1950 Aralık etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1950 Aralık etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ben» 33 — No. 11578 — Flatı her yerde 10 kuruttur.
AKŞAM
r
ı
CUMA 29 Aralık 1950
AKŞAM’ın

Küçük İlânları en verimli en ucuz
-J
Sahibi: Necmeddin Sadak — Yazı işlerini fiilen idare eden: C. Bildik — Akşam Matbaası
Ingiliz Dışişleri Bakanının Türkiyeye mesajı
Bevin, Kore Birliğimizin büyük başarısına Ingiliz milletinin
General Tahsin Yazıcı
son savaşları anlattı
Kahraman Kore birliğimizin komutanı gencr.ıl Talisin Yazıcı
Büyük Kızıl taarruzu 10 gün
içinde bekleniyor
Kore için yığılan Çin
kuvveti 1,900,000
General diyor ki: “Komutam altındaki kuvvetler geri çekilmekten hoşlanmıyorlar, korkmuyorlar ve dövüşmek istiyorlar,,
garından çıkarlarken
Dun Ar.karadan şehrimize gelen general Tahsin Yazıcının eşi kurmay yarbay Salâhaddin Tokaym eşi bayan Melâhat Tokay v# Tahsin Yazıcının oğlu Ball Yazıcı kendilerine verilen buketlerle Haydarpaşa
Borç para bekleyen memurlar
Müracaatlar son günlerde 20 bin daha artarak 60 bine vardı
Amerika, bugünlerde 80 bin kişiyi daha silâh altına almağa karar verdi. BöyleceKore harbin-denberi askere alınan ihtiyatlar 450 bini buldu
Londra 28 (Radyo) — General Mac Arthur’un bugün neşredilen tebliğinde ezcümle şu malûmat verilmektedir:
«Çin kuvvetleri mütemadi surette hazırlıklarını tekvlye etmektedirler. Yapılan araştır-
malardan sonra bu kuvvetlerin ocak ayının İlk 10 günü zarfında tam taarruz kabiliyetine sahip olacakları tahmin edilmektedir.
ap Dayanın silâhlanması

(Devamı 2 nci sıhifede)
Avrupamn savunması hazırlıkları
8 inci ordunun eski komutanı da bu lüzumu belirtti
Londra 28 (APi — Büyük Britanya Dışişleri Bakam E mest Berin, bugün Türkiyeye gönderdiği bir mesajda, Koredekl Tilrk askerlerinin gösterdikleri kahramanlık ve kazandıkları başarıyı takdirle kaydetmiştir.________
Dışişleri Bakanı Fuat Köprü-lü'ye gönderdiği bu mesajda Bevin şunları beyan etmiştir: cKoredekl Türk birliklerinin üstün başarısından dolayı Türk Milletini ve Hükümetini tebrik
(Devamı ikinci sahifede)
T. Yazıcı ve
S. Tokaym madalyaları
Koreye gitmek ve kan vermek isteyenler
Bugün Taksim Belediye gazinosunda yapılacak bir toplantıda eşlerine tevdi olunacak
28 (ANKA) — Emekli Sandığından borç isleyenlerin kırk bini bul-jtüWu üyvelcBJllâlnnU-’tik.’ Son günlerde bu rakama yirmi bhı müracaat daha ilâve edilerek, borç para isleyenlerin sayısı altmış bini bulmuştur. Sandık genel müdürlüğü bu vasiyet karşısında müracaatların, hiç değilse, yüzde ellisini karşılamak üzere yeni tahsisat istemiştir. Bu hususta Maliye Bakanlığı İle görüşmeler cereyan etmektedir. Bakanlık, Sandık genel müdürlüğünün talebini kabul etliği takdirde, bu hususta bir tasan hazırlanıp Meclise «cvkedilecektlr.
Fransa sahillerinde
Amerika üs kuruyor
İtalyan fabrikaları 400 milyon dolarlık silâh imâli programını tatbike başlıyor
Tokya .28 (AA.) — (United Press»: 8 inej unlunun eski Komutanı g-.r(eraı Robert Tlchelbctitur J. ponyb ile Bir-leşllc Amerikanlı, birbirlerine I İhtiyacı oldugdi.r.dar. bahsetmiş ve Asyada komiiııı.-'i tazyı-kına karsı sulnû ve emniyeti muhafaza .tein bu 11:1 memle-, ketin işbirliği «’apmnFinın zaruri olduğunu belirtmiştir.
(Devamı ikinci sahifede)
Paris 28 (Natent — Birleşik1 merlka Bordeaux civarında Amerika hükümeti He Fransa kuvvetli bir askeri üs inşası 1-hiikûmeli aras'iıda varılan blr|çin hazırlıklara başlamıştır, anlaşma gereğince Birleşik A-
(Devamı ikinci sahifede)
Kasım Gülek’in beyanatı
Celâl Bayar
Gönüllü gitmek ıstiyenler' 15 bini buldu. Kan vermek istıyen kadınlar için de hazırlıklara başlandı
Gönüllüler memleket, yaş, meslek ve rütbe esaslarına güre tasnif ediliyor
Ankara 28 (T.HA.) — Kürede verdikleri muharebelerde inşan üstü yararlıklar göstererek dünyayı hayran bırakan kahraman tugayımıza katılmak İsteyen Türk gönüllülerinin sayısının gün geçtikçe arttığını evvele» bildirmiştik. Bu defa yetkili kaynaklardan aldığımız malûmata göre gönüllü adedi 15000 t aşmıştır, bunların arasında rütbe farkı gözetmeyen bJr çok faa! ve Eaütekalt sivil ve askeri şahsiyetler bulunmaktadır.
şimdiye kadar Milli Savunma Bakanlığı Kore bürosuna on profesör. 4 doçent, a iLse müdürü, muhtelif Bakanlıklara
— Çindeki Amerikan emvaline elkondu
mensup yüzlerce memur, retmen ve büyük sayıda yedek (Devamı 2 nci sahifede)
Ö8-
Koredekl kahraman tugayımızın komutanı General Tahsin Yazıcının eşi Nezahet Yazıcı ve oğlu Ball Yazanı lıle Kore kahramanlarımızdan Kurmay Yarbay Salâhaddln Tokay'ın eşi Melâhat Tokay dün sabahki ekspresle Ankarad&n şehrimize, gelmişlerdir.
Bayan Nezahot Yazıcı ve Me-
(Devamı ikinci sahifede)
rYARIN—-
4 sahifeli parasız
Renkli
İLÂ VE Al İZİ
Veriyoruz.
■ B
Yusuf Ziya Oniş yeni vazifesine başladı
Denizyollarının yeni Genel Müdürü, dün • idarenin marttan sonra alacağı şekil etrafında izahat verdi
u
Halk, iktidarın bocaladığı kanaatindedir,,
Cuırıhurbaşkanı Kırıkkale fabrikalarım gözden geçirdi ve Ankaraya döndü
Londra 29 (Kadyoi — Pekinden alman habelrere göre Çin hükümeti bugün aldığı bir kararla Çin dahilindeki büliin A-merlkan emvaline el koymaktadır. Bu karara göre, çinde bulunan Amerikan paraları ve malları bloke edilmektedir. Hükümetin müsaadesi olmaksızın Amerikalılar mal veya paralarını kullanamıyacaklardır.
Yeni Genel Müdür Yusuf Ziya Öniş, diinlciı devir ve teslim esnasında selefi Cemil Parman ile bir arada

■ ırijr.URjLj
Radyo, şahıslara reklâm yapmamalıdır
Herhangi bir münasebet zuhur eder gibi ulunca, radyoda bir çok daire âmirlerinin bile isimleri sıralûntyor: Filânca törende bulunmuşlar. Yahut falanca imzalanmayı sağlamakta yararlıkları görülmüş...
Ticarette reklâma ihtiyaç vardır. Fakat daire müdürlüğü mütevazı bir meslektir. Beyanatta bulunmak bile memnu. Şahsiyetlerin silik olmaları iktiza eder. Şahsı değil, makam bahis mevzuudur. O fiili yapmak da o makamın zaten vazifeleri a-rasında bulunduğuna göre, radyoyu gelişi güzel kullanmamalı.
Kaldı ki, radyo, hiçbir suretle şahıslara fahri, fuzulî reklâm yapmamalı.
C. H. P. Genel Sekreteri dün son seyahatine ait intihalarını anlattı
C. II. P. şenel sekreteri Kasın ( Gül ek
ıu şöylece hulâsa etmiştir: «Cenup vilâyetlerimizde haftaya yakın süren bir seyahat yaptım. Maksadım, parti teşkilâtımızı ve arkadaşlarımızı ziyaretti. Gezdiğim yerlerde
(Devamı ikinci sahifede)
iki
Ankara 28 (Akşam) — Dûn gece 23.30 da Karabükten ayrılan Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bugün saat 11,30 da Kırık-kaleye gelmiştir.
İstasyondan doğrucu Mahfil Gazinosuna giden cumhurbaşkanı Kırıkkale İllerin kendisine gösterdiği sevgi tezahürlerine teşekkürlerini bildirmiş ve muta aluben Kınkkaledekl fabrika, ve tesisleri gezerek çalışmalar hakkında alâkalılardan izahat almıştır.
Celâl Bayar, Samsun trenin» bağlanmış olan hususi bir vagonla 20,35 te Ankaraya dönmüştür.
Türk - Yunan Ordu takınılan matı
Maçın radyo ile Koreye de dinletilmesi isteniyor — Misafirler dıin Anıt kabre çelenk koydular
Denizyolları Umum Müdürlüğüne tâyin edilen Yusuf Ziya Önlg. dün öğleden sonra Denizyollarına glderçk yeni vazifesi-
ne başlamıştır.
Yusuf Ziya önlş bu arada eski umum müdür Cemil Parman (Devamı 2 nci sabifeıle)
Ankara 28 (Anka» — C. H P Genel Sekreteri Kasım Oülek, bugün Ankarada basın mümessilleriyle 17,30 da bir görüşme 1 yapmış, son seyahat İntibaları-
Cumartesiden itibaren AKŞAM sütunlarında
Ankaraya çelen Yunan Ordu takımı Türk subayları ile bir arada
(Yazısı 2 nci sahifede}
Bu eser Skerlock Holmes serisinin en kuvvetli, en heyecanlı ve en sürükleyici romanıdır.
Baiuie 2
2U AldilK 1‘JiA)
SÖZÜN GELİŞİ
Milletvekillerine
Mütehassissız imar
verilen 90 lira yevmiye
Senelerdir aleyhinde söyledik- Yaptığı işleri beğenmedik. Bütuıı kabahatleri onun sırtına yükledik. Nihayet memleketine gitmesine izin verdik; İstanbulini imar plânını yapan mütehassıs Prost yakında memleketine dönecektir.
M. Prost neden muvaffak olamadı? sualine cevap vermek belki güçtür Fakat biz esas itibarîyle mütehassıstan hoşlanmayız. Sık sık mütehassıs istediğimize, hattâ mütehassıs getirdiğimize, raporlar yazdırdığımıza bakmayın. Bizim en sevdiğimiz, hoşlandığımız ve dehâsını alkışladığımız mütehassıs bizim fikirlerimizi doğru bulan, bunları takdir eden mütehassıstır. Ortada bir mütehassıs bulunmasına rağmen ihtisasa aldırış etmediğimiz için kendi arzularımızın gerçekleşmesini ve bu arzuları da mütehassısın tasdîkuıdan geçirmeyi isteriz. E-ğer tasdik etmezse o adam hiçbir şeyden anlamıyor demektir. M. Prost’un memleketimizde hiçbir mütehassısa nasip olmayan, uzun bir devre kalması zaman zaman mütehassıs olmayanların tekliflerini «plâna uygun» görmesinden ileri gelmiştir. Üstad bu yumuşaklığı gös-termeseydi İs tan lnılda iki sene zor kalırdı!
Arhk olan olmuş, mütehassısın İstanbuldan ayrılması kararlaştırılmıştır. Şimdi ne olacak?
İstanbuJun mimari bakımdan gelişmesinin kaderini arhk idare âmirleri tâyin edeceğe benziyor.
«Yap» dedikleri olacak, «Yapman dedikleri olmayacak. Mütehassıs ile bu hale gelmiş olan tstanbulun mütehassissız ne hale geleceğini tahmin etmek kolay değildir.
Gelecek nesillere oldukça acayip bir İstanbul şehri hasırlamanın eşiğinde isek ah İstanbul, vah İstanbul!
Şevket RADO
Onların
Kızıl taarruzu
(Baş tarafı birinci sahifede)
Hava kuvvetleri dün de taarruzlarına devam etmişlerdir.
Çinliler dün yaptıkları nlsbî taarruzla Seoul'tın 55 kilometre kuzeyinde Kesung kasabasına varmışlardır.
Birleşmiş Milletler kuvvetleri cepheyi takviye etmeğe devam etmektedirler.
Haber alındığına göre komünist kuvvetleri 38 İnci arz dairesi boyunca 550.000. cephe gerisinde 450,000 Olmak üzere bir milyondur. Bunlardan başka takviye olarak daha geride bek-llyen kuvvetlerin miktarı 900 bin olarak tahmin dilmektedirler.
Rus yapısı uçaklar
Tokyo 28 (A. A.) — United Press: 5 inci Amerikan hava filosu genel karargâhından bildirildiğine göre, dün öğleden sonra Simuiju bölgesinde Rus yapış- 34 uçak görülmüştür.
5 İnci bava filosuna mensup uçaklar bu sabah cepheye yakın olan düşman hedeflerini bombalamak üzere 200 çıkış yapmışlardır.
Amerikan birliklerinin Kore harbindeki zayiatı
Washington 28 (AA.) — Cü-pited Press): Favunma Bakanlığından bildirildiğine göre, A-merikan kuvvetlerinin Kore harbinde verdikler! zayiat- yekûnu geçen cuma gününe kadar 38,325 e yükselmiştir. Bunun 5742 sı Ciü 27,012 si ya-rah ve 5571 i de kayıptır. Yaralılar ve kayıplar arasında «Hıradan ölenlerle birlikte ölü sayısı «423 tür.
Diğer taraftan Mac Art hur genel karargâh;adan bildlrillen zayiat yekûnu ölii, yaralı ve kayıp olarak 42 995 dir. Fakat bu yekûna harbden gayrı sebeplerle verilen zayiat da dahildir.
Amerikada peniden askere alınanlar
Londra 28 (Radyo) — Amerikan hükümeti bugünlerde daha 80,000 kişiyi silâh altına almağı kararlaştırmıştır. Bu suretle Amerikanın Kore harbinin başlamasından İtibaren askere aldığı İhtiyatların sayısı 450.000 1 bulmakladır. Bıı kuvvetlerin önümüzdeki hazirana kadar 21 tümene varmaları beklenmektedir.
Avusluralya Koreye yeniden asker gönderiyor
Londra 28 'Radyo) — Avustralya hükümeti bugün aldığı bir kararla Koredekl askeri kuvvetlerini ar’tırmamağa buna mukabil, mevcut bulunan kıtanın Standard olarak muhafaza edilmesini kararlaştırmıştır. _______________
Parlâmentolar Birliğine gidenlerin aldıkları yevmiyelerin fazlalığı dün bütçe komisyonunda itirazlara uğradı
Ankara 28 (Anka) — Bütçe Komisyonu bugün öğleden sonra toplanarak dün müzakeresi yanda kalan B. M. M. bütçesi üzerindeki görüşmelerini bitirmiştir. Meclis bütçesi üzerinde konuşulurken Parlâmentolar Birliği toplantısına İştirak eden milletvekillerine verilmekte o-Jan yevmiyeler dolayıslyle muhtelif milletvekilleri söz alarak, tenkidlerde bulunmuşlardır. Milletvekillerinin bilhassa üzerinde en çok durdukları nokta, Parlâmentolar Birliğine gidenlere verilen 90 lira yevmiyenin fazlalığı olmuş, bunun İndirilmesi gerektiği tebarüz ettirilmiştir.
Bu arada Şefik Bakayın Parlâ-
mentolar Birliğinin bir toplantısına Irürak eden ve profesör olan bir milletvekilinin lisan bilmediği için kürsüden İndirildiğini söylemesi, münakaşalara yol açmış, Cihat Baban, böyle bir şeyin varld olmadığını bildirmiştir,
Bundan sonra maddelere geçilmiş, aynen kabul edilmiştir.
Müteakiben, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin müzakeresi yapılmış, bütün maddeler aynen kabul edilmiştir, Sayıştay bütçesi de görüşülerek aynen kabul edilmiştir. Komisyon geç vakit dağılmıştır. Bütçe Komisyonu yarın müzakerelerine devam edecektir.
İngiliz Başbakanının Avrupanın savunması
mü-yaş, giire
Koreye gitmek ve kan vermek istiyenler (Baş tarafı birinci sahifede) subay müracaat etmiştir.
Mahalli askerlik şubelerine yapılan bu müracaatlar arasında muhtelif muharebelere girmiş 80, 90 yaşlarında 20 kadar gazi de vardır.
Merkezde toplanan bu racaatlann memleket, meslek ve rütoe esasına
tasnifi işine devam edilmektedir.
Koredeki yaralılara kan vermek iri (yen kadınlar Ankara 28 (T.H.A.) — Kore-de hak ve hürriyet uğruna kahramanca dövüşerek yaralanan askerlerimize kan vermek İçin Mil il Savunma Bakanlığına, kad.nlar tarafından bazı müracaatlar yapılmaktadır.
öğrendiğimize göre alâkadar makamlar Türk kadınının bu necip arzusunu yerine getirmek üzere hazırlıklara başlamıştır.
Bu arada şehrimizde bulunmakta olan kan toplama istasyonundan ve keza fetanbul-dakl kan toplama İstasyonlarından İstifade edilecektir. Vr.şington elçimiz ve memurlar yarımşar litre kan verdiler
Nevyork 28 (Radyo) — Dün Vaşlngtondaki Türk büyük elçisi Feridun Cemal Erkin ve elçilik mensuplan Koredekl yaralılara gönderilmek üzere yarımşar litre kan vermişlerdir.
