1950 Mart etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1950 Mart etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


Sene 32 — No. 11303 — Fiat-1; her verde 10 kuruştur.
CUMA 31 Mart 1950
Sahibi: Necmeddin Sadak — Yaza işlerini fiilen idare eden C. Bildik — Akşam Matbaası.
Cumhurbaşkanının Malatyadaki nutku
--------■---------
İsmet İnönü Malaty adan Diyarbakıra hareket etti
Seyyahlara kolaylık
Malatyadan adaylığını koyan Inönii: «Seçmenler memleketi şiddet politikasına düşmekten kurtarmalısınız» diyor
Malatya 30 — Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bugün nutuklarını söyledikten sonra Halkevln de ilçelerden gelen neyetleri kabul etmiş, İsmetpaşa bucağına ve Gûnbey köyüne giderek büyük tezahürat arasında halkla görüşmüş ve saat 15,50 de Diyarbakıra müteveccihen hare - ket etmiştir.
Malatya 30 (A.A.) — Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, bu-,gün saat 10,30 da Malatyaya .gelmiş, doğruca halkevlne giderek seçim kurulunca tayin edilen meydanda şu nutku söylemiştir:
MalatyalIlar, aziz hemşerlle-rim,
Seçim kanununun verdiği imkân üzerine bu devrede Malatya milletvekilliği için dahi adaylığımı koyacağım. Eğer Malalyahlar kabul ederlerse evvelce uzun müddet bu sıfatla taşıdığım şerefli hatıraları yeniden canlandırmış olacağım.
Her şeyden evvel şunu söy-lijreyim ki, milletvekili seçilmek . vatandaşlarımın oylarım '.ZBanmak mecburiyeti beni, * geçen devreniû büyük meseleleri ve önümüzdeki devrenin ——bnalıra knymlan iızerlndo düşündüklerimi söylemeğe, hem bir hak hem bir mecburiyeti olarak sevketmektedlr,
Her vatandaşımın bilmesini arzu ederim ki. Türklyenin en1
Cumhurbaşkanı nutuk söylerken
Devlet Demiryolları biletlerinde tenzilât yapacak
Ankara 31 (Akşam) — Avrupa ve diğer yabancı memleketlerden yurdumuza gelecek turistlerin yurt İçinde kolaylıkla seyahatleri için baz» kararlnr alınmıştır. Devlet Demiryolları turistlerin yurt içi gezilerini kolaylaştırmak makssdlyle Demir yollarında yeni bir tarife tatbik edecektir. Bu tarifeye göre 15 kişilik turist kafileleri için Devlet Demiryollarında gidiş biletlerinde yüzde 20 gidiş ve dönüş biletlerinde yıizde 40 tenzilât kabul edilmiştir. Ayrıca her on beş kişilik bir turist kafilesine bir mihmandar veya tercüman parasız olarak katılabilecektir.
Beyaz ekmek 4 nisandan itibaren satışa çıkarılacak Ankara 31 (Akşam) — Yeni ekmek imali etrafında yapılmakta olan hazırlıklar tamamlanmıştır. 4 nisan tarihinden itibaren 84 - 36 randımanlı undan ekmek İmali Ekonomi Ve Ticaret Bakanlığı tarafından serbes bırakılacaktır. Yeni tip ekmeğin kalitesi düzelecek, fakat fiatl değlşmlyecek-tlr.
büyük meselesi, dış emniyeti de de. bu olacaktır. Bütün kaygısıdır. Geçen devrede, me- dünya için başlıca münakaşa sele bu idi: önümüzdeki devre- (Arkası 1 üncü sahifede)
’ -W
Bulgar ekimi fena
Sofya hükümeti çok müşkül bir durumda
Londra 31 (Nafen )— Bulgaristan da ilkbahar ekiminin daha bidayette fena neticeler vermesi bir çok Bulgar Bakanlarını ve bilhassa Tarım Bakanını müşkül bir durumda biranmış-tır.
öğrenildiğine göre Bulgar köylüsünün bir kısmı ilkbahar* ekimine zamanında başlamamış, diğer bir kısmı da tohum verilmedi diye iş başı yapmamıştır, tlglli çevrelerde belirtildiğine göre, Bulgaristan İlkbahar ekiminde de vaziyetini doğrulta-mazsa gayet tehlikeli bir İktisadî uçuruma sürüklenmiş olacaktır.
Muhabirler, Filibe, Sofya ve daha başka bir çok şehirlerde ekimi kontrol şeflerinin azledü-mlş olduklarım bildirmektedirler. __________
Mareşal Fevzi Çakmak
Millet Partisi fahri oaşkanı mareşal Fevzi Çakmak tekrar rahatsızlanmış olduğundan üç gundenberi Teşvikiye Sağlık Yurauna kaldırılmıştır.
Vergi usul kanununun tatbikine ait ilk tebliğ
Ankara 31 (Aksara! — Maliye Bakanlığı yeni vergi usul kanunumuzun tatbiki hakkındaki İlk tebliği hazırlamış ve Defterdarlıklarla Malmüdürlük terine göndermiştir. Vergi usul kanununun vergi terkinlerine ait 105 nel maddesine göre hazırlanmış olan bu tebliğ hangi yıl vergilerinin terkin edileceği, terkin için yapılacak müracaatla: ın zaman ve şekil terkin muamele sinin ne suretle yapılacağı ve aktın vukuunda evvelki mul/ ı • lefiyet devreleri için sonradan tarh ve tahakkuk ettirilecek vergi ve vergi c imarı hakkında izahat vermektedir.
Teknik Üniversite cinayeti failinin muhakemesi
Profesör Feyyaz Gürsan’ın cenazesi bugün kaldırılıyor — İstanbul üniversitesinin taziyetleri
Teknik Üniversitede profesör i Fc-yyaz Gürsanm, Mehmet Tûş-kesen adında bir Elektrik fakültesi talebesi tarafından öldürülmesi hâdisesi, etrafındaki, tafsilâtı dün vermiştik.
Mehmet Tnşkesen, meşhut suçlar kanununa güre muhakeme edilmek üzere dün sabah Emniyet müdürlüğünden adli-yeye getirilmiş, muhakemesini takip etmek üzere de bir hayli' talebe ve meraklı halk kütlesi koridorları doldurmuştu. Mehmet Taşkesen hakkında tanzim olunan hazırlık tahkikat evrakındaki bazı noksanların tekemmülü İçin akşam saat on ısekize kadar adliye Jandarma karakolunda tutulmuş, saat on sekizde de bu muamelenin henüz tamamlanmadığı görülmüştür.
Bu hususların ikmali İçin Mehmedin muhakemesinin ancak bugün yapılabileceği anlaşılmış ve Mehmet Taşkesen, sav cılığtn bir müzekkeresi ile tekrar Emniyet müdürlüğüne iade olunmuştur.
Rahmetli profesör Feyyaz’ın cenazesi bugün gömülüyor
Teknik üniversitede vııkubu-lan ınüe&slf hadiseye kurbçn giden Prof. Feyyaz Gürsan'ın cenazesi bugün saat 11,30 da Teknik üniversiteden büyük bir me-' roolmle kaldırılacaktır.
Törenden evvel İstanbul ünl-1 versltesi İle Teknik üniversite profesör, doçent .ve öğrencilerinin İştirakiyle saat 10,30 da Teknik üniversitede bir ihtifal yapılacaktır.
İhtifal münasebetiyle İstanbul üniversitesi rektörlüğü bugün bütün fakültelerdeki tedrisatı tatil etmiştir.
Diğer taraftan İstanbul üniversitesi rektörü Ord. Prof, ö-mer Celâl Saraç, Teknik Üniversite rektörü Prof. Hulki Ereme üniversite senatosu adına aşağıdaki telgrafı göndermiştir*.
«Bugün toplanan İstanbul ü-niversitesi senatosu feci bir şekilde hayata gözlerini Kapayan teknik üniversite profesörlerinden Feyyaz Gürsanm ziyamdan dolayı derin teessürü Delirterek
(Arkası salıife 2; sütun 5 tel
BİZİMKİ GİBİ BİR BŞK
Heyecanlı ve meraklı halk romanları yazan İtalyanların meşhur kadın muharirlerinden LUCİANA PEVERELLİ'nm ?û son çıkan eseridir.
Muharrir, bu romanında on altı, on yedi yaşlarında bir kızın babası yaşında bir orkestra şefiyle .ptilâ derecesine varan aşkını, kendisine has zarif bîr üslûpla tasvir etmektedir.
Pek yakında bu romanın «.AKŞAM»da tefrikasına başlayacağız.
Idil Bayar Fuat Köprülü ve Adnan Menderes kongre müzakerelerini takibcdijorlar
D. Parti kongresi
Celâl Bayar bugün nutuk söyliyecek
Kongrenin dün akdettiği üç oturum altı saat sürdü

Leon Blum
Fransız sosyalist lideri kalb krizinden dün öldü
Dün sabah saat 10 da Ses tiyatrosunda toplanan Demokrat Parti vilâyet kongresi, aradaki istirahat faşüalari müstesna 6 saat devam etmiştir.
Muvakkat 11 idare kurulu baş kanı doktor Sanl Yaverin başkanlığında açılan kongrede D P. genel başkanı Celâl Bayar, milletvekillerinden Fuat Hulûs! DemireU, Fuat Köprülü. Adnan Menderes, Refik Koraltan, Kemal Özçoban, Hüseyin Blngül, Abidln Potoğlu. Faruk Nafiz çamlıbel. Kemal Zeytlnoğlu, İhsan Karasl, Salamon Adatto İsmail Hakkı çevik, genel İda-
re kurulundan Fevzi Lfttfi Ka-raosman oğlu, Hulûsl Köymen, Snıned Ağaoğlu bir kısun gazete başmuharrirleri, yabancı a-jans ve gazete muhablrlerile basın mensuplan do butunmuşlar ve kendilerine ayrılan localarda müzakereleri takip etmişlerdir.
Türk basınına teşekkür
Doktor Sanl Yaverin kısa bir nuıklyle kongreyi açmasından sonra başkanlığa Sıtkı Yırcalı.
(Arkası szlıite 2; sütun 6 da)
Arap ittifakı
Arap Birliği ittifak paktını müzakereye başladı
Kahire 30 (AA) - (Reutcr): Arap Birliğinin siyasi komitesi üye 7 devleti askerî ve ik.isıd! bir ittifaka sokarak olan müşterek güvenlik n>kn tasardın: müzakereye başlamıştır Bahis mevzuu olan pakı Atlantik P3.k-tı ile Benelux birliğinin bir benzeridir. Mısınn geçen sonabhar-da Arap Birliği konseyine yapmış olduğu teklif Suriye İle frakın Sîyonizmln ve komünizmin tesiri altında birleşmeleri imkânını önlemek gayesini güdüyordu. Arap Birliği grnel sekreteri Azzam paşa gazetecilere bahis mevzuu paktın prensip olarak kabul edilmiş olduğumu ve siyası komitenin cumartesi günü askeri ve İktisadi mütehassısları dinleyeceğini jM>*mJştir.
Siyaset adamlarımızın hususi hayatları
FUAT KÖPRÜLÜYE VERİLEN KÜRK NASIL BULUNDU?
I Yazısı üçüncü sahifcmlzde]
Paris 30 (AF) — Leon Blum Türkiye saatlle 17 ye doğru Paris. banliyösündeki evinde kalb krizinden ölmüştür. 15 gün sonra 78 yaşma girecekti. Diin akşam Paris'e gelmiş ve «Lc Populaire» İn pazar nüshasına kaydedilen 100,000 inci abonman miînasebetlle verilen bir ziyafette hazır bulunmuştur.
Fransanın en muhterem ve nüfuzlu devlet adamlarından biri olan Leon Blum, aynı zamanda hükümet şefliğine yükselen ilk Sosyalistti. 1930 da
(Arkası sahife 2; sütun 4 te)
«Halk tipi» de neymiş?
Ilalk tipi kundura... Derken: Halk tipi yağ. . Derken: Ilalk tipi ev...
Sanki, halk, istisnai bir varlıkmış. Sanki asıl olan o değilmiş. Sanki, teferruatmış. Sanki, eh ona da aradu bir himmet ediliyor.
Acaba halk tipinin aksi olan nedir?
Kunduraya sadece .(kundura desek. Yağa sadece (yağ) desek. Eve sadece (ev) desek. Halk, bu «normalden kullansa. Bu normallerin dışında kullanılan-»ara ayrı bir isim taksak. Onları kullananlara da keza, ayrı isimler taksak. Pek daha mantıki olurdu.
Askeri yardım
Amerika, Atlantik memleketlerine malzeme göndermeğe başladı
New-York 31 (Nafen) — Her hangi olr Sovyet tecavüzüne karşı Avrupayı kendini müdafaa edebilecek bir duruma getirmek nıaksadiple Atlantik paklı memleketlerine gönderilecek askeri malzemenin yüklenmesine başlanmşıtır.
Askeri malzeme haftalardan beri Birleşik Amerikanın doğu sahillerindeki limonlara getirilmekte idi. Bu maızeme bu limanlarda stok edilmiş ve nihayet bugün gemilere yüklctil-meslne başlanmıştır.
Hafta sonunda Atlantik paktı memleketlerine doğru yola çıkacak olan gemilerin ilk olarak Fransa ve İtalya,ca askeri malzeme taşıyacakları bildirilmektedir, Bu silâhlar kara ordulun içindir.
Muhabirlerin bildirdiklerine göre, bu askeri malzemenin Fransa ve İtalyada hangi limanlara boşaltılacağı açıklanmamıştır. Komünistlerin baltalama hareketlerine karşı Transız Ve İtalyan hükümetlerinin gerekli tedbirleri almakta ol-[duklun bildirilmekledir.
f----------------------------
Bir Sevgili Uğruna
Aşk ve macera romanı
Yazan: Carter Dikson Tercüme eden: Vâ - Nü uu düzel tefrikaya pek yakında başlıyoruz.

Seçim hazırlıkları hızlandı.
— Gazeteler —
— Önümüzdeki seçimde kimi seçeceksiniz?,
— Sadece sizil

& h i? a M
31 Mart 1950
Sahlfc 2
Radyoyu yaymak için fedakârlıklara katlanırken
Zaman zaman memleketin muhtelif yerlerinde dolaman bir alı patımı so*1 seyahatinin intihalarını anlatırken bir çok köy ve kasabalarda tesadüf ettiği radyo âletlerinin işlemediğini söyledi. «Yalnız elektrik olan yerlerde radyolar işliyor. Elektriksiz yerlerdeki radyolar pil ile çalışmaktadır. Son zamanlarda pil ithali için lisans verilmediğinden radyolar durmuş, işe yaramaz hale gelmişlerdir. Resmi makamların bundan haberleri var mı bilmem. Her halde haberleri yoktur. Çünkü hükümet...v
Evet, hükümet radyonun memleketimizde yapılmasını çok istemektedir, llattâ bir aralık Basın ve Yayın umum müdürlüğü ucuz halk tipi radyolar yaptırarak köylere dağıtmak için teşebbüse girişmiş, Amerikadakı firmalarla temaslar yapmıştı. Ayrıca hükümet radyo istasyonlarını çoğaltmak için büyük fedakârlıklara katlanmaktadır. Bütün bunlar, bir kültür vasıtası olan radyodan halkın istifade etmesi düşüncesi ile yapılıyor, llattâ radyo resmini arttırmaktan da hükümet bu düşünce ile vaz geçmiştir.
Bir taraftan radyoyu yaymaya çalışırken, henüz bir çok kasaba ve köy de elektrikten mahrum olduğu için pil ile çalışan radyolarda kullanılmak üzere memlekete ihtiyacı karşılayacak kadar pil ithaline müsaade edilmesinden daha tabii ne olabilir? Görülüyor ki işin o tarafı unutulmuş ve böylelikle asıl gayenin elde edilmesi için sarfedilen gayretler boşa gitmek tehlikesine maruz kalmıştır. Radyo istasyonları neşriyat yapıyor, pil olmadığı için radyolar işlemiyor!
Memleket dışına tetkik heyetleri göndererek oralarda olup bitenleri öğrenmek bakımından faydalıdır. Fakat anlaşılan bu arada memleket içini tetkik etmek fırsatını kaçırmaktayız. Alınan kararların tatbikim görmek üzere memleket içinde tetkik heyetleri dolaştırmanın lüzumunu yukarıdaki misal ne güzel ispat ediyor! Şevket RADO
Radyoda seçim propagandası
İş Bankasının
Basın ve Yayın umum müdürünün izahatı
Tevzie esas tutulan net bilanço kârı 3,461,987 liradır
Ankara 30 — Türkiye İş ban-ı kasının ortaklar genci kurulu bugün saat on beşte banka ge-; nel merkerinde ve idare meclisi başkanı Ali Râna Tarhan'm başkanlığında toplanmıştır.
Okunan idare kurulu raporu-. na göre, İş bankası 1949 yılında 1948 yılına kıyasla 1 milyon 812 bin lira fazlasivle 23.191.800 lira gelir sağlamıştır. Tevzie esas tutulan net bliânço kân 3461987 liradır. Bankanın mevduatı 1949
Ankara 30 (A.A,) — Basın -Yayın ve Turizm genel müdürü Aîıınet şükrü Esmer, bugün basın temsilcilerine şu demeçte bulunmuştur:
Yeni seçimlerin yaklaşması münasebetlle, radyolarımız haber bültenlerinde bu mevzuda ilgin demeçlere geniş ölçüde yer verilmekte olmasından dolayı ba«ı gazeleJefîmJzde, bu hareketli} seçtm kanununun radyo ile propagandaya müteallik hükümlerine aykırı olduğuna da-'yılı sonunda 234.639.457 liraya ir yazılar Çıkmıştır.
Gerek umumî efkâra ve gerek meslek dışlarıma evvelâ şunu belirtmek İsterim kİ, radyolarımızla yayınlanan haber bültenlerinin herhangi bir gazeteden farkı yoktur. Bir gazete sekreteri, önüne akan hâvadis ler arasında bir ayırma yapmak mecburiyetinde kaldığı zaman nasıl bunların havadis önemlerine. menşelerlnin derecelerine, umumi ilgi çekme kabiliyetlerine bakarsa, radyo haber bültenlerinin hazırlanmasında da aynı âmillerle hareket edilmek- : itedir.
Sön günlerde bazı nutukları yayınlamış olmanın seçim kanununa aykırılığı iddiasına gelince. gerek seçim kanununun ı
i;
'varmıştır. Bunun 117.325.245 lirası tasarruf mevduatı, geriye kalanı da diğer mevduattır. 1949 bilançosunda bllasnıanlar 243.400.009 liraya varmıştır. Bankanın ihtiyat akçesi 1950 'yılı başında 20122.300 liraya ve karşılıkları 18.900000 liraya yükselmiştir.
Ortaklar genei kurulunun vermiş olduğu karara göre on liralık bir hisseye 25 numaralı kuponlar mukabilinde net 150 kuruş ve bir müessis hissesine de brüt yüz lira ödenecek ve tevziata 3 nisan 1950 tarihinde başlanacaktır.
Valinin teftişleri
Vali ve Belediye başkanı Dr.
Fahreddln Kerim Gökay dün bu konu Ue ilgili maddeleri ve Nişantaşı ve Şişli semtlerini tef-gerek 5392 sayıiı kanunun yine'tiş ederek belediye vazifeleri «ynı mevzua temas eden 23 ün-' bakımından gördüğü noksan-cü maddesi, siyasî partilere, (hklar üzerinde ilgililerin dikka-programlannı izah İçin, seçim tini çekmiş ve Nişantaşında a-güniine on gün kala başlamak 'çılan ikinci içme suyu çeşmesini ve üç gün kala bitme;: üzere,'gözden geçirmiştir radyolannuzda. muayyen haberi Dr. Fahreddln Kerim Gökay, yayınları dışında, propaganda 'diğer taraftan gece yarısından konuşmaları yapmak hakkını'sonra muhtelif semtlerdeki ka-tanımıştır. Bu demek değildir'rakollarda yaplığ> tetkiklerde ki, kanunların propaganda neş-[emniyet mensuplarının vazlfe-riyatı için siyasi partilere rad- | leri başında feragatle çalıştıklarını görmüş ve bu arada vazifelerini ihmal eden iki komiser muavini İle iki polis memurunu cezalandırmıştır .
yoda ayrılmasını emrettiği gün ve saatlerden önce, hangi partiye mensup şahsiyetler tarafından olursa olsun. söylenecek nutuklar, verilecek demeçler, yayınlanacak Deyannemelcr ve gösterilecek faaliyetler, radyolarımızda haber bültenlerinde bahis mevzuu edilemez Eğer u-mumi efkân İlgilendirecek mahiyette havadis kıymetini taşırlarsa. bunların, bültenlerin hacmi ve o günkü haberlerin umumi havası ve çerçevesi dahilinde verilmeleri kadar tabii blrşey olamaz.
Binaenaleyh. kanunun ne maksadına ve ne de ruhuna aykırı bir hareket yapılmamıştır. Yapılması da düşünülemez.
