1948 Şubat etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1948 Şubat etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
AKŞAM 1 AKSAM ’
Hergün 8 sahife J -(*• 1 M
Sene 30 — No. 10548 — Flatl her yerde 10 kuruştur. CUMA 27 Şubat 1948 Sahibi: Necmeddln 8adak — Yan İşlerini fiilen idare eden:C. Bildik — Aksara Matbaası
Marshall, Türkiye n Yunanistana askerî yardım için 275 milyon dolar daha istedi
Çekoslovakyadaki hükümet darbesi
Ingiltere, Fransa ve Amerikanın müşterek takbih beyannamesi
Amerika Dışişleri Bakam, ekseriyet grupıı reisine gönderdiği mektupta bu paranın tahsisi zaruri olduğunu bildirdi
VAıshington 27 (Radyo) — DışişlerL Çakanı Marsh ali, Temsilciler Meçlisi grupıı başkanın* gönderdiği mektupta Türkiye ile Yuanlstana yapılacak askeri yardıma İlâveten 278 milyon dolarlık tahsisatın daha verilmesinin mutlak bir zaruret olduğu noktasında ısrar etmiştir.
Londra 27 (Radyo) — Amerika Dış İşleri Balanı Marsha.ll, Türkiye 11* Yunanlstana askeri yardım hususunda 275 milyon dolar İstemek için Temsilciler Meclisi ekseriyet grupu başkanın» mektubunda Yunanls-tanıla çetelere karşı çarpışan hükümet kuvvetlerine gönderilen yardımın devam etmesi ve bu husustaki faaliyetin derhal arttırılması lâzım geldiğini de ayrıca İşaret etmiştir.
MarShâll, Yunanlstandakl vaziyetin Türktyoden. »çok daha vahim» olduğunu söyliyorek demiştir kİ;
»Şimdiye kadar, hür bir Yunanistan Ve hür bir Türkiye mevcut bulunduğu İçin gayelerine erişemeyen totallterl?r «amanla bu İstilâ hedeflerin* vara-i çoklarını ummaktadırlar.»
Amerika Dışişleri Bakanı, TUr-klyeııln, Çanakkalryl üs olarak kullan r.ı ak ve Kars - Ardahen bölgesin*
Gl. İfarshall
sahip olmak İsteyen «bir devlet» taralından mütemadi tazyik altında bu Iund ur uld Uğunu söylem İştir.
Mareşalin beyanatı
Vashlneton 27 (A.P.) Dışişleri
Bakanı Marslutll, dün gec* gaz«te(Cl-Jere verdiği bir demeçte bilhassa şu noktalan belirtmiştir:
1 — Amerika. Flllstlnln taksimini desteklemekte devam edecek olursa Arap devletlerinin, Amerika il* olan petrol anlaşmalarını feshedeceklerine dair Arap Birliği tarafından Amerika ya bir nota verildiği bazı kaynak-dan bildirilmiştir. Fakat, hükümeti şimdiye kadar nota almış değildir.
2 — Harb esnasında Almanların Çekoslovakyada mürteci bir hükümet kurmalarına İmkân vermek İçin, Amerikan ordusunun Prag’dan 75 kilometre uzakta durduğu hakkında Moskova radyosunun vercMği haber doğru değildir.
3 — Amerikanın Türklyeye göndereceği «ilâhları Türklyenln, Filistin Oranlarına vermesi ihtimali yoktur.
4 — 1 temmuzdan İtibaren Türkiye ile Yunanlstana yapılacak askeri yardıma dair plânların yalanda neşredilmesi mümkündür.
5 — Dışişleri Bakanlığı plân daireni
başkanı Oecırge Kepnan. general Mac ArihurİB görüşmek flrtnı Tokyo’yn'-rük Britanya, Blrtaşik gitmiştir. İFranss, çekoslovakyada
Amerikan böyle bir
Tebliğde maskeli bir komünist diktatörlüğü kurulduğu ve bunun Çekoslovak Londra 27 (Radyo) — GotvaJd kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Beneşln huzurunda and İçeceklerdir. Bir komünist gazetesi, yeni rejimi tehdit edebilecek bir tehlike yoksa la milletin, Beneş’ln demecini hâlâ beklediğini yazıyor. Bütün memlekette temizleme hareketi devam ediyor. MU11 Meclis başkanı çekilmiştir. Eski Başbakan da parlâmentodan İstifa etmiştir. Sosyal Demokrat genel sekreteri vazifesinden çekilmiştir. Basın hürriyeti tamamen kaldırılmıştır. Tanınmış 12 gazeteci tevkif edilmiştir. Bir çok profesörler azledilmiştir.
İstihbarat Bakanı, İngiltere, Amerika ve Fransanm yeni Çek rejimini takbih için neşrettikleri müşterek beyannamenin gazetelerdin neşrini yasak etmiştir. Frnnsanın üç büyük devletin müşterek beyannamesi altına İmzasını atması Fransız siyasetinde süratli bir İstihale vuku bulmakta olduğunu göstermektedir.
Londra 2T (Radyo) — Çekoslovak Cumhurbaşkanı Ben eş, sıkı btr «eşsizlik muhafaza etmektedir. Hareke', komiteleri Bakanlıkları temizlemekle meşguldür. Çekoslovak futbol federas yonu da tasfiye edilmiş ve komünistlesin eline geçmiştir.
înziliz - Amerikan ve Frangız müşterek beyannamesi
Vaşlngton 2fl (A.P.) — Bugün Bü-’““J ‘ “ Amerika ve
kurulan yeni
milletine felâket getireceği belirtiliyor

rejimi müştereken takbih etmişler ve hareketi komünistlerin «maskeli bir diktatörlüğü» şeklinde vasıflandır-mışlardır.
Birleşik Amerika Dışişleri Bakanağı tarafından yayınlanan beyannamede, komünistlerin «suni bir buhranı kasten çıkarmak suretiyle» İktidarı ele geçirmiş oldukları belirtilmektedir.
Celâl Bayar grup başkanlığından çekildi
kadar yine kar yağdı
Demokrat Partisinde
Müşterek tebliğde Mcümle şunlar beyan edilmektedir; (Birleşik Amerika. Fransa, ve Büyük Britanya hükümetleri, Çekosiovakyada henüz vukua gelen ve bütün demokratik devletlerin bağlı bulundukları hürriyet prensiplerini tehlikeye düşüren olay-Lann seyrin! dikkatle taklbctmlşler-dir.
Karın donması yüzünden şehirde ufak tefek bazı kazalar da oldu
tasfiye şayiaları
Şehritı havası son günlerde sık sık değişiklikler göstermektedir. Evvelki gece hararet derecesi sıfırın altında beş dereceye kadar düşmek suretlle «enenin çimdiye kadar en soğuk günü olarak geçtikten sonra dün hava yeniden düzelir sitil olmuş, fakat gece Saat ondan sonra başlayan kar, sai-aiıa kadar devam edip yerine göre 10 - 20 santim bir tabaka 11* Örtül— mıiiîür.
Do sabah şehirde bütün otobüs servisleri sabahın erken saatinde eskisi dibi işledikleri halde Nişantaşı -Bayczlt ring servisi elli dakika teehhürle ancak sekize cn kala başltya-bilm işlerdir. Buna da sebep otobüslere zincir takma İşinin ancak bu sabah yapılabilmesidir.
Gece yağan kardan sonra orta.)Ur dona çektiğinden bu sabah bazı kazalar da olmuştur, Alunraydan Baye-«Itu çıkmakta olan 2187 numaralı taksi ile Bayezltten Aksar&va İnen 5152 numaralı otomobil, üniversite inşaatı önünde kızak yapmak suretl-io iMrblrlie çarpışmışlar, her ikisi de Iha 3Xra uğramıştır. ,
Fundan başka, Çarşıkapıdan Bole-dlyeyo doğru seyretmekte olan 103 numaralı Topkıpı - Sirkeci tramvayının 588 numaralı romorku, bu arabanın arkasından gelen 2622 numaralı taksi de kızak yaparak otomobl-Jln ön tamponu römorkun arka demirine takılarak tramvayla beraber B-icdlye önüne kadar-1 sürüklenmiştir Burada tramvay durdurul mu?, lâzım gelen tertibat alınarak otomobil tramvayın arkasından çıkarılmij-tır .ı
Vatman şaklrin İdaresindeki Top-kal' tramvayı Aksaraydan Bayezlde çtk.mkta İken vatman, arka arabaya bir çocuğun atladığı»', f:.!:at ayaklarının boşta kaldığım aynada» görerek
İzmir de bu meselenin görüşüldüğü, 26 Milletvekilinin partiden çıkarılacağı söyleniyor
«Bu hükümetler, bir Milli birlik hükümeti kisvesi altında kılık değiştirmiş bir tek parti diktatörlüğünün kurulduğunu ve Parlâmento usullerine dayanan hür mfleaseselerln yoked İldiğini mfiçahcde etmişlerdir.»
is-
kilde yaralanmıştır. Yaralı biletçi tedavi altına alınmıştır.
Bir konağın kiremit saçakları çöktü
Cerrahpaşa caddesinde Şevki
mlr.de blrLn* alt konağın kiremit saçakları karın ağırlığına tahammül cdemiyerek çökmüş, o sırada, altından geçen Mehmet Niyazi adında, birinin başına İsabetle ehemmiyetli şekilde yaralanmasına sebcbolmujtur.
(Arkası sahife 2; sütun 5 te)
DİKKATLER
Fahri Kurtuluşa yeni yeni mevzular
İçişleri Bakanının verdiyi hesaplara göre, her on günde bir, resmi bir binanın yangın alevlerine kurban gittiğini öğrenmiştik: «Bakalım bu hafta hangi bina tutuşacak?» diye yazmıştık. O hafta îstaribulda bir resmî binada yangın, çıktı. Usul ve nizam bozulnıaytp müteakip yangınlar da kemafissabık berdevamdır:
Oıhaneli, 25 (A. A.) — Kınık köyündeki okul ve bitişiğindeki öğretmen evi yanmıştır. Çocuklar caminin iist katında okuyacak-1 fardır.
Çoruh, 25 (A. A.) — Belediye • oteli tamamen, lokanta ve gazinosu kısmen yanmıştır.
Bu hususta program dışına çıkmadığımız, hattâ aynı gün
Son kararın Ankarada bir tebliğ ile ilân edileceği rivayet ediliyor
Tebliğde, bu durumdan meydana ge lecek neticelerin ancak Çekoslovak milletine felâket getirebileceği de belirtilmektedir.
Silâhlı işçilerden mürekkep hücum taburları Prag 26 (A.A.1 - Silâhlı tek bir
kuvvetin sokaklarda dolaşmağa baş-ı lûdıgi görülmüştür. Silâhlı fabrika Iş-. çilerinden müteşekkil «Hücum taburları» na mensup gruplar, Prag'da ko-. TUÜntst partisinin genel merkezi dnün de sıra he ünde «teçüt resmi yapmışlardır. İşçiler arasında ««ke'lsr ve polise mensup kıta la- da bulunmakta fdl. Hareket knm 'esinin başkam ve yent komünist Ad 1er Bakanı demiştir kİ:
«Hükümet buhranının ernıe-sile mücadelenin de nthayrt'enmlş bulunduğunu düşünmek b>r ha*Mır İrtica, şimdiye kadar uğrarnsd ftı en sert darbeyi yemiş bulunmaktadır Bu kabil tahrikçi hareketlerin yeniden vukubülmasına engel olmak İçin icabetten bütün tedbirleri almamı? ’â-zımdır.»
Prague 28 (AA,) — Pragııç'datl bü tün resmi binalarla âbideler tenvir edilmiştir. Yeni Gottvald hükümetinin teşkili münasebetito şehir baştan basa Çekoslovak hayra klarlle donanmıştır. Şehirde eğlenceler tertlbedll-mlştlr.
İzmir 26 (Akşam) — Demokrat Partisi Genel Başkanı Celâl Bayar bugün Karşıyukada Genel Kurul üyesi Fevzi Lûtfl KaraosmanogJunuu evinde. Parti Oenel Kurulundan dokuz üyenin yaptığı toplantıya başkanlık etmiştir. Genel Kurul 15 kişidir ve B kişi çoğunluk teşkil etmektedir.
Büyük ehemmiyet verilen bu toplantı hakkında çok ketûm davrsnıl-mak tadır. Dolaşan haberlere göre toplantı yarın sona erecek, varılan netlee bir tebliğ il* yayınlanacaktır Yine bu haberleri) bakılırsa Demokrat Partlslndo esaslı bir tasfiye yapılacaktır. Partlya mensup Milletvekillerinden 8adık Aldognn, Fuat Hulftsl Demlrelll, Emin Sazak, Ahmet Oğuz, Ahmet Tahtakılıç, Yusuf Kemal Ten-klrşek dalı» olmak üzere 24 Milletvekilinin isminden bahsediliyor.
Aradaki İhtilâf tahsisatın partiye verilmesi, şıı veya bu zatın Meclis Orunundaki mevkiinden İstifası olmaktan ziyade muhalefetin aevk ve İdaresi tarzıdır, çünkü son zamanlarda pek çok şeyler söylenmiş. Kentin Öner hâdisesi, ban eyktn ve Iston-mlyen meselelerin doğmasına sebebol-muştur. Demokrat Pnrtlslnd* Kenan Öıter'ln görüşüne temayül eden olr grtıp vardır,
Bir «öylently* İnanmak ifizım gelirse Demokrat Partisinin İktidara geçmesi takdirinde iş başına geçecek şahsiyetler konusu da İncelenmektedir. Celâl Bayar ve arkadaşları E^e bölgesin» büyük ehemmiyet vermekte, hattâ bu bölgeye güvenmektedlr-Kenan
â1®”'sii"!,'ek böyle miittaddit yangın- kr. 2» kişilik pupan !»,
ÇMufun uyaklarının fesilınemru İçin Itırla ihtiyat biriktirdiğimle: yele- Önerin de >Mrlle btınbul’» ve yıır-b'lelçl ™Â: ka(iar rekor dun dljer b(uu parcelarma dayan..
Hul.iflıau, kapı camına birdenbire haeırlaııdtmmız anlamltyor ....
vurarak vîl^ilnrfez» ..... .. z,. . , - i j •
, ■_ ■ -...... w.. ıcu^ıı iurıuıuıntt:
vurarak yüzünden ehemmiyetli şe-| Aferin bize...
caklan tahmin ediliyor.
Demokrat Partisi Genel Kurulu
üyelerinin son Eg« bölgesi konuşmalarında partiden muhtemel 26 Milletvekilinden bazısını zikrederek tavizlerde bulundukları, böylcco umumi efkân hnzırladıklan söyleniyor. Bu hususta prensip kararma varılınca son kararın Ankara'da bir tebliğ 11* ilân «dileceği rivayet ediliyor. Bununla beraber daha önce bu hususta bir tebliğ çıkması da muhtemeldir.
Böyle mühim bir tasfiye kararı İçin Parti Kurultayının toplanması lüzumunu İleri sürenler de vardır. Fakat Kurultaya ihtiyaç olmadığı ve Oenel Kural üyelerinin çoğunluğu İle kararın verilebileceği daha kuvvetle söylenmektedir. Bugünlerde her halde bir karara varılacaktır.
Celal Bayar akşam üreri Demokrat Partisi H merkezine gelmiş, partililerle hasbıhallerde bulunmuştur. Celâl Bayar parti grupu başkanlığından çekildi trmlr 27 — Dün, İzmirli demokratlarla Aydın, Manisa. Balıkesir, Denizli Demokrat Parti mensuplarının iştirak ettikleri toplantıda Celâl Ba-‘ yar. Demokrat Partinin Meclis Orunu başkanlığından istifa ettiğini bildirmiştir. Celâl Bayar, uzun süren nutkunun İstifaya taalluk eden kısmına geçerken bundan evvelki İstifasını mevzutıbahj etmiş, Orup başkanlığına seçilmesinin Genel Kurul ile Meclis Orupu arasında beliren Ihtllfifı halletmek maksndlle İhtiyar edilmiş bir fedakârlık olduğunu söylemiştir. Celâl Bayar dedi kİ: «Partimizin yüksek menfaatlerinin, Meclis Orııpıı Başkanlığından çekilmemi icabettir-diğl kanaatine varmış bulunuyorum.
geri ve tasfiyesi
■TÖÎM»ıu»..t«»i»ı.».r...»l«»ir».T(»TOi
(Hinler Geçerken:

Tütüncü ile emlâk sahibi
(Arkan sahlfe 2; sütun 4 de)
Tütün ve Tekel mamulâtı satanlara karşı duyulan gıptanın yeni bir tezahürü: Muhterem bir okuyucuma göre orüar filvaki yüzde 2,70 kârla satış yapmakta İseler de İşe koydukları sermayeyi en az ayda bir defa devrettiklerinden bayilerin senelik kârları yüzde 32,40 etmektedir kİ bunu da azımsamak doğru değildir. Zira emlâk sahiplerinin kân yılda ancak yüzde 0.6 dır! Acaba hakikaten öyle midir? öyle olduğunu mektup sahibi şöyle İspat ediyor: «Baba yadlgûn bir evimiz var, kiraya veriyoruz. On sene evvel binanın kıymeti be? bin Ura İdi; senede elimize geçen 420 lira kira bedelinden 50 lira sigorta, 60 lira amortisman ve 45 lira vergi ve 15 Ura tamir masrafı İndirilince bize yılda 250 lira kalıyordu kİ o zaman İçin fena bir para sayılmazdL»
Peki, şimdi ne olmuş? Olan şudur: Yüzde 20 zamla kira bedeli senevi 504 liraya çıkmıştır. Fakat bina vergisi artmamakla beraber diğer masraflar çok yükseldiğinden bütün gelir 250 liradan 93 liraya düşmüştür. Nasıl? Hesap meydanda: Evvelce beş bin llıa eden binanın kıymeti bugün en aşağı 15.000 İradır; Amortismanı bu hesapla 180, sigortası 150 lirayı buluyor: tamirat da 50 lira. Yani sabit kalan 45 lira verglsile: 160 -|- 150 + 50 -f-45 — 411 lira tutar kİ alınan 504 lira kiradan tenzil edilince 03 lira kalır. Binaenaleyh 15,000 liranın senede getirdiği kâr yüzde 0.6 dan İbarettir. Böyle olunca da tütün baylile kıyas edilince emlâk sahibi gayet kötü bir durumdadır. Biz de tasdik ederiz.
Muhterem okuyucum mektubunu şu satırlarla bitiriyor: «Gazetelerde mülk sahipleri lehinde en kiiçük bir yazının çıkmasına gazetelerin tahammülü olmadığını görmekte olduğumuza göre bilmen bu şikâyetimizden bahsedecek misiniz? tster ediniz, İster etmeyiniz: bütün mülk sanlplcrinin durumu aşağı yukarı avnı halde olduğu muhakkaktır. Her halde Tekel bayileri "bize nasar-n bir satıp tin şükretsinler dersek çok yerinde olur.» Gazetelerde emlâk sahipleri lehlno yazı çıkabileceğine şu satırlar bir delildir. Kaldı ki benim bile onlara hak verici bir kaç yazım çıktığı gibi imzalı imzasız bir çok fıkra ve makaleler de yazılmıştır, yazılmaktadır, Hiç şüphe yok kİ bilhassa küçük emlâk sahipleri kiracılardan tlalıa mağdur vaziyettedir. Fakat harbilen sonra dünyanın hiç bir yerinde iki tarafı da memnun bırakacak bir hal çaresi henüz bulunmadığını sanıyorum; dert umumîdir.
Refik Ha!id KARAY
Sahile 2
AKSAM
27 Şubat 1913
Umumi Mecliste diinkt'i tartışmalar
Dikkatsizlik yüzünden zarar
Heniiz tatbikatı pek görülmemek]® beraber tasarruf endişesi bir koruyucu melek halinde işlerimizin üzerinde dolaşmaktadır Ama. avare bir melek lıalinde ve İşlerimizin İçinde değil de üzerinde. Dövizlerimizi en lüzumlu mallara yatıralım diye bağırıyoruz; fakat ejı lüzumsuz mallara döviz yatırıyoruz. Tasarruf edelim diyoruz, zlyanlcn önllyemlyoruz. Bu arada öyle ziyanlar var kİ henüz bunlann riyan olduğunu bile fark edemiyoruz. Tasarruf gayretimiz bu yüzden İşini yoluna koyamamış iyi niyetli İnsanların dalma boşa giden gayretlerini andırıyor.
