AKŞAM
Sene 32 — No. 11117 — Biati: her yerde 10 kuruştur.
CUMA 23 Eylül 1949
Amerika âyanı askeri yardımı kabul etti
Tasarı 24 oya karşı 55 oyla tasvip edildi. Vandenberg “üçüncü dünya harbini önleyecek çare budur,, dedi
Londra 21 (Radyo) - Vaşlng-tondan bildirildiğine göre Amerika âyan meclisi Atlantik paktına dahil memleketlerle Türkiye ve Yun anlatan a askeri yardım lâyihasını kabul etmiş ve bu İşe i .300.'>00.000 dolar tahsis etmiştir. Atlan*Ik paktına dahil memleketlere yapılacak askeri yardım tahsisatında İndirmeler yapılması hakkmdaki teklif red dedilmlştlr.
Atom enerjisi komisyonu başkanı Mcmahan, kanun projesinin olduğu gibi kabulünü istemiş ve demiştir ki:
Bu program Amerikanın Rııs-yaya karşı günün birinde yapmak zorunda kalacağı atom harbinde bir garanti teşkil eder. Mcmahon, gemilerin ambarlarında America ya gönderilebilecek ve Amerikan limanlarında infilâk ettirilecek atom bomba-larlyle 35.000.000 insanın ölebileceği mütalâasında bulunmuş* tur.
Mcmuhon, silâhlanma programının kabulünden sonra başkan Truman tarafından aşağıdaki mesajin Stallne gönderilmesini istemiştir.
«Sizinle görüşmek istiyorum. Bu görüşmenin Vaşlngtonda olmasını tercih ederim Fakat siz buraya gelemezseniz, bu görüşmenin Stockholm'de. veya Patiste yapılması iyi olur Şayet durumunuz herhangi bir yere gitmenize mâni İse, bizzat Mos-kovaya gelip sizi görürüm.»
Böyle bir daveti 8tallnln reddedeceğini söyleyen lyan üyesi, «Stalin Rus milletinin Amerika dostluğunu öğrenmesini istemez» demiştir.
Ayandan Robert Tsft silâh yardımı programının bir silâh yarışına başlangıç olacağını ve Rusyayı harbe sevkedebileceğl-nl söylemiş ve demiştir İd:
Eğer bu program kabul edilecek olursa Rusya Avrupanın silâhlanmasını beklemeden. taarruza kalkacaktır.
Cumhuriyetçi Wandenberg. bu askeri yardımı, Amerikanın yap tığı en büyük yardım diye tavsif etmiş ve üçüncü dünya harbini önleyecek en emin çare budur demiştir. Ayan meclisi askeri yardım tasarısını 24 oya karşı 55 oyla kabul etmiştir.
Temsilciler meclisi, evvelce kabul ettiği yardım tasarısında esaslı indirmeler yapmış olduğundan iki meclis arasındaki görüş farkı, müşterek bir komite tarafından tetkik ve telif e-dilecektlr.
Cumhu rbaşkanı İnönü
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, dün Şişli ve Büyükdereye otomobille ve öğleden sonra da motörte YenlköYe bir gezinti yapmıştır.
Amerikan kongresi toplantı halinde
Bütün yardımcı öğrel-menler kadroya alındı
Liselere haftalık ders cetveli tebliğ edildi
Ankra 23 — Milli Eğitim Ba- I bildirilmiştir. Bu yıl büyük şe-kam, Öğretmen kadroları hak- birlerdeki yardımcı öğretmenle-kında şu beyanatta bulunmuş- I rin tamamını maaş kadrolarına tur: aldık. Bu şehirlerde bundan
€— Orta öğretim kadroları I (Arkan sahlfe 2 sütun 8 da)
Pakistan Kızılhaç temsilcisinin beyanatı
Türk ve Pakistan Kızılay ve Kızılhaç teşkilâtını birbirine yaklaştırmağa çalışacağım
Pakistan Kızılhaç Genel Sekreteri gazetecilere İzahat veriyor
TAKSİTLE
Hoover Çamaşır Makineleri, her marka Radyolar, Buz Dolapları, envai möbl ve çıplak pikaplar, yazı makineleri, elmaslı pırlantalı saatler verilir. Adres: Herkesin tanıdığı
RIDVAN UMAY Müessesesi
Sirkeci, Eski Tramvay durağı No. ■(
Sahibi: Necmeddln Sadak — Yazı islerini fiilen İdare eden: C. Bildik — Aksam Matbaa»
Birleşmiş Milletler
Genel Kurul 30 kası* ma kadar çalışacak
Londra 23 (R.İ — Birleşmiş Milletler merkez komiteleri gündemindeki maddeleri tetkik ederken Sovyetler bazı maddelere İtiraz etmişler ve gündemden çıkarılmasını İstemişlerdir. Merkez komitesi gündemde mevcut «ö maddeyi ipka etmiş ve Oenel Kurulun işini 30 kasımda bitirmeğe karar vermiştir.
Celâl Bayar
Heybeli ve Eyüp te birer nutuk söylemesi muhtemel
Demokrat Parti Genel İdare Kurulunun, II merkezinde yaptığı toplantılara dün de Celâl Bayatın başkanlığında devam I edilmiştir.
Bayar, yarın Heybeli ada; pa- 1 zar günü de Eyüp Demokrat Parti kongrelerinde bulunacaktır. Celâl Bayarın bu iki kon-. grelerde birer nutuk söylemesi ve Genel İdare Kurulunun üç dört gündenberi devam eden toplantılarına bu nutuklarında temas etmesi kuvvetli bir ihtimal dahilinde görülmektedir.
Mülteci Rus subayı
Bindiği mektep tayyaresiyle yurdumuza iltica eden Sovyet bava teğmeni Valentin Kondratyevie
Ulaştırma Bakanının demeci
Güverte yolcıları için gemi ambarlarında tadiller yapılacak
Üçüncü ve dördüncü mevkileri fazla halk tipi yeni Vapurlar alınacak
Ulaştırma Bakanı Kemal Satır gazetecilere beyanatta bulunuyor
Bir kaç gündenberi şehrimizde bulunan Ulaştırma Bakanı Kemal Satır, dün saat 17 de uçakla Ankaraya dönmüştür. Hareketinden evvel Denizyolları genel müdürlüğünde gazeteciler le görüşen Ulaştırma Bakanı;
Giresun. Ordu ve Trabzon gemileri hakkında İzahat Tererek demiştir kİ:
(— Bu gemiler, denildiği gibi ne çürüktür, ne başkasının malıdır ve ne de pahalı alınmış -
(Arkası sahile 2 süt an 8 da)
Bakanların seyahati
Beş Bakandan ikisi Şarka, üçü Kocaeli bölgesine gidecekler
Ankara 23 (Akşam* — Başbakan yardımcısı Nihat Erim, Gümrük ve Tekel Bakanı Fazıl Şerefeddin Bürge ve Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal bu ayın sonunda seçim bölgeleri olan Kocellne giderek seçmen» ierile görüşeceklerdir.
Ankara 23 (Akşam! — Ekonomi ve Ticaret Bakanı Vecizi Dicleli ve Millî Eğitim Bakam Tahsin Banguoglu bir haftaya kadar Şarkta bir tetkik gezisine çıkacaklardır.
Kesme şeker
Yakında, her tarafta istenildiği kadar bulunabilecek
Ankara 23 (Akşam) — Şeker fabrikalarının yeni kampanyaları devam etmektedir. Evvelce de yazdığımız gibi kesme şeker imal edildikçe piyasaya arze-dllmektedlr. Bu surette çok yakın bir zamanda her tarafta istenildiği kadar kesme şeker bulunabilecektir.
ihracat mallarında
hafif tenezzül başladı
Salahiyetli mahfiller, bazı ihracatçıların telâşını yersiz buluyorlar
Created by free version of 2PDF
Bedeli nakdî
İlgililer, bu husustaki haberlerin doğru olmadığını söylediler
Ankara 23 (Akşam )— Dünkü İstanbul gazetelerinden banları, askerlikte bedeli nakdi usulünün yeniden mevkii tatbik a konuiacağmı yazmışlardır Bu hususta İlgililer nezdln-de yaptığımız tahkikatta, haberin tamamen asılsız olduğu anlaşılmıştır.
Bundan başka. Amerikan misyonunda çalışan yedek subayların terhisi sürelerinin □-' ■satılacağı hakkmdaki söylenti-' ler dc doğru değildir.
Ankara 23 — Pakistan Kızılhaç cemiyeti genel sekreteri Çavdri Beşlr Ahmet Han bugün Ankara palasta bir basın toplantısı tertip etmiştir
Bu toplantıda, Pakistan sefiri Mlam Beşlr Ahmet Han, basın ataşesi Yakup Dodaşl, yerli ve yabancı basın mensupları bulunmuştur.
Gazetecilerin sordukları suallere cevaplar veren genel sekreter Pakistandnkl Kızılhaç teş kllâtı hakkında izahat verdikten sonra demiştir kİ:
İstanbulu ziyaretim esnasında, hastabakıcı okulunu gördüm. Çalışmalarını dikkate şâ-yan buldum. Paklstanda da böy le bir okulun açılması İçin teşebbüste bulunacağım Ayrıca Pakistan hemşirelerinin Türki-yeyi ziyaret etmesi de çok faydalı olur kanaatindeyim.
Sözlerimi bitirirken şunu da söylemek İsterim Türk ves Pakistan, Kızılay ve Kızılhaç teşkilâtlarını biroirine yaklaştırmak İçin bütün kuvvetimle çalışacağım.
/~Tfaıwı ı n n
İUmumî ithalât rejimine ait B. listesi
Bugün dördüncü sahifemizde
Rumen uçağı, Romanya’ya iade edildi
Bir müddet evvel memleketimize iltica eden Rumen pilotunun kullandığı askeri uçak gerekil tamirat yapıldıktan sonra şehrimize gelen dört Rumen subayı vasıtaslyle memleketine iade edilmiştir.
MMİayiTOa
Direnen fiatler
7 Eylül kararlariyle Türk parası düşürüldüğü zaman, Ingiliz ve diğer Avrupa ithalât malları —— ve ne gariptir — bizim dahili piyasamızın malları, birdenbire dikine fırlamış, fiatlcnivermişti. Satıcı, bunu bir zaruret sayıyordu. Hattâ sayın Recep Peker. sabahleyin fiatine dikkat ettiği bir karpuzun akşama kadar etiket değiştirmemesini tâli hayır saymıştı.
Bu sefer, aksine bir hareket oldu: İngiliz ve Avrupa paralariyle bizimki arasında lehimize bir fark göriil dii. Lâkin, saf kan İngiliz mallarımnkl dahil, bütün fiatler, yerlerinden kıpırdamıyorlar.
Piyasamızın hali, tencerenin doğurduğuna inanıp da öldüğüne inanmıyan Nas-reddirı Hocannıkiııe benziyor.
Ankara 22 — Hükümetimizin pa ram izin kıymetini düşürmemeğe karar vermesi ve İhracat için piyasada hüküm süren müphemiydi pirim verUmlyeceğinln kati şekilde anlaşılması ortalığa biraz vuzuh getiren iştir.Hükûmet mahfillerinde, hükümet kararının çok yerinde olduğu belirtilmekte ve büyük bir memnuniyet izhar c lunmaktadır.
Bazı ihracatçıların ve bilhassa üzüm, incir, fındık ve fıstık ihracatçılarının telâş ve endişesi mânâsız ve yersiz görülmek tedlr.
Mütehassıslar bu telâşa mahal olmadığını, paramızın ayak la durmasının geniş faydalar temin ettiğini, üzümlerimizin yüzde sekseninin eski İngiliz parası üzerine satıldığını, geri-
ye kalan maddelerin de İthalâtımızda bavlıyacak olan ucuzluk sayesinde ucuza satılabileceğini söylemektedirler.
İhracat malları Fiat-
leri düşmeğe başladı
Paramızın kıymetinin düşü-riilmlyeceğini resmen teyit e-dilınesl ise ihraç mallarının fl-
atleri üzerinde cüz i bir tesir yapmış ve İstanbul da bazı malların fiatler! yüzde 1 - yüzde 2,5 arasında düşmüştür. Bu me-yanda yumurtanın sandığı 132 liradan 115 liraya duşmuş, yağlı tohumlarda bir kuruş civarında bir tenezzül görülmüş, fındık Halleri ise 5 - 8 kuruş aşağı doğru oynamıştır. Bundan bir hafta evvel fındık, hazır [Arkası sahife 2 sütun 2 de]
Amerikaya kursa giden hava subaylarımız
Donanma
■ ■ ■■ gunu
Kutlama programı vilâyete tebliğ edildi
Hava kuvvetlerimize mensup sekiz subay Birleşik Amerikada «Uçak bakımı ve depo organizasyonu» kursunu takip elme-,ğe gitmişlerdir. Giden subaylar 1 şunlardır:
Arka sırada, soldan sağa;
27 eylül Preveze zaferine tesadüf eden salı günü (Donanma Gûnuı olarak kabul edilmiş ve her sene bugünün kutlanmasına karar verilerek hazırlanan program donanma komutanlığından vilâyete bildirilmiştir.
Tören, aynı gür. saat 11,15 de Beşik taş la Barbaros türbesi önünde yapılacaktır.
, Fakat bundan evvel törene iştirak edecek kıtaat ve okullar saat 10 da Taksim âbidesi önünde toplanarak âbideye çe-
binbaşı Adnan Alpan. binbaşı Mümtaz Kunuk, yüzbaşı Ömer Balkan, yüzbaşı Selâhaddln Paslner ve yüzbaşı Halûk Marti.
Ön sırada, soldan sağa; yüzbaşı Alâeddin Tarh an, yüzbaşı Bürhan Artk ve binbaşı Galin Yavuz görülmektedir.
lenk koyacaklardır. Alay, oradan Beşiktaşa inecek. Beşiktaş kaymakamı İle bir deniz birer nutuk Irat edecefc-
Donanma günü mûnasebeti-ie. filo da Beşiktaş açığında d?-mlrllyecektir. Gemilerimiz J7 eylül saat 13 den 19 a kadar halk tarafından gezilecektir.
Karada törenle beraber Yavuzda da davetlilere bir çay ve-
Italyan mektep gemisinde kokteyl parti Limanımızda misahir bulunan İtalyan tatbikat kruvazörü Raimondo Montecuceoll'nin komutanı albay Fudin. dün saat 19.45 te gemide bir kokteyl vermiştir. Kokteylde İstanbul Deniz komutanı tuğamiral Fuat Uzgören, albay Edib Şehsuvar» □21u ve davetliler hazır bulunmuşlardır.
Sahile 2
AKSAM
23 Eylff ıMD
Bir imtihan
Ingiliz parasının kıymetten düşürülmesi bütün dünyada olduğu gibi, biz-de de günün meselesidir. Şu farkla ki bizde, hükümet membalarından gelen resmî beyanatlara rağmen, türlü maksatlarla cı’ınla(n çeşit çeşit şayia ortalıkta dolaşmak imkânını bulabiliyor ve herkesi tereddüt içinde bırakıyor. Bu bulanık fıava ne kadar kısa zamanda temizlenirse kazancımız o kadar büyük olacaktır.
Tüccar kendi menfaatinin nerede olduğunu bilir. Fakat halk 7 Eylül kararlarının verdiği neticeyi pek acı bîr şekilde tattığı için en büyük endişeyi Türk parasının kıymetini düşürmek hâdisesinin tekrarlanması ihtimâlinden duymaktadır. 7 Eylülde olduğu gibi, sırf mallarımıza kolayca ihraç etmek düşüncesiyle Türk parasının kıymeti düşürülür, bu arada ihraç inallarının- gene 7 Eylülde olduğu gibi, fiatleri yükselirse derhal pahalılık iç piyasaya aksedecek; zaten tetikte duran yiyecek maddelerinin fiatleri fırhyacak, geçim darlığı birkaç mi^ii artacaktır. İhracat mallan fiatlerine hükümetin hâkim olamamasının 7 Eylülde maişet terazisine indirdiği darbe halkı ürkütmüş ve para kıymetiyle oynanması bahsimle son derece hassas bir hale getirmiştir-Hükümet her halde bu noktayı gö» önünde tutmak mcrhıiri yetinded ir.
Dualarla olmıyacak bir iş oldu. 16 Devlet, parasının kıymetini düşürdü. Böylelikle Türk parası eski seviyesini tutmuş oldu. Şimdi bütün mesele, ihraç mallarının maliyetlerini ve fiatlerini düşürmenin çaresini bulmaktır. Hükümet bu imtihandan muvaffakiyetle çıkarsa balkın minnettarlığını kazanacağından şüphe etmesin. Şevket RADO
Seçim tasarısını tetkik eden ilmi heyet
Muhtelif siyasî partilere müracaat ederek tasarı hakkında görüşlerini bildirmelerini talep etti
Suriye muhteliti
A .ıerik'n vapurları
Bu sabah Toros ekspresile şehrimize geldi
Yarın Golatasarayla, pazar günü Fenerbahçe ile, sah günü de Beşiktaşla ve gelecek cıımra-tesl ve pazar İzm İrde re An karada 4 maç daha yapacak olan Suriye muhteliti bu sabah saat 8 de Toros ekspresile Istan bula gelmiştir.
Heyette 18 futbolcu 1 antrenör ve 5 İdareci bulunmaktadır. Takımın kaptanı Şefik bey bu sabah istasyonda kendisiyle konuşan bir muharririmize şöyle demi? tir:
•— Rahat bir yolculuktan, sonra İ&tanbula gelmiş bulunuyoruz. Takımımızın iyi neticeler elde edeceğini kuvvetle ümit ediyoruz.»
Suriye muhteliti- en kuvvetli kadrosu He şehrimize gelmiş ve Suriye millî takımında oynıya-mıyan 3 Ermeni oyuncu He takımını da takviye etmiştir. Suriye muhteliti yarın ilk maçım Şeref stadında Galatasarayla yapacaktır.
Bir ay sonra Dünya kupası için karşılaşacak olan Türkiye-Suriye milli takınılan maçı için Suriye muhtelitinin memleketimizde yapacağı 7 maç, bizim Suriye futbolu için kâfi malumat sahibi olmamıza yardım edecektir.
Galatasaray 1 —
İstanbul spor 0
Dün Şeref stadında lig maçlarına hazırlanmak İçin Gala-tasarayla îstanbulspor hususî bir karşılaşma yapmışlardır.
Oyun mütevazin geçmiş, İkinci devrenin 15 inci dakikasında Muzaffer ters bir vuruşla Ga-lala sarayı galip getiren gölü yapmış ve bu hususi maçta böylece 1 - 0 îstanbulsporlula-nn mağlûbiyetle sona ermiştir. İki takım sahaya şu şekilde çıkmışlardır:
Galatasaray: Turgay - Fazıl. Ruhi - Doğan. Naci, Özcan-Danon, Hikmet (Varojan), Gündüz. Muzaffer, Garbls.
îstanbulspor’ Erdoğan - Salm (Hayri). Civelek (Salm) - Hidayet. Kâmil, Nevruz (Kenan) -Şeref, Aydemir, Şaban, Tayyar Erdoğan.
Ankara bölge Dekatlon yarışmaları Ankara 22 (A.A,) — Dün ve bugün yapılan Ankara bölgesi dekatlon yarışmaları nihayete ermiş ve evvelce Mustafa Batmana alt olan 5237 sarılık Türkiye rekoru, Çelil Uçarer tarafından kırılmıştır. Müsabakaların neticeleri aşağıdadır:
1 — Çelil üçaner ıM. G,) 5286 «ayı (yeni Türkiye rekoru).
2 Mustafa Batman (A. G.) 5078 say t
3 - Ömer Dzkap (D. 8.) 3860 sayı.
Kısa bir tadille harb gemisi haline getirilebilecek
Londra 22 (AP) — Amerikau gemileri, bundan sonra, gemilerin İçerine «müdafaa vasıtaları konmazından istifade ederek çok tasa bir ameliye ile ticaret gemisi iken harb gemisi halini alabilecektir.
Hâlen İngiliz gemi tezgâhlarında bir tetkik seyahati yapmakta olan, Amerikan Deniz Ticareti Komisyonu Başkanı General Philip B. Fleming, bu vasıtaların güverte toplan ve bazı sürat âletlerinden İbaret olduğunu kaydettikten sonra İnşa edilmekte olan altı transatlantik üzerine hâlen bunların takılmakta olduklarını da belirtmiştir.
Fleming'in Dildirdiğine göre, 2,000 yolcu almak üzere İnşa e-dilnıekte olan «Birleşik Amerika» isimli yolcu gemisi çok kısa bir ameliye ile 14,000 asker taşıma kabiliyetini haiz bir nakliye gemisi halini alabilecek şekilde inşa edilmektedir.
Ankara. 72 (A.A) — Seçim kanunu projesini tetkikte vazifeli İlim heyeti başkanlığından tebliğ edilmiştir:
Hükümetçe hazırlatılan «Seçim Kanunu tasarısı» m incelemekle görevli ve muhtar kurullardan seçilmiş üyelerden müteşekkil İlim heyeti, 19 eylül 949 tarihinde çalışmılanna başlamış ve ilim bakımından demokratik bir seçim Kanununun İstin ad edeceği prensiplerin neler olması lâzım geleceğini müzakereye koyulmuştur.
Bu mevzuda memleketimiz yönünden en elverişli seçim sistemi hangisi olmak gerektiği a-raştınlmağa başlanmış ve şimdiye kadar yapılan toplantılarda bu prensipler üzerinde tartışmalar cereyan etmiş ve devam etmekte bulunmuştur.
Diğer taraftan memleketimizde kurulmuş bulunan tekmil siyasi partilerden tasarı hakkından düşüncelerini ayrı ayrı sor mağa karar vermiş v« bu teşekküllere aşağıdaki metni yazdı mektubu göndermiştir:
Partisi başkanlığına: muhtar m flessezelerto gizli reyle müntahap mümessillerinden teşekkül eden ve yeni seçim kanunu projesini, ilmin ve tecrübenin ışığı altında tetklka hükümet tarafından davet olunan heyetimiz bu vazifeyi deruhte eylemekle üzerine aldığı tarihi mesuliyetin büyüklüğünü bihakkın müdrik olarak çalışmağa başlamıştır.
Münhasıran İlmi tamamen
müstakil, mutlak surette tarafsız mesuliyeti İle mütenasip geniş selfthlyetlere malik bir İstişare teşekkülü olan heyetimiz her türlü siyasi mülahazalardan uzak yalnız İlmî kanaatleri ile tecrübelerine ve vicdanının e-mlrlerlne tâbi mesaisinde muvaffak olabilmek, vatandaşlara mutlak bir emniyet ve itimat veren, İlmin ve demokrasinin mutalarına ve memleketimizin realitelerine uygun olan bir seçim kanonu prejesi hazır-Uyabilmek İçin umumi efkârın temsilcileri mevkiinde bulunan bütün partilerin bu mevzudakl düşüncelerini öğrenmeyi İlmi ve objektif bir çalışma metodunun zaruri icaplarından bilmektedir.
Heyetimize bUdlrmek lûtfun-da bulunacağınız güzide mütalâ allar üzerinde en titiz bir dikkat ve itina ile durulacağında ve onlardan değerli İlhamlar a-lınacağında hiç şüphe yoktur Bu İtibarla projeye hâkim olma sini lüzumlu gördüğümüz esaslar ve bunlara bağlı hükümler hnkkındakl mütalâalarınızın 10/eklm/949 pazartesi akşamına kadar ilim heyeti başkanlığına lütfen bildirilmesini bilhas sa rica ederim.
Her vatandaşı ayni derecede Hallendirmesi pek tabii olan bu hayati demokrasi dâvasında bizi aydınlatacağınızdan, yüklendiğimiz büyük mbsuUyetll vazifenin ifasında kıymetli yardımlarınızı bizden eslrgemiyeceğl-nlzden emin olarak derin saygılarımı sunarım.»
Yapı ve Kredi Bankasının beşinci yıldönümü
İhracat mıllan
(Baş tarafı 1 inci sabifede)
mallar, 142.5 kuruş İken dûn Ordu ve Giresun yüklenmiş mal 131 kuruştan, ekim teslimi 124 kuruştan muamele görmüştür.
Borsada vaziyet
Kambiyo ve Hukut borsasızda dûn 50 bin sterlin ve bir mlk tar dolar alınıp satılmıştır. Mer kez bankası dün Fransız frangi-le İsveç kuronunun yeni kur ii-zerinden f la tini tesblt etmiştir. Böylece evvelce 102 kuruş 54 santim olan 100 frank. 80 kuruşa, 77 Hra 88 kuruş 60 santim cilan 100 İsveç kuronu ise 54 llra-12 kuruş 50 santime düşmüştür. Yeni borsa muameleleri bu ftat ler üzerinden muameleye konacaktır. Devalüe edilen Belçika frangı He florinin yeni fiatleri henüz tesblt edilmemiştir.
İsviçre frangım m da devalüe edileceği yolunda çıkarılan şayialar karşısında bu frangın ser i bes borsada i 13 kuruşa düştüğü görülmüştür. Aitm fiatleri de spekülâtlf olarak yükseltilmiştir, Evvelki gün 45-10 dan muamele gören Cumhuriyet altını 45,52 e, Reşat altını 47.30 dan 48 e gülden 43.00 dan 43-80 e, külçe 680 den 695 e çıkmıştır.
Mısır bankasının İhraç ettiği kredi fonslye tahvillerini ellerin de bulunduranların Mısır lirasındaki devalüasyondan sonra iki milyon lira civarında bir zarara uğradıkları söylenmektedir.
İran parasının kıymeti düşürülmedi
Şehrimizdeki İran başkonsolosluğu İran parasının düşürüldüğüne dair bazı gazetelerde çıkan haberi tekzip etmiş ve evvelce bir İngiliz lirası eskiden 128 riyal İken hali hazırda 89 riyal 40dlnardır. Bir dolar kar-
| flüıgı 32 riyal olarak kalmıştır.
Kâzım Taşkent bankanın faali yeti hakkında izahat verirken
Yapı ve Kredi bankasının İdare meclisi raisi Kâzım Taşkent, bankanın besinci yıldönümü münasebetiyle dün basın mensuplarına Taksim Belediye gazinosunda bir öğle ziyafeti vermiştir. Kâzım Taşkent, İrat ettiği nutukta, bankanın beş senelik verimli faaliyetini İzah etmiş, başında bulunduğu mali müessesenln en büyük İki başarısından biri halkın ve iş adamlarının emniyet ve İtimadını kazanmak, İkincisi de şahsi teşebbüsün bu memlekette büyük işler başaracağını İspat etmek olduğunu belirttikten sonra bankanın Doğan Kardeş neşriyatı ve Aile Dergisi He Türk çocuk ve kadınlarına da faydalı olmağa. çalıştığını kaydetmlî, bankanın vatandaşlara ucuz mesken
temini hususunda yaptığı İşler-
Atlantik Genel Kurmayı
Eylül sonunda gizli toplantıya çağırıldı
Nevyork 22 (AA.) — AFP:
Muharrir Drew Pearson’un Daily Mirror'da yazdığına göre, Dış İşleri Bakanlığı, eylülün son haftasında,. Atlantik Pak ima dahil 12 memleket Genelkurmay Başkanlığını, Vaşingtonda gizli toplantıya davet etmiştir
Gene Pearaon’a göre, Truman. hâlen Birinci ordu komutanı o-lım eAl Moskova büyük elçisi BedeH Smithl Atlantik Paktı Savunma komitesinde Amerika ûBkeri baş temsile İsi tâyin etmek kararını vermiştir.
den ve edindiği tecrübelerden bahsetmiş, bankanın beş sene-Hk mevduatı bulunanlara âcil İhtiyaçları İçin aile kredisi açma Ba da karar verdiğini söylemiştir.
Müteakiben sofraya oturulmuş ve samimi bir hava İçinde yemek yenilmiştir. Ziyafetin sonunda Ercüment Ekrem Talû söz alarak basın namına teşekkürde bulunmuş ve Kâzım Taş-kentin faaliyet ve azmini hararetli sözlerle *vmiiştür.
Ziyafetten sonra her tabağın altına konan numaralar İçin bir kur'a çekilmiş ve neticede gazeteci Semih Tiryakioğlu kıymetli bir altın saat kazanmıştır. Müteakiben davetliler, otomobillerle Bogaziçine giderek bankanın satın almı? olduğu Prens Salt Halim paşanın korusunu gezmişlerdir.
Soğuk harb
Vişinski bir gazeteciye ne cevap verdi
Nevyork 22 (AP) — Rus Dişleri Bakanı ve Birleşmiş Milletlerdeki Rus heyeti başkanı An-drel Vişlnsky, dûn, soğuk harbe son verilmesi meselesi hakkında kendisine sual soran bir gazeteciye; «Belki de bir sıcak harb istiyoraunuzdur» demiştir.
Gazeteci, «Hayır ben ne sıcak
ne de soğuk iılçbir harb istemi-
yorum» diye cevap vermiştir.
Üniversite gençliği
Talebe Birliğinin Belediyeden istekleri
Teknik üniversite Talebe Birliği idare heyeti şehir meclisi Azal arın a ve belediye başkan U-ğma verilmek üzere bir muhtıra hazırlamaktadır. Bu muhtırada, yüksek tahsil talebesi için bir lokal binasının çok hayati bîr zaruret olduğu, bunun belediyece karşılanman gerektiği, bahsedilmekte pasoların eskizi gibi otobüslerde muteber olması keyfiyetinin İlk şehir meclisi toplantısında görüşülmesi temenni edilmekte, Beyoğlu ve Beşiktaş muhitinde bulunan lokantalar kendilerini tescil ettir dikleri sınıfın üstünde ftat üstesi tatbik ettiklerinden belediyenin sıkı murakabesi istenmek tedlr.
As evleri ve yurtlar kanununa göre talebe yurtlan MIHI Eğitim Bakanlığına devredilmektedir, tesblt edildiğine göre Milli Eğitim Bakanlığı hesabına okuyan talebelere şimdilik ayda 100 lira. 1950 den sonra 120 Ura bura verilmeye çalışılacaktır. Yüksek tahsil yapan bir talebenin en za ruri İhtiyaçlarını karşılıyabil-mesl İçin verilen bu bura kifayetsizdir. Teknik üniversite talebe birliği, MU 11 Eğitim Bakanlığına müracaat ederek, bu hususu belirtmiş ve iller bankasile Sümerbank ve Şeker Şirketinin burslu talebelerine yaptığı himayenin aynen veya ona denk bir surette Bakanlık hesabına okuyanlara da teşmilini İstemiştir. _
Bakanlar Kurulu
Ankara 22 (AA.) - Bakanlar Kurulu bugün saat 16 dan 20 ye kadar toplanmış ve muhtelif Bakanlıklara alt İşler görüşülmüştür
Kayıp iki muharririn Bul garistan’a kaçtıkları anlaşıldı
Cumhuriyet gazetesi muharrirlerinden Tuğrul Deliorman, Şadırvan mecmuası yazarlarından Fahri Erdinç, eski öğretmenlerden ziya Yamaç adında üç genç ayın üçüncü günü İs-tanbuldan Edirneye gitmişler ve orada Avrupa ateliade misafir orada Avrupa otelinde misafir olarak 4 gün kaldıktan sonra zati eşyalarını otelde bırakıp bir daha dönmemişlerdir.
On beş günlük yapılan araştırmaya rağmen her öç gencin Türk hudutları İçinde bulunmadığı anlaşılmış ve hudutlarda yapılan araştırama ve soruşturma neticesinde bunlara Edirne hududundan Bulgaristana kaçtıktan neticesine varılmıştır.
Bu vaziyet dün saat on altıya doğru, Edirne valisi tarafından İstanbul Emniyet müdüriyetine telefonla bildirilmiştir. Bu suretle bir müddettir dedikodusu küren, bu hâdisenin esran bu şekilde tenevvür etmlı bulunmaktadır.
Konya verem dispanseri açıldı
Konya 22 (AA.) — Temeli 1948 yılında atılan Mümtaz Koru verem dispanseri bugün seh-mlzde bulunan C. H. p, genel sekreteri Tevfik Fikret Süay, Vali, adille erkânı, doktorlar ve halkın İştirak ettiği bir törenle açılmıştır.
Deliçay, Nazilli ovası ve Durucasu elektrik santralı işleri
Ankara 23 (Akşam) — Bayındırlık Bakanlığı Dellçayın Manisa ovasında yaptığı hasarları önllyecek inşaatı, Nazilli ovasından sağ sahilin ıslahı işini ve Samsundaki Durucasu hldro elektrik santralının birinci kısım İnşaatını eksiltmeye çıkarmıştır.

