1948 Mayıs etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1948 Mayıs etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
AKŞAM
Hergiin 8 sahij e
AKŞAM
Sene 30 — No. 10639 — Flatl her perde 10 kuruştur.
CUMA 28 Mayıs 1948 .
Sahibi: Necmeddin Sadak — Yaza İşlerini
A K Ş A M11 n
Kiiçiik Hânları en verimli, en ucuz vasıtadır.
fiilen, idare eden: C. Bildik — Akşam Matbaası
Ingilterenin Filistin hakkında yeni teklifleri
4 hafta sürecek bir
mütareke yapılmalı
Silâh sevkiyatı ve askerlik çağında bulunanların Filistine girmesi menedilmek
İngiltere, Arap lejyonundaki subaylarını geri çekecek, Ürdiine verdiği tahsisatla Atap devletlertne silâh şevki;, atını kesecek
Londra 28 (Rj — Güvenlik Konseyinde İngiliz temsilcisi slr Aleksan-der Kadogan Flllstlnde ateşi kesmek ve barısı kurtarmak İçin ingllter® hükümet! namına yeni ve yapıcı tekinlerde bulunmuş FlllsMnde dört haftalık bir mütareke yapılmasını bu müddet zarfında Filistine askerlik çağında bulunan kimselerle harb malzemesi İthal edilmemesini İstemiş. ve tngl|terenln Birleşmiş Milletlerce alınacak tedbirlere iltihak edeceğini ispat etmek İçin Ürdütl Arap lejyonunda hizmet eden 21 îngllir. subayını geri çağırmak va Ürdün hükümetine vermekte bulunduğu İ3Üsl8aİ! ’2 temmuzdan sonra tevkif etmek uiysünde bulunduğunu söylemiştir.
Bir Alekaandet Kadogan. Güvenlik Koc ıeyı Filistine Bİjâh gönderilmesine mani olursa. hıglltereaUn de kori-turat ın-clbinca Mısır, İrak ve ür- . düng vapmaku bulunduğu silâh teslimatını durduracağını İlâve efemi? ve Arap devletlerinin ateş kes emrine verdikleri cevabı uzlatici mahiyette bulunduğunu, 43 saat İçinde şartlar 'hazırlanıp teklif edllemlyeceğinl be-lirtnUj ve sözüne devamla şöyle demişti rr
«— ilk gaye .savaşı durdurmak ve batış için müsait şartlar yaratmak olmalıdır. Birleşini.? Milletler namına aracı sıratije Filistine giden kont . Bernadot ateş kçs emrini İnfazı ve bu hususta münasip göreceği tedbirleri almağa memur edilmiştir, Şayet İngiltere teklif ettiği tedbirler müessir olmazsa Birleşmiş Milletler anayasasının yedinci faslı hükümlerine müracaat edilmesi yani malt ve askeri zecri tedbirler tatbiki düşünülebilir.»
Güvenlik Konseyindeki Amerikan temsilcisi yeni teklifte bulunmamış, Hilalindeki katliamın btr an evre] durdurulması lâzım geldiğini söylemiştir.
Daha sonca saz alan Sovyet murahhası. Oüvenlik Konseyinin İlgili taraftarı 33 saat zarfında ateş kesmeleri emrini vermesi hakkında bir karar sureti teklif etmiştir.
Bu teklif gereğince Flllstlndekl durum, anayasanın 33 üncü maddesi gereğince, milletlerarası" güvenlik İçin bir tehdit teşkil etmektedir.
Vaktin gecikmiş olması dolayi3lle toplantıya Türkiye saatlle Iklda son verilmiştir.
Konsey bugün, sabah ve öğleden sonra iki toplantı yaparak İngiliz teklifini Inceliyccektlr,
Savaşa dair yeni haberler yok Londra 23 (Ri — Flllstlndekl
/aşlara dair yeni haber almmanıış-t -. Eski Kudüs şehri civarında ve Hayta - Kudüs yolu üzerinde şiddetli muharebeler devam ediyor. Kava faaliyeti çok artmıştır.
Başkan Trumanın basına beyanatı Londra 28 (Ttl — Başkan Truman dün basına verdiği beyanatta Yitildi devletin.? para llt!.a2 vadlnc)e bulunduğunu yalanlamıştır. Yahudi devle-( Cl başkam tveUman Başkan Tru-manla görüştükleri sonra Amerlka-dan 100 «n(|yan kredi alınacağı ve bu paranın silâh mübayaaşına harcanacağını söylemişti Başkan Truman. Yahudiferin İstikraz istediği erinİ «öylemlş fakat bir müracaat yapıj-■^dığını. böy|e bir müracaatın da ancak Yahudi devleti tam mftnaslje teşekkül ettlkleıı sonra yapılabljece-ğhıl. istikrazın da Kongrenin tasvl-bite verilebileceğini söylemiş, FUlstl-Be ve Orta Doğuya ali âb sevkıyatına
sı-
Yeni deniz altılarımız
Bugün Cumhurbaşkanı tarafından teftiş edilecek
Amerikan yırdım malzemesi meya nında bir hafta evvel İzmir limanına gelerek donanmamıza Utlhak eden dört denizaltı bugün öğleye doğru İstanbul limanında bulunacaktır. Gemiler. Yeşilköy açıklarından Dolma* bahçe önüne kadar ağır yolla gelecekler. Dolnıabahçe sarayı önünde btr geçit resmi yaparak Cumhurbaşkanı İsmet tnönüali selimlıyacaklardtr.
Dört denizaltı bundan âonra. Bey-
koza kadar yhıe ağır yolla gidecekler ve oradan Maltepeye geçerek dolanmamıza kat ilacaklardır.
Öğrendiğimize göçe akşam üzeri, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü motörle Maltepeye giderek denizaltı gemileri miri gezecektir.
Mnit/etindek! tngUlz subayları fleberaber yeri çağrılacağı bildirilen Arap lejyonu kumandanıGlubb pasa btr teftiş esnasında
Mareşal Smııts
ieçim dairesinde yenildi, seçimleri Milliyetçiler kazanıyor
konulmuş olan ambargonun da Güvenlik Konseyi bir kırara varıncıya kadar İdama edileceğini ilâve etmiştir.
Yahudîler yeni İngiliz teklifi aleyhinde
Laka Suceas 2» (AP) — Filistin
meselesinin halli İçin İngiltere tarafından teklif edl|en yetil pjâna daLr demeçta bulunan bir Yahudi mümessili şılnlart söylemiştir:
«Bu plin, Arapların taarruzlarına. imkân vermek İçin hazırlatımış güzel bir manevradır. İngiltere İsrail
(Arkası sahtfe 2; sütun 3 de)
Amerikan halkı Ruslar
ile anlaşma istemiyor
Amerikan halkından ancak yüzde ikisi Rusya ile anlaşmaya taraftardır
Londra 28 (Rl — Birleşik Amerl-kada açılan hususi anketten anlaşıldığına göte Amerikan halkından &n-' cak yüzda ikisi Rusya He anlaşmak ' İçin gayret 8arfedllme3lno taraftardır. Ankete cevap verenlerin yansından fazlası İtalya. Türkiye ve Yunanlstarun Sovyet istilâsı altına girmelerine mâni olmak İçin İcabında Amerikanın askeri müdahalede bulunması lehinde oy vermişlerdir.
Sovyet Ruşyanın Amerikaya borcu
Washlngten 28 (A.P.I — Kimyanın Amerika Büyükelçisi Aleksander Pan yuşkln, yakında Moskova'ya gidip ödünç ve kiralama hesabından Sovyet hükümetinin Amerikaya otan, jj milyar 2Û8 milyon, dolarlık: horcun tevslyesi hakkında yeni talimat alo cağını söylemiştir
Panytışkln bu demecini gazetecilere. Dışişleri miisteşarı Robert Lovettle 20 dakik3 süren konuşmadan çıktıktan sonra vermiştir.
Londra 28 (Râdyöl — Başkan Tru man basın toplntıaında son günlerde Amerika İle Rusya arasında teati edilen notalar hakkında sorulan bir suale cevaben 1945 senesinde Patadan» konferansından, Stalin'den kendisine mektup gelmemiş olduğunu! söylemiş. Moskova’daki Amerika sefl-l
rlnln ödünç verme ve klralarndan mütevellit Rus borçlan hakkında nıll aakereye devam İçin vazifesi başına dönmekte bulunduğunu ilâve etmiş tir.
Mareşal Smuts
Pretoria; cenubi Afrika, 28 (AP.) — Başbakan Mareşal
Smuts'un 24 senedenberl kazandığı seçim dairesinde bu sefer kay betmeal siyasî mahfilde büyük bir alâkayla karşılanmıştır.
Jan Smuts’un yerine Stander-lon (Transvaal) den bu sefer Danlel François Malan"uı Milliyetçi Partisine mensup bir aday seçilmiştir.
Bu İtibarla, seçimleri Milliyetçi Partinin, kazanacağı ve Malan'uı Başbakan, olacağı kuvvetle tahmin edilmektedir.
Smuts 73, Malan 74 yaşındadır. Smuts’un Birlik Partisinin kaybetmesi ve. buna mukabil, memleketinin İngil tereden ayrılması’ na taraftar olan Milliyetçi Partinin kazanması hiç beklenmedik bir hâdise teşkil etmiştir.
Teknih Üniversiteye kundak mıî
8. Hamdullah
Suphi Tannöver
Mesele, iki taJebenin masasında çıra parçası bulunmasından ibarettir
Bu sabahki gazetelerden biri, Teknik Üniversiteyi yakmak İsteyenlerin okula koydukları kundağın ela geçirildiğini yazmıştır.
Emulyet müdürlüğünden tahkik ettiğimi?.» göre, böyle bir kundak hâdisesi mevzuubahls değildir. İki nlha-rl talebenin kürsüsünde küçük 2 parça çıra bulunmasının, gazeteye kundak şeklinde- aksettirildiği anlaşılmaktadır. Hattâ tıuber o derece şişirilmiştir ki. gazete bulunan, çıraların tutuşturulduktan sonra sönmüş olduğunu kaydetmektedir. Emniyet müdürü, çıraların hiç yanmamış İki küçük parçadan ibaret olduğunu söylemiştir.
Milletler arası bir konferansa davet edildi i Istan bul Milletvekili Hamdullah Suphi Tannöver, Garnoglo müesse-Isest tarafından, 18 ■ haziranda Ne w -İYork'ta toplanacak lolan milletlerarası ■konferansa İMBlmlştlr.
İnlen davetnamede 'toplantının Birleşik Bay Hamdullah Milletler teşkilâtı-Suphi Tannöver nın ruhu dahilinde bir faaliyet ohluğıı kaydedilmektedir, fçtlnıaııı mevzuu, mânevi kuvvetleri sulhun lehine kullanmak İçin milletlerarası yardımlaşmadır.
B. Hamdullah Suphi Tannöver, önümüzdeki hafta zarfında İstanbul-dan AinerUuya ifareket edecektir.
Haşan Saka kabinesi
Kabinenin değişeceği hakkında yazılan haberler asılsızdır
Haşan Saka kabinesinin çekilmesi bıkkındaki şayiaları tazeleyen bu sabahki gazetelerden bir kimsi, yen! kabineyi Necmeddin Sıdak'ın kuracağından, bu takdirde Dışişleri Bakanlığına Nihat Erlin. MIHI Eğitim Bakanlığına Tahsin Banguoğlu Ma üye Bakanlığına Nurullah Esat 3u-mre. Ticaret veya Ekonomi Bakanaklarından birine de Muammer Erlş'in getirileceğinden bahsetmektedirler.
Oazeteler, Haşan Saka kabinesinin istifa etmlyerek bazı Bakanları de ğlştlreceğlnl de bir ihtimal olarak İşaret etmekte ve bu arada Başbakan yardımctlığLüa Tahsin Bekir Balta-
nın, Çalışma Bakanlığına Fuat sumenin, Maliye Bakanlığına Nuruliall Sümerln, Tekel Bakanlığına Şsvkdt Adalarım getirileceklerini de dolaşw| söylentilere istinaden yasmaktadır* lar.
Keyfiyeti A çıkandan tahkik ettirdik. Mubabırımızdan bu hususla aldığımız telgrafı aynen yızıyorua:
Ankara 28 (Akşamı — Hasa» 3*’ ka kabinesinin istifa edip yeni kabineyi Necmeddlu Sadağın kuracağına dalr bu sabahki gazetelerde çıkaa haberlerin tamûmlle asılsız ve haya), mahsulü olduğu öğrenilmiştir.
Hükümetin buğday siyaseti
Parti Grupu bu sabah da bu işi görüştü
Buğday ihracatı tahkikatı neticesi hakkında hükümetten bugün izahat istenmesi muhtemeİ
Ankara 28 (Akşam* - Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu bu sabah saat onda toplanmış ve vaktin gecikmesinden dolayı müzakeresi dün yarıda kalan buğday politikası mev-sun üzerinde konuşmaya başlamıştır.
Aııkafa 21 — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupunun bugünkü toplantısında. Seyhan Milletvekili Cavit Ural İle Kasım Ener taraflarından verilen ve hükümetin buğday politikasının açıklanmasını İsleyen takrirleri vardı. Kürsüye gelen Başbakan Haşan Saka, memleketin buğday durumu, pamuk işi ve diğer istihsal vaziyetleri hakkında rakamlar zikrederek izahat verdi. Haşan Saka Toprak Mahsulleri Ofisinin. — Ankara, İstanbul ve İzmir de dahil — beş bliyîik şehrin buğday ihtiyaçlarını temin İçin senede İS.ODO.OOO lira zarar ettiğini de bu İzahatı arasında belirtmiştir. Bu zararın, alınan hububatın çok az bir kârla devredilmesinden doğduğunu söyleyen Başbakan, buna bir çare bulunmasını Gruptan istemiştir.
Başbakan, hükümetin mubayaa ve İhraç işlerinde de Grupun noktal nazarını öğrenmek İstediğini sözlerine l|âve etmiştir.
Bundan sonra söz alan Cavit. UraL buğday alım flallerl hakkında süratle bir karara varılması lâzım geldiğini, bundan evvel de Orup noktal

Hükümetin buğday siyaseti hakkında izahat veren Başbakan Haşan Saka
nazarının alınmasında fayda müLâ-haza ettiğini kaydetmiştir.
Nüfusumuzun yüzde 8fl ini teşklt eden çifçlnin türlü ihmallere uğradığını. tohumluk ve ziraat aleti bakımlarından kâfi miktarda yardım
(Ar k ası sahi te 2: siltun. 5 tel
>»M»«wı.MM(UM,a»A»MeAIİUlifMUUaJUMXaiftJUMmUlıUMBlivaJJİ»MJ|Ji(Maw8
DİKKATLER:
Devi)etçili)3k, Fakatooa
Bir çok âmine hizmetlerini devlete, belediyeye bırakalım pekâlâ. Devletçilik, belediyecilik halka eziyet etmek demek değildir; bilâkis bir takım menfaat peşinde koşan büyük sermayelerin elinden hem halkı kurtarmak ve hem de eğer mümkün olursa edilecek kârla (evet mümkün olursa. çünkü belediyenin ve devletin maksadı ancak âmme hizmetidir, kâr değildir) daha hayırlı işler yapmaktır. Fakat böyle olmuyor. İşte bir misal: Telefon İdaresinin Earip bir tedive tarzı var. Meselâ üç ayda yalnız bir defa şehir harici konuşma yapmışsınız üccret olan bir buçuk lirayı (hattâ bazan daha az) vermek ve makbuz almak İçin İdareye geliniz diye bir İhbarname alırsınız İdare nerededir? Tabii ts-tanbulda. fakat nerede? İdarede hangi odaya3 Bunları matbu davetnameye bastırmak büyük bir zahmet değildir. Öğrenirsiniz ki Telefon tdaresi İstanbulun en berbat semtlerinden biri olan insanların güç geçtikleri Tahtakale denilen maruf semttedir. Siz bir lirayı vermek İçin orava gitmeğe mecbursunuz. Halbuki
Posta, Telgraf. Telefon hep ayni İdaredir. Dünyanın her yerinde Olduğu gibi makbuzlar neden aba nenin oturduğu en vakın posta şubesine gönderilmez?
Diğer bir İdare île (Su. 2tek-Lrik, Gaz) bir mukavele yapacaksınız mutlaka saksan idareye celiniz diye vazaıteı, idare nerededir? Yine adres yok. çünkü l.er-kes bu muazzam dairelerin tıpkı Vilâyet Kona” t gibi adresini bilmeğe veyahut sorun öğrenmeğe mecburdur. Halbuki mecbur değildir. Ciinkü bu isde halk vazl-Cedar değil, müşteridir Satıcı, sermavednı ise İdaredir Bu i tereler acaba bu mukaveleleri abonenin oturduğu ver? en yakın şubeye neden iîöndermez1er‘> Çünkiî maksat ise bakmak değil isden mümkün mertpbe kurtulmak ve İsin bir kısmını halka vuklet-mektir. Övîe va btr imza kovmak için Edirnekauısından. Beyoğlu-nun bilmem neresinde adresi telefon kitabında bile Rai İn bir tarzda vpzılmış bîr idareye kadar gitmekten ne çıkar? Ne Çıkacak halkı devletçilikten ve netice itt-barlle devlet ve beledlv«ien nor-ret ettirmek çıkar.______________
28 iftayıs 1948
fiahife 2
Evdeki pazar...
Belediye Atatürk bulvanndald arsalarının satış flatini, metr® karesi 200 liradan 150 liraya İndirmiş. îlk flat! oturup masa başında biçmişlerdi; evdeki pazar çarfiya uymadı; arsaları, metre karaal 200 liradan kimse almaya yanaşmadı. Çimdi ikinci flat de in&sa başında biçiliyor. Çarşıya uyup uymıyacas'i belli değil. Ya pek ucuz gelecek kamverecekler yahut da yine kimse müşteri ol-Diyacak, o zaman bir flat indirmesi daha yapılacak.
Bütün bunlar. İtiraf etmeli kİ, insana garip görünüyor. Kim kendi malına oturduğu, yerdo flat biçer de o flatten satılmasını şart koşar? Arsa flatlerinin, dalma müşterisine göre değiştiğini herkes bilir. Diyelim kİ Atatürk bulvarı yeni açıldığı İçin, arsaların ne ettiği kati olarak bilinemiyor. Kolayı var. Bir müzayede, hattâ çifte müzayede açılır, birinci müzayedede en çok flat teklif edenler nrsalann geçer kıymeti hakkında bîr fikir vermiş olurlar. Satıp satmamak ikinci müzayedede sahibinin vereceği karara bağlı kalır.
işittiğimize göre Belediyenin bu arsaları pahalı satmak İstemesi. çok paralı adama verip üzerine büyük bina çıkmasını temin içinmiş. îşte bir mantıksızlık dahat «Bu arsalara ancak şu kadar katlı bina yapılır» tarzında bir kayıt koymak elbette kİ daha mantıklıdır. Böyle bir şart şüphesiz arsaların müşterisini azaltacak, hattâ flati düşürecektir. Fakat Atatürk bulvarına ilk binaların yapılması başlıca gaye ise başka çare de yoktur. Zira bulvar boyunca uzayıp giden arsaların fiatlerinl o arsalara yapılacak ilk binalar yükseltecektir. Geçenlerde bir münasebetle yazdığımız gibi, Atatürk bülvannın biran evvel binalarla donanması asıl gayedir. Şehrin ortasında uzayıp giden bu boşluk evlerle dolmalı, hem cadde topallanmalı, hem de mesken buhranı biraz olsun Önlenmelidir. Çehlr İçin bu arsaların ucuz satılmasında kâr vardır.
. Şevket Rado
Ingilterenin Filistin hakkında yeni teklifleri
(Baş taralı I inci aahlfede) devletinin elini kolunu bağlamak ve Arapların yumruğu altına terketmek İstiyor, tşln en teessüfe şayan tarafı, tngüterenln bu cüretle Güvenlik Konseyini kendi alyasl emellerin* alet etmeye çalışmasıdır.»
Yeni Mısır kuvvetleri gönderildi
Londra 28 (R) — FJJbtlnden alınan bir habere göre Mısır Harbiye Bakanlığı tarafından Fillatlne yenî-askeri kuvvetler gönderilmiştir. Latrıın’da şiddetli savaşlar
Londra 28 CR) — Fl|ist!nden
nan en son habere göre, Tel&vlv 11e Kudüs şehirleri arasında Lfitrun mevkiinde üç günden beri çok şiddetli bir eavnş cereyan etmektedir. Hangi tarafın Üstünlük göstermekte olduğu henüz anlaşılamamıştır.
den
alı-
Gazanın doğusunda kuyulara mikrop attıklarını açığa vurdukları itiraf nameler yazmıştır. Mısır makamları gerekil şatlık tedbirlerini almışlardır.