Farkına varmadığımız ziyanlardan birini geçen gün bir tanıdık yana yakıla anlattı. Vapurlara yükleme boşaltma İşlerindeki llina noksanı yüzünden uğradığımız ziyanlardan uzun uzun bahsetti. Diyor kİ: (O pek kıymetli dövizlerin' karşılığı olarak memleketimize gelen mallar rıhtımlara kadar sigorta ediliyor. Mal rıhtıma indikten sonra başına gelecekleri kestirmek kolay değildir. Bunlann İstifi ve nakli hoyTat hamalların elindedir, üzerinde «Kırılacak eşya» vazılı sandıkların paldır küldür yuvarlandığını görebilirsiniz. Geçenlerde bir buz dolabı ambal&Jının İki metre yüksekten yere bırataldığım gören bir tüccar az daha' bayılıyor-muş. Hamallar «Merak etme paşam, bir şey olmaz, biz bunlardan çok indirdik» dlyerekten İşlerine devam etmişler. Yükleme boşaltmadaki dikkatsizlik yüzünden naklinde itina isteyen mallar sık ıık zarar görmekte, kınlıp dökülmekte, bu da. mesulü bulunup tazmin ettiriî» bile memleket için bir siyan olmaktadır. Niçin o pek kıymetli dövizler karşılığı olarak memlekete giren mal. dikkatsizliğimizden sakatlansın, İşe yaramaz hale gelsin! Bu türlü zararlara uğrayan tüccarın zararı maliyete bindirdiğini de unutmıyalım. Hem halk zarar ediyor, hem para boşa gidiyor.»
Tasarruf, tasarruf On paranın üzerine titreyeceğimiz günler yaşıyoruz. Bir taraftan tas&rrur isterken bir taraftan da servetimizin ziyama sebebolan büttln delikleri kapamaya çalışalım,
Şevket Rado
Parkotelin 12 kata çıkarılması kabul edildi
İstanbul Gazeteciler Cemiyetine Yere, caddesinde bir arsa 25
batan
sene müddetle tahsis edildi
6ün aaaC 16 tc i
Avrupa dönüşümde Parkotelln lsUda-
Tuncelinde
Soku profesör ler meselesi
6UNÜN MESELELERİ
Çekoslovak buhranı dünya sulhu bakımından endişeler uyandırdı
Cumhurbaşkanı tetkiklerde bulunmak üzere Pertek’e gitti
Millî Eğitim Bakanının üniversiteler arası kurulun kararı hakkında beyanatı
Elâzığ 26 (AA.) — Din geceyi şeh-rim.zde geçiren Cumhurbaşkanı ismet İnönü bugün öğle vakti refakatlerindeki zfvatla birlikte Tuncelinde İncelemelerde bulunmak üzere Per-tek’e gitmişlerdir.
Defterdar ve Bakırköy fabrikaları eşhasa satılacak
' Ankara 26 — Sümer bank a alt bam fabrikalana husus! teşebbüslere devri üzerinde incelemeler yapılmaktadır.
şimdilik kesin bir karar olmam akis beraber. îstnnbuldaki Defterdar ve Bakırköy fabrikaları hakkında ban tüccarlar ve sanayiciler tekliflerde buhmmtıslardır.
Bir lokomotif istim borusu patladı Adana 26 — Evvelki gün Malatya postasını getirmekte olan tren. Sirkeli İstasyonuna geldiği sırada lokomotifte bir Arıza olmuştur. İstim borusu birdenbire patlamış, bu patlamadan korkan makinist kömürlüğe kaçmıştır. Ateşçi İse kendisini lokomotiften aşağı atmış, kafatasından ağ» yaralı olarak Memleket hastanesine kaldırılmışsa da biraz »oma ölmüştür.
Diln akşamki trenle Ânkaraya dönen MUM Eğttim Batanı Reşat Şcm-saddin Birer, Ani:aradaki solcu profesörler hakkında üniversiteler arası kurulun verdiği karar münaMbetlle şn beyanatta bulunmuştur:
«_ Kaza yetkisini haiz heyet ve mercilerin aynı mesele ürerinde birbirinden farklı İçtihatlarla yekdiğerini bocan hükümler vermeli İleri bir adalet sistemine ve mükemmel adalet cihazlarına sahip olan her memlekette daima raslanan bir haldir, Bu sebeple Ankara, üniversitesinin bir fakültesinde cereyan eden hâdiseler hakkında bu üniversitenin senato vs yönetim kurulları He üniversiteler arası kurulun farklı görüşlerle farklı neticelere varmasında bir fevkalâdelik yoktur.
Devlet sistemi İçerisinde her organın kendisine muhaMtu vazife vs yetkileri vardır. Her organ kanunların kendisine verdiği vazifeleri yapmakla mükelleftir. Ayaküstü söyllye-bilec eki erim bundan İbarettir.»
Umumi Meclis toplandı. Gündemin müzakeresinden sini görünce memnun oldum. Şehir evvel verilen takrirler okundfti. Hemşehrilerin şikâyetlerini tetkJk ve btr * çalı şura k Parkotelin. 13 kata çıkarıl-ncticeye ulaştırmak üzere Tapu İdaresinin yaptığı gibi bir büronun te sisi, şehrin iman ve güzelleşmesine alt takrirler okundu, makama havale edildikten sonra PsTkotdir.e kat ilâve vesl hakkında görüşmelere başlandı. Parkotelinin 12 kal s çıkanhnfi sının uygun olaeağr hakkındak! karma komisyonu tutanağı hararetli ve u.'irn görüşmelere yol açtı Azotlan B, tlha-mt 6encar, unlum! Meclisin bdy'ö bir kanır almağa salâhiyeti olmadığını, bu hususta karar verildiği takdirde şûrayı devletçe bozulacağını belirtti. B, Kâzım Şln&sı Dersan, Meclisin böyle b!r karar temeğe ealâylyett olup olmadığı meselesinin hallolunduğunu zannettiğini. Meclisin böyle bir salâhiyet! yeksa müzakerenin bey hude olacağım söyledi.
Diğer ikaların bir kısmı oleie olan ihtiyaçtan bahsederek İnşaat müsaadesinin verilmesini İstediler, diğerleri lso böyle bir İnşaatın şehri çirkinleşti rece fini söylediler. Bu hususta «üz alan Vali Lûtfi Kırdar dedi kİ:
— Meclisin böyle bir karar vermeğe salâhiyeti olduğunu tesbit ettik. Ben İstanbukta çok katlı bina İnşasına aleyhtarım. Şehir mütehassısı Prost dn aynı fikirdedir Bununla beraber umumi mahiyette ve bilhassa turistlerin şehri iyi göreceği bir yerde 12 katlı değil, 36 katlı bina yapılmasın* taraftarım. Hattâ bundan 3 «ene evvel Taksimde Parke tel İn 60 metre civarında belediyenin 25 katlı bir otel İnşa etmesini düşündük. Avrtrpadakl son seyahatimde de böyle yüksek otellerin rördüğü ra*vjete şahit oldum.
mütehassısı ve lmarcılanmu birlikte
f- -
masının manzarayı bozmayacağını tesbit ettiler. Şehri çirkin bir bale kan bazı yapılar mevcuttur, flüley-maniyedekl biyoloji enstitüsü İla Üs-KÜdardakl reji binalarını İlk fırsatta yıktıracağız. Hattâ İnşa edilmiş binalarda fazla gördüğümüz katlan» da istimlâki kararındayız. Esasen otele alt bu plân kabul edilirse tasdik için Bayındırlık Bakanlığında d* ayrıca tetkik edilecektir.
Turist celbi ve dövh; temini bakımından en elverişli şehrimiz isten-buldur. Bugünkü turtem de yol ve otel İşine dayanıyor. Biz otel İçin Çl-ragan sarayını aldık. Bunu 1853 ,e yani fethin beş yüzüncü yılına kadar muhakkak hazırlayacağız. Bu hususta Amerikalılarla muhaberedeyiz.
Valinin İzahatından sonra mazbata kabuL edlkU.
■Verilen beş dakika latlrahatten sonra tekrar toplanan Meclîs. Alemdar mahallesinin Yerebatan caddesinde 54 üncü adada belediyeye alt bir kısım arsaların on yıl müddetle Gazeteciler cemiyetine tahsisine dnlr mazbatanın RÖTÜşülmestne başlandı. Aradan B. Bicnn Bağcıoğlu ve B İlhamı Sencar bu müddetin 25 seneye çıkarılmasını teklif ettllar. B. Kâzım şiıuuı Derstn da Metilsin bu husustaki sallhlyetinin kaç sene olduğunu sorarak müddetin 30 seneye çıkarılmasın! İstedi. Neticede arsalann 2» sene müddetle İstanbul Gazeteciler cemiytine tahsisine karar verildi.
Meclis, gündemde mevcut diğer mazbataları da mOzakeTe ederek cumartesi günü toplanmak üzere toplantısına son verdi.
Çekoslovak buhranı komünistlerin galebesi ile neticelendi. Gerçi, eski Başbakan komünist Gotvald tarafından teşkil edilen kabinede diğer partilere mensup Bakanlar da vardır. Fakat asıl mühim Bakanlıklar tamamen komünlstleı In elindedir. Diğer partilere mensup Bakanların da her şeyi kabul eden yumuşak kimselerden olmasına bilhassa dikkat edilmiştir. Bu sebeple kabinede bir İhtilâf çıkacağına İhtimal verilmiyor. Mamafih bugünkü kabineye muvakkat gödle bakılmaktadır. îkl ay sonra Çekoslovak-yada soçlm yapılacaktır. Eu seçimi komünistlerin kazanacakları, bunun üzerine muhtelif partilerin birleştirilerek tamamen komünistlerden mürekkep bir kabine kurulacağı tahmin ediliyor,
Çekoslovak buhranın m hal şekli her tarafta büyük tesir yapmıştır. İngiliz gazeteleri komünistlerin vaziyete tamamen hâkim olduklarını, Benes’ln komünistlerin isteklerin! kabul etmek mecburiyetinde kaldığını yazıyorlar. Amcrlkada hükümetin Çekoslo-vakyaya şiddetli bir nota vermesi ve yapılan sevkıyatı durdurma-,sı bekleniyor. Bundan başka Çekoslovakyaya İmar Bankasından 350 milyon dolar verilmesi hakkındakl görüşmeler de kesilecektir. Amerikan mahfillerine göre Çekoslovakyada geniş ölçüde tevkifler yapılacaktır. Komünistler kumlan hareket komiteleri V_3Sitff-sile her tarafta vaziyete hâkim oluyorlar.
Çekoslovak buhranının tasfiye şekli en ziyade Fransada tesir yapmıştır. Komünist olmıyan gazeteler Fransız komünistlerinin, hâdise çıkarmağa kaUaşmal&nndan korkarak buna karşı tedbir alınmasını istiyorlar. Gazetelere göre bunun için her şeyden evvel kuvvet!! bir hükümet lâzımdır. Bu sebeple hükümetin yeni un-«urlarla takviye edilmesi muhtemeldir.
Fransız Dışişleri Bakanı Bldault Anglo • Sakson gazetecilerin ziyafetinde söylediği bir nutukta Çekoslovakya meselesinin sulhu tehdit ettiğinden bahsetmiş: «Sulh istiyoruz, fakat hûrrlyetsiz bir sulh değil» demiştir.
Çekoslovak vekayllnln îtalyada da büyük akisler yaptığı, komünistlerin faaliyetlerini arttırdıklan bildiriliyor Batı devletleri arasına bir hançer gibi sokulmuş olpn Çekoslovakyadakİ relim değişikliğinin dünya sulhu balonundan ciddi tehlikeler uyandırdığı anlaşılıyor. __________________ _
Polis kaatili Şükrünün muhakemesi
Yargılama »anığın müdafaasına kaldı
Otomobil ve
kamyon fialleri
Yüzde elli nisbetinde ucuzlama bekleniyor
Cemal Nadir
Güler için
Bugün mezarı başında bir anma töreni yapılacak
Ce’âl Bayar
Pahalılıkla mücadele
Ankara 27 (Telefonla > — Geçim sorluklarır.ı gidermeği sağhyacak olan eaMlon tasblt etmek Üzere ko-ardlnesyon heyeti tarafından verilen direktife göre teşkili İstenilen komisyonlar, çatışmatanna fiilen baştamıj-larrfn
Denizlide İktisat bankası binası yandı
İzmir 27 (Akşam) — Evvelki gece Denizlide Sağlık eczanesinden çıkan yangın, eczane bitişiğindeki İktisat Bankasını ve bir fırını tamamen kül etmiştir. Ban ka kasalarındaki para ve defterler güç hal Ue kurtarılmıştır. Zarar 100.000 lirayı mütecavizdir.
Eski toprak ofis müdürü hakkmdaki karar
Ankara 27 (Tekfonla) — Bundan bir müddet önce yapılan yargılanması neticesinde 1 yıl hapis cezasına ve S yıl m em ur İye t tan mahrumiyetine hi»-' n giyen eski Toprak Mahsuller! OT.
h₺
te.
dik edilmiş ve dâva evrakı eczanın infazı İçin beşinci asliye ocza mahkemeline-gönderilmiştir.
C. H. P. Vilâyet balosu
C. H. P. İstanbul vilâyeti balosu, Ti mat 1H8 cumartesi günü Taksim Belediye gazinosunda verilecektir.
Balonun mükemmel ve çok cazip olması için şehrimizin tanınmış «1-malarından mürekkep bir heyet çalışmalarına haçla iniştir.
Büyük sanatkâr Cemal Nadir Güier'i, gecen sene bugün aramızdan kaybetmiştik. Şüphe yok W onun ölümile duyduğumuz acı, tazeliğini Vf derinliğini içimizde aynen muhafaza etmektedir.
Bu acıklı yıl dönümü münase-betlle bugün rahmetli arkadaşımızın Asr! mezarlıktaki mezarı başında bir tören yapılacak ve aziz hâtırası anılacaktır.
İstanbul Gazeteciler cemiyeti başkanlığındır. :
27 şubat 048 günü arkadaşımız Cemal Nadir Gülerin ölümünün yıldönümüdür. Bu münasebetle 27 şubat 548 günü Cemal Nadir Gülerin asri mezarlıktaki mezarının başında saat J5 te bir türen yapılacaktır. Ve İstanbul Gazeteciler cemiyeti adına mezara bir büket konncnktır.
Arkadaşlarımızın bu törende bulunmalarını rica ederiz.
Otobüs saat tam 14.30 da İstanbul Gazeteciler cemiyetinin önünden hareket edecektir.
Ayın on dokusucun «ecesi, Küçük-çsmiıcada «aklandığı bir köşk enkazı arasında kendisini yakalamağa gelen polis Celâl Cingözü öldüren şükrü öz demirin duruşmasına dün birinci «gırceta mahkemesinde devanı edilmiş re İrfan İsminde bir bakkal çırağı İla Ekrem Erkal son şahitler olarak dinlenmiştir. İrfan, Şükrünün flük-IclnLanna geldiğini, pastırma ekmek aldığım, bir aralık kendisinde satılık sllth olduğunu söylediğini, »onr* im geçerek çıkıp gittiğini anlatttı.
Ekrem Erkal da. şOkrOyö bir hırsızlık suçundan yakalayıp hapsettiğini. fakat buradan kaçtığını, hâdiseye dair bir şey bilmediğini söyledi.
Müteakiben savcı, esas hakkında kİ mütalâasını serdederek ceza kanununun 449 undu maddesinin ikinci bendine göre cezalandıırlmastm istedi ki bu madde yirmi 1kl sene ağır hapis cezasını müstelslm bulunmaktadır.
Başkan, müdafaasını yapıp yapmı-
(Baş iarafı 4 üncü sahifede)
Bu suretle Parti Başkanı cfaUte Meclis Grupumuzun da dahil bulunduğu bütün parti teşkilâtımıza şâmil olan vaılfemln daha tesirli olarak ifasına devam edebilmek , imkânını de elde etm!» olacağıma şüphe yoktur.»
İzmir 27 (Akşam) •— Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Bayarla Adnan Menderes ve Fuat Köprülü bugün, hava müsait olduğu takdirde, uçakla İstanbul'a hareket edeceklerdir, Celâl Bayatın İstanbul da yapacağı temaslardan «onra partinin iç yacağmı Şükrüden «ordu. Şükrü de
Alkara 26 — Otomobil kamyon ve enutil şaşlll ve motörlü taşıt vasıtalarının ithal flatlerlnde .yü₺dc 25 e yakm bir ucuzluk olması beklenmektedir. Yüzde yüz «Ui altı gümrük resmine tâbi tutulan şaşüerLn gümrük reımiaden muaf tutulmasının Bakanlaş Kurulunca kararlaştığı şeklindeki haber ithalâtçı firmalar taralından çok müsait karşılanmışımı. Bununla beraber İthalâtçılar daha ziyade muamele vergisinden şikâyet etmkete ve verginin lElahım istemektedirler. Bugün aşağı yukarı 8600 -8500 Ura arasında satılmakta olan kamyon şaşllerl gümrük resminden muaf tutulması halinde bir hayli ucuzlamış olacaktır.
durumu hakkında demeçte bulunacağı söylenmektedir.
Sparta takımı
Anka r ad a ki infilâk hadisesi
Üç gön ewel Anlcarada vukua gelen bir infilâk hâdisesi dolayudla An-•enel müdürü Ahsen Bengtl'kara savcılığının gördüğü lüzum üzc--..dakl mahkeme karan yargı-plne şehrimizi!o Buitanhamamindi yapılan mürefaa «onunda tas- ı ticaret yapan Kemal Hablbof adında I bir musevl tacirin dün zabıtada ifadesi alınmıştır. Kemal Hablbot, Anka rodnkl müşterisine gönderdiği tuhafiye eşyası meyanında oyuncak tabancalarda kullanılan barutlu mantardan da yüz kutuluk bir sandık smrketmiş olduğunu anlatmış ve faturasını göstermiştir.
Kemal Hablbof’un bu ifadesi AnkR-raya gönderilecektir.
İstanbul konservatuarı İlmî kurul başkanı istifa etti
Bezi etk^yefler üzerine hakkında tahkikat yapılmakta olan İstanbul Konservatuarı ilmi kurul başkanı Sa-deddln Arel istifa etmiş v« İstifası Belediyece kabul edilmiştir. Badeddtn A relin Belediye ile olan mukavelesi zaten 1048 yılı başında bitmiş ve mukavele yen İlen memişti.
• TAKVİM •—
I RebltUâhg 16 — Kasım 111 |
Inı&ak. Gü. öğle İkindi Ak, Yat-J İ3. 11,04 12,43 6,31 8,33 12,00 1J1 I İV. 6.00 6.39 12.87 18,32 17,M 19,26 |
Yarın ilk maçını muhtelitle yapacak
■ Çekoslovakyanııı en kuvvet-ll talamlanndan biri olan. Sparta
■ takımı, dün dört maç yapmak ü, zere 10 kişilik bir kadro Ue uçak
ı la şehrimize gelmiştir, Sparta
■ LİR maçım yarınki cumartesi gtl-ı nl> Fenerbahçe, Galatasaray ve . Beşiktaş muhteliti İle Şeref sta-- d m da yapacaktır. İkinci maç pa-. zar günü Bşljctaşla aynı sahada e oynanacaktır.
. Sparta maçları tertip komitesinden:
. Aşağıda isimleri yazılı futbolcuların 28 şubat cumartesi günü
, saat 14 da Beşiktaş Şeref stadında futbol malzemelertJe birlikte
I* bulunmalarım, rica ederiz.
Cihat, Erdoğan, Murat. Vedii, Salâhattin, Naci, Muzaffer, Fikret, Bülent, Şükrü, Lefter, Hallt, Erol, Ahmet, Hikmet, Bamim, ı| Yavuz, Çaçl, MUzdat.
