ALBAYRAK
PİRİNÇ ve HUBUBAT
UNLARI
Deposu: Tahmis sokak No. 74 Telefon 20947 — Telgrafı Albayralir - İstanbul.
Sene 27 — No, 9530 — Fiatt her yerde 10 kuruştur.
PAZARTESİ 30 Nisan 1945
Daily mail gazetesine göre
Müttefikler, Himmlerin talebini bir şartla kabule hazır
Himmlerin sulh müzakerecisi Prens
Bernardot Isveçten Almanyaya döndü
Son perde
iniyor
■ Londra 30 (AA.) — Daily Mail gazetesi, San Francisco konferansı muhabirinin. gönderdiği şu telgrafı neşretmektedir:
İngiltere, Rusya ve Birleşik Amerika, Hlmmler'ln Almanyamn hakikaten şefi olduğuna ve Almanları silâhlarını bırakmağa çağırdığı takdirde kendisine itaat edileceğine kani olurlarsa onun tarafından, vaki kayıtsız şartsız teslim tekil tini kabul et-, ineğe hazırdırlar. Üç büyük devlet , bugün Alman ordularından büyük bir kısmının mücadeleyi bırakmak istediklerine emindirler. "
Himmler tarafından yapılacak kayıtsız şartsız bir teslim teklifinin kabulü bittabi kendisinin şahsı hakkında hiç bir taahhüdü tazammun etmez .O da diğer Nazi şefleri gibi yar-; gılanacaktır.
Üç büyük Müttefikin politikası açıktır. Bu devletler Almanyada kimden gelirse gelsin, kayıtsız şartsıa teslim olmak teklifini kabul etmeğe hazırdır. Yeter kİ bu teklifi yapan klipse böyle bir teslimi gerçekleştirebilecek bir mevkide olsun.
Stokholm 30 (A_A.) — öğrenildiğine göre, Kont Floke Bemadotte'nln geçen salı günü özel bir uçakla yaptığı seyahat yalnız Hlmmler'ln teslim teklifini teyidetmek maksadiyle vuku bulmuştur. ,
Gelişinden ilç saat sonra Kont tekrar Almanyaya dönmüştür. Bilindiği . gibi Kont BrCnadotte Almanyada Kı-
■ zıllıaç işlerinde çalışmakta ve bu. Ijle-' rl münasebetlle Hlmmler'le sık sik te-. maşlarda bulunmaktadır.
Almanya’ya ültimatom verilmedi
Londra 30 (A.A.) — Ban Franclsco-dan blldlrldlğlne göre, Almanyaya hiç bir ültimatom verilmemiştir. Almanya kayıtsız şartsız teslim oluncaya kadar savaş devam edecektir.
Alman yanın kayıtsız şartsız teslim olmak istediği hakkında evvelki gün San - Fransiskoda ortalığa çıkan haber birdenbire bütün dünyaya yayılmış, bir aralık Amerikan çevrelerinde yalanlanarak dün «Tass» ajansının tebliğile anlaşılır bîr şekii almıştır.
Alman Nazi partisinde artık Hitlerin yerini tüttüğü anlaşılan Himmler, kayıtsız şartsız teslim olmak için gerçekten İngiltere ve Amerikaya başvurmuştur. Fakat Himmlerin,v Sovyet Rusyayı açıkta bırakan bu teklifi kabul edilmemiş, Alman-yanın üç müttefik devlete birden teslim olması şartı ileri sürülmüştür, Himmlerin bu şarta boyun eğerek teslim olmak kararını verip vetmediği dün akşama kadar belli değildi.
Fakat, ikiye bölünmüş, dar-1 madağınık olmuş, başsız kalmış bir Almanyada kimin adına söz. Söylediği bilinmeyen bir Himmler. Müttefiklerin bu teklifini kabul etse de, etmese de harb bitmiş, daha doğrusu, munta. zam Alman mukavemeti sona eımiş demektir. Böyle bir teklif Çok önceden yapılsaydı belki bir çok Alman şehirleri yıkılmaksan. bir çok Almanlar ölmekten kurtulurdu. Amerikan ve Sovyet Ördulan Almanya içinde birleştikten, Kızılordu Berllne girdikten sonra yapılan bu tek taraflı teklife geç kalmış demek bile az Olur.
Bu teklifte dikkate değer tek nokta. Almanyamn bu son ölüm anında dahi, Doğu ile Batıyı ayırarak bir politika manevrasl-le hâlâ bazı ümitlere kapılması, yahut Ingiliz - Amerikan ordularına yol açarak Kızıl orduya karşı en ümitsiz bir gayretle tutunmaya çalışmasıdır. Son Alman tebliği, Batıdaki kuvvetlerin Berlin müdafaasına çağrılarak arkalarını Müttefiklere dön-' dürdüklerini bildiriyordu. Fakat. Berlin müdafaasına bu harb faciasının son ve acıklı şc-ref ve feragat sahnesi manza-lasını vermek isteyen Nazi şeflerinin aradıkları hedef ne olursa olsun, bu gayretleri de verimsiz kalmıştır. İngiltere ve Amerika, bu vesile ile. ~ - — -
ile aralarındaki tam zafere kadar 'düğünü bir daha dir.
Dikkate değer Bovyet Rusyanın, Biz teslim olmak teklifinin — üç Üc-vlete birden yapılsa dahi — bu aralık kabul edilmemesini İngiltere ve Amerikaya bildirmesidir, Böyle bir teklifin redV dedilmesl tein Sovyet Rusyanın heri sürdüğü sebepler haklıdır: Parçalanmış Alman orduları üzerinde Himmlerin otoritesi kalıp kalmadığı, ikiye bölünen Almanyada kendi başlarına hareket eden dağınık Alman kuvvetlerine söz geçirip geçiremiyece-ği bel.ll değildir. Himmler ve arkadaşları teslim olsalar da Almanyada çete harbi sürebilir ve teslim olmanın hiç mânası kalmaz Öyle anlaşılıyor ki Sovyet Rusya, bitkin duruma düşmüş bir Almanvayı teslim almaktan bu teklifi kabul etsinler yahut ziyade, ayakta kalabilecek bü-1 etmesinler. Avrupa tarihinin tün silâhlı Alman kuvvetlerini |gördüğü en kanlı facianın son
Teslim talebinde bulunan Himmler
Sovyet Rusya beraberliğin sarsılmaz ol-Tlân etmişler-
1 Çocuğunuzun dine^qüpbuz‘
■mh ofrnası için
ÎOZFATİN ZAMBD
— İLE BESLEYİNİZ I
Te'cVs 7 u/n, Fosfat v( Vitaminli , gıdalarla fiaz/rlan/n/çf/ı* J
Sahibi: Necmeddln Sadak — Neşriyat müdilrü: Hikmet Feridun Es — AKŞAM Matbaası
Berlin muharebesi son safhasına girdi Sovyetler, Alman Başbakanlığı önünde döğüşüyorlar, birçok mahalleler daha alındı, Almanlar kitle halinde teslim oluyor
San Francisco 29 (AA.) — M. Mo-lotof’un dün akşam, M. Stettinlus İle yaptığı görüşme, Hlmmler'ln teslim olma talebi hakkında M- Stalln’ln M. Truman ve M. Ohurçhill'e gönderdiği mesajlarla İlgili görülmektedir.
Sovyet mahfillerinde belirtildiğine göre, âovyetler Birliği, bu talebin reddini tavsiye etmektedir. Çünkü Himmler teslim olmayı yerine getirebilecek derecede kâfi otoriteye sahip değildir. Diğer taraftan mareşal S talin, sonradan çete kuvvetleri haline İnkılâp edebilecek her türlü Alman mukavemetinin, muhasemata son verilmesinden evvel kırılman arzusundadır.
MUSSOLİNİ İDAM EDİLDİ MİTLERİN AKIBETİ MEÇHUL
Hitlerin biri Berlin savaşında öldüğüne diğeri sağ olduğuna dir iki şayia var
ikinci nokta, kayıtsız şart'
son defa
Londra 30 (B.B.C.) — Sovyet resmi tebliğine göre, Kızılordu, Börllüln kalbgâhmda çarpışmakta ve Almanları içinde sıkıştırdığı çemberi daraltmaktadır. Berlin muharebesinin sonu yaklaşmıştır.
Sovyet Başkomutanlığı, Berlin savaşını bir an evvel bitirmek için umumî taarruza geçmiş, Anhalter İstasyonu İle 200 bina blokunu zaptetmiş, Berllnln cenup batısında iki tünel istasyonu ele geçirilmiştir. Berimde 52,000 Alman askeri esir edilmiştir. Binlerce Alman askeri üniformalarını üzerlerinden atarak Berlin bodrumlarında saklanıyorlar. Almanlar kütle halinde teslim oluyorlar.
Müttefiklerin hava bombardımanlarından yıkılmamı? olan tek tiik binalar da son muharebeler neticesinde yıkılmış ve Alman başkenti baştan başa bir taş yığını haline gelmiştir. Berlin halkı, şimdi bodrumlarda İkamet etmektedir. Birçok Alman subayı ve nazl şefi İntihar etmiştir.
Kızılordu, Berlin İçinde Moablt mahallesin! temizlemiş ve Moablt hapishanesin! hücumla zaptetmiş. Kielgar-den'ln şimalinde Spree ırmağının şimal yakasına varmış, burada da 11 fabrikayı ele geçirmiştir.
Kızılordu, şimdi Berllnln merkezinde Rayhştağ meclisinden 900 metre mesafede ve Alman Başbakanlık ve Bakanlıkların bulunduğu mahallede çarpışmaktadır.
Belediye dairesi de işgal edildi
Berne 30 (A.A.) — Bir habere göre, Berlin sokaklarında ilerlemekte olan Sovyet kuvvetleri dünkü gün esnasında Belediye dairesini işgal etmişlerdir.
ŞımaK Almanyada Rus ve Ingiliz ilerleyişi
Londra 30 (A.A.) — Mareşal Stalln tarafından dün gece neşredilen bir günlük emir, Rokosovsky kuvvetlerinin stetttn’den gelerek Mecklenbourg eyalete girdiklerini ve bu eyalet topraklarında Neubrandenbourg ve Ank-lam şehirlerini işgal ettiklerini bildirmiştir. Sovyet kuvvetleri Stettln’den beri 90 kilometre İlerlemiş bulunuyorlar.
İngiliz kuvvetleri Hambourg'un 40 kilometre cenup batısında Loen-bourg’da Elbe nehrini geçmişler ve 5 kilometre derinlikte bir köprübaşı kurmuşlardır. Düşman şimdiye kadar karşı taarruzda bulunmuş değildir. Bu hareket İle Hambourg geriden tehdldedllmektedLr.
KanadalI kuvvetler Emden İstikametindeki Heri hareketleri esnasında bu limana 17 kilometre yaklaşmışlar ve Leda İle Ems nehirlerini geçmişlerdir.
Elbe üzerinde Amerikan ve Sovyet kuvvetleri 80 kilometrelik bir cephe üzerinde birleşmişlerdir.
Moskovada 1 Mayış geçit resmi
Moskova 30 (A.A.) — Harb
başlangıcından beri İlk defa olarak 1 Mayıs geçit resmi Kızıl meydanda yapılacaktır
Ingilizler, Venedik şehrini zaptettiler
Grazyani ordusu teslim oluyor,
Brenner geçidine 80 km. kaldı
Amerikalılar münihe girdiler
mi karargâhından resmen bildirildiğine göre, beşinci orduya mensup İngiliz birlikleri tarihi Venedik şehrini zaptet,mlşlerdlr. Bu şehrin ele geçirilmesi, bu harbin en çetin çarpışmalarından birkaçının muvaffakiyetle neticelenmesi üzerine mümkün olmuştur. Venedlğin sekiz kilometre şimalinde Mestro şehri de ele geçirilmiştir. Müttefikler İtalyan vatanseverlerinin elinde bulunan Milâno şehrine de girmişlerdir. Llgorya eyaletinde bulunan Grazlani ordusunun tamamen teslim olması İçin müzakereler cereyan etmektedir. Italyan vatanseverler! mareşal Grazlanl'yl Müttefiklere teslim etmişlerdir. İngiltere kıralı İle Başbakan B. Churchlll, göz kamaştırıcı muvaffakiyetlerinden dolayı tebrik mesajları göndermişlerdir.