Bunun üzerine Vlşlnsky; «Öyle İse. durumlarımız müşabih» demiştir.
Görünmez kaza
Şoför Feyzi ve muavini Esat adlarında İki arkadaş, dün akşam Taksimde otomobillerinin lâstiğini tamir etmekteler iken ellerinden fırlayan tekerlek kendi kendine yuvarlanarak on yaşında Haşan Çelik adında bir cocuğa çarpmış ve ölümüne sebep olmuştur.
Tahkikata savcılık el koymuş, ceset morga kaldırılmıştır.
Ulaştırma Bakanının demeci
(Baş tararı 1 İnci sahlfede) lardır. Eşlerinin memlekette ço ğalmasını temenni edecek derecede mükemmel gemilerdir Matbuatımızın gemiler hakkın-dakl neşriyatı her halde yanlış malumattan ileri gelmiş olsa ge rektlr.
Gemilerde tadilât yapılacak
Seyahatim sırasında gemilerimizin güverte ve üçüncü mev ki yolcularını tamamen taşımak kudretinden uzâk olduklarını müşahede ettim. Bunun için ev velâbu hatlarda çalışan gemilerimizin İkinci kat ambarlarının da yük yerine yolcuya tahsisini. buralarda ranzalar yapılmasının mümkün olup olmadığı nın etüt edilmesini, denizyollarına, müşahedem olarak bildirdim. Bu etüt neticesinde İkinci kat ambarlarında, birinci kat ambarlar gibi yolcuların İstirahatını temin edecek bir tâdile müsait olduklannı görürsek peyderpey bunian da tâdil edip yolcu taşınmasına tahsis edeceğiz. Esaslı tedbir olarak, sahillerimizde çalışan yolcu gemilerimizin, üçüncü ve dördüncü mevkileri fazla, bir nevi halk tipi diyebileceğimiz gemiler mö-bayaası ile mümkün olacağı ka naatlne vardık.
1949 senesinin Türk deniz ticaret filosunun İnkişafında yer tutacağı kanaatindeyim. Arma-1 törlere koyduğumuz tahdidatın kaldın! ması kanunu hazırlanmış, Bakanlar Kuruluna şevke-dilecek hale gelmiştir Bu kanun çıktıktan sonra sahillerimiz de armatörlerimiz bet cins eş-
yayl istedikleri Limanlar arasın da serbesçe taşımak hakkına malik olacaklardır îeni kanun armatörler elindeki dcnİ2 ticaret filomuzu çoğaltacak esaslı bir âmil olarak telâkki edilebilir.
Armatörlerin durumu
Armatörler elindeki ticaret filomuzun sayısını arttırmayı teşvik için artamörlertmlzin yeniden alacakları gemilere muayyen bir müddetle vergi muafiyeti tanımayı ve bunu bir kanun halinde hazırlayıp mümkün olduğu takdirde 1949 yılı içinde çıkarmayı tasavvur etmekteyiz.
Bunun yambaşında armatürlerle müsavi şartlar altında rekabet edebilmesini sağlamak illere devlet denizyolları İdaresinin devlet İktisadi müessesesi haline getirilmesi için bir kanun tasarısı hazırlanmış ve Bakanlar Kuruluna verilmiş Ur.
İyi vasıflı kaptan yetşitirilecek
Deniz ticaret okulumuzun daha mükemmel bir şekilde tedrisata devam etmesi ve İyi vasıflı kaptanlar yetiştirilmesi için programlan özerinde mütehassıs bir heyete İncelemeler yap-tmyonız. Alacağımız rapora göre bu okula bir de veçhe vereceğiz.
Bu tasavvurlarımızın tahakkuku için Türk milletinin, politikacı olsun veya olması nde-nlzclllğimtein gelişmesi yolunda beslemekte olduğu büyük muhabbet ve takdiri teminat telâkki etmekteyiz.»
Yardımcı öğretmenler
(Baş tarafı 1 inci saJhifede) böyle yardımcı öğretmen kulları ılmıyucaktir. Istan blu dairi salâh lyetil yardımcı Öğretmenlerden 70 İni her branşla kıdem sıralarına bakarak yerlerinde kadroya aldık. İhtiyaçtan fazla kalan 66 öğretmeni de başka vlâyetiere tâyin ettik.
Hakimizin meslek okuUarunı-za karşı gösterdiği rağbet büyüktür. Bunların sayısını art-tınyorz. Bu yıl yeniden açılacak kız teknik okulları şunlardır:
tstanbulda Cağaoğlu kız enstitüsü, Sultanselim kus enstitüsü, Bakırköy orta kız sanat okulu, Sultanselim akşam kız sanat okuludur.
Büyük şehirlerimizde ortaokul ve İlse talebesi azalmıştır. Meselâ tstanbulda ortaokul talebesi 22 binden 12 bine düşmüştür. Bu çocuklarımız kız ve erkek sanat enstitülerine gitmişlerdir. Biz de bu türlü oku İlan arttırmaktayız. Bu yıl bir takım harap konaklarda barınan bazı ortaokullarımızı birleştirmek veya liselere baClamak suretiyle daha İyi binalara yerleştirmek imkânını bulduk. Okulsuz semtlerde de yem ortaokullar açtık. Hiç bir öğretmen ve
BORSA
taa-ubal Bonauuun U/l/lHJ
Ç E Z L E R
Londra I Sterlin 7.91
New York 100 Dolar 2S!S!
Para 100 Fransn r. O.W
StoKholm lüO tavea Kr_____M 12 56
ESHAM VE rAHVhA»
% » FAtZLZİ TAHVİLLEB
Sl» . Enurum î-t 30.60
İMİ Demiryolu 1 3D.bO
ISfl Demiryolu n 30.25
İSM) Demiryolu m 1580
Milli MOdafaa 20.35
Milli MOdntaa 11 20.15
1HU1 MddafM m 3030
MJU Müdnlnn IV 30.B0
% I FAİZLİ TAHVtLLCT
Kalkmına U M 30
Kalkınma rn M.30
9CT tMUrrau I 15.85
1941 Demiryolu VI 96.10
% 4Ü M9 tahvili 95-50
% » FAİZLİ TAHVİLLE»
1833 Erzanl Î3.—
1333 İkTamlyell ÎÖ 30
Mim Müdafaa 11 ,oo
Demiryolu IV nao
Demiryolu V 99.—
% 44 FAİZLİ TAHVİLLER ANADOLU DEMİRYOLU GHPPO
Tahviller 1-1 İH 50
Htse «netten % oo sı —
Mümessil sene» 70.50
ŞİRKET HİSSELERİ
Merkez Bank tun 110. -
Uı Banko» U S)
T, ricarvl Bankını 5.10
Aralan Çimento 10.50
HAHRAİLAHDA ALTIN
SU 4) Of
GulOen «3 80
Türk llroo «5 M
Sterile 62.25
KOlç* 6,12
Rt3a»
hiç bir çocuk açıkta kalmıya-caktırm
Liselerin haftalık ders cetveli
Ankara 22 (AJL) — Liselerimizin eğitim ve öğretim durumunu İnceleyen Milli Eğitim Şûrası İlse öğretim sûresinin 4 yıla çıkarılın asım tesblt etmiş. Bakanlık da bu karar, uygun görerek bu ders yılı başından İtibaren tatbik edilecek programları dört yıla dağıtmak suretiyle tesblt edilen esaslı bir tamimle bütün valiliklere bildirmiştir.
Liselerimizin, yeni d urumla rina göre hazırlanan haftalık ders dağıtım cetvelinde şu dersler bulunmaktadır:
Türk dili ve edebiyatı, felsefe, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, tabiat bilgisi, yabancı dil, resim, sanat tarihi, müzik, beden eğitim, askerlik.
Bu ders dağıtım cetvelle rinde liselerimizin ilk üç sınıfında haftada üçer saat dördüncü sınıflarında da altışar saat yetiştirme kurlarına ve seminer çalışmalar ma tahsis edilmiştir. Bu kurlarda derslerinde geri kalan öğrenciler yetiştiririlecek, seminer saatlerinde d.* öğrencilerin Herde seçecekleri meslekler istikametinde gelişmeleri teinin e-dilecektir. öğrencilere resim, müzik ve sanat tarihi dersleri yerine ikinci bir yabancı dili, yahut da öğretmeni bulunan bulunan yerlerde Lâtince dersini takip etme hakkı tanınmıştır Liselerde 45 er dakikalık olmak üzere günde altı ders okunacaktır. Bunlardan dördü öğleden evvel, ikisi öğleden sonra yapılır. Çarşamba günleri öğleden sonra ders yapılmayacaktır Bu zamanlarda öğrencilerin ih-(tiyari olarak alâka ve İsteklerine göre gruplara ayrılıp çalışmalarına İmkân verilecektir.
1000 kişi öğretmenlik için müracaat etti
0 Ankara 23 (Akşam) — Bugüne kadar 1000 den fazla yüksek okul mezunu genç. Milli Eğitim Bakanlığına müracaat ederek ortaokul, lise ve özel okullarda öğretmenlik İstemişlerdir.
Bakanlık bu müracaatları incelemektedir. FaJtaı bu müracaat fazlalığı şimdiye kadar görülmemiş bir miktarda olduğundan Bakanlığın bu taleplerin hepsini karşılaması mümkün görülememektedir.
Ürdün Kıralı
Amman 23 (AA.) — (Afp) : Pazar günü gelmesi beklenen | Kıral Abdullah İspanyol kruvazörü Pizaro He cumartesi günü Beyrut'a varacak, uçakla doğru Amman'a hareket etmeden önce Lübnan hükümetinin jnisıı-
«1.80 firi oiacftklır.
2.3 Eylül IP49
AKŞAM
Sahlfp 3
Türk parasının büyük Geçimlere kadar düş-jptiyeceği garantilidir
İtalyan gemi acenta’arı
Türle parasını kıymetinden düşürecek propagandalarda bulunmak cürümdür. Ne C»kilde söz ve yazılar bu ükmün çerçevesi içine girer? Tâyin ederek kimseyi •uçlandırmış olnuyahm.
Lâkin ortalıkta: «Türk parası ille düşürülecek!» gibi bir hava uyandırmak is-tlyenlere çok Taslanıyor.
Bunlar ısrarla:
— Garanti... — istiyorlar. — Hükümetin garanti etmesi...
İngiliz lirası ve biz
Ercüment! E. Talu SON POS-TAda İngiliz lirası devalüasyonunun bite bir çok İmkânlar kazandırmLş olduğunu belirttikten sonra şöyle demektedir:
İşte bizim de, efkârı umuml-yerün çoğunluğuna tercüman olarak ısrarla İstediğimiz hupur şirketlerinin aleyhimizde kümelin o gibi, hususi propagandaya giriştikleri birkaç faatlere dayanan -41 gün evvel bazı gazeteler tara-' manevralara kulak ve vermiş olduğu isabetli
Denizyolları vapurlarına rekabet etmediklerini söylüyorlar
Denizyolları vapurlarındaki ftrızalar dolayıslyle İtalyan va-

Garanti nasıl olur? İşte resmî ağızlar paranın düş-miyeceğtni haber verdi ve işte Merkez Bankası, sterlinin ve diğer paraların yeni kurlarını tesbit etti.
Peki, daha ne garantisi?
Bu kadarı kanaat verici olmadıysa, ben kendi hesabıma korkmaksızın şunu i-lân edebilirim; bire karşı on nispetinde bahse girerini ki, (tabiî âciz varlığım nispetinde!) 1950 seçimlerine ka-dar hiçbir C. H. P hükümeti, Tiirk parasını yeniden düşürerek Recep Peker'in durumunu »eniden tatmağa kalkmıyacak. kalkamıya taktır.
Abaların d 'dikleri gibi:
Sütten ağız yanmıştır! Yır urda üflemek zorundayız.

