1947 Nisan etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1947 Nisan etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Kaynak: TÜSTAV - Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı Arşivi

Cumartesileri çıkar haftalık siyasî gazete

Seçimlerde in, cin top oynadı
Yardımın aleyhinde bulunmak, her Türk ? mukaddes bir vazifedir
için
Yardım için yazılanlara Amerikalılar da hayrette
t

r
D
a
ît SJ
12
tt .r
t-r a' rıf di
:a‘
••
u-U“ ın*
a~ ak ı -kU bu
15*
nr O-ıır va~
> * ıa* ik-
Bu ►hr İrt'
Mehmet- Ali AY0AR
A Amerikan yanmm, millet,. tak>m yabnnolar. jardmun iabye kullanış«rlar Kim y ardımın alevhmde bulunursa 1 «Sovyetlerin adamıdır» diyorlar. Çünkü blindiği gibi, Sov-yericr de yardımın aleyhindedir. Bunun kurnazca bir tabye olduğu ve işe yanyacağı intibak kaktır: Sovyetlerle söz
birliği ediliyormuş zehabının uyandınlması yardım aleyhindeki sözleri itibardan düşürebilir; ve damgalanmak korkusu da pek cok kimseleri sindi-rip susturabilir^
Arama şx(wnak kabil mi? k. iiklâl göz göre göre elden giderken bu millet başkaları uğruna harbe sürüklenirken insan nasıl susabilir'» Söylemek. hakikatleri haykırmak lazım Dinletmek ve inandırmak lâzım. Bugünkü şartlar irinde bunun pek güç bir is olduğunu hümez değilhn. Bahusus ki, elimde bu haftalık gazeteden başka vasıta yoktur. Ve karşı tarafta radyosiyle, günliik gazeteleriyle, hitabet kürsüleriyle bütan bir teşkilât vardır. Ve daha kötüsü Sdv-yet» damgası yemek vardır. Fa kat buna rağmen susmak ol -maz! Hersevi göre alıp bildiklerimi söyliyereğim. Harcanırsam bir ben harcanırım. Millet sağ, oly »n amma buna karşılık üc vatandaşıma bos va-tandaM/na h.^Jriknfleri oMuğu gibi göstereh liracb, kendimi vaz’femi yapmış sayacağım...

Evet, Sovyctlcr de yanlımın alevhindeler. Çünkü onlar da biliyorlar ki. yardım maskesi altında Amerika yeni bir harbin ilk hazırlıklarım yapıyor; ▼e bu harp Sovyet Rıısvaya karsı açılacaktır: Amerikan
kongresindeki tartışmalardan, bazı ayan azalannın demeçlerinden ve Walter Lippman’nın yazdıklarından S(ıvyetlorin ha hersiz oldukları düşünülemez . Ve yine biliyorlar ki, T ürkiye topraklarından hücuma geceh Amerikan kuvvetleri Eusyayı en nazik bir yerinden vurabilir: Kafkasv anın petrol bölgelerine, Urallerdeki maden ve »anayi mıntakalanna, kara top rakların hububat ambarlarına Karadeniz kıyılarından giri -lir. Ve buralar bir kere nüTa ediJrfrım, Avrupa Kusyası görmek tehlikevind^ir. Sov • Jetleri Amerikan yardımı a-levlırnde bulunmağa sevkeden •ebepler iste bunlardır.
Ben be, Amerikan vardımı-ra bambaşka sebeplerden bte-raijrnrtmL İk kivi p(*k âlâ avni fevt arvrı veh^^plerdrn bteme-Jrinl^rler. Ne fievyetlrrin •raiamı» yun. ne de *adrre '(tlaru. Hakknm/daki kof d •»etlerini öğrendiğim günden beri, hattâ Sovvellcrin düş • ^raınmı. Amma buna rağmen ^raerikan yardımuu htemi->°rnm. Amerikan yardımını: kere bizi şimdiden btîklâ-ürahdrn mahrum ıd(‘c(*ği ve ^nrrikan bimayra altına ko- | ^^ğı ivin btemıvonım# Y er* j ^İFtıin MfkUİnM molura* I
n‘ 1> r d’7*.ko"‘rf11 İMhnn. -
«J l*- b.nrn islerimize müdalm-le eklerdir; yanhmm su-n-tı taluk ve varf, j|p u|ûka|, Jlerdc Amerikan Cıımh'ırb .-.. kanından müsaade alınacaktır -t untaMtaıkanına iman işler hakkında munta-zaman raporlar \ daha buna benzer bir ta • kırn şartlar.. Hukuk İdaplan ntı duruma himaye ismi>ıi \c-riıler. Ve himaye altıca u|( fi ı devletlere de «yarı müs-taidl» derler Anierikmı yardı-mılı bütün | ~
re Idefmemrc birinci sebebi «-
SÖZ
ın


Gençliğe mezarlıktan başka havale edilecek iş kalmadı mı ?
EL ÇABUKLUĞU MARİFET
S geldi geçli Fakat bu defaki seçimlerin alâ*
ka merkezi İstanbul olduğu için bir vakıaya işaret etmeden bu bahsin kapanmasına gönlüm razı olmadı,
i

erit ( »liıı
-----ıer bir ı,.
^n| şartlar^ Hukuk I.»
mevcudiyetimle


'( budur.
-kinci sebebi ise, hıı
■•be
h dek; k olmasıdır. Çünkü biz-(h n başka herkes biliyor ki Aıtıerika ven* bir harbe hazır-’ utmakta ve Türktyeyi bir ’»s olarak kullanmak niyetin -(h dir Walt( r Lipomun hıınıı «s Urdan beri yazıyor. « S( kr' ( n seneye kadar Sovyeflerc knrsı açacağımız harlım sikiri merkezi Türkiyedo olacaktır. Z; manı gelfree Türkiye’yi br v h rama tahtası olarak kul! ı-n,ıbilmekliğimiz kin, çimdidım hı rasını nüfuzumuz altına a imalıyız» diyor.
Siz diyeceksiniz ki, hiikûıpe* ve muhafazakârların yan
y iriden
sürüklenmemizin mu -

Ey Türk Gençliği!
Bir nci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Kıı temel se-I n«n en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu I hâzineden mahrum etmek istiyecek dahili ve harici I bedhahların olacaktır. Bir gün istiklâl ve cumhuriyeti ■ müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmiyecoksin. I| ı imkan ve şerait, çok müsait bir vaziyette tezıhıır edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar butun dumada emsali goril) -memiş bir ga'ıh v(-t»n rnıım*‘ss’lı olalnlırfer. Cebren ve hile ile aziz satanın luıtıın kaleli i i zaptedilmiş, bütün tersanelerine ginhniş, butun orduları dağıtılmış ve memleketin lı( r köşesi h İfLıl işgal edilınlş olabilir. Bütün bu şeraiti( n daba elin \c daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iküdarn sahip olftnlar gaflet ve dalâlet ve Mı» lıiyuııet ı( inde bulunabilirler. Hattâ h .ı iktdar sal tipli rı ‘ alisi nu ııfaath riııl, müstevlilerin siyasî emelleı i\le tevlut edehdirler. Millet yoksulluk hinde, zamirdi İçinde, harap ve bitap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbâlinin evlâdı! İste hıı içinde dahi vazifen Türk istiklâlim ve yetini kurttfhıaktır. Muhtaç oldu f in larmdak' asil luında mevcuttur.
4
siye simidi gibi yakışmak ihtiyacını duyuyor ded>m
— Türk ive böyle bir tehlike le karşı kar«tya im Birleşmiş Millet teşkilâtına baş vuruyor Sâtı ancak B M lletJer kurtarabil r Varan Türkjyeye yordun işini mış M jiletler Amettkaya havale etsux O vak t bu ; d#n zarar görmezsiniz Fakat doğrudan doğruya Ar yardımı sizi harbe götürürse ak betiniz ne olur?
nın akıbetine benzer, dedim tacak kimse yok mu* iafaa edemezler mı'’ Hattâ bize hu
rat Parti (eflen şimdi memleketin imi s oldukları için bu fırsat mev* nkaraya gıdın Celâl Bay ar ve ar-linı tavsiye ettim, inşallah hayırlı
Biliyoruz, P

• T
■ ” — —
I’ ’ ti şefleri bu tezi mik > I İn beyanatta bulunan FŞkat maalesef Demen: ıtelıf taraflarına dağı ct t değildi. Kendisine A * ışlariyle temas etmen b ı netice verir.
iMEZARLARNIZl KOI
Hamdullah Suphi T. ganp adem olduğur » fekette irticaın bayraktaj vayete iranır gibi oldu HalkeVİnde verdiği konfe mmnen inandım. Müban b’lir misiniz0 Mezarları ribatmdan korumak için nı. Aklı basında bir adan’ ğe havale edilecek baskı zarhklnrla meşgul olmağ yapabileceği b;r iştir Zy şıkında şaşırmış olsalar f
Asıl şaşılacak şey kaf. hâlâ büyük iddialarla
üzerinde rol oynamağa ç I nalarıdır
Demokrat
UTTNVZ
’mrıövenn
>(îyler ğını
Fakat
1 d nledi
mezarl klan beledıyelenn tah-birÜgi ve fikir biri i # yapmaiarv-xiyle bir şey söyler mı? Gençli-vrtuz kalmamış gibi onları me-sı’vketrrek «yıcak hu mecnunun nllı pereler bu garip tavsiye kar* - kUr.
cezbeye *ı, 1 ruf mu
z' > ıFs ■r’1 : nrt ım.
v l _ X . _
17K W
5 bir Memba ri-Em^nönü
l U4
yapnv cco*ti gun Artan sosrra ini srite U-melere ne tavsıve tadıyor


ilan bu derece bozuk insanların çıkmaları, ve siyasi hayatımız

I
(w _ - -■
*
Hayata Karşı Beşer
’l'mın şartlan malûm: Amerika» Candı urhaskanuv km tu -da, derece derece tâ Ama*
r( anî sözcüsü sayılmasına rar m ön, Lippnıan nihayet bir tefecidir. Kalffd. Fakat yardım vesilesiyle kongrede yapılan tartışmalara ne buyuru -hır? Hele gazetelerimizin hav-r ile ük sahifelerine geçirdikle İ su sözleı herşeyi izaha kâfi deril midir9 Ayandan Ed-\ in JoJırısun demiş ki « Ne-!(-s aldığımız ve yahadığıımz kndar muhakkaktır ki, ürün* ü dünya harbi lirtadoğudâ v* pı trol için >apı|acakt»r. B1 h »rbin muhare" L ö e çöllerinde kurulm »k iize-nt bni? ^f»lıarehe saflan T ürk i-
I bir gazet'H’i I
A ınerikan milletu»^ ir. B ıiMenaivyli lı * buBah
LsadA& ıh (l(
E,! (> bîr htlrtuıi olarak n • ’ m itibara lnal> mecburij(*Önd(-
Mih ond olsa, sonu kombine/(l felâkettir raklan raklannuzıla iki devm ratıfl masından hbe ne Ularağm, kestirmek ise, gür olrm.sa «r rek Bu hanH(- l’"”u” b,r..-misalini fiHük. Amma dne-bilirsiniz kiı « Bu «urHİe a«r* bk bir dıi-munıminn er( ( nlmeaine vardım rim»1 k,z. Evlâdlanmu yarın «efe daraklar.» Bu d« ’”,,bak^ değil. Cmncü dünya hor . n n, ıtlak* Amerika kBMniK .HT divrmeşiz. Ko(a orf'
vmun akrhHİni monmıvahn Rusyanm Amenkava tmlrh( ( hi« de d; "t* değildir. Fakat tıtUhm H. merika Sovyet Revası ""o.ı ı kfir Fakat Sovyet b**'
er
m iyi
Devamıyede kurulmaktadır...
Icri ^öılivdi
ğildir ------
bir
y« ma

B J®**h radyo ve gazete nıiıha - | örterine varıncaya kadar bir ,-


«J r I i
A
/— I
>rr ihtimal ile dr
W1tf gün. hh onl«r(lun Hm-bir durumda Um»a*a (ü «ahifede

ahval ve şeru t Türk Cumlıuri-kudret, damar-K. ATATÜRK
----- -»
Seçim şöyle oldu, böyle oldu, bunun üzerinde durmanın mânası yok. Çt nkü butun İstanbul lıall j sandıklar etrafında kimse bulunmadığını gözleriyle girdili Fakat sonra ne oldu bilinmez, ertesi gün seçimlere iştirak eden
umumî bejinde seçmenlerin yüzde yetini
vatandaş kuıiunun VO OÛO 1ri«M atfıA bildirildi Halbuki geçen iştirak eli gi halde rey yekûnu yüz binden biraz fazla çıkmıştı. Bu defa and k başına kimse gitmediği halde iştirak edenlerin ye*
I
u midi
ırlen bık ka
İdi. I
Du vesile ile bir İngiliz gazete muhabiri bana şunu ha* tırloftr
lıı^ilterede seçimlerde hile yapılmasına değil, yapıl • hakkında mütalâa yürütülmesini tahammül

Demokrasi oyunu
Meclisten ayrıhnanm «tehlikeli» okluğunu
Memleketi hem tek za
jetle idare etmek, hem gerek içeriye ve gerek şaj tya karsı demokrat rünmek; itiraf edelim ki zor bir iştir Demokrat 1 tının genel V»d odih'H
l ı na ’ 4 hale
■ l|! I» I ( |
H
ahndıkkınnı pek iyi ani

|
imanındaki gibi mu>! • -3 * *- - ,
t

nr
dılar
mCın bir türlü anhyamadım doğrusu; bu kelimede acaba, «ayrılırsanız partinizi kapatırız. hepinizi tevkif eder z> i! filân gibi bir tehdit mi gızri li, yoksa bu gıdivtm kende leri için mı bir tehlike seMsı liyorlar” Eğer otdsra soracak olursanız, «Hayır, tehlike
içindir Öyle ya. Şevi yoluna koyduk.
eskisi meğe demokrasi cağımız rbnri sahneden kalkıyorlar.

kongresi nde
♦ Hürriyet M son ara girmemelerine tilerin neden ok» n
nez. HaJkın reyde o>n
b r jâübalilık galiba.
bu cyunû oynıyarların utanıp utanmadıklarını bilemem
Atiterıkanı Ji e * yj
H ^fabu 1 Jflfîbuâı nda
müstell.ke Sıtbu. lnnnflır n bu1 teklifini
Tür® gaze: • »lerm
A m jfcn gaz» dan biri >ı bana ki:
— f ti ’«*te kirinize

bakılırla yar hükığptın(*k

hesabıma Den uı rum Yani deme
YARI MÜSTEMLEKE ZIİLNlYETI
ur nda ra
(nbu- r -
KıtbuaUnJ| mafzarasıair.

se^uıçle karşı İnaktır, bu hareket tar^H burada eilerıru bile hayrete dü şürmüştür
_ j v? C. JI P zınüM mtutemllH olmağa ok Ameri uı yanhjn.»n
geleçflr
Bu
( Ba dört yıu k istedij edeceğiz
vimanız* :mkân mimari*
k xi •
lar ki lık bir çoklui gibi hareket de altmış kışı

u jtonra anlarıma*
__ Rum tehbkesi karpsmda
herke» buBizede mi Lo, Lo!
Şu zavallı hakikat, C. İL P çilerin döndü re irili ufaklı bütün hoparlorl'rıhden bir
elinde acem kılıcına Ulus başta olmak Üzo-hükûmet zaman *
dır |öyl« bir faU^du ~
fer duruyoruz
liflerimiz «MMnhktfUe yet yok d*yorlfii\ Izdyük ) lan! !)• M n.ı ıst»> ı j/'' bakın HMil Bİeyhinuzd»
t M ııhit’ hüm* y«-İşte yazıp (,tz»yor. konu»uyo»l«n Y»İ»h*. huır(yri imkui.
bülm-bn bile hürriyHu» var


olduğunu Hbat etmez mı\.
Halk ParUstnin mantık‘can* bazları bu tekerlemelerine hır de yabaı ( ı şahUİ buldular Son günlerde memleket ımz -den g(^ıui| olan bir Ingıhz gazetecuı, Lundrada B. B. C radyocunun Sırpça r*nda; ( pek az Türkıyedeki hürriyeti çünkü orudu devlet adamlarının Mle tankıd rdih loldüb
— Soı.u t ı ü «ayfada
yay unla • ınıunltketti kadar gen» bit olduğunu (?!)


