1945 Nisan etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1945 Nisan etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


ALBAYRAK
PİRİNÇ ve HUBUBAT
UNLARI
Deposu: Tahmis sokak No. 74 Telefon 20947 — Telgrafı Albayralir - İstanbul.
Sene 27 — No, 9530 — Fiatt her yerde 10 kuruştur.
PAZARTESİ 30 Nisan 1945
Daily mail gazetesine göre
Müttefikler, Himmlerin talebini bir şartla kabule hazır
Himmlerin sulh müzakerecisi Prens
Bernardot Isveçten Almanyaya döndü
Son perde
iniyor
■ Londra 30 (AA.) — Daily Mail gazetesi, San Francisco konferansı muhabirinin. gönderdiği şu telgrafı neşretmektedir:
İngiltere, Rusya ve Birleşik Amerika, Hlmmler'ln Almanyamn hakikaten şefi olduğuna ve Almanları silâhlarını bırakmağa çağırdığı takdirde kendisine itaat edileceğine kani olurlarsa onun tarafından, vaki kayıtsız şartsız teslim tekil tini kabul et-, ineğe hazırdırlar. Üç büyük devlet , bugün Alman ordularından büyük bir kısmının mücadeleyi bırakmak istediklerine emindirler. "
Himmler tarafından yapılacak kayıtsız şartsız bir teslim teklifinin kabulü bittabi kendisinin şahsı hakkında hiç bir taahhüdü tazammun etmez .O da diğer Nazi şefleri gibi yar-; gılanacaktır.
Üç büyük Müttefikin politikası açıktır. Bu devletler Almanyada kimden gelirse gelsin, kayıtsız şartsıa teslim olmak teklifini kabul etmeğe hazırdır. Yeter kİ bu teklifi yapan klipse böyle bir teslimi gerçekleştirebilecek bir mevkide olsun.
Stokholm 30 (A_A.) — öğrenildiğine göre, Kont Floke Bemadotte'nln geçen salı günü özel bir uçakla yaptığı seyahat yalnız Hlmmler'ln teslim teklifini teyidetmek maksadiyle vuku bulmuştur. ,
Gelişinden ilç saat sonra Kont tekrar Almanyaya dönmüştür. Bilindiği . gibi Kont BrCnadotte Almanyada Kı-
■ zıllıaç işlerinde çalışmakta ve bu. Ijle-' rl münasebetlle Hlmmler'le sık sik te-. maşlarda bulunmaktadır.
Almanya’ya ültimatom verilmedi
Londra 30 (A.A.) — Ban Franclsco-dan blldlrldlğlne göre, Almanyaya hiç bir ültimatom verilmemiştir. Almanya kayıtsız şartsız teslim oluncaya kadar savaş devam edecektir.
Alman yanın kayıtsız şartsız teslim olmak istediği hakkında evvelki gün San - Fransiskoda ortalığa çıkan haber birdenbire bütün dünyaya yayılmış, bir aralık Amerikan çevrelerinde yalanlanarak dün «Tass» ajansının tebliğile anlaşılır bîr şekii almıştır.
Alman Nazi partisinde artık Hitlerin yerini tüttüğü anlaşılan Himmler, kayıtsız şartsız teslim olmak için gerçekten İngiltere ve Amerikaya başvurmuştur. Fakat Himmlerin,v Sovyet Rusyayı açıkta bırakan bu teklifi kabul edilmemiş, Alman-yanın üç müttefik devlete birden teslim olması şartı ileri sürülmüştür, Himmlerin bu şarta boyun eğerek teslim olmak kararını verip vetmediği dün akşama kadar belli değildi.
Fakat, ikiye bölünmüş, dar-1 madağınık olmuş, başsız kalmış bir Almanyada kimin adına söz. Söylediği bilinmeyen bir Himmler. Müttefiklerin bu teklifini kabul etse de, etmese de harb bitmiş, daha doğrusu, munta. zam Alman mukavemeti sona eımiş demektir. Böyle bir teklif Çok önceden yapılsaydı belki bir çok Alman şehirleri yıkılmaksan. bir çok Almanlar ölmekten kurtulurdu. Amerikan ve Sovyet Ördulan Almanya içinde birleştikten, Kızılordu Berllne girdikten sonra yapılan bu tek taraflı teklife geç kalmış demek bile az Olur.
Bu teklifte dikkate değer tek nokta. Almanyamn bu son ölüm anında dahi, Doğu ile Batıyı ayırarak bir politika manevrasl-le hâlâ bazı ümitlere kapılması, yahut Ingiliz - Amerikan ordularına yol açarak Kızıl orduya karşı en ümitsiz bir gayretle tutunmaya çalışmasıdır. Son Alman tebliği, Batıdaki kuvvetlerin Berlin müdafaasına çağrılarak arkalarını Müttefiklere dön-' dürdüklerini bildiriyordu. Fakat. Berlin müdafaasına bu harb faciasının son ve acıklı şc-ref ve feragat sahnesi manza-lasını vermek isteyen Nazi şeflerinin aradıkları hedef ne olursa olsun, bu gayretleri de verimsiz kalmıştır. İngiltere ve Amerika, bu vesile ile. ~ - — -
ile aralarındaki tam zafere kadar 'düğünü bir daha dir.
Dikkate değer Bovyet Rusyanın, Biz teslim olmak teklifinin — üç Üc-vlete birden yapılsa dahi — bu aralık kabul edilmemesini İngiltere ve Amerikaya bildirmesidir, Böyle bir teklifin redV dedilmesl tein Sovyet Rusyanın heri sürdüğü sebepler haklıdır: Parçalanmış Alman orduları üzerinde Himmlerin otoritesi kalıp kalmadığı, ikiye bölünen Almanyada kendi başlarına hareket eden dağınık Alman kuvvetlerine söz geçirip geçiremiyece-ği bel.ll değildir. Himmler ve arkadaşları teslim olsalar da Almanyada çete harbi sürebilir ve teslim olmanın hiç mânası kalmaz Öyle anlaşılıyor ki Sovyet Rusya, bitkin duruma düşmüş bir Almanvayı teslim almaktan bu teklifi kabul etsinler yahut ziyade, ayakta kalabilecek bü-1 etmesinler. Avrupa tarihinin tün silâhlı Alman kuvvetlerini |gördüğü en kanlı facianın son
Teslim talebinde bulunan Himmler
Sovyet Rusya beraberliğin sarsılmaz ol-Tlân etmişler-
1 Çocuğunuzun dine^qüpbuz‘
■mh ofrnası için
ÎOZFATİN ZAMBD
— İLE BESLEYİNİZ I
Te'cVs 7 u/n, Fosfat v( Vitaminli , gıdalarla fiaz/rlan/n/çf/ı* J
Sahibi: Necmeddln Sadak — Neşriyat müdilrü: Hikmet Feridun Es — AKŞAM Matbaası
Berlin muharebesi son safhasına girdi Sovyetler, Alman Başbakanlığı önünde döğüşüyorlar, birçok mahalleler daha alındı, Almanlar kitle halinde teslim oluyor
San Francisco 29 (AA.) — M. Mo-lotof’un dün akşam, M. Stettinlus İle yaptığı görüşme, Hlmmler'ln teslim olma talebi hakkında M- Stalln’ln M. Truman ve M. Ohurçhill'e gönderdiği mesajlarla İlgili görülmektedir.
Sovyet mahfillerinde belirtildiğine göre, âovyetler Birliği, bu talebin reddini tavsiye etmektedir. Çünkü Himmler teslim olmayı yerine getirebilecek derecede kâfi otoriteye sahip değildir. Diğer taraftan mareşal S talin, sonradan çete kuvvetleri haline İnkılâp edebilecek her türlü Alman mukavemetinin, muhasemata son verilmesinden evvel kırılman arzusundadır.
MUSSOLİNİ İDAM EDİLDİ MİTLERİN AKIBETİ MEÇHUL
Hitlerin biri Berlin savaşında öldüğüne diğeri sağ olduğuna dir iki şayia var
ikinci nokta, kayıtsız şart'
son defa
Londra 30 (B.B.C.) — Sovyet resmi tebliğine göre, Kızılordu, Börllüln kalbgâhmda çarpışmakta ve Almanları içinde sıkıştırdığı çemberi daraltmaktadır. Berlin muharebesinin sonu yaklaşmıştır.
Sovyet Başkomutanlığı, Berlin savaşını bir an evvel bitirmek için umumî taarruza geçmiş, Anhalter İstasyonu İle 200 bina blokunu zaptetmiş, Berllnln cenup batısında iki tünel istasyonu ele geçirilmiştir. Berimde 52,000 Alman askeri esir edilmiştir. Binlerce Alman askeri üniformalarını üzerlerinden atarak Berlin bodrumlarında saklanıyorlar. Almanlar kütle halinde teslim oluyorlar.
Müttefiklerin hava bombardımanlarından yıkılmamı? olan tek tiik binalar da son muharebeler neticesinde yıkılmış ve Alman başkenti baştan başa bir taş yığını haline gelmiştir. Berlin halkı, şimdi bodrumlarda İkamet etmektedir. Birçok Alman subayı ve nazl şefi İntihar etmiştir.
Kızılordu, Berlin İçinde Moablt mahallesin! temizlemiş ve Moablt hapishanesin! hücumla zaptetmiş. Kielgar-den'ln şimalinde Spree ırmağının şimal yakasına varmış, burada da 11 fabrikayı ele geçirmiştir.
Kızılordu, şimdi Berllnln merkezinde Rayhştağ meclisinden 900 metre mesafede ve Alman Başbakanlık ve Bakanlıkların bulunduğu mahallede çarpışmaktadır.
Belediye dairesi de işgal edildi
Berne 30 (A.A.) — Bir habere göre, Berlin sokaklarında ilerlemekte olan Sovyet kuvvetleri dünkü gün esnasında Belediye dairesini işgal etmişlerdir.
ŞımaK Almanyada Rus ve Ingiliz ilerleyişi
Londra 30 (A.A.) — Mareşal Stalln tarafından dün gece neşredilen bir günlük emir, Rokosovsky kuvvetlerinin stetttn’den gelerek Mecklenbourg eyalete girdiklerini ve bu eyalet topraklarında Neubrandenbourg ve Ank-lam şehirlerini işgal ettiklerini bildirmiştir. Sovyet kuvvetleri Stettln’den beri 90 kilometre İlerlemiş bulunuyorlar.
İngiliz kuvvetleri Hambourg'un 40 kilometre cenup batısında Loen-bourg’da Elbe nehrini geçmişler ve 5 kilometre derinlikte bir köprübaşı kurmuşlardır. Düşman şimdiye kadar karşı taarruzda bulunmuş değildir. Bu hareket İle Hambourg geriden tehdldedllmektedLr.
KanadalI kuvvetler Emden İstikametindeki Heri hareketleri esnasında bu limana 17 kilometre yaklaşmışlar ve Leda İle Ems nehirlerini geçmişlerdir.
Elbe üzerinde Amerikan ve Sovyet kuvvetleri 80 kilometrelik bir cephe üzerinde birleşmişlerdir.
Moskovada 1 Mayış geçit resmi
Moskova 30 (A.A.) — Harb
başlangıcından beri İlk defa olarak 1 Mayıs geçit resmi Kızıl meydanda yapılacaktır
Ingilizler, Venedik şehrini zaptettiler
Grazyani ordusu teslim oluyor,
Brenner geçidine 80 km. kaldı
Amerikalılar münihe girdiler
mi karargâhından resmen bildirildiğine göre, beşinci orduya mensup İngiliz birlikleri tarihi Venedik şehrini zaptet,mlşlerdlr. Bu şehrin ele geçirilmesi, bu harbin en çetin çarpışmalarından birkaçının muvaffakiyetle neticelenmesi üzerine mümkün olmuştur. Venedlğin sekiz kilometre şimalinde Mestro şehri de ele geçirilmiştir. Müttefikler İtalyan vatanseverlerinin elinde bulunan Milâno şehrine de girmişlerdir. Llgorya eyaletinde bulunan Grazlani ordusunun tamamen teslim olması İçin müzakereler cereyan etmektedir. Italyan vatanseverler! mareşal Grazlanl'yl Müttefiklere teslim etmişlerdir. İngiltere kıralı İle Başbakan B. Churchlll, göz kamaştırıcı muvaffakiyetlerinden dolayı tebrik mesajları göndermişlerdir.
Fransız ordusu da 80 kilometrelik bir cephede Fransız - İtalyan hududuna varmış ve 30 kilometrelik bir derinlikte İtalyan toprağına girmiştir.
Amerikan kuvvetlerinin Mllâno’nun şimalinde Come şehrini ele geçirdikleri ve İsviçre hududuna vardıklar» bildirilmektedir.
İtalya cephesinde 3 haftalık taarruz esnasında 109,000 esir alınmıştır.
Londra 30 (A.A.) — Müttefikler dün akşam İnsbruck şehrine 80 kilometre,
Brenner geçidine de 80 kilometre yaklaşmış bulunuyorlardı.
Paris 30 (A.A.) — Roma radyosunun verdiği bir habere göre, İtalyada-kl Müttefik umum! karargâhından verilen emir üzerine cuma günü 150 bin İtalyan vatanseveri silâha sarılmış ye şimal İtalyanm üç büyük eyaletini düşman elinden kurtarmıştır.
Amerikalılar Avusturyaya girdiler Londra 30 (A_A.> — Miinlch'ln güneyinde Heri hareketlerine devam eden Amerikan kıtaları Oberammer-gau'a girmişler ve Avusturya hududunu geçmişlerdir.
Münih zaptedildi
Londra 30 fA.A.) — 30 kilometrelik bir ileri harekette bulunan Amerikan kuvvetleri dün akşam Münlch şehrine girmişlerdir. Yedinci Amerikan ordusunun girdiği Münlch, nazizmin kundağıdır. Münlch, aynı zamanda Bav-yera bölgesinin önemli stratejik noktalarından biridir. Buradan Berhtes-gaden'e, Linz’e İnsbruck ile Bren-ner'e giden yollar çıkmaktadır.
Bavyera Alplerinde Amerikan kuvvetleri İnsbruck istikametinde İlerlemişler ve Münlch’ln güneyinde Ober-ammergau’ı işgal etmişlerdir.
(Arkası sahife 2; sütun 3 te)

Günler Geçerken
Beklenen kalb sektesi
DİKKATLER:
Londra 39 (A.A.) — Mussolinl ilo n Faşist liderinin İdam edilmiş oldukları hakkındaki haberler d Ün gece geç vakit gelen bir haber ile Uyidedilmiş bulunuyor.
son neferine kadar yenip ezmeyi faydalı buluyor, ve yarınki 1 Mayıs bayramında, Berllne girmiş Kızı lordun un tam zafer şenliklerine hazırlanıyor,
Almanya teslim olmak dileğini üç devlete ister tekrarlasın ister tekrarlamasın, Müttefikler
Biri idam edilen diğerinin Akıbeti meçhul olan İki Mihver Şefi * -- görüşürlerken
Beşinci ordu ile birlikte Milano şehrine girmiş olan İki İngiliz gazetecisi gözlerlle Mussolinl ile 17 Faşistin sallandıklarını gördüklerini blldlr-(Arkası sahife 2; sütun 3 te)
perdesi inmek üzeredir. Dünyayı ateşe veren Berlin, ölüm ve yıkım orağını beş buçuk yıl dolaştırdıktan sonra bir taş yığını olmuştur,
Himmlerin teslim almadığı iyice söylenmiyor, fakat) Ameri-ka Cumhur Başkanmın zafer nutkunu hazırladığı açığa vurulmuştur.
Necmcddin Sadak
Neredesin kontrol
Aynı cins iptida! maddeden aynı evsafta çikolatalar, Beyoğ-Iuııun aynı caddesinde, karşı karşıya iki dükkânda şaşılacak kadar ayn ayrı Bati erdedir: Birinde 6 ile 10 lira arası... öbüründe 10 ile 20 lira arası,,.
Diyelim ki, bu lüks,
İstanbul Bahkpazarı civarındaki dükkânlarda sığır dilinin kilosu 300 kuruştan satılır. Hattâ etlerinden temizlenmemiş diller bile aynı fiate sîiriiliir. Halbuki meselâ Karh^öyiinde, bu dillerin kilosu 130 kuruştur. (Elin fiııtinc kıyasla lıu 130 kuruş kurtarır... Kurtarır ki öyledir.)
Neredesin, kontrol?
Kanun, belli bir yaştan önce işlenen suçlar için ne kadar ağır olsa ölüm cezası vermez. Acaba gene bîr yaştan sonra o cezayı kaldırmak cihetini düşünmüş bir memleket var mıdır? İnsan, seksenini bulunca enikonu çocuklaşır; belki de «rüşt» denilen erişkinlik tekrar geriler. On sekizine kadar kafamız hamdır; bu yaşta olgunluk çağına girmiştir... Peki, o sihirli meyva-run bir de çürüklük devri yok mudur? Hamlığına bir had çiziyor, olgunluğunu kabul ediyoruz da koflaşmasına neden bir tarih başı koymuyoruz? Konmuş olabilseydi mareşal Petain’in — 1856 doğumlu oluşuna göre — seksen dört yaşında başladığı bir sıra cinayetlerden müebbet hapis eezasile kurtulması lâzım gelecekti. Her halde «müebbet» sözü onun için pek muvakkat olacağına da şiiphe yoktu.
Eski tâbirle «hırsı piri» denilen yan bunaklık alâmeti bir yaşlılık IıaU vardır ki insanı gençliğinden ve olgunluğundan daha fazla paraya, ikbale, boğazına, hattâ kudreti yetmeyen zevklere düşkün eder. Hele politika adamında kötü dünyayı kendinin kurtaracağı inanı yerleşir; öylesi gider ayak gençlere, dinçlere parmak ısırtacak işler görmek merakına kapılır Petain’dekl bu merakı Laval gibi şuurlu kaatiller körüklediler; eski şanlı as-kerin «hırsı piri» sini mahmuzlayıp kamçılıyarak onu ihanet koşusunda şerlerine binekatı yaptılar. Kendisine mahvolmuş bir vatanın kurtarıcısı olacağı imanını aşılamışlardı. Zaten Petain Birinci Cihan Harbinde o İşi bir kere daha yaptığına inanıyordu: 1917 nisanında harbden bıkıp silâhını bırakan bir ordunun imdadına koşarak mâne viya tını yükseltmiş, savaşa devam imkânını sağlamıştı Yoksa Fransa 1940 tâki kadar felâketli bir hezimete o zaman uğnyacak ve İngillzler İçin de belki tarihlerine iki Duııkerque yazmak icabedecektl. Hattâ Petain’in başarısı olmasaydı 1 numaralı Dünya Harbini Almanların kazanması ihtimali de yok değildi
Geçmişteki hizmetleri ne olursa olsun Petain’in, düşman safına geçmek ve anayasaya ihanet edecek memlekette keyfî bir idare kurmak bakımından bağışlanmaz suçlar, cinayetler işlediği muhakkaktır. Fransız adaletine yol gösteremeyiz Yalnız deriz kİ: «Herdesin kalb sektesi? Eski vatan kurtarıcısı ve yeni vatan haini doksanlık ihtiyar seni bekliyor. Onu ve Fransız tarihinin kederli bir sahifesini ancak sen. en iyi şekil d» temizliycbi-lirsin!»
Refik Halid Karay
Sahile 2
SÖZÜN GELİŞİ
Sabri Berkel’in resim sergisi
Şiir, musiki ve resim sanat hayatımızın en canlı köşelerini teşkil ediyor. Şiir karışık dünyaların en karışığında yaşadığıma halde Adeta günün meselesidir. Gazetelerde her gün makalelerden hiç olmazsa biri şiire dair, yolda Tasladığımız tanıdıklardan da yine hiç olmazsa biri şairdir. Musiki bütün rne-raklılarile beraber canlı bir mevsim geçirmiştir. Bu kış İstanbul her halde konsersiz bir hafta kaydetmedi.
Resme gelince genç ressamlarımızdan Sahrl Berkel’in İstiklâl caddesinde, Saka Selim çıkmazındaki Kısmet handa açtığı yağlı boya, desen, sulu boya, gravür sergisi galiba son altı ay içinde şehrimizde açılan resim sergilerinin 16 ncısı oluyor.
Şiiri yeni şairler, musikiyi Şark ve Garp musikisinin genç heveskârlan canlandırmışlarsa resimdeki canlılık da Avrııpadan döneli pek fazla olmamış genç sanatkârların eseridir. Resmi memleketimizde bugünkü ölçüde yaymış ve sevdirmiş olanların başında hiç şüphesiz ada grupunun ateşli sanatkârları geliyor,
Sabri Berke] de onlardan biridir. Akademide öğreticilik, resim sevgisini genç nesillere aşılayıcılık vazifesini yaparken bir taraftan da üstatlarının tesirlerinden yavaş yavaş sıyrılarak, daha doğrusu o tesirler içinden kendi şahsiyetini süzerek en güzel ve en çok kendisinin olan esere doğru hızla gidiyor, Sabri Berke) arkadaşlarının arasında tiüzliğilc meşhurdur. Sergide İki salonun biitiin duvarlarım dolduran desenler, yağlı boyalar, gravürler, sulu boyalar mevzuda olsun, çizgide, renkte olsun bu titizliğin bakmaya doyulmaz örnekleridir. Hele renkler, hele yeşiller, sarılar onun mevzularında erişilmez tatlılıklara varıyorlar. Çizgileri itinalı ve Ifaun olanın asgari haddinden bir nokta boyu fazla değil. Eserleri bir nutuk olmaktan ziyade bir vecizedir.
Onun açtığı bu İlk zengin sergiden ayrılırken bende kalan intiba şu oldu: Sabri Berkel’in sanatında İri güllerden çok mine çiçeklerine vurgun lâtif bir ruh var.
Şevket Rado
Çemberlitaşta ağır yaralama
20 yaşında bir genç arkasından bıçakla yaralandı
Dün gece Çemberli taş civarında bir yaralama vakası olmuş v« genç bir dökmecl ölüm halinde yaralanmıştır. Hâdisenin tafsilâtı şöyicdlr:
Gece saat 24 e doğru. Çemberli taş altındaki yaya kaldırımın biraz ilerisinde bir adamın kanlar İçinde yatmakta olduğunu görenler, civardaki polis nokta memurunu haberdar etmişlerdir. Yaralı Esnaf hastanesine kaldırılmış, hâdiseden nöbetçi savcı haberdar edilmiş, yaralının İfadesi alınmak İstenmişse de söz söyllyeml-yecek bir halde olduğu görülmüştür.
Yaralının hüviyeti soruşturulmuş. Çemberlitaşta Vezir hanında oturan ve dökmecilik yapan 20 yaşlarında Kemallyell Hüseyin Necati olduğu anlaşılmıştır
Hüseyin Necatlnln yaralan muayene edilince, arkasında üç derin bıçak yarası görülmüş te buna nazaran; cinayeti işllyenln Necati yİ arkadan bıçakladıktan sonra savuştuğu anlaşılın ıştır.
Zabıta, Adnan İsminde bir genel yakalamış ve bunu sorguya çekmiştir. Adnan, polisin eline 1 cebeden İp uçlarını vermiştir.
Sıhhi vaziyeti fena olan Necatlyl vuran şahsın yakalanması bir saat meselesidir.
Kutbüzzemanlık iddia eden doktorun muhakemesi
Erenköyünde Bağdat caddesi üzerinde bir köşkte kadınlara karşı mânevi nüfuz İstimal ederek şeyhliğe yeltenmek, kutbüzzamanlık İddia etmek suçlarından sanık Dr. Fuat Ga-car’in duruşmasına bugün saat 14 te Kadıköy asliye ceza mahkemesinde devam edilecek ve savcılığın gösterdiği şahitler dinlenecektir.
