PAZAR
16
TEMMUZ 1950
Yıl : 2 — No. 441
Başmuharriri! MOmtaz Faik Fenik
DenlBdler Caddad: I
Po(ta Kutun: İM — ANKARA
Telgraf: Zafer Gazeteci Ankara
Başmuharrir ve idare ... İMİ*
Ya» İşleri ............. İNİ*
Fiyata her yerde 1* kareytcz. I
Yenlaohlr, Atatürk Bulvarı la Bankaaı yanında No. 175 do
ÜLGEN
Parfümeri Mağaza sı
Cumhurbaşkanı Istanbulda Büyük Tezahüratla Karşılandı
Zengin çeşitli ve Avrupa parfümlerini, maruf Ülgen kolonyalarını satışa arzeder. Tel; 25818 ((2616)
C. Bayarın Donanmamıza Mesajı
ORDUH LİYAKATLİ ELLERDEDİR,, Dün bütün İstanbul hakikî bir bayram günü yaşadı
Cumhurbaşkanı ajansa “Donanmamız ve silâhlı kuvvetlerimizi*» tensik ve takviyesi yolunda\esaslı yayı etler sarfedileceğine eminim” de üi
İstanbul, 15 — Cumhurbaşkanımız Celâl Bayarın Devlet Başkanı olarak İstanbulu ilk ziyaretleri mü-nasebetile, şehir ve limandaki gemilerin hepsi sabahtan itibaren bay rak ve çiçeklerle donanmış bulunmaktadır.
İstanbullular bir bayram havası içinde Cumhurbaşkanımızı karşılamaya hazırlanmaktadır.
Armatörler Birliğinin tahsis ettiklerinden başka halk tarafından tutulan yüzlerce motor, şehrin muh telif lisSceleletründen aldığı binlerce halkı, Gaziantep muhribini karşılamak üzere Yeşilköy açıklarına götürmüştür.
Grandi direğinde Cumhurbaşkanlığı forsunu taşıyan Gaziantep muh ribi, Muavenet, Giresun, Sultan- »•) hisar, Gemlik ve Demirhisar muh-S ■.iplerinin refakatinde saat 10.15 deö lirçanınııza girmiş ve motörlerle ir (Devamı Sa. 8 Sü: 1de) |
Milletin sevgisine Mazhar olmak
Mümtaz Faik FENİK
İstanbul 15 ( Cumhurbaşkanı-nına refakat eden Başmuharririmizden telefonla) — Bugün İstanbul’lular Celâl Bayar’ın Cumhurbaşkanı olarak İstanbul’a gelişini heyecan ve sevinç tezahür. İtriyle kutladılar...
İzmir’den geliyorduk. Celâl Ba-yar, Gaziantep muhribinin güvertesinde gece yansından sonra yapılan radar’Ia hedef tesbitini ve topla atış tatbikatını takip eylemişti. Denizcilerimizin en yeni silâhları kullanmaktaki büyük maharetini ve modern tekniğe ne kadar kolaylıkla intibak ettiklerini görerek hepimizin göğsü hakikaten iftiharla kabarmıştı. Sabahleyin, bir başka tatbikat denemesini görmek için saat 6 da alârm düdükleriyle ayandık. İki denizaltı, bize temsili olarak tecavüz edecek, biz de ODİara karşı koyacaktık... De-nizaltıların bütün harekâtını ala-■ca karanlıkta dürbinlerle takip ettik. Denizcilerimiz hakikaten güzel bir tabiye ile denizaltları iş yapamaz bir hale getirdiler... Tatbikat, bu suretle nihayet buldu.
* Fakat saat ona doğru, bu sefer yeni bir hücumla karşılaştık. Bu hücum, şimdi düşmandan değil, dosttan geliyordu; Bayar’ın bulunduğu muhribi büyük bir sevgi tezahürü ile sarıyordu. Koskoca Çe-
lik ada, bu tezahürler içinde adeta hareketsiz bir hale gelmişti Belki deniz, deniz olalı, üzerinde böyle bir insan kaynaşması görmemişti. Vapurlar, salapuryalar, motorlar, şarpiler, sandallar, kotralar yüzlerce deniz vasıtası Bayaria ve onun ★ (Devamı Sa. 8 Sü: 3 de)
Cumhurbaşkanı Sayın Celâl Bayar’ın Beraberinde Başbakanımız Adnan Menderes, Genelkurmay Başkanımız Nuri Ya-mut olduğu halde İzmir’den Gaziantep muhribiyle İstanbula hareket ettiğini, bu arada Marma-rada yapılacak bir harp tatbikatını da takip edeceğini dün yazmıştık. Yukarıdaki iki reisim Bayar’ı Gaziantep muhribinde kendisini uğurlamağa gelen halkı selâmlarken ve bahriyeliler arasında göstermektedir.
. Cumhurbaşkanımızın İzmir -İstanbul seyahatine ait, bu seyahate iştirak eden fotu muhabirimizin tesbit ettiği diğer fotoğrafları son sayfamızda bulacaksınız.
Türkiyedeki jAmerıksn vatandaşlarına dair çıkarılan şayia tekrar tekzip edi’di
İstanbul, 15 (a.a.) — Cumhurbaş- mizce Kore’ye her hangi bir aske-k.-rı.i rî yardım yapılması düşünülüyor
gelen Başbakan Adnan Men- mu?
C: Birleşmiş Milletlere hükümet ’ ° *— ou- • adına verilmiş olan cevabın tazam-
rularını şöyle cevaplandırmıştır: mun ettiği vecibeleri azimle kabul
S: Birleşmiş Milletler Teşkilâtı edeceğimize şüphe yoktur.
Genel Sekreteri Trygve Lie’nin va- S: Birleşik Amerikanın İstanbul kı müracaatndan sonra hükümeti-! ★ (Devamı Sa. 8 Sü: 4 de)
kanımızla birlikte bu sabah şehri-deres Gaziantep muhribinde ken- I dişi ile görüşen gazetecilerin so- '
Bugün Şeker^Bayramıdır
Dfın Anafartalar caddesinde alışveriş edenle rden iki Bayan (Yazısı 8 inci sayfede)
İmzasız ihbarlar
Tarım Bakanımız Eğri boz dün teşkilata bir tamım yayınladı Tarım Bakanı Sayın Nihad Eğ-ıiboz dün Bakanlık teşkilâtına şu tamimi yayınlamıştır
Bakanlığım teşkilâtına mensup bazı memurlar hakkfnda kötü ve çirkin isnatları havi imzasız veya namı müstearla yazılmış mektuplar alınmaktadır.
En büyüğünden en küçüğüne kadar millet hizmetinde şerefle, fera-gatla vazife gördüklerine emin olduğum memur arkadaşlarımın için de bu kabil isnatlara hedet olan ların da, görevlerinde başa*. sağ-★ (Devamı Sa. 8 Su: t) da)
Ağrı yasak bölgesinin bir kısmı açıldı
Ankara, 15 (a.a) — Ağrı yasak bölgesinin, Kars -.İmdeki Ilıca, Ağrı ilindeki Takaltı, Serdarbulak, Kar nıyarık, Şehigerdan ve Yukarı Nıç-) köyleri doğularından geçirilen hat- , tın doğu kısmımı, kalan ve İçindi küçük Ağrı dağı da bulunan bölge hariç olmak üzere Ağrı, Sason, Tun celi ve Zeylân yasak bölgelerine va tandaşların serbestçe girmelerine iskân ve ikâmetlerine izin verilmesi ve bu mıntakalar içindeki araziden sahiplerine iadesi lâzım gelenlere taallûk eden bilcümle tertip ve tedbirlerin İçişleri Bakanlığınca a-lınması hakkındaki Bakanlar Kurulu karan yüksek tasdike iktiran etmiş ve bugünkü Resmî Gazetede neşrolunmuştur.
Askerî Şû» csy tayin edilen
üç Orgeneral
Ankara, 15 (a.a) — .Orgeneral
Muzaffer Tuğsavul, Orgeneral M. İzzet Aksalur, ve Orgeneral Zeki ' Doğan’ın Askerî Sûra üyeliklerine Yüksek Maden Mühendisi Bedri Bekiıoğlu’nun açık bulunan Eti-bank Yönetim Kurulu Başkan!» : n i tâyinleri yüksek tasdike iktiran et-I miştir.

Mahkûmlar dün tahliye* edildiler
Aftan istifade edenlerin
sayısı
Bir mahkûm dün cezaevinden çıkarken
nin fesli i* müfritleri "den
Necmettin S. Sılan
C. H. P. den istifa etti
ı r. • Tunçeli Mil- bünyesindeki değişikliklerle Doğu - i vit n Sahir Sılan Ci-[ kalkınma hamlelerini
; ı i Bibim ti şayanı dikkat bir
u . -.))», Cihat Baban da
n ı ılıliı..!; üzere gazetemize tev-
■.!■ elini:,'.t e. Mektup aşağıdadır :
-r Cihâj Baban; ' h l .t Halk Partisine ait
ı : ı ten muhtelif ya-
l;) idare ve ordu
. hamlelerini ve adı geçen Partinin bünyesi ile Kurultay Ça-lışmalerını tahlil eden 11 Temmuz 1950 günü »Zafer, gazetesinde neşrolunan son yazınızı da okudum-Böylel kle. mevzuubahis yazınız-I tenin* ett ğ n z çeşitli konular rasında Cumhur yet Halk Parti-* (Devamı Sa. 8SÜ: 7 de)
23 bini buldu |
8 inci dönem Büyük Millet Meclisinin son gün yaptığı toplantıda çıkan Af Kanunu dün sabahtan itibaren yürürlüğe girdi ve Türkiye-deki bütün Cezaevleri kapılarını arkasına kadar açmak suretiyle senelerce dört duvar arasında yalnız «af» ümidiyle yaşıyan mahkûmlar serbest bırakıldı.
Af Kanununun Büyük Millet Meclisinde son müzakerleri yapılırken bütün Türklyede olduğu gibi Ankara Adliyesi de kendi cephesinden hazırlıklara başlamış ve salıverme işine Savcı Başyardımcısı Zeki Kumrulu, Savcı yardımcılarınken Hayri Mumcuoğlu, Ertu’:rul Bayındır ve Şekip Undurucu memur edilmişlerdi.
Mahkûmların serbest bırakılması işiyle vazifelendirilen Savcı yardımcıları dün sabahın erken saatlerinden itibaren Genel Cezaevi, Yeni Cezaevi ve Çocuk Islahevinde vazife taksimi yaparak kimlerin aftan istifade edeceğini, kimlerin edemiyeoeğini tesbit etmiş ve istifa de eden mahkûmlar da gruplar ha-
★ (Devamı Sa. 8 Sü: 3 de)
AKINTIYA--------------I
I__________K'dREK
Bugü ı Müba »Ic
Ş»ker B'/vromı !,..
Ne ise şeker ucuzladı, bayramı ağız tadı ile kutluyoruz. Artık şekerlerden şeker beğenin!... Rahatlokum mu, a-kide m? Rahatlokum! O eski iktidarda idi, hem fıstıklısı, hem fındıklısı, Iv&m kaymaklısı sı|...
Ta akide?
Fakat bilir inisiniz, şeker u-cuzlayıııca, eski iktidarın akidesi de ucuzladı! — YEDEKÇİ
1

1
1
Sayfa: 2
ZAFER
îdi Saidiniz mübarek olsun
Bayramınız kutlu olsun, diyecektim ama galiba «îdi Saidiniz mübarek olsun, demem gerekiyor. Baksanıza Dr. Mükerrem Sarol’un önergesinden sonra, Ra-bia Hatun Şairi İsmail Hâini Da-nişment .Teşkilâtı Esasiye Kanunu» dururken «Anayasa, ne kelime, «Erkânı Harbiye Umumiye» dururken «Genelkurmay, m lâfı mı olur diye yazıyor.
Ama kim ne derse desin, ben yine «Bayramınız kutlu olsun» diye söze başlarım. Bayram, çocuklarındır. Gelecek zamanlar da çocukların. Ben onların anlıyacağı dilden konuşmak isterim. İsmail Hâini Danişment’ler beni ilgilen, dirnıez. Hattâ ben kendim bile kendimi ilgilendirmem. Çünkü yaş kırkı buldu. Hissediyorum kİ, bir takım zaaflar, bağlantılar bende de başladı. Eskinin, geçmişin hasreti beliriyor içimde. Utanmasam, burada eski bayramların güzelliğinden bahsedecektim, insan bir yaştan sonra, ileriyi göremez oluyor. Ölümün başlangıcı.
Halbuki ne olmuş, ne var| Bir de çocuklara sorun. Sorun bakalım bugünkü bayramların tadil yok mu? Biz küçükken de babalarımız, dedelerimiz tıpkı şimdi bi-
Muhip DIRANAS zim yaptığımız gibi, eski günlerin hasretini çekerler ve bizim günlerimizi küçümser, kötümserler, yererlerdi. Ama biz ne kadar şendik, ne kadar mes’uttuk.
«İdi Saidiniz mübarek olsun». «Berlıüdar ol evlâdım». Unutmamamız lâzımgelen bir şey var. A-tatürk, hiç bir zaman, boş, mânâ, sız, faydasız bir harekete önayak olmamıştır. Onun «Dil inkılâbı, diye tutturduğu şey bu memleketin geleceğiyle ilgili en büyük dâvalarından biridir. Ama ifrat, ftefrlt... Uydurmalar, ciddiyetsizlikler... Hafiflikler... Dil dâvasında hepsi olmuştur. Olabilir. Zamanla düzelecek şeyler. Dil zorlanmaya gelmez. Ama dil, üzerin, de işlenmesi, dâva edinilmesi gereken bir canlı gerçekt r. Bilerek, şuurunu duyarak çalıştınız, onunla ilgilendiniz mi, o ana yatağını zaten kendi kendine bulacaktır. Fakat şimdi, dâvadan vazgeçip, birdenbire en eskiye dönmek! Ha. yır. Ve zaten yapılamaz. Aklı başında, eli kalem tutan hiç bir muharrir, hiç bir san’atkâr, hele yeni nesil, artık, «İdi Saidiniz mübarek olsun-u yahut «Erkânı Har. biyei Umumiye» yi kullanmıya-caktır.
Bayramınız kutlu olsun!
Bir mektup
Toros oteli müstecirinden aldığımız tavzihi kanunun hükümlerini yerine getirmek için aynen neşrediyoruz.
Ankara Birinci Noterliği vasıtasiyle Zafer gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüme
ANKARA
Gazetenizin 15/7/950 tarihli nüshasının ikinci sahifesinin ikinci sütununda çıkan Toros Oteli Müşterilerinin Duruşması, başlıklı yazı hakikate uymadığından Basın Kanununun 48 inci maddesi hükümlerince bu yazının ilk çıkacak nüshaya dercini rica ederim.
1— Duruşma 1 ci Sulh Ceza Mahkemesinde idi.
2— Fuhuş diye bir şey olmadığından mahkemenin verdiği ceza kararnamesi ile 5 lira hafif para cezasına hakikatin tecellisi için itiraz edip duruşma istiyen bendim.
3— Bahsedilen dünkü duruşmada dinlenen mahalle sakinleri değil bu işle alâkalı 4 tane zabıt memurudur.
4— Bahsedildiği şekilde fuhuş yapıldığını gördüklerini beyan etmemişlerdir. Bilâkis eski ifadelerini bile kısmen düzeltmişlerdir.
5— Yazılan yazı hakikate uymamakta olduğu gibi duruşma safhasını dahi yanlış nakletmektedir. Başlık nazarı dikkati celbetsin diye yanlış konmuştur. Duruşması yapılan müşteriler değil bendim, dâva bana aittir.
İbrahim Ataç Toros Oteli Müsteciri
Millî Savunma Bakanı
| Tetkikler - Mukayeseler |
Son Savaş ve İnönü

PULSUZ İSTİDA*]
Acı misoller!
[
HÜRRİYET
Günün Mevzuları
Aganta gitti
Millî Savunma Bakanı Refik Şev. ket İnce dün bayramı geçirmek ü-zere Bolu yakınındaki Abant’a hareket etmiştir.
KURTLARI
Daha düne kadar matbuatı muzir telâkki eden bir partinin uzuvları olarak etmediklerini bırakmıyanların, buaün matbuat hürriyetinin müdafiliâi rolüne Ka Ikısmaları, hayretlere seza, hoş bir hâdisedir.
Demokrasi idaresine intibak devremizde, bu yeni rejimin icaplarına uygun olarak, gün be gün salâha doğru yol alan hürri-yetlerimizden birisi de, hiç şüphe- tedir. Ve hakeza, son günlerde, -- .. L.-:—1945 | bazı muhalif gazetelerin, D. P. yi
matbuat hürriyetini baltalamakla töhmetlendiren garip neşriyatlarının beyhudeliğini de maydana koymaktadır. Demokrat Parti, )dört küsur yıllık muhalefet safhasında, bu memlekette Demokrasiyi gerçekleştireceğini, bu arada her türlü hak ve hürriyetleri tahakkuk ett'receğini her fırsatta ilân etmiştir. Zaten, maddî yokluklar kadar, manevî ızdıraplarımıza da çare bulmak; milletimizin asırlar boyu, tabir caizse, susadığı hürriyetlere kavuşmasını temin etmek, D. P. nin teessüs saikini teşkil etmekte idi. Serbest tenkit ve münakaşa hürriyetini de içine alan neşir hürriyetinin, D. P. tarafından bu derece İsrarla müdafaa edilmiş içtima olmasını, vaktiyle, gazetecilere yapılmış birer kur şeklinde mülahaza etmek, pek hafif bir düşünce tar zı olur.
D. Parti, Matbuat hürriyeti ile milletimizin refah ve terakkisi arasında derin v~ u‘- —*— bit etmiş ve ( , ,
★ (Devamı 8 inci sayfada)
Bir tayin
Ankara Merkez Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Tarık Güneri Cumhurbaşkanlığı Jandarma Muhafız Bölük Komutanlığına teyin edilmiştir.
Yüzbaşı Tarık Güneri’yi tebrik eder yeni vazifesinde başarılar temenni ederiz.
Kemal Cûnaübeyoğ'u j
siz, Matbuat hürriyetidir, dan bu y«na, Matbuat hürriyeti, gazetecilerimizin yılmak b.lmiyen azim ve cesaretleri ve Demokrat Partinin bu dâvayı can ve gönülden destekleyen müstakar muhalefet pol.tikası sayesinde, tedrici bir tarzda da olsa, bir vekil veya komutan emrile gazetelerin kapatılması gibi bir çok ağır baskı ve tah ditlerden kurtarılmış ve gitgide, demokrasi rejimine yakışır bir karakter kazanmaya başlamıştır. İtiraf etmeli ki, Peker hükümetinin matbuat politikası ile Günaltay hükûmetininki arasında muazzam farklar vardı. Bugün artık, D. P. nin iktidarda yer almasiyle, matbuat fürriyeti, geçirdiği tekâmülün zirvesine erişmek üzeredir.
Vicdan, tefekkür, söz ve . hürr.yetleri gibi haklarımız arasında, neşir hürriyetinin hususî bir önem taşıdığı aşikârdır. E. Labau-yenin veciz bir tarzda ifade etmiş olduğu gibi: «Hürriyetin bütün siyasî teminatları içinde en kat’i ve emini Matbuat hürriyetidir- Matbuat, modern milletlerin ‘Forum’ meydanıdır. Her sabah aynı fikir ve hisler etrafında milyonlarca halkı toplayan matbuattır. Matbuatı kaldırınız ayni zamanda her türlü hürriyeti de ilga etmiş olursunuz.»
Hekiktaen de bugün, herhangi bir memlekette Demokrasi rejiminin mevcudiyetini tesbit için, öyle uzun uzun, diğer hak ve hürriyetleri, mevzuatı ilmi tetkiklerden geçirmeye hiç de hacet yoktur, O memleketteki Matbuat hürriyetinin durumuna bir göz atmak kâfidir. Bu hürriyet, Matbuat ve Ceza Ka-nularmın ağır müeyyideleri altında sindirilmiş durumda mıdır? hiç çekinmeden, o devletin diktatör bir tarzı idareye malik olduğuna ve neşir hürriyetinden gayrî vicdan, tefekkür ve söz gibi hürriyetlerin de «ismi var, cismi yok» mefhumlardan ibaret bulunduğuna hükmedebiliriz.
Gazeteleri, istendiği anda avuçlarını birbirine vurarak çıngıraklı sesler çıkaran şahşakçı kuklalar olmıyan ve hürriyet uğrunda kalemi ile mücadele edenlere hapishanelerinde rastlanmayan yani kısaca, matbuat hürriyetini, en gen:ş imkânlarile tahakkuk ettirmiş bir memlekette miyiz, gözümüzü kapayarak, o diyarda diğer bütün siyasî hak ve hürriyetlerin de sağlanmış olduğuna ve binaenaleyh Demokrasi rejiminin tekmil icaplarile yerleşmiş bulunduğuna tereddütsüz kanar verebil riz. Çünkü, Demokrasinin mümeyyiz vafsı matbuat hürriyetidir.
Matbuat hürriyeti ile Demokrasi rejiminin, bu derece iç içe oluşu, bize diğer hadiseyi, memleketimizde Demokrasi idaresinin tahakkukunu gaye edinmiş olan D. Parti ile Matbuatın, dört yıllık çetin mü «•a.telede. el ela baş başa çalış-
KISA ZABITA HABERLERİ
ic Yenidoğan mahallesinde oturan Yaşar Tamer adındaki küçük bir çocuğun, yine aynı mahallede Selime adlı bir kız çocuğu tarafından gözüne parmak sokulmak suretiyle gözünün akının çıkarıldığı tesbit edilmiştir. Küçük Ya-şar’ın ilk tedavisi yapılarak geçici bir napor tanzim edilmiştir.
★ Yenidoğan mahallesinde mukim Yıldız Aytek, kocası ve kayın validesi tarafından döğüldüğü-nü idd.a ederek emniyete şikâyette bulunmuştur. Sanıklar hakkında tahkikat yapılmış ve Suçüstü Mahkemesine sevkolunmuşlardır.
Teşekkür
Yıllardan beri çekmekte olduğum ıstıraptan maharet ve muvaffakiyetle yaptığı ameliyatla beni kurtaran ve daim! yakın alâkası ile sıhhata kavuşturan Sayın Prof. O-peratör Dr. Recai Ergüden’e minnet ve şükranlarımı alenen İfadeyi borç bilir, yardımcıları Dr. Naci Ayrancı ve Bedii Toron ile Yenişe-' hir Hususi Hastanesi hemş.re ve ı— ihtimamlarından
ugün içinde bulunduğumuz iktisadi şartlar diğer memle ketlerle kıyas kabul etmiyecek kadar ağırdır. Bunun acı ri her gün gözümüze çarpmaktadır. Kırları, bayırları, sahipli veya sahipsiz arsaları kaplayan •Gecekondular, ile sokakları İsti, lâ edip, yürümek imkânını ortadan kaldıran seyyar satıcılar, iddiamızın delilleridir.
miyecek -—X* misalle. '
1
Bay Hüseyin Cahit Yalçın ın bir yazısı münasebetle -leri biraz olsun izah etmek lûftunda bulunursa kendisine karşı cidden minnettarlık duyacağız.

