1948 Nisan etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1948 Nisan etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
AKŞAM
Her gün 8 sahife
AKŞAM
AKŞAM’m Kiiçiik ilânları en verimli, en ucuz vasdadu.
sene 30 — No. 10609 — Fiat! her yerde 10 kuruştur.
ÇARŞAMBA 23 Nisan 1913
Sahibi; Nccmeddln Sadak — Yazı İslerini fiilen İdare eden’ C Bildik — Aksam Matbaası
Seçim kanunu tadilâtı etrafında
J Yugoslav
Ankara’da cereyanlar
Ingiliz hâdisesi
Belgrad hükümeti teessürlerini tngiltereye bildirdi
Ürdün kuvvetltri
Filistine girmediler
Önümüzdeki kısmi seçimlerin en hür emniyetli şekilde olması isteniyor
ve
Demokrat Parti seçimlere girmeyecek mi?
f. Ankara 27 — Meclisin ve hii-’fcûnıctin bugünlerde en çok meş-gtıi olacağı mesele Seçim kanunudur.
Bilindiği gibi, Meclis kış tatiline girmeden önce hükümet, Parti Grupundan, Seçim kanununda bazı değişiklikler yapmak için salâhiyet almıştı. Bu tadilât iki esasa dayanıyordu: Seçimlerde tam gizlilik, tasniflerde tam açıklık.
Hükümetin, Parti Grupun-dan bu acele salâhiyeti alınası ve büyük seçimlere daha üç yıl varken, kanunda hemen tadilât yapmak istemesinin sebebi şu İdi: Önümüzdeki mayıs ayında kısmî seçimler yapılacak. Allah ölenlerin sayısını eksiltsin, Milletvekilleri arasında ölüm dolayı-sile ( n dört yer açılıverdl. Hükümet istiyor kİ bu kısmî seçimler — sayısı oldukça ehemmiyetlidir ve milli iradenin, partiler baklanda bir derece tezahunma vesile olacaktır — tam mânaslle iyi, İliraz ve şüphe götürmez seçimler olsun. Gene hükümet İstiyor ki memlekette seçim dâvası diye bir şey kalmasın ve hangi parti kazanırsa kazansın, seçimlerden sonra hiç kimse itiraz edemesin. Çünkü ciddî demokrasi, memlekette ancak bu suretle yerleşecek, Meclisin meşruiyeti münakaşaları bu şekilde ortadan kalkacaktır.
Hükümet bunu samimî olarak arzu ediyor ve bu niyetle İşe girişmiştir.
■ Hükümetin bu niyetle hazırladığı tadîlât Meclise verilmiştir, Iç İşleri komisyonunda tetkik edilmekledir.
Bundan önce yapılan bir iki seçimde, hükümet,- esasen gizli rey ve açık tasnif usullerini kendi kararı ve emriile tatbik ettirmiş, bu seçimlerin neticesine kimse itiraz edememişti. O zaman muhalifler demişlerdi kİ: Bu tatbikat iyi amma, bu usulün, sadece hükümet emıile, dilediği zaman tatbik edilmesi kâfi değildir, bu usulleri kanuna koymalı.
Hükümet bunları ve daha fazlasını kanuna koymuştur.
.Şimdi haber alındığına göre Demokrat Parti bununla iktifa etmemiş, seçimlerin bizzat hâkimler tarafından yapılmasını ileri süren yepyeni bir sistem teklif etmiştir.
Adalet makinesinin tam bitaraf kalmasını, hâkimlerin seçim gibi siyasî dedlkodulu bir işe karışmasını, sosyal ve millî bünyemiz için çok zararlı gören hükümetin bu sistemi kabul etmesine İmkân Bölülmüyor. Seçimlerin tam hürriyet vc hakkaniyet dal-ıesitıde cereyan etmesini temin edecek bu- tok şekiller bulunabilir. En son akla gelecek usul, paı -ti. ’i aıasındaki en İhtiraslı mücadeleye hâkimleri bilfiil karıştırmak, hâkimleri de «şu partili bu partUl. gibi kavgalara sok-' maktır.
Bu münasebetle ortada bir teh-d" Cimasıyormuş; Bu teklilleri kabul edılmesse Demokrat Parti Önümüzdeki kısmi seçimlere gir-' mevecekmiş. °
Bıpıa inanmak güçtür. Çünkü Demokrat Partinin geçirdiği derin sarsıntıları ve ayrılıkları bilenler hemen diyecekler ki: Ka-zanamıyacaklarını bildikleri jçhı bir bahane buldular, seçimlere girmiyorlar!
Eğer, bu söylentiler doğru ise, ■
CeJAI Bayar ve arkadaşlarının, Demokrat Parti kitlesine hoş görünmek için, sert tavırlar takınmaktan başka çare kalmadığını anladıklarına da hükmedilebilir.
Bu bakımdan Mecliste Seçim kanunu tadilâtı ve kısmi seçimler Demokrat Partinin yeniden alacağı vaziyet hakkında da fi-
. iç
;asterecek
kir verecektir. Bundan dolayı politikanın İnkişafını kadar ehemmiyetlidir.
Bunun karşısında hükümetin ve C. H. Partisinin vazifesi, parti İhtirasına kapılmamış hiç bir kimsenin itiraz edemlyeceği derecede hür ve teminatlı bir Seçim kanunu çıkarmaktır.
Londra 28 (R.) — Geçen pazar günü Avusturya - Yugoslavya hudut hattı üzerinde bir İngiliz subayının öldürülmesi meselesi hakkında İngiltere hükümeti Yugoalavy&ya resmen bir protesto notası vermiş ve resmen tahkikat kapılmasını İstemiştir.
Bunun üzerine Yugoslavya Dışişleri Bakan yardımcısı general Veleblt İngiliz elçisine bu müessif hâdiseden dolayı Yugoslavyanın çok teessüf duyduğunu bildirmiş Te Lkl devlet mü meşsllterinden mürekkep bir tahkikat ı komisyonunun teşkilini istemiş tir.
Düşman piyesi dâvası bitti


Buğday ihracı meselesi
Mahkeme sanık Mithatı bîr ay hapse mahkûm etti
Aromandaki Ingiliz Elçisi, 1 mayıstan evvel harekete geçileceğini sanmıyor
Parti Grupunda tartışma’ar altı buçuk saat sürdü
Ankara 28 — Muhalerete mensup üç Milletvekili (Ahmet Tahtakllıç, şahin Lâçln, Mithat SakBroğlu) nun, eski Ticaret Bakanı Atıf İnan hakkında Meclis tahkikatı açılmasını isteyen takrirleri Büyük MUlet Meclisinin bugünkü oturumunda müzakere edilecektir.
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupur-un, bu takrirlerin Mecllsto müzakeresinden eweı bir karara vsr-tıası gerektiği cihetle grup, dün bir toplantı yapmış v« meseleyi görü»-. müştür. çok hararetli tartılmalar sonunda varılan karara göre Halk Partisi Milletvekilleri, Meclisin bugünkü, oturumunda Meclis tahkikatı açılması talebini reddedeceklerdir.
Faik Ahmet Barutçu diyor ki
Parti Meclis Gnıpunun dünkü lçtl-mamda, söz alan Bajbakan yardım-
( Arkası sahife 2; sütun 3 de)
Başbakan yardımcısı Faik Ahmet Barutçu.
Nisanın birinci geceal şehir Tiyatrosu Dram kısmında «Düşman* piyesinin temsili sırasında bir hâdise olmuş ve bu hâdİ3e sonunda müteahhit Mithat Bayatlı adında biri; artistlerden Hüseyin Kemal ve CohLde Son-ku'yu tahkir suçlyle yargılanmak ü-zera Beyoğlu ceza mahkemesine ve-rUmlştl, Mahkeme; dlln İddiayı vo müdafaayı dinledikten sonra kırarını vermiştir.
Bu kararda: «Düşman» piyesinin Lcab eden bütün kontrollardan geçmiş bulunması dolayıslylo müstehçen ftdt*edllemlytceğ!; Şehir Tiyatrosu ar Şistlerinin Devlet memuru Sayıldıkları; vazifelerini İfa sırasında Hüseyin Kemal İle Cahlde Sonku'nun talıkLr edilmiş olduğunun sabit bulunduğu; münevver ve içtimai mevki sahibi o-lan sanığın eseri müstehçen bulduğu takdirde; hiçbir söz söylemeden tiyatroyu terkedlp çıkması lcab edeceği hususları zikredildikten sonra Mitli atın bir ay hapsine; 30 lira para cezası ve 80 lira vekâlet ücreti ödemesine mahkûm çdlldlğl ve bu cezasının da tecil edilmiş olduğu bildiriliyor; ayrıca dâvucılara mânevi zarar da vermesi lcab’ediyorsa da; dâvacıltuın bu İsteklerinden vazgeçmeleri dolay ı-slyle bu hususta bir hüküm vermeğe lüzum kalmadığı da İlâve olunuyordu.
Yargıcın kararı; dinleyicilerden bir kısmı tarafından alkışlanmıştır.
Londra 28 (R) — Flllstlnde durum karışık olmakta devam etmektedir. Ajans telgraflarına çora Araplarla Yahudller arasında çok şiddetli çarpışmalar devam etmektedir.
Ajans telgraflarına göre; İnglllzler Yafaya hücum eden Yahudllcre şiddetli bir ültimatom vererek Yafaya karşı yapılmakta olan hücumun durdurulmasını İstemişlerdir. Yahudtler bu ültimatoma uymadıkları takdirde; Inglilzlerln Yahudllere karşı harekete geçecekleri ayrıca bildirilmektedir.
Ürdün kuvvetleri Filistine girmemiş
Londra 28 CR) — ürdündeki tnglllz alÇlsl tarafından gönderilen bir telgrafta; Ürdün Kıralı Abdullah tarafından Siyonlstlere harb İlân eJUdlğl ve Ürdün kuvvetlerinin Errlha'yı İşgal etmiş bulundukları hakkmdakl haberleri asılsız olarak tavsif etmiştir.
Elçi; Irak ve Lûbnanın da 1 mayıstan evvel her hangi bir harektte bulunmalarının dahi muhtemel olmadığım bildirmiştir.
Arap lejyonunun Filistin hudutlarını aşmış olduğu haklındaki haberler gerçekleşmemiştir.
(Arkası sahife 2; sütun 5 de)
ti rdünlc kanlı savaşlara safına olan Filistini gösterir harita
Harb ihtimaline karşı
Ingiliz ve Amerikan askeri şeflerinin müşaveresi
Beııeiux Savunma Bakanları müşterek müdafaa plânlarını apariamak için cuma piirıii Londrada toplanacaklar
Celâl Bayarın Giresundaki nutku
Demokrat lideri buğday ihracatını ve 7 Eylül kararlarını tenkidelti
Giresun 28 — Demokrat Parti genel başkanı Celâl Bayar: dün burada yapılan bir toplantıda buğday sıkın-' tısının sebeplerini anlatmış vo mllLl ekonomimizin henüz tanzim edilmemiş olduğunu söylemiştir. Celâl Bayar; ezcümle demiştir kİ:
(— Son zamanlarda 203 bin ton buğdây; yabancı memleketlere satılmıştır. Bunların çoğu İngiliz para3ly-le. yani Sterlinle satılmıştır. Buğdaylarımızı sattıktan sonra memleketin İaşesi darlaşacağı anlaşılmıştı. Diğer maddeler İlâvesiyle yeni bir tip ekmek yaratılmıştır. Gene anlaşılmıştır ki bu da kâfi değildir. Bu defa mısır ve arpa ilâvesiyle büyük şehir ve kasabalarda yediğimiz tek tip ekmek vü cüda gelmiştir. Eğer bıı tedbir; memlekete döviz temin etmek maksadlyle yapılmış olsaydı; millet; bugünkü sıkıntıya seve seve katlanırdı, çünkü neticede umumi menfaat temin edü-
mlş olacaktı. Bugün ifade edildiğine göre: İçinde bulundugjmus sıkıntılı vaziyet: yen! mahsul idrâk eiülLnclye kadar devanı edecektir;
Bir hububatımızı beynelmilel piyasada kıymeti düşmüş para 11e salmak şöyle âursıın; altınla, hattâ pırlanta İle satabilirdik. Bu öyle olmamış; zür-radaıi 23 kuruca alınan bu buğdaylar: harice 43 kuruşa; hem de döviz kıymetini kaybetmiş bulunan Sterlin karşılığı satılmıştır.
Bu arada buğday sıkıntımızın; Suriye hududundaki kajakçlık hâdisesiyle alâkalı bulunduğu İleri sürülmek tedlr. Surlyede buğdayın kilosu 83 kuruştur. Şu halde 23 kuruşa köylüden alınan buğday 43 kuruşa Sterlinle satılırken; buğdayın Surlycde 83 kuruş ettiğini neden görmüyorlar? Bunu görmek için büyük bir dehâya mı İhtiyaç vardır?
(Arkası
Afganistanın Ankara Büyük Elçisi
Ankara 28 (Telefonla) — Af-ganistanın Ankara Büyük Elçisi Serdar Muhammet Han, Kâblle davet edilmiştir. Serdar Muhammet Hanın Kabilde bir müddet kaldıktan sonra Afganistanm Londra Büyük Elçiliğine tftyiû edilmesi kuvvetle muhtemeldir.
On gün sonra memleketimizden ayrılacak olan Büyük Elçi, 1939 da Ankaraya tâyin edilmişti. Dokuz buçuk yıldır memleketimizde bulunduğundan elçilerin en kıdemlisi İdi.
Londra 28 (R) — Vaşlngtondan bildirildiğine göre; İngiliz ve Amerikan askeri liderleri Avrupada bLr harb zuhurunda müdafaa plânlarını ayarlamak İçin müşaverede bulunmuşlardır.
Londra 28 ıR) — Dışişleri Bakanlığının bir tebliğinde İngiliz; Fransız; Belçika; Holanda ve Ltiksemburg Savunma Bakanlarının cuma giinll Lon
dradfl bir konferans akdedecekleri ta-yld edilmiştir. Savunma Bakanların* Genelkurmay başmanları da refakat edeceklerdir.
Konferansta Batı Avrupa müdafaasının müştereken ayarlanması İçin alınacak tedbirler görüşülecektir.
E. B. O. nln siyasî muharririnin bildirdiğin®. göre: bu müzakereleri* (Arkası sahife 2; sütun 5 te)
Limanımıza gelecek Amerikan u;ak taşıt gemileri
Bugün gelecek olan Rendova’dan sonra 15 mayısta Siboney, 1 temmuzda Palau gemileri geliyor
DİKKATLER
Pazarlar, müstahsille müstehlik kurşı karşıya yelebilsin diye-dir. Mutavassıta hacet kalmaksızın doğrudan doğruya alış veriş yapabilmek içindir. Nazariye bu-dur.
Fakat tstanbulda kurulan pazarların hemen hemen hepsi bu karakterini kaybetmiş, pazar satışı yerleri damsi2 birer dükkân halini almıştır. Bunlardan bir kısmı da şehrin merkezlerinde — kimbilir kimlerle anlaşarak — kaldırımları fuzuli işgale başlamışlardır.
Pazar, yerleri intizamına sokulabilirse ucuzluğa bir nebze tesir edebilir. Mesele bunları iş edinmektir amma, edinen pek
Daimsiz dükkânlar
Yukarıda Rendova, Aşağıda Siboney uçak gemileri ırasjst iftlnci sahifemtzdei
*
AKŞAM