Serseri kurcunla otobüs yolcusu yaralandı
Dün saat on altıya doğru Taksimden Bariyere hareket eden 7 numaralı otobüs Zinclrllkuyuda Su terazisi civarından geçmekte İken serseri bir kurşun otobüsün ön camını kırarak içeri girmiş ve ön sırada oturan No-remya İsminde bir kadının omuzuna İsabet ederek yaralanmasına sebep olmuştur. Kadın tedavi altına aldırılmış. bir av tüfeğine alt olduğu anlaşılan kurşunun kimin tarafından atıldığının tahkikine girişilmiştir.
Açılacak şaraphaneler
Ankara 30 (Telefonla) — Ma-latyadan bildirildiğine göre Elâzığ’da açılan şaraphanenin iyi sonuçlar vremesl üzerine Malat-yada, da bir örnek şaraphanesinin açılmasına karar verilmiştir, Buna alt gerekil plânlar ha. zırlanarak genel Tiirek/törlüğe gönderilmiştir. Arapkir şaraphanesi 1946 senesinde atılacak ve çalışmağa başlıyacaktır,
A Kaptan Muhlddlnltı İdaresindeki Kızılcık motoörü dün Yemiş İskelesine yanaşırken Recebin sandalına çarpmış ve sandalın devrilmesi üzerine denize düşen Recep ve oğlu boğul malt özere İken kurtarılmışlardır.
Binicilik okulunda
Devreyi bitirenlere diplomaları törenle verildi
Karaman 30 (Akşam) — Binicilik okulunun 22 ncl devresini bitiren süvarilerin diploma töreni dün Konya valisi B. Fuat TuksaJ. tümgeneral Kenan Esenkut , süvari müfettişi tümgeneral Fevzi Akıncılar ve Karamanın ileri gelenleri önünde yapık
öğleden evvel yapılan atlı müsabakalarda süvari teğmen Ali Osman 8a kaoğlu 328 puvanla birinci, Rauf Er-gflven 230 puvanla ikinci olmuşlardır.
Kadro subayları tarafından yapılan müsabakalarda süvrl yüzbşı Kudret Kaar bir dakika 12 saniyede birinci, süvari üstteğmen Hulûsu Bay kal bir dakika 30 saniyede ikinci gelmişlerdir.
Diplomaların tevzii münasebetlle yapılan törende 22 ncl devre hâtırası olan 22 ncl altın çivi süvari teğmeni Eşref Cantaş tarafından çakılmıştır.
Harb »onu «anayiinde özel sermayelerin oynıyacagı rol
Ankara 30 (Telefonla) — Ekonomi Bakanlığı tarafından sorulan »harb sonu sanayiinde özel sermayelerin oynıyacağu rol» sorusuna verilecek cevaplar vilâyetler sanayicileri tarafından ha2irlarunaktadır. İzmir sanayicileri bu konuya verdikleri toplu cevabı üzerine hazırladıkları raporu İzmir ticaret odasına vermişlerdir, Rapor genel kurulca incelendikten sonra Ekonomi Bakanlığına verilecektir.
İzmirde ecza fabrikası kurulacak
İzmir 29 — Burada, yurdumuzun tıbbi ve kimyevi ecza İhtiyacım kar-sılıyabllecek büyük bir fabrikanın kurulması tasarlanmaktadır. Bunda muvaffak olunduğu takdirde , Balkanların en büyük ecza fabrikası İz-mlrde kurulmuş olacaktır. Fabrikanın tasarısı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından tasvibedllmlştir. Gerekil İncelemeler müspet netice verdiği takdirde hazırlıklara başlanacaktır.
îzmır Şehir Tiyatrosu
Ankara 30 (Telefonla) — Tz-mir şehir meclisLnin İzmirde bir Şehir Tiyatrosu kurulması hakkında verdiği karardan sonra İstanbul Şehir Tiyatrosu eski artistlerinden B. Avni DilligUin bu konu üzerinde İzmir Belediyesine bir tasan verdiği öğrenil mlştJr. İzmir Belediyesi tasarıyı tetkik etmektedir,
lngi!terede doğum artıyor
Londra 29 (A.A.) ■— Geçen
yıl İngllteredc doğanların sayısı 745,313 ü bulmuştur ki bu, 19 yıldan beri en yüksek rakamdır,
AHŞAM
San Francisco konferansında küçük milletlerin görüşleri
Söz alan hatiplerin sözlerinden Dumbarton Oaks kararlarının çetin münakaşalara konu olacağı anlaşılıyor
San Francisco 29 (A.A.) — Konferansın dünkü genel oturumunda, geçen sonbaharda yapılan Dumbarton Oaks Jconferaşma İştirak «dememiş olan heyetler söz almışlardır.
11 heyetin başkanlar!. Dumbarton Oaks’da tanzim edilen dünya güven teşkilâtı projesi hakkıııdakl görüş tarzlarını açıkça belirtmişlerdir.
Mısır Dış İşleri Bakanı Bedevi paşa, güvenlik tedbirlerine riayet ettirmek husussunda en ağır yükün büyük milletler tarafından taşınması gerektiğine kani bulunduğunu söylemiş, ancak, dünya güvenlik teşkilâtı kurulunda daha iyi bir muvazene elde edilmesi lâzım geldiğini de Uâve eylemiştir. Bedevi paşa, kurulun, önce kikin edildiği gibi 11 değil, fakat 14 Üyeden teşkil edilmesini, Birleşik Amerika İle Sovyet Rusya. Büyük Britanya, Çin v« Fransa B*bi daimi üyeliği olan memleketler dışında kalan memleketlerin, dünyanın bütün çevrelerinin bir nispet dahilinde temsil edilebilecekleri tararında seçilmelerinin sağlanmasını istemiştir.
Mısır Diş İşleri Bakanı, güvenlik kurulu kararlarının, üyelerin dörtte iiç nispetindeki oylarlle blriblrlertne üstün sayılması hususunda genel oturuma yetki verilmesini teklif eylemiştir.
Başka heyetlerin. Başkanlar!, Heri sürdükleri fikirlerde ber ne kadar daha az sarih olmuşlarsa da, günün demeçleri, Dumbarton Oaks tekliflerinin çetin münakaşalara konu olabileceğini işaret eylemiş bulunmaktadır
Uruguay Diş İşleri Bakanı M 6er-rato, genel oturuma mahsus yetkilerin takviye edilmesi gerektiğini söylemiş ve güvenlik kurulunda hiç bir millete daimi bir yer verilmemesi İcabedeceği fikrini telkin etmiştir.
Yunaıılsatn Dış İşleri Bakanı M. Sofianopulos da, genel oturuma büyük bir otorite vellmesinl İstedikten sonra, genel oturumun güvenlik kurulu tarafından gözden geçirilmesi
Mussolini idam edildi
(Baş taralı 1 inci sahifede) mişlerdir. Gazetecilerin verdikleri habere göre, halk uzun kafileler halinde artık kimseye sarar veremiyecek bir hale gelmiş olan bu Faşist şeflerinin önünden geçip gitmektedir. Bunlar Loretto meydanında asılmışlardır.
MussoUnl’nln son metresi Clara Petaççl de İdam edilmiştir.
Mussolini hayatını kurtarmak için imparatorluk bağlayacağını söylemiş
Londra 30 (BJ3.C.) — Roma’dan resmen bildirildiğine göre Mussolini, kendisini İdama mahkûm eden halk mahkcm'sl hâkimlerine mahkûmiyetinden evvel şu sözleri söylemiştir:
«Hayatımı kurtarmama müsaade ederseniz, size bir İmparatorluk bağışlayacağım.»
Mussolini ve arkadaşlarının cesetleri teşhir edildi
Chlasso 30 'A.A.) — öğrenildiğine göre Mussolini ve arkadaşları Come yakınında Glullno de Mezzegre'de, mukavemet hareketi üyeleriyle mahalli halk murahhaslarından mürekkep bir halk mahkemesi tarafından kısa bir yargılanmadan sonra 28
Ingilizler Venediği aldılar
(Baş tarafı 1 inci salıifede)
Münlch şehrinin cenubunda birinci Fransız ordusu Ue yedinci ordu birleşmek üzeredirler. Fr ansızlar Avusturya hududuna 20 kilometre yaklaşmışlardır.
Bavyera da ayaklandı
Paris 30 (A.A.)— Birkaç Alman gizli radyosunun haberlerini zikrettiğini söyjlyen İsviçre radyosu şöyle demiştir: «Bavyeramn birçok yerlerinde isyanlar patlak vermiştir. MIHI birlikler yüksek rütbeli subayların emri altında harekete geçmişler ve İdareyi ele almağa çalışmışlardır.
Londra 30 (AA.) — Pazar gecesi Bavyera milli hareketine mensup birlikler Münlch şehrinde silâha sarılmışlar ve Münlch’ln radyo istasyonunu ele geçirmişlerdir.
Bunlar radyoda yapmış oldukları beyanatlarda, Bavyera milli hareketinin general Rltter’ln emri altında nazllere karşı yapılmış olduğunu ve bunları şehirden kovduğunu bildirmişlerdir. Bunlar, halkı barikatları yıkmağa, böylelikle Müttefiklere yol açmağa davet etmişlerdir. Alınanlara hitaben yapmış oldukları yayımda herkesin lüzumsuz bir katliâma son
veya yürürlüğe konulması istenen her hangi bir mesele hakkında tavsiye ve ihtarlarda bulunmağa yetkili olması (âzını geleceğini İlâve etmiştir.
Hollanda Dış işleri Bakanı M van Kleffens, kendi memleketinin güvenlik teşkilâtı konferansı dâvasını bütün kalbiyle desteklemekte bulunduğunu temin etmiş, fakat mahiyetlerini açıkça onlatmamakla beraber, başında bulunduğu heyetin, Dumbarton Oaks tekliflerinde değişiklik yapılmasını teklif eyllyeccğinl söylemiştir.
Hindistan heyeti Başkanı M. Mu-danlar da, konferansın, İnsan haysiyet ve şerefin! hatırlamadan ve bütün dünya İnsanlığının ana hatlarını göz-öniinde bulundurmadan. barışın temeUerlnl kuramıyacağmı belirtmiştir.
İran heyeti Başkanı Adu, dünya güvenlik teşkilâtı müstakbel üyelerinin siyasi ve İktisadi dayaruşmalarlle toprak bütünlüklerinin bazı noktaları hakkında yeniden açık malûmat verilmesini İstemiş v« bundan aonra başında bulunduğu heyetin sarih tekliflerini söylemiştir. Sds olanların hepsi. Başkan Rooscvelfln hâtırasına karşı tâzlm duygularını tekrarlamışlar ve kendisini «Dünyanın en büyük İnsan severi» olarak vaaıflandırnuş-1 ardır.
Sabah yapılan genel ot urluna Çin Dış İşleri Bakanı M. fioong ve öğleden sonraki oturuma da M. Molotof başkanlık etmişledir.
Heyetler alfabe nraslyle söz söylemeğe çağrılmışlardır. Bir çok heyetler gelecek oturumlarda «öz söylemeği tercih etmişlerdir.
San Francisco 20 (AA.) — San Francisco kan terasında bugün kaydedilen başlıca gelişme. Orta Şark Arap devletlerinin «8uudl Arabistan, Mısır, Irak, Surlye v« Lübnan» emniyet konseyinin genişletilerek 11 üye yerine 14 üyeden kurulmasını müştereken istemek hususunda vermiş oldukları karardır.
nisan saat 16.10 da idam edilmişlerdir. İdamdan sonra cesetler Come'nln bliyiık meydanında teşhir edilmişler ve 29 nisanda Milano da Loretto meydanına götürülmüşlerdir. Yeni Faşistler son aylar zarfında bLr çok Faşist aleyhtarı ile vatanseveri bu meydanda asmışlardı,
Roma 29 (A.A.) — Milano radyosunun bildirdiğine göre, vatanseverler, Mussolini İle metresi Clara Petaççl’yi ve ele geçirilmiş beş Faşist Bakanını, Milano harb divanı tarafından yapılan yargılama sonunda kurşuna dizmişlerdir,
Hitler nerede?
Paris 30 (AA.) — Hitler hakkında yeni haberler gelmektedir.
Bir habere göre, Hitler ve Goebbels Berllnde çarpışmalar esnasında birliklerinin başında ölmüşlerdir.
Moskova'dan gelen bir habere göre, Hitiler Tyro'la kaçmıştır. Hitler bu seyahatten evvel bütün Nazi şef 1er 11 e generalleri bir toplantıya çağırnuştır.
Stokholm’dan gelen bir habere göre de, Hitler beyninden hastadır ve ölmek üzere bulunmaktadır.
Londra 30 (A-A.) — Alman kaynaklarından gelen son haberlere göre, Hltler'le Goebbels hâlâ Berlinde bulunmaktadırlar.
Goerlng'ln nerede olduğu bilinmemektedir. Alman hava mareşali istifa ettikten sonra ortadan kaybolmuştur.
vermek İçin silâhlarını bırakmaları icabettlğlnl bildirmişlerdir.
Bavyera milli hareketi programını bile radyoda okumuştur. Programın özü aşağıdadır:
1 — Nazi rejimine son vermek; nazizmi ortadan kaldırmak.
2 — Prusya militarizmini yoketnıek. Böyle bir militarizmi yeniden canlandırmak Istiyenlere ağır cezalar vermek.
3 — Müttefiklerle bir an evvel sulh yapmak.
4 — Sosyal adalete yeniden mevkiini iade etmek.
Fakat İki saat sonra nazller yeniden hücuma seçiyor, Bavyera milli hareketi mensuplarını geri atıyor ve radyo İstasyonunu ele geçiriyordu.
Bu sefer onlar da, Alınanlara sonuna kadar mukavemet etmeleri lâzım geldiğini bildiriyorlardı. Fakat bu arada Amerikan kuvvetleri şehre yaklaşmışlar, hattâ öncüler şehre girmişlerdi. Son söz onların olacaktır.
* Yardım sevenler cemiydi Beyoğlu şubesi, 1 mayıs sah günü Taksim gazinosunda üciincü oocuk çayını verecektir.
30 Nisan 1945
Londrada çıkan bir Ingiliz dergisinin makalesi
Londra 29 (AA.) — Türkiye - Sovyet Rusya antlaşmasının Rusya tarafından feshi konusunu gözden geçiren aylık «Great Brltaln and the E&st» dergisi şunları yazıyor:
Huşlar, şimdi, iki memleket arasında müstakbel münasebetler hakkında yapmak tasavvurunda bulundukları teklifleri bildirmek fırsatını buldukları için, son aylar zarfındaki gerginliğin gevşlyeceğl sanılıyor.
öte yandan Türkler de, İstiklâllerini muhafazaya ve Türk - Ingiliz antlaşmasını İdameye azmetmiş olmakla beraber büyük komşuları İle dostluk ve İş birliği münasebetleri tesisini de arzu etmektedirler. Türk-tngiUz antlaşmasının, bu antlaşma Ue ilerili ola-
Avusturyada
muvakkat hükümet
Kurulan hükümet hakkında Reuter’in mütalaası
Moskova 29 (AA.) — Vlyana'da M. Kari Renner tarafından muvakkat bir Avusturya hükümeti kurulmuştur. Dış İşleri Bakanlığını da üzerine alan M. Rener Avusturya Cumjıuriyetinin son Başbakanı İdi.
Londra 29 (AA.) — Reuter’in siyasi muharriri yazıyor:
Vlyanada muvakkat bir Avusturya hükümeti kurulmasının tngllterede uyandırdığı tepki, yeni Avusturya hükümetinin teşkiline yalnız Sovyet Rusyanın nezaret ettiğini gösterir; zira şimdi Vlyanada yalnız Rus kontrol makamları bulunmaktadır.
Bütün Avusturya henüz kurtarılmış olmadığı İçin, ancak bu, kurtuluş tamamlandığı zaman, Avusturyayı işgal eden devletler bir Avusturya hükümetinin teşkili meslesl üzerinde blrl-blrlerine danışabilecek vaziyete gelinciye kadar, şimdiki Avusturya hükümetinin muvakkat olduğunda ısrar edilebilir.
Bu yeni Avusturya hükümetinde «kurtuluş cephesi» nln temsil edildiğine dair bir kayıt bulunmamasını müşahitler İlgi ile karşılamaktadır. MaJûmdur kİ «kurtuluş cephesi», komünistlerin çoğunlukta bulunduğu bir mukavemet teşkilâtı ldl.Kızılordu-nun Avusturyaya girişinden önce, Moskova hükümeti, bu mukavemet teşkilâtının Alman tahakkümüne karşı Avusturyadakl mücadeleyi temsil eden bir hareket sayıyordu.
Amerikanın en büyük uçak gemisi
New-York 30 (A.A.) — Amerikan donanmasının en büyük ve en kuvvetli uçak gemisi dün denize indirilmiştir, 45,000 tonilâtoluk bu gemiye Franklin De-lano Reosevelt İsmi verilmiştir. Bu geminin evvelki İsmi Mldtva idi.
Gemi denize indirilirken Har. biye Bakanı M. Morrisson ve Bayan Roosevelt hazır bulunmuşlardır.
Ingilizler Rongon’a yaklaşıyorlar
New-York 30 (A.A.) — Bir-manyada İlerlemekte olan 14 üncü İngiliz ordusuna mensup bir tank kolu dün akşam Rangoon limanına 90 kilometre mesafeye gelrplş bulunuyordu.
Tünelin kayışı bir aya kadar geliyor
Tramvay idaresinin Amerika ya sipariş ettiği Tünel kayışının yola çıkarıldığına dair İdareye kati malûmat gelmiştir. Kayışın nihayet bir aya kadar şehrimize geleceği muhakkak görülüyor. Tünel seleleri, yeni kayış gelip de yerine konuluncaya kadar — şimdi olduğu gibi — günde bir kaç saat tatil yapmak suretlle İşleyecektir.
İdarenin fnglltereyo sipariş ettiği yeni kayışında fabrikada imaline başlanmıştır. Bu ikinci çift kayış da altı ay sonra şehrimize gelecektir.
★ Hava düzeldiği İçin sayfiye hayatı başladığı gibi şehrin iç ve dışındaki bahçeli yerler, gazinolar da açılmağa başlamıştır. Bir çok gazinolarda mutbaklaT. kap yıkanıp temizlenecek yerler pek iptidaidir. Belediye bu gibi yerleri yakında umumi bir teftişten geçirecek, temizlik vasıta ve imkânları bulun mıy an yerlerin açılmasına müsaade etmlyecektlr.
— • Takvim • —■
Cemaziyelevvel 17 — Kasım 174 I İmsak Oüneş öğle tklndl Ak Yatsı I E. 8.01 9.56 6.08 8.59 12.00 1,431 V. 4,05 8.00 13.11 17.02 20.04 21.471
rak girişilecek her işin Rusya Ue Türkiye arasındaki İyi münasebetleri müteessir etmlyecegl hususunda bir hükmü İhtiva ettiği hatırlardadır. Bu İtibarla, Rusya İle yeni antlaşmanın, Türk - İngiliz dostluğunu tehditten koruyan bir hükmü İhtiva edeceği tahmin ediliyor.
Türkiye, kendisinin tam istiklâli meselesinde ve kendlslie Rusya arasında imzalanan her yeni vesikanın, sadece Rusya İle Türklyeyi ilgilendiren İşlere münhasır kalması ve mil' letleTarası meselelere şamil olmaması noktasında ısrar edecektir, Rusya-nın da bu fikirde olup olmadığını zaman gösterecektir.
Bu sabahki cinayet
Bir genç, hanende Münevveri tabanca ile öldürdü
ım.ToÖB^'Oı • Ur-

Bu sabah Beyoğlunda bir clnaye işlenmiş ve bir genç, Beyoğlundalı çalıgıh yerlerde hanendelik eden Mü nevver, namı diğere 1 Nuriye Gül is mlnde bir kadını öldürmüştür. Gali isminde olan bu gençle Münevveı uzun zamandanberi sevişmektelerkeı son günlerde Münevverin, bu gençte, yüz çevirmiş olması Galibi fena hald kızdırmıştır. Galip, bu sabah Mûnev verle karşılaşır karşılaşmaz, tabanca sim çekmiş ve genç kadının üzerin boşaltmıştır. Kadın düşer düşmez ölmüş, kaatll, elindeki tabanca Ue bİTlltete «abıtayn teslim olmuştur
Galip, bugün öğleden sonra ikinci ağır ceza mahkemesi huzuruna çıkarılacak, cürmü meşhut kanununa göre yargılanacaktır.
Polonya meselesi
Üçler komisyonu Vaşingtonda toplanarak görüşmelerde bulundu
Son Francisco 20 (A. A.) — M. Mo-lotof, Harrlman Ve Clark Kerr’dcn mürekkep olarak YaJta'da kurulan Polonya komisyonu dün, San Fran-clsco’da toplanmış ve yeni Polonya hükümetine getirilebilecek muhtelif PolonyalI şahsiyetler tteelnde uzun tetkiklerde bulunmuştur. Söylendiğine göre, komisyonun üç üyesi, yalnız bir tek W üzerinde mutabık kalmışlardır. Bu da, Lüblln hükümeti üyelerinden bir şahıstır
Moskova'da karartma kaldırıldı
Moskova 29 (A.A.) — Moskova’da karartma tedbirleri 30 nisandan İtibaren kaldırılmıştır.
Bosna hükümeti
Belgrad 20 (AA.) — Yugoslav Telgraf ajansının bu sabah bildirdiğine göre, Saray Bosna'da Kurtuluş Milli meclisinin toplantısında yeni Bosna Hersek hükümeti kurulmuştur. Yeni hükOmetn başkam, mareşal Tito’nun İ4 arkadaşı ve Faşist aleyhtarı Yugoslav konseyinin eski sekreteri doktor Dorolyup Cholakovltch’dlr.
Bu münasebetle İşaret edildiğine göre, bu yeni hüküm? t. altı Yugoslav federal İdaresinin İhdası İşini tamamlamaktadır.
Ankara at yarışları başladı
Ankara 29 — Ankara ilkbahar at yarışları bugün büyük, bir kalabalık önünde başlamıştır. İlk hafta sürprizle neticelenmiş, dördüncü yarışın birincisi olacağı beklenen Dabi yarışı kaybetmiştir. Neticeler şunlardır:
Birinci koşunun, galibi Burgaz’dır. Ganyan bir liradır. Tor koşmamıştır.
İkinci koşu: Birincisi Gellnclk'tlr. Karatene ikinci olmuştur. Ganyan 220, pllLseler yüzer kuruştur.
Üçüncü koşu: Birinci Yung. ikinci Venüs’tür. Ganyan 150, sıraslyle plaseler 105 ve 120 kuruştur. Nurcan koşmamış tır.
Dördüncü koşu: Birinci Tarzan, İkinci Dabi’dir. Ganyan 480, sır asiyle plâselerl 135 ve 115 kuruştur. Bu koşuda DonJuan, Maşallah ve Uğurlu koşmamıştır.
Beşinci koşu: Galibi Varta’du-. Ka-rabayır ikinci olmuştur. Ganyan 480, sırasJyle plaseleri 330 ve 823 kuruştur.
Yung - Tarzan çifte bahsi dokua lira vermiştir.
30 Nisan 1945 A R Ş A M
AKŞAMDAN AKSAMA
Victor Hugo’nun
«göz» ü...
Bir kovalamacadır gidiyor, İn-«anJık, gittikçe daralan Alnıan. ya üzerinde, gözlerini pertavsız gibi teksif etmiş: Bakıyor!,,, Arıyor, görmek istiyor!
Sağdan, soldan, doğudan, batıdan. kuzeyden ve güneyden haberler geliyor; ’
— flitler Derlindeymiş,,, Yok yok, Bavyerada, Berehtesgaden' de mağaralardaymış,,, Goering, Göbbels, Hinımler,,.
... Yerle gök arasında bir nok-tadaynrşlar amma.,,
Acaba neredeler?... Nasıl yaşıyorlar?,,. Nç ediyorlar, ne duyuyorlar?... İnsanJığın, onları bir avcının avı araması tanında araması, günlemesi karşısında ne hissediyorlar?
