1949 Kasım etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1949 Kasım etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


40 Mikron kaplama su geçmez »e otomatiktir.
Türkiye mümessili H Akili. Balıçekapı No. 6
ÇARŞAMBA 30 Kasım 1940
Sahibi: Neomeddin Sadak — Yazı işlerini hilen idare eden . C. BU dik — Akşam Matbaan
Sene 32 — No- 11182 — Kati: her yerde 10 kuruştur.
Amerikan temsilcileri konferansı bitti
Mc. Ghee’nin Türk milleti
Yolluk dâvaları
hakkında dostane beyanatı
Celâl Bayar aleyhindeki alacak dâvaları görüldü
Valinin Amerikan Dışişleri mus(eşarnı dünkü ziyaretinden bir enstantane: Amerika. Dışişleri müsteşarı Mc. Ghee vali ve Amerikanın Ankara büyük elçisi
Ankara 30 (Akşam) — Millet Partisinden İstanbul Milletvekili Enis Alcayken tarafından Demokrat Partisi Genel Başkanı Celâl Bayar aleyhine açılan yolluk ve ödeneklerden alacak dâvasına dün birinci asliye hukuk mahkemelerinde devam edildi. Bu müdafaa şahitleri Şahitlerden Kütahya kili Hakkı Gedik, Milletvekili Abldllı verdikleri ifadede ; Celâl Bayar şahsen tası
oturumda dinlendi, ı Mllletve-Esklşehtr Potoğlu, yollukların de&U, Parti Başkanı olması dolayı-sile verildiğini söylediler. Bu paralar hakkında verilen karar sırasında Enis Akaykenin de hnzır bulunup bulunmadığına dair Potoğlu, cevabını verdi Duruşma, mal Zeytinoâlı rat dinlenmesi için başka bir ' güne bırakıldı.
Birinci asliye hukuktaki o- I turumun hitamından sonra | üçüncü asliye hukuk mahire- ; meşinde Eskişehir Milletvekili ı Ahmet Oğuz tarafından yine aynı şekilde yolluklardan alacak dolayıslle Celâl Bayar aleyhinde açılan dâvaya bakıl- I dı. Oturum sırasında Ahmet | Oğuz tarafından Celâl Bayann ı avukatına cevap olarak yazı- ' lan lâyiha mahkemeye sunuldu.1
Duruşma. Celâl Bayat'ın a- 1 vukatınııı cevap layihasını ha-,1 zırlayabilmesi için başka güne 1 bırakıldı.
sorulan bir soruya hazır bulunmadığı Ketin şahit ola-
M.Meclisine veriliyor
Masraf geçen seneden 100, gelirde 50milyon lira fazla
Amerlka. Yakın ve Orla Dö-§ıı temsile iler inin şehrimizdeki konferansı sona ermiştir. Konferansa başkanlık eden Amerika Dışişleri müsteşarı
Mc Ghee dün akşam konferansa iştirak eden Amerikan temsilcileri şerefine Belediye gazinosunda bir ziyafet vermiştir. Mc Ghee. hükümet ricalimizle görüşmek üzere bu akşam Ankara ya gidecektir
Vali ve Belediye Başkanı Prof. Fahreddln Gökay dün öğleyin Amerika konsoloshanesine giderek Mc Oheenin evvelki günkü ziyaretini İade etmiştir. Mülakat çok Kimim; bir hava içinde cereyan temiştir, Mc Clıee basın tarafından Türk milletine bildirilmesi rlcasüe şu dostane beyanatta bulunmuştur:
• — İstanbulda kaldığımız müddet zarfında Vilâyet ve Belediyenin, hakkın te basının bakkımızda gösterdikleri yahni alâka ve misafirperverlikten çok mütehassis ve şekkiriı. İstanbulılan
(bugün) bu duygularla meşbu olarak ayrılacağız. BUTada siyasetle ilgili biç bir mesele ■verinde görüşmedik.
Politika şehri Ankaradır. Oraya da gideceğiz. İstanbul vilâyet ve belediyesinin sosyal davaların halline sarfettigi emeği yakından takip ettik. Tuttuğunuz çalışma sistemi çok mesut neticeler doğuracaktır. Biz de şahsen bu güzel şehre hizmet etmel: emelindeyiz-
Bilhassa şu noktayı ehemmiyetle belirtmek isterim ki, Marshall yardım plânının en İyi ve mükemmel tatbik yeri olarak Türkiye'yi gösterebilir ri«. Türkiye, yardımın tatbikatında diğer memleketlere örnek olacak bir memlekettir. Bu hususta ııe kadar gurur du «■sanız yeridir.»
Yeni atom bombaları Raşitikte tecrübe edilecek
Denemeleri!; tekemmül ettirilen yeni atom si’âhlarının tesir derecesi incelenecek
Ankara 30 (Akşam) — 1950 yılı devlet bütçesi bugün öğleden sonra Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. Bu münasebetle Maliye Bakanı İs; mail Rüştü Aksal, bütçe-( nin karakteri hakkında I ajans vasıtasiyle matbuata izahat verecektir.
Hükümetin bugün
) Meclise sunacağı yeni yıl bütçesinin esas karak-\ teri hakkında dün çok \ salahiyetli bir şahıs ba-ııa şu izahat: verdi;
' «— Bu sen eki bütçe-
] nin gider kısmı yekûnu geçen seneye nazaran ol-■> dukça kabarıktır. Geçen sene gider yekûnu 1 mil-
li yar 371,875,625 lira îdi ki bu sene bu rakam 100 milyon lira fazlalık gös-ı termektedîr Fazlalığı ya-aratan yegâne âmil, bu
i sene yürürlüğe girecek olan bazı kanunların tah-
, mil ettikleri yeni külfet-I Ierdir. Bunların arasında ' ez» mühimini hemen hr-men fazlalığın kısmı kiil-l tisini teşkil eden Emekli-/ liR Kanunudur.
Bütçenin gelir kısmı ) ise şimdiye kadar varılan ‘ı en yüksek rakamı ihtiva (' etmekte, 1 milyar 300 t milyonu aşmış bulun-ı1 maktadır. Gecen sene ge-) lir, 1 milvar 251 milyon
Seyhan barajı
Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal
( A ricası sahife 2; sütun 1 de)
Ankara 30 (Akşam) — Çu-kurovamn zirai ve sanayi kalkınmasını sağlamak üzere Bayındırlık Bakanlığınca Seyhan nehri üzerinde yapılacak olan
L
Kredi temini için yapılan temaslar müspet safhada
Her tslahat seçimlerden sonraya.
olduğunu görürüz. Fakat bu açığın kapanması için baş vurulan çareyi de hemen zikredersek gecen senelere nazaran ne kadar farklı bir görüş ihtiva ettiği anlaşılmış olur.
Şöyle ki. bu 125 milyon
İngiltere, Çin komünist hükümetini tanıyacak
Londra 29 (AA.) — «United Press»:
İngiliz Dışişleri Bakanlığından bildirildiğine göre, İngiliz hükümeti, Çindeki komünist re jıtnini tanımağa karar verrnU-
Bikini adasında yapılmış olan tecrübede atom bombası atıldıktan sonra yükselen muazzam duman sütunu
hakkında şunları bildirmektedir: a Sovyet atom merkezleri Merkezi Asyada Tajlklatun ve Kırgızistan Sovyet Cumhuriyetleri topraklarındı bulunmaktadır. Bu bölgeler karadan veya havadan yanılabilecek taarruzlara karşı nispeten mahfuz bir haldedirler Biri 7500 metli diğeri de 740q metre yüksekliğinde olan İki dafc bu bölgenin giriş kapılarını kapamaktadır Bu dağların Joirl Slalln diğeri de Lenin olarak adlandırılmıştır»
EcooomLst muhabiri. Sovyet-lerin Ermeni»'and* atom merkezi kurdukları hakkındakl haberlerin akla yakın gelmediğini belirtmekte ve bu havalinin taarruzlara tamamile açık oldu-
Londra 30 (R) — Vaşington-' dan bildirildiğine göre. Ameri -1 ka hükümeti, Pasifik Okyanusunda Enllowk adasında kara, deniz ve hava kuvvetlerinin Iş-" tiraklyle yeni atom bombaları ■ denemeleri yapılacaktır. Yeni bombalar tecrübe edilirken gayet sıkı emniyet tedbirleri alınacaktır Bu denemelerden maksat, tekemmül ettirilen atom silâhlarının tesir derecesini anlamaktır.
Yeni atom bombalarının tecrübeleri, ne zaman yapılacağı açıklanmamıştır.
Rus atom araştırma merkezleri nerede?
Londra 3û (Nafen) — Econo-ınisı dergisinin. bir muhabiri. I Sovyetlerin atom arattırmaları
Bahriye kaidesi şöyledir: «Donanma, en ağır giden geminin süratine uyar...
Aksi takdirde hep birlikte gidilemez.
Yalnız Kaptan Paşaya taallûk eden cihetlerde değil. Belediyeye taallûk edenlerde vaziyet başka türlü değildir. Motorlu vasıtaların geçeceği caddelerde at, eşek ve ökiia arabaları, şehrin münakalesini kendilerine uydurur. Onlar olmasa, tramvaylar, otomobilleri aynı şekilde duraklatır.
Muhiddin Üstündağ zamanında, at arabaları günün ancak muayyen saatlerinde Köprüden ve sair ana caddelerden getiriliyordu. Şimdi, en kalabalık saatinde öküz arabalarının geçtiğine şahid oluyoruz.
— Seyrüsefer işinin bu bakımdan da tanzimi lâzımdır! - dememiz üzerine aynı I klâsik cevapla karşılaşıyoruz-
gunu kaydeylemektedir,
Alaska'ya demiryolu yapılıyor
Vaşlngton 30 CA.A.) — (United Press) Sovyet Rusya İle mevcut soğuk harb hail dolayı-sile Birleşik Amerikanın Al aşka ya kadar bir demiryolu inşa etmesi ihtimal dahilindedir ve hükümet hesabına çalışan mühendisler Şimdi bu plânı tatbik etmekle meşguldürler. Bu plâna göre, Birleşik Amerikayı, Kuzeydeki en İleri karakolu ile birleştirmek maksacıile. 1400 mil uzunluğunda bir demiryolu İnşaatına girişilecektir. Bundan maada mühendisler, Alaskanın daha müreffeh bir hale gelme-1 _ ifel€ şr, seçimler yapıl-
si leln nicelemeler yapmakta- sın da Her türlü ıslahat (Uçlar. |ondan sonra inşallah...

liralık açığın 100 milyon lirası, Marshali plânı gereğince Avrupa devletlerinin memleketimle tanıdığı tiraj haklarından kapatılmnktadır. Geriye kalan pek cüzî bir kısım da, geçen senelerde olduğu gibi, ic istikraz yeliyle kapatılacaktır. Kısaca, gelirle gider arasındaki açık, Marsha 11 plânı ile giderilmiş
ve geçen senelerde
olduğu tbi vergilere zam yapmak suretiyle sunî gelir temin edilmemiştir.
Gider artışlarına miivazi I olarak gelir de. arttırıl- ı puştır.
Bütçede bu yıl görü-fen ikinci bir hususiyet de memleketin mevcut 1 mali, iktisadı, ticari ve ( sosyal durumunun muh-, telif cihetlerden grafik , ve tablolarını ihtiva etmesidir. Bir dönüm noktası olarak kabul edilen 939 senesiyle içinde bulunduğumu* senenin ve- , ya diğer senelerin bu tablolarda her bak un dan mukayesesini yapmak mümkündür.
Altın stoklarını, tediye muvazenelerini, hayat pahalılığı gibi sair mevzuları, bu grafikler gayet pratik re mukayeseli olarak göstermektedir.