Mustafa Kentii’nin Celâl Rayara telsrrafı İzmir 27 (Aksam) — Tlreli doktor Mustafa Kentli. Ceîftl Sayara gönderdiği bir telgrafta. Balıkeslrde «öy-ledli,! nutukta: (Tüzük dışına-çıkanlar kulaklarından tutulup Haysiyet Divanına verilirler, partiden atılırlar.» dediğini hatırlatmakta ve şöyle demektedir:
«_ Nazikâne beyanatınızı İbretle okudum. Tüzüğe aylnn hareket vaki olsa dahi bu, kanuni bir suç değUdlr. Kanun mümessili bile vatandaşların kulaklarını yapışmaz. Zaten Demokrat. Partinin parçalanması faciası, zatı devletinizin başkalarının hür insan konusundaki telâkkilerini kendi telâkkinize benzetmenizden ileri gelmiştir. Muhalefete ve memlekete yapacağınız en (toğîu hizmet siyasi hayatınıza ' -mektlr.»
yanlı bir müdafaa hazırlayacağını beyan ederek mühlet istedi. Buun için duruşma martın birinci gününe bırakıldı.
kendi elinizle son ver-
Urlada feçî bir cinayet îznJr 27 (Akşam) — Urlada İsmail adında biri Osman Akıncı lir Mahmudu tabanca İle vurarak öldürmüştür. Bu müthiş cinayetin ne sebeple İşlendiği belli değildir. Çünkü. İsmail, bu kanlı vakaya müteakip kaçarken yerıf düşmüş, elindeki tabancada kalan tek kurşun da onu yaralamıştır. İsmail İfade veremlyccek derecede ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış İse de az sonra ölmüştür.
öğrenildiğine göre, İsmail, Necati Ue Mahmudun kendi aleyhin de‘ konuştuklarını öğrenmiş ve hayatına malolan bu cinayeti fini btr öfke neticesinde işlemiştir.
Istan bulda kar
* (Baş tarafı 1 inci sahffede)
Anadoluda kar ve yağmurdan dereler tastı Yenice 26 'AA.) — On saat devamlı olarak yağan şiddetti bir yağmurdan sonra hava soğumuş kor re fırtına başlamıştır. Bu arada Kocabaş çayı da tasmış sular kenar mahalleye kadar yükselmişse de bir kaç saat sonra suların alçaldığı görülmüştür.
Bürhanlye 26 (A.A.) — 24 saatten-berl devamlı olarak yogan yağmur gitgide şiddetini arttırmşiör. Çay ve dereler taşmış bir kısım arazi su altında kalmıştır.
Kandıra 26 — Devam eden kar yüzünden Kandıra - İzmit ve Kandıra - şile yolu kapanmış ve telefon muhaberatı inkıtaa uğramıştır. '
Yollarda kar 60 santim! bulmuştur. Yağış devam ederse Kandıra - İzmit yolunun uzun müddet kapalı kalması muhtemeldir.
İnebolu 26 (AA.) — Kar, tip! halinde devam etmektedir. Kastamonu yolu kapanmıştır, Denizde de fırtına vardır.
İzmit 26 — Üçüncü defa olarak dereler taşmış vo fcmlt ovasının bir kısmı sular altında kalmıştır.
Hâlen mezrusu için zararlı Mr dorum yoktur. Yalnız kar ve »el sulan yüzünden ulaştırma kesilmiştir.
Saelık Bakanı
İzmir 2? (Telefonla) — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Behçet Uz. 10 martta İzmir'e gelerek ftok-feller müessesi heyetlle görüşecek ve sağlık müesseslerin! gMeoekttr.
tstenbn! Borsasınm 26/2/1948 flütleri
ÇEKLİ R
Kapanış
Londra i Sterlin 11.3856
New - York 100 Dolar 280.—
Paris 100 Fransız f. l.SOGO
Çenene 100 İsviçre f- 65.40
Amsterdam 100 Fllorln 105.5468
Brüksel 160 Belçika f. «3887
Prag 100 Çeko kr. 5.80
Stokhoim 100 İsveç kr. 77 8S0Ü
Lizbon 100 Eskudes 11.249S
ESHAM VB TAHVİLÂT
% T Faizli Tnbrlller
Sivas - Erzurum 1 20.30
Sivas - Erzıımm 2-7 20.35
1341 Demiryolu 1 2030
1841 Demiryolu H 21.35
1941 Demiryolu IH 20.00
MUB Müdafaa I 20.60
MÜU Müdafaa H 2UÜ
Mlin Müdafaa LU 20.10
Mllö Müdafaa IV 20.38
% 6 faizli Tahviller
Kalkınma 1 95 85
Kalkınma II 05.70
Kalkınma nı 05.70
1941 Demiryolu VI 05.75
5 faizli Tahviller
1033 Ergani 22.60
1938 ikramiyen 21.10
MÜU Müdafaa 20.78
Demiryolu IV 85.50
Demiryolu V &6.-
Anadolu Demiryolu Gntjro
Tahviller 1 - 2 103-
Hisse senetleri % 8 6>.50
MûmessU «enet 73 50
şirket hisseleri
Market Bankası 135 —
İş Bankası 21 -
T Ticaret Bankası 5.05
Aslan Çimento 15.75
SARRAFLARDA ALTIN
Gulden 37 05
Türk Ilrasl 8? 75
Bterlin «•
Külçe 5 -i
Reşat

Baiılfe 3
S7 Şubat 1943
İSTANBUL HAYATİ
AKŞAMDAN AKŞAMA
Biri birimize nasihat vermek, faydadan hali değildir!
Eskişehirde su ve elektrik
AP nin Nevyorktan bildirdiğine göre. Amerikan Harb Basın Muhabirler Birliği, Amerikan yar diminin yalnız basın hürriyetine müsaade edilen memleketlere teşmil edilmesini istemiş. Diğer bazı memleketler arasında Türkiye* de basma karşı müdahalelerde bulunulduğu zikrolunmuş. Yardım görecek memleketler, basın muhabirlerine bütün haberleşme kaynaklarını açık tutmalı ve Amerikan basını ile radyosuna sansürsüz ve müdahalesiz telgraf göndermek hakkını vermeli imiş-
Evvelâ: Niçin yalnız «Amerikan basanı ile radyosuna?»... Haberdeki o sürçen tarafından İşe başlayalım ve iğneyi Amerikalı meslektaşlarımıza soktuktan sonra çuvaldızı kendimizde tecrübe edelim-
Onlara iğne:
Biz Tiirkler dahi, bilmukabele, Amerikad3ki hürriyet tipinL insanlık için kâfi ve vâfi bulmuyoruz. Amerikalıların o sevimli, o munis Zencilere karşı reva gördüğü müsavatsız muameleler yüreğimizi dağlıyor. Tarihî temaslar neticesind TürMyeye de Zenciler gelmiştir, malûm. Umumi hayatta ne mertebelere çıktıklarını OsmanlI tarihi gösterir şimdiki devirde de. bir çok Zenci subaylık. memurluk eder. Hele husus! hayatta, evlerimize girip ailelerimize karışan Zencilerin «Mama dadı», «Bacı hanım» diye ellerini öptüğümüz çok olmuştur. Binaenaleyh. ırk tefrik etmeksizin insanlar arasındaki müsavatı anlamak hususunda evel âhır biz hayli İleriyiz. Milletlerin biribir-lerine tesir etmeleri ve bu sayede ileri gitmeleri bahis mevzuu ise, Amerikalılar bizleri hüsnüniyetle matbuat hürriyetine teşvik ederlerken biz de karşılık olarak — bu mstbuat hürriyetine dayanarak, — Zencilere iyi muameleye on’an teşvik ederiz. Muhabir meslektaşlar, bu intibaımızı sansürsüz olarak Atlantik ötesine çekebilirler..
Noksanların ulahına çalışılıyor
Eskişehir (Akşam) — Şehrin, dağınık ve geniş bir sahaya kurulmuş olduğu ve her yıl plânsız İnşaatla genişlediği görülmektedir. Şehircilik bakımından su v» elektrik İşleri bir türlü düzenlenememektedlr. Eskişehir gibi sıcak ve soğuk sulan bol ve İyi vasıfta Içülp. kullanılır bir durumda olan büyük bir şehirde su tesisatı İyi yapılmadığından uzak mahallelerde su darlığı çekilmektedir.
Elektrik işi de bir türlü nlzamla-namamış ve yapılan bütün İyi niyetli çatışmalara rağmen istenilen müspet sonuç elde odllememlşttr. Bunların ıslahına çalışılıyor.
Kanalizasyon da olmadığından bilhassa kış ve yağışlı aylarda şehrin bütün caddeleri çamurdan geçileı mekte ve ban yollar göl haltni maktadır.
sme-al-
Okullarda ikinci dinlenme tatili 15 martta başlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, yüksek dereceli okullar. İkinci Sanat Enstitüsü, Kimya Enstitüsü, Yapı Enstitüsü, îsmetpaşa Kız Enstitüsü. Akşam Kız Sanat mesleki ve teknik okullar ve öğretmen okulları, ilseler ve ortaokulların ikinci dinlenme tatili günlerini tesblt etmlştr. Bu karara göre ikinci dinlenme tatili 15 mart pazartesi günü sabahından başlıya-cak ve 21 mart pazar akşamına kadar devAm edecektir.
Türkîyede matbuat hürriyetinin ne istikametlere doğru istihale ettiğini Türk efkârı umuml-yesi de, — haberleri turistik bir süratle kulaktan dolma almı-yan — yabancılar da ayan beyan görüyorlar Ancak şimdiki şekil dahi Dizi tatmin etmiyor. Her türlü serbes fikirlerin Türkîyede inkişaf edebilmesi bakımından, biz de kendi hükümetimizden, mevcut Matbuat Kanununun kaldırılmasını, basına taallûk eden meselelerin umumî ahkâm içinde olmasını istiyoruz. Yani biz burada bir genişleme, bir ser-besleşme gayreti içindeyiz. Matbuat üzerindeki her türlü baskının kaldırılması işinde sağ duyu sahibi Türk münevverleri de Amerikalı meslektaşlarımız tartında hassastırlar.
î d e a i memleket?
Tekel Bakanı gazetecilerle görüşecek
Gümrük ve Tekel Bakanı B. Şevket Adatan dün sabahki ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir. Bakan. kendisi İle görüşen bir arkadaşımıza demiştir kİ:
«— İstanbul d a bir hafta kadar kalıp, yeni açılacak olan Marmara ve Karadeniz tütün piyasaları İçin burada yapılan hazırlıklarla meşgul olacağım. Bu arada muhtelif tesfslori gezip Gümrük ve Tekel faaliyetin! de göreceğim. Gitmeden evvel gazeteci arkadaşlarla da bir görüşme yapacağım »
Kâğıt sanayiini ucuza
işletmenin sırn
r —
Atlı aranırsa, bu, bir «ır bile değili Kristof Ko-lombun yumurtası kadar basittir. Fakat Kristof Kolomb’dan sırrı öğrendikten sonra ucuzluğu senelerce tatbik edememek de millî sanayiimizin zayıf noktasıdır. — Kâğıt iptidaî maddesini % 50 ucuza mal etmek mümkün olduğu iddia edilmektedir.
Kâğıt ve kereeta sanayii derece derece hepimizi ilgilendirir. Kereste az olduğu İçin pahalıdır. Klfı derecede ev yapamıyoruz. Kâğıtsa esasen pahalı iken daha pahalandırılmak İstenmiştir. Halbuki çlmdlton kitap, mecmua, gazete basılışları müşkülâta uğruyor. Flitler arttığı takdirde birçok şubeler daha köt lirûml edecektir.
Bilindiği gibi, kağıtçılık ve kerestecilik birbirinin tamamlayıcısı sanayiler olmak iktiza eder, şayet dayanışmalardı, n# gib! faydalar «İd* edilmiş olacağını asağıkl misallerle gösterirken, aynı zamanda faizdeki sanayiin nasıl hesapsız kurulduğunun da bir tablosunu yine aşağıda çitmiş oluyoruz.
Hastalanan öğrenciler
Hukuk talebesi hakkında genel kurulun karart
Tedavileri için Üıküdarda bir dispanter açılacak
Görülüyor ki, her memlekette rötuş İsteyen pek çok işler var Kiminde milyonluk kamplar, kiminde — (1943 den itibaren ce-zalsndınlması istenen) — linç usulleri, kiminde de Matbuat Kanununun 30 uncu ve Ceza Kanununun 159 uncu maddeleri...
Her güzelin bir huyu var, Türk şairinin dediği gibi:
Yok bu dehr içre senin vasf et fiğin dilber, Nedim.' Bir peripeyker görünmüş, bir hayal olmuş sana.
Otomobil ve kamyonlar haklardaki hükümler İşleme müsaadesi verilecek crian otmobll ve kamyonlar belediye tarafından muayene edilmektedir. Bu muayenede dikkat edilmesi gereken hususlar belediye zabıta talimatnamesinde kayıtlıdır. Ancak son yıllarda ithal edilen kamyon ve Otomobillerin bir kısmı, fabrikaların hususiyeti olarak zabıta talimatnamesinin İstediği şekiller haricinde imal edilmiştir. Bu sebeple bu vasıta sahipleri, yeni arabaları talimatnameye uydurmak hususunda güçlüklere uğradıkları, hattâ hileli yollara saptıkları anlaşılmaktadır.
Belediye, talimatnameyi harfiyen, tatbik etmeğe kalktığı zaman yepye-' n! arabaların istenilen hale getiril- J mesl İçin meselâ kumaş olan döşe-' melerini sökerek meşin kaplamak İcabet inektedir
Bu hali dikkate alan belediye başkanlığı, zabıta talimatnamesinin bazı hükümlerini değiştirerek maddelerin bugünkü İhtiyacı karşılıyacak şekle konulmasına karar vermiştir. Bu hususta hazırlanan mazbata şehir meclisinde görüşülerek bir karara bağlanacaktır.
% 50 tasarruf iddiası şimdi Derlncedek! travers fabrikası müdürü olan orman mühendis! B. Feyzi Erkin, dolayıslvle kendi mesleğine taallûk «den bir noktaya dikkat edip kâğıt iptida! maddesini % 50 ucuza mal etmenin usulünü keşfettiğine kail olmuş.'üzün zamandanberl ' de, alâkadarlarla temasa geçip konuşmuş. mektuplaşmış. Ancak müspet netice yok!
Bay Feyzi Erkln'ln dikkatini çeken şuymuş:
— Kâğıt fabrikası İptidai maddesi, keresteye elverişli muntazam tomruklardan değil, kereste alındıktan sonra arta kalan kısımdan İbaret olmak gerektir. Böyle olduğu takdirde yüzde eli! tasarruf mümkündür, kereste 1Çİn de şimdiki derecede sıkıntı çekilmez. Halbuki biz. en kötü akşamından kâğıt yapmak gerekirken kerestelik odunları hamur haline getiriyoruz. Bu da tıpta «bir kırpıntı bohçası yapmak İçin çarşıdan metre metre kumaş almağa, bu kumaşları İlme ilme kesmeğe benzer.» Hnrbden evvel hariçten iptida! madde getirirdik. Harbden sonra da, bulamayınca dahilden tedarike başladık. Bunun neticesinde ormancılığımız — hem keresteciliğe, hem kâğıtçılığa malzeme vermek güçlüğünden — pek sıkıştı. Kerestelik ceviz ağacından bile kâğıt yaptığımız oldu.
Uzağa ne hacet? Tilrkçedekl Ra-
yat Ansiklopedisini okursak kâğıdın, kereste artıklarından yapıldığı orada bile yazılıdır. Bizim artıklar ormanlarda ziyan oluyor. Kütüğün dört yanındaki kapaklan kerestecilikte kullanmak mümkün olmadığından kâğıtçılıkta kuHansak, kâğıtçılığımızı tatmin ederiz. Ona bile yapmıyoruz. Kâğıt ve kereste fabrlkalan yan yana kurulmuş olsalar, birbirlerini tamamlı yacâldardi. Kütüklerin «kapak» denen en üst kısımları ve çatlak olanları kâğıtçılığa ayrılacak, bu kap ıklan ve tomrukların çatlaklarını kereste fabrikası kâğıt fabrikasına verecek; yerine ağırlığınca tomruk alacak. Tekrar biçecek, bunun da kapaklarım tekrar kâğıt fabrikasına verecek, ağırlığınca tomruk alacak. Bu ameliye, mütemadiyen cereyan ederken, «çatlak olan tomruklar kerestecilikte kullanılmıyacağı İçin kerestelerimizin de kıymeti artmış olacak».
Bir türlü tatbik edilemıyen teklif
Bay Feyzi Erkln’ln İleri sürdüğü çalışma usulü bu İmiş. Bunun da — keresteciliğe nefea aldırmakla ve kereste cinslerini ıslah etmekle beraber — kâğıt İptida! maddesin! % 20 İlâ % 50 ucuza getireceği iddi* olunuyor.
1949 yıhndanberi konuşmalar, görüşmeler oltnu?; bu usullerin tatbikatında bir türlü mutabık kalmama-nuj. Fabrika müdürlüğü; belki de diğer birçok fabrikalarımız gibi İzmit kâğıt fabrikasının kereste fabrikalarından ayrı, binaenaleyh yanlış bir bölgede kurulmuş olmasından dolayı bu plânlan tatbika bay Feyzi Erkinle mutabık kalmağa imkân bulamıyor.
Benim hususi membalardan öğrendiğime göre, eski Vekiller ve salâhiyet sahibi diğer zatlar, bay Feyzinin tekliflerini çok isabetli ve tatbikim mümkün bulmuşlardır.
— Evet, bundan büyük tasarruf olacak... - diyarlarmış.
L<ln 1940 danberi bu:
— Evet._ HakirsinI - demekle kalıyor. yfirCit çelebi
Kari mektubu
2 Güzel çocuk kitabı:
İstanbul Sanayi Birliği
Altın Heybe
Huiâsa, ideal diyarı henüz dl-hiağlanmızda yaşatıyoruz. Ütopya. hâlâ ütopya olmakta devam ediyor.
(Vâ - Nu)
Sel felâketine uğrayanlara yardım
Kın!,, faildi: p.tes’natn: Çukurova sel felâketine uğrayanların âcil yardımlarına medar olmak üzere Kızılay Beyoğlu İstiklâl şubesi kendi mıntakasında yardım listesi acnuştu-. Yurt ve hayırsever vatandaşlarımızın tnnkijuz karşılığı verecekleri miktar Ve eooml ayrıcı bildirilecektir.
4199T telefonla istek üzerine derhal memur ve makbuz gönderilir.
Adres: Beyoğlu Ağacını! yanında Ba,:ıznğacı caddesi No. 2 Kızılay istiklâl şubesi.
Mâliyeye devredilen resmî otomobiller
Resmi makamlara tahsis edilen ı otomobillerin azaltılmasına dair verilen kararın ve bu hususta 948 bütçesine konulan kayıtların tatbikin# başlanmıştır. Yeni bütçede otomobil kullanmak hususunda tahsisatı ba-lıınmıyan dairelere arabalarını Mâliyeye teslim etmeler! tebliğ edilmiş-«r
Rt’snıl otomobillerin azaltılması İÜ-i z'imlu olmakla beraber bazı dairde- I tin bu arada şehrimiz Sağlık ve Sos-1 yal Yardım müdürlüğünün arabaya' olan ihtiyacı meydandadır. İstanbul f gibi geniş bir sahaya yayılmış bulu-j nan bir şehrin sağlık işlerinin yürütülmesi ve kontrolü İçir, lüzumlu va- • sılaya müdürlük bundan sonra kira İle temin edecektir. Mâliyede toplana-I cak resmi otomobiller satılacaktır. |
20/2/948 de toplanan umumi heyette ekseriyet olmadığından 1/3 949 pazarteal günü lekraı toplantıya erbabı sanayii davet etmektedir
Bu teaekkul kurulduğundan bert acaba ne iş görmüştür? Statüsünün 3 üncü maddesinde yazılı A-Pye kadar vazifelerinden hangisini yapmıştır’. Şüphesiz ki hiç birini yapmamıştır.
Mıntaka ekonomi müdürlerinin yapabileceği ban mnddel iptida-İyeleri tevil için böyle büyük masraflı bir müesseseye lüzum var mıdır?
Erbabı sanayiden toplanan oldukça mühim paralan bol bol maaşlara, huzur haklarına ve sair ey e sarfetmestne göz yumulacak mıdır?
Bu, paralar mamul eşyaya zara edilerek halkın sırtından çıkmakta va hayat pahalılığı doğurmaktadır Sonra masraf olarak defterlere geçtiğinden hanine de zaTar görmektedir.