üctızluğım lehine diğer bir garanti daha görüyorum:
1950 seçimlerinden sonra dört sene müddetle vaziyetini sağlamış sayacak hükümet belki Türk parasını düşürür fikriyle, pek çok tüccar, bizim şimdiki paramıza kıyasla ucuz olan sterlinle ve diğer düşük paralarla siparişler verecektir. Bunlar. bir stok yekûnu teşkil edecektir. Memlekette böyle bir stokun bulunması da ucuzluk namına fali hayırdır.
Sabah Gaz eteleri Ne Diyor ?
I
Tabakhane ve
i mendile kle re. asmaması ka-
fundan ileri sürülmüştü.
Italyan acentalanndan yaptı- rarda ayak diremesidir, ğımız tahkikata göre Türk va-| Yukarıda da dediğimiz gibi, purlarının servisleri italyada t inglllslerin kendi paralarını rağbet ve sempati 11e karşılan- j kıymetten düşürmeleri bizim maktadır. İtalyan şirketleri d« jçin umulmadık bir nimet ol-Türklyeye karşı gösterilen bu muş ve mahut 7 eylül kararla-alâkadan büyük bir memnunl-' nnı tashih etmek fırsatım ver-
■ 1,1 n —>n ı Keli—
yet duyduklarını belirtmektedirler.
İtalyan şirketleri bazı Türk vapurlarında görülmüş olduğu söylenen boru veya silindir ân-zaları gibi küçük hâdiselerden hiçbir vakti İstifadeye kalkışıla-mıyacagını, bu gibi ârızalann her zaman görülebileceğini İşaret ettikten sonra zaten İtalyan şirketleri ile Denizyolları arasında bir rekabetin bahis mevzuu olanuyacağuu İleri sürerek şöyle demektedirler:
(— Türk vapurlarının İtalya seferinden vazgeçmeleri gibi mânâsız bir faraziyeyi kabul etsek bile İtalyan vapurları, şimdikinden bir tek fazla yolcu alamazlar.
Para koruma tedbirlerinin neticesi olarak İtalyan vapurları Türk limanlarından pek az yolcu alabilmektedirler.
Bu nahoş emniyetsizlik havasının zail olarak, eski dostluk havasının avdeti, her iki memleketin bilhassa ticari ve İktisadî münasebetleri noktasından temenniye şayandır.»
tün bir millet merakla Ve endişe Lie bekliyor.

Ne parayı düşürmek, ne de prim
Elem İzzet Benice SON TEL-GRAFlaki başmakalesinde devalüasyon karşısında ne yapmamız lâzım çeldiğini rnceliye-rek şunları yazmakladır:
Ingutereye vç on sekiz devlete hükmeden devalüasyon kararının bir cepheden de umumi şekilde hayat pahalılığını önleyebilecek bazı faydalar temininden uzak kalamıyaeağını göz önünde tutmamız ve gerek döviz stokumuzu arttırmak, gerek İştira kabiliyetimizi arttırmak, gerek içeride, dışarıda normal flate doğru gitmek esasları üzerinde bir ölçü ve hareket esası bulmamız lazımdır. Bizce, müstahsil, ithalâtçı, İhracatçı, müstehlik ve hükümet İçin hedef bu olmalı ve bütün bu kuvvetler birbirini destek!iyerek çer-
% 25 tenzilât
boyahaneler
Tatlısert VATANdakl fıkra- .
sında Denizyolları vapurlarında Siki bil* Slhhl kontrol
altına alınacak
Alâkalı makamın irşadını bekliyoruz
mlştlr.
Bizim »rayıp da bulamadığımız böyle bir fırsatı kaçırırsak ilelebet yanacağıma gibi İktidar partisi de kendi Akıbetini tacil etmiş olacaktır
Bu bir imtihandır. Şemsettin
Günaltay hükümetinin bu im-1 çeveledlğlmlz esas hareket tav-tihandan nasıl çıkacağını bü-1 rı içinde birleşmelidir.
yolcuların azaltılması kararına temas ederek şöyle demekle-' dir:
Çorum vapuru faciasından sonra Ulaştırma Bakanlığı, vapurların alacağı yolcu sayısını indirdi.
Bu karara göre evvelce 922 ________ ___
yolcu »l.n Z" vw.ru simdi 7em'ûrâöte itin-026 kişi alabilecektir. Diğer vapurlar İçin de az çok indirmeler yapılmıştır.
Hesapça yedi vapur bir sefer-
de, eskiden taşıdıkları yolcu sa-|
' Sağlık Müdürlüğü, .şehrimizdeki ve
• müesseselerln duruı
I tesbit ettirmektedir. Bu
tabakhanelerle boya selliîlolt imal eden durumlarını _____________________a tnües-seselerin devamlı ve sıkı şekil-
da bulundurulmaları lüzumlu
I görüldüğünden sağlık müdür-| lüğü, bu müesseseler için husu-! si dosyalar tanzim etmektedir. , Yakında bu tetkikler tamam-/ısından topyeMn 1420 yolcu »anacağından bu kabil müesse-noksan taşıyacaklardır.
Bu durum Hocanın
| seterin ne vaziyette olmaları' kediyi icap ettiğine ve kon trollannda, tartıp da aynı ağırlıkta bulduk-' dikkat edilmesi gereken clhet-ı tan sonra: Here dair bir broşür yayınlana-
— Eğer bu kedi ise ciğer ne- caktır‘ Bu broşürler alâkalılara rede, eğer ciğer ise kedi nerede? (tev^A edilecektir. Demesini hatırlatıyor.
Ya eskiden yolcuların emniyeti hiçe sayılıyordu, yahut şimdi ifrata gidiliyor.
da

İkinci Umumî Harb bittikten bir müddet sonra, vitrinleri seyredenler ne güzel bir ucuzlama kaydediyorlardı. O ucuzlavEŞ tâ meşum 1 Eylül kararlarına kadar devam ederek fakir fıkara-nın talihi o günden sonra tepe taklak »eldi.
Simdi acaba değişecek mi? Şahsan umuyorum. Şimdilik ucuzluğa doğru bir meyil göremiyorsak, bunu, «ille pahalı satmak inadı» ve «her değişiklikten vurgun çıkarmak itiyadı» ile izah edebiliriz. Yoksa, bundan sonrası bayır aşağıdır. Çünkü dolar cihanı ile sterlin cihanı malî ve iktisadi anlaşmalara vardıktan ve harb tehlikesinin ortadan kalktığı bu kadar şüyu bulduktan, 30 ilâ 50 tümenle Batmm müdafaası Amerikalılarca mümkün görüldükten sonra, behemehal dünya iktisadında biir gelişme olacaktır.
Ortalığı toz pembe değili amma, pembe görüyorum. Hir değiTse sivah değil, hele l uzguni siyalı büsbütün değil.
Havuza giren vapurlar
Denizyolları İdaresinin tamir için havuza alınan «Trabzon», ve «Giresun» vapurlarından sonra «Rize», «ikbal» ve «Samsun» vapurları da havuza girmişlerdir. ________
Karadeniz vapur seferleri
Denizyolları İdaresinin evvelki gün «Ege» nln yerine Ka-radenize çıkardığı «İzmir, vapurunun hazırlanan programa göre yarın Kaîadenlze çıkması icap etmekteydi. Bu itibarla şimdi onun yerine bu sefere uGûneysn» tahsis edilmiştir. Bu vapur da hâlen Karadeniz dönüş seferinde bulunup limanımıza gelir gelmez yeni sefere hazırlanacaktır.
Denizyolları idaresinin yeni gemilerinin devamlı surette bozulması üzerine onların yerine konan eski gemilerin de bu yüzden harap olacağı belirtilmektedir.
Vapur yolcularının tahdidi müşkiil bir durum yarattı Ulaştırma Bakanlığı tarafından alman yeni bir kararla Denizyolları vapurlarının bugünkü lstlab hadlerinin üçte bir nispetinde İndirilmesi yolcu izdihamı üzerinde derhal tesirlerini göstermiştir. Dün bu sebeple Ga-latadaki acenta binasının önü muazzam bir yolcu kalabalığı İle dolmuş, herkes bilet almak İçin gişelere hücum etmiş ve nihayet işe zabıta el koymuştur
Durumun ciddiyeti ilgili çevrelerde de gözden kaçmadığından, şehrimizde bulunan ulaştırma bakanı Kemal Satırla Denizyolları erkânı arasında dün bu hususta görüşmeler olmuştur.
Yakında vaziyetin aydınlanacağı tahinin edilmektedir.
Resmî dairelerde kış çalışma saati
Ankara 22 (A.A.) — Hükümet dairelerinde kış çalışma saati bu sabahtan itibaren başlamıştır. Memurlar saat 9 da İşe bavlıyarak 12 de öğle tatili yapacaklar ve 'öğleden sonra 13,30 dan 17 ye kadar çalışacaklardır.
Uludağda evler ve köşkler yapılacak
Bursa 2L (A.A.) — Uludağda otel ve kayak evinin butundu-gu ormansız sahada hususi sermayeler tarafından evler ve köşkler yapılmasına müsaade edilmesi İçin devlet merkezinde yapılan teşebbüsler üzerine bir proje hazırlanmıştır. Bu projenin son etüdü bugün Ulu-dağa çıkan bir heyet tarafından mahallinde İkmal edilmiştir.
Bu proje Bakanlar Kurulunca tasdik edilir edilmez, oteller havalisindeki bu arazi İsteyenlere derhal satılmaya başlanacaktır.
İstanbul sergisi için tenzilât
Devlet Demiryolları ve Denizyolları idareleri sergiye gelecek ziyaretçilere ve teş‘ hir edilecek eşyaya yapacakları tenzilâtı tebliğ ettiler
göriilmek tarife
Diğer taraftan şehrimizdeki patlayıcı ve yanıcı maddeler I-mal eden müesseselerln durumu nu tesbit eden bakanlıklar ara-' sı komisyon da faaliyetine devam etmektedir, şimdiye kadar 500 müessese incelenmiş ve haklarında gereken raporlar yazılmıştır. Daha dolaşılması 1-cap eden müessese sayısı 0500 dür. Komisyon her perşembe günü topluca müesseseler! İrmaktadır.____________
Haseki cerahhî
do-

«Türk milleti, bu müsait : durumdan faydalanmalıdır!!. diye düşünenlerle beraberim- Recep Peker hu- , kûmetl zamanında bir pot kırmıştık. Simdi felek carlıı-nı tersine döndürdü: bütün dünva mâliyesini alt üst e-derek bizim durumumuzu esk« vaziyete soktu.
Bir daha bozarsak. Kambur Feîek bize aklımıza ge-tircnıiyeceğimiz muziplikler.