Prof. Mozhar Osmar İle İstanbul milletvekili Hamdullah Sup hl Tannöveri karşılamıştır ¥u-kariki klişede vali ve Hamdullah Suphi görünüyorlar.
Vali ve belediye başkanı Prof. Fahrettin Kerim Gökay, dün Marsllyadan gelen Ankara vapuruna gitmiş ve Londrada geçirdikleri ameliyattan donen
Toprak Ofis in hasırladığı Halk tipi yağlar piyasaya çıkıyor! — Gazeteler—
| eli balda., demeğe hak kazanırlar.
— Şuraya bir kutu bal da koysalar iyi ederler?
— Ne faydası olur?
— Sırası gelince İstanbulluların bir eli vağıla, Mr
A K Ş A M
30 Kasım 1040
Sanife 2
Seyyar kabine!
Bir gazete gördüm: iktidardaki kabineye, Bakanların çok dolaştığını kasdederek «Seyyar kabine» adını takmış. Bakanlar çat burada, çat kapı arkasında İmişler. Nedir bu kadar dolaşmanın hikmeti? diye sone
Celal Bayar, Reşat Aydınlı’nm sözlerini hükümete ntuıl haber verdiğini anlatıyor
İramın
İran Dışişleri Bakanının beyanatı
Birleşmiş Milletlerde barış münakaşaları
• I
Halbuki Bakanlar eğer masalarına bağlı kalmıyorlar da dolaşıyorlarsa bundan yalnız memnun olmamız lâzım gelir. Birçok dertlerîm iı ömrümüz boyunca bir şehirden dışarı çıkmayışımüdaa, bir masaya bağlı kalışımızdan, dolayısiyle memleket realitelerini unutup oturduğumuz yerden bilmediğimiz meseleler hakkmda kararlar vermemizden çıkıyor.
Ankara ya son gidişimde Millî Eğitim Bakanını makamında ziyaret ettim. Hususî kalemde sıra bekliycn iki kişi İle beraber odasına girdik. Bakan önce onlar1* görüştü. Birinci aata söyliyeceğini söyledi, çıktı, ikinci sat Malatya Valisi î*ms, Malatyanın maarir ihtiyaçlarını Bakana tafsilâtiyle ^tatmaya başladı. Merkez ve ka-anlarda yapılmakta nlnn ilkokul binaları, ortaokul durumu hakkında izahat verdi, İşin giizel olan tarafı Millî Eğitim Bakanı bir müddet eve! Malatyaya gidip bütün vilâveti kara kaza, hattâ köy kov dolaştığı için valinin verdiği izahatı hikâye kabilinden dinlemiyor. lalan yerdeki okulun çatısı kapandı mı- filân yerdeki bina tânı'ır edildi mi; şn ne oldu, bu ne oldu gibi suallerle MalatyalIm maarif meselesini Malatya Valisiyle, her şeyi yerinde görmüş mesul bir devlet adamı olarak görüşüyordu. Ma-latyayı görmüş olması muhakkak ki hayale dayanan her türlü yanlış karardan onu alıkoyardı.
Bakanların vilâyet vilâyet dolaşmalarına ses çıkar-mıvalrm. tam tersine onları, masaya bağlanıp kalmamdan için memleketi her fırsatta dolaşmaya teşvik edelim. Şevket RADO
Vişinski bermutat Amerikayı Rusya’ya karşı harb hazırlamakla itham etti
Tahran 29 (A.A.) — AFP: 1-rarl Dışişleri Bakanı Ali Asgar Hekmat, bugün yaptığı basın toplantısında şu beyanatı verin İştir:
«İran hükümeti, lc güvenliğini emniyet altına almak İçin,
Itiıal olunmuştur. Neden dolayı bu memleketlerin «ateri bte yardıma İhtiyaçları olsun? Hâlen Amerikoda bulunan İran Şahı niçin Amerikadan silâh te-Uyeceğinl söylüyor?» F ramız delegesinin cevabı
W a rrerı Austin'den sonra Sovyet İthamlarına cevap veren Fransız delegesi Jean Chauvel, Genel kurulda verdiği demeçte Sovyet Rusyanın silâh duruma hakkında diğer milletlerde az bilgi bulunmazına İşaret enik-11 ten sonra, Rusyada atom lnfl-Q lâkının vuku bulduğu hakkında/»» Moskovanm değil de Vaşlngto--^. nun haber verdiğini, buna mıı-,. kabil Bikini denemelerinin t.-. klbine bütün memleketler temsilcilerinin davet edilmiş oldu- Çr ğunu söylemiş ve hâlen Sovyet, Rusyanın elinde mevcut askeri kuvvetin neden ibaret olduğunu kimsenin sarahaten bilmediği konusunda ısrar ederek geçenlerde Genel kurulun birinci komitesinde geçen muza- ( kereler esnasında İngiliz tem-Bİlcisinln bu hususta ortaya at- £?* tığı rakamları Sovyetlerin tnr-^2 tışma konusu yapmadığını ha- "O tırl atmıştır.
Fransız delegesi harbden beri Sovyet Rusyanın Avrupa, kıtası 0 Özerine yayılmasının bir çerini de çizmiş ve bu durum karşısında diğer milletlerin de elbette hareketsiz kalamıyacak-lannı belirterek demiştir kİ:
«Elbet, blzün de Brüksel paktanız, bizim de Marshall plânımız, bir Atlantik paktımız olacak. Ve bütün bunların üstün-yapuan oszerı yaroımaan ınu- de Birleşmiş Milletler Anaynsa-fade eden memleketler araşma'sı bulunacaktır.»
Londra 30 (R) — Birleşmiş Milletler, dûn banş tekliflerini münakaşaya devam etmiştir. Bu hususta biri, beş büyük delvet arasında bLr pakt akdi hakın-dakl Rus teklifi, diğeri de Birleşmiş Milletler çerçevesi dahilinde sulhun teminine dair İngiliz - Amerikan projesi vardır j
Birleşmiş Milletler Genel kurulu eriei bir ekseriyetle İngiliz - Amerikan teklifini desteklemiştir. Dün söylenen söylevlerde ortaya yen! bir dâva atıl • mam ıştır. Amerikan temsilcisi bugün barış dâvasında 53 milletin birleşmiş, olduğu ve yakında geri kalan diğer altı milletin bu birleşmeye İltihak edeceklerini ümid ettiğini söylediği saman şiddetle alkışlanmıştır.
dlği hassasiyetin çok tesiri olduğunu kaydetmeyi zaruri addediyoruz.
Haklarında verilen ademi takip kararı üzerine tahliye olu-
Ankara 30 — Demokrat Parti Geneı merkezinden teşkilâtına, Celâl Bayar lmzaslyle suikast İhbarı meselesi ha kında bir a-çıklama gönderildiği yazılmıştı. Bu açıklamanın bîr sureti dc basına verilmiştir.
Reşat Aydınlı Bayar’a ne demiş?
Celâl Bayar. bu açıklamanın baş tarafında, Reşat Aydınlı-nın malûm suikast ihbarından Osman BSlükbaşı, Fuat Ama ve 3 üncü bir şahıs tarafından kendisine vaki tecavüze kadar geçen hâdiseler üzerinde Demokrat Parti teşkilâtını tenvir etmek zamanının geldiğine işaret ettikten sonra şöyle demektedir;
«8/9-11-19-19 tarihinde son E-ge seyahatinden An karaya yolculuk yapan Denizli MUietveklU Reşat Aydınlı, bana, hulftsaten, Fuat Ama, Osman Bölükbaşı ve General Sadık Aldoğanın «Millet Partisini halk tutmadı. Heri götüremedik, bizim muvaffakiyetimize engel olan İki şahıs vardır. Biri Celâl Sayardır, diğeri de İnönü'dür Bunların ortadan kaldırılması gerekir.» şeklinde konuştuklarını takbih eder bir lisanla anlattıktan sonra «kendisinin bu hususları Milli Emniyet Müdürü Naci Beye söylediğini, Naci Beyin Başbakanın seyahatinden avdetinde bu işle ciddi surette meşgul olacağı cevabını verdiği» nl anlattı ve kendi isminin gizil kûl- .
masını arzu ettiğini de İhsas sinin altında etti»
Celâl Bayar’m hükümete haber verme kararı
«Ankaraya geldikten sonra arkadaşlarımızla görüşerek, Reşat Aydınlı tarafından yapılan bu ifşaatın,.ister hakikat, İsler yalan olsun, bahis mevzuu edilen şahsım itibariyle değil, fakat Devlet Başkanının hayatına taallûku bakımından alâkadar muhitlere isma edilmesi lüzum ve zaruretine kani olduk. Zira, Demokrat Parti memleke-* timizde demokratik bir idareyi kanun yollariyle, kurmak gayesini sadakatle takib eden siyasi bir teşekküldür. Hedefimize ancak vatandaşların serbes reyleriyle varmak mümkündür. 1
Demokrat bir idare, hürriyet (Cil’ğına gönderdiğim mektup ü-
kip kararı üzerine camiye oıu- . _
nan Osman Böliikbaşı ve Fuaj , îran ordusuna Amerikan askeri Arna He üçüncü bir şahısın so- ve iktisadi yardımının sağlan-kakta şahsıma karşı yaptıkları , masını her zaman arsıı etmek-tecavüz hareketinin tafsilâtı j tedir.» teşkilâtımızea malumdur. | Bakan, ayrıca, evvelki gün, Umumi efkâr tarafından za-' tren ajansı «Pars» tarafından ten hükmü verilmiş olan bu h& yayınlanan ve İranla Birleşik {dişe dolayislle bu şahıslar aley-1 Amerika arasında gizil bir asidinde dâva açılması Genel İda- j ireri anlaşma yapddıgmı vejra-re kurulu Ue Meclis grupu tara- “ “ -
fmdan yapılan müşterek toplantıda lüzumsuz görülmüştür.
Millet Partisi şimdi ihbar vakıasını ele alarak Partimize ve şahsıma müteveccih seviyesiz hücumlara başlamış bulunuyor, yor. Bu partiyi ve mensuplarını ha reketlerindc teşvik ve tahrik 11e meşgul bazı mernbaların mevcudiyeti zannını doğuran son bir hâdise de şudur:
Son hâdise
Bayar, son hâdiseyi de şöyle açıklamaktadır!
«Cumhur Başkanlığı genel sekreterliği tarafından general Kâzım özalptn benimle konuşmasına ald olarak Meclis karma komisyonuna gönderilen not. konuşma 9 kasım 1949 tarihinde olduğu halde Vatan gazetesi muhabirine verilerek 26 kasım 1949 Larlhli bara gazetelerde intişar etmiş bulunuyor. Bu notla «görülmüştür» kelime General Kâzım özalpın da imzası bulunmaktadır. Bu not, benim yukarıda İzah ettiğim veçhile Generale söylediğim ve Savcılık nezdlnde tekzibe mecbur olduğum sözleri ihtiva ediyor.
Bu suretle General özalptn ifadesindeki noktalar ' hakkında Cumhuriyet Savcılığına yazdığım mektuba ve Ge- . ------•—’—
neralin ben! teyid edeceğini te- aı,mleM*n hormon nazariyesi-mm .asm»» yanlı, o-'"'
larak bana atfedilen İfadeler üzerinde ısrar edilmek İstenildiği anlaşılmaktadır.
Şurasını da ayrıca işaret edelim: General Kâzım özalpın savcılığa verdiği İfade İle Cumhur Başkanlığı genel sekreterliği tarafından gönderilen notta yazıh sözler arasında dâ mu-jbayenetler vardır, Ankara sav-uemoıcrac cır idare, nurrıyet (aorıicrdlğ'ıSi ü-
rejlmi, kuvvet darbeleriyle, şld- ;«rfne savcılıkça kendisine tek- ( det hareketlerile tesis edilemez. rar sorulup sorulmadığı, sorul-Dcmokrat Partinin gayesine var l^oşsa beni teyit edip etmediği mak için başvuracağı vasıtalar ; hususunda açık bir bilgiye sa-arasında kanlı hareketler, sui-kastler, kuvvet darbeleri yoktur ve olamaz.
Ben Demokrat Parti başkanı ve Celâl Bayar olarak öğrendiğim suikast ihtimalini alâkadar muhitlere İsma etmediğim takdirde, bir kaç gün sonra umu- , mî fefkâra açıklanacak olan hâ- ,_______
dlsede böyle bir . sulkasdi sus- rildlğlnl belirtmektedir, makla terviç etmiş bir İnsan va- I Bayar açıklamay şu satırlar-ziyatlnde kalabilirdim ve karşı- la bitirmektedir: mızdakllerln aylardanberi iddia | «Bugüne kadar olduğu gibi ettikleri milli husumetin silâhlı daima kanun yolundan yüriiye-Mills teşkilâtı yaptığım yolun-'rek önümüze çıkartılmak iste-daki isnadların kat’l bir delili nen çeşitli engelleri yenerek olarak bunu ele almış olabilir- memleketimizde demokratik bir lerdi! ! idarenin kurulmasından, vatan
Bu ciheti de ayrıca düşünmek daş hak ve hürriyetlerinin ta-' elbette kİ icab ediyordu. (nırunasından. iktidarın vatan-
st[ Demokrat Parti başkanı ola- t|aî reyine saygı görtermesini ~ .......... ue chpl - .. rak. Mr vatandaş ve bir İnsan teminden ve nihayet mllletlmt-
Seyhnn ovanını su taşkınından 1 mP|„rln^.n Iolarak vicdani vazifemi yaptım rin refah ve saadeti |çin çalış-
, doğmuş olduğunu açıkimmstır »Tİ Ayd,nhdan WlWerl- maktan İbaret olan hedefimize Kendiri m. w«uı, Ti, ml Balıkesir milletvekili Gene- mutlaka varacağız»
' Kâ2ım ö“l,,a ı d,eı ve aradan savcılığa İfade
“ t'*’” «»''•»(!. rtUJto, 8İbl »m.» »„l,Hlm.
a"l
Krni», r»,. . w Jcar5| tasavvur edilmesi muh-
t «örfle» blt tertibi» blrln-
tarım ve Knotal dG»yaJ» gri. tolI,rln amtlertat b,^, „k„
ikinci safha
............... Bayar. İkinci bir safhanın da beraber Mussolininin 16 aralık MUİC₺ ParLlslnden Sadık Aldo-’..........ğamn teşrii masuniyetinin kal-
dırılması talebinin Meclis korniş yonunda müzakeresi sırasında General Kâzım özalpın Cumhuriyet savcılığına verdiği İfade olduğunu anlatmakta vc Kâzım I özalpın bir zuhul eseri olarak .sarfettlğl sözlerinin sonra düzeltildiğine işaret etmekte ve neticeyi şöyle belirtmektedir:
«Suikast İhban İtham edilen kimseler hakkında ademi takip karan verUmeallt neticelendi Bu neticenin İstihsalinde Partimiz Meclis grupunun, yalnız hak ve adalet endişMllc göçler-
nm Atlantik Paktına benziyeı: bir pakta iltihak ettiğini yalanlıya n resmi tebliği teyid etmiştir.
Kanserin sebebi
A m er ikada mühim ip uçlan yakalandı
Meclisin gündemi
Vilayetle Belediyenin tefriki ve Reşat Aydınlı meseleleri bugün görüşülecek
Ankara 30 (Akşam) — Büyük Millet Meclisinin bugünkü gündeminde İstanbul milletvekili doktor Adnan Adıvann İstanbul vilâyeti İle belediyesinin ne vakit ayrılacağı Kırşehir mil-lelveklll Sahir KuruUuoglunun Büyük Doğu dergisinin son te-cavüzk&r neşriyatı re Mümtaz Faik Fenik hakkındakl hapis cezasıntn niçin infaz edilmediği hakkındakl sorulan vardır.
Eu sorulardan sonra Reşat Aydinlinin milletvekilliği doku-nvlmazlığuun kaldırılıp kaldırılın a ması hakkındakl karma komisyonun raporu konuşulacaktır.
Bu bakımdan Meclisin bugünkü toplantım hayli tartışmalı geçecektir.
Öğrendiğimize göre, Reşat Aydın linin teşri! masuniyetinin kaldırılmasını lstiyen bir takrir hazırlanmakta ve bu maksatla im.ra toplanmaktadır,
Dljer taraftan karma komisyon kararına muhalli kalmış bulunan Mardin milletvekili Mehmet Kâmil Boran da yarın bu h ıstaki muhalefetini İzah edecektir.
(Baş tarafı ı inci sahifede) bend ve müteferrik diğer tesislerin İnşası İçin lüzumlu dış kredinin sağlanması konusunda bt-ynelmüel kalkınma banka sı ile yapılmakta olan temaslar müspet bir safhaya girmek illeredir. 8eyhan mıntakası. su ve enerji projesi adını taşıyan bıı mevzu esas Itlbarile Adananın takriben beş kilometre şimalinde Jnşa edilecek bir bend ve hidro elektrik santralı ijç
Batının müdafaası
Görüşmeler tam bir anlaşma ile sona erdi
Londra M (Radyo! Batının müdafaa plânlarını ayarlamak için Parlste toplanan Atlantik paktı gene] kurmayları komitesi tam bir anlaşmaya varmıştır.
Anlentlk paktı savunma bakanlarının yarınki toplantısına iştirak İçin Amerika Savunma Bakanı Johnson Parise gelmiştir. Johnson Batının ve Atlanti-ğin müdafaası için insicamlı bir program tatbik edileceğini söylemiş ve: «Batı Almanya silâhlı kuvvetlerinin yeniden tesisine ne niyetimiz ne de isteğimiz var. Sarfettlğl gayretlerin semerelerini ve dünyada lâyık olduğu mevkii elde etmesi İçin Alman-yaya yardım etmeğe çalışıyoruz» sözlerini İlâve etmiştir.
C.H.P. Meclis Grupu
Ankara 29 (AA ) — C. H. P. meclis grupu başkanvekklliğin-den:
C. H. P. meclis grupu genel-kurulu bugün (29.11.1949» Trabzon milletvekili Faik Ahmet Ba-rutçu'nun başkanhğnda toplan mış ve gündemde görüşülecek konu olmadığından oturuma son verilmiştir.
İtalya Kabinesine itimat
Roma 20 (AA) — «Afp)>:
Ayan meclisi 89 muhalif ve 9 müstenkife karşı 172 oyla de Gasperl hükümetine itimadını bildirmiştir.
Mussolini karisiyle evlenmezden evvel çocuğu doğmuş!
Roma 29 (AP) — Kontes Ed-da Ciano Mussolini. ciin burada, babası eski İtalyan faşist, lideri Mussolini İle annesi Ra-'
- la.jiııumucuı __ ,
koruma ve sulama kanniinrmı ; melerinden bir çok sene evvel ihtiva etmektedir. ---------------
S’nop vilâyetinde
• hayvan hırsızlığına ve tütün kaçakçılığına karşı tedbirler
Sinop 30 (Akşam) — Vali
Muhtar Acar’ın başkanlığında . . ~ - ----- .
Oltalar d.Mra mûdürlartata1 ™İ b“t^,n,r, »İr »»sjalUl ol-iştirak ile yapılan bir toplantıda. vıbıyetlmia çevresinde hayvan hırsızlığı ile
orman m ah-' rolleri ve tütün kaçakçılığı ya^ pıimnsını önleyici tedbirler a-JEmınıştır.
Bu cümleden olarak, halkın huzıu ve sükûnunu bozan hareketlere karşı da tedbirler a-hnmış olması, halin sevindir-miş'.ir.
duğunu anlatmakta ve kendi doğum tarihini blldirmemekle ,
1915 de evlenmiş olduğunu kaydetmektedir-
Kâzım
Nevyork 29 (AA) — Bildirildiğine göre tıp âleminin bu derece inkişaf ettiği bir devirde kanserin sebeplerinden hiç olmazsa birinin ne olduğunu yakında meydana çıkarmak belki mümkün olabilecektir.
Bu tahmine sebep, kanserin hormonlarda mevcut bir muvazenesizlik neticesi i—— geldiği yolunda ileri sürülmüş olan mütalâadır. Filhakika kanser ve buna benzer hastalıklar üzerinde çalışan Memorial hastanesinde yapılan tecrübelerde nâdir iki hormon olan Kopligon ve Acth'ln baza kanser vakalarında tatbikinin iyi neticeler verdiğini göstermektedir-
Bu neticeye bakılarak denebilir kİ kanser üzerinde çalışan
Vişinski’nin Ameri kay a hücumları
Beş büyük devlet arasında bir sulh paktının akdedilmesi 1 hususundaki Sovyet plânını müdafaa eden Sovyet Dışişleri I Bakanı Vişinski, m Çıta d şekilde Amerikaya hücumla bu memleketi «her tarafta kurduğu 500 e 1 yakın askeri üsleriyle dünyayı 1 muhasara altına almış olmak» 1 ve Sovyet Rusyaya karşı bir harb hazırlamakla itham etmiştir.
Vişinski, Atlantik Paktının
1 taarruzi bir gaye gütmediği ' hakkındakl Batı devletlerinin meydana ( verdiği teminata da temas et-rnlş ve ezcümle demiştir ki:
(— Kuzey Atlantik bölgesine dahil olmayıp Sovyet Rusyaya komşu bulunan îran ve Türkiye neden dolayı bu pakt gereğince yapılan askeri yard undan Istl-
ine İnananlar belki de hakikati keşfetmek üzeredir.
Adalet Bakanı
E-- kaç günden beri îstanbul-da bulunan Adalet Bakam Fuat Sirnı-n dün sabahki ekspresle Anliursya cltmlşlir.
Akyazı ve Hendekte zelzele
Akyazı 29 (AA.) İlçemizde diin gece saat 21 de on saniye süren şiddetli bir deprem olmuş, depremin şiddetinden halk evlerinden dışarı fırlamıştır. Hasar ve ziyan yoktur.
Hendek 29 (AA.) — Dün gece saat 20,50 de altı saniye süren orta şiddette bir deprem olmuştur. Hasar ve ziyan yoktur.
O E o > o P
bip değilim .1
Bayar, malûm İhbarın kendisine ifşasından evvel Reşat Aydınlı tarafından akrabasından bir milletvekiline, MİM Emniyet müdürlüğüne Ve Başbakana a-çıklanmış bulunduğunu da kaydettikten sonra bu cihetin tas-rihine bilhassa ehemmiyet ve-
Galatadalri Millet
, Partisinin açılışında söylenen sözler
Millet Partisinin cumartesi günü Tophanede yaptığı bir açılış merasimi sırasında muhtelif kimseler tarafından söylenen bazı sözlerin suç mahlye-I tinde olup olmadığı alâkalılara» İncelenmektedir.
Bıı hususta takibata geçilip geçllmedlği hakkında noktal nazarını sorduğumuz savcılık salahiyetlilerinden biri:
«— Söylendiği mevzuubahla olan sözler evvel emirde tetkik olunur; bunlar suç mahiyetinde görülecek olursa kanunun formalitesi dahilinde ic&b eden takibata geçilir» demiştir.
İngiliz cerrahî profesörü İzmirde tzmlr 29 (AA.) — Ozford ü-niversitesl plâstik cerrahi profesörü Dr. Klllner bugür. beraberinde Sağlık ve Boaya! Yardım Bakanlığı neşriyat umum müdürü Dr. Kadri Olcay olduğu halde Behçet Uz çocuk hastanesini ziyaret etmiş ve İzmir bîr
Ankara vapurîle gelenler
Ankara Vapuru dün saat 15 de 286 yolcu ve 85 ton yükle Batı Akdeniz seferinden limanımıza dönmüştür. Gelen yolcular arasında, Lahey elçiliği müs teşarı Feyzi Kortan, Anvers başkonsolosa Cevdet Dülger, Avusturyanın Ankara elçisi M. Elem.cns Wlldner. Yunanistan hekimlerinden müteşekkil Türkiye ataşenavab Damfralis 'dinleyici huzurunda tavşandu-Panacolis de bulunmakladır. 'dağı've kurtağzı hastalıkları
«Ankara vapurtu bu seferin- mevzulu bir konferans vermiş-de İtalyada «Ansalda» gemi tir.
tezgâhlarında tamir edilen Tar- 1 Profesör yarın işçi hastaııe-sus vapurunun türbinini de ge- sini gezdikten sonra Memleket t ir m İştir.
Ankara vapuru, İtalyada şiddetli bir fırtınaya tutulmuş ve yolcular heyecanlı dakikalar ge çlrmişlerdlr. Bu fırtınaya rağmen gemi yoluna devam etmiştir.
jymu ...cıjutnıv
{hastanesinde cilt Özerinde yapı lan grefler koıiulu bir konferans daha verecektir.
gibi
Hürriyetlerinin ta-
| nırunasından. iktidarın vatan-
da’ —ı----------j göstermesini
Vesayet konseyi raportörü Muammer Baykan Birleşmiş Milletler ___
Konseyi Başrapprioru Muammer Baykan, bir aydır mezun ol laralc Çanakkale ve Anka ra da bulunmakta İdi Mezuniyetini bitirmiş olan devletler hukuku doktoru Muammer Baykan. Fransız Havayollarının bir uçağı İle Nevyorka vazifesi başına git-, iniştir.
BORSA
Kemal Cenab’ın vefatı münasebetile valinin taziyeti
Vali ve belediye başkanı Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gök-ay tarafından dûn Büyük Millet Meclisi başkanlığına aşağıdaki telgraf çekilmiştir.
Büyük Millet Meclisi sayın başkanlığına:
ANKARA
Uzun yıllar İstanbul üniversitesi tıp fakültesinde memleket irfan ve hekimliğine hizmet e-den değerli hocamız Yozgat mü letveklll Prof. Kemal Cenap Berksoyun kaybı karşısında duyduğumuz teessürlerin yûk-sek meclise taziyetlerimizie blr-
V»,,v.. I1**1® arAinı v( derin saygılan-
* 6 mm kabulünü rirn orlnrtm
mm kabulünü rica ederim.
Vali ve belediye başkanı Ord. Prof Dr, Fahrettin Kerim Gökay
Mevl ûd
Kıymetli eşim Nedime Tığlı-oğlu’nun vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 4.12.949 pazar günü öğle namamn, müta-akıp aziz ruhu için Cihangir camisinde Mcvlûdü şerif okunacağından, akraba ve dostlarımızın ve arzu buyuran zevatın teşriflerini rioa ederim.
Ziya Tığlıoğln
İtfaiyenin faaliyeti hakkında valiye izahat
ı İtfaiye müdürü insan Değer, dün vali ve belediye başkanı taraıınd&n kabul edilmişti!. Müdür, itfaiye teşkilâtı itle çalışmacın hakkında valiye izahat vermiştir- Usun müddet devam eden görüşme esnasında itfaiyenin daha iyi çalışması için yeni teşkil edilecek gruplar üzerinde durulmuş ve mü-
MJZ50
64.03
n6a.«
s*,bayaa edilecek yeni malzenıt ve v.nsa vasıtalar hakkında valiye izahat verilmiştir.
% » FAİZLİ TAHVİLLER
Skvaa - Erzurum 1 1B41 Demiryolu II İMİ Demiryolu I Slvu • Knıırum Z-T İMİ Demiryolu IH MIHI M04MM
Teknik üniversitedeki konferans
Teknik üniversite talebe
»50
19 35
»95
zözo us, birliğinin bu yıl tertiplediği seri ----r konferansların ilki Dr. Kemal
| Saraçoğlu tarafından teknik
1 üniversite konferans salonunda
2 aralık cuma günü saat 17.30 da verilecektir Konferansın mevzuu tBNI SİNA'dır. Giriş serbesttir.
30.75
H.İ3
M.15 «.15 97 30
96 7S
•8.95
Hem Türklüğü tahkir, hem de rüşvet teklif etti
Türklüğü tahkir suçundan hakkında takibat yapılmakta İken zabıta memurlarına dört bin lira rüşvet teklif eden ve bunun 200 lirasını peşin olarak veren Samuel Alyon adında btr tacir, yargılanmak üzere Asliye dokuzuncu ceza mahkemesine verilmişti. Dûn duruşması yapılan Sam udin tevkifine lüzum görülmüş ve cezaevine gönderilmiştir. Duruşma mevkuten ya- Külçe pılacaktır. I ıt«tAi
Bozuk ekmek çıkaran fırıncı cezalandırıldı
Bayezltte çıkarılan ekmeklerin bozukluğundan şikâyet etmiş ve belediyenin dikkatini çekmiştik. Belediye neşriyat müdürlüğünden MldlriLdt ne göre. Bayezit ve ci-.-arındntı formlarda yapılan kontrol!?-(ticeslnde buradaki Şevk...m . Darphane fırınında bozuk ek-[ ineklere rastlanmış ve fırıncıya (250 Hra para cezası kesllmlşUr-Ayrıca bu fırındaki bir kısım bo 43 _ zuk ekmeklerin Saraçhaneba-57« şında bir fırında imal edildiği (•33 anlaşıldığından bu fırın hak-*s-~ kında da takibata girişilin iş ı.ır
97—
İM 40
% «J, FAİZLİ TAHVİLLE® ’
949 tahvili 55.75
AMADOLD DEMtnVPLU GKUPU TuHvlUer 1-2 30T —
Bb -c «cnetlerı % »o «50 1!
MUmtssll ecıu-t esse 1
------■._________________________-I,
SABHArt-AHPA ALTIN
n(
30 Kasım 1949
Bahire ?
Vaiînin dünkü
Sabah Gazeteleri Ne Diyor?

Gazetemiz, her tarafı dinleyip, anlayıp hakikatleri aksettirmek emelinde olduğu için, bir ithalâtçı tüccarın pahalılık aleyhinde yandığım» yanya karşılık gönderdiği şu mektubu da sütunumuza koyuyoruz:
ziyaretleri

Vali yüksek ticaret mektebinde bir derste bulundu
«Ben de İngiliz lirası ile Ingiltereden çorap makineleri ithal eden bir tüccarım ve fiatlerimi düşürmedim. Sebebine gelince, elimde mevcut makinelerin son ithal tarihi 31.8.1949 dur. O zaman henüz devaluatıon olmamıştı. Tam beş aydan beridir. Hükümet Sterlingle ithal lisansı vermemektedir. Filvaki, bugün yeniden ithal imkânı bulsam makinelerimi oldukça ehemmiyetli bir, tenzilâtla satmak mümkün olacak. Amma hiçbir zaman, yüzde 30 eksiğine değil. Bir defa îngilteredeki fabrikalar da venj istihsallerinin fıat-leriıii arttırmışlardır. Nete-kinı, fabrikamdan almış olduğum mektupta 1 kasım 1949 a kadar siparişimi vermeğe muvaffak olursam eski fiatle vereceklerini, fakat bıı tarihten sonra yeni imal edilecek mallarda yüzde 30 a kadar varan bir zam yapacaklarını yazdılar. '
vermek elimde sırf hükümetin desine bağlı bir _ fiyet olduğu için bu fırsattan müşterilerimi istifade ettiremedim. Bilâhara öğrenmiş olduğum yeni fiat-ler bana ancak yüzde 10 ■ 15 sırasında bir tenzilât yapmak imkânını bahşediyordu. Bu da anımsanacak bir şey değil. Ne çare ki, daha birkaç hafta ithal lisansı almak müminin değile benziyor.
Benim gibi diğer ithalâtçılar da bes aya yakın bir zamandan beri Sterling lisansı almadıkları cihetle piyasa devaluation yüzünden beklenen tenzilâtı yapamıyor. Onun için muhterem gazetenizle biraz da hükümeti Sterling tahsisinde bir formül bulup daha tez davranmağa davet ederseniz hem halka, hem de bize iyilik etmiş olursunuz.
Türk lirası devaluationu'-undan sonra hemen pahalılığın başladığı keyfiyetine gelince, bu operation’u müteakip çekilen mallara yiirde 44.50 prim ödenmesinin vc o sıralarda piyasada mal bulunmayışının sebeb olduğunu da hatırlamanızı rica e-derim.m
Sipariş olmıyan müsaa-key-
Vah ve belediye başkanı ordinaryüs profesör Fahrettin Kertm Gökay dün sabah Vakıflar müdürlüğüne giderek tstan-bulda tâmir edilmesi lâzım gelen eserler hakkında müdürle konuşmuş, bilhassa îğrikapıda îv.vıağa camlinln tâmirl üzerinde durmuştur.
Vali buradan çıkarak yüksek ticaret mektebine gitmiş, müdür profesör Nlhndın «Gelir vergisi» hakkındakl verdiği dersi sonuna kadar takip etmiştir. Müdür, valiye talebe adına «hoş geldiniz» demiş, vali de ' cevaben memleket İktisadiyatı ve bilhassa Türk bankacılığı ve Türk ticaret âleminde bugü-' ne kadar yüksek ticaret mek-tebl mezunlarının göstermiş oldukları muvaffakiyetleri övmüş ve talebeye bundan sonra atılacakları İş hayatında muvaffakiyetler dilemiştir.
İsveç güreş takımı geliyor
İstanbul Güreş Kulübü tarafından yapılan daveti, İsveç güreş kulüblerl kabul etmişlerdir. İsveç güreşçileri aralık ayının ille haftasında şehrimize gelecek ve 10/11/14 aralıkta Spnr ve Sergi sarayında üç müsabaka yapılacaktır.
Bu münasebetle kampa çekilen güreş takımımız Fatih gü-, re? lokalinde çalışmalara başlamıştır.
Gelecek İsveç güreş takımında 4 Oilinpiyad şampiyonu vardır.
Sahte permiler tahkikatı
İthalât neden dikkati çekemedi?
hırsız
Kaç mebus
Burhan Felek CUMHURİYETte «Kaç mebus» başlıklı fıkrasında yeni seçim tasarısında ilmi heyetin milletvekili adedinin aaaltdnıasını teklif edeceğinden ve bunun muvafık olduğundan babslle diyor ki:
«Bilindiği gibi bu memleketin niifuau otuz milyondan fazla İken OsmanlI Meclisi Mebu-saııındaki mebus sayısı bugünkünden azdı, Fransız Mebusum-nın sayısı 500 den biraz fasla, tngiltereninkl altı yüz kadardır. Bizim Meclis âzalarının sayısı da 450 nin üstündedir.
Milletvekilleri sayısından 150 kişi eksilmesi bütçede iki milyonluk bir tasarruf temin eder.
Onun İçin biz yeni tasarıda derpiş edildiği gibi 40 bin değil, 60 bin nüfusa bir milletevklll seçilmesini daha faydalı buluruz.
Lâkin bin bir isteği tatmin etmek zorunda bulunan partiler buna acaba yanaşacaklar mı? tçlnde (00 kadar mebus bulunan O H- P. umumi kongresi
bunu kabul edecek midir? tşlebu meselelerin bir Mües-sesan Meclisine hail eti irilmesi zarureti buradan doğar,»

