var W: — Muhalefetin sağı solu olmaz; pa« tavatı da pek aranmaz... Muhalefete geçen. İleri, geri konuşur, bu teamüldür. Hükümet balındakilere ise* behemehal «takt» lazımdır. Patavat dedikleri: gayri mesul mevkidekilere de lâzımdır gerçi ama, aynı dozda değil. (Jnlar. pot kır* salar, cezavı seçilmemektb bulurlar. Ceremeyi memleket topyekûn ödemez; şahsan, ynlıut partice öderler...
Binaenaleyh, ismet İnö* nünün nutku ne kadar sert yahut netameli olsa, biz yine, Başbakan tarafından verilen cevabı vahim buluyoruz. Çünkü Adnan Menderes konuşurken, salâhiyet ve mesuliyeti hepimizi ilgilendiren bir ağız konuşuyordu.
Hele eskidenberi klâsik müzik gibi fosnot yapmaksızın konuşmasına alıştığı-mut: muhalif etteyken bu hasletlerini beğendiğimiz va halkın da muhabbetini bu yüzden kazanan D. P. İllerin iktidara geçince âdeta kas-den falsolara başlamaları, siyaset teamülümüz için de feci oluyor.
«Efendi tef çalarsa,,,»
Hane halkının hora tepmeğe başlamasından korkuyoruz.
Sahile t
r* r.
.4
ötl Ağustus ıvo-J
CELİ
Nokta nokta medeniyet içinde yaşndı&ımız medeniyet dünyasaldaki en İlleri seviyeye ulaşmak için gayret sarf ettiğimiz muhakkaktır. Fakat bu gayret umumî, bütün memlekete yaygın olmaktan ziyade bazı noktalara, bilhassa belli başlı şehirlere çevrilmiştir- Ankarayı kastederek >25 senede brez kır ortasında medenî bir şehir vücuda getirdik^ diye övünürüz. Türkiyeniıı her hangi bir yerindeki modern bir tesisi göslererek «Dünyadaki benzerlerinden aşağı değildir» deyip alkış toplamak isteriz. Fakat meselâ Ankaranın yanı başında veya n modern tesisin elli metre İlerisinde çok iptidai manzaralar vardır. Bir binada kalorifer yanar, öbüründe tezek! Köyiii toprak üstünde, hatta toprak altında yatar. Bir çok köylerimize su tesisleri yapılmadığı kin iptidai temizlik kalitelerine uygun bir koy hayatı başhyama-mıstır. Bir çok vatandaş okumayı, yaymayı ancak askere alındıktan sonra öğıcutr. Salgın hastalıklar lıâta çotuklarımızı ver yer kırıp geçirmektedir. Çocuk ölümlerindi önlemeğe muvaffak olduğumuzu iddia edemeyiz.
Buna mukabil, beili başlı şehirlerimizde hayat st-vivesi hakikaten yükselmiş, Avrupa, hattâ Amerikada ki müesseseler bu şehirleri mİzde yer almıştır. Cumhuriyet devrinde Türkiyeniıı umumi çehresindeki değişikliklerle belli başlı şehirlerimizdeki değişiklikler biribinvie mukayese edilemiyecek kadar farklıdır. Bilhassa büyük çehirler dışımla en İptidai ilçen ileri çok defa yan vanadır. Halbuki bir taraf bu. kadar geri, öbür taraf bu kadar ileri olacağına orta bir manzara temin etmeğe muvaf-
fak olsaydık, nokta no^ta medeniyet yerine umuma şamil bir yaşama ve çalışma farkı vflcıııia jfç-tirebllscydik ilerlememiz dalın müspet olurdu. Arada boşluklar, uçurumlar bırakmadan ileri gitmece çahş-mak mecburiyetindeyiz. Şevket RADÖ
Cumhurbaşkanı Akhisarda
(Baş tarafı 1 inci sahlfede)
Zaten bu belediye işlerinde ne vakit demokrasi İcabından bahsetsek karşımıza tek parti zamanında en dar rihnlyetlle yapılmış ve son hükmü dalma devlete bırakan mahut belediye kanunu çıkar. Dünyanın en parlak belediye seçimlerini yapınız; her şehrin parti farkı gözetmeksizin en sevdiği ve saydığı ve bir İş yapabileceğine inand:ğı a-damlan seçiniz ve meclisleri kurunuz. Bunlar ne yapabilirler? Kanun değiştirilmedikçe hiç bir şey yapamazlar. Bütçeler hükümetin elindedir. Memurların tâyinine hükümet karışır. Hattâ hükümet tamamen şehrin malı olan mü-esseselerinln üzerine kendi damgasını basar. Şehrin içinden alınan varidatın bir blîd *e“m1,z“'hy“eCanl7n^dan “7r j zerre kaybetmemişler. Belki de, ’” heyecanlan daha artmıştır. He- 1 plnlze çok teşekkür ederim.»
Cumhurbaşkanı bugün Demir elde yangın bölgesini gezdikten nonra geceyi Salihlide geçirecek, , perjembe günü Manisa üze- ; Timden l&nlre giderek çeşmeye 1 geçecektir Bayar Çeşmede bir ' kaç gün istirahat edecektir, ‘
Demriciyi ziyaret ettikten sonra
Çeşme’ye gidecek
Akhisar 30 — Dün sn a t 10 da ukeri bir uçakta şehrimize gelen Cumhurbaşkanı Celâl Sayar, bugün Demirci kazasına giderek yanan yerleri görecektir.
Diin akşam Celâl Bayar şerefine verilen yemekte, Cumhuriyet Halk. Demokrat ve Millet Partisi mensuplan da bulüh-muşlardır. Bayar Akhlsarlılara şu hitabede bulunmuştur:
«— Çok eski dostlarım Akhi-sarlılar. Demircili kardeşleriniz - büyük bir felâket geçirdiler. Onlara geçmiş olsun demek ve hükümetin alacağı tedbirleri söylemek üzere oraya gidiyorum. Akhisariılar bu defa da eski
Belediye seçimleri
Bu akşam propagandaya »on veriliyor
Beledlye Meclisi seçimleri için yapılan propagandalara bu akşam son verilecektir. Yarın sabahlan İtibaren partiler, seçim günü olan 3 eylül pazar günü akşamına kadar hiçbir propaganda faaliyetinde bulunmayacaklardır. Gazeteler de propaganda yazıları neşretmlyecek-Jerdir.
Bu itibarla siyasi partiler bütün propaganda hızlannı bugüne teksif etmişlerdir. Demokrat Parti saat 1» de Taksim meydanında büyük bir toplantı yapacaktır, Başbakan yardımcısı Samed Ağaoglu ve bugün uçakla şehrimize gelmesi muhtemel titan Başbakan Adnan Menderes bu toplantıda nutuk söyllyeeek-terdlr.
Cumhuriyet Halk ve Millet Partileri de bugün şehrin muhtelif yerlerinde toplantılar tertip ederek son propagandalarını yapacaklardır.
'lir ve sonra belediyeye yardım, diye bir kaç para vererek belediyenin istiklâli sözüne güler.
Bütün şehirlerde isterse belediye relsint kendi intihap edebilir. Ve yalnız bLr şehirde, ne gariptir kİ memleketin en büyük ve en münevver şehrinde belediye reisliğini Valiye verir. Ve bu suretle bir belediye meçlisi ve bir makam İhdas ederek işleri ekseriya sakin, bazan gürültülü bir kanaldan geçirerek makama şevketmekten İbaret bir belediye mekanizması ortaya koyar. Buna demokrat belediye müessesesl nasıl denil ir? Valdler boldur: Halk Partisinden dinledik. Şimdi de iktidar partisinden dinliyoruz. Ejjer valdlerin borç olduğu bir zamanda yaşıyorsak, yeni belediye meclisleri kurulunca o heyetlerin bu vaİdlerin yerine getirilmesini hükümetten Istlyeceği ve demokrasiye muvafık bir belediye 'kanunu çıkarılmazsa söz yerini bulsun diye Meclisi tutup vakit geçirmiyeceğl ü-midindeylz.
A. ADNAN - A DIVAR
Sabah Gazeteleri Ne Diyor?
İtidal, daima itidal
CUMirÜRİYETin başmakalesinde gerek İnönü ve gerek Menderes’in «on günlerde çok şiddetli bir lisan kullandıkları belirttikten sonra »öyle denmektedir:
.Politika tartışmalarında aşırı sertlik ve şiddet, partiler ve vatandaşlar arasında husumet havası yartmaktan başka bir netice vermez. Bundan memlekete hiç bir fayda beklenemez: bilâkis zarar gelir. Düşmanlarımızın bekledikleri ve yaratmağa çatıştıkları bu husumet ha-vMinı. kendimiz yaratmıyalım; milli birliği bozmıyalım. Bu, tarihin affetmlyeceği bir hata ve gaflet olur. Muhalefete de, iktidara da İtidal tavsiye ederiz. Her IkJ tarafa da mensup Oİnııyan büyük halk kütlesinin bu tavsiyece bizimle beraber olduğuna şüphe etmiyoruz.»

30 ağustosta irticaa karişı kazanıl an zafer
M. Ncrm! YENİ İSTAN’BÜI-dakii başmakalesinde 30 fustes şaforlnln memleketle irtica lio taÜcmIcle İçin bir başlangıç feşkU etliğini belirttikten sonra şunldrı yazmaktadır:
«Sû ağustos 1022 zaferi, bizim İçin, btt gon değil, bir başlangıçtır. Zaicrln asıl ehemmiyeti dş buradadır. Türk orduları İzmir'e girdikten ve vazifelerini
İnönü
Adnan Menderes
Yedek subayların terhi&i
Ankara. 2ö fAnkara Ajansı) — Halen silâh altında bulunan 32 nel devre yedek subaylar 31 ağustos perşembe günü tamamen terhis olunacaklardır. Bu suretle ilk defa olarak orduda yedek subay bulunnuyacaktır. Evvelce verilmiş karar gereğince sayıları pek az olan ve tercümanlık yapan yedek subay-herin hizmet müddeti devam e-yLeeekLlr,
(Baştarafı 1 İnci sahlfede) nel başkan inin memleketi baştan başka huzursuzluk 1-çlnde gördüğünü, bütün devlet memurlarını göç etmeğe hazır bir durumda tasvir elliğini, memleketin İç VC dış politika bakımından fena Akıbetlere sü rüklenmekbe olduğunu, vatandaşların komünistlik ithamı ol tında memleket dışına sürülmek tehlikesine maruz bulunduklarını, siyasi emniyetin orta dan kalktığını İddia ettiğini söy Üyen Adnan Menderes, sözlerine şöyle devam etmiştir:
(— Bizim görüşümüze göra bu memlekette vatandaşın en çok ehemmiyet, verdiği nokta uzun yıllar ıstırabını çektiği zümre saltanatının lam olarak tasfiyesi ve bu devrin bir daha avdet etmemesinin kati teminat altına alınmasıdır.
Bu memlekette huzursuzluk sebebini ancak siyasi irtica e-marelerl teşkil edebilir. Hâlâ şeflik havasının estirilmek İstenmesine şahit olmaktayız, ve hâlâ eski rejim adına kalkınmalara yol açacak gayretlere rastlamaktayız. Halk Partisinin bu gayretlerini siyasi lrtlcala-rln acısını çekmiş olan mille timizin dikkatle takip etmekte olduğuna şüphe yoktur. Bunun dışında memleketin geniş bir huzur İçinde olduğunu ve geleceğe ltimadla bakmakta bulunduğunu katiyetle İfade edebiliriz.
Muhalefetin tehdit altında bulunduğu İddiası İse bir efsaneden İbarettir, Mecliste muhalefet mebuslarının haklarından mahrum edildikleri yolundaki İddialar tamamen asılsızdır.
Başbakan olarak benim. Meclis kürsüsünden muhalefetin teminat İstemeğe' hakkı olmadığım İfade etmiş bulunduğum yolundaki sözler de bir İftiradan İbarettir. Aksine olarak ben Meclis kürsüsünde muhalefete ne gibi teminat istiyorlarsa hepsini vermeğe amade olduğumuzu söylemiştim.
Komünistlerle mücadele
Halk Partisi Başkanı vicdanın emir ve temayülüne uyarak komünistlerle girişeceğimiz mücadeleyi,, siyasi emnl-
binl anlatmış olacaktır,
Dış politika ve memurların durumu
Muhterem vatandaşlar,
Halle Partisi başkanmın dış politika mevzuunda yaptığı tenkldler de tamamen asılsızdır. Kore meselesinde takip ettiğimiz hareket hattının bir harb karan olduğunu İfade etmesindeki kötü niyet meydandadır. çünkü bunun bir sulhu korumak karan olduğunda bütün demokrat âlemi müttefiktir. Sırası yetmişken söyllyeyim kİ, devletimizin bu münasebetle dıştaki İtibarı eski. Iklldar zamamndaklne nazaran kat kat yüksektir, Bııgün . Türkiye, sözüne ve İmzasına inanılır bir memleket olarak tanınmak için kuvvetli deliller vermiş bulunuyor.
Bu memlekette hiç bir memura kanun dışında hiç bir mu amele yapılmamıştı^. Kendilerinin particilik gayretlle ve adi seçim hesaplarile memlekette bir yandan öbür yana atıp dağıttıkları memurların sayısının ne büyük yekûnlara vardığını kendileri biliyorlar mı? Eğer u-jıutrnamjşlarsa, bupiann hcjşg-bun çıkarmak kolaydır,, Böyle bir tetkike glrlşildlğl takdirde yapılan tahvillerdeki maksatların herkesçe anlaşılması giiç ol ınıyacaktır.
tdore âmirlerinin sicillerine demokratlarla temastadır, İbaresini bir suç olarak kaydetll-renlerln bugün memleket karşısına çıkıp memurlar nam ve hesabına şikâyet ve tazallüme kalkışmaları, ikiyüzlü bir politikanın hazin tecellilerinden-dJr,>
Muhtar seçimleri ve Belediye
Cumhuriyet Halk Partisinin, muhtaç seçimlerini kazandığını İlân etmekte halkı aldattığından bahseden Adnan Menderes, Halk Partisinin muhtarlıklardan yüzde 75 ini kaybettiğini söylemiş ve belediyelere temasla demiştir kİ:
(— Şimdi belediye seçimleri arifesinde bulunuyorum Halen belediyelerin yüzde 99 dan fazlası Halk Partisinin elindedir, belediye seçimlerine girerken küçük kasabalanniıtflâki üç beş belediye müstesna altı ylizü mü tecavlz belediyenin bugün ta-mamlle Halk Partisi elinde bulunmasının sebebi üzerinde şüp he etmiyorum ki, vatandaşlar duracaklardır. Bu neticeyi elde edebilmek için Halk Partisinin vaktlle hangi yollardan yürüdüğünü bu memlekette bll-mlyen yoktur.
Demokrat Parti her tarafta büyük bir çoğunluğa sahip olduğu halde onların o 'zaman belediyeleri toptan ele geçirmiş olmaları, bu mevzuda da bir siyasi gasp Ve zorbalık hâdisesinin cereyan etmiş olduğunu gös terir.
Siyâsi irücajn son ümit ve mesnetlerini yıkmak ve tek par ti zihniyetinin son bakiyelerini de silip süpürmek İçin belediye seçimlerinde Demokrat Partiye reylerile yardım etmelerini bütün seçmen vatandaşlarımızdan partimiz adına hürmetle rica t-derken ayn> zamanda bu seçim lerln de milletimiz ve yurdumuz İÇİn kutlu olmasını yürekten temenni etmekteyim.!
İarca beynelmilelleştiren görüşlerden kurtulmakla mümkündü, Bu bakımdan, Atatürk Dev-rlmln.de gerçekten müstesna bir hayat mantığı vardır. Kocate-pede, Dumlupınarda beş giln beş gece dökülen kahraman kanı, ümmet İçin değil, Türk milletinin yalnız kendisi İçin dökülmüştü. Çünkü, biz İlk Dünya Harbinde ümmet zihniyetine bağlanmanın bütün dramatik netlcelerile karşı karşıya kalmıştık.»
W
İnönü - Menderes düellosu
Sedat Simavi ile lltİRRİYET-teki başmakalesinde İnönü ve Menderes'in son nutuklarına temas ederek şöyle demektedir:
«Neden yalan söyllyelim, bu karşılıklı konuşmalar bizim çok hoşumuza gitti. Kendi kendimize dedik kİ: Özlediğimiz demokrasi. nihayet doğdu, hareket ediyor ve söz hürriyeti kimseden sakınılmıyor.
Bu İşlerin böyle gitmesini ve demokrasinin bütün icaplarının bu suretle yetine getirilmesini çok arzu ediyoruz. Ara sıra savrulan tehditlerin ve onlara yapılan mukabelelerin • kuvveden fille çıkmaması en birinci arzumuzdur. Yoksa muhalefeti susturacağız diye İktidarı İstismar etmek hiç bir zaman akıl-
bitirdikten «yıra, Atatlirk. devrim dâvalarım eline almamış
İs, bugün çok geri ve rt|ğı bir devlet hayatı türlü zafere rağmen içimizden gene çökmeye devam edecektik. Yaratıcı bir kudret haline gelebilmesi İçin, Türklüğün renksiz ve beynelmilelci bir ümmet hayatından büsbütün silkinerek tam mâ-noslle bir millet olması, toprağına. benliğine yeni İdeallerle, yeni sevgilerle bağlanması lâzımdı. E İz Kurtuluş Savaşında cemiyetimizin aksak ve çürük noktalarını birer birer görmüştük. lstanbulda, Türk kam dökülerek başlayan işgal devrinde, halifeler! ünde olmak üzere şeyhüllslftmlanmız. sarıklılarımız, Kur’andan âyetler getirerek düşmanlarımızın zafer kazanacaklarını söyleyen müftülerimiz. yabancı ordularla İşbirliği yapmışlar. Kurtuluş Savaşı kahramanlarını arkadan vurmak için isyanlar tutuşturmuşlar. halife orduları teşkil etmişlerdi. Biz bunun nasıl bir vatan suça olduğunu bugün çok' İyi düşünebiliriz. Bizim her ö-lli m ve kal un zajnanınuzda böyle suçlıı|ar yetiştirmekten ve 4>ilgi51z vatandaşları sırası geldikçe soymaktan başka bir şey tanımayan anlayışın ve ondan doğan tehlikeli teşkilâtın hemen tasfiyesi bir zaruretti Millet olabilmek ruhumuzu yüz yıl- lardan geçmemelidir.»

rlm dâvalar*”* olsaydı, biz, u ortaçağ artığı sürecek ve her ----İçimizden
Türk -Fransız
Harcırah hakkındaki sözleri yalanlıyor
Ankara 29 — CJ3.P. Genel Başkanı İsmet’ İnönü, Erzincan ve Kahire yolculuğu münasebetiyle almış olduğu İddia olunan harcırah hakkında şunları söylemiştir:
(— 28 Ağustos 1950 tarihli Vatan gazetesinde Çanakkale milletvekili Süreyya Endik tarafından Kahlreye gittiğim zaman 150.000 ve Drzlncanda vukubu-lan zelzele felaketi münasebetiyle oraya giderken 70.006 lira harcırah aldığım yazılmıştır.
Bu havadis politika maksadl-le pervasızca uydurulmuş apaçık bir iftiradır. Her IkJ seyahatte de bir para ve harcırah almadım. Hükümet partisine mensup İleri gelen milletvekilleri tarafından bir sistem ve program dahilinde olduğu görülen bu İftiranın haklı olup olmadığının devlet dairelerinin, hususiyle Sayıştnyın kayıtlarından çıkarmak hükümet İçin kolay bir İştir.
Muhalefet başkanına karşı kendi partisinin İleri gelenleri tarafından ortaya atılan bu yeni iftiranın doğru olup olmadığını İlân etmesini hükümet İçin vazife İcabı saydığımı umumi efkâra saygı İle arzederlm.»
Kore muharebesi
Pohang’ta şiddetli çarpışmalar oluyor
Nevyork 30 (R) — Korede muharebenin ağırlık merkezi Pohang Umandır. Komünistler dün ve dün gece bu limana karşı taarruzlarını yenilediler. Gece yaptıkları taarruzda güney Korelileri Umanın İç tarafından attılar. Ele geçirilen bir esirin. söylediğine göre komünist kuvvetleri komutanına dün akşama kadar ya şehri raptetmesi, yahut kendisini öldürmesi bUdlrlimştl. Maamaflh şehir bu sabah hâlâ Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin elinde İdi.
* Şinaai Devrinin 5 Mektubu
Eski Adalet Bakanı ve Varşova Büyükelçisi ŞInası Dev-t rinden şu mektubu aldık:
Yurt dışında vazife Ue bu-, lunduğum bir sırada askerlik durumum hakkında hakikate aykur bazı neşriyatta bulunulduğunu bu defa avdetimde öğrendim. Bu mevzu hakkında İh bar edildiği bildirilen hususların kftffesl asılsızdır. Askerlik durumum bundan on dört yıl I ı önce henüz milletvekili seçilme- ı miş İken Askerlik Mükellefiyeti |lan verilecektir, kanununun tâyin vc tesblt ey- ***“**^*“*"A*' ledlğt vecibeler yerine getiril- . '■■■■ I A K mek suretiyle tekemmül etmiş- I zııima» u — . tir. ihbarın tanakkıık ettiğine | lmıBh co 6â)| ve askerlik hizmetimi yapmak i E ıo.s2 s.»
üzere çağrıldığıma dair gazete- v. (ı.»ı n.ı:
nlaln 24 ağustos 1850 tarihli r*l»fom.rutau mİ nüshasında çıkan haberler dog- ! v*o itleri .tnıa ru değildir. |
Harb okulunu bitirenlere bugün diplomaları verilecek
Ankara 30 (Akşam) — Harb Okulunu bitiren gençlere bugün okul binasında törenle dipionıa-
ııt
dost'uğu
■gar elçisi
Fransadakj dostluk cemiyeti başkanı geldi
Ankara vapuru dün suni 14 de 328 yolcu ve 108 ton yük'e Batı Akdeniz seferinden dürmüştür. Türk - Fransız dostluk c-mlyetl başkanı Louis Hermlte ve c-şl. Galatasaray lisesi müdürîl Behçet Gfıcer de gelen yolcular a-rasındadır.
Eskl bir Türk-dostu olan Louis Hermile dün kendisiyle konuşan bir arkadaşımıza şöyle demiştir; t ,
•— tstanbula tekrar gelmekle duyduğum fevk sonsuzdur. Türklyeyi İlk defa 1897 senedinde. hâriciyede İlk defa vazife aldığım zaman ziyaret etmiştim. O zaman maalesef İstan-buitla uzun müddet kalamadım. 1921 senesinde general Cullet' hin lstanbulda bulunduğu sılalarda Türklyeyl bir defa daha görmek fırsatını buldum. O tarihten sonra Fransız hâriciyesinde aldığım muhtelif vazifeler bana tekrar Türkiyeye gelmek İmkânın» vermedi.
