1949 Mart etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1949 Mart etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


Yarın AKŞAM’da
EV-KflDIN-MODfl
K
AM
r
Ben® 31 — Nö. 10948 — Flütü her yerde 10 kuruştur.
ÇARŞAMBA 30 Mart 1949
Sahibi: Necmeddln Sadak — Yası talerini fiilen idare eden C. Bildik — Aksam Matbaası
10 memleket Atlantik
paktına girmeği kabul etti
Varşova büyük elçimiz
Şinasi Devrln’in tâyînî teeyyüd etti
Türkiye, yeni bir harb de tarafsız kalamaz
B?tı Almanyanın da Atlantik paktına İştirak ettirileceği Moskovadan bildiriliyor
tondra 30 (R) — 10 memleket, Atlantik paktını imzalamağı kabul etmiş* ferdir. taunda ile Portekiz hükümetleri henüz kararlarını bildirmemişlerdir. İzlanda parlâmentosu dün İştirak meselesini müzakereye başlamıştır. Müzakerenin uzaması komünist bir mebusun oyalama takririnden ileri gelmektedir.
Batı Almanya da pakta iştirak ettirilecek
Moskova 29 (AA.) — United Press;
Tass ajansı, Par isten gelen haberlere dayanarak. Amerikalıların, İnglllz-lerin ve Fransızların Batı Almanyayı yakın bir gelecekts Atlantik paktına iştirak ettirmek İçin büyük bir diplomatik iaaliyete giriştiklerini bllddr-mek'edir. Aynı ajansın belirttiğine göre. Amer ikalıların tazyiki altında, Fransa ve İngiltere Almanyadaki menfaatlerinden büyük fedakârlıklar yapmışlardır. Meselâ, sökülmesi kararlaştırılan 180 fabrikanın muhafazasını kabul etmişlerdir.
Mareşal Sokolofski

D. Parti başkanı Ceiâl Bayann Balı kesirde gazetecilere demeci
Âyan Meclisi — Cumhurbaşkanı seçimi
Balıkesir 88 — Gelfil Bay&r, gazetecilerle muhtelif mevzular üzerinde konuşurken Atlantik paktına temasla dedi İd:
«— Atlantik paktında bir tecavüz gayesi olmadığına göre, bizim de çırada yer almamız yerinde olurdu. Tedafüi bir gaye il» kurulacak Akdente
paktı bu boşluğu doldurabilir.»
Demokrat Parti lideri Atlantik paktı dışında kalmamız münasebetiyle Ulus'ta intişar eden bir fıkrayı siyasi kıymeti olnuyan bir yazı diye vasıflandırmış v» şöyle demiştir;
«—Yeni bir dünya harbinde toprak-(Arkası sahile 21 sütun 1 de)
Tass ajansına göre. Berin. Schu-m? ı ve Acheson Batı Almanya hükümetinin kurulmasını ve Batı AI-m.anyanın Atlantik pakluıa girmesini sür ıtie temin etmek çarelerini görüşeceklerdir.
Londra 30 (R> — Almanya ve »erlindeki Sovyet işgal bölgesi komutanı Mareşal Sokolovjkl, Sovyet Silâhlı Kuvvetler Bakanlığı Birinci muavinliğine tayin edilmiş. Mareşal Boko-lovskl’ûln yerine de Turingen Sovyet işgal bölgesi komutanı General Çukaf getirilmiştir.
Mareşaal Sokolovsld, 52 yaşında olup 1940 senesinden beri Berlin Rus askeri valisi İdi ve geçen sene Berlin buhranına sebcb olmuştu.
Berlinde Sovyet siyaseti sertleşecekmiş
Berlin 30 (AP) - Associated Press muhabiri Wes oniagher bildiriyor:
Soveyt İşgal komutanlığında yapılan değişiklik, bugiln burada, Alman-y&dakl Rus siyasetinin sertleşeceği şeklinde tefsir edilmektedir.
Mareşal Sokolofski
Şlnasl Devrin
Ankara 30 (Akşam» — Zonguldak Milletvekili Şinasi Devrin'in Varşova büyük elçiliğine tâyini haberi teeyyüd etmiştir. Bu husustaki kararname yakında yüksek tasdfka sunulacaktır.
Almanya meselesi
Vaşingtonda üçlü konuşmanın başlıca konusu olacak
Gelir vergisi
Meclis pazartesi günü müzakeresine başlıyor
Türkiyenin İsrail dev lebini fîlen tanıması
Ankara 30 (Akşamı — Gelir, kurumlar, işletme ve gezginci I iler vergileri kanun tasarılarının Mecliste görüşülmesine önümüzdeki pazartesi gtlnti başlanacaktır.
Siyasi çevrelerde biiyiik ilgi uyandı 'di, Lübnan ve Ürdün elçilerinin beyanatı — Ulus’un makalesi
Paris 30 (AA.) — (Afp) Schuman Vasin» ton’a Air Frence kumpanyasının yarın katkaenk uçaglle gidecektir.
Bcuman'ın 1 nisanda Dean Ache-son va Ernest Bevin İle ilk bir görüşme yapacağı ve bu üçlü konuşmada başlıca konuyu Alman meselesinin heyeti umumlyesl teşkil edeceği Dışişleri Bakanlığında teyid edilmektedir. Oörüşmelera Birleşmiş Milletler oturumunun açılışından sonra yani muhtemel olarak e nisanda devam olunacak va Ud veya üç gün sürecektir.
Behum&n’ın 30 nisana doğru Part-s« dönmesi muhtemeldir.
Müzakerenin ancak iki ayda bitirilebileceği tahmin edilmektedir. Tasanlar kanunlaşınca 1950 yılı başından itibaren defterler yeni hükümlere göre tutulacak ve 1851 den İtibaren de tatbikata geçilecektir.
Avrupa Konseyine Türkiye de davet edilecek Londra 39 lAA.) — (Afp): Netts
Cronicle gazetesinin siyasi yazan, ağuatos veya eylül aylarında Avrupa konseyi Strasburg'da. toplandığı zaman Türlüye 11e Yunanistan'ın da konseye katılmaya davet edilebileceklerini bildirmiştir.
Ankara 30 (Akşam) — İsrail devletinin hükümetimizce fl'len tanınması, Ankara siyasi çevrelerinde büyük bir İlgi uyandırmıştır. Umumi kanaat, Türklyenin fl'len teşekkül etmiş olan İsrail devletini tanıması, Orta Doğunun sulh ve emniyeti bakımından da ayrıca mühim olduğu merkezindedir.
Bu tanıma dolayızlyte Lübnan elçisi intihalarını anlatarak haberin kendileri için bir sürpriz teşkil ettiğini İfade etmiştir Elçi şöyle demiştir:
(— Bu sürpriz, beklenmedik bir anda Türklyenin İsrail devletini tanımasından ileri gelmektedir. Tftrkl-yenln İsrail! tanıyan bir müslüman
Yeni seçim kanunu üzerinde çalışmalar
Seçim arifesinde siyasî partiler radyodan dörder defa faydalanacaklar
Ankara 29 — Seçim kanunu üzerinde yapılacak değişiklikler etrafında çalışmalara devam olunmaktadır, şimdiki halde daha ziyade, yabanoı mevzuatın tetkik ve mukayesesi yapılmaktadır.
Tasarının, son şekil verilmeden önce mütehassıs ve bilginlerden müteşekkil büyük bir komisyonun tetkikine sunulması da derpiş ediliyor Yeni kanun tasarısının daha önce partiler arası muhtelit bir komisyon tarafından ineç elenmesini faydalı görenler de vardır.
Siyasî partilerin radyodan istifadeleri
Ankara 29 — Siyasi partilerin rad-yoâan İstifada etmeleri mevzuu bu-
Eroin kaçakçıları
îa* ir’ ■ ‘ y > * v’ ‘ e III / ■' “'"W / ■' VY-İ t 4beS
roinlerle beraber
tç kaçakçı müsadere edil
Emniyet Miıclürlüftıi. - rr.r ve eroin kaeakçılıgı yapan yeni bir şebekeyi daha meydana çıkarırurtır Bunlar ■ehremlnlnrle oturan ve hapishaneden yeni çıkmış bulunan Kâmil ve Mehmet adlarındaki şahıslardır. Zabıtaca yapılan aramada 800 gram es-*fcr ve eroin, bunları tartmağa mahsus ItaflSU terazi ve diğer ban ıvdler ₺lr
ele geçirilmiştir.
Bunlardan başka Galatada Şaklr isminde birinin de eroin sattığı haber alınmış ve dün sabah Çemberli taş karşısında bir sokak İçinde yakalanarak üzeri aranınca l&o gram eroin bulunmuştur.
Z?hlr satıcıları hakkında icap eden kanuni soruşturmalar yapılmaktadır.
• devleti olması da hâdisenin ehenunl-
■ yetini bizim İçin bir kat daha arttı-
■ rıyor. Türklyenin İsraill tanıması ile 1 Orta Doğu siyasetinde bir değişiklik
■ olacağını ümit etmiyorum.»
. İsrail devletini resmen tanunaklı-' ğımızı sürpriz şayanlar bulunmasına 1 rağmen Ankara resmi çevreleri bunun hiç de beklenmedik bir hâdise
■ olmadığını kaydediyorlar. Filhakika ı Dışişleri Bakanı Necmeddln Sadak'ın
■ bir buçuk ay önce bu konuya dair
• söyledikleri do er geç bu tanınmanın bir emrivaki haline gireceğini göste-
. riyordu.
. Bu vesile ile bu sabahki Ulus gaze-
■ teslnln baş yazısında da şu noktalar ı belirtiliyor: «İsrail devletinin fl'len
teşekkülü üzerinden hayli zaman geçi iği halde hükümetimizin şimdiye kadar onu resmi surette tanımakta gecikmesi Arap âlemine karşı beslemekte devam ettiğimiz sevgi ve saygı duygularının en şaşmaz delilidir.» Yazıda Türklyenin barış ve güvenlik siyasetindeki değişmezlikten bahsedilerek bu hareket tarzımızın Arap dost ve komşularımızın daimi anlayış ve sempatisi ile karşılanacağı ümidi İzhar olunuyor.
Makale şöyle bağlanmaktadır:
«—Diğer yandan yeni İsrail devletinin Türkiye ile münasebetlerinde de aynı sempati ve anlayış duygularının hâkim olacağını ummak istiyoruz. Başbakan ve Dışişleri Bakanı dahil olmak üzere yeni İsrail kabinesinde üç Bakanın Türkiyedç hukuk tahsili yapmış, doiayıslyle memleket ve halkımızı yakından tanıma fırsatını kazanmış kimseler olması bu ümidimizi kuvvetlendirmektedir,»
An karadaki Ürdün elçisi Emir Hüseyin Nâsır da bu münasebetle şunları söylemtştlr:
(— İsrail devletini Türklyenin tanıması kendi siyasetini alâkadar eden bir konudur Binaenaleyh bı^ kararın leh ve aleyhinde şimdilik bir şey söylemeği zait buluyorum. Kararın ÜrdÜtıdekl akislerinden henüz bize İntikal etin İş bir şey yoktur.»
Ürdün - İsrail anlaşması
Suriye - İsrail görüşmeleri de başlıyor
Rodos 28 (AA) — AFP: Bütün gece devam eden müsakerelerden sonra İsrail - Ürdün mütareke tasarısı kaleme alınmıştır. Heyet baştanları tasarıyı hükümetlerine sunmak üzere Amman ve Telâvlvo götürmüşlerdir.
Rodos 20 (AA) — Reuter: FUl&tiû-de Uzlaştırma komisyonu Genlekur-may başkanı General RUey ve Aracı vekili Ralph Bunche'un muavini Hcnri Vigler, Suriye - İsrail mütareke görüşmeleri başlamadan evvel Suriye hükümetiyle temasta bulunmak üzere bugün uçakla şama hareket etmişlerdir.
9 insan ısıran kuduz köpek
Kadıköyünde Kurbagalıda müşahede kafesinden kaçan bir kuduz kopek, 9 kişiyi ısırmış ve vurulan hayvanın kudurmuş olduğu anlaşılmış.
Ancak, 9 insan ısıran bu köpek, ara yerde kaç köpek ve kaç kedi ısırdı acabn? Demek, o civar, şimdi büytik bir tehdit altında? Fenası şu ki, sayısız köpek ve kediler, başıboş, serseri torpil gibi dolaşmaktadırlar. Kâfi mücadele olamıyor. Bu vakayı müteakip o semtte olsun bir tarama yapmalı.
---------------;—■—
Komedi cinsleri ve Muammer Karaca

Yazan: Halide Edıb - ADI VAH Bugün 5 İnci satılfede

Created by free version of 2PDF
günlerde Büyük Millet Meclisi komisyonlarında bir şekle bağlanacaktır.
Bu husustaki tasan, seçimler arifesinde radyodan Uç defa ve on beşer dakika faydalanmağı Büyük Mille» Meclisinde âzası bulunan partiler» hasretmektedir. Memlekette teessüs etmiş bütün partUertn, Mecliste âzası olmasa da seçim propagandasında radyodan faydalanmaları mevzuunda bugünkü tali komisyon içtimain-da hararetli konuşmalar olmuştur. Nihayet on vilâyet merkezinde kongrelerini yapan partilerin. Mecliste temsil edilmeseler bile, aynı hokka sahip olmaları uygun görülmüştür.
Bununla beraber siyasi partilerin seçim arifesinde radyodan on beşar dakikalık müddette dörder defa istifadeleri kabul edilmiştir.
Şimendifer konferansı tarife işlerile meşgul
Konferansın içtima ındnn bir görünüş
Şehrimizde evvelki gün Türk — Yunan ve Bulgar demiryolları temsilcileri arasında tarife ve tediye mevzuunda başlayan konferans dün de sabah saat 9.30 dan akşam 18 e kadar kısa fasılalarla devam etmiştir. Kon-
ferans gündeminde muhtelif mevzular bulunmakla beraber şimdiki halde yalnıa karşılıklı tarife meseleleriyle uğraşılmakta ve bunların daha pratik şekle sokulmasına çalışılmaktadır. Bu iş bitince diğer mevzulara geçilecektir.
Yeni İren Baş konsolosu
Yeni Imn baş konsolosu Türk gar-terilenle beraber
1 Yazısı üçüncü sahifemlzdel
Cahile ğ ____
SÖZÜN GELİŞİ
Tiyatro eserindeki gerçeklik
azeteleriTnizd» çıkan tiyatro tenkldlerinl okuyorum. Münek-kitlerlmla en çok sahnedeki vakanın hayatta olabilecek şe
kilde coreyan etmesine bilhassa ehemmiyet veriyorlar. TenkMie-fin «hayatta biiyle şey olmazu veya «falan şahsın filân hareketi Ittautıksızdır- yahut «eşhag sahnede gölge gibi kaldı» tartındaki rtmletcr etrafında dönmesi münekkitlerimizin gerçekliğe verdikleri ehemmiyetin derecesini göstermeğe yeter.
Fakat İnsan kendi kendine soruyor: Acaba bir tiyatro eserinin giitel olman İçti» sahnede mutlaka hayat iaklne son derece uygun bir vakanın cereyan etmed şart mıdır? Ve bu niten ne dereceye kadnr kabil olur?
Ahmet Mulıîbin şimdi Şehir Tiyatrosunda temsil edilmekte (► lan «O böyle istemeadi-» adlı eseri en çok gerçekliği, hayata uygunluk dereceli bakımından tcnkidlere uğradı. Bu eserin İlk perdesindeki iki tablo münekkitlerimizin İstediklerine pek yakm gerçeklikte cereyan etmektedir. Ondan sonraki perdeler -— bunlar «a-İcn perde değil, tablodur — bir hayatın muhtelif safhalarından gelişi güzel denecek şekilde alınmış İnşa sahnelerdir. O kadar gelişi gtlsel ki, insanı cereyan eden rakanm hakikiliğinden şüphe ettirmese bile iptn ucunu kaçırmasına sebep oluyor.
«Nereden nereye» Alımet Mııhibin eserinde seyirciyi müşkül vaziyette bırakan olsa otsa bunu tâyin etmekteki güçlüktür. Sebebini de ben müellifin şair olmasında buluyorum. Şiir, uzun atlamalara ve yarım bırakmalara elverişli bir sanattır. Okuyucu, şairin bıraktığı boşlukları istediği gibi doldurabilir. Hattâ bu türlü boklukların şiiri giizel ettiğini bile İddia etmek mümkündür. Fakat tiyatro vaka teklif eden bir sanat olduğu için müellif, eğer alâka ile takip edilmesini İstiyorsa boşlukları mümkün olduğu kadar kendisi doldurmak mecburiyetindedir. Ahmet Muhip bu mecburiyete uymadığı foln eseri yadırganm^tır. Tiyatro eserlerinin «okunduğu zaman güzel» ve «oynandığı «man gürel» diye İkiye ayrılmasının sebebi de herhalde bu olsa gcrrklir.
Şevket RADO
(Baş tarafı 1 inci sahlfeâe) lanmızifl masun kalması temenniyi şayandır; ancak coğrafi vaziyetteniz bM çok düşündürmeğe müsaittir.
İngiltere ve Amerika Üş Rusya ara-«mdfl çıkacak bir harbde natmkKtl-mhln tarafsız ka-mzn düşünü]tmw.>
Bundan SOiırâ mdlâkat İç riyaset meselelerine temas etmiş ve Celâl Bayır bir Ayan Merih! kurulmam »• Cumhurtaşkannun secim tarzı konulan hakkmtia «öyle demiştir:
«— Ayan Meclisi teşkilim bazı hususlarda faydalı görmekle beraber bugün İçin hayali «hcmmiyetl haiz bir mesele olarak mütalâa etmemekteyim.
Esası n son sou ve karar oalrua Mecliste olacakın, Bununla beraber bir Ayan Meclisinin kananların aleükele kabulünü önlemek, bakımından faydalı olacağı düşünülebilir-»
D P lideri Mr Ayan Meclisi teşkilinde Ayanın intihapla vazife başına getirilmesi lüzumuna da işaretle Cumhurbaşkanının seçim sekli ha Irkındaki düşüncelerinf şöyfece belirtti:
«— CumhurtMkanjnm halk tarafından seçilmesi, bunun Meclis karşı-Anda daha kuvvetli bulunduğunu düşünmeye sevkedebillr. Bugün halk şartlından Cumhurbaşkanı seçimi yapılan memleketlerde kuvvetlerin tevali için sistemler mevcuttur.»
D. P. lideri bu konuda bilhaıua Pransadan mbaîler getirmiş ve bu mevzuu şu cümle Re hitama erdirmiştir:
• — Dâva milli İradenin müstakar bir şekilde tecellisini temin etmektedir, Prensipler şu veya bu şeklide Olabilir»
Celâl dayar, yarın Bahkeslrden ay-niacaktır. D. P. Hderi Mustafakemalpaşa'ya ve güzergâhtaki llçeitre ağrıdıktan sonra 11 kongresinde bulunmak Czers Bıırsan gidecektir.
Büyükada
Yolda hasara uğrayan Haydarpaşa vapuru da bugün geliyor
Denizyolları idaresinin şehir hatlarında çalıştırılmak üzere Hollâııda tezgâhlarına ısmarladığı altı gemiden İlk ikisi bir müddet Anee gelip servise girmişti. Oerf kalan dört gemiden «Haydarpaşa, »e «Büyükada» lkBilerindeki iki tanesi de geçenlerde denize tmUrlHp on beş gün önce römorkörler yedeğinde yola çıkarılmışlardı Ancak gemiler Korent boğazı civarına gellnee şiddetli btr fırtınaya yakalanmışlar va civarda bir yere sığınıp 48 taat bekledikten sonra yollarına devam etmişlerdir.
Fakat bu arada fırtına yüzünden «Haydarpaşa • vapuru «Narinin» adtndakl römorkörlyle beraber epey hasara uğramış ve gecikmiştir Bu İtibarla «Buyukada-, vapuru dün saat 18 da limanımıza gelmiş, mutat düdük selâmlarıyla karşılanmış- «Haydarpaşa» vapurunun da bugün limanımıza gelmesi beklenmektedir.
Deminin muhtelif kısımlarında hasar görüldüğünden doğru havuza çekilecek ve tlmir edilecektir. «Bti-yükada» vapuru da kısa bir havuzlamayı müteakip servise girebilecektir.
Yurtta hava durumu
Ankara 30 '(AA.) — Bize bildirildiğine göre, son 24 saat içinde hava yurdumuzun bütün bölgelerinde ya-I14I1 geçmiştir Yağışlar yağmur peklinde olmuştur.
En düşük sıcaklıklar sıfırın altiüda Kare ve Van da 4, KarakfiM'de 8 derecedir.
Y»|u|l arın metrekareye bıraktıkları en miktarı Balıkesir'de 1. Bursa re Antalya'da 8. Konya ve Otulantep’te 0. Kuradasında it İslahiye ve Muğla'da 12, Fethiye'de 14, Kütahya'da î8- İsparta'da 17, diğer yağış gören yerlerde 1 ili 6 kilogram arasındadır.
Bupün Ankara'da aaât 14 teki sıcaklık sıfırın üstünde H derecedir.
Ulaştırma Bakanı
Ulaştırma Bakanı Kemal Batır dün ■Abah Ankaradan trenle şehrimize gelmiştir. Kemal Satır doğruca Denizi yollan idaresine gitmiş ve Umum ' Müdtir Cemil Parmanla bir müddet görüşmüştür.
Bakan, kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza cumartesiye kadar şehrimizde kalacağını, bu arada P T. T, , Denizyolları ve Havayolları idareleri- ; ni geleceğini söylemiştir.
»Cemal Satır kendisiyle görüşen muharririmize şunları «eylemiştir: i
• Posta - Telgraf merkezinde ve 1 Telefon başmüdürlüğünde tetkiklerde bulundum, tstanbulda yeniden te- 1 lefon almak Istlyenler var. Bütün 1 müracaatların İmkân nispetinde kar- 1 şılanmu-nna çalışılacaktır. Telefon abonelerini arttırmak için çalışmalara devam olunmakta, telefon şebekesi takviye edilmektedir.»
Tıcaret Ofisi İstanbul’a koyun getirtiyor
Ticaret Ofis! îstanbııiun et İhtiyacını «ağlamak makıadlyle yurdumuzun muhtelif bölgelerinden koyun celbine devanı etmektedir.
flon bir İki gün içinde Uriadan 1505, .___________________________
Errurunidan 1219 olmak üren 3814 tevlyatmı okumak müsaadesi de yok-koytin getirilmiştir. I tur Onun İçin komünist olnuyan
Bu koyunlar mezbaha civarındaki Bulgurlar iltica İçin fırsat aramakta, besi yerlerine yerleştirilerek parti bir kısmı Yugoslavyayn. bir Jusnıı parti mezbahaya 8tı kolunâMklardır. I Yunanistan», bir kısmı da buraya
Bir piyanistin tevkifi
Ankara 20 — Bir «ene evvel, barda geliri ı||>1 konyağı beğenmediğini «öy-Jlycrek Tekel İdaresine ve dol&yıslle hfifcûmriln şahsiyeti mânevlyreine hakarette bulunduğu Iddltmll* halikında tniıklknt yapılmakta olan piyan! t Feyzi Aslanglt, sorgu h&klrat-uln ' aıarlle bugün tevkif edilmiştir. Duruanınya biranın beşinde bagiuna-fcıktır.