Demokrasi yolundaki hedefimiz Etlırrn İzzet Benice, yukarıki başlıkla yazdığı makalede muhalefetin dört yıllık siyaset bayatımız içinde bu açık hedeflere mutabakat imtihanını istenilen luymet ölçüsünde verememiş olduğunu yazarak diyor ki: «Hiç şüphe yok kİ, zaman, demokrasi hedefimiz yolunda muhtaç olduğumuz muhalefet lider ve idarecilerini de yeni siyaset nesilleri arasından yetiştirecek ve muhalefet müessesesl kendi bünyesine hAkim olacak anlayışla mukadder tasfiyesini görecek ve tamam Uyacaktır.»
*
Türkün güveni
YENİ SABAH, yukanki başlıkla yazdığı makalede Başkan Truman'ın Türkiyeye yapılan yardım hakkında Kongreye ver
diği son rapordan babslle diyor kİ:
(Mr Truman, Türk liderlerinin Amerikan dostluğuna güvendiklerini, büyük bir salâhiyetle ifade etmiştir. Bütün Türk liderleri gerek Halk Partili otsun, gerek Demokrat Partili veya Millet Partili olsun. Ameri-kaya büyük bir itimat beslemektedirler. Dış politikada ta-klb edilen hareket hattı yalnız Halk Partisinin değil, diğer siyasi partilerin de müzaheretine naildir. Çeşitli görüş ve İhtilâflar ancak İç işlerimize ve demokratik inkişaf tarzlarına a-Ittlr. Bu hal. şüphesiz, Türkiye-nin Batılı devletler ve Amerikalılar nezdlndeki mevkiini kuvvetlendirir. Ha Halk Partisi, ha Demokrat veya Millet Partisi İktidara gelmiş, harici siyasetimizde ve bilhassa Amerika dostluğu bahsinde en ufak bir tebeddül vaki olacak değildir. Bilâkis zaman geçtikçe ve İki memleket birbirini yakından tanıdıkça bu bağlar kuvvetlenecektir.»
aşısı
T ramoay kabadayılığı
Veremlileri teabit için köylerde tarama yapılacak
Unkapanı - Eminönü yolu açılacak
Sahte ithal permileri haktan- . . .
da bundan bir hafta önce açı- hassıslarla mimarlar dün bir, lan tahkikat son safhasın* toplantı yapmışlardır. Toplan-j girmiştir. Ticaret Bakanlığı tıda bazı semtlere alt şehir, müfettişleri muhtelif kimsele- 1 plânları gözden geçirilmiştir., rin soruşturmalarını bitirmiş'Müteakiben îstanbuldan Bey-, olup bu hususta hazırlanacak oğlu cihetine cıkaıı vasıtaların evrak ve rapor bugün veya ya- ‘ çokluğu yüzünden Karaköyde, rın savcılığa verilecektir. Hftdl-' Galata ve Bankalar caddesinde sede birinci derecede suçlu ola-'sûnün ekseri saatlerinde hâsıl rak adı gecen sabık memurun'olan seyrüsefer güçlüğü uzerin-bir Hollanda uçagıylc bundan'de durulmuştur.
6 gün kadar önce Hollandaya gittiği bildirilmektedir. Ayni şahıs İçin verilen mütemmim malûmata göre bu İşten elde! ettiği gayri meşru kazançtan-1 m Meksika bankalarına yatır-' mıştır. Kendisi hakkında ladel mücrimin esasına uyularak la-de ve teslimi isteneceği anlaşıl-. maktadır.
Unkapanı - Eminönü yolundan bir görünüş
Şehir işleriyle uğraşan müte-.yük masraflar ihtiyar edilmesi zarııretlle inşaat için daha 4-5 sene beklemek mecburiyeti göz önünde tutularak şimdilik bir tarafa bırakılmıştır. Fakat seyrüsefer zarureti dolayısiyle Un-kapanı lle Eminönü arasında mutlaka bir yol açılması da zaruri olduğundan şehircilik mütehassısları Unkapanı-Hal kısmı İstimlâk edilmiş bulunan yolun açılmasına yeniden başlanmasını muvafık görmektedirler. Meselenin kati karara bağlanması için yakında belediye İmar müdürlüğünde, alâkalılarla mütehassısların ve mimarların iştirak edeceği büyük bir toplantı yapılacaktır.
Tramvaydayız. Kalabalık, ön taraftan iki gene kadın hindi, sahanlıkta durmak yasak olduğu için kapıvı a-cıp içeriye girmek istediler. Kapı ardında duran temiz kıyafetli üc delikanlı gavri-memnun edalarla evvelâ bayanları süzdüler, sonra kendi aralarında göz işaretleri yaparak birbirlerine sokulup yolu kestiler.
Bayanlar nezaketle müsaade istediler, delikanlılar huşunetle bakıp diş gıcırdattılar. Yan tarafta duran yaşlıca bir zat hafifçe geriledi, bayanlar oracığa sıkıştılar ve bu hareket delikanlıları büsbütün öfkelendirdi. Ellerinden gelse kadınların kollarından tutup drşarıva fırlatacaklar. Yüksek sesle söyleniyorlar:
— Önden binmek yasak LL değil mi? Q
— Karılara iltimas var. Q_ Onlar istedikkri yerden W- Ç\| nerler.
— Bu zamanda karıların O erkekten ne farkı var? Her — işte bizimle beraber oluyor- q lar da tramvay kapısında — niçin ayrılıyorlar?
Karsıdaki yılışıyor;
— Tabiî ayrılırlar. I taraf kalabalık. Oradan nerlerse nazik bedenleri iı cinir. .
— Burada öyle şeyler sok-mez. Rahat etmek istiyor- S* larsa otomobile binsinler.
— Bir de bu memlekette "O demokrasi var derler. Oku- 0 cluğUmuz kitaplara bile İnanmıyorum ben. Böyle dc- m mokrasi mi olur? Jr
Çeneleri isledikçe acildi, a- v(/ cıldıkça bozuldu: nezaketi, terbiyeyi ayak altına aldılar, küstahlaştılar; iki havanın öıı kapıdan tramvaya girmesini demokrasiyi vakıitı-raınadılar. Karaköve kadar ağızlarına seleni sövledilcr.
Ne vazık ki bezevan savıi-rulan ağızlarındın sık sık mektep, kitap sözleri de çıkıyor.
Sokaklardaki sarhoşlan, kadınlara sataşan münasebetsizleri vakalavın cezalandırmak için tedbirler alınıyor, zabıta vat kuvvetiyle çalışıyor. Ya su tramvay ka-__________ badayısı yılışıklan ne vap-sal Lmzaslyle bir mektup aldık malı? Terbiye düşkünü, ne-i Asansörün on beş gündenberl raket kaçkını sırnaşıklan İşlemediğinden pek haklı suret-1 yola getirmek için her tram-' te şikâyet ediliyor. Mektupta'
deniliyor kİ:
I
Beyazıt, çarşıkapı. tramvay caddelerinde karşıdan karşıya geçmek çok güçleşmlştir. Sabah erken, akşam geç saatlerde buraları mahşeri bir hal alıyor. Beyazıtla çarşıkapı-daki, kavşak noktalarına birer İşaret memuru konulsa. halkın rahatça karşıdan karşıya geçmesi temin edilse, yerinde olur.
Ali Tİ’RKER.
___________________________
Sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü. tstanbulda veremli hastaları tesblt etmek ve ço-1 cukfara vereme karşı muafiyet veren B. C. O. aşısını tatbik için vilâyetimize bağlı köy, nahiye ve ilçelerde bir tarama yapılmasına karar vererek hazırlıklara başlamıştır..
Bu maksatla Haydarpaşa hastanesi başhekimi doktor Yakup Çelebinin idaresinde müteaddit tarama ekipleri teşkil edilmektedir. Eklpe bir de seyyar röntgen cihazı verilecek ve ayrıca müteaddtl kamyonlar ve otomobillerle de ekiplere ilâve edllerk aşıların yapılması için greken malzeme ve elemanların kolaylıkla nakledilmeleri temin edilecektir.
Bakanlık, bu maksatla şehrimiz sağlık müdürlüğü için bir seyyar röntken cihazı siparişi etmiştir. Bir de otomobil ver-mistir. Seyyar romgen cihazı yakında şehrimize gelecektir. 1
İstanbuldaki veremliler tesblt edildikten sonra hastalıkların vahamet derecelerine göre bunların tedavi altını» alınmaları sağlanacaktır. Ekiplerin önümüzdeki ayın 15 inde faaliyete geçmeleri bekleniyor.
I
Arka ı bita-
2 0 > o P
Talebe birliğinin radyo kanuşması
Talebe Federasyonu tdare Heyeti âzası Fikret Öncel, önümüzdeki hafta. İstanbul rad-' yosunda teknik üniversiteden anektodlar mevzulu bir radyo» konuşması yapacaktır
Beyoğlu belediye mutemedi tahliye edildi
Beyoğlu kazası belediye mu temedi Agâh Cablr Karahallı. zimmetine kırk beş bin lira geçirmek suçundan birinci ağır ceza mahkemesinde yargılan-
Vakıf hanların
asansörleri
2 nci vakıf banının asansörü 15 günden beri işlemiyor!
İkinci Vakıf Han kiracıları
ceza mansemesınac yarguan- .......— .......
makta İdi. Duru,,, .;,, dûn de »vuk»t N«ml Nuri Kok-
(al ImumlvİA hlr mektıın aldık devam edilmiş ve bu paranın yüzde doksan beşinin hâzineye İade edilmiş olduğu, ve yedi aydır mevkut bulunması dola-yısiyle suç vasfının alabileceği şekli de gözününde tutularak tahliyesine ve muhakemesine gajrrlmevkuf olarak devam dilmesine karar verilmiştir.
vaya polis memuru mu kovalım?
Umumi terlerde bu çirkinliklere cok rasbvoriıT. müdahaleye kalkışmak. c«r-keft tas utmaktan farksız. Ya karsıdakipin küstahça tecavüzüne boyun eğeceksiniz vevalıut mukabele edip
»Biz 2 net vakır hanının kira-, e Harıyız, Asaaaörümiiz onbeş gündenberl İşlemiyor. Basil tâ-mlr bedel» için Ankaradan so-! rulmak İcap ettnlı. İçimizde hastalar var. Merdivenleri İnip ___
çıkamıyoruz, işimiz aksıyor. Zor karakollarda, mahkemelerde durumdayız. Bir kaç defa İs-' dolaşacaksınız. Lan bul başmüdürülğüne müra-l —.................
caat ettik. Netice "*------____________________
Vakıflar umum müdürünün na- iinde genişleyip zan dikkatini celbetmek İçin nc . »
yapmaklığımız lâzım gelir? A-! caba bağlı bulundukları Başvekâlete baş vurursak ameli bir fayda temin edebilir miyiz?»
Vakıf hanlarında asansörlerin bozulması sık sık görülen hâdiselerdendir Bu vaziyet karşısında ânzayı süratle tamir,, ettirmek ve kiracıları güçlük-;ve sosyal yardım ten kurtarmak lâzımdır. Evkaf belediye temizlik idaresi bu İr* ----“-
düşünmeli ve icap eden tedbirleri almalıdır.
e-
Karaköy ve Bankalar cadde-Kindeki nakil vasıtaları çokluğunu kısmen azaltmak üzere ötedenberl Atatürk köprüsüne çıkan bir yol açılması bahis mevzu edilmekte İdi Hattâ bu maksatla açılacak sahil yolu güzergâhındaki binalar. Unka-paru, cihetinden başlanmak üzere kısmen İstimlâk edilmişti Fakat istimlâk edilen binaların i tahliyelerinde uğranılan güç-®e_Ç°lükler ve kısmen de tasarruf ı maksadlyle bu iş bir müddet ı evvel geri bırakılarak Emlnö-, nünden Uukaponına kadar dubalar üzerinden geçecek bir sahil yolu projesi bir İngiliz fir-■ ması tarafından yapılıp beledi-İyeye verilmişti. Bidayette bete-
Sahte permi kullanan sekiz firmanın durumuna g’*'1— bunların da bu işte suçsuz ol-madıklart belirtilmekte, zira ithal permilerinin şu veya bu şekilde gayri meşru yollardan temin edilmiş olduklarını bilme-' Seri icap ettiği kanaa ti uyanmış bulunmaktadır.
| Sahte permi hâdisesi bundan' d,K tarafından lyl kabul gören , asgari B-8 ay evvel vukubuldu- j bu Pr°J® ve sonradan bü-
Geriye Türk lirasının kıymetinden düşürülmesini mîitaakıp meselâ yerli malların da anormal şekilde şıpın işi yükselmiş bulunduğu, mevzuu kalıyor...
Meşhur hikâyedeki vazi
yet:
— Adamın evine
girmiş, soyup soğana döndürmüş:
— Kabahat senin! — derlermiş. — Kapını demir yaptırmamışsın... Kepenk-lerin de ince Evet Kabahat senin: Bahçene köpek almamışsın .
Dinlemiş, dinlemiş:
— Ben kabahatimi anla-
dım. Fakat beni soyanın hiç ...... _ - u-o uy evveı vuttuouıau-
ksh ,hat, vak mı! 61ıra ve buna ,Ja
Bize o mektubu gönderen saik mukabili yapıldığına göre zat gibi nanıuskâr ve ciddi bu ithalâtın küçük partiler ha-tıiıe arlardım bahsetmivo- ünde peyderpey yapılıp bir tiir-ruz. Fakat aynı suali biz de lü ulcemınüt ettirilmiş olmama-sor'biliriz:............ S1 meselenin İlgili çevreler ta-
Pertevniyal Lisesinden Yetişenlerin toplantısı
Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği 2. Aralık. 949 cuma günü akşamı Beyoğlunda Konak (Tokatlıvan) salonlarında saat 20 den itibaren bir aile toplantısı tertip elnılştlr-Çok ehemmiyet verilen
toplantıya bütün mezunların iştirakinin teminine çalışılmaktadır.
bu
Üniversite talebe birliğinin valiyi ziyareti
Üniversite talebe birliği İdare heyeti, dûn vali ve belediye başkanı doktor Fahrettin Kerim Oökayı makamında ziyaret etmişlerdir. Heyet üniversitelilerin valiye karşı sevgilerini bildirmek üzere bir de buket takdim etmiştir, üniversiteliler bu arada vatan şairi Namık Kemali anmak üzere tertip edilen törene vali ve belediye baştanını
davet etmişlerdir.
Terbi vesîzlik ahlâk düs-almamadı kiinliiğü sari bir maraz ba-\ ‘ kökleşiyor.
Gidiş rok fena Bu muhataralı v-otdan ne raman ve nasıl döneceğiz?
Cemal Refik
— Mul.1 ' irlerin hiç de
mi kabahati vok?
Kaldı ki. muhtekire had-
dini bildirmek için, aynı —. ... ----------- „„ „çlvvv tu-
ttu ■ carın düşüncesine biz de çök partiler halinde yapılma-1 iştirak ediyoruz: Pahalı mal- sının taşıdığı mânaları araşırlar elde tiikeninciye kadas• mışiardır gümrük kapılarını şimdiki,
tanda sunsık, kapalı tutma- °"n bu Huau.su jenrtlller ta-ma|f. I ıa,,ncian verilen malûmata gö-
IJıikûmettcn bunu bekle-
riz, Ucuzlıvaıı malların ithalini, fiillerin düşmesini kolaylaştırmalı.
(Vâ - NÛ)
rafından bir türlü Anlaşılamaması n a yol açmıştır Müfettişler bu husus üzerinde de durmuş- ' lar ve İthalâtın bu derece kü-
Dün bu hususta jetkilller ta-ı rafından verilen malûmata göre elinde bıı gibi sahte permi-: ler bulunan firmalar sayısının' sekizden fazla olması pek muhtemeldir. Ancak hüviyetleri henüz meçhul olan diğer firmalar bu sekiz firmanın vaziyetini gördükleri için ellerindeki sahte vesaiki bir türlü kullanama-Buyük şair Yahya Kemal Be- makta oldukları gibi bundan yallı'nm 05 İnci doğum yıldö- sonra do kullanmaları mümkün1 nümü münasebetiyle İstanbul ■-* -• ..........
Türk Ocağı tarafından bir tören tertiplenmiştir. Bu tören önüm izdeki cuma günü saat 13 de Lâlelideki üniversite konferans salonunda yapılacaktır.
Yahya Kemal töreni
[ görülmemektedir. Netice itibariyle bu gibi firmaların bahis mevzuu sahte permileri tedarik etmek için verdikleri paraların yanacağı anlaşılmaktadır.
ı
Valinin basın toplantısı
Vali ve belediye başkanı doktor Fahrettin Kerim Gökay yarın saat 17 de vilâyette bir basın toplantısı yapacaktır.
Vali vo belediye balkanının İlk defa yaptığı bu basın toplantısında İş başına geldiği gün-denberl yapılan işlerle Ankara-dakl temasları hakkında İzahat vereceği, bilhassa asayiş meselesiyle hayatı ucuzlatmak yolunda alınan tedbirlerden bahsedeceği tahmin ediliyor.
Serseri köpek ve kedilerin itlafı Şehrimizde kuduz vakalarının gittikçe artması üzerine sağlık ' müdürlüğü, ekiplerinin İşi ciddî surette serseri köpek ve kediler» »m'.ıa ....................... etmek hususundaki faaliyetine yardıma başlamıştır Müdürlükten bildirildiğine göre sağlık müdürlüğü ekipleri günde 80 ilâ 100 kadar başıbn^ köpek ve kedi İtlaf etmektedirler.
C. H. P. il idare kurulu üyeliği
Avukat Ekrem Ama çın İstanbul milletvekilliğine seçilmesinden açılan C. H. P. il İdare kurulu üyeliğine gazeteci arkadaşlarımızdan Hasım Bedred-din Ülgen getirilmiş ve keyfiyet öğretmenler arasında memnunlukla karşılanmıştır.
Z' ""
Camilere konan yardım kasaları İstanbul Anıtları Derneği tarafından İstanbul camilerine kasa konulmasına devam edilmektedir. Şimdiye kadar 21 ca-mle kasa konmuştur. Bunlardan ' bir kısmı bugünlerde demek: reisi Lle cami imamlarının ve mahalle mutemetlerinin huzuru lle açılmaktadır. Rüşteuıpaşa
camii kasasından alınan 450 11-j ra Ue bu camiin müstacel tamiratı yapılacaktır
Dr. Lûtfi Kırdar Mısıra gitti
Eski İstanbul valisi ve belediye reisi, Manisa milletvekili doktor Lûtfi Kırdar bir müddet dinlenmek üzere, refikaslyle beraber Mısıra gitmiştir.
»^—^—X
3aytn müşterilerimizin Bankamızdaki
gerek K0ÇÖK CAR!
ve gerek ALACAKLI CARİ esaplarmuı j 1950 yılında yürürlüğe girecek olan
GELİR VERGİSİ kanunu gereğince ödenecek mevduat faizlerine alt V E 5 L E ^6
Bankamızca kaı-şılanacakUr.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A. 0.
GALATA KÜÇttKPAZAR ÇKNİ5EUI.1TAŞ KAPIKOJ BEYKOZ
Tel: 44605-6 Tel. 25328 Tel: 25281 Tel: 60921 Tel: 30-29
I
F
30 Kınım 1949
Sahi f e_4_____________
S e v a l** a t n otları.
A K 5 A M