Ekonomi Bakanlığı emrlle bazı vilâyetlerden bu birlikler kaldırılmıştır. Bu lüzumsuz, faydasız teşekkülün statüsünün 40 inci maddesi mucibince feshi için umumi heyetin Bakanlığa teklifte bulunması memleketin yüksek İktisadi manafu namına çok yerinde olur, sanırım.
Çorap fabrikası snhlbl v Cemff Torfflll

Üç Keloğlan masalı Ffldton Cem Güney fiatı- 65 kuruş
Fener Bekçisi
H SİenklcYİç’in meşhur bir hikâyesi Çeviren: Adem Sakar Fiatı; 50 kuruş
Bu 2 kitab da Doğan Kardeş yaymlanndandır.
P. K. 2217 — Beyoğlu
1 ilkokullara devam eden öğrenciler arasında okullarda hastalananlar veya hasta olarak gelenler evlerine gönderilmektedir. Çocuklar arasında anası babası çalıştığı için evinde ktm-sejl bulunmıyanJar mevcut olduğundan veya hasta çocuklarını mal! vaziyetleri dolayulyle tedavi imkânına malik olmıyanlar için Üsküdarda bir teşkilâtın vücuda getirilmesine teşebbüs edilmiştir.
Üsküdarda okul aile birliği başkalarından bir zat. ilçedeki İlk okullara devam edip de hastalanan fakir çocukların tedavisi için bir dispanser açmak maksadlyle 5000 lira temin etmiştir. Alâkalı makamlara müracaat eden bu zatın teşebbüsü uygun görülmüştür.
Sağlık ve Sosyal Yardım müdürü doktor B. Faik Yargıcı, mesele ile alâkadar olarak Üsküdar# gitmiş ve Üsküdarlı umumi meclis İzalarlyle milli eğitim memuru ve diğer alâkalılarla birlikte bu İş İçin uygun binaları gezmiştir. Bakılanlar arasında halen metrûk bir halde bulunan Şemsi paşa camisinin arkasındaki medrese uygun görülmüştür. Bu medresenin tamiri İçin alâkalı makamlara müracaat olunmuştur. Dispanser açıldığı takdirde hasta olan yoksul öğrencilerin ayaktı veya yatırılarak tedavileri mümkün olacaktır.
Otobüs koltuklarının meşinlerini kesenler türedi
Otobüslerle bazı sinemalardaki kollukların meşinlerin! kesen faaa kimseler türemiştir. Bunlar bilhassa Elektrik. Tramvay idaresinin yeni getirttiği otobüslere de musallat olmuşlardır. Vaziyetten zabıta haberdar edilmiştir.
Diğer taraftan üniversitenin yeni İnşa ettiği ve tefrişi İçin büyük masraflar ihtiyar eylediği yeni konferans salonundaki koltuklardan banlarının kesildiği görülmüştü Bu sebeple salondaki koltuklara kılı! geçirilmiştir. Otobüslere de kılıf geçirilmesinin uygun olup olmıyaeağı düşünülmektedir.
Alâkalılar, üç beş kuruş kazanmak İçin binlerce liralık otobüsü berbat hale getirenlerin şiddetle cezalandırılmaları ve bunun diğerlerine ibret olması İcabettlğlnl söylemektedirler, İlâve edildiğine göre bu meşinlerden yapılmış çantalar bazı kadınların elinde görülmektedir. Tahkikata devam olunuyor.
Profesör Muhterem Gökmen îstanbula döndü { İsvlçreye bir seyahat yapan röntgen mütehassısı profesör Muhterem Gökmen şehrimize dönmüştür. Dr. muhterem Gökmen İsvlçrede birçok tıbbi müesseseler!, hastaneleri ziyaret etmiştir.
I AKİSLER
Büyiik Millet Meclisine verilen dilekçeleri
Kimsesiz yoksul çocuklar
Sağlık ve Sosyal Yardun Bakanlığının, kimsesiz vb yoksul çocukları himaye ederek bun lan meslek sahibi yapmağa karar verdiğini yazmıştık. İstanbul, İzmir, Ankara glb! büyük şehirlerde yekûnları oldukça mühim olan bu çocukların barındırılıp yetiştirileceği yerler İçin Bakanlığın- 1948 bütçesinde 750 bin lira tahsisat mevcuttur.
Bu kadar para, büyük şehirlerde bu kabil müesseselertn vücuda getirilmesine kân olmamakla beraber İşe başlamak 1çln ehemmiyeti! telâkki edilmektedir. Bu müessesçi er İn İlkinin şehrimizde açılması uygun görülmektedir.
Bu mesele İle meşgul olmak üzere Sağlık Bakanlığı sosyal yardım genel başkanı doktor B. Celâl Olman şehrimize gelmiştir Genel müdür dün Bağlık va Sosyal Yardım müdürlüğünü ziyaret etmiştir.
Vatandaşların bazı dertleri olur ki bunların halline Devlet dairelerinde imkân bulunamaz. Bu imkânsızlık ya salâhiyetsizlikten yahut da ilgili dairenin mesuliyet vahimesüe salâhiyetini lâytkile kullanamamasından doğar. Böyle hallerde vatandaşın başvuracağı tek ve en yüksek merci Büyük Millet Meclisidir ve bunun için de Büyük Millet Meclisinde oldukça kalabalık bir dilekçe komisyonu kuruludur.
Bu komisyonun — mese'd her yıl sonunda şu kadar dilekçe aldık, şu kadarına hakh oldukları için müspet, şu kadarına da haksız oldukları için menji netice verdik: şu kadarını da hâlâ tetkik etmekteyiz diye umumi efkâra malûmat verilmesi âdet olmadığı için — ne yaptığını bilmiyorum. Yalnız geçenlerde gazetelerde gözümüze ilişen küçük bir haber-■den. komisyonda hâlâ tetkik edilmemiş sekiz bine yakın dilekçe olduğunu hayretle öğrendi!:.
Yanlış olmasını temenni ettiğimiz bu haber eğer doğru İse, bu muazzam dilekçe yığınının ne zamana kadar incelenerek neticelendirileceği, üzerinde düşünülmeğe değer bir mesele herimi almış demektir! — B
İstanbul üniversitesi hukuk fakültesi genel kurulu, yeni sömestr talimatnamesi yürürlüğe girinciye kadar, evvelce sınıfta kalmış talebenin lehine bazı hükümlerin tatbikini karar altına aldı. Bu hükümler gereğince,
1946 - 47 ders yılı imtihanlarında aldıkları notlarla iisgiim izanı dolduramamak, bir dersten beşten aşağı not almak, sınıf derslerinin yansından fazlasında basan gösterip diğerlerinde muvaffak olamamak snretlle sınıfta kalan talebeden bir kısmının geçmiş sayılmadan, bir kısmının da
1947 - 48 ders yılı sonunda tekrar
imtihana kabul edilmeleri kararlaştı nldı. Fakat bu sevindirici
karar her nedense, yalnu geçen sene sınıfta kalan talebenin hukukunu nazarı Itibare aldı, on- . dan evvelkileri himaye dışında “b bıraktı. Halbuki daha evvelki yıl- P lar d a üstüste iki sene sınıfta ka- O-îan talebenin bir kısmı tekrar CM üniversiteye kaydolundular ve *ta yen! sömstr talimatnamesinden u istifade Ümidine bel bağladılar. C Talimatnamenin geçici hüküm- .2 lerinln geçen yıl kabul edilme- “ mesl yüzünden bir sene kaybeden bu durumdaki talebe, bu sene yine aynı ümit ile Üst sınıfın derslerine devam ettikleri halde yeni kararın aleyhlerinde tecellisi neticesinde gadre uğramış oldular.
Fakülte genel kurulunun ha-tali bir harekette bulunması hatırdan geçmez. Verilen kararın -w etraflı tetldkat ve geniş düşünceler mahsulü olduğu şüphesizdir. £ Ancak, ömürlerinin uzun yıllan- o nı tahsile hasreden gençlerin de diğer arkadaşlan gibi geçici hükümlerden istifade etmek İstemeleri haklı bir dilektir. Genel kurulun, bu gençlere de şefkat kucağını açarak aynı haktan istifadelerin! temin İçin yeni bir karar almasını temenni ederiz.
a
2 (D >
0 P
Maden suları
Bir müddet evvel bu sütunda, maden suyu tevziatının muntazam yapılmadığından, perakendeci bayilerde her zaman maden suyu ve soda bulunamadığından bâhsetmşitlm. Kızılay kurumu İstanbul şubesi bu şikâyetimize karşı gereken alâkayı gösterdi ve bana etraflı izahat verdi. Salâhiyeti) kimselerden aldığım malûmata göre, evvelce maden suyu tevziatı bir müteahhidin elinde imiş. Bu şekilde tevzi işlerinin İntizamla yapılamadığı anlaşılınca. sermayesi Kızılay tarafından verilmek ve merkezi Ankarada olmak üzere «Afyon Karahisar maden suvu satış ve tevzi mües-seses!» namlle bir müessese meydana getirilmiş. Bu müessese, yurdun her tarafında maden sularımızın, intizamla tevziini temin için esaslı teşkilât yapmış ve depolar açmış. Şimdi bu depolarda şehrin üç aylık ihtiyacım karşılayacak miktarda maden sırra daima hazır bulunduruluyor, ls-tanbul Belediyesi hudutları içinde bulunan perakendeci bayiler, müessesenin İstanbul şubesi şef-ilgine telefonla müracaat ederek istedikleri kadar maden suyu alabiliyorlar.
Memnuniyetle öğrendiğimize göre maden suyunun membamda İstihsali arttırarak dışarıdan vu-kubıüacak siparişleri de karşılamak üzere esaslı tetkiklere girişilmiş.
Aynca. maden sularına bir miktar şeker karıştırmak suretile Periye maden sulan evsafında gazoz imali için tecrübeler yapılmaktadır. Bu suretle maden suyu sarfiyatının artacağı muhakkak görülüyor.
Gönül istiyor kİ evvelce olduğu gibi şehrin işlek caddelerinde büvetler açılsın, halk buralardan da İstifade etsin.
Cemal Betik
■ Musiki Mecmuası
Gazetemiz muharrirlerinden Nazım Dersan İle İhsan Tayşılı, . en salâhiyeti] kalemlerin iştirakini temin ederek. «Musiki Mecmuası» adında aylık bir mecmua . çıkarmağı tasarlamışlar ve bu hususta bütün hazırlıkları bitir-mislerdir,
îlk nüshası 1 martta çıkacak olan bu mecmua, Türk musikisini ön plânda tutmakla beraber, Garp müziğini de ihmal etmiye-cektir. Arkadaşlarımıza başarılar i dileriz.
Nahife
AKSAM
27 Şubat ^.13
• Yarı askerî, yârı siyasî •
>- ' ■ —
Eisenhower’in demek istediği
MAHKEME KORİDORLARINDA:
Uyku kestirecek bir yer ararken herif başıma dikildi!
Ben Amerikan generallerinin »cvk ve Jdareslnden s1ya.de dünyayı görüş, anlayış ve ona göre hazırlanış tarzlarına bayılıyorum. çünkü sevk ve idareleri zencin bir millet v» ordunun bol bol yığdığı n-.alzetneye ve ha-kflc! mühendis hesaplanna dayanılarak hasının etlim esin e inhisar ediyor. tjln «sınat tarafı tadır. Fakat İ3 politik görüp ve buna nazaran ha-nrlannayft yeldi mİ, hiç bir milletin askerleriyle kıyajlanamıy&eak bir gendik re kiyaset gösteriyorlar.
General Mac Ar t hur'un PMlilkte-kl harbierlııl belki başkaları dn aynı mükemmeliyette idare eder ve Japon yayı iki atom bombasıyla mağlûp edebilirdi. Fakat Japonya gibi büyük bir diyarı yarı İlkh «ayılan imparatoru, sağa ve »olcu partileri, iktisadi ve kültürel mesele ile birlikte kendine meftun ederek tb katiyen müsamahada bulunmadan idare edebilecek general bulmak eldden kolay değildir.
Dünyaya İktisadî ve politik bir nizam vermek lstlyen, paraca ve iktisatça Amıpayı kalkındırmaya çalışan grnera! Marshatl'a ne buyuru* hlT?
Bunun gibi Amerikan ordusuna veda ecen, eski genel kurmay balkanı Elserhowertn dünyaya söylemek İstediği sdaler de değme politikacının ve hattâ ldeolöğun kin değildir. Belki kur ulaşımdan ve İstiklâl harb-1 erinden beri Amerikan ordularını idare edenlerin bir taralten da. memleketin re dünyanın politikasını gös önünde tutmaları zarureti bu diyara' böylcce geniş görüşlü siyasî komutanlar hediye edebiliyor. (Hoş harb politikanın bir icra vasıtası olduğuna göre politikadan anianuyan komutan da biraz garip olur anıma, klâsik barb telâkkisi. bilhassa Avrupa ordularında bıı ljtn tamamen cahil! bir sürt kom.ntrnın mevcudiyetine sebep olmuş ve geçen harbde bile Ludendurf bundan çok şikâyet et miştLı Gelelim bu ünlü generalin «on emrindeki şayanı dikkat noktalara:
ı«m»kt»uiırla.rHu hal tıpkı Alman işgalinden evvel Norvcçln bulunduğu gafil vaaiyeU andırmaktadır, içerideki böyle bir azınlığın is» devletin ta-tlkJâll İçin no büyük tehlike olduğunu Norveç işgali göstermiştir. Keza yirmi bin çetecinin Yunanlıların taşma musallat ettiği felâket de mey-dan-dadır.
1 — Elsenhover'in «on emrinde üçüncü mühim nokta, Akdeniz* verdiği değerdir. Mesajının müteaddit yerlerinde Akdenlzden ve buranın stratejik önem İnde d bahsettikten sonra en nihayet şöyle diyor: «Eğer Doğu ile Batı aracındaki bu en eski geçit yeri duvaria örülürse aonuçlar ânl ve felâketli olur.»
' Bunun mânası açıktır: i Doğu yarını kürerinde Amerikanın kurtarmak zaruretinde olduğu milletler ra hürriyetlere giden yol buradan geçecektir. Her n* pahasına Olursa olsun bu yol açık kalmalıdır ki rolümüzü oynıyalım, İşimizi yapabilelim» demek İstiyor.
Elsenhoverin bu istikamet gösterişi yarınki icra tarzını da açığa vurduğundan çok mühimdir. Eisenhower burada İngiliz adalarını kastederek Şimal denizinden ve yu İskandinav 1 yarımadasını hemplıyarak Ballık denizinden bahsedebilirdi. Bunu yap-'madı. Zira hem Avrupayı kurtarma, hem Rusyayı vurma bakımından en emin, en müsait yer Şimal! Af-rlkadadır da ondan. Tıpkı Elsen* hovver'ln bir nmanlar Avrupayı istilâya buradan başlaması gibi.
ı Evvelâ şimal denizleri ve karaları ne Afrika kıtası kadr boş ve üs olarak kullanmaya müsait, ne de Sovyet Rusyaıun can daman olan Kafkas, Rumen, hattâ Avusturya ve Polonya petorllerlne Şimali Afrika kadar yakındır. Trablusgarp hava taleri tamamen Balkan yarımadasının karşısına düşer, Kafkasya ya düz hat teorinden mesafesi ise 2500 kilometreden fazla değildir. Çok peni? Afrika kıtasının üsleri ve bizzat, kendisi ise ne karadan, ne de havadan Sovyet taarruzlarından korkmı -
1 — Eisenhower diyor kİ: Yeni silâhlar İçin artık darlaşmış olan Ok-' ynnoslar ve Şimal Kutbundaki en-gcHera rağmen, bir tamınlar erki Ro ma., eski İran, Moğol hânları ve Alman kıra Darının eli altında bulunan bütün ülkelere yayılmış zalim bir düşman karşısında bulunuyoruz.
Burada dikkat edilirse 'eski zamanın büyük fatihlerini çıkarmış olan bütün diyarların bugün Scvyetlerin eli altında bulunduğu ve bu diyarlar ve İmkânlar sayesinde şimdiye kadar çıkmgilann belki en büyüğünü çıkarabileceğini Amerikalılara ve bütün dünyaya ilân etmek istiyor.
2 — tklnd büyük tehlike olarak garp kültürüne ve Amerikanın anladığı hürriyete taraftar otan Garbi Avrupa devletlerindeki komünist partilerinin arreitlfi tehlikeye dikkati çekiyor ve «çnükü diyor, bu partilerin hakiki niyetleri belli olduğu gibi kendileri de yabana bir İdeoloji yaranna k&nşikhk ve ihtilâl hazır-
yacak kadar geniş ve emindir.
I Bu başlıca ve ehemmiyetli noktaları işaret ettikten sonra Elsenhower, harbin çıkmasını muhtemel görmesine rağmen, bedbin görünmüyor. Bern niçin bedbin görünecek? Kuvvet ve kudretin kendi tarafında olduğunu bildiği kadar hak ve adaletin de kendi safında olduğuna emindir. Japonya yanlış bir hesap yaparak Amerlknya saldırdı İse bundan zararlı çıkan kimdir? Vakıa. btriraç on bin Amerikan vatandaşı tflmilş, bir hayli emek ve masraflar havaya uçmuştur amma, Pasifik artık emin bir deniş haline, Japon milleti ise bu asrın zihniyeti içerisine girmiştir. Bu az rahatlık ve ferahlık mıdır? Bir gün bolşevlklcr de böyle bir cin>-nete kapılırlarsa onların başına gelecek de aynı şeydir. Elverir kİ Amerika müteyakkız, tehlikeyi anlamış1 ve tedbirini almış olsun.
Eisenhower‘in söylemek İstediği de hulâsaten budur.
Alnında kiril bLr bez canlı. Sol Şakağında laca bir kan sızıntısı pıhtılaşmış. Üstü başı çamurlara bulanmış. Orta boylu, cılız bir adam. Adı Muharrem AkbuluK Karabulut deseydi kendi rengine daha nypun olurdu amma aklığı tercih etmiş, Hırsızlık suçundan muhakeme edilmek üzene adlfyeye getirmişler. Jandarma-nm yarımda kayıtsu bir eda İle oturuyor. Yanma yaklaşırken çjpil gözlerini kırpıştırarak dik dik baktı,
— Hayırola, ahbap, öfkeli görünüyorsun.
Dudak büktü:
— Bizim öfkemizden ne olacak. efendi bllâdcr? Ateş olsak cirmimiz kadar yer yakarız.
— Suçun ne?
Yine dudak bükerek elini salladı:
— Hiç... Hava civa.
— Hava civa için İnsanı yakalayıp kelepçe vururlar mı? Elbet bir sebep var. .
— Bir insanda talih olmazsa ba^ı dertten kurtulmaz.
— Demek senin de talihin yok.
— Çocuk musun, efendi kardeşim? Talihim olsaydı şimdi burada mı otururdum?
— Alnını niçin sardın? Yara mı var?
— Bizde talih yok, dedik ya. Yaralar da, belâlar da hep beni buluyor. Kurban olduğum Allah yara, bere vereceğine biraz para verse olmaz mı sanki?
— Kaza mı geçirdin?
— Onun gibi bir şey. İnsanlarda insaf, merhamet kalmamış kİ. Herif odunu vurunca alnımdan kan boşandı.
— Kavga mı ettiniz?
— Kavgadan, gürültüden hoşlanmam, efendi abi. Velâkin herife meram anlatamadım. «Babacığım! Bırak da namusumla şuradan savuşup fideyim» dedikçe herif; «Vay. hırsızlık İçin evime gireceksin de sonra elin! kolunu sallıyarak çıkıp gidrcek misin?» demesile beraber üzerime çullanmak istedi. Eh, Allaha şükür bizim de elimiz, kolumuz var. Ben de kendimi müdafaa ettim tabii.
— Herifin evine mi girmiştin?
— Orası başka mesele, efendi kardeşim Eve girmekle hemen hırsız mı olur İnsan?
— Sabıkan var mı? Gülümsedi.
— $u dünyada sabıkadan gayri bir şeyim yok ki. Cenabımevlâ öbür kullarına para, pul vermiş, benim kısmetimi de sabıkadan açmış. Sayısını kendilli bile sasıdım. İşimiz gücümüz mahkemeye gelip kodese gitmek. Ömrümüz böyle geçiyor. Kani, benim gibiler de olmasa hâkimlere iş kalmaz, hapishanelerin kapılarına kült vurulur.