AKŞAM
Millet Meclisi tiiziiğii ve Doğu illerinin kalkınması
C. H. P. Meclis Grupu dün bu iki konuyu görüştü
Ankara 30 — Meclis komslyonlorı-nın çalışmalarını kolaylaştırmak bakımından. Büyük Millet Meclisi iç tü-cügüfide değişiklikler yapılmasına lüzum var mıdır, yok mudur?
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grupunun bugünkü toplan t ınnda da bu mevru ele alındı ve utun uoadıya görüşüldü.
Hazırlanan raporda, tasarının dof-rudan doğruya birinci derecede alâkalı olduğu komisyona havale otanmam. lüzum görülüne diğer bir komisyona sunulması oygun görülüyordu. Ensen bu işler, başkanlığın yetkisi dahilinde olduğundan İç tüzükte her hangi btr değişikliğe lüzum olmadığı da gene raporda zikrediliyordu.
Konuşmalardan sonra «öa alan başkan Faik Ahmet Barutçu, raporda uygun görüldüğü şekilde tatbikata başlanmış olduğunu söyUyerek, oya müracaat teklifine uyulmasın! Itt-
tumsuı gördüğünü anlattı. Bundan sonra gündemin diğer maddelerine geçildi
Emekli general Vehbi Kocagüney ile arkadaşlarının »Doğu illerinin kalkınması» mevzuunda verdikleri Önerge Ticaret ve Ekonomi Bakanı Cemil Bar) as tarafından cevaplandırıldı, Bakan, Erzincan, Erîuıuin Ve Pasinler bölgelerinden birinde bir şeker fabrikası kurulmam teklifini ele alarak, fabrika kurulduğu takdirde ancak 25 bin ton raddesinde pancar iş-llyebileceğink, İstihsal 60 bin ton da olsa bundan 7500 ton «eker elde edilebileceğini söyledi. Erzurum, Kars ve Ağrı bölgelerinde çimento istihsaline müsait topraklar bulunmakla beraber, bu havalideki İstihlâkin 1048 de 13-225 ton olduğunu, fakat sürilm olmasa dahi bu sahanm kalkınmasını Bağlıyacak tesisler yapılmasının derpiş edildiğini kaydetti, Oturuma saat 17,30 da son verildi.
7 Bulgar mültecisi şehrimize getirildi
Mülteciler, memleketlerinde ağır yaşama şartlarını ve şiddetli baskıyı anlata anlata bitiremiyorlar
Kdirne ve Kırkla reline iltica elmiş olan yedi Bulgar şehrimize gelirlim İşlerdir.
Edlrnede İltica edenler İki kişidir ve Bulgar askeridir. Kırklarehnde iltica eden beş genç de hududa yakın bir Bulgar koyu haikmdandv. Bunlar hakkında İstanbulda İlgili makam! arca Icabeden tahkikat yapıldıktan sorum haklarında mülteci muamelesi yapılabilecektir.
fol Bulgar ankerl tındı» t la nöbet vazifesini Ua ederken pek İyi bildikleri müsait bir sahadan, diğer beş köylü de gene yakından tanıdıkları bir erazinln müsait bir kısmından hudndn geçip bize iltica ettiklerini söylemişlerdir.
üzerlerinde hava! mavi birer kaput taşıyan İki askerle, anılarına çoban elbiseleri giyinmiş bulunan diğer beş köylü genç, Bulgarhtandan kaçmalarını ve ilticalarının sebeplerini şöyle anlatmakladırlar:
«— Komünistlerin zulmüne daya-naınıyorduk. «Hürriyet» denilen şey hiç bir sahada yoktur. Erazlmfze, evimize. hayvanlanmıaa, istihsal âtımıza, hiç bir şeyimize sahip dikmiyoruz. Çoluk çocuğumuzu komünistlerin tensip ettikleri mekteplere göndermek mecburiyetindeyiz İki senedir Bulgarisinin her tarafında komünist partisine dahi! olmıyanlarm radyoları Löplatlu-Ümaktadif. ve bil İş tamamen bitmiş gibidir. Komünist gazetelerinden başka bir şey okumak yasaktır, üç beş kişi bir araya gelip ser beşçe konuşabilmek yoktur. Evvelce beş levaya ve has olarak tedarik. edilen bir ekmek şimdi 120 leva ve simsiyah yenmez bir haldedir. Eskiden otuz beş, kırk levaya alınan etin kilosu 300 levadır. Köylünün bütün İstihsalin komünist İdarenin koo-partileri emrine alınmaktadır. Bu şartlar altında yaşamaktansa yaşamamak daha hayırlıdır. Dışarı memleketlerden Bulgarlstanda komünist olmıyanlara gelen mektuplar doğrudan doğruya belediye reisine verilmekte, belediye reisi de mektubu gelen şahsı davet ederek kendisine bir mektubu geldiğini bildirmekte ve adresini vermektedir. Mektubun muh-
kaçmaktadırlar.
KomUnlıt İdare, Türklytnln vaziyetini halka fana ghstannağâ çalışmakta ve burada açlık büküm «Örmekte olduğunu İddia etmektedir.
Biitün bunlara. ilâveten, Bulgurlar tam bir tereddüt İçinde olup civar memleketlere iltica İçin bahar mevsiminin blraa daha ilerlemesini, kaçışlarım tdaha İyi glzllyebllmek için ormanların biran daha yeşlUenmesl-nl beklemektedirler.»
Yedi Bulgar mültecisi, burada gördükleri iyi muameleden ve bol gıdadan memnun kaldıklarını da «Seterine llftve etmişlerdir.
Milli güreş takımımız Paris’te
Paris 20 1A A.) — AFP: Fransa Güreş federasyonu başkanı Roger Cou-lon bugün Türk milli güreş takımını kabul etmiş ve federasyon başkanı Vehbi Em re ye Fransa federasyonunun büyük madalyasını vermiştir.
Vehbi Emre, Türk takımının Fransız takımlyie koısılaşanuyacağma müteesslf olduğunu söylemiştir. Türk güreşçileri Belçika takımlyie karşılaşmak Üzere Brüksek hareket edeceklerdir.
Yeni Amerikan uçak ve tanksavarları
Vaşlngton 29 (A A.) — United Press: Amerikan silâhlı kuvvetleri yeni bir uçnksavar topu 11e bir tanksavar topu imal etmişlerdir. Bu toplarda bulunan bir âlet yanlışlıkla Amerikan uçaklarına veya tanklarına ateş açılmasını otomatik olnrak Önlemektedir.
Şıvu • Onurum I Siva» ■ Enurum 1-1 1*41 Demiryolu 1 1841 Demir »olu U 1941 Demirvulu LU MUO Müdafaa I MLUJ M üdat** a U1IU Mıhlat»* m UUU MOdaJaa IV
* • fa İzi J TâHvnunı
Kalhuun* 1 Kanunin* B
Kalkınma m M* itUkruı 1 *48 UUKTOll n 1HJ Damlrrolu VI
« S FAİZLİ TAHVİLLER
1S3» intanı 103S lluamtyaU M11B MOdataa Demiryolu ıv Demiryolu v
ANADOLD DEMİRTDLO GRUPU ranvuiu ı-a uo
Hlrâe ıcncllerl S K MUmeaıU mo«4
ŞİRKET HİSSELERİ
SARKAKLARDA ALTIN
Yeni yük vagonlarile yeni lokomotiflerimiz Ankara 30 t Akşam) — Avusturys-m sipariş edilen büyük boyda *ek-sen vagonun önümüzdeki aylarda ' Çekoalovakyadan alman 50 lokomo-Ufln de nisanda memleketimin getirilmesine başlanacaktır. Haziran ba-şındûn itibaren kalabalığı önlemek cayrslle İstanbul - Erzurum, Istanbul-ı Diyarbakır, İstanbul - Samsun va İstanbul - İskenderun - Adana hatlarında İşleyen trenlere de numaralı ( yer usulü konacaktır.
Trenlerin birbirini beklemelerinden doğan gecikmelerin de önüne geçilmek üzere tedbirler alınmıştır .
Çocukluğumuzun ve Haneliğimizin dalma hatıı liancak bir kltııta
FAKİR BİR
Delikanlının Hikâyesi
Bu Akşam
(TÜRKÇE SÖZLÜ-
İPEK
Sinemasında
En hissi sahneler — En içli mevzu
Genç, ihtiyar, herkesin seve seve seyredecekleri nefis film.
;u Mart îfjıg
Rumelihisarı yangını tahkikatı
=6ÜNIİN MESELELERİ
Dikenli bir mesele: Almanyanın istikbali
Atlantik paktım İmza üzere Vajingtona giden tngcJtj
ve Fransız Dışişleri Bakanları burada Amerikan Dışişleri E..' iri İle birçok mühim meseleleri görüşeceklerdir. Almanya işi bunl u n başında geliyor. Almanya meselesinde anlaşmazlık yalnız Bati devletleriyle Rusya arasında değildir, Batı devletleri arasında dâ büyük İhtilâflar vardır. İhtilâflar kısmen riyasf, krtjncn İktisadi dtr. Fransa, Almanya’nın fazla kuvvetlenmesini İstemiyor, kuvvef-11 bir Almanya’nın kendisi İçin tehlike teşkil etmesinden korku, yor. İngiltere ise Almanya’nın iktisadi kalkınmacının İngiliz sanayiine tarar vermesinden endişe ediyor. c
Amerikan, tngilia, Fransız temsilcileri Almanya meseksiı^ uzun müddetten beri Londrada görüşüyorlar. Bu görüşmelerde hip çok noktalarda fikir ayrılığı »öze çarpmıştır. Bu sebeple müzfd era bir aralık geri bırakılmış, son zamanlarda yeniden başlamış Cır. Fakat bu dcfakl görüşrrie lhtllâfh meselelerin halli İçin çare aramaktan Riyade hangi meselelerde anlaşma olduğuna, hangi hususlarda anlaşma imkfint bulunamadığına dair rapor hazırlamak içindir. Rapor bugünlerde hazırlanarak Amerikada bulunan üç Dışişleri Bakanına gönderilecektir. Bunlar aralarında göriişeceklcr ve bir hal çaresi bulmağa çalışacaklardır. |j_
Almanya meselesinde Batı Devletleriyle Rusya ve bizzat Eatif^l devletleri arasında ihtilâf olduğu gibi bazı noktalarda Batı derin letlerlyle Almanlar da anlaşamıyorlar. Bunların hasında Alnıan«ç^ ya'nm huduttan geliyor. İngiltere, Amerika ve Fransa Almam nın Batı hudutlarında bir tashih yapılmasını, bazı toprakların O Belçika, Kolanda ve Lilksemburg’a verilmesini kararlaştırmışlar-^ dır. Bu karar Almanya'da infial uyandırmıştır. Batı devletleri vle O işbirliği yapan Alman hükümet udamlan ve parti balkanları l. ra.'JZ n şiddetle protesto ediyorlar. Verilen arazi gerçi azdır, yapılan sfi* t-dree btr hudut tashihinden ibaret tir j fakat ne olursa olsun Alman- (D lar bir kısım Alman topraklarının Almanya’dan ayrılmasını kabul etmiyorlar. 0
Görülüyor kİ ortada bir çok pürüzlü meseleler vardır ve b m- 2 kırın halledilmesi kolay değildir. Mamafih Amerikan İşgal kuv-*1” vetleri komutam Gl. CIay*m Batı Ahnanyada btr Alman lıükû,ne-tinin muhakkak surette kurulacağını söylediğine bakılırsa Batı^ devletleri bütün güçlükleri ortadan kaldırarak Almnnyayı tatlandırmağa azmetmişlerdir. — E. T. Q
Karısının g
burnunu kesti
Kiracının tahliye kararına karşı evi yaktığı anlaşıldı
Geçimsizlik yüzünden bir aile faciası
Bİt ay evvel RumaHhlurında Kal» İçinde Çamı sokağında bir yangın oi-muş, 4 numaralı. 1 katlı ve Kâmil U-mlnda birinin aahlb olduğu Mr evd» kiracı Zihninin katından yangın çıkarak bina tamamen yanmıştı.
Zabıta va «avcılıkça şüpheli görülen bu yangın hakkında yapılan tahkikat şayanı dikkat bir netice vermiş ve kiracı Zihninin, ev Mhlblnln kendi hakkında tahliye karan alman üzerin» gece «aat ikide kendi katına gaz döküp tutuşturmak «uretlyle yangın çıkardığı neticesine varılmıştır.
Dün Adllyey» çağırılan Zihni, «or-gusunıı mü ta etap hakkında tavtaf karan verilmiş ve cezaevine gönderilmiştir. Muhakemesine yakında mevkii fon başlanacaktır.

ÇSILIR
Londra i Sterlbo Oapuuı tise
N«w Yort 100 Polar ter
Parla 100 rranru F. ı.oo>
C«n«vr« 100 lrvlcr» î »B.TZTO
Anmtcrdam 100 Derin lOSMBb
flrOket! 100 Ç«ke ₺ ».MM
Pr»I 100 Irn Itt. •-•0
StoUıoira )W Efhodae nneo
U»bon 100 Balclka V. iimoc
E8HAM VR TAHVİLÂT
TAHVİLLER
* 1 FAİZLİ
Aydın 28 — inclrllova bucağına bağlı Acarlar köyünde bir sile geçim-«laUti yüzünden dün bir faclâ olmuştur.
Bu köy halkından Mustafâ Erdoğan, köyün, en güzel genç kadını nasibe İle evlidir. Birbirlerini çok seven ve meıut bit hayat yaşayan ba çiftin aralarına kaynana dırıltısı girmiş ve saadetlerini gölgelemiştir.
Kaynanasının dırıltısından ve buna bakarak kendini hırpalamağa baş Uy an kocasının tazyikinden bıkıp usanan Haslbe babasının evine gitmiş, fakat kocası gidip yalvarmış, yakarmış karısını kandırmış, birlikte Tepeköye giderek bir müddet omda kalnuş ve çalışmışlardır.
Tepeköyden köylerine döndüklerinde Haslbe kaynanasının bulunduğa eve gitmemiş, yine babasının evlnŞ kaçmıştır. Buna kızan Mustafa anasının teşvikiyle kanamı takibe başlamış. sokakta Taslayınca anası bu köy dilberinin iki kolunu tutmuş, Mustafa da burnunu kesmiştir.
Haslbe hastaneye kaldırılmış, yakalanıp adalete teslim edilen suçluların 6ulh ceza yargıçlığında yapılan sorgularında, Muştalanın anası suçu İnkâr etmişse de Mustafa:
— Karım köyün en güzeliydi, onu çok «everdim, benden ayn yaşaman-na ve baîkasının olmasına tahammül edemedim, çirkinleşmesi İçin burnunun ucundan kesiverdim, demiştir.
Doktor raporu burnun tamamen kesildiğini bildirdiğinden yargıç bayan Mel A ha t Blbloglu her ikisini de tevkif ederek cezaevine göndermiştir.
Yolcu uçakları
Ankara 30 (Aksam) — Uçak fabrikamızda şimdiye kadar 12 harb uçağı tâdü edilerek yolcu uçağı haline getirilmiştir.
r ob
»7.-
«10
•us
67,15
RS.SO
İki Mıtırlı gazeteci geldi
Kahlredea şehrimize iki Mısırlı go« retecl gelmiştir. Bu ıkl gazeteci. (iü» beraberlerinde Mısır başkonşoioru olduğu halde «avcı İhsan Kökneil Ziyaret gün İşler ve Mısırda kadın hâkine bulunmadığından bahisle, Türklycde-kİ kadın hâkimlerin çalışma şekilleri» nl tetkik edeceklerini bildirmişlerdir. Mısırlı gauteeller, başkonsolosla birlikte kadın hikİmlerLn icrayı kaza et-ilkleri mahkemeleri gelmişler, resini* ler almışlar va İyi Türkçe bilen konsolosun delâletiyle duruşmaların «■-tabatım taklb eylemişlerdir.
mg
Satışlar
n.ıo
ao.ıo
KONUŞMA
Paris Enstitüsü üzasmdazj Bay Dr. Fıançols DEBAT istanbuldan geçekken 1 Nisan 1949 Cuma günü saat 18.30 da (Taksim Fransa Konsoloshanesi) büyük kütüphane salonunda
TEDAVİDE TEKÂMÜL
DÜNKÜ ve BUGÜNKÜ ÇARELER Mevzulu bir konuşma yapacaktır. Münevver halk için kuleme alınmış J olan bu konferans, bllba.sa hararetle davet edilen sayın ( or ve e« ratılan alâkadar edecekti» Giriş .serbesttir.

A ’( SAMDAN AKŞAMA
Yapı kooperatiflerine dair
Beş yüzüncü yıl hazırlığı
Sabah gazeteleri ne diyor?
----------------------------
inşaat şirket ve kooperatiflerinin l tadarının halkı zarara sok-ttıjru hakkında gaıeteınizde iki yan intişar etti. Bu yazılar, — .mesken ihtiyacı hissedildiği şu sıralarda — pek çok kimseyi ilgilendirmiştir. Bazı kooperatifçiler, memleket ümranı için faydalı o-jacak kooperatiflere bu gibi neşriyat ile engel olunmamasını benden istediler. Ben de, bu pazartesi günü kongresini yapan «Yuva yapı kooperatifi * başkanı Y. Mimar Seyfi Aşuroğlu ile görüşüp ihtisası olan saha dahilinde kendisinden malûmat aldım. Bay Seyfi Aşuroğlu aynı zamanda inşaatçılar küçük sonat kooperatifinin de başkamdir.
— Türkiyedekl inşaat kooperatiflerine dair sizden kuşbakışı malumat rica ediyorum.
— Bunlara «inşaat » değil, «yapı-, kooperatifi demeli. İnşaat kooperatifi de var amma, bahsi geçen işi görmez. Onlar kendi ortaklan olan inşaat işçilerinin ve inşaat malzemesi inıalcilerinin u-cıız iptidai malzeme temlıı etmelerine ve mâ mu Heri satmalarına yardım eder. Sorduğunuz yapı kooperatifleri ise, ortaklarının ev sahibi olmalarına vardım eder- Şimdiye kadar Türkiycde kurulan yapı .kooperatifleri, mahdut kimselerin muayyen bir arsa üzerinde ev sahibi obuaları için kurulmuştur. Bunlar arasında bilhassa An-karada muvaffak olanları efkâr! Umumiye biliyor, tslaııbulda bu şekilde çalışmağa başlayan 2 - 3 kooperatif vardır.
— Sizin faaliyet tipiniz nedir?
— Belki başka şehirlerimizde de bu mesken darlığında numune ittihaz edilir ve memleket ümranına yarar diye, yeni bir tipte o-lan (ve ecnebi memleketlerde de numuneleri bulunan) bizim kooperatif hakkında malûmat vereyim:
Belediyenin göreceği başlıca işler
Bizde âza adedi mahdut değildir. Muayyen bir arsa üzerinde ev yapmak gayesi de yoktur. Yâni ortaklarımızın mevcut arsaları üzerine vavahut muhtelif semtlerde tedarik edilecek arsalar illerine inşaat yapılmaktadır.
Finans sistemimize gelince:
Evi olmıyan ortaklara, bina bedelinin yüzde 40 mı peşin vermeleri şartiyle; evi olanlar ise, yüzde 60 ını yine peşin vermeleri şarti-le. evleri derhal yapılır.
Bu % 40 i veya 60 i peşin temin edemeyen ortaklar, — İngiltere ve Amerikada büyük muvaffakiyetlerle tatbik edilen — «KoUcktif para biriktirme » sistemiyle ev sahibi olurlar. Ve bu şekilde, ayda ancak 635 kuruş verebilen bir yurddaşın önünde de ev sahibi olmak imkânı açılır.
îstanbulun fethinin beş yüzüncü yıldönümü münasebetiyle hazırlanacak kutlama programım tanzim etmek üzere Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu'nun başkanlığında kurulan komisyonun evvelki gün tik toplantısını Ankarada yaptığına dair Ankara muhabirimizin verdiği haberi dün yazmıştık. Komisyonda İstanbul belediyesini Beledlyo reis muavini Salt Koçak temsil etmektedir.
Beş yüzüncü yıldönümünde gerek kutlama, gerek sair surette yapılacak işlerden çoğu belediyeye taallûk ettiğinden belediye reis muavini Sait Koçak belediyenin düşüncelerini izah edecektir.
îstanbulun beş yüzüncü yıldönümünün kutlanması İkinci Dünya Harbinden evvel düşünülmüştü O vakit Sarayburnundan Yedlkuleyo kadar büyük blr sahil yolu açmak, Sirkeci Ue Yedikule arasındaki demiryolunu daha geriye almak vesalr gibi geniş blr imar programı tatbik edilmesi prensip itibariyle kararlaştırılmıştı. O zaman bu işlere yüz elif milyon liranın kâfi geleceği hesap edilmişti. Şimdi bunun beş altı misli lâzımdır. Hükümetin mali güçlük karşısında kaldığı ve esasen büyük vakit de olmadığı için bu kadar mali külfete katlanmağa lmkAn yoktur.
Haber aldığımıza göre gerek kutlama programı, gerek yapılacak İşler daha ziyade mânevi kıymeti haiz o-lacaktır.
Mamafih İstanbul belediyesi beş yüzüncü yıldönümü İçin bir kaç noktaya bilhassa ehemmiyet vermektedir. îstanbulun fethi sırasında ehemmiyetli blr vazife görmüş olan Rumeli hisarının baştan başa tamiri, eski surların yıkılmış, harap olmuş kısımlarının kaldırılması, harap blr halde bulunmayan Yedikule kısımlarının tamir edilerek muhafazası, Fatih camii ve türbesiyle etrafındaki medreselerin yeni baştan tamiri bunların arasındadır. Bu hususta tözün gelen masraf kısmen hükümet, kısmen belediye bütçesinden temin edilecektir. Tamir İşi beş yüzüncü yıldönümüne kadar bitecektir.
Açılan yeni ufuklar
Ahmet Emin Yalman VATANdakl makalesinde Ankaradakl siyasi havanın memleket İçin çok ümit verici olduğunu, Şemsettin Giinaliay’ın büyük blr hüsnüniyetle hareket ettiğini belirttikten sonra şunları yolmaktadır:
«Şemsettin Gün&lbay ve arkadaşları parti maceraslle İş başına gelmişlerdir. Bir parti hükümeti teşkil ediyorlar. ParlUeclnln başarısını İstemezlerse vo bunu düşünmezlerse, esaslı blr vazifelerini İhmal etmiş olurlar.
Bu takdirde Şemsettin üünaltay: acaba mutlak şeklide memleket ölçüsünde olan İdeal ve emellerini partisinin gaye ve menfaatlerlle nasıl telir ediyor? Bana Öyle geldi kİ yeni hükümet, böyle blr telif yapmanın en Lyl yolunu keşfetmiştir. Bu da bürün kuvveti memlekette emniyet ve huzur uyanmasına vermek, Türklye-de devlet binasının temellerini cesaretle atmak, her nevi şer kuvvetlerine, yıkıcı Amillere ve umumi menfaate aykırı olan hususi menfaatlere karşı mücadeleyi kabul etmek, partiye bağlanabilecek güven ve sevgiyi, ancak böyle blr mücadelenin tabii neticesi otaTak beklemektir .-
Muharrir hcrşejrden evvel partilerin memlekette emniyet yaratma için elbirliği ite hareket etmeleri İnamı geldiğini beyan ederek şöyle demektedir:
«Türklyede tam mânasile devlet mefhumu ancak halkın serbes reyle blr seçim yapıldıktan ve milletin ekseriyetinin İradesi değişmez bir ölçü haline geldikten sonra kök sahibi olacaktır. Hiç bir partinin İtiraz edecek tarafını bıılnııyacağı blr seçim kanunu bu hazırlığın mühim bir kısmıdır, fakat hepsi değildir. Seçimin emniyetle, cereyan etmesi için hayati memleket menfaatlerinde ve rejimin esası dlyo kabul edilecek prensiplerde tam bir birlik cephesi vücuda gelmelidir. Ancak böyle bir birlik; fiili blr siyasi emniyetin temeli olabilir.»
MiiJfettlşler, murakıpler, kalem kullanmıyor, boyunbağı takmıyor, balık yonılyor olmalılar kİ böyle yüz yüze, yan yana gelmiş flat farklarını bilmiyorlar, görmüyorlar...
Aksi takdirde, harcıraha, İkamet yevmiyesine, zaruri masrafa lüzum göstermlyen tetkikleri ve takipleri, memnuniyetlerinin şanına lftyk murdan saymıyor olacaklar!».
Mesuliyet bahsi
YENİ SABAH’ın başmakalesinde dedikodu mevzuu olan bir çok suiistimal meselelerinin lıeniis neticelenmediğine temas edilerek selûhiyet karşılığı olarak mesuliyet tevcihi lâzım geldiği ileri sürülmekte ve memurin muhakemat kanunu ile birlikte Bakanların da mesuliyetlerinin tesbitl gerektiği beyan edilerek şöyle denmektedir:
«Blzda değil Bakanların daha memurların bile mesuliyeti taayyün etmiş değildir. Demokrat Parti Başkanı Celâl Bayar memurini muhakemat kanununun gayri tabii blr himaye sistemi olduğunu haykırdı durdu; bir türlü derdini anlatamadı. Daha doğrusu müspet metinlerle ortaya çıkmadı. şimdi Sinan Tekelioğlu da mesuliyeti karıştırdığına göre hiç olmazsa şu mc-murlnl muhakemat kanununu değiştirmek hususunda muhalefete yardım etsin. Bir defa o, elde edilsin, belki o konuşulurken Bakanlarınki de akla gelir... Ne yapıp yapmalı mesuliyet! blr Zlim-rüd-ü-ânka kuşu olmaktan çıkarmalı.»
asayişi
Emniyet teşkilâtının tedbiri
u-
Emniyet teşkilâtı, son. günlerde istanbulini Asayişinin korunması hususunda bilhassa Ikl İşi ehemmiyetle takip etmektedir. Bunlardan biri.
han serserilerden lemlzlenmcsldır. Bu Jş sıkı takip neticesinde tamamlanmıştır. Burada barınanların içinde taşralı olanlar memleketlerine gönderildikleri gibi İstanbullu olanlar da şehir İçinde bir yatacak yer temin etmeğe mecbur edilmişlerdir. Emniyet müdürlüğü, serserilerin yeniden köprü altına sığınmalarına meydan vermemek İçin bu işin ürerinde ehemmiyetle duracaktır.
Bundan başka m ırkasız, ehliyetsiz olarak araba kullanan veya sarhoş c-laıı Şoförlerin şlddeıle takibine (1. vana edilmektedir. Bu >.ş için zâbıta memurlarından mürekkep muhtelif e-kipler ayrılmıştır. Zabıt» Bcyoğlun-daki gazino ve içkili yerlerin önünde otomobillerin durmalarını yasak etmiştir. Şoförler, gazinolarda İçki içerek sarhoş oldukları gibi y! bazı sarhoş yolcuları arabalarına olarak şehrin dışına çıkmaktadır. Bu yüzden sıkı takip neticesinde artık sarhoş şoföre tesadüf edilmemektedir.
Yedi vapur hırsızı yakalandı
Haşan, Şeref. Mustafa ve Salın isimlerinde dört çocuk Bandırmadan gelen Çanakkale vapııruylc- Karacabey harasından getirilen üç kafes damızlık tavukları aşırıp götürürlerken yakala nmışla rd ır.
vasfi, şefik, Durmuş adlarında üç şahıs da Sııs vapurundan küfelerle kömür çalıp taşırlarken tutulmuşlardır.
Beyoğlu Zükûr hastanesi binası
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı. belediyeye müracaat ederek hâlen boş bulunan Beyoğlu Zükûr hastanesinin eski binasını satın almak istediğini bildirmiştir,
Belediye, burasını clektrk İdaresine satmağa karar verdiği halde bakanlığın müracaat i üzerine şimdilik bandon vazgeçmiştir.
Bina, Sağlık Bakanlığınca alındığı takdirde geniş teşkilâtlı bir can kurtaran merkezi haline getirilecektir. Belediye de alacağı para İle Atatürk Bulvarı üzerinde arsası ayrılan Şehir hıfzıssıhha enstitüsünün inşasına bağlıyacaktır.