İtalyan Rivıyersaı —bu Muhillin mevsimi — İçinde cinlerin tam mânasile top oynadıkları bir otel — küçük sayfiye yerlerinde dinlenme
Rapulludan bir görünüş
Bûyükadanın en mamur yeri, meselâ Nhaın veya Vapur iskelesi civarını gözlerinizin önüne getiriniz, sonra bunu yüz. bin defa büyütünüz. İşte Cenov&nın takriben 150 kilometre cenu-Jjpndan başlayıp Fransız hududuna kadar İtalyan Rlvyerası halinde uzaînn saha böyle bir yerdir Yeşillikler kinde kaybolan, eskisi, yenisi İtalyart mimarisinin güzel bir örneği halinde yükselen viDAIan. tepelerden yılankavi şekiller çizerek sahile b.en asfalt yolları ve gene tepelerden başhyarak sahillere doğru serpilen güzel otelleri ile İtalyan Rlvyerası bir dünya cennetidir. Yapıcı insanın cennetidir.
Yapıcı insanın diyorum, zira İnanınız Tann buralara biz-lere nazaran çok daha az tabii güzellik bahşetmlştlr. Tepeler fasln dik ve sarptır. Deniz Ce-nova sahillerinde âdeta ruhsuzdur. Haşin ve karanlıktır-Fakat yapıcı İnsan bütün bu sahayı bir cennet haline getirebilmek hünerini göstermiş, bütün Avrupanır. ucu bucağı gelmlyen bir sayfiyesi haline getirmiştir.
Cenovadan İtibaren sahilden aşağı doğru, yani Çizmenin ucu İstikametinde İlerlemeğe başlayınca meşhur sayfiye yerleri birbirini talrib ediyor. Santa Margarita, Porto Fino, Rapatlo, Spezia ve daha birçoklan. Bunların içinde yeşilliği ve sükûnetiyle en meşhur olanı Porto Fino ve en hareketli olanı da Ra-pallo'dur.
Ben Mllâno'nım sisinden ve yağmurundan kaçmış, hiç olmazsa 24 saat güne? 7Ûzü görmek İçin P.apaHo’ya gelmişti* Fakat yazık ki Lıırada da beni yağmur ve fırt in a karşıladı- Akşam üzeri saat 5 raddelerinde şehre vardığım zaman karanlık adamakıllı basmıştı. Deniz az-
gözünü alacak; kadar muazzamdı. takriben sekiz metre genişliğinde, ylnni metre uzunluğunda ve S metre yüksekliğinde güzel bir methal, dip tarafta muazzam bir asansöre müntehi o-I uy ordu. Fakat gel gelelim İçeride ses şada ve hayattan eser yoktu... Kapıcı otelin açık, iu-kat mevsim sonu dolayısiyle biraz tenhaca olduğunu, fakat boş bulunmadığını söyledi. Ben de bana verilen odanın yolunu tuttum.
tki yüz odalı koca otelde cinler tam mânasiyle top oynuyordu. Fakat bunun bir zevki, bir güzelliği vardı Mllânonun sabahlara kadar bitip tükenmlyen tramvay ve otomobil gürültülerine mukabil, burada dalgaların ve rüzgârların çerçevelediği dinlendirici bir sükûnet vardı.
Ertesi sabah gözlerimi açtığım zaman havayı gene kapalı, fakat hiç olmazsa yağmursuz buldum. Erkenden şehre fırladım. Rapallo’da. yazlık misafirlerini savmış ve gene kendi â-lemlne dalmış küçük İtalyan şehrinin havasını teneffüs ettim Bilhassa öğleye doğru hepsi tertemiz elbiselerini giyinmiş kiliseden akan erkekli kadınlı temiz kalabalık, şehrin küçük meydanında çalan amatör Ra-pallo'lulardan müteşekkil ve İçlerinde altmış beşlik gençlerin de bulunduğu muzika takımı görülecek şeylerdi.
Avrupa seyahatine çıkan vatandaşlarıma tavsiye ederim, hafta sonlarında kendilerini gürültülü büyük şehir hayatından bir nebze çekip küçük sayfiye yerlerinde dinlensinler, hem o memleketin hakiki sakinlerini tanıyacaklar ve hem de kafalarını dlnliyeceklerdlr. Yarın, yani pazartesi sabahı erkenden. Mliâno’nun yolunu tutuyorum.
Yekta TEKSEL
Milletlerin Garip Adetleri
Melânezyada evlenmeler, aile hayatı ve boşanmalar
Küçükayasofya faciası
Vahide, ortaya yep yeni bir iddia attı
Kadın, zehirli kahve ile ne kocasını, ne de âşığını öldürmeyecek, »adece hamile bulunduğu çocuğunu düşürecekmiş..
Yazan: Remzi TOZANOGUJ
Melânezyada garip
izdivaçlar — Evlilik bağı fuhuş — Dans yarışı
Kabilelerde
gın bir halde sahilleri hırpalıyor, İnce, fakat sert bir yağmur insanın yüzünü kamçılıyordu.
Rapallo’da güzel ve güneşli bir hava, hareketli bir hafta sona tatili ümitleri soya çoktan düşmüştü zaten... Milânodan tıklım tıklım dolu hareket eden otobüsümüz yolcularının hemen hepsini Cenovada bırakmıştı. Cenovadan İtibaren koca arabada ancak birkaç kişi kalmıştık Hiç durmadan konuşan iki İtalyan, genç bir İngiliz kan koca, takıp takıştırmış altmış beşlik iki Amerikalı taze ve ben...
Bu sahilin meisimi bilhassa yaz aylan İmiş, İç Italyada gü-neştçn, sıcaktan bunalanlar buralarda nefes alır, dinlenirlermiş. Fakat eylül sonunda mevsim sona ermtş, kimseler kalmamış. Aşağı yukarı Bûyükada-mn kış haUnl andinyor.
Otobüsten iner İnmez beni Facchlno, yani Hamal, hamal nldasiyle yaşlıca bir İtalyan karşıladı. Bir otele gitmek istediğimi söyledim. Rapallo’da o-tcldcn bol bir şey yok. bütün •ahü boyu ve tepeler otellerle dolu... Fakat çoğu mevsim münasebetiyle kapalı... Hemen sahilde bir otele doğru İlerledik, hamala bakılırsa burası çok iyi bir otelmiş,gel gelelim benim hiç de gözüm tutmadı. İnat bu ya, Milânoda İken dostlarımın bahşettikleri meşhur Eksclsiyor o-telinc gitmek istedim. Burası merkeze beş on dakika mesafede olduğu İçin hamal dostum pek de memnun olmadı amma, ikimiz de şemsiyelerimizi açıp yola düzüldük.
Burası şehrin başlangıcında denize hâkim bir tepe özerinde kurulmuş, satıil yolunu k&teden İrice uzun hususi bir demir köprü He denize tuğlanmış muazzam bir oteldi. Methal insanın
Teşekkür
Kıymetli eşim sevgili annemiz biricik ablamız
SAİMR ÖZEĞE
nln vefatı d olay isiyle merasime bizzat iştirak etmek, telgraf ve telefonla tâziyette bulunmak ve çelenk göndermekle büyük acımızı paylaşmak lutfunda bulunan akraba ve pek kıymatll dostlarımıza ayrı ayn teşekküre teessürümüz mâni olduğundan muhterem gazetenizin Jâletini rica ederiz.
Kaptan Sait Özeğe Kızlan, kardeşleri, damatları.
de-
M e v I û d
MİTHAT FRANŞİRİ’nin
Aziz ruhu için 2/12/940 cuma günü Teşvikiye camii şerifinde öğle namazını müteakip (saat on üçte) mevlûdu şerif okunacağından arzu edenlerin teşrifleri rica olunur.
ARKADAŞLARI
klubul Baledly «M Şehl* HvUzan Bu akşam
Saat 20 de DRAM KISMI BİR KOMİSER GELDİ Yazan: J. 8 Prlestley
Türkçcsl: Prof, trfan şahin baş KOMEDİ KISMI
BEBEK
Yazanı Maurice Braddel.
Anlta Kart Türkçesi: Hakkı Blgeç
MUAMMER KARACA OPEitETJ
Maksimde Saat 20,îo da
RAKIM 185
Matineletr Cumar tezi oazar 15 te Pazurleıi akşamları UranU yoktur.
Melânezyada birçok kabilelerde kendi aralarında evlenme İmemnulyetlerl vardır. Bu yasak bilhassa kadın sülâlesine bağlılık dolayısIyledU- Kadın ve onun çocukları, kadının sülâlesinden sayılırlar: bu suretle çocuklar baba UıraJlyle hiçbir sıhriyetleri yok demektir. Aynı sülâleden olanlar hirblriyle ev-1 enemezler.
Diğer taraftan bu telâkki do-layısiyle gayet tuhaf evlenmeler de vuku bulmaktadır. Erkeğin, ölümünden sonra kardeşlerinin veyahut yakın akrabalarının dul kalan kadına tahakküm ederek onunla evlenmeleri âdeti vardır. Bu da kadını satın alma parasın m bütün s ülâle tarafından temin edilmesi dolayıslyle-dlr Bu İtibarla geri kalan dul kadın o sülâleye ölenin mirası diye kalır vc sıhriyet derecesine göre erkekler, meselâ evvelâ ö-lenln kardeşleri ve sonra diğer taallûkattan olan erkekler duL kadına sahip çıkarlar. *
Evlilik bağı
Melânezyada evlilik hayalında birbirine marbutlyet çok sıkı değildir- Bundan dolayı ayrılmalar çok defa vahidir ve bu zayıf bağdan dolayı ayrılmalar âdet olmuştur. Eğer bir erkek karısından bıkarsa, onu kolayca kovabilir. Kadın, erkeğinden, bıkarsa veyahut yeni bir sevgili bulursa, kocasından kolayca kaçabilir. Bu gibi ailevi anlaşmazlıklar birçok yerlerde mücadele, ve cinayetlere sebeb olmaktadır ve hattâ kabileler arasında bir kabilenin tahkiri | addolunarak, suçlulara 1.-,-. kin beslenir ve intikam alınır. I
Bir kadını kaçıran erkek, al- *c ikram olunurlar. Bu binada dalı!an erkek tarafından öldü- maskeler, ve merasime alt â.'.et-rülür, bazan da bu gibi vakalar- ler vesaire saklanır; bazı sahil da satın alma bedelinin erkek muıtakalarda, bilhassa kafa av-tarafına ladesi suretiyle musU- ( hane anlaşma suretiyle ayrılma kabul ohmur. Kadının satın alma bedeli ödenmezse tabiî mü-, nakaşa mevzuu derhal açılmış olur.
Bazı kabilelerde böyle bir va-, ka aynı köyde vaki olu İse, ko-yün en yaşlısı hakem olarak her İM tarafı uzlaştırmağa çalışır; bazan uzlaşma bir tarafın dİğer tarafa birkaç tokat atması suretiyle halledilir. Erkeğin ölümünden sonra, eğer yukarıda ■ anlattığımız veçhile, kadına erkeğin kardeşi ve taallûk atı sahip çıkmazsa ve çocukları dahi yoksa ebeveyninin kulübesine •' geri döner.
Kabilelerde fuhuş :
Bazı adalarda fuhuş alabildi ' ğiae çoktur. Meselâ Yeni Pome- 1 ranyada, Newlaucnburg ve Nls- 1 san adalarında ölen erkeğin ka- ı tısı, evvel emirde kabile reisinin olmak üzere bu kabile erkekle- ] rtnln umum! malıdır. Blsmark . adalarında İse, bazı merasimler , için kadınlar ikram olunur ve .
Yeni bir evli çift
Çeviren:
r““” Çeviren:
Hâmi BEKEM |
karşı I görüşülür vc hattâ köyün misa-| fitleri burada karşılanır, izaz
cıiığı İle tanınmış olan yerlerde, ' büyük sallar üzerine kurulmuş kulübeler, köyün kulüp evi olarak kullanılır ve bunlar aynı ' zamanda bu kabilelerin harb I gemisi sayılırdı. Bu mıntakada beyazların müdahalesi netlcc-' sinde işbu sallar üzerinde cenk maksadiyle ve "kafa avcılığı gayesiyle kurulmuş olan btı köy evleri kaldın İmıştır, Bu gibi binaların kurulması ve hattâ açılması İçin pek tabiî olarak mühim merasim yapılır Müstemleke memurlarının gayet sıkı müdahalesi neticesi olarak, bu gibi evlerin açılması dolayi-siyle yapılan merasimlerde, insanları kurban etmek veyahut İnsanları kurban ederek umumi ziyafetler vermek bugün artık önlenmiş ise de, adaların İçlerinde bunlar yer yer vuku bulmaktadır. Fakat zamanla bu gibi merasim de azalmıştır.
Noro m ın takasında köy evi nln ön cephesi ilk açılma merasimi dolayıoiyle bu açılış merasimine civar köy halkı dahi
davet olunurlar; kabile reisi ta-ı rafından hediye edilen hasırlar, | yiyecek maddeleri. palmiye I yapraklan l!e süslenir, her davet olunan kabile reisinin, ken-I dişine ikram olunan '/iyecek’er mukabili bir salkım muz get’r-mesl âdettir.
Misafirler skşam üstü gelmeğe başlarlar ve gelenler evvelâ birkaç dansla eğlendirilirler; bunu mütaakıp ay doğmağa başlarken evin önündeki hasırlar kaldırılır ve oymaların örtüleri alınır; evin sahibi olan kauilc-nin reisi evin önündeki düzlükte nutuk söyler, bunu mütaakıp diğer nutuklar söylenir ve bu suretle merasim başlar, bu merasim sabaha kadar süre.
(Arkası " net sahifedei
Satılık Lııtr manto
Pariste yaptırılmış ve hiç giyilmemiş kahverengi bir lutr manto azimet dolayı-siyle ehven flitle satılıktır. Beyoğlu istiklâl caddesinde Şanovle Kürk Mağazasına müracaat
Elen Güzel Sanatlar Opereti
Vahldeyi: on dokuz gün evvel, Esnaf hastanesinden morga ■ kaldırılan genç bir erkek cesa-dihln arkasından, göz yaşlarını saklamağa çalışarak, hıçkır» hıçkıra Küçük AyasofyadaJd mütevazı evine dönerken görmüştüm.
Hastanede ölen genç, kendl-I sinin ve kocasının hemşerlsi ı Bolulu Mazhar İsminde biridir. Vahidenim kocası, Küçük Aya-1 sofya camisi müezzini Kâzım (özer saf. mutekit. 1yi kalbi! bir adamdır ve kan koca camiin meşru tası olan bir ikametgâhta oturmakta, hemşeriteri olan Mazhar da arasıra bunları ziyaret etmekte, çamaşırlarım vesalreslnl burada yıkatmakta, zaman zaman da beraber yiyip içmektedirler.
Bir öğle yemeği
tşte on dokuz gün evvel, gene karı koca ve hemşerllerl beraberce bir öğle yemeği yiyip, kahvelerini de içtikten sonra Mazhar zehirlenme alâiml göstermiş ve derhal Esnaf hastanesine kaldırılmışsa da orada bir kaç dakika içinde Ölmüştü-Bu hâdise, lık saatlerde, kalaysız kaptan zehirlenme şeklinde gibi telâkki edilmiş, işe el koyan savcı ve adalet dokto-toru. hakiki ölüm sebebinin tesbltl için cesedin morga nakline lüzum göstermişlerdi.
Bu feci ölümün vukua geldiği gün ve gecesini evinde ser-besçe geçiren Vahide, ertesi akşam tevkif edilip cezaevine gönderilmişti, Çünkü yapılan otopside Mazharın şiddetli bir zehirle ölmüş olduğu tesblt e-dlimiş bulunuyordu.
İki ihtimal
tik günler; kadının verdiği İfadelerle tahkikatın seyri şeklinden iki ihtimal ortaya çıkıyordu: Cahil kadının münasetatta r olduğu anlaşılan Maz-harla birleşebilmek için kocasının vücudunu ortadan kaldırmak kararını vermiş olması, yahut da, Mazharın, kadına tam tesahüp edebilmesi İçin kocası nezdlnde yapacağını söylediği şantajı önlemek için doğrudan doğruya Hazfı an yok etmek islemesi!
Zehirli kahve
Öldürücü zehir, yemekten sonra üçünün beraberce İçtikleri kahvede kullanılmıştı. Ortaya atılan ilk iddialar, kadının, zehirli kahveyi taşıyan fin cam kocasına vereceği yerde şeklinde idi.
yanlışlıkla Mazhann aldığı Fakat Vahide, bir müddet sonra bu iddiayi kabul etmedi, ve kocasına karşı hiç bir kasti olmadığını, Mazharın izahlarından bıkıp usanarak zehir!
Ağır bir ilhan* altında bulunan: Vahide
ona karşı kullandığını beyan etmişti. Bu seklilerin hangisi olursa olsun ortada İşlenmiş bir cinayet bulunuyordu. Ve mu-hsıkkakk! cezam hır Paylı ağırdı.
Yeni bir iddia
Ölen Mazharın zat* eşyası terasında kadınla beraber çekilmiş resimlerin bulunmuş olması Mazharla vahide arasında bir alâka olduğunu meydana koyuyordu.
Bütün bu muğlak cihetlerin halline alâtalılarca çal ışı la dursun şimdi Vahide, şimdiye kadar bahis mevzuu olmıyan yeni bir İddia ortaya atmakladır. Vahide diyor ki:
— Halen hamile bulunuyorum Mazhar bana bu çocuğu düşürmemi, ondan sonra evlilik mevzuu özerinde görüşmemizi teklif etti. Ve bnr.a bir ilâç vererek bunu kahveye koyup İçmemi, bu şekilde çocuğumu düşürebileceğimi sâyledL O gün, yemekten sonra üçümüz de kahve içecektik. Onların kahvesini ayn yaptım İrendi kahveme (le Mazharın ■■ erdiği ilâcı koyarak pişirdim. Bilâhare üçü de eş otan fincanlara kahveleri boşalttım, fincan tepsi.İn! odaya bıraktım. B|- bardak su almak üzere dışarı çıktığım zaman onlar fincanlîrj alnu.lar ve içmeğe başlamışlardı. Ben de zaten fincanları şaşırmıştım. Hep beraoer kahveleri içtik İlâçlı kahve meğer Mazhara isabet elmiş...*
■ ?.
tşte bütün bu iddialar, zava-hiri hale göre kadınla Allahı ayasında kalmış hususlar...
Şimdi sorgu hâkimi, buıim bu iddialar ve mevcut deliller üzerinde İncelemelerini yaptıktan sonra kati neticeye vararak Vahldeyl ağır ceza, mahkemesine sevkedrcektir.
Remzi TOZANOÖIU

hattâ delikanlıların bulûğa er- | ^ISl me merasimlerinde misafirlere
genç kızlar kiraya verilir. Florl-da adasında ise, kabile reisi dürüst olmıyan kadınlan fahişe o- , larak ilan eder ve kendi kulu-belerinde b« gibi kadınlan ikamete mecbur kılar.
Santa Cruz adalarında İse, köyün varlıklı İnsanları tara-' fından, çocuk denecek yaşta satın alınmış genç kızlar vardır. Bunlardan ramanla bıkan erkekler onları müzayede suretiyle satılığa çıkarırlar. S«n Cristobal adasında bu yukarda bahsettiğimiz kızlardan maada, evlenmeden evril hoş görüldü-' ğû için, birçok kadın ve dul ka-dialar fahişe olarak geçinirler: bunlar umumiyetle köy evinde, bekâr erkeklerle düşer kalkarlar.
Diğer bir yaz.mızda köylerdeki kulüp binalarından bah-iletmiştik; bu binalar köyün sosyal hayatının esas merkezidir. Bu binada yalnız bekârlar İkamet etmekle kalmaz; baz'ıi. evli olanlar da burada İkamet edebilirler. Köyün en mühim e-laylan bu binanın önündeki düzlükte toplanma küreliyle t
Bu akşam SÜMER'de
Saat 21 de BENİ SEVİYOR Mü? SEVMİYOR Mü?