Victor Hugo'nun bir manzumesi vardır. Meşhur cinayetinden sonra Kaabil'in durumunu efsane halinde hikâye eder.
Kardeş kaatilinin canını sıkan bir şey var: Karşısında bir göz bn’îrîyor. Nereye gitse ona bakıyor.
Azaptan kurtulmak maksadt-le, Kaabil evlâtlarını topları Uzaklara, çok uzaklara gitmek İster. Az giderler, uz giderler, dere tepe düz giderler. Karşılarına bir Okyanus çıkar. Oh, artık rahat!... Dünyanın sonunu buldular demektir Bu kıyılarda, ummana karşı rahat edecekler. Fakat tam konaklarlar; Kanbil memnun memnun başını hür semalara kaldırır ki, ne görsün: Gökyüzüne resmolmuş şekilde o göz kendisine yine oradan bakmıyor mu?
— Toparlanın! - der.
Bir şehir bina ederler.,, Sağ. lam duvarları var.. Evlâtları, Kaabil İçin bir de muhteşem kale yaparlar: Günahkâr ihtiyarcık. bari burada takipten kurtulsun.., Taşlarını birbirine iyice kenetlerler... O göz artık buraya da gelemez ya... Bundan sonrası rahat.. Tunç kapılan da sımsıkı kaparlar... Fakat Kaabil yeni sığınağında bir de başını kald'nr ki ne görs*.ı?.„ Duvar-lann taşlan üzerb m yhıe mabut göz kendisin^ bakıyor,,.
Daha iç dairelere çekilir... Olmaz... Hattâ yerin dibine saklanır... Yine nafile,,.
Nihayet mezara girer... Orada, aynı göz, ona bakar, durur...
Victor Hugo’ya göre, bu «vicdan» dır. Şiirin de İsmi — şimdi aslı önümde yok — «Vicdan» olacak galiba...
• ••
Yalnız Hitlerin değil, bütün ona alet olanlann beşeriyetin kindar' bakışlarile takibedildik-lerinl düşünürken aklıma Hugo'nun şiiri geliyor.
«Beşeriyetin kindar güderi»» ile diyorum; zira, bilemiyorum, onlar, «vicdan» ın bir göz haline gelerek kendilerini takibetmele. rinl Kaabil gibi hissedecekler mi? İhtimal bfrl değil, beşi değil. beş yüzü değil, lâkin yüz binlerce İnsandan ebediyen vicdan zail olamamıştır. Şimdiki bedmestllk geçince elbet «göz » ü mezarlarında bile karşılarına dikilmiş göreceklerdir
(Vâ - Nû)
[ŞEHİR HABERLERİ]
Millî eğitim maçları
4 İstanbul takımı da galip geldi
Fenerbahçe Demirsporu 2-0, Galatasaray Uçaksavarı 7-1, Beykoz Karşıyakayı 4-2, Beşiktaş da Altınorduyu 3-0 yendiler
Otobüsler
Boya ve kimya maddeleri satın
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden:
Kuruş St.
TÜRK
MISIIIRIARI
ANSİKLOPEDİSİ
Yazan:
t. ALÂFTTİN GÖVSA Yedigün neşriyatından olan bu eser her ayın birinde 32 sayfalık fasikül halinde çıkacak ve 12 fasikülde tamamlanacaktır, tik fasLkülü yarın çıkıyor. Fîatl yalnız 50 kuruştur.
Bütün bayilerden isteyiniz.,
VEFAT
Müteveffa kitapçı Karabet efendi, tşl ve Halk Matbaası sahipleri Agop Keşiş İle Kaprlel Keşişin anneleri
BAYAN AKTARAN KEŞİŞ tana bir hastalığı müteakip vefat etmiştir.
Cenaze merasiminin yarınki salı günü (1 Mayıs 1845) saat 18 da Beyoğlu Baltkpazar Üç - Horan Ermeni kilisesinde İcra kılınacağı vo ayinden sonra şişil Ermeni mezarlığındaki kabrine tfefnolunacağı akraba ve (fontlarının malûmu olmak üzere İlân olunur.
Cenaze ievazunatı Bacldyan
Mini Eğitim futbol maçlarına dün Ankara ve İstanbul da devam edildi. 10 Mayıs alanında yapılan maçlarda Fenerbahçe, Demirsporu 2-0, Galatasaray da Uçaksavarı 7-1 mağlû-betti.
Sahaya bir iki kuvvetli elemanından mahrum çıkan Beykoz, Karşıya-kayı 4 - 2 mağlûbetti.
Beşiktaş da Altınorduyu 3-0 yendi. Slyalıebayzlı takım, eline geçen fırsatların birçoğundan İstifade edemedi. Yakın mesafelerden savurulan şiltlerin ekserisini de kale direkleri kurtardı.
Altınorduya şans yardım, etmeseydi sahadan açık farklı bir mağlûbiyetle ayrılacaktı.
Maçların tafsilâtı:
Beykoz 4 - Karşıyaka 2
Günün İlk karşılaşmasını Bey kozla Karşıyaka takımları hakem Ferlh Esin in idaresinde yaptılar.
Oyuna Karşıyaka başladı. Topu hemen kapan Beykozlular sağdan İnkişaf ettirdikleri hızlı bir akınla rakip kaleyi buldular. Karşıyaka müdafaası ilk dakikalarda çok müşkül duruma girdi.
20 dakika süren, fakat semere vermekten uzak kalan Beykoz baskısından bir müddet kurtulan Karşıyaka-lılar münferit akınlarla Sarısiyahlı kaleyi tehdide koyuldular.
35 inci dakikadan İtibaren tekrar üstünlüğe kavuşan Sarıslyaldılar, şahabın Fikretten aldığı pasla yaptığı golle 1-0 üstün duruma girdiler. Birinci devre bu netice değişmeden sona erdi.
İkinci devrenin İkinci dakikasında Ertuğrul ortalardan savurduğu Ani bir şiltle Beykozun İkinci golünü çıkardı. Bu sayı İle galibiyeti sağlıyan Beykozlular rahat oynamağa başladılar. Kemalin »eri pasını kapan Fikret de üçüncü golü yapmakta güçlük çekmedi.
3-0 galip vaziyete ulaşan Sarısl-yahlı takım İşi bir hayü gevşetti. Bundan İstifade etmesini bilen Karşıyaka, biri penaltıdan, diğeri de Hakkının frikikten attığı golle arka arkaya iki sayı kazandı.
Bu sayılar Beykozu harekete getirdi. Tekrar üstünlüğü ele aldılar. Bu arada Kemal nkı bir şütle takımının gollerini 4 e çıkardı.
Bu sayı Karşıyakanın beraberlik ümidini kırdı. Oyunun bundan sonraki kısmı Beykozun semere vermJyen üstünlüğü altında geçti. Sarısi yattılar sahadan 4-2 galip ayrıldılar.
Beşiktaş 3 - Altınordu 0
Günün ikinci ve son karşılaşmasını, Beşlktaşla Altınordu takımları hakem Feridun Kılıç*ıtı idaresinde yaptılar. Takımlar:
Altınordu, bir gün evvelki kadrosunu muhafaza ediyordu. Oyuna Beşiktaş çok hızlı başladı. Topu seri paslarla ayaklarında dolaştıran Siyahbe-yazlı forvetler Altınordu kalesini sardılar, Şerefin arka arkaya çektiği İki şütü kale direkleri kurtardı.
Beşiktaş baskısının gittikçe arttığı görülüyordu.
Altınordu içleri müdafaaya yardım etmek suretUe Siyah beyazlı takımın gayesine ulaşmasına bir müddet mâni oldular.
Ortalardan topu kapan Kemal ra-Idp müdafileri yararak Altınordu kalesini buldu. Savurduğu şüt, kalecinin kıpırdamasına bile meydan bırakmadan ağlara takıldı.
Bu sayı İle büsbütün hâkimiyeti ele alan Slyahbeyazhlar misafir takım kalesine iyice yerleştiler. Fakat sıkışık oynamalarından gol adedini umulduğu şekilde arttıramadılar. Ömer İkinci golü ancak devre sonuna doğru penaltıdan atabildi Oyunun birinci partisi 2-0 Beşlktaşın üstünlüğlyle bitti.
Oyunun ikinci devresi Beşlktaşın devamlı baskısı altında geçti.
Bir hayli gol pozisyonuna giren Sl-yahbeyazlı forvetler hesapsız ve gelişigüzel vuruşlarla gol çıkarmnmnkta âdeta ısrar ettiler.
Sabri, günün en güzel ve takımının son sayısını ancak başlı başına yaptığı akınla devrenin sonlarına doğru çıkardı. Maç, Beşlktaşın kısır baskısı altında yürüyüp gitti. Sİyahbeyazlılar sahadan 3-0 galip ayrıldılar.
•**
Fenerbahçe 2 — Demirspor O
Ankara 20 — Fenerbahçe - Demirspor maçı, 20,000 kişi kadar tahmin edilen bir seyirci kalabalığı önünde oynanmış, havanın yağmurlu ve topun kontrolü müşkül olmasına rağmen, Fenerbahçeliler dünkü gibi güzel btr oyunla Demirsporu yenmişlerdir.
Daha «lyacjp «ol taraflarile hücuma geçen Fenerliler e uncu dakikada Me-
lihin ayağından ilk gollerini kazandılar.
İkinci devre başında 18 çizgisi üzerinde bir frikik kazanan Fenerbahçeliler Naclnln çok güzel bir şütü İle 2 nel gollerini de kazandılar. Maç 2-0 Fenerin gallblyetile nihayet buldu.
tkl takımın kadrosu şu idi: Fenerbahçe: Cihat - Murat, Büyiik Halil - Ömer. Halil, Salâhaddin -Erol, Naci, Melih, Samim, Halit.
Demirspor: Nevzat - Mehmet, Nuri - İskender. Fethi. Kâmil - İsmail, İsmail, Mehmet, Niyazi, Murat. Galatasaray 7 —
Uçaksavar 1
GalatasaraylIlar, bugünkü oyunla-rlle dilnkü mağlûbiyetlerini tlâfi etmiş oldular. Fenerbahçe - Demirspor maçı esnasında yağan yağmur, İkinci maç başladığı zaman tamamlle durmuştu. Glatasaraylılar, kombinezonel verimli bir oyunla birinci devreyi 3-1 galip bitirdiler.
Sarıkrmızıhlar, ikinci devrede aynı canlı oyuna devam ederek arka arkaya 4 gol daha yaptılar ve maçı 7-1 kzandılar. Gaiatasaraym gollerini Rehâ, Bülent, Rehâ, Gazanfer, Mehmet Ali. Mehmet Ali, Rehâ yapmıştır.
İki taraf şu kadro İle oynamıştı: Galatasaray: Erdoğan - Faruk, İsmet - Namık, Arif, Orhan - Gazanfer, Rehâ, Muzaffer, Mehmet Ali, Uçaksavar: Abdülkadir - Münir, Mahmut - Fikri, Seyfl, Sabahaddln -Hüseyin, İbrahim, Ertuğrul, Enver, Necnıl.
Merhum Halid Ziya için konferans Geçenlerde vefat eden büyük romancı Halid Ziya Uşakligil İçin dün, merhumun senelerden beri İkamet ettiği YeçlJköyde Halkevi salonunda bir tören yapılmıştır. Seçkin bir dinleyici kütlesinin hazır bulunduğu toplantıda filozof B. Rlza Tevflk tarafından büyük edibin edebi hayatı, sanat ve e erleri hakkında bir konferans verilmiştir.
ir Erenköy kız lisesinin kuruluşunun 27 nci yıldönümü münasebetlle dün okulun bahçesinde bir kutlama töreni yapılmış ve bu toplantıda •Erenköy kız lisesi mezunlan cemi-, yeti» adıyla bîr cemiyet kurulmasına karar verilmiştir._____________
VEFAT
Eski Bahriye Vekili B. Ihsan Erya-vuzun refikası bayan Nuriye Eryavua dün vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğle namazını müteakip Teşvikiye camisinden kaldırılarak asri mezarlığa defnedilecektir.
Merhume, bir çok meziyetleri nefsinde toplamış, hayırhah bir hanımefendi idi. Ailesi erkânına taziyelerimizi sunarız.
'İHfiS'.......Vrâl» TtTATROSV
II M U Komedi kısmında
| IUII | 8aat 20.30 da lınnıııılr haci kaptan
İsveçten 4 arabanın, daha gelmesi bekleniyor
Geçenlerde Almanyadakl tebaamızı getiren İsveç vapuriie gelen otobüse alt gümrük muamelesi bu hafta içln-de tamamlanacak ve araba Tramvay İdaresi tarafından tesellüm edilecektir.
Tramvay İdaresi, İsveçe sipariş ettiği beş otobüsten diğer dört arabanın da yakında İsveçten memleketimize gelecek diğer bir İsveç vapuruna yük-.letlldlğlne dair malûmat almıştır. Bu dört otobüsten başka ihtiyacı uzun müddet karşılayacak yedek paraçalar da gelecektir. Şimdi Tramvay idaresinin çalıştırdığı on iki otobüs vardır. Beş yeni otobüsün servise ilâvesi şehrin otobüs nakil İşlerinde bir ferahlık meydana getirecek, bilhassa yeden parça geldiği İçin malzeme yokluğundan dolayı garaja çekilen otobüslerin de tamiri mümkün olacaktır.
Yirmi otobüs satmak üzere bir Amerikan firmasının Tramvay umum müdürlüğüne yaptığı teklif idare tarafından alâka ile karşılanmıştır. Ancak Tramvay idaresinin tâbi olduğu mevzuat, münferit surette yapılacak teklifleri derhal kabul ederek sipariş vermeğe elverişli değildir. Mutlaka rakip firmaların da satın alınacak ve yahut sipariş verilecek şey İçin iştirak ve alâkalarını temin etmek lâzımdır. Mevzuattan doğan bu zaruret üzerine Tramvay idaresi, otobüs yapmakla tanınmış diğer Amerikan fabrikalarına da müracaat ederek bir Amerikan firmasının yirmi otobüs satmağı teklif ettiğinden bahsetmiş ve bu firmaların da aynı surette otobüs satmak arzuıunda buluduklart takdirde mali ve teknik şartlarını,, verecekleri otobüslerin vasıflarını bildirmelerini istemiştir.
Tramvay İdaresi şimdi cevap beklemektedir. Fakat gerek siparişe alt bu muamelelerin tamamlanma-1, gerek yirmi otobüsün buraya gönderilmesi İçin en aşağı bir senelik bir zamana ihtiyaç görülmektedir.
AZAK
Bugün matinelerden itibaren Türk sazı ve şarkılar»e süslü K büyük Şark filmi
Şeyh Ahmetlin Oğlu
TÜRKÇE
Beste: Sadi Işılay Şarkılar: Suzan Yakar CHENNEM ZEBANİLERİ MARGARET LİNDSAY
RONALD REAGEN
Fevkalâde dehşet ve heyecan dolu sergüzeşt filmi S—
Şap «Macar malı» Kllosı ıı 82 46
Baryum Sülfit 66 64
Klorat dö potas «100 kiloluk fıçılarda Alman malı» Fıçısı 12000
Sülfat dö senk Kilosu 25
Sülfat dö fer «kara boya Çek mallı» 30
Sülfat dö fer «kara boya İngiliz malı» B 30
Toprak boya No G1 «Alman malı» 118 45
Toprak boya No GU «Alman malı» 121 49
Badana boyası No MI «Alman malı» 91 55
Badana boyası No Ck. 31 «Alman malı» > 125 05
Çivlt «Utra Marln Macar malı» 120
Bizmut Karbonat «İngiliz malı* 1513 08
Bizmut Subnltrat «İngiliz malı» » 1359 82
Bizmut Subgalat «tnglllz malı» 1879 11
Bİ2mut Salisilat »İngiliz malı» > 1584 18
Yukarda yazılı malları satın almafc isteyenlerin Ticaret Ofisi Satış
Müdürlüğüne müracaatları Hân olunur. «53 79»
Türk hava kurumu genel merkezinden:
Ulus gazetesinin 10 ve 15 nisan tarihli nûshalarlyle ilân edilen Türk Hava Kurumu Etlmesğut Tayare Fabrikası Kantin ve müştemilâtı binası tesisat işlerinin eksiltmesine ayrı ayn teklif verilmesi Kurumun menfaatine daha uygun görüldüğünden, eksiltme İlânı aşağıdaki şeklide tâdil edilmiştir:
1 — Eksiltmeye konulan iş: Türk Hava Kurumu Etlmesğut Tayyare Fabrikası ve müştemilâtı binası (A) Elektrik tesisat. (B) Sıhhi tesisat. (C) Kalorifer, mutfak ve çamaşırhane tesisatı olup keşif bedelleri muvakkat teminat ve diğer şerait aşağıda gösterilmiştir.
Ehliyetname alabilmek İçin müteahhitlerin göstereceği vesikadaki İş tutarı 939 senesi eylül ayınadn.
Tesisatın çeşidi Kesti bedelf Muvakakt teminat
, Lira Kg.Lira Kş.
Al Elektrik tesisatı 73,975 00 4,948 75
Bi Sıhhi tesisat 40,205 37 3.019 90
C> Kalorifer, mutfat ve çama-
şırhane tesisatı 197,402 42 11.120 12
İşin tekmili 311,462 79 16.215 71
Evvel Bonra Kesil evrakı bedeli
Lira Kş. Ura Kş. Lira Kî
30,000 00 70,000 00 4 50
18,000 00 40,000 00 2 50
80,000 00 180.000 00 13 00
120.000 00 300,000 00 10 00
2 — Eksiltme 7/5/845 pazartesi günü saat 15 te Türk Bava Kurumu Genel merkezinde toplanacak olan Satın alma komisyonunda kapalı zart usullyle yapılacaktır.
3 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin usulü dairesinde muvakkat teminat vermeleri ve buna benzer bir tesisat İşini bir defada mukavele İle taahhüdederek muvaffakiyetle İkmal ettiğine ve muvakkat kabulünü yaptırdığına dair yukarıda yazılı vesikaları göstererek Türk Hava Kurumu Başkanlığından ihale tarihinden en geç üç gün evvel ihaleye girebilmek üzere bir ehliyetname almaları ve bunu teklif sarflarının içine koymaları şarttır.
4 — İsteklilerin usulü dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını löncl maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır.
5 — Türk Hava Kurumu İhaleyi yapıp yapmamakta ser Det Lr. (5232)
Vezirköprü Revir Amirliğinden
RADYO
ANKARA RADYOSU: Bugünkü program
18.00 Radyo çocuk kulübü, 18.15 Dans orkestrası, 18.30 Konuşma, 18.45 Dans orkestrası, 10,00 Haberler, 10.20 Geçmişte bugün, 18.26 Karşık şarkılar, 18.45 Konuşma: (Sıtma hakkında}, 20.00 Müzik, 20.15 Radyo Gazetesi, 20.46 Yurttan »esler, 21.15 Konuşma, 2130 Senfoni orkestrası, 22.30 Dans müziği (pl,), 22.46 Haberler.
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan
İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu talebelerinin İhtiyacı bulunan 2000 adet kıravat İle 4000 adet mendil alınması işi açık eksiltmeye konulmuştur.
1 — Eksiltme 10/5/&45 çarşamba günü saat 15 te Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır.
2 — Muhammen bedel bir adet kıravat İçin «110» kuruş ve bir adet mendil llçn de «57» kuruş «50» santimdir.
3 — İlk teminatı (337» lira «50» kuruştur.
4 — İstekliler şartnameyi çalışma günlerinde komisyonda görebilirler.
5 — İsteklilerin cari seneye alt Ticaret odası vesikası, Gurup vesikası ve 2490 saydı kanunda yazılı vesikaları İbraz etmesi. İstekliler gerek kı-ravat ve gerek mendilin her ikisine veya ayrı ayrı teklif yapabilirler.
ö — İsteklilerin bu İşe yeter İlk teminat makbuz veya banka mektu-blle belli günde komisyona müracaatları. (5584)
Karabük Yeni Cezaevi Müdürlüğünden:
Karabük yeni ceza evi İçin yeni ve beygir kuvveti yüksek ve sepetli bir motosiklet alınacaktır. Satmak istlyenlerin mektupla müdürlüğümüze müracaatları İlân olunur. (5285)
İstanbul Nafia Müdürlüğünden:
1 — İstanbul Topkapı Sarayı Miizasl tamirat ve tesisat işleri kapalı zarf usullyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli (37043) lira (89) kuruştur. Eksiltme 4'5/945 tarihinde cuma günü saat 15 te İstanbul Nafia müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2 — Bu işe alt evrak şunlardır: Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri genel, hususi ve fennî şartnameleri, proje keşif hulftsasllc buna milteferrl diğer evrak dairesinde görülecektir.
3 — Eksiltmeye iştirak etmek 1çln taliplerin (2778) Ura (28) kuruşluk
muvakkat teminat yatırdığına dair makbuzu ibraz etmesi ve 045) yılında Ticaret odasında kaydı bulunduğuna dair belgeyi hâmil olması eksiltme gününden, tatil günleri hariç, (3) gün evvel Vilâyet makamına müracaat ederek eksiltme şartnamesinde yazılı kayde göre ehliyet vesikan olması ve yukarıda 2 nci maddede yazılan evrakı görüp kabul ettiğine dair imzalaması ve buna alt 2490 sayılı kanun mucibince hazırlıyacağı teklif zarflarını 4/5/945 cuma günü saat 14 e kadar İstanbul Nafia müdürlüğüne verilmesi lâzımdır. «8373ı»
Beher Metreküpün % 7,5 muhammen bedeli Teminatı Parti
Cinsi M3. D3. Lira Kuruş ' 'ra Kuruş No.
Mamul çam kereste 307 269 162 00 3733 31 22
303 053 3682 10 23
259 734 3155 77 29
279 794 3350 90 32
99 109 1204 17 33
127 887 1353 83 34/1
124 674 1514 79 34/2
119 019 1446 83 34/3
127 825 1553 05 34/4
121 993 1482 21 35/1
125 541 1525 32 35/2
127 661 1549 87 35/3
126 580 1525 49 35/4
Bağdadi 10 000 60 00 60 00 2
1 — Revirimiz Bafra kereste fabrikası mamulâtından olup Kumcağız iskelesinde mevcut yukarıda gösterilen çam keresteleri partiler halinde açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık arttırma 2 Mayıs 846 çarşamba günü saat 14 de Bafra kereste fabrika binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu İşe alt şartname Ankarada Orman Umum Müdürlüğü İle İstanbul, Vezirköprü Revir amirliklerinde, İzmir, Samsun orma bölge şefliklerinde ve Bafra kereste fabrikası işletme müdürlüğünde görülebilir.
4 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte mezkûr komisyona teminat
makbuzları İle birlikte müracaatları. «5413»
................................................................ııılıuıB
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum idaresi İlânları
.................................................................ıuı>»
Balast ihzar ettirilecek
Afyon İşletme Müdürlüğünden:
1 _ işletmemiz mıntakası Eskişehir Konya hattı Ü2erlnde Kini. 40/41
de 5000M3 ocak mahsulü kırma b3iwt ihzarı kapalı aarf usullle eksiltmeye konmuştur.
2 — Balastın beher metre mik'abl 509 beş yüz dokuz kuruş hesabll* muhammen bedeli 25450 llrn muvakkat teminat 1908.75 liradır.
3 __ Şartnameler 127 kuruş mukabilinde Afyon veznesinden tedarik
edilebilir. ’ '
4 — Eksiltme 11/5/945 Cuma günü saat 15 de Afyonda İşletme müdür-
lüğü binasındaki komisyonda yapılacağından İstekliler kanunun 10 uncu maddesinin F. fıkrası gereğince lüzumlu ehliyet ve ticaret vesikalarlle birlikte teklif mektuplarını kanunî tarlfata uygun olarak aynı gün saat 14 de kadar komisyona vermeleri veya muayyen vakitten evvel komisyonun eline geçebilecek fonda iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri. (5032)

Eksiltmeye konan Derince Talimli ve Tahliye işleri H. Paşa birinci işletme Komisyonundan
1 — Şartnamesine bağlı cetvelde gösterilen ve 8 amellyeden mürekkep olan tahminen 343635 nıanipülâsyon tonajlı Derince limanı tahmil ve tahliye İşi bir sene müddetle ve kapalı zarf usullyle eksiltmeye konmuştur.