Bütün milletin bir işte istifadesi olurken bazı küçük ; zümre ve hızıplann zarar etmeleri mümkündür. Onlar. milli menfaati balta-1 kyarak, Türk parasının düşürülmesine malıdırlar.
Onun için kıymetinden pa/’indalar ______
takibata uğrar. Ucunda hepimizin mukadderatı var. fVâ - NÛ)
Bakırköy hastanesinde hemşire yetiştirilecek
Hastanelerle diğer- sağlık mû-esseselerinde hemşire ve hastabakıcılara fa2la ihtiyaç vardır.
Avusturya başbakanına komünistlerin suikast teşebbüsü Viyana 22 (AA.) (Reuter) — Sağ kanat halk partisi çevrele-Bu sebeple yardımcı elemanla-. rinln bildirdiğine göre. aşağı rm süratle yetiştirilmesine ka- Avusturya Moeldlng şehrinde, rar veren sağlık bakanlığı. Ba-' başbakan Leopold Flgl'ln oto-kırköy akıl ve sinir hastanesin-(nıoblllni devirmek Istlyen 500 de de hemşire ve hastabakıcı kadar komünistle zabıta kuv-yetiştirilmeslnl kararlaştırmış-! vetlerlntn çarpışması sırasında tır. Yakında bu hastaneye öt- 34 kişi yaralanmıştır.
renel alınmağa başlanacaktır, | Ayni çevrelerin İlâve ettiğine Tahsil müddeti İki sene olup, göre, arbedeye Rus kamyonları bu zaman zarfında öğrenciler ile dolaşan komünist gençlik I yatılı olarak okuyacakları gibi teşkilatı İle işçiler sebebiyet ayrıca harçlık da alacaklardır, vermişlerdir.
1
İstanbul sergisine yurt İçin- ı den ve dışından gelecek ziyaretçiler İçin ulaştırma bakanlığınca tatbikine karar verilen tenzilâtlı tarife ilgili dairelere tebliğ edilmiştir
Bu tâmime göre Devlet Demiryolları idaresi yurt içinden veya dışından sergiye İştirak İçin seyahat edecek yolculara ve ekspozanlara %25. sergide teşhir İçin beraberlerinde getirecekleri eşyalar için de %50 nispetinde bir tenzilât yapacaktır.
Devlet Denizyolları İse gerek dış memleketlerden İstanbul sergisine gelcek ve gerek iç hatlarda syahat edecek yabancı yolcular İçin konsolosluklardan tasdikli vesikaları
şartiyîe %50 tenzilâtlı tatbik edilecektir.
Devlet Denizyolları iç navlunlarından yolcular _ |
gidiş ve gelLşte İzmir fuarında olduğu gibi tenzilât yapılmıya-caktır.
Yalnız sergide teşhir edilmek üzere eşya nakletmek lstiyen ekspozanlar gidişte ödiyecekleri tam navluna mukabil avdette konşimento suretlerinin sergi idaresince tasdiki ve mallarının serginin kapandığı tarihten İtibaren On gün zarfında yüklenmek şartiyîe mahreç İskeleye kadar ayrıca bir nakil ücreti vermiyeceklerdir.
Bundan başka yine sergi İdarelerince tevsik! şartlyle sergide satılan eşya navlununun %50 sl geri verilecektir.
Dış memleketlerden sergide teşhir maksadlyle getirtilecek eşyanın mahreç limanlarına I-adesi İçin ücret almmıyacaktır. Teşhir sırasında satılmamış eş-
hat
İçin
yanın nakil için avdet navlununda %50 tenzilât yapılacaktır.
Başbakan ve Bakanlar 8erşri heyetini kabul etti
Başbakanı ve diğer Bakanlan İstanbul sergisinin açılış törenine davet etmek üzere Anka-raya giden sergi komiseri baş- [ kanlığındaki heyet dün Başba-' kan tarafından kabul edilmiştir. Başbakan daveti kabul ve açılış törenine gelmeyi vadet-mlştlr.
Heyet. Tekel. Adliye. Çalışma ve Milli Eğitim Bakanlan ile Devlet Bakanlan Cemil Sait Barlas ve Nihat Erimi de ziyaret etmiş ve Bakanlar İstanbul sergisinin açılışında bulunmayı vadetmlşlerdlr.
Heyet diğer Bakanları da davet İçin Bakanlıklara gitmiş ve yerlerinde bulunmıyanlara davetiyeler bırakmıştır.
Ankaraya uçakla giden heyet Başkanı ve üyeleri, dün akşam gene uçakla îstanbula dönmüşlerdir.
pavıyonu
Haseki cerrahi pavlyonu, rülen lüzum üzerine tâmlr edilmektedir. Bu tamir dolayıslyle,' pavlyorıda yatan hastalar muhtelif hastanelere nakledilmişlerdir.
Bir müddet devam edecek olan tamiratın sonuna kadar buraya yaralı ve hasta gönderilmemesi dün alâkalılara tebliğ edilmiştir.
Kö-
Üsküdarda kız koleji
Millî Eğitim Bakanlığı, Üs-küdarda hususi yeni bir kız L_ 1 koleji açılmasına müsaade et-| mlştlr. Orta kısnu da bulunacak olan yeni okul önümüzdeki hafta faaliyete geçecektir. Dün bu hususta vilâyete gelen emir alâkalılara tebliğ edilmiştir, -
Vilâyetimizde tohumluk tevzii
Tanm Bakanlığı, vilâyetimiz hudutları İçinde İş gören çiftçilere dağıtılmak üzere bir müddet evvel ziraat müdürlüğü emrine 50 ton tohumluk buğday göndermişti.
Bu miktarın İhtiyacı karşıla-yanuyacağı hakkında vilâyetten yazılan yazı üzerine bakanlık yeniden vilâyetimize 5D ton tohumluk buğday daha tahsis etmiştir. Buğdyaların tevziine yakında başlanacaktır.
Beyoğlu Erkek lisesi lâğvedildi
Mili Eğitim Bakanlığı, Beyoğlu Erkek Lisesini lâğvetmiş-tlr. Talebelerinin Taksim Llse-' sine yerleştirilmesi kararia-ştı-1 rılnuştır.
I Lâğvedilen Beyoğlu Erkek Ll-|sesl binasında Kandilli orta o-kulu adiyle muhtelit bir ortaokul açılacaktır.
Bu hususta dün vilâyetten ge len bakanlık emri, milli eğitim müdürlüğüyle alâkalı liselere gönderilmiştir.
nrmv.ı
ANKARA RADYOSU
Bu akşamki pronratn
S-
37.58 Açılış ve program, 10.«>0 M AJorı. 18 00 Dan» Miinijıl (PL) 18J0 IConugma. 18.45 Haili Sololaı (Pl.l. 19.00 m:. 5. Ayan vo Haberler, 10.13 Geçmişte bugün. WJQ Tarihi TOrlc Mür-141. ?ooo Halk Türküleri. 10.15 Radyo Gözeteli. »30 Serbcal »ant. 20JS ince «uz (Şehnaz fanili II05 Temsil. 41.4S Serbest mal. 1300 Dan» Müslftl (Pl.) a.« M. S. Ayarı ve Haberler. 23 00 Prorram ve KaPANIS-
I.
I:
çanak tutma-
Türk parasını düşürecek pro-, cürümdür ve
Yozgat şilebi
Denizyolları idaresinin «Yozgat» şilebi hâlen tskenderunda krom yüklemektedir, şimdiye kadar 3150 ton yıikllyen gemi bu malı Amerlkaya guitırecelc-Lır.
İstanbul’un beklediği.
OIEL DEKİZ PARK
YEŞİL KÖY'
«Loş Amigos» İspanyol orkestrası ile
BUGÜN AÇILIYOR!...
TÜLLERİMİZ
DEKORASYON
BEYOĞLLH/TİKLAL CADDE/i
JTann sabah ve öğle programı
7 30 M. S. Ayan. İM Vals. Polka v» Pasodobleler İPİ.) 7.45 Haberler ve Hava raporu. 8.M Şarkılar (Pl.) 8.15 Hafif MUzik (Pl.) 8.» GUnta programı, B.30 Operetlerden Seçme Parçalar (PL) 9.00 KAPANIŞ.
USB Açılış ve Program. II» MS Ayarı. 11,30 Radyo Salon Orkestrası (HO.). 1300 Haberler. 13-15 Şarkılar. 13.30 Öğle Garetaıt. 13.45 Şarkılar. 14,00 Cumhurbaşkanı ı£ı Armoni Mu-şlkaşıt (İ- Killi çer İdaresinde), 14-40 Millik (PL) 11.55 Konujm». 15.00 Hava Raporu. Aksam Programı ve ka-
Fırtınalı, sarsıntılı bir devir geçiriyoruz. Giiıılük hayatımızı ilgilendiren iç ve dış hâdiseler çok ve çabuk değişiyor, uzun zamandaa beri istikrar istikametini bir türlü tâyin edem i yen umumi hayat düzenimiz bu karışıklıklar arasında büsbütün şirazeden çıkıyor. Süratle değişen hâdiselerin sar-smtılarivle âdeta uyuştuk, bunlardan her birinin hayatımız üzerindeki tesirlerini farkedemiyecek hale geldik.
Meselâ şeker fiatlerinin yeniden arttırılması umumî efkâr üzerinde büyük bir a-iâka uyandırmamış, tabiî bir vâkıa kayıtsızhğıyle karşılanmış gibi göründü. Fakat hakikat hiç de öyle değildir.
Şimdiye kadar bas vurduğu tedbirlerle hayat pahalılığının mütemadi artışını önliyemiyen hükümet, bu işi de uzun vadeli ve neticesi meçhul bir programın dolambaçlı mecrasına sokuverdi. Bu dâvayı dış ticaret rejiminin tanzimiyle halledeceklerini söylüyorlaı, fakat ortalıkta bir nizam belirtisi görünmüyor ve rejimlerle, bilmem nelerle hayatın ucuzlatılacağı ileri sürülürken, beri yanda şeker fi-atinin arttırılması gösteriyor ki yeni vaitler de, halk efkârını yeni bir ümit ufkuna yöneltip avutmaktan r-baret.
Kış endişesinin de inzimam ettiği şu sıkışık zamanda devletin hâlâ zam politikasında ısrar etmesi ve bilhassa süt çocuğundan yatak hastasına kadar bütün vatandaşların en mühim gıda maddesi olan şeker fiatini cüzî dahi olsa arttırması, nükumetin açmağa çalıştığı yeni ümit u-fuklarını karartmağa kâfidir.
Şeker şirketi, sandık fiat-leri üç liradan beş liraya yükseldiği için kesme sekerin kilosuna dört kuruş ve çuval fiatlerî 1 liradan 2,5 liraya çıktığı için toz sekerin kilosuna üç kuruş zam aksettiğini söylüyor.
Bir müddet evvel gene şeker fiatleri arttırıldığı zaman o devrin Barbakanı, memlekette aıtan şeker sarfiyatını azaltmak suretiyle halkı şeker hastalığından korumak istediğini söyle-mişti-
Bu seferki zam. sandığa, çuvala istinad ediyor. Acaba yeni hastalıkların tehdidi altında mıyız? Simdi de bizi çuval ve sandık hastalıklarından korumağa mı çalışıyorlar?
Şeker şirketinin çuvaldan, sandıktan dökülen garip cevabiyle umumî efkâr tatmin edilemez. Gönül isterdi ki bilişlerle alâkalı makam, bizi tenvir vc ırşad etsin, bilemediğimiz realiteleri gösterip öğreterek ikna eylesin.
Eğer hakikaten ambalaj fiatleri nde bir fark varsa, hükümet hissesinden üç kuruş fedakârlığı göze almak suretiyle bu zammı halkın gıdasına aksettirmemek pekâlâ mümkündü ve bövle yapılması icab ederdi. Aksi iddiada bulunanların ikna-kâr. tatminkâr cevaplarını bekliyoruz.
Cemal Refik
Created by free version of 2PDF
İSTANBUL RADYOSU
Ankara Numune Hastanesinin cerrahı profesörü Dr. Ed-ward Melchior kliniklerde ve hastanelerde tatbik edilen ileri metodlan incelemek üzere Birleşik Amerlkaya bir tetkik gezisine çıkmıştır. Kendisine, bir doktor olan zevcesi Mrs. Melchior da refakat etmektedir, Profesör Vaşingtonda bulunduğu sırada. Amerika Birleşik Devletleri Ordusunun tıp merkezini teşkil eden, Walter Rced
BV AKŞAMKİ PROGRAM
IBM AÇILIŞ VE PROGRAM 19 00 Haberler. if .M Dan» müüRt (Pl.) ıoso Varyete mOzlgl (PLİ İS 50 şarkılar ve Sar. eserleri! PL) JÛ15 Müztk Jumplnfl Jacka (PLİ 20. M Şarkılar ve temdiler (Pl.l 20. ŞO H4IİC türküleri (Pl.| 31.00 Sporun karakter Örerinde tcıirl (Selim Sırrı Tartan) t! 15 Faali: zaıpk Pefrev-Dolaun gelir ey sakı -Görmedim uyaun tefek - Hicran yine hicran - Taksim - Açmam Acnmam -I nim nİflahı
Kızılay Hemşire okulu mezunları
Memleketimizin en eski hemşire okulu olan Kızılay Hemşire Okulu bugün saat 17 de 24 üncü yıl mezunlarına merasimle diplomalarını verecektir. Bu sene bu okuldan 37 hemşire mezun olmuştur. 1925 senesinde kurulan bu okul şimdiye kadar, bu senekl mezunlariyle birlikte 543 diplomalı hemşire yetişti rmlıj tir.
Oenenıl Hospitol’i ziyaret ede- ; rek bir konferans vermiştir. : Wal₺er Rced hastanesinin tsa-tope lâboratuvannda çekilen bulnlm 01(,hlr . yııptwım .
resimde Dr. ve Mrs. Melchior İle sa» «maiai. aı» Müzik: cm. von Webcr «Der FrcUKhÜU» üvcrtÜrU. ça |ian: Arthur Flcdlcr İdaresinde Boston Pronı. Ork. 2) Ludıvlg von Beethoven. piyano vc orkestra için konseri o No 4 .Sol majör» Op. M Çalan Arthur Seluvabel ve !wy Dobrov/en idaresinde Phılharmonıa Orkestran (Pil 22 45 Haberler. Ki W MÜr.lk: Dans , mürtğl (PL) 23.30 PcOflı anı Vc kapanı)
Birleşik Amerika ordusundan Yarbay Roy D. Maxwell (ortada) bir arada görülmektedir. Yarbay Maxwell bazı hastalıkların tesblt ve tetkikinde kullanılan bir elektronik ölçü âletinin işleme tarzım izah ediyor, j'
GalatasaraylIların toplantısı
Galatasarylılar CemlyeM Galatasaray mezunlarının cemiyete karsı olan alâkalarım takviye etmek üzere önümüzdeki çarşamba günü saat İt de cemiyle lokalinde bir toplantı tertip etmiştir.
Bu toplantıya cemiyete âzâ olmıyan bütün Oalnrnsaraylılar da davet edilmişleulir.
Sahile 1
AKŞAM
23 Eylül 1949
l
Gazeteler, Gazeteciler
)
E N i Z Ci L S
Celâl Nuri
Kimseye benzemeyen bir şahsiyet
Acul, mütelâşî, münakaşadan çok hoşlanan, fakat kini olmıyan bir insan
Celâl Nuri Ahmet Emin’Ie düello etmek istiyor — Bir toplantı ve Celâl Nuri’nin şartı — Sait Halim paşanın tekdiri
Italyan donanmasının kara alınyazısı
Harbin başında dünyanın 5 inci deniz kuvveti olan Mussolini’nin armadasından bugün ne kaldı?
I I I -M—"
— Bir İtalyan mektep gemisinin limanımızı ziyareti münasebetiyle —
ithalât rejimine ait B. listesi
Bu liste, ikinci sıraya giren ve memlekete girmesine müsaade edilen mallan gösteriyor
Celâl Nuri, kimseye benzcml-yen bir şahsiyetti. Yürüyüşü, o-turuşu, konuşması büsbütün başka tarzda idi BabIâli caddesinden. âdeta koşar gibi, hızlı hızlı geçenli- Kimseye benzememesi. m ün kaşa merakı, Babı âl i caddesindeki gazeteler muhitinden yetlşmiyerck bu caddeye birdenbire bir başmuharrir olarak gelmesi, geldikten sonra, ila arkadaşlariyie pek az temas etmesi kendisine karşı â-deta bir husumet narası yarattı. Bunun ilk tezahürü 1917 senesinde görüldü.
Birinci Dünya Harbinin sonlarına doğru Almanlar Türk gazetecilerinden mürekkep bir heyeti Almanyayı ziyarete davet etmek istediler. Bunun İçin Matbuat Cemiyetine müracaat etliler. İstanbulda o zaman bir Matbuat Cemiyeti yoktu. Davet haberi o gün öğrenildiği İçin gazetelerin başmuharrirleri müteşebbis heyet olarak toplandılar ve bir cemiyet kurdular. Almanyâdân davet gelince, heyet gidecek gazetecileri seçti. Bunların arasında bütün başmuharrirler vardı, yalnız Celâl Nuri müstesna...
Sekiz ay sonra, ilk kongre toplandığı zaman, bu mesele hararetli münakaşalara sebeb oldu. Celâl Nuri bey kongrede bulunmuyordu. Fakat rAti> nln yazı İşleri müdürü tsmall Suphi 8oysalhoğlu gelmişti. Almanya-ya bütün başmuharrirler gittikleri halde. Celâl Nuri’nin İstisna edilmesini şiddetle tenkid etti. Müteşebbis heyet buna cevap verdi.
Arada bir imtizaç olmadığı yapılan propagandadan anlaşılıyordu. Yeni seçim münasebetiyle müteşebbis heyet bir. Celâl Nuri bey taraftarları da diğer bir liste hazırlamışlardı. Çok kalabalık olan toplantıya gelenlere bu listeler veriliyordu. Listedeki isimler cok farklı idi. Mam afili adı İki listede bulunanlar da vardı. Seçim yapıldı. Neticede müteşebbis heyetin listesi kazandı. Fakat bir müddet sonra toplanan kongrede Celâl Nuri bey de İdare heyetine seçildi-
Acul, telâşçı bir insan
Celâl Nuri, kendisini tanımı-yaniar üzerinde İlk temasta İyi tesir bırakmazdı; her hareketi garip görünürdü. Bir müddet görüşünce ou his zail olurdu. Matbuat Cemiyeti İdare heyetinde birlikte çalıştığımız zamanlar kendisini yakından tanıdım. Acul, mütelâşî. sık sık ortaya garip fikirler atan, münakaşadan çok hoşlanan, fakat kini olmıyan bir İnsan... Mütareke iptidalarında Ahmet Emin İle aralarında hararetli bir münakaşa olmuştu. İş o dereceyi bulmuştu ki Celâl Nuri düellodan bahşetmeğe başlamıştı. Tamam bu sırada Matbuat Cemiyeti İdare heyeti toplantıya çağırıldı. O zamanlar merkez Be-yoğlunda, şimdi Lâle sinemasının bulunduğu yerdeki Azaryan apar tımarımda İdi. İkinci reis Yunus Hadi bey, kolay olması jçin, toplantıyı Acımı tuluk (şimdi Cemal Nadir Güler) sokağındaki «Yeni dün» İdaresinde tertib etmişti. Ahmet E-mlnle Celâl Nuri bu toplantıda karşılaşacaklardı. Bh hâdise çıkması muhtemeldi.
Celâl Nuri’nin şartı
Toplantıya Ahmet Emin daha evvel geldi, bir müddet sonra da Celâl Nuri içeriye girdi.
Hepimiz kızılca kıyametin kopmasını bekliyorduk. Halbuki Celâl Nuri, Ahmet Emln'i görünce olduğu yerde dunlu, büyük bir sükûnetle şu sözleri söyledi:
«— Ben bu zatla masa başında ancak bir şartla otururuna. Yerinden kalkacak, ikimiz aynı zamanda yürümeğe başlıyaca-ğız. Odanın ortasındn karşılaşınca el sıkışacağız!...»
Teklif pek muvafıktı. Hepimiz geniş bir nefes aldık. Ahmet Emin de teklifi kabul etti. Odanın ortasında katşılaştılar, el sıkıştılar ve hattâ galiba 3-pûştüler. Mesele bu suretle halledildi.
Celâl Nauri İle birlikte çalışanlar yazıların! dalma evinde yazdığım, matbaada daha ziyade ziyaretçilerle görüştüğünü, çok aceleci olduğunu söylerler.
Celâl Nuri’nin her eseri çıktıkça İleri de Ali Kemal lmza-siyle bir temdd makalesi yazmak âdetti. Bu makalelerin bizzat Celâl Nuri bey tarafından yazıldığı o zamanlar soylenlrdL
Sait Halim paşanın tekdiri
Celâl Nuri, mütareke devrinde tevkif edilmiş, Polis müdürlüğüne nakolunmuştu Burada, başta Sait Halim paşa olmak üzere, eski Nazırlardan birçoğu bulunuyordu. Mevkuflar muhtelif odalara taksim edilmişlerdi. Celâl Nuri, Salt Halim paşa He aynı odaya düşmüştü. Bir parça soğuk almış olduğundan, çok öksürüyordu. Öksürük, Salt Halim paşanın uyum asma İmkân bırakmadığı İçin. paşa, pek İyi tanıdığı ve sevdiği Celâl Nuri beyi şu sözlerle öksürmemeğe davet eder:
— Celâl Nuri bey, öksürme!
— Ne yapayım paşa hazretleri. kendimi tutamıyorum.
— Kendini tut ve öksürme... Bir daha öksürdüğünü duymı-yayun.
— Baş üstüne paşam.
Celâl Nuri bey, bu muhavere üzerine sabaha kadar uyumıya-rak öksürmemeğe çalışmış, pek sıkıştığı zamanlar başını yorganın altına sokmuş, ertesi gün de İlk İş olarak bir öksürük İlâcı aldırmıştı.
İtalya kiralının misafiri
Celâl Nuri beyin mevkufiyetl uzun sürmedi. Bir müddet sonra serbes bırakıldı ve İtalya taralının hususi yariyle İtalyaya hareket etti, İtalya o zaman, resmi vazife deruhde etmemiş, sırf vatanperverliklerinden dolayı tevkif edilmiş kimseleri, t-talya İle bir münasebet lcad e-derek, kurtarmak yolunu tutmuş ve bu suretle serbes bıra-talanlan İtalyaya nakletmek 1-çin kiralın hususi yatını göndermişti. Celâl Nuri bey bu yatla hareket etmeği kabul ettiğinden, serbes bırakılmıştı. Bir gazele, Celâl Nuri beyin İstaa-buldan kaçmak üzere olduğunu yazması üzerine, Celâl Nuri, derhal bir mektup göndererek, Istanbuldan kaçmadığını, İtalya kıralı haşmetiÛ Vletor Ema-nuel hazretlerinin misafiri has-sülhaşşı olarak İtalyaya gitmekte olduğunu bildirmişti!
Enis Tahsin TİL
Uzun yıllardan sonra, bir 1-talyan harp gemisi Umanımıza geliyor. Bu, mektep gemisi haline konulan Ralmondo Monte-cuccoll hafif kruvazörüdür.
1935 ten sonra. İtalyan harb gemileri Umanuniia gelmez olmuşlardı. Hatırımızda yanlış kalmadı İse en son olarak İki İ-talyan muhribi ve ondan evvel de yelkenli ve motorlu İtalyan mektep gemileri Anıerigo Ves-puccl İle Crlstofore Colombe limanımızı ziyaret etmişlerdi. Bu gemilerde MussoUni’nln İki oğlu da vardı. Bunlardan İkinci gemi şimdi Kızıl bayrak alfanda Karadenlzdedlr.
Kara alın yazısı
Harp içinde macera dolu bir hayat geçiren İtalyan donanması ağır zayiata uğramış; büyük kısmı Müttefiklere teslim olmuş; bu gemilerden bazıları Müttefiklerle beraber Alm anlara karşı harbetnıiş; bazı gemiler de şu veya bu suretle Almanların eline geçmiş, bunlar da Müttefiklere karşı savaşmışlardır. İtalya teslim olduktan sonra vukua gelen savaşlarda bazı gemiler Almanlar tarafından, bazı gemiler de Müttefikler tarafından batırılmıştır. Bazı gemiler de İspanyanın Balear ad alarm a iltica etmişlerdir. Bir kısmı da kendi kendini batırmıştır. Nihayet harb bittikten sonra, İtalyan donanması Müttefikler arasın-| da taksim edilmiştir Amerika Uc İngiltere, kendi hisselerine düşen gemileri, bozulmak şar-tlyle İtalyaya bırakmışlar; takat öteki müttefiklerden en büyük hisseyi alan Sovyet Rusya Ue Fransa. Yunanistan ve Yugoslavya paylarına düşen gemileri kendi filolarına İİâve etmişlerdir.
Böylece Mussolini’nin büyük himmetiyle harbden Önce büyük gemiler İtibariyle Fransa 1-le eşit ve umumî tonaj İtibariyle dünyanın 5 İnci deniz kuvveti olan İtalyan donanması, ge-( ne Mussolini’nin İhtirası ve bû- j yük hatası yüzünden bir sürü , macera geçirdikten sonra, bu- | gün küçülmüş ve tahdid edilmiş bir halde bulunmaktadır. İtalyan denizciliğinin kara alm yazısını, kara gömlekli faşist Mus-sollnl kendi eliyle yazmıştır.
1940 daki İtalyan donanması
Mussollnl, 1940 haziranının 10 uncu günü kolay, ueuz ve kansız bir zafer kazanmak hül-1 yasiyle Fransa ve tnglltereye | harb İlân ettiği zaman, İtalyan donanması, bir kısmı tezgâhta! olmak üzere şöyle bir kuvvet teşkil ediyordu:
8 zırhlı (İkisi tezgâhta) ; 1 es-j İd zırhlı kruvazör; t deniz u-çaklan ana gemisi: 7 ağır kru- , vazör; 27 hafif kruvazör (12 ) tanesi kızakta); 65 muhrip; 75 torpidobot; 121 denizaltı; 13 mayın gemisi; 40 arama - tarama gemisi’, 72 hücum botu ve avcı botu; birçok yardımcı gemi.
Harb içinde İtalyanlar, tezgâhtaki 2 zırhlıdan birini ve hafif kruvazörleri kısmen İkmal ettikleri gibi, muhrip torpidobot, denizaltı, bücüm botu vesaire olarak birçok gemi de yaptılar. Bazı Fransız. Yunan ve Yugoslav gemilerini de raptederek kullandılar.
Harbdeld kayıplar
İtalyan donanması harbde
büyük kayıplara da uğradı. Bu kayıplar harbde batan veya limanlarda tahrib edilen gemiler olmak üzere şöyledlr. 3 zırhlı,
I zırhlı kruvazör: 7 ağır kruvazör; 14 hafif kruvazör; 58 muhrip; 92 torpidobot; 138 denizaltı; 20 cep denlzaltısı; 36 denizaltını; 36 korvet: 81 hücum ve avcı botu; £>4 mayın gemisi ve arama - tarama gemisi; 39 muh telif yardımcı gemi.
İtalya, harb içinde 2 yolcu vapurunu uçak gemisi haline getirmeğe başlamış; bunlardan biri bitmişse de hava hücumlarında ağır surette yaralanmıştı; İkincisi de Almanların eline geçmiş ve sonradan onlar tarafından batırılmıştır
Harb sonunda kalan gemiler
Harb bittiği zaman teslim o-larak Müttefikler tarafından göz altı edilmiş veya İtalyanların elinde olmak üzere şu gemiler kalmıştı:
5 zırhlı; 10 hafit kruvazör;
II muhrip: 29 torpidobot: 34 denizaltı; 5 cep denlzaltısı ; 19 korvet; 26 arama - tarama gemisi; 1 deniz uçaklar ana gemisi; 35 hücum botu; 16 avcı botu: 1 mayın gemisi, arama -tarama gemisi; 2 yelkenli - mo türlü mektep gemisi ve bir miktar yardımcı gemi.
Taksim edilen gemiler
Kalan gemiler barış muahe-hedeslylc galip devletler arasında taksim edildi. Bu taksimde en büyük hisseyi Amerika ile İngiltere ve Sovyet Rusya aldı. Onlardan sonra Fransa gelir. Yunan Is tana bir hafif kruvazör, Yugoslavyaya da birkaç küçük gemi düşmüştür. Yukarıda da söylediğimiz gibi Amerika ile İngiltere kendi paylarını bozulmak şartlyle ttalyaya bırakmışlardır ki. bu milyonlar değerinde kıymetli bir bağışlamadır. Sovyet Rusyaya düşen gemiler de şunlardır:
1 zırhlı; 1 hafif kruvazör; 3 muhrip: 2 denizaltı; 5 hücum botu; 1 mektep gemisi ve bir sürü büyük, küçük yardımcı gemi. Hepsi 70.000 ton tutarında 36 gemidir.
Bugünkü Itlayan donanması
İtalya İle İmzalanan barış antlaşmasına göre, İtalyan donanması tahdid edilmiş ve. î-talyaya şu gemiler bırakılmış tır:
2 eski zırhlı; 23.62? tonluk;
4 hafif kruvazör: 7874 - 7283 -6941 - 5008 tonluk;
4 muhrip: 2 tanesi 1620 tonluk, 1 tanesi 1628 tonluk, 1 tanesi 1449 tonluk;
12 torpidobot: Muhtelif tonajda;
20 korvet: 525 tonluk;
Bir miktar küçük gemi ve yardımoı gemi
İtalyanın bombardıman uçağı bulundurması yasaktır. Hava kuvvetleri bütün kara ve deniz ordularında 200 av ve keşif u-çağı İle 150 nakliye, irtibat, de-
nizde can kurtarma ve tâlim uçağından İbarettir.
Donanma mürettebatı 25,00i subay .erbaş ve erden ibarettir.
Limanımıza gelen kruvazör
Mektep gemisi olarak kullanılan Ralmondo Montccuccoll, Ansalda tezgâhtarında 1931 - 34 te yapılmış ve 1935 te hizmete girmiştir. 6941 ton, lü6,000 beygir kuvvetinde çift türbin makine İle 37 mil sürat, tecrübelerinde 39.5 mil. 6 tane 152 İlk top, 6 tane 100 lük ve 8 tane 37 ltk uçaksavar top. i tane uçaksavar makineli, 4 tane 533 lük kovan. 16 tane su bombası İle müteaddit mavin, 1 kauapült, 3 uçak taşır, hafif zırhlarla muhafazalıdır. Mürettebatı 25 subay, 480 erbaş ve erdir. Sarnıçlarına aldığı 1200 ton mazotla 20 mil süratle seyrettiği takdirde 3200 mil mesafe katedeblUr. Tecrübelerinde 8 saat müddetle 38,8 mil üzerinden seyretmiştir
Bir yisasî kumarın
sonu
Mussollnl. İkinci Dünya Harbine girmekle bir siyasi kumar oynamıştı. Kazanacağını umar-i ken kaybetti; üstelik canını da verdi. İtalyan donanması da bu siyasi kumarda İtalyanın uğradığı büyük kayıplardan biridir. Şu İki rakamın belâgati vaziyeti hulâsa etmeğe kâfidir:
1939 da: 710,000 tonluk 377 gemi;
1949 dat 103,000 tonluk 42 gemi,
İtalyan donanmasında 2 eski zırhlı kadro harici edildikten sonra, İtalyanın yeni zırhlısı da olmıyaeaktır; ayrıca uçak gemisi, denizaltı gemisi hücum bot ve hücum vasıtası denilen İnsan - torpillere sahlb olması da yasaktır. Müstakbel İtalyan donanması 67,000 tondan İbaret kalacaktır.
A D. D.
Sen dit ZBOO kurut (MOO miras
a aylık 151» • BM »
i ay!) SW’ • 100* ►
ı aylık Uta • — »
Adres cenanı ıcin eUı kuruştuk ouJ «Önderlime İldir Atar! takdirde adres deglsHrllmet
Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı. umumi ithalât rejimine dair neşrettiği A, B, C. işaretti ithalât eşyası üstelerinden A üstesini dün neşretmlştik Bugün de B listesini neşrediyorsa.
B. Listesi
Gümrük Bu numaralardan
Ta. No. »ı İthali kabul olunan,
mallar
23 Yalnız El&don ve 8.M.
A. gibi Sağlık Bakanlığınca kabul edilecek çocuk mamaları
25 Peynir ve yoğurt ma-
yası
27 Yalnız Olein
30 Saat, dikiş, yazı ma-
kineleriyle piyano ve emsali eşyayı yağlamaya mahsus yağlar 32 Yalnız fetearln
48 Yalnız tarakçılıkta kullanılan boynuzlar
49 Yalnız kanül spatül
65 ajı Yalnız plâk macunu ve
tozu, seda kaydına muhilli» traşll mırm kalıp, dişçi mumlan ve mühür umumu
66 Tutkal
67 Kırmızı hayvani
68 Fahmı hayvani
75 a2,b2,e Vidala ve klase
93 Yalnız röntgencilere ve
sanayicilere mahssu eldiven
100 Tavşan, misk faresi, kunduz ve şapka imaline mahsus sair hayvanat tatlan
103 Müfredat üzere satılacak hale getirilmiş her nevi yün ve kıl İpliği 108/A At kılından telâ
112 a Yalnız tâskr torbalan
120 Yalnız sıhhi karın ku-
şakları
125 Yalnız fötr şapka
126 Keçe şapka taslağı
132 b Suni İpek ipliği
173 Yalnız dekstrin
188 Kopra
208 a çiğ kahve
213 Çay
214 ah Alkol metilik, alkol
amellk ve sair ispirtolar. alkol etlllk Kakao yağı Karabiber ömür otu Tababette müstamel nebatlar
272-275 Nebati boyalar
276 Debagatta müstamel mevad ve nebatiye ve hülâsa! an
277 Yalnız terebantin, A-merika reçlnası. ve sentetik reçine gom-gut, gommlr. gom alo-es, gom elâstik, şollat tozu, zamkı arabl gom galbanon. gom damar, gom kopal ve rezın Ls-kamone
281 îltihsöia ve inşaata yarayan plâstik maddeler
283 Yalnız tecrit malzemesi
292 Yalnız portatif evler
294 b Yalnız nakış için kas-
naklar
302 Ağaç kundura çivisi
305 Mabtar ve mamul&tt
306 a Yalnız stor takımları
307 3 b.c Fırçacı mamulâtı
63,4 d (3,4 den yalnız harcı
âlem olanlar) Sargılık kâğıt
Katranlı, asfaltlı ve mümasilleri yahut lifi mevad De mürettep sargıJık kâğıtlar
328 a 1 Matbaa kâğıdı Te kesilmemiş yazı kâğıdı
331 Resim, sünger ve süz-
geç kâğıdı, kâğıt vatka ■ 33^ Turunsol ve sair mi-
yar kâğıtları, yağlı, parafinli, mumlu gll-serLnli, zamktı, kolalı, kitreli, reçinen, aibo-mlnll klodyumlu ve emsali kâğıtlar
335 Hassas kâğt
336 Yalnız hendese kâğıdı (milimetren )
341 Mukavva
344 Yalnız kuru meyve İh- ,
racatında kullanılacak (yapılmış veya kesilmiş mukavva kutu-tular)
227
236 *
250
271
ŞARK Sineması
Bugün matinelerden İtibaren programa İlâveten:

