r
Ekmek karnelerindeki T harfile nüfus başına beş metre basma dağıtılacak
J
uöurmun dinçgürbüz' u ofma-st için
ÎOZFATİN ZAMBO
~ - İLE BESLEYİNİZ I
'ğfot&ium,fosforvtVitomin/i I f ^fidafarfa foztr/anmtşhn J
Sene 27 — No. 9533 — Flatl her yerde 10 kuruştur.
Sahibi: Necmeddin Budak — Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es — AKŞAM Matbaası
Berlin dün teslim oldu
Müdafaa 11 gün sürdü ve büyük şehirlerin müdafaasının en kısası oldu
Rhurve Sar havzaları
Fransız Dış Bakanının demeci
Goebbels’in Muavini, Hitler ve Goebbels'in intihar ettiklerini söyledi
Berlinden bir görünüş
Newyork 3 (R) — Fransız Dış Bakanı M, Bldault dün gazetecilere demiştir kİ: «Fransa Ruhr ve Sar havzalarının Almanya-dan ayrılarak milletlerarası bir idareye tâbi olmasını İstiyor, Fransa Sar havzasının kömürüne muhtaçtır. Esasen Versay muahedesinde bu hususta madde vardı
Hlndlçinl ve Fransa’nın Pasifik’teki diğer sömürgeleri vesayet altına alınmamalıdır. Buna mukabil Fransa. Birleşik uluslar emniyet teşkilâtı için Dakar’da biı- Ü3 kurulmasını kabul edecektir.»
Gl. Serafis
Danimarka’daki Alman kuvvetleri teslim olmağa başladılar Almanlar 4 şehirde belediye reislerine teslim oldular
Italyada ve Batı Avusturyada bir milyon Alman askeri teslim oluyor
Dün üç Alman Mareşali daha esir edildi, Müttefikler her tarafta ilerliyorlar
Ne w-York 3 (R.) — Danlmarkadakl
Londra 3 (B.B.C.) — Berlin dün saat 15 te Sovyet kuvvetlerine teslim olmuştur. Şimdiye kadar 70 bin esir sayılmıştır. Bunların arasında kale kumandanı ve kurmay heyeti de vardır. Ganaim pek çoktur, Şerlinin cenubunda kuşatılan Alman kuvvetleri imha edilmiştir. Burada 120 bin esir alınmıştır.
Berlin'in müdafaası 11 gün sürmüştür. Burası büyük şehirler arasında en çabuk düşmüştür.
Hitler ve Göbbela intihar ettiler
Moskova 3 (A.A.) — Mareşal Stalln tarafından dün akşam 2 günlük emir neşredilmiştir. Birincisinde Berlin’in tamamen İşgal edildiği. İkincisinde de Ballık kıysmdakl Rostofc ve Vame-munde limanlarının ele geçirildiği bildirilmektedir. Biraz sonra çıkan
Sovyet tebliği diyor kİ: «Berlin'de şu komutanlar esir edilmiştir: General Kurt Wettag. general Walter Bchlless Dankwart, amiral Voss, Berlin müdafaasının kurmay balkanı albay Hana Melchlor, 58 ncı Alman zırhlı kolordusunun kurmay başkanı albay The-odor von TOlşsllng.
Goebbels'in basın ve Propapaganda Bakanlığında birinci muavini Hans Frltsche, basın müdürü Fliek ve müşavir Helnrlch de esir alınmıştır.
Sorguya çekilen Frltsche, Hlller'ln, Goebbels’in ve geçenlerde genelkurmay başkanlığına tâyin edilen piyade generali Krebs’ln İntihar ettLklerlnl sbylemlştlr.»
Hitler’in ölümü münasebetle Portekizde matem
Ankara 3 (R) — Amerikan
radyosu bildiriyor: Portekiz hükümeti Hitler’in ölümü münase-betlle 2 gün matem tutulmasını ilân etmlştri.
Ellâs kumandanı hakkında tevkif müzekkeresi kesildi
Atina 3 (A.A.) — Peloponnese savcısı, Elâs ordusu başkomutanı general Serafis İle bu ordunun diğer bir çok subayları hakkında, ayaklanma sırasında yapılan cinayet ve soygun suçlarına mânevi iştlrâk tsnadlle tevkif müzekkeresi kesmiştir.
ALMAN 01$ BAKANI DEĞİŞTİ
Yeni Bakan San Francisco konferansının çalışmalarından takdirle bahsediyor
Diğer taraftan Doenitz Norveç’te son bir gayret sarfetnıek istiyor
Londra 3 (AA.) — Yeni Alman Führerl amiral Dönltz, Dış Bakan lığına eski Maliye Nazırı kont von krossiegü tâyin etmiştir. Rlbben-torp’un ne olduğu malûm değildir. Krossleg, dün akşam radyoda bir nutuk söyliyerek dünya sulhu ve emniyeti İçin San Francisco konferansında •arfedilen gayreti övmüş ve: «Alman milleti de diğer mlletler gibi İnsanlığa huzur ve relah temin edecek bir Sulh istiyor. Almanya bolşevlzme karSı harbe devam edecektir.» demiştir, lmdlye kadar, harb devam ederken, hiçbir Alman hükümet adamı böyle Dlr şey söylememişti.
Kont von Krossleg, Almanyanın kibar bir askeri ailesine mensuptur. Hükümet memurluğundan yetişmiştir.. Papen ve Schelcher kabinelerince ve 932 den 938 senesine kadar Hitler zamanında Maliye Bakanlığınca bulunmuştjır. Politika İle pek aı theşgul olmuştur. Alman muhafazakâr partisinin sağ cenahını temsil etmektedir.
l'enl Alman Dış Bakanı Kont Von Krossleg
Fransız kabinesinde değişiklik
Paris 3 (A.A.) — Seçimler neticesinde kabinede bir değişiklik yapılacağı hakkındaki haberler teeyyüd eder gibi görünmektedir.
İsviçre» İtalya hududunu kapadı
Beme 3 (A.A.) — İsviçre federal hükümeti. İsviçre - İtalya hududu önlerindeki bütün geçit noktalarının yeni bir emre kadar kapatılmasını emretmiştir.
Mussolininin cesedi gömüldü
Roma 3 ^A.A.) — Mussolini ile metresi Claretta Petacci ve sabık Duçe’nln eski muavini Achllle Starace'nin cesetleri pazartesi akşamı gizlice Mİ-lâno’da gömülmüştür. Cesetlerin topraktan çıkarılmasına mâni olmak üzere mezarların yerleri belli edilmemiştir. Cinayet işlerinde mütehassıs doktorlar Mussolini’nln beyni üzerinde tetkiklerde bulunmaktadırlar.
Dünya yiyecek durumu fena
Londra 3 (A.A.) — Amerikan umumi karargâhından bildirildiğine göre, yiyecek noksanının bütün dünyada nazik bir mesele haline gelmesi üzerine hafif hizmetlerde çalışan Amerikan askerlerine verilen tayınlar yüzde on nispetinde azaltılacaktır, Bununla beraber tayınların bu azaltılmış haille yine yeter derecede oldukları ilâve edilmektedir.
Norveçteki son gayret
Londra 3 (A.A.) — Times diyor ki! ş Amiral Dönltz Norveçl son koz olarak kullanmak istiyor. Burada olduk-Ba büyük bir kuvvet tophyabilir. Denizaltılar büyük bir kısmı buradaki Çslerdedir. Almanların Norveçte 200 bin esker! ve birkaç yüz uçağı bulun-tnak tadır. Donltzin burada mukavemet etmesi muhtemeldir. Bu. neticemi biraz geciktirebilir, fakat değlştire-
Amiral Dönitz evvelce akıl hastanesine girmiş
Londra 2 (A.A.) — 1943 yılı başııı-danberl Alman donanmasının başkomutanı bulunan yeni Führer amiral bönltz, Alman denizaltı filosunun bâ-nlsidlr. Bütün hayatını denlzultıları İncelemeğe vakfetmiş. İngiitereye karşı daima kin beslemiştir.
Breslaıı, Goeben'in refakatinde ts-
DİKKATLER:
tanbula sığındığı sırada bu kruvazörde teğmen olarak vazife görmekte İdi. Bllâhara denlzaltıya tâyin edilen Dönitz, 1918 yık ekim ayında Malta açıklarında bir gemi kafilesine taarruz etmiş, fakat denlzaltısı şiddetli bir karşı taarruza hedef olmuştur. Gemisini batırmak zorunda kalan Dönltz esir düşmüştür. Sonradan delilik alâmetleri gösteren müstakbel amiral, harb esirleri kampından Manchester akıl hastanesine nakledilmiştir. 1919 da memleketine döndüğü vakit, hâlâ deli telâkki ediliyordu.
Almanyaya dönünce, nazllerle birleşen Dönitz. İngiitereye karşı yapılacak yeni bir taarruzu göz önünde bulundurarak denizaltı stratejisi Üzerindeki İncelemelerine devam etmiştir.
Vitamin yokluğu
Bir kaç zamandır eczanelerde vitamin komprime veya ampulleri bulunamamaktadır. Buna muhtaç olan hastalar, İlâçtan mahrum kalıyor.
Halbuki gümrüklerde uzun müddet ihtiyacı karşılıyacak miktarda vitamin var.
Var amma çıkanlanııyormuş.^. Sebebi?,. Tabiî: Muamele! Kırtasiye! Havaleler kemalini bulsun da.. Formalite yerine gelsin de.. Durun efendim, ne acelesi var?
Diğer taraftan vitaminsiz vücutlar bekleşlp durmakta.,.
Alman kuvvetleri teslim olmağa başlamışlardır. Dört şehirdeki Alman kuvvetlerinin kumandanları Danimarka Belediye reislerine tealim olmuşlardır. Danımarkada 110 bin kadar Alman askeri bulunmaktadır. Bunlann arasında 10 bin kadar Macar, AvusturyalI ve Vlasov'un UkraynalI kıtaları vardır.
Dam markanın Almanya ile bağı kesilmiştir. Alman kıtalarının İngillz-lere teslim olmak İçin İnglllzlerln Danimarka hududuna gelmelerini bekledikleri söyleniyor.
Londra 3 (R) — Bu sabahki gazeteler İki mühim hâdiseden büyük başlıklarla bahsediyorlar. Bunlar Berlln-İn zaptı ve İtalyadakl Alman kuvvetlerinin teslim olmasıdır. Daily Expre$s diyor kİ: Amiral Dönltz sonuna kadar muharebeden bahsediyordu. Bu İki hâdise amirale cevaptır. o
Daily Telegraph diyor kİ. «Artık harbin sonu görünmüştür. Almanlar daha uzun müddet mukavemet edemezler. 10 ay zarfında 5 milyon asker kaybetmişler, bütün ziraî ve slnal sahalar ellerinden çıkmıştır.»
İtalya seferi bitti
Londra 3 (B.B.C.) — İtalyada ve Batı Avusturyada harb diln saat on dörtte bitmişti. Buradaki Alman kuvvetleri kayıtsız şartsız teslim olmağı kabul etmiştir. Teslim protokolü pazar günü Napoli civarında Caserta şatosunda, Müttefik Akdeniz kuvvetleri kumandanı mareşal Alexan-der'ln kurmay başkanı 11e Alman kuvvetleri başkumanadnı general Witinhof’un kurmay başkanı arasında imza edilmiştir. Trleşte hariç olmak üzere bütün Şimali İtalya, Avusturyada Salsburg, Voaîberg, Tlrol, Carlnthle, Stlrv vilâyetleri ve buralardaki kuvvetler teslim olmaktadır, Teslim olacak kuvvetlerin yekûnu 1 milyonu bulmaktadır. Bunların derhal silâhlan alınacaktır.
Dün Avam kamarasında müzakereler olurken M- Churchlll, söz almış ve şiddetli alkışlar arasında bu haberi vermiştir. Başvekil mareşal Alexan-der'l ve kumandanlarla askerleri övmüş, esasen geçen yaz İtalyadan bir ordunun Batı cephesine nakledildiğini, geçen aylarda da bir kısım kuvvetlerin alındığını söylemiştir.
Mareşal Alexander bu münasebetle Müttefik kuvvetlere hitaben neşrettiği günlük emirde İtalya harbinin bittiğini, bir milyon askerin silâh ve teçhlzatlle teslim olmağı kabul ettiğini. bu suretle en büyük zaferin kazanıldığını söylemiş ve hepsini tebrik etmiştir. İtalyadakl ordular gurupu-na kumanda eden Amerikan generali Clark da günlük emrinde askerlerini tebrik ve Tanrıya şükretmiş, sonra demiştir kİ: «Harb henüz bitmedi, Japon yanın da aynı suretle mağlûbe-dllmesi kaldı »
Teslim protokolünün İmzası resminde Sovyet zabitleri, gazeteciler, hazır bulunmuşlardır. Bu teslim, Av-rupanjn diğer 'kısımlarındaki teslimlere başlangıç sayılıyor.
Vaşlngton 3 (R.) — Amerika Cumhur Başkanı M- Truman, mareşal Alezander'e ve general Klark'a tebrik1 telgrafları göndermiştir.
3 Alman mareşali esir edildi
Londra 3 (BB.C.) — Müttefik ordular diin 3 Alman mareşalini esir etmişlerdir. Bunlar Batı cephesindeki Alman kuvvetlerinin eski başkumandanı von Rundstedt. eski Balkan kuvvetleri başkumandanı Wets ve eski hava kuvvetleri başkumandanı Sper-lc'dlr.
Yeni ileri hareketleri
Londra 3 fB.B.C.ı — Avusturyada 3 Müttefik ordusu süratle İlerliyor. Bu kuvvetler İtalya hududuna 40 kilometre mesafeye gelmişlerdir. İngiliz kuvvetleri Ballık kıyısında Lubeck 1) manini zaptetmlştlr. Bu kuvvetler
Kafile halinde teslim olan Alman askerleri
Rostok limanını zapteden Sovyet kıtalarından 50 kilometre uzaktg bulunuyor.
Hamburg açık şehir ilân edildi
Londra 3 (B.B.C) — Almanlar
Hamburg'u açık şehir İlân etmişlerdir.
Almanya’nın teslim plânı
San Francisco 3 (A.A.) — Burada inanılır kaynaklardan öğrenildiğine göre, Sovyet makamları tarafından desteklenen Almanyanın teslim plânı, Müttefik başkomutanlığı tarafından İncelenmektedir. Plân şu noktaları İhtiva etmektedir:
1 — Teslim teklifi, sadece amiral Doenitz gibi Alman dovleti başkanı tarafından değil, fakat ayni zamanda henüz Müttefiklere mukavemet eden Alman kuvvetlerine kumanda eden bütün generaller tarafından yapılmalıdır.
2 — Alman komutanları, içinde bulundukları lşzal bölgesindeki Müttefik kuvvetlerine teslim olacaklardır
3 — Alman komutanları, kumanda ettikleri bölgede sonuna kadar nihai bir mukavemet olmıyacagı hususunda müspet garantiler Vereceklerdir. Bunu temin etmek İÇİn, Alman komutanları, Müttefikler* mukavemet eden bütün şefleri hapsedecekler ve bu bölgelerin kontrolü İle tavzif edilecek kıtalnra teslim edecekler Ve ayni zamanda bütün gizil teşkillerin ortadan kaldırılması İçin tedbir alacaklardır.
4 — Alman komutanları, kendi böl-gelcsrl dahilinde bulunan bütün Alman harb suçlularını Müttefiklere teslim edeceklerdir, Bu suçlular, en büyük suçlarını işlemiş oldukları memleketlerin hükümetlerine teslim edileceklerdir.
5 — Bu plân, Almanlar tarafından son dakikada başvurulabilecek her hangi bir hileyi önliycbllmek İçin bir çok tedbirler ihtiva etmektedir. Almanlar hu hileye, şeflerinden bazılarını kurtarmak ve Müttefik kuvvetlere zarar vermek gayeslle başvurabilirler.
Almanya’da cereyanlar
Londra 2 (AA.) — Reutcr ajan.inin askeri muharriri yazıyor:
Almanyanın İki ve hattâ üç ayrı hükümet tarafından yani Dresden vo Prague’ın müdafii von 8choern?r İle Doenitz ve Hlmmler'ln kontrolü altında bulunacak ayrı ayrı hükümetler tarafından idare edilmeğe başlanması görünüşe göre bir gün meselesidir.
Şimdi elde edilen Innaılmağa değer bir habere göre, Hlmmler, Alman ordusunun muhtelif kısımlarlle kendilerin! kayıtsız ve şartsız teslim hususuna İkna İçin müzakerelerde bulunmuştur, Kdtel, genelkurmay adına bunu kabul etmeğe âmnde idi. Fakat mahallî servisler ve kumandanlıkları tamamen kontrol kudretinden mahrum bululuyordu.
Doenitz İse görünüşe göre aksina olarak teslim teklifine şiddetle muhalefet etmiştir. Ve geçen harbde bile Alman donanmasının teslim olmadığını, bu hususta bir delil olarak İleri sürmüştür. Henüz yarılmamış olan bir Alman cephesine kumanda eden Schoemer'hı de teslim hususuna muhalefet ettiği, İnanılmağa değer bir haberden anlaşılmaktadır. Mukavemete devam hususunda bir günlük emir yayınlayan Nörveçtekl Alman kuvvetleri başkomutanı general Bo-ehnıe de ayni fikirde bulunmaktadır.
Bütün mesele muhtemel olarak Norveçln kontrolü etrafında toplanacaktır. Doenltz’ln emrinde Norveçte amiral Krauke’nin kumandasında bulunan 50 bin deniz askeri vardır. Ordunun ve hava kuvvetlerinin sadakati daha şüphelidir. Norveç için bu mücadelenin sulh yolu İle halledilmesi mümkün değildir. Ve Hlmmler ta-raftarlarlle muarızlan arasında bu yüzden pek yakında şiddetli İhtilâflar çıkması muhtemeldir. Norveç, Doenitz İn elinde son bir koz olarak bulunmaktadır. Eğer onu kaybederse son yıkılma derhal kendini gösterecektir. Eğer onu etinde tutarsa, zafer günü gecikmiş olacaktır.
A K Ş A K
Sahife 2
3 Mayıs 1945SÖZÜN GELİŞİ
Bir tablo ve bir ders
n dokuzuncu asrın başlarında ölen büyük Fransız ressamı Prud’hon'un eserlerinden en meşhuru adalede İlâhî intikamın suçluyu kovaladığını gösteren tablodur, Louvre müzesine girmekle kalmayıp mektep kitaplarına kadar giren bu tabloda Adalet, cinayeti İşleyip kaçmaya savaşan suçlunun arkasından meşalesini tutarak ressamın İlâhi dediği intikama yol gösterir. intikamın elindeki kılıç şimdiden çekilmiş, mazlumu yere ■erdikten sonra kurtulacağını sanan caninin başını *'
üzeredir.
Tabloda tiyatromsu bir hava olmakla beraber asırlardır İnandığı, er veya geç hakikat olacağından biran tereddüt etmediği manzara budur. Netekim beş »ene seki® ay öne* saadetlerini başka milletlerin felâketleri üzerine kurmıık, bu uğurda her türlü cinayeti gözlerini kırpmadan İşlemek kararile harekete geçenler cinayetin cezasız kalacağına inandılar. Bu ezeli düsturun da kuvvetle değiştirilebileceğinden emindiler. Cinayetler pervasızca işlendi. Fakat bugün, fena kuvvetlerle seneler süren mücadele eıell hakikatin bir daha ebedî olduğunu iâ-pata yaramıştır. Dünyayı ateşe verenlerin memleketi bugün tam mânasile bir kan ve ateş deryasıdır.
İnsanlığın doğru bellediği, gönülden İnandığı ahlâk kurallarını iftiharla hiçe sayarak felâketlerin üzerinde yükselmek İsteyenler en büyük felâketin kendi üzerlerine çöktüğünü gördüler. En parlak isimlerin sahipleri Adalelin, kendilerini nerede vuracağım hesaplayamamanın şaşkınlığı İçinde bucak bucak kaçıyor, yahut diz çökmek için kendiler,liıe yer gösterilmesini istiyorlar. Her tarafta bir Prud’hon tablosu bütün hakfkatlle yükseliyor.
Halbuki Naziler Parisi işgal ettikleri zaman Louvre mtkesân-de bu tabloyu yakından görmek İmkânını da bulmuşlardı
Tarihin en büytik dersi bir kere daha tekrarlanıyor.
Şevket Rado
■■•■«şua
uçurmak
İnsanlığın
San Francisco konferansı
Dün B. Haşan Saka bir nutuk söyledi, Türk görüşünü anlattı
San Francisco 2 (AA..)— San Francisco konferansının 30 nisan tarihli genel oturumunda. Haşan Saka, konferansı toplamak teşebbüsünü ele almış olmasından dolayı Birleşik Amerika hükümetine ve gösterdiği nazikâne misafirperverlikten dolayı da San Francisco Belediyesine teşekkürlerini bildirmiştir. Türk heyeti başkanı. hâtırasını hürmetle andığı Başkan RooseveHten sitayişle bahsettikten sonra bilhassa şunları söylemiştir:
«Türk murahhas heyeti, Dumbar-ton Oaks projesi hakkındakl mülâhazalarını Genel sekreterliğe bildirmiş bulunmaktadır. Türk murahhas heyeti, yeni yasanın, bütün anlaşmazlıkların adalete ve hakka uygun olarak halline çalışılması hususunda bir hüküm ihtiva etır.esl İcabettiği kanaatindedir Oenel kurul, projede derpiş edilmiş olduğundan daha geniş yetkilere ve bir kontrol hakkına malik olmalıdır.
Türk murahhas heyet), ağır sorumluluklar yüklenmiş olan büyük milletlere. diğer devletlerden daha geniş salâhiyetler tanımakla beraber Güvenlik kurulundaki muvakkat üyeliklerinin sayısının arttırılın asi ve buna muvazi olarak her hangi bir karar alınabilmesi İçin lüzumlu olan asgari oy miktarının çoğaltılması suretiyle, bu kurulda, daha gerçek bir muvazene temin edilmesinin muvafık olacağını mülâhaza etmektedir.
Bundan başka. Türk murahhas heyeti, adil usulün bir kere tatbik mevkiine konulduktan sonra, tabii seyrini taklbetmealnin hak prensiplerine daha uygun olacağı ve Güvenlik kurulunun, mahkemenin kararına tebalyet edecek tarafı koruması lâzım geleceği mütalâasındadır.
Türk murahhas heyeti, her hangi bir İhtilâfın, halli devletlerin münhasır salâhiyetlerine terkedllen meselelerden olup olmadığını tâyin edebilmek üzere yasaya sarih bir formül konulmasını lüzumlu sanmaktadır. Bölge anlaşmaları mekanizmasına matlup müesslrllğl verebilmek İçin, bu kabil anlaşmaların müşterek güvenliği teşkil eden unsurlar olarak telâkki edilmeleri lcabedecektlr.
Nihayet, yasa, meşru müdafaa hususunda sarih bir hükmü İhtiva etmelidir. Dumbarton Oakş projesi Türklyeyl derhal kendisine cezbet-mlştlr. Zira, Türklyenln bütün milli Ve harici siyaseti, içeride barış, dışarıda barış esasını bir umde haline koyan «milli mlsak» tan doğmaktadır. İşte bu zihniyetle hareket etmek metiledir kİ. Türkiye hükümeti, Milletler Cemiyetinin faaliyetine, zecri tedbirlerin ve Nyon antlaşmasının tatbiki da dahil olmak üzere, iştlrâk etmiştir. Müşterek güvenliğin İflâsı karşısında, Türkiye hükümeti daha harb çıkmadan evvel barışa bağlı milletlerin safında azimle yer almıştır.
Türk murahhas heyetl.tahakkuku-nu temenni ettiğimiz neticeye varmak İçin Birleşmiş milletlerin aşmak ■orunda kalacakları büyük güçlükleri müdrik 'bulunmaktadır. Fakat, tasavvur ettiğimiz gibi bir barış ancak, çok uzun zamanda, dikkat ve sabırla başarılacak bir eser olabilir.
Tiirk murahhas heyeti, ne bu kon- ; feransın muvaffakiyetinden, ne vü- , cüda getirmek İçin toplandığımız yeni teşkilâtın hayırlı tesirinden ve ne de bilhassa, bu teşkilâtın başlı başına mevcudlyetlle insanlığa yapabileceği muazzam hizmetlerden şüphe etme** hakkımız olmadığı kanaatindedir.»
Komisyon ve komiteler
San Francisco 2 (AJL) — Konferansta kurulması tesblt edilen 4 komisyon ve komitelerin başkanlıkları küçük milletlere verilmiştir. Bu arada Genel kurul komisyonunun Teşkilât ve usul komitesi başkanlığına Türkiye seçilmiştir. Raportör Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetidir.
3 Dış Bakanı arasındaki dostluk
San Francisco 2 (A.A.I — Bir saatten fazla sûren yeni konuşmalardan sonra M. Eden, Stettlnlus. Molotof gene oturuma kol kola girmişlerdir. Aralarındaki konuşmaların çok dostluk havası İçinde geçtiği ve oturumda da aynı havanın devam ettiği görülmüştür. 3 Bakan gülerek fısıldamıyor ve biriblrlerlnln omuzlarına vuruyorlardı
Fransız Dış Bakanı konferanstaki demecinde kuvvetin hâkim olacağı bir dünya olmaması lüzumundan bahsetmiş, Fransanm tekrar ayakta olduğunu ve birinci sınıf bir devlete terettübeden bütün haklara malik olması lâzım geldiğini söylemiştir.
Başka devlet çağır ıl mıyacak
Londra 3 (BBC.) — San Francisco konferansına başka devletin davet edilmemesi kararlaştınlmıştııv Bu. ispanyanın çağırılması hakkında Meksika tarafından yapılan teklife de şamildir.
Mısırın bir isteği
Londra 3 (B.B.C.) — Mısır Dış Bakanı Bedevi paşa Cerabub vâhasının Mısıra ladesin! istemiştir. Mısır Dış Bakanı, burasının 1939 de şiddetli diplomatik tazyik altında ltalyaya terke dildiğini söylemiştir.
Ana ve babalan tarafından bırakılan çocuklar
Ankara 3 (Telefonla) — Bura ad-llyeri koridorunda ağlayan İki çocuk bulunmuştur. Biri dört, diğeri altı yaşlarında olan bu İki kız çocuğunun ana ve babalarını adllyede kaybettikleri öğrenilmiş ve çocuklar polis tarafından alınarak bunların ana ve babaları aranmağa başlanmıştır. Neticede, bu çocukların İkinci asllya hukuk mahkemesinde boşanma davaları olan Hayreddln Özalp ve Faüna Özalp adlarındaki karı kocaya alt oldukları, dâvada çocukları birbirlerine bırakmak istediklerin! söyledikleri, fakat ikisinin de bunu kabul etmemeleri özerine yavrularını adliye koridorunda bırakıp gittikleri anlaşılmıştır.
Henüz bir karara baglanmıyan boşanma dâvasına devam edilmektedir. Zabite cû ana ve babanın adresi tesblt ve
edilerek çocuklar teslim edilmiş haklarında takİ hata başlanmıştır.
Kömür istihsali arttırılacak
Ankara 2 — Önümüzdeki yıllarda ihracat yapılması düşünüldüğünden hükümet, kömür istihsalini arttıracak tedbirler almaktadır. Ankara İle Amerika ocaklar için lâzım olan makine vesalreyi vermeği vadetmişler dir. Türkiyeden kömür almak İsteyen devletlerin başında Yunanistan, Bulgaristan ve İsviçre vardır.
Sovyetler - Ingiltere
News Chronicle gazetesi bazı kimselerin son hâdiseleri korkunç işaret saydıklarını söylüyor
Londra 1 (A_A.) — Re üter ajansı bildiriyor: Newa Chronlcle gazetesi bugünkü başmakalesinde, fon hoıe-ketleri dış politika âleminde ( ehemmiyetli şüpheler» uyandırmış olan Rusyayı açıkça tenkldetmektedlr.
Gazete, Avusturya muvakkat hükümetinin Sovyetler tarafından teşkilini buna yeni bir misal olarak göstermekte ve bu hükümetin «geniş temsilci mahiyetini» kabul etmekle beraber, Müttefiklerin muvafakati alınmadan Sovyetlerln himayesi altında teşekkül etmiş bulunduğunu, bunun ise «Kırım anlaşması» nın doğrudan doğruya bir ihlâli olduğunu yazmaktadır.
Henüz halledibnlyen Polonya meselesinden de bahseden gazete, memleketine dönmüş olan Çek hükümetinin «kalın bir esrar perdesi arkasında çalıştığını» ve daha derin bir esrarın Romanyadakl hâdiseleri ört-m ekte olduğunu yazmaktadır. Gazete diyor kİ;
«Bütün bunlar zihinleri karıştırıcı mahiyettedir. Ve bazı kimseler bunu korkunç bir İşaret sayacak kadar Heri gidiyorlar,»
Times’in Balkanlar hakkında bir makalesi Londra 3 (AA.) — Times gazetesi «Balkanların müstakbel manzarası» başlıklı başyazısında şöyle diyor:
• Mareşal Tlto kuvvetleri Flutne ve Terleste’de savaşıyorlar. Yugoslavya-nın Şimal Adriyatik bölgeleri üzerindeki endişelenen ve bunlara itiraz eden Italyan hükümeti bu vaziyeti telâşla karşılamaktadır.
Hudut meselesi oldukça karışıktır. 1922 de imzalanan Rapallo antlaşması İtalyada 500.000 Yugoslav bırakmıştır. Bütün Yugoslavlar, eski İtalyan hudutları dahilinde bulunan ve Yugoslavlarla meskûn olan arazinin kendilerine verilmesini bir hak telâkki ediyorlar. Flume hakkındakl İstekleri ise, bundan da ileri gidiyor. Zira şehrin civar bölgelerinde her ne kadar fazla Yugoslav nüfusu varsa da bizzat Fiume’dekl Yugoslavlar azınlık teşkil etmektedir.
Itaiyanlara gelince, demokratların çoğu Yugoslavyanin esaslı bir hudut tashihini İstemekte haklı bulunduklarını kabul etmekte, fakat Trteste'-nin İtalyan kalması lâzım geldiği flk ■ rinde bulunmaktadır. Her iki taraf hissiyatım şiddetli bir şeklide İzhar etmektedir.
Tuna memleketlerinin istikbali henüz vâzıh değildir. Fakat bu memleketler dış siyasetinin Sovyetler Birliğiyle sıkı bir İttifaka dayanacağı meydandadır. Diğer taraftan bu memleketler iktisadiyatı kısmen olsa bile, yeniden teessüs eder etmez Akdeniz yollyle yapılacak ticaret büyük ehemmiyet kazanacaktır.»
Times gazetesi başmakalesini İngil-terenln Akdenizdekl siyasetinin Rus-yanın Tuna bölgesi siyasetiyle beraber yürüdüğüne İşaret ederek bitirmektedir.
Avam kamarasında sorular
Londra 2 (AA.) — Avam kamara-
eında son Sovyet teşebbüsleri hakkında bilhassa muhafazakâr «aylavlar tarafından birçok sualler »örülmüştür. Rus - Polonya münasebetleri bahsinde. Devlet Bakanı M. Lnw, bir müddettenberldlr ne oldukları bilin-mi yen Polonya Başbakan muaviniyle diğer Folonyah şahsiyetlerin mukadderatı hakkında malûmat almak üzere, yapılan müracaatların şimdiye kadar bir netice vermemesinden Britanya hükümetinin müteessir bulunduğunu bildirmek zorunda kalmıştır.
M. La w, bundan başka, kurtarılmış olup Büyük Briatnyada bulunan Rus eslrlerile, kurtarılmış olup Rusya da bulunan İngiliz esirlerine yapılan karşılıklı muamele hakkındakl durumu aydınlatacak bir vesika yayınlanacağını bildirmiştir.
IYenl Avusturya hükümetine gelince, M. Lav, mutabık bulunan İngiliz ve Amerikan hükümetlerinin bu mesele hakkındakl görüşlerini Sovyet hükümetine bildirdiğini söylemiştir.
M. Lav, Avustııryanın işgali işinin Amerikan, İngiliz. Sovyet ve Fransız kuvvetlerine düştüğünü ve Vlyana'-nın İşgal mıntakalarına ayrılması İşinin dört devlet tarafından İncelenmekte olduğunu hatırlatmıştır.
M. La w, yeni Avusturya hükümetinin tanınması bahsinde İse, kendi bildiğine göre, Sovyet hükümetinin de hâlâ bu yeni Avusturya hükümetini tanımamış olduğuna işaret etmiştir.
Sovyet esirleri
Londra 2 (AA.) — Londra yorumcuları , Sovyet generali Gollkof’un Anglosaksonlann elindeki Rus vatandaşlarına karşı Büyük Britanya re Birleşik Amerika devletlerinin tavrı hakkında Heri sürdüğü iddialara dair Times’in askeri muharriri tarafından yazılan bir makale üzerine dikkati çekmektedir, Bu makalede şöyle denilmektedir:
«Bu hususta Batı mütteflklerile Ruslar arasında anlaşmazlıklar çıkmış olması cidden teessürü muciptir. Fakat mademki mesele şimdi Sovyet radyosu tarafından açığa vurulmuştur. Sovyet demecinde bahis mevzuu edllmlyen bazı hallerden bahsetmek doğru olur.
Filhakika, Sovyet radyo yayınında, Sovyet vatandaşlarının yakalandıkları zaman silâhlı oldukları belirtilmiştir. Todt teşkilâtına yazılmış olan bazıları müstesna olmak üzere, bunlar Alman ordusunda hizmet ediyorlardı. Bunlardan hâlen Büyük Brl-tanyada bulunanların esir edildikleri zaman Alman üniforması taşıyanların yüzde 95 nispetinde olduğu tahmin edilmektedir. Bunların çoğunun,
Haberleşme hürriyeti
Laval tevkif edildi
Amerika’ya dönen basın hürriyeti komitesi üyesinin demeci
Nevyork 3 (A.A.) — New-York He-rald Tribüne gazetesinin tahrir müdür muavini ve harbden sonra serbeste haberleşme usulünü tesis etmek âmaclyle dünyanın bütün memleketlerinde yaptığı bir seyahatten henüz dönen Birleşik Amerika basın hürriyeti komlsteslnln üç üyesinden biri olan M. Wllbur Forrest, harbden sonra Sovyet basınının, haberlerin dünyada serbesçe yayılması hususunda Birleşik Amerika basını İle İş birliği yapacağına kani olduğunu bildirmiştir.
M. Forrest, radyo ile yayınlanan bir mülakatında, Birleşik Amerika basın hürriyet! komitesinin Moskovayı ziyaret etmesinin «dünya haberlerinin Rusya İçinde v* dışında daha serbesçe yayılması hususunda bir gün tesirini göstereceğini» söylemiş ve şunları İlâve etmiştir:
«Haberleşme hürriyeti meselesinde Rus telâkklslle bizim telâkkimiz tabiat! yle blrlbirlnden çok uzaktır. Bana cesaret veren şey. Rusya gazeteleri tahrir müdürleri kadar Sovyet resmi şahsiyetlerinin de bu anlaşmazlıkları açıkça ve serbesçe münakaşa etmek hususunda gösterdikleri İyi niyettir.
Moskovada Sovyet Hariciye Komiserliğinde bize dediler ki: «Sovyet Rusya. Birleşik Amerika’nın müttefiki olarak müşterek düşmana karşı dövüşeblllyorsa, Sovyet Rusya, Yalta-da, yeni bir dünya güvenlik teşkilâtının temeli üzerinde Amerikalılarla ve İngilizlerle anJaşablllyorsa. bu demektir kİ, harbden sonra bir basın ve radyo hürriyetinin tesisi dahil, diğer meslektin de tartışılabileceği müşterek bir zemin vardır.»
Ispanya’da bir kalede bulunuyor
Londra 3 (B.B.C.) __ Madrid te neşredilen bir tebliğe göre Lava], yanında bir kaç arkadaşı ve karısı bulunduğu halde uçakla Barcelon’a gelmiştir. Ol. Franco bunu haber alınca derhal uçağın hareket etmesi ve bir İspanyol av uçağının buna refakat eylemesi hakkında emir ver-iniştir. Laval milletlerarası bir mahkemede muhakeme edilmek istediğini söyUyerek hareket e₺« mekten çekinmiştir. Bunun üze-rlne kendisi ve madam Laval hariç, yanındakiler tevkif edilmişler ve bir kaleye götürülmüşlerdir.
Madam Petain tevkif edildi
Londra 3 (B.B.C.) — Paristen bildirildiğine göre madam düşmanla işbirliği suçlle edilmiştir.
Pet-aln tevkif
hâlâ

Şimal italyada sosyalist ve komünistler iktidarı ele geçirmeğe çalışıyorlar
Cenevre 2 (A.A.) — Anadolu ajansının özel muhabiri bildiriyor: Haber alındığına göre, kuzey İtalya’da sosyalistlerle komünistler İktidarı ele geçirmeğe çalışmaktadırlar. Bu bölgeleri Almalılardan temizlemek ve nizamı kurmak, sosyalist ve komünistlerden mürekkep mahallî komiteleri ortadan kaldırmak ve faaliyetlerine nihayet vermek üzere Müttefik komisyonu kuzey İtalya'da bir askerî hükümet kuruyor.
Ingiltere’de alarm düdükleri kaldırıldı
Londra 3 (A.A.) — îngi'tere-de hava hücumlarını b” di ren alarm tertibatı dünden itibaren kaldırılmıştır. Esasen alarm düdüğünün ürpertici sesi Londra-da bir avdan beri 'sitilmemekte İdi.

Drottningholm vapuru nereye gidecek?
Lizbon 2 (A.A.) — Türkiye-den dönen Almanları taşıyan
Yunanistan’dan zeytinyağı ithali mesele* i Ankara 2 — Yunan ticaret heyetile bugün dıs isleri bakanlığında yapılan toplantıda Yu-nanistandan zeytinyağı ithali hakkında görüşülmüşse d? bir karara varılamamıştır Görüşmelere devam edilecektir
mm edilmektedir. Bunların çoğunun ~~—~ "—— , . (
düşman ordusuna girmeğe icbar edil-1 Drottningholm İsveç gemisi bildikleri ve yahut aç kalmamak için raya gelmiştir. Almanyanın çök-buntı yaptıkları muhtemel olmakla ‘ ' beraber İngilizlerle Amerikalılar İçin bunu tefrik etmek kolay değildi.
Bu karışık durumu çözebilecek tek çare hükümetler ve alâkalı askeri makamlar arasında serbes ve samimi görüşmeler yapmaktan İbarettir.»
müş bulunması haseblle geminin bundan sonra nereye gideceği henüz bilinmemektedir.
Talebe kenseri
Konservatuvar, Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında üçüncü talebe kanserini müzik tınmış hassa bayan başarı
vermiştir. Konserde meşhut üstatlarından parçalar ça-ve söylenmiş, bu arada bll-bayan Behlre Güney şanda, Gülseren Sadak da piyanoda göstermişlerdir.
Başbakan dün gazetecilerle görüştü Ankara 2 — Başbakan B. Şükrü Saraçoğlu, her ayın ilk çarşambasında Türk gazetecije. riie yaptığı toplantıyı bugün saat 16 da Anadolu kulübünde yapmıştır, îstanbuldan gelen baş muharrirler de toplantıda hazır bulunmuşlardır. Başbakan memleket meseleleri' üzerinde geniş bir konuşma yapmış, sorulan hiç bir suali cevapsız bırakmamıştır.
Başbakanlık sın ve Yayın Anadolu ajansı de toplantıda , .
Konuşmadan sonra Basın ve Yayın umum müdürü B. Nedim Veysel İlkin tarafından gazeteciler şerefine bir kokteyl parti verilmiştir
müsteşarlle Ba-umum müdürü umum müdürü bulunmuşlardır..
Toprak kanunu tasarısı
Ankara 2 — Meclis komisyonlarında münakaşası 3 ay kadar devam eden toprak kanunu tasarısı yakında umumî heyete sevkolunacaktır. Diğer memleketlerde bu hususta neler yapıldığı Milletler Cemiyeti etüt bürosundan sorulmuş ve oradan gelen rapor üzerine tasanda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bedel meselesi de esaslı değişikliğe uğramıştır.
[ İş bankası küçük hesap-| 1ar ikramiye çekilişi
Ankara 2 (A.A.) — Türkiye Iş bankasının kumbaralı ve kum-barasız küçük cari hesaplan arasında terîibeylediği İkramiye plânının 2 mayıs çekilişi bugün banka genel merkezinde ve İkinci noter Veli Ulusu’nun huzurile yapılmıştır.
1000 liralık ikramiye Samsunda 7368 hesap numaralı Haşan Sandıkçı'ya. 500 liralık ikramiye Kadıköyünde 822 hesap numaralı Nezahate İsabet etmiştir, İkişer yüz lira kazananlar: Antalya'da Hüseyin 2989, Ankara’da Hacer 44589, Yüzer lira kazananlar: Bursa'da İbrahim 12002, Erzurum'da Bedri 2776, Eskişehir’de Turhan 5042, Malatya’da Samiye 4051, Mersinde Talla 3218, Sivasta Hayriye 2043, Zonguldak'ta Perihan 1343,
Bunlardan başka türlü şubelerde hesaplan bulunan 145 talihliye çeşitli ikramiyeler düşmüştür.
Fransa gıda madde»! istiyor
Ankara 2 — Öğrendiğimize
göre Fransa, Türkiyeden gıda maddeleri ve bu arada da şarap istemiştir. İlgililer, konu üzerinde İncelemeler yapmaktadır.
Türk - İngiliz ticaret konuşmaları
Ankara 2 — Londrada devam eden Tiirk - İngiliz ticari konuşmaları arasında îngtlterede birikmiş dövizlerimizin kullanılması için de bir hal sureti bulunacaktır.
Sümer bank umum müdürünün tetkik gezisi
Ankara 3 (Telefonla) — 8ü-merbank umum müdürü B. Hul-ki iplik ve dokuma müessesesl müdürü B. Fazıl İle birlikte 15 gün sürecek bir tetkik gezisine çıkmıştır Dün Konyaya hareket eden umum müdür. Adana ve Malatya fabrikalarını da gezdikten sonra Siva3 ve Kayseri üzerinden şehrimize dönecektir.
İstanbul Radyoevi
Ankara 2 — İstanbul Radyoevi İçin 14 proje gönderilmiştir. Bunların tetkiki 10 gün İçinde bitecek ve karar verilecektir.
Bir aylık lekeli humma vakaları
Ankara 2 (A.A.) — 1945 yılı nisan ayı içinde bütün yurtta görülen lekeli htlmma sayısı 294 tür. İlce ve bucakları da dahil olduğu halde en çok vaka görülen iller şöyledır: Çorum’da 12, Diyarbakır'da 11, Elâzığ'da 34, Kastamonu’da 16, Kocaell'de 16, Konya'da 10. Kütahya'da 13; Teklrdağın’da 14, Tokat'ta 19, Zonguldak'ta 11 vaka bildirilmiş olup diğerleri yurdun çeşitli yerlerinde dağınık bir haldedir. ,
İzmir limanında yeni tesisler
Ankara 3 (Telefonla) — Devlet Denizyolları umum müdürü tzmlre giderek limanda yapılacak yeni tesisler üzerinde incelemeler yapacaktır.
Bahar bayramı Ankarada neşeli geçti Ankara 2 (Telefonla) — 1 Mayıs Bahar bayramı dün şehrimizde neşeli bir şekilde geçmiştir. Bu münasebetle bütün AnkaralIlar kırlara, bahçelere ve bağlara akın etmişlerdir. Hava çok güzel olduğundan, halk cüzel bir gün geçirmiştir.
Meclisin dünkü toplantısı
Ankara 2 (AA.) — Büyük Millet Meclis! bugün Şemsettin Günaltaylû başkanlığında yaptığı otururmda, Vakıflar genel müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık bütçe kanunu He, gfnel nüfus sayımı hakkındakl kanun kabul olunmuştur. Meclis cuma günü topta* nacaktır. ■
ir Vali ve Belediye Başkanı doktor B. Lûtfi Kır d ar, bu akşamki ekspresle Ankaraya gidecektir. B. Lûtfl Kırrfar Ankarada Hin bütçe İşleri etrnfmdu temaslarda bulunacaktır.
2/5/1946 flatlerl
ESHAM VE TAHVİLAT
% 5 faizli İkramiyeler:
1933 Ergani 25.—
1938 Lkramlyell 23
Milli Müdafaa 23.30
D. Yolu İkramiyen W.—
% 7 faizli Tahviller)
Sivas - Erzurum 1 20.lt
Sivas - Erzurum 2-1 2OJ6
1941 Demiryolu I 20.—
İMİ Demiryolu n 19.00
İMİ Demiryolu IH 20.50
MIHI Müdafaa 1 20J0
Milli Müdafâa n 19.50
M11U Müdafaa IH 19.86
Anadolu Demiryolu Gru^
Tahviller 1-2 64.50
Hisse senetler* to 80 35.—
Mümessil senet 4935
Hls«> senetleri:
Merkez Bankası 150.50
İş Bankası JL50
T. Ticaret Bankası 420
Aslan çimento 9.40
ALTIN » Borsa ıhşı/J
Gulden 33.25
Reşadiye İngiliz Külçe
3629
1)28
*.?2 1/2
3 .1 yis İS 15
AKŞAM
Sahife 3
AHŞAMDAN AKŞAMA
15
Dayansın ehli kubur
| Bir çırpı da ||
A'ıııaıı ve İtalyan milletlerinin makûs talihleri sona erişmedi ga.iba... Mussolini, şimdi tenkid ve yasak edilen «acele idam tarzile öldürüldü. Hitler ds bilmem artık kaçıncı defa olarak öldü. Bu sefer resmen öldü. Acaba resmen ölüp hakikatte diri mi kaldı? Şu satırları yazdığım ana kadar henüz meçhul.
Meçhul amma, Hftlerin de, JHussııiininin de lâboratuvar mev-cuu olmaksızın ortadan kalkmaları onları ihtimal Napoleon'laş-tıracaktır: Bir çok zalimler, mecnun siyasîler, romantik muhayyilelerde türlü şekiller alır. Bu adam'ar, hasta dimağlı bazı romancılar, senaryocular, ressamlar ve heykeltraşlar tarafından ilerde yan ilâh haline soku-lanıamak. tam iblis halinde tasvir edilebilmek için bir esaret devresinin utancını yaşamalıydılar. Hele şu yeni Alman Führer'i amirale bakınız ki, Hitler’i âdeta İsa tarzında «urûc» etmiş gösteriyor.
Alman ve İtalyan milletleri. Mussolini ile Hitler’i sııçlu sandalyesinde görseydi daha hayırlı olurdu
Masallarda çift başlı, üç başlı ejderleri anlatırlar. Acaba böyle bir hayal nereden belirmiş? Eski asırlarda billur topa bakarak, şu bedbaht Yirminci asıı mı görmüşler? Hak ve adaletin keskin kılıcı, insanlığa musallat olan devin iki başını bir hamlede kesti. Hakikaten de. dünkü gazeteler, Mussolininin de Hitlerin de ölümü tafsilâtile doluydu.
Riyaziyede, fizikte bazı metler, sıfırın altı olarak
edilir. Bunlar da. insan anadan insan babadan doğma, tarihin kaybettiği en büyük tahtessıfır kıymetlerdi. Eski yüz yıllarda şöhret olsun diye âbide yakanlar. ilham bulmak için Komayı tutuşturanlar, şan olsun diye küllerlerden ehram kuranlar tunlara kıyasla devede kulaktı. Dillere destan istibdat remzi kıçı] sultanlar, korkunç çarlar, yanlarında evliya imiş meğer! Aksı gibi ikisi de aynı devre, bizim bedbaht devrimize rasladı. Tecrübelerini muasırlarımız üzerinde yaptılar. En fazla zararları da en yakınlarına oldu. Tam mâna-6İle fitne ateşiydiler. Birebirlerine taş çıkanyordular.
— «Hak kavinin, demek şeririndir» düsturunu kendilerine rehber yaptılar.
Bunların zuhuruna kadar dünyada hürriyeti, halkı, hakkı mukaddes bilmek felsefesi hükmederken, bunlar, bu üç yüksek mefhumu da tersine çevirdiler. Ne büyücüymüşler ki, milyonlarca insana hem de Avrupah insana hürriyetin, halkın ve hakkın kötü şeyler olduğunu kabul ettirdiler. Diktatörlüğün, milletleri boyunduruk alttna sokmanın, karakuşi hükümlerinin ideal olduğunu kabul ettirdiler.
Mussolini icadetti; Hitler, sonradan çıkan boynuz halinde kulağı aştı Fakat «Hakkın da bükülmez kolu, ’ dır!» hakikati parladı. ’ nın mumu yatsıya kadar Zalimler dize geldi.
Zeytinyağı dağıtımı
Nüfus başına yarım kilo verilecek