Fransız ordusu da 80 kilometrelik bir cephede Fransız - İtalyan hududuna varmış ve 30 kilometrelik bir derinlikte İtalyan toprağına girmiştir.
Amerikan kuvvetlerinin Mllâno’nun şimalinde Come şehrini ele geçirdikleri ve İsviçre hududuna vardıklar» bildirilmektedir.
İtalya cephesinde 3 haftalık taarruz esnasında 109,000 esir alınmıştır.
Londra 30 (A.A.) — Müttefikler dün akşam İnsbruck şehrine 80 kilometre,
Brenner geçidine de 80 kilometre yaklaşmış bulunuyorlardı.
Paris 30 (A.A.) — Roma radyosunun verdiği bir habere göre, İtalyada-kl Müttefik umum! karargâhından verilen emir üzerine cuma günü 150 bin İtalyan vatanseveri silâha sarılmış ye şimal İtalyanm üç büyük eyaletini düşman elinden kurtarmıştır.
Amerikalılar Avusturyaya girdiler Londra 30 (A_A.> — Miinlch'ln güneyinde Heri hareketlerine devam eden Amerikan kıtaları Oberammer-gau'a girmişler ve Avusturya hududunu geçmişlerdir.
Münih zaptedildi
Londra 30 fA.A.) — 30 kilometrelik bir ileri harekette bulunan Amerikan kuvvetleri dün akşam Münlch şehrine girmişlerdir. Yedinci Amerikan ordusunun girdiği Münlch, nazizmin kundağıdır. Münlch, aynı zamanda Bav-yera bölgesinin önemli stratejik noktalarından biridir. Buradan Berhtes-gaden'e, Linz’e İnsbruck ile Bren-ner'e giden yollar çıkmaktadır.
Bavyera Alplerinde Amerikan kuvvetleri İnsbruck istikametinde İlerlemişler ve Münlch’ln güneyinde Ober-ammergau’ı işgal etmişlerdir.
(Arkası sahife 2; sütun 3 te)

Günler Geçerken
Beklenen kalb sektesi
DİKKATLER:
Londra 39 (A.A.) — Mussolinl ilo n Faşist liderinin İdam edilmiş oldukları hakkındaki haberler d Ün gece geç vakit gelen bir haber ile Uyidedilmiş bulunuyor.
son neferine kadar yenip ezmeyi faydalı buluyor, ve yarınki 1 Mayıs bayramında, Berllne girmiş Kızı lordun un tam zafer şenliklerine hazırlanıyor,
Almanya teslim olmak dileğini üç devlete ister tekrarlasın ister tekrarlamasın, Müttefikler
Biri idam edilen diğerinin Akıbeti meçhul olan İki Mihver Şefi * -- görüşürlerken
Beşinci ordu ile birlikte Milano şehrine girmiş olan İki İngiliz gazetecisi gözlerlle Mussolinl ile 17 Faşistin sallandıklarını gördüklerini blldlr-(Arkası sahife 2; sütun 3 te)
perdesi inmek üzeredir. Dünyayı ateşe veren Berlin, ölüm ve yıkım orağını beş buçuk yıl dolaştırdıktan sonra bir taş yığını olmuştur,
Himmlerin teslim almadığı iyice söylenmiyor, fakat) Ameri-ka Cumhur Başkanmın zafer nutkunu hazırladığı açığa vurulmuştur.
Necmcddin Sadak
Neredesin kontrol
Aynı cins iptida! maddeden aynı evsafta çikolatalar, Beyoğ-Iuııun aynı caddesinde, karşı karşıya iki dükkânda şaşılacak kadar ayn ayrı Bati erdedir: Birinde 6 ile 10 lira arası... öbüründe 10 ile 20 lira arası,,.
Diyelim ki, bu lüks,
İstanbul Bahkpazarı civarındaki dükkânlarda sığır dilinin kilosu 300 kuruştan satılır. Hattâ etlerinden temizlenmemiş diller bile aynı fiate sîiriiliir. Halbuki meselâ Karh^öyiinde, bu dillerin kilosu 130 kuruştur. (Elin fiııtinc kıyasla lıu 130 kuruş kurtarır... Kurtarır ki öyledir.)
Neredesin, kontrol?
Kanun, belli bir yaştan önce işlenen suçlar için ne kadar ağır olsa ölüm cezası vermez. Acaba gene bîr yaştan sonra o cezayı kaldırmak cihetini düşünmüş bir memleket var mıdır? İnsan, seksenini bulunca enikonu çocuklaşır; belki de «rüşt» denilen erişkinlik tekrar geriler. On sekizine kadar kafamız hamdır; bu yaşta olgunluk çağına girmiştir... Peki, o sihirli meyva-run bir de çürüklük devri yok mudur? Hamlığına bir had çiziyor, olgunluğunu kabul ediyoruz da koflaşmasına neden bir tarih başı koymuyoruz? Konmuş olabilseydi mareşal Petain’in — 1856 doğumlu oluşuna göre — seksen dört yaşında başladığı bir sıra cinayetlerden müebbet hapis eezasile kurtulması lâzım gelecekti. Her halde «müebbet» sözü onun için pek muvakkat olacağına da şiiphe yoktu.
Eski tâbirle «hırsı piri» denilen yan bunaklık alâmeti bir yaşlılık IıaU vardır ki insanı gençliğinden ve olgunluğundan daha fazla paraya, ikbale, boğazına, hattâ kudreti yetmeyen zevklere düşkün eder. Hele politika adamında kötü dünyayı kendinin kurtaracağı inanı yerleşir; öylesi gider ayak gençlere, dinçlere parmak ısırtacak işler görmek merakına kapılır Petain’dekl bu merakı Laval gibi şuurlu kaatiller körüklediler; eski şanlı as-kerin «hırsı piri» sini mahmuzlayıp kamçılıyarak onu ihanet koşusunda şerlerine binekatı yaptılar. Kendisine mahvolmuş bir vatanın kurtarıcısı olacağı imanını aşılamışlardı. Zaten Petain Birinci Cihan Harbinde o İşi bir kere daha yaptığına inanıyordu: 1917 nisanında harbden bıkıp silâhını bırakan bir ordunun imdadına koşarak mâne viya tını yükseltmiş, savaşa devam imkânını sağlamıştı Yoksa Fransa 1940 tâki kadar felâketli bir hezimete o zaman uğnyacak ve İngillzler İçin de belki tarihlerine iki Duııkerque yazmak icabedecektl. Hattâ Petain’in başarısı olmasaydı 1 numaralı Dünya Harbini Almanların kazanması ihtimali de yok değildi
Geçmişteki hizmetleri ne olursa olsun Petain’in, düşman safına geçmek ve anayasaya ihanet edecek memlekette keyfî bir idare kurmak bakımından bağışlanmaz suçlar, cinayetler işlediği muhakkaktır. Fransız adaletine yol gösteremeyiz Yalnız deriz kİ: «Herdesin kalb sektesi? Eski vatan kurtarıcısı ve yeni vatan haini doksanlık ihtiyar seni bekliyor. Onu ve Fransız tarihinin kederli bir sahifesini ancak sen. en iyi şekil d» temizliycbi-lirsin!»
Refik Halid Karay
Sahile 2
SÖZÜN GELİŞİ
Sabri Berkel’in resim sergisi
Şiir, musiki ve resim sanat hayatımızın en canlı köşelerini teşkil ediyor. Şiir karışık dünyaların en karışığında yaşadığıma halde Adeta günün meselesidir. Gazetelerde her gün makalelerden hiç olmazsa biri şiire dair, yolda Tasladığımız tanıdıklardan da yine hiç olmazsa biri şairdir. Musiki bütün rne-raklılarile beraber canlı bir mevsim geçirmiştir. Bu kış İstanbul her halde konsersiz bir hafta kaydetmedi.
Resme gelince genç ressamlarımızdan Sahrl Berkel’in İstiklâl caddesinde, Saka Selim çıkmazındaki Kısmet handa açtığı yağlı boya, desen, sulu boya, gravür sergisi galiba son altı ay içinde şehrimizde açılan resim sergilerinin 16 ncısı oluyor.
Şiiri yeni şairler, musikiyi Şark ve Garp musikisinin genç heveskârlan canlandırmışlarsa resimdeki canlılık da Avrııpadan döneli pek fazla olmamış genç sanatkârların eseridir. Resmi memleketimizde bugünkü ölçüde yaymış ve sevdirmiş olanların başında hiç şüphesiz ada grupunun ateşli sanatkârları geliyor,
Sabri Berke] de onlardan biridir. Akademide öğreticilik, resim sevgisini genç nesillere aşılayıcılık vazifesini yaparken bir taraftan da üstatlarının tesirlerinden yavaş yavaş sıyrılarak, daha doğrusu o tesirler içinden kendi şahsiyetini süzerek en güzel ve en çok kendisinin olan esere doğru hızla gidiyor, Sabri Berke) arkadaşlarının arasında tiüzliğilc meşhurdur. Sergide İki salonun biitiin duvarlarım dolduran desenler, yağlı boyalar, gravürler, sulu boyalar mevzuda olsun, çizgide, renkte olsun bu titizliğin bakmaya doyulmaz örnekleridir. Hele renkler, hele yeşiller, sarılar onun mevzularında erişilmez tatlılıklara varıyorlar. Çizgileri itinalı ve Ifaun olanın asgari haddinden bir nokta boyu fazla değil. Eserleri bir nutuk olmaktan ziyade bir vecizedir.
Onun açtığı bu İlk zengin sergiden ayrılırken bende kalan intiba şu oldu: Sabri Berkel’in sanatında İri güllerden çok mine çiçeklerine vurgun lâtif bir ruh var.
Şevket Rado
Çemberlitaşta ağır yaralama
20 yaşında bir genç arkasından bıçakla yaralandı
Dün gece Çemberli taş civarında bir yaralama vakası olmuş v« genç bir dökmecl ölüm halinde yaralanmıştır. Hâdisenin tafsilâtı şöyicdlr:
Gece saat 24 e doğru. Çemberli taş altındaki yaya kaldırımın biraz ilerisinde bir adamın kanlar İçinde yatmakta olduğunu görenler, civardaki polis nokta memurunu haberdar etmişlerdir. Yaralı Esnaf hastanesine kaldırılmış, hâdiseden nöbetçi savcı haberdar edilmiş, yaralının İfadesi alınmak İstenmişse de söz söyllyeml-yecek bir halde olduğu görülmüştür.
Yaralının hüviyeti soruşturulmuş. Çemberlitaşta Vezir hanında oturan ve dökmecilik yapan 20 yaşlarında Kemallyell Hüseyin Necati olduğu anlaşılmıştır
Hüseyin Necatlnln yaralan muayene edilince, arkasında üç derin bıçak yarası görülmüş te buna nazaran; cinayeti işllyenln Necati yİ arkadan bıçakladıktan sonra savuştuğu anlaşılın ıştır.
Zabıta, Adnan İsminde bir genel yakalamış ve bunu sorguya çekmiştir. Adnan, polisin eline 1 cebeden İp uçlarını vermiştir.
Sıhhi vaziyeti fena olan Necatlyl vuran şahsın yakalanması bir saat meselesidir.
Kutbüzzemanlık iddia eden doktorun muhakemesi
Erenköyünde Bağdat caddesi üzerinde bir köşkte kadınlara karşı mânevi nüfuz İstimal ederek şeyhliğe yeltenmek, kutbüzzamanlık İddia etmek suçlarından sanık Dr. Fuat Ga-car’in duruşmasına bugün saat 14 te Kadıköy asliye ceza mahkemesinde devam edilecek ve savcılığın gösterdiği şahitler dinlenecektir.
