1949 Aralık etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1949 Aralık etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
40 Mikron kaplama su geçmez ve otomatiktir.
Türkiye mümessili
U. AkUl, B.zbçrkapı
No. 6
AKŞAM
- -..... ■. - - .— . -
Sene 32 — No. 112Î0 — Flatl: her yerde W kuruştur.
ÇARŞAMBA 28 Aralık T949Kabineye Meclis dışından Bakan alınabilecek mi?
Son günlerde Ankara siyasî mahfillerini meşgul eden mevzulardan biri budur
Ankara 28 (Akşam) — Büyük Millet Meclisinin ünümüzdeki çalışma yılları için kabineye Meclis dışından Bakan almayı temin edecek bazı tedbirlere lüzum olııp olmadıkı son günlerde Ankara siyasî mahfillerini meşgul eden başlıca mevzulardan biridir. Kabineye Meclis dışından Bakan alınmasına taraftar olanlar fikirlerini şu şekilde müdafaa etmektedirler:
«Önümüzdeki seçimler tamamen serbest olacak ve bu seçimlerde daha çok partililerin vilâyet teşkilâtları tarafından gösterilen namzetler m üs takbel Meclisin ekseriyetini teşkil edeceklerdir.
Cumhuriyet Halk Partisinin ana tüzüğüne göre merkezden ancak yüzde 30 nisbetinde namzet gösterilebilir. Demokrat Partinin tüzüğünde ise, bu nisbet yüzde 20 dir.
Vilâyetlerden gelecek Milletvekillerinin içinde çok kıymetli şahsiyetler bulunabilir. Fakat her parti müstakbel Meclisin ihtisas komisyonları âza-larmdan bir kısmını ve hükümeti teşkil edecek şahsiyetlerini Milletveki li çıkarmak için pek tabii olarak çalışacak. Ve bunları merkezden namzet göstermek zorunda kalacaktır.
Seçimlerin neticeleri önceden kestirilemiyece-
ğine göre, mütehassıslar ve bilhassa Bakan olmak vasfında şahsiyetler seçilmezse, partiler, memleket idaresinde müşkül durumda kalabilirler. Onun için Anayasada, lüzum görüldüğü takdirde kabineye Meclis dışından Bakan almak imkânını bahşedecek bir değişiklik yapılırsa endişeler tama • men ortadan kalkar.»
Bu fikri müdafaa edenler Anayasada bu maksatla yapılacak bir tadilâta Demokrat Partinin de itiraz etmiyeceğini, çünkü ayni endişeler daha fazlasîle Demokrat Parti için de bahis mevzuu olduğunu söylemektedirler.
Başbakan
Ve Celâl Bayar cumartesi günü geliyorlar
Ankara 28 (Akşam) — Başbakan Şemseddln Oünaltay Halk Pai'tisl İl kongresinde bulunmak üzere cuma giinû İstanbul’a hareket edecektir. Demokrat Parti Genel Başkanı Celâl Bayar da aynı günde İstanbul’a gidecek. Başbakan Şemseddln Günaltay’m muhtelif vesilelerle söylemiş olduğu nutuklara İstanbulda cevap verecektir.
Dışişleri Bakanı
Ankara 28 (Akşam» — Dışişleri Bakanı Necmeddln Sadak yarın akşam İstanbul’a hareket edecektir.
Sahibi-: Necmeddin Sadak — Yaa içlerini fiilen idare eden C. Bildik — Akşam Matbaası.
Türk - Amerikan kültür anlaşması
İmza töreninden sonra Faik Zihni ile Amerikan büyük elçisinin hitabeleri
Doğum yardımı
Hükümet} memurlar için yeni bir tasarı hazırladı
İçişleri Bakanlığı bütçesi kabul edildi
Emin ErişirgU, muhtelif hatiplerin tenkidlerine cevap verdi
Ankara 28 — Bütçe komisyonu dünkü toplantısında, yanda kalan Milli Savunma bütçesini kabul ettikten sonra İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerinin müzakeresini yapmıştır
Bütçenin heyeti umumiyesi ü-zerlnde görüşmelere geçildiği sırada söz alan milletvekillerinden Ekrem Amaç. Belediye Kanununu değiştirmenin zarurî
olduğuna işaret etmiştir.
Ahmet Remzi Yûreglr, kırtasiye muamelelerinin eskiye nazaran arttığını, işlerin aksadığını. şikâyetlerin çoğaldığını söylemiştir.
İhsan Hâmlt Tiğrel, Ali Kemal Yiğitoğlu ve Celâl Salt Siren söz alarak bazı tenkldlerde bulun muşlardır-
(Arkası sahile 2 sütun i de»
Yeni Suriye Kabinesi
Halit Elazem tarafından teşkil ediliyor
Londra 28 (R) — Suriye kurucu meclisi Devlet Başkanı Hâşirn Elat&şi’nin İstifasını kabul etmemiştir. Halit Elazem yeni Kabineyi kurmağa memur edilmiştir. Halit Elazem, bir koalisyon Kabinesi kurmak istiyor.
Dışişleri Bakanlığı umumi kâtibi Faik Zihni Akıl ur ile Amerika Büyük Elçisi Kültür anlaşmasını imzalıyorlar
fYazısı ikinci sahlfedel
Ankara 27 — Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere bir aylık maaş ve ücret tutarında doğum yardımı yapılmakta idi- Barem derecestne göre değilen bu yardımın mahzurları hükümetçe nazarı dikkate alınmış ve bir kanun teklifi hazırlanmıştır. Yeni tasan Be doğum yardımının maktuan 150 Uru olmasını Utemlştiz. Bütçe komisyonu bu miktarı 2û0 liraya çıkarmıştır, Kanun yakında Mecliste müzakere edilecektir.
Nihat Erim ile Bayındırlık Bakanı Konya’ya gidiyiar
Ankara 27 (AA.) — Anitara-Konya yolunun açılması miina-sebetlle Devlet Bakam Barbakan yardımcısı Nihat Erim, Bayındırlık Bakanı Şevket A-dalan yarın sabah saat 8 do otomobiUe Konya’ya hareket edecek ve akşam şehrimiz» döneceklerdir.
Atatiirkiin Ankaraya gelişinin 30uncu yıldönümü
Dil, Tarih ve Coğrafya fakültesinde törenle kutlandı, nutuklar söylendi
Ankara 28 — Atatürk'ün
Ankara’ya gelişinin yıldönümü miınasebetlle dün. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi salonunda gençliğin iş-tlraklle bir toplantı yapılmıştır. Uzun bir konuşma yapan ordinaryüs profesör Vasfı Raşit Sevlğ. A ta türkün devlet kuruculuğu vasfın anlattıktan sonra dâhinin siyaset sahasındaki mevkiine temas etmiş ve Ata-
Şair Mehmet Akifi anma töreni
türke diktatör diyenlere cevaben: «Atatürk uşakça bir İtaatten hoşlanmazdı. Efendice bir mukavemetten hoşlanırdı.» demiş, memleketin en yüksek münevverlerini her akşam evine davet ettiğini, onlarla konuşup fikirlerini aldığını ve eserlerini böylece vücuda getirdiğini söyliyerek:
(— Onun sofralarına iftira edenler ve bir safahet sofrası gibi göstermek Istlyenier. onun ruhundan anlamamışlardır.» demiştir.
Hâtırasını her şeyden üstün tutacağını ve büyük bir sadakatle bağlı kalacağını da söyiü-yen hatip sözlerini şöyle bitirmiştir:
«— Size emanet edilen Cumhuriyet ve Türk İstiklâl! o softalarda işlenmiş ve kurulmuştu.»
(Arkası sahlfe 2; sütun 3 te)
Yalnız cemile değil, ayni zamanda hakikat...
İzmirde Spor Serayı
Asgarî 4 bin kişi alacak bir Spor sarayı yapılacak
tamir 28 (Akşam) — Beden Treblyesl İzmir bölgesi istişare heyeti dün Valinin başkanlığında bir toplantı yapmıştır. İzmir’in bir kapalı Spor sara-*yına İhtiyacı olduğu bu toplantıda görüşülmüş ve bir karara varılmıştır. Bı karara ' göre, Fuar sahasında asgari 4000 seyirci alacak bir Spor sarayı İnşa edilecektir.
Spor sarayı. Fuar zamanlarında sergi olarak kullanılacak, fuar haricinde de sarayda güreş ve boks da dahil olmak üzere muhtelif spor müsabakaları yapılacaktır, tnşaata yakında başlanacaktır.
Hususî otobüslerde bedava seyahat kaldırıldı
Şehirde muhtelif hatlarda çalışan hususi otobüs sahipleri, Belediye otobüslerinde olduğu gibi, bedava seyahat hakkı tanımamağa karar vermişlerdir Bu meyanadn zabıta memurlarının da bu otobüslerle parasız seyahat edemiyeceklerl alâka -îıiara bildirilmiştir.
Seçim tasarısı
Uius, profesör Bülent Nuriye cevap veriyor
Ankara 28 (Akşamı — Seçim kanunu tasarısını hazırlıyan ilim heyeti sözcüsü profesör Bülent Nuri Esen bir kaç gün önce bir İstanbul gazetesine beyanatta bulunarak hükümet tasarısını tenkid etmiş, ilim heyetinin hazırlamış o'duğu esaslardan ayrılman noktalan belirtmişti. Bugünkü Ulus gazetesi Bülent Nuri Esen’in tenkitlerine cevaben bir yaa neşret-mlştlr. Salâhiyeti! bir hukukçuya atfedilen, faıcat Nihat Erime alt olduğu kuvvetle tahmin olunan bu yazıda şöyle denilmektedir:
«Profesör Bülent Esen, her halde hükümet tasarısını tetkik etmek fırsatını bulamamış olacak. Zira hükümet tasarısında yüksek seçim mahkemesinin kararını Büyük Millet Meclisince değiştirmek gibi bir tedbir düşünülmemiştir. Yüksek seçim mahkemesi; milletvekilleri tutunakları üzerinde karar vermeyecektir. Binaenaleyh kararın değiştirilmesi diye bir konu yoktur. Hükümet İlim heyetinin hazırladığı maddeyi haklı olarak anayasa hükümle-
ri karşısında muhafaza etmemiştir. Çünkü meclisin şeklin# 'aallâk eden bir kararı ancak anayasadan yetki olan bir merci verebilir. Şimdiki şekilde seçim kanunu ile değiştirilemez. Hükümet yüksek seçim mahkemesine sadece bir rapor hazırlamak vazifesi vermeyi düşünmüştür.
Profesör Billent Nuri Esen hükümetin ilim heyeti tarafından hazırlanan tasanda yaptığı değişiklikleri Uu kısma ayırarak mütalâa etmekte idi. İlmi mahiyette olan ve olmıyan hususlar- Birinci kategoriye giren noktalarda siyasi zaruretler neyi icap ettiriyorsa o yapılır. Ve bu da hükümetle Büyük Millet Meclisinin bileceği iştir» diyor ve sonra ikinci kategori tedbirlere temas ediyor. Bu bahiste, yalnız yüksek seçim mat kemesinin milletvekilliği tutanakları hakkındaki salahiyetlerini mütalâa ediyordu. Yukarıdaki «Ulus» da çıkan ve salâhiyeti! bir hukukçuya atfedilen cevap bu, ikinci kısma ait olmaktadır.
Dünkü
Türkiye Mini Talebe Federasyonu İstanbul bürosu tarafındın tertip edilen milli şairimiz Mehmet Akif'i anma töreni dün saat 14 te Eminönü Halkevinde yapılmıştır
Halkevi salonunu dolduran
törende bulunan zatlardan bir üniversiteli gençlerin hep bir ağızdan söyeldlklerl İstiklâl marşını müteakip Mithat Cemal Kmılay, Ömer Rıza Doğrul sıra İle söz alarak Mehmet Akif’in hayatım ve edebi hüviyetini belirten birer konuşma
grup
yapmışlardır Şairin seçme şiir-ierlnin okunmasından sonra ’ Türk Gençlik teşkilâtı tarafın-' dan Çanakkale tablosu temsil edilmiş ve törene hep bir ağızdan İstiklâl marşının güftecinin okunması ile son verilmiştir.
[çerçeve Dişil
I hihal Karamağaralıntn bu aşk ve macera | j romanım 2 ocakta AEŞAM’da okuyunuz f
___
Sümcrbank sellüloz sanayii müessesesi, 1950 yılı müııa -sebetile bastırdığı senelik Cep takvimlerinden matbuat mensuplarına - şubelerimi -zîn akrabalığı dolayısilc - birer tane göndermiş, Teşek -kür ederiz.
Akraba, akrabayı çekişti -rir; ve biz de kâğıt sanayii -nı iz i zaman zaman çok yerdik anın, bayramda, kandilde, yılbaşında, yarım asır durağında doğru hesaplaşmak:
Birinci umumî harp sırasında Türk gazeteleri el ayası küçüklüğünde çıkmak zorunda kalmışken, ikinci umumî harpte, iyi fena, kemli kâğıdımızla gazetelerimizi çıkarabildik.
Tenkldlerde devam hakkımız baki kalmak şartile, Türk kâğıt sanayii, bugünkü günümüzde dahi, hâlâ mevcudiyettir.
İstihfafla; «Devletçilik!» deniyorsa da. bir çok kısımlarda serbest iktisadın o devletçiliğe yaklaşması ancak temenniye şayandır.
Üniversiteliler siyasetle uğraşmalı mı?
Dünkü münazaralarda hasır bulunan üniversiteliler
Talebe Birliği. Tıp ve tktlsat fakülteleri arasında «Üniversiteliler siyasetle uğraşmalı mıdır. uğraşmamalı mıdır, mevzulu bir münazara tertip etnılş-«1*
Dün Beyazıtta . Marmara Lokalinde yapılan toplantıda »uğraşmalıdırlar» tezini İktisat fakültesi talebeleri. • uğraşmamalıdırlar» terini de Tıp fa-
kültesi talebeleri müdafaa etmişlerdir.
Neticede jüri heyeti, aksi tezi müdafaa eden Tıp fakülte^ öğrencilerinin münazarayı kazandıklarını bildirmiş lir.
Sahlfe 2
28 Aralık 1949

Istanbulda mesken
En iyisi: Parasızlık!
Bir zaman bir dostum vardı. Oturup hayâl kurmayı pek severdi anıa hiç yoktan derUen'u-di de: Çok param olsaydı ne yapardım? Şöyle yapardım, böyle yapardım. Elimde de bir mikdar para kalırdı. Eyvah bu parayı ne yapmalı? Evde saklamam hırsızlar musallat o-labilir. Altına yatırsam onu da saklamak güç. Guyriıncn-kııle yatırsam, fiatlar düşebilir, kiracılarla uğraşmak da bîr mes'ele. Esham ve tahvilât tehlikeli. Ticarete girişsem batabilirim. İyisi nü? «Evet, iyisi mi, param olmasın dalıa rahat-»
Dostum böylccc parasızlıktan daha iyi bir şey olmadığına samimi olarak inanırdı...
Gelir Vergisinin tatbikine girişileceği şu günlerde eski dostumu sık sık hatırlıyorum. Kime rastgelsenı hesap ediyor: «Gelir Vergisi kanunu yılda 5000 liraya kadar olan geliri yüzde 15 vergiye tâbi tutuyor. 5000 lirayı geçersek, viizde 20, on bin lirayı geçersek yüzde 25... Çok şükür benim maaşım 5000 lirayı geçmiyor. Ucuz kurtuluyoruz. Yaşasın!»
Yani nerede ise vatandaşlar «vergi nisbeti artmasın» diye para kazanmamanın çaresini arayacaklar! as‘
gari geçim indirimine tâbi rakama düştün mii kekâ! İliç vergi yok!
100 kazanan 90 a indirmeye, 500 kazanan 400 e düşürmeye çalışıyor gibi bir şey!
Peki ama geçim ne oluyor? Gaye az vergi vermek midir? İyi geçinmek mi? iyi geçinmek ise para lâzım. Vergiyi sıfıra indirdiniz mi aç kaldığınızın resmidir! Bana. «fazla vergi vermeye çalışmalı» gibi geliyor.
Şevket RADO
dâvası halledilmeli
Vali Çalışma Bakanile amele için 1000 ev inşasına karar verildiğini söylüyor
işçileri
Tekel Bakanının bir teşebbüse verdiği cevaplar
Türk - Amerikan
kültür anlaşması
500 üncü fetih yılı
Müstakil
Endonezya
Bir kutlama derneğinin teşkiline karar verildi
Yeni devletin kuruluşu dün ilân edildi
İstanbulun 500 üncü fetih yıldönümü hazırlıkları ile meşgul olmak üzere vali ve belediye' başkanı Dr. Fahrettin Kerim | Gökayın başkanlığında müze- 1 ler müdürü Aziz Onpan, Topka- , Pı müzesi müdürü Tahsin öz,1 Güzel Sanatlar Akademisi mü- ■ dürü Zeki Faik özer. Bayındırlık müdürü tsftfalı Devletkuşu, belediye reis muavinleri, Vakıflar başmüdürü ile aaimi encü- , men azal arından teşkil olunan icra komitesi dûn ÎJk toplantısını yaparak belediyeyi ilgilendiren hususlar üzerinde çalışmıştır Toplantıda İcra komitesi ile birlikte faaliyetle bulunmak üzere «İstanbulun 500 üncü yıldönümünü kutlama der- : neği» adlı bir teşekkül kurulmasına karar verilmiştir Bu teşekküle İstanbul(ın fikir, sanat. ekonomi ve ticaret haya- | tına mensup şahsiyetler uye olacaklardır. Dernfk Ve ici# komitesi ilk plânda fethi ilgilendiren imar hareketleri, eski â-bldelerin onarılması ve Fatihi-
• nln bir heykelinin dikilmesi mevzularlyle de meşgul olacak-
Batavya 27 (A A ) — «Ünltcd Press»:
Doğu Hint adalarında İnki-'taa uğram aksum 347 sene dc-| vam eden hâkimiyetten sonra HollândalIlar üç renkli bayraklarını Türkiye saatüe 11.50 de I indirmişler ve Birleşik Endo-1 nezyanın kırmızı beyaz renkli İ bayrağı direğe çekilerek yeni devletin doğuşu ilân edilmiştir.
Yağmur altında yapılan törende en az yirmi bin EndonezyalI hazır bulunmuştur. Hüküm ranlığın resmen devri bundan on altı dakika önce yapılmış ve yeni devletin Başbakan yardımcısı ile Hollanda temsilcisi, Batavyadaki kıraıiyet sarayının yemek odasında bağmısız-l lık protokolünü imzalamışlar-dır.
Umumi Meclis dün ikinci reis vekili Burhan Felek'ln reisliği altında toplanmıştır. Meclisin dünkü içtimai, âza tarafından muhtelif tarihlerde verilen takrirlere Riyaset makamının verdiği cevaplara tahsis edilmişti. Evvelâ, imar plânı mucibince istimlâk edilecekken istimlâk edllemlyen sahalarda yapılacak inşaatın takyidi suretlle mülkiyet hakkının tahdld edilmemesi etrafında Reislik makamının verdiği izahat dinlenmiştir.
Bundan sonra Prof. Cemil Topuzlu, 29 sene evvel İstanbul halkının par asiyle İnşa edilen Aksaraydaki Harlkzedegân a-partmanımn asıl maksada tahsisi hakkında verdiği takrir o-kunmuştur.
Bu hususta, binanın Hava Kurumuna devri hakkmdaki kanun dolayısiyle bir şey yapı-iamıyacağı cevabı verildi.
Galatada Borsa hanının yıktırılarak bu sahanın bir otomobil parkı haline getirileceği bildirildi.
Emlâk Bankasının 55 ve Belediyenin 45 bin liralık bir İşti— râklyle vücuda getirilen îmar Limited şirketinin vaziyeti hakkında verilen bir takrir üzerine müzakere açıldı: Mimar Zeki Sayar, şirket statüsünü genişletmek lâzım geleceğini, son zamanlarda yapılan 10-12 bin gecekondu yüzünden, memleketin 10-12 milyon. Ura 2arar ettiğini söyledi. Bu esnada söz a-lan Vali ve Belediye Başkanı Prof. Fahreddin Kerim Gökay dedi ki:
«— Biz beeidlye olarak mesken