SÜZÜN GELİŞİ
Buğday ihracı meselesi
Türk Okutma Kurumuzdan Cemiyeti Tedritlyei hlimiye’ye..,
Gümİ bir İtenin baküd minini» bir şefkat yurdunun y«-f&tşcMi olun «Türk Okutma Kurumu» «on kongresinde, frrtlcd ««M bulup değiştirdiği adine tekrar dönmüş. Yine «Cemi* }»ti Tedrialyd IsTâmlye» olmuş, H*wn de Azalar İttifakla buna kafir vermişler. Her halde bti cemiyetin âdını Türkçeleştirmek lste-tep dojtjt İreni er de yin» aynı küns«lerdl. Böyle toptan geriyo dönüş niçin?
gnnıımnlawitn g«Ç*n CÜlilleltlft bAİOİİTSa Ctffll'
yetin yeni udi başta blr cemiyetin adı ile kançıyormu» da onun Wn değiştirilmiş. Ne dursa olsun her balda blr daha «Cemlvetl Tedrislyei îsJAmlye» gibi hayli esktmlç ve mânası yeni nesiller için ebedlyycn kaybolmuş klişeye tekrar dönülmemeli İdi. Okutma vs öğretme işi İle meşgul olan bu hayır cemiyetinin. Türkçenln «ade-leşmesl cereyanına aykırı blr adım, hem de ne yazıda, ne konuşmada yeri kalan katmeri! blr terHbl tekrar hayata sokarak geriye doğru blr adım atmasını hiç de yerinde bulmadığımızı söyla-mek İsteri s.
Münevver zümrelerin bu sahada toptan dönüşler yapmaları çok tehlikeli bir İştir. Yann başkaları çıkar Kızılay yerine «Hilâli Ahmer>, Çocuk Esirgeme Kurumu yerine «Himaye! Etfal», Yeşil Ay yerine «Hilâli Ahdar», Diyanet İşleri yerine «Makamı Meşihatı Viya», içişleri Bakanlığı yerine «Nezareti Umuru Dahiliye» dememizi pekâlâ teklif edebilir. Bütün bu tekliflerin kabul edilmek ihtimalini bir an düşünürsek nereye doğru gideceğimizi kolayca kestirebiliriz. e
tlerf Türk gençleri yetiştirmek İsteyen münevver insanlardan mürekkep blr toplantıda «Cemiyeti Tedrlsiyel Islâm iye» klişesine dönülmesi teklif edildiği zaman blr kişinin olsun İtiraz eden «esini duymak birim İçin büyük teselli olacaktı.
Şevket Roda
Yüce Divan şahit dinlemeğe devam ediyor
Ankara 28 — Yüce Divan, dün de tomruk meselesi şahitlerini dinlemeğe devam etti. Tekel Bakanlığı eski tetkik ve murakabe heyeti azası Nevzat Korur, Zonguldaktan gelen 2ŞÇq metro küp kaçak tomruk ihbarından ma-lûmattar olduğunu. Hüsnü Ulusun orman ve gümrük memurlarını iğfal ederek kaçak tomruk naklettiği hakkın da yapıln ihbardan sonra açılan tahkikatta dikkati çekecek bir mesele gö rülmedlğlnt söyledi. Bu hâdiseden sonra Bakanlıkça kaçak tomruklar hakkında yeni bazı tedbirlerin alınmış okluğunu İlâve etti.
Şahit Mehmet Ali Donuker de. müdür Tevflk Taşçının emri üzerine fabrikaya giderek tomruk tesellüm def terlerini incelediklerini ve bu defterlerde silinti, hata ve bazı tahrifler olduğunu tespit ettiklerini ve bfr rapor la bunu müdürlüğe bildirdiklerini söy ledl. Başkan, şahitten dosyada bulun mıyan bu raporların nerede olduğunu •ordu, şahit, bilmediğin! söyledi.
Bundan sonra dinlenen Keme; ülgeri, kibri* fabrikasında yapılan incelemeler sonunda tutulan zabıtların 3 nüsha olarak tanzim edildiğini, defterlerde silintilerin vazlh olarak görülmekte olduğunu bildirdi. Ekrem Bel ise, Niyazi Giilen’ln ortağı olduğunu ve aldığı tomruk nakliye İşinde zarar ettiğini anlattı. Vâkıf çakmanın. Bakanın ahpabı olması dotayısl-le ben islerde müzaheret gördüğünü İfade etti.
Mahallî idareler
Ankara 27 (Telefonla) — İller bankası genel kurul toplantısında bir ko nuşma yapan İçişleri Bakanı Münir Hösrcv Göle. İkinci dünya harbinin, köy. belediye ve 11 özel idarelerinin çalışma imkânlarım daralttığından bahisle demiştir kİ:
(— Meclisi idarelerimizin bu zaruri duraklıma müddetinden sonra geçmişi telâfi etmek İçin büyük bir hızla çalışmalara başlamanın zamanı gelmiştir. Bu çalışmalar âzami tasarrufa ve yeni mail kaynaklar teminine bağlıdır.»
ti özel idarelere ve belediyelere taallûk eden tasarıların Meclise verildiğini de kaydeden Bakan «Köylerimiz Ozerlndek çalışmalarıma da bir hayli İlerlemiştir. Tasarıların Yüksek Meclîsçe kabulü halinde mahalli idamelerimi Un ferahlığa kavuşaM! eteği banalindeyiz» demiştir.
Samsun, Sinop ve Rizede mısır tevziatı
Ankara 27 (Telefonla) — Samsun, Sinop ve Rizede açlık tehlikesi hak-krndakl haberler dolayısıyla yetkili bir zat demiştir ki:
— 18 nisanda Samsuna 1000 ton, 25 nisan pazar günü de 1000 ton mısır boşaltılmıştır. 8amsun valiliği mahalli Kınlayın da yar dimiyle ve geniş bir teşkilâtla muhtaç vatandaşlara mısır dağıtmağa çoktan başlamış bulunuyor. önümüzdeki günlerde en ufak bir şikâyeti mucip lıal kaimi yataktır.________________
Yangınlara
Belediye dairelerinde sıkı tedbirler ahndı
Bon yangınlar dolayıslyle şehrimizdeki resmi v» hususi mûrsseselerde esaslı tedbirler alınmaktadır. Belediye bllûmum daire İs yerleriyle diğer bina sahiplerine tebligat yaparak yangına sebebiyet verebilecek bütün tesisatın ıslah edilmesini ve btr yangın vukuunda İtfaiye yeti} İnce ye kadar İlk müdahalede kullanılacak malzeme ve vasıtaların her zaman hazır bulundurulmasını İstemiştir. Belediye, kendi teşkilât ve memurları ran ta-siyls bu hususları sıkı »ekllca takip İla tehlikelerin asgari hadde İndiril-meşini kararlaştırmıştır. Te*kll edilecek ekipler binalarda kontroller yapacaktır.
ülger taraftan bilhassa resmi dairelerle okullarda İdari tedbirler de alınmaktadır. Belediye başkanlığı, belediye dairelerine sabah saat 9 dan evvel memurlardan başka İçeriye kimsenin alınmamasını; yemek tatilinde kapıların kapanmasını re saat 17 den sonra binalarda nöbetçilerden başka hiç bir maksatla kimsenin kalmamasını tamim etmiştir. Bu emrin dünden İtibaren tatbikine başlanmıştır. Okullarda Ve diğer resmi binalarda da emniyet tedbirleri aıttınlrnifta-
Muamele vergisi
Ekonomi Bakanlığı tarafından hamlanan teşviki sanayi kanunu tasarısının güttüğü maksatlara istinaden şehrimiz Sanayi Birliği tarafından muhtelif sanayi kollan arasında bir anket açılmıştır, çimdi tatbik edilen muamele vergisinin ne gibi değişikliklere uğraması İcabettlğlnl »oran bu ankete verilecek cevaplar muhtelif sanayi zümrelerini temsil eden heyetler tarafından tasnif edilecek; müteakiben umumi bir tasnif daha yapılacak ve bu netice Ekonomi Bakanlığına bildirilecektir.
Millî Eğitim Bakanı Ankaraya döndü
Ank aradan îstanbula otomobille gelen Milli Eğitim Bakanı B. Reçad Şemseddln Slrer Anka-raya dönmüştür.
îzmirde Sinir ve Akıl Enstitüsü
Bağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, İzmir de bir sinir ve akü enstitüsü vücuda getirmeğe karar vermiştir. Rn»-tlttt bir hastaneden ziyada bir İş ve çalışma müessescsl şeklinde teşkilâtlandırılacak tır.
Bakanlık; hastane için Bucads bir ecnebiye alt muazzam bir binayı astın almağa karar vermiştir. Binanın mevcut geniş arazisinde hastaların meşgul olacağı vasıtalar da temin edilecektir.
Bir maden kazası
Ankara 27 (Telefonla) — Kozlu İncir harmanı kuyusunda bir maden çökme kazası olmuş, İki kişi ölmüş, bir klçi yaralanmıştır._______________________
(Baş tarafı 1 inci sahifede) cuu Faik Ahmet Barutçu, memlekette umumi bir sıkıntı olmadığından Karadeniz hvallslne esaslı yardım ya-pıldığındon, bunun haricinde herhan gl Mr şikâyet havası mevcut olmadığından bahsetmiştir. Başbakan yardımcısı, diğer bir iki dairede olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisinde de bütün muamelâtın tahkik ettirilmekte bulunduğunu, bu tahkikata, Maliyi müfettişlerinin memur edildiğini bildirmiş, eğer tahkikat neticesinde Bakanlığı da ilgilendiren bir cihet te süite adersa ayrıca konuşulacağını kaydetmiş ve netice Ittbarile şimdiden blr kanır alınmasını doğru bul-mıyarak, müfettişlerin tahkikatı sonucunu beklemenin zaruri olduğunu Ueri sürmüştür.
Gene Faik Ahmet Barutçunun mütalâasına göre Demokratların Meclis tahkikatı açılmasını talep eden takrirleri umumi blr İhtiyacın ifadesi olmaktan ziyade blr politika oyunu mn hiyetindedtr.
£>öz alan Ekrem Oran, meselenin esasen kabine halinde alınmış kararlardan Deri geldiğini söylemi» ve bu kurulun, yalnız bir üyesinin mesul e-dliemiycceğlnl anlatmışta.
Doktor Fahri Kurtuluş gunian söylemiştir:
«— Dün blr başka Bakanı, bugün de bu Bakanı, hakkında Meclis soruşturması açmamak için koruduk. Bugün Atıf İnanı, yarın sıra başka rina gelmesin diye kurtmaga boşuna gayret ediyoruz. Bunun sonu gelmez.»
Sinan Tekelloğlu da:
*— Daha ne zamana kadar böyle kurtarmalarla uğaraşacnğız? Herkes açık alınla hesabını vermelidir» demiştir.
Atıf İnan ne diyor?
Atıf inan, mesele üzerinde izahlarda bulunmuştur. Eski Ticaret Bakam. Gruptaki izahtan arasında hububat satıştan meselesini anlatarak komisyon işine daha önce baştanmış olduğunu, bu arada kaydetmiş ve bugünkü izahlarında da, Bakanlar Kurulun ca verilmiş otan kararlar dolayısüe, kendi mesuliyetini müdrik olmakla beraber bunda yalnız şahsının hedef tututamıyacağınr tebartta ettirmiştir. Atıf İnanın temas ettiği bazı noktalar üzerine, kendisinden önceki Ticaret Bakanı Ra1f Karadeniz söz alarak konuşmuştur. Karedenb de, 7 EylM kararlarının aleyhinde bulunmuştur.
Memlekette ekmek meselesi diye bir şey yokmuç!
Bu müzakereler sırasında eOz alan Kırklareli Milletvekili Zühdü Akın da şunları söylemiştir:
— Halk daha ne istiyor? Bu haline bin defa şükretsin. Memlekette ekmek meselesi diye blr şey yoktur.
İkinci oturum
Bert tartışmalarla devam eden konuşmaya ara verilmiş, beş dakika iştira hatten sonra tekrar toplanılmış-tır.
İkinci oturum açıldıktan sonra Baş bakan yardımcısı tekrar söa olarak İzahlarda bulunmuştur. Faik Ahmet Barutçu, bu meselede ancak siyasi mesuliyet aranabileceği tezini ortaya koymuş, eğer böyle siyasî mesuliyet aranacaksa, bunun da nihayet eski ka. blneye müteveccih olman lâzım geldi ğlnl kaydetmiştir. Bu mütalâalara gB re eski hükümet düştüğünden bunu aramak için sebep de kalmamıştır. Eja'cn cezaî mesuliyet bulunmadığın dan yapılacak bir şey yoktur.Başbakan yardımcısı Toprak Ofiste yapılmakta olan tahkikata Intizaren meselenin bir ay sonraya bırakılmasını teklif etmiştir.
Bunun üzerine başkanlığa sunulan önergelerden, Meclis soruşturması hnkkındakl teklifin bu tetklkatm sonuna bırakılmasının karar altına a-lınmasina dair olan önerge çoğunlukla kabul edilerek saat 21,15 de «turuma son verildi. Parti cirupunda tartışmalar 8,5 saat sürmüştür.
Parti Grupunun tebliği
Ankara 27 (AA) — O. H. P. Meclis grupu genel kurulu bugün (27.4.948i saat 15 ta İzmir milletvekili şükrü 8a racoğlunun başkanlığında toplandı.
Buğday liıracı dolayulylö Miri Ticaret Bakanı hakkında Meclis soruşturması yapılmasına dair Türkiye Bü yük Millet Meclisinin 28 nisan 1948 tarihli oturumunda Başkanlığa sunulan ve Meclis gündemine alınan önerge hakkında Grup genel kurulunda müzakere gçılârak karara varılmasını Istlyen önergeler üzerine »öz alan muhtelif hatipler bu konuya dair cilan düşüncelerini bildirdiler.
Bu orada eski Ticaret Bakanı Atıf inan d» geni? açıklamalarda bulundu.
Kürsüye gelen Başbakan yardımcısı; bahsedilen bütün hıuuslannn Top rak Ofisi bünyesinde üş aydanberl hükümetçe tetkik ve tahkik konusu yapıldığını; neticenin memleket efkârını tatmin edici olması için keyfiyetin Maliye müfetlşlerlnden kurulu bir heyete havale v« tevdi edilmiş bulunduğunu ve kısa bir müddet içinde alınmasına çalışılan sonucun açıklanacağım bildirdi ve soruları cevaplandırdı, Bu tahkikatın âzami bir ay İçinde İntaç edileceği; vuku bulan sual üzerine; Başbakan yardımcısı tarafından tasrih edildi.
Bunun üzerine; Başbakanlığa sunulan önergelerden; Meclis soruşturması hakkındaki teklifin bu tatbikatın sonuna bırakılmazının karar altına alınmazına dair olan önerge çoğunlukla kabul edilerek 21,15 te oturuma son verildi.
____________28 Nisan 19-10
Limanımıza gelecek fimerikan uçak taşıt gemileri
Albay Leonard J. Dow'un kumandası altında bulunan Rendova Amerikan refakat uçak taşıt gemisi Usu AT-8 Texan Amerikan talim ve terbiye uçakl&rlla yüklü olarak bugün saat 18 de limanımıza gelecek ve Yeşilköy açıklarında demirUyeçefctlr. Bu uçak gemisinin refakatinde Voan torpito muhribi de bulunmaktadır.
Gem! komutanı yarın saat 10.30 da Vali ve Belediye başkaninı, müteakiben İstanbul komutanını ve deniz komutanını ziyaret edecektir. Vatı öğleden sonra saat 14 de gemiye giderek kumandan* ladel ziyarette bulunacaktır.
Yarin akşam İstanbul Deniz komutanı Amiral Ertuğrjı tarafından A-merlkan misafirleri şerefine btr akşam ziyafeti verilecektir. Belediye, mİ safirlerin gerdirilmesi İçin otobüsler tahsis etmiştir. Bunda sonra yapıla-
cak Ziyaretler hep askeri mahiyette olacaktır.
Amerika Birleşik devletleri bahri-y esin den Albay G.H. Fraser'ln kumandası altında bulunan ve ı mayısta Norfolk'dan hareket edecek otan Slboney takriben 15 mayısta uçakların ikine! grup unu İstanbul* getirecektir.
Albay FJi. Taylor’un kumandası altında bulunan ve İS haziranda Not-folk’dan hareket edecek olan Pal.au takriben 1 temmuzda uçakların üçüncü grupnnu İstanbul* nakledecekllr. Ankaradaki gazeteciler uçakla gelecekler
Ankara 28 (Telefonla) — Uçak gemisi Rendorva ile gelen uçaklar ziyaret maksadlle bu perşembe gür.Ü, Ankaradaki basın mensuplan için İs tanbula bir uçak seyahati tertip edil niştir.-
Ürdün kuvvetleri
(Baş tarafı 1 inci «ahfIede) Londra 28 (R) — Alınan son haberler» göre; gerek Surlyede; gerekse Mısırda askeri İrinler kaldırılmıştır.
Ürdünde tekaüde sevkcdllmlş olan subaylar vazife başına çaftınlmjştar-drr.
Londra 28 CR) — Haytadaki petrol tasfiyehanelerinin yeDİdra açılmasının geri kaldığı hakkındakl haberlerin yayınlanması üzerine; Flllstinde benzin ve gaz flatlerl fırlamıştır.
Yahudi kuvvetleri birleşti
Tel-Avlv 28 (A.A.) — İrgun radyosunun bildirdiğine göre, Yahudi ordularının birleşmesi *rt(k blr oldu bitti haline gelmiştir. Aynı radyo Ya fada şiddetli çarpışmaların devam, et ti ğlnl ve trgun kuvvetlerinin UerUye-rek takviye edilmiş Arap mevzilerini aldıklarını r» Arapların Yafanın tah llyerinl huflandn-dj]tlannı bildirmektedir.
Yafaya karşı taarruz devam ediyor
Kudüs 27 (AA) — Yafaya karşı Ya hudi hücumları bugün de devam etmiştir. Araplar Uman bölgesinden kaçmaktadırlar.
tnglllz Genel karargâhından gelen haberlere göre; Yafa'dan her saatte blr; mülteci dolu 20 kadar kamyon hareket etmektedir.
Yafa; Kayf* ve Akkl bölgesinden gelen 20000 • yakın mülteci Lübnan topraklarına varmış bulunmaktadır.
Celâl Bayar
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
Demek kf bu kadar hayati blr meselede bizim mukadderatımıza vaz'i-yet eden insanlar; gaflet İçinde bulunmaktadırlar.»
7 Eylül kararları
Celâl Bayar; 7 Eyiû kararanına da i temasla demiştir kİ:
«— Bizim iktldr hükümetinin meşhur ve pek meşhur 7 Eylül kahraman ları vardır. Memlekette büyük blr iktisadi buhran geçirilirken; hayat pahalılığı İçinde vatandaşlar ıstırap çekerken bu kararların ferah ve saadet getireceği iddia edilmişti. O zaman 7 Eylül kararlarını tenkld edenlere karşı bu iddia ortaya atılıyor ve «Aksini İspat edecek olanlar karşımıza çıksın» deniliyordu. Meydan okuyan 7 Eylül kahramanları; şimdi nerededir? O zeval çıksınlar bakalım meydan?? On sekiz milyon vatandaşın nazarında sakat hareketleri tebeyyün etmiş-Urj /
Mısır ihracı
Celâl Bayar; mısır ihracına da temas etmiş; İhraç olunan hububat n-rasında 12500 ton mısır bulunduğunu söylemiş; memlekette buğday sıkıntısı baş gösterince ekmeğe mısırı karıştırmak zaruretinin hasıl olmas'yle 20 kuruşa alınan mısınn bu havalide 32 kuruşa kadar fırlatıldığına İşaret ederek; bu yükselişin evvelden hesaplanması lâzım geldiğini ifade etmiştir.
Celâl Bayar; bugün Ordu Demokrat Parti ü kongresinde bulunacaktır.