Bugüu Türk - Fransız dostluk cemiyetinin başkam olmakla derin bir zevk duyuyorum. Ziyaretimin sebebi Türk - Fran sız dostluk münasebetlerini lak vlye edecek yeni vasılalar temin, etmektir. Ankarayı da ziyaret edeceğimi kuvvetle talimin ediyorum, Eylülün U İnde Türkiye den ayrılacağım.»
Tenis maçları
Diinkü maçların neticeleri
BcşlnJ Enternasyonal turnuvasının dünkü aşağıdadır:
Head - Butler 60, 6/0, Solma, Müheyya - Bean. Büllen 6/3. 6/2„ Neunıann - Marceilin 6/3, 6/4. Muailâ - Manfredl 6/3, 7/5, Tuckey, Ward - Karabaş, Du-los 6/1, 6/1, Garret, F. Welss Ben an Nazml 6/3, 6/3, Meege-ren, Linck - Suzan, Enes 6/0. 6/1 Ward. Garret - Rita, Hikmet 6/J, 6/2, Yıldız, Komfeldl - Ge-organdas. Acrlvos 6/4. 4/8, 6/4. Deyro - Stallos 6/2, 6/3, Neu-nıann. Butler - Ltan, Jutka 8/2, 6/0, Marceilin, Hermsen - tfa-kat, Marika 6/4, 6/2. Bahriye, Muailâ - Lllyan, Geelmuyden 6/0, 6/1, M. Wclss - Hermsen 6/3, 4/8. 6/2, Marceilin, Kumar -Georgandas, Stallos 6/4. 7/5, Ward - Selma 6/0, 6/1. Kova-leskl, Dorfınan - Geelhand, Kris 6/4. 6/2, Harpcr. H. Welss-Bunb, Fehmi 6/4, 6/2, Deyro, Kumar - Apostolldis 8 Ulutürk Hükmen galip.
tenis
neticeleri
Dün Sofya’ya hareket etti
İstanbul 29 (Ankara Ajansı)
— Bulgar Elçisi Yordan Çoba-nof bu sabah 8.20 de Semplon ekspresi He Sofyaya müteveccl- , hen şehrimizden ayrılmıştır. Çobanofun bu ani seyahati karşısında şehrimiz diplomatik ve ilgili mahruierl şu tefsirde bulunmaktadırlar:
»Bul garlar Türkiyeye 15 gün katlar ievvej: vermiş oldukları1.
....... - ' cmui» ıııuvaucıcyı, .>4 yitti CIUIU-
k ' fT'.Itr1’'"" «>*■">" mi-
madUdan Içta yeni bir kçnu.
İHlnnr »tmalr vnnınHo bılmı?.
ittihaz etmek zorunda kalmışlardır. Bu İtibarla sefirlerinden yeni tutacakları yol için, mezkur notanın Türk hükümeti llo efkârı umumiyeti üzerinde u-yandırdığı tesir ve Amerikalıların bu hâdise ile alâkaları hakkında şifahî blf rapor alacaklardır. Bundan başka Sovyetlerle peyklerinin Türkiyeye karşı takip etmekte oldukları siyasette yapmayı kararlaştırdıktan anlaşılan değişiklik dolayislyle Çobanof'a yen 1 talimat verilecektir. Bu talimatın Türkiyeye karşı takip edileceği tahmin o-İunan daha mülâyim siyasetin esaslarını İhtiva edeceği de İlâve edilmektedir.
Bulgaristana notanın yola çıktı Ankara 29 (Ankara Ajansı) — Bulgarlstana gönderilecek cevabi notamız dün hususi kurye Ue yola çıkarılmıştır. Hususî kuryemiz yarın Sofyaya varacak, nota öbürsün maslahatgüzarımız tarafından Bulgar hü-kûmellne verilecektir. Notanın tevdiinden sonra basına verilmesi muhtemel görülmektedir.
Bir milletvekili vefat etti
İstanbul 29 (AA.) — Sivas milletvekili Mahir Tiirkay bugün vefat etmiştir. Cenazesi yarın Şişil camiinden öğle namazını mütaftkıp kaldırılacak ve Feriköy mezarlığına defnedilecektir.
Doğu Akdeniz sağlık konferansı
Doğu Akdeniz bölgesi sağlık konferansı 4 eylülde şehrimizde toplanacaktır. Toplantılar 12 eylüle kadar sürecektir Konferansa Türkiye Mısır. Habeşistan. Fransa «Fransız Soma-llslnl temtilen), İran, Irak. İsrail, Ingiltere (Aden, İngiliz SomnJls) ve Kıbrısı temsilcin), Ürdün, Pakistan, Suudi Arabistan, Suriye İştirak edecektir. Konferansta 50 kadar delege bulunacak. Sağlık Bakanı Prof. Nihat Reşat Belger açılış törenine başkanlık edecektir.
DİŞ TABİBİ TALİ ERSAN
Avrupoya yaptığı tetkik gemisinden dönmüş ve hastalarını tabule baglanugUr. Tel; 80440
milli
şurken. komünistlik İthamı İle vatandaşların yurd dışına sürüleceğinden bahsediyor. Burada itham kelimesinin tahrik mak-sadlle kullanılmış olduğunu sîzlere açık olarak söyliyeblll-rim, inanınız ki itham kelimesini rastgele kııllanmıyan muhalefet liderinin bundan maksatlı, tahriktir ve vatandaşların rastgele ithamlarla yurd dışına sürülebilecekleri bir rejim İçinde yaşandığınj telkin gayesini ] takip etmektedir. Halbuki bu memlekette sadece İtham üze-,rine hiç bir vatandaş hakkında hiç bir muamele cereyan e-demez. ithamın sabit olması ve hükme bağlanması lâzımdır.
Muhalefet liderinin bu sözleri karşısında memleketimizde komünistlikle mücadelenin hazin hikâyesini hatırlamamak mümkün olmııyur. Bu sözler Ry nı zamanda milli varlığını korumak istlyen vatandaşa, komünistlikle mücadelenin şimdiye kadar nıüsbet netice fer-aıemeslni ve çok garip tecelliler göstermesinin başlıca sebe-
BORSA
İBlanbul BMtuum 55/B/19S0 milerl ESHAM VE TAHVİLÂT % ? FAİZLİ TAHVİLLER
Sivas - Erıunım i M 25
Sivas - ersUEiıtıı li-3 2Û94
1041 Dçnuryçlu 1 50.25
194İ Demiryolu II 2M2
İSMİ Demiryolu 111 20-0
Milli MUdoffia 1 21.
MOH MUflalM II 10.45
Milli Müdafaa 111 20 00
Milli Müdafaa IV 2030
% « faizli tahvil
İSMİ Demiryolu »S ÎO
Kalkuuna 1 95 30
Kalkınma 11 PSÇ5
Kalkınma 111 95 >3
1948 Htl *r»?> 1 950
1048 Isturra-’i □ t»ı ,O
1»49 tsükrsu 1 96 50
% «.S FAİZLİ TAHVİL
1949 Ulivıli 95.3A
«i S FAİZLİ TAHVİLLER
19ÎS Erfinnı zzaı
1938 IkramlveU »0»
Milli Müdafaa SO.USj
Demiryolu IV OT.—1
Demiryolu V ■IB ul
ANADOLU DEMİRYOLU GHUPU
Tahviller A B C 111 -
Hisse senetleri Su »M
Mflmessil senet «S —
SARHAFLAİIDA ALTIN
Satnlât
Gulden 31 55
Tür M liram »24
Starlin «80
Külçe -1 91
Ke,«*l M.S3
Kasım Gülek, Başbakanın tamimi hakkında ne diyor?
Başbakan Adnan Menderesin Demokrat Parti teşkilâtına gön dermiş -olduğu tamim doîayssl-le kendisile konuşmuş ölan gazetecilere C. H P. genel sekreteri Kasun Gült-k şunları söylemiştir:
— Sayın Başbakanın Demokrat Parti teşkilâtına yapmış olduğu tamimi okudum. İçinde muhalefete tevcih edildiğini iî-zülerek gördüğüm kelimelerden bir kaçını sıralıyorum: Kin. .h-tiras, intikam, gaflet, dalâlet...
Gene aynı tamimde (sade bü kümelin alacağı kanuni tedbirlerle iktifa etmenin doğru 01-mıyacağı) şeklinde Demokrat Parti teşkilâtına yapılnn tavsiyeyi memleketin istikbali rakımından tehlikeli gördüm.
Başbakanın kanuni tedbir çında neyi EnsdeHIğlnl anlama dmı. Bunu memleket hesabımı kötüye yormak İstemiyorum.
C. H. Partisi her şeyden evvel kanuni yolun ve kanuni Ira birlerin azamî rlnyetkârı oınm-c ta devem edecektir. Biz yatacağımız her İşte aııcnk kanım yolu ile yürüyeceğimizi Wr *«■-re daha memleket efkârın* 1-tac e etmek İsterle.)

30 Ağustos 1950
|AÜS^M(6qAKŞAMg|
Almanyadan alacağımız
S'
AKVAM
İstanbul'un dertleri ve dâvaları
Gene! nüfus
sayımı
Sahlfe I
Tenkid ve tahammül
Tarabyada. Tokatliyanâa, hakem heyetinin toplandığı salon, İçindeki nüfusa göre tıkışık olduğundan, bulunduğumuz yerde pek kımıl-danamıyorduk. Refik Ha-Ud, Faİih Rıfkı, Ali Naci Karacaıı, Safiye Ayla, Fe-rid Zilhtü Örücü, Şevket ' Rado, komşu raslanuştık. Aramızda fikir mübadele- ; si. hakemliğin bitaraflığını ' bozmadığından, konuşuyor- ' duk da.
Fotoğrafa nazaran güzel ' olan falancanın omuzları yahut bacakları arızalı. .. Yahut kımıldanışı zarif değil... Yahut ağzı yana, aşağıya kayıyor.. Aşık kemikleri iri...
Bütün bu noktalar ayrı ayrı anlarda dikkati çekiyordu. Birikirimizi de ikaz ediyorduk. Şimdi seçtiğimiz kızımızın da. masajla giderilecek pürüzleri vardı ama, nihayet kemiklerde değil, umumî teşekkülde değildi.
Hemen şurada söylîyeyîm ki, vüzü mütecaviz aday a-rasında pek hoş evlâtlarımız dikkati çekmekle beraber. bu sefer:
— Aman, şu!! — dedirtecek şaşaalısı voktu.
Geçen yazımda şöyle bir fikri ileri sürmüştüm: Bizim ırkımızın, bizim milletimizin tipik bir mümessilini bulabilmek... Öyle bir güzel - maalesef nazara çarpmıyordu. Fakat hakemlerin müşterek vicdanı, bu seçimde başka bir fikre doğru kaydı:
Temiz yüzlü, kibar hareketli bir aile kızı.
Güler Anman’d a beğendiğimiz. kıyaslıyarak tercih ettiğimiz, o hususiyet oldu.
{"Münevver bir ailenin evlâdı imiş. Resimleri çekilmek üzere gazeteciler tarafından götürülünce, annesi, çok üzülmüş, cok aranmış, ağlamaklı olmuş. O derece, muhafazakâr bîr aile. Fakat güzellik müsabakasına iştirak ettirtecek derecede de modern düşünceli bir aile, tld kutbu birleştirmişler. Bunları sonradan öğrendik.]
Güler Arınıanün rakibeleri arasında da kimi fakir, kimi zengin ekserisi temiz aile kızları vardı elbette. Fakat onda bilhassa «hâkim nota» buydu: ve 195ü yılında, cemiyetimizin aradığı «tercihe şayan genç joz>. tipi, öyle saLkım saçak, yellim yelâlim, yaka bîr tarafta, paça bir tarafta, şımarık, yayvan, boyalı, sözde hürriyeti seçmiş şahsiyet değil. Jürideki 99 genç ve ihtiyar, kadın ve erkek âza tavra, harekete, konuşmaya. kibarlığa, ifadedeki samimiyete, sözü özü doğruluğa kıymet veriyorlardı. Mânevi hasletlerin temiz bir çehreye aksedişini kıymetlendiriyorlardı.
1950 güzeli böyle bir tip olduğuna göre, temenni e-delinı ki, »cemiyetinizin makbul tipi» de. artık bu olsun. Çünkü öylesi seviliyor. öylesi beğeniliyor.

En fazla beğenilen diğer namzetlerde de. aynı hususiyetlerin bulunması, ayrıca kayde değer,
(Vâ - Nû)
Türk tüccarın bir isteği
Almanya d alacakları bulunan vatandaşlnmızın durumlarıyla ilgili olarak bir kanun tasarısı hazırlandığı ve bunun Meclisin kış devresine yetiştirileceği yolunda Ankaradan ge len bir haber şehrimiz ilgili çevrelerinde menunluk uyandırmıştır. Ancak, umumi kanaate göre 6 senedenberl alacaklarının tediyesini bekliyen iş erbabı, bugünkü şartlar altında artık 6 ay daha bekleyecek vaziyette değildirler. Zira, İçinde bulunduğumuz yeni dış ticaret rejimi tüccar ve sair iş adamlarını para tedariki karşısında bırakmakta, halbuki bugün piyasada mühim bir para buhranı hüküm sürmektedir.
Bu vaziyet karşısında tüccar şöyle demektedir:
(Almanyayla ticari münasebetlerimizin devam ettiği sıralarda İki memleket arasında mevcut kliring anlaşmasına göre Türk tüccarı Almanyadan bir mal alacağı zaman bu mal bedelinin yüzde yirmi beşini, aynı şekilde Türkiyeden mal alacak Alman tüccarlyse mal bedelinin hepsini Merkez Bankasına ödemek zorundaydılar, îkl memleket arasında siyasi münasebetler keslinice Merkez Bankasının Alman kısmındaki bütün paraları da hep birlikte Bakanlar Kurulu karariyle donduruldu. Vaziyet böyle olduğuna göre, dondurulmuş duran bu paralar yine Bakanlar Kurulu kararıyla çözülebilir. Bu suretle Türk tüccarının orada yatan ve mal bedelinin yüzde yirmi beşine tekabül eden parası da kendisine derhal iade e-dUebilir.»
Şehrimizde 17 bin «ayım memuru i| görecek
Su, pahalılıkla mücadele, sıhhî meseleler, belediye meclisi ve saire ıslahı lâzımgelen meseleler
İkinci ML>bab
Tarsus vapuru bugün geliyor
Denizyolları İdaresinin Tarsus vapuru bugün saat 18 de Akdeniz turu seferinden dönecektir. Oeml 8 eylül cuma gilnû yen! bir Amerika seferine çıkacaktır.
Vali kordiplomatiğe ziyafet verdi
Şehrimizde bulunan yabancı memleketler büyük elçllerile başkonsoloslara ValL ve Belediye başkanı Prof. Gökay dün gece Emlrgân köşkünde bir akşam yemeği vermiştir. Yemekte kordiplomatik hazır bulunmuştur.
TURAL
Oksürüpii keser
Eski bir otel hırsızı yakalandı
Eski bir otel hırsızı olan Bur-haneddin, An karada yaptığı bir suçtan sonra şehrimize kaçmış ve burada yakalanarak Ankara-ya gönderilmiştir.
Bilhassa büyük şehirlerdeki o-tellere musallat olan ve her girdiği otelden muhakkak birkaç yüz lira çalan Burhaneddin, bundan 20 gün evvel Ankarada misafir kaldığı cAnkara» otelinde bir tüccarın 875 lirasını çalarak kaçmıştı. Ankara zabıtası Burhaneddinin İstanbula kaçtığını tcsblt etmiş ve oradan gönderilen zabıta memurları tarafından yakalanarak Anka-raya gönderfllmiş bulunmaktadır.
Bu arada otel hırsızı Burhanın. İzmlrde Emniyet otelinde de bir tacirin 5000 lirasını çaldığı da meydana çıkmış ve bu suçlardan dolayı da adlı takibat açılmıştır.
şehrin ihtiyaçlarından hiç biri başarılmış olmaz.
Biliyorsunuz ki menken buhranının izalesi partimizin esasen programında mündemiçtir. Ucuz mesken temin etmek ve halkı bu sıkıntıdan kurtarmak bentm en büyük amacımda.
Seyrüsefer İşleri de perişandır. Ben bir çok yerler dolaştım. Hiç bir yerde seyrüsefer işlerinin bu şeklide İdare edildiğini görmedim. İstanblun seyrüsefer ve münakale işleri de şehrin bünyesine uygun bir şekilde tan zim edilmelidir.»
terem seçmenlerim, nâçiz şah-sıra hakkında teveccüh gösterirlerde Mecliste elimden geldiği kadar âzam! surette mücadele ederek çalışacağımı taahhüt derim.
e-
D. Parti İstanbul tl İdare heyeti başkanı
Uras, şehrimizin tanınmış tücear-lanndandır. Ken dişi İktisadi ve ticari sahada bir çok tecrübelere dayanmış geııiş
bir bilgi sahibi- Misbah Uras dir. Partinin Beyoğlu adayı bulunan muhatabını suallerimi şu suretle cevaplandırdı:
__ Şehir Meclisinin müstace-len ele alması lâzım gelen. İşlerin birincisi su meselesidir. Esas itibariyle hazırlanmış bulunan bir proje vardır. Bu pqj-jeye göre şehrin su İşinin kısa bir zamanda tahakkuk etmesi lâzımdır.
ikinci acele Iş de şehrin yiyecek dâvasıdır. Gerek fiat. gerek kalita İtibariyle yapılacak bir kontrolün sistematik vs programlı bir şekilde yapılması| lâzımdır. Size bir misal vereyim: I muhitte 100 - . ——- —
Ankarada 200, burada 250, hat- Dn Alı Mas- babasn tâ bazı semtlerde ve bazı mev-| har Pamir simlerde 300 kuruşa et satılmış-............
’ ......... coflrof vn havırhahlı9> İle şöhret
tcb.a- bulmuştur. Dahiliye mütehassısı "nasıl 0,an muhterem doktor AH Mazhar. vaktiyle Tıp fakültesinde merhum Süleyman Numanın ve Raşlt Tahslnin asistanlığı He tıp tedrisat hayalında bulunduğu gibi ihtisasını Fransa-da ve Almanyada tamamlamıştır. Bu arada hıfzıssıhha sahasında uzun zaman çalışmış ve mekteplerde bu sahada hocalık yapmıştır.
Doktor Milli Mücadele senelerinde Kızılay teşkilâtında da çok çalışmıştır.
Kendisi İştanbuiun belli başlı! dertleri, mesele ve noksanlan j etrafındaki düşüncelerini ancak bir kaç cümle He hülâsa ederek bana şunlar» söyledi:
— İstanbul belediyesinin şehir işlerinde bir çok noksanlan ve aksaklıkları olduğu muhakkaktır. Esasen Halk Partisi tarafından aday gösterilmek hususundaki tekilli de bunun için kabul etmiş bulunmaktayım.
şayet muhterem İstanbul hemşehrilerim, bu şehir için faydalı olacağına İnanır ve beni seçerlerse o vakit şehir İşlerindeki bu aksaklıkların ve noksanların nasıl halledileceğini uzun uzadıya size anlatırım Şimdiden ne zaman, ne zemin müsaittir. Yalnız şunu arzede-yim kİ otuz senedenbc-rl güzel îst an bulu muzun, bühassa Fatih muhitinde gerek Kızılay teşkilâtında. gerek serbest hekimlikte halkımızla çok yakından temas etmiş. ıstırap ve dertleriyle hemhal olmuşumdur. Bu uzun tecrübelerime dayanarak, muh-
Dr. Ali Mazhar Pamir’in mütalâası Halk Partisi Fatih .adaylarından bulunan doktor Ali Mazhar Pa-mir. şehrimizin bilhassa Fatih. Aksaray ve Haliç ile civarının çok1 tanınmış çehre-: lerindendlr. Bu havalide «Fıkara ünvam ile tanınmış pek ciddi bir belfdly.-r.ln \ Hum>«lll olan doktor, hazakati
Ekim ayı içinde vo muhtemelen 18 ekim pazar günü yapılacak olan genel nüfua «ayımı hazırlıkları ilerlemektedir. Sayım bürosu ila kaymakamlıklar sayım memurlarıyla kon-trollan teşblt etmektedirler. Bu İş yalcında bitirilecektir.
Şehrimiz sayına için İT bin sayım memuru ve kontrol o gün vazife göeclktlr. Ayrıç* «ayım bürosu ve ilçelerdeki sayan teşkilâtına mensup olanlar da sayımın iyi ve süratle yürümesine nezaret edeceklerdir.
Ayrıca o gün çalışması zaruri olan müesseseler mensuplarının İşlerinin başın* gitmek üzere evlerinden çıkmalarına müsaade edilecek Te gazetecilerin, sayım işini takip için serbes gezmelerine sus kartlar verilecektir.
Hayli zamandanberi zaten gülemlyorduk. gülmeyi u-nutur gibi olmuştuk: son zamanlarda mizacımız büsbütün titizleşti, nem kapar, kıl aldırmaz, mizaç, serlül'lnfial İnsanlar olduk. Seslerimizin tonu, konuşmalarımızın edâsı değişti. Kökletşirmeğe, geliştirmeğe çalışıtığımız demokrasinin adını söylerken bilo, kelime, ağzımızdan bir ihtar, bir tevbih, bir azar edâ-siyte çıkıyor. B>r dostun samimi ikazı öfkemizi kabartıyor, yüzümüzü huşunet perdesi kaplıyor.
Leblebiden burnundan hadidiil-
mah-
Bugün Diyarbakır gibi bir M t te 100 - 125. burada 300,
”a™kS.r»>u ,.PU(W »4» •e,k*‘ ” Tn™h"“ » b0""' ediliyor, nasıl et, bu fiat tena-lüfü ile satılırken bu kontrol ve ne biçim teftiştir?
Hal meselesi de üzerinde e-' henımiyetle durulacak bir şehir mesele ve dâvasıdır. Meselâ köylü müstahsil meyvasmı nihayet yirmi beş. oluz kuruşa salarken bu mal hal dışında 45 -50 kuruşa satılıyor. Aynı mal Beyoglunda 100, 150 kuruşa muş terlye sürülüyor. Bu hal hep kontrolsüzlük yüzündendlr. Binaenaleyh Şehir Meclisi evvelâ ciddi bir kontrol tesis edecek, radikal ve kati kararlar vermelidir.
Yiyecek hususunda size İkinci bir misal daha vereyim: Ben, yağ İşinden çok İyi anlarım, ts-tanbulda (Kars yağı) namı altında satılan nesne Karsın bütün istlhsal&tının on mislidir. Bu yağın menşei neresidir? Belediye kontrol etmiş midir? No gezeri Bugün İstanbul halkı mahlûd, karışık, hileli bir yağ karşısındadır. Bundan başka bugün tstanbulda lüks bir lokantada bir kap yemeği dört liraya yiyoruz! İki arkadaş blı yemek İçin böyle bir yerde vasati olarak on beş liradan aşağı bir yemek yiyemiyor? Diğer lokantaları da buna kıyas edebilirsiniz.
Bir deniz memleketi olan İs-tanbulda dört liraya balık satılması korkunçtur!