P
mn. u»
ıfruz .
ol


t

lurıuı v«ıw (unfh h«r d»«nok halbuki
H r na minnet amma cemiyette tek part.h d ra*» olaım yarağı gerek içeriye ve gerek dışarıya karsı bu demokrasi oyununu yûrütmık ÎA-ım geldığ için. D, P nın ayrılma ıhtünali pek güçlerine gitti D. P rûn anayavanK
J rîne getirmeğe davet ıhnde dağU de, altmış kitı»-hk bir aihfttft ıntH h-.ı tehdit ctrnr»». t«*k linoe yorum • ladblar; bu kar^nn «vakat ve tehlikcLa olduğunu
e
*•_________________ . - -.—
karanın, hükümlerini ye


her halde I cbyvvrklerdir. bu I valıuz demokrasi I lam her I işlen I
g*ht tıkır t dur t^et* l e başladık, millete bir | ovımu ovnava -sırada parVmerle çekilmeğe HHHH^H^HDaferuawau M aöylrmek lâzım gelirse, bi- j ze bir (v olmaz, nc olursa ] zavallı demokrasiye ohtr >
Bunun üzenne beni hır Üzüntüdür aldr >undı biz- ' ler, b*z seyirciler ne yapa-cağa’ Şu demokratı denen j şeyi hiç gdrenüyecek mt-yu* Amma bu s ırada şu dürünce yÜreğune biraz vu aerpti: eğer Demokratlar! toreı mdVtre avdet ederlerse, Halkçılar da kendi Minelerinden yeni bir M usta kd Grup, hür Muhaiazakâr| Parti, bir Ur Soaynlbt Parti çıkarıp ıfkirt Partili; Demokraari diye yeni bir ov una baylay a:naz değ» İler
i
Şkndt bekliyoruz biletle] rtn nerede satılacağı ve ilk | trnm rtaei nr ianvan ilân

dm larihu Ulus'un b>-Mihifeamde bak a I un edilecek?
BESER
••

19 Nisan 19 47
Gözümüze batanlar

AHMFP EMİNİN Ut RKIYETİ
Sös Yalana gelmişken t (4. hürrivet anlayni-nun bir de hurnjet M .em., «l.vrn-1 m - "
-ai ”1 ^Gazetemi» nurrijcu n „rt verir (All.h ren -tai"’ Bunun tununu hay.>« raketin, gelismcmn s*h mMlüe V. ■' " ' ll> ’ ’K . ’X‘ h.y.tU hürriyete Uraftar ^d,r’) Burnrnh hürri>-et« dsye bir F> tanımıyoruz- •> . .
Su simdi iannedeeeksintf ki Ahmed E^’nin taraftar olmadan ve yıkıcı dedijh bur nve! «u matbaaların yıkılma - ( nü.,’ kitnpe. dûkUnl*™". Uğrunum*. vai*nd*şunn pervasızca lekelenmesine ce -x~ay veren (Güdümlû> hıim-yettir. Havnr’ yazmın alt tarifim okursanrz görecek'i^tz | y Vaum basvazan bu kabilden hürriyetleri ı rKırd tehlike. > karşısındaki anıklığına verip hoş görü -j lyor. Eliörie hiç bir delil yok iken falancavı filancayı lekelemeğe çalışmak hürriyetini ise hazret esasen ötedenben kullanır Oın «yıkma hürriyeti» dediği şey sadece şudur Kayıdsız şartsız istiklâl dâvası gütmek ve Halk Partisi tahakkümü yerme bu memleket te brr de karaborsacılar ta -hakkümu kurulmasına razı olmamak..
ı edçabuklvğü
Şu C. H. P avukatlarının pala imada demagojide eşlen olmadzğmı bilirdik, gerektiği raman, dün soyledjclerim bugün îstrflenm bozmadan inkâr ettiklerini veya tam tersini söylediklerini de çok görmüşüzdür Amma 10 Nisan tarihli «Aksam» dır Halkçı ım-zasıyle akan yazıda gördüğü muz elçabukluğuna şimdiye kadar rastlamamıştık: Halkçı, asıl dilıjle Necmeddm Sadak. Demokratların tek parti z hne yetın. ve 5ij*asetinı tenkidlen-ne karsı, onların elinden bu mlâhı almak için «unlan yazıyoruz «Memleket tek partiden çift parti havatına girme (K Doğrudan doğruya ve sadece «parti hayati» na gırm» tL
Tek parti dediğimiz C Halk Partisi yimv dört yıl memleketi idare etti sanıyoruz Ne münasebet’ C, Halh Partim >oyle etti, böyle eyledi, rjnu jrapti, bunu başardı gîb. ten-kıdlerv koyuluyoruz Kuru iftira’ C. Halk Partisi «tiye bir zümre vartfc Fakat hiç bir sey^ karwmazdı Atatürk ne dderse Lanet İnönü ne isterse o o'urdu
Esasen C Halk Partisi öz-leeeyd» dr işlere karışmazdı Çünkü tanx var. cismi yoktu Parti her bakımdan birbirine md inanlın- içtihatları ba>ka ba^ka insanlın bir şef idaresi altirıda bur araya toplanuşü. C Halk Partâai Milli mücadele ve kurtuluş lıarekrti etrafında ( teriks kurmuş, çeşidli parti-l»*nn «koalisyon» yani muate-Hİ hfflD&met teşkil et neleri g bi lxr ş^’di Her halde tam mânasıyla btr olmaktan (*/« VttMi HMte MMİMket Halk Partimde :dt Fakat SU yasi kanaatler yt/ünden H^lk Partisâae sam mİ olanak ba£ti belki bm kışı yoktu 1 Doğrusu bu kadanna pe»1 Yakıijda Halk Particinin >çm-den \nr Sosyakst parti çıkacağı rvvyet olunan Bay Sadalnn buluşuna diyecek yok. Bu «tiHan okuduktan aonra Çi •»kriofcludan prnfenor Zati Sun/uZ. k*dxr bütün (4 ç». bukJufj üsudhn .Arvk i? kalmadı'» d»yip boyunLanr.i bırkfçekkrdu- YaJnu lwn>U,ti »eytan ın-an n kulsan* runh-n fısıldıyor- «H«-!e ,u Aksun koUokMyonlanm bir kar^br»-. ver.... Orada Halk Part.sinin*
o-
(nasıl bu milleti iemstl etfıUini. Türk millerinin riyaat olgun -luk ve medeniyet yolunda rehber olduğunu vr salm. kılıklı tümen fümen kaside bu (ursun.*
Necmeddiiı Sadakan HaNt Tartin hakkındak» hu şaheser izahtı dan K nra. ınsar mfls takbel C H P sosyalist ptfc* tisi bdorınin şecaat arzed'p. bu v rmı dört senelik mtıaz -zam oyun un Türk milletine ve ve kaça mal olduğunu açıklamalını bekliyor KÖKÜ DISARDA
SEVDALAR
Geçen, hafta «Tan n> lıaşva-zanıun pek fraklı bir makalesini okuduk. Halk Partisin n basın âlerrurdekı emekli hü -cum kıtaları komutanı İngiliz dostlrrmm vefasızlığından acı ediyor Bunun sc -tkriesnuş t konseyinde Amrrkaı ı ı konuşulurken Rtfs
acı şekva edıvoı bebi d* emnivc kredi'*

ne l da!
Amerikan yardımının iç yüzü rıncfan dolayı değil de, Amerikanın Ortadoğııdaki petrol menfaatlerinin tehlikeye düs -mem(s! için yaptıklarım anken deyivermiş. Ben İste düa -manın hu türlüsünü severim, tnsnn karşısındakinin ne olduğunu bilir de bari ona göre hareket eder.»
İsin esası şu* Amerika Akdeniz ve orta doğudaki hususi menfaatlerini korumak için J\a 2» v ı
. , . «,,« kıtasında vıjhlm kalan harp
Yunan^tanla beraber Türkiye- r
vi de kullanmak istiyor. Hem de na(ıl b.r kullanış Bir harp olursa, ilk ağızda kendi askeri nl detil. Türk askerini ileriye j sürmek suretiyle. Ay an mec- j hainin vardım hakkındakj raporunda bakın ne deniyor:
( B.rlesik Amerika devlet- rafl]dır-| o)aukl*r> yerde Iı lorinın Yunanistan ve Türkk raksa bB>kanıa2. veve yapacağı asken yardımın vegâne gavesi. bu memleket-1 lmha ’ yahu(J d
i adulu ajansının fi n>
* * san tarihli bil Kabrinde okuduğumuza göre, Amerikanın saylavlar nıcchai dışişleri

İr bir maceraya ikinci bir de- [ (ahlar halen İtalya ve Alman» fa atılıp atılmama*! kendisi nin hilece# iş; onun hakkmda aöc söylemeğe selâhiyetimiz
yoksa da. Türkiye hakkında vardır Evet, Amerik» Türki* veye askerî yardmn yapmak istiyor, bunun sebeplerinden birini yukarıda işaret etti# -
Cherter Merrovv İkincisini de biz
Amenka Avrupa
yada bulunan Amerikan harp stoklarından sağlanacaktır Ba malzeme. Ti irk iyeye verilecek olan paranın büyük bir kumru* nı teşkil edecektir > anladınız mı s meh Amerikanın Türkiye ve karsı derin sevgisi neneden «geliyor*1 Rtr de suna difo-| kat edm: Cherter Marrosrv, RHayanın ancak on be* yirmi sene sonra harp acab’eceğmi ^•S'lech^re göre, Türkiye bs> silâhlan ne zaman kudarm * cak^ Tâ senesinde. yani adam ak İh demode okfuktim sonra...
Yukarda «oykdiğınûz 3u m bebe şimdi bir ücünevsünü »14-i ve edebikrtz: Amerika yardam bahanesiyle Tiirkıyede askeri i ve sivil personel bulundurarak^ i bunlar yapılan yardmun kul lanılıs seklini murakabe edecek ve Türkiye. Amerika bü kû metine her üc ayda bir, yaptığı masrafları gösterir bir rapor verecek.. Buna düne dur ( .Amerikan mandama denir; hem de. Cbesrter Mcrrovv’un gıb±
pek «ucuza mal obnuf» bar manda
Fakat Türk devletinin istiklâli ve Birleşik Amerikansa Ortadoğu dakı petrol menfaatlerin: korumak için seller gfbi akıtılmak istenen bir nulyoo genç Türk erkeğmin kam, Truman efendinin 150 mıly dolarından daha k’/'metlafir.
BESER


üyelerinden Chr^tcr Merrovv» Trumamn yardım kabul edilmediği
«bîr tecavüz ve yayılma p(>İH tıkası takip eden Sovyetler birliği yakmda bütün Akdeniz \~e Ortadoftuyu kontrol ede -cek ve bu suretle Amerikan n bu bölgedeki petrol menfaat -lerini tehlikeye düşürecektir* demiş . fakat Sovyctler birliği nin halen harbe bavlıyacak vaziyette ölmaytp nn bes vir-nıi sene sonra bu ısı yapa bil e* ceğini belirterek sözlerine şunu da ilâve etmiştir (Şmdi harekete geçmek, bizim için i-ı lendc harekete geçmekten daha ucuza mal olacaktır.»
I Aferin su Chester Mer -, row‘a Başkaları gibi dolambaçlı yollardan gidip de: (Tek-ııi .»tu u^lh^^juresas ça-yesı Yunanistan ve Turkıvr-de demokrasiyi teşvik ♦ tm( k-t’r» veya ( bu sırada Türki -yfrye Amerikan var memleketin bağımsızbgırı mu hafaza için beslediğin ız ‘-imimi alâka hususunda Tıırk milletine kanaat verecek veya ıbu tasarının güttüğü hedef, milletler arası barış ve gü -yenliğinin idamesi yolundaki Birleşmiş milletler gayesini desteklemektir* gibi şeyler söylememiş, bu yardımı hızım karagözlerimize âşık oldukla-
programı takdirde,

miz üzere lemisti i >oylivelim
dışişleri komisyonun
Igençîçıgın ......
glMasının alrvhimude bJj
a karşılık. Yunana tng'b ı Sır Godogan bizde bir kelımecik bile bahşetmemiş olmr«( d r Bu kayıtsızlı kar* r la Bay Yalcın, âşıklara t. raf ndan terkedılen modası s bir aktT
acı ( I kı M > (of
sozJc^ı den ziyade bizi hayrete tren, hattâ ede^ e de İra
muştur; Gromiko kendisinden bekled ğunizden başka bir şey vapmamstiT Onun tarafın -dan İm sözler, bu iftira ve hücum pek tabii idi. Fakat onun bu hv nımuna karsı, dostumuz ve müttefikimiz, îngilterenln tenu ıl 'isinden başka türlü bir han ket beklerdik» gerçekten Bîo Yalçın bu vefasızlık knr-sr m •■14 en (cankedaz» elemleri duymakta. kahrolmakta boklu ır, Şu satırlar bize bunu m güzel anlatıyor- «Yedi ı »^ enberi İngiliz dostluğu haki oda muhakkak ki, yedi vuzd n fazla makale yazmış, harlı n e» karanlık günlerinde b gîlız dâvasını bir Türk d 1 «ı i gibi benimseyerek tn-gıltereyi kendi vatanım gibi n 'id. faa etmiş bir kalem salı bı ıfatiyle bugün sesimi ct-kırmîys kendimde hak görü mm..»
I «metruke»
• ına benziyen bu «»atirUii c-kur tıklan sonra Bay Yala -rm ) •e'v'ftmalr mümkün değil Yalnız bu acıklı manzara kamsında şunları düriin -inekten de kendimizi alamıyo-
İH«
/ pt**
M
lunTru**
tanı bir Pıaylİ övea
temsile
> gibi acı w
zl anıyor «İtiraf ederiz temsilcisinin bu
müteessir ~ cJhet emniyet konseyin -İne liz temsilcisi Sır Cado-vaz’ı tavrı ol-

in «itirafı
dey-dr Th-nniz^BLlnvınlıŞrû hap tirmu Alman davasını T^Bc| davası blmB belki bu uğrunda : bin makat imanlar
kısmını Kj rlsbadda geçir diniz S(4_uj ve
mınız n» bu deli memleketi i
zuj»
yüz değil


«e
nı bu

M
yârmış; betti I r 'fll tir izi I b»t H arp
yıllarının
a kınız

I
ı efeye
â*
nİZ!û(u
^vh
*incimalzemesini sürecek pezar anyor. harp malzemem de ancak harp havası yaratmak sureti5*1 e sürülebilir .Amerika, bir «dlrii lâstiği aşınmış ceep otomobillerini, \nda_‘ mış (dan, olmuş t
Iva götürse götüremez,

• r; şu halde bımları ya
T* ler hükümetlerini kendi mesu- bileceği bir pazar bulması İlliyetlerinin getirebilecek bir hale getir -mekten ibaret olup onlar he -şahma askerî r esulryetler yük lenmek değildir!»
Yani isin acık tarafı, birinci cihan harbi sonunda îngil-terenin Yunan lordusuna gördürdüğü vazifeyi, ikinci cihan harbi sonur.da Amerika hem Yunanistana, hem de Türkiye-ye gördürmek istiyor. Bu demektir ki. Amerika yemişler toplıyacak, fakat ağacaı bize silktirecek. Yunanistanın boy-
ypıyıç

tu

DEMOKRASİ SAYIS1HMMH
Bakanlığı tarafından çıkardan TTLR-bır kaç sayısını birleştirip büyük bir L/inde çıkacaktı Esiri Bakan Haşan Ali Yücel’in isteği üzerine bu sayının hazırlanmasına tâ geçen “sene ıSŞlahmı^tı. O zamrrn tstanbulda bulunan fiku âlcııune ıuensup zailardanda yardımlar lıstendi Hic birinin yardımını esirgemiş olduğunu zannetmiyorum Bütün dün\adaki Demokrasi edebiyatının belli başlı eserlerinden parçalar tercüme edildi Bu parçalardan terekküp eden sayuım nazırlanıp oa-sılacak hale geldiğini de bundan aylarca evvel duy-’ r * * * * ’ ’ 1
türlü çıkamadı Bu arada bir takım nvayetler dolaştı
.u.» . ...... .uu.
(Olur a... Belki bu yazıların içine bazı Anti-demokratik nsrraUr karışmıştır7 Bu hevet her halde o parçalan temizlemek için çalışmaktadır diye düşündük. Niha-1 vet Dergi çıktı Tasfiyeye tâb*. tutulmuş parçalann ne-1 olduğunu gördük. Bu parçalar daha cok modem, HCmöknriyi hazıriıyan fikirler yazılardır
Peki t hükümetinin ğt ö ıBakMbğı ileri memleketimiz dıyrceknnız e İ4ı^ ıKr tifiimiz vakf id r
Millî Eğitim CÜME Dergisi Demokrasi say ıs1 A
Meselâ &udrr. RrceM Demokrasi4 ile birlik — j^ukûmefm Eğit jn I dayandığı fikir-V
’T-ifTr-’ » lim rr binin)] ecrğmız
aMKHu.. nyn
r.._.jrW!erT’jn
!edi£n bir* sırattı
nkan T|emokrari*ınin __________ .
a ıcın zararlı buluyor e Nasıl ol Bndriurniz dalı kc«rnİ3 olmaz vf+Husınız Hay*r Binicimiz dallv^ktur ki krit ' niz dal b ’ •brünc tün fakat h
l*nAedığtmız hiç Vr vaki|
zım; şimdilik Türkiye ile h-nanıstan bu işe elverişli gi nüyor, eser malzeme artır. derde belki İrana filân da \ -recektır Baksanız a. Anad ı ajansının 8 nisan tarihli bir Vasıngton haberinde ne dr ( Bugün Amerikan bükü » t mahfillerinden alman haberlere göre. Türkiyeve ve Yı nistana yapdacak vardım b k-kındaki kanun teklifi gerer n-ce. Birleşik Amerika Türk ’ ♦-ye top ve tanklarla taşmabıbr silâhlar gönderecektir. Bu s -KT


I tecrübelerini/ varken, H 1. rihao harbinde de ( Ingiltereş i İ kendi vatanınız gibi» müdafaa ledıp iraptı dâvasını bir T .r
• «davası» sayarken biraz d ır | an İjetıralannua yoklamanız lâzım gelmez miydi1* Kte ssmA arvgbnkz, o vefasız aMtflmen riz» yıllarca dünyayı doldu -rwn «aşk Ur anda unutarak «Niçin
aldat ıriarmıy*» kitabının fenlenmiş ya/anna, gönül işim m dair Öğüd vermek kwıuw’ r r oğil ami/a
söylememize rnihaada huyu MfıUr
( Böyle gönlünü « ____
sevdalara kaptıranların akü>e-ti buduri
tunu
ır
bütün ömrünce g«>ğ»Ü dibanda»
rin bir listesi veriliyarmus Bu listedeki kitaplar muzir görülmüş. Onun irin BJbliyografyayı Dergiye koymamışlar. İyi amma o listen eki k-taplar bu memlekettBı neşredilmiş olan kitaplar Aynca o liste Milli Ejfitim Bakanltğmm yavımladığ Türkiye Bıblijrorrafyaaı adlı broşürlerden cıkanlmıa. Yukarıda bahsettıjhm gibi iki defa zahmet. Bu zahme ler hnlivecek carev; vukanda söylediğim için işin o tar ıfı Üzerinde fazla durrrrvalınti Şimdilik aklımı başka V r mesele kurcalıyor Muzırrr ölçüsü nedir acaba* T>n ;ı doğrucu murtr vrva favdab neşriyatta bluunmıya kimler salâh vetli, kîml^r değil* Bunlan düşünürken ha ır ma bir başka BıhLyngmfya daha geldi Vaktiyle. Milli Eğitim Bakam Savın Bayi Resad S* nsrddın Sırefhr fbu »eni de söylerken »da-■hnnv» Maarifi adlı bir kitabı bir graha vardı O Bibliyograf-*• Nw«rv(ma! Sosyalist Parti-1 tfihvdl tki ihtimal var Ya ilmi nurir. Na.ryonal Sosyalist Par-’ *hud da sunun bunun soy-(ımet erkânınız» soyLyrceklm
HtW MT ZAR TAŞI
da stanbuldaki (hn kalkınma-_________________ı üvnini «vmn başlangıç oHırfunu. deride , rük zaferlere ervceâarnzri riWW- 1 *r^ güne cotahnşkta HakJuıt ^ilandan wmra trsadlar. Tan- ı I Hmri daha ok ti Bu Dergile-bunJardaa v azılmış
mın dli dolas’vorl Al çıkmıştı Orada hır BL-.-yada türlü eserler amr * H »inin programı bile va ve Demokratik eserler tisinin programı favdab lıyeceği tözler faydalı.
muz:r. hil
r,4’c*JR £r'f‘ktuplatfİ
;T ..btr r>ntmi, rr»PTtk bı büı
r ftt
rx,
Üru
— • sından Whwedrrk amma titBkjn «i ıbu huşu ta j dal InMtau i yç>ll annda rH n K Har, J rin . '»-yhkul Tû rinln. ismnffn Tann Kulunuz
Mfc
■fU ıBbulunsd harfer
K:xa Çavdarlı xU? ak sürür Dttn akç_ .. okudu. T>aha doğru * ’ i(
M 4
RHMPztR FfKikf.FR Baka