Kasım Gülek’in beyanatı
Bakanlıklarda yeni tâyinler
Ankara 28 (ANKA) — Milletlerarası iktisadi İşbirliği teşkilâtının 00 lira aylıklı Paris'teki madenler müşavirliğine Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Paris ticaret müşaviri Celâl Yarman, İçişleri Bakanlığı mahalli idareler gene) müdürlüğü daire başkanlığına aynı genel müdürlük şube müdürlerinden Dündar Egel. emniyet genel müdürlüğü şube müdürlüğüne Beykoz kaymakamı Namık Erverdi, dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne Viranşehir kaymakamı Muzaffer Erman, dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne Ahlat kaymakamı Feridun Demir, emniyet genel müdürlüğü üçüncü sınıf emniyet müdürlüğüne Danıştay ü-çüncü daire yardımcısı Abdül-kadlr Uras, emniyet genel müdürlüğü şube müdürlüğüne ii-çüncıi sınıf emniyet müdürlerinden Aziz Ronabar, dördüncü sınıf emniyet müdürlüğüne İstanbul polis okulu dahiliye müdürü Salih Zeki Bayülgtıı, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 100 lira maaşlı tetkik kurulu üyeliğine 125 lira müktesep maaşla Petrol Ofis umum müdür yardımcısı Turhan Çakus, 125 lira maaşla dm ticaret dairesi başkanlığına Bakanlık teftiş heyeti başkanı Munis Faik Ozansoy kadro maaşı İle, dış ticaret dairesi başkan yardımcılığına Londra ticaret a-taşellğl müşaviri Turhan Hısım ve açık bulunan İşletmeler Bakanlığı İşletmeler dairesi başkanlığında 90 lira aylıklı uzmanlığa da Milli FrrJâk genel müdür yardımcısı Niyazi özak tâyin ve nâkfolunmuşlar-dır. __
Resmî dairelere yalnız Atatürkün resmi asılacağına dair karar tavzih edildi
Ankara 28 (AA.) — Bugünkü Resmi Gazete Bakanlar Kurulunun 23.12.1950 tarihli aşağı-
(Eaş tarafı birinci sahifede) fevkalâde tezahürlerle karşı-. landun. önleme teşebbüslerine rağmen bu tezahürat son derece samimi ve İçten oldu. Ta-; savvurun fevkinde gösterilen bu heyecanın mânası, C, H. P, ne halkın artan teveccühüdür.
Her tarafta vatandaş siyasî hâdiseleri, ve partilerin gelişmesini dikkatle takib ediyor. C.H. P. nin gençleşme ve yeniden teşkilâtlanma, vakarlı çalışma ve samimi gidişi vatandaşın dikkatini ve teveccühünü çekmektedir. Seyahatten edindiğim intihalardan biri de, milletin yeni İktidara karşı duyduğu derin hayal sukutudur, iktidar, seçim ■zamanında ettiği valilerden hiçbirini şimdiye kadar tahakkuk ettircmemlştir, Yedi aydan beri müspet hiçbir İş yap mamıştır. Büyük bir açıkla gelen bütçe, hay-ıl sukutunu çok arttırmıştır. İktidarın müspet İş görecek yerde, mütemadiyen bizimle uğraşması, milletin gözünden kaçmıyor. Halkın İntibaı, lktldarm bocalamakta olduğu merkezindedir. Biz çok temenni ederdik kİ, D, P. memleket hayrına İcraat yapabilsin. Bunu keşke görebilsek, ve icraatını övebllfieydik...
Radyodan şikâyetler
Seyahatim esnasında radyodan büyük şikâyetler dinledim. Devlet paraslyle çalışan radyonun İktidar propagandacısı haline getirtmiş olması halkı çok üzmektedir. Çok kere milleti tenvir edecek haberler yerine uzun propaganda haberleri ve nutuklarının yayınlanması, kötü karşılanmaktadır. Halkın radyo hakkmdaki hislerini tstanbulda Talebe Birliğinin radyo halikındaki protesto tezahürü çok Lyi İfade eder.
. Memurlar arasındaki hayal sukutu
Gezdiğim yerlerde memurlar arasında müşahede ettiğim hayal sukutu da bilhassa büyüktür. Memleketin fedakâr ve feragatli evlâtları olan memurların gelir vergisinden faydalan-dınlmamaları____her yerde tees-
ycmundakl teşebbüsleri şimdiden tesirini göstermiştir.
Tehlikeli günler ve milli birlik içinde yaşadığımız günler, dünya için çok tehlikeli ve karışık anlardır, Her an dünyada yeni bir harb çıkmak tehlikesi vardır. Bu şartlar içinde en büyük dayanağımız milli blrllği-mlzdlr. Millî birlik, ana meselelerde anlaşma demektir, şunu derhal İfade edeyim ki; bu, tenkidi ortadan kaldırma demek değildir. Milli birliğin teessüsünde İktidara mühim vazifeler düşer. Temenni ederim M, iktidar bunları idrâk etsin ve faaliyete geçsin. Bizim İstediğimiz partiler ve vatandaşlar arasın-d husumet yerine, muhabbet, karşılıkla sevgi ve saygıya dayanan bir demokrasidir.»
Basbj ve farklı muameleler
Kasım Gülel:, bundan sonra gazetecilerin muhtelif suallerini cevaplandırmıştır. Genel sekreter, bu arada baskı şikâyetlerinin devnm ettiğini. Demokrat Partiye mensup vatandaşların devlet dairelerinde ve meselâ Ziraat Rankasında kolaylık gördükleri, bu partiden olmayanların bu yüzden sıkıntıya uğradıkları hakkında çok şikâyet dinlediğini nakletmiş tir.
İnönü hakkındakl ithamlar
Bir gazeteci. Meclis kürsüsünde veya başka suretlerle İnönü’ye ve dolayıslyle Halk Partisine tevcih edilen ithamlara niçin derhal cevap verilmediğini sormuştur, Gene- sekreter, (Bu daha ziyade İtham edeni tartarak İddialarını cevaba lâyık bulup bulmama meselesidir) demiştir. Genel sekreter bu mevzuda bozan cevap vermemenin, vermekten daha müessir olabileceğini hatırlatmıştır.
C. II. P. binaları
Halk Partisi blnaîarı hakkında hükümetçe girişilen teşebbüslere dair de Kasım Gü-lek şunları söylemiştir:
«Binalarımız İçin kanunun bize verdiği harlan kuilanıyo-- ruz, Kanunların re mahkeme-a C, lerin haklarımın teslim edeceğine güveniyoruz. Eğer hususî kanun yoluna gidilmezse, biz binamızda İstirahatı kalble oturabiliriz. Hususi kanun yoluna gitmenin de çok tehlikeli
(Baştarafı 1 inci sahifede)
Asıl üssün linçi cihan harbinde Amerikanlar taraflından kullanılan. La Pûptau olduğu da aynca bildirilmektedir.
Müteaddit Amerikan gemilerinin civardaki küçük limanlara askeri malzeme bojait-nıağa başlamış olduğu da gelen haberlerden anlaşılmaktadır. Askeri malzemenin yanı sıra yol makinelerinin de getirilerek faaliyete geçmiş olduğu da öğrenilmiştir.
Fraro-ız Meclisinde silâhlanma müzakereleri
Paris 28 (Nafen) — Fransa-nın yeniden silâhlanmasına fırsat vermek İstemeyen komünistler dün sabahın dördüne kadar devam eden Meclis toplantılarını baltlamaya ça-J şnnşlardır. Bunlar tarafından Heri sürülen bir teklif 176 ya
Tiirkiyeye mesajı
(Baş tarafa birinci sahifede) ederim, Gazâları Büyük Brltan-yada hayranlıkla takib edilmiş ve blzlere Türk Milletinin üstün askerlik vasıflarını bir kere daha hatırlatmıştır. Ayna zamanda Türk birliklerinin uğradığı ağır zayiat karşısında bu memlekette (İngiltere) herkesin hissettiği derin teessürü de belirtmek isterim.»
General Tahsin Yazıcı’nın beyanatı
Tokyo 28 (AA.) - (Afp): Kasım ayı sonlarında Çinlilerle yapılan çetin savaşı hülâsa eden Kore'deki Türk kuvvetleri komutanı general Tahsin Yazıcı, sözlerine: «Çarpıştık ve İşte bu kadar» demekle başlamış ve 4 gün. 4 gece süren savaşlar hakkında aşağıdaki tafsilâtı vermiştir;
Karşımızda çok büyük sayıda kuvvetler olduğunu bilerek Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin komünist Çinliler tarafından kuşanılmasına mâni olmak için savaşa memur edildik. İleri mevzitickl kıtalarımız 27 kasım gece yarışma doğru düşmanla temasa girdiler, bütün gece taarruz ederi düşmanla çarpıştılar ve nihayet sabahleyin kuşatıldılar. Bunlardan bir kısmı gerideki hatlarına gelmeğe muvaffak oldularsa da geri kalanlar ölünceye kadar vuruştular.
28 kasım sabahı Çinliler bize en yakın setir ve emniyet latalarımıza yaklaşmış bulunuyorlardı.
Komünist Çln kuvvetleri tahminen 4 tümen kadardı. Bu İtibarla düşmanı şaşırtmak ü-zere topçu ateşine aralıksız devam ederek gece 7 kilometre geri çekildik, öğleden sonra Çln iller kıtalarımıza eriştiler ve kuşatıldok, Gerimizde kalan köylerde çeteciler olduğu muhakkak idi. Kendimize bir gedik açtık re kuvveti erimizin büyük kısmı geri çekildiği şırada düşmanı oyalamak üzere bir buçuk taburluk bir kuvvet bırakarak ricat ettik. Bıraktığımız bu setir kıtası bütün gece düşmanla çarpıştı.
29 kasım günü artçı kuvvetlerimiz, kuşatılan birliğimizi kurtarmak üzere Çinlilere taarruz etti. Böylecc gene gedik açtık ve kuşatılan I İğimiz kurtuldu. Bundan sonra gittikçe artan sayıda kuvvet almakta olan düşman kıtaları karşısında geri çekilmeğe devam ettik ve karanlık bastığı sırada sol kanadımızda bir A-merikan alayına rastlayarak birlikte ricat ettik.
Bu arada düşman cenahlarımıza taarruz etmekte ye bizi tekrar kuşatılmak tehlikesine maruz oırakmakta İdi. Kendimize yol bulmak İçin yeniden taarruza mecb'ir olduk. Kunu-rl yakınlarına gelmiş bulunuyorduk. Fakat bu kasabaya e-’rlşmeden Çinliler tekrar taar-r 112la bizi gene kuşattılar. [Çemberden kurtulabilmek için muhtelif istikametlerde tekrar taarruz zorunda kaldık ve nihayet Kunuri'ye gelebildik.
Dediğim gibi «Çarpıştık, İşte bu kadar».
General sö2ierine şu cümle İle sön vermiştir:
«— Komutanı altondaki kuvvetler geri çekilmekten hoşlanmıyorlar, korkmuyorlar ve

Japonyanın silâhlanması
[Baş tarafı 1 inci sahifede]
General yeni senenin Japon-yaya İki mühim şeyin tahakkukunu mümkün kılmasını temenni etmiştir. Bunlardan biri 1951 senesi içinde Japon sulh andlaşmasınm imzalanması, İkincisi de Japon yaya kendi sahillerini müdafaa İmkânlarının verilmesidir.
Generale göre muayyen nispet dahilinde Japonyanın yeniden silâhlanmasına müsaade edilmelidir.
Japon basını, Almanyanm yeniden silahlandırılması ile ilgili karar ve haberleri en büyük bir alâka İle takl betmektedir. Tokyoda, Batı Almanyayı takiben Japonya için de bir yeniden silâhlanma programı tatbik e-dlleceğl kanaati umumîdir.
bir bbr-
Okullarda dinlenme tatili
Ankara 28 (T.HA) — Orta, ilse ve sanat okullarında öğrencilere birinci devre «onunda bir haftalık dinlenme tatili verilmesi Milli Eğitim Bakanlığınca kararlaştırılmışı ır.
1 ocuk pazartesi günü başlayacak olan tatil 8 ocak pazartesi giinü sona erecektir, öğrencilerin birinci devre not karneleri de ou tatilden evvel dağıtılacaktır.
MEVLÜT
Eski Duyunu Umumiye Tercüme kalemi müdürü ve Darülfünun müderrislerinden merhum Hüseyin Danlş beyin hemşiresi
RUHİYE PEDRAM hanımın ölümünün kırkıncı gününe tesadüf eden 31/12/950 pazar günü ikindi namazından sonra saat ikide Kadıköy iskele camiinde hatim duasiyle beraber mevlûdu şerif okutulacağından dost ve arzu edenlerin mezkur gün ve saatte teşrifleri rica olunur.
Km
Tâbınak Pedratn
İtalyatun silâhlanması
Waslüngton 28 (APj — Bildirildiğine göre. Birleşik Amerika, İtalya hükümetinin, 1951 senesinde, İtalyan fabrikalarında 400 milyon dolarlık silâh imaline dair '«lan programını derhal tatbik mevkiine koymasını kabul etnışitir.
Resmi çevreler, Anırelkarun, gayri resmî olarak. İktisadî bir yardım sağlamayı tekeffül ettiğini de kaydetmekledirler.
Plân mucibirce İtalya, tüfekler, makineli tüfekler, havan topları, taşıt vasıtaları, yük kamyonları ve cephane imal edecektir.
Kongrenin, dost memleketlerin silâhlanmasına yardım İçin kabul etmşl olduğu beş milyar dolarlık tahsisatın gayrı muayyen bir kısmı, mahallî silâh imalâtına vardım İçin ayrılmıştır.
Amerika şehirlerinde savunma tedbirleri
Vaşington 28 (A.A.) — LPS: Amerikan hükümeti bir rapor yayınlıyarak, Amerikada harb halinde hedef olarak seçilmeğe müsait bölgelerdeki makamlardan, bir düşman taarruzu imkânını bertaraf etmek üzere derhal tedbir alamalannj istemiştir. Bu rapor bilhassa büyük sanayi merkezleri İçin hazırlanmış olup atom bombası, zehirli gaz ve mikrop harbi halinde sarih malûmat vermekledir.
Hükümet tarafından yayınlanan bir kararnamede Amerikan topraklan üzerinde seyreden u-çaklar İçin bazı yasak bölge 1-slmierl zikredilmiştir.
Yeni harb sanayii tesisleri
Nevyork 28 (Radyo) — ensyl-vanla'da kurulması kararlaştırılmış bulunan tesisler sayesinde Amerikanın yıllık malzeme İmalâtı 100,000,000 ton arttırılacaktır. Aynı tesislerin senede temin edecekleri çelik istihsal â-tı 1,800.000 tonu aşacaklar. Bundan başka gene Pensyüivanla eyaietlnde kimyevi sanayi geniş miktarda tevsi edilecektir.
Tınmanın bir demeci
Nevyork 28 (Radyo) — Başkan Tı-uman bugün verdiği beyanatta «Amerika asla kendi kabuğuna çekilme siyasetini takib etmlyecektlr. Hür milletlere elimizden geldiği kadar yaıdım edeceğiz» demiştir.
Resmi daire ve müesseselerde’ ancak Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu sıfatlyle Büyük Atatürk’ün portresinin bulundurulması hakkmdaki 5.6.1950 tarihli ve 3/11303 sayılı karar, mahiyet vç münderecatı itibariyle sarih olup resmi daire ve müesseslerde müşarünileyhin portresinden başkasının ve bilhassa onu istihdaf edenlerin portrelerinin bulundurulmama-sını açıkça bildirmiş . olmasına rağmen karşılaşılan bir hâdise dolayıslyle başka şekillerde tefsir ve tevile yol açıldığı görülmüştür. Kararın istihdaf ettiği gaye, maksat ve tesisin bundan 1-baret olduğunun tavzihan teyld olunmasına Bakanlar Kurulunun 23.12.1950 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
dövüşmek İstiyorlardı. Niçin geri çekildiğimizi ar.lomak İstemiyorlar. olduklan yerlerde kalmak ve düşmanla çarpışmağa devam etmek istiyorlardı.»
H. P. nln elindeki bütün vasıta- ( lara baş vurarak ve âzami İm- j kânlan kullanarak memurların ı mağduriyetine mâni olacağını ı İfade etmek İsterim. C. H. P. 11 ) milletvekillerinin bütçe komis- bir yol olduğu kanaatindeyim.!
T. Yazıcı
(Baş la ra fi 1 İnci sahifede) ; lâhat Tokay, Amerika büküme- ; t! tarafından General Tahsin ; Yazıca ile Yarbay fîalâhaddln ( Tokay'a son savaşlarda gösterdikleri başarı ve kahramanlığı j tekdir ve taltifen verilmiş ve ı onlar tarafından da eşlerine ■ tevdi edilmek üzere şehrimize ı gönderilmiş bulunan «Silver ( Stars madalyalarını tesellüm 1- ı çln şehrimize gelmiş bulunmak- i fadırlar, Madalyalar bugün ■ Taksim Belediye Gazinosunda ( tertiplenen bir toplantıda törenle kendilerine tevdi oluna- , çaktır.
Bayan Nezahet Yazıcı, dün kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza, eşi General Tahsin Ya- , zıcı’dan en son olarak 11 aralık tarihli bir mektup aldığını söy- , lemlş ve:
(— İyi olduğunu yazıyordu. Fakat gazetelerde çıkan resimlerinde de görüldüğü gibi, epeyce zayıflamış» demiştir.
Gazeteciler Cemiyetinde dünkü toplantı
Gazeteciler cemiyetinden: Basın hürriyeti ve demokrasi rejiminin âzadeliğinden fay-
dalanarak komünistlik ve irtica ' mevzularını okşıyan ve iyi nl- ' yelleri tetkike şayan olan bazı' neşriyatın göze çarptığını gö- ! ren Türk basınının salâhiyet sahibi belli başlı üyeleri, Gazeteciler cemiyetinin daveti ü-zerine dün cemiyet lokalinde toplanarak matbuatımızın, bıı çeşit yayınlar ve kalem hürriyetinin bu tarzda fena kullanılışı karşısında hassas bulunması mevzuu üzerinde fikir teatisinde bulunmuşlardır.
Yusuf Ziya öniş
(Baş ta rafı 1 inci sahifede)
He bir müddet görüşmüş; devir ve teslim muamelesi de İkmal edilmiştir. Cemil Parman müteakiben Yusuf Ziya önlşe bağanlar dileyerek veda etmiş ve Denizyollarından ayrılmıştır.
Yeni umum müdür dün makamında gazetecilerle de bir konuşma yapmış ve muhtelif suallere cevaben, ezcümle şunları söylemiştir;
C— Bildiğiniz gibi Denlzbank tasarısı. İdareye ticari bir şekil vermektedir. Fakat idarenin bu şekli alması da bir kanun mevzuudur. Bu kanunun mart a-yından önce çıkacağını tahmin ediyorum.
İdarenin yeni şekli alışına kadar, kadroda her hangi bir tensikat yapılman bahis konusu değildir. Bn 1 - 2 aylık müddet zarfında, eski esaslar dairesinde İşler yürütülecektir. Denlzbank tasarısının gerçekleşmesini mütaakıp. yeni şeklin zaruretlerine uygun bir kadro yapılacağı tabiidir.