şehrin müstacel işlerinde ü-, çüncü bir dâva da şehrin sıhhatiyle alâkadardır. Eir yatakta İki hastanın yatması bu asırda faciadır, ayıptır. iştanbuiun mahrukat dâvası da belediyenin kayıtsız kaldığı mühim bir iştir.
İşte bütün bu hayati mesela ve dertlere ciddi olarak hiç el sürülmediği halde merdivenler yapmak, tiyatrolar İnşa etmek; hastalık, verem, neslimizi kırıp geçirirken, lüks İnşaatla yeşili sahalar tesis etmekle vakit geçiriyoruz! Belediyede programlı' hareket etmezsek hu ikin ve

Esat Durusoy’un mütalâası
Belediye seçimi İçin Halk Partisi tarafından Fatihten aday gösterilen Dr. Esat Durıısoy. hemen hemen bütün Is-î tan bul halkı tarafından tanınmış bir şahsiyettir. Hayatının u-
Esat Durı. .oy zun senelerini ge rek dahiliye mütehassısı. gerek baştabip olarak Belediye hastanelerinde geçirmiş bulunduğu cihetle şehrin en mühim dertlerine yakından vakıftır. Kendisi, suallerimi şu suretle cevaplandırmak nezaketinde bulundu:
— Herşeyden evvel şehri kati surete sınırlamak, başıboş oia-
1 rak büyümesine engel olmak lâzımdır. Çünkü büyük ve hususiyle dağınık bulunan bir şehirde bir şey yapmak mümkün değildir. Bu kadar dağınık bir şehrin temizlenmesi mümkün olamaz. Şehri hudutları dışında genişletip yeni yeni semtler, mahalleler ihdas etmek yanlış bir iştir.
Sonra şehir hastaneleri mevzuu — uzun tecrübelerime dayanarak söylüyorum — ciddiyetle ve katiyetle ele alınma-, lıdır. Bu hususta İlk yapılacak . İş şehir hestanelerlndckl yatakları çoğaltmak gerektir. Bu yatakları yalnız hasta bakımına l tahsis etmek elzemdir. Bugünkü
l, mikatarlarına göre şehir hal-( I kına kifayet etmeyen bu yatak-
•---- *•? tedrisatın» hasrü
; tahsisi yanlıştır.
Bundan sonra parasız olarak yapılacak İşlerden birincisi de halkın sıhhati için şehJr içindeki gürültüyü kesmektir. Bu husustaki yasak beylik yasak olmamalıdır, Bunun üzerinde de ciddiyetle durmak behemehal lüzumludur.
1 Bundan başka sokaklarda ve . umum! yerlerde sıkı surette temizlik İşleri murakabe edllme-
' İldir, Meselâ Sirkecide bir aşçı dükkânının temizliği İle Beyoğ-1 undaki en lüks bir lokantanın ’ temizliği aynı olmalıdır. Bundan başka şehirde asıl olan be-( ledlye sağlık teşkilâtının bulunması lâzım gelirken, maalesef, bu teşkilâtın faaliyet ve v?zlf sl gftnülün islediği kadar hare-
1 ketli ve verimli değildir. Yıkanmadan ve pişirilmeden yenilen ekmek ve simit gibi şeylerin çok ’ temiz yerlerden ve temiz ellerden alınmak suretiyle satılması,
RADYO
Demokrasi binasının ancak fikir hürriyeti, vicdan hürriyeti. konuşma hürriyeti, yazma hürriyeti temelleri üzerine kurulabileceğini çok iyi idrak ettiğimle için hükümet ilk icraatı mayanın da bunları yeni basın kanunu ile müeyyide altına
İSTANBUl. HADYOBO
12.57
13.00
13.15
13.10
13.45, 14,00
14.10
Muıiı!a
Açılış ve programlar
Haberler Marşlar (PL)
Öğle konseri (Pi l Sar eserleri - Oyun havalı Serbes mat Şarkılar. Okuyan: Kovancı.
Hafif orkestralardan mdalk ıPLl Zurna ile oyun havalan.
Dans mllılgl (Pl.)
Sadi Yaver Ataman memleket havaları ses ve sac biri İti 30 Ağustos program».
Aksam konseri (Pl.) Türküler. Okuyan: Aziıa kem.
Dans mürljl (Pl.l Konuşma Bağlam.-» ile oyun havalan Konuşma Kahramanlık tür killeri, yan: Mustafa Camlar. Konuşma Haberler Islabul haberle» I Konuşma
30 Ağustoa Zafer Bayramını kutlama töreninden rOportaj.
Radyo salon orkestrası konseri Kahramonl-k şiirleri
Radyo Kilsi k Türk Musikin Birliği Konseri.
Konuşma
Korkma Sötımer Bu Şafaklarda - Radyofonik teman.
22.25 M Afiuctoa Zafer Bayramı hakkında Konuşan: Abtdln Davar.
22.30 Karısı'c hafif müzik (PLİ
22.4S Haberler.
23,00 Dan- m02l|l (Pi.l
23.30 Programlar ve knpanıiı.
16.30 17.00
17.15 İ7A5
17.45
18.09
18.10
39.50 M.00 2030
20.40
21.20
21,30
Oı«l

Oku-
(Arkası 1 ncl salıifede)
A SKARA RADYOSU
öo>» »• «İnam orognı

Bu hürriyetlerin, etrafı d"ima to« pembe gösteren t cer güzellik; ağızlan yalnız tasvip, tasdik, şükran ifadesi için açtıran, kalemleri sadece beyanı memnuniyet vasıtası haline getiren birer taltif eseri olmadığını, olarnıyacağını da çnk iyi biliyoruz Elbette fikirler çarpışacak, elbette hatalar yüze vurulacak,* elbette noksanlar belirtilecek ve elbette dilekler açıkça ortaya konulacak. Üzerine titrediğimiz demokrasi bu şartlar altında İnkişaf eder.
Her hangi bir fikir ve hareket karsısında körü körüne muhalefetin, inat mahl yetinde itirazın, İyiyi kötülemek kasdına matuf tenkidin zararlarını, yıkıcı tesirlerini kimse inkâr edemez. Muhalefet, İtiraz, ten-kid samimi, müspet hedeflere müteveccih olursa ve aynı derecede samimiyetle karşılanırsa büyük faydalar sağlar.
Son zamanlarda fikir münakaşalarına, tenkidlere karşı tahammül kabiliyetimizin sarsıldığını, za'fa yüa tuttuğunu; haklı ve hafif ikazların bile infial uyandırdığını, hiddet ve şiddet vesilesi olduğunu görüyoruz, üzülüyoruz.
Geçici bir sarsıntıdan İbaret olduğuna hükmettiğimiz ve Öyle olmasını dilediğimiz bu zarftan bir an evvel kendimizi kurtaralım, üzerimize yönelen tenkldleri tekdir ile. tahzir İle değil. samimiyetle^ sükûnetle, tahammül yumuşaklığıyla karşıla valim; muhalefeti ikna yolu İle ilzama çalışalım. Hülâsa, yüzlerimiz Külsün, sözlerimiz tatlılaşsın, öfkelerimiz müsamaha süzgecinden geçsin.
Sayın Menderes hükümeti bize, güler yüzlü bir idare teşkilâtı meydana getireceğini vadeli i. Bunun bir an evvel tahakkukunu dört gözle bekliyoruz.
Cemal REFİK
10.00 Konuşma: Secim (M. P.)
18.10 Şârktlar
18.30 lConıışm»: Seçim (M, P.)
18.40 Çocuk sn ati
19.00 M. S. ayan ve Haberi*
19.15 Tarihten fer Yaprak 19® Millik.
1'30 Konuşma: Seçim
1*49 Serbes saat
19,45 Operetlerden Şarkı ve DOetlaı (Fİ.)
2U.OO Şarkılar
20.15 Radyo Gazetesi
20.30 Konuşma: Seçim (D. P.)
20.40 Mtetk: Meydan faali
21.13 Konuşma: Seçim (O. P.İ
21.23 Dans milliği (Pl.l
21.40 Konuşma: Seçim (CMJJ 21 .M Dans münlgl devamı (PLİ
22.OT Konuşma: Büyük Zafer. (Genelkurmay adına konuşan: Kurmay Binbaşı Feridun Akkor>.
22.13 Harb Olculu Diploma tûrenJ
22.30 Halk lOrkfllerl
122.45 M. S. ayarı ve Haberler
1 23,00 Program ve Kapanı*.

Ay di a i© Lîra TaKs!ltl)^|
Merinos kumaşından ısmarlama elbise 135 liradır. I
Mahmutpaşa. Kapalıçarşı kapısı yanında No. 18 g
— i A I..UI1 D D t S K A R A KA $ I. 1 Mal
AKBANK, 21 eylül keşidesine iştirak arzusunda bulunan sayın müşterilerinin yatıracakları paraları 4 EYLÜL 1950 PAZARTESİ akşamına kadar kabule hazır olduğunu saygı İle arzeder.(11918 >
1
Yarın »nbahkl program
7,28 Açılıj ve program
7.30 M. S. ayarı
7.31 Marslar (Pl.)
7.45 Haberler
B.00 Türküler İPİ.»
8.15 Haili sololar (Pl.l
.8.25 Cllııün programı va hava r»p»
3.30 Moxart - Sİ Bemol Majftr Kuartet (PL»
0,00 Kapanın.
[I SATILIK ECZAHANE R
İstanbul'un en İyi bir yerinde meşhur bir eczahone satılıktır. Müracaat: Cumartesi, Pazardan başka hergün saat 15-18 arası..
Tel: 5&68Ç
İstanbul 5 inci Enternasyonal Tenis turnuvasına iştirak eden tenisçilerden birkaçı
Soldan sağa: Georgantls (Yunan), Marta Tflrivos (Yunan!, Geeth&ad (Belçika», t. Mareelln (Freuunı), Kum (HJndlrtani, Marta WeU« (Arjantin), I. Melna (Ttnan),
Sabite 4
AKSAM
30 Ağustos lt>50
Belediye sıçimi ve «Hakkı huzur» meselesi
Belediye âzahgınm memuriyet veya bir me'kel ohaaıuası tabiî bulunduğundan bu vazife fahrî olarak yapıldığı takdirde, şehiı* için, büyült faydalar temin edileceği muhakkaktır
Yazan: Mustafa Ragıb ESATIJL
Üc giin sonra, eylülün üçıine tesadüf eden, önümüzdeki pazar RÜııil bütün memlekette belediye seçimi yapılacaktır. Hoylnl kulanacak İstanbul hemşehli-leriııe — hiç Wr parti veya zümrenin fikrini. ıkse t İrmeksizin — bu mevzuda, umumî mahiyette. bazı hususlaa. avzet-hi«İC iBtlyamnn .
Evvelâ şuna İşaret etmek İti— aumliidtir kİ yeııi girdilimiz ve benimsediğimiz demokrasi hayatında halfan iştlrâk edeceği her secimin millî iradenin te-celliBl bafamıntfen çok büyük faydası vardır. Bunun ıcinıllr kİ milli bünyemizde demokrasinin. gelişip kökleşmesi İtibariyle butun Intihapuunn alâka lop-laması ve bu suretle iştirak nispi: tinin artmasında pek taairl! •İriliğin şüphesiz bulunan heye-■anlı ve mûcadeleli olması İcap •der. Ttalatiyle demokratının Herinmiş olduğu millet ws cfuna-aticrde bu müendefe «o bundun, dodan heyecan, birbirlerine rakip partiler v > numzedler arasında. * vakarlı bir terbiye ve nezaket harası 1-pnde yapılır.
Kimse tçin meçhul a'tnyan bir hakikattir ki bizde seçim mücadelesi, pek yatan zamanlara fanfar, nıHlctçe mahiyeti bilinmeyen bir lıatvketlL Tiirk milleti — ra.ua.ur ctemckraJ.ik ir‘■tellerde olduğu (ibl — ancak hıt sene muaadeluU bir seçim yanmışlar LA mayıs V950 de yapıladı milletvıkill seçimi, her bakı nidan, büyük mâna ve e-hem nıiyefcle tarihimize ■nal muştur. Fakat bunu tâkibeden muhtar seçiminin. 14 mayına taysa edilmeyecek d-recr-rie, püş bölün, kayıtsız re lönük geçiliri de inkâr edilemez. Bımun neden böyle olduğu ayrı bir mesele ve mevzua faallik ettiğinden buna burada temas etmeği sadet harici görürüm.
Asıl bahla tnezuu l&Le-
dhşun belediye şeçinUdlr. Belediyelerin şehirler hayatındaki pek lüzumlu ve büyük edimi belirtmek zaldlr dunun içindir ki — Milletvekili seçbi’inden scnrn — belediye ceçhnlne bütün hemşehrilerin candan ve yatandan bir mûtat. göstermesi iktiza eder.
Fhısnslyte İstanbul gibi en büyük beldemizde şehir İşleri, m-sele ve dertleri o kadar gl-r*'. ve o kadar çoktur ki bu me-M’elerfnta haninde ve dertlerin izalesinde pek miınim va.’ife$i bulunması [eap den Şehir Mcc-, IMne gönderilecek lufimessüle-rfn seçimi, hemşeiırtâ.'r için, ihmal edilmeyen bir bekle vazifesidir. Elbette münevver ve Bîrim bulunan tslzcbı.l hemşehrisi — geçmişteki şehir hâ/lise-terini mukayese eıterek — seçim hususunda âzami tttlrilğl gcstcreeek ve çok ümit ederim ki yeni Şehir Mec.tsiııin umumi manzaram İstanbul! cidden
lâyık çehrelerden mürekkep ala-ı oaktir.
Hır münasebetic bir aiheti. daha. eie almıığı muvafık ndriiyu-rum: Şehrin muhtelif gemilerine asıiân seçim propanganda afişlerinden, bitini cidden, pek mâ nalı vs faydalı buldum:
nşehir MBclisî hakkı, huzur tein değil, liıdh.ıı hUBunı İçin toplan uçakta r. Hey İni l>ı P. ye ver!;.
Partilerin seçin* propûıîartda-sı maksadiyle halfan dikkatine Kasttı İsteri flltirier ve talkln e» dilmek istenen hususlar elbet» o parti düşüncodinLn mnh.’uiii-ıdür. Bu propagandalarda asıl guye seçimi kazanmaktan ibaret olmakla beraber İleri sürülen bu kabil «kir ve İddiaların parti görüşünü belirterek umumî efkâra, karşı birer taahhüdü tazammun ettiği şüphesizdir. Bu bakımdan Demokrat PariJr nln İta prapaeanda afişiyle şehir halkını yakından alâkadar ettiğine eminim.
Meclislerde ve komisyonlarda ■•hakkı huzur» almak, öte den-,bcrl. zihinle d. İşgal ederek halkın pek de baış görmek tamediftl bir keyfiyettir. Demokrat Parti, bu afişle, halkın bu ruhi, haletine tercüman olmuş ve pek psikolojik bir harekette bulunmuştur.
Filhakika İstanbul belediyEsl-nin tarihine blraa vakıf olanlar bilirler kİ evvelce, belediye Ezasının ohakkı huzur» veya başka bir nam altında para aldıkları; vâki değildi. Belediye âza-Uftı. şehre sırf hizmet itmek ü-sere- şerefli bir vazife olarak kabul edildiğinden Şelılı Meclisinde bu şehir vazifesinin seve seve ve iahriyen yapılmasına ta raflar olanlar bulunuyordu. Bu suretle uzun seneler hep bu minval üzere devam etmişti.
Saltanat hükümetinin son ve Millî hükümetin İlk Şehremini bulunan Ziya bey zamanında — Türbedeki Şehremaneti binası mütareke münasebetiyle ecnebi işgali altında bulunduğundan — (Cemiyeti umumlyeyl belediye) Fatih beüedilye binasında. toplanıyordu. O zaman âza arasında arabacılar kâhyası Mcs'ut efendinin işini bırakıp Mecliste çalıştığı bahis mevzuu olmuş ve kendlsifle toplantılara, iştirak ettiği zaman birer lira «hakkı huzur» verilmesi Şehremini Ziya bey tarafından münasip görülmüştü. Fakat bu miktar Cemiyeti umumlyeyl belediyece kabul edilmemişti. Sonraları belediye âzasuun İştirak ettikleri içtima günlerine münhasır olarak beş ttrahk bir huzur hakta kahul edilmiş t L
1930 tarihli Belediye kanununun 70 İnci maddesi buna kanunî bir hale mahiyeti vermiştir. Bu paranın İzam! ve asgari haddloin tâyini Şehir Meclisine
(Arkası 5 inci sahifede)
BEYAZLI KADIN
Aşk ve macera romanı
Yazan: W W. Colllns Tercüme eden: (Vâ-NÜl
1— Tefrika No. aı
Bir evlenme kontratının ne şekilde olması İktiza ettiğini tına anlattım. Ber.İ dikkatle dinledi.
Hikâyeyi bitirdikten sonra dedim ki:
— şimdi söyleyiniz bakayım. Bu kontrata İlâve edilmesini istediğiniz bir madde var mı?
Heyecanla yüzüme baktı ve haykırdı:
— Eğer bu İş olursa. . Eğer ben evlenmek mecburiyetinde kalrsam... Beni ablamdan ayırmasını menediniz .. Ablamın bizimle beraber oturmasını mecburi kılacak bir madde koyunuz.
Cevap verdim:
- Bu iş. hususi bir anlaşma İle pekâlâ mümkündür. Fakat siz beıuuı sualimi yanlış anladınız Ben sizin malikânenizden, ■ızm servetinizden
Dünyanın en büyük transatlantiği Queen Elizabeth
17 bin amele tarafından kış aylarında yeniden boyanan ve temizlenen gemi tekrar sefere başladı
Queen Ellzalıcth vapuru
Dünyarun en. büyük deniz devi CJueen. Elizabeth'ln lhşasııîıt saik olan, uluslararası yarış, geçirmiş. olduğu safhalar ve İfa etliği önemli tarihi hizmetler bakımdan tetkik olunmağa değer enteresan bir gemidir. Vapur, Atlantiği geçecek en lüks, en sen ve en büyük gemiyi yapmak üzere 1871 senesinde banlamış olup İkinci Dünya Savacına kadar hararetle devam etmiş olan yarışın, en. lüks ve en büyük. Transatlantik olma bl-rlncüığlnl uhdesinde bıı I undur-maktudıt. Whlte Star Llne Rum panyusmın 1871 de Atlantikte nln İnşasına karar verdi. İşletmeğe başladığı Oceanlc acili I lüks Transatlantik İle başLauuş zaman Ojıeen. Elizabeth. inşaatı lan rekabet Whlte Star Line, ikmal olunmamış DLr vaziyette Guin. Lhıe ve çıpıard Hru? de- j (Clayd) tersanesinde bulun-nlzcllik şirketleri arasında se- makta idi. Alman uça klan için nelerce davam etmiş ve Aİdanli-ğl en kısa zamanda geçmekte olan gemilerin taşımakta olduğu (Atlantik Mavi Knrdelesb senelerce bu şirketlerin, birbirinden daha büyük, daha lüks ve ve daha süratli olmak üzere inşa ettikleri, gemiler arasında dolaşmışta.
İngiliz kumpanyaları, arasındaki bu yarışa Nurd Duatseher l(oyd Alınan vapurculuk şirketi 180-7 senesinde denize İndirdiği jKalser WUhelm D. dosse) adlı gemi De karışmış» fakat, bir Al- yordu. Harb İçinde Amerika, A-man şictatl ulan Hamburg - A- vustralya, Asya ve Avrupa ara-
llailıı alâkadar eden işler
Emniyet teşkilâtının . programlı mücadelesi
Şehirdeki arızî huzursuzluk — Bizzat Emniyet müdürü ile ikinci şube müdürü programlı bir mücadele tatbik ediyorlar — Yakalanan silâhlar ve eroin fabrikaları
ğunda halı, seccade ve yol. keçesi. 30 bin ampul, 6500 metre elektrik kablosu ve 133 mutfak personeli bulunmaktadır.
Queen LUzabeth’tn azimet ve avdet bir Atlantik seterinde yolcu ve mürettebat tarafından 2800 kilo- tereyası. 72 bin yumurta, bîr ton peynir, 8600 itila balık. 25 tünet. IS bin şişe şarap 2000 şişe cin ve viski istihlâk olunmaIstadır. Gemi kıs aylarında m a taya j mı tazelemek üzere tersaneye çekildiği zaman 9000 litre boya sarfolun inakta
katli osu içinden kurmuş bıılun-
polis tnerke&ns vukuat üzerinde
ta-
Tazan: Renizi TQZAXO(;LÜ
Emniyet müdürü Kemal Aypön
ma buzuldu. Bunun üzerine ti‘29 da Nord DcutsclıOD LovriL 48 om tonluk 'Bremeni ve 18EQ senesinde de 48 kÜBUE hin tun lük Europa Transa!lantiidermj. İnşa ettirerek Atlantik rekorunu farnuştı. Bundan ûg sene sonra İtalyanlar ıBesj Transatlantiği ile araya girdiler. Mavi Kurdelenin yabancılar elinde bulunmasına tahammül edemlyen Cu-nard Line 1335 senesinde 81235 tonluk Queen Mary, 83423 tonluk Normandy ve 85,000 tonluk Qeetı Elizabeth gibi dünyanın
en biiyiik dev Transatlantikleri- ve 17 bin işçi gemiyi elden geçirmektedir. Dünyanın en mııh-tklncL Dünya Savaşı patladriiı teşem oteller! kadar lilks ve u_.., . ._ (jjjm Queerı Elizabeth,,
hususi banyo daireli kaınaraiarı, yiizına havuzlan. Jimnastik sa-__________________________.. lonlao. tenis kortları, bar Lan, mükemmel bir hedef teşkil ede- dans ve balo salonları, sinema-bilecek geminin derhal buradan uzaklaştmlmasına karar verildi ise de bıı muazzam devin bir taraftan diğer tarafa götürülmesi pek kolay bir iş değildi. Fakat bir müddet sonra bütün dünya geminin salimen Nevyork ) Umanına varmış olduğu haberini hayretle öğrendi. Nevyorkta asker nakledebilmek İçin gerekli tertibat ve tâdllftt yapılan gemi 115600» mevcutlu tam btt tümeni bir seferde nakledeblil-
lafı, zengin restoranları ve ( banka şubesiyle müreffeh memleketlerdeki zengin sayfiye ta- . sabalarına benzemektedir. Altı , asansörün bllânıkıla İşlediği ge- , mide İnsan kendisini hareketli ] bir Lş merise.: inde zanneınek- , tedir. Nevyorkla Ingiltere ara- , sında mesafeyi be? günde kat- , eden Queen Elizabeth'te denizle ( başı hoş oLmjyon yolcular hiç sıkılmadan ve deniz üzer Lada , buiunofâJita olduğunu hissetme- ; den Atlan t iği geçerler’ Bazı ■ ,_____________„_________ _ ________mevsintierd® maskeli ve kostüm- ,
merika Llne, çok gBçnıeden İn-' sında çalışmış olan Queen EH- , lü balolarm terllb edildiği ve ; şa ettirdiği Dcııtschland. gemi- zabeih, yuvarlak hesap 1 ınilym . nişan, törenlerinin yapıldığı ı
siyle Mavi Kordeleyt rateihi. ştr- asker taşımıştır. G-ral. hıgilte- Qufiin Elizabelih'le lilks, konfor, ,
re île Amerika arasında yolcu eğlence ve hoş vakit geçirme ve :
taşımaktan İbaret asıl vazifesi- yemeklerin nefaseti bakımından ,
ne harb bittikten sonra başla- mucibi şikâyet olabilecek hiçbir ,
mış ve bekâret seferini t8 ekim cihet yoktur.
kelin elinden alnmjfcı. Gunard Llae İngiliz şirketi inşa ettirmiş olduğu LuzUanla ve Maurttania Transatlantikleriyle Mavi Kurdeleyi tekrar tngüizler taralına geçtrmlçM.