Londra 28 (R) — Dün akşam Güvenlik Konseyinde demeçte bulunan Suriye delegesi Farls - el - hury, Mısır Başbakanı Nokraşi paşadan almış olduğu bir mektubun möndere-catını açıklamıştır. Bu mektubunda Nokrnşl paşa Gazza civarınna bulunan bir Mısır askeri kampı dolaylarında iki Yahudinin tevkif edilmiş olduklarını bu Yahudllerln Mısır ordusu efradının suyunu temin eden m emtialara bir takım hastalıklar mikropları atmış olduklarını, hâdisenin kesin bir surette tesblt edilmiş olduğunu bildirmiştir ve bu mesele üzerinde ısrarla durmuştur.
ile
Almanya meselesi
Batı Avrupa birliği ve Ingiltere
Bir yaralama
İngiliz Başbakanı
Attlee’nin nutku
Tramvay biletçisi Raşit, evine giden Fehmıyi arkasından bıçakladı
Türkiyeye girmeğe teşebbüs eden fesatçılar yakalandı, sıkı tedbirler alındı
Altılar konferansı Fransız - Amerikan görüşlerini uzlaştırmağa çalışıyor
Londra 28 (AP) — Yabancı basın mümessilleri birliğinin 00 ncı yıldönümü ümansebetlje verilen ziyafette îngl]lz Başbakanı Attjce söz almış ve siyasi meselelerden bahsederek ezcümle şunları söylemiştir:
«İngiltere, Batı Avrupa Birliği l]e sıkı bir İşbirliği kurmaya mecburdur. Fakat, şunu da unutmamak lâzımdır kİ bu Birlik hiç bir devletin aleyhine değildir. Bp, sadece, aynı fikirlere dayanan hür mili etlerin bir araya gelerek kurdukları bir topluluktur. Ruh beraberliğini yaşatabilmek için, iklLsadl yardımlaşma vo milli müdafaa sahasında işbirliği lâzımdır. Beş derlet arasında varılan anlaşma bu esaslar* dayanmaktadır.»
Dün akşam saat 21 sularında Kadı köyde feci bir yaralama hfldlseri Olmuştur. Kurbağa lider eda Hûn-tyol sokağında oturan Fehmi adında b(r| evine giderken, Kadıköy tramva, M* letçilerlnden RaşJdtn Ani taarruzuna maruz kalmıştır. Raşlt, bıçakla Felv mfyj arkasından ve »ol kolundan ağtf surette yaralamıştır Fehmi tedsri edilmek üzere hastaneye kaldırılmış Raşlt yakalanarak hakkında kar.unj takibata başlanmıştır.
Raşldin.Fe lımiyl habersizce arkadan vurmasının sebebi henüz ani w lamamıştır. Tahkikat* devam edlH yor.
KÜÇÜK HABERLER
Ankara 21 — Gelen haberlere göre mm elete timizin milli bütünlüğü al ey hinde faaliyette bulunmak üzere hu-dutalnırız dışında kurulmuş olan muhtelif ajanlıklar, aon «amanlarda •alışmalarını artturnıjlardır. Burlye-da. hududumu civarında faaliyette bulunan bu fesat yuvalarına mu ve 2 J olarak Sovyet Azerbaycanınrta da bir takım gayretler sarf edildiği tesblt edilmiştir. Türkiye huduttan ndr.n içeriye casuslar, ajan, propagandacı ve tahrikçilerin sırmasını istlhdcf eden bc faaliyetler karsısında hûkû metçe sıkı tedbirler alınmıştır. Azerbaycan. Suriye ve Iraktaki bu teşek küller hesabına Türklyeye girmek te-lebbüsündc buhınan ban elemanlar «m haftalar İçinde yakalanmışlardır. Hükümet, doğu ve güney hudut bölgelerinde aldığı tedbirleri daha eıkr laştırmıştır.
Kemerburgaz cinayeti tahkikatı
Evvelki gün Kemerburgazda bir kız yüzünden işlenen cinayeti dün yazmıştık. Farla adındaki genel öldürmekten sanık bulunan Haşan Bavnş dün adllyeye verilmiş ve birinci sulh ceza yargıcı tarafından sorguya çekilmiştir. Haşan Bava?, sorgusunda, kendisinin Farla tarafından pusuya düşürülüp kolundan yaralandığını kendisi de onun elinden bıçağını ajıp onu öldürdüğünü anlatmıştır.
Hâdise hakkında Jandarma tarafından yapılan tahkikatta İse. Haşanın, Paris'in kız kardeşi İle konuştuğu, vaka gecesi, evin penceresi altına gelerek orada konuşmakta İken vaziyetten şüphelenen Farta tarafından müdahale edildiği ve esasen İki arkadaş olan Farisle Haşan arasında ba yüzden münakaşa çıktığı ve filhakika Fanisin. Haşanı kollarından yaraladığı sırada Haşanın da onun elinden bıçağını ajarak onu öldürdüğü tesblt edilmiştir.
Hâkim, Haşan Bavaş hakkında tevkif tezkeresi keserek Cezaevine göndermiştir.
Londra 27 (AA.) — (Lps) Almanya meselesini müzakere etmek maksadı I e altı devletin iş tir akil e toplanan konferansın yarın çalışmalarına devam edeceği zannedilmektedir. Bugün hiç bir toplantı yapılmamıştır.
BBC. nln siyasi muhabirinin haber aldığına göre, son günler sarfında konferansta altı devlet tarafından ordu üzerinde bir kontrol tesh etmesi hakkındaki bir teklif üzerinde İttifak hası] olmuştur.
Muhabirin öğrendiğine göre, M. Devin ile Amerikan büyük elçisi bu sabah konferans hakkında bir görüşme yaparak Fransız ve Amerikan görüş tarzları arasında bir uzlaşma zemini bulmaya çalışmışlardır.
Muhabirin İlâve ettiğine göre, dünkü toplantıda şu İki mesele hususunda görüş ayrılığı belirmiştir:
ÎJk önce Fransa Batı Almanya'da bir hükümet kurulması için teklif olunan tarihi kabu] etmek İstememiş ve bu tedbirin tatbikinin geri bırakılmasını talep etmiştir. Fransız delegesi bundan başka. Alman kurucu meclisinin seçimi İçin teklif olunan usulü kabul etmeyi de reddetmiştir. Fransız delegesi bu metih üyelerinin Batı Almanya devletlerinin her birinin devletleri tarafından tâyin edilmesi gerektiğini bildirmiştir.
Londra 28 (R) _ Almanya hakkında Londrada toplanmış olan konferans en nihayet ele almış olduğu meselelerden birinde bir anlaşmaya varmıştır. Altı devlet delegeleri arasında yapılan bu anlaşmaya göre, Ruhr bölgesinin milletlerarası bir rejime tâbi tutulması esas itibariyle karar altına ainmıştır.
Anlaşmayı İmza eden devletler şunlardır; İngiltere, Birleşik Amerika, Fransa, BeneJux memleketleri ve batı Almanya.
İnönü Millî Türk Talebe Birliği heyetini kabul etti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü dün saat lfl.30 da Milli Türk Talebe Birliğinden bir heyet! kabul etmiştir.
Zeytinyağdaki fırlayış ihracatla alâkalı değil
Ankara 28 (Akşam) — Sabun ve açytlnyağı fiailerindeki vizelisin harice zeytinyağı İhracatından İleri geldiği yolunda ban söy lentller olmaktadır. İhraç edilen zeytlnyağ. mevcut stoklarımızın cüzi bîr kısmını teşkil etmektedir. Esasen hariçten fazla talep de yoktur. İhracına müsaade edilen miktarın dahi, İhraç olunabileceği zannedllmemektedlr. Yeni mahsul zeytinyağının bol olacağı da anlaşılmıştır. Flütlerin vükselmeslnde ihracat durumu-munun doğrudan doğruva hiç bir tesiri bahis mevzuu değildir.
Vaşıngton ve Roma büyük elçilerimiz
Ankara 28 (Akşam) — Bazı gazetelerde Vaşinpton büyük elcimiz Hüseyin Racıp Baydurun Roma büyük elçiliğine. Roma büyük elcisi Feridun Cemal Erkinin de Vaşlngton büyük elçiliğine tâyin edileceklerine dair çıkan hpberlor, r-esıfej makamlraca ya-
Haşan Ali Yücel’in açtığı hakaret dâvası
Ankara 28 (Akşam) — Eski Millî Eğitim Bakanı Haşan Ali Yücel tarafından Halûk Karama-garalı aleyhine açılan hakaret dâ vasi dolayısüe İkinci asliye ceza mahkemesince verilen mahkûmiyet kararı yargıtay tarafından tasdik edilmiştir.
Bîr kuduz köpek 3 kişi ısırdı
Dûn akşam üzeri Samatya ve Kum-kapı civarından geçen bir kuduz köpek; fırın amelesinden Mehmet Suyolu ile Samatya tramvay caddesinde oturan Yavuz ve Hasekide Koyulu sokakta 25 numarada oturan Ferruh İsimlerinde İki çocuğu, bîr de Cafer isminde bir şahsa ait beygiri ısndık-tan sonra Sultanahmet, Gülhane parkı önlerine kadar gelmiş ve burada Alemdar polis merkezine mensup memurlar tarafından tabanca Re itl&f edilmiştir. Köpeğin cesedi İle isırilanlar berayl müşahede ve tedavi Kuduz hastanesine yatırılmışlardır.
ir Bir kaç günden beri şehrimiz de bulunan İstanbul eski va|l muavl nl ve hâlen Diyarbakır valisi olan B. AJl R'za dün şehrimizden ayni mıştır.
â Mahalle aralarında dolaşarak eski elbise ve çamaşırlar ve diğer kullanılmış eşya toplayıp satanla nn faaliyetleri şehrin sağlığı ba kınımdan mahzurlu görülmektedir. Bu sebeple sağlık müdürlüğü, beje dlyeyo müracaat ederek bu kabil eşyanm tathir edilmeden satılması na mani olunacak tedbirlerin alınma sini istemiştir.
* Kemerburgazda Sarı ağaç sokağında otuma Haşan ve Kârla adlarında İki genç, Ayşe isminde bir kız yüzünden kavga etmişler ve biribirlerini bıçakla yaralamışlardır. Bunlardan Paris aldığı yaranın teshile ölmüştür. Tahkikata mahallî Jandarma el koymuş. Haşan da tedavi altına alınmıştır. Soruşturmalar devam etmektedir.

Başbakan yardımcısının sıhhati düzeliyor
Ankara 28 (Akşam) — Memnuniyetle öğrendiğimiz» göre, Başbakan yardımcısı Faik Ahmet . Barutçunun sıhhati günden güne düzelmektedir.
Taşla adam öldüren İbrahim mahkûm oldu Geçenlerde Kuruçeçmede Bedri ls-■' İnde bir kahveciyi ta?Ja yaralayıp öldüren İbrahim Kerpetenin üçüncü ağır ceza mahkemesinde yapılan dıı-l uşması dün sona ermiş ve İbrahlmln fç sene dört ay müddetle ağır hapse k(ı~.-Uması kararjaşmıştır.
Ingiliz - Rus ticaret müzakereleri
Londra 28 (R) — İngiltere Ticaret Bakanı WIlson dün akşam yapmış olduğu bir demeçte, Sovyet Rusya İle İngiltere arasında yeni bir ticaret anlaşması için müzakerelere girişileceğini bildirmiştir.
Paça yemeğinden zehirlenmişler
Haaköyde Eiklalipaşa mahallesinde Ça-larsaat eokağinda oturan Zahide isminde bir kadınla çocuMarı Naci, Esin, Yılmaz ve Önder yedikleri paça yemeğinden sonra zehirlenme alâiml f.özlermiş.er, zabıta tarafından Ha-eeki haslanezmc kaJdınİDuşiardır.
Hususî otobüs sahiplerinin bir toplantısı lstnabuldakl husus! otobüs İşletmecileri belediyenin kendi aleyhlerine İcraata giriştiğinden şikâyet çldlrjer. Bunların İddialarına göre, İstanbul belediyesi tramvay İdare sİ otobüslerini korumak maksadiyle şlmdJ bu halk otobüslerinden büyük kısmının pâkalarını sökmektedir. İd diaya göre bu yüzden 1300 otobüs ten 60 tanesinin plâkası son bir haf ta içinde sökülmüştür.
Bu vaziyet karşısında mutazarrır olan otobüsçüler bugün saat 14 de şofö]er cemiyeti binasında bir toplantı yaparak durumu Inceleliye çeklerdir.________________
Türk - İtalyan ticaret muahedesi iki ay uzatıldı
Ankara 27 (AA.) — Bize vermen malûmata göre, yeni anlaşmalar akdi maksadile yapılmakta olan temas ve görüşleri kolaylaştırmak özere memleketimizle İtalya arsanda aktedllmiş bulunan ve yürürlük süreleri 1 mayıs 1M8 de sona eren 12 nisan 1947 tarihli ticaret ve ödeme anlaşmaları 1 mayıs 1948 tarihinden İtibaren iki ay müddetle uzatılmıştır.
Almanyaya ihracatımız
Ankara 28 t Akşam)’ — Alman yadakl ' Amerikan İşgal bölgesi makamlarınca TürMyeden Almanyaya her türlü İthalât yapılabileceği yolunda bir karar verildiğini bazı gazeteler yazmışlardı. Ticaret Bakanlığında bu hususta hiç bir malûmat yoktur.
Polonya ve Danimarka elçileri Konyada
Konya 28 (Akşam) — Pojonya ve Danlmarkanm biiyûk elçileri eski eserleri İncelemek üzere dün gelmişlerdir. Şehrimizde İki gün kalacak-
Sol temayüllü profesörler hakkındaki evrak
Ankara 28 (Akşam) — Sol te-mavüllü olmaları dolayisile Dil Tarih ve Coğrafya fakültesinden çıkarılan üç öğretim üyesi haklındaki evrak Ankara Cumhuriyet savcılığından asliye ceza mah kemesine sevkedilmlştlr.
Türk Hava Kuıumunun Yeşil köyde kurduğu gezici pilot okulu dün törenle açılmıştır. Okul, vali adına vali muavini Rüştü Ülkenin kısa blı- söylevile açılmış genç pilot namzetleri, hocaları tarafından törende hazır bulunan orgeneral Nuri Yamuta takdim olunmuştur. Yukarikl klişede genç pilot namzetleri orgenerale takdim edilirken görüftnektedir.
Hükümetin buğday siyaseti
(Baş taralı 1 inci sahi fede) görmediğini söyjlyerek. buğday flat-lcrlnln hiç olmazsa hariçten alınan buğday flatlerln» tekabül edecek bir seviyeye çıkarılmasını temenni etmiştir.
Her iki takrir sahibi de sözlerini bitirirken. Başbakan Haşan Sakanın verdiği İzahatı tatmin edici bulmadıklarını söylemişlerdir.
Eski Tarım Bakam Faik Kurtoğlu, hükümetin vaktinde tedbirler almaması yüzünden hububat politikasını yürütülcmedlğlnl kaydetmiştir. Bu sırada bazı Milletvekilleri oturdukları yerden ( Zamanında yapamadığın şeyi bari tenkldetme!» diye bağırmışlardır.
Rasllı Kaplan, ordu İhtiyaçları çıkarıldıkta a sonra piyasaya arzedl]e-cek hububat flatlerinin bir miktar yükseltilmesinin doğru bir hareket olacağı mütalâasında bulunmuş ve bu suretle Toprak Ofisin zarar etmesinin önüne geçilebileceğini söylemiştir. Rasih Kaplan buğday alım satımının serbes bırakılmasını da bu arada teklif etmiştir. Ahmet Remzi Yüreglr ile Fahri Kurtuluş ve Ziya Edime de bu kanaatte olduklarını söylediler.
Abldln Ege, flat arttırma taleplerine İtiraz ederek dünya piyasalarında fiatler düşmeğe doğru giderken bizde zam etmenin uygun bir hareket olamıyacagını belirtil. Vakit geç olduğundan müzakerenin devamı cuma giinö saat ona bırakıldı.
Buğday ihracatı tahkikatı hakkında bugün hükümetten izahat istenecek
Ankara 28 — Eski Ticaret Bakanı Atıf İnanın buğday İhracatı meselesinde vaziyeti görüşüldüğü esnada hükümet. Toprak ofisinde tahkikat yapmak ve neticeyi bildirmek üzere Büyük Millet Meclisinden bir aylık müddet istemişti. Bu müddet bitmiştir. Millet Meclisinin bugünkü toplantısında bazı Milletvekilleri tahkikatın neticesi hakkında izahat istemesi muhtemeldir. Toprak ofisinde yapılan thtıkalın bir İki güne kadar netle elenmesi beklenmektedir.
Kız kaçıranlar
Çatalcada Fatma İsminde bir kızı tecavüz suç!) e birinci sğır ceza mahkemesinde yargılanmakta olan Haşan Karadeniz, Hali] Çakır ve Agop ÇHTnln duruşmaları dûn bitmiş ve her Üçü de birer buçuk sene hapse mahkûm edilmişlerdir.
ÇEKLER
Londra 1 Bterilu 113350
New - Yorfc 100 Dolar 230.—
Paris 100 Fransız f. 1.3000
Cenevre İM İsviçr» f. 05.7270
Arn ster dam ıoo Filona 105.5408
Lizbon 100 Belçika t 0.3387
Brüksel 100 Çeko kr. 3 W
Prag 100 İsveç kr. 77.8000
Stokholm 100 Eskudea 11 2495
ESHAM VB TAHVİLÂT
* 7 Failli Tıhvtller
Kapanış
Sına . Erzurum 1 20 40
Sivas - Erzurum 2-7 20.00
1941 Demiryolu 1 20.00
1941 Demiryolu □ 2029
1941 Demiryolu m 21.11
Milli Müdafaa I 20 71
MIHI Müdafaa n 2010
Milli Müdafaa HI S0 3I
Milli Müdafaa IV _ 2O.W
% O falzlJ Tahviller
K~»)lrınma J 27 İt
1941 Demlrolu VI 07.11
Kalkınma H 91.50
Kalkınma Uf 97 31
% s failli Tahrüler
1933 Ergani 23.—
1938 İkramlyeü SO7Ö
Milli Müdafaa • joao
Demiryolu TV Fl’.-
Demlryolu V 88.00
Anadolu Demiryora anıpu
Tahviller 1-2 >W —
Hisse senetleri % ( 05 BC
Mümessil «enet Tl^—
Şirket hisseleri
Merkez Bankası U8AO
tş Bankası 13.80
T. Ticaret Bankan I-—
Aslan çimento 70.71
SARRAFLARDA ALTIN
Batış
Gulden ' İMİ
Türk lirası M-
Sterlin M.-
Kttlçe kM
Reşat u m
2B Mayıs 1948
AKSAM
Sahffe 3
Süt işi için bir rapor
İstanbul dünyanın en az âüt «arfedilen şehirlerinden biri
Bağlık ve sosyal yardım bakanlığı, bir müddet evvel vilâyete bir teskere göndererek şehrin süt işinin u-lahmı İstemişti. Esasen bu İşle all-kadar olan belediye d» bakanlığın müzahereti üzerine harekete geçmiş va bir komisyon kurulmuştu. Komisyon faaliyetini bitirmiş ve bir rapor hazırlamıştır.
Belediye süt İlgini 20 aenedenberi tetkik etmektedir. 1828 yılında Av-rupaya bu maksatla bir tetkik heyeti gönderilmişti. 1939 da da Ekonomi, Tarım ve sağlık bakaıılıkla-rlle belediye mensuplarından müteşekkil bir komisyon uzun tetkikler yapmıştı. Son olarak teşekkül eden komisyon Avrupava. gönderilecek heyetin, ve bakanlıklar mÜmeMllIerl teşekkülün çalıgmaîamdan da istifade etmiştir. Son komisyonun hazır ladığı rapor bugünlerde vali ve belediye başktfnlığını nrllecektLr.
Bu raporda İştanbulun slit işleri iki safhada tetkik edilmektedir. Birinci safha, sütlerin sağıldıktan son ra hlyle karıştırılmasına fırsat verilmeden müstehlike ulaştırılması. İkinci safhada l.« mikrobu İmha olunmuş yani pastörize edllmşt sütleri İhtiyaç sahiplerine satmaktır.
Bu son safha büyük tesislerin kurulmasını icab ettirmektedir. Bunun İçin dört buçuk milyon liraya ihtiyaç olduğu hesaplanmıştır. Bu esas h ij® ahırların. Islâhından başlanması icap etmektedir. Bu safhanın tahakkuku mühim bir sermaye istediği için şimdilik birinci safha plânının tatbikin* geçilecektir. Sütlerin İneklerden alındığı gibi halka satılması için raporda zikredilen esaslar şunlardır:
Evvelâ İstihsal edilen sütlerin süratle toplama merkezi adı verilen v# şehrin muhtelif semtlerinde vücuda getirilecek merkezlerde toplan ması, buradan da fenni ve emniyetli kaplarla sütçü dükkânlarına, sütçülere ve halka dağıtılmasıdır. Bu mer keşlerin şehrin on muhtelif semtin de kurulması uygun görülmektedir.
Bun lirin üçü İstanbul cih atinde dördü Beyoğlunda, üçü da Anadolu yakasında olacaktır. Bu merkezlerden sütler sütçülere ve halka dağılmasında da yenilikler tesblt edil mlş’tlr. Sütler, dükkânlara kilitli güğümlerle halka da mühürlü şişeler ve kâğıt kaplar içinde verilecektir. Bir kere kullanılacak olan kâğıt kaplar, bir. yarım ve dörtte bir kiloluk olacaktır. Bu hususta İzmit kâğıt fabrlkasllo analşmaya varılmıştır. Süt için hususi şişelerin imâ]! İşi da halledilmiştir. Merkezlerde doldurulacak olan bu .şişeler ve kâğıt kaplar mühürlü olacak ve ancak İstihlâk edilirken açılabilecektir.
Yapılan hesaplara göre bu merkezlerin faaliyeti va kapların masraf lan sütün kiloîuna ilâve edilecek bir veya iki kuruşla temin edilebilecektir.