2 — Muhammen bedel 88375 lira 44 kuruştur. Muvakkat teminat 5668 Hra 77 kuruştur.
3 — Eksiltme 18/5/945 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te H. Paşa gar binası dahilinde Birinci işletme komisyonu tarafından yapılacaktır. isteklilerin aynı tarihte saat 14 e kadar kanuni vesikalarlle birlikte teklif mektuplarını komisyon kalemine İmza karşılığı vermeleri lâzımdır.
4tBu İşe alt şartname İle mukavele projesi H. Paşa Liman başmüfettişliğinden ve Ankarada 2 nci İşletme müdürlüğünden 4 lira 42 kuruş mukabilinde alınır.
5 — Fazla izahat almak Istlyenler Haydarpaşa Liman başmüfettişliğine müracaat edebilirler. (5459)

Sahlfe 4
AKŞAM
30 Nisan 1945
Umumî mağazalar T. A. Şirketinden t
Muhtelif ob’ndda
YUVARLAK. KÖŞEBEND, DÖRT KÖŞE ve LAMA DEMİR TOPTAN SATIŞI
Depo: Kalafatyeri caddesi 36/28. Tel: 42618
Merkez satış bürosu: Dördüncü Vakıf han 18. Tel: 24029
AMERİKA TEKNİÖt DÜNYAYA HÂKİM OLUYOR. ———
Görüş fenvlyesl Avrtıpadon 80 sene daha ileride olan bir memleketti, Amerlkayı tanımak bugünün en büyük ihtiyacıdır.
Kemal Sünnetçioğlu’nun
1939 New-York SERGİSİ SEYAHAT HATIRALARI
kitabım mutlaka okuyunuz.
Bu sade bir seyahat hatıran kitabı deftil, öğrenciyi, memuru, tüccarı, 1* adamını ve her sınıl halkı İlgilendiren objektif bir etüddür.
HER. KİTAPÇIDA BULUNUR.
2fl fotoğraf, nefis renkli bir kapak. 150 sahile. 150 kuruş.
I_________Tekel U. Müdürlüğü ilânları |
1 — İdaremiz ihtiyacı için 10 adet şarap tulumbası kapak zarf usu-Uyle yaptırılacaktır.
2 — Muhammen bedeli 11000 lira olup muvakkat teminatı 1216 liradır.
3 — Eksiltme 15/5/945 salı günü saat 11 de Kobataşta levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır.
4 __Şartname adı geçen şubeden her gün alınabilir. Ankara İzmir
baş müdürlüklerinde görülebilir.
5 _ isteklilerin mühürlü fiyat teklif mektuplarını güvenme parası veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkûr komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri ilAn olunur. «Zarflar İçine teminat olarak para ve tahvil konulduğu takdirde teklifler açılmadan Lade edilir.»
8 _ Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. «54050
Pazarlıkla satılık muhtelif cins emtia
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden ı
1 — Nusretlye v* Tahtakale ve Fındıklı va aultahomaıü depolarımızda mevcut:
a — Nusrafcly» va Tahtakalo depolarımızda mevcut:
Takriben 352 Kilo avary&lı çember İle 2150 Kg. balyalardan çıkmış çember parçaları.
a — Nsretlye ve Tahtakale ve Fındıklı depolarımızda mevcut takriben 4400 Kg, ambalaj kâğıdı parçasi-
c — Nusretlye depomuzda mevcut 8 adet boş tahta soda lırçâsı.
d — Tahtakale deposunda mevcut takriben 610 kilo mukavva ve karton parçaları.
0 — Nuretlye ve Tahtakale ve Fındıklı depolarımızda mevcut takriben 16850 kilo tahta sandık kapağı.
f — Tahtakalo ve Fındıklı depolarımızda mevcut 146 adet orta eb’atta boş sandık İle 23 adet büyük boş manifatura sandığı,
g — Nusretlye deposunda mevcut takriben 200 Kg. hurda saç.
h — Fındıklı depomuzda mevcut 123 Kg. balyalardan çıkan hasır parçaları.
1 — Sultan hamamı depomuzda mevcut takriben 1960 Kg. kanavlça parçası ve 353 adet çuval parçası. Oldukları yerde teslim ve hail hazıır-larllc açık arttırma İle satılacaktır.
2 — Boş sandık ve varller adetle, çember, kâğıt. mukavva ve saire kiloları gösterilenler kilo ile «atılacaktır.
3 — Arttırma adetlerde adet, kilolarda kilo başına flat vermek su-retlle olacaktır.
4 — Birinci maddede yazılı her cins emtianın İhale tarihleri İle yatırılacak depozito mikdnrları aşağıda, her emtianın hizasında gösterilmiştir.
İstanbul Defterdarlığından:
Satılık Emlâk
Kıymeti TemlnaU Lira Hra
D^ya_Nş. 55100/5903
Cinsi
AT MERAKLILARINA
Kızılay Cemiyeti İstanbul Temsilciliğinden:
Cemiyetimize alt olup Sipahi Ocağında teşhir edilen Mutlu adında yarım kan Arap 3 yaşında bir erkek taya 27/4/945 cuma günü Temsilcilik Dairesinde yapılan «çık arttırmada verilen bedel muvafık görülmediğinden 2 Mayıs 845 tarihine rastlayan çarşamba günü saat ondan İtibaren Edirnekapı haricindeki At pazarında tekrar açık nrt-tımaya konularak satılacağı ilân olunur.
Emtianın îha e Yatırılacak depozitonun miktarı
cinsi Tarihi Saati Lira Tarihi Saati
a - çember parça- 9.5.045 15 125 9.5.948 12
lan ve hurda
saçlar 350 10,5 945 12
b - Kâğıtlar 10.5.948 15
e - Mukavva ve kar- 60 10.5.945 12
tonlar 10 5 945 15.30
d - Hasır parçaları 300 11.5.945 12
e - snndık kapakları 11.5.945 15
f - Bos sandıklar ve
tahta boş soda 150 11.5.945 12
fıçısı 11.5 945 15.39
g - Kanaviçe ve 120 11.5.945 12
çuval parçalan 11,5945 16
5 — Arttırmaların her b rl yukarıda dördüncü maddedv gösterilen
Beyoğlu, eski Abdlisselimyeni Sütlüce mah. Maltız sokağında en eski 38 mük. eski 75, yeni 80 kapı sayılı 168.46 M2 arsa Eminönü, Tülbentçi Hüsamettin mah. Lân-ga His an caddesi ve Ümran sokağında 776 ada, 13 parBel eski 49 kapı sayılı 330 M2 mesahall bahçeli evin 30/64 hissesi (Ümran sokağı cihetinde 100 M2 yere hissedar tarafından bina yapılmıştır. Bu hariç, binanın İşgal ettiği arsa dahildir.
Eminönü, çarşı mah. Kavaflar sokağı ve Yağlıkçılar sokağında 2758 ada, 28 parsel •sayılı 1 M2 mola taşı. Beyoğlu Bülbül mah. Gölbaşı sokağında 566 ada, 29 parsel, eski 26, yeni 49 kapı sayılı 52,25 M2 ahşap ev. Sarıyer, Yenlköy mah. Köybaşı arkası sokağında eski 14. yeni 18 kapı sayılı 45 M2 arsa.
Bakırköy, Karlaltepe mah. İncirli arazisinden eski 3, 4, 5, yeni J, 4, 5 kapı sayılı 0«9 M2 arsa
Eminönü, Molafenarl mah. Yağlıkçı hanı İçinde 274 ada. 58 parsel eski 8 yeni 11 kapı sayılı 21 M2 kâglr oda.
Fatih, Tevkii Cafer mah. Topçular sokağında 2292 ada. 18 parsel en eski 4, eski 4. taj 4, kapı sayılı 32 M2 kâglr ev.
D.l/7081 Eminönü, Alemdar mah. Alemdar caddesinde 37 ada, 23 parsel eski 3, 9 yeni 3 kapı sayılı 40 M2 kâglr dükkânın
hissesi.
Beşiktaş. Bebek mah. eski Kilise şlrah sokağında eski ve yeni 59 yılı 132,25 M2 mesahall evin 1/2 Beyoğlu, Bülbül mah. Duvarcı Tenekeci sokağında 569 ada, eski 61. 63, 65. 2, 4 kapı sayılı arsa
Eminönü Mercan mah. valdehanı birinci kemer üst kat 339 ada. eski ve yeni 6 kapı sayılı 35 M2 kâglr odanın 3/36 hissesi. 112.50
Yukarda yazılı gayrimenkuler 16/5/945 çarşamba günü saat Milli Emlâk müdürlüğünde kurulu komisyonda ayrı ayrı açık arttırma İL satılacaktır. -J-*
İsteklilerin geçici teminat makbuzları ve nüfus hüviyet cüzdanlaril’Cv birlikte İhale saatinde komisyona, fazla bilgi için sözü geçen başvurmaları.
52301/3446
52301/4094
52301/1224
5510O/62B5
55100/8303
51169/202
55100/6303
55100/5590
52301/2624
122/13746
188.46
1641
200
500
90
1103
270
450
18
124
18
B8
T
8
81
84
Q CL CM
285/3072
yeni tn-kapı sa-hlssasl.
Adem ve 26 parsel 242.50 M2
388
200
1212.50
O
29
15
91
O
2 (D >
O P
İstanbul Defterdarlığından:
Yıldız, Orhaniye Ordu Sahra Harb malzeme deposunda mevcut beheri (10) lira muhammen bedelli (455) tane (200) litrelik paslı varil ile beheri (15) Hra muhammen bedelli (57) tane (14) litrelik küçük el tenekeleri 7/5/945 pazartesi günü saat 15 te Milli Emlâk Müdürlüğünde kurulu komisyonda kapalı arf usullle satılacaktır.
Hepsinin muhammen bedeli tutan (5405) beşbin dörtyüz beş, teminatı (406) dörtyüz altı liradır,
İsteklilerin 2490 saydı kanunun tarifatı çevresinde hazırlanmış yükleme mektuplarım ihale günü saat 16 ya kadar komisyon Başkanlığına vermeleri gereklidir.
Fazla bilgi için sözü geçen Müdürlüğe başvurmaları. (5202)
gün ve saatte sıra 11e Yeni Vnlde hanında 5 İnci katta Ofis Umum müdürlüğünde mütevekkil satış komisyonunda yapılacaktır.
8 — Her cins emtia için verilecek en yüksek Hatlar layık hadde görülmediği takdirde ofh satışı yapıp yapmamakta serbesttir.
7 — Mal üzerinde kalanlar satışı müteakip ertesi günü saat 18.30 a kadar mal bedellerini tamamen Ödemedikleri takdirde İhale fesh edilecek ve depozito Irat kaydedilecektir.
8 — Her alıcı aldığı malı İhale tarihinden bir hafta zarfında depolardan tamamen kaldırmadığı takdirde geçecek her fazla gün İçin adet ve kilo başına ben kurııs ardiye ücreti alınacaktır.
9 — Hor nevi resim ve mastarlar alıcıya aittir.
10 — İsteklilerin her çalınan günü saat 9 dan 12 ye kadar bildirilen depolarda görebilecekler ve 'stediklerl tamamlayıcı malûmatı ofis çatın ve dar>* müHiirift»rln-r..naJa,blleceklerl ilân olunur. (5466)
[
İstanbul Belediyesi İlânları
>S _Q
0
) ■; d --Q
müdürlüğe^
(5376) ÇJJ
1
Hangar yaptırılacak
Malatya bez ve iplik fabrikaları
Türk Anonim Şirketinden:
1 — Kapalı zart usulü İle ve götürü olarak eksiltmeye konan İş Adana'da Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T. A. şirketine alt Çırçır fabrikasında 39.857 lira 75 kuruş keşif bedelli hangar inşasıdır.
2 — Eksiltme 7/5/1945 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 18 da Şirketin Ânkarada Atatürk Bulvarında 171 No. daki Umum müdürlüğünde yapılacaktır.
3 — Eksiltmeye girebilmek İçin 2901 lira muvakkat teminat yatırmış olması lâzımdır.
4 — İstekliler bu İşe alt proje, keşif hulâsası, fenni ve hususi şartname, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi 7,50 lira mukabilinde Ankarada Şirket Umum müdürlüğünden ve Adana'da Malatya Mensucat Fabrikası müdürlüğünden, İstanbul'da — Satmalına memurluğu, Muradiye Han No. 18, Eski Şarap İskelesi sokak No. 10, P. K. 1452 - Galata - İstanbul — alabilirler.
5 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
6 — Eksiltme sonunda Şirket ihaleyi yapıp yapmamakta serbestli.
Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletme
Umum Müdürlüğü İlânları ___________
1/5/1945 — 7/5/1945 (dahil) tarihleri zarfında aşağıda yazılı batlarımıza kalkacak vapurların isimlerde kalkış gün ve saatleri ve yanaşacakları Rıhtımlar
Sırndcnit hattı
Bartın battı
Mudanya hattı
— Balı 500 de (KARADENİZ), ve Cuma 8 00 de (AKSU) Galata rıhtımından kalkar.
— Pazar 5 00 de (KONYA). Sirkeci rıhtımından kalkar.
— Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar 9.00 da (MARAKAZ). Galata rıhtımından kalkar.
— Cuma ve Pazartesi 8.15 de (MARAKAZ), Çarşamba, Cumartesi ve Pazartesi 20.00 de (ÇANAKKALE). Sirkeci rıhtımından kalkar.
- Perşembe ve Pazartesi 19.00 da (SAADET). Tophane rıhtımından kalkar.
— Cuma 20.00 de (SEYYAR). Tophane rıhtımından kalkar.
— çarşamba 17.00 de (ANTALYA). Pazartesi 17.00 de (BURSA). Sirkeci rıhtımından kalkar,
— Pazar 11.00 de (EGE), Perşembe 11.00 de (KADEŞı. Galata rıhtımından kalkar.
TELEFONLAR:
Deniz Hatları İşletmesi Müdürlü ğü: (44678) Santraidan (81) İstanbul Başacentellğl: 42362 (5571)
Bandırma haltı
Karalıiga hattı
İmroz hattı
Ayvalık hattı
İzmir hatlı
Anadoluhisan 34 üncü ilkokul binasının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1999 lira 84 kuruş ve ilk teminatı 150 liradır. Keşif ve şartnamesi zabıt ve muamelât müdürlüğü kaleminde’ görülebilir İhalesi 3/5/945 perşembe günü saat 14 te Daimî encümende yapılacaktır, İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden üç gün evevl vilâyet nafia müdürlüğüne müracaatla alacakları fennî ehliyet ve ka-“ . .. ----»»—1--=._ günü
.4996)
nunen ibrazı İâzımgelen diğer vesikalarile birlikte ihale muayyen saatte Daimî encümende bulunmaları.
Karaağaç müesseseleri buz fabrikası ihtiyacı için alınacak 600 kilo saf amonyak (NH.3) kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur, Tahmin bedeli 6000 lira ve ilk teminatı 450 liradır. Şartnamesi zabıt ve muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir.
İhalesi 4/5/045 Cuma günü saat 15 te Daimî encümende yapılacaktır. Taliplerin İlk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen ibrazı lâzım gelen diğer belgelerile birlikte 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale glinü saat on dörde kadar Daim! encümene vermeleri lâzımdır. (5077)
inşaat sahiDİerinin nazarı dikkatine:
Arştan Tuğla Kiremit fabrika sının İki seneden beri taahhüt dola-yıslle çıkaramadığı delikli tuğla imaline yeniden başlanmıştır. Toptan ve perakende »atışma devam edilmekte olduğunu muhterem müşterilerimize bildiririz. perakende satış yeri Galata Mahmudiye caddesi No. 67. Telefon: Mağaza 43040. Fabrika: 21132.
İstanbul Yüzme İhtisas Klübü
Baltalimanı kemik ve mafsal veremi
hastanesi baş tabibliğinden:
Hastanemizde aynî yardım parası hariç olmak üzere 40 lira ücretli hastabakıcılık ile 30 lira ücretli hademelikler münhal olduğundan talip olanların bonservis ve evrakı müsbitelerile hastane idaresine müracaattan ilân olunur. (5512)
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden:
LİNYİT KÖMÜRÜ SATIŞI
Garp Linyitleri İşletmesi Müesseseslnln Linyitleri satışa çıkarılmıştır.
a) Soma / Değlrmlshz / Tavşanlı İşletmelerinin PARÇA Linyit Kömürü;
I b) Kuruçeşme deposunda, müşterinin vasıtasına yüklenmiş olarak, taslim;
I Tonu 30 Lira j
c) Bütün İhtiyaç sahiplerine, fabrikalara ve kömürcülere motörle veya depoda tamamen serbest olarak verilir.
d) Satış yeri: j

1 — Emlnönüde Reşadiye caddesinde anbar .İnşaasi İşi He B anbarmda yapılacak tadilât kapalı zarf İle eksiltmeye konmuştur.
2 — Bu İnşaatın keşif bedel! (63555) lira (46) kuruştur.
3 — Geçici g-ünvenme 4428 liva 25 kuruştur.
4 — Eksiltme kâğıtları İnşaat şubesinde görülebilir.
5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 4 cü maddesinde yazılı vesikaları 50 kuruşluk pul ve bir fotoğraf İle birlikte İhale gününden — tatil günleri dışında _ en az yedi gün evvel bir dilekçeye ekllyerek İdareye vermeleri ve alacakları ehliyet vesikasını teklif mektuplarına bağlamaları lâzımdır.
0 — Eksiltme 21 mayıs 1945 pazartesi günü saat 16 da idare merkezi karşısındaki binada bulunan alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır.
Yeni Yolcu Salonu 3. ett kat 1 No. Iı oda
«5029.. GALATA
7 — Teklif mektuplarını havi zarflar eksiltme günil saat 18 e kadar makbuz karşılığında alım satım komisyonu reisliğine teçllm adilmiş bulunmalıdır.
8 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (5585)

1 — Tophane rıhtım yakınında yaptırılacak anbar İnşaatı İşi. kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur,
2 — Bu İnşaatın keşif bedeli (60530) lira (İD kuruştur.
3 — Geçici güvenme para») (4220) lira (50) kuruştur.
4 — Eksiltme kâğıtları İnşaat şubesinde görülebilir,
8 — İsteklilerin, eksiltme şartnamesinin 4 üncü maddesinde yazdı vesikaları 50 kuruşluk pul ve bir fotoğrafla birlikte ihale gününden — tatil günleri dışında — en az yedi gün owel bir dilekçeye ekllyerek idareye vermeleri ve alacakları ehliyet vesikasını teklif mektuplarına bağlamaları lâzımdır. Eksiltme 18 mayıs 1943 cumartesi günü saat 11 de idare merkezi karşısındaki binada bulunan alım satım komisyonu tarafından yapılacaktır.
idare Heyetinden:
Klübümüzün senelik umumî heyet toplantısı 5 Mayıs 1945 Cumartesi günü tam saat 15 de Eminönü Halkevinde yapılacağından bilumum müessis, yardımcı ve faal âzanın hazır bulunması rica olunur.
Satılık un fabrikası
Bursada çekirgeye iki buçuk kilometre mesafede Odunluk mevkiinde 258 dönüm kavak ormanını da ihtiva eden arazislle beraber yedi valsll ma teferruat bir un fabrikası ve müştemllâ-tlle satılıktır. Fabrika 70 beygir kuvvetinde su türbini İle müteharrik ve yedek olarak 80 beygir gazojen motörü olup tnm İşler bir haldedir. Görmek ve aL-nıak tstlyenler Bursada Koza Hanında avukat Cemil Öz'e müracaatları.
“Gömlekiş"
BİRİNCİ SİNIF ÇÖMLEKÇİ
■■ Te) 2Ö096 Sirkeci ■■■
Dr. NEVZAT YEGİNSÜ
Birinci sınıf dahiliye mütehassısı (Amerikan hastanesi)
Şişil Tokaloğlu sokak No. 34/2 (Şişli Şifa Yurdu karşısı) Saat 5-7 arasında. Telefon 84517
İstanbul Nafia Müdürlüğünden;
1 — Başbakanlık garaj binan, elektrik, telefon ve sıhhi tesisat işleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli (3102) liradır. Eksiltme 4/5/946 tarihinde cuma günü saat 18 da İstanbul Nafia müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2 — Bu işe alt evrak şunlardır: Mukavele, eksiltme. Bayındırlık İşleri genel, hususi ve fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsasllo buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir.
3 — Eksiltmeye iştirak etmek İçin taliplerin (232) lira (05) kuruşluk
muvakkat teminat yatırdığına dair makbuz İbraz etmesi ve 945 yılında Ticaret odasında kaydı bulunduğuna dair belgeyi hamil olması, eksiltme gününden, tatil günleri hariç, (3) gün evvel Vilayet makamına müracaat, ederek eksiltme şartnamesindeki kayda göre ehliyet vesikası alması ve yukarıda 2 nel maddede yazılan evrakı görüp kabul ettiğine dair imzalaması garttır. (47701
6 — Teklif mektuplarını havi kapalı zarflar eksiltme günü saat İp a kadar makbuz karşılığında alım aatım komisyonu reisliğine teslim edilmiş bulunmalıdır.
7 — İdare ihaleyi yapıp yapmam gjeta seıtbesttir. (5843)
Vakıflar orman işletme müdürlüğündenı
Alemdağı Vakıf ormanlarında 1460 lira 60 kuruşluk keşif bedeli yol. tamiratı şartnamesine göre ve pazarlıkla yaptırılacaktır.
Muvakkat teminatı 112 liradır,
İsteklilerin 2/5/945 günü saat ‘15 de ÇemberiItaş’dakl büro-muza müracaatları (5476)
öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM;
Her hususta yüksek evsaf ve garantiyi ihtiva eden çift harici
Telefon Tellerimiz
GELMİŞTİR. Satış yeri:
ALİ SAİD ÖNER
Galata Voyvoda han zemin kat.
KARDOL
Çarpıntıları ve asabı baş dönmelerini derhal keser.
Her Eczanede bulunur.
E KURTULUŞ —|
liçki Dikiş Yurdu idüresi: Bayan Papazyan I devresine mahsus talebe ■ ayıtlarına bağlanmıştır. I s: Feriköy Tepeüstü 116 I
No. Papazyan Apt. Mal
[■ GEMİCİLERİN ■ Nazarı Dikkatine 2500 kiloluk 2 adet ÇAPA:
30,17 santimlik ve 4,50 kaimlik, 8 kilit Zincir satılıktır. Taliplerin 22419 a telefonla müracaatları.
BÎR İNŞAAT

Muhasibi iş arıyor | (Muhaslb) rünıuzu İle İstanbul ■ 18 posta kutusuna nufracaat. j


' v(rEl mükellefleri ve memurten İçin A UF S** fi*> i£m tP | Mumum Puan Oücüyener'ln ereri:
■isw=r _ A 3X V* A 11 ra Yavuz Sultan Selim
Kaıanç. buhran, müvaeeM, hava kuvvetleri- ( V& S- 2P". J M I .&■ , > “4 „ ., , . . „ . , ,
ne tardım. veraset, hayvanlar, muamele. Istlh- »■ m T® ifcSöeSl F W 3 Kendinle okuduktan «onra, u.lad ve ahtBdı-
14k bina ve arefl yerellerinin tahakkuk ve tahsil Jf M î"i O. Jg K W, 1 W 1 W11»»' eüraeglnU değerde olan bu tarihi
nıHruru zamanları etraflı bir surette incelerimle- * «b «S» dMb "StP “* ” ■" **"" ’ ["rKml,e «ü»w. B: SW-
tlr. Sala yerleri: Ankara’da Akba. İstanbul'da Km Talom: «0 Krf-
Cihan Kllubevlerl. HktllMta.ru,._ 9 ANADOLÜ TÜRK KİTAP DEPOSU
Sene 27 — No. 9524 — Pinti her yerde 10 kuruttur. »ALI 24 Nisan 1943 Sahibi: Necmeddln Sadak — Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Bs — AKŞAM Matbaam
Berlin alevler içinde
Sovyet Rusya Polonya andlaşması
Moskovada, Varşovadaki Polonya hülcûmetile Sovyet Rusya arasında dostluk ve karşılıklı yardım andlaşması imzalandı. Dünkü telgraflar bu andlaşma-run ana çizgilerini bildirmiştir Bu yeni paktın, harb içinde Sovyet Rusya İle Çekoslovakya. Fransa, Yugoslavya ile imzalanan benzeri vesikalardan farkı yoktur.