Cunard Une'ln. bu gemileri- niçin yüksek ne Hamburg - Amerika Lhıe 52 bin tonluk lmperatcjr, 54282 ton luk Vaterland vr BSsm.hrk Transatlantikleriyle- mukabete etmiş v» biraz sonra BirLıri Dünya Savaşı patlamıştı. Bisturi Dünya Savaşından sonra dents-cl memleketler daha bıiyilk -remi İnşa etme yarışta» son sermişlerdi. Fakat Co. Generale Trans&tJantIque Fransız şirketi 1928 senesinde 43548 tonluk t îte I de Frence) ı İnşa e dinse anlat-
Af kanununun tatbiki dela-yısiyle. hakikaten ıslahı hal etmiş bazı mahkûmlarla beraber bir türlü -tiyi insan» obuaya nlyetlenraiyen kimseler de set-bes kalmış bulunuyor. Bunların şehrin muhtelif yetlerindB yeniden vaptakları vakaların, şehirde arızi bir huzursuzluk doğurduğunu anlayan İstanbul emniyet müdürü ile polisin adli kısmına bakan İkinci şube müdürlüğü. bu tip vakalarla hususi şekilde meşgul olmak üzere emniyet hususî ekipler maktadırlar.
Ayrıca her de bu kabil
hassasiyetle durulması da mim edilmiştir.
Bu arada ahla kan gayri mazbut bir tatam gençlerin de tehditçiUk ve zorbalığa yeltenerek hâdiseler çıkarmakta olduğu da emniyet teşkilâtının başındakilerin nazarı dikkatini celbetmlş ve bu içthnal dâva ü-zerinde ehemmiyetle durulması kararlaşmış bulunmaktadır.
Bir çok senelerdir emniyet müdürlüğünün, muhtelif sahalarında çahştıktan sonra İstanbul emniyet teşkilâtının başına getirilmiş bulunan Kemal Aygün, kısa zamanda semeresini vereceği muhakkak olan muntazam bir çalışma programı hazırlamış bulunmaktadır.
Emniyetin bir çok dağdağalı İşleri arasında halkın ve umumi efkârın gözüne batan tarafı şehrin asayişi hususudur. Vaka İşleyenlerin hemen yakalanıp adalete teslim edilmeleri İşinden başka, daima suç İşlemeğe müstait ve zabıtaca maruf eşhasın bir listesinin hazırlanarak bunların hususî bir takibe tabi tutulmaları ve çıkardıkları her hangi bir hâdise karşısında doğruca emniyet müdürlüğüne alınarak hüviyetleri üzerinde durulması da karar-taşmıştır. Bu şekilde, bu kabil sabdsalılar. ber defa emniyet müdürlüğüne getir ilmelerinde l-klncl şubenin bütün slvü memurları tarafından görülecek, ayrıca belli başl. polis merkezlerine de cevkedtterek her hangi bir vaka De ilişikleri bulunup bulunmadığı husulan da tahkik edilecektir. Bu suretle
... ... . liiımın. rvııırvrALü.. Od juıeue
1941» da yapmıştır. | Queen Elizabeth. 6 milyon İn- tm tip sabıkalılara hem bir
| Queen ENzabcth. modern tc(- Rjliz lirasına inşa olunmuştu. ı «yıldırma» sistemi tatbik olu-—...-5 s-_____ı. u:_ __u ..rai— T3.u;;..ı_ uı- —-.ı luı _ . . . .___ . ... _
bir şaheseridir. Geminin boyu 1031. eni 118 kademdir. tfzunlıık bakımından hiçbir gemi Queen EUzabethe tefevvuk edemez Karada tutunan mebani içinde de Queen EJIzabethTç uzunluk bakımından boy nlçüşecek yegân? W?a 1248 kadem frUfaınıJa olan Nez-yorkıakl Emplre State Bıdldlni1 dlr. On dört güverteli geminin 35 kadar umumî salon, ve mevkii ile kamara lannd a 21 bLn parça moMlye. on nail uzuıılu-
Bugün böyle bir gemi iki misli nacak, hem de icabeden ka-liaıe çıkabilirse de Atlantiğl muameleyi yapmaktadırlar, geçmekte olan yolcuların yüzde | Şehrin İnzibat ve asayişine 52 sl uçaklarla seyahat ettikte- taallûk eden en küçük tneselt-tteden. bundan sonra, hiçbir şlr- herde dahi bizzat emniyet mü-ket bu kadar muazzam bir set-»dürü _ Kemal Aygun ve ikinci veti bu işe yatiruııyacaktır. jşube müdürü Nihat Ertürk nıeş
Queen Elizabeıh'le seyahat gul almakla ve lâzım gelen etme zevkim bir defa tatmış o- muameleyi yapmaktadrlar. lan bir ycLcıı, uçaklar A t lanilği j Müdürün imriadığı çalışma ne kadar’ kısa zamanda aşarsa programının başındaki aorha-aşsintar. kolay kolay bu vapura lada mücadeleden sonra, ta-Arkaaım çevlremea. , banca ve bıçak taşıyanlarla
çeviren: B, AKSEL mücadele gelmektedir.
Senelerdenbert. haftanın muayyen çimlerinde yapılan silâh aramaları, simdi her güne. her geceye bindirilmiş oldu» ğa ve grup grup resm5 ve sivil polisler, şehrin her taralında, şüphe edilen her yerde bu silâh aramasını yapmakta olduktan halde, her gün beş on bıçağa ve bir Uti tabancaya taşlanmaktadır Alâkalılar bunun sebebini, taşınması yasak olan silâhlar İçin tununda konmuş olan cezanın çok hafifliğinde bulmaktadırlar.
Yalnız son İki buçuk ay zarfında 820 kişide bıçak, yirmi beş kişide tabanca buhınmuş-tur. Emniyet teşkilâtı bu aramalara fasıla vermeden devam edecek, ve İş İçLn kulan,tacak muayyen tip bıçaklardan gayrisinin imalinin yasaklığını temin edecek kanonun kabulüne kadar bu yoldaki mücadele de temadi eyllyecektir.
Mücadelenin diğer un Kolu gece veya gündüz, kendim bilmez bir takım insanlar tarafından genç kadın veya Kızlara karşı yapılan sarkıntılık mev-zuudur.
Emniyet müdürlüğü Kadrosundan ayrlarak sırf bu İş için memur edilmiş bulunun kadınlı erkekli sivU zabıta gruplan. lüzum gördükleri yerlerde «ağr kuraraf;. sarkıntılık yapan erkekeri birer İkişer yakalamakta ve haklarındu tasını gelen zabıt varakalarını tutarak meşhut suçlar kanununa göre derhal adllyeyc testim etmektedirler.
Bu arada bit çok kimseleri zehirliyerek her türlü lenalık yapmağa müstait bir adam na-line sokân beyaz zehir hnalcileri İle satıcıları üserinde açıınıı mü cadele de hakikaten şimdiye ha dar görülmemiş bir hııd* devam etmektedir Beynelmilel bir mücadele mevzuu olan esrar ve heroln işi üzerine!" kİ takipleri de bizzat emniyet müdürü ile ikinci şube müdürü i-dare etmektedir ve yalnız »-ğııstos ayı İçinde hali faallycl-
fArkası 5 İnci saiılCedr)

dum. Eğer bir vasiyetname ha-
bahsedıyor- j olabilir.
zırlarsanız, malınızın mülkünüzün kime kalmasını İstersiniz?
— Ablam Marian, benim İçin anneydi, ablaydı, her şeydi... Bütün varlığımı ona bırakabilir miyim, üstat Gllmote.
— Elbette, güzelim. Fakat u-1 nulmayuıu kİ, bu .servet, pek j büyüktür. Acaba hepsini ablanıza idi bırakmak istiyorsunuz?
Tereddüt etti.
Eli. yine önündeki deftere gitti. Bu albümü, âdeta okşadı.
— Hayır... Hepsini değil... Bir başkası daha var...
Durdu. Yüzünden ateş, çıkıyordu. Kendisine yardımda bulunmak İstedim.
— Yani aileden başka biri mİ demek istiyorsunuz1?
— Biri daha var kİ.., ihtiyacı Dlr küçük hü'ıra. is-
;teyebilir. . Acaba ona da bıra-kabUlr miyim?- Eğer hen çabuk ölürsem, kimseye bunun llyanı olmaz...
Birdenbire sustu. Hıçkırıkları boşandı. Yüzünü elleri araşma sakladı.
Ben kİ onu. daima güler yüzlü, endişesiz bir çocuk «darak tanımıştım; ruhumda bir bur-ktıhna oldu. Yaşlarım sildin.-kendisini elimden ge3diği kadar teselliye çalıştım Minimini bir çocuğu oyolarcasına oyalamak istedim.
— irademe sahip olamadı-ğunetan çok müteesslflm.. Son günler, sıhhatimde bir sarsılma oldu. t>ziir dilerim, şimdi uriU kalbimde iblr ferahlama rlııy-dum. Suallerinize sükûnla cevap verebilirim.
— Hayır, hayır, evlâdım Şimdilik şu İşi halledilmiş sayaluıi-Ben. o kontratı sizin meıiı'aut.-lerinizc uygun hlarak tertıpı:"-nıenln kolayını bulurum. Şimdilik iş meselesini bir tarafa b -rakip başka mevzular knnu ,a-hm.
On dakika kadar, dereden it • I peden çene çaldık. Bu aralık kut da kendine geldi Kafeıpı
müsaade İstedim.
— Grelkmeden ddniJnS», GiliHcre — dedi. — Siz bura.!? Lken keodlsü daha fazla cani-yelte sayıyorum.
— Geri dönuııce. 5>hıjattnfcti daha İyi vaziyette görmek ttl-yorum— Duha mesut ol'nahst-mz.. Cenabı Hak yardımcınız olsun, çocuğum.
E(ymıma santdı Brr.l muhabbetle, şefkatle öptii
Kanun adamlarının bite hlkls ilgileri vardır. OdRdar. çıktıf.un sırada. » yalan söynv(\hn, kalbını burkuluyor, sıçtı-,ordu.
Hareket aanıarıtm yftk'.v,inaktaydı. Haleombe'u bir an yalnız gördüm.
— Laura İle köniışahlıdlııh nıi? — diye sordu,
— Evet. Fakat gayet aııyli ve Sfnlrli. Bereket siz bu. ırkısınız da (ına mukayyet’ oluvorsvnuz. Yoksa yüreğim rahıtf efıvüyc-cekti.
Hatectabe, beni İyice tetkik etti.
— Fikrinizi riegiştircilni;-. değil mİ?
Simline cevap vermeksizin:
— B:ına bii'-in mesele’-i . n-tlnız! — dedim. — Sizden kufi
izahat almaksızın bir adım »İle atmam.
— Ah. üstat. Bütün hu işlerin bir an ewel bitmesini arzu e-dlyorum. Siz de değil mı?
Dışan çıktı.
Giripceğlm ■saman. Slr Per-ehral-. beni arabaya tadar teşyi etti, Dedi ki:
— Eğer bir gün yolunuz benim mshkâneferimin bııhmduğu tarafa düşerse, kurulan dostluğu-mnzu genişletmek arzusunda bulunduğumu un utmayım '. Bu ailenin hakiki dosttan, hınılm de çtestiarımdır. He aaman misafir gelseler memnun ka'-u-mı.
Ne sevimli, nâzik, kibar zat. ‘Hafeifa centiLnıen vallahi,.. Slr PerclvaTin lehine hejç, şeyi yapmağa ümude bul uıtduğunıu düşündüm.
Her şeyi..,
İadivaç mukavelenamesi hariç...
111
Loadraya döndüğümün üzerinden bir hafta geçmişti kİ, HalcoFnbe’dan bir mektup aldım: Slr Perelrai’in aile muhitinde hüsnü kabul gördüğü, düğünün dç onun arzusuna uygun [bir şekilde aralık ayınuı sonla-
rında yapılacağı bildiriliyordu. Bçyan Laura Faiı'lle’nln doğam yıldönümü mart ayında olduğu İçin, demek ki. yirmi bir yaşına basmadan üç ay evvel Lady Olay de ünvanını alacaktı.
Ablasının mektubundaki kısalık beni mahzun etti. Laura' nın biraz hava değiştirmeğe ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Bu sebeple onu Yorkshlre’deki akrabalarının yanma götürmeğe karar vermiş.
Demek oluyor kİ, benim, de artık bayan Falrlle'nin. evlenme kontratını hazırlamaktan gayri vazifem kalmamıştı.
Lauratam büyük babası ölürken üç oğul bırakmış: Frede-rlck. Phlllphe ve Arthur.
lnçiliı kanunları gereğince, büyük oğlu Plıilippe malikâıveye miras yoluyla sahip olmuştu. Fakat o da öldüğü zaman erkek evlâdı bulunmadığından, miras, bekâr olan Frederickte geçti, öbür oğul da senra öldü. Bir oğul ve bir kız bıraktı. Fakat oğul, on sekizinde Oxlord’da boğuldu. Phllipe'ln kızı olaa Laura, Frederick’in ölümü üzerine yegâne mirasçl idi. Eğer o da evlenmeden, yahut çocuk
sahibi olmadan ölürse muiilıâ-ne. kuzini Magdalen’ni «yani Arthur'un komini hakkı alacaktı
Lâkin, benim akdettiğim gibi bir mukavele IJe evlenecek o-lursa. senede 3000 altın lira va-ridatlı olan malikâne onıın şahsına tâbi bulunacaktı. Kocasından önce öldüğü taktilrdc. zevç, hayatı boyunca bu varidattan faydalanacaktı. Eğer oğlu olursa, oğul buna tevarüs edecekti. Böylelikle, Slr Percival, Laıırn’yı almakla, Frederick’in ölümün' den sonra bu 3000 altın senevi iradlık malikâneden karısı Vû. sitesiyle faydalanmaktan gayri, onun vefatında da, oğlu olursa ona muazaam Mr miras sağlamış bulunuyordu.
Bunlar, yalnız amca tarafından gelecek olanlar. Fakat yirmi bir yaşını dolduracağı için, bayan Laura, babasından konduğa mirasın da idaresini artık kendi eline alacaktı Bu da iyi bir servetti. 70000 altınlıktı, Evkaf tarzında senevi 10.000 altınlık bir Irad. Daha, halası bayan Eleanos’un ölümünden sonra sahip olacakıı. Bu hala. Fos-
* Arka sı var)
ffljârihten Sayfalar
Istanbula hasta akını
(---------------------
Bugünden, Dünden
Yusuf Izzeddin Efendinin intiharı
Saflık Bakanı hastaneleri ziyaret ediyor
Zağfer Hanımefendinin kızı
Şehrimizde bulunan Sağlık Vr Sosyal Yardım Bakanı profesör Nihat. Reşat Bel ger has-tahaneleri dolaşmağa devam et mektedlt.
; Tazenin şekil ve şemaili, hal ve kail — Taliplere annesinin tekrarladığı cevap —
■ Eridikçe eriyen kız kurusuna doktorların tavsiyeleri — Mahdum beyin gidişatı — _ S Söz kesilişi — Konağa gönderilen mevhaneci «atı şerifin damada işlettiği çene — E Delikanlının pişmiş aşa su katış ı.
VI
Yusuf hzeddln Efendinin rahatsızlığı İntiharından dört sene evvel başlamıştı. V. Melımet Reşadın başkâtibi Halil Ziya ü-şakhgll vdlahtın günden güne fenalaşan halini şöyle anlatmaktadır:
(Yusuf ineddinl nadir vesilelerle saraya geldikçe görürdük. Vücudunun küçücük kıtasına ne kadar kibir, azamet ve nahvet sığdırmak mümkünse onlarla dolu olarak, fakat her şeyden ziyade gözlüklerinin altında kendisinden saklanmış esrarı arar bir merakla bulanık akan nazarından başlıyarak, selâm veren parmaklarına, merdivenlerden çıkan «dunlarına, kendisine mahsus odada hutura kabul zamanına Intlsaren enine boyuna dolaşan bacaklarına kadar, hattâ kesik kesik, tutuk tutuk hafakana tutulmuşçasına tasa cümlelerle söyleyişine kadar her halinde far kederdik kİ vehim günden güne büyümekte ve artık sarih bir cinnet mahiyeti almak için vesile bekllyen bir sabit fikir olmakladır.
Bunu anlamak İçin ruh mütehassısı olmak İcat etmezdi. Ona kahvesini, şerbetini götürüp de zehirlenmek korkuslyle reddedildiğini görerek geri dönen en derun efendisine kadar hep görüyorduk kİ bir hasta karşısındayız...- Yusuf tzzeddlnde bu vehim kendisinin veliahtlıktan Mletiıleceği, Vahldeddlnln biraderi padişah) ve onun vasi t asiyle hükümeti ikna ederek kendi yerine muvaffak olacağı tarzında İdi. îlk önce, uykuda bir yıkın glb! uyuşuk duran bu vehim yavaş yavaş uyanarak dilini çıkarmış ve yuvasından başını kaldırarak artık saklanmaya lüzum görmlyen bir pervasızlıkla, fütursuzlukla etrafı yoklamaya başlamışta...I (1)
Yusuf îzzeddlıı Efendinin hususi doktoru Bahaeddin Şak İr Bey de hekim gozlyie şehzadenin fizik vaziyetini tahlil ve &-nzanın başlangıç tarihini şöyle tesbit etmektedir: (Kendilerinde veçhln ve re'sln ademi tenazuru, niyetteki noksanlar, kekelemek, cismin ademi tenasübü, âzay-ı veçhlyenln kusurları gibi hükmî havfl maraz, a-deml karar, fikri tasallût vesaire gibi bazı ruhi nişaneler mevcuttu.
Muhtar Paşanın Sadareti zamanında gizli alâmetler ve e-serier herkesin aulıyablleceği bir şekilde tezahür ve İnkişaf elti. Büyük haremlerinin nüzulden vefat etmesi kendisini sarsmıştı Geç kalmış bir akıl dişinin o sırada baş göstermesiyle rahartuüıgı kanser korkusu mu-kaddemcleriyle başlamıştı. Balkan Harbinden sonra hastalık pek ziyade şiddetlenmiş ve daimî şekilde devam ve terakki etmişti.
Kanser vehmi, veliahtlıktan ıskat endişesini doğurmuştu. SaJtAiıata mâni olan maıazl hallerin ne gibi şeyler olduğunu kendileri lâyıkıyle Mldlkleri halde, bu kanser vehmindeki ısrarı gaîfct bir muhakeme, ve müdrikeden ileri geliyordu.
Bu hastalık dolayısiyle resmî sıfatlarından ıskat edilmiş olduklarına dair olan ran ve vehimleri her türlü teminata rağm-n ali olmamıştı. Hattâ Havai. sigorta kumpanyasına sigorta edildiği takdirde, fenni muayeneye tabi tutulması tabii olduğundan, bu kanser hastalığı vehminin İzalesi maksadiyle, tıbbi muayenesi yapılıp sigorta mukavelesi tanzim edilmiş iken. Ira suretle de vehim ve şüphesi bertaraf olunamıyarak Du mukavelenameyi kabul etmemişti.) (2)
Yusuf Izeeddin Efendi 1913 senesi temmuzunda Edlmeye gitmişti. Edime Valisi bulunan Hacı Adil Bey Vellahtr büyük bir izazla karşılamış ve şerefine ziyafetler lerlib etmişti. Fakat veliahtta bir ra yrl tabiilik görmüş ve eski vaziyetten çok farklı bir takım hallerine şahld oi-■roştu.
Hacı Adil Bey. Yusuf îtteddin Efendinin Edlrnedek! vaziyetini şöyle nakletmektedir: (Veliaht Edlmeye teşriflerinde kendilerinde elleriyle muttasıl ve mütemadiyen bıyıklarını karıştırmak ve çenesiyle yanaklarını çekiştirmek ve ekseriya bir yere nazarlarını nasbedlp gözlerini oradan ayırmamak gibi evvelce müşarünileyh hazretlerinde gö-rülmlyen bazı gayritabit hallerini ve harekâtını gördüm.
O sırada zatı şahanenin ft.fl-yetl hümayunları hakkında artık rapor neşrine mahal olmadığından. gazetede neşredilmemiş bulunması efendi hazretlerinin fevkalâde asabiyetin! mucib oldu. Hattâ Belediye dairesinde bUûmum erkânı memurin ve eşrafı memleket İltifatlarına muntazır İken, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye ehemmiyet vermlyerek, mezkûr raporun gazetede neşrolunmaması esbabı laah edildikçe bu «Senin mantığındır* diyerek ltlmad etmediler, ,
Kendilerin! tatmin için Dahiliye Nazın Talât Beyefendiye sıhhati hümayunun tebşiri temennisini havi çekilen telgraf cevabı dahi sıhhat ve ftflyet! şahaneyi mübeşşlr İken buna da evvelâ (TaJât Bey kendi uydurmuştur) ve bll-âhara (Talât Bey İdare ediyor) oevabıncia bulundular.
10 Temmuz yevmi mesudunda Edlmede huzurlarında r₺sm! geçit İcrası ve resmi mezkûrdan sonra dua olunarak mütad olduğu üzere 21 pare top atılması takarrür ederek yevmi mezkûrda mevki! mahsuslarında hazır bulundukları sırada yine asabi halleri devam ediyordu. Bu halleri ve hareketleri zabitlerin dahi nazarı dikkatini çekti.