dâvasını ele almak zanıretlnde-ylz. Şimdiye kadar yapılan gecekondular milyonlara malol-muşlur. Gecekondular, İstanbulini sosyal çehresini karıştırmıştır. Her şeyden evvel ucuz ve bo! mesken temîn etmek lâzımdır. Bu İşe şimdiye kadar başlanmalı İdi. Bu itibarla şimdi biraz da geç bile kalınmıştır.
İstanbulun mesken dâvası 1950 yılında İstanbul Şehir Meclisinin âcil olarak ele alması lâzım gelen çok mühim bir iştir. Bu İtibarla 1950 bütçesi hazırlanırken ucuz mesken için behemehal tedbirler İttihaz e-dllmelldıir. Ucuz ev temini için Yapı ve Yollar Kanununda bazı tadilâta İhtiyaç vardır. Bu sefer Ankarayı ziyaret ettiğim zaman bu nokta üzerinde Bayındırlık Bakaniyle temaslarda bulundum.
Fikrimce meselâ süt dâvası nasıl bir sıhhat dâvası ise mesken dâvası da aynı şekilde âcil bir dâvadır. Halbuki bütün medeni memleketler bugün mesken meselesini halletmiş bulunuyorlar. Bu vaziyet karşısında bu Şehir Meclisi, kanuni müddet! İçinde bu kararı da vermek şerefini İktisab etmelidir. Bunu da İlâve edeyim kİ Çalışma Bakaniyle temas ettim. İşçi için ilk elde bin kadar ev yaptırmak kararını birlikte verdik.
Verilen takririn Karma komisyona havalesiyle şubat devresine kadar yetiştirilmesini rica ederim.»
Bugün saat 15 te toplanmak üzere İçtimaa nihayet verildi.
Dünya hükümeti
flu fikrin taraftarları Amerikada faaliyete geçtiler
Ege tütünleri
Denizde fırtına
Denizyollarına gelen malûma ta göre, Amerlkaya gitmekte olan Kars şilebi. Atiantikte fırtınaya tutulmuştur. Gemi, rota değiştirmek sureüle zorlukla fırtına sahasından kurtulabilmiş ve yoluna devam etmiştir.
Diğer taraftan, Karadenlzde de fırtına devam etmektedir. Bazı gemilerin Karatenizdeki limanlara sığınmak zorunda kaldıkları haber alınmıştır. Dumlupınar vapuru, fırtına yü zünden, dün dört ?aa₺ rötarla limanımıza gelebilmiştir.
Beyoğlu pa s taha neleri teftiş edildi
Beyoğlu pastacıları dün teftiş
İki günde 24 milyon kilo tütün satıldı
İzmir 23 (Akşam) — Ege tütünlerinden İki gün içinde 24,006,000 kilosu sanılmıştır.
Bazı ilçflerden nâzım satışlar edilmiştir. Bir kısım pastacıla-yapılması için Tekel ldarseinc nn pastalar üstüne etiket koy-inüracaatlar olmaktadır.
Satışların' bugünkü hızına bakılırsa rekoltenin on gün içinde tamamen satılacağı anlaşılmaktadır. En büyük alıcı Amerikan firmalarıdır. Bunu Tekel ve yerli tacirler takip ediyorlar.
Belediye zabıtası teşkilâtı
Belediye İle vilâyet ayrıldık-'
| madıklan görülmüş, bir kısmının da İmalftthanelerile bulaşık yıkama yerlerinin talimatnamede gösterilen şartlan haiz olmadığı tesbit edilmiştir. Bu gibi pastahaneler hakkında, zabıt varakası tutularak para ; cezası tarhedllmiştir.
Dün teftiş edilen pastahane- , lerden alman numuneler, tahniti aneye gönderilmiştir. Bunlarda sıhhate muzir maddeler
Vaşlngton 27 (AJM — {United Press): Bugün için en büyük vazifelerinin dünya hükümeti kurulması fikrini yaymak olduğunu zanneden dünya hükümeti taraftarları pek yakında çok yüksek bir makam huzurunda kendi tezlerini savunmak imkânını elde edeceklerdir.
Ayan meclisi Dışişleri tâli ko-başkanı Elber Thomas, yıl başında Birleşmiş Milletleri kuvvtelendirmek, bölge veya dünya federasyonları kurmak hakkında altı yeni teklifi komiteye sunacağını bildirmiştir. Bu tekliflerden hiç biri henüz hükümet tarafından kabul edilmemişse de, bazılarının her iki parti tarafından da kuvvetle desteklenmekte olduğu söylenmektedir.
Komitenin İlk olarak ele aldığı mevzulardan biri müşterek bir savunma ve siyaset takip eden bir Atlantik birliğinin
içine
dokuz teklif Ame-
kurulması ve bunun da Birleşmiş Milletler çerçevesi alınmasıdır.
Geçen son baharda on âyan üyesi tarafından edilen diğer bir teklif de
rika dış siyasetinin Birleşmiş Milletleri kuvvetlendirmesi ve devletlerarası hukuk yolu ile sulhu kurmak gayesini gütmektedir.
Dünya federalcılarmı, Atlantik birliğini destekleyen zümreden ayıran ana noktalardan biri, feıleralcıların Rusyanın da bu devletlerarası hükümete girmesinden hâlâ ümit kesmemiş olmalarıdır.
Diğer teklifler arasında Birleşmiş Milletler anayasasının yeniden gözden geçirilerek tadili, Veto nun bazı meselelerde aldırılması veya kullanılma usulünün değiştirilmesi vardır.
Bu plânlan destekleyen âyan üyelerinin sayısı mühimdir.
Atatürk
ocıcujje ue vuayeı ayruaııc-
tan sonra belediye zabıtasının '•'üıığu tahlil neticesinde anla-da müstakil hale getirilmesi ka-!51l,rsa ° P®stacüar, nıahkeme-rarlaştınimışlır. Bu hususta verileceltlerdh*. hazırlıklara başlanmıştır. Vilâyet belediyeye üş için müracaat •eden İlse mezunu gençlerin Mmlerile adresleri alınmaktadır. Kurulacak belediye zabıta teşkilâtı, bir müddet kurs göre-eek lise mezunu gençlerden vücude gelecektir.
şehrimizdeki çeşitli müesse-ierle esnafın belediye nizamlarına riayet etmeleri ancak kurularak İyi teşkilâtlı belediye aabıtasile mümkün olacağı düşünüldüğü için Valilik bu yeni teşkilâta büyük ehemmiyet vermektedir,________
Türk kayakçıları Fransa’ya gidiyorlar Paris 27 — Fransız kayak federasyonu genel sekreteri Andremlehelet bugün demeçte bulunarak Türk kayak federasyonunun 30 ocak ile 5 şubat a-rasında Chamonbc'de ve Mont-blanc bölgesinin diğer kayak merkezlerinde kutlanacak olan milletlerarası kayak haftasına İştirak hususunda dâveti kabul ettiğini bildirmiştir,
Mlchelct, «Türk kayak ekibini Fransada görmekle çok memnun olacağım demiştir.
Vali Bakırköylülerin dileklerini dinliyecek Vali ve belediye başkanı Prof.
Vali Patriğin ziyaretini iade edecek
Vali ve Belediye Başkanı Dr. 1
Fahrettin Kerim Gökay bugiin saat, 12 de Fenerdeki Rum Pat-, Fahrettin Kerim Gökay bu ak-rikhanesıne giderek Patrik î»m saat 18 de Bakırköy Halk-Atenagorai'ın ziyaretini İnde evinde Halkın dileklerini din-
(Boş tarafı 1 inci sahifede)
Ankara efeleri de bu münasebetle Dikmendeki Kızılyokuçla toplanarak davullar zurnalar önünde zeybek oynamışlardır.
Atatürk koşusu
Ankara 27 - Atatürkün An-karaya İlk ayak bastığı günün 30 uncu yıldönümü dolaytslle Halkevlnln tertip ettiği Atatürk koşusu bugün öğleden son ra yapılmıştır.
Koşu şu şekilde sona erdi:
1 — Osman Coşgü] 33,08 2/10,
2 — Mustafa özcan 33,49 7/10,
3 — Recep Het 33,55,
Takım tasnifinde;
1 — Demlrspor, 2 — Gençler -birliği, 3 — Ankaragücü,
Derece alan atletlere Halkevi başkanı tarafından Halke-vlnde mükâfatlar verilmiştir. 4"11
Dışişleri Bakanı
(Baş tarafı I inci sahifede)
Bakanın izahatı
İçişleri Bakanı Emin ErişirgU, İki saat sûren uzun bir konuşma yaparak tenkidlere birer birer cevap vermiş ve zabıta kuvvetleri hakkında uluorta konuşmaların, memelkete fayda yerine büyük zarar getirdiğini ileri sürmüştür.
Bakan sözlerine devamla;
«— Ben hizmetlerinden dolayı idare âmirlerine ve zabıta kuvvetlerinde bulunan bütün arkadaşlarıma minnettarım. Vatandaşın seçim hakkını şu veya bu tehdit altında aalâ tuta mayız. Kanunsuz harekele karşı asla müsamaha edemiyece-ğlz» demiştir.
Bütçe üzerinde görüşmelere bugün de devam edilecektir.
SAYIN DOKTORLARA
İstanbul Sağlık ve Sosyal Yurdun Müdürlüğünün kontrolü altında tevzi edilmektedir.
Ankara 27 (Akşam) — Bıır-sadan gelen Tütün İşçileri Sendikası Başkanı, İpekli Mensucat İşçileri Sendikası Başkanı, Sen (likalar Birliği Başkanı ve Sekreteri beraberlerinde İstanbul Milletvekillerinden Ali Rıza An vc doktor FakaçelU olduğu halde Gümrük ve Tekel Bakanı Dr. Fazıl Şerafettin Bûrgeyl zlya-ert ederek kendisinden üç mühim hususu sormuşlardır. Birincisinde îstanbuldâkl Tekel işçilerine yapılan zammın başka bölgelere de yapılıp y&pılmıya-cağı, İkincisinde Tekel işçilerinin 1948-1M9 senelerine alt olup ödenmeyen ücretli İzin ve hastalık paralarının ne olacağı, üçüneüsünde de İstanbul ve Buranda bulunan İpek işçilerinin gün geçtikçe artan müşkül durumları karşısında gümrük tarifelerinde bir değişiklik yapılıp yapılmıyacağı sorulmuştur. Tekel ve Gümrük Ba- i kanı bu sorulara verdiği cevaplarda şu hususları belirtmiştir:
1 — Teke] tarafından, işçilerin bugünkü durumları gözönü-ne alınarak şimdilik hayat pahalılığı fazla olan şehirlerdeki Tekel İşçilerine zam yapılmıştır. Ancak, geri kalan diğer bölgelerdeki Tekel işçilerine de bu zamlar pek yakında yapılacaktır.
2 — Tekel işçilerinin 1948-49 senelerine alt ücretli izin ve hastalık paralan karşılıksız borç olarak kalmış ve bugüne kadar ödenememiştir. Bakanlıkça bu hususta yeni bir ek ödenek tasarısı hazırlanarak Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Formalitesi ikmal edilince tahsis yapılacak ve ödenecektir.
Ba-
Soğuk hava tesisatı
Mezbahadaki tesisat genişletilecek mi?
Mezbahadaki soğuk hava de-polarlle hava tesisatının ucun seneler kullanılmak yüzünden,
Ankara 27 (A. A) — Bugün saat 11 de Dışişleri Bakanlığında Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle Amerika Birleşik devletleri hükümet! arasında bir kültür anlaşması imzalanmıştır.
Kültür anlaşmasını Türkiye namına Dışişleri Bakanlığı U-mumî Kâtibi büyük elçi Faik Zihni Akdur, Amerika namına da büyük elçi George Wads-vorth imzalamışlardır.
İmza töreninde Amerika büyük elçiliği müsteşarı Mr. Mar-wick Perkin s. Başkâtip Mr. Wil-llam Baxter, ataşe Mr. G. E-vans, Dışişleri Bakanlığından Umumi Kâtip İkinci muavini orta elçi Bedri Tahir Şaman, İ-kincl daire başkanı orta elçi NureddJn Vergin, Protokol U-mum müdürü Tevflk Kâzım KemahlI. İkinci daire dördüncü şube müdürii Orhan Eraip hazır bulunmuşlardır.
Faik Aktur'un hitabesi
İmzayı takiben Dışişleri
kanlığı Umumi Kâtibi büyük elçi Faik Zihni Akdur, söz alarak şunları söylemiştir:
«Türkiye ile Amerika Birleşik devletleri arasında günden güne mesut bir surette İnkişaf etmekte olan dostluk münasebetlerini şu anda İmzalmış olduğumuz kültür anlaşmasının kuvvetlendireceğine hiçbir şüphe yoktur.
Dost ve barışsever olan iki memleketi yekdiğerine yakınlaştırmak için kültür bağlarından daha iyi bir vasıta tasavvur olunamaz. Türk ve Amerikan gençliğini birbirine daha iyi tanıtacak ve Türk ve Amerikan kültürlerinin karşılıklı o-larak daha iyi anlaşılmasını mümkün kılacak olan bu anlaşmanın iki memleket münasebetleri üzerinde en hayırlı neticeleri tevlid edeceğine eminim.»
Amerika sefirinin cevabı
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibinden sonra anlaşmanın imzası münasebetiyle Amerika büyük elçisi ekselâns Wads-worth da şu demeci vermiştir:
«Türk - Amerikan eğitim, İlmî ve kütlürei bağlılığını tak-
OV1ICIV1. A UI11U111 JIlLtn. y UOUÜ1UV1.I, ----------------V ®
ıslâhına Jüzum hasıl olmuştu. vS?e ve genişletmek hedefini Geçen sene unmmi meclis, bu[ güden bu anlaşmanın akdi, 1950 tesisatın iflah ve tevsii için' senesi için çok memnuniyet vc-önümüzdeki yıl belediye bütçe-1 rici blr başlangıçtır. Gerek Türlerine de sar! olmak üzere bir' Riye nezdindeki büyük elçi, ge-—n.— — »-■- liralık' rc'î Türkiyedekl Amerikan yar-
edilmlştl. Bu' dun heyetinin başkanı sıfaüy-le. bu anlaşmanın her iki milletin barış ve güven uğrundaki müşterek gayretinin değerli bir gelişmesi olacağı kanaatindeyim; o gayret ki 1947 den beri
milyon sekiz yüz bin tahsisat kabul hususta hazırlanan projeler tasdik edilmek için Aııkaraya gönderilmişti. Projelerin gerek-[ çelerinde, hayvan bolluğu zamanında kesilecek koyun sığırların depolarda uzun man muhafazaları mümkün olacağı da zikredilmişti.
Hükümet, Erzurum da bir et kombinası ve soğuk hara depoları tesisine başladığı İçin şehrimiz mezbahasında yeni tesisata lüzum olmadığı kanaatindedir. Halbuki bu ikisinin bir-birinden ayn ljler olduğu va P„„ mezbahada mutlaka mükemmel • stokhoim ıöo tsvec Kebir soğuk hava deposunun bu- I Cenevre 100 İsviçre F. lunması İcap ettiğine şüphe I A'n*8"ra"m 100 F’0'',n yoktur. Betedlyc. yenld.n o». ’ kalılara vaziyeti anlatacak ve ---------------:—:------
Erzurumda kurulacak kombine 1; ve soğuk hava deposile mezba- : bada yapılacak olan tesisatın ■ ayrı maksatlara hizmet edeceği nl bildirecektir.
ve
BORSA
ESHAM VL TAHVİLAT
ÇEKLER
Mullimler Berliğinin kongresi
İstanbul Muallimler Cemiyetinden: Cemiyetimizin yıllık kongresi 30 aralık 1S41I da saat 16,30 da Eminönü Halkevln-de toplanacaktır. Nisap elde c-dümediğl takdirde toplantı 7 ocakta ayni yerde ve ayni saatte yapılacaktır. Azanın teşrifleri:
Kuzname: 1 — Başkanlık seçimi; 2 — İdare, murakabe raporları ve bütçe; 3 — Dilekler.
Kapama
7J»1
283.52
0.60
M IS 80
®4.W
13 88 «O
5.60
9.73 90
% » FAİZLİ TAHVİLLE»
Sivas • Erzurum I 21.70
Sivas - Erzurum î-7 20 50
1041 Demiryolu I 20.75
İMİ Oemtryoiu 11 si.TO
İMİ Demiryolu m 2125
Milli Mıldnln» 2020
Milli M Uda fa» q 31.60
Milli Mlldarna (U 21.80
Milli Müdafaa IV to.50
Londra 1 Sterlin
bizzat yardım programlyle müşahhas bir İfâde bulmuştur.
«Türklerle ve Amerikalıların iş birliği yapmaları ve birbirlerini anlamaları bugün her zamankinden daha önemlidir: ve Türkiye ile Amerika arasındaki dostluk hiçbir zaman bugünkü kadar esaslı olmamıştır. Müşterek bir vazifeyi birlikte başarmağa azmettik ye bunu hür insanlara yakışır bir ■ şekilde, dostça ve gönüllü bir iş birliği esasına müsteniden yapacağız
«Amerika ve Türkiye arasında mevcut mübadele alanı geniştir. Fikirlerin teknik teatisi yardım programlarının çerçevesi dahilinde daimî olarak ilerlemiştir. Fulbrlght anlaşması LL-fikir vc kültür sahasında dahaQ büyük bir inkişafa imkân vere-Q_ cxı
Anlaşma, 27 şubat 1946 daw-2* Kahirede İmzalanan harb fazla O sı malzeme nıübayasına mü te q alilk sözleşme dolayısiyle Ame- O rikaya borçlu olduğumuz para-'ğj dan yarım milyon doların döviz J— olarak Amerlkaya ödenecek yerde memleketimizde alıkona- *** rak bazı kültür gayelerine sar- (D fedilmesini derpiş etmektedir. ££ Bu para İle Türk talebenin A-M— ınerika dışındaki Amerikan öğ- >s re tim müesseslerinde okutul--O ması, kendilerine Amerlkada^j burs temin edilmiş olan Türk (|) öğrencilerin Amerlkaya seya-’g halleri. Amerikalı talebenin Türk mektep ve üniversitelerin- L_ de öğretim görmeleri ve Ameri- o kadan memleketimize öğretim, inceleme ve etücl yapmak üzere öğretmen, profesör ve uzman getirilmesi gibi gayeler için lüzumlu masraflar yapılacaktır.
Harbden sonra malzeme mü- ■ bayaası dolayısiyle Amerlkaya borçlu kalan devletlerden alacaklarının bir kısmını bu kabil kültür anlaşmalarına ayırmak suretiyle Amerikanın hem o memleketlerin dolar sıkıntılarını hafifletmesi, hem de kültürel gayelere hizmet etmiş olması fikrini ileri süren Amerikan Âyan âzasından Fulbright'in ismine İzafeten «Fulbrlght Anlaşmaları» ismini taşıyan bu tip sözleşmeler şimdiye kadar Amerika İle İngiltere, İtalya. Belçika, Çin, Yunanistan vesait müteaddit memleketler arasında akdedilmiş bulunmaktadır. Hükümetimiz de bu anlaşmayı İmzalamakla, hem bunun sağladığı mühim kültürel yardımlardan faydalanmış olacak, hem de Amerika İle günden güne artan dostluk bağlarımıza bir tane daha ilâve etmiş olacaktır.
Meleklerin söylediği şarkıyı duymuşlar Nnrenberg 27 (APİ — Thıırn-lu yedi çocuk, Noel gecesi mukaddes aileyi gördüklerin! ve meleklerin şarkı söylediklerini duyduklarını iddia etmekledirler. Bunlardan altı tanesi, geçen Ekim ayında. Hazretî Meryem! gördüklerini bildirmişlerdi. Bu sefer, bu çocuklar hakikî bir tablo gördüklerini ve bunda Meryemin, yanında Yusuf vc İsa ve diğer üç hâkim İle bir masada olduklarını söylemektedirler.
5000 e yakın ziyaretçi bu çocukları seyretmiştir. Thurn, bilhassa mukaddes aylarda pek kalabalık bir ziyaretçi kütlesini barındırmaktadır.
% • FAİZLİ TAHVİLLER Kalkınma 1 Kalkınma n Kalkınma m 048 İstikran t 948 isllkrau □ imi Demiryolu 1948 istikrarı L
% 5 FAİZLİ TAHVİLLER 1933 ErSMIl aıo i
1938 ikramiyelC 21.00 1
Milli Müdafaa Demiryolu IV Demiryolu V
100.05
_________________ »5.2S
% ».S FAIZLI TAHVİLLER
M9 tahvili 05S0
ANADOLU DEMİRYOLU GHOPU Tahviller 1-3 107.—
Hifcsc ««netleri % 60 63 —
MUmesaU sanat oa,—
Piyanist Jeanne
Marie Darre geliyor
Geçen sene Avrupa angaj-
. inanları yiizündc-n memleketi- .---------—
1 mizdek! konserlerini tehir et- °anK0!“
ı - , „ I is BaoKûiı
mış olan Franrız piyano vir- r Ticaret Bankan 111/50.. T„o- ı»—1_ «X-------- Aralan çimento
ŞİRKET HİSSELER!
'-i
töozu Jeanne Marie Darre uçakla cuma günü şehrimize gelecektir. Devrimizin en kuvvetli kadın piyanistlerinden biri olan tanınmış sanatkâr İs-lanbulda yalnız bir resital verecektir._____________ __________1
Gulden Tflrk liri Sterlin KQİC« | «t-aa»
LondraMa mevsimsiz sıcaklar
Londra. 27 (AJ1..1 - 26 Aralık İngiitcrede 67 yıldanberi kay-dcdllnıfyen en sıcak gündü. Gece bir çok bölgelerde fırtına çıktı ve bu sabah hararet tek-
117-2490 5.10 ________________15.50 SARRArLARDA ALTIN
Sonalar
49.95 4J.3S 55.25
419
45 U5 |ı
B6S0
97,30
95.50
99.56 05.60 06.00
97.- I rar yükselmeğe başladı. Meteoroloji İşleri, hararetin 13 derece olduğunu ve bu mevsimde bu derecenin 1882 denberl kaydedilmediğini bildirdi. Havanın pek güneşli olmamasına rağmen binlerce kişi deniz kenarlarına gitti. Londra'da kadınlar mantosıiz ve kısa kollu esvaplarla geziyor. Meşhur Kew nebatat bahçesine gideııLer t(>-nıuiTuklanmıya baş) ıy sın Dl-manolya ile, portakal rengi çiçekler açmış katmerli zakkum ağacını seyrediyor.
-takvim-
Retılülovvel 8 — Kuım 51
5