Ankara Üniversitesi Rektörü istifa etti
Ankara 21 — Ankara üniversitesi rektörü Şevket Aziz Kansumın mezuniyeti bitmiş ve kendisi bugün Rek tör Vekllne İstifasını resmen vermiş tir. Yönetim kurulu yarın topla nacak ve yeni rektör seçimi için gün teeblt edecektir,
Ankara 28 (Telefonla) — İstifa •den Şevket Aziz Kanonun yerine yeni rektörü seçmek üzer* üniversite yönetim kurulu bu sabah toplanmıştır. Kurul rektörün latlfa dilekçesini İncelemektir. Toplantıda ne şekilde hareket edileceği hakkında bir karar Terilecektir.
Bundan sonra üniversite genel kurulunun toplanacağı ve yeni rektörü seçeceği gün tespit edilecektir.
İnönü Kont Bernadotu kabul etti
Ankara 27 (AA.) — Cumhurbaşka nı ismet İnönü bugün saat 11,30 da ÇanMayadaö köşklerinde. Kızılay demeğinin misafiri olarak momleke timizi ziyaret eden İsveç Kızılhaç başkanı Oomto Bernodotte'u, hususi eıırette. kabul buyurmuşlardır.
Bu kabul esnasında İsveç elçisi Mösyö Hrio Von Post, Dışişleri Bakanı Necmeddln Bedak ve Kızılay der nefl genel merkezi başkanı Ali Hâna Tarhan da hazır bulunmuşlardır.
Yunan - İtalyan dostluk anlaşması
Atina 27 (AA.) — Yunan Dışişleri Bakanı yeni İtalyan hükümeti kurulur kurulmaz Yunan ve İtalyan hükümetlerinin bir dostluk andlaş-m&sı aktetmek üzere görüşmelere başlıyaeağını bildirmiştir. İki memleket temsilcileri arasında bu hususta geçen ay Patiste görüşmelere başlanmış İse da bunlar Italyan seçimlerinin neticesine lntizaren «eri bı ra^lmıştı,____________________
Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü Bakanlık emrine alindi Güzel Sonatlar Akademisi müdürü Burhan Toprak; Bakanlık emrine aitnnngta. Kendisi MU1! Eğitim Bakanlığı tarafından bugünlerde başka bir vazifeye tftyln edilecektir.
Ollzel Sanatlar Akademisi müdürlüğüne Akademi profesörlerinden Kenan Temtean veya Halil Dlkmen'den birisinin tâyin edileceği söyleniyor.
Ankarada bir taksi 10 koyunu çiğnedi
Ankara 27 (Telefonla) — Gece yansından sonra mezbahaya götürülmekte olan bir koyun sürüsünden 10 tane koyun süratle geçmekte olan bir talsi tarafından çiğnenerek öldürülmüştür.
Futbolcular bugün uçakla geliyor
Yunanlstana gitmiş olan milli takım oyuncuları, bugün öğleden sonra saat 17 de uçakla avdet edeceklerdir.
Amerikan yardım heyetinin malî müşaviri
Ankara 28 (Telefonla) — Amerikan yardım heyeti nezdlndc ekonomik müşavir olan, Cum-mlngs şehrimizden îstanbula hareket etmiştir. Yarın îstanbuJdan uçakla Amerikaya gidecektir. Kendisinin Vaşingtonda Avrupaya yapılacak Amerikan yardımı ekonomik müşavirliğine tâyin edildiği söylenmektedir.
Kaçakçılık kanunu
Ankara 28 (Telefonla) — Kaçakçılık kanununa ek kanun tasarısı bütçe encümeninde görü-
Kudiiste bir infilâk
Kudüs 37 (AA) — Bugün Kudttate blr İnfilâk sonunda blr mağaza havaya uçmuştur. Son 24 saat zarfında İki Ingiliz memuru öldürülmüştür. Bu memurlardan birisi Bayındırlık dairesinin direktörü; diğeri İse îngilte-renln Fiil s tindeki müstakbel mümessilliklerinden birisinin üyesi bulunmaktaydı.
Yahudi tedhişçiler bir bankayı soydular TelâvJv 27 (AA) — Stern Yahudi tedhişçi gnıpuna mensub olduktan sanılan silâhlı Yahudller bu sabah Telftvlv'dekl Barcley Bankasına taarruz etmişlerdir. Elde silâhla direktörün dairesin# giren mütecavizler; kendisin! kasaları açmağa zorlamışlar vs 100 bin mistin lirasından fazla tahmin edilen bir miktarı ol» geçirerek aavuşmuşl&rdır.
Harb ihtimaline karşı
(Baş tarafı 1 Lncf sahlfede) gayesini de; blr Batı Avrupa Birliği daimî askeri komisyonunun kurulman teşkil edecektir. Bu komisyonun üyeleri daimi blr temas halinde bulunacaklar ve müşterek savunma va emniyet plânları hazırlıyacaklarcta.
Muharririn sözlerin» İlâve ettiğine göre; Birleşik Amerikanın Batı Avrupa Birliğine silâh ve cephane temin etmesi d» İhtimal dahilinde görülmek tedlr.
Sanıldığına göre; M- Sp3ak'ın Birleşik Amerikaya geçenlerde yaptığı seyahat ödünç verme ve kiralama sistemi yoltyle Birleşik Amerlkadan asker! malzeme elde etme İmkânlarım araştırmak gayesiyle yapılmıştır.
tskenderiyede kolera
Londr* 28 (R.) — tskenderiyeden alınan blr habere göre, son günlerde bu şehirde iki şüpheli kolera vakası görülmüştür.
____• TAKVİM ®_
I Cemazlyel'âhtr 18 — Kasım 173 İmsak. Gü. Öğle İkindi Ak. Yatsı
E. «,Û7 10.00 5.10 9.00 12.00 1.42
İV. 4. 9 8.02 13.12 17.02 2002 21,43
| I O R s"a I
İstanbul Borsasınin 27/4/1948 flatlerl
ESHAM VE TAHVİLAT
% 7 Faizli Tahviller
Kapanış
Sivas . Erzurum 1 20.45
3iyu - Erzurum 2-7 20.85
1941 Demiryolu I 20.8ü
1941 Demiryolu H 20.35
1941 Demiryolu rn «21 30
MUM Müdafaa I 20.99
MIHI Müdalaa Q 2i) .30
MUM Müdafaa d 20'15
MUM Müdafaa IV 20.72
% ş faizli TahvUler
Kalkınma 1 96.80
1941 Demlrolu VI 06 80
Kalkınma D 06.70
Kr fanını a m 97.—
% 5 faizli Tahviller
1033 Ergani 2250
1938 İkramiyen 21.60
MUM Müdafaa Sİ.—
Demiryolu IV 96.70
Demiryolu V 97.28
Anadolu Demiryolu Grupu
Tahviller 1-2 100.—
Hisse senetleri % S 85.50
MümcssU senet 71.50
Şirket hisseleri
Merkez Bankası 135.—
İş Bankası 24.50
T. Ticaret Bar.kari 6.—
Astan Çimento 15.7Ö
SARRAFLARDA ALTIN
Bıtıg
Gulden 35 85
Türk Ura» 87 28
Sterlin 67 28
Külçe »42
Reşat «M
SSTTIsan 1949
AKŞAM
Sahlfe S
ŞAMDAN AKŞAMA
Dünyada sefalet
tsviçredo çıkan 17 nisan tarlh-jl Gazette da Lausaıuıe'da okudum:
•••
Av ustur yada bir çocuğa- rasla-dım. Sokaktan geçenlere kılaviis-ln' ediyor, onları garı ıj^lk blr evi ■ içine sokuyordu. ^ava se[' ğuktu; yavrucak, eski püskü, lif lif elbseleri içinde titriyor; harareti ancak çalışmasındaki gayret ’h alıyordu’ .
1 ravueluk ettiği evin tek iu-k sağ m odalarında. bir ser9l *u’ fut uç, 1
î- riye girerken, yavrucağa bir paket çikolata hediye ettim. Hem hayret, hem şükranla yüzüme baktı.
Sergide ne meşhur tablolar, ne nadir kitaplar, ne de diğer liiks eşya var. Sadece oyuncaklar. Bunlar da elektrikli trenler değil, konuşan ‘kuklalar değil. Sile yapılmış basit oyuncaklar;
înnsbruck civarındaki çocukların, ellerine geçirdikleri kumaş ve tahta parçacıkla ril e bütün bunları vücuda getirdiklerini öğrendim. Ocaklanmış hamurlardan bebekler, oyulmuş tahtalardan hayvanlar; hepsi de kalaslar üzerine sıralanmış. Hortumunu havaya kaldırmış fdler gördüm, minik atlar tarafından çekilen arabalar gördüm.. Kısacası, safiyet ve güzellik membat bir sergi.
Bu sergiyi, fakir çocuklar, kendilerinden daha fakirlerin menfaatine hazırlamış.
Yukarıya çıktığım- vakit, deminki kılavuz, hâlâ sadakatle yerinde duruyor, yol gösteriyordu.
Hiç de pek olmıyan sırtının re zayıf bacaklarının titrediği hissediliyordu. Fakat gülümsüyordu, tnanılmıyacak şey amma, çikolatasını da yememiş de donan ellerinde tutuyordu. Niçin yememiş? Sebebi gayet basiti Evde küçük bir kız kardeşi ve annesi var.
Bu küçük çocuk için beyhude yere üzülmeyin, Sizden istediğimiz kuru bir üzülmek değildir. «Avrtıpaya îsviçrenin yardımı» teşkilâtı kapınıza gelecektir. Kal-blnizl ve kesenizi alabildiğine açr mz.
Ya Tiirkiyedeki manzara,..?
Ekserimizde maalesef galatı rü-yet var. Dar muhitimizdeki, yahut Beyoğlu caddesindeki, Ankara Bulvarındaki, İzmir Kordonundaki lükslere bakıp:
— Memlekette epeyce zenginler doğdu maşallah! - diyoruz.
Fakat Ünyede ve Kasımpaşada kazın ayağı öyle değildir. Gazeteci olmak sıfatile, Demir Asâ. Demir Çarık dolaştığımız geniş halk tabakaları arasında da vaziyet, heyhat ki heyhat, öyle değildir.
Kendi gördüklerimi defalarca yazdım. Tekrarlamayım da, bu sefer, İzmlrde çıkan 24 nisan tarihli Yeni Asır gazetesinde Şevket Bilgin'in başmakalesinden aşağı-k! satırları alanın:
1145 inci sokakla, bizim her kapıyı çalarak konuştuğumuzu gören çocuklar etrafımızı eldiler. Bu soluk benizli yavruların kılıkları taliminin fevkinde düşüktü. 29 numaralı kapıdan içeri girdik. Çamurlu blr avluda en az beş ailenin barınmakta, olduğunu gördük. Etrafımızda uçuşan bir sinek ordusundan yüzümüzü korumak için durmadan mendillerimizi sallamakla idik. Odadan başka her şeye benzeyen izbemsi bir kümeste veremli bir çocuk, yanındaki hücrede hasta blr ihtiyar kadın inliyorlardı. Ötede bir başka hücrede analarının işten dönmesini bekliyen bîri 1, diğeri 3 yaşında iki yavru birbirlerine sokulmuşlardı.
Onlara ne yiyorsunuz diye sorduk,
— Kuru ekmek, cevabını verdiler.
Yüzlerinin kansızlığı tereme birer namzet olduklarına hiç şüp he bırakmıyordu. Teessürle dol-, rıuş gözlerimizden akan yaşlan tutamıyorduk. Bunlar bizim kar-âcilerimtzdi ve işin feci tarafı biz bu çapta bir sefalete deva olmağa muktedir değildik. Veremliyi hastaneye, ihtiyar kimsesizi bir bakım evine, küçük yavruları bir kreşe yolhyamıyor, hasta çocuğa devamlı olarak ilâç ve gıda alamıyorduk. Bütün bunlardan vaz geçelim, avlular ve İzbelerin ölüm dağıtan pisliğine biz değil, şu gii-
(Vâ -
(Arkası 6 not sahifede)
Rakı fiatleri
Yakında yeni bir karar, verilmesi muhtemel
Ankara 27 (Aksam) — Rakı va likör flatlerinîn. ucuzlaması yüzünden sarhoşluğun va onun tesLrlyla cürümlerin çoğalmasını naran dikkate alan Milletvekillerinin Meclisin umumî heyetinde, kömlsyonlarındaki tavslyelari va blr seneden beri tecrübenin verdiği neticeleri göz önümde tutan Tekel Bakanlığının bu flatler hakkında yeni blr karar Ittlhaı edt-ceğl lşltllmiçtlr.
Ankara opera binası
Ankara 37 (Telefonla) — Haber verildiğin» göre; geçenlerde çehrlmfa» gelini» bulunan Ertuğrul Muhsin; blr kurban kesilmeden opera binasına a-. dıxn atnuyacatım söylemli; bu vaziyet karşısında derhal blr koyun satan alınarak salın» asansörünün altında1 merasimle kurban edilmiştir.
Bu haberi vareö Kudret gazetad; kurban kes m» merasiminde Aydın aün; Ertuğrul İlgin; Cüneyd Gökçer; Nusret Şeubay ve teknik, müdllr Tarık Levendoğlunıın hazır bulunduğunu da kaydetmektedir.
Devlet Denizyollarında yaz tarifesi
Denizyolları İdaresi muhtelit hatlarda. yas tarifelerinin tatbikini ha-zırlanmakta olup bu arada Karadenla hattında geçen haftadanberl tatblka başlamıştır.
İzmit körfez hattında yaı târlfesl-hln tatbikin» önümüzdeki mayı» a-yından İtibaren başlanacaktır.
Ticaret Ofisinin et hakkında tetkikleri
Büyük şehirlerin bu arada İstan-bulun et İhtiyacını temin etmek üzere ticaret ofisi, tetkikler yapmakta İdi. Ofis; bele d lyo 11» diğer alâkalı dairelerden İstanbulini et meseleleri vs bu hususta yapılan İşlerle alınan tedbirler hakkında malûmat almış ve piyasa durumunu'da gözden geçirmiştir. Ofis; Ticaret Bakanlığı tarafından kendlsLııe verilmek İstenen bu meea-îedö yapabileceği işleri v kendi emrine verilmesini istediği imkânları Bakanlığa bildirmiştir.
Bu İş Bakanlar arası komisyonda görüşülecek ve tesblt edilecek esaslar dahilinde ofis» bu maksatla teşkilâtlanması hususunda talimat verilecektir.'
Bir tayfa denize düşerek boğuldu
Evvelki gece saat yirmiye on kala. ÜsküdaTdaa Köprüye gelmekte olan 59 numaralı »Kamer» vapura tayfa-smdan 18 yaşında Hilmi Saray-burnu açıklarında kaptan köprüsünün. merdiveninden aşağı sürat!» İnmek isterken ayağı kayarak denize uçmuştur.
Hâdise Özerine vapur durdurulmuş ve blr sandal İndirilerek projektörlerle denizde arama yapılmışsa da Hilmi-nln sulara gömülerek boğulduğu anlaşılmıştır. __________
Esnafa saç levha satışı
Verilen malûmata göre şehrimizde İhtiyacı olan esnafa Karabük fabrikası tarafından saç satışı yapılacaktır. İlgililerden bu hususta gerekli malûmat sorulmuş olup bu saçın halen piyasada seroes olarak satılan maldan daha ucuza mal olacağı anlaşılmaktadır.
Palamut ihracı
Palamut İhracatı son zamanlarda mühim miktarlara varmış oîup yeniden teklifler alınmaktadır. Verilen malûmata göre Aaurlkaya yeniden blr miktar palamut İhraç edilecek tir.
Salih Murat Uzdilek’in konferansı
Teknik Üniversitesi fizik kürsüsü ordinaryüs profesörü Salih Murat Uz dilek tara&ûdan geçen hafta çarşamba günü atom mevzuu etrafında verilen ve büyüt bir alâka İle dinlenen konferansın ikinci kısmı yarınki perşembe gilnl saat 17 do verilecektir. Profesörün bu dikkate şayan konferansı herkes» açıktır.
DİKKÂT! ~
Düşman uyumuyor!
Çınaraltı Mecmuası bugünkü sayısında eline geçirdiği bir ko-İmünlst propaganda risalesini Türk milletinin ibret gözü önüne koyuyor!
—Bursada bir kaç gün- -
IstanbulMudanya Denizyolunu biraz kısaltmak lâzımdır
———------------------——
Yoldan artan zamanı Bursaya hasredebiliriz — Namuslu müteahhidin yaptığı yol — On sene evvel kaldırdığımız tozlar — Henüz su şehri Bursanın mevsimi başlamadığı halde...
Bursa tayyara He İstanbul» yirmi dakika mesafededir. Fakat Yeşilköye cn az bir saatte gidilir. Bursa tayyare meydanının şehirden dokuz kilometre açıkta olduğunu düşünürseniz şehirler arası yolouluk kısalırken şehirler İçindeki yolculuğun eskisi gibi , durduğunu görürsünüz.
ı Mantıksızlık tayyarenin henüz ke-nıalo örmemesinden ileri geliyor. Havada İken mesarelerl silip süpüren bu yaman kuş hMâ toprağın yabancısıdır. Altına, «hava meydanı» denilen, boyunun 120 misil blr beton halı serilmedikçe yare inemez; İnmeğe kalksa parçalanmak, yanıp kül olmak tehlikesi vardır. Tayyare. İs-tanbulda Taksim meydanından kalkıp Bursada Cumhuriyet alanına konabildiği gön tekâmülünün son haddine varacak, şimdi tahammülümüzü taşıran kara nakli vasıtaları müzelere çekilecek.
Sözü açışıma bakarak Bursava tayyare He gittim sanacaksınız. Hayır. Mudanyaya kadar vapurla, oradan otomobLlle Bursaya gittim. Vapurda, bu yazıyı yazarken karşımda havacı mavisi elbiseleriyle izinden dönen, genç tayyarecilerimiz oturuyor. Mitinden düşmüş Sus vopurunun acelesiz gidişi o kadar canlarını sıkıyor ki bombalar gibi patlıyacnk-1 arından korkarak İstanbul - Mudanya yolunun, daha hızlı giden vapurlarla blr, blr buçuk saat otsun ki satılabileceğini düşünüyorum. Nitekim Mudanya - Bursa şosesinin asfalta çevrilmesi kara yolculuğunu yarım aaate, hattâ 25 dakikaya İndirmiştir.
Bursanın tştanbula yaklaşması iki şehir İçin de. her bakımdan, o kadar lüzumludur kİ eğer daha hızlı giden vapurlar icat edilseydi, bizim vapurlarımıra bir de yelken takmayı denememiz Lâzım gelirdi. Halbuki bu türlü vapurlar çoktan lcadedllmİştir. Vapur almak için Amerlkaya giden heyetlerin süratli vapurlar seçmeleri M uda nyayı İstanbul» Bilyükada ka-, dar yaklaştırmak İçin kâri gelecektir.
Denize atılan üç saat
Hikâyeyi bilirsiniz: t Yedi günde gidilen yere süratli nakli vasıtaları sayesinde blr günde gidecek» dedikleri zaman Çini! rpekl ama geri kalan altı gün ne yapacağım?» diye sormuş. Bursa için böyle bir endişe bahis mevzuu değildir, şimdi vapur ve otomobille beş saatte gidilen Bursaya gene aynı vasıtalarla İki saatte gitsek, artan üç saatte Bursayı gezip görebiliriz ki bu, hem büyük kazanç, hem de büyük zevktir. Halbuki bugün. Bursanın gOzeULkterlni tatmaya hasredebileceğimiz Üç saati, can sıkıntıları içinde denize atıyoruz!
Mudanya - Bursa yolu
Bursa, kendisini görmeğe gelecekleri cn iyi şeklide karşılamak iızere nüitenıaldyen haz&taruyor. Mudanya - Bursa asfalt yolu. İki tarafında, her virajdan sonra değişen manza-rasiyle en güzel yollarımızdan biridir. Söylediklerine göre yapılalı epey 'olduğu halde asfalt yol. henüz hiç blr yerinden boğulmamış. Bunu kimse tabii bulmuyor da »müteahhidi namuslu odammış!» diyerek hayret
ediyorlar. Yalnız biraz fazla virajlı olduğu için, gidip gelişlerde karşılaşmalar bakımından tehlikelidir. Bu yolun yalnız gidişlere tahsis edilerek geliş İçin ayn blr yol yapılması düşünüldüğü bir konuşma 3!Twnda kulağıma çalındı. Yolun emniyeti bakımından her halde isabetli blr düşüncedir.
Otomobil bağlar, bahçeler, zeytinlikler. tarlalar; kavaklar ve selvllorla bezenmiş yemyeşil blr tabiat ortasında kıvrıla kıvrıla «canan bu yolda âdeta kayarak Çeklrge'den şehre dalıyor.
Toz ihtilâli bastırıldı
Bursaya on sene evvel. Merinos fabrikasının açılış merasiminde bulunmak üzere sayın Celâl Boyarın davetlisi olan Bakanlar. Milletvekilleri, müdürler ve gazetecilerden mürekkep otuz kırk otomobil ve ûtobüslük blr kafile ile gitmiştim.
O gün çeklrge’den şehre girerken n» toz kaldırmıştık yarabbl! Onun İçin Bursa hârızamda şehirlerimizin en tozlusu olarak kalmıştır. Mudan-yadan kopardığımla toz bulutu Bursaya giderken kesif blr duman halini almıştı. Bursada olmadığı için kendisiyle görüşmek ftrsntını bulamadığım vali Haşlm lşcan'm ilk İşi. üelıre giren her otomobilin, her otobüsün kolaylıkla çıkardığı tos İhtilâlin!, Çeklrge'den Yeştl’e uzanan ana yolu, Sedbaşı köprüsüne kadar asfalta çevirerek kati surette bastırmak olmuş. Yolun ortasına refüjler yaptırarak ağaçlamış. Şehirle Çekirge arasında gidip gelen Amerikan tipi otobüslerle...
Tavan arasında yer
Fakat itiraf edeyim kİ, Bursayı fazla methetmekten korkuyorum, çünkü henüz su şehri Bursanın mevsimi başlamadığı halde habersiz gelen misafirler için otellerde yer yoktur. Ben Çelik Palasta bLr oda İstediğim zaman otelin nazik müdürü teessüfle ancak tavan arasında blr yer bulunduğunu söyledi. «Başka otele giderim» dediğim zaman, oralarda da yer bülanuyacağımı hatırlatarak bu tavan arasını da kaybetmem ihtimaline dikkatimi çekti. Çarnaçar razı oldum. Bizde âdet olduğu gibi, şehrin en lüks otelini İdare eden tecrübeli müdürlerin tepeden inme misafirler İçin dalma el altında tuttukları ©dalardan biri geç vakit, teşrif İhtimali knlmadağl bir saatte bana devredllmeseydl mevsim henüz başlamadığı İçin bomboş sayılan Bursada ancak tavan arasına sığınabilecektim. Yeril yabancı turistler! Bursaya nasıl davet etmeli bilmem kil
Çepjart İtada
Üniversite İçtimaî politika konferansları İktisat Fakültesi tarafından halk İçin terllbedllen içtimai politika konferanslarının İkincisi, bugün (28 nisan çarşamba); saat 1320 da Prof. Dr. Reşat Nalbantoğlu tarafından «Memleketimizde zirai işçilerin durumu» mevzuu özerinde; Eminönü Hal-kevlnde verilecektir. Konferans her kes İçin serbesttir.
Amerika’nın Türkiye'ye yardım heyeti hava grupu başkanı GI. Hoag, Türklyenln Vaşlngton hava ataşesi albay Tekin Anbu-run ile birlikte Almanya’da Oberp faffenhoven hava meydanında P. 47 Thunderbolt uçaklarım tetkik ediyor.’
Yapı kongresi
Ankarada dört gün devam edecek
Bayındırlık Bakanlığı; yurdun İmar va yapı İşlerini bugünkü şartlara t» İhtiyaçlara gör» tanzim etmek İçin Ankarada blr yapı kongresi tertibin» karar vermiştir. Bu kongreye bütün resmî müesseselerln yapı işlerini İdare etmekte olanlarla Türk yüksek mühendis, yüksek mimar; mühendis ve mimarlarla bu mevzularla alâkalı mütehassıslar davet oulnmuştur.
Kongre Ankara Halkevind» 3 mayıstan 7 mayua kadar devam edecektir. Kongreye «Birine! Tllrk yapı kongresi» adı verilmektedir. Dört gün devam edecek toplantılarda, temel ve zemin İşleri; yer sarsıntısı. İşleri; proje ve tatbikat İşleri; mimari esaslar; harita İşleri; imar plânları; İmarla alâkalı diğer meseleler; mesken işleri; ücret târlfelerl; İş verme va memur durumunda olan mimar ve mühendislerin ser'oes çalışma mevzular), bina tesisatı talimatnamesi ve devlet yapılarının en uygun ve iktisadi şo-klldo inşaları için uygun görülen prensipler görüşülecektir.
Kongreye; şehrimizden resmi daire mümessillerinden başka yüksek Mimarlar Birliği blr ay kadar evvel yaptığı müteaddit toplantılarla mî-msrlac namına kongred» ileri sürülecek dilek v» temennileri» diğer meselelerdeki fikirlerini tesblt etmiştir.
KÜÇÜK HABERLER:
★ Yenikapıda Çorbacıbaşı sokağında oturan Zehra isminde blr kadın bakkaldan satın aldığı kapalı blr kutu balığı yedikten sonra zehirlenme alâmet! gösterdiğinden zabıta tarafından Haseki hastanesine kaldırılmıştır.
★ Sillvrlde blr kıs kaçırmak suçundan birinci ağır ceza mahkemesinde yargılanmakta olan Nuri İle buna yardım eden Bayram ve yalan şahinlik eden Bayramın nişanlısı Sebil» ve bunun arkadaşı Ayşenin duruşmaları dün sona ermiş, Narinin 9 ay 10 gün, Bayramın 0 ay. yalan şahit Sebllenin 10 ay, arkadaşı Ay-şenln de 6 ay hapislerin» karar verilmiştir.
★ iki sene kadar evvel Köprünün Kadıköy İskelesinde Kenan adında blr müvezzl çocuğun denize düşüp boğulmasına sebep olan Denizyolları İskele memuru Feridun'un mulrake-mesi muhtelif temyla safhalarındın geçtikten sonra dlln birinci ağırceza mahkemesinde sona ermiş, suçlunun blr sene müddeti» hapsa konulması kararla şm ıştır.
★ Şehremlnlnda Neviıahar mahallesinde Sellmbey sokağında Oturan oturan Mehmet adında biri, odasında tabanca kurşunu lîe yaralı olarak bulumu?, derhal Ceırahpoşa hastanesine kaldırılmışsa da blr müddet sonra ölmüştür. Yapılan tahkikatta Mehmedln melankoliye müptelâ olduğu anlaşılmış, adalet doktoru tarafından muayene edilen cesedin gömülmesine l?.ln verilmiştir.
A- Şoför İhsanın İdaresindeki taksi, I Fatihte Fevzlpaşa caddesinde temizlik amelesinden Mehmet Akyola çarparak ağır surette yaralamış, otomobil kazayı takiben oradan yol kenarın da bulunun bir İnşaat etrafına çevrilen tahta perdelere de çarpmak su-retll» hasara uğrayıp durabilmiştir.
Mehmet Akyol hastaneye kaidemmiş, şoför yakalanmıştır.
t’CTr K* İY*E
EMLAK KREDİ' BANKASI
İkramiye ç£kK£şi
Döşenmiş blv Ev
J.5OO liralık ev eşyası
2.000 Ura n a k ı d
d.Mayış aksamınajcadarç i00 Lira
İSTANBUL HAYATI
Adaylığımı koyuyorum^
Aziz okuyucularım; darılmayınız, gücenmeyiniz, bugün sizJer» biraz serzenişte bulunacağım.
Bilirsiniz kİ ötedenberi ben. Milletvekili seçimlerini hiç kaçırmam; her seçim arifesinde, şu köşetıgimden haykırarak adaylığımı hân ederim. Fakat benim se sim mı çıkmıyor, siz mİ kuîak tıkıyorsunuz, bilmem. Daima «&-çimleri müteakip bir hafta evden çıkmam, gece gündüz pencerenin önünde otururum, kulakların» kapının çıngırağında; «Ha, şimdi müjdeciler geliyor. Ha, şimdi teb Ilgat yapılmak üzere davet edileceğim» diye dört gözle beklerim; ne gelen var, ne gideni Üstelik, bu bekleme müddetine e gazete-deki İşlerim yüz üstü kalır, evin nafakasından da kaybederim, Bana bu kadar vefasızlığı nasıl revâ görüyorsunuz, ey aziz dostlar?
Eğer bu işi beeeremlyeceğinLL den korkuyorsanız, yanılıyor3iQ nuz. Vallahi d» beceririm, bllldR hi de beceririm. İnsan kendl(N bilmez mİ, a efendim? Becerelji^ leceğiml aklım kesmese bu İşe glO rişir miyim hiç? Yaparım, dedlıc mi, yaparım ha. Biraz evvel yşO mln de ettim; artık inanınız leıime, canimi
Malûmunuz olduğu üzere va^ kında ara seçimi yapılacak. İşta ben, o seçim için de şimdide® namzetliğimi, pardon, adayhggi-mı koyuyorum. Bu sefer banjT duyduk, duymadık, demeyiniz* Allah aşkına! Tekrar ediyorutfÇ" yakında yapılacak ara seçimle^ İçin şimdiden adaylığımı koyuyojB rum. Kanunî muameleye henüSJ başlamadım amma zamanı gelifl) ce hepsi tamamlanır. Siz şını^A den olmuş bitmiş sayabilirsiniz
Şimdi gelelim seçim propagan dasına. Açık söyliyeyim; ben, seçim günü meydan kürsülerine çı kıp da propaganda nutukları soy liyemem. Gerçi İki çift lâfı bir araya getirebileceğimden, sizin de bu lâfları dinledikten sonra reylerinizi sandıklara çifter çifter atacağınızdan eminim. Gel gele* lim, kutsiye çıkınca huzurunuzda heyecana kapılır da yanlış blr Lâf ederim dij’e korkuyorum doğru-
su.
Milletvekihiğl programımı şuracıkta kısaca anlatsam daha iyi olur.
Efendim! Şaşar, yanılır da beni seçerseniz şimdiden size söa veriyorum ki. Meclise girdikten sonra, buğday meselesine dair ağzımdan lâf çıkmıyacaic. Ben fırıncı mıyım, ayol? Gıda maddeleri ve kasaplık hayvan ihracı hakkında ağız açmıyacağım. Ben ne müstahsilim, ne de ihracat taciriyim, Amerikadan satın alınan gemilerle de. gönderilen heyetlerle de kal iven alâkadar olmayacağım. Sülâlemde kaptan yok. tayyare seyahati için do bendenizde cesaret mâfiş!
Mecliste benim ağzımı açabilecek bir tek mevzu var: Milletvekillerinin ödenek ve yollukları meselesi. Bu bahiste susamam doğrusu. Yollukların, ödeneklerin her sene altı ayda bir, yüzde be? yiiz nispetinde artırılması için mütemadiyen takrirler verip kürsüden lıaykıra hnykıra müdafaasını yapacağım. Geçim meselesi. ne yapalım?
Hele blr şaşar, yanılır da beni Ticaret veya Ekonomi Bakanlığı makamına oturtuverlrlerse vay halinize, muhterem seçmenlerimi Evvel Allahm iznlle, seleflerimin tuttukları yolda ben koşar adımlarla İlerlerim, biran evvel şu işlerin altını üstüne getirip hayat pahalılığını on, on beş misil daha arttırmak için elimden gelen gayreti esirgemem! Ve dahi selâmlar, saygılar.
Cemal Kefile
[rTToVoI
ANKARA RADYOSU Bu akşamki program
18 Kan?ık şar kıl aj; I8.3o Korunma; 18.45 Dana müziği (Fİ,); 19 Haberler; 19.15 Geçmişte bugün; 10.20 İncesaz; 20.15 Radyo gazetesi; 2O.W Serbes saat; 20-35 Yurttan sesler; 21 Kitap saati; 21.15 Cumhurba?kanbğı armoni muzlkası; 22 Konuşma: B. M. M. saati; 22.55 Haberler.
Yarın sabah ve öğle programı
7 30 Marşlar (PLİ; 7.19 Haberler; 8 Sa» eserleri (Pl.); 8.13 çeşitli hafif mözlk (PL); 8.43 Hava! müzikleri
(Pl.)
32.30 Karışık şarkılar: 13 Haberleri 13.1J Radyo salon orkestrası, 1350 Konuşma: Ç. S. K. adına.
38 Nisan 1949
Bahüe 4
AKŞAM
Mısır mektupları
Kahirede Bektaşi tekkesi ve camisi
MEVLÜD
ZEKAt AFAYDIN'ın ölümünün sene*, devrlyesl olan 30 Nisan cuma günü öğle namlum müteakip Nişantaşı Teşvikiye camiinde mevlûdu şerif okut-turulacağından akraba ve doet-lannıızla arzu edenlerin teşriflerini rica ederiz. Ailesi
Bugün matinelerden itibaren
o
0
I
Hâtırtusinı asla unutaıruyacağınıı sinema perdesinde şimdiye kadar görülen aşk tarihinin en hazin ve en acıklı romanı Edebiyat Aleminin şaheeeri
MANONLESCAUT
Baş Rolde
Bugün de blraa Kahirenln mistik te dini cephesinden söz açmak İsterim. İslâm medeniyetinin büyük bir merkezi olan Kahire: bu bakımdan •on derece zengin. Lâkin ben İlk olarak Elmukaddcm dağındaki Bektaşi tekkesinden başlıyacağım:
Arabesk stilde binalar; türbeler; şa duranlar; kameriyeler ve hıyaban-lardan müteşekkil bir tekke.
Dağın zirvesinde ve kısmen de kayaların Kine oyulmuş olan bu a!k a-Biriık milsssesenln bahçesine ulaşmak için bile kademe kademe bir sürü merdivenleri tırmanmak gerek.
Mısrı kadlm'de; Kasrül'ayn’dc Ka~-gusuz Sultan Aptal'ın (742 - 848 Hicri» l)k konduğu yerde; Sultan Berkolt tarafından teberröken yaptırılan kasır yandıktan sonra tekke Hldlv İsmail Paşa zamanında (1805) vaktiyle Celâli tekkesi olan bu binaya, yerleşmiş ve bilhassa bugünkü baba; Ahmet Sırrl babanın 13 - 20 senelik gayret ve çalışmalarından sonradır kİ bugünkü sevimli manzarasını almış va Kslıhede gördüğüm yerlerin en güzeli olmuş.
Bu tekke; içtimai mânada Kahire Tariflerinin bir toplantı yeri. «00 küsur sene evvel Anadoludan Mısıra göçen AlanyalI Kaygusuz Sultanın ruhu bugün bile bu topluluğu yaratabiliyor.
Bütün ufka hâkim olan bahçede bir an Kahire# seyrediyorum. Yukarıda Nnpolyon kalesi ve bir cami. Altında fienlş bir ova. Sağda meşhur Kahire kalesi ve Mehmet Ali camisi. Bola doğru ovanın genişliğince ölüler şehri. Burası 5000 senelik esatlrLn el’an yaşadığı yer. Mısırda mezarlar tıpkı yaşadığımız evler misilli yapılır. Bir odasına gömülen fllÜDÜn ruhunu çfidetmek için kandil; bayram ve emsali din! günlerde akrabalar buralara gelerek diğer odalarda İbadet ederler; yerler; yatarlar; kalkarlar... Daha gerilerde MendûklcrUı; büyük so merîn; tmamı Şafllnin türbeleri... Bahçenin bir tarlamda da Ahmet Sırrı babanın kendisine hazırladığı türbe. Cesim Bir kayanın sayesine ağman Cennet gibi bir köşe. Mehmet Ali paşa zamanında barut deposu olan bu kayalık o zamanlar bir kau neticesi kısmen havaya uçmuş; kısmen de 150 «ene .sonra yapılan bu türbeye bir saye hazırlamış. Gayrilhtlyart aklıma tekkede okuduğum bir levha geliyor:
Rubb'j derrfşan ktlil cennet est Buğztı dervijan sezayı linet eşi
Ahmet Sırrı baba şahsına has büyük bir nezaketle tekke hakkında İzahat veriyor ve birçok dostlan tanıştırıyor.
Derviş Gaybl; Derviş Sultan Vira-nl; Derviş Melek; Mevlevi şeyh! Mustafa Fab.reddln Uh...
Birçok nadide ve tarihi eşya ila dolu olan bu salon dağın oyulmuş bir mağara. Kargılar; tamburlar; şamdanlar; kılıçlar; tabaklar; halılr ve kır.r Kıral ailesine e hediye edilen cam ve porselen İşleri gözü oyalıyor. Bunların yanında birçok levhalar, rtamln üzerine İşlenmiş bir tanesini okuyorum:
BdMpoyı Afusta/aya yüz türen Metrur olur Her ne ilirlii mücrim ise Afabft maksur olur 1303
yazan; Dr. Bcdi Selistir ıroğhr
Kalıirede Elezher camisi
Altında bir İmza:
DarülmuaUlmat İkinci sene lallba-Luıdan Mukaddes düyeleri...
1303 - 1354... Gözlerim tapalı hayal eıı yarım asır geriye geliyorum, Bu Mukaddes dâiyeınta sağ ise şimdi torunlarını etrafuıa almış kim bilir ne masallar anlntıyor Lâkin acaba bu eserinin varlığından haberdar mı?
Arabesk döşemeli diğer bir salon çepeçevre Mısır kıral ailesinin resimleriyle süslü. Bir başka salon da gene birçok kıral ve kırallçelsrln rcelmlerile dolu. Bunlar birer ziyaretin el’an yaşı yan hâtıralarıdır. Mtuada bir imza defteri. Bahlfelerl şöyle bir karıştırıyorum:
Birçok tanınmış ve asli İnsanlar a-rasmda Romanya; Yunan; İtalya; Mısır; Arnavut kıral ve kırallçelerlnln imzaları. Karıştırmakta devam ettikçe tanıdık imzalara da Taslıyorum. Bürhan Felek; Ahmet Emin Yalman; Münir Nureddln ve Nureddln Artanım imzaları. (Ve Ahmet Sim baba her birine ayrı ayn selâmlarını u-laşhrraemı rica ediyor.)
Sonra 1000 küsur kitabı havi bir kütüphane. Ayrılırken gelip geçen derviş ve babaların gömülü olduğu bir mağaranın tâ sonunda Kaygusuz Sultan türbesini ziyaret ediyoruz. Dönüşte dostlar bir ağızdan nefes okuyorlar:
Uyur idin o yâr fl« eyvallah hu...
nasaasKmi Acele satılık aaou
KOŞU ATI
Alâmet dolayıslle pedigrill koşu atı satılıktır. Her gün
arasında: Yeni postahane caddesi, No. 00 ya müracaat. Telefon: 2221B.
.saf kan Arap uygun f İsti e saat 11 - 12
Esrarengiz Bir Hâdise
Geçen pazar akşanu, yeni SES TİYATROSUNDA oynanmakta olan «YAŞASIN SPOR» adlı revü operetinin temsil! esnasında; bestekâr Karta Kapoçelll İdaresindeki orkestranın bir Arap dansım çaldığı şuada birdenbire sahnede esrarengiz bir gölge görünerek çalınmakta olan şark dansını İlâhi bir güzellikle rakrelmşUr. Hâdisenin İç yüzünü anlıyamamış olan yüzlerce kişi bu meçhul gölgeyi dehşet »e heyecan İçinde seyretmiştir. Henüz bir esrar perdesiyle örtülü olan bu hâdiseye bir defa daha şahit olmak Istlyen binlerce meraklının İzdihamını önlemek için Yeni Ses Tiyatrosu İdaresi mühim tedbirler almıştır.