Duagü efendinin cehren dua etmesini, bilhassa hlssoluııan vehimlerini İzale İçin kendi I-stm terinin ve resmi sıfatlarının tasrih olunmasını istedim ve böyleee yapıldı. Duanın hita-
mında top atılmağa başlayınca müşarünileyh hemen sıçramak gibi bir hal ve teheyyüç göstererek; (Bu top nedir?) diyerek yanında bulunanların İşitebileceği bir surette topların adedin! saymaya başlayıp 21 adet olduğunu anlayınca veclhlerind') â-san beşaşet hâsıl oldu.) (3)
Edlmede ve sonra da Çanak-kalede veliahtm yanında bulunmuş olan âyandan Hüsnü Paşa intihalarını şöyle belirtmekledir: (Edlmedeyken. paşa, senin namusuna iltica ettim, ayaklarına kapanırım, beni bu felâketten kurtar ve ne yapardan yap, beni şimdi Avrupaya götür; çünkü zatı şahanenin ahvali sıhhiyesi için rapor neşrolunmadı; padişaha b!r emri Hak vâki oldu; bu bir hakikattir ve sabittir. Şevketmaap efendimizin hlllm ve nezaketi ve benim her arzuma mümaşatı, velhasjl hakkımdaki nişte t ve şefkati pek mebzul iken, bundan sonra Vahldeddtn Efendinin zamanı saltanatında göreceğim sefalet ve âlâmı hiçbir vakit kabul etmem, bunu görmek istemem; eğer beni icbar edersen İntihar edeceğim dedi W süratle pencereye doğru koşmak istedi. (Ne yapıyorsunuz?) diye menettim. Bunun üzerine de kendisini kaybedereeslne boğazını ştd’let-le sıkarak yere düştü ve bir müddet sonra sükûnet buldu.
Zaman zaman (Benim İçin necat ve hayat yoktur, bu zillet!, bu sefaleti çekmekten İse ölüm bin kat hayırlıdır, ölüm bir uykudur. Bende yalnız bir noksan varsa biraz cesaretsizliktir, canım acır diyerek korkuyorum, yoksa her halde İntihar edeceğim. Bu yaşayış hayat değildir; benim her günüm, her saatim cehennem azabıdır) derdi; hazan da (ölümlerin envaını sayar. kolun veya boynun şah damarlarını kesmekle ölmek, ö-lümicrin en kolayı tmiş: hattâ babam da ölümün bu nevini ihtiyar etmiştir) sözlerini tekrar ederdi. (4)
Bakan Haydarpaşa Nümune hastalumeslyle Valdebağ sanatoryumunu gezmiş Ve bu müe Meşelerin ihtiyaçlarına dair alâkalılardan İzahat almıştır. Ayrıca ha^Lahaneler mütehassıslarıyla de görüşmüştür.
Sağlık Bak an İyi e birlikte has tahanelerl gezen Sağlık ve Sosyal Yardım genel müdürü doktor Seyfeddin Okan demiştir kİ.
— Bakanın haslahanelen dolaşmaktan maksadı bunların bugünkü durumlartyle ihtiyaçlarını ve ay m zamanda bugünkü şartlara uyacak şekilde çalışma tarzlarım tetkik etmektir Bu tetkikler neticesinde bütçe ve tahsisat nispetinde haslahane İhtiyaçları temin e-dllecektdr. 951 bütçesi de ona göre hazırlanıp teklif edilecektir.
Taşradan şehrimize olan has ta akım hakkında da genel müdür şunları söylemiştir:
— Taşrada da bugün müte-adit ve mükemmel hastahane-lerlmiz mevcuttur, tslanbula devam eden hasta akını öte-denberl alışılmış bir haldir Bilhassa tedavileri İlmen mümkün olmayan hastalar son ü-mlUe Istanbula getiriliyor ve yatakların bir kısmı bunlarla doluyor. Taşradaki özel İdare ve belediye hastahanelerinl de Bakanlık hasUhaneleri derecesine getirmek arzusundayız Bu hastahanelere 950 bütçesinden 1 milyon 50 bin Ura yardım yapılmıştır. Kararımız bu hart abonelerin de Bakanlığa bağlanmasıdır. Bu husutak! tasarı Meclise verilmiştir.
«) naili Ziya Vşaklıril. Saray ve ötesi.
(2, 3. 4) Başbakanlık Arşivi Yusuf hzedtlln Efendiye alt dosya.
Bedia Ştatzer jübilesi
Açık hava Tiyatrosunda büyük bir rağbet gören Bedia Ştatzer Jübilesi programı yen! İlâvelerle 2 Eylül 1950 Cumartesi akşamı Emekli sanatkârlar menfaatine tekrar edilecektir. Herkesin görebilmesi İçin giriş Halleri 3, 2 ve 1 Hra olarak tesbit edilmiştir, Raşlt Rıza ile Vasfi Rıza’nin 25 sene evvel beraberce sahneye koydukları (Çifte Keramet) komedisini o akşam yine beraber oynıyacaklardır.
İlil
Geçen pazar akşamı Tünele doğru yavaş yavaş yürüyordum. Cadde boyu teptenha. Paralı takım sayfiyelerde, yalın kat keseliler harta tatili gezintilerinde. Sabah Fotoğrafhanesinin önüne sekiz on kişi birikmiş, vitrine bakıp duruyorlardı. Ben de aralarına karıştım. İçeriye beş allı bayan fotoğrafının agrandismanı, yanına da elle yapılmış bir taç resmi asılmış. Cumhuriyet gazetesi güzellik müsabakasına İştirak edecek tazelerden blrkaçınınmış meğerse.
Bunian seyrederken içlerinden birini 40 - 45 yıl evvelki tanıdıklardan bir hanıma benzettim. O kadar benzeyiş kİ yarım elmanın yansı o, yarısı bu; tıpkı tıpkısı Zağfer hanımefendinin kızı...
Varhklı bir ailenin biriciği 1-dl; kaç kere dinlemiştim. Tann taalâ ebeveynine evvelce altı evlât vermiş, dağlara taşlara kimi kundakta, kimi kucakta cennetlerine kavuşmuş, senelerden sonra bu tekne kazıntısına nail olmuşlar. Annesi, babası üstüne titriye tltrlye, tayalar, dadılar elinde büyütmüşler; yavrucak Allaha bin şükür öbür kardeşleri gibi ömürsüz olmamış, el bebek, gül bebek yetişmiş.
Gelinlik çağını çoktan bulmuş, on sekiz, on dokuzuna erişmişti. Boyu bosu babasına çektiğinden fazla ufak tefek; kara kaşları, gözleri, ufacık ağzı burnu annesine andırdığından şipşirin, civelek bir koza kelebeğiydi. Yaşını hiç göstermez, on dördünde bile gözükmezdi. Okuyup yazması yerinde; elinden (Rübabı şikeste), (Mavi ve Siyah), (Aşkı memnu), (Eylül’ hiç düşmez; irende, vapurda. Beyoğlu mağazalarında ensUtutrlsiyie su gibi Fransızca konuşur; piyano, mandalln, ut çalardı. Madam Makrlk Papazyandan, Frenk kırması ak saçlı Matmazel Er-nestln’den, udi Afet Mısırlıyan-dan ut meşketmlşti.
Mevkili, hatırlı bir zatin kerimesi bulunduğu İçin görücüler boyuna konağa, köşke taşınırlar. hepsine aynı cevap tekrarlanırdı:
— Daha yaşı küçük, kocaya vermiyoruz. Bu bahar on iiçüne bastı; erkekten kaçırmağa, çarşaf giydirmeğe mecbur kaldık, İnanmazsanız hâlâ oynadığı bebeklerini getirelim de görün!
Aradan zamanlar geçiyor. Talipler berdevam, fakat validesi hatunda kılı kırk yarmalar: Armudun sapı var, üzümün çöpü. Artık 22 sini aşan kız kurusu kısmet bekiiyedursun, eridikçe erimede, gittikçe sağhksızlaş-mada. Kafasında yarım baş ağrısı, gırtlağında merak güllesi, kalbinde çarpıntı, sinir buhranları. uykusuzluk, fenalaşıp fenalaşıp şarkadak düşerek bayılma...
Anacığının, babacığının üzüntüden hali harap. Dr. Zambako Paşa, Süleyman Numan, Pepo Akşiyote ihtardalar;
— Muhakkak evlendiîln, bütün rahatsızlıklarından derhal kurtulur!
Hekim ilâçlarının hiçbiri, bromürler,vnteryanatlar, valldol-lar zerer kadar fayda etmiyor. Şimdi de gelsin hocalar; Eyüp-lü Yamalı Nuriye, Üsküdarlı Ar-ziye hocanıma, Kocamustapaşah Yatalağa nefes ettiriyorlar; çamaşırlarını okutup muskalar a-hyorlar. yine boşuna.
Elûlemin türlü türlü dedikodusu dillerde dolaşmada:
— Zavallıcık İnçe hastalığa müptelâ Imtşl
— Manifaturacının oğlu Dl-mo'ya gönül kaptırmış!
— Hayır, Mınakyan'ın kumpanyasındaki Benemecyanı sevl-yormuş!
Halbuki bu ağız tamburalarının aslı astarı yok.
Allah hangi kulunu koro-mamlş? Günün birinde senelerden beri adımını atmiyan görücüler kunağa buyuruyor. Pek İkbaldeki bir paşanın mahdumu İçin gelmişler.
O delikanlıdan da bahsedelim: Hemşiresiyle İkizmiş, tek erkek evlâtmış O yaz Mektebi sultaniden şahadetname almış. (Avrupaya gidip ikmali tahsil edeceğim) diye tutturmuş. Aman zaman, lâkırdı dinlemiyor:
— Evvelâ Hâriciyeye gir; Paris sefaretine kâtip otur, gidersin!
Diyerek oyalıyorlar, inadı 1-nat. (Seni evlendirelim a çocuk!) diyorlar:
— Ben Fransızca bilen, piyano çalan,eklere, minyon bir kızdan başkaslyle yaşıyamam! cevabını dayıyormuş.
Onu İstanbulda tanımıyan var mıydı kİ? Mahtum bey gayet alafrangalardandı. Ömrü, günü Beyoğlunda geçer, öğle akşam yemeklerin! Tokathyan-da yer. yazın Tarabyada. Bfl-yükadada, Modada gezip tozardı.
Görücü gelen kaynana han-fendinin ve görümce hanımın karşısına taze çıkıyor; yanlarında enstltütrisiyle Fransızca konuşuyor; piyanoda (Bir Bakire duası) nı, (Kuş cıvıltısı) ııı çalıyor. Maşallah! 1ar, Aşkolsun! 1ar yağdırılıyor. Tam gencin İstediği kız...
Hemen sözü kesip birkaç gün sonra nişan bohçasını yolluyorlar. O devirde, nişanlanma keyfiyetinde markalı, tarihli, altın veya elmaslı platin halka takmak âdeti yok; nişan bohçası göndermek usuldendi. İçinde de Hacı Bekirin bir kutu şekeri, ya-' hut Mülâlye’nin şekerlemesi ta-, zeye bir torbacık sakız, bir şişe lâvanta, bir şişe kıral suyu, bir takım fistanlık’ ipekli, evdekilere de birer çift rugan terlik bulunurdu.
Kız babasının gençlikten ar-| kadaşı. dairede başkâtibi, akıl hocası, miri kelâmhğıyle maruf Ûlâ evveli payeli beyefendiyi konağa gönderiyorlar. Kıyılacak nikâhın miktarını, gününü görüşecek. Zatı şerif. Mabeyinden daha avdet etmiyen paşayı beklerken, mahdum bey odaya dalmış. Babacan adam, teklif le-kellüfsüz;
— öp bakayım elimi; bey oğlumuz) der demez, beriki kulak asmayınca lâfa girişmiş:
— Karını, öz kızım Şahendc-den asla ayırdetmem, Ben de senin kaynatan sayılırım Geç şuraya, birkaç lâf atalım!
Çeneyi İşletmeğe başlamış;
— Zevcenin İffetini, edebini, hayâsını hiç sorma. Oeç arkasına, ard eteğinde teravih taî. Turnayı gözünden vurdun, kancığında nelerim yok nelerim. Muntazaman hatim sürer; Haşan meilâhı, Hüseyin fellâhı, Monte Krlsto’yu ezberlemiştir billahi Kesiş, dikiş, nakış hususunda terzi Madam Znbeli cebinden çıkarır. Fanfin fanfin Frenkçesl mükemmeldir, bülbül gibi dil döker. Piyanoya oturt, Cezayir marşını, Rumca polkaları. Kasap havalarını gürletsin. üdu kucağına koy. Pe-ruzun. Şam ram m Küçük Eteninin kantolarını baldır buldur zımbırdatsın. Kalkıp kıvıra kıvı-ra göbek atmazsan yüzüme tükür. Mumalleyha sabırlı, temkinlidir de. îcatnnda kan kusar, kızılcık şerbeti içtim der Bu söylediklerim yalansa, lşkembel kübradan verlştirdlmse ben buradayım. gel benimle kozunu paylaş, n? anamı bırak, ne avradımı. Sakın kıskanma. İşkillenme ha. haspa elimde doğdu, elimde büyüdü.
Nihayet, diyor ki:
— Hamdenlhlâh sözümüz kesildi. ankarib nikâhımız akdedilecek, edilecek amma bazı cihetlerin berveçhf peşin derpiş! kân akıldır Kerimemizin dosta düşmana karşı haysiyetini fe-ramuş eylememek gerektir Ne şiş yansın, ne kebap Zaman- e-kâbiri mlslllû tehlş nikâh taleb etmiyoruz: mehri müeccelin 350 llray-1 Osmani olmasını ’enalb eyledik Pecter-I vâlâgûherlnîz paşa hazretlerinin teşrifinde hususalı mezkûreyi müşarünileyhe arîz ve amik arzeyliyrce-ğim!...
Meyaneci bey bunları sıralıya dursun, delikanlının suratından düşen bin parça. İki eli arkasında. dudaklarında ıslıkla Norma operası odada bir aşağı bir yukan dolaşmada
O esnada paşa gelmiş, harem bölüğüne çıkıp takkesini geceliğini. Şam hırkasını giyere* selâmlığa İnerken, mahdum bey karşısına dikilmiş:
— Ya şu dakika bu işi burar, aşağıdaki geveze herif! dehlersiniz, yahut yarın Mesaj ?ıi Marltlm'in Senegal vapuruna atlar, Marsllyayı boylarım ha!..
Diz bağları gevşlyen paşa, başkâtibi palas pandıras dehliyor.
Biçare tazecik son nasibiı:! da kaçırmış, kocaya varmadan kara toprağa girmişti. Tabutunu tel duvakla donattılar mı bilmem?

Belediye seçimi
(Baştarafı 4 üncü sabifede) verilmiş bir hak olduğundan îstanbul Şehir Meclisi bu parayı gündelik olarak evvel 10, sonra da 15 lira tesbit etmişti. Kanun, Meclisin seçim müddetlerini tâyin ve tesbit ettiğinden bu ücret, son senelerde, birbiri Üstüne ayda 70 - 80 lira tutmaktadır.
Bu defa kanuni müddetini bitirip dağılan Meclis âzasından bir kısmı, on beş liradan İbaret bulunan bu «hakkı hu-aur» u arttırmak İçin bazı teklif ve teşebbüslerde bulunmuştu. Fakat esasen belediye âza-hğmın fahri olması fikrinde bulunanların itirazı üzerine bil teşebbüs ve teklif akım kalmıştır.
Demokrat Parti, Şehir Meclisinin huzur hakkı İçin toplan-ınıy atağını afişe ettiğinden — seçim sonunda — hangi parti ekseriyeti kazanırsa kazansın yeni Şehir Meclisine teklif ediyorum: Senenin mahdut
günlerine münhasır olan toplan Ular İçin şehir Meclisi âzası bir •hakkı huzur» almamak ve fah-riyen çalışmak kararım vermelidir.
Bunun kadar yüksek ve şerefli — şehir ölçüsünde — milli bir vazlle tasavvur dahi edilemez!
Halkı alâkadar eden işler
(Baş tarafı 4 üncü sahifede) te beş büyük İmalâthane meydana çıkarılmış ve kilolarca heroin ve esrar e!e geçirilmiştir. Bu imalâthanelerle ie-mas halinde olup zehh «atıcılığı yapan yüzlerce şahıs ııdli-yeye teslim edildiği gibi bu zchlre alışan yaşlı, geuç bîr çok kimseler de yine adliye kanalından geçirilerek Bakırköy Akıl hastanesinde allı aydan aşağı olmamak ü2ere tedavi altına aldırılmamdır

Bütün bu hâdiseler emniyet müdürlüğünün, halkı yakından alâkadar eden esaslı mevzular üzerinde ciddi surette durmakta olduğunu, *f kanunundan doğan zaruretler de göz önüne ahıacak olursa çok kısa bir zaman sonra huzur bozacak bir hâdiseye r aslan ratacağı, ara sıra baş kaldırmak isliye» kötü ruhlu insanlar bulunsa bile •polis» in bu başları kanun yo-liyle derhal ezmekten çekinml-yecefcl muhakkaktır.
Rem» TOZANOĞLU
Bahlfö 8
Maİlkeme Koridorlarında
Sol elimi kesti, sağ elime verdi!
Kanapede bacal: bacak üstüne atmış, gözlerini kelepçeye dikmiş, pes perdeden ıslık çalıyordu. Yaklaştık. gülümseyerek doğruldu:
— Merhaba, bey Ahiler.
— Nerhaba, ahbap. Ne var ne yok?
— Hayırllar, bey âbi. Beni tanıdınız, değil mi?
— Yüzün pek yabancı gelmiyor amma nerede görüştüğümüzü hatırlayamıyoruz.
— Amma yaptınız ha. Bu ıada bir defa daha görüşmüştük. O zaman da ücn* kavga yüzünden getirmişlerdi buraya. Vay dinine yandığımın işi vay! Nereden de haber alıyorlar, bey âbi?
— Neyi haber almışlar?
— Daha ne olsun, bey âbi? O zamanki vukuatımı haber almışlar da gazeteye geçirmişler, Kodese gazete gelmişti, orada okudular da dinledim .şaştım valla billa. Ağzımdan ne çıktı ise hepsini yazmışlar
— Muhakemeni mi yazmışlar?
— Yok be yahu. Burada sizinle konuşmuştuk ya, onların hepsi gazeteye geçmiş. Demek o zaman aramıza bir yabancı karışmış da biz farkına varmamışız.
— Gazeteve yazdıktan için öfkelendin mi?
— Yok be yahu. Nesine öfkeleneceği m ’ Beni büyük bir adam yerine koymuşlar da gazeteye yazmışlar Sen gazetenin ne demek olduğunu bilmezsin. Çıkarıp on papel versen öyel bir yazı yazdıramazsın O gün gazetecinin İyi tarafına raslamış da beni yazmış.
— Peki, bugün neden getirdiler seni?
Kayıtsız bir edâ ile mırıldandı:
— Enayinin birini şişledim de enselediler.
— Yaaa! Adam vurdun demek?
— Ne yaparsın, bey kardeşim? Kavanoz di pli dünyanın gidişatı böyledir. Ya vuracaksın, ya vurulacaksın. Sen vurmazsan, el oğlu seni vurur. Gözünü açmadın mı, yandığın gündür. Sen diyeceksin ki. O hastaneye gitti, sen de kodese gireceksin. İkiniz de zlyanlısınız.), OrasL doğru amma bu işlerin başka türlü çıkar yolu da yoktur.
— Kavganızın sebebi ne idi?
— Hiç... Para meselesi... Zaten bu diinvanın kazığı paranın üzerine çakılmıştır. Her isin ucu naraya dayanır.. İyiliğe d»* yarar, kötülüğe de yarar ölüsü kandilli. Para dedin mi, akan sular durur.
— Sizin meselenin aslı nedir? Alacağın mı vardı, borçlumuvdun yoksa?
— Öyle şev değil, bey âbi. Bîzııkl oyun meselesinden çıktı, sonra kızıştık.
— Kumar mı oynadınız yoksa?
■■■■>ıuırmuımmttHiıııııınmımtnımınıırntıınıııınmu
— Arif adamın hail başkadır, vesselâm. Nasıl da çaktın dalgayı? Allah seni inandırsın kİ ben kumara yemin etmiştim, bey kardeşim. Bir arkadaşla partisi beş papele altmışaltı oynuyorduk. Uzun boylu, ak sakallı, kara külâhlı bir adam geldi, karşıma dikilip sert sert yüzüme baktıktan sonra belinden kocaman bir bıçak çıkardı; «Seni gidi iflâlısız herif seni! Şimdi dersini vereyim de bir daha kumar oyna bakalım - diyerek kâğıtları tuttuğum sol elimi bileğimden kesti, sağ elime verdi. Bunun üzerine ben de bir daha kumar oynamamak İçin yedi ceddime tövbe ettim.
— Ne zaman oldu bu işler?
— Dün değil, evvelki gece. Korkudan bağırarak gözlerimi açtım, hemen yatağın içinde iki dizimin üstüne oturup tövbe çektim. Cenabı Allah bir daha öyle rüyalar göstermesin bana.
— Peki, kavga meselesi nasıl oldu?
— Dün kahvede otururken Hilmi geldi: «Boş oturanı Allah sevmezmiş. Haydi bir parti altmışaltı yapalım » dedi. Sonunda da mızıkçılık etti
— Hani, sen kumara tövbe etmiştin ya
Yutkundu, sırıttı:
— Oynamıyacaktım amma serseri balta oldu, yalvarmasına daaynamacbm. «Haydi bugün de ovnıyayım da. ondan sonra bir daha elime kâğıt almam - dedim. Partisi beş papele altmışlatı-ya başladık. Oyun dokuzda bitecekti. Ben altı oldum. Hil mi üçte kaldı Bunun üzerine mızıkçılığa başladı. Kâğıt çalıyor, yerden çekerken iki kâğıda birden bakıyor. Böylelikle iki oyun daha aldı, Sonra ben sekize çıktım. Tam dokuzuncu oynun ortasında partiyi ben kazanacağım sırada kahbelik etti; «Bu oyunu saymam, yeniden bavlıyacağız» diyl tutturdu. «Öyle şey olmaz. Bu partiyi bitiririz, sen beş papeli verirsin, sonra bir parti daha yaparız- dedim. «Beni enayi mi zannediyorsun,-u-lan? Sana beş para bile vermem. Benden para alacak adamın leşini yere sererim» diyerek birdenbire ayağa kalkıp elini bıçağına attı. Meğerse kahveye gelmeden evvel şarap içmiş, kafası cilâlı imiş serserinin. Baktım ki pisi pisine şişleneceğim, ben ondan evvel davrandım, sustalıyı omuz başına sallayi verdim. Bu meseleler beyledir işte, bey kardeşim. Akacak kan damarda durmaz, derler. O serserinin de akacak kanı varmış, gelip bana sataştı.
Mahkeme açıldı, yine ka-yıttsız bir tavırla kalkıp kelepçeli bileklerini zabıta memuruna uzattı.
Ce. Re.
ınmıııııiHiıiıı
* K ? A M 30 Ağustos 1950
HUSUSÎ HASTABAKICILIK AHİ YOHtıM — Taşraya da giderim. Müracaat; Bay Ungey Üsküdar Tunuşbaf caddesi J/4 eliyle. 772 - |
KİMSnta YAŞLE BİR BAYAN NEZDİNDE — Ev İşlerine bakacak, dürüst. JUnısd edilir bir bhyan İŞ •yiyor. Akşamda D. M. rumuzuna.
196 —
KİM3EB1Z. İTtMAD EDİLİR BtR bayan — Kimsemi yaşlı haşlanın hususi bakıcılığını İstiyor. 'Taşraya da gidebilir. Akaşmada L. S. rumuzuna. 705 - 1
KÜÇÜK MUSTAFA PAŞADA — Simitçi fırını sanlıktır, Yüzde on iki gelirlidir. Aynı fırına müracaat.