dönmez yüzü var’ " Yalancı -■ yandı.
kulağı-ıstırabı için
Harbin velvelesi hâlâ mızda, zulüm görenlerin hâ'â gönlümüzde de onun ic ’ıettiği derecede hafiflik duymuyoruz: Halbuki şu anda Mus-so’.ini ve liftlerin zehir saçan soluyuşları dünyadan yokolmuş-tur. Gerçe insanları zehirledikten, medeniyeti kül kömür ettikten sonra Fakat: Nihayet,
(Vâ - Nû)
Türkiye Ecnebi
AKŞAM
Abone bedeli
Senelik fl Aylık 3 Aylık Adres pul gönderilmelidir. Aksi takdirde adres değiştirilmez.
2800 kuruş 5400 kuruş 1500 ■ 2900 »
000 > 1600 »
tebdili için elli kuruşluk
Tclefonlarımız Başmuharrir: 20505
Yazı İşleri: 20785 — İdare; 20681 Müdür: 20497
Ccmaziyelevvel 20 — Kasım 177 îmsak Güneş öğle ikindi Ak. Yatsı i 7,53 9.10 5.03 8,55 12.00 1.44 4.00 5 5G 13.11 17 03 20.07 21.51
Eski tıp cemiyetleri Basma
Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye toplantıları ~ Cemiyeti Tıbbiyei şahanedeki görüşmeler ve bir jurnal
I Profesör Cemil Topuzlunun Türk
Ticaret Bakanlığı, ekmek kartlarile. Tip cemiyeti şeref başkanlığına se-halka ayda yarımşar kilo olarak ve- çnmesl mıuıasebetile geçen akşam Gerilecek olan zeytinyağı dağıtımı hak- 1 miyette merasim yapıldığını ve ce-kında beklenen tâmlml Vilâyete gön- miyet başkanı y— dermiştir. Bu tâmime göre İstihsal şevki " ‘ "
bölgelerinden zeytlnyağlarını Tariş getirecek ve Vilâyet emrine verecektir. Ticaret ofisi yağlan depo edecektir. Yağların tevzii ve kontrolü gene Vilâyete aldolacaktır. Ancak bundan evvel zeytinyağı satmalarına İzin verilen 254 bakkalın kontrollyle saltıklan yağ miktarlarına göre fişlerin heşabı güç görüldüğünden, bu bakkalların miktarı azaltılacaktır.
Ayda nüfus başına verilecek olan 500 gram zeytinyağının dağıtılmasına başlama tarihinin tesbitlnl Bakanlık, Vilâyete bırakmaktadır. Şehrin İhtiyacına yetecek miktarda zeytinyağı birikince dağıtıma başlanacaktır.
Şehirde satıcılarda, verilen beyannamelere göre 118. İmalcllerde 133 ^on zeytinyağı mevcuttu. Kadeş va-purlle üç gün evvel gelen 100 ton zeytinyağı İle beraber şehirde 340 ton zeytinyağı birikmiştir. Ticaret odası şehrin bir aylık zeytinyağı ihtiyacını 300 - 320 ton arasında hesaplamıştı. Eldeki yağ bu mlkatrda İse de. bu yağların bir kısmının yüksek asitli olmasının tevziatın bir müddet daha gecikmesine sebebolacağı tahmin edilmektedir.
Tarlabaşı cinayeti
Şarkıcı Nuriyenin yargılanmasına başlandı
dağıtımı
Bugünden itibaren nüfus başına 5 metre veriliyor
40 sene bir kaldırım başında
yetin içtünalarına gider. Mektebi Tıbbiyei Askeriye hastanelerinde yap-' tığım mühim ameHyatlara dair teb-,_r—o— „ liğatta bulunurdum. O zaman ceml-
profesör Muzaffer yetin âzası orasında Türk olarak .. yalni2 jfcj veya üç arkadaşım vardı.
Cemiyete gidip gelirken beni saray: dan çağırdılar. Sultan Hamldin ta-
■ bibi hususîsi miralay doktor İsmet beyin (sonra Mavroyeni paşanın ye-rlne sertablbi hazretl şehrlyarl olan müşir doktor İsmet paşa) yanma gittim. İsmet bey bana, bu cemiyetin bir fesat cemiyeti olduğunu ve benim bundan sonra oraya ayak atmama k-lığım lâzım geleceğini söyledikten
■ sonra: «Zatı şahane sizi oraya gitmekten menediyor» demesi üzerine ben biraz söylenmek isteyince İsmet bey bir kâğıt çıkararak: «Bak, oku!» dedi ve kâğıdın İmza yerini parma-ğiyle kapatarak bana okuttu. Kâğıdın meali şöyle idi:
«Beyoğlunda Cemiyeti Tıbbiyei Şahane adını taşıyan bir cemiyet var. Bu cemiyetin reisi zatı şahanelerinin sertabibl Mavroyeni paşadır. Doktor Cemil bey de Şeyhülislâm Cemaled-dln efendinin damadıdır. Bu cemiyette zatı şahanelerinin sıhhatleri aleyhinde müzakereler cereyan edl-yor.» (•]
Ben kâğıdın yazısına dikkatle baktım. Bu jurnoldaki yazı, benim çok . tanıdığım bir arkadaşınım yazısına benziyordu. İsmet bey bana: «Cemil bey ben seni çok severim Benim aHe-min bazılarına mühim ameliyatlar yapıp hayatlarını kurtardın. Gel beni dinle, bundari" sonra bu cemiyete de-1 vam etme. İleride ben bir fırsat bulursam gene devamın İçin izin alırım.» dedi. Ben de İsmet beyin yanından ayrıldım.
Beş altı ay cemiyetin semtine uğramadım. Bir gün gene İsmet beyi gördüm: yeniden cemiyet hakkında bir şey yapıp yapmadığını sordum. Bana «Biz bu cemiyete bir doktor hafiye İntihap ettirdik. Bu doktor bize her hafta meclise gelen doktorların isimlerini ve yaptıkları müzake-lerl harfi harfine bildiriyor. Bundan başka İçtima günlerinde kapı önüne! polis haflyelerl koydurduk. Bundan ronra cemiyete devamınızda bir mahzur yoktur» dedi. Ben de hemen cemiyetin ilk îçtLmamda imır bulundum. Ve hakikaten Zaptiye Nezaretindeki doktorlardan birinin orada hazır bulunduğunu ve bize hafiyelik ettiğini anladım,
İşte bundan yarım asır evvel bu cemiyet âzalarının yüzde birini bile Türkler teşkil etmiyordu. Bugün (Tiirk Tıp cemiyeti) İsmini alan cemiyetimiz âzalarının yüzde doksanının Türk doktorlarından teşekkül ettiğini menuniyetle görüyorum, 1
Âzası bulunduğum bu 1 müzakerelerinde arasıra t rum. Arkadaşlarımın çok kere pek , _ -... , . . . -
Mlerfsan vakalar W.S rtUtertnl d1' Cameana sat makine». Oa P«-ve birçok travaylar yapıp cemiyete arzettlklerlni görüyorum ve hakikaten İftihar ediyorum. Bundan dolayı heyeti muhteremenlzl bilhassa candan tebrik eder, cümlenizi saygı-1 larımla selâmlarım.»
Yenerle üniversite rektörü profesör Tevfik Sağlamdan sonra üstat Cemil Topuzlunun da soz alarak hakkında gösterilen tezahürata te-Zşekkür ettiğini yazmıştık.
Profesör Cemil Topuzlu, bu münasebetle elli sene evvelki cemiyetin vaziyeti ve o zaman sarayın kendisinden nasıl şüphelendiği etrafında alâka uyandıracak tarihi malumat vermiştir. Profesörün, o zamanki zihniyeti ve Abdiilhamlt devrindeki hafiyeliğin bir safhasını gösteren bu tarihi sözlerini alâka çekecek mahiyette gördüğümüzden aşağıya kaydediyoruz:
— Bundan yarım asır evel İstan-bulda üç Tıp cemiyeti vardı, ikisi , Mektebi Tıbbiyei askerlyede idi. Biri de Beyoğlunda bundan takriben 90 sene evvel kurulmuştu. Mektebi Tıb-biyel askçrlyedeki iki Tıp cemiyetinden birinin adı (Cemiyeti Tıbbiyei Mülkiye! İdi kl bugün Sağlık Bakanlığının vazifelerini yapmakta idi. Diğeri de (Cemiyett Tıbbiyei Osmaniye) adını taşıyordu ki bugün Istanbulda Etıbba Odasında on beş günde bir toplanan tip encümenidir. B?ıı. Cemiyeti Tıbbiyei Mülkiye âzalığında bııltınmadım. Mektebi Tıbbiyei Askeriye hocaları Cemiyeti Tıbbiyei Os-ııaniyede âza İdiler. Ben de 1894 tarihinde serlrlyatl hariciye muallimi olunca otomatikman bu Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye âzalığına intihap edildim.
Bu cemiyete girince âzaların tababete ve cerrahlığa ait müzakere ve mübaheselerde bulunacaklarını zannediyordum. Halbuki bu cemiyete dahil olup da toplantılarda bulundukça tababete dair hiç bir müzakere cereyan etmediğini ve arkadaşların yalnız kitap telif ve terciimesUe meşgul olduklarını gördüm.
Bunun üzerine oradaki arkadaşlarıma Avrupadakl tıp cemiyetlerinde olduğu gibi tababete dair müzakere ve mübahase yapılmasının daha doğru olacağını ve arzu ederlerse gelecek lçtlmada sar'alı bir hastanın beynine yaptığım ameliyat hakkında bir tebliğde bulunacağımı söyledim ve ikinci lçtlmada da tebliği yaptım, üçüncü lçtlmada diğer bir hasta üzerinde yaptığım Guvatır ameliyatını izah ettim ve hastayı göstereceğimi söyledim. Bu son toplantıda yal-| nız cemiyet reisi olan mektep Nazırı doktor Saip paşa He diğer ıkl âza | bulunuyordu. Mamafih ben gene tebliğde bulundum. Sonra işittim kl ce-'miyet âzaları benim için: «Doktor Cemil bey bu gibi tıbbi müzakere ve I mübahaselere mektepteki talebelerl-le yapsın. Cemiyet bu gibi küçük İşlerle meşgul olamaz.» demişler ve bu yüzden içtimada bulunmamışlar. Ben de bu cemiyetin toplantılarına bir daha iştir âk etmedim.
Üçüncü Tıp cemeyctine gelince:. Bu,
1 Yeril Mallar Pazarlan müessesesl müdüı lüğü tarafından, yeni ekmek karnelerindeki T harfi İle herkese beşer metre basma dağıtılmasına bugünden itibaren başlanmıştır.
Çeşitli desenli olan basmalar, tek flat üzerinden, metresi 150 kuruştan verilecektir. Satışlar, Yerli Mallar Pazarlar mağazalarından başka seksen bâylde daha yapılmak suretlle İzdiham önlenecektir.
Kara borsacılar, önceden hangi harfle dağıtma yapılacağını bilemediklerinden bu sabaha kadar faaliyet göstermeğe zaman bulamamışlardır. Yeril Malların elinde İstanbulun İhtiyacını karşılıyacak tutarda basma vardır.
Yünlü kumaş dağıtımı
Sümerbank fabrikalarında yapılarak Yeril Mallar Pazarlan müesse-sesi müdürlüğü emrine verilen yeril yünlü kumaşların değişmez gelirlilere ücreti mukabilinde ve üçer metre olarak dağıtılmasına alt emir, dün Ekonomi Bakanlığından çıkmış ve Yeril Mallar Pazarları müesiesesl müdürlüğüne gönderilmiştir. Bakanlık emrinin bugün tstanbula gelmesi bekleniyor.
İstanbuldan başka sekiz vilâyette dağıtma başlamıştır.
Kumaşlar üç çeşittir. Birinci çeşit Merinos mallarıdır kl metresi 23 liradır. Herekenln birinci malları 185 lira, ikinci mallar 15 liradır. Mutemetler vasıtasiie toplu olarak alınacak kumaşlar da bu üç çeşitten müsavi olarak bulunacaktır.
0
>
0
Yeni mahsul
Tarlabaşında Ceviz sokağındaki evinde beraber yaşadığı Galip İsmindeki genci öldüren şarkıcı Nuriye, evvelki gün sulh ceza yargıcında yapılan sorgusunu müteakip tevkif edilerek cezaevine gönderilmişti.
Nuriye, meşhut suçlar kanununa tevfikan dün tekrar adllyeye getirilmiş ve bakkındakl evrak birinci ağır ceza mahkemesine verilmiştir. Birçok halk, adllyenLn koridorlarını doldurmuş bulunuyordu. Nuriye sulh ceza yargıcı huzurunda verdiği ve dün de yazdığımız şekilde cinayetin, sırf Galibin kıskançlığı yüzünden çıktığını, kendisini, tabanca kabzasıle dövmekle buna mani olmak ve Galibi korkutmak İçin ateş ettiğini, fakat onun yaralanarak öldüğünü anlattı.
Savcının iddianamesinde. Nuriyenin Türk ceza kanununun 79, 448 ve 51-1 İnci maddelerlle cezalandırılması İsteniyordu kl bu İstek haksız bir tah- j rlkin tcslrile husule gelen şedit bir elemin tesiri altında işlenen cinayet için verilecek on sekiz sene hapis cezasının üçte birinin İndirilerek verilmesi talebidir.
Nuriyenin sorgusundan sonra, ayni . . . -
eve misafir gelmiş olan yine okuyu- 1 (Cemiyeti Tıbbiyei Şahane) unvanını culardan Ümmühan şalılt olarak din- taşıyordu. Bu cemiyet, Beyoğlunda lendl. Bu. gürültü üzerine işe müda- , Saka sokağında haftada bir defa top-hale ettiğini. Galibin Nuriyeyl tekme lanarak ilmi, tıbbi müzakerelerde bu-ve yumrukla dövdüğünü, hattâ kar-! lunuyordu. Bu cemiyetin reisi de yolanın kırıldığını, bunun üzerine, Sultan Hamldin hekim başısı doktor Nuriyenin tabancayı eline geçirerek'â’-ı-rrn.n v(W> ateş ettiğini. Galip yere düştükten, sonra da silâhı üzerine tevcih ederek ateşe devam eylediğini anlattı.
Bu şahitten sonra ayni evde oturan Kemal ve ismet adlarında İki kardeş dinlendi. Bunlar yalnız silâh sesleri işittiklerini, odaya girdikleri zaman Galibi yaralı gördüklerini söylediler.
Müteakiben bir gazinoda garsonluk eden Memduh, Avram ve Salamon dinlendiler, bunlar da hâdise gecesi ikisinin son derece sarhoş olarak bl-raheneye geldiklerini, bir aralık kavga ettiklerini. Nuriyenin alnından kan aktığını gördüklerini söylediler.
Vaku gecesi Nuriyenin yolda rasge-lerek konuştuğu ve münakaşanın çıkmasına sebep olarak Faruk linindeki çocuk da şahitti. Fakat gelmemişti. Mahkeme, Farukla beraber. Taksim komiseri İluan, Şadan, Feridun un celblerlne, Nuriyenin vücudundaki tekme vç dayak izlerinin adliye doktoru tarafından muayene edllme-slna karar vererek duruşmayı önümüzdokl çarşambaya bırakmıştır.
Mavroyeni paşa idi. Âzalarının yüz-I de doksanı ecnebi, bir kısmı da le-vantln. pek azı da ekalliyetlere mensup doktorlardı. İşte ben bundan elli bir sene evvel bu cemiyete âza olarak kabul edildim, çok kere o ceml-
1
-k İstanbul Emniyet müdürlüğü ikinci şube müdürü B. Zeki Akalın Konya Emniyet müdürlüğüne, onun yerine üçüncü şube müdürü B. Namık, üçüncü şube müdürlüğüne de dördüncü şube müdürü B. Sermad tâyin edilmişlerdir. Dördüncü şube müdürlüğüne kimin tâyin edileceği henüz belli olmamıştır.
Yengesini öldüren vatmanın muhakemesi ; On beş. gün evvel, Kasımpaşada Kulaksızda Yumuk sokağında oturan yengesi Müyesseri öldüren ve bunu müteakip polis karakoluna giderek:
— Adalet yerini buldu, on yedi senelik intikamımı aidimi diye teslim olan vatman Kemalin duruşması dün birinci ağır ecza mahkemesinde sona ermiştir.
Kaatllin anası Tovilke, kalb krizlerinden batsa olarak arindö yattığı için mahkeme âzasından bayan Saadet tarafından evinde nlyabeten alınan İfadesi okunmuştur. Bunda, Kemalin fena huylu, kıskanç vo geçimsiz olduğu bildirilmekte idi. Moktule-nln dört yaşındaki kıa Nurten de şahit olarak çağrılmıştı, o da babası tarafından getirildi. Fakat başkan tarafından sondan suallere omuzlarını kaldırıp İndirmekten başka cevap Vermedi.
Başka dinlenecek şahit kalmamıştı. Savcı İddiasını serdederelc, Kemâlin, yengesin! taammüden öldürmek sıı-İsundan İdam cezasın* çarptırılmasını stedl. Başkan, Kemalden bir diyeceği olup olmadığını sordu. Kemal, bazı şahitlerin şelıadetinden teessür duyduğunu, başka blrşey söylemeyeceğini bildirdi.
Mahkeme, kararın tefhimini
Gelen haberlere göre bereketli olacak
İstanbul piyasasına gelen haberlerde her çeşit yeni mahsulün bereketli olacağı umulduğu İleri siirülmekte-| dir. Yapılan tahminlerde geçen sene-I kl mahsule göre yüzde yirmi fazlalık olabileceği söyleniyor. Nisan yağmurları bereketli olmuş ve İyi sonuç vermiştir.
Satışa çıkarılan ithal malları
Kürekçiler Manîıalm handa Maz-har Özyöneye levha kurşun, Gal. Ün-yon handa W. H. Andrewse Dizel ma-
1 kinesl akşamı ve makine akşamı, Gal. Bereket handa Raslm Yakaya elek-trod, İst. Anadolu handa Tahsin Gök ^remivetin ve 01 taklarına cam keseceği. Tahta-hıılıınııvn-1 kale 51 clt Jak D*kaloJ'a siit makinesi, kere Dek Cal" Mahmudlye cad- 61 de M’ğ*r-
(•] Türk Tıp cemiyetinde bu noktayı tasrih etmemekle beraber ertesi gün sayın profesörden öğrendik ki Sultan Mıırat, nasıl doktor raporuna dayanan bir fetva İle hal'edilmlşse profesörün Şeyhülislâmın damadı olması göz önüne alınarak padişah aleyhinde aynı suretle cemiyette bir tertibat hazırlandığı Heri sürülmüştü.
Aşiyan tamir ediliyor
Büyük şair Tevfik Flkretin Rumell-hlsarmdakl «Âşiyan» adlı evinin tâ-mlr edilmesine başlanmıştır. Aşlyan'a çıkılan oldukça dik 250 metrelik yolun yapılmasına hazirandan İtibaren başlanacaktır. Âşlyan'ın bir odası Edebiyatı Cedldeye, İki odası Tevfik Fikrete, birer odası da Hecaizade Ekrem beye, Abdülhak HAmlde ve Sami paşa da Sezai beye tahsis edilecektir. Bu odalarda Edebiyatı Cedide ile aldolduğu şahısların eşyaları ve eserleri teşhir edlleoektlr.
BLr Fikret ve Edebiyatı Cedide müzesi haline konulmakta olan Aşiyan, Tevfik Flkretin ölümünün otuzuncu yılına raslıyan 10 ağustosta halka açılacaktır.
ı Kartal Belediyesinin bir teşebbüsü 1334 senesinde yanan Kartalda sıkıntı» AvklUneâtodir. Br— , ' önünde tutan Belediye şimdilik ken-‘ dİ arsaları üzerine memur ve evsiz vatandaşlara 20 ev yapmağı karnr-, laştırmıştır. Hükümet bahçesindeki ( arsaların dn istimlâkine başlanmıştır. İstimlâki müteakip burada blı I park yapılacaktır.
* Dlln hâle 20 sepet çilek getirilmiştir. çileklerin »loşu 400 kuruştan şatılnufltf.
ev lunu göB dilUt ken-
şembe Pazar cad. Ahmet Kumruluoğ-|luna süt makinesi, Gal. Voyvoda cad. 1 Zlyaeddin Said Erime hesap makinesi i ve petrol lâmbası, Gal. Hezaren cad. 1 Buria biraderlere radyo akiımülâtörü, Tahtakale cad- 36 da D. Bchar vc J. Uzlele ağaç İçin burgu ve zımpara kâğıdı. Aşiretindi cd(L A. Nurettin Kır-allye şap, gabardin pardesü, Feriköy Ergenekon cad Atlan tis Levan ta bikarbonat dö sud, Gol, Gilneş handa Marşa İthalât ve İhracat T, A. Ş. ne asbest as ve grafitll salmastra. İst. Fincancılarda M. Beşir ve Şefik Harbiye ağaç cevi2 düğme, Gal. Arslan handa Süleyman Teomana diş fırçası, Gal. Karamustafa No. 45 de P. A. Poliyenidise salmastra, Gal. Frenkyan handa Tiirk Flhpse röntgen lâmbası, Gal. Fazlı handa Fehmi Ateşe porselen tabak ve fincan Beyoğlu İstiklâl cad. Kanzuk eczanesine peru pelesengi, tolü pelesengi, kalsyum bromür, stronsyom brom ve muhtelif tıbbi ecza, Gol. Havyar handa Kanzuk ecza deposuna asld borik, magnezyum sülfat ve sodyum sülfat, Süleymoniye Taştcknelerde Karamürsel Mensucata anilin boya, Haliç Karaağaçta Şakir Zümreye kolofan areçina», Sirkeci Demlrknpı, Türkiye Eczacıları Lab. terebentin ynğı. İst. K. Ticaret handa Türkiye Eczacılar deposuna Ihtamol. Taksim Sıraserriletde Diler tıbbi lâ-boratuvarma kalsyum lakto fosfat, İst. Tütün Gümrük Yağcılar sokağında Trakya Ticarete sülfat dö sııd, Gal. îzmlrlloğlu handa Orhan Özere vanllin toz, İst. Marpuççular 38 da Benhalm Palaçlye zımpara kâğıdı, tat. Tahmis sokak 28 de Hılsamettln Gözlere zımpara kâğıdı. Sultanha-mam cad. 12 de A tan aş Papadopuloya yünlü pardesü, çakmakçılar valde handa Hanın Herife kıl İpliği, Mar-puççular Bak aç eşme Yenen HJmum Tloarete suni İpek İpliği, Bahçckapı Ankara Konya handa Süleyman Serime yapak merinos, İst. Yeni Postane oad. Fahri Uygurmene yapak nu>-rlnos, Sirkeci Hamldlye cad. Ege Şap-faı fabrikasına kadın keçe şapka, İst. Akşehir handa Cemil Dlyarbeklr-mavi ve arjauto tum postu.
Babıâli yokuşunun bazı meçhul kahramanlan vardır ki bütün ömürlerini bu dik caddeye vermişlerdir Fakat kimse onla-nn isimlerini bilmez. Uzun bir emekten sonra aramızdan çekilip giderler Meselâ eskiden gazetelerde bir «Vartan efendi» vardı. Bu yokuşun pek kendine mahsus çehrelerindendi
Yalnız gazeteciler arasında değil, bu caddenin kitapçıları içinde de böyle tiplere rasgelmek mümkündür
Çocukluğumda en büyük zevklerimden biri Babrâliden geçmek, matbaa kapılarında durmak, kitapçı vitrinlerini seyretmekti. Daha o zamandan Bahri-,, lide kitaplarını aynı kaldırıma sıra sıra dizerek satan kırmızı yüzlü bir kitapçı gözüme ilişirdi. “ Sonra bu işe girdim. Onu yine*’’ aynı kaldırımda buldum Kendisi hâlâ da oradadır. 41) yakın bir zamandan beri rım kitapçılığı» yapan
oğlu» bugün İstanbuluh en eski yaymacısıdır. O eski kitaplara ve bir kaldırımın kenarına bütün bir hayat vermiştir.
Kışın karda veya sonbaharın sakır şakır yağmurlu günlerin-1
de bile bakacak olursanız «An. >s dos oğlunun kitaplarının kaldı--Q rım kenarında dizili ve kendisi-^ nin de yanı başında olduğunu 0 görürsünüz. Bir saniye bos dur-'jg maz. Sattığı bütün kitapları okıir. Hattâ eski Lâtinceleri rö- Jr ker çıkarır. Kendisi gayri müs-'** lim olduğu ha’de siz ona muallim Nacinin. Namık Kemalin, Hâmidin şiirlerini sorunuz çoğunu ezbere okur. Kendi de şiir söyler.
Kırmızı yüzile 40 yıl bir kaldırım hasında dimdik beklediği ve coğıınun kitaplarını sattığı halde Andos oğlu bizim meslekdas-lartn bile dikkatini çekmemiştir. Fransızca bilir, Arapça dan anlar. 40 yıl içinde geçinecek bir siirü is imkânı karşısına çıktığı halde o kaldırım kitapçılığını — âdeta bir aşkla bağlı olduğu için — bırakmamıştır.
40 sene başka iş yapmayıp bununla meşgul olduğu için Andos oğlu Babıâli yokuşunun mütevazı bir mensubu olmakla iftihar duyar. Ve meselâ ona:
— Basirete» Ali efendiyi, yani Basiret gazetesi sahibi Ali efendiyi tanıdın mı?., diye sorarsanız size cevap verir:
— Şu köşe başını döndün miydi?.. İdarehanesi oradaydı. Ben kendisini bildiğim zaman Avrupadan makinelerini çoktan getirtmiş ve kurmuştu.
Ona eski Babıâliden tipler sorunuz hepsini bilir. Çünkü 40 sene içinde bütün bir Babıali, nesil nesil onun önünden, onun kaldırımı önünden geçip giderler. Yalnız yazanlar değil, okuyanlar da bu yıllarca süren geçit resmine iştirak ederler
Fakat hiç kimse bu kırmışı yüzlü, kasketli adamın kitaplarla dolu bir kaldırıma bütün bir hayat, 40 sene bağladığını bilmez. Ben bu yazımla ona minimini ve mütevazı bir jüb’ücik yapmak İstedim,.
Temenni edelim ki herkes An-do^oğlu kadar işine bağlı ve vefalı olsun..
Hikmet Feridun Fs
Kartalda cami imamı olmadığından ölülerin namazı kılınamıyor
Kartal (Akşam) — Kartal kaza merkezinde Ahmedlye camisi namile anılan bir cami vardır. Her nedense buraya gelen İmamlar bir türlü duramıyorlar! Dört aydanberl 30 zu mütecaviz cenazenin lmamsızlık yüzünden Basil ve namazının kılınması hayli cenaze sahiplerini ve halkı müşkül mevkide bırakmaktadır
Kadıköy Evkafına birkaç defa yapılan şikâyet bir netice vermemiştir. Kartallılar vazife görecek devamlı bir İmamla başka işle meşgul olmıyacak bir müezzin İstemektedirler.
* Dün öğleden evvel Vali v« Belediye reisi doktor B Lûtfl Kırdar Bakırköy Akıl hastanesini ziyaret et mlştlr.
rMYRÎAM HARRY
Şehvet Adası |
I Çeviren: KEMAL EMİN BARA Fiatı 150 Kr BATI YAYINEVİ
P. K. 18 - Şişli
fj&û dokuzuna bıraktı.
idarehane Babıâli civarı
Acımııduk sokav No. 14
* Son zamanlarda açılan Atatilrie bulvarının her İki tarafı yeşil saha haline getirilecektir. Bunujj İçin çalışmalara başlnnnuştır.
Sahlfe 4
AHŞAM
S Mayıs 1945
— Tefrika No. 27 —■
Rağbetten düşen gazeteler
Birinci cihan harbinde gazetenin İlil müdürü, Lenolr İle Duval düşmandan para aldıkları meydana çıkarak tevkil edilmiş, sonunda İkisi de khrşuna 'iı/llmlştl. Onların yerine gelen Chartas Humbcrt okuyucularına hitaben gazetede şu tedbiri! beyanatı neşretmeği lüzumlu gördü:
« JOURNAL gazetesi her ha1 ve şartta milli menfaatlere hizmet etmeği gaye bilecektir. Okuyuculnnmız beni tanır, mazimin İstikbal İçin bir teminat olduğunu bilirler. Gazete benim idareni altında, dışarıdan lıer kesin içerisini görebileceği camdan bir ev haline gelecektir.»
Charles Humbertln bahsettiği cam her halde buzlu cam olacak kİ az sonra JOURNAL gazetesinin okuyucuları «top rc teçhizat» başlığı altında neşredilen bir seri yazıyı müteakip Charles HumDert’In düşmanla İş birliği yapmaktan mahkemeye verildiğini öğrendiler.
Bütün bunları halka unutturmak İçin gazetenin başına, evvelce de kendisinden bahsettiğimiz M. Mouthon getirildi. Mouthon çekirdekten yetişmiş, kendini kolay kolay ele vermeyecek kadar kurnaz bir gazeteci İdi. Hiç bir İşe doğrudan doğruya girmez. daima vasıta kullanırdı.
Bir gün müstemlekelerle İş yapan zengin bir bankere, kendisini bir şantaj gazetesi müdürünün görmek İstediği haber verildi. Birkaç defa kabul etmediği bu adamı banker gene görmek istemedi. Fakat kapısının önünde bir patırtı oldu. Şantajcı, kapıcıyı İterek odaya daldı. Bankere:
— Bir saniye müsaade edin, dedi, sonra isterseniz arkama bir tekme vurup beni kapı dışarı edersiniz. Yalnız size şunu haber vereyim kİ tevkif edilmek üzeresiniz. Bunu benim mütevazı gazetem değil, büyük sabah gazetelerinden biri yarın açığa vuracaktır.»
Banker, kıpkırmızı kesilerek:
— Derhal buradan çıkın! diye bağırdı, hâdiseyi de tamamen unuttu.
Fakat ertesi sabah JOURNAL gazetesini açtığı zaman «Borsada bir rezalet» bastığı altında «Beyaz sakallı, müstemleke Işlerlle meşgul, son zamanlarda bir kitap neşretmiş olan herkesin tanıdığı bir banker hakkında tahkikata başlandığı» haberini okuyunca donakaldı. Çünkü kendisi de beyaz sakallı İdi. Az evvel sosyal ekonomi üzerine bir kitap yazmış, giriştiği bazı teşebbüsler de gazetelere, aksetmişti. Halbuki İtham ^dilecek, tarafı olmıyan son derece namuslu bir adamdı. Bu her halde bir yanlışlık. yahut da bir dalavere olacaktı. Fakat JOURNAL gibi büyük bir gazetede çıkan bu haber, yanlışlık anlaşılmaya, yahut dalavere ortaya çıkarılmaya kadar borsayı karıştırıp kendi İşlerini de altüst edebilirdi.
Durmak olmazdı. Kendisini en iyi tenvir edecek adamın, haberi İlk veren şantajcı olabileceğini düşünerek onu yazıhanesine çağırttı. Beriki:
— sizin kar gibi temiz olmanız, JOURNAL'In de sizi lekelemek İstemesi mümkündür. Fakat bu gazete tasarruf erbabının menfaatlerini korumak üzere, Adllyenir. dikkatini çekmiş olan bazı işletmeleriniz hakkında bir seri yazı neşretmek niyetindedir.»
Dünyanın Buhranı... Dertlerinizi unutmak isterseniz.., Cumartesi matinelerden İtibaren
Mevsimin en kahkahan filmi
KARIM DUYMASIN
Türkçe sözlü ve şarkılı
Mutlaka görünüz Şarkılar MÜZEYYEN SENAR IŞIL
h Mevsiın.n en mükemmel iki filmi birden
I - KAHRAMANLAR DİYARI (Türkçe)
ER KOL FLYNN - O DE HAVİLLAND
2— MiAMi SAHİLLERİ
CONSTANCE M O O RG — TOMMY DORSEY ORKESTRASI
3 - EN SON DÜNYA HABERLERİ
—————
Alenî teşekkür
Ailemizin sertacı lbtlhacı olan aziz ve faziletli anneciğimi ebediyen kaybettiğimizden dolnyı uğradığımız bu sönmez acıdan mütevellit ıstırabımızı paylaşmak üzere Ankara İstanbul ve İzmirden mektup ve telgraflarla İştirak eden kıymetli ve cidden değerli dostlarımızla bilhassa cenaze merasiminde kendi insan! varlıklan-
m ve yüksek karakterlerini tebarüz ettiren emsalsiz alâkakırlle bütün ailemizi ebediyen minnettar talan Bcr-gamanın kaymakam, yüksek adüye. jandarma, polis erkânı ile muhterem ahali ve tüccarlarına aleni teşekkürü bütün allem namına büyük bir borç bilirim. Muhterem gazetenizin bu vecibemizi İfaya tavassutunu rica ediyorum.
AbdÜssamed ailesi namına Bergama sulh hâkimi Naran Abdüzsamcd Önsa>
Bankacı derhal bunu önlemeye teşebbüs etti, dolgunca-bir para alım bu neşriyatı durduracağını vadeden şantajcıya istediğini hemen verdi
JOURNAL gibi mühim bLr gazete bir rezaleti açığa vurduktan sonra hemen onun peşini bırakamayacağından, ertesi gün. tevkif edilenin HenrL Rochette adında, birçok defa hapse girmiş dolandırıcı bir banker olduğunu haber verdi. Bu da namuslu banker gibi beyaz sakallı İdi. müstemleke Işlerlle uğraşırdı, bir de kitap neşret-mlştl. Tabiidir kİ Henri Rochette İle şantajcı ve onu tevkif eden polisler anlaşmışlardı. Şüphesiz JOURNAL'In müdürü Mouthon da İşin İçinde İdi. Ertesi gün Rochette serbes bırakıldı: para da aralarında taksim edildi.
JOURNAL gazetesinin yazdıkları tamamen doğru olduğu, kimseyi de doğrudan doğruya tazyik etmediği İçin Mouthon’a bir şey denemezdi.
Mouthon öldükten sonra Havas ajansının İlân kısmı müdürü Plerre Gulmler gazetenin başına getirildi. Asalet meraklısı, salon düşkünü bir adamdı. JOURNAL o zamandan itibaren kim para verirse onun fikrini müdafaa eder bir gazete olduğundan, yavaş vavas okuyucularını kaybetti.
1931, 1932, 1933 yıllarına ait notlar
Dün Andrâ Tardleu İle bir Başvekilin bulunması biraz da garip görünecek bir yerde. Com6dJe Françalse'ln güzel artistlerinden birinin evinde gevezelik ettim. Başvekil bütün boş zamanlarını burada geçirir. Paris halkının Manlouche adını verdiği bu artistin evine girilince göze çarpan ilk, şey, Başvekilin İmzalı bir portresidir.
Ahbaplarımdan çoğu Tardieu'den nefret ediyor. Ben onu sevimli buluyorum. Fakat keskin profili, ağızlığın üzerine kenetlenmiş destere gibi dişleri, boyuna gülen gözleri, mağrur, halinden memnun ve müstehzi tav-rlyle orta kıratta İnsanların ftsabina dokunabilir.
Tardleü bana Versallles antlaşmasından bahsetti:
— Şimdi yalnız bu antlaşmadaki mail hükümler üzerinde duruluyor. Birçok kimseler de onları bana atfediyorlar. Yanılıyorlar. Bilökls toprak hükümlerinin hemen hemen tamamen benim eserim olduğunu söylemekle İftihar ederim. Antlaşma bütün insan eserleri gibi noksandır. Fakat eminim kî hiçbir imtiyaz tanımaksızın kabul ettirilşeydi, sulh uzun zaman için emniyet altına alınmış olurdu. Daha doğuşunda tâdil edilmiş, çehresi bozulmuş bir antlaşma üzerinde hüküm vermek güçtür. Bir ev türlü zevklere göre İnşa edilebilir, fakat duvarlarında delikler açılmasına, temelinin sökülmesine İzin verilirse bir gün yıkılacağı, belki de içinde oturanları da beraber ezerek yıkılacağı muhakkaktır.»
Bu muahededeki hükümlerin tamamen tatbiki prenslplyle, dostları ve İş arkadaşları Brland’la Laval'ln politikalarını nasıl telif ettiğini sordum:
(Arkası var)
tsparta elektrik motörü
İsparta 30 (Akşam) — Esasen tamir edilmiş bir vaziyette çalışmakta olan şehrin elektrik motörü tekrar bozulmuş ve tenvirat İşi yedek bir motö-rün faaliyetine bağlı kalmıştır. Elektrik fabrikası İle belediye bazı hususlarda anlaştıkları takdirde 650 beygirlik bir motör getirtilerek faaliyete geçirilecektir.
buğun matinelerden İtibaren
İPEK SİNEMASINDA
Mevsimin son TÜRKÇE SÖZLÜ ve Şarkılı, büyük filmi
Dansözler Kulübü
Musiki ve şarkılar: ÜSTAT SADETTİN KAYNAK
Şarkıları İlâhi sesleriyle okuvûn
PERİHAN ALTINDAĞ - NECMİ RIZA
—,,, ,,, „ t
Almanya’dan gelen bir talebenin anlattıkları
HAVA AKIMLARI VE BU ESNADA SIĞINAKLARIN HALİ
Bombaların sesleri — Sığmakta geçen 20 saat — Bacaktan çıkan valizin kilidi!
İsveç bandıralı vapurla AJmanya-dan gelen bir talebenin anlattıklarını nakletmeğe devam ediyorum:
«Son zamanlarda gece hayatım devam ettlrmlye çalışıyorduk, zira bütün gayretlere rağmen rahat bir gece geçlrmlye hemen hemen İmkân yoktu. Gündüz hava alanlarım Amerikalılar, geceleriyse İngillzlcr yapıyorlardı. Akşam rçin randevularımızı da katileştirebilmek İçin «tehlike geçti» düdüğünden bir saat sonra diye tembih ederdik. Böyle yapmadığınız takdirde ahbabınızla veya sevgilinizle buluşmıya imkân yoklu.
Belki siz de lşltmlşslnlzdlr. Alman radyosu hava altınlarını on beser, yirmişer dakika veya daha az bir fasılayla haber verirdi. Bunun da ÜÇ şekil vardı:
İngillzlcr İlk olarak bombardımana başladıkları zaman radyodan: «Filân yer İstikametinde bir bombardıman kafilesi görülmüştür » diye haber veril lerdl Akınlar biraz daha sıklaştığı vakit «düşman uçak dalgalan» de-mlye başladılar. Alman topraklarını kaynatan son zamanlardaki atanlarda on «düşman uçakları sel halinde geliyorlar» dediler
Bu arada halk sığınaklarla harlar arasında mekik dokuyor denilebilirdi. Gençler umumiyetle barlarda buluşur i ardı. fakat tabii İçkiyi beraber götürmek sartlyle. Biz Almonyads âdeta kompozitör olmuştuk Daha doğrusu her (çıtı a bir nota yazab'-lecek kadrir hassas. Bu âfet Karşısında bundan başka yapılacak Is de yoktu. Ben kendi hesabıma Karlsruhe ve Dresden’ln bombalanışmda cehennemi gördüm. Bu o kadar iistüste olmuştu kİ, birinci defa Karisnıl'C’-den kaçtıktan sonra Iklnçl defa aynı dekoru daha fazlaslle Dresden'dz görmek İmkânını buldum. Son zamanlarda Alman halkı ve askerleri □kıüallte filimlerini seyredemez olmuşlardı, çünkü bunlar arasında propaganda mahiyetinde mağlûbiyetlerini, İngillzlerln harb malzemesi üstünlüğünü göstermek İçin alıır olmaz şeyleri kendi muvaffakiyetlerine İlâve etmek, şekille halka gösteriyorlardı kİ, esasen hu dakikaları yaşıyan halk bundan dolayı seyretmlye tahammül edemiyordu
Bombardıman sıralarında bodrumlara İniliyordu. Burada ömür törpü-leylcl bir bekleme başlardı. Mânâsız şeyler düşünmemek için bomba seslerinden ne çeşitlerinin dii-'üğiinü anlamaya çalışırdık.
Şehre düşen bir bombanın sadmesinden sarsılan evin tavanına, muti bir köpeğin sahibine bakması gibi bakar, sanki tavandan çökmemesi için merhamet dilenirdik.
Hiç unutmam, bir kere bitişiğimizdeki ev çöktü. Ben tabii bunu kendi evim zannetmiştim. Evin İçinde o kadar yıkıntı olmuştu kl, bassa bir şeye ihtimal veremezdim. İşte bu esnada İnsanlığın ölümden korkan acayip şeklini gördüm
Gözler büyümüş, boğazlar kurumuş, hiç kimse birbirine bakmıyor Bütün bakışlar tavanda buluşuyor ve bu arada yutkunmaya çalışıyorduk. Boğazım ne kadar kurumuştu yarubbi' Bütün yutkunmama rağmen ağzımdaki bir lokma tükürüğü yutamıyor-dum. Bu dakikada gördüm kİ, Hit-ler'e tapan Almanlar, Allahtan slva-net dileniyorlardı. Sonra bilmiyorum nasıl oldu, İçimizden biri yavaş sesle: «Çıkalım!» dedi. Hep birden ona «Sus!» demiştik. O anda bomba bizi bulacakmış gibi geldi. Böylelikle kâbusu atlattım.
Bugün 4 R Sineması
Uğurlu Bacaklar
JİMX FALKENBURG — LESLİE BROOKS
Seanslar: 2,30 — 4,30 — 6,4$ ve 9.15
1 1 ——
Dünün.... Bu günün.... Yarının eli meşhur İki büyük
Yıldızının yarattığı....
Sanat dahisi ANATOLE sİTVAK’nln yaşattığı .
ANN SUERİDAN - JAMES CAGNEY’in
Nevyork'ıın blnblr heyecan ve aşk dolu hayatından alınan filim. Senenin en büyük sanat mükâfatı kazanan eşsiz bir eserdir.
Bu Akşam LÂLE’ de
IdBMES Numaralı yerler pek azalmıştır. Telefon: 43595. ■BMMMiiı
ö
keHîik bahûsüenj Japonya'ya fedai ordusu lâzım mı?
Bugünkü harbin her şeyden evvel sanayi kuvvetile kazanıldığını unutmamak lâzım
Havacılıkta İııglllzlerln üstünlüğünü Almanlar da İtiraf etmişlerdi. Zira (Tepplchlegen) tabir ettikleri halı döşeme usulünden Almanların ödleri patlıyordu, Bakın bu nasıl oluyor: Harita üzerinde tesblt ettikleri muayyen yeri dört keşif uçağı gelip alçak mesafeden Almanların Wclh-nachtsbaum dedikleri Noel ağacı gibi parlıyan İşaret fişeklerini hedefin dört köşesine bırakıyorlar, Bunların arkasından gelen bombardıman uçakları halı İşler gibi işaretlenen bu yeri İşliyorlardı. Bu İşaret fişeklerinin yanışı beş dakikadan fazla sürmüyordu.
Deminden beri bombaların sesinden bahsettim fakat anlatmayı unuttum. Bazen sığınakta beklemek uzun sürerdi. İşte o zaman da uzakta atılan bombaların veya alnrm düdüğünün sesini bir şeylere benzetınlye çakşırdık. Tehlike İşareti veren düdük sanki: «Amaaaanr.n, Amaaaann. geeeHllyooorlaaaaarrırr!» derdi Tehlike geçti düdüğü İse: ağır başlı, soğukkanlı bir sesle: «Tamaaaammm-dırrrr derdi.
Bunlardan en enteresanı da bombaların cinsini sesinden tâyin etmektir. yangın bombası sandık yuvarlanmasına benzer Tabii koca bir sandık odasının yuvarlanması! Tahrip bombası ıslık çalarak İneı. bu gürültüde ıslıktan uzak kalırsanız tehlikeden uzaksınız. Fosforlu bomba Is? lokomotifin İslim bırakması gibi ses çıkarır.
Bütün bu anlattıklarımdan sonra Alman halkım soracak olursanız, gene eski bönlüKİerlnde berdevamdırlar. Kendilerine göre Hltler muhakkak kazanacaktır.
3 Şubat 1945 te Dresdenln bomba-lanişı askerlik bakımından muhakkak kl bir şaheserdi. İngütereden kalkan bir uçsk Almanya iteerlnde yükünü boşalttıktan sonra doıııip yerine gidiyor veya gidemiyor, her neyse, şurası muhakkaktı ki hücuma devri daim şeklinde iştirak ediyorlardı. Bu ll.no - 1200 uçaklık kafileler halinde devam ediyordu. 48 Saat zarfında dört muazzam hava akını yapılmıştı. Bu meyanda yJrml saat sığınakta bulunmak mecburiyetinde kaldık.
Bu akuılardan sonra mübadele haberi geldi. Tabii herkes yüklenebildiği eşyasını alıyor ve garda buluşmak I üzere gidiyordu. Bu arada iki komik hâdise oldu: Arkadaşlardan birisi varını yoğunu götürmiye karar vermişti: yolda giderken gene bir hava akuıına tutulduk. Arkadaş valizlerini meydanın tam ortasında bir ar ak bir tarlaya sığındı. Bir İnfilâk oldu ve her şey geçti. Tabii yerimizden çıktık, Eşyaların bulunduğu yerde muazzam bir çukur vardı. Bu badirede sağlam kalan biri sağda, biri de solda olmak üzere bir çift pabuçtu.
Diğer hâdise de bombardıman esnasında arkadaşlardan birinin ya-ralanmasıydı. Hemen şehir haricinde bir Bulgar doktor bulduk, muayene edildi, bir şey olmadığını söylediyse de bir Alman doktorun röntgeninin neticesinde çocuğun bacağında valizinin kilidi bulundu. Bize mevzu çıkmıştı. çocuğa: «Budala mısın sen, diyorduk, kilidi saklıyacağmn valizini saklasaydın ya in
Anlatan arkadaş ancak üçüncü bir röportajda sonunu getirebileceğini 1 söyledi, bunda pek haklıydı.
Röportajı yapan; ZERİA ÖMERİ
Japon anavatanının müdafaası İçin büyük törenlerle bir fedailer ordusunun etşkil edilmekte olduğu ajans haberlerinden anlaşılıyor. Her memleket kendi vatanını müdafaa loin elinden geleni yapmakta serbes olmakla btraber bu son gayret bana biraz yapmacık gibi görünüyor. Çünkü fedai olmıyan, sonuna kadar dövüşerek ölmlyen bir Japon ordusuna Taslamadık ki ayrıca ve fevkalâdeden bir fedailer ordusu kurulmasına lüzum görülsün. Amerikalıların en son çıktıkları ve çetin savaşlara sahne olan Okinava adasında 12.000 Japon ölüsüne karşılLk esirlerin adedi ancak •27 dlr. Bir çok yerlerde nispet bundan da korkunçtur. Ve bazı adalarda Japon askerleri % 100 dövüşerek ölüyorlar. Daha başka ne türlü fedakârlık olabilir?
Hayır! Japon ordusundan daha fedakâr dövüşen ve daha cömert ölen insan bulmanın imkânı yoktur. Japonya'nın salı burada değildir. Tayyarelerinizle Amerikan gemilerine çarparak birlikte parçalanınız! dendim I düzüne düzüne düşüp ölüyorlar. Sonuna kadar diretiniz! dendi mİ ıssız Pasifik adaları üzerinde Amerikalılar yalnız Japon cesedi görebiliyorlar. Bundan da ötesi olamaz. Jüponlar hesabına acı ve güç olan, felâketli olan bu değildir. Onlar İçin felâketli sonuç biitün bu fedakârlıklara rağmen Amerikan İlerlemesini durduramadıkları ve durduramıyacakla-rıdır. Çünkü bu İş için yalnız fedakârlık ve fedai yetişmez
Bu ikinci dünya harbinden ewel bir Alman fabrikasında ve bir yemek esnasında bir münakaşaya şahit olmuştum: O sıralarda Japonların icadettlkterl Ve bir insan tarafından sevkedilerek içindeki insanla beraber vapurlara çarpan törpülerden toahso-lunuyordu. Japonları yakından tanıyan bir mühendis içini çekerek:
— Japotılar bu işi yapabilirler. Çünkü bu maksat için onlarda kâfi derecede fedakâr bulmak kabildir. Fakat bizde böyle bir silâh İş göremez dedi.
Diğer bir arkadaşı itiraz etti. Üstünlüğün böyle iptidai ve insan hayatına kıymet vermiyen sistemde değil, insan hayatını koruyarak teknik vasıtalarla düşmanı altetmekt® olduğunu ileri sürdü. Münakaşa fazla uzamadı ve her halde orada mevcut olması tabii olan parti adamlarından çekinerek sustular. Ben o zamandan beri bu İki tezi zaman zaman kafamda karşılaştırır, hangisinin doğru olabileceği hakkında kendiliğimden neticeler çıkarmaya uğraşırdım, Benim bu düşüncelerime hacet kalmadı. Olaylar hakikati meydana koydu-
İnsanlar ve ordu mensupları ne derece fedakâr olursa olsunlar dâvaları sağlam, temelli, doğru hesaplara dayanmıyorsa muvaffak olmalarının İmkânı yoktur. Pasifik'in muhtelit adalarına dağılmış Japon kuvvetleri ıip kadar kahraman ve fedakâr ollır-
“ t. Ü. T. B. '
7 ÜRK MUSİKİSİ
KORO KONSERİ
Neva - Bayatı - Uşşak . Suzidilârâ . Rast - Şehnaz -«[ Hicaz - Nihavend - Hisarpûselik makamlarından
İtri . Üçüncü Selim - Mustafa Çavuş - Sadullah Ağa - Zekâi
Dede - Aziz Efendi . Abdi Ef, Şevki Bey - Rahmi Beyden seçmeler
Kadıköy OPERA Sineması I I Şehir Komedi Tiyatrosunda
BU AKŞAM saat 21 de I | YARIN AKŞAM saat 21 de
İstanbul üniversitesi rektörlüğünden:
Üniversite kütüphanesinin genişletilmesi İçin Genel mefaatler namına kamulaştırılmasına karar verilen Beyazıtta Süleymaniye mahallesi Tak-vlmhane sokağındaki taşıtsız mallan 1295 tarihlî kamulaştırma kararnamesine göre kıymetlendirme İsi toplanan komisyon tarafından 573 ada 5 parsel numaralı 2/8 hissesi Huriye isfendiyoroftlu’ııun 3/8 hissesi Mehmet Fethi İsfendiyoroğlu'nun 3/8 hissesi Emine Belkis Ramazanoğlu'nun. müşterek dalı olan ve 327.50 metre murabbaı sahasında ve Takvlmhane caddesinde geniş yüzünden başka Mektep sokağında dn yüzü bulunan arsaya bu günkü ahm satım rayicine nazaran metre murabbaına 50 liradan 16375 lira. x
573 üncü ada 6 parsel numaralı İstanbul Vilâyeti malı olan. 194.50 metre murabbaı sahasında ve cephesinin fazlası dar olan Mektep sokağında bulunan arsaya da metre murabbaına 30 liradan 9725 Ura.
573 ada 2 parsel numaralı Rüstcm oğlu Hüsnü Ziya Çizmecinin malı ' olan ve 253 metre murabbaı sahasında ve yalnız Takvlmhane caddesine 1 yüzü bulunan, taşla örülü duvarla çevrilmiş arsaya da taş duvarlar dahil olmak üzere metre murabbaına 45 liradan 12650 Hra takdir edilmiştir.
Durum adı geçen kararnamenin 8 inci maddesi gereğince tebliğ yerine geçmek üzere İlân olunur. «5718»
İLAN
Haydarpaşadan saat 0,25 de hareket eden 24, saat 13 de hareket eden 30 ve saat 21,30 da hareket eden 48 numaralı.trenlerle Fendlkten saat 10,4$ de hareket eden 27, saat 14,05 de hareket eden $3 ve 20,05 de hareket eden 2045 numaralı banliyö trenlerinin 1. 5. 94S salı gününden İtibaren İşllyeceklerl sayın halkımıza İlân olunur. 15685)
Yazan:
M. Şevki Yazman
sa olsun eğer muharebe İçin lâzım olan İkmal yapılamazsa, yani su üzerinde dolaşan Amerikan deniz filosu mağlöbedilerek Japonlar İçin buralarda serbes dolaşma sağlanamazsa er veya geç ortadan kaldırılmaları, yok edilmeleri mukadderdir. Vakıa Amerikalılar bu adaların alınması İçin Japonlar kadar bol kan kayıbına taraftar değillerdir. Buna pek ihtiyaçları yoktur. Belki biraz geç ve fakat hiç de güç olmadan bu işi başaracakları her günkü hareketlerinde görülüyor. *
Sonra bütün fedakârlıklarına ve Japon tayyarelerinin çatır çatır çarpmalarına rağmen Amerikan harb gemilerinin hâkimiyeti ritim bırakmadıkları da vazih olarak görünüyor. Çünkü evvelâ Amerikalılar gemilerini kolay kolay hatmıyacak, bomba hamulesile beraber çarpsa da suyun dibine gltmlyecek tarzda inşasını biliyorlar, Sonra da arada sırada batsa dahi üstünlflyğü eklen bırakmtyacak kadar çok gemi yopıyorlar. Netice meydandadır. Bu kadar uzak mesafeye rağmen Japon anavatan sularında dahi hâkim olan Amerikalılardır.
Amerikalıların kuvvetini yalnız burada görmek de yanlıştır. Yüzlerce adadan ve milyonlarca nüfustan terekküp eden Filipin adalar grupunun beş altı ay gibi kısa bir zamanda Jüponlardan temizlenmesi, bu adalar haftanın AmTlkalılara yardımırylan ileri gelmektedir Irk Itlbarlle yakınlığına rağmen Japonların bu ad''ar halkını Amerikalılar dereeo'nde kendi taraflarına çekemediği de görülüyor..
Haşır! Yine tekrar ederiz ki Japonya'ya lâzım 0İ8n fedai ordu değil fakat Amerikan gemileri, tayyareleri ve sayile boy ölçüşecek gemi, tayyare sanayiidir. Öyle görülüyor kl Japonya'da bu yoktur. Ve bu da olmayınca yalnız fedakâr ve fedai İnsanlarla bu İş başarılamaz, Ancak kuvvetli ve kudretli gemi, tayyare ve sanayiin mevcut olmasından sonradır kl fedakâr ve fedai İnsan bir mâna kazanıyor. Zaten bu derece yükselmiş milletler, dâvalarını da haklı görümlerse fedai olmaktan asla çekinmiyorlar. Hattâ bu 1ş İçin Naziler veya Japonlar gibi uzun boylu lâf etmeğe bile lüzum yoktur. Harbi hiç de İstememiş vc sevmemiş olan Amerikalılar bu harbde az mı fedakârlık yapıyorlar?
Japonlar da ortakları Almanlar gibi hesabın her şeyden evvel sanayi kudretine vc haklı, namusk&r bir dâvaya dayanması lâzım geldiğini nihayet öğrenmiş olacaklar amma onlarda (» I? lştnn geçmiş bulunacaktır.
Sahlfe 7
TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR:
İktisadî teşekkül ve organların teftişi
Bir kaç zamandır gazetelerimiz İktisadi teşekküllerin faaliyetleri üzerinde durmakta, ölçülü, müspet tenkidler yapmaktadırlar. Harb ekonomisi cihazlarımızın, bazı başarılar yanında, bir çok aksaklıklar gösterdikleri, hattâ bazılarının, bürokrasinin ruhî kanunu gereğince, halk İçin tüccar için kurulduklarını bile unutarak, kendi varlıklarını yegâne gaye sayar gibi hareket ettikleri görülmektedir. Halkın sağ duygusunun nıakesi olan matbuat da yaralan deşmekte, alâkalı makamların dikkatini çekmeğe çalışmaktadır.
Nazarî olarak en seyyal, en cevval olması lâzım gelen, fakat fiiliyatta hareketsiz, hayatın icaplarına karşı en lâkayıt olduğunu ispat eden, âdeta havadan tecrit edilmiş kapalı bir kutu içinde yaşadığı hissini veren bazı makamlar bile, nihayet şikâyetleri duymağa tenezzül etmiş ve halkın sesinin hakikatle karşılaştırılmasını emretmişlerdir.
Piyasada söylendiğine göre ticaret İle alâkalı bazı organlar teftiş edilmekte lmiiş. Tapılan teftişe karışmak kimseye düşmez, Ancak İktisadî hayata karışan cihazların teftişinde unutulmaması lâzım gelen, hattâ esas olduğunu sandığımız bazı noktalar hakkında umumî olarak fikir yürütmeği faydalı bulmaktayız.
Müfettişler, ekseriya maddi bir teftiş ile iktifa ederler; yani kasayı sayarlar, defterlerin, dosyaların İntizam derecesine bakarlar, memurların devam ve devamsızlığı ile alâkalanırlar, Basan. bu da daima değil, bu organlara gelen İşlerin vaktinde netice-lendJrilmesl konusu üzerinde dururlar ve bütün bu hususlara dair raporlarını tanzim edince İllerini bitmiş sayarlar.
Halbuki yerinde veya yersiz olarak hqzı tanzim organları iş hayatının .tamamen bünyesine girmiş, fertlerin karar verme, eer-maye kullanma, riskleri üzerine alma gibi en tabiî haklarını bile gasbedlp, kendi eline almıştır. Bu gibi organların teftişi, sırf büro, defter, dosya çerçevelerini aşarak. İş hayatının içinde yapılacak bir tetkik, bir anket İle tamamlanmalıdır.
Meselâ Ticaret ve Sanayi oda-farı. Sanayi birliği, İthalât ve İhracat birlikleri ve bunlara berber daha bazı teşekküller memleket İktisadiyatına karşı vazifelerini yapıyorlar mı?
Bunlar veya bunlardan bazıları faydalı olmak şöyle dursun, hattâ zararlı olmuyorlar mı?
Hattâ daha İleri gidelim; böyle bir vaziyet olacağım zannetmemek! e beraber ban organlar içinde şahsî istismarlara İmkân verilmiyor mu?
İşte bütün bu somların ceva-
bini almak, müfettişlerin alâkalı dairelerin dışına çıkıp halk fi e,
i§ âlemi ile geniş, metodlu ve tarafsız temasları ile mümkün olur. Herkesten ayni ses çıkmasa bUe, anket geniş tutulunca hakikate en yakın bir muhaasalaya varıtabileceği ümkledilebLMr. Ancak mevzular geniştir, çeşitlidir, derindir ve ekserisini kavramak İçin iktisadi hâdiseler arasındaki münasebetleri anlamak, hattâ sezmek gerektir.
Şahsan tanıdığımı» bir çok iktisat, İş ve ticaret müfettişlerinde hem tecrübe ve zekâ bakımından, hem ilmen kifayet olduğu muhakkaktır, Bütün müfettişlerin lüzumlu vasıflara malik olmaları da mümkündür, fakat muhakkak değildir.
Kifayetsiz müfettişlerin elinde mevzu küçülür ve ne âmir makamların aydınlatılması, ne de teftiş gören müessesenin Islâhı mümkün olur. Hayatımızda böy-lelerlnl de, teftişe tamaman mihaniki ve basit bir mahiyet verenleri de gördüğümüz içindir kİ bu mevzu üzerinde duruyoruz
Bazı orgânlfir için bugün halledilecek mesele, küçük hususların tashihi değil', fakat kalıp kalmamalarıdır. Meselâ Birlikler faydalı olmuş mudur? Hattâ farzı mahal olarak müspet bllânço-lan menfî hesaplarına üstün olsa bile, şlmden sonra hikmet! vüeut-lan var mıdır?
Bütün dünya âzami serbesliğe susamış iken, bizim İş hayatını bir mengene içinde tutmamız muvafık mıdır ve faydalı mıdır?
Birlik gibi teşekküllerin, serbes rekabet, zekâ ve bilgi ve hattâ dürüstlüğün verdiği İtibar yerine bazı himayeler, İmtiyazlar İkame etmeleri ve bu yüzden ticaret ahlâk kaidelerini çiğnemeleri mümkün değil midir?
Bütün bunların üstünde, yarınki İş münasebetlerinin baş kanunu, sürat olacak gibi görünür iken bizim yavaşlatıcı, felce uğratıcı bazı tartasf formüllerde Lsranmız doğru mudur?
İşte İktisadî bazı organların teftişi böyle, bütün bu bakımlardan yapılmalı daha doğrusu teftiş hakikî bir tetkik® kadar yükselmelidir. Bu geniş ölçüde teftişi, tetkiki, memleketimizde ancak yüksek mürakabe heyeti yapmaktadır; çünkü en kıymetli bir çok mütehassislanmış, iktisatçılarımız bu heyete girmiş bulun maktadırlar.
Bugünkü ve bilhassa vannkl İktisadî hayatımıza birinci derecede alâkalandıran yukankl mevzuları, İmkân varsa, yüksek mü-rakabe heyetine vermek ve belki ayrıca bir anket açmak artık bir vazife olmuştur. Hiç bir İşte hele iktisat mevzu!ânnda inat makbul değildir. Bütün bir piyasanın şikâyetlerinde her halde haklı taraflar olmak gerektir. Bunları incelemek ve öğrenmek lâzımdır.
Cevat Nisam!
ıt Nazarına:
“Araba sevdası,, romansları nasıl ve ne zaman yazıldıVMüdürlflöün,,en