Makalede bahis konusu edilen diğer bir meseleye gelelim: Hüseyin Cahit Bey, Türkiye’nin harbe girmeyişinde Rusya’nın asla müessir olmadığını kati bir dille ifade etmiş, bunun aksini iddia edenlerin ise vatan duygularından şüphe etmiştir.
Bizim kanaatımıza göre Rusya-nın durumu ikinci dünya savaşının bütün inkişafı boyunca Türk politikası üzerinde pek derin tesirler icra etmiş ve memleketimizin harbe sürüklenmeyişinde birinci derecede âmil olmuştu. Bu noktanın ls. batı için burada bir sürü delil zikretmeyi lüzumsuz sayıyor ve fakat bizzat Hüseyin Cahit Beyin bu mesele hakkında vaktiyle yazıp da bugün tam aksini söylediği makalelerden bîr iki pasaj nakletmekle iktifa ediyoruz.
Müttefiklerimiz olan Ingiltere ve Fransa, 1940 Haziranında Italyanın harbe girmesi üzerine bizi de savaşa katılmağa dâvet ettikleri zaman hükümetimiz, Rusyanın hasmane du rumunu gözönünde tutarak harbe giremiyeceğini müttefiklerimize söylemişti. Netekim Hüseyin Cahit Bey de 28 Haziran 1940 tarihli Yeni Sabahta yazdığı «Türkiye ve müttefikler» isimli baş yazısında bu hakikati şu sözlerle tesbit ediyordu: «Hükümetimiz, şu dakikada harbe iştirâk etmemizin bizi bu komşu devletle müsellâh bir ihtilâfa sürükleyebilmesi ihtimalini düşünmüş ve bu ihtimal karşısmda şimdiye kadar takip ettiği harp harici vaziyetini muhafazaya kani olmuştur.» diyordu.
Daha sonra, 1944 senesinin başlarında, Türkiye yeniden harbe iştirâ-Ke dâvet edildiği zaman gene Rus-yanın durumunu gözönünde tuttuğundan harp kararını verememişti. Biz bu kanaattayız. Yâni Türkiye-nin harbe giremeyişinde Rus duru: munun büyük ölçüde müessir olduğuna inananlardanız. Hüseyin Cahit Bey de evvelce bu kanaatta idi. Bu nokta üzerinde 17 Kasım 1946 tarihli Tanin gazetesinde şunları yazmıştı: «Almanlara karşı harbe iştirâk etmemiz için Bulgaristana karşı bir harekete girmemiz zaruri idi. Buna Rusya müsaade ediyor mu idi?.... Müttefiklerimiz Ingılizler
bize Rus itirazının ehemmiyeti olmadığını temin etmişler mi idi?»
Görülüyor ki Hüseyin Cahit Bey Rusyanın müsaadesi olmadıkça harbe girmemizin mümkün olmadığı kanaatında idi. Bugün ise kendisinin dört sene önce düşündüğü tarzda düşünenleri şu sözlerle damgalamak istiyor: «Biz ikinci cihan harbine iştirakten sırf tesadüf eseri olarak kurtulmadık. Stalin istemediği için de harbe girmemiş değiliz! Evet bu çılgınca lâkırdıların da biar Türk ağzından çıktığını işitmek acısını duymuşuzdur. Bizi harbe girmekten kurtaran İsmet İnönü’dür.»
Aslında doğru ve fakat muhterem yazara göre çılgınca diye tavsif edilen bu lâkırdıları bir Türk ağzından işitmek acı ise bunu herkesten önce bizzat kendisi söylemişti.
Şu noktayı sarahatle belirtelim ki biz, İsmet İnönü’nün son savaşta hiç bir maharet ve siyaset eseri göstermediğini iddia etmek istemiyoruz. Bilâkis harbin bazı safhalarında İnönü’nün büyük muvaffakiyetleri mevcut olduğuna inanıyoruz. Ancak Hüseyin Cahit Beyin İnönü’yü mahza methetmek maksa-I diyle yalnız Türk tarihini değil ayni zamanda dünya tarihini de tah-
Dünyanın beş kıtasını, hemen altı yıla yakın bir müddet tesir sahası içinde tutarak bir çok milletler için büyük bir felâketle neticelenen ikinci dünya savaşına Türkiye nasıl olup da iştirâk etmemişti? Son savaşın bütün inkişafı boyunca coğrafî durumunun nezaket ve ehemmiyetine rağmen memleketimizin harp dışında kalabilmesinin hakikî sebepleri nelerdi?
Cumhuriyet Halk Partililer bu dir: «Harp mevzuu daha ziyade dahilî politika —’----*—:
bakımından ele almış ve meseleyi dış görünüşü itibariyle oldukça cazip bir şekilde hakikatlere vâkıf olanları ise güldürecek derecede bir basitlikle ve fakat devamlı bir surette istismar ediD durmuşlardır. Bunlara göre yurdumuz, ikinci dünya savaşı gibi muazzam bir badireye sürüklenmemiş, harbin dışında kalabilmiş ise, bunu mahza İnönü’nün kiyaset ve dirayetine borçludur. Savaşın Türkiye lehine inkişafının ve dolayısiyle tesadüflerin bu bahiste hiç bir rolü olmamıştır.
Bu fikri ileri sürüp müdafaa edenlerin kimler olduğunu bu kısa makalede kaydetmekten sarfı nazar ediyor, ancak bu görüşü savunanların bayraktan sayılabilecek olan Bay Hüseyin Cahit Yalçının son yazılarını, kendisinin daha önce yazdıkları ile karşılaştırarak, kısa bir tahlilden geçirmek istiyoruz.
Adı geçen yazar 5 ve 6 Temmuz tarihli Ulus gazetesinin başmakalesinde bu mevzuu alabildiğine istismar etmiş ve İnönü’yü medih yolunda o derece ileri atılmıştır ki, bunun sonunda ne büyük tezatlara düştüğünün ve tarihî realiteler muvacehesinde ne kadar pervasız hükümler çıkardığının farkına bile varamamıştır.
*
Almanya, Polonya harbini süratle tasfiye ettikten sonra Kuzey ve Batı Avrupada taarruza geçmiş ve 1940 yılında, İngiltere müstesna, Avrupa kıtasının bu kısmını işgal ve hâkimiyeti altına almıştı. Fakat «Büyük Britanya Muharebe, sini kaybeden Hitler bu defa muzaffer ordularını Balkanlara doğru çevir, miş ve 1941 yılının başlarında, Almanya kıtalarını Romanyadan ge) çirerek Bulgaristana sokmuştu.
İşte bu sıralardadır ki, Hüseyin Cahit Beyin bahsettiği gibi, Mister Çörçil Türk Devlet Reisine bir mektup yollayarak, Balkanların Alman işgaline düşmanı önlemek için memleketimizin harbe girmesini istemişti. Fakat, bilindiği üzere, Türkiye savaşa katılmamıştı. îng L terenin müttefiki olmasına rağmen Türkiye’nin harbe iştirâk edemeyişinin bir çok sebepleri vardı. Bu sebepler içinde en mühimmi de Türk ordusunun modern silâh ve cephaneden tamamen mahrum bulunma-
Yazan
f Prof. Rıfkı Salim Burçak
sı ve İngiltere’nin de bu yolda Tür-kiyeye karşı olan taahhütlerini ifa edememiş olması idi.
Bay Hüseyin Cahit Yalçın, bu hâdiseyi esrarengiz bir kılığa sokarak, bu iş n şerefini İnönü’ye mal edebilmek için, şunları söylemekte-2L ’T K ı kadar yakınımıza gelmiş ve İngilterelim teklifi bizi harbin o kadar kenarına götürmüştü ki, bundan nasıl olup da içtinap etmiş olduğumuza hayret etmemek kaabil değildir.»
Biz muhterem yazarın, bugünkü sözlerinin tam aksine inandığını bildiğimiz için bu son makalelerini derin bir hayret içerisinde okuduk. Bugün, nasıl olup da harpten içtinap etmiş olduğumuza hayret eden ve bunu İnönü’nün akıllara durgunluk veren maharet ve siyaseti ile izaha kalkışan sayın yazar, bir başka yazısında, ama bir kaç yıl önce yazdığı bir yazıda, bu meseleyi insaf ve realitenin ölçüleri içerisinde mütalâa etmişti.
Filhakika Bay Yalçın, 1? Kasım 1946 tarihli Taninin «Türkiyenln harbe girip girmemesi» isimli başmakalesinde bu hususta şunları yazıyordu: «Almanlar daha Balkanlara inmemişlerdi. 1941 kışında bulunuyorduk. Bu tarihtedir ki İngiltere hükümeti bize harbe girmeyi tek lif etti. O tarihte Türkiye müttefiklerinden o kadar az silâh ve pepha-ne almıştı ki, bir taarruz harbi yap. mağa kalkmamız bizim için bir intihar teşkil ederdi. Bunun imkânsızlığını söyledik ve harbe girmedik.»
Görülüyor ki sayın yazarın fikirlerinde dört serle zarfında muazzam bir tahavvül husule gelmiştir. 1946 yılındaki makalesinde hâdiseyi hakikatlere uygun bir şekilde müdafaa etmiş olduğu halde bugün bunun tam aksini ileri sürmektedir.
Filhakika İngiltere ile aramızda mevcut anlaşmalara göre bu devletin bize vermeğe mecbur olduğu silâh ve malzeme 1941 yılının başlarında henüz teslim edilememişti. Türk ordusu modern silâh ve cephaneden tamamiyle mahrum bulunuyordu.
Ingilterenin yanı sıra harbe girmek bizim için nasıl bir vecibe teşkil ediyor idiyse, harpten önce Türk ordusunun teçhiz ve teslıh edilmesi de Ingiltereye ayni şekilde bir taahhüt yüklüyordu. Şu halde müttefikimiz, kendi taahhüdünü ifa etmediği halde bizi harbe dâvet etmişti. Biz işte bu kadar basit ve haklı bir sebebi üerı sürerek harbe girmemiştik. Netekim Hüseyin Cahit Beyin ilk yazışma göre bu vaziyette harbe iştırâkımiz bizim için bir intihar teşkil edeceğinden bunun imkânsızlığını söylemiş ve harbe sürüklenmekten kurtulmuştuk.
Bize öyle geliyor ki, müttefikimiz olan bir devlete «Senin bana karşı daha önce ifasına mecbur bulunduğun taahhütlerin vardır. Sen bu taahhütleri yerine getirmedikçe ben de harbe giremem» demek büyük bir siyaset eseri sayılmamak icabe-der. Biz işin bu safhasında akıllara durgunluk verecek herhangi bir siyasî muvaffakiyet mevcut olduğuna inanamıyoruz. Esasen Hüseyin Cahit Bey de, İnönü’nün akıllara hayret verecek bir siyasetle bu işi idare etmiş olduğunu söylediği halde bu siyasetin nasıl ve ne şekilde yürütüldüğü hakkında en küçük bir izahat verememiş, sadece İnönü’yü , methetmekle iktifa etmiştir. I
Muhterem yazar, eğer İnönü’nün ________________—....
bu noktadaki siyasetine hangi se- , rif etmeğe teşebbüs etmesini derin heplerle mucize derecesinde bir de- . bir acı ile müşahede ettiğimizi söy-ğer verdiğini açıklamak, bu cihet- | lemek istiyoruz.
Hayatın omuzlarına yüklediği ağır mes'uliyet ile kazanabildiği üç beş kuruşu denk getiremiyen vatandaş, yegâne selâmet yolunu, borç harç ederek, başını sokacak bir kulübe tedarikinde bulmakta ve düşündüğünü tahakkuk ettirebildiği takdirde saadete ermektedir.
Artık ev sahibinin kira isteme, ğe geleceği günü üzülerek bekle, miyecek, kazandığının bir kısmım, nasıl olsa vereceği kira gibi, çatısı altında barındığı kulübesinin sahibi olmağa harcayacaktır.
Buna muvazi olarak, elinde bu kadar parası bulunmıyan veya kredi bulamıyan bir kısım vatandaş da işi işportacılığa dökmüş bulunmaktadır.
İğnelere tire geçiren makineler, den tutun, diş fırçası, gömlek, kravat gibi giyim eşyaları dahil ue isterseniz, hepsini tedarik imkân,, nız mevcuttur.
Bilhassa, Cumartesi, Pazar günleri bunların sa kai maişetle ortalığı birbirine katan bağırtılan ve nizam, intizam tanımıyarak uluorta caddeleri işgal etmeleri, halkı bizar etmektedir.
Biz, bu vatandaşları, iktisadi müşküllerin ortaya çıkardığı bed. bahtlar olarak kabul etmekle beraber hiç bir vakit onların, nizamı bozmağa salâhiyetleri olmadığına işaret etmek istiyoruz.
Ticaret serbesttir. Demokrasi vardır, diye mugalâta yapmak ve sonunda şehrin trafiğini altüst etmek, halkı rahatsız etmek, kimse, nin hakkı değildir. Ticaretin serbest olduğu muhakkaktır; fakat çizilmiş kanunun dışına çıkılmamak şartiyle!... Demokrasi vardır; lâkin kanuna, nizama riayet şar tiyle!...
Bunun aksini düşünmek anarşi doğurur. H ç bir memlekette, bilhassa başkentin ana caddesinde, İktisadî durumu ne kadar düşük olursa olsun, bu şekilde bir ic-rayi ticaret manzarası görmeğe imkân yoktur.

Demokrasinin esası vatandaşı I 1 korumak ve aynı zamanda kanun-lan da müdafaa etmektir. r/
Alâkalılardan rioa ediyoruz, kendilerinin de bu işe ne kadar ü-züldüklerini bilmekle beraber, tekrar tekrar bu vaziyeti ortadan kaldırmak için gayret göstermelerini ve buna bir çarei hal bulmalarını istiyoruz.
Hikmet YAZICIOGLU
5
E ziall demokratlar
t
ve sıkı bir rabıta tes- ( hastabakıcılarına jlıtim; ; hiç şüphesiz bu se- ı dolayı teşekkür ederim. (Devamı 8 inci sayfada) ' Haliı
Halide ATEŞ
Ortaç Müessesesi
ANKARA
r
Tefrika No. 27
Çeviren: KIRDANOCLU
bir boslu -
CEMİYETTE
I
9
k
Büyük
İnkar»
Su»
Cebeci
LÜZUMLU TZLZFONLAK Yangın
Sıhhi imdat Trenler ..
Hava Yollan Yataklı Vagonlar Elektırk Su ânza Havagazı
Jaşkent Taksi Yem Güven Takat
Merkez Taksi trzan Takıl SUin Taksi ..
Sayın Müşterilerinin Bayramını Saygı ile kutlar
şehrimizde
Erzin Demokrat Parti Başkanı İsmail Karaalp’ın başkanlığındaki 12 kişilik bir heyet b.r kaç günden beri şehrimizde bulunmaktadır.
Heyet ilk önce Büyük Millet Mec lisi Başkanı Ref-k Koraltan ve bilâhare Cumhurbaşkanı Celâl Bayar tarafından kabul edilmiştir.
İsmail Karaalpın başkanlığındaki heyet Ankara’da kaldığı müddet zarfında Erzin bucağının içme suyu meselesiyle meşgul olmuş ve alâkalılarla gereken temasları yapmıştır.
Erzinli Demokratlar pazartesi günü Ankara’dan ayrılacaklardır.
ruhu yalnızlığa ve öksüzlüğe mahkûm etmemiş miydi? Üstelik, ilk müthiş hayal kırıklığını bu çocuğa yine o aşılamıştı. Ayni gece çocuğa demiyor muydu, Antuva-net kapı arkasından kendi kulak-lariyle duymamış mıydı:
«Senden aynlır mıyım hiç, yavrum, seni bırakır mıyım hiç! Canım yavrum |»
Çocuk şimdi hep bu yüzden dur madan babasını istiyor, ne zaman gelecek diye ağlayıp duruyordu.
Çocuk yeniden: «Anne, babam kaçta gelecek? Söyle bana, ne zaman gelecek. Gelmesini istiyorum. Bana, geleceğim, dedi! Ne zaman gelecek anneciğim!» diye sorunca Antuvanet, ıstırabına hâkim olamadı. Birden hıçkıra hıçkıra ço-cuğun yatağına kapandı:
— Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum... diye kekelemeğe başladı.
Suzi, rengi sapsan, gözleri büyümüş, durmadan hıçkıran annesine bakıyordu. O zamana kadar hiç görmediği bir şeydi bu! Bir düşünceye vardı ve bu anlaşılmaz hal önünde, küçük başım yere eğdi. Yaşından beklenmiyecek bir ciddîlikle:
— Ağlama anne, dedi. İstersen bana söylersin! Demek babam artık gelmiyecek, hiç gelmiyecek
ğa takıldı. Bakışları artık çocuk bakışı değildi.
IV
Mösyö Simoni beyninden vurulmuşa dönmüştü. Bir öğle gazetesi şunları yazıyordu: «Avukat Lüsyen Martel, dün akşam, villâsında kafasından bir kurşunla vurulmuş olarak ölü bir halde bu. lunmuştur. Vaziyete göre intihar ettiği sanılmakta ise de, henüz gömülme müsaadesi verilmemiştir».
Başka hiç bir tafsilât yoktu.
Allah, Allah, bu kadar kabiliyet ve kuvveti olan bu çocuk, intihar etsin... Yahut öldürülsün? Bu dramın arkasında saklı olan sır nedir? Para meselesi mi? Aşk mı?
Mösyö Simoni intihara baş. ka hiç biar sebep bulamıyordu. Yahut da intihar eden muvazenesiz, romantik, mariz bir tip olmalıydı. Oysa ki Martel bunun aksine, inadına çalışkan, iradeli, ciddî bir in-
İhcıne
Allah, Allah, Allah, Allah! Neydi bu dramın arkasındaki saklı.
Martel’in ölümü, ona hakikaten ıstırap vermişti. Bu kadar canlı, kabiliyetli bir adamın birdenbire ve görünür bir sebep de olmadan genç yaşında ölüp gidivermesi insana ne kadar mantık dışı geliyordu. Ne kadar acı veriyordu. Yapraklar, meyveler içinde güzel bir ağacın birdenbire dipten yıkılıver. mesi gibi.
«Gömülme izni verilmemiş. A-ğır, ağır bir vaziyet. Gazete, bir cinayete kurban gittiği şüphesinden bahsetmiyordu. Peki ne olabilir sebep?
Karısı mı yoksa?... Kıskançlık...
Olur mu hiç! Martel ciddî bir Vazife adamıydı. Aşk, macera peşinde falan koştuğu hiç duyulmamıştı. Sonra, Güzelliğiyle meşhur
Madam Martel mermer değildi yar Mösyö Simoni onu bir çok defalar mahkeme salonunda görmüştü. Kocasının meşhur dâvalarda müdafaası olduğu günler, ekseriya gelirdi. Dünkü mahkemede yine hazır bulunmuştu. Fakat Martel-den sonra kanuşan, çapkınlığıyla meşhur Jak Darney’e bakarken göslerinde parlayan manalı hayranlık birçoklarının gözünden kaç mamıştı.
Mösyö Simoni kaşlarını çattı. Dün Martel’in Jak Darney e çok ağır ve şiddetli bir şekilde hücum etmesi herkesin dikkatine çarpmıştı.
Muhakkak, muhakkak, bu intiharın arkasında bir kadın meselesi vardı.
Gömülme müsaadesi henüz verilmediğine göre!..
Mösyö Simoni’nin yüzü daha ciddileşti.
Tam bu anda hizmetçisi geldi Mösyö Darney’in behemahal kendisiyle görüşmek ricasında buluu-dığını haber verdi.
Jak|.. Bu saatte... Hem de geleceğini önceden haber vermeden! Hım!
Mösyö Simoni’inn yüzü pek çok daha ciddileşti.
— Buyursun! dedi.
Jak girdi. Yüzü iyi değildi. Kılığı kıyafeti de bozuktu. Her zamanki giyim itinası yoktu.
— Hayır ola, dostum! Oturun. Bir cigara için.
Fakat Jak, pek cigara tiryakisi olduğu halde paketi itti ve bir müddet öyle hiç konuşmadan durdu.
Simoni: «Mühim | Cigaıra içmiyor ve konuşmıyor.» diye düşündü. Jak'a ayrı bir sevgi beslerdi. Hiç evlenmemiş olan bu ihtiyar avukat her zaman: «Tam benim oğlum olacakmış, derdi. Gençliğimdeki bütün kusurlarım ve meziyetlerim onda aynen var. Bu oğlan olmıyacak çılgınlıklar yapabilir... Ama ayni zamanda büyük şeyler de başarır».
— Sizi dinliyorum Jak!
Jak dirseklerini masaya dayadı, başını ellerinin içine aldı.
— Korkunç dedi hafif bir sesle.
— Martel in intihan değil mi? Ben de şimdi gazetede okudum-
★ (Devamı var)