Raporun, diğer kısımlannda alâka verici maLûmat da bulunmaktadır. Buna göre, İstanbul, dünyanın en az süt sarf eden şehirlerinden biridir. Günlük sarfiyatı S0 bin litredir. Buna mukabil İsriçrenln 125 bin nüfuslu Bern şehrinin günde 00 bin litre. İki milyon nüfuslu Vlyana-nın da 600 bin fitre stil sarfiyatı ol duğu raporda zikredilmektedir. Yine rapora göra htanbulda Üç bin sey yar sütçü ve 100 sütçü dükkânı vardır.
Heman başlanmak İstenen birinci safha teşkilâtı muvakkattir. Asıl faaliyet büyük tesislerin kurulması üzerinde toplanmaktadır. Bunun İçin jüzumlu görülen dört buçuk milyon Uranın vücuda getirilecek bir şirket tarafından temin edlfece £1 söylenmektedir. Bu şirketin kurul ması için temaslara, geçilmiştir.
Türkiye Kredi Bankası dün açıldı Türkiye Kredi bankası Anonim ortaklığı dön saat 11 do Sirkecideki merkezinde merasimle açılmıştır. Her türlü banka muamelâtında bulunacak olan bu bankanın kurucu lan arasında Şak İr Keseblr, Mithat Nemli. Hayri tpar, Halil Ali Bezmen, Seza! Ömer Madra, Hakkı Balcıoğlu, Salâhattln Sanver. Fehmi Slmsaroğlu, Behçet Gllçer, Ömer Lütfl Alevofc, Fuat Baban, Beli İç Erkin bulunmaktadırlar.
Bankanın sermayesi iki nllLyon 11 radır. Bu sermaye her biri 1QO lira-kıymellnde 20 bin hisse senedlno ayrılmıştır.
AKŞAMDAN AKŞAMA
Kimine hayhay,
Kimine vay! vay!
— Hayat pahalı değlldirl Bunu ciddi ciddi söyleyenler vac.
Bürhan Felek üstadın da yüreğine (elbette tecahülü arifane kabilinden) bir şüphe düşürmüşler. O bile serlevhayı basmış.:
—- Hayat pahalı mıdır?
Tabiî: Pahalıdır neticesine varıyor.
L&kin, bazı sualler vardır ki, cevaplan «hem evet, hem hayırl» olabilir. Meselâ: «Haydarpaşadan Ecenköyüne bLr saatte varabilir miyim?* diye sorarsınız. «Hem evet, hem. hayırl Meşhur hlkâyetişkini tekrarlayayım: Hela bir yürü de yürüyüşüne göra hüküm vereyim!»
On tın gibi.
— Hayat pahalı mıdır? Eicevap:
— Kazanış şeklini söyle da cevap vereyim.
Ya rahmetli peder, ya plstoncu dayı, yahut da kör talih filancaya yâr olmuştur. Miras yolile, iltimas yollle yahut şu ikinci, umumî harbdö bir madeni has yolile senede 50 den fazla bin Hralar kazanmak imkânını bulmuştur ağam... Gayri dünyayı pembe gözlükler arkasından seyreder elbette:
— Da onlar da benüm İtibl. «teşebbüs hayatına atulalar... Ay-lukçuluktan ne çuhar? Göresen ben ne etmüşüm.. (Ha anlatır, ha anlatır:) Esküden eşya ucuz idü. ille gazançlar da az İdil. Ben bllem az gazanur Idûm.
—. Estağfurullah!
Elbette böylelerl için hayat pahalılığı bahis mevzuu değildir. Gelgeldim, meselâ bir hukuk mezunu, sermayesizse cdeşebbiia hayatıma nasul gatulur dahey?» t)c kere vatan hizmetini yaptıktan sonra 35 ini boylamışlar: memurluğun hail malûm: Hem kadroları büyütmüyorlar, hem de tavsLyeye şayan değil
Memur olsa dahi alacağı maaşın eti ne, budu ne? Diyelim kİ iki yüz küsûrda dama deyip duracak. Serbes piyasada «şimdilik» kay dil e. böyle bir yüksek mektep mezununun alabildiği aylık para 120 - 150 lira civarındadır. Ha göresin gardaşum ona pahalılık var mıdır yoh midur? Çıkar bir yol da var midur, yoh midur?
Adam anasına bakacak, evlenecek, evlât sahibi olacak. Dünyaya bir kere gelmiş: Hakkıdır. Evlenmek için evvelâ «ev» lâzım, ismi üstünde. En hücra mahalleye katlanıp zatıâlinize ait evi sorar:
— Ayluhu iki yüz igirmidür.
Bu adam nerede otursun? Hava parasını nereden tedarik etsin? Resmî istatistiklerin tersine şişirme 343 Lira aylık sarfiyatım nerede bulsun.
En münevverinden numuneyi gösterdim. Rençber, fabrika amelesi. şoför, tayfa, tezgâhtar, genç muharrir, ihtiyar musahhih, seyyar satıcı bu memlekette üstüste avda ne kazanır? O hukuk mezunu sermayesiz civarında bir para kazanır; 75 Ura İle 200 kü-sûr Ura arasında. Köylünün büyük tabakasını araya katın halk kalabalığı bunlardır.
Anal arma nasıl baksınlar? (İki mânada:) Nasıl evlensinler? Karınlarını nasıl doyursunlar?
Diyelim kİ, ip üstünde cambaz gibi harikalı bir muvazene temin etmişler, gidiyorlardı. Yağın bir lira fırlaması, merinos İpliğinin yüzde yirmi sıçraması, şekerin karaborsaya düşmesi böylelerl için yıkım oluyor.
Hülâsa: Kimine hay hay, kimine vay! vay!
(Vâ - NÛ)
Ptâj ve deniz hamamları açılmağa başladı
Boa günlerin sıcaklarından sonra şehrimizdeki plâjlar ve deniz hamamları açılmağa başlamıştır. Sağlık ve sosyal yardım müdürlüğü teşkil ettiği bir ekiple plâj ve deniz hamamlarından su nümunelerl al-dırruL-j ve tahlile sevk etmiştir. Sulan kiru görünenlerin faaliyetlerine müsaade edilmlyecelrilr.
Diğer tirattan deniz hamamlarlle Plâjtarın açılma ve kapanma tarih leri müesseselerce teablt edildiğinden bazı mahzurlar meydana çıkmakladır. Bu sebeple belediye bun laun akılma ve kapanma tarihle-rlnla bir hüküm halinde zabıta! belediye talimatnamesine konulma-B,na karar vermiştir. Bu husus umu ml meciüin 3ftj1 günü yapacağı İlk toplantıda görüşülecektir.
Dış ticaretimiz
İstanbul Tüccar Derneği bugün toplanarak hazırlanan raporu görüşecek
tetaubul Tüccar Derneği bugün Oalatad* Liman lokantasında toplanarak Alman piyasalarının Meretimize açlıması, dış ticaret işlerinin dü gemlenmesi, İstanbul limanı hokkın-dakl raporları görüşecektir. Dış ticaret İşleri hakkındakl raporda deniliyor ki:
Piyaaatnueın gün geçtikçe şiddetini artıran bir sıkıntı ve buhran devresine girdiğim herke* görmekte ve bilmektedir. Başiica ihracatımız olan, tütünle başlıca ithalât eşyamızı teşkil adan manifatura plyaslarmın. içinde bulunduğu güç t^ıırum, buhranın şiddetini ve ehemmiyetini ifadeye kâfidir. Her iki ma]a ait tüccar ellnda bulunan stoklar, maliyet flat-lerlna müşteri bulamamakta, daha düşük Hallerle dahi bu stokların kısa zamanda tasfiyesi mümkün görülmemektedir.
Diğer ihracat ve ithalât eşyası durumları da. tütün ve manifaturanın durumuna az çok benzlyen buhranlar geçirmektedir. Elimizde henüz ihraç edilmemiş mühim miktarda fındık vardır. Diğer ihracat mallarımızdan memlekette büyük stoklar bulunmamakla beraber, mevcutlan çok güçlüklerle va eksedlya maliyetlerden düşük Hallerle İhraç olunabllmekte-dlr. Şurasını da ehemmiyetle kaydetmek İcab eder kİ, bu ihracat, dolarlı memleketlerden ziyade sterllnll ve ta kaslı memlekeltere yapılabiliyor.. Bu, İç Netlerimizin dünya piyasalarından yiıksek bir hadde girmiş olmasının neticesidir.
Obur taraftan ithalât İmkânları hayli azalmış olmasına rağmen, İthal edilmiş malların sürümleri de gittikçe daralmakta ve mahsulünü elinden çıkatanuyan va krediden mahrum kalan müstahsilin satın alma kabiliyeti gittikçe azalmaktadır. Tüc car, mahsul karşılığı müstahsile a-ra.ru verecek halde olmadığı gibi, flitlerin yüksekliği ve yarının ne olca* cağının belli olmaması bu imkânı büs bütün ortadan kaidırıyof. lam sunAyıy HLslt daire gittikçe büyümektedir.
Ticaret sahasında mevcut krizin lslUısal sahasına da inlkEU ve sirayet ermesinin mühim zararlar ve neticeler doğurması endişe il*'4» yenebilir.
Buhranın süratle önlenmesi lâzımdır
İçinde buluduğumuz ve maalesef genlşllyeceğlnden korktuğunu» buhranın başlıca üç büyük sebebi vardır:
1) Harb sonu dünyasının her mem leketto hissedilen sıkıntıları;
2) Memleketimizin İstihsal kudre tinin mevcut nüfusa ve memleketin imar ve müdafaa ihtiyacına göre çok noksan olması; başka memleketlere göre emeğin son derece az randıman vermesi, ve İşsizliğin ve aylâk çalışmanın her sahada genişlemesi, vergi yüklerinin ve hükümet masraflarının ağırlığı, her türlü maliyetlerin va masraf lamı aşın yüksekliği gibi â-miiier;
3j Dış ticaret münasebelberimizi tanalm etmek ve dış pazarlarda mallarımızın sürümünü sağlamak İçin hükümetin yeter derecede bLr faaliyet s&rfedememesl, ticaret ve İktisat hayatına tanzim ve müdahale zarureti dolaylalle tatbik edilen usuller va aleltlmunı ticaret rejimimizdeki istikrarsızlıklar ve isabetsizliklerin devamı.
Biz. raporumuzda birinci ve ikinci maddelerde gösterileri âmiller üze rinde değil, sadece hükümet vazife ve mÜdahaieiLne ait üçüncü kısım üzerinde durmaktayız. Komisyonumuz, iyi bir sevk ve idare sayesinde bugünkü buhranın kısmen olsun
önlenmesi mümkün olduğuna kanidir.
Hükümetle işbirliği zihniyeti
İstanbul Tüccar Derneğinin dış ticaret meraıumuz hakkında hazırladığı üç rapordan birincisinde, bugünkü şartlara göre, hükümetin tanzim va müdahale zarureti açıkça ifada edilmiş ve serbest bir ticaret rejimine derhal geçmenin va bunu bir vasıta olarak ela almanın imkânsızlığı bolrlülmlştir. Serbest dış ticaret rejimi, bir vasıta değil, dünya problemlerlna bağlılığı âşlkâr bulunan bir gayedir. Bu bakımdan dış ticaretimizin bir müddet tanzim ve 1dara rejimi altında yürütüleceği şüphesizdir.
Dış ticaretin tanzimi için hükümetçe alınması İcabetten tedbirlerin başarılı olması İçin şu vftslfan da haiz olması lâzımdır.
1) Bütün dış ticaret hareketleri va dünyadaki durum adun adım takip ve tetkik olunarak, kendi şartlarımıza göre, en ııygun müdahale tedbirlerini vaktinde almak:
2) Alınan bu tedbirler, ticari hayatı normal seyrinden mümkün mer tebe çıkarmıyacafc bir takım f!at ve piyasa kargaşalıkları doğnuyacak tarzda tatbik edilmek;
3; Bu tedbirler, lüzumsuz formall telere ve güçlüklere meydan vermeden mümkün mertebe ticaretin kendi yarattığı normal organlarla, devlerin yine norma] işleyen mevcut organları vasıtasıyla yürütülmek.
Bugünkü realite maalesef bu üç prensibin de yeter derecede bu işlerde hâkim olmadığını göstermektedir. Filhakika:
1) Dış ticaret rejimimizde hâdiselere takaddüm eden öncü va düzenleyici bir prensibin hâkim olduğu İddia olunamaa. Hemen bütün tedbirler, doğan ve kütlükler doğuran hâdiselerden sonra ve onlardan müm Jtlln mertebe korunmak için aluımak tadır. Bu suretle uu taıuc «ı ferlt kararlarla bir taraf yapılırken başka taraflar bozulmaktadır. 1 Eylül kararlyle kabul edilen ve esas itibariyle çok taraflı tediye va dış ticaretin serbestisin» dayanan rejimin İsa memleketimi» ve dünya reall telerlne uymadığı ve bu itibarla ayn ea güçlükler va buhranlar doğurduğu da malûmdur.
2) Prensip bakımından İstikrarlı bir dış ticaret rejimimiz olmaması yüzünden her hâdise hakkuıda ayrı ayrı kararlar alınması zarureti vardır. Her hâdiseye tatbik edilecek toplu kararlar alabilmek İçin onları vaktinde görmek ve gereken kararı süratle verçıek lâzımdır. Ekseriya İdari mercilerin teşkilât aksak ıklanndan, İhtisas elemanlarının eksikliğinden ve ticaret ve piyasa hayatının da İhtiyaçlarını va görüşlerini onlar* vüzuhla aksettirmemi? olmasından dolayı tedbirler vak tlıide alınmamaktadır.
3* Alınan tedbirler, bir takım güç ve karışık formaliteleri vakit nakit ziyamı İcab ettirecek şekilde tatbik olunmaktadır.
Yazlık bahçe ve gazino tarifeleri
Belediye, şehrimizdeki lokanta, gazino, bâr ve diğer umumi eğlence yerleri tarifelerini yeniden göz den geçirecektir. Bilhassa yazlık bahçe va gazinoların tarifelerlje barların tarifeleri üzerinde durulmaktadır. Barların tarifeleri çim diye kadar kendileri tarafından hazır lanmakt* ve belediye de lastik etmekte İdi.
Arap devletleri reislerinin Amman, toplantısı: Sağdan sola
1 — r , . ı . « , “ . J w LUtlLSI.» -J U_1L1(LC'3. tl'. LL . âjCT VUl 1.0010
doğru Lübnan Başbakanı Bıyad Essulh. Müdafaa Balanı Emir w,n DaktorB Etbcm
Mecld Aralan, Lübnan ordusu komutam. General Fuat Sehab, Lİlbnan'ıa Amman maslahatgüzarı Abdullah Neccar,
Filarmoni derneğinin sanat mükâfatı
Bu sene Konservatuar öğrencilerinden Ergican Saydam’a verildi
İstanbul Illârmonl derneğinin genç sanatkârları teşvik maksadlle her ae ne verdiği 500 liralık mükâfatını bu sena İstanbul belediye konserva-tuvarı 7 İnci sınıf öğrencilerinden Ergican Saydam kazanmıştır. Gayet güzel piyano çalan bu genç sanatkâr 19 yaşındadır, şimdiye kadar bir çok talebe konserlerln-ds Vd orkestra refakatile piyano çalmış. oda muslkllctliide vo refakatlerde konservatuvara çok hizmeti dokunmuş, sanat kabiliyeti yüksek ve istikbali en ümitli gençlerdendir. Albay Arif İhsan Saydam'm oğlu olan Erglcan’ın daha üç erkek kardeşi vardır. Bunlardan İkisi koman ve birisi viyolonsel çalmakta, hepsi de üniversiteye devam etmektedirler. Piyanoda en fazla muvaffak olan Erglcan'ın hocası Ferdi Von Btntzer dlr.
İst İdadi lo fll&rmonl derneğinin sanat mükâfatına liyakat kazanan bir genç sanatkârı biz de tebrik eder, kendisine muvaffakiyetler dileriz.
Demeğin geçen senek! mükâfatını yine kıymetli bir İstidat olan Suna-kan kazanmıştı.
Ticaret Ofisi umum müdürü
Ticaret ofisi umum müdürü Mus tafa Nuri Anıl bir kaç günden beri bakaltulkla görüşmek üzere An-karadadır.
Umum müdürün görüşeceği meşe Lelor arasında kahve ve et İşlerinin bulunduğu haber verilmektedir. Bilindiği gibi ofla bir müddetten beri kahve ithalâtını kesmiş ve elindeki stoklarla İdare yolunu tutmuştur. Zira Brezilyanın İsrarı üzerine İngiltere bize sterlinle kahve satışından vazgeçmiş, ofis de dolarl* kahve teminini güç bulduğundan bu İş şimdi tüccarların gayretine kalmıştır.
Sağlık ntemurLarînirt kongresi
Bağlık memurları, 15/V/M8 cumar test günü 3- üncü mıntaka Etlbba odasında sağlık ve sosyal yardım müdürü Dr. Faik Yargıcı, okul mü dür ve hocalarının huzuru İle yapı lan kongrede İdare ve hesap heyeti asil ve yedek Üyeleri ile haysiyet dİ vanı ve lıesap müfettişlerini seç m İşlerdir.
İdare heyet! üyeleri aralarında yaptıkları İş bölümünde başkanlığa Cevdet çetinsoy, üyeliklere de Sa balıattln öndü], Nuri özgen, Fehmi Tor topoğlu, vazifelen dlrllmlşlerd İr. Yedek üyelerden Muzaffer Aktlk İdare heyeti kararı ile muhasip veznedar yardımcılığına ayrılmış haysiyet divanına Cevat Aru. Hayrı Bozman, Arif Şaydara ve hesap müfettişliklerine Seyri 8eyhan ve Mehmet Eröz seçilmişlerdir.
Amerikaya sefer yapan şileplerimiz
Devlet Denizyolları İdaresinin «Edirne» şilebi 4000 ton kromla Ame rlkanın Fljâdelflya limanına varmıştır. Gemi yükünü boşalttıktan sonra Nev-Yorktan askeri yardim malzemesi alacaktır. «Çoruh» şilebi dş a bin ton kromla Amerika yu-lupııdadır. «Kastomonl» şilebi İse tskenderuııda Amerika İçLn krom yük lemektedlr. Bu İki gemi de dönüşte askerî yardım malzemesi getireceklerdir. Diğer taraftan «Rize» şilebi 3 bin ton askeri malzemeyi* memleketimize müteveccihen yola çıkmış tır.
Dr. E t he m Vassafın konferansı
yıl Amerlkadft kaldıktan memleketimize dönen va 3 evvel Haydarpaşa nümune ıstuhanesl akliye vo asabiye mü-hassıslığına tâyin edilen Doktor Ethem Vassaf, hastahaneler mü hassaları cemiyeti tarafından bir jnferans vermek üzere dâvet edil .iştir. Doktor B. Ethem Vassafın. onferansınm mevzuu Amerika taretindeki yeniliklerdir. Konfe-ıns cuma giinü cemiyetin parmak ıpıdaki merkezinde saat 20 de ve-lecektlr.
Haydarpaşa ha^tahanajlnde mûsiki! bir akliye ve asabiye servisi ıdası İçin tetkikler yapılmaktadır, u servLs 20 yataklı olacak vo yatak arın yarısı akliye, yarısı da asabiye yo tahsis olunacaktır. Servisi idare
ın en yeni tedavi metodlan tatbik ede ceğl söylenmektedir.
İSTANBUL HAYATI
Yaz cilveleri
İşte İştanbulun bahan, Bİt hatta evveline kadar gözlerimiz takvim yapraklarında, karayel çimdiklerile ürpererek sayılı fırtınaları takibedlyorduk.
Derken efendim, hava, içinde kuru odun tutuşturulmuş saç soba gibi birdenbire kızışıverdL Pardesii hemen hemen giyeme dik. paltolarla beraber yelekleri de sırtımızdan çıkarıp attık.
Sabahleyin yataktan kalkınca öbür odaya geçiyorum. Buraya öğleden evvel güneş düşmez, gûya serin olur. Fakat nerede o se rlnlik? Termometreye sinirleniyorum âdeta. Sanki odayı kaplı yan bunaltıcı hava, mütemadiyen yükselen elva sütununun neşrettiği hararetle kızışıyor. Derece 24... Mamafih, dışarıya nispetle evlerin içerisi daha serin. Sokana çıkarken, hamam halvetine glrar gibi oluyor insan. Boğucu hava, ilik suya batırılmış pansıman havlusu gibi yüzüme çarpıyor, nefesimi tıkıyor.
Caddelerde bayanlar -çorapsın, baylar ceketsiz dolaşıyor.
Sucu çıngırakları da tarih» karıştı. Ne güzel şeylerdi! Tütüncü dükkânlarının: pencere kenarlarında ağustos böceği âhengll* mütemadiyen cır cır öterlerdi. Mermer tezgâhın köşesine yerleştirilmiş nikelâjlı, minimini tulumbam gövdesi, içindeki soğuk sudan buğulanır, yanında dizili bardakların üzerinde de ter to-murcakları birikirdi. Yaklaşırken insanın yüzüne serinlik serpilir, içi ferahlardı.
— Ver, bir bardak su.
Tulumbanın hafif gıculdan arasında şırıl şırıl akan berrak suyun, hava kabarcıklarüe fışd-dıyarak bardağa doluşunu seyretmenin zevkine doyum, olmazdı.
Mermer tezgâhlar hâlâ var amma eski zevki kalmadı. Nike-lâjlı tulumbalar İşlemeye işlemeye küf bağlamış. Yeşil İle mavi arası acayip renkli, ecl? bücüş gövdeli bardakların manzarası insanın su İsteğini kesiyor. Kırılmazmış matahlar. Sanki su İçen "isteri baîdağı da dişlerinin arasına kıstırıp gev^nr».; — yor, kınyormuş. bardak sarfiyatı sucuların canına tak demiş de, bundan kurtulmak için İdrüma-yan bardaklar kullanıyorlar. Çirkin, biçimsiz, zevksiz şeyler.