Serseri kurcunla otobüs yolcusu yaralandı
Dün saat on altıya doğru Taksimden Bariyere hareket eden 7 numaralı otobüs Zinclrllkuyuda Su terazisi civarından geçmekte İken serseri bir kurşun otobüsün ön camını kırarak içeri girmiş ve ön sırada oturan No-remya İsminde bir kadının omuzuna İsabet ederek yaralanmasına sebep olmuştur. Kadın tedavi altına aldırılmış. bir av tüfeğine alt olduğu anlaşılan kurşunun kimin tarafından atıldığının tahkikine girişilmiştir.
Açılacak şaraphaneler
Ankara 30 (Telefonla) — Ma-latyadan bildirildiğine göre Elâzığ’da açılan şaraphanenin iyi sonuçlar vremesl üzerine Malat-yada, da bir örnek şaraphanesinin açılmasına karar verilmiştir, Buna alt gerekil plânlar ha. zırlanarak genel Tiirek/törlüğe gönderilmiştir. Arapkir şaraphanesi 1946 senesinde atılacak ve çalışmağa başlıyacaktır,
A Kaptan Muhlddlnltı İdaresindeki Kızılcık motoörü dün Yemiş İskelesine yanaşırken Recebin sandalına çarpmış ve sandalın devrilmesi üzerine denize düşen Recep ve oğlu boğul malt özere İken kurtarılmışlardır.
Binicilik okulunda
Devreyi bitirenlere diplomaları törenle verildi
Karaman 30 (Akşam) — Binicilik okulunun 22 ncl devresini bitiren süvarilerin diploma töreni dün Konya valisi B. Fuat TuksaJ. tümgeneral Kenan Esenkut , süvari müfettişi tümgeneral Fevzi Akıncılar ve Karamanın ileri gelenleri önünde yapık
öğleden evvel yapılan atlı müsabakalarda süvari teğmen Ali Osman 8a kaoğlu 328 puvanla birinci, Rauf Er-gflven 230 puvanla ikinci olmuşlardır.
Kadro subayları tarafından yapılan müsabakalarda süvrl yüzbşı Kudret Kaar bir dakika 12 saniyede birinci, süvari üstteğmen Hulûsu Bay kal bir dakika 30 saniyede ikinci gelmişlerdir.
Diplomaların tevzii münasebetlle yapılan törende 22 ncl devre hâtırası olan 22 ncl altın çivi süvari teğmeni Eşref Cantaş tarafından çakılmıştır.
Harb »onu «anayiinde özel sermayelerin oynıyacagı rol
Ankara 30 (Telefonla) — Ekonomi Bakanlığı tarafından sorulan »harb sonu sanayiinde özel sermayelerin oynıyacağu rol» sorusuna verilecek cevaplar vilâyetler sanayicileri tarafından ha2irlarunaktadır. İzmir sanayicileri bu konuya verdikleri toplu cevabı üzerine hazırladıkları raporu İzmir ticaret odasına vermişlerdir, Rapor genel kurulca incelendikten sonra Ekonomi Bakanlığına verilecektir.
İzmirde ecza fabrikası kurulacak
İzmir 29 — Burada, yurdumuzun tıbbi ve kimyevi ecza İhtiyacım kar-sılıyabllecek büyük bir fabrikanın kurulması tasarlanmaktadır. Bunda muvaffak olunduğu takdirde , Balkanların en büyük ecza fabrikası İz-mlrde kurulmuş olacaktır. Fabrikanın tasarısı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından tasvibedllmlştir. Gerekil İncelemeler müspet netice verdiği takdirde hazırlıklara başlanacaktır.
îzmır Şehir Tiyatrosu
Ankara 30 (Telefonla) — Tz-mir şehir meclisLnin İzmirde bir Şehir Tiyatrosu kurulması hakkında verdiği karardan sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu eski artistlerinden B. Avni DilligUin bu konu üzerinde İzmir Belediyesine bir tasan verdiği öğrenil mlştJr. İzmir Belediyesi tasarıyı tetkik etmektedir,
lngi!terede doğum artıyor
Londra 29 (A.A.) ■— Geçen
yıl İngllteredc doğanların sayısı 745,313 ü bulmuştur ki bu, 19 yıldan beri en yüksek rakamdır,
AHŞAM
San Francisco konferansında küçük milletlerin görüşleri
Söz alan hatiplerin sözlerinden Dumbarton Oaks kararlarının çetin münakaşalara konu olacağı anlaşılıyor
San Francisco 29 (A.A.) — Konferansın dünkü genel oturumunda, geçen sonbaharda yapılan Dumbarton Oaks Jconferaşma İştirak «dememiş olan heyetler söz almışlardır.
11 heyetin başkanlar!. Dumbarton Oaks’da tanzim edilen dünya güven teşkilâtı projesi hakkıııdakl görüş tarzlarını açıkça belirtmişlerdir.
Mısır Dış İşleri Bakanı Bedevi paşa, güvenlik tedbirlerine riayet ettirmek husussunda en ağır yükün büyük milletler tarafından taşınması gerektiğine kani bulunduğunu söylemiş, ancak, dünya güvenlik teşkilâtı kurulunda daha iyi bir muvazene elde edilmesi lâzım geldiğini de Uâve eylemiştir. Bedevi paşa, kurulun, önce kikin edildiği gibi 11 değil, fakat 14 Üyeden teşkil edilmesini, Birleşik Amerika İle Sovyet Rusya. Büyük Britanya, Çin v« Fransa B*bi daimi üyeliği olan memleketler dışında kalan memleketlerin, dünyanın bütün çevrelerinin bir nispet dahilinde temsil edilebilecekleri tararında seçilmelerinin sağlanmasını istemiştir.
Mısır Diş İşleri Bakanı, güvenlik kurulu kararlarının, üyelerin dörtte iiç nispetindeki oylarlle blriblrlertne üstün sayılması hususunda genel oturuma yetki verilmesini teklif eylemiştir.
Başka heyetlerin. Başkanlar!, Heri sürdükleri fikirlerde ber ne kadar daha az sarih olmuşlarsa da, günün demeçleri, Dumbarton Oaks tekliflerinin çetin münakaşalara konu olabileceğini işaret eylemiş bulunmaktadır
Uruguay Diş İşleri Bakanı M 6er-rato, genel oturuma mahsus yetkilerin takviye edilmesi gerektiğini söylemiş ve güvenlik kurulunda hiç bir millete daimi bir yer verilmemesi İcabedeceği fikrini telkin etmiştir.
Yunaıılsatn Dış İşleri Bakanı M. Sofianopulos da, genel oturuma büyük bir otorite vellmesinl İstedikten sonra, genel oturumun güvenlik kurulu tarafından gözden geçirilmesi
Mussolini idam edildi
(Baş taralı 1 inci sahifede) mişlerdir. Gazetecilerin verdikleri habere göre, halk uzun kafileler halinde artık kimseye sarar veremiyecek bir hale gelmiş olan bu Faşist şeflerinin önünden geçip gitmektedir. Bunlar Loretto meydanında asılmışlardır.
MussoUnl’nln son metresi Clara Petaççl de İdam edilmiştir.
Mussolini hayatını kurtarmak için imparatorluk bağlayacağını söylemiş
Londra 30 (BJ3.C.) — Roma’dan resmen bildirildiğine göre Mussolini, kendisini İdama mahkûm eden halk mahkcm'sl hâkimlerine mahkûmiyetinden evvel şu sözleri söylemiştir:
«Hayatımı kurtarmama müsaade ederseniz, size bir İmparatorluk bağışlayacağım.»
Mussolini ve arkadaşlarının cesetleri teşhir edildi
Chlasso 30 'A.A.) — öğrenildiğine göre Mussolini ve arkadaşları Come yakınında Glullno de Mezzegre'de, mukavemet hareketi üyeleriyle mahalli halk murahhaslarından mürekkep bir halk mahkemesi tarafından kısa bir yargılanmadan sonra 28
Ingilizler Venediği aldılar
(Baş tarafı 1 inci salıifede)
Münlch şehrinin cenubunda birinci Fransız ordusu Ue yedinci ordu birleşmek üzeredirler. Fr ansızlar Avusturya hududuna 20 kilometre yaklaşmışlardır.
Bavyera da ayaklandı
Paris 30 (A.A.)— Birkaç Alman gizli radyosunun haberlerini zikrettiğini söyjlyen İsviçre radyosu şöyle demiştir: «Bavyeramn birçok yerlerinde isyanlar patlak vermiştir. MIHI birlikler yüksek rütbeli subayların emri altında harekete geçmişler ve İdareyi ele almağa çalışmışlardır.
Londra 30 (AA.) — Pazar gecesi Bavyera milli hareketine mensup birlikler Münlch şehrinde silâha sarılmışlar ve Münlch’ln radyo istasyonunu ele geçirmişlerdir.
Bunlar radyoda yapmış oldukları beyanatlarda, Bavyera milli hareketinin general Rltter’ln emri altında nazllere karşı yapılmış olduğunu ve bunları şehirden kovduğunu bildirmişlerdir. Bunlar, halkı barikatları yıkmağa, böylelikle Müttefiklere yol açmağa davet etmişlerdir. Alınanlara hitaben yapmış oldukları yayımda herkesin lüzumsuz bir katliâma son
veya yürürlüğe konulması istenen her hangi bir mesele hakkında tavsiye ve ihtarlarda bulunmağa yetkili olması (âzını geleceğini İlâve etmiştir.
Hollanda Dış işleri Bakanı M van Kleffens, kendi memleketinin güvenlik teşkilâtı konferansı dâvasını bütün kalbiyle desteklemekte bulunduğunu temin etmiş, fakat mahiyetlerini açıkça onlatmamakla beraber, başında bulunduğu heyetin, Dumbarton Oaks tekliflerinde değişiklik yapılmasını teklif eyllyeccğinl söylemiştir.
Hindistan heyeti Başkanı M. Mu-danlar da, konferansın, İnsan haysiyet ve şerefin! hatırlamadan ve bütün dünya İnsanlığının ana hatlarını göz-öniinde bulundurmadan. barışın temeUerlnl kuramıyacağmı belirtmiştir.
İran heyeti Başkanı Adu, dünya güvenlik teşkilâtı müstakbel üyelerinin siyasi ve İktisadi dayaruşmalarlle toprak bütünlüklerinin bazı noktaları hakkında yeniden açık malûmat verilmesini İstemiş v« bundan aonra başında bulunduğu heyetin sarih tekliflerini söylemiştir. Sds olanların hepsi. Başkan Rooscvelfln hâtırasına karşı tâzlm duygularını tekrarlamışlar ve kendisini «Dünyanın en büyük İnsan severi» olarak vaaıflandırnuş-1 ardır.
Sabah yapılan genel ot urluna Çin Dış İşleri Bakanı M. fioong ve öğleden sonraki oturuma da M. Molotof başkanlık etmişledir.
Heyetler alfabe nraslyle söz söylemeğe çağrılmışlardır. Bir çok heyetler gelecek oturumlarda «öz söylemeği tercih etmişlerdir.
San Francisco 20 (AA.) — San Francisco kan terasında bugün kaydedilen başlıca gelişme. Orta Şark Arap devletlerinin «8uudl Arabistan, Mısır, Irak, Surlye v« Lübnan» emniyet konseyinin genişletilerek 11 üye yerine 14 üyeden kurulmasını müştereken istemek hususunda vermiş oldukları karardır.
nisan saat 16.10 da idam edilmişlerdir. İdamdan sonra cesetler Come'nln bliyiık meydanında teşhir edilmişler ve 29 nisanda Milano da Loretto meydanına götürülmüşlerdir. Yeni Faşistler son aylar zarfında bLr çok Faşist aleyhtarı ile vatanseveri bu meydanda asmışlardı,
Roma 29 (A.A.) — Milano radyosunun bildirdiğine göre, vatanseverler, Mussolini İle metresi Clara Petaççl’yi ve ele geçirilmiş beş Faşist Bakanını, Milano harb divanı tarafından yapılan yargılama sonunda kurşuna dizmişlerdir,
Hitler nerede?