Hayatınızın en güzel 2 saatini yaşayacaksınız
BU AKŞAM
MELEK
SİNEMASINDA
Amerika filim şirketlerinin ROMA DEVLET OPERaöİ artist ve orkestrasmır. İştiraki ile vc hareketli mevzulu film olarak hazırladıkları Şahane film.
Sayın İstanbul Sinema Sevenlerin sabırsızlıkla beklemekte oldukları
sinemanın bugüne kadar yarattığı en buyuk re kahramanlık destanı.
KILIÇLARIN
GÖLGESİNDE
Baş rollerde:
TYRONB PO1VF.R — IRAN PEATERS — CEZAR ROMEO Büyük fedakârlıklarla Gala Programı olarak;
ÎSTANBulda 3 Büyük Sinemada aynı zamanda:
MARMARA’da Orijinal'Renkli Kopyası Millî ve Afemdar’da Renkli Türkçe Kopyası
Mahşeri İzdihamı önlemek İçin büyük tertibat alınmıştır.
LA TRAVIATA
Müzik (VERDİ GfUSEPPE)
filîm TEKNİÖİ ile çevrilmiş İlk opera filmi
DİKKAT : Bu gece İçin loca ve Lüks koltuk kalmamıştır Yarın ve başka günler için biletler bugünden satılmaktadır.
-----------------
Amerikanın en büyük 10 caz üstadı, en muazzam Samba Orkestraları, beyaz perdenin en sevilen komiği ve en cazibeli kızlan.
SAMBA KRALI
'i (A aong İs Boru)
Baştan başa renkli filminde birleştiler
DANNY KAYE — BENNY GOODMAN VİRC.İNİA MAYO — TOMMY DORâEY — GOLDİViN GIKES — LOUIS
ARMSTRONG — CBARLİK BARNET - MFI. POWELL — RÜSSO AND tbc SAMBA KİNGS — COI.E GAle, TRİO.
Bu akşamdan itibaren
V 0 L D II Sinemasında
_ıw, :---------'
^târihten Sayfalar
Çengelköyüne dair
Çengelköy Boğaaçinln kalabalık semtlerinden biridir. B» köyün İrinlerin i eskidenberi TûrUer re Rumlar teşkil ederler. Köy. Yukarı mahalle, Yenimahalle. fledüstü namlariyle üç mahalleye ayrılmıştır.
Eski yalılarının ekserisi yıkılmış olmastna, köşklerinden pek azının muhafaza edilmiş bulunmasına rağmen mescitleriyle »e çeşmeleriyle tarihi hüviyetini muhafaza etmekledir.
n. Selim devrindeki bir bos-tancıbaşı risalesine göre tll Çengelköy yalıları. Kuleliden. Beylerbeyine kadar şu şekilde sıralanıyordu.
(Kule bahçesi ocağı Çengel karivcsl. Çavuş Ahmet efendi yalısı, Eflâk kapı kethüdası Cani oğlu yalısı, Pançonun hanesi. Sırmakeş İsak hanesi. Kaytancı oğlu Tanaşm hanesi, tabip Nikolanın hanesi. Kazancı vereseleri hanesi. Hacı İsmail ağa yalısı. Kâtip Mustafa efendi hanesi, yeni kayıkhane. Çengelköy İskelesi, Cevahirci hanesi. sabık İstanbul gümrükçüsü Halil ağa yalısı, Hamza paşa yeğeni kerimesinin yalısı. Hacı Mahmut ağa yalısı, Beylerbeyi hududunda mûceddeden İnşa olunan yalılardır.)
19 asır içinde Çengelköy daha fazla kalaba bulaşmış}, bilhassa bu koy 11e Beylerbeyi arasındaki sahada, devlet ricali, bazı vezirler ikamet etmeye başlamışlardı. 121
Çengelköy koyunun ve bugünkü Sadullah paşa yalısı yerinde n. Mahmudun ilk sene-iernide ı Kaptan paşa) yalısı diye anılan Seyit Alı paşa yalısı vardı.
Seyit Ali paşa Sadrâzam Koç Yusuf paşanın kerimesi Emine hanımefendi ile evlenmişti. Bu izdivaçtan Bamdi paşayla, şem-sltâp hanım dünyaya geldi Yalıda Emine hanımefendi ucun seneler oturmuştu. Sonra yalı Hamdi paşaya intikal etmiş ve paşanın borçlarından dolayı Esat Muhlis paşaya geçmiş ve paşadan da oğlu Sadullah paşaya kalmıştı. 13]
tt Mahmut zamanında ve henüz çok genç iken bir cezaya çarptırılan ve İs tan bul a ge-İcmiyen Hamdi bey Padişahın affına uğradığı ve huzurda İltifatına nail olduğu günün akşamı Çengelköyündeld büyük yalısı ylc etrafında tamamen kendisine ait bulunan bos tan-lan fenerlerle, meşalelerle donatmış. şehrin en meşhur saz takımlarını getirtmiş ve bütün halka açık sofralarda büyük ziyafetler tertibetmlştL O gece, saraydan Çengelköy tarafındaki büyük aydınlığı gören Sultan Mahmut, bir yangın var zannına düşmüş, mabeyincileri kendisine CAffı şahane üzerine. Bamdi bey kulunuz şenlik yapıyor) deyince bundan (tn&h-zuz olmuş) ve ertesi gün paşaya büyük ihsanlarda bulunmuştu.
ÇeDgelköyle, Beylerbeyi arasına Koç Yusuf paşa ailesinin diğer erkânı da yerleşmişti. Burada paşanın oğullarından Mahmut beyin yalısı ve ondan iki yalı aşağısında -la Koç Yusuf paşanın haremi Ranlfe ha-
Köyün 19. asır mimarisinden bugüne kalan bir diğer binası da deniz kenarındaki eski ka-rakolhanedlr. Abdülmeclt devrinde Boğaziçlnde kârglr binalar bilhassa karakolhaneler inşasına başlanılmıştı. Çengelköy karakolu da bunlar arasında ve 1258 de yapıldı.
L Mahmut Çengelköyünû sever ve burada bulunan Batice sultan yalısına sık sık gelirdi.
n. Mahmut da bilhassa 1828 Rus harbi sırasında ve Tarabya karargâhında bulunduğu vakitler Çengelköyüne gelip o tarihlerde Kuleli kışlası önündeki köşkte istirahat ederdi. Hekimbaşı Abdülbak Molla bu harbe alt tuttuğu ve (Tarihi Liva) İsmini verdiği hâtıralarında Padişahın her gün nerelere gittiğini, neler yaptığını kaydetmiş bulunmaktadır.
Kâh (Bugün hava letafet üzere İdi. velinimet kasn hümayunun verasına teşrif edip. Ur-endazlık buyurdular. Verada küçük kasırda taam buyurdular) diye Tarabyada geçen zamanlardan bahsediyor, kâh (Bugün hava sümbül' İdi Emlr-güne oğluna selâmlık olup beş çifte İle teşrif ettiler) cümlesiyle, bir cuma gününün kaydını tutuyordu.
Padişahın. Boğazın karşı kıyılarına geçişlerinden, bilhassa Çengelköyüne gidişlerinden de (Çengel kariyesinde olan kasrı hümayuna teşrifi hümayun oldu), yahut da (Çengel • kariyesine teşrif eylediler. Badehu kasn hümayuna geldiler) diye bahsediyordu.
Çengelköy'ünde Rumlara mahsus kilise ve bazı ayazma mahalleri de vardı. Sahildeki ayazma, Üsküdar - Beykoz yolunun açılması münasebetiyle eskiden kısmen taş duvar 11e örülmüştü.
Çengelköyünde Kuleli yolu üstünde (Çardak dalyanı) denilen bir dalyan da mevcuttu. Bu dalyan, Rumellkavağmdakl re Bakırköyündekl (Kefal İçin kurulan dalyanların emsalln-dendl!.
Çengelköyünun 19. asır yalıları orasında Göçoğullannın yalısı meşhur binalardan birisiydi, Çengelköy üstünde de Göçoğlunun bir köşkü vardı. (Abdülmeclt bozan bu köşke gider ve hane sahibine bir iltifat olmak üzere burada yemek yerdi). 14]
Sultan Mecit. Oöçoğlu ailesine çok itimat ederdi. H. Ab-dülhamlt de babasının bu al-cyle olan münasebetlerinden şu şekilde bahsetmektedir; (Göçoğlu sarayın kilercibaşılı-*ım yapardı. Hattâ şimdiki Vahideddln efendinin köşkünün Bulunduğu mahal Göçoğlu çiftliği idi. Pederim gider, her hafta orada yemek yerdi. O kadar mutemet idi. Haremleri yaşmak. ferace giyerlerdi. Ge-llrter haremi hümayunda kalır, yatarlardı.) [âl
Sonra bu köşkün OöçoğuIIa-nndan satın alınıp, şehzade Kemaleddin efendiye varildi. Şehzadenin Ölümünde de H. Ahdülhalt tarafından Mehmet Vahideddln efendiye ,ftısaıı o-hındu.
Mehmet Vahideddiu efendi, şehzade ve veliaht olarak, ömrünün birçok senelerini Çengelköy kasrında geçirdi. V Mehmet Reşadın öldüğü tarihte ve- . llaht bu kasırda oturuyordu, ölüm günü akşam üreri Sadrâzam Talât paşa Şeyhülislâm Musa Kâzım efendi ve Harbiye Nazın Enver paşa Çengelköy kasrına gitmişler ve biraderinin öldüğünü, OsmanlI tahtına kendi sırasının geldiğini vellahde resmen bildirmişlerdi.
VJ Mehmet Vahideddln ertesi günü, OsmanlI tahtına o-lurmak üzere Çengelköy kasrından çıkarak Topkapı sarayına gitmişti.
[1] İL Mahmut devrindeki Çengelköy yalıları için 31 mayıs 1947 tarihli Akşam gazetesine bakınız.
[2] Daha evvel de Beylerbeyinde Melek Mehmet paşanın, Yusuf Ziya paşanın ve izzet Mehmet paşanın yaldan bulunuyordu.
[3] Yalı Şimdi ban varisleri tarafından eski şekil bozulma-m ak üzere tamir edilmektedir. Bu suretle sanat ve tarih seven bir aile Boğazı çinin güzel bir eserini yıkılıp yok olmaktan kurtarmaktadır.
[41 Mehmet İzzet. Boğaziçi ve Şirketihayriye.
[5] Doktor Atıf Hüseyin beyin muhtırasından.
Pilot Necdet neler anlatıyor?
Pilot «Artık uçmıyacağım» diyor
ikizler yarışı
Bir kadın arka arkaya 3 defa ikiz doğurdu
Londra 29 (Nafen) — Yeni Zelandada «İkizler yarışı» ran başlamış olduğu bil dirilmekte-tür. Bir kadının arka arkaya üç defa ikiz doğurmayı üzerine hayretlerini İfade eden doktorlar gazetelere beyanatta bulunmuşlar ve bu hal diğer bazı hanımların gururuna dokunmuştur.
Bunun üzerine bir çok kimseler yap tıklan müracaatlarda şimdiye kadar doğurmuş oldukları ikizleri saymağa başlamışlardır. Bunlardan biri arka arkaya altı defa İkiz doğurduğunu İddia etmektedir. Anlaşıldığına göre bu kadın 1500, 1902, 1804, 1906. 1911, 1912 senelerinde ikizlerini doğurmuştur. Bunlardan yalnız 1000 de doğan ilk İkizler ölmüşler, diğerleri yaşamakladırlar. Ayrıca bu ikizlerden biri evlendikten bir sene sonra yine bir Lkiz doğurmuştur.
Suriye mektupları
Suriye, tarihinin en nazik bir noktasında bulunuyor
nımefendinin yalısı bulunuyordu. Yusuf paşanın, diğer oğlu Nazif beyin yalısı da Beylerbeyi ile Kuzguncuk arasındaydı.
Vaniköy ve Çengetköy I. Mahmudun rağbet ettiği semtlerdendi. Padişahın validesi Bahtla sultan. Çengelköyundekl eski Hacı Ömer efendi mescidine bri minber İle tuğla bir minare İlâve ettirmiş vc mecsldl genişle tıirmlşti.
Deniz kenarında D. Mahmut Kaptan paşalarından Abdullah Hamdullah paşanuı yaptırdığı bir cami ile, Yukanmahalkde kapı ağası Ahırıedi San! camii bulunmaktadır. Koyun Sultan Mahmul devrinde yaptırılmış bir çeşmeyle, Mehmet Hüsrev paşanın kavas başr-ının. vaktiyle Yusuf paşanın. Sedüstünde Kaptanı derya Hüseyin paşanın. Ssdbaşında Hatice hanımın çeşmeleri vardır.
Çengelköyünde Bedevi dergâhı üzerinde 1283 tarihini La-şıyaıı tur kitabe mevcuttur. Tekke muslukları su haznesi û-
Batı bölgesindeki hava alaylarına sancak
Dava Kuvvetleri K. Orgeneral Zeki Doğan Batı bölgesindeki hava alaylarına cumhurbaşkanı adına sancak vermiştir.
Ynkandaki resim bu münuöbetle yapılan merasimi gösteri-
zerindeki kitabaden bunların Sultan Aziz car iyelerinden merhum Felcksu kalfa tarafından
yapiırıldıği anlaşılmaktadır, yor.
Yarın, 30 çarşamba Ankara-da son günlerin en alâkalı dâvalarından biri görülecektir. Pilot Necdet Çolağın dâvası
Bundan bir ay kadar evvel Et İme su t bava alanında plânijr-je gösteri uçuşları yaparken müessif bir kazaya sebebolan Necdet Çolak geçen hafta tahliye edilmiştir Ehlivukuf raporu sanığın lehine bir vaziyet hasıl etmişse de yanııkl duruşmada sanık avukatının tevsii tahkikat talebinde bulunacakları vc planörle uçmuş kimselerden müteşekkil yeni bir ehli vukufun tâyinini iaUyecekleri söylenmektedir.
Necdet Çolak şimdi Ankara-nın mühim insanlarından biri olmuştur. Herkes kendisini parmakla göstermektedir.
•— İşte pilot Necdet.»
Pilot Necdet ne diyor?
Fakat, bu şekilde meşhur olmaktan hiç de memnun olnıı-yan Necdet Çolak şöyle demektedir:
(— 13 senedir uçuyorum. Gerek tayyare ve gerek planörle şimdiye kadar pek çok muvaffakiyetli uçuşlar yaptım. Mesleğimde temayüz ettiğimi zannediyordum. Kimse benim mevcudiyetimin farkında bile değildi. Fakat en ufak bir kusurum olmadan meydana gelen son müessif hâdiseden sonra adımızı duymıyan kaim adı Her halde meslekteki gayelerim bu şekilde bir ün salmak değildi.
Şimdi, uçuşumdaki ihmal ve dikkatsizliği araştırıyorlar. Alâkalılar plânorün kanadınım, ancak bir kaç santimle hâdisenin zavallı kurbanına çarptığımı söylemektedirler. Eğer kanat bir kaç santim daha ileriden çarpacak olsaydl şu anda ben sizinle konuşamıyacaktım. O zaman arkamdan çelenkler taşınacak ve:
«— Sen ölmedin Necdet, ebediyen kalbimizde yaşıracaksın, Türk havacılığı seninle...* diye lâflar edilecekti.
Bir insan m kendi hayatını bu kadar tehlikeye atacak bir İhtimalde, bir dikkatsizlikte bulunması tasavvur edilebilir mİ? Kendi hayatım pahasına nasıl böyle bir dikkatsizlikte bulunabilirdim? Hâdisede en ufak bir kusurumun bile katiyen mevcut olmadığına tam bir İmanım var.
Hâdise günü
— Hâdisenin o gün nasıl cereyan ettiğini anlatabilir misiniz?
— Hâdise günü evvelâ 15 11 filoda uçtum. Sonra da plânör-le havalandım. Amerikalı kadın pilot aşağıda bizi seyrediyordu Buna «Her zamanki u-çuslarını göster» demişlerdi. Amerikalı pilot karşısında küçük düşmek İstemiyor ve Türk tayyarecilerinin de neler yapabileceklerini İspat etmeği arzu ediyordum. Birinci dalışıma yaptım, ondan sonra da i-klncl dalışa geçtim.
Büyük bir heyecan içindeydim. Meydana doğru azami şekilde alçalmıştım. Yegâne hatırladığım şey plânörün sola yatması oldu. PlânSril düzeltmeğe teşebbüs ettiğim esnada «Bunum diye bir ses İşittim. Kuyruğu yere çarptığımı zannettim. Plânör sola kaymak istedi Derhal löviye’yl çektim, Hangara doğru gittim. Hiç bir şeyin farkında değildim. Planörden inerken bl' cip otomobilinin bana doğru geldiğini gördüm. Herkes heyecan İçindeydi. Kazayı ancak bundan sonra öğrendim, Fakat ben havalandığım zaman herkes sandalyede oturuyordu ve kazanın (vukua geldiği yerde hiç kimse ■ yoktu. Meydanda disiplin temin edilseydi her halde bu müessif kaza, vukua gelmezdi zannediyorum. .
— Bu hâdiseden evvel hiç bu kaçlar alçalmış mıydınız?
— Bu cins uçuşlar benim İçin tamamen normaldir. Geçen sene 5000 kilometrelik bir Anadolu turu yapmıştık, tik defa olarak Turklyede plânörle bu kadar uzun bir gezinti yapılıyordu. Ben her dalışımda halkı
(Arkası 7 inci saiuJede)
Memleket hâd bir İktisadî buhran içindedir ve mühim hâdiselere gebedir
Şam (Hususi muhabirimizden) — Bakanlar Kurulu bir kararname yayınladı; bunda Şamda adaylığım koyup da kaza namı yan. Baas partisinin başkan) ve Maarif Bakanı klişe 1 Aflak (hlrlstlyan) m istilasının kabul edildiğini, yerine kabine erkânından Milli İktisat Bakam Atasl ailesinden Faydl Atasl'nln ve Maliye Bakanı Haled Elazem’in de Milli Iktisad Bakanlığına tâyinlerini bildiriyor ve tamamlayıcı seçimlerin 24 kasun 1949 perşembe günü yapılacağı İlân ediliyordu. Bugünü takip eden günlerde İse ayrı bit kararname ile kurucular meclisinin toplanma tarihinin ilân, edileceği bildiriliyordu. Pek zayıf bir partinin lideri olan Mlşel Allak bu mağlûbiyetten küsmüş vc siyasi faaliyetten tamam!le çekildiğini beyan etmiştir.
İhvaıı müslüman. iıiema cemiyeti tarafından deateklenml-yeceklerlnl anlar anlamaz firmalarını değiştirerek müslüman sosyalist partisi adiyle kendilerini seçmenlere takdim etmişler ve (bizim anayasamız Kur’ an’dır) demelerine rağmen partilerine iki hıristiyan aday almışlardır. Bu ise lâylk fikirli Şam Ulan epeyce güidünnüştür. Müstakiller hemen hemen ekseriyeti elde eden Şaab partisi kadar, yani kırkı mütecaviz sandalye kazanmışlardır. Bunların siyasi renk ve akideleri henüz tebellür etmiş değildir. Hattâ seçimleri takip İçin tâ İn gil te reden buraya gelen, bir İngill2 gazeteci şöyle diyordu: «Anlaşılır şey değil; nasıl olur bir aday siyasi programını ilân etmeden seçmenlerden oy alabilsin?» Bununla beraber bunlardan yansının Şaab partisine katılacakları kuvvetle umuluyor.
Müslüman Kardeşler (ihvanı MüslJmln). kazandıkları dört sandalya ile parlamentoda bir rol ovnayamıyacaklar ise de bu zümre sokak adamı üzerinde vc camilerde kuvvetlidir. 18 kasım cuma günü başta (Emeviye)
ıh '
Suriye Başbakanı Haşini Ataş] olduğu halde Samın bütün camilerinde hutbelerde partilerinin kazanmasını takdis ve muvaffakiyeti için dua etmişler d İr. Bu zümre demirperde arkasından kaçıp da Sur iyeye sığınan müslüman dinindeki mül tecllere tslâm kardeşliğinin emrettiği her türlü yardımı yapmakla taşıdıkları bu İsmin mü-semması olduklarını cidden ispat etmişlerdir.
Hükümetin durumu
Şam bir haftadır seçimi kazanan muhtelif parti mensuplarının sokaklarda, klüplerde, kam yonlarla, otobüslerle gezerek yaptıkları gürültülü şenlik ve gösterilerle çalkanın aktadır. Kurucular meclis! karşısında Atasl hükümetinin durumu ne olacak? İstifasını verecek midir? Acaba bu meclis, bir ka-rarlyle alelâde millet -meclisi sıfatını da İktisap edecek midir? Veyahut anayasayı tanzim ettikten sonra kendini feshedip yeniden parlamento seçimleri yapılacak mıdır? Lâik A-tasi hükümeti yeni teşrii seçimler sonunda gelecek olan Millet Meclisini bekllyerek o vakte kadar iktidar mevkiinde kalacak mıdır?
İç siyasi mahiyeti haiz bu suniler İçin bugünün en yetkili şeh siy etlerinden kati bir cevap
almak müminin değildir- B»r halde bu suallerin cevaplanın almak İçin Kurucular Mechainin toplanıp işe başlamam» beklemek lâzımdır
Suriye — Irak
Suriye - frak birleşmesi işi İçin de gene yetkili mahfillerde müphem »e manalı bîr sükût muhafaza edilmektedir. Bir çok tahminler yapılıyor ve deniliyor kl, Irak İle birleşme kararını Anayasa müzakereleri yapılırken bir sürpriz halinde Kurucular Meclisi verlverecektir.
Suriye tarihinin, denilebilir W, en nazik bir dönüm noktasında bulunuyor. İç durumu pek naziktir 7 eylül 1949 tarihinde Suriyenln iktisadi durumunu tetkike memur edilen bakanlar komisyonu, neşrettiği bir tebliğde şöyle diyordu: • Memleket hâlen pek hâd bir iktisadi buhran İçinde çalkanmak ladır. Bu durura devam ettiği takdirde memleketi umumi bir yıkıma sü-
rûkilyebillr Buhranın bugün bize arzeıtiğl manzara piyasada yıkıcı, eritici bir kesat ve durgunluktur. Bit duruma düşülmesine sebep ticari iktisadi hareket olmaması ve hükümet tarafından tanzim edilip bir metod dahilindi! gerçekleştirilecek iktisadi ve yapıcı bir programın mevcut bulunmamasıdır. Bir koalisyon hükümeti olan 15ih hükümet un buhranlı durumu kavramış ve şayet malî. İktisadi ve kalkm-dıncı meseleleri ele a1ıp4 bunları sağlam esaslar üzerinde haJiûfasl etmezse iktisadi bir felâket uçurumuna yuvarlanı-lacağı tamamiyle anlaşılmıştır.
Bütçe açığı
Bütçenin açığının umum bütçe yekûnunun dörtte üçü derecesinde olduğu söyleniliyor^ Dinamik, modem ve kuvvetli himayelere mazhıır İsrail tehlikesi de bu kritik durumu daha hâd bir hale sokmaktadır. Münevver ve vatanını , seven StıriyelUerce Surlyenln Irak Uc
(Artası 7 oel sab«rede)