723 —8
KELEPİR ARSA — Kadıköy Sen Joıot Mektebi Şevklbey sokak 23 No. lu 113 M2 arsa Kadıköy mahkemesi icra dairesinden 6.0.950 tarihinde çarşamba saat 10 dan 13 ye kadar açık nıtlırma İle satılacaktır. Bilgi almak isi İyen İtrin 950/979 dosyayı görmeleri.
723 - 1
BÛYÜKADADA SATILIK ARSA -iskeleye 3 dakika mesafede İnşaata münslt 250 metrelik güzel bir arsa ■aldıktır. Müracaat Ankara raddesi No. 111. «09 - i
ESKİ TÜRKÇE V* DAKTİLO BİLEN BİR BAYAN — Husuıl ve müesseselcrde çalışmak İstiyor.
Her gün 14 - 18
KADIKÖY İSKELESİNE YAKIN — Cadde üzerinde denize lam nezaretli büyük ♦ oda, iki hol, konforlu, telefonlu bir daire kiralıktır- Telefon: 44410. 723
FENERBAHÇEDE SATILIK ÜÇ MÜSTAKİL KAT - Yari kAglr. SU. havagazı. elektrik, havuzlu bahçe, Görüşmek İçin saat 18 dan sonra İçindekilere. 720 — 1 |
KADIKÖYUNÜN EN YAKIN YERİNDE — Tom konforlu köşk fenni ahırlar üzüm bağı binlerce meyve oflaeı motörltl kuyular noksuuu büyük bir zevkle İmar edilmiş çiftlik satılıktır. Bedelinin tedlyesnldo kolaylık gösterilecektir. 42398 ya telefon. ski
SATILI. KİRALIK — Kurtuluş caddesinde boş teslim ev. Kurtuluş fabrikalar mın takasında yeni İRİ kat kahvehane fabrika İçin her bayda depolar kiralıktır. Süreyya Ersöz 80694.
BM — 2
ÜÇ BİN LİRAYA SATILIK YENİ KARGIR KELEPİR BOŞ EV — Beyoğlu Yenişehir Vişne sokak 6. Tik katlıdır. Elektriği Vardır On sene vergtsIMIr. 1 oda. mutfak, ha-mum ve saire. Lötfi Gürel. Meyve Hâlinde 5. Telefon: 23314
1 AT ILIK KÂROİR EV — Fener. Tahlamtnare mahallesi. Köprübaşı Hüseyin nga sokak. No. D. I oda. mutfak, yemek odası, elektrik, hamam. su deposu mevcut Pazarlıksız 4.500, Müracaat, sabahları saat 8 de İçindekilere. _________________187 — S
KİBAR BİR TEK KİŞİYE MÖBLB ODA — Kibar bir aile nezdlndo tek kişiye mahnıa kiralık möble oda. Şişil Bomontl Sadıç sokak No. 14.
704-1
batilik arsa — iki oda. mutfak, banyo, auyu. elektriği, havagazı olan müştemilât binası İle beraber ve yazlı, kışlı kiralık tam konforlu köşk. Suadlya iıkela yolu, Refik be» sokak 5/1. İçindekilere müracaat.
188 - 1
SATILIK KÖŞK — Çiflehavuzlar tramvay yolunda No. 253 - 3 ağaçlı, iki dönüm İçinde 55 cephe Rüştü beyin beton büyük pembe köşkü azimet dolayıslyle satılıktır. Telefon: Halli Başar 81993. sekiz buçuktan evvel allı dan şoma müracaat T83 - i
KİRALIK ODA — Aile yanında mobilyalı ve banyolu bir oda kiraya verilecektir. Adres: Matbaa bey sokağı, Beypazarı Ad
- Oamanbcy.
EMhsÖNÛNDE va BALIK PAZARI CADDESİNDE — Yahut Knraköp meydanlığında yazıhane, dükkân, iyi flatle devren alınacaktır Devretmek ıstı yeni er İstanbul Porte Kutusu 14B adresine yazsınlar. 823 —1
KADIKÖY İSKELESİNE İKİ DAKİKA — Kırtasiyeci sokakta No. 10 - 1> senevi 7200 Jlra Iratlı Üçer daireli İtina ile yapılmış yeni ve tamamen hoş iki aparLıman acele satılıktır. MUra-caat: İçindekilere. Tavassut kabul edilme», 837 — 1
KARAGUMnÜK — Derviş Ali ma-hailesi Kürlaga Çeşme sokak 05 numaralı güllük ve meyvalıktan ibaret. İçinde avrıca Ikl bostan kuyunu bulunan büyük bahçeli ev satılıktır, t-çlndekllere müracaat 838 — •
FRANSIZCA. İNGİLİZCE PEK İYİ— ve biraz da Almanca bilir ciddi bir daktilo bayana ihtiyaç vardır
ÇİFLİK İLÂNI — Marmara. Ege. Akdeniz bölgesinde satılık açık arazisi veya çlflıfil olanların Manisa Çarşı Dümlü sokak No. 15 ha-
JOI Kaya 85073
. güneşli SI No.
SAATÇİ KALFASI AB
KADIN TERZİSİ
velll ve İyi dikiş bilen makastar bir bayan aranıyor. 12 ■ 13 arasında Seli-zadebajı 16 Mart Şehitler caddesi 11 numaraya. 828 — 2
KADIKÖ YÜNDE SATILIK EV -Kadıköy Talimhane Elmalı Çeşme sokak No. 9 da 5 adalı ahşap bir cv asilliktir. İçindekilere müracaat. Tela-
üaküdord cı Feri tlı 3 oda. I nyo. kuş Beyo&lunda Tepeba- , teslim acel kahvehane ve saire -------*
kullanmaEa teshir ve lıal 40194 telefona müra-
759
ŞEKERC kanla, tut dükkânı d
3 Al in SATIAWM|
SİTROEN MARKA U MODELİ -Gayet temi» ve 20.000 kilometre. Hususi oto ecele satılıktır. Müracaat Galata Tersane caddesi No 201. Telefon 4IM39 746
TAKSİTLE SATILIK KÖŞK — Bostancıda Ziraat bankasının yaptırdıtı evlerdendir. S odalı, konforludur izahat 24102. Yoksa 22861 telefon edilmesi. 755
ve otomobil ■«
Mtismo fevkalade | YENİKOYDE revkalâde
manzara, bahçeli ev. eşya Ue satılıktır. Kadıköyde Modada k.lglr güzel ev bahçeli. Müracaat: Deteon 80528 Galata Aslküratlyone Han.
154
KİRALIK DEPO — Ycnikapıda sahilde 700 M2 genişliğinde muntazam duvarlı, zirai. İnşat malzeme koyma-2a: montaj işlerine fevkalâde müsaittir. Telefon: 2V812 Sabri Akın.
._____________________________W5 — 2

HUSUSİ OTOMOBİL ALACAKLARIN NAZARI DİKKATİNE — ISev»hat dolayısiyle fevkalâde lüks jiriuid Drivcı 1ÖS0 model Desoto o-tomobll Satılıktır. Türbe Plyerloll Jcaddesl PİycrJoti Garajındn her gün jgörülebilir. __________731 - 3
I,
KİRALIK YAZIHANE - Ûlr. Ikl ve Üç odab içıçe ve 250 metrelik bit snlon Müracaat Galata Veli Alemdar harıınd» 318 numarava
703
BOĞAZİÇİ YENIKÖYDE - BUvUk ÇltlIk içinde köşk. fevkalade man/e ra. Yenlköyde sinemaya bitişik Ikl dükkln. arkası limonluk Yenlküvde Mhllde arsalar, evler satılıktır Delo-on 80538 753
DEVREN SATILIK ŞEKERCİ DÜKKÂNI — Her İşe elverişlidir, tklyş kabili taksimdir. Taksi İle de mübadele edilir. Beşiktaş Hastınn caddesi 2J__________________________________884 - I
' SATILIK TAKSİ OTOMOBİLİ -9*8 model. Morris. hâlen çalışıyor
I Müracaat; Bahçekapı. Kerdl Tevdii han No. 12. Tel. 2514». 185-1
I SATILIK JEEP OTOMOBİLİ — |1M8 modeli. Jeep Oıverlnnd markı bir kaptıkaçtı acele saflıktır. Galata yolcu salonları karşısındaki Anadolu Sigorta Sirkeline müracaatları
781 -
I
Aokara Devlet Konservatuarı Müdürlüğünden
1 - 1950 - 1951 Ders yılında Ankara Devlet Konservatuva-rina girmek istiyenler için kabul şartlan. 25 Temmuz 1940 tarih ve 548 sayılı MiJli Egltlnj Bakanlığı tebliğler dergisinde yayınlanmıştır. Tebliğler dergisi hemen her okul ve Milli Eğitim Müdürlüğü İle Mlili Eğitim Memurluklarında bulunabilir. Ayrıca kabul şartları Ankara Devlet Konservatuvarı müdürlüğünden de İslenebilir.
2 — Müracaatlar Ağustos sonuna kadar yapılmış olmalıdır.
3 - Kabul sınavları lzmirde tzmlr kız lisesinde saat 9.30 da, Istaabulda Galatasaray lisesinde saat 9.30 da ve Aııkarada Devlet Konservaluvaruıds saat 9,30 da yapılacaktır.
Sınav Günleri
tamirde:
4/1X71050 5 » 6 s 7 s İslaııhulda: Pazrtes) Sah Çarşamba Perşembe Saat » * »
ti/IX 1950 Pazartesi
12 s Sah »
13 • Çarşamba
14 . Perşembe •
Ankarada:
18/LX/1950 Pazartesi »
1» s Salı >
20 » Çarşamba »
21 • Perşembe •
10.00 Vaylı sazlar, nefesli sazlar
9.30 Kompozisyon - Piyano
9.30 Opera ve Şan
9,30 Tiyatro
9,30 yaylı sazlar, nefesli sazlar
9,30 Kompozisyon - Piyano
9,30 Opera ve şan
«.30 Tiyatro
9.30 Yaylı sazlar nefesli sazlar
9.30 Kompozisyon - Piyano
9.30 Opera ve şan
9.30 Tiyatro
MÜHİM FIRSAT — istanbülUl» bir numaralı sayfiyesi Suadlyede İyi kurulmuş. bol müşlerlll tuhafiye, kırtasiye dükkânı devredilecektir. Şaş-kınbakkalda Hcrjey Pazarına müracaat. 729
BEYOĞLUNDA TÜNELDE - İ0 daireli büyük apartıman Meşrutiyet Cad. 4 daireli, altında mağara; Kum-barecı yokuşu eski bina üç cepheli Acele satılıktır. Dgleon 80526
152
10 BİN LİRADAN 209 BİN LİRAYA KADAR — Taksim, Aynypaşa. Şişli, Pangallı civarında aport ıınınl arsa ve evlerimiz satıştadır. Oran Emlâk: Taksim. Törlabaşı Cad No tl Tel; 41311. 909—5
ÇAPADA SATILIK ARSA - Çapa tramvay duracına ve Kız Muallim Mektebine iki dakika mesafede ve müstakbel Tıb Sitesinin karşı sırasında Akkoyunlu sokanında 12 No la arsa satılıktır. Sathı 238 metre mu-rabbnı. cephesi I16O metredir Telefon- S9129 164 - I
ARSA — Kartal Maltcpeslndc istasyona btr dakika Bağdat caddesi köşe _ başında yerden deniz görür. 30 X U PANGALTI. FERİKÖY — önü ye- arsa satılıktır Telefon 23985 611 saha tek ve çift katlı yeni evleri- | 761 - >
mitin setli! devam etmekledir. Oran ' Emlâk: Taksim, Tarlabaşı Cad, Ne, >1
J Tel: 41334. 803 —9
tepebaşi - Cumuhıırlyet Gazinosu arkasında bahçesi, kuyuslyle boş teslim ev ucuz flatle acele satılıktır. 13 ten 17 ye kadar 20867 telefona müracaat. 733 -1
SATILIK TAKSİ - 947 modeli Chevrolet, küçük Argo saatli, 948 modeli De Soto, küçük Argo saatli Müracaat: sabah ve akşam 43514 numaralı telefondan. 185 — t
KİRALIK UFAK APARTIMAN — Beyoğlu göbeğinde Amerikan tipi möble. . Rumeli Han pasajı 11 No. kahvede Rozenlai. 738 — 2
SATILIK NEON REKLÂMI -Yanar vaziyetle az kullanılmış Rezistans 8 harf ve bir de ok dahil, ucuza satılıktır, Müracaat: Kapahçarşı Kalpakçılar No. 143. 709 — 3
KELEPÜR BAKIR SIVAMA MAKİNESİ — 3 adet İşler vaziyetle tam teferruat moiörle acele satılıktır. İstanbul Tarakçılar Narin Han No. 0. Osman. 805—3
YOK PAHASINA ACELE SATILK OTOMOBİL — Örerinde Argo saati, radyosu, kaloriferi, projektörü bulunan AmbMâdör Nar takıl otomobili Taşraya azimet dolay isiyle ucuz satılıktır. Görmek ve pazarlığım yapmak İçin Nişantaş Yeni Garaj'da Eşref e müracaat. 809 —1
SATILIK POSTA PULLARI — Büyük bir İtina ile uzun yıllarca toplanmış ve İçinde nadide pulları bulunan Türk pulları koleksiyonu acele satılıktır. Müracaat: Eminönü Asın sattı Cad. No. 52 821 —
4 KAPILI - Radyo, kalorifer, çok az kullanılmış 1949 HuUon otomobili satılıktır Müracaat: Maçka Garajı. Tel 84604 822 — 2
DİKKAT — Beyoglunun iyi temimde 5 ve ö şar odalı kaloriferli sıcak su parkeli boş olarak fi katlı apartı-man kot kal satılacaktır. Müracaat: Beyoğlu Rumeli han fl No. Tel. 43773.
701
KİRALIK DEPO — Tophanede tramvay durağına yirmi adım yukarıda her İse elverişlidir, Tophane Lüleciler caddesi No. 26/28 handa kapıcıya müracaat. 690 - 3
SATILIK VE KİRALIK BİNA — Depo, hastane, mektep, apartıman a-telye olmağa çok elverişli ki gir büyük konak 3300 M2 arazisiyle acele «» itlik veya kiralıktır. Adres: Yıldız otobüs durağında. Müracaat: 85182 telefon 171
ARSA — Soğuksuda, olcl yanındı» _
Ikl yol köşesinde löOI m arsa satılık- | kadikOYUNDE - Moda caddesln-tır. Müracaat Tel. 41881. saat 15-11 de iskeleye. çar5Iya çok yakın 10 No 1ı • kadar. 710 — Jev ve dükkân satılıktır. Bahçesi, her
'katında belâsı vardır. Aynı eve müracaat. 801 — 3
DEVREN BAKKALİYE — Fırsatı kaçırmayınız Kibar muhille. İşlek vaziyette, tam teşkilâtlı azimet dola-yıslyle Buzdolabı, telefonu, auyu. Nl-tanşaı Güzel bahçe No. 6 IçIndeklnS müracaat. 769 —4
BÜYÜK FIRSAT — Erenkövde ehven şeraitte satılık vcnl villa ve apartman vesaite yakın ve havadardır Beyoğlu, istiklal Caddesi No. 153 Emi Ak Bürosuna, Telefon: 43983
793 — 4
DEVREN SATILIK UCUZ DÜKKÂN — Bakkal, şekerci, berber, terli. kunduracı, tuhafiyeci turşucu gibi esnaflara elverişli. Adres; Fatih Malta durağı No. 6. T: 25512 151 -— >
SATILIK APARTIMAN — Sultan-| İNGttİZCE ALMANCA ahmet Nakılbenl Çayıroftlu sokak No J NO DERSLERİ - Ecnebi 10. Ikl kat .8 odalı yeni apartıman boş ' ca tarafından verllmekledl teslim, son 21,000 liraya. Üst kata Fara |yl hazırlar, üzak müracaat________________ 800 — 1 gıdehlllr Akşamda R P
art-
DEVREN SATILIK BAKKALİYE DÜKKÂN — Samatyanın en İşlek caddesinde Marmara caddesi. Marmara aparlımanı altında kasap AH beye müracaat 821 3
KÂĞIthaneköyü ihtiyar heyetinden — Köyümüz merası (Fişekhane sırtından Okmeydanı, DArül-Oceze. Hürriyeti Ebediye Ortabayır) bir sene İçin
.tırma İle kiraya verilecektir. Art, turnası 10.9.950 saat 14 te Köy Oda-sınğa yapılacaktır. Talih olanların şeraiti anlamak ve yüzde T.5 pey akçesi yatırmak üzere Köy Muhtarlığına müracaatları İlân Olunur. 796 — 4
İNGİLİZCE — Amerikada okumuş ve Amerikan mekteplerinde İngilizce öğretmiş bir genç üç avda lisan öğretir. Akşam «D.S» rumuns müracaat. Hartada Üç gün sayfiyededir.
601 — 1
I
LEVENT MAHALLESİNDE — Emlâk Bankası evlerinden 20 sene vâde-II üç odalı ve konforlu bir ev devren satılıktır. Birinci Vakıf Han No. 42 ye müracaat. Tel. 28534, 819 — 3
ACELE SATILIK APARTIMAN — Kadıköy - Yeldefflrmenl Dür sokak 31. Üç katlı yeni bitmiş konforlu apartıman Aylık geliri 230 Uradır. 2(J bin liraya, beş btn lirası ipoteklidir. Osman (İner, Tel; 8U587 Kadıköy Kerestecilerde • Kercslecl.
134 - B
ACELE SaYiLIK — Yurd olmağa elverişli, çocukları üniversitede bulunan talebe velilerine yararlı. Şeh-zadebajı BalabaıınRa mahallesi Acemi Nefer sokak 17 numaralı hanenin bir katı boş teslim satılıktır. Görmek İsli yeni er İçindekilere. tŞrüşirck için 40627 numaralı telefona müracaatları. oit —
BULUNMAZ FIRSAT: ACELE SATILIK APARTIMAN — Mnktuan 63,500 liraya Kadıköyüniln merkezi yerinde üst katları denire nasır, vergiden muaf, sinemalara, çarşıya. İskeleye 5 dakika, gençlik geliri 9400 lira, (91 daire, konforlu. Sahibinin e-llyle satılıktır. Kspalıçarşı Kuyumcular caddesi 13/15 Hüseyin Beser. Telefon: 23)95. 797 -2
TALEBE - AMATÖR - ve Sanatkârlara mühim İlân: Her meslekle* icat ve Hünerler salın alıyoruz. Resim ve tafsilâtlı mektupla yazınız: Galata P. K. 1144. 820 — I
ORTAK ARANIYOR — Sıhhi leVB-zımat lâboratuvorı İçin ortak aranıyor. Müracaat: Saal 15 ten 17 ye kadar Yeşildirek Tarakçı Cafer sokak No. 11, İstanbul. 815 —
ACELE SATrLIK VİLLÂ — Maktuan 15,000 Ura. 4.000 İpotekli. Yeni yapı. Boş teslim. İstasyona beş dakika. Müracaat: Cöztepe İstasyonunda Neşet Gemuhluoglu.
479
ÇALIŞIR VAZIYETTE — Muayenesi yapılmış 037 model Rco marka kamyon 1500 liraya satılmaktadır. P.ırıgaltı Tayyareci Fehmi sakak 28 numarada keresteciye müracaat.
. 828 —2
SATILIK YÜN TARAĞI — İşler vaziyette 70 santim genişlik, Avrupa malı. Müracaat- Sultanlıamam Büyük Çorapçı Han No. 15. 810 — 1
BİRİ KIZAK ÜZERİNDE - 105 kadem mikâplık. diğeri lâstllc tekerlekler üzerinde ao kadem mlkâplık Schrûtnm marka İki adet müccddct Kompresör maklneal satılıktır. İlbank ve Temel Ortaklığı 49307 telefon numarasına müracaat edilmesi.
S AT ILIK EV — Maçka Muradiye mahallesinde Deryadil sokak 21 numaralı dört katlı kUrglr ev elektrik, «u ve bahçeli ev seyahat dolay isiyle acele satılıktır, tiya* Toprokoglu. Aynı sokakta No. 59. Telefon; 34530.
788 — 0
ACELE SATILIK — Beyazıtta Çadırcılar Allpaşa Hanında liri kattaki Kahve ocağı devren satılıktır. Müracaat: aynı handa 23/1 No. da Burhan Sevimliye. 623 — 1
ARNAVUTKÖY — Çok klymelU bir nisa satılıktır. Ebadı (40 X 151 tir. Tramvay yolu ve deniz fevkalâdedir. Dcı-lınl inşaat yapılır. Telefon: 230/38-«ftieden sonra. 82T — 2
İpotek uteş vassut eder. Emlâk, arazi alım satımı ile vekâlat İşlerini kabul eden her kesin itimadım katanmış olan Suhulet Emlâk Zarif Özalp Beyoğlu Büyült Parmakkapı köşeboşı No 4. Telefon 42JIM. 127 — U
SATILIK — Bostancı Camlı Gazino , orkaaında. Adalara hâkim fevkalâde manzaralı 4 geniş oda ve muşamba döşeli villâ 17 bin liraya satılıktır. Görüşmek için her gün saat 15 ten 17 ye kadar, sahibi Sıhhi Levazıma) I LâbdTatuvarı, Tarakçı Cafer sokak No. 11. İstanbul. 814 — |
BOĞAZIÇINDE - Kahlicada İskeleye dört dakikadan İtibaren taksitli arsaların satışı devam ediyor, gün 9.14, akşamları 20-22.
80359, görmek İçin cumartesi üçten pazar akşamına kadar Kanlıca İskele başında İsmail aga kahven nc
malsahlblne müracaat.
MECİDİYEKÖYÜNDE - 980 metro karelik bahçesinde 150 fidan Avrupa gülü, 40 adet ağacı, sebzeliği, havuzu, kuyuıu, blok halinde garajı, çamaşır-lifi. şoför. bahçıvan odaları, içorlsi tamamen Avrupa parkesi. sömlneU fevkalade büyük Ikl salonu, holü, ayrıca beş odası, Amerikan barı, kaloriferi. telefonu, havogazlı villâ satılıktır, Telefon: 80081. 813 — 3
SATILIK APARTIMAN — Lâlelide | deniz» nazır beş daireli 30 oda, pa-rara ve vasıtalara iki yüz metro mesainde yeni yapı apartıman satılıktır. 260M müracaat. 811 — 3 ,
_______________________________________________
KABATAŞ — Tekel binaları karşısı set üstü Marmara ve Boğaza hl-Ivlııı 4 ketli 3 daireli bina acela satılıktır. Müracaat: İzzetpnş» Yokuşu No. 3. m — a
SIHHATLERİNİ SEVENLERE — Kiralık: Salacakta denize İM, iskeleye 200 metre. Boğaza nazır S odalı, bahçeli yeni apartıman katı. Tel: 39079 müracaat 810 —
SATILIK ARSALAR — Çamlıca caddesi Üçpınar mevkiinde 5-5-7 dönüm arsa ve bahçe üzerinde tamamen ve kısmen satılık (Hastane -Fabrika - Çlflikl olmaya elverişli Müracaat: Tel: 200TŞ Bn, Anuş. Tel: 6Ü i8? Bn. Suzao. 808 — 9
MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ Gazetem» idaresini «dre» olaraa Cöstcrmu alan «srilerımız/ıen Bahçeli — Çalışkan Beyoğlu — Ulusu Atelye — — Ortak
Panıly
İstanbul Filarmoni Derneğinden
Derneğimiz statüsünün 13 üncü maddesi gereğince 9 Eylül 1950 cumartesi günü saat 17,30 da Genel kurul toplantısı yapılacağından, sayın asli âzımızın Beyoğlu, Saka Selim sokağı No. 3 teki Demek merkezine teşrifleri rica olunur.