Minı
ler*rde talebeler araA r da ya, umu t»un kitap! lattvnyorUr Sebebi bu kitaplardaki fikirlerin 1ar tçin muzır teltkki edfK» ary makul görülebikr öyle ; hk ararında yayılmacını istemiyoruz demek bu kitaplardaki ı---’
Eğitim
miri müfetti’lrn k&y enstitü’ yayılmış uLn kıuplan u>p-« • • * ___j çocuk-
meri İlk naxar»la böyk b.r b ya. mutV (îkırleTtn Jtenc-- - ’ 1___j. Fakat
muzır fıkirkr nrredrn rıkanlmutır hiliyormumnut? drvlet aryıvknnden O
fikirleri kanUr «avlamKir biliyor mumn' Mr**!iı Cumhurv «-t Halk Partlai Genel »ekreten Hilmi Oran Hükûmn adamlarımız nkin böyle tekrar tekrar zahmete girerler O muzır fikirler» aoyleyp na^redıp, Vıalka Mitin aldırlıp sonradan toplattıracaklarına hiç sÖylemMSİer daha iyi olmaz mı? I
öırü
Yutumda THRCÜME Dergisinin Dsmokrari aayı-sımtiın bahaederk«>n zararlı fÖrülen ban yanlann Der giden çıkart ildiğim süyİMİİm Bunlardan biri de bir B bUyografya ünlş« f) lUbbyografya (la okuyucular*» yeni harflerin kabulünden bugüne karlar memleketi-rntrile çıkmış olan Demokrari ıh» tercüme eaerle-


«MMKnv BilMria
metm ı^khude -
r R»za Çavdarh‘vı 6weHfwn
_ *
Pek boğum htdade
umUa aksama meyhanede görü*
»a*n yine konu*uverduk Bana bir sür _ jîcJtuku kimaeve aahmet elmasın cbye ÎTıex,lT ta*mı ölümünden evvel kmdM yazansa a ntt Bu rû'el ş ırdrn (JkuyucuUr»mm da etmeami hrtenm
Kitabet senkl mezar
t>x Mİhnd* valen Çavdar-1 zâr rtnd-i C*rip Ömür »tirdu kı her Mimşeai gamlı »cip hayat mrıgrdt-KUMİcn Ur iki duble içip ilimli,. Vararak ınrntü • nds*uı (4sun İ Sak i i / ( I lultun t s »\ »M »huil
Ihddurup hâtıra-ı L_ (iri ter i kabrime dur
mrygedrdrn bir sise rneş şikeyi gah şapkayı eğ
( üş adince dil-i imalinde îudâ-yı hey hey
Taşıma %ur şişeyi çak i gu’bun olsun
( Dökülen me> kırılan st^e t ru^lan uiu«u>
* 19 ~Nman 1947
w
--5T ' w

Dünyada Atom Faaliyeti
B"Uin rltınra hMrj| )n,n| ~~ ~
işlihtalı ll« tiiiraMvür ı , ‘r,'*’('nn»lın ve
.....................» iHtHfrTHllni ve ’ ’ -mJ.I
7e«*«Ufr MVandir kı Türk rfUr.
Kiı_-i (• K ♦»kan tırnıın? > &
Zincirli Hürriyet
Sahife : 3
fiudrvHL n birine* dü
h habe rdir ( örrU h«
harb n.- gurZ h^û harP’r Türt»'™ Irmhti. hu »Hrr ik, r İT"’ J”rjnu W»F-
haırhırnu» nlnınınlm/ ’ *"*■ Wbi»* W
Okuvm-ıhnmıra dünyadaki da hır fik r verebilmek k in TİMİ Şubat tarihli nluhaMndan aşağıdaki
drynnır
-r,','„’r' ' '■'( *’>kkın.
me(’nua(n»ın 1® yazıyı iktibas e-
Yardımın aleyhinde bulunmak, her Türk >’
nçın
mukaddes bir vazifedir
( (*5*
ÜN YA DAN
R
r*
İNSANİYETTİ AMERİKA VE İNSANİYET
>r dolardır finden fazlı
A -- - - -
Bu hafta Tîirlrymûı Milletler C ıvcnlik Konserin,r atom fartısmalann» Tr.'laması mü-rasebetiyle Nevvork Herald Tribüne nzrtev 24 milletin atom fa d yetme ait KOGO kelı-rr.ebk bir rapor neşretnuştır.
Bu rapordan, Kanadamn A-mcrilutdan aynlıp kendi hesabına Plutonıum toplama^, ba ladığını öğreniyoruz, da Milli Araştırma
direktörü Doktor C J. M ( fcmzıc, Trih gazetesi muhah,-rine, Ontanodak; Chalk ver’de kanada hükümetini 20 000 000 dolara malolan büyük bir fabrikanın plutcnıuıl ve plutonıum’un tâli mahsul -lennın istihsali ile meşgul knjj
A^*rka hükümeti ]
^aîâtı
•1*

v «ı (*
Korute^ i
Rusya
Rij.

til
tgîl
taraftndar, tahrap
Izındra ünrvçr«ıtesi profe -serlerinden Homld Laskı A-merskan yardımını Hrtlerden ben sulbe tevcih edilen en bü-rük tehdıd olarak tavsif et -tikten sonra söyle d’vor A-merknmm «on zamanlarda güt tüğG siyaset bugüne kadar görülmemiş çapta emperyalist bir siyasettir Öyle bir siyasetti kı. ne haklan tanır. ne nüBetleru. tmaniyetçî Amerika derler Halbuki hürüne kadar, biz. Amerikanın okuma® yazması olmıyanlara el uzattığını, sefaletle yahud «algın hastalıklarla mücadele için yardımda
anın milletin yunan kralma ve Amenkaya let olan Irr Tîırk hük ırr •’tıne ardım ettiğim. İran p *r^ller> re el koyduğunu; Ar “» tan-a dünyanın en uzun p pe-lıme
Jİ" - 73 -irdi ?ını;
&

hastalıklarla mü bulunduğunu EgO» Ameri* istemediği bir
Ltt
■troller:
8 milvi
■ üçte hı tarafından tediy Bankanın
Ve bu mm sı Amerika edıİmıstiTr i azalaniMi ükrazatta bu*
J
miisaıd şartlarla lunmaklır.
Bankanın mü-kabdıı . Hülâsa lenn
1 lK.«ar /4a 4a
FtlJPtNLERF AMERİKAN
YARDIMI
( T *11

lundufcunu söylemiştir KerxM m, aynı zamanda bu istihsal n Amerikanın VaçingtondalH Hanford tecrübeleriyle emu -kayese edilemiyeceğiani. A^ı^e rîkanın Hanford’da muazzam plutonium depo etmı$ oldu i u mı ilâve etmiştir.
Doktor Mackenzie eze umİ demiştir ki: «Kanada imalâı ile ilgili değildir, Bizim bomba imali hakkında hic bir il miz yoktur.» Bundan bar "bomba imal edecek amal i kânlarrmız da mevcut değildi Ancak bir iki bomba imaled eeğmi bilen Vnr memlek bomba imaline halkısman iline olur Elde edeceğırr iz tek atom bombası ile girmemiz** imkân var rr. dır
Doktor Mackenzie’nin be yanatmdan Amerikanım a bombası imal eden şegâı>e memleket olmaktan çıktığı da öğreniyoruz Bu yuzd ÇJüvenlik kon^evı atom me leşini bir taraftan konururk atomun kontrolü i«t g ttik ehemmiyet kesbetmekted-r
Treb gazeteci muhabir Pej • ter Kİhss’in bildirdiğme ? re bugün en aşağı sekiz rremle-ket atom imalâtryle me gul -dür, ve yine asgari 14 m*-mle ket de ham madde bînktir -inekte veyahut ham maddelerinin yerin, tesbit eyl«n(-(te -diri er
ATOM İMALÂTI flAnijiri
Dünyanın en büyük
MrMr >»
»
■J&l
t1r e
M

( 1• *


«I
•X L

vel (
I

j Filrpmlıler ana ^^alamn değiştirmek için refer^nchıaa yaptılar . Bu referandu rey hakkım haiz o an arda» ancak üçte bîri isi İrak etmiştir ve tadilât kabul olurmme tur Tad 1 ed Jen ana yasaya göre Amer kaiıalr Fıbotr.lerde gayrı menkul sahibi ola bile * çekler ve Filipinlena iktisadi ve mali kalkınmasına yar * dım (V} maksadyle şayed tabir caiz iae, ticari üsler kuracaklardır.
i Referardumdan üç gün ~oo-I ra Fîbpınlenn Cumhurbaşkanı Manuel Roxos Amerika ile bir muahede imza etm Ktir Ba muahede hükümleri gereğin** ce Amerika. «Müstakil FiL * pın cumhuriyeti» üîkekrmdr 1 doksan dokuz sene müddetle askeri üsler kurmak salâhiyetim harz olacaktır Bu da yar* dım . .
AMERİKANIN YAKIN ŞARK AŞKI
Yakm Şark milletlerine A-merika birden bire âşk derecesine varan bir alâka duy * mağa başladı Ahmed Emz sorsanız mutlaka ♦İnsanlık nammadır» der, Doğrudur. İnsanlık namına olmasına z>-sanlık, ne der amma aynı ta* manda Amerikan sermaye» hesabinadır da..
Amenk . İra- te dakı petrol kumpanyaları hisse senedir nnın büyük - btr kısmını, îngibzkrden devraldr alalı, muazzam sennayefar dünyanın bu köşesine akmak* tadır Son gelen haberlere göre Suudî Amhıstandakı oetrol işletmelerin; inhisarı altında bulunduran «Arabira American PıpeLne Compony» bir kredi almıştır Krecfajn açn birlerin de pek iyi tanıdığ Standard Oıl ile Socony V> cuum k um pony alandır- Bu paralarla Arabistan çöllere* aşıp Hay fa limanına gündA 3(X) 0()0 varıl petrol ıkıtacak muazzam bir boru döşenecektir
İşte Amerikan harp malnA* me(ay le b uâ m k o rüyaca ■ nmaa ve uğrunda kanunin dökeceği mız müttefikler bunlardır,
i 4

iıu ’ aptırdr^uu. v| filen sömürgeler
~üyük sermaveyı kan:-ak i-cm üçüncü b-r dünya hazırlamakta olduğu çekmekteyiz.-*
însamyetçi Amerika: _n İ!»»| sanlığı „ Amerika Tu sırf msarlık namma e yor dıvenlenmız acaba vuracaklar*
LA GUARDİA AMEFJK VV YARDIMI İÇİN NE DİYOR?
La Guardıa eski Ne vork valisidir. U N. R.R.A. nın da recsı idi: hanı su aç d \’ardrm teşkilâtı.. İste La Guardıa geçenlerde rad-voda vaptıgı bir konuşmada Amerikan vardımı hakkında şunları sovlemistır*
( Amerika Türkiyejr var -dım ettiğine bir gün firman o-lacaktrr Hos Türk millet de bir gün pişman olacak va ne ise -. Çünkü Trumanın yardıma muhtaç halkı kalt rdır -mak gayemle değil. Amcn -kan siyasetine aletlik edecek hükümetleri tutmak için yapılıyor.»
Bu da. vardım için hır A-menkanın hem de siya et dün \“asmda cok tanınmış yetler vadetmış bir Ar arkanın fikncfir
W DA YARDIM!?.
Brettoâ - Woods Ulaşma» de^L.-hudsbz byle durur Jlafc-tâ meşhur 7 Eylül ki)mrlan ves leşiyle Başbakan Recep Pek er de galiba bu anlaşmadan bahsetmışlerdl Bu anlanma ile kırk küsur hükümet Amerika da kunılan milletler arası
n VI
rr.ı'b
harbini nu hep
I *

Stl
ra kW X. “T
e*

mc ul>-
4» I » » •
ku SorvKjrnr Tnrk toprakla-
misti
'AKUH
MM
ay» gizi
KULAK
Ertuğrd
imalâtı projesi Amerika da

vardan
in "iştirak
Bankan
•oturuyordu, Ev. ihtiyar hır kan ko hir kapı açılarak burası sonrada-Yutmuştu tk) oda. bir tnufak. bu dairrrtn kira.'iL. ev sahip nku
lafa yordu.
- Bu sabah mavd perde-ülü >««1 dedi. ErtugrJ düşünü du^O- p«ri«Ju taç
♦kr arkadasın.! hatırbyam——
d«n ota». MpMU «**
•dam rordü ra'f (-ner orta bo^ - br adar-yttrüyunee. «lam uzaktan *^o hemen anladı takip ediliyordu. Bunu (-k’*r damın ne biçim oldurma Zh*
*!*>n sokakta ntflanan yüzlerr* n«ar ^eLd i» âvewm «■•Bitini farketmrien geâp edecekti S 5-nrr»-
•Mirtıp kurtulmak htirastn» duyan b(r av ? - _ **
rak çarelere bile kavurmaktan içinde bulunuyordu. Caddeye rtk^wt». Kar-•>!. kıvnlA. Krtutrul önde mavi
*0i edim feride B* yaz ifa d'Jkkf>ntarm vitrinlerin* bakmak ha hanekle -tırnm ne Uam sey olduğu m yotoT
nu yaparken, gerçekten ^Fyordu.
vw»a b,r vehme » kapılr du«p
Fakat lıer durusunda, rr-»v p»*> .un» J .,ırvnre
»hr dükkân camekfcmnı «y rtfa *1* k/> Jd -^u- «YAZAN : Cevdet Kudret SOIOK
— 3 —

da
(*«♦
n*a -»nsı iskarpin vardı Anladı: >
| su w ayakkabılar her halde toptan ınnan p&tae bu »ivil üniformadan birer tane vrrd-
i S rkecA r tstoabu] Hukundan «nrf ay.
rt İt»i! Ferit'i görmek tçusl Onu yazıhan». .ndr bulan ayız*-» kendiriyle fhrüjmek ıstedlfrttu. ,>*xvU-yin evde oldu; mu. yemekten sonra eelmerini btkhren b«r kâgH bsraMmrçctı.
Frtusrv! bir yandan fakültede eahsmaüf. Kr vardan da avukatlık etmedi düşünüyordu İsmail Ferit'i görmek «te-yuM. w hayatı ve yazıhane meseleleri hakkmcb fikir edinmek IçtMİı İsmail Fent ona bayka bir .şekil tekin etti:
— Altlıma bir (ey «eliyor, ded ; acaba beraber ^ıLjsak nanl olur' Sen ceza ı»lermde ihtisas yaptın; gelen ceza davalarını »en alır' .n hukuk davalarını ben alının
yan vanya bolütürüt Uutm memlekette adi hu- cnayrt dâvan babı milyonluk bir ticaret dâvasından daha çok. ilgilendirir onun im kısa tur zamanda epey Mihrrt edine-ceğini umuyorum Fakat muvaffak olmak Kuı kendini yalpa bu işe vermeli fakülte sevdasından fJAn vazgeçmelisin.
Fjrtujrul arkadaşının fikrini reddeden bir el hareketiyle?
— Avukat olmak için Fransa da doktora vapmağu lı^,™ yoktu, dedi
Arkadaşı güldü:
SONU VAJK —
T
I


-tt • •
Z/AO

• •
r

Yardı şunları da bilmeliyiz!
Mehmet • Ali AYBAR
t
*
II


II


İL


evzuunda Amerikan
Hahıbı ve ya/ı îşl(*Hhi fıtan ıdaıe eden » Mehmet * AH AYBAR lnıtuAU ; İzmir VI
İMikbgı y«r : (Manlar Ba«n₺»n -Fiatı ; 1 O kuruştur
j i m ır
siyasetine kuş bakışı

OB^
AMERİKANIN SON KARARINI
İCABETTİREN SEBEPLER
Amerika Cumhur Reisi Trumanın nıstan ve Türkıyeye yardıma k , _
den müsaade istemeğe karar vermesi hâlâ günün meselesi
»
Truman yara hüte
iartlarla verıh»x«wni hted'kr Bu sureti tarnfından «hnacak mühim hir kararın, li indinn*lpr y»p;lma*ının önün*
İNGİLİZ İMPARATOBLUğUNI N
YIKILIŞI
Trunıanı bu karara
ra ü>rl ucunun
njn taahhütlerini
oh misidir.
SoJ aylar zarfında bü Ihar t ve Mc Cormik gazet dagıhnaga n a dar id
I
şartlarla verilme tını
t birden bire Yunn-Türkıyeye yardıma koşmak için kongne
olan C. H. P. zimamdarları iktidarda kalmak için böyle bir | fırsat kolluyorlardı... Amerika nın y.irdim leklıiı işle bu şartlar içinde yapıldı.
Dıx ebilirsiniz ki. bütün hurlar Amerikanın bir harp ha -zırladığını göstermez. Doğru -dur Amerikanın harp hazır -tattığını anlamak için Amtn-kad ı vukua gelen değişiklikleri de bilmek lâzımdır.
R( -obcvelt. empery alizmin yı kılması ve âdil bir dünya ni-ıZaîmiLin kurulması için savaşmıştı. Roosevelt maalesef zaferi görmeden öldü. Yerine gece’i Truman onun çapmda lor insan deîüldi. Demokrata-nn yıldızı söndüğü ve büyük sermayedar gruplarının gemi azj\ 4 aldıkları bir sırada iktidara gelen bu zat, lâzım gelen dirayet ve enerjiyi gösteremedi. Gaf üstüne gaf yaptı. Amerikan tarihinde belki ilk defa olarak, vekillerin başkanı tek-zıp ettikleri görüldü. Son intihaplarda Qıımhuriyetçilerin kazanması, Truman’ı büsbü -tun yıktı; ve Amerika Roosevelt zihniyetine veda ile, koyu bir irticaa gömüldü. Amerikan l sermayesi galibiyetin verdiği un 1 ;ânlardan faidelenmek
yolunu tuttu. Ve Sosyalist a-kideleri her ne pahasına olıır-ı ölüm boğmak azmiyle harekete geçti. Amerikada bü -vuk trustlerin başındakiler sovle düşünüyorlar: « fır-
sat cbmizde iken istikbali de emniyet altına almalıyız Sosya lizm tehlikel' bir şekilde yer Mızüne yayılıyor. Rusyadan başka, bugün İngiltere. Fransa. İtalya, Belçika. Danimarka, İsveç ve bütün Orta Avrupa ve Balkanlar Sosyalist hıi-i kıunetlcr tarafından idare edı-livor. Bırakılırsa Yunanistan da
Biyebilirsmız ki: «Şunun bu mm söylediklerini bir tarafa bırakalım. Amerikanın harbe hazırlandığına delâlet ederdi bir takım müsbet vakıalar gnMerebil r misin?»
Şu halde dinlediniz. Bildiklerimi anlatacağım:
1545 senesinin Teşrin aylarında Amerikan endüstrisinin koca kralları Absekonda bir toplantı yaptılar. Toplantının bırmcı hedefi, harp ıstıhsalatı sevi} esinin düşmemesi irin çareler aramaktı. Müzakereler ve kararlar neşredilmiş olmadığı için konferansta neler konuşulduğunu \e nasıl bir neticeye varıldığını bilmiyorum Yalnız kuvvetle tahmin ediyorum kı, Absekonda harp mailesi stoklarının akıtılması işi görüşülmüştür. Çünkü konferansın henıan akabnde harp endüstrisi başkanı Do -naLd Nelson ilgili makamlara bir rapor sumla. Bu raporda Amrv’kan harp stoklarının nasıl akıtılacağı ve nasıl yenileneceği izah edümekte ve bu meyanda dünya milletlerinin Amerikan silâh ve malzemeleriyle teçhizi tavsiye edilmektedir.
Akbsecon konferansından ve Nelson raporundan sonradır fa. Amerika Birleşik Devletleri, cenııp Amerikası devletlerine ve Ingiltere İle Fransa-y> silâh satmak ve silâh modellerini birleştirmek hususun da tekliflerde bulunmuştur. Fakat bu tkelifler. modası geçmek üzere olan Avruptdak» stoklar irin yapılamazdı. 1944 modeli silâh ve malzemey i buğun kim alır Gerek İngiltere, gerekse Fransa. Ameri -Ladan yeni silâhlar istiyorlar-dx Binaenaleyh bu stokların _______________________
■IntılamaM İrin başka bir yol b j|^ara laMarakf hn-
rokete geçmeliyiz ve Sovyet Rusyaya kat i bir darbe indirmeliyiz. Sovyet Rusya yıkılK j cak olursa, lâakal yüz sene nf-Malûm olduğu üzere harb n hat ııelcs aiınz...»
bir numaralı galibi sıfativb , ı Emarlve z(mhı de Jttifek-Amerika dünyanın dört köfe- ten nek mih-aiddî. Sovyet fcus-ûne yayılırken, bu arada İran ya h( rl -sin antipatisini çeken
İlil
■ e

bulmak mı betmiş tır. Amerikyum yakın şarkta menfaatler edinir esi bu yolun açılmasın.) aebrp oldu.