— Hırsızlıktan mı hepse giriyorsun?
— Öyle işlerle benim başım hoş değildir, efendi abl. Velâkin, deminden de söyledim va. Cenabı Allah kazalarını, belâlarını benim
Zaten o herifin evine sıçan düşse başı yarılır. Bir İnsan, kelleyi koltuğa abp hırsızlığa niyet edince gireceği evi İyice hesaplar. Züğürt herifin evinde hırsıza yarıya cak eşya ne gezer?
— Sen o adımı evvelden tanıyor muydun?
— Yok beyahu. Nereden tanıyacağım elin hert&n!?
— Züğürt olduğunu ne biliyordun ya?
— Eve girince anladım. Dört yanıma bakUın ki her taraf tamtakır.
— Eve nlçuı girdin?
— Hay ceddine rahmeti İşte bu derdimi kimselere anlatamadım. Ben söylüyorum amma kulak asmıyorlar. Siz merhametli adamlara benziyorsunuz. Anlatayım da bana hak verin. Malûm ya. havalar kancıklaştı, birdenbire karladı. Gece evime gidiyordum, BLr sokaktan geçerken buuvvv dive rüzgâr başlamaz rru! Karlar yüzüme gözüme çarpılıyor, bastığım yeri göremiyorum. Bîr de litreme aldı beni. Baktım ki İş fena. Eve kadar gitmek kabil değil. Şöyle ₺lr yere sığmayım da biraz bekılyeylm, fırtına durunca gene yoluma giderim, diyerek etrafa bakınırken karşı taraftaki evin alt katındaki pencere gözüme İlişti. Bir kanadı aralık duruyor. Evde ışık da görünmüyor. Herhalde boş bir ev. Bit gece şuracıkta barmayım bari dedim. Pencerenin önündeki demiri biraz zorlayınca büküldü.
: — Herkesin pencere demirini
ne hakla büküyorsun?
— Ne yapalım, bey kardeşim? Dışarıda dursam soğuktan mortoyu çekeceğim. Demir parçası bir insanın canından daha kıyI metli değil ya. Demiri büktüm, 'arasından içeriye süzulüverdim. Her taraf karanlık. Şöyle uzanıp do rahatça uyku kestirecek bir oda bulayım dive avluda dolaşırken ayak sesleri duyuldu, ne olduğunu anlamağa vakit kalmadan lâmba yandı, zebeliâ gibi herif karşıma dikilince bende şafak attı. Talihsizlik buna derler işte. Kafam yarıldı, üstelik bir dc kodese tıkarlarsa halimiz dumandır.
Ce. Re.
kumrular
Aşk vs macera romanı
Yazan: CEMAL REFİK Tefrika No. 35
— Epri soyllyorum açıktan, efendim. Siz bir genç kadln, em da güzel, fBte2t yapamıyorsunuz bir eyl yasamak bu dünya üstünde. Yazlk değil »be? Ne zaman ehtlyarilyorsunuz, epri gidiyor pöfff,.. Bulamıyorsunuz bir tef", daha bu gençlik, em da güzellik.
— Doğru söylüyorsun amma, tallh-■İzllk bent böyle yaşamağa mahkûm etmiş, ne yapalım?
— Niçin zoyllyorsunuz böyle? Ne zaman geriyorsunuz kİ »ana gelmemiş, Jİzim onu siz arlyacakslnlz.
— Peki amma ben nasıl ararım şansı?
Elcni'nln dudaklarında şeytani bir tebessüm belirdi:
— Yok efendim, sizin için aramak, Bu leta'şans kendisi gelmiş ayak ilen ekin yanlnizda. Nllıat bir güzel çocuk. genç, em da zengin. Çok çok se-
rlyor size, yürek içerde doldurmuş ask.
— Oturduğun yerde ezberden konuşuyorsun amma bu İşin sonunu düşünüyor musun. Eteni? Nihadın hakikaten beni sevdiği nt malûm? Ya benimle gönül eğlemek istiyorsa? O zaman halim ne olur? ’
— Rica ediyorum Fahriye hanum, böyle bir şeyler söylemeyiniz Nihat bey İçin.
— Peki, sevdiğini farzedellm. Bundan ben nasıl istifade edebilirim? Namusumu ayak altına alıp kocama İhanet ml edeceğim?
— Niçin efendim,- namus koyacaksınız ayak altında? Kanun ketaplar içeride nasin yazlyor evlenmek, em da yaziyor boşanmak. Eğer kim siz İstiyorsunuz Nihat bey ilen evlenmeye, ayrll acaksinlz Rayif beyden. Çok çok İnsanlar yaplyorlar böyle. Ma bu İl-
PIERRE BENOlT'nın Komam
BETSftBE
SDaniMe, î)Mm,
İstanbul asliye 12 nel hukuk yar-glçlığından: 947/1310
Davacı Handan Benli tarafından çcngelköyünde Lekeci Nuri sokak 36 numarada oturan kocası Rıfat Benli alev ılr.e açılan boşanma davası İçinde miiddelalcyh 20. 2. 648 cuma günü s&at 14 de mal.kemede hazır bulun' m 15 i hakkında llânen tebligat yapıl-
İçin yaratmış. Allahın emrini kul | erimediği iden ınüddela-
bozabilir mi? Doğru dürüst, ra- İPJh hakkında gıyap kararı verildi, hat rahat yasıyavım derken başı- doldurulan bu karara alt lhbar-ma bir karartır geliyor. j namenin bir nüshası da mahkeme
— Bu sefer d? adamın evine divanhanesine asılmış ve keyfiyetin hırsızlık için mi girmiştin? '15 müddetle Uânı için rauhake-
— Bövle konuşma dinini se- menin 5. 4. 94î perşembe günil saat versen, bev kardeşim. Kirazlıkla 14 de bırakıldığı tebliğ yerine geçmek ba?ım hos daeil. tirdim Vh sana, teere ilân olunur. (2485»
* İLAHİ SENFONİ ’
(Symphûnle Fanlnstlque)
Bir dâhinin İhtiraslı ve şanlı hayatını canlandıran senenin en muazzam müzikal şaheseri (FRANSIZCA SÖZLÜ) B O G tî N iNCi Sinemasında
Şehrimize gelen meşhur Çekoslovak
SPARTA takımı
28 Şubat Cumartesi saat 15 de BEŞİKTAŞ ŞEREF STADINDA Galatasaray - Fener - Beşiktaş muhteliti ile 29 Şubat pazar günü saat 15 d© beşîktaş t akimi He
karşılaşacaktır. Bilet satış yerleri:
1 — Beyoğiunda Galatasaray Spor Klübilnde
2 — » Anadolu banı kapısında 81ngapur Boya salonunda
3 — Beşiktaş Sokonl Benzin İstasyonunda
4 — Karaköy Yayla Süt evinde
ft — İstanbulda Yeni Postanecaddesl Bay Zeki Rıza Sporel Ma-gazasında.
8 — Ankara caddesi No. 38 Türkiye eczanesi Er‘.f Neşet Unnan
7 — Bahçekapt kumaş İthalat şirketi
■ ■••■■■■■MI««*ni«M«MII««l«MII«l««MII«ll««llll«ll«ll«llllir«««lllll(IV|l|l|
I Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlümü ilânları
■■•■■■■(■>■«■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■•■■• •«■■■»«■■•■i
1 — fstlnye dok ve fabrikaları pirinç dökfinı «akları İnşaatı İşi palı zarf) usuliyle eksiltmeye çıkarıl m ıştır.
2 — Keşif tutarı (17498.35 - on yedi bin dört yüz doksan sefez lira otuz beşi kuruş ve geçici güvenmesi (1312.38 - bin tç yüz on İki lira otıa sekiz) kuruştur.
3 — Eksiltmeye esas olacak şartname ve diğer kâğıtlar genel müdürlük yapı şubesinde görülebilir.
4 — Eksiltme 8. 3. 1948 pazartesi günü saat 15 de genel müdürlük alını satım komisyonunda yapılacaktır.
6 — isteklilerin en geç 27. 2. 043 günü akşamına ka(iiE genel müdürlüğe dilekçe ile müracaat ederek ehliyet belgesi almaları vo bu belg yl kafalı zarflarla koyacakları kâğıtlara eklemeleri lâzımdır.
6 — Kapalı zarflar eksiltme günil saat 14 de kadar komisyon başkanlığına verilmiş olmalıdır. (1927)
Alafranga at nah ve mıh satın alınacak
Eti Bank İstanbul Şubesinden:
Bankama İhtiyacı İçin 10.550 giyim alafranga at ve katır nab ile 1700 kilo mıh satın alınacaktır.
Taliplerin en geç 8/V848 pazartesi saat 15 39 a kadar muvakkat teminat akçesi Tl- 1743.98 nı bankamın veznesine yatırmaları ve alacakları makbuzla tekliflerini kapalı sarfla aynı gün saat 17 ye kadar Bankamız holündeki teklif kutusuna atmaları.
Şartname her gün satınetm^ servisinden alınabilir.
Banka İhaleyi kısmen vera tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. ______________________________________(2480 İkinci parti itkal malı seker satın alınacaktır Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim
Şirketinden:
Hıısusl şartnamesinde yazılı vasıf ve şartlar dairesinde olmak üzere İkinci parti 15.000 «on beşbln» ton metrik İthal malı beyaz grantlle rafine şeker satın alınacaktır.
İştirak edecekler 16 Mart 1948 salı günü saat 15 de şirketin Ankarada Atatürk bulvarı 347 numaradaki merkezinde şartnamede yazılı teminat mektuplarile birlikte bulunmalan rica olunur.
Şartnameler şirket merkezinden veya İstanbulda Bahceka-pıda Taş han 3 cü kattaki İstanbul bürosundan temin olunabilir.
Tcsblt edilen saatte hazır bulunmıyanlar açık flat indirmesine iştirak ettirilemeyeceğinden isteklilerin tam zamanında

lere sonradan düşünceyiz. Bir tela sîz konu^âcakâlnfz Nihat bey ilen, ne zaman nğnlyorsusırz ki seviyor size. İster iseniz onun İlen evlenmeye İçin, o zaman bir program yapacoyiz Ra-yir,beyden boşanmak üzerinde.
Fahriye bu İşleri zihninde seri bir muhakeme süzgecinden geçiriyor: «Yabancı bir erkekle karşı karşıya geçip sevgiden, aşktan bahsetmek-Nasıl olur? 8onra da Ratr beye; (Ben seni istemiyorum, boşanaenğım) demek var, Bu büsbütün imkânsız. Başkasını sevip kocasından boşanmak ne fenai Herkes duyacak, dedikodular o-lucak. tüllere düşertglm. Ya annemin hail ne alacak? Benim bu hareketlerime, bu kadar aÇır darbelere nasıl tahammül eder o kadın? Onu felakete sürıiklemeğe ne hakkım var?»
Eteni ona dikkatle bakıyor, zihninden geçenleri yüzünde beliren hatlardan seziyordu. Fahrlycnln zihninden bu düşünceleri bir nn evvel alllp tereddütten kurtarmak lâzımdı. Şeytani zekâsını topbyarak müşfik bir tavırla söze başladı:
— Afinlyorıım kl çok çok sikiliyorsunuz bu isler İçin. Fakat in aniniz bana kl epsl isler dizel giizc! olacak Ne zaman siz yapacaxsLnlx bir ufuk
cesaretllk. sonradan kazanacaksınız bir buyuk saadet. Konusunuz efendim bir tafo Nihal bey İlen. Yok bunda bir fenduk. Ma arkasında bekliyor sizin İçin saadettik.
— Sen beulm saadetime neden bu kadar alâka gösteriyorsun Eteni? Bundan senin ne istifaden var?
— Yoktur efendim benim bir sey. Ağnlyorsunuz etendim kl btn size ne kadar seviyorum. Ne zaman siz eyl ya-
sıyorsunuz, benim de yürek rahat olu-ı yor. Biliyorum kl sizin yürek çek te- , mir, çok eyl bir kadlnslnlz, hakiniz vardır bu dünyada eyl yasamaya İçi». Ban» d» her tefe eytllk ediyorsunuz, istiyorum kl size bir hizmet yapayl*”-1 Ayak İlen gelmiş bir saadet bekliyor, î kaçırttırmayınız ona.
Fahriye biraz daha düşündükten sonra endişeli bir eda İle:
I
— Peki, Elenl! dedi. Bir defa konuşmakla hemen felâkete sürüklenecek değilim ya. Nihat buraya gelecek tabii. Fakat sen htanbulda onu gördükten sonra bir defe gel. görüşme İşini iyice kararlaştıralım. Sonra Nl-hadı alıp getirirsin.
(Alkask var)
HURDA SATIŞI
Sümerbank iplik ve Dokuma Fabrikaları Müessesesi Bünyan Fabrikaları Müdürlüğünden: Fabrikanızda mevcut 11 kalem hurda malzeme 8 Mart 1048 pazartesi günü fabrikamızda açık arttırma suret ile satılııcaktır.
İsteklilerin malı görmek ve gerekli teminatı yatırmak üzere fabrikamıza malzemenin cins ve miktarını gösterir listeyi görmek Üzere do Bahçekapı - Sümerhanda müessesemlz satış müdürlüğüne müracaat! arı. (2501) _______
Tali hasılat satışı
Sümerbank İplik ve Dokuma Fabrikaları Müessese»! Müdürlüğünden:
Mucssesemlze bağlt Adana Fabrikasında mevcut üç kalem pamuk telefi İle Uç kalem üstüpü 10 Mart 918 çarşamba günü mezkûr fabrikada açık arttırma suretlle satışa çıkarılacaktır.
İsteklilerin malı ve-şartnameyi görüp teminat yatırmak üzere adı geçen. Fabrikamıza cins ve miktarı öğrenmek üzere da Müessese-mlz Satış Müdürlüğüne müracaatları Hân olunur.
Müessese ihaleyi vamp yapmamak^ıerbesttlr^^^^^^tMOûl^ Zayi — Samatya nüfus memurluğundan aldığım içinde askerlik kaydım bulunan nüfus tezkeremi zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur.
1327 doğumlu
Recep oğlu Abdullah Gokşur
Zeri — Anoba nüfus «türesinden aldığım ve İçinde askerlik muamelelerim yazılı kimlik cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
1329 doğumlu
Hüseyin ofelu Mehmet Çetin
-=j DENİZCİLİK
Rusya 3 üncü denizci devlet oluyor
İtalyan- donanmasından Rusyaya verilecek olan Giulio Cesare ZiTlkllSl
Italyan donanmalının galip devletler arasında nasıl teksim edileceği hakkında Komada resmi bir haber yayın’.annuftrr, Bu habere göre , en büyük hisse. »ulaşılmaı bir sebeple, Eorjet Rusyaya verilmektedir. Anlatılmaz bir sebepls diyoruz. Çünktl. italyanın mağlûbiyetinde Sovyet Basyanın hizmeti hissesi, yok denilecek kadar ehemmiyetsiz olduğu Bibi, ttalyanm denizdeki faaliyeti yürün v en Kızıl donanmanın kayıpları da birkaç gemiden İbarettir,
İtalyanın batırdığı Rus gemileri
Filvaki, kara yottylo Karadeniz* nakledilmiş olan birkaç İtalyan hfl-eun. botu tarafından batırıldığı iddi* •dilen Rus gemilerinin sayısı pek sadır ve bunîann haçında, bir kıymet olarak 6300 tonluk Krasny Krlm kruvazörü gelir.
îtlyan harb tebliğlerine göre. MAS denilen İtalyan hücum botları, ilk defa, 12 haziran 1942 gecesi, Karade-nlzde bir motdrlû gemi İle bir hafif refakat geınlslnl batırmışlar; 120M tonluk bir nakliye gemisini yarala-nnşl&rdır. Bu gemiyi, sonradan Alman uçakları batırmıştır. Gene aynı tebliğlere göre 1943 temmuzunda, MAS 1ar, 3 Rus denizaltısınj batırmışlar ve bunlardan Eunoka adındaki denizaltının mürettebatını kurtarıp esir etmişlerdir. 3 ağustos 1942 gecesi MAS - 573 11e MAS - 568, Rusların Krasny Krlm hru «uzar dne İki defa muvaffakiyetle torpido hücumu yaparak gemiyi bafıraıışlardır. Başka bir rivayete göre de, İtalyan hücum butlan tarafından yaralanmış olan bu kruvazArÛ. Alman uçakları denilin dibine göndermiştir,
kalyon tebliğlerine göre. MAS iar, ağustosta, Şimal Rusyadn Ladogi gölünde de 1300 tonluk bir gambotla 1300 tonluk bir nakliye gemisini ba-tamışlardır.
İtalyan tebliğlerinin bu İddialarını doğru olarak kabul ve hülâsa edersek görürüz İd, İtalyan harb gemileri, Rusların yalnız şu gemilerini batırmışlar dır:
1 hafif kruvazör, 3 denizaltı, 1 motorla gemi, 1 hafif refakat gemisi, 1 gambot, 2 nakliye gemisi.
Buna mukabil Müttefikler, kalyayı kendi büyük ve kanlı gayretleriyle mağlûb ettikleri gibi. İtalyan donanmasını da. ağır zayiat pahasına yenmişlerdir. Ve harb sonunda, bu donanmadan en büyük hisseyi Sovyet Rusyav& İhsan buyurmuşlardır. Bu bol keseden Hisar, arasında 23,622 tonluk Giulio Cesare, yani JÜI Bczor zırhlısı ile 2 tane 7283 tonluk hafif kruvazör, üçü yepyeni olmak Üzere 4 muhrip ve 2 modern denizaltı da vardır. Rom adan verCen habere göre. İtalyan donanmasın dan Sovyet Rusyaya ayrılan hisse 27 harb gemisiyle 18 yardımcı gemiden mürekkep koca bir filodur.
Müttefiklerin Rusyaya verdikleri gemiler
Halbuki harb içinde Müttefikler, Sovyet P.usyaya birçok harb gemisi de vermişlerdir. Bunları da hlllîteaten bildiriyoruz:
tngtlterenln verdiği gemiler:
1 zırhlı: 28150 tonluk; S muhrip: 1050 tonluk; 5 denizaltı: 640 tonluk: 12 arama. - tarama gamlsi: 254 tonluk: diğer bazı yardımcı gemiler.
Amerikanın verdiği gemiler;
İ hafif kruvazör: 7050 tonluk: 62 refakat muhribi; 28 firkateyn 210 hücum botu vo diğer motdrbot; 22 avcı botu; 76 arama - tarama gemisi; I buzkıran: 88 ihraç teknesi; 15 nehir römorkörü; 4 yflzel t Amir ıtelve-d; 100 kadar Liberty sınıfı büyük şilep.
Alınanlardan aldıkları gemiler
Rus’.ar, Alınanlardan, birçok gemi iğtlnam rtmişler, aynen Müttefikler do bazı Alman gemilerini Sovyetlere vermişlerdir. Ballıkta batmış veya batırılmış olan bazı Alman harb gemilerini de Rusların yüzdürüp tftmlr ettıH'-ri hakkında bir takım haberler vardır. Biz, bunları ve Rusların Al-
manvayı İstilâ ettikleri zaman ele geçirdikleri deniz altıları hesaba dahil etmiyoruz. Bugün Rusların elinde bulunan Alman harb gemileri de şunlardır:
X hafif kruvazör: 6000 tonluk; B muhrip: 1811 - 2400 tonluk; 4 torpidobot: 600 tonluk; 4 büyük denizaltı: 1600 tonluk; 6 orta ve küçük denizaltı: 517 - 740 ve 233 tonluk; 43 arama -tarama gemisi; 34 balıkçı gemisi tipinde arama-tarama* 30 hücum botu ve mayın botu; 50 arama - tarama motArbotu; 4 mlknafisil mayın taranış gemisi; 8 büyük avcı gemisi; 3 denizaltı ana gemisi; 1 telsizle İdare e-dUen zırhlı hedef gemisi: diğer birçok yardımcı gemi.
Ruslar, aynen Alman denizaltı tezgahlarını ve diğer bazı tersanelerin makine ve malzemesini de kendi memleketlerine ve Karadeniz kıyılarına nakletmlşlerdir.