GÜNDEM:
1 — İdare Meclisi raporunun okunması
2 — idare Meclisi Mali raporunun okunması
3 — Yeni sene bütçesinin tasdiki
4 — İdare Meclisinin İbrası
5 — Yeni tdare Meclisi İntihabı.
Deri Arttırma ilânı
Tlirk Hava Kurumu İstanbul Şubesinden:
Kurban Bayramında teşkilâtımız tarafından halktan toplanacak deriler pazarlıkla açık arttırmaya konmuştur. 11 Eylül 950 pazartesi günü .saat 10,30 da flat değer görülürse ihalesi yapılacaktır. Şartname her gün şubeden alınabilir.
İsteklilerin ihale gütı ve saatinde 1500 Ura geçici teminatlarıyla birlikte Cağaloğlunda Temizlik tşleri Müdüriyeti binası ittisalinde 17 numaralı şube merkezine müracaatları. (1174ü)
80 Ağustos 1950
AKSAM

Bahire 7
Ordu terfi listesi
Terfi eden Kara, Hava,Deniz ordu mensuplarının listesi
(Dünkü nüshamızdan mabat) • Üsteğmenliğe yükselen piyade . teğmenleri (
Abdülkadlr Mahramanlı. Edip ; gıkça. Cemal Bilgiç, M. Cemil J Tırpan Sabah ad din Ergin. Ahmet Özyürük, İsmet özger. A. Rauf Cambuiat. İbrahim Sama-Jar, Necdet Üîuer. Kâzım Özfı- ' rat, Sabri Bolluk, Oğuz Ayal, Muammer Tolasa, Kadir çıtak, Hüsnü demlrel. Ühan İğnıen, Orhan Deniz. Nuh Pepedağ. İhsan Salcıoğlu, Necmeddln Acar, i Osman Aslan. Muharrem Öz-doğan Adnan Doğu, Doğan Soy dan Şefik Ertem, Nüsret Al-aaman, Kâzım Aydoğdu, Nunıan Günegil. Osman Özeren, Arif Eker Mehmet Alptekin, Mesut Afacan, Behlç Yıldır, Öühan Eme ar, Muammer Basmacı, Ş Nuri Tiril. • İbrahim özbayır, Bahrat Özlosun; Turhan Seçe, Haraza Tuzu. Zihni Balkan, Sabahaddln çini. Hilmi Agırbaş lı, Bedri Esen. Kudret Şenbaş-lar. Faruk Aydın. Turan Gürler, Mümin çataîkaya, Nlzanıet-tln Ertürk, Cahit Erbaş, Haşan Öztürk. Üîuer çaydam, Ahmet Şengül, Asım Sarıoglu. Bedred-din Euluç. Niyazi Baykas, Hakkı Akyol. Hikmet Ayda?, Ahmet Çitıl, Hikmet Maybcrs, Cemal Akkan. İzzetlin Onart, Tevfik Subaşı ( Haydar Serin. Nevzat Kaymaz. Mehmet Cantürk Süleyman Tayşioğlu. Bedrettin Er kan. Necdet Evren, Zııhtiı Turan, Haludun Göktürk. Hüseyin Göncü. İhsan Ertem, Süleyman Ölmez. Hallt Kâtipoğlu, Vecdi Müftüoğiu, Cemal Biber, Haşan Koçak, Ali Özağım, Fahreddln Behel; Orhan Göynümer Kaya Savar. Cevdet Atıcı. Sadi Söyle-mezoğlu. Şeref Çolak. Ferit Aydoğdu, Kadir Karaköseoğlu, AJ1 Aydemir, Hüseyin Ömür. Ömer Köklü. Mehmet Bogatur, Rıfat Baykal, Veli Gultekin, Tacettln Güneykaya, Ziya Taûçalp, Baha! tin Şaka. Talip Erdoğan. Nazmı Yatman. Bilâl Hamanıci-oğlu. Sabri EVren. Veysel Bay-tekln İzzet Çalalyürek, Sezai Korkan, Fahrettin Güven. Muhittin Kurtuluş, İhsan Erbaşoğ-lu, Kemal Yıldırım. Fevzi Pakel, Emin Çelebi, Ahmet Ay kol, Ali Başçı, Selâhattin Pembecloğlu, Asım Özdilek. Hüseyin Ballı, Şeref Özkan, İsmail Ergene, Er tuğnrt Aydalga, Orhan Kahraman, Recep Selez, İsmail Yavuz, Necdet Özaydm. Hakkı Esin, Metin SakaryalI Cevdet Sönmez, Naci Gökçe, Nihat. Akın, Haşan Onat, Mehmet Bilgi, Hüseyin Yıldırım. İzzet Demirdönder. A. Ulvi Özyalçın, Cahit Benel, Ali Şenel, Hallt Sezer, Mustafa Pekin. Ahmet Yılmaz Haşan Yıldız, Aydın Koksal, İbrahim Sön 1 mez. İsmet özaltındere, Veysi Ercan, Refet Zengândenlr, Orhan Sönmezateş. Ahmet Oğuz, , Mustafa Atalpy, ziyaettin kur ; Bsr(-sıeEhûutk-TdAü yultş Eu : şunlu. İbrahim Bursalıoğlu, Ke I mal Sar al, Nihat Kanoğlu Sa- : bahat-tin Buharalı Kâmil Koru, ı Avnl Lâçtn, Sedat Yenen, Se- : lâhattin Yılmaz, Burhan Erkan. 1 Nevzat Erdem. İhsan Oşkan, . Kemalettln ürul„ Selâhattin ■ Gökçen. Sabahattin Taçılar. : Alâattln Topanca, Nevzat Dİ- ■ klşoğuiTan, Orhan Güney. Rıza
İstanbulini dertleri ve dâvaları
(Ba« tarafı 3 öncü «nhitcdeı
nln ve millî bankaların destekleyerek hemen tahakkuk ettirmesi lâzımdır.
Seyrüsefer isleri
Sonra şehrin daima muğlak
sıhhat İçin, çok lüzumlu mese-l
1 elerden biridir.
Belediye tedbirlerinin tama- .....
mlyle tatbiki ve hususiyle sağlık fair nıpse^ halinde halk/ra-hususlannın temini İçin bele- hatsız eden seyrüsefer meselesi
diye para cezalarını çoğaltmak lâzımdır. Fakat bu para cezaları
Tannverdi. Abdullah öztamur,] belediye İçin bir varidat mem-Mustata Fars, ŞahabctUn Soy- baı olarak değil; halka bir ceza •____ ir..—».. AVnriın AhriııIHYl nlmot İrin nrrllrlifrl Vites 1 filim
bay. Kenan Akgün, Abdullah Oymarter, Şlnasl Gürkan. Abdullah Celkan, Mehmet Dursun, Ham İt Oülsoy, H. Bedri Ören, Nadir Savaşan. Orhan Tümer, Abdülmecit Gökyokuş, Behlç Güney, İbrahim Bingöl, Haşan Güneralp. A. Şerif Alyanak, Ke malraalettln Savglner. Lûlfl Ü-rul. İsmail Sarıgöz. Şükrü Sinmez, İrfan Yaylagülçen. İzzet Issi, Sabahattin Bûrkev, M. Ali şen gül.
Yarbaylığa yükselen süvari binbaşıları
Selâhattin Türkkan, Memduh Pinçer, Hallt Karhan, Mustafa Ûgan.
Binbaşılığa yükselen süvari yüzbaşıları
M. CemalelllD Giray. A. Osman Tilev, M. Aral Tansen. Reşat Batu.
Üsteğmenliğe yükselen' süvari teğmenleri
Hamdl Akça, Sabahattin Bay han. Naci Altan. Yaşar savaş. Cevat Gökmen, M. Emin Ekim, İsmet çaldağ.
Yarbaylığa yükselen topçu binbaşıları
Behzat Ballaş. Muhtar Yeten, Nazif Aktaşli. Hail Ünal, Kemal Yalım, Lûtfl Adsalan, Hayrettin Tunçeri. A. Hamdl Aktın, Abdullah Topsal, Saip Alpınan, Ih san. Eriş. Sami Beken, Yekta Teker.
Binbaşılığa yüksele» topçu yüzbaşıları
Kerim Kurter, Fahrettin Çakın. Salâhattin Başkır, Cahit Kotanoğlu, M. Fahrettin Ülken, A. Galip Alptekin, A. Ziyaettin Üçkan, M. Nihat Sûer, A, Su-avt Ökten, A. Galip Ergüden, Kemal Yalçınalp, M. Hadi Borü, H. Melih Orul, H. Kadri Musa-ballı, N. Kemal Barla, M. Alâet-tin. Omay. M. Necat! Esen, A. Ekrem Yalım. M. Kimli Pamukçu, M. CelâJettin Özdaryol, M. Necati Onur, t. Reşat İrkan, T. Behzat Türkkan Nihat Odabaşı. Sabahattin Tukkan, M. Orhan Bağkılıç, t. Lûtfl Dursun, S. Fethi Gökçayh, Bekir Tan-kut. S. Sim Yurdabak, A. Münir Yalım, a. Zeki Güder, W.! Sabrl Korutürk. Y. Ekrem M6-röy.
Yüzbaşılığa yükselen topçu üsteğmen!
Şadl Fere.
Üsteğmenliğe yükselen topçu teğmenleri
Tevfik Araç, İsmail Sayın. İsmail özbllek, Remzi SireUl, Kemal Koşun, Salâhaddln Dayıcı-oğlu. Muhlis Şener. Zeki Gülcü, Mustafa Ersöz. Süleyman Eyüp. K. Kâmil Aykota, Nazif, Oka. Fehmi Tarcan, Yunus Güce!. Nur! Özel. A. İhsan Gedls, Adurrahim Karaca, Mehmet Er han, Nazım Üncuoglu, Nejat Ki raç, Nazml ettnyılmaz, Ahmet ÇelLkyılmaz, Nihat Gürr.üşuğiu, Faruk Alptekin, Şaklr Üğurlu, Hayri Terzi, Ramazan Karaoğ-lu, Nafi Köklü. Kenv.l Tunçel, Muzaffer Sağırlıoğlu, İbrahim Gülmez. Abdullah Koyuncu. Ferhat Yalçıntepe, Adnan Sarp-er, Arif Salman, Nevzat Muslu, Nejat Soydan, Kemal Yıldız, İhsan Gökçek. Fethi Buldu, Münir Törün. Ahmet Doğaner, Doğan Yalgın, Necmeddln Ersoy,
(Arkası var)
olmak İçin verildiği hissi fiilen telkin edilmelidir. Şehirde tahsil edilen ve şimdiye kadar devletin aldığı bütün gelirler, umu mlyetle şehre kalmalıdır.
Belediye, demokraside- ilk a-dımi. halkın kendi kendini İdare edebilmek kudretini gösteren bir müessesedir. Bu itibarla belediyenin ve Şehir Meclisinin salâhiyetleri behemhal çoğaltılmalıdır. Ben şahsan bu hususta eski Cemiyeti umum iyeyi belediyenin kudret ve salâhiyetinin İlk adımda elde edilmesini isterim. Hiç olmazsa Şehir Meclisine ve belediyeye bu salâhiyeti versinler. Çünkü bugünkü vaziyete göre. Şehir Meclisi kendi belediyesine hâkim olamıyor.»
Muhtrem doktor Esat Durusoy, belediye âzası olmak hususundaki düşüncesini şöyle hulâsa etti:
— şimdiye kadar dalma halk hizmetinde bulundum. 35 - 37 senedenberi devlet ve belediye hastanelerinde çalıştım. Bu sefer Şehir Meclisi Azabğına seçilirsem yine halkın hizmetinde olarak çalışacağım.
Şunu da belirteyim ki gerek Haseki, gerek Cerrahpaşa has-tanlerl baştabipliklerinde on dört senedenberi —çok şükür— bir defa olsun hastalanmadığım gibi mezuniyet de alınış değilim. Fasılasız olarak çalıştım. Belki de sıhhatimi bu fasılasız çalışmama medyunum. Ben çalışmaktan hiç bir zaman usanmadım.
DEVLET DEMİRYOLLARI İLÂNLARI
Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satınalma Komisyonundan:
1 — Düz keski pensi, PlyakuHu, Y. Clvata demiri. Çelik Tel, Minkale. Pergel, Dubl Desimetre, Ressam Gönyesi. Amerikan rnakkap kalemi gibi muhtelif malzeme pazarlıkla satın alınacaktır.
Bunlara alt listeler komisyondan ve D. D. Yollan Köprü gişesi yanındaki asılı olan camekânlı dolapta görülebilir.
İsteklilerin 5 Eylül 1950 salı gününe kadar komisyona müracaatları.
Bu tarihten sonra vaki olacak müracaatları kabul edip etmemekte komisyon serbesttir. (11897)
Burhan Feleğin mütalâası
Burhan Felek yalnız İstanbul efkârı ıımum iyesinin değil, hemen h ermen bütün memleketin yakından tanıdığı bir şahsiyettir. Matbuatın kıymetli bir uzvu bulunan Burhan
Felek, geçen be-Burhan FclcR i lediye Meclisinde de âza idi. Bu defa da Halk Partisi tarafından Üsküdardan namzed olarak gösterilmiştir. Kendisine yeni Şehir Meclisinin müstacel olarak ele alınması icap eden ne gibi meseleleri bulunduğunu sordum. Dedi ki;
. _ İstanbul şehrinin İdarî hü-
. vlyetlnde derhal yapılması icap . eden ameliye belediyenin vilâyetten ayrılıp muhtariyetini el’ de etmesi ve reisini kendi seçmesidir. Ben çalışan bu reisin ' halk tarafından seçilmesi taraf tanyım. Meclis toplanır töplaıı-maz İlk yapacağı işin belediye , zabıtası teşkilâtını hemen kur; maktır. Bugüne kadar şehir |ş-' lerlnde halkın şikâyetini mucip olan ve Istanbulu mühmel bir ’ hayale sokan şey mevcut bele-, diye nizamlarının tatbikini [ kontrol edebilecek bir belediye organının mevcut olmamasıdır.
' Bundan sonra âcil işlerden, biri de Anadolu yakasının su’ yunu temin etmektir. Bıı en ça-' buk iki senede ve en az altı mll-, yon Hra İle kabili tahakkuk bir iştir. Yeni bir bend inşası ve mevcut şebekenin İhtiyaca kâH şçkilde genişletilmesi için ' derhal İşe başlamak lâzımdır.
Bunda ne kadar geçiklilrse İhtiyacı her gün artan Anadolu yakasının sıkıntısı o kadar de' varn eder.
Üçüncü dâva belki de âcil görülmeyen, fakat şehrin sıhhati üzerinde doğrudan doğruya tesiri büyük olan süt meselesidir. Dünyanın hiç bir medeni şehrinde sü İşi bizimki kadar perişan ve dört beş kişinin "elinde İhtikâr mevzuu olmamıştır.
Bunun İçin geçen Meclisin pastörize süt fabrikaları tesisi hakkındakl teşebbüsü belediye- racaatlan.
evvelâ âcil ve kısa vadeli tedbirlerle, sonra da İstanbul ve belediye semtlerini birblne bağlayan ana yolun, yani Köprünün yanında, altında veya üstünde bir diğer yolun İhdası, bü yük caddelere muvazi yollar a-çılnıası suretiyle de daha uzun vadeli tedbirler Almak lâzımdır. Şehrin yollan hakkında uzıın söz söylemeğe lüzum yoktur.
Hesapsız, kitapsız açılmış olan ve uzunluğu 1600 kilometreye varan yolların bugünkü tanıir şekil hemen iptidaidir. Arnavut kaldırımı denilen üç senede bir bozulduğu İçin fakir bütçesi olan bu şehre çok masraflı olan bu sistemi değiştirmek ve vasati 25 - 30 sene dayandığı anlaşılan parke kaldırıma dönmek lâzımdır. Ancak parke kaldırımdan maksadım toprakaltı tesisata, yani kanalizasyonu, elektriği, havagazı şebekleri, hattâ telefon kabloları konmuş yolların üstüne sık sık açılmıyacak şekilde beton misali parke döşenmesidir. Bu arada şehrin çok güzergâh olan bazı caddelerinde çıkıntı teşkil eden yerlerde de istimlftklan unutmamak gerektir.
Ekmek meselesi
Ekmek meselesi olarak sık sık belediyeyi ve halkı müşkül duruma sokan dâvanın halli bugünkü beş on çuvalla çalışan İptidai fırınlar yerine ekmek fabrikaları kurmakla halledilebilir. Bunu bir lüks saymayıp hemen teşebbüs etmek belediyenin İlk vazifelerinden olmalıdır.
Bugünkü temizlik işlerine sar-fedilen paranın halktan alınan çöp resminin iki misil olduğunu söylersem bu duruma başka bir çare bulmanın lüzumu derhal anlaşılır. Bence çöp işi toplanmasından imhasına kadar yeni baştan mütalâası ve tanzimi lâzım gelen ehemmiyetli bir dâvadır.
Hastaneler
Hastaneler vaziyetinin ne derece hazin olduğunu söylemeğe lüzum yoktur. İstanbulda mevcut bütün resmi, beledi ve hususi hastanelerin yatakları bu şehrin ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır.
Bence hususi kliniklerden başkasının Avrupada olduğu gibi, asistans pübllk sisteminde bağlamak ve zaten yüzde altmışı başka vilâyetlerden gelen bu hastaların masrafı hükümet tarafından deruhte etmek yegâne çıkar yoldur.
İstanbul tarafı ve Beyöğlunun bir kısım semtlerinde yapılmış olan kanalizasyonun İkmali şehrin sıhhati namına elzemdir. Elektrik .havagazı, su ve münakale bedellerinin ucuzlatılması için İlk hamlede bu zaruri İhtiyaç maddelerinde hükümetin, bilâhare de belediyenin almakla olduğu vergi ve resimleri kaldırmak halkı tahmin cdilemlye-cek kadar ferah 1 andıracaktır.
Elektrik i$ı
Bu arada İstanbul için hayati ehemmiyeti haiz olan elektrik meselesine işaret etmek islerim:
Sarıyor santralından Istan-bula 300 küsur kilometre uzaktan havai hatla elektrik verilmesi çok tehlikelidir ve mütehassısların İfadesine nazaran çok da pahalıdır. Buna mukabil Ağaçlı linyitlerinden mahallinde havagazı Lstlsal ederek şehre verilmesi ve elektrik santralı İçin yakıt olarak kullanılması yerinde tetklkat yapmış olan yabancı mütehassısların tavsiyeleri cümleslndencllr.
Ne şekilde olursa olsun îstan-buldakl bütün belediye İşletmelerinin İktisadı bir tarzda işle-Ufebllmesl İçin muhtar bir İdarede birleşmesi ve bunun belediyeye bir irat merabaı olmaktan ziyade halka ucuz hizmet eden bir hale getirilmesi müta-l&asındayım.
İstanbul şehri gibi bin bir derdi olan bir metropolün bazı esash meseleleri hakkında fikir lerini! arzettlm. Belediye Mensindeki dört senelik hizmetim bana bu kanaatleri verdi. Seçim arifesinde tutulması güç valilerle seçmenleri oyalamaktan ziyade hakiki düşüncemi nrzet-meğl hemşehrilik şiarına daha uygun bulurum.
M. R. E.
Afyon As. Sa. AL Ko. Bşk. dan
J — İnşaat kısmında çalıştırılmak ve şimdilik KM) mail yılı sonuna kadar istihdam edilmek üzere azami 50û liraya kadar aylık ücretli diplomalı, ruhsatnameli yüksek mühendis veya inşaat mühendisi alınacaktır.
Bunun ipin:
a) 788 sayılı memurin kanununun 4. ncii maddesindeki şartlan haiz olup devlete karşı mecburi hizmeti bulunmıya-caktjr.
b) Yaşlan 45 den fazla oiıiııyataktır.
₺) Ecnebi okullardan mezun olan Y. Mühendis, Mühendis veya Fen Mensuru ve Teknisyenlerin ruhsatnameleri Bayındırlık veya Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunacaktır.
2 — Müracaat şekil:
Yukarıdaki yazılı hallerden İdarenin tensip edeceği şubedeki memuriyete talip olduğuna dair dilekçesi ve dilekçeye ekil olarak:
al İkamet tezkeresi
b) Hüsnühal kâğıdı
ck Sıhhat raporu
d) Noterden tasdikli nüfus tezkeresi örneği.
e) Mahalli savcılıktan mahkûmiyeti olmadığına dair belge.
f) Şimdiye kadar çalıştığı yerlerden aldığı bonservis örnekleri.
h) Kendisini tahkik için 2 daire veya müessese İsmi.
lı Üzerinde müracaat sahibinin adresi yazılı zarf ve 15 kuruşluk pul.
g) Noterlikçe tasdikli diploma ve ruhsatname örneğl-
3 — Diğer şartlar:
Müracaatlara eldeki belgelere göre ücret takdiri ve seçimi K. K. K. na aittir,
4 — Bu şartları haiz olanlar 18/9/1950 tarihine kadar
İstenilen belgelerle birlikte Afyon As. Posta 17105 K. İnşaat ve Muhaldin Şubesi Müdürlüğüne bizzat veya poata ile müracâatları İlân olunur. (3703 — 11423)
Zayi — K, D. Ereğli orta okulundan 943 - 944 ders yılında aldığım diplomayı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmtl yoktur.
Ahide Kuvel
Adres: Haliç - Fener Kiremit mahallesi Çorbacı Çeşmesi sokak No. 5.
İLÂN
Süvari Okulu Komutanlığından:
1 — Süvari birliklerine Gd. Erbaş kaynağı olan Sv. Erbaş okuluna 950 - 951 öğrenim yılı için öğrenci yazımına başlanmış olup 15 Eylül 950 gününe kadar devam edecektir.
2 — Kabul şartlan aşağıdadır;
A) Orta okulu bitirmiş olmak.
Bı Lise 9 ve 10 nu bitirmiş olanlar tercihan alınır.
Ç) Lise 9 da kalanlar orta okulunu bitirenler gibi işlem görürler.
D) Sınıf Gd. okulunu bitirdiği zaman 18 : 23 yaşında olmak şarttır.