TEŞEKKÜR
Aziz kardeşimiz Denli Okulları ve Kursları Komutanlığı Öğretmeni Yüksek Mühendis Deniz Yarbayı
8ALÂHADDİN GÖNEVln
cenaze merasimine gelmek te çelenk göndermek sureUle derin acılarımıza İştirak ve candan alâkalarile blz-lerl İlelebet minnettar bırakan pek sayın komutanlarına, va âsilerine, kıymetli arkadaşlarına ve çok sevdiği talebelerine, ailemizin kıymetli dostlarına ve diğer müessesat ve teşekküllere ayrı ayrı teşekküre tees-ırtlrümüz mâni olduğundan minnet ve şükran duygularımızın kendilerine İblâğına muhterem gazetenizin tavassutunu rica ederiz.
İstanbul Teknik üniversitesi
Maklna Fakültesi Dekanlığından
Fakültemizin fizik kürsüsü Ord. profesörü Salih Murat Üzdllek tarafından 20. 0. 043 çarşamba güntl saat 17.00 de verilecek olan konferans 29 nisan 194B perşembe gününe tehir edilmiştir. (5507)
* YEŞİLAY KIR GEZİNTİSİ — Yeşilay Gençlik şubesi 1 mayıs 1948 cumartesi günü Anadoluhİşarına bir kır gezintisi tertlbeünlşür. Üyelere davetiyeler Kurum bürolarından dağıtılmaktadır.

M
Bugün matinelerden itibaren
MARMARA SİNEMASINDA
Büyük fedakârlıklarla tertip olunan rcnenln en müstesna programı RENKLt FİLÎM TEKNİĞİNİN GÖZ KAMAŞTIRICI 2 ŞAHESERİ BtRDEN
KADINLAR ÇİFTLİĞİ
ZEVK
PEŞİNDE

ALiDA VALLI
Müzik; G. PÜCCİNt
TELGRAF

20 senedeDberi hiç bir filme naılb olmıyan müstesna rağbeti sayın halkımızın büyük bir heyecan ve takdirlerle karşıladığı
DAMGA
YerU büyük Dimine müyesser oldul
mukadderatına esir olan temiz bir varlığın acıklı aşk; elem; ve ıstırap sahneleri seyredilirken en katı yürekliler bile ağlamakta kendilerini tütemiyorlar. Hele kötü ve beklenmedik ıa tesadüflerin bir anda İnsanı felâkete nasıl sürüklediğini ibretlerle görenlerin .
Hıçkırık Ivaze ve feryatları salonlarımın çınlatmaktadır. 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin diline destan olan
DAMGA
KANSAS HAYDUTLARI
namında mevsimin en büyük aşk; kumar: kin sahneleriyle ainem.t •ervislerUe coşturacak olan süper macera ve sergüzeşt filmini İlâve etmiştir.
Sayın Ana ve Babalara:
İstikbalde aynı veya buna benzer bir felâketle karşılaşmamaları için ciğerpare yavrularınıza (DAMGA) filmini seyrettiriniz. Bu içli mevzu, bu acı hakikat onlara hakiki bir dersi İbret olacaktır.
UMiLLî- ALEMDAR U
BLnemalan Müdüriyet!
■ "a
Yarın Akşam atlas sinemasında!
Benzerine az taslanan böyiik bir eser göreceksiniz.
EVLİLİKTE TATİL

Ve bize rehberlik eden dervişin tennure'sl kayalarda akal şadalar veren bu ahenkle âdeta sallanıyor ve eline; beline; diline güvenilir bu nice nice rütbe sahibinin ruhuna dua ve zikrediyor.
Geç vakit lztemlyerek dönerken ertesi gün camileri ziyareti kararlaş-Unyaruz. Mısırda camiler; yapılış tar zma göre ikiye ayrılabilir:
Bizim tarzda kubbesi olanlar ve birçok Arap memleketlerinde gördüğüm gibi Kâbevarl; üstü açık; etrafı duvar ve maksurelerle çevrili olanlar. Bu tarz iklimin ve sıcağın doğurduğu bir zaruret eseridir.
Mısırın en meşhur camileriyle süslenmiş olan Kahirede bu İbadet yerleri üç merkezde toplanmıştır: Kale; Beyylde Zeynep meydanı ve Ezher elvan.
Melike Ferlda meydanından bindiğimiz bir tramvay bizi Bzhere doğru götürürken; şehircilik bakımından (Arfcasz 6 ner sahifedej
Tamamen RENKLİ
FRED MAC MURRAY ANN BAKTIR
WİLL JAMES'İn romanından sinemaya alınan, rüyalar dünyasının aşk kaynağı, mevsimin en fevkalâde bir filim hârikası.
Tamamen RENKLİ
CAR MEN MİRANDA VtVİAN BLAİNE
Şaşaalı snhnelerile gözler kamaştıracak, azamet ve ihtişamı ile başlan döndürecek, senenin en cazip musiki âbidesi.
ISinema, dünyasının bu İki renkli şaheserim görmelerin, sayın halkımıza hararetle tavsiye ederiz.
Bugün matinelerden İtibaren TURAN sinemasında Mevsimin İki büyük filmi birden
Hürriyetler! İçin her şeylerim feda eden kahramanlar filmi
1 — BÜYÜK MACERA (Türkçe Sözlü)
C A ROLE LOMBARD - JACK BENNY — ROBERT STACK Kadın İçin aşık fakat • Vatan İçin fedai bir kahraman - Çok güze! fakat tehlikeli bir kadın... ÇÜNKÜ CASUS. Heyecanla seyredeceğiniz muazzam bir film.
Beyaz perdenin üç büyük artisti bir arada
HERLE OBERON — GEORGES BRENT — CHARLES CORVİN tarafından harikulade bir tarzda yaratılan 2 — tHANET
Mısırın lüks otellerinin yakıcı muhitinde geçen büyük bir aşk ve meşum bir kadın.. Aşk ve kıskançlık filmini mutlaka görünüz.
AŞK VE MACERA ROMANI
Yazan: NİHAL KARAM AĞ ARALI Tefrika No. 5
— Tutun, ben çıkacağım.
Bindiği köşede kınuidamıyarak yalnız gözlerini döndür» dündüre neticeyi bekli yen Arap dadı, artık sabredemedi;
— Bir bu eksikti kuşu hanimi — dedi vs ey erini çırparak hauçercslnln bütün kuvvetiyle haykırdı. — Ayo, kızlarl Hangi deliğe girdiniz? Kimso-Jikier lşltmeyo..
— Ne o; baeı, gene neye köpürdün?
Zeynep, merdivene adımını atmışken durdu. Sofada gittikçe yaklaşan ayak sesleri. Eşikte, uzun boylu, zayıf. sar benizli genç fclr erkek belirdi. Geniş alnından arkaya doğru taranmış düz, siyah saçlan, şakaklarının (Lst yanından dökülmeğe başla-
mıştı. Yüzünün solgunluğu ve gizil bir ateşle yanıyormuş hissini veren büyük siyah gözlerindeki dalgın İfade, onun, iç âlemine yaşıyan romantik bir adam olduğu İntibaını uyandırıyor; XIX. asra yakışır bir sanatkâra benziyordu. Favoriler!, plâatron boyun bağı eksikti.
Zeynep, ellerini çırparak una doğru koştu:
— Bravol.. Hızır gibi yetiştin. Belimi
Belim; evvelâ merdivene, soma Zeynebe baktı:
— Hayrola?
— Şu fcylzey! tavandan indir iver, ne olursun?
— Bebep?
— Buncağızı merasimli satan-
larda ışıldasın diye yapmışlar. Bıkmış senelerdir bizim tavanda asılı durup pineklemekten. Salılp değiştirecek. Zamanın efendilerine intikal edecek.
Erkek, dalgın dalgın başım salladı:
— Zamanın efendisi ben olmadığıma mütcesslfim doğrusu... Fakat* . Şayet lâzımsa...
Zeynep; bir el hareketiyle onun devam etmesine mâni oldu. Salonun eskiliklerini Lşaret ederek:
— Azizim, bizim durumumuz yama götürmez. — dedi. — Dikiş tutmaz hale geldik. Annemi ttrkütmekslzln hepsini münasibince satmak taraftarıyım... Antikacının adamı neredey-«1 gelir.
— İyi amma, kızım, bunun evden gidişi, ikinci bir cenaze çıkıyormuş kadar annene tesir edecek... Kadın üzülecek.
Zeynep, sert bir sesle İhtar etti:
— înce tellerime dokunmağa kalkışma, Selim, unladın mı? Benim öyle taraflarım yok Bıktım bu hâtıralardan. Bıktım hâtıralann maddi mii messillerlnden, Bıktım kendim aç İra-lip bu fiil doyurmaktan... Yalıyı da satacağım... Ne varsa satacajjm.
Hâlâ oda kapus.iiun öıdindc, ayak- .
(VACATİON FROM MARRIAGE)
Son senelerin Yıldırım hıriylte inen darbeleri altında İki gencin sarsılması... Uyanışı... ve kurtuluşu
HERKESİN GÖRMESt GEREKEN BİR ŞAHESER
Baş Rollerde
ROBERT DONAT — DEBORAH KERR
Tel: 4OS35
Sarışın İkizler
Baş Rollerde: PRESTON POSTER — GAİL PATRİCK