katlat
Süleymaniye doğumevi
23 Nisanda merasimle açılış töreni yapılacak
Şehameddin Bakırsan hakkında bir tavzih
Hukuk Fakültesi Dekanlığından: Komünistlik propagandasından maznun ve mevkuf bulunduğu ve Hukuk Fakültesinde Kriminoloji Enstitüsünde asLstan olduğu gazetelerde yazılan Şehanıcddin Bakırsan'ın ilmi kifayetsizi İğinden dolayı, İki sene evvel Asistanlıkla İlgisi kesilmiştir. Keyfi-
*
öksüz şehir
HÜRRİSET’tc (ıiğne ile kuyu zan» blr çok maddelerde aşırı
farklarına Taslandığını belirterek şunları yazmaktadır:
(Blr kırtasiye mağazasında bir kalem üç liraya, karşısındaki mağazada aynı kaleni üç buçuk liraya satılıyor: İşportada bir boyunbağı yüz kuruşa, camekânda aynı boyunbagı iki yüz kuruşa... Sağdaki balıkçıda kalkanın kllo3u üç yüz elliden, sol-[yetin tavzihini saygılarımla rica ede-daklnde dört yiiz elliden tartılıyor. ’ıim.
Yeni İran konsolosu
Dün Basın temsilcilerine beyanatta bulundu
Bay Seyfi Aşuroğlu devam etti:
— Yapı kooperatiflerinin muvaffak olabilmesi için bu işle alâkadar bir eok meselelerin halli lâzımdır. Mühimleri «Bina yapımı teşvik kanunu»nun tâdili, yeni inşaat tiplerinin tespiti ve malzemesinin temini.
Sordum:
— Kat mülkiyeti hakkında ne düşünüyorsunuz?
— Şehir dahilindeki arsalar az ve nahalı olduğundan ve her yurddaş da şehir dışında o tura-nııvacağmdan, kat mülkiyetinin ergeç kabulü elzemdir,
— Yapı malzemesi ve mütehassıs, gayrı mütehassis inşaat işçisi durumunu nasıl görüyorsunuz?
— Yapı malzemesini yerli ve ecnebi diye ikive ayırmamız lâzım. Birinciden kaselimiz tuğla, kireç, huni vesaire. Bunlar, bu kışın çok kuvvetli geçmesinden sarfedilc-inçmiş ve mebzuldür; geçen seneye nazaran da ucuzdur- Tuğlanın bini gecen sene bu mevsimde 85 flra iken bu sene, yapıya teslim P5 liradır. Ecnebi malzeme, ban-Îo ve teferruatı, çinko, kısmen emir vesaire. Bunlar da karaborsacıların ovunlaıiyle yüksek fiat-«erdedir. Mamafih temevvüç ediyor Banlan geçe» seneden yük sek. bazıları alçak. Ifattâ hafta-dan haftaya, «yeni mal gelecek, gelmiyecek» dedikoduiariyle deği-İliyor.
— Bir metre inşaat kaça çıkıyor?
— Metre üzerine inşaat bedelinin hesabı gayrı fennidir ve ya-pıtılarla mal sahipleri arasında Çıkan ihtilâf bilhassa bu yüzden-flir. Biz, işlerimizi keşif ve fennî (arlname üzerine yaparız.
.— îst'nbul şehri halkının kâfi nıiktard; meskenlere yerleşmesi ne kada.- •zpımanhk iştir?
— Bc.ıee ancak yirmi senede| ha>!olun:ıbilir.
Şehrimizde mevcut doğum hastaneleri ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu sebeple Süleymaniyede inşa edilen ve tefrişine başlanan yeni doğum evinin blr an evvel faaliyete geçmesi kararlaştırılmıştır.
Yeni doğumevi 23 Nisan Çocuk Bay ramında merasimle açılacaktır. O tarihe kadar tefriş işlerrtamamlanma-dığı takdirde buna müessesenln faaliyete geçmesinden sonra devam olunacaktır.
Diğer taraftan aiıleymarnyedeki doğumevi bina siyle sağlık merkezi a-rasuıdakl kısımda dogumevlne merbut yeni blr bina İnşası düşünülmektedir. Bu suretle 60 yataklı olarak a-çılacak olan müessese tevsi edilecektir.
Karadeniz hattı yaz tarifesi
Devlet Denizyolları İdaresi tarafından alınan yeni blr kararla 7 nlsûn tarihinden İtibaren Karadeniz hattında yaz tarifesinin tatbikına başlanacaktır. Kış tarifesinde her hafta Rlzeye ve Hopaya birer posta, on beş günde blr İse Hopaya blr İlâve posta, olduğu halde yeni yaz tarifesinde her hafta- Rlzeye blr. Hopaya da Ud posta seferi olacak, böylece Karadeniz hattında her hafta üç posta seferi yapılmak suretiyle yolcu ve yük nakliyatında kolaylık sağlanacaktır.
— Arsalar hakkında fikriniz nedir?
— Arsa fiatlerinın yükselmemesi için hükümetin bir arsa siyaseti olması lâzımdır. O da hükümet elindeki arsaların büyük parçalar halinde satılmayıp ifraz edildikten sonra satılması, hattâ yeni teşkil edilecek mahalleler civarındaki arsa lar fiı spe İdil ât tirler eline geçmemesi için hükümet tarafından istimlâk edilmesidir.

Bıı mesken buhranında, kooperatiflerin de esaslı bir yardımcı unsur halinde çalışmaları elbette lâzımdır.
(Vâ-NÛ)
mamen serbesttir.
C34O5)
Cumartesi akşamı Ankarada Ankara. Palas salonlarında Dışişleri Bakanı ve bayan Sadak’ın himayeni altıuda verilen Çocuk EsirfOniD Kuruntu Balosunda İııpilterc Büyiik Elçiliği mensuplarından lıir grup çok alkışlanan fngilir nailli oyunlarını oynamışlardır. Resim oyunların talr sahnesini gösteriyor
lkalb>artocı felr gelişme Garanti Bankasının vaziyeti
Türkiye Garanti Bankası A. O. nin 26 Mart 1945 günü Ankara Merkezinde genel kurul toplantısı yapılmış ve gonel kurul 1948 yılı bilânço vo kâr ve zarar hesaplarını tetkik ve tasvip ettikten sonra, baylar Cablr Şelek, Halil Naci Mıhçıoğlu, Tarık Koyutürlc, Adnan Taylan. Sadi Ataman, Afif Tektaş ve Malunut Nedim îrengün Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.
İkinci tara hesap yılı tahlillerini gösteren 1948 yılı bllânçosu genç mü-essesenin kıymetli vo verimli blr yolda, her gün artan blr gelişmeye mazili ar olduğunu tesblt etmiştir.
1918 yılı başında yalnız Ankara ve İstanbulda birer şubesi bulunan Banka 1948 senesi zarfında İzmlrde blr şube ile blr ajans, İstanbuldı üç a-jans faaliyete geçirmiş ve bu Buretle teşekküllerini tevsi elmiş ve 1049 yılının toplantısına takaddüm eden devresinde de Balıkesir va Zonguldak şubeleriyle îstanbulda Çemberlltaş. Ankarada Hamamönü ajanslarını müşterilerinin hizmetine koymakla yeni blr gehşme kayıt etmiştir.
Teşkilâtlanma devresi sayılabilecek olan bıı aeııelerln zaruri tnasraf-
Yeni İran konsolosu Abdül Hüseyin Meftah dün saat 10 da Cağaloğ-lundakl İran konsoloshanesinde blr basın toplantısı yaparak, Irana ait çeşitli meseleler hakkında İzahatta bulunmuş ve gazetecilerin sordukları sualleri cevaplandırmıştır.
Konsolos evvelâ İran anayasasının değiştirilmesi mevzu undan bahsederek şunları söylemiştir:
a— Mevcut anayasa 1908 tarihlidir ve bugünün ihtiyaçlarını karşılaya-1 mamaktadır. Bu anayasa ycııl şartla-|rı ve memleketin İhtiyaçlarını karşı-|layacak ıslahata İmkân vermemektedir. Bundan başka, muayyen vaziyetlerde şehlnşah tarafından meclisin feshi İmkânları çok müphem bırakılmıştır. Böylece. meclisin feshi İmkânsız olmaktadır. Bu ve bunun gibi sebeplerle çok defa devletin faaliyeti felce uğramaktadır.
Şeblıışııh Rıza Pehievl saltanat makamına geçince bu eksikleri görmüş. halk da bu arzuyu İzhar etmiştir, İşte bu tâdil keyfiyetini gerçekleştirmek İçin Şehlnşah hazretleri kurucu meclisi içtimaa davet etmiştir. Meclis yakında toplanarak anayasayı yeniden gözden geçirecek ve gerekil tadilâtı yapacaktır.»
Konsolos bundan sonra İrandaki siyasi partilerin ve meclisin vaziyetinden bahsetmiş, Tudch partisinin kapatılması ile İranda kornibılst te-rnayflllil parti kalmadığını belirtmiştir.
Konsolos son olarak İran — Sovyet ı ler hudut hâdisesi hakkında da he-1 r.liz malûmatı olmadığını beyaıı et-1 mlştlr.
Türk — İran licaıl münasebetleri, hakkında sorulan blr suale konsolos,! bu münasebetlerin inkişafı İçin cali-1 şacağı cevabını yermiştir.
İSTANBUL HAYATİ
Böyle müşteri, dostlar başına
Denizyolları tdaresinin Anıcrl-kadan satın alıp getirttiği Kastamonu. Edire, Çoruh. Rize vc Samsun adlarındaki be# gemi lûmir edilmeli üzere İstin,ve ve Haliçte havuza çekilmişler.
Bir zamanlar, Denizyolları İdaresinden birbiri ardı sıra Ameri-ya giden heyetler orada "enlilerin tânnir işlerini vaktinde yaptırmıyorlar, tânıir meselesinden aralarında ihtilâflar çıkıyor, hu yüzden gecikiyorlar, diye birçok dedikodular dinlemi/tik.
Gelen gemilerin lıurada tâmir edilmesinden anlaşılıyor ki o dedikoduların aslı asta* . .;aıış. Amerikada gemi «âmir edilmemiş ki gemicilerimiz arasında tâmir yüzünden ihtilâf (ıhsın.
«Peki amma, gemilerin tâırıiri bahanesiyle Amerikada senelerce kalan heyetler orada ne yapmış lar va?» diyeceksiniz. Bunu ben dc düşünüyorum, fakat sorun öğrenecek bir kimse bulamıyorum. Hangi birini, kimden sora-lun?
Aınerikadan gemi getirmek ti-zere geçenlerde tayyare ile gönderilen denizcilerden maada, bu defa da bir gemimizin seyir tecrübelerinde hazır bulunmak .: sonra (’a alıp getirmek iizere kaptan ve mürettebattan müteşekkil yeni bir heyetin uçakla Amcrikaya gideceğini gazeteler yazıyor.
Memnun olduk doğrusu. Anlaşılıyor kî Halice ve İstinycye çeki' len beş geminin tamirleri yakında bitecek. Onlar çıkar çıkmaz yeni gelenler tâmir havuzlarına girecekler tabiî.
Bizim gibi müşteri, dostlar başına! Sağdan soldu-ı döviz tedarik edip Amcrikaya aktarıyoruz, Nevyork limanında ne kadar tâ-mire muhtaç tekne varsa toplayıp getiriyoruz.
Fena bir alışveriş değil lıa' Bu sayede bizim tâmir atelyc’crine İş çıkıyor, havuzlarımız boş kalmıyor!
‘Ü
Müjde!
Şükürler olsun, bugünleri de gördük! Belediye Daimi e . ıc-ni, şehrimizdeki bilumum ııtii-esseselerde sınıf farkı gözetilmeksizin alınacak gardrop Ücretini tesbît etmiş.
Alâkadarlara tebliğ olunun yeni karara göre, müşteriler için mecburiyet olmamak şartiyle, gazino. lokanta, otel vc buna benzer yerlerde gardroplara bırakılan palto, pardesü. manto ve şapkalar için yirmi beş kuruştan fazla gardrop ücreti *ıhnamıyacakmış-
Ha şöyle! Bir de derler ki Belediye vazifelerini lâyıkıyle yapmıyor. Nankörlük cimiydim. İşte, görüyorsunuz ki Belediye encümeninin himmetiyle en mühim bir mesele hulledildi. ’hti-kârdan, hayat pahalılığından, geçim darlığından mı şikâyet.ün? Uzıne kendini! Lokantada yemek ye» gazinoda iç, eğlen; canın isterse barları da .-»öyle blr kolaçan et, ondan sonra bir otele git, rahatına bak. Oralarm pahalılığına aldırış etme sakun. İçeride kazıklı hesap pusulalarsın ödedikten sonra gardroptan şapkanı alırken yirm’ kuruştan ni-telik fazla vermiveceksin. Bu kadar u-cuzluğu buldun, daha ne istersin, hemşerim?!...
Cemal Refik

* Gala'.ada blr kahvehanede kumar oynatıldığını haber alan zabıta1 memurları burada ani blr aroma yapmış ve 13 kumarbazı suçüstü yakala-' m ıştır. Ayrıca kumar edevatı, 92 lira para ve İki tane de bıçak elo geçirli- j mlştlr.
Kumarcılar, Emniyet Müdürlüğüne; getirilmiş ve haklarında soruşturma-, lara başlanmıştır.
* Emniyet Müdürlüğü memurları, dün Beyoğlunun muhtelif yerlerinde yaptıkları taramada on beş uygunsuz
Su tarihleri belleyiniz: 31 Mart 1949 akvamına kadar açılmış olan en as 50 Hra. baklyell ÇOCUK HESAPLARI
21 Nisan 1949
tarihindeki Çocuk Hesaplan
ötel İkramiye çekilişine katılacaklardır.
En az 150 lira bakiyell tasarruf hesapları İçin 1 Haziran 1949 tarihindeki ikramiye çekitîşitıe hnîirlanınıı, Bu çekilişte büyük ikramiye: tslaııbul'd;» müstesna bir EV Türkiye İş Bankası
oevreş. mn ou HnBKnB uururl .mı- tatlm yukuluuu^ar, bunlum ™-
mm 1 blr " ” Wwl«hMte hepinin de ImMbkl. »I-
“ " hu,u«l terbM, MhOTnd. mlUbut vauir, gbren bu‘rtuSu silr„to„ „ kmdUerl
müe^Myt tebrik ederi! |h^lul,kl« l-.nehmerine »tinim.,!.?|
Matl» çıltmıjtır.
| pazarlığa İştirakleri.
Created bv free version of 2PDF
ALEMDAR-MiLLide
Fransız donanmasının yeni zırhlısı
Jean. Bart maceralı bir hayattan sonra, yepyeni bir zırhlı olarak hizmete girdi
BU AKŞAM
MELEK
Sinemasında
Hatırasını aela unniamıyacagınız ESSİZ BİR MUSİKİ HAFTASI Kadın kıskançlığı neler yapmaz? Yalnız bir telsi ve bir aile değil, binlerce Inaaam hayatım tehlikeye atan hisler :
Bu gün: Matinelerden İtibaren _ 3 fevtalâda film birden (

öldüren Kıskançlık
BAŞ ROLLERDE AINNA mgNANI
ve Pucclnl nln meşnur TOSKA Operası 3. üncü Perdesinin tamamen ve temsilinde orijinal çakılı İtalyanca olarak aöyUyenler: fikala de
Mİ lan artistlerinden 1
Tito Goobî - Elisabetta Barbato - Giıılio Beri
Dâhi muharrir «PDŞKİN» in ölmez eseri «Yüzbaşının lam» romanından sinemaya alınan an muhteşem tarihî bir eser:
KAFKAS KARTALI
Ayrıca Napoli Geceleri 0 Sole Mio
Biletlerinizi erkenden aldırma.
_I MARMARA Sinemasında I
I___Bugün: Matinelerden itibaren_____I
edildi ve C mart 1M0 günü gizli bir surette havuzdan çıkarılarak Soullle kanalına götürüldü. Gemi orada İkmal edilecekII. İkinci Dünya Harbi altı aydanberl devam etmekte olduğu İçin, zırhlının İnşaatı hulan-dırıim. Fransız bahriyeli, Richelleu İle Jean Bart zırhlılarını Almanların İnşa etmekte oldukları Bismarck ve Tlrpltz zırhlılarlyle boy ölçüştürmek İstiyordu. tnglllzJer de. gerçi 35-000 tonluk zırhlı yapmakta İseler de. o tarihte bunlar henüz hizmete girmemişlerdi ve o sıralarda lngillzlerln elinde yüksek süratli zırhlı olmak üzene, yalnız 3 eski muharebe kruvazörü vardı.
10 mayıs 1940 giınü Alman taarruzu başladı ve Fransız cephesi '' Alman zırhlı birlikleri, bir Manche kıyılarına vardılar.
Fransa, hemiz düşmanı durduracağını umuyordu. Mayıs ortalarında munzzam Penhoet ve Lolre tezgâhlarının uçaksavar bataryaları pek çok takviye edildi. Alman zırhlı birlikleri, Manche kıyılarından sonra, Atlantik kıyılarına doğru süratle İnmeğe başlayınca, Jean Bart zırhlısını düşmanın eline düşmekten kurtarmak zaru-reli kendini gözterdi. Almanlar, bu 'geminin nerede yapıldığını biliyorlar
İkinci Dünya Harbinin Fransa İçin felâketli bir devrinde idi. Sedan ya-nmadanndan sonra, Alman motörlft kıtaları yıldırım süratiyle Fraımnm Atlantik sahillerine doğru ilerlemektedir. 18-18 haziran geçeri, Lolre nehri ağzında muazzam bir gemi he-yfılAâi sessiz sedasız, denize çıkmak tarrrdlr. Gemi, bir kaçak gibi, kartuı-hkJar İçinde ağır ağır kayıp giderken baş tarafından bir sığlığa oturuyor. Üç çeyrek saat makinelerini çalıştırarak kurtulmağa çalışıyor. Şafak sökerken büyük bir talih eseri olarak nihayet kurtuluyor ve Lolre kınalından çıkıyor- Fakat talih gemiye gündüzün yar ve yâver değildir Denize açıldıktan re ortalık aydınlandıktan sonra. Atman bomba uçakları yolunu kesiyorlar: üzerine bir düzüne bomba savuruyorlar. Bereket versin kİ yalnız bir tek İsabet sağlıyorlar. Fakat bomba bu gemiyi, yolundan kalacak kadar ağır surette yaraiıya-mıyor. Gemi, birçok teknik güçlükler İçinde, fakat dolma 12 mil sürat yaparak 22 haziran günü AUm Okyanusunun Afrika kıyılarındaki Caeab-Mnea'ya vâsıl oluyor ve artık Almanların elinden kurtuluyor.
Bu kacak gemi. Fransız donanmasının en yeni zırhlısı Jean Bart'tır. ................
Jean Bart, Frans&ıun İkinci Dün- ve 35 000 tonluk bir zırhlıyı ele ge-ya Harbinden evvel inşasına karar çimek İçin acele ediyorlardı, verdiği 35.000 tonluk 4 yeni zırhlısından biri ve kızağa konuluş sırası İtibariyle İkincisidir Birinci gemi 22 kasım 1835 te Bresfte İnşasına başlanan ve 17 ocak 1939 da denire İndirilerek IMğ nisanında • ikmal edilen Richelleu idi Jean Bart ise 12 aralık 183ü da Bt. Nazalre’de, Lolre tezgâhlarında kızağa konulmuştu. Bu gemi İçin kızağa konuldu demekten ziyade havuza konuldu demek daha doğrudur. Çünkü geminin büyük bir havuzda inşasına bulanmıştı Bu suretle muazzam ve ağır teknesi İkmal edildiği «sınan r“ __ ________w ______
olmayacak ve havuza su doldurulmak denize çıkabilecek hale getlr-
auretiyle gemi kolayca yüzdürülmüş I olacaktı
Geminin omurgası konulduğu gün Franrıe Bahriye nâzın Penhoet tez-gihlannd* M 500 tonluk fitrasbourg Ertılınnın da dentee indirme töreninde bulunmuştu Bu geminin eşi olan Dunkerque 1937 nisanında ikmal edilmek üzere bulunuyordu.
Jean Bart’ın İnkarına 1939 eylülünde barb patladıktan sonra da devam'
Kadıköy HAL E’de
AT HIRSIZLARI
Bu gün matinelerden İtibarı
Türk yiğitlerinin şeref destanı, Türk aıslanlarmjn civanmertlik ve kahramanlık âbidesi
yarıldı hamlede Fakat