Kuzey ve Batı Avrupa’ya şilep seferleri
D. Denizyolları kuzey ve batı Avrupa limanlarına yapılacak muntazam şilep seferlerine ait programını hazırlamıştır.
Nisan ayından İtibaren tatbikine geçilecek bu programa göre, ük seferi nisan ayı ortalarına doğnı Malatya şilebi yapacaktır.
Macaristandan buğday geliyor Türk bandıralı Ruşen vapuru Macaristan Toprak Mahsulleri Ofisi namına 8600 ton buğday yükllyerek memleketimize ha-m'iracatitle muhtelif roket etmiştir. Gemi 1 nisanda .:atı ile yüzer havuz memleketimize gelmiş buluna-d.ifinde cılunmuştur. .çaktır.
Yüzer havuz inşası
teklifi
Bir Alman firması D. Denlz-yoiların deni2 ı( inçusı teklifinde
SabahBazeteleriNe Diyor?]
Demokrat Partinin dünkü imtihanı
Ahmet Emin Yalman VATAN'd a yazdığı başmakalede
Demokrat Parti kongresinden bahisle diyor ki:
«Fakat su noktayı da hiç bir zaman hatırdan çıkarmayız kİ demokrasimizin ana temeli, köylere kadar, kök salmış olan Demokrat Partinin dipdiri ve sağlam durması ve üzerine aldığı milli vazifeye dalma sadık kalmasıdır. Bu temel çökerse ve siyasi haya t tinizin bir istinat noktası halinden çıkarsa, eski tek parti saflarında bulunanlar, ne kadar İyi niyet ve arzu gösterseler, hakiki demokrasi yolunda İlerleyemezler ve eski itiyatlarına yavaş yavaş sukııt ederler. Bugüne kadar dünya yüzünde; kuvvet muvazenesine değil, ancak şahısların İyi niyetine dayanır bir demokrasi sistemi görülmemiştir ve görülmesi de beşer tablatl-nin istidatlarına aykırıdır.
İşte bu görüş bakımındandır İstanbul Demokrat Parti

Atom bombası
Amerika’nın 200-300 atom bombası var
Was)ıington 3C (AA.) -
(United Press): Yeni Cumhuriyet adlı Amerikan dergisi, Birleşik Amerikanın atom bombası stokunun 200 - 300 bombaya baliğ olduğunu tahmin etmekte ve Sovyet Rusyanm 1955 başlarına kadar en az 100 bombaya sahip olacağını yazmaktadır.
Dergi, bu tahminlerini Rus-yanın geniş mikyasta uraniuma malik olması hususuna istinat ettirmektedir.
Maaşları artacak hâkim ve savcılar
Ankara, 30 — Hâkimler kanununun bir kanunla değiştirilen 17 nci ve 18 inci maddelerinde yazdı ikinci sınıf yargıçlık ve savcılığa 100 Ura aylık konulmuş olduğundan aralık 949 sonuna kadar 90 lira maaşta iki yıllık müddeti bitiren hâkim ve savcılara alt listeler hazırlanmıştır. Müddetlerini doldurdukları halde aşağıdaki listede adlarını bulamıyanlar ayırma meclisine yazııı olarak itiraz edebileceklerdir. Maaşları artacak hâkim ve savcılar şunlardır:
Hüseyin Kal kay. Kâzım Gö-genç, Hamdi İyigün, Sıtkı Yu-sufoğlu, Asım Erkan, Nezihi Kumral. Burhanettln Eneralp, Muhittin Sermanlı, Baha Soysal. Nafiz Yücel, İsmail Zeybek-oğlu, Behçet Türkay, Abdullah Deniz. Fcrnıh Adalı. Saiâhattin DemireUl, Orhan Nezih Baba-oğlu, Nczahet Göreli, Celâlettin Kurâlman, Necati Erdoğan, Ha-llt Tan, Asım Güven, Ziya Ataç, Hamdı üğuriu, kenan Ataergln, Necati Yılmaz, Rifat Günaydın, Feyzullah Şenol, Kemal Şatır Lütfl Erken, Necati Araş, Zahit Özbülak.
Eskişehir felâketzedelerine yapılan yardım
Eskişehir felâketzedelerine dün yapılan bağışlar şunlardır: İstanbul kız lisesi 421.20, Yenişehir Rum okulu 57, Tepebaşı garajı 100, Jan ve oğlu 30, Avcılar köyü okulu 33,50, Türk ticaret bankası 250, Kadırga birinci İlkokulu 20, "Konak oteli İbrahim Gûltan 500, Birinci Musevi okulu 200, Şark Berberi 40, Fer’iye iik okulu 15. Beyoğlu Kul edibi İlk okulu 90,80 lira.
Millet Partisinin pazar günkü mitingi Şehrimizdeki Millet Partisi teşkilâtı, Sadık Aldoğanin teşrii dokunulmazlığının kaldırılmasını protesto maksadiyle pazar günü saat 18 da Taksimmeydanında bir miting yapmağa karar vermiş ve bu hususta bir beyanname de neşretmiş tir..
Millet Partisi bunda parti gözetmeksizin bütün vatandaşları bu mitinge İştirake davet etmektedir.
D. Parti kongresi
kongresinin ilk gününde beliren İyi emareleri sevinçle karşılıyoruz ve bunun devamlı bir bale gelmesini candan diliyoruz. Şahsi İhtirasa Ve dedikoduya karşı Demokrat Partinin İstanbul teşkilâtından kati bLr zafer beklemek ve mânâsız çekişmelere her zaman İçin son verilmesini istemek; İstanbu-lun da, memleketin de hakkıdır.» *
Heyecanlı yarış
YENİ SABAH başmakalesinde gerek C. H. Partisine gerek t). Partiye adaylık için vuku bulan müracaatların çokluğundan bahisle diyor ki:
•Zor şartlara ve mahdut İmkânlara rağmen halkımızda, seçimlere karşı ve milletvekilliğine karşı kuvvetli bir heves uyanmıştır. Bu hal, yirmi beş yıllık baskı, tek parti vç şeflik tarzının, Türk ruhundaki canlılığı ve hürriyet hasretini yok etmeğe muvaffak olamadığına delildir. NecJp ve yüksek hisler, ancak uyuşturulabiİmiş fakat bldürülemenıiştir. Bu dersten olsun faydalanabil inse o
(Baş tarafı 1 inci salıifede) ikinci başkanlığa da Bülend Danışmcnd seçilmişlerdir.
Atatürkün aziz hâtırasını anmak maksadile bir iaklkalık
bile kârdır.»
*
Kongreden
Selim Kazıp Emeç SON FOS-
TA.da. yazdığı başmakalesini sükût vakfesinden sonra deîc-Dc nı tık rat Parti lıongresinin ’ gelerden Şükrü Kerlmzade bir
toplantısına tahsis ederek di- | takrir verdi. Bu takrirde de-yor ki: i «nokrası dâvasının önderliğini
«D. P. İl idare kurulunun yapan Türk basınına iongre-telmihine göre; profesör Fih- nin muhabbet ve selâmlarının reddin Kerim Gökay. ayrı bir, iblâğı İsteniyordu. Takrir lttl-vazife ve belli bir particilik! takla kabul olundu. Delegeler maksadlle bugünkü vazifesine M wa»r.- rv._
getirilmiştir. Raporun bu noktasının hakikatle uygunluk derecesini bizzat sayın profesörün, ilerideki hareketleri tâyin edeceği için: raporun bu işaretini şimdilik bir hükme bağlamadan sadece kaydedelim ve sayın profesöre, bilvesile; hiç bir seçim yolsuzluğuna göz yum-nııyacağıa; şeklîmdeki beyanını hatırlatarak D. P. İlleri fiilen iltizâm etmesi gerektiğine işaret edelim. Ziyanı yok. D. P. İl idare kurulu, bu iddiasi-le, varsın hacll olsun; amma seçimlerin namusu kurtulsun ve hak ve hakikat; bu büyük dâvadan muzaffer çıksın.»
Leon Blum I Teknik üniversite
(Baş tarafı I inci sahifede) 1 Başbakan olmuştu, 15 gün sonra 78 yaşına girecekti. Blum İkinci Dünya harbinden evvel İki kere ve harbden sonra bir kere Başbakan olmuştur. Sosyalist partisinin organı «Le Populaire» gazetesinin editörü İdi. İkinci Dıijıya savaşında Fransnnım çökmesi üzerine Almanlar tarafından enterne e-dümLşllr. Almanlar Musevi olduğu için kendisinden bilhassa nefret ediyorlardı.
Cumhurbaşkam Vincent A-urlol, Leon Biura'un öldüğünü dııyar duymaz, ailesine taziye tlerini sunmak üzere derhal ı eski Başbakan Paris banliyösünde Joy-en-Josas’cJaki evine gitmiştir.
Londra 30 (A.A.) — (Afp): Leon Blum’un ölümü haberi siyasî çevrelerde elem ile karşılanmıştır. Teamül haricinde olarak Başbakan Attlee bu ge- 1 ce bu hususta Bir demeç vere- ı çektir, |
Roma 30 (A.A.) — (Afp): . Leon Blum’un ölümü Roma siyasi çevrelerinde büyük bir hayret uyandırmıştır. İtalyan sosyalistleri bu haberden dolayı derin bir teessür içindedirler. ,
İngiliz hükümeti azınlıkta kaldı
Londra 30 (R) — Kabine
dün Avam Kamarasında bir müzakerenin geri bırakılması meselesinde 257 oya karşı 283 ie mağlup olmuştur. Mamafih bu hâdise esas meselelerden olmadığından Kabinenin istifasını icap ettirmiyecektir.
Salıpazarı - Tophane liman mıntakasının inşa projesi
Ankara 31 (Akşam) — İstanbul limanının Salıpazarı-Top-hane mıntakası temdidi inşaatı İçin açüan proje müsabakasına İştirak eden firmaların gönderdiği projeleri» İncelenmesine başlanmıştır. Devlet Demiryolları yapı şubesi müdürü İle Ü1 aştırma ve Bayındırlık Bakanlıklarının birer temsilcisinden müteşekkil komisyon gelen projeler arasından en muvaffak olanını seçecek ve inşaat bu projeye göre eksiltmeye çıkarılacaktır.
Paki&tandan satın aldığımız buğdaylar
Ankara 31 (Akşam) — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Pakistandan satın alınan buğdaylardan birinci parti olarak 8500 ton buğday iki gün evvel yola çıkarılmış bulunmaktadır. Buğdayları Japon-yadan dönen Devlet Denizyollarına alt Çoruh şilebi getirmektedir.
İki beraet kararı
«Atim mecmuasında çıkan bir yazıdan dolayı Türklüğü tahkir suçundan birinci ağır ceza mah kemesinde mevkuten muha^epe edilmekte olan ihsan ıfurdoğlu ve Talât Sümerin duruşun alan dün bitmiş ve mahkeme, suç; görmediğinden beraet karan i vermiştir. Her iki mevkuf tahliye olunmuşlardır.
cinayeti muhakemesi
(Baş tarafı I inci «ahi (ede) bu elim hâdise karşısında duyduğu sonsuz hicran ve acıyı kardeş üniversiteye iblağa beni memur etti. Üniversite muhitin de sarsıcı ağır bir elem havası ihdas eden bir kayıbla neticelenen ve memleket irfan yahatı-na bağlı her ferd tarafından takbih edilen çirkin hareket karşısında duyulan ıstırab ağır ve derindir. Kardeş üniversitenin öğretim ailesinin uğradığı büyük ziyanı en içten yürek ficisi İle duyan İstanbul üniversitesinin tazlyetlerinl size sunarım sayın rektörüm.»
Hilmi Uran
Adana’ya gitti
Ankara 30 — C. H. P. genel başkan vekili Hilmi Uran, bu sabah otomobille yanında Seyhan valisi bulunduğu halde danaya hareket etmiştir.
A-
Amerikan filosu İzmir’e geliyor
İzmir 30 — 10 nisana doğru limanımızı altı gemiden mürekkep bir Amerikan fılosu ziyaret edecektir.
Umumî istihsal âtımız bu yıl daha fazla artacak
Ankara 30 (Telefonla) — 1930 senesi umumî istihsalâtımız 949 senesine nispetle daha fazla o-lacagı umulmaktadır. Bilhassa maden istihsalinin fazlalığı sayesinde 1950 yılı ihracatı da oldukça artacaktır. Zirai istihsalde de ciddi bir artış olacaktır. !
ve salonu dolduran bütün. Demokratlar ayağa kalkarak coş-ğun tezahüratla Türk basınını alkışladılar. Bundan, sonra E-minönii ilçe kongresine ait İhtilâfın gündeme alınması teklif dildi ise de kabul olunmadı.
Bir aylık faaliyet raporu
Bundan sonra adalar ilçesine ait bazı İhtilâfların incelenmesi ve bir karara varılması İçin 5 kişilik bir komisyon seçildi. Müteakiben de muvakkat 11 idare kurulunun bir aylık faaliyet raporu okundu.
Genel İdare kurulunun kara-rile teşekkül eden bu heyet, raporunda, sabık İdare kurulu hakkında tüzüğün 20 ve 58 inci maddelerinin tatbik edildiğini, İyi niyet taşınuyan blı takım kimselerin bu faaliyetlerinin vaktinde sezilerek parti çev relerinden uzaklaştırıldıkları bildirlldllyordu.
Gene aynı raporda, 14 mayısta yapılacak seçimin ehemmiyeti de belirtilmekte İdl-îdare kurulunun raporu etrafında tartışmalar
Geçici 11 İdare kurulunun rapora okunduktan sonra mail durumu gösteren bilanço tetkike tâbi tutulmuş ve bir heyet seçilmiştir. Bu sırada saat 13 e geldiği İçin bir saat aralık verilmiş ve saat 13 de tekrar oturum açılmıştır.
İlk sözü Muzaffer Eren alarak 11 İdare kurulunun raporunu tenkld etmiş ufak tefek hâdiseleri anlaşmazlık telâkki e-den vc bundan bir tayda ümân-lann hüsrana mahkûm olduklarını söylemiştir. Muzaffer firen sözünü:
«— Aramızda İhtilâf yoktur. Hepimiz biriz ve bu kale asla fethedllemiyecektir.» diyerek bitirmiştir.
Veysel Güven adında bir işçi, büyük İşçi kitlesinin Demokrat parti saflarında yer aldığına işaret ederek vali ve belediye baştanının tarafsız olmadığını. Halk Partisinin propagandasını yaptığını söyledi.
Delegelerden Turgut Bay&r, Demokratlar umumi seçimlere girerlerken el birliği İle çalışmak lâzım geldiğine işaret ettt
Üçüncü oturum
15 dakikalık istirahatın sonra üçüncü olurum açıldı. Cezaevinde bulunan Mümtaz Faik Finlk İle ihsan Yurdofeluna kon grenin selâmlarını jılaştınnak üzere beş kişilik bJr l^ey.ct seçildi. , . ,.
idare heyeti raporu ha kıtındaki tenkld ve temenniler sona ermişti. Muvakkat heyetten Fl-ruzan Tekil, arkadaşları adına bu tenkldleri cevaplandırarak j İstanbul valisinin bazı harekât ve İcraatının seçimle alâkalı meseleler olduğunu ve gözden kaçmadığım söyledi
Firuzan Tekil, faaliyetlerinin ancak bir aya münhasır olduğunu, geceli gündüzlü mesai ile bir takım nahoş hâdiseleri vaktinde önlediklerini ifade ederek tenkldleri teşekkürle karşıladığını bildirdi. Bu izahattan sonra rapor oya kondu, ittifakla kabul edilerek muvakkat idare kuruluna başarılarından dolayı teşekkür olundu.
Propaganda tahsisatı ve Bayar’ın sözleri
Bundan sonra hesap raporunu tetkik eden heyetin hazırladığı rapor okundu ve 1950 bütçesinin müzakeresine geçildi. Bu tasanda seçim propagandası için 30 bin lira ayrıldığı yazılı idi Söz alan delegeler bu parayı az bulduklarım, iktidar partisinin İse her İlçe İçin 38 bin lira ayırdığım söylediler.
Bu sırada Celâl Bayatın söz İstediği görüldü. Alkışlar arasın da konuşan Bayat ezcümle dedi ki:
«— Demokrat Parti fakirdir. Fakat maneviyat, ve azim cihetinden dünyanın en büyük hâzinelerine sahiptir, zengindir. Para ile parti olmaz, lâkın parasız parti de olmaz. Biz bütün bunlan düşünerek bir eşya piyangosu tertip ettik. Piyango hasılatının yüzde kırkı mahallerine. yüzde altmışı genel kumla alt olacaktı. Fakat geçenlerde bir karar alan genzi kurulumu—, SOtlJ—LO-"tafctlcrill - bütün bedelini mahalli partilere bırak mı; bulunmaktadır. Bu suretle piyango biletlerinin hasılatı kendilerinindir. Mahalli teşekküllerimiz programlarını ve büt çelerini bu esaslara göre ayar-lıyabi lirler.»
Bütçe tasarısını bu yeni vaziyet ve esaslara göre ayarlamak üzere 8 kişilik bir heyet seçildi ve toplantı bugün saat 10 a bırakıldı- Bugünkü oturumda Demokrat Parti başkanı Celâl Ba-yar beklenen mühim nutkunu söyllyccektlr.
Created bv free version of 2PDF
BORSA
flallari
Ceviz kütüğü ihracı
Ankara 30 — Yurdumuzdaki bazı fabrikalarca istenilen evsafa uygun olmayaD ceviz kütüğü ve akşamının ihracına İzin verilmiştir.
Yugoslavya, Türk emlâki için tazminat vermeği kabul etti
Londra 29 (AP) - Yııgoslav-yada el konulaı* Türk emval ve emlâki için tazminat verilmesini sağlayan bir Türk - Yugoslav andlaşmasınıo bugün Yugoslavya Milli Meclisi Yüksek Şûrası tarafından onaylandığı resmi Yugoslav Haberler Ajansından öğrenilmiştir. Andlaşma 5 ocakta An karada ak te dil-miştt.
Muş’ta kar
Mıış 29 (A.A.) — Dündenbe-ri şehrimize fasılasız olarak kar yağmaya başlamıştır. Karın kalınlığı bir metreyi bulmuştur.
Yugoslav seçiminde muhalif oy verenler
Belgrad 29 (A.A) — Yugoslav gene! seçimlerinde alınan resmi neticeler. Siovcnya ve Hırvaltstanın bazı bölgelerin-> de seçmenlerin beşte birinin oylarını mareşal Tifonun tek namzedler listesine karşı kullandığını göstermektedir. |
Kapa tu»
Londra 9 Sterlin 1,84
New York 100 Dolar 380.25
Paris 100 Fransıa F. 0 80
Stolcholm 100 İsveç iCr. M.İİSÖ
Cenevre 100 İsviçre T 64.03
Amestcrdem 100 Florin 73.0840
Brüksel 100 Belçika F. 580
Llıbon 100 Kskudcs 97390
ESHAM VE TAHVİLÂT
% » FAİZLİ TAHYİLLEB
Sivas - Erzurum 1 ZLIS
Sivas - Erzurum 3-7 îl.15
1911 Demiryolu 1 3130
59ii Dcralryolu U 30.50
19-11 Demiryolu LU L1JO
MjU! Müdafaa 213$
Mim Müdafaa 11 20 00
Milli Müdafaa LU 20115
Mim Müdafaa rv 21.16
% C FAİZLİ TAHVİLLEB
Kalkınma f 98.75
Kalkınma h 98 -
Kalkınma ili S8S0
IHS lıtiki-acı 1 M.-
IM8 Istikrnıı n 98 82
İMİ DemlryoFU 97 80
İM) kuirran L 97.60
% i FAİZLİ TAKVİLLEH
1933 Ergani SJ0
1938 ikramiyen 21.50
Milli Müdafaa 11.15
Demiryolu IV 97.75
Demiryolu V 98.30
% O FAİZLİ TAHVİLLEB
IMS tahvili 98-25
AMADOLU DEMİnVOLÜ GR0P0
Tahviller 1-2 112.—
niase senetleri "« SO CL25
MUmcBU şenel 67.90
ştHKET H15SELERİ
Merkez Üankaeı 130 —
U Bankası 30.-
t. Ticaret B-ınko» 8.-
Aralan çimento I7Z5
SARRAFLAnDA ALTIN
Sanpat
Gulden 38.75
Türk lirası 35 B5
Steril a Sİ 20 1
Külçe 5.83
Rcjai 43.40
Bursada so^ukhava tesisatı
Bursa 29 (AA) — Şehrimizde 75 bin teneke peynir alacak ve civar vilâyetler de dahil olmak üzere Bursa'nın meşhur ııı eyvalarını kış yaz aynı tazelikle muhafaza edecek muazzam bir soğuk hava tesisatı yapılmıştır, şahsi bir teşebbüs eseri olan bu tesisata. Marshall plânı gereğince Uk yardım 0-larak 250,000 dolar tahsis edilmiş ve bu teşebbüs Russell Dorr tarafından büyük bir filika ve sempatiyle karşılanmıştır.