SİNEMALAR VE EĞLENCE YERLERİ
(16081): Mllthla takip (28483); Diktatör, Hayalet gemisi
(22294): Deniz yıldızlan. Birlesen kalbler
(14040): Rtlyâdan sonra. Bit-
(11181): Yalan, ZehlrU sUphe (14072): Üstün ırk. Yol »ar-
(14071): Satılık kadın (18846): Sayılı kahramanlar, Maceralar kralı
*
ECZAHANELER
İsmetpaşa, Halk, Çankaya,
I TAKVİM I
Hicrî: 1366 — Ramazan 30 Rumî: 1369 — Temmuz 3 16 Temmuz 1950 — Pazar

7 - 1950
ZAFER
Sayfa: 3
I

le.
«t h i».
ze.
■’D di.
ta-İd.
rdüne bir
i» iti
'Ültimatomu
Kudüs, (a.a.) — Gayri resmî fa-; t iyi haber alan kaynaklardan dirildiğine göre, İsrail ordusu, ı dün kuvvetlerine bir ültimatom
en ı rerek İsrail topraklarında sahip-
au, . ... ...
eak
kfai
ire.
.te.
de.
tm
bu eya
’ i bölge civarında bulunan bazı
I i baların mütareke komisyonu ka.
II n gereğince Perşembe günü öğle-• I n sonra saat beşe kadar boşaltıl-■ | asını istemiştir.
Ültimatom mühletinden bir saat .. nra Ürdünlüler binaları tahliye . ı mediklerinden dolayı askerî hare-, ı itin lüzumu ve bir vak’a ihtimali 1 ırşısında alarm işareti verilmiş-.I :. Mamafih, Ürdünlüler hiç bir si-i h atılmadan saat 20’ye doğru bina-n başaltmışlardır. Birleşmiş Mil-ı j tler müşahitleri vak’a yerinde ha-l| r bulunmuşlardır. ı
I Silâh imalâtı hızlandırılıyor I
JLondra, (a.a.) — Atlantik Pak-| nı imzalayan devletler, silâh ima-İ itini hızlandırmak için gayretlerini “ acaklardır.
ler. -tra?
rfi»
. ıag’da iki günlük bir kon. •anı akdetmiş olan müşterek as-t ’ iaşelendirme bürosunun bildir -*«(ıe göre, bu kararın alınmasına dünya hadiseleri sebep olmuş-i ar. Adı geçen büro bu hususta plân-
ur. rım uuıu ou ııu2)ıu)ıa pıaıu
?L;ar hazırlanması için emirler vermşi re askerî teçhizat ve malzemelerin i ek tipe ircaı ve fazla olan malzeme-saj un mübadelesi hakkında bir anlaş-bed naYa varmıştır.

ta
Prag orta Elçimiz itimatnamesini
Prag, (a.a.) (Reuter) — Türkiye'
, ün Prag yeni orta Elçisi Selâhaddin ““’Arbel itimatnamesini Başkan Gott-
telefon
Dunya Basınından
Hulâsalar
Mütecavize karşı atom istimali
Dean Acheson’un teklifi muhtelif şekillerde tefsire tâbi tutmuyor
Londra, (a.a.) Dışişleri Bakanlı-1 mi çevrelerinde bu yardımın gemile lığı sözcüsü, Dean Acheson’un basm | re inhisar ettiği şöylenmektedir.* konferansında verdiği beyanat ve bilhassa bu beyanatın Atom silâh-' larının kullanılmasına dair olan kısmı hakkında yaptığı tefsirde ihtiyat lı davranmaktadır. İngiliz resmi çev relerinde, mütecavizin, sadece tecavüz hareketinde bulunmakla insanlığa karşı bir cinayet işlemiş olacağına dair Acheson’un tezi kabul edilmekte ise de bu çevreler bir tecavüze Atom silâhları gibi tahripkâr silâhlarla karşı koymayı meşru gösterecek şartların mevcut olup olmadığı mes’elesi hakkında her hangi tavır almayı reddetmektedirler.
İngilterenin Koredeki Birleşmiş Milletler kuvvetlerine yapılmasını teklif ettiği yardıma dair Acheson’ un yaptığı ima hakkında İngiliz res
Öte yandan sanıldığına göre, İngiltere asker göndermeyi teklif etmemiş ve Birleşik Amerika da bu yolda tecavüzün halen çok vahim bir durum yaratacağım söyleyen Dean Acheson’un fikrine iştirak etmektedir.
Acheson Yugoslavyaya karşı muh temel bir hucuma ait bir suale cevap vermiştir.
Dışişleri Bakanlığı şimdiki halde Yugoslav hududunda tahşidat yapıl dığına dair dolaşan şayiaları teyid eden mahiyette malûmata sahip değildir. Bundan başka, Belgrad hükümetinin, Balkanlardaki durum üzerine dikkati çekmek için İngiliz hükümetine müracaat ettiğine dair ha berler yetkili çevrelerde tekzip edilmektedir.
Eritrenin istikbali
Komünizmle mücadele
ibret verici bir vesika j
IecmeIîIİTsİhiii silanih
C.H.P. YE İSTİFA MEKTUBU
İngiliz basım başlıca Kore meselesi üzerinde durmaktadır.
İşçi Partisinin^ organı olan Daily Herald şunları yazıyor. I
.Balkanlar dan gelen haberler, I kominformun bu bölgedeki propa- I ğanda faaliyetini arttırdığını göster- • inektedir. Bunların do b.llıassa Yu. I goslav sınırı yakınlarında Macar, I Bulgar ve Rumen birliklerinin hareketleri şeklinde tezahür etmesi, dik-kati çekmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, Stalin, Kore'deki tâbiyesini Bal-kanlar’da da tatbik edecek, yâni bu -^o.geaekj peykler.n ayni maksatlarla kullanacaktır. Bunun ne şekil de gelişeceği henüz bilinmemekle beraber, Stalin’in kendi otoritesine j karşı ilk defa isyan Bayrağı çeken | bir kimseyi yerinde tutmak istemi-yeceğı de aşikârdır.
Balkanlardaki bu kıpırdanmalar, kominformun giriştiği sinir harbinin bir parçasıdır. Bunun da kötü neticeler doğurması beklenebilir.»
Muhafazakâr Daily Telegraph gazetesi de şöyle diyor.
• Balkanlar’daki siyasî ve askerî faaliyetlerin manzarası, Sovyetler’in Balkanlar’daki peyklerin Yugoslavya ve Yunanistan’a karşı harekete geçirdiklerini göstermektedir. Bunun, sinir harbinin bir safhası olduğu söylenebilir.» |
Bağımsız New Chronicle şöyle diyor: |
«Kore’deki askerî harekâtın hiç de memnunluk verici bir gelişme kaydetmediği görülüyor. Amerikalıların burada yenilmesi, Birleşmiş Milletlerin yenilmesi olacaktır ki, bunun da dünya barışı için ne kadar tehlikeli olduğunu söylemek zait kalacaktır. I
Bu neticeyi önliyebilmek için Bü- | yük Britanya’nın elindeki bütün imkânlarla Birleşmiş Milletlere yar- I dım etmesi lâzımdır. |
Muhafazakâr Daily EXpress de şöyle yazıyor: I
«Kore’deki askerî harekât Ameri-' kaklar ın birçok kesimlerde geri çekilmek üzere olduğunu gösteriyor Bunu telâfi iç.n yalnız süratle hareket etmek değil, ayni zamanda isa. betli kararlar almıya ihtiyaç da vardır. Kore harekâtının tesirleri mevzii kalmamak istidadını gösterebilir. Bu bakımdan Amerika'nın her tarafa askerî hazırlıklarını tamamlaması lâzımdır. Fakat bu hazırlı, ğın yalnız Amerika’ya inhisar etmemesi de icabeder.
Komünist genişlemesini engellemek için bütün hür dünyanın hazırlığını tamamlaması lâzımdır.»
Milletlerarası Santranç Şampiyonası
Birleşik Amerika Santranç federasyonu 20 Ağustostan 14 Eylüle kadar Yugoslavyada yapılacak olan takımlar arası Şanranç Şampiyone-sma katılmağı tarafından tertib edilen bu turnuvada şampiyon takıma Hamilton - Russell kupası verilecek, tir.
Bu kupayı kazanan bir millet, takım itibarile şatranç kabiliyetinin üstünlüğünü belirtecektir. Amerika, şampiyonaya 4 oyuncu ve iki de yedek göndereceklerdir.
Milletlerarası şatranç turnuvası ilk defa olanak 1927 yılında Laheyde tertib edilmişti. O zamandanber; Amerikalılar kupayı dört defa ka. zanmışlardır. 1939 yılında Buenos Aires’de yapılan dünya şampiyonasını bir Alman takımı kazanmıştı.
Yugoslavyada yapılacak olan dün ya şatranç müsabakalarına 20 ile 30 memleketin katılması beklenmekte, dir.
I
2) — Cumhuriyet Halk Partisi. Türk milletini, kültür, ülkü ve tarih birliği ile saadet ve felâket or taklığına inanmak, ortak yurt sevgisi taşımak gibi tabiî ve ruhî bağlarla birb rlerine bağlı yurddaş-ların kurduğu sosyal ve siyasal bir bütün olarak kabul etmiş ve milliyetçiliği, Türk milletinin bütünlüğünü vp bunun dayandığı millî ruhu ve millî şuuru yaşatmak ve korumak manasına almıştır.
Ancak, bu kadar samimi yazılışa ve anlayışa rağmen, bu ana prensipin uygulanışında parti idaresini el.nde tutan bazı arkadaşların ayrı görüş ve düşünüşlere sahip olduğu ve vatan sınırları içinde yaşayan yurddaşların doğuş yerlerine göre vasıflandırılmak suretiyle anıldığı, rencide edildiği ve kırıldığı da bir vakıadır.
Bundan başka, milliyetçilik, Türk milleti için en yüksek b'-r insan seviyesine varmanın kök şartı ve ana-yol j olarak kabul ve ifade edildiği halde milletimizin bütünlüğünü ve bunun dayandığı millî ruhu ve millî şuuru baltalayacak ve aziz yurdumuzu parçalayacak surette genişleyen komünizm salgınına karşı vaki mücadelede, bazımızı kırıcı ve biz! hırpalayıcı bazı hareketlerde bulunulduğu yine bir vakıadır.
Bütün insanlık dünyası için olduğu kadar yüce milletimiz için de büyük bir âfet ve felâket olan komünizmi memleketimizde körükleyecek surette başlayan hücumlar vp yayınlar dolayısiyle Sabahattin Ali ile benzerler] için Büyük Millet Meclisi parti grupunun 28.1.1947 gününde söylediğim samimi sözlerin, Haşan Âli Yücel’in şahsına müteveccih olduğu mülâhazası ve ifades le. üzerinde Cumhurbaşkanı sıfatı da bulunan Parti Genel Başkanımız tarafından hoş görülmemesi ve Başyaveri ile şu sözlerin bana tebliğ edilmiş olması da dikkate değer bulunmuştur.
•— iki sene yüzünü görmek istemem.»
Ne hazin tecellidir ki, millî İman ve heyecan ile söylenilmiş olan ve münhasıran komünizm hareketlerini istihdaf eden sözlerimin, üzerimdeki «Milletvekili» sıfatıma rağmen, bu tarzda bia* ceza ile cezalandırılmak istenilmesi ve bunun şuna buna söyletilmesi suretiyle yayılması, o âna kadar, Sayın İsmet İnönü’nün şerefli mesai muhitinde, muhtelif sıfatla geçen yirmidört yıllık çalışma hayatımın doğurduğu arkadaşlık ve yakınlık icaplarile dahi olsa, millet idaresinde ve demokrasi anlayışında* veriiren bütün teminata rağmen, zihniyet iti-harile hiçbir değişiklik olmadığının çok acı bir delilidir.
Tunceli eski Milletvekili Necmettin Sahir Sılan’ın Halk Partisine gönderdiği 14/5/1950tarihli ibrete şayan istifa mektubunun tam metni aşağıdadır:
Cumhuriyet Halk Partisi (
Demirtepe Ocağı İdare Kurulu
Sayın Başkanlığına
Cumhuriyet Halk Partisi sayın Genel Başkan Vekilliğine hitaben 14/5/1950 günü yazdığım özel yazıda belirttiğim sebeplerle Cumhuriyet Halk Partisinden istifa ett ğ mi teessürle bildirir, asygılarımı suna.
Tunceli Milletvekili Necmeddiıı Sahir Sılan
Cumhuriyet Halk Partisi
Sayın Genel Başkan Vekilliğine
Millî mücadelemiz n ilk günlerin den itibaren büyük milletimizin em rinde, Müdafa-ai Hukuk ve Cumhuriyet Halk Partisi saflarında, geçen mütevazı çalışmalarımın milletvekili hüviyet ve sıfat.yle devam eden siyasî safhası yeni milletvekili seçimlerile bugünlerde sona ermek üzere bulunuyor.
Bu itibarla, yıllardanberi Cumhu riyet Halk Part sinin mensubu ve ferdi olarak aziz milletimizin güven oyu ile taşımakta bulunduğum milletvekili sıfat ve emaneti hakiki sahibine intikal ederken parti program ve tüzüğümüzle olduğu kadar yeni milletvekili seçimlerile ilgili bazı hususları, olduğu gibi, belirtmek ve bu sebeplerle vicdan huzu ru içinde verdiğim bir karan da bil dirmek benim için ayrı bir zaruret ahlâki bir mecburiyet( oluyor.
Ancak, ilk önce, şunu kaydetmek gerektir ki, değil yalnız siyasî partilerde, hattâ insan topluluklarının muhtelif teşekküllerinde işbirliği ve beraberliği için gerçekten inanış ve börüş birliği yânında, tesbiı ve ifade edilen prensiplere Ve verilen sözlere sadık kalmak ve karşılıklı güven sağlamak suretiyle feragat ve sadakatle çalışmak esastır.
Buna aykırı hareket ve fiiller, aldatıcı ve atlatıcı muameleler ahlâki telâkkilerle olduğu kadar kanaat ve iman birliği itibarile de işbirliğine imkân bırakmaz ve bırakamaz.
Bu sebeplerdir ki, bir aile içinde olduğu gibi, parti topluluğu içinde de vakıaları bütün çıplaklığı ile söylemek, bütün acılığı ile belirtmek iman ve kanat ve ülkü birl ğine dayanan işbirliğinin gerektirdiği bir zarurettir.
Fakat, bütün bu zarurete rağmen, vaziyet Cumhuriyet Halk Partisinin son çalışma yıllarında hiç de böyle olmamış, Partinin ana prensipleri ile Anayasada dahi yer almış olan vasıf ve umdeler, Büyük Millet Meclisimizde ve Büyük Millet Meclisi Parti Grupumuzda muhtelif mevzular doalyıs.yle vaki samimi mütalaalarıma ve hattâ ricalarıma rağmen, ihlâl edilmiştir ki, bunlar, kısaca ve şöylece ifade edilebilir:
1 — Memleketimiz için eh uygun Devlet idaresinin, kayıtsız ve şartsız millet egemenliği esasına dayandığı parti programında belirtilin ş ve insan genişliğinin ve topluluğunun serbestçe yet’şmesi, ge_
3) — Halkçılık, partiyi adlandıran bir vasıf olarak telâkki edilmiş, halktan olarak halk için çalışmak ve halkın faydasını her faydanın üstünde görmek esası yanında bütün yurddaşları kanun önünde eşit tutmak ve şahıs, sınıf ve zümre ta. hakkümlerile savaşmak ve halk ço-ğunluğunu teşkil eden köylümüzün ve çiftçimizin yaşama seviyesini, yükseltecek tedbirleri almak esası kabul olunmuştur.
Ancak, partinin halkçılık vasfındaki samimiyete ve halk hizmetine matuf iyi zihniyete rağmen, halk yararına olan işlerin çok defa ihmal edildiği de bir vakıadır ve bu, 1947 yılındaki kurultay kararlarına rağmen, orman ve toprak kanunları g bi, halk kitlesini yakından ilgilendiren hayatî mevzuların, aradan yıllar geçtiği halde, seçimler n Büyük Millet Meclisince yenilenmesine karar verildiği günlerde kabul edilmesile de sabit bulunmuştur.
Bundan başka, bütün yui'ddaş-ları kanun önünde eşit tutmak esasr kabul edildiği halde, demokrasi rejiminin tabiî neticesi olan telâkkilerle, demokrat temayül ve fikirlere sahip bulunduğu anlaşılan bazı köylerdeki ilk okulların, köylüleri ezici bir mükellefiyetle ve tecze yeptınlmış olmasına rağmen, uzun zaman öğretmensiz bırakıldığı ve diğer bazı bahanelerle ihmâl edildiği de bir vakıadır.
Yine yurddaşları kanun önünde eşit tutmak gerektiği halde, Doğu illerimizde tekpvvün etmiş olan ha-d selede yurdlarına dönenlre memleket iç.n zararlı olacağı telâkkiler le, Kayseri ve havalisinden ayrılmalarına müsaade edilmemesi karşısında Büyük Millet Meclisi Parti Grupuna sunduğum soru önergesinin parti gıupu idare kurulunda tetkiki sırasında o zamanki Başbakanın ve bu kurulda vazifeli bezi Milletvekili arkadaşların söylediği sözler acı olduğu kadar zihniyet itibarile insanı ürkütücü ve yüz kızartıcıdır; bu vatandaşların sonradan yurtlarına dönmelerine izin verilmesi de bu hadisen’n doğruluğunu isbat eden başka bir vakıadır.
tahakkuklarile savaşmak esası kabul edildiği halde partiyi idare edenler arasındaki fikir ayrılıkları yanında çeşitli zihniyetlerle parti genel idare kurulunun sayılı üyeleri arasında olduğu kadar Büyük Millet Meclisindeki partili Milletvekilleri arasında kümeler, zümreler, klikler kurulması ve Millet
★ (Devamı 4 üncü sayfada)
Truman 89 milyon dolarlık bir tahsisat istedi
Küçük Asamble bu hususta müzakereye başladı
Lake Success, (a.a.) — «Küçük A9ammle«de Eritenin istikbali hakkında müzakereye başlanmıştır.
Norveç delegesi, kendi kanaatin-ce en mâkul hal tarzının bu toprağın Habeşistana bağlanması olduğu nu fakat Batı eyaletlerin İngiliz ve sayetine tevdi edilmesi icap ettiğini söylemiştir.
Güney Afrika ile Birmanya ise yaptıkları teklifte Habeşistan ile Eritrenin Habeş Krallığı hâkimiye-.................... halinde
I
k ıvald’a takdim etmiştir. Törende
1 tt1Ba)bakan ve Dışişleri Bakanı Wil-Jiam Siroky hazır bulunmuştur.
atı Yeni orta Elçi, İktisadî münase-Inu- betler iç.n bir esas e teşkil etmek rdaj bakımından arzettiğf önemi belirt-şaj mıştir. |
Buna cevap veren Başkan Gott- ' --------
wajd, Türkiye kadar Çekoslovakya- ! ti altında bir federasyon nın da iki memlekeket arasındaki ı birleşmelerini istemiştir, karşılıklı Ticaret münasebetlerinin J
“1
b nd ı;t