r-(^W
ak j
JUfAgfAH KABAM ATLI! İNİ

orruNPe tAftıove ie/tuvE -Br^Liye paoaa ff/HAyer
ffıh ayef" rffie
traijjr böule Sdu-
feme göreceksin $ey düzelecek... ,
BABA. A’iz ftvcAKU^TfcAR. UCA iiüi\ O£ H£V£ -CAn , PJLÂA -ZORLA. C-p4(W£r£ ÇASA
VÇAA t/A VAl AN om TAN i O NRA P/z. A A O T p ■ rnob'ıl ite SSNBE
Si'tndi -o f'A9eno
z» t> utalım . onu o r Ta. d an
indalla.K.\^Sen> derhal be/clıyeceğn ia/>dı.5efy rrûlsfer/h
ol. haytrh ıjolCvlılktur'
30 Kaşım 1041)
munisin
TECRÜBELİ
Dil - Kirli bir U iclû Mtauyoti Ule arıyor. Acri ahnit» t Omuruna
da denir. (Oran, apartımanlık köğe bari ana 12 000 liraya. T*rlaba»ı cadde-•1 No İM vasile Tel Î92F7
470 — ■
| SATILIK APARTTMAM — Ankara , PTYA8A VERİMDE — VüfcMk gO-
da Bahçnlievlerda on baç bin Ura [Urll. y«nl Ap. >0000 liraya. Cihangir-ıradh bina yıta otu» bin liraya salı- J- J—‘--•--------‘----•
İlktir. Müracaat mtktupia po*t» kutusu * Şi4»ı Müh. İstanbullu}*
430
DİKKAT — ipolak Ulcycnlaro la-vaasut cdac. Emlik. arazi alan aaldni Ue YaUIel l*>*rinl kabul eden herktim İtimadını Ra zarının olan Suhulet Emlak Zırtf Özalp Beyoğlu BQ-yflkparmakkapı Mecburi No. 4. Telefon: 42J96. U »
Mahkeme Kori (torlarında
Bir de gözümü açtım ki herifin kucağındayım I
— Sanki ver yüzünde yürümeğe benim hakkım yokmuş.
— Ne oldu, teyze hanım? Yürüyemiyor musun?
— Yerlere ayak basabiliyor muyum ki? Evden çıkmak haram oldu bana.
— Enişte bey sokağa çıkmana razı oimuyor mu?
Kaşları kavislendi
— Enişte bey de kim ayol?
— Sey işte... Yani sizin efendi.
Alt dudağım dişlerinin arasına kıstın p göz süzdü:
— Nerede bende o tatili, efendi oğlum? Enişte bey var mı ki bana karışsın? Aaalı, keşke o sağ olsaydı da ben evden hiç çıkmasay-dıın. gece gündüz dizinin dibinde otursaydım. Tamam on seneden beri yalnız başı-
— Sus. beni günaha ma. Hoşlandı diye elâlemm karısını kucağına mı alacak terbiyesiz herif. Ağzının payını da verdim zaten.
— Nasıl oldu bu i», hanım teyze?
— Bir zamanlar arkamda dolaşanlar çoktu. Pencereden yüzümü görmek için evimin etrafında geceli gündüzlü fini fini dönenler vardı amma böylesine hiç ras-lamamıgtım.
— Nerede kucakladılar seni?
Fan(ımwtki
— Nerede olacak, sokağın ortasında sarılıverdi herif-Şu dünyada sokağa çıkmak bana haram oldu, dedim ya, bu lâkırdıma mim koy. Adım attırmıyorlar vallahi. Sağa dönüyorum vart vart, — _____________ _________ sola bakıyorum cart cart,
ma oturuyorum. O yattıkça' Deli olacağım ayol. Aklımı Allah sizlere ömür versin.' oynatıp da tımarhanelere çok kıskançtı rahmetli. Be- düşmediğime şükür. Bizim ni cok severdi, bir gözünden memleketin gidişatı değiş-öbür gözüne emanet ede- miş vesselam. Şu hatun da mezdi. Mümkün mü ki ben insana benziyor, rahat ra-yemenimi başıma sarmadan hat yürüsün de işine gitsin, pencerenin Önüne vaklaşa- demiyorlar. Vart vart da vart yım? Kıyametler kopardı. '
Ölmeden evvel söylediği iki çift lâkırdı hâlâ kulağımda küpedir: «Mahmureciğim,
benden sonra üzerime gül
vart—
______________________ Amaaan, bilmiyormuş koklarsan yarın ahirette iki'gibi konuşmasana. Hiç mİ elim vakanda olsun > demiş-, sokağa çıkmıyorsun sen? ti. O gün bugündür namah-, Tramvaydan indim de karşı remin yüzüne bakıp da:'köşeden sapıvereyim dedim. «Gözünün üstünde kaşın Sen misin adımını atan? Bî-var- demedim. İşte, şu dün- ri vart vart diyerek sağ yayada kuru canımdan gayrı nımdan geçiyor, öbürü dikili bir ağacım bite yok. |
— Çoluk çocuk yok mu? (
— Yok evlâdım, o da yok. Bereket versin, rahmetliden bir ev, iki dükkân kaldı. E-1 vin üst katını kiraya veriyorum. dükkânların kiralarını da alıp şöyle böyle geçiniyorum. ‘
— Rahmetli efendinin hatırı için bir daha evlenmedin demek?
Biraz durakladıktan sonra gözlerini süzdü:
__ Etirlrn^» rİAfa lrıcmpt nılc- 1
................. caz caz ederek sol yanıma kıvrılıyor. Adım atmak ne mümkün! Biraz kımıldanayım desem çatır çatır kemiklerim kırılacak. Kör olasıca 1 otomobillerin her biri başı-1 miza bir Azrail kesildi. Astı-I
ğı astık, kestiği kestik. Yolun ortasında dört yanımı sarıverdiler. Az kaldı ki aklımı oynatayım. Şu yana mı kaçsam, bu yana mı savuş-sam derken bir de baktım ki herifin kucağındayım. Şaşkınlıktan ağzım açık kal— Birka? defa kısmet çık- jj «Ayol, sen kimsin? Beni û~”.a 'uçbirim gözüm ( nereden tanıyorsun da ku-. caklıyorsun?» diyecek oldum. Herif; «Merak etme, hanımcığım. Bende fena niyet yok. otomobilden kurtarıyorum seni» diyerek kollarım boynuma dolayıp da kaldırıma çekmez mi beni! Şöyle bir etrafıma baktım ki cümle âlem bizi seyrediyor. Yer yarılsa da yedi kat yerin dibine geeseydim yüreğim yanmazdı. «Niyet öyle olmaz, böyle olur* dememle beraber şaman vurduğum
tı amma 'uçbirim f,-------
tutmadı. Şimdi de zamanı1 geçti artık.
— O nasıl söz. teyze hanım? Maşallah, genç kadınsın. Her zaman kısmet çıkar sana.
Çatlak dudakları memnuniyet tebessümünü gizliye-medi.
— Orası da doğru. Gel ge->
lelim, şey işte .. Gençliğimi herkes söylüyor da kıymetini ben bilemiyorum Sokakta herifin kucaklamasını görseydln '■.enin 'de ağzının gibi herifin şapkasını karasuları akardı. I sından uçurdum, ondan son-
— Yaaa, sokakta kucakla- ra efendime söyliyeyim, sacdılar seni Övle mi? I lannı elime doladım. Bir
Omuzlarını oynatarak ger- yandan suratını şamarlıyo-dan kırdı ! rum, bir yadan da tükürük
— Gençliğim olmasaydı, atıyorum. O beni kucakladı
aaî_ ----- ------amma ben de onu anasın-
dan doğduğuna kırk defa pişman ettim. İnanmazsan git de kendisine sor.
Mübaşir çağırdı, Mahmu-re hanım teyze davacıyı dik dik süzerek salona girdi.
Ce. Re.
I
fiin herifi öyle şey yapar İhıydı? Amma velâkin. aha-4(den utandım, yedi kat ye-Jjin dibine geçtim. Sen olsan «anmaz mısın? Namahrem adamla ne isim var benim?
1 — Elin adamı ne diye kucakladı seni? Hoşlanmış mı ! foksa?
Bir Aşk Gecesi
Yazan: Karen BramsoD Tercüme eden: Vâ - Nû
— Düşüncelerim Geceleri' düşüncelerim ben) mahvediyor. Sabit fikirlere yakalanmış bulunuyorum. Şimdi nereye gideceğimi biliyor musunuz? —diye avaz avaz haykırdı, — Sizi ki seviyorum, sizder. ayrılıp her gece nereye gittiğimi biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Nefret ettiğim bir metresin yanına gidiyorum. Fakat o nefret etliğim metrese karşı korkunç borçlarım var. Yanma gidince boynuna sarılıyorum O da benim boynuma sarılıyor Kolları kızgın demirden l&net halkaları gibi boynuma dolanıyor.
... Ah eğer bilseniz, eğer bilseniz... Ve ah. eğer başımda yalnız o olsa . Arada, maalesef, bir çocuk da var... öyle bir küçük kız kİ... Hülâsa, cehennem azabı içinde kıvranıyorum. Zihnimden mütemadiyen: «Vazifelerim var!» diye geçiriyorum.
Fakat yine zihnimden bir ses. benimle alay ediyor Gece gündüz bağırıyor: «Kendi kendine yalan söylüyorsun!» diyor. Beni seril ve suçlu buluyor. Tanya! Artık tahammül edemez bir hale geldim.
Koltuğunun üzerine çöktü. Kolunu masanın üzerine koydu, başını kolunun İçine gömdü, hıçkırmağa başladı.
Tanya .fevkalâde heyecanlanmıştı. Erkeğin saçlarını okşamağa başladı:
—* Sükun bulunuz! Sevgili dostum! Böyle kendinizi koyuvermeyiniz.
Jacques, coştu:
— Size herşeyi, yer şeyi söy-llyeceğim artık! — diye doğruldu.
— Hayır, bugün söylemeyiniz. Hiç Söylemeseniz daha iyi olur Sinirleriniz öyle bir şorsuılıya dayanamaz.
13.
4» - I
I
43417
3 - AI.IM SXrİ WE$YA~)1
454 - t
ALATRANGA — İyi keman bilen bir genç geceleri İş arıyor. Müracaatın Ak»*ttı d* (ZT.> t Cim uruna yapılman, «07 —
TECRÜBELİ DADI ARANIYOR — Bir yağındaki çocuğa bakacak ve lakntll islerini görecektir. İstanbul. Bahçekapıda Orman ya hanında 4 ■ 5 numaraya mürcaoL 379
ACELE — 7'alıstiat işlerinde çalınacak bay ve bayana ihtiyaç vardır. Vilâyet karfuı izzettin l-nıı No 48
466 —
KUVAFÖRLERE MAHSUS — Oka- ( zion Permanad makinesi. Fransız ma-muUUndan yeni ve son moda, satılıktır P K. İst W - Telefon ve Î1M0 400 — 1
DtPLOMALI — Hsmsıre veya ebe ila hastabakıcı bayanlar aranıyor. Lrt(yenlerin Caftaloftlu Süıluıt Yurduna müracaatları. 407
4i model — Buick otomobil radyo soba. yeni variyetle satılıktır Cumartesi. pazar 14-17 arasında Süslusaksı sokak 10. Beşinci daire Beyoğlu.
436 —
SATILIK KAPTIKAÇTI — (kamyonet) 942 Ford, iyi vazıyette Nakliye-ye ve yolcu taşımağa elverişli. Müracaat: Beyoğlu Tünel Asmalımeaclt No. 32. 433 — 1
II İLE ta COZ ARASIMDA - A tele-sandr Popuı makinesi olup da satmak isyetenler Çarşı kapı tskenderbofazı 30.6 numaraya İhsan Karadcntee mü-rcast Telefon; 33355. 43» - i
FRANSIZ MARKA — Temiz kul liri ilmi» bir piyano acele satılıktır, Beyoğlu Tarlabaşı Kireçlime sokak No 8 de madmacel Yorgiyay* müracaat.
ACELE SATILIK OTOMOBİL — 937 model Linkoln Ijler vaziyette mo-tör ve Malikler yenidir. Adres Osman-bey Pasaj garajında Burhancddin Sot’a müracaat 410 — 3
SATILIK BOŞ EV — Beyoğlu BU1-b01 sokak No. 18. İki mutfak. b«s oda. Um konfor Bahçe ve urnıc de var. İçindekilere mUracaal. 330
SATILIK APARTIMAN — Galatasaray. C katlı boı ve ehven flalle Telefon: 30970 347
DEVREN ACELE SATILIK AŞÇI DÜKKANI — Tramvay caddesinde her l»e elverigli dükIcıtn Ortaköyde Muallimnacl caddesinde Bur» köf-4M - 1
BEYKOZDA BATİLIK EV - Vall-köy Kuyu sokakla Ut! katlı, her katta Üçer oda. bir mutfağı, tenis bahçe ve kuyunu bulunan 24 No. ev on bin liraya »lâiktir MdrAcaat; Kadıköy Ortaokulda öğretmen Sadi Önder. 440—3
CIHACİRDE — Bclecfye tarafından arsanın aokaklan sonra dnü yüzlerce metre çocuk bahçesi olarak ayrılan mevkii mutena düz cadde üzerinde bir arsa Milliktir Müracaat Güneşli sokak berber bay Muhsin 442 - î
ACELE SATILIK — Yedi odalı ve tam konforlu ev. Küçük Bebek Dere boyu İbriktar sokak No 11 hergün gerilir, içindekilere müracal. 443 -4
KİRALIK DAİRE — ArnSVUtköy Ktz Koleji kapısı yanında. 6 oda. kaloriferli. mobilyalı kiralıktır Müracaat: İs günleri saat 11-15 lelefon: 31362. 448-1
YEŞ1LKOYDE SATILIK ARSA — Deniz kenarı. Telefon: 20970. 437-1
DEVREN SATILIK DÜKKAN — Ari bet dolayısıyla tülün ve kırtasiye dükkânı ehven Halle satılıktır. Müracaat: Çcmbertitas Evkaf snlcak Akın berberine. 449 - 2
KİRALIK VİLLÂ — Kadıköy De-reyolu, Zabıt bey sokak 59 No. lu parselde müstakil 2 yatak odası. 2 salon, hol. gömme banyo, gen la taraş ve şömineyi havi: Fenerbahçe, Adalar ve Moda burnuna nazır bir villft yaz ve kışlık kiralıktır Konulmak İçin Yeni carai İs Bankası akrşıaında Malûl Cemal e müracaat. 451 — 1
İNŞAAT YAPTIRACAKLARA — Her nevi İnşaat, tamirat, UdlUt teminatlı olarak yapılır. Paraca Azami kolaylık gösterilir. Telefon 40084 Galata Pcr/embe »azarı Aıslan han kot: 2/6, 723 — 3
GALATA GÜMRÛÖÛNF YAKIN — 50 metrekare kiralık dükkân Galata Veli Alemdar hanı kahvecisine müracaat. 155 - 23
DEVREN SATILIK DVKEÂN — Şehzadebaşt caddesinde sinemalar yanında meşhur kuru kıhvecl ve tütüncü dükkânı azimet duisyısiyle uygun Naile sanlıktır. Adrea Schrade-başı No. «3 e müraeaa *26 — |
ARSASI FtATİNE SATILIK BOŞ TESLİM İKİ EY — Teşvikiye Fırın caddesi 11 No. 7 Odalı bahçeli manzaralı tamininllr. Difteri C»rî1kA|>l.dâ Hıiseyinafta mahallerinde Cami sokak No. 12. 8 odalıdır. Yukardaki adrese müracaat. 425 _ 1
KISIKLI — Namazgâh civarında iki bostan kuyulu asri anırları hizmetçi odalı onbe, dünüm arazi satılıktır Kışıklıda emekli bahriyeli Ali Deniz ALPA müracaat. 202 - _ 3
KİRALIK YAZIHANELER 5 o- dalı 3-2 tek odalı yakılıaneler ayrıca 309 metrelik bir salon kiralıktır. Galata Veli Alemdar banında VelJ Alemdar yazıhanesine mttracoat. 377 - M
IHM8 LİRAYA İt ODALI İRAT— Beşikleri* BoftaZa nazır 4 kaili. ha 'adar, güneyi. elektrik, larko», kuyu her JcatU ayrı hela ve sofalar, tramvay. otobüse 3 dakika, Hamıdlye Çeg-m-erine M> mette dâire daire klralan-m«|a elverişli bol Irallı- Kılıçali Dön-gel 4 numaralı ev acele satılıktır. Mürcaat Kadıköy Yeldeftlrmen Unuı-haliz 80 numarada Bolkal
419
KELEPİR APARTMAN - «T 01n liraya altı daire btr dükkan Tünele tramvaya çok yakın (5Z30> lira ırallı MUrcaat: KarakSy Dcmirbag han 18 No. ya telefon 40304 4M — 2
İNŞAAT SAHİPLERİNE MÜJDE — Hamide kâin tuftla harmanı tarilya edileceğinden mevcut tuğlalar Halle acele satılıktır. Harman 5 senelik ruhsatlle beraber, ( kiralıktır. Müracaat: Galata. Bey Cad. No. 158 Tel. «103 418
AZİMET DOLAYIBİYLE ACELE SATILIK MATBAA — 70 / 100 büyük barkı, büyük, küçük pedal ve keski makineleriyle Har çeşit hurufat çizgi takımı v»r. Alınmış senelik isleriyle çalışmakta ikan devredilecek Ur. Ankara İLMİ Telefona müracaat.
1
RADYO TAMIN VE YENİMDE İNŞA — Usulünü öğrenmek lsUyenler saat 10-13 arası Beji k laf Yıldız eed-desl 38/4 den İzahat alsınlar
- I
3
dahi, devren Necati
SATILIK VİLLA — Büyükada Ni-
ŞlLE OTOBÜSLERİ DURAĞINDA — Her bdyle müsait bakkaliye devre satılıktır. Üsküdar Sclmanpılk cadc si No. ıs/l Aynı dükkâna müracaat.
MAÇKA — Tesvlklyode Kuyulubostan No. 58 yüzü 8 metrelik, 40rt Irala müsaadeli deniz gören arsa yirmi İki bin liraya satılıktır. Saat 14 - 17 telefon 84428 444 _ g
105
ACELE SATILIK — Tariaboşuıda beş katlı; dörder odalı banyolu apartı-man. Bir kail bo$ leralis. Beyoğlu; Sakızaftaç caddesi 8/1 Santral Emllk Bürosuna müracaat. 479 — 1
SATILIK DEPO VE EV — Bakır-köyü Tâşhan caddesi Tas iskele sırasında sahilde üç yüz metre kare arsa üzerine doıl odalı ev ve fabrika için müsait büyük depo bos satılıktır. Müracaat Karaköy İS Can mezecisi Nikoya. 431 -
CÖZTEPEDE — Şef lir paşa köşkü bitişiğinde No. 0. 967 m2 2 Ev mey-vali bahçe, elektrik, tcrkoı. havagazı Bos teslim satılıktır. Her gün içindekilere müracaat. ->58 — 2
SATtLlK — Beyoğlu. Cihangir. Şjş-i ve Teşvikiye muhitinde 50ÛÖ0. 100000, 150000 liraya muhtelif Irallı aparlımalnar. Tafsilat için: Beyoğlu, Sakızağacı caddesi 8/1 Santral.
408
Beşiktaş — hm Fırın caddesinde 45/1 numaralı kir gir dükkân saldıktır. Müracaat Eminönü Tahmis raddesi Kalçın sokak Ziraat Bankası deposunda Muhittin SırmaÇck 47* — 2
lLİ - Heybeli-
tok taşlık kos yüz on karlı ipotekli dokuz bin Kapolıçar;ı Halıcılarda Halıcı Kan-bere. Altına bakkal olur civarda bakkal yok. 482 — j
Soldan safta: 1 — trürcşçL • — BaraakUr - Cübbe. * — Atlardın alınan bir Wk, 4 — Teral bir cina saat ayarı - Vidanın başı. S — Şiddetli - Bir renk. 6 — Tersi bir nevi dolandırıcılık. 7 — Bastan ayafta kadar. 8 — Nota - Kutamonunua kazalarından. 9 — Sahip - Yama -Tersi güzel sanat. IÖ — Bulunan -Ruh.