Avusturya - İtalya millî maçı
Viyana 29 (AP) — Pazar günü Viyana’da yapılacak A-vusturya - İtalya futbol maçının intizamı temin için 800 den fazla polis memuru ödevlen d lrUmlştlr. Bütün biletler tamamlı e satılmış olup, İçişleri Bakanlığı, stada giremeyen futbol meraklılarının kapılan zorlamağa kalkışmalarından korkmaktadır. İki memleket arasında 1948 de Viynnn'da oynanılan son maçı. Avusturya milli takımı 5-1 kazanmıştı.
Amerikalılar ve el işlerimiz
Ankara 30 — Amerikanla açılan, kızlarımızın el işleri sergileri büyük rağbet görmüştür, Amerikalılar bu eserleri satın almak arzusunda bulunuyorlar.
> .
imsak Ga Ögic licînaJ ân. Vo
E. 0.34 99.13 5.47 92(i 12.00 1.33
V. 4.08 5.J5 İZlf ts,an33 SMfl
Tclcfual.ırımif Başmuharrir 2Û565
Yazı iğleri 207f5 - htcıı* W68l
____________Müdür AH 97
AKŞAMSAK Ş A Mgj
Tedip sillesi
Sakat
Maili mler
Yirmi iki yaşında bir Teknik Üniversiie talebeşî. profesörü vurmuş. Şimdiye kadar rastladığımız buııa yakın cinayetler, umumiyetle daha küçük tahsil safhala-nndaydı :ve sırf sustalı çakı göstermek, azıcık yaralamak, azıcık kovalamak tarımda tecelli ediyordu. İlâ maşallah bu sefer ısrarlı, mükerrer ateşli... Vc nihayet. Feyyaz Giirsan gibi zekâsı lotağratlanna akseden genç bir profesör, öldürülmüş bulunuyor.
Hafifletici sebepler gösterilmektedir: Kaatil bay.
Haydarpaşa lisesinden pek iyi derece ile diploma almış imiş. Altı bin liralık mükellefiyet altında ezildiği için, Teknik Üniversitedeki bu muvaffakıyetsizliği üzerine, silâha pür hiddet davranmış imiş. Mektep dışındaki işleri de ters gidiyormuş imiş. Son zamanlarda sinirleri bozulmuş imiş. İmiş dc imiş...
Nercdcyes insana şöyle dedirtecekler:
— Eh, öyleyse I locasını öldürmekte mazurdur.
Yakışıklı fotoğrafları ve parlak lise diploması dahi, böyle bir yirmi iki yasındaki tahsilli faili muhtarı, efkârı umumiyeye yarı mazlum. ' yarı sevimli halde göstere mez, hayır! Bir ııiimune, öbür numuneden azıyor. Cemiyet de, yeni nümunleri, eski numunelerle sildirmek zorundadır. Eğer, cemiyetin haylaz küstahları teehiş ettiğini görmiyecek olursak. • haylaz küstahlar hocalar ve profesörler kadrosunu tet-hiş edebileceklerdir. Teknik Üniversite, köprü ve baraj yapmasını öğrenmemiş teh-d-itçi cahillere titrek elleri ile diploma dağıtmak zorunda kalacaktır. Ve bunların yaptıkları sözüm ona köprü ferden, kamyonlarımız devri lecektir. Barajlar sulara tahammül edemeyip Eskişe-r’i tek par sel basacaktır.
Damlarımız başımıza goçe-cektir.
Ve bu hal, diğer tahsil şubelerimize sirayet edecektir Ona göre doktor, ona göre avukat, ona göre kaptan...
Biz yalnız tahsil vc terbiye edici mvekîde olanların değil, bizzat tahsil sıralarındaki gençlerin de akıl ve mantığına, insaf ve vatanperverliğine sığınıyoruz. Bîr çok memleketlerde ahlâk titizliği o derecededir ki- caniye cl uzatmaz, selâm vermezler. Kendi arkadaşları, hocaya el kaldıranı bizde de aynı hassasiyetle manen recmetmelidirler.
Filânca lisede pek iyi derece île diploma almış olmak, Teknik Üniversitede de matematikten sınıf geç-- meyi icabettirmez. Bu cinayetteki zayıf noktadır diye efkârı umumiye buna vapış-mamalıdır. Bu nokta zayıf nokta değli, başka bir bakım dan çürük noktadır. Pek iyi derece ile diploma almışlığın evsafı arasında, bir k?rakter nişanesi de .bîr terbiye alâmeti dc görmek istiyoruz.
Pek yakında Van'da da buna benzer bîı hâdise oklu. Gizlediğimiz veya bizden gizlenen diğer buna benzer hâdiseler eksik değildir, heyhat!
Mîllî Eğitim Bakanı Tah sin Banguoğlu, gazetecilere demiş ki:
— Bugün Teknik üîiiver sitede cereyan etmiş olan müessif hâdise hakkında, «ı( anda bir şev söyliyeeek vaziyette değilim. Maarif miî-esscselerimizdc zaman zaman rastlanan bu şekildeki müessif hâdiselerin üzerinde daima duruyoruz.
Durmak değil, harekete geçmek lâzımdır. Bunları olağan saymamak lâzımdır.
Bir kelâm işittim k', tam bu vaziyete uyuyor :
çocuklar
İlk tahsilden malı-kalmıyacaklar
rum
tik tahsil çağında bulunan sağır, kör. dilsiz gibi sakat çocukların ilk tahsilden mahrum kalmamaları İçin Milli Eğitim Bakanlığı yeni projeler hazırlamaktadır.
Bilhassa cenup vilâyetlerinde trahomlu oldukları İçin umumi okullara kabul edilemeyen tahsil çağındaki çocuklar için hususi okullar kurulmağa başlanmıştır. Trahomlu çocuklar okutulurken bir yandan da tedavileri yapılmaktadır.
Büyük şehirlerde bulunan sakat çocuklar için _ umumi okullardan mektepler açmağa maktadır. Bu okullarda mütehassıs öğretmenler ders verecek ve öğrenciler hususi otobüslerle sabahları evlerinden alınacak ve akşamları ayni şeklîde evlerine bırakılacaktır.
Bakanlık, ayrı ilkli azı rlan-
Siyaset adamlarımızın hususî hayatları: 11
FUAT KÖPRÜLÜYE VERİLEN
KÜRK NASIL BULUNDU?
Köprülü, memlekette normal hayat başlayınca siyasî hayattan çekileceğini söylüyor
İlim ve para — Okumağa karşı hürmetsizlik — İlimde Devlet müdahalesi mi? — Hazırladığı eserler — Çalışırken odada bir sinek uçmasına dahi tahammül edemiyen Köprülü: «Yemek yemeden yaşamak mümkün olsa pek memnun olacağımı/ diyor — En çok sevdiği şeyler: Kedi ve börek...
(İktibas hakkı mahfuzdur) Yazan
Birliği
İstemeziik.r
Dünya birliği kongresine iştirak ediyoruz
Dün profesör Mustafa Şeklp Tunç başkanlığında toplanan Muallimler Birliği ldaıe heyeti, âza dernek mümessillerinin de iştiraki İle Dünya Muallimler Birliği İcra komitesinden vaki bir daveti müzakere etmiştir.
Danlmarkada toplanacak o-lan on dokuzuncu Dünya Muallimler Birliği kongresinde İstanbul Muallimler Birliği Halis Özgü, Mesut Ergin, Hüviyet Bekir, Nurettin Ergin1 taraflarından temsil edilmesine karar ve-rimiş ve keyfiyet icra komit--sine bildirilmiştir.
Bu kongrede birinci •»« ikinci Dünya harblerlnde çocuk terbiyesinin geçirdiği gelişmeler tetkik edilecektir.
Birliği terbiye encümeni bu poru hazırlamak İçin önümüzdeki hafta toplanacaktır.
Maden ve ziraî istihsalimiz.
Resmî kaynaklardan aldığı- ,ı mız bilgiye göre, 1950 yılı umu- ; mi İstihsalimiz 1949 yılma nis-betle daha fazla olacaktır. Bil- , hassa maden istihsalinin fazlalığı sayesinde 1950 yılı ihracatı da
Gerek Marshall yerdim plânından, hassaten yaptığı tahsisler şimdiye kadar memlekete len istihsal vasıtaları sayesinde yeraltı servetinde olduğu kadar ziraî istihsalde de ciddi bir artış olacaktır.
oldukça
gerekse,
artacaktır.
hükümetin
ge-
İktisat fakültesinde ; konferans
Şehrimizde bulunan Paris Hu- 1 kuk fakültesi dekanı Prof. La- , morandie bugiin fakültemiz namına «Âmme intizamı ve buna ait mühim meseleler» konusu ' üzerinde bir konferans verecektir. Tercüme edilecek ve, merkez binası arkasındaki yenli binadaki dershanede verilecek' olan bu konferansa herkes gelebilir.
İzzet Akçal
Rizeliler muhtelif müracat-larla kendi hemşehrileri olan Bursa savcısı izzet Ak çal'a, Ri-zeden adaylığını koyması için baş vurmuşlardır.
İzzet i gerek şahsı, rek ailesi mmdan R ve devlet vazifesi gördüğü muhitlerde çok sevilmiş bir zattır. Erzincan zelzelesi sırasında da, kendisini seven mahkûmlardan. bir yardımcı teşkilât vü-cu.de getirebilmiş: felâketzedelere mahkûmlar vasıtasıyla yardım ettirebilmiştir.
24 yıl devlet hizmetinde bulunan İzzet Akçal, İm rai ı cezaevine de Türk usulü orijinal bir infaz ve terbiye sistemi bulanlar arasmdandır.
I
İki resim sergisi yarın kapanıyor
Sanat dostlan cemiyetinde üç haftadır açık bulunan genç ressam Haşmet Akal'ın sergisi İle Beyoğlu Olgunlaşma enstitüsü salonunda 15 gündür açık bulunan küçük ressam I-Iasan Kapton’ın sergisi yarın akşam kapanacaktır.
Her İki sergi sanat hayatımızda birer hâdise teşkil etmiş ve binlerce kişi tarafından ge211mIştLn_________
Bu hava böyle eserse. Bu makas böyle keserse, Ne bıyık kor. ne sakal!
Sakalı ele vermemeli! Bilhassa hocaların mübarek sakallarını!
Mardin’de kar
Mardin 30 (A.A.) - ilkbahar başladığı ve bademler çiçek açtığı halde dün sabah buraya kar yağmıştır. Soğuk serttir. Kömür getirmek üzere Akras köyüne giden iki Mardinliden biri mezbaha civarında soğuktan donarak ölmüştür.
İlk memuriyet hayatının liselerde edebiyat muallimliği ile başladığını, 1913 de de fakülteye hoca olduğunu anlatan ı profesör Fuat. Köprülünün muharrirliğini de hatırlayarak ilk yazısının ne tarihli ve hangi gazetede çıktığını sordum.
«— Hatırımda kaldığına göre, Tanin gazetesinde çıktı. O vakit bu gazete küçük boyda dört sahife halinde çıkıyordu.»
— ilk kitabınız'1
«— Yine Meşrutiyette... Galiba 1910 da...»
Odanın tavanına kadar yükselen dört duvardaki raflarda dizili kitapları gözden geçirirken:
— Kaç cild kitabınız olduğunu bilir misiniz? dedim .
(— Allah bilir.» cevabını verdi.
— Paraya tahvili icabetse baha biçersiniz?
(— Bir kütüphanenin kıymeti cildin adedinde değildir; eserlerin muayyen bir maksada göre toplanmış olmasındadır. Be-!nim kütüphanem kendim için (yapılmış bir kütüphanedir, Baha biçemem...»
I İstanbuldakl kütüphanesin! görüp görmediğimi sordu. Görmediğimi söyledim.
(— O kütüphanem yanında bu, çok küçüktür, dedi. Bu daracık yerde çok sıkılıyorum ama ne çare...»
— Buraya nnkledemez misiniz?
(— İmkan mı var? Istanbul-daki kütüphanemde bir yazıhanem var kİ o. tek başına bu odaya sığdırıîamuz... Burada cidden çok sıkılıyor. ve munta- | zam çalışamıyorum. Çünkü' muntazam mesai, muntazam vesait ile olur.»
— Şu halde yalnız darlıktan değil, vesait eksikliğinden dolayı da sıkılıyorsunuz?
«— Darlık vesait ek ilkliğini de tevlit ediyor da onun için...» İlim ve para...
Fuat Köprülü bu arada Lllm mevzuuna temas ederek:
«— Her hangi memlekette ilim, sanat vc fikir, bilhassa mânevi ilimler, devlet müdahalesi oldu mu idi mahvolur» dedi.
— Bizde böyle bir müdahale var mı?
«— Bizde 1930 den İtibaren olmuştu. Kısmen izale edilmekle beraber halen de yok denemez, Fakat bir kaç seneye kadar behemehal kalkacaktır. Çünkü resmi sanat ve resmi fikir olamaz, Bunlar resmiyet aldıkları zaman mahvolurlar. Hükümetlere duqen vazife bu İşlere asla müdahale etmemektir.-»
Cümleyi böylece bitirdikten j, sonra yerinden doğrularak ilâ- ı ve etti:
«— Meselâ, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı profesör İmal ediyor. Bunun nasıl bir felâket o-lacağı meydandadır.»
Bu sırada saatime bakmaklığım. Köprülünün gözünden kaçmamıştı :
(— Acele bir işiniz mı var?» diye sordu.
— Hayır) Saat 12 ye geliyor, yemek zamanınızı geçirtmek istemiyorum da..
«— Yemek mİ? İşte hiç iş edinmediğim bir mevzu... Yemek hiç aklıma gelmez,,, Ye-kabll
Cemaledc'in BİLDİK
kadar liralık
Mualümler
İSTANBUL RADYOSU
öğle ve aksam programlan
Köprülü profesörlük kurkunu omuzuna taktıktan sonra
Azlık ve yabancı okullarda türkçe ve kültür öğretmenleri
Millî Eğitim Bakanlığı, aslık ve yabancı okullarda türkçe ve külliır dersleri okutan öğretmenlerin ders ücretlerine zam yapmıştı. Ayni zamanda Bakanlık bu zamlarla birlikte kültür ve türkçe öğretmenlerin ücretlerini tamamen ödemeği de kararlaştırmıştı. Bu sebeple azhk okullara şimdiye senede yapılan 6t) bin yardım 400 küsur bir- liraya çıkarılmıştır.
Ücretlerin zamlı olarak Marttan itibaren ödenmesi lüzumu dün Milli Eğitim Müdürlüğünden okullara bildiril-
(Vâ - Nû)
KIrklareli köylerinde su çiçeği ı
Kırkİareli 30 (A.Â.) — Kırk- ı
lareli ve Babaeski köylerinde mek yemeden yaşamak münferit şu çiçeği vakaları gö- olsa öyle rahat edeceğim ki...» rulmiiştür. Sağlık ve Sosyali — Sevdiğiniz bir yemek de Yârdım Bakanlığı buralurda e- yok mudur?
saslı tetkikler yaptırmış ve her (— Hemen nemen öyledir, ihtimale karşı gerekil tedbir- Biraz börek severim, işte o leri almıştır, | kadar.»
ilim mevzuunda konuştuğumuzu hatırlatarak yine bu konuya döndürmek istedim.
«— Evet! İlimden bahsediyorduk... İlim para He olmaz» dedi.
— Bendenize, ps-rasız da olmaz gibi geliyor.
«— Vesait tedarik edip rahat çalışılabildikten sonra pekâlâ olur. Bu memleket kendi l vüsatindim çok daha fazlasını ] «lllm Lle uğraşıyorum» diyen İnsanlara vermektedir, ilim bir aşktır, bir feragattir, bir nldir.»
Kürk nerede?
— Sorbon Üniversitesi I tından verilen profesörlük kürkü burada mı. yoksa tstanbul-daki evinizde mi?
| *— Burada!» diyerek yerinilen kalktı, köşedeki divana doğru yürüdü, Üstündeki yas-|tıklardan birini kaldırdı ve İlâve etti:
«—Allah Allah! .. Düu burada duruyordu. Nereye gitti,.. Kürk, lllm ile uğraşanların en son vasıl olacakları jjlr memnuniyet nişanesidir»
Bir yastık.daha kaldırdı. Kürk .yine yok... Kızına seslendi:
«— Beyhan!. . Kızım gel. bul 'şu kürkü,,.»
| Bayan Beyhan Jıı aynı divânin üstünde artıd., kitap raflarına baktı; yok .yok. yok!,., i Köprülü hayret İçinde:
— Uçmaz yn bu a kızım!...
I — Bilmem kİ babacığım!... İ-şte dün şuracıkta duruyordu,.. I — Aman kızım bul şu kürkü I Allah aşkına...
| Aramaya ben de katıldım. -Fakat onların arayışı lle benim arayışım .ırasında bir fark vardı. Baba kız hep kitap raflarını gözden geçiriyorlar- Ben İse köşelerden birine, kapı arkasına, perde kenarına asılmıştır, cUye oralara bakıyordum .
— Allah Allah! dedim, Koca kürk nereye gider?
Profesör köprülü:
«— Yok! dedi, O kadar koca değil...»
Eliyle tarif etti:
«— İşte şu kadaıcık bir kutu içinde...»
Merakım büsbütün artmıştı. Çünkü tarif etliği büyüklükte bir kutuya kürk giremezdi!.,.
Kürk bulundu
Kaybolan bir şeyi bulmanın
ma-
tara-
bir tekerlemesi olduğunu, çocukluğumuzda onu dile dolayarak arama yaptığımızı hatırlayarak İçimden: «Şeytân aldı götürdü, satamadan getirdi* diye mırıldanmağa başlamıştım. Nihayet Beyhan hanım, kitaplar arasından bir kutu indirerek kürkü bulduğunu müjdeledi.
Köprülü kutuyu açarak kürkü çıkardı. Bu. kırmızı ve mavi kordelânın İki ucuna dikilmiş çocuk yakası kadar müselles şekilde beyaz kürk paraçaları İdi. Kordelâ kısmı omuzdan atıldığı zaman iki ucdan biri öne, diğeri arkaya sarkıyordu öne sarkan kürk parçasının üstünde de gü-müşrenglndc bir madalya oyuğu görülüyordu. Oraya konacak madalya da kutuda idi.
Köprülü İzahat verdi:
(— İşte bu. bovlece bir ucu arkaya gelmek üzere sağ omuza atılır. Sorbonda bu kürk yalnız bana verilmişti, başka alan yoktur. Bunlar ilmi rütbelerdir. İlme yapılar hizmetlerden dolayı bir takdir İfadesidir, Buna benzer kiirk İki millet arasındaki dostluk hizmetlerinde de verilir. Fakat dnhn çok Hukuk, Edebiyat ve Fen fakültelerinde sadece İlmi nadandan dolayı verilir. Benim kürk, dünya yüzünde verilen üçüncü kürktür. Evvelâ 1927 de Hay-delberg Üniversitesi taı alından, Alman üniversiteleri tamamen müstakil İken de 193G da İkincisi verllmijılr. Benimkisi 1939 da Pariste verilen üçüncü kürktür*
— Bir çoklan bunu giyilecek bir kürk sanıyordu?
«— Giyilecek kürk değildir, İşte görüyorsunuz omun atılan bir kürktür Ve ancak merasimlerde kullanılır. Her fakültenin ayrı ayrı işaretleri ve renkleri vardır.»
Okumak
vakit
13,50
14,30
14.45
Açıta vc proetamlar. Haberler.
Şarkı ve lörktırr «Pl». Hafif Sile mBUJl «PL».
Şarkı ve UrkUIer, Okuyan : Ekrem Konjjar. Çalanlar: Necati Tokyav. Y Bacanoc. E.
Serbes saat rKonugma veya mUrlkl.
Ixıutıc Carlylc’dan şarkılar «Pl.».
Programlar ve kapanış. Açılış vc proEiaıcalr,
Dani MtalSi 4PI-*.
Keman soloları «PL».
Memleket türküleri. Okuyanlar:
19,00
17.07
18.00
18.30
18.43
Cojkun Kardeşler.
lff.OO
1118
19,20
30.00
şı,oo
Haberler, Hatif «ra nKH|ı «Pl.».
Rnılyo «enfonl >oı kcı-lr ası konseri. tdtırc eden: Cctnal Bejli Rey.
Neyle «M «urleri. çalanlar: Süleyman Erguner (Ney). Asaf Erituner (Tambur).
Gelir venlri sasti.
Dinleyici iıtcK.cri (Türk «nll-tifii), iktisat bahisleri Konuşan: Prof Hâsım Atıf Kuyacak:
Hafif ara müziği «Pl*. Fani heyeti konseri. Komcrto «PL» Dana mOrJgı «Pl».
Haberler, □ana müclgl «Pl». Programlar vc kapanı».
ANK.AIlfl RAİUVSÜ
öğle vit aksam programları
17.58
18.00
İS,30
31.13


— Teni eserleri takibe buluyor musunuz?