Washington, (a.a.) - (Afp) — Baş kan Truman temsilciler Meclisi Başkanı Sam Ryaburn'e gönderdiği bir mektupta -Bütün dünyada komünız me karşı hakikat mücadelesi açmak üzere 89 milyon dolarlık tahsisat istemiştir.
Bu mektupta Başkan Truman haberler servisinin genişletilmesi sebeplerini izah ederek bunun dünya güvenliği için hayatî kıymeti haiz olduğunu söylemiştir. Başkan Truman şunları yazmıştır:
Bütün dünya ferdleri, dünyanın hür milletlerinin dünya barışını ara yanlar olduğunun farkına varmadıkça hakikî bir güvenliğe erişemeyeceğiz.
Talep edilen 89 milyon dolarlık tahsisat Amerikanın sesi ve diğer haberler servisleri için bütçede ayrılan paradan hariçtir.
Hindistan Amerikaya bir muhtıra verdi
Vaşington, (a.(a.) -Afp- — Hindistan büyük elçisi Madam Vijaya La-
■ Bu müzakere sonunda küçük A. devamı ile yakından ilgilendiğini samble bugüne talik edilmiştir.
................................ I Bugün Habeşistan ve İtalyan tem
' silcileri dinlenecektir.
İtalya, Birleşmiş Milletlere aza olmadığı halde müzakerelerde bulunmaya davet edilmiştir.
Pandit Nehru'nun Stalin’e I Mesajı |
Moskova, (e.a.) «Afp. — Hindis-tanın Moskova büyük elçisi Radak. r’ishan, Pandit Nehrunun Stalin’e _ w_y._x______________ ________
gönderd.ği bir mesajı Gromyko’ya komi Perşembe günü öğleden sonra tevdi etmiştir. | dışişleri bakam Dean Acheson a
İrak - Iran hududunda Rus casusluğu mu?
Bağdat, (a.a.) Dün resmî çevre-
söylemiş ve bu müşterek menfaatin 1 faydalı ve müşahhas neticeler do- ' ğurmasını temenni etmiştir.
Kudüs'te alarım
Kudüs, (a.a.) — Kudüs'te iki sa-fnüddetle alarm işareti verilmiş-^olisten alınan malûmata göre, deheme bahis mevzuudur. Bun- | ^dan başka herhangi bir izah elde ! etmek mümkün olmamıştır.
Güvenlik Konseyi toplantıları
Vaşington, (a.a.) — Beyaz Saraydan bildirildiğine göre, millî güvenlik konseyi, şimdiye kadar yap-tığı gibi ayda iki defa yerine haf-' ıeSen*bildirildiğine göre, İrak İran tadç bir defa toplanacaktır. Bu hu- hududunda casusluk yaptıkları için susta hatırlatıldığı veçhile Birleşik dötr r^ subayının tevkif edildiğine Amerikanın Korede takip ettiği dajr Suriye basınından yayınlanan hareket plânını bu komite hazır- haberjer hiçbir esasa dayanmnmak-lamışfı. | tadır.
Semendirek zaferi heykelinin
kolu bulundu
I
âl
I
I w (1 I» n m
Maden İşçilerinin Radyosu
I Son zamanlarda Amerikada top-j. rak altında kalacak Maden İşçileri-«e nin hayatlarını kurtarmak gayesUe
heykelinin bir kolunun Atina’daki a}ıcl - verici bir radyo geliştirilmiş-Amerikan mektebi arkeoloji bey’eti tir. ................+
tarafından Semendrek’te bulundu-1 T' ğu teyid edilmektedir. '
Bu kol, Louvre müzesi eski eser-1 __r___________ , _
ler müdürü Charbounneau'nun kazı ha kudretli bir radyo vardır. Bu a-sahasında tesadüfen bulunması sa. hize toprak altından zaptedilen za-yesinde teşhis edilmiştir. j
Charbonneau. kolun nisbetleri ile mermerin cinsini nazarı itibara n—iiaçak bu neticeye varmıştır. Ar-, !' j^foji heyeti heykelin diğer kolunu bulmak ümidiyle kazılara devam, etmektedir.
Atina, (a.a.) — Louvre müzesinde bulunan «Semendirek zaferi.
dışişleri bakam Dean bir muhtıra vermiştir.
Madam pandit bu notanın muhteviyatı hakkında herhangi bir şey söylemeği reddettiği gibi, Moskova'daki Hindistan büyük elçisinin, Sovyetler Birliği dışişleri bakan yardımcısı Andrei Gromyko-ya mesaj tevdi ettiğ.ne dair hiç bir şey bilmediğini söylemiştir.
Öte yandan dışişleri bakan sözcüsü de Hindistanın nota verdiğim teyit etmiş, fakat bu hususta ram bir sükûtu muhafaza etmiştir
Ankara Defterdarlığından
1 — Dilemenin Öveçyatağı mevkiinde hâzineye ait olan 47 numaralı binanın bir dairesi bir sene müddetle kiraya verilecektir.
2— Senelik icar bedeli 144 lira olup, geçici teminatı 10 lira 80 ku-ruştur.
3— İhale 28/7/950 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Def-
terdarlıkta teşekkül edecek komisyonda yapılacağından isteklilerin belli günde müracaatları. (4819)—(1000)
*
S
fi
; 1
I
4
ı* t
ZAFER’in Abone Şartlan
Memleket içi
12 aylık ............ 28 Li
6 « 15
3 8
Memleket dışı
12 aylık ............
6 ...................
3 ..................
58 Lire
30 .
18 «
ZAFER’in İlân Şartlan
Başlık ................ 15 Lira
2 ve 3 üncü Sayfada Sm. 3 Diğer sayfalarda Sm. ...2.25
Doğum, Nikâh, Nişan, Ölüm ve Mevlût ilânları 5 santimi geç-
ı^nemek şartiyle 15 lira.
Devamlı ilânlar için hususî tarife tatbik edilir.
Gazeteye gönderilen evrak ve yazılar neşredilsin edilmesin iade edilmez.
ilânlardan mesuliyet kabul edilmez.
İcat edilen yeni radyo, Maden İşçilerinin toprak altında çalıştıkları yerde bir kenara bırakılmaktadır
Toprak sathında, ayni şekilde da-
I if işaretleri yükseltmektedir.
I ’ Yeraltında kullanılan alıcı - verici radyoda Maden İşçilerinin lambalarındaki piller veya elle çalışan dinamolar istimal edilmektedir.
Bayram'aşma
İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret mektebi Mezunları Cemiyetin.
Şfiker bayramının ikinci gününe raslıyan 17.7.950 Salı günü saat 14 den itibaren üyelerimiz arasında Kı zılay M. Kemal Bulvarındaki lokal.mizde bayramlaşma töreni ic-Ta edilecektir. Ankaradaki bütün üyelerimizin teşriflerini rida ederiz.
Yönetim Kurulu
Pakistanın tekzibi
Karaşi, (a.a.) — Pakistan başbakanı bugüp, Pakistanın kara kuvvetlerinin bir kısmını Korede çarpışmak üzere Birleşmiş Milletler emrine vereceğine dair yabancı kaynaklardan gelen haberleri tek zip etmiştir.
Nehru, Pakistanın barışı kurmak yolunda Birleşmiş Milletlerin sar-fettiği gayretlere imkânları nisbe-t nde yardım için elinden geleni yapacağını söylemiştir.
Serbest Fıkra
Dinime ta’neden bari mü s e I man olsa
Halk Partisinin, naşiri efkâ. n. muhalefet havasını teneffüse başladı başlayalı zoraki bir kımıldanışla, uzun senelerin cüzzamlaştırdığı bir ruh haletinden kurtulmaya çalışıyor. Fakat mümkün mü?... Bir kötürümün gayret ve hevesiyle her attığı adımda bir sendeleme, bir tökezleme mukadder.. Ölçü, mukayese, muhakeme mefhumlarından mahrum bir sıra muhalefet özentisi ataklan insanın gözleri önüne dünün hazin tablosunu sermekten başka hiç bir işe yara-mamaktadır.
Yıllar ve yıllarca sömürdüğü devlet ilânları bugün kendisinden alınıp diğer gazetelere tak-sim edilirken kopardığı hazin ve hazin olduğu kadar gülünç fırtına buna bir misaldir.
—zataa: __
| S. Ç. Mehmedaâ»
İtiraza uğrayan milletvekilleri tutanaklarının müzakeresinde yine yıllar ve yıllardır, eşine dünyanın hiç bir tarafında rastgelin-mlyen ve ıbundan sonra da rast-gelinmesine imkân olmıyan haksızlık ve adaletsizliklerin mümes sili ve mucidi bir partinin organı bu gazetenin -Hak ve adalet İstiyoruz- yaygarası buna bir misaldir..
Bilhassa son dört, beş sene içinde -işime gelen - gelmiyen. diye yaptığa bir menfaat taksimiyle bütün İdare mekanizmasını, birer dama taşı gibi serhad. ferden serhadlere sürerken, yeni
İktidara gelmiş 'bir partinin çalışma ve muvaffakiyet muvazenesini temin maksadiyle bir kaç vali ve yine bir kaç kaymakam arasında yaptığı ve umumî tasvibe mazhar olan, hattâ az görü len normal değişikliği ele alıp terler tepinişi buna misaldir.
Şef sisteminin devamı müdde-tince, tek şahsın arzusuna ram olan dört yüz elli şu kadar kişinin baş sailamasiyle çıkarılan ve ekspres değil füze mucitlerine bile parmak ısırtan kanunlar, ortada dururken bütün milleti memnun eden, bunca mahkûmu hayata iade eden âdil ve müsamahakâr bir af kanununu «Ekspres kanun diye işte buna derler, semamesiyle küçültmeye çalj$ışı yine buna misaldir.
Ne diyelim: «Dinime ta’neden bari müselman olsa!»
üşmesi için zarurî ve hayatî şart olan fikir, vicdan, söz ve yazı vesaire gibi medenî ve siyasî haklardan eşit olarak faydalanmak esası kabul edilmiştir.
Ancak, yuttaşlar için kabul edilen bu siyasî ve medenî haklardan, parti tüzüğündeki hükümlere göre, parti topluluğunu teşkil eden Büyük Millet Meclisi parti grupunda söylenilen sözlerin partiyi idare eden bazı vazifelilerce hoş görülmediği, şu veya bu arkadaştan ziyade, bana kaışı uygulanan muamele ve söylenilen sözlerle sabit bulunmuştur.
Memleketimizin yüksek menfaatleri itibarile dahi olsa evvelce alınmış olan bazı; tedbirler arasında seçim çevremin bulunduğu Tunceli tl’i dahi dah 1 olduğu halde, Do-guaan Batı'ya göçürülmüş olan vatandaşların, demokratik esaslar ve zaruretlerle, yurdlarına dönmeleri için, Büyük Millet Mecl:sinde olduğu kadar Parti grupumuzda söyledi ğim samimi sözlerin, teklif ettiğim kanun hükümlerinin türlü telâkkilere yol açmış olması bunun en canlı bir delilidir.
Yine bu mevzu ile ilgili olarak parti grupuna verdiğim bir soru önergesi üzerine o zamanki Meclis Grupu Başkanvekilinin şu sözleri şayanı dikkatt r:
— Sen bu Kiirtlerin işlerile uğraşma!
Ne garip tecellidir ki, insan haklarının mevzubahs olduğu bir zamanda, insan genişilğ nin ve topluluğunun serbestçe yetişmesi, çelişmesi için fikir, vicdan, söz ve yazı hürriyetlerine gûya değer verildiği halde, özel bir şekilde de olsa, bana tevcih edilm ş olan bu sözler parti programı ve tüzüğündeki hükümlerin uygulanışındaki samimiyetsizliğin en hazin bir örneği-dir
1— Kapalı zarf usulü ile Deniz dikimevi ihtiyacı için iki kalem* te la ve siyah saten satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli (20100) lira o-lup geçici teminatı 1507 lira 50 kuruştur.
2— Eksiltmesi 25/Tem./950 günü saat 15 de M. S. B. İstanbul II Sat Kom. da yapılacaktır. Şartname ve numuneleri komisyonda görülür.
3— İsteklilerin teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını belli gün muayyen saatten bir saat öncesine kadar vermeleri.
4— Şirketlerden istekliler 2490. S. K. nun 3. maddesindeki vesikaları
da zarflarına koymaları. (4626)
İLÂN
Şenkaya ilçesinde yeniden inşa edilecek olan hükümet konağı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.
1— Bu işin bedeli keşfi (165083) lira (58) kuruş olup geçici teminatı (9504) lira (18) kuruştur.
2— Eksiltme 29 Temmuz 950 Cumartesi günü saat 12 de mülga ü-çüncü genel müfettişlik binası içindeki Bayındırlık Müdürlüğü odasında toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır.
3— İstekliler bu işe ait keşif ve-sair evrakı fenniyeyi Bayındırlık Müdürlüğünde okuyabilirler.
4— İsteklilerin bu İşe girebilmeleri için ihale gününden üç gün evvel İl Makamına müracaat ederek ehliyet vesikası almaları ve (9504) lira (18) kuruşluk geçici teminatını yatırdığına dair makbuz veya teminat mektubunu ve 950 yılında Ticaret Odasına kayıtlı olduğunu bildirir vesaiki havi olmak üzere ve 2490 sayılı kanun gereğince hazırlayacağı teklif mektubunu ihale gü nü saat 11 re kadar makbuz muka bilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri ve yukarıda üçüncü madde, de yazılı keşif vesair evrakı fenniyeyi görüp ve okuyup kabul ettiklerine dair İmza etmeleri lâzımdır.
5— Teklif mektubuna ait zarfın postada vaki olacak gecikmelerinin kabul edilmiyeceği ilân olunur.
(4800)—(997)
ACELE KİRALIK
Yenişehir, Atatürk Bulvarı Zafer Meydanı Sait apt..nında bir daire acele kiralıktır. Telefon:21454.
(5084)
Sayfa: 4
ZAFER
16 7 - 1950
6
Hs he
tel
W (Başlarafı Sa: 3 de) işlerinin inhisarcı bir zihniyetle yalnız bu kliklere hasredilmiş olması da bir vakıadır.
Bu vaziyetin, zaman zaman basına da intikal ettiği gibi parti ile hükümet arasındak ayrılıklar do-layısiyle de vukubulduğu ve şâhıs, sınıf, zümre tahakkümlerde savaşmak esasının kabul edilmiş bulunmasına rağmen parti ve hükümet manzumesinin kendi bünyesi içinde bile anlayış ve savaş gücünü kaybetmiş bulunduğu acı bir gerçektir.
Bundan başka, köylümüzün ve çiftçimizin yaşama seviyesini yükseltecek tedbirleri almak esaslı bir vazife sayıldığs halde, değil yaşama seviyesini yükseltmek, hâttâ geçen yıl memleketimizn muhtelif illerinde görülen kuraklık felâketi karşısında halkın yemeklik »zdıranını gidermek için bile çeşitli zorluklarla karşılaşılmıştır.
Seçim çevremin bulunduğu Tunceli ili ile buna civar olan Elâzığ, Bingöl ve Erzincan illerindeki halkın yemeklik ve tohumluk ızdıra-bını derhal gidermek için 1949 yılı içinde, Ağustos ayı başında, uçakla Ankara’ya geldiğim ve Genel Sekreter yardımcısı, bakan yardımcısı. Tarım ve ettiğim ve ile belirttiğim halde, ölümle karşı karşıya gelmiş olan vatandaşların yemeklik ve tohumluk buğday ihtiyacının, ancak ısrarla vaki ricalarımla. Sayın Başbakanın Tunceli’ye gelişinden sonra, Eylül . Mart ayları içinde, bin bir yalvarma ile, kısım kısım sağlanabildiği bir vakıadır.
Yine bu mevzu ile ilgili olarak Tunceli çevresindeki Margirf kaymakamının tel yazısı ile vaki acı bildirişi üzerine gerçekten muhtaç vatandaşlara yemeklik buğday sağlanması için Büyük Millet Mecl.-cinde yetkili bakan arkadaşlarımıza vaki ricalarımı işiten diğer bir bakanımızın söylediği şu sözlerde bir vakıadır:
— Sen n Kürdler mi? Ölsünler..
Gerçekte şakası b le ağır olan bu sözler karşısında bakan arkadaşımıza gereken cevap verilmiş olmakla beraber, bütün bunlar, halkdan olarak, halk için çalışmak, halkın faydasını her faydanın üstünde tutmak gibi samimi düşüncelere rağmen halk hizmetindeki kayıtsızlığın çok açı bir örneğidir.
4) —■ Devletçilik esasları, Millî Ekonomiyi bir bütün halinde geliştirmeye matuf olarak mütalâa ve tesbit edilmiş ve evvelce dar bir zihniyetle sınırlandırılmış bulunan bu mefhum içinde özel teşebbüslere yer ve değer verilmesi son kurultayda tesbit ve kabul olunmuştur.
Ancak, 1947 yılındanberi uzun bir zaman içinde bu esaslı bir hareket olmamış D
millî ekonomi teşebbüs ve faaliyet-lerini plâna bağlamak için kurulması uygun görülen teşkilât vucu- j da getirilmemiştir. {
Bu vaziyet, hükümetin bu alan-daki çalışmaları yanında özel te- r şebbüslerin de güvenle ortaya atıl- ( masır.j imkân bırakmamıştır ki, j bu da yıllardan beri .Devletçi- . İlk- mefhumu üzerindeki anlayış- j laıın uygulanışında parti progıa-mmdaki hükümlerin savsaklandı- . ğını göstermesi itibarile, çok üzücü t bir vakıadır.
5) — Parti programında, din fi- ( kirlerinin devlet ve dünya işlerin- ( den ve siyasetten ayrı tutulması, milletimizin her yönde ilerlemesi ve yükselmesi için başlıca muvaffakiyet amili olarak kabul edilmiş hükümlerine rağmen, yüzde otuz esasına göre, münhasıran parti divanınca gizli oy ile tesbiti gereken Milletvekilleri adayları üzerinde, ve din anlayışı cidden vicdan işi olduğundan her türlü taarruz ve müdahaleden masun tutulmuştur.
Ancak, bu esasların uygulanışında samimi hareket edilmediği ve dinî telâkkilerin ve itikatların irticai zihniyetle tavsif olunduğu bir vakıadır.
Buna mukabil, din fikirlerinin devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutulması hakkındaki esas hükümlere göre, imam ve hatip yetiştirilmesine matuf olarak, bazı milletvekili arkadaşlarca verilen kanun teklifi münasebetiyle o zamanki Başbakanın söylediği şıı sözler de dikkate şayan bulunmuştur:
■— Ben bu işe, bal gibi, seçimleri kazanmak için razı oluyorum.
Bu sözler, Büyük Millet Meclisi salonundaki parti grupu toplantısında. o zamanki hükümet reisinin 'etrafını alan arkadaşlara, özel olarak dahi söylerim ş olsa bu vaziyet ve ruhî halet parti programı ile uygulanışındaki kötü zihniyetin ve asıl parti içinde görülen irticai hareketin ve ‘semirniyetsizliğin başka bir örneğidir.
6) — Parti tüzüğünün . ikinci maddesine göre partinin amacı, programındaki prensipleri Türk milletine sevdirerek gerçekleştirmek, seçimleri kazanmak, idareyi ’ ele almaktır. I
Ancak, partiyi ve hükümeti idare edilen bazı vazifelilerin dış görü. 1 nüşlere rağmen, parti programındaki prensipleri aziz milletimize sevdirmek için toplu ve ahenkli
parti Ba _____________ _ Ekono-ve Ticaret Bakanlariyle temas durumu bütün açıklığı Tunceli’de
geçen yönde
bir şekilde çalışmadığı ve parti teşkilâtı ile genel merkez arasında samimî iş birliği sağlanmadığı gibi, değil Doğu illerimizde, hattâ diğer bazı illerimizde dahi parti mefhumunun mevhum bir halde bırakıldığı da hazin bir vakıadır.
Bundan başka, Türk milletinin son yıllardaki mütevekkil ve mütehammil durumuna karşı ancak 1949 yılı sonlarına doğru alınmaya başlanılmış olan bazı tedbirlerde dahi yalnız ve yalnız Milletvekili seçimlerini kazanmak hedefinin görüldüğü ve bu tedbirlerin bütün memleketi ve milleti kucaklayıcı mahiyette olmadığı, Büyük Millet Meclisinin kapanışına takaddüm eden günlerde, ekspres şekilde kanunlar çıkarılmasile de sabit bulunmuştur ki, bu da, umumî efkâr önünde, parti preştiji bakımından olduğu kadar her kuruluşun üstünde tutulması gereken Türkiye Büyüle Millet Meclisimizin prestiji itibarile de elemle karşılanan acı bir vakıadır. 7) — Parti tüzüğünün yüz kırk sekizinci maddesinde, Milletvekili adaylarının yüzde yetmişinin illerde ve yüzde otuzunun da merkezde, parti divanınca gizli oy ile tesbit edilmesi esası kabul olunmuş ve illerdeki yoklamaya ait esaslar da, bu madde fükmüne göre, parti divanı tarafından 1948 yılında onaylanan yönetmelikte belirtilmiş olmakla beraber bu yönetmelik de 10. 2. 1950 günü, seçimlerin yenilenmesine ait karardan biraz önce, bazı özel düşüncelerle, tadil edilin ştir.
Ancak, yüzde yetmiş esasının açıkça kabul edilmiş olmasına rağmen, iki Milletvekili çıkartan illere dahi, üç dört ve beş Milletvekili çıkaran iller gibi, ancak bir Milletvekilinin aday gösterilmesi nakkı tanınmış ve diğer Milletvekilliği adaylığı yüzde otuz esasına göre parti divanına bırakılmıştır
Bundan başka, mevzubahs yönetmeliğin on birinci maddesine göre Anayasa ve Seçim Kanununun men_ eylediği fiillerden başka parti tüzük ve yönetmeliğinin şekil ve esasına ait hükümlere riayet edilmeyerek aday seçilenler hakkındaki kaıarı tetkik suretiyle iptal eylemek esası kabul edildiği halde, parti yoklama kurullarına katılan delegelerin, Tunceli’de olduğu gibi, usûle aykırı hareketleri protesto etmelerine reğmen, halkın nefret ettiği ve istemediği unsurlardan aday gösterilmiş olduğu ve bu yüzden parti aday listesinin daha ilk hamlede halk nazarında çürümesine sebebiyet verildiği hazin bir vakıadır.
Esas itibarile, parti genel idare kurulundaki bazı vazifelerin, züm-recilik zihniyeti Ve yaran gayreti ile giriştikleri bu hareketi iyice canlandırabilmek için Tunceli’deki durumu burada açıklamak yerinde görülmüştür.
Parti genel Sekreterliğince, 6. 3. 1950 günü bütün Milletvekillerine sunulan 6/29601 sayılı genelge ile, her partili vatandaş gibi, Milletvekillerinin de, yüzde yetmiş esasına göre, 11, Yoklama kurullarına müracaat edilebiceği bildi- .u,„uı,u ua •*«
rilmiş ve bunun üzerine bir yandan j günü uçakla Ankara’ya 10. 3. 1950 günü Tunceli İl îdare Kurulu Başkanlığına baş vurulduğu gibi 25.3. 1950 günü Sayın Başbakan ile Genel Başkanvekili ve Genel Sekreter ile görüşülmüş, diğer Milletvekillerinin mahallî bazı tertipler ve tedbirlerle yoklama kurulundaki delegelerden para ile olduğu kadar diğer suretlerle de oy satın almaya teşebbüs etmesinin
ve benzeri hareketlere başka iller- nin merkezdeki çalışmaları için I Cumhuriyet Halk Partisinin prog-de de başvurulmasının Cumhuriyet Genel İdare Kurulu ile parti di- ram ve tüzük hükümlerine aykırı Halk Partisini sarsacak, hâttâ yı- vanı ve Genel Başkanlık ile Kurul- hareket eden unsurlarile artık bir ' ' ” yaratabileceği tay, yetkili cihazlar olarak, kabul arada bulunmaya, vicdanımın sesi-
’ ........... ’ ' ne uyarak, imkân göremiyorum.
10) — Vicdanımın feveranını i-fade eden bu samimi sözleri böylece tesbit ve partinin tarihine tevdi e-derken vermiş olduğum bu kararın özel bir maksatla ve seçim, işlerile ilgili olmadığını da belirtmeyi zarurî buluyorum:
Çünkü, Tuncelide parti yoklama kurulundaki usulsüz harekete ve genel merkezce ihtiyar ve tatbik e-dilen zihniyete ve muameleye rağmen, aziz Tuncelj halkının serbest adaylığımı koymaya matuf olarak yıldırım telgraflariyle ve telefonla vaki müracaatlarını, yıllardanberi Cumhuriyet Halk Partisi saflarında yoğrulmuş olan mütevazi hüviyetimle, bugün için kenarda kalmayı tercih ettiğimi bildirmek suretiyle, müsbet şekilde karşılamamakla da ahlâki vecibelerimi yerine getirmiş bulunuyor ve bu satırları da, bütün vatandaşlar gibi vicdan huzuru i-çinde oyumu kullandıktan sonra ya zıyorum.
10) — Bu münasebetle, millî mücadele günlerinden itibaren Büyük Mustafa Kemal’in feyizli mesai muhitinde şerefle geçirdiğim çalışma yılları har ç olduğu halde, değerli diğer arkadaşları arasında, aziz İsmet İnönü'nün çalışma çevresinde, muhtelif sıfatlarla, yirmi al tı yılı bulan mesai hayatımın hatırası olarak, bazı vatandaşların nazarında taşımış olduğum -İnönü’nün adamı» sözü üzerinde de durmak istiyorum.
Gerçekten, büyük Türk milletinin emrinde sürekli olarak çalışmış ve saçlarını ağartmış olan İnönü g -bi seçkin bir devlet adamının yanında yıllarca çalışmak imkânına malikiyeti, mütevazı hayatımın gerçek bir mazhariyeti olarak sayıyo-
Ancak, millî mücadelenin başın-danberi muhtelif sıfatlarla geçen ve ougün otuz yılı dolduran enerjik ve dinam.k çalışmalarında ne Cum huriyetimizin banisi Büyük Atatürk ile diğer arkadaşlarına, ne de .nkılâp saflarında çalıştığım sayın İsmet İnönü ile Cumhuriyet Halk Partisine hiç bir zaman yük olmadığım gibi onların yanında bulunmakla geçen hizmet günlerimde de • Onların adamı., «ismet İnönü’nün adamı, olarak değil, onların da hizmetinde bulunduğu «aziz Türk milletinin adamı ve hadimi, olarak çalışmak imkânını bulmakla derin bir bahtiyarlığa ermiş bulunuyorum.
12) — Bu arada, yeni milletvekili adaylarına ait listenin Genel Baş-kanvekili imzasile yayınlanmasından sonra, belirttiğim mevzubahs vaziyetlere rağmen, Cumhuriyet Hal Partisinin gelecekteki çalışma hamleleri için sayın Genel Başkana tel yazısiyle vaki samimî bildirişlerime karşı en ufak bir ilgi gösterilmemesini teessürle karşılıyor ve bu vaziyet muvacehesinde şimdiye kadar inanla rogramına bağlı bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinin. bundan böyle, benim naçiz hizmetlerimden istiğna etmiş olduğuma kanaat getirmek suretile, saflarından uzaklaşmayı zarurî buluyorum.
Bu itibarla ki, mevzubahs sebeple olduğu kadar açıkladığım diğer sebepler dolayısiyle de, bu günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisinden ayrıldığımı teessürle bildirir, saygılarımı tekrarlarım.
Tunceli Milletvekili Necmeddin S ahir Sılan
kacak vaziyetler söylenilmiştir.
Bu arada, yüzde yetmiş ve _ otuz esasına göre iki Milletvekili çıkarması gereken Tunceli’deki parti yoklama kurulundan, diğer Milletvekilinin partiyi değil, yalnız kendini düşünen mahalli tertip miş yolu ile başarılı bir sonuca varmanın şüpheli olmasına yedinci ve sekizinci di
i edilmiş ve yetmiş üçüncü maddeye yüzde göre de, parti Genel Başkanının, .............................. Cumhurbaşkahı olması halinde, bu vazife üzerinde bulunduğu müddet, çe, Genel Başkanlığın bütün yet-kililerile sorumlarının Genel Baş-________________________.-»• kan Vekiline ait olduğu tasrih edil-tedbirlerl karşısında yüzde yet- 1 miştir.
’ ” ’ ’ * ’ :z-~ . Anoak, parti tüzüğünün bu açık
'.a rağmen, ' hükümlerine rağmen, yüzde otuz »c dönemlerde ' esasına gör,e münhasıran parti
Tunceli Milletvekili sıfatiyle her ‘ divanında gizli oy ile tesbiti gere-iki vatandaşlar arasında dolaşma- ken milletvekilleri adayları üzerinde tarımın ve tanışmalarımın yarat- 1 ilk önce, parti tüzüğüne aykırı ola-tığı geniş sevgiye ve güvene daya- rak kurulan «Üç Komisyonu, ve narak yoklamaya girileceği bildi- * sonra da .Parti Genel Başkanı, rilmiştir. | tarafından tasarrufta bulunulmuş
Bu görüşmeler sonunda Genel olduğu büyük bir vakıadır.
Başkanvekili şu sözleri söylemiş- Parti Genel Başkan vekili tir: Genel Sekreterin, Başbakanı
,— Mahallî tertipler muvacehe- Başbakan Yardımcısının, sinde yüzde yetmiş yoliyle kazana- 1 Millet Meclisi Başkanı ile Meclis madiğimiz takdirde sizi yüzde otuz grupundaki iki Başkan vekilinin esasına göre göstermek vazifemiz- katıldığı 7: l:z±7İ"’“ dir; siz, Büyük Millet Meclisinin manda Cumhurbaşkanı olan Genel ve partimizin çalışkan ve imanlı Başkandan aldığı özel talimat ile, bir unsurusunuz.»
Genel Başkanvekilinden teminat almak değil,, fakat parti adaylarının Tunceli’li vatandaşlar için olduğu kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Cumhuriyet Halk Part'si camiasında faydalı olacak surette, seçilmesini temine matuf _____ . . -
samimî düşünceler ile vukubulan duğu aday listesini, adeta otoma-bu görüşmenin sonunda, Genel Sek- | tik bir şekilde, yukarının tema-reterlikçe de, yüzde yetmiş esası- yüllerine uyarak kabul etmek ıs-na göre çalışmak için derhal Tun- ‘ tirarında kaldığı, bu vaziyetin divan cel’iye gitmek zarureti teyidedil- 1 üyelerinden birinin istifasına da diğinden 26.3.1950 günü seçim çev-vemin bulunduğu Tunceli’ye hareket edilmiş ve böylelikle gerekli çalışmalara geçilmiştir.
Ancak, değil Tunceli çevresini, Ringöl muhitinin bile iyi tanımadığı ve kavramadığı halde, münhasıran Genel Sekreter yardımcısının yakını olduğu için, adı geçen illere gönderilmiş olan parti bölge müfettişinin Milletvekili, adaylık yönetmeliğin n onuncu maddesi gereğince, salt çokluk temin edilinceye kadar adaylara ait seçimin tekrarlanması zarurî olduğu halde, toplantıya katılan 117 delegeye nazaran salt çokluk olan 59 oydan 58 oy kazanmış bulunmama ve delegeler tarafından serdedilen itirazlara rağmen bu toplantıya, mevzubahs maddeye aykırı olarak, bir saat ara ve r.ıc: . (1 ğcı Milletvekilinin yirmi liri/a kadar uy satın almasına âmil olmuş ve usulsüz olein bu hareket delegeler tarafından toplantıda söylenilen sözlerle ve Genel Sekreterliğe çekilen tel yazılgrile bildirildiği ve protesto edildiği halde, bunlara Genel İdare Kurulunca iltifat edilmediği gibi vaziyet parti divanına dahi intikal ettirilmemiş ve böylece halkın sevmediği bir insana aday olarak parti listesinde yer verilmemiş ve bu, vatandaşlar arasında haklı olarak kırgınlık ve ayrılık yaratmıştır.
Bunun üzerine, bu vaziyeti açıklamak ve Elâzığ ile Bingöl’ün yeni seçimler karşısındaki karışık durumunu da duyurmak için 13.4.1950 / l \ a geldiğim
ve Genel Başkanvekili ile Genel Sekretere başvurarak 14. 4. 1950 günü sabahı için randevü aldığım halde söz verenlerin o gün saat ğnbeşe kadar tegayyüp etmeleri ve parti divanına girmeden önce gö- 1 rüşmek imkânını vermemeleri de partinin iç çalışmaları bakımından elemle karşılanacak bir vakıadır.
8) — Parti tüzüğüne göre parti-,
ile ile Büyük
ve koalisyonun ayni za-
Başkandan aldığı özel talimat ile, | yüzde otuz esasına göre gösterile-
cek adayları 15. 4. 1950 Cumartesi günü tesbit ettiği ve 16. 4. 1950 Pazar günü toplanan ve bu ı$ için mutlak yetkiyi haiz bulunan parti divanının, parti kurultayında ve tüzüğünde asla derpiş ve kabul edilmeyen böyle bir komisyonun sun-
da
sebep olduğu bir vakıadır.
Ancak, işin bununla da b tmediği ve memleket ve millet uğrundaki eşsiz hizmetlerde aziz varlığı her zaman şayanı hürmet olan sayın Cumhurbaşkanının, Genel Başkan sıfatile, parti tüzüğündeki açık hü kümlere rağmen, 17/4/1950 Pazartesi günü öğleden sonra saat on altı da, parti divanının çalışmaları sırasında, parti merkezine geldiği, Cumhurbaşkanlığı bayrağı parti binasına çekilmesi suretiyle, aday lis tesine konulmayan bazı milletvekillerini listeye koydurmak için özel em rler verildiği, müdahalelerde ve listeye konulan bazı milletvekillerini de listeden kendi elile sildiği acı bir vakıadır.
Bu arada, Cumhurbaşkanı olduğu için Genel Başkanlık yetkileri Genel Başkan Vekiline ait olduğu halde, İzmirdekj parti yoklama kurulunca tutulmayan bir milletvekilinin aday gösterilmesi için, Genel Başkan sıfatiyle, parti tüzüğüne aykırı olarak parti teşkilâtına genelge göndermesi de teessürle karşılanacak başka bir vakıadır.
9) — Birbirini kovalıyan bütün bu vakıalarla bunlara benzeyen ve burada kaydedilmeyen diğer bir çok vakıalar, Büyük Mustafa Kemalin Müdafaai Hukuk saflarından başlı-yarak ve etrafındaki aziz arkadaşla-rile yüce milletimizin itimat ve mu habbetini toplıyaıak kurduğu Cum huriyet Halk Partisinin, program ve tüzükte yazılı ülvi ve samimî esaslara rağmen, son yıllarda tama-mile şahsi ve keyfi bir gidişe kurban edildiğini göstermek itibarile daha acı bir mahiyet arzetmektedir.
Bu duruma göre, esas itibarile inkilâpçı ve başarıcı hüviyete sahip olan Cumhuriyet Halk Partisini sarsacak ve yıkacak surette keyfî hareket etmeğe, her hangi sıfatla olursa olsun, hiç bir partilinin hakkı bulunmadığından tatlı ve acı bir I çok hatıralarile bağlı bulunduğum
Bellamy Cinayeti
ZAFER İN POLİS TEFRİKASI
Yazan: Frances Noyes Hart
— 80
— Boşanmak mı? Mimi mi?
Kulaklarına inanamaz gibi Lam bert’in yüzüne baktı, bir an sustu, sonra daha ağır ve sâkin bir tavırla sözüne devam etti:
— Hayır, boşanmaktan hiç bahsetmedi.
— İstemiş olsaydı kabul eder miydiniz?
— Onun istiyeceği her şeye razı olurdum.
— Fakat şaşardınız değil mi?
Stephen Bellamy bembeyaz dudaklarla gülümsedi:
— Şaşmak biraz hafif kalır.
Daha kuvvetli, daha yerinde bir tâbir aradı, bulamadı, sonra mânidar bir tavırla omuzlarını silkti.
— Hayret ve dehşetten donar kalırdım desem, belki daha mu. vafık olur, dedi.
— Demek ki zevcenizin böyle bir tasavvuru mevcut olduğundan şüpheniz yoktu?
— Katiyyen.. En küçük bir...
Duraladı, sonra kendini topladı, ileriye doğru eğildi:
— Şüphe kelimesi aramızda mâ-
nâsız, yersiz ve abes bir şeydi. Fikrimi daha açık ve daha sarih şekilde anlatmak istiyorum. An-
laşılan pek sarih konuşmağa mu-
vaffak olamıyorum. Zevcemin tam
mânasiyle mesut olduğuna inanı-
yordum. Yâni, beni sevdiğine ka-
naatim vardı, içinden geçebilecek en hafif
heyecana belli edecek derecede solgundu; fakat tatlı ve muvaze-
neli sesinde zerre kadar titremo
hissedilmiyordu; hattâ heyecanuı. dan şaşıran kırmızı yüzlü Lam bert’ti.
— Evet, tabiî, hakkınız var.. Yalnız, zevcenizin Bay İves’e karşı olan incizabmdan katiyen haber dar olmadığınızı tebarüz ve tesbit ettirmek istiyordum. Şimdi lütfen, o gece akşam yemeğinizi yedikten sonra, yatağımıza çekilince ye kadar geçen şeyleri miimküu olduğu kadar kısa ve muhtasar bir surette anlatır mısınız?
— O gece yatağıma çekilmedim.
— Affedersiniz, anlıyamadım.
— O gece yatağıma çekilmedim, dedim. Uyku, o gece bahis mevzuu olabilecek en son şeydi; hattâ odamıza.. Odama dahi çıkmak istemedim.
— Tabiî, hakkınız var. Sualimi
Çeviren: S. Yazıcıpğk;
muayyen bir çerçeveye göre değiştireyim. O akşam yâni Haziranın on dokuzuncu günü akşamı, ye. mekten kalkıktan sonra saat on bire kadar geçen zaman içinde neler vâki oldu, anlatır mısınız?
— Elimden geldiği kadar anlatmağa çalışayım. Yalnız, maalesef teferruatı zaptcdemiyecek derecede ayıf bzir hafızam vardır. Kulüpten eve dönerken, Mimi, yemekten sonra sinemada buluşmak üzere Conroy’lara söz verdiğini söyledi. Epeyce kalabalık olarak sinemaya gidiyorlarmış. Uğrayıp evden kendisini alıp almayacakla^ rını sordum. Otomobilde yer bu-lunamıyacağı için sinemada buluş mağa karar verdiklerini söyledi. Kendisini otomobilimle sinemaya götürmeği teklif ettim. Dönüş için otomobili kapıda bekletmek iste, mediği için, benim eve yaya olarak dünmeme razı olamıyacağını söyledi. Bense yürümenin pek büyük zahmet olmadığını, dönüşte zaten biraz tütün ve bir de gazete almak istediğimi anlattım.
Yemekten sonra ikimiz beraber garaja gittik. Motor birdenbire harekete geçmiyordu, ona baktım. Tam düzelteceğim «rada Mimi dikkatimi başka bir noktaya çek. ti. Arka tekerleklerden biri patlamıştı. Saatin kaç olduğunu sord’ı. Sekize beş var, dedim. Acele ederse belki yolda Conroy’lara rast-gelmesi muhtemel olduğunu, kendisini otomobile nasıl olsa sıkıştı-rabileceklerini anlatarak tekerleğin değişmesini bekliyemiyeceğini söyledi. Conroy’lar bizden beş dakika ileride otururlar.
yoksa cenuba mı düşerler?
— Şimale düşerler. Şehirden ile-riye kulübe doğru. Ben kendisine refakat etmek istedim; oraya kadar gittikten sonra geri dönmemin acaib düşeceğini, zaten ortalık aydınlık olduğu için pekâlâ yalnız gidebileceğini söyledi. Ben de beraber gitmekten vazgeçtim.
O zarif, inceçik gölgenin gözünden kayboluşunu sanki o an tekrar seyrediyormuş gibi bir müddet gözü karşıya doğru takaldı, kaldı.
— Zevcenizi kapıya kadar da götürmediniz mi?
★ (Devamı var)
Söylediği sözlerden de anlaşılacağı üzere, Krala bütün hakikati söylememişti; fakat, tehlikenin zail olduğunu öğrenince artık Kralın, Fiyorenda’nm bu işi ne müthiş bir şeyi göze alarak yaptığını öğrenmesi lâzımgeldiğine karar verdi. Eğer mesele sadece kendisine taallûk eder bir şey olsaydı susmağı tercih ederdi. Ama, iş bir başkasına ait idi ve o başkası için yapılan hizmeti değerlendirmek mecburiyetini hissediyordu.
Bu sebeple, saray teşrifat ve nezaketine ehemmiyet vermeksizin oldukça kaba bir tarzda homurdandı:
— Onun titrememiş, inlememiş, korkudan bayılmamış, aklını bozmamış olmasından dolayı, sizin yüzünüzden vahim bir tehlikeye maruz bulunmadığına hükmediyorsunuz, öyle mi?
Oldukça şaşıran, utanan Fran-
— Allah Allah!... Hakikaten tehdit altında bulunduğunu hisseden bir kadında o lâkayıt tavır, o güler yüz bulunur mu hiç? dedi
Boröver, katî bir lisan ile:
— Siz yanlış düşünüyorsunuz, yanlış görüyorsunuz... Diye kesip attı- Fiyorenda, etrafınızda bulunan o soğuk, yapmacık tavırlı saray nazeninleri gibi bir kadıncık değildir. O, icabında, adam öldürmekten zevk duyan taçlı kadınlara bile meydan okuyan, onunla alay eden mert, cesur, metin hakiki bir Parisli kızdır. Şimdi, şunu biliniz: Fiyorenda, sizin için kendi başını ve belki de nişanlısının başını tehlikeye koydu... O-nun bu hareketi takdire şayan bir fedakârlıktır... Daha takdir edilecek bir şey var sa o da, bu fedakârlığı, size hiç bir şey sezdirmek-
Yazan: MİŞEL ZEVAKO
GÜZEL FİYORANDA
— 80 —
Çeviren : RAGIP RIİ KI
sizin gayet basit ve saygılı bir tarzda yapmış olmasıdır.
Fransuva, Boröver'in kendisine söylediği her şeye inanıyordu. Çünkü, onun daima doğru söylediğini isbat eden bir çok şeylere şahit olmuştu. Bu sebeple, onun şimdi söylediği şeyin doğruluğuna hiç şüphe etmedi. Pek müteessir olmuştu.
— O mert yavrunun benim için azap ve ıstırap çekmesine asla tahammül edemem! diye bağırdı.
Boröver, söylemek istediği şeyi söylemişti. Sözlerinin boşa gitmi. yeceğini biliyordu. Bunu da şimdilik kâfi görüyordu. Biraz alaycı bir tavırla:
— Yoook, Şevketmeab, böyle heyecanlanmayınız, sinirlenmeyi, niz. Size Fiyorenda’nm ölümle tehdit edildiğini söylediğimin sebebi, tehlikeyi bertaraf edeajğimi ümit edişim olduğunu anlamanız lâzımdır. Binaenaleyh, vaktinde yetişmem için bir saniye bile kaybetmemeliyim. Bu sebeple gitmeme müsaadenizi istiyorum.
Kral:
— Gidiniz Şövalye, gidiniz... Dedi ve mâhidaı- bir ısrarla:
— Fiyorenda .ile Ferriyer'i kurtarmak için hiç bir şeyi, hiç kimseyi ihmal etmeyiniz, ne yapmak lâzımsa yapınız. Yapmağı ve söylemeği lüzumlu ve faydalı addettiğiniz her şeyde size müzaheret
edeceğimi, sizi koruyacağımı unut mayınız sözlerini ilâve etti.
Boröver, kavgaya, meydan kav. gasına gittiği zamanki sert ve u-zun adımlarla yürüyerek gitti.
Onun bu halini, bu türlü yürüyüş ve hareketini bilen Fransua, üzüntülü bir tavırla başını salladı
«Annemin her halde tehlikeli dakikalar geçireceğini sanırım|... Elverir ki Boröver vaktinde yetişsin; Kraliçe onu atlatamaz.» diye mırıldandı.
Sonra, dalgın bir halde ağır a. ğır yürümeğe başladı ve gizli bir düşünceye, içini çekerek:
•Annemdir o!... Annem!... Korkunç, çirkin bir şey!...» diye cevap verdi.
XXXV KATERİNİN MERHAMETİ
Bu esnada, sükûn ve itidalini muhafaza eden Katerin, kendi dairesine gitti ve Fiyorenda’yı ilk defa olarak ibadet odasına soktu.
Fiyorenda onu buraya kadar sessizce takip etmişti... Başka ne yapabilirdi?
Katerin tatlı bir tebessümle:
— Simdi burada bizbizeyiz yavrum, sizi tebrik etmek isterim, bir melek gibi konuştunuz; o sâkin cesaretinize hayran oldum... dedi.
Şaşıran Fiyorenda:
— Madam, ciddî mi söylüyorsunuz?.. Sözünü kekeledi.
— Elbette ciddî söylüyorum. Sözlerimin ciddîliğine delil olarak da size şu yüzüğü veriyorum.
Gülümsiyerek kıza bir yüzük uzattı.
Hayret ve şaşkınlığı büsbütün artan Fiyorenda, acaba rüya mı görüyorum, diye düşünüyor, yü-züğü almağa cesaret edemiyor, titrek sesle:
— Bu mücevheri.... bana veriyorsunuz demek... diyordu.
— Evet, size veriyorum. Bir da-kikadanberi onu size uzatmış bulunuyorum; dikkat ediniz, Kraliçe bekletilmez.
Fiyorenda, elini uzatmağa ka-
— Rüya görüyorum!... Acaib şey | Kraliçe, kendisine itaat etmediğim için beni taltif ediyor... hem de tehditlerine rağmen... diye mırıldandı.
Katerin, kahkahalarla gülerek:
— Haydi yavrum... Numara yapma... Artık o yapmacıklara aldanmam... Bu işin sizi tecrübe etmek için tertip edildiğini anladığınızı itiraf ediniz.
— Bir tecrübe ha!...
— Elbette, bir tecrübe! Muvaffakiyetle başardığınız bir tecrübe... İstediğiniz zaman sarayı ter-ketmekte serbestsiniz.
Şaşkınlığı zail olmıyan Fiyo-
— Ne dediniz!... Buradan gitmekte serbest miyim? Diye bağırdı.
— Evet... Öyle.
- Hemen şimdi mi?
— İstiyorsanız, evet.
— Mösyö dö Ferriyer'le bera-
— Mösyö dö Ferriyer’le bera. her.
★ (Devamı var)