olmakta devam ediyor. Amerikanını dış siyasetinde mühim bir dönüm noktası teşkil ettiğine şüphe olmıyan bu karan böyle acele bir tarzda vermeğe mecbur oLmıvının sebebi veya sebeplen nedir? Hakikaten dünya, Trumanın göstermek istediği g bı bir tehlike karşısında mıdır" Düny a hır üçüncü harp tehdidi altında mıdır İngiliz Başvekili Atlee-nin Avam kamarasında hiç bir harp tehlikesi mev’cııt olmadığı hakkında teminat verdiğine göre Amerika Cumhur Reisim böyle mühim bir karara sevkeden başka sebepler ve âmiller olsa gerektir Müsaade ederseniz bu hafta bu kulunlarda bu sebeplen araştıralım.
KONGRE İLE TRUMAN ARASNDA
Bu sebeplerden birisi kongre ile Cumhur Reisi arasındaki ihtilâftır Kongre İeksenıncı toplantısına başlar başlamaz kongreye hâkim bulunan Cumhuriyetçiler bütçede (5 milyar kadar bir tasairuf yapmak fikrinde olduklarını, bu sebeple Avrupa milletlenne yapılan yardımı keseceklerini, diğer milletlere karşı gümrük (livarlarını yukseltclcccklenm bildirirler Bu kanır Amerikanın diğer ine oleketlere karşı giriştiği taahhütleri yerine getirmesine mani olacak, d A siyaset faaliyetleri! sekteye uğratacaktı. Longrcmn bu kararını önlemek İçin onu hır emri vaki arşısırda bırakmak lâzımdu sırada İngiltere de orta sarktâki taahhütlerini ifa edemiyeceğu> bıld rmı>tı Truman derhal iki partinin de elebaşılarım tpplıyarak onlara orta >arkta İngilterenin boş bıraktığı yen işgal mecburiyetinde bulunduğunu anlattı ve kendılenn len yardım istedi Bu vaziyet karsısında Cumhuriyetçiler birden bire red cevabı veremediler. Hükümeti dış siyasetinde tutacaklarını, ve faidft bu yardımın askeri hadde indiulrae mı, verilecek par ınıü sıkı kayt ve

«5
Bizede mi Lo, Lo!
tuv&fak Mumyan ve gazetecileri iki günde bir mahkemeye diisuıcn \ ım atbuat ve mu-ustaki t.tx.u .«a-iuıhlarını, canı istediği zaman gazete kapatan, gazetecileri hapse atan, se -| cimlerden sonra seçıın üz e | ı
( Bas tarafı 1. ci sahnede ) m (!’)> söylemiş. İngiliz gazo tecısı Türkiyede kokladığı hur rıyet ha vasiyle o kadar *en -dinden geçmiş, o kadar eos-niu^uTiûrcV’n de
rJmndıgıni b lmesı lâzım gelen bazı şeyleri var gibi görmeğe başlamış: Ona göre Türkiyede cpartilenn sayısı 18 i yormuş, ve ( anaHHHIIH ğınce aevıei ba^î»
fonı bilmesi lâzım gelen
den ıkifkcı
♦»•fiye

*rfer İngiliz înıparat hkûın bulut Ingılızler neşnyar Tuşlardı.
sine yavvlırken, bu arada İrun
▼e Arabistan petrol kuyular - ( bir siyaset I ıkip ediyordu: Mil m da ele geçirmiştir.
kumpanyaları hisselerinin büyük kısmım Amerikan fim ı forma satmalardır. Ve Amer - dıne tamftır hükümetler ku k jhtaı istilısalatı arttırnial niyor; bıml in iktisadı7|. ,len-on İran ve Arabistan rolleri- dine bağlıyordu, ne milyonlar dökmüşlerdir. |
Bir yakın Şark devleti olu- ki radyo gazete ve mecmualar verime Amerika faı mıntaf ı
alakalanmak nurunda kaldı. Ingdtere bu isi göremez bir 4«ruind^ kii. Ve Sovyet Rua- 1 bir harpten
İngil a | letler arası konfcrunslaordü u-yusrnaz ve has m davrMUvor; I stÜâ * iliği incinl( ketlerde km
İp
» bulu-yasa gere-deri olamıyacağı (°) için ge-^«örnmtari tazefarrck lâzım* gelmişmiş!
ıJJlus» gazetesi bu, ya şapta ahud da palavracı İn-
gil gazetecisinin
sözluaa» uç iri
puntuyla döşeyip sevTîe m -Jıvor. 9Khesi □fidan duyanla!
Lİ J_ 3a zet el • rd®T kahkahldan
Çünkü4>ıztm d-sıprnlı hufrı -Aı hürriyetin^

OV *
ralan radyol zım gı kahka
>sız buBui
lar da, lı -arılar -( kırılmışlardır
rinde münaka. ı yapıta»^.n yasak eden sıkı yönetim ko -
Eçn' f**rTTT'm1wmı 4e göstermemişlerdir her halde Sonra bu biçare hurnyet çı-rağı İngiliz gazetecisi Türki -yede soo yıllarda bir besinci kuvvetin türediğini nereden bilsin? Hani şu, Halk Partisinin. elindeki demir cendre gibi sıkı kanunlarla dahi susturmı-ya muvaffak olamadığı gaze -Jefori voketinek, ta hatmi kıç11-ran, foyasını mey» Kalemlen kırmaJI
zaman ku : ndığı sı
mut
ma çı için
1
yet v taraftajfiannıni riyel eti
Ing
»ti*
gi..z ur î sn an İt a

(vxı hah nn e tirvnuyeceic yazıyı
bulun

' *Amerikan a lan ra uğunun jgundan ı son a

mtıf rrf
cilyo
f' C €? C J fiai

ug^nde ı. O ka*
■ I
iz uiır

b.ı .. ,
/kiiıerıkan matbuatım i ingıiteremn bir taraftan tulnıak mecburiyetini du lugun yeni sosy alıst esaı etmesi ıdı. İngiltere Ah, farına dayanamayarak bı birleştırlınesınc w her i hâkim rol oynamasını k« ge karar verdi» bilin tindi Birleşmiş Milletler t» Bırbuçuk sene sonra Hu ye niiıayet son tedbir om»1
taahhütler;
’arzda neşriyata sevkMen sauu ’rrinden kur-
♦j tm eğe teşeb bus yastaki «şgal bolgeıunın masraf* bölgMiyfa nufuzunun Mısırdan çekilme-ğe b-t-'ia - i *■ b ur avuLi u tatma devretmey i karartaştirdi-ilân etti Türkiye ve Yuna-artık bu ge tirmeğe
i. rp sonrası taahhutfa
ara
yjrr

ı i>ölgenin Amerikan u uöigede Amerikan ıbule razı oldu
...u
n (,qk
destandan da çekdecegıru
Amvnxata
( ÇÜ
ılm(
u kendj Airun
nıstana yardım etmesini memleketlere karşı gır şt muktedir olatıuyacağını b
Bu vazıyet karşısında etmek mecburiyetinde ı( karşı lakayt kalıp fıûdist ya Inyıltereye yardım c mııı etmek, ve yahut İn etmek. Amerika hükûmı İngiltererun çekildiği
Amerikanın bu karan çökmekte otan kxr ing ra torluğu yerine bir Aj.j rıkan hnpaz makta olduğunu gösterdi
W ıldrdi.
Amerika şu üç şıklar Ya Inydterenin bu oluruna


birim tercih. vaz*yeur.« bagiamaga.
Itrin gelişin.
derek onun ayakta durmalını te-gılKremn bıraktığı boşluğu t bu üçüncü şıkkı U»reıh V* s yerleşmeğe
w. o** . 1ı
karar
SOVYETLERE KAILsI SERT SİYASET k* kova konferansının arefesinde lov yellere Moskovada Amerikanın a raA ubnıy aca£m>, k Icıuldıgını antaunaku. /anerıkahtar bu sert ta*
muvaffak olduğunu guraı^şierdt bütün lUrazlarmı gen almış ve »kovaya üör-aıon pasdıKteku ®dtar üzerinde-ul edıvermışforcb.
ilan An»enkaı v v el de Rusi ■' bir mumunu
Amerika bu kurarı T 1 almıştır. Maksat hiç bir fedakârlığa katin ( ı fedakârlığın Huşlardan Nevyork konferansınd « kıp etmiş ve bu usulün Çünkü Nevyork konuşihafarnida uzun müddet ı
ffneteren Mölotof, nıhay
» ann tekhflen u*bul •
cükt( n ura da Amer
kı iddialarını derhal ka
Bu neticeden cesaret
t


uunctycM
I (1 • t .
devanı edecekler mı
er turlu
rını anlatmak Lst(*n cıye nazın Mat la kabui
AMERİKADA
Tr^^lu bÖ; lerden"büı de mani ığı dıi Cu ian|nrn^İ4(rri ku
LI»
I I
n (?t ti r

ali
. •
ݻl
tır.
* 11 i t Tl
w Ula 4
utmuş g bxi
ŞMANUG1
verme(te cesaretlendiren X*ml-Amer ucada hâxnn
rt u»mx n ba.v mıihyeto»
ücı dünyaıun yan yana er geç
ın> mut tar dcğıklii
I _ ___ i

->fan R us düş** tan Kus düşmanı ola* gazeleıv» yer yuzuE*
et/nekte(Lr!er Ame*
mavise der
ne
tısı nlm malb k rar »mJ. mMİ aleyhinde ku gazetelerim yırtar karta:... ı»e
tün bu işler olup bittikten sor ra da bütün C.11 P, fanfarlar bir ağızdan şöyle tar zafeı mar}i tutturup bu kanun dış hareketleri: ( Kızıllara, aaUİ mıstara vatan hainlerine grru « ...... Ası bozguncuların dersin diye alkı tartar. .. bütün buı fara rağ safdil Ingiliz gaıctecuşi «Türkiyede çok geniş bir »o. hürriyeti» olduğuna maııdua bhniş utabilirler, amma, de mı lxı, faı, Ld
Adnan ( EMGtl
O toy Ir ılar, Ffo aJ
nırı jb
rak de
w —
■(ıı b.n
rfa^n n
nuı ya
Wavı

bds4ı bur
ga. etelerinden
garruz c
Jam basar. Jhakım
( A a k I a rdjg ( tx* rta te , ga/«4eol


r-


3iıy çıvdıkları (
ar Mİ ikinci c han harbinin en buh« l’(
’ Amerikad ı
büyük srrrıiayedarlann el^P
i s
dört koldan faaliyete geçtiler emniyet ve mulıafazasiy le Sovyet alevhdan hır propagan dj alıp yürüdü. O derece kı, çekingen davranan ve üçüncü ı ka( ifuıiıl^r hîlc ya Iran ve Arabistan petrol» I kendilerini hu girdaba kaptır-terme tiırşı hx d« bigâne dr-j(falar. Tasavvur buyurunuz addı. Amerika Yakın*arkta ı Cumhurbaşkanlığı muavinliği asker bulundaramazdı Buna etmiş bir zata, VVallace’e va* ne Amerikan nnlleti razj olur- , tan hami diyecek kadar göz • do ne dr Amvnkan mahy^j ley karardı. O Wata(e ki (>nuwar bir bekçi arandı, öy- Romcvet'in en yakın bir bekçi ki, inayetlerin I arkadaşı olmuştur.
dnünü krs*ok ve kabında’ Amenkalıtar yelken? döğiurrrk far bekçi... Turki yeyi faddutar Zai( u Türk i der» iyisini bulamazlardı Amc- i fordır Çarlık Itıuyanın emprr? i (wrürnnr karsı koy -
.«•ıs ve buKim de Kovşethnn
>u bir takun fafapfoHne maruz katan brr millet tîfa . tiyle, .Türkler Suvyetfare kartı fİM‘hrhHuh düğüdürler. Kaldı ki Tü^kivede bunu kolay, taşıracak bir durum da me». «■uddu. Milletin itimat ve m*v-tChtnden tamamivlc mahrum
Buğun Amerika,

t ı


metal
değıldır
yağanın
ı furler savı
ey a failin kı
run(ıur un( u k^dıır dünya luırbini kaçınılmaz bir • zaruret olarak karşılamağa a-iye-ı lı•»mistir Bunu kimin ht~ıahı-|na yapar m fim duşünm(yor. | Yalnız m mtıs 4d zamanda ve m müsaıd şartlar irinde harp açmak isliyor. Müaald m m an ’ koİİMnaeaktir. Fakat miuaid tem n şimdiden hazırlanıyor İşte Amerika »yardımı hu ' ko( anutu örümcek ağının tir parçasıdır. Ahsrkon konfora»» W»ı; harp talıhsatal »e» viyeainin düşürülmemeli cn-diktir. I; ailâh stoklarının
ranlı yıllarında M. Ç(*r(
ulu orta hücurn edildiği ingü-terede Mgicce kaba bir alay -dan başka bir şey Bununla beraber, burada
kac fcÜn kalıp yeniden bir bancının son zamanlarda zetelerdekt — müsaadeli — halefeu görerek Türkiyede söz hürriyeti olduğunu zannet meşine pek o kadar şaşmamak lazım gelir. Çünkü, muhalif | gazetıbnn . ayılarından havil parçalan tercüme ederek ona gösterenler, bir gazetenin huş yazarından muharririne kadar butun eli kalem tutanları kı*-
liğin cevabı» , gîm lik verdi*»
Evet, bazı * men, (>
ve bu olayları İni* Amrrıkadu hâkini ır zilini) H hinde mÜtit* /rıınvıh dun> M anla •
akıfıhiiut»! İiicm k-Miü birbirini ekler gtin Un lea e(lvrwııiz ö>lc
yorum kı üçüncü bir harbinin luturtandığmı nıaktr ve İurkivrv hu h xrp fo düven rolün ne oMığunu keşfetmekte güçlük M-knuzU-rüz.
Al OMC fjAH'I I AIH
■ i • l fi :
Allı, o) l»gı ;
Cç Mybpı
itan şuttaıı
kMiariaşt.rıbr.
4iü Ivuııiş
>
* ita
2 50
2 M»
|d»ı r
a Ka’V ,»’MH tüy*1* Üaunyr nazır ta rı(Lı Neofoşjzmın Jk on üzerinde
i Ai
4
ı .n u Jf, >
./.v
m 'nİBi vt
otM .
ılmfaur
i V Iİ
Ruj
yen Harfajrv doğmakta oh Anu nkantn dış siyaseti çiler kongreyi eh* geçirdikler* lar.
*

Millî Eğitim
tülrnmlr kitap okuıuiik edilmemiş annna*
tophaneler kapalılım*» MÜH Eğitim Bakanının balon dı y alunUınaMiu rır • ediyoruz. ( unkıı bu di kodıııt m (fa yafantanan fatb(•rth n bir farkı yok. ■•«dl.dı bu haber dr auİMuidır Sayın Bay Bakatuta®
;f i"”fr>mrH?W"fj 414J
Koy enstitü İr ıtiul o ogrrncArtr ders kîLıbuutar» bat İta kitap okutulmıyacağum ıl«ur far haber Mİlli 1 giHın Hakanı bu haberi yafan tadı. tnenmun
olduk Sinuli başka rivayetler duytıyamx Kiiy
Mh bu dc İnme
m leyi tahkik t tnıv Jm. «tUı varsa mttu bbıpk-rİni sorguya cvkınvatni, neticeyi dr memtokette ha mİ olan karanlık h ıvayı dağıtmak için, açıkça bddirmeahri leriz.

Kaynak: TÜSTAV - Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı Arşivi

12 Nisan 1947

Bu Halkın siyasî şuuruna inanmak istemiyenlerin günler yakındır !
US
neler göreceklerini
Tl ecep Peker İzmir nutkunda şöyle dedi: iq ■ * Ve ^^tleri kanunu nun
8 {“ u nö(İdeSj dilediğimiz vatandaşı sorgusuz sualsiz, muhakemesız, kararsız hürriyetten mahrum etmek imkânı-nı_vermektedır amma, biz bu maddeyi bugüne kadar yalnız altı yüz bilmem kaç vatandaş üzerinde tatbik ettik' » diyor.