Paris 30 (AA.) — Hitler hakkında yeni haberler gelmektedir.
Bir habere göre, Hitler ve Goebbels Berllnde çarpışmalar esnasında birliklerinin başında ölmüşlerdir.
Moskova'dan gelen bir habere göre, Hitiler Tyro'la kaçmıştır. Hitler bu seyahatten evvel bütün Nazi şef 1er 11 e generalleri bir toplantıya çağırnuştır.
Stokholm’dan gelen bir habere göre de, Hitler beyninden hastadır ve ölmek üzere bulunmaktadır.
Londra 30 (A-A.) — Alman kaynaklarından gelen son haberlere göre, Hltler'le Goebbels hâlâ Berlinde bulunmaktadırlar.
Goerlng'ln nerede olduğu bilinmemektedir. Alman hava mareşali istifa ettikten sonra ortadan kaybolmuştur.
vermek İçin silâhlarını bırakmaları icabettlğlnl bildirmişlerdir.
Bavyera milli hareketi programını bile radyoda okumuştur. Programın özü aşağıdadır:
1 — Nazi rejimine son vermek; nazizmi ortadan kaldırmak.
2 — Prusya militarizmini yoketnıek. Böyle bir militarizmi yeniden canlandırmak Istiyenlere ağır cezalar vermek.
3 — Müttefiklerle bir an evvel sulh yapmak.
4 — Sosyal adalete yeniden mevkiini iade etmek.
Fakat İki saat sonra nazller yeniden hücuma seçiyor, Bavyera milli hareketi mensuplarını geri atıyor ve radyo İstasyonunu ele geçiriyordu.
Bu sefer onlar da, Alınanlara sonuna kadar mukavemet etmeleri lâzım geldiğini bildiriyorlardı. Fakat bu arada Amerikan kuvvetleri şehre yaklaşmışlar, hattâ öncüler şehre girmişlerdi. Son söz onların olacaktır.
* Yardım sevenler cemiydi Beyoğlu şubesi, 1 mayıs sah günü Taksim gazinosunda üciincü oocuk çayını verecektir.
30 Nisan 1945
Londrada çıkan bir Ingiliz dergisinin makalesi
Londra 29 (AA.) — Türkiye - Sovyet Rusya antlaşmasının Rusya tarafından feshi konusunu gözden geçiren aylık «Great Brltaln and the E&st» dergisi şunları yazıyor:
Huşlar, şimdi, iki memleket arasında müstakbel münasebetler hakkında yapmak tasavvurunda bulundukları teklifleri bildirmek fırsatını buldukları için, son aylar zarfındaki gerginliğin gevşlyeceğl sanılıyor.
öte yandan Türkler de, İstiklâllerini muhafazaya ve Türk - Ingiliz antlaşmasını İdameye azmetmiş olmakla beraber büyük komşuları İle dostluk ve İş birliği münasebetleri tesisini de arzu etmektedirler. Türk-tngiUz antlaşmasının, bu antlaşma Ue ilerili ola-
Avusturyada
muvakkat hükümet
Kurulan hükümet hakkında Reuter’in mütalaası
Moskova 29 (AA.) — Vlyana'da M. Kari Renner tarafından muvakkat bir Avusturya hükümeti kurulmuştur. Dış İşleri Bakanlığını da üzerine alan M. Rener Avusturya Cumjıuriyetinin son Başbakanı İdi.
Londra 29 (AA.) — Reuter’in siyasi muharriri yazıyor:
Vlyanada muvakkat bir Avusturya hükümeti kurulmasının tngllterede uyandırdığı tepki, yeni Avusturya hükümetinin teşkiline yalnız Sovyet Rusyanın nezaret ettiğini gösterir; zira şimdi Vlyanada yalnız Rus kontrol makamları bulunmaktadır.
Bütün Avusturya henüz kurtarılmış olmadığı İçin, ancak bu, kurtuluş tamamlandığı zaman, Avusturyayı işgal eden devletler bir Avusturya hükümetinin teşkili meslesl üzerinde blrl-blrlerine danışabilecek vaziyete gelinciye kadar, şimdiki Avusturya hükümetinin muvakkat olduğunda ısrar edilebilir.
Bu yeni Avusturya hükümetinde «kurtuluş cephesi» nln temsil edildiğine dair bir kayıt bulunmamasını müşahitler İlgi ile karşılamaktadır. MaJûmdur kİ «kurtuluş cephesi», komünistlerin çoğunlukta bulunduğu bir mukavemet teşkilâtı ldl.Kızılordu-nun Avusturyaya girişinden önce, Moskova hükümeti, bu mukavemet teşkilâtının Alman tahakkümüne karşı Avusturyadakl mücadeleyi temsil eden bir hareket sayıyordu.
Amerikanın en büyük uçak gemisi
New-York 30 (A.A.) — Amerikan donanmasının en büyük ve en kuvvetli uçak gemisi dün denize indirilmiştir, 45,000 tonilâtoluk bu gemiye Franklin De-lano Reosevelt İsmi verilmiştir. Bu geminin evvelki İsmi Mldtva idi.
Gemi denize indirilirken Har. biye Bakanı M. Morrisson ve Bayan Roosevelt hazır bulunmuşlardır.
Ingilizler Rongon’a yaklaşıyorlar
New-York 30 (A.A.) — Bir-manyada İlerlemekte olan 14 üncü İngiliz ordusuna mensup bir tank kolu dün akşam Rangoon limanına 90 kilometre mesafeye gelrplş bulunuyordu.
Tünelin kayışı bir aya kadar geliyor
Tramvay idaresinin Amerika ya sipariş ettiği Tünel kayışının yola çıkarıldığına dair İdareye kati malûmat gelmiştir. Kayışın nihayet bir aya kadar şehrimize geleceği muhakkak görülüyor. Tünel seleleri, yeni kayış gelip de yerine konuluncaya kadar — şimdi olduğu gibi — günde bir kaç saat tatil yapmak suretlle İşleyecektir.
İdarenin fnglltereyo sipariş ettiği yeni kayışında fabrikada imaline başlanmıştır. Bu ikinci çift kayış da altı ay sonra şehrimize gelecektir.
★ Hava düzeldiği İçin sayfiye hayatı başladığı gibi şehrin iç ve dışındaki bahçeli yerler, gazinolar da açılmağa başlamıştır. Bir çok gazinolarda mutbaklaT. kap yıkanıp temizlenecek yerler pek iptidaidir. Belediye bu gibi yerleri yakında umumi bir teftişten geçirecek, temizlik vasıta ve imkânları bulun mıy an yerlerin açılmasına müsaade etmlyecektlr.
— • Takvim • —■
Cemaziyelevvel 17 — Kasım 174 I İmsak Oüneş öğle tklndl Ak Yatsı I E. 8.01 9.56 6.08 8.59 12.00 1,431 V. 4,05 8.00 13.11 17.02 20.04 21.471
rak girişilecek her işin Rusya Ue Türkiye arasındaki İyi münasebetleri müteessir etmlyecegl hususunda bir hükmü İhtiva ettiği hatırlardadır. Bu İtibarla, Rusya İle yeni antlaşmanın, Türk - İngiliz dostluğunu tehditten koruyan bir hükmü İhtiva edeceği tahmin ediliyor.
Türkiye, kendisinin tam istiklâli meselesinde ve kendlslie Rusya arasında imzalanan her yeni vesikanın, sadece Rusya İle Türklyeyi ilgilendiren İşlere münhasır kalması ve mil' letleTarası meselelere şamil olmaması noktasında ısrar edecektir, Rusya-nın da bu fikirde olup olmadığını zaman gösterecektir.
Bu sabahki cinayet
Bir genç, hanende Münevveri tabanca ile öldürdü
ım.ToÖB^'Oı • Ur-

Bu sabah Beyoğlunda bir clnaye işlenmiş ve bir genç, Beyoğlundalı çalıgıh yerlerde hanendelik eden Mü nevver, namı diğere 1 Nuriye Gül is mlnde bir kadını öldürmüştür. Gali isminde olan bu gençle Münevveı uzun zamandanberi sevişmektelerkeı son günlerde Münevverin, bu gençte, yüz çevirmiş olması Galibi fena hald kızdırmıştır. Galip, bu sabah Mûnev verle karşılaşır karşılaşmaz, tabanca sim çekmiş ve genç kadının üzerin boşaltmıştır. Kadın düşer düşmez ölmüş, kaatll, elindeki tabanca Ue bİTlltete «abıtayn teslim olmuştur
Galip, bugün öğleden sonra ikinci ağır ceza mahkemesi huzuruna çıkarılacak, cürmü meşhut kanununa göre yargılanacaktır.
Polonya meselesi
Üçler komisyonu Vaşingtonda toplanarak görüşmelerde bulundu
Son Francisco 20 (A. A.) — M. Mo-lotof, Harrlman Ve Clark Kerr’dcn mürekkep olarak YaJta'da kurulan Polonya komisyonu dün, San Fran-clsco’da toplanmış ve yeni Polonya hükümetine getirilebilecek muhtelif PolonyalI şahsiyetler tteelnde uzun tetkiklerde bulunmuştur. Söylendiğine göre, komisyonun üç üyesi, yalnız bir tek W üzerinde mutabık kalmışlardır. Bu da, Lüblln hükümeti üyelerinden bir şahıstır
Moskova'da karartma kaldırıldı
Moskova 29 (A.A.) — Moskova’da karartma tedbirleri 30 nisandan İtibaren kaldırılmıştır.
Bosna hükümeti
Belgrad 20 (AA.) — Yugoslav Telgraf ajansının bu sabah bildirdiğine göre, Saray Bosna'da Kurtuluş Milli meclisinin toplantısında yeni Bosna Hersek hükümeti kurulmuştur. Yeni hükOmetn başkam, mareşal Tito’nun İ4 arkadaşı ve Faşist aleyhtarı Yugoslav konseyinin eski sekreteri doktor Dorolyup Cholakovltch’dlr.
Bu münasebetle İşaret edildiğine göre, bu yeni hüküm? t. altı Yugoslav federal İdaresinin İhdası İşini tamamlamaktadır.
Ankara at yarışları başladı
Ankara 29 — Ankara ilkbahar at yarışları bugün büyük, bir kalabalık önünde başlamıştır. İlk hafta sürprizle neticelenmiş, dördüncü yarışın birincisi olacağı beklenen Dabi yarışı kaybetmiştir. Neticeler şunlardır:
Birinci koşunun, galibi Burgaz’dır. Ganyan bir liradır. Tor koşmamıştır.
İkinci koşu: Birincisi Gellnclk'tlr. Karatene ikinci olmuştur. Ganyan 220, pllLseler yüzer kuruştur.
Üçüncü koşu: Birinci Yung. ikinci Venüs’tür. Ganyan 150, sıraslyle plaseler 105 ve 120 kuruştur. Nurcan koşmamış tır.
Dördüncü koşu: Birinci Tarzan, İkinci Dabi’dir. Ganyan 480, sır asiyle plâselerl 135 ve 115 kuruştur. Bu koşuda DonJuan, Maşallah ve Uğurlu koşmamıştır.
Beşinci koşu: Galibi Varta’du-. Ka-rabayır ikinci olmuştur. Ganyan 480, sırasJyle plaseleri 330 ve 823 kuruştur.
Yung - Tarzan çifte bahsi dokua lira vermiştir.
30 Nisan 1945 A R Ş A M
AKŞAMDAN AKSAMA
Victor Hugo’nun
«göz» ü...
Bir kovalamacadır gidiyor, İn-«anJık, gittikçe daralan Alnıan. ya üzerinde, gözlerini pertavsız gibi teksif etmiş: Bakıyor!,,, Arıyor, görmek istiyor!
Sağdan, soldan, doğudan, batıdan. kuzeyden ve güneyden haberler geliyor; ’
— flitler Derlindeymiş,,, Yok yok, Bavyerada, Berehtesgaden' de mağaralardaymış,,, Goering, Göbbels, Hinımler,,.