«— Mesleki İşlerimle uğraştığım için 1925 ten bu yana yeni eserleri cokibedemiyo-
— Okumağı seversiniz tabiî... «— Ona ne şüphe...»
— Bir şezlonga veya divana çekilerek mi, yoksa yatağınıza uzanarak mı okumağı seversiniz?
(Arkası 4 üncü sahi f ede)
Açıta vc projtrrm. M. S. ayarı v* Şut küar. Hııtarlcr
Maille: «Pl». öftle Gazetesi:
Filim müzikleri «Pl».
Aksam proifrnm.1. hava raporu vc Kapanı».
Açılın vc proçram,
M. S. ny.-ırı vc İncesaz (Bayatı Aratan faslı).
KonUgmn: ÇAİİŞMU Bakanlığı naatl (İhtiyarlık sigortasının uygulanması hakkında) Rcjat Ak. Sinema orguyla melodiler «Pl.». M. S. ayarı ve Haberler. Geçmljle Bııgdrı Tarihi Türk mürlfll.
Varyete m Ürikleri «PL». Radyo Gazetesi
Serbes saat.
Opera aryaları «Pl.».
Konujma (Türkiye'de Marshall pUlnı).
Ankara Devlet Konscrvaluvarı orkcrtrMI. Şef- IFlvl Cemal kin.
Hatif şarkılar «Pl.».
Konuluna.
Dans tntalJL
M. S. ayarı ve Haberler. Program ve kapanış.
Piyasada bir telâştır gidiyor. Polonya, Macaristan ve Çekosiovakyadan ithal edilen sanayi mamullerinin fi-ati çok ucuz olduğundan, yerli sanayiimiz sarsılıyor-muş. Bunlar peyk memleketler oldukları için ucuzluğu kasten yapıyorlarmış, kendi sanayi mamullerini maliyetinden daha düşük fiatle dışarıya satıyorlarmış. Gayeleri, bir nevi damping manevrasiyle, bizim de dahil bulunduğumuz 19 memleket arasında yakında baş-iıyacak olan serbes ticareti baltalamakmış. Derhal tedbir alınmasını, peyk memleketlerden ucuz mal ithalinin önüne geçilmesini istiyorlar.
İleri sürülen şu damping safsatasını bir an için hakikat olarak kabul edelim ve mevzu üzerinde basit bir muhakeme yürütelim: Ev-veiâ bizim esas isteğimiz nedir?... Ucuzluk değil mi? 1940 tan beri geçen on yıl boyunca hep ucuzluğun peşinde koşmadık mı? Hâlâ da ucuzluğu elde edebilmek i-çin türlü türlü tedbirlere baş vurmuyor muyuz?
Harb biteli beş yıl oldu. Harbden çıkarı memleketler eski vaziyetlerini bulmak için canlarını dişlerine takıp çalışmağa başlayınca biz de. yerli sanayiimizin aynı yolda hamleler yapacağını, memleketimizde yabancılardan evvel ucuzluk temin edeceğini umduk, bekledik, fakat maalesef beş yıllık intizar devresi bu ümitlerimizi boşa çıkardı. Bizi u-cuzluğa kavuşturacağın* umduğumuz teşekküller sırtlarını gümrük ve tahdit himayelerine yaslayın eski minval üzere bol kazanç hırsından kurtulamadılar. Dün olduğu gibi bugün de: «İlle ucuz mal satacaksınız» diye kendilerini zorlamıyoruz. zorlıyamıyoruz.
Saniyen, peyk memleket terden gelen ve bizde bazı zümreler tarafından damping damgası vurulan şey nedir?.. Ucuzluk değil mi?
Şu halde, mademki on se nedir arayıp da bulamadığımız ucuzluk bugün kendiliğinden geliyor, başka ne istiyoruz? Daha doğrusu, ne istiyorlar? Harb buhranları arasında istedikleri fiate mal satıp diledikleri gibi para kazanan ve beş yıllık sulh devrinde âzami himaye fırsatlarından faydalanmaları na rağmen hâlâ ucuzluk rekabetine dayanamayan yerli sanayiimizin bekledikleri tedbir nedir? Bize mal sa-tan yabancılara: «Istcme-zük. Siz harbden çıktınız amma çok çalıştınız, mahvolan sanayimizi tekrar ihya ettiniz ve kısa zamanda mamullerinizin maliyetini düşürmeğe de muvaffak oldunuz. Şimdi az kazanca kanaat ediyorsunuz veya her hangi bir maksatla zararına mal satıyorsunuz. Biz bunu istemeyiz- mi diyelim.
Yerli sanayiimizin darbe-lcnmesini biz de istemeyiz ITaydi, onun inkişafı uğruna, ayağımıza kadar gelen ucuzluğu geriye çevirelim, pahalılığın ıstırabına bir müddet daha katlanalım anıma bu tahammül devresinin ne kadar süreceği belli değil. Devlet elîndekilcr de dahil olmak üzere yerli sanayiimiz az çok yakın bir zamanda ucuzluk ve kalite ıslahatı muvaffakiyeti vad-edemediği gibi, müstehlik aleyhindeki hareketlere karşı alâkalı makamların aldıkları tedbirler de müessir olamıyor. Evvelâ bunları görelim, ondan sonra himaye... Baş üstüne.
Cemal Refik
O CL CM
O
O
E (D > (D
P
"O
(D ro
U
Er-
Yarın »abahld prosram
M. s. ayan.
Hafit millik «Pl.».
Haberler vc lıav/t raporu. Türküler «Pl,.
10 dakika harp »P|,». Günün programı.
Ci’sitll hafif meıodıler «PL».
Darüşşaf akanın 77 nci yıldönümü
Darüşşafakarun kuruluşunun 77 nci yıldönümü 16 Nisanda kutlanacaktır. Bu münasebetle Darüşşafakalılar cemiyeti, her sene olduğu gibi Darüşşafaka lisesinde bir tören tertip etmiş ve bu değerli müessese-den yetişenlerin topluca ananevi pilâvı yemeleri kararlaştırılmıştır.
Merasim o gün saat 10 da başlayacaktır.
»
Kâzım Hikmet açlık grevinde ısrar ediyor
Avukatı Mehmet Ali Sebük müekkilinin manen perişan halde olduğunu söylüyor
Nâzım Hikmet Bursa Cezaevinde
Bursa cezaevitıde yatmakta olan şair Nazım E3kmetih nisanın sekizinden İtibaren açlık grevine başlamaya karar verdisini dün yazmıştık. Nazır Hikmetin avukatı Mehmet Ali Sebük. müekkilivle bir görüşme yapmak üzere Bursa’ya gitmiş ve dönmüştür
Mehmet Ali Sebük. Nazını Hikmetin ougünkü: durumu hak kunda kendisiyle görüşen gazetecilere şunları söylemiştir:
(_ Af ümidinin büyük Millet Meclisinde beklenmedik bir şekilde kayboluvermedi, bir çok mahkûmlar gibi Nazım Hikmeti de manen büsbütün çökertmiştir. Biz, beş aydanberi Nazım Hikmet meselesini oütün çıplaklığı ile ortaya koymuş ve bu adli hatayı bütün delilleriyle göz önüne sermiş. Cumhurbaşkanına. Büyük Millet Meclisine, Başbakana, Adalet ve Millî Savunma Sakalarından da bu adli hatanın bir an önre düzeltilmesini istemiştik. Bizce bu şekilde Nazım Hikmet umumi efkâr ö-
nünde beraet karan almıştı.
Hükümetin teklif ettiği son. af kanunu tasarısında da Nazım Hikmetin tahliyesi temin edilmiş bulunuyordu. Malûm lâyiha .malûm duruma uğradı ve bir memlekette vukubulmayan. böyle bir hâdise, mahkûmlarla beraber ailelerini de büyük bir yelse 'd üşür dm İşte Nazım Hikmet de bu arada büyük bir dimağ aksûlanıeline uğramış bulunuyor. Kendisin) teselli etmek üzere yanına gittiğim zaman. ona. henüz lıerşeyin bitmemiş olduğunu, neticeye biraz daha intizar etmek lâzım geldiğini anlatmak İstedim. Fakat hiç bir ,ekllde onu iknaa muvaffak olamadım, tki ay evvel Büyük Millet Meclisine başvurarak Nazım Hikmet hakkında hususi bir af karar* verilmesini istemiştim. Bu İstek müzakere edilip müspet, menf1 bir karar verilmediği halde. Meclis kapanmadan bir kaç gün evvel üç, dört tane hususi af çıkarıldı.»
Pâklstanın Ankara Büyükelçisi ekselans Beşlr Ahmet tarafından Ankara Palas'da bir kabul resmi tertip edilmiş, bunda kordiplomatik, sivil, asker yüksek zevat bulunmuşlardır. Resimde Büyükelçi davetliler arasında görülüyor.
Siyaset adamlarımızın hususi hayatları
(Baş tarah 3 üncü şahilede)
«— Ben trende okumam, ü-yuyayım diye de hiç okumam— İşte şu masamın başında, okuyorum diye okurum... Trende, şurada burada elde kitap okumağı, okumağa karşı bir hürmetsizlik telâkki ederim. Size şunu da söyliyeyim, okuduğum vg çalıştığım zamanlar odada bir sineğim uçmasına dahi tahammül edemem.. Şayet bir Binek uçuyorsa kalkar, onu ya odadan çıkarırım, yahut da öldürür, sonra okumama devam ederim. Okumağı bir vakit geçirme vasıtası olarak da asla kabul edemem.*
— Bir ilim adamı için okumak şarttır değil mi?
«— Her gün «gari 8 saatini okumağa hasreoemiyen bir ilim adamı, meşgul olduğu ilim şubesini takibe muktedir ve o şubede mütehass»c olamaz... Bence bunları yapamıyanlar alelade birer amatördürler. Maalesef bizim memleketimizde de ilim bir amatörlük derecesindedir. Zaten İlmin resmileştiği yerde amatörden başka bir şey yetişemez...*
Siyasî hayattan çekilecek
Siyasî hayata atıldıktan sonra bir arzu besleyip beslemediğini. besliyorsa ou büyük arzusunun ne olduğunu da öğrenmek istedim.
«— En büyük arzum, dedi, gurultu ve patırtıdan sonra
memlekette normal hayatın başladığım görmektir. Ondan sonra hazırladığım kitapları neşredebilirim.»
— Çok mu?
(— Hazırladıklarımdan şimdiye kadar onda birini bile neşretmedim. Büyük küçük takım takım kitaplar yazdım.»
— Yazıya vakit bulabiliyorsunuz demek?
«— Fazla yazamıyorum amma okuyorum...»
— Normal hayatin başlamasından sonra siyasi hayattan çekilmeği de düşünüyor musunuz?
«— Bu da en büyük zevkim olacaktır. Bence normal hayat demek, memleket İçin hiç şüphe bırakrruyacak tir iktidarın taayyün etmesi demektir Bu taayyün etti mi normal hayat başlar. Ve ben de bunu görünce siyasi hayattan çekileceğim...»
Köprülüyü çok sevdiği kedisi «Yusuf» u Ue kucak kucağa bırakarak veda ederken kızı Beyha'nın. salondaki koltukta kitap okuduğunu görüyorum. Geçerken dikkat ettim. Bu kitap Arap harfleriyle yazıim.ş «Cesur Kaptanlar» romanı İdi.
20 - 22 yaşlarında bir gencin Arap harfleriyle reman okuması alâkamı çekti•
— Nereden öğrendiniz bu yazıları?
«— Üniversiteye devamını sırasında heves ettim ve öğrendim.» cevabını verdi.
Ccmatcndin BİLDİA

Garip bir selâm usulü:
Dil çıkarmak!...
Dünyevî artıkların semavî bir şekilde tasfiyesi — Tibette matem
Tlbettc bir delikanlı evlenmek İslerse bir tıraadaşınj mutavassıt olarak seçer, bunun boynuna bir geniş kurdelâ takar. Bu mutavassıta kıznı ebeveyni tarafından muayyen bir gilnde, kabul edil’r. Söz kesme gününde muUivaetıt Ve kızın ebeveyni bol miktarda şarap temin ederler. Kusıt» ebeveyni bu mutavassıtın, arkadaşı namına, evlenme teklifini kabul ettikleri takdirde, mevcut şarap içilir ve mutavassıt kıza ve ebeveynine birer kurdelâ hediye e-der. evlenecek kıza kıymetli taşlarla süslü bir taç takar. Kıza talip olan erkeğin nişan hediyesidir. Bundan maada daha bir çok hediyeler takdim eder. Bu suretle nlşaıı merasimi tamamlandıktan sonra evlenme İçin her hangi dinî bir merasim yapılmaz. Buda dininde evlenme hususî bir olaydır, ancak her tarafa ilâr. edilmek su-retile nikâh tamamlanmış addolunur. Müneccimler evlenmek için en müsait «riinii tesbit etmelerini mûtaakıp. düğün davetiyesi olarak, Alâkalılara birer İpekli kurdelâ gönderilir, düğüne davetli olanlar bunu sağ omuzdan aşağ'ja belin sol tarafına göğüs üzerinden geçerek bağlarlar vg bu suretle düğüne gelirler. Bu şerefe nail o-lanlar (böyle bir kurdelâ takmak, çok büyük bir şeref sayılır) gayet kıymetli hediyelerle düğüne gelirler. Gelin evinde güveyin, arkadaşları gelini erkek evine götürmek üzere toplanırlar, kız tarat; damatlarının arkadaşlarına mükellef bir ziyafet verirler. Bilumum davetliler gayet rtizel giyinirler.
Güvey evinde velini bekler gelin, yüksek bir \astık üzerinde ve ana babasının ortasında oturur, bunu mütaakıben sıra ile bütün taaliûkat otururlar. Düğün yemeği yendikten sonra, gelinin ine ve babası kızlarının üstüne Direr kurdelâ daha takarlar, bu kurdelâ takması esnasında yeni çiftin zürriyetinln çok elmasını temenni ederler, diğer bütün taalluka! gelinin üstüne hububat taneleri, serperler ve gelini alıp güveyin evine göt’iıürler.
Güvey evinde merasim yapılmaz, güvey evine varıldığında gelin güvey yan; ana otururlar ve gelini getirenler burada içkiler ve yîyecek'tr ikram o-lunur. Güvey gelini getirenlere tekrar birer kurdelâ hediye c-der ve herkes bir yere çöker ve bu münasebetle bir rahip Buda dininin mukaddes kitabından okur ve dualar eder, misafirlere tekrar yiyecek liram olunur.
Bu suretle düğün merasimi son bulmuş olur.
Düğün gününü 'ınutaakıp üç gün gelin güvey düğüne gelenlerin misafiridir bu üç gün zar tında yeni evliler bütün taal-lûkatlannı dolaşırla! ve her evde kendilerine ziyafetler verilir, eğlenceler tertip olunur.
Çevireo:
| Hami BEKEM
1 rasimlne gelmez. ■ Bunu mu-taakıben de bir baş rahip boynunda bir kurdelâ ve elinde I kafatasından mamul trampetleri çalarak cenûtey5 taklbeder. İBu tedfin merasiminde en ga-ı rip taraf, cenaze alayında insan kemiklerinden mamul bazı âlâ tın kullanılmasıdır.
Tibet’te cenaze , baş Lama'nın cesedi ger baş rahiplerin . tahnit edilerek alim de — Tlıorten veya Stupen denilen mahallerde hifzolunur. Bazı rahiplerin cesetleri yata-•lır ve külleri çamurla karıştı-rılarak ufak muskalar haline Tibet’te son senelere kadar konur vc bu mdfikalar türbe-Polyandrie, yani bir kadının bir ]ereje ve yahut insanların taşı-: kaç erkekle evliliği usulü vardı. (inuan muska kutularında sak- • Fakat ou âdet artık kalkmağa lamr. Diğer bir şekilde ceset- 1 başlamıştır. Bu usule göre ka- jertn etlerin kemiklerinden kedin bir ailenin oğullarının hep- silerck ve akbabala-
slnln karısı şayılUhdi.
Umumiyet itibariyle evdeki en yaşlı kardeş usulü dairesinde bir kadınla evlenirdi, bu suretle bu kadın bütün kardeşlerin karısı idi, Genç kardeşlerden biri evlilik hayatına girmek isteyince, ondan yaşlı olan erkek kardeşler evi terk eder ve seyahate giderlerdL Bu esnada koca vazifesini gören erkek kardeş. ( yak kap] arını, kemerini ve pan’ajenunu evin kapısının önüne asardı.
Garip bir selâm
Gelin güvey her eve vardıklarında-Tibet usuiu selâm verirler. Erkek sağ tüle takkesini başından çıkarır, sol eliyle kulağını öne doğra çevirir ve dilini çıkarır. Bu suretle karşısındaki insana hürmet etmiş ve selâmlaşmış olur. Bu selâmlama âdeti her ne kadar gayet garip İse de Tibet’L'ierde en kibar bir hürmet usulüdür.
gömülmez, ve dl-cesetleri türbeler-
sucivk. tuıpırmcre ve sıiiuauıua-Ira verilir. Pek vahşi bir şekil olan bu âdet her >.alde pek eski âdetlerden geri kalmadır. Bilhassa akbabalar tarafından' cesetlerin etlerinin yenmesi pek uğurlu telâkki olunur ve bu maksatla böyle açık havada kalan cesetlere oaşka vahşi mahlûkların yanaşmaması için nöbetçiler tutulur, bu işi temin edenlere iyi bir ücret veflHr. Elleri böyle vahşi Kuşlar tarafından yenmiş olan cesetlerin I kemiklerinin gömülmesi âdet I olmadığı gibi, bazı varlıklı İnsanlar bütün kemikleri taş havanlarda dövdürerek, gene ak-babanın yemesi için etrafa 'serpmeyi tercih eoerler. Bu ga-Bu âdet ger.-’S&ıee ilk evle- rip âdete gayet güze! bir de ad nen en yaşlı erkek kardeş o konulmuştur.
ailenin bütün arazi ve emlâki-1 Bu tedfin usulüne «Dünyevî nin, esirlerinin, ebeveyninin artıkların semavi oir şekilde bütün mallarının sanibi olurdu.1 tasfiyesi» denilmektedir. Fakir Ufak yaştaki kardeşler de en insanların, itaatti ve canile-
Tibet’teki — Folyandrie — I. usulü ilk doğan erkek çocuğun evdeki her şeyin sahibi olmasından dolayıdır.
yaşlı kardeş tarafından bakılır- rin, kaza dolayıs’yle ölenlerin, lardı. Bundan dolayı müşterek cesetleri, hayvan cesetleri gibi karı, resmen en yaşlı kardeşin iplerle nehir ve yahut göl ke-sayılır ve aynı -liretle bütün narına kadar sürüklenerek ta-doğan çocuklar da bu yaşlı şını ve cesede bir ağır cisim kardeşin sulbünden addolunur- bağlanarak sulara gömülür, lardn I Tibet'lerde matem üç ay sü-
Bir TIMtli h««landıe. uk- fall“ 01r
dIMe. kötü ,uM«r... ta- •"'"«« renk» «İşveler sı/B-hakkum ettiği za-uıolunur ve rnez vc halti 'rrylnac ca,.n-Lama denli™ rarup tedavisi "™ Olum ««kayUnde sentler için çağrılır. Bu rahibin sanatı lcin İhtiyarlara na2aran daha bu tavlayı tedaviye kan gel- ’“13 ohl“
medljl takdirde, hastaı.m ö- . ™«as™lan bir sene müddetle Hım asmam gellS» UnaaUl» "™ayy'n günlerde Buda rahip-varda ve hasta kendi enea-J^1 ““ 'Vlni ««“ ’« ««-■tn b.rakıhr. Iün nıbtmuh IslirahaU ve ijl
Hasla ölürse k'inse yanına y”'L'iıluau için Uttular eder re yaklaşanlar, rahibi., ölenin re- “V»
hu İle evvelemirde alakadar ™ — olması gerekir denir
Cenaze merasimi
Müneccimin kararı olmadan hiç bir iş yapılmadığı için, tedfin işinde de müneccimin kararı beklenir Tedfin merasiminde rahipler en önde giderler ve slhir'.i sözler okur ve borularla cenaze marşları çalınır, davul ve e» çanları çalınarak ölü taşınır. Cenazeyi öle-
nin taallükatı takıbeder, evin Yazan: Georges Feydau
kadını dul kaldı ise cenaze mc- Tûrkçesl: Mahmur îesari
İilanbuJ Svlvdlyetl Şehir TirUcMIi 8u akşam
Saat 2U30 da
ORAM KISMİ DELİ SARAYLI
Yazan: Jean GlraudoüX
Türkçesı; Fikret Adil KOMEDİ KISMI
HANIMLAR
TERZİUA N E8İ
Yeni Ürdün elçisinin İtimatnamesini Cumhurbaşkanına takdim ettiğini yazmıştık. Yukarıda elçi bu merasim için Çankaya köşküne girerken görülüyor.