Devletzâdeler
Ağaçlı linyitleri
İSTANBUL RADYOSU ÖöU t« akyam orogranu
Etibank kendisi istihsale başladı
olacak metre Köprü
^0000^
dînde, her millette, her terbiyede, her medeniyette vatan sevgisi en büyük fazi -letlerden. en mukaddes vazifelerdendir.
tetkikat yapmış, tahmin ediyorum tetkik seyahatini parasiyle yapmış* ' ' eli
Türkîvede
Yazan: Yüksek Mühendis Salt DEMİR EN
Gazetemizin kıyıcısında gözüme ilişen küçücük bit haber:
«Londra 23 (Nafen) — Turklyede yetişen birçok nebatlar şimdi İngilterede yetiştirilecektir. Tanınmış ne-batçılardan Peter Davis geçenlerde Türkiyede bir tetkik gezisi yapmış ye bu arada birçok nebatların tohumlarını tophya rak İngilterey® getirmişti.
İngilterede Yorkshire'de birçok parkların şimdi Türk nebatatiyle süsleneceği a-çıklarunaktadır.»
Şu haber bana, eski devirle şimdiki devir arasında küçük bir mukayese mevzuu verdi.
Bilindiği giby eskiden bizde bir »Zadeler» suufı vardı. Şehzadeler, paşazadeler, beyzadeler, ağazâdeler... «Zâ-delik» bu sınıfa, halkın fevkinde büyük haklar bağışlt-yan bir imtiyazdı. Memleketin her türlü nimetlerinden arslan payı onlann hissesi
Karşımıza çıkan Hızırlar ve devler
Ahmet Emin Yalman yu kar iki başlıkla yazdığı makalede Amerikan yardımının bize ve diğer Avrupa milletlerine hizir gibi yetiştiğinden bahisle şöyle diyor:
Fakat ne çare kİ İmdadımıza çelen hışırların ve devlerin yaratmağa çalıştıkları sihirli hava henüz bizi sarmamıştır. Bunun tamamlyle haricinde Ve uzağında duruyoruz ve elbtrliğile bir iş seferberliğine girecek yerde, birbirimizi politika meydanların da ezmek ve kötülemekle meşgul oluyoruz.
Hızırlann işbirliği muvakkattir. Bu dar ve mahdut zamanda politika dedlkodularlyle birbirimizi incitmekle katırsak ve bize uzatılan İmkânlardan istifade etmek dâvasına umumi bir şevk ve anlayışla satılmazsak, kendimize karşı günah İşlemiş oluruz. Bızırların imdadı devri bir rüya gibi gelir, geçer, geride pek az İz kalır. Bilhassa kİ tam bir şevk ve anlayışla bir ıslahat seferberliğine girişmek: politika hastalıklarımızın da devası olabULr.
Memleketimizde bazı gü • zel mecmualar çıkıyor. Fakat eksik hâlâ doldurulamamıştır. Delik büyük, yama küçüktür.
Bu sebeple, ikinci umumi harpten evvel hizmetine başlayıp. ileri fikirlerin mümessillerinden biri olmakta daima hayır getirmeğe çalışan «Yücel- mecmuasının kısa bir istirahatten sonra tazeleşmiş. güzelleşmiş, gelişmiş olarak piyasada tekrar kendini göstermesine sevindik.
Geçen yazımda Rumeli ve Anadolu yakasını birbirine bağlayacak bir köprü veya tünel inşasının İstanbul İçin gayet mühim bir mes’ele teşkil ettiğini, bunun bir devlet İşi olarak hükümet tarafından ele alınması lâzım geldiğini ve köprü veya tünel İçin en münasip yerin Hl-sarlararası olduğunu kah etmiş tim.
Bu mes'eleyi teknik bakımından biraz incelemek münasip olur kanaatindeyim. Bu surette işi ehemmiyetle ele aldığını gazetelerde okuduğum İstanbul Valisi Doktor Fahreddln Gök -ay'a bir hizmette bulunmuş, hiç olmazsa bazı hususlarda nazarı dikkatini celbederek yanlış ve hayali projelerin önüne geçmiş olurum.
Köprü İster Hisarlar arasında isterse Üsküdar - Kabataş veya Üsküdar - Saraybumu arasında kurulsun, giriş noktası rakımının yani deniz seviyesinden yüksekliğinin 30 metre değil de en az kırk metre olması lâzımdır. Köprüye verilecek 10 metrelik bir sehlm ile Boğaz ortasında elli metre boşluk al -tından en büyük deniz vasıtalarının geçmesi sağlanmış olacaktır.
İki kenar sahil noktasında köprü tabiiye rakımı 40 metre olunca piyadelerin bu noktalardan köprüye girişleri asansör, duvar tretuvar veya merdivenler ile temin edilecektir.
Rumeli cihetinde Edime tiren hattını köprüye bağlamak için köprüyü Hisar sahilinden İtibaren yüz metre kadar yamaca doğru uzatmak ve bir tünel İle Hisar sırtlarını geçmek lâzım -dır.
Anadolu Hisar cihetinde Haydarpaşa hattile İltisak için (te köprüyü belki İki üçyüz metre temdit leabedecektlr. Bu surette köprünün cem’an uzunluğunun 900 metre civarında olması muhtemeldir.
Şehir dahili seyrüseferlerinde Hisarlar köprüsünden istifade edebilmek İçin uzun bir devir yapmak mecburiyeti vardır. Sisli, fırtınalı ve vapurların İzleyemediği günlerde bu uzun devri göze alanlar elbette olacak -tır. Fakat asıl bu köprüden Kümeliden Anadoluya geçecek yolcu ve eşya trenleri, otomobil ve otobüsler İstifade edeceklerdir.
Şehrin İki yakası arasında işleyen yolcu ve araba vapur -lan senede ancak bir kaç gün sekteye uğrar. Üsküdar, Kadıköy ve havalisi İle Galata ve İstanbul arasında Hisarlardan geçerek münakale temini, uzun zaman kaybını ve fazla benzin sarfını IcabetUrir. Bu sebepten Hisarlar arasında yapılacak bir köprüyü ancak Avrupa tle As -yayı birleştirmeğe, beynelmilel
kendi vaziyetimize
Seneler senesidir muhtelif vesilelerle seyahatleri tertiplenir, dünyanın dört bucağına heyetler gönderilir. Devlet bütçesinden bol bol harcırah ve yevmiyelerle diyar diyar gezip dolasan o civanbaht Devletzâdelerin hangisi, bu memlekete ne getirmiş de istifade etmişiz? Bin bir çeşit şeyler üzerinde adamlar gönderip tetkikat yaptırmadığımız iş kalmadı. Gene kıtalar aşırı seyahatlere çıkan çeşit çeşit mubayaa heyetleri de ayrı.
Öteden heri devlet bütçesinden birçok fedakarlıklara malolan şu seyahatlerin memlekete temin ettin faydalı bir eser gösterilebilir
Zararlar şahıslara ödettirilecek
Talebe Birliğinin radyo konuşması
Elektrik Fakültesi talebe ce-mlyeti başkanı Galip Baloğlu, önümüzdeki hatta Teknik Üniversite Talebe Birliği adına İstanbul radyosunda bir konuşma yapacak ve bu konuşmasında (Gençlik ve Sanat) mevzuunu izah edeeektlr.
Son günlerde şehrimizde ağaçlı linyit kömürü bulunmadığını yazmıştık. Ağaçlı'da kömür lsllhsalâtuu deruhte eden müteahhit mail ve teknik güçlükler yüzünden taahhüdünü İfa edemediği için Etibank tarafından anlaşma fesholunmuştur Şimdi istihsal Etibank ekipleri tarafından yapılmaktadır. Hissedilen kömür sıkıntısı geçici bir devrenin mahsulüdür.
tünel ile İrtibat tesisi halinde ceman sekiz kilometre tulünde - 500 veya 1500 metresi deniz altından geçecek - bir tünel yapılması lâzımgelecektlr. Bu takdirde masarifi lnşalyenln altmış milyon lira raddesinde o-lacağııu tahmin etmekteyim.
Memleketimizin bugünkü du -rtımunu gözönüne getirerek ts -tan bulun İki yakasını bir köp -rü veya tünel İle bağlamak mes’ eleslnl birçoklan bir hayâl telâkki ediyor ve yapacak bu kadar mübrem işlerimiz varken hayal ile uğraşmağı ve fikir yormağı beyhude vakit zlyaı addediyor.
Üç senede bitecek bu İnşaa -tın bedelini on senede ve devlet bütçesinden her sene bilfarz yedi milyon Ura tahsis ederek ödemek milyarlık devlet bütçesi İçin büyük bir yük teşkil etmez. Fakat buna mukabil elde edilecek İktisâdi. İçtimai, askeri ve siyasi faideler tahmin ve tasavvurun fevklndedlr. Bu sebepten İstanbul valisinin bu hu -sustakl teşebbüsünü büyük takdir ile karşılayarak kendisine muvaffakiyetler dilerim-Yüksek mühendis: Sait Denşiren
Bu arada bir de yüksek makam nüfuzunun gölgesinde barınanlar zümresi vardır. Hizmet namı altındı devlet bütçesinden çıkan tahsisatın bir kısmı, hem de büyük kısmı bunların nân-il nimet payıdır.
Mevzu üzerinde pek derinlere datmıyalım da, yukanr da kaydettiğimiz Londra haberini ele alalını. Bir İngiliz nebatatçısı Türkiyeye gelmiş, ’ ‘ ‘
Kuvvetle ki bu zat de kendi . ...
tır. Fakat memleketine boş dönmemiş, yetişip de İngilterede bulun-mıyan birçok nebat to -Kumlarını toplayıp götürmüş.
Amerikada Türk tütünü yetiştirilmeğe başlandığı, bu yüzden Amerikalıların bizden tiitün almağa nazlandıkları da malûm. Pek tabii ki Amerikalı bir zat veya bir heyet de memleketimize gelip tütünlerimiz üzerinde tetkikat yaptı: iklim, toprak, tohum vazıyetlerini İnceden inceye gözden geçirdi ve buradan götürdüğü ‘ humlan ' ” '
mahsul oldu.
Bir de bakalım, bizde tetkik
Tren hatlarının varyant mas rafları İle birlikte Hisarlararası köprüsünün maliyeti hakkında akrlbl bir fikir vermeğe çalışacağım:
Sirkeci hattını Yodikule ha -rlclnde Floryadan evvel bir nok tadan alarak Ali bey köyü üzerinden Rumelihlsanna getir -inek ve Anadolu hisarını da Haydarpaşa hattının münasip bir noktasına bağlamak lâzım -dır. Bu İki varyantın mecmu tulünü kırk kilometre ve İnşa masrafını da sekiz milyon tah -mln etmekteyim.
Köprü arzı, İki tren hattının ve ayrıca otomobil ve piyadelerin geçmesine müsait ' '
vüs'atle, yani en az 20 genişliğinde olmalıdır, tulü 900 metre civarında olaca-gına göre böyle bir köprü masrafı 15 milyon lira ve mecmu masarif 23 — 25 milyon lira raddesinde olacaktır.
Hisarlar arasında veya Ba-rayburnu ile Üsküdar arasında
«İnsan vatanını sever, çünkü Tanrının bağışladığı şeylerin en azizi olan hayat, vatan havasını teneffüsle başlar. İnsan vatanını sever; çünkü tabiat hediyelerinin en parlağı olan göz. ilk açılışında vatan toprağını görür.
İnsan vatanını sever: çünkü maddeten insanın vücudu vatanın bir cüz’iidür. İnsan vatanını sever: çünkü etrafına baktıkça her köşesinde geçirdiği ömrünün hazin bir yadını taşlaşmış gibi görür. İnsan vatanını sever; çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı, menfaati vatan sayesinde kaimdir. İnsan vatanını sever; çünkü mevcudiyetinin sebebi olan Atalarının sessiz mezarları ve hayatı nın I ‘r neticesi olan evlâd-lannın dünyaya geldiği yer vatandır. İnsan vatanını sever: çünkü vatan çocuklar» arasında dil birliği, menfaat beraberliği ve candan arkadaşlık sayesinde bir kalb ya-’ınlığı ve fikir kardeşliği hâ sil olmuştur. Bu sebepten bir adama dünya vatan, oturduğu şehir kendi evi gibi görünür.
İnsan vatanını sever; çün kii vatanında mevcut olan hâkimiyetin bir cüz’üne tam mârıasile sahiptir.
İnsan vatanını sever; çiin kü vatan öyle bir galibin kilimle veya kâtibin kalemile çizilen mevhum hatlardan ibaret değil, millet, hürriyet, menfaat, kardeşlik, tasarruf, hâkimyet, atalara hürmet, aileye sevgi, çocukluk hâtıralarının yâdı gibi, bir çok yüksek hislerin toplanmasın dan hasıl olmuş bir mukaddes fikirdir.
Bundan dolayıdır ki. insanlık tarihinin hangi sahifesi-ne bakılacak olsa, her za -manda, her millette çıkan ilmi fikirler ve yüksek ahlâk sahiplerinin hepsi vatan sev gisiııi diinya işlerinin hepsine değişmemiş ve pek çoğu vatan yolunda canlarını feda etmiş görünür.
Bundan dolayıdır ki, her
Edebiyatımızda türlü türlü cereyanları temsil eden şahsiyetlerin «yıldönümleri» sık sık kutlanıyor, mektep -lerimizdc de edebiyat deri • (erinde isimleri keza sık sık geçiyor.
Buna rağmen geniş Türk okuyucu tabakaları, ekserisinin yalnız ismini biliyor, resmini tanıyor, eserlerinden ( belki de bazısının tek eserinden) haberdar değildir. Kontrol ediniz; ben ettim. Filânca yahut falanca bey meşhur 2at, ekser okur yazarlarımız tarafından «hiç» okunmamıştır. Sade mistik hislerle sevilir ve tebcil edilir.
İşte bunun için, bir mec -muamızda, bir meşhur edi • bimizin modernleştirilmiş bir nesri, yepyeni ve meçhul bir milletin edebiyat numunesi kadar alâka uyandıra • biliyor.
Sadeleştirilmiş tarihî eserlerimize ne kadar muhtaç olduğumuz, bununla da bir kere dalıa meydana çıkıyor. Namık Kemal ve diğer meşhurlarımızı sırf evliyaul-lahtan gibi bilerek, tören -ierle kutlayarak, bir tek eserini dahi hafızada sakla -yamamış bulunmak elbette reva değildir.
mi?
Muazzam masraflarla yapılan çeşitli seyahatlerden eser olarak bugün, ömürlerinin çoğunu tâmır havuzlarında geçiren birkaç gemi teknesinden gayrı ekilmiş, dikilmiş, kurulmuş bir şey göremiyoruz.
Cemal Refik
tren, otomobil ve otobüs nakliyatına ve buradan gidecek veya Avrupadan trenle gelecek eşyanın doğrudan doğruya Anadoluya geçmesine yârdım eder.. Hisarlararası köprüsünün şehrin iki yakası arasında müna -kaleye büyük bir tesir ve falde-sl olmayacağı aşikârdır.
Köprünün stratejik ehemml -yeti hakkında mütalâa beyan etmeği erbabına bırakırım. Herhalde bir tek bomba İle bu muazzam eserin bir anda yokol -ması mümkündür. Ve Boğaz ü-zerlnde köprü yapılmak düşü -nülürken bu İhtimali asla gözden uzak tutmamalıdır. Bu sebepten irtibatı, köprü yerine, tünel ile temin etmek en doğru yoldur.
Istan bulu İmar etmek, Kümeliyi Anadoluya kenetlemek ve beşyiiz senedenberl elimizde olan bu güzel şehrin ilelebet sahibi olduğumuzu dosta düşma -na göstermek İçin bu eseri tünel veya köprü, mutlak başar -mak mecburiyetindeyiz.
Memlekette İşsizlik fena ve tehlikeli bir durum arzettlğl bu zamanda tstanbulda büyük bir çalışma sahası açmak çok hayırlı bir teşebbüs olacaktır.
Mübarek mevlidi nebevi
İstanbul müftülüğünden: 11 - 12 Reblülevvel 1369 tarihine müsadif 31 Aralık 1949, 1 ocak 1950 cumartesi akşamı (pazar gecesi) mübarek mevlidi nebevi olduğu İlân olunur.
Yoksul öğrencilere yardım
Milli Eğitim Bakanlığı, şehrimiz üniversite!erile yüksek okullarında tah3il gören yoksul öğrencilere yardım olmak üzere 40 bin lira göndermişti.
Üniyerslteye teslim edilen para fakülteler mümessillerinden müteşekkil bir komisyon tarafından mvecut talebe sayısına göre taksim edilmişti. Yardım tahsisatının taksiminden öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 20-30 lira isabet etmiştir.
Yoksul talebenin kitap ve defterinden elbise ve ayakkabısına kadar pek çok ihtiyacı olduğu için bir kere verilen 20 veya 30 liranın faydalı olmadığı anlaşılmıştır. Talebe cemiyetlerinin mümessilleri, «Eğer öu para He gelir temin eden bir lrad alınsa veya bankaya konulsa idi zaman zaman pek ziyade maddi sıkıntıya düşen arkadaşlara yardım etmek imkânı bulunurdu» diyorlar ve bundan sonra yardım yapılacaksa bu şekilde olmasının faydalı olacağını belirtiyorlar.
BBhopdO-AAadeklnzl ?,
Büyük Postahane karşısında Tasarruf Hesaplan İkramiyesi 14 Ocak 1950 de çekilecektir. Bu çekilişten İstifade için 3U ARALDK
Gününe kadar hesap açtırılabilir.
.. to-
Amerikada ekip almağa muvaffak
Namık Kemalin «vatan» i
Bozulan yollar
pSabahGazeteleri Ne Diyo^
Sahlfe i
AIUI
2S Aralık 1949
Batı Trakya meselesi yeniden canlandı Makedon yad an ümitlerini kesen Bulgarlar tekrar batı Trakyaya döndüler
flkm ramanlardia Bulgaristan-1 Bulgar hükümetinin hepû» da bat.ı Trakya üzerindeki is- resmi bir mahiyet vcjrmodifld teklerden yeniden bahsedilme- Bulgar istekleri raftlam bir •»-ge bilenmiştir Garette de ra dayanmıyor. 25 scnuöeaberi Lausanne bu münasebetle yax- 1 vapdan nüfus tuûhaâeJeri neti-dığı bir makalede diyor ki. ceninde bati Trakya Um Yunan
Bulcar Barbakanı Georgt »i- mahiyetim alnuşür ve bunu mltrcr, 16 hariran 1M7 de rey- değiştirmek mümkün deftUdir. iedfgi bir nutukta şöyle de- Burada artık Bulgar yoktur, misti .Bati Trakya hakkında- Yalnız Türk cemaati ve Bulgarin tstegtmla tatmin edilmedi ca konuşmakla beraber Bulgar-HalbnH bati Trakya birim ieln larla hiç bir aUkaaı bulunmı-hayati önemi olan bir mesele- yan 20 M» kadar Pomak mu&-dtr. Trakyamn Yunanistan irin lumaa vardır. Bulgar rodopla-hiç bir ehemmiyeti yoktur. Esa- nnda yaşayan vc yekûnu yarına sen Yunanlıların burasiyle hiç mllyüM_ bulan 1
alâkalan mevcut deftüdir.» '
Balı Trakyayı, yani Adalar 1 denirinde bir mahreç istemek ; Bulgar polltikasııun eski bir 1 küçüldir. Bulgaristan tarihinde 1 yalnız üç defa bu areusunu tat- I nıin edebilmişitr: 1 — Bundan I TOû sene evvel 1230 dan 12« ya 1 kadar 1€ sene, 2 — Balkan har- 1 binden sonra 1912 den 5919 se- 1 nesine kadar, 3 — Nihayet
İkim i dünya harbinde Hitler i AlmanyasuıcLan istifade ederek. 1
Sof yada bir komünist hükû- • met kurulması Bulgar politika- 1 anın istikametini değiştirme- ! ■niştir. Bilâkis Bulgarlar, Ada- 1 lar denizine çıkmak, bu suretle I Boğazlan, batıdan çevirmek is- 1 teyen Ruslar tarafından teşrik t ediliniz erdir.
İkinei dünya harbinin orta- ( Janna doğru BulgaT kömünîst- j Jerl. müttefikler galip gelirlerse ( Trakyanın Bulgarların elinde | kalnı^'um temin edecek bir yol , aramışlardır. Bu münasebetle çevrilen entrikalara geçende ( Bulgaristandan kaçan bîr siya- , ri komiserin İfşaatı katılmakta- j dır. Yarbay Diınltrov Ypvtsev adınılskl bu komiser, 1934 de Yunan ve Bulgar komünistleri arasında bir anlaşma olduğunu, bu anlaşma ile, Yunnnistan-da komünistler iş başına geçerse, Batı Trakyanın Yiman Mı-kcdunyasından bir kısmının. Bul^uristana terki kabul edil-1 iliğini açıklamıştir. Diğer taraf-] tan General VriçeTin 25 Eylül I W44 de müttefik haşknman-daıılığmın arzusuna rağmen,! bir Bulgar tümeninin Ada-Hr deniri kıyılarında kalması mt-i emir rerdKi meydana Çik-m’rttr.
Ahval. Bulcarirtanm Batı Trakynyj muhafaza etmesine, imkân bırakmamı rar. Bunun
nr.trine bu bükfrmet Makedan-yayı ele geçirmek için çalışmağa başlamıştır. Bulgar, Yugoslav hükümetleri bu münasebetle müşterek bilr ■et takip ediyor.
NİMET ÇAV
Yemek Tevzi
Miiessesesi
Lâleli - Fethi Bry Cad. 18 3
Alaturka ve alafranga yemeklerde meşhur Bayan Nânet Şav, yularıkl adreste bir yemek tevzi mû-essesesi açmış ve evlere yemek gondermeV” bısla-m ış tır. Abone şartlarını öğrenmek re hafLalık yemek listesini almak için mektup telefonla
mııreaat
Defterdarla mülakat Memur ve işçinin gelir vergisi
Ücret nedir? Nasıl vergilendirilir? Verginin istisna ve muaf-KlrJiarı nelerdir? Memur ve işçiye ait hükümler ne zaman yürürlüğe giriyor?
MARMARA Sinemasında
Bugün matinelerden ItlöAren Metro Oulduvyn Maycr'ln ŞAHESERİ
İLK ARZULAR
slya-Yunan Makedonya» um ele geçinsete çalışıyorlardı. Bu kısım Yunante tandrn akmaca Batı Trakya ▼intan topraklarından aynla-c»c ve mevkiini muhafaza ede-»rtyreekti Bu sebepledir fâ Bul-garirtan, Trakya haktmdakl isteğini ikinci plâna alarak bütün gayret ini Makcdonçayn hasretmeğe başladı.
Y ugoslavya ıh komin form arasındaki münasebetlerin ke-nbneşi bu manevrayı altüst etti. Bulgaristan, Makedonya hakkındaki emeli erin ta halik» -ku hususunda YugosLavyanın yardımına arlık istinat edemezdi. Bunun üzerine Trakya hakkin dairi istek yeniden meydana çıktı. Birleşmiş Milletler Balkan lft.ll komitesi son raporunda Bulgar gazateleriyle radyosunun bu tarzda propaganda yaptığından vc esir edlk-n Yunan komünistlerinin ifadelerinde de bunu gösteren kiKimia-r tenlunduğundon bahsedilmektedir ntibede Trfcya için bir komite teşekkül etmiştir. Bunun kâtibi Rouse Blayltov adında biridir. Komite TrakJştea Don-■m «Trakya fikri» adlı bir dergi çıkarıyor Saslırdıfrı takvimde îskeçe, Oiimülclne, Dedtagaç Bulgar toprağı olarak gösteril-mettedir.
Baştan Başa Benkhı
Aşk. Dans. Caz. Müzik. Orkestra. Nefis sahnelerle süslü Fevkalâde bir mevzu Bu göz kamaştırci filme ilâveten:
MEŞ’UM RANDEVU
Aşk ve ihtiras Ramam.
Sayan İstanbul Sinema sevanleıinc- Müjde 4 O-, CAJC »su çarşamba gününden itibaren semmlo e» büyük sinema müsameroleri başlıyor: Mufas- . sal Ufuilât bugünden İtibaren sinemamız gişesinde]
İminden laydalarnrittr. Ücretleri götürü usulde takdir ve tayin edilenler vergilerini krndileri öderler. Vergtnm ödeneceği yer hizmet erbabının iknmetrthnnn bulunduğu yerim vergi dairesidir. Vergiler her sene Mart ve Eylül ayında olmak üaere 2 taksitte ödenir. Bunlara du parasız karne verilir ve ödedikleri vergiler karnelerine yazılır. Sene içinde bir kar ay çalışanlar- ; dan vergi Tam »eneüfk almmaz. Çalıştaklan ay sayısma göre alınır.
Sual — Bir kimsenin geliri sadece ücretten ibaret olnnya- I bilir. Böyle vaziyetlerde ne olacak?
Cevap — Ticari kazancı olan bir kİ manin aynı ramanda üc- ' ret alması halindi* vıl-
Getir verglM hakkında Istan* II İndirimi nazara alınmak rrrre-biıl Defterdarı Mehmet İanen- tiyle 8 Ura 95 kuruş, evli tte 3 tt konuşmamıza dovcun •dlyo-ihra 75 kuruş, veya iki çocukla 1 eril ise sadece 150 ktrmytHr/ 1 den fazla çocuğu olanlar hiç’ gelir vergisi odemeritr.
Halbuki esiri kanuna göre bu şahsın vergisi evli veya bekâr yahut çocuklu nisa hiç değişmiyordu Ve 24 lira İdi.
ücretler en az geçim indirimi hadleri dahilinde kalıra» hiç vergi alınmaz. Öce tilerin ancak bu haddi geçen kısımları vergiye tabi tutulur. En az geçim indiriminden faydalanmak irii-yen ücret sahipleri vergi karnesi elrriar. Bu karneler parasız olarak rergt daire-krlnden temin edilir. Karneler nrükeUeîln aile dunınrantı tayin ve ueebtte yarar. En az geçim indirimi bu ret alması halinde vereceği yd-(mı-nı-rioii malûmata eöre va- hk bevannameve ücretini İlâve
ruc:
Sual - Mso«r w Melerin rçettr vergisi karşısında durum-l*b ne olacaklirf ücret nodlrf 1
Cevap —-
Delir rerrui kanunu fitre ti (tş verene tâbi ve muayyen bir iş yerine bagh olarak çalışanlara hizmet kargılığı verilen para ve ayınlarla sağlanan ve para He temsil edüebüen menfaatler» olarak İArif etmiştir.
Kanunumuz ücreti sadece p» ra olarak almamıştır. Hizmet erbkbma yapUftı İye kani il* para yerine bir mal verilse bu malın bedeli de ücret sayılır İş görene para »e tenuU olunabilir bir menfaat temin odun man İmlinde de vaziyet aynıdır. Tani bu menfaatin bedeli dc keza ücret veya ücretin bir parçası sayılacaktır. Böyle bir menfaate, bir işçi veya memura bir meskende oturma hakkı-nın: tanınması misal olarak gösteri lehihr.
Bundan haşka emekli, dul ve yetim maaşları da ücrettir, Bir Kimseye evvelce yapılmış hlz-; metler karşılısında verilen para ■veya maJlar yahut temin cdflcn menfaatler de ücrettir. Kasa,, Milletvekillerine, 11 umıımi meclis vc Belediye üyelerine, kuramların, idare meclis başkan 1 ve üyelerine, murakıplara, tas-i fiye memurlarına ve bunlara j benzeyenlere bu sıfatlarından ‘dolayı aylık ödenek, tahsisat, aidat, huzur hakkı, İkramiye, prim, temettü hissesi gibi muhtelif isimlerle yapılan ödemeler de ücret sayılmıştır.
İstisnaî muaflıklar
Sual — Bu vergide İstisna ve imin flıHar VOJ Dljdir?
Cevap — Vardır. Meselâ ziraat İşlerinde, su ve kora avcılığı İşlerinde, toprak alU İşletmelerinde çalışan işçilerin ücreti eri vergiden istisna edUmlştlr. Keza el ve ayaklarından bir veya İkisinden mahrum olanların, dilsiz filanların, İH gözü kör olanların ücretleri de vergiden İstisna edilenler arasındadır HılsüSİ ifl-terde çalıştınlan aşçı, uşak, hiz-' rnetcl. dadı gibi müstahdemlerln ücretleri de vergiden müstesnadır. Göçmen ve mültecilerin de
5 sene müddetle gelirlerinin
6 ûüo lirası vergiden muaf Ur.
Kanonum»rzia bunlardan başka sosyal ve mali mülâhazalarla daha bir çok lstİKnalar kabul edilmiş bulunmakladır.
Sual — Ücret nasıl vergUen-dlrilir?
Cevap — Esas lUbarile ücret gerçek ve safi değeri üzerinden vergiye tâbi tutulur.
Ücreün gerçek değeri, demek, iş verenle hizmet erbabı arasında yapılan anlaşmada tâyin edilen ücret miktarı demektir. Bâfi değeri ise bu anlaşma İle tayin edilen ücretten tekaüdiye veya sosyal sigorta aidatı olarak ödenen bir miktar rarsa bunun düşülmesin den sonra kalan kum» demektir Tekaüdiye veya sosyal sigorta aldat» ödenmiyorsa bunun yerine hayat, Ölüm, karaı hasta l»l- İşsizlik, sakatlık sigortalan içta ödenen primler düşülür Bu primleri» ücretin % 5 tini geçmemesi lâ-undar.
misal