1948 LONDRA OLiMPiYADI
58 milletin İştirakiyle yapılan muazzam spor gösterileri - Atletizm - Cirit, Gülle, disk atma - Yüzme, Dalma - Koşular.
TÜRK - ÇİN FUTBOL MAÇI — MERSİNLİ LONDRA'da — MERSİNLİNİN ve DİĞER A LAKINDAN PARÇALAR. SES FİLM

leielonJMinıı» Hnşmıınarrlr 20543
Yan İslen 2OTS3 - İdare »081
Mtlotlr 3MM1
7nv»,İn 30 ___ Hatır 141
Lalsak Gâ Öölc tJdndl Ak. Yala, E. 10,03 11,42 8,00 9,25 12,00 1J1
V. 5,09 M» 13,00 im 18-06 20,30
IdiurtUaöe: elvan
C*MMJ IMSdU *Ok&ö> No 13
Beyoğlu Halkevinden: HaDcevl-mtzde Blclü-Dlkis. tnffilbxe. Frananca. Piyano. Kanan. Balet. Türk münkiri Ye nasariy.?!'. Nota, aoUcj dera-lerine kayıt devam etmektedir. İstek iller her rün İki lotoitraflarilc birlikte Ev Börocuna mOracaatiarı rica olunur.
Çay alınacak
Tekel Genel Müdürlüğünden
Ton Kalitesi Menşei
Pazarlık tarihleri günleri
36 Darjecling Hind 24.10.1949 pazartesi
36 Flovrery Orange Pekoe 8erlân 27.10.1949 Perşembe
110 Orange Pekoe Çin, Cava veya Sumatra
118 Orange Pekoe 31.10.949 pazartesi
140 Orange Pekoe
1 — Pazarlıkla alınacak olan çayların miktar, kalite ve menşeleri yukarıda gösterilmiştir. Bu işe alt şartname her gün Genel müdürlüğümüzde, Ankara ve İzmir başmüdürlüklerimizden alınabilir.
2 — istekliler, şartname dairesinde hazırlamış oldukları teklif mektuplarını, her menşe için yukarıda yazılı pazarlık günlerinde, saat 15 de Kabataşta Genel müdürlüğümüz blna-nndakl Tekel maddeleri alım komisyonuna vermeleri lâzımdır.
3 — Evvelce verilmiş olan numunelerin şartname gereltin
ce yenilenmeleri icap eder. 13885
Gümrük Bu numaralardan
Ta. No. sı İthali kabul olunan
mallar
Sanayi mlmarlyeyfc. fenne, talim ve terbiyeye müteallik resimler, plânlar, levhalar (mevad ve saire üe mürettep veya gayri mürettep cUtlı veya ciltsiz)
Yalnız İhraç mallarının ambajâjında kullanılan, hususî vasıfh kâğıt torbalar
Yalnız ham k;ırixjn kâğıdı ve elyogrâf â-letieri için hususi evsafta kâğıt, kâğıt bandroller (İhraç inatlarının kıymetlendirilme sinde kullanılmak üzere) •
Pamuk mensucat ham (kasarsız)
Pamuk mensucat beyazlatılmış (kaşarlı) Pamuk mensucat ıbo-yalı)
Pamuk şerit ( yalnız ihracat mallarımızın ambalâjında kullanılanlar)
Pamuk fitiller Yalnız sıhhi baldııhk Her nevi korsalar, karın bağları ve kemerler
Müfredat Ü2ere sayılabilecek hale getirilmiş iplikler
Manila ve slsal halatlar
Kendir, rami. Jütten sergilik kâba bez ve çuval
Yalnız keten, kendir ve sair nebatî maddelerden mamul hortum, makine kolanları ve zeytin tasir torbalan Yelken, her nevi çadır, vagon ve mavna örtüleri
Ham veya temizlenmiş her şekilde kırpıntılar
Eritilmiş (Sölisyon1 safi veya mahlut Tel
İşçilikte müstamel o-
Volkanlze kauçuktan levha, yaprak, şerit, çubuk, boru ve bunların âdi meadln saire De mürettep olanları Elâstiki mensucatlar lâstiğe batırılmış veya bir taralına ve ya-yahut arasına lâstik sürülmüş ve yahut lâstiğe yapıştırılmış mensucat
Yalnız sanayi ve maden ocaklarında kullanılan erkek çizmeleri
Kauçuk'dan dön. gömlek, göğüslük, eldiveD, banyo başlıkları kasık bağı İdrar torbalan, buz keseleri, her nevi prezervatif, emzik, halka püiverizatör lâs tikleri şımgalar, pu-varlar, sünger hamam kesesi ördek lavabo yastık, tababete mah-rus âlât ezcümle mide, idrar vesaire sondaları, misina (fontıos-kop) ve emsali (me-vaddı saire D e muret-tep veya gayri mürettep)
Tarifenin başlıca yerlerinde zlkredilmiyen sair kauçuk mamulat Muşamba ve katranlı bez
Çaflır imalimi» ve eşyâ örtmeğe mahsus muşambalar
Man tarh Llneieuın
muşambalar (343 pozisyonuna tatbik edilenler dahildir) Yalnız duvar, rat ve sofra muşambaları
454 Mücelllt, mühendis tb resim muşambaları ve sair ince muşambalar. •
455 Yalnız terzi mezureleri ve İster muşambaları
459 Değirmen taşlan
(Arkası 7 nci sahifede)
357
36314»
324
325
377
378
379
385
390
398
39
•113
414 b
417 a,b
424
425
440
441
442
443
444
446
447
448

450
451
453 a,b
453
Günün Mevzuları j
Şarap fiatleri
Tifo - Stalin ihtilâfı
Ingiliz lirasının düşürülmesi ve biz
Ekser sınai mamul maliyetlerinde iptidai maddenin hissesi, diğer unsurlara nazaran talî olduğuna göre bu unsurlar sâblt kalır ise mamulün fiatı pek az yükselir, hattâ kârdan fedakârlık etmek sayesinde hiçbir yükselme arzetmlyeblllr.
Sınai mamullerin ekserisinde,
■ ücret, amele, müstahdemin, I teknik unsurlar ücretleri bir müddet sabit kalır, diğer ta-I raftan sermayenin de hissesi değişmez veya İptidai madde hissesinin artması nispetinde . azalmayı kabul eder İse, son " [ atta bir değişiklik olmaz ve yabancı alıcılar İngiliz parasının düşmesi nispetinde fazla mal alma bokânınt bulurlar. Bu, tabii İngiltere nln ihracatını arttırır ve muvakkaten ticaret ve tediye muvazenesinin lehe rak iflas etmiştir ve ınpnere- dönmesine âmil olur.
nln belki bazı politik atiklerin' Yani devalüasyon, yukarıdaki de olan muayyen bir (muhakememize göre, İnglltere-
iktisadl ve içtimai sİ yare tin ’ " ................—
menfi neticelerini kısmen gizlemek hedefini güden para devalüasyonu bütün dünyada umumi ■ bir kıymet sarsıntısından başka bir netice tevlld etmeden Birinci Cihan Har binden beri devam eden mali hatalar silsilesinin yeni bir halkasını teşkil edecektir.
Anglo-Sakson âlemi, paranın kıymeti üzerinde yapılacak bir amel i yenin sihir kâr tesirine ma ■lesef inanmaktadır ve dev alı-■syon. İngiltere ve Amerika'da bir çok maliyecilerce, bir ticaret politikan âleti, silâhı sayılmaktadır.
Vakıa ekonomi bünyesinin u-zuvlan arasında umumi bir tesanüt olmakla beraber her
Ingiliz kabinesinin ani müteaddit ve kati tekziblerden sonra verdiği bir karar İle İngiliz lirası üçte bire yakın bir nispette düşürüldü- Yanı Ingiltere parasının dışarıdan mal alma kabiliyet bu nispetle a-ttltıidı ve bu sukut 18 memleketi beraberinde sürükledi.
İngiltere, yakın mazide olduğu gibi, tekrar mllil paraların rokanı mı. bir nevi para ölümü, intihan balosunu mu açmış oluyor?
Sırf Ingiltere, İngiliz İmparatorluğu bakımından devalüasyonun sebep ve İnikislarır.ı tesbtt etmek, para nazariyesi için, muhakkak faydalı oluca». -
fl-
nln ihracatını tahrik ve teşvik etmek lâzım gelir.
Ancak bu muhakeme klâsik, disiplinli îngütereye göre yürütülmüştür.
Bugünkü ingllterede maliyet unsurları arasında en esaslı mevkii işgal eden meselâ amele ücretlerinin, devalüasyona rağmen sabit kalacağı ne dereceye kadar tahmin edilebilir’
Uunutmamalıyız ki İngiltere gıda maddelerinin hemen tamamını hariçten alır ve bunların bir kısmı, Ingiltere İle beraber paralarım düşüren imparatorluk camiasına dahil memleketlerden tedarik edllmiyen bir kısmı paranın düşmesi nispetinde pahalılaşacaktır.
Bu yüzden bilhassa mütevazı
uzvun kendi seyri bakımından muhite karşı hassasiyeti faria olmıyan, sirayet ve inikasın betan! I e kendini gösterdiği memleketlerde devalüasyon, İhracatı tahrik eder, motürlerde kullanılan tabir Ue bir nevi «de-marrage» temin eder.
Bu memleketlerde, bilhassa ingllterede, ihracatın hemen tamamı sanayi mamulleridir ve bunların İptidai maddeleri yabancı memleketlerden gelir.
İngiliz lirasının kıymeti düşünce, tabii olarak bu İptidai maddeler daha pahalıya mal olur ve mamul maliyetleri o nispette yükselmek lâzım gelir ve sirayet ve inikas bakımından çok hassas muhitlerde bu inikas ani olur.
7 Eylül kararları ile bizde bu hâdise müşahede edilmiş ve hattâ devalüasyon İhtimali belirince piyasamızda ihraç maddelerinde bir yükselme olmuştu ve bu flat seyrini bendeniz □ eylülde, yani devalüasyondan 2 gün evvel bu sütunda çıkan va-
smıflann ve başta işçilerin maişetleri güçleşecektir. Bu hâdisenin, bilhassa bugünkü İn gillerede. amele ücretlerine esaslı zamlar yapmayı İcap ettireceği kuvvetle tahmin edilebilir. çünkü işbaşında bulanan parti ve hükümetin amelenin İsteklerine mukavemet etmesi kolay değildir.
işçi muhitinde ve Ingiliz milletinin mütevazı muhitlerinde baş gösterecek bir memnuniyetsizlik bugün İktidarda bulunan partiyi, gelecek seçimde, güç duruma düşürebilir.
Bilhassa sosyalist hükümetlerin intihap unsuruna dalma baş mevkii verdikleri düşünülürse, amele ücretlerinin pek yakında devalüasyon nispetine yaklaşan bir ölçüde artacağını tahmin etmek güç olmaz.
O halde İhraç mallarını uCuzlatma bakımından devalüasyonun tesiri, bugünkü İngil-terede. geçmişteki îngütereye nispetle daha kısa olacaktır, yani bugün Ingiltere de flatier-
Yapılan 5 kuruş zam, mukaveleye aykırı değilmiş
Sayın gazetenizin 19’9 1949 günlü ve 11113 numaralı nüshasının İstanbul Hayatı sütununda ve (Aferin Bay Müleah-hldel başlığı altındaki neşriyatınızı tetkik ettim.
Maltım olduğu veçhile şarap. İmal ve satışı Tekel altında ol-mıyan bir maddedir. İdaremiz memleket bağcılığını kalkındırmak ve halkımın hafif alkollü, nispeten sıhhi bir İçkiye alıştırmak gayesile hususi İmalâtçıların yanında kanuni sal Ah i ey-tl dahUlnde şarap İmal edip satmaktadır.
1 ocak 1949 tarihine kadar Tekel mamulü diğer içkiler gibi yurdun her yerinde tek flat-le satılmakta olan şaraplarımızın bu sistemden ayn olarak ve hususi müteşebbislerle müsavi rekabet şartlan altında piyasaya arzedilmeslnln maksat ve gayeye daha uygun düşeceği kararına varılmış ve bu karar aynı tarihte gerek matbuat. gerek radyo marif etile umumi efkâra açıklanmıştı.
Piyasa ve rekabet şartlarına ve maliyet unsurlarına uygun mütehavvü flat esasına dayanan bu sistemin tatbikatından olarak şimdiye kadar muayyen miktarda satış taahhüdü ile on beş mm takada anlaşmalara varılmıştır. İstanbul ve Edime bölgesi satış müteahhitliği de bunlardan biridir.
Aktedilen mukavelelerde muayyen miktarın satışı taahhüt edilmiş vç teminat altma alınmış bulunmasına mukabil perakende satış flatlerinln rekabet şartlarına, satış imkânlarına vç piyasa icaplarına uygun olarak tesblt! hususunda müteahhitler serbes bırakılmıştır.
Bu itibarla. İstanbul müteahhidinin perakende satış flatle-rlne 5 kuruş zam yapmak hususunda aldığı karar mukavele şartlarına herhangi bir aykırılık göstermemektedir.
Bu vesile Ue yaptığımız tet-kikatta zammedilen 5 kuruştan 4 kuruşunun perakendeci satıcı Iskontosuna İlâve edildiği ve bu flat artışına hususi âmillerin aynı satıcılara daha fazla Iskonto bırakmaları hususunun Amil olduğu anlaşılmıştır.
Keyfiyetin, sayın gazetenizle bu suretle tavzihini saygı İle rica ederim.
Genel Müdür
Hadi Hüsman
Yugoslavya, Ruaya-nııı peykleri birer vilâyet haline getirmek istemekle itham ediyor
k> .grad 22 (AFİ — Yugoslavya. dim akşam, RuSyayı. casus şebekeleri Kurarak, Avrupa memleketlerinin dahili İşlerine müdahale etmekle İtham etmiştir.
İtham. Tlto'nun Polltbürosu âza] arından ve Meclis başkan vekili Moshe Pijade tarafından ileri sürülmüştür.
Yugoslav Komünist Partisinin resmi organı olan Borba gazetesi İçin yazılmış ve neşrinden evvel Yugoslav radyosu tarafından yayınlanmış olan bir yazısında Pijade. «Macarlstau-da, Rajk dâvası. Avrupaya. Sovyet istihbarat teşkilâtının, karanlık usullerinin sokulduğuna bir delil teşkil eder» demektedir,
Pijade. bu mahkemenin. Rusya tarafından, peyk memleket komünist partilerinin Rus Komünist Partisine tabi olmalarını temin maksadlyle ortaya çıkarıldığını İddia etmekte ve Rusyanm bütün korrünlst meni ieketler üzerinde hâkimiyetini tanıtmak ve peykleri polis devlet idaresinde birer vilâyet haline getirmek İstediğini Heri sürmektedir.
Mide kanserine ilâç mı keşfedildi
Atlantic City 21 (A.A.) —
(Afp); Birleşik Amerika milli kanser enstitüsü blokimyacıla-nndan Dr. Jessep Oreenstein’ln keşfi, mide kanserine duçar olan hastalarla hazım yollarındaki şu veya bu hastalıkla gıdasızlıktan ölmeğe mahkûm olan İnsanlara yeni bir ûınlt kapısı açmıştır.
Dr. Greenstein'ln bulduğu yeni usul sayesinde az masrafla bol miktarda istihsal olunabilen protein müştaklarından mürekkep karışım, basit bir şırınga İle deri altına zerkedile-b İlmektedir.
Fransanın Ankara büyük elçisine nişan
Paris 22 (AJt.) — AFP: 22 tarihli Resmi Gazetede, Fran-sanın Ankara büyük elçisi Jean Lescuyer'e «Lâgion d’Honneur» nişanının «Conıandeur» rütbesi verildiğine dair Dışişleri Bakanlığı kararnamesi yayınlanmıştır.
Orta ve Doğu Anadolu çifçilerine yardım
Sayfiyelere gidenler şehre dönüyorlar
iki göç bir yargına bedeldir! r-.-
J Sayfiyelerden bir çoğunda hâlâ boş ev var — Yazlığa gidenler-C ] den bir kısmı, havaların kararsız gidişi karşısında dönüyor- | ( 1ar — Akşam üzerleri ve geceleri soğuk başlamış — Bir ara- E v badan dökülen eşyalar!.. — Arabacının sözleri ... —Bu zara- | J rı kim ödeyecek!..— Bizde ev eşyası nakli şimdiki I
J haliyle devam ettikçe...