»Sovyet Rusya - Polonya and-taşmasının da vargısı, bugün Almanyaya karşı birlikte harbe devam etmek ve yarın Almanya yahut ortakları tarafından Rusya veya Polonyaya bir tecavüz olursa karşılıklı yardımda bulunmaktır
Andıaşmada. bundan başka, her iki tarafın, harbden sonra tecavüzü ortadan kaldırmak için bütün milletler arası hareketlere girişmeleri, birbirlerinin iç işlerine karışmıyarak istiklâl ve hükümranlık haklarına riayet etmeleri gibi bu devrin dost milletleri arasındaki münasebetlere yakışan güzel hükümler vardır.
Fakat bu hâdisede dikkate değer görünen nokta imzalanan vesikanın metni değil, bu olguyu çerçeveleyen siyasî şartlardır.
Sovyet Rusya, bu andlaşmayı Polonya adına Varşovadaki hükümetle imzalamıştır. Halbuki İngiltere ve Amerika, bu hükümeti tanımıyorlar ve Polonya milletini temsil edecek yetkide bulmuyorlar. Bunun içindir kl bu hükümetin San Francisco konferansına çağrılması hakkında Sovyet Rusyanın ikidir ileri sürdüğü dileği kabul etmemişlerdir. Sovyet Rusyanın, tam bu sırada, Varşova hükümetini Mos-kovaya çağırarak onunla yirmi yıllık bir yardım ve dostluk and-laşması imzalaması, Polonyada bundan başka yasalı hükümet tanımadığını ve tanımıyacağını gösterir. Bu olgu, İngiltere, ile Amerikann durumlarını bir kat daha zorlaştırmıştır.
Polonya ile İmzalanan andlaş-jnadan daha ehemmiyetli hâdise, bu imza dolayisile Mareşal Stali-nin söylediği nutuktur.
Mareşal Stalinin. çok konuşmayı sevmediği ve bu gibi antlaşmaların imzasından sonra hiç nutuk söylemediği gözönüne getirilirse, bu münasebetle söylediği sözlerin, bugünkü şartlar İçinde nasıl önem kazandığı hemen anlaşılır.
Mareşal Stalin, Polonya İle Rusya arasındaki münasebetlerin. bundan böyle dostluk temeline dayandığını belirttikten sonra şu düşünceyi öne sürüyor; Polonya ile imzalanan andlaşma, Baltık denizinden Karpat dağlarına kadar tek siyasi cepheyi tamamlamıştır, Batıdaki Müttefikler de böyle bir sed kurarlarsa Almanya bir daha dinlemez, Mareşal Stalin sözlerini şöyle bitiriyor: «Batı Müttefiklerimizin bu andlaşmayı, tamamlayıcı aııdlaş-malarla destekiiyeceklerlnden şüphe etmiyorum.»
Mareşal Stalinin bu nutku, sadece. Sovyet - Polonya arasında açılan dostluk ve iş birliği devrini övmek için söylenmiş sözler değil, Avrupanın geleceğini İlgilendiren kısa, fakat açık bir siyaset programıdır.
Mareşal Staline göre, yarınki ■ullıu koruyacak tedbir Doğuda Çovyet Rusyanın şimdiden kur-, $uğu, Batıda da Müttefiklerce Suruimasını istediği, iki taraflı tlfak andlaşmalarıdır. Bu suretle Avrupanın, Doğuda Sovyet fcusyanın, Batıda İngilterenin kendi komşularFe imzalıyacakla-n andırmalarla Almanyayı iki taraflı çember içine alacak İki it-
POLONYA HAKKINDA HENÜZ ANLAŞMA OLAMADI
Uç Dış Bakanı görüşmelere San Franciscoda devam edecek Londradaki Polonya hükümeti İngiltere ve Amerika’ya birer muhtıra verdi
Londra 24 (B.B.O.) — Amerika, în-
glltere v* Sovyetler Birliği Dış Bakanları dün Vaşlngton'da yeniden bir toplantı yapmışlar ve Polonya meselesini görüşmeye devam etmljlerdir. Görüşme geç vakte kadar devam etmiştir. Üç Dış Bakanı bu suretle 24 saat içinde 3 defa toplanmışlardır. Son görüşmede Çin Dış Bakanı M. Sung da hazır bulunmuştur. Dünkü görüşmeden sonra Uç Dış Bakanı San Francisco’?» hareket etmiştir.
Polonya meselesinin müzakeresin* San Franclsco'da devam edilecektir. M. Molotof buradan, hükûmetlk müşaverede bulunabilecektir.
Londra 24 (BJB.C.l — Amerika Cumhur Balkanı diin İkinci defa olarak M. Molotofu kabul etmiştir. Bu görüşmeden sonra şu tebliğ neşredilmiştir: «M. Molotöf'un httkûmetlle te mas edebilmesini temin etmek İçin Polonya hakkmdakl görüşmelerin San Franclsco’da devam etmesi kararlaştırılmıştır.»
Londra-Maki hükümetin muhtıra»!
Londra 24 (B.B.C.l — Londra’daki Polonya hükümeti dün gfce İngiltere ve Amerika'ya birer memorandom vermiştir. Bunda deniliyor kl:
Londra’da bulunan Polonya hükümeti San Francisco konferansında temsil edilmek üzere münakaşa götürmez hakka malik bulunuyordu. Hükümet, konferansa davet edilmediğinden dolayı en derin teessürlerini beyan eder. Polonya hükümet! Sovyet Rusya He dostane münasebetler tesisini kabul etmektedir. Bunun İçin bütün İhtilaflı noktalan yeniden gözden geçirmoftf hazırdır- Aynı zamanda İki memleketin emniyetin! garanti
etmek üzere Sovyet Rusya, ila muahede imza etıneğa de hazırdır.
Londra 24 (A.A.) — (Reuter): Londra'daki Polonya hükümeti tarafından dün akşam neşredilen tebliğde deniliyor kl:
«Polonya dahilinde vaziyet, seri bLr salâha lüzum göstermektedir. Demokrasi hürriyetlerinin yeniden tesisi bağımsız ve hür bir Polonya devletinin mevcudiyeti için temel şartı teşkil eder. Seçimlerin serbesçe yapılması İçin lüzumlu şartlar sağlanmalıdır. Her şeyden evvel siyasi söz ve faaliyet hürriyeti sağlanmalıdır. Bu suretle yalnız Polonya dahilindeki vatandaşlar değil, harb esnasında memleket dışında bulunanlar, bilhassa askerler, hava ve deniz mürettebatı, harb esirleri ve sürgünler de, bu $1-ya.si söz ve faaliyet hürriyetinden fa ydalan abllsf n 1er.»
Amerikada hayret
Londra 23 (AA.) — TlmM'ln Va-şlngton muhabiri, Savyetler Birliği ile muvakkat Polonya hükûıpetl arasında akdolunan antlaşmayı bahis mevzuu ederek diyor kl:
o Bu antlaşma hakkında Mareşal Statln'in «Batı Müttefiklerimizin bu antlaşmayı iyi karşılıyacaklarmdan eminim» yolunda yaptığı beyanat Vaşlngton'da hayretle karşılanmıştır. Zira, bu tnglllzlerln ve Amerikalıların tanımadıkları ve görünüşe nazaran tanımak niyetinde olmadıkları bir hükümetle imzalanmış bir antlaşmadır. Bu hususta M. Molotof tarafından bazı izahat verilmesi Amerika’da şüphesiz ki İyi karşılanacaktır.»
Polonya hakkında bir uzlaşmaya varmak ümidi muhafaza edilmektedir.
SAN FRANCİSCO KONFERANSI
Yarın açılacak konferansın en az 6 hafta süreceği tahmin ediliyor
Nevyork 24 (R.ı — şaa Francisco konferansına İştirak edecek delegelerle gazetecilerin bindikleri hususi trenler San Franclsco’ya gelmeğe başlamışlardır. Amerika, İngiltere v* Sovyet Rusya Diş Bakanlarının bugün muvasalatları bekleniyor.
Konferans yarın akşam Amerika Cumhur Başkanı M. Truman'ın radyoda dinlenecek nutku İle açılacaktır, Cuma giinün* kadar mühim müzakere olması muhtemel değildir. Görüşmelerin en az fl hafta süreceği tahmin ediliyor. Konferansa 43 millet iştirak edecektir.
San Francisco yolunda
Amarlllo 22 (Teksas) — (Vatan) 44 memleketin delegelerini San Fran-clsco’ya götüren tren, Nuh un gemisini andırmaktadır. Bu geminin hedefi
barıştır.
Bugün Amerikalılar hep birlikte konferansın muvaffakiyeti İçin dua etmektedirler. Trenin geçtiği İstasyonlarda, halk, delegeler! tezahüratla karşılıyor. Amerikan matbuatının hürriyetini v* hususiyetini belirtmek maksadı ile mahalli gazeteler dağıtılıyor.
Vaşlngton’da Dünya Adalet Divani İçin cereyan eden konuşmalar, konferansın ilk mücadelesi sayılmaktadır 3o millet; divanın mutlak otoritesi lehinde, 7 millet de aleyhinde rey verecektir. Son karar San Francisco' da belli olacaktır.
Orada, büyük devletlerin hâkimiyeti 11e küçük devletlerin haklan arasında şiddetli bir mücadelenLn cereyan etmesi beklenmektedir.
ııtuıııııııraHiıı
70 saattenberi durmadan
bombardıman ediliyor
Müttefikler Cenup Almanya’da Almanların son mukavemete hazırlandıkları dağlık
araziye karşı harekete geçtiler
Londra 24-(BBC.) — Bu sabah ge-
len haberler Berlinln durumunun ümitsiz olduğunu bildiriyor. Bir kısım Sovyet kıtaları şehrin şimal doğusunda ve cenubunda savaşırken diğer kuvvetler şimal batı ve cenup batıdan llerliyerek şehri kuşatmaktadır. Şimdi yalnız batıda dar bir koridor açık kalmıştır. Bu koridor uçaklar tarafından durmadan bombardıman ediliyor. Alman radyosuna göre, Almanlar bu koridor vasıtaslle batıdan Berllne takviye kuvvetler! getiriyorlar.
Gene Alman radyosuna göre, Hltler Berlin'de bulunmakta ve müdafaa işini İdare etmektedir. Hltler Berlin ve Prag’ın sonuna kadar müdafaa edilmesi lâzım geldiğini söylemiştir.
Berlin 70 saattenberi durmadan bombardıman edilmektedir. Birçok mahalleler yanıyor. Goebbels dün Berlin halkını teslim şayialarına karşı uyanık bulunmağa davet etmiştir. Goebbels Alman Üniforması giymiş bazı ecnebi ajanların bu haberleri yaydıklarını söylemiş ve halkın bunlara karşı savaşta bulunması lâzım geldiğini söylemiştir. Goebbels her ev sahibinin evini müdafaa etmekle mükellef olduğunu bildirmiştir,
Berlin'de bütün şimendifer istasyonları. yeraltı hatları icabında havaya uçurulmak üzere mayınlanmıştır. Evvelce uçakların yaklaştığını haber veren Alman radyo servisi şimdi düşman tanklarının yaklaştığını bildirmektedir.
Londra 24 (A.A.)— Berlin'in 30 mahallesi Sovyetlerln elindedir. Sovyet kıtaları Unter den Unden’den . 3 kilometre, Alexdrplatz’tan 2 kilometre mesafede bulunuyor.
Mareşal Konlev’ln kıtaları Dres-den’ln şimal batısında Elbe nehrin» varmıştır. Bu kuvvetlerle Lclpzlg’ln doğusundaki Amerikan kuvvetleri arasındaki mesafe 30 kilometredir. İki ordunun şimdi birleşmiş olması muhtemeldir. Fakat birleşme, ordular mevkilerini tahkim ettikten sonra resmen İlân edilecektir.
Cenup Almanyaya karşı hareket
Londra 24 (B B.O.) — Müttefiklerin Cenup Almanyada Almanların son mukavemete hazırlandıkları dağlık araziye karşı hareketleri devam ediyor. üçüncü Amerikan ordusu Çekoı-
Iovakya İstikametindeki hareketini durdurmuş ve yedinci ordu İle birlikte Cenup Almanyaya karşı harekete geçmiştir. Üç kol Münlch üzerine yürüyor. Ulm ve Augsburg şehirleri bu kolların taklbettlklerl yol üzerindedir. Bir Amerikan kolu Augsburg bölgesinde iki noktada Tuna nehrini geçmiştir. Diğer bir kol Ulm gelirinden 20 kilometre uzaktadır.
Birinci Fransız ordusu Almanya içinde İlerliyor. Frledrlchshafen'ln yakında düşmesi bekleniyor.
Montgomery ordusu Bremen'e hücum. etmektedir. Hamburg, batıdan tamamen çevrilmiştir. Almanlar mo-törlü vasıtalarla Elbe ve Vcser nehirleri ağzından askerlerini Danimarka ve Norveç'e naklediyorlar.
Almanyanın bir teklifi
Londra 24 (AA.) — Almanya. İsviçre vasıtasıyla Müttefiklere şu teklifte bulunmuştur; «Çekilmekte olduğumuz bölgelerde kamplarda esirleri bırakalım.* Haber verildiğine göre, bu teklif İngiliz, Amerikan ve KanadalI esirler kampları İçin kabul edilmiştir.
Çeklere ayaklanmaları bildirildi
Paris 24 (A.A.) — Çekoslovak hükümeti neşretmiş olduğu bir beyannamede, Moravya ile Bohemya'da bulunan bütün çeklerin ayaklanmalarını istemiştir.
9 günde 300 bin esir
Londra 24 (B.B.C.) — Birinci Amerikan ordusu 9 gün içinde 300 bin esir almıştır.
Mareşal Stalin’in günlük emirleri
Moskova 24 (AJI.) — Mareşal Sta-lln dün 3 günlük emir neşretınlştlr. Bunlarda Öder nehri üzerindeki Frankfurt, Kotbus, çekoslovakyada
Tropau şehirlerinin, Almanya’da Ora-nlenburg, Blrkaıveder. Hennlgsdorf, Pankov, Frldlrlchvelde, Karslhort, Koepenik, Luebsn, Zossen, Luekenval-de, Bellts, Marinfelde, Trebln. Tel t ov, Pulonltz, Dresden İstikametinde Essen, Klrhau, KalkEnberg. Molberg, şehirlerinin işgal edildiği, Sovyet kıtalarının Berlin'e girdiği Vc Dresden’ in şimal batısında Elbe nehrine vardıkları bildirilmektedir.
İtalya’da
Beşinci ordu Po nehrine vardı
Londra 24 (A,A.) — Roma’dan gelen bir habere göre, beşinci ordu birlikler! Po .nehrine ulaşmışlardır. Bir habere göre de. Müttefik kuvvetler! Modena'ya girmişlerdir. Fakat bu haber resmen teyldedilnnlş değildir.
Mussolini’nin villâsına bomba düştü
Paris 23 (A.A.) — Mllâno'da Mııs-sollnl’nln villâsına dün İtalyan vatanseverleri tarafından bombalar atıldığı bildirilmektedir. Bu sırada Mussolini’nin iki muhafızı ölmüştür Fakat, eikl Duçe, Come gölüne gitmek üzere yola çıkmış bulunuyordu.
Faşizm karşısında
Üniversite
----B----
Yazan: A. ADNAN . ADI VAR Yarınki AKŞAM'da
nnrrrru
DİKKATLER,
Günler Geçerken
tlfaklar bölgesine ayrılması en elverişli şekil sayılıyor,
Polonyanın konferansa çağrılması yüzünden pürüzler çıktığı sırada. Sovyet Rusyanın Varşova komltesite bir andlaşma imzalamam, Müttefiklerin tanımak İş-temedlkleri bir hükümete büyük yer ve kuvvet vermek bakımından Londra ve Vaşlngtonda ne derece sıkıcı bir tesir yapacaksa, milletler arası müşterek sulh ve emniyet yapısı kurmıya çalışacak bir konferansın bugününde Mareşal Stalinin, Batıda ve Doğuda İki taraflı andlaşmalardan bir sed kurmayı öğütlemesi de bu çevreleri o kadar düşündürecektir.
Dün Londradan gelen bir telgrafta şöyle deniyordu: «Siyasi yorumcular Moskovada Varşova ile andlaşma imzalanmasını, konferans arifesinde tehlikeli bir
kara bulut gibi görmeye eğimlidirler.»
Bu görüşte bolkl fazla kötümserlik vardır. Bu imza, Sovyet Rusyanın Polonya meseleaLndeki durumunu değiştirmiş değildir. Böyle bir andlaşma imıa edilmeseydi dahj Molotof aynı prensipleri müdafaa edecekti, Sovyet Rusya, iki komşu memleket arasında bu vesikayı İmzalamakla ve Mareşal Stalinin nutku İle. yarınki siyasetini Müttefiklere daha açık şekilde göstermek İstemiştir.
Vaşlngtonda konuşan üç müttefik devlet Dışişleri Bakanlarının, Polonya düğümünü çöz mekte güçlük çekmlyeceklerl umulur. Çünkü Sovyet Rusyayı tam iki gtln önce konferanstan soğutmak doğru olmasa gerektir.
Necmeddip Sadai^
Bir kaatilin vasiyeti
Ankarada bir kaatil asılırken:
— Vasiyetim var! - demiş. ■ Ben. cahillik ettiğim için idam ediliyorum. Anam, babanı beni okutmadılar. Çocuklarını okursa benim gibi yetişme». Okutmalarım vasiyet ederim..
Bunu beyhude bir söz saymıyoruz:; tik öğretim elbette bu bakımdan da feyizli neticelerini verecektir Nufıısunun yüzde yüaii okur yatar olan İskandinav memleketlerinde hapishaneler nasıl İm» kalmakla meşhursa, iyi bir ahlâk ve karakter telkin! ya-Îacak mekteplerim!» sayesinde izde de bir gün aynı neticenin olması ham bir haya! değildir.
Üstat Ekrem
Ev hayatı, âdetleri, zevkleri, çalışma tarzı, hususi mektupları, hâtıraları.
Yarınki nüshamızda okuyunuz.
*..... ..... ■
“Formalite,, babında
Çok defa bir eşyanın, hattâ insanın değersizliğini belirtmek İçin kullandığımız c.teneke.» sözü cihan harblerinde o mânasını kaybediyor: teneke — geçici de olsa — diinya düzeninin altı üstüne geldiği sıralarda beklenilmedik bir ikbale erişiyor. Gecen Cihan Harbinde büyük bir teneke darlığı: çekmiştik; halk altına hücum edercesine teneke peşine düşmüş, tenekesizlik ticaret işlerini aksattığı gibi hele öteden beri kıt yaşayan aileleri şaşkına çevirmişti. Zira, bilirsiniz ki memleketimizde o zamanlar tenekenin çok ehemmiyetli bir rolü vardı; ev eşyasından çoğu tenekedendi; bakır, alüminyum ve emaye eşya alamıyanlar tenekeciye koşarlar, ihtiyaçlarını teneke kab kacakla giderirlerdi. Her semtte bir kaç tenekeci dükkânı bulunur, güneş vurdu mu dükkânın tenekeden mostralıkları sokağı ışıl ışıl parlatır, gözleri kamaştıtırdı Bu dayanıksız, pas tutucu madenden semaver yapan ustalara bile radardık. Daha ötesine varmıştık: Tenekeden evler ve mahalleler kurmuştuk! O sebepledir ki tenekenin birdenbire piyasadan çekilmesi bir panik tesiri yapmıştı.
İkinci Cihan Harbinde, eskisi kadar olmamakla beraber teııe-kesizllk gene ticarete dokundu; yeniden etraf «Teneke! Teneke! Ah. teneke bulsâydık!» seslerile inledi. Birinci Cihan Harbindeki dersten ibret atmayıp da zamanında teneke stokumuzu çoğaltmadığımıza yandık. Şimdi Filistin, Yunanistan gibi memleketler bizden balık konservesi İstiyor; teneke darlığından dolayı gönderemiyoruz, torikleri tekrar denize atıyoruz... kendimiz bile hayrını göremiyoruz. Fakat asd güce giden nokta başkadır: Ticaret Bakanlığı, eldeki stoktan 160 ton tenekenin konserve fabrikalarına dağıtılmasına İzin vermiş; fakat — gazetelerin yazdığına göre — bir aydan beri formaliteler bir türlü ikmal edilemediğinden dağıt-ma yapılamamıştır, tlgill şubeler formalitelerini tamamlayıp teneke dağıtmadan toriklerin Akında acele etmelerine öfkelensek yeridir!
«Formalite» dilimize yen! giren ecnebi kelimelerdendir; aslında, lüzumlu bazı ufak tefek muamelelerin yapılması mânasın» gelir, Gidişe bakanak biz o sözü lügatimize «bir İşi zamanında başaramayıp geç kalma yileünden zarara girme» şeklinde soka, cağız, kırtaşiyeolilğln daha kötüsü bir mânada kullanacağız. Ecnebi krilmeîtTe eonabUerin aldığı mânayı vermek gerektir.
&«fik Halid Karay
Sahile 2
AHŞAM
24 Nisan 1945
SÖZÜN fiELİŞİ
Deprem bildiren alet bulunmuş meğer
Ne kadar havin bir talih olursa olsuıı yurdumuz deprem bölgesidir. Yalnj® »on bir haç yıl Jçindo yer sarsıntısından çok can kayıta verdik, çok mal riyanma uğradıkı evler, ocaklar yıkıldı. Devlet hâlâ depremlerin açtığı yaralan sarmakta meşgul* dür. Tesellimi* felâkete uğrayanlara yapabildiğimiz yardımlarda* dır. Fakat biliyoruz ki İkide bir güzel yurdumuzun Mr köşesini kökünden şarap felâkete uğratan bu âfeti galmcdcu haber verecek bir âlet değil bizim, tasanbğm elinde yoktur. İlim hâlâ deprem karşısında eli kolu bağh dumyor. Yapa yapa bir »Ismoğrâf âleti yapmıştır ki o kı depremi olurken kaydetmekten başka bîr iş görmüyor.
Bizim bildiğimiz böyle iken «Ulus» gaaetealnln SO nisan 94b günkü sayısında bir vatandaş tarafından verilen »öyle b*r Mr gördük :
Yeni icat: Olmadan ttç dört gün evvel deprem bUdiren alet.
«Depremlerin şiddetti İnfilâklardan, rüzgârlardan veaa ir elerden hava dahilinde husule gelen elektriklenmelerin yer altında akmağa müsait damarlardan ve tabatahırdRn geçerken husule getir-d.iği tahavviillerien olduğunu 12/10/944 tarihinden bugüne kadar İktisat Bakanlığında 4109 numaralı ihtira boratlle teşdi ettirdiğim âletle olaoak bütün depremleri kaydettim ve bir çok şahsiyeti eri de haberdar ektim. Bu âleti verimli bir şekilde çoğaltmak İçin bir sermayedarla birlikte çalışmak anutundayım.» tlânın son cümlesinden sonra açık bir adres vardır. Biraz karışık yazılmasına rağmen bu mütevarl İlân dünyada yankılar u-yandıracak ölçüde büyük bir İcadı haber vermektedir. İlmin yüa yıllardır aradığı, deprem bölgelerinde oan kayıplarını kesin öterek önleyecek âlet bulunmuş meğer!