karnedeki maiürrmta göre yapılır. Devlet memurları »Hn vergi karnesi atmağa dahi lûrum ’ yoktur Bu mcsnurlann sicil kayıtları karne vazifesini görür.
Ücret sahiplerinin vergilerini iş verenler maaşlarından keserek vergi dairelerine yatırırlar. Ücretieırien verginin zamanında kesilmemesi veya eksik kesilmesinden iş verenler mesul olur.
Bir kaç yenden ücret alınması halinde en az geçim indirimi en yüksek ücrete tatbik olunur.
Esas prensip
Ücretin gerçek ve sâf i defnimin vergiye tâbi olduğunu söylemiştik. Kanunun esas prensibi bu almakla beraber bazı hallerde ücretin gerçek değerini tayin mümkün atmaz. Bu gibi hallerde ücret götürü olarak tayin oluaur. Ücretleri götürü olarak tayin eriİJ»*eAİrherin başında. esnaf ver^kine tâbi ] şal uslar yutumla çalışanlar gelir. Bekçilerin, hususi inşaat işçilerinin ve hususi şoförlerin ve enısailnln aldıkları ücretler de götürü olarak tâyin olunur. Bunlar da tn az geçim indlrl-Ul HIUIIIHIIIlIlIllUiluUiltiMUiUlUlilillUUIIIUlUlİlU
hk beyannameye ücretini İlâve •etmesi mecburidir. Ücretinden peşin olarak kesilen vergiler hesaplanacak vergisine mahsup olunur.
Serbest meslek erbabı mesleki kazancı dışında ayrıca bir veya bir kaç yerden ücret atıyorsa variyet ticari kazancı olanların aynıdır.
Bir memurun ücretinden başka menkul veya gayrimenkul (ATkası ti nrı sahifede)

J*l(>n»ul BnlnmyMl ŞbM» TIj*bj»o«b Bu akşam Saat 20.3.0 da
DRAM KISMI PARA VC.RVNDA Taran: Nahid Sırrı örik KOMEDİ «JSMJ
NT7M0 BANKASI Yaran.- L. Verncui) Türkçesi; Fehmi Bal taş.
MUAMMER KARACA OPERET-
R > Maksimde
f Sut 2030 da
0
SİZİN SOKAK
/^~Kadıkty HALE Sinemasında™^"»
Bugün matinelerden ltlbarejı 2 Muazzam ve muhteşem şaheser.
SARI MENEKŞELER
(Benlcll'
Amerikan müzik hollerinin en cazip varyete nuilıa-ral&riyke süslü, güderi kamaştıran lüks sahnelerle çevrilmiş Aşk ve Müzik Filmi.
2 - |NCı KORSANLAN!
(Türkçe)
JOh HALL — VİCTOR Mt LAGLA1N
Süper aşk ve Meeeralar fUml.
Bugün Matinelerden itibaren
YILDIZ Sinemasında