ZAFER
Sayfa: 5
■ ta a*
Yulaf Alınacak
Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğünden
Kapalı zarfla 1'500 ton Yulaf satın alınacaktır.
Şartname:
Zonguldakta: Ereğli Kömürleri İşletmesi Ticaret Grup Müdürlüğünden.
Ankara’da: Eti Bank Genel Müdürlüğünden.
İstanbul’da: Eti Bank İstanbul Şubesi Müdürlüğünden alına-
Eksiltme 2/8/1950 Çarşamba günü saat 16 da yapılacağından teklif ve teminatları havi zarfların en geç ihale günü saat 15 e kadar İşletmemiz Başkâtipliğine verilmiş olması lâzımdır.
Eksiltmeye gireceklerin istiyecekleri bedelin % 7.5 u nisbe-tinde teminat akçesi vermeleri şarttır.
Asgarî 100 tona kadar yapılan teklifler kabul edilir.
Postada vukubulacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz. İşletme idaresi ihaleyi dilediğine kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. (4876)—(1033)
Eskişehir Valiliğinden:
1 — İhaleye konulan iş: Sivri hisar Hükümet konağı esaslı tamir (şL
Eksiltme usuliyle 10/7/1950 tarihinden itibaren ihaleye konulmuştur.
2 — Keşif bedeli: (25540.43) liradır.
3 — Bu işe ait metraj, keşif Seridöpri, mukavele, eksiltme, şartnamesi ve diğer buna bağlı evrak her gün Bayındırlık müdürlüğü ve defterdarlıkta görülebilir.
4 — İlk teminat 1915.53 liradır. 1 J
5 — Eksiltme 25.7.950 tarihine rastlayan Salı günü saat 10 da Vilâyet Defterdarlık odasında müteşekkil komisyon huzuriyle yapılacaktır.
6 — Bu eksiltmeye girmek isteyenler müteahhitlik, Ticaret Odası vesikası ve ehliyet vesikası ibraz etmiş olmaları lâzımdır.
Ehliyet vesikası almak istiyenlerin en az ihale tarihinden üç gün evvel Vilâyete müracaatları şarttır. (4740)
İstanbul Sıhhi Kurumlar Arttırma ve Eksiltme
Komisyonundan
Muhammen bedeli
Miktan Lira Krş.
ilk teminatı
Lira Eksiltme
*ta
'«ta
!
£
n(
■ ta
Malzeme satın
S imi •bu k Kajse i Pamuklu Sanıyii Miiess spsİ üdürlüğünden
Fabrikamız anbarında mevcut; sınaî müessese ve fabrikalarda kullanılmaya elverişli, kablo, bobin teli, freze, boru, dokuma tarağı, kopça, bilyalı yatak, fiber pirinç çubuk, çelik tel ve çubuk, cam, çivi ve buna mümasil 110 kalem muhtelif cins malzeme 28/7/1950 Cuma günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır.
İsteklilerin belirli günde Fabri kamıza müracaatları.
Şartname ve listesi, Adana, Ankara, İzmir ve İstanbul satış mağa zalarımızda mevcuttur.
Malzemeler, her gün Kayseri Bez Fabrikasında görülebilir. Müessesemiz; satışı yapıp yapmamakta serbesttir. (4890) (1032)
Bilecik Daimî Komisyon Başkanlığından
AÇIK EKSİLTMEYE KONULAN İŞ :
Söğüt _ İnhisar köy yolu üzerinde 4X5 açıklığında yeniden yapılacak 9157 lira 47 kuruş keşif bedelli Çaltı köyü köprüsünün inşaatıdır.
EKSİLME GÜNÜ:
1 — 26/7/1950 Çarşamba günü saat 15 de Bilecik Hükümet konağındaki Daimî Komisyon salonunda yapılacaktır.
2 — Bu işin geçici teminatı 686 lira 85 kuruştur.
3 — İstekliler keşif ve şartnameyi Bilecik Bayındırlık Müdürlüğünde ve Daimî Komisyon kaleminde her gün görebilirler.
4 — Talip olmak isteyenler eksiltme gününden en az 3 gün evvel bir dilekçe ile Bilecik Valiliğine müracaat ederek bu işi yapabileceklerine ve ibraz eyleyecekleri vesika ile ehliyet belgesi almaları lâzımdır.
5 — Eksiltmeye iştirâk edeceklerin 4 üncü maddede yazılı ehliyet vesikası ile 950 yılı Ticaret Odası belgesi ve geçici teminat makbuz-lariyle beraber tayin olunan gün ve saatte komisyona müracaatları.
(4742)
Heybeliada Sanatoryo-
munun Meyvesi
Trabzon verem ve sağlık merkezlerinin Madeni eşyası
Haydarpaşa Nümune
Hastahanesl Tıbbî eczası ___________ —„______________________
Yukardaki ihtiyaçlar hizalarında gösterilen müesseselere ait olup eksiltmeye konulmuştur.
1 — Eksiltmeler 26 Temmuz 1950 Çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlerde, Cağaloğlunda ki Sağlık ve S. Y. Md. lüğü binasında toplanan sıhhî kurumlar satınalma komisyonunda yapılacaktır
2 — İsteklilerin, bu işlere ait şartnameleri çalışma günlerinde komisyonda görebilirler.
3 — İsteklilerin, carî seneye ait Ticaret Odası vesikası ile 2490 sayılı kanunda yazdı belgeler ve bu işlere yeter ilk teminat makmuz veya banka mektupları olduğu halde teklifi havi kapalı zarflarım ek. slltme saatlerinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri
4 — Postada vaki gecikmeler şayanı kabul değildir. (8947)—(4610)
10 kalem
23 kalem
138 kalem
t
Vakıf Menba Suları İsletme
Topyekûn: 30750.—
Topyekûn: 19385.—
Topyekûn: 21240.41
LL
LL
Ll. ayn
2307—
1454—
Ll.
LL
1594—
ayrı kapalı zarf
Li.
14.55
15.00
15.05 usuliiylf
Savaştepe Köy Enstitüsü Müdürlüğünden
Flatı Tutan Geçici Te. Eksiltmenin
Cinsi Miktarı Lira K. Lira K. Lira K. Şekli Günü Saati
84/86 randımanlı ekmek- i
lik çıplak un 1200 Çuval 31 00 37200 00 2790 00 Kapalı zarf 24/7/1950 11
1 — Savaştepe Köy Enstitüsünün ekmeklik un ihtiyacı 2490 saydı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye konulmuştur.
2 — Şartname Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü ile Savaştepe Köy Enstitüsü Müdürlüğünden bedelsiz temin edilebilir.
3 — Kapalı zarf usuliyle eksütme 21/7/1950 Cunıa günü saat 11 de Balıkesir Millî Eğitim Mü-
dürlüğünde yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarım 24/7/1950 günü saat 10 a kadar komisyon başkanlığına vermeleri ilân olunur. (4363)
keti
ter
e
•n
■al
Müdürlüğünden
1— Taşdelen suyu Ankara bayiliği üç sene müddetle ve kapalı zarf usulü ile arttırmaya konulmuştur.
2— Senelik su satışı taahhüdü (25.000) lira tahmin olunmuştur.
3— Geçici teminatı (1875) liradır.
4— İhalesi 3/8/950 Perşembe günü saat 16 da İstanbulda Galatada M. Alj Paşa hanında 58 numaralı dairede Vakıf Menba Suları İşletme Müdürlüğü İdare Komisyonunca yapılacaktır.
5— Şartnamesi her gün İstanbulda Vakıf Menba Suları İşletme Müdürlüğünde ve Ankarada Vakıflar Genel Müdürlüğü Ziraat İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
6— Teklif mektuplarının 3/8/950 Perşembe günü saat 15 e kader
İşletme İdare Komisyonuna verilmesi. (4900) (1040)
ta