Gumhurbaşkanının nutku
tasvip eUm-dLle.r. ve ayrı bir istikamet ı I tecrübeye koyuiduli I memlekette iktidar
başlıca muhalefet münasebetleri ve mûcadeleterî, garp usulü bir demokrasinin tekâmül yolunu tutmuş görünerek, memleketin huzuru ve istikran namına büyük iimîllcr
kendilerine cçerek. onu ır. Tnkatf partisi Ue par teli nin
(Bav tarafı l inci sıhîlede) ve endişe konusu olun mîllet-j; lerarası barış nizamı Türkiye-j nin halini vc istlkbıJlni pek] yukmrian İlgilendirmektedir. Bugün, memleketin dış politikası üzerinde tuttuğumuz yol.l şükrederiz ki, bütün siyaset ce-reyanlarımıza prensip olarak mal olmuştur Bu yolda gelecek-------------—__ —,....
zamanlarda dahi, dikkatle, sa- vermeğe baştamışb. dakatle devam edeceğim Önü- Malatyada tpek İyi hatırlar-müzdekl devrede memleketimi- suuz kJ) ben, siyasi partiler rfn büyük bir arim vc dirayetle arasında ahengi temin eimcğ© inkişafa, ilerlemeğe çalışması çalışırken, Halk Partisini tem-
Isîl eden arkadaşlarım yanımda bulunuyordu. Bunun gibi. Demokrat partiyi temsil etmek üzere de, yanımeta bu partinin seçkin bir unsuru bulunuyordu. \
inkişafa, ilerlemeğe çalışması borcumuzdur.
Huzur ve istikrar |
Politik münakaşalarımızın, İçinden mümkün olduğu kadar sıyrılmağa çalışarak, çalışma kudretimizi memleketin imarına; eğitimde, ekonomide, sağlıkta büyük hamleler yapmağa bütün gücümüzü sartet-meğe çalışacağız.
Fakat, gerek dış Emniyetin,! gerek içende geniş mikyasta çalışıp Derlemenin bîr temel şartı vardır ki, onu, ısöû seçiminde sağlam olarak vücude getirme-! llylz. Bu temel, memlekette huzur ve istikran temin edecek şartların vücude teknesidir. Vatandaşlar arasında emniyet şartları demokratik hayatımı-zm prensipleri ve vazifeleri iyice anlaşılır, ve siyaset cereyanları arasında münakaşa ve İhtilâf ne olursa olsun, esas olarak bir itimad havası yerleşirse, bu vaziyet, İçerde her ilerlemenin hareket noktası, ve dış emniyet meselesinde her buhranın en tesirli mücadele vasıtası olacaktır.
Seçim münakaşası
Ankara kazalarında milletvekili seçilmek için vatandaşlarıma söylediğim sözler, siyasi muhitlerimizde ve bazı gazetelerimizde şikâyetlerin parlamasına sebep oldu. Cumhurbaşkanı olarak böyle bir seçim münakaşasına girip gire-' miyeceğim. ve yalnız Halk Par-’ Öst namına veya Halk Partisi' lideri olarak konuştuğum, vc karşı partiler üzerinde tenkid-lerde bulunduğum ileri sürülüyor.
Hakikatten ayrılan ve bazen haksız ölçüleri bular, sözlerle uğraşacağımı tahmin etmezsiniz. Bugünkü anayasamıza göre, ben de. milletvekili seçilmek için kendimi beğendirmeğe mecburum. Her vatandaş gibi, bu da benim hakkımdır. Ondan sonra, siyasî hayatımızda bugün iç politikamızın bağlanmış olduğu düğümü, hîç bir şahsı ve hiç bir teşekkülü incitmek maksadından ve ifadesinden uzak olarak, memleketin gözü önünde canlandırmak vazifemdir. Biz, bugüne, çetin yollardan geçerek geldik. Demokratik rejimimizde pek mühim başarılar elde ettik, pek mühim güçlüklere uğradık.] Eğer memleket güçlüklerin nerede ve niçin olduğunu iyi kavramazsa, İlerde vazıyetimiz daha çetin olacaktır.
12 Temmuz beyannamemi
Hep bildiğiniz bir misali, şimdi, size tekrar anlatayım: 12 Temmuz beyannamesi... MalatyalIlar pek iyi bUirier kİ, bu beyannameden sonra, Ma-latyaya ve hususiyle bu havalideki bir çok şehirlerimize bir kaç kere geldim ve siyasi partilerin birbirinin mevcudiyetlerine hürmet etmelerini tel-' kine çalıştım. Siyaset mücadelesinin vatandaşları birbirine düşman edecek bir istikamet: almamasının, hususiyle, hudut bölgelerinde ve ilk devirlerde memleketimiz İçin hayati ehem miyette olduğunu düşünüyordum.
Yeni siyasi partilerin idare tarafından baskı altında bulunduruldukları, ve muhalefet partilerinin kanun dışı usullere müracaat ettikleri şikâyetlerini teskin etmeğe çalışan 12 Temmuz beyannamesi, hükümetin ve muhalefetin bu konuda vazifelerini, mümkün olduğu kadar hiçbirini incitmemeğe çalışarak. fakat açık bir surette, ilân ediyordu. Bir çok vilâyetlerde olduğu gibi Malatyada da( herkes siyasi kanaatlerini muhafaza ederek, 12 Temmuz esası üzerinde toplanmalar, konuşmalar yaptık.
Memleketin siyasî hayatı, bir kanuni İtimat üzerinde, imin ve hayırlı mesafeler almağa başladı. Memleket içinde bulunan bazı siyasî cereyanlarımız. böyle bir beayn nam enin vücude getirdiği anlaşmayı
Muhalefetin vaziyeti
Hürriyet rejimi içinde sasıyan bir memlekette, fikir ihtilâflarının yaşayacak varlık vardır. Bu meseleler hır maddî ve siyası olduğa gibi, elle tutıdamıvan manevi ve ruhi mevzulara da şâmildir. Hususiyle, siyasi partiler ve onların liderleri arasında her ihtilafın üstüne çıkan bir itimat havası, veya en hafit tâbiriyle, bir îtimat imkânı mevcut bulunmak lâznn-gelir. 12 Temmuz bu şartlan hasıl ediyordu.
12 Temmuz pohtlkasınm muhalefet tarafmdan terki ve tahribi, siyaset hayatının muhtaç olduğu ve bir gün daha ziyade muhtaç olacağı İtimat temelini tamamiyle çölrenmiş-tir. Bugün, 12 Temmuz beyannamesi karşılıklı vazife ifade eden bir vesikadır* hükmü gibi sade bir hakikat, redidolunmuş-tur. Yazılı bir vesika olmasına ve bunu okuyacak herKesin, genç ve yaşlı, tecrübeli ve tecrübesiz. her vatandaşın çıkaracağı fld taraflı mânanın hakikatine aykm oiarat tek taraflı Mr borç senedi olduğu telâkkisi, başlıca muhalefet politikasının felsefesini teşkil etmiştir. Hakikate uymıyan hakikatin vıdçiı olan telâkkilere müstenit politika. elbV-te, şiddet politikası atacaktır.
her turl# üzerinde meseleleri elle tutu-mevzıılar
Artık bir defa şiddet politikacıları prensipleri ve hareketleriyle üstün haie geldik te d sonra, riyası partinin bütün teşkilâtını ve bütün faali ye ilerini şiddet istikametine tevcih etmesi, kaçınılmaz blı neticedir. işte bugün siyasi hayau-mtEi huzurdan mahrum eden, iç politikada muhalefete hâkim olan, şiddet politikasıdır. Eğer seçimlerde oy verenler memlekette şiddet politik asını istemediklerini ifade ederlerse. ' önûmüzdkl devrede, muhale-fette bulunan siyasi partilerimiz yeniden yapıcı, şiddetten azade bir istikamet üzerinde ! tekâmüllerini takip efleceklcr-j dir. Muhalefet p&rtiîeri içinde bu tekamülü yapabilecek güzide unsurlar çoktur. Ancak, şiddet politikası taraftarları, 12 Temmuz beyannamerinin ruhunu, itimat havasım tahrip etmişler ve siyaset cereyanlarımıza şiddet usullerini yüklemişlerdir.
Şiddet politikası
Aziz vatandaşlarım.. Demokratik rejimin salim bix istikametle ilerleyip feyiz getirmesi, İç politikada şiddet unsurunun tamamiyle itibardan düşmesine bağlıdır. Eğer bizim demokratik cereyanımız şiddet pcliti-kacjJ&ruun hâkim olması neticesini verirse, bu yüzden memleketin başına gelecek olan fena şeylerin ölçüsü ve hesabı yoktur.
Seçmenler, memleketi, şiddet politikasına düşmekten korumalısınız.
Vatandaşlarun, demokratik rejuııtmian halini ve istikbalini İstikrara ve emniyete bağlamak İçin, anayasada değişmeyi ve anayasa teşkilâtının ve hükümlerinin ilme ve tecrübeye göre tamamlanmağını zaruri bulmaktayım. Malatyadnkl seçmenlere de bu fikrimi söylemek vazifemdir, önümüzdeki devrede iç politikada huzurun ve itimadın hürriyet rejimi He, yeni anayasa hükümleri içinde ve siyasi partilerimizin tekâmülleri arasında feyizli bir surette temelleşmesi esas olacaklar. Eğer sizin cylanınzla yeııi devrede lktidaroa kalabilirsek, benim, tahakkuk etmesini hedef tutacağım başlıca mevzu, huzur ve İstikrarın emle bulunmasına çalışmak olacaktır. Hüküm sizir. kıymetli rcylerinızdedlr.
- — M U Z ö K - ■
Viyolonselist Pjerre Fournier
Fransız vtyolonseUsti Pierre Fournier yi 27 mart 1950 pazartesi akşamı Saray sinemasında dinledik. Programda Baclı'ın altıncı viyolonsel süiti. Beethoven'im ve Locatelli'nin birer sona tiyle, Debussy ve Albcaia ve Paganiniden eserler vardı. Viyolonselist, ilk eser olarak çaldığı büyük Baclı’ın bir korali ile dinleyiciler inse-rinde derin bir tesir yarattı. Bu eserde, dört ay sonra ölümünün iki yüzüncü yıldönümü anılacak olan J. S. Baclı ın I; âleminden akseden o İlâhi sesleri dinledik. Bachın solo viyolonsel için süitleri teknik ve ifade bakımından büyük güçlükler arşeden eserlerdir, Pjerre Foumier'nin çaldığı süit bu çeşit eserlerin en güçlerinden birisidir Böyle olmasına rağmen viyolonselist, rahat çalı-şıle eserin zorluğunu duyurmadı. Beethoven'im bu sonatını şimdiye kadar bir çok def alay yayına güvenen sanatkârlardan dinledik. Fakat hiç çekinmeden diyebiliriz İd eserin büründüğü bu mükemmel ifadeye ancak Plerre Fhumier'nin çalışında şahit olduk. Fransız viyolonselisti bu sonatta her cümleyi, bir heykeltraş bilgisi ve sanattle işledi; her cümleye en mükemmel şeklini verdi. Pierre Foumier'nin harikulade zengin bir nüans paleti var. Beethoven'im, sonatında eşsiz bir renk mahşerde gözlerimizi kamşatırdı.
Fransız viyolonselistinin resital programını; eserlerin mânası, mahiyeti ve sıralanışı aı-rasiie ikiye ayırabiliriz: ilk kısım — Bach ve Beethoven — büyük yay santakârının müzisyenlik yanını, muaikalitesini değerlendiren eserlerden kurulmuş.. İkinci kısımda daha ziyade virtüözlüğü hedef tutan eserler yer almış.. Bununla beraber parmak ve yay güçlüklerinin bol bol yer aldığı Loca-telll'nln sonatında da Plerre Foumier’nin virtuozluğuna eş musikişinaslığını daima hatırladık. Debussy nin (L'enfant Prodlgue) prelüdü küçücük, nefis bir parça idi. Bu eserin çalmışında minyatür İşçiliği ayarında bir incelik vardı. Albenizln (Malaguena* sı keskin, üçlü ritmi ve sıcak melu-disile programın en cazip par-çtdanndan birisiydi. Programdaki son eser büyük kemancı Paganml'nln kemanda yalnız sol teli üzerinde çalınmak û-zerc bestelediği (Mose) vari-yasyontarıydı. Viyolonselde de yalnız bir tel üzerinde çalınan bu variyasyonlar aynı güçlükleri arzederler. Viyolonist tda Haendel'den bu eseri pek yakın bir geçmişte dinlemiştik. Aynı eseri, bu defa viyolonselde Fransız viyolonselistinden dinledik. İtiraf etmeliyiz kİ son dinlediğimiz, ilkinden daha parlak ve daha pürüzsüzdü.
Viyolonselist Pierre Fourni-
er'nin sazından çıkardığı ses gür, kuvvetli ve her yanı dolduran bir ses değil. Bununla beraber viyolonselistin küçük, cılız bir tonu var demek istemiyoruz. Bilâkis viyolonselist kudretli seslerle yer yer parlamasını biliyor. Fakat kanaatimizce Pierre Foumier'nin hâkim ses vasfı tatlılık, yumuşaklık ve inceliktir. Yıllarca ewel bir Çek yaylı saz kuartetinde bir viola dinlemiştim. O kadife sesi bir türlü unutamam. Fransız viyolonselistinin tonu, hatırımda kalan o uzak şeşin daha geniş ve o derece yumuşak bir örneği. Pierre Foumier’nin akla durgunluk verecek derecede parlak bir virtüözlüğü var. Ve asıl işin en güzel tarafı bu virtüözlüğü müzisyenliğine bir süs gibi takmasıdır.
Piyanist Ferdi Statzer Fransız viyolonselistine piyanoda eşlik etti. Bütün program boyunca kusursuz olan değerli piyanist, bilhassa Beethoven* un sonatında Fournier ye eş bir müzisyendi. Her İki sanatkârın müşterek başaflsile bu sonat en mükemmel İfadesine kavuştu.
Viyolonselist Pierre Fournier çok alkışlandı. Dinleyicilerinin sempatisine ve coşkunluğuna onların gönlünü hoş edecek kadar bol ve güzel parçalar çalmakla mukabele etti.
Fikri ÇİÇEKOĞLÜ
Yeni bir mesele: İrlanda
Bu iş halledilmedikçe Amerika İngiltere’ye yardım etmiyecek
Vaşington 30 — Amerikan
mümessiller meclisi. İrlanda iş! halledilmedikçe Amerikanın İngiltere'ye yardım etmemesine 66 muhalife karşı 99 reyle kararlaştırmıştır. Bir demokrat saylav İrlanda'da halkın istediği hükümet şekli İçin reye müracaat edilmesi lâzım geldiğini söylemşitlr.
Londra 30 — İngiliz mahfilleri Amerikan mümessiller meclisinin kararını hayretle karşılamıştır. Bu mahfillerde Irlancianın 1922 senesinden beri müstakil olduğu, kuzey Ir-landanm ise İngiltere'den ayrılmak istemediği bildiriliyor.
MUAMMER KARACA OPERET
Maksimde
Saat ».30 do
Osman Bikes
Matineler t Cumar resi pazar U te
Bu jet i t umumi kütüphanesinin açılış resminde bulur, an Milli Eğitim Rakam, Vali ve davetlilerden bir kısmı
Bayezlt umumi kütüphanesindeki kitaplardan 40 bini yeni usullere göre tanzim edilmiş ve yeni fişlerle birlikte umumi İstifadeye açılmıştır.
B.ı münasebetle kütüphanede bir tören yapılmıştır. Törende Milli Eğilim Bekanı, Vali ve Belediye başkam, profesörler, ilim adamları ve gazeteciler hazır bulunmuşlardır.
Kütüphane memurlarından bayan Jale Bayal, kütüphanenin tarihini ve 70 senedir faaliyette bulunan bu müessesenin geçirdiği devirleri anlatmıştır.
Bundan sonra Vali, burada çalışan genç kütüphanecilere teşekkür ederek bundan sonraki işlerinde de başarı temenni ederek yeni fiş dolaplarını tetkik
etmiştir. Kendi eserlerinden birini isteyen Valiye tasa zamanda kitap getirilmiştir. Davetliler kitaplıkları gezmişler ve kütüphaneye yeniden ilâve olunacak ve halen tamir edilmekte olan bölümleri görmüşlerdir.
Yalovadaki soğuk hava deposu
Yalova belediyesi. Yalovada bir buz ve soğuk hava deposu kurmuştu. Deponun 1 nisanda faaliyete geçmesi kararlaştırılmış iken bu yeni tesisin açılışı 15 nisana bırakılmıştır.
Yen! depo 15 nisanda vali ve belediye başkan tarafından bizzat açılacaktır.
GÜNÜN MESELELERİ:
Amerika’da dış politikada birlik
Birleşik Amerikada muhalif Cumhuriyetçi parti liderlerinden Vandonberg bir lkl gün evvel ortaya bir teklif atmıştır. Teklif, dış siyasetin devamlı olmasını, her hangi bir suretle sekteye uğramamasını temin etmek maksadiyle bir komite teşkilinden İbarettir. Komite, dış meseleleri gözden geçirerek parti mülâhazaları dışında kararlar verecektir.
Vandenbcrg'ln teklifi her İki parti tarafından iy! karşılanmıştır. Demokrat Parti bu kadana kaimiyarak imkân hasıl oldukça Cumhuriyetçilerin de elçiliğe ve Dışişleri Bakanlığında mühim vazifelere tâyin edilmesini muvafık görmektedir.
Dış politikada müşterek hareket etmek, İkinci Dünya Har-bL esnasında Roosevelt tArafından tesis edilmiş bir usuldü. Cumhurbaşkanı her meselede muhalefetle birlikte hareket ediyor. muhtelif görüşmelerde muhalefetin mümessilleri de bulunuyordu. Harb sona erdikten sonra buna devama lüzum görülmedi. Şimdi bu usulün yeniden ihdası dünya vaziyetinin çok nazik bir safhaya girmesinin neticesidir. Amerikalılar bu safhada tam birlik olmak istiyorlar-
Çin’in durumu
Çin'de milliyetçi hükümet Formoza ve Hainan adalarına sığınmıştır. Fakat bu İki adada uzun müddet tutunuamiyacağı tahmin ediliyor. Amerika’da milliyetçi hükümete yardım edil meşini İsteyenler vardır Fakat bu hükümetin fena İdaresi o kadar kötü bir tesir yapmıştır ki halkın çcğunluğu böyle bir yardımın aleyhindedir.
Dün gelen telgraflara göre, bayan Roosevelt milliyetçi çini desteklemenin faydasız olduğunu söylemiş. Birleşmiş Milletler de çinin kimin tarafından temsil edileceğini kararlaştırmak Genel Kurulun salâhiyeti dahilinde olduğunu İlâve etmiştir.
Bu beyanat Amerikanın milliyetçi Çine yardımda bulunmayacağını gösterdiği gibi bu hükümetin Birleşmiş Milletlerde temsil edilmesine de son verileceğini ihsas etmektedir.
Üçlerin topl^ntı&ı
Amerikan, İngiliz ve Fransız Dışişleri Bakanlan mayısın ilk haftasında Londra'da toplanarak siyasi vaziyeti gözden geçireceklerdir. Bu münasebetle Sovyetlerle görüşmeye girişilip girişllmemesinin de tetkik edileceğinden bahsolun ııyor.
İngiliz mahfillerine göre Rusya böyle bir görüşme yapılmasını arzu ettiği takdirde fiili uzlaşma temayülü göstermesi, bu suretle ilk adımı atması lâzımdır. Bugünkü şartlar dörtlü görüşmeye müsait değildir. İngiliz mahfilleri, Lltvlnof'un Bovyetlerin bir Dörtler görüşmesine taraflar olduğunu söylediği hakkındaki haocrler üzerine bu yolda tefsirde bulunmak tadır.
Ingrid Bergman Rossellini dedikodusu devam ediyor
Ingrid Bergman nadiren sokağa çıkıyor, münzevi hayat geçiriyor
Amerikalı bir artist: «Rossellini, Ingride aşka dair ne söylemişse bunları bana da söylemiştir» diyor
İngrit Bergman - Rossellini dedikodusu devanı ediyor. Bu mesele Amerikan Âyan Meclisinde de mevzuu bahis olmuş, ayandan biri tngrlt'e şiddetle hücum etmiştir Henüz evli bir kadın iken başka birisiyle münasebette bulunması, bu münasebetin neticesinde bir de çocuk doğurması affedilcmiyecek şey olduğunu, kocasına an olan ça-cuğunun annesine katiyen verilmemesi lâzım geldiğini söylemiştir.
Âyan âzası, İtalvan sahne va-ziı Rosselllnlyi de şiddetle ten-kıd ederek «Almanlarla İşbirliği yapmış, karaborsacı, tanmnıiş kokain müptelâsı bir adam!» demiştir.