Hele o dükkâncının çehresi! Su İçip ferahlanayım derken, yüzüne bakınca İnsanın İçine sıkıntı çöküyor, gözlerimin önüne buğulu hamam halvetleri, peştamallı adamlar geliyor.
— Bir bardak su verir mlslnia? Dükkâncının kaşları çatılıp yanak etleri seğirmeğe başlıyor. Azarlama tonunda bir ses:
— Bardakla su yok. İstecsen şişe açayım.
Şüphe yok kİ şişe suyu daha iyi. Fakat on kuruşu verip bir şişe suyu içmek mecburiyeti, su İçme zevkin! kaçırıyor.
Bir çok semtlerde Terkos suyu da sık sık kesilmeğe başladı. Ba-harsız iştanbulun amansız yas cilveleri bunlar. Ik da desek, gık da desek tahammül edeceğiz.
Cemal Refik
Kuruçeşmeye vapur işletilmiyecek mi?
Bazı gazeteler, Kuruçeşmeye vapur İşleyeceğini ve bu maksatla İskelenin tamirine başlandığım yazmaktadırlar. Kuruçeşmeye vapur işletilmesi, Cuialıurlyet Halk Partisi bucak kongresi dilekleri arsnda bulnmakta 1(M. Ulaştırma Bakanlığı halkın bu dileğini hakli bulmu? ve İki ay kadar evzel iskelenin derhal tamirine başlanmasını vg yaz tarifesi İle de vapırlşrın bu İskeleye uğratılmasını Denizyolları müdürlüğüne bildirmiştir. Fakat şimdiye kadar ne Kuruçeşme iskelesine tamir maksaddyle bir çivi çakılnuş, ne de haziranda tatbikine geçilecek olan, yaz tarifesinde bu İskeleye viour uğrtaılması hususunda teşebbtülar-ls bulnulmuştur.
Kuru çeşmeliler, gazetemize gönderdikleri bir mektupta bu tekeley» vapur İşletilmesi İşinin , Bakanlık^* emir verilmesine rağmen, sürüncemede bırakılmasından dolayı teessür duyduklarını bildirmektedirler. Alâkadarların nasırı dikkatlerini celb»-derlz.
Üsküdar birinci ortaokul resim sergisi
Üsküdar birinci orta okut öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi bugün saat 17 de açılacaktır.
Sabite 4
AKŞAM
28 Maviş inin
Kadınların sinirleri erkekle-rinkinden kuvvetli imiş
Amerikalı bir profesör yaptığı tecrübelerden sonra bu neticeye vasıl oldu
Amerika OrtaDoğuda tedbir alıyor
Umumiyetle mevcut kanaat kadın Jarın erkeklere nispetle faal» »Inlrli Olduklardır. Bu tileri ortaya atanlar kadınların sinirlerinin çabuk bozulduğunu. küçük bir h&dlseye mukavemet edemediğini İddia ederler. Halbuki çimdi birçok filimler, kadınların ■İnlrlerlnİn erkeklerden daha kuvvetli olduğunu İddia etmeğe başlamışlardır. Bunjann kanaatine göre, kadınlar hem çabuk sinirlenmiyor, be mde sinirlenince çabuk kendllerl-Bs bikini oluyorlarmış.
Yeni fikri l]eri sürenlerin bâdında Amerikanın Feîs Research enstitüsü Asasından Prof. Söntng bulunmaktadır. Profesör, bu neticeye 12 yaşında-kJ muhtelif çocuklar üzerinde yaptı-
ğı tecrübelerden rain varmıştır.
Profesör evvelâ çocukların ellerini, yahut ayaklarını bir dakika müddet soğuk «uya «okmuş, sonra 46 derecelik bir meyille ve iki dakika müddetle çocukları baş aşağı etmiş, ondan sonra kalbin atışını, kan tazyikini, derinin mukavemetini ve vücuttaki diğer değişiklikleri, ölçmüştür.
Briç aşağı gelmenin vs softuk suyun tesirleri yalnız bünyede olabileceği düşünülürse de. Dr. 8ontag hakiki değişiklik, tıpta zihni şoklarda olduğu gibi, tamamen psikolojik olduğunu İddia etmektedir. Doktor şimdi netlyori daha derinleştirmek İçin kıza benzer erkek çocuklarda va erkeğe benslyen kız çocuklarında aynı tecrübeleri yapmakla meşguldür.
İcabında bu mıntakadaki tebaasının tahliyesi İçin Kılınsa 33 uçak gönderdi
Beyrut Amerikan üniversitesi başkanı Amerikanın Ortadoğu petrollerinden mahrum kalman ihtimalinden bahsediyor
İstanbul Sıhhî Kurumlar arttırma ve eksiltme komisyonundan
Doğum ve Çocuk Bakımı evlerinin İhtiyacı olan 317 kalem muhtelif ilâç kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.
1 — Eksiltme, 9/Hariran/948 Çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlundakl Sağlık ve S. Y. M. lüğil binasında toplanan sıhhi kurumlar komisyonunca yapılacaktır.
2 — Muhammen bedeli: Topyekûn 22.450 Hradır.
3 — İlk teminatı: 1685 liradır.
4 — İstekliler bu İşe alt şartnameyi çalışma günlerinde komisyonda görebilirler.
5 — İsteklilerin cari seneye alt Ticaret Odası vesikası İle
2490 sayıh kanunda yazılı belgeler ve bu İşe yeter İlk teminat mak-bus veya banka mektubu olduğu halde teklifi havi kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. (6861)
Vaşjngton 87 (AA.) — Ba]âhlyetlL kaynaktan öğrenildiğine göro Birleşik AmarikR, icab •iliği takdirde Amerikan tabalarını memleketlerini götürmek üzers orta doğuya 83 nakliye uçağı göndermiştir.
16 nakliye ’® 17 tâd'l edilmiş bombardıman uçağından mürekkep olan bu hava kafilesi. Frankfurttan hareket ederek Kıbrısa gelmiştir.
Lefkoşa 27 (AA.) — Amerikan hava kuvvetlerine mensup 6 dakota uçağı ile 3 uçarkale dün akşam Lef-koşa hava meydanına İnmiştir.
Petrol meselesi
Fortland (Oregon) 27 (AA.) —
Beyruttaki Amerikan üniversitesi baş kam Dr. Btephcn Fenrose yaptığı beyanatın Amerika, hA]en Fl|islinde takip ettiği politika neticesinde orta doğu petrollerinden mahrum kalacak olursa «Marshall plânının mnvaffkajyetslıllğe uğraman veya biç olmazsa tesirlerinin gecikmesi beklenebilir» demiştir.
Dün akşam kadınlar birliğinin yaptığı toplantıda söz alan Dr, Pen-rose, şunlan «öv] c-m!ş lir:
Avrupanın kalkınma pilinin d» pet rol, bu derece hayati bir âmil teş-kl elttlğl cihetle Rusyanın bu husus ta elinden geleni yapmasını bekll-
yebl liriz.
Alıkonulan bir vapur
Port-8âlt 27 (AA.) — H&ylaya boşalUlmak üzere un yüklü olarak AvusLralyadan gelen «Cap york» adındaki İngiliz gemisi. Mısır makamlarının bu geminin hamulesi hakkında bir karar alınmasını bekle dikjerl dhetje dört günden beri Fort Salt de alıkonulmaktadır
Bu vaziyet karşısında önemli bir milletler arası huhuk meselesi arta ya çıkmıştır:
E.r taraftan sıkı yönetimden sonra çıkanjan askeri kararname l]e Mısır makamları Süveyş kanalında kiler de dahil olmak üzere bütıin Mısır limanlarına uğrayan gemileri araştırmak ve Fl]Jstlne giden veya slonlatlere ait bulunan mallara el koymak hakkını haizdirler.
Diğer taraftan 1888 tarihli millet ]er arası anlaşma gereğince Süveyş kanalı ve her 1kl ucundaki kara «ula n, barış zamanında olduğu gibi harb de de tamamile traafsızdır. Bu an laşmaya göre gemilerin serbestçe geçmelerine müsaade edilmek İtap eder.
Bütün bu meseleler, ilgili tarafların tetkikine konu teşkil etmiş bulunmaktadır.
Futbol Federasyonundan:
1 _ 3Ü Mayıs 1848 pazar günü yapılacak Türkiye-Avusturya mlj|l
futbol maçı biletleri 28/S/B48 cuma güni) aaat 13 ten itÜMiren İnönü stadyomu gişelerinde satılacaktır.
Bu maç İçin numaralı bilet kaldırılmıştır.
2 — Evvelce numaralı ve kapalı tribün bljel.t ajmak üzere ilgililere müracaat suretti* İsimlerini kaydettiren resmi ve husuri şahıs ve mü ensese! er e kapalı tribün bileti verileceğinden müracaat sahiplerinin İnönü stadyomunda bu İşe tahsis edilen E. gişesinden biletlerini alma] an.
3 _ Bölgece müsecce] gençlik kulüplerine federasyonumuz tarafından bedeli mukabilinde verilmek üzere resmi birer tezkere İle cuma günü saat 13 tan İtibaren Bölgeye müracaat ederek blJet]erlnl »İma lan.
4 _ Bilet «atışlara cunta günü 13 tan İtibaren İnönü «tadyomun-
da yapılacağından ilgililerce hususi ve resmi şahıs ve müesseselcre bilet aynimıyacaktır. 7404
Ankara Belediye Başkanlığından:
1 — Aşağıda cinsleri, mlkdarları, tabuammen bedelleri ve mır. akitat teminatları yazılı yiyecek maddelerinin möbayka ve mukaveleye bağlanması kapalı rarfla eksiltme ve ihaleye konulmuştur.
2 — Eksiltme ve ihale 14/6/1548 pazartesi günü saat (lö) da Belediye binasında Encümende yapılacaktır.
8 — Evsaf ve şartlar Tutanak Müdürlüğünde görülür.
4 — İsteklilerin ihale suatülden bir saat «vvcllne kadar toplarını Başkanlığa vermeleri lâzımdır.
Muhammen
Finli bedeli
Cinsi . Nlkdatı Lira K. Ut* K.
teldir m ek 17347)
Muv&kka teminat Ura K.
Hemşire alınacak
Preventorium - Sanatorium Müdür ve
Baştabibliğınden
Kurumumuzda bir 30 ve İki 25 lira aylıklı hemşirelik mönhal-dlr. Kızılay Hemşire veya Ebe Okulu jnevnnn "«yo imHhanla girdik halt ve şalâblvetini wwnn>., «ıhların belğcicriie birhkie ammı.ua ıı. diaca a ilan İlân olunur. (7365)
'■■■Maııııı«ıı«ıı«ı»ııtiiııııııı»ııııi((i»»»'*ıaıl*llıaı*lıaBiaaaraı*ll*a*lıakl
| Tekel Genel Müdürlüğü ilânları |
Malzeme Alım Şubesinden
1 — Bir adet otomatik torna tezgâhı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.
2 — Muhammen bedel 15.000 lira olup muvakkat teminatı
Bade yağ 1800 Kg. 8 — eoco — 075 —
Zeytin 300 » S ?û 810 — 60 75
Kuru Fasulye 4000 B — «0 8200 — 240 ş-
Yeşil mercimek 2009 » M 1200 — »0 —
Kırmızı mercimek 1000 B — 78 750 — E6 25
Nohut 2500 B — eo 3500 — 112 50
Pirinç yerli Yabanabat 2300 B . 1 15 2500 — 172 50
Bulgur 60M • — 60 2600 — 187 ■5Û
Makarna 5000 B — 70 34&D — 105 —
Un 800 a — 44 220 — ıa 50
Toz, şekej W0 » 1 30 850 — 41 25
Tuz 3200 B 18 192 — 14 (0
Balça 350 B 1 — 350 — 2Ö 25
Yeşil sabun 200 a 1 80 Nü — ■22 5D
Boda 150 B — 35 62 50 3 94
Kuur soğan 2500 » — »5 525 — 40 88
Patates J3D0 B — 25 225 — 16 87
Kıırıı üzüm 300 » 1 10 830 24 75
Î35Û4.50 1912.84
Created by free version of 2PDI
İstanbul Tekel Başmüdürlüğünden
Tekirdağ Şarap Fabrikaımzca papaz karası üzümünden İmal edilmiş bulunan «Trakya» adındaki kırmızı şarap 28/5/948 tarihinden itibaren Kabalaştakl Tekel Genel Müdürlüğü karşısında bulunan Memurin Kooperatifimizde satışa razedllmişür. 70 Cl. İlk beher şişesinin satış fiatı «şişe depozitosu dahili 220 kuruştur.
1938 senesi mahsulü olan bu şarapların mlkdar itibaıile az olması umumi şekilde piyasaya çıkarılmasına İmkân vermemiştir.
Arzu edenlerin kooperatife üracaatlan rica olunur. (7343)
«1.125» Uradır.
3 — Eksiltme 11.6.948 Cuma gür.ü saat 11 de Kabataş Genel ıWa.ı.-.aı. *->-»—AJinrvşrrtjesîrıdeRrTtööilsyonda yapılacaktır.
4 — Şartnameleri her gün sözü geçen şubede ve Ankara İzmir Başmüdürlüklerinde görülebilir.
6 — İsteklilerin mühürlü fiat tekili mektuplarını kanunî şartnamesinde yazılı vesaikle güvenme namı makbuzu veya banka teminat mektubunu İhtiva edecek olaS’k^So.İT zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkûr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır.
6 — Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (7194)
Tıp Fakültesi Dekanlığından
Tıp Fakültesi Gureba Hastanesi Çapa Klinikleri mutfağı İçin 150 lira ücretli bir aşçıya İhtiyaç vardır.
Hastane ve okullarda aşçılık yapmış, elinde bonservisi mevcut bulunanların Gureba hastanesi başhekimliğine müracaat etmeleri Hân olunur. (7356)
Yünlü kumaş satışı
SÜMERBANK
İplik ve Dokuma Fabrikaları Müesaeaesi Müdürlüğünden
24 Mayıs 048 gününde müracaat müddeti sona eren yünlü kumaş satışlarına bu tarihten sonra da gerek bağlantılı ve gerekse toplu şekilde teklif kabulüne devam edilmektedir.
Alâkalıların her gün saat 14 den 16,30 a kadar satış mü-dûrlüâünıjize müracaatları rica olunur. (7403)
Van İl Jandarma Komutanlığından:
1 — Jandarma İhtiyacını karşılamak üzere «27S» tun arpa kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.
2 — 18/Hazlran/948 Cuma günü saat 15 de Van 11 Jandarma komutanlığındaki komisyonda yapılacaktır. Bu alım için tahmin edilen bedel 44000 liradır. Ve geçle! teminat İse 3300 Uradır.
3 — Buna ait şartname hergün Van İl Jandarma komutanlığında görülebilir.
4 — İsteklilerin o gün saat 14 de kadar kanunî vc-sikaJarije mektuplarım komisyona verrols olmalan ilân olunur. (7159)
la t. P. T. T. Bölge Başmüdürlüğünden
İdaremiz İhtiyacı İçin şartnamesi dahilinde 3 milimetre kalınlığında beş ton kurşun levha alımı açık eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltme 12.6.948 Cumartesi günü saat 11 de Büyük Posta-hane Binası birine! kat İdari Muavinlik odasında toplanacak Alım Satım komisyonunda yapılacaktır.
Muhammen bedel «10400> liıa muvakkat teminat 780 Uradır.
TaUplerln şartnamesini görmek ve geçici teminatlarını yatırmak üzere 1$ günlerinde baş müdürlük kalemi emlâk ve levazım şefliğine eksiltme gün ve saatinde de 948 senesi için muteber ticaret odası vesikası ve geçici teminat makbuzile birlikte meşkûr komisyona başvurmaları. (7377)
AŞK VE MACERA ROMANI
Hazan: NİHAL KARAM AĞARALI Tefrika No. 35
Karadenizli, İçerik! edada durmadan söyleniyordu:
— Usta paşu dedu paoa kİ: Mû-hendus gelsun, dedu. Geceki ziyanı gözieruyla da görsün, dedu. Ha pen mesuliyetten korkanım dedu.
Nebi] baba, tatlı bir ses]e Adeta yalvarıyordu:
— Orhan feeycJğlm, bari kalın bir »ey glysenlz. Üşüyeceksiniz.
Mühendisse, Zeynebe İşittirmek tnakfadlyle:
— Bir göz atıp döneceğim. — de-' di. — Fazla duracak halim yok... Yemeği mutfağa bırakın. Gelince ben ısıtır yerim... Tutum muşambamı Nebi] baba!
Zeynep, demir kapının kapandığını duyunca mahvolduğu kanaatiyle bir müddet k>mı)dıyamadı. Elli kas-
tilin iki mümessiliyle arasında ancak yalın kat bir mânla var. Ya bir şeyden kuşkulanırlar da kapıyı zorlarlarsa? Ya bu sepetlerden bir şeyler aşırmak âdet eri de, meymuncuklari-nı kilide uydururlarsa? Ya bir şeyden kuşkulandılar da hakikati öğren m ek maksadlyje bir bahane uydurarak mühendisi İnşaata uzaklaştırdı-lafsa? Genç odama bir küfür savurdu. Yerden usullacık çantasını aldı. Şimşek süratiyle kararını vermişti; Ayakkabılarını çıkarıp sabık fenerin merdivenine daldı. Beş altı basamak çıkınca, yıkık fener kulesinin geniş ağzıyla karşılaştı, örümcek ağlarını «yırtarak buradan denize atlamak işten deği]. Sen sağ ben selameti
Merdivenlerden tekrar İndiği zaman kulağına IJk çarpan cünıje ile
İrkildi; gerisi geri basamakları çıkmak İçin bir hareket yaptı. Karadenizli fideta haykırıyordu:
— Puldum... Ha puldum]
— Neymiş bulduğun?
— Saçlnl puldum... Ha punu da inkâr edebiley mlsun? Bu uzun saç Orhun pey un saç! mu?
Nebll babanın lahavlesi lşlll]dl:
— Ne dua oklyeysun?
— Neden okumıyayım kİ?.. Orhan bey, senin, benim gibi mİ?.. Mahpus mu?„ fstanbula gidip gelmiyor mu?. Kanya perhizli değil •?- Uzun saç omuzuna takılıp gelmiştir
— Ha pen onu punu pllmeyyum... Salih reisle Purunsuzun tedukjarı çıktu.
— Ne dedijerdi?
— Dedular pana kİ: Kotra bittikten Bonra Orhan peyun yankıda bir kari körmüşler.
Nebll baba öksürdü:
— Gözlerini karı bürümüş de o ha-bazanjarm baktıkları yerde gene kan görmüşlerdir...'Âdetleridir.
— Olamayan şey körünur mü?.. Ha pen aenu körü yorsam karşlmda teğll mlsun?
— Her gece gözümüze kan görünüyor diye» siz değil misiniz? Bu a-dada tadın mı ıar?
— Ha, pu odada kari vaxr Kari kokayır.
— Nah. kan kokuşul,, üstünde ya-eıyor: Bayan kolonyası I
Uzun bir sükût!
— Gene dalma resimlerle dalma!
Karadeniz uşağı, duvardaki resimler hakkında bir hayli mütalâa beyan ettikten sonra birdenbire:
— Sen penden ewe] kartlara ka-vıışacakslnl - dedi.
— Beni geç.
— Sahi mİ doysun?.. Canin kari ljtemey mu?.. Pıırnun purada kari kokusu almay mu?
— Sus tazı!
— Doğru deysun: Tazl-.. Plz pura-dtı tazi kesildik... Kari kokusunu ıı-zaktan. alajryuz... Sen kocamİşsıın.... Amma kari yüzünden hapiste yatay-«un„ Punca furun ekmekjer, punca pıçak çekmeler hep kari uğrnnndıır... Sen ne deysun?
— On kere söyledim sana, benim buraya düşüşüm başka sebepten diye... Vaktiyle bir cürüm İşlemiştim, cezasız kaldıydı, Cennet de. Cehennem de bu dünyada... Allah insanın yanma kflmuyor. Bu sefer tertemizdim, tıktılar başkasının yerlııe... Bildim. kİ: Eski günahımın cezasın ö-
(Arkaa var)
Gayrimenkul »atış ilânı BBeyoftlu 8 üncü Sulh Hukuk başkâtipliğinden »48/7
AH Serfetttnin, Nurettin. Türkân, Melâhat: Ftrlh»; Mealyct ve Ah-senJn şayian ve müştereken mutasarrıf olnıkiarı Fjndıkhdn Pörtalâş mahallesi Mebusun (tramvay) caddesi eski 47-49, yeni 45-47 ve ayni □ umaratallı ahşap evin şuyuunun İzalesi tunmında mahkememizin 18/4/948 tarih ve 948/5» soyılı ilâmı mucibince vb tapu kaydına göre açık artırma sureti]® satışa çıkarılmıştır..