Denlzbank tasarısına göre, 1-dare, İş mevzuları itibariyle birbirine müşabih 5-6 müstakil teşkilâta ayrılacak ve bu teşekküller kendi kendilerini İdare edeceklerdir. Kanun çıkınca İlk plânda resmî bankalar gibi teşekküllerin Denizbanka hissedar olarak İştirakleri bahis konusudur Zamanla hususi müesseseler de Denizbanka hissedar olabileceklerdir.»
Yusuf Ziya önlşe, yeni vazifesinde başarılar dileriz.
Dünkü intihar hâdisesi
Bir genç kız, Beyoğlunda kendini dördüncü kattan sokağa attı
Düe akşam Beyoğlunda feci bir İntihar hâdisesi olmuştur:
Beyoğlunda Büyük Parmak-kapıda 4 numaralı apartımanın dördüncü dairesinde oturan bay Refik’in 18 yaşındaki kızı İkbal, oturdukları dairenin sokağa bakan 17' metre yükseklikteki balkonundan kendisini atmak suretiyle intihar etmiştir. İkbal, koma halinde Beyoğlu hastanesine kaldırılmışsa da kısa bir müddet sonra vefat etmrştlr. Ankarah olan ve eniştesi Le-blb'in yanında bulunan İkbal, biri annesine, diğer ikisi de yakınlarına aJt olmak üzere öç mektup bırakmış ve bunlarda, karar vermiş olduğu intihan nihayet kuvveden fille çıkarttığını belirtmiştir. Tahkikata nöbetçi cavcı Süreyya Soysal el koymuştur.
Mevlûd“«
Kore Şehitleri
Aziz ruhlarına ithaf e-dilmek üzere Cemiyeti Hayriyemiz taralından Üsküdarda Nuh kuyusu Seyit Ahmet Camii Şerifinde 31/12/950 pazar günü ikindi namazını müteakip tanınmış hafızlar tarafından Mevh'ı-du Şerif ve Mersiye okunacaktır.
Arz ueden ihvanı dinin teşrifleri rica olunur.
İraıılılar Hayır Cemiyeti
Türk Yunan Ordu maçı [Baş tarifi 1 inci sahifede) Ankara 28 -.ANKA) — Cumartesi günü Türk Ordu takımı İle karşılaşacak olan Yunan Ordu takımı bugün Atatürk'ün kabrine çelenk koymuş, müteakiben Ankara garnizonunu ziyaret etmiştir. Türk Ordu takımı kadrosu yarın belli olacaktır. Bu maçın radyo ile yayınlanması hususunda teşebbüslere girişilmiştir. Kore'de savaşan birliğimizin subay ve erleri de maçı radyodan takip etmek arzusunu İzhar etmiş bulunmaktadırlar.
Fenerbahçe kulübü reisliği
Fenerbahçe idare heyeti kulüp başkanlığına ittifakla Ali Muhittin Hacı Bekir’i seçmiş-, tir.
* K 9 A M
Sahlfe 3
29 Aralık 1950
AKŞAMDAN = = - AKŞAMA
I
Yılbaşı hediyesi
Dünyadaki bütün medeni insanların aklına «güzel ev» deyince yalnız bahçeli, şömineli, taraçalı, balkonlu, kışlık bahçeli, stil eşyalı, gümüş takımlı, radyolu. telefonlu ev gelmez.
Kütüphane odalı ev de gelir. Mütevazı ikametgâhlarda da hiç değilse bir kitap rafı . ;Xkşam üstü, radyoyu hafifçe açmak: kan. koca ve çocuklar, hepsi de kendi seviyelerine göre kitaplar, mecmualar, gazeteler oku-m&k. . Bu aile sükûnu ve huzuru ne güzel, ne yükseltici, ne samimi ve ne hoş manzaradır.
Çok kimse şu anda düşünüyor:
— Kanma, çocuğuma, akrabama. filânca dostuma nasıl bir Yılbaşı hediyesi alayım?
Onların falanca mevzuları sevdiğini biliyorsunuz. Yahut filânca mevzuları öğrenmelerini istiyorsunuz. Şu veva su bahiste inkişaflarını arzu etmektesiniz. Öyleyse, o bahislere dair bir kütüphane, — velev bir tek kitan — hediye ediniz.
Evinizin kütüphanesini kurunuz. Yirminci asrın ikinci yarısına girerken bu işe başlayınız.
Uzaktaki biı dosta, bir gazeteyi abone yazdırabilirsiniz. Vaziyete göre, bir mecmuaya da bir senelik abone edebilirsiniz. Bir sene müddetle devam edecek olan bu Yılbaşı hediyesi pahalı da değildir. Umulmadık derecede makbule geçer.
Daha ucuz hediyeler: Bazı mecmualar, senelik koleksiyonlarını güzel ciltler halinde satıyorlar. (Servcr İskit’in Tarih Mecmuası da böyle bir cilt hazırlamış.) Bcska mecmuaların da yıllık koleksiyonlarını almak, göndermek suretiyle, öbür milletlerin giizel âdetlerinden birini benimsemiş oluruz.
Zira, Garplı bir münevverin aklına, «hediye göndermek» deyince, evvelâ: «Kitap» gelir.
Bizim de, kitap, gazete abonesi, mecmua koleksiyon veva abonesi gelmelidir.
Ve evlerimizin en büyük ziyneti, baş dinleyecek köşesi kütüphaneler olmalıdır.
Âmin.
İyileşmesi İçin file 2 kutu ültraseptil yutturuldu
Yavru filin şehrimizde birkaç gün halka gösterilmesi kararlaştırıldığı halde dün Ankaraya gönderllnıheslnln sebebi İzah edilmiştir.
Verilen malûmata göıe fil birdenbire hastalanmış ve tedavisi için İki kutu ültraseptil yuttu-rutmuştur. Yavru 111 Haydarpa-şaya nakl için bindirilmek İstenildiği otobüse uzun müddet binmemekte inadı etmiş, vagona da güçlükle bindirilmiştir.
Beyoğlu kaymakamı fiil. İstanbul hududuna kadar uğııria-m ıştır.
Diğer taraftan pak Istan m gönderdiği ve önümüzdeki ayın 11 İnde memleketimize geleceği haber verilen diğer fil îslanbu-la uğramadan doğruca Ankaraya götürülecektir.
Yüksek öğretim
Yüksek öğretmen okuluna talebe alınıyor
■k
iki
Bir müjde ue tavsiye Sular İdaresi Yılbaşında ahaliye sürpriz hazırlamış: Boruları, pompaları tamammış. veni vıl girer girmez bol su akıtacakmış. Muvaffakiyet dileriz.
Buna karşılık halkımıza da bir vazife düşüyor: Su çoktur diye israf etmemek, bilhassa akan ve damlayan muslukları, boruları tamir ettirmek.
Hele resmi dairelerde, âmme nüiesseselerinde, su, elektrik. havagazı, (bilhassa kâğıt) israflarının önüne geçilmesini de. bütçe açığıyle mücadele edildiği şu devirde tavsiye ederiz.
Bu yıl yeniden açılan İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunun birinci sınıfına talebe kaydı I-çln MIH! Eğitim Bakanlığından Çapadaki okul müdürlüğüne emir verilmiştir.
1848-1949 veya 1949-1950 yalI arında olgunluk İmtihanlarını vermiş olan İlse mezunlarlyle aynı yıllar mezunlarından olup da İstanbul ve Ankara Ünlver-, sitelerinin fakültelerine veya bir yüksek okula kaydedilmiş bulunanlar seçme imtihanına katılabileceklerdir.
Bu yıl yüksek öğretmen okulunun (Türk dili ve edebiyatı), (Tarih - Coğrafya), (Fransızca'. (İngilizce(Fizik - Kimya*. (Matematik - Astronomi!, (Tabii İlimler) bölümlerine talebe alınacaktır.
Seçme imtihanları Şubat 951 ayının İlk haftası içinde okulda yazılı ve sözlü olarak kompozisyondan. bir yabancı dilden ve a-dayiann girecekleri bolümün derslerinden sözlü ve yazılı olarak yapılacaktır.
Kabul edilen talebeler öğrenimlerini İstanbul Üniversitesinin ilgili fakültelerinde yapmakla beraber okulda da öğretmenlik mesleği İçin lüzumlu bilgi ve mümareselerle ayrıca teçhiz olunacaklardır.
İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunda derslere 1/Marfi951 günü başlanacaktır.

Denizyollarına teşekkür ederiz
Devlet Denizyolları, neşriyatımızla ilgilenmiştir. Şikâyetimize sebebiyet veren maddeler üzerinde ayn ayrı durun aksaklıkları tashih e-deceei bize telefonla bildirilmiştir.
(Vâ-Nû)
Çengelköyünde bir sarhoşun marifeti
Evvelki ak.sam çengelköyünde etrafı telâca veren bir hâdise cereyan etmiştir. Müteaddit defalar Akıl Hastanesine girip çıkmış olan Ahmet adında bir balıkçı evvelki akşam fazla İçtikten sonra Çehgelköyiınde Hrl-santosun lokantasına girerek eline geçirdiği bir lakemle İle lokantanın bütün camlarını par-çalmiştir. Bilâhare kırlara kaçan Ahmet polis tarafından a-nn maktadır.
Muhacirler için Birleşmiş Milletler heyeti geliyor
Bulgarlstandan gelen göçmenlerin yerleştirilmesi İsleriyle meşgul olmak üzere Birleşmiş Milletler mümessilleri 4 ocakta uçakla şehrimize geleceklerdir.
Mümessiller arasında Milletlerarası Muhacirler Komitesi Başkan yardımcıslyle Sağlık kolu başkanı ve Birleşmiş Milletler delegesi de bulunmaktadır. Delegeler aynı akşam Ankaraya hareket edeceklerdir.
Son güreşlerin hasıfatı
Spor ve Sergi Sarayında Amerikan güreşçileriyle yapılan müsabakalar hasılatının göçmenlere sarfına karar verilmişti.
Beden Terbiyesi Bölge Müdürü dün Vali ve Belediye Balkanına gelerek hasılatın 86330 lira olduğunu masrafların da 40 bin lirayı bulduğunu söylemiştir.
Göz yaşının sebep olduğu bir cinayet
Pehlivan Rıfat, Necmiyeyi ve yanındaki kemancı Haydar Telhüneri niçin bıçakladığını anlatıyor
Genç bir kadınla genç bir erkeği İkişer, üçer bıçak darbesiyle yaraladıktan sonra gözden kayboluveren Rifat Demir, üç günlük bir kaçıştan sonra Emniyet teşkilâtının takibinden yakasını kurla ramamış, nihayet ele geçirilerek adllyeye teslim edilmiştir.
k
Henüz gazetelere geçmlyen bu kanlı vaka nasıl oldu?
Birçok hâdiselerde olduğu gibi. «kadın» ve «para* bu vakada da kendini gösteriyor ve yapılan tahkikata ve anlatılanlara göre «kadın» ve «para»: bu faciada da tam rolünü oynamıştır. Temiz bir İstanbul çocuğu ve vaktinde İyi bir güreşçi olan Rifat- Demir, gençliği ve yakışıklılığı dolayıslyle kendisini içki ve kadına kaptırdıktan sonra kolunun bükülmezliği, sırtının yere gelmezllğl kalmamış, «kadın» ve «paran ihtiyacı İçkinin buharlyle kamçılandıktan sonra karşılaştığı *bazı vakalardan dönememlştir.
Bu arada, bu tip erkeklerden hoşlanan birçok kadınlarla düşüp kalkmış bulunan Rifat Demir, Sultanahmette oturan ve memleketinin kendisine verdiği «Hanım* İsmini beğenmlyerek «Necmlye» diye takma bir ad alan genç bir kadınla tanışan Rifat Demir, şimdi «okuyucu» lar arasına girmeğe çalışan bu genç kadınla kemancı Haydar Telhüner'l neden bıçakladı?
k
Kemancı Haydar Telhüner Ue Necmlye Beyoğlu BalıkpazaTi sokaklarından birinden geçiyorlar. Vakit, gecenin İlk saatleri...
Bunları laklb eden bir genç var:
Rifat Demir.
Birkaç adım İlerledikten sonra Rifat. kadının omuzundan yakalıyor:
— Nereye gidiyorsun?
Bu sual, genç kadının yanındaki kemancıyı da durduruyor ve o seyirci vaziyette...
Genç kadın, sahnede rol yapan bLr artist gibi hayretler I-çlnde:
— Sen kimsin? Ne İstiyorsun? diyor.
Bu sual, Rifatı büsbütün çileden çıkarmağa kâfi geliyor. Ve:
____ Verdiğin sözü ne çabuk Unuttun?
Derken, kadının ağır bir sözü, Haydar Telhünerin müdahale etmesi onun İçkili asabını harekete getiriyor. Ve yanında taşıdığı bıçağını çekerek Nec-mlyeyl belden aşağı olmak üzere. üç yerinden yaralıyor. Haydara attığı İki bıçak da onun kol ve vücudunun yanına raslı-yor,
Beyoğlu Balıkpazaımm kala-
vaka etrafı çığlığa boğduğu sırada Rirai da birkaç hızlı adımdan sonra ortadan kayboluyor.
Hâdise yerine gelen zabıta memurları, iki yaralıyı Beyoğlu hastanesine götürüp tedavilerini yaptırdıkları sırada Rifatın ele geçmeylşl üzerine, keyfiyet Emniyet Müdürlüğü İkinci Şubesine de bildiriliyor. Ve cinayet kısmı memurları Rifatı ara-
^AKfkMİt-Mustafa Kemal’e karşı hücum Yunan Kıralı Kosiantin, Daily Mail gazetesine beyanatta bulunarak yakında cepheye azimet etmek ümidinde olduğunu v(- Yunan orducunun hemen Mustafa Kemal’e karşı lıiicunı edeceğini söylemiştir.
29/Kâ nunuevvel' 1920
mağa koyuluyorlar.
Rifat. dört gün kadar ötede beride dolaşıp İzini kaybettirmeğe çalışmasına rağmen, sivil memurlar nihayet evvelki gün onu yakalayıp, hakkında tanzim edilen evrakla adllyeye veriyorlar.
balık saatinde İşlenen bu kanlı
Rifat Demir, savcıya hâdiseyi ve evveliyatını şöyle anlatıyor:
— Necmlye ile eskiden beri tanışırdım. Hattâ bir aralık onunla aramız açılıp ben başka bir kadınla oturmağa başlayınca. bir gün beni buldu ve size İsimlerini vereceğim birçok şahidin huzurunda ağlı yarak o kadurdan vazgeçmemi İstedi ve bunun İçin birçok maddi fedakârlıklara da katlanacağını İlâve etti. Bundan sonra ytne nunla bazı içki meclislerinde bulunuyorduk. Hâdise gecesi de Tepebaşında buluşmak üzere sözleşmlştik. Fakat onun ta-mamlyle aksi bir İstikamette gittiğine tesadüf edince şaştım. Onu çevirip İki lâkırdı söyleyip gidecektim. Fakat işin garibi beni hiç tanımam azlıktan gelmesi bütün kanımı beynime çıkarmıştı. Sarlettiğl ağır sözler de beni kendimden geçirdi. 8on defa gözyaşlarını döke döke bana yalvarması gözümün önünde canlandı* Ve sanki bir ses kulağıma şunları fısıldadı!
«— Kadının en kuvvetli silâhı güzyaşlarıdır.»
Ve bu fısıltı onun çığlıklarına karıştı ve ben geçip gittim.
Remzi TOZANOĞLU
İnönü stadı
En az 40 bin kişi alabilecek şekilde genişletilecek
İstanbul.-—
~= HAYATI
Şehir hastaneleri ve Tıp Fakültesi
Şehir hastanelerinin Tıp Fakültesine devri meselesinden dolayı belediye ile fakülte arasında çıkan ihtilâf nihayet bir komisyona havale edildi. Bu komisyonun meseleyi muhtelif cephelerden iııceliyerelı raporunu makul esaslara istinaf ettireceğini kuvvetle umuyoruz ve temenni ediyoruz.
Genç doktorlarımızın la-yıkıylc yetiştirilmeleri için hiçbir fedakârlıktan kaçınıl-mamasını, bilûmum tedris ihtiyaçlarının teminini candan arzu etmemiz tabiidir. Yarın vatandaşların saflığını etlerine tevdi edeceğimiz doktor namzetlerinin hastalar üzerinde staj görerek her nevi hastalık hakkında derin vukuf sahibi olmaları lâzımdır. Bunun için de Tıp Fakültesinin hastanelere ihtiyacı vardır.
Şurası da muhakkak kl İstanbul şehri de avm ihtiyacın daha ağır tazyiki altındadır. Bugün mevcut, fakat kifayetsiz olan şehir hastanelerini genişletebilmek t-çin belediye var kuvvetile çalışıyor, büyük fedakârlıklar pahasına hastanelere ilâve olunan yeni bir paviyon, bir-,vatandaş sağlığına yeni bir destek teşkil ediyor.
Bu vaziyet karşısında gönül ister ki Tıp Fakültesinin hastane ihtiyacını temin için fakülte emrine verilecek yeni hastaneler inşası yoluna gidilsin, bu suretle şehirde hastane adedi arttırılsın.
Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi. bugün Belediyeye ve Evkafa ait olan hastaneler şehrin ihtiyacını karşılı-v a bilecek durumda değildir. Kaldı ki İstanbul hemşerile-riııden alınan paralarla idare olunan bu hastaneler yal-nn İatanbui Kalkanın ifadesi ne tahsis edilmiş değildir. Yurdun dört bucağından kalkıp îstanbula gelen hasta vatandaşlar da bu hastanelere sığınmakta ve bunların külfeti de İstanbul Belediyesinin omuzlarına yüklenmektedir.
Hakikat bovle iken. Belediye ve Evkaf hastanelerini Tıp Fakültesine devretmenin. hastane ihtiyacını bir kat daha arttıracağı aşikârdır. Zira Tıp Fakültesi kliniklerine. hastalıkların nevilerine göre ancak talebenin ders ihtiyacına kifayet edecek miktarda hasta alınmakta, bundan fazlası kabul edilmemektedir. Bugün yatak kifayetsizliği yüzünden birçok vatandaşlar türlü türlü marazların eleıni içinde hastane kapılarında sıra beklerken, bu hastanelerin fakülteye devriyle yatak adedini biraz daha tahdit ederek yurttaşların ıstırabına göz yummanın vebalini omuzlarına alacak ilim ve I-dare adamlarının mevcut olabileceğini dahi tasavvur etmek Memeyiz.
Hastanelerin fakülteye devredilmesi isteğinde, bazı profesörlerin ordinaryüs pro fesörlüğe terfileri için klinik ihtiyacının rol oynadığı da söyleniyor. Biz bıı rivayetlere kativen inanmak istemiyoruz. İnananlayız, zira profesörlük kürsüsüne yükselmiş bir ilim adamının ve bahusus bir tıp âliminin, hasta vatandaşların ıstırabı pahasına hastane yataklarını kendisi İçin terfi basamağı yapabileceğini akla, mantı-ğr sığdırmak, hele ilim otoritesiyle telif etmek imkânsızdır.