Başka bir hücum
Diğer taraftan Rossellini'nin bir fillminde başrolü yapmış olan Mlss Marilyn Bnferd de İtalyan sahne vazıı aleyinde şiddetli sözler söylemiştir, ingrlt - Rossellini münasebetini büyük bir aşk suretinde gösterenler: «Bu kadar büyük bir aşka hürmet etmek lâzımdır» diyenler vardır, Mis® Buford bu sözleri saçma buluyor, diyor ki: «Rossellini ince hislerden mahrum bir adamdır. Onda aşktan eser yoktur. ingrit Berg-man'a söylediği âşıkane sözle-
rln hepsini bir zamanlar bana da söylemiştir,»
Marilyn Buferd 1946 Amerika güzellik kırallçesldlr. Kıraliçe seçildikten sonra bir filim çevirmek üzere Roma'ya gelmiş, bu filimi RosselUni idare etmişti.
Rosselllnl'nln İtalyan filim yıldızı Anna Maynan! Be münasebeti de pek meşhurdur. Sahne va2iı. evli bir adam olmasına rağmen uzun müddet İtalyan filim yıldızı ile düşüp kalkınıştı.
Rossellini bundan evvel Asla Norls adında bir Rus kızı ile evlenmiş, bir müddet sonra boşanarak henüz nikâhı altında bulunan İtalyan kadını İle evlenmişti. Kadın Vceosının bütün çapkınlıklarına göz yumuyor, pek nâdir görüşmecine rağmen, kendisinden ayrılmağa razı olmuyordu. Bu de*a boşanmayı kabul ettiği bildiriliyor.
Nasıl tanıştılar?
İngrit Berpmanhn Rossellini ile tanışması şu şekilde olmuştur:
İngrit Bergman ve kocası Dr. Lindstrom
İngrit Bergman eylülünde Paris'e gelmişti. Beşinci George otelinde hususi bîr dairede oturuyordu Yanında kocası doktor Llndslıon da vardı. Rossellini ile bu sırada tanıştı. Bir İtalyan niim şirketi (tstrombolu) adında bir filtaı çevirmeğe karar vermişti. Filimi Rossellini İdare edecekti. Baş kadın rolünün İngrit Bergman a verilmesi düşünüldü Sahne va-zu. illim şirketi müdürü ile birlikte artisti ziyaret etil, ilk defa burada görüştüler. İngrit yap.-lan teklin kabul etti.
Filmin mevzuu
Filimin mevzuu şüğut. İkine» dünya harbinin sonlarına doğru Kalyada bulunan İsveçli bir kızın hareketi şvpheli görülü yor. Kız tevkif edilerek bir toplanma karargâhına gönderiliyor. Burada, tel örgüler arkasında sıkıntılı blT hayat geçirirken günün birinde genç ve yakışıklı bir delikanlının geçmekte olduğunu görür Delikanlıya güler. O da sarışın genç kızdan
1948 senesi hoşlanır, Lisanlarır > anlamadıkları halde birbirlerine yata-rta.;-ma duyarlar.
Delikanlı bir İtalyan ba'ık?t-dır. Kızla evlenir ve onu :oo-
HALKEVLERİ——l' l KURUMLAR
İzmir (Akşam) _ Türkiye Milli Talebe Federasyonunun beşinci kongresi şehrimizde toplantılarına devam etmektedir.
Yutandaki resimlerde talebeleri kongre halinde çalışırken ve İzmir Valisi, Belediye başkam. Denizli Milletvekili Dr Behçet Uz. İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Genel Sekreteri federasyon müzakerelerini takip silerken görülmektedir. Federasyon 5 inci kongresi, İzmir Ticaret ve Sanayi Odası salonunda toplanmak tıui ir,
* 5toü Halkevinden - 31 Mart İflSft cuma etaü 13 de Halk evimizde doçent Adile Ayıln intafından niarrc-ünl çektiğimiz tenkit) mevzuunda bLr konferans verilecektir. Giriş şerhe*-
Sürpriz Gecesi — 1 Nisan 95fl cumartesi rünil anal 20 druı sabaha kadar Marmara lokalinde Şehremini Gcncbk KvlObUnUn ter llplcriiği (Sûr-prlz Geresi» yapılacaktır. BOttııı spor sevenleri Şehremini Gençlik KultlbO bu mesut ve neşeli Kereye davet eder
■fr Tenis • Eskrim - Dnğcdık Kurabil annelik balosunun 1 nlun ‘ISO cumartesi akşamı kulüp lokalinde verileceği haber alınmıştır
Her sene oldo|*u gibi mevsimin ka-pnnıs balosu olan bu balonun yine bUydk biz muvaffaicj-ci kautnacajb sllphesudlc
İstanbul Etıbba Odası Rajkanlısından — Üyesi ıılunduğumm Uluslar arası kanser «avas kurulu 17 - 22 Tcmnıuı 1950 arasında Frarunt esimim rbn-s kanının riyaset edeceği bejtn-el ulunlar arası kannrr konurestrıt topltyacaktır
bu kongreden bir tu.tla sonra da Londra'da altıncı Uluslar araş. Radyoloji konrrcsl loplanaraklır Her lkl kengere ye de Ttnklye'den katılmak ar-ıunında bulunan meslekda*-lann I Nisan 1950 ye kadar Anka-roda Türk kanser arattırma ve savaq kurumu başkanlığına mllraeaatlan uygundur.
4r Kadıköy Hulkevknde konferans— Salt Sadi Dânı#mendRBrJoJlıı, . na-yük Türk Milletine .Seslenilen adı altında vermekle olduğu neri konferanslarının on İkincisini' (Atom Ca-tuıda Tflrk Fiziği nerede!) konulunda buıtün sut la ile Kadıköy İUlka-vıade vsracekür.
AmırikaJı filim artisti Marilyn Bofcrd
lanma karargâhımdan alamk İstromboli adasın», kendi köyüne götürür. Halk Tsveçli kw iyi karşılamaz. Adadı birbirnzr» aynı günler geçmeğe başlar Bu sırada yeril halt isveçli kadıu hakkında bir ço^ şayialar Çıkarırlar. Kocası katrandan şüphelenmeğe başlar İsveçli kadir, buna son derece .Tiddetlemr ve bir gün nalkın itham etliği şeyi yapar, yani koca'inn sadık olmayan bir kadın o'ur
Kadın bu sunda hamil'dır Köylüler balıkçıya cocuğur. babası kendisi olman, ğını söylerler. Kadın ümitsiz'jk içjlnde intihara karar verir, fırtınalı bir gecede yanarnnğm kraterine yaklaşarak kendisin! içeriye sıtacak... Fakat ou sırada âu.îûp bayılıyor. Gözler r’ açtığı zaman fırtına da. yanarda. (ia sükûnet bulmuştu'. Kadının da hiddeti geçmiştir Tekrar köyüne dönüyor
Güç durum
İngrit Bergman'ın da Rossclll-ni’nin de durumlar- "üçtür. Artist pek nâdir sokağa çu’yur, halkm arasına karışamıyor. Fena karşılanacağından korkarak filim de çeviremiyor. Rossellini bir aralık İngrifl sahne vazıı yardımcısı yapmağa bu şuretra sahne vazılığı J?ln yetiştirmedi düşünmüştür. Faıcat buna aa muvaffak olamamıştır.
Son zamanlarda artistin Moskova'ya gideceğine dair nazı şayialar çıkmıştır Fakat bunlar de teeyyut etmemiştir. Şimdiki halde İngrit de, Rossellini de boşanma dâvala’inın neticelenmesini, kati knr.*x verilmesini bekliyorlar._____________
Garanti bankasının ikramiye keşidesi
Ankara 29 (A.A.l — Garanti bankasının her ay yapılmakta otan ikramiye keşidelerinden üçflnciisü 29.3.1950 çarşamba günü Ankarada ikinci noter bay Şakir Baran hüzurlle İcra edildi.
Bu keşidenin büyük İkramiyesi, bankanın tevdiat müşterilerine hususi olarak inşa ettirdiği büyük gnrant! apartmanının 12 NoJu dairesi idi,
Bahis mevzu apartman dairesi Ankara merkezi müşterilerinden 16547 hesap sahibi bayan Ayşe Köprülüye isabet et-mişur.
Bundna başka 500 Ura İle 25 lira arasında değişen 44 adet muhtelif para İkramiyeleri, diğer şube ve ajanslarda kayıtlı müteaddit hesap sahiplerine isabet etmiştir. Yılın dördüncü keşidesi, 28 Nisan 1950 gunu
yapılacaktır.

SATILIK APARTIMAN — Nljnnta-unda 20000 liraya. ToDılfit İçin »abalıları 9 dan evvel. Tel. 83315 «62
Sen ol da korkma bakalım!

— Aman Yarabbi! Dinlerken gözlerin fal taşı gib: açıl dı. Şu günlerde dudaklarım uçuklarsa veyahut ki yürek çarpıntılarım artarsa vallahi de onun korkusunaandır. billâhi de onun korkusun* dandır.
— Neden korktun, hanım?
— Sus, aklıma geldikçe yüreğim hopluyor. Aman ne korktum, ne korktum! Oracıkta ödüm kopup da gık diye ölmediğime hâlâ şaşıyorum.
— Allah göstermesin, teyze hanım...
— Sus, diyorum. Öyle söyleme. Korkunun şakası yoktur efendi oğlum. Allah muhafaza buyursun, insanın ödü de kopar, bir yanına inme de iner, ağzı burnu da çaroılır Hiç unutmam, benim gençliğimde böyle bir şey olmuştu. Komşumuzun on yaşlarında, huriler kadar güzel bir kızı vardı. Bir gece öbür komşuya misafirliğe gitmişler. Anneleri odada o-
Lâ-
ASKERLİĞİMİ SIHHİYE ÇAVUŞLUĞU İLE BİTİRDİM — b amyo-rum. İler hususta İn.ilhana hazırım. Adresim: Tahtr Çaldır Zindan Arkötl Mesçil sakak No. 7 Kasımpaşa, 701 —
SATIL1K HAMAM — Alearayda çllt taraflı, halen (jlemekte din depo ve imalathaneye gayet clvcrlgll bir hamam satılıktır Müracaat Tel 80906 .M5
ACELE SATILIK ARSALAR - Ba kır köy İstasyon kargısı, önü asfalt, ruhsat ve çimentolar hazır. Galata Veli Aclmd.ır han kat 3. No 6.
ali
hepsini anlatsın sana.
— Ejderhayı o kadınla beraber mı gördünüz?
— Yok oğlum, yok. kırdımı ters tarafından din-
iemesene. Ben ejderhayı görmedim, karıyı gördüm Sabahleyin elime torbayı aldım da pazara gidiyordum. Yolda şu kadın karşıma çıktı, boynunu bükerek yanıma yaklaştı. Baktım ki eli yüzü düzgün, üstü başı temizce bir tazecik. Her halde bir derdi var da bana anlatacak. Durdum; «Ne istiyorsun, kızım?» diye sordum. «Ah, hanım teyzeciğim. Ben yeni evliyim. Kocam geceleri çok geç gelir, evin içinde yapayalnız kalırım. Sen görmüş geçirmiş bir hanımsın Dün gece benim başıma oir şey geldi. Zahmet olmazsa biraz beni dinle de sana anlatıve-reyim» diyerek yalvardı. «O nasıl söz, kızım. Zahmet 11e demekmiş? Anlat bakalım, elimden geldiği kadar derdine deva bulmağa çalışı........................... - rım,‘ dedim. Yolun kenarına tururken çocuklar avıuda o- çekildik, anlatmağa başladı: yuna dalmışlar. Ev sahibi- «Ah. hanım teyzeciğim. Dün nin kızı bir aralık lâmbayı gece vemekten sonra üzeri-sondürüp da; «ööööö, uma me ağırlık bastı, kocam geçi geliyor» diyerek beriki lihciye kadar biraz kestire-zavallıcığın üzerine vürü-( müs. Bu korku ile yavrucağın iki gözü birden çarpıldı kıt kinci günü de sîzlere ömür, merhum oldu. Korku bövledir işte. Hiç şakaya gelmez
Elini göğsüne koyup gözlerini belertti:
— Bak hele, hâlâ gümbür gümbür atıyor yüreğim. Nasıl korktum, biisen!
— Neden korktun, teyze hanım? Geceleyin sana da umacı şakası mı yaptılar?
— Haydi oradan, zevzek! Cenabı Hak cümlemizi şerlerinden korusun, cinleri, perileri bilirim amrnı bu yaştan sonra umacıdan korkar mıyım ben?
— Geceleyin hayalet mi gördün yoksa?
— Geceyi nereden uyduruyorsun, oğlum? Ben sana öyle bir şey söyledim mi?
— Gündüzün korktun demek?
— Ne zannettin ya0 Güpegündüz az kaldı ki yüreğim yanlıversin. Aman Allahım, ne korku, ne korku! Kim olsa korkar ayol. Ejderhanın karşısında sen korkmaz mısın?
— Ejderha mı?
— Elbette ejderha, de yedi başlı ejderha
— Vayyy! Nerede bu?
— Senin karşına çıkacak, efendi oğlum.
— Aman sus, teyze ha
mm.
Kollarını uzatıp parmaklarım pençe gibi kıvırdı;
— Ne diye susacakmışım? Nah, pençeleri de böyle işte Sana yalan söylemiyorum ya. Haydi, korkma bakalım.
— Şimdiden korltnaağa başladım. Ejderha nerede çıkacak benim karşıma, teyze hanım? Haberim olsun da o taraflarda dolasmıya-yım bari.
— Aptala bak hele. Ejderhanın yeri yurdu beEi olur mu?
— Darılma amma, bu ejderha lâkırdısını anlr.ama-dmı. teyze hanım. Şunu iyice anlat bakalım.
— Bana ne soruyorsun, oğlum? Git de şu karıya sor.
aillllllllllllllllllllllllllUIIII Iltlllllllllllllliuillllltlllllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ııınııııııııı
olsan
Hem
İNGİLİZCE. TRANSIZCA. ALMANCA — Muhaberat. n.iULaklIcn İdare edebilir tecrübeli ınlıhalllr KÜnuıi muayyen Matleriııde l« arıyor Alâkadarların posta kutusu 2399 n lütfen yatmaları. 125 — i
tj İŞÇİ ARAYAHLİHİ
BİR BAY - Evinin İdlerim «Örecek bir boyan arıyor. Saat 12*14 arasında Şigll, Operatör Rnubey sokak No. 1101 kat (.Tl e ınüracaaı 612
TRİKOTAJ MAKİNESİNDE ÇALIŞACAK usta İşçiye ihtiyaç VAR — Müracaat MnlımUtpâŞa Rastıktı Sok. No- 19 1 dt- Ah Güvençte.
QM — 1
BİR BAYAN ARANIYOR — DİŞÇİ ; muayenehanesinde 40 Ura aylıkla öfl-loyc kadar orta tcmldıgl yapmak içir Müracaat : Unkapnni KUcUkpaza caddesi No. 8 ögtedı-n
KİRALIK — Mccldlyeköyünde 5 »dalı müaLakıl ve her türlü konforu hain mttbie ev. Göm ek İçin telefon (43619) Kırıl Özdeş, CM - 3
EMLÂK1ŞTE — Küçük pat Bellere ayrılmış aile evleri yuptlmafia müSiılt denize nazır Bskuköyünün Yenimahalle istasyonunda İft parsel arazi acele satılıktır Müracaat Emlâki!, mücıscsesl Beyoğlu Parmakkapı tramvay istasyonu numara W/ı. Telefon: 40676. 669 — 1
SERİ EVLER İNŞAATI — Arsa dahil s, 3, 4 odalı bir vc iki katlı konforlu evler 3000, 4500, «000 lirası pelin mütebakini taksitle. Tafsilât Broşürde. İstanbul Divan yolu caddesi 136'2. Telefon 29603 717 — 2
DEVREN BATİLİK BAKKALİYE — Veya ortak ınyorum İğler vaziyettedir, BtjikUî Çırağın caddesi No. » ,ıa -
KİRALIK DEPO — Bakkaliyeye alt yağlı gıda maddeleriyle sabun ve boya,, bira, şarap vc buz deponu olur-Yanlkapı Balı mahallesi Değirmen sokak 55/57. Müracaat' Aynı binanın üst katına. Mülavassıt kabul olunmaz. 635
60000 LİRAYA KELEPİR — Orta-köyde tramvaya 1 dakika mesafede kârgir, 5 er odalı bahçeli, bir tanesi boş teslim allı ev acele satılıktır. Telefon: 43236. 622 —
SATILIK — Kadıköyden Perjdlk'e kadar sahilde ve İçeride her kcSCj-e elverişli arsa tratll ev ve apartıman Tafsilât için 43256 va telefon
663 —
SATILIK EV — Beyoğlu Pcr.lpalai arka» Tepebagı caddeni No. 30 ]
katlı, iter kalında mutlak lıelâ.
KADJKÖYDE — Güzel manzaralı günei) İçinde çocuksuz bayanlara malısus. Süreyya sinema* İle Halkevi arası No. 22 Ncvzcmin sokak, biri büyük, biri kaçük oda. elektrik, su. mutfak, müstakil bir kât. aile İçin de kiralıktır. Vasıtasız sahibine müra-
DOĞRAMACI VE MARANGOZLARA —. Fabrikam saatle kiralıktır. Doğramacıya elverişli ayrıca kiralık yerimiz vardır. Tophano. Hurma sokak No. 22 yc müracaat 128—1
ACELE SATILIK KÜÇÜK APAKTI MAN — Lkı «l/ıİreli ıoo lira »ellrti. Bir katı Paurlıkmz 17 500 Ura.
Feriköy Avukat Cöd Şahmerdan aok No. 2». 719 — a

beyoğlu — Kumbaracı yokuşu
123 No. Iı hanenin üst katında müstakil daire mobte. telefonlu, bahçesinde de terbi kaya müsait yer kiralıktır. İçindeki madam Kristln'c müracaat. 608 — J
SATILIK IKI DAİRELİ BİNA — 3 .4 odalı bahçeli deniz görllr 2 mahzen atölyeye elverişli aylık geliri 200 lira. Yenlkapı Büyük L6nga İsmail Sefa sokak No. 12. Telefon 401115 içindekilere müracaat. 699 — 2
SATILIK EV — Bahçe İçinde boj tealim. Moda Müh û: dar izzet sokak No. 8 içindekilere n'üıacaat,
500
ndmEEmn
MANİFATURA — Kumaş, ipekli, havaliye vey* kârh Mir İslerde sermayeli ortak anyaniarın. Kapalıçar-Si. Mahmutpaja. Saaçekapt. Emin6-r.Onde dükkân devretmek Ist t yenlerin 29800 a telefonla müracaatları.
r
SATILIK
X
kalıta zo «
3 AU»AVSATI*ME$YA)|
SATILIK OTOMOBİL - 1910 model Pakard, Hususide kullanılmıştır. Garaj. Vefa Kovacılaı cad No 69. Tel. 42261. «31 - 1
SATILIK OTOMOBİL — Vaxh»l marka 948 model Hvsus’de kullanılmış. Maktuao 4000 liradır. Tel: 20081. 643—3
MOTOSİKLET — Azimet dolayısıyla acele satılık. Adres Aksaray Küçük Lânga eaddevl 32/3 te Bırol Ap. altındaki dükkâna.
692 —

Ne kadar uyuduğumun farkında değilim, bir aralık karşımda yedi başlı bir ejderha dikildi. Ben. Ayyy! diye feryadı basınca ejderha kudurdu, ağzından köpükler saçarak üzerime saldırdı.» Kadın bunları söyleyince aldı mı beni bir ürperme. Ayak üstü zangır zangır titriyorum. «Aman, kızım, sus Allah aşkına» dedikçe kadın da ejderhayı taklid ederek benim üzerime yürüyor, «İşte böyle saldırdı, tevzeci-ğim» diyerek göğsümü bağrımı pençeleyip didikliyor.
— Rüya mı görmüş?
— Elbette rüya görmüş. Sahici ejderha inşam sağ bırakır mı? Rüyasında ejderhayı görmüş de bana; «Rüyamı tâbir et. Ejderha görmek ne mânaya gelir?» diye soruyor. «Bismıllâhir-rahmanirrahim. Hayırdır inşallah, hanım kızım. Velâ-kin .ben rüya tâbir etmesini bilemem. Ne söylesem yalan. Sen onu bir hocaya sorsan daha iyi edersin» dedim. «Peki, hanım teyze. Teşekkür ederim. Seni yolundan alıkoyduğüm için kusura bakma,, deyip ayrıldı.
— Mahkemeye niçin geldiniz?
— Gelmez olur muyum, ayol? Ejderhadan sonra ne olduğunu sörsana.
— Ben de onu soruyorum ya.
— Hımmm Karıdan ayrılıp pazara gittim, bir de elimi koynuma soktum ki cüzdanım yok. İçinde tama mı tamamına yetmiş sekiz lira vardı. Ayın başında üç aylığımı almıştım, öteve beriye verdim de geri kalanı çantamda idi: Köyhiimdâki çanta nereye gider? Anladım ki kan bana ejderhayı tarif etmek için göğsümü bağrımı didiklerken çantayı almış. Haydi bakalım, oradan koşar mısın karakollara!...