BU AKŞAM MELEK’te
Zevkli... Eğlenceli bir mevzu.,, Nefis bir müzik:;: ve herkesin beğeneceği şen. bir mevîni:
İstanbul Belediyesi şehir Tiyatrocu
Saat 20 de Dram Kısmı düşman Komedi Kısmı KAŞ YAPAYIM DERKEN
MAKStM’de Muammer Karaca Opereti DELİ DOLU Revü operet; Saat 20.30 da
Telefon: 42633 Çarşamba halk matinesi 15 te
ta duruyorlar. Zeynebln bakışları, gelişigüzel bir noktaya daldı. Yüreğini meçhul korkusuna kaptırmıştı. Buodan böyle İşe gllnıcnıekle, eşyaları. yalıyı satmakla, yan! cebine para girmekle «Ondan» kurtulabilecek mi? Sanki kuvveti maddileşerek İsabet ettiği hâili eriten o sihirbaz gözler, küçük parmağında akikten yüzü, ğü taşıyan o İri kemikli eller, artık rüyalarına hükmetmlyecek mİ? Zeynep, kaçmak suretiyle o habis ruhtan, âciz mevcudiyetini koruyabilecek mi?
«— Acaba mübalâğa etmiyor muyum? — diye aklından geçirdi. — Dadımın ervahîler nev'lnden bir takım saçmalarla küçfl'clûğümdenberl ku-laklannu doldurmuş olmasının bu hissimde dahil yok mu7>
Birdenbire Selime açılmağa niyetlendi. AH Kâzımdan bahsedecekti. Onunla İlk karşılaştığı antltı yüreğine düçilveren korku tohumunun; zamanla nasıl geliştiğini, filizlendiğini, uyanıkken SÖrillsrı b'r kâbus haline Eridiğini aıılu’.aeaktı. Ondaıı yardı-r.ııpı tstlyecektl.
Kor.nşacakmi.*: gibi birden başını i kaldırdı, dudaktan kımıldadı, fakat ı teab çıkmadı. fMlfmlnv son emnantar-
da, kendisine karşı takındığı garip tavırları hatırlayıverdi. Selim, arkadaşlık hududunu aşmağa karar vermişe benziyordu, İhtimal, şu anda canını sıkacak, bir şeyler söyilyecek. Zeynebfn, ret şeklîni hazırlamadığı bir teklifi ileri sürecekti ki, bu hal, genç kızın hiç de İşine gelmiyor, haşin bir cevapla aralarındaki arkadaşlık bağını koparmaktan korkuyordu.
Uzun «dren sükûttan hoşlanmıya-rak erkeği kolundan yakaladı; bir sigara kendi yaktı, bir sigara da ona uzattı.
— Görüyorum; devrinin hiçbir modasından geri kalmak niyetinde değilsin; kısım- Sigaran eksikti; o da tamam oldu.
— B i b orsun, üzüntüden alıştım. Babamı çok severmişim de... Halbuki hayatında yüzüne karşı söylememiştim. «Aciz kaptan, devraldığın bn koca gemiyi şapa oturttun.» bile demiştim.
Arkasında bir inilti işiterek başını çevirdi. Yamalı pazen hırkasının yeniyle buruşuk yanaklarını kurubyan kallaj'i, dudaklarını büse büze ağlamak arzusunu önlemeğe çalışan Arap 1 dedısını gördü. Onların odada bulu. ;îuı . . sebebi unutmuş gJblydl.
Ters bir şey zöylemeğa hazırlanurdu. Bacı, grimsi mavi gözlerindeki gazaptan kopacak fırtınayı sezlrcı^L Merdiveni İşaret etti, İvize meselesini hatırlattı.
_____Kırk yılda bir acilden bir İş İstedim, Belim. ÎBdir şu mereti tavandan..
Genç adanı; zayıf, uzun bacaklarını birbiri üstüne attı, arkasına yaslanarak koltuğa biraz daha yerleş'.L:
— Yapamam... Bunu satmak bir cürümdür. Ben senin dahi cllrmüne iştir âk edemem.
— Vay vefakâr dost, vay!. Sen de mİ?.. Razı olsanız da olmasanız da İstediğimi yapacağım. Bana mektepte okuduğum bir hikâyeyi hatırlattın.-. Bir dev varmış. Evi çikolatadanımj. Yaramaz çocuk bu eve misafir gelmiş. Evi çıtır çıtır yemeğe başlamış. Ben de öyle; bu evi çıtır çıtır yiyeceğim. Hâtıraları nakde tahvil edeceğim. Hatırım Öyle hoş olacak. İnsan aç kalıp da hâtıra beslesin diye mİ servet sahibi olur?.. Geçen kıy nasU yalvardığımı bilirsin: Mektebi bitiriyorum, günahtır bana, dedim. Her gün vapur derdi, uykumu almadan yağmurda;
(Arkası varı
( TARİHTEN SAHİFELER
1833 yılında donanmamız
«İktibuı hakla mahfuzdur»
ÖamtUlU lm.p«rKtnırhıflıınnn l£«h- "" Yavan I
Biti Ali pAfa kuvroUerirı» moglûbol- | HALÛK Y-tfufiU VS Rusllrla Hünkâr Mk«l««i mu-
ırrıninğandn.; |A sira aranda Ye M s±r« anhar yüksokMğindeydl.) 121 topu mevcuttu.
Mahmudiyeden bir yıl sonra Gemlik tarsanasinds denlM İndirilen Fethiye kalyonu Manol ve Osman kaHa-lar tarafından inşa olunmuştu. M toplu v» #80 mevcutluydu.
Donanmamızda bu kalyonlardan başka İstanbul tersanesinde Mustafa efendiyle İsmail kalfa tarafından yapılmış 78 toplu Peykimeaarret; fiinop-ta Halife Mustafa eteDdly’s Aleksi kalfa tarafından İnşa «dilmiş 78 toplu Mukaddsmelhayır yine Haliçte yapılan 70 toplu Burcuzsfer kalyonları vardı.
Donanmanın firkateyn sınıfına mensup gemileri d» Şerefresan, Hıf-arrahman; Şadlye; Keyvanıbohrf; Yavaritevllk; Nostmlaafar; Kaldlra-fer; Avnillah; Ferztlrrahman ve Fazlalı «h'U.
Bu gemilerin en fazlası 84 Ye en azı 40 topluydular. İçlerinde yalnu Şeref-resan İstanbul tersanesinde İnşa «dilmiş; diğerleri imparatorluğun muhtelif tersaneler İnde muvaffakiyetle yapılmıştı. (41
Bu yıllarda büyük faaliyet gösteren Sinop tersanesi donanmaya Nesl-mlzafer ve Kaldlzafer gemilerini kazandırmıştı. 6er mimar Mehmet efendiyle Anetosto'nun eseri olan elli dört toplu ve dört yiiz yetmiş mevcutlu Yaverltevflk de Rodos tersanesinde yapılmıştı.
Midilli tersanesinde de İsmail «fendiyle Manol kalfa 1832 d« 84 toplu ve 670 mevcutlu Çadlye firkateyni ayni yıl Mehmet efendiyle EaJt kalfa da 44 toplu. 400 mevcutlu Avnlllâh'j inşa etmişlerdi.
Korvet sınıfında 28 toplu 210 mevcutlu Meslritar&h. Gûbeflt; Seyriza-far; Fethtbülent; Fayzlmâbut; Ferah-nüma;- Nccatıfer; Fecrlsellt; Germ'.-barl; Hayranıb&hH gemileri vardı. Bunlardan Meri r! ferah hizmetimize giren mühendis Koss'un Amerlkada inşa ettiği bir gemiydi. BabIâli korveti Amerika hükümetinden satın almıştı.
1833 arşiv kayıtlarından öğrendiğimize gör« bu tarihte Mahmudiyenin süvarisi Ahmet kaptan. Mesudlyenin Mehmet kaptan; Fethlyenfn Mustafa kaptan; MukaddemeOıayrm Haşan kaptan; Rehberlnusrat kalyonunun ise Osman kaptandı.
Bu tarihler do gemilerin kadrolarında kaptan, İmam; hoca 133 yüzbaşılar; mûlârimler; başçavuşlar; çavuşlar; onbaşılar ve neferler bulunuyordu. Aynen bazı gemilerde eczacı; hekim ve eerrah da kullanılır, fakat bunlar daim! olarak bulunmadığından kadroları gösterilemezdi.
Bu tarihte donanma emrinde kuvve cetvellerine Atik ve Cedit namla-rlyle giren İki vapur da bulunuyordu. Her İlci vapurun lüvarillğinda de Osman kaptan gösteriliyor ve vapurların umumi mevcudu da 80 kişi tutuyordu.
Bu tarihlerde kfiptanıderya Çen-Eeioğtu donanma Çnnakkalede bulunduğu sırada tstanbula bu vapurlardan birisiyle gelip giderdi.
Tersanede İlk buharlı gemi Amerikalı Rosı tarafından yapılmış v« buna iMerirlbahrll ismi verilmişti. Yüz beygir kuvvetinde bir makineyle çalışan bu vapuru İstanbul halkı alâkayla «enetmiş vo gemiye halk tarafından (Buğ gemisi) İsmi verilmişti.
n. Malım udun rflkfibıuıa mahsus olarak tngütereden getirilen İlk buharlı gemi 1827 harbinde donanma hizmetinde de kullanıldı. Sonraları bu hükümdara Ta'.rlbahn isimli ikinci bir vapur yaptırıldı. Bön romanlarında da Tulon’da İnşa edilen Peykişev-ket vapuruna biner ve onunla bazı tenezzühlerde bulunurdu.
Gerek Tairlbahrl gerekse Peyklşev-ket sonraları da uzun müddet donanma kadrosunda faydalı hizmetler gördüler. Tairlbahrl H. Abdülhamlt zamanında esaslı t âmirlerden ve değişikliklerden geçti.
1833 den sonra İmparatorluk tersaneleri aynı hızla geunl inşasına devam ettiler. İstanbul tersanesinde mevcut eski tez?,âblardan başka Ca-mialtı denilen yerde £61 yeni bir tezgâh kurulmuş ve burada İlk olarak Tevfikiye kalyonu yapılmıştı. ITJ Fakat bu devrede İstanbul tersanesinin asıl mühim faaliyeti Aynalık&vak sahasında toplanmış bulunuyordu. 18] Burada Amerikalı mühendis Roo» Nusretlyeden ve buharlı Mesiribahrt-
yhfrıp muhtelit Up gemi dan mûre«cep bir dnnanmıut movovi bulanuyordu.
BabIâli, büyük bir fay«U« Narari» felâketinin kayıplarını kapsUm? ve İstanbul tersaneelyle ln>paratoriu{ua diğer tersaneleri!) (>• ♦dUaü* bir donanma Navarlnde Üto komutanı olan ÇenreJotflu Tabir posanın ku-mandaama «rilmifltL
Pen—ellikten yetişmiş, malûmatlı enerjik ve vaıtaneovor Tahlr pMa kaptanı deryalığa gelir «»İranı donannıa-(îı büyük bir laaUyet göze varpmay» başladı. Bütün rütbe sahiplerinden ve erlerden Tarifelerinin lam alddiyetle yapılmasını iatlyen kaptan paşa, bu İsteğine göre hareket etmiyenlerl şld-detio cezalandırıyor ve bütün remi hizmetlerinin İngiliz donanmasında yapılan İntiıam ve eüratle görülmesini esas tutmuş bulunuyordu.
Bu yıllarda talim ve terbiyedeki değişikliklerle beraber merasim usullerinde de ban yenilikler yapıldı.
Gemilerde aanenk güneş doğarken allı veya dört tüfek atılarak çekilir, akşamları güneş batarken aynı mera-timle indirilirdi. IS38 senelerinde kaptan paça gemisinde bu merasimin bando muzlkayla yapıldığını görüyoruz.
Padişahın donanmadan bir gemiyi »lyaretinde tuğralı sancaklar çekilir yirmi bir pare top alılır gemiden ayrılışta da tugraJı sancaklar indirilip aynı top adediyle selâmlanır di. Bu esnada gemi erleri «küpeşte aralarına dizilip yedi defa çok yaşa diye» bağırırlardı. Cuma günleri padişah, kayıkla donanma dnünden geçere* evvelâ kaptan pa.ça gemisinden başlamak üzere bütün donanıma tarafından yirmi birer pare top alılır; gemiler sancaklar İle donanır ve padişahın kayığı geçtikten sonra alay sancakları ve tuğralı sancaklar aşağı alınarak merasime nihayet verilirdi.
Padişah deniş yoilyle Boğaalçinde yahut Haliçteki kasırlardan birin* gider de sarayına gece dönerse gece bütün donanma gemileri bordalarında birer fener yakarlar ve padişah kayığı geçtikten sonra lenericrl gemiye alırlardı.
Yabancı harb gemisine ra&layan gemilerimizden biri karşılıklı olarak birbirini yirmi bir pare topla selamlardı. B:r limanda kaptan paşayı tsi-yarete gelen yabancı konsoloslar gemiden ayrılırken dokuz pare top atılırdı. Şehir muhafızlarının ekserisi on yerli pare topla sel Anıl anırdı.
Donanmanın sefer esnasında hürmeten selâmladığı mevkiler d* vardı. Geliboludakl Yazıcı Mehmet efendi, Kağra Önünde Akbaşbaba birer pare topla selâmJanırlardı. Bu esnada gemilerin şali sancakları indirilir yerine harlr sancaklar çekilirdi [i]
Gemilerde her sabah sancaklar çekildikten sonra dışardan askerin ekmeği gelir ve ekmekle beraber çorbaları dağıtılırdı. Akşam yemekleri olan çorba, yahni yahut pUûv yahni arpa sanraktaıı evvel verilirdi.
Haftanın günler! înuhtellf talini ve hizmetlere bölünmüştü. Top talimleri silâh temizliği, çamaşır yıkama günlerinde nöbetçi vardiyalar bırakılıp diğer kısım erler temizlik için karaya çıkarlardı.
Ampir Üslûbunda yaldızlı koltuklar, «ık taka tukalar 12] 18. asırdan itibaren gemilerimizde kullanılan möb-leler arasındaydı.
NavariTiden sonra takviye edilip Çengeioğlunun kumandasına verilen donanmamızın 1833 de İstanbulda bulunan (31 gemileri mürettebat mevcudu yed! bin yedi yüz yetmiş bir kişiydi. Bu mevcut İçinde yirmi bir gemi kumandanı, kırk dokuz hoca; yetmiş yedi yüzbaşı; seksen mülâzlm; yetmiş bir başçavuş; İki yüz elli yedi çavuş, yed! yüz yed] onbaşı vardı.
1833 tarihinde mevcut donanma gemileri orasında en eskisi 1709 yapılı üç onbarlı Mesudiye kalyonuydu, ts-tanbul tersanesinde mühendis Benu-ra Te mimar Ariderya taraflarından jnşa edilen bu geminin yüz on sekiz topu mevcuttu. Asıl kadrosu bin yüz seksen kişi olan gemide o tarihte bin kırk beş mürettebat bulunuyordu. Kalyon 1832 yılında Haliçle (tecdit suretinde tamir ve inşa) olunmuştu.
Devrin yeni ve büyük gemilerinden b’rlri 1329 yılında denize indirilen ve ser mimar Mehmet efendiyle, mimar Mehmet kalfanın eseri bulunan J4ah-»ısdiys kalyonuydu. Tersanede yapılan bu gemi kaimeden kaimeye 201|
7 ristan Hisselin
İstanbul Fil Armoni Derneğinin tertiplediği güzel bir konserde Belçikalı piyanist Tristan RIuelLn'i dinledik. Şehfr «rkertrM şef Cemal Heşld Royln idarelinde idi. Programda Beethoven'in op. 78 beşin ol piyano konçartoflyl» oMar FranckTn senfonik radyasyonları Te Tschalknvpky-nln piyano konçertosu vaîdı. Helıal-kovsky’nin konçertosu yerine Bcbu-mann’ın konçertosu çahndı.Blz kendi hesabımıza bundan şikâyetçi de&Clz.
Beethoven beşinci konçertosunu 1808 v« 1810 yıllan arazında bestelemiştir. (İmparatorun konçertosu) adiyle şöhret alan bu eser Arşidük Rudolphe’e ithaf edilmiştir. Birinci kısımda plyanUt. eserin parlak ifadesini veremedi; dinamizm noksanlığı bulduk. Dalla ziyade sathi kaldı. Hattâ bu «sert hiç yakışmayan âdeta olr Mozart İnceliği ve zarifliği bile verdi. İkinci kısım göğe yükselen bir yakarı şiar; nota!an değil, eserin ruhunu terennüm etmek gerek.. Bu kısımda piyanistin başarısı daha tamdı; aşırı lirizme kaçmadan bu ulvi /mhlfelerl İfade etti. Yaşamak neşesiyle dolup taşan üçüncü kısımda o canlılığı o taşkın neşeyi; o gtllttmslyen zarif adayı bulamadık. Beethoven’in bu eserini derinliğine çalmak lâzım.. Hattâ Almanlar büyük bestecinin, bu metafizik tarafını mübtdtgaya bile kaçarlar. T. Rlssnljn'lln bu esere nüfuzu tam değildi; konçertonun bütününde ifade bakımından sathi kaldı.
Schumann'ın konçertosunu Ru-blnstein, kendi nevileri «raunda bir şaheser sayar. Bu eserde piyano; tek başına dinlenen ve her fırsatta ön plâna geçip yer alan solist bir saz değil; orkestranın çok sesliliğine katılan değerli ve yine çok sesli İkinci bir unsur gibidir. Schumann'ın konçertosunda porlek ve kuvvetli bir ifade İstlyen kısımlar olmakla beraber eserin tatlı,, tana yakın bir çalışa ve İçten gelen bir duyuşa lht-lyacı vardır. Bu eserde piyanistin duygu tara-' fim noksan bulduk. Sonor’te Pek Vâ-zıh v« berrak değildi. Orkestra ve solist orasında ses hacminin denk olmadığını hissediyorduk.
Konserin en başarılı eseri Cdsar Franck’ın senfonik varlyasyonian İdi. JYanck’m Pariste ortaya attığı İlk eserleri başarı kazanamamıştı. 1873 de çalınan R^demptlon ve Böatltude gibi eserler bu cümledendir. 1887 de senfonik vnrfyasyonların da âkıbet! bu oldu. Halk tarafından anlaşılmadı; münekkidler iyi karşılamadı. Hattâ bazı tenkldlerde «uç daha ziyade orkestroya atılmış v« eserin (orkestra tarafından katledildiği) bellrlllmlŞtl. Yalnu bestecinin senfonisi blras alâka uyandırmış ve birkaç alkış toplı-yabilmlştl. Bununla beraber Franck halkın ve münekkldlerln anlayışsızlığı karşısında hiç bir zaman hayal sukutuna uğramamış, günün birinde nasılsa eserinin takdir edileceği ümidini bir an kaybetmemiştir.
Françk’m senfonik TaTİyasyonlari virtüözlük ve kuvvet» ihtiyaç gösteren bir eserdir. Bununla beraber bu eserde dinleyici üzerinde ân! bîr tesir Tatacak, vo dinleyiciyi âdeta yıldırımla çarpaT gibi yapacak bir karakter yoktur. Buna rağmen Tristan Rtsselln biz® heyecan verdi; «serin ruhunu duyurdu. Senfonik varlyasyonlar kanaatimizce konser akşamının en başarılı eseri İdi, Tristan Rlsselin genç, sempatik; ve iddiasız bir «anstkâr olduğunu her haliyle izhar eden bir piyanisttir, Zamanla dnha üstün kaliteler Iktisabedeceğlno İnanıyoruz.
Sık sık çalmak İmkânını bulduğu bu eserlerde orkestrayı her defasında biraz daha olgun buluyoruz. Programdaki üç mllılm eseri mükemmelliğe ulaştırmak İçin şef Cemal Re-şld Reyin gösterdiği anlayış ve Ifay-ret takdire şayandır.
Fikri çlçckoBlu
Vasfı Rıza Zobo iyileşti
8 gündcnberl rahatsız bulunan sanatkâr Vasf! Rıza Zobunun İyileşerek temsillere devam ettiği haber alınmıştır.
Geçenlerde Darülacezeyi gezerken, ses sanatkârlarından Can Akçlt’e rasladığımı yazmış, haftanın muayyen günlerinde DarÜ-lâcezeyl ziyaret eden Canın orada ki fakirlere yardımda bulunduğundan, yüzlerce çocuğa şeker ve çikolata dağıttığından bahsetmiş tim.
Bugün de, Çan'ın nasıl yetiştiğine ve hayatına dair enteresan bir kaç noktaya temas edeceğim.. Bütün alaturka meraklıları da bilirler ki, îstanbulun belli başlı saz yerlerinde fasıllara İştirak e-den İki kadın okuyucu vardır. Bunlardan biri, evvelce hayatından bahsettiğim Safiye Tokay, diğeri de Can Akçittir... Can, erkek okuyucular arasında fasıllara İştirak etmekten başka solist olarak ela şarkı okumaktadır.
Edebiyat merakı...
— Bu mesleğe bir tesadüfle mİ atıldınız, yoksa gayeniz mİ bu idi? Sualime cevap veren Can, diyor kİ:
(— Ailece edebiyata düşkünüz dür. Babam İzmirli Şehbenderinde Emin Akçit, amcanı da Şeh-benderzade Filibeli Ahmet Hllnıl-dlr.
Can, «Bir saniye müsaade» diyerek yerinden kalkıyor, yan tarafta üst üste duran Şehbal mecmuası ciltlerine uzanıyor, bir tanesini çekiyor, açıyor; «Eski fikır ler, yeni şekiller» başlığını taşıyan ve bir kaç ııilshadanberi devam edegelen makalenin altındaki «Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi» imzasını göstererek:
(— İştcl diyor. Amcam... Eski «Hikmet» gazetesini çıkaran da bu amcamdır
İttihat ve Terakki patırdısında sürgün edilenler arasında bulunan amcasının Suriyede öldüğünü anlattıktan sonra babası E-mln Akçlt’ln muhtelif gazetelerde makaleler yazdığını ve posta telgraf müfettişliğinden tekaüt edildikten 10 yıl sonra İstanbulda vefat ettiğini söylüyor. Can, aUeeinin edebiyat merakına temas ederek diyor kh
(— Yazı yazmak, okumak, ailemizin faz!asile düşkün oldukları birer hususiyetti. Böyle bir muhit içinde yetiştiğim İçindir kİ bende de öğretmen olmak merakı uyandı. Daha İlk okulda İken çManzumeel» diye tanmnuftnn. Hemen her müsamerede manzumeye ben çıkarılırdım. Daha son lalan kendim de şiirler yazmağa başladım. Bunların hocalarım tarafından beğenilmesi beni teşvik etti.»
öğretmen okulundan sahneye...
Can Akçit, talebeliği zamanında yazdığı şiirleri saklamış... Önü me bir tomar defter getirerek:
«— Iştel diyor. Bunlar çocuk ken yazdıklarımdır...»
Bir kaç tanesini okuyorum. Ço cuk olmasına rağmen vezne vo kafiyeye son derece dikkat ettiğini hatırlattığım zaman:
(— İlk şiirlerimde, diyor, babamın yardımı vardır. Fakat Bur sa öğretmen okuluna devam ettiğim sıralarda yazdıklarım yardımsızdır.»
Bu esnada askeri okula devam eden küçük kardeşi içeriye
den sonra müteaddit harb gemileri inşa etti.
il] Merasimlerde daima yûndin imal edilmiş ve şali denilen bayraklar hnlirtlfr yerlerine hartr denilen1 ipekliler astlırdt. Yaffmurlu havalarda hartrlfr İndirilirdi. Fazla rlltgArda urnumtı/etle bayraklar çene arya edülrdi.
[8] Çubu* ra rifjara külleri İçin kullandır. O dertrden kalmış İM tanesi hâla 23enia milteslndedlr.
ISI Bu tarihte donanmadan bir filo İfaean bey kumandasında olarak Akdenitde bulunuyordu.
(4) Diff^r tersanelerde gemilerin
yalnu tekneleri inşa «dfllr, dWer kı-3im.’an fTaltgie tamamlanırdı.
16] Sonradan Kâtip ismini olan bu sınıf bugünkü levazun »uhaylanna muadildir.
fC) Bugünkü İstanbul Deniş â(wiu-tanliffıntn bulunduğu yer.
[7] Bazı kayıtlar Tev/lkiye'nin
yapıldığını rilcredivw. Tak-vfmî Vakayi nüshalarında Cami alttnda inşa edildiği m II. Mahmut tarafından burada etyaret olunduğu yanlmtşttr. Belki yalnu tekne Ireğ-It’da yapılmış, sonra Cami altında diğer knsımlan için bulunmuıtur.
[8] Bugün TaşItuak haout m /«ö-rlkalırmtn bulunduğu mahal.
Edebiyat ve resim merak lısı bir ses sanatkârı
Can Akçit hayatını anlatıyor... ı-r-n--,,-—| Yazan: Cemaleddin Bildik |--
Çocukluk şiirleri — 16 yaşındaki Bağlamak kız — Çiçekler ve dallar t arasına alınan fotoğraflar — Darülacezedeki metruk çocuklar karşısında 1 yufka yürekliler!... — Fası! okuyucusu iki kadın sanarkâr...
z
V
I
Can Akçltle konuşurken
giriyor. Can, beni blradcıile tanıştırdıktan sonra:
«— Bu da, diyor, son derece edebiyat düşkünüdür. Şiirler yazar. Hattâ, yazdığı şiirlerden bir kaçını bestekârlaıımız da beğendiler. Onlan yakında bestelenmiş olarak göreceğiz.»
— Peki, diyorum, öğretmen okulundan sahneye geçişiniz nasıl oldu?
(— Şiir merakım beni şarkı o-kumağa şevketti. Plâklarda ve radyoda duyduğum şarkıları arkadaşlarım arasında okurken sesimin bu işe gayet elverişli olduğunu söyliyenleıe Tasladım. Bu sözler şarkı üstüne daha fazla düşmeme sebep oldu. Nllıayet istidadım sazcılar arasında da roev zuu bahis olmağa başlayınca öğretmenlikten sarfı nazar edip sahneye atılmamı tavsiye edenler çıktı. Öğretmenlik gayemden u-zaklaşmak beni haftalarca, aylar cr düşündürdü. Fakat öğretmenlik maaşı İle sahne kazancı arasındaki fark mulıayesell bir şeklide önüme serilince ne yalan 5öyllyeylm öğretmenlikten sarfı nazar etmekte kendimi haklı bul dum.»
Bağlamak kız
Can, sözlerine şöyle devam etti:
(— Ailemiz edebiyat meraklısı olduğu kadar da musikiye merak lıydı. Bu arada bende de Bağlama çalmak havesl uyandı. Hatta İlk defa sahneye çıktığım zaman elimde bağlamanı da vardı ve bana «Bağltunalı kız» adını takmışlardı. Bağlama çalar, şarkı okurdum. O vakit 16 yaşında idim ve taline hayatında da bağlama çalan tek kadın yoktu. Bu İtibarla kısa zamanda büyük bir rağbete mazhar oldum. Daha sonraları da bağlamayı bırakıp solist oldum, fasıllara katıldım. 0 yıldan beri de böylece çalışmaktayım.»
— Kendi kendinize mİ yetiştiniz?
(— Buna imkân var mı? Bir İn sanın kendi kendine yetişmesi amatörlükten öteye gidemez. Hocalarım Ağyazar, Yaşar, Belâhad-din Pınar. İbrahim ve Necati Tok yay'dır. Sanatta gelişmemi bu musikişinaslara medyunum.»
— Radyodan çağrılmadınız mı hlc?
«— şimdiye kadar radyodan hiç bir sanatkâr çağrılmış değildir Jd„. Radyo İmtihan açar, talipler girer, muvaffak olurlarsa alınırlar. Een şimdiye kadar bu imtihanlardan hiç birine girmedim. Girmek lüzumunu da duymadım çünkü hayatımdan memnunum.»
Taş bebek merakı
Mesleği haricinde ne gibi şeylere meraklı olduğunu öğrenmek istediğim «man:
(— Belki, diyor, garip göreceksiniz amma en ziyade taş bebeklere meraklıyımdûr. Resim ve dikiş merakım bundan sonra gelir...»
— Reenie de meraklısınız de-jnekî