Sümerbânk Kayseri Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden
Fabrikamız anbarında mevcut pijama, gömlek, pardesü ve entari gibi 11 kalem giyim eşyasiyle muh telif cins ve eb’adda 19. 750 kilo parça bez 27/7/1950 Perşembe günü saat 14 de pazarlıkla satın alınacaktır.
İsteklilerin belirli günde fabrikamıza müracaatları.
Şartname ve listesi Ankara. Adana, İzmir ve İstanbul satış mağazalarımızda mevcuttur.
Mallar her gün Kayseri Bez Fabrikamızda görülebilir.
Müessesemiz, satışı yapıp yapmamakta serbesttir. (4891) (1035)
Samsun Valiliğinden:
1— Havza . Vezirköprü yolunun 15 4- 500 kilometresindeki 10 metre açıklığında betonarme köprü yapımı eksiltmeye konulmuştur.
2— Keşif bedeli (23174) lira 79 kuruş ve geçici teminatı (173) lira 11 .«uruştur.
3— ti Daimî Komisyonunda kapalı zarf usulile ihalesi 1 Ağustos 950 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de yapılacaktır.
4— Bu işe ait keşif vesair evıak İl Daimî Komisyon kaleminde parasız olarak görülebilir.
5— İsteklilerin bu işi yapabüeceklerine dair (tatil günleri hariç) ihale gününden 3 gün evvel II Makamına dilekçe ile müracaat ederek ju işin eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi almaları gerektir.
6— Eksiltmeye gireceklerin 2 nci maddede yazdı geçici teminata
c.t makbuz ve 3 dinci maddede yazılı belge ile 1950 ydına ait Ticaret Jdası vesikasını havi 2490 sayılı kanunun tarifleri dairesinde hazırlı-yacakları kapalı zarflarım ihale günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde Daimî Komisyon Başkanlığına vermeleri veya iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermiş olmaları lâzımdır. Postada olacak gecikmeler nazara alınmaz. (4799)—(996)
Devlet Orman işletmesi
Elâzığ Müdürlüğünden
Yapılacak iş: Odun nakil, istif ve imâl işi.
Mahal ve mevkii: Sansa istasyonundan Fırat kenarı istifine.
Miktar ve cinsi: (20420) kental meşe odunu.
Muhammen bedeli: Kentali 265 kuruş.
İlk teminat: (4059) liradır.
Müddeti: (90) gün.
İhale şekli: Açık eksiltme.
I
rll
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünden
K 1— İdaremiz uçucu personelleri için şartnamesinde ekli kumaş Nevresimlere göre 86 takım gabardinden yazlık elbise açık eksiltme ile diktirilecektir.
2— Muhammen bedeli 10750 lira olup teminatı 806 lira 25 kuruştur.
3— Eksiltme 29/7/1950 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 10 da Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünde müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır.
4— İsteklilerin bu işe ait hususî şartnamesiyle nümune kumaş ve resmlerî her gün adı geçen Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğünde ve Yeşilköy meydan Müdürlüğünde görülebilir.
5— Taliplerin mezkûr gün ve saatte teminatlarını yatırarak belgeleriyle birlikte komisyona müracaat edeceklerdir. (4897) (1038)
Diyarbakır Bayındırlık Müdürlüğünden
1 — Diyarbakır İli Eğü dçesinde yaptırdacak elli iki bin dokuz yüz on altı lira yetmiş dokuz kuruş bedeli keşifli sağlık binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksütmeye konulmuştur.
2 — Proje ve keşif dosyası Diyarbakır Bayındırlık Müdürlüğünde ve Ankarada Bayındırlık Bakanlığı yapdar başkanlığından görülebilir.
) — İhale 26/7/1950 Salı günü saat onda Özel İdare binasında Bayındırlık Müdürlüğü odasında yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek için:
A) Üç bin sekiz yüz doksan beş lira seksen dört kuruş geçi, uinat
B) Eksiltme gününden en az üç gün evvel Diyarbakır Valiliğine ıdracaatla yeterlik belgesi.
C) 1950 yılı Ticaret Odası belgesi.
D) Kırk bin liralık inşaat İşini yapmış olduğuna dair belge.
• — Taliplerin teklif mektuplarını ihale tarihi olan 27/7/1950 Sah günü ihale saatından bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyonuna vermeleri ve postada vukubulacak gecikmelerin naz dikkate almmıyacağı. (2549)
İhale tarihi: 25/7/950 Salı günü saat 15 de.
İhale yeri: Orman İşletme Müdürlüğü binasında.
3
r
-
ODoğubayazıt İlçesi Kaymakamlığından
Keşifnameye göre tutan Cinsi Lira Kuruş
İshakpaşa Sarayının takviye ve temizliği 20.000 95
1 — Doğubazayit ilçe merkezine 7 kilometre mesafede bulunan İshakpaşa Sarayının takviye ve temizliği pazarlık usulü ile yaptırılacaktır.
2 — Pazarlık usuliyle eksiltme ve ihale 31 Temmuz 1950 Pazartesi günü saat 14 den 15.30 a kadar Millî Eğitim Memurluğunda müteşekkil komisyonda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat, keşif bedelinin % 7 buçuğu, kati teminat ihale bedelinin % 15 şidir.
4 — Keşif ve şartnameler her gün komisyonda görülebilir
5 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminatları ve şartna-
mede açıklanan vesikalarile birlikte komisyona başvurmaları ilân olunur. (4665)—(938)
Belediye Başkanlığından
Bisiklet kullanan şahısların arkalarına veya önlerine birer kişi daha aldıkları hattâ bazdannın yaya kaldırımda dolaştıkları sık sık görülmektedir.
Her iki hal de Belediye Zabıtası Talimatı hükümlerine mügayir olduğundan bu gibi şahısların mağduriyetlerine mahal kalmamak üzere keyfiyet bir kere daha ilân edilmiştir. (4817) (999)
Devlet Orman işletmesi Karabük Müdürlüğünden
1 — İşletmemizin Safranbolu bölgesi emvalinden olup Harmancık istif yerinde mevcut 30 kuturdan aşağı 226 adet 51.653,248 adet 51.547,676 adet 152.506 m1 284 adet 63.008 m3 köknar ve 100 adet 12.895 ms çam tomrukları 7/7/1950 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 5 parti halinde ve açık arttırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık arttırma 27/7/1950 tarihine rastlayan Perşembe günü
saat 10 da Karabük İşletme Müdürlüğü binasında toplanacak kom.s yon önünde yapılacaktır. îk.
Köknar tomrukların muhammen bedeli 36 lira 88 kuruş çam tomruklarında ise 39 lira 38 kuruştur. •
% 7.5 hesabiyle ayn ayrı teminat alınır.
3 — Bu işe ait şartname Ankarada Orman Genel Müdürlüğündü Bartın Gerede, Devrek, İstanbul İşletmeleriyle işletmemizde ve Safranbolu Bölge Şefliğinde görülebilir.
4 — İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona müracaatları.
(4787)—(990)
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müdürlüğünden (Karabük)
Müessesemiz hastahanesine birBaş Eczacı, bir de Eczacı alınacaktır. Baş Eczacıya 550, Eczacıya 400 liraya kadar ücret verilecektir.
Emeklilik hakkı tanınmış, daimî kadrolu olan bu görevlere tayin olunacaklara ayrıca yılda, iki aylık ücretlerini geçmemek üzere, kramiy everilebilir, çok cüz’i bir bedel karşılığı lojman Müessesece temin edilir.
İsteklilerin aşağıda yazılı belgelerini ekliyecekleri dilekçeleri İle «cele Müessesemize müracaatları ilâ’i «ûunnr.
1 — Nüfus hüviyet cüzdanı,
2 — Öğrenim belgesi,
3 — (Varsa) hizmet belgesi,
4 — Terhis tezkeresi. (4673)
1 — Yukarda cinsi yazılı 20420 kental odun nakil, istif, imal işi açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Buna ait şartname Orman Genel Müdürlüğünde, Malatya, Erzincan, Erzurum, Pülümür bölge şefliklerinde görülebilir.
3 — Taliplerin ihale gününde evrakı, müsbite ve ilk teminatları
ile komisyona müracaatları. (4902)—(1042)
Eskişehir Su İşleri 9 cu Şube Müdürlüğünden
ı— Porsuk Barajının 89846 lira 87 kuruş keşif bedelli ikinci kısım ikmali inşaatı işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Bu işin geçiçei teminat mi ktarı 5742 lira 34 kuruştur.
3— Eksiltme 21/7/950 Cuma gü nü saat 15 de Eskişehir Su İşleri 9. cu Şube Müdürlüğü binasında kurulacak komisyon tarafından yapılacaktır.
4 — Bu işe ait keşif evrakı 4 li ra 50 kuruş mukabilinde isteklilere verilir. Ancak, projeler yalnız d airede görülebilir.
5— İsteklilerin teklif mektupla rını ihale vaktinden bir saat evveline kadar komisyona vermiş olmal arı şarttır.
6— İhaleye gireceklerin ihale gününden en az «tatil günleri hariç. üç gün evvel bu evsafta bir işi muvaffakiyetle yaptıklarına veya idare ve denetlediklerine dair vesi kalan ile birlikte bir dilekçe ile müracaat ederek yeterlik belgesi al malan ve bu belgeleri komisyona ibraz etmeleri şarttır.
7— Postada olacak gecikmeler den dolayı hak iddia edilemez.
(4507)
i Tekel Yavşan Tuzlası Müdürlüğünden
1— Bu yıl Tuz gölünden (50) bin ton tuzun kazılması ve vagon-*’ )ianması işi (21) gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur.
2— Eksiltme 21/7/1950 Cuma günü saat (15) de Yavşan Tuzlası Müdürlüğünde yapılacaktır.
3— Elli bin ton tuz için tahmin edilen bedel (85.000) Ura olup ge-çtci güven akçesi (5500) liradır.
4— Eksiltmeye gireceklerin ticaret ehli olmaları ve belge ibrazları mecburidir.
5— Tuz çıkartma şartnamesi Ankara, İstanbul ve Konya Başmüdürlükleri ile Yavşan tuzlası Müdürlüğünde mesaj saatleri içinde görülebilir.
6 — İıteklilerin belli gün ve saatte güven akçesiyle birlikte Tuzla Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyona müracaatları ilân olunur.
(4W)
Samandağ Belediye başksr I ğından
1 — Samandağ ilçesi şehir içme suyu getirme işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — İhalesi 28/7/950 Cuma günü saat 11 de Samandağ Belediye bina sında müteşekkil Encümen huzurunda yapılacaktır.
3 — Keşif bedeli 52241 lira 90 kuruştur.
4 — Geçici teminat 3862 lira 10 kuruştur.
5 — İstekliler bu işe ait olan keşif ve proje dosyasını Samandağ Belediye Başkanlığında görebilerler.
6 — Taliplerin verecekleri teminat, makbuz, yeterlik belgesi, Ticaret Odası vesikasiyle teklif mektuplarını havi 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları zarfı ihaleden bir saat evvel encümen Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
7 — Postada vaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. (4747) (984)
Sığır eti alınacaktır
ÖZALP SA. AL KO. BŞK. DAN (452) :
Miktan Fiyatı Tutan
Cinsi Kilo Krş Lira Krş.
Sığır Eti 50000 80 40000 00
. 1 — Yukarıda cins ve miktan yazılı ihtiyaç kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Eksiltme 11 Ağustos 1950 günü saat 14.00 te Özalp As. Pos. 11658 K. ğısa. Al. Kom. da yapılacaktır. İsteklilerin aynı gün ve saatte teminat mektupları vesair vesikaları ile birlikte komisyonda bulunmaları.
2 — Evsaf ve şartlar her gün komisyonda görülebilir. (4698 ) 962
ûevlet£Orman işletmesi Ayancık Müdürlüğünden
1 — işletmemiz merkez bölgesinin fabrika deposunda mevcut 320443 adede denk 1988.748 metreküp muhtelif kalite köknar, çam ve kayın keresteleri (32) parti halinde 10/7/1950 gününden itibaren (10) gün müddetle ve açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır.
2 — • Açık arttırma 20/7/1950 tarihine ratslayan Perşembe günü saat 14 de Ayancık işletme müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Beher metreküp köknar, çam ve kayın kerestelerinin muhammen bedeli: Tombant çam keresteler için (140,—), çam ve köknar kadronlar için (130,— ), kısa köknar keresteler için (105,—), köknar ıskarta keresteler için (50,—). ikinci kalite kırmızı marka fırınlı k. yın keresteler için (230,—). üçüncü kalite sarı marka yerli kayı keresteler için (150), siyah marka fırınlı kayın göbek keresteleri için (75,—), fırınlı birinci kayın ufak mallar için (125,—) liradır.
4 — Bu işe ait şartname, Ankarada Orman Genel Müdürlüğünde, İzmir, İstanbul, Samsun, Sinop, Kastamonu, Mersin, Ayancık İşletme Müdürlükleri ile İnebolu, Zonguldak Orman Bölge Şefliklerinde görülebilir.
5 — Her partinin miktan ve geçici teminatı şartnamede gösterilmiştir. İste dilerin % 7.5 geçici teminatları ve müsbit evrakları ile birlikte belirli gün ve saatte komisyona müracaatları. (4582)—(936)
İzmir Belediye Başkanlığından
Belediyemize ait Erler mahallesinde 895 sokak ile D. Hulûsi Bey caddesinde cephesi olan 363 ada 1 saydı parselden müfrez 1225.75 metre karelik ve şehrin ticaret merkezi sahasında ve Bahçeliler hanı bitişiğindeki arsa satılığa çıkarılmıştır. Metrekaresi ellişer liradan muhammen bedeli 61287 lira 50 kuruş ve geçici teminatı 4315 liradır. Mukaddeme kapalı zarf usulü ile yapılan-teklif lâyık hadde görülmediğinden bir ay müddetle pazarlığa bırakılan satış işinin pazarlığa bırakılmış olduğu müddetin son günü olan 26/7/1950 Çarşamba günü saat 11.30 da ihalesi İzmir Belediyesi daimi komisyonunda yapılacaktır.
İsteklilerin 4315 liralık teminatlarını ihale günü ve saatinden evvel belediye veznesine yatırarak makbuzları ile belli edilen gün ve saatte daimî komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur.
(4700)—(995)
Tamirat yaptırılacak
i Sat AL Ko. Bşk. Kayseri (412).
1— Kayseri Ana tamirhanAninzte | yapılacak su sondajı; su kulesi ve
şebekesi işi kapalı sarf usuliyle yaptırılacaktır. Muhammen bedeli 38432 lira 15 kuruş olup geçici temi* natı 2883 liradır.
2— Eksiltme 26 Temmuz 950 Çarşamba günü saat 16 da Kayseri bölge Sat AL Kom. nunda yapılacaktır. Keşif özeti şartlaşma ye plânları 200 kuruş mukabilinde İstanbul, Ankara Lv. Amirlikleri nda ve Kayseri Sat AL Kom. Bşk. lığından a-lınabilir.
3— ihaleye gireceklerden i atan il en belgeler:
a) Asgari 25.000 liralık yeterlik belgesL
b) Ticaret ve Sanayi Odasından alacağı vesika (950 tarihli).
c) ikametgâh vesikası (mahalle mümessilliğinden veya Emniyetten tasdikli),
4— Teklif mektuplarının 26 Temmuz 950 Çarşamba günü saat 15 den evvel Komisyonda bulundurulmağı. Postada vaki gecikmeler kabul e-dilmez. (4621)