Mı/Helit boylordo. çeyrtti renklerde sdışo çjkordoo, doğru lakvimli ve molûmcrfı Ece Muhlıroları senenin en muvoHok eseridir.
r
15.000 adet alüminyum malra satın alınacaktır Etibank İstanbul Şubesinden:
Bu husustaki şartname hergün 13.1.950 tarihine kadar, sa-Unahııa servisim izden ttouu zmlebilir. lfiOÎMS
Gerçek ve safi defteri tayin etoken ücretten yol vergisi ve gelir vergisi gibi şahsi vergiler indirilmez.
Ücretin sân değeri vergiye matrah olur. Ancak vergi he-
I «palan ırk en işçinin veya memu-run ilaha doğrusu ücret sflJMhl-ı hin evB olup olmamasına var-I sa küçük çocuklarının mtkdan-ı na göre değişen en ar geçim .İndirimi de nazarı itlteare ulınır.
Ücret sahihi bekârca. diğer totkiır gelir vergisi mükelleflerinin dc Ödeyeceği bekârlık zammına tâbidir. Bekârlık ramına ödenecek verginin ti 5 Jdlr.
En az geçim İndiriminin aylık mkdari 45 liradan başlamakta ve 120 liraya kadar çıkmaktadır. Senelik mlkdan ise 540 hra üe 1440 lira arasında değişmektedir,
Meselâ ayhk ücreti İÛÛ Ura oian bir işçinin veya memurun .VCIJMÖ bekârsa en az geçinme
İtfaiye amiri alınacak
Sünıerbank Adana patnıık saiınalma ve çırçır fabrikaları miiessesesi Müdürlüğünden Müessesemiz Adana ve Ceyhan Çırçır Fabrikaları kadrolarında bulunan oarem dışı 2>ç— Jira ücretli itfaiye âmir-liklerlnc.
a — îhtiroklı m o türlerle arazi*, motopomp, karbondioksit ve köpük cihazlarını kuHamnaaım hilen.
b — Büyük şehirler itfaiye teşkilâtında en az itfaiye ç»-yuşlugu yapmış olduğuna dair belgesi olan
İki itfaiye âmiri alınacaktır.
Bu şarüa-n haiz olanların fokıgr&f. belge ve nüfus hüviyet cüzdanı örneklerini ekleyecekleri bir dilekçe Ue Müesae-: semiz Müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. (18189 1
MiKiN’in YILBAŞI
HEDİYESİ
Dâhi W ALT Dj S N li Y ’ in yarattığı baştan başa renkli ve müzikal
10 ayrı mevzulu şalıeseri tür arada
4 Ocak 1950 Çarşamba gününden itibaren:
..7 ,((t7
I (
Bu akşam MELEK Sinemasında
Yeni yıl İçLn senenin en muhteşem filmini takdim edecektir.
AŞK BESTESİ
IThat Mıdnıght Hissi Henkll Baş Bollerde:
JOSE ITUBBİ — CATHEBYN CRAYSON
Ve Sinema dünyasının yeni keşfi
i] M A B İ O ₺ A M k A
■en nefis ve ihtişamlı, renkli rahneJerie çevrilen büyük a«k re müzik şaheseri
Aynca: FOK Dünyâ Havadisleri.
Numaralı koltuklar erkenden aldırıhnalıdur.
—S
TedavnMen kaldırılacak 5 kuruşluklar tedavüle çıkarılacak 5 kuruşluklar hakkında itan:
Maliye Bakanlığından:
1 — 5015 sayılı kanunla basılmasına salâhiyet rerilen madeni ulaklık pajalaıdap, bir tanıtında çevre vasiyette başak-lar. ortasında (5j rakamı ve allanda kuruş yazısı ülger tarafında çevre vaziyette Türkiye Cumhuriyeti tbnrert îtt tasü-dıfiı tarih ve turtasında ayyüdız ve kenarında oyuk olarak Türkiye Cumhuriyeti yuma bulunan sun renkte yeni beş kuruşluklar 1/1/1950 tarihinden İtibaren tedavüle çıkarılacaktır.
2 — Şimdiki halde geçmekte olup bir tarafında karşılıklı delile dallan ve ortannda (5> rakamı ve altında kuruş yazısı Qc basıldığı tarih, ritfcer taralında ayyıldız İle Türkiye Cumhuriyet.) ibaresi yazısı bıdıman eı-ahltrt nikelden rnamül beş kuruşluklar 1/1 1551 tarihinde tedavülden kaldırılacaktır.
3 — l/L/1951 tarihinden itibaren de bir sene müddetle yalnız Malsan dik lan Ue Cumhuriyet Merkez Bankası ve Merkez Banka» buiııntnayan yerlerde Ziraat Bankası şubelerince kabul ethleeek olan bn mahtat Nikel beş kuruşluklara, elinde bulunanların ona göre defMUnnderi ilân olunur. 118094»
Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğünden
Basunevlmiz için açık eksiltme yolu Be 1.75 M.M. kalm-lıgrada ve 50 ■ 60 boyunda 125 adet çinkofcraf çinkosu salın n 1 inam tnr
Söze edilen çinkonun bir tanesinin muhammen bedeli 20 lira. % 7.5 muvakkat pey akçesi 187 Ura 50 kuruştur.
Eksiltme 3/J/J550 sah günü saat 15 de Basmevimlzin Ayasofyadaki Mcrköt binasında icra edilecektir İsteklilerin belirtilen gün ve saatte komisyona taş vurmaları.
Şiiuımot bedehti olarak Müdürlükten Lstenebllir. (18004)
KADIN
Türkçe sözlü ve şarkılı Müzik Fİ Hin ti liftinin şaheseri dtmi öatad P tl S O F V E 11 B I'nin re jiEÖriügünde çevriden ve yfandiyc kadar gösterilen film-
Beyoğlu Ş I K Sinemasında
HAYAT BAŞLIYOR
Serum in Hk sciglü ve şarkılı filmi
Ankara Belediye Başkanlığından
1 — Temizlik çöp ar ahalim İçin alınacak (56.5) ton arpa 16 gün süre ve kapalı zarf usulü Ue ekafltmeye konulmuştur.
I — MuİMimtnen bedeli (16650) liradır.
3 — Trmlnatn (1M«> lira 150} kuruştur.
4 — Teminat belediye veznesine yatırılacaktır
5 — Şartnamesi her gün belediye Tutanak Müdürlüğü kaleminde görülebilir.
6 — İhalesi 16/1/850 pazartesi gönü saat 16 da belediyede toplanan komisyonda yapılacaktır.
7 — isieklilerin 2430 sayılı akııunun 32 nci maddesi gereğince hacırlıyacakları teklif mektuplarını belli gün Vc saat (15) e kadar makbuz karşü>&ında komisyon başkanlığına vermeleri vc ihalede hazır bulunmaları lâzımdır (180917
ı^lğrihten Sayfalar
Daldan dala
ÇUBUKLU
tanklvrt» ftanikn Çubukluda yoptırdJfiı büyük bir manasta vardL (Uykusuzlar manastın) tanlni taşıyan ıbaâethanade tç yûı rahip geceli. gündüzlü Tâ-■ûaas tocU w dualar otoriterdi.
Çubuklu btam tarihimize Bv-Uya çelebinin anlattaftı bir hikâye ile girmiştir. (H. Bayezrt şehzadesi Yavuz Belime «tiyi* buraya bir kınlcık çubuğu dildirmiş ve şehzade. Yarabbi bu ağaç meyva versin ve meyvası meşhuru âfak olsu», diye dua etmişti.
Bu duaya Sultan BayeziUe, Şcm şeddin hazretleri âmin demişlerdi. Çubuk yeşermiş ve her Mrl beşer dirhem gelen kı-nlcıklar vermişti )şlc *»u «heple d mahalle de Çubuklu-bahçe denilmişti.) LU
Fakat köyün bu ismi almasına burada çubuk lülesinin yapılması wbep olmuştur, diyenler de vat d ir.
Mevkiinin güzelliği Ue ve bU-hassa baharda bülbülleriyle meşhur olan Çubuklu III. Ahmet zamanında imar edildi. Nevşehirli Sadrazam İbrahim paşa Çubukluda büyük bir havuz. güzel bir çeşme yaptırdı. Dere civarına da çinarlar ve muhtelif akaçlar diktirildi.
Muşla U1 şeklindeki havuzun bir yanında şair Vehblnin söylediği kasideyi taşıyan bir mermer sütun, diğer yanında da küçük bir köşk vardı. Feyzabüd İsmiyle anılan bu semte IH Ahmet ve damadı İbrahim paşa tenezzuhe gelirler ve güzel saatler geçirirlerdi.
Boğaziçlnin muhtelif semtlerindeki Bostancı ocaklarından birisi de Çubukluda bulunuyordu. Köydeki Bostancı kışlasının ttr de camit vardı. Çubukluda bulunan Çakalbumu vaktiyle Boğazın müstahkem mevkilerin den birim teşk‘l ediyordu. II. Mahmut ban yaz günleri
buraya gelir ve bendegânına sektirme taşı oyn.: tarak eğlenirdi.
Bu müstahkem mevkiin yerinde sonradan • Çakal burnu karakolhanezi) diye anılan bina yaptırılmışta.
Çubukluda büyült kireç ocakları bulunuyordu. Bu ocaklar pek eski zamanlardan beri işletilirdi.
Çubuklu Bogazıçinin sulan meşhur semtlerinden biridir. Şair Vehbi. İbrahim paşanın yaptırdığı çeşmelerden birinin üstündeki tarih beytinde:
(Ziyade bir güzel tarih tahrir eyle ey Vehbi Suyun buldu Çubuklu devri İbrahim paşada)
Demektedir. Çubukludaki çeşmelerden birini de Keçeci İzzet Molla yaparın ıştır. Abdül-meclt zamanında Çubukluda «CesaıibülbüD denilen bir çeşmenin yanında kurulan bir imalâthane «ÇeşınlbülbüD temini alan blllûr âvani yapmaya başlamıştı. Çcşmi bilJbiil denilen bu eşya arasında cok sanatkârın e imal edilmiş yûseler, fincanlar. bardaklar âvizeler. şamdanlar vesaire bulunuyordu.
Çubuklu İstanbul halkının rağbet ettiği mesirelerden birisi »di. şirketi Hayriye kurulmadan evvel bugün yalıların bulunduğu yerler baştan bnıa bostandı. Dk baharda zevk ehil olanlar
Halûk Y. Şahauuaroglu
kayıklarla bu kıyılar* bülbül dinlemeye gelirlerdi
çubukluda Rtfat paşa aiİMi-nr mahsus yalılar Boğazın en gttei binaların dan dı. Çubuklu 11c bu ynttiar arasında bir bayır üzerindeki araziyi Bifot paşa halka dağıtmış »e bu kısmın İmarını temin etmişti. Bir takım kimseler buralara evler yapmışlarsa. da. poyraza karşı olmasından kış mevsimlerinde oturmak imkânını bulamamışlardı 12]
Böyle yeni bir mahallenin kurulması üzerine köye bir müddet RifaL paşa mahallesi denildi, fakat sonradan gene eski namı olan Çubuklu İsmiyle yftd edilmeye devam olundu.
19. asırda tutulmuş bir Bostan cıbaşı defterinde Paçobah-çeden aşağıya doğru kıyıdaki binalar şu suretle tesblt olunmaktadır: ıPaşabahçe nam
muhaldir. Paşabahce hamamı, yukarıda Bostancılar ocağı. En-derundan çıkma Şaklr efendi yalısı. Sabık Kiler Naan Elhaç Mustafa ağa yahşi, müteveffa Süleyman Molla vereselerinin yalısı, cennetmekân f irde vs â-şiyan Valde sultanın kethüdası Seyit Mehmet efendi kerimesinin bahçesi, silâhşor Hacı Hüseyin ağa yalısı. Ayazma ve Çubuklu bahçesi sagtrl, harap camii şerif ve çubuklu Bostancılar ocağı, beş adet kireç fırınlan, Çakal burnu tâbir olunan mahal, serapa bahçeler ve mal teziz çeşmesi, sabık İstanbul Kadısı Morali Ham,t efendi zade yalısı, hacegftnı Divanı hü-■ macundan Muhlb efendi yalısı. bsMk İzmirli Mollası Derviş bey mahdumu İzzet bey ve Sait bey yalısı, Acem Ali afta zade Şeyhi efendi yahşi, Fındık zade efendi yalısı, aralık vakıf iskelesi)
Çubukluda oturanlardan, İsmi unutulmıyan ve bir ara köye dahi namı verilen zat Rilal paşadır Paşa muhtaçlara yardımlarıyla ve İyilikseverliği ile tanınmıştı. Geniş bir araslyi halka dağıtması temi etrafında daha büyük bir alâka uyandırmışta.
Paşanın çubukluda büyük bir yalısı vardı. Yalısında gayet nefis yemekler yenir ve kendisine mahsus bir fırın her gün hâs ekmek çıkarırdı Rıı fırından çıkan ekmeğe (Rifnt paşa francalası) derlerdi.
Zenglllfti, misafirperverliği meşhur olan Rlfat paşa sahil -hanesine bir gece Koca Reşit 'paşa harem takımı İle beraber misafir geldi. HarenıU. selâm -lıklı misafirler fevkalâde izaz edildiler ve hepsi kusursuz olarak ağırlandılar Gece yalıda yüz yatak yapıldı Bütün yataklar en âlâ ipekler ve ketenlerle örtülü idi. Herkesin odasında abdest leğen ve ibriği, ağır işlemeli havluları, gecelikleri. terlikleri hazırlanmıştı,
Rlfat paşanın yalısında esasen her gece bir çok misafir böyle İtinâ Ue ağırlanır ve paşanın ikramları, nezaketi İstanbul halkının dilinde dolaşırdı. Rıfat paşanın büyük yalısı ölümünden sonra yıktırılmış ve yerine ogij Rauf paşa tarafından iki sahılhane inşa ettirilmişti. Rauf paşa yalısı
Mt»rad*n Münlf poşu* 1JeÇ«
Münif paşa yalızı ile yanındaki İstanbullu oğlu Ovaklm ve Emrullah bey yalıların 11. Ab-dfilhamit wtm alarak Hldiv Abbas Hilmi paşaya hediye etmişti.
Hldiv Abbas Hilmi paşa Çubukluyu imar edenlerden biridir. Bu yalıların üstündeki koruya yaptırdığı büyük köşke İki yüz. elli bin altın Ura sarfettifti söylenmektedir.
Köşkün alt katındaki somaki mermer rttunlaria. havuz, ve selsebtlle süslü büyük salon baştan aşağı camdan kapılarla parka açılmaktadır. Her salon hususi bir itina ve zevkle inşa olunmuştur. Yemek salonuna limon ağacından büfeler, masal! ceviz duvarlar yapılmış, tavanlar altın yaldızlı nakışlarla süslenmiştir.
Köşkün her tarafa hâkim kulesine asansörle veya yüz elli iki basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır.
Hldiv Abbas Hilmi paşa korusuna yaptırdığı bir elektrik fabrikasıyla hem Çubuklu camisini, hem de köşkünü aydınlatırdı. Köyün üstünden geçen ve ûç saat mesafedeki çifliğe giden şoseyi de Hldiv İnşa ettirmişti.
Hldiv Abbas Hilmi paşa Çubukluda bir de llkmektep binası inşasına başlattınmştı.
Çubuklu. Sultaniye, Hünkâr isketesi. Göksu vc Yenlbahçe çayırlan Bezmlâlem Valide sultan vak tındandır. Köy eskiden de Boğarlçinin pek kalabalık semtlerinden sayılmazdı.
Şirketi Hayriye istatlsktkie-rlne anzaran 1914 de bu İskeleye günde 160 kişi gelir, gider. Yazın pazar ve cuma günleri 187 kişi gelir ve misafiri de 4« kişi bulunurdu. Şirkete köyün bıraktığı günlük iıasdât iki yüz kırk beş kuruştur. (3)
Boğazlçinin ve Halicin bir çok yerlerinde olduğu gibi Çubukluda da Nedim’den hoş bir şada kalmıştır.
Göksu bir nahoş hava şimdi Çubuklu pek zühatn.
111 Diğer bir rivayete göre de Baycr.it şehzadesi Setime sekiz çubukla vurmav ve Selim bu çabuklan oraya dikmiş ve bunlar meyva vermiştir, Sekiz defa »uruJmaSi saltanatının «ekli yıl □imasına alâmet İmi.
|2) Bu malûmat Mir'atı Ista» bulda verilmekledir.
(»1 Bu malumat Şirketi Hayriye salnamesinden alınmıştır.
Enis Akaygen’in Celâl Bay ar aleyhindeki dâvası
Ankara 27 (Akşam) — İstanbul Milletvekili Enis Akayg^n tarafından Demokrat Parti Başkanı Celâl Bayır aleyhinde ödenek vc yolluklar dolayısiyle açılan alacak dâvasına dün ü-çuncu asliye hukuk mahkemesinde devam olunmuştur.
Duruşma sırasında Bayatın avukatı ödeneklerin partiye devredilmesi hakkında partice ittihaz edilmiş kararlar bulunduğunu söylemiş ve bu kararların tarih ve numaralarını mahkemeye bildirmiştir. Enis Akaygenln avukata İse bu kararları gördükten sonra beyanatta bulunacağını söylemiş, bu .-lebeple duruşma, parti kararlarının mahkemeye getiri Lmeal için başka güne bırakılmıştır.
Paris te kadjnlar arasında koşu müsabakası; Müsabakaya girenler Boutegn. ormanından Hareket ediyorlar.
Seyircisiz tiyatro
Bayın Lütfü Ay ın Cumhurl -yet'le bu başlıkla Ankara'dan gönderdiği bir yazı çıktı- Mu -harrir diyor kİ: «Ankara bir defti], İki tiyatroya kavuştu. 1947 de küçük tlyato açıldı, onu geçen nisan ayında bütün tesisatı tamamlanarak faaliyete geçirilen büyük tiyatro takip etti. Geçen Haziran ayında çıkan bir kanunla, resmi ve müstakil bir teşekkül halini alan eski tatbikat sahnesi de bu mevsim başında küçük ve büyük tiyatrolarda devamlı temsiller vermeğe başladı. Bdyieee memleketimizde ilk defa ola -rak bir devlet tLyatrosu kurulmuş ve faaliyete geçirilmiş oldu. BÖylece mühim san’at dâvalarımızdan biri halledilmiş gibi göründü. Fakat bu tiyatroların en esaslı unsurdan, yani seyirciden mahrum kalacağı ga llba hiç akla gelmemişti.
... Evet, yıilardanberi boş -kentte bir devlet tiyatrosu kurulmasını dörtgözle bekleyenler, bu gaye İçin çalışanlar, maddi vo manevi bakımdan ellerinden geleni yapanlar, bu uğurda bir kaç milyon lira sarf etmiş olan devlet ve nihayet b« gün o güzel binaların İçinde geceyi gündüze katarak çalışan yüzlerce san'atkâr hayal kırıklığı İçindedirler.
... Bir tiyatro, devlet tlyat -rosu da olsa, nihayet halka, seyirciye hitap eden, maddi ve manevi gıdasını onun varlığın dan alan bir san’at müessese-sldlr. Plyesslz, aktörsüz, dekor-süz, ışıksız bir tiyatro tasavvur etmek nasıl mümkün değilse seyircisiz bir tiyatro tasavvur etmek te öyiece mümkün de -fiildir.
... Büyük tiyatro gibi cidden zarif, rahat, gözleri ve ruhları okşayan bir binada Fa us t gibi. Knock gibi dünya ölçüsünde defter kazanmış eserlerin bazı akşamları 40 — 50 kişi karşısın da oynandığını görmek İnsana hüzün veriyor. Sinemaları, gazinoları ve diğer eğlence yerlerini hemen her akşam müşterisin bırakmayan AnkaralIlar devlet tiyatrosunun temsillerine de ayda bir defa olsun gitmeyi (mecburiyetimiz olmadığı halde yerine getirdiğimiz manevi vazifelerden sayarak) ihmal etmezlerse dâva kendilllğnden halledilmiş olur.
... Bu tiyatrolar dolmazsa milyonlar sarfedilerek yapılan ve işletilen bu binaların hakiki bir İhtiyaca cevap vermediği yolunda zihinlerde yanlış, fakat haklı bir şüphe doğabilir ki. halk için olduğu kadar millt tiyatromuzun gelişmesi İçin de a-sü zararlı olan da budar.»
Muharririn yazdıklarını büyük alâkayla okuduk ve pek doğru bulduk. Bir ay evvel Ankara'da İken bir akşam küçük tiyatroda Goldoni*ntn yalanef-smı seyretmiştik, tik defa gör-düftiimüz tiyatro binası da, piyes te. güzeldi-, sanatkârlar da pek İyi oynuyorlardı Buna rağmen koca tiyatroda bir avuç seyirci vardı- Bu. İnsana hüzün veriyordu. Tenhalığın sebebini AnkaralI bir arkadaşım ı?a sorduğumuz zaman şu cevabı verdi: «Ne yaparsın, Ankara memur şehridir; herkes hesaplı hareket etmeğe mecburdur.»
Bu cevabı tatmin edici bul -madik. Çünkü evvelâ Ankara tamamen memur şehri değildir, nüfusu 300 bini bulan başşehrimizde memur dışında da bü -yük bir nüfus kütlesi vardır.. Sonra memurlar da hesaplı hareket etmekle beraber, sanat hareketlerini, pek âlâ takip edebilirler. Sinemalarda, gazinolardaki kalabalık, eğlence yer-terinde masa bulamayan halk tiyatroların boş bırakılmasının mazur görül em lyeceğlnl gösteriyor.. Güzel binası olan ve istikbal için büyük şeyler vadeden millî tiyatromuzun gelişmesine yardım etmek hepimiz için borç hır.
SERÇE
Amerika - Türkiye kültür anlaşması
Ankara 26 — Dışişleri Bakan-lığı umumi kâtibi yarın bir basın toplantısı yapacak, Amerika ile Türkiye arasında azledilmekte olan yeni kültür anlaşması hakkında izahat verecektir. Bu anlaşma iki memleket arasında fikrî sahada yakınlık temim, talebe mübadeleni. kültür münasebetlerini tesis etmek gayesini gütmekte—
r i
Bugünden, Dünden
lo
A LAR
Saç, dökme, demir soba — Petrol sobası — Salamandra — Tandır — Balıkçı Agobun fıkrası — Mangal — Maltız...
Kış kapı eşiğine yaklaştı, havalar soğumağa yüz tuttu ya. yerli soba yapan vc satanlar arasında bir faaliyettir başladı. Gazetelerde reklâmlar çıkıp duruyor; odun. kok. linyit yakanlarının het keseye elverişli çeşitleri, türlü türlü adları var: Zonguldak, Pllevne, Köylü. Çelebi, Atlas, Vefa, Tip No. 1. Tip No. 2...
Malum a, eskiden beri soba cine cinstir: Saç. dökme, çini.
Üstüvane şeklinde, ince demirden üç ayaklı saç sobalar mahalleye, konu komşuya caka satmağa yellenen züğürtlerde bulunurdu. Viranelerden topladıkları aylandoz dallarını, çalı çırpı kurularını içine tıkarlar: hızı saman alevi gibi çabucak geçer, kızarmaslyle kararması bir olur, hemencecik soğurdu
Dökme sobuların harcı âlemine (kurbağa soba) denirdi. Sebebi, kurbağayı andırması, gerisinin kümbetllce olması. Serçe parmak kadar iki çırayı odunların altına sıkıştır: kibriti çakıp yak: körüğe, yellemeğe hacet kalmadan parlasın: kendisi, dirseği, borusu kıpkızıllaşsın.
Her güzelin bir kusuru olur; nıahîurları da mevcut. Ukalâlar çeneyi işletirlerdi.
— Isıttıkları mahallin havasında yübuset husule getirirler, binaen alâzalik üzerlerine ufak bir kapla su koymalıdır. Suyun tebahhuru yübuset! İzaleye hadimdir. Terkiplerinde ziyade miktar karbon bulunduğundan, havay-1 cesiminin müvellldül-hıımuznsiyle İmtizaç ederek humzu karbon gibi mühllk gazı neşreylerier. Telvln maksadlyle bunlara zinhar siyah boya sürmeme», zira siyah boya deru* nunda dahi karbon vardır.
Yaş yaşamış, gün görmüşler*.
— Sobanın en mükemmeli çinidir. Vftkıa fiatî diğerlerinden kat ender kat fazla ise de gerek shNUfti, gerek temizliği derkâr. gerekse tarzı istimali sehildîr! derlerdi.
Gene bilirsiniz a, çini sobalar numara numara oüyür. Ze-rolar gaz kovası hacmini aşmaz, battallan tavana kadar varmakla beraber odun, taş kömürü atılacak yerleri hemen hemen farksızdır. Yont alâmethğlntn hikmeti yalnış şatafatında, şahane! İğin deydi.
Petrol sobasını İstanbulda İlk İcad edip ortaya çıkaran Tevfik Efendi adında bir ehli sanatmış. fakat keşfini laanımünı et-Urememiş. Neden sonra, Avrupa vc Amerika mamulatları dükkânlara yayıldı. Piyasadaki-ler boy boy, renk renk, süslü püslüydü. Alanlar çok. lâkin kullananlar yoktu Haddln varsa yakmağa koyul: derhal buram buram tüter, müthiş petrol kokusu genizleri bürür*,
— Madrabaz herif külüstürünü, makinesi bozuğunu bize dayadı! diye geri gönderilip. İki üç mecidiye İlâve edilip daha fiyakalısı alınır; o. öncekinden beter çıkar; nihayet o baş belâsı bodrumda yığılı pılı pırtının arasına atılırdı.
1900 yılına doğru kübera konaklarında (Slamandra) modası türedi. Methü senası babında hane sahibi hazerat dillerinde tüy bitirdiler:
— Mln küllllvûcûh rmıhasse-natı müsellem. Antrasit denilen hususi kömürünün pahaca gall-liğl. fahmı mezkûrun tâ Brl-tanyayı Kebir ceziresinden celb
kılındığından dolayı imiş. 24 saatte bir kere imlâsı, hararetini mûtevaliyen muhafaza etmesi. &nen feânen sönüp öbür sobalar mlsUlû Körükllye körükliyc
çepeçevre dizilir, minderle* yayılıp ayaklarını uzatır, yaygıyı göğüslerine çeker, sıcacık sıcacık sohbete gtrişllirtH.
Vakitlerden gündüz tee masal söylenmez; soy 1 iyen in donunun ağını fare yer, Gelsin Nas-reddin Hoca, İncili Çavuş, Mirasyedi Velefendi menkıbeleri; tuhaf tuhaf hikâyeler; meselâ Ermeni balıkçının fıkrası:
Yersiz yurtsuzlardan Samat-yalı Agop zemheride, Narlıkapı açıklarında kayıkta çivi keserken kendini kıyıya dar atmış' balık ağına sarılıp parmağım da delikten çıkarınca demiş kİ: (Dışandaklle Asfas lmdad eyleyeli. - •
kolu kanadı yormaması aranıp da bulunmaz nimetlerden. Yalnız aklın ermediği nokta, isml-I nin mandıra Ue veçM münasebeti. .
| (Salamandra, karada ve sudu yaşar, kertenkeleye benzer, hu-rafata göre gûya ateşe dayanıklı, kadım İronilerin semender adını verdikleri mevhum hayvandır).
Eskiler toprağa çukur kazılarak yapılan fırına (tandır) derlermiş. Bu fırınlarda pişirilen ekme ğe, kebaba da (tandır ekmeği), (tandır kebabı). Gitgide tandırın mânası başkalaşmış; kışın büyüğü küçüğü soğuktan koruyan, hiçbir evden eksik ol-mıyan nesneye de bu ad takılmış. Ninelerimiz tandırı anla-Urlardı:
— Üstüne kalın, âdeta yor-ganimsi, değirmi bir yaygı serilen. teneke mıhlı rafının deliğl-' nc çanaktan ufak bir mangal sokulan, dört köşe, basık bir masacıktı. Erbain’de. Hamsin de lâpa lapa kar yağar, dam saçaklarından mızrak gibi buzlar sarkarken, yaşlısından sıb-yanına kadar herkes etrafına
Bitlisin Mutki ilçesine bağlı 4 köy Ankara 26 — Bitlis Milletvekili Ziya Gebeoftlunıın Mutki ilçesine bağlı dört köy hakkın-duhi sorusuna İçişleri Bakanı Emin ErlşirgU cevap verdi. Bakan bu köylerin 14 sene evvel yasak mmtaka olarak Hân edildiğini. balen memnu mmtaka olmaktan çıkarılmakta bir mahzur bulunmadığını, ancak alâkalı Bakanların da mütalâasının atanması icabet t tlğlni, 'garptan buraya gelecek vatan-I duşlar İçin derhal toprak verilmesi hakkında emir verildiğini, bunlara hayvan, ziraat âletleri ve tohumluk hususunda da yardım edildiğini aulahmştır. Bakanın bu izahatı kâfi görülerek diğer maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
İzmirda barda kavga çıkaranlar yakalandılar
İzmir 26 (Akşamı — Bir barda çıkardıkları Kavga sonunda pal İse karşı gelen vapur kâtibi Müfit ve kardeşi Faruk muhakeme neticesinde tevkil edilmişlerdir.
Ardından bilmeceler; Kırk küp kırkının da kulpu kırık küp: Şu çubuğu 'mamelemell mİ yok sa İmamelememcli mİ: Dal kalkar, kantar kalkar gibi dil tekerlemeleri sıralanır; daha ardından Eşimeşim şaşkın eşim. Giriş çıkış, Tenten oyu/ılan oynanırdı.
Küçük evlerde çifte kapaklı saç mangal odalara konur: ft-zerlnde ibrik, kahve cezvesi, çocuk bezleri kurutulan tahta kafes daima dururdu Orta hallilerin manjalı kalaylı bakırdan. yuvarlak ve İki kulpluydu. Varlıklılannkl prinçten, uzun ayaklı, aşağısı tablalı İdi. $lm dİ bu nevllere bazı lüks salon -larda rastlanıyor; Jardlnyerva-ri İçlerine palmiyeler, yapraklar, çiçekler dolduruluyor.
Mutlaksız ev olmaz tabii. Ya İın katların çoğu mutbak ocağında çamaşır suyunu: paça, işkembe, nohut, kuru bakla gl bl güç pişen şeyleri kaynatır; sair yemekleri hep maltızda pl şirirlerdi. Kelimeye bakılırsa maltızın Malta adasından mem lekettmize kavançahğı anlaşılıyor.
Çorapçılar ve küçük sanayiciler heyetinin teşebbüsleri
Ankara 27 (Akşam) — Çorapçılar ve küçük sanayiciler adına gelen beş kişilik bir heyet Ekonomi ve Ticaret Bakanı Vedat Dicleliyi ziyaret ederek küçük sanayiin büyük sanayi karşısında korunması ve bu sanayiin istihlâk vergisine tâbi tutulmaması lüzumunu b -lırtmlştar. Yapılan görüşmeler sonunda Bakan küçük sanayiin miktar bakımından dğeil. evsaf bakımından yasamasına ve gelişmesine imkân vc zaruret bulundururu bildirmiştir.
Çumrada bir kalpazan yakalandı
Konya (Aksam) — Cuınrada kalp para basan bir adam yakalanmıştır. Sefer İsminde birisi, köyün bakkalma, kendi bastığı 3 tane elli t-uruşu verirken jandarmalar tarafından yakalanmış, evi arandığında beyaz madenler ve âletler ele geçirilmiştir.
Kalpazan suç delilleri le birlikte adalete verilmiştir.
Brüksel'di
Noel
münasebetilc tenvirat: Advlphc Mas bulvarını