Hulâsa, şehrin hastaneleri şehre t er ked ilmelidir.
Cemal REFİK

Beden Terbiyesi bölge müdürü Sait Salâhaddiu, İnönü stadyumunun tevsii hususunda a-lâknlılarla temaslara başlamıştır.
Kendisiyle görüştüğümüz bölge müdürü c:emiştir kİ:
— Meraklı futbol maçlarının şehrimizde en az 40 bin seyircisi varılır. Hâlen İnönü stadyumu 21 oin seyirci almaktadır. SıkışiK oturulduğu takdirde 25 bin seyirci alınabiliyor. Stadyumun İnşaatı lama! edildiği takdirde 30 bin kişi alacaktır. Bu da kâfi değildir. Stadyumun en az 40 bin kişi alabilecek hale gelmesini istiyoruz. Yaptırdığımız tetkiklerde bunun mümkün olacağını anladık. Tevsi işine bu yaz başlanabilecektir.
Spor ve Sergi «arayı da genişletilecek
Spor ve Sergi sarayının tevsiine karar verilmiş! ir. Hâlen 4700 kişi alabilen bu binanın bazı tadilâtla iOOO kişi alabilecek şekle geleceği anlaşılmıştır.
Amerikalılarla yaplun son güreş müsabakalarına bilet alıp girmek için 20 bir kişi müracaat etmiştir. Buna mukabil her müsabaka .'ecesi jçln ancak «500 biiet iutılmıştır.
Diğer taraftan Reden Terbi- kac vatak, yesi bölge müdürlüğü. Spor ve i ■ -
Sergi Sarayının en az on bin seyirci alabilecek şekle getirmek için mimarlara bir genişletme projesi hazırlatmağa karar vermiştir.________
Belediyenin kömür tevziatı
Belediyenin yoksul ailelere parasız mangal kömürü tevziine karar verdiğini yakmıştık
Dün nüfusları göz önünde tutularak her ilçeye ne kadar kömür verileceği teshir edilmiştir. Bu tevziattan göçmenlerde İstifade edecektir
Yapılan listeyi ^urc.Üsküdar . ilçesine 16 bin. Adalara 6 bin, Bakırköye 9 bin Beşlktaşa 11 bin, Beykoza 8 bin, Beyogluna 18 blıı. Eminin itine 20 bin. Fatihe 18 bin, Kadıköye 10 bin, Eyübe ıı bin. Sarıyere 8 bin kilo kömür verilecektir.
Halkevlerinde içki
Düğünler, balolar ve yılbaşı eğlenceleri dolayıslyle Halkevlerinde içki satılıp satılanuya-cağı dün Belediyeden Sorulmuştur Belediye. Halkevlerinde, ne sebeple olursa olsun İçki satulanııyacağını alâkalılara blldirmijtir.
Miisteşriklar toplantısı yapılacak önümüzdeki hafta içinde şehrimizde bir müsteşrıklar top-latısı yapılacaktır. Denizyolları İdaresi bu toplantıya katılacak ecnebi âlimlerin, vapurlarda tenzilâtlı seyahat etmelerini kararlaştırmıştır.
I Kısa haberler |
*■ Sanyerln Maden mevkiinde yapılan yeni karakol binası dün açılmıştır,
k Belediyenin geçen kış piyasaya çıkardığı halk tip! ucuz yağlardan elde 20 ton kalmıştır. Bunlar şehrin dört ayrı semtiyle Mısırçarşusında satışa çıkarılmıştır.
Bu yağlar satıldıktan sonra tekrar imalâta başlanacaktır.
k Paket Postahancst memurlarından 55 yaşında Mehmet öcalan dün akşam saat 18 de Köprünün Kadıköy İskelesinde denize düşmüşse de. kurtarılmış, fazla su yuttuğundan Beyoğlu hastanesine kaldırılmıştır.
★ Denizyollarının İstanbul vapuru dün Hayta sürat hattından dönmüş ve Cenup limanlarımızdan bol miktarda mandalina ve portakal getirmiştir.
k Tekel Genel Müdürü Hadi Hüsmen bu akşam Ankaraya hareket edecektir. Umum müdür Ankarada Bakanlıkla temas lar yapacaktır.
■A Sağlık Müzesinin müracaatı üzerine Belediye, Verem sergisi gibi, şehrimizde bir de İçki düşmanlığı sergisi açılmasını Daimi Encümene teklif etmiştir, Bir müddet evvel açılan Gazetecilik Enstitüsünün talebeleri, İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü Talebe Derneği İsimli bir demek kurmuşlardır.
★ İstanbul Üniversitesi Talebe Birliği yıllık kongresi 12 Ocak 1050 cuma günü saat 10 da törenle açılacaktır.
öksürüpii
Emniyet sandığı müsabakasını kazanan gençler
Yüksek tahsil gençliği arasında tasarruf fikrini yaymak maksadlylc Emniyet Sandığı tarafından tertip edilen müsabakaya katılan öğrencilerden derece almış olanların mükâfatları dün saat 17 de İktisat dershanesinde törenle verilmiştir.
Sahile 4
29 Aıalık J950
Mahkeme Koridorlarında]
O söyliyecek de ben susacak mıyım?
Kara kaşlı, kara gözlü, ufak tefek, sevimli bir Havva Juzı. e Şirin* diyemiyeceğim, çünkü Hindistandan hediye gelen filin adı .Şirin» imiş; bu sıfatı kendisi hakkında kullanırsam küçük hanım incinir bellei.
Koridorun köşesinde yaşlı iki kadınla baş başa vermişler, hararetli hararetli konuşuyorlardı. Kulak misafiri olduk. Yaşlı hanımlardan biri sesini yavaşlatmağa çalışarak el, kol işaretleriyle nasihat ediyor:
— Daha sen cocuk sayılırsın. Aklın ermez. Bugünün eyyamında erkekler çok nazlı. Bir erkeğin etrafında sekiz tane kız dolaşıyor.
Küçük hanım burun kırıyor:
— Amaaan, teyze. Bırak Allah aşkına bu lâfları. Benim tahammülüm...
— Suuus, öyle söyleme, kadın dediğin çok tahammüllü olmalıdır. Erkeği ida-r-’ etmek kolay mı? Hele şimdiki devirde erkeklerin burunları havada. Para kazanmak zor. Ekmek, aslan ağzında. Senin nişanlın hiç de fena bir adam değil.
Küçük hanım yumru kİ a-nnı sıkıp ayağını yere vurdu: .
— İstemesem... Dünyada | istemem. Nişanı da, nikâhı da başında paralansın.
Öbür hanım da söze karıştı:
— Öyle söyleme, kızım. İnsan, eline gecen kısmetin ; kadrini, kıymetini bilmeli-d ir. Senin nişanlın genç co-cuk. Kazancı da verinde. Bi- ; ra? titiz olmasını hos gör. ; Erkeklerin hepsi öyledir. Rahmetli eniştenden benim çektiklerimi bilmezsin. Bazı defa sinek vızıltısından sinirlenir. öfkesini benden a- ' lırfh. Sen beni dînle.
Küçük hanımın öfkeden yanakları kızarıyor:
— Olmaz, diyorum. Hem o şıllıklarla konuşacak, hem 1 bina hakaret edecek, üstelik tokat vuracak, ben boyun eğeceğim, öyle mi?
— Olur böyle şeyler. Sa-
ne karışıyorsun benim işlerime? Şimdiden böyle yaparsan, demek ki evlendikten sonra bana kumanda etmeğe kalkışacaksın? Ben böyle şeve gelemem» diyerek azarladı. Ben de kızdım; «Öyle ise ben de keyfimin istediği erkeklerle arkadaş olup konuşurum. Sen de bana karışamazsın» dedim.
Yaşlı hanımların ikisi birden kaşlarını kaldırdılar:
— Neeee? O nasıl lâkırdı, a kızım? Erkeğe karşı öyle söz söylenir mi?
— Söylerim elbette. O söyliyecek. ben susacak mıyım? Bu sözü söyledim diye küfretti, yüzüme de tokat vurdu.
— Tabiî vurur, kızım. Bir yerini kırmadığına şükürler et. Böyle lâkırdıya hangi erkek tahammül gösterir. Sen beş yaşındaki çocuktan betersin.
— Peki, ne demek istiyorsunuz yani?
— Demek istediğimiz sudur ki, nişanlınla barışacaksın. bunu hâkim beye de sövliyeceksin.
— Ona yalvaracak mıyım ben?
— Sen karışma. Biz yaparız o işi-
I Yaşlı hanımlardan biri koridorun öbür köşesinde duran delikanlıyı kolundan tutup getirdi. Karşı karşıya gelince ikisinin de dudaklarında hafif bir tebessüm belirdi. Küçük hanım nazlanır gibi görünüyor amma, bunlar «Yemem, cebime ' ’ kabilinden istiğnalar, hanım:
— Haydi bakayım, Karşımızda barışınız.
Küçük ba"anla delikanlı el sıkıştılar. Bu esnada mah keme acildi, birbirlerine sokularak salona girdiler.
Casuslar Merkezi
İSTANBUL
Amerikan gizli ajanı North’un casusluk
Binbaşı Hugh maceraları
i’azan: Van Wyck Mason
Çeviren: Nihal Karamağaralı
yahut
koy» Yaşlı
dedi.
Ce. Re.
ÖLÜM
Bay Su m Onat kızı İzmit
Valiliğinden emekli merhum
n° nazı gectî&i için yapmış- E5"f^Seyit c;i br bunu. Erkeğin yerde gül biter. |(
— Vay efendim, vay! Vur-11 d'ihı verde gül bitermiş, r-n onu bir defa mahkeme-1 n'ı. karşısına çıkarayım, ce-î' r*",Tiı kestireyim de Külleri, 1 sümbülleri anlasın.
— Ne çıkar bundan. Ona 1 r°-a kesecekler de sen ne j I-?Anacaksın? Bunun asıl ?'”?n sana dokunur. Cezayı, r'-^rse bir daha seninle barı*.maz.
— Aaaah, düşündüğün şe-|
Sadi önat ve Suâl önat'in hemşireleri Süheylâ Seyit He Zeynep Becerin ınneleri
Bayan NA-SFE1 SEYİT
*28/12.1950 günü Hakkın rahmetine kavuşmuş vc cenazesi Moda’daki evinden kıldırılarak Beylerbeyi Küplüce’dekl aile mezarlığına seincdılmişllr. Mevlâ rahmet eyleye.
MEVLİDİ ŞERİF
— Aaaah, düşündüğün şe-' Bal talimam Hastahruesi Başçı bak. Sanki ben onunla ’Mclmi Merhum barışmak istiyormuşum da...' Bir daha onun suratına bile r bakmiyacağım. Ben fena bir vefatının kırkıncı yününe tesa-sey yapmadım kİ. Çalıştığı düf eden 30 Aralık 930 cumar-ma gazadaki şıllıklarla ko- tcsl günü Şişli Camii şerifinde nuştuğunu haber aldım; öğle namazını müteakip mevli-«Bir dalıa onlara yüz vermi- di nebevi okutturuiaragından yeceksln» dedim. Onlar be- merhumun do;*:ariyle arzu bu-r;m arkadaşlarım. Fenalık yuran zevatın 'elifleri rica o-için konuşmuyorum ki. Sen lunur.
ÇIKAN Tl İR İKALARIN
HÜLÂSASI
Antalyatiıı eczacı olan u-vey taba» I ûtfi beyin tecavüzlerine urrayau Aysel, annesinin c.-udrn İstanbul» kaçmıştır, l'rniükte çalınarak hayatını kazanıyor. Adnan İsimli yi bit adamın karısı olan iki çocuk annesi Ferideyi abla gibi seviyor.
— 7 —
Operatör Dr. RAİF SİRER'in
ZüLFiKARIN GÖLGESİNDE-^
Salih Reis
İKİNCİ ZAFER HAFTASINA BAŞLAMIŞTIK
Heyecan — Korsan hayatı — Deniz muharebeler! — I Saray entrikaları, yeril filmciliğin zaferi ■'
TAKSİM Sineması
Hilâl FHm |
rağmen. İki Amerikalı misafiri, ı kütüphane odasında hazırlanan sofraya davet ettiler. Yemek gayet neşesiz geçti. Alexel ve arkadaş» höpürdete höpürdete çorbalarım içtiler: ve rostoya : saldırdılar.
Hugh’le Alexel genç kıza, hiç ehemmiyet vermez görünüyor; eşyalara karşı ne kadar iâkayıt-, sa onlara da aynı lâkayriyl gösteriyordu.
Nihayet, çatalını bıçağını tabağa bıraktı; parmaklarına bulaşan dana etinin salçasını yaladı.
Dedi kİ:
— Doktor, geberesi Burjuva casusunun biraz kendine geldiğini haber verdi. Sizi çağırtır çağırtmaz hemen mahzene İneceksiniz, anladınız mı?... Doktor sinirli ise ehemmiyet vermeyin. Eric yoldaş, oldukça canını sıkmış da... Çok öfkelendi, çok.
ı Ceketinin göğüs cebinden çıkardığı kutudan uzun bir puro seçti: düşünceli düşünceli ucunu çiğnedi. Sonra ciae doğru eğilerek ilâve elli:
, — Yarın gideceği»-.. İhtimal _ Erte, yani asıl adıyla Ben tayyare ile gideriz. Ha. bir şey Gramont hakkında fikrinizi öğ-.tenbih edecektim Sakin öyle renmek istiyorum.
‘her yere burnunuzu sokmağa ı Hugh: kalkışmayın! Hakkınızda hayır- I — Çok becerikli, elinden |lı olmaz. Neredeyse yiyeceğinizi gelir bir arkadaş. — diye kısaca buraya getirirler .. Beni bekle- cevap verdi. Yediği mükemmel
I yemeklerin verdiği rehavetle mücadele ediyordu. Hakikaten yediği bu yemekler. Kavaklıdaki kıtlığa pek aykırydı.
Alexei. çatalını tekrar eline alarak dişlerine takılan bir et parçacığını çıkarmak için âdeti üzere kürdan yerine kullandı:
I — Hakkınız var. Gramont I kudretli bir arkadaş... Lâkin, memnunum, bazan aklıma geliyor. Acaba Bir banyo yapıncaya kadar sır- bu yoldaş çocukluğunda bir tımdaUleri cJcarmam Acaba burjuva terbiyesi aldığına ve ‘ banyo yapabilmem kabil mİ? şimdi lanetlediği bir cemiyetin " — Zannederim, kabil olur, içinde yetiştiğine esefleniyor
Gerçi bizim Bulgar yoldaşla- mu? Bu. crnun İçin bir noksan nn böyle fantezilerle alâkalan değil mi?
Hugh. cevap verdi:
— Partideki yüksek mevkiine aileye
yapacağım. — dedi.
Hugh. heves» görünmemeğe gayret ederek kendisinin d® beraber gitmesi teklifinde bulundu.
Erle itiraz etti:
— Olmaz. İşte yalnız bu işte senin yardımına ihtiyaç duymuyorum... Sen burada kal. fisi casus bir kaç saniye için de olsa belki gene kendine gelir, bir şeyler öğrenebilirsin.
Hugh yeşim belLi etmemeğe çabaladı. Güiümslyerek:
— Nasıl istersen, dostum. — ı ded*
„ I İçin için kodııruyor. Bu herif ı Wa!ewski’nln odasında araştırma yapacak ha’... Yardıma da İhtiyacı yokmuş!
| JiBgles. saç örgülerini düzeltmekten vazgeçti. Kışkırtıcı bir
DEVLET DEMİRYOLLARI İLÂNLARI
— Etrafta bazı teller _
, elektrikle tehlike İşareti âletleri filân hiç dikkatini çekti mİ?
— Hayır... fakat. İstersen a-
1 raştırınm.
Aşağı kattan münakaşa ses-
leri duyuluyordu.
Hugh gülümsedi:
— Muhterem dostumuz Ben
Gramont fena halde hiddetli. Bu haU Walewskl*nin hayatından ümit kesildiğine alâmettir. (İçini çekti.) Tabii, işkence ettikleri adam sırrı faşetmeden ölürse, 'şleri dumandır. Mudal-ye filân da hak getire... Kor- , kuyorum. Jlnglcs, ya. Waiewski gülümseyişle: hezeyan haiİDde ağzından bir I — Moskovaya ne zaman gi-şeyler kaçırır*-0? Biçareye deceğlz, Erle? - dedi. — Yıllar-yaptıkları muamele liiyler ü.r- dan beri en büyük arzum. Rus-pertlcl ... [yayı görmektir.
Bir an sustu; etrafına bakın- | ehCi deri ceketinin düğmeledi; rini iliklerken memnun bir ifa-
— Hava iyiden katardı. Sa- deyle c-ıap verdi: at kaç acaba’
— Dakikası dakikasına bilml* ' yorum. Demin bir saatin beşi çaldığını Işitmiştlm.
Alçaktan ucan bir tayyare motor gürültüsü muhaverelerine son verdi.
Jîngles, birdenbire sesini yük
seltti:
— Beni öyle bir öptün kİ, bütün omrümce unutamıyacağım.
— dedi. — Bir daha beni aynı 'şekilde Öpebilir misin, öpemez misin bilemem.
Erkek, güldü’
. . HIZ, CIUUKIVI Ull r.U', .
— Benim maile eayretlenml de hMlt ollcaktu.
takdir ettiğin Bprtl-, H„eh om,t, sllku;
lirim... istersen mahsuben bir | _ «j^^ntfan kere daha öpeyi,n---
Birbirleri tvlen uzaklaşmağa vakit katmart-»n krtpı birdenbire acildi: Erle Brecon eşikte pö riindü. Her halde sokağa gitmek üzere hazırlanmıştı. Başı”» rn «IrttaM Ur stalta siy- yok,or yAlnnln„,
mlfU. Sırtında M.r.h deriden u- ,em|n »n Ur ceket, «yaMannd. da, öfk.„ an,.|, DunlJnn kn)ldı; blr burJ„v,
çizmeler vardı ı — çok j,İSı mendebur herif- mensup oluşu kusur teşkil et-
— Affedersiniz, rahatınızı ka Jer .
emtan -dedi. -Galiba bur» t.raddütlen sonra I ’
da »«'-a vam BV5irtyo«u>m? lâtoya 01r to„rla f
Jlngles cevap verdi: | _ «e demin Alexei
— Ne yapalım, başka işimiz hergelesi, snf beni müşkül
yok. kİ... Sizde bir kız arkadaş duruma düşürmek için mi Wa-buiup bize iltihak etmez misi- icwaki meselesini böyle çapra-nlz? Beraber eğleniriz. şık hale getirdi?