Üçüncü denizci devlet
Böylece Sovyet Rusya, hnrbde uğradığı mahdut miktarda gemi kayıplarını telâfi ettikten başka Amerika ve tngillereden sonra Üçüncü denizci devlet d* olmuştur. Halbuki İkinci dünya harbi başlarında 7 nel deniırî devlet vazlye tindeydi.
Komadan gelen haberlere göre, Sovyetler, İtalyan donanmasından kendi hisselerine düşen gemilerin büyük masraflar yapılarak îtalyanlur tarafından tftmlr ve teçhiz edildikten sonra, mükemmel bir durumda kendilerine teslimini İstemekte İmişler.
İtalyan donanmasından Sovyetlere verilecek 27 harb gemisiyle 18 yardımcı geminin Ruslar tarafından Ka-râdenlze geçirileceğine şüphe yoktur.
4. D. D.
ANKARA RADYOSU Bu akşamki program
16 İL 8. ayxın ve Radyo aaion orkestrası. 18.30 Konuşma. 18.45 Şarkılar, 19 M. S. ayan ve Haberler,
19.15 Çeçmlşte bugün, 19.20 Yurttan sesler, 19.45 Radyo eeofor.1 orkestrası,
20.15 Radyo gazetesi, 20 30 Serbea saat, 20.35 İnce saz, 21.15 Konuşma. .21.30 Beste, şarkılar ve türküler, 22 Konuşma: B:. M. M. saati, M.15 Dans müziği (P1.İ, 22.45 M. 8. ayan ve Haberler.
Yarın laba/ı re 63'. e programı
7.30 M. S. ayan ve Hafif müzik (EL), 7.45 Haberler, 8 Şarkılar (EL). 8.30 Çeşitli hafif müzik {PLİ
1220 M. B. ayan ve Radyo salon orkestrası, 13 Haberler, 13.18 Çeşitli Hafif müzik (Fİ.), 13.45 Çeşitli sololar (PLİ, 14.15 Dans milzlğl (Fİ.). 14.30 Karıçık şarkılar. 14.55 Konuşma: B. T. O, D.
Halkevleri - Kurumlar |
* D. F. Gedikpaşa semt ocağı başkanlığından: Oceğııpızjn tertiplediği aylık halk toplantısı önümüzdeki 27/2/948 cuma günü saat 10,30 da Baromuzun kıymetli avukaLLaınııdan (Ecnrullah Nutku thtayın) hazırladığı (Politika, Entrika ve Partili Ahlâkı) adlı bir konferansla yapılacak bu toplantıda bütün âmlanmnın bulunmalarını rica ederi».
Kömür kıtlığı
Selanik’te elektrik sarfiyatı azaltılıyor
Belânlk 20 (AP) — Amerika-dan beklenilen kömürün geç kalması üzerine, elektrik sarfiyatında tasarruf yapılmasına karar verilmiştir, Bu arada, Selânlktekl evler % 50 nispetinde tasarruf yapacaklar, dükkânlar da akşamlan iki saat erken kapanacaktır.
Şimalî Yunanistan valisi Bas-yakoa bu hususta verdiği demeçte, eldeki kömürün ancak lkl gün yeteceğini, o zamana kadar kömür gelmediği takdirde sanayi müesscselerinln kapanmak zorunda kalacaklarım söylemiştir.
Bulgaristan’da radyo ve filim Devlet idaresine geçiyor
Londra 26 (R) — Sofya’dan bildiriliyor: Bulgar mili! meclisi, radyo yayımlarının ve Alimlerin devletin idaresi altına geçmesine alt tasamı kabul etmiştir .
Hiııt modası
Hindistan günün mevzuudur. Gandhl'nin katU. Hindistan İle Pakistan arasındaki ihtilâf herkesin dikkatini bu kıta üzerine çekmiştir. Bu alâkadan İstifade eden bazı Lpndra kadın terzileri Hint modası çıkarmağa epeyce muvaffak olmuşlardır. Yukarda at yarışlarında Hintliler tarzında giyinmiş i W İngiliz kızı görünüyor.
Fransız filimciliği mahvolacak mı?
Paris’te bu tehlikeyi atlatmak için büyük bir nümayiş yapıldı
KİN
Yarınki Sayısı
BiR HADiSE
Olacaktır.
BİR KERE GÖRÜNÜZ.
Paris bulvarlarında yapılan nümayiş
Fransız (ilimciliği, Birinci Dün-ı üstleri Fransada bulunuyordu, ya Harbinden evvel bütün dünya- en güzel filimler Fransada çevrl-ya hâkimdi. En büyük sinema aı;-(liyordu. Muhtelif memleketlerde
Mae West, Ingilterede
sahne artistliğine başlıyor
Bir kaç ay sonra filim çevirecek olan artist bir basın konferansı yaptı
HoJlyvroodun tanınmış sinema artistlerinden Mae Wesl geçenlerde tngl!tereye gelmişti Son seneler zarfında çalışmayan ve istirahat etmekle vakit geçiren artistin Ingilterede sahneye çıkarak bir piyeste baş rolü yapacağı, bunu müteakip bir filim çevireceği bildirilmişti. Son haberlere göre artist Manchester ve Londra sahnelerinde kendi yazdığı bir piyesi temsile yalanda başlayacaktır. Bu iş bir kaç ay sürecek, Mae bundan sonra filim çevirecektir.
Mae West Ajnerikada çok tanınmış bir piyes muharriridir. Filim çevirmezden evvel piyes yazar ve bu piyesleri kendisi oynardı. Filim çevirmeğe başladıktan sonra piyes yazmağı bırakarak filim senaryosu hazırlamıştır. Şimdi yine piyes muharrirliğine dönmektedir.
Mae Weet‘in ilk piyesleri bir parça açık saçık şeylerdi, bunlardan biri artistin 500 dolar para ve hafif bir hapis cezasına mahkûm edilmesine sebebolmuştu. Fakat bu muhakeme artisti herkese tanıtmış, Mae West’in yazdığı piyesler büyük alâka uyandırmıştır. '
Mae o zamanlar getfçtl. Çimdi yaşı elliyi bulmuş, durmuş, oturmuş bir kadın olmuştur. Bu sebeple yazdığı piyesin de ağır başlı olduğu bildiriliyor. Artist, İngiltere gibi ahlâki meselelerde cok titiz olan bir memlekette takibata uğramak korkusu olmadan piyesini oynayabilecektir.
Ma* West piyesini oynamağa başlamazdan evvel bir basın konferansı yaparak gazetecilerin suJ allerine cevap vermiştir. Bu mü-
lâkat çok neşeli geçmiştir. Artistin cevaplan ekseriyetle İnce ve nükteli İdi. Mae hayatını, sorulan sualler üzerine, çekinmeden açıkça anlatmıştır. Malûmdur kİ artist bir boksörle bir cambazhane artisti kadının çocuğudur. Cambazhanede doğmuş, beş yaşında numara yapmağa başlamıştır. Mae yirmi yasına kadar çok sıkıntılı günler geçirmiştir. Bu tarihten sonra piyes muharrirliğine ve sahne artistliğine başlamıştır. Artistin söylediklerinin en dikkate şayan olanları şunlardır:
(— Her kadın güzeldir, her kadında erkeklerin seveceği, beğeneceği bir taraf vardır. Bütün mesele bu güzelliği meydana çıkarmaktadır. Bunun için, başkalarına benzemeğe çahşmıyarak,1 yeni bir tip yaratmak lâzımdır. Halbuki bugün kadınların çoğu birbirine benziyor. Yani hepsi zayıf, solgun benizli, fazla boyalıdır. Halbuki erkekler böyleleri-n! değil bir parça kanlı, canlı kadınlan beğenirler.
İkinci nokta kadınların kadın gösterilen /ilimlerin dörtte üçü Fransız mamul âlı İdi.
Birinci Dünya Harbi Fransız tlllmclllğine öldürücü darbe indirdi, bu memlekette (İlimcilik uzun müddet belini doğrultamadı. Sözlü filim çıktıktan sonra yeni bir gelişme başladı, fakat ikinci Dünya Harbi bunu durdurdu, stüdyolar birbirini müteakip kapandı.
Harb bittikten sonra vaziyetin değişeceği, eski faaliyetin yerliden başlayacağı ümidediliyordu. Bu ümit tahakkuk etmedi, (ilimcilik günden güne geriledi ve nihayet büsbütün mahvolmak tehlikesi başgösterdi. Bu vaziyet üzerine Fransız temaşa federasyonu Pa-rista büyük bir nümayiş tertlbet-tl. Başta tanınmış artistler bulunan büyük bir kafile (Fransız sineması yaşamalıdır» yazılı levhalarda bulvarlarda dolaştı ve halka Fransız (ilimciliğinin maruz bulunduğu tehlikeyi anlatmağa çalıştı. Yukarıdaki resimde ön sırada tanınmış artistlerden Jean Marals, Madeleine Sologne, Ro-ger Plgaudt Clalre Maffel görünüyor.
Mae H’csf

kalmaları, erkekleşmemeleri dır. Pantalon giymek, erkekler gibi ata binmek kadınlara yakışmaz. Ben pijamanın bile aleyhinde-yim. Kadına pijama değil dantelli gecelikler, güzel sabahlıklar yakışır. Erkeklerin kadınlıktan uzaklaşanlan beğenmedikleri mu hakkaktir.» m
Bu uzun mülakatın sonunda bir gazeteci şu suâli sormuştur:
— Fikrlnizce bir erkeği zaptetmenin en emin yolu nedir'.’
Mae gülmüş:
— Ne olacak, erkeği kollan arasında bulundurmaktır!... demiştir.
Mae West, senaryoyu kendisi yazıp filimler! ele kendisi çevirdiği için, uzun seneler en çok kazanan sinema arllstierlndendi. Serveti yedi sekiz milyon dolar tahmin ediliyor, HoHvwood’dn ve Los Angelos’da apartımanları, kendi hesabına çalışan fabrikaları vardır. Şimdiye kadar evlenmemiş olan artist gelirinin büvuk bir kısmını hayır islerine sarfet-inektedir.
■ ■ ııa>ıııau ■■■■■■■■t îimıı ■■■■■« imin
Paristeki nümayiş oldukça tesir etmiş, kalkınma içip bazı teşebbüsler yapılmıştır Fakat, bugünkü İktisadî buhran ve bin bir dert İçinde bunun kolavca mümkün oiamıyacağı anlaşılıyor.
Son zamanlarda tnglltere ve ttalyada flllmciUkte büyük bir gelişme vardır. İngiltere, Holiy-vrood’a tesirli bir rekabet yapmağa başlamıştır, İtalvaıı (ilimciliği de çalışma sahasını günden güne genişletmektedir Bu vaziyet karşısında, mavisi o kadar parlak olan, Fransız (ilimciliğinin büsbütün mahvolmak tehlikesi göstermesi acıklı bir şeydir.
İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu
Saat 20 de Dram Kısmi
EVİN ÜSTÜNDEKİ BuL.LT Komedi Kısmı BÜYÜK CEMAAT
MAKSİM de
Muammer Karaca Opereti
KÂTİBİN KARISI Revü operet: Saat 20.3ü da Telefon: 42G33

M Şubat IMS
«ahlfe 8
fb^SİGümüş çay takım?]
Bir gün gazetede şöyle bir ilân okudum:
cBftttın servetini kaybatmlş olan Rus prenseslerinden D. tarihi bir kıymeti halı gümüş çay takımını «atmak mecburiyetindedir. Kıymetli eşyaya meraklı olanlar İçin bu, bulunmaz bir fırsat ta?k» eder. V«raallle« civarında 109 numaraya müracaat İdllmesll*
Tarih! kıymeti haiz olsa bile çay takımına ihtiyacım olmadığı halde prenses D.’yl görmek İçin adresi yatılan eve gitmeğe kaTar verdim, Evvelâ, aristokrasi sınıfına mensup bir kadınla görüşmek enteresan bir şeydi. Saniyen sıkıntıya düşmüş lâtif bir mahlûka yardım etmek fırsatım bulacaktım.
Kapıcı kadın, prensesin oturduğu katı bana gösterdi. Yukarı çıkarak kapıyı çaldım. BIı safdil borjnal&r, romantik şeylere o kadar meclûbus kİ bir az sonra kapıyı beyaz önlüklü küçük bir hizmetçi kız açtığını görünce. itiraf ederim kl İnkisara uğradım. Ben, sırmalı uşaklar tarafından karşılanacağımı sanıyordum. Salonda üstü açık bir piyano ile 15 İnci Louls stilinde eskf koltuklardan başka bir şey yoktu. Modern bir komodin ve çok uılltsamel bir halt İle şöminenin Öterinde güm İh çerçeveler içinde resmi üniformalı İki kontun portresi salonun mobllyeslnı tamamlıyordu. Biraz sonra prenses salona geldi. Kendim! prezatıta ettim. O da:
— Prenses Olgu Dobrankkl. diyerek fendisin! bana nrezanta ettikten sonra İlâve etti:
— Bu vaziyette sizi kabul ettiğimden dolayı henl mazur görünüz. Yeni hizmetçim kartvizitinizi İstemeği bile düşünmedi. Ah. ?u hizmetçiler, yok mu doğrusu kırbaçla dökülmeğe lâyık mahluklardır.
Prensesin etvarına bayılmıştım. Selinin tonu karakteri hakkında insanda şüphe bırakmıyordu. Gözleri biraz yorgun, elmacık kemikleri de hafifçe çıkıktı, Bütün bu eşkali güre! prensesin asıl menşeini göstermeğe kan idi.
— İlânınızı gazetedo okudum ve mevzuu bahis çay takımı hakkında sizinle görüşmek için buraya geldim, dedim.
— Öyle mi aziz mösyö? TamamUe mahvolunca, aile ‘yadigârı kıymetli eşyamızı va mücevherlerimizi yah ildi lora satmak meğer almmısm yansı İmiş...
— Fakat ben Yahudi değilim madam!
— Ben bunu sizin İçin söylemiyorum. Çünkü Musevi olsaydmu, şimdiye kadar çay takımını görmek İstemiş ve pervasızla. kusurlarını araştırmış bulunacaktınıs.
— Memleketinizden kaçalı çok mu oldu madam?
— İki sene evvel nıösyöl Yüksek hükümet erkânından birini tokatladım. O. ayaklarıma kapanarak «Mermin ellerntzle bir defa daha vurunuz» diye bana yalvardı. Hâdise şu yu bulunca memleketimden kaçmağa mecbur oldum.
Sürgün prensesle müsahabe çok hoşuma gitmeğe başladı. KsndUtoe bir Amerikan sigarası İkram ettim. O da bana çakmağını uzattı Sonra «111 çalarak İçeriye giren hizmetçi fcua
— Bir şişe bira getiri., emrini verdi.
Hizmetçi ka, biraz sonra elinde bir şişe maden suyu ve iki bardakla salona döndü. Prenses hiddetlendi:
— Ahmak kıs, sana söylediklerimi bir defa bile doğru dürüst yaptnıya-cak mum? Bana bira sbyladlm. Bira yemek salonundadır. Çabuk git de bira şişesini getir, diye çıkıştı.
Bu tekdirden afallamış olan kucağız, dışarı çıkınca prenses sözüne devamla:
— Şu hizmetçilerin sabah akaşm otuz kırbaç darbesi yemeğe lâyık olduğunu söylemeğe haklı değil miyim mösyö? diye sorduktan sonra oturduğu koltuktan fırlayarak kalktı.
Biraz sonra elinde gümüş çay takım lyle yanıma döndü. Çay takımı hakikaten çok güzeldi.
— İşte, satmak İstediğim çay takımı budur. dedi. Bu takımı »İze methetmeğe hacet yoktur. Eğer böyle şeylerden anlıyorsanız kıymetini derhal anlarsın». Halle gümüştendir. 1885 te yapılmıştır. Çay takımının her parçası üzerinde görülen armalar, ailemizin armalarıdır. Allemladen bahsedildiğini hiç İşitmediniz mİ, ta-r)h okudurıuı mu?
Ben tarih bilmediğim ve prensesin ailesi hakkında malûmatım da olmadığı İçin mahçup düşmemek İçin esas meseleye avdet ederek sordum:
— Satmak İstediğiniz çay tatarnı bu mu?
— Rica ederim, müsaade ediniz, allem hakkında size biraz daha malûmat vereyim.
— Takımın menşeini biliyorum. Bu takımı kaça satacağınızı bana söylerseniz, çok lütfetmiş olursunuz.
— Adeta bedAva bir flate sataca-cağım. Yalnız üç milyon frank istiyorum.
— Aman ne diyorsunuz madam?
— Bugünkü flatlere nazaran hiç mesabesinde btr şey değil mİ?
— Doğru söylüyorsunuz amma, Üç milyon frank büyük bir paradır, madam. Ben buraya gelirken yarım milyondan fazla vermemeği düşünüyordum.
— tkl milyon vermez misiniz?
— Çoktur madaml Benim bu kadar1 param yok kl...
— BSrl bir milyon frank veriniz de pazarlık bitsin
Tereddüt ediyordum. Fakat çay takımını da pek güze! buluyordum. Cebimden para cüzdanımı çıkarıp bir milyon frangı vermeğe hazırlanırken hizmetçi kız koşarak içeriye girdi:
— Madam, madam, dedi, kuyumcunun adamı geldi ve bununklne benzer bir çay takımı da getirdi. Kendisine beklemesini söyledim.
Prensesin ağa. şaşkınlıktan bir karış acildi. Ben de faka basmama mân! olduğumdan dolayı içimden hizmetçi kıza teşekkür ederek salondan fırlayıp gittim.
Çeviren: A. Hilâli
Türk Çimento Su ve Kireci
Anonim buketi hissedarlarına ilân
Şirketimizin hissedarlar genel kurulu senelik âdi toplantısı, 24 mart 1948 tarihine rastlayan çarşamba günü, saat 10 da Salatada, Agopyan hanının 4 üncü katındaki Şirket yönetim merkezinde yapılacaktır.
şirket esas mukavelenamesinin 52 ncl maddesine göre, bu toplantıya gelecek hissedarların en az İki yüz elli hisseye sahip olmaları ve Ticaret kanununun 371 inci maddesine göre de. bunları, toplantı gününden bir hafta evvel, şirket kasasına veya bankalara yatırmaları ve şirketten giriş kâğıdı almaları lâzımdır.
Genel kurul gündemi:
1 — Yönetim kurulu raporu ile denetçi raporunun okunman,
2 — 1947 ticaret yılı içinde yapılan muamelelere alt hesapların tetkik! ve kabulü, yönetim kurulu üyelerinin İbrası ve aynı sene hesap sonuçlarına ait yönetim kumlunun teklifi,
3 — Çıkma sırası gelen üyelerden açılan yerler İçin seçim yapılması. şirket! İdareye memur üyeler* verilecek ücretin tâyini,
4 — Yönetim kurulu üyelerine 194® senesinde verilecek huzur haklan mlttannın tayini.
5 — Ticaret kanununun 323 üncü maddesine göre, şirketle ticaret muameleleri yapabilmek üzere yönetim kurulu üyelerine İzin verilmesi,
0 — 1948 senesi İçin bîr denetçi ile bunun mazereti halinde vazife görmek ürere bir yedek denetçlntn seçimi ve ücretlerinin teabltt.
YÖNETİM KURULU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan!
1 — Teşkilâtımız ihtiyacı için (200» adet Amerikan modeli, çelik •omyeli, çift tip karyola satın alınacaktır.
2 — Eksiltme ve ihale 12. 3. 948 cuma günü saat 15 de müdürlüğümüz binasındaki hesap ve levazım işleri amirliği odasında toplanacak Mitin alma komisyonunda kapalı zarf usullyle yapılacaktır.
3 — Karyolaların beher çitti 94 lira üzerinden muhammen bedeli «18800» liradır.
4 — Muvakkat teminat «1,410» liradır.
5 — Vasıf ve şartlan ise her gün müdürlüğümüz hesap ve levazım !*-teri Amirliğinde karyola nümuneaile birlikte görülebilir
5 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminat ve diğer vestkalan İle birlikte hazırlayacaktan teklif mektuplarını mezkûr gün saat 14 de kindar komisyon başkanlığına vermeleri ilân olunur. (21511
Tablet Sulplıathiazole alınacak
Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliğinden t
- «t Muhammen Muvakkat -*
Miktarı Flatı Teminatt . — .
OUm ______ Kilo pıra Kr. Lira Kr. ihale günü
Tablet BulphâttöâBofS 73 5373 00 253^ "İt 4/3/948 per-
şembe günü saat 11 de.