? i - •
MM
... a •'
Yerinden kalkarak yan odaya geçiyor, kucağında büyük bir taş bebekle gelerek:
(— İşte, dedi, bcbelderimin an nesi..»
-- Daha mı var?.
(— Bunun kızlan, oğulları ve gelinleri var... Hattâ bir bebeğim de Darülacezede....
— Darülâcezcdd mi?
«— Evet!.. Oıayı ziyaretimde metrûk çocuklundan birini pek beğendim. Şimdi Darülacezede o-ntın adı «Canın çocuğu» oldu. Adı da güzel yaramazın... Gül-çln Kaya... Henüz bir yaşındadır. Ne zaman Darülacezeye gitsem perişan halde dönüyorum. O tem bul tombul, güzel, sevimli çocuklar, nasıl kıyılıp da sokaklara atıl duş? Benim gibi bir çok yufka yü rekliler, Darülacezede bir cok çocukları beğendikleri için benimsemişler... Muayyen günlerde rra ya giderlerken benimsedikleri çocuklara oyımcak da götürüyorlar...»
Can, bu konuşmamız esnasında sigara masası üstünden aJdı-ığı albümü uzatarak:
— Bakmaz mısınız? diyor.
Yapraklan çevirerek bakıyorum. Resimlerden bir çoğu suluboya çiçek dallan arasına alınmış... Diğer bir albüme bakıju-nız o da Öyle... Canın resim istidadı da bu albümlerde beliriyor..:
Cenıated/lin BİLDfK

BULMACA
Soldan sağa ve yukarıdan aşağıyaı
1 — Vazifeden affolunma dilekçesi,
2 — Kapitali olnuyan.
S — Tersi yumuşak değil - Vüendıın kaba eti.
4 — Perhls - Tersi bir erkek adıdır,
5 — Nota - Erkânı harbiye.
fl — Avuç İçi - Al: ciğerler.
7 — Kırallçenln refakat bayanı -
Kbyiln ileri geleni,
8 — Ters! ele geçirmese demektir.
9 — Tersi sırtımıza kaba bir kumaş
geçirelim demektir.
10 — tpldasızhk - Tersi tadat eder.
OSÇEN BULMACANIN HALLİ
Soldan sağa ve yukarıdan aşaijıyas
1 — Beuelilks; 2 — Enikor.u, Oh;
8 — ;NIyaesdeıı; 4 — Ukala yenir
8 — Loton. Malci; e — Üney. Saniç;
7 — Kudsms, taa; S — Enanlyet; s _ Onlklsene; 10 — Ah, Rlcatet.
Sahlfe d
FALCI KADIN
Nlkol, kocası meşhur tayyaresi Jan 4» Bamlar amıesll» beraber ye-mu yerken kocasına dönerek:
— Takvime baktın mı şektrlm? Kayır... Bugün. şubatın. İS ttncû dnhiû günü olduğunu görmedin nü? £ûnd.rn daha uğursuz gün olılg mu? jifbean başıma bîr felâket gelmesinden korkuyorum- Batıl itlkadlara no kadar İnandığımı bilirsin, dedt
jan, karısının bu mânâsız korku-lariie alay ederek cevap verdi:
— Bilirim karıcığım.
Genç kadın, güzel yil2ünü ekşiterek;
— Yani benim bu itikatlarımla alay ediyorsun öyle mİ?
— Kayır meleğim, yalnız hastalığım •enin gibi sevimli ve eğlendiriot buluyorum da.
Nlkol. gülümseyerek kocasın* sarıldı. Evleneli üç yıl olduğu halde, hâil birbirlerini çılgınca savıyorlardı.
ö gün Jan. Paris İle Salgon aralında stlrat rekorunu kırmak İçin yapacağı uçuşu düşünüyordu. Eğer bu teşebbüsünde muvaffak olur» bu tetılikeli meslekten ayrılacak ve atacağı para mükâtatlle bir nıotör fabrikası açarak kamından ayrılmaksı-aın mesut bir hayat sürecektt. Fakat bu rekoru kırmağa muvaffak olacak mı İdi? .
Karısının altın samı saçlarını okşarken bu sual zihnini kurcaladı ve:
— Ah muvaffak olacağımı bir bll-■era Nlkol! diyerek derin bir ah çekti.
Nlkol bir saat sonra, çlmdlyo kadar bir çok (allan doğru çıkmış olan falcı mada.ni Amanda'nın evine gitti. Falcı. kâğıt açmağa başladı. İlk zamanlar kâğıtlar İyi çıkıyordu. Fakat biraz sonra katışmağa başladılar. Nlkol, falcı kadının kaşlaını çattığını görünce endişe ie sordu*
— No görüyorsunuz madam?
— Sizi çok kederlendirecek bir ölüm vakası görüyorum kızım! Bu ölüme de siz kendiniz lstemlyerek sebebiyet vereceksiniz. Dikkat ediniz. Ölecek adamuı kocanız nn, dostunuz mu olduğunu kestlremem.
N ıkol:
— İmkânı yok madam! Kocamı çıldırasıya seviyorum. Ona fenalık yapamam I -
Falcı kadın başını sallayarak cevap verdi:
— İnsan, hiç bir zaman İmkânı yok dememeli. Bu dünyada her şey başa gelebilir. Dikkatli olmanızı yine al’® tavsiye ederim kızım! Ücretim elli franktır. Allaha ısmarladık. Temenni ederim kl falımda yanılmış olayım.
Genç kadın, falcının yanından heyecan ve endişe Uç ayrıldı, falcı kadının sözleri kendisine derin bir tesir yapmıştı. İlk defa hayatında halkın safdilliğini sömüren falcılara İnanmanın mânâsız bir şey olduğuna ken d'siııl İnandırmağa çalışıyordu.
Öğleden sonra kocasita beraber, öteberi satın almak için çarşıya gitti»! 2aman yavaş yavaş endişelerini unuttu.
Nihayet uçuş günü geldi. Jan. tayyaresinin bütün hazırlıklarına kendisi nezaret etmişti. Uçuşunun muvaffakiyetinden sureti katlyede emin olmak istiyordu.
Nlkol, kocasını uğurlamak İçin ken dişine satın almış olduğu küçük may muini, kucağında taşıyarak hava meydanına gitti. Maymunun boynuna kırmışı bir kurdelâ bağlamıştı.
Tayyareci maymunu görünce gülerek karısına sordu:
— Neye bunu buraya getirdin?
Görüyorum kl ondan hlş aynlamı-| yorsun?
— Hayır öyl» değil. Beraberinde görürmek için sana getirdim, Bana muhakkak uğur getirecek, seyahatin esnasında sana arkadaşlık edeeek ve tekrar seni kollan arasına almak İçin hasretle bekleyecek olan kancığını dalma hatırlatacak.
Jan, heyecandan yaşla dolu gözleri» karısını öptükten sonra uçağına bindi ve halkın alkışlan arasında havalandı.
Bidayette uçuş yolunda gidiyordu. Telsizler cesur tayyareciyi bu tehlikeli soyalıatlnd» adım adun takip ediyorlar, her yarım saatte bir uçuşun cereyanı hakkında malûmat veriyorlardı. Fakat bir müddet sonra Jan, hayat eseri göstermemeğe ve telslzlorln suallerine cevap vermemeğe başladı. Tayyaresinin bir dağa çarpark param parça olduğu anla-şıiıncajta kıdar etrafında korkunç bir sükût hüküm stirdü. Zavallı Janın cesedi, tayyarenin enkazı altından yanmış olarak çıkarıldı.
Bu feci kazanın sebeplerini araştıran mütehassıslar, kamı Nlkol tarafından tayyareciye yol arkadaşı olarak verilmiş otan küçük maymunun tayyare motörü arasında sıkışmasından bu felâketin vukubulduğu neticesine vardılar. Maymun motörd* sıkışınca makine bozulmuş ve Jan. tay-reslnl İdare edemi ye rek dağa, çarptırmıştı.
Heyhat, falcının kehaneti doğru çıkmış ve Nlkol Istemlyerek kocasının ölümüne sebebolmuştu.
Çeviren: A. Hilâli
AKŞAMDAN AKŞAMA
Dünyada sefalet
(Ba-f tarafı 3 üncil sahifede) ?.el şehrin belediyesi bir çare bulamıyordu. İlk girdiğimiz evde 50 vatandaşa ancak altı takım çocuk veya büyük eşyası ayırabildik. Oradan gönüllerimiz ilzgün ayrılınca komşu kapıyı çaldık. İki senedir veremden yatan bir genç kızla. karşılaştık. Zavallı eriye eriye bir kemik yığınından ibaret kalmış...
— Kızım, sana ne almamızı istersin? diye soracak olduk.
— Sağ olun, hiç bir şey istemem. cevabını verdi. Hayata küskün. gözlerinde âdeta bizi görmek İstemiyen bir hal vardı.
Gezdiğimiz her avluda yüzlerce vatandaş, aynı pislik, aynı sefalet ve ıstırap içinde yatmaktadır. Bunları hep biliyoruz. Fakat çaresini bulamıyoruz. içimiz sızlayarak soruyoruz:
$ıı nisbeten ileri ve zengin İzmir şehrinde belediye, cemiyetler. partiler ve şehrin zenginleri el ele vererek bir içtimai kalkınma seferberliği yapamazlar mı?
Bizim kalbimiz ue kesemiz?
İsviçrelilerin diğer milletler için alabildiğine açık kalb ve keseleri olduğuna göre, bunca hüccetti, âbideli hayrat ve hasenattı» üç kıta üzerinde ün alan Türk milletinin kendi fakir ve hasta evlâtlarıma gereği gibi bakacak yeni bir teşkilâtçılık ve
MAHKEME KORİDORLARINDA
Hayvancağız işaret vermeseydi şuracıkta töhmetti düşecektim!
Feride hanım teyze yeldirme biçimi lâcivert mantosunun sağ tarafını kabartan iri bohça gibi bir şeyi İki elile sim sıkı kavramış. Arada bir kabarık şev fanul danıyor, Feride lıanım telâşla kol îarını sıkıyor.
— Koltuğunun altında no var, hanım teyze? Hamamdan mı geliyorsun?
— Ne hamamı, ayol? başıma gelenleri bitsen, karşıma oturur da hüngür hüngür ağlarsın.
Koltuğunun altındaki kaparık-lık tekrar kımıldandı, mantonun aralığından bir kaz başı uzandı, san gagasını açtı. Tıssss...
Feride hanım teyze telâşla kazın kafasını tutup mantonun arasına tıktı
— Dur. a mübarek! Acelen ne? Patlamadın ya:
— Nedir o, hanım teyze? Kaa no dlyo getirdin buraya?
— Getiririm elbette. O benîm şahidim.
— Senin şahidin mi?
— öyle ya. Mahkemenin karşısına çıkınca şahitlik edecek bana.
— Sizin kaz konuşuyor demek.
— Leyl&nın Mecnunu gibi lâf etmesene oğlum. Kaz konuşur mu hiç?
— Ne bileyim ben.? Şahitlik edecek, diyorsun ya.
— Ben sana yalan mı söylüyorum, evlâdım? O benim şahidim. Velftkin ağzlle değil, bacağl-le yapacak şahitliği. Nah, inanmıyorsan sen de gör.
Mantosunun göğsünü açtı, altından kazı çıkarıp salıverdi. Hayvan boynunu uzattı, sol ba-cagrnı sürüyüp sekerek tıslaya tıslaya yürümeğe başladı. Feride hanım teyze koşup yakaladı.
— Vah yavrum, vah! Görüyorsunuz ya şunun başına gelenleri Muhakeme olup bitse de hemen eve götürüp bacağına soğan lâpası sarsam yavrucağın.
i..........
şefkat hamlesi doğanııyacak mıdır? Doğamaması kabil midir?
içte Verem Savaşı Derneği... İşte Kızılay.,. İşte Çocuk Esirgeme... İşte Darüşşafaka... İşte Yar-dımsevenler Derneği... İşte Da-rülâceze.,, ilh...
Bunlardan birini, ikisini belki desteklenmeğe lâyık bulursunuz; tahkik ediniz: Hangisi mizaç ve meşrebinize uygunsa, elinizi ona uzatınız. Glyonı Tel evlâtlarının sabık müstevli AvusturyalIlara karşı gösterdiği şefkat ve yardımın sekiz on mislini kendi milletimizin aç. sefil, veremli ve üm-ml nüfusuna karşı elbette göstermeliyiz. Kendimizin yaşamamız için başka çare yoktur.
Kapınıza gelmiyorlarsa siz kapılarına gidiniz. Yalnız para yardımını değil, iş yardımınızı da diriğ etmeyiniz. Kiminin parası, kiminin duası demişler. Şimdi de: Kiminin parası, kiminin fahri mesaisi. Fakat herkesin o yıkık İnnsbruck evinin kapısında titreyen hamiyetli çocuk derecesinde bu muazzam yardım işine iştiraki... Millet sevgisi mi? Din gayreti mi? Lâik Cumhuriyetçi-' Iık mi? Halkçılık veya Demokratlık mı? Hepsini İçine alır.
(Vâ - Nü)
— No oldu kazan bacağına?
Ğöa aklanın belerterek karşıya baktı,
— Görmüyor musuıı şu cehen nem zebanisi surattı karıyı? Nasıl da kıydı ağızsız, dilsiz hayvana bilmem W. Amma velâkln, bugün dâri dünyada da* yarın ahlretta de hem benim İki elini, hem şu hayvanın Ud ayağı o kâfir karının İki yakasındadır. Yavrucağımın bacağına değnek vurup kırmayı gösteririm ben ona.
— Niçin vurmuş deyrieğl?
— Niçin olacak? Desturun, piç kurusunun yüzünden, Wr oğlu var kİ, düşmanlar başına. Oğlan değil, Allahın bir zalimi. Evin üst katında ben kiracıyım; alt katta da onlar oturuyorlar. Bahçede bir çift kaz besliyorum. Bu yavrucağın dişisi da var. görseniz, kucaklayıp bağrınıza basarsınız. Güzel mİ, güzel. Şirin tnl, şirin. Gelgelellm, piç kurusu oğlan bu hayvancıklara dirlik düzenlik vermiyor kİ. Akşama kadar onlar la uğraşıyor. Kırk defa kendisine nasihat verdim, anasına tonbih geçtim, lâf anlatamadım. Bu sabah gene bahçeye çıkmış, hayvan ları kovalamağa başlamış, kazın şakası olur mu? Canı yanınca o piç kurusunun bacağını ısırıver-mlş. Oh olsun! Ağzına sağlık. Keşke ağzını burnunu koparny-dı.
— Oğlan da kazın bacağım kırmış öyle mt?
— Oğlan değil, anası olacak şu kâfir kan yapmış o İşi. Ben musluk başında desturun, abdest tazeliyordum. Aşağıda bir kızılca kıyamet koptu. Kazlar bağırıyor, oğlan kay gar ayı basmış, kan ağzına gelen lâkırdıyı savuruyor. «Ayol, ne oluyor. Güpe gündüz bizim kazlara sansar mı geldi yok sa?» diyerek kendimi aşağıya dalattım. Kannın mutfağından geçip bahçeye çıkınca bir de ne göreyim? Bizim kazın bacamı kırılmış. Onu görünce yüreğime sızılar çöktü, aklım başımdan gide-yazdı. «A dostlaı I Ne oldu bu hay vancağıza? Hangi kâfir oğlu kâfir yaptı bu işi?» demeğe kalmadı. karı bu sefer de; «Ağzını bozma, kafanı kırarım senin. O kör olasıca kaz gelmiş de benim oğlumun bacağını ısırmış.» diyerek ellfıdekl değnekle benim üzerime hücum etmez nıi? Benim yerimde sen ol da küplere binme bakalım.
— Bindin mi küplere?
— Elbette binerim. Karı üzerime hücum edecek de ben karşısında el pençe divan duracak değilim ya. Öfkeli deve gibi üzerine atılmamla beraber.
Mantonun arasından kaz gene kabasını uzattı. Tısss...
Feride hanım teyz® yutkunarak durakladı. Hayvanın kafasını mantonun altına tıktıktan sonra gözlerini kırpıştırdı.
— Yavrucağım akıllı hayvandır vesselâm. Bak hele, tam zamanında başını uzattı da, «Suss» dlye bana işaret verdi. Şimdi şu hayvancağız aklımı başıma getir meşeydi, karıyı dövdüğümü şuracıkta kendi ağzımla ikrar ederek töhmeti! düşecektim.
Ce. Re.
22 Nisan 1048
Mısır mektupları
(Baş tarafı 4 üncü sahijede) fCaJdranln dlğ»r yerlerlyl» uymlyacak şeklide bakimsi* olan sokak va cad-detari seyrediyorum. Bir ara bir köşeye kurulmuş odavaıl; mükellef bir arabesk çadır dikkatimi çekiyor. Arkadaşıma soruyorum, öğreniyorum kİ burada bir cenaze merasimi hasırlanmaktadır. Mısırda ölüm vukuunda ekseriya evelen hariç kurulan bu gibi çadırlarda cenaze merasimi; dini ra-siuta ve ecir ve sabır ziyaretleri gibi lâzlmeler İkmal edilir ve bütün bunların hitamından sonradır kl alta evlerine dönermiş.
Beş dakLka sonra tramvay son durağa varıyor ve İniyoruz. Artık Ezberdeyiz. Arkadaşım gösteriyor. İşte sağda İslâm dünyasına medreseleriyle şöhret salan Ezber; solda da Seyit Hüseyin camisi...
Ezher'e doğru yürüyoruz. Mimar! bakımdan caminin en mühim hususiyetini teşkil eden koridorumsu btr yerden; Sahnül'Bzher'den geçtikten sonra mermer döşeli geniş bir avluya giriyoruz. Avluyu bir baştan bir başa kesen hasırlar üzerinde talebeler ba-faklarım uzatmış; arasına birer ki-
tap koymuş sallanarak bir şeyler ezberliyorlar. Merak »alkaslyta yaklaşınca bu kitapların Kuranı Kerim olduğunu hayretle gördüm v® annemin çocukken sık sık tekrarladığı sözleri hatırladım: O taraftan Kuran varı ayağım uzatma; Kuran belden aşağı konmaz; odada Kuran var yatılma* İlh...
Bu mermer avluyu çepeçevre saran binalarda, diğer Islâm diyarlarından tahsile gelen talebel ulûm yatarmış. İlerliyor ve Bahnül’Ezherln taın mukabilinden asıl camly» giriyoruz. Ezher oldukça büyük-, esas çatısı düs; arabesk stilde bir camL Bu tan mimari bilhassa minarelerinde: 3«h-nül'Ezher’Jn çevresiyle; duvarları sil» üyen bordürlerde büsbütün barla,
Anlaşılıyor kl Ezher’e bu şöhreti temin eden mimar! güzelliğinden futa medreseleri...
(Devam edecek >
* Kızılay Derneği Kadıköy İlçe şubesinin Mayısın 3 nel pazar günü Halken konferans salonunda saat 13 buçukta toplanacak yıllık genel kuruluna kayıtlı üyelerin gelmeleri rica olunur.
Madenî eşya fabrika ve imalâthanelerin dikkat nazarına
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Satınalma Komisyonu Başkanlığındanı
Muvakkat Eksiltmenin hangi tatsın inat rlh v» gün v» saati» Tahmin bedeli miktarı ve hangi dairede Adet Cinsi______Lira Kuruş Lira Kuruş yapılacağı
9 Madeni rneskû- 8460 öü 634 50 Eksiltme 30/4/648 etimi kûkât dolaptan günü saat 15 d» Yüksek
Okullar Saymanlığında yapılacaktır.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Ndmlzmatlık kabinesi İçin nümunailne uygun olarak yaptırılacak olan madan! meskukât dolapları açık eksiltmeye konmuştur. Mevcut nümune İla şartname ve hazırlanmış olan resimleri görmek İsteyenlerin her gün Müzeler İdaresine ve eksiltmeye girecek otanlarm ticaret odasındın alınmış belgelerll» muvakkat teminat makbuzlarım hamilen 30/4/948 tarihinde saat 15 de Yüksek Okullar Saymanlığında Arkeoloji Müzeler? satınalma komisyonuna müracaat etmeleri. (4M1)
Memur Alınacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasindent
Bankamız Merkez veya şubelerinde altı aylık bir staj devresinden sonra bilgilerini genişletmek İçin en çok İki sene müddetle yabancı memleketlere gönderilmek üzefr» (ekserisi İngiltereye) ve aşağıdaki »artlar dairesinde memur alınacaktır;
1 — Memurin Talimatnamemizdeki vasıflan haiz bulunmak (bu vasıflar Bankamıza müracaatla öğrenilebilir),
3 — a) Ticaret Lisesi, b) Siyasal Bilgiler Okulu. Hukuk veya İktisat fakülteleri. Yüksek Ekonomi ve Ticaret okullarından birinden mezun bulunmak:
3 — Ticaret lisesi mezunlarının yaşı 23 den, Yüksek okul merunîarının yaşı otuzdan yukarı olmamak:
4 — Askerliğini yapmış bulunmak;
5 — Açılacak müsabaka imtihanında muvaffak olmak:
(Birinci derecede İngilizce, İkinci derecede Fransızca veya Almanca bilenler tercih olunur).
Bu şartlan haiz olanların 30 Nisan cuma gönü akşamına kadar Ankara’da Umum Müdürlük Personel servisine, İstanbul'da ve İzmir'de şube Müdürlüklerine yaa İle ve açık adreslerlle müracaatları lâzımdır.
İmtihan aşağıdaki bilgilerden yapılacaktır:
Yüksek mektep mezunlan İçin :
Ekonomi. Muhasebe (Umum! malûmat), (Hukuk), (ümıun! malûmat'', Hesap ve Cebir, Yabancı dil.
Ticaret Lisesi mezunlan İçin
Matematik, Bürokomerslyal, Ekonomi, Yabancı dil.
(Mecbur! hizmet yabancı memlekette kalış süresinin üç misildir.) __________________________________________________________(5149)
İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden:
21. 4. 948 gününde ihalesi yapılamıyan 3000 metre iki naklili telefon kordonunun eksiltmesi 3. 5. 948 pazartesi giinîi saat 15 de telefon başmüdürlüğü binasında yapılacaktır. Muhammen bedel 4650 lira olup muvakkat teminat 349 Uradır.
İsteklilerin şartnameyi görmek re teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde Beyoğlu P.T.T. mer kezl binasındaki levazım amirliğin» müracaatları. (5497»