Eric öfkelendi: I — Bilmem. Seni neden muş
— Amma tla teklif ha! .. Son kül duruma düşürmek istesin?
bir sınıf mücadelesi İhtilâli pat — Alexet benim mcvRjJme göz lak vermek üzereyken bu sizin- dikmiştir. Balkanlardaki Rus kişi ne avareliktir? 'gizli teşkilâtının şefi olmak ar-
Ve Garp devletlerini ele ala- zusundadır. Beui kıskanır, çe-rak uzun bir urade girişti; ka- ketnez. pitalist sisteme, hususî teşebbüse. ve kendi yardımcılarının ahmaklığına attı tutuı
Hug, gittıkç? artan nlr istik-
rahla dinliyordu.
— Sana tamamiylc hak veriyorum. — diye hislerini gizledi.
— E, söyle bakalım şimdi kararın nedir’ Ne yapmak fikrfn-desin?
Gidip şu Allahın belâsj Wa-lew.ski nin odasında araştırma
mu-
Pulzometre alınacak
Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satmalına Ko misyonundan:
1 — 25 adet pulzometre nln satın alınması kapalı zarf u-suliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Pulzometrelerin muhammen bedel) 46250.— vakkat teminatı da 3488.75 Hradır.
3 — Şartnameler 225 kuruş mukabilinde Ankara Merkez ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır.
4 — Eksiltme Ankarada İdare binasında Malzeme Daire-
sinde toplanan Merkez 9 uncu Satmalına Komisyonunca 11.1. 1951 perşembe giinû saat 15 te yapılacağından, İsteklilerin teklifleriyle kanunun tâyin ettiği vesikalarını aynı günde nihayet saat 14 e kadar makbuz mukabilinde adı geçen komisyon başkanlığına vermeleri ve muayyen vakitten önce ele geçecek tarzda İadeli taahhütlü olarak posta He göndermeleri lâzımdır. ’ (11812)
buraya getiriri» meyin-
| Bakışlarını odada gezdirdi:
I — Size buraya iskambil kâğıdı de göndereyim... Vazgeçin başka türlü eğlencelerden. . Bu l köylü kıyafetinizi de değiştirtmenin zamanı geldi- Giyeceğiniz elbiseler bir kaç dakika için
I Hugh:
«— Mükemmel doğrusu! — diye zihninden geçirdi — So-viyet cenhetlude nasıl da her kes birbirinden kuşkuda... Birbirlerinden na-.il korkuyorlar... Ne drme?ç bizim hâriciyedeki parlek zekâlarımız onların bu zatından UtlfvdeyC çalışmazlar?»
Briç Breron un «Yemeğinizi buraya getirirler.» demesine
Cuma günü saat 18 de Taksim sineması yanındaki Beyoğlu Halkevinde Milletvekili avukat Celâl Yardımcı tarafından dekinin Yıkıcılığı» mevzuunda bir konferans verilecektir.

ŞAFAKTA ÇELEN «ADİN
Ylejaırr., L'uona Türltçesi: .
Cahil l:eat ve M. Tlmuran komedi Kif mi ÇİFTE KERAMET Yazan: Trivlan Bcvnsrd Türkçcci- Retzcl Nuri Güntekln
MUAMMER KARACA O P e R E T i MAKSİM
ner aMsoın KIJ0 da lTBgO5 EVLENİYOR Cumaılesl, pazar saat İS oa matine, cu.nartesı matine ve | oerıembe talebeye «fPflâL P*?4.M«l «k-mmlnn temsil yoktur.
$
— Bu i'1'’st ıi 'er de uydurulur Herkesin ’e-liğine inanma-mab.
— Bu a ra'men, arada bir de hrk knt'er vardıt.
-- Olab ’ r. . Fakat enişten melek'!* E, anlat bakalım: İŞim'l artı( tstanbuldasuı, İs-Itanbullu oluyorsun demek?... Burad’ki .ışyat»n?
— Eve ablacığyn. İrtanbullu oldum. . Ve bu şehirde, ilk ser-bes kaidığjn anda seni ziyarete geldim.
Âni ve samimi bir hareketle, genç kız, abla dert iğ, ev sahlbe-
vnziyet takındığını öğrenince o da küplere binecektir. O da Lût fi beyden nefret edecektir.
Fakat, Aysel, elinin üir hareketiyle, arkadaşını susturdu.
— Ne de alsa, Adnan eniştem, erkektir. Bir çok diğer erkeklere benzer. Bunca tecrübelerim, erkeklere karşı beni ürkek yaptı. Hele benim ^ibi küçük şehirlerde yaşıyanlı dedikodu ga-
sinc doğru atıLiı. Boyruna sarılıp büyük bir revgi ile onu öptü.
— Ah. benim güvendiğim 1-nandığun bir ianem... — dedi. Eniştemle senin kurduğunuz aile, benim dr hakiki aile yuvam olacaktır bundan sonra.. Yorulan başcagızımı, arada sırada sizin caf ve temiz mu hitinizde d inli y ereğim Sizin
damınızın altına dalma, büyük
zeteterin1o kulunlan kulağa fı- bir itimatla gireceğim. Şirin sddadığ] hab-rler üzerine erkek nlmetlertnizde.ı. rehbeıllğlnlz-mimclannin neler olduğunu den faydalanacağım
pek âlâ otrenlrler
Feride Kuntel, bu hoş sözlere
(Arkası var)
I
I'
AŞK ve MACERA ROMANI — Nakleden: Ali MARMARA
ve okşayışlara aynı şekilde mukabelede bıılun-Ju:
— Bulun ruhumuzla saa bağlıyız. Bizimki gibi dostluk, ekseriya, hısım akraba)ığjn bağ laruıdan daha bile kuvvetlidir.
— Doğru, ablaeağm.. Hakiki kardeş gibi aynı muhitte bü yüdük. Sen daima beni kayırdın, bana civanmertlik gösterdin... Çocukluk arkadaşıyız...
— Neler söylüyorsun, kuzum? Aramızda sekiz yaştan fazla fark var.
— Ben artık yuş farkım dikkate almaz oldum. Çünkü annem, annem olmasına rağmen benden daha küçük gibidir. Ken dini de öyle saydığını pek â’â gördün. Bu ölçüleri kullanarak, seni de kendimle eşit savıyorum.
— Ben kabı! etmiyorum... Annenin vaziyeti mide bulan-
: dinci.
Annesini andığı için, genç kızın gözleri gene sulandı.
— Hayır, abla.. Ben anneme karşı öyle menfi his beslemiyorum Bilâkis cna karşı yüreğimde — tekrarlıyorum: — Büyük bir muhabbet var. Anneciğimi, taparcasına seviyorum. Şıı anda hasretini çekiyorum Keşke vazıyet böyle olmasaydı da. bütün hayatımı seve seve ona v akfede bilse ydim...
Boğazında bir hiçkink düğümlendi. Bütün çocukluğu, bir anda, gözlerinin önünde geçit resmi yapmıştı:
Yeisle dedi kİ:
— Şimdi yapyalnızım, yapyalnızım. annesizim... vc annemi artık bulun hayatime a bir daha görmiyeceğim
Mücadele ettiği sırada, hep kendini tutmuştu. Şimdi bu sa-
YENİ S t S İIYATBOSU
Tl« — KIZ iNina Roza)
Revü operet 3 perde
( trblo
Öner ■ Harbach - Romberg-TüntCMl: Neclâ Derun
Telefon: «3«S

I
A I.
; İstanbul 1. el İcra .Memurluğundan ’ 950 3205
Borcun temini İçin mahcuz o-lap açık arttırma İle satışı mukarrer 6000 lira kıymetinde Volvo marka 6 tonluk 4 arka ve 2 ön lastikli Malkara 34 plâka No. lu büyük bir kamyon satışa konularak 18. Ocak. 951 perşembe günü saat 14 te Sirkeci Hûda-vendigâr caddesi tramvay yolu üzerinde Demlrkapı otobüs İstasyon meydanında alenen satılacaktır. Satış tutarı tahmin olunan kıymetinin %75 ini bulmadığı takdirde 2. cl arttırmr's bırakılarak 19. Ocak. 951 cuma günü aynı mahal ve saatte en fazla arttırana peşin para 11e İcra iflâs Ka. 112 İlâ 122 ci Md-, hükümlerince satılacağı ilân o-iunur. 18143
İstanbul İkinci icra Memurluğun dan. 950/1234
I Mahcuz olup paraya çevrll-meşine kanır verilen üç adet yazıhane, koltuk takımı ve kasa 1 mahcuz bulunduğu Sirkeci Li-. maıı han kat 4 No. 47 de 4/1/951 [tarihine müsadif perşembe günün saat 11 den 12 ye kadar açık arttırma suretiyle satılacak-'tır.
■ Konulan değerin 7«75 ini bulmadığı veya hiç talip çıkmadığı takdirde İkinci açık arttırması 8/1/951 pazartesi günü ayni yer ve saatlerde yapılarak en çok arttırana ihale edilecektir. İsteklilerin satış gün ve saatinde mahallindeki memura müracaatları lüzumu ilân olunur.
18145
İstanbul 1. el İcra Memurluğundan 950/1216
Borcun temini için mahcuz olup açık arttırma suretiyle satışı mukarrer ceman 1103 lira kıymetinde muhtelif cins ve fazla miktarda hırdavat ve kırtasiyeye alt menkul mallar satışa konularak 12. Ocak 951 cuma günü saat 14 ten itibaren bu malların bulunduğu İstanbul Ketenciler Sabuncu han cad. No. 50 dükkânda alenen satılacaktır. Satış tutarları tahmin o-lunaıı miktarlarının *175 İni bulmadığı takdirde 2. ci arttırmaya bırakılarak 15. Ocak. 951 pazartesi günü aynı mahal ve saatte en fazla arttırana peşin para ile icra İflâs Ka. 112 ilâ 122 ci Md. hükümlerince satılacağı İlân olunur. 18142
cuklarda uyanan alâkayı İlk gören Aysel oldu.
— Ablacığmi! B12 çıldırdık galiba... Fikretle Kutiuhan bize bakıyorlar. Oniann da gö> lerlnden yaşlar akıyor. Nedir bu halimiz? Kendimizi toplayalım...
İki büyük, çocukları kucak-
muhlimde uûsült bir,1»®. »»SrıtaraM hi'ü
— Ortada ağlanacak bir şey yok... Çabuk gühin... Şaka ediyorduk! dediler.
Bu küçük hâdise, Ayselln «abla »sına anlattığı o uzun maceranın da nihayetini teşkil et-
mlraiyet kız gibi olmuştu.
— Beni affet. Senin evine gelerek böyle ağlamam çok ahmaklık... Fakat insanlar, tek başlarına olamıyorlar. Mutlaka bir bannak. sığınak arıyorlar. Emin ol. her zaman böyle baş ağnUnıyacağım. Neşeli olmağa çalışacağım. Neşeli olmak için de hayatta kuvvetli olacağım.
— Yavrum Ayselciğim!.. Evlâdım... Artık bu mevzulardan bahseimlyelim... Her şeyi unutalım...
Feride genç kızın başını göğsüne doğru şefkatle çekti. Aysel! bir anne muhabbetiyle tekrar öptü. İkisinin de göz yaşları biribirine kanştı.
Bu sırada İki çocuk, oyunlarını bırakmışlar; anneleriyle ııı isaf İrin bu manzarasını biraz da hayretle seyrediyorlardı. Co-
tL Genç anne, çocuklaruı muhitinden uzakta katmak için, genç kızı yatak odası taralına götürdü.
— Haydi, küçüğüm! Yüzüne biraz soğuk su serp. Kötü hâtıralar yüzünden üzüldün. Hayatın llerikl kısımlarını düşün. Sen şu divanın üzerine azıcık uzan, dinlen. Ben de çocukları yatırayım. Akşam yemeğini de hazırhynyım,
— Bana müsaade... Fazla kalan lyacağun... Gidiyorum.
— Hayır, katiyen olamaz... Bizimle beraber yemek yiyeceksin
— Yok, yok— Müsaadenle... Adnan İrfan eniştem beni korkutuyor. Hakkımda ne düşünecek diye üzülüyorum. Onunla yüz yüze gelmek istemiyorum.
— Amma da yaptın ha
— İyisi mi. sen onunla daha evvelden konuş, vaziyetimi anlat. Avukatlığımı yap. Ben! haklı göster, Antalyadan ayrıldığımı. ailemi terke iliğimi söyleyince bana birdenbire kızmasın.
— Adnan kafiyen senin zannettiğin gibi değildir Onu dimağına öyle umacı haline sokma... Histen, ruhtan, vaziyetten anlar. Ablan olarak senden katiyetle İstirahat etmeni İstiyorum. Eniştenle evvelâ ben konuşurum. tik çatışmada seni bulundurmam. Variyeti kavraması ve sana hak vermesi üzerine karşısına çıkarsın... tut» bu sebeple gitmemeni, burada yemekte katmanı İstiyorum.
— Ah, ablacjğun. Bana karn ne kadar muhabbeti!, şefkat» davranıyorsun. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
— Haydi, haydi! Teşekkürt bırak!
tArliku vart.
Zaferden Zafere * Kahramanlık ve aşk destanı
Avrupa tezgâhlarına ısmarlanan gemilerin kontrolü
yaralıları
Kahramanlarımızı getirmek üzere Kahireye bir ekip gidecek
Tefrka No. 7
Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL
HORASANLI
EFllMÛSriM
.38 milyon liralık siparişte 250 bin Ura tasarruf edelim derken büyük ziyanlara uğramamağa dikkat etmek lazımdır
Devlet Denizyolları vc Limanlan idaresi Marshall yardım plânının tiraj hakkından faydalanarak 1950 haziranında muhtelif Avrupa tezgâhlarına gemiler, liman vasıtaları ve saire ısmarladı. Bedeli 13,242,069 dolar tutmakta olan bu siparişler ve tpslim müddetleri şöyle-dir:
2 tane Marmara tip! yolcu -yük gemisi Halanda tezgâhlarına. 20-26 ayda;
3 tane Ülev tipi, fakat 18 mİ) süratli gemi, 2 tanesi bir İngiliz, 1 tanesi bir İtalyan tezgâhına, 21 - 24 ayda:
3 tane 500 kişilik şehir hattı gemisi, Holanda tezgâhlarına, 15 - 17 ayda:
2 tane 500 kişilik İzmir körfezi şehir hattı gemisi Alman tezgâhlarına, 13 - 14 buçuk ayda:
2 tane 250 kişilik şehir hattı vapuru Halanda tezgâhlarına, 12 - 13 ayda;
2 tane büyük boy araba vapuru bir Fransız tezgâhına. 14-18 ayda;
2 tane küçük boy araba vapuru aynı Fransız tezgâhına 18 -20 ayda:
4 tane römorkör, biri büyük, üçü orta boy Olmak üzere Alman tezgâhlarına, 9 - 12 ayda:
8 tane küçük römorkör Ho-tanda tezgâhlarına. 9-12 buçuk ayda;
- tane kılavuz. 4 işçi. 1 dalgıç raotörü Alman tezgâhlarına, 5 -10 ayda:
4 tane palamar motörü bir t-talvan tezgâhına. 4 buçuk Uâ 6 buçuk ayda;
1 tane 300 tonluk su gemisi bir Alman tezgâhına, 10 ayda;
2 tane prizman bir Holanda tezgâhına, 18 ayda;
1 tane can kurtarma motoru bir İngiliz tezgâhına. 18 ayda; |
adamların ayarında yüksek ı kabiliyet ve ehliyet sahibi, aynı! zamanda dürüst insanlar olma- . lı; hatır ve gön ille, adam kayırmaya asla yer vermemelidir.
2 — Kontrol vazifesiyle tavzif edilenlerin gittikleri memleketin dilini, yahut da İngilizce bilmeleri şarttır.
3 — Deniz işletmeciliğinden anlamakla beraber, bilhassa gemi inşaiye İşlerinden çok İyi anlamaları gerektir.
I 4 — Bu İşle vazifelendirilecek kimselerin zevki selim sahibi olması, Avrupa memleketlerinin yüksek otellerini ve lokantalarını. yolcu gemilerini görmüş olmaları, dekorasyon İçin İhmal edllm lyecek bir vasıf olduğundan, buna dn dikkat edilmesi lâzımdır.
5 — Karşısındakiler üzerinde hal ve tavn, nezaketi ve hattâ kıyafetiyle iyi bir tesir bırakan kimselerin müzakere ve münakaşalar sırasında İstediklerini kabul ettirmeğe muvaffak oldukları tecrübe İle sabit olduğundan. heyetin birinci derecedeki erkânının bu vasıflara sahip bulunması, küçük davetler yapabilecek kadar maddî ve mânevi fedakârlıklara katlanması, cimri olmaması da İhmal edilmemelidir, şahsi münasebetlerin birçok güçlükleri halle ve İsteklerin kabulüne yaradığını unutmamak lâzımdır.
6 — Evvelce kontrol vazifesiyle muhtelif yerlere gönderilip de vazifelerinde muvaffak olamayanların, sinirli, geçimsiz ve münakaşaya, pazarlığa tahammülü olmıyan huysuz kimselerin. tekrar denenmelerinden tevakki edilmelidir.
8 — Heyetin veya heyetlerin
başkanlığına tam İtimat edilecek ve salâhiyet verilebilecek, en az bir defa kontrol işinde vazife aîarak muvaffak olmuş, mesleki bilgileri tam ve otorite sahibi kimselerin seçilmesi çok mühim bir şarttır. Bu başka n-ların, heyetin diğer azasım olduğu gibi inşaatın sonlarına doğru gönderilen gemi personelini de kendilerine bağlıyacak kıratta, teşkilâtçı ve salâhiyet sahibi olmaları, kontrol-dan İyi netice ol mm ası nıından birinci derece (niyetli bir âmil i dr.
Kontrol İşini yabancı mütehassıslara yaptırmağa gelince; bunun bir mahzuru daha vardır kİ kendi yüksek mühendislerimizin, mütehassıslarımızın, teknisyenlerimizin gemi İnşa sanayii ileri memleketlerin tezgâhlarında çalışarak mesleklerinde terakki etmelerine İmkân bırakmamasıdır. Sonra yabancı bir mütehassıs, bakalım, bir Türk gibi vatani bir titizhk gösterir mi, maddi ve mânevi mesuliyet duygusiyle çalışır mı?
Ansaldoya ısmarlanan gemiler için böyle yabancı mütehassıslar vaaıtasiyle kontrol yapılması düşünülmüş, fakat en yüksek mütehassıslar, hazırlanan şartnamemizi görünce işe girmekten caymışlardır.