Mahkeme açıldı, hanım teyze gene koynunu yoklaş-tırarak gitti.
DAKTİLO BAYAN ARANIYOR — Fransızca ticari muhaberat yapabilecek, Türkçesi kuvveti' ve seri yazabilen bir daktilo bayan aranıyor. İngilizceye de vakit olanlar tercih edilir. Bankalar caddesi CÜvcr 4 üncü kala müracaat. 691
UCUZ VE ACELE — İki adet şömine ile 28 metre karelik meşe kütüphane. cctacıiıia ve hamamcıh#a elverişlidir. Adres: Sftıeymenıye caddesinde yıkılmakta alan Kır ortaokul binasında No 21- 73______________639
AZ KULLANILMIŞ KAMYON SATIN ALINACAKTIR -• Elinde bulunup da satmak istevenlçrln Eyüpte Silâhtar Arslon Tuğla Fabı ikasına müracaatları. Telefon: 21132
MARANGOZLARA MÜJDE — Mü-ceddet marangoz fireze makineleri, uygun saıtlnrln. acele satılıktır (Bu makineler »ynı zamanda daire testere ve delik işleri de görmektedir). Sirkeci - Kafkasgcçldi - Üçdırekli han No. 10. Tel: 23665 612 - 10
YOLCULUK DOLAYISİLE BIH AVRUPA TUĞLA MAKİNESİ SATILIKTIR — islllısall: 2,600 tu#la saatte. Müracaat: P.K 3871 Galata.
658 —
ÇOK ACELE SATILIK TAKSİ — İstanbul plâkalı 83» 2Jc Salo Fiattc mutlak uyuşulur. Mutavassıt kabul edilmez. Pendik. SUdyum sokak No 44 e tnOracast, 6î6 — 1
ACELE SATILIK — Bir adet yeni deri zımpara makinesi Uygun şartlarla. acele talılrktır. Sirkeci - Kaf-kasgcçldi - tİÇdlrekl', han No. 10 Tel: 23665. 073 — 10
SATILIK 1949 PACKARD OTOMOBİL — Radyolu, ka'orlferli. Fİ Astesc naylon döşemeli. projeklbrlü. Ankara Gar Mı Taksim Va’de Çeşmesi caddesi No, 125 te görülebilir, 20119 a te-
TAKSİ DESOTO 1548 MODELl Radyolu ve Argo saatli satılık Mükemmel durum 9 kain fetan Garajı. Tet: 43431. 707 -
Ce. Re.
Ankara Belediye Başkanlığından
SATILIK HUSÛSİ OTOMOBİL — Hususide) 6000 Km. yapmış, çok iyi vaziyette, radyolu Hilman otomobili satılıktır. Arzu edenlerin i. Teknik Üniversitesi öğrenci alelyesıııde Vellt Özdul'a müracaatları Tel: 82250/36.
7-h> - I
1 — Teml2lık İşleri müstahdemleri İaşesi için alınacak (3120) kilo koyun ve (78İ0) kilo sığır eti kapalı zarf usulü He eksiltmeye konıılnıuştuT.
2 — Muhammen bedeli (16572) on altı bin beş yüz yetmiş iki Liradır.
3 — Teminatı 11242) bin iki yük kır xlki Hra (90) doksan kuruştur.
4 — Teminat belediye veznesine yatırılacaktır.
5 — Şartnamesi her gün belediye tutanak v^ muamelât müdürlüğü kakm'ade görülebUlr.
0 — ihalesi 14/4/950 cuma günü saat 16 da belediyede toplanan komisyonda yapılacaktır.
7 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi sarahati veçhile hazırlayacakları tekjif mektuplarını belli günde saat 15 e kart-ıı makbuz karşılığında komisyon başkanlığına vermeleri vç ihalede hazır bulunmaları lâzımdır. (3790)
ALMAN PİYANO — Alman çadırı. Almanca Linguafoiı, Royıtl yazı makinesi, yeni dürbün, kütüphane. Müracaat Pazar. Bursazada Hintli mevki No. S (PlâJ İlerisindeki yokuş).
722 —
SATILIK SİNEMA MAKİNESİ — Aimna marka komple ve sesli bir sinema makinesi acele satılıktır. Görmek Utü-c her Elifi akşamları saat yediden dokuza kadir Şehir Komedi Tiyatro büfecisi Şükrü İleriden sorulması. 720 —
YAL OV AD A SATILIK SAYFİYE — Banyolar asfaltı özelinde 4 odalı kifSir bir evi bulman 4.5 dönüm bahçe acele Milliktir. Bahçe her bakımdan kUllUr ydrmür olup 150 adet meyva veren ngao vc sendik asgari 1000 lira Irodı vordır (Aynı zamanda kiraya da verllcl-lhr.l Müracaat Sultanahmet Canku-ıarsn Akbıyık Cad. M No. daire 3 666. —
KİRALIK - Nuruuvnaniyc Caddesi 52 No da doktorlara muayenehane için clvcrlfU bir vatta 4 oda. su. elektrik, havagazı, mutlak vc helâsı var, 653 - J
SATILIK ARSALAR — Boğaziçi YcnlkUyde sahilde 400 metre. Beyofi-lutıda Hamnlbasıdn i4l>0. Beyoilunda Tünel İttisalinde büyllk apartıman. Müracaat Deltan Aslkürazlone han. G.ılata. Tel 80528 631
BOĞAZDA - 15000 liraya 1(1 dlü yağlı boya muşamba dOsell havagazı su möbleliyle beş odt.li vasıtasız satılık köşk. Telelon- 83035. Sabahlan 524 «
BOŞ TESLİM YEDİ ODALI EV — Lâlell'nln kibar muhitinde tramvaya, denize nazır, çift mutlak, çift tuvalet. çift banyoluk. musûtnbâil 10.200 lira İpotekli iki aileye müsait apartı-mana tahvili kolay. Azimet dolayı-siylc ehven sanlıktır Müracaat Lâleli Ordu caddesi 230 Ha Suad Yegin'e. 603
KİRALIK YAZIHANELER VE DEPO — Bir iki üç dört altı odalı içıçe 300 m2. Bir salon Galata Veli Alemdar h-mınd» kahveciye müracaat. 606 — 16
TOPHANEDE — Bir odalı kâgir bir ev Milliktir. Alacaklıların Tophane Lüleciler Arasta aokzk No. L Münl-re Kuıılkan’a müracaat. 702 — 2
BULUNMAZ BİR TIRSAT — Devren kiralık bakkaliye dükkânı ve üzerinde evi ÜÇ odas'le Üsküdar Yenimahalle Alilime Cad. 45. Fazla malûmat için Hasır İskelesi Limoncular Cad. 49 Moisis Çamsakızoglu. 697 — 2
SATILIK APARTIMAN - Kontor-lu, manzaralı. Vesaite yakın, bir katı boş iki katlı apartıman. Kurtuluş Si-nemköy Eşref Efendi sokak 186 No. ikinci kata öyleden evvelleri müracaat. 704 — 1
ACELE — 2-3 katlı ayrı bölünmüş temiz kâgir bir kat boş teslim 12 - 16 bm arasında satılık Kadıköy Yeide-glrmcn. rıhtımda i ev aranıyor. Kadıköy Emlâk Allıycl ağzı No. 135 Kenan Güler Sön-nez'e müracaat. Kadıköy. 705 1
ŞİŞLİDE — Camiye bitişik Büyük-dcı-e tramvay raddesinde 250 metrelik, KılgıUıane caCderlncle 251 metrelik iki kıta tevkoUde arsa satılıktır. Beyoğlu pona kutusu 2163. 729 —4
KARACUMHÜKTE BAKKAL VE MANAV DEVREN SATILIKTIR — Karagümrük Dcrvlçali mahallesi No. 2. Mahmut Çaylava müracaat. 71S — 3
SERİ EVLER İNŞAATI TELEFON 39601 — Ana dahil 100 Ura taksitle (nm konforlu 2. 3. 4 odalı evler. Tafsilât Broşür âc. Şehir hârici elli kuruşluk tamga ı>ulu mukabili gönderilir. İstanbul Dıvaııjolu caddesi 136,2. 718 — 2
KÜÇÜKYAL1DA KELEPİR ARSA— Asini t üzerinde 815 M2. 4000 lira. Her gün saat 10 - 18 e itâdnr. Telelon: 23203. 712 — E
KİRALIK BİNA — Feriköy Lâla Şahin sokak 95. Aıdlye. tamirhane, garaj gibi yerlere c'.vorljUdir. 18 metre derinli':. 10 metre RCnlsllkte-dır- Her taralı beton olarak yeni yapılmıştır. Terkoslu, elektriklidir. Feriköy Baruthane caddesi 341 bakkal Hüseyihc müracaat. 710 — 1
ACELE SATILIK APARTIHAN — Tarabyada asfalt üstünde üç katlı 98 numaralı Arzu apartrıunn tam konfor vc mobilyalı ol i-ak satılıktır. Müracaat her gün' öğleden sonra saat 14 - 19 a kadar Tarabyada Gazinocu Bogos'a. 108 — 2
SATILIK KÂR GIR KÖŞK dönüm arazi ahırları bütün inuyaç-ları havi kârglr hane .nüsalt şeraitle satılıktır. Göztepe t um vay durağında arabacı Mustafa vr Naile müracaat, 681 - 5
MÖBLELİ KİRALIK DAİRE — Cihangirde büyük nalaltta denire nezaretli. möbleli, k-loriterlı. sıcak sulu bir Ap. devren kiralıktır Müracaat Tel: 44535 Mehmet Tanret.
S81 - 6
FABRİKATÖRLERE — Satılık arsalı han. Tahtakalc Telefon Başmüdürlüğü caddesinde büyük arsasıyla altında nükkSnları, Uç katlı han satılıktır. Telefon: Gündüzleri 29574. akşamları tül-» 546
BÜYÜK BİR FIRSAT — Cihangirde. Cllıangir caddesinde fevkalâde nezareti oulunan ve çok mükemmel bir yapı olan betonarme 60 No. Iı Grlner Apt. Iznlcl suyu yolu İle ts-tanbul 2 nci icra memurluğunun 250,1046 numaralı do>yasUe 7 nisan 950 cuma günü saat 14 te satılacak.
514
SATILIK EV ARANIYOR — Nakil vasıtalarına uzak olmamak bir dönüm kadar bahçesi ve -.a?i nezaretiyle kumpanya suyu bulunan bir ev veya köşk lûzım. Dört be.} odalı olacak. Akşamda E İ.M. rilmuzuna.
623 -
FABRİKA VE İMALÂTHANELER YAPILMAĞA MÜSAİT — Bakırköy Yenimi bolle istasyonunda bllyük asfalt caddeye 120 met-« cepheli 6 bin metre karelik araıl ehven flütle satılıktır. Müracaat: Beyoğlu Parmnk-kapı tramvay tefasvönu karsısında 66/1. Emiâkig- Telefon 40576
- 1
SATILIK DÜKKÂN — Her nevi ticarethaneye elverişli Mercan - Urun-çarşıbaîi Kızılay ban karsısında 19 numaralı köşeli asındaki dükkân üstündeki odası Uç satılıktır. Müracaat: Telefon 22519. 674 — 1
TALİMHANEDE ABDÜLNAKHÂ-MtT CADDESİNDE - Dürt adalı, sıcak su. kalorifer, telefonlu ve Mltt-swıu mob Üyesinle bugünden eylûltin on bejine kadar kiralıktır. Görmek istiy enler «sağıdaki telefona. 22320 CTT —
ARSA SAHİPLERİNE — 2. S odalı evler peşin para olmadan inşaata haslanır. Tediyactn kolaylık. Alemdar caddesi GUllıane Fark kapısı 13/1 Dodan İnsani. 619 —3
GAZOZ FABRİKASI - Çok ekonomik avantajlarla çalışabilen fabrikamız devren satıl.lctır. Az sermaye ile ijrt geçim carc'erlnl arayanlara tavsiye Olunur. Telefon; 20433.
KIRALIX KADIN BERBERİ — Tersi, (ckcrcl, p.ntur.iy» elverişli iki dükkân Nuruosmnnivc C. No. 52.
654 - 1
SATILIK KÖŞK — Erenköy ünde istasyona Uç dakikalık mesafede büyük bahçeli, çamlı, meyva ağaçlı. altı odalı ktyjk satılıktır. Telefon: 24539-4B Muzaffer Zeybckoilu 695 - 1
SATILIK DÜKKÂN - Sıdtanh*-tnamın merkez bir yerinde IM metre saha üzerinde ve İKİ sokağa kapısı olan bir dükkân aaıu-ktır Müracaat: Kadıköy Kırıl toprak BaSdat caddesi 109. Bay EftalettUfe. 600—8
KÖPEKLER
Teklif isteme ilânı
Sümerbank Alım ve Satım Müessesesin-den:
Sellüloz Sanayii Müesseaemiz ihtiyacı bulunan ve aşağıda cins ve miktarı yazılı matbaa malzemesi için teklif mektubu alınacaktır, Bu hususta izahat Müessesemlz 7xi grubundan istenebilir. Teklif zarflarının en geç 3/4/1850 akşamına kadar verilmesi ve İştirak edecek firmaların nemize 1000.— lira teuılnat ytaırması rica olunur. Çizgi. Liste mucibi Pirinçten Hurufat, Liste mucibi Matris, intertip makim
(3798) 530 Ke.
Yerli Tıbbi müstahzar yapanlarla ilâç ithalâtçılarının nazarı
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından
İngiltereden getirilmesinde lüzum ve zaruret bulunan röntgen filmi, Streptomycin. Penicilin ve tıbbı müstahzar, ecza lâboratuvar sahiplerinin kendi müstahzarlarının İmali için kullanacakları İptidai maddelerle ecza depolan tarafından celp edilecek tıbbı ecza için Bakanlığımız sterlin ayrılmıştır.
Yukarıda izah edilen ilâç, filim ve tıbbi müstahzarlan ithal etmek lstiyenlerln işbu İlân tarihinden itibaren 15 gün içinde doğruca Bakanlığımıza müracaat etmeleri lüzumu Hân olunur. (40041
ATEBRiN alınacak
Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinden
Be.’ tonu 5000 tabletlik ve iki tonu da 1000 tabletlik teneke kutularda elmas üzere 0,10 !uk yedi ton AtebUrtne ver ya muadilleri olan (Atabrlûe. Metoçuine, Mepacrlne. Hyd-rochlorld QuLnacrlne satın alınacaktır.
Teklifler kapalı olacak Ve 15000 liralık geçici teminat mektup veya makbuzunu İhtiva edecektir.
Şartname He sözleşme tasarısı Ankarada Oenel Merkez Monopol servisinden ve tst&nbulda da Kızılay hanındaki Depo Müdürlüğünden parasız verilir-
Tekliflerin 27/Nisûn/I950 akşamına kadar Genel Merkezde bulundurulması lâzımdır.
Dekanlığından:
Hukuk ve İktisat Fakültelerinin davetlisi olarak bir kaç fiiindenberi şehrimizde bulunan Parts Hukuk Fakültesi Dekanı, Enstitü azasından Prof Julliot de la Morandl4re bugün saat 16 da Beyazıtta İktisat Fakültesinde 2 numaralı dershanede «Âmme İntizamı» mevzıu üzerinde bir konferans verecektir. Konferans herkese açıktır. (4003)

DİKKAT — ipotek isteyenlere tavamı eder. Emlak, arazı alım Mtımı Ue vekâlet Ijlcrlnl kabul eden herkesin itimadını kazanmış olan Sulıu Jet Emlâk Zarif Özalp Beyoğlu Bü-yükparmaktenpı kögcbajı No 4. Telefon: 42396. 9Ö0 - 6
xıhalik imalâthane, depo. YAZIHANE — Veşlıdlrekte Sultan Mektebi sokağında (Cumhuriyet gazetesi yan sokağı) yeril İnşa edilmekte olan 19 No. Iı binada 259 metrekarelik salon halinde her ıge ve bilhassa tütün İşlemece elverişli İki kat kiralıktır Kıracının ihtiyacına göre tadilât yapılabilir Telefon. 21817 Saat 9-13 616 - i
GÖZTEPE İSTASYONUNDA — MefrutMıaııe bitişiğindi! K* arap »atl-ltkiır. Kadıköy Modt «addcainde 113 tıuma arda Rceöiye mOrac-ut.
692
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığından:
Fakültemiz aantralımn «83275» ve .83276. numaralar Ue şehir hattına bağlandığı İlân olunur. (3847)
İstanbul sular idaresinden__________________________________— «
DEVREN SATILIK DÜKKÂN — Nıjantasının en 1yi »crüıdc kirası At her he elverişli ku-ınskyc ve tuhafiye dükkânı azimet dolayuiyle otele devredilecektir. Nlya ıtag. Çınar caddesi No. 17/2 ye muracauı
(*M — 1
İdare İhtiyacı için Kapalı mektup usııltt Ue 5000 metre 80 m/m İlk kutrunda santrifüje su borusu satın alınacaktır.
şartnamesi idareden bedeli mukabilinde atanabilir. İsteklilerin teklif bedellerinin % 7,5 8u nlsbetinde yatıracakları teminata mukabil alacakları makbuzlarla, şartnamesi dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.4.950 saat 11 e kadar idare muamelât dairesine vermeleri. 14041»


31 Mart 1950
AKSAM
Sahile 7
a BIK I11KÂYE
ıskançlık kurdu
Kadın — Seni sevdiğim için kabahatli mi oldum?
Erkek — Beni sevdiğin ve kıskandığın İçin muahaze etmiyorum. Fakat sevgini ve kıskançlığını bu tarzda ve aleni şekilde göstermemelisin. Hatan burada... Bir kad*r.m en büyük meziyeti faskansa bile bu hissini ihzar etmemektir.
Kadın — Kıskançlık . zaptı rapt altına alınan bir hal değil. Bu öyle coşkun bir hlstir kİ insanı cinayete bile sürükleyebilir.
Erkek — İnsan nefsine hâkim olursa hissiyata kapılmaz. Hislerimize mağlûp olursak vay halimize... Kıskançlığımıza açığa vurmadan haklı olup olmadığımızı. kıskandığımız kadın veya erkeğin buna lâyık olup olmadığını ve erkeğin aşkını mı yoksa iki yakasını mı bir araya getirmeği düşündüğünü hesap etmeliyiz.
Kadın — Nasihatlerinize diyecek yok. Masamızda oturan Miml'ye fazla iltifat elliğimi ve lokmamı ona yedirdiğimi gör-seydin ne yapacaktın?
Erkek (hldde»li) — Mlmiden niçin bahsediyorsun?
Kadın — Tesadüfen o aklıma geldi de...
Erkek — Çünkü Mimi güzeldir, yakışıklıdır ve hoşuna gidiyor da ondan.
Kadın (sevinerek) — Mimi yakışıklı ise bana ne?
Erkek — Demek güzel olduğunu itiraf ediyorsun.
Kadın — Çirkin olr erkek değil ya...
Erkek — Bu geceden itibaren Mimi’nin yüzünü bir daha gö-remlyeceksln.
Kadın — Ya madam Popi’yi!
Erkek — O da cehenneme gitsin.
Kadın (kocasına sarılarak) — Görüyorsun ya... Nasihat vermek ne kadar kolay, fakat onlara uymak nekadar güç!
Erkek — Karşılıklı kıskançlığımız bizi bundan sonra bu kabil ziyafetlerde bulunmaktan meneder. Artık kadın, erkek kimse ile annaplık etmiyeceğlz. Kabul ediyor musun?
Kadın — O halde bize kim arkadaşlık edecek?
Erkek — Aşkımız karıcığım. Önün arkadaşlığı bize yeter de artar bile.
Kan koca, evlerine suratlar] asık ve dargın dönüyorlar. A-ralarında oldukça şiddetli bir münakaşa çıktığı hal ve tavırlarından bellidir- Kadın eve girer 'girmez bir kolluğa çökerek hüngür hüngür ağlamağa başlar
— Ne bedbaht ve talihsiz kadınmışım Yarabbi!
Erkek [Odanın içinde sinirli Sinirli dolaşarak] — Bu akşamki muamelenden emin ol ki pişman olacaksın.
Kadın — Beni tehdit mİ ediyorsun?
Erkek — Evet... Tehdit etmeğe hakkım yok mu sanki?
Kadın — Doğrusu çok küstahsın.
Erkek — Küstah mıyım değil miyim onıı bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da muamelelerinin beni teşhir ve terzil ettiğidir.
Kaduı — Sevgilinle Korle et-mene göz mü yummalıvdım?
— Erkek sevçsUm dc kimmiş bakayım?
Kadın - Madam Popi!
Erkek — Sen delirdin mİ ayol? Bu nasıl söz?
Kadın — Popi He* münasebette bulunduğunu bütün âlem biliyor.
Erkek — Yalms ben bilmiyorum.
Kadın — Rica ederim boş ve mâhuuz espiriler! bırak.