İŞLER VAZİYETTE — MaUarlle devren satılık kadın çantası mağazası m alsız da deyroluhur. tstiklil cad. Yeşilçsm sok. 26,1. AB sinemasının yanında. Eminönü Asmaaltı Kalçın Sok. 36 ya müracaat. Öğleden evvel. 477 — 3
SATILIK — Senelik 3100 >at Irallı. Kurtuluş Slnenıküy durağa pek yakın manzaralı konforlu Eşrefe fendi sokak 188 No. lı yeni" ve İki katlı apartıman bir katı bos, teslim, iki numaraya müracaat. Telefon 40421.
476 — 2
SENELlti peşim KİRALIK KAT— Beyoglunun merkezi Kalyonclıkulluk caddesi No. 178 İki kişilik aileye 3 odâ, bahçe Vâ. «M«5 ye telefonla gün alınması. 475 — 1
1
MAHKEMECE SATILIK APART1-MAM — Beyoğlu Tomtom mahallesinde Sefer Kovlan sokağında 2, 4 numaralı iki kapılı altı katlı bir upurtı-man 1/12/949 tarUıtne rastlayan perşembe gUbÜ jaa 10 da Beyoftlu sulh dördüncü hukuk mahkemesinde »çık arttırma ile satılacaktır. Dosya numarası 949 3İS4 tür
ALMANCA VE PİYANO - Dersleri yabancı öğretmen tarafından verilmektedir Avrupa ya Erdenlere, doktorlara. inUhcndLsieea ve tüccarlara ar zamanda Almanca öftretlyor PS
Xts
Yukarıdan aşaftıyS; 1 — Derbederlik. 2 — Emanetçiye bırakılan eşya -Değnek. 3 — Gazete haberi. 4 —
Çanakkalenin bir kazasından. 6 — Tersi siyahi. 6 - Bir elektrik 8İÇÜ->ü - Tersi kavalyenin e#i. T — Beygir - Teni 3 şikardır - Nakit, 8 — Nezaketli hanım.
SEÇEN BULMACAMIN HALLİ
CAMLICADA rEVKALADE MAN
ZARALI SATILIK AHSA — Küçük
SATILIK OTOMOBİL — Hususiden Camlıca. Subaşı. Acıbadem caddesine taksiye yeni rövizyonls çıka rılmn Argo saatli. Utrcpontenli. Fiat otomobili azimet dolzyısila acele satılıktır Tediyatta kolaylık. Telefon 21233 • 80423. 474 _ I
BEYAZ İDİN MERKEZİNDE — Ka-I lorilerli bir oda kiralıktır Telefon j ÎMOfl. 47a _ J
DEVREN SATILIK DÜKKÂN —
Aksaray Ordu caddesi No 350. Her 13e elverişli Müracaat ayın yere.
472 — 2
«.1
£-tSE VE ORTAOKULLARIN - Hcı sınıb ile olgunluk lmtırmnlarına gireceklere matematik ve fizik dersleri verilir. Mektupla müracaat Kadıköy Haildaga Cad No «t AN
1*1
- 17
Soldan zağa: 1 — KUtcbek. I — Azarlama. 3 — Rcyed. Er. 4 — Aio-banto. 5 — Bazan. • — Csareler. T — Man. Tüm. 8 — Ri. Meç. 9 — Ümera, Ca. 10 — Kemani
yakın. 150 metre cephesinde, içinde DEVREN SATILIK BAKKALİYE — kuyusu bulunan 19 doıi'lmllik arsa İki kazançlı muhterisi bol bütün mı-satılıktır. Konuşmak İçin Tel; 32373. Iı demirbaş esyaslyle birlikte (5000) görmek için 3/1 No. ya müracaat. liraya satılıktır Kurtuluş Slncmköy
414 ' Şahin sokak NO- 49. 411 — 2
PIYANO KEMAN DEMELYO MANDOLİNLERDİ t — Ve bülbül lâleli kanaryalarla Japoe balıklarını yemlerini her cins tavukları,güvercinleri ve tavuskuşlarını Osmanbeyde 311 numaralı Fahrettin Koraharzemln Piyano ve lirsiniz. Telefon 82417
ZAYİ — İstanbul Kambiyo Müdürlüğünün 6 4 48 tarih re 47162 numara Ue Sadakat Lünl-■n raıue»ıı. scuuuıanoıuu ŞirlceU namma verdiği ak-Kanarya ^rglalntre b^tabL redltif için kambiyo permisi kaybedilmiştir, ilân olunur.
413
|
Erkek, başını kaldırdı. Tanya' nın elini eline aldı. Bu elin ılıklığı İle, başındaki dumanları dağıtmak için, eli alnına sürdü, sûrdu.
— Sizi öyle seviyorum kİ. Tanya. size zaafımı göstermek bile, beni nefsime karşı küçük düşürmüyor... Can çekişir halde bulunmamı bile...
İşte bu anda. Rus kadını, erkeğin kendini hakiki bir aşkla sevdiğini anladı. Hayatta mağlûp olan bu insanın ıs'iraplarını o da meşrehince buluyordu. Nefsini istihfaf ettiğini, böyle hıçkırdığını anlamıştı.
Rus kadını, aynı zamanda bu erkeği hakiki bir aşkla kendinin de sevdiğini anladı. Demek hayatta bu hastalığa bir defa daha yakalanıyor? Bütün sinirleri, bu adama karşı ıstjrapala sızlıyordu. Sulatın akıntısına ya-aklanmış sürüklenirken biribir-I erin in ellerini tutmuş iki ka-zazdeye benziyorlardı. Bu dünyada iki İnsan birihirlerlne ne derece bend olabilirse, bunlar da o derece bağlanmışlardı. Batmamak için birikirlerine katiyen ihtiyaçları vardı.
ı Kadının bulun benliğini, şim-
di de, büyük bir rahat, büyük bir saadet kapladı. Hayatını alçakça satın aldığı o andanberl, İlk defadır ki, o kötü hareeti beyhude yapmadığını anlıyordu. Demek kl, Jacqes'a raslamak İçin yaşaması lâzımmış. Bu muztarip ruhlu adamı sevmesi, onun yanında bulunması ve onu kurtarması icabedecckmlş.
Erkeğe doğru eğildi. Onu alnından öptü.
— Yarın tekrar gelirim. — dedi. — Her gün gelirim. Eğer sizin yanınızda bulnmak hakkından mahrum kalırsam, ben kendim de çok bedbaht olurum. Haydi, şimdi kalkınız, randevunuza gidiniz... Mademki öyle icabedlyormuş, gidiniz
Ve. kapıya doğru hızlı adımlarla yürüdü. Eşikte durdu, döndü.
— Hayır, sizin yanınızdan şunu soylemeksirin ayrılmak istemiyorum... Ben... Jacques... Ben de...
Şaşkın, durdu.
Jacques, oturduğu yerden kalkmıştı. Kadına yaklaştı. Yalvarırcasına ona baktı.
— Söyleyiniz, söyleyiniz.
— Şimdi, ben de. sizi sevdl-
ğiml biliyorum.
Jacqes, konuşamıyacak de recede heyecanlanmıştı Kadım kolları araşma aldı. Dudakları, yeis İçinde uzun bir öpüşme ile birleşti,
İkisi de, aşkları için hiç bir ümit olmadığını biliyorlardı.
Erkek:
— Size niçin böyle geç raala-dım? — dedi.
— Hiç bir geçlik yok. dostum. Ruhumun derinliklerini görmeme imkân verdiğiniz için size son derece mlnHarım. Şu anda bahtiyarım. Memleketimden ayrıldığundan beri ilk dera olarak, niçin yaşadığımı anlıyorum. Demek ki. şu anda saadetin en yüksek noktasında bulunabilmem için bütün o kötü maceralar başımdan geçmiş. İlk defa olarak, şimdi artık yalnız olmadığımı anlıyorum.
Sonra erkeğin kolları arasından sıyrıldı,
— Yarına yine buluşuruz! — dedi ve çıktı.
VU
Antoinctıe onu pencerede bekliyordu. SevgilL.il geç kalmıştı. Her zamanki gibi, saat onda bahçenin küçük kapısından ge-
lecek. Hizmetçilerin uyumuş bulunduğu bu satte içer! girecek.
Yirmi dakika gecikti. Boyuna geç kalıyor. Geç kalışını gittik çe arttırıyor. Buna rağmen, Jacques, kendisin iı. ne derece ıstırap çekliğini de bilmiyor değil. Acaba niçin böyle yapıyor? Zemin katında, bekleye beldeye oturmaktan Antolnette korkuyor işte...
Bütün ışıkları yaktı. Karanlıkta çıtırdılar, pıtırdılar işitiyor, kanının donduğunu hissediyordu.
Geceleri artık salona giremez olmuştu. Orada Leşe'iim ediyordu.
Evet, mümkün olduğu kadar süratle bu evden ayrılmalı. Başka bir yere taşınmalı. Lâkin nereye gitmeli? Şu sıralarda bir aparLıman dairesi bulmak da mesele. Para meseleleri henüz intizama girmemişti. Bir sene zarfında kaç para sarfedebile-cek vaziyette olduğunu anlayamamışı ı. Eğer Jacques. kendisi için ve küçük İçin», söylediği gibi çalışırsa bile, bütçesinin ne olacağım yine bilmiyordu.
Hayır, şimdilik aport iman da-
iresi kiralamamak. Bu külfete ihtiyaç yok. Çünkü evlenecek olurlarsa, Jacques*ın dairesi kâfi derecede büyüktür, onlara yetişir.
Elbette, bu meseleleri dıfşün-mak şimdilik pek erkendir. Aradan bir sene geçmiş olmalı Dur bakalım.
Peki ama, hâlâ niçin gelmiyor? Bu, çeyrek saat bekleyişler pek berbat! Kulağı kirişte, kalbi çarparak lan! Beklemekten de nasıl nefret ediyor Bu, öyle bir ıstırap kl. sonradnr. kavuşmanın zevkiyle acıaı unutulamı-yor.
Son zamanlarda, sevgilisine karşı olan histerine ıstırap pek çok miktarda karıştı Bu erkke. artık eski erkek değil. O tatlı, ılık, İhtiraslı gözlerle gözlerinin içine bakmıyor. Ruhunun derinliklerine kadar nüfuz etmiyor.
Buna rağmen, şimdiye kadar, Jacques. bütün münasebetlerinde, Anloınette’c karşı dürüst davrandı. Düşüncelerinin her an sevgilisiyle ve evlâdiyle beraber olduğunu ispat etti. Hediye- ■ ler, meyvalar, çiçekler, bebekler gönderdi. Hattâ para gönderdi.
(Arkası «ark
30 Kasım 1949
AKŞAM
Bahire 7
HİKAYE
A. Fr'cc->r:lî'tfen
Suriye Mektupları
(Baş tarafı 5 nei sabifede)
Vekâletle izdiv&ç
Paraguay’a gitmek. Mm bilir nereden aklına esti?
Para kazanmak için diyorlardı,. O. zckâslyle memleketinde de para kazanmaz mıydı?
Nafile, Roberto İle münakaşa edilemezdi. Paraguay'a gümek fikri, bir çivi gibi beynine saplanmıştı. İzaben»:
— Ya ben? dedi, ben ru yapacağım? Seninle beraber geliyorum değil mİ?
İsabclla. onun sarışm sevgilisi, nişanlısı idi. tkl senedeDberl tanışıyorlardı. Bu zamana kadar evlenmiş olmaları, iiunmdı, Roberto, evlenmeden evvel bir mevki sahibi olmak Htaumunu Uert sürüyordu.
İsabelia:
— Benimle evlenmekle bu işe başlayabilirsin, dedi.
— Bravo. Böyledi. mevki yapmak değil, bUâkü şimdikini vahimleştirmek olur. Zengin bir kadınla evlenen kimseler, izdivaç Ue bir mevkl sahibi olurlar. Fakat sen zengin bir kız değilsin sevgilim. Sadece güzel, zarif bir kadınsın. Ne ben, ne de sen, zengin değiliz. İşte ben de Paraguaya zengin olmak için gidiyorum.
İsabclla:
— Peki öyle olsun, fakat ben ne yapacağım? Seninle beraber geleceğim, değil mİ?
— Paraguaya ha? İşin al ayın-d asm galiba. Ben seni bilmedi ğim bir yere, tanımadığım bir muhite nasıl götürürüm? Para kazanmak İçin serbes ve müstakil çalışmalıyım Seni, yanımda hissetmek benim Jçln büyük, pek büyük bir saadet olurdu, fakat yanımda bulunman, işlerimi bozar. Bunu sen de takdir etmelisin, çünkü he> »eni düşünecek, İşlere hasr recek vakit bulamı-yacagım
İsabc1 a, mahzun mahzun nişanlısının yüzüne baktı:
— Hellci, haklısın, dedi.
— Tabii haklıyım. Her za-marki gibi,
- ■ Peki ama ben ne yapacağın?
- Beni beklersin.
— Ne zamana kadar?
— Bilmiyorum.
— Bir ay mı?
— Ne diyorsun, İsabeîlacığım? ?araguaya yalnız gitmek bir ay ürer.
— Allı ay mı?
— Bilmem... Sonra belli olur.
— Şu halde, ben bilmeden mi befcllyreeğim?
— Sevgilim, istikba21n müddeti şimdiden tâyin edebilir mİ? Bana emniyet etmelisin.
— Emniyet etmek isterdim, ama sen bir müddett-enberi bana karşı lâk&yıt davranıyorsun. Beni kucaklarken eskisi gibi «ruhum, meleğim» demiyorsun. Hayatın, yıldızın seman ben olduğumu söylemiyorsun.
— Söylemiyorum, çünkü arlık sen bunlun ezberden biliyorsun Bana karşı olan Ittmadma halel getirme. Sen her zaman için benim hayatim vc yıldızım -
— Benimle evlenecek misin?
— Tabii evleneceğim ,
— Halbuki şimdi kalkıp Pa-raguaya gidiyorsun. Bu halde ne zaman evleneceğiz?
— İmkân haşıl olur olmaz, eo yakın bir zamanda. Para kazanır kaza o maz dakika kay be l-metlen buraya dönüp seninle ev lencceğlm. Evlendikten sonra İstersen birlikte Paraguay» döneriz, olur mu? Nasıl memnunsun değil mi?
A
Memnun, memnun... Nişanlısı Paraguayda otan bir kız nasıl memnun olabilir?
Sonra öyle bir nişanlı kİ o memlekete vardıktan iki ay sonra bir kaç satırlık bir kart gönderiyor.
Madmazei iaabelta, dertlerini hep Ottavloya, nişanlısı Rober-tonun bu sadık dostuna dökerdi.
Ottavio da, Robertonun, zavallı kızcağızı bırakıp yalnız başına, dünyanın öbür ucuna, gitmesini doğru bulmamıştı.1 Kızcağızın o mahzun halini gördükçe içi sızlıyordu.
Bir gün ottavio, f:-.atx-ltaya:
— Madmaıel, dedi .artık üzülmeye hacet yok, Bn Işı halletmeği üzerime alıyorum.
— Ne suretle?
— Şimdilik fazla bir şey söy-Iryemlyecegim. Yalnız bana em-niyet ediniz.
— Evet, Robertonun da bittabi haberi var.
— Peki sonra ne olacak?
— Olacağı ŞU kİ hemen Para-guâydaki kocanızın yanına gi-cekslniş.
İsabelia hayretle sordu:
— Peki, bundan hiç bir heyecan duymuyor musunuz? Ottavio, kıpkırmızı kesildi.
— Başka birisiyle evlendiğinizi öğrenmekten büyük bir büzün duyuyorum,
— Neden Ottavio?
— Çünkü bu son günlerde sizi yakından daha İyi tanıdım ve siki sevmeğe başladım.
— O halde, neden başkasının namına vekâleten evleniyorsunuz?
— çünkü nişanlı olan o; çünkü siz de onu seviyorsunuz, isabelia birdenbire ciddileşti.
— Ottavio, ben Roberto İle evienemem.
—* Ne diyorsun. İsabelia?
— Evet. Onunla değil, seninle evlenmek İstiyorum. çünkü ben de seni sevdim.
— Allahım, o haıde ne yapacağız?
İsabelia sükûnetle cevap verdi:
— Makul olan tek bir çare var, biz de onu yaparız. Vekâlete filân lüzum kalmadan biz ikimiz evleniriz, kan koca ajuruz.
— Peki ya dostumuz Roberto ne olacag? Bu hareketimizi nasıl bulacak? Bu bir nevi ihanet, emniyeti suiistimal olmaz mı?
— O kadar İnce düşünme Ottavio. Mademki ikimizin saadeti mevzuubahis. Alt tarafı bizi alâkadar etmez,
— Haklısın İsabeda.
— O halde evlenelim.
— Hay hay, benim de arzum bu.
Ottavio terbiyeli, nazik bir gençti. Olanı bileni Robetoya bildirmekte kusur etmedi. Şu telgrafı çekti:
«Bir muamelenin ikmali için izdivaç, on beş güne tehir edll-
şey zlayamadım Ben burada,' dİ. Merak etmeyiniz Bu teeh-o Paraguayda. Bu Lş nasıl ola- hüre sebep bazı formaliteler cakî
— Vekâleten olacak. Biz de bilirsiniz ki kanun her zama insanların yardımına koşar. Vekâletle izdivacın da kanunda yeri var. Muamele biter bitme®, kalkar. Paragu aydaki kocanızın yanına gidersiniz. Nasıl hoşunuza gitt İmi?
İsabelia biraz düşündü, içini çekti.
— Bilmiyorum, dedi.
— Sevinmiyorsunuz madma-zel, neden?
— Bilmiyorum doğrusu. Fakat evlenmeğe razıyım
&
Ottavio, nikâın İlk perşembeye yapılacağını telgrafla Rober-toya bildirdi.
İsabelia merakla sordu:
— Vekâlet yoluyla benimle evlenecek olan kim?
— Ben... Vekil sıfatiyle sizinle ben evleneceğim. Noterden tasdikli vekâletname yanımda,
— Biz ha? Siz benimle evleneceksiniz?
— Bize emniyetim var, Fakat ne yapmak istiyorsunuz?
— Robertonun sizinle evlenmeğe karar vermesini İstiyorum.
— Nasıl olur? Daha dönmeğe niyeti yok
— Bunun ehemmiyeti yok Siz işi bana teraknız.
Ottavio, ne asil ruhlu bir arkadaş! Ne hakiki bir dost!
Ottavio, bir kaç hafta sık sık madmaze) isabellayı ziyarette, oun tesellide kusur etmedi.
— Bir gün güler yiiıle karşısın*, çıktı:
— Madmazel. müjde!
— Ne var7 Roberto dönüyor moT
— Hayır, dönmüyor. Fakat sizinle evlenmeğe karar verdi.
— Bu karar eski bir şey, gitmeden evvel de söylemişti,
— Fakat madmaztl. şimdiki bir valt değil. Robetro evleniyor.
— Ne zaman?
— İsterseniz, derhal.
— Paraguayda bulunan bir kimse İçin nasıl oluyor da «derhal» tüyebiliyorsunuz?
— «Derhal» yani maltını muamele hazır olur olmaz,
— Canım, neler söylüyorsunuz Ottavio? Robert burada değil kİ.
— Zaran yok. Ona bir koç defa yazdım. Sizin gibi güzel bir kıza mütemadiyen göz yaşı döktürmeğe vicdanının rası o-lamıyacağım Uert sürdüym.
— Ben Roberto için her gün göz yaşı mı döküyorum?
— Her zaman değil ama, görüyorum ıstırap çekiyorsunuz. Ümitsizlik İçinde yaşadığınızı, üzüntüden hastalandığının, sıhhatinizin bozulmağa yüz tuttuğunu İlâve ettim.
— Mübalağa etmişsiniz Otta-vlo.
— Evet, mübalâğa ettim Fakat yazlarımın tesiri görüldü. Sizinle evlenmeğe karar verdi İsabeti a.
— Affedersiniz ama. daha bir
sivinle
Milletlerin garip âdetleri
İSTANBUL RADYOSU
O01o v« «Jı»nm programı
Açılış ve proeıam-Haberler.
Ha (il »ra nıOriB» (Pl.l.
Şarta vo türküler (PJ.).
Hafif mörik «Pil.
Şarkı ve türkUIcr, Okuyan: Su* arın Güven. Çalanlar: Necati Tokyny, Kndri Scnçalnr, Ercüment Baianny, İcmali SerçsUr, Konum»»- B'’”' m»Clan»B dair r $eflk».
Dans mûrljl (PJJ.
Proıtram ve kapanız
Açılış ve prozram.
Dan» mOaJEI (P1 >.
Konujma: Veremin bulaşması (Dr. KuUI Erenean».
Hullf orke«tra eserleri (P!->. Şarkılar ve türkOler (PİJ. Haberler.
Hafit »ra mUxlgl İPİ.), İstanbul Konrervatuvarı TOrk Murlklsl İcra Heyeti Konseri, trlarc eden: Ali Hru SenCel.
Hafit orkMlralardan w»“» rte-loıtller (P).>.
Radyo salon orkestran konseri. W. A, Morart. Trio «Piyano» keman *• viyolonsel İti" «MJ majlir». Çalanlar: Orhan Bora» (keman). Gabrlelle Hnmbercer (viyolonsel). Ferdi Slatzcr (piyano).
Hafif müaJk İPİ I.
Tuna ve serhat lilrkÜİcrİ. Okuyan. Muntafn Çağlar, Çalanlar: Şükrü TUnar ve Hamdı Tok ay (Klarnet), Haşan Tahsin Parsadan (Davul).
Operada bir sanl «W. A. Mozart - Sihirli nüu Hazırlayan: Feridun Altuna.
Dans müziği (P«
Program vc kapanış.
ANKARA RADYOSU
Akşam prourarau
Açılış VC program
M. S. ayarı ve Şarkılar. Halk türküleri.
Konuşma.
Caz orkesirasından: Arlie Shnw (Pl.).
M. S, ayar» ve Haberler. (Jcçmlçtc Busün
San parçaları (P1.J.
Konuşma: (Maliye Bakanlığı
adına).
Şarkılar, türküler.
Radyo Gazetesi
Serbes saat. •
Tarihi Türk muzlgL Konupna.
Brahma - Fa M*Jbr S Senfoni (Pl.>.
Konulma: B. M M aaatl. Dana müzltl (PL).
M. S. ayarı ve Haberler. Porgrnm ve kapanış.
■bab ve Sftle prooeu
M. S. ayan
Ailen Rolh orkevtraa ıPI.l. Haberler ve lıava raporu. Türküler (PI.).
Hatif melodiler (PJ.)
Günün procramı.
Çeşitli müzik (PU
Kapanıg.
Açılıp v« prorram-
M. S. ayan ve kanşık şarkılar.
Haberler.
Radyo salon orkestrası
Öğle Gareiest.
Radyo salon orkestrasının de*
Aksam programı, hava raporu ve kapantı.
köylerden gelecek mlsaflru ıl beklerler. Bu arada mlsafiıler gelmiş, Dubd'nun etrafında bulunan çalılıklarda silâhlı olarak yer almış bulunurlar; bir midye kabuğu düdüğlyle verilen ıl-şaret üzerine, ellerindeki mızrakları ve topuzları sallıya rak, tamtamlar çalarak hücum e-derler. Eskiden bu hücum bir cenk gibi idi; fakat zamanla her türlü kan akıtma memnu-iyetl karşısında bir gösteriş halini almıştır. Yalnız karşı tarat bu muhacimleri ellerinde şeker kamışı Ue karşılar, mızrak ve topuzlar üzerine vururlar.
(Baş tarafı 4 unca «ahifede
Dans yarışı
Bu sırada Lir dans yarışı yapılır kİ hazan bu yanş doluyı-slyle zıplıyan ve hoplıyanlann 26 saat bilâlnkıta dansettiklerl varittir. Bu dansların sonunda tabii büyük bir ziyafet verilir.
Koita kabilesinde Dubu denilen, acık bir yerde dört direk üzerine kurulmuş bir nevi pist ki, bu mahal, bu inasnlara göre mukaddestir ve ruhlar zaman zaman burayı zlyares e-derler; bu Köy evinin yerini a-lir; burada tabii yatılmaz ve burası her hangi bir mahremiyet için kullanılmaz; yalnız u-mumi toplantılara tahsis olunur.
Bunu müteakip danslar baslar; genç kızlar saman sapından mamul t tekliklerini kaldırarak bir nevi Şark dansı yaparlar. Bu danslar ancak esas merasimin taşlıya cağına alâmettir. Duba denilen bu merasimde halk denize girer, yıkanır, süslenir ve Dubu denilen pistin etratma toplanırlar. Domuz eti vesaire ile evvelâ iyice karınlarını d.ıyururlar ve diğer
birleşme^ bu durumu ıtiah c-decefc bir çare diye kabul edilmektedir. Bunlar diyorlar İti: ■Haritaya bakıldığı zaman bizim Mısır ile coğrafî yakın bir ilgimiz olmadığı derhâl anlaşılır; bizim ligimiz, münasebetlerimiz İrak vc Ürdün. İledir. Biz onlarla ticaret yapmazsak iflâsa mahva mahkûmuz; Irak lie birleşme meselesi - kİ hüsnüniyetle esas kabul edildikten sonra teferr&ata alt şekiller kolayca tesblt edilebilir - bizim için siyasi bir kapris değil hayati iptidai bir zarurettir, Bugüne kadar baştaki ricalin şahsi gururlan, bencilliği, İhtirasları bu birleşmelere muştur. Gerek İrak Suriye halkları bit kaynaşmayı çan ve dilemektedirler.»
İşle bu fikirlerin, duşunun vatanseverliklerinde hiç şüphe caiz olmıynn yüksek komuta heyetinin de ruhi tasvibiyle önümüzdeki Kurucular Meclisi tarafından tatbik mevkiine konulacağı umulmaktadır. Irak ordusunun Suriye ordusuna karşı beslediği karşılıklı kardeşlik duygu ve sevgisi de her vakit kendini biriz bir tarzda göstermiştir. Irak ordusunun mânevi müzahereti de bu dâvânın gerçekleşmesinde yardımcı bir âmil olacağı sanılmaktadır. Seçimlere fesat karıştırıldığına, tazyik yapıldığına* dair seçimi kaznna-ınıyanlar tarafından bir çok İtirazlar yapıldı İse de bu iddiayı isp^t eden deliller yoktur: buraya suret! ır.alısusada gelen ecnebi matbuat mürnesil-ierl de İtiraz edenlerin bıı dâvalarını teyid eden deliller görmemişlerdir.
Gneral Sami Hınnavİ ordunun tarafsız kalmasını temin için çok sıkı tedbirler almış ve hattâ seçimlerin devam ettiği I iki gün zarfında askerlerin ve subayların kışlalarında istirahat etmelerin! münasip gör-müştiır. Bir kısım Suriyeliler her entrika ve fesadın arkasında mutlaka tnglllz parmağı görmektedirler. Bu Iddlatanm destokllyen cihet şudur: İşgal a.ao esnasında İngiliz istihbarat ser- ' 9*°° vtaindc resmi üniforma He İş' gören subaylar «Entelllcens Ser- ]300 vlsl mensupları» tahliyeden son- «.ıs ra lam kadrolarlyle fngillz pet- , n*30 rol şirket! memurları kadrosuna j !n’*s nakledilmişlerdir; bunları Su- ı riyeliler birer birer tanıyor ve | memleket dahilinde her hare- ' _ ketlerine esrarengiz bir mâhl- F» yet ve mâna atfetmektedirler. I Bugünkü gazetelerde (Hama’ | lılarm seçim günlerinde İşgal | esnasında (Hama) da İrtibatı subayı olan mlster Darvin'in fesat çıkarmak emeliyle bir çok temaslar yaptığını. gizli ve açık entrikalara ka- ' I nştığını bildiren telgraflar neş-eok red,lm'7,,r: Mşlcri bakanlığı verdiği cevapta «Hama» nın yasak mmtaka olmadığını ve ec- ' nebilerin orada gezinmesine mâni olunamıyacağını hâlen petrol şirketinde hizmet gören (Darvin) in (Hama) ya gitmek İçin bakanlıktan yazılı müsaade İstihsal ettiği beyan edilmektedir.
engel ol-ve gerekse birleşmeyi, gönülden
Suriye or-

icabıdır. Çünkü İsabelia ile senin hesabına vekâleten evlenmekten ise münhasıran kendi hesabıma onunla evleniyorum. Mütekabil aşkın tesiriyle yaptığımız bu hareketten dolayı bizi tnazuj görünüz.»
Kilisede düğün merasimi ya-pılyordu. Yeni evlilerin sevincine payan yoktu. Ottavio bu işe vekâleten başlamış, sonunda esalcten ' İsabclla 11e evlenmltl. Kiliseden çıkarlarken posta mü-vezzil ottavloya bir telgraf u-zattı.
Roberto telgrafına şöyle cevap gönderiyordu:
«Bildirdiğin haberden heyecanlandım. Bana bundan, büyük bir İyilik yapamazdın. Ben zaten ondan kurtulmak için kendimi buralara altım. Şimdi geniş bir nefes alabilirim, Çünkü perokalj, takma dişli kadınlardan hoşlanmam. Sana tekrar tekrar teşekkürler, mesut yaşamanızı temenni ederim.»
Nâzım DERSAN
bir

Ankara Belediye Başkanlığından:
1 — Otooüs idaresi İçin alınacak (S) adet komple 42-46 model Ford otobüsleri için defranslyel İle bunlara alt yedek parçalar on beş gün süre ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
â — Muhammen bedeli (17342) liradır.
3 — Teminatı (1385) Ura .65) kuruştur.
4 — Teminat otobüs İdaresi veznesine yatırılacaktır
5 — Şartname ve malzeme listesi hergıin Tutanak ve muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir.
• — İhalesi 5-12-949 pazartesi günü saat 16 da Belediyede toplanan Komisyonda yapılacaktır.
7 — İsteklilerin 2496 sayılı kanunun 32 inci maddesi sarahati veçhile hazar!ayacaktan teklif mektuplarını belli günde ■aat 15 şe kadar komisyon başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri ve İhalede hazır bulunmaları lâzımdır 16296
Ankara Belediye Başkanlığından:
Belediyemize beş adet vida] arabası mubayaası mulasav-
10,30
18.4S
İSJ»
1S.1S
I9J0
20.00
21.05
21.15
21.45
22.45
23,30
17,58 18,00 18.15
iojo
18.45
OncÜ
Yarın
7.30
731
7.45
8.00
8.15
835
I4.C

Katara sürüklenen yolcular
Oary (tödlana) 29 {A. A.) — Garda peron üzerinde tren beklemekte olan beş seyyah Şlkago ekspresinin geçişi esnasında meydana gelen hava boşluğu neticesinde katara doğru sürüklenerek vagonların altına yuvarlanmışlardır.
Seyyahların uçu ölmüş, İkisi ağır surette yaralanmıştır.
İst. Lv. Amirliği İlânları