1949 un kışı, ilkbaharı da kendine karıştırarak pek uzun sürdü... Yakıcı ve buram buram terletici sıcakla devam edeceği beklenen yaz görülmeden şimdi de, kışı andıran bir sonbahara girmiş bulunuyoruz!.
Havaların bu kararsız gidişi, şimşekler, müthiş gök gürlemeleri ile şiddetli yağmur ve dola yağışları; seylâplar, köprü yıkılmaları, şimendifer hattı bozulmaları 11c yol kapanmaları karşısında; önümüzdeki kışın da atlattığımız kış derecesinde şiddetli olacağından endişeye düşenler az değildir.
Sayfiyelerdeki evlerini yazlığına kiraya vermek isteyenlerden bir çoklarını, kışın uzun sürmesi İle göçlerin geç başlaması zarara sokmuş, mal sahiplerinden ekserisi aradıkları yüksek paraya kiracı bulmakta güçlük çekmişler, hattâ bir kısmı klracısız kalmışlardır. Boğazın Anadolu ve Rumeli yaka-larile Bostancı, Suadiye. Cadde-boslanı ve Erenköy semtlerinde, sayfiye dönüşlerinin başladığı şu zamana kadar hâlâ kiracı bekleyen evlere raslanmakta-dır!..
Şehre dönüş!
İstanbulda sayfiye dönüşü ekim sonlarına doğru başlardı. Bu sene İse daha eylül sonu bile çelmeden yazlığa çıkanlardan bir çoğu şehre dönmeğe koyuldular! Buna da. havaların kararsızlığı, bilhassa akşam ü-zerlerile geceleri, üşünecek derecede soğuk çıkması sebebol-mak tadır.
şimdi, araba vapur seferle-
rde iptidai şekilde taşınan ev eşyası
rinden hangisi gözden geçirilirse geçirilsin, aşağı yukarı hepsinde, ev eşyası nakleden arabalar görülmektedir. Bizde, bir türlü düzene sokulamıyan işlerden biri de bn eşya nakil işi değil midir? Asırlardan beri sürüp gelen şekil ve usullerden vazgeçilememiş, bu iş medenî bir şehre yakışır hale soku lamam ıştır! Eşya dolu arabalar üstleri açık olarak ana caddelerden dolaşa doluşa tâ İç sokaklara kadar girer, bir evin, biraz da mahremiyetine dikkat edilmesi lâzım gelen İç yüzü, bu arabalarda bütün çıplaklığı ile herkes tarafından görülür! Bunda, o eîyayı üstleri açık arabalarla taşıtanları
kabahatli çıkarmak da doğra olamaz, çünkü şehirde, ev eşyalarını kapalı şekilde ve kırıp dökmeden nakledecek muntazam bir servis kurulamamıştır. Kurulacağını tahmin edenlerden olmadığımı da işaret edebilirim. Çünkü bizde her şeyi devletten beklemek bir âdet halini almıştır. Devletin ise buna gelinceye kadar halletmesi lâzım gelen İşleri tümen tümendir!
İki göç bir yangına bedeldir
Araba vapurundan çıkarak tramvay caddesini takiben Ee-C en ııle dit in BİLDİK
(Arkası 1 nei s»bidede»
Created by free version of 2PDF
deki sirayet kanununa karşı hassas memleketler arasına girmiş bulunmaktadır.
O halde bir kaç ay sonra İhracat bakımından devalüasyonu yapmış olan Ingiltere bugünkü duruma tekrar düşmek tehlikesine mâruz bulunmaktadır. Yani devalüasyon bu memleket e-konomlsinl de. başka memleketlerde olduğu gibi, fasit daire içine sokmuş bulunmaktadır
Devalüasyonun. Londra mail piyasasının İtibarına son ve kati darbeyi indirdiği ve bu yüzden tngil terenin mühim bir gelir kaynağından mahrum olacağı hususu da devalüasyonun menfi neticelerinden biri ve belki en. ehemmiyetlisidir
Maamafih. devalüasyonun İn glitere İçin devamlı bir menfaat temin edemlyeceğtne kani olmamıza rağmen. İngiliz hükümetini bu karara sevk eden, belki kümen siyasi sebepleri bilmediğimiz ve yabancı olduğumuz için kati bir hükiim vermekten çekinmemiz lâzım ge-
zim da tahmin etmiştim.
İn gii terenin ve umumi olarak bir sanayi memleketinin ekonomi Blrüktörü ile bizim İktisadi bünyemiz arasındaki farkları ve bu farkların devalüasyon bakımından birbirine uymıyan neticeler tevlld etmesi lâzım geldiğini büenlerce bu tahmini yapmak pek güç değildi. Fakat herhangi bir İlâcı bünyenin hususiyetlerini, hastalığın vahamet derecesini tayin etmeden, doz mefhumunu bilmeden kullanan İnsanlara, bilhassa ihtisasa riayet etmiyen muhitlerde sık sık tesadüf edilir, hattâ böylelerinin hazan kumanda mevkilerine geçtikleri bile görülür.
7 Eylül kararları bizim için, mrf İktisadi ve mali bakın'dan değil. belki hattâ siyasî hayalımız ve umumi olarak insanları kıymetlendirme bakımından, hattâ kıymetli bazı insanların politika arkadaşlığı vc lâubaliliği bakımından ne kötü akıbetlere surüklenebilecekiertni gös- nıeKren ç»umıvaua !=.»■«■' gc-termc bakımından da bütün Ur.
safhaları gizil ve açık saikleri Ingiliz parasının d üşürü i ine -lir Irrrlpîîmfö» nrKir "linin tuvlm it, 11 mıır.n.
ile İncelenmeğe değer bir mevzudur. Ancak, bunu yapmak ı-Çin daha belki bir kaç sene beklemek lâzımdır.
İngiliz parasının düşürülmesinin İngiltere İçin neticeleri ne olacaktır?
İngiltere, hemen münhasıran sınai mamuller İhraç eden bir! memleket olduğuna göre. bu mamullerin fiattert. şimdilik, a-sami. dışarıdan gelen ham maddelerin İngiliz parası Ue pahalılaşması, nispetinde yukSS-lebiiir.
sinin bizim İktisadi durumumuz üzerine tesirleri ne olabilir’
İlk bakışta, hiç olmazsa bir iki ay için. I he'. İte reden ithal ettiğimiz malların bize daha ucuza maJ olacağı muhakkaktır.
CEVAT NİZAMI
(Arkası 7 oci sahifedr)
Muhtaç çifçiye 123 bin ton tohumluk tevziine başlandı
Konya 21 — Bayındırlık Bakam Şevket Adalan ile Tarım Bakanı Cavit O rai Çumradakl tetkiklerini bitirerek Kon yaya dönüşlerinde Halkcvinde yapılan toplantıda tetkik gezileri hakkında İzahat vermişlerdir.
Toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Tevflk Fikret Sılay da hazır bulunmuştur.
Tarım Bakam ■ tabiatın kahrı bu yıl kendisini en ziyade Konyada hissettirmiştir.» dedikten sonra Orta ve Doğu A-nadolunun kuraklıktan ıstırap çeken çiftçilere en geniş yardımın yapılmasına karar verildiğini 123000 ton tohumluk dağıtılmağa başlandığını. Kon yada da bu tevziatın yapıldığını söy-lemlştrl.
Mera meselesine de bu arada temas eden Bakan, bu mevzu üzerinde Bakanlığın hassasiyet, le durduğunu, hazırlanan bir kanun tasarısının bu kış Mec-ilsin tasvibine sunulacağını bü-I rlirmiş!ir
Cavit O rai. hükümetin Mars-hail yardımından elde edeceği 1 fon u Ziraat bankası sermayesine İlâve ile banka sermayesl-, nin 50-Bo milyon raddesinde arttırılacağım da anlattıktan sonra istikbali düşünme ve mahsulâtımızın maliyet flütlerini dünya piyasalarına uydurmak zorunda oldu (mm ıı«ıı |>e— 11 rtm iştir
Konya - Ankara yolu
Bayındırlık Bakanı Şevket Adatan da, Konyanm beş istikametten gelen devlet yollamam mihverini teşkil ettiğini, Konya - Ankara yolu üzerinde de ehemmiyetle durulmakta olduğunu, bu seyahatte sulama, İşinin dikkatle incelediğini, yeraltı sularından istifade için tedbirler alın eliğini, Amer ikadan buraya bu işler üzerinde çalışmak için bir heyet geldiğini, önümüzdeki yıl içinde yeraltı sularından istflade edilerek bir sulama tecrübesine başlanacağını. şimdi yapılmak istenilen tecrübe Ue 45 bin dekarlık bir sahanın sulanabileceğini ilâve etmiştir.
F-Mfe 15
AKŞAM
23 Eylül 1949
Mahkeme Koridorlarında
Liraz tekerlemeye dalmışsam günah mı işlemişim ?
— Çalgılar çalınıp şarkılar söylenirken benim üzerime öyle bir tatlılık geldi kİ, hemen oracıkta bir şilte bulsam üzerine uzanacaktım,
— Nerede oldu bu Lşler, hanım teyze? Düğüne mİ gittin yoksa?
— Düğünü nereden uydurdun ayol? Ben keyfini bilen insanım. Şunun bunun düğününde, derneğinde ne işim varmış? Canım istediği zaman paramla eğlenirim, Param olmazsa evceğl-nmde hanım hanımcık o-turmasını da bilirim. Allah muhafaza buyursun, ağzımdan kan gelse, görenlere kızılcık şerbeti içtim, derim. Ben böyle bir kadınım, anladın mı sen?
— Anladım amirin Leyre-ciğim, ben iki çift söz söyledim. sen bir araba lâf ettin. Ne kadar öfkelisin?
— Aptal gibi konuşma karsımda. Ben öfkelenmiye-yim de kimler öfkelensin? Başıma gelenlerden haberin var mı?
— Düğünde çalgı dinlemişsin, orasını biliyorum.
— (Sene düğün, dernek lâkırdılarına oaşlama. Çalgıyı düğünde dinlemedim ben.
— Nerede dinledin ya?
— Hah, işte onu sor da cevap vereyim. Bir düğün dinilisi tutunmuşsun, evirip çevirip onu söylüyorsun. Doğru dürüst konuşmasını bilmiyorsan, sus da ben söy-liyeyim, sen dinle. Rahmetli kaynanam gibi senin de çenen düşmüş galiba. Amma da geveze şeysin ha. Eğer evli isen, sana varan kızcağıza yazıklar olsun. Bu kadar gevezeliğe kimsecikler tahammül edemez. Konuşmanın da usulü’ erkânı vardır. İnsan dediğin bir söylemeli. beş dinlemeli -Bunları bir öğreten olmadı mı sana? Hele benim fazla konuşmağa hıc tahammülüm yoktur. Patır patır patlarım vallahi.
— Belli, teyze hanım. Hakikaten sen karşında kimseyi konuşturmazsın.
— Ne sanıyorsun ya? Benim karşımda konuşacak insan iki çift lâf etmesini öğrenmeli de ondan sonra ağzını açmalı. Kendim cok konuşmadığım için karşımdaki fazla konuşursa içime sıkıntılar basar, esnemeğe başlarım.
— Peki, teyze hanım. Bunu da anladık. Şu çalgı meselesinin sonu ne oidu bakalım?
— Hangi çalgı meselesi? Durup dururken çalgıyı da nereden uydurdun?
— Sen söyledin ya. hanım teyze. Çalgılar çalındı, şarkılar söylendi, demedin mi?
Şakağını kaşıyarak göz kırptı:
— Haa. sahi, onu anlatıyordum. Sinemanın çalgısı pek hoş oluyor a canım. Radyoya madyoya kulak asma. İyi bir çalgı dinlemek istiyorsan sinemaya git-Hem dinlersin, hem de o-yunlan seyredersin Pek de güzel oyunlar gösteriyorlar. Gel gelelim, bu sefer çalgı-
lar, şarkılar bana dokundu, üzerime bir tatlılık geldi. Dudaklarımı ısırıyor um, parmaklarımın ucunu tükü-rükleyip göz kapaklanma sürüyorum amma nafile. Esnemekten ağzım bir kanş açılıyor, az kalıyor ki çene kemiklerim çatır çatır yerinden sökülsün. Kalkıp eve gideceğim amma- oyundan ayrılmayı dı hiç canım çekmiyor. O güzelim çalgıları nasıl bırakır da gidersin? tçeriye girerken bir avuç do-hısu para verdim. Oyunun hepsini seyretmeden kalkar mı insan? Uzatmayalım e-fendim, işte böyle oldum ben. Bir uyku, bir uyku. Zannedersin ki perdede çalgı çalanlar ninni söyliyerek beni uyutmak istiyorlar. Es nedim, gerindim: «Aaaah. | şimdi şuracıkta bir şiltecik olsa da üzerine uzanıver-sem» derken kendimden ge-çivermişim.
— Oooh, Allah rahatlık versin.
— Hangi rahatlık, efendi oğlum? İnsanı rahat bırakıyorlar mı ki? Tam tatlı uykuya daldığim sırada sag omuzumda bir sızı peyda oldu. Dell gibi gözlerimi açıp sıçradım, bir de baktım ki koskocaman bir el sağ omuzuma yapışmaz, vaı kuvvetiyle sıkıyor. Başımı çevirdim; «Ne oluyorsunuz ayol? Kimdir o omuzumu sıkan?» diye etrafıma bakındım. Geriden şu herif; «Hanım, burası otel mi, yatak odası mı? İnsan sinemaya seyredip eğ İenmek için gelir. Sen ne diye uyuyorsun burada?» demez mi’ iAa, ukalâya bak hele. Sen ne karışıyorsun? Bilet paralarımı sen vermedin ya. Keyif benim değil mi. istersem uyurum, istersem seyrederim. Kimse bana kâhyalık edemez.» dedim. Meğerse herif terbiyesizin bi ri imiş. Öyle adamları sinemaya sokandadır kabahat. Terbiyesizin ne isi var orada? Utanmaz herif kalkıp da yüzüme karşı; «Senin key fine karışan yok, sen de bizim keyfimizi bozma. Burada uyuyorsun, horultundan herkes rahatsız oluyor. Biz sinemaya senin horlamanı dinlemeğe gelmedik. Uykun varsa git evinde vat» demesin mü Birdenbire kan beynime sıçradı. Ben zaten alt katta oturan kiracı karının horultusundan evde geceleri uyku uyuyamıyorum, sabah leyin gözlerim sızlıyarak kal kıyorum, Sinemada çalgı dinliyerek biraz şekerlemeye dalmışsam günah mı işlemişim? Sinirlerim bozuldu, geriye dönmemle beraber çantayı herifin suratına iki defa çarptım. Öyle utanmaz heriflere uymak bana yakışmaz amma tahammülüm tükendi, kendimi tutamadım, O da bana vurmağa kalkmaz mı! Haydi bakalım, karanlıkta birbirimize girdik. O bana, ben ona derken efendim...
Mübaşir seslendi, teyze hanım sesini kesip yutkunarak gitti-
Ce. Re.
GİZLİ POLİS
(İngiliz casusu asiienden»
Yazan: Somerset Maugham Tercüme eden: Vâ - Nû
Aşk ve macera romanı
Tefrika No. 54
İçin delikanlıya teşekkür etti. «Allah rahatlık versin.» dedi. Delikanlının kalbi hızlı hızlı çarpmağa başladı. En küçük bir davet olsaydı, derhal kadının arkasından yürüyecekti. Beyhude yere, cesaret verici bir İşaret bekledi. Nihayet, şapkasını çıkardı ve uzaklaştı.
«Kendini komik mevkide görüyordu. Bütün gece yalağında döndü, döndü. Bu fikrin tesirin den hiç kurtulamıyordu. Kaybettiği fırsatı ona tekrar elde ettirecek olan günün gelmesi ne kadar da güç, ne kadar da u-zaktı! Ertesi sabah ondan itibaren Allx"e' tehalükle gidip o-nu öğle yemeğine davet etmek İstediyse de kız çıkmış. Bunun üzerine genç adam, çiçekler gönderdi. O gün tekrar uğradı. Meğer cambaz kız
gelmiş, gene çıkmış. Delikanlı, ona rastlayabilmek ümidiyle O’Malley*! görmeğe gitti. Fakat Albr, orada da yokmuş. CMalley, İstihza ile, işlerin ne merkezde olduğunu arkadaşına sordu. Brown, zevahiri kurtarabilmek için, bu kızın kendisini pek de alâkadar etme dlginden bahsetti. Hiç bir talep te bulunmaksızın ondan ayrılmış olduğunu anlattı. Buna rağ men, O’Malley, şüphelendiğini gösteren bir tavur takındı. Ve delikanlı, Alir’e, ertesi akşam beraber yemek yemek üzere bir pnömatik mektup gönderdi. Ce vap yok!.. Bu İşten hiç bir şey anlayamıyan Brown, belki on iki defa oteltn kapısına bir mektup gelip gelmediğini sordu.
«Nihayet, öfkelenerek, akşam-
leyin yemek saatinde kadının yanına gitmiş. Kapıcı, içerde olduğuna söylemiş. Bütün bu muamelelere fena İçerleyerek, fakat İçerlediğini de belli etmemeğe çabalıyarak Allkin oturduğu dördüncü kata tırmanmak için dik merdivenlere sarılmış.
«Bir sükût. Sonra bir ayak sesi. Erkek bLr daha çalmış. En sonunda Allx kapıyı açmış. Kiminle karşılaşacağım bilmiyor gibiymiş. Bunun böyle olduğunu anlamak, Brown'ın üzerinde ga-yate menfi bir tesir bırakmış. Mamafih, gülümsemek tecrübesinde bolunmuş.
«— Benimle beraber yemek yemeği kabul edip etmediğinizi öğrenmeğe geldim. Mektup yollamıştım.
«Kız, ancak o zaman karşısındaki erkeğin kim olduğuna tanımış. Fakat içeri girmesi İçin teklifte bulunmamış.
«— Hayır, bu akşam otamaz. Kafamın İçi karma karışık. Başım. s un turlu belâda Cevap veremedim. Mektubunuzu da nereye tıktığımı unuttum. isminizi bile unutmuştum. Çiçeklere teşekkür ederLm. Bana gönderdiğiniz için büyük nezaket gös-
terin İşsiniz.
«— Yarın beraber yemek yememizi İster misiniz?
(— Ya... Ne yazık ki yarın akşam da meşgulüm... Ne talihsizlik.
«Erkek, ısrar etmek cesaretini gösteremeyip gayet perişan ve mahçup uzaklaşmış, Kadını bir daha görmeksizin Londra’ya dönmüş. Fakat hâtırası, daima Irpnri İsini tazlp eder, dururmuş. Hiç de âşık değilmiş ama, ondan yine de yakayı aıyıramıyormuş. Erkeğin, gururunun sarsıldığını kendi kendine itiraf etmek sorunda kalmış.
IV
«Bulvar lokantasında yemek yedikleri sırada, Allı. İlkbaharda Londra'da bir angajmanı olduğundan bahsetmişti. Delikanlı. ressam CTMalley’e yazdığı mektuplardan birinde, eğer canbaz kız İngiltereye giderse bunu ressamın kendisine haber vermesini rica etmişti. Buluşup belki de konuşur, Paris'teki hayatına dair malûmat alırmış.
«Bir müddet sonra. O'MaMey, Aliı'ln Londra'ya yakında gideceğini haber verince, Brown. kanımı» hızlı hızlı döndüğünü
sezdi. Onun oyun aynadığını görecekti. Eğer o akşam İhtiyaten tiyatroya uğrayıp programa bakmasaydı, numarayı kaçıracakmış meğer. Çünkü en az enteresan numaralan baş tarafa koyduklarından Albc'in numarası da en boştaymış.
«Alix, bıyıklan kozmatlkle burulmuş İki esmer erkek arasında görüldü. Bunlardan biri şişman, öbürü zayıflı. Üçünün de, fena biçilmiş pembe mayoları, yeşil saten göğüslükleri varmış. Erkeklerin jimnastik â-letleri üzerinde uçuştukları sırada, Albr. ellerini kurulamaları için, anlara mendil fırlatıyor-muş. Arada sırada taklak da atıyormuş. İri erkek: zayıfını sırtına aldığı zaman, o da, pra-mld yapmak üzere tepeye tırmanmış İki eliyle, halka öpücükler yollamış. Derken, üç kişilik canbaz heyeti bir de bisiklet numarasına kalkışmış.
«Umumiyetle canöazlıkta bir zarafet, hattâ bir güzellik olduğu halde, numaraların bu bayağılığı karşısında pek üşülmüş.
«İnsan denen mahlûkun kalabalık huzurunda kont lir bale
gelmesi ile yürek üzülür. Zavallı Alkx, o kötü mayosu İçinde ve dudaklarında ısmarlama tebessümü İle düpedüz gülünçtü. Böyle bLr kadın, kendisini, o akşam kapının önünde tanıyamadığı vakit, delikanlı, nasıl olmuştu da büyük hüzün duymuştu? Bu sefer, genç tnglllz, bir şilin bahşiş verip bekçi İle kartını soyunma locasına gönderdiği vakit, nefsini ağır tartı-yorda.
«Birkaç dakika sonra Allx göründü. Ziyaretten fevkal&ae memnun görünüyordu.
«— Aman! Bu berbat şehirde insanın tanıdığı bir insanla karşılaşması İyi oluyor. — diye haykırdı. — tşte tamam I Parts-te teklif ettiğiniz o meşhur akşam yemeğini bana yedirmenin tam sırasıdır. Açlıktan geberiyorum. Temsilden evvel ağzıma bir lokma etmek koymak fırsatını bile bulamadım. Bize programda 1 hangi yeri vermek küstahlığını göaterdlkerinl gördünüz. Ne utanmazlık, yahu! Fakat bu İşler böyle devanı e-demlyecektir. Yarın manager’l-mlde konuşacağız Bizi enayi ye-rino koyuyorsa yağma yokI Yok
efendim, yok, olamaz! Hem de seyirciler, maşallah! Hiç bir coşkunluk göstermiyorlar. Alkışlamak tenezzülünde bile bulunmadılar. Pek kaba şeyler!
«Bütün bu sözlere dostumun aklı ermiyordu. Acaba bu k«. kendini sahiden, artist falan m» zannediyor? Kahkaiıaıarla katılacak vaziyet! Fakaı AliK'ia derinden gelen sesi, delikanlının gene sinirlerine tesire başlamıştı. şatafatlı renkteki robu. kırmızı şapkası ( ilk tesadüflerinde giydikleri! öyle bit ansambl teşkil ediyırdu kİ, bunları giyen bir kadınla, kendini tanıdıkları bir yere gitmesi mümkün değildi.
«Kadını Soho'ya götürdü.
«O devirlerde kapak at arabaları hâli mevcuttu;
zannederim, bunlar, âşıklar İçin
şimdiki rişUydi.
taksilerden daha elve-Dostum. Al!x'e sarıldı
ve dudaklarım aradı. Kadın, sa-
kin kaldı.
Erkek de.
büyük
bir
ihtirasın titreyişini hissetmedi. «Yemek yedikleri sırada a-
vanslar yaptı.
Kadın da geri
çekilmedi. Fakat yemekten çık-
tıkları sırada, dostum onu evl-
(Arkası var)
23 Eylül 1949
AKŞAM
Sahlfe 7
Çıldıran nişanlı^
ithalât rejimine ait B. listesi
tarafı 4 üncü saMftda)
İhtiyar Ludvik. kızı Azmanın Jan Ue münasebette bal onduğunu öğrendiği zaman deU divaneye döndü, hlddetMnmeainl mucip olan sebepler de yak değildi. Evvelâ Ludvik ahlâk meselelerinde »ok titizdi, çocuklarını da bu akide Ue büyütmüştü. Kızının, kendisinin yüzünü bilmediği w görmediği Mr adamın sevdiği düşüncesi, onu fevkalâde ksKİırauşta- Sonra takını ayartan Jan hakkında topladığı malûmat da kendi flk-rtnce onun lehinde değildi Bu şirkette küçük memurdu. Vakıa namashı bir gençti amma aldığı maaş pek andı. Ludvik böyle bir adama nanl tas verirdi. O, kızı Anna için büyük emeller besliyor, zengin bir damat bulmak istiyordu. Hattâ aradığı rengin damadı d* bulmuştu Fabrikatör Fernandın oğlu MarseJ İdi. Marsel. hem zengin bir fabrikatör, bem de şerefli »e tanınmış bir aile ço- ■ çugu idL Ludvik kızının İstikbali hakkında bu tasavvurda iken, Jan De seviştiğini öğrenince Annayı derhal yanına çağırdı ve İşittiklerinin doğru olup olmadığım sordu: Genç ■ kız cesarette cevap verdi: '
_ Evet baba, ben Jan’ı »evi- 1 yorum, o da beni seviyor. Evlenmeği düşünüyoruz. Bunda ı ne fenalık görüyorsunuz? 1
Ludvik. kızının ağzından bu İtirafı işitir işitmez yıldırımla ' vurulmuşa dündü. Hayır, böyle 1 bir şey olamazdı. Armadan ; Jania derhal münasebetini kes- 1 mesl. bir daha görünmemesini 1 ve kendisine bir mektup gönde- 1 rerek münasebetini kestiğini bildirmesini istedi. Genç taz, bu talebi reddetti- Aralarında 1 şiddetli bir münakaşa cereyan i etti Ludvik:
— Jania cvlenmiyeceksin. 1 Bunu aklından çıkar. Benim münasip gördüğüm gençle ev-ienecetein. O senin beğendiğin Jan drahomana göz dikmiştir. ; Anladın mı aptal kız?
— Hayır, Jan. benden bir şey 1 istemiyor. Beraber çalışacağız I ve hayatımızı kazanacağız ba-
— Benim söylediklerim kulağına küDe olsun! Senin İstediğin değil, benim dediğim olacak
Ludvik kızını evinde hapsetti. Dışarı çıkmaması için sıkı emirler verdi. Kendisinden çok korkan İki oğlunu da çağırarak Jan'ı yazıhanesine davet etmelerini tembih etti Oğullan, babalarının bu emrini yerine getirdiler. Jan, Ludvik'in yazıhanesine gitti. İhtiyar, delikanlıyı sert sözlerle karşıladı.
— Kızımla münasebette bulan duğunu öğrendim. Anna-nrn kimin taa olduğunu biliyor musun? Ve kendi İçtimai seviyeni hiç düşündün mü?
Delikanlı nezaketle cevap verdi
— Evet biliyorum mösyö! Kızınızın serveti için istediğimi zannettirmemek için sizden te- para istemiyorum. Biz sevişiyoruz. Bugünlerde gelip sizden kızınnu isteyecektim.
Vodvile, alaylı aiayh güldü:
— iyi ettin de kızımı istemeğe gelmedin. Yoksa sırtına bir tekme indirip seni merdivenlerden aşağıya yuvarlıyacak-tım.
— Sevişen iki f^nefa birletmesine niçin mâni olmak istiyorsunuz?
— O, benim bileceğim işi Ştmu bil ta, ailemizde hiç bir tıs babasının rızasını almadan evlenmez. 8onra Atina'yı ne ile besliyeeeksto?
— Aldığım maaşial
— O maaşı da ozan vaman alacak değilsin. Çünkü nüfusum sayesinde seni Iştnden at-tncağım. Nereye gtteen yaka-■ı bırakmıyacağını
Lodvlktn büyük oghı da söze karışarak: babasının tehdidini teyid etti;
— Tatlılıkla bu İşlen vazgeçmezsen başka vasıtalara başvurarak reni yola getireceğiz Şunu da duşun ki. Ann» sözünü dlnlemtyecek oluna babam, kzmdisim mirasından mahrum edecek.
, tehditler karşısında boyun eğdi. Fakat Ludvik bunmta da kanaat etmedi:
_ Mösyö Jandedi yalnız sizin vazgeçmeniz yetmez. Btae bir hizmette daha bulunacaksın. Anna. seni çok sartyor. Bu aşkını talbinden söküp çıkarmak için ona bir mektup yazacaksın. düşünüp taşındığuu. maaşınta p-H-n* m 1 yedeğinizi antadığm için kendUdle evlenmekten vazgeçtiğini bildireceksin, fakirlik Ue aşkın yanyana yttr(ywnlyc«klerinl i» re edersin tarım; böyle bir mektup alınca lntasan hayale ağrıyacak ve senden vazgeçecek. Anladın mı?
Jan. bu teklifi kabul «tti. Zaten o da Anna'ya böyle bir mektup yazmağı düşünüyordu.
A
Genç kız, mektubu alınıra hüngür hüngür ağladı, derin bir yeise düştü, aşka olan İtimadını kaybetti, dudaklarından tebeasûm silindi ve İhtiyar babasının her dediğini yap»" bir robot haline geldi.
Zengin fabrikatörün oğlu Marselle nişanlan yapıldı. Nişan günü, ev, neşe ve kahkahalar İçinde çınlıyordu. Herkesten fazla sevinen kom babası İdL Nihayet İstediğini yaptırmışta. Marselln de taamı mesut edeceğini «anıyordu.
Davetliler, yemek masasına oturdular. Anna, beyaz gelinlik robu İçinde bir yeis re matem sembolünü andırıyordu Arasıra Borata gülümsüyordu. İhtiyar ayağa kalkarak bu mesut hâdiseden duyduğu sevinci belirten kısa bir nutuk söyledi:
— Kızım İle damadımın şerefine içiyorum, diyerek kadehini kaldırdığı zaman salonu garip, feci bir kahkaha çınlattı. Bu kahkahayı koyuveren Anna idi. Davetliler, endişe Ue ona bakmağa boşaldılar. Genç krr uzun uzun güldükten sonra şarkı söylemeğe, ziyafet sofrasuıın üzerine çıkarak dansetmece başladı. Görierl garip garip parlıyordu. Herkes bu felâketten donakaldı. Davetlilerden Mri:
— Zavallı kız çıldırdı diye 1 söylen dL Doğrusu da bu İdL I Hakikaten Anna akimı kaçırmışta.
Ertesi günü davet edilen mü-, tehasas doktorlar, kızı muayeneden sonra İyileşip iyUeşmiye-ceği hakkında bir şey söyleyeni ediler, tımarhaneye kaldırılmasına lüzum gösterdiler. Belki zamanla şuuru avdet edebilir dediler.
ihtiyar baija, odasına çekilerek acı yaşlar döktü, evet dediği olmuşta, fakat kızım da çıldırtmıştı.
Çeviren: A. 11İLÂLİ
Gümrük
Ta No. sı
CKlmrük Ta. No sı
İkinci görüşmede Lodvtk'ln küçük oğlu, Jan’ın merhamet damarına basarak hu sevdadan vazgeçirmeğe teşebbüs etti, babasının kalbinden rahatsız olduğunu. bu izdivaç yapılacak Olursa kahrından öleceğini, bu facianın da mesuliyeti kendirine terettüp edeceğini yana yakıln anlattı. Jan, bu rica ve
Günün mevzuları
(Baştarafı 5 inci sahifede) Bundan ve hele tngütereden İthalâtımız bu memlekete Itıra-çatımızdan fazla olduğundan, faydalanınamız lâzım gelir.
İngiltereye bir takım mali borçlarımın olduğuna göre, bunların ödenmesinde efe devalüasyon nispetinde bir menfaat temin etmemiz tabiidir
Ancak, devalüasyon alıcısının hariçten mal alma kabili yetini acıtmış olduğundan, bilhassa ingiltereye satmakta olduğumuz İhraç mallan bakımından bir zorluğa mâruz katmamız mümkündür.
Vakıa Almanya piyasasının açılması bir dereceye kadar güçlükler! hafifletir, fakat ortada bir İngiltereye İhraç dâvası mevcuttur, bu dâvayı ele almak lAnm gelecektir ve şu veya bu istikamette bir tedbir bulmak herhalde mümkün olacaktır.
Herhalde hfikûmetlmlz, ban memleketlerde olduğu gibi, bir panik havan yaratanamış ve Türk parannm kıymetine dokunmamak. yani bir para ln-tlhanna gitmemek kararını «’rnüşUr Bu metaneti, en şü-tnûllfl mânam Ue, dürüstlüğü Şemseddln Gtaaltay hükümetine mail vb iktisadi tarihîmizde en şerefli Mr mevkii işgal etmek hakkını vermiştir, kendisini yeni Mr pahalılık dramından kurtardığı için, millet, hükümete minnettardır.
GEV AT NİZAMİ
mallar
4« Yolma ardoviaden mamul taş tahtalar
40 Mebenk taşı, teleği tep
464 Yalna sünger ta*
469 Çimento
(n Yalnız r1» organik
4W MOka
Çin! w pocaetondtm
Yalnız çlnkten banyo, kurna, lâvabo, ördek, aptesane tatamlan (Tababet ve lâborntu-larda kullanılacaklar porselenden de olabilir)
4M Her nevi topraktan su rfizgecl ve akşamı
4M Çiniden, porselenden
âlfttı eiektrttaye re ak- şamı
468 «Aa Porselenden, mineden ve emsalinden re altın ve pl&tin ve me-vad ve saire İle mü-re t tep suni dişler
491 b Yalnız saatçilikte kullanılan taşlar
496 Mucerrit (her netti
486 Camdan döşeme ve dam için tuğla kiremit ve levha
497 Pencere camları
498 Yalnız otomobil ve saireye mahsus emniyet ayna ve mağaza camları
561 Yalnız boş fotoğraf camları
500 Mûteşehhip lâmbalar (ampuller)
50? Saat camlan ve saat tertibatını havi sair âletler camlan
506 Gözlük camlan
509 Âlâtı hassaslye ve fenniye camları
510 Yalnız camdan suni gözler ve düğmeler ve ve yalnız camdan ve camlaştırılmış porselenden sanayide ve elektrikli enstelâsyon-larda tecrit İçin kullanılan mamuller
1 11 Lu Tıbba, baytarlığa ve lâbora fuarlara mahsus camdan âlâtı fenniye ve cihazları
1 Yalnız sanayide kullanılan cam eşya ve eam İrrigatör ve huni, kalem uçlan ve cam tozu
518 Yalnız demirden lif üstüpü ve demir tozu
527 Demir ip veya halat
523 ajj Demir zincirler (Yalnız taşıtlar içini
SU Fonttan, demirden kaba mamulat
53? Demir çivi
884 Kalorifer üstüvaneleri
564
671
573 b
576
576 a,b
578
582 a
586
587
593a,b^
617
619
ve akşamı
539/bJı,b Bıçakçılık eşyası
541
k ur şundan hurufat ve
8W
697
69»
700
703
705
544 Kb
548
İngiliz
satın
560
561
50
® Dahüfyn Mlitahassun ®
Dr. Ihsan Kaıiıklı
Kadıköy Süreyya Sineması yanında Nevsemln sokak 20. Tek 69144
çilingir mamulâtı (harcı âlem) Demirden şemsiye takımı ve akşamı Demir kalem uçlan Demir telden kafestik ler, kesilmiş saç ve zımpara lan m ış levhalar
Yalnız kopça ve raptiyeler
Demir mensucat
Demir bidon ve fıçı, üstüvane, rnzometre, hazne şamandıra ve emsali
Yalnu lâmba ve akşamı elektrik tertibatını havı maden lâm-ları, madenci kovaları her nevi elevatör kovalan, şişe kapsülleri, saç ve çelik kayış rap-tlpeleri, emaye ve galvanizli teneke mutfak takımları ve hastane levazımı, cep fenerleri, demirden mamul makine ayaklan, kızak ve desdeklert, fülm kutu ve makaraları ve filim sarma âleUerl. Irrlga-•ör, sürgü, sun'I levayım *e hu tasfiye «Ihan ve elektrik ütüsü, dökme ve çelik banyolar, et makineleri ve musluklar ve İstim ile yemek pişirme dolabı, Dhhi süt güğümleri, madeni yağ kutulan ve avadanlık takımlarına dahil eşya ve âletler
Yalnız takııik re sınai tesisatta kullanı-tan demir eşya re aksan». matbaa nüme. -ratörlerl, kayış raptı-ye ve makineleri, yük-
İst. Lv. Amirliği İlânları
1) Kapalı zarf uzullle 90 ton Koyun eti eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 266500 Ura olup geçici teminatı 14370 Uradır.
2) Eksiltme 30 Eylül 949 günü saat 11 de İst. Harblyede Ur. A. Sat. Al. komisyonunda yapılacaktır, şartnamesi korniş* yanda görülebilir.
» Teklif mektuplarının İhale saatinden bir saat evveline kadar komslyon Bajjk na verilmesi- (3405-12973)