• mukabilinde nüfus başına ıesine başlanmıştır.
r» *« ■ r V1 1 ı •• ı •• ı ı ı • et,e 8ayln hallan Ekmek
rrens Mustafa razıl paşanın koşku karşısındaki m) mağazalarımıza ve r> ı ı« ıı • . w •• • müracaat etmeleri.
Belediye bahçesi müşterilerine yaptığı sürpriz. ‘LOS ÇAROPULOS:
.~ : __ ı Emir Nevruz Sok No 2
Bir zamanın Çamlıcası — Renk renk feraceler— Akşam iistü Üsküdar nakçdar No 105 cihetine arabaların akışı — Mesut bir yaz — Araba sevdasının kahru^vuYuSvlşm tan ,
mantarı nerede yaşadı?, — 1310 züppesi — Prensin müşterilere -*EON YUDA KURTARAN ikramı — Ben kimsenin limonatasına tenezzül etmem!.» , yusuf ’gökçe^ N°* ?9
Mahmutpaşa Cad, No 193 BAYRAM KEY: apalıçarşı Yağlıkçılar 82
XMİL SARAÇ:
mutpaşa Cad.
208 GÜNERİ:
;m utpaşa Cad.
İMİ ve SEZAİ
,'kpazan, Fmdıklıyan han 54 VÎAN HARAS:
''.İst Cad Emir Nevriz s 4
LEYMAN ÖZCERE:
alımutpaşa Cad No. 105
^RÇ HAZAR:
Mahmutpaşa îrfa.niye çarşısı 34 NESİM ve DAVÎT:
Kapalıçars’ Takkâcılar Sok, No 1/3
L SALAMON ERTOVİ ve Şki.’
Kefeli han altında
No. 220 SÜMERCAN:
“Vrşçkt Kapalıçarşı Kalpakçılar B. No 86/88
JİRAYİR LESLOBERYAN:
Tanrimattan sonraki edebiyatçıların derin hayranlıklanru uyandıran Çamlıcadan Adaların görünüşü

Bulmaca
RADYO
1 2 3 4 5 3 7 8 9 10
- ,(l 1^ F M « d
t y ■
n ■ S c o H
* U »t m ■ • c £ p 6 C?
(* 9 3_ ■ Ur Ğ n ■ û L a L
A l( 0
■ c f ı ■
« ■ o R A - E
5 d u L A
ANKARA RADYOSU:
Bugünkü program
18,00 Dans orkestrası, 18.4Ö Hafif şarkılar (pl.), 10.00 Haberler, 19.20 Geçmişte bugün, 19.25 Fası), 19.45 Konuşuna: (Sıtma hakkında), 20.00
Boldan sağa ve yukarıdan agağı:
1 — Sakinlik - Islın
2 — Nefes veriyor.
3 _ Keseler - Tersi vaiz verendir.
4 — Başına «K» gelirse yaş değil -
Bir kere değil. iki kere değil.
5 — Tersi yerden kalkmadan hare-
ket etmek demektir - Başına »D* gelirse Amerikan lirası olur.
0 — Nida - Şarkılı büyük temsil.
7 — Beyo&lunda bir yokuş.
8 — Akciğerler - Tekirin başı.
9 — şarkı Anadoluda bir da£.
10 — Sonuna «N» gelirse dönüp do-
laşan olur.
GEÇEN BULMACANIN HALLİ
Boldan safi a ve yukarıdan aşağı:
l — Samanalevl, 2 — Acuze, Emir, 3 — Muhasebeci, 4 — Azametle, 5 — Nesep, Emin, tt — Et, Abela, 7 — Leblebi, if. 8 — Emeerne, Lşa, ö — Vlc, îllşlk, 10 — îrl, Nafaka.
Opera aryaları (pl.), 20.15 Radyo Gazetesi, 20,45 Şarta, ve türküler, 21.10 Tartlnl: Re Minör Konçerto, 21.30 Senfoni orkestrası, 22.80 Dans mü-rifti, 22.45 Haberler.
Çamlıca... Bütün tanzimat edipleri gibi üstat Ekrem'in üzerinde de bu güzel yerin tesiri olmaması kabil miydi?.
Üstelik o zamanki Çamlıca bîr gençlik rüyası kadar güzel, şiirliydi. Haftanın belli genlerinde İstanbul halkını kendine çekerdi. O İlâhî yerin havasından, suyundan fakat bilhassa şiirinden istifade etmek İsteyenler Çamlı-eaya koşarlardı.
Prens Mustafa Fazıl paşanın köşkü önündeki Belediye bahçesi en ziyade rağbet gören, en kala-balık mesire yerlerinden' biriydi. Daha aşağıda, yolda renk renk feracelerin sardığı kadın endamları, yaşmaklar arasından kalb-lere fırlatılmış oklar gibi kaçamak, İhtiraslı ve blnblr mâna taşıyan bakışlar. Akşamlan İstanbul tarafı açık mor bir dumanla örtülürken konak arabanlarının Üsküdar cihetine doğru akışları sırasında gençler bir veda bakışı için yolun iki tarafında saatlerce heyecanlar içinde dolaşırlardı. Bazan en ehemmiyetsiz bir tesadüfe bin bir mâna verilerek haftalarca bunun etrafında ne hayaller kurulmazdı. O zamanlar şiir, heyecan ve aşk bugünkü mânalarından çok daha başka türlüydü.
Bu tarihlerde Ekrem bey gençti, güzeldi, şairdi; şöhreti İstanbul İçinde yayılmağa başlamıştı. O da Çamlıcanın müdavimleri arasına katıldı. Hattâ sade katılmakla kalmadı. Sıhhatini ileri sürerek bir yaz Çamlıcanın Millet bahçesine pek yakın bir yerinde bir de köşk kiraladı,
Ekrem bey o yazı bu köşkte çok mesut geçirdi. Yukarıda bir sepet sandıktan bahsetmiştik. O sepet sandığın içinden yığınla çıkan kummuş çiçeklerden mübalâğasız yansı o yaza ve Çamlıca kırlarına aittir. O dolgun demetleri bağlayan kurdeleler renklerini o yazın füsunundan ve o yazın güneşinden almışlardır.
Araba sevdası..
Bizim, Türk edebiyatının o yazdan ne kazancımız oldu?.. Şairin sırrını beraber ahp götürdüğü o maceralar tamamile kendisine aittir. Fakat o yazdan bize kıymetli bir yadigâr kalmıştır: Araba sevdası!. Klâsik eser-ı Ierfmlz arasına girmiş olan bu romanın bütün kahramanlan o yaz Çamlıcada yaşamışlardır. Bunlar teker teker canlı olarak tetkik edilmişler ve sonra yine aynı canlılıkla kâğıt üzerine dökülmüşlerdir. Behruz bey 1310 -Î311 yılının hakikî züppe tipidir ve Recal zade tarafından son derecede mükemmel bir tarzda tesblt olunmuştur.
Baba - oğul
Recal zade ve minimini Ercüment
Kapalıçarşı Kolcular S. No. 35
ARAKSİ SERKİS:
palıçarşı Ressam Basmacılar Sok 1/3 ARDAVAT BARDÎZYAN:
apalıçarşı Kuyumcular Cad. 46 dUSTAFA MUTLU ve Şki.
enicami Ayanoğlu han Altı No. 17
— Parası verilmiştir efendiEHPARE HEPER: diyor, rüp camii kebir caddesi
Recal zade hayrette... AÜSNÜ ERYÜKSEL: kim?.. Bir dostl. Bir ahbap?rsaray Cerrahpaşa Cad. tat Ekrem etrafına batan;. KURUL ve Şki. Bu anda garson; ’zapaşa yokuşu Anadolu
— Prens hazretleri öyle ızarı No, 84 buyurdular efendim... EMİL MERCAN ve OĞLU;
Diyerek köşkü gösterinceaşa yokuşu Balcı han altı No. 118/3 tat Ekrem — Recai efendirrîSAN ve HÜSEYİN ÖZER: tarisi sırtında terliksiz sarMahmutpaşa Hacı Küçük Sok. 15 atan İç hamlesile — y- I. KABAKÇI ve A. SEPETOĞLU: fırlıyor: Çakmakçılar yokuşu No 80
— Değil prens, padiş- VELİ DASTER: retse ben kimsenin Umo Sultanhamam Hacı Küçük S, No, 46 tenezzül etmem!.. — E. SABRI YALTIR:
Sözlerde parayı fırlat Mahmutpaşa Cad. No. 130 tünü de beklemeden çık- HAZARI BASMACIOĞLU: yor, Mahmutpaşa Rastıkçık Sok. No. 23
Garson hayrettedir. — İSAK MORHAİM: bahçede kendi parasile Mahmutpaşa Cad. No. 141 kişini içen tek adam — YAKO ve İSAK LEVÎ:
Fakat Mustafa Fazıl Halıcıoğlu Kumbara Hanı Cad. No. 145 ^gazinoda öte beri içeni— YASEF LEVI: ra almayınız!.» diye veı ----- • •-
devamlıdır. Üstat Ekrç-rip emir geri âlınıncıy
- bedava içki
No. 60
No. 5
Manifatura

Çamlıcadan bahsederken burada Ekrem beye ait bir hâtırayı ele almadan geçemiyeceğlm. Zira bu, şairin karakterinin en bariz taraflarından birin! gösterir.
Onun ne derecede alıngan ve ne kadar izzetinefsine düşkün bir insan olduğunu yukarıda kaydetmiştim. Şu vaka bu sözlerime şahittir:
Bir gün prens Mısırlı Mustafa Fazıl paşanın aklına esmiş... Köşkünün karşısındaki Çamlıca Belediye bahçesinin gazinosunu İdare eden zatı yanına çağırmış ve şöyle demiş:
— Bugün kim gelip de senden ne İçerse içsin para almıyacak-sml. Bütün masraf benim hesabıma geçecek... Herkes İstediğini içebiliri.. Vakıa o zaman bahçe-de, bir buzlu limonata, hem de en pahalı tarafından 60 para... Fakat buraya oturup İçenler masadan kalkarlarken!
— Parası ödenmiştir efendim...
8özlerlle garsonlar tarafından kendilerine biraz İlerideki köşk İşaret edilince pek ziyade şaşırıyorlar, Bu lıal onlar için hakiki bir sürpriz oluyor,..
Sıra üstat Ekrem’e gelince..
Üstat Ekrem de bahçeye oturuyor. Yanına yaklaşan adama:
— Bir limonata... diyor, Limonata geliyor. Ekrem bey bunu içiyor, bahçeden kalkıp
Balat. Lâpçincdar Sok. No. 25 AHMET KEÇEBAŞ ve AHMET ÇALLI Fincancılar Cad No. 4
içilen — HAŞAN ÖZSARAÇ;
— orayı çok sevdiği adım atmıyor, ______ ____
Ondaki izzetinefis hı Fincancılar^ Yusufyan Han altı No. 9 şüphesiz ki ırsîdlr. _ .
Kalfa zadeler ?aP^r5;.^,aJPİS.llar p- 184
Bahis bir kere daha-efendi» ye temas ettiği rada üstat Ekrem’in hakkında biraz izahat Ekrem beyin ailesine İrtd denilirdi Bu (
Beşiktaş Orta Bahçe Cad, 67/1
- HİLMİ SÜYARIKLÎ:
- AZİZ CUNİNYAN:
YAKUTI MOLÎNOS: Mahmutpaşa Cad. No. 157 - AGOP PALACT OĞLU: Mercan örücüler Cad, No. 19 — HÜSNÜ SARAÇOĞLU: ıer» aenıııroı nu . Kadıköy Halli ağa No. 15 unvanı nereden çıkm3 — ıîr'ır rsd 117
Ekrem beyin ba '
efendinin Takvimhar7 — İBRAHİM LARCUDAI.t ândan bahsettik Re. Fincancılar RIZapaşa yokuşu 72
. .2 j trrrZTT otnw-
gideceği sırada/ para vermeğe b) {hazırlanırken garson: H
neııuuuu xan.vıııuıaı - , — . nn
»mdan bahsettik. Ree Fincancılar Rizapaşa yokuşu 72 nin babası İse Âhme3 — VITALt SÎON: etendi maadln kalemi Kadıköy Sögutluçeşme Cad. 133 sİ (baş kalfası| İdi ¥« — HAŞAN CIVANOOLU: vl maden mühendisi Mahmutpaşa Dortkuyu Cad. 28 ler umum müdürü.. 1° — VEHBİ ÇBLIK: Ötürü kendilerine .K Fatih Şehzadebaşı Cad. No. 101 deniliyor. Fakat alleH — ARTIN KURT: tından biri maadln Beşiktaş Kbytçl Cad. No. 30 .
dolayıslle bu unvan92 — ARAKEL BALGÖZ: değil de HalKezade r Kapalıçarşı Teraıbaşı Sok. 2/4 nınca sürgtlne gönd 93 — EKn^v-’r ■ ■- ______*
le bir vasiyet kan bey unvan olarak sevdiği, çok saydı zlyetine hayran nin ismini almı
Ekrem beyin, mlrtaş paşa zar yanır, Ai|e ilk Kepsut nahiyr tur. Fakat ■ yin ceddi o' Um ağa tu —. leşmiş, 1 ____________________________________________________
kfduh kilo Kuştüyü 250 Kuruştur I bah%AhatlJ* ve iktisat. İM kilo pamuk yerine bir kilo kuştüyü kullanınız. I j İstanbul, Çakmakçılar, SnndaJyacılar sokak. ÖMER BALİOÖLU H kurtüyu fabrlkaa. Tel ; 23027
Üsküdar Hâkimiyeti Milliye Cad. 159
94 — ENVER KIZMA:
Pangaltı Eşref S. No, 4
95 — ŞAHİN ALYANAK:
Beyoğlu Cumhuriyet Cad. No. 181
96 — MEHMET ADLÎ ŞAHİN:
Samatya Tütünlük Sok. 26/1
97 — BAYRAM ALİ İNAN:
Samatya Klrkor Kalfa Sok. No. 50/1
96 — AZİZ YÜKSEL-
Aksaray Millet Cad, No. 69
Sehite 4
A K ŞAM
3 Mayıs 1845
SON B A kızmış?..^
FRANSA NASIL 1
l yaıan! Fıerre . Iheylâ'îm'aau "k(ik kaldı Ukin
leıruıa »o, j, münRkaw edemediler, konusa-
Rağbe tten dttşe^^&,lnl sıl-1
jtı. Genç kadın söylene söylene B-'U soydu, Bin bir müşkülâtla plja-şebtjann! giydirdi. Yatağa yatırdı, bu Deçcn sefer umumi direktöre, bu şsn(er de muhasebeciye kızan kocası-J« baktı. Horluyordu...
te t İBİ
hem İK
de Lâkin Selim'in kızgınlığı bu kadar-Ra kalmadı. İki gece sonra veznedara gi:wdı. Daha sonra umumi müdür mu-nu hine fena halde kızdı. Aradan üç ker ı geçti. Bu sefer de tuttu daire işlcn.-ine kızdı.
inişti, «u suretle her kızdığı adam için şantajcı içiyordu. Süheylâ, fiellm'ln anlaşmışliverdekJ adamları birer birer müdürü M}r vc kendi kendine: Ertesi güj-gjyjj tunlar da bittikten para daitne klz.acako„ diyordu.
JOURiaten . artık «kızacak kimse» tamam Tek içme vesilesi kalmamıştı, doğrat üç gece sonra Selllın yine eve için kütük sorhoş geldi.
Mtiheylâ ona hiddetlenmekten zlya-ajamnerak ediyordu: Acaba bu sefer' Gutmı ne bahane bulacaktı?. Aşalnpıyı açar açmaz, Selim’in haline adanmsiyerek sordu: bareı bu sefer kime kızdın?.. Kızacak ı müdal de kalmadı amma..
yavanını sallana sallana şu cevabı I
Birinci dihan harbinde gazetenin HU müdürü, Lenoir İle Duvul düşmandan para aldıkları meydana çıkarak tevkif edilmiş, sonunda ikisi de kurşuna 'iırllmlştl. Onların yerine gelen Charles Humbert okuyucularına hitaben gazetede şu tedbirli beyanatı neşretmeği lüzumlu gördü:
«JOURNAL gazetesi her ha’ ve şartta milli menfaatlere hizmet etmeği gaye bilecektir, okuyucularımız bini tanır, mazimin İstikbal için bir teminat olduğunu bilirler. Gazete benim idarem altında, dışarıdan, her kesin içerisini görebileceği camdan bir ev haline gelecektir,*
Charles Humbert'in bahsettiği cam her halde buzlu cam olacak kî az sonra JOURNAL gazetesinin okuyucuları «top teçhizat* başlığı altında neşredilen bir seri yazıyı müteakip Charles Humbert'in düşmanla iş birliği yapmaktan mahkemeye verildiğini öğrendiler.
Bütün bunları halka unutturmak İçin gazetenin başına, evvelce de kendisinden buhsettiğlnılz M- Mout-hon getirildi. Mouthon çekirdekten yetişmiş, kendini kolay kolay de ver-miyecek kadar kurnaz bir gazeteci idi. Hiç bir İşe doğrudan doğruya girmez. dalma vasıta kullanırdı.
Bir gün müstemlekelerle iş yapan zengin bir bankere, kendisini bir şantaj gazetesi müdürünün görmek istediği haber verildi. Birkaç defa kabul etmediği bu adamı banker gene görmek İstemedi. Fakat kapısının önünde bir patırtı oldu. Şantajcı, kapıcıyı iterek odaya daldı. Bankere:
— Bir saniye müsaade edin, dedi, sonra İsterseniz arkama bir tekme vurup beni kapı dışarı edersiniz. Yalnız. size şunu haber vereyim ki tevkif edilmek üzeresiniz. Bunu benim mütevazı gazetem değil, büyük sabah gazetelerinden biri yarın açığa vuracaktır.*
Banker, kıpkırmızı kesilerek:
— Derhal buradan çıkın! diye bağırdı. hâdiseyi de tamamen unuttu.
Fakat ertesi sabah JOURNAL gazetesini açtığı zaman «Borsada bir rezalet» başlığı altında «Beyaz sakallı, müstemleke işlerHe meşgul, son zamanlarda bir kitap neşretmiş olan herkesin tanıdığı bir banker hakkında tahkikata başlandığı» haberini okuyunca donakaldı. Çünkü kendisi de beyaz sakallı İdL Az evvel sosyal ekonomi üzerine bir kitap yazmış, giriştiği bazı teşebbüsler de gazetelere aksetmişti. Halbuki İtham edilecek tarafı olmıyan son derece namuslu bir adamdı. Bu her halde bir yanhş-lık, yahut da bir dalavere olacaktı. Fakat JOURNAL gibi büyük bir gazetede çıkan bu haber, yanlışlık anlaşılmaya, yahut dalavere ortaya çıka-nlıncıya kadar borsayı karıştırıp kendi İşlerini de altüst edebilirdi.
Durmak olmazdı. Kendisini en iyi tenvir edecek adamın, haberi İlk veren şantajcı olabileceğini düşünerek onu yazıhanesine çağırttı. Beriki:
— Sizin kar gibi teniz olmanız, JOURNAL'in de sizi lekelemek İstemesi mümkündür Fakat bu gazete tasarruf erbabının menfaatlerini korumak üzere, Adllyenlr. dikkatini çekmiş olan bazı İşletmeleriniz hakkında bir seri yazı neşretmek niyetindedir.»
# 1 1 ■■■■"
Dünyanın Buhranı... Dertleriniz! unutmak ı _----------------------.
matinelerden itibaren »...«« ı i
gu ilanları |
Ne
derecede ken'i bundan anlaşıli-
)^ct... Bu sefer de birisine kız-yj İçtim. Buna İnan... Seni bu ' k?düğüm İçin bu sefer kendi Dün An kızdım kancığım... Yaaaa... lln buluntndime kızdım... Hem öylesi- ( cek bir yeki... güzel artlsızdı.
gevezelik azdığı da zamanları halkının artistin ^Jomlekış ı
ğın ü—Tozlu
dişler” A L I l. A R l N I Z 1 !1
hallna Yıkatınız. m
riyJe n Halıcılık Türk Ltd. şti. ! ; dokw\anbul 4 üncü Vakıf Han 58
TarMMH Tel; 23967 sın dan--------------------------
_ şnbul milli korunma savcılığın-mail i İlâm: 942/547 Blrçokktan fazlaya pirinç satmak su-dlyorl korunma kanununa mu-
hüküm\,en suçlu Samatva Canbozlye men beİ»ül ef. sok. 2 ve Meşeli mescit mekle İftL. da oturur, ve halen 3332 inşan CSe-tada er Kadri oğlu 1338 do-eminim klasan Kayahan hakkında an kabul kanuna tevfikan İstanbul man için e. mllH korunma mahkeme-du. Daha Olan duruşma sonunda: çehresi boıablt görülen fiilinden do-rlnde hilktttine uyan mllU korunma türlü zevklaaddel 31/2, 59/3, 63 üncü kat duvarlıe tevfikan 4 lira on kuruş temelinin -• cezaslle tecziyesine, suç bir gün yıklnçlerln müsaderesine ve oturanları atileştlğinde neşrine dair cağı muhakhkemeden verilen 14. 8,
Bu muafa 42''424 karar kalt_
mamen' tatın olunur. Akşam gazete-ve iş arkaounacalttır- 157581
politikalanr Maarl(. matj,aası şoförü dum: iesseseden aldığım 280667
aarneml zayi ettim. Hiik-■^■■■■Sğı. Nuri Aknar
(Bir yıldız»
Mevsimin en kahkaha
KARI M DU YkK„?a“2 4
Türkçe süslü ve şarkılı -e »çık arttırmaya çı-Mutlaka görünüz
Şarkılar MÜZEYYEN SEN AR ISH.r|n KndıkÖv Vakıflar ■■
Kadıköy SÜREYYA’da I „ __------
Mevsimin en ınükemınel iki filmi
I - KAHRAMANLAR DİYA Lütuf
ERRQL FXYNN — Û DE HAVtLL
2— MiAMi S A H i Vâ • wn
3- EN SON DÜNYA H A B'*™ —
L trmaduke'yl ben bir
. Nasıl oluyor da yağ-hparla
İsparta 30 (Ak? köpek, hanımcığım, edilmiş bir vazlyt şehrin elektrik m'rkaç sefer muş ve tenvirat l,ra: rün faaliyetine bag«. . deyip trlk fabrikası İle bek larda anlaştıkları ta,. j-ÖDek glrllk bir motör getir ’ geçirilecektir.

I
Alenî teşekkür
Ailemizin sertacı Ibtlhacı olan aziz ve faziletli anneciğimi ebediyen kay- ■ belliğimizden dolayı uğradığımız bu ; sönmez acıdan mütevellit ıstırabımızı paylaşmak üzere Ankara İstanbul ve izmlrdcıi mektup ve telgraflarla iştirak eden kıymetli ve cidden değerli dostlarımızla bilhassa cenaze 1 merasiminde kendi İnsan! varlıkları- • nı ve yüksek karakterlerini tebarüz ettiren emsalsiz alâkalarlle bütün ailemizi ebediyen minnettar kılan Ber-guınanm kaymakam, yüksek adliye, jandarma, polis erkânı ile muhterem ahali ve tüccarlarına aleni teşekkürü bütün allem namına büyük bir borç bilirim. Muhterem gazetenizin bu vecibemizi İfaya tavassutunu rica ediyorum.
Abdüssamed ailesi namına Bergama sulh hâkim!
Nuran Abdüssamed Önsa.1

köpeğe
kapıyı
görün’
ı, Jullen Fors-L'inln önündeki
8 P E ıA~
inüp du-’esl. sırf
Dans
dü-
PERİHAN
Pazarlıkla satılık muhtelif cins emtia
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden:
1 — Nusretiye ve Tahtakale vo Fındıklı ve Sultahamam depolarımızda mevcut:
a — Nusratlye ve Tahtakale depolarımızda mevcut:
Takriben 352 kilo avaryaiı çember Hc 2150 Kg. balyalardan çıkmış çember parçaları.
e — Nsretlye ve Tahtakale ve Fındıklı depolarımızda mevcut takriben 4400 Kg. ambalaj kâğıdı parçası.
c — Nusretiye depomuzda mevcut 8 adet boş tahta soda fırçası.
d — Tahtakale deposunda mevcut takriben 610 kilo mukavva ve karton parçaları.
e — Nuretlye ve Tahtakale ve Fındıklı depolarımızda mevcut takriben 16850 kilo tahta sandık kapağı,
f — Tahtakale ve Fındıklı depolarımızda mevcut 146 adet orta ebatta boş sandık ile 23 adet büyük boş manifatura sandığı.
g — Nusretiye deposunda mevcut takriben 200 Kg. hurda saV-
h — Fındıklı depomuzda mevcut 123 Kg. balyalardan çıkan hasır parçalan.
1 — Sultanhamamı depomuzda mevcut takriben 1966 Kg. kanavlça parçası ve 353 adet çuval parçası. Oldukları yerde teslim ve hali hazır-larlle açık arttırma ile satılacaktır.
2 — Boş sandık ve varller adetle, çember, kâğıt, mukavva ve saire kiloları gösterilenler kilo İle satılacaktır.
3 — Arttırma adetlerde adet, kilolarda kilo başına fiat vermek su-retlle olacaktır.
4 — Birinci maddede yazılı her cins emtianın ihale tarihleri He
yatırılacak depozito mikdarlarj aşağıda, her emtianın hizasında gösterilmiştir. Emtianın ihale
cinsi Tarihi
a - çember parça- 9.5.945
ları ve hurda
saçlar b - Kâğıtlar c - Mukavva ve kar-
tonlar
d - Hasır parçaları
e - sandık kapaklan 11.5.945 f - Boş sandıklar ve tahta boş soda fıçısı 11.5 945
g - Kanaviçe ve
çuval parçalan 11.5.945
5 — Arttırmaların her biri yukarıda dördüncü maddede gün ve saatte sıra ile Y-ni Valde hanında 5 İnci katta Ofis' Umum müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonunda yapılacaktır.
6 — Her cins emtia için verilecek en yüksek flatlar lâyık hadde görülmediği takdirde ofis satışı yapıp yapmamakta serbesttir.
7 — Mal üzerinde kalanlar satışı müteakip ertesi günü saat 16 30 a kadar mal bedellerini tamamen ödemedikleri takdirde İhale fesli edilecek ve depozito Irat kaydedilecektir.
8 — Her alıcı aldığı malı ihale tarihinden bir hafta zarfında depolardan tamamen kaldırmadığı takdirde geçecek her fazla gün için adet ve kilo başına beş kuruş ardiye ücreti alınacaktır.
9 Her nevi resim ve masraflar alıcıya aittir.
10 — İsteklilerin her çalışma güntl «aat 9 dan 12 ye kadar bildirilen depolarda göreoilecckler ve isledikleri tamamlayıcı malumatı ofis satis ve stnk dem müdiirlüğündcnalabllecekleri İlân olunur. (5466)
İstanbul Valiliğinden:
İlimiz, emrinde aylıksız aira^ncklhen öğretmenlerden olup aşağıda adları Jle atandıkları görevleri yazılı bu limanların 15 gün zarfında banlamadıkları takdiri!-1 çekilmiş sayılacakları Hân olunur.
Acl> Boyadı Eski G^ı Yeni atandığı görev
1 —Taclde Ergin Kocaeli Neçatibey Ok-Eski öğ. Çatalca Gökçeli köy Ok. Büşöğ.
2 — Giilşcn Gürel Kırşehir Valiliği Çatalca Istıranca köy
3 — İsmet Koçbeker emrinde Ok Öğ
Konya Merkez 1 met Paşa öle. Eski Ög. Şile Darlık köy Ok. Başöğ.
4—Zübeyde ŞHenglz İzmir Bergama Gazi Ok Eski Öfi Çatalca Karaağaç Ok. Başöğ.
5 — Fobime Akın İstanbul kız Öğ. Okulu mezunu Şile Doğancılar köy Ok. Stajyer Başög.
6 — Mıiberra Öğe Afyon merkez Dumlu-puıar Ok. Eski öğ. Yalova Katırlı köy O. Başöğ
7 — Refet Atakan Ankara Polatlı merkez Ok. eski Öğ. Bakırköy Kayabaşı köy Ok öğ
8 — Kadriye Bilgen Kalfavan Ok Eski öğ. Çaçalta çiftlik köy Ok Öğ.
Suzan Girişmen Çatalca Sazlıbosna eski öğ. Çatalca Ova Yenlee Ok. Öf.
Fahamet Elman Aydın Nazilli istiklâl Ok. Eski Öğ. Çatalca örciinlü Ok. öğ.
.5598.
san II.
15
10.5.945
10.5945
15
15.30
15
Yatırılacak depozitonun Lira
125
Tarlhl
9’5.945
miktarı Saati
12
350
50
10.5.945
10.5.945
11.5.945
12
12
12
15.30
150
11.5.945
12
16
12G
11,5.945
12
gösterilen
Maden direği ihzarı nakil ve istif işi
Devlet Orman İşletmesi Karasu Revir Amirliğinden:
1 — Revirimizin Kızılcık bölgesi dahilinde B serisinin IV numaralı maktamda damgalı ve kesilmiş 36868 adede denk 6593 metreküp kayın, gürgen ve meşe maden direkli ağacın boyalarına taksimi ile Kuyumcııllu deposuna nakil ve İstif işi açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Açık eksiltme 14. 5. 9*5 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Karasu kaza merkezinde ve revir amirliği binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır
3 — Beher metreküp maden direğinin boylara taksimi, nakil ve istif işinin muhammen bedeli 2200 kuruştur.
4 — Muvakkat teminat % 7,5 hesabiyle 10878 lira 44 kuruştur.
5 — Açık eksiltme şartnamesi An karada orman umum müdürlüğünde İstanbul, İzmit, Adapazar, Düzce ve Karasu revir âmirliklerl İle Kızıiçak orman bölge şefliğinde görülebilir.
6 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları.
(5595)
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum idaresi İlânları
llllllllltlIllllllHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllirillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllKIIIIKlIltlIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Balast ihzar ettirilecek
Afyon İşletme Müdürlüğünden:
1 — İşletmemiz mıntakası Esk şehlr Konya hattı üzerinde Kim. 40/41 de 5000M3 ocak mahsulü kırma balast İhzarı kapalı zarf usulHe eksiltmeye konmuştur.
2 — Balastın beher metre mlk’abı 509 beş yüz dokuz kuruş hesablie muhammen bedeli 25450 lira muvakkat teminat 1908.75 Hradır,
3 — Şartnameler 127 kuruş mukabilinde Afyon veznesinden tedarik edilebilir,
4 — Eksiltme 11/5/945 Cuma günü saat 15 de Afyonda işletme müdür-
lüğü binasındaki komisyonda yapılacağından istekliler kanunun 10 uncu maddesinin F. fıkrası gereğince lüzumlu ehliyet ve ticaret vesikalarile birlikte teklif mektuplarını kanuni tarlfata uygun olarak aynı gün saat 14 de kadar komisyona vermeleri veya muayyen vakitten evvel komisyonun eline geçebilecek tarzda İadeli taahhütlü olarak posta He göndermeleri. (5032)
ma, genç âUm, gene de pek memnun kaldı.
Edouvard Berkeley, misafiri geldiği sırada, solucanlar hakkında bir eser okumaktaydı. Başını kaldırıp:
— Merhaba, Jullen! - dedi.
Lady Suzanne İse yere ocağın önüne oturmuştu. Önüne, gül fidanlarının kataloglarını yaymıştı, Bunlardan bir liste çıkarmakla meşguldü. Ba-şiyle hafif bir işaret yapıp haykırdı:
— Tanı zamanında geliyorsunuz! Haydi şunları beraber seçelim. Eğer sevmezseniz yere oturmayın.
Jullen:
— Bonjur, Edouardl — diye cevap verdi. — Seyahate çıkarken sizi nerede bıraktımsa, o noktada duruyorsunuz. Halbuki aradan iiç sene geçti, değil mi? Sen de Suzanne, korkarım yeni gül fidanları getirteceksin? Hâla bıkmadın mı?
Ladv Berkeley, kataloglardan şöy--le bir İkisini eliyle İtti, yer açtı. Jm-llen de onun yanına oturdu.
— Bunlar yeni cinslerdir. - dedi.
— Amma seninkisl artık bir tiryakilik halini almış.
— Ben tuvaletime para sarfetmlyo-rum kİ...
Jullen bir kahkaha attı:
— Muhterem yengem! — dedi- — Daha fena ya, bir kadının tuvaleti (çin para sarfetmesl, lehine kaydedl-
lecek bir not değildir. Böyle kadınlar, fazilet ucubesidir.
Lady Suzanne, eski etekliğini muhabbetle okşadı.
— Harbdcn evvel yaptırılmıştır. -dedi.
Sonra, Jüllen'ln pek sevdiği tebes-sümlyle gülerek ilâve etti:
— Neylersiniz, paralarımı gül fidanlarına sarfettikçe, aylarca seyredilecek bir dekor ortasında kalıyorum. İçimden. «Çok şükür ya Rabbi!» diye haykırmak arzusu geliyor. Herkeste de aynı neşe, aynı zevk uyanıyor. HalbüM ben, yeni elbLse giydiğim zaman, buna benzer hislerin âlemde uyandığını görmüyorum. Benim de verdiğim hüküm bu!
Jullen, Lady Berkeley’ln, güzellikle alâkası olmıyan yüzüne, kuvvetli vücut şekline baktı de, lâtif bir gülümseme He:
— Setti ne zaman görsem, ruhumda ferah duyarını, yenge! - dedi.
Kataloglardan ilete çıkarılınca, Jullen, ortadaki bütün kâğıtları top-Madı, çekmeye itM.
— Vazifeden sonra keyMI — dedi. — Memleketine dönen yolcu, havadis almak leter. Kimler 'doğdu, kimler evlendi bakalım. Hem duydunuz mu? Bizim birader, malikânenin Yeni Evini UıMjgır bir kadına kiralamış.
(Arkası var)
1.087 art-
Devlet Orman İşletmesi Kastamonu Revir Amirliğinden:
Satılık köknar tomruğu
1 — Revirimize bağiı Hgaz kazasının çomar deposunda mevcut adet muadili 451 metreküp 220 deslmetreküp köknar tomruğu açık tırma suretlle satılığa çıkarılmıştır.
2 — Beher metreküpün muhammen bedeli 48 lira 20 kuruştur.
3 — Arttırma 10. 5. 945 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de revir binasında yapılacaktır.
4 — Muvakkat teminat 1632 Hradır.
5 — şartname orman umum müdürlüğünde ve Karabük Kızılcahamam revir amirlikleri ile Çankırı, Tosya. Hgaz orman bölge şefliklerinde ve Kaştamonuda revir Amirliğimizde görülebilir.
6 — isteklilerin muayyen gün ve saatte revir merkezinde komisyona
müracaatlerl. (5658)
Van Belediyesinden:
1 — Hükümetçe tevzie tabi tutulup ilimiz İhtiyacına tahsis edilecek olan akaryakıt, çimento, çivlt, İthalât Birliğinden, Sümerbanktan. Ticaret ofisinde ve bunların dışında resmi dairelerce celbedllecek nakil ücretleri eşyanın vürudunda mutemet şahıslar tarafından ödenecektir. Tahminen 1080 ton kutrundaki her nevi eşya ve mevaddı Kurtalan istasyonundan Van merkezine kadar getirilmiş kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen bedeli 23400 lira, muvakkat teminat 12950 liradır.
3 — Şartname belediyede mevcuttur. İstekliler görebilir.
4 — ihale 24 mayıs 945 pazartesi günü saat 15 de belediye encümenince yapılacaktır.
5 — Taliplerin Ticaret odasına kayıtlı bulunduklarını gösterir vesika İle muvakkat teminat makbuzlarını dilek zarflarının içerlşlne koymaları ilân olunur. (5608)
[
Tekel U. Müdürlüğü ilânları
1