1 — Ankara Nümune hastanesinin 1948 yılı İhtiyacı İçin 1& kilo Tablet Sulfothyazo! açık ekslltmeke konulmuştur.
3 — Taliplerin belli gün ve saatte h&snanede müteşekkil komisyona müracaatları.
3 — Şartnameler her gün Ankara Nümune hastanesinde ve İstanbul Bağlık Müdürlüğün do görülebilir. (20411
Muh. Cins ampul ve tablet halinde vitamin alınacak
Ankara Nümune Hastanesi Baştabipliğindenı
Muhammen Muvakkat
Miktarı Flatı Teminatı
Cinsi Adet Lira Kr. Lira İhale günü
Ampul Vitamin B. Falble 13000 3250 00 732 4/3/948 perşembe
günü saat 11 de.
» » B, Fort 2000 860
» » O. Falble 13000 3130 00
» » D. Fort 500 700 OO
» > K 2000 800 00
Tablet » B. 12000 480 00
* » a 15000 750 00
— —
Tutan 9760 00
1 — Hastane İçin 1948 yılı ihtiyacı olan yedi kalem Ampul ve Tablet Vitaminler kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.
I — Talipler kanun tarlfatı dairesinde hazırlıyacalcları mühürlü teklif mektupalnnı belli otan saatten bir saat evveline kadar hastanede müteşekkil komisyona vermeleri
3 — Şartnameler her gün hastanede ve İstanbul Sağlık Müdürlüğünde görülebilir. (2043)
Yarım sert karbonlu yuvarlaktır çelik çubuk satın alınacak
Eti Bank İstanbul Şubesinden:
Bankamız İhtiyacı için 39500 Kg. muhtelif eb’adda vanm sert karbonlu yuvarlak çelik çubuk satın alınacaktır.
Taliplerin en geç 3/3/948 Çarşamba günü saat 17 ye kadaı tekliflerini kapalı zarfla bankamız holündeki teklif kutusuna atmaları,
Müfredat Üsteleri her gün satınalma servisinden alınabilir.
Banka İhaleyi kısmen veva tamamen yapıp yapmamakta serbesttir._________________________________________(2286)
Ekremöz Alınacak
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Umum Müdürlüğünden:
Kurum Merkezinde, İstanbul ve İzmir Depo Müdürlüğünde mevcut şartnamesinde yazılı şartlar dairesinde ve bedeli sterlinle ödenmek şartlle (300) adet EKREMÖZ İçin isteklilerin teklif vermeleri ve Kurumun eksiltme ve arttırma kanununa tâbi olmadığı ve malı satın alıp almamakta serbest bulunduğu ilân olunur.
_________________________________________________(2425)
Diyarbakır Valiliğinden:
1 — Diyarbakır - Lice yolundaki menfezlerin yapımı İşi kapalı zarf yolu İle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 16B80 lira 54 kuruş olup ilk teminatı 1268 Ura 51 kuruştur.
2 — Keşif, şartname, proje ve diğer evraklar parasız olarak 13 Baleni komisyonu kaleminde görülebilir.
3 — İsteklilerin Uk teminat makbuzlarda İhaleden üç gün evvel Bayındırlık müdürlüğünden alınmış ehliyet vesikalarını teklif mektuplarlle beraber 10 Mart 948 çarşamba günü saat on* kadar Daimi komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. Saat 11 de zarf açılarak muvafık görülecek teklif üzerine İhalesi yapılacaktır.
4 — Posta gecikmeler! kabul edilmez. Mektupların kabul zamanı İçin ayarlanmış bulunan salondaki saat esastır.
TURAN TÜTÜNCÜLÜK
Türk Anonim Şirketinden:
Şirketimizin hissedarlar genel kurulu 31 mart 1948 tarihine müsadif çarşamba günü aaat !5 de Beyoğlu Meşrutiyet caddesi 40 numarada kâin şirket merkezinde adlyen toplanacağından sayın hissedarların mezkûr gün v* saatte içtlmada asaleten veya vekâleten hazır bulunmaları rica olunur.
Müzakere Ruznamest:
1 — 1947 hesap yılı ve hesapları hakkında yönetim kurulu ve denetçi raporunun okunması,
t — 1947 senesine alt bllânço ve kâr ve zarar hesaplarının tedkik ve tasdiki ve yönetim kurulu üyeslle denetçinin İbrası.
3 — Esas mukavelenin 27 inçi maddesi mucibince görev süreleri biten yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
4 — Denetçi tayin! 11» 1947 senesi için denetçi ücretinin tesblti.
Yönetim Kurulu
TÎFAN TİCARET T A Ş.
İdare Meclisinden:
Ttfaa Ticaret T.A.Ş. nln 8 senelik müddeti 1948 senesinin ekim ayının 8 inde hitam bulmaktadır. Bu m öd detin hitam tarihinden itibaren daha beş sena yani 8 ekim 1B33 teri hine kadar uzatılması hususunda karar İttihazı İçin, şirket hissedarlarının 31 mart 1948 pazartesi gönü aaat 14.30 da Bahçekapida Kutlu Handa S oü kattaki merkezinde toptanapak fevkalâde umumi heyet İç 11 marn da hazır bulunmalar» rica v» ilân olunur.
TÎFAN TİCARET T.A.Ş.
İdare Meclisinden:
Şirketimizin eenelik hevatt umumlyalçtlmaıM.l.lMâtaî-lhlneına-oadlf pazartesi günü saat 14 de Istan bulda Bahçokapı Kutlu Han I oü kattaki Şirke* merkezinde aktedllecoğlnden zlrdekl rtumemenin mûzako-reM için hisseder veya hissedar vekillerinin, Şirket esas mukavelenamesinin 44 oü maddesine tevfikan, hisselerini lçttmadan bir hafta evvel duhul varakaları mukabilinde şirket merkezine tevdi etmeleri ilân ve rica olunur:
1 — 1047 aaneelne alt İdare moollsl raporu İl* bllânço, kâr v» zarar hesaplarının ve murakıp raporunun okunması va bunların tetkiki ile idare meçlisi azalan ve murakıbın İbran.
I — 1B4T soneal kâr ve earar hesabının kabulü.
I — Müddetleri biten idare meolis! azalarının ve murakıbın İntihabı.
4 — 1048 aeneal İşin İdare meeUM âzalan İle raörakıba varil w.-k ücreUn taylnL
Küçük Cari Hesaplarımıza °to 4 Faiz verilir
BİRİNCİ KEŞİDE
19 - Mayıs - 1948
En az 1OO lira vererek açtıracağınız Bir küçük cari hesap ile bu keşidede kazanacağınız ikramiyeler:
1.500 Liralık ev eşyası 2.000 Liralık Nakid
DÖŞENMİŞ BİR EV
(2433)

BflGCILflRfl İYİ HABERLER
Etibank Keçiborlu Kükürtleri
İŞLETMESİ MÜESSESESİNDEN:
Keçiborlu Kükürt İşletmemizin İstihsâl ettiği saf toz ve kon santre bağ kükürtleri piyasaya bol miktarda çıkarılmıştır.
Yerli kükürtlerimizin evsafı hariçten yurda sokulan kükürtlerin evsafından çok daha iyi olduğu gibi fiyatları da yabancı kükürtlere nazaran çok daha ucuzdur.
Bağcılarımızın kükürt alırken yerli kükürtleri tercih etmeleri ve almaları hem kendi keseleri ve hem de bağlan İçin faydalı olduğu gibi paramız da yurtta kalmış olur.
Ege bölgesinin her yerinde ve yurdun muhtelif yerlerinde Satış Ajanlarımız Bağcılarımızın emirlerine amadedir.
EN İYİ CİNS KÜKÜRT : KEÇİBORLU KÜKÜRTÜDÜR
EN UCUZ KÜKÜRT : KEÇİBORLU KÜKÜRTÜDÜR
Ege Bölgesinde fiyatlarımız:
50 kiloluk Saf toz kükürtün torbası 13.— lira ve
45 kiloluk konsantre Bağ kükürtün torbası 6,50 liradır.
ETİBANK KEÇİBORLU KÜKÜRTLERİ
İsletmesi müesseses!
KEÇİBORLU
TELGRAF: KÜKÜRT - KEÇtBORLU
Mühim miktarda
ÇEŞiTLi ELEKTRİK MALZEMESİ
satın alınacaktır
Ankara Elektrik ve Havagazı
tŞLETME MÜESSESESÎNDEN:
1 — Aşağıda yazılı çeşitli malzeme, teklif verme usulü İle satın alınacaktır. ,
7810 Adet Muhtelif İzolâtör
7080 adet muhtelif lzolâtör demiri
3885 adet muhtelif Hat raptiyesi
244 adet Kablo başlığı ve manşonu
178 adet Muhtelif sigortalı ev kofrası
127 adet Şebeke transformatörü ve açağı
8200 metre muhtelif kuturda İzoleli nakil
11300 adet 220 volt Ve muhtelif Wat’da ampul
41 adet muhtelif amperajda Ampermetre
1 — Yukarıda yazılı malzemeye alt şartname, listeler ’e bunların İngilizce ve Almanca tercemelerl 11* bazı malzemeye alt resimler, I. lira mukabilinde müessese alım satım ve tesisat şubes inden alınacaktır.
3 — İlgililerin, tekliflerini 3, 5. 948 tarihine kadar müessese umum ■■BB^MB müdürlüğüne vermeleri İlân olunur,
Bakırköy Kaymakamlığı ve Belediye Şubesi Müdürlüğünden:
Yeşilköy hava meydanı tesislerinden olmak Üzere kurulacak radyo Ren® merkez! İçin İstimlâkine genel menfaat kararı alınan Edirne asfaltı tilerindeki Fikret Yütatlı İle Ahmet Merde alt arazi arasındaki soğanlık yoluna tesadüf eden 1199 metre murabbu araziye İlgili komisyonca 1199 lira kıymet takdir olunmuştur.
Keyflet 1295 saydı İstimlâk kararnamesinin 8 İnci maddeelne göre alâkadarlara tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur. (22271
27 Şubat 1£? !8
5 K S A M
Sabite 7
İ Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel İdaresi İlânları |
.........................
Yiyecek maddeleri alınacak
Devlet Demiryolları Ankara Hastanesi Baştabipliğinden:
B.N. CİNSİ llktan KUo Ft. Kr. Tutan Lira G. teminat Lira Kr. İhals çeldi
1 — Koyun eri 15000 180 »7000 2025.00 K. rarf
3 — Sığır eti 3000 110 3300. 247.50 A. eksiltin*
3 — Kuzü eti 800 168 775 68.13 >
4 — Karaciğer 100 80 80 6.00 >
B — Dalak Ad. 50 16 7J 0.67 >
6 — Beyin Ad. Bö 85 17.6 00.14 *
7 — Balık uskumru 200 150 300 22.50
8 — Balık yöyın 100 100 100 740
$ - Piliç Ad. 20 200 40 3.00 •
10 — Tavuk Ari. 1200 850 4200 810.00 >
M — Yumurta Ad. 12000 e 980 72.00 1
12 — ZeyUn yağ 400 >00 1200 MM *
13 — Rafine Z. yağ 1500 300 4500 837.60 »
14 - Sade ya? tevsAflı) 2600 NO 10600 795.00 >
15 - Beyas peynir 1500 200 8000 225.00 »
13 - Kaşar peyniri 50 880 180 13.30 »
lf - BiiskÜvl (Stitlü |«k«rl > 200 240 480 86.00 »
18 — Şehriye 600 78 3TÖ 26.13 »
19 — Kırman ınerclaıek 40’1 70 380 31.00 >
20 — Makarna 3000 75 3350 168.76 *
21 — Bulgur 400 B0 200 16.00 >
M — Un (birinci) 1500 45 ■ 875 60.03 r»
93 — Pirinç umı 360 135 488 88.45 * -
24 — İrmik .00 85 85 0-38 »
25 — Nişasta 1001 110 110 8.25
28 — Tûz çeker ■4000 110 4400 830,00
27 — Kesme çeker 3000 145 4350 82628
»8 - Çay 25 1600 400 80.00
29 — Kahve I 750 76 0.67
50 — Ihlamur 20 350 70 625
31 - Yemek tuzu 3200 18 192 14.40 *
J2 — Sofra tuzu 100 ÎB 38 1.88 >
33 - İri tuz 50 12 8 0.48 •
S4 - Kuru fasulye 1000 80 800 69.00 »
85 - Nohut 1000 55 550 41.25 1
38 Yeşil mercimek 200 65 110 4.İ3
37 — Kuru bamya 50 68 840 2B.50
38 — Kuru soğan 2000 2B BM 37 AO
39 Patates (sarı) Jooç 26 760 60 36 •
40 - Zeytlfi 500 130 68 0 48 75 *
41 - Reçel (muhtelifi 600 180 ıoeo 81 00 •
(2 - Bal 2 400 8 060
43 - Çukulata 10 650 55 4.13
44 — Kuru barbunya 300 70 210 1B.75
45 Kuru sarımsak 20 10 20 ijw
45 — Karabiber P. BGO 10 50 8.75
47 — Yeni bahar P. 350 10 36 2.63
48 — Kimyon P. 100 10 10 0.75 »
49 - Patates unu 15 200 30 245 >
50 - Sirke 200 50 100 7.50 •
M - Tel IradayJf 60 80 40 800 *
52 - Yassı kadayıf 20 75 15 1.18
53 - Goce buğday Î00 60 50 3.75 >
54 — Tarhana 100 200 200 15.00 »
55 — Tahan 10 100 10 0.76 »
66 — Pekmez 80 80 40 8.00 »
57 — Kabak çekirdeği 10 140 14 1.0B *
Ü8 - Pirinç (fabrika) 6000 126 6.250 468.76 *
59 - Ekmek (900 Gr.LAd 25000 26 «250 488.75 »
60 - Çam fıstığı 30 M0 60 4 20
81 — Kuş üzümü 10 120 12 0.90 a
82 — Leblebi 10 100 10 0.76 a
83 — İc fındık -10 400 40 8.00 a
84 — İc ceviz 10 280 28 2.10 a
85 - Kuru kayısı (bademli) 100 300 700 1.13 *
06 - Kürü üzüm No. 10 1000 100 1000 15.00
G7 — Kuru erik 830 90 460 83.75
C8 — Kavun 4000 12 480 86.00
69 — Karpuz 4000 13 480 88.00 a
70 — Elma 2500 76 1875 140.63 >
71 — Armut lûöö 70 ıooo 075.00 a
72 — Taze üzüm 800-1 40 1200 90.00 a
73 - Şr.ftaM 100 80 80 6.00 a
74 - Vişne 400 4B 180 13.50
73 - Çilek 25 140 35 2.6? >
7B - Kiraz BÖO 60 800 2250 *
77 — Taze erik BM BO 250 18.78 a
7» — Taze kabak SÖÖÜ 30 90» 67.50 I
79 — Kestane kabak BM 20 İM 1A0 a
80 — Pırasa 2000 20 400 80.00
81 — Ispanak 3000 23 000 51.76
E2 - Pazı 300 30 00 6.75
83 — Hnvuç 2000 26 B\0 87.50
M — Kereviz B00 40 200 15.00
85 — Karnı on har 500 40 200 15.00 a
8» - Taze yaprak 50 60 25 1.08 »
87 — Salamura yaprak 20 100 20 1.60 a
88 — Semizotu 12M 18 218 10 20 ■
89 — Dolma biber 2000 30 600 46.00
(90 — Ayşe K. fasulye 3000 35 1050 78.75 ■
51 - Bakla 1000 25 250 18.73 >
92 — Taze bamya 8M 50 300 22.50 ■
03 — Patlıcan 3000 28 750 66.25 I
M — Domates 3000 16 450 83,75 a
95 — Salça 300 100 300 22.50
96 — Pancar 8000 20 000 43.00
97 — Ayva 800 60 250 18 75
OA — T. Sarmısak 30 130 Sö 8.03
99 — Yer elması 300 20 «0 4.50
100 — Taze ouğan 50 40 20 1.50
101 — Marul Adet 8000 35 500 87 50
102 — Yeşil aaista Adet 600 18 25 t) .70
103 — Hıyar Adet 1M0 18 180 13 ,B0
104 — Dereotu adet ıooo 6 B0 8.R0
105 — Mdydonos adet 8000 8 160 11.25
îoo — Enginar adet J20Q 35 70 6 25
107 — Taze bezelye 200 40 60 0.00
108 — Tâhson 2500 20 600 87 60
109 — Turp 10 30 3 0.23
110 — Muz 10 380 30 2.10
111 — Sarrfin 500 8 40 3.00
112 - Kepek IOOO 10 İM 7.50
112 — Arpa 600 22 132 0.90 a
113 — Kuru ot 2M 10 20 1.50 »
Hastanemizin 1948 yi1! İhtiyacı nlatı yukarıda cins, miktar, mutam-
«nen bedel re geçle! teminatları yarılı yiyecek maddelerinden birinci kı>
| - İŞ ARAYANLAR
FRANSIZCA. İNGİLİZCE — Amerikan ve Fransıa mekteplerinden diplomalı bir kimse hususi müessese-lerdo i? aramakladır. Bu lisanlarda hususi ders de verir. Akşam gazete-«İnde İT. E. I» rllmuzuna.
946
FRANSIZCA BİLEN — Tecrübeli bir ermeni bayan ticarethane ve yaııhfinelcrde hesap ve ya-zı İtlerinde çalışmak İstiyor. Akşam (D. A. G.' rtlmunma mektupla müracaat. OTU - I
YAZISI GÜZEL — Ve «trl bir la-killta taleberl as ücret Ue öğleden »onra çalışmak istiyor. Akşamda (H. D.) 0—1
İNGİLİZCE MUHABEREYE VAKIF — Bir İtse mezunu ticari bürolarda çAİıımak istiyor. Akşamda (Kalem) rümntuûâ 24 — 1
ORTAOKUL MEZUNUYUM — Askerlikle İlişiğim yok., Tezgâhtarlık, kâtiplik gibi bir varile arıyorum, Kefil verebilir. Taliplerin Akşamda (Doğrul rümuzıına müracaattan.
28 —
2 tşçî ARAYANLAR
300 LİRA NAKDÎ KEFALET YATIRACAK MEMURLARA — Çok acele th’lyacunn vardır, sirkeci Filibe oteli Gürel Yurt. Mecmuası İstanbul P.K. 489 28 -
UMUMİ MENFAATLERE HADİM — Bir cemiyetin aldat ve tebcrrülcrint toplamak ve tahsilât nispetinde ücret verilmek »nrtlyle birkaç memura İhtiyaç vardır. Taliplerin Galata rıhtımında Kefeli Hüseyin Han 2 numaralı yazıhaneye mllracectlart Telefon: 43840 CG9 -
MUAYENEHANEDE ÇALIŞACAK — Genç bir bayan aranıyor. Sirkeci Muradaye caddesi NO. B de Diş tabibi Sadi'ye müracaat, 955 —
EN AZ ORTA MEKTEP MEZUNU — Ve askerlikle ülçlgl olmayan bir memura İhtiyaç vardır. İsteklilerin Kadıköy Türkiye Kttabevlne müracaat-Jan. 994 - I
BAYAN ARANIYOR - Diş mayC-nehaneslnde çalışacak 18 -20 yaslarında bir bayan lâzımdır. Bahçekapı. Ticaret Borsası karsısı Yıldız han No. 8 - 9 - 10’________on -
İLÂN - Tekirdağ Memleket hastanesi için seksen lira ücretle (İlerde yüz olacaktır) kadın hastabakıcı alınacaktır. Talipleri." lüzumlu vcslka-larlle baş tabipliğe müracaatları.