Hülâsa gemilerin şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadıklarını. sağlam malzeme kullanılıp kuUanılmamğınj, işçiliğin İyi olup olmadığın] mutlaka kendi adamlarımıza- vakit geçirmeden kontrol ettlrnic-llyla. Yoksa 38 milyon liralık bir işte yapılacak 250 bin liralık tasarruf. sonradan büyük ziyanlara sebebohır.
Eskişehir 28 (Akşam) — Ko-rede yaralanıp uçaklarla Kahl-reye getirilecek kahraman askerlerimizi yurda getirmek için Eskişehlrde bin yataklı askeri hastaneden dört hastabakıcı ve hemşire İle üç doktorumuz bugünlerde uçakla Kahireye hareket edeceklerdir.
Ayrıca Eskişehir D. D Y. hastanesinde hemşirelik yapan ve tahsilini Amerikada tanıamlı-van bir bayan ile bir hastabakı -eı gönüllü olarak Kareye gitmek için Milli Savunma Bakanlığına müracaat etmişlerdir.
bakı-ehenı-
A. D. D.
Halime, kocası Kesiri hançerledikten sonra: «— İmdat, imdat!
Kocamı öldürdüler» diye bağırmağa başladı. Feryada koşanlar arasında Nasr ibni Seyyar da vardı.
Eskişehir şeker fabrikasında nakiüer . Eskişehir 28 (Akştim) — Eskişehir şeker fabrikasında geniş şeklide nakiller yapılmıştır. Fabrika müdürü. Nüsrct AHun-cu. işletme müdürü Fahri Zaim, fabrika ziraat müdürü Asım, teknik müdür ve teknisyenler tamamen başka fabrikalara nakledilmişlerdir.
İskenderun civarında petrol madeni bulundu
İskenderun27 ( Akşamı —Maden etkik ve arama ekipleri, sondajlarından kısmen müs-bet netice almışlardır İskende-nınıın Çengen köyünde kuvvetli bir petrol damarı bulunmuştur.
Binalıların göçmenlere yardımı artıyor
Biga 28 (Akşam) — Buraya yerleştirilecek göçmenler İçin yerler hazırlanmıştır, şimdiye kadar Blgalılar, göçmenlerin ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere 4 bin lira teberru etmişlerdir. Teberru devam etmekte ve yekûn her gün artmaktadır.
2 takım gemi kazanı bir Alman firmasına S ayda;
8 tane deniz feneri bir Ingiliz Armasına;
Radarlar ve gemi teçhizatı l-le malzemesi muhtelif Amerikan firmalarına.
Gazetelerde çıkan bir habere göre. Devlet Denizyolları İdaresi. bu gemilerin ve liman vasıtalarının inşaatını yakından takip ve kontrol etmek üzere, mühendislerden ve mütehassıslardan mürekkep 40 kişilik bir heyeti bu fabrikalara göndermek istemiş; fakat Ulaştırma Bakanlığı masrafları bir milyon liralık dövize roalolacağı için bu teklifi kabul etmemiştir. Gaze-( teler, Bakanlığın esas İtibariyle! bu kontrolü kabul ettiğini, fakat bunu İngiliz Lloy'ıt gibi müesseseler® yaptırmak istediğini yazdılar. Yaptığımız tahkikata göre, İdarenin muhtelif tezgâhlara göndermek İstediği mühendisler ve mütehassıslar I 40 kişi değil, 18 kişidir ve bun-' ların da seyahat harcırahları, yevmiyeleri de topyekûn 250 bin lira tutacaktır.
13 milyon. 242 bin dolarlık, takriben 38 milyon liralık büyük ve mühim bir siparişi kontrolsuz bırakmağa İmkân yoktur. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı değerli yüksek mühendis Fuat Zlncirkıran, böyle bir kontrolün lüzumunu, Amerikadan alınan gemiler meselesinden dolay» en İyi takdir edecek variyettedir.
Bu kontrolü tngllîzlerln
Lloyd'u. Fransızların Verltas'ı KlSa Telgraflar gibi müesseselere yaptırmak ka-/"‘-------------
bildir; fakat onlar da bu işi bedava yapmazlar: muhakkak da-1 ha fazla para İsterler. NetektaıA bir Ecnebi müesst-sesi 570,0001 lira İstemiştir. Sonra, onlann kontroluna da burada İzahı u-zun sürecek bazı sebeplerle tam bir İtimat gösterilemez. Taraf- • glrllk etmeleri ve göz yummaları ihtimali daima mevcuttur. 5
Bu İtibarla mutlaka ve tam . vaktinde kendi yüksek mühen- j. dişlerimizden mürekkep bir he- L yet göndererek bu inşaatı kontrol ettirmemiz lâzımdır. |'
Memleket Haberleri!
====== ■ . ■ A
Döğerek öldürmüşler
Cinayetin sebebi, maktulün Filiz ailesine tecavüzü imiş
Karabiga 28 ıAkşam) — Halil Uçmaz adında bir şahıs, Veli Filiz ve oğlu İsmail Filiz taraflarından sopa ile döğiilerek öl-, dlırülmiiştür. Failler savcılıkça tevkif edilmiştir.
Cinayetin sebebi etrafında verilen malumata göre Halil Uçmaz. Filiz ailesinin kızlarına] sarkıntılık ve tecavüzde bulun, 'muştur, Bunu haber alan baba ile oğul. Halil Uçmaz'ı bularak, ellerindeki sopa ile döğmüşler-dlr. Bilâhare ölen HaJiiln, dayak neticesinde öldüğü anlaşılmıştır.
Parti hatırına
muhtar azli!
Biga kaymakamı, Sarıca muhtarını köylüler karşısında ve parti başkanınm bir sözü üzerine nasıl azlediverdi?
Kon ya da Mehmet Âkif için mevlût
Konya 28 (Akşam) — Dün şa- j ir Mehmet Akifin ölümünün yıl dönümü .münasebetiyle Halkevi binasında bir ihtifal yapılmıştı. Bugün de büyük şair tnevlûd okunacaktır.
.1
İçin
| it Bahkesi'de Basan Eryük-Jsek adında biri, kira yüzünden, 'ev sahibi Haaan Arslan tararından dövülmüştür. Ev sahibi i mahkemeye verilmiştir,
■* Marmara oııcağı hükümet tabiplisine yerd mezunlardan Zübeyir Şakar lâyln edilmiştir.
★ Balıkeslrir. Durak bucağına bağlı Yayhbaş* civarında 15000 dönümlük orazide şlm-ıdlye kadar görülmemiş derecede fare sürüler! vardır. Mücadeleye başlanmıştır.
■ ★ Karamürselde Yalova şose-
Biga 28 (Akşam) — Burada kayda şayan bir hâdise oldu. Cumhuriyet Halk Partili bir I muhtar. Demokrat Partiyi memnun etmek için kaymakam tarafından azledildi.
Hâdisenin mahiyeti şudur:
Biganin Sanca köyü muhtarı Emin, köyde bir Demokrat Partili İle münakaşaya tutuşuyor. Demokrat Partili doğruca partiye giderek muhtarı parti baş-kanına şikâyet ediyor. Parti başkanı da kaymakamın nazarı dikkatini çekiyor. Bunun üzerine kaymakam, muhtarı jandarma vasıtaslyle çağırtarak İhlarda bulunuyor. Lâkin Demokrat I Partililer bununla tatmin edile-miyorlar. Parti başkanı, yanına kaymakamı da alarak jlple doğruca Sanca köyüne gidiyor ve orada, kalabalık köylü kafilesi karşısında muhtarı sorguya çekerek yeniden ihtarda bulunuyor. Köylülerden çoğu muhtarın lehinde şehadette bulundukları halde parti başkanı, daha
zlhniyette ve temiz-söylüyor.
bir kaç köyde aynı muhtarlar olduğunu lenmesl İcap ettiğini Kaymakam da «O halde evvelâ
bu muhtarı azletmek lâzım öyle mi?» diyerek muhtarı hemen o-racıkta azlettiğini söylüyor. Bundan sonra kaymakam İle parıl başkanı köyden ayrılıp Bigaya gelmişlerdir.
Bir muhtarın, parti hatırı için gelişi güzel azledilmesi ilçede ve köyde hiç de iyi karşılanmamıştır.
İskenderunda tifo vakaları arttı
î 'rendenin 27 (Akşam) — Son zamanlarda İlçemiz köylerinde tifo vakalarının artmakta olduğu müşahede edilmiştir. Bu arada Nerglzllk köyünde altı tifo vakasına rastlanmıştır. Hastalar derhal devlet hastanesine kaldırılmışlar, civarda da gerekli tedbirler alınmıştır.
Mayıslar pamuk istasyonu faaliyetini arttırıyor
Mayıslar pamuk istasyonu faaliyet sahasını genişleterek, Bilecik, Kocaeli vilâyetlerinde 200 dekarlık bir deneme tarlası vücude getirmiştir.
Buralarda pamuk yetiştirilmiş ve bu İller pamuk yetiştiren çiftçilere örnek olmuşlardı.
Bu . 1 * K’'amû'sel^ ™°« önümtateM Iimhurt» »u a
.. “2'n"d'' Wr c*’”‘,e‘ hanın İki misline ç.lunlmu, ..
?un *r- .mmkalı Mehmet Anan, meçhul muhil çltlçılerlne tohum eermc, jahular larnlmtlan ta,ı gövde- ekme ve «alr teknik «eıde j»r-
1 Umtrûfl l'nolrll akleıeenle iri—, eledi»" -ııe»>l..ı»
1 _ Heyet! teşkil edecek kimseler, idlerini kontrol edecekleri .
sinden ayrılmak suretiyle öldü-|tj(rn yapılabilmesi İçin şimdiden rülmuştür.
itanı »yete geç Um iştir.
Aşk yüzünden feci ı bir cinayet işlendi
Ankara 28 (ANKAi — Ankara'nın Bâlâ kazasında Mehmet öze an adında bir genç evvelki ' gün bir tarla renaruıda öldii-’ rülmüş
Yapılan
Mehınedl
Ahmet Yabac; adında bir tar-' la bekçisi olduğu. Mehmedln kız kardeşini .’evdiği. fakat, kendisinin görmemesi İçin kızı ’ evden çıkaramadığından dolayı ' Mehmede muğber olarak öldürdüğü anlaşılmıştır. KaatU, 1 yakalanarak adidote teslim t-
»i II m İştir
olarak bulunmuştur, tahkikat
didinenin
sonunda komşusu
— ihanetin cezası ölümdür, dedi. Seni öldürmekle kendimi kurtarmış oldum.
Sonra başım pencereden dışarı çıkan? çıgUk çığlığa bağırmağa başladı:
____ îmdaaaat, lmdaaaat!... Kocamı öldürdüler, imdaaat!..
Cinayetin işlendiği oda. beş dakika zarfında, feryadı işitip gelenlerle doluverdi. Bunların arasında Nasr Ibnl Seyyar da vardı.
Halime. yalandan ağlayıp gözyaşları dökerek ve göğsünü, bağrını yırtarak şöyle anlatıyordu :
— Biç tanımadığımız iki kişi geldi, Kocamı ziyaret etmek arzusunda olduklarını söyllye-rek içeri girdiler, İkisinin de bıyıkları yeni, terlemlşti. Odaya girer girmez, birisi benim üzerinle atıldı. Üst yanını bilmiyorum. Galiba baygınlık geçirmişim. Aklımı başıma topladığım zaman, kocamı bu vaziyette buldum.
Üç gün sonra İki dar ağacında iki yabancı delikanlı sallanıyordu Zavallılar, Kesir’ln kim olduğunu bile tanımıyorlardı. Müslim de annesine şöyle diyordu:
— O iki kişiyi suçsuz yere astılar. Çünkü ben. Kesir bahamın göğsüne saplanan hançeri. Halime annemin elinde görmüştüm. Galiba onu, Halime annem öldürdü.
MASANDA
Kelime, cinayetin kendi yüzünden İşlendiğini bilmiyordu. Bilmesine de tmkân yoktu. Çünkü Halime ile kocası ar as ıh d a' geçen konuşmayı kimse duymamıştı.
Bîr gün Halime, Müslim'e dedi id:
— Benden saklanıl Senin annen hayatta İmiş. Sen ona gidip gellyormuşsun. Bugün haber aldım. Nesr İbnl Seyyar’ın adamları, anneni anyorlarmış. Nerede oturuyorsa, hemen gidip haber ver. Merv’de durmasın. Nereye giderse gitsin de canını kurtarsın.
Müslim, koşa koşa annesinin evine gitti. Ona. Hallmenin söylediklerini söyledi, Aynı zamanda himayesiz kalan Kelime, fena halde korktu. O gece oğlunu yanma alıp Merv'dcn kaçtı. Hedefleri Mahan’dı.
Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra Mahan'a ulaştılar. Kiiçük anavatanın taşını, toprağını öptüler, İyi kal bil Ma-han’lılann yardımlyle her tehlikeden uzak, rahat yaşamağa başladılar.
Su gibi akıp geçen zaman. Müslim'in ömründen |kl yıl daha sürükleyip götürdü; delikanlıyı on İkinci yaş basamağına çıkardı.
Müslim, Merv'I hiç unutamı-yordu. Kardeşleri Süleyman'la Osm a nı da çok özlemişti. Bir gün:
— Anneciğim, dedi, Merv'den ayrılalı iki sene oldu. Bu müd-de zarfında bir defacık olsun, gidip Süleymanla Osmanı görmedim. Eminim kl onlar da beni özlemişlerdir.
Kelime sordu:
— Yânı Merv'e mi gitmek İstiyorsun?
— Evet, anneciğim.
— Oğlum, oraya gidip gelenlerden kötü haberler alıyorum. Merv'de karışıklık hâlâ devam ediyormuş. Gerçi kocaman delikanlı oldun. Fakat unutma kl henüz on iki yaşındasın. Ne kadar gürbüz, ne kadar kuvvetli, no kadar akıllı olursan ol, yaş İtibariyle daha çocuksun. Hayatta tecrübe görmedin. Bu yüzden, kendini bir tehlikeye a-tablllraln. Bir kaç. sene daha sabret, O zaman beraber gideriz.
Müslim annesinin sözünü dinlemedi:
— Mutlaka gitmek isterim.
— Benden İzinsiz bir yere gidemezsin.
— İzin vermezsen kaçarını.
Kelime, düşündü. Kaçacağını söyleyen oğluna;
— Bunu yapma, dedi. Mademki gitmeyi kafana koydun, bari yalnız gitme. Bir kaç gün
ÇIKAN TEFRİKALARIN HÜLÂSASI
Götlerine Haccac tarafından mil çekilerek kör edilen ve kocası Eset de idam edilen Kelime oğlu ile beraber Kesir namında biri tarafından gizilce gene Merv şehrine götürüldü. Kesir’ln kör karlının ihtiyaçlarını temin ettiğinden kimsenin haberi yoktu.
Fakat bir gür. kötü bir tesadüf oldıı, Kesir'in zevcesi Halime hır ziyaretten dönerken kocasını btr eve girerken gördü, gizli gizli takibetti ve kendisine başka bir kadınla ihanet etmekte bulunduğundan şüphelendi. Karı koca arasında şiddetli t'lr kavga oldu.
Kesir karısının bu manasız şüphelerine hırslanarak: — «Allah belânı versin» diyerek şiddetli bir şamar aşkettl.
srnra elbette gidenler bulunur. Onlarla beraber gidersin.
Müslim, sorup soruşturdu. Yakında bir kaç kişinin gideceğini öğrendi. Onları buldu. Kendisini de götürmelerini rica etti ve hepsinden söz aldı.
Nihayet, bir sabah erkenden yola çıktılar ve Merv'e vardılar.
Müslim, Merv'de hiçbir değişiklik görmedi. Dükkânlar yine eski dükkânlar, evler yine eski evler, insanlar yine eski İnsanlardı.
Müslim; sağına soluna bakınıp dururken arkadaşlarını kaybetti.
Kendi başına sokak sokak dolaşmağa başladı, şehrin yabancısı olmadığı için hiç zorluk çekmiyor ve korkmuyordu.
Müslim, geze geze siyaset meydanına gitti. Meydanın orta yerinde bir darağacı göze çarpıyordu. Zâlim ve müstebit İdarenin aleyhinde çalışanlar hep burada asılırdı. Fakat Müslim. bu ciheti henüz bilmiyordu. Hattâ onun babası kahraman Esed de bu ölüm meydanında idam edilmişti.
Müslim, meydanın ortasında blı- darağacı bulunmasından ve halkla dolu olmasından birinin asılacağını tahmin etti. Arkadaşlarını aramaktan vazgeçerek halkın arasına girdi.
Biraz sonra, bir bölük askerin ortasında, elleri bağlı bir ihtiyar getirdiler.
ihtiyarın yüzünde zerre kadar korku yoktu. Darağacıııa doğru giderken sert adımlarla yürüyüşü hayret uyandırıyordu.
İhtiyar, darağacımn altına varınca, bir arslan gibi gürledi:
— Ey ahali!.. Benim suçtun yok!.. Sırf Ilazrctl Aliyi sevdiğim için asılmağa getirildim! zalimler, hürriyete kavuşmayı isteyenleri hep böyle bahanelerle asıyorlar! Fakat zâlimin ömrü dalma kısadır! Elbette bir kahraman yetişip mazlumları zâlimlerden kurtaracaktır. Buna İman etmiş bulunuyoruml
İhtiyarın daha fazla söylemesine meydan vermediler. Hemen iskemleye çıkarıp boğazına yağlı İpi geçirdiler.
İhtiyarın asılmasından Müslim çok müteessir oldu. Ölüm meydanından bacakları titreyerek ayrıldı. Kendi kendine:
— Acaba mazlumları 'zâlimlerden kurtaracak kahraman ne zaman yetişecek, ben onu görebilecek miyim? diye söyleniyor ve akimdan bir çok şeyler geçiriyordu,
Müslim, o kadar düşünceli ve dalgın yürüyordu kİ farkında olmadan şehrin kapısına kadar gitti. Orada birdenbire aklını başına toplayarak silkindi:
— Şehrin sonuna gelmişim de haberim yok, diye tekrar söylendi. Hem de yorulduğumu hissediyorum. Bârl biraz oturup dinleneyim.
Bir taşın üzerine oturdu. Hayalinde ihtiyarın asılışı canla-
nıyor ve kulaklarında onun gür sesi çınlıyordu.
O sırada, Müslim'in önünden beli kılıçlı bir asker geçti.
Müslim, derin bir göğiis geçirerek :
— Şöyle bir kılıcım olsaydı, o suçsuz ihtiyarı ölümden kurtarırdım, dedi.
Taşın üzerinde belki yarım saatten fazla oturdu, iyice dinlenmişti. Gerinerek ayağa kalktı. Şehrin İçine doğru ilerlemeğe başladı. Yolda arkadaşları ile karşılaştı. Onlar da kendisini anyorlarmış:
— Niçin kayboldun? diye sordular.