1 — İdaremiz ihtiyacı için 10 adet şarap tulumbası kapalı zarf usu-llyle yaptırılacaktır.
2 — Muhammen bedeli 17000 lira olup muvakkat teminatı 1275 liradır.
3 — Eksiltme 15/5/945 salı günü saat 11 de Kabataşta levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır.
4 — Şartname adı geçen şubeden her gün alınabilir. Ankara İzmir baş müdürlüklerinde görülebilir.
5 — İsteklilerin mühürlü fiyat teklif mektuplarını güvenme parası veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkûr komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri İlân olunur. aZarflar İçine teminat olarak para ve tahvil konulduğu takdirde teklifler açılmadan İade edilir.*
6 _ Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. «5485u
KARTAL PLAJ EVLE. Ri KOOPERATİFİNE
ORTAK ALINACAK
Kartal Plaj Evleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığından: İstanbulda Maltepe (Cevizli) He Kartal İstasyonları arasında demiryolu İle asfalt şosenin İki tarafında ve deniz kenarında tamamen sahip olduğu, Adalara nazır geniş plâj ve arsaları üzerinde ortaklarına birer ev yaptırmak maksacliyle kurulmuş olan kooperatifimiz, arazinin genişliği nispetinde ortak sayısını arttırmak arzusiyle, yeniden 20 ortak alınmasına karar vermiştir.
1) Yeniden ortak kaydına 31 mayıs 1945 perşembe akşamına kadar devam olunacaktır.
2) Yeni ortakların, diğer ortaklarımız gibi, defaten ödeyecekleri
miktar: 3.000 liradır. Kooperatifimiz ortak kaydolunurken p-t^in ödenecek Olan bu para, takriben, parsellendlrilmfş bir evlik arsa bedeline tekabül.etmektedir. Buna ilâveten her ay ödenecek miktarı şimdilik 30 Uradır. w
3) Yeni ortaklar dahi, eski ortaklarımızdan farksız olarak.. 5293 sayılı ve 30. 12. 1942 tarihli Resmi Gazetede yayıklanan ve 19015 ’2 sayılı Bakanlar Kurulu Itarariyle onanmış bulunan esas mukavelemiz hükümlerine ve şartlarına tabi olacaklardır.
4) Daha fazla malûmat İçin: Ankara. Yenlşehirde, Adakale sokak, 69. D.3 de, kooperatifimiz idare merkezine bizzat veya yazı İle müracaat edilebileceği gibi, Ankara 5468 numaralı telefondan da malûmat alınabilir.
aylık tukslt
Üniuersite Rektörlüğünden:
Askerlik dersi yaz dönemi sözlü ve ameli İmtihanları aşağıda yazdı tarihlerde yapılacaktır İlgilerin vaktinde bulunmaları,
Perşembe Cuma Cumartesi Pazartesi Sah Çarşamba Pazartesi Salı Çarşamba Pazartesi Perşembe Cuma'
Tıp.
Hukuk
Edebiyat
iktisat F«ı
; 24. Mayıs. 1945
25. Mayıs. 1945
26. MayLS. 1945 : 14- Mayıs. 1945
15. Mayıs. 1945
16. Mayıs. 1945 : 28. Mayıs. 19*5
29. Mayıs. 1945
30. Mayıs. 1945 : 21. Mayıs. 1945 ; 17. Mayıs, 1945
18. Mayıs. 1945
>5787.
r^SEm SATILIK LÂKE ve HASIRLI LOL'İS XVI nsn»
YATAK ODASI TAKIMI]
3 Mfıyıs 1945
AKŞAM
Sahile 7
Sayın Halkın Dikkat Nazarına:
| - İŞ ARIYANLAR
YÜKSEK MÜHENDİS İŞ ARIYOR— On dört sene birçok İm ant içlerinde kontrol ve müteahhitlerin şantiye şefi olarak çalışmış tecrübeli yüksek mühendis beraber çalışmak üzere sermayedar müteahhit aramaktadır. Arzu edenlerin (Yük. Müh. H. D.) rü-mu?u 11e Akşam gazetesine yazmaları rica olunur. 3081
SATILIK TAKSİ OTOMOBİLİ — Lâstikleri İyi bir îstlpney var. 5000 lira. Akşamda Arslan Emlâk rümuzun a müracaat. 7088 —
SATILIK TRAKTÖR — Yeni denecek vaziyette çok tur kullanılmış Fiat traktörü sapan 11 e satılıktır. Fiat &c en tası Gallp’e müracaat.
«002 _ 2
1 — Kiralık — Satılık
ACELE SATILIK ARSA — Yeşll-köyde istasyona yakın Orhangazi caddesi 50 No. Galata Gümrük sokak Ada han 1 No. ya müracaat.
„ 8008 — 1
Sümerbank Yerli Mallar Pazarları
Müessesesi Toptan Satış Müdürlüğünden:
MÜTEHASSIS BOBİNÖR — Ro-bert Kolej mühendislik kısmı vt yük-■ek tansiyon santralından yüksek •iririrlk elertrcmekanlk otomatik cihazlar endüstri teknisyeni munzam lj aramaktadır. Akşam'da (M. B.) rümuzuna mektupla müracaat. 7064
PRATİK VE TECRÜBELİ — Bir hemşire I4 arıyor. Huzutfi hastaneler tercih edilir. Akşam gazetesi A. P. rümuzuna müracaat. 7093 —
TİCARt MUHABEREYE VAKIF — Tecrübeli bir muhasip her gün 3-4 «aat çalışmak suretlle her nevi muhasebe İşlerini deruhte eder. Y. Ç. rümuzuna müracaat. 3003 —
GENÇ BİR Y. MAKİNE MÜHEN--DİSl — Akşam, saatlerinde çalışmak ttacre her nevi teknik iş arıyor. Müracaat Akşam'da Tekniklş rumuzuna mektupla. 8010 — 1
2~ İŞÇİ ARIYANLAR
AMELİYATHANE İŞLERİNDE — Tecrübeli ve tercihan Kızılay mezunu bir hemşireye ihtiyaç vardır. İsteklilerin Yerebatan Sağlık Yurduna bas vurmaları. 7033 —
P LA S İYE ARANIYOR — Itriyat •atışından anlar tecrübeli bir plasiye aranıyor. İstiyenlerln: Saat 12 - 13 arası Galata Mumhane caddesi Gümüş han No. 2 7096 — 2
BAY VEYA BAYAN TEZGÂHTAR ARANIYOR—Goztepede tuhafiye mağazasında çalışmak ürere tezgâhtar aranıyor. Müracaat; Yiiksekkaldınm No. 40 Acun Kundura mağazası. 8001 — 1
MUBASIP ARANIYOR — Eyüp 81-l&htarağada Delikli Tuğla fabrikası İçin bir muhasibe lÜ2tun vardır. Taksim Abdûlhakliâmit caddesi No. 23/1 Bozkurt Emlâk. 8006 — 1
DAKTİLO — Eski harfleri İyi bilir bayan veya bay aranıyor Sirkeci Ankara caddesi İşkembeci Çakır yanındaki sokakta Güven yazıhanesi. 8010 — 1
- SATILIK EŞYA
HER MARKA — Eski, yeni, sağlam bozuk radyo parçalarını v« lâmbalarını alır satarım radyoyu muayene ederim. Galata Yüksekkaldırım 50 No. Zes Radyo, yokuşu çıkaıken sol kolda. 6006 —
6 LAMBALI — Markoni marka akümlâtör ve pille İşleyen bir radyo satılıktır. Sirkeci Büyük Mühürdar iade han 14 No. ya müracaat. 8005 —
SATILIK _ Biri 6 numara diğeri küçük Burun demiri ve bir adet Ron-delâ pres kalıpları İle acele satılıktır. Adres: Hikmet Güven Eminönü meydanı No. 20/1 İstanbul. 7050 — 1
BUZ DOLABI — Frijider markalı az kullanılmış satılıktır. 220 yahut 110 voltla çalışır. Kadıköy Mühürdar caddesi. 74 7074 -
YENİ HALDE BİR PİYANO — tçl demir ve çapraz olarak satdıktı: Taksim Bur - Agop No. 67. 7066 —
SATILIK BAYAN BİSİKLETİ — Neon marka az kullanılmış bir bayan bisikleti satılıktır. Şclızadebaşı polis karakolu arkasında berber Yusuf'a müracaat. 7062 —
SATILIK VİTRİNLER _ Mısır çarşısında en iyi yerinde lüks bir bakkaliye dükkanı tam möblestle devredilecektir. Sirkecide Başağa Nakliyat amban sahibi Rıza Başağayu veya telefon 21233 e müracaat. 7076 — 2
8ATILIR NİVELMAN ALETİ — Az kullanılmış, hâlen iyi vaziyette bulunan bir Nlvelman âleti (sehpası mevcut) ehven fiatle satılıktır. Beyoğlu, Bular İdaresi muhasebesinde Cemal Engez'e müracaat edilmesi. 7076— 1
3» model — 5 bejglrdcn aşağı olmayan sepetli ve sepetsiz motosiklet acele satın alınacak. Satmak isteyenler 22087 ye telefon edebilirler. 7092 — 2
8ATTLTK PAMUK TARAKLAR — Az müstamel, hâlen çalışır variyette ikt adet (Kart) pamuk tarak makineleri bütiln teferruatlylo •atılıktır. AdreC: Galata, Tahlr han 4 üncü kat No. 13/17. Telefon: 4496. 7080 — 3
tBAH PİYANO — Fiat 2000, diğer küçük bir piyano 250 lira. Kadıköy Yoğurtçu tramvay köprüsü bitişiğindeki 8eflkbey sokak No. 10.
W07 — 1
j VANİKÖYÜNDE SATILIK YALI — Sekiz oda terkos, elektrik, havagazı, kayıkhane, meyva ağaçlı bir dönüm bahçe. İskele memuruna müracaat 7008 - 2
YAZLIK MÖBLELİ KİRALIK YALI — Vaniköyü 64 No. 4 oda bir salon, bütün konforu haizdir. İsteklilerin içindekilere müracaatları.
7062 —
SATILIK APARTIMAN — Lâleli: Büyük Reşit Paşa 4 katta İkişer üçnr odalı konforlu 36 No. Btıriş Ap. 27.000 liraya. Görmek için S No. ya 2-3 arasında: Beyoğlu Kalyoncukuüuk Tirşe sokak No. 4 7066 — 1
YAZIHANE DEVREDİLECEKTİR — İki oda, telefon, kalorifer, asansör, möble Bahçekapıda caddede mutena handadır 628 Pos. kutusu İstanbul Mür. 7020 — 1
SATILIK KÂGİR EV — Moda iskelesine nazır, cadde üstünde Deniz kulübünün arkasında eski 2/3 yeni 6 No. lı bahçe içinde banyosu ve diğer tesisatı olan kâgir bir ev şahlıktır. Göüşmefc için Haydarpaşa garında Merkez hareket müfettişi Hulki'ye müracaat. 7013 — 1
SATILIK KÂGİR HANE — Gedik-paşa Saraylçl sokak No. 54 köşebaşı be§ kat hamamlı bilûmum tesisat mevcut 10 oda deniz görür; Telefon: 21078_______________6066
HOŞ TESLİM SATILIK İKİ GAGIR EV — Fatihte taksilerin durduğu Nevşehirli İbrahim Paşa caddesinde havadar, güneşli, istimlâk sahasından hariç biri köşebaşında yedi odalı, diğeri yanında beş odalı dört kat apartmana çevrilebilir. Bahçeleri ve elektrik terkosu bulunan İki ev satılıktır. Müracaat: Aynı caddede 10 No Jı eve. 6078
HEM SAYFİYE HEM ÇIFI.1K — şehre çok yakın İçinde 3 odalı hanesi ayrıca yanaşma odaları ahırları büyük meyva ağaçlan bulunan 50 dönüm erazi kiralıktır. Gazetemiz llâ-nat memurluğuna müracaat.
7038 — 2
SATILIK EMLÂK ARANIYOR — Istan bulun her yerinde apartman ev mağaza imalâthane, fabrika, han. arsa ve çittik almak, satmak ve kârlı işi olup da devredecekler veya ortak IsUyenler Beyoğlu Büyük Parnıakka-pı köşebaşı 4 No. kat 2 Zarif Özalp. Telefon; 42396 6055 — 14
SATILIK BAHÇE — Rumeli yakasında şehre yakın 8 odalı evi, 30 dönüm arazisi, seri, yüzlerce dut, incir ağacı, turfanda meyva ve çiçek yetiştirir, inekçiliğe ve arıcılığa çok müsaittir. Akşamda Aralan Emlâk’e
7085 —
SATILIK VİLLÂ — Rumeli yakasında Boğaza tamamen hâkim tramvaya yakın 8 oda % 7 kanuni lratlı 32 bin lira. Akşamda Arslan Emlâk e
7086 — 1
NİŞANTAŞI CİVARINDA — Beş kat beş daireli konforlu % 9 kanuni lratlı ipotekli apartman 66 bin lira Ak-ştunda Arslan Emlâk'e. 7067 —
TAKSİM — Mete caddesi Veya Ayaspaşada 4 - 6 od ah yaz ayları İçin möbleli möblesiz apartman aranıyor. Saat 9-11 arasında 23639 a müracaat _________________________7090 -
KİRALIK FIRIN — Şehrin en işlek bir caddesinde bulunan bir fırın kiralıktır. Şişil, HalâskArgarl caddesi 372 No. da bay ömere yazı ile müracaat. 7091 —
SATILIK ARANIYOR — İstanbulıın her semtinde satılık ev, apartman aranıyor. (Deney Emlâk’e) Galata Rıhtım caddesi Kefeli Hüseyin han 2 telefon 43840 7099 — 4
YAZIHANE ARANIYOR — Tercihan B&hçekapıda, Sirkeci veya Gala-tada da olabilir. Telefonlu, eşyalı veya eşyasız 2 İlâ dört odalı devren bir yazıhane aranmaktadır. Müracaat: Mecdl Devrim, Bahçekapı Yalı köşk caddesi No. 2/5 7084 —
BEYAZIT — Üniversite caddesinin en lüks ve en işlek ıtriyat ve kırtasiye mağazası devren satılıktır. Telefon 23481 numaraya müracaat. _________ 8000 — 4 KİRALIK MÜSTAKİL KAT — 4 oda, mükemmel manzara, elektrik, su, yazlık veya senelik. Kızıitoprak Tuğlact Cami sokak Muradiye karakolu yanında No. 2 i Köşkö,____8004 — 1
SATILIK EV — Kadıköy Talimhane Halltağa sokak No. 64 yfdl oda. manzara içindekilere, ve Recai zade sokak 82 No. da bayan Rerazlyeye. ________________________7020 - 1
SATILIK MUTENA IİİR ARSA — Beyazıt Tavşantaşi Büyük Mitat, Paşa caddesi 85 m2 güzel bir arsa satılıktır. Müracaat; Büyük Mitat Paşa caddesi Ali Bey Ap. No. 26 bakkal Hüseyin Ben er. 7056 — 2
SATILIK YENİ BİR APARTIMAN — Taksime iki dakika mesafede 200 Ura aylık geliri, henüz yeni ikmal edilmiş, konforlu 3 er oda dört daireli yeni apartman acele 1-2 arasında 80093 telefon numarasına müracaat. ________________________7051 -
ÜSKÜDARDA — İki daireli satılık ev. Ytnl tamir edilmiş İhsaniye denize yakın, fevkalâde manzaralı, konforlu acele satılıktır. 1-2 arasında 80093 telefon numarasına müracaat.
7072 -
devren SATILIK - Itriyat İmalâthanesi Müracaat- Bahçekapı Hü-dadat lokantası. 7059 ~~
ACELE SATILIK CİHANGİRDE — denize nazır gayet güzel yedi odaJı ev elektrik su havagazı hususi yangın tesisatı boş teslim 2-6 ya kadar Galatasaray İlse karşısında Eyüp Terzihaneye müracaat. 7094 — 2
SATILTK KÖŞK — Erenköy istasyonuna 3 dakika Ahşap 7 oda terkos elektrik 1 dönüm çamlık bahçe. Müracaat: İstasyon Cad. No. 42 ‘
_______________________7097 — 1 IJ-MÜTEFERRİK
30 KURUŞA İLMÎ GEZİNTİ — Gönül işlerine; çocuk bakımma; hastalıklara ve her çeşit ansiklopedik suallerinize (Malûmat Servisimiz) derhal cevap verir. Beher suale (30) kuruşluk posta pulu koyarak (İstanbul posta kutusu 139) a yazınız.
«079
İNGİLİZCE ÖĞRETİYORUM — Hususi derslerle İngilizce bğrenmek İsteyenlere ve talebelere en pratik usullerle İngilizce öğretiyorum. Mektup ile Akşam'da «İngilizce öğretiyorum» rümuzuna müracaat. 7049
FRANSIZCA OLARAK — Riyaziye, fizik, kimya vc lisan dersleri verilir. Üniversitelileri giriş ve sınıf imtihanlarına hazırlar. Akşam gazetesinde İ. Ü. rümuzuna müracaat.
__________7045 — 1
ŞAHLIK KISRAK VE BİR DİŞİ TAY — Yarını kan İngiliz Üsküdar Bağlarbaşı kahveci Hıran ta müracaat 7072 -
ACELE DEVREN SATILIK TORNA ATELYESİ — Azimet dolayısile kuvvetli bir torna, makkap. el presi, mengene, el âletleri ve saire, İşler halde YeşUdlreg Bahtiyar hanında odabaşı bay Osman'a müracaat 7078 —
İNGİLİZCE — Amenkada okumuş ve Amerikan mekteplerinde İngilizce öğretmiş bir genç üç ayda lisan öğretir. «D.8.» rumuzuna mektupla müracaat. 7079 —
ASRİ DANSLAR — Hususi olarak evlerinde öğrenmek istiyenler Beyoğlu Anadolu hanı geçidi karşısında Aliycn sokak 19. Prof. Panosyan. 7033 — *
Mayıs - Haziran Ekmek karnelerinin T Kuponu mukabilinde nüfus başına 5 metre basma veya kaput bezi verilmesine başlanmıştır.
Münferiden T kuponu ile mal verılmiyeceği cihetle sayın halkın Ekmek karnelerile (T kuponunu karneden ayırmaksızın) mağazalarımıza ye
aşağıda isim ve adresleri havilerimize müracaat etmeleri.
1 — ARTİN BEŞİRYAN:
Mahmutpaşa caddesi No. 171
2 — AHMET BAYDAR:
Erenköy Etem efendi Cad No 95
3 — PİER KASABOCLUl
Mahmutpaşa caddesi No, 200
4 — FARUK ATA:
Marpuççular No. 34
SATILIK BAIIÇE — İç Erenköyiin-de 12886 metre 14 dönüm üzüm bağı, bütün meyva ağaçlan, fazla miktarda çam ve ıhlamur ağaçlı ortasında ufak bir de evi bulunan bahçe satılıktır. Katırcioğlu han No. 7 Haşan Babri Kürilksandıkçıyu müracaat.
7081 — 1
ACELE DEVREN BATİLIK — Telefonlu bakkaliye dükkânı sahibinin taşraya gideceğinden satılıktır. Adres Osmanbey Süleyman Nazar sokak NO. 67 tel 81534, tel 42017 7077 —
BtR İTHALÂTÇI İLE — Veya ithalatçılıktan anlar birisi Ue ortak olmak lstloyrum. Telefon 36-249 yahut Amavutköy No. 22 ye müracaat.
6054
ALMANYADAN SON DEFA DÖNEN — Meslek sahibi bir Türk genel herkese istediği şekilde Alınanca dersi verebilir. Akşamd'a Almanca rümuzuna yazınız. 8009 — i
KİRALIK KÖŞK — Çcngelköyünde I Bekir Samlnln köşkü yazlık, kışlık kiralıktır. Dört oda, elektrik, balkon, ve dört dönüm meyva bahçesi, denize nazır İskeleye ön dakika görmek Te konmamak için içindekilere müracaat.

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ
Gazetemiz İdarehanesini adres olarak göstermiş olan karilerimizden
Ciddi _ M.E — H.E — Lessoııs —
8.L.A — HJC — H.Q
namlarına gelen mektupları idarehanemizden aldırmaları rica olunur.
5 — MEHMET AZIZ BATUR:
Mahmutpaşa Cad. No. 172
6 — YAHYA KİŞMİR;
Kasımpaşa Zincirlikuyu Cad. No 1/1
7 — MUSTAFA $EVKÎ BAŞAYVAZ; ’
Mahmutpaşa Cad No. 109
8 — MEHMET ALİ GİRİŞ:
Mahmutpaşa Cad No. 87
9 — MEHMET ERDOĞAN ve Ahmet Koçak
Mahmutpaşa Cad, No 89
1- _ LEON GEYVELİ: ‘
Mahmutpaşa Cad, No. 134
11 — ARAM KUTNU:
Mahmutpaşa Cad. 148
12 — CEMAL TURGUT:
Mahmutpaşa Cad. Irfaniye Cad. No 13
13 — FEYZİ KAYIŞ ve HALİL ARAM: '
Fincancılar Yusufyan han altında No, 13
14 — ŞÜKRÜ ARGÜS:
Mahmutpaşa Cad. No. 99
15 — HÜSEYİN ve NURULLAH ÖZDEMİR:
Sultanhamam Vasıf Çınar Cad, No 118
16 — BÜRHANEDDİN BAŞTTMAR:
Sarıyer OrtaCeşme Cad. No, 25
17 — FRDÎS ALEMDAR Limitet Şirketi:
Sultanhamam Kaputcular Sok, No. 5
18 — İSMAİL HAKKI SAĞESEN
Eyüp Muhlis paşa Cad, No. 52/2
19 — MUSTAFA DALYAN
Sultanhamam Saka Çeşme Sok, No 42
20 — MEHMET ÇİNETCİ Ve REFİK PAKEL
Aşır efendi Od. No. 41
21 — NİŞİM ÇAKIR:
Kapalıçarşı Sahaflar Sok. No. 100/104
22 — TAHİR SUNGU:
Çakmakçılar yokuşu No. 61
22 — FAHRİ ve AVNİ KİĞILI:
• Aşır efendi Cad. No. 5
24 _ OSMAN TOKAY:
Sultanhamam Balcı han altında No. 114/1
25 — MEHMET ULUHAN:
Sultanhamam Vasıf Çınar Cad, No, 114/116 ve 118/2
26 — NİMET NASER:
Sultanhamam Hacı Küçük cami arkasında No, 21
27 — ABDULLAH KİĞILI:
Aşır efendi Cad. No. 5
28 — ALÎ NACİ SAF:
Balat Vedina Cad. No. 119
29 — ALTAY ECE:
Fincancılar Cad No, 17
30 — FAZLI ÜNAL:
Mahmutpaşa Cad, No, 132
31 — H. HİKMET ERGEZ:
Mahmutpaşa Irfaniye Çarşısı 16
32 — MEHMET NAZİM DURSONOĞLU
Fincancılar Cad. No. 16
33 __ MAHMUT ALTINBAŞ;
Bakırköy, Sakızağacı orta Sok, 12
34 — A. HAMİT GÜVENÇ:
Mahmutpaşa Cad. No. 148
35 — ASIM YEN AL:
Fincancılar Cad. No. 42
36 — FEYZİ NASER:
Çakmakçılar Cad. No 87
37 — SEMİH EREM:
Kadıköy Söğütlüçeşme Cad, İzmir Pazar No, 13Ö
38 _ VAHRAM MAZLUM:
Mahmutpaşa caddesi Kefeli han altı No. 12
39 — HAŞAN ARAZ:
Mahmutpaşa Cad. No, 169
40 — GÖSTEN GÖSPEY: *
Mahmutpaşa Cad, No. 167
41 — ŞAKÎR ŞATIR:
Sanyer Yenimahalle Cad. No, 9/15
42 — ABDULLAH SELVÎ:
Mahmutpaşa Cad. No, 174
43 — MUSTAFA CANER:
Mahmutpaşa Cad. No. 98
44 — AHMET ATAKÖSEOĞLU:
Mahmutpaşa Cad. No, 195/197
45 — MARDtK DONİKEYAN:
Pangaltı HalSjfcâr Gazi Cad. 130
46 — MIĞTRDIÇ BALTAYAN:
Mahmutpaşa Cad. No. 68
47 — A VRAM KALVO:'
Mhamutpasa Cad. No. 144
48 — OHANES KABAKÇIOÖLU:
Mahmutpaşa Cad. No. 144
49 — HARİLOS ÇAROPULOS:
Beyoğlu Emir Nevruz Sok No 2
50 — YORDAN PİLİDİS: * *
Çakmakçılar No 105
51 — ASIM UZUN: '
Fincancılar Yusuf yan ban altında No I
52 — LEON YUDA KURTARAN
Balat Vodina Cad, No 79
53 — YUSUF GÖKÇE:
Mahmutpaşa Cad, No 193
54 — BAYRAM KEY: ' '
Kapalıçarşı Yağlıkçılar 82
55 — KÂMİL SARAÇ:
Mahmutpaşa Cad, Kefeli han altında
No. 208
56 — ALİ GÜNERİ:
Mahmutpaşa Cad. No. 220
57 — FEHMİ ve SEZAİ SÜMERCAN:
Çiçekpazan, Fmdıklıyan han 54
58 — OSMAN HARAS:
B.O.İst Cad. Emir Nevriz s 4
59 — SÜLEYMAN ÖZCERE: ’
Mahmutpaşa Cad No 1Û5
60 — BERÇ HAZAR:
Mahmutpaşa îrfaniye çarşısı 34
61 — NESİM ve DAVTT:
Kapalıcars’ Takkâcılar Sok. No 1/3
62 — SALAMON ERTOVÎ ve Şki.’ ’
Kapalıçarşı Kalpakçılar B No 86/88
63 — JİRAYİR LESLOBERYAN:
Kapalıçarşı Kolcular S. No. 35
64 — ARAKSİ SERKİS:
Kapalıçarşı Ressam Basmacılar Sok 1/3
85 — ARDA VAT BARDÎZYAN:
Kapalıçarşı Kuyumcular Cad, 46
66 — MUSTAFA MUTLU ve Şki.
Yenicami Ayanoğlu han Altı No 17
67 — MEHPARE HEPER:
Eyüp camii kebir caddesi No 60
68 — HÜSNÜ ERYÜKSEL:
Aksaray Cerrahpaşa Cad. No. 5
69 — M. KURUL ve Şki.
Rîzapaşa yokuşu Anadolu Manifatura pazarı No. 84
70 — CEMİL MERCAN ve OĞLU:
Rızapaşa yokuşu Balcı han altı No 118/3
71 — İHSAN ve HÜSEYİN ÖZER:
Mahmutpaşa Hacı Küçük Sok. 15
72 — î. KABAKÇI ve A. SEPETOĞLU:
Çakmakçılar yokuşu No 80
73 — VELÎ DÂSTER:
Sultanhamam Hacı Küçük S, No, 46
74 — E. SABRİ YALTIR:
Mahmutpaşa Cad, No. 130
75 — HAZARI BASMACIOĞLU:
Mahmutpaşa Rastıkçık Sok. No. 23
76 — İSAK MORHAİM:
Mahmutpaşa Cad. No, 141
77 — YAKO ve İSAK LEVÎ:
Halıcıoğlu Kumbara Hanı Cad, No. 145
78 — YASEF LEVİ:
Balat. Lâpçincılar Sok. No. 25
79 — AHMET KEÇEBAŞ ve AHMET ÇALLI
Fincancılar Cad No 4
80 — HAŞAN ÖZSARAÇ: *
Beşiktaş Orta Bahçe Cad. 67/1
81 — HİLMİ SÜYARİKLİ:
Fincancılar Yusufyan Han altı No, 9
82 — AZİZ CUNİNYAN:
Kapalıçarşı Kalpakçılar P. 184
83 — YAKUTÎ MOLÎNOS:
Mahmutpaşa Cad. No. 157
84 — AGOP PALACI OĞLU:
Mercan örücüler Cad. No. 19
85 — HÜSNÜ SARAÇOĞLU:
Kadıköy Hali t ağa No. 15
86 — SÜLEYMAN SARGÜN:
Üsküdar Hâkimiyeti Milliye Cad, 137
87 — İBRAHİM LARGUDALÎ:
Fincancılar Rızapaşa yokuşu 72
88 — VİTALİ SÎON:
Kadıköy Söğütlüçeşme Cad. 133
89 — HAŞAN CIVAN OĞLU:
Mahmutpaşa Dörtkuyu Cad. 28
90 — VEHBİ ÇELİK:
Fatih Sehzadebaşı Cad. No. 101
91 — ARTIN KURT:
Beşiktaş Köyiçl Cad, No. 30
92 — ARAKEL BALGÖZ:'
Kapalıçarşı Terzibaşı Sok. 2/4
93 — ULVİ ERSEV:
Üsküdar Hâkimiyeti Milliye Cad, 159
94 — ENVER KİZMA:
Pangaltı Eşref S. No. 4
9B — ŞAHİN ALYANAK:
Beyoğlu Cumhuriyet Cad. No. 181
96 — MEHMET ADLÎ ŞAHİN:
Samatya Tütünlük Sok. 26/1
97 — BAYRAM ALÎ İNAN:
Samatya Kirkor Kalfa Sok No. 50/1
96 — AZİZ YÜKSEL:
Aksaray Millet Cad. No. 69

Bayi Eminönü malulüdür lüğün- düm almakta olduğum askeri 42OT numaralı maaş cüzdanımı ve mührümü kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 1 kilo Kuştüyü 250 Kuruştur Rahatlı^ ve Hrtlsat. İki kilo pamuk yerine bir kilo kuştüyü kullanınız. İatanbui, Çakmakçılar, Sandalyacılar sokak. ÖMER BALİOÖLÜ
Emine TaaruK-

8 Mayıs 1948
Bahlfe 8
HAŞAN LİMON KOL ONYASI
Ancak Avrupa ve Amerikada benzerine tesadüf edilecek derecede yüksek bir kalitede olup pek lâtif kokuludur. Haşan depolarile bütün ıtriyat mağazalarında satılır
Westinghouse
ELECTRIC INTERNATIONAL Co.
’ - ■W*'1*
VO«K • U. a.
• Buhar türbinleri
• Arklı rödresörler
• Kondensatörler
• Voltaj regülatörleri
■ Ölçü aletleri
• Komple tevzi tabloları
• Teshin tesisatı
• Endüstri tenviratı
• Havai hat teçhizatı
• Komple Çimento fabrikaları
ve saire...
Dr. Zekâi Muammer
TUNÇMAN
Bakteriyoloji Laboratuarı
Kan ve idrar muaycneslle gebeliğin erken teşhisi, Wassermann teamülü, kan gruplan, tifo, sıtma, balgam. İdrar, kazurat muayeneleri, kanda üre. şeker vesalr biyolojik tahliller, ultra ve fluorescence mikroskop! yapılır.
Dlvanyolu îhsnn Sami Lâbora-tuvan No, 113. Tel. 20981
Zayi — İçinde askerli); kaydı bulunan Fatih nüfus memurluğundan aldığım nüfus kâğıdımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 322 tevellütlü
Recep oğlu Ahmet öner
ECZACI KALFASI ARANIYOR
Heybelfada Eczanesinde çalışmak üzere yetişmiş bir Eczacı kalfa yardımcısına lüzum vardır Kendisine ayrıca yatacak yer temin edilmiştir. İsteklilerin Heybellada eczanesine müra-castları Heybellada ı^BI
Zayi — Karagümrl'ık orta okulundan aldığım pasoyu kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hiikmü yoktur. 200 No. Kenan İnci
Kapalı vaztyritt
Pirlanta.il ve elmuâlı saatlerin bütiln hakiki evsafı meşhuru âlem olanSlüger saatlerinde toplanmıştır-Bun un
İçin: Saat alacağınız zaman tereddütsüz Sînger saati aJmaniz ve saatin üzerindeki SİNGER markasına müessesemlzln adresine dikkat etmeniz lâzımdır. Satışımız peşindir. Emsalleri gibi 15 sene garantilidir.
SAATLERİ Mağazası İstanbul Eminönü No. 8
SİNGER

Türk P.muju KAYSERİ. MALATYA .« EREĞLİ MENSUCAT FABRİKALARINDA memklet iktifan için mamul bir bale konulmaktadır.
PAMUK denince akla evvelâ MENSUCAT gelmekle, beraber PAMUK yüksek evsaftı SELÜLOZ, LÂKE, EMAYE ve diğer boyaların imâlinde de kullanılır.
İki Hastabakıcı
alınacaktır. Bonservlslerlle beraber Büyükada sanatoryumuna müracaatları.
GLASSO BOYA FABRİKALARI
UNDERVOOD
ELLİOTT Fİ5HER COMPANY YAZI MAKİNELERİ i ■ - I ■
Kadıköy İkinci Sulh Hukuk hâkimliğinden: 945/185
Haydarpaşa İbrahim ağa mahallesinde Saraçlar Çeşmesi sokağında 33 sayıda oturan ölü Abdılrrahim Yaşar kızı küçük Şükran Bende aynı yerde oturan amcası Abdülhamit Dursun Bendin vasi tayin edildiği yayınlanır. «5716»
Doç-Fargo-Ford-Şevrole |
Az kullanılmış lastiksiz satılık I kamyonu olanların İş saatlerinde 1 ■ 82105 No. ya telefon etmeleri.
tarafından imal edilmektedir.

yORMfM FAZLA İŞ yflPfiö düetinmtdcn Urcih cdiUcck en. sağlam vctndayaatklt 4RII MftKİM&SlDİR
Türkiye mümessili: ASTAŞ
Alım Satım Türk Anonim Şirketi Yeni Çomt c,ad.ri?29 I STAMIBUL
Zayi — Eyüp kaymakamlığından aldığım eramil maaşı cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Nefise Tuaman
■Dr.Nihad Tözge' Deri -Saç Frengivediğer Zührevi hastalıklar miitetassı Pazar »e P8rçem₺8(lan başka harglln 14.30 - IV.3O
Yoksulların muayeneci bundan sonra S A u yünleri oytedenevvelyap'Iacalrfır S4SMu. v-zAVer kousoı ıtfatsı rit ]ı