E) Türk vatandaşı olmak.
F) öğrencilik haklarının kaldırılmasını gerektirecek derecede bir hüküm veya okul İdaresi kurullarında bu yolda bir karar almış olmamak.
G) Sağlığı yerinde olmak.
H) Kendisi ve ailesi kötti şöhret sahibi olmamak.
3 — Yeni Gd. kanunu değişmiştir. _ Müsait şartlar vardır, Arzu edenlerin şartları öğrenmek üzere okula müracaat etmeleri.
Gerekil Evrak:
1 — Dilekçe.
2 — Aşı kâğıdı.
3 — Doğruluk kâğıdı.
4 — Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve tasdiki! sıırett,
5 — Fotoğraflı okul diploması ve tasdikli sureti.
fi — Noterlikçe onaylı yüklenme senedi.
7 — 8 adet vesikalık fotoğraf.
Müracaat: Askerlik şubelerine veya doğruca okul mildöria-ğüne.
Okul adresi: İstanbul Şişli Ayazağa.
İLÂN:
1 — Büro, depo ve tamirhaneler İhtiyacı İçin İmtihanla en aşağı orta okul mezunlarından stajyer sekreter alınacaktır
İmtihanları kazananlar 950 mali yılı sonuna kadar denemeye tâbi tutulacaklardır. Bu müddet İçinde tahsil ve liyakat derecelerine göre ve geçici olarak 150, 200, 300, 400 Ura aylık ücret verilecektir.
2 — imtihana girebilmek için:
Askerliğini yapmış, 28 yaşım geçmemiş olanların aşağıdaki belgeleri ve dilekçeleriyle İstanbulda i. Orduya, Ankarada On. Kur. Ordonat Dairesi Bşk lığına müracaat edeceklerdir.
Dilekçelerine bağlanacak belgeler:
a) Nüfus hUvlyet cüzdanı tasdikli sureti.
b) Emniyet müdürlüğünden doğruluk kâğıdı (Bu kâğıtta ecnebi kadınla evli olup olmadığı belirtilecektir.)
c) Okul şehadetnamesl.
d) Bağlık kâğıdı.
e) Denemede muvaffak olamazsa geçici vazifesinden çıkarıldığı zaman için hiç bir hak iddia etmlyeceğlne dair ve keza muvaffak olduğu takdirde 4. maddede yazıldığı gibi tahsil ve liyakatlerine göre Barem derecesine geçiri'dlğlnde daha rj para alacağından dolayı bir gûnâ hak iddia etmlyeceğlne dair Noterden tasdikli senet.
f) Evvelce çalıştığı yerlerden İş ve durumuna dair bonservis.
3 — İmtihan Ankarada Yedek Subay Okulu binasında, İstanbulda 1. Ordu karargâhında yapılacaktır. İmtihan zamanı 15/EyIüVi950 Cuma günü saat 0J0 dadır,
4 — İmtihan ve denemede muvaffak olanlar 951 yılı kadrosuna sekreter ünvanı ile alınacaktır. Tahsil derecelerine göre 2Q - 25 asli maaş verilecektir. Bu suretle kendilerine verilecek maaş miktarı evvelce bir tekaüt hakkı tanıûamıyarak geçici olarak kendilerine verilmiş olan ücretten az olacaktır. Bundan dolayı 2. maddede yazıldığı gibi bir hak İddia etmlyeceklerlne dair bir noter senedi vereceklerdir.
5 — Asker! sekreter sınıfına geçirilenlerin 5 sene müddetle mecbur! hizmetleri olacaktır, Bu müddetten evvel ayr'lanlann almış olddkları maaşları tazmin edeceklerine dair kefili) bir noter senedi vereceklerdir.
8 — Askeri sekreter sınıfına aynlanlann maaşları (70) lira asil maaşa kadar yükseltilir. Ve askerlik kıyafet kararnamesi He tensip olunacak asker! kisveyi giyerler.
NOT: İmtihan merkezlerine ve atandıktan yerlere kadar yollukları kendilerine alt olacaktır.
Noter senedi sureli imtihan yerlerinden alınabilir.
(11873 — 3791)
O
12 §
(3877 - 11902)
Türk Hava Kurumu İnegöl Şubesinden:
Kurban Bayramında şubem Lz mm takasında toplanacak tahmilsen 350û koyun, 400 keçi 75 sığır derisiyle 1000 barsak ayn ayn açık arttırmaya konmuştur, 13 Eylül 950 çarşamba günü saat 10 da fiat değer görülürse ihalesi yapılacaktır. Şartname şubemizle İstanbul şubesinde her gün görülebilir.
İsteklilerin İhale gün ve saatinde koyun derisi için 200 Hra ve diğerleri İçin yüz lira teminatlarıyla birlikte şubemize mü-(11884)
Rize ili Daimi Komisyon Başkanlığından:
Açık eksiltme miretlyle 17721 lira keşim 32220 klio köprü demiri alınacaktır.
Eksil Üne 8.0 .850 Cuma günü saat 11 de Daimi komisyon hu-■urujıda yapılacaktır.
Geçici teminat 1330 Hradır.
İsteklilerin Daimi komisyona müracaatları ilân olunur.
Şartnamesi her gün Daimi komisyon kaleminde görülebilir.
(11939)
Muhtelif cins malzeme satılacaktır
i. E. T. T. işletmelerinden:
1 — Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme 4/9/950 tarihinde pazarlık sure İlle satışa vazedilmiştir.
Muh.bed, Saat Mnv.Tem.
Müstamel galvanizi! oluklu saç
*
*
ı saç fıçı 250 adet
- Ford kamyoneti 1 >
> • otomobili I >
3 — Bu İşe alt şartnameler Metrohan
3250.—
3750.—
1250.— 1000.—
Levazımından para su tedarik
150 - ilra
15.— »
10.—
10.15
10.30
10 45 edilebilir.
243.75
28115
93.78
75.—
(11687)
Ankara Devlet konservatuarı
Müdürtüğünden
1 — 1950 - 1951 ders yılında, Ankara Devlet Kon.tervatu-vannda açılacak olan bale bölümü İçin 8 - 10 yaşındaki ilkokul öğrencileri arasından paralı yatısız ve parasız yatılı öğrenci alınacaktır.
2 — Bale Bölümüne alınacak öğrencilerde aranacak hususî vasıflar şunlardır:
a) Kulağı musikiye yatkın olmak
b) Musiki hâfızası bulunmak
c) Bale için Icabeden uzv! hususiyetlere sahip olmak
3 — İlkokul öğrenimine müvazl oîarak Bale öğrenimin! bitirenler Bale bölümünün orta ve İlse sınıflarına muadil devrelerine geçeceklerdir.
4 — Müracaatları, 10 Eylül 1950 akşamına kadar Ankarada Devlet Konscrvatuvarı Müdürlüğüne yapılmış olmalıdır. Gerekli belgeler okul müdürlüğünden öğrenilebilir.
5 — Kabul imtihanları aşağıda yazılı günlerde tstanbulda Galatasaray lisesinde ve Ankara'da Devlet Konservatuva-rında yapılacaktır.
İstanbulda : 15 Eylül 1950 Cuma saat 9,30
Ankarada : 22 Eylül 1950 Cuma saat 930
Devlet Orman işletmesi Araç Müdürlüğünden
1 — İşletmemizin Göller bölgesinin Hatıpköprüsü ve Geley bölgesinin bostan İstif yerlerinde mevcut 2809 adet dengi 1081, 353 M3. Köknar tomruğu 9 parti halinde 22■'8/958 tarihinden İtibaren 18 gün müddetle ve açık arttırma sureti ile satışa çıkarılmıştır.
2 — Arttırma 8/9/950 Cuma günü saat 15 de Araç İşletme Müdürlüğünde toplanacak komisyon önünde yapılacaktır.
Beher metreküpünün tahmini bedeli 38 Hra olup her parti çin % 7,5 hesabı İle geçle! teminat alınır.
3 _Bu İşe alt şartnameler Ankarada Orman Genel Mü-
dürlüğü İle Merkez Orman İşletmesinde, istanbulda Bahçe-kapL Liman han kat 3. No. 41 Orman İşletme Müdürlüğünde ve Karabük, Kastamonl, Daday işletmeleriyle İşletmemizde görülebilir.
4 — isteklilerin belli gün ve saatte müsblt evrak ve İlk
teminatları Me komisyona müracaatlar». (1178»)
30 Ağustos 1950
Bahlfe 8
MAZON *"
KÎNÎNI V
I KIZ - ERKEK |
Uzun zamandanbert sabırsızlıkla beklenen
Levhaları çok sert ve çok parlaktır.
(Taksim - Sıraserviler 84 - 86
eskisinin hükmü
Rıdvan Günay
Sahun Kazanı Aranıyor
Satılık veya Kiralık, mahallinde çalışır vazyiette sabun yapmağa mahsus kazan aranmaktadır, islimi 1 tercih edilir. 840 posta kutusuna tafsilâtlı mektupla nıiıracaa’lnn
İstiklâl Caddesi. 302, Beyoğlu — İstanbul
Hassas Otomatik Terazileri çok yakında gelecektir.
SAHİBİNİN SESİ
VAHRAB1 GESAR
ve ORTAKLARI
332 doğumlu
Mitrn oğlu Himltro Ateneos
menşeli
BiZERBA
MİDE EKŞİLİK ve yanmalarına karşı fazla veya İçkili bir yemekten sonra hissedilen ağrılara ve şişkinliklere karşı zararsız ve faydalıdır.
HOROS markasına dikkat.
Zayi — 24194 sicil sayılı şoför ehliyetimi, sıhhi muayene cüzdanımı ve Üsküdar nüfus idaresinden aldığını kimlik cüzdanımı kaybettim. Yenilerini alacağımdan eskilerinin hükmü yoktur.
Resmi Okullara Muadil Özel
ANADOLU LİSESİ
|YATILI - YATISIZ|
İlk, Orta ve Lise sınıflarına öğrenci kaydına başlanmıştır. İş saati 9-17 ye kadar. Tel: 60136
Haydarpaşa, İbrahimağa S okullu köşkü
Zayi — İstanbul - Beyazıt İş Bankasında namıma açtığım 19750 No. lı hesabı cari cüzdanımı zayi ettim, yenisini alacağımdan yoktur.
MİİTEAH11 İTLE R __
KALFALAR, MARANGOZLAR’ NAZARI DİKKATİNE
Dr. HALİL SEZER
Karyola Fabrikasının Somyaları dünyanın en rahat somyalarıdır. 32 liraya sahip olabilirsiniz.
Sirkeci Denıirkapı No 7.
Mamulâtı
İnşaat ve tccrld leviıalan
GELMİŞTİR.
kalınlıktadır.
TOPTAN SATIŞ YERLERİ: EGE PETROL T. A. O.
TAKSİM
Cumhuriyet Caddesi 31
Telefon: 82007
YORGİ ROSOPULO
Kereste Mağazası
Galata, Kalafat YerL54
Telefon: 40142
İLAN
550 lira aylık Ücretli bir yüksek în, Mühendis veya Mühendis Erzincan As. Pos. 15247 inşaat şubesine İşe alınacaktır.
Taliplerin memurin kanununa göre evrak ve dilekçelerini Ankara Hava Kuvvetleri Komutanlığına göndermeleri İlân olunur- (3788 _ 11671)
Ortaköy öğrenci Yurdu Müdürlüğünden:
1 — Yüksek Deniz Ticaret Okulu İle Talebe yurdu elektrik sayaçlarının ayrılması işi keşif bedeli 1869 liradır. Eksiltme 26.9.950 tarihinde salı günü saat 15 te İstanbul Yüksek Okullar Saymanlık Müdürlüğünde yapılacaktır.
2 — Bu işe alt evrak şunlardır: Mukavele, eksiltme, bayındırlık İşleri genel, hususi ve fenni şartanemlerl, proje keşif hu-lâsasiyle buna müteferrl diğer evrak Yüksek okullar saymanlık dairesinde görülecektir.
3 — Eksiltmeye lştlrâk etmek İçin taliplerin 140 lira 18 ku-
ruşluk muvakkat teminat yatırdığına dair makbuz İbraz etmesi ve 1950 yılında Ticaret Odasında kaydı bulunduğuna dair belgeyi hâmil olması, eksiltme gününden tatil günleri hariç, üç gün evvel Vilâyet makamına müıacaat ederek ehliyet vesikası alması ve yukarıda İkinci maddede yazılan evrakı görüp eksiltme şartnamesinde yazılı kayda göre kabul ettiğine dair İmzalaması şarttır. (11895)
sürpriz
ikramiye çekilişi
31 Ağustos 1950 Perşembe glinü saat 15 te-Beyazıtta MARMARA lokalinde 6 ncı Noter Bay Hamdl Selçuk huzurunda çekilecektir. Kupon sahipleri davetlidir.
950 yılı Kurban Bayramında şehir ve köylerden toplanacak olan derilerin ve bağırsağın ihalesi 14,'Eylül/1950 perşembe günü saat 15 de yapılacağından İsteklilerin şartnameyi görmek üzere İstanbul Hava Kurumu şubesine başvurmaları ve İhale gününde de Eskişehir Hava Kurumunda bulunmaları.
HDOVER
ELEKTRİK SÜPÜRGELERİ
SÜPÜRGE: 345 lira peşin
375 Hra taksitle
(75 peşin, avda 30 lira. 10 av takşitj
M ATAŞ
Galata, Tabir han - Tel: 44395
SATILIK — .Muhteşem K©nak
Taksim meydanına 25 metre meşalede. Avrupadan getirilmiş ekstra malzeme İle beş kat üzerine Fransız usulü kâr-gir inşa edilmiş gayet sağlam bir konak satılıktır. Konak, 26 odalı olup katların biri üzerinde Louis XV usulünde denize hâkim muhteşem dört Kabul salonu, bu salonlarla diğer katlarda görülmemiş güzellikte sekiz şöminesi, dahilde servise ve merasime mahsus çift merdiveni bulunmaktadır. Müracaat için Taksim, OsmanlI Yokuşu No. 17 . Telefon: 43842 (Saat 15 - 18 arasında müracaat edilebilir.)
Beşiktaş Kadastro Müdürlüğünden:
Kadastrosu İkmal edilerek evvelce tapu sicilli muhafızlığına devredilen Teşvikiye mahallesinin perakende evrakından olup bu kerre tekemmül ettirilen 839 ada 1 parsel No. lı Amerikan tabaiiyetindeki Amiral Brlstol hastahanesl «Amerikan Haslahanesl» olan gayri menkulün alâkalısının talebi üzerine münferiden askı cetvelleri tanzim edilerek Teşvikiye mahallesi muhtarlığı ile Beşiktaş Akaretler Spor caddesi 64. No. lı binanın üst katındaki dairemiz koridoruna asılmıştır.
Evrakı dairemizde, paftası İstanbul Grupu tapu sicilli müdürlüğü Fen âmirllğlnde alâkalıların tetkikine açık bulundurulmaktadır.
Ilirazt olanların iki ay müddetle müdürlüğümüze müracaatları. Müıacaat edilmediği takdirde kesinleşeceğinden tescil edilerek tapu sicilli muhafızlığına devredileceği 2813 sayılı kadastro kanununun hükümlerine göre İlân olunur. 11892
"“YENİ-KOLEJ
İNGİLİZCE ve FRANSIZCA
Öğretimine tik kısım üçüncü sınıftan başlıyaralc çok önem verir. İlk - Orta - Lise öğrencilerinin kayıt İşleri saat 9-17 arasında yapılır,
Türk Hava Kurumu Bursa Şubesi
Bu yıl Kurban bayramında toplanacak dert ve bağırsakların satışı 18. Eylül. 1950 Pazartesi günü saat 18 de yapılacaktır.
İsteklilerin şartları görmek üzere İstanbul ve Bursa Şubelerine satış günü de Bursa şubesine gelmeleri İlân olunur.
(11681)
İstanbul Defterdarlığından
Hsepa Adı ve soyadı İşi Ala hailesi
50 Hacer Sülün
6
Şefik Biberoğ
Aşçı Çatma mesçlt
Manav
Sokağı Kapı No. Senesi İhbar No. Kazanç F.Zm.
Piri Meh. Pş.
Dermojen
YANIK. EKZEA1A ve
CİI.D YARALARINA FEVKALÂDE İYİ GELİR
Bayanların Nazarı dikkatine
Brlgltte İVeidemannuı idaresinde 2 Eylül 1950 de Beyoglunda Ar Sineması yanında açılacaktır.
48
142 ______ —________________
05,56,57 Nuri Ailınel kahvehane 272
272
125
Hasarı Demirbaş Ahmet Akyürek
Demirci Kumcu
Bahaettin Kuyucu ' Terzi Bahsettin Kuyucu Terzi Karabet Asodoryan
Keçeci Piri Bedrettin C. Kebir
Çlvlcller Halıcı oğ. V. İskele O. Hasköy C. Havuz kapı Bahriye Muvakklthano
ıo
948
16Z34
101672
101681
6/9
24/29 101768
Dökmec! Piri Meh. Pş.
70 Ayşe Kara Bakkal Keçeci Piri
70 Ayşe Kara Bakkal Keçeci Piri
97 Fethi Şener Elbise boya. Camii Kebir
97 Fethi Şener Elbise boya. Camii Kebir
46 İsmail Sezer Manav Sütlüce
97 Nesim Töreli ı ve tsak
Çurkan Kundura Ta. Bedrettin İt
14 Evrlpidl» Kürkçü- Yahya Kâhya
oğlu Arpa, kepek
14 Evrlpidl» Kürkçü- Yahya Kâhya
oğlu Arpa, kepek
21 Rıza Kııblay Demirci Keçeci Piri
15
15
Salim bey Hasköy camii Hasköy ch.mil Külhan Külhan
Taşçı Arif
: sıyıran Bahriye
Bahriye
Has köy C.
14
2
2
7
46
50
50
33
047
949
919
950
Haşan Özyürlik
Seyyar çoban
Haşan özyiirük
Seyyar çoban
Kadı Mehtnelpaşa
Çeşme
12
950
Kadı Mehmetpaşa
çeşme
12
950
23/45
24/32 101770
21/28
101006
18/36
26/16
21/43
21/44
110701
101701
3,20
15,19
15,—
5,07
1.15
15,—
15,13
4,28
40,50
73,59
B,—
7,59 24 — 3,04 - - — 49,82
7,50 24,— 3,— — — 49,50
2.50 2,50
2,50 2.50
36,79 105.— 14.72 — — 230,10
45.50 12,— 1,80 27,30
4.09 4.09
6,— 5.—
2,53 7,50 1,01 16.11
2.42 2.42
0,57 9,— 0,23 10,95
1,64 1,64
7,50 24,— 3 — 49.50
2,14 —,80 7.28
20,25 54,— 8,10 122,85
2,58 12,— 1,03 20,72
2,50
2,50
Harp Okulu Komutanlığından:
1 — 950 - 951 öğrenim yılı İçin sivil ilse ve Hukuk fakültelerinden As. yargıç yetiştirilmek üzere I, n. in. IV. sınıflara 25 öğrenci alınacaktır. Bunlardan 15 öğrenci I. sınıfa, diğerleri H.IV. sınıflara alınacaktır, EH. ve IV. sınıtlar tercih edilir.
Bunun İçin isteklilerden Ankarada bulunanların doğruca Harb Okulu Komutanlığına, Ankara dışında bulunanların da bulundukları yerin As. şubelerine baş vurmaları lâzımdır.
2 — Kayıt ve kabul İşlerine hemen başlanacak ve 1 kasım 950 akşamı son verilecektir. Bu sebeple lüzumlu belge vesalr kâğıtlarırr noksansız olarak en geç ı kasım 050 tarihine kadar Harb okuluna gönderilmiş olması şarttLr. Bu tarihten sonra evrakı gelenler kabul edümiyecektlr.
3 — Giriş şartları şunlardır:
A — Türk olmak ve Türk uyruklarında bulunmak,
B — Lise bitirme ve Olgunluk İmtihanlarını vermiş bulunmak, «Her hangi bir surette oütünlemesl bulunan öğrenciler da şimdiden okula girmek için başvurabilirler. Ancak kati kabulleri bütünlemelerini vermelerine ve başarı göstermelerine bağlıdır. Olgunluk İmtihanları üzerinden 2 yıl ve daha fazla geçmiş olanlar alınmaz. Llsç öğrenimini bitirdikten sonra yüksek öğrenim okullarından birine geçmiş ve orada okumuş olanlar alınırlar. Ancak bu gibilerin öğrenimi bırakmamış otamaları ve okuduğu okulda sınıfta kalmamış bulunmaları şarttır. «Okula devam hakkını kaybedenler alınmaz.*
C — Naklen alınacak Öğrenciler Hukuk fakültelerinin sınıf İmtihanlarına pek lyl ve iyi derecede bitirmiş olmak ve sınıfta kalmamış olmak «İstanbul Hukuk fakültesinden H. HL IV. sınıflara alınacakların Ankara Hukuk fakültesine nakillerini yaptırmış olmaları şarttır,
D — I. sınıfa girebileceklerden şartlan taşıyan öğrencilerin sayısı yukarıda bildirilen miktardan fazla olduğu takdirde yapılacak müsabaka imtihanını kazanmış olmak, «bu müsabaka imtihan! Türkçe, yabancı dil, tarih, coğrafya, sosyoloji derslerinden yapılır.»
E — Sağlam olmak, «okula alındıktan sonra tam teşekküllü hastanelerden birinde «Harb okuluna girer» kararlı sıhhat raporu almak lâzımdır Sağlam olmıyanlar okuldan çıkarılır.*
F — Yaş durumu uygun olmak, I. sınıf İçin 21 dahil, m, sınıf İçin 24 dahil, IV, sınıf İçin de 25 dahil yaşında olmak.*
G — Diğer şartlar As, şubelerinden ve Harb okulu komutanlığından öğrenilebilir. (11329ı
Hayvan vergisi
3,20
1,60
1,60 5432 sayılı kanunun 03 -95 İnci maddesi mucibince bilumum adreslerine tebligat yapilmi yan yukarıda isim ve adresleri ve tebliğin İlgili bulunduğu ver-yazılı Kasımpaşa Maliye şubesi mükelleflerine İşbu İlân tarihinden bir ay İçinde Kasımpaşa Maliye şubesine bizzaat veya bllvekâle müracaat
gllerl
etmeniz veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresinizi bildirmeniz ve İşbu kaııun hükmünü yerine getirenlere süre İle kayıtlt resmi tebliğ yapılacağı llâneu tebliğ olunur.
Meşhur H 0 T C H KIS S Kamyonları
tklncl partisi gelmiştir. Acele etmeniz menfaatiniz İcabıdır, Fazla yük, fazla kilometre, az benzin sarfiyatı, görmeden kararınızı vermeyiniz.
Mıniakanızdaki PEUGEOT accn laların a müracaat: Türkiye Umıimî Mümessili: VİKTOR ve EDVAR ŞAŞATt Cumhuriyet caddesi No. 125 Taksim — Altın bakkal
Telefon: 84705