Amerikan yardımını bizde kimler istiyor ?
ercıh etme nağa; u te-ışgsJ
U ve
Yardım sözünün arkasında gizlenen Amerikan faal örgülerinin ler olduğunu ziinde bizlcrdcn miven kalmadı rendi ki. Amerika

ne-yu-bil-
yer başka a Âlem oğ-sulht koru-
mak bahanesiyle dünyaya hakim olmak gayesin*' güdüyor; ve tek rakibi Sovyet Rus s ıvı
»e LUlk İCİİVIIII OuVjvl xvu*^> ıjı _ lori ne pahasına ulursa olsun saf .JJL
doğ-
üŞI
esinde •kanın : türlü
harici etmek için hazırlanış ar. Bu uğurda Amerika îcabeder-»e, üçüncü bir dünya harbini göze alacak, hattâ onu bizzat kendisi açacaktır. Çünkü Rnosevelt'ın ölümünden sonra! Amerikan siyasetine veçhe ve- j ren büy ük sermayedarlar gu d ruhu kendilerine dünya pu | torlarını serbestçe i^tism imkânlarını verecek bir h
bin. neticede masraflarını h ■ -tanp kar bırakacağını hesap*

»eti talilerdi, avemet mış ve t dön-temde-
loikova tlerınde adakla* ıa Han-eta zor-
lamalardır. Ve yine alem öu rendi ki. Amerikalılar dün\a nm stratejik noktahırmı 1 ’tl maksatla şimdiden ele g(‘( ineğe çalıyorlar.
stratejik noktalardan biri ( ’l Tiırkive olmasa idi bütün l ı»J Am> kan manevraları »> doğrudan doğruya ilgile1’'I m«tdi Fakat ne çare kı, >’i noktalardan biri TurktJ ( r ve Türk'je olunca da i$m ren Kİ değişmektedir. Cünkii,


muzun bilmediğimiz bir nokta var: Sovyetler bugün, bu düşmanca emellerini gerçekleştirecek durumda değillerdir. L-zun bir harpten bitkin bir halde çıkmışlardır. Bellerini doğrultmaları için, asgari altı yedi seneye muhtaçtırlar. Bina
enaleyh bir korkuluk gibi gûs-1 terilen, şu menfur Sovyet ta-1 , hakikatte siyası bir blöften ibarettir.
Fakat tutalım ki, ba hesaplar yanlıştır da, Sovyetler h'-ze hemen bugün saldırdılar Bu takdirde, ortada beniiz fol yok yumurta yok iken yardımda bulunmağı teklif eden Amerikalılar ve hattâ İnginler derhal j anımızda yer alacaklardır. Çünkü Türkiye, Or- |en ta Şark petrollerin n ve Ak -1 uğramaktaki] r 1 denizin, yani bu bölgelerdeki Amerikan ve İngiliz menfaatlerinin kilididir. O kilid acildi mı. Orta Şarktaki ve Akdenirdeki menfaatler de çözülüve-
rır..
Bundan şu netice çıkr or Bugün bir vehim uğrundu ItikJâlünfee veda ediyoruz; ve ' yarın baUcalan hesabına 'ölmeği şimdİd n kabulîvnn^
ruz-

Jarak talini >üti -nıe rokada maktadır phur yet-hâkimdir*'
rica
kültte de-İnme
an ba5-ıkmLştı. ru nınui ı y erısü-ıa> in ı bu yok. ulan
li Mtrgu-»lan ka-lesiui di-
I
«*
Lu manevraların urunda Wzin» y tiklâlimİz, buün »errfmrt, -‘ ıs-
Yıi-kah I
zhn hayatîmiz sardır. Eve’ 0klaLur.jz v( hayaünu*: zelli milyon dolara mugöreceğimiz
Yine «Recep Peker> ın söylediğine göre, bu bin altı yüz küsur vatandaş da. bu vatana muzır olan kimselermiş! Aleyhlerinde müsbet delil bulunan vatan düşmanlarını cezaların en ağırlarına çarptırmanın kanuni müeyyedeleri bol bol mevcudken, « zabıta vazife ve salâhiyetleri kanunuv nun o mahud 18 inci maddesine neden lüzum görülüyor?
BİZ ANLARIZ’.
Eğer mutlaka karşılık vermeye zorlanırsa. ( Recep Peker» bu suali ancak şöyle cevaplandıracaktır sanıyoruz:
( — Efendim, bazı insanlar vardır ki. elimizde aleyhlerinde delü bulunmamasına rağmen, biz onalnn casus veya komünist olduklarından eminizdır. Zira biz ve bizim polisimiz Öylelerini gözlerinden, kaşlarından, yürüyüşlerinden, bakışla-rmoun, duruklarından, burunlarındaki kılların sayıcından, ve boyunlarrıdakı kıravatm rencınden anlarız. Zira biz ve polisimiz, insanların zamirim bir bakışta filme çeken ılâhî birer röntgen kerametine sahıb’zdır Bu işin açıklanması yüksek sivas» te uvmıvan mukaddes ve atomJc sırn ise, tıpkı iktidar gibi, bir turlu başkalarına veremıyeceğiınız bir şeydir»
Karsınızdaki insanın hiçbir ikna umuruna dayanmıyan iddiası, sizi o 18 inci madde onıinde tedhiş duymaktan kurtaramaz
sanırız.
Bizce l ir mı nk kette 05 le kanuzılaruı nıevcud olması, hükümet dilh I ar(ak so.\ İp anlatılabıkjr:
— Efendim benim elimde dolu hır tabanca var. Bu tabancanın namlusu daima senin kalb n üzerine dayalı duracak Fakat korkma atmıvaca^ım’ »
Eğer böyle bir tevilin cevabını arı\ orsanız lütfen, gazetemize is?m olarak koyduğumuz kelimeleri tekrarlayınız: Zira bura düp( duz «Zmorh HürrivetT derler—
I ( Recep P' ker bu kanunla hürriyetleri ellerinden alın-atanda?larm, yalnız bin altı vllz yetmiş dokuz kişiden Ve işte, bu mertebe kiJ adına rakam denİ-r.utktında tam bir iflâsa ftkmar|ı Celâl Bayan, Ad-Köprülüyü, lliknMt r i an lan nâ bu ça
Takdirle belirtmek lâznudır ki, Celâl Bay ar, Recep Peke-rin bu konudaki rakamlarını da. şahane ter karşıLkla çürüttü. Bugün Amerıkaya gıd-mz: «Türk iyede demokratı yoktur^ deyiniz Ve şayed sizden;
NEYLE İSBAT EDERİZ?
unu ney le isbat edersin > Sualine sonran da çıkarsa, zleri söyleyiniz:
B
bilmukabele ş
« — Türk Demokr r Partisi İnleri Celâl B^yar4
( Btz memfekehe.
muhakemese, kara
caiz görmemekte
Parti liderinin bu kadar tabii, bu kadar tedJıî insan haklarını müdafaa etmek ujİ^tnda mücadele açmak zaruretinde kaldığı bir memlekette denıokraünin varlığından bahsolunabiij nu‘’>
Evet, bu sözleri sö; ley iniz, ve gorür/üz ki, Amerikanın değil halkı, hattâ «Trun * ı ile. «Alarsal* i ile. o halka göre (Sağcı> sa\ dan hükümeti bile size
« — Pes”* diyecektir .
vatandaş hürriy4?tuı?, sorgu.sruz, snaMt, ırarsız tahdıd eden kanunlar bulunmasJM eyiaL.ı Diyor. Sorarız size, bir Demokrat
«A
Boms ü de.
BİZ KAZANMAMIŞMIYDIK?
( Celal Bayar» bir aralık:
( — Hep biliyorsunuz !ci dedi. İstanbukte MiUet vekıL seçimlerini tamamiylel p ırtımiz kazanmıştı!^
O bunu söylediği zı nan. «Atatürk» hejkelinin nezaret altındaki «Cumhııriyet> meydanını dolduran, — tAnacioiuj gazetesi:.e göre (500), «Cuııhunyetı gazete^-ne göre «İzmir gazetesine gur Batılmamış, ürkütülen daşlan, burnumuzun ö yecanla dalgalanacak .•
(5000). > (500001), ve bize göre — ( Ege» nm emiş, kork ululamamış, bütün vatan-Ireğini şimdi bile sızlatan masum bir he* öyle haykırdılar:
Reeepra^kpr
tnış v ibaret bululİd tıklarını - ön lemektedir ^^^^^^■§ratıLması ytlzundenan :ep Pekerin ı Mareşal Çf ı\joraltanı letet
I NUl
nÜessir sil âlı. Re( a cftK m iııiLı
• •

ptaki kıymet-alefet safındaki cirs şahsivet-ve
leriru- er TTüfr-t- Jüfğe tıkınız,
ondan soı..
( — Biz salâhiyetimiz yalnız üç düzüne
lândık Bu milyonda bir demektir krrk yıl
izde .. Biz de O antla, bu hr H ince, masum, ve şuur) şısında. bu halkı siya metle düşündük: Zira urlu teessüründen bl( şuursuzlukla itham siyasî şuur dersi \
Biz bunu gördük. B de,
(•
İZMİR ŞEHBİNİN CEV ABI!
Iayar.«. Biz de’_> zerindeki nstmu-slu. ıı kıskançlığını belirten bu uğu'tu kar-J_syurMuzlukla itham edenleri merha-tnanzarasırdan. ve ?u-bu halk> kendınuu »ı;.’aurf ı şuur terbijreaL ve hattâ »lgunujhc m viye^imîediıf. ınn neler sürecek lenm
' I.t i t
uuş' tık Celâl î
i v as kaklan ü
1.4

_____ U iliydi am genlere « v predr k bir he
inam
ııvıa.kj
L

O ZAMAİ
hesız haksız da çakmazsınız: Z ra
»mektr* > I
> /S 4w f■ 1
-
kul-
ıtır
ir bü
resiz soıun. ne biz L_— lıyeJi _ ş KHJ

Hayata Karfi :
Bizim Halk partisi kemana benzer
etl(
ÜİJ* Z2tTT^ an için bı
V «lal ’l 1 A
ZW «M JT W* « la tahrip
Pek* divcceksmu ı
durıma s»Jumlar kimler-! . ’
im dîtrt^ ***«*»*• hr? , . ,
Amerikan yardımını m"’ 1 sayanların bayında in zimamdarları geh zatlar kemineı.rı #4^ .
vb ıw ıslardır,
etnH*İB0ıu
«• r
j
tlSlTUD
Amerika' »ti yor W. d* rhaJ nuf H . girelim ve yarın ‘ ğrund.ı
>F P*7- --
Yardım sözünün
bir baaap
İt dij e men.
sız l ar d koyu pekâl

r.-?
H. Partisi
Mtsıl
nasıl tutulur, çalınır ?

demektir.
3 m
nRîp?PW hallerinden artık emindirler - Amerikan yardımına «in s jitın'vcn bir ikin* zümr( ,u mcmJeketm binıik karn-

hep zincı y zmcir bü da. Nthayt3 H 1* rt 1 t
kaniiiHVİ«9 vip Atıy (
k
m gün
Tûrkıy ede par t tjtindcn daha « B dne
n' I
"j JpTu memleketin büyük I hH’UO*11 ndır^j ftuni«*~ tı ‘I Şl’dıır:
fak
|,u‘ lâHvMİan u ,(l 1,11 Aıif *ilu»ıı 1 griÜıBük rrsînürAlİ’l İn im Ji(iih bÜküınH) W/r »im ıt MiÜraAat rfnu Hf. I
Uhdıdİer dit tAfttAfiû^ h* taktır. Amenkan
U. ıc ffu. »ek onlar lw*n*ftl «r bik- b** k* raborMU’iUra (U her Imlde şim dikinden fa»*la kâr kalacaktır » gıu •İH»rfco( d»ırm r 4*
dorudur Amir kan y*»di mi\b» giretek y^benrı m mm yrden ((M»h im a v«» füyknriı Irr n mutlak# ^pnrlm«nUrı *(>
i İn ^pl »• ı r, A ınu*rt f/iııı t uı»‘ mernlek(4hı r#ı -(lh «ret «İneirtmkm bir . Nr i‘jjih*ke4 t* tikinin /.»t* H b»l «1 Ztndrdü oMukurn A; •»»»» fb.H M. İrD
Dn nokramı rajf -kurar -'kah-
■VınrrtM rtWem(
tnuhiplcrra r
4rlrt(* -\iiwi
at m Hm ^(1
• durıyuııuı azî ^ret’ndc AKgilizJc r (1 îLdtuklan K â |utabiinle /eri “ p^r.Hikrat I ıruı
set takip hr ıh/!
; Zaü


fanı altına Amerikan menfaatleri uğr î olelürı Yardım sözünün M din altına gizlenen hat»** * bulun çıplaklığı üe işU d ir.
O halde diyceckkln». ülırvor da rad yolan zetrleri, re^mi ve H
reanri ağızlariyle, bu men» ket evlâfUanndaıı r
bütün bir ronm Amenluo» yanfanmdan mi«ıu‘t *e şu nuıla bah(*rdfyor 7
Bu suale cevap yerebilmek İtin, evvel eıuü’h Sovyet te 11 . hakkında aaylenmh ( a|ıp yürtiiurMjB hakikate uy gun Mğ- ?
kilde kry nM-tlcîMİırmck ömdır. l{erke« buğun Sovyet Ru>ya H dost bir i—»
eriyor, Bunun aebebim Ve «*«*> ’
! ~ . i ,,, „
tkWen hU
ıtıürdkkı ı

*« -4M'1" M|> I rab-i,;H/It( 1 W11’1 *■; ■fal
kd
,1 e r ’ b n inad'»7 Amerika möttefi1ddir-DoMİtrim»1** do*tu b’/nn .lopunu/ «»ır. KJ‘(« /*'
Hovvet rluMh um M h /u|||
ya* Amarikahk*r,n frl V** -JllUİ’d* M hizmH
1

a Kİ
1*1

*‘Dİ aramağa lüzum yokü r-&ebep ve mcıışet ne olur*» (4-ton zamanlarda Sovy*‘**vf düşman bir tavır Ukm -‘MardLr fhm Şm* e1' ^rimiû istiyorUr, ^’ter ktivorUr. Bw»W« he • •**0» bilhorur. Y«ln“
tir. dun
III


ialİ-I bil

/rm
fa 11 bir s«yn
Amrrik;ild4r d*1
|,-r möttefibim»®1'
d.. Uıfilhi’’"» 1
T^n kalk *
4“t rıu*5*
{«»gllllH

ol ır. t Kos vH ıh>* ' t, harp
I*-;Un yapıbnaktady I ı"
**• rtnki harpte
ki Uruf>nd^ olnu»6’ y . M-' Amenkan Anw ı.
^»/yerimizde Ubnz » Hesapla" do*ru Vb*1
w*“
)Sın mrnfaat gnv( m l esüjı hiç ineli yoktur» iftenkalı gibi rcnlrı voli onhuö»/ Uteki kârini
■ t

dıi >Oruin
lÜb/lcr, A im* t ık.iıfi
Mr hıiMid -4. hu bir butu bir letuıkkiım r» dlve tıpkı b’r A» bhr trminat * e mu” Ilımlar Ilıt /alların bu Lit» \ tton artık
k
L
vekilim
r
L
(^®İc * mMİb.1*
ui» «ufuyetud. jffllt* ıtftt 1 *»>] t 1/1(4 ot ut ur , bunla
Ilııdlniya Kaiıhnıdr V | k nrı. gürültü allı ş. gafa»
unul hUı ri) Şİını, 1 * k A* | utr, tak di r ve ı î teerif
unıdt? »rrlMHt nen ı hî• •«•Alenili» tartımı n reaîtid
urma vt |i rev jrı ıpih • kÇüSctiMlİ t fal*) ht p «wl-
atkını* Hdun Knı ifan gurâıi^let *,
b yatı hürrı V^t !• dan «İki? at t. « ftuki&A
ı Sı» tyItaeitlüi (« «ohfan
»ahyetlr tulfbAk » •.UIO lordan,
f,
■ iıvir «(ıl mahâı I uıuhtkrnır t dllm
i M^rbıaİ ır*udaf4-^ i iu ya fcajrıc «hıuM I yahut di hiç tau | Bıı yandan l*u au | in ’iiiiş. hu vü«tt | iıökü dişatda Naz [1 l tatbik
I yandan da h(rıy( dı-| şart)a karşı «(*l ırötûii j nirtfr 4, ılışır Bakamım/, I günün bırındû C H l\ h tır başyazar, «ll«lk l^r»
I tı#t So*y abattır » der. a
V- - - - ------------------

I
J t* d ir#
S
t(fcia»/*ık var ıı akirdnf.
İJu jt)MU>rar
İn* lit lın ke kında ♦ tııhttlı, llİlL C H P
ndi parti»! Mi*
► Ojkdıği
; bunu, küçük bir
)(ğ ftkhğiyir (t.
tçın »fa ayoe» kullanabdireînıt :
« Bızıra Halk Fartun j keniMM* banker «ol elle tutulur, Mg eli* ^dınır» |
BEŞER l
Jf
litı rltıii taaîvM larMMimut Alatürkıia» t tuahıtrivelı ve Htiklâlİ lıirk grn(Vğtnr t ın.» net fdrrkrtı m»v İrdiği o unu tııimat Mi/hrl ve bu Mufar •* ritMOtfa 4 i nhnlrji İbret drliM ıh- hatırianıamak kabü rnUhı"
( FıAb^hL ıfafa »eni bu lıa/fat ndm mahrum etmek it» tb rlntrtîı ve harici brd
ğahtffck bankadaki kahartıî alttır, ....
kubi) halkı dfeb* tıkar mıuibi j{| midir so«ırtt (*trr
'Partinin toter Amrri- iıahUru. olacaktır •
İHI
fcurtııfaınt} *( *kmH
|| i mv_.
AAirUrdır
tj 1
vûz
İM-far
-


12 Nisan 1947
Sahife : 2
"T
evvel,
kaç gün
olaafl.-
konuşabileceğimi:’ sözlerin
• ♦ •
nb'd ü r-
başa
ve-
v-
r*n>
lik, milli hâki
ıtır T»
11
AMERİKAYİ HOŞNUT ET -MEK İÇEN SEÇİMLERE GİRMELİ İMİŞLER .
Jf _ ____
•W» İki
kaldı -dike -
ye» - >unun gerisi ne ce«ıH
ben varına'
sertabıp merakla sor-
mi Nadir Nadi?
NİÇİN MİTİNG
a
YAPIYORLAR?
hürriyet limanından meydanına
KvRDLA KUZU MASALI GİBİ
ı, 6 Nisan tanh-yazLsmda; Niçin miting diye soruyor.. olduğunu bılmedığinıız yazar gazaba dL
ACELE İŞE ŞEYTAN KARIŞIR
r halde tonir valisi bu ?ıb« hare**-
»w-
!?povlrdıktm ğonra
mı yirminci idüı
• • * —* —
Gözümüze batanlar
add ırv
m Ü/i yi «İL TYm fcnezhep m* ir milliyetçilik $trdiğını₺B,
ı ’ve
İT’
mokrullar seçimlere girmeyin-
seçim b Nisan tarihli Cumhuriyet-Halk te Nadir Nadi Demokratların buna ara seçimlerine girmemelerini Elbette ’u ele almış dert yanıyor. Girse-
ınır n
oır
?fer dimiz
-
Hj» Lüf^nr


gel gelelim, bize Amerikan menfaatlerini koruyan bedelli asker gözüyle bakan Amerikalılar ve Yalman gibi Amerikan muhipleri için, hürriyetten de demokrasiden de , seçim mücadelesinden de evvel, dolarcıklarm* korunması ışı gelir.
29 Mart tarihli Cumhuriyette Nadir Nadi Demokratların ara seçiblerc iştira ketmeın» -lerim doğru bulmuyor, Bu mun hakkıdır Tabiî söyledik* lerim tatminkâr bulup bulmamak ta bizim hakkımız olduğu gibi.. Nadir Nadi diyor kı: Demokratlar seçim kanununu ki-faye tsiz buldukları için seçim- . lere girmiyorlar. Evet kan un u kifay etsizdir. Partililer arasında da
var.
bir gun bu kanun değişecek- [ermiş heyecanlı bir gün yaşı-tr Amma bu değişikliği alel- çakınıyız 21 Temmuzdanberı acele y apmak doğru Bugunku kanunun bütün ko - dığını tulüklen alelacele olmasından ilen gehyor Kal- da hangj semtlerde se?
dı ki. Meclis tatildir Onun diklen inalûmumuz için hükûmetır eldeki kanu - hulâsa . den demokrasi -nun müsaadesi nisbetınde al- M»m—» -
dığı teminat tedbirleriyle ik-' sey acaba? - doğru bir adim tıfa ederek, Demokratlar se - daha nacakmışız. Halbuki Çc çimlere girmelidirler.^
Şu halk Partililerin düren-'ce bu' ,an bu i,erı Ş^lerm hiç dişliğine, temkinine, teennisine hayran olmamak kabil değil Atalar sözüdür: Acele işe şeytan karışır. Bakınız eldeki kanun, çeyrek asrın tecrubcle rini taşıdığı halde, ne kadar noksan tarafları çıktı Yensmı de hiç olmazsa bir çeyrek a-sırda meydana getirmeliyiz kı esaslı bir şey olsun. Öyle altı ey da bir senede, seçiçm ka -nunu mu değişir hıç° Hem sonra unutmamak dır ki, değişecek o!ar yalnız kanun maddeleri değil. Halk Partili Millet Vekilleridir de.. ırışir menzili maksuduna aheste giden..