Yanlış olmasına İhtimal verileme*. Çünkü aleti bulan vatandaş Ekonomi Bakanlığına buluşunu tasdik ettirmiş, hatifi depremleri bile haber vermeğe başlamıştır.
Peki ama resmi makamın tasdik ettiği bu büyük loat nasıl oluyor da bu kadar arasta, gazete Hânları arasında dolaşıyor? Ba-f&nyı dünyaya duyurmak İçin n« bekliyor ve muddl niçin sarma yedar aramıya mecbur ediyor»?
Şevket Rado
Evi yakmağa kalkmış!
itfaiye yangını söndürdü, tentürdiyot içen snçln hastaneye kaldırıldı
Toplama Kasımpaşa kampları cinayeti
Genç bir kadının, hırsına kapılarak ânl bir cinnet böhranı geçirmiş olması hem bLr mahalleyi tehlikeye »okmuş. hem de kendisini ağır bir suçla kanunun takibatına maruz bırakmıştır. Bu hâdisenin tafsilâtı «öyledir:
Fatihte Sultan Selimde Dettaağ Yunus mahallesinin Bakkaloğlu sokağında on iki numaralı ahşap bir ev »ardır. Yusuf Babacan adında birine alt bulunan bu evde kendisinden başka İki kiracı daha »ardır. Bu kiracılardan biri de birinci katta oturan Nuri ile karısı Zahide dir.
Kira bedelinin verilmesi gta.ll dola-yısllc arasıra ev sahibi ile kiracı Zahide arasında münakaşalar olmakta, fakat bu nihayet bir dil münazaası şeklini aşmamaktadır. Dün yine açru sebepten Zahide ile Yusuf arasında bavlıyan münakaşa kısa bir zamanda büyümüş »e bir aralık Zahide:
— Şu evde hiç rahat ve huzurumuz kalmadı. Bâri sana da bu evi hayret-ttrmeyim de hep kurtulalımI demiş »e münakaşayı kıs* kesmiştir.
Aradan çok geçmemiş, evin içine yayılan müthiş bir benzin kokusundan sonra döşemelerden yer yer alevler fışkırmağa başlamıştır. Ev sahibi, evinin yanmakta olduğunu görünce derhal rabıtayı ve İtfaiyeyi haberdar etmiş, bir İtfaiye grupu gelerek yangım söndürmüş, diğer taraftan zabıta memurları da tahkikata başlamışlardır. Bu arada Zahide yanlışlıkla tentürdiyot (Lşeşlnl ağzına dikmiştir.
Ten türdly otun »erdiği ıstır açla kıvranmakta olan Zahide, hemen çağırılan can kurtaranla Haseki hastanesine gönderilmiş, hastahanede
Avukat, gülümriyerek:
— İhtiyar matmazeller ekseriya sinirli olur. - dedi.
George Forsham İleriye doğru eğildi; masanın üzerine bir yumruk indirdi. Böylelikle avukatın dikkatini çekmek İstedi.
— Evi üç aylığına mobilyc-11 olarak tutmuşlardı. Şayet o civar hoşlarına giderse, dalın faz!a da kalmak niyeti ndcydller. Birdenbire çekilip gitmeleri muhitte fona tesir bıraktı.
10 zaman dan beri yeni ev İki defa kiraya verildi- Amma sözüm ona kiraya... Zira, birincisinde kiracılar ancak kırk Bekiz saat oturdular, tklnct-Bİnde yirmi dört saat... Her İki seferde de, evin, hortlaklarla dolu olduğunu bana bildirdiler, ömrümde böyle saçma İddialara inanmadım.
*Hem efendim İsminin yeniliğine bakmayın, orada büyük annem yaşadı. Bütün ömrünü geçirdi. Halalarım G( orgina ila Henrlettc de keza bütün ömürlerin! geçirdiler; orada tabii
acele yapılan bir mide yıkama ame-Uyeellc hayata kurtarılmıştır.
Vakadan »avcılık da haberdar edilmiş, nöbetçi »avcı B. Yavuz İş» el koymuş, Zahide hakkında kaaden yangın çıkarmak »uçlle kanimi takibata girişilmiştir. Zahlde'nln meşhud suçlar kanununa tevfikan bugün ikinci ağır ceza mahkemesinde yRrv--lanması muhtemeldir.
Gene mühendisler
Dün Amer ikadan 12 gencimiz geldi
Dün Amerikadan limanımıza Hendl Longferrow Lslmll bir ticaret gemisi gelmiştir. Bu gemlle altı seneden beri Amerikada mühendislik tahsili yapmakta olan on İki gencimiz de memlekettmlze gelmiştlr.
Mühendis diplomalarını almış olan bu gençler şunlardır:
Orhan Bâ-yçu, Nizam Ergil, Fahri Ergün, Nezih Yazgaç, Nezih Rona, Vedat Aytaman, Suat Yasa, Nevzat Gökçen, Harun öriln, Adnan Erkmenol. Sıılhl Yüngül, Nejat Yönceova,
Bunlardan ikisi kendi, beşi Sü-merbank, beşi de Maden Tetkik arama mUesseselerl hesabına tahsil etmişlerdir.
ölümleriyle öldüler. Bunların hiç biri hakkında fena söz söylenemez, tyl insanlardır. Peki, hortlak, cin htkft-yerleri nereden çıkıyor? Delilik bu, deüllkl
Bay Berry:
— Hakkınız var. efendim. —dedi.— Fakat işte olan olmuş. Evinizi artık kiraya verepıiyorsunuz. Bizzat kendiniz oturmak tecrübesinde bulundunuz mu?
— Azizlin, efendim, hiç blr hizmetçi, hiç blr uşak bu eve yerlc-ymemlze taraftar değil. Köyün içinde havsalaya Oğjmaz türlü hikâyeler dolaşıyor, öyle kİ, avuç dolusu altın verseniz, yeni evde hiç kimse yatmak niyetinde değil. Kardeşim Jullen Londra'ya geçen sefer döndüğü vakit, onunla birlikte «rfmlr.de iki gece kaldık. Ta-btatlyle, fevkalâdelik namına hiç, amma hiç blr şeye rastlamadık. Fakat bu hal, vaziyeti büsbütün vahimleştirdi Civar halkın İtikadına göre, bizim malikânenin hortlakları bUbn
23 Nisan bayramı
Cumhur Başkant dûn kendisini ziyaret eden yavruları kabul etti
Ziyaret edenler dehşet içinde kaldılar
Ankara 28 — Çocuk haftasının ilk günü münasebetle Çocuk Esirgeme kurumu adına bir heyet Atatürk’ün muvakkat kabrine çelenk koymuş, saat 10.30 da Ulus meydanında blr toplantı yapılmıştır, Toplantıda nutuklar söylenmiştir.
Saat 15 de Kurumun gündüz bakımevinde yetiştirilen yavrularla ilkokullardan 60 murahhas Çankaya köşküne gitmiştir. Cumhur Başkanı İsmet İnönü, yanında sayın ekleri. Başbakan, MIHI Eğitim Bakanı, Çocuk Esirgeme kurumu başkanı. Umumi kâtibi olduğu halde yavrulan kabul etmiş, hepslle görüşmüş, hediyeler dağıtılmıştır. Yavrular buradan ayrıldıktan sonra Mareşal Fevzi Çakmak’ı, Meclis Reisini, Genelkurmay Baştanını ev-terinde ziyaret etmiştir.
Naziler arasında intihar salgını
Leipzig'de bulunan ölüler—Nazi şefleri yanlarından zehir eksik etmiyorlarmtş
Londra 24 (A_A.) — Alman mağlûbiyeti ile beraber naillerin kütle halinde İntihar ettiklerini mi göreceğiz? Amerikalıların Lelpzig Belediye dairesinde karşılaştıkları hâdise, nazi şeflerinin mukadderatın bu ters tezahürü karşısında nasıl blr zihniyet değişikliği İçinde bulunduklarını göstermektedir.
Amerikalılar şehre geceleyin girmişlerdir. Belediye başkanı Alfred Feytuag şehir halkına radyoda hlta-hederken bilhassa şunları söylemiştir: «Lelpzlg'den ayrılnnya cağım.
Allah biz! korusun.»
Belediye dairesine giren Amerikalılar, Belediye başkanınt yazıhanesinde ölü olarak bulmuşlardır. Yanında karısı ve İS yaşındaki kızının da cesetleri bulunuyordu. Yandaki odada Belediye başkan muavini Leno İle kızı ve karısının cesetleri bulunmuştur. Üçü de cyanııre ile zehirlenmişlerdi. Zehir şişesi masa üzerinde bulunmuştur. Başkanın masası nazl şeflerinin resimleriyle süslenmişti Sadece Hlt-lerln resmini İhtiva etmiş olması muhtemel olan çerçeve boş duruyordu.
Leno'nun odasının yanında bir halk hücum taburu komutanı bir generalin de ölüsü yatmakta idi. O da zehirlenmiş bulunuyordu. Yukarı katta üç S. 0. subayının ölüsü İle karşılaşılmıştır. Şakağında blr kurşun yarası bulunan blr subay elinde tabancayı hâlâ tutmakta İdi. Yan yana yatan iki subay da blrlblrlerlnl vurmak «uretlle İntihar etmişlerdi.
Mahzende gene intihar etmiş dört Alman erinin cesedi bulunmuştur. Halk, bütün Alman nazl şeflerinin yanlarından hiç ayırmadıkları birer eyanure şişesine aahlbolduklarını İddia etmektedir. Bu, Müttefik adaletinin pençesinden kurtulmak için onların seçtikleri tek çareye benzemektedir.
Nazi şeflerinin eşleri
Londra 24 (A.A.) — Daily Express gazetesinin İsvlçrenln Ermatingen şehrindeki muhabiri bildiriyor: Dün akşam, Constftnce gölünün ortasında bulunan Almanlar» alt olan Rçiçhe-
ailenin fertlerine hiç blr şey yapmazlarmış.
George Forsham, sinirli sinirli güldü, sonra iskemlesini hızla İtti,
— Gitmeliyim, randevum var. - dedi.
Upuzun boyuyla ayağa kalkmıştı. Bay Berry de kalktı
— Biraderini» Jullcn’den bahsettiniz. — dedi. — Times gazetesi onun İtalya'da olduğunu yazıyor. Fakat, galiba ona bu sabah rastladım. İnsanlardan kaçar biliyorum,onun İçin sükûnunu İhlâl etmek İstemiyorum. Fakat, kendisiyle, yarım saat kadar blr iş hususunda görüşebilsin pek memnun olacağım. Civarda gazete muhabirlerini bulundurmıyacağıma dair sta veririm.
George Forsham, dalgın dalgın baktı:
— Ha, evet,.. Evet... - diye müphem blr cevap verdi.
Sonra, kapıya doğru yiirildü. Tokmağı çevirdi; kanadı araladı.
— Asıl mesele, ha... — diye mırıldandı. — Asıl mesele... Size yaptığım teklifi İyice anladınız değil mİ, efendim? Ciddi tekliftir, emin olunuz.
Kapıyj lylco açmıştı: dışarıya çıkmasına rağmen devam etti:
— Ben Forsham malikânesinin Yeni evinin böylo yüz üstü bırakılmasını aile hâtırasına karşı blr hürmetsizlik sayıyorum. Onun İçin size teklifimi
Büyük bayram münasebetlle Ankara Halkevlnde bir toplantı ! yapılmıştır.
Dün gürbüz çocuk müsabakan yapıldı
Dün Fatih Halkevlnde 100 çocuğun Iştlraklle blr gürbüz çocuk müsabakası yapılmıştır. Dört kategori üzerine yapılan bu müsabakada meme çocukları içinde birinciliği Oülşen Yurdakul, ikinciliği Demir Uluçam, üçüncülüğü Gtllşat Savuran; mama çocukları arasında birinciliği Çlydem aran, İkinciliği Sadık Kartal, üçüncülüğü Talât Yener; oyun çocukları arasında birinciliği Arman Dllda, ikinciliği Sumru Göksu, üçüncülüğü Ülkü Tezel; mektep çocukları arasında birinciliği Türkân Gün, İkinciliği Meral Teker, üçüncülüğü Halil Gödül kazanmışlardır. Müsabakada derece alanlara ikramiyeleri verildikten başka derece alamıyanlara da muhtelif hediyeler dağıtılmıştır.
nau adasından blr sandal Ermatingen'e gelmiştir.
Sandaldan, yanında 12 yaşında blr erkek çocuğu bulunan blr Alman kadını inmiş ve küstahça blr tavırla İsviçre hudut muhafızlarının kendisini dahile bırakmalarını istemiştir. Fakat muhafızlar kadının isteğini reddetmişlerdir. Bu kadın. Alman Dış İşler! Bakanı M. Rlbbentrop'un karısı İdi.
Başkaca, tanınmış üç Alman kadını daha dün, Constance gölü sahillerinden Mersburg’da muhteşem blr villada bulunuyorlardı. Bu kadınlar, madam Goering, madam Himmler İle kocasının verdiği teminata göre başkentte bulunması gereken madam Goebbels idi. Fransız ordusunun yaklaşmakta olduğunu duyarak, gece yansından biraz sonra üç kadın hizmetçileriyle birlikte büyük lüks otomobillere binerek Bavyera kalesine doğru gitmişlerdir.
Dün akşam, Constanee’ta bulunan ■ birçok Alman diplomatı gizli vesikalarla sandıkları kamyonlara yükllye-rek doğuya doğru gitmişlerdir.
Düeimlerde fazla masrafların önüne geçîlmed meselesi
Ankara 24 »Telefonla) — İçişleri Bakanlığı düğünlerde yapılan fazla masrafların önlenmest hakkındokl kanunun tatbik sahasını bulup bulmadığını. şehir, kasaba ve köylerde yapılan fflzull masrafların yapılmaması hususunda Icabeden tedbirleri valilerden sormuştur. Btitün valiler bu İşle önemle ilgilenecekler ve malûmat ve mütalâalarını Bakanlığa bildireceklerdir.
Zücaciye eşyasının muamele vergisi
Ankara 24 (Telefonla) — Şişe vs sair zücaclye eşyasının yüzde 1.5 masa, pencere ve sair camların yüzde on İki nispetinde muamele vergisine tâbi tutulması Bakanlar Kurulunca kabul edilmiştir.
Londra 24 (AjA.) — Buchenwald’-da toplama kampını ziyaret eden Avam kamarasından 8 vo Ayan meclisinden 2 üye dün akşam Londraya dönmüştür. Bunlar kampta gördüklerinden dehşet İçinde kalmışlardır. Bununla beraber Auschwlts kampının Buchenwald kampını çok geride bıraktığı sanılmaktadır. Auschvrftz kampında naziler tarafından İki sene zarfında 3,500,000 insan öldürülmüştür.
Welmar şehri .ahalisinden bin kişiye Buchenwaldl ılyarct etmeleri emredilmiştir. Bu ziyaretçilerin çoğunu kadınlar teşkil etmişti. Bunlar kampa şarla BÖyllyerek va gamalı haç Işeret-lerinl taşıyarak gelmişlerdir. Fakat kamp İçinde gezintilerine başlayınca korkularından bağırmağa başlamışlar ve sIdIt buhranları geçirmişlerdir.
Bitlere! Gençlik teşkilâtının eski lideri Baldur von Öchlrach’ın babası ve kız kardeşi dün zorla Buchenwald kampını görmeğe götürülmüşlerdir. Bunlar, Almanyada böyle dehşetli şeylerin olabileceğin! zannetmediklerini söylemişler, fakat Bitlerin her halde böyle şeylerden haberi olmadığı hususunda ısrar etmişlerdir.
Kampları gezecek gazeteciler
Londra 23 (A.A.) — İsvlçreyl, İsveç! ve Türklyeyl temsil eden gazeteciler, birkaç Yunan gazetecisiyle birlikte, Alman toplama kamplarını ziyaret etmek üzere, bugün Londradan hareket etmişlerdir.
Tokyo’ya yeni hava akını
S—
Japon başkenti bu sabah yine bombardıman edildi
Paris 24 (A.A.) — Amerikan süper uçan kaleleri bu sabah Tokyoyu bombalamışlardır. Başka süper uçan kale teşkilleri dle Tokyoya 30 kilometre mesafede bulunan Taşücav&’ya akın etmişlerdir. Taşlkava’da uçak fabrikaları bulunmaktadır.
Amerikan hava kuvvetlerine mensup bomba uçakları da Canton'u bombardıman etmişlerdir.
Paris 24 (AA.) — General Mac Ar-thur kuvvetlerinin Mlndanao adasında 60 kilometre ilerledikleri ve bu adadaki Japon kuvvetlerinin İkiye bölündükleri bildirilmektedir, îngilizler Rangon şehrine yaklaştılar
Londra £3 (AJL) — Blrmanyad&kl on dördüncü ordu tankları şimdi Rangon'a 60 kilometre mesafededir. Güney istikametinde yapılan taarruz hakkında emniyet bakımından, resmî haberler verilmemişse de, öğrenildiği ne göre, tanklar ilerlemelerine devam etmekte ve yolda çok sayıda Japon öldürmektedirler.
gayet büyük bir ciddiyetle yaptım. Ne dediğime dikkat buyurdunuz, değil mi? ciddi blr kiracı bulunur da orada oturmaya razı olursa, kendisine İki yüz İngiliz lirası vermeğe razıyım. Tabii o bana kira »örecek değil. Ciddi kiracıdan maksat, o şahsın sizin tarafınızdan şeref ve İtibarı yerinde, diye tesblt edilmiş olmasıdır. İşte size bütüns.bu tekinleri arzetmeğe gelmiştim. Evimde altı ay oturacak. Bu müddet zarfında, hortlak dedikodularına nihayet verecek. Şayet altı aydan evvel çıkmaya kalkarsa, 200 liramı bana İade edecek. Siz kendisinden bu hususta garanti alacaksınız. Bu meselenin teferruatını halletmek İşini size bırakıyorum. Avukat olduğunuz için neler yapılması İcabetti ğini bilirsiniz. Seyahate çıkmadan evvel »İzinle tekrar görüşeceğim.
— Evet, evet. Cuma günü.
Avukat Berry, kendisine uzatılan eli sıktı. Pazartesi günü va-pura biniyorsunuz, değil mİ? —diye sordu. — Böyle Yeni Zelanda’ya gidişiniz! kıskanıyorum doğrusu. Biz burada, Londra'da, üç aydan beri güneş yüzü görmedik. Şimdilik güle güle! Biraderinizle görüşmek istediğimi mümkünse kendisine bildiriniz... Tabii şayet İtalya'da değilse...
Avukatın gözlerinde kurnaz blr tebessüm pırıldadı.
(Arkası var)
Dün kaatilin yargılanmasına başlandı
Kasınıpaşada Kulaksızda İşlendiğini evvelki gün yazdığımız cinayetin suçlusu olan Kemal, meşhut suçlar kanununa tevfikan dün Adllyeye verilmiş ve resmi tatil günü olmasına rağmen, birinci ağır ceza başkanı B. Nef'i Demlrlloğlu İle âza B. Atıf Varlık ve bayan Saadet ile bu cinayet tahkikatını İdare eden savcı "B. Salm Gürkol mahkeme heyetini teşkil etmişler ve dün akşam saat 19 a kadar bu aile faciasının yargılanmasını yapmışlardır.
Kemal, cumartesi öğleyin kardeşi İsmallln Kulaksızda Yumuk sokağın-, daki evine gitmiş, kendisine blr kahve yapılmış, blr saat kadar oturduktan sonra evden çıkıp giderken ansızın bıçağını çekerek yengesi Müyesseri öldürmüştür.
Ortada bariz hiçbir sebep yokken böyle blr cinayet İşlenmesi dolayısıle|j_ dlr kİ saveılık soruşturmaları Incelef*^ mlş ve nihayet kastilin on yedi senfer1 evvelki karıslle bu erkek kardeşinin” münasebettar olduğunu duymuş bu™ lunması, karısının o zaman öliımıinfe bu kardeşinin sebeboldueunun kendl-w sine anlatılması dolayıslle aynı şekll-C de blr İntikam hissiyle kardeşinin kn-O nam öldürmeğe karar vermiş olmaslyj neticesine varılmış ve bu şekilde ta_J— ammiiden adam öldürmek suçundanO) idam ı.al-'hik m(hemmeve sevkolun-5>
(D
Dinlenen şahitler ı...,ı:aia bulunaııjp kaatilin, ölen karısından olan on ye(ffi— yaşındaki ta Kâmile, cinayetten gece evvel, babasının kendisine, miîş anası hakkında bazı sözler söy-“ ledlğlnl, mamafih bu intikamı pekQ yakında alacağın1 ilâve ettiğini hlkâ-fl) ye eylemiştir. ■*±
Polis memurlarından Turan ve Ah-W met de, kaatilin cinayeti lşledikterj* sonra karakola gelip;
— On yecö senelik İntikamımı aP* dım. Adalet yerini buldul.. diyerek kanlı bıçağıyla beraber teslim olduğunu söylediler.
Gene şahitlerden ve Kemalin kardeşleri olan lallh İle İsmail, kardeşlerinin sabit fikirli, tahrikâta kapılan bîr genç olduğunu, bu cinayeti kızı Kâmile ile Müyesserin arasında geçen blr hâdise dolayıslle işlemiş bulunacağım anlattılar Diğer şahitle* de vaka etrafında h”-’'l-,®r)nl söylediler.
Kaatll Kemal ise.......... Müyesserin, ağabeyisl İsmail üzerinde müessir olarak onunla arasım açtığını, o gün bazı ricalarda bulunmak üzere yengesinin yanına gittiğini, fakat onun kendisine Bitir sözler söylemdi üzerine bu cinayeti işlediğinde ısrar ediyordu.
Mahkeme; kaatilin anası Tevfikanın hasta olduğu için, ifadesinin mahkeme âzasından boyan Saadet tarafından evinde alınmasına ve maktulün 4 yaşındaki tazı Günselin de celbine karar vererek duruşmayı mavisin 2 sine bıraktı.
Bulgaristan’da
Matbuat kanunu tasarısı
Ankara 23 — Mslbuat kanunu tasarısı Meclis encümeninde görüşülmektedir Azadan blr-kısnu yürürlükteki kanunda mevcut bazı esasların kaldırılmasını İstemişlerdir, Bu arada 5000 liralık teminat mektubu verilmesi mecburiyeti de vardır. Diğer bazı esaslar* hakkında da hararetli münakaşalar oluyor.
Belediye ve hususî muhasebe memurlarının ikramiyeleri veriliyor
Belediye ve Hususî muhasebeden maaş ve ücret alan memur, öğretmen ve müstahdemlerle emekli, dul ve yetimlerin ikramiye aylıklarının tevziine bugün başlanmıştır. Cumartesi gününe kadar devam edecek olan emekli, dul ve yetimlerin İkramlya maaşı dağıtımında maaş cüzdanlarındaki numaraların sırası taklbedl-lecektlr. _______
Bir kadına sarkıntılık eden 4 çocuk yakalandı
Ankara 24 (Telefonla) — Evvelki gece saat onda Yenldoğan mahallesinde Abdürrahman Gölkaya, Rüştü Akkava. Ömer ve Haşan adlarında on beç, on altı yaşlarında dört çocuk Emine adında blr kadına sarkıntılık etmek isterlerken suç üstü yakalanmışlardır. Sulh ceza yargıçlığında yapılan duruşmalarında suçları sâblt görülen Abdiirrahman ve Ömer on beşer gün. diğerleri de on İkişer gün hapse mahkûm olmuştur.