Pavyon Yaptırılacaktır
Kayseri Sa. AL Ko. Bşk. (411).
1— Kayseri Anatamir Fabrikasında bir gedikli pavıyonu kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. Keşif bedeli 153.848 lira 52 kuruştur. Geçici teminatı 8950 liradır.
2 — Eksiltme 26 Temmuz 950 Çarşamba günü saat U.00 de Kayseri Bölge Sa. AL Ko. da yapılacaktır. Şartlaşma keşif özeti ve plânları 800 kuruş mukabilinde İstanbul Ankara Lv. Amirliklerinden ve Kayseri Bölge Sa. AL Ko. Bşk. dan alınabilir.
3— ihaleye gireceklerden istenilen belgeler:
a) Asgarî ıoo.ooo liralık yeterlik belgesL
b- Ticaret ve Sanayi Odasından alacağı vesika (950 tarihli).
c) ikametgâh vesikası (Mahalle mümessilliğinden veya Emniyetten tasdikli).
4— Teklif mektuplarının 26 Tam-
muz 950 Çarşamba günü saat. 10.00 a kadar komisyonumuza verilmesi. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (4566)
inşaat yaptırılacaktır
Sat. AL Ko. Bşk. Kayseri (413).
1— Kayseri Ana tamir fabrikasının ikmal inşaatı kapalı zarf usuliyle yaptırılacaktır. Tahmin edilen bedeli 290.059 lira 73 kuruş olup geçici teminatı 15.350 liradır
2— Eksiltme 28 Temmuz 950 Cuma günü saat U de Kayseri bölge Sat AL Kom. da yapılacaktır.
Şartnameler (Plân ve keşif özeti dahil 15 Lira mukabilinde İstanbul; Ankara; Lv. Amirlikleri!? Kayseri bölge Sat AL Kom. Bşk lığından alınabilir.
3— İhaleye gireceklerden lstene-len belgeler.
a— Asgari 150000 liralık yeterlik belgesL
b— Ticaret ve Sanayi Odasında kayıtlı olduğuna dair 950 tarihli vesika.
C— ikametgâh vesikam mahalle mümessilliğinden veya Emniyetten tasdikli
4— Teklif mektuplarının 28/Tem-muz/950 Cuma gününe kadar komisyonumuza gönderilmesinL Postada vaki gecikmeler kabul edil mez. (4620)
*
Sığır eti alınacaktır
Bursa As. Sa. Al. Ko. Bşk. (414).
1— As. Pos. 17199 komutanlığının ihtiyacı için 20000 kilo sığır eti kapa ıl zarf usulü ile satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 30.000 lira, geçici teminatı 2250 liradır.
2— Kapalı zarf eksiltmesi 31 Temmuz 950 Pazartesi günü seat 16.00 da Bursa As. Sa. Al. Ko da yapılacak tır. Şartnameler her gün komisyonda görülebilir.
3— Teklif mektuplarının 31 Tem-
muz 950 Pazartesi günü saat 15.00 e kadar komisyonumuza verilmesi lâzımdır. (4565)

ZAFER
16 7 - 1950
Sebze Alınacaktır
Kütahya As. Sa. A). Ko. Bşk. dm (433)
Talimin edilen
Miktarı bedeli Geçici teminat
Cinsi Ton Lira Kuruş Lira Kuruş
Taze fasulye 60 18000 00 1350
Patlıcan 60 15000 00 1025
Taze bamya 10 6000 00 450
Domates 60 12000 00 900
Yeşil biber 10 2500 00 187
1 __ Yukarıda cins ve miktarı yazılı maddeler kapalı zarf
00 00 00
00
50

ile satın alınacaktır.
2 — Eksiltme 21 Temmuz 1950 Cuma günü saat 14.30 da Kütahya As. Sa. Al. Ko. Bşk. da yapılacaktır. Şartlaşmalar Ankara, İstan bul Lv. Amirliklerinde Afyon, Balıkesir, Eskişehir ve Kütahya Sa. Al. Ko. da görülebilir.
3 __Teklif mektuplarının 21 Temmuz 1950 Cuma günü saat 14.30
kadar komisyonumuza verilmesi. (9648)
Açık usulü He Eksiltme ilânı
Tekirdağ İli Daimi Komisyonundan:
1 __ Eksiltmeye konulan iş: Hayrabolu - Alpullu yolunun
1-4- 915 = 3 -4- 062 kilometreleri arası şose onarımı bu işin keşif bedeli: (21723) lira (45) kuruştur. '
2 — Eksiltme 21. 7. 950 tarihine rastlıyan Cuma günü saat (15.30)
da hükümet konağındaki daimî komisyon odasında açık usulü ile yapılacaktır. ,
3 __Bu işe ait keşif kağıtları ile eksiltme Özel ve Fenni şartlaş-
maları girmek isteyenler tatil günleri dışında hergün 11 Daimi Komisyon kalemine baş vurarak bilgi edinebilirler.
4 __ Eksiltmeye girebilmek için istekliren (1629) lira (26) ku-
ruşluk geçici güvenlik vermesi ve en az tatil günleri dışında olmak üzere üç gün önce Tekirdağ Valiliğine baş vurarak bu gibi işleri yaptıklarına dair gösterecekleri belge ve referanslara göre yeterlik belgesi almaları ve 950 yılına ait Ticaret Odası belgesi veya esnaf odalarından verilmiş kimlik belgesi göstermesi ve belirli gün ve saatte eksiltme komisyonu odasında hazır bulunmaları lâzımdır.
Dünyaca tanınmış toplama, çıkarma, bölme ve çarpma dört ameliyeyi birden yapan otomatik tuşlu EVEREST marka hesap mavnalarımızın geldiğini sayın müşterilerimize arzederiz.
Balıkçı Kardeşler Kollektlf Şirketi
Posta caddesi No. 31
Telefon: 15163 — Telgraf: Balıkçı Ankara
(2604)
ete
d
ek
la;
je.
le:
lu
gu
ve
Iuj
iki •
§u‘
ge.
Hs
tel
Amasya valiliğinden
Eksiltmeye konulan iş: Merzifon merkez sağlık binası, doktor evi ve garaj inşaatı olup keşifbedeli (226044.09) liradır.
ihale 28/7/1950 Cuma günü saat 16 da Amasya hükümet binasındaki Bayındırlık Müdürlüğü odasında ve kapalı zarf usulile yapılacaktır.
İstekliler bu işe eit keşif, birim fiat listesi, özel ve fennî şartname, elektrik ve sıhhî tesisat keşif ve projeleri, genel eksiltme şartnamesi, sözleşme projesi ve bayındırlık işleri genel şartnamesinden ibaret dosyanın Ankarada Yapı ve 1. İ. Reisliğinde ve Amasya Bayındırlık Müdürlüğünde görebilirler.
Eksiltmeye girmek için (12552.25) liralık geçici teminat makbuzu ve bu seneye ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesile bu işe mahsus olarak Bayındırlık Müdürlüğünden verilmiş müteahhitlik yeterlik belgesini teklif mektupları içerisine koymaları şarttır.
Yeterlik belgesi almak için: Teknik önemi haiz ve buna benzer de recede bir bina yapımı yapmış ve ikmal etmiş olduğuna veya denetlediğine dair işi yaptıran daireden almış oldukları belgeyi bir dilekçeye bağlıyarak ve ihaleden üç gün evveline kadar. Amasya valiliğine müracaat etmiş olmak lâzımdır.
Teklif mektupları usulüne uygun olarak ve ihaleden bir saat evveline kadar bir alındı mukabilinde Bayındırlık Müdürlüğüne tevdi edilmelidir.
Sonradan gelen ve postada vukubulacak gecikmeler kabul edil-miyecektir. (4820)—(1001)
Beyşehir D. Orman İşletme
Müdürlüğünden
25 Ağustos
İkramiye çekilişine hazırlanınız!
1 Ev
(Ankarada Kavaklıderede Güven mahallesinde iki salon, altı oda, teras, müstesna manzaralı, geniş bahçeli.)
2 Dükkân
(Ankarada İller Kooperatifi sahasında.) 24.000 Lira tutarında ç'şitli para ikramiyeleri...
31 Tenimiz
akşamına kadar açılacak yeni Tasarruf Hesaplan bu çekilişe katılırlar.
T. İŞ tî^NKA 'I
(2590)
Satılık iki otomobil
Her ikisi de Renault marka, dört kapılı, beş lastikli, arka motörlü hiç kullanılmamış, birinin rengi a-çık filizi, diğerinin siyahtır. Satış 21 Temmuz Cuma günü saat 17.30 da Ankarada Koçak hanında kat 2 No. 3 de kapalı zzrfla yapılacaktır. Otomobiller Ankara Yenişehir Lisesinde görülebilir.
İzmir P. .T. T. Bölge Başmüdürlüğünden
1 — Mani şada yaptırılacak P. T. T. ve santral binası inşaatı ka palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 _ Yaptırılaoak binanın keşif bedeli (161515) Yüz altışbirbin
beşyüz onbeş Ura (87) seksen yedi kuruş olup, geçici teminatı (9325) dokuzbin üçyüz yirmibeş lira (79) yetmiş dokuz kuruştur.
3 __İstekliler bu işe ait proje, keşif, şartname ve mütemmim ev
rakı (8) lira (08) kuruş bedel mukabilinde İzmir Baş Müdürlüğü Le vazım Bürosundan ve Manisa P. T. T. Müdürlüğünden alabilirler.
4 — Eksiltme 22/7/1950 Cumartesi günü saat 11 de İzmir P. T. I Bölge Baş Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
5— Eksiltmeye girebilmek için (120000) lira keşif bedelli bir res mî daire binasını müteahhit sıfatile taahhüt ettiklerini ve bu taahhüt terini iyi bir şekilde ifa ederek binanın geçici veya kesin kabulünü yaptırmış olduklarım bildirir 1949 veya 1950 yıllarında resmî dairelerden alınmış veya bu yıllar içinde itibarî dairesince teyit edilmiş iş belgelerini veya en az bu işin keşif bedeli tutarında resmî bir daire inşaatını şantiye şefi olarak idare veya denetlediklerini isbata yaraı resmi dairelerden verilmiş vesikalarını bir dilekçeye bağlıyarak 19/7/1950 Çarşamba günü saat 17 ye kadar İzmir P. T. T. Bölge Baş Müdürlüğüne tevdi ederek bu eksiltmeye iştirak vesikası almaları lâzımdır. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmiyecek-
6— İsteklilerin Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis veya Mimar olmadıkları takdirde bu titri haiz kimseyi inşaatın başından ry-hayetine kadar istihdam edeceklerine dair resen tanzim edilmiş bir Noter taahhütnamesini 1950 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası vesika-sini, iştirak belgesini ve geçici teminat makbuzunu teklif mektupları ile birlikte ayrı bir zarfa koyarak eksiltme günü saat 10 a kadar ko-misyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri şarttır.
Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (5412)
Maden direği nak /ettirilecek
Devlet Ofmiryoll jı San sun liman satınalma komisyonundan
1 — Çeltek kömür madeni için 600 m3 maden direği Tokat orman işletmesi Omoalık istif yerinden Turhal istasyonuna, 500 m3 direk Vezirköprü orman işletmesi Ham yol istif yerinden Çeltek madenine ve 250 ma maden direği Tosya orman işletmesi orman dışı fabri-ka istif yerinden Çeltek madenine nakil işi, kapalı zarf usulile ek-siltmeye çıkarılmıştır.
2 — Tokattan Turhal istasyonuna kadar muhammen nakliye bedeli metre küpü 750 kuruş, Vezirköprüden Çeltek madenine kadar 1400 kuruş Tosyadan Çeltek madenine kadar 4500 kuruştur.
3 — Muvakkat teminat 600 direk için 337.5 lira, 500 direk için 525 lira ve 250 direk için 844 liradır.
4 — Direklerin istif yerinde kamyona tahmil ve tahliyesi müteahhide aittir. Direklerin hepsine birden teklif verileceği gibi ayrı ayrı da teklif verilebilir. Şartname ve mukavelename Samsun satm alma komisyonunda ve Çeltek kömür madeni müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltme 31/7/1950 günü saat 10 da Samsun liman müdürlüğü binasında toplanacak satın alma komisyonunda yapılacaktır.
6 — Taliplerin 2490 sayılı kanunun 32 nci maddesi gereğince
hazırlıyacakları teklif mektuplarım eksiltmenin açılışından bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada o-lan gecikmeler kabul edilmez (4824)—(1003)
Devlet Orman işletmesi Düzce Müdürlüğünden
İşletmemiz Kereste Fabrikası istif yerinde mevcut 36620 adet karşılığı 506,056 metreküp normal köknar kerestesi beş parti, 9568 adet karşılığı 100.698 metreküp ıskarta köknar kerestesi bir parti ve 7838 adet karrılığı 30,831 metreküp anormal köknar kerestesiyle 39.300 adet karşılığı 23,698 metreküp kökner bağdadiye çıtası bir parti olmak üzere 7 parti halinde açık artırmaya konuşmuştur.
2 —- Açık arttırma 24/7/1950 Pazartesi günü saat 15 de İşletmemiz binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılaoaktır.
3 — Metreküp muhammen bedelleri, normallerin 108 lira anormal ve bağdadiye çıtasının 80 lira ıskarta kerestesinin ise 70 lira olup her parti için % 7.5 hesabiyle teminat alınır.
4 — Bu satışa ait şartname ve ebat listeleri Orman Genel Müdürlüğü ile İstanbul, Ankara, Bolu, Adapazarı ve İşletmemiz Müdürlüklerinde görülebilir.
5 — İsteklilerin belli gün ve saatte geçici teminat akçeleriyle birlikte mezkûr komisyona müracaatları.
(4789)—(992)
Ankara İli Çankaya İlçesi Özel Saymanlık Memurluğundan
K. L. K. M. Murabbaı Beher M. Ada Parsel Mevkii Nev’i
2000 2000 1 Lira 1671 5 Topraklık Arazi
Etrafı: Doğusu, batısı, kuzeyiyol. Güneyi, aynı ada ve dört parsel satışa çıkarılan malın sahipleri: Kâzım Muzaffer, Ahmet, Nuri ve hissedarları.
Yukarda evsaf ve sahiplerinin adları yazılı arazinin, Tahsili Emval Kanununun 13 üncü maddesi gereğince ve vergi borcundan dolayı haczen satılması Çankaya İdare Kurulunca 21 gün ön ve 10 gün son arttırılma müddetleriyle satışa çıkarılmıştır.
Taliplerin tahrir kıymetlerine göre yüzde. 7.5 dan ilk geçici akçası olan (150) lirayı Özel Saymanlık Müdürlüğüne yatırarak satış günü olan 25/7/1950 Çarşamba günü saat 14 de Çankaya Kaymakamlığına müracaatları ilân olunur. (2602)
NEW YORK’UN
Meşhur BROAD WA¥’I İle TtMES SQUARE Ine bir dakikalık mesafede
HOTEL REX
Konforu m ükemmel, fiatlar müsaittir.
Tek yatak 2 ve 3 dolardır Çift yatak 4 ve 5 dolardır oı»nı«ı hareketinizden evvel Türkçe de yazarak temİD edebilir siniz.
Otelimizdeki REX ATENS AGENCY
Müşterilerimize her t ürlü kolaylığı gösterir.
SAHİBİ: KIRKLARELİLt ANGEIO NİCHOLAS HADGİVANNAKİS ADRES: 106 WEST 47 Strett et NEW YORK, 1» N. Y.
Hacmi
Par. No. Adet M3. DM3. Cinsi
Beher M. Küpün Muhammen bedeli Tutarı Lira Kr. Lira Kr.
%7.5 Teminatı Lira Kr.
1 551 54 797 Çam kereste 100 00 5479 70 411 00
2 600 58 163 . 100 00 5816 30 436 00
3 600 58 312 . 100 00 5831 20 438 00
4 724 70 954 . 100 00 7095 40 532 00
5 600 60 037 . 100 00 6003 70 451 00
3075 302 263 Yekûn
T !s iletmemizin Beyşehir sahil orman dışı istif yeri nde mevcut
Tel: 22556
■ MMZiai
Diyarbakır Bayındırlık Mudiiılüğünden
1 _ Diyarbakır Silvan ilçesinde yaptırılacak iki yüz on bir bin dokuz yüz altmış altı lira elli kuruş bedeli keşifli Hükümet konağı inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
a _ Proje ve keşif dosyası Diyarbakır Bayındırlık Müdürlüğünde, Ankarada Bayındırlık Bakanlığı Yapılar Başkanlığında görülebilir.
j — İhale 24/7/1950 Pazartesi günü saat onda Özel İdare binasında Bayındırlık Müdürlüğü odasında yapılacaktır.
4 — Eksiltmeğe girebilmek için:
A) Onbir bin sekiz yüz kırk sekiz lira otuz üç kuruş geçici teminat.
B) Eksiltme gününden an az üç gün evvel Diyarbakır Valiliğine müracaatla yeterlik belgesi.
C) 1*54 yılı Ticaret Odası belgesi.
D) Yüz bin liralık inşaat işini yapmış olduğuna dair belge.
5 — Taliplerin teklif mektuplarım ihale tarihi olan 24/7/1950 Pazar-
tesi günü ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri ve postada vukubulacak gecikmelerin nazan dik kata »İmmıyecafij. (»Mil
3075 adede denk 302 metreküp 263 desimetreküp çam kereste beş parti halinde 12/7/1950 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır.
2 — İhale 1/8/1950 Salı günü saat 15 de Beyşehir işletme binasında toplanacak komisyon önünde yapılacaktır.
3 — Beher metreküpünün muhammen bedeli 100 liradır. Her parti için % 7.5 hesabiyle yukarda parti hizalarında gösterilen geçici teminat alınır.
4 — Bu işe ait şartname Ankara Orman Genel Müdürlüğü, İstanbul, Afyon, Eğridir, Karaman, Manavgat ve Beyşehir Orman İşletme Müdürlükleriyle Konya Orman Bölge Şefliğinde görülebilir.
5 — İsteklilerin belli gün ve sa atte müsbit evrak ve ilk teminatla-riyle birlikte komisyona müracaatları ilân olunur. (4894)—(1036) İzmir Yollar 2 nci Bö ge Müdürlüğünder
1 — Eksiltmeye konulan iş : Denizli ilinde şube atölye yapımı olup keşif bedeli (7808990) yetmiş sekiz bin seksen dokuz lira doksan kuruştur.
J — Eksiltme 3/8/1950 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat (11) de Bornova Mersinli’sinde bulunan Yollar 2 nci Bölge Müdürlüğü bi-nasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı (390) üç yük doksan kuruş bedel mukabilinde bölge müdürlüğünden verilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için ;
a) İsteklilerin bu iş öneminde bir işi iyi surette başarmış olduklarını isbata yarar belgeleri bölge müdürlüğünden alacakları tanıtma beyannamelerine (Müteahhit ehliyetnamesi, müteahhit plân ve teçhizat beyannamesi) bağlamaları ve’ yeterlik belgelerini isteme dilekçeleriyle birlikte eksiltme gününden en az üç gün önce yazı ile bölge müdürlüğüne müracaat ederek bu iş için yeterlik belgeleri almaları.
b) 1950 yılı Ticaret Odası Belgesini haiz olmak,
c) (515450) Beş bin yüz elli dört lira elli kuruş geçici teminatı yatırmaları.
5 — İsteklilerin 2490 sayılı kanun hükümleri gereğince hazırlı-yacakları yükleme mektuplarım eksiltme günü en geç saat (10) a kadar makbuz karşılığında komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır.
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4924) (1067)
j
_______________ (4684)
İstanbul Jandarma Satınalma Ko’nlsyonundan
Evsafnamemize uygun 6400 kilo sarı sebunlu kösele Taksim Ayaz-, paşadaki komisyonumuzda 25 Tem-muz 950 Salı günü saat onbeşte yapılacak kapalı zarf eksiltmesi ile isteklisine ihale olunacaktır.
Muhammen bedeli 43904 lira ve ilk teminatı 2392 lira 80 kuruştur. Şart kâğıdı komisyonumuzda hergün görülebileceği gibi 220 kuruşluk mal sandığı makbuzu mukabilinde alınabilir, isteklilerin ilk teminat mal sandığı makbuzu veya banka kefalet mektubu ve şart kâğıdında yazılı diğer belgeleri havi teklif zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyonumuz, da bulundurmaları. (4611) 8952
Odun alınacaktır
I İst. - Harbiye 1 No. lı Sa. AL Ko. Baş. ; (406).
| 1— Kapalı zarf ile 3200 ton odun . satın alınacaktır. Tahmin edilen ; bedeli 140800 lira geçici teminatı ı 8290 liradır.
i 2— İhalesi 24 Temmuz 950 günü [ saat U.OO de Harbiye 1-. No. lı Sa • AL Ko. da yapılacaktır. İstekliler teklif mektuplarım ihale saatinden bin saat evvel komisyona vermeleri. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. (4527)