Bilhassa otomobil boyalarının imâli için mühim miktarda PAMUK kullanmaktadır Boyanın istenilen renk ve evsafta olması bir takım fevkalâde teknik ameliyeler neticesinde kabil olmaktadır.
Ingilterenin en mühim Otomobil Fabrikalarının kullandıkları NİTROSELÜLOZ ve LÂKE boyalar GLASSO FABRİKALARI
Acenten t SELÜLOZ SENTETİK, EMAYE *®
ŞARK TİCARET KOLLEKTİF Ştl. ILÂKE boyalar İmalinde mOtehaMta
Namık Amaç ve Ortakları V ffl GLASSO PAİNT PRODUCTS LTB.
Morkoı Han No. 12, 13, 14 Rt«l 'Ulll Porivale, Grenford-, Mdlı
G * 1 ■ t a / 1 «t a n bul Tt«d« Mark W E o g 1 a a d
■■■ ÜROLOG - OPERATÖR ■
I Dr. M. ALİ TEZSEZER
I İdrar yollan ve tenasül hasta- I | tıkları mütehassısı. Cağaloğlu ec-1 ■■zanesl yanında 30/3 Tel: 21G1.B'
Sular idaresinden :
Kozyatağı su. hazneleri yanında yaptırılacak bekçi evinin işçlUgl pazarlıkla en müsait flit verene ihale edilecektir.
İhale 9. 5. 945 çarşamba gıinii saat 15 de Beyoğl undaki İdare merkezinde yapılacağından pazarlığa girmek Lstiyenlerln 8. 5. 945 salı günün® kadar evvelce de bu gibi işleri başardıklarını gösteren belgelerde birlikle idare merkezinde büro mühendisliğine baş vurarak ehliyet belgesi almaları lâzımdır. Yapının plânını ve şartnameyi görmek için her gün aynı büro mühendisliğine baş vurmaları. (5700)
SATILIK MAKİNELER
; Bir adet kurutma ütü apare makinesi, bir adet çizgi emprime makinesi hazır vaziyette satılıktır. Müracaat: Bevoğlu Tlinel başı îstlk-— lâl cad. No. 396. Telefon: 42536
Tomruk kesim nakil ve istif işi
Devlet Orman İşletmesi Düzce Revir amirliğinden:
ı — Revirimizin Garblkaradere bölgesinin Kiraz Tokmakkapı ve Naşlaryurdu ormanlarında damgalanan 482 adet muadili tahminen 033 metreküp çam ağacının dipten kesme dallardan temizleme kabuklarını soyma verilecek ölçülere göre tomruk boylarına ayırma ve Düzce merkez deposuna nakil ve İstif işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Açık eksiltme 11. ö. 945 tarihine rastlayan cuma günü saat İB de revir merkezinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Dipten kesme dallardan temizleme kabuk soyma verilecek Ölçülere göre tomruk boylarına taksim işinin beher metreküpü 150 kuruş ve Düzce merkez deposuna nakli ve istif işinin beher metreküpünde 23 lira 50 kuruştur.
4 — Muvakkat teminatı % 7.5 hesablle 1749 Hra 38 kuruştur.
5 — Açık eksiltmeye alt şartnameler Ankarada orman umum müdürlüğü ile İstanbul, Adapazarı, Bolu. Ereğli ve Düzce revir amlrllklerlle üar-blkaradere orman bölge şefliğinde görülebilir.
0 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte mezkûr komisyona müracaatları. (56551
maddeleri inşaat şekilleri, levhalar, boru, teçhizat çubukları, saçlar, raylar, demiryolu teçhizatı, mahlut v« alet çelikleri, kablo ve daha başka mamulatta uzun bir listesini de ihtiva etmekte dür.
Zayi — İstanbul Memurin Kooperatif şirketinden aldığım 330182 No.lı İki nüfusa ait ana karnemi kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hiikmü yoktur. Üsteğmen Rauf Perk
Türkiye Kömür
Satış ve Tevzi Müessesesi
İstanbul Şubesinden5
LİNYİT KÖMÜRÜ SATIŞI:
Garp Linyitleri işletmesi Müessesesinin Linyitleri satışa çıkarılmıştır.
a)
b)
C)
d>
Soma / Değirmisaz / Tavşanlı İşletmelerinin PARÇA Linyit kömürü;
Kuruçeşme depomuzda, müşterinin vasıtasına yüklenmiş olarak, tealim;
Tonu 30 Lira
Bütün İhtiyaç sahiplerine, fabrikalara ve kömürcülere motörle veya depoda tamamen serbes olarak verilir. Satış yeri:
Yeni Yolcu Salonu 3. cü kat 1 No. lı oda (5029) GALATA
Türk Gümrük Komisyoncuları
İstanbul Birliğinin senelik kongresi 14/5/1945 tarihine rastlayan pazartesi günü saat on yedide Galata Muradiye han ikinci kat 17 numarada yapılacağından birliğe kayıtlı bütün arkadaşlnnn gelmeleri Olunur.
20 senelik teknik tecrübenin mahsulü
Soğuk Endüstrisi ve Ticaretteki Tatbikatı
Dizel motörtt ve pratik fabrika Teknolojisi Müellifi: KEMAL SÜNNETÇİOÖLU'nun eseri
Yakında çıkıyor
!■■■«■ Müracaat: P. K. 1559, İstanbul,
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Dekanlı ğından:
Fakültemizin Alman Dili Edebiyata ve Fransız Dil! Edebiyatı Enstitülerine birer doçent İle Alman DİLİ Edebiyatı, Fransız Dili Edebiyatı, Hindoloji vo Türk inkılâp Tarihi Enstitülerin® birer asistan alınacaktır.
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ila İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden veya buna muadil bir kuruldan mezun olan Lsteklllarln. t?.u.yi8 i‘.-46 sonuna kadar, namzet numarası almak ve sınav şortlarını öğrenmek üzer® Fakülte Dekanlığına bir dilekçe İle-müracaatları. «6712»
Telin itimat edilir servisi için luzum görülen kuvvet ve esaslı mukavemete malik olmasını cemin için mahir metalürjiseler Bethüehecn telinin imalindeki her adımı itina ile kontrol edcrler.Yüksek kalitede telefon vetelgraf teli dahil olmak üzereher talebi karşılar cinste Bcthlehem çelik teli vardır.
"Dünyanın en büyük çelik i.nahrala-tından bici" olan Bcthlchcm'in'imalac
Bethlehem Steel
Export Corporation
S 8roodwoy. N«» Y«K U-S.A-
.1. C. * A. Botor. Lfd.. h«nbul, Ivr»(
Malatya Bez ve İplik Fabrikaları
Türk Anonim Şirketinden!
Ortaklığımızın Ankara'daki merkezli® Malatya ve Adana fabrikalarının umumi ve İşletme muhasebelerinde çalıştırılmak v® 3659 sayılı kanun hükümlerine, göre maaş erilmek üzere muhasebe memurları alınacaktır.
Bankalarda veya milli müesseselerde çalışmış olmak şarttır. Fabrikalarda çalışmış olanlar tercih edilir.
Memurluk vasfını haiz v® askerlikle İlgisi bulunmıyan isteklilerin gerekil belgelerle birlikte .Ankara Atatürk bulvarı 177 No. da şirket
Gayrimenkul Satış ilânı
Ferlköyde, Bay Sungur sokak (eski Konstontln sokak) 61/1 numaralı 310 metre, tapu kaydına nazaren miktarında arsa, ! Mayıs 1045 tarihine müsadif pazartesi saat 10 da Beyoğlu Sulh Hukuk Mahkemesinde satılacaktır. Fazla tafsilât İçin 945/10 dosya numarajî ile mez-kür mahkemeye müracaat edilmesi,
r
Ekmek karnelerindeki T harfile nüfus başına beş metre basma dağıtılacak
J
uöurmun dinçgürbüz' u ofma-st için
ÎOZFATİN ZAMBO
~ - İLE BESLEYİNİZ I
'ğfot&ium,fosforvtVitomin/i I f ^fidafarfa foztr/anmtşhn J
Sene 27 — No. 9533 — Flatl her yerde 10 kuruştur.
Sahibi: Necmeddin Budak — Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es — AKŞAM Matbaası
Berlin dün teslim oldu
Müdafaa 11 gün sürdü ve büyük şehirlerin müdafaasının en kısası oldu
Rhurve Sar havzaları
Fransız Dış Bakanının demeci
Goebbels’in Muavini, Hitler ve Goebbels'in intihar ettiklerini söyledi
Berlinden bir görünüş
Newyork 3 (R) — Fransız Dış Bakanı M, Bldault dün gazetecilere demiştir kİ: «Fransa Ruhr ve Sar havzalarının Almanya-dan ayrılarak milletlerarası bir idareye tâbi olmasını İstiyor, Fransa Sar havzasının kömürüne muhtaçtır. Esasen Versay muahedesinde bu hususta madde vardı
Hlndlçinl ve Fransa’nın Pasifik’teki diğer sömürgeleri vesayet altına alınmamalıdır. Buna mukabil Fransa. Birleşik uluslar emniyet teşkilâtı için Dakar’da biı- Ü3 kurulmasını kabul edecektir.»
Gl. Serafis
Danimarka’daki Alman kuvvetleri teslim olmağa başladılar Almanlar 4 şehirde belediye reislerine teslim oldular
Italyada ve Batı Avusturyada bir milyon Alman askeri teslim oluyor
Dün üç Alman Mareşali daha esir edildi, Müttefikler her tarafta ilerliyorlar
Ne w-York 3 (R.) — Danlmarkadakl
Londra 3 (B.B.C.) — Berlin dün saat 15 te Sovyet kuvvetlerine teslim olmuştur. Şimdiye kadar 70 bin esir sayılmıştır. Bunların arasında kale kumandanı ve kurmay heyeti de vardır. Ganaim pek çoktur, Şerlinin cenubunda kuşatılan Alman kuvvetleri imha edilmiştir. Burada 120 bin esir alınmıştır.
Berlin'in müdafaası 11 gün sürmüştür. Burası büyük şehirler arasında en çabuk düşmüştür.
Hitler ve Göbbela intihar ettiler
Moskova 3 (A.A.) — Mareşal Stalln tarafından dün akşam 2 günlük emir neşredilmiştir. Birincisinde Berlin’in tamamen İşgal edildiği. İkincisinde de Ballık kıysmdakl Rostofc ve Vame-munde limanlarının ele geçirildiği bildirilmektedir. Biraz sonra çıkan
Sovyet tebliği diyor kİ: «Berlin'de şu komutanlar esir edilmiştir: General Kurt Wettag. general Walter Bchlless Dankwart, amiral Voss, Berlin müdafaasının kurmay balkanı albay Hana Melchlor, 58 ncı Alman zırhlı kolordusunun kurmay başkanı albay The-odor von TOlşsllng.
Goebbels'in basın ve Propapaganda Bakanlığında birinci muavini Hans Frltsche, basın müdürü Fliek ve müşavir Helnrlch de esir alınmıştır.
Sorguya çekilen Frltsche, Hlller'ln, Goebbels’in ve geçenlerde genelkurmay başkanlığına tâyin edilen piyade generali Krebs’ln İntihar ettLklerlnl sbylemlştlr.»
Hitler’in ölümü münasebetle Portekizde matem
Ankara 3 (R) — Amerikan
radyosu bildiriyor: Portekiz hükümeti Hitler’in ölümü münase-betlle 2 gün matem tutulmasını ilân etmlştri.
Ellâs kumandanı hakkında tevkif müzekkeresi kesildi
Atina 3 (A.A.) — Peloponnese savcısı, Elâs ordusu başkomutanı general Serafis İle bu ordunun diğer bir çok subayları hakkında, ayaklanma sırasında yapılan cinayet ve soygun suçlarına mânevi iştlrâk tsnadlle tevkif müzekkeresi kesmiştir.
ALMAN 01$ BAKANI DEĞİŞTİ
Yeni Bakan San Francisco konferansının çalışmalarından takdirle bahsediyor
Diğer taraftan Doenitz Norveç’te son bir gayret sarfetnıek istiyor
Londra 3 (AA.) — Yeni Alman Führerl amiral Dönltz, Dış Bakan lığına eski Maliye Nazırı kont von krossiegü tâyin etmiştir. Rlbben-torp’un ne olduğu malûm değildir. Krossleg, dün akşam radyoda bir nutuk söyliyerek dünya sulhu ve emniyeti İçin San Francisco konferansında •arfedilen gayreti övmüş ve: «Alman milleti de diğer mlletler gibi İnsanlığa huzur ve relah temin edecek bir Sulh istiyor. Almanya bolşevlzme karSı harbe devam edecektir.» demiştir, lmdlye kadar, harb devam ederken, hiçbir Alman hükümet adamı böyle Dlr şey söylememişti.
Kont von Krossleg, Almanyanın kibar bir askeri ailesine mensuptur. Hükümet memurluğundan yetişmiştir.. Papen ve Schelcher kabinelerince ve 932 den 938 senesine kadar Hitler zamanında Maliye Bakanlığınca bulunmuştjır. Politika İle pek aı theşgul olmuştur. Alman muhafazakâr partisinin sağ cenahını temsil etmektedir.
l'enl Alman Dış Bakanı Kont Von Krossleg
Fransız kabinesinde değişiklik
Paris 3 (A.A.) — Seçimler neticesinde kabinede bir değişiklik yapılacağı hakkındaki haberler teeyyüd eder gibi görünmektedir.
İsviçre» İtalya hududunu kapadı
Beme 3 (A.A.) — İsviçre federal hükümeti. İsviçre - İtalya hududu önlerindeki bütün geçit noktalarının yeni bir emre kadar kapatılmasını emretmiştir.
Mussolininin cesedi gömüldü
Roma 3 ^A.A.) — Mussolini ile metresi Claretta Petacci ve sabık Duçe’nln eski muavini Achllle Starace'nin cesetleri pazartesi akşamı gizlice Mİ-lâno’da gömülmüştür. Cesetlerin topraktan çıkarılmasına mâni olmak üzere mezarların yerleri belli edilmemiştir. Cinayet işlerinde mütehassıs doktorlar Mussolini’nln beyni üzerinde tetkiklerde bulunmaktadırlar.
Dünya yiyecek durumu fena
Londra 3 (A.A.) — Amerikan umumi karargâhından bildirildiğine göre, yiyecek noksanının bütün dünyada nazik bir mesele haline gelmesi üzerine hafif hizmetlerde çalışan Amerikan askerlerine verilen tayınlar yüzde on nispetinde azaltılacaktır, Bununla beraber tayınların bu azaltılmış haille yine yeter derecede oldukları ilâve edilmektedir.
Norveçteki son gayret
Londra 3 (A.A.) — Times diyor ki! ş Amiral Dönltz Norveçl son koz olarak kullanmak istiyor. Burada olduk-Ba büyük bir kuvvet tophyabilir. Denizaltılar büyük bir kısmı buradaki Çslerdedir. Almanların Norveçte 200 bin esker! ve birkaç yüz uçağı bulun-tnak tadır. Donltzin burada mukavemet etmesi muhtemeldir. Bu. neticemi biraz geciktirebilir, fakat değlştire-
Amiral Dönitz evvelce akıl hastanesine girmiş
Londra 2 (A.A.) — 1943 yılı başııı-danberl Alman donanmasının başkomutanı bulunan yeni Führer amiral bönltz, Alman denizaltı filosunun bâ-nlsidlr. Bütün hayatını denlzultıları İncelemeğe vakfetmiş. İngiitereye karşı daima kin beslemiştir.
Breslaıı, Goeben'in refakatinde ts-
DİKKATLER:
tanbula sığındığı sırada bu kruvazörde teğmen olarak vazife görmekte İdi. Bllâhara denlzaltıya tâyin edilen Dönitz, 1918 yık ekim ayında Malta açıklarında bir gemi kafilesine taarruz etmiş, fakat denlzaltısı şiddetli bir karşı taarruza hedef olmuştur. Gemisini batırmak zorunda kalan Dönltz esir düşmüştür. Sonradan delilik alâmetleri gösteren müstakbel amiral, harb esirleri kampından Manchester akıl hastanesine nakledilmiştir. 1919 da memleketine döndüğü vakit, hâlâ deli telâkki ediliyordu.
Almanyaya dönünce, nazllerle birleşen Dönitz. İngiitereye karşı yapılacak yeni bir taarruzu göz önünde bulundurarak denizaltı stratejisi Üzerindeki İncelemelerine devam etmiştir.
Vitamin yokluğu
Bir kaç zamandır eczanelerde vitamin komprime veya ampulleri bulunamamaktadır. Buna muhtaç olan hastalar, İlâçtan mahrum kalıyor.
Halbuki gümrüklerde uzun müddet ihtiyacı karşılıyacak miktarda vitamin var.
Var amma çıkanlanııyormuş.^. Sebebi?,. Tabiî: Muamele! Kırtasiye! Havaleler kemalini bulsun da.. Formalite yerine gelsin de.. Durun efendim, ne acelesi var?
Diğer taraftan vitaminsiz vücutlar bekleşlp durmakta.,.
Alman kuvvetleri teslim olmağa başlamışlardır. Dört şehirdeki Alman kuvvetlerinin kumandanları Danimarka Belediye reislerine tealim olmuşlardır. Danımarkada 110 bin kadar Alman askeri bulunmaktadır. Bunlann arasında 10 bin kadar Macar, AvusturyalI ve Vlasov'un UkraynalI kıtaları vardır.
Dam markanın Almanya ile bağı kesilmiştir. Alman kıtalarının İngillz-lere teslim olmak İçin İnglllzlerln Danimarka hududuna gelmelerini bekledikleri söyleniyor.
Londra 3 (R) — Bu sabahki gazeteler İki mühim hâdiseden büyük başlıklarla bahsediyorlar. Bunlar Berlln-İn zaptı ve İtalyadakl Alman kuvvetlerinin teslim olmasıdır. Daily Expre$s diyor kİ: Amiral Dönltz sonuna kadar muharebeden bahsediyordu. Bu İki hâdise amirale cevaptır. o
Daily Telegraph diyor kİ. «Artık harbin sonu görünmüştür. Almanlar daha uzun müddet mukavemet edemezler. 10 ay zarfında 5 milyon asker kaybetmişler, bütün ziraî ve slnal sahalar ellerinden çıkmıştır.»
İtalya seferi bitti
Londra 3 (B.B.C.) — İtalyada ve Batı Avusturyada harb diln saat on dörtte bitmişti. Buradaki Alman kuvvetleri kayıtsız şartsız teslim olmağı kabul etmiştir. Teslim protokolü pazar günü Napoli civarında Caserta şatosunda, Müttefik Akdeniz kuvvetleri kumandanı mareşal Alexan-der'ln kurmay başkanı 11e Alman kuvvetleri başkumanadnı general Witinhof’un kurmay başkanı arasında imza edilmiştir. Trleşte hariç olmak üzere bütün Şimali İtalya, Avusturyada Salsburg, Voaîberg, Tlrol, Carlnthle, Stlrv vilâyetleri ve buralardaki kuvvetler teslim olmaktadır, Teslim olacak kuvvetlerin yekûnu 1 milyonu bulmaktadır. Bunların derhal silâhlan alınacaktır.
Dün Avam kamarasında müzakereler olurken M- Churchlll, söz almış ve şiddetli alkışlar arasında bu haberi vermiştir. Başvekil mareşal Alexan-der'l ve kumandanlarla askerleri övmüş, esasen geçen yaz İtalyadan bir ordunun Batı cephesine nakledildiğini, geçen aylarda da bir kısım kuvvetlerin alındığını söylemiştir.
Mareşal Alexander bu münasebetle Müttefik kuvvetlere hitaben neşrettiği günlük emirde İtalya harbinin bittiğini, bir milyon askerin silâh ve teçhlzatlle teslim olmağı kabul ettiğini. bu suretle en büyük zaferin kazanıldığını söylemiş ve hepsini tebrik etmiştir. İtalyadakl ordular gurupu-na kumanda eden Amerikan generali Clark da günlük emrinde askerlerini tebrik ve Tanrıya şükretmiş, sonra demiştir kİ: «Harb henüz bitmedi, Japon yanın da aynı suretle mağlûbe-dllmesi kaldı »
Teslim protokolünün İmzası resminde Sovyet zabitleri, gazeteciler, hazır bulunmuşlardır. Bu teslim, Av-rupanjn diğer 'kısımlarındaki teslimlere başlangıç sayılıyor.
Vaşlngton 3 (R.) — Amerika Cumhur Başkanı M- Truman, mareşal Alezander'e ve general Klark'a tebrik1 telgrafları göndermiştir.
3 Alman mareşali esir edildi
Londra 3 (BB.C.) — Müttefik ordular diin 3 Alman mareşalini esir etmişlerdir. Bunlar Batı cephesindeki Alman kuvvetlerinin eski başkumandanı von Rundstedt. eski Balkan kuvvetleri başkumandanı Wets ve eski hava kuvvetleri başkumandanı Sper-lc'dlr.
Yeni ileri hareketleri
Londra 3 fB.B.C.ı — Avusturyada 3 Müttefik ordusu süratle İlerliyor. Bu kuvvetler İtalya hududuna 40 kilometre mesafeye gelmişlerdir. İngiliz kuvvetleri Ballık kıyısında Lubeck 1) manini zaptetmlştlr. Bu kuvvetler
Kafile halinde teslim olan Alman askerleri
Rostok limanını zapteden Sovyet kıtalarından 50 kilometre uzaktg bulunuyor.
Hamburg açık şehir ilân edildi
Londra 3 (B.B.C) — Almanlar
Hamburg'u açık şehir İlân etmişlerdir.
Almanya’nın teslim plânı
San Francisco 3 (A.A.) — Burada inanılır kaynaklardan öğrenildiğine göre, Sovyet makamları tarafından desteklenen Almanyanın teslim plânı, Müttefik başkomutanlığı tarafından İncelenmektedir. Plân şu noktaları İhtiva etmektedir:
1 — Teslim teklifi, sadece amiral Doenitz gibi Alman dovleti başkanı tarafından değil, fakat ayni zamanda henüz Müttefiklere mukavemet eden Alman kuvvetlerine kumanda eden bütün generaller tarafından yapılmalıdır.
2 — Alman komutanları, içinde bulundukları lşzal bölgesindeki Müttefik kuvvetlerine teslim olacaklardır
3 — Alman komutanları, kumanda ettikleri bölgede sonuna kadar nihai bir mukavemet olmıyacagı hususunda müspet garantiler Vereceklerdir. Bunu temin etmek İÇİn, Alman komutanları, Müttefikler* mukavemet eden bütün şefleri hapsedecekler ve bu bölgelerin kontrolü İle tavzif edilecek kıtalnra teslim edecekler Ve ayni zamanda bütün gizil teşkillerin ortadan kaldırılması İçin tedbir alacaklardır.
4 — Alman komutanları, kendi böl-gelcsrl dahilinde bulunan bütün Alman harb suçlularını Müttefiklere teslim edeceklerdir, Bu suçlular, en büyük suçlarını işlemiş oldukları memleketlerin hükümetlerine teslim edileceklerdir.
5 — Bu plân, Almanlar tarafından son dakikada başvurulabilecek her hangi bir hileyi önliycbllmek İçin bir çok tedbirler ihtiva etmektedir. Almanlar hu hileye, şeflerinden bazılarını kurtarmak ve Müttefik kuvvetlere zarar vermek gayeslle başvurabilirler.
Almanya’da cereyanlar
Londra 2 (AA.) — Reutcr ajan.inin askeri muharriri yazıyor:
Almanyanın İki ve hattâ üç ayrı hükümet tarafından yani Dresden vo Prague’ın müdafii von 8choern?r İle Doenitz ve Hlmmler'ln kontrolü altında bulunacak ayrı ayrı hükümetler tarafından idare edilmeğe başlanması görünüşe göre bir gün meselesidir.
Şimdi elde edilen Innaılmağa değer bir habere göre, Hlmmler, Alman ordusunun muhtelif kısımlarlle kendilerin! kayıtsız ve şartsız teslim hususuna İkna İçin müzakerelerde bulunmuştur, Kdtel, genelkurmay adına bunu kabul etmeğe âmnde idi. Fakat mahallî servisler ve kumandanlıkları tamamen kontrol kudretinden mahrum bululuyordu.
Doenitz İse görünüşe göre aksina olarak teslim teklifine şiddetle muhalefet etmiştir. Ve geçen harbde bile Alman donanmasının teslim olmadığını, bu hususta bir delil olarak İleri sürmüştür. Henüz yarılmamış olan bir Alman cephesine kumanda eden Schoemer'hı de teslim hususuna muhalefet ettiği, İnanılmağa değer bir haberden anlaşılmaktadır. Mukavemete devam hususunda bir günlük emir yayınlayan Nörveçtekl Alman kuvvetleri başkomutanı general Bo-ehnıe de ayni fikirde bulunmaktadır.
Bütün mesele muhtemel olarak Norveçln kontrolü etrafında toplanacaktır. Doenltz’ln emrinde Norveçte amiral Krauke’nin kumandasında bulunan 50 bin deniz askeri vardır. Ordunun ve hava kuvvetlerinin sadakati daha şüphelidir. Norveç için bu mücadelenin sulh yolu İle halledilmesi mümkün değildir. Ve Hlmmler ta-raftarlarlle muarızlan arasında bu yüzden pek yakında şiddetli İhtilâflar çıkması muhtemeldir. Norveç, Doenitz İn elinde son bir koz olarak bulunmaktadır. Eğer onu kaybederse son yıkılma derhal kendini gösterecektir. Eğer onu etinde tutarsa, zafer günü gecikmiş olacaktır.
A K Ş A K
Sahife 2
3 Mayıs 1945SÖZÜN GELİŞİ
Bir tablo ve bir ders
n dokuzuncu asrın başlarında ölen büyük Fransız ressamı Prud’hon'un eserlerinden en meşhuru adalede İlâhî intikamın suçluyu kovaladığını gösteren tablodur, Louvre müzesine girmekle kalmayıp mektep kitaplarına kadar giren bu tabloda Adalet, cinayeti İşleyip kaçmaya savaşan suçlunun arkasından meşalesini tutarak ressamın İlâhi dediği intikama yol gösterir. intikamın elindeki kılıç şimdiden çekilmiş, mazlumu yere ■erdikten sonra kurtulacağını sanan caninin başını *'
üzeredir.
Tabloda tiyatromsu bir hava olmakla beraber asırlardır İnandığı, er veya geç hakikat olacağından biran tereddüt etmediği manzara budur. Netekim beş »ene seki® ay öne* saadetlerini başka milletlerin felâketleri üzerine kurmıık, bu uğurda her türlü cinayeti gözlerini kırpmadan İşlemek kararile harekete geçenler cinayetin cezasız kalacağına inandılar. Bu ezeli düsturun da kuvvetle değiştirilebileceğinden emindiler. Cinayetler pervasızca işlendi. Fakat bugün, fena kuvvetlerle seneler süren mücadele eıell hakikatin bir daha ebedî olduğunu iâ-pata yaramıştır. Dünyayı ateşe verenlerin memleketi bugün tam mânasile bir kan ve ateş deryasıdır.
İnsanlığın doğru bellediği, gönülden İnandığı ahlâk kurallarını iftiharla hiçe sayarak felâketlerin üzerinde yükselmek İsteyenler en büyük felâketin kendi üzerlerine çöktüğünü gördüler. En parlak isimlerin sahipleri Adalelin, kendilerini nerede vuracağım hesaplayamamanın şaşkınlığı İçinde bucak bucak kaçıyor, yahut diz çökmek için kendiler,liıe yer gösterilmesini istiyorlar. Her tarafta bir Prud’hon tablosu bütün hakfkatlle yükseliyor.
Halbuki Naziler Parisi işgal ettikleri zaman Louvre mtkesân-de bu tabloyu yakından görmek İmkânını da bulmuşlardı
Tarihin en büytik dersi bir kere daha tekrarlanıyor.
Şevket Rado
■■•■«şua
uçurmak
İnsanlığın
San Francisco konferansı
Dün B. Haşan Saka bir nutuk söyledi, Türk görüşünü anlattı
San Francisco 2 (AA..)— San Francisco konferansının 30 nisan tarihli genel oturumunda. Haşan Saka, konferansı toplamak teşebbüsünü ele almış olmasından dolayı Birleşik Amerika hükümetine ve gösterdiği nazikâne misafirperverlikten dolayı da San Francisco Belediyesine teşekkürlerini bildirmiştir. Türk heyeti başkanı. hâtırasını hürmetle andığı Başkan RooseveHten sitayişle bahsettikten sonra bilhassa şunları söylemiştir:
«Türk murahhas heyeti, Dumbar-ton Oaks projesi hakkındakl mülâhazalarını Genel sekreterliğe bildirmiş bulunmaktadır. Türk murahhas heyeti, yeni yasanın, bütün anlaşmazlıkların adalete ve hakka uygun olarak halline çalışılması hususunda bir hüküm ihtiva etır.esl İcabettiği kanaatindedir Oenel kurul, projede derpiş edilmiş olduğundan daha geniş yetkilere ve bir kontrol hakkına malik olmalıdır.
Türk murahhas heyet), ağır sorumluluklar yüklenmiş olan büyük milletlere. diğer devletlerden daha geniş salâhiyetler tanımakla beraber Güvenlik kurulundaki muvakkat üyeliklerinin sayısının arttırılın asi ve buna muvazi olarak her hangi bir karar alınabilmesi İçin lüzumlu olan asgari oy miktarının çoğaltılması suretiyle, bu kurulda, daha gerçek bir muvazene temin edilmesinin muvafık olacağını mülâhaza etmektedir.
Bundan başka. Türk murahhas heyeti, adil usulün bir kere tatbik mevkiine konulduktan sonra, tabii seyrini taklbetmealnin hak prensiplerine daha uygun olacağı ve Güvenlik kurulunun, mahkemenin kararına tebalyet edecek tarafı koruması lâzım geleceği mütalâasındadır.
Türk murahhas heyeti, her hangi bir İhtilâfın, halli devletlerin münhasır salâhiyetlerine terkedllen meselelerden olup olmadığını tâyin edebilmek üzere yasaya sarih bir formül konulmasını lüzumlu sanmaktadır. Bölge anlaşmaları mekanizmasına matlup müesslrllğl verebilmek İçin, bu kabil anlaşmaların müşterek güvenliği teşkil eden unsurlar olarak telâkki edilmeleri lcabedecektlr.
Nihayet, yasa, meşru müdafaa hususunda sarih bir hükmü İhtiva etmelidir. Dumbarton Oakş projesi Türklyeyl derhal kendisine cezbet-mlştlr. Zira, Türklyenln bütün milli Ve harici siyaseti, içeride barış, dışarıda barış esasını bir umde haline koyan «milli mlsak» tan doğmaktadır. İşte bu zihniyetle hareket etmek metiledir kİ. Türkiye hükümeti, Milletler Cemiyetinin faaliyetine, zecri tedbirlerin ve Nyon antlaşmasının tatbiki da dahil olmak üzere, iştlrâk etmiştir. Müşterek güvenliğin İflâsı karşısında, Türkiye hükümeti daha harb çıkmadan evvel barışa bağlı milletlerin safında azimle yer almıştır.
Türk murahhas heyetl.tahakkuku-nu temenni ettiğimiz neticeye varmak İçin Birleşmiş milletlerin aşmak ■orunda kalacakları büyük güçlükleri müdrik 'bulunmaktadır. Fakat, tasavvur ettiğimiz gibi bir barış ancak, çok uzun zamanda, dikkat ve sabırla başarılacak bir eser olabilir.
Tiirk murahhas heyeti, ne bu kon- ; feransın muvaffakiyetinden, ne vü- , cüda getirmek İçin toplandığımız yeni teşkilâtın hayırlı tesirinden ve ne de bilhassa, bu teşkilâtın başlı başına mevcudlyetlle insanlığa yapabileceği muazzam hizmetlerden şüphe etme** hakkımız olmadığı kanaatindedir.»
Komisyon ve komiteler
San Francisco 2 (AJL) — Konferansta kurulması tesblt edilen 4 komisyon ve komitelerin başkanlıkları küçük milletlere verilmiştir. Bu arada Genel kurul komisyonunun Teşkilât ve usul komitesi başkanlığına Türkiye seçilmiştir. Raportör Beyaz Rusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetidir.
3 Dış Bakanı arasındaki dostluk
San Francisco 2 (A.A.I — Bir saatten fazla sûren yeni konuşmalardan sonra M. Eden, Stettlnlus. Molotof gene oturuma kol kola girmişlerdir. Aralarındaki konuşmaların çok dostluk havası İçinde geçtiği ve oturumda da aynı havanın devam ettiği görülmüştür. 3 Bakan gülerek fısıldamıyor ve biriblrlerlnln omuzlarına vuruyorlardı
Fransız Dış Bakanı konferanstaki demecinde kuvvetin hâkim olacağı bir dünya olmaması lüzumundan bahsetmiş, Fransanm tekrar ayakta olduğunu ve birinci sınıf bir devlete terettübeden bütün haklara malik olması lâzım geldiğini söylemiştir.
Başka devlet çağır ıl mıyacak
Londra 3 (BBC.) — San Francisco konferansına başka devletin davet edilmemesi kararlaştınlmıştııv Bu. ispanyanın çağırılması hakkında Meksika tarafından yapılan teklife de şamildir.
Mısırın bir isteği
Londra 3 (B.B.C.) — Mısır Dış Bakanı Bedevi paşa Cerabub vâhasının Mısıra ladesin! istemiştir. Mısır Dış Bakanı, burasının 1939 de şiddetli diplomatik tazyik altında ltalyaya terke dildiğini söylemiştir.
Ana ve babalan tarafından bırakılan çocuklar
Ankara 3 (Telefonla) — Bura ad-llyeri koridorunda ağlayan İki çocuk bulunmuştur. Biri dört, diğeri altı yaşlarında olan bu İki kız çocuğunun ana ve babalarını adllyede kaybettikleri öğrenilmiş ve çocuklar polis tarafından alınarak bunların ana ve babaları aranmağa başlanmıştır. Neticede, bu çocukların İkinci asllya hukuk mahkemesinde boşanma davaları olan Hayreddln Özalp ve Faüna Özalp adlarındaki karı kocaya alt oldukları, dâvada çocukları birbirlerine bırakmak istediklerin! söyledikleri, fakat ikisinin de bunu kabul etmemeleri özerine yavrularını adliye koridorunda bırakıp gittikleri anlaşılmıştır.
Henüz bir karara baglanmıyan boşanma dâvasına devam edilmektedir. Zabite cû ana ve babanın adresi tesblt ve
edilerek çocuklar teslim edilmiş haklarında takİ hata başlanmıştır.
Kömür istihsali arttırılacak
Ankara 2 — Önümüzdeki yıllarda ihracat yapılması düşünüldüğünden hükümet, kömür istihsalini arttıracak tedbirler almaktadır. Ankara İle Amerika ocaklar için lâzım olan makine vesalreyi vermeği vadetmişler dir. Türkiyeden kömür almak İsteyen devletlerin başında Yunanistan, Bulgaristan ve İsviçre vardır.
Sovyetler - Ingiltere
News Chronicle gazetesi bazı kimselerin son hâdiseleri korkunç işaret saydıklarını söylüyor
Londra 1 (A_A.) — Re üter ajansı bildiriyor: Newa Chronlcle gazetesi bugünkü başmakalesinde, fon hoıe-ketleri dış politika âleminde ( ehemmiyetli şüpheler» uyandırmış olan Rusyayı açıkça tenkldetmektedlr.
Gazete, Avusturya muvakkat hükümetinin Sovyetler tarafından teşkilini buna yeni bir misal olarak göstermekte ve bu hükümetin «geniş temsilci mahiyetini» kabul etmekle beraber, Müttefiklerin muvafakati alınmadan Sovyetlerln himayesi altında teşekkül etmiş bulunduğunu, bunun ise «Kırım anlaşması» nın doğrudan doğruya bir ihlâli olduğunu yazmaktadır.
Henüz halledibnlyen Polonya meselesinden de bahseden gazete, memleketine dönmüş olan Çek hükümetinin «kalın bir esrar perdesi arkasında çalıştığını» ve daha derin bir esrarın Romanyadakl hâdiseleri ört-m ekte olduğunu yazmaktadır. Gazete diyor kİ;
«Bütün bunlar zihinleri karıştırıcı mahiyettedir. Ve bazı kimseler bunu korkunç bir İşaret sayacak kadar Heri gidiyorlar,»
Times’in Balkanlar hakkında bir makalesi Londra 3 (AA.) — Times gazetesi «Balkanların müstakbel manzarası» başlıklı başyazısında şöyle diyor:
• Mareşal Tlto kuvvetleri Flutne ve Terleste’de savaşıyorlar. Yugoslavya-nın Şimal Adriyatik bölgeleri üzerindeki endişelenen ve bunlara itiraz eden Italyan hükümeti bu vaziyeti telâşla karşılamaktadır.
Hudut meselesi oldukça karışıktır. 1922 de imzalanan Rapallo antlaşması İtalyada 500.000 Yugoslav bırakmıştır. Bütün Yugoslavlar, eski İtalyan hudutları dahilinde bulunan ve Yugoslavlarla meskûn olan arazinin kendilerine verilmesini bir hak telâkki ediyorlar. Flume hakkındakl İstekleri ise, bundan da ileri gidiyor. Zira şehrin civar bölgelerinde her ne kadar fazla Yugoslav nüfusu varsa da bizzat Fiume’dekl Yugoslavlar azınlık teşkil etmektedir.
Itaiyanlara gelince, demokratların çoğu Yugoslavyanin esaslı bir hudut tashihini İstemekte haklı bulunduklarını kabul etmekte, fakat Trteste'-nin İtalyan kalması lâzım geldiği flk ■ rinde bulunmaktadır. Her iki taraf hissiyatım şiddetli bir şeklide İzhar etmektedir.
Tuna memleketlerinin istikbali henüz vâzıh değildir. Fakat bu memleketler dış siyasetinin Sovyetler Birliğiyle sıkı bir İttifaka dayanacağı meydandadır. Diğer taraftan bu memleketler iktisadiyatı kısmen olsa bile, yeniden teessüs eder etmez Akdeniz yollyle yapılacak ticaret büyük ehemmiyet kazanacaktır.»
Times gazetesi başmakalesini İngil-terenln Akdenizdekl siyasetinin Rus-yanın Tuna bölgesi siyasetiyle beraber yürüdüğüne İşaret ederek bitirmektedir.
Avam kamarasında sorular
Londra 2 (AA.) — Avam kamara-
eında son Sovyet teşebbüsleri hakkında bilhassa muhafazakâr «aylavlar tarafından birçok sualler »örülmüştür. Rus - Polonya münasebetleri bahsinde. Devlet Bakanı M. Lnw, bir müddettenberldlr ne oldukları bilin-mi yen Polonya Başbakan muaviniyle diğer Folonyah şahsiyetlerin mukadderatı hakkında malûmat almak üzere, yapılan müracaatların şimdiye kadar bir netice vermemesinden Britanya hükümetinin müteessir bulunduğunu bildirmek zorunda kalmıştır.
M. La w, bundan başka, kurtarılmış olup Büyük Briatnyada bulunan Rus eslrlerile, kurtarılmış olup Rusya da bulunan İngiliz esirlerine yapılan karşılıklı muamele hakkındakl durumu aydınlatacak bir vesika yayınlanacağını bildirmiştir.
IYenl Avusturya hükümetine gelince, M. Lav, mutabık bulunan İngiliz ve Amerikan hükümetlerinin bu mesele hakkındakl görüşlerini Sovyet hükümetine bildirdiğini söylemiştir.
M. Lav, Avustııryanın işgali işinin Amerikan, İngiliz. Sovyet ve Fransız kuvvetlerine düştüğünü ve Vlyana'-nın İşgal mıntakalarına ayrılması İşinin dört devlet tarafından İncelenmekte olduğunu hatırlatmıştır.
M. La w, yeni Avusturya hükümetinin tanınması bahsinde İse, kendi bildiğine göre, Sovyet hükümetinin de hâlâ bu yeni Avusturya hükümetini tanımamış olduğuna işaret etmiştir.
Sovyet esirleri
Londra 2 (AA.) — Londra yorumcuları , Sovyet generali Gollkof’un Anglosaksonlann elindeki Rus vatandaşlarına karşı Büyük Britanya re Birleşik Amerika devletlerinin tavrı hakkında Heri sürdüğü iddialara dair Times’in askeri muharriri tarafından yazılan bir makale üzerine dikkati çekmektedir, Bu makalede şöyle denilmektedir:
«Bu hususta Batı mütteflklerile Ruslar arasında anlaşmazlıklar çıkmış olması cidden teessürü muciptir. Fakat mademki mesele şimdi Sovyet radyosu tarafından açığa vurulmuştur. Sovyet demecinde bahis mevzuu edllmlyen bazı hallerden bahsetmek doğru olur.
Filhakika, Sovyet radyo yayınında, Sovyet vatandaşlarının yakalandıkları zaman silâhlı oldukları belirtilmiştir. Todt teşkilâtına yazılmış olan bazıları müstesna olmak üzere, bunlar Alman ordusunda hizmet ediyorlardı. Bunlardan hâlen Büyük Brl-tanyada bulunanların esir edildikleri zaman Alman üniforması taşıyanların yüzde 95 nispetinde olduğu tahmin edilmektedir. Bunların çoğunun,
Haberleşme hürriyeti
Laval tevkif edildi
Amerika’ya dönen basın hürriyeti komitesi üyesinin demeci
Nevyork 3 (A.A.) — New-York He-rald Tribüne gazetesinin tahrir müdür muavini ve harbden sonra serbeste haberleşme usulünü tesis etmek âmaclyle dünyanın bütün memleketlerinde yaptığı bir seyahatten henüz dönen Birleşik Amerika basın hürriyeti komlsteslnln üç üyesinden biri olan M. Wllbur Forrest, harbden sonra Sovyet basınının, haberlerin dünyada serbesçe yayılması hususunda Birleşik Amerika basını İle İş birliği yapacağına kani olduğunu bildirmiştir.
M. Forrest, radyo ile yayınlanan bir mülakatında, Birleşik Amerika basın hürriyet! komitesinin Moskovayı ziyaret etmesinin «dünya haberlerinin Rusya İçinde v* dışında daha serbesçe yayılması hususunda bir gün tesirini göstereceğini» söylemiş ve şunları İlâve etmiştir:
«Haberleşme hürriyeti meselesinde Rus telâkklslle bizim telâkkimiz tabiat! yle blrlbirlnden çok uzaktır. Bana cesaret veren şey. Rusya gazeteleri tahrir müdürleri kadar Sovyet resmi şahsiyetlerinin de bu anlaşmazlıkları açıkça ve serbesçe münakaşa etmek hususunda gösterdikleri İyi niyettir.
Moskovada Sovyet Hariciye Komiserliğinde bize dediler ki: «Sovyet Rusya. Birleşik Amerika’nın müttefiki olarak müşterek düşmana karşı dövüşeblllyorsa, Sovyet Rusya, Yalta-da, yeni bir dünya güvenlik teşkilâtının temeli üzerinde Amerikalılarla ve İngilizlerle anJaşablllyorsa. bu demektir kİ, harbden sonra bir basın ve radyo hürriyetinin tesisi dahil, diğer meslektin de tartışılabileceği müşterek bir zemin vardır.»
Ispanya’da bir kalede bulunuyor
Londra 3 (B.B.C.) __ Madrid te neşredilen bir tebliğe göre Lava], yanında bir kaç arkadaşı ve karısı bulunduğu halde uçakla Barcelon’a gelmiştir. Ol. Franco bunu haber alınca derhal uçağın hareket etmesi ve bir İspanyol av uçağının buna refakat eylemesi hakkında emir ver-iniştir. Laval milletlerarası bir mahkemede muhakeme edilmek istediğini söyUyerek hareket e₺« mekten çekinmiştir. Bunun üze-rlne kendisi ve madam Laval hariç, yanındakiler tevkif edilmişler ve bir kaleye götürülmüşlerdir.
Madam Petain tevkif edildi
Londra 3 (B.B.C.) — Paristen bildirildiğine göre madam düşmanla işbirliği suçlle edilmiştir.
Pet-aln tevkif
hâlâ

Şimal italyada sosyalist ve komünistler iktidarı ele geçirmeğe çalışıyorlar
Cenevre 2 (A.A.) — Anadolu ajansının özel muhabiri bildiriyor: Haber alındığına göre, kuzey İtalya’da sosyalistlerle komünistler İktidarı ele geçirmeğe çalışmaktadırlar. Bu bölgeleri Almalılardan temizlemek ve nizamı kurmak, sosyalist ve komünistlerden mürekkep mahallî komiteleri ortadan kaldırmak ve faaliyetlerine nihayet vermek üzere Müttefik komisyonu kuzey İtalya'da bir askerî hükümet kuruyor.
Ingiltere’de alarm düdükleri kaldırıldı
Londra 3 (A.A.) — îngi'tere-de hava hücumlarını b” di ren alarm tertibatı dünden itibaren kaldırılmıştır. Esasen alarm düdüğünün ürpertici sesi Londra-da bir avdan beri 'sitilmemekte İdi.

Drottningholm vapuru nereye gidecek?
Lizbon 2 (A.A.) — Türkiye-den dönen Almanları taşıyan
Yunanistan’dan zeytinyağı ithali mesele* i Ankara 2 — Yunan ticaret heyetile bugün dıs isleri bakanlığında yapılan toplantıda Yu-nanistandan zeytinyağı ithali hakkında görüşülmüşse d? bir karara varılamamıştır Görüşmelere devam edilecektir
mm edilmektedir. Bunların çoğunun ~~—~ "—— , . (
düşman ordusuna girmeğe icbar edil-1 Drottningholm İsveç gemisi bildikleri ve yahut aç kalmamak için raya gelmiştir. Almanyanın çök-buntı yaptıkları muhtemel olmakla ‘ ' beraber İngilizlerle Amerikalılar İçin bunu tefrik etmek kolay değildi.
Bu karışık durumu çözebilecek tek çare hükümetler ve alâkalı askeri makamlar arasında serbes ve samimi görüşmeler yapmaktan İbarettir.»
müş bulunması haseblle geminin bundan sonra nereye gideceği henüz bilinmemektedir.
Talebe kenseri
Konservatuvar, Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında üçüncü talebe kanserini müzik tınmış hassa bayan başarı
vermiştir. Konserde meşhut üstatlarından parçalar ça-ve söylenmiş, bu arada bll-bayan Behlre Güney şanda, Gülseren Sadak da piyanoda göstermişlerdir.
Başbakan dün gazetecilerle görüştü Ankara 2 — Başbakan B. Şükrü Saraçoğlu, her ayın ilk çarşambasında Türk gazetecije. riie yaptığı toplantıyı bugün saat 16 da Anadolu kulübünde yapmıştır, îstanbuldan gelen baş muharrirler de toplantıda hazır bulunmuşlardır. Başbakan memleket meseleleri' üzerinde geniş bir konuşma yapmış, sorulan hiç bir suali cevapsız bırakmamıştır.
Başbakanlık sın ve Yayın Anadolu ajansı de toplantıda , .
Konuşmadan sonra Basın ve Yayın umum müdürü B. Nedim Veysel İlkin tarafından gazeteciler şerefine bir kokteyl parti verilmiştir
müsteşarlle Ba-umum müdürü umum müdürü bulunmuşlardır..
Toprak kanunu tasarısı
Ankara 2 — Meclis komisyonlarında münakaşası 3 ay kadar devam eden toprak kanunu tasarısı yakında umumî heyete sevkolunacaktır. Diğer memleketlerde bu hususta neler yapıldığı Milletler Cemiyeti etüt bürosundan sorulmuş ve oradan gelen rapor üzerine tasanda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bedel meselesi de esaslı değişikliğe uğramıştır.
[ İş bankası küçük hesap-| 1ar ikramiye çekilişi
Ankara 2 (A.A.) — Türkiye Iş bankasının kumbaralı ve kum-barasız küçük cari hesaplan arasında terîibeylediği İkramiye plânının 2 mayıs çekilişi bugün banka genel merkezinde ve İkinci noter Veli Ulusu’nun huzurile yapılmıştır.
1000 liralık ikramiye Samsunda 7368 hesap numaralı Haşan Sandıkçı'ya. 500 liralık ikramiye Kadıköyünde 822 hesap numaralı Nezahate İsabet etmiştir, İkişer yüz lira kazananlar: Antalya'da Hüseyin 2989, Ankara’da Hacer 44589, Yüzer lira kazananlar: Bursa'da İbrahim 12002, Erzurum'da Bedri 2776, Eskişehir’de Turhan 5042, Malatya’da Samiye 4051, Mersinde Talla 3218, Sivasta Hayriye 2043, Zonguldak'ta Perihan 1343,
Bunlardan başka türlü şubelerde hesaplan bulunan 145 talihliye çeşitli ikramiyeler düşmüştür.
Fransa gıda madde»! istiyor
Ankara 2 — Öğrendiğimize
göre Fransa, Türkiyeden gıda maddeleri ve bu arada da şarap istemiştir. İlgililer, konu üzerinde İncelemeler yapmaktadır.
Türk - İngiliz ticaret konuşmaları
Ankara 2 — Londrada devam eden Tiirk - İngiliz ticari konuşmaları arasında îngtlterede birikmiş dövizlerimizin kullanılması için de bir hal sureti bulunacaktır.
Sümer bank umum müdürünün tetkik gezisi
Ankara 3 (Telefonla) — 8ü-merbank umum müdürü B. Hul-ki iplik ve dokuma müessesesl müdürü B. Fazıl İle birlikte 15 gün sürecek bir tetkik gezisine çıkmıştır Dün Konyaya hareket eden umum müdür. Adana ve Malatya fabrikalarını da gezdikten sonra Siva3 ve Kayseri üzerinden şehrimize dönecektir.
İstanbul Radyoevi
Ankara 2 — İstanbul Radyoevi İçin 14 proje gönderilmiştir. Bunların tetkiki 10 gün İçinde bitecek ve karar verilecektir.
Bir aylık lekeli humma vakaları
Ankara 2 (A.A.) — 1945 yılı nisan ayı içinde bütün yurtta görülen lekeli htlmma sayısı 294 tür. İlce ve bucakları da dahil olduğu halde en çok vaka görülen iller şöyledır: Çorum’da 12, Diyarbakır'da 11, Elâzığ'da 34, Kastamonu’da 16, Kocaell'de 16, Konya'da 10. Kütahya'da 13; Teklrdağın’da 14, Tokat'ta 19, Zonguldak'ta 11 vaka bildirilmiş olup diğerleri yurdun çeşitli yerlerinde dağınık bir haldedir. ,
İzmir limanında yeni tesisler
Ankara 3 (Telefonla) — Devlet Denizyolları umum müdürü tzmlre giderek limanda yapılacak yeni tesisler üzerinde incelemeler yapacaktır.
Bahar bayramı Ankarada neşeli geçti Ankara 2 (Telefonla) — 1 Mayıs Bahar bayramı dün şehrimizde neşeli bir şekilde geçmiştir. Bu münasebetle bütün AnkaralIlar kırlara, bahçelere ve bağlara akın etmişlerdir. Hava çok güzel olduğundan, halk cüzel bir gün geçirmiştir.
Meclisin dünkü toplantısı
Ankara 2 (AA.) — Büyük Millet Meclis! bugün Şemsettin Günaltaylû başkanlığında yaptığı otururmda, Vakıflar genel müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık bütçe kanunu He, gfnel nüfus sayımı hakkındakl kanun kabul olunmuştur. Meclis cuma günü topta* nacaktır. ■
ir Vali ve Belediye Başkanı doktor B. Lûtfi Kır d ar, bu akşamki ekspresle Ankaraya gidecektir. B. Lûtfl Kırrfar Ankarada Hin bütçe İşleri etrnfmdu temaslarda bulunacaktır.
2/5/1946 flatlerl
ESHAM VE TAHVİLAT
% 5 faizli İkramiyeler:
1933 Ergani 25.—
1938 Lkramlyell 23
Milli Müdafaa 23.30
D. Yolu İkramiyen W.—
% 7 faizli Tahviller)
Sivas - Erzurum 1 20.lt
Sivas - Erzurum 2-1 2OJ6
1941 Demiryolu I 20.—
İMİ Demiryolu n 19.00
İMİ Demiryolu IH 20.50
MIHI Müdafaa 1 20J0
Milli Müdafâa n 19.50
M11U Müdafaa IH 19.86
Anadolu Demiryolu Gru^
Tahviller 1-2 64.50
Hisse senetler* to 80 35.—
Mümessil senet 4935
Hls«> senetleri:
Merkez Bankası 150.50
İş Bankası JL50
T. Ticaret Bankası 420
Aslan çimento 9.40
ALTIN » Borsa ıhşı/J
Gulden 33.25
Reşadiye İngiliz Külçe
3629
1)28
*.?2 1/2
3 .1 yis İS 15
AKŞAM
Sahife 3
AHŞAMDAN AKŞAMA
15
Dayansın ehli kubur
| Bir çırpı da ||
A'ıııaıı ve İtalyan milletlerinin makûs talihleri sona erişmedi ga.iba... Mussolini, şimdi tenkid ve yasak edilen «acele idam tarzile öldürüldü. Hitler ds bilmem artık kaçıncı defa olarak öldü. Bu sefer resmen öldü. Acaba resmen ölüp hakikatte diri mi kaldı? Şu satırları yazdığım ana kadar henüz meçhul.
Meçhul amma, Hftlerin de, JHussııiininin de lâboratuvar mev-cuu olmaksızın ortadan kalkmaları onları ihtimal Napoleon'laş-tıracaktır: Bir çok zalimler, mecnun siyasîler, romantik muhayyilelerde türlü şekiller alır. Bu adam'ar, hasta dimağlı bazı romancılar, senaryocular, ressamlar ve heykeltraşlar tarafından ilerde yan ilâh haline soku-lanıamak. tam iblis halinde tasvir edilebilmek için bir esaret devresinin utancını yaşamalıydılar. Hele şu yeni Alman Führer'i amirale bakınız ki, Hitler’i âdeta İsa tarzında «urûc» etmiş gösteriyor.
Alman ve İtalyan milletleri. Mussolini ile Hitler’i sııçlu sandalyesinde görseydi daha hayırlı olurdu
Masallarda çift başlı, üç başlı ejderleri anlatırlar. Acaba böyle bir hayal nereden belirmiş? Eski asırlarda billur topa bakarak, şu bedbaht Yirminci asıı mı görmüşler? Hak ve adaletin keskin kılıcı, insanlığa musallat olan devin iki başını bir hamlede kesti. Hakikaten de. dünkü gazeteler, Mussolininin de Hitlerin de ölümü tafsilâtile doluydu.
Riyaziyede, fizikte bazı metler, sıfırın altı olarak
edilir. Bunlar da. insan anadan insan babadan doğma, tarihin kaybettiği en büyük tahtessıfır kıymetlerdi. Eski yüz yıllarda şöhret olsun diye âbide yakanlar. ilham bulmak için Komayı tutuşturanlar, şan olsun diye küllerlerden ehram kuranlar tunlara kıyasla devede kulaktı. Dillere destan istibdat remzi kıçı] sultanlar, korkunç çarlar, yanlarında evliya imiş meğer! Aksı gibi ikisi de aynı devre, bizim bedbaht devrimize rasladı. Tecrübelerini muasırlarımız üzerinde yaptılar. En fazla zararları da en yakınlarına oldu. Tam mâna-6İle fitne ateşiydiler. Birebirlerine taş çıkanyordular.
— «Hak kavinin, demek şeririndir» düsturunu kendilerine rehber yaptılar.
Bunların zuhuruna kadar dünyada hürriyeti, halkı, hakkı mukaddes bilmek felsefesi hükmederken, bunlar, bu üç yüksek mefhumu da tersine çevirdiler. Ne büyücüymüşler ki, milyonlarca insana hem de Avrupah insana hürriyetin, halkın ve hakkın kötü şeyler olduğunu kabul ettirdiler. Diktatörlüğün, milletleri boyunduruk alttna sokmanın, karakuşi hükümlerinin ideal olduğunu kabul ettirdiler.
Mussolini icadetti; Hitler, sonradan çıkan boynuz halinde kulağı aştı Fakat «Hakkın da bükülmez kolu, ’ dır!» hakikati parladı. ’ nın mumu yatsıya kadar Zalimler dize geldi.
Zeytinyağı dağıtımı
Nüfus başına yarım kilo verilecek