... Yerle gök arasında bir nok-tadaynrşlar amma.,,
Acaba neredeler?... Nasıl yaşıyorlar?,,. Nç ediyorlar, ne duyuyorlar?... İnsanJığın, onları bir avcının avı araması tanında araması, günlemesi karşısında ne hissediyorlar?
Victor Hugo'nun bir manzumesi vardır. Meşhur cinayetinden sonra Kaabil'in durumunu efsane halinde hikâye eder.
Kardeş kaatilinin canını sıkan bir şey var: Karşısında bir göz bn’îrîyor. Nereye gitse ona bakıyor.
Azaptan kurtulmak maksadt-le, Kaabil evlâtlarını topları Uzaklara, çok uzaklara gitmek İster. Az giderler, uz giderler, dere tepe düz giderler. Karşılarına bir Okyanus çıkar. Oh, artık rahat!... Dünyanın sonunu buldular demektir Bu kıyılarda, ummana karşı rahat edecekler. Fakat tam konaklarlar; Kanbil memnun memnun başını hür semalara kaldırır ki, ne görsün: Gökyüzüne resmolmuş şekilde o göz kendisine yine oradan bakmıyor mu?
— Toparlanın! - der.
Bir şehir bina ederler.,, Sağ. lam duvarları var.. Evlâtları, Kaabil İçin bir de muhteşem kale yaparlar: Günahkâr ihtiyarcık. bari burada takipten kurtulsun.., Taşlarını birbirine iyice kenetlerler... O göz artık buraya da gelemez ya... Bundan sonrası rahat.. Tunç kapılan da sımsıkı kaparlar... Fakat Kaabil yeni sığınağında bir de başını kald'nr ki ne görs*.ı?.„ Duvar-lann taşlan üzerb m yhıe mabut göz kendisin^ bakıyor,,.
Daha iç dairelere çekilir... Olmaz... Hattâ yerin dibine saklanır... Yine nafile,,.
Nihayet mezara girer... Orada, aynı göz, ona bakar, durur...
Victor Hugo’ya göre, bu «vicdan» dır. Şiirin de İsmi — şimdi aslı önümde yok — «Vicdan» olacak galiba...
• ••
Yalnız Hitlerin değil, bütün ona alet olanlann beşeriyetin kindar' bakışlarile takibedildik-lerinl düşünürken aklıma Hugo'nun şiiri geliyor.
«Beşeriyetin kindar güderi»» ile diyorum; zira, bilemiyorum, onlar, «vicdan» ın bir göz haline gelerek kendilerini takibetmele. rinl Kaabil gibi hissedecekler mi? İhtimal bfrl değil, beşi değil. beş yüzü değil, lâkin yüz binlerce İnsandan ebediyen vicdan zail olamamıştır. Şimdiki bedmestllk geçince elbet «göz » ü mezarlarında bile karşılarına dikilmiş göreceklerdir
(Vâ - Nû)
[ŞEHİR HABERLERİ]
Millî eğitim maçları
4 İstanbul takımı da galip geldi
Fenerbahçe Demirsporu 2-0, Galatasaray Uçaksavarı 7-1, Beykoz Karşıyakayı 4-2, Beşiktaş da Altınorduyu 3-0 yendiler
Otobüsler
Boya ve kimya maddeleri satın
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden:
Kuruş St.
TÜRK
MISIIIRIARI
ANSİKLOPEDİSİ
Yazan:
t. ALÂFTTİN GÖVSA Yedigün neşriyatından olan bu eser her ayın birinde 32 sayfalık fasikül halinde çıkacak ve 12 fasikülde tamamlanacaktır, tik fasLkülü yarın çıkıyor. Fîatl yalnız 50 kuruştur.
Bütün bayilerden isteyiniz.,
VEFAT
Müteveffa kitapçı Karabet efendi, tşl ve Halk Matbaası sahipleri Agop Keşiş İle Kaprlel Keşişin anneleri
BAYAN AKTARAN KEŞİŞ tana bir hastalığı müteakip vefat etmiştir.
Cenaze merasiminin yarınki salı günü (1 Mayıs 1845) saat 18 da Beyoğlu Baltkpazar Üç - Horan Ermeni kilisesinde İcra kılınacağı vo ayinden sonra şişil Ermeni mezarlığındaki kabrine tfefnolunacağı akraba ve (fontlarının malûmu olmak üzere İlân olunur.
Cenaze ievazunatı Bacldyan
Mini Eğitim futbol maçlarına dün Ankara ve İstanbul da devam edildi. 10 Mayıs alanında yapılan maçlarda Fenerbahçe, Demirsporu 2-0, Galatasaray da Uçaksavarı 7-1 mağlû-betti.
Sahaya bir iki kuvvetli elemanından mahrum çıkan Beykoz, Karşıya-kayı 4 - 2 mağlûbetti.
Beşiktaş da Altınorduyu 3-0 yendi. Slyalıebayzlı takım, eline geçen fırsatların birçoğundan İstifade edemedi. Yakın mesafelerden savurulan şiltlerin ekserisini de kale direkleri kurtardı.
Altınorduya şans yardım, etmeseydi sahadan açık farklı bir mağlûbiyetle ayrılacaktı.
Maçların tafsilâtı:
Beykoz 4 - Karşıyaka 2
Günün İlk karşılaşmasını Bey kozla Karşıyaka takımları hakem Ferlh Esin in idaresinde yaptılar.
Oyuna Karşıyaka başladı. Topu hemen kapan Beykozlular sağdan İnkişaf ettirdikleri hızlı bir akınla rakip kaleyi buldular. Karşıyaka müdafaası ilk dakikalarda çok müşkül duruma girdi.
20 dakika süren, fakat semere vermekten uzak kalan Beykoz baskısından bir müddet kurtulan Karşıyaka-lılar münferit akınlarla Sarısiyahlı kaleyi tehdide koyuldular.
35 inci dakikadan İtibaren tekrar üstünlüğe kavuşan Sarıslyaldılar, şahabın Fikretten aldığı pasla yaptığı golle 1-0 üstün duruma girdiler. Birinci devre bu netice değişmeden sona erdi.
İkinci devrenin İkinci dakikasında Ertuğrul ortalardan savurduğu Ani bir şiltle Beykozun İkinci golünü çıkardı. Bu sayı İle galibiyeti sağlıyan Beykozlular rahat oynamağa başladılar. Kemalin »eri pasını kapan Fikret de üçüncü golü yapmakta güçlük çekmedi.
3-0 galip vaziyete ulaşan Sarısl-yahlı takım İşi bir hayü gevşetti. Bundan İstifade etmesini bilen Karşıyaka, biri penaltıdan, diğeri de Hakkının frikikten attığı golle arka arkaya iki sayı kazandı.
Bu sayılar Beykozu harekete getirdi. Tekrar üstünlüğü ele aldılar. Bu arada Kemal nkı bir şütle takımının gollerini 4 e çıkardı.
Bu sayı Karşıyakanın beraberlik ümidini kırdı. Oyunun bundan sonraki kısmı Beykozun semere vermJyen üstünlüğü altında geçti. Sarısi yattılar sahadan 4-2 galip ayrıldılar.
Beşiktaş 3 - Altınordu 0
Günün ikinci ve son karşılaşmasını, Beşlktaşla Altınordu takımları hakem Feridun Kılıç*ıtı idaresinde yaptılar. Takımlar:
Altınordu, bir gün evvelki kadrosunu muhafaza ediyordu. Oyuna Beşiktaş çok hızlı başladı. Topu seri paslarla ayaklarında dolaştıran Siyahbe-yazlı forvetler Altınordu kalesini sardılar, Şerefin arka arkaya çektiği İki şütü kale direkleri kurtardı.
Beşiktaş baskısının gittikçe arttığı görülüyordu.
Altınordu içleri müdafaaya yardım etmek suretUe Siyah beyazlı takımın gayesine ulaşmasına bir müddet mâni oldular.
Ortalardan topu kapan Kemal ra-Idp müdafileri yararak Altınordu kalesini buldu. Savurduğu şüt, kalecinin kıpırdamasına bile meydan bırakmadan ağlara takıldı.
Bu sayı İle büsbütün hâkimiyeti ele alan Slyahbeyazhlar misafir takım kalesine iyice yerleştiler. Fakat sıkışık oynamalarından gol adedini umulduğu şekilde arttıramadılar. Ömer İkinci golü ancak devre sonuna doğru penaltıdan atabildi Oyunun birinci partisi 2-0 Beşlktaşın üstünlüğlyle bitti.
Oyunun ikinci devresi Beşlktaşın devamlı baskısı altında geçti.
Bir hayli gol pozisyonuna giren Sl-yahbeyazlı forvetler hesapsız ve gelişigüzel vuruşlarla gol çıkarmnmnkta âdeta ısrar ettiler.
Sabri, günün en güzel ve takımının son sayısını ancak başlı başına yaptığı akınla devrenin sonlarına doğru çıkardı. Maç, Beşlktaşın kısır baskısı altında yürüyüp gitti. Sİyahbeyazlılar sahadan 3-0 galip ayrıldılar.
•**
Fenerbahçe 2 — Demirspor O
Ankara 20 — Fenerbahçe - Demirspor maçı, 20,000 kişi kadar tahmin edilen bir seyirci kalabalığı önünde oynanmış, havanın yağmurlu ve topun kontrolü müşkül olmasına rağmen, Fenerbahçeliler dünkü gibi güzel btr oyunla Demirsporu yenmişlerdir.
Daha «lyacjp «ol taraflarile hücuma geçen Fenerliler e uncu dakikada Me-
lihin ayağından ilk gollerini kazandılar.
İkinci devre başında 18 çizgisi üzerinde bir frikik kazanan Fenerbahçeliler Naclnln çok güzel bir şütü İle 2 nel gollerini de kazandılar. Maç 2-0 Fenerin gallblyetile nihayet buldu.
tkl takımın kadrosu şu idi: Fenerbahçe: Cihat - Murat, Büyiik Halil - Ömer. Halil, Salâhaddin -Erol, Naci, Melih, Samim, Halit.
Demirspor: Nevzat - Mehmet, Nuri - İskender. Fethi. Kâmil - İsmail, İsmail, Mehmet, Niyazi, Murat. Galatasaray 7 —
Uçaksavar 1
GalatasaraylIlar, bugünkü oyunla-rlle dilnkü mağlûbiyetlerini tlâfi etmiş oldular. Fenerbahçe - Demirspor maçı esnasında yağan yağmur, İkinci maç başladığı zaman tamamlle durmuştu. Glatasaraylılar, kombinezonel verimli bir oyunla birinci devreyi 3-1 galip bitirdiler.
Sarıkrmızıhlar, ikinci devrede aynı canlı oyuna devam ederek arka arkaya 4 gol daha yaptılar ve maçı 7-1 kzandılar. Gaiatasaraym gollerini Rehâ, Bülent, Rehâ, Gazanfer, Mehmet Ali. Mehmet Ali, Rehâ yapmıştır.
İki taraf şu kadro İle oynamıştı: Galatasaray: Erdoğan - Faruk, İsmet - Namık, Arif, Orhan - Gazanfer, Rehâ, Muzaffer, Mehmet Ali, Uçaksavar: Abdülkadir - Münir, Mahmut - Fikri, Seyfl, Sabahaddln -Hüseyin, İbrahim, Ertuğrul, Enver, Necnıl.
Merhum Halid Ziya için konferans Geçenlerde vefat eden büyük romancı Halid Ziya Uşakligil İçin dün, merhumun senelerden beri İkamet ettiği YeçlJköyde Halkevi salonunda bir tören yapılmıştır. Seçkin bir dinleyici kütlesinin hazır bulunduğu toplantıda filozof B. Rlza Tevflk tarafından büyük edibin edebi hayatı, sanat ve e erleri hakkında bir konferans verilmiştir.
ir Erenköy kız lisesinin kuruluşunun 27 nci yıldönümü münasebetlle dün okulun bahçesinde bir kutlama töreni yapılmış ve bu toplantıda •Erenköy kız lisesi mezunlan cemi-, yeti» adıyla bîr cemiyet kurulmasına karar verilmiştir._____________
VEFAT
Eski Bahriye Vekili B. Ihsan Erya-vuzun refikası bayan Nuriye Eryavua dün vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Teşvikiye camisinden kaldırılarak asri mezarlığa defnedilecektir.