18 mayısta Jean Barfı denir* çıkarmak İçin tedbirler alındı. Bunun f-çtn de azamî Bflratlc kazanlar, elektrik tevziata, pasparoîa yani dahili muhabere gibi esaslı malzemeyi yerlerine koymak ve işler hale getirmek rerektl. Ayni zamanda koca zırhlının Lolre nehri ağzına kadar gidebilmesi için bulunduğu yerden oraya kadar uzanan kanalı taramak lâzımdı.
Geminin İlk esaslı teçhizatı ancak
1 ekimde bitecek ve zırhlı o tarihte denize çıkacak surette bir program | ıyapılmıştı Fransız mühendisleri ve' İndirme güçlüklerillwUer| harikalı bir gayretle Jean. vura su doldurulmak h,ai* rrciı._
meğe çalışıyorlardı. 3500 amele geceli gündüzlü bir gayretten sonra, | gemi kendi makineleri ve römorkörlerin yardımı ile mÜstevUnln pençesinden kurtulmak imkânını elde etmek. özere İdi. Fakat Almanlar da süratle İlerliyorlardı.‘Geminin komutanı Ronarch, hareket gününü daha İleri alarak 18-18 haziran gecesi met
(Arkan yedinci *uıhl(edc>
KISKANÇLIK
Yazan: AI.PHONSE DAÜDET * TOrkçesi: MFHRÜRE ALEVOB
Tefrika No. 44
çiftesi pek olur lıesabınca — kaplan kesileceğini bildiği için, adamakıllı korkuyor. Bizim oğlan, doğrusunu İstersen, yiğitliği elden bırakmıyor, kaçmağa falan yanaşmıyor. Bunun üstüne Alerandre onu kenara çekip, baklayı ağzından çütarmak zorunda kalıyor:
«Gelen melen yok, hepsi palavra! Amma unutmayın ki beş paranız kalmadı, rulet hazretleri efendimizi soyup soğana çevirdi. Şu dakika başınızda bir yat, bir kadın, belki de bir yumurcak derdi var, bunun içinden sıyrılmak gerek I İşle para, atlayın gemiye sıvışmağa bakın; sizi hanımın elinden kurtarmak işini dc bana bırakın.» diyor-
Bizimkinin ayıla bayıla sevmesini bildiğimize göre, bu tektin ne sevinçle kabul ettiğini anlatmağa lüzum yok. üç ay. tek bir kadınla burun buruna: üç ay, kolay mı boy leşine! Yâ-
------- Türkç® SöseIü ------------------
On binlerce figüran, milyonluk filmi.
Aşk... İhanet... Kahramanlık. Bu muhteşem filme İlâveten:
AKINCILAR
Oynayanlar: FERİT OKTAY — ATIF KAPTAN YEDAT ÖRFÜ — REFİK KEMAL
(Kılınç — Kalkan oyunları — Cenk Havalan — Yüzlerce flgpran )
t
Dişi Kuş ®
Avl.lc ■*- Kailin ± Mf.ıııuasl
Aylık Ar Kadın * Mecmuası [Ev işleri, elifleri, Modeller, biçki dersleri, Tecrübeli öğütler, faydalı bilgiler vs, ve.
Dişi Kuş
Yuvaya Saadet Getirir.
Yakında Çıkıyor.
Çıkaran: ARİF BOLAT KİTABEYİ
İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu
□ram kısmı
saat 20 de O BÖYLE İSTEMEZDİ
Tun:
Ahmet Muhip Oransa
Komedi kısmı
OLAN OLDU
Yazan: Ekrem Reşit rey
1
rin kollarından, güya ağbya ağlıya, zorla ayrılıyor... Alexandre «tendi, ilanımı palaspandıras Bretanya’ya taşırken, bizimki dc «Ha geldi, gelecek» mo.salının kahramanı Mavi -Bakal'a- sözde bir şaşırtmaca oyunu yapmak İçin, yatına atlayıp Morbl-han'ın küçük limanına doğru yelken açıyor. Metresi orada bekllyecek, küçük bey de deniz yollyle aynı yere gidip canana kavuşacak... Kadının orada beklemesi doğru anıma, üst tarafı yalan... Oğlanın rotası bambaşka... Hanımsa hâlâ bugün bile, intizarda.,. Biçare, bakalım daha ne vakte kadar bekllyecek... Hoş Mavi -Beyaz - Kırmızı gecenin birinde, Ba-l^ara adaları civarında batıp denizin dibini boylamış olsaydı, mahdum beyin yüzünü bla da kolay kolay görmezdik. İş bu kerteye gelince, beş parasız, süklilm püklüm ana babaya döndü. Bize de kesenin ağzını açmak
düştü... Armatörle dâva, tayfa İçin tazminat, eftnandan ayrılma masrafı... Lâfın kısası dört bir yana para saçmak lâzımdı Ben de fırsat bu fırsattır deyip, küçük beyin dizginlerini çektim: Askerliğini yapacaksın diye dayattım- Tabii ses çıkaramadı Fakat işin en korkunç, en akla sığmaz taran ne biliyor musun üstat? Kendisi uğruna hayatım feda etmiş, üstelik b|r aydan fazladır Bretanya-cla çile doldurup duran bir kadın 1çln. şu oğlan, en ufak bir üzüntü gösterimdi, tek bir kelime söylemedi.
Jean hoca teessür vc hayret içinde gözlüklerinin üstünden baktı.
— Ynnl nasıl... Kadın hâlâ vaziyeti bilmiyor mu?
— Hayır. Meseleyi halletmek Alexandre'a düştü; olanı biteni bir an evvel söyliyecek yerde, fare He oynı-yan kedi hesabı- muhakkak kadına eziyet etmekten hoşlanır. Ne domuz heriftir bilirim... Dikkat, düşes!
Bahçeye çıkarken yanmamak için taktığı geniş kenarlı şapkanın altında mübarek çehresi ve saçları, her zamandan daha sarı bir hal almış olan madam la düşes, sahiden dc ta ra çanın nihayetinden doğru, minik adımlarını hızlı hızlı atmağa çaba-Uyarak geliyordu.
. — ......« ».»ratıın veşmue oaşianıı-1« «U.r.
VAHŞET KRALI
SfNEMASÎNDA ■incir r-ı-en ıt'naren
maskeli süvarinin
DÖNÜŞÜ
Heyecanlı sahnelerle süslü muazzam aşk ve macera şaheseri.
Bugün
AZIK «e HİLAL
SİNEMALARINDA Matinelerden İtibaren Senenin en büyük İki filmi birden Umumi İstek üzerine 2 nd zafer haftası başlıyor.
1-ŞEHZADE SİNBAT
TÜRKÇE SÖZLÜ
DI GLA8 FAIRBANKS — MAUREEN O’HARA Bu göz kamaştırıcı gönülleri fetheden film, her sahnesi ayn-ayrı güzellik ve baştan başa hareket ile dolu emsalsiz bir hârika
2 • Gönlümdeki Arslan
Yaratanlar: JOHN IVAYN — Ci ÖDET COLBERT
Dünyaca t aruomış ve sinema âleminde şöhretin en son mertebesine ulakmış bu İki büyük artistin bu fHml herkesi tatmİD edecek ve zevk İle doldunıacak şaheser film.
L -----------------------------J
MUAMMER «ARACA
OPERETİ MAKSİMdc
Bu akşam 20,30 da
KİRALIK ODALAR
Kocasına yaklaşıp gayet yavaşça, gayet ecele ile;
— Bizi arıyordum: dedi ve adamın eline zarfı açılmış bir mektup sokuşturarak: «Demin Chaıley İçin gelen mektuplar arasında bakın ne buldum. okuyun. Dravell damgasını görünce kuşkulanıp açtım.
General; oğluna hitaben Rlçhard Fenlgan tarafından yazılmış bir iki natırlık, düello çağrısını, evvelâ fısır fısır bir sesle, sonra da bir daha İçinden okudu. (Namussuz olduğunuzu biliyorum- fakat şimdi askere girdikten sonra üstelik size namert ve alçaksınız da diyebilirim; şayet. »
Mektubu tutan uzun beyaz parmaklar titriyordu,
çimenlikteki tenis partisinde, genç, canlı bir erkek sesi: «play!ı diye bağırdı.
Mektubu tekrar tekrar okumuş filan general çapkın bir yüzle:
— Zaten dünkü tesadüften sonra böyle bir.şeyi beklemek lâfırndı. dedi.
Düşes cenapları, Uyan İfade eden bir köpürüşle:
— Onca pura verdini .daha da vermeğe hazırını... Bunların gözü acaba ne ile doyar?
— Hayat aade para demek değil-
dir İki gözüm... Hem paradan adama ne? Onun cebine girmedi ya. Elinden karısı alındı, o da öfkesini bildiriyor, bundan tabii bir şey olur mu? Chaı -lexls*jıln düellodan kaçının asına İmkân görmüyorum.
— Dah* neler! deilmlslnla siz? . Rlchard Fenlgan'm kılıç tabanca kullanmakta. eşi örneği olmadığım kaç kere söyleyen siz değil misiniz?
— Çare var mı? Oğlunuz asteer, birinden hakaret görüyor, dövüşmesi lâzım.
— Mektubu göstermeyiVeririm.
— Daha beteri gelir.
— Oldlp nnaslle konuşurum...
— Anasına siz nasıl dnvrandınızsa o da size aynı muameleyi yapar... Yok yok, bunlarla İş bitme», oğlanın kurtulması için tek bir çare görüyorum.
Düşes yana yana sordu:
—Nasıl bir çare?
— Onun yerine ben ylirlimellylın. ailcünü, kuvvetini tartıp biçen boncuk: gözlerden, ufak bir ümit ışıltısı geçti; fakat kadın hemen o lâhza, omuzlarım silkti.
— Yürürüm diyorsunuz ama zavallı dostum; ayakta bile duramıyorsunuz... Hayır, en İyisi albayına, ye-1 genimiz Boutlgnana yazmalı, derhal j
— i.» ıçıı mevzu.
Genç, İhtiyar, herkesin seve seve seyredecekleri nefis film.
KOJc« ReH»
• ATLAS’da
Bugün 16 da Matine
• Halk flyatlariylei P H E D R. E
Bu akşam saat 0 da Trupun en büyük muvaffakiyeti l'ARCRİPEL LENOİR
Yann akşam büyük gala olarak MAKİ E VENTURA JfiAN MARTİNBLLİ
ve büLün trupun iştirakiyle I.’ A R L E S İ E N N E En büyük aşk romanı
Mr. Dr. D. MAMİGONYAN
İdaresindeki orkestra ve tegaıı.ıı heyeti refakat edecektir. Her temsil için biletler maktadır
KİNG Of > kx W LLD 2u kısım hepsi birden BORİ8 KARLOFİ Canilik 1le İthım edilen bir A-merikalımn hakikatin tecellisine kaçar kaçlığı AfrUumıo korkunç ormanlarında vahşi hayvanlar ve asil tatil çetesi İle mu caddesi Afriteamn bu Balta girmemiş Ormanlarında her an ge çen bin bir M içere 1le dolu muazzam film.
t

Charley'I geri çağırsın. Çoeuça büyük manevraların eziyetin! çektirmek İstemiyordum ama, şimdi iş değişil.... Bir tenis lopu ayaklarının dibine yuvarlandı; kına ağaçlarının güzel kokulu perdesi ayrılıp açıldı.. Be yas kısa, fanila ceket İçinde boyun açık, çevik İnce belde ipek kumaştan geniş bir kılıç kemeri: yanaklar pt.nbe saçlar ııenıli' Genç prens göründü. Bir sıkı mektubu saklıyan düşesin, telâşlı hareketine gülümsedi:
— Bu canipte bir sır kokusu seziyorum... dedi.
Ağır raketinin tersile dokunup U pu yerden kaldırdı; arkasından bakan gözlere ceylâııtmsı cdasunn, çevik gil* zelUğlnİTi hayranlığını salarak, dalların arasında kayboldu. Üçünün aklından da aynı fikir, annenin şu kelimelerle lfud« ettiği aynı düşünce geçti:
— Şu hale bakın .. Buna n&s.ı kıyılır? Bu güzelliğe el sürdürülür mü biç? Hemen koşup Boullgnan'a yı zft* yım.
Jean hoca İle yalnız kalan general bir enerji hamle.sile yer.len doğru ulu.
— Bırakın, bırakın— bir baka; ım. Titrc-ye sarsıla ayakta duruyor, bacaklarını açarak janlnnınsına bir 1X4
(Arkası vür>
»ısoı m uavrt c-uiıvn sa>4,, **
tina| cilan alâkadar edecri i u Giriş set-*^| besttir.
*

Komedi cinsleri ve
Muammer Karaca
Münasebet düştükçe tekrar eUİ-ğiın bir iddiava burada da döneceğim: Hangi millet ve harsten. olursa olsun bütün insanları ağlatan muayyen hâdiseler vardır, İnsan birliğini yapan ıstırap w mihnettir, bundan dolayı f&eia âlemşümuldur. Komediye gelince, gerçi bütün insanları güldürecek müşterek unsurlar olmasına rağmen. mutlak bir milleti hattâ bir ferdi güldüren şeyler, diğer bir milleti, hattâ aynı millet İçinde herkesi guldürnıiyebilir. Bunu biz pekâlâ Şehir Tiyatrosu Bha-kespeare piyeslerini vermeğe başladığından beri tecrübe ile gördük. Hamlet gibi, hattâ bir fikir faciası olan piyesler her sınıf milleti celbetti, buna mukabil komediler dalıa az alâka celbetti. Mamafih...
Her yerde komedinin doğuşunda. tekâmülünde hattâ tereddisinde bile birbirine benziyen safhalar vardır Komedi evvelâ daha fazla göze hitap eden tavır ve hareketlerden ve iıer nevi taklitler-■ den doğar İlk merhalede fikir unsuru hemen hemen yok gibidir. Fakat zamanla, halk sanatkâr-j lan arasındaki dâhiler, veyahut] millî dehâ içtimai hayatın aksak-1 lığını, ferdî veya zümrevî garabetleri. hususiyetleri en iptidai komediye aksettirdiği zaman fikir unsuru oraya da girmiştir. Bizim karagöz, orta ov unu ve tâ röne-sansa kadar devam eden garbın seyyar tiyatro veya eğlence nevileri hep bu birinci merhaleye mahsus komedi şekilleridir.
İkinci merhale milletlerin kendi klâsik harsine dayanarak inkişaf etmiştir. Fraıısızlar daha fazla klâsik vahdetlere dayanmışlar, lngiUzler bu vahdeti zaman ve meürân gib! unsurlardan değil, piyesin içindeki uctî ve hayatî birlikte aramışlardır. Mamafih komedi en yüksek merhalesine vardığı zaman dahi garbda halk tabakasını da münevveri de celbeden eski şekiller ortadan kalkmamışın1. Bir taraftan bunlardan, yüksek komediye de malzeme aldıkları gibi, diğer taraftan eski şekiller yeni hayatı aksettirmek suretiyle devam etmiştir. Bilhassa tulûatçı diyebileceğimiz ferdi sanat mümessilleri. İngilte-rede. Fransada ve Amerikada dikkate değer Örnekler vermişlerdir.
Bizde İlk merhale çok uzun sürmüştür. Nev’i itibariyle birinci merhale komedilerinin en zengin ve şümullü nevileri arasında olan orta oyunu, karagöz, meddah ve tulûatçı şekiller Ahmet Vefik Paşanın MoLierc'i adapte eden piyeslerine kadar hâkim olmuştu. Bu adapte piyeslere belki telif demek daha doğru olur, çünkü bunların bazılan bizim İçin hattâ asılarından daha canlıdır. Fakat Tanrım a tın yerli piyesleri (Tiyatro edebiyatımızın tarihînde mevkileri olmasına rağmen) büyük bir sanat ve hayatı terkip ve ifade etmezler.
Meşrutiyet devri de daha faz- ’ ________,______________M___
la tercüme ve bazan çok kıymeti, aşan bir istidat sahibi olduğunu adapteler yapmıştır. Fakat Türk anlamıştım. Fakıt «Borazan Kâ komedisi geniş mânasiyle bu de- zım» daki rolü, bana üzerinden virde de kendini gûstermemlştir yarım asır geçmiş kadar bir te-■■■■■■■■»■■ ■■■«■■«■■T*Miaaı*«aaııııai|ii|l|i|lflll Kf ■■■(■■ 111III İllin >■■««■ HU
gg? f TARİHTEN SAHİFELER ]
Cumhuriyet devri yüksek yerli komedisi, az istisna He daha verimsiz kalmıştır. Bu vasiyete karşı, en bârig İki cereyan münevverlerin yazılarında göze çarpmaktadır: 1 — Türk tiyatrocu ancak
Yazanı
Halide Edib - ADIVAR
orta oyunu, meddah ve karagöz-ı den doğabilir; 2 — Biz ancak doğrudan doğruya tercüme yapabiliriz. Bundan dolayı millî komedinin tuluatına, ve diğer şekillerine yukardan bakmak hattâ bunları terketmek gerektir.
Birincilerin kuvvetli ve doğru tarafları vardır. Bunlar komedinin inkişafındaki yerli zemin ve malzemeyi tamamen unutulmaktan kurtarmışlardır. Fakat- bunları yalnız şekil değil ruh. itibari-İe de oldukları gibi muhafaza, bu yerli şekillerin aleyhinde olmuştur. Çünkü, oldukları gibi muhafaza etmek, bugünle münasebeti olmıyan hayatı halka sunmak demektir. Bunun tarih! bir kıymeti olsa dahi en canlı bir sanat şubesi olan komediyi müstehase haline getirebilir. Eugünkü «-kavuklu» ve (pişekâi’ı> olsa olsa klâsik tiyatronun koroları halinde yaşayabilir, ve sözleri bugünün aksaklığım ve garabetini aksettirmelidir. Hülâsa kıyafet ve üslûpları, yâni zahiri şekilleri ne olursa olsun bugünün örneklerini ve acayipliklerini sahneye aksettirmelidirler. Fakat bunu yapabilmek içir», mutlak piyes muharrirleri, tiyatro «teknik» lerini, hangi şeklin hangi çeşit komedi yara tabii ereğini ölçcbllmeliıdi r.
İkinci cereyanın tek faydası.4 tercüme yoliyle Garp hayalını aksettiren modern ve klâsik komedi çeşitlerini halka gösterirken, muharrire de, halka da, sanatkâra da ister İstemez biraz teknik anlayış aşılıyacaktır. Buna1 mukabil, bunlarda kendi ruh) iklimimizin hiçbir safhasını ak-] settirmedikleri için, yaratan ve ' yaşatan unsurları yoktur. Blze.l sadece modaya uygun, fakat bizce yabancı, veya - unl bir ruh ifade ediyorlar.
Acaba bu iki cereyanın faydalı • ve zararlı taraflarım sezerek canlı bir komedi sahnesi yaratmağa namzet görünenler ne yapıyorlar?
Bu sual beni, bayanlar, baylar smokin ve dekolteleriyle ecnebi truplarını görmeğe gittikleri ztı-l man, Muammer Karacayı görme-' ğe şevketti. Ve, komedi saha-] smda. birinci merhaleden ikinci' merhaleye âlemşümul bir samtl sezişiyle geçen hakiki bir Türk komedi sanatkârıvle karşılaştım, i Muammer Karaea'yı, çok yıl ev-' vel Şehir Tiyatrosunda çok küçük bir rolde görmüştüm ve o za- ■ man da tftelâde şive taklidini çok
kâmili manzarası hissini verdi.
«Borazan Kâzına,> Ingilizlcrln «müzikali komedi.-' dedikleri ve heyeti umumiyesiyle Garbın bu nevi komedilerinden htç de aşağı kalmıyan bir şeydi. Mamafih, ruh İtibariyle Garptakilerl geçiyordu. Çiiökü Garptakiler, çok zengin dekorlar İçinde, umumiyetle aşkı mevzu diye alır, dar bir çerçeve içinde kalır. «Borazan Kâzım» bilhassa bazılarımızın nasılsa aşağı gördüğümüz tulûatçılık taraflariYİe, yüksek komedi vazifesini de üstüne almıştı; yani güldürdüğü kadar düşündürüyordu. Bütün trup kökleri kendi mizaç ve toprağımızdan gelen bir sanat ve canlılıkla buğunun aksaklıklarını ince imalarla, hattâ hareket ve vakalarla yaşattılar. Muammer Kararanın kendisi, Siirtli hamal ve dolandıncmm rolünü Shakespear tiyatrosuna yaraşan bir kudretle, her hangi karakterin (birbirine zıd olan tarafları da dahil) bul ün teferruatını ıızvî bir terkip içinde verdi. Şivesi taklit değildi, ruhi aksül-âmellerî her sahada hayata doğru İdi. En aşağı tabakadan en yukansınn kadar, İçtimai mekanizmamızın İç - yüzünü, bazan ima, bazan karakterlerin hareketleri, fikirleri Ue gördük, anladık. Âdeta B. Jonson’ım dediği gibi, seyircilerin yüzüne sahne kadar büyük bir ayna tuttular, orada ferdî ve millî nususiyetlerlmizi, aksaklıklarımızı, bize hoş ve aşina gelen bir sanat kudretiyle, hayatın tabii ve terkipti sadeliği içkide gösterdiler. Yani basit ile, sadenin sanattaki ve hayattaki fârkını sezmiş ve İdrak ermiş sanatkârlar karşısında kendimizi bulduk. Bu son on sene içir., * Paydosu müstesna, Türk komedisinin doğum , alâmetlerinin beliıdligini müjdelediler. Bütün bunları, yorınıı-dan, kafa ve gönül dinlendiren hakikî bir sanatla başaran Muammer Karacaya ve arkadaşlarına şahsan çok minnettarım. Fa-, kat işin asıl mühim tarafı, yüksek komediyi başaracak, hpm de ken-I di hayat unsurlarımızı ihmal et-Imeden başaracak bazı Türk sn-| natkârlarının mevcud olması ha-, kikatidir. Artık -'müzikali ko-ı medte dc olduğu kadar, her han-j gi yüksek komedide eser veren veya verecek olan muharrirlerimizin piyeslerine — hiç olmazsa memleketimizde — bütün zaman için hayat verecek istidatlar ve hakikî sanatkârların mevcudiyetidir. Gerçi, Muammer Karaca haricin-1 İde de, çok kudretli ve kıymetli, komedi sanatkârlarımız yok değildir. Fakat umumiyetle biraz bedbindirler, israf edilmişlerdir. [Ümit ve temenni ederim ki havalimizin ve sanat gelişmemizin müjdecisi olan istidatları eskisinden pek çok fazla bir itina ile takdir edelim ve destekliydim. Sakın bundan. Garp sanatına lâkayıt i kalalım demek istenildiği sarnl-' i masın. Onlara da yer ve İhtiyaç vardır, fakat onlara yüzümüzü ve kendi sanatkârlarımıza sirt’miîi çevimılyelim,
HALİDE EDİB - ADIVAR