dönmez yüzü var’ " Yalancı -■ yandı.
kulağı-ıstırabı için
Harbin velvelesi hâlâ mızda, zulüm görenlerin hâ'â gönlümüzde de onun ic ’ıettiği derecede hafiflik duymuyoruz: Halbuki şu anda Mus-so’.ini ve liftlerin zehir saçan soluyuşları dünyadan yokolmuş-tur. Gerçe insanları zehirledikten, medeniyeti kül kömür ettikten sonra Fakat: Nihayet,
(Vâ - Nû)
Türkiye Ecnebi
AKŞAM
Abone bedeli
Senelik fl Aylık 3 Aylık Adres pul gönderilmelidir. Aksi takdirde adres değiştirilmez.
2800 kuruş 5400 kuruş 1500 ■ 2900 »
000 > 1600 »
tebdili için elli kuruşluk
Tclefonlarımız Başmuharrir: 20505
Yazı İşleri: 20785 — İdare; 20681 Müdür: 20497
Ccmaziyelevvel 20 — Kasım 177 îmsak Güneş öğle ikindi Ak. Yatsı i 7,53 9.10 5.03 8,55 12.00 1.44 4.00 5 5G 13.11 17 03 20.07 21.51
Eski tıp cemiyetleri Basma
Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye toplantıları ~ Cemiyeti Tıbbiyei şahanedeki görüşmeler ve bir jurnal
I Profesör Cemil Topuzlunun Türk
Ticaret Bakanlığı, ekmek kartlarile. Tip cemiyeti şeref başkanlığına se-halka ayda yarımşar kilo olarak ve- çnmesl mıuıasebetile geçen akşam Gerilecek olan zeytinyağı dağıtımı hak- 1 miyette merasim yapıldığını ve ce-kında beklenen tâmlml Vilâyete gön- miyet başkanı y— dermiştir. Bu tâmime göre İstihsal şevki " ‘ "
bölgelerinden zeytlnyağlarını Tariş getirecek ve Vilâyet emrine verecektir. Ticaret ofisi yağlan depo edecektir. Yağların tevzii ve kontrolü gene Vilâyete aldolacaktır. Ancak bundan evvel zeytinyağı satmalarına İzin verilen 254 bakkalın kontrollyle saltıklan yağ miktarlarına göre fişlerin heşabı güç görüldüğünden, bu bakkalların miktarı azaltılacaktır.
Ayda nüfus başına verilecek olan 500 gram zeytinyağının dağıtılmasına başlama tarihinin tesbitlnl Bakanlık, Vilâyete bırakmaktadır. Şehrin İhtiyacına yetecek miktarda zeytinyağı birikince dağıtıma başlanacaktır.
Şehirde satıcılarda, verilen beyannamelere göre 118. İmalcllerde 133 ^on zeytinyağı mevcuttu. Kadeş va-purlle üç gün evvel gelen 100 ton zeytinyağı İle beraber şehirde 340 ton zeytinyağı birikmiştir. Ticaret odası şehrin bir aylık zeytinyağı ihtiyacını 300 - 320 ton arasında hesaplamıştı. Eldeki yağ bu mlkatrda İse de. bu yağların bir kısmının yüksek asitli olmasının tevziatın bir müddet daha gecikmesine sebebolacağı tahmin edilmektedir.
Tarlabaşı cinayeti
Şarkıcı Nuriyenin yargılanmasına başlandı
dağıtımı
Bugünden itibaren nüfus başına 5 metre veriliyor
40 sene bir kaldırım başında
yetin içtünalarına gider. Mektebi Tıbbiyei Askeriye hastanelerinde yap-' tığım mühim ameHyatlara dair teb-,_r—o— „ liğatta bulunurdum. O zaman ceml-
profesör Muzaffer yetin âzası orasında Türk olarak .. yalni2 jfcj veya üç arkadaşım vardı.
Cemiyete gidip gelirken beni saray: dan çağırdılar. Sultan Hamldin ta-
■ bibi hususîsi miralay doktor İsmet beyin (sonra Mavroyeni paşanın ye-rlne sertablbi hazretl şehrlyarl olan müşir doktor İsmet paşa) yanma gittim. İsmet bey bana, bu cemiyetin bir fesat cemiyeti olduğunu ve benim bundan sonra oraya ayak atmama k-lığım lâzım geleceğini söyledikten
■ sonra: «Zatı şahane sizi oraya gitmekten menediyor» demesi üzerine ben biraz söylenmek isteyince İsmet bey bir kâğıt çıkararak: «Bak, oku!» dedi ve kâğıdın İmza yerini parma-ğiyle kapatarak bana okuttu. Kâğıdın meali şöyle idi:
«Beyoğlunda Cemiyeti Tıbbiyei Şahane adını taşıyan bir cemiyet var. Bu cemiyetin reisi zatı şahanelerinin sertabibl Mavroyeni paşadır. Doktor Cemil bey de Şeyhülislâm Cemaled-dln efendinin damadıdır. Bu cemiyette zatı şahanelerinin sıhhatleri aleyhinde müzakereler cereyan edl-yor.» (•]
Ben kâğıdın yazısına dikkatle baktım. Bu jurnoldaki yazı, benim çok . tanıdığım bir arkadaşınım yazısına benziyordu. İsmet bey bana: «Cemil bey ben seni çok severim Benim aHe-min bazılarına mühim ameliyatlar yapıp hayatlarını kurtardın. Gel beni dinle, bundari" sonra bu cemiyete de-1 vam etme. İleride ben bir fırsat bulursam gene devamın İçin izin alırım.» dedi. Ben de İsmet beyin yanından ayrıldım.
Beş altı ay cemiyetin semtine uğramadım. Bir gün gene İsmet beyi gördüm: yeniden cemiyet hakkında bir şey yapıp yapmadığını sordum. Bana «Biz bu cemiyete bir doktor hafiye İntihap ettirdik. Bu doktor bize her hafta meclise gelen doktorların isimlerini ve yaptıkları müzake-lerl harfi harfine bildiriyor. Bundan başka İçtima günlerinde kapı önüne! polis haflyelerl koydurduk. Bundan ronra cemiyete devamınızda bir mahzur yoktur» dedi. Ben de hemen cemiyetin ilk îçtLmamda imır bulundum. Ve hakikaten Zaptiye Nezaretindeki doktorlardan birinin orada hazır bulunduğunu ve bize hafiyelik ettiğini anladım,
İşte bundan yarım asır evvel bu cemiyet âzalarının yüzde birini bile Türkler teşkil etmiyordu. Bugün (Tiirk Tıp cemiyeti) İsmini alan cemiyetimiz âzalarının yüzde doksanının Türk doktorlarından teşekkül ettiğini menuniyetle görüyorum, 1
Âzası bulunduğum bu 1 müzakerelerinde arasıra t rum. Arkadaşlarımın çok kere pek , _ -... , . . . -
Mlerfsan vakalar W.S rtUtertnl d1' Cameana sat makine». Oa P«-ve birçok travaylar yapıp cemiyete arzettlklerlni görüyorum ve hakikaten İftihar ediyorum. Bundan dolayı heyeti muhteremenlzl bilhassa candan tebrik eder, cümlenizi saygı-1 larımla selâmlarım.»
Yenerle üniversite rektörü profesör Tevfik Sağlamdan sonra üstat Cemil Topuzlunun da soz alarak hakkında gösterilen tezahürata te-Zşekkür ettiğini yazmıştık.
Profesör Cemil Topuzlu, bu münasebetle elli sene evvelki cemiyetin vaziyeti ve o zaman sarayın kendisinden nasıl şüphelendiği etrafında alâka uyandıracak tarihi malumat vermiştir. Profesörün, o zamanki zihniyeti ve Abdiilhamlt devrindeki hafiyeliğin bir safhasını gösteren bu tarihi sözlerini alâka çekecek mahiyette gördüğümüzden aşağıya kaydediyoruz:
— Bundan yarım asır evel İstan-bulda üç Tıp cemiyeti vardı, ikisi , Mektebi Tıbbiyei askerlyede idi. Biri de Beyoğlunda bundan takriben 90 sene evvel kurulmuştu. Mektebi Tıb-biyel askçrlyedeki iki Tıp cemiyetinden birinin adı (Cemiyeti Tıbbiyei Mülkiye! İdi kl bugün Sağlık Bakanlığının vazifelerini yapmakta idi. Diğeri de (Cemiyett Tıbbiyei Osmaniye) adını taşıyordu ki bugün Istanbulda Etıbba Odasında on beş günde bir toplanan tip encümenidir. B?ıı. Cemiyeti Tıbbiyei Mülkiye âzalığında bııltınmadım. Mektebi Tıbbiyei Askeriye hocaları Cemiyeti Tıbbiyei Os-ııaniyede âza İdiler. Ben de 1894 tarihinde serlrlyatl hariciye muallimi olunca otomatikman bu Cemiyeti Tıbbiyei Osmaniye âzalığına intihap edildim.
Bu cemiyete girince âzaların tababete ve cerrahlığa ait müzakere ve mübaheselerde bulunacaklarını zannediyordum. Halbuki bu cemiyete dahil olup da toplantılarda bulundukça tababete dair hiç bir müzakere cereyan etmediğini ve arkadaşların yalnız kitap telif ve terciimesUe meşgul olduklarını gördüm.
Bunun üzerine oradaki arkadaşlarıma Avrupadakl tıp cemiyetlerinde olduğu gibi tababete dair müzakere ve mübahase yapılmasının daha doğru olacağını ve arzu ederlerse gelecek lçtlmada sar'alı bir hastanın beynine yaptığım ameliyat hakkında bir tebliğde bulunacağımı söyledim ve ikinci lçtlmada da tebliği yaptım, üçüncü lçtlmada diğer bir hasta üzerinde yaptığım Guvatır ameliyatını izah ettim ve hastayı göstereceğimi söyledim. Bu son toplantıda yal-| nız cemiyet reisi olan mektep Nazırı doktor Saip paşa He diğer ıkl âza | bulunuyordu. Mamafih ben gene tebliğde bulundum. Sonra işittim kl ce-'miyet âzaları benim için: «Doktor Cemil bey bu gibi tıbbi müzakere ve I mübahaselere mektepteki talebelerl-le yapsın. Cemiyet bu gibi küçük İşlerle meşgul olamaz.» demişler ve bu yüzden içtimada bulunmamışlar. Ben de bu cemiyetin toplantılarına bir daha iştir âk etmedim.
Üçüncü Tıp cemeyctine gelince:. Bu,
1 Yeril Mallar Pazarlan müessesesl müdüı lüğü tarafından, yeni ekmek karnelerindeki T harfi İle herkese beşer metre basma dağıtılmasına bugünden itibaren başlanmıştır.
Çeşitli desenli olan basmalar, tek flat üzerinden, metresi 150 kuruştan verilecektir. Satışlar, Yerli Mallar Pazarlar mağazalarından başka seksen bâylde daha yapılmak suretlle İzdiham önlenecektir.
Kara borsacılar, önceden hangi harfle dağıtma yapılacağını bilemediklerinden bu sabaha kadar faaliyet göstermeğe zaman bulamamışlardır. Yeril Malların elinde İstanbulun İhtiyacını karşılıyacak tutarda basma vardır.
Yünlü kumaş dağıtımı
Sümerbank fabrikalarında yapılarak Yeril Mallar Pazarlan müesse-sesi müdürlüğü emrine verilen yeril yünlü kumaşların değişmez gelirlilere ücreti mukabilinde ve üçer metre olarak dağıtılmasına alt emir, dün Ekonomi Bakanlığından çıkmış ve Yeril Mallar Pazarları müesiesesl müdürlüğüne gönderilmiştir. Bakanlık emrinin bugün tstanbula gelmesi bekleniyor.
İstanbuldan başka sekiz vilâyette dağıtma başlamıştır.
Kumaşlar üç çeşittir. Birinci çeşit Merinos mallarıdır kl metresi 23 liradır. Herekenln birinci malları 185 lira, ikinci mallar 15 liradır. Mutemetler vasıtasiie toplu olarak alınacak kumaşlar da bu üç çeşitten müsavi olarak bulunacaktır.
0
>
0
Yeni mahsul
Tarlabaşında Ceviz sokağındaki evinde beraber yaşadığı Galip İsmindeki genci öldüren şarkıcı Nuriye, evvelki gün sulh ceza yargıcında yapılan sorgusunu müteakip tevkif edilerek cezaevine gönderilmişti.
Nuriye, meşhut suçlar kanununa tevfikan dün tekrar adllyeye getirilmiş ve bakkındakl evrak birinci ağır ceza mahkemesine verilmiştir. Birçok halk, adllyenLn koridorlarını doldurmuş bulunuyordu. Nuriye sulh ceza yargıcı huzurunda verdiği ve dün de yazdığımız şekilde cinayetin, sırf Galibin kıskançlığı yüzünden çıktığını, kendisini, tabanca kabzasıle dövmekle buna mani olmak ve Galibi korkutmak İçin ateş ettiğini, fakat onun yaralanarak öldüğünü anlattı.
Savcının iddianamesinde. Nuriyenin Türk ceza kanununun 79, 448 ve 51-1 İnci maddelerlle cezalandırılması İsteniyordu kl bu İstek haksız bir tah- j rlkin tcslrile husule gelen şedit bir elemin tesiri altında işlenen cinayet için verilecek on sekiz sene hapis cezasının üçte birinin İndirilerek verilmesi talebidir.
Nuriyenin sorgusundan sonra, ayni . . . -
eve misafir gelmiş olan yine okuyu- 1 (Cemiyeti Tıbbiyei Şahane) unvanını culardan Ümmühan şalılt olarak din- taşıyordu. Bu cemiyet, Beyoğlunda lendl. Bu. gürültü üzerine işe müda- , Saka sokağında haftada bir defa top-hale ettiğini. Galibin Nuriyeyl tekme lanarak ilmi, tıbbi müzakerelerde bu-ve yumrukla dövdüğünü, hattâ kar-! lunuyordu. Bu cemiyetin reisi de yolanın kırıldığını, bunun üzerine, Sultan Hamldin hekim başısı doktor Nuriyenin tabancayı eline geçirerek'â’-ı-rrn.n v(W> ateş ettiğini. Galip yere düştükten, sonra da silâhı üzerine tevcih ederek ateşe devam eylediğini anlattı.
Bu şahitten sonra ayni evde oturan Kemal ve ismet adlarında İki kardeş dinlendi. Bunlar yalnız silâh sesleri işittiklerini, odaya girdikleri zaman Galibi yaralı gördüklerini söylediler.
Müteakiben bir gazinoda garsonluk eden Memduh, Avram ve Salamon dinlendiler, bunlar da hâdise gecesi ikisinin son derece sarhoş olarak bl-raheneye geldiklerini, bir aralık kavga ettiklerini. Nuriyenin alnından kan aktığını gördüklerini söylediler.
Vaku gecesi Nuriyenin yolda rasge-lerek konuştuğu ve münakaşanın çıkmasına sebep olarak Faruk linindeki çocuk da şahitti. Fakat gelmemişti. Mahkeme, Farukla beraber. Taksim komiseri İluan, Şadan, Feridun un celblerlne, Nuriyenin vücudundaki tekme vç dayak izlerinin adliye doktoru tarafından muayene edllme-slna karar vererek duruşmayı önümüzdokl çarşambaya bırakmıştır.
Mavroyeni paşa idi. Âzalarının yüz-I de doksanı ecnebi, bir kısmı da le-vantln. pek azı da ekalliyetlere mensup doktorlardı. İşte ben bundan elli bir sene evvel bu cemiyete âza olarak kabul edildim, çok kere o ceml-
1
-k İstanbul Emniyet müdürlüğü ikinci şube müdürü B. Zeki Akalın Konya Emniyet müdürlüğüne, onun yerine üçüncü şube müdürü B. Namık, üçüncü şube müdürlüğüne de dördüncü şube müdürü B. Sermad tâyin edilmişlerdir. Dördüncü şube müdürlüğüne kimin tâyin edileceği henüz belli olmamıştır.
Yengesini öldüren vatmanın muhakemesi ; On beş. gün evvel, Kasımpaşada Kulaksızda Yumuk sokağında oturan yengesi Müyesseri öldüren ve bunu müteakip polis karakoluna giderek:
— Adalet yerini buldu, on yedi senelik intikamımı aidimi diye teslim olan vatman Kemalin duruşması dün birinci ağır ecza mahkemesinde sona ermiştir.
Kaatllin anası Tovilke, kalb krizlerinden batsa olarak arindö yattığı için mahkeme âzasından bayan Saadet tarafından evinde nlyabeten alınan İfadesi okunmuştur. Bunda, Kemalin fena huylu, kıskanç vo geçimsiz olduğu bildirilmekte idi. Moktule-nln dört yaşındaki kıa Nurten de şahit olarak çağrılmıştı, o da babası tarafından getirildi. Fakat başkan tarafından sondan suallere omuzlarını kaldırıp İndirmekten başka cevap Vermedi.
Başka dinlenecek şahit kalmamıştı. Savcı İddiasını serdederelc, Kemâlin, yengesin! taammüden öldürmek sıı-İsundan İdam cezasın* çarptırılmasını stedl. Başkan, Kemalden bir diyeceği olup olmadığını sordu. Kemal, bazı şahitlerin şelıadetinden teessür duyduğunu, başka blrşey söylemeyeceğini bildirdi.
Mahkeme, kararın tefhimini
Gelen haberlere göre bereketli olacak
İstanbul piyasasına gelen haberlerde her çeşit yeni mahsulün bereketli olacağı umulduğu İleri siirülmekte-| dir. Yapılan tahminlerde geçen sene-I kl mahsule göre yüzde yirmi fazlalık olabileceği söyleniyor. Nisan yağmurları bereketli olmuş ve İyi sonuç vermiştir.
Satışa çıkarılan ithal malları
Kürekçiler Manîıalm handa Maz-har Özyöneye levha kurşun, Gal. Ün-yon handa W. H. Andrewse Dizel ma-
1 kinesl akşamı ve makine akşamı, Gal. Bereket handa Raslm Yakaya elek-trod, İst. Anadolu handa Tahsin Gök ^remivetin ve 01 taklarına cam keseceği. Tahta-hıılıınııvn-1 kale 51 clt Jak D*kaloJ'a siit makinesi, kere Dek Cal" Mahmudlye cad- 61 de M’ğ*r-
(•] Türk Tıp cemiyetinde bu noktayı tasrih etmemekle beraber ertesi gün sayın profesörden öğrendik ki Sultan Mıırat, nasıl doktor raporuna dayanan bir fetva İle hal'edilmlşse profesörün Şeyhülislâmın damadı olması göz önüne alınarak padişah aleyhinde aynı suretle cemiyette bir tertibat hazırlandığı Heri sürülmüştü.
Aşiyan tamir ediliyor
Büyük şair Tevfik Flkretin Rumell-hlsarmdakl «Âşiyan» adlı evinin tâ-mlr edilmesine başlanmıştır. Aşlyan'a çıkılan oldukça dik 250 metrelik yolun yapılmasına hazirandan İtibaren başlanacaktır. Âşlyan'ın bir odası Edebiyatı Cedldeye, İki odası Tevfik Fikrete, birer odası da Hecaizade Ekrem beye, Abdülhak HAmlde ve Sami paşa da Sezai beye tahsis edilecektir. Bu odalarda Edebiyatı Cedide ile aldolduğu şahısların eşyaları ve eserleri teşhir edlleoektlr.
BLr Fikret ve Edebiyatı Cedide müzesi haline konulmakta olan Aşiyan, Tevfik Flkretin ölümünün otuzuncu yılına raslıyan 10 ağustosta halka açılacaktır.
ı Kartal Belediyesinin bir teşebbüsü 1334 senesinde yanan Kartalda sıkıntı» AvklUneâtodir. Br— , ' önünde tutan Belediye şimdilik ken-‘ dİ arsaları üzerine memur ve evsiz vatandaşlara 20 ev yapmağı karnr-, laştırmıştır. Hükümet bahçesindeki ( arsaların dn istimlâkine başlanmıştır. İstimlâki müteakip burada blı I park yapılacaktır.
* Dlln hâle 20 sepet çilek getirilmiştir. çileklerin »loşu 400 kuruştan şatılnufltf.
ev lunu göB dilUt ken-
şembe Pazar cad. Ahmet Kumruluoğ-|luna süt makinesi, Gal. Voyvoda cad. 1 Zlyaeddin Said Erime hesap makinesi i ve petrol lâmbası, Gal. Hezaren cad. 1 Buria biraderlere radyo akiımülâtörü, Tahtakale cad- 36 da D. Bchar vc J. Uzlele ağaç İçin burgu ve zımpara kâğıdı. Aşiretindi cd(L A. Nurettin Kır-allye şap, gabardin pardesü, Feriköy Ergenekon cad Atlan tis Levan ta bikarbonat dö sud, Gol, Gilneş handa Marşa İthalât ve İhracat T, A. Ş. ne asbest as ve grafitll salmastra. İst. Fincancılarda M. Beşir ve Şefik Harbiye ağaç cevi2 düğme, Gal. Arslan handa Süleyman Teomana diş fırçası, Gal. Karamustafa No. 45 de P. A. Poliyenidise salmastra, Gal. Frenkyan handa Tiirk Flhpse röntgen lâmbası, Gal. Fazlı handa Fehmi Ateşe porselen tabak ve fincan Beyoğlu İstiklâl cad. Kanzuk eczanesine peru pelesengi, tolü pelesengi, kalsyum bromür, stronsyom brom ve muhtelif tıbbi ecza, Gol. Havyar handa Kanzuk ecza deposuna asld borik, magnezyum sülfat ve sodyum sülfat, Süleymoniye Taştcknelerde Karamürsel Mensucata anilin boya, Haliç Karaağaçta Şakir Zümreye kolofan areçina», Sirkeci Demlrknpı, Türkiye Eczacıları Lab. terebentin ynğı. İst. K. Ticaret handa Türkiye Eczacılar deposuna Ihtamol. Taksim Sıraserriletde Diler tıbbi lâ-boratuvarma kalsyum lakto fosfat, İst. Tütün Gümrük Yağcılar sokağında Trakya Ticarete sülfat dö sııd, Gal. îzmlrlloğlu handa Orhan Özere vanllin toz, İst. Marpuççular 38 da Benhalm Palaçlye zımpara kâğıdı, tat. Tahmis sokak 28 de Hılsamettln Gözlere zımpara kâğıdı. Sultanha-mam cad. 12 de A tan aş Papadopuloya yünlü pardesü, çakmakçılar valde handa Hanın Herife kıl İpliği, Mar-puççular Bak aç eşme Yenen HJmum Tloarete suni İpek İpliği, Bahçckapı Ankara Konya handa Süleyman Serime yapak merinos, İst. Yeni Postane oad. Fahri Uygurmene yapak nu>-rlnos, Sirkeci Hamldlye cad. Ege Şap-faı fabrikasına kadın keçe şapka, İst. Akşehir handa Cemil Dlyarbeklr-mavi ve arjauto tum postu.
Babıâli yokuşunun bazı meçhul kahramanlan vardır ki bütün ömürlerini bu dik caddeye vermişlerdir Fakat kimse onla-nn isimlerini bilmez. Uzun bir emekten sonra aramızdan çekilip giderler Meselâ eskiden gazetelerde bir «Vartan efendi» vardı. Bu yokuşun pek kendine mahsus çehrelerindendi
Yalnız gazeteciler arasında değil, bu caddenin kitapçıları içinde de böyle tiplere rasgelmek mümkündür
Çocukluğumda en büyük zevklerimden biri Babrâliden geçmek, matbaa kapılarında durmak, kitapçı vitrinlerini seyretmekti. Daha o zamandan Bahri-,, lide kitaplarını aynı kaldırıma sıra sıra dizerek satan kırmızı yüzlü bir kitapçı gözüme ilişirdi. “ Sonra bu işe girdim. Onu yine*’’ aynı kaldırımda buldum Kendisi hâlâ da oradadır. 41) yakın bir zamandan beri rım kitapçılığı» yapan
oğlu» bugün İstanbuluh en eski yaymacısıdır. O eski kitaplara ve bir kaldırımın kenarına bütün bir hayat vermiştir.
Kışın karda veya sonbaharın sakır şakır yağmurlu günlerin-1
de bile bakacak olursanız «An. >s dos oğlunun kitaplarının kaldı--Q rım kenarında dizili ve kendisi-^ nin de yanı başında olduğunu 0 görürsünüz. Bir saniye bos dur-'jg maz. Sattığı bütün kitapları okıir. Hattâ eski Lâtinceleri rö- Jr ker çıkarır. Kendisi gayri müs-'** lim olduğu ha’de siz ona muallim Nacinin. Namık Kemalin, Hâmidin şiirlerini sorunuz çoğunu ezbere okur. Kendi de şiir söyler.
Kırmızı yüzile 40 yıl bir kaldırım hasında dimdik beklediği ve coğıınun kitaplarını sattığı halde Andos oğlu bizim meslekdas-lartn bile dikkatini çekmemiştir. Fransızca bilir, Arapça dan anlar. 40 yıl içinde geçinecek bir siirü is imkânı karşısına çıktığı halde o kaldırım kitapçılığını — âdeta bir aşkla bağlı olduğu için — bırakmamıştır.
40 sene başka iş yapmayıp bununla meşgul olduğu için Andos oğlu Babıâli yokuşunun mütevazı bir mensubu olmakla iftihar duyar. Ve meselâ ona:
— Basirete» Ali efendiyi, yani Basiret gazetesi sahibi Ali efendiyi tanıdın mı?., diye sorarsanız size cevap verir:
— Şu köşe başını döndün miydi?.. İdarehanesi oradaydı. Ben kendisini bildiğim zaman Avrupadan makinelerini çoktan getirtmiş ve kurmuştu.
Ona eski Babıâliden tipler sorunuz hepsini bilir. Çünkü 40 sene içinde bütün bir Babıali, nesil nesil onun önünden, onun kaldırımı önünden geçip giderler. Yalnız yazanlar değil, okuyanlar da bu yıllarca süren geçit resmine iştirak ederler
Fakat hiç kimse bu kırmışı yüzlü, kasketli adamın kitaplarla dolu bir kaldırıma bütün bir hayat, 40 sene bağladığını bilmez. Ben bu yazımla ona minimini ve mütevazı bir jüb’ücik yapmak İstedim,.
Temenni edelim ki herkes An-do^oğlu kadar işine bağlı ve vefalı olsun..
Hikmet Feridun Fs
Kartalda cami imamı olmadığından ölülerin namazı kılınamıyor
Kartal (Akşam) — Kartal kaza merkezinde Ahmedlye camisi namile anılan bir cami vardır. Her nedense buraya gelen İmamlar bir türlü duramıyorlar! Dört aydanberl 30 zu mütecaviz cenazenin lmamsızlık yüzünden Basil ve namazının kılınması hayli cenaze sahiplerini ve halkı müşkül mevkide bırakmaktadır
Kadıköy Evkafına birkaç defa yapılan şikâyet bir netice vermemiştir. Kartallılar vazife görecek devamlı bir İmamla başka işle meşgul olmıyacak bir müezzin İstemektedirler.
* Dün öğleden evvel Vali v« Belediye reisi doktor B Lûtfl Kırdar Bakırköy Akıl hastanesini ziyaret et mlştlr.
rMYRÎAM HARRY
Şehvet Adası |
I Çeviren: KEMAL EMİN BARA Fiatı 150 Kr BATI YAYINEVİ
P. K. 18 - Şişli
fj&û dokuzuna bıraktı.
idarehane Babıâli civarı
Acımııduk sokav No. 14
* Son zamanlarda açılan Atatilrie bulvarının her İki tarafı yeşil saha haline getirilecektir. Bunujj İçin çalışmalara başlnnnuştır.
Sahlfe 4
AHŞAM
S Mayıs 1945
— Tefrika No. 27 —■
Rağbetten düşen gazeteler
Birinci cihan harbinde gazetenin İlil müdürü, Lenolr İle Duval düşmandan para aldıkları meydana çıkarak tevkil edilmiş, sonunda İkisi de khrşuna 'iı/llmlştl. Onların yerine gelen Chartas Humbcrt okuyucularına hitaben gazetede şu tedbiri! beyanatı neşretmeği lüzumlu gördü:
« JOURNAL gazetesi her ha1 ve şartta milli menfaatlere hizmet etmeği gaye bilecektir. Okuyuculnnmız beni tanır, mazimin İstikbal İçin bir teminat olduğunu bilirler. Gazete benim idareni altında, dışarıdan lıer kesin içerisini görebileceği camdan bir ev haline gelecektir.»
Charles Humbertln bahsettiği cam her halde buzlu cam olacak kİ az sonra JOURNAL gazetesinin okuyucuları «top rc teçhizat» başlığı altında neşredilen bir seri yazıyı müteakip Charles HumDert’In düşmanla İş birliği yapmaktan mahkemeye verildiğini öğrendiler.
Bütün bunları halka unutturmak İçin gazetenin başına, evvelce de kendisinden bahsettiğimiz M. Mouthon getirildi. Mouthon çekirdekten yetişmiş, kendini kolay kolay ele vermeyecek kadar kurnaz bir gazeteci İdi. Hiç bir İşe doğrudan doğruya girmez. daima vasıta kullanırdı.
Bir gün müstemlekelerle İş yapan zengin bir bankere, kendisini bir şantaj gazetesi müdürünün görmek İstediği haber verildi. Birkaç defa kabul etmediği bu adamı banker gene görmek istemedi. Fakat kapısının önünde bir patırtı oldu. Şantajcı, kapıcıyı İterek odaya daldı. Bankere:
— Bir saniye müsaade edin, dedi, sonra isterseniz arkama bir tekme vurup beni kapı dışarı edersiniz. Yalnız size şunu haber vereyim kİ tevkif edilmek üzeresiniz. Bunu benim mütevazı gazetem değil, büyük sabah gazetelerinden biri yarın açığa vuracaktır.»
Banker, kıpkırmızı kesilerek:
— Derhal buradan çıkın! diye bağırdı, hâdiseyi de tamamen unuttu.
Fakat ertesi sabah JOURNAL gazetesini açtığı zaman «Borsada bir rezalet» bastığı altında «Beyaz sakallı, müstemleke Işlerlle meşgul, son zamanlarda bir kitap neşretmiş olan herkesin tanıdığı bir banker hakkında tahkikata başlandığı» haberini okuyunca donakaldı. Çünkü kendisi de beyaz sakallı İdi. Az evvel sosyal ekonomi üzerine bir kitap yazmış, giriştiği bazı teşebbüsler de gazetelere, aksetmişti. Halbuki İtham ^dilecek, tarafı olmıyan son derece namuslu bir adamdı. Bu her halde bir yanlışlık. yahut da bir dalavere olacaktı. Fakat JOURNAL gibi büyük bir gazetede çıkan bu haber, yanlışlık anlaşılmaya, yahut dalavere ortaya çıkarılmaya kadar borsayı karıştırıp kendi İşlerini de altüst edebilirdi.
Durmak olmazdı. Kendisini en iyi tenvir edecek adamın, haberi İlk veren şantajcı olabileceğini düşünerek onu yazıhanesine çağırttı. Beriki:
— sizin kar gibi temiz olmanız, JOURNAL'In de sizi lekelemek İstemesi mümkündür. Fakat bu gazete tasarruf erbabının menfaatlerini korumak üzere, Adllyenir. dikkatini çekmiş olan bazı işletmeleriniz hakkında bir seri yazı neşretmek niyetindedir.»
Dünyanın Buhranı... Dertlerinizi unutmak isterseniz.., Cumartesi matinelerden İtibaren
Mevsimin en kahkahan filmi
KARIM DUYMASIN
Türkçe sözlü ve şarkılı
Mutlaka görünüz Şarkılar MÜZEYYEN SENAR IŞIL
h Mevsiın.n en mükemmel iki filmi birden
I - KAHRAMANLAR DİYARI (Türkçe)
ER KOL FLYNN - O DE HAVİLLAND
2— MiAMi SAHİLLERİ
CONSTANCE M O O RG — TOMMY DORSEY ORKESTRASI
3 - EN SON DÜNYA HABERLERİ
—————
Alenî teşekkür
Ailemizin sertacı lbtlhacı olan aziz ve faziletli anneciğimi ebediyen kaybettiğimizden dolnyı uğradığımız bu sönmez acıdan mütevellit ıstırabımızı paylaşmak üzere Ankara İstanbul ve İzmirden mektup ve telgraflarla İştirak eden kıymetli ve cidden değerli dostlarımızla bilhassa cenaze merasiminde kendi insan! varlıklan-
m ve yüksek karakterlerini tebarüz ettiren emsalsiz alâkakırlle bütün ailemizi ebediyen minnettar talan Bcr-gamanın kaymakam, yüksek adüye. jandarma, polis erkânı ile muhterem ahali ve tüccarlarına aleni teşekkürü bütün allem namına büyük bir borç bilirim. Muhterem gazetenizin bu vecibemizi İfaya tavassutunu rica ediyorum.
AbdÜssamed ailesi namına Bergama sulh hâkimi Naran Abdüzsamcd Önsa>
Bankacı derhal bunu önlemeye teşebbüs etti, dolgunca-bir para alım bu neşriyatı durduracağını vadeden şantajcıya istediğini hemen verdi
JOURNAL gibi mühim bLr gazete bir rezaleti açığa vurduktan sonra hemen onun peşini bırakamayacağından, ertesi gün. tevkif edilenin HenrL Rochette adında, birçok defa hapse girmiş dolandırıcı bir banker olduğunu haber verdi. Bu da namuslu banker gibi beyaz sakallı İdi. müstemleke Işlerlle uğraşırdı, bir de kitap neşret-mlştl. Tabiidir kİ Henri Rochette İle şantajcı ve onu tevkif eden polisler anlaşmışlardı. Şüphesiz JOURNAL'In müdürü Mouthon da İşin İçinde İdi. Ertesi gün Rochette serbes bırakıldı: para da aralarında taksim edildi.
JOURNAL gazetesinin yazdıkları tamamen doğru olduğu, kimseyi de doğrudan doğruya tazyik etmediği İçin Mouthon’a bir şey denemezdi.
Mouthon öldükten sonra Havas ajansının İlân kısmı müdürü Plerre Gulmler gazetenin başına getirildi. Asalet meraklısı, salon düşkünü bir adamdı. JOURNAL o zamandan itibaren kim para verirse onun fikrini müdafaa eder bir gazete olduğundan, yavaş vavas okuyucularını kaybetti.
1931, 1932, 1933 yıllarına ait notlar
Dün Andrâ Tardleu İle bir Başvekilin bulunması biraz da garip görünecek bir yerde. Com6dJe Françalse'ln güzel artistlerinden birinin evinde gevezelik ettim. Başvekil bütün boş zamanlarını burada geçirir. Paris halkının Manlouche adını verdiği bu artistin evine girilince göze çarpan ilk, şey, Başvekilin İmzalı bir portresidir.
Ahbaplarımdan çoğu Tardieu'den nefret ediyor. Ben onu sevimli buluyorum. Fakat keskin profili, ağızlığın üzerine kenetlenmiş destere gibi dişleri, boyuna gülen gözleri, mağrur, halinden memnun ve müstehzi tav-rlyle orta kıratta İnsanların ftsabina dokunabilir.
Tardleü bana Versallles antlaşmasından bahsetti:
— Şimdi yalnız bu antlaşmadaki mail hükümler üzerinde duruluyor. Birçok kimseler de onları bana atfediyorlar. Yanılıyorlar. Bilökls toprak hükümlerinin hemen hemen tamamen benim eserim olduğunu söylemekle İftihar ederim. Antlaşma bütün insan eserleri gibi noksandır. Fakat eminim kî hiçbir imtiyaz tanımaksızın kabul ettirilşeydi, sulh uzun zaman için emniyet altına alınmış olurdu. Daha doğuşunda tâdil edilmiş, çehresi bozulmuş bir antlaşma üzerinde hüküm vermek güçtür. Bir ev türlü zevklere göre İnşa edilebilir, fakat duvarlarında delikler açılmasına, temelinin sökülmesine İzin verilirse bir gün yıkılacağı, belki de içinde oturanları da beraber ezerek yıkılacağı muhakkaktır.»
Bu muahededeki hükümlerin tamamen tatbiki prenslplyle, dostları ve İş arkadaşları Brland’la Laval'ln politikalarını nasıl telif ettiğini sordum:
(Arkası var)
tsparta elektrik motörü
İsparta 30 (Akşam) — Esasen tamir edilmiş bir vaziyette çalışmakta olan şehrin elektrik motörü tekrar bozulmuş ve tenvirat İşi yedek bir motö-rün faaliyetine bağlı kalmıştır. Elektrik fabrikası İle belediye bazı hususlarda anlaştıkları takdirde 650 beygirlik bir motör getirtilerek faaliyete geçirilecektir.
buğun matinelerden İtibaren
İPEK SİNEMASINDA
Mevsimin son TÜRKÇE SÖZLÜ ve Şarkılı, büyük filmi
Dansözler Kulübü
Musiki ve şarkılar: ÜSTAT SADETTİN KAYNAK
Şarkıları İlâhi sesleriyle okuvûn
PERİHAN ALTINDAĞ - NECMİ RIZA
—,,, ,,, „ t
Almanya’dan gelen bir talebenin anlattıkları
HAVA AKIMLARI VE BU ESNADA SIĞINAKLARIN HALİ
Bombaların sesleri — Sığmakta geçen 20 saat — Bacaktan çıkan valizin kilidi!
İsveç bandıralı vapurla AJmanya-dan gelen bir talebenin anlattıklarını nakletmeğe devam ediyorum:
«Son zamanlarda gece hayatım devam ettlrmlye çalışıyorduk, zira bütün gayretlere rağmen rahat bir gece geçlrmlye hemen hemen İmkân yoktu. Gündüz hava alanlarım Amerikalılar, geceleriyse İngillzlcr yapıyorlardı. Akşam rçin randevularımızı da katileştirebilmek İçin «tehlike geçti» düdüğünden bir saat sonra diye tembih ederdik. Böyle yapmadığınız takdirde ahbabınızla veya sevgilinizle buluşmıya imkân yoklu.
Belki siz de lşltmlşslnlzdlr. Alman radyosu hava altınlarını on beser, yirmişer dakika veya daha az bir fasılayla haber verirdi. Bunun da ÜÇ şekil vardı:
İngillzlcr İlk olarak bombardımana başladıkları zaman radyodan: «Filân yer İstikametinde bir bombardıman kafilesi görülmüştür » diye haber veril lerdl Akınlar biraz daha sıklaştığı vakit «düşman uçak dalgalan» de-mlye başladılar. Alman topraklarını kaynatan son zamanlardaki atanlarda on «düşman uçakları sel halinde geliyorlar» dediler
Bu arada halk sığınaklarla harlar arasında mekik dokuyor denilebilirdi. Gençler umumiyetle barlarda buluşur i ardı. fakat tabii İçkiyi beraber götürmek sartlyle. Biz Almonyads âdeta kompozitör olmuştuk Daha doğrusu her (çıtı a bir nota yazab'-lecek kadrir hassas. Bu âfet Karşısında bundan başka yapılacak Is de yoktu. Ben kendi hesabıma Karlsruhe ve Dresden’ln bombalanışmda cehennemi gördüm. Bu o kadar iistüste olmuştu kİ, birinci defa Karisnıl'C’-den kaçtıktan sonra Iklnçl defa aynı dekoru daha fazlaslle Dresden'dz görmek İmkânını buldum. Son zamanlarda Alman halkı ve askerleri □kıüallte filimlerini seyredemez olmuşlardı, çünkü bunlar arasında propaganda mahiyetinde mağlûbiyetlerini, İngillzlerln harb malzemesi üstünlüğünü göstermek İçin alıır olmaz şeyleri kendi muvaffakiyetlerine İlâve etmek, şekille halka gösteriyorlardı kİ, esasen hu dakikaları yaşıyan halk bundan dolayı seyretmlye tahammül edemiyordu
Bombardıman sıralarında bodrumlara İniliyordu. Burada ömür törpü-leylcl bir bekleme başlardı. Mânâsız şeyler düşünmemek için bomba seslerinden ne çeşitlerinin dii-'üğiinü anlamaya çalışırdık.
Şehre düşen bir bombanın sadmesinden sarsılan evin tavanına, muti bir köpeğin sahibine bakması gibi bakar, sanki tavandan çökmemesi için merhamet dilenirdik.
Hiç unutmam, bir kere bitişiğimizdeki ev çöktü. Ben tabii bunu kendi evim zannetmiştim. Evin İçinde o kadar yıkıntı olmuştu kl, bassa bir şeye ihtimal veremezdim. İşte bu esnada İnsanlığın ölümden korkan acayip şeklini gördüm
Gözler büyümüş, boğazlar kurumuş, hiç kimse birbirine bakmıyor Bütün bakışlar tavanda buluşuyor ve bu arada yutkunmaya çalışıyorduk. Boğazım ne kadar kurumuştu yarubbi' Bütün yutkunmama rağmen ağzımdaki bir lokma tükürüğü yutamıyor-dum. Bu dakikada gördüm kİ, Hit-ler'e tapan Almanlar, Allahtan slva-net dileniyorlardı. Sonra bilmiyorum nasıl oldu, İçimizden biri yavaş sesle: «Çıkalım!» dedi. Hep birden ona «Sus!» demiştik. O anda bomba bizi bulacakmış gibi geldi. Böylelikle kâbusu atlattım.
Bugün 4 R Sineması
Uğurlu Bacaklar
JİMX FALKENBURG — LESLİE BROOKS
Seanslar: 2,30 — 4,30 — 6,4$ ve 9.15
1 1 ——
Dünün.... Bu günün.... Yarının eli meşhur İki büyük
Yıldızının yarattığı....
Sanat dahisi ANATOLE sİTVAK’nln yaşattığı .
ANN SUERİDAN - JAMES CAGNEY’in
Nevyork'ıın blnblr heyecan ve aşk dolu hayatından alınan filim. Senenin en büyük sanat mükâfatı kazanan eşsiz bir eserdir.
Bu Akşam LÂLE’ de
IdBMES Numaralı yerler pek azalmıştır. Telefon: 43595. ■BMMMiiı
ö
keHîik bahûsüenj Japonya'ya fedai ordusu lâzım mı?
Bugünkü harbin her şeyden evvel sanayi kuvvetile kazanıldığını unutmamak lâzım
Havacılıkta İııglllzlerln üstünlüğünü Almanlar da İtiraf etmişlerdi. Zira (Tepplchlegen) tabir ettikleri halı döşeme usulünden Almanların ödleri patlıyordu, Bakın bu nasıl oluyor: Harita üzerinde tesblt ettikleri muayyen yeri dört keşif uçağı gelip alçak mesafeden Almanların Wclh-nachtsbaum dedikleri Noel ağacı gibi parlıyan İşaret fişeklerini hedefin dört köşesine bırakıyorlar, Bunların arkasından gelen bombardıman uçakları halı İşler gibi işaretlenen bu yeri İşliyorlardı. Bu İşaret fişeklerinin yanışı beş dakikadan fazla sürmüyordu.
Deminden beri bombaların sesinden bahsettim fakat anlatmayı unuttum. Bazen sığınakta beklemek uzun sürerdi. İşte o zaman da uzakta atılan bombaların veya alnrm düdüğünün sesini bir şeylere benzetınlye çakşırdık. Tehlike İşareti veren düdük sanki: «Amaaaanr.n, Amaaaann. geeeHllyooorlaaaaarrırr!» derdi Tehlike geçti düdüğü İse: ağır başlı, soğukkanlı bir sesle: «Tamaaaammm-dırrrr derdi.
Bunlardan en enteresanı da bombaların cinsini sesinden tâyin etmektir. yangın bombası sandık yuvarlanmasına benzer Tabii koca bir sandık odasının yuvarlanması! Tahrip bombası ıslık çalarak İneı. bu gürültüde ıslıktan uzak kalırsanız tehlikeden uzaksınız. Fosforlu bomba Is? lokomotifin İslim bırakması gibi ses çıkarır.
Bütün bu anlattıklarımdan sonra Alman halkım soracak olursanız, gene eski bönlüKİerlnde berdevamdırlar. Kendilerine göre Hltler muhakkak kazanacaktır.
3 Şubat 1945 te Dresdenln bomba-lanişı askerlik bakımından muhakkak kl bir şaheserdi. İngütereden kalkan bir uçsk Almanya iteerlnde yükünü boşalttıktan sonra doıııip yerine gidiyor veya gidemiyor, her neyse, şurası muhakkaktı ki hücuma devri daim şeklinde iştirak ediyorlardı. Bu ll.no - 1200 uçaklık kafileler halinde devam ediyordu. 48 Saat zarfında dört muazzam hava akını yapılmıştı. Bu meyanda yJrml saat sığınakta bulunmak mecburiyetinde kaldık.
Bu akuılardan sonra mübadele haberi geldi. Tabii herkes yüklenebildiği eşyasını alıyor ve garda buluşmak I üzere gidiyordu. Bu arada iki komik hâdise oldu: Arkadaşlardan birisi varını yoğunu götürmiye karar vermişti: yolda giderken gene bir hava akuıına tutulduk. Arkadaş valizlerini meydanın tam ortasında bir ar ak bir tarlaya sığındı. Bir İnfilâk oldu ve her şey geçti. Tabii yerimizden çıktık, Eşyaların bulunduğu yerde muazzam bir çukur vardı. Bu badirede sağlam kalan biri sağda, biri de solda olmak üzere bir çift pabuçtu.
Diğer hâdise de bombardıman esnasında arkadaşlardan birinin ya-ralanmasıydı. Hemen şehir haricinde bir Bulgar doktor bulduk, muayene edildi, bir şey olmadığını söylediyse de bir Alman doktorun röntgeninin neticesinde çocuğun bacağında valizinin kilidi bulundu. Bize mevzu çıkmıştı. çocuğa: «Budala mısın sen, diyorduk, kilidi saklıyacağmn valizini saklasaydın ya in
Anlatan arkadaş ancak üçüncü bir röportajda sonunu getirebileceğini 1 söyledi, bunda pek haklıydı.
Röportajı yapan; ZERİA ÖMERİ
Japon anavatanının müdafaası İçin büyük törenlerle bir fedailer ordusunun etşkil edilmekte olduğu ajans haberlerinden anlaşılıyor. Her memleket kendi vatanını müdafaa loin elinden geleni yapmakta serbes olmakla btraber bu son gayret bana biraz yapmacık gibi görünüyor. Çünkü fedai olmıyan, sonuna kadar dövüşerek ölmlyen bir Japon ordusuna Taslamadık ki ayrıca ve fevkalâdeden bir fedailer ordusu kurulmasına lüzum görülsün. Amerikalıların en son çıktıkları ve çetin savaşlara sahne olan Okinava adasında 12.000 Japon ölüsüne karşılLk esirlerin adedi ancak •27 dlr. Bir çok yerlerde nispet bundan da korkunçtur. Ve bazı adalarda Japon askerleri % 100 dövüşerek ölüyorlar. Daha başka ne türlü fedakârlık olabilir?
Hayır! Japon ordusundan daha fedakâr dövüşen ve daha cömert ölen insan bulmanın imkânı yoktur. Japonya'nın salı burada değildir. Tayyarelerinizle Amerikan gemilerine çarparak birlikte parçalanınız! dendim I düzüne düzüne düşüp ölüyorlar. Sonuna kadar diretiniz! dendi mİ ıssız Pasifik adaları üzerinde Amerikalılar yalnız Japon cesedi görebiliyorlar. Bundan da ötesi olamaz. Jüponlar hesabına acı ve güç olan, felâketli olan bu değildir. Onlar İçin felâketli sonuç biitün bu fedakârlıklara rağmen Amerikan İlerlemesini durduramadıkları ve durduramıyacakla-rıdır. Çünkü bu İş için yalnız fedakârlık ve fedai yetişmez
Bu ikinci dünya harbinden ewel bir Alman fabrikasında ve bir yemek esnasında bir münakaşaya şahit olmuştum: O sıralarda Japonların icadettlkterl Ve bir insan tarafından sevkedilerek içindeki insanla beraber vapurlara çarpan törpülerden toahso-lunuyordu. Japonları yakından tanıyan bir mühendis içini çekerek:
— Japotılar bu işi yapabilirler. Çünkü bu maksat için onlarda kâfi derecede fedakâr bulmak kabildir. Fakat bizde böyle bir silâh İş göremez dedi.
Diğer bir arkadaşı itiraz etti. Üstünlüğün böyle iptidai ve insan hayatına kıymet vermiyen sistemde değil, insan hayatını koruyarak teknik vasıtalarla düşmanı altetmekt® olduğunu ileri sürdü. Münakaşa fazla uzamadı ve her halde orada mevcut olması tabii olan parti adamlarından çekinerek sustular. Ben o zamandan beri bu İki tezi zaman zaman kafamda karşılaştırır, hangisinin doğru olabileceği hakkında kendiliğimden neticeler çıkarmaya uğraşırdım, Benim bu düşüncelerime hacet kalmadı. Olaylar hakikati meydana koydu-
İnsanlar ve ordu mensupları ne derece fedakâr olursa olsunlar dâvaları sağlam, temelli, doğru hesaplara dayanmıyorsa muvaffak olmalarının İmkânı yoktur. Pasifik'in muhtelit adalarına dağılmış Japon kuvvetleri ıip kadar kahraman ve fedakâr ollır-
“ t. Ü. T. B. '
7 ÜRK MUSİKİSİ
KORO KONSERİ
Neva - Bayatı - Uşşak . Suzidilârâ . Rast - Şehnaz -«[ Hicaz - Nihavend - Hisarpûselik makamlarından
İtri . Üçüncü Selim - Mustafa Çavuş - Sadullah Ağa - Zekâi
Dede - Aziz Efendi . Abdi Ef, Şevki Bey - Rahmi Beyden seçmeler
Kadıköy OPERA Sineması I I Şehir Komedi Tiyatrosunda
BU AKŞAM saat 21 de I | YARIN AKŞAM saat 21 de
İstanbul üniversitesi rektörlüğünden:
Üniversite kütüphanesinin genişletilmesi İçin Genel mefaatler namına kamulaştırılmasına karar verilen Beyazıtta Süleymaniye mahallesi Tak-vlmhane sokağındaki taşıtsız mallan 1295 tarihlî kamulaştırma kararnamesine göre kıymetlendirme İsi toplanan komisyon tarafından 573 ada 5 parsel numaralı 2/8 hissesi Huriye isfendiyoroftlu’ııun 3/8 hissesi Mehmet Fethi İsfendiyoroğlu'nun 3/8 hissesi Emine Belkis Ramazanoğlu'nun. müşterek dalı olan ve 327.50 metre murabbaı sahasında ve Takvlmhane caddesinde geniş yüzünden başka Mektep sokağında dn yüzü bulunan arsaya bu günkü ahm satım rayicine nazaran metre murabbaına 50 liradan 16375 lira. x
573 üncü ada 6 parsel numaralı İstanbul Vilâyeti malı olan. 194.50 metre murabbaı sahasında ve cephesinin fazlası dar olan Mektep sokağında bulunan arsaya da metre murabbaına 30 liradan 9725 Ura.
573 ada 2 parsel numaralı Rüstcm oğlu Hüsnü Ziya Çizmecinin malı ' olan ve 253 metre murabbaı sahasında ve yalnız Takvlmhane caddesine 1 yüzü bulunan, taşla örülü duvarla çevrilmiş arsaya da taş duvarlar dahil olmak üzere metre murabbaına 45 liradan 12650 Hra takdir edilmiştir.
Durum adı geçen kararnamenin 8 inci maddesi gereğince tebliğ yerine geçmek üzere İlân olunur. «5718»
İLAN
Haydarpaşadan saat 0,25 de hareket eden 24, saat 13 de hareket eden 30 ve saat 21,30 da hareket eden 48 numaralı.trenlerle Fendlkten saat 10,4$ de hareket eden 27, saat 14,05 de hareket eden $3 ve 20,05 de hareket eden 2045 numaralı banliyö trenlerinin 1. 5. 94S salı gününden İtibaren İşllyeceklerl sayın halkımıza İlân olunur. 15685)
Yazan:
M. Şevki Yazman
sa olsun eğer muharebe İçin lâzım olan İkmal yapılamazsa, yani su üzerinde dolaşan Amerikan deniz filosu mağlöbedilerek Japonlar İçin buralarda serbes dolaşma sağlanamazsa er veya geç ortadan kaldırılmaları, yok edilmeleri mukadderdir. Vakıa Amerikalılar bu adaların alınması İçin Japonlar kadar bol kan kayıbına taraftar değillerdir. Buna pek ihtiyaçları yoktur. Belki biraz geç ve fakat hiç de güç olmadan bu işi başaracakları her günkü hareketlerinde görülüyor. *
Sonra bütün fedakârlıklarına ve Japon tayyarelerinin çatır çatır çarpmalarına rağmen Amerikan harb gemilerinin hâkimiyeti ritim bırakmadıkları da vazih olarak görünüyor. Çünkü evvelâ Amerikalılar gemilerini kolay kolay hatmıyacak, bomba hamulesile beraber çarpsa da suyun dibine gltmlyecek tarzda inşasını biliyorlar, Sonra da arada sırada batsa dahi üstünlflyğü eklen bırakmtyacak kadar çok gemi yopıyorlar. Netice meydandadır. Bu kadar uzak mesafeye rağmen Japon anavatan sularında dahi hâkim olan Amerikalılardır.
Amerikalıların kuvvetini yalnız burada görmek de yanlıştır. Yüzlerce adadan ve milyonlarca nüfustan terekküp eden Filipin adalar grupunun beş altı ay gibi kısa bir zamanda Jüponlardan temizlenmesi, bu adalar haftanın AmTlkalılara yardımırylan ileri gelmektedir Irk Itlbarlle yakınlığına rağmen Japonların bu ad''ar halkını Amerikalılar dereeo'nde kendi taraflarına çekemediği de görülüyor..
Haşır! Yine tekrar ederiz ki Japonya'ya lâzım 0İ8n fedai ordu değil fakat Amerikan gemileri, tayyareleri ve sayile boy ölçüşecek gemi, tayyare sanayiidir. Öyle görülüyor kl Japonya'da bu yoktur. Ve bu da olmayınca yalnız fedakâr ve fedai İnsanlarla bu İş başarılamaz, Ancak kuvvetli ve kudretli gemi, tayyare ve sanayiin mevcut olmasından sonradır kl fedakâr ve fedai İnsan bir mâna kazanıyor. Zaten bu derece yükselmiş milletler, dâvalarını da haklı görümlerse fedai olmaktan asla çekinmiyorlar. Hattâ bu 1ş İçin Naziler veya Japonlar gibi uzun boylu lâf etmeğe bile lüzum yoktur. Harbi hiç de İstememiş vc sevmemiş olan Amerikalılar bu harbde az mı fedakârlık yapıyorlar?
Japonlar da ortakları Almanlar gibi hesabın her şeyden evvel sanayi kudretine vc haklı, namusk&r bir dâvaya dayanması lâzım geldiğini nihayet öğrenmiş olacaklar amma onlarda (» I? lştnn geçmiş bulunacaktır.
Sahlfe 7
TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR:
İktisadî teşekkül ve organların teftişi
Bir kaç zamandır gazetelerimiz İktisadi teşekküllerin faaliyetleri üzerinde durmakta, ölçülü, müspet tenkidler yapmaktadırlar. Harb ekonomisi cihazlarımızın, bazı başarılar yanında, bir çok aksaklıklar gösterdikleri, hattâ bazılarının, bürokrasinin ruhî kanunu gereğince, halk İçin tüccar için kurulduklarını bile unutarak, kendi varlıklarını yegâne gaye sayar gibi hareket ettikleri görülmektedir. Halkın sağ duygusunun nıakesi olan matbuat da yaralan deşmekte, alâkalı makamların dikkatini çekmeğe çalışmaktadır.
Nazarî olarak en seyyal, en cevval olması lâzım gelen, fakat fiiliyatta hareketsiz, hayatın icaplarına karşı en lâkayıt olduğunu ispat eden, âdeta havadan tecrit edilmiş kapalı bir kutu içinde yaşadığı hissini veren bazı makamlar bile, nihayet şikâyetleri duymağa tenezzül etmiş ve halkın sesinin hakikatle karşılaştırılmasını emretmişlerdir.
Piyasada söylendiğine göre ticaret İle alâkalı bazı organlar teftiş edilmekte lmiiş. Tapılan teftişe karışmak kimseye düşmez, Ancak İktisadî hayata karışan cihazların teftişinde unutulmaması lâzım gelen, hattâ esas olduğunu sandığımız bazı noktalar hakkında umumî olarak fikir yürütmeği faydalı bulmaktayız.
Müfettişler, ekseriya maddi bir teftiş ile iktifa ederler; yani kasayı sayarlar, defterlerin, dosyaların İntizam derecesine bakarlar, memurların devam ve devamsızlığı ile alâkalanırlar, Basan. bu da daima değil, bu organlara gelen İşlerin vaktinde netice-lendJrilmesl konusu üzerinde dururlar ve bütün bu hususlara dair raporlarını tanzim edince İllerini bitmiş sayarlar.
Halbuki yerinde veya yersiz olarak hqzı tanzim organları iş hayatının .tamamen bünyesine girmiş, fertlerin karar verme, eer-maye kullanma, riskleri üzerine alma gibi en tabiî haklarını bile gasbedlp, kendi eline almıştır. Bu gibi organların teftişi, sırf büro, defter, dosya çerçevelerini aşarak. İş hayatının içinde yapılacak bir tetkik, bir anket İle tamamlanmalıdır.
Meselâ Ticaret ve Sanayi oda-farı. Sanayi birliği, İthalât ve İhracat birlikleri ve bunlara berber daha bazı teşekküller memleket İktisadiyatına karşı vazifelerini yapıyorlar mı?
Bunlar veya bunlardan bazıları faydalı olmak şöyle dursun, hattâ zararlı olmuyorlar mı?
Hattâ daha İleri gidelim; böyle bir vaziyet olacağım zannetmemek! e beraber ban organlar içinde şahsî istismarlara İmkân verilmiyor mu?
İşte bütün bu somların ceva-
bini almak, müfettişlerin alâkalı dairelerin dışına çıkıp halk fi e,
i§ âlemi ile geniş, metodlu ve tarafsız temasları ile mümkün olur. Herkesten ayni ses çıkmasa bUe, anket geniş tutulunca hakikate en yakın bir muhaasalaya varıtabileceği ümkledilebLMr. Ancak mevzular geniştir, çeşitlidir, derindir ve ekserisini kavramak İçin iktisadi hâdiseler arasındaki münasebetleri anlamak, hattâ sezmek gerektir.
Şahsan tanıdığımı» bir çok iktisat, İş ve ticaret müfettişlerinde hem tecrübe ve zekâ bakımından, hem ilmen kifayet olduğu muhakkaktır, Bütün müfettişlerin lüzumlu vasıflara malik olmaları da mümkündür, fakat muhakkak değildir.
Kifayetsiz müfettişlerin elinde mevzu küçülür ve ne âmir makamların aydınlatılması, ne de teftiş gören müessesenin Islâhı mümkün olur. Hayatımızda böy-lelerlnl de, teftişe tamaman mihaniki ve basit bir mahiyet verenleri de gördüğümüz içindir kİ bu mevzu üzerinde duruyoruz
Bazı orgânlfir için bugün halledilecek mesele, küçük hususların tashihi değil', fakat kalıp kalmamalarıdır. Meselâ Birlikler faydalı olmuş mudur? Hattâ farzı mahal olarak müspet bllânço-lan menfî hesaplarına üstün olsa bile, şlmden sonra hikmet! vüeut-lan var mıdır?
Bütün dünya âzami serbesliğe susamış iken, bizim İş hayatını bir mengene içinde tutmamız muvafık mıdır ve faydalı mıdır?
Birlik gibi teşekküllerin, serbes rekabet, zekâ ve bilgi ve hattâ dürüstlüğün verdiği İtibar yerine bazı himayeler, İmtiyazlar İkame etmeleri ve bu yüzden ticaret ahlâk kaidelerini çiğnemeleri mümkün değil midir?
Bütün bunların üstünde, yarınki İş münasebetlerinin baş kanunu, sürat olacak gibi görünür iken bizim yavaşlatıcı, felce uğratıcı bazı tartasf formüllerde Lsranmız doğru mudur?
İşte İktisadî bazı organların teftişi böyle, bütün bu bakımlardan yapılmalı daha doğrusu teftiş hakikî bir tetkik® kadar yükselmelidir. Bu geniş ölçüde teftişi, tetkiki, memleketimizde ancak yüksek mürakabe heyeti yapmaktadır; çünkü en kıymetli bir çok mütehassislanmış, iktisatçılarımız bu heyete girmiş bulun maktadırlar.
Bugünkü ve bilhassa vannkl İktisadî hayatımıza birinci derecede alâkalandıran yukankl mevzuları, İmkân varsa, yüksek mü-rakabe heyetine vermek ve belki ayrıca bir anket açmak artık bir vazife olmuştur. Hiç bir İşte hele iktisat mevzu!ânnda inat makbul değildir. Bütün bir piyasanın şikâyetlerinde her halde haklı taraflar olmak gerektir. Bunları incelemek ve öğrenmek lâzımdır.
Cevat Nisam!
ıt Nazarına:
“Araba sevdası,, romansları nasıl ve ne zaman yazıldıVMüdürlflöün,,en