Sayaçların kontrolü
Ankara 24 (Telefonla) — Maliye Bakanlığı elektrik sayaçlarının vergi bakımından kontrolü İçin blr tamim yaymıştır. Buna göre elektrik sayaçlarının kapanıp açılmalarını önllyecek şekilde numaralı, tarihli ve mühürlü kurşun takılıp takılmadık vergi bakım;ndan kontrol edilecektir.1 Bıı noktalara riayet etmlyen memurlar hakkında takibat yapılacaktır.
ölüm cezasına mahkûm edilenler
Sofya 24 (A.A.) — Halk mahkemesi, birinci cihan harbinde Bulgar orduları başkomutanlığını yapmış olan general Nlcola Lekov, general Nactha Gueor-guiev ve Bulgar Dış Bakanlığı eski umumî kâtibi ve Bulgarlsta-nm Stokholm büyük elçisi doktor Nlcolas Nlcolaev de dahil olmak üzere, 17 kişiye ölüm cezası vermiştir
Halk mahkemesi, aralarında eski Sofya Belediye telsi îvanov da bulunan 13 kişiyi müebbet hapse mahkûm ettiği gibi, 51 kişiyi de on beş seneden blr seneye kadar muhtelif hapis cezalarına çarptırmıştı*.
I Ingiltere, Yunanistana bir denizaltı hediye etti
Londra 24 (B.B.C.) — Ingiltere hükümeti Yunanistana blr denizaltı hediye etmiştir. Denizaltı, İngilterenin Akdeniz filosu kumandanı tarafından dün Pirede teslim edilmiştir.
Tekel umum müdürü Mısır'a gitti
Tekel umum müdürü B. Hur rem Şeren, beraberinde Ticaret Bûkanügı Dış Ticaret dairesi Tütün İşleri mümessili Zeki Doğan ve Umum müdürlük eski «atış şubesi müdürü B. Kenan olduğu halde dün Kahlrcye müteveccihen memleketimizden aynl-
Heyet, evvelce Mısıra gönderilmiş olan külliyetli miktarda rakının memlekete İthali hususunda blr türlü karar İttihaz edilmemiş olması İşiyle meşgul olacak, ayrıca Mısıra satılması mûtadolan Haşan Kehf tütününün satışı işine de nezaret edecektir.
24 Nisan 1945
AHÇAM
Sahile 3
AKŞAMDAN AKŞAMA
Dünkü bayram
Diin 23 Nisan bayramı, havanın fenalığına rağmen, çotuklarımız tarafından neşeyle kuttandı Türk milletinin yüksek idealini Milli Şefimiz son nutuklarile ve en son nutkile bir kere daha dnümüze seriyor: Tekmil ü-midimizi çocuklarımızın İyi yetişmesine bağlıyoruz; olanca gayretimizi eğitime sarf ediyoruz; daha da edeceğiz.
Simdi yaşıyan neslin talihi feragatmiş: Maziden pek az mirasa konduk. Konduklarımızı da. hayırlı saydığımız inkılâplar uğruna fedn ettik. Bugün de kendimizden ziyade çocuklarımızı düşünüyoruz.
Şu devirde yapılanların sonucunu kimimiz göreceğiz, kimimize de bunu bir tatlı rüya halinde görmek nasiptir.
Rüyası bile, tahlil! bile ihtiyar ▼e orta yaşlıların gönüllerine İyimserlik veriyor.

Bir çocuk mecmuası t “Doğan Kardeş,,
Dünkü bayram, çocuklarımıza bir de «Doğan Kardeş» kazandırdı.
Bu, eski Basın ve Yayın umum müdürü, eski radyo müdürü, muhtelif arsıulusal sergilerde milletimizin yüzünü ağartan ve tanınmış piyes muharriri Vedat Nedim Tör’ün teşebbürile çıkarılan bir çocuk mecmuasıdtr
Vedat Tor, uzun zamandır, radyodaki Ayşe Abla ile ve çocukların sevdiği diğer bazı şahsiyetlerle birlikte bu mecmuayı hazırlıyordu. 23 Nisanda, mecmua piyasaya çıkarıldı ve beğenildi.
• ••
■■Doğan Kardeş» ismi, gönüllerimizde acı bir hâtırayı canlandırır.
«Doğan» taünh gayet çok sevilen bir çocuk vardı. Annerile bahası, onu tahsil İçin İsviçrenin bir mektebine verdiler. Doğan muvaffakiyetle tahsil edip dururken. akla gelmedik bir kazaya kurban gitti:
İsviçrenin yüksek karlı dağından, etekteki mektep üzerine çığlarla karışık bir yıkılma oldu. Bütün arkadaştariİe birlikte «Doğan » da aramızdan ayrıldı.
İşte, mecmua, onun hâtırasını anmak İçin «Doğan Kardeş» İsmini almıştır. Buna abone olan-Jar, kazalara karşı sigorta edilecektir
»Doğan Kardeş in, ticaret, kazanç fikrinden ziyade çocuklara faydalı olmak fİkille çıktığını kürüyoruz. İçindeki yanlar da ona göredir Pedagoglar tarafından «hem eğlendirici, hem de faydah olsun» kasdile özenile, be7(>nüe hazırlanmıştır.
Bundan evvel çıkan çocuk mecmualarında tenkide lâyık bazı aykırılıklara r asi adınızsa, Doğan Kardeş’te, umarını kİ bunlan bulmıyacaksmıı. Buna karşılık yenilikler bulacaksınız. Çocuklar, bundan her halde hoşlanacaklardır,
«Doğan Kardeş» e Türk çocuktan arasında mütemadiyen yasamasını dileri?,. Bu mecmua, 23 Nisan 1945 İn hakikaten ev-lAttanmıza güzel bir hediyesidir.
(Vâ - NÛ)
Bir yangm neticesinde yanan Beylerbeyi İlkokulu 8-7 aylık bir çalışma neticesinde yeniden İnşa edilmiştir. Dün 17 de okulun açılma töreni yapılmıştır. Törende Vali ve Belediye reisi, ordu müfettişi. Sıkı Yönetim komutanı, generaller, Parti başkam, diğer davetliler, kalabalık bir halk ve öğrenciler hazır bulunmuşlardır.
İstiklâl marşından sonra Üsküdar Parti başkanı B. Lûtfl Altsoy bir hitabede bulunarak 150 bin liraya keşfi yapılan okulun, başta Vali ve Belediye reisi Dr. B. Lûtfl Kır dar olduğu halde, orgeneral Cemil Cahit Toydemlr, Parti başkanı Dr, Fikret Sılay ve Beylerbeyi halkının yardımları sayesinde 60 bin liraya malolduğunu söylemiş Ve bu İşte İlgi gösterenlere teşekkür etmiştir.
Onu müt&akıp okulun öğretmenlerinden bayan Faika Olcay da okulun kısa bir zaman İçinde yeniden İnşa edilmesinden duyulan büyük sevinci belirtmiştir. Bayan Falkadan sonra Vali ve Belediye reisi Dr. B. Lûtfl Kır-dar kiİTsüye gelerek Cumhur Başkanı İsmet İnönü’nün İlk öğretim seferberliği hakkında kİ direktiflerine uyarak memlekette bu husustaki büyük çalışmaları belirtmiş, bu okulun meydana gelmesinde büyük yardımı görülen orgeneral Cemil Cahlde Beylerbeyi halkının teşekkürlerini bildirmiş, bu işte yardımlarını ealrgemlyen Parti başkanı Dr B. Fikret Sılaya ve Üsküdar Parti bnşkanı B Lûtfl Ak-soy’a ve diğer yardımda bulunanlara teşekkür etmiştir.
Valinin hitabesini mütaakıp bayan Toydemlr kurdeleyi kesmiş ve davetliler okulu gezdikten sonra hazırlanan büfede ağırlanmışlardır.
Okul bir kat olup geniş bir salon üzerinde sekiz odadan İbarettir. Bu odalardan S I dershane, birisi müze, ikisi de başöğretmen ve öğretmenler odasıdır. Bundan başka okulda fakir çocuklar İçin yemek pişirilecek geniş bir de mutfak vardır.
★ İngiltere ve Amerika'dan yakında getllrlecek olan malların nümüne-lerl şimdiden alıcılar arasında dolaştırılıyor. Bu nümuntler arasında çoğu tevzle tâbi tutulacak olanlardır.
Çok miieaaif bir ölüm
İstanbul v« İzmlrln tanınmış ve temiz tabakasına mensup ve hattâ Türk tarihlerinde yer alan Çandarlı AJ1, Hayreddln ve Kara Halil paşaların ahfadından Salih paşanın torunu, Söke kadısı Mehmet Hanelinin tazı, ve Abdüssamet zade mutasarrıf Abdullah Hllmlnln eşi, tüccardan Ha-mlt Abdilssamet He Abdülvehap Ab-dilssamedln validesi, eczacı Şükrü Ak-kinin kayın validesi bayan Hatice Ab-dûssamed 14/4/945 günü akşamı kalb sektesinden Bergamada sulh hâkimi bulunan en küçük kın bayan Nuran Abdüssamet ünsalın nezdfnde vefat atmış, Bergamanm adliye ve hükümet erkânı Türk kadınları içinde ahlâk ve fazilet timsali olan bu sallha hatunu lâyık olduğu bir İhtifal ile kaldırmıştır. Aile! kederdldesine sabır ve merhumeye rahmet dileriz.
RADYO
ANKARA RADYOSU
Bugünkü program
18 Saat ayan ve Radyo Çocuk kulübü; 18,16 Dans orkestrası; 18,30 Bağlık saati; 18,46 Dana orkestrası; 10 Saat ayarı v« Haberler; 19,20 Geç-mU-te Bugün; 19,2ö Saz «Serler! ve oyun havaları; 10,45 Poota kutusu; M Şan soloları; 20,16 Radyo Gazetesi; »0,46 Mandolin Birliği; îl,Q6 Salon orkestrMi; »1,« Tarihi Türk müziği; »2,30 Dans müziği (pl.); »2,46 8aat ayarı ve haberler.
Yarın sabahki program
7.30 Saat ayarı ve orkestra eserleri fpl.J; 7,46 Haberler; 8 Müzik (pl.)j 8,23 Spor senti rtlcııdumuau çalıştıralım; 12,30 Saat ayan Te şarkılar; 12,45 Haberler: 18 8alop orkestrası; ta,20 Konuşma: Çocuk Esirgeme Kurumu.
Teşekkür
Oğlum Nejat'ın Zürich üniversitesinde tam tahsilini İkmal edeceği bir sırada ebediyete intikali dolayısile ailemizin maruz kaldığı felâket! ve »onsuz acıyı paylaşmak üzere bizzat tariyette bulunan, telgraf veya mektupla elemimize İştirak eden büyüklerime. şeflerime ve aziz dostlanma; minnet ve şükranlarımı ayrı ayrı ar-setmeme teessür ve ıztırabım mani olduğundan bu vazifenin İfasına sayın gazetenizin delâletini rica ederim, şişe ve cam fabrikaları anonim Sosyetesi umum müdürü
Etiıern Edlem
fEHİR TİYATROSU
Dram taamında 8aot 20,30 da DÖRDÜNCÜ BANR1
[ŞEHİR HABERLERij
Türkjı^cemiyeti
Prof. Cemil Topuzlu’yu şeref başkanlığına »eçti
Türk 'Tıp Cemiyeti, Türk tababetinde büyük bir mevki İşgal eden, bilhassa bizde modern cerrahiyi kuran operatör Prof. Cemil Topuzlu’yu Cemiyetin şeref başkanlığına seçmiş ve bu münasebetle bu akşam saat 20,5 ta Cemiyetin Beyoglunda Bursa sokağındaki merkezinde bir toplantı yapmağa karar vermiştir. Toplantıyı Cemiyet başkanı Prof. Muzaffer Şevki açacak ve Prof. Cemil Topuzlu’nun Türk tababetine dair hikmetlerini ve 50 sene evvel Cemiyet reisliğini yaptığını belirtecek. Üniversite rektörü rof. Terfik Sağlam da sayın operatörün şahsiyetini ve İlmî vasıflanın anlatacaktır.
Bundan sonra Prof. Tevflk Sağlam eski yeni grip salgını. Prof. Muzaffer Şevki apikal akciğer salgını, Dr. Muk-bll Kiiney de diğer bir İlmi mevzuda söz söyllyecekleTdJr.
Beylerbeyi ilkokulu
Yeni binanın açılış resmi dün yapıldı
Millî piyango
Diinkü çekilişte kazanan numaralar
M1U1 piyangonun, 23 nisan 1H6 çekilişi dün Ankara’da Sarglevlnde saat 18.30 da yapılmış ve çridllşl kalabalık bir halk kütleri taöbetm iştir.
Bu çekllljtb İkramiye kazanan numaralan yazıyoruz:
100.0000 Lira kazanan numara 372920
80.000 Lira kazanan numara 184787
»6.000 Lira kazananlar
355100 364429
10.000 Lira kazananlar
010172 047544 145054 172495 360038 5.000 Lira kazananlar
015536 105084 165141 188077 233253
250883 275130 278413 372013 373444 2.000 Lira kazananlar
000471 002970 004772 045650 057512 060208 067135 068920 070539 074845 •180641 0908GO 097861 098871 112432 122770 144269 147706 149457 152614 165843 167903 180547 194084 202912 203121 210620 221775 228314 234471 244617 248673 264911 272675 281850 288152 291985 297789 298300 305897 305988 308774 3104.M 315044 321074 322558 329831 341993 364257 392428 1,000 Ura kazananlar
000919 001890 01591L 018498 023265 021409 027742 027899 040920 049321 051386 056273 056678 062799 072190 073957 088172 090842 09X463 092132 093643 096555 097782 098620 101082 105871 109298 143156 145790 146067 155919 159761 160916 161581 163951 166752 168330 176970 180819 193744 195489 198562 198933 205098 212606 214948 218551 224996 225227 225239 227297 233208 239862 242293 244944 249547 251947 252354 252758 255850 256458 261242 263140 267788 272381 277008 284609 287033 295589 297087 297107 297740 299136 303627 3081R0 310882 317488 318205 327222 327296 329892 336534 3405M 345897 350217 351126 251282 354523 356415 357215 357995 359818 360781 364487 370238 370502 373151 373254 375230 379447 500 Lira kazananlar
Son dört rakamı (1273, 4654. 4991, 3M4, 8857) »e nihayet bulan 200 bilet. 100 Lira kazananlar
Son üç rakamı (193. 358, 4101 İle nihayet bulan 1200 bilet.
50 Lira kazananlar
Son Hcl rakamı ( 85) İle nihayet bulan 4000 bilet.
10 Lira kazananlar
Son Ut! rakamı f55, 77) İle nihayet bulan 8000 bilet.
5 L!ra kazananlar
Son rakamı (8) İle nihayet bulan 40.000 bilet ikramiye alırlar.
100.000 lira büyük İkramiyeyi kazanan 372920 numaralı biletin bir parçası Kocaeli bir parçası da Çonkınya satıljniftır.
50.000 lira İkramiye kazanan biletlerden bir tanesi Ankara b'lr tanesi de Esklşehlre satılmıştır.
25.000 Hra ikramiye kazanan biletlerden 3 tanesi İstanbul bir tanesi de Erbâaya satılmıştır.
10.000 er Hra İkramiye kazanan biletlerden 3 tanesi Ankara, birer tanesi de tamir, İnebolu, Gerze, Eskişehir ve Erzuruma Satılmıştır.
5.000 lira İkramiye kazanan biletlerden 3 tanesi İstanbul, birer tanesi Ankara, tamir, Hayrabolu, Aksaray, Adana, Kilis, Zonguldak, Eskişehir, Nazilli, Erzurum, İnegöl, Denizli, Adapazarı, Buldan, Antakya ve Tarsusa satılnuştır.
2.000 er lira ikramiye kazanan biletlerden 30 tanesi İstanbul 9 tanesi Ankara, 6 tnnes! tamir, 6 tanesi Adana, 3 tanesi Eskişehir, 2 şer tanesi Balıkesir ve Kilise, 30 tanesi de yurdumuzun muhtelif şehir ve kasabalarında satılmıştır.
Tramvay idaresinin otobüsleri
Tramvay İdaresi otobüslerinin hareket saatlerindeki İntizamsızlık »on günlerde hayli İlerlemiştir. İdarenin Nişan taşın dan muhtelif hatlara hareket edecek otobüslerin saat ve da-klkaiarını gösteren cetvele tamamlle riayet edilmediği görülmektedir.
Dün Dolmabahçe yolunu toklbede-reg Taksimden saat 15.48 de hareket etmesi lâzım gelen 29 numaralı otobüs, yolcusunu alıp hareket etmesi lcabettlğl halde arkasından gelen diğer bir otobüs, 29 numaralı otobüsün yolcularını almağa lüzum görmeksizin bomboş otarak hareket etmiş vo saat 13.48 de kalkacak otobüs şoförü de — arka arka İki otobüsün kalkmaması İçin — hareketini geciktirerek »at 15.55 te hareket etmiştir.
Bütün pazar günleri de Boğaza lş-llyen otobüsler çok dolu gidip geldik^ terinden Spğaz halkı -vasıta bulmakta güçlükle karşılaşıyorlar.
I Asarı nefise meraklılarına müjdet
Berrak L.D. Beresiner Müessesesi;
Bu ayın 27 inci Cuma gününe kadar meşhur yağlı boya ressamı M. îazet Kaya Kanzler’in bir kaç tablosunu vitrinlerinde teşhir etmektedir.
Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 67, Telefon: 44ÛÖ4.
İstanbul’un suyu
Bu yaz, Çırpıcı çayırında Arteziyen tesisatına başlanıyor
Çırpıcı çayırında yapılacak ar tezi-yon 1-oslEtttı İçin sipariş edilen makinelerin pek yakında gelmesi beklenmektedir. Tesisata yaz başında başlanabileceğinden sonbaharda Bakırköy ve havalisine su vermek mümkün olacaktır, Bu İtibarla tesisat yapılırken Bakırköyünde de binalara boru döşenmeğe başlanacaktır.
Çırpıçıdakl tesisat tamamlandıktan sonra İstanbul semtinin günlük su İhtiyacının üçte biri de Çırpıcı te-slsatlle temin edilecektir. Bu itibarla Terkostan verilen sudan tasarruf edilmesi imkânı hasıl olacaktır.
tstanbulun su İhtiyacını temin etmek İçin harbden sonra İkinci bir ana galerinin yapılması zaruri görülüyor. Fakat mevcut şebekenin tamiri daha ehemmiyetli bir durumda bulunduğundan arteziyen tesisatı tamamlandıktan sonra şebekenin tamirine başlanacaktır.
Ana galeriyi tamir İçin suyun tamamlle boşaltılmasına ihtiyaç görülüyordu .Fakat şimdi Şebekenin tamir edilecek kısmının yanında İkinci b!r boru yapmak ve suyun ataş İstikametin! değiştirmek sııretlle tamir mümkün olacaktır. Bu bakımdan sular İdaresi buna alt hazırlıklar yapmaktadır _________________
Benzin karnelerini kim dağıtacak?
Belediye tarafından deniz ve kara motörlü nakliyecilerine verilen benzin karnelerinin Şoförler cemiyeti tarafından dağıtıldığı ve bir karne için her ay bir lira alındığı yazılmışt.
Belediye, usulsüz olan bu paranın ne suretle alındığını sormağa karar vermiş ve ilgililerin malûmatlarına müracaat edilmiştir.
Tevziat İşleri, Ticaret Bakanlığınca, İstanbul Esnaf odasına bırakılmıştır. Esnaf odası, benzin karnelerinin tevziatını da üstüne almak üzere Belediyeye müracaat etmiştir.
Tevziatın Esnaf odası tarafından yapılması Belediyece de uygun görülmüştür. Tetkikler bitirildikten aonra benzin karneleri de diğer tevziat gibi tatanbul Esnaf odası tarafından dağıtılacaktır. ________
Sait Köknar müsameresi
Artist merhum B. 8alt Köknar'm ailesi menfaatine bu akşam Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında bir müsa-mere verilecektir. Bu müsamereye Hacer Bulu?, Dümbüllü tamall ve Şehir Tiyatrosu sanatkârları lştlrâk edeceklerdir. Şehir Tiyatrosu sanatkârları (İki efendinin uşağı) piyesini oynıyacaklardır . Müsame renin pek parlak ve cazip olması İçin Icabeden bütün tedbirler alınmıştır.
★ Beyoğlu G- E. N. Kitap Sarayı, Çocuk haftası mtaasebetlle «Çocuk neşriyatı sergisi? tertlbetmlştlr. Sergi 23 nisandan 30 nisana kadar açık bulunacaktır.
Çocuk Sineması
27 Nisan Cuma saat 16 ve 18 de SES sinemasında Çocuk Çayı
1 Mayış Salı saat 15 ten 19 a kadar
TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSUNDA
Mevsimin bu son eğlencelerinden yavrularınızı malınım ctmly eteğin İz muhakkaktır.
Davetiyelerinizi Ö K. M. den tedarik ediniz.
Sinema yerleri numaralıdır.
Y. S. Cemiyeti Beyoğlu şubesi.
SON BASKI FRANSA NASIL ÇÖKTÜ?
Yazan: Pierre Lazareff Çeviren: Şevket Rado
Tefrika: No. 19 - ■
Paris-Soir gazetesi nasıl kuruldu?
— Mesele nedir?
— Anlatayım: DeauviUe hakikaten bir cennettir. Şanlı harb malûllerimizin bu cennetten faydalanmaya herkesten fazla lâyık olduklarını düşündüm, Neteklm Gontaut - Biran caddesinde. Caslno'nun tam karşısındaki bir büyük binayı onlar için kiraladım. Harb maJÛlterlnln en bedbahtlan mevsimin başından sonuna kadar orada dinlenecek, gösterdikleri kahramanlık sayesinde mümkün olan bu eğlence ve İhtişamı seyredecekler.»
Bunu duyunca M. Henrl Letelller’-nln aklı başından gitti. Banyo yapmağa gelen gamsız kızlarla kavalyelerinin önünde burunsuz, ağızlan çarpık, gözleri dikilmiş ağır harb malûllerinin, o herkesin ne olursa olsun unutmak İstediği dört senelik Dante-varl Cehennemi hatırlatan korkunç yüzlerlle dolaştıklarını şimdiden görür gibi oldu.
— Bunu yapamazsınız M. Merle, dedi, herkes buraya gülmeğe, eğlenmeğe, sevişmeğe, oynaşmağa geliyor... Bu mezar kaçkını suratları görür görmez hiddet ve dehşet İçinde kaçışa.-caklardır. Mevsim ziyan olacak, DeauviUe de mahvolacaktır. Hayır, buna müsaade edemeyiz...»
Bu sözleri İşitince Eugene Merle kıpkırmızı kesildi, hiddetten boğulur gibi oldu:
— Müsaade edemezsiniz ha! Demek müsaade edemezsiniz küçük beyim? Pekâlâ! Siz görürsünüz, gazeteler neler yazacak! Muhtekirler ve aşifteler şehri DeauviUe harb kahramanlarına, boğuşmanın en zavallı kurbanlarına dinlenecek bir yer vermeyi kabul etmiyor. Ne ayıpl Hem de bu karan DeauviUe Belediye reisi birkaç kuruş kazancı düşünerek veriyor! Kepaze olursunuz azizim. Eğer eski muharipler hakkınızdan gelmek İçin Deauviile üzerine bir yürür de dilber bebeklerinizin kıçlarına, zenginlerinizin suratlarına birer sille aşkederlerse bundan siz mesul olursunuz.»
Henrl Letelller düşündü. Rakibi işe vatan duygularını'da karıştırdığı İçin ağır basıyordu. Boyun eğmekten başka çare yoktu. Bugüne Merle’den düşünmek İçin bir saat müsaade İstedi, Caslno'nun ve Deauville’dekl birçok büyük otellerin sahibi Cornuch^'yl çağırttı. Merle tekrar geldiği zaman giriştiği güzel hareketten dolayı onu İkisi de hararetle tebrik ettiler. Fakat himayesi altına aldığı kimseleri yerleştirmek için havası daha İyi ve daha sakin bir yer bulmasını tavsiye ettiler, şimdiye kadar yaptığı masrafları ödemeye hazır olduklarını söylediler: bunun için 50,000 frank teklif ettiler. Merle 150,000 İstedi, sonunda 100,000 frangı aldı.