ronlira rln faşistlerin yapmak İstedikleri teçlt resmini polis dağılıyor
namen serbesttir.
□405)
Bazı hastalıklar, el falı ile teşhis ediliyor!
Birininglıanılı filim, Dr. James F. Brall.'rfordun bir iddiasına göre teşhisi güç bazı hastalıkları, bundan böyle avuç içindeki çizgilere bakarak tâyin etmek mümkün olacaktır.
Yalnız doktorların yaptıkları muayene- alelâde bir falcının yaptıklarından farklıdır. Doktorlar bu iş için X şualarından İstifade etmektedirler. Dr. Brallsford, avuç İçindeki çizgilerin. X şuaları yardımı ile meydana çıkaracağı haftalıkla n şu şekilde sıralamaktadır: iskorpit hastalığı, kemik hastalığı, guddelere firız olan hastalıklar, kan ve damar hastalıkları, vücudun muhtelif yerlerinde beliren İltihaplar
Dr. Brallsford, yeni bulduğu bu teşhis usulünü de şöyle izah etmektedir: Eller vücudun en silkin organlarından biridir ve X şualarına mâni olamıyacak kadar da İnce bir deri tabakası ile örtülmüştür. Bu sebepten dolayı, eller vasıtasıyla yapılacak teşhisler. diğer organlar vasıtasfle yapılacak teşhislerden daha emindir.
Nuhun gemisi
Ay’a seyahatler tertip etmek İçin büyük hava sefineleri Loşa edilirken, diğer taranan da Ağrı dağı üzerinde olduğu fazoluııan Nuh'un gemisini arayacak olan heyet ingiitereden önümüzdeki yaz hareket edecektir.
Başpiskopos Ussber'ln tahminine göre gemi M.E. 42349 senesinden beri Ağn dağının üzerinde bulumaktadır. O zamandan bu zamana kadar- geminin hfijfi çürüyüp parçalanmamış olması ihtimal harici İse de, Nuh’un gemisi bulunduğu zaman her halde ufak çocuklar da bir hayli sevinecek-tlr- çünkü şimdiye kadar Nuh’un gemisini yapan birçok oyuncakçılar gemiye istedikleri biçimi vermişlerdir. Bu sebepten dolayı çocuklar Nuhun gemsin ta molarak öğrenmiş olacaklardır.
Müşterilere Öğütler
Avrupanm bir çok otellerinde, otele gelen, müşterilerin görebilecekleri yerlere bir. çok öğütleri İhtiva eden levhalar asılmaktadır. Aynı usul şimdi Afrlkada da tatbik ediliyor. Kuzey Afrlkadıı Uganda hududuna yakın bir yerdeki ote’de müşteriler şu öğütlerle karşılaşmaktadırlar: «Komşularınla! kendinizi sevdiğinle kadar şevin.» Ayni İAvfa İncildeki Ön Emlri tekrar ettikten sonra, «Hırsızlık «t-meyln» öğüdü ile nihayete ermektedir. Aynı otelde, ücret tarifesinde de şu ibareler vardır. «Yıkanmıyun müşterilerden iki dolar fanla alınır.» «Çocuk ücretleri, yaptıkları yaramazlıkları üzerine kesilir.»
Emlâk Bankasının ikramiye çekilişinde kazananlar
Emlnk Rntıkışının mevduat sahipleri için tertip ettiği flgrandyenin birinci çekilişi dün ANKARADA yapılmıştır. Karanan Mmelri numaralarını blfdlriyoruli
İstanbul şubesi:
■130 Niıamsttln Or«(lırcr*h 10230 M«Cİ! Engin
P73i Yaver Tunçer
0699 Arif Saban
9818
1294
(724
«309
7530 9100
#137
7583
8931
««« Emine Endnl
5781
9470
1543
4»W
AMOlvahab Diclr
Be» Ict Banin Abdullah Erkin ilıun Cemil Escııdal Mehmet Ali Kaydet Meraukn Apak
Salm Dede İsmail T«nerl,
Süleyman Açar Mehmet Telnroflu Kıta Kek ZUI>cy(!e Kınını
Ankara şubesi: Keman önmı Saflul Öıdllck
FVIIk Kavntı İtli Nalla Maara
Zeki Ünal Enver Akyel
Esad Urax İbrahim Yargın
M21 uxa 791» 7655 »11T M10 4139 1007 73T1 Nurettin Ayıl cet 7WM Nimet EyOboCtu 1»l F«hml Ötkutlv HO Bahri GOrel BOS? İbrahim Yargın
İzmir şubesi: —- KUbra Masluııı
Kadrlya Bayvae Şevkte! Tun çok Eiır PagUncı Erdoğan Erten Rııx Güvenç
ma ııw «HU w»
1724
Bursa şubeslı «1 KBylll
Eskişehir şubeli «w Murad e>A «i Zvynel Sablnefiltı 317 Ntcmallln İpeltgl
B»un Eg«»>«n
hesap
*-'0 Ura
300
»W
M
00 K DO
DO
M
80
•0
»
»
j 19. asrın İkinci yansında donanmamızın büyük ve ahşap kalyonları artık harb kifayetlerini kaybetmeye başlamış ve bunlar köhnelik derecelerine göre hizmetten çıkarımıglardı.
ÜT. Belim ve II. Mahmut devirlerinden katarı bu eski gemiler, kıçtan kara edildikleri takdirde içlerinde bulunan er mangaları, salonlar» ve geniş güverteleriyle kalabalık Askeri birlikleri barındırabilecek birer kışla ve mektep olabilecek vaziyetteydiler.
Bu vaziyetleri göz önünde tutularak en münasipleri Kasımpaşada mektep, kışla hizmellerlne tahsis edildi.
Kalyonlar, Kasımpaşadaıı Has köye doğru boyaları dökülmüş, donanımları bozulmuş bir halde yatarlardı. Engin denizlerde fırtınalarla, harb-lerle geçen senelerin yorgunluğu âdeta baş taraflarındaki tahtadan yontulmuş kara kuşların düşük kanatlarından. aslanların erimiş yelelerinden, şalıa kalkmış atların incelmiş ı şeklilerinden anlaşılırdı.
ı Eski kalyonların bu gibi İşlerde en ı fazla kullanılmaya başlandığı devir I Kırım harbi sıralandır. Harb esnasında İngiliz, Fransız, Sardenya kara ve deniz kuvvetlerinin İstanbulda iis-ı lenmeBl şehirde bir mesken buhranı yarattı. Bu yüzden Bofiazlçlnln bazı yalıları hastane yapılırken, bir takım resmi binalar da yabancı erlere kışla olmak üzere terkedildl. Bu arada seferden kalmış eski kalyonlar da hastane re yatak gemisi olarak kullanılmaya başlandı.
Bu harb esnasında ve 1854 senesinde Üç ambarlı Mesudiye kara erlerimize, fiuriye firkateyni deniz erlerimize ve Memduhlye de İngiliz askerlerin» hastane gemisi olarak tahsis edildi. s
Deniz harb okulunmuz da ilk zamanlarda bazı gemilerde bulunmuştu. (Bahriye mektebi önceleri bir kalyon veya firkateynde İken şimdi hastaneye, sonra Hasköydekl beylik kömülrük yerinde olan ve Yalı denilen Bahriye müsteşarlığı binasına, bir aralık Suriye firkateynine 1850 de Heybeliada-ya oradan şimdiki Nakkaşhane yerindeki Endazchaneye ve tekrar Heybeli vs evvelce bir aralık Memduhlye gemisine geçirilmiş Idl) (•]
1872 de de Sıhhiye Nezareti Karadeniz boğazında hastane olarak kullanılmak üzere Bahrlycden bir köhne gemi İstemişti. Bahriye bu hizmet için (Htim&yıtevflk) vapurunu tahriş sttl ve vapur bir müddet hastane olarak kullanıldı.
1874 eeneslnde menkıbeleri halk arasında âdeta efsaneleşmiş bir gemi olan Sivastopol harbinin ga21 teknesi Mahmudiye kalyonunun feshine karar verildi. Geminin arlık (tamiri beyhude v» masraflarının da çok olacağı) ileri »Urülmüflü. Esasen içinde bahriye sanayi erleri yatıp kalkıyorlardı.
1878 senesinde IncJrköy önünde de-mirliyerek gaz gemisi olarak kullanılacak bir kalyona İhtiyaç hasıl oldu. Kalyona İki yüz elli bin sandık gaz yüklenecekti Bu İş İçin büyüklükleri bakımından Şadlye ve Peyklzafer kalyonları hatıra geldi. Köhne olduklarından su edecekleri, sahile yakın yatarlarsa ahşap olmalarından yangın tehlikesi bulunması bir hayli tere d flütler basıl elti. Neticede Peyklzafer kalyonu İne Irk oy önünde bir müddet gaz gemisi olarak kullanıldı.
1891 de Galata rıhtımı İnşa edilirken kömür depoları yerlerinden kaldırılmıştı. Bu inşaatın devamı boyunca kömür deposu yapılmak üzere tersaneden eski bir gemi İstenildi ve bahrlyece bu hizmete Şıarınusret gemisi tâyin olundu.
1802 de İstanbuldakl büyük zelzele bir çok binaları yıkmış, yersiz kalanlar çadırlara sığınmışlardı. Liman dairesi de zelzeleden harap olduğundan dairenin memurları İçin tersane tarafından Peyldtlcaret vapuru gönderilmişti- Liman İdaresi bir müddet bu vapurun içinde vazife gördü.
1890 eeneslnde köhneleşen Merih ve Utarit korvetlerinin makineleri çıkartılmış ve Merih Boğazın yukarı kısmına, Utarit Kandilli önlerine demirlemişlerdi. Bu gemiler deniz üstünde karakol olarak kullanılıyorlardı.
1903 Mnealnde yaşı doksanı bulmuş «ski ve emektar Fethiye kalyona da feshedilmişti. îngtlterey» kadar uzanmış olan ve maceralı ömrünün son yıllarında Haliç tersanesinde Haddehane talebelerine yatak gemiliği yapıyordu. Daha evvelleri Haliçte (Markta sefinesi) adıyla bir nevi askeri konak olarak kullanılın işti. Is-tanbuldakl bahriye askerleri kıtalarına aovkedilmeden evvel bu kalyonda
[♦] Saffet bey, Tersane mirde istim devrlnta tarihçesi.