8 ..5
FRANSIZCA, İNGİLİZCE VEYA ALMANCA LİSANLARINDAN BİRİNİ BİLEN — 8 yaşında bir çocuk için ecnebi bir m ad t mol selle aranıyor. Nlşantaş. Emlâk caddesi. Park Ap. No. 1 • müracaat. 11 — 2
MUKAVVA KUTU İŞÇİSİ ARANIYOR — Adres; Tahtafcale Telefon sokak Tomruk Çıkmazı Tecim Han i inci kat No. d_______12 -2
BİR YAŞINDA BİR ERKEK ÇOCUĞA BAKMAK t ÇİN — Bir hanım aranıyor, Nİşantaş Haeıemln sok. 19 No. ya müracaat,____15 — 1
KAPICI ARANIYOR — Karı, kocadan İbaret veya yalnız kadın bir kapıcı arıyorum. Müracaat Yorcbota-n Hliailftlımer cad. Akgllnfiör aparti-tnanı No. 4 e; 12 - 13 arası. _______________________20 -
MAĞAZA MÜDÜRİYETİ ÎÇİN — Fransızca bilen, yaşı 50 den ziyade el-mıyan kültürlü bir bayan aranıyor. Müracaat: Beyoğlu, İstiklâl cad. 353 îşu.___________________30 —2
BÎR ŞİRKETİN — Ticari muhaberatını blhaktan başarabilecek ve İyi İnfflUzce blica tecrübeli bir bay veya bayana ihtiyaç vardır. Ayrıca Fransızca da bilen tercih edilir. Taliplerin referanstan ve İstedikleri ücretle beraber İstanbul 727 posta ku-tıiTunn müracaatları. 34 —3
j ALIM-SATIM (Eşya)
KULLANILMIŞ — Veya bozuk gramofonlar İyi flitle alınır. (Galata. P.K. 1098 - VJ3.) adresine yazılması 782 - 20
İNŞAAT VEYA RIHTIM YAPACAKLARA FIRSAT - Büyük ebatta muntazam kesme taşa İhtiyacı olanların Beyazıt Boğanağa mahallesi Tulumbacı çıkmazındaki mahalle müracaatları. 943 - 3
HTND işi — Nadide yeni bir sabahlık ve yatak takımı almak Istl-yenlerln Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 65/67 «Enıgen» apartınıanı ka-pısıcı Mahire müracaatları. __________________________001 - I
SATILIK — Somve, deri sandık, karışık kitaplar, komodin, gramofon plâklar (kaîâslk), kadın roba ve manto, kol saati Taksim Abdülhak-hâmlt cad. 70/3 22
ACELE SATILIK AKORDEON — Bir adet seksen başlı ve çift sesli temiz Hohner marka akordeon satıh ktır Müracaat: Kasımpaşa Bahriye caddesinde Net Radyo EY! No. 10
23 -
SATILIK TAKSİ — 1039 Hudson marka İşler vasiyette bir taka! satılıktır. İsteyenler Lâleli garajında görebilirler. 940
SULTANHAMAMI VEYA CİVARIN -DA — Devren veya satılık telefon arıyoruz. Galata P. K. 13G3 e mektupla müracaat. 084 —
TAKSİTLE OTOMCHİL SATIŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR — Kesenize uygun oto moblüer bulunur. Kısa bir zaman devam edecektir. AND Otomobil Bürosu Beyoğlu Bekâr Sok, ö
98? - ı
DOÇ MARKA — 47 modeli hususi az kullanılmış yeni bir araha satılıktır. Tepebaşı Garajı sahibi bay Süleyman® müracaat 978 ı
SATILIK MOTOSİKLET - İngiliz markalı bir beygir kuvvetinde yen! ve ucuz. Müracaat: Fincancılar Mustafa Paşa Han No. 1-2, 32 - 2
3A7HLTK MOTOSİKLET VE HUSUSÎ OTO — Norton sepetli ve kapalı oto faal vaziyette ehven fi.it e satılıktır. Müracaat Şehremini tramvay caddesi sinema yanında Mahmut Ere müracaat. 33 —t
OTOMOBİL - Bir adet kapalı karoser! kaptıkaçtı ve bir adet saatsiz taksiye elverişli araba aranıyor. Son flat ve şartları Beşiktaş Hasfınn caddesi 21 30—1
— Kiralık — Satılık
DİKKAT — Emlâk almak »e »atmak, ipotek yapmak Istlyenfere, itimada şayan Suhulet EmlSk Zarif Özalp tavassut eder. Beyoğlu BÜ-ûk Parmakknpı No 4'2 L 42396 08
SATILIK APAKTIM AN - Galatasaray Suternzt sokağında on İki daireli beş dükkfiııh yedi kat yen! kirası terinca. kaloriferli Çnhş apnTumanının tamamı yahut dolu ve boş birer katı stılıktm Kapıcıya. ____________________________917 - t
SATILIK BOŞ TESLİM - Evler, arsalar ve apartmanlar Şişil, Nl-santaç, Maçka mevkilerinde var. Pangoltı inci sineması yanındaki pasajda Neşet Kaya. 042 .
DENİZE NAZIR — Asansörlü, ka-lorifcrll (100) DA (300) metre kare konforlu »alontarla muhtelif adette İç İçe ve tek odalı yazıhnncler kiralıktır. aalata Rıhtım cdddcsi Veli Alemdar han. S3Ö - 12
SATILIK KÖŞK — Ortaköv.lc müstesna manzaralı ra her tilrlü konforu havi bir köşk, büyük bahçesi ile satılıktır. Her gün 17 - 19 arası 41483 No. ya telefon. 050
SATILIK KELEPİR APARTMAN-Talimhanede konforlu bir apartımtm acele zr(ılıktır. Her gün öftlodcn sonra 41483 e telefon. 957
ÇİHANGİRDE8 — Denize nazır ayda 600 Hra gelirli, bir katı bo?, 4 katlı *-putun on satılıktır. Müracaat: Beyoğlu Balo 0. Balo Ap. 3/1 ünnla.
971
ARSA SAHİPLERİNE — t, 3, 4 oda, geniş hol. mutfak, hamam; bahçe, 4500. «500, 8000 liraya evlere aihlb olmak Istlyor.ranıc: Halk Tipi Evler înşaaü Kolektif şirketi. Merkezi: Beyoğlu Balo sokak No. 34/1.
907 - 2
temdeki koyun eri kapalı zarf va diğerleri açık eksiltmeyi konmuftur.
Kapalı zarf usullyle yapılacak koyun erinin ihalesi 16/3/948 tarihine rsslayan parartesl günü saat 10.00 da lnşUnacak olduğundan teklif mektupları İhale saatinden bir aaat evvel komisyona verilmiş olacaktır.
Açık eksiltme kısmının İhalesi İse aynı gün saat 10 30 da yapılacağından Isteldlierln ona göre geçici teminatlarını yatırmaları ve Ankara Hastanesinde müteşekkil komisyonda hasır bulunmaları ve 2400 Sayılı kamımın 2 ve S üncil maddelerinde yazılı belgeleri göstermeleri gereklidir.,
Fasla bi gl almalt ve şartıiameteriııl görmek İsteyenlerin Ankara Haa-| tanesi Yönelim Müdürlüğüne müracaatları. (2448)
KİRALIK DEPO — İki katlı beher katı temiz olarak 170 metre murab-bada betondan yeni inşa edilmiş depo ve «Tdlye ve her türlü atelye ve fabrikaya elverişli iki kapılı terke» ve elektrik tesisatı mevcut meyra hâl! yakınında bina kiralıktır. Taleplerin Hasırcılarda Yeni Han kapısında yemişçi Avram Mayofluna müracaat. 980 - l
BATİLIK KAGİR '.'ENİ EV - BO9 tezlim Fatih parkı civarında Hüsa-meddin Bey Oemcller sokak 32 No. lı İki kat. Fiat 15.0M Uradır. Müracaat İçerisine 09R — 1
BATİLIK EV — Kurtuluş Tepeüırtü Savaş sokağı 87/1. Dört oda, havagazı, elektriği, terkösu banyosu vc ferah bahçeli boş teslim. İçindekilere müracaat. 999 - ı
İŞLEK CADDEDE — Üstlerinde odalar!!e iki dükkân acele satılıktır. Adres: Beyazıt Çadırcılar caddesi No. 148 - 158. Müracaat: Mahmut-paşa caddesi Nö. 58 Mehmet Dıırduya ıooo - 8
KÜÇÜK ARSA ARANIYOR — Nişantaşı. Teşvikiye civarında. tercihan küşebaşı 80 Mâ 80 metrekare arsası olup da satmak Istly enlerin tokalı ve kapı No. sı İle flatlcrlnl ve görüşmek ÜZCTe 'adreslerini Akşam'da (Güneş) rilmuzuna bildirmeler! 2 —
ERENKÖYDE — Asfalt üzerinde Tunuslunun bağı namıyla maruf mahalde ikişer dönümlük müfrez nezaretli arsalar satılıktır. Telefon 23847 918 - 3
SATILIK ARSA KİR .ALIK KAT -şişlinin en güze! yerinde 104 metre arsa, kiralık banyolu 3 oda Şişil İskete sokak 15/5 Karinaya
o -
SATILIK ÜÇ KATLI İPOTEKLİ VE BANYOLU APARTTUAN - Tramvay durağına bir dakika Şişli aon durak İskete sokak 16'8 madam Karinaya müracaat. 4 • ı
YAZIHANE ARANIYOR — Yazıhane için 2-3 oda aranmaktadır. Devretmek isliye nl er Galata Posta kutusu 1311 e yazsınlar. 7-3
KİRALIK APARTIMAN DAİRESİ-Fatlbte tramvay caddesinde dört o-da. havagazı vardır. Aylığı 150 Hra. İki yıllıPı peşindir. Mektupla müracaat: Akşamda «O. Tuğrul».
10 - l
SATILIK ARSALAR — Şişlide. Caddede. Ikl sokapn yedişer metre cepheli; şişlide, Çlftecevlzler, İskender-oğhı sokaklara yirmişer metre iki cepheli 1800 metre Posta kutu 484 İstanbul 13 —
sattlik güzide arsa — Beyoğlu, Teşvikiye'de doku2 metre cepheli. otuz metre derinlik, çam ağacı, 18.000 Hra. Mektupla müracaat: Posta kutu 484 İstanbul 14 —
DEVREN KİRALIK YAZIHANE — Yemiş Yağ İskelesinde İki oda bir ardiyesiyle birine! kal demirbaş eşyası ve müşterek telefonu mevcut Olan bir yazıhane acele devredilecektir. Her gün saat 10-12 arasında 22725 c müracaat. 18 — 1
SATHJK KAGİR EV - Üsküdmn Jyl bir semtinde, iskeleye, tramvaya yakın terkoslu. elektrikli. bahçeli altı odalt ev boş teslim satılıktır. Ü'kft-dardn Yenileşmede Ckıcan Emlâk Bürosu bay Mchmede Müracaat. Telefon 803 M 17-2
İMALÂTHANE DEPOYA - Elverişli kiralık mağazalar. Tahtakalede Devoniuyoinışunda motor İşletecek elektriği, terkosu mevcut bitişik kAglr İki mağrura. Nlşar.taşında Haeıman-mır sokak No. 18 Mahmudû.
19 — t
ARIYORUM — Arsa veya bina arıyorum. 80 - 100 metrelik bir ev veya arsa satın almak İstiyorum. Müracaat Taksim SıraservUcr caddesi 48 No. 11 Hlrlsovcrgl apnrtımanı daire 5 e
21 — 2
80,W LİRAYA — Ayazpaşa 6 kat 4 er oda her kattan deniz gdrtlr fev-kaâde manzaralı aport, satılıktır. Ada Emlâk Telef. 82317 979 —
95.000 LİRAYA — şişlide tramvay" bir dakika 4 kat (J şar oda, bahçeli % 8 lradlt aport, satılıktır. Ada Emlâk Telef. 82817 9*18 —
DEVREN SATILIK ÇİVİ İMALÂTHANESİ — Müracaat telefonla 24095 035 - ■
KİRALIK ODA — Fındıklı Salıpa-zorında tramvay durağına yatan bahçeli, Ituyulu güneş görür büyük bir oda kiralıktır. Benellğl peşin dört yüz Uradır. Beşiktaş Hasfınn caddesi 21, 20 - 1
BAYAZITTA DEVREN KİRALIK DÜKKÂN — Hâlen çok iyi İşler bir vaziyette olan ıtriyat ve kırtasiye mağazası devren kiralıktır. Müracaat Tel: 23481______________974 -- 1
EV ALACAĞIM — Feneryolu. Bostancı nral arında tramvaya yakın 4-5 odalı bahçen 20,000 liraya kadar ev! olanların tafsilâtlı tekliflerini Âkşm'da «Bahçeli Ev» rümuzuııa _________________________993 - Z
SATILIK KÖŞK — Paşıtbahçede Şekerpare sokak D Nû. 11 3 kafa 7 oda 2 sofa 3 hela bahçe «hır odunluk kuyu elektrik telefon İskeleye 5 dakika maa müştemilât köşk satılıktır. Akşamda (Köşk) rümuzuna müracaat__________________987 - l
BATİLIK ARSA - Beylerbeyinde, ev ve bostan yapmaya müsait bir arsa acele satılıktır. Müracaat SellmL-ye Şslr NejfnU sokak No. 1 ________________________BSfl - t SULTANAHMET — Dlzdarlye yokuşunda ilişe' haçında 5 numara. 8 odalı, dahilen ahşap, haricen kâgir. bahçeli ev saMıktır, Müracaat: Sırn-scrvller 50. Telefon: 43079.
_________________________963
KADIKÖY'DE — Şatlık kSg!r ev: Boş teslim; üç oda; terkos, havagazı,, elektrik, banyo. Müracaat: Tel: 22279. Sirkeci Mimar Vedat caddesi Nq, 34. ________________________962
Satılık orıalar — Oöztcpede tramvay durağına pek yakın Yapı ve Kredi Bankasının yaptırdığı evlerin bulunduğu yeTde fevkalâde nezaretli birer dönümlük müfrez arsalar satı-’l’cllr Telefon 23.847 93n - I
DEVREN SATILIK — Kadıköy Alil yol ağa tşlek tütüncü dükkânı yolculuk döUyıdyle satılıktır. No. 168 içindekilere müracaat 31 -
KİRALIK DAİRE — Taksimde Sl-raselvller caddesinde denize nazır dört odah bir daire kiralıktır. Taliplerin sabahlan saat 10 dan 12 ye 40056 numaraya telefon etmeleri. _______________________ 25 — 1
UZUNÇARŞ1DA — Mağaza ve atölyeye elverişli beş odah deniş görür üç katlı kârklv bina, satılıktır. 18 bin Ura. Yeni Hboratuvar bitişiğinde No. 9 a._________________27 — 2
J - MÜTEFERRİK
tNGİLİZCE DERS — Londralı İngiliz bayan tarafından yeni metot (konuşma). Adres: Mrs. Vlnnl 939, İstiklâl caddesi Yardım apartıman No. 1 (Rus sefareti yanında! 749 - t
İŞLER HALDE BULUNAN — Bir ticarethane kilçük hırdavat, cam eşya İşlerinden İyi anlar bir ortak aramaktadır. İsteklilerin bir miktar sermayeye iştirak lâzımdır. Milliyet aranmamaktadır. Tahtakale Tomruk sokak 64 T numarada 'Kâmil Erice._______________055
EĞER HAKKIYLE ÇABUK İNGİLİZCE ÖĞRENMEK İSTİYORSANIZ — Tecrübe1.! İngiliz bayı, en son, kolay, pratik metodla ders verir. Akşamda «fe. lS rumuzuna mektupla müracaat-__________ OöS
MÜTERCİM — Mükemmel Fransızca bilir. İyi mııhnrrlr, Türkçe, İngilizce. Almanca da blUr. Usan ve konuşma dersleri, !ş mektuplaşma. Bütün gün serbesttir. Akşamda MÜ-kemmel rümuzuna________981 - 1
İNGİLİZCE DERS — Çok Syl İngilizce bilen bir bayan, evlerde çocuklara. talebelere İnçlllzce konuşma ve dersleri verir. M. D. Posta kutusu No. 800 İstanbul rümuzuna
_ ___________________988 - 2
İNGİLİZCE — Amerlkada otum-ıf ve Amerikan mekteplerinde İngilizce ö&rctmlş ‘bir genç üç ayda lisan öğretir. Aktkm’da (D. B.) rümuzuna ______________________ 980 -KÂRLI İŞ — Günde 40-50 lira kazanan bir otobüse beş bin Hra île ortak aranıyor. Acele müracaat. B den ıo a kadar Galatasaray Su Terazi sokaz sevim A^. daire 5_____33 —l

A KŞAM
Bahife 8
^EDFORO
İSTANBUL
VALİDE HANI
TELEFON No. t 24236
Güzellik ve Sağlamlığı dünyaca tanınmış ve rağbet görmüş Fransız "FLOIRAT" marka otobüslerinde aradığınız btf vasfı bulabilirsiniz.
Kiverlşll fiöt v* çabuk tezlim.* izahat almak için Türkiye Mümessili
ÖMSER TİCARET TAŞ.
Yeni Valdo han kat 4 No. *>-88 İstanbul
1. O. !■» bütün dünyada ba İlk harfleri ile tanınmış plaa ImporiaJ Charaıcal Industrie* Şirketinin rumuzudur,
I. 0.1. yalnız Britanya adalarn^da "yetmiş ûq fabrL kası-olan v* 120.000 işçi kolluna,1!,'ağır kimya maddeleri jâ demirden gayri mamul madenler^ istihsal eden " dünya mÛosâMelerinin belki’ de*en’_ büyüğüdür? Anilin boyalan ve nzvi kimya maddeleri istihsali sahasında ise en büyük ÜÇ dünya firmalarından biridir.
I. C. I.'uı binlere baliğ olan ruamulâtı, kör rai arzın hw köşesinde kurulan hususi teşkilatı vasi tasıyla' sanayi ve ziraate arzedilmekt* ve her, teşkilâta bağlı"olan mûteJ hasaislari alâkadarlara arzu ettikleri teknik izahatı veri inektedirler.
jggeg;
S! “ TîSt “İŞ_ ■

giİ7—
9500 LİRAYA
TABLET
REOSİL
BRONŞİT ÖKSÜRÜĞÜ
KESER
. HER ECZAMEOE BUL UNUR
Zayi — Galata nüfus memurluğundan aldığım ve içinde askerlik muamelelerim yazılı kimlik cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
1338 doğumlu Mustafa oğlu Ahmet Saffet Giilener
Zayi — İstanbul liman başkanlığından aldığım G. 2/372 sayılı kıyı kaptanı ehliyetimi zayi ettim yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Sragln motörft kaptanı
Haşan Bezgin
KULUNIŞU, EKONOMİK,
5 T O N L
SAĞLAM
U K
General Electrlo müsabakasının cevapları 3 marta kadar kabul edilecektir. Bu bilyük müsabakanın gazetelerle İlin »dilen şartlan göz önünden kaçtı ise. bunları her hangi bir elektrikçi mağazasına müracaat edip mec-can en elde edebilirsiniz. Kazanacağınız radyo General Elek-trlc'ln yeni ve müstesna modellerinden biri lir
A R I
(İki Yedek Lâstikle Birlikte Satılmaktadır.)
Maçka’da NURİ SOYER Garajında Görülebilir.
Satış ve izahat için: TİCARET OFİSİ
YALOVA Kaplıcalarında
çınar oteli Lahve ve büfesi, PARK LOKANTASI, t'ç KARDEŞLER LOKANTA ve OA2İN08U, MJ5DHAL BÜFEöt PARFÜMÖRİ ve SATIŞ DÜKKÂNLAR, TERMAL V» ÇINAR BERBER SALONLARI, FOTO DÜKKÂNI möblelerlle birlikte (dört sene) müddetle kiraya verilecektir. Pazarlığa iştirak etmek isteyenler T Mart V48 pazar günü saat 13 * 15 de kaplıcalarda Termal Limited ortaklığı müdürlüğünde bulunmaları.
(Şartnameler her gün îatanbul Özlpek Palas Otelinde görülebilir.)
SATILIK
Gayet şık siyah
L Ü T R MANTO
Tokatlıyan karşısı Suterazt

KAŞELERİ
GRİP NEZLE ROMATİZMA BAS »e DİŞ AĞRILARINA karşı kullanılır
STEiNWENG
Markalı yarım kuyruklu PİYANO mükemmel vaziyette satılıktır. Telefon: 82825. Adres: Taksim cumhuriyet cad. Pertev apartı-manı No. 13/1
ureafed by free version of 2PDF
(2502)
TELGRAF Adr. TARFO
Zayi — 1018 hususi otomobil plâka numarazının birisini kaybettim. Yenisini çıkram» ğımftun eskisinin hükmü yoktur.
BAŞ - DİŞ ve ROMATİZMA
AĞRILARIMA KARSI