Merhume, bir çok meziyetleri nefsinde toplamış, hayırhah bir hanımefendi idi. Ailesi erkânına taziyelerimizi sunarız.
'İHfiS'.......Vrâl» TtTATROSV
II M U Komedi kısmında
| IUII | 8aat 20.30 da lınnıııılr haci kaptan
İsveçten 4 arabanın, daha gelmesi bekleniyor
Geçenlerde Almanyadakl tebaamızı getiren İsveç vapuriie gelen otobüse alt gümrük muamelesi bu hafta içln-de tamamlanacak ve araba Tramvay İdaresi tarafından tesellüm edilecektir.
Tramvay İdaresi, İsveçe sipariş ettiği beş otobüsten diğer dört arabanın da yakında İsveçten memleketimize gelecek diğer bir İsveç vapuruna yük-.letlldlğlne dair malûmat almıştır. Bu dört otobüsten başka ihtiyacı uzun müddet karşılayacak yedek paraçalar da gelecektir. Şimdi Tramvay idaresinin çalıştırdığı on iki otobüs vardır. Beş yeni otobüsün servise ilâvesi şehrin otobüs nakil İşlerinde bir ferahlık meydana getirecek, bilhassa yeden parça geldiği İçin malzeme yokluğundan dolayı garaja çekilen otobüslerin de tamiri mümkün olacaktır.
Yirmi otobüs satmak üzere bir Amerikan firmasının Tramvay umum müdürlüğüne yaptığı teklif idare tarafından alâka ile karşılanmıştır. Ancak Tramvay idaresinin tâbi olduğu mevzuat, münferit surette yapılacak teklifleri derhal kabul ederek sipariş vermeğe elverişli değildir. Mutlaka rakip firmaların da satın alınacak ve yahut sipariş verilecek şey İçin iştirak ve alâkalarını temin etmek lâzımdır. Mevzuattan doğan bu zaruret üzerine Tramvay idaresi, otobüs yapmakla tanınmış diğer Amerikan fabrikalarına da müracaat ederek bir Amerikan firmasının yirmi otobüs satmağı teklif ettiğinden bahsetmiş ve bu firmaların da aynı surette otobüs satmak arzuıunda buluduklart takdirde mali ve teknik şartlarını,, verecekleri otobüslerin vasıflarını bildirmelerini istemiştir.
Tramvay İdaresi şimdi cevap beklemektedir. Fakat gerek siparişe alt bu muamelelerin tamamlanma-1, gerek yirmi otobüsün buraya gönderilmesi İçin en aşağı bir senelik bir zamana ihtiyaç görülmektedir.
AZAK
Bugün matinelerden itibaren Türk sazı ve şarkılar»e süslü K büyük Şark filmi
Şeyh Ahmetlin Oğlu
TÜRKÇE
Beste: Sadi Işılay Şarkılar: Suzan Yakar CHENNEM ZEBANİLERİ MARGARET LİNDSAY
RONALD REAGEN
Fevkalâde dehşet ve heyecan dolu sergüzeşt filmi S—
Şap «Macar malı» Kllosı ıı 82 46
Baryum Sülfit 66 64
Klorat dö potas «100 kiloluk fıçılarda Alman malı» Fıçısı 12000
Sülfat dö senk Kilosu 25
Sülfat dö fer «kara boya Çek mallı» 30
Sülfat dö fer «kara boya İngiliz malı» B 30
Toprak boya No G1 «Alman malı» 118 45
Toprak boya No GU «Alman malı» 121 49
Badana boyası No MI «Alman malı» 91 55
Badana boyası No Ck. 31 «Alman malı» > 125 05
Çivlt «Utra Marln Macar malı» 120
Bizmut Karbonat «İngiliz malı* 1513 08
Bizmut Subnltrat «İngiliz malı» » 1359 82
Bizmut Subgalat «tnglllz malı» 1879 11
Bİ2mut Salisilat »İngiliz malı» > 1584 18
Yukarda yazılı malları satın almafc isteyenlerin Ticaret Ofisi Satış
Müdürlüğüne müracaatları Hân olunur. «53 79»
Türk hava kurumu genel merkezinden:
Ulus gazetesinin 10 ve 15 nisan tarihli nûshalarlyle ilân edilen Türk Hava Kurumu Etlmesğut Tayare Fabrikası Kantin ve müştemilâtı binası tesisat işlerinin eksiltmesine ayrı ayn teklif verilmesi Kurumun menfaatine daha uygun görüldüğünden, eksiltme İlânı aşağıdaki şeklide tâdil edilmiştir:
1 — Eksiltmeye konulan iş: Türk Hava Kurumu Etlmesğut Tayyare Fabrikası ve müştemilâtı binası (A) Elektrik tesisat. (B) Sıhhi tesisat. (C) Kalorifer, mutfak ve çamaşırhane tesisatı olup keşif bedelleri muvakkat teminat ve diğer şerait aşağıda gösterilmiştir.
Ehliyetname alabilmek İçin müteahhitlerin göstereceği vesikadaki İş tutarı 939 senesi eylül ayınadn.
Tesisatın çeşidi Kesti bedelf Muvakakt teminat
, Lira Kg.Lira Kş.
Al Elektrik tesisatı 73,975 00 4,948 75
Bi Sıhhi tesisat 40,205 37 3.019 90
C> Kalorifer, mutfat ve çama-
şırhane tesisatı 197,402 42 11.120 12
İşin tekmili 311,462 79 16.215 71
Evvel Bonra Kesil evrakı bedeli
Lira Kş. Ura Kş. Lira Kî
30,000 00 70,000 00 4 50
18,000 00 40,000 00 2 50
80,000 00 180.000 00 13 00
120.000 00 300,000 00 10 00
2 — Eksiltme 7/5/845 pazartesi günü saat 15 te Türk Bava Kurumu Genel merkezinde toplanacak olan Satın alma komisyonunda kapalı zart usullyle yapılacaktır.
3 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin usulü dairesinde muvakkat teminat vermeleri ve buna benzer bir tesisat İşini bir defada mukavele İle taahhüdederek muvaffakiyetle İkmal ettiğine ve muvakkat kabulünü yaptırdığına dair yukarıda yazılı vesikaları göstererek Türk Hava Kurumu Başkanlığından ihale tarihinden en geç üç gün evvel ihaleye girebilmek üzere bir ehliyetname almaları ve bunu teklif sarflarının içine koymaları şarttır.
4 — İsteklilerin usulü dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını löncl maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır.
5 — Türk Hava Kurumu İhaleyi yapıp yapmamakta ser Det Lr. (5232)
Vezirköprü Revir Amirliğinden
RADYO
ANKARA RADYOSU: Bugünkü program
18.00 Radyo çocuk kulübü, 18.15 Dans orkestrası, 18.30 Konuşma, 18.45 Dans orkestrası, 10,00 Haberler, 10.20 Geçmişte bugün, 18.26 Karşık şarkılar, 18.45 Konuşma: (Sıtma hakkında}, 20.00 Müzik, 20.15 Radyo Gazetesi, 20.46 Yurttan »esler, 21.15 Konuşma, 2130 Senfoni orkestrası, 22.30 Dans müziği (pl,), 22.46 Haberler.
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan
İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebelerinin İhtiyacı bulunan 2000 adet kıravat İle 4000 adet mendil alınması işi açık eksiltmeye konulmuştur.
1 — Eksiltme 10/5/&45 çarşamba günü saat 15 te Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır.
2 — Muhammen bedel bir adet kıravat İçin «110» kuruş ve bir adet mendil llçn de «57» kuruş «50» santimdir.
3 — İlk teminatı (337» lira «50» kuruştur.
4 — İstekliler şartnameyi çalışma günlerinde komisyonda görebilirler.
5 — İsteklilerin cari seneye alt Ticaret odası vesikası, Gurup vesikası ve 2490 saydı kanunda yazılı vesikaları İbraz etmesi. İstekliler gerek kı-ravat ve gerek mendilin her ikisine veya ayrı ayrı teklif yapabilirler.
ö — İsteklilerin bu İşe yeter İlk teminat makbuz veya banka mektu-blle belli günde komisyona müracaatları. (5584)
Karabük Yeni Cezaevi Müdürlüğünden:
Karabük yeni ceza evi İçin yeni ve beygir kuvveti yüksek ve sepetli bir motosiklet alınacaktır. Satmak istlyenlerin mektupla müdürlüğümüze müracaatları İlân olunur. (5285)
İstanbul Nafia Müdürlüğünden:
1 — İstanbul Topkapı Sarayı Miizasl tamirat ve tesisat işleri kapalı zarf usullyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli (37043) lira (89) kuruştur. Eksiltme 4'5/945 tarihinde cuma günü saat 15 te İstanbul Nafia müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2 — Bu işe alt evrak şunlardır: Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri genel, hususi ve fennî şartnameleri, proje keşif hulftsasllc buna milteferrl diğer evrak dairesinde görülecektir.
3 — Eksiltmeye iştirak etmek 1çln taliplerin (2778) Ura (28) kuruşluk
muvakkat teminat yatırdığına dair makbuzu ibraz etmesi ve 045) yılında Ticaret odasında kaydı bulunduğuna dair belgeyi hâmil olması eksiltme gününden, tatil günleri hariç, (3) gün evvel Vilâyet makamına müracaat ederek eksiltme şartnamesinde yazılı kayde göre ehliyet vesikan olması ve yukarıda 2 nci maddede yazılan evrakı görüp kabul ettiğine dair imzalaması ve buna alt 2490 sayılı kanun mucibince hazırlıyacağı teklif zarflarını 4/5/945 cuma günü saat 14 e kadar İstanbul Nafia müdürlüğüne verilmesi lâzımdır. «8373ı»
Beher Metreküpün % 7,5 muhammen bedeli Teminatı Parti
Cinsi M3. D3. Lira Kuruş ' 'ra Kuruş No.
Mamul çam kereste 307 269 162 00 3733 31 22
303 053 3682 10 23
259 734 3155 77 29
279 794 3350 90 32
99 109 1204 17 33
127 887 1353 83 34/1
124 674 1514 79 34/2
119 019 1446 83 34/3
127 825 1553 05 34/4
121 993 1482 21 35/1
125 541 1525 32 35/2
127 661 1549 87 35/3
126 580 1525 49 35/4
Bağdadi 10 000 60 00 60 00 2
1 — Revirimiz Bafra kereste fabrikası mamulâtından olup Kumcağız iskelesinde mevcut yukarıda gösterilen çam keresteleri partiler halinde açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık arttırma 2 Mayıs 846 çarşamba günü saat 14 de Bafra kereste fabrika binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu İşe alt şartname Ankarada Orman Umum Müdürlüğü İle İstanbul, Vezirköprü Revir amirliklerinde, İzmir, Samsun orma bölge şefliklerinde ve Bafra kereste fabrikası işletme müdürlüğünde görülebilir.
4 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte mezkûr komisyona teminat
makbuzları İle birlikte müracaatları. «5413»
................................................................ııılıuıB
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum idaresi İlânları
.................................................................ıuı>»
Balast ihzar ettirilecek
Afyon İşletme Müdürlüğünden:
1 _ işletmemiz mıntakası Eskişehir Konya hattı Ü2erlnde Kini. 40/41
de 5000M3 ocak mahsulü kırma b3iwt ihzarı kapalı aarf usullle eksiltmeye konmuştur.
2 — Balastın beher metre mik'abl 509 beş yüz dokuz kuruş hesabll* muhammen bedeli 25450 llrn muvakkat teminat 1908.75 liradır.