| pazarlığa İştirakleri.
Yazan: -
HALOK Y. ŞEHSUVAROGLU
tutulurlardı Ayrıca Fethlyede küçük zabitlere nazari dersler verilir, İşareti çlllk, serdümenhk kursları buradA, açılırdı. ı
Kadrodan çıkarılan gemilerden bazıları hiç bir İçe yaramıyacak bir hizmete tahsis edilemiyecek kadar köhne olurlardı.
1828 Rus harbinde Kaptanı Derya Pabuççu Ahmet paşanın forsunu taşıyan ve bir kaç defa Karadenlzdc görünen üç ambarlı Selimiye gemisi zamanla harap olmuş ve 1838 senesinde tamir edilmek üzere havuza konulmuştu. Fcjkat verilen kereste çürük tahtaları değiştirmeye kâfi gelmemiş, üç kışı havuzda geçirmesi büsbütün köhneleşmesine sebep olmuştu.
Kaptanı Derya Çengeloglu Tahir paşa. Padişaha (Fesin hayırlı olur) deyince emektar Sellmlyenln kadro harici edilmesine İrade çıktı.
Eski Tevfikiye kalyoou da iki d"fa havuza girmiş, fakat tamiri İmkanı görülemediğinden 1845 de feshedilmişti Tamamlyle çürümüş ve hiç bir ağaçı sağlam kalmamış olduğundan ancak demir kısımlarından İstifade edilebilmişti.
1878 yılında ahşap gemiler hakkında daha umumi bir karar alınmış-bunların harap oldukları, tamir cdll-seler blie eski tarzda yapılmış olduklarından faydalanılmak İmkânı bulunmadığı belirtilerek yavaş yavaş hizmetten Çıkarılmaları uygun görülmüştü.
Bu karara uyularak ilk evvel Koso-vft kalyonu feshedilmiş, enkazından sağlam ve işe yarar olanlar tamir edilmekte olan diğer gemilere kullanılmıştı.
1879 seuerinde i dar el Mfthsusanın Yıldız vapuru da hizmetten çıkarılmış, kazan ve diğer âlâtları alınarak tersaneye bağlanmıştı. Geminin haille terki tehlikeli görüldüğünden ve enkazı da odun olarak kullanılmaktan başka bir işe yaramıyacaftından gemi (bozmacı esnafına) müzayede ettirilmiş, 315 liradan fazla müşterisi çıkmamıştı.
Bu az para ile geminin satılmasından vaz geçilerek tersanenin odun İhtiyacında kullanıldı.
Aynj yıl içinde eski ve emektar hart gemilerinden Peyklzafer dc bozuluyor, sağlam kaimjş enkazı Ue, edevatı tersanenin tamir işlerinde kullanılıyordu
Sanat resmî geçidi
Gazeteciler Cemiyeti İle Türk Sahne sanatkârları derneğinin müştereken hazırladıkları Sanat resmi r -.1-dlnln programı tamamen haznlan-mıştır, 7 Nisan perşembe günü alfamı Atlas sinemasında verilecek »ilan bu müstesna sanat gecesine üstad Münir Nureüdlıı Selçuk ve saz arkadaşları, Şehir Tiyatrosu. RaşJt Kıza, Muammer Karaca, &.s operet- tiyatroları, İsmail Diimbüllü ve bütün sahne sanatkârları 100 klçlyl geçen bir kadro İle iştirak edeceklerdir. Programın sonunda, tanınmış bütün orta oyunu, tulüat sanatkârları Şehir Tiyatrosu sanatkârlarından bir grubun iştirakiyle kân kadim bu orta oyunu faslı yapılacaktır.
Altı ecza laboratuarı şehrin dışına çıkarılacak Nitrogliserin ve benzeri patlayıcı maddelerden tıbbi milstnhzıirat Jın-zırlayan ecza İfiboratuariannın $ehir dışına nakledilmeleri Kararlaştırılmıştır. Yapılan tetkikler sonunda şehrimizde bu kabil sayısının altı oldılgu Bunların nakil İçin mûesseseicre İki ay mühlet verilmiştir.
milegseselertn anlaşılmıştır.
RADYO
ANKARA RAIHÜSU Bu akşamki program
18 M. S. ayarı Vc Solo (aıMlIsr. 1830 Kouusma, 13.43 OnlU cax o.-Halroların-08nı Jönmy Dorcey (M.). 10.00 Haberler.
18.10 Oeçınl^U Bu||lln, 1930 CumLurb.ı-ıkan-lığı Arnlonl nıuzikuı: 1. Sellenick. Marj; 3. Bellemek: Vals (Avcılar Bayram»: t. Tbilbcrg: Tfci'anten». 4, VrilorMM: PreHlıl va Dam; 0. Brabmaj Haydın'ın Tenıası Ujer-lnB Varyasyonlaı: 20.00 S*r eserleri, 20.15 h . o Gazetesi, 20.39 Serbea Mat. 20.35 KUniu I «I),
31.10 Konuşma. 2130 J. S. Each'Uıl pu-,.ılar (Pl.), 33 00 ®, M. M, mhU. 3315 D«ıw mıl«l-|l (Pl.). >2.45 Haberler.
Yarın aobah ve «Öte pıojıauıı
TZO HaJlT lololar (Pl.). 7 45 Haberler, t Bando mOriklerl (PL). 813 Şarkılar >rı 1, 0,30 Ailen peth ve Nomıon ClouUer oıkeı-tralan (PL)
1130 Radyo «alon ork««traıı, 13 Balıaıleı-t 1315 TOıhOler. 1330 öjl» gatclesl, lj.ii Vartalar.
(4Ü11J
Q
Q-
CM
O
■o
0 ra s?
Q
‘mahkeme KORİDORLARINDA
Belâya çanak tuttu, ağzının payını aldı!
Orta boylu, şişmanca, kılığı kıyafeti düzgün, ellisine yakın bir idam. Bileklerinde kelepçe yok amma süklüm pükıiim duruşundan, endişeli bakışlarından belli ;kl maznun olarak gelmiş. Dâva-|kin sebebini sorduk- Gülün-! siyerek cevabını verdi:
— İliç... Bir çürük meselesi.
— Portkalcı İle mi kavga ettiniz?
Kaşlarını kaldırdı:
— Ne münasebet? Portakalcı nereden çıktı?
— Çürük meselesi dediniz ya. 3ıze de çürük portakal mı yutturdular yoksa?
Gene gülümsiyerek gözlerini süıdü:
— Haklısınız, insanlar böyle-dir işte. Paresiyle aldığı portakalın çürüğünü tarkedemez (le kalkar, elâlemin çürüğüyle uğraşır. Bizim evimizin içindeki çürükler başkalarını neden alâkadar ediyor anlı yamadım İd.
— Sormak ayıb olmasın amma evinizde bir şey nü çürüdü?
Sinirli bir tavırla omuzlarım kaldırdı:
— Olur ya, efendim. Evde lıer şey çürüyebilir. Kazaya karşı gelebilir miyiz? Sizin evinizde İliç mİ fincan, tabak kırılmıyor?
— Kırılmaz olur mu? Fincan da, tabak da. bardak da kırılır amma bunların çürüdüğünü bilmiyorum.
— Çürümeyi bıras şimdi. Fincanlar, bardaklar nasıl kırılır?
— Nasıl olacak. kazara elden düşer, basbayağı kırılır.
— Peki, elden düşen her sey mutlaka kırılır mı? Meselâ bakır tencere düşerse ne olur? O da mı kırılır?
— Bakır kırılmaz, eğilir tabii.
— Tamaaam... ¥a insan düşerse?
— Orası belli olmaz. Düşmeden düşmeye fark var. Bazan kol, bacak kırılır, bazan hafif düşer, etleri ezilip çürür.
— Hımır.m... Şimdi söyle bakalım, bizim hanımın yüzü neden çürüdü?
— Alay ediyorsun, bey baba? Yenge hanımı görmedim ki çürüğünü, kırığını bileyim.
Konuştukça asabileşiyor:
— Sen bilmiyorsun da başkaları nasıl biliyorlar ya? Yaptıkları edepsizlik değil mİ? Sizin evinizde bir tabak kırılsa ben gelip de: «Bunu niçin kırdınız?', diye sorabilir miyim? Ayıptır böyle şeyler. Benim evimin İçinde olan şeyler bana aittir. Sen evinde otururken biri gelip de: nNiçln oturuyorsun?.. dese kızmaz mısın?
— Elbette kızanm. Evime kimse karışamaz.
— Senin evine karışamazlarsa benim evime nasıl karışırlarmış? Git de sor bakalım şu herife. Yaptığı terbiyesizlik elverml-yormuş gibi, utanmadan bİF de beni dâva ediyor.
— Sebep nedir? Kavga mt cttl-nit?
— Kavga etmemek kabil ml? Sabahleyin evden çıkar çıkmaz karşıma dikildi; «Fuat beyciglm, siz bir dloktora muayene olsanız İyi yaparsınız. İnsanın yaşı llcıle-dikçe sinirleri de bozulur. Hiddet fena şeydir. İnsanın başını daha büyük dertlere sokabilir. Kusura bakma, böyle şeylere karışmak dağru değildir amma biz eski komşu olduğumuz için üzüldüm,
söylemeğe mecbur kaldım ■ diye bir takını lâflar ermeğe başladı. «Ne konuşuyorsun. azizini, dedim. Söylediklerinden bir şey anlamıyorum. Ben Jiasta mıyım kİ doktora muayene olayım?» Herif koluma girdi; «Fuat beyclğltn, sinir hastalığı başka hastalıklara benzemez. Sinir hastalığına tutulan adam bunun farkına varamaz. Aklı bozulanlar da öyledir ya- Deliler kendilerinin deli olduklarını bilmezler. Sinir bozukluğu insanın akima da dokunur. Size karşı hürmetim olduğu için bunları söylüyorum. Başka biri olsa aldırış etmem, fakat sizi çok severim. Kadıncağızın halini gürünce ondan fazla size acıdım Bu sefer öyle olmuş, Allah saklasın, bir gün elinizden daha büyük bir kaza çıkabilir. Hanımın ufak tefek kusurlarına bakmayınız. Gençtir, düşüncesi kıttır. Zaten kadınların saçı uzun, aklı kısadır. Allah rahmet eylesin, eski hanımınızın hali başka idi- Gün görmüş, aklı başında bir hanımdı. Şimdiki hanımınız onun gibi olamaz tabiî- Kusur İşlerse gençliğine bağışlamalısınız». Büsbütün şaşırdım; «Azizim, bunlar nasıl lâkırdılar? Bizim hanımı ne diye lâfa karıştırıyorsun? Ne demek istiyorsun? Açık konuşasa-na!» dedim. Meğerse herifin dilinin altında bakla varmış, «Söylediklerimi anlamıyor musun. Fuat bey? Geçen gün bizim hanım yana yakıla anlattı; (Fuat beyin ahlâkı değişmiş galiba. Bugün hanımını gördüm, yüzünün sağ tarafı İle sağ gözünün etrafı şişmiş, mosmor olmuş. Düştüm dç merdiven kenarına çarptım, dedi amma düşme İşine benzemiyor. Her halde Fuat bey dövmüş kadıncağızı) dedi. Dün sokakta ben de rasladım sizin hanıma. Dikkat ettim, hakikaten çok fena vurmuşsun, Fuat beyclğlm. üzüldüğüm için sizinle konuşmağa mecbur kaldım!» demez ml «Saçmalama, komşu. Benim kadın dövdüğümü nereden t iliyorsun? Hanım kazara düştü, merdivene çarptı, yüzü çürüdü. Kendisi de sizin hanıma söylemiş işte. Benim dövdüğümü nereden uyduruyorsunuz? Ayıp değü mi böyle şeyler? Hem benim evimde olup biten şeylere siz ne karışıyorsunuz?» dedim. Herif birdenbire a-levleniverdi; «Sen yaptığından utanmıyor musun, alçak herif? Kadın dövmek erkekliğe yakışır mı? Hem zavallı kadıncağızı dö-ve dlöve çürükler -çinde bırakıyorsun, hem de nasihat edene kızıyorsun? Ben böyle edepsizliğe tahammül edemem ı diyerek yakama yapışıp tokat vurmağa kalktı. Bu ne küstahlıktır? «Ulan, a-yaş herif! Sen her gece rakı içip evde kavgalar, gürültüler çıkarıyorsun da herkesi de kendin gibi ml zannediyorsun?» dememle beraber ensesinden tuttuğum gibi yere yatırdım, ağzının payını verdim. Hani, eceli gelen köpek, cami duvarını kirletirmiş, bu herif de belâya çanak tuttu. Sanki bizim hanımın tabası o serseriye düşmüş!
Mübaşirin sesi gürledi:
— Salâhaddiiin, , Fuaaat!...
Fuat bey göğsünü kavuşturarak koştu, yüzü sarılı adam ardı sıra salona girdi.
Ce. Re.
5 — İŞ ARAYANLAR: [
MÜKEMMEL tNGİLİZCE BİLEN — Tcc-rübell mütercim ve muhabir ticari ve teknik tercümeler yapmak istiyor- P»»ta RUHİM lal» GALATA. 1CT
TECRÜBELİ — Çocuk bakıcı jvceter yeni dofcan cocilft* Mlrmak üşer» l| arıyor. Bon-«drvliloıi vur- Mada caddesi YcnlHklr rokak No. 11 Kadıköy Ş vektör.__________139 - 1
HER NEVİ BAÖ. BAHÇE. CİCEK — Ve bunların ctnıekinda da yotL»tlrlIm#ll V» iniltimi hurualarıtH bilen mütaliauıl bahçıvan I] aramaktadır. Akşamda Bahçıvan rUcnunu-na mUracaat. 111 —
GENÇ BİR BAYAN — YlİRMk bir terzi-hanede ntanlkenlık yapmak İstiyor, trteklile-d.» Akjamcta «Muıiken» remsine yazmaları.
190 — 1
KİRALIK YAZIHANE v» MUAYENEHANELER - Çenbcrlltasla. tramvay eaddaalnde
yeni acıtan (Garanti Banknaılnm üstünda yazıhane muayenehane vo laboratuara elvereli odalar kiralıktır. İsteklilerin. Ankara vuto.ı wn«.
• et hanında 10 numarada avukat Bayatı Macarret SükûtVye mUracaaltari. Teklet» ı « _______________________________ 1,1 ~ ’
BALTA LİMANINDA - On dört dönümden ibaret arazi acele satılıktır. CalMada 0-mor Alili lıaıunda naannörcU Ahmet Külcüye müracaat- ________ ** ?,
KAÇIRILMA! FIRSAT — Katakbyün işlek semtinde KÎHobnu «ünlUk saU»ı dürt yllz lirayı bulan bakkaliye ve mClaldrat ayrıca (la tatlı, bttrelljt dülürftnı. ardiyesi bulunan dükkânlar devre» satılıktır. Sultanahmet d1-vanyol» T^/l numaraya müracaat. 18
SATILIK KÖŞK — Cini d e boşlanın d a. plAJ ve emsali gibi çeklel teslsleTtn bulunduiu tearbyad». yetişmiş çamlıklar içinde yot kU oturulacak ve sezonlukta müstakllen kiraya verilecek üç daireli konforlu ve telefonlu bir köşk şahlıktır. CBunik İçin: CftÜP»)P3-tanuıSa. pl&j yohında kasap, bay RüştU'yâ, fcUılUmtk İçin: Galata, TÜıiol yanında. Bililir aolıak. Büyük Tünel han No. 8 Mlılblno, _________________________________________ı:n — ı
DEVREN SATILIK ECZANE — Şerait! konuşmak ve eczaneyi görmek İçin her gün Kandilli tikele caddesi No .40 mUrsceât edilebilir. 134-1
I
İPEKLER İÇİNDE
AŞK ve MACERA ROMANI
Yazan : CraİR Etlce Tercüme edeıt: Vâ-NÛ
-- T-lrtlr- No. 33 .
için, yumurta, şapkanın İçinden »anki kendllljlndün çıkıyormuş gibi yapma-fttügun- Yalnız olup bilenlere bakın, un
Mendili döudürmeğe bağladı.
Jacküon, haykırdı:
— öyle olmıyacak- Durun size yeııl Mr «ekil göstereyim. IBaujka bir yumurta çıkarıp kendi cebine indirdi. Şomu, dicime, mendile ve çapkaya bşujkıi bir biçim verip hokkabazlara mahBUü bir eda ile konuktu.) Baylar, *»yan!a.c! Tavuğun mu yumurtadan, yumurtanın mı tavuktan çıktığı me-(şelesl uzun zaman miinakaga edll-jptjlir. Bu ak§am bu problemi halledeceğiz. Tavuğa ihtiyaç olmaksızın bir yumurta hasıl edeceğim, Alelide Dir nıölen ^apka tavuk vazifesini görecektir. Seyirciler arasından biri de bana mendilini versin. (Şapkayı ve mendili sallamağa başladı! Hareketlerime lütfen daha dikkatli kakınız.
çaktır.
uc(pııixo fj aş lana- : jj
2 — İŞÇİ ARAYANLAR:
YASLICA BİR HAHIHA - Bakmak İçin, ev lalerlııl gilrmek thore tamir, Is bilir, ter-rübell bir bayan* aeela İhtiyaç var. Osınan-bey - Şişlide numell cadd. TU no.lu Afltap opartımanın 3 NoJtı daimine mllracaat,
KİRALIK — Çubukluda iskele caddesinde denli kenarında bir bahçeli kahve ve dükkân kiralıktır Görüşmek iallyenler Sündlys Sarkın Bakkal karakol sokak No. 41 Alı BAYRİ. __________________118 ~ *
BİR VEZNEDAR. İKİ TEZGÂHTAR BAYANA İHTİYAÇ VAR — Taliplerin Kaıa-kiiy Bebek tramvay durağı yanında No: 68 SAMLI baklavacıya m(lr*0Mll*rı. M
İNGİLİZCE VE FANSIZCA — Ticari muhabereye »sına bir kâllj» V"y« kâtibeye ihtiyaç vardır. MUr*eaal: Aımtallı Kanbur Han kot 8 No. (__________________111 - -
İNŞAAT MÜHENDİSİ ARANtYOR — Tecrübeli bir Injaat mtthandUme ihllyav vardır. Beyoğlu Tokatlıdan arkan Balo sakak M I İnşaat Şirketi 122—3
SAVrtVE BİR SEMTTE —Tek hasını» İkamet elmekto olduğum, evinin» bUcürnla tslo-rlnl yaparak. Iıılglll, titiz bir bayan aranıyor. 45 - M yaşırda olanların 10.30 dan aonru fıUklâl caddesi - Kamer kundura mata».»*uta müracaatı Din mevnuıı batıl* delildir. 18* — 3
YARDIMCI BİR DİŞ TABİBİNE İHTİYAÇ VARDIR — Ortaktır Derebovu No 59 a müracaat. 163 —
M UT AV ABSITSIZ W-W« LİRAYA SATILIK KkHGİR ev- Beyoğlu Tınan caddesinde ütf katlı her İcatta İkişer odu matbah. elektrik, havagazı iki katı bos Icsliın, Müracaat Telefon 20B43._______________1,1111 ■
DENİZE NAZIR — Asansör ve kaloriferli 100 metre karo salonlu muhtelit adet de Ifi İÇ» ve tek odalar klrAJlklLT- Galata veli a-lomdar han._______________________id» - M
KİRALIK APART1MAN — Beyoğlu Jurnal Kokak numara 10/12 İkinci kot. dört odalı banyolu, elektrik, havagazı ve terkos te-ataallı. MÜrnoant telefon 41758 05
DEVREN BERBER DÜKKÂNI - Beyoğlu Gallpdede caddesi 64 Nö.lü SU. cloMHk ve havagazı tceiaaili berber dükkanı devren Batilıklı». İçindekilere müracaat. M»
SATILIK APARTIMAIf — Tafkatap tramvay durağında yüksek Irnih. maruoralı üc daireli Üçer odu bir dairevi boj terlim. Müracaat saat 14 ten 17 ye Divaııyolunıla İM, 1 No, EyUfı, _______________*t - l
SATILIK KIYMETLİ BİNA — Aksarayds yalda camit karşısında kö;e basında bulvar kıraallıonealnln oldufıı kâglr bina satılıktır. Görüşmek İçin Arnavut W birinci cadde No 813.3 ye müracaat. »« - »
3 - ALIM • SATIM (Eşya):
BATİLİK KAMYON — Bedtort marka be» tonluk kusursuz bir kamyon Milliktir. Müracaat. Telefon (W«)W M»
KAMYONET ALINACAKTIR. — İyi kul-tauılmı* bir kamyonete İhtiyaç vurdu Satmak taliydiler l-ı yaşıt İle PTC. 1»2T Galata adresine müracaatları. 110
BÜTÜN BOŞ TESLİM — Î8000 İH a. « dal-reli yeni kâglr villâ. Yazlık geliri 3500 lira Burgaradada. Telf. «2696. IS — I
ACELE SATILIK DÜKKÂN — Beyazıt Çadırcılar caddesi No. İİ8 do üstü odalı klr-glr dükkân. Müracaat: Stahmutpaja No, 58e
YAZIHANE İÇİN DERİ KANAPE KOLTUK ARANIYOR — İni koltuk bir katmpe yahu» tek koltuklar Olabilir. Avrupa diam tercih edilir Telefon : «H59 İli
SATILIK ARSA — Kurtuluş,, Sala meydanında durağa çok yakın manan alı. her ije elverişli, ikiye bölünebilir ve tellide iki odalı bir evi bulunan 4fıl> metrelik arsa satılıktır. Teşvikiye. Ömor Rüştü pnga sokak II numaraya sabahları müracaU, 123 — 1
AÇIK SPOR — Radyo ve kaloriferli mükemmel bakımlı otomobil Milliktir. Müracaat: Telefon: HTOt 131 - 1
11 MODELİ KAPITAN OPEL TAKSİ ARABASI — I3M lıroye satılıktır. Fatih Emniyet garajına müracaat 119 — 1
SATILIK OTOMOBİL — İyi kulanümış on be» bin kilometrede bordo renginde Austüı marka tolal saatli otomobil satılıktır, İTİ, *8.000) mllracnat Çarşıknpı Moltaîemırl mahallesi âlcdrse cıknlSri 3.1 eıla kem koo-perşlKo milracaat. 113 — l
O8MANBEY CADDESİNDE — 100 M3 Üzerinde İnşa edilmiş. 3 kat ap artı man. kaloîl-fer. sıcak su. kâmllen betonarme Ye 1 kat boj satılıktır. Müracaat; Telefon: 852'10 saat 9 - 10. M - tl kader. 130 —
DEVREN KIRLIK KÖFTECİ DÜKKÂNI — Şehrin en İşlek caddesi bulvar üzerinde Un-lıapanı 1/13 Bulvar kahvesine müracaat.
itt - ı
DEVREN KİRLİK KAHVEHANE — Bul-var tlzeclndo büyük mağazaya, depoya, lıer Ijc kullanılabilir. Unkapant meydanı Yeni Bulvar Itahvesl 1/13 No. Ayni, yer* müracaat.
İM - «'
GOZTEPEDE — İstasyona bir dakikada bir buçuk dünüm ağaçlıklı, terkos ve eiek-| trlkll üçor odalı iki ev acele satılıktır. Müracaat: istasyonda Neşet Gcmuhiuollu’ya.
127 - 1
ACELE DEVREN SATILIK ’PTT.NA A TEL YESi — Bir buçuk ve iki metrelik transmll-sontu ağır tıp torna, matkap, pleyt, tesviyeci tezgahı, transmllson teılMtı İle beraber. Müracaat: Mahmudiye cad. Musluk ao. No. 1.
İM —
SATILIK APATIMAH — Kadıköy Lkelc yanında Mülıürdıubaf sokağında deniz görür iki katlı spartımanı İnşaatı makluan arsa dahil M bin liraya StUIlkttr- Beyoğlu Tokatlıyı»'» nrknıu Balo sokak 34/1 müracaat. _________________________________m - >
ACELE EV İSTEYENLERE — A13J datıll Bostancı Altıntpe artalı ürerinde Adalara nazır 2. 3. « oda. hol mutlak, banyolu 3. fl. 7 bin lirası peşin evler inşaatı. Beyoğlu Tokst-lıyan arkası Balo sokak 34 ’1 İnşaat Sirkeli.
123 - 5
APARTIMAN — Kadıköy Hala sineması civarında yüzde on bir iratlı konforlu, deniz görür, geni}, bir taU boj teslim, uygun tlatle acele satılıktır. KadıkOy Tramvay Çarşı durağı karşısı 31 Emniyet ly Evi. 119 - Ş
MUTEBER BİR AİLE NEZDfNDE - Mob Icll bir oda bir kişiye kiraya verilir. Kaduı oturs» tartıl» olunur, şişil Bomontl Sagdlç sokak No. 14 , 114 —
SATILIK HANE - Ccrralıpaip, Kasaptınçı sokak 15/1 ve S numaralı. W od». Üç daire, elektrik. tcTkoa ve bahçesi bulunan ev erime! dolayısıyla ntıidrtır. Müracaat: Galata Kredi Llyone (Yeni İum1 No. 19. 40 - •*
SATILIK DÜKKÂN - Bcjlklaî bun.VSV caddesi. 58 numaralı üzerinde, odalitrı bulunan dükkânın nısfı satılıktır. Müracaat: Ga lata Kredi Llyone (Yeni lıan) No 1».
BATİLIK ARAZİ — Adopazarda but vo Soso arasında 800 dönüm mütrtakll mülk düz ve «(İbreli arurl satılıktır. Taliplerin İstanbul post* kutusu 133 e müracaatı. UT — 1
TİCARET VE SANAYİ MERKEZİNDE -Kâgır Uç k*t bir bin* boı teslim «ahlıktır Allı majaz», üst katları atelye, yazıhane, mesken olarak ayrı ayrı kullanılabilir. Her tesisali vardır, eli metro karedir. Mercan Yeni Lâboratuvar yanı No. 9 a müracaat.
116 - I
KÜRK — Kulljnıbnamıj iyi elin» mulorıdore ve siyah lutr manto satılıktır, 19 don 13 e kadur Ömer Rtljtu paşa sokak No. 30 Teşvikiye. İH - t
İKİ ADET RON.AR PLÂT1NE — Kullanıl-nıaını» öhwn futla aahlıkhf. Har gUn öğleden f/vel AlUrftakkal Ölçek sokak No. 119 c müracaat. 118 — 3
4 — KİRALIK . SATH IK:
DİKKAT — tpjlek İsteyenlere tavaMUl eder Emlâk, araıl atım aatıml İle vekâlet Ijicrüıl güveııercft yapan Suhulet Emlllk: Zİrif Özalp Beyogtu BüyWKpsm«kkapı ktv-jebıuı N«. 4. kat 3 Telefon: 43398.
631 - 1«
DEVREN SATILIK TUĞLA HARMANI — Kâğıthane büyü Orta Bayır. Suyu bol her tealsalı mevcut. Müracaat KâŞıdıane köyü Fırıncı Osman’a. 71 — 3
TUHAFİYE. MANİFATURA MAÜAZASJ-Azimet dolayıslylc acele aatıhkhr. İstek yerde. kirası gayet Ucuzdur. AdW. Tattabaş' caddesi 36011. Tel: 40191. öğleden sonra müracaat________________________________77_____
SATILIK BİNA — Bo, teslim Şehremini MevUııakapı caddesinde No. 63 de 1500 metro aı-ca ürerinde 210 metre kâgır bina 4 katlı IrnaL'ıthane. Iıastane. sinema ve her l$e elverişli İÇİndo İri fare elektrik vardır. Mü-racaol: İbrahim Mûtrli Çemberli!*! Vezir han üıt kut No. 8 120 —
1J00 LİRAYA ACELE SATILIK İKİ DÜK KÂN — Knpalıçarşı Kalpakçılar cadden Kol luk Kararlar sokak No. 14/19. Müracaat: ayni sokakta yorgancı Davud’a. 111 t —
SATILIK. KİRALIK - üç kat beton, deniz kenarında bahçeli bir cazloo: ticari ıl-ııol İşlere de «lverialidlr. Sirkeci: Azeri olne-ınMl yanında No. 85 HÜsatııetttn. 111 — 1
KİRALIK YAZIHANE ARANIYOR — Cj-Jnt* veya İstanbul iş semtindo telefonlu 2-3 odalı yazıhane aranıyor. Müracaat Ankara caddesi No, 4! yc. Telefon 21717.