İmparatorun enfiye kutusu
AŞK VE ZABITA ROMANI
Yazanı John D. Carr Tercüme eden: Vâ-NÛ
Tefrika No. 94 -
Devanı edin.
Ooron:
— Hiç bir şey çalınmamış, —dedi. — Ötesi berisi de örselenmemiş.' Bu cürüm, evi bilen biri tarafından işlenmiştir. KaatlI, ocağın önünde duran kûskûyü biliyormuş, İhtiyarın biraz sağır olduğunu da biliyormuş Ayak seslerini duyurmadan ona yaklaşabileceğini de biliyormuş. Lawes'-ler mesut bir aile. Fransıza. benzerler. Bizi temin ederim, vaziyetin gerektirdiği şekilde, şimdi şaşkınlık ve dehşet İçindedirler.
— Daha sonra ne olmuş?
— Eve Neill’l aramaya gitmişler. Eve'l çok severlermiş. Bana haber verdiklerine göîre. cürmün keştedlll-»Inin hemen akabinde, Toby il» Ja-nlce. onu görmeğe can atmışlar. Fakat nöbette duran polis*, kendilerine mâni olmuş; evden çıkmamalarını oiıüıra «öylemi». Polis komiseri ge-
linceye kadar bir yere çıkmama yasak olduğunda ısrar etmiş.
«Nihayet komiser gelip İstintak ediyor. Onlar da Eve Nelü'ln yanına gitmek müsaadesini İstiyorlar, Komiser adamlarından biriyle genç kadını çağırtmak İstiyor. Vaktiyle o derece gayretkeşlik gösteren polis memuru çağırma vazifesini üzerine alıyor. Bereket yanında bir elektrik feneri varmış. Evler karşılıklıdır. İhtimal gördünüz.
Doktor:
— Evet. — dedi.
Goron. dirseklerini masanın özerine dayayıp, yüzünü sakil şekilci a buuş-turdıu:
— Folla memuru parmaklık kapıyı açıp binayı çeviren bahçeye giriyor. Bayan Eva Nalll'ln kapısı Önünde, yot üzerine!» neyi buluyor...?
Goron. lâfın arkasını kesti.
Doktor t
— E? — diye sordu.
— Pembe saten bir kemer. Hani kadınların ropdöşambrlarına taktıktan cinsten... Kurdelenin üzerinde hafifçe kan lekesi var.
— şu mesele!
Tekrar bir sükuti
— Polis kurnazmış. Saten kemeri cebine indirip bir »ey söylemiyor, kapıyı çalıyor. Korkmuş va2|yette iki kadın, açıyorlar. Bu kadınların kim olduklarını arşedeyim. (Bay Goron, cebinden küçük bir defter çıkarıp göz attı.) Hizmetçi Yvette İle ahçı Oâlestiot.
a Onunla ataca karanlıkta fısıldanarak konuşuyorlar. Parmak’.rlle (su3l> İşareti yapıyorlar. Polisle zemin katının bir edasına çekiliyorlar, Gördüklerini ona anlatıyorlar.
(Hizmetçi Yvette, büyük bir gürültü ile uyandığını polise anlatıyor. Odasından çılmıış ve bayan Eve NelU’Ln evine usulle girdiğini görmüş imiş. Gay-t hâkim bir karakteri olmasına rağmen, Yvette heyecana düşmüş; aşçı kadını uyandırmış imiş Yavaşça aşağı inmişler İmiş, hanımlarının yatak odasına gö« atmışlar İmiş. Odanın öbür tarafında, hanını tarım gayet heyecanlı ve nefes nefe-
se bulmuşlarmış. Banyo odası, aynalar içindedir. Aynanın aklslerLnde. hanımlarının ellerindeki kanı yıkamakta meşgul olduğunu görmüşlermiş, Aynı zamanda, dantelli sabahlığındaki kan lekelerini de yok etmeğe çalışıyormuş. Bu ropdöşambrın kemeri de kaybolmuş.
Çloron bir an susarak hafifçe döndü; arkaya baktı. Donjon otelinin taranışından bazı adanılır geçiyordu. Giineş çam ormanlarının arkasında gizlenmiş, Blgân IflktarL aksediyordu.
Bütün bu anlatılanlar, doktor KlliTOas’a havsalaya siğmM şeyler göründü: Oözetleyen hizmetçiler;
heyecanlı yüz; aynalar; akdeden hayaller. Polis, bahsi geçen bu karanlık odanın esrarına bazı cihetlerden nüfuz edebilirdi, o saha polisin şahısıydı amtt; kendi da, ruhların karan-tıklarına nüfuz eder; çünkü btı saha da unundur.
Ancak, doktor, şimdilik hüküm vermemeği tercih etti.
— Mabadl? — diye sordu.
— Bizim polis. İki hizmetkâra katiyen gevezelik otmlyeceklerine dair and İçirtmiş. Yukarı kata cesurane çıkıp bayanın kapısını vurmuş-
— Kadın yatakta mı imiş?
— Bilâkis... — diye Ooron, takdirle başını salladı. — Çıkmak üzere hazırlanıyormuş. Nişanlısının telefonla kendisini uyandırdığını söylemiş. Dik katiniz! çekerim: Bir kaç dakika evvel, nişanlı bay İkinci defa olarak telefon etmiş; felâketi haber vermiş. Kadın, bu telefon haberinden önce hiç bir şey İşitmediğini İddia elmiş. Ne polis düdüğü, ne sokakta haykırışına.
No komedi, değil mİ aziz doktor? SLr Maurlca Lawes'ln öldürüldüğünden dolayı büyük bir teessür İçinde bulunuyormuş: âdeta ağlayacak gibi imiş. Gözler! dehşetle büyümüş imiş, hızlı hızlı nefes alıyormuş. Tam bir yapmacık! Beyaz sabahlık, dolapta asılı duruyormuş. Banyo odasında ihtiyarın kan lekelerini yoketmek mak-sadlta çamaşır yıkandığı için, aynalar hâlâ buğu İçindeymiş.
Doktor, iskemlesinin yerin! azıcık değiştirdi. Bir rahatsızlık hissediyordu.
— Sizin polis bu vaziyet karşısında! ne yapmış?
— Halini, tavrını hiç değiştirmemiş. Kadına: «Karşıkl eve gitmek için lütfen acele etıueslol, »okağı ge-
çebileceğini» söylemiş. 8onra, geride kalmak İçim bir mazeret bulmuş.
— Maksadı neymiş?
— Mesele bu ya. - Maksadı, dantelli beyaz sabahlığı gizile» almak imiş. Oda htametçlsl ile gizile® anlaşmışlar. Hanım sabahlığını soracak Olursa, hizmetçi, temizleyiciye gönderdiğin! söyllyecek. Mevzua btr hakikat çeşnLsl vermek İçin, diğer bir çok öteberiyi de temlzleyicly» yolluyorlar. Binaenaleyh, bayanın endlş» etmesin» mahal bırakılmıyor. Kadın, şüphesiz, bu gibi kan lekelerinin, yıkanmalarına rağmen, kimyevi şeklide tahlil edilince mahiyetlerini bolll ed,ev eklerini bilemiyormuş. Lâkla azizim, doktor, kan lekeleri bu elbisede biricik hususiyet değildir.
— Peki, daha ne var?
Belediye telsi, parmak!iril# cuma üzerinde trampete çalar gibi yaptu Hizmetçi Yvette, polisin yanında, btt sabahlığı büyük İtina İla muayen» etmiş. Tenteneler arasında, minimini bir akik kıymığım o bulmuş.
Belediye telsi sustu. Bu seferki «â-kûtu hizmetçinin araşbrma yapma-sile HglU değildi. Çok elim bir neticeye vardığı IçIndL (Artası var)

28 Nisan 1048
KüC
1 - lş ARAYANLAR
TECRÜBELİ BİR DOKTOR — Hususi hasta ne.banka, mektep, fab aeir müesseslerde' !» arsmokl Akşamda (A. A) rumuzuna m Ora
746
2 - işçi arayanla
TECRÜBELİ — Bir inşaat müh e «tisi veya fen memuru aranıyor, tekillerin görüşmek Özer# Gala Asslkurazlonl Generali Han 74 -numaraya müracaatlarL 40141
813
İŞÇİ ARANIYOR —14-20 yaşla; ük tahsil görmüş İki kıs veya kt ihtiyaç vardır. Sultanahmet 1 çavuş 27 numaraya hergün 6 kadar müracaat. 819
RÖTUŞÖR — Fotoğraf ûr.eı pozitif rötuş yapacak sanatkâr nıyor. Yedi Gün matbaasına n anat. 826
İNGLİZCE, FRANSIZCA. AL& ÇA — Üç lisandan Tttrkçeye Tül den bu lisanlara tercümeye ha muktedir tecrübeli, ticari muhat ta vâkıf daktilo yazabilen bir mura İhtiyaç vardır, isteklilerin lata p. K. 1235 e bildirmeleri.
839
BAYAN ARANIYOR — Hesap bl lir; yazısı güzeL Daktilo; Usan bilen ler tercih edilir. Galat*. Tünel arka sı Posta Han No. 11 saat 14 - 16 araş
858 —
FRANSIZCA — İngilizceden Türk çeye; Türkçeden Fransızca, İngilizce ye ticari muhaberatı tercüm» edece veya bir lisanı bilen süratli daktll yazan bay bayan memur acele ara nıyor. Galata Rıhtım caddesi Veli A lemdar Ham No. 331. 842 —
TAHSİLÂT İŞLERİNDE ÇALIŞ KILMAK ÜZERE — Tatmin edici retle bay re bayan memur alınac tır. Türkiye Oku im* Demeği E Merkez başkanlığına müracaat e inesi. 888
TEZGÂHTAR ARANIYOR — Ma fatura İşlerine vakıf piyasayı ta olmalıdır. Katırcıoğlu han No. 6 müracaat. 892 -
REFAKAT İÇİN BÎR BAYAN AJ NIYOR — Yahni bir doktorun m yer.ehaneslnde evinde işlerini pabilecek ciddî ve çalışkan okur rar bir bayana İhtiyaç vardır, keçide Ha midiye oadderi No. 4. 1 racaat: Saat 4 den 6 ya kadar.
888 -
ECZACI BAYAN ARANIYOR -Pratiği kuvvetli diplomalı eczacı bayan aranıyor. Müracaat Cagaloğlu Nuruosmanlye cad. No. 24 kat 1. Baal 16 - 18 887 — 5
ALIM-SATIM (Eşya)
CHRYSLER MARJLI — En »OT model Radyo ve kaloriferli yeni falı araba taşraya azimet dolayudylç satılıktır. Her gün öğleden evvel 80406 d* Hayraazel Peline. 781 — 1
KOTRA ARANIYOR — Kamaralı, ■z kullanılmış kotra# veya yole almak İst 1 yorus. Motörlö İm tercih e-dllîr. Müracaat: Galata Karaköy Küçük Balıklı Hanı 35 863 —
BATİLIK — 947 moda] Ford spor fkl kapılı yaşfl renkli yeni vaziyette ancak 9000 kilometre yapmış. Gümüş suyu Kamarot sokak 19/1 garaj s.
838 — 1
r. hattt,TX TJENBuSÜH MOTÖRÛ — *■ Avrupa yapın gam ve mahua 1 ya-l taklı, kamanlı, radyolu; elektrikli vw , rahat aUe gezintütrl ve ikameti İçLn * elverişli- Telefon; (3128 890 —2
I- ENKAZCILARA — Maçkadan Aka-s- retlere İnen Spor caddtoainde on İki a, odalı konağın enkan eatıliktır. Her 76 gün saat on beşten sonra İrtanbul-ı: dia Bahçekapı Betanealnda Salih Ne* cariye müracaat. 898 — 2
la İLÂN — T«k atlı İsveç mali bir
U kûçıımlarila birlikte «aûlıkJtrr. Ad--e res: Erankby Koayatağı Bskteüee ao-kak No, 8. Ahmet Çaldağ'a müracaat. «94 —
a- H — Kiralık — Satılık
a- : DİKKAT — Emlâk almak v» «t-mak, İpotek yapmak lstiyelnere; iti-r" mada şayan Sühulet Emlâk 3arlf Özalp tavassut eder. Beyoğlu Büyük 6 Parnıakkapı köşe başı No. 4 kat 2 l- Tel: 42398. 18 — 11
- DEVREN BATİLIK BAKKALİYS — Tarlabagı Büyük Bayram sokak 17/1 1 numaralı, hail faaliyette elan dük-kânımızı askerlik dolayıslle devren satıyoruz. İçindekiler* müracaat edilmesi. 827
1 SATILIK APARTIMAN VE ARSA — Fatih Malta tramvay durağı yakının-. da Uç kat on oda konforlu bahçeli _ apartıman tamamı bog. Yanında ta-jj melleri duvefrliicn yapılmış projesi g tasdikli taşı tuğlası hazır 137,8 M. . karelik arsa aattUktır. İstekliler: Blr-_ kecl Hamldlye caddesi 42 : 44 Rumeli ! Kebapçısı Ömer »sürene müracaat 812
U. DOKUMACILIK ATELYESİ — Tam _ tcferruatlyle nem fiaü* devran aa-p tıhkür. Büyük Lânga Beglkçi sokak _ No. tlB) 893 — 2
1 BOŞ TESLÜA SATILIK EV — Üs-_ kfldar, Çınar caddesi Betürttt No. 80. u- Müracaat: İstanbul Çarşı kapı Arak rn sineması karşısında Narin apartıma- 2 m kat 2. 895—3
-i BATİLIK — Göatepe İkinci Orta - sokak trene, tramvaya beş dakika bir - buçuk dönüm üzerinde üç kat mös-takll kapılan ayn Cçor odalı tarkos - kuyu meyva ağaçlın bağı bulunan - ev bogtealm edilir. Görmek görüşmek aynı yerde ip No. ya müracaat. i n> -i
MERCANDA KİRALIK BOŞ ATKL--YE — Fincancılar Mahmudiye han No. 1 • müracaat 871 — 2
BATİLIK KÖŞK — ttenköy hat boyunda üg daireli bir köşk, içimle ugnk odası motûrlfl su pompası, AvrujMi gamlan muhtelif güller ve ayrıca meyva sebze bahçesi bulunan iki dönüm arazisi De acele satılıktır. Müracaat: Tel: 41045 870 —
BEYOĞLUNDA — Bir dükkânım olsaydı diyenlere Balıkpazan K&mer-ya aokak No. 81 da dert kösele kunduracı ve imama ü bir de kollu makinesi takım terazi tam tesisat İÜ senelik mfişterirl bol dükkân acalo ] devren aatılılrtır. Mahallin* müracaat . 872 —
DENİZE NAZIR — Asansör 10, kaloriferi (100) UA (800) metre kare konforlu salonlarla muhtelif adette İç İç* tek odalı yanlı aneler kiralık Ur. Galat* Rıhtım saddcsl Veli Alemdar Ran. 621 — «
KASIMPAŞA — Kulaksız caddesinde 40 numaralı 8AO x Tl — 230 metre kar* arsa saldıktır. Bedel teklifinin Bayan Bolum, Samanyolu sokak NO. 69' şişil adresine mektupla büd!rÜmest Şifahi teklif yapılmaması rica o-lunur. 726
BATrİYl İQtN BV1ÜNMAS BİR ARSA — Sony arda Doreboyu *1 varındı* flüngüdüşük sokağında otobüs1 durağına 40 adım; vapur İskelesine üç dakika meşalede 159 küsur metre mu r&bbaı arsanın şüyaunun İzalesi dolayısıyla «atışı (KOO) lira üzerinden BDyökderede kâin Bariyer mahkemesince 8.8.948 perşembe günü saat S dan 10 a kadar yapılacaktır. İsteklilerin pey akçeleriyle mahkemeye mü-rscatlan. 884 —
KURTULUŞTA — Üç daireli; dörder odalı; bollü; gömme banyolu; tamamen boş teslim 60,000 liraya «alıbk Ap. Beyoğlu ou şirketi karşımada özel Emlâk Fehmi; Tel; «370.
KÜÇÜKÇAMLIOA — Llbaded* 8A dönüm bağ, meyvalık, dolaplı kuyusu ahun İla bir köşk eatıhktır. Müracaat: Üsküdar çarşı potla karakola ittisalinde 71 hanede Hayri Eydemlre.
470 — 1
818 — 1
ZEYTİNBURNUNDA — Fabrika sabasında lebi derya; trene bir dakika mesafede 1200 metre 40.000 liraya satılık arsa. Gaı Şirketi karşısında özel Emlâk Fehmi; Tel: «378.
849 —
KİRALIK VİLLÂ — Emlâk Bankasının Mccldiyeköyde yaptığı 13 numaralı müstakil bahçeli altı oda banyo denla görür balkonlu. Beyoğlu Mis sokak No. 34 Maskot berberi Koçoya müracaat. 879
SATILIK KÖŞK — Kadıköy Fe-neryolu Eyüp paşa orsasında Salih Murat sokak No.B görmek üşüyenlerin İçindeki sahibine müracaat eteneleri İlân olunur. 824
KAPALIÇARŞI — Çarşıkâpl, Gedik paşa ve sair yerlerde emlâk almak, aatm&k isteyenlerin müracaatısın menfaatleri İcabıdır. Kapahçar-şt. Kürkçüler çarşısı No. 10 Bflrat Emlâk Bürosu. 638
8UADÎYEDE — tramvay istasyonundan trene kadar olan kısım he İstasyonun öbür tarafındaki jaüfrez arsalar ta (ılıktır. Görmek, gülüşmek İçin mal sahibine möacaat telefon 82617 778 — 8
DEVREN 8ATTLIK VEYA TAKIM-LARİYLE KİRALIK LOKANTA — Galata Necatibey caddesinde 220 numaralı dükkâna, saat 18 De yirmi »Tası müracaat, «6
BATİLIK ARSA — Şişlide, en havadar bir noktada Hammoglu sokağında 81 No. h cephesi 9. derinlik 22 arsa satılıktır. 3 kat özerine plânlan hazırdır. Müracaat: Şahin özer 84439 460
BÜROAZDA — 4 daire boştesllm ftgir vülâ satılıktır. Denize bir da-Du. etraf çamlık, bahçe ortasında, töbled He beraber 30.000 L. Telf: !ÖC6 835 ■ — 2
BULUNMAZ FIRSAT — KÜçdkya-nın en güzel yerinde 6OQ metrekare ıhada, 140 metrekare üzerine taı-ılmuş, İstasyona İki; Bostancıya se-lz dakika mesafede, manzaralı; «u-j; elektriği mevcut; emsallerine na-ınun gayet ehven Hatlı; İki ev salıktır. Fırsatı kaçırmayınız! Mü-ıcaat: Kfiçükyalıda: Kahveci bay Jleyman, İatanbulda: HIMavendlgâr eli Mehmet Baytekln. Telefon: 1073 837
ARZULARINA GÖRE EV BULAMI-ANLARA —Cihangirde denize nazır İn* Ue yapılmış; kaloriferli, iki tele-ınlu; abajurlu; hava gazı fırını; İzi! kasalı; garajlı; altı odalı; aalon-ı; Amerikan banyolu bog teslim aatı-k er. özel Emlâk Fehmi; Tel: 43370.
844 —
KURTULUŞTA — 4 daireli; dörder odalı; hollü; gömme banyolu; bir katı boş 45,000 liraya satılık Ap. Beyoğlu Baz Şirketi karşısında özel Em lâk Fehmi; Tel: 43376. 850 —
AYASPAŞADA — Pars Otel arkasında 8,20 x 13,20 M2 denize nazır 9 bin liraya satılık arsa. Beyoğlu Gaz Şirket! karşısında özel Emlâk Fehmi; Tel: 43376. 851 —
TENİ VAZlkjFrj.il — 48 model Şev nle kamyon acale satılıktır. Müracaat: Beyoğlu İstiklâl eaddastnde Ağa-(aml tramvay durağı karşısında 158/1 fririmj! kRt Kemal - Rifat.
888 —
ACELE ŞAHLIK KÖŞK — Kartal MnJteperinin Kartaltepe mevkiinde sahile, Mreyya PlAJma yakınSlîO in2 Hk çamlıklı, meyve ağaçlı arsa rs üzerine kurulmuş fip kath yan kâ-gtr «v araasile satılıktır. İsteklilerin hALİtepede Sürek Lokantasına mtl-raoftat.Ia.-n. 874 — 4