— Sonra anlatının, dedi. Şimdi söz söyleyecek vaziyette değilim. Bir İhtiyarı astılar. Çok canım sıkıldı. Adamcağızın hiç kabahati yokmuş. Sadece Haz-retl Afiyi sevlyormuş... Acıdım doğrusu...
Koy halkından birisi, eli He ''Müslim'in ağzını kapattı:
— Sus. çocuk sus!.. Burada böyle sözler söylenmez! Sonra seni de sallandırırlar!
Müslim, sesini çıkarmadı Ağzını kapatan adamın sözünü tutarak sustu. Mahan'a dönün-ceye kadar da böyle şeylerden bahsetmedi.
AFERİN YAVKUSIÎ
— Anneciğim!
— Yavrum!
— Seni öyle özlemiştim k>...
— Ya ben... Gittin, gideli hep senli düşündüm. Meraktan çatlayacak hale geldim.
_ Artık meraktan kurtuldun, değil mlî
— Çok şükür evlâdını, çok şükür.
Evet, Mahan'a dönmüşlerdl-Müsllm, şimdi evinde, anneciğinin sıcak kollan arasında Idi-Ana ile oğul, tekrar tekrar öpüşüyorlardı:
— Kardeşlerin ne yapıyorlar?
— OnJan bulamadım.
— Ne olmuşlar acaba?
— Altı ay kadar evvel başka tarafa gitmişler.
— Hafime anneni de mi bulamadın?
— Hep beraber gitmişler. Evlerinin kapısında kocaman bir kilit var,
— Acaba nereye gitmişler?
— Bunu bilen yok.
— Merv'I nasıl buldun?
— Tıpkı İki yıl önceki gibi ». Fakat kötü bir şey gördüm. Karnımı dojurunca anlatırım
Müslim, fena halde acıkan karnını doyurduktan sonra Merv'de gördüklerini an'atmıı-ğa başladı.. Bilhassa, ihtiyarın asılması bahsi üzerinde fazla durdu ve annesine sordu:
— Suçsuz bir insanı asmak cinayet değil midir, anpe?
— Cinayettir, yavrum hem de büyük cinayet. .
— Asanlar, bunun cinayet olduğunu bilmezler mİ?
— Onlar, bile bile cinayet işlerler.
— Ahdediyorum. Onlardan, o zavallı ihtiyarin İntikamım alacağım.
Kelime, bu sözlerden fena halde korktu ve soğuk soğuk ürperdi:
— Bu nasıl soz. Müslim? Kim den öğrendin böyle konuşmayı?
— Kimseden öğrenmedim; İçimden geldi
— Çok tehllkfli bir şey... Yerin kulağı vaı’dr. Duyarlarsa, seni parça parçu ederler.
Müslim:
- Bir şey yapamazlar dedi. Bcıı, kahraman Esed'in oğluyum! Babamın eğiu olduğumu ispat edemezse n yazık bana!
Kelime, dah i ço): korkarak yalvarmağa bns'adı.
— Allah aşkrea yavrum, başka şeyler anlat bana Böyle korkunç şeyler» on sekiz yaşından evvel aklına getirmeni İstemiyorum. Bııo.ın gibi Nr kahramanı asan, renim de gözlerime mi) çeken o canavarlarda merhametten n-er voktur Beııl korkutuyorsun Seni öldürürlerse benim ha.lm nice olur? Bana kimler muıeclftim der?
Kadın hem »»vlüyor. hem de ağlıyordu Miisüm riavnnamadı. Onu avutup ıiiilurmak için:
(Arkası var)


AKŞAM
29 Aralık 1950
GALATASARAY - Yeıılçarjı 2T No. da lılek variyette lokanta. Ortak veya devren aatıtıktır. Aynı yere ınü-racaat.462 —
ACELE SATILIK
Jettin I tak-
bul.
100,000
Liradır
ilk çekiliş 31 Ocak 1951
KİRA IlkSATILIK
makine «eli SU — 1
ORTAK ARANIYOR — Bir İtriye snhlbl piyasanın en İşlek yerinde çok kârlı Ijine 10.000 liri koyabilecek sermayedar ariyOr Ak;am'da SN. rü-HMlgUM. 476 —
İŞLETME VE BILÂNCO VSVLÜ İLE DETTER TUTARIM - Öğleden «ntl veya «onm bir müessesede çalışabilirim. Yüksek Ticaret Salâlı nddln T. Çil Unkapa
YENİ MEKTEPTEN ÇIKMIŞ — İn-(11 İzce. Almanca muhaberat yapacak bir bayan »rıyoı-us. Müracaat yeri: Tahtakale. COmerı Türk «kak S İstanbul. 500 — l
İNGİLİZCE MÜ TERCİM - Muhaberatla çahRiuî. TÜıkÇMt İyi. Fran-aı»c.ı bilen, duklllı. yaınn bayan l« atıyor. Akjam'da «Z» TUmuruna,
YÜKSEK TI5ASIET M‘./.UNU TECRÜBELİ MUHASİBİM - 'arını gün devamlı veya -nanyyen günlerde ticari müesseseler n delicilerini tutarını Slgoıla w mail Işlsrıııl takip ederini. Akşamda «Muhcaip M.» rü-muzuna SÜS — 1
MUHASEBECİ ÎS ARIYOR - Bonservis ve referanslftrı bulunan tecrübeli bir muhftscl'e-l taın veya muayyen gün v« saatlerde müsait Ücreti» İş arıyor. 'Muhasebeci. P K- İl®» İstanbul >
BLR BAYA BAKACAK XIMSEBt>. CİDDİ BIR BAYAN ARANIYOR — isteklilerin her gün 16 dan sonra Beyoğlu Ağaca iminde Nfrvaı halı-vesinŞe Alı beyi aramaları.
468 —
RESSAM ARANIYOR — Eli yüksek zevkleri tatmin edebilecek aanatkâr ressamlar aranıyor. Galata. Perjcm-bepazar. Balıkpazart Knor.tetarhl haa İcat: 2, No. la müracaat. «84—1
BAYAN ARANIYOR — Bilro ânında çalınacak genç faal bayanlar aranıyor. Galata PerjembepnMr, Batık-pazarı Enomotart.1 han kat: 2. No. t a acele müracaat. 495 — 1
OKUYUNUZ lıwıte'( IrlcycnfeM tavassııl erfer. Eiiılftk. IWK> Alım «a-tunı He vekâlet lylerinl kabul eoen herkesin İtimadını korvıınııs olan Sulıulol Emlak Zııif ÜMlp Beyoğlu Büyült PAnnnkl’.spı köKbn«ı no. « Telefon: 12396. 422—35
ÇOK UCUZ FAKAT ACELE — Fatih. Haydarda 3-4 rıualı yanyana İki ev boş 11 ,(X» Sirkçe Liman Han »Hinde 11 Haşana. 390 — 1
KÜÇÜKÇEKMECEDE -- Sojuksu yolunda Rasını Esvl-ı'ln (v VC araâ-JıtfUiıtı taksitle «stışın» drvsm olunmaktadır. Telefon 27016 va mahalline müracaat. 432 — â
ŞİŞLİNİN HAVADAR va EN GÜZEL YERİNDE — Dört daireli npartı-manın iki dairesi dörder oda ikt dairesi da hejer oda tam konfor TA-Mrruf ksnununn uygun olnrak kat kal satılıktır. «2Jü8 ya müracaat. 245
KİRALIK YAZ!HANELL-R — Gala-tsda Hacı Veli Aicmdaı hanında a-şantör ve kaloriferli muhtelif adet t a yazılıuııeler Kİrabktır. Telefon 43528. 410 . İv
CİHANGİRİN EN İYİ YERİNDE -Denize »Akim cephe W derinlik 22. iki yüz metre murabba İmarla alâkan olmayan arz» satılıktır. Taliplerin 42306 ya telefon etmeleri, 423 — t
KİRALIK MODERN YAZIHANE — 4 odo. nclâ. lüks yazıhane mobilyası Fiuorescenl lâmbalarıyla klinik ve
ntelyo’ye elverişlidir. Tcprbaşı Gül Apartmanı No. 168 Telefon. 20474. 421 - 1
ŞİŞLİ — Tramvay durağına bir dakika dört katlı apartunons ruhsatnamesi alınmış «Ilı cephe, yirmi İlci derinlik gürel nir arsa 11.000 liraya Milliktir. 42395 sahibine müracaat. «4 - 2
KUZGUNCUKTA — k'ad İyede Hamım sokak No. 39. Boş teslim satılık
kâglr ev. 5 oda. elektrik, su, bahçeli. Görmek ifitn içindeki bekçiye nıüıacsal 433 —
SATILIK KÖŞK - Peııdıkte Taşlı-bayır mevkiinde deniro nazil bas oda kâglr konforlu va müstakil İki bölük bir köşk. Boş olnrak 7 dfiııüın arazisi ve zeytinleri Je acele «atıhklır. Müra caat: Pendik'le bakkal Nihat ötman 451 — >
AKSARAY CADDESİNDE — 7 metro yüzlü 123 metrekarelik arsa satılıktır. İsteyenler Kızılıoprak Tali-taköprü caddesi 23 numatada Ahmet Damsan1» in Ura es at ve adreslerini
bildirmeleri. 442
ACELE SATILIK — Beyojlunda Lyl bir mevkide her l«e elverişli altı dükkân üstü ev. uygun ftatle acel* satılıktır. Mürıcaat: Ajahsmom Rumeli han pasajı No. 9 Tel; 43713. 441 - ı
SATILIK AKAR — HübıAü. Crtalof lu yokııçu 31 No. lı yeni, kâglr binıa 0 odalı raddede 2 rlÜkkAn. ardiyeleri İla satılıktır Müracat. Nimet Altla ypni Arpacılar 1'îin knt 1. No. s Tel. 20303. _________________________451 — l
KİRALIK VEYA DEVREN FOTOĞRAFHANE — Ayrıca fotuftranıane idare edebilecek olr isçiye de ihtiyaç vardır. Müracaatı Üsküdar Foto Soyman. sabahlan son 9-10 oran.
45B — 2
KELEPİR EV — Osmanbeyln merkezi yerinde 10 odalı iki kat kâglr konfortu. güzel bahçeli Sıhhat Yurdu, Dispanser, Apar limana tahvili kolay, çok mükemmel ev 30 Oırt liraya bos teslim satılıktır. Beyoğlu tsllklâl caddesi 133,'1 Kemal heüden e 168 - 1
ACELE SATILIK EV — Üç dairesi alımda bos dükkânı alekirlk. terkos. havagazı bir dairesi bos teslim.
Ktlıçall Me
Neuhe’ve.
üç ODALt j:yuJ4J( 4PAHTI-MAN — Râuıktiy Mühürdar ı adılcdn-dc «Ür «partimaıUıl üst I.atnulı. gaz, su. elektrik ve manzaıalı. havadar. Telefon W. t a 018
5ATİLİ fC EV — Tarlaboaında Tura caddesinde Tatarlm* 3 dakikalık mesafede 7 numaralı, altı kat. altında dükkanı bulunan kagir ev. bos ota-tuk teslim edilmek sortiyle satılıktır. Müracnal: Telefon
BOŞ TESLİM SATILIK EV dıköyünd» bahçesinde daha 2 ev Sasına müsait ve kotra bağlıyacak yeri bulunun Düyük bahçeli. 7 adalı alısop ev satılıktır. Taksitle da verilebilir. Mutavaai‘9 kabul edilmez. 60127 ye müMcaat *8« - 1
KIZILTOPRAKTA —Tramvaya trene 3 dakika 600 - 800 - 1080 metrekare muhtelif çapta arsalar Satılıktır, Kadıköy Emniyet Sandığı kanısındaki kahvede tbrablme müracaat.
SATILIK KARGIR EV -
I edemeden ileri gelen yağ tabakası vücudunuza fena bir koku verir. Bunun önüne geçmek için lek çare iyi bir sabun kullanmaktır Helis kokulu, kremli, çok köpüren bir sabun olan KİBAR sabunu teninizi katiyen tahriş etmez, ihtiva ettiği kremle cildinizi besler, makiyaj kalıntılarını tamam ile temizler ve yüzünüzü daima taze ve genç
10.000 LİRAYA SATILIK EV — Edirne kapı, Tekfur saray. ÇakıraRa'da 138 numaralı bahçeli, kuyusu bulunan 3 kat 10 odalı ev satılıktır. Müracaat: Nuruosmanlye No. 54. Son Telgraf matbaasında bay zilini ıtdız’a.
SATILIK CINB KOPEKLER - Alman kurt üç ve altı aylık yavıular, Bolduk dört aylık, büyümez ilno av köpekleri Seter, yavru Ponter. Müracaat: •Jzunçjı’i 277 Şaban kahvesinde Kâınll'e, «as — 2
SUMERBANK
Tasarruf mevduatı
1951 yılı ikramiyesi
MÜLKİYLE çirr DOKUMA — Ve masura maklntlci'l çalıjır variyetle satılıktır. Talip olanlar Molımutpaaa yokufu bav Kalcılar hım zemlıı kat 20 No. ya 13 ■ 13 e kodaı müracaat.
483 — 1
ÇOK ACELE SATILIK - Ayda 170 Hra Iratlı üç kat ayrı kapılı elektrik MU ÇOk güzel manzara. & oda üçer mutlak v« helâ 1 kumalı bânycslle on tıeı bin liraya. Haliç - Fener Fıs-tıkdlbl Mırmaroı yolcusu No. 3.
MEKTUPLARINIZI ALO İRİN ti Cazaiamis Mare«UU ur*a olarU «önermiş olan karUertmtrdcD MD - Sanı — TA — EN — HJ» — S.N — aamlanııa gel«o mektuptan idarehane bizden
ROMATİZMA Siyatik, Bel, Diz, Kalça ağrılarına, . üşümekten gelen arka sancılarına PİMANOL-çok müessir ilaçtır.
BAYAN ARANIYOR — Tahsllât illerinde çakabilecek bayanlara İhtiyaç - • •
18 e kadir Ç«ı kak. Medrese Çıkmazı Emek kal: 2, No. .4 a müıacaatları.
SIT
vardır, isteklilerin saat 9 dan ıkapı. Bileyiciler taban
BATİLIK BİNA - BayoRlu Galata-ssrayda tramvay caddesinde altında dilkktnı bulunan dört katlı bir bina acele satılıktır. Her gün 12 ye k«d 82039 telefona müracaat 438 -
3 A 1.1 At S VTI M(E$yA)|
SAH1LHANE SATIŞI - Bogazlçin-de, Sarıyerde, Yenlmaluılle, Pazarbaşı Yeni KarakülUk sokanında en yeni 117 kapı sayılı bir bap sahılba-ne satılıktır. Bir kat bas teslim lir. iste;, ulun İstanbul. Sııkecl. yana Otelinde Ray Morglıcp’e racaatları. Telefon No 27764.
457 — I
AVRUPA MAl! — Stil, ve m ek. yatak. salon, yazı odası takınılan 18.000 kilnmeııct yapmış bakımlı hususi Hilman otomobili, frak. îmokfn. palto, araj ve köşk satılıktır. Her CU-inartcsl. pazar Erenköy Hamam sokak
No. 92. 439
SATILIK BOŞ TESLİM APARTI-MAN — Kaloriferli, konforlu, ilçer odalı üç sat. Bopaza fevkalâde manzara. Hır kat da »alılır Ay aspur» Fındıklı Mollab.ıyırt 16. Telefon 4PG
SATILIK — Mükemmel hır Alman piyanosu ve 120 baslık çok gürel bir akordeon milliktir. Taksitle do verilebilir. Mutavassıt kabul edltmez. 60427 ve müracaat. 487 — I
KİRALIK BİH KİŞİLİK ODA Her 3»yt havidir Beyoğlu istiklâl caddesi Bura» Paran gtruınds Asma-lımesctt eokak No 8 kat 1 de terziye müracaat. 4M — t
ACELE SATILIK TAKSİLER — Öesoto markalı T*i3 ve IBM modeli tadyotu çok iyi vaziyette fkl adet taksi acele satılıknr. Sirkeci Yolcu salonu içinde 1J/2 No. da Nuri Altoya müracaat telefon: 21571. «93 — 2
30 İLA 40 OTOMOBİL ALABİLECEK BİR GARAJA İHTİYACIMIZ VARDIR — Kiraya vermek Istlyenie-rln 1340 posta kutusuna müracaatları Telefon; 42048. 501 — 2
SATILIK SİYAH LÛTR KÜRK MANTO — Parlste ısmarlama dikil-K'ı. hiç giyılmemişUr- Yedlkule İstasyon caddesinde 73 numarada bayan Malvina’ya müracaat 463 — 1
KİRALIK APARTIMN - Bomontl-da iki büyük, İki küçük oda ve bir hol: konforlu apartıman dairesi kiralıktır. Telefon fM9 a müracaat.
W3 —2
KELEPİR - Hususi ve taksi otolar satılıktır. Mttracat: Taksim Valdcçeı-me Ankara garajı. 489 — L
BÜYÜK KIRAATHANE — Utanbu-lun merko yerinde büyük bir kıraathane dovradltecektlr Aksaray Lân-ga caddal 57 No akvamları M - 20 atası. 505 —1
«1 MODEL ÛE3OTO MARKA — Taksi arabası satılıktır. Son iıat 8209 •Hradır. Tavassut Kabul olunmar. Adres: Kurtulup TepeUstU Büyük gara) No. 125. Telefon: 60973. 474 — 1
AKORDEON - 120 baslık Hohntr marka satılıktır Müraeat: Kata köy •akı Gümrük sokak Kürkçübngı lıen K». 12. T«h 4935'1. 455 - 1
ACELE SATILIK - Hiç giyilmemi» fevkalâde Kanada Opuasuru ile harl-kulade Amerikan motondore mant* Satılıktır. Her gün OJleye kadar Ha-ylzıt Mithatpasa caddesi Deniz Palu» S No. ya. 403 — l
SATILIK SİYAH LUTRK KÜRK — Avrupa Frâdsıe yeni geııiş büyük boy Müracaat: Sabahlan saat ona. •ktamları yediden ona kadar 52.191 numaraya telelo ı 303 —.
SATILK OTOMOBİL RADYOSU — Yepyeni Uç ay evvel alınmış beş lâmba dört dalga •Danimarka - Aİ-vuy ı - enlemle ucuz satılık İki vida ile lıçr otomobili: bej dakikada takıl.' Baııçcknpı T.15 ha». 36 lale-fou TJUIJ. JI4 *

1 Adet 10.000 — Lira
1 Adet
1 Adet
4 Adet
4 Adet
2.000. — Liralık Hereke halısı 1.000. — lira
500. — Lira
250. — Lira
Dr, Halit Şevki AK YÜZ
Doğum ve kadın hnstaük-ları mütehassısı Kadıköy Moda Ca.ı. Sarr:*.» AH So.