3 __ Şartnameler 127 kuruş mukabilinde Afyon veznesinden tedarik
edilebilir. ’ '
4 — Eksiltme 11/5/945 Cuma günü saat 15 de Afyonda İşletme müdür-
lüğü binasındaki komisyonda yapılacağından İstekliler kanunun 10 uncu maddesinin F. fıkrası gereğince lüzumlu ehliyet ve ticaret vesikalarlle birlikte teklif mektuplarını kanunî tarlfata uygun olarak aynı gün saat 14 de kadar komisyona vermeleri veya muayyen vakitten evvel komisyonun eline geçebilecek fonda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri. (5032)

Eksiltmeye konan Derince Talimli ve Tahliye işleri H. Paşa birinci işletme Komisyonundan
1 — Şartnamesine bağlı cetvelde gösterilen ve 8 amellyeden mürekkep olan tahminen 343635 nıanipülâsyon tonajlı Derince limanı tahmil ve tahliye İşi bir sene müddetle ve kapalı zarf usullyle eksiltmeye konmuştur.
2 — Muhammen bedel 88375 lira 44 kuruştur. Muvakkat teminat 5668 Hra 77 kuruştur.
3 — Eksiltme 18/5/945 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te H. Paşa gar binası dahilinde Birinci işletme komisyonu tarafından yapılacaktır. isteklilerin aynı tarihte saat 14 e kadar kanuni vesikalarlle birlikte teklif mektuplarını komisyon kalemine İmza karşılığı vermeleri lâzımdır.
4tBu İşe alt şartname İle mukavele projesi H. Paşa Liman başmüfettişliğinden ve Ankarada 2 nci İşletme müdürlüğünden 4 lira 42 kuruş mukabilinde alınır.
5 — Fazla izahat almak Istlyenler Haydarpaşa Liman başmüfettişliğine müracaat edebilirler. (5459)

Sahlfe 4
AKŞAM
30 Nisan 1945
Umumî mağazalar T. A. Şirketinden t
Muhtelif ob’ndda
YUVARLAK. KÖŞEBEND, DÖRT KÖŞE ve LAMA DEMİR TOPTAN SATIŞI
Depo: Kalafatyeri caddesi 36/28. Tel: 42618
Merkez satış bürosu: Dördüncü Vakıf han 18. Tel: 24029
AMERİKA TEKNİÖt DÜNYAYA HÂKİM OLUYOR. ———
Görüş fenvlyesl Avrtıpadon 80 sene daha ileride olan bir memleketti, Amerlkayı tanımak bugünün en büyük ihtiyacıdır.
Kemal Sünnetçioğlu’nun
1939 New-York SERGİSİ SEYAHAT HATIRALARI
kitabım mutlaka okuyunuz.
Bu sade bir seyahat hatıran kitabı deftil, öğrenciyi, memuru, tüccarı, 1* adamını ve her sınıl halkı İlgilendiren objektif bir etüddür.
HER. KİTAPÇIDA BULUNUR.
2fl fotoğraf, nefis renkli bir kapak. 150 sahile. 150 kuruş.
I_________Tekel U. Müdürlüğü ilânları |
1 — İdaremiz ihtiyacı için 10 adet şarap tulumbası kapak zarf usu-Uyle yaptırılacaktır.
2 — Muhammen bedeli 11000 lira olup muvakkat teminatı 1216 liradır.
3 — Eksiltme 15/5/945 salı günü saat 11 de Kobataşta levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır.
4 __Şartname adı geçen şubeden her gün alınabilir. Ankara İzmir
baş müdürlüklerinde görülebilir.
5 _ isteklilerin mühürlü fiyat teklif mektuplarını güvenme parası veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkûr komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ilAn olunur. «Zarflar İçine teminat olarak para ve tahvil konulduğu takdirde teklifler açılmadan Lade edilir.»
8 _ Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. «54050
Pazarlıkla satılık muhtelif cins emtia
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden ı
1 — Nusretlye v* Tahtakale ve Fındıklı va aultahomaıü depolarımızda mevcut:
a — Nusrafcly» va Tahtakalo depolarımızda mevcut:
Takriben 352 Kilo avary&lı çember İle 2150 Kg. balyalardan çıkmış çember parçaları.
a — Nsretlye ve Tahtakale ve Fındıklı depolarımızda mevcut takriben 4400 Kg, ambalaj kâğıdı parçasi-
c — Nusretlye depomuzda mevcut 8 adet boş tahta soda lırçâsı.
d — Tahtakale deposunda mevcut takriben 610 kilo mukavva ve karton parçaları.
0 — Nuretlye ve Tahtakale ve Fındıklı depolarımızda mevcut takriben 16850 kilo tahta sandık kapağı.
f — Tahtakalo ve Fındıklı depolarımızda mevcut 146 adet orta eb’atta boş sandık İle 23 adet büyük boş manifatura sandığı,
g — Nusretlye deposunda mevcut takriben 200 Kg. hurda saç.
h — Fındıklı depomuzda mevcut 123 Kg. balyalardan çıkan hasır parçaları.
1 — Sultan hamamı depomuzda mevcut takriben 1960 Kg. kanavlça parçası ve 353 adet çuval parçası. Oldukları yerde teslim ve hail hazıır-larllc açık arttırma İle satılacaktır.
2 — Boş sandık ve varller adetle, çember, kâğıt. mukavva ve saire kiloları gösterilenler kilo ile «atılacaktır.
3 — Arttırma adetlerde adet, kilolarda kilo başına flat vermek su-retlle olacaktır.
4 — Birinci maddede yazılı her cins emtianın İhale tarihleri İle yatırılacak depozito mikdnrları aşağıda, her emtianın hizasında gösterilmiştir.
İstanbul Defterdarlığından:
Satılık Emlâk
Kıymeti TemlnaU Lira Hra
D^ya_Nş. 55100/5903
Cinsi
AT MERAKLILARINA
Kızılay Cemiyeti İstanbul Temsilciliğinden:
Cemiyetimize alt olup Sipahi Ocağında teşhir edilen Mutlu adında yarım kan Arap 3 yaşında bir erkek taya 27/4/945 cuma günü Temsilcilik Dairesinde yapılan «çık arttırmada verilen bedel muvafık görülmediğinden 2 Mayıs 845 tarihine rastlayan çarşamba günü saat ondan İtibaren Edirnekapı haricindeki At pazarında tekrar açık nrt-tımaya konularak satılacağı ilân olunur.
Emtianın îha e Yatırılacak depozitonun miktarı
cinsi Tarihi Saati Lira Tarihi Saati
a - çember parça- 9.5.045 15 125 9.5.948 12
lan ve hurda
saçlar 350 10,5 945 12
b - Kâğıtlar 10.5.948 15
e - Mukavva ve kar- 60 10.5.945 12
tonlar 10 5 945 15.30
d - Hasır parçaları 300 11.5.945 12
e - snndık kapakları 11.5.945 15
f - Bos sandıklar ve
tahta boş soda 150 11.5.945 12
fıçısı 11.5 945 15.39
g - Kanaviçe ve 120 11.5.945 12
çuval parçalan 11,5945 16
5 — Arttırmaların her b rl yukarıda dördüncü maddedv gösterilen
Beyoğlu, eski Abdlisselimyeni Sütlüce mah. Maltız sokağında en eski 38 mük. eski 75, yeni 80 kapı sayılı 168.46 M2 arsa Eminönü, Tülbentçi Hüsamettin mah. Lân-ga His an caddesi ve Ümran sokağında 776 ada, 13 parBel eski 49 kapı sayılı 330 M2 mesahall bahçeli evin 30/64 hissesi (Ümran sokağı cihetinde 100 M2 yere hissedar tarafından bina yapılmıştır. Bu hariç, binanın İşgal ettiği arsa dahildir.
Eminönü, çarşı mah. Kavaflar sokağı ve Yağlıkçılar sokağında 2758 ada, 28 parsel •sayılı 1 M2 mola taşı. Beyoğlu Bülbül mah. Gölbaşı sokağında 566 ada, 29 parsel, eski 26, yeni 49 kapı sayılı 52,25 M2 ahşap ev. Sarıyer, Yenlköy mah. Köybaşı arkası sokağında eski 14. yeni 18 kapı sayılı 45 M2 arsa.
Bakırköy, Karlaltepe mah. İncirli arazisinden eski 3, 4, 5, yeni J, 4, 5 kapı sayılı 0«9 M2 arsa
Eminönü, Molafenarl mah. Yağlıkçı hanı İçinde 274 ada. 58 parsel eski 8 yeni 11 kapı sayılı 21 M2 kâglr oda.
Fatih, Tevkii Cafer mah. Topçular sokağında 2292 ada. 18 parsel en eski 4, eski 4. taj 4, kapı sayılı 32 M2 kâglr ev.
D.l/7081 Eminönü, Alemdar mah. Alemdar caddesinde 37 ada, 23 parsel eski 3, 9 yeni 3 kapı sayılı 40 M2 kâglr dükkânın
hissesi.
Beşiktaş. Bebek mah. eski Kilise şlrah sokağında eski ve yeni 59 yılı 132,25 M2 mesahall evin 1/2 Beyoğlu, Bülbül mah. Duvarcı Tenekeci sokağında 569 ada, eski 61. 63, 65. 2, 4 kapı sayılı arsa
Eminönü Mercan mah. valdehanı birinci kemer üst kat 339 ada. eski ve yeni 6 kapı sayılı 35 M2 kâglr odanın 3/36 hissesi. 112.50
Yukarda yazılı gayrimenkuler 16/5/945 çarşamba günü saat Milli Emlâk müdürlüğünde kurulu komisyonda ayrı ayrı açık arttırma İL satılacaktır. -J-*
İsteklilerin geçici teminat makbuzları ve nüfus hüviyet cüzdanlaril’Cv birlikte İhale saatinde komisyona, fazla bilgi için sözü geçen başvurmaları.
52301/3446
52301/4094
52301/1224
5510O/62B5
55100/8303
51169/202
55100/6303
55100/5590
52301/2624
122/13746
188.46
1641
200
500
90
1103
270
450
18
124
18
B8
T
8
81
84
Q CL CM
285/3072
yeni tn-kapı sa-hlssasl.
Adem ve 26 parsel 242.50 M2
388
200
1212.50
O
29
15
91
O
2 (D >
O P
İstanbul Defterdarlığından:
Yıldız, Orhaniye Ordu Sahra Harb malzeme deposunda mevcut beheri (10) lira muhammen bedelli (455) tane (200) litrelik paslı varil ile beheri (15) Hra muhammen bedelli (57) tane (14) litrelik küçük el tenekeleri 7/5/945 pazartesi günü saat 15 te Milli Emlâk Müdürlüğünde kurulu komisyonda kapalı arf usullle satılacaktır.
Hepsinin muhammen bedeli tutan (5405) beşbin dörtyüz beş, teminatı (406) dörtyüz altı liradır,
İsteklilerin 2490 saydı kanunun tarifatı çevresinde hazırlanmış yükleme mektuplarım ihale günü saat 16 ya kadar komisyon Başkanlığına vermeleri gereklidir.
Fazla bilgi için sözü geçen Müdürlüğe başvurmaları. (5202)
gün ve saatte sıra 11e Yeni Vnlde hanında 5 İnci katta Ofis Umum müdürlüğünde mütevekkil satış komisyonunda yapılacaktır.
8 — Her cins emtia için verilecek en yüksek Hatlar layık hadde görülmediği takdirde ofh satışı yapıp yapmamakta serbesttir.
7 — Mal üzerinde kalanlar satışı müteakip ertesi günü saat 18.30 a kadar mal bedellerini tamamen Ödemedikleri takdirde İhale fesh edilecek ve depozito Irat kaydedilecektir.
8 — Her alıcı aldığı malı İhale tarihinden bir hafta zarfında depolardan tamamen kaldırmadığı takdirde geçecek her fazla gün İçin adet ve kilo başına ben kurııs ardiye ücreti alınacaktır.