Pazarlıkla 6 adet cadde binek otosu tamir ettirilecektir. Tutan 10.000 lira olup kesin teminatı 1500 liradır.
Pazarhğı M Kyiül/949 günü saat 11 de Ankara M. S. B. Sa. AL Ko. da yapılacaktır. Şartnamesi tat. Lv. Â. de görülür. Taliplerin tem vakitte komisyona müracaatları. 3527 - 13462 ¥
1 — Pazarlıkla Bulaşık makinan onartılacak tu toşlı «diten bedah 2908 Ura 83 kuruş. Kesin teminatı 436 Ura 35 kuruştur.
2 — Pazarlığı 8 Ekim 949 günü saat 11 de İsi-LvüLSat.AL
Kam da yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi komisyonda görülebilir. 3583 - 13671
¥
16 ton sığır eti pazarlıkla 28-9-949 günü saat 16 da kartal Maltepe As. 8a, Al. Ko. da satın alınacaktır. Tutan 24.000 lira utup kesin teminata 3600 liradır.. Taliplerin belli vakitte korniş yana müracaatları. 3609 - 13759
¥
50 ton odan açık eksiltme Ue 10'EkIm/949 günü saat 11 de Hadrmköy 112 No. hı As. 8a. AL Ko. da satın alınacaktır. Tutarı 2500 Ura olup teminatı 186 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyaDa müracaatları 3649-13848

1) 16 kalemden ibaret muhtelif yemek ve sofra teçhizat eşyası satın alınacaktır. Şartnamesi komisyonda görülür.
2) Kinde bu gibi malzeme bulunanların en geç 27/Eylûi 949 günü akşamına kadar teklif faturalarını komisyona vermeleri.
3 — Varsa numuneleri Ue komisyona başvurmaları. 3663-13847