Safiîfe 8
Mahkeme Koridorlarında
Defterdarla mülakat
Yavrucağın başından âşık Kerem dumanlar savruldu
Başı kırmızı baş örtüâyle sarılı on iki, on üç yaşlarındaki kız çocuğunun kolundan tutup sürükleyerek yanımıza geldi.
— Görüyorsunuz ya şu yavrucağı.
— Gördük, teyzehanım. Allah bağışlasın, senin kızın mı?
Müşfik bakışlarla çocuğu tepeden aşağı süzerek bir şeyler mırıldanıp üfledi:
— Allah cüınleninkini bağışlasın, bu benim torunum. Kızımın yavrusu. Pek severim Münevverciğimi.
Şahadet parmağını fannp pencerenin kenanna üç defa vurdu:
— Baksanıza, taş bebeğe benziyor maşallah.
— İnşallah yakında hayırlı kısmeti de çıkar.
— Âmin, efendi oğlum. Yavrucağımın da mürüvvetini görürüm inşallah.
— Düğünde bizi de unutma, teyze hanım.
— Aaa. deli gibi konuş-masana, beyefendi oğlum. Düğünü, derneği nereden çıkarıyorsun ayol? Bugünün eyyamında yemekli içmekli düğün yapmak kolay mı? Amma velâkin, Münevverci-ğimi alacak adam paralı o-lursa ben de çalgılı çengili düğün isterim tabiî. Aslına ( bakarsan, züğürt adama kız vermem ya. Genç yaşımda j çektiklerimi ben bilirim, Rahmetli efendinin kazancı ufaktı, ölünün ardından1 konuşmak iyi değildir amma i şimdi sırası geldi de söylüyo- j rum, bizim rahmetli hem, az para kazanırdı, hem ele; kazandığının yansını işrete verirdi, işte bunun içindir ki iki yakamız bir araya gelmezdi. Gençliğimde neler çektim ben. Ondan sonra e-fendlme soyliyeyim. Cenabı Allahın hikmetine bak kf döndü dolaştı, kızım da if-lâhsızın biline düştü. Şu bizim damadın işine akıl erdiremedik vesselâm. Terzi ya-, nında çalışıyor amma kaç para kanzandığmı bilemiyoruz. Kansının avucuna üçer beşer kuruş bırakıyor, onunla idareye çalışıyoruz. Bereket versin, efendiden benim birkaç kuruş maaşım var da ev masarifinin üzerine onu ekliyoruz. Yoksa geçinmek ne mümkün! Bunlan böyle-ce gördükten sonra kalkar da torunumu zıpçıktının birine verir miyim? Saltanatlı bir talip bulmadıkça Münevveri kocaya vermemeğe ahdettim.
— Haydi hayırlısı olsun, hanım teyze. □ muradına da erersin inşallah.
— Ben de Öyle diyordum amma ümitlerim kırıldı, efen di oğlum. Canımın sıkıntısından başıma ağrılar giriyor. Yavrucağın halini gördükçe hıçkırıklarım boğazıma düğümleniyor.
— Geçmiş olsun, teyze hanım. Neden sıkılıyorsun?
— Ben sıkılmıyayım da kimler sıkılsın, beyefendi: oğlum? Çocuğun halini gör- i müyor musun? Bak hele, o-nun yüzünden işimi gücümü'
; bıraktım da kalkıp buralara
■ geldim. Şu saatlerde mahke-
• m e kapılarında ne işim var-
• dı benim?
— Dâvanız mı var, hanım
> teyze?
—Başıma gelenleri duy-
■ inadın mı a evlâdım?
1 — Kusura bakma, haber
alamadık.
1 — Şu kâfir kahpenin bize
■ ettiklerini yedi iklim, dört cihanda duymıyan kalmadı
■ ki. Bir de utanmadan kalk*
■ mış da benden şekvacı olmuş. Allahtan korkmıyan İnsan, kuldan utanır mı?
‘ Şirret mi şirret. Karakolda çenesi açıldı; «Bu kadın benim kollarımı ısırdı, saçlan-' mı yoldu» diyerekten bar bar bağırdıkça tavanlar sallanıyordu.
— Karşı köşede duran ' genç kızı mu dövdün?
— Gençler götürsün inşallah. Dünya yüzünde o-nun kadar kötü insan görmedim. Zannedersin kİ kolunu ısırmışım da etlerini koparmışım. Vallahi de yalan, billâhi de yalan. Kafam kızıp da saçlarını elime doladığım sırada gırtlağıma sarılmak isteyince kolunu i-ki defa hafifçe dişledim. İki damla kan çıktı diye kıyametleri kopardı kahpe. Diş-ı lerim elbette. Bıraksam gırt-I lağımı sıkıp canımı
numdan çıkaracak.
— Zorunuz ne idi. [hanım? Neden kavga i niz?
— Daha ne olacak, a evlâ-I’ dım?
| Çocuğun başındaki kır-
' mızı örtüyü çekip açtı:
— Bak şunun haline. Yavrucağımın ipek gibi saçları-, ru yakıp kavurdu da mısır püskülüne çevirdi.
— Yaktı mı çocuğun saçlarını?
— Kıskançlığından yaptı bunları. Kendi saçları sıçan kuyruğu gibi. Münevverciği-,min lepiska saçlarını faska-'myordu kâfir kahpe. Gitti geldi; (Ah. Münevverciğîm, senin saçların çok parlak. Bir de andili yapılsa daha güzel oluru diyerek kızın zihnine girdi. Çocuk değil mi, o da heves etti; «Hamin-neciğim, ben de andili yaptırmak işiyorum» diye yalvarmağa başladı. Dayanama dım; «Pekâlâ, yaptır da hevesini al» dedim. Öyle şeylerden hiç hoşlanmam amma zamane çocuklarının heveslerine akıl, fikir ermiyor.
— Ondüleyi de o kız mı yaptı?
— Elleri kınlaydı da yapmaz olaydı. Dün akşam üstü bize geldi, Mîinevverciğimi odaya çekip kapıyı kapadı. Biraz sonra içeriden bir çığlık koptu. Mutfakta idim, şöyle bir kulak verdim ki Münevverciğim bağırıyor. Hemen ocak başından fırlayıp kendimi odaya dar attım, Kapıyı açar açmaz ne , görsem beğenirsiniz? Yavrucağın başından Âşık Ke-I rem gibi dumanlar şavrulu-■ yor. Kâfir kahpe maşayı faz-,' dırmış, çocuğün saçlarını
bur-
Düşman Dostlar
Macera ve Aşk Romanı
Yazan: J. D. Carr Tercüme eden: (Vâ-Nû)
— Ne demek istiyorsunuz?
— Bu odaya geloiği zaman, Alec Forbc-s, kafesi de beraberinde getirmiştir diye farzede-lim. Bu İşi, şayet ustalıkla yaptıysa, elindekine, herkes, her hangi bir valizdir diye dikkat bile etmemiştir. Aııgusla bir hesap tesviyesi için buraya geldiği anlaşlıyor. Fakat, belki de asıl maksadı bu kafesi bu raya koymakmış tır. Müteveffanın dikkatini başka bir tarafa celbederek, kafesi yatağın altına sürdü, diyelim. Ve diyelim. Ve diyelim kİ, Angııs tutuştuğu k-vgadan dolayı pek sinirlenmişti; bu isin farkına varmadı. Ve Alec Forbcs, odadan çıktığı «ırada, «valiz» ini de götürmedi. OeeenJn karanlığında, bu kafesten bir mahlûk dışarı uğradı.
Bizzat avukat Buncan bile.
k ü cüie ŞOiİÎJa ri
ONBES YAŞINDA BİR TÜRK ÇOCUĞU — Otomobil tamirhanelerinde babası ellle Lj arıyor Akşamda (Çırak! rümurun* yeıtaan rlea olunur.
674
YÜKSEK TİCARETTEN MEZUN — bir muhasip tüccalarır. hesaplarını tanzim öder, fiilen veya nezaret suretiyle muhasebesini üzerine alır. Posta ICUtüSü 2010 Beyofilu, 6M —
MUHASEBECİ — Gelir vergisine tabi büyült Istlçük müeveselerin muhasebesini kurar, defterlerini tutar, bilançosunu mutedil İlerde teinin e-der, İstanbul postu kutunu 179. SEDAT. 794 — 2
SATILIK KOMPRESÖR - ingersil Rund marka 7 atmosfer 4S beygir taka tinde mazotla çalıgır, içler İyi bir vaziyette. Müracaat telefon: 40247.
683
bir
(Baş tarafı 4 üocn sahHede) sermaye İradı varsa bu iratla-' nn tnecmuunun 5000 lirayı go-çip geçmediğine bakılır. Ücret harici gelir 5000 liradan fazla ise bu memur beyanname vererek ve bu gelirle birlikte ücretini de beyannamede gösterecektir. 5000 liradan azsa diğer gelirler için beyanname vermek mecburiyetinde İse beyannamesinde yalnız bu gelirleri bildirecektir.
Evvelce tevkif yoluyla vergisi kesilmiş gelirleri bu m e yanda ücreti beyannamesinde göstermeğe mecbur değildlr-
Memur veya İşçi olan aile reisleri, kendilerde birlikte oturan aile efradının vergiye tâbi gelirleri varsa o gelirler İçin beyanname verirler. Meselâ
memurun karısının sahip olduğu gayrimenkul veya hlsae senetleri varsa bunların geliri İçin beyannameyi memur olan koca verecektir. Bu gelirler istisna hadleri içinde İse beyanname verilmesi bahis mevzuu değildir. AUe reisi esas itlbari-le baba başka bir tabirle kocadır, Baba ölmüşse ana aile reisi sayılarak beyanname vermekle mükellef tutulur.
AUenia geliri ücretler hesaba katılmadan 5000 lirayı geçmezse beyannameye ücret dahil edilmez, geçtiği takdirde diğer gelirlerle beraber ücret de bildirilir.
Beyannameye dahil gelirlerden evvelce kesilmiş olan gelir vergileri mahsup olunur. Yıllık beyannameler taallûk ettikleri takvim ydmdan sonra gelen mart ayında vergi dairelerine ve rllîr. Ödenecek vergiden mahsubu yapılacaklar varsa mahsup e-dildikten sonra kalan mikdar Mart ve Eylül aylarında iki taksitte ödenir.
Karı ve koca aynı zamanda memursa bunların ücretlerinden iş verenler ayn ayrı vergi keserler. Böyle vaziyetlerde en az geçim İndiriminden yalnız koca istifade eder; kadın İstifade edemez.
Sual — Bu hükümler ne zaman yürürlüğe girecek?
Cevap — 1 Mart 1951 tarihinde yürürlüğe girecektir.
1 Mart 1951 târihine kadar ücretler hakkında bugün mer i olan hükümler tatbik olunacaktır. Yani bu tarihe kadar kazanç, buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine yardım vergileri kanunî mer'iyet mevkiinde kalmaktadır.
Bu itibarla önümüzdeki yıl İçinde memur ve İşçilerin vergilerinde bir fark olmayacaktır. Yeni kanunlarla İş verenlerin vaziyetinde değişiklik olsa dahi bu değişiklik memur ve işçinin vergisi üzerinde I95o yılı İçin müessir bulunmıyacaktır.
1950 yılında ücret sahiplerinin veya kan veyahut küçük çocuklarının ücretlen başka geliri mevcutsa, bunlar için beyanname verilmek lâzım gelse bile beyannamelere ücretler İthal edilmlyecektlr.
Şahap BALCIOĞLU
kavurup harab etmiş. O hali görünce yüreğimin başı cızzz diye yandı, kendimi tutamadım, hemen üzerine çullanıp ben de onun saçlarım elime doladım.
Mahkeme açıldı, saçları
İNGİLİZCE. 1FRANS1CZA, TÜRK-ÇEYE HAKKİYLE VAKİT — Lise mezunu genç ticari ve teknik tarcü-mc. muhabere, daktilo İşlerinde çalışmak İstiyor. P.K. 1738 İstanbul.
706 — 2
AZ KULLANILMIŞ — C, M. S. markalı 1M7 model kamyon saİniktir Müracaat yeri: Mevltneknpt kahveci bay ffüsryindon sorulması Çarıkçılar. 705 — 2
CAZ KEMANCISI ABANIYOR — Bir müesseseüUı kulüp cazını idare edebilecek nota bilir iyi keman çalan bir Türk fencine İhtiyaç vardır. Talip olanlar on bey gün zarfında lıcr filin Kadıköy Altıyolafzl SUNA Tuhafiye Mağarasına müracaatları.
857 — 2
DEVREN — Veya müBcile satılık bakkaliye dükkânı. Kartal Maltepe-sinde çarşı içinde Bejçcımelcr No: 18 Müracaat, içindeki sahibi Fuat Amana. 681
KİRALIK — iyi möbleli, temamen müstakil iki odalı, koniorlu kûrgir ev. Kadıköy Rıhtım boyu MlsakımllU sokak No: 11 re müracaat. Telefon: 69138 G8ö
KİRALIK BVYÜK DEPO — 2B0 M2 ve Uç kapılı, temam m betonarme ter-kos, elektrik, telefon mevcuttur. M tonluk ayrıca su sarnıcı vardır,. 23402 ye müracaat. ffî8 — 7
TECRÜBELİ BİR MUHASİP —Her türlü ticari müesseseleıde devamlı veya muayyen «ün vc saatler için U*• ramaktadır. (AkimdıI FikTİ rümu-
KİRALIK — Ufâk apartınun daireleri. Amerikan Upt möbleli. AYFER ap. Bayoftlu Sakızağacı sok. No. 8-1 Rosentat 672 — t
GALATA GÜMRÜĞÜNE YAKIN — M metrekare kiralık dükkân Galata Veli Alemdar hanı kahvecisine müracaat 155 - 11
BİRBUÇUK YAŞINDA — Bir ÇOCU-cuja bakmak için bayan aranıyor: Osmanbey Sair Nlgâ: Sokak No; 58 Daire, 1.MO
BAYAN MEMUR ALINACAK — Ticaret mektebi Veya lise mezunu hesaptan anlayan bir baytına ihtiyaç vardır. Saat 10 — İS arasında Galata, Yeni yolcu salonu karşısında Muradiye han, W — 31 numaraya müracaat. 673
SATILIK DÜKKÂN — Aksaray postahane karcısında Uludağ apartı-mm altında her işe elverişli hâlen acıktır. Müracaat: Kadıköy İmren Boyahanesi No. 30. T. 60993. 611 — i
DİPLOMALI HEMŞİRE VEYA EBE ARANIYOR — Iftcycillcrln Cagalog-lu Sıhhat Yurduna müracaatları.
T03 — 1
BİR TEZGÂHTAR ARANIYOR — İyi bir mUcsacsede çalışacak lisan bilen bir bayana ihtiyaç vardır. İsteklilerin 41-133 e müracaatı. 708 — 2
BİR GÖZLÜKÇÜ ABANIYOR — Pratiği kuvvetli aXe vaziyetinden anlar, tecrübeli bir gözlükçüye ihtiyaç vardır, iseklücrin Ankara caddesi Ayyıldız No. 145 e müracaatı.
709 — 2
IKİ KİŞİLİK BİR AİLENİN — Yemek ve orta işini görecek ibr bayan aranıyor. Yemeği güzel olması şart. Taksim Recep Pş«a caddesi Ahşan apartıman Üçüncü kat No. 7 ye, 713 —
3 A VL(EŞYA)|
MÜESSESELER VE YAZIHANELER İÇİN — Mükemmel teshin mazot sobası flatl gayet ehvendir. Görmek için Taksim bahçesi arkasında Güney park bahçeli lokantada yanar vaziyette görülebilir. 511 - i
SATILIK PULLUK — Hidrolik tertibatlı traktörlere mahsus iki toklu yeni bir pulluk ehven fiatic Milliktir. Saiâhaddln Bey çiftliğine müracaat Yalova. 650 — 1
.TRİUMPH. MARKALI — 63 santim büyük jaryolu kullanılmış fakat İyi vaziyette vehatas>s okazyonlu bir yazı makinesi satılıktır. Galata, Haraççı sokak No. I Vttati Bcnb.ınaste'ye müracaat. 699 —
DEVREN BATİLIK BAKKLİYZ — iki kazançlı müşterisi bel bütün malı demirbaş emoslyle birlikte (90001 Uray* Sâtıhkbr. Kurtuluş Sinemköy Şahin sokak No. 49. 737—1
KİRALIK KAT — Müstakil, denize nazır, genle bir oda. hol. mutfak, banyo, hclâ. Çartnkapı. Ballpaja yo-kuıpı BahçeUkshve sokağı 21 numaraya müracaat. 719 —
LİBE VE ORTAOKULLARIN _ OM sının Ue olgunluk ıır.toıanlarm* (i-receklcre matematik »e flzl verilir Mektupla mQr*"aat Bolldaga Cad No «1 AJ4
KIZILTOPRAĞIN CÜZEL BİR YERİNDE — Tramvaya yakın yerdeki arsaların kısmen 450, kısmen de 250 kuruştan metre murnboaUrı acele satılıktır. Kızıloprok Bafldat caddesi 74/1 Kolaylık Emlâk Bürosuna.
671
ACELE SATILIK - Arsası flatlne. Boj teslim Umlrslz ev. 3 katta 7 oda. fevkalâde manzaralı, balıçeü, meyvalı. Tejviklye Fırın caddesi No. >1. İçindekilere müracaat. ®0 — î
UCUZ VE KIYMETLİ ARSALAR — Bostancıda, İçerenköy asfalt» üzerinde havadar, fcvaklfide manzaralı yanyana 3 parkadan mürekkep 4.5 dûnOlmlü. birer dünümlük parça halinde veya lamamı ehven fiatic satılıktır. Almak isteyenler 49338 telefon numarasından EUıem Sepcer'c müracaat etmelidir. 697
FABRİKA SATILIKTIR — Buz gazoz fabrikası, kSglr evi ve büyük bahçesi müştemilatı ile birlikte satılıktır. Müracaat: Aksaray postanesi yanında Saray Emi.1le bürosuna.
698
SATILIK — Yeni aoarlıman kapıları boyalı ve amova tamlı chvensı-tılıklır. Her gün 10 40293. sonra 49307.
DEVREN KİRALIK tramvay durağı numara 43 tc dişçi atelyesıne. kadın berber salonuna, terzihaneye, laboratuar İçin, elektrik lerkos. havagazı, aynı yere müracaat.
679
SATILIK PİYANO — Yanan kuyruklu İçerisi demir ve çapraz bir Alman konser piyanosu satılıktır. Müracaat: Mahmutpaşa No. 171 manifaturacı dükkânında Sara'ya.
700 — 1
ÜÇ ADET — Gecebekîl kontrol saati 20 - 12 - M9 Perşembe günü Sandal bedesta-nnda satılacaktır. 681
SATILIK BUHAR KAZANI —
,. , —jg metre 65 santim boyunda 1 metre
yolunan genç kızla konuşa- M sanim kutrunda elbonlu Külhan madik. Çapraz Borulu yeni ve çivili Sema-
D ! ver Buhar kazanı. Müracaat - Te-Ce. Ke. lcron - 21572. 726 —
— Bu mecnunane bir fikir! — dedi. Müsaade edin!
Ceketinin iç cebinden, meşin kaplı bir defter çıkararak pencereye yaklaştı; gözlüğünü düzeltti; başım eğip defteri karıştırdı. Hafifçe öksürüp sesini berraklaştırdıktan ronra okudu:
BAMATYATJA — Kiralık apartl-man katı. 4 oda, hol. mutfak, banyo. Müracaat:: Telefon 25-132.
715 —
bu İzahat sırasında hafifçe a-fallanuşa benziyordu.
Shapman. genç profesörün, dediklerini dikkatle dinliyor fakat, dudaklarında müstehzi bir tebessüm belirmiş; İnanmadığını meydana vuruyor.
Şöyle demekten kendini alamadı:
— Fikrinizi daha vazıh, anlatmaz mısınız?
Alan, parmaklarını çıtırdatarak cevap verdi:
— Gülünç mevkie düşmek istemiyorum. Ama ne bileyim, meselâ zehirli bir büyük örümcek tasavvur edilsin... Yahut, bir yılan... Gecelerin, ayın da ışıldadığını unutmayalım.
üzün bir sükût hüküm sürdü.
Gece bastırmıştı. Dört erkek, alaca karanlıkta münakaşa e-dlyoriardL
Nihayet, avukat:
Hizmetçi Klrstle .Mac - Ta-vlsh'ln İfadesi:
Bay Angus Campbell, bayana ve bana dedi kİ: «Siz gidin, artık, yatın! Ben bu gevezeyi savdım. Beraberinde getirdiği kafesi gördünüz mü?» Bizim «hayır!» dememiz üzerine, İlâve etti: «Bu adam, alacaklılarından yakayı sıyırmak için er geç memleketten kaçmak mecburiyetinde kalacaktır. A-caba kafeste ne var, merak e-diyorum. Kendisini dışarı ettiğim zaman kendini müdafaa için iki elini birden kullandı.»
Avukat, gözlüklerinin üzerinden baktı.
— Söyliyeceğiniz bir şey var mı, bay Chapman
Sigorta memuru, şa-jinnakla
— 2
KİRLİK DÜK KAr — Mere&a Ta-clrhane sokak No. M da kasap dükkânı va her ise elvcrUU kâglr İki dükkân kiralıktır. Taliplerin yanındaki 28 No. ya müracaatları.
711
BABIALİ CADDESİ ÜZERİNDE — Muayenehane, yazıhane, lâboratuvar. Şirketlere büro olmağa elverişli mükemmel bir bLna oda oda veya kat. kiraya veril ecesinden taliplerin Dl-vanyolu caddesi 76/1 No. d3 ROjtU GUnıüz'e müracaatları. 720 —2
CİHANGİRDE BOS TESLİM SATILIK EV — Cihangir Pıirtclâs sokak 9 No. lı 5 odalı tam konforlu vlJlfi tarzında Inja edilmlj yeni ev bos o-larak satılıktır. Her odasından denl ze hâkim her gün 2 İle 4 arasında yerinde görülebilir 707 — 4
SATILIK EV — Haliç Feneri Katip Muslihiddın mahallesi Kiremit caddesi No. 40. Müracaat Telefon 41343. 722 —2
ÖCÜZ SATILIK ARSALAR—Suadiye de Lstaayona İki dakika mesafede, dört yol n#zı. denize ievkalâdc nezaretli. Alı Paşa caddesi Osernlde üç parsele ayrılmış. her biri vasati 2600 mi ilk arsalar ehven fiatic acele satılıktır, isteklilerin Dolmabahçc camii karşısında bakkalın sırası set üstü No. 30 de Fahrettin Şapnazere müracaatları. 7io — 5

TECRÜBELİ — Bir mail mUjartr nezaretinde müteha»ı» muhülpler U rafından Çelir vergisi hUktlmierin* uygun seklide ve müsait (artlarla ticarethanelerin defterleri tutulmakladır. Hcrgün saat 9 dan 1030 re 17 den 19 a kadar 40767 numaraya telefon.
Ticari, sınai muhascDe. organizasyon ve vergi itirazları ehliyetli elemanlar tarafından yapılır. Gelir vergisi hakkında ücretsiz İzahat isteyenlerin İS kuruşluk posta pulu «1e müracaattan. P. K. 1078 - İstanbul.