Kıymeti muhammeneei ı"û.«60) liradır. Müzayedeye İştirak etmek isteyenler muhammen kymetln yüz de yedi buçuğu nlsbctlnde pey akçesi nakld veya tahvilât veyahut da milli bankalardan birinin kefalet mektubunu müzayedeye başlamazdan evvel satış memuru mahkeme başkâtibine tevdi ederek mukabilin de alacakları makbuzla müzayedeye girebilirler. Müzayede başladıktan sonra pey akçası alınmaz ve hiç bir mazeret de kabul edilmez. Gayr t menkulün evsafına gelince; Zemin kat medhal; iki taşlık; İki oda; bir çamaşırlık; bir kömürlük; Ud helâ arkada metıûk bir oda, Birine! kat bir salon dört oda; bir sandık odası; bir yemek odası; iki koridor; iki helü ve İkindi aed bahçesine geçld mahal]]. İkinci kat: bir salon; dört oda; Üd he]â; İki korl dor; bLr ara oda l|e bu katlara çıkılan böliLklerdeo merdiven. Çatı katı: yalnız büyük bir bölükten
merdiveni bulunmakta; bir zofa; büyük bir oda; yanlarında basık İki çatı odası ve bir he[â. Bahçe ve ftn ara]ık mahallinde İki kapışı, ter-kos, elektrik vardır. Taksim suyu var ise de uzun zamanlar kesilmiş vasiyettedir.
Birinci aok artırması lî/fl/948 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 dan 17 e kadar Beyoğlu sulh mahkemesi kalem odasında baş kâtip tıezdinde açık olarak yapılacaktır, Artırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son artıranın taahhüdü baki kalmak şarH]e mü sayede on gün uzatılarak ikinci açık artırması 28/6/048 tarihine müsadif pazartesi günü ayni saatte icra edilerek en çok artırana kati ola rak ihalesi İcra edilecektir, thale gilnüne kadar birikmiş ve birikecek belediye bina vergllerlle vakıf Icau hissedarlara alt o]up della]iye rusu mu ve yirmi senelik tâviz bedeli tapu ve kadastro harçları ve şerefiye vo İhale pulu müşteriye oJtUr. ihale bedelinin gayri menkul kendisine ihale olunan tarafından derhal ye-yu verilecek müddet içinde mahkeme kasasına ödemesi mecburidir, ödemediği takdirde ihale feshedilerek kendisinden evvel en yüksek
AMERtKADA OLDUĞU GİBİ türkiyede de en çok SATILAN ROMAN
yilLAROA# SOMSA
dır. Bu romanı okuâ'En İki genç kızın fikri şudur;!
«Birinci jc nç kız diyor «Hayatımda bu kadar güzel blı romun okuruzcım.»
ikinci genç kızın fikri:
«Bu romanı bir türlü bırakamıyorum. Harikûlâde bir roman.»
Türkiyede flk defa fevkalâde gûrvl ve zarif bir kutu Jçlnde çıkan bu hitabı ah. de harikûlâde bulacaksınız.
NEEİOCLU YAYINEVİ
teklifte bu]unan kimse. srzelmJş ol duğu bedelle olmağa razı olursa ona ihale edilecek, o da ran olmaz wyn bulunmazsa yedi gün müddetle aç-k aıtannaya çıkarılacaktır. Yapılacak ilân aJâkRdaTİoıa tebliğ edilmeyecektir. Müzayede en çok artmana ihale edilecek ve her lkî ihalede birinci ihale olunan kimse lk! lhaje arasındaki farktan ve zarardan mesul tutulacaktır. İhale bedii farta geçen günlerin % 5 faizi ve ayrıca hükme hacet kalmaksızın tahsil olu nacaktır.
İpotek sahibi alacaklılar He sair alacaklıların gayrimenkul üzerin deki haklorı, ta ta re masarifi saireye dair olan iddiaları evrakı miisbne-lerlle birlikte Uân tarihinden İtibaren on beş gün içinde satış memuru bulunan mahkeme baş katibine bildirmeleri lâzımdır. Aks! takdirde hsk lan tapu rtclllerllc sabit ojmıynniann satış bedelinin paylaşmasından hariç bırakılacaktır. Müzayedeye İştirak edenlerin bütün satış, şartlarını kabu] «takJş ve evvelden öğrenmiş v# bilerek gayrlmenkuje talip bulunmuş addedilerek sonradan itlras ]axi mesmu olmayacaktır. Taliplerin «atış gününden evvel ve İlân tarihinden itibaren mahkeme divan hanesine asılı şartnameyi okumaları ve gayrimciikülü gezip görmeleri, faz la malûmat almak isteyenlerin 048/7 No. He aatış memuruna müracaat etmeleri Jliromu lifin olun^ır.
S7338
Yugoslavya ne halde?
Yiyecek yok, eşya yok, vaziyet gittikçe kötülüğe doğru gidiyormuş
Bunu bildiren İsviçreli muhabir “ Her şeye rağmen komünistler memleketi ellerine almışlardır ve vaziyete tamamite hâkimdirler,, diyor
Ingiliz hakemine açık mektup
sayın meslekdflşım Mr, Barrich’1-'
Hakemlik bayatımın 13 Üncü yılında, bundan tam on iki sene evvel Berlin «adlarının birinde bdr hakem görmek saadetine ermiş, bu İcazeti tatmıştım. Avusturya-Mnur maçını idare eden bu kıymetli vatandaşının adı Mr, A. Y. Jawtl
Isa’nın hayatına ait bir filim: İlâhî trajedi
Belorad'dan
Bejgrad'dan Journal de Genöv'e yazılıyor:
Yugoslavyadaa bir müddet ayrıldıktan sonra bu memlekete dönen, yaşam* şartlarının 1340 ve 19-17 senelerine nispetle çok. kötülemiş olduğunu görür. Bir sene evvel mağazalardan birçok eşyayı serbesçe salın almak kabildi. Bugün ellerinde ayak kabı, kumaş vesikası bulunan İmtiyazlı kimseler bile bunlar» bulmakta güçlük çekiyorlar. Pek nadir kimseler dtşatıdnn yardım paketleri alıyor.
Daha geçen sene İplik, İğne. yün. sabun, kâğıt serbesçe satın alınabiliyordu. şimdi bu eşya ortadan kaybol muştur. Yiyecek hususunda, da aynı kıtlık hissediliyor. Başlıca yiyecek maddeleri sıkı bir vesika usulüne tabi tutulmakla beraber, elinde vesika bulunan herkes bu maddeleri bulamıyor. Bu yüzden fırınların, kasapların, sütçü dükkânlarının önünde sıralanmış halk kil neleri görülüyor. Köylerde de vaziyet daha 1yl değildir.
Belgraü'da, diğer başlıca şehirlerde biiyük mağazaların camekfinla-rında bir takım eşya teşhir edilir, rahat bunları satın sjmak kabil değildir. Bu yüzden başımızdan garip bir vaka geçti. Bir giin sokakta giderken Şiddetli bir yağmura tuLulduk. O civarda bulunan Wr mağazanın vitrininde 3 semsiye gördük ve hemen İçeriye girdik. Fakat bize şu cevabı Terdiler: «Gördüğünüz 3 şemsiye u-*un müdceltenberi satılmıştır.»
Kıtlık sınai maddelerde de göze çprpar. Boks t, baku, kurşun, manga nez, gomilş ve saire bakımından zen gln olan Yugoslavyada modern bir sanayi tftipine İhtiyaç vardır. Bunu Çekoslovakya temin edebilir. Halbuki Çekler. Yugosl avların bekledikleri yardımı yapmağa taraftar görünmüyorlar. çek sanayi gruplan satın alma komisyonları Yugoslavlarm teslim taahhütlerini yerine getirmediklerinden şikâyet ediyolar.
Devleticsttrlimu muhtelif istihsal şqbeleri ufiyûk merkezi teşekküllerde birleştirilmiştir. Ecza, demir sanayii ve saire bu cümledendir. Bu vaziyet yüzünden bir yabancı nereye müracaat edeceğini tâyin etmekte güçlü*, çekiyor. Güçlüğün başlıca sebebi mev cut teşekküllerin sık sık ad değiştirmesidir.
Yugoslavyada yokluğu en ziyade hissedilen (ünrra) Amerikan yardım malzemesidir. Bunlar son senelerde mahal» istihsal azlığından mütevellit boşluğu dolduruyordu. Şu ra.tını da sdyIIyelim kİ halkın büyük bîr kısmı bıı 3|kenabana yardımın Annerlka-dnn geldiğini bilmiyordu. Yugoslav-yada (Unrra) rnn bîr Rus şehrinin adı olduğu söyleniyor.
bir Görünüş
Ev buhranı başka hâdiselere de se-beb oluyor, Bir apar liman ele geçirmek için burada oturan hakkında ihbarda bulunuluyor. Bu sebeple birçok kimseler evlerinden atılmak kor-kıısiyle komüntst partisine âza yazılmaktadır.
Bugünkü Yugoslavyada etliye sütlüye karışmak Istemlyenlere yer yok Uır. Bir karar vererek harekete geçmek lâzımdır. Birçok âlimler, iktisat mütehassislan bilgilerini meme]ket-lerinîn. hayrı İçlıı kullanmak imkânı verileceğini Urnldederek memleketten ayrılmamışlardır. Bunlar çok yanılmışlardır. Şimdi partiye kayıtlı olmaktan, başka meziyeti olmıyan cahil Jandarmaların nezaret) altında esir hayatı yaşıyorlar.
Belgrad'da binaların bodrumlarında çok fecayl olmuştur. Küçtlk bir şüphe üzerine yaklanan tuz madenlerinde. diğer nıadelnerde çalışmağa gönderiliyorlar.
Köylü, bugünkü vaziyetten hiç menün değildir. Zirai ıslahat sayesinde zenginleşeceğini zanneden köylü şimdi buğdayını hükümete, değerinden çok aşağı flatle satmak mecburiyetindedir.
Bugün komünizmi kabul edenlerden çoğu hakiki düşüncelerini serbesçe .söy] İvebilecekleri günün gelmesini bekliyorlar. Fakat bu hususta pek ümit yoktur. Amerika, Yalta anlaşmasının birçok defalar ihlâl edilmesine karşı seyirci kalmıştır. Vaziyetin bandan sonra da değişeceği zan nedilmiyor. Muhalif partiler yokedil-mlş, liderleri hapse tıkılmış veya nefyo]nnmuştur. Halkın büyük bir kısmının gayzına rağmen komünistler memleket! ellerine ajmışardir ve vaziyete tamanılyje hâkimdirler.»
İdi.
O tarihten bu yana futbulü icat eden bir ülkenin İkine! kıymet II mümessilini, İnönü stadında görmekle bahtiyarlık duyuyoruz.
inanın kİ azizim, 25 senelik hakemlik devremde 00 dakikadan çok fazla uzamaşııu dilediğim maçlardan biri yukarıkl ollmplyad maçı, dİ ğerleri de sizin tnönii stadında idare ettiğiniz oyunlardır.
936 Berlin olimpiyatlarında Mr. Jawel‘i görünceye kadar kendimi ve arkadaşlarımı muhtelif Avrupa hakemlerde mukayesede aslâ tereddüt etmedim. Ve o güne kadar.’ bizi yetiştirmeğe çalışan arkadaşların himmetlerin! şükranla andım. Fakat azizim, 5 Ağustos 1936 da Bcrllnde ve Mozmen statta Ja-weH gördükten sonra evvelâ çalışmasını dilediğim ideal hakem-ğln benden ve AvrupalIlardan * ne kadar uzak olduğunu hayıflanarak teessürle anladım.
Sizin gibi futbolcülerln. hakemin değil ayni lamanda sabaların da hâkimi olan kıymetli «Herde futbol zevk ve heyecanının sonsuz ola cağına Umunun inandık. Ve yine bir memleket futbolilnün terakki ve İnhitatında hakem rolünün büyük ölçüdeki kıymetine bir kere daha İman ettik.
Bizim bu dâvadaki derdimiz büyük yaramız derindir. Gelişinizin bizim İçin ve betahsis hakemlerimiz İçin bir dönüm noktası olmasını diliyorum.
■ 81zl bu kafileye katmak lüt funda bulunan makam w t«hslyellere ve îatânbulda bulunduğunuz müddetçe hakem arkadaşlarla yapmak nezaketinde bulunduğunuz temaslara emekli bir meşlekdeşınız nfatlle teşekkürü bir borç blUrfnu.
Yine görüşmemiz ve daha uzun yıllar bugünkü enerjinizi muhafaza etmeniz temannlsl|e size hayırlı yolculuklar dilerim.
KEMAL HALİM
Tanınmış Fransız sahne vazıı Abel Gance filmi Mısır'da çevirecek
T >
Kahlrenln büyük stüdyolarından Mısır stüdyosu
Tanınmış Fransız sahnevazıv.- -.Abel Gance yakında Mısır'da, (İlâhî Trajedi) acbnda bir filim çevirecektir. Filmin mevzuu İsarM nm bayatıdır. Fakat filmin din! , değil ahlâki ve İçtimaî olacağı / bildiriliyor,
(îlâhl Trajedi) nln çevrilmesi-, ne ağustosta başlanacaktır. Fa.- ... kat sahnevazn ve artistler daha " evvel, temmuzda Kahire'ye gideceklerdir. Filmi hangi artistlerin çevireceği bilinmiyor. Abel Gan- -«e diyor w: - ■«*
— «İlâhî Trajediı bir pıopa- ' ’ ganda filmi değildir. İnsanî bir fiilindir. Mevzuu «Biribiliniri ■ •-
seviniz» dlr. Bıı serlevha belki de «Öâhî Trajedi» den daha ır.uva-,.. : fflrtı. Fakat ben sonuncuyu ter-; cfh ettim. Filimde rol alacak artistlerin, teknisyenlerin İsimlerini blldJrmemeği daha muvafık buluyorum. Bir defa da bunu
tecrübe edeceğiz.
Filim Fransızca. İngilizce, İspanyolca ve İhtimal Arapça çevrilecektir. Bu Is için en son teknik vasıtalar kullanılacak, her sahne üç aparev tarafından çevrilecektir.
Filmi neden Mısırda çevirmek istediğime merak edenler vardır. Mesele basittir. İsa’nın havatına dair olan bu filmi onun doğup büyüdüğü yerlerde çevirmek istedim. Filistin vakavii orada çalışmamıza imkân bırakmıvcr. ve aşağı yuka-

f
Abel Gance
mevcuitur.
Fazla bir sev varsa o da Mısır stüdyolarının mükemmel almasıdır. Bu stüdyolarda her tüllü, teknik vasıtalar vardır. A vnıpa memleketlerinin çoğunda b’i derece mükemmel stüdyo mevcut değildir.
BULMACA
1 ’ « ( i « 1 i I 10
Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya:
Orta tabakanın en çok canını Sikan bu yokluktan ziyade devamlı emniyetblzllk hissidir. Yugoslavya'da büyük bir mesken buhranı vardır. Buna çare olmak üzere hükümet blr-9** tedbirler almıştır. Fakat bunla-nn ç&K’.ı ^eklendiğinin aksi netice vermişti.-, hu yüzden İradiyle yaşıyan jar Belgradı ve büyük şehirleri ter-kettneğe mecbur olmuşlardır. Mevcut bir kanuna g(ke herkes 1033 senesindeki evinde oturacaktır, Hlbuki birçok kimse o tarih ten beri İkametgâhını değiştirmiştir.' Bu cümleden «larak Bclgrad'Ğa küçük bir apartmanda oturan dul hlr terzi kaduı Hı30 da oturduğu Pîzren'e gitmeğe mecbur tutulmuştur. Kadın şehre »-yak basmanuş, kocası askeri k vazifesiyle Pizren'e gitmişti.
ANKARA RADYOSU
Bu akşamki program
18 Radyo dans orkestrası; 18,30 Ko nuşm/t; 18,45 Şarkılar; 1® M. S. ayan ve Haberler; 19,15 Geçmişte Bugün; 19,20 Mandolin Birliği; 19,45 Yurttan Sesler; 20.18 Radyo Gazetesi; 2030 Serbes Saat; 20,35 incesaz; 21.13 Post* kutusu; 21,30 Radyo salon or-kertrası; 22 Konuyna: B. M. M. saati: 22,15 Dans müziği (Pl.); 22,45 M. B. ayan ve Haberler.
Yarın sabah ve öOle programı
730 Hafif parçalu (PL); 7,43 Haberler; 8 Çeşitli hafif müzik (PL); 8,30 Operetlerden seçme parçalar (Pl.l; 12,30 M. 8. ayan ve Radyo salon orkestrası; 13 Haberler; 13,15 Karışık şarkılar; 13,30 öğle gazetesi
13.45 Cumhurbaşkanlığı Armoni mu-zikzsı; 14,15 çeşitli sololar fPl>;
14.45 Dans mtolğl (PL).
1 — Başımızdaki büyük dert.
3 — Budala - Mahfaza.
3 — Yere serilen bir eşya - Tersi temizlenmiş demektir.
4 — Âbide - Kan* bulanır.
3 — Cemi edatı - Ayırıcı vasıf.
6 — Başına «S» gelirse seyrek değil - Tersi renklendirmek.
7 _ Deniz yolu değil,
8 — Sıkılıyor.
9 _ pıolis mevkii - Nota.
10 — NakJt elde etmeğe muvaffak 0İ2n.
GEÇEN BULMACANIN HALLt
Soldan saQa ve yukarıdan aıaffıya:
1 — Kızıla yaşı: 1 — Isınanuyan; 3 — Zıvanalı; 4 — Inamasapra: 0 — Lanak, Em; 0 — Amas. Parsa; 7 — Yılanadam: 8 — Ayıp. Rakit; • — Şa, Resmiye; 10 — lalama, Tek.
Türkiye Ecnebi
Bencilli 2800 kuruş 5400 kuruş
6 aylık 1500 » 2UQ0 >
3 aylık 800 » 1600 »
1 aylık Adres 300 » — tebdllt içtn e) 11 kuruşluk
pul gönderilmelidir. Aksi takdir de adres değiştirilmez.
Telefonlarımız; Başmuharrir 30585
Yazı İşten 20765 — tdare 20681 __________Müdür; 20497
Receb 19 — Hızır 23
tınsak Gü. öğle fendi Ak. Yat® B. 0,49 0,02 4,40 .26 12.00 1.37 V. 3.20 4.33 33,11 17,10 20.32 22.2»
İdarehane: BabıâU elvan Cemal Nadir sokağı No. 13
Yeni 2 Ingiliz filmi
Rüzgâra karşı — Karlar arasında
Rıaçâra karşı filminden bir sahne
İngiltere'de son zamanlarda bir kaç yeni filim çevrilmiştir, i Bunlardan birincisi «Rüzgâra karşı» dır, Genç ve çok müstalt artistlerin rol aldıkları bu filimde KanadalI bir katoük papazı patlayıcı maddeler hakkında tecrübeli genç bir tskoçyah, mazisini unutmak istiyen güzel bîr Belçikalı kıza, vatansız düşman bîr maceracı, temerküz kamplarından kurtanlnns yaşlı btr Yahudi, vatanının İyiliği için hain sayılmağı göze almış bîr vatansever vardır. Bunlar belialama hareketleri yapmak kin bir ataya gelmelerdir.
Yukarıda savdığımız altı klsi Eelçikada çalışıyor. Acı ve tatlı gönler geçiriyorlar, fakat dalma hürriyet bayrağını dalgalandırıyorlar. Filimde heyecanlı sahne-' ler çoktur.
İkinci filim «Karlar arasında» dır. Mevznıı şudur; Biı genç ordudan terhis ediliyor, bir stüdyoda figüranlık yaparken eski 1 kumandanına Taslıyor. Kumandan bu sırada bîr fülm idare etmektedir. Gence bir iş teklif cdb yor! Bu zahiren piyes muharriri sıfatile Alplarda oturmaktır ve hakikatte ski yapanların otur-duKUm bir binada dönen esra-
Çekoslovakya meselesi
30 Çek saylavı Lonc bir toplantı yapıyor
Londra 27 IHI — çekoslovakya-dan kaçan 30 saylav ve eski Başbakan, bugün Londrada bir toplantı yapacaktır. Bunların arasında eski B.ış-bakan yardımcısı da vardır.
Birleşmiş Milletler konseyi Çchec-lovakya meselesini dün yeniden görüşmüştür. Arjantin delegesi mütehassıs komitenin menfadaki Çekleri dinlemesini İleri sürmüş, bıı mesele usul re muamele mahiyetinde oktu ğundan vetoya- İtibar edilmemesini İstemiştir.
Rus delegesi Oromlyko buna şiddetle muhalefet ederek, teklifin. Basyanın dalma, veto İle işleri askıda bıraktığı hakkınad baü devletleri tara-fındna yapılan iddiayı desteklemek hedefini tuttuğunu söyleniştir. Filistin meselesinin görüşmesi yüzünden müzakere gelecek haftaya bırakılmıştır. ______
Milletlerarası musiki müsabakası
Scheverlngen (Holanda) 27 IH) — Burada yapılan mlllerteması Musiki müsabakasında piyano t-frlnrlllğl-nl Germalne Gavese ÇFrannzi kazan iniştir. Piyanistler arasında diğer derece alanlar şunlardır: ‘I
2 — Plerre Jean Clâııde Sorblsct (Fransız); 3 — Marlya Heroyorsu iYu nan)>: 4 — Dobert Walss
5 — Peter Wallfls)ı »Filistinli1, — Ronajd Snılth (tngll’z).
cengiz işleri gözetlemektir. “
Genç adam binada bîr tak ıh maceracı İnsanlarla tanışır. Birada gizli bir define vardır. Bu define yüzünden nıacera-'.-ar arasında hâdiseler çıkar, nîhajet. bina yanaı.