No. 9.
iralık bir hesap açtırmak
TAKSİTLE
SATILIK OTOMOBİL
Elektrik
süpürgeleri
MÜHÜR ZAYİİ
RA [II (IL.AK PIKAH.HI
ELEKTRIk SUrURGELERI
ÇAMAŞIR MâhhElERl
H00VER
en sevilen
YILBAŞI
hediyesidir
BEŞİKTAŞ — Ktlıçall MüVrtzl Cad, No. 71 boı oda 79 üç kat dokuz oda bahçe au elektrik nezaret mükemmel satılıktır. 79 a müracaat.
507 — »
İŞLEK — Şekerol, helcavı, börekçi. lokanta, mezeci, tütüncü, kahveci, bakkaliye, tuhafiyeci dükkânı devretmek kârlı İşine sermayeli ortak lateyenter İstanbul posta kutusu M adresine yazsınlar. 5İO — 1
ACELE SATILIK OTO TAMİRHANESİ — Hâlen çalışır vaziyette tam tostsa t lı. Müracaat: Taksim Elmada* Doiapdere caddal 38/1. 5011 — 2
KİRALIK APART1MAN - Hor türlü konforu havi dörder odalı yeni ini» hava parasızdır. Müracaat Beyoğlu Mis sokak 29 TL 83131 - 40850.
&oa — ı
AYASPAŞADA KİRALIK APART1-MAN — Kaloriler v» her türlü konfor 4 od» hol. Müracaat azat 3-3 aram Taka İm Ankara Patan üstünda gazinoda sahibine. 501 — 1
DEVREN SATILIK DÖKÜMHANE— Çalışır vaziyetle tealim. Huktty Fiil ıı Sok. No, 7. müracaat yanındaki kunduracıya. No. 5. 515 — S
M A T AŞ
ve ayrıca 50 ve 100 liralık muhtelif para ikramiyeleri bulunan bu keşideye katılmak için.
31 Aralık 1950 y
Bankamızda
Zayi — İslrarca otman bölge şefliğinden sidiğim 13/11/950 gün ve 11270 A serili tomruk | ve keresteye ah 39 adede denk 6,895 M3 kayın tezkeresini kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
Ahmctl Savaşa
Zayi — İstanbul emniyet müdürlüğü dördüncü şubeden almış olduğum 31'34095 sayılı ikamet tezkeremi kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur
N'ikola Pavii Sabo! Bulgar te be abından
Galata Tahir Han Kat 4 Telefonı 44996
J dÖLlS ,
EMEKLİLERİNİN
Tehirsiz 3 - 1 - 951 günü
ÇEKİLECEK EŞYA PİYANGOSU Şimdiye, kadar yapılan eşya piyangolarının en zenginidir. BİLETLERİ HAVİLERDEN ARAVINIZ.
(Leman Ünlüsoyı yazılı mührüm zayi olmuştur. YenlsLnl kazdıracağımdan zayi olan o mührümle mühürlü olarak şimdiye kadar ancak resmi dairelerde ve resmi müesseselerde yapılmış işlerimde muamelelerden maada şimdiye kadar hiçbir hu-sıısl şahıs ve fertle bir muamele yapılmış değildir. Bu sebeple her hangi bir fert ve şahıs tarafından bu zayi olduğunu bildirdiğim mtihü-rüme dayanılarak vuku bulacak taleplerin hiçbir kıymeti oimı-yacağını ve beni her hangi bir zaman bu 2ayl olan mühürle mühürlenmiş her hangi bir kâğıt ve senedin ilzam etmlyece-ftlni. beyan ve İlân ederim'
Üsküdar Büyük Çamlıca Subaşı Numara: 50 de mukim Ahmet kın leman Ünlüsoy.
Vitamin C. ve
kininli
Quına CedonDM™
kâfidir.
Her 100 liraya ayrı bir kur’a numarası verilir. İkramiyelerin vergisi Bankamıza aittir.
MERKEZ: ANKARA
İSTANBUL ŞUBESİ: Galata Bankalar Caddesi No. 25 İSTANBUL AJANSI: Bahçekapı Sümerhan
Kadyo fflagazosında
ELEKTRİK SUrURGELERI sirkeci, HüoavEMpıcaR
CADOESl.Ho. 45.İSTANBUL ÇAMAŞIR MâKllELERl
her mevsimde SOĞUK ALGINLIĞI
NEZLE ve GRİP’ten korur.
I
29* Aralık 1950
A K ŞAM
Bahire 7
samimi bit» dosta sadık bir arkadaş
Eski Zamanın
MERAKLI VAKALARI
Silili
Cumartesiden itibaren: Deniz Korsanı I Uskumru Yani ı
hediye ediniz.!..-
şükranla anmasını sağlar.
EV
EV
ve müteaddit para ikramiyeleri
BEYOĞLU Şubemiz müşterileri bu İkramiye keşidelerine iştirak edecekleri gibi ayrıca bu şube için tertiplenen
Amerika - Akdeniz ve Türkiye arasında
15 günde bir muntazam posta YOLCU ve EŞYAYI TİCARİYE
Fara ikramiyesinden dc istifade edeceklerdir.
Tiirk Ticaret Bankası
NORMALİNE
20.000 Lra,k
İkramiye plânında
EV
Mükemmel bîr hediyede aranılan bütün vasıfları haiz olan SHEAFFER'S. )i1( ve zarif hatlarlle sahibinin kalbini daha ilk görüşte fetheder. Bu hârika kalemle birkaç satır yazdıktan sonra ise^ bu hoşlanma büyük bir hdyrânlrk ve bağlılığa inkilap eder. Size en değerli ve en makbul hediyeyi vermif olmanın zevkini tattıran SHEAFFER'S, hediye ettiğiniz kimsenin de sizi her an hatırlamasını ve
İSTANBUL RADYOSU
12.57 Açıl!? ve prmraırdnr 13.00 Haberler.
13.18 Hatır Öğle müzifll Pl.
13.45 Şarkılar. Okuyanlar: Dojrus&z Syyltfe Pot oy.
1420 Konulma
MA0 Şarkı ve tUtkUlcr Pl.
14.45 Programlar ve done müziği pı, 15,00 Kupan 15.
17.57 Açılış -e ıircgramlnr.
18.00 Caz müziği Pl.
1820 Farabl hakkında ıtonu'ma.
18.30 Fasıl heyeti konseıı .Hüseyni» 18.00 Hnlreriar
18.15 Kına jchlr nabcrlerl.
1920 Radyo senfoni orkestrası konser).
20.00 Lıed'ler Pl.
20.15 Radyo Gazetesi,
2040 şarkılar. Okuyar Akile Artun. 21.00 Sohbetler: Konujan Şevket
91.10 Türküler. Okuyan Ve çalanı Necati B.Hkirn.
21.30 La Bohem - Radyo senfonik temsil.
32.15 La Bohem operasından müzik Pl.
22.30 Viyolonsel solosu. Çalanlar: Şerif Muhittin Tarzan (vıyo-Iensel) Cemal Re«!i Rey ıpl
22.45 Haberler,
23,00 Programlar ve dans müziği PL
23.30 Kapanı].
ANKARA RADYOSU
12.15 - 13,15 ASKER SAATİ;
•M m. M - 11M0 Kc.r T. A. V . kısa dalca po-rt asiyle beraber yayın» 1115 Menüeceıtcn sclAm.
12.30 Şarkılar. «Okuyan: flodlfc Erted
13J5 Öpen aryaları PL
13.30 ÖÇle Gazctol.
13.45 Piyano ile caz parçaları Fİ. 14.00 Hava raporu aksam program)
23.45
23.00
N Y H A U G
Vapuru 30 Aralık'ta limanımızda beklenmekle ve 2 Ocak ta PİRE - NAPOLİ - CENOVA. - NEWYORK - BOSTON -BALTİMOR ve PHÎLADELFİYA'ya hareket edecektir. Bu vapurlar yolcu ve eşyayı ticariye kabul edeceklerdir.
Türkiye İçin umumi acenteleri:
Antalya Umumî Nakliyat T. A. Ş.
Vapur acenteliği servisi - Sirkeci- İstanbul Tel: 24220
■“ Continental Levant Line ■"
HAMBURG - ANVERfl - LONDRA - TÜRKİYE arasında muntazam posta
PETER REED Vapuru liman muzdadır. ■Jl A Vapuru 31 aralıkta llmanımız-
lwl ■> da beklenmekte ve 30 ocakta
L O N D R A ’ ya
eşyayi ticariye alarak hareket edecektir. Türkiye Umumi Acenteleri
ANTALYA UMUMÎ NAKLİYAT T. A. Ş.
Telefon-. 24220 Servis: Vapur Acentalığı
Nokta kaynağı makinası alınacak
P. T. T. Fabrikasından:
tiç safhalı yüz on voltluk şebekede kullanılmak Üzere dürt milimetre kalınlığında iki demir saçın kaynatılmasına elverişli tokatta ve en son tekemmülü ti haiz bir adet nokta kaynağı makinası alınacaktır. Alâkadarların prûspesktüs 1ta-sile beraber evsaf, eb’at ve İşletme hususiyetlerini bildiren Türkçe izahnamclerl Aralık ayı sonuna kadar Sirkecide Salkım Söğütte fabrika müdürlüğünde bulundurmalar], başkaca malûmat isteyenlerin fabrika müdürlüğüne müracaatları illin ve rica olunur. (17444)
Hatay Yağlan Türk Anonim Şirketi «H. A. Y. A. T.» Hissedarlara ilân
Ticaret Kanununun 361 İDci ve Şirket Ana Sözleşmesinin 45 inci maddelerine tevfikan şirketimiz hissedarları adî genel kurul halinde toplanmak üzere 27/13/1950 tarihi İçin davet edilmişlerdi.
Mezkûr günde ekseriyet nisabı hasıl olmadığından toplantı İstanbul Bahçekapı Birinci Vakıf han No. 27 de vuku bulmak üzere 22/1/1951 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 e talik edilmiştir.
Zlkrolunan maddelere tevfikan işbu Iklnel toplantıda hazır bulunacak hissedarların temsil edecekleri sermaye miktarı ne olursa olsun birinci toplantıda müzakere olunmak üzere ilân edilen aşağıdaki gündem müzakere re karara bağlanacaktır.
GÜNDEM: 1 — idare Meclisi -re murakıp raporlarının okunması.
2 — 1.1.1950 - 30.9,1950 devresi bllânçosu ile kir ve zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki Ve kir ve zarar hesaplarınuı sureti tahsisi hakkında karar ittihazL
3 — İdare meclisi azalarlle murakıbın ibrazı.
4 — Müddeti biten İdare meclisi başkan ve azAlarile murakıbın yeniden tayini veya yerlerine başkalarının seçilmesi.
a — idare meclisi başkan ve azal ıtriyle murakıp Ücretlerinin tesbltL
Hissedarlardan İşbu toplantıda hazır bulunmağı arzu eder-’rr duhuliye varakalarını alabilmek İçin toplantı gününden en az bir hafta evvel hâmil olduktan hisse senetlerini veyahut bunların tevdi edilmiş bulunduğunu miıbey-yin vesikayı tevdi eylemeleri iktiza eder.İdare Meclisi
İstanbul Tekel başmüdürlüğünden:
1 — Her nevi mamul tütün ve sigaralarla çay ve kibritin atölye veya fabrlkalarınuzdan alınarak bölgeleri dahilinde tesis edecekleri satış depolarımda İstanbul şehri Belediye hudutları çevresi İçerisindeki bayilerle Yenlköy, Rami, Bakırköy. Beykoz, Kartal, ve Üsküdar depolarımızdan mamulfit alan köy bayilerine tevzii (3) yıl müddetle taahhüde bağlanacaktır.
2 — Yukarıda sayılan sahalar «Beyoğlu, İstanbul, Anadolu» olmak üzere (3> bölgeye ayrılmış olup her biri ayrı ayrı taahhüde bağlanacaktır.
3 — Taahhüt esaslarını İhtiva eden sözleşme projesi baş
müdürlüğümüzde mevcut olup İstek halinde İlgililere bedelsiz olarak verilecektir. ■
4 — Arzu edenle 1 sözleşme konuşu Ue ilgili her türlü İzahatı ve malûmatı baş müdürlüğümüzde alabilirler.
5 — İlgililerin yazılı tekliflerini en geç 11.1.951 perşembe günü akşamına kadaı baş müdürlüğümüze vermeleri lâzımdır.
6 — Teklif sahipleri, haklarında nerelerden referans iste-niieblleceğlnl teklif mektuplarına kaydetmelidirler.
7 — İdaremiz tekliflerde en müsait te lâk kİ ettiğini seçmekte serbesttir. 417810)
Av malzemesi satan tekel bayilerine
7.65 Çapındaki tabancalarımızdan mağaralarında bulundurmak İsteyen Tekel bayilerinin alaeakJan mim darı bildirerek satış şartlarını öğrenmek üzere Ankarada Makine ve Kimya Endüstrisi kurumu Genel müdürlüğüne yazı De müracaatları rica olunur. (17884)
BORSA
% 8 FAİZLİ TAHVİLLER
% 5 TA İZLİ TAHVİLLER
Ergani ikramiyen 1(03 ikramiye!! M. M adatan
» 1041 Demiryolu IV
V 1041 . V
Teklif isteme ilânı
Kalyanın en büyük fidanlığı
Martino Bianchi
Sümerbank alım ve satım mliessesesinden
Dünyanın her tarafına fidan ihraç eder. Orman, Enva*) Çam, Gül vo Süs fidanlara.
Arzu edenlere hemen kataJoğ gönderilir ve sipariş kabul olunur. Muhabere: İtalyanca, Fransızca. İngilizce.
MARTİNO BİANCHİ
PİSTOİA (İtalya)
Meyve. Yol,
Merinos ve Defterdar yünlü sanayii müe->; -Kemlzlıj ihtiyacı için 130 ton perlna yağı alınacaktır. Evsaf şartnameleri alım servisimizin VI İnci kısmından alınabilir. Bu işe İştirak için miiesscsemiz veznesine,
palı zarfla 2/1/051 akşamına kat yatırılması ve tekliflerin ka-TL. 5000 tu-, bin Ura teminadar verilmesi lâzımdır. (17009)
Santral şefi aranıyor
Murgul Bakır İşletmemizdeki Termik ve ldrolik santralinr şefliğini yapmak üzere tecrübeli bir maklna veya elektrik mühendisi aranmaktadır.
Görüşmek üzere 4.1.1951 tarihine kadar Etlbank İstanbul şubesine müracaatlara. 18038
rk Uran 3130
ilden 2025
«lin 49.70
«at 30.10
ilce________________________4-10
PARİS BOR8AJJ ALTMFİATİ ~~
■■M KİRALIK GAZİNO
Meridiyeköyü asfalt üzerinde 101 No. lı Çamhbağ gazinosu kiraya verilecektir. Her gün sabah saat 1 e kadar aynı adrese müracaat.
ZAYİ — Kömür tevzi ve satış1 idaresinden, almış olduğum1 423225 sayılı kömür ordinosunu kaybettim. Yenisini alacağım-' dan eskisinin hükmü yoktur.
Sultana Papanoğlu Kaiyoncııkulluk Korneşçi Sokak 22/1
—■ 4 7 5 krş.
Ur fanın - Siverek Yağı
Mevsimin son fedakârlığı olarak Kars Cif liği (Muırçarşısı No. 16) nın
Bir deH 1Çiıı İtina ile hazırlattığı mlktar'daki safi 5 kiloluk - Kap bedyli alırıma/.—SİVEREK YAĞLARININ kilosu 475 kuruş» satılmaktadır.
RİKKAT: Yağlarımız her hususta garantilidir. Beğenmediğiniz tenekeler açık olarak İade alınır,
İstanbul Posta Telgraf bölge başmüdürlüğünden:
1 — idaremiz P T. T. Garajı için fenni şartnamelerine göre lüzumlu Alet v-s takımlar kapalı zarf üsulü 116 satın alınacaktır.
2 — Bu İş; alt eksiltme 4/1/951 perşembe günü saat 15 de Başmüdürlük »ılım ve Satım Komisyonunda yapılacaktır,
3 — Muhammen bedel 25620 Ura 50 kuruş, geçici teminat 1921 lira 54 kuruştur
4 — Alâkalılar fonnt ve idar| şartnameleri görmek ve ge-
çici teminat) yarmak üzere başmüdürlük levazım şefliğine belli giln ve saatten bir saat evseline kadar 2490 sayılı arttırma ve eksiltir'? kanununun 31 inci maddesi gereğince hazırlı-[yacakları teklif mektuplarını numaralı makbuz mukabilinde [komisyon başkanlığına tevdi ey 117297)
(l)Ktlo altın
UiDolar ______________________________
SERBEST PİYASADA DÖV1ZLEH~ Sterlin 81
Dolar 3t
İrr.içra Fr._____________________ 83-
KALIN nEŞLİÜLR
Cumhuriyet İMl.OO
Kesat 314.00
Hainli 250.00
Azlı 21550
Sû âl İS da tabii edildi
Altın fiatleri
Paris borsMindan alınan son «elgra* in nazaran «1> kilo altın bir grin evveline nomran «o» bin frank daha yütaçjıniîUr. Efektif alünlu-da yUk-telJS 40 - M frank arasındadır. Piyasamızda bu telgrafların tesiri ile Rejallorda 25 kuru» Guldende W kuru» Hal arlıjı söriJlmüjltlr. Dolar, ılatlerinde dcftijik'lk yoktur.

AKSAM
29 Aralık 1950
SM.ıtfe 8
£M G^Zet
İLÂNCILIK /W(X
SÜRPRİZ
Gömleklerinin
575 kuruştan 20 liraya kadar 50 cins ve 1000 den fazla deseni vardır.
SÜRPRİZ gömlekleri size
1 Villâ - 2 Otomobil -1 Marsiiy" Seyahati -1 Roma seyahati -9 Radyo -1 Boz dolabı
»e binlere». liralın ucuijvier Kazandıracaktır.
PRİZ Gömleği kocanızı sevindirir. Evinize de büyiik bir saadet getirebilir.
Toptan satış yeri: Naim Samlı ve Kardeşi, M?rpuçç',jlar No. 40 lsıanbu!da Perakende Satış Yorterî:
I CENTİLMEN Mftğ., Ankara Cad- hKF.ĞAM: Altıyol ağzı, Kadıköy Sirkeci
İKOBEK: Ua.âsUrgan Cad. a0BE“
Pangallı! caddesi No. 199. Kapâl,çaxşı
Elft’S.- Nihat Talaşlı