— | - •
olmaz. Halk efkârının ne tarafa kay-______________________..i-jurlunisızı De-I
yapılmış mokratlann nerelerde, Halkçı
*» •
bir: olmadığı gibi halkın şevki dc ku lmışmış...
Nad r Nadınin hakkı var. Kabahat hep şu bir türlü yola gelmten Demokratlarda, İlen demokrasi (?!) den vazgeç -tik b .rı iler olmıyan demok-ra- imse ayak uydursalar Onu ia yapmıyorlar. Son za-manl rda bîr de kafa tutmağa başladılar. Bütçe tenkidi on -larda seçim kanununa itiraz onlun '.a, Anti-demokratrk kanun Uflan falan filân hep onlarda Bunlar yetmiyormuş g b - imdi de seçimlere gırmi-yorlar. Bu kadarına taham -nıul ‘dilmez doğrusu. Demokrat elden gidecek yahu! Su -yunuzu bulandırıyorlar; de -ğıl
Onlara sorarsanız, bu
emlekette Demokrasi ve Hürriyet, yok değil çok muş!
Demokrat Parti seçimlere girmelidir diyenler oldu; girmememe’dir diyenler oldu GirmelkLr diyenler hep Halk Partısindendı girmemelidir dı yenler ise Halk Partili değildi. Fakat her iki gurup da iddialarını iç politika ölçülen ile ısbat^ çal sular. Burun oir tek inşan var: Ahmed Ih ıı Yalman, Demokratların, bize Amerikanın verdiği k’ynıetı düşünmemek için, seçimlere girmesi lâzım geldiği n ıhtasın da ısrar etti durdu.
H ilk Partisinin Memleket isimli gazetesi l bdi| yazısını yapıyorlar?
Ku
İN
y or kı: Mitingler ly a bir halk zümresin n arz uları m hukû -
• » bildirmek, ya da bir ha-rek *4’ etmek lciü ya-
pılır. Demokratlar, hangi züra renin ne ı kûmı te bildireceklerdi, yahucl^ to edeceklerdi ki.
i «bunun asıl yeri burasıdır’» di yerele, hürriyet heykelini «Nevyork» ı rıp «Ulus» çeklerdir.
Daha bir
Recep Peker iri söylediğine göre, halen de yürürlükte bulunan Demokrasiye aykırı kanunlar vaktiyle, !__________ .
Ağn isyanlarını, Kürd isyan-1 larını. Sevh Saıd isyanlarını, irtica ayaklanışlanıu önlemek imkanlarını kazandırmak ihtı-yacıyle yapılmış... Şimdi, çok şükür, bütün o isyanlar, köklerinden kurutulmuş bulun -maktadır Fakat maalesef, vak tiyle o isyanların köklerini ku rutmak maksadivle kurulmuş olan bütün yasaklar hâlâ yürürlüktedir. Fıkrayı belki sız de duymuşsunuzdur: Vaktiyle, bir baş heki dığı askerî bir zerken, müessese bahçesinin tenha bir kiri sinde, süngülü bir nöbetçiye rastlamış. Ve zeki kafasını alabildiğine işletmesine rağmen, oraya süngülü bir nöbetçi d kümesinin rırru hikmetini bir türlü kestireme-dığı için, Trmiıatabından kendisine orada neyi beklettiklerini sormak zorunda kalmış
Nöbetçi safiyetle dudak bük
« — Ne bJeyîm ben? On -başı dikti, ben de duruyorum1» Çağırtılan ( nbaşınm verdiği cevap, süngülü nöbetçinin sözlerinden daha tatminkâr olmamış. Zira o dar
« — Efendim, demiş, çavuşum, oraja bir nöbetçi dik -memi emretti, ben de diktim..» Merakı bu butun şahlanan mütecessis (ertabâp, onbaşı -, t |dan sonra çavuşu da sığaya
darlığı değil, Mhıeu vardır. I çekmiş Ve görmüş kı, o nö-Veböyle soyl.yenler nerdeA se:1 betçîyi niçin diktirdiğini çavuş.
Siz, ıstedığLDtz kadar Basın kanununun şu veya bu maddesinden, «Zabıta vazife ve salâhiyetleri» kanununun şu veya bu maddesinden, söz hür nyetıne vuru lan zincirden,
j yazı hürriyetine vurulan pran gadan, sorgusuz sualsiz deliğe tiki imalardan, hesapsız kitapsız sürgüne gönderilmelerden, bazen kitaba uydurulan, ba -zen kitaba uydurulmalarına da lüzum görülmeyen tedhiş -lerden, tacizlerden, tehditlerden, tazyiklerden, seçim ka -nunundan, tecemmüat kanu -nundan. ve hic bir kanuna uy nuyan hareketlerden yaka silkin, ve siz istediğiniz kadar delil, şahid, vesika, emmare. sekamet veya alâmet gösterin.. Onları bu memlekette demokrasinin, hürriyetin, en tabiî b i kısım insan haklarının, serbestçe söyleme, ys-zma top lanma imkânlarının j okluğu -na asla inandıramazınız.
Hattâ, bu hakikatlere inanmaları le dursun, onlar bu memlekette hürriyet ğuna değil, bilâkis çokluğuna kanidirler Ve imkân bulsalar, ellerimize, geceleri derimizde bir listesini ve gıind. izlen ıc de dolaşabılecegnmz sahanın bir

da bilmemektedir. O da oraya Hizı sted /iniz hıuıuta ay4 bir nöbetçi diktirmek kuman lata bilecek durumda dasını teğmeninden almış, ve sebebi tâ sormadan tatbik et -miftir~.
Baş hekim, çavuştan sonra teğmeni, teğmenden sonra üst teğmeni, üst teğmenden sonra yüzbaşıyı, ;
yun
I bu hastahanemn açılış mera-| suninde bulunanlardan sag ha lan bir
Yeni
muş:
( — Yani seti oraya niçm „ yüzbaşıdan sonra|b)r süngülü dikildiğim biliyor*
hükümete, b,nbası-Vi dinlemiş. Fakat musun?..»
başının verdiği cevap de neferle diğerleri tarafımdan verilenlerin hemen hemen tıpkısı ol-
muş:
— Efendim, oraya bir sfin-gülü dıktinnek emrim bendc-ııize selefiniz verdi/..»
Bas tabip çaresiz, ışın iç den çıkmanın yolunu, gıd onlara orduğu suali bir eski baş! hekime tevcih etme te aramış. Fakat maalesef, j

İhtiyar sükûnetle gülümse* rruş, ve:
« — Elbette efendim, de * | mis, zaten buray a zatıâhruze I onu arzetmıye geldim.. Bu hastahane yem açıldığı zamam bahçesinde hava abnıya çıka-
al-
eyi ge-
haritasını suna» klardır
Nitekim, asagıdak satırları, dünkü «Anadolu» gazetesinin muhaliflerden bahis bir fıkrasında okuduk:
( Bütün başmal alelelerde kılıç gibi bir dil, bütün serlav-halarda atom gibi kelimeler, dünyayı ayaklar Eriyorlar. Sonra da üstelle hürriyet yok diyorlar’..»
Gördüğünüz gibi onlara göre, bu memlekette hürriyetin
T
r n m bas hekimin içinden Çık-mak istjfrdığ muammanın ( ğümûnü, esk bas hekimin diğı cevap da çözememiş. Zı-I ra o da:
« — Vallahi bilmem, demiş, ben vaktiyle bu hastahan.". ı devraldrğım zaman, orada b r süngülü nöbetçi görmüşti n Selefimin her halde makul bir sebebe dayanarak kurdu ,ru bir usulü bozmamak içir ( , a-ya bir süngülü nöbetçi dıktjJ mek adedini ben dc düm!.» . İki baş tabip, baş rerek:
( — Acaba bizden bas tabip oraya niçin bir sun-gülü dıktirmişti?» diye diısıı-
0F nürlerken yanlarına yüz ku sur yaşında bir ihtiyar sol ui J muş Ve hastahanenm y baş hekimine hitaben?
( — Efendim, derrraş, aff* dersiniz. . Yaptığınız tahkik.ı-tın tesadüfen şahidi oldun Beıy buranını en eski vt en ihtiyar sakim olduğum
pürülmuş bulunan bojalar henüz kurumam^ olduğu- için, hastahane baş hekimliği, onlar dan her bıraun basına birer süngülü nöbetçi diktirdi Bu nöbetçüerjı vazifelen, boyala n kuruyuncaya kadar, o sıralara hastalara oturmalarına manı olmaktı...
Sonrad-oJi, boyalar kurudu. O yasağa da, o yasağı ınûrza memur olan süngülü nöbetçilere de luzum kalmadı. Fakat buna rağmen, o yasakçılar hâ lâ. eski yerlerinde nöbet beklemektedirler Hattâ sıralar sade kurumuş değü. çürüyüp büsbütün yok obnuş bulundu ğu halde’..»
Hilmem, fAgn isyanı» nm ! «Şeyh Suıd isyanı* rım, JCürd isyanı» nın bastın [ışından yalarca sonra, vaktiyle onlara karşı konulduğu xldıa edilen kanunların ve yasaklann hâli ayakta durmalarına bakıp da. yukarıdaki fıkranın ganp iri»* bet cısını ha tır lan uma ya ını -kân var mıdır?
N VCl SADHJLAB


—r-turlu arzularını hü-l ,
edeceklerdi ki.^^1 ııuiHig M
Fr(MBto| e d u ^m£ı sil r*h a kar*İLd-| dıvar jfcıî I sultana kim deri ani atağım | (1, Dvnw*raı ,r anlatsın^ -| ntin^Badece lxr o_«k-|
ınıofij feiJûm ya ima*— Pari oyunu oynadı Ne de oyununa ınokrat parti de üzendi; Bir oyun da ben oynıyaytm dedi. Dedi amma, seçim oyunu oyna Tfiak ne mümkün? O» lUk Particine mahsus bir oyun -dur Çeyrek aairdanberı hep o oynaı Çarnaçar Demokratlar wçMne en benziyen oyunu seçtiler, bu de miting «>y -iuyahm dediler, Makhadlan tıpkı Halk Partisinin seçim _ —— oyunu gıht se&sıs k« n-
Bundan Amerikaya ne? De- d* kendilerine bir oyun oyna-mokrat Partinin seçimlere gi- inekti, tye bakın kı, para ile rıp grtnemeai bizim bir iç me- pulla zorla çağrılmadığı halde »elemızdir deyeceksiniz. Dojfe- İzmir halkı oyuna katıldn Fara. Halkçılar için de, Demok- kat mUsterıh olunuz sîzler radar için de, müstakil muha- den br utedıklen yoktur, bfkr için de doğru.. Fakat ‘ Zdoğlu RÜSTEM
HazrH 29 Mart tar-hlı baş yaXsaçıda diyor ki fTehlike »dadında/ı binlerce kilometre uzaktaki Birleşik Amerika-ya bu kadar ağır nıesubyctle-n kabul ettiren saiklenn baskısını. t/jpun ağzında bulunan biz, duvmazfeak ve icabını yap inağı bilmesek. Myasl basiret ve olgunluk bakımından mil -letçv fena btr imtihan geçırnm oluruz. B>z(* verilen kıymete.ı ayakta duran ve harice kıurş. biri ğru muhafaza eden tam br nüllH olduğumuz ıç.tvlır. Bu vezry etimizi bu srada en zayif de# \ en kuvvetli şek -fende belirtmek nu 111 menfaat lerinüz iceKdır.»
Demokrat Parti ara seçimlere gtrmiyectk olurca, harice karsı milli bırhk c(^>be-mr.z bölünür ve Amer(kar.ın bize verdiği kıymet de zail o-1 urmuş... Pek haklı olarak _ ne

neyi ptrote
Jfuıan
etmek k.nıin[h£
arzıhah
kabnadı Malûm y rafta k ■ ı! r
I

ece l*r o rûm ya, erde bir arç*m otaa ser-vaı. O, seçim hazırlanırken. De -

I BAŞBAKANIM NUTKU
I Başbakan 28 Mart Cuma gunu Üniversite taiebeic-I inle konuştu. Bı konuşmasına devletçilik milliyetçi-I lik, milli hâkimiyet, demokrasi, İmrrîyet, sajcilık. sof? I culuk gibi mefhumların ifratsrz, mü bal e g asız Ölçüler-1 İr anlaşılamadığından, hu itibarla bu nıcfhtunlann ay-■ dınlatılması gerektiğinden bahsederek baslıyan Recep I l’ckcr hu konu%uun ı bilhassa milliyetçilik anlay I rinK topL^püya ( atışarağ I ırkçılık gavr( ti gütmeyen i h rı dındtn olan vuLıîMİaslarınuzı Mİnız luıkukı
I reşüıı ha\itimada değil, uzrl rnfettpsebetlrrnnizıl# d«| snak dınguhrla kat silnucugunuı
I « insanlık tarihi vah udi düşmanlıg I hır ayıp olarak ka ded»ektir» dedi Millheti ıçîîk
I Lıyisinın doğru feci bir ifratı olan ırkdKğı.. . 1 fetamen (ılM> (i(*tuoklWtik olışundan balıstM* Başl I kan nıillıvetf Hîkle r ıtişnıiyan ve kökti t rrüyan m4 cereyanların da sosyal adalete doğru gidişte I faydalı olabileceğini belirtti. Sözlerini insanlık âlemi-I nin yeni hır yaklaşma ve anlaşma yoluna girmekte I olduğunu söyleyip bitirdikten sonra Türk gençlerini | Türk inkılabının bekçileri» Türk istiklâlinin yapıcıları | olarak selâmladı.
I l'ıuvı’FMh- talebeleri tarafından hararetli alkışlanan I bu nutku hi/ de alkışlıyor» bütün mıhııLııui/ın hu I Uuilaı r« niş, hıı kadar ileri diiyüııc elerini isliyoruz llu I isteğimizi hüdirirkm hükümet kuvvetlerimizin dr hu I pnnsiplrrr hürmetkar uhnunını beklemek hakkınuedır I »IHflIılanın ta*
Nürtf dmndii oL

ESNAFLARLA KONUŞMA
Barbakan Recep Peker M •kunda halıseitlğtnriz nut* kıı okuduğunun erteni gün dr c-snafhırla görüştü; esnaf tevekkülleri mÜrnrsMİlcrirıin drrdlcrini dinledi O görülme ebrunundu yine milliyetçİçiik bahsine temas eden Başbakan milliyetçilik durgusunu bilhassa çıraklar ürerinde işlemek lânmgddiğfni belirtti.
HlORr. HAREKET
Barbakan en sonunda Lrtth İzmirliler benden İ, dan Eaîı
f * * - __
kurunalı istiyorum. Gû Mİunnıa töreninde T l«n ..i., r, „,İ „ ,„,..rı. „.h|ıe|rr
e gitti, (zmirdr olanları iyi bilirler. Onun için îbin o tarafm-H (jm- V’almz buruda çıkım ban faıe-
ıtelerdc bm İzmir haberleri gördük. Kınaca onlara d*>-J>a İzmir \ulısı Başbakanın kar-bıitıiıı mrnıurların hazır bul mma-
* —-
.■'-'■'İr.
Ju k" C,''T «W b. rtb.
ntn ’‘I »erler im,
r(-lenn?jre m(xhur **
l> r 4(>ttlriş utnına • 'er,*ı:,ni *»u kadar lunuu-•üu, W, .«»t bile i,.rı i, “'7’? değd
' '‘«^•Umıvtlcatuu bdır..
MİLUYCTÇİUK
.‘riük tamnde ne kadar
unuttun. Ru , du^“^’u yukandaki hkra-*«rak bir Türk vat », l beenfiMr «İM*
,,n kiınaelcrin hu Gel (el*-
madilihruu K„rılVof '' ,UJİH* |®.V İMİ y akışura-
(•■ ,|i . ”■ .hı(rri,„ı fcün ...aı.
.'"‘.•“■‘l™ ............ ■»ııi'-ıi-r. yunvan hürri-
l«r(i«ı» animuyu? .wik Btt *>•*• ”> ,kG
milleti aevinek onu m mÜhim bir şartı d»
■ıulUll|çU1.„„ " wl”T I*?4 «"mu-
• r,V'*>««ne nasd ınaıudun’
'hkcilab BtlUAT em
•rf^olar beraat etti f' um
“K JeğiJmiy Hu 1 ,rk(dlk
Ö^Ukan ırkçü^ı» 3,0 JU‘n'[U,dan ewd d*
««mlannur nu antidemLtnS
O. V K
İfin Şaha tarafı:


Ben
Ben de Mebus oldum!..
de
Mebus
oldum!..
Zincirli Hürriyet
Sahıfe t 3
W*
I
A
K

Va/ım : Zahide SAMSAM
YattftnY kalk tu u, yurudiim, v(> bahir**:
z — Ben ne iş yapayım7 ''"u/ınuyerı
Ber n. iş yop-.hıbnm’ » diye r olm"’ hayl, «MtlKiam... ' | BiUoyrum .i„ldi
i e ~ Peki amma, I netliğimizi* göre, (
1 ^Saylav» t ve 1 _ olabilmek, insimin kendi jhtl ” yarın* hağh bir keyfiyet değil-(lır!.» Tüyeceksiniz. «İn.snn kendi kendisine Mebus ola-
'durdum, |av.
HAIION Ol
MEMNUN
HİNAGOGLAR ( AYIR ( A VIII YAKILIYOR’
( Mıydı kİ a dahil noleı
k ' 1 I ipi i Halk PnTtı a Hiıin/r dkri gibi benim ck bakanım yog, sayanmt ninnim çok olduğu için, ılıklara oylan doldurdum dol
durdum mtllel vekili oklum
Biliyorum, şimdi de
« Canım böyle |(*\ mu?,.» diyecektin&.
Filvaki eskiden olsaydı, sı zln bu suallr.jzv b»«nlm manii kon;
yok, «II lb
«Ramız» in, «Mizah» da yap tığı nükteleri bittabi tekrar -lamıyacağuD ıçm, müsaadeniz le niçin esnaf, niçin tüccar, nıcm avukat, niçin doktor, niçin muallim» niçin memur, niçin müleohMd, Tuçin diplomat, niçin «i bakkal, rücm amele olarruya -cağunı anlatmaya lüzum gör-müyorum.,.
Fakat bütün bu ijlerı yapa-1 dilerine mayışmun gülümseyerek Wlmı?,(> fırlamış ota cağınızı sandığım nükteli sebepleri yüzünden, ben hiç bir şey olanıiyacak- j ırjyım?
Hep bilirsiniz kı ımkânâsız^ lıklar ne kadar şiddetli olursa olsun bu cemiyette herkes i- i çin, mutlaka bir şey olmak bir şey yapmak, münasip bir baltaya sap olmak, veya mü nasip bir kapıya balta olmak zarureti vardır.
O halde ben, yattığım kalk- I tığım, oturduğum yürüdüğüm ■ her yerde:
e — Ne iş yapayını? Ne ıs yapab.linm?» diye diişünm( k te mağrurdum.
Ariyan belâsını da, mevlâsı-m da bulur da, ben re iş yapa «sağımı, ne is yapabileceğimi bulamaz olabilirmiyim?
Nitekim, nihayet ne yapanı ğunı ben de buldum, ve Millet vekili oldum—
Vakıa ben: «Millet vekili ol-xîum' .» diyorum amma, bunu söylerken, içinizden çoğunu -zun ne olduğumu anlıyaınadı-ğınızdan eminim: Zira benim -olduğum şeyin adına pek hol 'ı olarak kiminiz: «Mnllet vek(-11» , kiminiz «Saylav» . kiminiz «mebus» diyebilirsiniz. Hattâ bu lisan kargaşalı? "da bu işi yapanları, yahud isterdeniz, bu işsizlikle geçmenlen «Depüte» kelimesiyle Vasıf landıran züppeler bile vardır Bu itibarla, hattâ onlar tara-frndar. bile kolaylıkla anlaşılması için soy üy eyim ki ben dı-hmızm karmakarışık ve garip
sade
«Millet vekili» değil, ayni zurnanda «Depüte» , «mebus» ve
mühendis, niçin bilir mi?» diyecekaır
Takat l>on de size dıyeceğhn ki: « şu son seçimlerde, Halk PartLsi nıımzedlı-ri kendi keıı-«Mebua» olrnudılar
uz.