AKŞAM
23 Mayla 1948
SahiTe 8
HER AKŞAM BÎR HİKÂYE
Küçük 8a. alnını pencerenin camına. dayamış civardaki şehirden köşke doğru gelen ıj asaya bakıyordu. Küçük Sa, köjkün hizmetçi kızı İdi. Vakıa kendisini ağır İşlere sokmuyorlardı. O yalnız hanımının yatak odasına bakar, yemek sofrasında hizmet ederdi. Fakat ne olsa hizmetçi İdi. Hizmetçinin kalbi yok mu? Onun da yüreği a»k hlslerlla çarpmaz mı7 3«. şosaya bakarken yüreği şiddetle çarpıyordu. Çünkü efendisinin oğlu Jauıesl heyecanla- bekliyordu.
Geçen sene yılbaşı gecesinde, efendisinin oğlu James, onıı ansızın kollan rasın* almış. dudaklarından öpmüştü. 8a. hem bu öpücüğü, hem de Londraya, tahsile giderken delikanlının kendisine söylediği sözleri Hatırlıyordu. James, köşkten ayrılırken kendisine:
— Küçük Sa, seneye tekrar geleceğin ve senden anamla babama bıh-s^deceğlm. O zamana kadar seni sev .İlgimi ve senden başka bir kız seve mlyeceğlml hatırından çıkarma demişti.
Fakat, delikanlı, acaba kendisini hâli seviyor mu idi? Sevgilisi kendisini unutmuş İse çok bedbaht olacaktı. Şüphesiz bundan duyacağı elem, keudfelnl öldürecek, her şey bitecekti. Fakat James kendisini hâlâ seviyorsa ?4 anasına, babasına bu atkından binse t inek İçin geliyorsa -o zaman facia patlak, verecekti. Çünkü efendisi İle hanımı, biricik oğullarının Hintli bir bi-mıetçl kızla evlenmesine katiyen razı olmıyacaklardi. Küçük Sa, mösyö Hartlngln oğluna:
— Ailemizin şerefini, Htntli bir his metçl kız İçin kirletemezsin. Eğer arzumuz hilâfına hareket edersen, annenle ben seni reddederiz, dediğini işitir gibi oluyordu.
Hizmetçi te bu kara dülüncelere daitmşken James’, köşke getiren araba. uzakta göründü. 31r kaç dakik* sonra delikanlı köşke girerek anııeslie babasının kollarına hasreti» alıldı. Fakat gözleri sağa, »ol* dönüyor, Hintli kıa arıyordu. Sayı kapıda görünce, güderi sevinçle parladı ve ya ııma koşarak:
— Küçük âa, neredesin? diyerek ehnl o kadar kuvvetli sıktı kl. kızca-ğ« parmaklarının kırılacağını sandı.
O gece, iki genç buluttular. Jımcs. Hintli kızı kolları arasında sıkarken:
— Sevgili 8a,senl bir an bile düşünmekten vaz geçmedim. Sana k*
JtlTkbzJ
vuşac&ğıın güuil iple çekiyordum, diyordu.
Genç kıs, başını, delikanlının omuzuna dayamıştı. Alı, ne kadar bahtiyardı. Delikanlı sözüııa devamla:
___ Yarından tezi yok, annemle babama seninle evlenmeğe İm rar verdJ-fclml haber vereceğim. Şayet muvafakat etmeklerse, beraber Londraya kaçar, orada evleniriz.
8*. delikanlıyı bu fikrinden vas geçirmeğe çalıştı:
— Böyle şey ola m as, İstemiyorum James, dedi.
O esnada delikanlının babası kapıda göründü. İki genç birbirinden ayrıldılar. HlntU kız, yalnız kalınca birdenbire kararını verdi ve siyah bir ata binerek dolu dizgin uçuruma doğru slirmego başladı. Karan kati Mİ. James’ln yarm meseleyi anaslle babasına açacağını ve facianın patlak vereceğini biliyordu. Hayır, hyutl Bu facianın önüne geçmeli te sevgi-glllslnl ailesinden ayırmaman ldl.
Biraz evvel tattığı zevk ve saadet kendisine yetmez mi idi? Fazla yaşayıp da ne yapacaktı?
O öldükten sonra James kendisini bir müddet daha hatırlayacak, sonra unutacaktı. Halbuki kendisi ebedi uykusunu uyuyacak ve bu mesut rüyası ebediyen sürecekti.
3a. şafak sökerken korkunç uçurumun kenarına vararak attan İndi. Kendisini aşağıya atmak İçin kollarını yukarıya kaldırırken arkasından;
— 3a, sevgilim, 8a, ne yapıyorsun: çıldırdı nau7 dlya yürek parçalayıcı bir feryat duydu. Bu, arkasından koş muş olan James’ln sesi idi. Delikanlı Hintli kırı çılgın gibi kolları arasın* «Mı:
— Niçin kendini öldürmek İstiyorsun» dlya sondu.
— Annen Us bdbanı düşünüyor musun James?
— Kendilerine senlide evlenmek İs t ediğimi söyledim. Evvelâ itiraz ettiler, sonra rm oldular. Seni kucaklamak İçLn köşkte bekliyorlar.
Hintli kLa, gözlerini belerterek bir şey a ula maksimi sevgilisini dinliyor kadar mwut olaoak du. Aoaba işittikleri hakikat mı idi? Yoksa rüya mt görüyordu?
8evlnçten birdenbire bayıldı, kat delikanlının ateşli buseleri onu ayılttı. Bira* sonra İkisi d» atlarına binerek mesut ve bahtiyar köşke dön düler. .
Çeviren: A. Hilâli
«>t«■«««*««*11l««««««««««««(«ltf(«»««««I
MAHKEME KORİDORLARINDA:
Muharrem efendi iç giiveyisi giriyor!
— 7
Fû-
Ankara Belediyesinden:
1 — Belediyemizin yıllık Ihttlyacı olan (33B25O1 kilo benzin mubayaası kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye ve ihaleye konulmuştur.
2 — İhale 4 Haziran 918 cuma günü saat 18 da Beledtye binasında encümende yapılacaktır.
3 — Tahmin edilen bedeli (134008» lira olun muvakkat teminatı 4L0450) ika (40» kuruştur. Teminat Belediye veznesine yatırılacaktır,
4 — Evsaf ve şartlar Tutanak Müdürlüğünde görüiür.
5 — Teklif mektuplarının İhale saatinden bir auu evveline kadar
Başkanlığa verilmiş olması tâlimdir. (6833 ı
no kadar çekingen, zavallı kadın olduğumu biliyorsun. G(nç yaşta dul kaldıktan sonra başımı başka felâketlere sokmaktan korkarım. İmam nlkfthile bir kaç gün oturduktan sonra Muharrem bey kaçıp giderse ne yaparım ben? Sonra halim ne olur? Biliyorsun kİ evlenmeğe bile niyetim yoktu, fakat senin hatırın için buna raa oldum.
Muharrem efendi telâş İçinde:
— Aman, Belkls hanım. Böyle şeyleri aklına bile getirme. Senin gibi bir Mel&İkeye kavuştuktan sonra nereye kaçarım ben? Allah seni inandırsın kİ kovsan ' gitmem,
Belkls hanım mağrurane iümsiverek gerdan kırıyor:
— Orası öyle anıma bu dünyada hiç bir lâkırdıya itimadım yok benim. Sağdan soldan öyle şeyler duyuyorum ki, dinlerken hayretten ağzım açık kalıyor. Belediye nlkâhlle evlendikten sonra bile karısını da, çotuğunu çocuğunu da bırakıp savuşan adamlar var. Darılmayınız amma erkek sözüne pek Inanamam. Lâkırdıya kapılıp da sonradan dillere destan olmak istemem. İmam nikâhında da tşl sağlama bağlamak lâzım.
— Bağlıyalım diyorum, hanımcığım. sağlama bağlıyalım. Amma velâkln, nasıl etsek acaba?
— Belediye nikâhı kıyılmcıya kadar bırakıp savuşmıyacağınıza dair bana sağlam teminat vermelisiniz.
— Vereyim efendim, vereyim. Nasıl teminat İsterseniz vereyim Yemin edeyim, and İçeyim. Arzu ederseniz...
— Bu zamanda yeminini, andını kim tutuyor M, beyefendi?
— Ne yapalım ya? Benim başka bir teminatım yok kİ Hatırıma bir şey geliyor amma, söylemeğe cesaret edemyorum.
— Aa, neden cesaret edemiyorsunuz? Burada açıkça konuşuyoruz.
— Şey demek istiyorum, Hani, başka bir şevim yok da... Acaba teminat için para versem...
Belkls hanım müstehzlyane bir kahkaha atıyor.
— Hah hah haaaah... Para verecekmiş. İlâhi Muharrem beyi Aklınız sıra beni satın mı alıyorsunuz? Ben paraya kıvrnei veren bir kadın olsaydım şimdiye kadar milyoner delikanlılarla evlenirdim.
bir
Ankara Belediyesinden:
1 — Belediyemizin yıllık Ihttyacı olan (20840) yirmi bin altı yOz kırk kilo mazot mubayaası açık eksiltme İle İhaleye konulmuştur.
’ — İhale 4 Haziran 948 cuma gtuıü. saat 16 da Beiedlya binasında Encümende yapılacaktır.
3 — Talimin edilen bedeli 8780 Hra 24 kuruş olup muvakkat teminatı 608 i Ira 52 kuruttur. Teminat Belediye Merkez Veznesine yatırılacaktır.
4 Evsaf ve şartlar tutanak müdürlüğünde görülür
5 — İsteklilerin, gününde ve saatinde teminat makbuzları veya mek-
tuplariyie birlikte encümene müracaatları. (C682J
Muharrem efendinin açık teklifi karşısında Belkis hanım baygın baygın göz süzerek gülümsüyor:
— Siz de bilirsiniz kl bu işler çocuk oyuncağı değildir. Cevap vermek İçin düşünmek lâzım.
— Bürhan bay bana böyle söylememişti. »Belkls hanını razı oldu» dedi.
— Razı oluıftk meselesi başka. Tkliflntzi kabul edebilmek İçin benim de şartlarım var.
— Şartların mı var?
— Tabii değil mı ya? Bu dünyanın bin bir tilrltl hali var. Ben genç yaşta dul kalmış bir kadınım. Her İşimi sağlam yapmak isterim.
— Sağlam yapalım, hanımcığım. Ben sana; «Çürük iş yapalım» demedim M.
— O halde, muamelelerimiz tamam olup Beledlvs memurunun karşısında nikâhımız kıyılmadan evvel slr bu eve giremezsiniz.
Muharrem efendi şaşırıyor: r — Aman, öyle şey olur mu, Belkls hanım?
— Ne demek istiyorsunuz yani? Sizinle nikâhsız mı oturmalıyım? Beni ne zannediyorsunuz?
— Estağfurullah, hanımcığım. Öyle demedim beu. Yani, şey işte. Bürhan bey beni bir an evvel , otelden kurtaracktı da...
Yine Bürhan bey İmdada yetişiyor: 1
— Muharrem bey otelde çok rahatsız olduğu İçin haline acıdım da, bir an evvel oradan kur-tarınak İstedim.
— Nikâh muamelesi bitmeden (
otelden nasıl çıkar Muharrem bey? ı
— Ben bir kolaylık düşünmüş-
tüm. Nasıl olsa hayırlıslle evleneceksiniz, ömiirünüzün sonuna. 2Z’ ‘ ' kmnre. Resmi
muameleler en aşağı on beş yirmi gün sürer. O zamana kadar Muharrem bay otel köşelerinde ‘ helâk olur. Biz Müsiümanıe, şeriata itikadımız var. Babalarımızla analarımız Belediyede nikâh olmadılar ya. Size da evvelâ evde şeriat üzere bir İmanı nikâhı kıyarız, evlenirsiniz. Ben bir vandan da Belediye nikâhının muamelesini takibederlm, İşler tamam olduktan sonra daireye gideriz, orada da Belediye nikâhı ■ kıyılır. Bunda hiç bir mahzur yoktur.
Belkls hanım bir müddet dil-söndükten sonra cevap veriyor:
— Bürhan ağabeyi Sen benim
nıaaa ıa»«a«
Erzurum Belediye Başkanlığ’ndan
, Belediyemiz otobüs ve tanzifat arabaları için 825—20 ebadm-da «6» ve 750-20 ebadında (34» ki ceman 40 adet Michlen marka kamyon lâstiği alınacaktır.
14/5/948 gününden itibaren 21 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmış olup 4/6/948 Cuma günü saat 15 da Belediye Encümeninde ihale olunacaktır.
Mecmuunun bedeli muhammeni 13720 Hra olup muvakkat teminatı olan 1029 Ura ihaleden evvel belediye veznesine teslim edilecektir.
Şartname Erzurum belediyesi elektrik, su. otobüs işletme mü düdüğünden görülmek üzere alınacaktır. ,
İsteklilerin vaktinde Erzurum belediye başkanlığına raüra-caatiarı ilân olunur. (6832)
bile
gti-
Ce. Re.
(Devamı var)
Aleminyum külçe satışı
T. H. K. Etimesgut Uçak Fabrikası Müdürlüğünden:
1 — Amerikan cAlcoa» menşeli % 99.5 sâî aleminyum 15 ton miktarında depo stok fazlası aleminyum kapalı zarf usullyle »atılacaktır.
2 — Beher tonun muhammen bedeli fabrika deposunda teslim edilmek üzere 2 bin liradır.
3 — Asgari satış miktarı «1» bir tondur. Beher ton İçin yatırılacak geçici teminat yüz elli liradır.
4 — thaje 7 Haziran 948 pazartesi günü saat 10,îo da Ankarada Etimesgut uçak fabrikasında va Istaııbulda T. H. K. şubesi müdürlüğünde ayni zamanda yapılacaktır.
5 — İhaleye İştirak edecekler fabrika T. H. K, genel merkez ve T. H. K. İstanbul şubesi veznelerlneher ton için 75 Jlra hesablle alınacak miktara göre geçici teminat paralarını yatıracak ve alacakları makbuzları ihale günü Ankara veîstanbuldakl satış komisyonlarına
verecekleri teklif zarflarına koya-caklardır. Teklifler kanuna uygun bir şekilde yapılacak ve zarflar usulüne uygun şekilde kapanarak İhaleden bir saat evvel komisyonlara verilmiş olacaktır,
8 — 3atışa arzedilen aleminyum numunesi Ankarada uçak fabrikasında, İstanbulda T. H. K. şubesi müdürlüğünde her zaman görülebilir.
7 — Adı geçen aleminyum An karada Etimesgut uaçk fabrikası depolarında teslim edilecektir.
8 — Artırma Ankaradı ve tslanbuld* ayrı ayrı saatte yapılıp A kar» ve Istanbulda varılan nihai bedellerden en yüksek olanı bel olduktan sonra ihalenin üzerlerinde kaldığı ihaleden İtibaren 24 aaı zarfında alıcısına yazı İle bildirilecek, bunu takip edecek olan 24 sa at zarfında alıcı malzeme tutarının İkinci % 7,5 nü ve be tarihten I! gün sonra da tamamını Ankar ada tabı ısa, îatanbulda T. H. EL şı besi veznelerine yatırarak magbuzlan alınacaktır.
9 — Aleminyum tutarının tamamı adı geçen veznelere yatırı) dığı tarihten itibaren en geç on gün zarfında makbuzları İbraz edljere alınacak fatura ve sair belgelere lstlnadon fabrika deposundan teı llm alınacaktır.
10 — Alenılnyumlar Etlmesgutta fabrika deposunda teslim edilecek tir. Anbalaj ve sevk masrafı İle nakil ve yükleme masrafları atıcıya a ttr.
11 — P03ta İle yapılacak müracaatlarda gecikme kabul edilme».
12 — Fabrika bu alemlnyumlorı satıp satmamakta serbesttir. 712 Not:
Ankara garından fabrikaya trenhareket saati 8.33 le
Fabrikadan Ankaraya 13.38 da
Van il J. K. lığından
t — Jandarma ihtiyacını karşılamak üzere aşağıda cins ve mlktan yazılı erzak kapak zarfla eksiltmeye konulmuştur.
2 — 4 Haziran 948 cuma günü saat 15 de Van tı J. K. lığında komisyonda apdacaktır. Bu alım için tahmin edilen bedel (29975) Ur* ve geçici teminat İse (2248) lira 13 kuruştur.
3 — Buna alt şartname her gün Van tl J. K. lığında görülebilir.
4 — İsteklilerin o gün 7e saat 14 e kadar kanuni vuLkalarile mektuplarını komisyona vermiş olmaları İlân olunur. (3489)

Cinsi Miktarı Kilo Tahmin! bedeli Lira Kuruş
Bulgur 8000 3200 00
Kuru Fasuiy* «009 •000 00
Nohut 150ü 076 00
Mercimek 4000 1600 00
Kuru üzüm 2000 2000 00 .
Kuru incir 2000 2200 00
Zeytin tanesi 3000 5700 IHJ
Makarna 4500 6300 00
Yekûn 29975 00
Zonguldak valiliğinden
Zonguldak III İçinde Abdi paşa-Ulus yolunun muhtlelf kilometrelerinde İnşa olunacak 12 adet betonarme menfezin İnşaatın* alt 20.123 88 lira muhammen keşif tutarlı İş. 27.5.948 tarihinden itibaren 16 gün müddetle açık ekslltmeyo konulmuştur.
Eksiltmesi 11.8.943 cuma günü saat 11 de hükümet konağında II daimi komisyonunda yapılacaktır.
İlk teminat akçesi % 7.5 besabiyLe cl509» lira «29» kuruştur.
Eksiltme evrakı her gün 11 daim! komisyon kaleminde görülebilir.
İşin bedeli özel idare 943 yılı bütçesinden verllecektLr.
İsteklilerin sözleşme ve şartnamelerindeki hükümler dairesinde tek nlk blrLsl olması veya böyle birini İstihdamı kabul eylemesi ve yahut ayni mahiyette buna benzer ve keşif bedelinin yarısı tutarında bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduğuna dair belge göstererek İhale gününden en az üç gün evvel «tatil günleri hariç» valilik makamın a müracaat ederek alacığı müteahhitlik vesikası, Uk teminata alt makbuzu veya btr banka mektubu ve bu yıl* alt ticaret odası veslkasi[j belli gün va saatte Daimi komisyonda hasır bulunmaları İlin olunur.
7152
1 ı
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Gene! İdaresi İlânları
İmparatorun enfiye kutusu
ASK VE ZABITA ROMANI
Yazan: John D. Carr Tercüme eden: Vâ-NÜ
____ . Tefrika No. ss
Lâkin, bu eylül sabahında, Bande-lettc’in bir kaç«kUometra ötesindeki sahilde araba İçinde giden İlci yolcu, tabiatın bu ihtişamının farkında değil gibiydiler.
Deniz rüzgârı Eve Nelll'ln saçlarını dağıtıyor, siyah kürkünü harelendiriyor. Altları çökmüş v» morarmış o!‘ masına raguıen gözleri geno de gülümsüyordu ,
— Beni bütün gece konuşturttuğu-nuzun farkında mısınız? — diye sordu.
Doktor Ktnrosş;
— Zarar yok. — dedi.
Silindir şapkalı arabacı, geriye dö-nûp bakmadı. Tel: kelime do söylemedi; fakat mânldnr şekilde omuzlarını kaldırdı.
Eve sordu:
— Neredeyiz .. Herhalde beş altı k-iomelre uzaklaştık?
Ara bacının omuzlan, tekrar, mİ al
dır haraya kalktı.
Doktor;
— Bunun ehemmiyeti yokl dedi. Biz gene hikâyemiz» avdet edelim.
— Nasıl yant?
— SLzLn o hikâyeyi bana yeniden anlatmanızı İstiyorum. "
— Yeniden rai?
Bu sefer arabacının kafası, kaputunun yakası İçinde büsbütün kayboldu. Kamçıyı çaldı. Atlan dört nala kaldırdı.
Eve, yalvar mağa başladı:
— Alilli aşkına t İnsaf edlnl dördüncü defadır anlattım Hiç bLr teferruatı unutmadığıma eminim,' Acaba. döne döne anlataraktan, neye benzemiş oldum, (Yiizüno düşen, saçlarını elinin tcrslle itti. Orl gözlerlle. merhamet istercesine baktı.) Bu hikâyenin tekrar anlatılışını sonraya, meseli kahvaltı zamanına bırakamaz mtyrılc
Doktor Dermot, neşeliyi!. Uykusuz geçen bu geceden sonra bir keşifte bulunmuştu. Bu fikir, onu sarhoş etmeğe kâfiydi, imdi,daha da İleriye doğru adım atacağuıı anladığındın memnuniyeti artmıştı.
— İhtimal sizi bu İlâve yorgunluğundan kurtarabUlrlm. — dedi. — Hem galiba, en miiiıhn noktaları zaten elde etmiş bulunuyorum. 3Lz bana pek enteresan bir şey söylediniz, bayan Eve Nell.
— Neymiş o?
Dermot Klnrosş:
— Mücrimin hüviyetin! bana bildirdiniz.
— Fakat ben, mücrimin, kim oldu ğunu kendim de bilmiyorum,
— O cihetin farkındayım. İşte bunun içindir kl, hikâyenizin hususî bir kıymeti var. Ne olduğunu şayet bilseydiniz...
Kadana, yan gözle, mütereddit, baktı ve devamla:
— Yanlış bir yol taklbettlğlmden, diüa gece zaten şüpheleniyordum. Lâkin demin, Rouasö babatun lokantasında omlet yediğiniz sırada hikâyeyi anlatırken kalbime emniyet geldi.
Eve, sordu:
— Onların arasında KaatU kimdir, doktor KLnro&s?