Beher adedi 850 kuruştan 150.000 adet 10 C. C. İlk boş ampul açık eksiltme ile 3/AraJık/949 günü saat 11.30 da Ankara M. S- B. Sa. AL Ko. da satın alınacaktır. Tutarı 12.750 Hra olup teminatı S57 Hradır Şai'lnameti İst. Lv. A. de görülür. Taliplerin, belli valdtte komisyona müracaatları- 446&-162M

1) Tamamımı tahmin edilen bedeli 222657 lira 65 kuruş olan muhtelif roda ve burgatada 'Uf halat Ue el incesi ve sancak savlosu 9/Aralık ^849 günü saat 11 de Harbiye Lv. Amirliği Sat. Al. Komlsyonuda kapalı zarfla satın alınacaktır
2' Geçici teminatı 12382.89 lira olup evsaf ve şartnamesi komisyonda görülür.
3) İsteklilerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 4471-16287

Zh. ve motorlu vasıtalar parkındaki barakaların zemlnin-rt blokaj ve betonlarının ve İç yollarınm beton kap.aması ve yeni yapılacak beton jollar ile eski yolların ikmal inşaatı kapalı zarfla 7/12 '949 günü saat İŞ de Ankara M. S. B. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Keşif bedeli 283.93025 Ura olup teminatı 15.1’J3 hradır, şartnamesi İst. Lv. A, de görülür ve 1420 kuruşa satılır Bu İşe gireceklerin buna benzer üç yüz bin liralık iş yaptıklarına dair vesikalarını K. K. K. İs. D. inş Gurubuna İbraz ile eksiltmeye giriş belgesi almaian. Kanun! veslkalarlyle teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. 4575-16629

1) Tamamına tahmin edilen bedeli 5842 ılra 50 kuruş olan 8 kalemden ibaret Band bezi. Lâmba fltilJ, Nışadır vesair malzeme 12 Aralık 949 günü saat 11.30 da Harbiye Lv. Amirliği Sat. Al. Komisyonunda açık eksiltme ile satın alınacaktır.
2) Geçici teminatı 438,25 lira olup şartnamesi KomUyunia
görülür. (4633 - 167361
¥
1 — Kapalı zarf usulü ile 125 um sığır eti ile 41 ton koyun eli eksiltmeye konmuştur. Her ikisinin muhammen bedeli 277700 lira olup geçici teminatı (14858) liradır
2 — Kapalı zarf eksiltmesi 16 Aralık 949 günü saat 11 de İst. Harblyede Lv. A. Bat. A). Kom. da yapılacaktır Ev>al ve şartnamesi komisyonda görülebilir.
3 — Teklif mektuplarının 16/12^949 günü saat J10 a kadar
komisyona verilmesi, (4583 — 16627)
*
1) Tahmin edilen bedeli 758 lira olan 6 kalemden İbaret pro-jekslon ampulü 12/Aralık/0(9 günü saat 15 de Harbiye Lv, A-mirliğl Rat. Al Komlsyonuda aç»k eksiltme ile satın alınacaktır.
2) Geçici teminatı 5G.85 Ura olup şartnamesi komisyonda
görülür, 4651-16799
¥
1> Keşif bedeli 1405 07 lira olan Ana Dalgıç kıtası komutanlığının elektrik tesisatı onarımı İşi 13/Arahk«948 günü saat 14 30 da Harbiye Lv Amrillği Sat. Al. komlsyonuda açık eksiltme sureliyle İhale edilecektir.
2) Geçici teminatı 105.38 lira olup keşif ve şartnamesi komisyonda görülür- 4659-16797
*
1— ) Pazarlıkla 5000 kilo Pirinç satın alınacaktır. Tahmin edilen »edeli 5250 Ura olup kesin teminatı 788 Uradır.
2— i Pazarlığı 2 Aralık 949 günü saat 11.15 de Harblyede
Lv. A. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır- (4697 - 16.8.?6j

D Tahmin edilen bedeli 2634 lira 48 kuruş olan 16 kalem İnşaat malzemesi 7 aralık 949 günü saat 10.30 da Harbiye Lv. Amirliği Sat. Al Komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır.
2i Kesin teminatı 394.25 lira olup şartnamesi komisyonda görülür. (4705 - 16874)

1 —1 Tahmnl edilen bedeli 100 Ura otan bir adet Cam kapaklı, 8 Günlük, Kadran Kutru 27 Cm- Arlon marka yuvarlak vardiya (duvar) saati 19 aralık 949 günü saat 10,30 da Harbîye Lv. AmirUği Sat Al. komisyonunda açık eksiltme ile satın alınacaktır.
2 —) Geçici teminatı 7,5 Ura olup şartnamesi komisyonda
görülür. (4729 - 16918)

1) Tahmin edilen bedeli 2250 lira olan bir adet resim ve şartnamesi dahilinde yerine monte edilmek şerliyle yemek kuzinesi 15 aralık 949 giiıül saat İL de Harbiye Lv, AmirUği Sat. Al. KoınUyonunda açık eksiltme ile satın alınacaktır.
2) Geçici teminatı 168,75 Lira olup şartnamesi ve resmi
komisyonda görülür. (4725 - 16918)
4r
1 —) Pazarlıkla 5 kalem Düğme satın alınacaktır. Muhammen bedeli 2770 lira, kesin teminatı 415 lira 50 kuruştur.
2 —) Pazarlığı 7.12.949 günü saat 11 de Haıbiyede Lv. Aı
Sat. Al Komisyonu da yapılacaktır. Şartnamesi her gıın komisyonda görülebilir. (4733 - 16917)
¥-
1) tahinin edilen bedeli 9834 Hra olan 2 cc. İlk â adetlik orijinal kutularda 3300 kulu Kampolon ampul 15 aralık 949 günü saat 10 du Harbiye Lv. Amirliği Sat Al. Komisyonunda açık eksiltme İle satır alınacaktır
2) Geçici teminata 738 Ura olup şartnamesi Komisyonda
görülür. (4701 - 16875)
İKTİ9AT V. TİCARET ANSİKLOPEDİSİ (41 İnci taalkflll
I lkUs.it vc Tıc-arct Ansiklopedisi'nln ■ti inci fMlkiilll cıkârilmıj bu-lunmaklatlır.
Aıurkiopcdl’nln bu fasllriuande yur-dumutıın değerli ilim ve fikir adamları tarafuıdan haarrlanmı^ (El hacrine alt müteaddit yası ve «IMter bulunmakta ve bunlarla birlikte yurdun! en Dnemll iktisadi mevzuhınn-I dan olan Endflstrl lılctmelcri'nc alt 1 cenij çalışmalar* dayanan «tfldler ' fn-tikdl mllnderee.itinin en Sıla kıranını tcıkll etmekledir.
AÜKİTEKT
Bu deminin II - »4 «ayılan bir arada çıkmıştır, içinde:
V. Mimar Zeki SoyAr'ın «Vapı Kredileri*. Y. Mimar Rıza Aıksn vc Harbi HOUn'ın «tamir Fuarında Çekoslovak pavlyomı». V. Mimar Arif Hikmet Holtay'ın «Menün 1» bankası Şubesi*. Y. Mimar Samlın Oktay'ın «Yeni bir Rcr.lıi) Serilili», Sonsa Dc-tnlren'ln «ürkl şehir, şakul- şehir», memleket VC Prof Süheyl Onvcrln Edirne «Oc ' jcreicii caminin kubbe nüucri.» Ad-Inau KoİAtan'ın «Arıaaeıa İşleyen şö-Iminelerin İnşam», Y. Mimar Eyüp KOmürcÖoCliunun «Kırçetılr İmar ptfl-lü'anbul Adliye Saray» Mllsaba-projeleri, «Goy.ı ya dair Muzaf-Italur’un «Eşıeroflu rami! ah-jnp teryltanı* adlı yazı ve eserlerde Mimar haberleri, yabancı memleketlerde mimar! faaliyet ve malzeme fiat cetveli vardır.
Çok rengin bir şekilde çıkmış olan Arkitck l'l tavsiye ederiz.
Komşu Surlyenln mühim
hâdise ve olaylara gebe olduğu 1
muhakkaktır. Biz bu hâdise ve (
olayların dost ' ‘ ; ____ _____________.... ____
milletine refah ve tûkûn getir-jseretdi caminin kubbe «iuieri.* meşini dileriz.
Şakir ÇEÇEN
anlatıyor?
yerlere yatırıyordum Kimse bana yanlış yapıyorsun dememişti.
Ayrıca uçuşlarım takdir edildi ve bana 500 Ura da ikramiye verdiler. Hatta ikramiye için fasıl bulunamadı ve bunu «yjp-
. Y.. 7—' ””— --------------—• i ranan elbise ve ayakkabların
” VC” lbhal ’>■“>) : »mlle.unesl. ma.falı olnr«K
arabalarım teslim ArioHiı.or>„tr ,
gösterdiler. Uçuşlarım hatalı olsaydı her halde bu derece
Ilaledir edilmezdim Fakat şlm-___ı dİ aynı idarenin bant-, karşı bu
arabalarını teslim edebilecek firmalar m bu vasıtaların teknik özelliklerini, flatlerlnl ve teslim müddetlerini gösterir ihzari tekliflerini on beş gün zarfında Belediye Başkanlığına bildirmeleri İlân olunur. (166-13)
İstanbul edebiyat fakültesi dekanlığından
1 — Asistanlık yönetmeliğinin 14 cü maddesndeki şartlara göre Fakültemiz umumi psikoloji kürsüsü için bir fahri asistan alınacaktır.
2 — 157X11/949 perşembe günü saat 10 da Ynbancı dil imtihanı yapılacaktır.
3 ~ _İ»ü*WUcrin belgelerite birlikte 12,'XIJ/949 tarihine
-----------(16846)
I kadar Dekanlığa bir dilekçe Ue müracaatları.
şckilde cephe almasının sebebini olr türlü anlıyamıyorum.
Aynı idare şimdi beni uçuştan menetmiş bulunuyor. Gerekirse mahkemeye müracaat e-dip uçuş hakkımı tekrar alacağım. Fakat bu hakkı elde ettikten sonra da bir daha uç-mıyacağuıı^
taudılı ıcm em uu pıu «ariBcrUmciirtu sut nr «(ire» aeffrıurıinıea
I etalonlarımı» Uamıunarıiı Vax’ l«lcri A'.'nr - laar» M Urun CHin
S>f«r i — Kasım tj
AnkaralI
Rahlfe 8
A K ŞAM
30 Kaetm 1049
UNLARI
Besler Kuvvet verir
SULFADERME
YARAMERHEMi
ŞfcyÂRA. YANIK, ÇATLAK ve ÇIBANA KARŞI
£ Fransa zevki dünyaca kabul edümlftir.
TİRARD
ŞAPKALARI
Zevk sahiplerini tatmin etmek için imal edilmiştir Satışı şehrimizdeki en tanınmış şapka mağazalarında yapılmaktadır
Oaaaj^aA Va. V IAa (>> UA.
TUNGSRÂ
t« *2 PARA V*
EN BOL AYDINLIK
Devlet Orman İşletmesi Mersin Müdürlüğünden:
1 — İpletmemi* Fındık pınarı bölgesinin Fındıkpınarı istif yerinde mevcut 100 682 M3 M,265 M3 çam kerestesi İle 37,658 M3 çınar kerestem ve 14,555 MJ Kızılağaç kerestesine talip zuhur etmediğinden satışı 24/11/049 tarihinden 5/12/949 tarihine kadar on gün müddetle uzatılmıştır.
3 — Açık arttırma 5/12/949 pazartesi günü saat 16 de Mersin orman İşletme müdürlüğünde yapılacaktır çam kerestesinin metreküpünün muhammen bedeli 91 Ura 70 kuruş, çınar kerestesinin 86 lira 03 k'iruş, Kızılağaç kerestesinin 99 Ura 38 kuruş olup her parti için 757,5 hesabiyle geçici teminat alınır.
3 — Bu işe alt şartname Ankarada orman genci müdürlüğünde. İstanbul orman baş mühendisliği. Ankara, Adana, Mersin «man işletme müdürlükleri ile Fındıkpınarı orman bölge şefliğinde görülebilir.
4 — Taliplerin belli gün ve saatle müshil evrak ve ilk te-
minatlarlyle kumalyona müraç atları. 16698
Emekli, Dul ve Yetim maaşı alanların dikkat nazarına
Türkiye Emlâk Kredi Bankasından:
Veli, vasi, vekil sıfatiyle maaşlarını kırdıraıılarla 5107 sayılı kanun gereğince Askeri malûl, şehit yetimi, şehit ailesi ve şehit analarının maaşlarının verilebilmesi için Malıniidîirliiklerinden yoklamalarını yaptırmalarını, yoklama muamelesini
DEVLET DENİZYOLLARI İLÂNLARI
İdaremiz ihtiyacı için aşağıda evsafı devit adedi, takat voltajı miktarları ve sarg şekilleri bildirilen muhtelif ebatta (69) adet mütemadi cereyanlı elektrik motörü satın alınacaktır. Herhangi bir taahhüdü tazanunun etmemek şartiyle evsaf ve satış şartlan ile teslim ve hususi evsaf açıklıyan tekliflerin birer yazı Ue Tophanede gereç şubemiz müdürlüğüne 7.13.949 akşamına kadar bildirmeleri lüzumu illin olunur. 16199
Idet Mütemadi cereyanlı Devir adedi Takat Voltaj Devir adedi
iû elektrik motorunun umumi evsafı Rutubetli yerlerde ça- 3500 1 110 Mütemadi
10 lışacak şeklide izoleli 1500 2 110
8 1500 3 1İ0 •
T 1500 5 110 »
5 1500 1.5 220 »
5 1500 2.6 220
5 1500 3 5 220
4 1500 5 220
3 1500 10 110
3 • i 500 15 110
t 1500 25 110
i 1500 10 220
1 1500 15 220
1 1500 25 220
5 1000 3 «5
NOT Adet 2 4 Bu motörlerden : devir 1500 1500 Takat 1 2 Volt 110» . 110» ’ Shunt sa gılı olacaktır Diğer
3 1500 3 ■ 110) 58 motörde kompound sargılı
2 1500 5 110) olacaktır.
»aıarhğ yapılacak otan işin ★ Tasarlanmış değeri Geçici gü güvenmesi E K S Şekli t L T M E N i N Tarihi Günü saati
milliyet ve cinsi Lr. Kr. İ>r. Kr.
151 kalem çeşitli erzai tıbbiye
alımı........-........................ — — Pazarlık 5/12/949 pazartesi 15
327 kalem eczai tıbbiye ile sıh-
hi malzeme ve müstahzarat
alımı (310 kaleminin tasarlan-
mış değerli 41405 23 6210 78 Pazarlık 8/M/049 perşembe 15
1. — Yukarıda yanlı işlerin pazarlığı hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Tophanede genel müdürlük alım sattın komisyonunda yapılacaktır.
2. — Tasarlanmış değeri gosterllmlyen malzeme İçin İstekliler teklif edecekleri mal bedelinin %15 nisbellnl güvenme parası olarak hesaplamaları ve pazarlıktan önce komisyondan a-lacaklan bir yan ile güvenme paralarım idare veznesine yatırmaları ve şartnamelerde yazılı belge ve makbuzlarıyle birlikte belirli gün ve saatle komisyonda bulunmaları
3. — isi kaleminin şartnamesi parasız olarak satın alma komisyonunda 327 kaleme ait şartnamenin de 20? kuruş bedel mukabilinde idaremiz veznesinden her gün alınabilir.
10714
Gayrimenkulum satış ilânı
Adalar Malmüdürlüğünden:
Kayıtlı Lira Mahallesi Sokağı No. sn. Cinsi Taksimatı ve müştemilâtı Hududu
1860 tamamı : Hey bel lada Lozan Zaferi cad. 44/1 Ahşap evin ı antre Karanfil sokağı Lo-2/3 hissesi ı mutfak zan zaferi cad dest
2 helâ
5 oda
2 aralık Karakol sokağı ts-
1 helâ tanbul belediyesi. Borçlunun adı :
Paııanl Hacıyani
Yukarda yazılı gayrimenkulun kazanç vergisi borcundan dolayı arttırmaya çıkarılmıştır. .
13/12/949 salı günü saat 14 dc birinci İhalesi yapılarak on gün müddetle askıya alınarak 23.12.949 cuma günü saat 14 de kati İhalesi yapılacaktır
İsteklilerin Adalar İdare Kuruluna müracaatları ilân olunur- 16760
İstanbul Levazım Amirliği ilânları
Cinsi Miktarı Muhammen bedeii Kesin teminatı Elcs.. saati
Lira K u r uş Lir® Kuruş
Muhtelif cins ve ebatta tahta. 22 kalem 10578 94 1586 85 15 00
kalas, kadron, dikme, kontr-
plâk, döşemelik
Harbiyede Henzin tevzi yeri anarımı 4318 15 647 85 15.30
1 — Yukarıda cins, miktar ve ebatları yazdı 22 kalem kereste pazarlıkla alınacak, İnşaat
işi pazarlıkla yaptırılacaktır.
2 _ Eksiltmeleri 5 aralık 949 pazartesi günü yukarıda hizalarında yazdı saatlerde îstan-bulda Harbiyede 1082$ satın alma komisyonunda yapılacaktır Şartname ve keşifleri her gün öğleden sonra komisyonda görülebilir
3 — Benzin tevzi yeri on atımına fen memuru, mimar, mühendis sıfatını haiz olanlar belgesiz girebilirler. Diğerleri eksiltme tarihinden iki gün evvel benzeri bir iş yapmış ve geçici kabulünü yaptırmış olmak şartiyle 14530 K- İs' K. dan yeterlik belgesi alacaklardır.
(4717 - 10921 i
■ BULANA MÜKÂFAT ■■ 20/11/940 tarihli cumartesi günü tstanbuldan Ka-dıköyiıne saat 17,15 seferini yapan Suat vapurunun birinci mevki orta salonunda defter ve evrakı müsbiteyl havi bir paketi unuttum Bulana hiçbir maddi menfaati olnııyan bu raketi Sultanhamam Dlkranyan han ikinci kat 31 numarada mali işler muakkibi Zülfıkâr Çamlı-bei'e getiren tünse fazla-siyte memnun edilecektir.
—SOLUSULPHAMiDE-ı
Yara (Merh®ml
Yanık, Kesik, Cerahatli Yaralar, İınpetigo ve Ankeler tedavisinde kullanılır.
ZAYİ — Vakfıkebir nüfus memurluğundan aldığım ve 1-çlnde askerlik muamelelerim yazılı kUnlik cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur-
1341 doğumlu: MehnıeL oğlu İsmail Ka.nl
Yumuşatıcı ve tahriş etmlyen cinslerinden olup enfeksl-yonlu yaraları korumakta ve tedavide faydalıdır.
Her eczaneden reçetesiz alınabilir.
Yapıldığa yer, (MAY and BAKER) LJd- İNOİLTERE
INNOXA .
Krem - Süt - Pudra

Devlet Denizyolları vt Limanları işletme Genel Müdürlüğü İlânları
1 — İstanbulda Tophane-Sah pazarı sahasında gemi yanaşma yeri ve atıbarları inşa ve tesis işleri için aşağıdaki es asi ar dairesinde teklif kabul olunur.
2 — İşbu inşa ve tesis İşlerine ait tekUf şartnamesinde yazık tasarı evrakından başka şu belgelerin teklife bağlanması gerektir.
a - Teklif veren firma yalnız inşaat firması İse işbirliği ettiği mekanik tesisat firmasının adını bildiren ve iş birliğini kabul ettiğine dair olan belge.
b - İnşaat ve tesisat olarak ayni teknik vasıfta başarılmış işlere ait belgeler.
c - inşa ve tesis işlerinin idaresi için İstanbul'la kurulacak teknik büronun kimlerden teşekkül edeceğini gösterir liste.
d - Mali referansa ait belgeler-
e - Geçici güvenme parasının yatırılmış olduğuna alt makbuz veya banka mektubu.
3 — Ayan proje vesair evrak 50 lira karşılığında yapı şubesinden alınabilir
4 — Geçici güven parası 50.000 Türk lirası olup alım satım komisyonundan alınacak yazı ile idare veznesine yatırılır.
5 — Teklifler Türkçe olarak ve en geç 2/Şubat/I950 perşembe günü saat 15 şe kadar alım satım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş o'ocaktır. Bu tarihten sonra gelecek tekliflerle postada vâki gecikmeler nazarı İt İbare alın-mıyacaktır.
6 — İdare verilen teklifleri Inceiiyerek varacağı karan bir ay İçinde teklif sahiplerine yazı ile veya ilânla bildirecektir.
7 — İdare teklifleri itibare alıp almamakta, bu iş için yeni-
den eksiltme açmakta veya isteklilerden birini tercihte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 16264

ŞEHİR HATTAKİ İŞLETME Sİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN :
1 — Ankara - Haydarpaşa yataklı ekspresi ile motorlu trenin lağvı münasebetiyle Köprüden Haydarpsşaya saat 8,50 ve 16,25 te ve Haydarpaşadan Köprüye S,25 ve 5 6.53 dc yapılmakta olan seferler 1.12.1949 gününden itibaren vapılmıyacaktır.
2 — Köprüden saat 12,30 da hareket eden, ve (88ı numaralı seferi yapan vapur çarşamba günleri Ortaköy iskelesine de uğrayacaktır
Sayın yolculara ilân olunur
r EKZAMATOL -ı
I Siil famidli Kompoze, Yara »e Cilt Merhemi I I Her türlü yara, çıban, ekzcma. sivilce, deri çatlakları, I ■ ergenlik ve ustura yaralarına faydalıdır. Her eczanede I l_bulunur. ŞANO lAbORATUAKI. Tel: 82903 |
1 — 6 Toptancı hâli yanında yeni yaptırılmış olan (M) adet dükkân üçer sene müddette ve arttırma suretiyle ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur.
2 — Her birinin üçer senelik muhammen kira bedeli (1WO> liradır.
3 — BLr dükkânın geçici teminatı (135ı liradır.
4 — Teminat Belediye veznesine yatırılacaktır,
5 Şartnameleri her gün Belediye Tutanak Müdürlüğü kale ininde görülebilir.
6 — Arttırmaları 16.12.949 cuma günü saat 16 da Belediyede toplanan komisyonda yapılacaktır.
7 — İsteklilerin belli gün ve saatte teminat makbuzlarıyla
Belediye Komisyonuna baş vurmaları. ,(16840)
8 Mütehassıs Ziraatçının har.ıriadığı Orta@(k(uı imara
Tarım Dersleri
3 sınıf için birer forma çıktı. Forması 25 kuruştur. Nişan taşında Işık Lisesi Kooperatifinden veya Akşam Gazetesi karşısında Hüsnü Tabiat Matbaasından alınabilir. Her pa-aartesl üçer forma çıkacaktır