Erkek — Söylediklerim hiç de mânâsız değil Popi, namuslu ve hürmete şöyar bir kadındır.
Kadın —.O kadar hürmete şayan fa, önünde diz çöküp a-yaklanm bir öpmen kaldı.
Erkek — Allah aşkına mübalâğalı ve manasız sözleri bırak kuzum! Poplyi çağıran sen değil misin? Arkadaşın olduğuna göre ona hürmet ve iltifat etmek benim (ıe vazifem icabı değil mi İdi?
Kadın — Evet! Onu o kadar izaz ettin ki blftekğini ve yemişlerini ona verdin, kendin aç kaıdın,
Erkek — Demek ben bu cür-mu işlemişim öyle mİ? Sen de nezakete aykırı bir harekette bulundun.' davetlilerin huzurunda hana dönerek «Sen de ağzına bir lokma alsan!» demek suretUe büyük bir kabalık ve nezaketsizlik gfsterdin... Popi, bu sözlerinden kıpkırmızı ke sildi, gözleri yaşta doldu.
Kadın -■ Güzel kara gözlerine de dikkat etmişsin demek
Erkek — Sen d w uttan nem kapıyorsun. Kadının gözleri yaşla dolduğunu göldüm. Kör değilim kİ görmlyeyim.
Kadın — Senin gözlerin yalnız onu görüyor.
Erkek — Hayır hayır. Gözlerim bilhassa sende. Sofrada yiyecek gözlerle karşındaki erkeğe baktığını görmedim mi sanıyorsun. Beni elâleme rezil ettin.
Kadın — Demek rezil olmuşsun.
Erkek — İkimizde... Sen saygısız ve terbiyesiz, ben de bu hallerine tahammül gösteren avanak bir koca ’datiyle...
Kadın — O halde ayrılalım da şeref ve haysiyetin yerine gelsin.
Erkek — Bunu bir daha tekrar edersen bu da olacak. Kıskançlığın Marazi olduğunu biliyor ve seni mazur görüyorum. Fakat bunun da bir haddi var.
Kayıp aranıyor
1326 sentsindenberi Manastır vilâyet I Kayalar kazasının Cuma köyünden Heceb oğlu Selim babamız, annemiz. Bchiye evlâtları Fevriye, Hakime ve Tayylbe. En küçüğümüz olan Tayyibeyl Karaferyedc oturan Mülarim Mehmet Ali bey ev-lâdımaneviye olarak yanına aldı. Ve oradan İstanbula naklolundu. 1328 senesinde babam Selim ağa İle oğlu ben Receb muhacir olarak Anadoluya çıktık. İki büyük hemşirem Hay-darlı köyünde kaldı. Bu üç kardeşimi 1328 senesin den beri kaybederek arıyorum.
Bunu okuyup bilenler ve tanıyanlar İnsaniyet namına adresime bildirmelerini çok rica ederim.
Adres:
Eski yeni camii karşısında kahveci Kadir Yavuzer elile Selim oğlu Receb Yörü.
Aydın
PURO
Dışişleri Bakanlığından:
1 — Bakanlığımız merkez teşkilatında çalışmak üzere müıabaka ile en az ilse tahsili görmüş; İki Fransızca ve İki İngilizce mütercimi alınacaktır.
2 — Müsavat halinde daktilografi bilen tercih edllecek-tlr.
3 — Kazananlara muvaffakiyet derecelerine göre 8. cl dfrrçOye kadar maaş verilebilecektir.
4 Müsabaka 3/NİKnn/95ö'gürrtl saat lo da yapılacağın-drtrf taliplerin, kimlik tahsil, askerlik, iyi durum ve sağlık belgeleri veya notere? ınuıaddak cüretleri, altı adet lotograf-£"’e birlikte tır dilekçe He DuMerl Bakanlığı Zat İşleri DüireU umum müdürlüğüne müracaat etmeleri İlân olunur.
(3882)
DEVLET DENİZYOLLARI
'•Hayalınızın eo mükemmel /”jV
seyahatini, yapmamı. /■nUmkündUB _ .ık.
seyahatini, yapmanın. /-nümkuncIUJ
^•Akdeniz’sahillerinin, en, güzel ■ mevsiminde, lüks yolcu gemileri /VA*hkaraûı İstanbul., .'Adana.^ İskenderun,? ile seyahat ediniz^
intizam.' süral. emniyet ve zengin mutlağı* temin eden Devlet Denizyollarıı gemilerinin' ^taifelerini tetkiki ihmal etmeyinizT
■ B.ı, »kdBnrr-ho.il. • kıntojirrNipolJItevÇa u«m>« ’ (Ooou Gun.y Akaonu nBit., kiıırtti. IzıUir.Pir*, Limitti, BıjnH
PURO
Ankara Nüumne Hastanesi Baştabipliğinden:
Clıısl Kilo Gr. Fiatı lira R. Tutarı M. Teminatı Düşünceter
lira k. lira k.
Ekmek 150.000 Adet 25 37.500 2812,50 |
Koyun eti 72.000 2,30 165.600 9530 7/4/950 Cuma saat 10/30
Süt 45.906 70 31500 2362,50 kapalı
Yoğurt 40 000 85 34.000 2550 1
Sadeyağ 2.500 6.45 16125 1200,401 10/4/950 Pazartesi saat 10/30
Turyağı 7000 3 21 000 1575
Pirinç 35.000 1,20 42.000 3150 1
Toz şeker 14.000 1,72/5 24150 1811,251 12/4/950 Çarşamba saat 11
1 kapalı
Sabun 10.000 1,70 17.000 1275 1 17/4/950 Pazartesi saat 10/30
ı kapalı
Ankara Numune haslahaneslnin 950 yılı ihtlyaçı olsa erzak kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları teminat mektub-larını (mühürlü) olarak belli gün ve saatten bir saat evveline kadar hastahanede müteşekkil komisyona vermeleri.
Şartnameler her gün lıastahune idaresinde ve Ltanbulda Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde görülebilir. (31661
Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünden:
Yıllık İlk teminatı
Semti Cinsi Lira K. Lira K.
A. Hisarı çavuşbaşı çiftliği da-
bilinde. 2/2 No.lu Ev 60 00 4 50
11 B . 40 00 3 90
3/1 B B 60 00 4 50
» » » » 13/5. B 24 00 2 30
11/7 B B 40 00 3 00
3 B B 60 no 4 50
B » B B 11 » O 40 Ol) 3 0ü
4/1 B » 50 00 3 75
11/1 » » 60 ou 4 50
> O B » 11/4 B B 24 00 2 30
> B B B 11/2 B B 60 OU 4 50
13/4 » > 60 Oö 4 50
5 » B 45 00 3 40
15 dönüm tarla 25 00 1 90
> » B D 15 » b 50 00 3 75
10 B B 30 00 2 25
70 D . 210 00 15 75
> D B D 40 • » 1-10 00 10 50
» » b yolu
üzerinde, 5 B » 22 00 1 65
Kartal Şamandıra Sullabeyllk
çiftliği dahilinde. Çayır 36 )0 2 70
B 3 ahır samanlık, fırity
2 oda 200 00 15 0ü
Paşabahçe saf i ve çeşmesinde Arsa 18 00 1 35
Beykoz yalıköy çayır caddesinde 3 No.lu arsa 25 00 1 90
Anadoluhisan tuğla fabrikası
caddesinde 9 dönüm tarla 30 09 2 25
Üsküdar Altunizade Mah. Top-
rak yol sokak 10/12 tarla 220 00 16 50
» » B 16. 16/1 No, tarla 60 00 4 50
Merdivenköy Mimi deresi mev-
kllnde Tarla go no 4 50
İçercnköy hamam sokak 48, 56, 58 No, ars? 12 60 6 90
Yukarıda yazılı gayrimenkul 1er Şubat. 951 sonuna kadar kiraya verilmek üzere arttır-
ması beş gün uzatılmıştır, ihaleleri 3/4/1950 pazartesi günü saat 14,30 da yapılacağından
İsteklilerin nüfus hüviyet cüzdanlarlyie müracaatları. (4042)
Tekel Genel Müdürlüğü İlânları
Levazım Alım Komisyonundan:
1 — İdaremizin Kabataşlakl çay depo ve atölyesine bir sene zarfında ve mamul olaraksevkedden çayların tahmil, tahliye, istif ve aktarma işi pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur.
2— Muhammen bedel 16.600 lira olup geçici teminatı 1200 liradır.
3 — Pazarlık 19.4950 çarşamba günü saat 10.30 da Kabıı-taşta genel müdürlüğümüz levazım alım komisyonunda yapılacaktır.
4 — Şartname her gün levazım ve evrak şubemizde görülebilir.
5 — isteklilerin belirli gün ve saatte yukarıda yazılı gü-
venme paralarını idare veznesine yatırarak kanuni İkametgâhlarını ve ticari durumlarını gösterir belgeleriyle birlikte adı geçen komisyona müracaatları ilân olunur- (4050)
Memur alınacak
Pendik Belediye Başkanlığından
Belediyemizde 20 Ura Mil maaşlı kâtip ve muhasebe yardımcılığına İmtihanla İlse mezunu bir memur alınacaktır. Taliplerin o.Nlsan.1950 Perşembe gününe kadar Belediye Başkanlığına müracaatları. (3990)
PURO
ZAYİ — Yapı ve Kredi Bankası merkez şubesinden aklığım 121424 Nolu İkramiyell aile cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Kâmil Seyitler
zayi — Beyoğlu lisesinden aldığım pasomu kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
3Î1 Engin Gençoğlu
İstanbul Defterdar'ığınckn:
Kasımpaşa ve muamele şubelerine olan vergi borcu clvlayı-slyle Kasımpaşa Kumbarahaııc caddesi 139 No. ela faaliyette bulunan Dıımas Demir çekme sanayi şirketinin haczedilen cins ve miktarı aşağıda yazılı eşyası 3/4/950 pazartesi günü saat 14,30 da mahallinde açık arttırma suretiyle satıiıcağm-dan taliplerin belli gün w saatte söfcu geçen yerde nazır bu-
lunmaları ilnn olunur, Adet
1
Ton
1
1
1
37
2
1
Cins*1
Torna tezgâhı «Staelina Brüte 2 metrelik B. B.»
Makkap (Atlas marka ş A. 20588 büyük otomatik»
Ulak makkap «H- Meldingcr b'âSıl (Bchvelz»
Yedek elektrik motörü. «165 beygir kuvvetinde Tomson Hütson İngiliz malı 500 Wat»
Bidon •kuşaklı»
Demir baskül (500 kiloluk»
10 Hurda demir
D estere m a kınası
4,5 Kadran
1 Plan ya makin ası «Atlas marka»
1 Torna «St. Brüte A. B. S A. 205
S. S markalı ve Krupton Prin-son markalı 950 devirli 380/660 voltluk dinamosuyle beraber tezgahtı»
3848
İstanbul P. T. T. Başmüdürlüğünden
1 — Yeşilköy telsiz istasyonu eski binası onarım işi mukavele ve şartnamesine bağlı keşfe göre yaptırılacaktır.
2 — Bu İşe alt eksiltme 13/4/950 perşembe günü saati 15 de Başmüdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır.
3 — Muhammen bedeli 7014 Ura 40 kuruş, geçici teminatı 526 lira 80 kuruştur.
4 _ Eksiltmeye İştirak edecekler asgari olarak On beş
bin liralık bir bina İnşaatını bilfiil yaptırdığına ve kesin kabulünü yaptırdığına dair vesika ibraz ederek 10/4/950 günü saat 17 ye kadar belge almaları şarttır.
5 — Alâkadarlar mukavele, şartname, keşif özetini gör-
mek geçici teminatım yatırmak üzere her gün başmüdürlük levazım şefliğine, belli gün ve saatte de geçici, teminat mak.-buzu. ticaret odası vesikası ve belgelerde birlikte komisyon başkanlığına müracaatları Hân olunur. (3684)
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığından
1 — Keşif bedeli 195.303 lira 89 kuruşluk Haseki hasta-hanesl doğum kliniği İkinci kısım inşaatının kapalı zarf usulü İle eksiltmesi 6.IV.1950 Perşembe günü saat 15 te Fakülte Dekanlığında toplanacak A. E. P. komisyonunda yapılacaktır. Şartname, plân ve projeler Fakülte kaleminde görülebilir.
2 — İsteklilerin eksiltmeye girebilmesi İçin 12205 lira geçici teminat yatırması ve bu değerde bir İş yapıldığını IsbatS eder mahiyetteki evrakla birlikte ihale gününden en az 3 gün önce Dekanlığa müracaatla yeterlik belgelerini almaları,
3 — İsteklilerin kanunun tarifi dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını 8/Nisan/l950 Perşembe günü saat 14e kadar komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (35421
Ankara Belediye Başkanlığından
1 — Belediye hastahanesl için alınacak (26) kıdem erzak ve muhtelif maddeler 15 gün süre ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur,
2 — Muhammen bedeli (27883) lira (50) kuruştur,
3 — Teminatı (2069) lira (76) kuruştur.
4 — Teminat Belediye veznesine yatırılacaktır.
5 — Şartname ve erzak listesi her gün Belediye Tutanak Müdürlüğü kaleminde görülebilir.
6 — ihalesi 14/4/1950 Cuma günü saat 16 da Belediyede toplanan komisyonda yapılacaktır.
7 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32 İnci maddesi sarahati veçhile hazırlayacakları teklif mektuplarını belli günde saat on beşe kadar makbuz karşılığında komisyon başkanlığına vermeleri ve İhalede hazır bulunmaları lâzımdır.
(3717)
Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü İlânları
Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünden t
1—3 Nisan 1950 pazartesi gününden itibaren «İstanbul-İzmit servisini yanan vapurlar cuma' ve pazardan gayri günlerde Galata rıhtım iskelesinden saat 17,00 de Kalkacaktır.
2 — Bu tarihten İtibaren her gün Istanbuidan kalkan vapurlar Bostancıdan sonra Büytıkada ve Danca İskelelerine uğrayarak servislerine devam edeceklerdir.
3 — tzmltlen İstanbula hareket eden vapurlar da aynı şekilde Karamürseıdeıı sonra Danca, Büyükada ve Bostancıya uğrayarak köprüye geleceklerdir.
Sayın yolculara ilân olunur. (3867)
Created bv free version of 2PDF
TAŞOVA
Elektrik Tesisatı yaptırılacak
İLLER BANKASINDAN :
1 — Tokat iline bağlı Taşova kasabası elektrik santralına tesLa edilmek üzere 30 - 35 beygirlik İki adet dizel grubu satın alınacak ve alçak tevettttr şehir şebekesi yaptırılacaktır.
2 — İşin keşif bedeli 81.981,13 liradır.
3 — Geçici teminat 5.345,— liradır.
4 — Kapalı teklif zarflan, 21/Nisan/1950 Cuma günü saat 15 de Bankamız Satınalma Komisyonu tarafından açılacaktır.
5 — Zarflar makbuz mukabilinde en geç 20/Nisan/1950 Perşembe günü saat 17 ye kadar bankamıza teslim edilmelidir.
6 — Postada vaki gecikmeler nazarı Itlbare alınmayacaktır.
7 — Bu İşe ait şartname (S.—)-, lira mukabilinde Bankamız Muhasebe Müdürlüğünden temin edilebilir.
8 — Bu işe al), bilcümle Devlet ve Belediye vergi re resimleri. Noter ve harç masrafları ve bunların zamları işi alana alt olacaktır.
9 — Tesisat bedeline mahsuben, Banka garanti mektubu mukabilinde avans verilmez.
10 — Banka ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (2700)
fcj S tiK-P
Sahile 8
L
1
PURO
ü
a e
GRİP. NEZLE, vt SOĞUKİ
ALGINLIKLA 0INA KARŞI KULLANILIR
31 Mart 1950
r ğ
RADYOLİN
Parker "5J.. : TL. 60 »re 50
Tashih
'4/3/1950 tarihli gazetemizde çıkan İstanbul ikinci icra memurluğunun 949/803 dosya numaralı ilânında İkine! arttır-
manın tarihi 14/1/1950 olarak yanlış yayınlanmıştır Doğrusunun 14/4/1950 olduğu tashl-hen Uân olunur.
Diş ve Ağız sağlığını koruyan antiseptik en mükemmel bir Diş Macunudır.:
Depo işini görecek yer aranıyor
Babıâlı civarlarında yüz etre murabbaı İstiabında depo diye kullanılabilecek bir yer aranıyor,
«Akşam» gazetesi ilan memurluğuna müracaat.
Acele SEKRETER
Aranıyor. Alma ucaya tamamen vâkıf Steno-Dak-tllo bir sekreter arınmaktadır. Telefon: 41757.Yapılan anketler Parker «510 ın dünyada t istek celbeden dolma kalem olduğunu göstermiştir.
Onun ince zerafetı ve parlak güzelliği en müşkülpesentleri dahi tatmin ederek, her görenin takdirine mazhar olmaktadır.
Parker «sı» dolma kalemine has olan mürekkep kontrol haznesi, mürekkebin münasip miktarda uca gelmesini sağlar, taşma ve akıntıya mâni olur. 14 karathk altın ucu ise, kir ve hasara karşı mahfuzdur. Renkler: Siyah, gri, mavi, kahverengi.
Yazarken kelimeler hemen kurur? Zira yalnız Parker ı(jı», gayet parlak, son derece sabit ve derhal kuruyan yeni Superchronıe mürekkebinin tatminkâr suretle istimalini mümkün kılar.
Parker -VS.-: TL. 32
Gtn« Rsrker.ir> imâl ettiği f
^VICTORY: Fıalı miitevazl olmak l,ı beraber, dıgrr Parker kalemlerine has olan zeralet ve sağlamlığı haizdir.,
TL. IS
Türkiyede Mümessili: ELİ BURLA Vfî OrlâklâTI Galeta, İstanbul
Türkiye Emlâk Kredi Bankası
ÖDENMEMİŞ SERMAYE
KASA ve MERKEZ BANKASI KANUNÎ KARŞILIKLAR KASASI BANKALAR
SENEDAT CÜZDANI
ESHAM ve TAHVİLÂT CÜZDANI AVANSLAR
BORÇLU CARİ HESAPLAR
İPOTEK MUKABİLİ İKRAZLAR TAHSİL OLUNACAK GAYRİMENKUL
SATIŞ TAKSİTLERİ
TEMLİK EDİLMİŞ EMEKLİ, DUL ve YETİM AYLIKLARI
MUHTELİF BORÇLULAR
EMTİA MEVCUDU İŞTİRAKLERİMİZ SABİT KIYMETLER
Menkuller (*) Gayrimenkuller (•*>
SAİR AKTİFLER
NÂZIM HESAPLAR
31/12/1949
Bilânçosu
PASİF
Türk Lirası
550.562:88
2.657.012.74
(X) Menkullerimi? (576.264.05) [Ira üzerinden sigortalıdır. (XX) O. Menkullerimiz ll.651.8M.31) lira üzerinden sigortalıdır.
Türk Lirası
3.236.582.82
4.084.308.06
12.216.896.33
854.034.07
1.037.000.00
13.665.622.94
Türkiye Emlâk
PERSO.4EL MASRAFLARI
VERGİ ve HARÇLAR
SAİR MASRAFLAR
VERİLEN FAİZ ve KOMİSYONLAR
AMORTİSMANLAR
KARŞILIKLAR
MUHTELİF ZARARLAR
KÂR
Türk Lirası
Türk Lirası
SERMAYE
İHTİYATLAR
İleride vukuu muhtemel zarar karşılığı (Bankalar Kanunu madde 31) Kanunî ihtiyatlar Olağanüstü ihtiyatlar
KARŞILIKLAR
TEDAVÜLDE BULUNAN TAHVİLLERİMİZ İTFA OLUNACAK BANKAMIZ %5 FAİZLİ TAVİLLERI TAAHHÜTLERİMİZ
MEVDUAT ve CARÎ HESAPLAR
Tasarruf mevduatı 27.066 450.22
Diğer mevduat 3.386 061.36
TEDİYE EMİRLERİ TALEP OLUNMAMIŞ KIYMETLER MUHTELİF ALACAKLILAR
SAİR PASİFLER
KÂR
NÂZIM HESAPLAR
1 — Cirolarımız
2 — Kefaletlerimiz
3 — Sair nâzını hesaplar
263.903.09
791.709.27
291 197.56
21.274.549.79
3.706.048.39
95.322.624.34
120,303.222.52
Kredi Bankası
31/12/İ949 Kâr ve Zarar Hesabı
Türk Lirası
Tiirk Lirası
Yekûn:
7.123.617.40
ALINAN FAİZ ve KOMİSYONLAR
ESHAM ve TAHVİLÂT CÜZDANI GELİRLERİ
BANKA HİZMETLERİ MUKABİLİ ALINAN ÜCRET ve KOMİSYONLAR
İŞTİRAKLERİMİZ KÂRİ
MUHTELİF KÂRLAR
GEÇEN SENEDEN MÜDEVVER KÂR
5.043.093.80
916.025.53
Yekûn:
7.123-617.40

Jfi-H