1) Pazarlıkla 4 adet yangın söndürme cihazı ile 1 adet 10 metrelik ip merdiven satın alınacaktır. Muhammen bedeli 159 lira olup kesin teminata 23 lira 38 kuruştur.
2) Pazarlığı 10/Eklm'949 günü saat (14) de Harblyede Lv.
A. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır, şartnamesi komisyonda görülebilir. 3657-13840
it
1 — Pazarlıkla iki adet motorlu et makinesi sat m alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 1900 lira, kesin teminatı 285 liradır
2 _ Pazarlık eksiltmesi 28/9/949 günü saat 15.30 da Harbl-
yede Lv. A. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 3661-13845
Created by free version of 2PDF
sök, düğme, firkete, ço-tik klavsör kardeks ve bu gibi lüzumlu eşya, kâğıt raptiye ve ma-taneLeri re mücelUt nnmaraiörteri, nişan tüfeklerine mahcuz hedef çivileri ra asillen bu listeye dahil âl ât re eşyanın «taamı Bakır, pirinç ve tunç tos ve varak halinde Yalnız tel kaynak lâmbaları, havagazı şohbenlerl ve rtertza-tör imbik, ispirto petrol ve marangoc ocakları Yalnız bakır ve pirinçten mamul lüks model lâmba ve akşamı pil kutulan, bur ot ve sair elektrikle İşll-yen ev âletleri elektrik duyları Bakırdan çilingir ve hırdavatçı eşyası Yalnız bakırdan mamul telgraf zinciri ve aperell sifon şişeleri 569«J»,c, Alimlnyum ve halitası d’h’ı re mamulleri re h 2 pozisyonundan yalnız armonika sedaln Yalnız
matbaa matrisleri
Yalnız kurşundan mamul tüp Tutya, varak ve toz haünde Yalnız çinko kaplar ve sanayi ve matbaacılık İçin lüzumlu eşya ve yedek parçalan ve tutyadan ın&muL çiviler
Yalnız İnce varak ha-
linde kalay Nikel veya halitasından sair mamulâ1, al-pağa Yalnız dişçi madenleri, amalgam ve i tıip işlerinde kullanı-lanılan altın varak Yalnız dolma kalem uçlan ve kuyumcul u- 1 ğa ait altın ve gümüşten mamul kolye ve Zaten çok sürmedi, gevşeyen emsali zincirlere mah- ipler biraz daha açılınca, ara-sus yalnız fermuar ve banın üstündeki vitrin ile dört halkalar j koltuk yere yuvarlanıverdi]
Saat ve saat makine-(Tramvaydan İndim, dökülen al akşamı (altın bile- eşyaların toplanması için dur-aikli ve kıymtell taş- , durulan arabaya yaklaştım,
lorla tezyin edilmiş ve | vitrinin camı darmadağınık
plâtinden elanlar ha- olmuş ve bir köşesi kuvvetle rlS) '
Sinema fotoğraf _ ____________________________________
fotoğraf filmi ve peli- bacakları, birinin de kol daya-külleri 1 ...
Telsiz telgraf mûrslle ____ *_______
ve Ahize makineleri ve , jan sırtlayıp sırtlayıp arabaya ve | yükleyen burma bıyıklı arabacıya sordum:
— Ne olacak şimdi?
öfkeli bir halde cevap verdi: — Ne olacağı var mı? dedi. Yükleyip yola devam...
— Kırılanlar?
— Kas den kırmadım ya...
— Evet amma, sağlam götürüp teslim etmek de senin vazifen değil miydi?
Yüzüme sert sert baktı, ba-, cağı sallanan san koltuğu da arabanın üstüne yüklerken: I — A beyim, dedi, ne telâş edl-1 yorsun... Ma! senLn mi? I — Değil amma...
I — O halde düşünme... «İld göç bir yangına bedeldir.* diye beyhude yere mİ lât etmişler?.. Bu zarar ne olacak? Hiç şüphe yok ki üstü ve yanlan açık arabalarla göç eşyası nakledenlerin hepsi, •iki göç bir yangına bedeldir.» i daima göz önünde tutmak ve kırılıp dökülenler yüzünden hasıl olacak zararı sineye çekmek zorundadırlar...
— Eşya sahibi falan değilim amma, dedim, merak ettim de
709 Vernik
710—853 E esami kimyeviye eczayi tıbbiye Çocuk mamaları
MI
Sayfiyelere gidenler (Baş tarafı beşinci sahifede) şlktaşa doğru yol almış bir göç „— arabasını, içinde bulunduğum tez- tramvayın bütün yolculun ten-kld ediyorlardı. Arabacı, tepe-_ leme yığdığı eşyaları, sarsa sursa öyle bir götürüyordu ki çatI tayip kinim alan, düşüp kaybolmaları umurunda bile değil...
ve Zaten çok
uuuug rc oır Kuşesi »uyvruc ı yere vurduğu İçin çarpılmış; ve düşen dört koltuktan İkisinin ' ‘ , bacakları, birinin de kol dayanan yeri tarüraış!,.
El çabukluğu marifet, eşya-
bunların elhazln akşamı fennlyesl Her nevi kuluçka bazları
Başka yerde zikredilmeyen fenne, mesa-hayi araziye, araziyeye, hikmeti tahliyeye, heyete ve ahvali cevviyeye müteallik âletler
Başka yerde zikredilmeyen tıbba, cerrah- I lığa alt cihazlar ve â-Jetler, masa, sandalye, koltuk ve emsali diğer ameliyat levazımı Tertibatı mahsusa ile mücehhez cerrahide ve dişçilikte müstamel masa sandalya koltuk ve emsali diğer ameliyat levazımı çıkıkçılık cihazları Haşarat öldüren âletler ve bunların aksa-saıııı. yangın makineleri ve akşamı
632 a b.c.dh Tarta âletleri
653
654
660
625
626
627
628
M
661
662
665
cl-
Akümülatör Ve piller
Elektrot bale
Dikiş makineleri elbi-
se. şapka, ayakkabı ve salreyi dikmeğe «ovuyorum. Bu kırıtan eşyayı
mahsus makineler, ör- arabacının tazmin etmesi lâ-gü, İşleme ve tül ma- sı m gelmez mİ?
taneleri »e bunların —-—
aksan» ve yedek parçalan Tipografya, Htograf- ...
ya, mücellit hurufat maz, aç kalırız bayım! dedi, aç dizme ve dökme ve kalırız, aç!..
matbaacılığa mahsus taür makineler teksir 1 makineleri
Yıufl. hesap kayıl ma- _____________________,
klncleri ve lâdat. tef- yoluma devam ederken atalar rik ve tasnife mahsus , sözünün doğruluğunu kabul maktneler ve bunların ediyordum... Ev eşyası nakli iş-aksamı' jlerl bizde, bu İptidai şekliyle
Dikiş ve yaza makine-, sürüp gittiği müddetçe iki pöç, lerlnc alt masa, tabla, elbette, bir yangın kadar za-kapak ve ayakları 1 rarlı olmakta devam edecektir. Her nevi tulumbalar ] Crmaleddiu BİLDİK
Kiril mendiliyle yüzünün terlerini silerek arabasına atladı: I —- Her kırılıp döküleni tazmin etmeğe kalksak İş yapa-
Ve sonra sınm kırbacını alla- I nn sırtında şaklatarak uzak-lavta...
Oradan başka bir vasıta ile
sözünün doğruluğunu kabul'
Siyasal Bilgiler okuluna girmek isteyen lise mezunlarına
Siyasal Bilgiler Okuluna parasız yatılı veya yatısız girebilmek için İlse mzeunu olmak, olgunluk İmtihanını vermiş bu-hmmak ve yapılacak seçme imtihanım kazanmak lâzımdır. İsteklilerin aday y**™» An kar ad a okul binasında ve Istan bulda Yüksek öğretmen Okulunda 2O.Ağustos.l949 tarihinden 7 ekim 949 cuma günü akşamına kadar devam edecek, İstanbul ve Ankarada yapılacak olan seçme imtihanı da 8 ekim cumartesi günü öğleden evvel başhyacak ve 10 ekim 1949 da bitecek* tir.
Seçme imtihanının günlerini, hangi derzlerden yapılacağım ve kayıt İçin lâzım gelen evrakın neler olduğunu Öğrenmek iatiyenler bulundukları yerin milli eğitim ve ilse müdürlüklerine, Ankarada Siyasal Bilgiler Okuluna ve tstanbulda Yüksek Öğretmen Okuluna baş vurmalıdırlar
Okuldan cevap yazılmasını gerektirecek her türlü müracaatlarda posta pulu gönderilmelidir. 12204
İstanbul genel meclisi üyelerine:
İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığından
İstanbul Genel Meçlisi Ekim toplan Ularının ilkim 1.10549 cumartesi günü saat 10,30 da yapacaktır. Gündem aşağıda yazılıdır. Sayın üyelerin o gün muayyen saatte Genel MeclLs salonuna teşrifleri rica olunur.
GÜNDEM:
1 — Daimi Komisyona mülhak ilçelerden seçb.en üç üyenin yerine üye intihabı,
TEKLEFTıER:
2 — Karaağaç kurum la mm 1941 mali yılı ayniyat kesin ve İdare hesabı hakkında Daimi komisyon raporu,
3 — Karaağaç kurumlarıtun 1942 yılı ayniyat kesin vc illa re hesabı hakkında Daimi komisyon raporu,
4 — Karaağaç icurumlaruun 1943 malî yılı ayniyat idare ve kesin hesabı hakkında Daimi komisyon raporu,
5 — Konservatuar mesul saymanlığının 1946 yılı idare hesabı hakkında Daimi Komisyon raporu,
6 __ Karaağaç kurum unun 1946 yılı kesin hesabı hakkın-
da Daimi komisyon raporu.
7 — Beşiktaş IKesl mesul saymanlığının 1947 yıh İdare hesabı hakkında Daimikomlsyon raporu,
8 — Temizlik amelesi İken 1946 yılında vazifesinden ayrılan Fcyzullah Çetinin zimmetinde kalan 15 liranın tahsili için Lkame olunan dava ve alacak kayıtlarının terkini hakkında tekUf,
9 — Beyoğlu ilçesinde Feriköy ve hacıahmet mahalleleri hudutlarında değişiklik yapılması hakkında teklif,
10 — Brüpte Bosna caddesinde pazar kurulması hakkmda teklif,
TUTANAKLAR:
11 — Büyük vc küçük çamlıeanm 1/2000 mlkyaslı imar p!*nı hakkında İmar komisyonu tutanağı,
12 — Tarabya - *lreçburnu havalisinin 1/2600 mlkyasLı !-mar plânı hakkında İmar karma komisyonu tutanağı,
13 - Süleymaniye civarı İmar plânı hakkında imar karma komisyonu tutanağı,
14 Taksim - Beşiktaş imar plânı hakkında imar karma komisyonu tutanağı,
15 — Fatih cami! civarı •toca muştafapaşa imar Plânı hak kında imar karma komisyonu tutanağı,
16 — Edirnekapı camii civarı imar plânı hakkında imar
karma komisyonu tutanağı. 13886
Doğru Konşimento ile nakliyat ve Liman hizmet ücretlerinde tenzilât
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme
Genel Müdürlüğünden:
ffıracat mallamnız için doğru konşimento İle eşya şevki kabul edilmiş vc limanlarda yapılacak bütün hizmetler karşılığı olarak tan bnşma maktııan beş lira alınması ve başkaca liman hizmet ücreti .ılu nıanıası takarrür etmiştir.
Fazla için acemahldara ve İmlan işle t melerin'’ müracaat olunması. * 13864
Snhlfe 8
AKŞAM
Kaleminizi yazarken temizler
Kilometre başına daha ucuz

Buradaki ilmi icci'ibr, Solvclis'ı havi QUİNK mürekkebinin kalcının İM. yazarken nasıl temizlediğini göstermektedir Bu mürekkep, kalemin ma. deni ve lâstik kısımlarını korur Derhal bir QUİNK mürekkebi alınız’
Aloliüe mj reHccılerın turaimgı Kka-y(cı tortu
llnCo. (Oflu

SOLVEKS
9 parlak renkle bulunur Parker -51 • kalemlerine mahsus -yaza iken kuruyan* E'aı keı Supcrchromc mürekkebi de mevcuttur
Turkiyede Mümessili
ELİ BURLA ve ORTAKLARI Galata. İstanbul
PARKER
Qu//îÂ
giîsıtie at defa...
Ölülerinizin Urı kirini aırfemıefc. İçin hor sabah... ra O'l’.-rlnlıln çürümesine mani olmak İçin de her »k«»m (ırc alayımı, âu fırçalamalar, İtfraı kabul e İme e 2 İÜ-
Dentol
p/r macvhvmv muaviniz
Emekli, dul ve yetim aylığı
ALANLARIN DİKKAT NAZARINA :
Türkiye Emlâk Kredi Bankasından î
Ekim ayının ilk günleri Kurban Bayramına rastladığından emekli dul ve yetLm maaşlarının tediyesine 28 Eylül 1W çarşamba günü başlanacaktır. 28 Eylül 1949 çarşamba giınü öğleden evvel yalni2 askeri malûllerin maaşları ödeneceğinden bunun dışında müracaat kabul edilmlyecektir.
Maaş sahiplerinin ellerinde mvecut ve banka tarafından verilmiş hesap pusulalarında yazılı gün ve saatlerde müracaat etmeleri rica olunur.
DİKKAT : Mali senenin Mart ayına alınmış bulunması hasebiyle bu devre yalnız Ocak, Şubat aylarına ait İki aylık maaş verilecektir
— GARANTİ BANKASINDA 100 liralık bir hesap açmakla, fju apartınıanda bir dairenin sahibi oldum.
— Siz de benim gibi şansınızı deneyebilirsiniz. Acele ediniz.
İZ— PARİSE GİDECEKLERE MlljDE —%
Parlste en nefis alaturka yemekerlni yemek isterseniz I
Champs Elysees civarındaki LORD LOKANTASINA git- I nıenizi tavsiye ederiz. |
Yeşilköyde Satılık Ev
İstasyona yakın ferah, bahçeli, ban oy olu. Eczane arkasında İbrahim heyiıı evine müracaat.
Sınsvh Memur Alınacak
İş ve !şçi tutma Kurumu Genel Müdürlüğünden
1 — 3659 sayılı bununa tâbi 225 lira aylık ücretli menıu-' rlyetier için 10 sasım 1949 perşembe günü saat 9 da Ankarada
Genel müdürlükte İstanbul ve İzmirde de 'turum şubelerinde müsabaka sınavı yapılacaktır
A — İsteklilerde aranılan şartlar aşağıda gösterilmiştir. a> Memurin kurunu 4 cû maddesinde yazılı evsafı haiz olmak.
b> 30 yaşmı geçmemiş olmak.
c> Yüksek Tahsil görmüş olmak.
B — İsteKUier en geç 9 Kasım 1949 çarşamba »ünü akşamına kadar ankarada Genel müdürlüğe İstanbul ve İzmirde kurum şubelerine bir dilekçe ile müracaat edeceklerdir Dilekçe ye aşağıdaki oelgeler tllştirilecektir:
aı Nüfus hüviyet cüzdanının aslı veya tasdikli sureti bi Askerliğini yapmış olduğunu gösterir vesika, cı Okul -ilpluması veya tasdiknamesi;
d> Memurluğa mân! bir halt olmadığını gösteren ve lam teşekküllü Jir hastaneden alınacak sıhhî heyet raporu.
2 — İsteklilerden bu şartlan haiz bulu-unlar «sağıda gös terilen mevzular üzerinden vazıh sınava laoL tutulacaklardır
a) İçtimai siyaset bl iktisat cı İdare nukuıru dı Borçlar hukuku e> Yaoancı di| 'İngilizce, Fransızca. Almanca) f) Kompozisyon
3 — Sınavı kazananlar Genel müdürlükçe görülecek lüzum üzerine merıcez ve taşra teşkilâtında ;alıştırıla.'aktır.
(13483ı
H GÖZTEPENİN EN İYİ a
YERİNDE...
Denizi görür, tramvaya, trene 5 dakika. 967 m2 duvarlı bahçe İçinde 2 EV boş teslim satılıktır. Ter-kos, havagazı, elektrik... Cumartesi pazar günleri gezilebilir.
Adres: Tütüncü Mehmet Efendi caddesi Ihlamur sokak No. 8 GÖZTEPE.
Kadıköy Ekinci Sulh Hukuk Yargıçlığından: 949/60
Kadıköy Acıbadem yolu caddesi No. 17 de mukim iken ayn. adreste vefat eder. Feride Dlnç-erln terekesine yargıvlığımızca el konulmuş jlup 20.10.949 tarihinde bu metrûkâtın mezkûr adreste saat 14 te satılacağından isteklilerin mezkur gün ve saatte satış verinde bulunmaları »yi ulanır. (13827)
BOEM
Bu akşam Açılıyor.
Mili as Sy
İT 11
Mirfir (ocukim(«*
ul ,octu •»
Mahiye Bakanağından:
I 1 — 5015 sayılı kanunla basılmasına selâhiyet verilen san i pirinçten mamul ve ortası delik 2 J kuruşluklarla 1 kuruşluklardan kâtı miktarı tedavüle vazedilmiş bulunduğundan eski nikel halitasından mamul beyaz ve kenarları tırtıllı bir kuruşluklarla bronzdan mamul sarı on paralıklar 15 eylül 1950 tarihinde tedavülden kaldınlaccaktır.
2 — 15 eylûi 1950 tarihinden İtibaren bir sene müddetle yal tuz malsandıkları, Cumhuriyet Merkez Bankası ve Merkez Bankası olmıyan yerlerde Ziraat Bankası şublerlnce kabul edilecek olan mezkûr bir kuruşluk ve on paralıkların elinde bulunanlar ca ona göre değiştirmeleri İlân olunur. 113601i 1
23 Eylül 1049
T. C.
üreated by free version of 2PDF
ZİRAAT BANKASI
Yurdumuzun dört Köşesinde yayılmış bulunan sayın müşterilerini memnun edebilmek İçin onlara belli nlr yerde, oei-U bir evi. arsayı değil istedikleri yerde.
İstedikleri
E V İ
ARSAYI
TARLAYI
Bezendikleri EŞYAYI
Edinmek imkânlarını sağlamağı düşünmüş, 1949 İKRAMİYE TUTARINI 300.000 liraya
YÜKSELTMİŞTİR.
4 Çekişilin her birinde
25 000, 1O.OOO, 5.000 liralık
tkramlyelerden başka 1000 lira İle 50 lir» arasında munteıli miktarda 458 ikramiye vardır
Çekilişler : 28 Şubat 30 Mayıs, 31 Ağustos, 30 Aralık İkramiyelerden raydalanmek (çjD keşide yapılacak ayın u-çune kadar vadesiz tasarrul hesabında 100 lirası tnılunmak ve bu miktarı çekilLş tarihine kadar devamlı şekilde muha faza etmek kâfidir. Aynı müddet zarımda hesaplarında 100 liradan (azla bir bakiyı-yi muhafaza edenler her 500 lira için ayrı tur kuVa numarası alırlar.
Açık eksiltme ilânı
İstanbul EayındırlıkMüdiirlüğünden
1 — Kandilli kız lisesi kalorifer tesisatı onanını açık eksiltmeye çıkarılmıştır.
Keşif bedeli (18999) liri ( 60) kuruştur.
Eksiltme 10-10-949 tarihinde pazartesi günü saat 15 d* İstanbul Bayındırlık müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2 — Bu işe alt evrak şunlardır: Mukavele, eksiltme. Bayın dirlik işleri, genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje keşif hülâsaslle buna tnüteîerri diğer evrak dairesinde görülecektir
3 — Eksiltmeye iştirak etmek için taliplerin fJ425> lira-
lık muvakkat teminat yatırdığına dair makbuz ibraz etmesi ve (949 ı yılında ticaret odasında kaydı bulunduğuna dair belge yi hâmil olması, eksiltme gününden tatil günleri hariç (S) güu evvel vilayet makamıns müracaat ederek ehliyet vesikası alması ve yukarıda ikinci maddede yazılan evrakı görüp eksiltme şartnamesinde yazdı kayda göre kabul ettiğine dair imzalaması şarttır, 13357
Yedikule gazhanesindeki gazometreye ait temel inşaatı
I. E T. T. işletmelerinden:
1 — Keşif bedeli 33 892,55 (İra ulan yukarıda mevzuu yazılı Lnşa&t işi pazarlık suretiyle ihale edilecektir.
2 _ Bu işe ait şartnameler levaaundan parasız tedarik edilebilir.
3 — İsteklilerin 2541 94 Liralık geçici teminatlarıyle birlikte 26.9'349 pazartesi günü saat İL de Metro Han 4 cü katta toplanacak arttırma eksiltme komisyonunda hazır bulunmaları.
13687

Comments (0)