159 —
ACELE SATILIK _ Pangallı - Kurtulu) -Türkbcy Sok. İH No. 11 bir katı üe (3«er kotları ikljer geniş va büyük olmak ütore 4 katlı v« konforlu Ap. bahçeni da vardır. Bir kal boj teatim. Üst İra t ta kilere müracaat.
Mendilin bir ucunu dişleriyle tuttu. îpin glalenmenü? olan bir ucu ise hafif sallandı. Dev adam, bunu süratle sakladı. Ansızın, gözlerinde bir zafer İfadesi beVrdl. Mendilin ucu h&lü duaklanııdA olarak bir tavuk gibi «esler çıkardı, «Dit git gı-dak» Mendilin içinde hafif bir kıpırtı duyuldu. Yumurta, nazenin bir eda İle sürülüp mölen şapkanın İçine sıçradı. Fakat sıçrarken gene bir falso oldu yere düşüp Jake'ln ayaklan yanında kır ildi-
Malone:
— Harika! — dedi. — Ben ömrüm-, de hokkabazlığın bu derece güzelini görmemiştim.
Jackson, teessüfle başını salladı:
— Kaç kere söyledim. Katı yumurta kullanmamız lâzundL
Evvelce kınlan yumurtalar ceketini kirletmişti, silmeğe başladı.
Von Flaııag&n :
SATILIK ABSALAR — SelAml çekmede. Boıtnıauıda, Altmlepede. Küçdky.-ılı İstasyonu yakınında ve îdeaitopcıdc kUçük. büyük cbodlarda mtlfrer amalar uygun Hallerle satılmaktadır. Mütcvassıt kabul edilmez. Galata. Tünel yatuıtdo. Billür eokak, Büyük Tünel ban No. 8 136—1
TAKSİM TALİMHANEDE — Gıda maddesi Mlan. müşterisi bol. her İ.’c elverişli kon-, torlu matara devren şahlıktır. Galata Çllilvl han. Telefon: «lûöü. 150 — I
— Zarar yok. — dedi. — Bu güze! numaralan öğrenmek lçltl bu kadar-clk bir fedakârlığa katlanılır doğrusu,
Malone:
— Tabi! auta, bunlar niçin? — diye «ordu
îrl yarı polis âmiri, yazıhanesinin başına oturup piposunu yaktı. Ağır ağır dedi kİ:
— Acaba size evvelce de söylemiş njlydlm, bilmiyorum. Lâkin, ben po-ILs mesleğinden Öte d enberi hoşlanmam. Polis oldumsa kabahat benim değildir.
Malone, bıkkınlıkla:
— Bu hikâyeleri çok dinledik. — dedi. — Bir çok meslekleri seversiniz, polisliği sevmezsiniz.
Von Falan ağan somurttu Çünkü, evvelce bütün anlattıklarını tekrar unlatmak istiyordu.
Avukat, insafsızca ona musallat oldu:
— Hep akltnızdan geçirirsiniz: Vizon yetiştirmek emelînlzdlr. Yahut dâ Georgle eyaletinde zlraatle uğraş* raka İsterdiniz. Diğer bir emeliniz do gazeteci olmaktır. Bunları hep biliyoruz.
Von Flauagan, içini çekti:
— Heyhat, bütün bunlar sermaye
KİRALIK — Tebobaşında her işe elverişli büyük dükkân Müracaat: Saffet Kalpak. Meşrutiyet cad. 133 Tel: 42738- İM -
BATİLIK ŞAHANE KONAK - Beylerbeyi iskelesine 2 dakika mesafede 3000 auflrelik Bahada terko^ e-tTilHk. sarnıç. 3 kuyulu. 14 odalı konak. Bahçesinde ayrıca 2 odak mut-f.eı bulunan bir ev vardır. 9 ni542 !!*•'? nalı 14-18 Üsküdar sulh hukuk dosya 1019-11 112 - S
GÖZÜ fEPC -= İstasyonuna 400 metrede Mlılılt bir dönüm arJ*. imarla I1MBI yoktur, çimanzar nluktadır. Tarkoau vardır, mo-raeaat: İş saatlerinde telefon (13108.
143 — 3
SATILIK BOg KÂGİR EV — 250 metre bahçe İçinde Uç Oda. Salon, elektrik, lerkM. havagazı. Kadikûy tramvayına dört dakika mesalfrde. Üıküdar Toplası Çlnlhhamam sokak No. 31. Kaşımağa kahvecisi bay Ah-meıle müracaat. 116 — 3
2.J00 LİRAYA anahtar TEâLİMİ — Tanıtımı^ bakkaliye dükkânı mal. milble ve bilumum teferruatlle devren satılıktır Kur-lulus. Slncmklij" Sahi» S. 49 da Necdet'e.
213 — 3
KİRALIK DÜKKÂN — Her İşe elverişli, Kspatıçargıya bir dakik* mesafede. Cagal-ogtu Tasvir gazciesl karşısında No. 6. Nııru-|j_ osmanlye caddesi 62 No. ya mllracaal. a»»
İM _ J—1
--------------------------------------------
EN GÜZEL UÇUZ ARSA — fJılell nayrlİT: ye Tüccarı caddesinde. Yüzü on metre. ÇlfP1 kaili apartmana müsait. Müracaat: Ankar^r caddesi 115 Hali Ggan. 151 — »O
KİRALIK APARTIMAN — ArnavulkOy C tramvay caddesinde Koleje yakın mesafede 4 oda ve 1 salondan ibaret güzel bir apart'-*M man katı kiralıkta. Telefon No 2-1037. L-
İM . â(|)
KELEPİR DÜKKANLI EVLER — Bcyofi.'** Iu Kocatepe malı ailesi asfalt cadde üzerin- (D de 3720 lira İratlı iki ev İki dükkân azimet QJ dolayıslle bJr kaU böl ÖlârâJf 24000 llrâj- * ecele «attlıklır. Müracaat: Beyoğlu taliki, caddesi Itöft Bay Bıfata. 152 —
2100 LİRA — Bdyükdere üketeye 5 dakika cami karşısı Canfes S 51. Bir oda. he!d"O l»Uı kuyu bahçe cami karsısı ayakkabı ta- (D
161 — ,l'çQ R - Mth'HFEKRİK: 2
°---------------------------------O
MUHASEBE MÜTEHASSISI v» muallLm: — Mücssesenlıln muhasebesini teşkilâtlandırır. Muzaaf ve Amerikan usulünde hususi derslerle muhasebeci yetiştirir Ga'nta posta kutusu 1574 mektupla mÜraceAt. 94 — 3
MÜ'l'HFEKKİK:
SATTL1K CİNS KOPEKLER - «man yedi, beş, bir aylık yavrular Boldulc. dört ve bir aylık, çoban bir buçuk yaşında. Müracaat :Uxuııç*rşı 277 Şaban knhveslndo Kıt-mll'e. 125 —
TECRÜBELİ. EHLİYETLİ - Bayan Öğretmen İlse ve orta okul kız öğrencilerim müsait şârttaı-1* Fransızca tadıtaal yapar İmtihana hazırlar. FaUh (Çorşşmb* pazarının kuruldugul Testerecll-er M İt ak No. 2 ye mü-racaatlnrı.___________________________138
İNGİLİZCE — A m erik» da okumuş vt Amerikan mekteplerinde İngilizce öğretmiş bir genç üç ayda Usan öğretir. Akşam ıDS.ı rümuzııoa milracgat. 144 — 1
Mektuplarınızı aldırınız
G»iBl»mlı idarshonosinı »arşı ol«ı»S göslarmta alan HBrllsrtrDlıdsn :
Üstün — 03 — CcmU — öğretmen -M. AA. ŞLjll —
samlarına jalao raakiuplan «darabana mtıdan ajdırmıları rica olunur.
I HALKEVLERİ - KURUMLAR
YAZIHANE — Sayın avukat ve tüccarla-rımıs İçin gayet elverişli caddeye nazır ıno-bllyöll Içlç* iki odu devren satılık, kiralıktır. içindekilere müracaat. Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han birinci kat No, 10, 17. 157 — 1
SATILIK EV — Kuıılıııdnda, cadde Üzerinde İçi. dışı boyalı sekiz odalı deniz kenarı | kayıkhane, bahçe, sarnıç HeMaer tttrlil teşkilâtı tamam. Galata Voyvoda caddesi Nur lıan 5/7. Haren müracaat 133 —
KADIKÖYVNDE — Mühürdarda, vapur Iskelealne İki dakika, tnnaleda denize nazır Imarea üç katlı ap art iman inşasına müsaadeli 170 metrekare arş* satılıktır. Müracaat , her gün saat İS • 14 arasında Sultanhomam
Conıcıbajı han 9 numaraya telefon 24111. I 1W — I
lstlyen mesleklerdir. Halbuki benim mekteple çocuklarım var. Karını şunu İster, bunu İster. Akrabalarım da zengin değildir Onun İçin bu hayaller olamıyor.
Jakc:
— Hayat güç şey. - deıll.
Von Flanagan:
— Polislik bütün mesleklerden güç.-dedl.
Heietıc. muhabbetle gülümsedi:
— Evet, zihninizden geçenleri anlıyorum.
Polis üuıiri, genç kadına döndü:
— Cidden meslek değiştirmek lâzım ama yeni mesleği seçmek mesele..- Aktör olamam, zira tipim müsait değil. Dansedemlyecek derecede şişmanını. Şarkı söylemek de bilmiyorum.
Malone, purosunu yaktı:
— Hah İşte buna şaştım. Halbuki bir kere, «May Wİld İrish Rose> şarkısını söylediniz, pekftlA İdi.
Flftnagan, onu işitmemiş gibi devam etti:
— Cambazlık mesleğine girsenı öğrenmek uzun sürer. Geriye ne kaldı?
Helene:
— Tabii hokkabazlık
Flaııagan, heyecanla:
Jakel — diye haykırdı. — Dünya-
nın on zeki kadını ile evlenmişsiniz. İnşallah kıymetini takdir ediyorsunuzdur. fİçini çekti.) İşte, ötedenbed boş kaldığını zamanlar şu kitaba baka baka hokkabazlık talimleri yaparım.. Bazı numaralar var ki- yalnız başına yapılamıyacak kadar zorlu. Burada $u esnada mevkuf bulunan profesörün de yarım hokkabaz olduğunu İşitince..-
Jackson. gene itiraz etti:
— Kaç kere söyllyeceğlz, efendim, ben profesör değilim.
Vo.ı Flanagan:
— Mükkündür. — dedi. — Ama ne de olsu hokkabaz sayılırsın».
D:v adaıu kızardı:
— Vaktiyle bir sürü numaralar öğrenmiştim. Mektepte de arkadaşlarıma yapardım. Lâkin, maalesef, (kaşları hüzünle çatıldı.) Pek fazla muvaffak olamıyorum. Bana tam mâna-slyle hokkabaz denemez.
Von Flanagan, ' halden anlar gibi tavırla:
— Ehemmiyeti yok, dostum, kederlenme. — dedi. — Pratikte kuvvetli değilseniz bile nazariyelerlnlz mükemmel. Bana da o kadarı lâzmı.
Malone, hafifçe öksürdü:
— Eli, epeyce güldük, çocuklar. Gülmek de İyi şeydir- Lâkin, biz bu-
—- ıçu rut-VEU.
Genç. İhtiyar, herkesin leve seve seyredecekleri nellç film.
Küle*
Türk Malbaacıtar Canklyotl yıllık toplantısı — Yenl idare heyetini seçmek ve bu güne kadar yapılan işleri görüşmek üzera 5 ııtaan IMS salı günü saat 15 te cemiyet merkezinde yapılacak umumi İçtimaa üyeler ini izin teşrifleri rica olunur.
Çocuk Esirgeme kurumu çenol morkaıl başkanlığından — lstanbui Çocuk Eaireemo Kurumu merkezimiz evvelce satışa *rzetlll|ji eşya piyango biletlerini genel merker,lınİ7.tnı bülün nıetnlekete şamil olmak üzere tertiplediği yknml Uç dianda çekilecek kıymetli eşya piyango biletleriyle değiştirmeye karar vermiştir. Ellerinde İstanbul merkezinin piyango biletleri bulunan yurddaıtarımınn bulundukları yerlerdeki kurum market ve şubelerine. bilet bâyilcrlnc müracaat ederek Genel Merkez biletleriyle değiştirmelerini rica ederle.
raya komik sahneler seyretmek lcln gelmedik. (Gayet ciddi bir tavır takındı. Sesini yükselterek! Dinleyin beni- Von Flanagan! Bu zatı uzun müddet mevkuf tutamazsınız. Kendiniz de bunu pekâlâ, biliyorsunuz.
Flanagan, hayretle başını kaldırdı:
— Tabii biliyorum. Vazifelerimi bana hatırlatacak olan avukatlar değildir. Bizim enal doktor yaptığı otopsiye nazaran cücenin saat ikiden sonra öldürülmüş olduğunu söyledi Jake'in kalinosundaki metrdotele nazaran da «gece yarısından sonra cüce bir şeyler yemiş. Ve benim müşahedeni, bu adam, kendi apartımanmda öldürüimemlştlr. Hesabını başka bir tarafta görmüşler, sonra cesedi odasına nakletmişler. Binaenaleyh, cücenin dairesinin anahtarı kaallidt varmış. Hoş, cücenin cebindeki anahtarı çıkarıp kapıyı onunla da açmak kabil a— Ve, bayan Angela Doll, bizim bu profesörün, saat üçe kadar kendi yarada kaldığını söylüyor. Demek oluyor kİ, kaatllllk şüphesinden profesör yakayı sıyırdı.
Piposunun külünü silkti:
— Bundan maada bu profesör gibi İyi bir adam kimseyi öldüremez. Ona da eminim- Eğer arzu etseydi, bundan (Arkan var>
liuape Un»₺u euiıen şa#»u n ,u 6rı*-
««» cilan alâkadar edecek!,ı Giriş .ser-
ao Mart m»
AKÇAM
SaMfe 7
Unutmak için 3
soılta müreffeh bir hayat temnl et-ml»Ür. Bir gün kocan münasebeıi-, miri öğrenecek olursa baş ırarsa neler geleceğini düşünmüyor musun?
Emil daha fazla konuşmadı' Mert ne demek İstediğini anlamışta. Macera sona ermişti. tstemlyorefc ayağa kalktı ve endam aynasına baktı, göayaşlar. makiyajlı çehresi üzerinde koyu 1x1er bırakarak yanaklarmdıys aşağı Büzülüyordu. Ne kadar da çok ihtiyarlamış ti.
Meri, meyus ve perişan bir daha ugramıyacağı bu evden çıktı, senddiyerek yürümeğe buladı. Bir pasta-haneye girdi, dağınık fikrini toplamağa çalıştı. Bu Akıbeti beklemek İrzını geldiğini düşündü- Bundan *on-ra hakiki bir ev kadını olacak, münhasırım kocasına ve oğluna bağlı kalacaktı. Bereket versin kİ, hayatta bir dayanağı vardı. Bu düşünca Ue doğruca evine dündü..
Meri, aynanın karşısında tuvaleti-, pj dikkat vb itina ile yaparken ortak 16 »ene evvelki genç, taptaz» ve $ak- : raik kadın olmadığını görüyordu. Şimdi otuz «ekinine basmışta. Ayna, yapın, kendisine her an söylüyor. Halbuki vaktiyle bu »yaad* güzelliğini, gençliğini, tazeliğin’, zarafetini, siyah gözlerinin parlaklığını, mütenasip endamını hayranlıkla seyrediyordu. Fakat çimdi, aynı ayna olduğu halde, kendisi aynı kadın değildi.
Vücudu ağırlaşmış, gözlerinin kenarlarında tanjıkhklar peyda olmuş, gergin ve parlak teni taravetini kaybetmiş ve koyu siyah Mçlarına da ak düşmüştü.
Meri, bugün her zamankinden daha genç ye daha güzel görünmek İstiyordu. Çünkü dostu Emile gidecekti. Genç kadın daha evlenmeden evvel onunla tanışmış, evtendikten sonra da bu münasebetini keemtyerek devam ettirmişti.
Meri, on beş senedenberl, hayatını kocasıyla ftşıkı arasında paylaşıyordu Haftanın muayyen bir gününde âpkı Emilin evine gidiyordu. Kocası Con İse bu münasebetten hiç şüphelenmiyordu. Karısını çok seviyor ve ona mutlak bir emniyet ve İtimat besliyordu..2 Meri o ğiin hazırlanırken, çehresinde gördüğü kırışıklıklardan dolayı üzülüyordu. Bu kırışıklıkları örtmek- tenine eski taravetin! verebilmek İçin tam bir buçuk saat aynaınn karşısında uğraştı, Tuvaletini bitirirken kocası Con içeri girerek aordu:
— Bugün sokağa mı çıkacaksın? O. en tabii ve en masum bir eda ile:
— Evet terziye, sonra da sinemaya gideceğim, dedi.
— Pekâlâ kancığım! Benim yazıhanemde İşim var. şimdilik Allaha ısmarladık.
— Güle güle kocacığm-
Kocası Con kapıdan girer girmez, kaşları çulık Meriye sordu:
— Nererien geliyorsun?
Genç kadın boğuk bir sesle:
— Sana evvelce söylemiştim: Terziden geliyorum.
— Talan söylüyorsun. Âyıkınm evinden geliyorsun-. Hepsini biliyorum. Anladın mı? İhanetini geç. fakat kesin olarak öğrendim.
Meri, İnkâra kalkıştı:
— Yalandır, iftiradır, diye haykırdı
Kocası, bir paket mektubu yüzüne fırlattı. Bunlar, Emilin kendisine göndermiş olduğu eski mektuplar ve fotoğraflardı. Meri etradına bir göz gezdirdi, Dolaplar, çekmeceler karıştırılmış, içleri alt üst edilmişti. Ag-Ityarak kocasının ayaklarına kapandı :
— Affet benli Bana ne söylesen haklısML Fakat onu bir daha görmi-yeceftlm, affet benli
— Seni affetmek mİ? On beş senelik İhanetini nasıl affederim? Eş-yaaı toplayıp gitmek için sana üç Mat mühlet!
— Nereye gideyim?
— Nereye istersen... Artık benim için yotaran.
— Ya gocuğumuz?
— Çocuğumuz İçin de yotaun Döndüğüm zaman burada seni bulmama-1 lıyım.
Con, bu kati İhtardan sonra çıkıp ■ gitti. Meri- kocasının karakterini bl-• liyordu: Kendisini asla affetmlye-j-AicM
O gün Emilin hal ve tavrında büyük bir değişiklik vardı. Son zamanlarda âşikınm kendirini eriri şevk ve hararetle karşılamadığı Merinin gözünden kaçmamış, bunu da -ona eöy-lemlşti. Taİrat Tmllln bugünkü ffill-amelesi her zamankinden daha softuk ve resmi idi. Meri bu lsbtekah görünce dostuna sordu:
— Nen var. Bana karşı bu suratın ne Emil?
— Çoktanberidir sana söylemek İstediklerimi tehir ediyordum, bugün artık 6Öyliyeceğlm. Biz ayrılmalıyız Merll Bu sözler, için beklenmedik bir darbe idi sararıp morardı. Fakat Emli, azimle sözüne devam etti:
— Münasebetimiz, on beş devam edip gidiyor. Bir gün kesileceği muhakkaktı. Senin yanında zevkli ve unutulmaz saatler geçirdim. Bundan sana karşı çok müteşekkirim. Fakat artık IhUyarlsmafta başladık.
Meri dostunun bu süsleriyle artık ihtiyarladığını kendisine söylemek 1b-lediğinl anladı. Emli, 40 yaçuıda olduğu halde h&lfı terüttae görünüyordu Çünkü erkekler üzerinde yaşın tesiri çabuk belli olmuyor. Halbu- miş olduğu uyku llAcı reçetesinin el kİ seneler, en çok kadınlar üzerinde' çantasında buhınduğonu hatırladı tesirini gösteriyor. Emil, metresine[ Açık gördüğü bir eczaneye girerek bir yutturmak istediği hapı yaldızlamak, tüp uyku İlâcı aldıktan sonra cıvar-lçln kendisinin de İhtiyarladığını' dokl parka girdi. Bir kanapeye otu-•öylüyordu. Emil devamla: i r&rak tübiln içinde hııltman M tat-
— ömrümüzün bakıyerini, hâtıra-'leü birden yuttu. Bu İlâç, kendisini lanmızla yaşıyolnn. çok îyl bir ko- «hediyen uyutacaktı.
BM, 10 yağında bir oğlun var. Kocan1 NÂkili: A. HİLÂL!
Fakat; artık1 Meri Yörfl aynı
çekti.
Meri, afcır adımlarla karanlık kaklara daldı. Çoktan gece yarışını geçmişli. Tek tük yolculara taslıyordu. BİT günde ıkl dehşetli darbe ye-ml|U. Kader, İhanetinden dolayı kendisinden acı bir intikam almıştı-Aşıkı. kendisini terketmlşU, kocası da evinden kovmuştu. Çocuğunu bir , daha göremlyecektl. şimdi nereye gitsin? Hangi kapıyı çalsın? İhtiyarlamış ve kimsesi» kalmıştı.
Zihni, aktı bir noktaya saplanmıştı1 Hayatın arlık kendiri İçin ne kıymeti kalmıştı? Uykusuzluğunu gidermek için doktorun kendirine ver-
80-
yıldır
Demir Konstrüksiyon Fabrika Binası Yaptırılacak
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden i
1 — Siirt tu dahilinde Batman demiryolu tatacycmu ûiınuındiL Enstitümüze ait sahada yaptanlacak demir konrtrükriyon fabrika binası kaputa Bari w birim Hali usulü Hû dEriltaneye koamuçtur.
2 — lstekhler 2460 No, fc Üriltme ve Arttırma Kanununun özel mad-dûrine tfin haar Uyacaktan teklif lûrfltmru, tn geç 4 Nisan 849 pazar teri günü Mat İB • kadar Afikarada Genel direktörlük binasında umumi «tipliğe vereceklerdir.
I TcHM Mrflan ayni gün saat İS da Enstitü eksiltme ve arttırma tomtayonunca açflacak, komisyonun tfiyln ederek teklif sahiplerine büdl-receğl güne kadar laceleruneri bitirildikten sonra karar aynı günde teklif «tabiplerine tebliğ edilecek ve komisyon karan müdürler encümenince katan! ve tasdik edildikte» sama kMlnleşecektlr.
4 — îrtekUler bu İM att eksiltme çartaameri, sözleşme tasarısı, birim flat üstesi, variyet plim, bina plini ve cephe resimlerinden müteşekkil eksiltme evrakım (M) on bre hra mukaMMnde Ankarada Enstitü muhasebe müdürlüğünden, ve İrtanbulda Tophane iskele caddesi, No. 14/18 dakl irtibat memurlufturauzduı alabilirim-,
8 — Eksiltmeye örebilmek için isteklilerin
a) *- Enstitü vesneelne (ÎO.OTO) on bin liralık geçici teminat. yatırmaları ve;
b) Bu İşin teknik öneminde ve en az (30,000i lira tutarındaki bir de-«lir fconsirükslyon işini taahhüt ve muvaffakiyetle İkmal etmiş, ve kati kabulünü yaptırmış olduklarına dair resmi makamdan alınmış btr belgenin tasdikli suretini ekliyecekierl bir dilekçeyi en geç 1 Nisan 1849 Cuma günü saat 17 ye kadar Enstitü inşaat müdürlüğünü vererek eksiltmeye girme belgesini alpıaları şarttır.
8 — Bu İşe ait bilcümle Devlet ve Belediye resim ve vergileri ile Noter harç ve masrafları ve bunların «imlan İşi alana aittir.
7 — Enstitü İhaleyi yapıp yapmamakta. veya dilediğine yapmakla tamamen serbesttir. (3405)
Denizcilik
(BagtaraFı 4 tiacü iBlılfcd»)
DÛVÛK FEVLOEOrLAK ANTOLOJİSİ
Milli Efiium Bakflnlıfil yuj-jnJnrındrn olup EflMutı, ArUlO, R)pü(uroa, Lucretlu». Cİccro. Sc.nnc», Epfttolps, Flctıncm. Hocan, Dour-te». Pascal gibi bomben «yloazıriorm hayali o.-thu antatnuılrtn v« «n mühim «serlerinden barı portolar vermektedir.
Mchmtt Karasun tarafından tanteme alman »Bfljllk feylesoflar Antolojisi Milli Eğitim Bakanlığı yayınevlerlylc bililin kitapçılarda M» kuruş flntlc satılın aktadır
HAKİKATİN ARAŞTIRILMASI
Milli Eğitim Bakanlıjmın yayımlamakta olduğu «Dünya Edebiyatından Tercümeler» serisinden Fra m.ıt kesiklerinin 148 incisini letkll eden «Hakikatin Ara^iııUlUMl H*. Mnlebıanche'ın eseridir. Miraç Kntıreıoglu tarafından diUmlae çcvrltaıltUr- Bundan anca aynı secide yayımlanan ve ISO kuruşla SAUlmnkla olan, bu eserin birinci CİMİ rtbl İkine! UMU de, İM kıırus fin tir Milli Eğilim Bakanlığı Yoymevlcrlylc bililin kitapçılarda satılmakladır.
KOTU E - DAMI DE PARİS
VJciar Huso'nun. bütün dünya dillerine çevrilmiş olan bu ölmec ererinin İkinci CİMİ çıkmıştır.
Aynı eserin, Milli Eftlllm Bakanlığı klâsik1 ■erini İçinde çıkan birinci cildi «ıbl. İkinci cildi de, KlsamolUn Naılf Tcpcdclcnlloğlu tarafından «Hilmi» çevrilmiştir.
•Nötr» - Dam D* Paris» hin birine» cildi 230. ikıııcl cildi U0 kuruş üaUe, Milli Eğitim Bakanlığı yayınevlerlvle bililin kitapçılarda satılmaktadır.
PALAVRACI ASKER
Milli Eğnim Bakanbğının «Us* enerler yayımları arasın d». İMta «laiklerinin M tin-HlfUnü teşkil eden «Palavracı Asken. PUu-lıis tarafından yazılmış, dilimize dc Töî-kfrîl Uzcl Urabndnn çevrilmiştir.
«Fniavrscı Asken. Mil» Eğdim Bakanlığı Yajrnevleriyle büUln JrlUpÇitar»!* tetirin flaltc Milimliktedir
SEYAHAT TABLOLARI
III
Milli Efiıllm BakMiltfınıp yayımının akta olduğu «DUuya Edı-blyatından tercümeler» serisinin Alman klâsiklerine ali 25 İnci kitabım tegkfl eden bu erer, bflyOJc Alman sairi llclnrleh Helne tarafından kalem» ■tamu- olup. Pertev FalU Boratav tarafından dilimize çevrilmiştir.
Bu eserin, fena bu seri İçkide bundan 6n-ee çıkmı, olan blılr.ct cildi Itû. ikinci rildl 35® kuruj f la ile satılmaktadır Son çıkan «Savatlat Tabloları HJ» ecr.rl. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevlerlvle bClün kitapçılarda j 916 lııınt,
zamanı denize açılmağa va OesRbian-ca’ya gitmeğe karar verdi.