Sarânllk F®te>r!lka
Haliçte Birır.ci Sınıf Sanayi Mıntakisı olan Eyüp Bahariyede 610 metre murabbaı bina, ayrıca 1030 metre murabbaı araziyi ve iskelesi ve İçinde cem’an 120 beygir takatinde elektrik muharrik kuvveti ve 80 metre mu-rabbaı teshin satıhlı bir buhar kazanı bulunan fabrika satılıktır. Telefon 22103
AZİMET DOLAY i SİYLE — Bey oğlunun iyi bir semtinde satılık muhallebici dilkklinı. 2 tane bur dolabı ve bütün teferruatı mevcut. MC.»te-rlsl bol. kazancı çok. Müracaat Taksim Abdülhakhftmtl caddesi No. 25 Bir en Ap. tsnıalle. 716 — 1
SATILIK DEPO VE EV — Bakır- ; köyü Tajhan caddesi Taf iskele SI- I rasında sahilde üç yüz metre kare | arsa üzerine dürt oda! ev ve fabrika 11 için müsait büyük depo bos satılık- l tır. Müracaat Kâraköy 15 Can IU«e- I ciıl Ntkoya. 71T — s I
beraber, kendisini müdafaadan kaçınmadı:
— Bizzat ileri sürdüğünüz, bir noktayı unutuyor musunuz? İki kadın, odayı kontrol ettikleri sırada, karyolanın altında bir şey görmediklerini söylemişler.
Bu sefer de avukat, dalgın dalgın çenesini okşadı. Akşamın ıştklan altında, yüzü ceset sarılığı arezdiyordu. Karışık kır saçları, İntizamsız şekilde yığılmış tel kümelerini andırıyordu. İtiraf etti:
— Doğru... Tamamlyie doğru... Fakat diğer taraftan...
Cümlesi, bir baş sallamasly-le nihayet buldu. Sözü Chap-nıan altİL
— Yılanlar! Zehirli örümcekler! Bu mahlûkların kafesten çıktıktan sonra, kafes kapağım ihtimamla, kapattıklarına hiç şahit oldunuz mu? Böyle btr şey işittiniz mi? Parmaklık, o çeşit bir örümceğin yahut yılanın çıkamayacağı şekilde tel örgülüdür. Sabahleyin, kafesi keşfettikleri zaman, iki kilit de kilitliydi Hem İçinde hayvan bulunsaydı, nereye giderdi ?
Ji00,000 ferce hastalara şifa veren
KİNİNLİ DERMAN Kaseleri
Sıtmalı vo Atojll Hastalıklarda, Sogukalginüflı.
GRİP. NEZLE Vb bütün oftrılara ka'S'
KAT'I TESİRLİDİR
[m Klrahk Büyük BOrta
Tophane ile Salipazarı arasında tramvay caddest ûze- I rinde 4000 M2. bahçesi olan büyük kârglr bina hastahane, I mektep veya depo olarak kiralanacaktır- Görmek ve gö- I rüşmek üzere Karaköy Palas Kat. 3 No. 3. Telefon 40248 ■
coiln:
— Eğer tehlikeli hayvan çıdanın bir köşesinde zuhur e-derse, halimiz berbattır! — dedi.
Sigortacı Chapman derhai mölon şapkasını kavradı, gitmek üzere davrandL
— Artık bana müsaade. Maalesef geç kaldım, baylar. Otomobilimde benimle beraber gelmenizi teklif edebilir miyim bay Duncan?
Coiln haykırdı:
— Gitmekten nasıl bahsedersiniz? Katiyen bırakmaya. ç»y İçeceğin.
Chapman, korkmuş gibi baktı.
— Çay mı İçeceğiz? Olur şey değlL Çayı şimdi İçerseniz yemeği ne zaman yersiniz siz kuzum
— Üzülmeyin. Akşam yemeğine de zorhyacak değilim. Lâkin bizim çayın yanında öyle kahvaltılar vardır kİ, ziyafet sofralarını aratmaz. Hem de mükemmel bir viskim vardır. Pek sek'lir. Normal yapıda bir İngiliz üzerinde bu viskinin nasıl tesir bırakacağını, doğrusu, görmek İsterdim [1]. E, bakalım.
____ Davetiniz pek nazikâne. Lâkin ben, gene de, gitmek mecburiyetindeyim. Yılanlar, diğer hayvanlar vc bu işin fev-ka t tabii neticesine gelince...
Colln'ln bulunduğu mecliste Chapman’ın «fevkattabli» kelimesini kullanmaktan daha büyük bir gaf yapmasına imkân yoktu.
Sakallı hemen haykırdı:
— Dünyada fevkattabli hâdiseler olabileceğini İddia eden kimmiş bakayım?
Sigortacı, gülümslyerek:
— Bittabi, ben... — dedi. — Müessesemlzin müdürü, «fek-kattabü* diye üert sürülecek bir İddiayı nazarı itibara almaz elbette. Lâkin, civarda, bu şatonun perili olduğuna dair tevatür var... Her halde, burada, zaman zaman, harlkulâ-de vakalar cereyan ediyormuş.
Coiln, âdeta kükredi.
— Yoksa Alec Forbes'ln kafes İçine bir hortlak koyup şatoya getirdiğini mİ zannediyorsunuz?
— Doğrusunu isterseniz, hayır! en buraya her hangi bir şeyin getirilmiş bulunduğunu zaten zannetmiyorum. Fakat
Alec FobesHe münaksışaya tutuşmağı pek İsterim; bunu da glzllyemîyeceğim.
Alan sordu:
— O adam nerede?
Defterini kapamış bulunan avukat, alaycı alaycı gülûmM-yerek dinliyordu; bu sefer de sözü o aldı.
— Bu da esrarlı bir iş. Bizim, sigortacı bayımız bile o şahsın hal ve hareketinin şüphe »-yandırıcı olduğunu itiraf mecburiyetindedir. Çünkü Alec Forbes kaçmış.
— Acaba alacaklılarından yakayı sıyırmak İçin mİ kaçmış? Ne dersiniz?
Duncan. gözlüğünü oynatarak cevap verdi:
— Hiç bLr İddiam yok. Yalnuı o adamın bulunamadığını söylüyorum. Belki de, hoşça vakit geçirmek üzere küçük bir seyahate çıkmıştır. Her halde, garip bir hal. Siz aynı fikirde değil misiniz, bay Chapman?
(Arkası var)
[1] İngiltere hudutlun İçinde İskocyalılann kendilerini İngilizcen ayırdıkları malûmdur. ( Mütercim).
28 Aralık 1949
A K S a M
Bahlfe 7
Türk - Fransız Kültür Cemiyeti Nizamnamesi:
DEVLET DEMİRYOLLARI İLÂNLARI
[bulmaca!
Cemiyetin gayesi:
Madde 1 — Fransa yahut resmi lisanı Fransızca olan memleketler Üniversiteleri ve Fransız lisanı İle tedrisat yapan mektepler eski talebeler: tarafından merkezi Istanbulcta olmak üzere Türk-Fransız Kültür Cemiyeti adile bir cemiyet kurulmuştur.
Cemiyetin gayesi; Tarihi bir dosLluga istinad eden Fransız-Tîırk kültürel münasebetlerini geliştirmektir. Cemiyet bilhassa Türk, talebelerinin Fransız Fakülte ve mekteplerine girmelerini ve ticarî ve sınai müessese-lerdc, Bankalarda staj yaparak yetişmelerini teshil ve iki memleket münevverleri arasında kültürel münasebetleri kuvvetlendirmeğe çalışmaktır.
Cemiyetin siyasi ve dini mahiyette faaliyette bulunması kati surette memnudur.
Azalar:
Madde II — Cemiyete aza olabilmek için aşağıdaki şartların bulunması lâzımdır:
a) Fransa yahut resnıî lisanı Fransızca olan memleketler Üniversitelerinde veya mekteplerinde tahsil görmüş veyahut Tiirkiyede Fransız lisanı ile tedrisat yapılan miıesseselerde talebe olarak bulunmuş olmak.
b) Cemiyet başkanın» hitaben bir talepte bulunmak, ve iki aza tarafından cemiyete takdim edilmiş olmak. Bu talebin kabulüne nihai derecede idare heyeti karar verir.
e) Senevi en az on, ve en çok yüz yirmi lira aldat vermek. Aralık sıfatı istifa ile veya idare heyetinin muhik sebeblere binaen vereceği ihraç kararı ile veyahut iki senelik aidatını yazılı ihtarlara rağmen tediye etmeyenler de azalık hakkı kendiliğinden zail olur.
Teşkilât ve idare:
Madde ITT — Cmiyct bir İdare heyeti tarafından idare olunur. Bu heyet on iki aradan terekküpeder ve üç sene müddetle umumi heyet tarafından seçilir. İdare heyetinin üçte biri her seneki ıımumT heyet toplantısında tecdit edilir. Ancak idare heyetinin yenilenecek birinci ve ikinci 1/3 azası tekrar intihapları kabil olmak üzere kukr’a ile taayyün eder.
İdare heyeti, azalan arasından bir başkan, iki başkan vekili, bir umumi kâtip, bir sekreter ve bir de veznedar tayla eder. Bunlar idare heyetinin bürosunu teşkil ederler. îdare heyeti ayda en az bir defa toplanır.
Mparakere cereyanı için arasının ekseriyetinin huzuru şarttır İdare yılı sırasında İdare heyetinde inhilâl vukuu halinde açılan azalıklara umumi heyetin en yakın toplantısında tas-vib edilmek şartlle yenilerini ikame eder.
İdare heyetinin Başkanı ve idare heyeti tarafından betahsis tayin edilecek aza bilcümle adli ve hukuki muamelelerde cemiyeti temsil eder.
Madde rv _ Cemiyetin bütün sıralarından teşekkül eden umumi heyet her sene idare heyetinin daveti veya aradan en az beşte birinin talebi üzerine içtima eder.
Umumi heyetin ruznaır.esi idare heyeti tarafından tanzim olunur. Davet ilânları ruzna-meyl de ihtiva ederek, en az sekiz gün evvel, cemiyet binası içinde m ahali i-mahsusuna asılır. İçtimain günü, saati, mahalli ve ruznamesi en az sekiz gün evvel İki gazete Ue de ilân edilir ve hükümete de bildirilir. Umumi heyet müzakerelerinin muteber olabilmesi için aidatlarını tediye etmiş olan aralardan en az dörtte birinin toplantıda huzuru şarttır. Heyeti umumiye kararları hazır olan azanın ekseriyeti ile ittihaz, olunur. Umtımî heyet, idare heyetinin cemiyetin idaresine, mali ve umumî vaziyetine müteallik raporlarını tetkik, bilançoyu tasdik, ruznameye dahil meseleleri müzakere ve idare heyetini ve her sene İçin iki hesap mııra-kibi intihap der.
ilk davet üzerine vaki toplantıda müzakere nisabı ha/ıl olmazsa İkinci toplantıda hazır : olan ara adedine bakılmglcsızm müzakere cereyan eder.
Umumi heyet ktinıalarınn iştirak edebilmek İçin aralar hû- 1 viyet varakaları ile senevi al- 1 dat makbuzlarını Ibmz mecburiyetindedirler.
Varidat ve masraflar:
Madd Cemiyetin vari
etmek
datı: Aza aidatı 11e cemiyetin tertib edeceği nnisanıereler hasılatından ve cemiyete yapılacak leberrü'lerdir. Aldat her .sene Ocak ayının birinden baş-ı 1ar ve defaten ödenir Cemiyet masrafları İdare heyetinin ta-
■ yin ettiği şartlar dairesinde başkan, umumî kâtip ve veznedarın karan ile yapılır. İşbu
■ tediye emrinde başkanın ve . veznedarın müşterek imzaları ( kâfidir.
Nizamnamenin tadili:
Madde VI — Cemiyetin nizamnamesinin tadiline müteallik müzakerelerin muteber ol-: ması için umumi heyet toplan-1 tasında aradan en az yarısının > huzuru şarttır. Bu hususa müteallik kararlar hazır olan 2/3 ekseriyeti ile İttihaz olunur.
Heyeti umumlyenln fevkalâde olarak içtimaa daveti üzerine vaki toplantıda yukarıda gösterilen mabette aza hazır bulunmadığı takdirde, ikinci toplantıda hazır olan aza adedi ne olursa oslun 2/3 ekseriyetle ' tadil kararı verilir.
Cemiyetin fesih vc tasfiyesi:
Madde VII — Cemiyetin feshine karar verilebilmesi için ' umumi heyetin nizamname hükümleri dairesinde bu maksatla içtima etmiş olması ve aranın en az üçte ikisinin toplan-1 tıda hazır bulunması lâzımdır. Birinci içtimada bu ekseriyet hasıl olmazsa azalar İkinci içtima için dördüncü madde hükmüne tevfikan yeniden davet edilirler. Bu davet üzerine vaki toplantıda hazır bulunan aza adedi ne olursa olsun cemiyetin feshi müzakere edilir. Şu kadar ki, müzakere neticesinde fesih kararı hazır olan azanın ancak 2/3 ekseriyeti ile verilebilir.
Tasfiye memurları umumi heyet tarafından tayin Tasfiye halinde cemiyetin tasfiyeden sonra kalan nakdi mevcudu Ue menkul, gayn menkul bütün kıymetleri Darüşşa-fakA mües&eseslne verilir.
Madde VHI — Cemiyetin merkezi Beyoğlu Meşrutiyet caddesinde, Fransız Hayır Cemiyeti binasında dır..
edilir.
Türk-Fransız Kültür Cemiyeti Müessesleri:
Bay Lütfi Demlrhan, Tablb ve Avukat, Rlvell sokak No. 59 Paris.
Bay Enver Hotln, Hariciye Vekâleti emekli siyasi müşaviri, Sokızgûl sokak, Taranto apart. No 2 Kadıköy.
Bay General SâJtrou, Emanetçi sokak, Cevdet bey Apart. 1 XI Cihangir.
Bay Dr. Behaeddin Lütfi VarnalI. Prof. Ürelog, Emlr-Nevruz sokak No. 10/2 Galatasaray.
Bay Dr. Nureddjn Onur, Bak-terlolog. İstanbul Hıfzıasıha müessesesi reisi, Plyerlotl caddesi No. 19. Binan Ağa Daireleri No, 6 İstanbul.
Bay Ord. Prof. Crozat Charles Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku, Ekselslyor Apart. No. 2 Ayazpaşa-Takslm.
Boy Dr. Operatör Emin Erkul, Eski Şehremini erinden, Nuri Dem Ira* Apart. 38/4, Güneşli sokak, Cihangir.
Bay Celû.1 öget, Galatasaray lisesi öğretmenlerinden, Molla-byaın No. 34/3 Ayazpaşa - Taksim.
Bay Mahmut Nedim Gündüz-alp, Edirne Milletvekili, Eski Ticaret Bakanı, Ayberk Apart. No. 7 Ankara-Yenişehir.
Bay Bürhaneddiıı Serarar, Teknik üniversite profesörlerinden, Saadet Apart, Ayazpaşa -Taksim.
Bay Bcrgeaud, Fransız Sefaret Müşavirlerinden, Fransız Elçiliği, Beyoğlu.
Bay Carelli, Osmanlı Bankası Genel Direktörü, Galata.
Bay Ord. Prof. Sambn Gö-nensay. Hukuk Fakültesi profesörlerinden Halaskar Gazi caddesi No. 200, Şişil.
Bay Behlç Erkin, Eski Bakan ve Paris. Büyükelçisi, Teşvikiye Palas Kat 3, Teşvikiye.
Bay Reşit Saffet Atabinen, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı, Eski Kocaeli Milletvekili. Sürpagop No. 135, Pangaltı Cumh. Cad.
Bay General Ali Fuad Cebe- ’ soy, Büyük Millet Meclisi eski Saşkaıılanndan, Milletvekili, Sadıklar Apart. Şişli
Bay Nejad Kent, Bankam, Maçka, Bronz soka!:, Blzegöre No. 3 Maçka.
Bay Berlrand, Sen Benuft ko- i llejl direktörü. Lüleclhendek. Galata.
Bay ouvlye, İstanbul FrerlerJ
24 takım vagon krikosu alınacak
Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Komisyon Başkanlığından U
1 _ 24 takım vagon krikosunun satın alınması (kapalı zarf) usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Malzemenin muhammen bedeli 220.000 Ura ve muvak-] kat teminatı 12.250 liradır.
3 — şartnameler 5 lira bedelle idarenin Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. :
4 — Eksiltme Ankarada idare binasında Malzeme Dairesinde toplanan Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonunca 17.1.950! Salı günü, saat 15 de yapılacağından isteklilerin teklifleriyle kanunun tayin ettiği vesikalarını ayni günde nihayet saat 14 de kadar makbuz mukabilinde adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri (veya muayyen vakitten önce ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta İle. göndermeleri).
(17878)
için ile!
SOMERBANK
Defterdar Yünlü Sanayii
Müessesesi Müdürlüğünden:
1 — Müesscsemizde kurulacak Kammgam tesisatı kısmen onarım ve kısmen inşa suretiyle yapılacak bina
Müessese tahdit duvan inşaatı birim fiattar esası üzerinden eksiltmeye konmuştur.
2 — Her iki İşin keşif bedeli 134.755 lira olup geçici teminatı 10.107 liradır. Bu teminat 10'1/950 akşamına kadar müessese veznesine veyahut Sümcrbanlta yatırılmış olacaktır.
3 — İhale 11/1/950 Çarşamba günü saat 14 de Müessese-mizde yapılacaktır.
4 _ Tekili mektupları ihaleden bir saat evveline kadar müessesimiz Ticaret servisine verilmiş olacaktır.
5 — Bu İşe ait şartname, keşif, projeleri havi dosya müessese İnşaat bakını şefliğinden yeterlik belgesi alındıktan sonra 15 lira bedel mukabilinde ticaret servisinden alınacaktır.!
6 — Dosya alabilmek ve ihaleye iştirak edebilmek için, a — Asgari 100.000 liralık demir çatı ve betonarme inşaatı
yaptıklarına dair belge ibrazı,
b — Mühendis veyahut yüksek mühendis olmaları veyahut göstermeleri.
c — Müessese inşaat bakını şefliğinden İhaleden bir gün evveline kadar yeterlik belgesi almaları şarttır.
7 — Müessese İhaleyi icrada serbesttir.
I Tekel Genel Müdürlüğü İlânları
(18064)
Malzeme Alım Şubesinden
1 — Mevcut şartnamesi mucibince iki adet tam otomatik kâğıt kesme (Giyotin) makinası kapalı zarf usullyle satın alınacaktır.
2 — İki adedin muhammen bedeli 32.000 lira olup muvakkat teminatı 24Oo liradır.
3 — Eksiltme 10/1/350 Salı günü saat 11 de Kabataşta Genel Müdürlük malzeme alım şubesindeki komisyonda yapılacaktır.
— Şartnameler her gün sözü geçen Şubede ve Ankara, tzmlr Başmüdürlüğünde görülebilir.
5 — İsteklilerin mühürlü fiat teklif mektuplarını kanuni şartnamesinde yazılı vesaikle güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva eden kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komslyon başkauhgına vermeleri lâzımdır.
6 — Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez.
(18114)
Bir borçtan dolayı mahcuz olup 2004 sayılı kanuna İstinaden paraya çevrilmesine karur verilen ve tamamına (562.925) beşyü zaltmışikl bin dokuz yüz yirmi beş lira kıymet takdir [olunan vc Tapu kaydına nazaran Beyoğlu Tomtom mahallesinin İstiklâl caddesinde yeni 371, 373, 373/1, 375 , 375/1 Taj bat ve teşkilâtta mulfak. helâ 371, 373, 375 , 375/1 k'âpL sayılı ve arka cephede ibir hol üzerine 317 ada 20 parsel numaralı 370 3 odadan İbarettir. Ayda (105) metre 50 santim miktarında liraya kiradadır.
kârglr üç dükkânlı apartımacun | İkinci kat: 3-4 74(ziu iki dayan hissesi açık arttırmaya çı-.iredir. Birinci kattaki dairelerin karılmıştır. (aynı tertibat ve teşkilâttadır.
Garylmenkulün evsafı umu-(3 No.lıı daire (109) liraya ve 4 mlyesi: Kârglr apartmandır. _ No.lu daire de ayda (108 liraya Elektrik, su. havagazı tesisatı kiradadır.
Ue üç kişilik Stiegler markalı1 Üçüncü kat: 5-6 No.lu lkl da-asansörlü ve bazı dairelerinde iredir. 5 No.lu daire mevzii kalorifer tesisatı da var- üzerinde ön cephede dır. Ahşap ve demir aksam ve kartonpiyer tezyinattı bazı dairelerin duvarları yağlı ve diğer klaların aynı boyalı ise de kısmen kirlenmiş ve teşkilâtta mutfak. ---------- .
bir haldedir. Jhelâ ve arka cephede lçiçe lkl
Gayrimenkulun hak ve mü- odadır. Ayda (105) liraya klra-kelleflyet sütununda: İşbu par-' daflır.
selin lehine ve 39 numaralı par-1 6 No.lu daire İse bir hol üzerl-
selln aleyhine, o parselin mül- ne kartonpiyer tezyinattı lkl kiyeti dahilinde olup harita-oda, bir koridor üzerine diğer sında A-B lşaretlle gösterilen'dairelerin aynı tertibat ve teş-0,50 metre arzında ve 17 metre kilâtta, mulfak. banyo ve helâ tûlunda ve 10 metre İrtlfaın-Jve odadan ibarettir. Bu katta daki dıvara bu parselin yandan, mevzii olarak kalorifer tesisatı istinad etmesi İçin İrtifak hak-' “ x’"'"
kı vardır.
371 numaralı dükkân:
Zemin kat: Sokak yüzü Sto^ kepenkli, vltrinli zemini Kar-. > “uaıux. oslman döşeli salon, ahşap böl-! Dördüncü kat: 7-8 meli oda ve sağ tarafı diğer iki, dairedir. Bu iki daire oda olup tavanı tezyinatlıdır.
Bodrum katı: avx numaran “**«»««m».
dükkânın İçinden Mozaylk mer-| Beşinci kat: 9-10 ffo.lu lkl da-divenle inilen sahanlığın sa- iredir. Bu lkl daire de birinci ğında demir kapılan olan ka- ( katın aynı tertibat ve teşkilâtta sa dairesi, sahanlığın solunda'ol'»P ayda (72) şer liraya kira-temini karoslman döşeli tavanı' dadır. Bu dairede fazla olarak tonos kemerli oda, zemini çl-mento şaplı bir koridor üzerine kalorifer kazan dairesi, i kömürlük, zemini karomozaylk|
döşeli divan fayans kaplamalı (man döşeli antrenin
Devlet Orman işletmesi Adapazarı Müdürlüğünden
1 — İşletmelerimizin Hendek bölgesinin Çiftlik İstif yerinde mevcut 806 adede denk 227.711 metreküp dişbudak tomruğu dokuz parti halinde açık arttırma ile satışa çık anim ıştır,
2 — Açık arttırma 3/1/1950 Perşembe günü saat 15 de Hendek bölge binasında toplanacak komisyon önünde yapılacaktır.
Beher metre küpü 58 lira olup her parti İçin % 7,5 teminatı ayn ayn alınacaktır.
3 — Buna ait şartname Orman Genel Müdürlüğünde, İstanbul, Ankara, İzmir İşletme müdürlüğünde, Adapazarı merkez, Hendek bölge şefliğinde ve İşletme Müdürlüğünde görülebilir.
4 — İsteklilerin belli gün ve saatte evrakı müsbitelerlle
birlikte komisyona müracaatları ilân olunur. (18041)
Yüksek makine mühendisi aranıyor
Garp Linyitleri Müessesesi Müdürlüğünden:
İşletmemizin makine tesislerini İdare etmek üzere, bu türlü tesisleri kurmada vc İşletmede tecrübe ve ihtisası bulunan ve bu gibi tesislerde en az beş sene bilfiil çalışmış olan bir yüksek makine mühendisi alınacaktır.
isteklilerin miisblt evrakiyle 3 adet vesikalık fotoğraf ve talep edecekleri ilcretl bildirir dilekçesiyle Tavşanlı Müesse-scmlz Müdürlüğüne müracaatlara (18124)
SULFADERME
YARA MERHEMİ
Yara? Yanjic^lCatLak-^Çibânlye Deri, ’J
USİO öıîkroDlu.-fiaslalıLlarını^ı eder.
------H,ER ECKANEOETBULUNUR ______________
[■Kiralık mükemmel apartman».
Salon. Şömine, Banyo ve saire. 5 oda Feriköy Tepeüstü Çamaşır Fabrikası karşısı Tepecik Apartman üst kat. Müracaat: Telefon: 20329 - 84430.
Mektepleri Süperlyörii.
Bay Prof. Fınchkoglu, îkllsat Fakültesi Dekanı, Fener sokak No. 35, Maçka-İst an buL
Bay de LaverneLle, SellLnlk Bankası Umum Müdürü, Galata.
Bay Mattünger, İttihadı Milli ve Ünyon Sigorta şirketlerinin Murahhas azası, Galata.
BEYAZ VİZON KÜRK
Amerikan malı biç kullanılmamış çok kıymetli beyaz Vizon kap acele Batıl ıktır. Tel: 22G43.
laplı, mutfak ve arka cephede diğer bir hol üzerine İki odadır. Ayda (1051 liraya kiradadır.
2 No. lu daire: Bir hol üzerine, ön cephede tavanı kartonpiyer tezyinattı bir salon ve bir kapıdan geçilen koridor üzerine 1 No.lu dairenin aynı tertl-