• mukabilinde nüfus başına ıesine başlanmıştır.
r» *« ■ r V1 1 ı •• ı •• ı ı ı • et,e 8ayln hallan Ekmek
rrens Mustafa razıl paşanın koşku karşısındaki m) mağazalarımıza ve r> ı ı« ıı • . w •• • müracaat etmeleri.
Belediye bahçesi müşterilerine yaptığı sürpriz. ‘LOS ÇAROPULOS:
.~ : __ ı Emir Nevruz Sok No 2
Bir zamanın Çamlıcası — Renk renk feraceler— Akşam iistü Üsküdar nakçdar No 105 cihetine arabaların akışı — Mesut bir yaz — Araba sevdasının kahru^vuYuSvlşm tan ,
mantarı nerede yaşadı?, — 1310 züppesi — Prensin müşterilere -*EON YUDA KURTARAN ikramı — Ben kimsenin limonatasına tenezzül etmem!.» , yusuf ’gökçe^ N°* ?9
Mahmutpaşa Cad, No 193 BAYRAM KEY: apalıçarşı Yağlıkçılar 82
XMİL SARAÇ:
mutpaşa Cad.
208 GÜNERİ:
;m utpaşa Cad.
İMİ ve SEZAİ
,'kpazan, Fmdıklıyan han 54 VÎAN HARAS:
''.İst Cad Emir Nevriz s 4
LEYMAN ÖZCERE:
alımutpaşa Cad No. 105
^RÇ HAZAR:
Mahmutpaşa îrfa.niye çarşısı 34 NESİM ve DAVÎT:
Kapalıçars’ Takkâcılar Sok, No 1/3
L SALAMON ERTOVİ ve Şki.’
Kefeli han altında
No. 220 SÜMERCAN:
“Vrşçkt Kapalıçarşı Kalpakçılar B. No 86/88
JİRAYİR LESLOBERYAN:
Tanrimattan sonraki edebiyatçıların derin hayranlıklanru uyandıran Çamlıcadan Adaların görünüşü

Bulmaca
RADYO
1 2 3 4 5 3 7 8 9 10
- ,(l 1^ F M « d
t y ■
n ■ S c o H
* U »t m ■ • c £ p 6 C?
(* 9 3_ ■ Ur Ğ n ■ û L a L
A l( 0
■ c f ı ■
« ■ o R A - E
5 d u L A
ANKARA RADYOSU:
Bugünkü program
18,00 Dans orkestrası, 18.4Ö Hafif şarkılar (pl.), 10.00 Haberler, 19.20 Geçmişte bugün, 19.25 Fası), 19.45 Konuşuna: (Sıtma hakkında), 20.00
Boldan sağa ve yukarıdan agağı:
1 — Sakinlik - Islın
2 — Nefes veriyor.
3 _ Keseler - Tersi vaiz verendir.
4 — Başına «K» gelirse yaş değil -
Bir kere değil. iki kere değil.
5 — Tersi yerden kalkmadan hare-
ket etmek demektir - Başına »D* gelirse Amerikan lirası olur.
0 — Nida - Şarkılı büyük temsil.
7 — Beyo&lunda bir yokuş.
8 — Akciğerler - Tekirin başı.
9 — şarkı Anadoluda bir da£.
10 — Sonuna «N» gelirse dönüp do-
laşan olur.
GEÇEN BULMACANIN HALLİ
Boldan safi a ve yukarıdan aşağı:
l — Samanalevl, 2 — Acuze, Emir, 3 — Muhasebeci, 4 — Azametle, 5 — Nesep, Emin, tt — Et, Abela, 7 — Leblebi, if. 8 — Emeerne, Lşa, ö — Vlc, îllşlk, 10 — îrl, Nafaka.
Opera aryaları (pl.), 20.15 Radyo Gazetesi, 20,45 Şarta, ve türküler, 21.10 Tartlnl: Re Minör Konçerto, 21.30 Senfoni orkestrası, 22.80 Dans mü-rifti, 22.45 Haberler.
Çamlıca... Bütün tanzimat edipleri gibi üstat Ekrem'in üzerinde de bu güzel yerin tesiri olmaması kabil miydi?.
Üstelik o zamanki Çamlıca bîr gençlik rüyası kadar güzel, şiirliydi. Haftanın belli genlerinde İstanbul halkını kendine çekerdi. O İlâhî yerin havasından, suyundan fakat bilhassa şiirinden istifade etmek İsteyenler Çamlı-eaya koşarlardı.
Prens Mustafa Fazıl paşanın köşkü önündeki Belediye bahçesi en ziyade rağbet gören, en kala-balık mesire yerlerinden' biriydi. Daha aşağıda, yolda renk renk feracelerin sardığı kadın endamları, yaşmaklar arasından kalb-lere fırlatılmış oklar gibi kaçamak, İhtiraslı ve blnblr mâna taşıyan bakışlar. Akşamlan İstanbul tarafı açık mor bir dumanla örtülürken konak arabanlarının Üsküdar cihetine doğru akışları sırasında gençler bir veda bakışı için yolun iki tarafında saatlerce heyecanlar içinde dolaşırlardı. Bazan en ehemmiyetsiz bir tesadüfe bin bir mâna verilerek haftalarca bunun etrafında ne hayaller kurulmazdı. O zamanlar şiir, heyecan ve aşk bugünkü mânalarından çok daha başka türlüydü.
Bu tarihlerde Ekrem bey gençti, güzeldi, şairdi; şöhreti İstanbul İçinde yayılmağa başlamıştı. O da Çamlıcanın müdavimleri arasına katıldı. Hattâ sade katılmakla kalmadı. Sıhhatini ileri sürerek bir yaz Çamlıcanın Millet bahçesine pek yakın bir yerinde bir de köşk kiraladı,
Ekrem bey o yazı bu köşkte çok mesut geçirdi. Yukarıda bir sepet sandıktan bahsetmiştik. O sepet sandığın içinden yığınla çıkan kummuş çiçeklerden mübalâğasız yansı o yaza ve Çamlıca kırlarına aittir. O dolgun demetleri bağlayan kurdeleler renklerini o yazın füsunundan ve o yazın güneşinden almışlardır.
Araba sevdası..
Bizim, Türk edebiyatının o yazdan ne kazancımız oldu?.. Şairin sırrını beraber ahp götürdüğü o maceralar tamamile kendisine aittir. Fakat o yazdan bize kıymetli bir yadigâr kalmıştır: Araba sevdası!. Klâsik eser-ı Ierfmlz arasına girmiş olan bu romanın bütün kahramanlan o yaz Çamlıcada yaşamışlardır. Bunlar teker teker canlı olarak tetkik edilmişler ve sonra yine aynı canlılıkla kâğıt üzerine dökülmüşlerdir. Behruz bey 1310 -Î311 yılının hakikî züppe tipidir ve Recal zade tarafından son derecede mükemmel bir tarzda tesblt olunmuştur.
Baba - oğul
Recal zade ve minimini Ercüment
Kapalıçarşı Kolcular S. No. 35
ARAKSİ SERKİS:
palıçarşı Ressam Basmacılar Sok 1/3 ARDAVAT BARDÎZYAN:
apalıçarşı Kuyumcular Cad. 46 dUSTAFA MUTLU ve Şki.
enicami Ayanoğlu han Altı No. 17
— Parası verilmiştir efendiEHPARE HEPER: diyor, rüp camii kebir caddesi
Recal zade hayrette... AÜSNÜ ERYÜKSEL: kim?.. Bir dostl. Bir ahbap?rsaray Cerrahpaşa Cad. tat Ekrem etrafına batan;. KURUL ve Şki. Bu anda garson; ’zapaşa yokuşu Anadolu
— Prens hazretleri öyle ızarı No, 84 buyurdular efendim... EMİL MERCAN ve OĞLU;
Diyerek köşkü gösterinceaşa yokuşu Balcı han altı No. 118/3 tat Ekrem — Recai efendirrîSAN ve HÜSEYİN ÖZER: tarisi sırtında terliksiz sarMahmutpaşa Hacı Küçük Sok. 15 atan İç hamlesile — y- I. KABAKÇI ve A. SEPETOĞLU: fırlıyor: Çakmakçılar yokuşu No 80
— Değil prens, padiş- VELİ DASTER: retse ben kimsenin Umo Sultanhamam Hacı Küçük S, No, 46 tenezzül etmem!.. — E. SABRI YALTIR:
Sözlerde parayı fırlat Mahmutpaşa Cad. No. 130 tünü de beklemeden çık- HAZARI BASMACIOĞLU: yor, Mahmutpaşa Rastıkçık Sok. No. 23
Garson hayrettedir. — İSAK MORHAİM: bahçede kendi parasile Mahmutpaşa Cad. No. 141 kişini içen tek adam — YAKO ve İSAK LEVÎ:
Fakat Mustafa Fazıl Halıcıoğlu Kumbara Hanı Cad. No. 145 ^gazinoda öte beri içeni— YASEF LEVI: ra almayınız!.» diye veı ----- • •-
devamlıdır. Üstat Ekrç-rip emir geri âlınıncıy
- bedava içki
No. 60
No. 5
Manifatura

Çamlıcadan bahsederken burada Ekrem beye ait bir hâtırayı ele almadan geçemiyeceğlm. Zira bu, şairin karakterinin en bariz taraflarından birin! gösterir.
Onun ne derecede alıngan ve ne kadar izzetinefsine düşkün bir insan olduğunu yukarıda kaydetmiştim. Şu vaka bu sözlerime şahittir:
Bir gün prens Mısırlı Mustafa Fazıl paşanın aklına esmiş... Köşkünün karşısındaki Çamlıca Belediye bahçesinin gazinosunu İdare eden zatı yanına çağırmış ve şöyle demiş:
— Bugün kim gelip de senden ne İçerse içsin para almıyacak-sml. Bütün masraf benim hesabıma geçecek... Herkes İstediğini içebiliri.. Vakıa o zaman bahçe-de, bir buzlu limonata, hem de en pahalı tarafından 60 para... Fakat buraya oturup İçenler masadan kalkarlarken!
— Parası ödenmiştir efendim...
8özlerlle garsonlar tarafından kendilerine biraz İlerideki köşk İşaret edilince pek ziyade şaşırıyorlar, Bu lıal onlar için hakiki bir sürpriz oluyor,..
Sıra üstat Ekrem’e gelince..
Üstat Ekrem de bahçeye oturuyor. Yanına yaklaşan adama:
— Bir limonata... diyor, Limonata geliyor. Ekrem bey bunu içiyor, bahçeden kalkıp
Balat. Lâpçincdar Sok. No. 25 AHMET KEÇEBAŞ ve AHMET ÇALLI Fincancılar Cad No. 4
içilen — HAŞAN ÖZSARAÇ;
— orayı çok sevdiği adım atmıyor, ______ ____
Ondaki izzetinefis hı Fincancılar^ Yusufyan Han altı No. 9 şüphesiz ki ırsîdlr. _ .
Kalfa zadeler ?aP^r5;.^,aJPİS.llar p- 184
Bahis bir kere daha-efendi» ye temas ettiği rada üstat Ekrem’in hakkında biraz izahat Ekrem beyin ailesine İrtd denilirdi Bu (
Beşiktaş Orta Bahçe Cad, 67/1
- HİLMİ SÜYARIKLÎ:
- AZİZ CUNİNYAN:
YAKUTI MOLÎNOS: Mahmutpaşa Cad. No. 157 - AGOP PALACT OĞLU: Mercan örücüler Cad, No. 19 — HÜSNÜ SARAÇOĞLU: ıer» aenıııroı nu . Kadıköy Halli ağa No. 15 unvanı nereden çıkm3 — ıîr'ır rsd 117
Ekrem beyin ba '
efendinin Takvimhar7 — İBRAHİM LARCUDAI.t ândan bahsettik Re. Fincancılar RIZapaşa yokuşu 72
. .2 j trrrZTT otnw-
gideceği sırada/ para vermeğe b) {hazırlanırken garson: H
neııuuuu xan.vıııuıaı - , — . nn
»mdan bahsettik. Ree Fincancılar Rizapaşa yokuşu 72 nin babası İse Âhme3 — VITALt SÎON: etendi maadln kalemi Kadıköy Sögutluçeşme Cad. 133 sİ (baş kalfası| İdi ¥« — HAŞAN CIVANOOLU: vl maden mühendisi Mahmutpaşa Dortkuyu Cad. 28 ler umum müdürü.. 1° — VEHBİ ÇBLIK: Ötürü kendilerine .K Fatih Şehzadebaşı Cad. No. 101 deniliyor. Fakat alleH — ARTIN KURT: tından biri maadln Beşiktaş Kbytçl Cad. No. 30 .
dolayıslle bu unvan92 — ARAKEL BALGÖZ: değil de HalKezade r Kapalıçarşı Teraıbaşı Sok. 2/4 nınca sürgtlne gönd 93 — EKn^v-’r ■ ■- ______*
le bir vasiyet kan bey unvan olarak sevdiği, çok saydı zlyetine hayran nin ismini almı
Ekrem beyin, mlrtaş paşa zar yanır, Ai|e ilk Kepsut nahiyr tur. Fakat ■ yin ceddi o' Um ağa tu —. leşmiş, 1 ____________________________________________________
kfduh kilo Kuştüyü 250 Kuruştur I bah%AhatlJ* ve iktisat. İM kilo pamuk yerine bir kilo kuştüyü kullanınız. I j İstanbul, Çakmakçılar, SnndaJyacılar sokak. ÖMER BALİOÖLU H kurtüyu fabrlkaa. Tel ; 23027
Üsküdar Hâkimiyeti Milliye Cad. 159
94 — ENVER KIZMA:
Pangaltı Eşref S. No, 4
95 — ŞAHİN ALYANAK:
Beyoğlu Cumhuriyet Cad. No. 181
96 — MEHMET ADLÎ ŞAHİN:
Samatya Tütünlük Sok. 26/1
97 — BAYRAM ALİ İNAN:
Samatya Klrkor Kalfa Sok. No. 50/1
96 — AZİZ YÜKSEL-
Aksaray Millet Cad, No. 69
Sehite 4
A K ŞAM
3 Mayıs 1845
SON B A kızmış?..^
FRANSA NASIL 1
l yaıan! Fıerre . Iheylâ'îm'aau "k(ik kaldı Ukin
leıruıa »o, j, münRkaw edemediler, konusa-
Rağbe tten dttşe^^&,lnl sıl-1
jtı. Genç kadın söylene söylene B-'U soydu, Bin bir müşkülâtla plja-şebtjann! giydirdi. Yatağa yatırdı, bu Deçcn sefer umumi direktöre, bu şsn(er de muhasebeciye kızan kocası-J« baktı. Horluyordu...
te t İBİ
hem İK
de Lâkin Selim'in kızgınlığı bu kadar-Ra kalmadı. İki gece sonra veznedara gi:wdı. Daha sonra umumi müdür mu-nu hine fena halde kızdı. Aradan üç ker ı geçti. Bu sefer de tuttu daire işlcn.-ine kızdı.
inişti, «u suretle her kızdığı adam için şantajcı içiyordu. Süheylâ, fiellm'ln anlaşmışliverdekJ adamları birer birer müdürü M}r vc kendi kendine: Ertesi güj-gjyjj tunlar da bittikten para daitne klz.acako„ diyordu.
JOURiaten . artık «kızacak kimse» tamam Tek içme vesilesi kalmamıştı, doğrat üç gece sonra Selllın yine eve için kütük sorhoş geldi.
Mtiheylâ ona hiddetlenmekten zlya-ajamnerak ediyordu: Acaba bu sefer' Gutmı ne bahane bulacaktı?. Aşalnpıyı açar açmaz, Selim’in haline adanmsiyerek sordu: bareı bu sefer kime kızdın?.. Kızacak ı müdal de kalmadı amma..
yavanını sallana sallana şu cevabı I
Birinci dihan harbinde gazetenin HU müdürü, Lenoir İle Duvul düşmandan para aldıkları meydana çıkarak tevkif edilmiş, sonunda ikisi de kurşuna 'iırllmlştl. Onların yerine gelen Charles Humbert okuyucularına hitaben gazetede şu tedbirli beyanatı neşretmeği lüzumlu gördü:
«JOURNAL gazetesi her ha’ ve şartta milli menfaatlere hizmet etmeği gaye bilecektir, okuyucularımız bini tanır, mazimin İstikbal için bir teminat olduğunu bilirler. Gazete benim idarem altında, dışarıdan, her kesin içerisini görebileceği camdan bir ev haline gelecektir,*
Charles Humbert'in bahsettiği cam her halde buzlu cam olacak kî az sonra JOURNAL gazetesinin okuyucuları «top teçhizat* başlığı altında neşredilen bir seri yazıyı müteakip Charles Humbert'in düşmanla iş birliği yapmaktan mahkemeye verildiğini öğrendiler.
Bütün bunları halka unutturmak İçin gazetenin başına, evvelce de kendisinden buhsettiğlnılz M- Mout-hon getirildi. Mouthon çekirdekten yetişmiş, kendini kolay kolay de ver-miyecek kadar kurnaz bir gazeteci idi. Hiç bir İşe doğrudan doğruya girmez. dalma vasıta kullanırdı.
Bir gün müstemlekelerle iş yapan zengin bir bankere, kendisini bir şantaj gazetesi müdürünün görmek istediği haber verildi. Birkaç defa kabul etmediği bu adamı banker gene görmek İstemedi. Fakat kapısının önünde bir patırtı oldu. Şantajcı, kapıcıyı iterek odaya daldı. Bankere:
— Bir saniye müsaade edin, dedi, sonra İsterseniz arkama bir tekme vurup beni kapı dışarı edersiniz. Yalnız. size şunu haber vereyim ki tevkif edilmek üzeresiniz. Bunu benim mütevazı gazetem değil, büyük sabah gazetelerinden biri yarın açığa vuracaktır.*
Banker, kıpkırmızı kesilerek:
— Derhal buradan çıkın! diye bağırdı. hâdiseyi de tamamen unuttu.
Fakat ertesi sabah JOURNAL gazetesini açtığı zaman «Borsada bir rezalet» başlığı altında «Beyaz sakallı, müstemleke işlerHe meşgul, son zamanlarda bir kitap neşretmiş olan herkesin tanıdığı bir banker hakkında tahkikata başlandığı» haberini okuyunca donakaldı. Çünkü kendisi de beyaz sakallı İdL Az evvel sosyal ekonomi üzerine bir kitap yazmış, giriştiği bazı teşebbüsler de gazetelere aksetmişti. Halbuki İtham edilecek tarafı olmıyan son derece namuslu bir adamdı. Bu her halde bir yanhş-lık, yahut da bir dalavere olacaktı. Fakat JOURNAL gibi büyük bir gazetede çıkan bu haber, yanlışlık anlaşılmaya, yahut dalavere ortaya çıka-nlıncıya kadar borsayı karıştırıp kendi İşlerini de altüst edebilirdi.
Durmak olmazdı. Kendisini en iyi tenvir edecek adamın, haberi İlk veren şantajcı olabileceğini düşünerek onu yazıhanesine çağırttı. Beriki:
— Sizin kar gibi teniz olmanız, JOURNAL'in de sizi lekelemek İstemesi mümkündür Fakat bu gazete tasarruf erbabının menfaatlerini korumak üzere, Adllyenlr. dikkatini çekmiş olan bazı İşletmeleriniz hakkında bir seri yazı neşretmek niyetindedir.»
# 1 1 ■■■■"
Dünyanın Buhranı... Dertleriniz! unutmak ı _----------------------.
matinelerden itibaren »...«« ı i
gu ilanları |
Ne
derecede ken'i bundan anlaşıli-
)^ct... Bu sefer de birisine kız-yj İçtim. Buna İnan... Seni bu ' k?düğüm İçin bu sefer kendi Dün An kızdım kancığım... Yaaaa... lln buluntndime kızdım... Hem öylesi- ( cek bir yeki... güzel artlsızdı.
gevezelik azdığı da zamanları halkının artistin ^Jomlekış ı
ğın ü—Tozlu
dişler” A L I l. A R l N I Z 1 !1
hallna Yıkatınız. m
riyJe n Halıcılık Türk Ltd. şti. ! ; dokw\anbul 4 üncü Vakıf Han 58
TarMMH Tel; 23967 sın dan--------------------------
_ şnbul milli korunma savcılığın-mail i İlâm: 942/547 Blrçokktan fazlaya pirinç satmak su-dlyorl korunma kanununa mu-
hüküm\,en suçlu Samatva Canbozlye men beİ»ül ef. sok. 2 ve Meşeli mescit mekle İftL. da oturur, ve halen 3332 inşan CSe-tada er Kadri oğlu 1338 do-eminim klasan Kayahan hakkında an kabul kanuna tevfikan İstanbul man için e. mllH korunma mahkeme-du. Daha Olan duruşma sonunda: çehresi boıablt görülen fiilinden do-rlnde hilktttine uyan mllU korunma türlü zevklaaddel 31/2, 59/3, 63 üncü kat duvarlıe tevfikan 4 lira on kuruş temelinin -• cezaslle tecziyesine, suç bir gün yıklnçlerln müsaderesine ve oturanları atileştlğinde neşrine dair cağı muhakhkemeden verilen 14. 8,
Bu muafa 42''424 karar kalt_
mamen' tatın olunur. Akşam gazete-ve iş arkaounacalttır- 157581
politikalanr Maarl(. matj,aası şoförü dum: iesseseden aldığım 280667
aarneml zayi ettim. Hiik-■^■■■■Sğı. Nuri Aknar
(Bir yıldız»
Mevsimin en kahkaha
KARI M DU YkK„?a“2 4
Türkçe süslü ve şarkılı -e »çık arttırmaya çı-Mutlaka görünüz
Şarkılar MÜZEYYEN SEN AR ISH.r|n KndıkÖv Vakıflar ■■
Kadıköy SÜREYYA’da I „ __------
Mevsimin en ınükemınel iki filmi
I - KAHRAMANLAR DİYA Lütuf
ERRQL FXYNN — Û DE HAVtLL
2— MiAMi S A H i Vâ • wn
3- EN SON DÜNYA H A B'*™ —
L trmaduke'yl ben bir
. Nasıl oluyor da yağ-hparla
İsparta 30 (Ak? köpek, hanımcığım, edilmiş bir vazlyt şehrin elektrik m'rkaç sefer muş ve tenvirat l,ra: rün faaliyetine bag«. . deyip trlk fabrikası İle bek larda anlaştıkları ta,. j-ÖDek glrllk bir motör getir ’ geçirilecektir.

I
Alenî teşekkür
Ailemizin sertacı Ibtlhacı olan aziz ve faziletli anneciğimi ebediyen kay- ■ belliğimizden dolayı uğradığımız bu ; sönmez acıdan mütevellit ıstırabımızı paylaşmak üzere Ankara İstanbul ve izmlrdcıi mektup ve telgraflarla iştirak eden kıymetli ve cidden değerli dostlarımızla bilhassa cenaze 1 merasiminde kendi İnsan! varlıkları- • nı ve yüksek karakterlerini tebarüz ettiren emsalsiz alâkalarlle bütün ailemizi ebediyen minnettar kılan Ber-guınanm kaymakam, yüksek adliye, jandarma, polis erkânı ile muhterem ahali ve tüccarlarına aleni teşekkürü bütün allem namına büyük bir borç bilirim. Muhterem gazetenizin bu vecibemizi İfaya tavassutunu rica ediyorum.
Abdüssamed ailesi namına Bergama sulh hâkim!
Nuran Abdüssamed Önsa.1

köpeğe
kapıyı
görün’
ı, Jullen Fors-L'inln önündeki
8 P E ıA~
inüp du-’esl. sırf
Dans
dü-
PERİHAN
Pazarlıkla satılık muhtelif cins emtia
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden:
1 — Nusretiye ve Tahtakale vo Fındıklı ve Sultahamam depolarımızda mevcut:
a — Nusratlye ve Tahtakale depolarımızda mevcut:
Takriben 352 kilo avaryaiı çember Hc 2150 Kg. balyalardan çıkmış çember parçaları.
e — Nsretlye ve Tahtakale ve Fındıklı depolarımızda mevcut takriben 4400 Kg. ambalaj kâğıdı parçası.
c — Nusretiye depomuzda mevcut 8 adet boş tahta soda fırçası.
d — Tahtakale deposunda mevcut takriben 610 kilo mukavva ve karton parçaları.
e — Nuretlye ve Tahtakale ve Fındıklı depolarımızda mevcut takriben 16850 kilo tahta sandık kapağı,
f — Tahtakale ve Fındıklı depolarımızda mevcut 146 adet orta ebatta boş sandık ile 23 adet büyük boş manifatura sandığı.
g — Nusretiye deposunda mevcut takriben 200 Kg. hurda saV-
h — Fındıklı depomuzda mevcut 123 Kg. balyalardan çıkan hasır parçalan.
1 — Sultanhamamı depomuzda mevcut takriben 1966 Kg. kanavlça parçası ve 353 adet çuval parçası. Oldukları yerde teslim ve hali hazır-larlle açık arttırma ile satılacaktır.
2 — Boş sandık ve varller adetle, çember, kâğıt, mukavva ve saire kiloları gösterilenler kilo İle satılacaktır.
3 — Arttırma adetlerde adet, kilolarda kilo başına fiat vermek su-retlle olacaktır.
4 — Birinci maddede yazılı her cins emtianın ihale tarihleri He
yatırılacak depozito mikdarlarj aşağıda, her emtianın hizasında gösterilmiştir. Emtianın ihale
cinsi Tarihi
a - çember parça- 9.5.945
ları ve hurda
saçlar b - Kâğıtlar c - Mukavva ve kar-
tonlar
d - Hasır parçaları
e - sandık kapaklan 11.5.945 f - Boş sandıklar ve tahta boş soda fıçısı 11.5 945
g - Kanaviçe ve
çuval parçalan 11.5.945
5 — Arttırmaların her biri yukarıda dördüncü maddede gün ve saatte sıra ile Y-ni Valde hanında 5 İnci katta Ofis' Umum müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonunda yapılacaktır.
6 — Her cins emtia için verilecek en yüksek flatlar lâyık hadde görülmediği takdirde ofis satışı yapıp yapmamakta serbesttir.
7 — Mal üzerinde kalanlar satışı müteakip ertesi günü saat 16 30 a kadar mal bedellerini tamamen ödemedikleri takdirde İhale fesli edilecek ve depozito Irat kaydedilecektir.
8 — Her alıcı aldığı malı ihale tarihinden bir hafta zarfında depolardan tamamen kaldırmadığı takdirde geçecek her fazla gün için adet ve kilo başına beş kuruş ardiye ücreti alınacaktır.
9 Her nevi resim ve masraflar alıcıya aittir.
10 — İsteklilerin her çalışma güntl «aat 9 dan 12 ye kadar bildirilen depolarda göreoilecckler ve isledikleri tamamlayıcı malumatı ofis satis ve stnk dem müdiirlüğündcnalabllecekleri İlân olunur. (5466)
İstanbul Valiliğinden:
İlimiz, emrinde aylıksız aira^ncklhen öğretmenlerden olup aşağıda adları Jle atandıkları görevleri yazılı bu limanların 15 gün zarfında banlamadıkları takdiri!-1 çekilmiş sayılacakları Hân olunur.
Acl> Boyadı Eski G^ı Yeni atandığı görev
1 —Taclde Ergin Kocaeli Neçatibey Ok-Eski öğ. Çatalca Gökçeli köy Ok. Büşöğ.
2 — Giilşcn Gürel Kırşehir Valiliği Çatalca Istıranca köy
3 — İsmet Koçbeker emrinde Ok Öğ
Konya Merkez 1 met Paşa öle. Eski Ög. Şile Darlık köy Ok. Başöğ.
4—Zübeyde ŞHenglz İzmir Bergama Gazi Ok Eski Öfi Çatalca Karaağaç Ok. Başöğ.
5 — Fobime Akın İstanbul kız Öğ. Okulu mezunu Şile Doğancılar köy Ok. Stajyer Başög.
6 — Mıiberra Öğe Afyon merkez Dumlu-puıar Ok. Eski öğ. Yalova Katırlı köy O. Başöğ
7 — Refet Atakan Ankara Polatlı merkez Ok. eski Öğ. Bakırköy Kayabaşı köy Ok öğ
8 — Kadriye Bilgen Kalfavan Ok Eski öğ. Çaçalta çiftlik köy Ok Öğ.
Suzan Girişmen Çatalca Sazlıbosna eski öğ. Çatalca Ova Yenlee Ok. Öf.
Fahamet Elman Aydın Nazilli istiklâl Ok. Eski Öğ. Çatalca örciinlü Ok. öğ.
.5598.
san II.
15
10.5.945
10.5945
15
15.30
15
Yatırılacak depozitonun Lira
125
Tarlhl
9’5.945
miktarı Saati
12
350
50
10.5.945
10.5.945
11.5.945
12
12
12
15.30
150
11.5.945
12
16
12G
11,5.945
12
gösterilen
Maden direği ihzarı nakil ve istif işi
Devlet Orman İşletmesi Karasu Revir Amirliğinden:
1 — Revirimizin Kızılcık bölgesi dahilinde B serisinin IV numaralı maktamda damgalı ve kesilmiş 36868 adede denk 6593 metreküp kayın, gürgen ve meşe maden direkli ağacın boyalarına taksimi ile Kuyumcııllu deposuna nakil ve İstif işi açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Açık eksiltme 14. 5. 9*5 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Karasu kaza merkezinde ve revir amirliği binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır
3 — Beher metreküp maden direğinin boylara taksimi, nakil ve istif işinin muhammen bedeli 2200 kuruştur.
4 — Muvakkat teminat % 7,5 hesabiyle 10878 lira 44 kuruştur.
5 — Açık eksiltme şartnamesi An karada orman umum müdürlüğünde İstanbul, İzmit, Adapazar, Düzce ve Karasu revir âmirliklerl İle Kızıiçak orman bölge şefliğinde görülebilir.
6 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları.
(5595)
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum idaresi İlânları
llllllllltlIllllllHIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllirillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllKIIIIKlIltlIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Balast ihzar ettirilecek
Afyon İşletme Müdürlüğünden:
1 — İşletmemiz mıntakası Esk şehlr Konya hattı üzerinde Kim. 40/41 de 5000M3 ocak mahsulü kırma balast İhzarı kapalı zarf usulHe eksiltmeye konmuştur.
2 — Balastın beher metre mlk’abı 509 beş yüz dokuz kuruş hesablie muhammen bedeli 25450 lira muvakkat teminat 1908.75 Hradır,
3 — Şartnameler 127 kuruş mukabilinde Afyon veznesinden tedarik edilebilir,
4 — Eksiltme 11/5/945 Cuma günü saat 15 de Afyonda işletme müdür-
lüğü binasındaki komisyonda yapılacağından istekliler kanunun 10 uncu maddesinin F. fıkrası gereğince lüzumlu ehliyet ve ticaret vesikalarile birlikte teklif mektuplarını kanuni tarlfata uygun olarak aynı gün saat 14 de kadar komisyona vermeleri veya muayyen vakitten evvel komisyonun eline geçebilecek tarzda İadeli taahhütlü olarak posta He göndermeleri. (5032)
ma, genç âUm, gene de pek memnun kaldı.
Edouvard Berkeley, misafiri geldiği sırada, solucanlar hakkında bir eser okumaktaydı. Başını kaldırıp:
— Merhaba, Jullen! - dedi.
Lady Suzanne İse yere ocağın önüne oturmuştu. Önüne, gül fidanlarının kataloglarını yaymıştı, Bunlardan bir liste çıkarmakla meşguldü. Ba-şiyle hafif bir işaret yapıp haykırdı:
— Tanı zamanında geliyorsunuz! Haydi şunları beraber seçelim. Eğer sevmezseniz yere oturmayın.
Jullen:
— Bonjur, Edouardl — diye cevap verdi. — Seyahate çıkarken sizi nerede bıraktımsa, o noktada duruyorsunuz. Halbuki aradan iiç sene geçti, değil mi? Sen de Suzanne, korkarım yeni gül fidanları getirteceksin? Hâla bıkmadın mı?
Ladv Berkeley, kataloglardan şöy--le bir İkisini eliyle İtti, yer açtı. Jm-llen de onun yanına oturdu.
— Bunlar yeni cinslerdir. - dedi.
— Amma seninkisl artık bir tiryakilik halini almış.
— Ben tuvaletime para sarfetmlyo-rum kİ...
Jullen bir kahkaha attı:
— Muhterem yengem! — dedi- — Daha fena ya, bir kadının tuvaleti (çin para sarfetmesl, lehine kaydedl-
lecek bir not değildir. Böyle kadınlar, fazilet ucubesidir.
Lady Suzanne, eski etekliğini muhabbetle okşadı.
— Harbdcn evvel yaptırılmıştır. -dedi.
Sonra, Jüllen'ln pek sevdiği tebes-sümlyle gülerek ilâve etti:
— Neylersiniz, paralarımı gül fidanlarına sarfettikçe, aylarca seyredilecek bir dekor ortasında kalıyorum. İçimden. «Çok şükür ya Rabbi!» diye haykırmak arzusu geliyor. Herkeste de aynı neşe, aynı zevk uyanıyor. HalbüM ben, yeni elbLse giydiğim zaman, buna benzer hislerin âlemde uyandığını görmüyorum. Benim de verdiğim hüküm bu!
Jullen, Lady Berkeley’ln, güzellikle alâkası olmıyan yüzüne, kuvvetli vücut şekline baktı de, lâtif bir gülümseme He:
— Setti ne zaman görsem, ruhumda ferah duyarını, yenge! - dedi.
Kataloglardan ilete çıkarılınca, Jullen, ortadaki bütün kâğıtları top-Madı, çekmeye itM.
— Vazifeden sonra keyMI — dedi. — Memleketine dönen yolcu, havadis almak leter. Kimler 'doğdu, kimler evlendi bakalım. Hem duydunuz mu? Bizim birader, malikânenin Yeni Evini UıMjgır bir kadına kiralamış.
(Arkası var)
1.087 art-
Devlet Orman İşletmesi Kastamonu Revir Amirliğinden:
Satılık köknar tomruğu
1 — Revirimize bağiı Hgaz kazasının çomar deposunda mevcut adet muadili 451 metreküp 220 deslmetreküp köknar tomruğu açık tırma suretlle satılığa çıkarılmıştır.
2 — Beher metreküpün muhammen bedeli 48 lira 20 kuruştur.
3 — Arttırma 10. 5. 945 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de revir binasında yapılacaktır.
4 — Muvakkat teminat 1632 Hradır.
5 — şartname orman umum müdürlüğünde ve Karabük Kızılcahamam revir amirlikleri ile Çankırı, Tosya. Hgaz orman bölge şefliklerinde ve Kaştamonuda revir Amirliğimizde görülebilir.
6 — isteklilerin muayyen gün ve saatte revir merkezinde komisyona
müracaatlerl. (5658)
Van Belediyesinden:
1 — Hükümetçe tevzie tabi tutulup ilimiz İhtiyacına tahsis edilecek olan akaryakıt, çimento, çivlt, İthalât Birliğinden, Sümerbanktan. Ticaret ofisinde ve bunların dışında resmi dairelerce celbedllecek nakil ücretleri eşyanın vürudunda mutemet şahıslar tarafından ödenecektir. Tahminen 1080 ton kutrundaki her nevi eşya ve mevaddı Kurtalan istasyonundan Van merkezine kadar getirilmiş kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen bedeli 23400 lira, muvakkat teminat 12950 liradır.
3 — Şartname belediyede mevcuttur. İstekliler görebilir.
4 — ihale 24 mayıs 945 pazartesi günü saat 15 de belediye encümenince yapılacaktır.
5 — Taliplerin Ticaret odasına kayıtlı bulunduklarını gösterir vesika İle muvakkat teminat makbuzlarını dilek zarflarının içerlşlne koymaları ilân olunur. (5608)
[
Tekel U. Müdürlüğü ilânları
1