■■■
Bu Akşam SÜMER Sinemasında
CONSTANGE BENNETT — PATT OHRİAN’ın Şayanı hayret bir tarzda yarattıkları ZAFER YOLU
His teessür ve heyecan filmi başlıyor. Kahramanca oir macera ve bu büyük maceranın bütün fevkalâdelikleri. Yerlerinizi evvelden aldırınız
Qölü bir Mk eenneti yapan... Harb tarihini döndüren kahramanlar filmi, perşembe akşamı
LÂLE’DE
ROMELi DURDURAN ŞEHİR
«fiye graves To Ctalro»
FRANCHOT TONE — ANNE BAKTER — KRİCA VON 8TROHEİM Dünya harbinden mevzuunu alan en güzel aşk ve casusluk film!
BU PERŞEMBE GÜNÜ (İARK> {la
AKŞAMINDAN İTİBAREN (Ki
Meşhur Ispanyol edibi M. CERVANTESln ESERL çingene güzeli BPANYOLCA ŞARKILI
Baş rolde: İMPERYO ARGENTİNANIN rakibi, tapanyol bülbülü
EOTRELLÎTA KASTRO
MONDİAL FİLM —R^——(
SARAY sinemasında
ROBERT TAYLOR ve CHARLES LAUGHTON — BRİAN DONLEVY Sinemanın üç büyük kahramanının muzaffer-olduğu
SAVAŞ BAŞLIYOR
emsalsiz filmini göreceksiniz.
Paslflkle geçen büyük macera ve kahramanlık şaheseri... Pearl
Harbour’un İntikamı......Eugöne Meric'in bu hareketi ayni zamanda LE JOURNAL gazetesinin sahibi olan Henrl Letelller’yi hayret içinde bıraktı. Bu becerikli ve müteşebbis adamı gazetesinin müdürü F. i. Mouthon'a gönderdi. «Blöften şantaja» adlı kitabın muharriri Eugene Merlel ancak takdir edebilirdi. Birkaç görüşme, JOURNAL gazetesinin çıkaracağı bir akşam, sayısının ne kadar faydalı olacağını Mouthon'a anlatmaya kâfi geldi. Büyük bir gündelik gazetenin her zaman yapamiyacağını. müstakil ve yeni bir gazetenin başaramaması İçin sebep yoktu. İşte PARİS - SOİR gazetesi böyle doğdu
Uzun seneler PARİS - SOİR solcu bir akşam gazetesi oiarak çıktı. Başlıca rakibi LİNTRANSİGEANT gazetesinden daha ileri dhniyetli idi. Fakat satışı 4(J, 50 bin nüshadan ileri geçmedi, çünkü ne de olsa «JURNALİ n malı olduğundan, halkı memnun etmek İçin çok dalgalı bir politika takİbedlyordu.
***
Kuruluşundan altı sene sonradır ki PARİS - SOİR Jean Prouvost sayesinde büyük bir gazete haline geldi,
1920 yılında küçük bir gazete olan PARİS - MİDİ’yl satın aldığı zaman bu zat hakkında Kuzeyli zengin bir dokumacı olduğundan başka hemen hemen hiçbir şey bilinmiyordu. Sabahleyin beşte çıkan gazetelerle saat 15 ten sonra satışa çıkarılan akşam gazeteleri arasında gün ortasında çıkan tek gazete PARİS-MİDİ İdi Bununla beraber topu topu 5000 nüsha basıyor, bilhassa borsacılarla öğle yemeklerini lokantada yiyen at yarışları meraklıları tarafından okunuyordu.
PARİS - MİDİ gazetesinde tiyatro muhabirliği yapan bir arkadaşım,, kitap yazmak üzere sayfiyeye çekileceği İçin birkaç hafta İşlerine bakmamı benden rica etmişti. Jean Prouvost’-nun gazeteyi satın alışı da tam bu sıralara rasiıyordu. Geldiği zaman binayı bir dolaştı. Zaten görülecek fazla bir şey de yoktu: Gazetecin yazı heyetlle müstahdemini asansörsüz eski bir binanın altıncı ve yedinci katlarındaki beş küçük odaya yerleşmişti. Sahlfeler yukarıda yapılır, kalıplar merdiven boşluğunda lşllyen makaralı eski bir sepet İçinde alt katta*! matbaaya indirilirdi.
Yazı heyeti hemen tamamen üniversitelilerle, yazılarını köşebaşında-kl kahvede yazdıktan sonra gelip boyuna gevezelik eden uzun saçlı, fiyan-go kıravath iskt tip gazetecilerden mürekkepti.
«Arkası var»


Sahlfe 4
AKŞAM
24 Nisan 194n

s
SAN DEPOLARÎLE bütün yat magazalannda bulunur.
Sıkıntı ve asabi fenalık hislerine karşı
KARDOL
damlası
Her eczanede bulımurı_j_
_ TECRÜBELİ BİR . Bayan aranıyor Sekiz yaşında bir kız çocuğu ila babasına bakacak bir bayana İhtiyaç vardır. Her gün saat 11 e kadar NlşantM Çınar sokak ’J3/S No. Tilmer apartıman Ali Dlk-başa müracaat edilmesi.
[ı Satılık Kompresör mb
İyi ve İşler vaziyette her İşe I elverişli Kompresör satılıktır. ■ İzahat için 20840 No ya telefon |
Memleketimizin
Ses sanatkârı
Mevsimin son haftası olmak mUnasebetile
Maksim’in
Sayın müşterilerim hir sürprizi
sevimli
Halk. Türküleri biricik
Yılcfizı
I
Mevsimin son hartası münaaeba-tlle bu abamdan İtibaren safin müşterilerinin arzu »iti W eri »arfcı-ları okuyacaktır.
HACER BULUŞ
Bugünden itibaren Her akşam sahnemizde huzurunuzda 10 defa kura çekilecek ve İşgal ettiğiniz masanın numarasına kura İsabet ettiği takdirde masanızda bulunan büyük listeden intihap odeceğinlz bir Türkünün okunmasını HACER BÜLUŞ'dan isteyebileceksin İS. Ve Türkünün sonunda sanatkâr sl?,e veda şükranını blnsat sunacaktır.
Murakıp muavini alınacak
Sayıştay Başkanlığından:
Sayıştay’a müsabakayla 80, 35, 40 lira asli maaşla murakıp muavini alınacaktır.
1 — Müsabakaya girmek için yüksek mektep mezunu olmak ve yahut en az 25 Ura maaşlı memuriyetlerde bir terli müddetini İkmal etmiş olmak lâzımdır.
2 — Yüksek mektep mezunu olup de askerliği müeccel bulunanlara altı ay için 25 lira maaş verilir.
3 — Müsabaka İmtihanı 14 mayıs 945 pazartesi günü saat 9.30 da Au-karada sayıştay binasında yapılacaktır. İmtihanın illerde yapılması mümkün olmadığından Ankaraya gelcmlyeceklertn İmtihanın mahallerinde İcrası İçin müracaat etmemeler! lâzımdır.
4 — İmtihan: Hesap, Sayıştay, muhasebe! umumiye kanunlarlie bazı masraf ve vergi kanunlarından ve ilmi mali ve iktisattan ve tahrirden yapılacaktır.
5 — Bu şeraiti haiz olup da denemeye girmek isteyenlerin 12 mayii
945 cumartesi gününe kadar niifus hüviyet cüzdanı, askerlik vesikası, resmî tabip raporu, tahsil vesikası ve 2 kıt’a vesika fotoğrafı ile birlikte bir arzuhal İle sayıştay başkanlığına bizzat müracaatları ve zat işleri müdürlüğünde bu hususa dair formülü doldurup İmza eylemeleri lüzumu Hân olunur. (5191)
BU PAZAR saat 15 te İÇKİSİZ VEDA MATİNESİ
Avrupa hattı 9 uncu işletme müdürlüğünden:
1 mayıs 045 tarihinden İtibaren Avrupa hattında yeni tarifelerin tatbikine başlanacaktır.
Avrupa treninin İstanbuldan kalkışı 20.25, mütekabllen Svilengrad’-dan kalkışı 17.30, Edlrneden kalkışı 19.10 olarak değişmiştir.
Banliyö trenlerinin hareket saatlerinde ehemmiyetsiz tebeddülat vardır. Bu hususta İstasyonlardan malûmat alınabilir. (52131
Haftalardan beri beklediğiniz meşhur çocuk romanı
KÜÇÜK TAWNEY
Çıktı. Bütün kitapçılarda bulunur.
&
Zayi — 1818 numaralı bisiklet plâkamı zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.
k Osman İşleyene!
Zayi — Rize limanından aldığım 261/11427 saydı sicil tayfa cüzdanımı kaybettim, Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.
İstikbal vapuru yağcısı Mustafa Ak
tstanbul Belediyesi İlânları
AKŞAMS
Abone bedeli
rûrklye kenebi
Tahmin bedeli_________ilk teminat
Metre murabbaı Kadıköyde osmanağa mahallesinin
40,00 1296.00 Söğütlü çeşme caddesinde 26 nel ada-
da 7 parsel numaralı ve 432 metre murabba ı sahalı arsa.
40.00 1 278.00 Kadıköyde Osmanağa mahallesinin
Söğütlü çeşme caddesinde 26 ncı adada 8 parsel numaralı ve 428 metre murabbaı sahalı arsa,
Tahmin bedellerlle İlk teminat miktarları ve mesaha! sathlyelerl yukarıda yazılı İki parça arsa satılmak üzere ayrı ayrı kapalı zarf usulü İle arttırmaya konulmuştur. Şartnameler! zabıt ve muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhaleler! 3. 5. 945 perşenbe günü saat 15 te daim! encümende yapılacaktır. İsteklilerin İlk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen İbrazı lâzım gelen diğer vesikaları ile birlikte 2490 numaralı kanunun tarlfa'.ı çevresinde; hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar daim! encümene vermeleri lâzımdır. (4784)
h
Talunln bedeli______ilk teminat
3000,06 225,00 Beşiktaşta Slnonpaşa mahallesinin
Beşiktaş caddesinde 14. 16, 18 numaralı ve İki dükkânı bulunan er enkazının satışı.
404,00 30.30 Aksarayda ınebey mahallesinin Ko-
çubey sokağında 848 İnci adada 20,20 metre murabbaı sahalı arsanın satışı.
Tahmin bedellerlle İlk teminat mektupları yukarıda yazılL İşler ayn ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameleri zabıt ve muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir, ihaleleri 4. 5. 945 cuma günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin İlk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen İbrazı lâzım gelen diğer belgelerine birlikte ihale günü muayyen saatte daimî encümende bulunmaları. (5078)
Nafıa Bakanlığından:
Ereği! limanı İnşaatı kapalı zart usuilyle eksiltmeye konulmuştur.
1 — Eksiltme 21'6/945 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat on altıda Bakanlığımız Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesindeki Eksiltme komisyonunda yapılacaktır.
2 — Bu İnşaatın tahmin edilen bedel! sekiz milyon lira ve geçici teminatı 253.750 liradır.
3 — Sözleşme projesi, eksiltme, bayındırlık, fenni ve özel şartlaşmalar, rayiç, rasat, tahlil ve fiat cetvelleri, alât, edevat ve makine listeleri, plânlar, projeler ve daha başka evraktan mürekkep bir takım eksiltme evrakı elli lira karşılığında Demiryollar İnşaat Dairesinden alınabilir.
•1 — Bu eksiltmeye girmek isteyenlerin bu İşin benzeri değerde veya teknik bakımdan eşit önemde ve 941 yılı ekim ayından önceki Hatlarla bir kalemde en az beş yüz bin liralık sınai İmalât ve bu tarihten sonra yine bir kalemde en az İki milyon llrafik iş yapmış olmaları şarttır.
5 _ Eksiltmeye glrmeg lstlyenîer eksiltmenin yapılacağı tarihten en az iiç gün evvel bir dilekçe 11e Bakanlığımıza baş vuracaklar ve dördüncü maddede yazılı vasıflar gösterir vesikalarla akçalı, teknik ve sair vasıflarını belirten vesikalarını da dilekçelerine bağlıyarak bu eksiltmeye girebilmek için ehtlyet vesikası İsteyeceklerdir. Eksiltme gününden üç gün evvel Bakanlığımıza verilmemiş olan dilekçelerdeki İstekler hakkında bir İşlem yapılmayacaktır.
8 — istekliler, teklif zarflarını 2490 sayılı kanunun ve eksiltme şartlaşmasını tarif ettiği biçimde hnzırlıyarak ve ehliyet vesikalarlyle sftrü geçen kanun ve şartlaşmana belirttiği vesikaları da içine koyarak eksiltmenin yapılacağı saatten bir saat öncesine kadar makbuz karşılığında eksiltme komisyonu başkanlığına vermiş olaenklardr._ (96221
İstanbul Jandarma satmalına komisyonundan
Muhammen
flah Mi fedan_____________Cins!__________________KuruşSa.
330,000 adet Portatif çadır mat düğmesi 1 15
100,000 » Küçük çadır kapsülü 3 —
20,000 » Büyük çadır kapsülü 6 —
10,000 ■ 8 No. çadır tokası 3 —
15,000 » Çadır kazığı 85 —
15,000 ■ Çadır direği 65 —
15.000 metre Siyah çadır İpi 5 50
30,000 » Beyaz çadır ipi 5 —
1 kilo Balmumu 300
375 » İnce sarı sabunlu kösele 900 —
Muvakkat teminatı Lira Kş.
646 88
1462 50
174 60
253 13
■C.ık 2800 kuruş 8400 kuruş o Aylık 1500 > 2900 »
3 Aylık 8D0 > 1800 »
Adres tebdili İçin elli kuruş*
(uk pul gönderilmelidir. Aks» takdirde adres değiştirilmez
Telefon larunn Başmuharrir: 20565 tazı İşleri! 20765 - İdare: 20681
Müdür: 20437
GAİP ÇOCUK ARANIYOR
Yan tarafta fotoğrafı bulunan Üsküdar ortaokul talebesinden oğlum 1« yaşlarında Yaşar Tezça-kar 11/4/945 çarşamba günü evden gitmiş bir daha geri gelmemiştir. Her kim kendisinin nerede İnsaniyet namı*
na aşağıdaki adrese haber vermesini rica ederim.
Üsküdar Bülbülderesi caddesi Şeyh camisi karşısında 80 No. da Bahri Tczçakar.__________________________
Zayi — Haydarpaşa lisesi 5-H şubesinden 18/X/1943 tarihinde aldığım belgeyi zayi eyledim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 2470 NCcml İnam
ANAPİYOJEN Dr. İHSAN SAMİ İatreptokok. tstelllokok. pnomo-kok, koli, plyoslyanlklerln yaptığı çıban, yara, akıntı ve cilt hastalıklarına karşı çokleşirli ■■■■■ taze aşıdır, —
latanbul defterdarlığından:
Defterdarlık binasında telefon santralı odasının yanındaki oda tabanının (2530,04) Ura keşif bedelli betonarmeye çevrilmesi işi 7. 8. 945 pazartesi günü saat 15 de milli emlâk müdürlüğünde kurulu komisyonda açık eksiltme İle ihale ölunacaktır.
Geçici teminatı (189) lira (75) kuruştur.
İsteklilerin en az bir yüklenmede (2000) liralık bu işe benzer İş yaptığına dair İdarelerinden almış oldukları belgelere dayanarak İstanbul İline başvurup eksiltme tarihinden (araverme günleri hariç) üç gün evvel alınmış yeterlik ve 945 yılma alt ticaret odası belgelerini göstermeleri gereklidir.
Sözleşme, eksiltme, bayındırlık İşleri genel, özel ve fennî şartlaşmala-rlle buna alt diğer belgeler ralli! enılâk müdürlüğünde görülebilir. (5198)
Cenuziyelevvel 11 — Kasım 168 İmsak Oüne$ öğle İkindi Ak. Yata
E. 8.10 10.10 5.1Ö 9,04 12,00 1,41
Va. 9,16 6.08 13 J2 17,01 19,86 «1,38
İdarehane BabıüU civan Acımusluk sokak No, 13
Diplomalı veya perimli
Diş tabibi aranıvor
Taşra içindir. Acele Diş Deposu Mehmet İbrahim BerkmeıVe mii-racaat.
İnşaat eksiltme ilânı
Toprak Mahsulleri Ofisi
Umum Müdürlüğünden
1 — Aşağıda yazılı yerlerde hizalarında gösterilen inşaatın. yapdınâM IftğişmcK birim nalları üzerinden kap ah »r t usulü eksiltmeye konmuiştuj.
KIZILAY
Derneği Genel Merkezinden:
1 — Etimesgut anbarlarımızda mevcut ve aşağıda yazılı 2 kalem eşya 6 mayıs 1945 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 da genel
merkezimizde şartnamelerine göre ayrı ayrı açık arttırma He satılacaktır.
2 — Şartname ve numunelerin! Genel Yenlpoatane civarında Kızılay deposunda ve Merkezimizde, hepsi birden Tutarı Li. Kr. İstanbulda Etlmesğut Teminatı Lİ. Kr.
anbarlarımızda görülebilir. Etlmesğut anbannda teslim: Tahminli Flatı Kr.
10 Ton Çadır parçaları köhne 30 3000 — 450 —
1,6 » halat. 80 900 — 135 —

2537 11
1 _ Mlkdar ve cinsler), muhammen fiatleri ve İlk fttmlnatları yukarda dört kısımda yazılı «10» kalem portalf çadır malzemesi 26 Nisan 946 perşembe günü saat 15 de tstanbul Taksimde Jandarma Müfettişliği binasındaki jandarma satınalma komisyonunda kapalı zarf eksiltmesiyle ihale edilecektir.
2 — Dört kısımda yazılı 10 kalem malzemenin bir arada bir İstekliye ihalesi caiz olduğu gibi dört kısmın, avn ayrı isteklilere de İhalesi caizdir.
3 — Şart kâğıdı 170 kuruş bedelle® her gün komisyonumuzdan alınır ve numuneler görülür.
4 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunda ve şart kâğıdında yazılı vesika-
ları ile teminat mektup veya malsandığı makbuzlarını muhtevi kapalı zarf tekliflerini İhale vaktinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri. «4202»
İstanbul Ziraat Mektebi •
sabit sermaye çiftliğinden:
1 — Çiftliğe ait 624 lira 85 kuruş kıymetinde 47 adet saç fıçı açık arttırma İle satılacaktır.
2 — Muvakkat teminat 48 lira 86 kuruştur.
3 — Arttırma 2. 5. 945 çarşanb* günü saat 15 de Halkalıda tstanbul ziraat mektebinde yapılacaktır.
4 — İsteklilerin saç fıçılan ve şartnameyi her gün mahallinde göre-
bileceklerl ilân olunur. (4922)_______ ____________________________
Toprak Ofisi Alaca Ambar Şefliğinden»
1 __ Sevkıyat talimatnamemiz dahilinde ve Nafia formülü mucibince
beiızlnL bedeli mukabilinde Oflslmtzce temin olunmak Üzere yedi bLn beş yüz ton mahsulün Alacadan Yer köye nakli İşi müteahhide verilecektir.
2 — Eksiltme 30 Nisan 1945 pazartesi günü, saat 15 de Alacada anbar şefliğimizde toplanacak komisyonda kapalı zarf usullyle yapılacaktır.
3 — İsteklilerin bu mlkdar nakllyeyi başarmaya ehil olduklarını be-
lirtir vesaikle cn bin lira teminatla belli günde hazır bulunmaları ilân Olunur. 14956»
İstanbul defterdarlığından!
Kiralık arsa ve bostan
Senelik kira Teminatı
Muvakkat teminat
L. Kr-
Tahmin
Yapılacağı Yapılacak edilen bedel
yer____________iş_______L. ~
♦erköy istasyonu Kârgir 24İ1ÖL
Anbar
Kârgir 119809,
Anbar
Kârgir 104901, Anbar
2 — Eksiltme Ankara'da T. M. Ofisi_________
Btltm0 komisyonunda yukarda yasalı gün ve saatlerde yapılacaktır.
3 — Bu İnşaattan her birine alt) proje, birim flütleri cedvoU, eksiltme şartlaşması ve sözleşme tipi 20 şer lira bedel karşılığında Umum Müdürlük Malzeme Müdürlüğünden ve Havza Anbarındakl T. M. Ofisi Banl-aun şantiye şefliğinden alınabilir.
•1 — Eksiltmeye girmek İsteyenler en geç .28/4/1940 günü akşunuı» kadar çvvelce bu kıymetlerde bina işlerini yaptıklarına dair belgeleriyle birlikte Umum Müdürlüğe boş vurarak bu İşi yapabileceklerin# dair bîr ehliyet belgesi almaları lâzımdıç.
5 — Teklif mektupları eksiltme saatlerinden bir saat evvelin® kadar Umum Müdürlük eksiltme komisyonuna makbuz karşılığında tevdi edilmeli veya posta ile gönderildiği takdirde komisyonun eline geçmiş olmalıdır «5266»
yakılt
Havza
Kr.
68
31

18890. —
7240. —
6800. —
E kellime Tarihi Saati
1/6/949
1/6/946
13 do
18 da
Umujjı Müdürlüğü binasında ok-
Dçwya No, W bedeli Urg
51370/JM-4 Kadıköy, Ztlhtü paşa mahaÜMİnld eakl Fener, yeni Kalamış İskelesi sokağında 1463 M2 arsa. 111 •
51133-3 Beşiktaş Yeni mahalle postane caddesinde 62 kapı sayılı bostan 25 •
Yukarıda yazılı gayrimenkullar 97. 4. 945 cuma günü »at 14 de milli emlâk müdürlüğünde kurulu komisyonda ayrı *yn açık arttırma ile blx«r sena müddetle kiraya verilecektir.
İsteklilerin geçici teminat makbuzları vs nüfus hüviyet etadanlarU» birlikte ihale saatinde komisyona, fazla bilgi İçin süsü geçen müdürlüğü başvurmaları. (4562)
Türkiye zirai donatım kurumu umum müdürlüğünden I
Kurumumuz elinde mevcut muhtelif boydaki nallar muayyen bir komisyon mukabilinde ve mıntakalar için tayin edilecek tüccar mümessiller vasıtasiyle sattınlacuğından taliplerin şeraiti öğrenmek iızere umum müdürlüğümüze mthwat etmeleri rica olunur. (W74j
Kartal belediyecinden: 151
Kartal rıhtımı önüne taş atılması İşi 20 gün müddeti» açık tkstltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedel 500 lira muvakkat teminat 37.6 İha olup lhaiö 7. 3. 945 pazartesi günü saat 18 de kartal belediye encümenLnde yapılacaktır. Talip olanların şartnameyi görmek üzere belediyeye müracaattan. (5099)
Ankara Valiliğinden»
1 — Ankara hükümet konağında yaptırılacak 16903 Lira 41 kurul ke-şjf bedelli helâ inşaatı İşinin (16000) liralık kısmı keşif ve şartnamesi mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur.
3 — Eksiltme 8. 8. 945 tarihinde sdh günü, saat 15 de defterdarlıkta 1 toplanacak komisyonda yapılacaktır.
3 — Bu İşe alt keşif evrakı, fenni husus! şartname ve mukavelename projesi mili! emlâk ve nalla müdürlüklerinde her gün görülebilir
4 — İsteklilerin belirli günde (1200) liralık muvakkat t eni İr at makbu-
zu ve banka mektubu ve bu iş İçin Nafia müdürlüğünden alacakları fennî ehliyet vesikası ve ticaret odası vesikası ile birlikte teklif mektuplarını saat 14 de kadar komisyon başkanlığına vermeler! ve fazla İzahat almak Lstlyenlerln milli emlâk müdürlüğüne müracaatları, (5263)