CAÖALOÖLUNUN İYİ BİR YERİNDE — Garaja, matbaaya elverişli 810 metre arsa acele satılıktır. Beyoğlu Gaz Şirketi karşısında özel Em lâk Fehmi; Tel: 43378. 845 —
âATILIK: DENİZ MOTÖRÜ — içten takma F*nt* mark* yelken kürek komple Berap MmH yen] tekne garantili Çtembarlltaj Tavukpazan 14 - 68 Keraateoiy». 875
ACELE DEVREN BATİLIK — 2 göe-lfl. etlafonhj yazıhane, mobüyasUe kl-raJık da olabilir. Bahçekapı Kömürcü sokak No. 8. Tel: 22940 »îfl — 1
BAKIR KÖYDE — Denli kenarında gayet büyük gazino kiralıktır. Ke-
— 8 faletle her türltt eşya verilebilir. Adres Tahtakala Tomruk Bok. No. a4 877 — 1
BOĞAZIN ANADOLU SAHİLİNDE — İngiliz yapısı, bütün konforu havi 2200 metre bahçeli, denize nazır; ufalt üzerinde; iki katlı; beşer odalı; ayrıca dört hlzğmetçt odası bulunan: acele satılık vülâ. özel Emlâk Fehmi; Tel: 43370. 840 —
ırtRAiJic vİllA — Emlâk banka.-smm Uecldlyeköyde yaptığı *7 numaralı bahçeli mükemmel deniş tören 4 oda banyo Ve 8 balkanla rr İle müştaka 8 oda ve banyolu kat. Saat 10 - 11 ve 16 - 18 «rasında, Oaata: Demlrbağ han İkinci kat No. 10 a müracaat telefon 44418 882 — 6
MSütDİYEKÖYÜ ASFALTI ÜZERİNDİK — Üç odalı kâglr ev 190 metrekare bahçeslle aa t ılıktır, Müracaat Oamanbey durağı Santral Emlâk.
«84 —
ffULTANAHMET — Tramvay durağına M adım mesafede dört odalı r hşap «v satılıktır, Beyoğlu Balo *o-kak Balo »partim an 8/1 telefon 4B0I4 887 — 2
BOMONTÎDE — 0 odalı; gömme banyolu; salonu parkeli 38 bin liraya boş tealim satılık ev, Beyoğlu Gaz Şirketi karşısıda özel Emlâk Fehmi; Tel: 43379. 852 —
1AÖLAM KEFALETLE! — Kiralık m fice llîl makînelcrl 60 Om. motörlü hçak amba pllajlle m ’Jtavva makl-pod dikiş pre». Mürartaat Tah takate yoacmk Bok. 24_____________478 — ı
eATHJK KOTRA — Maktuan 12.000 Hraya, 0ç yataklı her konforu havi bütün malzemesi tamam, on buçuk taetre boy vo 80 beygir kuvvetinde motörlü, Alman yapısı çok gü-««1 bjf kotra satılıktır. Müracaat İçin 82478 telefon 880 — 2
YEŞtLKÖYDE — Mobilyalı yazlık müstakil kiralık kat. 3 oda. 1 sofa mutfak: helâ taraça banyo ve telefon bulunur. Müracaat Tahtakale Tomruk Bok. No. 24 879 — 1
SATILIK KELEPİR ARSA — Fatih Darüçşataka eaddeslndo köşeb&şı, denize nezaretli 205 m2, 22 m. yüz. Satış muamelesi hazırdır. Telefon 83148
881 —
BEYOĞLUNDA — Beş katlı; 3 - 4 odalı; banoylu; bir dükkânh; yüzde 10 İra ti i 45000 liraya satılık Ap. Gaz Şirketi karşısında Özci Emlâk Fehmi; Tel; 43376. 847 —
KAYIKHANE — Sarayburnu İle Samatya arasında acele kayıkhane aranıyor. Akşam'da (Kayıkhane) rü-muznnn. 811
MKCİDİYKKÖYÜNDE — Bej Oda bir hol, den İv görür apar time n katı kiralıktır. Müracaat Osmaııbey durağı Santral Kmlâk. 883 •—
g -MÜTEFERRİK KOLU MEZUNU BAYAN — Kn yeni metodlarla İngilizce; Fransızca; Almancadan gençleri ikmal; Avrupa; Amerika imtihanlarına süratle hazırlar. Kadıköy Osman ağa Nilzhetefcndl No. 48. 737
İNGİLİZCE — Amertkada oku muş ve Amerikan mekteplerinde İngilizce öğretmiş bir gene üç ayda Usan Öğretir. Akşam »D. S.» rOmuzuna müracaat. 860 — 1
SULTAKAHMB3JİN MERKEZÎ YE-RÎNDB — Bahçeli k&glr İki Mülk yedi oda bir bölüğü bog. Elek talk, terkos. Son 17000. Müracaat: Dlvanyolu No. 64 889 —
DEVREN KİRALIK DÜKKÂN — Eminönü Tahmiste içinde motflr ve transmisyon tesisatı mevcuttur. Böyle yar» İhtiyacı olanlarla Lş ortaklığı da yapılır. Akşamda. 77 rflmuzuna.
888 — 1
KURTULUŞTA — Üç daireli 4-5 odalı; gömme banoylu; bir dairesi boş 45,000 liraya; 10.600 lira hlpûtekll sahili Ap. özel Emlâk: Tel: 43378.
853 —
BEBEKTE — Veya Amavutköyün-de yas mevsimi İçin bir erkek tarafından bir veya 1H oda istenmektedir. Müracaat: Post* kutusu 31 şişlL
840 —
DEVREN SATILIK BAKKAL DÜKKÂNI — Aksaray Yenikapıda Mermer eller sokak kömür ve odun Isketesnlde 34 numaralı bakkal dükkânı acele satılıktır. tçlndeklne müracaat.
841 —
EMİNÖNÜ CİVARINDA — Gayet işlek bir dükkân, her işe elverişli; dev ren jatıhktır. Sermayeli ortak da alınır. Istlyenler Posta kutusu 145 adresine mektupla yazsınlar.
859 —
SATILIK EV — Aksaray tramvay caddesinde hû gir iki daire; 6 oda kon forla yüzde 10 gelirli boş teslim; Em-lâkçl İrfan Bllllc; Lâleli 218.
843 —1
SATILIK ARSA — Lâleli - Aksaray cadcLsel (10 x 10) M2 orsa satılıktır. Şehzadebaşı - Genç Türk aokak No. 40/2 Cevdet Alkaya'ya müracaat.
839 —
DEVREN BATİLIK DÜKKAN — Harbîye civarında tramvay yolunda »atılık İşlek tütüncü dükkânı. Müracaat: Talimhane Topçular caddesi Klrkor Emlâkçl 4/1. 865 — ı
SATILIK KÂGİR EV — Pazarlıksız 20,000 lira: Kadıköy Moda caddesi Badcmaltı sokak No. 13; tramvaya (50) metre; beş kat İkişer oda; apartı man tertibi su; hava gazı; elektrik; hamam; çamaşırlık; taraça; küçük bahçe; S kat boş teslim (6000) liraya İpotek)!; saat 15 ten 18 o kadar mal sahibine; diğer saatlerde aynı sokakta sobacıya müracaatları. Telefon: 42313. 801 — 1
SATILIK ARSA — Beyoğlu Hamal-başında ruhsatı çıkmış; temle! yapılmış; çimentosu hazır olarak satılıktır. Müracaat: Tarlabaşı Cad. 145/1 Uğur Emlâk. 860 - )
BEŞİKTAŞ — Tramvay caddesi; dcnlzo nazır; etrafı açık bey kath h-partımon acele satılıktır. Beşiktaş Suat Park Sineması karşısında Beşiktaş Emlâk îş’e müracaatt,
857 — 1
KİRALIK Apt. KATI —3 oda, konforlu. lüks eşyasıyla 8-7 aylık kiralıktır. Adres: Şişil Son İstasyon Hasat sokak 46 No. 798
ACELE DEVREN SATILIK BAKKAL DÜKKÂNI — Dükkân Haliç Feneri Vodlna caddesi No, 34 da mal sahibi Ömer Taşım’a müracaat edilmesi. Dükkân her gcyo elverişli olup fırsatın kaçuılmamaaı, 823
BATİLIK EV ARANIYOR — DİVA11-yolu Çcmberlitaş Çarşıkapı caddesinde veya caddeye yakın sokakta veya BabıAll asfaltında bcg altı odalı satılık evi olanlar her gün bir üe İki arası 23300 a telefon etmesi.
MEKTUPLARINIZJ ALDIRINIZ Gazetemia idarehanesini adres olarak göstermiş olan katiler 1> tnlzden
Maktu gelir = Usta terzi — 8. Y. A — Ticaret — Makul — B.TJZ — ADD — M.Ç — Bur-gaz — Çalışır — D3 — Z.D — Tecrübeli Dek. A A — namlarına gelen mertupian İdarehanemizden aldırmaları rica olunur.
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel İdaresi ilânları
Transmisyon kayışı alınacak
Devlet Demiryolları Haydarpaşa satın alma komisyonundan:
1 — Muhtelif eb’atta 200 metre tek kath transmisyon kayışı açık eksiltme ile satın alınacaktır.
3 — Muhammen bedeli 1298 lira olup muvakkat teminatı 87 Ura 35 kuruştur.
3 — Buna «İt şartname komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır.
4 _ Eksiltme 5 mayıs 1948 çarşamba günü saat 15 dc Haydarpaşa gar binası dahilindeki Haydarpaşa ta tınılma komisyonunda yapılacağından arzu edenlerin vaktinde komisyonda hazır bulunmaları. (4079)

Sizal veya manila cinsi halat alınacak
Devlet Demiryolları Haydarpaşa Satmalına Komisyonundan:
1 — Muhtelif eb’atta eem'an 16950 Kg. ılzal veya manila cinsi halat kapalı zarf urullyle satın alınacaktır.
3 — Muhammen bedeli 55035 Ura olup muvakkat teminatı 4046 Hra 75 kuruştur.
3 — Şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır.
4 — Eksiltme 18 mayla 1948 salı günü saat 15.30 da Haydarpaşa gar binası dahilindeki Haydarpaşa satın alma komlsylnunda yapılacaktır.
Teklif mektuplarının o gün saat 1440 ta kadar makbuz mukabilinde komisyona verilmesi veyahut muayyen olan saatten evvel ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta ne gönderilmedi. (5566)
Satılık Emlâk
İstanbul Defterdarlığından
Dosya No
Clna
52151/777 Burgazada, Gönüllü cad. ve Gezinti so. 28 ada, 18 parsel eski 12 kapı sayılı 402 M2 arsanın 1/2 payı.
8230L'6285 Kınalıada. Tefrlklj’8 ve Yoj’o 80. 100 ada, 2 parsel 1886.50 M2 arsa.
Beyoğlu, Hacı ARınet mah, eski Çeşme meydanı yeni Sefa meydanı eo. eski 14, 25 yen! 23 kapı sayılı 222 M2 arsa.
42301/2314 Beyoğlu. Kocatcpo mah. çarık so. 630 ada, 30 parsel eski 9. 11, 13 yeni 7, 9 kapı sayılı 233.50 M2 arsa.
62301/5823 Eminönü, Muhsin® Hatun mah. eski İncirli yeni Gerdanlık eo. 728 ada, 41 parsel eski 4, 7 yeni 11 kapı sayılı 153 M2 bahçeli kftrglr evin 3/12 payı 62301/6830 Eminönü, eski Mencanaga yeni Süleymanlye Elmanı! mah. 339 ada, 203 parsel eski 395 yeni ve taj 24 kapı sayılı 10.50 M3 baraka kahve.
82301/5339' Eminönü, (Küçükpaznr) Barıdemlr mah. İğdiş 80. 473 ada, 3ö parsel eski 68 yenl82 kapı sayılı 20 M2 kârglr mağazanın 16/32 payı.
D. 1/366/1 Bakırköy; İncirli çiftliği dahilinde Osmaniye mah. İncirli Kuyu meTklI eski ve yeni 20. 24 kapı sayılı 47724 M2 tarla.
Bakırköy, Sakızağacı mah. eski Kara Mehmet yen! Çaçaron so. eski ve yen! 23 kapı sayılı 105.13 M2 arsa.
55100/6844 Bariyer, Yenimahalle malı, en eski Dördüncü eski tknlcl Bağlar yolu yeni Üzengi ağası «o. eski 1 mük. yen! 30 kapı sayılı 57.47 M2 arsa.
Yukarıda yazılı gayri menkuller 14/5/948 cuma günü saat İŞ de M! i Emlâk Müdürlüğündeki komisyonda ayn ayrı açık arttırma Ue salibe -tır. İsteklilerin nihayet saat 15 e kadar yatıracakları teminat makbuz n va nüfus cÜ2danl3rile satış günü komisyona, fazla bügl için efizü geçen müdürlüğe başvurmaları. (Teminatlar Önceden de yatırılabilir.) (55701
127/1945
07/4330

Kıy- Temt-metl nalı Lira Lira
2412
200ü
1770
600
3000
000
3800
73:
115
ısı
150
134
38
150
61
270
Basın ve Yayın umum Müdürlüğünden;
1 — Etimesgut radyo verici İstasyonuna ait lojman binasının pis su teslsatile tretuvannın tamirL işi pazarlıkla ihale edilecektir.
2 — Bu işin tahmin edilen keşif bedeli 3354.20 ve geçici İnancası 251.57 liradır.
3 — İhalesi 30 Nisan cuma günü saat 11 de Ankara Anafar-taJar caddesi paket postahanesl karşımdaki Tarko han'da
nan umum müdürlüğümüz satmalına komisyonu tarafından yapılacaktır.
4 — Daha fazla izahat almak ve şartnamesini görmek İste-
yenlerin Tarko Han’da Umum müdürlüğümüz lev.ızun mı": ' . j-gilne müracaat lan.________________ ( •>
r 'ılfe b
28 Nisan 1948
M. E. A. Lübnan Hava Yollan
İSTANBUL - ANKARA - BEYRUT-K AHİRE
Her Çarşamba günleri muntazam sefer
KAHİRE’den AFR1K.ANIN her tarafına irtibat vardır.
Yerlerinizi ayırtmak ve tafsilât için
ANTALYA Umumî Nakliyat T.A.Ş.
Seyahat bürolarına ba? vurunuz, Sirkeci Telefon
Galata >
Ankara ' >
24220 40320 12797
RADYOLARI
Tabii ses güzelliği zarafet ve hassasiyetiyle her yarde şöhret kazanmıştır.
Taksitle satış yerleri
NUR MAĞAZASI Bankalar cad. No. 54 GÜLERYÜZ Müessesesi Çarşıkapı İst.
SİRKECİ Hamidiye cad. No. 24
Türkiye umumî diepoziterl: Mehmet ve Ali KERMEN kardeşleri Mesadet Han No. 2. Sultan ha mam — Tel: 24290.
S T A D i O N
Orijinal
£tt sağlam ve en ucuz bisiklettir. Çekilmiş yekpare çelik borudan, imal edilmiştir.
Bayan L. 155 — Bay L. 149.— JorJ D. Papajorjkı ■Beyoğlu Yüksekkaldırım 90 ■
Kadıköy İkinci sulh hukuk yargıçlığı başkâtipliğinden:
Öliı Apostol Doster Avramoğluna ait olup mahkemece satılığa çıkarılan Galata Yenlcanıl Ma. Fermeneciler Ah Yazıcı sokak 82.9 kapı numaralı gayri menkulün satış ilânında buı gayri menkulün Ali Yazıcı sokağında mağazadan ayrılmış üç küçük dükkânı da müşlemll bulunduğu İlân edilmiş ise de bu sokakta 11; 13; 15 kapı numaralarını taşıyan bu üç küçük dükkânın müteveffaya alt bulunmadığı anlaşıldığından bu dükkânların satıştan hariç bulunduğu tavzihin ilân olunur. (96715)
—ı^i AVUKAT
SÜLEYMAN SAMİ BARIM
2 Mayu 1948 den İtibaren evini Kuzguncuk cad, 36 (Arslanlı yalı)-ya; yazıhanesin! Yetil pas t abana karjLii; Yeni Valide Hanı No. 62 ye nakledecektir. Telefon: 24712
Osmanlı Bankası Galata Merkep ila Yen£caml ve Beyoğlu şubeleri Bahar Bayramı münasebeti!# 1 Mayıs 1948 cumartesi günü kapalı bulunacaktır.
İstanbul Beşinci İcra memurluğundan: 943/418
5 Mayıs 348 tarihinde Fatihte, Ha-cıhasan Bostan sokağında 52 numarada mahcuz ev eşyası satılacaktır.
tât«k»lerln o gün mahallinde hazır bulunacak olan memura müracaatları ve satılmadığı takdirde arttırmanın 7 Mayıs 943 cuma günü aynı saate bırakılacağı Hân olunur, (98714)
Zayi — Erzurum lisesi birinci devresinden 938-939 yılında aldığım diplomam Bakanlık yangınında yanmıştır. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. No. 555
Şaban Tanaçar
Ankara Belediye Başkanlığından:
1 — Su İşleri müdürlüğü İçin salın alınacak tkl adet klaratör cihazı 15 gûq süre He ve kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen bedeli (17.0001 on yedi bin liradır.
3 — Geçici teminatı (1275? bin iki yüz yetmiş beş liradır.
4 — Teminat su İşleri müdürlüğü, muhasebe veznesine yatırılacaktır.
5 — Eksiltme ve ihalesi 10. 5. 948 pazartesi günü saat 18 da Belediye binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır.
B — Şartlaşma ve sözleşme projeleri her gün belediye tutanak ve muamele müdürlüğü kalemi Ue su İşler! müdürlüğü levazımında görülebilir.
7 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 33 nçl maddesine göre yazılmış belgeleri ve teklif mektuplarını İhale günü en geç saat 15 e kadit makbuz mukabilinde belediye tutanak ve muamelât müdürlüğü kalemine vermeleri lâzımdır. (5159ı
Keçeli belleme alınacak
İstanbul Jandarma Satmalına Komisyonu Başkanlığından:
J, Hayvanlan ihtiyacı için (1000- 1300ı adet keçeli belleme Taksimde Jandarma müfettişlik binası içindeki komisyonumuzda 30 Nisan 048 cuma günü saat 15 de kapalı zarf ekslltmesile satın alınacaktır. Muhammen bedeli beheri için 1200) kuruştan 115600» hra ilk teminat (Azamiye göre i 1170' liradır. Evsaf şartname vâ nüinuneal her gün komisyonda görülür ve parasız aldırılablllr. İsteklilerin İlk teminat makbuzu veya banka kefalet mektubu ticaret vesikalarını teklif mektuplarlle birlikte eksiltme saatinden en az bir saat evveline kadar komisyonumuzda bulundur ma lan.
(4700)
MODEL. 511 8
PHİLiPS BATARYALlı
RADYOLAR GELDİ
TURKIYEŞBANKASI
1 HAZİRAN ÇEKİLİŞİNDE BÜYÜK İKRAMİYE: İSTANBUL'A,
KÜÇÜKYALI’4a
BAHÇELİ EV
M er dalgada bütfinj dünya radyo ^tasyonlajjf’yaymmî. kolaylıkla pot edin bu ahize, elektrik cere-^ )anı bulunmayan yerlerde radyo-, dan azami zevki veren ideal bl* fazdır. Gayet berrak^yekuvvetli sesi olan bu bataryah*radyo alti1 tazife gören dört adet_ cam lam-, J>a ile mücehhez olup kicabında munzam ' hoparlörce'pikap tak' mak Icln da tartibatı'halzdir)
ET ALINACAK
EREGLİ kömürleri İsletmesi genel MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
İşletmemizin İşçi yemekhanelerinin günlük 2.000 ilâ 2.500 kilo af Asındaki sığır eti Us 80 İlâ 120 kilo arasındaki koyun eti ihtiyaç» kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye çıkarılmıştır.
Şartname:
Zonguldakta: Ereğli kömürleri işletmesi genel müdürlüğünden
Ankarada: Etlbank genel müdürlüğünden
İstanbulda: Etlbank İstanbul şubesi müdürlüğünden F
Ardahan; Kars; Erzurum »e Sıva3 belediye başkanlıklarından alınabilir.
Eksiltme 22 Mayıs 948 cumartesi günü saat 12 de yapılacaktır. Teklif ve teminatları havi zarfların en geç İhale günü saat 11 e kadar İşletmemiz başkâtipliğine verilmiş olması lâzımdır.
Postada vuku bulacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
Eksiltmeye gireceklerin maktuan 25,000 Ura muvakkat teminat vermeleri şarttır,
İşletme İdaresi ihaleyi dilediğine yapıp yapmamakta serbesttir. (5495*
Devlet Orman İşletmesi Adana Müdürlüğünden:
1 — İşletmemiz KaraisalI bölgesi pos rampalarında mevcut 18570 adade denk 2014/752 metreküp Adana çeşidi çam ve 3790 adede denk 408/ ^8(J metreküp çam amlajl kerestesi 5 parti halinde 28.4.048 den İtibaren on gün müddetle arttırman satışa konmuştur.
| ı 2 — Açık arttırma 7.5.048 cuma günü saat 10 da KaraisalI bölge şefimi binasında toplanacak komisyon önünde yapılacaktır. Beher metre küp kerestenin tahmini bedeli 110 ika amlaâjlığın 80 liradır. Her parti îçln % 7.S geçişi teminat alınır.
3 — Bu İşe ait şartname Orman Genel Müdürlüğünde Mersin, Antalya, Antakya, Diyarbakır işletme müdür! ilki erile Gaziantep. Tarsus. Pozantı bölge şefliklerinde görülebilir.
4 — İstekliler teminat paralarını bir glin evvel yatırarak belli güıı ve Ve muayyen saatte müsblt evrak ve teminat makbuziarile komisyona
Devlet Ziraat İşletmeleri Kuyumundan; Yalovada kurulu Baltacı ÇiftJiğindeJnılunan; 3
23
1
adet Mc Cormik Biçer Bağlar
Biçer Bağlara Ait Yedek Parça Motörle Çalışır Hofherr Balya Makinesi
40 Beygir Kuvveiinde Ganz Mctörü Çift Taşlı Banko
açık arttırma suretlle satışa çıkarılmıştır. Makineler kullanılmıştır. Arttırma 15. 5 '19-18 Cumartesi saat 14 de adı geçen Çiftlikte yapılacaktır, İstekliler makineleri arttırma gününden evvel de verinde ırörebilirler. çiftlik ihaleyi vauıu vauma-■MasBB «■ ı ur ıı a makta serbetti'--ıaılM!MgtqBMeaa*Ma
öksürenlere

CİLDİNİZDEKİ LEKELER
Güzelliğinizin aslını berbat etmesin. Buhar banyoları, tuvalet suları ve saire gibi bir çok şeyler İle yapılan bir sürü eziyet ve fedakârlıklara katlanmak neticesi;
mukabil
hiç bir şey yapmamak demektir. Buna
KREM PERTEV
Ue yapılacak muntazam bir
ravet bahşeder ki. KREM PETEV'in yarım asırlık mazisi bunun bariz bir mlsaii olup buıjnkü meftunlan bu sırrı çok evvel görenlerdir,__________
kaç masaj. size gözle görülebilen bir te-
— OT SATIŞI--------------------------1
Şehitlikleri imar Cemiyetinden:
Edirrtekapı şehitliğinin 948 yılı ot mahsulü 4 mayıs 948 sah günü saat ■ 15 de açık arttırma ile mahallinde satılacaktır. Muhammen kıjrrneti ■ 800 lira: geçici peyi 60 liradır. İsteklilerin yukarımı yazılı eıın '•e'Sanlte |