için söyhy eyim ki hen d»-
zengmlıgı sayesinde, bir tajta dört kuş vurdum, ve
« M rS - - -
♦Saylav» da oldum.. Sizin 14ın bu kadarına pek şaştığınızı « n tnıyorum: Zira hep bilirsiniz kı, insan emillet vekili» oluı -ca (Depüte» , olur, « Depüt. » olunca «Saylav» olur, «Say
sn/

olur
♦ Hayır’.,» covabıtu vermem lâzımdı, Fakat kusura bakmayın. Mazur gürün,. Ben artık Mebus olduğum için, hiç bir suale «Evet» den tanka bir crvnp veremem1 .
X
I

Neden korkuyorlar ?
Iliırmı dt llm«hll(l iri len AvusturyalIdır, Almanya Avustıııyuyı ilhak »dtikten sonra Illtleıçilere muazzam bu M-rvet bırakarak Ameri kaya lılrret etmişti, Şimdi Baron Amerika lablyrtind» dır; ve Avusturyayı Amerikalı •» tarak ziyaret ediyor. S» bebi ziyareti eski servetine konmak mış l'’aknt şu küstahlığa ba -kınız ki, Baron (1e Kots child rhki vatanından yal nız »dinde kalan mııllarmı de ğil, harple harap olmuş olan ların b(-d« hm de talep etmek t»'dir.
Vatana apartmanlar, hiaw K tif’tlorl, Ve tlenrrt flrmnlnrlv İr bağlı olanların çoğu, bu AvusturyalI Barom glbUUrh r. Tevekkeli değil besh» kargayı oysun gözünü drmemiflvr...
moruk ettiğim bir nokta no mrını Ara bu göz ve kanuntaı ı yururitık te türlü vazgcçıııiyen hakkını, hangi hı
İSVICC İKİLİSİ ALMANIJVIl-LA tSBİRLİÖİ ETMİŞ
var; ynz bulun-iktidar par
iduda kadar

Rehini makamların yaptıı di
lan hrotevlrrin hayM1. tokrarbyaaak yak atan rlnğd. ha * lag|g^, Mo l( y, t» kim FMıslm * ku (uüal İrr ı, muhtelif Sinag(o^
Hayır! flitlerin iktidarda I ıl'ualugu »ıralarda / »
yada o mış MkAyaıhıi
değiliz, Çayı «vıyır Sinagogla t AlmanyiKİa İm• 11tertdadır. Son gelen herleri! nazaran İngiliz lıuınm lideri
Lı Jijlth lü’rmı Jıı di ki tedhlgçlh re nıı?MİInnv vasi tecrübe şehir lerdr atat ve mı yap laıı enliği ı
? •(}( *nl(’ rin b>T g OTM-
1 trkl»* dünya mılhti ve bir _________vâMiflandır mm şunları söylemi ^tir Ameri» hu yolu tutmakta Uçtiocü dünya harbhAn tohunuan* urrpınîftir Memtakotira* • yakın bit zamanda yeni harbi» i ürÜkîrTi mrs»ne in-
«r-ı
Benim öteden b( ( ı
Kendi kendime d > m -hürriyetini zincırk-j i u durmak inadından bir tisi, vatandaşın tenkid tanımak niyetindedir?
Bu suale bir cevap bulabilmek ümidiyle cv\ı İki ı un Üşenmeden, "0 H P, » gazetelerinden bıı mın \ıı m yıllık kolleksiyonlannı karıştırdım: Zur. hnkıdm *C. H. P » hükümeti tarafından mlisamiıİHiyl.ı karı lanabilecek hududunu, ancak onun gazeldi ı md(- l»u laeağım yazılardan anlıyabilirdim Fakat mani» •( gördüm ki, bütün o kolleksiyoniar hep, bu yındu lım bakımdan güllük gülistanlık gösteren j>esp( nln» kasıde-lerlf, ak saka kır ta. pöhpöhlerle, maşallah, ve imudhılı-larla doludur.
Pardon, günahlarına girmemiş olmak ıçm Jır.ıl e(lc yirn; Yalnız dünkü ( Anadolu» ceridesinde», kalını-marca yazılmış bir tenkid vardı:
Evvelki gece, Karşıyaka Halkevinde biı düğün v.u rnış Bu düğün gece varisi biteceğine, sanı ikiye kadar sürmüş. Bu yüzden, bir kısım vatandaşlar, uykuların dan mahrum kalmışlar. « Anadolu» ceridı* ın( eme «lzınü » zabıtasının bu husustaki musnrnahakfu lıpı, şiddetle tenkid olunmaya müstahak bir |ev fıyrtlir
Bu satırları okuduktan sonra, Halk Partisi gazoilleri hükümeti tenkid etmiyor, ve Halk P«rH«l hükümet tenkide katlanamıyor diyemezsin ı / »uı^n ırıım Ve sanırım ki, bu misale bakarak artık, başınıza 15 açılmadan yapabileceğiniz tenkidin mahiyetini de, hududunu da yavraxn||^
Halkın uyanmasına sebebiyet veren hadiseleri bol bol ve şiddetle tenkid edebilirsiniz!.
Bunu or-indik ten/ sonra, Halk Partisi iktidarının, muhalefete hürriyet vermek istemeyişinin sebebini ukça kolaylaşıyor İktidar hükümetin den nasıl hürriyet vermesini isterdiniz ki, o milletin
kestirmek de (>
te s!ğı başında, bir fedakâr ana şefkatiyle «uyuşun da
» — A İ
gürültü"çıkarmaktadır^ »u ıt ırla, «Anadolu»
t
büyü«ün!»ninnismi söyleyip dururken, muhalefet ha bire tc ! "ibi iktidar hükûırf*« d*, halkın uykusunu kacıra-nutîlk. ?«l mu aleh-t. rnlazali
silkmekte mazur
zete, bryâWr mitıjal ah neredeyse
z
/,lr4uı.
ug ^Rlerk^n, u /andıra
»jilleL uyandı ra d
»
,avı yeni bir çıkmaza aiirük -b‘meninden endîşe «uv wı Afoafika( la
artmaktadır Ayaıotan
ıınirl 11 unumıa ywwfl fml su ika d otarşi 1 ve ka bu zln hl 1 tirar edabUtrir
OT)amt»rtn lxı «irüTİ. çrn haftaki baş yrutmırda itari sürülen fik1 1 ve yardımın aydınlatıyor
altm(ia lııglhz dm brhu P 1 p Im*i altı
»ren k indirdiler” Nn/i/-y(»r yü/ün(h*n sılm«k Içm ı bir harjı hrnüz arma şu günlerde» Mo«l( V LTKrrlIİH’h-r h«*r»ün n* kudur Imklı oldtığuınu^BHmHI indimi fıışiaürğc
«len dalın ya derken, ett del «
\ alini partlai bervhn «in Hİyıvd ve Atlgadt ı imgıılidtr» demekt(m lölyor.
ı t ,p.ın.\ ııd.ı rajlminln hAlft yaşadı nubt Afrıkn(hı Smııh ,N, ı,, n H ıl'fjı III ( I bir politikli tııklp ( gıltrre ve raman lnnln lediklcrlni ilâve cdllm «n. « I . lore huk vermemek I ğiklir.

gmt(ı rfl>|ttr
_______________ dün-0 kın hı (|dl>(>rurn» muavini Johı Bec Alman un*yönel
ne zarın> k» malnı erkin
ı iıhkıkat neticesinde İsveç Bu,“'
milli • -mnivcllnin Alınan (k-ı ıpo ı\!•» İşbirliği ettiği mey d m ı ( ıl iniştir. İsveç millî tın-niv( !• Alınanlara, DanimarkalI v( Norveçli milliyetçilerin f kiIiçh hakkında gizli raporlar \ ermekle kalmamış; biz -zat k( rıdı vatandaşlarım gaın m ızl mı ıştır, Bu anıda İsveçin mu l ıl ıl bir siyaHet takip »d m(-im iztlyon yirmi kadar valaiip' everin isimleri Alman lara lııldirilmiytir
(îün geçtikçe İngiliz ve A-ım ııkan nüfuzu altımı giren ım ml( ketimizxle Allah cümlemizi bu ço^id Jumalcdardun muhafaza buyumun.
Merak ediyoruz!
Güzel şeyler duymuştuk P>H Mîllî Eğitim Bııkaıu Hu sarı Alı YîlpeI'in leşebbÜsÜyI( çıkmayu başlıyım ve memleketin frkir hayatında sentler* ce itijdulı işler go» >nü rn (ı. ♦ - ıl
tamamlıyor hakiki yüzünü
AMERİKAN
ALTINDA
PARMAĞI MI
YARDIMININ
( III KCTIİU/LK
VAK F
Hliğini; lüh i’ • t t
Amcrikanta son lop iri ı( .ı tak-
( I olur faşizm hortlayoî > (liypn
Bkabı) flf-
BAŞKAN TRIJMANFN Nl^T KU VE TOJONVN SİYASETİ
rııüdafoı ır Bir-mtıekki-
I>4,knruıUk ç«vr»Urd* Aj.t* k«n ^ardınunın bir bakıma (İm ChurcbiH'in parmatı «I* ya|>• kİı#ı Miykmiyor Oeniîiyol’ * kİ Chunhll, fn-Jtere imparatorluğunun ancak iki ko (;( bUyüğil. Ru^m ile Ameri-kayı çatıştırarak ayakta tırtu-nahiltcrğln* kanidir Fultonıla iradetüfti nutukta bunu kapalıca aMy leınîşti Şimdi Tru-
man'm nutku kandaş ınbcak ton'un nutku karşıluştantacak olursa aradaki bcnzı rhk der • hal göçe çarpar. Her iki devlet adamı da aynı nokta(tan ha roket etmişler, aynı neticeye varmışlardır Yalnız şu farkta kı Churchill Ruıyaya karp müşterek bir hareket taaav * vıır ederken* Truman bil tün ytlkü tek başına Ummağa razı olmuştur.» ’
Bu söylentilerin hakikatlere ne kudur uyduğunu bilemeyiz* Yalnız muhakkak olan btr ^ey vnraa o da. Amerikan siyaseti dünyayı üçüncü tar harbe sii-rükhyoçek olursa afetten no İngiliz torluğunun ne de kapitalıznümn pek
Ui bulamıyacaktardır
11
bu umumi trnnura -AiTM'Hkaa umduktan-
Cskj Japon İMişvekılı Tojo* nun avukatı Georg(’ Hl> vveft, milekkilmi başkan Tınmanın nutkuna (layıırurnk edeceğini açık kanişi vvrt’o göre bu nutuk
linin luı kadar Lsatadlı bir »U yn.M I takip etmiş (>1 en kuvvetli delilidir. Zira Tu-jo başkan Trumauduıı ( rıclcr-Co evvel Sovyrtlcri çinin r İçine almağı dÜfünmUş v( bunu göre bir yol tutmuştu Diğer jüpon harjı suçlulonınn mü -dafılrri de mückkıller m ayni Mwkild(* müdafaa edrc( klrrmı bddıri! )( rdır
dıığunun
TEŞEKKÜR
olan say izim birleştirip bir « I) mnkrnrfc hnîirdr
ya karar vermişti. Hattâ bu (|(^ fl______________________Lrp
basın Aleminden yardmıtan istenen vazar arkadaslnnınız ( 1-lerindvn geleni esirgemediler. Ayrıca bu sayının hazırlıkla -nnın bundan aylarca evvel tamamladığını, hattâ iuu lkciuvo tau»ilahileri» ; ( İliğini d« «hıyrnuştulfc dun uyku gcıji, ıriHiftiuı (ık ınadl. Neden acaba jf Mel ık ^cdâyı^______________jBl
Z\’ AYAN AJSASI O’ DANİl/tN TRUMANIN YARDIM H K-Lif I IIAKKINDAKİ SÖZLERİ
dergi-tat hale K. Ara
Bagkan Trumanın Türkiye U kuuMi istana vardın (İn bu. luulîuü üzere yuptıgt teklif hu gün^^ı muhtelif Ijörüş ve jUAıısımı vesi-luyor Bu yalımların dün
frkirh rjn kam
İr fi
Zinciri» ILırrıyet» umduğundan çok rağbetle karşılıyan ignunta
i Demokrat İr-
kendi-büyük
çAan
(
suu bir okurlarına.
«Yem Anır» , nıir» , ve «Ticaret» gıta, mt>-pınnı tebrik etmek m/akviMu gösteren gümtatik nfıklmne. ve tavan aikssine kun^pnasını ayni dostane alâkayta karşılı-yun diğer mostakıtastar tıa can dan bir «aınuniyetle teşekkür eder,
« Mâm kı«j» her «Un Yvtıioe sigara.», glin mCIvh I "
’■ r^ve‘'r heı
■uliirt ,.ig«M»ıui',
tığı halde gibi sün yuniı ucundan yakmış»
çıkarır olm
W.
■e masekey I ? yata-g takma dişcralupr İgd(?r ODH dk ITk*K gelmişti r;p rastlıyan çube müdürü, o ık yedirmişti Ha-
es-
Varaz daha allamış alıştıkça onu Hah.* kiden geceleri çıkarırken fimdi yatalkcj ğa g rmeğe başlamış, insan ela ağzının dızriz halı kendi mı r''t’,^£İ keşiz yüzü günün birinde i|’*-
Çocukluğu Abdülhamit de devirde moda olan polis ramtüUiUu. ' I
midin kendvn de bu türlü romanlara JŞ 11 ’ ' ’
desır yancıbğmm bu en tehhkes z volu epey kı Iknılm»b>r çok ederler çevzrrm- yohyk- Türkçeye Cedrde’mn. hattâ Hüseyin Rahnd’rün saydı omda büyük bir kalabalık hep bu mZkğ.-
Bız:m şube müdürü de işte onlardan • Sübr
ni se^nde füp^z bunun ^Ü^^^X aydrbt-müdürü oluncaya kadar ne yapıp yap j .
İki t.u,p ..kuy.bilird,, !(.!«.> Î -* ‘
v>Wm„U kİ, tozUam»»- i,w^ t
bun pott. ..porlmn, ‘>k'^“n^gİTrZ..UnA. .«t-, B r.k,4 v„.m k. bl! /"? ,.'vr(.kfiyle mAU
»uyacak kadar meraklı ıdı. Ja/>K » Vudanm uydun»
Uru rmıthyordu ki. değme rrn^ Wrt-k. ot-
mazıh; bele bunlara keyfij|£.re ımJ}«yyele yo-miyar,, olmuş gibi kabul etn , ^lfX]er uydurmak elin-byle bir takma sebeple «?bepk e dl? ş{cr hangi Hr
de oldüktan sonra romana ne nUttes«»l raporlar
zurnanla
âfaır
A-KULAK
YAZAN : Covdot Kudret SOLOK
— 2 —
yazmağa zorlar; sonra #ul»n bu kağıtları uzun uzun İner kr, kendi kendine bir takım sualler sorar, cevaplar vrnnrıJ. çalı,irdi-
« F ılfm kun-M’ her Miat lam on birde aptesHiıcsinin ı«ı ginı yakıyormuş Acaba neden? Bu Nukm un l bir n m-t (»l-ması n'
« Filân kimse her tfün sekizi çeyrek vupunylr ij.'lırv iner, vapurda hep aynı yere otururmuş. Her «tu» Mğ bacağını sol bucağının Üstüne atarak oturduğu halde haziranın mı ıkUı ne rastbyan pazartesi de (m dokuzuna ı«ı »Ilıyan pazartesi gün len sol bacağın» bu(ağm>n üstüne atarak oturmuş ve hav.^İH kalan uvağmın ucunu di, arMıru sol tarafa doğru nallamış. * i (1 Z

kullararkvn fiÜt» kulb nmış; Bakırköyiltfıkv» hteubği trernİe i gıın «Ilı sıfıra içtiği haMe filân gün !i veya, ugarayı her gün yasıtıs ucumla» yap
Abdıilhumıı Lıhitan indirilmişti amma, onun ı(Wrt* usulü U-tuk h h-k tmzj (ktıgikbkkrk hemen hemen olduğu gık yü* i ülüluyındu. Yıllar yılı ILımit'm Vtibdodı ve baütuıi alin»-(!*» kalgıı 1 lir kıy t* nıkııvl o hale tıkjTUştı hvr halde, artık onu talül buluyor, o tarem dışında battal türlü hır idarenin bııulıuıbıkcpğinı hiç kimi* hatırına hile getirmiyordu Yapılan l»ütün d( Eşiklikler, başka altu^nkr koymak yolunda »loftıl, oskisnu yumanın ihtiyaçtan»* güm ymlle|t irmek ten taretti Mo*e!L hafiyelik kaldınhnıyonhı, sadece İmfiytdiğm usulu deftiftü ılıyor, daha asri bir hale konuyordu, afur nal» ykır bırakılıyordu da, yataa ndı (tağ^tirlhyor, ( rapor» , yahut da «nuıknlet oluyordu: makale, bir nevi nç&k turna) demekti
içtir böyle hır çevrenin içinde yetifoüf bir edam elan çühe müdürü. Ertıığrıd hakkında yasılan kft^ıdı eline uldığı sonum düğündü; ♦Hmın’ mMİesnki acHruyartar. Öyleyse bunun içinde bir iş var1» O zurnan bütün avokk danutrlan ayaklan» di, kâğıdın altına kırmızı kalemle ve in harflerle TAJIKİKt (liye vaıdı