1 — İdaremiz ihtiyacı için 10 adet şarap tulumbası kapalı zarf usu-llyle yaptırılacaktır.
2 — Muhammen bedeli 17000 lira olup muvakkat teminatı 1275 liradır.
3 — Eksiltme 15/5/945 salı günü saat 11 de Kabataşta levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır.
4 — Şartname adı geçen şubeden her gün alınabilir. Ankara İzmir baş müdürlüklerinde görülebilir.
5 — İsteklilerin mühürlü fiyat teklif mektuplarını güvenme parası veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkûr komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri İlân olunur. aZarflar İçine teminat olarak para ve tahvil konulduğu takdirde teklifler açılmadan İade edilir.*
6 _ Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. «5485u
KARTAL PLAJ EVLE. Ri KOOPERATİFİNE
ORTAK ALINACAK
Kartal Plaj Evleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığından: İstanbulda Maltepe (Cevizli) He Kartal İstasyonları arasında demiryolu İle asfalt şosenin İki tarafında ve deniz kenarında tamamen sahip olduğu, Adalara nazır geniş plâj ve arsaları üzerinde ortaklarına birer ev yaptırmak maksacliyle kurulmuş olan kooperatifimiz, arazinin genişliği nispetinde ortak sayısını arttırmak arzusiyle, yeniden 20 ortak alınmasına karar vermiştir.
1) Yeniden ortak kaydına 31 mayıs 1945 perşembe akşamına kadar devam olunacaktır.
2) Yeni ortakların, diğer ortaklarımız gibi, defaten ödeyecekleri
miktar: 3.000 liradır. Kooperatifimiz ortak kaydolunurken p-t^in ödenecek Olan bu para, takriben, parsellendlrilmfş bir evlik arsa bedeline tekabül.etmektedir. Buna ilâveten her ay ödenecek miktarı şimdilik 30 Uradır. w
3) Yeni ortaklar dahi, eski ortaklarımızdan farksız olarak.. 5293 sayılı ve 30. 12. 1942 tarihli Resmi Gazetede yayıklanan ve 19015 ’2 sayılı Bakanlar Kurulu Itarariyle onanmış bulunan esas mukavelemiz hükümlerine ve şartlarına tabi olacaklardır.
4) Daha fazla malûmat İçin: Ankara. Yenlşehirde, Adakale sokak, 69. D.3 de, kooperatifimiz idare merkezine bizzat veya yazı İle müracaat edilebileceği gibi, Ankara 5468 numaralı telefondan da malûmat alınabilir.
aylık tukslt
Üniuersite Rektörlüğünden:
Askerlik dersi yaz dönemi sözlü ve ameli İmtihanları aşağıda yazdı tarihlerde yapılacaktır İlgilerin vaktinde bulunmaları,
Perşembe Cuma Cumartesi Pazartesi Sah Çarşamba Pazartesi Salı Çarşamba Pazartesi Perşembe Cuma'
Tıp.
Hukuk
Edebiyat
iktisat F«ı
; 24. Mayıs. 1945
25. Mayıs. 1945
26. MayLS. 1945 : 14- Mayıs. 1945
15. Mayıs. 1945
16. Mayıs. 1945 : 28. Mayıs. 19*5
29. Mayıs. 1945
30. Mayıs. 1945 : 21. Mayıs. 1945 ; 17. Mayıs, 1945
18. Mayıs. 1945
>5787.
r^SEm SATILIK LÂKE ve HASIRLI LOL'İS XVI nsn»
YATAK ODASI TAKIMI]
3 Mfıyıs 1945
AKŞAM
Sahile 7
Sayın Halkın Dikkat Nazarına:
| - İŞ ARIYANLAR
YÜKSEK MÜHENDİS İŞ ARIYOR— On dört sene birçok İm ant içlerinde kontrol ve müteahhitlerin şantiye şefi olarak çalışmış tecrübeli yüksek mühendis beraber çalışmak üzere sermayedar müteahhit aramaktadır. Arzu edenlerin (Yük. Müh. H. D.) rü-mu?u 11e Akşam gazetesine yazmaları rica olunur. 3081
SATILIK TAKSİ OTOMOBİLİ — Lâstikleri İyi bir îstlpney var. 5000 lira. Akşamda Arslan Emlâk rümuzun a müracaat. 7088 —
SATILIK TRAKTÖR — Yeni denecek vaziyette çok tur kullanılmış Fiat traktörü sapan 11 e satılıktır. Fiat &c en tası Gallp’e müracaat.
«002 _ 2
1 — Kiralık — Satılık
ACELE SATILIK ARSA — Yeşll-köyde istasyona yakın Orhangazi caddesi 50 No. Galata Gümrük sokak Ada han 1 No. ya müracaat.
„ 8008 — 1
Sümerbank Yerli Mallar Pazarları
Müessesesi Toptan Satış Müdürlüğünden:
MÜTEHASSIS BOBİNÖR — Ro-bert Kolej mühendislik kısmı vt yük-■ek tansiyon santralından yüksek •iririrlk elertrcmekanlk otomatik cihazlar endüstri teknisyeni munzam lj aramaktadır. Akşam'da (M. B.) rümuzuna mektupla müracaat. 7064
PRATİK VE TECRÜBELİ — Bir hemşire I4 arıyor. Huzutfi hastaneler tercih edilir. Akşam gazetesi A. P. rümuzuna müracaat. 7093 —
TİCARt MUHABEREYE VAKIF — Tecrübeli bir muhasip her gün 3-4 «aat çalışmak suretlle her nevi muhasebe İşlerini deruhte eder. Y. Ç. rümuzuna müracaat. 3003 —
GENÇ BİR Y. MAKİNE MÜHEN--DİSl — Akşam, saatlerinde çalışmak ttacre her nevi teknik iş arıyor. Müracaat Akşam'da Tekniklş rumuzuna mektupla. 8010 — 1
2~ İŞÇİ ARIYANLAR
AMELİYATHANE İŞLERİNDE — Tecrübeli ve tercihan Kızılay mezunu bir hemşireye ihtiyaç vardır. İsteklilerin Yerebatan Sağlık Yurduna bas vurmaları. 7033 —
P LA S İYE ARANIYOR — Itriyat •atışından anlar tecrübeli bir plasiye aranıyor. İstiyenlerln: Saat 12 - 13 arası Galata Mumhane caddesi Gümüş han No. 2 7096 — 2
BAY VEYA BAYAN TEZGÂHTAR ARANIYOR—Goztepede tuhafiye mağazasında çalışmak ürere tezgâhtar aranıyor. Müracaat; Yiiksekkaldınm No. 40 Acun Kundura mağazası. 8001 — 1
MUBASIP ARANIYOR — Eyüp 81-l&htarağada Delikli Tuğla fabrikası İçin bir muhasibe lÜ2tun vardır. Taksim Abdûlhakliâmit caddesi No. 23/1 Bozkurt Emlâk. 8006 — 1
DAKTİLO — Eski harfleri İyi bilir bayan veya bay aranıyor Sirkeci Ankara caddesi İşkembeci Çakır yanındaki sokakta Güven yazıhanesi. 8010 — 1
- SATILIK EŞYA
HER MARKA — Eski, yeni, sağlam bozuk radyo parçalarını v« lâmbalarını alır satarım radyoyu muayene ederim. Galata Yüksekkaldırım 50 No. Zes Radyo, yokuşu çıkaıken sol kolda. 6006 —
6 LAMBALI — Markoni marka akümlâtör ve pille İşleyen bir radyo satılıktır. Sirkeci Büyük Mühürdar iade han 14 No. ya müracaat. 8005 —
SATILIK _ Biri 6 numara diğeri küçük Burun demiri ve bir adet Ron-delâ pres kalıpları İle acele satılıktır. Adres: Hikmet Güven Eminönü meydanı No. 20/1 İstanbul. 7050 — 1
BUZ DOLABI — Frijider markalı az kullanılmış satılıktır. 220 yahut 110 voltla çalışır. Kadıköy Mühürdar caddesi. 74 7074 -
YENİ HALDE BİR PİYANO — tçl demir ve çapraz olarak satdıktı: Taksim Bur - Agop No. 67. 7066 —
SATILIK BAYAN BİSİKLETİ — Neon marka az kullanılmış bir bayan bisikleti satılıktır. Şclızadebaşı polis karakolu arkasında berber Yusuf'a müracaat. 7062 —
SATILIK VİTRİNLER _ Mısır çarşısında en iyi yerinde lüks bir bakkaliye dükkanı tam möblestle devredilecektir. Sirkecide Başağa Nakliyat amban sahibi Rıza Başağayu veya telefon 21233 e müracaat. 7076 — 2
8ATILIR NİVELMAN ALETİ — Az kullanılmış, hâlen iyi vaziyette bulunan bir Nlvelman âleti (sehpası mevcut) ehven fiatle satılıktır. Beyoğlu, Bular İdaresi muhasebesinde Cemal Engez'e müracaat edilmesi. 7076— 1
3» model — 5 bejglrdcn aşağı olmayan sepetli ve sepetsiz motosiklet acele satın alınacak. Satmak isteyenler 22087 ye telefon edebilirler. 7092 — 2
8ATTLTK PAMUK TARAKLAR — Az müstamel, hâlen çalışır variyette ikt adet (Kart) pamuk tarak makineleri bütiln teferruatlylo •atılıktır. AdreC: Galata, Tahlr han 4 üncü kat No. 13/17. Telefon: 4496. 7080 — 3
tBAH PİYANO — Fiat 2000, diğer küçük bir piyano 250 lira. Kadıköy Yoğurtçu tramvay köprüsü bitişiğindeki 8eflkbey sokak No. 10.
W07 — 1
j VANİKÖYÜNDE SATILIK YALI — Sekiz oda terkos, elektrik, havagazı, kayıkhane, meyva ağaçlı bir dönüm bahçe. İskele memuruna müracaat 7008 - 2
YAZLIK MÖBLELİ KİRALIK YALI — Vaniköyü 64 No. 4 oda bir salon, bütün konforu haizdir. İsteklilerin içindekilere müracaatları.
7062 —
SATILIK APARTIMAN — Lâleli: Büyük Reşit Paşa 4 katta İkişer üçnr odalı konforlu 36 No. Btıriş Ap. 27.000 liraya. Görmek için S No. ya 2-3 arasında: Beyoğlu Kalyoncukuüuk Tirşe sokak No. 4 7066 — 1
YAZIHANE DEVREDİLECEKTİR — İki oda, telefon, kalorifer, asansör, möble Bahçekapıda caddede mutena handadır 628 Pos. kutusu İstanbul Mür. 7020 — 1
SATILIK KÂGİR EV — Moda iskelesine nazır, cadde üstünde Deniz kulübünün arkasında eski 2/3 yeni 6 No. lı bahçe içinde banyosu ve diğer tesisatı olan kâgir bir ev şahlıktır. Göüşmefc için Haydarpaşa garında Merkez hareket müfettişi Hulki'ye müracaat. 7013 — 1
SATILIK KÂGİR HANE — Gedik-paşa Saraylçl sokak No. 54 köşebaşı be§ kat hamamlı bilûmum tesisat mevcut 10 oda deniz görür; Telefon: 21078_______________6066
HOŞ TESLİM SATILIK İKİ GAGIR EV — Fatihte taksilerin durduğu Nevşehirli İbrahim Paşa caddesinde havadar, güneşli, istimlâk sahasından hariç biri köşebaşında yedi odalı, diğeri yanında beş odalı dört kat apartmana çevrilebilir. Bahçeleri ve elektrik terkosu bulunan İki ev satılıktır. Müracaat: Aynı caddede 10 No Jı eve. 6078
HEM SAYFİYE HEM ÇIFI.1K — şehre çok yakın İçinde 3 odalı hanesi ayrıca yanaşma odaları ahırları büyük meyva ağaçlan bulunan 50 dönüm erazi kiralıktır. Gazetemiz llâ-nat memurluğuna müracaat.
7038 — 2
SATILIK EMLÂK ARANIYOR — Istan bulun her yerinde apartman ev mağaza imalâthane, fabrika, han. arsa ve çittik almak, satmak ve kârlı işi olup da devredecekler veya ortak IsUyenler Beyoğlu Büyük Parnıakka-pı köşebaşı 4 No. kat 2 Zarif Özalp. Telefon; 42396 6055 — 14
SATILIK BAHÇE — Rumeli yakasında şehre yakın 8 odalı evi, 30 dönüm arazisi, seri, yüzlerce dut, incir ağacı, turfanda meyva ve çiçek yetiştirir, inekçiliğe ve arıcılığa çok müsaittir. Akşamda Aralan Emlâk’e
7085 —
SATILIK VİLLÂ — Rumeli yakasında Boğaza tamamen hâkim tramvaya yakın 8 oda % 7 kanuni lratlı 32 bin lira. Akşamda Arslan Emlâk e
7086 — 1
NİŞANTAŞI CİVARINDA — Beş kat beş daireli konforlu % 9 kanuni lratlı ipotekli apartman 66 bin lira Ak-ştunda Arslan Emlâk'e. 7067 —
TAKSİM — Mete caddesi Veya Ayaspaşada 4 - 6 od ah yaz ayları İçin möbleli möblesiz apartman aranıyor. Saat 9-11 arasında 23639 a müracaat _________________________7090 -
KİRALIK FIRIN — Şehrin en işlek bir caddesinde bulunan bir fırın kiralıktır. Şişil, HalâskArgarl caddesi 372 No. da bay ömere yazı ile müracaat. 7091 —
SATILIK ARANIYOR — İstanbulıın her semtinde satılık ev, apartman aranıyor. (Deney Emlâk’e) Galata Rıhtım caddesi Kefeli Hüseyin han 2 telefon 43840 7099 — 4
YAZIHANE ARANIYOR — Tercihan B&hçekapıda, Sirkeci veya Gala-tada da olabilir. Telefonlu, eşyalı veya eşyasız 2 İlâ dört odalı devren bir yazıhane aranmaktadır. Müracaat: Mecdl Devrim, Bahçekapı Yalı köşk caddesi No. 2/5 7084 —
BEYAZIT — Üniversite caddesinin en lüks ve en işlek ıtriyat ve kırtasiye mağazası devren satılıktır. Telefon 23481 numaraya müracaat. _________ 8000 — 4 KİRALIK MÜSTAKİL KAT — 4 oda, mükemmel manzara, elektrik, su, yazlık veya senelik. Kızıitoprak Tuğlact Cami sokak Muradiye karakolu yanında No. 2 i Köşkö,____8004 — 1
SATILIK EV — Kadıköy Talimhane Halltağa sokak No. 64 yfdl oda. manzara içindekilere, ve Recai zade sokak 82 No. da bayan Rerazlyeye. ________________________7020 - 1
SATILIK MUTENA IİİR ARSA — Beyazıt Tavşantaşi Büyük Mitat, Paşa caddesi 85 m2 güzel bir arsa satılıktır. Müracaat; Büyük Mitat Paşa caddesi Ali Bey Ap. No. 26 bakkal Hüseyin Ben er. 7056 — 2
SATILIK YENİ BİR APARTIMAN — Taksime iki dakika mesafede 200 Ura aylık geliri, henüz yeni ikmal edilmiş, konforlu 3 er oda dört daireli yeni apartman acele 1-2 arasında 80093 telefon numarasına müracaat. ________________________7051 -
ÜSKÜDARDA — İki daireli satılık ev. Ytnl tamir edilmiş İhsaniye denize yakın, fevkalâde manzaralı, konforlu acele satılıktır. 1-2 arasında 80093 telefon numarasına müracaat.
7072 -
devren SATILIK - Itriyat İmalâthanesi Müracaat- Bahçekapı Hü-dadat lokantası. 7059 ~~
ACELE SATILIK CİHANGİRDE — denize nazır gayet güzel yedi odaJı ev elektrik su havagazı hususi yangın tesisatı boş teslim 2-6 ya kadar Galatasaray İlse karşısında Eyüp Terzihaneye müracaat. 7094 — 2
SATILTK KÖŞK — Erenköy istasyonuna 3 dakika Ahşap 7 oda terkos elektrik 1 dönüm çamlık bahçe. Müracaat: İstasyon Cad. No. 42 ‘
_______________________7097 — 1 IJ-MÜTEFERRİK
30 KURUŞA İLMÎ GEZİNTİ — Gönül işlerine; çocuk bakımma; hastalıklara ve her çeşit ansiklopedik suallerinize (Malûmat Servisimiz) derhal cevap verir. Beher suale (30) kuruşluk posta pulu koyarak (İstanbul posta kutusu 139) a yazınız.
«079
İNGİLİZCE ÖĞRETİYORUM — Hususi derslerle İngilizce bğrenmek İsteyenlere ve talebelere en pratik usullerle İngilizce öğretiyorum. Mektup ile Akşam'da «İngilizce öğretiyorum» rümuzuna müracaat. 7049
FRANSIZCA OLARAK — Riyaziye, fizik, kimya vc lisan dersleri verilir. Üniversitelileri giriş ve sınıf imtihanlarına hazırlar. Akşam gazetesinde İ. Ü. rümuzuna müracaat.
__________7045 — 1
ŞAHLIK KISRAK VE BİR DİŞİ TAY — Yarını kan İngiliz Üsküdar Bağlarbaşı kahveci Hıran ta müracaat 7072 -
ACELE DEVREN SATILIK TORNA ATELYESİ — Azimet dolayısile kuvvetli bir torna, makkap. el presi, mengene, el âletleri ve saire, İşler halde YeşUdlreg Bahtiyar hanında odabaşı bay Osman'a müracaat 7078 —
İNGİLİZCE — Amenkada okumuş ve Amerikan mekteplerinde İngilizce öğretmiş bir genç üç ayda lisan öğretir. «D.8.» rumuzuna mektupla müracaat. 7079 —
ASRİ DANSLAR — Hususi olarak evlerinde öğrenmek istiyenler Beyoğlu Anadolu hanı geçidi karşısında Aliycn sokak 19. Prof. Panosyan. 7033 — *
Mayıs - Haziran Ekmek karnelerinin T Kuponu mukabilinde nüfus başına 5 metre basma veya kaput bezi verilmesine başlanmıştır.
Münferiden T kuponu ile mal verılmiyeceği cihetle sayın halkın Ekmek karnelerile (T kuponunu karneden ayırmaksızın) mağazalarımıza ye
aşağıda isim ve adresleri havilerimize müracaat etmeleri.
1 — ARTİN BEŞİRYAN:
Mahmutpaşa caddesi No. 171
2 — AHMET BAYDAR:
Erenköy Etem efendi Cad No 95
3 — PİER KASABOCLUl
Mahmutpaşa caddesi No, 200
4 — FARUK ATA:
Marpuççular No. 34
SATILIK BAIIÇE — İç Erenköyiin-de 12886 metre 14 dönüm üzüm bağı, bütün meyva ağaçlan, fazla miktarda çam ve ıhlamur ağaçlı ortasında ufak bir de evi bulunan bahçe satılıktır. Katırcioğlu han No. 7 Haşan Babri Kürilksandıkçıyu müracaat.
7081 — 1
ACELE DEVREN BATİLIK — Telefonlu bakkaliye dükkânı sahibinin taşraya gideceğinden satılıktır. Adres Osmanbey Süleyman Nazar sokak NO. 67 tel 81534, tel 42017 7077 —
BtR İTHALÂTÇI İLE — Veya ithalatçılıktan anlar birisi Ue ortak olmak lstloyrum. Telefon 36-249 yahut Amavutköy No. 22 ye müracaat.
6054
ALMANYADAN SON DEFA DÖNEN — Meslek sahibi bir Türk genel herkese istediği şekilde Alınanca dersi verebilir. Akşamd'a Almanca rümuzuna yazınız. 8009 — i
KİRALIK KÖŞK — Çcngelköyünde I Bekir Samlnln köşkü yazlık, kışlık kiralıktır. Dört oda, elektrik, balkon, ve dört dönüm meyva bahçesi, denize nazır İskeleye ön dakika görmek Te konmamak için içindekilere müracaat.

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ
Gazetemiz İdarehanesini adres olarak göstermiş olan karilerimizden
Ciddi _ M.E — H.E — Lessoııs —
8.L.A — HJC — H.Q
namlarına gelen mektupları idarehanemizden aldırmaları rica olunur.
5 — MEHMET AZIZ BATUR:
Mahmutpaşa Cad. No. 172
6 — YAHYA KİŞMİR;
Kasımpaşa Zincirlikuyu Cad. No 1/1
7 — MUSTAFA $EVKÎ BAŞAYVAZ; ’
Mahmutpaşa Cad No. 109
8 — MEHMET ALİ GİRİŞ:
Mahmutpaşa Cad No. 87
9 — MEHMET ERDOĞAN ve Ahmet Koçak
Mahmutpaşa Cad, No 89
1- _ LEON GEYVELİ: ‘
Mahmutpaşa Cad, No. 134
11 — ARAM KUTNU:
Mahmutpaşa Cad. 148
12 — CEMAL TURGUT:
Mahmutpaşa Cad. Irfaniye Cad. No 13
13 — FEYZİ KAYIŞ ve HALİL ARAM: '
Fincancılar Yusufyan han altında No, 13
14 — ŞÜKRÜ ARGÜS:
Mahmutpaşa Cad. No. 99
15 — HÜSEYİN ve NURULLAH ÖZDEMİR:
Sultanhamam Vasıf Çınar Cad, No 118
16 — BÜRHANEDDİN BAŞTTMAR:
Sarıyer OrtaCeşme Cad. No, 25
17 — FRDÎS ALEMDAR Limitet Şirketi:
Sultanhamam Kaputcular Sok, No. 5
18 — İSMAİL HAKKI SAĞESEN
Eyüp Muhlis paşa Cad, No. 52/2
19 — MUSTAFA DALYAN
Sultanhamam Saka Çeşme Sok, No 42
20 — MEHMET ÇİNETCİ Ve REFİK PAKEL
Aşır efendi Od. No. 41
21 — NİŞİM ÇAKIR:
Kapalıçarşı Sahaflar Sok. No. 100/104
22 — TAHİR SUNGU:
Çakmakçılar yokuşu No. 61
22 — FAHRİ ve AVNİ KİĞILI:
• Aşır efendi Cad. No. 5
24 _ OSMAN TOKAY:
Sultanhamam Balcı han altında No. 114/1
25 — MEHMET ULUHAN:
Sultanhamam Vasıf Çınar Cad, No, 114/116 ve 118/2
26 — NİMET NASER:
Sultanhamam Hacı Küçük cami arkasında No, 21
27 — ABDULLAH KİĞILI:
Aşır efendi Cad. No. 5
28 — ALÎ NACİ SAF:
Balat Vedina Cad. No. 119
29 — ALTAY ECE:
Fincancılar Cad No, 17
30 — FAZLI ÜNAL:
Mahmutpaşa Cad, No, 132
31 — H. HİKMET ERGEZ:
Mahmutpaşa Irfaniye Çarşısı 16
32 — MEHMET NAZİM DURSONOĞLU
Fincancılar Cad. No. 16
33 __ MAHMUT ALTINBAŞ;
Bakırköy, Sakızağacı orta Sok, 12
34 — A. HAMİT GÜVENÇ:
Mahmutpaşa Cad. No. 148
35 — ASIM YEN AL:
Fincancılar Cad. No. 42
36 — FEYZİ NASER:
Çakmakçılar Cad. No 87
37 — SEMİH EREM:
Kadıköy Söğütlüçeşme Cad, İzmir Pazar No, 13Ö
38 _ VAHRAM MAZLUM:
Mahmutpaşa caddesi Kefeli han altı No. 12
39 — HAŞAN ARAZ:
Mahmutpaşa Cad. No, 169
40 — GÖSTEN GÖSPEY: *
Mahmutpaşa Cad, No. 167
41 — ŞAKÎR ŞATIR:
Sanyer Yenimahalle Cad. No, 9/15
42 — ABDULLAH SELVÎ:
Mahmutpaşa Cad. No, 174
43 — MUSTAFA CANER:
Mahmutpaşa Cad. No. 98
44 — AHMET ATAKÖSEOĞLU:
Mahmutpaşa Cad. No, 195/197
45 — MARDtK DONİKEYAN:
Pangaltı HalSjfcâr Gazi Cad. 130
46 — MIĞTRDIÇ BALTAYAN:
Mahmutpaşa Cad. No. 68
47 — A VRAM KALVO:'
Mhamutpasa Cad. No. 144
48 — OHANES KABAKÇIOÖLU:
Mahmutpaşa Cad. No. 144
49 — HARİLOS ÇAROPULOS:
Beyoğlu Emir Nevruz Sok No 2
50 — YORDAN PİLİDİS: * *
Çakmakçılar No 105
51 — ASIM UZUN: '
Fincancılar Yusuf yan ban altında No I
52 — LEON YUDA KURTARAN
Balat Vodina Cad, No 79
53 — YUSUF GÖKÇE:
Mahmutpaşa Cad, No 193
54 — BAYRAM KEY: ' '
Kapalıçarşı Yağlıkçılar 82
55 — KÂMİL SARAÇ:
Mahmutpaşa Cad, Kefeli han altında
No. 208
56 — ALİ GÜNERİ:
Mahmutpaşa Cad. No. 220
57 — FEHMİ ve SEZAİ SÜMERCAN:
Çiçekpazan, Fmdıklıyan han 54
58 — OSMAN HARAS:
B.O.İst Cad. Emir Nevriz s 4
59 — SÜLEYMAN ÖZCERE: ’
Mahmutpaşa Cad No 1Û5
60 — BERÇ HAZAR:
Mahmutpaşa îrfaniye çarşısı 34
61 — NESİM ve DAVTT:
Kapalıcars’ Takkâcılar Sok. No 1/3
62 — SALAMON ERTOVÎ ve Şki.’ ’
Kapalıçarşı Kalpakçılar B No 86/88
63 — JİRAYİR LESLOBERYAN:
Kapalıçarşı Kolcular S. No. 35
64 — ARAKSİ SERKİS:
Kapalıçarşı Ressam Basmacılar Sok 1/3
85 — ARDA VAT BARDÎZYAN:
Kapalıçarşı Kuyumcular Cad, 46
66 — MUSTAFA MUTLU ve Şki.
Yenicami Ayanoğlu han Altı No 17
67 — MEHPARE HEPER:
Eyüp camii kebir caddesi No 60
68 — HÜSNÜ ERYÜKSEL:
Aksaray Cerrahpaşa Cad. No. 5
69 — M. KURUL ve Şki.
Rîzapaşa yokuşu Anadolu Manifatura pazarı No. 84
70 — CEMİL MERCAN ve OĞLU:
Rızapaşa yokuşu Balcı han altı No 118/3
71 — İHSAN ve HÜSEYİN ÖZER:
Mahmutpaşa Hacı Küçük Sok. 15
72 — î. KABAKÇI ve A. SEPETOĞLU:
Çakmakçılar yokuşu No 80
73 — VELÎ DÂSTER:
Sultanhamam Hacı Küçük S, No, 46
74 — E. SABRİ YALTIR:
Mahmutpaşa Cad, No. 130
75 — HAZARI BASMACIOĞLU:
Mahmutpaşa Rastıkçık Sok. No. 23
76 — İSAK MORHAİM:
Mahmutpaşa Cad. No, 141
77 — YAKO ve İSAK LEVÎ:
Halıcıoğlu Kumbara Hanı Cad, No. 145
78 — YASEF LEVİ:
Balat. Lâpçincılar Sok. No. 25
79 — AHMET KEÇEBAŞ ve AHMET ÇALLI
Fincancılar Cad No 4
80 — HAŞAN ÖZSARAÇ: *
Beşiktaş Orta Bahçe Cad. 67/1
81 — HİLMİ SÜYARİKLİ:
Fincancılar Yusufyan Han altı No, 9
82 — AZİZ CUNİNYAN:
Kapalıçarşı Kalpakçılar P. 184
83 — YAKUTÎ MOLÎNOS:
Mahmutpaşa Cad. No. 157
84 — AGOP PALACI OĞLU:
Mercan örücüler Cad. No. 19
85 — HÜSNÜ SARAÇOĞLU:
Kadıköy Hali t ağa No. 15
86 — SÜLEYMAN SARGÜN:
Üsküdar Hâkimiyeti Milliye Cad, 137
87 — İBRAHİM LARGUDALÎ:
Fincancılar Rızapaşa yokuşu 72
88 — VİTALİ SÎON:
Kadıköy Söğütlüçeşme Cad. 133
89 — HAŞAN CIVAN OĞLU:
Mahmutpaşa Dörtkuyu Cad. 28
90 — VEHBİ ÇELİK:
Fatih Sehzadebaşı Cad. No. 101
91 — ARTIN KURT:
Beşiktaş Köyiçl Cad, No. 30
92 — ARAKEL BALGÖZ:'
Kapalıçarşı Terzibaşı Sok. 2/4
93 — ULVİ ERSEV:
Üsküdar Hâkimiyeti Milliye Cad, 159
94 — ENVER KİZMA:
Pangaltı Eşref S. No. 4
9B — ŞAHİN ALYANAK:
Beyoğlu Cumhuriyet Cad. No. 181
96 — MEHMET ADLÎ ŞAHİN:
Samatya Tütünlük Sok. 26/1
97 — BAYRAM ALÎ İNAN:
Samatya Kirkor Kalfa Sok No. 50/1
96 — AZİZ YÜKSEL:
Aksaray Millet Cad. No. 69

Bayi Eminönü malulüdür lüğün- düm almakta olduğum askeri 42OT numaralı maaş cüzdanımı ve mührümü kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 1 kilo Kuştüyü 250 Kuruştur Rahatlı^ ve Hrtlsat. İki kilo pamuk yerine bir kilo kuştüyü kullanınız. İatanbui, Çakmakçılar, Sandalyacılar sokak. ÖMER BALİOÖLÜ
Emine TaaruK-

8 Mayıs 1948
Bahlfe 8
HAŞAN LİMON KOL ONYASI
Ancak Avrupa ve Amerikada benzerine tesadüf edilecek derecede yüksek bir kalitede olup pek lâtif kokuludur. Haşan depolarile bütün ıtriyat mağazalarında satılır
Westinghouse
ELECTRIC INTERNATIONAL Co.
’ - ■W*'1*
VO«K • U. a.
• Buhar türbinleri
• Arklı rödresörler
• Kondensatörler
• Voltaj regülatörleri
■ Ölçü aletleri
• Komple tevzi tabloları
• Teshin tesisatı
• Endüstri tenviratı
• Havai hat teçhizatı
• Komple Çimento fabrikaları
ve saire...
Dr. Zekâi Muammer
TUNÇMAN
Bakteriyoloji Laboratuarı
Kan ve idrar muaycneslle gebeliğin erken teşhisi, Wassermann teamülü, kan gruplan, tifo, sıtma, balgam. İdrar, kazurat muayeneleri, kanda üre. şeker vesalr biyolojik tahliller, ultra ve fluorescence mikroskop! yapılır.
Dlvanyolu îhsnn Sami Lâbora-tuvan No, 113. Tel. 20981
Zayi — İçinde askerli); kaydı bulunan Fatih nüfus memurluğundan aldığım nüfus kâğıdımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 322 tevellütlü
Recep oğlu Ahmet öner
ECZACI KALFASI ARANIYOR
Heybelfada Eczanesinde çalışmak üzere yetişmiş bir Eczacı kalfa yardımcısına lüzum vardır Kendisine ayrıca yatacak yer temin edilmiştir. İsteklilerin Heybellada eczanesine müra-castları Heybellada ı^BI
Zayi — Karagümrl'ık orta okulundan aldığım pasoyu kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hiikmü yoktur. 200 No. Kenan İnci
Kapalı vaztyritt
Pirlanta.il ve elmuâlı saatlerin bütiln hakiki evsafı meşhuru âlem olanSlüger saatlerinde toplanmıştır-Bun un
İçin: Saat alacağınız zaman tereddütsüz Sînger saati aJmaniz ve saatin üzerindeki SİNGER markasına müessesemlzln adresine dikkat etmeniz lâzımdır. Satışımız peşindir. Emsalleri gibi 15 sene garantilidir.
SAATLERİ Mağazası İstanbul Eminönü No. 8
SİNGER

Türk P.muju KAYSERİ. MALATYA .« EREĞLİ MENSUCAT FABRİKALARINDA memklet iktifan için mamul bir bale konulmaktadır.
PAMUK denince akla evvelâ MENSUCAT gelmekle, beraber PAMUK yüksek evsaftı SELÜLOZ, LÂKE, EMAYE ve diğer boyaların imâlinde de kullanılır.
İki Hastabakıcı
alınacaktır. Bonservlslerlle beraber Büyükada sanatoryumuna müracaatları.
GLASSO BOYA FABRİKALARI
UNDERVOOD
ELLİOTT Fİ5HER COMPANY YAZI MAKİNELERİ i ■ - I ■
Kadıköy İkinci Sulh Hukuk hâkimliğinden: 945/185
Haydarpaşa İbrahim ağa mahallesinde Saraçlar Çeşmesi sokağında 33 sayıda oturan ölü Abdılrrahim Yaşar kızı küçük Şükran Bende aynı yerde oturan amcası Abdülhamit Dursun Bendin vasi tayin edildiği yayınlanır. «5716»
Doç-Fargo-Ford-Şevrole |
Az kullanılmış lastiksiz satılık I kamyonu olanların İş saatlerinde 1 ■ 82105 No. ya telefon etmeleri.
tarafından imal edilmektedir.

yORMfM FAZLA İŞ yflPfiö düetinmtdcn Urcih cdiUcck en. sağlam vctndayaatklt 4RII MftKİM&SlDİR
Türkiye mümessili: ASTAŞ
Alım Satım Türk Anonim Şirketi Yeni Çomt c,ad.ri?29 I STAMIBUL
Zayi — Eyüp kaymakamlığından aldığım eramil maaşı cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Nefise Tuaman
■Dr.Nihad Tözge' Deri -Saç Frengivediğer Zührevi hastalıklar miitetassı Pazar »e P8rçem₺8(lan başka harglln 14.30 - IV.3O
Yoksulların muayeneci bundan sonra S A u yünleri oytedenevvelyap'Iacalrfır S4SMu. v-zAVer kousoı ıtfatsı rit ]ı

Bilhassa otomobil boyalarının imâli için mühim miktarda PAMUK kullanmaktadır Boyanın istenilen renk ve evsafta olması bir takım fevkalâde teknik ameliyeler neticesinde kabil olmaktadır.
Ingilterenin en mühim Otomobil Fabrikalarının kullandıkları NİTROSELÜLOZ ve LÂKE boyalar GLASSO FABRİKALARI
Acenten t SELÜLOZ SENTETİK, EMAYE *®
ŞARK TİCARET KOLLEKTİF Ştl. ILÂKE boyalar İmalinde mOtehaMta
Namık Amaç ve Ortakları V ffl GLASSO PAİNT PRODUCTS LTB.
Morkoı Han No. 12, 13, 14 Rt«l 'Ulll Porivale, Grenford-, Mdlı
G * 1 ■ t a / 1 «t a n bul Tt«d« Mark W E o g 1 a a d
■■■ ÜROLOG - OPERATÖR ■
I Dr. M. ALİ TEZSEZER
I İdrar yollan ve tenasül hasta- I | tıkları mütehassısı. Cağaloğlu ec-1 ■■zanesl yanında 30/3 Tel: 21G1.B'
Sular idaresinden :
Kozyatağı su. hazneleri yanında yaptırılacak bekçi evinin işçlUgl pazarlıkla en müsait flit verene ihale edilecektir.
İhale 9. 5. 945 çarşamba gıinii saat 15 de Beyoğl undaki İdare merkezinde yapılacağından pazarlığa girmek Lstiyenlerln 8. 5. 945 salı günün® kadar evvelce de bu gibi işleri başardıklarını gösteren belgelerde birlikle idare merkezinde büro mühendisliğine baş vurarak ehliyet belgesi almaları lâzımdır. Yapının plânını ve şartnameyi görmek için her gün aynı büro mühendisliğine baş vurmaları. (5700)
SATILIK MAKİNELER
; Bir adet kurutma ütü apare makinesi, bir adet çizgi emprime makinesi hazır vaziyette satılıktır. Müracaat: Bevoğlu Tlinel başı îstlk-— lâl cad. No. 396. Telefon: 42536
Tomruk kesim nakil ve istif işi
Devlet Orman İşletmesi Düzce Revir amirliğinden:
ı — Revirimizin Garblkaradere bölgesinin Kiraz Tokmakkapı ve Naşlaryurdu ormanlarında damgalanan 482 adet muadili tahminen 033 metreküp çam ağacının dipten kesme dallardan temizleme kabuklarını soyma verilecek ölçülere göre tomruk boylarına ayırma ve Düzce merkez deposuna nakil ve İstif işi açık eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Açık eksiltme 11. ö. 945 tarihine rastlayan cuma günü saat İB de revir merkezinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Dipten kesme dallardan temizleme kabuk soyma verilecek Ölçülere göre tomruk boylarına taksim işinin beher metreküpü 150 kuruş ve Düzce merkez deposuna nakli ve istif işinin beher metreküpünde 23 lira 50 kuruştur.
4 — Muvakkat teminatı % 7.5 hesablle 1749 Hra 38 kuruştur.
5 — Açık eksiltmeye alt şartnameler Ankarada orman umum müdürlüğü ile İstanbul, Adapazarı, Bolu. Ereğli ve Düzce revir amlrllklerlle üar-blkaradere orman bölge şefliğinde görülebilir.
0 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte mezkûr komisyona müracaatları. (56551
maddeleri inşaat şekilleri, levhalar, boru, teçhizat çubukları, saçlar, raylar, demiryolu teçhizatı, mahlut v« alet çelikleri, kablo ve daha başka mamulatta uzun bir listesini de ihtiva etmekte dür.
Zayi — İstanbul Memurin Kooperatif şirketinden aldığım 330182 No.lı İki nüfusa ait ana karnemi kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hiikmü yoktur. Üsteğmen Rauf Perk
Türkiye Kömür
Satış ve Tevzi Müessesesi
İstanbul Şubesinden5
LİNYİT KÖMÜRÜ SATIŞI:
Garp Linyitleri işletmesi Müessesesinin Linyitleri satışa çıkarılmıştır.
a)
b)
C)
d>
Soma / Değirmisaz / Tavşanlı İşletmelerinin PARÇA Linyit kömürü;
Kuruçeşme depomuzda, müşterinin vasıtasına yüklenmiş olarak, tealim;
Tonu 30 Lira
Bütün İhtiyaç sahiplerine, fabrikalara ve kömürcülere motörle veya depoda tamamen serbes olarak verilir. Satış yeri:
Yeni Yolcu Salonu 3. cü kat 1 No. lı oda (5029) GALATA
Türk Gümrük Komisyoncuları
İstanbul Birliğinin senelik kongresi 14/5/1945 tarihine rastlayan pazartesi günü saat on yedide Galata Muradiye han ikinci kat 17 numarada yapılacağından birliğe kayıtlı bütün arkadaşlnnn gelmeleri Olunur.
20 senelik teknik tecrübenin mahsulü
Soğuk Endüstrisi ve Ticaretteki Tatbikatı
Dizel motörtt ve pratik fabrika Teknolojisi Müellifi: KEMAL SÜNNETÇİOÖLU'nun eseri
Yakında çıkıyor
!■■■«■ Müracaat: P. K. 1559, İstanbul,
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Dekanlı ğından:
Fakültemizin Alman Dili Edebiyata ve Fransız Dil! Edebiyatı Enstitülerine birer doçent İle Alman DİLİ Edebiyatı, Fransız Dili Edebiyatı, Hindoloji vo Türk inkılâp Tarihi Enstitülerin® birer asistan alınacaktır.
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ila İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden veya buna muadil bir kuruldan mezun olan Lsteklllarln. t?.u.yi8 i‘.-46 sonuna kadar, namzet numarası almak ve sınav şortlarını öğrenmek üzer® Fakülte Dekanlığına bir dilekçe İle-müracaatları. «6712»
Telin itimat edilir servisi için luzum görülen kuvvet ve esaslı mukavemete malik olmasını cemin için mahir metalürjiseler Bethüehecn telinin imalindeki her adımı itina ile kontrol edcrler.Yüksek kalitede telefon vetelgraf teli dahil olmak üzereher talebi karşılar cinste Bcthlehem çelik teli vardır.
"Dünyanın en büyük çelik i.nahrala-tından bici" olan Bcthlchcm'in'imalac
Bethlehem Steel
Export Corporation
S 8roodwoy. N«» Y«K U-S.A-
.1. C. * A. Botor. Lfd.. h«nbul, Ivr»(
Malatya Bez ve İplik Fabrikaları
Türk Anonim Şirketinden!
Ortaklığımızın Ankara'daki merkezli® Malatya ve Adana fabrikalarının umumi ve İşletme muhasebelerinde çalıştırılmak v® 3659 sayılı kanun hükümlerine, göre maaş erilmek üzere muhasebe memurları alınacaktır.
Bankalarda veya milli müesseselerde çalışmış olmak şarttır. Fabrikalarda çalışmış olanlar tercih edilir.
Memurluk vasfını haiz v® askerlikle İlgisi bulunmıyan isteklilerin gerekil belgelerle birlikte .Ankara Atatürk bulvarı 177 No. da şirket
Gayrimenkul Satış ilânı
Ferlköyde, Bay Sungur sokak (eski Konstontln sokak) 61/1 numaralı 310 metre, tapu kaydına nazaren miktarında arsa, ! Mayıs 1045 tarihine müsadif pazartesi saat 10 da Beyoğlu Sulh Hukuk Mahkemesinde satılacaktır. Fazla tafsilât İçin 945/10 dosya numarajî ile mez-kür mahkemeye müracaat edilmesi,

Comments (0)