BU karar tam zamanında verUmi|-t-l, çtlnkü ordu, Alman motörlü birliklerinin gittikçe yaklaştığını bildi-1 riyordu. Son teknik tedbirler do alındı. Geminin muvazenesi düzenlendi; nna kazanlar yakıldı; fakat kanalın temlriennıeni henüz tamamiyle bitmiş «ayılanıazdı. Tehlikeli yerlere şamandıralar konulmamıştı. Oemt komutanı, şimdiye kadar hiçbir manevra yapmamış olan mürettebatına hareket emrini verdi. Yukarıda anlattığımız gibi nehirden denize açılarak gemisini Almanların eline düşmekten kurtardı.
Jean Bart, Casabtanca’ya varınca karada monte edilmek üzere bütün silâhlarını çıkarmıştı. Geminin ikmali harbin sonuna bırakılmıştı. Fakat zırhlının macerası bitmemişti. Bu Fas limanında dahi emniyette değildi. Nitekim 1942 kasımında, Amerikalılar ve tnglUzler, Ca*ablanca'ya ve şimali Airlkaya çıkarma yaptıkları zaman, Fransızlar henüa Müttefiklerle işbirliği yapmamış oldukları için Amerikan zırhlıları ateş açtılar ve zırhlıya 7 tane 400 milimetrelik ağır mermi ve Amerikan uçakları da 0 tane trl bomba yapıştırdılar. Jean Bart yaraların tesiriyle sığ suda, yan batmış bir halde, karaya oturdu.
Gemi sonradan yüzdürüldü ve 1943 eylülünde Atlas Okyanusuna geçebilecek bir hale getirileli. Hattâ tamir ve teçhiz edilmek üzere eşi Rlchelleu gibi onun da Amer ikaya götürülmesi dahi düşünüldüyse de bundan vazgeçildi. 1 Fransanm kurtuluşundan sonra, teknik heyetler geminin ikmali İçin tetkiklerde bulundular. Fransız endüstrisi, geminin diğer lld eşi olan Cltaenceau ve Guscogne zırhlılarına mahsus malzemeden hangilerinin kullanıla bileceğini araştırdı. Bu gemilerden CI6menceau 17 ocak 1939 da Brest tezgâhlarında kızağa konulmuş, Bresfbı tahliyesi sırasında, teknesi tahrip edilmişti, öteki geminin İse Jc-an Bart ın İnşa edildiği yerde yapılması kararlaşmıştı. Fakat harbin patlaması üzerine buna imkân bulunamamıştı
Jean Bartın büyük bir uçak gemisi haline konulması düşünüldüy.% ele nihayet es! Richelieu’den daha modern bir zırhlı olarak ikmali karar-Inçtınltlı.
Bu karar üzerine gemi, âdeta yeni baştan yapıldı. b« sebeple Rlchelleu' den hayli farklıdır. Ateş kudreti bakımından, sualtı İnfilâklara karçı muhafaza bakımından ve kumanda kulesinin tertibatı bakımından ağa-beyslnden üstündür Rlchellcu’nün baş tarafındaki 20 İlk toplan yerine Jean Bart'a çift kundaklı 12 tane 100 'llük uçaksavar top konulmuştur. Deriştir Mtumskindıc. : nlzaJU infilaklarına karşı bulge deni-
oblomov llefi U6Ul blr muhafaza sandığı
m I yapılmıştır. Bu sandık geminin süra-
Ruılann en büyük r«*ll«l yıu^rlarındnn 11111 azaltmamış. StabUiteSİnl manev-GonçaTov'un ocıırir. Sab..hntun Eyüpflâi'j | ra kabiliyetini arttırmıştır.
He Erol Giln«j» torafiMnn «Ulmise çevril-: ‘ —.1.1.1--,
»İM,, »"to »—■ »™> “ —' Blth'u''1 ll» ”*n Bart "rhlll»rl
çıhmıç mıuınan birinci ctwı ı«n. ıicind cildi 35 009, tam yükle olarak 48.5Ö0 ton-îüo kuruj naile «animrictadır. ; duılar 150 000 beygir kuvvetinde 4
OblomoVua god c»»»" zeUnvö cildi maJdnç ,ıc mn süratleri vardır, diter ciltler «Ibl. Mili! Eâltfm Halcanl^ tecnitrtlerl 81HUII1-
Ynj-ınctfleriyle »Çittin kiupçılordn ZTO Jcurua culrl- î,urB₺ ıcuııın.»uı
naile ummaktadır. 4«-50Ö ton ağırlığında olduğu hfll-
İrömO AMsnc₺oPEt>isi jde makineleri 180.000 beygir kuvve-
,Fa«. »i | tinden fazla bir kudret yaptnifl ve gc-
miui Eğitim tinkantığıruD yayımlamakta asanü normal surat olarak 32 mil alduftu bu Ğrfccıtı amüklapcOlnln 21 inci tu-L «küJU de «Danıştır. Ansıklopullnln bıı la-|‘ pktUündv geçen JasllcUlden kalan »Araplarda Bilim» maddesine devam olunmakta ve bir «ok maddelnr araıındn bılhonaa «Araş» (Arazi». (Arbitrajı. «Arc-Jcannc Darc», «Ardahan», «Are»». Arctlno». «Argonllna», «Argo», «An». «Arıcılık». «Antaın», «Arkuıd», (Arif Bey (Hacı)». «Arif Hikmet». «Arütto» gibi bastıca maddeler İncelenmektedir.
Anıiklopedlnln bu afsikiUlIndc. renkli olarak ayrı bir kûfiıda bamlmıs. Abbusll-er tlrv-rind» Arap yaçayıgını gOstc.-on Ikl minyatür de bulunmaktan it
İnönü Ansiklopedisinin Zl inci fnaikülti. Milli EŞltim Baknnlıfiı Vaymevlcrlyto bütün, kitapçılarda 3110 karuB «atlı- samınaIttadır.
R t L t r E R
AnknraıUı çıkan Nilüfer mecmuasının1
(B ncı rayın nc||ie(UlnU$ltr,
GENE TEKNOLOJİ
TJrc Erkek Sanat EnjiıtOıU tesviye alclyc-»l «efl Hüseyin Tüıkdemlr’ln bu eseri Jntl-»ar eUnlfiir Flatl 125 kuzuttur
KİMYA
Ktt Sanat EnsIltüsU 3 llneU (inıf |ç|n Bc-yoglu Erkek İnesi kimya Locası JJt TaluUa RUftfl Bayer tarafından hatırlanan bu eser lntnar dmlçllr, Flail 150 kuruştur.
YAĞMUR VE TOPRAK
Memleket ve köy meselelerini vesikalı.'-, rakamlar ve olaylarla Incellyen hu derginin » tayısı çıkmıştır.
YENt ŞİKÂYETLER İM»
Genç Türk hlkiyccUcrinlu hig bir yerde çıkmamı» son escrierinJ bir araya toplamak’ «üretil» her m» ynyınlanacaRı haber veri-, lan bir «orlnln İlk dldlnl teçkll e(|en bu kitapta Samct AŞnojMu. Orlrnn Kental. Bekir SUla. İlhan Tanış, Fahri Erdinç. Muzaffer Hacthaannofilu gibi en tanınmış xcnu tarzala-rm 15 hlkAyeri yor simi jlir. YaSar NaW tarafından hazırlanan bu eter Varlık Vayılılan araaında 1 Ura rintte yrfcrmçtır.
UÖUR8UZ V A D i
Amerikanın tn tunumu» modern ronume:-lorındruı, «Tehlikeli Ksdm» muharriri Ben Amoı WUHams’tan dilimize çevrilen bu kuvvetli romanda bir Amerikan köyünde fiüzal-)ıgl kader fettanlı*» Ha do bütün erkekleri plinden »tkUkUyen IhUraah bir knfllnln! «ebep olduğu faciaları en rlltüklcylcd btr UalOpla onlatümiftır. Orhan AiUoglu tara-fmdün büyük btr basarı ite dllImİM çevrilen bu enr Varlık Cep Kitapla riallt çıkmıştır.
’lgitmiştir.*Bu gemilerin silâhlan şöy-i Icdir: R tane 380 İlk ağır top, 9 tane ■ 152 ilk çift maksatlı orta top. 67 tane 40 lık, 50 tane 20 İlk uçaksavar ’ top. Uçak ve kovan taşımazlar. Zırh kuşaklan 225-4Û0. üst zırh güvertele-İ rl 130-170, Bİt zırh güverteleri 40 milimetre kahniığmdadır. Kumanda
- nüleri 340, ağır top taretleri 4S0. orta ’ top taretleri 130 milimetre zırhla mu-: hafazalıdır. Mürettebatı 70 subay,
1000 erdir. Sarnıçlarına aldıkları 6000 ı ton mazotla 14 mil. süratle 10.000 mil, : 24 mil süratle B80(ı mü, 21 mil slirat-1 Je 3200 mil katedebilir.
' Fransa bu İki modern zırhlı snye-1 sinde, Amerika ı-e Jngiltcreden sonra, dünyanın üçüncü denizci devleti oi-
. mııştur.
D. D.
AKŞAM S
ESr Abone bedeli
Tfclüf*
Proje müsabakası sonucu
Ankara Belediye Başkanlığından:
1 — 5318 w yılı kanun gereğince halka dağıtılacak ucuz arsalar üveyinde yapılacak ev tiplerinin tâyini ve vaziyet plânı hakkında açılıp İ8/Mart/lfi4D tarihinde süresi bitmiş olan müsabakaya katılmak Üzere fOnderllen 40 proje şartnamede adları yazılı Yüksek MilhendlJi Muhlis Bertcl, Yüksek Mühendis Hlfat PMftvoClı, Yüksek Mühendis Sırrı Bayan. TOksek Mimar Abldln Mortaşı ile Yüksek MJknar Eeiçıık Mllardan mürekkep Jüri tarafından tetkik edilerek 23/37949 tarihinde raporları verilmiştir.
Bu rapora göre bir katlı 2 odalı ev tiplerinde 32 sıra ve 43421 rumuzlu proje «ahlbl Y. Mimar Mustafa Kemal Elâftöz birinciliği, 3 sıra vo 821154 nunuBİu proje sahipleri Y. Mimar Mehmet Güneren ve Selrnan Yön-iter ikinciliği, 29 Bira 58435 rumuzlu proje sahipleri Y. Mühendis Mimar Bamim Bangölve Y. Mimar Zehra AIpg>y üçüncülüğü, tek katlı ve üç od^lı tiplerde 4B «ra ve 24913 rumuzlu proje sahipleri Y. Mimar Rauf Beyni ve Turgut Tuncay birinciliği, 29 sıra ve 56435 rumuzlu proje sahipleri Y. Mimar Zehra Alpsoy ve fiamlm Earıgöi ikinciliği, M sıra ve 13531 rumuzlu proje sahipleri Y. Mimar Turgut Tuncay ve Y. Mimar Rauf Beyni üçiiıi-cfflüğü, lld katlı 8 odalı ev tiplerinde 39 sıra 68431 rumuzlu proje sahiçlp-rl Y. Mimar Hakkı Uraz Y. Mimar Adnan Onaran ve Y. Mimar İzzet Aydın blriacülğl, 35 sıra ve i 184Ö rumuziy proje sahipleri Y. Mühendis Mimar Hayrettin KuLal've Y. Mühendis Mimar Celâlc-tUn Ö2kaynak İkinciliği, 38 sıra 85053 rumuzlu proje sahipler) y, Mimar Neriman Bitçe, Y. Mimar Kemal Ülkümen ve Y. Mimar İlhan Bumln üçüncülüğü, 2 katlı dört odah ev tiplerinde 5 sıra 21933 rumuzlu proje sahipleri Y. Mühendlo Mimar Suat Erdeniz, Y. Mimar Rıza Aşkan ve Y. Mimar Harbi Hotan birinciliği, 29 su-a ve 56435 rumuzlu proje sahipleri Yüksek M. Mimar Zchıa Alp-oy ve Yüksek M. Mimar Samlrn Sarıgöl ikinciliği, 17 «ıra ve 82202 nunuzlu proje sahipleri Y. Mimar Rccal Altes/ V» Y. Mimar Mukadder Çizer ü-çüncülüğü, İki katlı beş odalı ev tiplerinde JI sıra 57710 rumuzlu proje sahipleri Y. Mühendis Mimar Mesut Evren ve Nihat Hasekloğiu birinciliği. 39 sıra 88434 rumuzlu proje sahipleri Y. Mimar Hakkı Uraz Y. Mimar Adnan Onaran ve Y. Mimar İzzet Aydın ikinciliği, 3 - A sıra ve 44844 rumuzlu proje sahipleri Y. Mimar Mehmet Güneren, ¥. Mimar şelman Yön-der üçncülüğü kazanmışlardır.
Umumi vaziyet plânı için fi proje gönderilmiş İse de bunlardan hiçbirine birincilik verilmesi mümkün olmamıştır. 47 sıra ve 88088 rumuzlu Mühendis Mebus Ergilvençln. projesi ikinciliği ve Mühendis İsmail Hikmet Eronat'm hazırladığı 28 sıra ve 22113 rumuzlu proje de üçüncülüğü kazanmıştır.
2 — Müsabakada kazananuyan proje sahiplerinin hüviyet zarfları AçılmAmıştır. Bunların rumuz numaralarını bildirmek suretiyle projelerini ve hüviyet zarflarını l0/Nİ*an/1949 tarihinden itibaren Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğüne müracaat ederek almaları.
3 — Müsabakayı kazananların mükâfatlarını almak ürere 1/Nlfian/ 1949 tarihinden itibaren Belediye Hesap içleri Müdürlüğüne baş vurmaları.
4 — Müsabakaya katılmak özere gönderilen projelerin 28/3/949 tari-
hinden itibaren 8/4/1949 gününe kadar Ankara Halkevi mermer holünde teşhir edileceği İlgililere duyurulur. 3854
| İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası ilânları
Tüccarların dikkat nazarına
Senelik aidatlar için 4355 sayılı kanunun 33 öncü maddeslle tayin e-dflen ödeme mehil 31.3.949 akşamı biteceğinden ve bu tarihten sonra yapıla cak ödemeler üç misli olacağından bu mlslllü tediyeye mahal kalmamak tfezere senelik aidatını henüz ödememiş bulunanların 31/3/940 akşamın* kadar ödemeleri Itteumu ehemmiyetle arz va rica olunur.
(39471
Koyun sütü satışı
Karacabey harası müdürlüğünden
ı — Müessesemizce Nisan bidayetinden temmuz IHB bidayetine kaıiar istihsal «ütecek tahminen (30,000i litre koyun sütü pazarlıkla satwa «>ka-rılmışhr-
2 — Batış 1/4.94» Cuma «ünü sut 18 de hanı merkezinde yapılacaktır.
3 — Beher litre koyun sütünün muhammen bedeli 45 kanış ve kail teminatı 2,025 Hradır. Teminat hara veznesine yatırılacaktır.
4 — Bu İşe ait şartname bara müdürlüğünde görülür ve Istenllebilir.
6 — İsteklilerin teminat mnkbuzlnrlte birlikte mezkûr gun ve sııuıte komisyon» müracaatısın. (42431
Created by free version of 2PDF
İstediğiniz yeröeki
EVİ
ARSAYI
TARLAYI
Beğendiğiniz EŞYAYI almak elinizde I
olacaktır.
Bunun İçin
T. C. ZiRAAT BANKASINDA
Çekilişlerden bir ay ewü
100 liralık vadesiz öit tasarruf hesabı açtırma?, kâfidir.
Yıllık ikramiye tutarı
300.000 Lira
He. çekilifte: 25.000; 10.000; 5.000
liralık ikramiyelerclsn başka mikdarj 4Ö1 i bulan çeşitU
İkramiyeler. Yılda 4 cekiM?:
28 Şubatt 30 Mayıs, 31 Ağustos, 30 Aralık
Hesaplarında 100 liradan fazla bakiyesi ölanlaı lıer
500 lira için ayrı kur a numarası alırlar.
IsLnbul Jandarma Satınalma Komisyonundan:
4.4.949 pazartesi günü saat 14 do pazarlıkta 300 kllö saf D. D. T nlı-nacaktır. îsteklilerln belli gün vc saattç Takstaıda kuruhımüzd.’ y- pı -’lt pazarlığa iştirakleri. t4vll>
AKSAM
30 Mart 1349
—SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE:—.
DEVON A 40 Modeli
AUSTİN OTOMOBİLLERİMİZDEN
ış aylarında
almayl ihmal1 etmeyiniz
önler.
İSTAMIBOIL AMIElMkAH KOLEJİ KIZ KISMhS^ • İ&mmİiERICEK KISMI OKULUMUZ ERKEK KISMİ ORTA BÖLÜMÜNE
1949 — 1950 öğretim yılı için kaydolunacak yeni öğrencilerin
GİRİŞ İMTİHANLARI
Haziran Ayı Sonunda BİR DEFADA yapılacaktır.
GİRİŞ İMTİHANI GÜNÜ AYRICA İLÂN EDİLECEKTİR.
Dört saat ara ila günda Uç kaşa alınabilir
MİKTARI
BSrstltuic»un Geçici temi Şekil Clünü Saati Lira
SATILIK DECİRMENma I .(6 beygirlik gazilen motoru 1le I ■ Uç çift taş Evnka çopsasör ve I İbangosU ile beraber.
Bankpazer Yağcılar sokak 9 No I da Met n BEŞER'e müracaat |
ECZANELER 1>KN
Created by free version of 2PDF
1
Tekel Genel Müdürlüğü İlânları
c
Elli bin top sigara kâğıdı satın alınacaktır
Malzeme Alım Şubesinden
1 — Mevcut şartname*! mlclhlnc* 22000 topu 2$ tefrlkll ve 28000 topu 30 tefrlkll olmak üzer* cem an 5000 top sigara kâğıdı pazarlıkla sa-t.a alınacaktır.
1 — Pazarlık 17.5.848 sah günü saat 10 da Kabataş Genel Müdürlük Malzeme alım şubesinde yapılacaktır
S — Şartnameleri her gün sözü geçen şubede ve Ankara, İzmir BM Müdürlüklerinde görülebilir.
4 — İsteklilerin belirli gün ve saatte 140000 liralık geçici güvenine parsel ve kanuni veslk-Mlle birlikte mezkûr komisyona müracaatları İlân olunur.
ö — tdare kısmen veya tamamen veya kısım kısım .ayn ayrı taliplere ihalede serbesttir. (4084)
iki genç aranıyor
Piyasa işlerinde çalışmış, orta tahsili bitirmiş İki gence ihtiyaç vardır. şimdiye kadar çalıştığı yerleri, referansları, fotoğrafları, evli veya bekâr olduğunu kendi el yaaslyl* yazılmış bir mektupla ve (genç) rü-ııııızu ile isi 173 pusta kutusuna müracaat.
- Memur aranıyor
Tanınmış bir firmanın satış ve reklâm İşleri için Anadoluda seyahat edecek bir memura ihtiyaç vardır. En az ilse tahsili ve 40 yaşından yukarı olmayan taliplerin el yazılarlyle nerelerde çalıştıklarını ve ter-cümel hallerini ve kaç Ura aylık istediklerini bildiren bir mektupla -(Taşra) rumuzu ne P. K. 178 adresine yazmaları.
rkonomî ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Md. den
Sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabesine dair 1140 sayılı kanun hükümleri gereğince Türkiye dahilinde sigortacılık yapmak üzere ruhsatname İst iyen tiıglllz tabiiyetinde «The London Assuranoe-Dl London Asörana» Sigorta şirketinin mahalli kanunlara göre kurulmuş ve ttbcll edilmiş o-l’jp yapmak İstediği jangın ve nakliyat Sigorta muamelelerini umumi merkezinin bulunduğu mahalde filen ve aynı unvan altında yapmakta olduğu ve 1.552 337 sterlin sermayesinin tamamen tediye edilmiş bulunduğu 3*lcaalığımıza verilen resmi vesikaların İncelenmesinden anlaşılmış ve kanuna göre şirket tarafından verilmesi lâzım gelen evrak ve teahhiılname-i rle .sigorta muamelelerinden doğacak tc-ahhütlerin ifasına karşılık olmak uzere tesisi icap eden teminat akçeleri yatırılmış vc kanunun dördüncü mad ( ealne tevfikan şirket merkezinin bulunduğu şehirde tanzim ve mahalli hükümet meni urları ocu tasdik edilmiş bulunan umumi vekâletname da yangın vc nakliyat Sigorta muameleleriyle iştigal etmek ve Türkiye Cumhuriyetinin hâlen yürüt lükte bulunan ve İleride yürürlüğe konulacak olan !:an tınla tiyle nizamname ve talimatnameleri bükümleri dahilinde İşleri yürütmek, bütün mahkemelerde davacı, dâva edilen ve üçüncü şahıs sıfat larlylo hazır bulunmak üzere «J. V. Vlttoll ve Kumpanl Limited» şirketini umumi vekil tayin eylemiş olmakla bu şirkete Türkiye Cumhuriyeti sınırla rı içinde yangın ve nakliyat Sigorta muamelelerini yanmağa İzinli olduğu ilân olunur.
Yas beliyor...
Gözlerinizi. güneşin ültraviyo-le şualarından ancak fenni surette imâl edilmiş ve dünyaca neşhur “PERSOLW Gözlükleri koruyubih En güzel ve son modellerini toptun ve perakende olarrçk GALATA - KARAKÖY CadjieBlntic numara 7 (Eczaneye bitişik» ıı of £ (1 n Mağazamın-da. bulacak un,ız.
ZAYÎ — Plümer nütus memurluğundun aldığım v« İçinde askerlik muamelelerim kayıtlı kimlik cüzdanımı kaybettim' Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
1339 doğumlu
İmam oğlu Hüseyin GUI
Adalar sulh mahkemesinden: 948'81
Heybfllada Dağar kası sokak 30 numarada Marlka Proku'ya teyzesi Kalyopl Angelezaki vasi tâyin edilmiştir. Keyfiyet medeni kanun hükümlerine göre ilân olunur. (282b)
Dr. Zekâi Muammer T U N Ç M A N Bakteriyoloji Laboratuarı Her nevi tahliller ve taze aşılar yapılır.
Teni adrese dikkat: Dlvanyo-lu, 103, kat 2, Tel: 22037 B
Çocuk nttirııi Dorun
Ahmet Akkoyunlu raksım ratımhane Palu raıafun hjb?-/
İstanbul Ziraat Okulu Satın
Alma Komisyonundan
Miktarı Muhammen
B. İlk teminat Eksiltme
Cinsi Kilo Lr. Kr. Lr Kr Şekil Saati
Kuru soğan 1500 25
Patates 1500 48
Kuru fasulye 2000 70 553 00 Kupall 11
Nohut 500 78
Yeşil mercimek 700 80
lrmlkll makarna 1500 75
Pirinç 2000 140
Zeytinyağı 1000 285
» Tanesi 750 140 369 00 Açık 10
Beyaz sabun 350 190
Yeşil sabun 250 140
Toz şeker 2000 175 203 00 Açık 10.30
Kesilmiş meşe odunu 250 Çeki 12.50 175.00 Açık 11.30
Mangal kömürü 1000 Kilo 20
Dağlıç eti 1000 Kilo 300
Karaman eti 1500 » 290 625 Kapalı 14
Sığır et.1 500 » 195
Ekmek 900 Gr 35.000 Ad. 30 045 Kap ah 14.30
Benzin 8000 Litre 50
Motorin 5000 Kilo 28 517 Kapalı 16
Makine yağı 1200 » 85
1 — İstanbul Ziraat okulu 1948 yılı yiyecek. yakacak vs akaryakıt İh-
tiyaçları eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 18'4'949 pazartesi günü yukarıda gösterilen saatlerde yapılacaktır.
2 — Eksiltme şekli, muhammen bedeli, ilk teminatı, cinsi, miktarı ve nevileri gösterilmiştir- EksllLme İstanbul Yüksek Okullar Saymanlığında yapılacaktır
3 — İstekliler şartnameleri mezkur saymanlıkta her gün görebilirler. (
4 — İstekliler bu eksiltmelere girebilmeleri İçin 1949 yılı Ticaret Odası
belgeleri ve 249o sayılı kanun gereğince teminat makbuzlarını veya banka mektupları va haaırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale faallerinden j bir saat evvel komisyona vermeleri. (4048ı
Çünkü GRİPİN Soğuk algınlığında ve Grip başlangıcında hastalıj
C t N S t
Ekmek 70000 Ad. 35 Kr. Kapalı 12-4-949 15 1838
Koyun Eti 8000 Kilo 299 Kr.
Kuzu Eti 3000 — 270 —
Sığır Eti İ00Û — 185 — Kapalı 12-4-949 15 2548
Sadeyağ 3500 KUo 850 Kr. Kapalı 2-4-949 15 1707
Yaş Sebze 28 Kalem 18950 Lir. Kapalı 12-4-949 15 1422
Çamaşır yıkama 40000 Parça 25 Kr Kapalı : 2-4-949 15 750
Zeytinyağı 2000 Kilo 294 Kr. Kapalı İ2-4-949 15 441
Beyaz Sabun 2000 KUo 204 Kr. Açık 12-4-949 15.30 306
Beyaz Peynir 1500 Kilo 184 Kr.
Kaşar Peyniri 400 — 384 Açık 12-4-949 15.45 334
Okul um utun 1949 yılı ihtiyacı olan yukarıda Cins, mıstar ,tahmin flit ve geçici teminatları yazıh maddeler düzenlenen şartnamelerine göre yanlarında yatılı trün ve saatlerle gösterilen şekillerde ayrı ayn ihaleleri yapılacaktır.
Kapalı zarflartn 2480 sayılı kanuna uygun olarak flarirıanmak su-retile eksiltme saatinden bir saat evvel komisyon başkanlığına verilmesi
İsteklilerin şartnameleri görmek ve geçici teminat yatırmak üzere eksiltme gününden evvel yıldızdaki oku; naj’manlığLna müracaatları. (38341
Muhtelif boya ve levazımı a’ınacak
Bayındırlık Bakanlığı İstanbul S. A. K. Reisliğinden:
Dahk .iıdeKI ıı.-ı ııdf t/, iıiıatı yazın 17 kalem nunıeiıl boya ve levazımı 3238 lira muhammen bedel üzerinden açık eksiltme ile satın alınacaktır.
İsteklilerin liste ve şartlaşmasınıdaLrede görerek 34285 liralık geçici teminat makbuzu ve 949 yılı Ticaret odası belgeslle 4'4/949 pazartesi günü saat 11 de Kadıköy Perçemli sokak cemaat hanı pirinci katında S. A komisyonuna gelmeleri. (3154)
Üevlet Orm. n isletmesi
Sarıkamış Müdürlüğünden:
İşletmemizin Sarıkamış İlçe merkezindeki orman davalarım takip etmek üzere 1400) Lira aylıs ücretle bir avukat veya ruhsatlı bir dav* vekili alınacaktır.
İsteklilerin mensup bulundukları orman teşkilatına baş vurup bu hususa alt talimatnameyi okuyarak şartnameye haiz bulundukları takdirde ya doğrudan doğruya orman Oenel müdürlüğüne veyahut işletmemiz müdürlüğüne evrakı mü-bltelnclm dilekçelerine rapten müracaatları ilân olunur. (39421
Çamaşırlarınızı SARARMAKTAN koruyunuz; Onların. BEMBEYAZ olmasını
İsterseniz, son çamaşır, suyunda ı
COLMAN “Öküz Baş”
Çlvltlnl'mutlaka kullanınız.
—. Pamuk ipliği alınacak
Bin paketi tek kat, bin ' “ ‘ ’
.olmak üzere cmn'an sekiz
imik ipliği alınacaktır.
Miktar, fiyat ve teslim müddetini gösteren teklif mektuplarının 3 Nisan. 1949 akşamına kadar Suitanhamamında
I P E K I Ş Şlrkefeflın®
verilmesi pllj.r:;ı.~. .Şirket nıuuuyaayı yapıp yu putuma».ı.( serbesttir.
paketi çift kat ve altı bin paketi dört kal bin paket on altı veya yirmi numara pa-