— Acaba bunun Blzln nazarınızda büyük ehemmiyeti var mt? KaatUin hangisi olduğunu Öğrenmeniz vaziyeti değiştirecek mİ?
— Hayır... Fakat... İçlerinde hangisi öldürdü?
Dermot Klnross, kadının, gözlerine dikkatle baktı.
— Bir kasdı mahsusla size bunu söylemlyecegiml...
Eve, itiraz etmek m-aksadlle tam ağzını açıyordu ki doktorun dost bakışıl e karşılaştı. Bu bakışta büyük bLr alâka görülüyordu.
Erkek:
— Beni rtnleylnl — diye davam. ottL — Ben bLr tornanın son kısmın -da okuyucuların gözlerini kama »Lira-cak mahir detektif olmak İddiasında değilim. Size bu sırrı söylemeydim in sebebi sadece psikolojiktir. Bu sırrın anahtarı sizin dlmağınum içindedir.
— Hâlâ anla yamıyor um.
Oktan yari
Kartonpiyer tezyinatı yaptırılacak
DEVLET DEMİRYOLLARI SİRKECİ İŞLETMESİ MUBAYAA KOMİSYON UNDAN
İşletmemiz mıntıkasında Edirne Karaağaç garı holtlnda bLr kısım kartonpiyer tezyinatı yaptırılacağından bu işle İlgili müesseselerin işletmemiz A. Eksittme komisyonuna bir hafta zarfında müracaatları.________________(7253)
Ankara, İstanbul ve İzmir Gazetelerine verilecek ilân
Tarım Bakanlığından:
Bakanlar Kurulunun 1/10/847 günlü ve 3/6471 sayılı karart gece-ğlnçe; Edirne ili merkez bucağına bağlı Köşen, ElçUU Doyron, Büyük döllüLk. Demlrhanlı, Muratçalu İskender. Değlrmenyenl va Tatarlar bucağının Süleoğlu, TaşlLseymen, Çeşme; Hactumur; KerdeUI; aeçklnll; Keramettin, ve Havsa bucağının Arpoç; şerbettar; Hablller: Köseömer 8öğütlüdere: Oğulpaşa; Abalar; Kuzucu; Taptık; Bostanlı ve 3ırp sındığı; bucağının Ahi; Sirayakpmar: Büyüklsmallce: Karabulut: V’ gaş; Budakdoğanca; Kemal vo Avara köylerinde 4753 say»!» Çirtgiyi Topraklandırma kanununa göre dağıtılmak İçin arazi kamulaştırma işlerinin yapılmasına başlanacaktır. Bıı huştu Edlrnede çıkan «Edirne Postası» gazetesinde ve mahallerinde diğer münasip vasıtalarla ilân olun muştur. Ayrıca resmi gazete Lle da yayımlanmak üzeredir. tlstlUerUk sözü geçen, kanunun on birinci maddesindeki ödevleri, resmi gazete
He yayımlanma tarihinden başlı yarak üq aylık sllro İşlndd yarine getirilmeleri Hân olunur, 71li
AHŞAM SaMfef
28 May» 1943

ÇOK TEMİZ KULLANILMIŞ — Yeni çocuk arabası sahibi büyüdû-Jünden satılıktır. istekmerin rast 18 den sonra Fatih Şehit KubilAy Sok. No. a kat 3 ye mdraeaaUan
29» —
SATILIK ŞARPİ — Nisam! bir şst-pl acele satılıktır. Görmek İçin Caddebostan iskelesinde balıkçı Vllidl-mire. görüşmek için 24001 • tel.
309 —
MERAKLI . SANATKARLARA — 1/2 beygir kuvvetinde aı kullanılmış monofaze bir zımpara taş motörü De. tahta oymalar ve yelken makaraları yapımına elverişli tam takım bir tezgâh satılıktır. Malûmat için her gün 49273 s telefon ■
«18 —
TAKSİTLE % 60 PEŞİN — üç hususi otomobil ayrı, ayrı acele satılıktır. AND otomobil Bürosu Beyoğlu Bekâr Bok, 8 Telefon 41868.
«1*. — 1
KAVAK AĞACI ARANIYOR — İstanbul civarında kendi bağ ve tarlasında kutru 15 santimden yukarı kavak ağacı olup da kesip satmak isteyenlerin (K. A. E) rümuzuna yazmaları. 318 — 2
SATILIK KAMYON — 6 tonluk 9+7 modeli GMC marka. 18,000 kilometrede içi saç döşeli yedeklâstlk mükemmel âlfit ve edevatiyle. Müracaat Fatih Eski Ali paşa Mütercim Asım sokak 22 görülür. 319 —
SATILIK KOTRA — Boy 8.45. Genişlik 2,45. Bütün telemıaUle. Müracaat: Küçük Bebek Bayram Gazinosunda Balıkçı Mahmut «ant 2 den 7 ye kadar «22—1
ACELE SATILIK ARİEL MARKA MOTOSİKLET — Azimet dolayulie, faal, iyi durumda, sepetli veya sepetsiz, ucuz flatle. Müracaat: Sultanahmet, .park karşısı motoslkietçl Mehmet. 323 — 1
BALAT. LEBLEBİCİLER No. 14 — İşler vaziyette bakır silindir yirmi beygirlik motör ve 17,6 vata malik bir adet motöre alt otomatik şartel. bir İngiliz baskül, silindire alt takımlar. Bir dökümhane takınılan ile beraber, acele askerlik dolayislyle ucuza satılıktır. Taliplerin aynı yere müracaatları. 318 —
YENİ — 22 beygirlik Johnson taçtan takma motör «atalıktır. Müracaat: Galat» Necatlbey caddesi No. 31. Johnson acenteliği. 843 — 2
SATILIK OTOMOBİL — 939 model, 8 silindir Fiat marka hususide kullanılmış, gayet İyi vaziyette satılıktır. 6 lâstik yeni. Tel: 20824
SATILIK ALMAN PİYANO — Yepyeni, çapraz telli, demirlçi; Beyoğlu, Galatasaray, Yenlçarşı, Gazhane yokuşu, Erden Ap. 61/5. Pazardan maada her gün 12 • 14, 18 - 21.
350 — 2
MÜKEMMEL OTOKLAV — Dıştan dışa 2.30 X 110 santim ve 12 mil kalınlıkta Avrupa saçından çift gömlek komple kullanılmamış. 3600 liraya. Tl: 42275 847 — 6
SATILIK t)Ç ADET ACELE BİLARDO — Beyazıt Şehzadebaşı cad. No. 65 ünivetslte Kıraathanesi içindekilere müracaat. 3+2 — 2
SATILIK PERMANAT MAKİNESİ — Fortşlrlt marka 28 İlk parçalan tamam az kullanılmış. Müracaat: Beyoğlu Rumeli han No. 21
«30 — 2
ASKERLİK DOLAY1SİYLE ACELE SATILIK TAKSİ — 47 modeli «DOÇ» marka, radyolu, orijinal döşeme; gayet temiz kullanılmış. Müracaat: Fatih Çelik garajda Receb'e ___________________________>71 - 1 LEÎCA ROLREFLEKS — ve benzeri fotoğraf makinelelrne acele İhtiyacımı» var. Satmak Istlyenlerfn Kadıköy »Foto Yıldız»* müracaatları
233 —
I — Kiralık — Satılık
J - İŞ ARAYANLAR
TECRÜBELİ — Bonscrvij]l Dadıyım. Yaşım 35 tir. Teni dofmuş» dolacak çocuklara bakmak üzere dadılık arıyorum, tıteklljerln Kadıköy Bahariye Â]1 SOavî »kak No. 17 D»l-kılıo hanesine. 360
İKTİSAT FAKÜLTESİNDEN MEZUN — Askerliğini yapmış» ticaretle lş+Jpal etmJş, fabrika İdare edebilir genç İş prpmalttadır. Taliplerin «İktisatçı» rümuzfyie. Oalata posta ku-• tuşu 1590 a 308 - «
LİSEDEN AYRILDIM — Askerliğimi yaptım. Muteber tüccardan, memurdan kefil gösterebilirim. Ehven Ocretle her İşi yspBnm. Daktilo bilirim. Akşamda E. M. Ç ye mektupla müracaat S13 — 1
YABANCI ÖĞRETMEN — İngilizce. Almanca, piyano ilk okullara Türkçe dfcTsier vermektedir. Yarım günler İçin veya leyli kalarak. Adres : Madam P. S. Poste-Restante» Beyoğlu 323 - 3
ORTA TAHSİLLİ — 4 sene daktilo, muamele İşlerinde çalışan genç resmi, hususi müessese ve ticarethanelerde İş anyor. Akşamda (89) röm uzuna yazılması mevcudu r.
349 — 1
ÖĞRETMENİM — Daktilo bilirim. Bcr hangi bir müessesede ehven ücretle dört ay tatilde çalışmak istiyorum. Sabahat DaJmen Atpazan meydanı «okak No. 38 Fâtih 334 —
2 İŞÇİ ARAYANLAR
SARAYEURNU ASKER HASTAHA-NESİNE — Bir bahçıvan ve bir berber alınacaktır. Bu sanatlara sahip elan isteklilerin hastahane baş tababetine müracaat etmeleri. 253 - 1
2 ERKEK İŞÇİYE İHTİYAÇ VARDIR-— Birisinin marangozluk. İkincisinin de tesviyecilik bilmesi şarttır. Yüksek kaldırım No. 63 Abdürnablm Acarlürk'e, 257 . i
ÜÇ YAŞINDA BİR ÇOCUĞA BAKACAK — Almanca bilen dadı aranıyor. Müracaat Nlşantaş Kuyumcu İrfan sokak No. 14 Telefon 82445
296 — 1
TURKÇEDEN İNGİZCEYE — Çevirebilecek vo yarım gün çalışmak üzere bir daktilo lâzımdır. Hal tercümesi ve şeraitin Akşamda Tlna ril-vnuzuna yazılması 312 — i
BİR BAYAN — İŞİ az dörtklşlllk aileye alelâde yemek ve orta hizmeti için aranıyor. Müracaat: Eminönü Arpacılar Han No. 8 359 — 1
YAZIHANE İŞLERİNDE ÇALIŞACAK — Daktilo bilir en ea orta tah-■1111 bayan İstiyoruz. 12 İlâ 13 arasında Galata Okçum usa caddesi 110 a müracaat edilmeli 838 —
KEFİL GÖSTEREBİLİR — Bir plâ-■kyeye acele İh t y tacımla vardır. Müracaat: P.K. 234 İstanbul 336 — 1
MUHASEBECİ ARANIYOR — Bey oğlundaki ticarethanem la için muhasebeci aranıyor. Posta kutusu 21G3 Beyoğlu adresine mektupla müracaat 365 — 2
ALIM-SAT1M (E.ya)
40 MODEL Packard taksi otomobili küçük Argo satll, satılıktır. Adres: Kazancılar Yokuşu MİRİ Garaj. Her gün saat 14 - 18 arası. 233 — 3
ELEKTRİK MOTORtİ ARANIYOR - Kullanılmış 20 veya daha yu karı, beygir kuvvetinde tatmak ve yahut bir «ne İçin kiraya vermek U-tiyenler ıE. M. E.) rumuzuna yazmaları. 234
SATILIK KOMPLE MATBAA — Bir baskı, müceddet bir Linotip ve teferruatı. Müracaat: Çlçekpazarı No. 22. 25p
batilik salon t a ki m _ Masif fDaen hakiki İngiliz yapısı. Müraça-*t: Tt], 52,271______ 262
YELKENLERİ VE BÜTÜN MALZEMESİ İLE BERABER _ Az kullanılmış bir şarpi 700 liraya acele satılıktır. Müracaat: Buadiye P1ûj y0Tn Ko- 10/1 Turan Güler 292-1
SATILIK TENEZZÖH MOTÖRU -Az kullanılmış Ünlversal marka 25 beygir kuvvetinde sc-klz metre boy İki metre eninde kamaralı, armalı on mil süratinde bir molör satılıktır. Görmek ktiycnler Beylerbeyi Çamlıca caddesi 3o No. Ahmet Sayma
301 — 1
DİKKAT — Emlâk almak ve Batmak, ipotek yapmak lstlyelnere; itimada şayan Sühulet Emlâk Zarif Özalp tavassut eder. Beyoğlu Büyük Parmakkapı köşe başı No. 4 kat 2 Tel; 42396. 237 — 33
ACELE SATILIK ARSA — Pendik Bağdat caddesinde denize nazır içinde su bulunan «00 M 2 arsa. Milra-cat: Taşçılar No. 19, Telefon; 22585.
174
BOSTANCI — Bağdat Cad. ve Yaz maçı sokağına oephe]!, yanında «az. tu, elektrik 9 İnşaata müsait dönüme yakm ana ««tılıktır. 62.79 telefonla sahibine, 260
MBCİDİYEKÖY YENİ HAYAT KAYNAĞI — On altı dönüm kırk metre cephe asfalt üzer!, kıymeti hata arsa satılıkta, Kadıköy İskele oad-dwl Sevil Berberi Ahmede. __________________ 263
KDIKÖYÜNÜN MUTENA — Kalamış, reenrbahçeye nazır kırk metre rıhtan» arıos-yl# ahşap bir köşk «a-tılıkta. Kadıköy İskele caddesi Sevil Berberi Ahmede. 266
KİRALIK FABRİKA — Topkapı dahilinde tramvap durağına yakın sabık Tarak Fabrikası boş olarak kl-ralıktatMüracaat: Topkapı keresteci Bay Eftad’a. 263 — 1
DEVREN SATILIK KIRAATHANE — latan bu lun merkezi mevkiinde cdalaılyle radyo pikap, frljlderll yaz Iık kışlık kıraathane taşraya gidileceğinden eatılıktır. Babtâ]! Ankara caddesi 88; Telefon: 20310 ___________________ 264
SATILIK APARTIMAN — Galatasaray Bu terazi «oka Çında on iki dairdi beş dükkânlı yedi kat yeni kirası fazlaca kaloriferli Çalış «parti-maniDin tamamı yahut dolu ve boş birer katı satılıktır. Kapıoy*
227 — 8
BOSTANCIDA BATİLIK ARSA -Denta kenarında, lskeleyö çok yakm, inşaata elverişli, 745 m2. Pazarlıksız 29800 lira. Müracaat: Telefon: 16 dan 72. 150 — 3
KADIKÖY - KÜÇÜÇYAL1 ARASINDA — Mevkii güzel sahil arsalar İrat, köşk, epartıman ve saire almak satmak iatlyenleT. Kadıköy İskele caddesi (Bevîi Berberi ö/l> Ahmede.
170
MODADA — PlflJ, tramvp^ iskeleye yatan; deniz görür, yedi oda, hol, modern mutfak, gömme banyo, kalorifer; bahçe; çamaşırlık; tam konfor. 50,000. Mektep sokak No. 18; aaat 12 ye kadarla 18 den sonra. _____________________________256 - 1
8UADÎYE — Tunuslu otobüs durağı, trene yakın, «on derece nezaretli, gaz, bu, elektrik, telefona yatan köşe başı arsa satılıktır. 52.79 a telefonla sahibine. 271
BATİLIK KELEPİR ARSALAR — şişlide, Halâskârgazl, AbJdel Hürriyet caddejerlndo. Hanımefendi, Koca mensur, Perihan «ocaklarında muhtelif ebat ve flat]er]e satılık 15 arsa. Posta kutu +84 İstanbul. __________________________285 - 1
RUMELİ HİSARIN DA — Elektrik ve «uyu olan bahçeli beş odalı ev ehven flatle acele satılıktır. Müracaat Tl: +0498 293 _
ANKARA’DA — 6 dükkân ve 8 O-daiı bahçeli ev acele satılıktır. Yenişehir - İnkılâp sokak No. 11
294 —
SATILIK EV ARANIYOR — Sultanahmet parkı Divanyolu Çemberll-taö Çerşıkapı civarında beş altı odalı ev aranıyor. Kâgir ve konforlu müracaat 12 - 1 arası Milli Eğitim müdürlüğünde bayan Ta’lha _______________ 295 —
batilik EV — Amavutköyiinde Palaci sokak 4 No. denize nezareti olan iki ayrı daireli İçi, dışı yağlı boya ve muşambalı elektrik ve terkosu bulunan ev boş olarak satılıktır. Üst kata müracaat 297 —
SATILIK KÖŞK—Boğaziçlnde fevkalâde manzaralı bahçesinde çamı meyva ağaçları, iki kuyu sarnıç 9 odalı İki salon muşambalı. hamamlı İki bölük boş ve ehven flatle satılıktır. Kanlıcada kahveci bay Hamdl-ye müracaat 298 —
SATILIK EV — Salacakta fl oda bir mutfak terkos elektrik bahçesi var. Fevkalâde deniz nezareti. Müracaat: Üsküdar Hâkimiyet! Mil İye caddesi 88 300— 4
DENİZE NAZIR Asansör ve kaloriferli 100 - 300 metrekare salonlarla muhtelif adette iç içe ve tek odalar kiralıktır. Galata Veli Alemdar han 302 — 22
KFr.EPİR ahsa — Küçükyalıda İstasyona 3 dakika Marmaraya fevkalâde manzaralı bir dönüm metre..! 450 kuruştan satılıkta. Akşamda (Küçükyalı) «ümuzuna mektupla müracaat. >34 — 11
SU AD İYE — Tunuslu sokağında tren ve tramvaya; gaz, su, elektrik ve telefona yakın 2 Inşaatbk 1963 metre arsa satılıkta. 52.79 ]a sahibine müracaat. 270
ÇÎFTERAVUZLARIN EN ŞEREFLİ— Ve açıklık yerinde 3 yol ağzında 804 metre arsa çok müsait flatle satılıkta. 62.79 telefonla sahibine.
269
KİRALIK APARTIMAN ve DÜKKÂN — AmavutkÖy, tramvay istasyonunda, yeni yapılmış dört tarafı «çık, havadar apartman ve altındaki dükkânlar kiralıkta. Telefon: 24037.
282
ACELE BATİLIK EV — Paşabah-9« Köybaçı 32 No. lu Liri kat 8 oda, 2 mutfak müştemilâtı ahşap ev boş o-Jarak ace]e satılıktır. Cuma, pazar saat 14 ten 30 ye kadar içindeki sahibine müracaat. 274 — 3
BATİLIK KÂOİR EV — 20.000 ]lr«, Kadıköy Moda caddesi Bademam sokak No. 13. Beş katlı İkişer c-da apartman tertibi, denîz görür, su, havagazı, elektrik, hamam çamaşırlık; taraça; küçük bahçe. Üç kat boş teslim. (6000) liraya ipotekli. Görmek istiyelner saat 12 den 1B a kadar için dekllere müracaat. Diğer satler »-nahtar aynı sokakta sobacıda. Sahibine telefon: 42812. 286
KtRALlK APARTIMAN KATI — 3 oda, konforlu, Lüks eşyuslyle 6 ■ 7 ay İçin Şişli son İstasyon Hasat sokak No. 48 ya müracaat. 288 — 2
BATİLIK — Taksimde geniş bahçen, apartman şekline tahvili mümkün 28 odalı kâglr bir konak uygun flatle aalıhkbf. Görmek ve pazarlık için Taksim Kazancı Camii yanında No. 2 de Bedriye Hoşgöre müracaat. ___________________ 331 — 1
BATİLIK—Beyoğlu Ağacaml yanında üstünde geniş bir odası bulunan ve hâlen otomobil tamirhanesi olan yer satılıkta. -Pazarhk için Taksim Kazancı CamJl yanında No. 2 de Bedriye Hoşgöre müracaat. 332 — 1
SATILIK — Ortaköyde tramvay caddesinde dişçi ve doktor muayenehanelerini havi 7 odalı ve altında ayrıca 10 adet 'dükkânı bulunan kâ-gir bina satılıktır. Taksim Kazancı Camii yanında No. 2 Bedriye Hoşgö-ta müracaat. 333 — 1
ERENKÖY — Kantarcı sokak No. 10 da oturmağa ve kiraya elverişli satılık evler. İçindekilere müracaat.