I-

( MONl.» V A.lt
*kıp tsİyte ie İndir den sivil po
i


Fj
İT saiH

i ve yazı işlerini filen idare eden : Mehmet - Ali AYBAR Posta kotuau : İzmir 40
Bnaıldığı y*T • Dolanlar Baaınım — İzmir Fiatı : 1 O kuruştur
ta
Dünya Siyasetinin uhtel inkişafları

I I
Mehmet - Ali AYBAR
harbe sürükliyor dar bütün memleketleri bu mihver etrafında te^kHâtlanduv makla meşguldür.
Yalnız bu meselede Ingiltere ve Fransarun alacaklar vg, zıyet çok mühimdir.
İNGİLTERENtN VAZtYETİ
ŞJndiye kadar Bevinin takıp ettiği siyaset Amenkanm kuyruğuna takılarak onun arkasından gitmekti Fakat Btnr.m bu siyasetine muhalif olan İşçi partisinin genç unsurlar Amerikanın bu kararından sonra Harxrye nazınaa karşı daha sert bir vazıyet aldılar, ve Bevinin çekihnesini istemeğe başladılar.
Ingiltere henüz kararını vermiş değildir Labour partm® sol cenahı tazyikine devam etmekte. Berinin çekilmesinde ve dıs riyasetin sosyalist prensiplerine göre a yarlar TTiasmde
Truman Dünyayı
AMERİKANIN YARDIMI MESELESİ
*|aM r. Trumanın Türkiye ve Yunan^stana yardım için AhB kongreye yaptığı teklif hâlâ Ayan meclisi taraf r.CcU tasdik edilerek son şeklim almış değildir Şsndıye («ı i'(r r » mesele gerek Ayan, gerek Mümessiller Meclisleri hariciye en cümenlerinde uzun tetkiklere tabi olmuş, lehte ve aleyhte bir çok kimseler ve heyetler dinlenmiş, ve nihayet yapılan itirazlar dikkate alınarak CumhurreLsmın teklifi bazı tadilât ile Ayan umumî meclisine havale edilmiştir.
Bu teklife yapılan itirazların en mühimi Trumanın Birleşmiş milletler teşkilâtını hiçe sayarak ve onun nufuz ve itibarını hiç kale almıyarak hareket etmiş ohnası kii. İki partinin hariciye işlerinde en ziyade sözü geçen iki lideri, Mr. Van-denberg (Cumhuriyetçi) ile Mr. Conaîly (Demokrat) bu itirazı önlemek için söyk bir tadıl teklifi ileri sürdüler Türkiye ve Yunanistan süratle yardıma muhtaç oldukları için Amerika bir taraftan onlara yardım elini uzata dursun, fakat Birleşmiş Milletler teşkilâtı bu vazifeyi üzerine almak istediği veya yardımı bizzat yapmağa karar verdiği takdirde, Amerika derhal bu mesuliyeti ona devredecektir. Bu suretle Amerika adeta şimdi Birleşmiş Milletler teşkilâtı namına hareket etmekte, ve bu yardnru onun namına yapmaktadır. Çünkü bu teşkilât henüz böyle bir mesuliyeti yüklenecek surette hazırlanmış değildir.
Bu tadil ile Ayanda itirazların susturulaıîaği umulmaktadır Fakat Birleşmiş Milletler konseyinde >u mesele konuşulurken Rusyanıa alacağı vazıyet çok merakı davet etmektedir Çünkü Amerika bu kararını Birleşmiş Milletler teşkilâtına malûma’ kabilinden haber vermişi bulunmaktadır. Sovyet murahhası Gronyco konseyde Ame nkanın bu keyfi hareketini protesto etmiştir Bu suretle Arflakamn Türkiye ve Yuıuuüstana yard m kararı Amerika le Sovyetler ara smda yeni bir hâd seve sebebiyet verecek gibi görünmektedir.
fiil
Trııman demeçte bulundu. Siyasi çevreler, Trumanın nutkunu Sovyet Rusyaya bir harp ilâm telâkki ettikleri i-çin, Moskova konferansının akıbetinden endişe duyduklarını gizlemediler. Amma, bu tahinin de doğru çıkmadı. Konferans, sanki hiç t bir şey olmamış gibi, kaplumbağa hı-
oskovs konferansı başlı* yalı bir ay oldu. Henüz dikenli mt^lekrden hiç biri halledilmiş değilde Alman-y*nm hududlan meselesi, hükümet ve idare şekli, iktisadi rejimi ve tamirat işi olduğu gibi duruyor. Avusturya dâvası »e, daha ele alınmamıştır bile. Konferansın yapt*ğı tek müs-bet iş, Almanyada merkezî bir ziyie yogana devam etti, hükümetin kuruluşuna doğru
ilk bir adım
bundan böyle ajanlardan mürekkep bir büro, hükümet işlerinde Şerlindeki müttefikler komisyon ına yardım tir.
Bilançonun parlak muhakkaktır. Esasen yükleri ayıran görüş
Fakat bugün bir ölü noktaya _.L_ . savabileceğimiz gelmiş bulunuyoruz. Acaba ya karan alınıp olmasıdır: ' nn ııc olacaVBize öyle geliyor ki, resmî görüşmelerin se\ rini değiştirmediği halde, Trııma -nın demeci, dünya siyasetinde yeni bîr takım inkişaflara \ol açabilir. Bilmem dikkat etti -niz nü? Stalin. Bidau 3e Be-vinı Icabul ettiği ve her biriyle ayrı ayn saatlerce görüştüğü faat farkları meydanda İken İd e, henüz Marshallla kar-bundan daha |şıLmamışür. Bu sırf bir te-sadüf eseri olabileceği gibi, Stalmin maksadlı bir ihmalinden, yahfjd Marshall’ın daha mülakat talep etmemiş olmasından ileri gelebilir. Fakat ne olsa, Truman’m Amerikan oyununu açığa vurması üzerine dört büyüklerden yalnız ııçünüıı başbaşa konuşmuş olmaları bize manalı görünü -\or. Dünyaya meydan okuyan bir Amerika karşısında, İngiltere Sovyet Fjjsya ve Fransa-ınn birbirlerine yakınlık duymaları ihtimal dışında değil -dır.
j Sı vyetlerin böyle bir yakınla ıraya dört elle sarlacaklan a--ık irdir. Çünkü hazırlanan in iineü harbin kendilerine n ı teveccih olduğunu Sovyet-Jcr pek ala bilirler. Geri kalıyor Fransa ile İngiltere. Fran-5 ı da buna taraftar olur kana aüır’eyîz. Çünkü Fransa dün-\dvı er geç üçüncü bir harbe sürükleyecek olan ^nper-rm-pervalist bir Amerikan sı\ ıs(-t m tutacak durumdu dvSd -t ır O, su aralık belki her nıü-iHtcn nıThc ri? nnnTTrtr muhtaçtır İngiltere için kat ı bir sey söylemek pek güçtür Be\ in Ingilterey ı Am( rîkmım bir pevki haline getirmiştir
edecek -
olmadığı dört bilmen-
ve
konferanstan fariası beklenemezdi. i
Bizce Moskova konferansı - ı nın asıl savanı dikkat tarafını, masa dışındaki görüşmeler ve tartışmaları teşkil eder.» Henüz konferans başlamazdan evvel dört büyüklerin görüşlerini az çok yumuşattığını öğrenmiştik. Deniliyor ki: Fran-M. Rhur bölgesinin Al manyadan ayrılması noktasında artık ısrar etmiyecek, Sovyet Rusya, Almanyada merkezî bir hükümet kurulmasını istemek le beraber, eyaletlerin nyıhta-riyetine rıza gösterecek; İngiltere, Şarki Poneronyanın ve Sflezyanm, Yalla anlaşmaları gereğince Polonyaya bırakıl -masını kabul edecek; nihayet Birleşik Amerika da, Sovs etlere karşı sert bir siyaset takip etmeğe taraftar görünmekle beraber, anlaşma kapusunu da kapanuyacaktır. Bu haberlere, Dan'marka. Belçika, Çekoslo- l vakva ve Lüksenburgun ufak tefek hudııd tashihleri 3e iktifa edecekleri hakkmdaki söylenenler de eklenince, Moskova konferansının istikbalini karanlık görmek içiçn ortada ciddî sebep kalmıyordu. Hele Bevinin İngiliz Rus ittifakının uzatılması hakkında Süt ♦inle ba^basa görüşmek arzusunu izhar etmiş olması; ve Marshallin Moskova ya hareket etmezden evvel, dört büyük -terin Almanya üzerinde yirmi bes ilâ kırk senelik bir kon -trol kurmalarına taraftar bulunduğunu söylemesi ümidlc-ri arttırıyordu. Bittabi bu demek değildi ki, Moskova kon-fer(an.(ı biitün ihtilâfları derhal kökünden hallederek ve dünyayı beklediği sulbe lut -ruşhıraraktın Fakat bu de -»>ckdi ki, Moskova koııfenm • «mda dört dış işleri hakanı karşılıklı bir anlayış zihniyle hareket edecekler ve her hah bir prensip anlaşmasına va-racaka İrdir.
Fakat bu tahminleri alt üst edecek bazı hâdiseler (>ldu Bir kere konferans açılır açılmaz Sovyet Dışişleri Bakanı Molutof hücuma geçti: Kendi ifgal bölgelerinde İngiltere ile Amerikanın, Postdanı anlaş -ması hilâfına hareket ettiklerim aöyledi. Bunu, Bevinin yiddetii bir makalesi takip Hli. Derken. tam bu sırada

>nı

__ $on zamanlarda Bevinin Mos kovadan dön* dükten sonra istifa edeceği hakkında bazı rivayetler de cık-nusbr. Berin çekildiği takdirde yerine Sir Ctafford Crıpp-sın geleceği söylenmektedir. Bu rivayet teeyyüd ederse c t İngiliz siyaseti y
Onun için İngiltereninivereceği karar ve alacağı vaziyet merakla beklenmektedir.

rı bir istikamet alacak demektir.
tayın ediyor, yalnız Türkıyeye * sen de sana para vereceğim» demekle
İngiltere bugün AmerıFanır elmc| bakaraBir
Fakat bunaj
Jiz - Sovyet ması iınkâr kii Bevinin tini tenlrid t dar işçi mel Trumanın j^B in( t>kan MRffttMtının İnalı ı* :mpa t atori uğunun mir^tına
Ikonmak hususundaki tehalü
memlekettik pnen bir tngı-
ni —>
- Fransn ya tarta
ısız
BObbbbbP
dea yüz yirmir kı-l>U3
değildîr. (9B-lsİv etsiz ah ase-
ınıın goru>ont etinden ve A-

kimden sonra bazı muhafazakârlar da iştirak etmelerdir Bunun, yarın Brvmi siy* (l değiştirmeğe mı efrur ede( ek kuvvette hır ceryan halini al nuyacağım bugünden IrintM I kestiremez.
• Böyle Ur yakınlaşma nasıl bir netice verir? Kuvvetler a-rusında ntıvazrne maama* dayanan riyaset insanlığı usia sulhe götürmemişi r. Fakat bugün Öyle kritik hır dununda bulunuyoruz ki, harp bütün kuvvetlerin tek tarafta toplaıunasmdan çıkacaktır. Bu içi» tngflîz - Sovyet-Fran mz işbirliğinin gerçekleşmesini t i i ıtrimi edeııterdenn.

TÜRKtYENİN VAZTY ETİ
Amerikanın j ardın karan ile en ziyade ilgili olan devlet Türkiye oldui ı halde onun bu meseledeki \aayet» pa>sıftir Ona ne yardı isteyip istemediğim soran vardır, ne de yardıma muhtaç ve razı ise bile bu yardımı hangi şartlarla kabule hazır olup olmadığı hakkında fıknru yokla* . ar Amenka böyle bi' \ ardıma kendi kendine karar ver!-«F •
yor, şartlarını kendisi
kanını dökeceksin, ben iktifa ediyor
Halbuki Trumanın t* atıyoı. Amerika artık cephe almış bulunuyor Eu karardan larak ikiye bölünmüş derse harpten de kaçı ki Amerikanın Antı-o üçbncü bir harbi timaline karsı da çük milletleri bu hazırlryorlar Bu böyle bîr mihvere girtne e, böyle nıaceiuya atı mıdır? Bunu ne Türkıyeye soran var, nede bu Türk milletinin ne dü Yalnız gazetelerin P. » nin niyetle meselede aydınlatılmış veı-meden evvel Milletin reyini almak liizumure kani oldu -ğuınuz tein, baştakileri kendi keyiflerine Türkiyeyi bu kar dar ağır b r mesuliyet alt na sokmalarını kabul etmiyoruz.
•klıfi üçüncü bir harbin tohurr lanm doğrudan doğruya Rusyaya dünva bulunuyor. Amerikan ricali nmıyacaklarını söylüyorlar, mrmintem siyasetini tesbât öze almış bulunuyorlar. Bu harp ıh* anın hududu üzerinde bulunan ku~ zer içine alarak rilâhlancbrıyor ver îtlerden biri de Türkıyedir. Türkiye ?, böyle maceraya atılmağa hazır hulusta ir düğünü anlamağa teşebbüs eden.» şrîyat ından anlıyoruz ki C- H. enleri Amerkan yardunmı memnu Fakat bizce millet bu
karşı k'-tl O* icap e-Demek edenler
SOVYET'LERİN VAZIYETİ
ehemmiyet ver-um rolü oyna-an gelmekte
A
mağa
olduğu kanaatini v-rm-eue ~
Filhakika Truma
yaydığı mesayı. ge? rnd^r onra soylcdi-’j
nuı Sovyetlere ve kon-.un.zT*- d ıjruda- ______
ettiğini, dünyanın her hsnrı b - t ara br da zomünizm hareketine karşı cephe dr □ ' , V ; ::r r Z \ı kundan Amerikanın haıd^t. . b-r A • verinin kurulmakt. ddnrn kmaahra (rrr Sovyctlerın dianda kalan butun devletleri bu mıh meğe karar ve^ * den bu mihver_ o—bU------_____, ___m da Amer -
kadan görecekleri yardım nisbetmde bu mihvere katılacaklardır Avnı zamanda Amenka Almanvadan iaponvava ka-
[ Vatan1 Millet Sevgisi
menkanın bı miyor gibi g( çalışmakta, (

te bu

ı kararma Rusya zahiren ırünmekte, daha ziyade iünyaya taarruzun Ame

nın gerek bu yardım teklifi münasebetiyle ı nutuk. Amerika ığruya harp ilân
göstemr. Bu ba-nkomintern m ibiktedir. Amerika vere çek-
kısmı şimdi-
1 t
* vZ
jz vardır. Kraldan
u pı Ifı D
id


[la Fİ-
Tİ ta-
i > • £ f *
I
guffer
mı dm işi
avirmiM d W f • * ♦ • t T T • - I
i en vazii
nüdâlmlf-4|nı
^atı d yB.r


çça ahhiK^nf/ duzz h ıı es ■'*’ ■ edec-> ız-W
bir bozulduk varmış ki
1 û y 11 a II Ş147
Bir zamanlar inkılâpçı idik. Kılık kıyafette, «filde, dünya görüşünde, cemiyet anlayLşıtuia sanatta, her şeyde den oL mıya çalkıyorduk Son din hareketlerinden »omu inkılâpçılıktan (L. vazgeçmek icabcdecek. Meselâ taarttürü nirvana ıhli-ja(; hasıl olacak Kadınlar rarsjtf giyerken erkekler de şapka ile dokyatruu ya’ Ta-bil onlar da fese çekler. Kuranıkerim v
Lâtin harfleryle bette Arap İkarfJerirü I tel(4x-yte erkek talebe ayn ayn mekteplerde okutulacaktır. Tramvaylarda ka • dmlarlû erkeklerin ot urduk lan yerler
(ra.tina perde gerilecek; muhallebicilerde ^(hr.ter k£â»nı kafesle aynlacak Kimse-»m nuadina kançthnaz, herkzu hangi

hlcikınuzcm lüzumu
* •

sanğa, cübbeye döne-ve ulumu dînîye ted olur mu hiç. EL kabul edeceğiz Kız
de g
mür
devli
İr"
Be g
ileri
karşılamışlar İrr


bizce
değildir. Böyle mühinı bu karar
Burun neticesi olan tekkesini açıp icrayı Bcek. Şüphesiz ahlâk ha çok düzelir.
■ Bir zamarJar dev?MçıFj(Lk ilanın enj bem başlı SeAr
K d
k:l VII
QBt ken aaliyete başl iyeniz o zaman da-


llıis tıkırı d duı (kkA)> ume
algsıun flâl etim
TUdcfi libtl Mİizmc c
Lbf olduijı Lırd ı ne
9«I
Son k Her
Halk 3Tur-•rganj
.e bovuHB ^udundu |ku-a-ıdırıgve) müd.daası j upılır, ıdf düze m oruz. ly Oık, ^Buııh uny e t-oııİaremi da
tAr 0aı
| 1ar J
..kUilcrcl*,. uıiLuruen ua
halkçı harekete kızıl diye uamga vuruyor, her Demokrat hamle-viiu aolcü diye boğmaya çaliyıyuruz. Ku-h kala bir milliyetçilıgum* kaldı. O da İden giderce ne yaiKaago, bilmem. Paı-bmz um kalacağa danana? Orasını da pek bıirmıyoruın, yabuz, bunları düşündükçe aklıma lıuşka bırşey geliş ur Vak Uyle vatan millet sevgısıınlen şüphelen, diklen yurddaşlan pul manietjyle a>ak Lanna getirtir « Cumhuriyetçi m »un, değılnusın; Halkçı mnnn. değılnwan; milliyetçi misin, değil mi&mt.» falan gibi suniler eorarlard) öunlaıdan bir tanesme «Hayır» dıje cevap verdiğiniz nu yandığındın. «Vatan hum» damgasını yıdiğv-tuzın resmiydi. Bu son inkılâpların kalı-raınanlan vatan ve millet sevgilinin ölçüsü olan bu sualleri şunda de lütfen kendilerine sorarlar mı?


I
Onun yüzünü ne zaman gördük kil
«Cumhuriyet Halk partim» nın ileri gelenleri, - jr»hut isterseniz. artık geriye doğru çok den gidenleri. - Türk Milletine «Hürriyet» veriline-sine taraftar dtğiilercıif-Ve onlar» bu MıHete I «Hürriyet* %enlmesmt I aleytar oluşlumun i cip ııebepl* rıni aobtır-I ken çöyle buyuruyorÎAr* I mı? : I ( — Bu milletin ₺*(»• I na ne ı*eldıy*e9 (Hûrn-I yet* yüzünde» gelmîf* I tır!»»* I Evet, anladık, kabul I ettik kı başımı** ne gel-I (fiyse «Hürriyet* ytı*®e | den geldi .. Fakat ne olur, dünya gözüyle, ölmeden» sûrünme(leD, rûluıeden, l>ari bir İste zacık, bîr berecik biade o mübareğin yljaûöö raek ! .
ABONE ŞARTLARI Seneliği Altı aylığı : Üç ayhğı :
500 Kurut
> >
İlan çartları idare >*•
t
250
250
kararlattı rıhı*