bir hol tavanı iki oda tertibat banyo,
olup kazanı mutfak içindedir. Banyonun tavan sıvaları kısmen kabarmış ve dökülmüştür. Bu daire ayda (14£) liraya kl-' rafladır.
Soldan Mâ»: I — Kllaluh ve ya-liıjeı, 2 — Alametler - ikinci haı t, 3 j— Sonuna «!• gdlnc Mujcviterin reWI olur. + — Kırallçe, S — Terıl dUgl makineni parçalarından - T.-ıv-lanın UçÜ. G —Genişlik - Bir şeyin IIMumundan luzlasl. 7 — Teni yerle beraber demekilr. IS — Terin muzdur. 9 — Kabalak. 10 — T» otu - Kamanın yavrucu.
Yakarıdan »salıya. 1 — SanapcS-ı r>n en güzel el emcKİerl. 2 — B>r cins balıkçı knyijı - Bir soru, 3 — Papaz - Bir emir. 4 — Teral Miiie-vller; 5 — EfkArı umumiye. 6 — *Ccral bir ağaçtır. 7 — Kaba kuma-, - Beyin zarları. 8 — Yayınla - FıltholBn geri Oyünemu.
GEÇEN BULMACANIN HALLİ
Soldan cağa: 1 — Lateben 2 — Oturuyor, 3 — KcthlTflÜ. * — UkU. Un. S — «insana»'. 6 — Nu. Galon. 7 — Ra. Acara, B - Utacık. 9 — Kısaca. 10 — Udi lyas
Yukarıdan eşağıyn: 1 — Lokman-ruhu, 2 — Ata. Muaf. 3 — Fuhuı, AKI. 4 — Erikafiacı. 5 — H«l runaeıtii. 6 — Eye, Alakay. 7 — Soluyor. Ca. S — Nndns.
o
0. CM

O c o $2 (D >
0
P
NoJı iki ____ w birinci kartonpiyer, kalın aydı tertibat ve teşkllât-| tadır. Ayda (72> ve (93) liraya 371 numaralı kiradadır.
şişli — Şişli Mahallesi bili hane 62/108. de kayıtlı Saadet Me-nekşegilin adının Seta ve Dininin de Ermeni Gregoryan ola -rak İstanbul Asliye 11- ci hukuk yargıçlığının 2i 12. 94!) tarih ve 840/984. esas ve 949/909. sayılı kararile tashih edilmiş olduğu ilân olunur. 27. 12, 94Ö ■(“te:":!!"!!................................ ".■.»■L'.a-.’ü.'.'Iiû
■o
0
ra
2? U

memuriyetimize müracaat etmelidirler. Arttırmaya iştirak için yukarıda yazıl' muhammen kıymete göre yüzde yedi buçuk nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir, (M-! 124) İpotek sahibi alacaklılarla I diğer alâkadarların ve trtıtas Ihnkık sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarım hususile faiz vc masrafa dair olan İddia-' lannı İşbu İlân tarihinden iti-I baren 20 gün İçinde evrakı müs-I pitclerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder- Aleme ve bodrum katındaki kasa'ön cephede bir oda, kiler, ve bir b“lt,arj Tupl'
dairesi kapu ve kasaları, sıhhi koridor üzerine zemini karosl- fS3b’t onadıkça satış bedelinin ve kaloriler tesisatı ile bu kı- man döşeli, duvan fayans ispiri sırnda bulunan tekmil tesisatı t emaye tekneli, fayans bide, la-1 " ° — - - — » -
bankaya alt bulunduğundan vaboiu termoslfonlu banyo da-1 kjymetten hariç bırakılmıştır. | İresi, duvan fayans kaplı, fa-
373 numaralı apartman met- yans lavabo, hail çift kanatlı ferforje ka-' f,'(‘frnnr,a pilidir.
375 numaralı dükkân: Stor kepenkli, karosiman döşelidir. Vitrin vc dahtll tesisat kiracıya aittir. Ayda (55) liraya Doğan Mefruşat Mağazası firmasına kiradadır.
375/1 numaralı dükkân: Stor kepenkli zemini karoslman döşelidir. Arka kısmında alafran-ga fayans helâ ve lavabo olup yan tarafa açılan kapıdan beş basamakla apartmanın ortasında bulunan aydınlığa İnilmektedir. Vitrin ve dükkân İçinde tesisat kiracıya aittir. Burası da seneliği (2250) liraya kiradadır.
Apartman:
Zemin kat: 373 numaralı umumî methalden girilen ze-| _
mini karoslman döşeli İki yan , Yukarıda da zıkredildlğl üzere duvarının lambri kısmı fayans j bu parcslin lehine, 19 parselin
mevzii kalorifer tesisatı vardır. 1 Altıncı kat: 11-12 No.lv dai- ■ relerdir.
11 NoJu daire, zemini karosl- ■ uoşcıı aıvarı rayans ısapıtu«n»u. auu.vma sağında
alafranga helâ, fayans lavabo' bir oda, bir koridor üzerine ze- : rezervuar, duvarı fayans kaplı mini karoseramlk döşeli emaye fayans iki plsuvarlı ve fayans j tekneli fayans lavabo, termos!-| küvetll alafranga helâ, ve ko- fonlu banyo dairesi ve zemini ’ rldorda fayans lavabosu var- [ karoslman döşeli fayans kü-| dır Koridordan çift kanatlı ( vet 11 alafranga helâ ve zemini | demir kapıdan apartmanın nr- ] karosiman döşeli sabit tezgâhli; tasında bulunan aydınlığa çı- mutfak ve bir hol ve koridor ' kılmaktadır. | üzerine iki odadır. Ayda (46)
Dükkânın zemin katındaki liraya kiradadır. I
vitrin, bankolarla camekân böl-| 12 No.lu daire: Bir hol üzerlnej1
rezervuar. duvarı fayans kaplı mitil karoseramlk döşeli emaye!
ı GL-ıınusııuıiLu oıınyı
iresi, duvarı fayans kaplı, —— >—fayans k 'alafranga helâ. sabit dolap ve1 zemini karoslman döşeli, duva-| n kısmen fayans kaplamalı: mutfak ve arka cephede lçiçe geçilen üç odadır. (42) liraya kiradadır.
Bu katın merdiven başındaki kapıdan geçilen zemini kırmızı çini döşeli duvar korkuluklu terasın çatısı ahşap olup üstü galvanizli saçla örtülüdür. Bir kapıdan girilen İki mozayik tekneli, gömülü çift kazanlı çamaşırlığın üstü de galvanizi saçla örtülüdür.
Apartmanın ön cephesinde birinci kattan itibaren çatı katına kadar devam eden şnhnl-tşln iistü terastır. Zemin kat du-| varları kısmen kabartma tezyinattı olup bina eskidir. I Hududu: Tapu kaydı gibidir.
kaplamalı ve üst kısmı yağlı boyalı, tavanı kartonpiyer tezyinattı. antrede asansör mahalli ve katlara çıkılan mermer basamaklı ve lambn kısmı fayans kaplı merdiven, ve asansörün arkasında camekânla bölünmüş kapıcı odası ve İçinden seyyar merdivenle çıkılan bu kısım üstünde diğer bir odadır. Camekanlı kısımdan apartmanın orta kısmında bulunan aydınlığa çıkılmaktadır. Zemini çimento şaplıdır. Arka cephede biri küçük iki odası vardır ve arkadaki aydınlığa çıkan kapısı mevcuttur. Odalardan biri 375/1 numaralı dükkân kiracı-! sının lşgalnldedir. Bu lkl dükkânın altı, bodrum katından 12 göz kömürlük vardır.
Birinci kat: Bir sabanlık üzerine İki dairelidir.
1 No.lu daire: Bir hol üzerine ön cephede tavanı kartonpiyer tezyinattı salon ve solda bir oda, ve bir koridor üzerine zemini karoslman döşeli, fayans la-vaboliı fayans küveti! alafranga hela ve zemini karoslman döşeli, duvan fayans kaplı, emaye tekneli, fayans lavabolu gaz olo-matlı banyo dairesi, zemini ka-romozayik döşeli, eviyeli, üstü fayans kaplı tezgâhın altı do-
i Gösterilen günde artılrmaya iş-I Urâk edenler, arttırma şartnamesini okumuş ve lüzumlu u, la-
küvetll | ma’ûmatı almış ve bunları ta-jmamen kabul etmiş ud ve Itl-I bar olunurlar.
! Tayin ohıııan zamanda gayri menkul üç defa batırıldıktan sonra en çok arttırana Ilıaîe o-lunur. Ancak yukarıda yazılı olduğu üzere arttırma bedeli yüzde 'yetmiş beşini bulmaz veya sa-‘tış isteyenin alacağına rüçhanlı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların u gsyri menkul Ue temin edilmiş alacaklarının ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartlle on gün daha temdit ve onuncu günü aynı saatte yapılacak arttırmada bedel salı? İsteyenin utacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayri menkul ile temin edilmiş alacak!arlıe paraya çevirme ve paylaştırma masraflarının mecmuundan fasla çıkmak gartile en çul» arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse İhale yapılmaz ve satış düşer. Gayri menkul kendisine İhale edilen kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak kendisinden evvel en çok teklifte bulunan kimse arzetmlş olduğu bedel İle almağa razı olursa ona. razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İkî İhale arasındaki fark ve geçmiş günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurlyetlmlzce alıcıdan tahsil olunur. (M. 133)
Müterakim bilumum vergiler borçluya; TellaUye rüsumu ile ihale damga pul ve masrafı a-lıcıya aittir. Gayri menkul sırf mülk olduğundan evkaf tâviz bedeline tabi değildir.
İstekli olanların yukarıda gösterilen gün ve saatte 940/ 3634: dosya numaraslle dairemize müracaatları ilân olunur. ______________________(18225'
ikisi
Ayda
| muhammen kıymetin ıj yetmiş besir' *—1--
aleyhine, o parselin mülkiyeti dahilinde olup haritada A-B İşaret.üe gösterilen 0,50 metre arzında ve 17 metre tûlunda ve 10 metre irtlfamdakl duvara bu parselin yandan istinad etmesi için irtifak hakkı vardır,
¥üf! ölçüsü: Kadastronun 317 ada 20 parsel sayılı tespitine göre (370,50( M2 olup (310,00) M.2 kısmı bina, geri kalan aralık ve aydınlıktır.
İşbu gayrimenkulun arttırma şartnamsel 5-1-950 tarihinden İtibaren 949/3G34 numarasile İstanbul İkinci icra Memurluğunun muayyen yerinde herkesin Görebilmesi İçin açıktır.
İşbu gayrimenkulun birinci artırması 2Ö-Ocnk-950 tarihine müsadif Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde yapılacaktır. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde İhale edilecektir. Aksi takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şurtile arttırma on gün müddetle temdit edilerek
30-0cnk-950 tarihine müsadif Pazartesi günü ayni saatte en çok arttırana Uıale edilecektir.
İlânda yazılı olanlardan fazla malûmat almak İsteyenler, İşbu şartname ve dosya numaraalle

28 Aralık 1«40
Kahire 8
Y W HEDİYELİKLERİ
reated by free version of 2PDF

MARKAYA DAİMA İTİMAT
•MNİYET EDEBİLİRSİNİZ
HEDİYE SEÇERKEN ™d‘"b“ kadar
endişe etmeli?...
NEDEN BÜTÜN mağazaları dolaşarak kendini yormalı?....
RADYOLİN


4 Lâmbalı
20 lirası Peşin
Bakiyen 11 oy Fokııllo


DENTO
ANTİSEPTİK Dl‘$ MACUNU.
1000 Lira kazanacaktır
ÇOCUKLAR İÇİN
UjOOO.-
5 Lambalı
25 Lirası Peşin
Bakiyesi: II ay Taksitle
YILBAŞINDA
Piyasada mevcut yüzlerce marka rroj bıçaklarından artık hongiıini seçeceğiniü bıiemıyorsunvi ?
Yarından itibaren. HAVANA ıra» bıçağın» tecrübe ediniz, bunun hakikaten yüksek kalitede bir tra( bıçağı olduğunu siz de farkedeoekıiniz.
Ayns zamanda HAVANA traj sabununu do kulla-nırsanır sizin için ağır olan bu günlük küllet haş bir itiyat haline gelecektir
4.80 liradan itibaren yünlü eşarplar, işlemeli, renkli ve beyaz İsviçre mendilleri, 1.40, 2.75 liradan İtibaren Dore ve Süet kemerler 1.50 liradan İtibaren Cüzdanlar, 16.50 liradan itibaren, el çantaları, 28.50 liradan İtibaren Süet çantalar, 14.50 liradan itibaren. Spor el Çantaları. Naylon kutular içinde Tüy ponponlar 4.50 liradan İtibaren 3 Parçadan İbaret Naylon Tuvalet takımı, 35 Lira, Tüylü. Süslü. Fantazl terlikler 5 75 Ura, Yünlü terlik 6.90. Quadrat markalı Şosonlar 11 — liradan itibaren. Amerikan Dore Pudriyerler, 12,50 liradan itibaren. Dikişsiz İngiliz Naylon çorapları 525 Dupon marka dikişli Naylon çoraplar 6.25 Ura Fransız Naylon Çorapları 7.58 lira, Fantazl deri eldivenler 6.75 liradan İtibaren. 6.50 liradan itibaren İşlemeli gecelikler, İşlemeli fanlle gecelikler 10.80, 8.50 Uradan itibaren yünlü bluzlar. Kombinezonlar 4.90, Fantazl Lizözler 21 Ura. 25 Liradan İtibaren Empermeablar, ziynet eşyaları ve bundan başka binlerce çeşitler.
ERKEKLER İÇİN
40 liradan itibaren rab dö şambrlar, 15 liradan itibaren fanüe pijamalar, düz poplin, gömlekler 10 50 liradan, 3.30 liradan İtibaren çeşltU. kravatlar. 7 50 liradan İtibaren yünlü eşarplar. 8,50 liradan itibaren ipekli eşarplar. 18.50 liradan itibaren yünlü puloverler. İçi fanila» deri eldivenler, 7 80 deri eldivenler, 7.25, 1.50 liradan İtibaren Fantezi çoraplar, Düz merserize çoraplar, 2.60 Yünlü çoraplar. 2.75 değişik çeşitli portföy, cüzdan ve sigaralıklar, Pamuklu ve yünlü İç çamaşırlar. Sıcak yünlü eldivenler ve bundan başka binlerce çeşitler.
EV İÇİN
Masa Örtüsü 5.40 Goblen Masa örtüleri 15 lira, 6 Peçetesiyle beraber sofra örtüleri 10.40 lira, 6 kişilik çay takımı 16.50 lira, 7 Parçalık pasta takımı. 4.75 lira. Komodin için sürahiler. 3.60 lira, yaldızlı kahve fincanları. 0.90 kuruş 6 kişi için pasta kutusu 15 Ura. kutu İçinde kahve takımı 10 Ura, Naylondan küçük masa örtüleri 9.90 lira, İsviçre zilli saatleri 8.75 lira porselen biblolar, Kütahya vazoları, ev eşyaları ve bundan başka binlerce çeşitler.

SOLUSULPHAMİD^
Yara Merhemi
Vaaık. Kesik, Cerahatli Yaralar, İmpetigo ve Akneler tedavisinde kullanılır.
20 veya 25 Lira ödeyerek bu fevkalâde ORİON radyolarından beğendiğinize derhal sahip olabilirsiniz! İşleyişi ve güzelliği bakımından en lüks radyolarla rekabet edecek kadar mükemmel olan bu cihazlar, şimdiye kadar duyulmamış ehven florlarla satışa orzedilmiştir. Mükemmel bir radyoyu en müsait tediye şartları il almak için acele ediniz... 28 Şubata kadar bayilerimiz veya müeseesemizden bu radyolardan birini olanlar uza İştirak edecektir. Kurada radyosunun seri çıkan talihli müşteri
Tamirat dolayisile yüzde 25 tenzilât
Propaganda değil hakikat
Kadın .erkek ve çocuklar için en son model şık ve sağlam ayakkabılar, zarif çantalar Beyoğlu Büyük İMREN Majazası Parmakkapı 111/1
Otomatik pikabı en büyük orkestraların sesini size de temin eder, Sahlb olmanız için yalnız 50 Ura peşinle 1 bir LUXOR pikabı alabl- ' lirsiniz. İzahat ve satış; S ul tank amam Havuzlu Han
Telefon: 21357
Yumuşatıcı ve tahriş etnüyen cinslerinden olup enfeksiyon -tu yaraları korumakta ve tedavide faydalıdır
Her rczanetltn reçetesiz alınabilir
■ Yapıldığı yer. ıMAT anu BAKER) LTD. İNGİLTERE
Kullanılmış dizel dinamo grupları izabe tesisleri, ikametgâh ve atölye binaları satılacaktır Artvin vilâyeti dahilinde, Artvin - Borçka arasında Kuvarshan mevkiinde, cevher rezervinin tükenmesi üzerine tatili faaliyet etmiş bulunan Kuvarshan Bakır tşltemesln-deki Dizel dinamo gruplan ve bunlara aid cereyan cem ve teni tablolarından müteşekkil komple bir elektrik santralı tesisatı mahallinde toptan veya binalar ye santral tesisatı ayrı ayrı loptan veya hepsi ayrı ayrı perakende olarak satılacaktır. Mahallinde olduğu gibi teslim muhammen bedelleri-
Memur evleri, İşçi koğuşları, lokanta, mahfil, hamam, hastane belâlar gibi sosyal binalarla lâboratuar, demirhane. santral, garaj ve demir konstrükslyon izabe atölyeleri binalarından mürekkeb 59 parça bina Dört zamanlı, 4 silindirli, dakikada 190 devirli beheri 260 beygir takatinde 185 kilovat 525 voltluk mütemadi cereyan dlnamolarlle direkt akuple, işler vaziyette komple iki dizel - dinamo grupu ve fazla bir dinamo, bütün lüzumlu ölçü âletleri ve komanda tertibatını havi cem ve tevzi tablolarlle birlikte: (Yalnız bir Dizel motörû 7.000, yalnız dinamo tablosUe birlikte 2 000 Uradır.)
Türkiye Bakır İşletmeleri Mîiessesesi, Ankara Posta caddesi Şayban Apartımanı No. 9. veya Borçka kazası Murgul nahiyesinde Murgul Bakır İşletmesi Müdürlüğüne müracaat olunması.

INNOXA
HAVAN
TÜAŞ BIÇAĞI «AS SABUNU