9 — Hor nevi resim ve mastarlar alıcıya aittir.
10 — İsteklilerin her çalınan günü saat 9 dan 12 ye kadar bildirilen depolarda görebilecekler ve 'stediklerl tamamlayıcı malûmatı ofis çatın ve dar>* müHiirift»rln-r..naJa,blleceklerl ilân olunur. (5466)
[
İstanbul Belediyesi İlânları
>S _Q
0
) ■; d --Q
müdürlüğe^
(5376) ÇJJ
1
Hangar yaptırılacak
Malatya bez ve iplik fabrikaları
Türk Anonim Şirketinden:
1 — Kapalı zart usulü İle ve götürü olarak eksiltmeye konan İş Adana'da Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T. A. şirketine alt Çırçır fabrikasında 39.857 lira 75 kuruş keşif bedelli hangar inşasıdır.
2 — Eksiltme 7/5/1945 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 18 da Şirketin Ânkarada Atatürk Bulvarında 171 No. daki Umum müdürlüğünde yapılacaktır.
3 — Eksiltmeye girebilmek İçin 2901 lira muvakkat teminat yatırmış olması lâzımdır.
4 — İstekliler bu İşe alt proje, keşif hulâsası, fenni ve hususi şartname, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi 7,50 lira mukabilinde Ankarada Şirket Umum müdürlüğünden ve Adana'da Malatya Mensucat Fabrikası müdürlüğünden, İstanbul'da — Satmalına memurluğu, Muradiye Han No. 18, Eski Şarap İskelesi sokak No. 10, P. K. 1452 - Galata - İstanbul — alabilirler.
5 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
6 — Eksiltme sonunda Şirket ihaleyi yapıp yapmamakta serbestli.
Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletme
Umum Müdürlüğü İlânları ___________
1/5/1945 — 7/5/1945 (dahil) tarihleri zarfında aşağıda yazılı batlarımıza kalkacak vapurların isimlerde kalkış gün ve saatleri ve yanaşacakları Rıhtımlar
Sırndcnit hattı
Bartın battı
Mudanya hattı
— Balı 500 de (KARADENİZ), ve Cuma 8 00 de (AKSU) Galata rıhtımından kalkar.
— Pazar 5 00 de (KONYA). Sirkeci rıhtımından kalkar.
— Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar 9.00 da (MARAKAZ). Galata rıhtımından kalkar.
— Cuma ve Pazartesi 8.15 de (MARAKAZ), Çarşamba, Cumartesi ve Pazartesi 20.00 de (ÇANAKKALE). Sirkeci rıhtımından kalkar.
- Perşembe ve Pazartesi 19.00 da (SAADET). Tophane rıhtımından kalkar.
— Cuma 20.00 de (SEYYAR). Tophane rıhtımından kalkar.
— çarşamba 17.00 de (ANTALYA). Pazartesi 17.00 de (BURSA). Sirkeci rıhtımından kalkar,
— Pazar 11.00 de (EGE), Perşembe 11.00 de (KADEŞı. Galata rıhtımından kalkar.
TELEFONLAR:
Deniz Hatları İşletmesi Müdürlü ğü: (44678) Santraidan (81) İstanbul Başacentellğl: 42362 (5571)
Bandırma haltı
Karalıiga hattı
İmroz hattı
Ayvalık hattı
İzmir hatlı
Anadoluhisan 34 üncü ilkokul binasının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1999 lira 84 kuruş ve ilk teminatı 150 liradır. Keşif ve şartnamesi zabıt ve muamelât müdürlüğü kaleminde’ görülebilir İhalesi 3/5/945 perşembe günü saat 14 te Daimî encümende yapılacaktır, İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden üç gün evevl vilâyet nafia müdürlüğüne müracaatla alacakları fennî ehliyet ve ka-“ . .. ----»»—1--=._ günü
.4996)
nunen ibrazı İâzımgelen diğer vesikalarile birlikte ihale muayyen saatte Daimî encümende bulunmaları.
Karaağaç müesseseleri buz fabrikası ihtiyacı için alınacak 600 kilo saf amonyak (NH.3) kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur, Tahmin bedeli 6000 lira ve ilk teminatı 450 liradır. Şartnamesi zabıt ve muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir.
İhalesi 4/5/045 Cuma günü saat 15 te Daimî encümende yapılacaktır. Taliplerin İlk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı lâzım gelen diğer belgelerile birlikte 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale glinü saat on dörde kadar Daim! encümene vermeleri lâzımdır. (5077)
inşaat sahiDİerinin nazarı dikkatine:
Arştan Tuğla Kiremit fabrika sının İki seneden beri taahhüt dola-yıslle çıkaramadığı delikli tuğla imaline yeniden başlanmıştır. Toptan ve perakende »atışma devam edilmekte olduğunu muhterem müşterilerimize bildiririz. perakende satış yeri Galata Mahmudiye caddesi No. 67. Telefon: Mağaza 43040. Fabrika: 21132.
İstanbul Yüzme İhtisas Klübü
Baltalimanı kemik ve mafsal veremi
hastanesi baş tabibliğinden:
Hastanemizde aynî yardım parası hariç olmak üzere 40 lira ücretli hastabakıcılık ile 30 lira ücretli hademelikler münhal olduğundan talip olanların bonservis ve evrakı müsbitelerile hastane idaresine müracaattan ilân olunur. (5512)
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden:
LİNYİT KÖMÜRÜ SATIŞI
Garp Linyitleri İşletmesi Müesseseslnln Linyitleri satışa çıkarılmıştır.
a) Soma / Değlrmlshz / Tavşanlı İşletmelerinin PARÇA Linyit Kömürü;
I b) Kuruçeşme deposunda, müşterinin vasıtasına yüklenmiş olarak, taslim;
I Tonu 30 Lira j
c) Bütün İhtiyaç sahiplerine, fabrikalara ve kömürcülere motörle veya depoda tamamen serbest olarak verilir.
d) Satış yeri: j

1 — Emlnönüde Reşadiye caddesinde anbar .İnşaasi İşi He B anbarmda yapılacak tadilât kapalı zarf İle eksiltmeye konmuştur.
2 — Bu İnşaatın keşif bedel! (63555) lira (46) kuruştur.
3 — Geçici g-ünvenme 4428 liva 25 kuruştur.
4 — Eksiltme kâğıtları İnşaat şubesinde görülebilir.
5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 4 cü maddesinde yazılı vesikaları 50 kuruşluk pul ve bir fotoğraf İle birlikte İhale gününden — tatil günleri dışında _ en az yedi gün evvel bir dilekçeye ekllyerek İdareye vermeleri ve alacakları ehliyet vesikasını teklif mektuplarına bağlamaları lâzımdır.
0 — Eksiltme 21 mayıs 1945 pazartesi günü saat 16 da idare merkezi karşısındaki binada bulunan alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır.
Yeni Yolcu Salonu 3. ett kat 1 No. Iı oda
«5029.. GALATA
7 — Teklif mektuplarını havi zarflar eksiltme günil saat 18 e kadar makbuz karşılığında alım satım komisyonu reisliğine teçllm adilmiş bulunmalıdır.
8 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (5585)

1 — Tophane rıhtım yakınında yaptırılacak anbar İnşaatı İşi. kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur,
2 — Bu İnşaatın keşif bedeli (60530) lira (İD kuruştur.
3 — Geçici güvenme para») (4220) lira (50) kuruştur.
4 — Eksiltme kâğıtları İnşaat şubesinde görülebilir,
8 — İsteklilerin, eksiltme şartnamesinin 4 üncü maddesinde yazdı vesikaları 50 kuruşluk pul ve bir fotoğrafla birlikte ihale gününden — tatil günleri dışında — en az yedi gün owel bir dilekçeye ekllyerek idareye vermeleri ve alacakları ehliyet vesikasını teklif mektuplarına bağlamaları lâzımdır. Eksiltme 18 mayıs 1943 cumartesi günü saat 11 de idare merkezi karşısındaki binada bulunan alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır.
idare Heyetinden:
Klübümüzün senelik umumî heyet toplantısı 5 Mayıs 1945 Cumartesi günü tam saat 15 de Eminönü Halkevinde yapılacağından bilumum müessis, yardımcı ve faal âzanın hazır bulunması rica olunur.
Satılık un fabrikası
Bursada çekirgeye iki buçuk kilometre mesafede Odunluk mevkiinde 258 dönüm kavak ormanını da ihtiva eden arazislle beraber yedi valsll ma teferruat bir un fabrikası ve müştemllâ-tlle satılıktır. Fabrika 70 beygir kuvvetinde su türbini İle müteharrik ve yedek olarak 80 beygir gazojen motörü olup tnm İşler bir haldedir. Görmek ve aL-nıak tstlyenler Bursada Koza Hanında avukat Cemil Öz'e müracaatları.
“Gömlekiş"
BİRİNCİ SİNIF ÇÖMLEKÇİ
■■ Te) 2Ö096 Sirkeci ■■■
Dr. NEVZAT YEGİNSÜ
Birinci sınıf dahiliye mütehassısı (Amerikan hastanesi)
Şişil Tokaloğlu sokak No. 34/2 (Şişli Şifa Yurdu karşısı) Saat 5-7 arasında. Telefon 84517
İstanbul Nafia Müdürlüğünden;
1 — Başbakanlık garaj binan, elektrik, telefon ve sıhhi tesisat işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli (3102) liradır. Eksiltme 4/5/946 tarihinde cuma günü saat 18 da İstanbul Nafia müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2 — Bu işe alt evrak şunlardır: Mukavele, eksiltme. Bayındırlık İşleri genel, hususi ve fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasllo buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir.
3 — Eksiltmeye iştirak etmek İçin taliplerin (232) lira (05) kuruşluk
muvakkat teminat yatırdığına dair makbuz İbraz etmesi ve 945 yılında Ticaret odasında kaydı bulunduğuna dair belgeyi hamil olması, eksiltme gününden, tatil günleri hariç, (3) gün evvel Vilayet makamına müracaat, ederek eksiltme şartnamesindeki kayda göre ehliyet vesikası alması ve yukarıda 2 nel maddede yazılan evrakı görüp kabul ettiğine dair imzalaması garttır. (47701
6 — Teklif mektuplarını havi kapalı zarflar eksiltme günü saat İp a kadar makbuz karşılığında alım aatım komisyonu reisliğine teslim edilmiş bulunmalıdır.
7 — İdare ihaleyi yapıp yapmam gjeta seıtbesttir. (5843)
Vakıflar orman işletme müdürlüğündenı
Alemdağı Vakıf ormanlarında 1460 lira 60 kuruşluk keşif bedeli yol. tamiratı şartnamesine göre ve pazarlıkla yaptırılacaktır.
Muvakkat teminatı 112 liradır,
İsteklilerin 2/5/945 günü saat ‘15 de ÇemberiItaş’dakl büro-muza müracaatları (5476)
öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM;
Her hususta yüksek evsaf ve garantiyi ihtiva eden çift harici
Telefon Tellerimiz
GELMİŞTİR. Satış yeri:
ALİ SAİD ÖNER
Galata Voyvoda han zemin kat.
KARDOL
Çarpıntıları ve asabı baş dönmelerini derhal keser.
Her Eczanede bulunur.
E KURTULUŞ —|
liçki Dikiş Yurdu idüresi: Bayan Papazyan I devresine mahsus talebe ■ ayıtlarına bağlanmıştır. I s: Feriköy Tepeüstü 116 I
No. Papazyan Apt. Mal
[■ GEMİCİLERİN ■ Nazarı Dikkatine 2500 kiloluk 2 adet ÇAPA:
30,17 santimlik ve 4,50 kaimlik, 8 kilit Zincir satılıktır. Taliplerin 22419 a telefonla müracaatları.
BÎR İNŞAAT

Muhasibi iş arıyor | (Muhaslb) rünıuzu İle İstanbul ■ 18 posta kutusuna nufracaat. j

Comments (0)