338 — 6
BATİLIK, KİRALIK KÖŞK — Ka-dıköyünde, tramvaya, iskeleye yakm. boyalı, konforlu, çamlı çiçek, »eyvah büyük bahçeli, telefcgılu, boş teslim, öğleden sonra 22506 ya telefon ediniz. 327 — 2
SATILIK APAJÎTİMAN ARANIY-YOR — Beyoğlu ve civarı, Kurtuluş. Şişli, Maçkada 2 - 3 katlı 3 - 4 er odalı blrapartıman alınacakta. Satmak İsteyenler Beşiktaş Kılıçalı Eğri Çınar Sok. No. 28 Bay Endere mektupla müracaat 339 —
SATILIK — Bakırköy Çarşı camisi karşısında 21 No. h kârglr ev. 7 oda, hamrun, kuyu, sarnıç, kanalizasyonla. Bahçekapı Katırcıoğîu han 3 1nd kat 28No. ya 340 — 5
ACELE SATILIK — Kadıköy maa bahçe boş ev pazarlıksız 25,000 liraya satılık vasıta kabul edilmez, telefon «0674 345 — 2
SATILIK BAKIR FABRİKASI — Avrupa silindiri, faal vaziyette bütün tesisat ve ygrl He satılıkta. Müracaat: Beyazıt Ordu caddesi Haznedar sokak No. 11. Tel: 23234
246 —2
ARSASI OLANLARA VE OLMI-Yanlara — ş lift iq bLn liraya konforlu eve sahip olabilirsin!?. Beyoğlu Tokatlıyan arkası Balo sokak No. 8+/1 İnşaat şirketi 34fl — 4
YAZLIK KÎ ALIK KÖŞK — Çamlık, büyük bahçe, su, elektrik, beş odu. Mitacaat: Feyzullah Ef. Cadı No. 36 Maltepe 351 —
KİRALIK YALI — Süreyyapaşa plûjına 5 dakika. Royal Park yanında, 3 oda 1 salon. Milrcaat: Feyzullah Ef Cad. No. 36 Maltepe
352 —
SATILIK KÖŞK — Suadlyode tren yolu kenarında bir dönüm bahçesi, seçkin muhtelif nıeyva ağaçları İle nadide Avrupa gülleri mevcut. Müracaat: SuûdJye tren istasyonunda Fethiye. 854 — 6
DEVREN SATILIK YAZIHANE — Kadıköyüade çarşı içerisinde avukata esnafa yarayan İcarı verilmiş içerisindeki eşyası Ue. Kadıköy Muvak-klthane caddesi Yıldırım İş Emlâk Bürosu 313 — 1
SOĞAN AĞADA — Üç kat bejer Odalı katlan boş deniz görür eparlı-man satılıktır. Ankara ' caddesinde boş kitapçı dükkânı satılık. BabıâlI Ankara cad. 66 telefon 20310
______________303 -
BURGAZADADA — Yazlık varidatı 3500 Ura olan müteaddit müstakil da Lrell iskeleye pek yakın etrafı açık bahçe ortasında betonarme villâ 20.000 lirası peşin bakiye 10,000 lirası vadeli olmak üzere satılıkta. Telefon 42C9B ____________3H —
BOŞ TESLİM BATİLIK EV — Üsküdar Çınar cadedsl Sed üstü No. 80 görmek İçin bitişiğindeki eve müracaat konuşmak İçin (23770) telefon
• - 195 — 3
KADIKÖY FENERYOLU — Gazi Muhtar Paşa sokağı eski Yaverağa sokağı No. 31 bina bir dönüm bir evlek" araz! İle boş olarak satılıktır. Kadıköy Bahariye caddesi No. 26/1 Terzi Mığırdiçe müracaat. 287 — 1
SATILIK EVLER — Buy ak adada denize yakın Göztepede, Suadiyede, Klreçburnunda. Beşllrtaşta. Bebekte 15 binden 30 bin liraya kadar ve arsalar. Adres: Kalfa Rosental Beyoğlu Sakızağaç Cadd. 23/1 her akşam saat 17 den 19 a kadar,
355 —
SATILIK — Şişlide 3 katlı. 9 Odalı bahçeli ev bir kat boş teslim 21.000. Tarlabaşı civarında 2 3 katlı boş evler 10 - 15.000. Adres: Beyoğlu Sakızağacı caddesi 23.1 Kalfa Rosental’a müracaat 356 —
KELEPİR — şişlide istasyona pek yakın 4 kat apartıman İrat 7.000 flat 67.000. Kalyoncuda güzel boş teslim 20.000. Müracaat: 4+520 Kalfa Ro- . sentala 357 — 1
PARASI NOKSAN OLANLARA — Her nevi inşaat tâmirat tadilât yapılır. Şerait ve parada kolaylık gösterilir. Paşabahçedekl tuflla harman-tarımızdan ucuz flatle İnşaata teslim tuğla verilir. Galata Sermet han ikinci kat No. 8 270 — 1 i
YARI BEDELİ TAKSİTLE SATILIK VİLLÂ — Deniz» pek yakın, 8 odalı, yeni bina, denize karşı teraslar, boş teslim. Bostancının iyi bir aemtln-dedlr. Çarşamba, perşembe, cuma saat 17—18 Karaköy Melek han (8) e müracaat 804 - a
DEVREN SATILIK A TELVE — Motör şerit testeresi torna, sepera-lör, takonya elbise askısı, çivi İşlerine alt makineler de mevcuttur, Müracaatı Batfiçhanebaşı Horhor caddesi No. 158/1 306 — 1
BATİLIK ARSA — Çaml icada Bankaya tramvay durağında yeni köşk ler «Tis’.nda etrafa mükemmel nezaretli satılık olduğuna dair İşaretli 1200 kare metre vüsatindeki «ısa müsait ve mutedil flatle acele «talktır. Yakınındaki 100 numaraya müracaat 306 —
DEVREN SATILIK — Kuru kahveci Tekel ve Milli Piyango bâyİliği dükkânı, işler vaziyettedir. Çehzade-başı Dlreklerarası No. 83 aynı yere müracaat 3Q7 — 4
SATILIK ARSA — Sultanahmette lshakpaşa Çayuoğlu sokağı No. 24 cephesi onmetre arkası denizdir. Yerden Marmara Anadolu göTÜltlr fiatl 4000 dlr. 180 m2 Atatürk btlran Zeyrek camisi arkasında Hacıkadın Bostanı sokağı No. 18 bayan Emine
314 — 1
ACELE SATILIK UCUZ ARSA -Üsküdarda iskeleye beş dakika Boğaza. hâkim büyük bir arsa Eminönü İ.j Bankası karşısı Oyuncakçı Haşan
321 —
KİRALIK — Kadıköy Mühürdarın en iyi yerinde mobilyalı, Frljlderll, telefonlu yazlık apartman dairesi. Müracaat telefon 20081 327 — 6
BATİLİK EV — Nim kâfili muşam-balı konforlu yedi odalı İskeleye dört dakika 25.000 lira boş teslim Kadıköy Aynalı Fırın No. 12 ye 201 — >
KİRALIK OTEL — Tepebaşuıda 19 odalı tekmil döşenmiş va banyosu mevcuttur. Müracaat: Tepebaşı Güzel Adana lokantası No. 193/1 820, • 1
KMLÂK ALMAK, BATMAK İSTİ-İ ENLER İN — Bir defa büromuza uğramaları menfaatleri İktizasıdır. Şehzadebaşı caddesi No. 30 Hilâl si-ueması yanında Uğur Emlâk. _________________________121 - 8 BEYOĞLU — Aynnbçeşme Emin Cami Tennurede arkası da yol yediye on üç 9o Cedldiyede önünce kuyusu beje on 80 metre arsalar satr hktır. Bire müracaat_____858 — 2
12,000 LİRAYA — Taksime yakm deniz gören 12 yüz, 11 derinlik köşe-başı arsa Galata fiermet han ikinci kat No. 8 306 —
18.000 LİRAYA — Güzel Bahçede 7,25 yüz, 47 derinlik arsa Galata Eti-met han ikinci kat No. 8 «67 —
18,000 LtRAYA —■ İngiliz sefarethanesine yakın altı dükkân olan beş odalı kSglr boştesllm Galata 8ermtt han İkinci kat No. 8 388 —
2,000 LİRAYA — Bulgar çarşısı üç kat üçer oda bahçeli bir katı boş Galata Sermet han ikinci kat No. 8
369 —
KİRALIK KÖŞK — Göztepe ^tas' yonu önünden geçen cadde DzerJ“ee İstasyona iki daVJka uzaklıkta 127 numaralı 4 odalı konforla köşk kiralıktır. İçindekilere veya Göztepede bakkal bay Neşete müracaat.
372 — 2
PENDİKTE - Bir dönüm bağ hah-çesl tatlı kuyusu iki oda bir hol hamam mutfağı olan önü taTaslı manzaralı havadar cam! civarındaki Çınardan Yakacığa giden yol üzerinde istasyona yakın 10 numaralı kâgir ev nakit dolayısiyle 8,500 liraya satılıktır, İçindeki sahibine veya Gazipaşa caddesi No. 5 Emlâk Bürosuna müracaat. 373 —
BATİLIK KÂGİR EV — 11 oda havagazı, elektrik, terkos, sarnıç, kuyu ve bahçede çatn ve meyva ağaçları, boş olarak teslim. TL. 20.000. Üskü* dar Selâmsız caddesi 353 No,
- 36+ — 1
BATİLIK fevkalâde güzel ite KELEPİR KÖŞK — Bakırköy İncirli asfaltı üzerinde İstasyona 1kl dakika, önünden otobüs geçer, mükemmel tanzimedilmlş cennetâsa bahçeli köşk acele satılıktır. Müracaat her gtln telefon 4+206. 262 —
SİRKECİDE — Maruf Içkll) lokanta devren satılıktır. Müracaat: Sirkecide Viyana kahvesinde garson İbrahim’e 363 — 2
J -MÜTEFERRİK İNOİLİZCE DERS — Londralı İngiliz bayan tarafından yeni metot konuşma). Adres: Mrs. Vlnnl 439; İstiklâl caddesi Yardım apartıman No. 1 (Rus sefareti yanında).
289 — »
İNGİLİZCE. ALMANCA DERSLERİ — Yabancı öğretmen tarafından yeni öğrencilere, ikmale kalanlara talebelere muvaffakiyetli hazırlıyor. Avrupaya gidenlere Aimancayt «z za manda Öğretir, Adres: Madam P. B.
Post-Restante Beyoğlu 329 — 2
İNGİLİZCE — Amerikada okumuş ve Amerikan mekteplerinde İngilizce öğrenmiş bir genç üç ayda lisan öğretir. Akyam «D.S.o rumuzuna müracaat. 341 — 1
FENNİ TAVUKÇULUK VC İNEK* ÇİLİK — Yapmak için sermayeli bir ortak arıyorum. Akşamda N. E. rü-muzuna mektupla. 353 —
. KÂRLI VE DAİMÎ BİR İŞ ARI-Yanlara — Pendik Gar büfesi aıür teclrl sıhhi vaziyetinin «demi ml£ saadeslnin İcabı olarak büfeyi möb-leslle birlikte ahara devire veya İşten anlar sermayedar btr ortak almaya; salâhlyetlidir. Müstetire müracaat ■ lan. 381 — 11

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ Gazetemi» idarehanesini «dreı olarak göstermiş olan karilerimizden
Usta Terzi — Ticaret — Makul — B. T. Z — A. D. D — Bayan — Daktilo — T. Ş — E. M. E — Maktu Gelir — T.A — Una — E.M.Ç — K.A£ — Küçük Yalı — oamisrifiB gelen mektuptan 1da-retuınenUzden aldırmaları rica olunur.
Halıife 8
AKŞAM
28 Maya 1943
SICAKLAR BAŞLADI
Herkes plâjlara ko-snvor... Tedbirli olanlar, clldlerinin güneşlen fena surette yanmasını lstemiyenler muhakkak bir kutu
IRAK HAVAYOLLARI
İSTANBUL — BAĞDAT
24 Kişilik VİKÎNG Uçaklarila
Her ÇARŞAMBA Hareket
Bağdaddnn ArabUtaaa, İran ve HIndistana İrtibat vardır.
ANTALYA UMUMİ NAKLİYAT T.A.$
Seyahat Bürolarına müracaat ediniz.
Sirkeci Telefon 24220
Galata » 40329
Ankara » 12797
almayı ihmal etmiyorlar Güneş banyosuna başlamadan önce cildinize KREAl NEVİN sürerek masajla massettiriniz. Siz de bu ihtimamı gösteriniz. Bu sayede cildinizin kadife gibi yumuşak br letafeti, bronz gibi tatlı esmer bir rengi olacaktır.
KREM NEVİN markasına dikkat ediniz. HAŞAN DEPOSU ŞubelerLle, eczaneler ve itriyat mağazalarında bulunur.
Türkiye Kızılay Derneği
Genel Merkezinden:
Yirmi beş kilosu 25 ve yetmiş beş Idolusu da 100 gramlık şişe ambalajlarda olmak üzere yûz kilo tahlil için kristal halinde. Türk Kodeksine uygun ve İnlkimya saf
IPotassium lodure Satın Alınacaktır
Satmak isliyenlerin. her ambalajın fiyatları ayrı ayrı gösterilmek şartlle ödeme şeklîni, teslim müddetini, Fob - Cif farkının Navlun ve Sigortaya isabet eden miktarlarını gösterir teklif mektuplarını 10/Haziran/948 tarihine kadar Genel Merke-vlmizde bulundurmaları rica olunur.
Muhtelif döküntü ve hurda yağ varili satışı
SÜMERBANK
tpük ve Dokuma Fabrikaları Müesaezesi Defterdar Fabrikası Müdürlüğünden
Fabrikamızda birikmiş aşağıda cins va miktarları yazılı döküntülerle hurda yağ varilleri 31/5'048 pazartesi günü saat 14 do açık arıtırına İle satılacaktır.
İsteklilerin döküntülerle hurda varilleri, vo şartnameyi İhaleden bir eüu evveline kadar Fabrikada görebilirler-
Fabrik* ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (72031
İHTİMALLERt tecrübe etmeyen adamın.
MUVAFFAK olamayacağını biliyorsunuz da
MİLLİ PİYANGO'da
kazanmak ihtimalini denemeği neden
İHMAL
ediyorsunuz
CİNSİ Miktar tik pey
Elenmiş lemis Şayak tarak altı 10 Ton 200
Vikanmış Dink Burası 10 » 400
KlrLl makas Sorası 3 • 100
Hur ad yağ varil! 100 adet 100
— FiSCHER AND PORTER —.
Amerikan Flrmaaıûın
ölçü ve otomatik kurrarttia âletleri
Kimya endüstrisinin her branşında verimi arttırıp maliyet tlatlnl düşürdüğü İçin çok yayılmış ve bilhassa hemen biltün kâğıd ve suni İpek fabrikalarında Standard cllıaalar haline gelmiştir.
’( Bütün, mayi ve gazlerLn debilerini ölçen, yazan, toplayan ve bunlara otomatik kumanda eden Met ve valflar. Klorlama tesisatı. Laboratuarlar İçin pyrejc’den cam boru 7a musluklar. Kolorimetri için Ku-vacte pencere ve hücreler. Anestezi ve farmakodinami tecrübe âletleri.
Müracaat ve satış yeri ve Türkiye Umumi Mümessili: “SER YAL,, Y. Mühendis Izzeddin Somer ve Urtakları Kollektif Şirketi
CJalaİB. Rıhtıoı Caddesi 185, Veli Alemdar Han No. İM, Tel: 41712.
(7308)
TURİNG OTELİ
—— Büyük Bir Fırsat —
Haliçte birinci sınıf sanayi m m t a kasında sahLlda 61ü metre mu rahbat bina, ayrıca 1.030 metre murabbaı arazisi ve Içlılde cam'an 12ü beygir takatinde elektrik muharrik kuvveti ve 80 metro murubbaı teshin sathili bir bulur kazanı bulunan
BİR FABRİKA SATILIKTIR
Aı-su edelncrin Oalatada. Minerva Haranda, asma katta Antuan Per ptgnani'ye müracaatları.
FENERBAHÇE 1 Haziran 1948 de AÇILIYOR
Nefis yemekler uygun flallar. Her odada akar su.
Tel: 42535
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden
Topkapı Sarayı Müzesi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 13 den 17 ye kadar ziyaretçilere açıktır. Duhuliye 53 kuruştur. (7368)
i D O -
OTEL
Gazino — Lokanta
ve
YÜZME HAVUZU
YAZ MEVSLMİNE BAŞLADI
Nefis yemekler— Mükemmel müzik Cumartesi ve Pazar matine dansan Tel: H4446
Kiralık BÜYÜKADADA
VENEZIA APARTIMANLARI
Tam, konfor, banyo, bol su. telefon, deniz görür lüks ppartı-manların 25 Mayıstan İtibaren kiralan masına başlanılmıştır.
Telefon; 23058
■■3 o : 58 - 233
K l'Z I L A Y
Genel Merkezi Başkanlığından:
Derneğimle Beyoğlu ilçe şubesi Oenel Kurulu Ana tüzüğünün 01 inci maddesinin İkinci fıkrası gereğince 4 Haziran 918 Cunu günü saat 17 30 da olağanüstü toplantıya çağırılır. Beyoğlu şubesine mensup sayın üyelerin o gün ve saatte Beyoğlu Halkevlndo bulunmaları ve kolaylık olmak üzere kayıtlı bulundukları Beyoğlu şubesi veya bu şubeye bağlı bucaklardan en son aldıkları verimce makbuzlarını beraberlerinde getirmeler! rica olunur.
Gündem: Şube kurulu seçimidir.
Oenel Merkez Yönetim kurulu kararllç IIAn olunur.
Yalıya Kemal Bey atlı eserlerinin iktibasını menetti
Yahya Kemal Bayatlı’nm eserleri, son zamanlarda, etüd, biyografi ve 3alr isim vo şekillerle İntişar eden kitaplarda, Hakkı Telif Kanununun derpiş ettiği hududu tecavüz sure-tlle, büyük mikyasta İktibas edilmektedir.
Bilhassa, esorlerlnl bizzat neşret mek üzere bulunduğu bugünlerde, Yahya Kemal Bayatlı, tamamen ticari maksatlarla yapıldığı görülen hu kabil neşriyatın hukukunu ihlâl etmesi dolaytsUe, eserlerinin iktibasını menetmekte ve vâki İktibaslardan mütevellit dâva hakkını mahfuz tutmaktadır.
Alâkalıların dikkat nazarını celp için, keyfiyetin neşir yoluyla İlânına delâletinizi saygı He rLca ede-rlm.
Ankara 3 üncü Nonterlnin lan-ı zlrn ettiği 9/2/1948 günlü ve 1971 sayılı vekâletnameden aldığı salâhiyetle hareket eden İstanbul Barosu avukatlarından 1772 sicil sayılı Hicabı Fıratlı.
Tebliğlerden bu nüshası talep dairesinde berayı Hân, Akşam gazetesine tebliğ olunur.
İstanbul 0 meı Nüleri. Haindi Selçuk
Tam Devri Alem
OJoy.J.l.. hemen he,..:.. hc( bi,a ŞThrta lu^el. elmert» wertl^.m tnj>lie H.«.
en^büırarue. AvrUpe şebek» I Loodre’d» bir w gelir «e »er.. ...... heder oredeo^Oe, K.ureJ.v.l«J Sert «e .dere be^ndelrler burâ» ddnyea. renmnu! ueu uywedkr.fe. Loodre ifİD BE, A. «Jeredea Kuzey Amerik. «e iopli. İmpererunugS İsi» MAC «e &lnçır Ah»*. isi» »A bü«l;«Uaıs
o_ffl
'B0AC*8SAA
İNCll.11 HRV» M A r L A « 4 ’ 1 * T C
İstanbul JL Satınaima. Kurulu Başkanlığından
Militan Tahmini tlat ilk teminatı:
Adet CLnsi Lira Kr.>.________L. Krş. İhale şekil İhale gûa ve saati
1596900 Küçük şimşir dügmu 12608 W 83 Kapak zarf 3/4/948 15
1 — İstanbul Jandarma Imalâthanö İhtiyacı İçin yukarıda cinsi miktarı Ulunla bedeli ve İlk teminatı yazılı giyecek malzemesi karşısında gösterilen tarihte İhalesi yapılmak üzere kapalı zarf eksiltmesine - konmuştur.
Eksiltme Taksim Ayaspaşadak! kurulumuzda yapılacağından İha la günün» kadar buna ait nümuna ro şartnamesi mesai saatleri içinde kurulumuzdan görülebilir. *
2 — İsteklilerin kanuni vesaiki hav! teklif zarflarını İhale saatinden bir saat evveline kadar kurulda bulundurmaları. (8924)
KAYIP
Slvasin Hafik kazasının Oiıturum köyünden amcanı 1339 doğumlu Abdullah oğlu Ömer
Karadlş î13) seneden beri İçeren-köyünün Oöztepe İkinci orta sokağı (34 > sayılı Bnkl Du-ruş’un evinde ça-
lışmaktaydı. 13 Nisan 1948 salı günü fırına gitmek üzere evden çıkmış bir daha eve dönmemiştir. Bilen, gören, varsa İnsaniyet namına aşağıdaki adresime bildirmesini rica ederim.
Adres: Bekir Karadlş Beyoğlu Hal-kevlncle Telefon No. (43335)
Dr- thsan Sam! mnrn
İstafilokok Aşısı
Istafllokoklardan mülevellld (Ergenlik Kan çıbanı, Koltuk Altı Çıbanı; Arpacık) ve bfitütı CllCİ hastalıklarına karşı pek teshil bir aşıdır, Dlvanvolu No. 113

Sarıyer Kadastro Müdürlüğünden:
t — Müdürlüğümüzün İhtiyacı olan şağıda cins, adet ve muhammen «atları He muvakkat teminatı hlsalarmda gösterilmiş olan 10 kalemde 20 parça eşyanın İhalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur.
2 —İhale 9'8'948 tarihine raslıyau çarşamba günü saat 14 de Bariyer Mal Müdürlüğü odasında toplanacak olan satınaima komisyon und* yapılacaktır.
j - Şartnamesi her gün Beşiktaş - Akaretlerde Spor caddem oa Nalı binanın üst kaUnctakl Sarıyer Kadastro Müdürlüğünde görülebilir.
Yapılacak işler
Adet
Müdür masası - Ustii camlı t Fen âmiri masası
Memur masası
Resim masası
Pafta dolabı 1
Dosya dolabı 1
Yazıhane koltuğu 1
Yazıhane koltuğu I
Sandal ya 8
Resim taburesi 4
20
Beherinin kıymeti Lr. Kr. Muhammen tutan LC. Kr. Muvakkat teminata Lr Kr,
350 00 350 00
35Û po 250 00
150 00 300 00
225 00 450 00
800 OT 800 00 218 2fl
250 00 250 00
90 00 90 00
70 00 70 00
35 00 210 Oı)
35 00 140 00
2910 00 (7108)