Dıyrabaksr Bayındırlık Müdürlüğünden
1 __ Diyarbakır ili Kulp ilçesinde yaptırılacak yüz on altı bin
sekiz yüz altmış lira doksan sekiz kuruş bedeli keşifli beş dershaneli ilk okul inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeğe konulmuştur.
1 — Proje ve keşif dosyası Diyarbakır Bayındırlık Müdürlüğünde Ankarada Bayındırlık Bakanlığı Yapılar Başkanlığında görülebilir.
• — İhale 15/7/1950 Sah günü saat onda Özel İdare binasında Ba yindirlık Müdürlüğü odasında yapılacaktır.
4 — Eksiltmeğe girebilmek İçin:
A) Yedi bin doksan üç lira beş kuruş geçici teminat,
B) Eksiltme gününden en az üç gün evvel Diyarbakır Valiliğine
müracaatla yeterlik belgesi.
C) 1*50 yılı Ticaret Odası belgesi.
D) Altmış bin liralık inşaat işini yapmış olduğuna dair belge.
• — Taliplerin teklif mektuplarını ihale tarihi olan 25/7/1950 Salı günü ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili komisyona vermeleri ve postada vukubuıa(_ak gecikmelerin nazan dikkate alınmıyacağı. (2541)
Kuşadası Millî Eğitim Memurluğumdan
1 — Eksiltmeye konulan 19.999 lira 33 kuruş keşif bedelli Selçuk Bucağında kâin İsabey camisi namiyle anılan eski eserler ve müzeler Genel Müdürlüğüne ait caminin onarımı işidir.
2 — Onarım işinin keşif bedeli tutarı 19.999 lira 33 kuruş olup muvakkat teminat miktarı 1499 lira 95 kuruştur.
| 3 — İhale 31.7.1950 Pazartesi günü saat 13 te Kuşadası Merkez Mah-
. mut Esat Bozkurt İlkokulunda Milli Eğitim Memurluğu odasında kapa-' lı zarf usuliyle yapılacaktır.
4 — İşe ait şartname ve keşif name Kuşadası Milli Eğitim memurluğunda ve İzmir Arkeoloji Müdürlüğünde mevcut olup mesai saatlerinde görülebilir.
5 — İsteklilerinin teklif mektuplarının teminat akçalariyle birlikte eksiltmeyi açmadan bir saat evveline yani Pazartesi günü saat 12 ye kadar adı geçen komisyon başkanlığına vermeleri şarttır. Daha önceden posta ile de gönderilebilirse de vukubulacak gecikmeler kabul edilmiyecektir.
c — isteklilerin yukarıda belirtilen gün ve saatte tasdikli ikametgâh vesikaları ve yapı işlerine ehliyeti olduğunu Bayındırlık Müdürlüğünden tasdikli vesikaları ile birlikte % 7,5 depozitolarını mal sandığına yatırarak Millî Eğitim memurluğuna müracaatları ilân olu-I nur. 9496 ( 4928) (1066)
Diı el Alternatör Gurupu Alınacaktır
Bursa Belediyesinden:
Maliye Bakanlığından
Yapılacak onarım: Maliye Bakanlığı binasında yapılacak muhtelif onarım.
Keşif bedeli: (8062,25) Ura,
Teminat: (604,67) hra.
Eksiltme mahalli ve tarihi: 26/7/1950 Çarşamba günü saat 10 da Maliye Bakanlığı MilU Emlâk Genel Müdürlüğünde pazarhk suretile yapılacaktır.
Şartname mezkûr mahalden bedeli mukabilinde alınabilir.
Pazarlığa iştirak etmek isteyenler bu iş için Bayındırlık Bakanlığından alacakları ehbyet belgesini komisyona ibraz etmeleri şarttır. (3144-97)—(4656)
Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünden
1 — Cins ve miktarı şartnamesinde yazılı uçak ve yer nakil vasıtalarında kullanılmak üzere akaryakıt akapah zarf usulü ile satm alınacaktır.
2 — Muhammen bedel 1.530.524 (Bir milyon beşyüz otuzbin beş-yilzyirmidört) lira (40) kırk kuruştur. Geçici teminatı 62.166 (Altmış-ikibin yüzaltmışaltı) lire olup nakit ise idarenin Merkez Bankasındaki 1543 sayılı hesaba yatırılacaktır.
3 — Eksiltme 21/7/950 tarihinde Cuma günü saat 11 de alım ve se. tim komisyonunda yapılacaktır. Talip olanlar 2490 sayılı kanunun ta-rifatı dairesindeki belgeleri ibraz edeceklerdir.
4— Akaryakıta ait fenni hususî ve idari şartnameler Ankarada D. H. Y. Levazım Müdürlüğünde, Yeşilköyde Meydan Müdürlüğünde hergün görülebilir.
5 — İsteklilerin tayin edilen gün ve saatte istenilen ves:kalarile birlikte kapah zarflarını ihale saatinden bir saat evveUne kadar komisyona vermiş olmaları şarttır.
6 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. (4580)
Belediyemiz Elektrik Santralı için 4768 sayılı kanun gereğince teklif alma suretiyle bir adet 1000-1200 beygirlik Dizel alternatör gru-pu ve teferruatı satın alınacaktır. Bu işe ait fennî ve satınalma şartnameleri ile sair evrak Belediye Elektrik İşletmesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. Teklif zarflan en geç 4/9/950 Pazartesi günü saat 15 e kadar Belediye Başkanlığına tevdi edilecek ve zarflar saat 15 de Belediye binasında encümen salonunda açılacaktır. Postada olac.ak gecikmeler kabul edilmez. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (4883)—(1058)
Aı kıra Sağlık Mamurlan in uluna Yan ı parasız 100 öğrenci al acaktır
1 — Okula, Ortaokulu pek iyi veya iyi derece ile bitirenlerle, Lise ve dengi okullardan girmek isteyenler sınıflarım pek iyi veya iyi derece ile geçmiş olanlardan yaşları 15 den aşağı, 18 den yukarı olmayanlar ahnacaktır.
2 — Tahsiline bir yıldan fazla ara verenler Use ve dengi okullarda bütünlemeleri olanlar alınamaz.
3 — Okula girmek isteyenler tam teşekkülü hastahanelerden sağlık raporu alacaklardır.
4 — Kayıt kabule 1/Ağustosda başlanarak 1/Aylûl akşamı son verilecektir.
5 — Daha fazla bilgi edinmek için Sağlık Müdürlüklerine ve Hü kumet Tabibliklerine müracaat edilmesi ilân olunur. (4676)—(1056)
De Jet Hava Yallııı Genel Müdürlüğünden
Hacı seferleri dolayısiyle, hususî uçak k ralama işine ait olarak yeniden tanzim edilen şartname. Ankara, İstanbul ve İzmir’de İdarenin Bilet Satış Bürolarından tedarik edilebilir.
Bu işe taliplerin tekliflerini (kapalı zarfla) 20 Temmuz 1950 Perşembe günü saat 15 de Ankara’cja Genel Müdürlükte toplanacak olan komisyona vermeleri ilân olunur. (4899)—(1057)

Makas ve Zımba Tezgâhı alınacak
İstanbul - Harbiye 3 No. lu Sa. Al. Ko. Bşk. (386) ,
1 — Tahmin edilen bedeli 25C J * | ra olan bir adet makas ve zımba tezgâhı 21/Temmuz/950 Cuma gü-I nü saat 11.00 de Har biyede İstanbul 3 No. lu Satın Alma Komisyonunca kapalı zarfla satın alınacaktır.
| 2 — Geçici teminatı 1875 lira olup
şartnamesi hergün komisyonda görülebilir.
I 3 — İstekliler teklif mektuplarını ihale gününde belli saatten bir saat evveline kadar komisyon ba»-kanlığına vermelidirler. (4493)

-Tl
| M. S. B. 2 No.lu satm alma komisyon Bşk. dan
I 1 — Açık eksiltme suretiyle 2000 kutu Fikzatör ile 2000 kutu Revila-tör satm alınacaktır.
I 2 — Eksiltmesi 31 Temmuz 1950 Pazartesi günü saat 10 da komisyonda yapılacaktır.
I 3 — Muhammen fiat Fikzatörün 350 kuruş ve Revilâtörün 390 kuruş olup muvakkat teminatı (1110) liradır.
I 4 — Tamamı ihale edildiği gibi parçalara da bölünür.
| 5 — Şartnamesi her gün öğleden
evvel komisyonda görülür.
(4782)—(987)

Sığır Eti alınacaktır
I 135 No. Sa. Al. Ko. Bşk. Davutpa-şa (442)
ı 1— (250) ton sığır eti kapah zarf usulü ile satın alınacaktır.
2— Tahmin edilen bedeli (400,000) Dört yüz bin liradır. İlk teminatı (19750) On dokuz bin yedi yüz elli liradır.
| 3— Eksiltmesi 26 Temmuz »50
Çarşamba günü saat 11 de Topkapı
' Davutpaşa kışlasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır.
I 4— İsteklilerin teklif mektuplarını 26 Temmuz 950 Çarşamba günü saat 10 na kadar komisyon başkanma vermeleri
| 5— Postada gecikmeler kabul e-
dilmez. (4625)
Taze sebze alınacaktır
i Hadımköy 87 No. lı Sa. Al. Ko. Bşk. dan (437).
| 1— 46 ton patlıcan, 24 ton taze fa-
sulye, 10 ton bamya, 9 ton biber, 23
1 ton domates 2490 sayılı kanunun 3L | maddesinin kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
| 2— Muhammen bedeli 26000 lira, kesin teminatı 3900 liradır.
I 3— Eksiltmesi 28 Temmuz 950 günü - .t 11.30 da Dz. Satın Alma Komisyonu Başkanlığından yapılacak-ı tır. Zarflar 10.30 kadar alınacaktır. (409)

4
r
"I
!
_.SAMAN PAZARI
İNCİ Bahçesinde
Çerkeslller Küftür Demeti yararuu
Büyük Müz’k Festivali muhalefeti dolayıslyle Bayramın 1 inci ve Z inci geee-lerlne terkedildi
Naci Tektel
seven bütün müzisyen arkadaşlarının iştiraklle emsali görülmemiş geceyi aayın AnkaralIlara yaşatacaktır. Ayrıca Bomontı “e Marraara Aile Bahçesi sanatkârları seanslarından sonra tonlu bir be'de festivale katılacaklarda ve sürprizler??!? Ha y^ı Karagöz Küçük Ali, solistler serim, Karabocek. 40 kişilik küme faslı, Sabite Tur, Kukla, Ahmet Gazi Bağlamalar, Manyetizma, büyük sürpriz??? Tahiyye Muhammet, Mim Baki Tl-vatrosu ve înci Gazino kadrosu.
Duhuliye: Meşrubat dahil 2 Liradır.(5070)
i.
I
3

iaziantep Demiryolu İnşaat Başmüdür ’üğü ihale Komisyonu Başkanlığından
1 — Köprüağzı - Maraş şube hattı kilometre 8+878 de inşa edi-
:ek 5x3-00 metrelik betonarme köprü kapalı zarf usulü ile eksilt-eye konulmuştur. „ _
2 — Eksiltme 4/Ağustns/1950 tarihine rastlayan Cuma günü saat 1) de Gaziantep'de Başmüdürlük binasında yapılacaktır.
3 — Bu işe ait evrak her gün (tatil günleri hariç) Başmüdürlük-tetkik edilebilir.
4— Keşif bedeli (79245.15) lira olup geçici teminat miktarı )943.39) 1.nadir.
5 — isteklilerin İhale gününden üç gün evveline kadar (tatil gün-n hariç) Başmüdürlüğe müracaatla bu ayarda bir betonarme inşaatı ipmiş olduklarına dair işini yapmış olduğu daireden aldıkları belileri ibraz ederek yeterlik belgeleri almaları lâzımdır.
6 İsteklilerin (2490) sayılı kanun tarifatı dahilinde hazırla-acaktarı geçici teminat ile yeterlik ve bu yıla ait Ticaret Odası belgeli oi havı teklif zarflarım yukarda yazılı tarihte muayyen saatten
Jf^Şsaat evveline kador komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ■feslim etmeleri lâzımdır.
| Postada olan gecikmeler kab ul olunmaz.
i
I
i
I
Mecoti Manifatura Mağazası
Sayın müşteri ve dostlarının Bayramlarım tebrikle, iyi günler I temenni eder. (5120)
Sümerbank
Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden

Müessesemize küçük sıhhat memurları okulundan mezun bir sıh-f memuru ile Kızılay Hemşire okulu mezunu veya hemşirelik ya-bilecek öhliyetli ve elinde tatmin edici vesaiki bulunan, servis-yetişme bir hemşire alınacaktır.
Yukarıdaki şartları haiz olanlara durumlarına göre 200 liraya ka-
■ aylık ücret verilecektir.
Taliplerin 31.7.1950 akşamına kadar evrakı müsbitleri ile Mües-e Müdürlüğüne müracaatları lâzımdır. (4955)—(1078)
Rize Bayındırlık Müdürlüğünden
1 — Eksiltmeye konulan iş: Pazar ilçesi cezaevi yapımıdır. î\ — Keşif tutarı (59771.66) liradır.
' -ZK- Eksiltmesi 31/7/950 Pazartesi günü saat 14 de Bayındırlık 'Müdürlüğü-. binasına kapalı zarf usuliyle yapılacaktır.
i 4 — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı 'kâğıtlar Bayındırlık ( Müdürlüğünden (5) lira karşılığnda alınır.
5 — Eksiltmeye girebilmek için (4288.86) liralık geçici teminat alındısı ile 1950 yılı Ticaret Odası belgesi lâzımdır.
6 — Bir kalemde en az (40.000) lira tutarında herhangi bir inşaat işini iyi bir surette başarmış ve kesin kabul işlemini de yaptırmış olanlar belgeleriyle b rlikte ihale gününden en az (tatil günleri hariç) üç gün önce Rize Valiliğine müracaatla eksiltmeye girebilmek için yeterlik belgesi almaları şarttır.
7 — Eksiltme kâğıtlarının her parçasına 50 şer kuruşluk pul yapıştırılıp imzalanarak teklif mektuplariyle zarfa konması ve ihale saatinden bir saat evveline kadar alındı karşılığında komisyon başkanlığına verilmesi lâzımdır.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
(4957)—(1080)
EMLAK BANKASI
Devlet Hava Yolları Gene!
Müdürlüğünden
Miktarı
Cinsi
Cilt
Beher C’ldin
Muhammen Fi. Tutan Teminat
Lira Krş. L. Krş. L. Krş.
(4954)—(1077)
Evrak kayıt defteri Demirbaş eşya Talep Müzekkeresi ihraç pusulası Yollama ve alınma listesi
20
50
200
200
200
5.00
e.oo
2.00
2.00
2.07
100.00
300.00
400.00 121.05
400 00
414.00
1614.00
Kiralık D*)ire
Cebeci pazar yeri Çayır sokak No. 8 manzaralı, 3 oda ve 1 hoL
Müraoaat: Telefon ev: 25809 Dükkân 15141.
Adres: Ahmet Ünver.
Koyun Pazarı Daracık sokak
No. 26 (5112)
5 T
LU K
C O M M E R
Kamyonları gelmiştir
Mevcudu pek az olan ve Ing'liz otomobil sanayiinin en başta gelen markasıdır.
Kamyon almadan bir defa görmek kâfidir. Adres : Posta Caddesi No. 74 HÎLMAN Acentası Telefon No. 15300
HILMAN
SERVİS İSTASYONU AÇILMIŞTIR
Bilûmum otomobil, kamyon, traktör ve Dizel motorlerinin '» tamirlerini emniyet ve süratle yapar,
j Ucuz ve temiz garantili iş şiarıdır.
Adres: Akköprü, İstanbul caddesi üzerinde Tel: 16409 (2617)
Müessesemiz, sayın müşterilerinin bayramlarını candan kutlar. (1617) COMMEB ACENTESİ
Şen l/mır Umumî N ıkl y(?t Ambarı Nevzat Osken
Sayın Müşterilerinin Bayramını Tebrik Eder Hayırlı İşler
Temenni Eder 2125
k,
Polatlı Devirt Üretme Çiftliği
Müdürlüğünden
Çiftliğimiz ambarında mevcut 3000 Kg. kadar kirli yün satışı açık arttırmaya konulmuştur.
1 — Hepsine tahmin edilen kıymet 5400 liradır,geçici teminatı 405 liradır.
2 — Açık arttırma 27/7/1950 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 15 de Polatlı Dev. Üretme Çiftliği Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
. 3 — İsteklilerin iş saatları dahilinde yünleri Çiftliğin bulunduğu
------■’-’-i Devlet Üretme Çiftliği ambann.
1 — Yukarda muhammen flyatlarile cins ve miktarı yazılı evrakı
matbuanın her bir masrafı müteahhide ait olmak üzere pazarlıkla yaptırılacaktır. ,
2 — Pazarlık 25/7/1950 tarihine rastlayan Salı günü saat 10 da D. H. Y. Genel Müdürlüğündeki satınalma komisyonunda yapılacaktır.
3 —Bastırılacak evrakların numunelerde şartnameler her gün Levazım Müdürlüğünde görülür, isteklilerin belli gün ve saatte teminat ve belgeleriyle birlikte komisyona müracaatları ilân olunur.
(4960) (1081)
Açıldı
Konya Lezzet Lokantası bir çok yeniliklerle açıldığını sayın müşterilerine, kıymeti? hemşehrilerine i arzeder.
| Onera Mevdanı Polis Karakolu I
Opera Meydanı Polis Karakolu yanında No. 12/A Süleyman Parlak. (5105)
ö — isıeKiııerın ış saaııarı aanu ğ , Şehitlik Abidesi yanındaki
, ~da her gün görmeleri mümkündür.
4 — Bu hususta fazla malûmat hlrtıak ve işe ait şartnameyi görmek istiyenlerin Çiftliğimiz sorumlu saymanlığına müracaat etmeleri ilân olunur. (4956)—(1079)
Mad n Müsfahnillerine Dikkat
r
t
Güven ‘ Yorganevı
Sayın müşterilerinin Bayramını tebrik eder.
Karyola örtülerini de taksitle vermeye başladığını bu vesile ■ ile arzeder. fi
Adres: Ahmet Sönmez Işıklar caddesi No. 1 2. Tel : 11466 I
(2126) |
Hamamönü — Yeni Doğumevi Çocuk Hastalıkları Mütehassısı : Of. ihsan Can
! Hastalarım her gün saat 15den ’ itibaren kabul eder.
• Anafartalar caddesi Kur.
I şunlu Cami karşısı No. 394 Bekman apartmanı. Muayenehane ve ev Tel: 15333.
Bankamız iyi kalite Krom ve Manganez müstahsillerinden işbirliği İ9tiyenlere iyi imkânlar hazırlıyabilecek durumdadır.
Alâkalıların tekmil doküman lariyle acele müra'oaatları.
Türkiye Eski Muharipler Bankası A. O. Anafartalar. Konya sokak Tarko Han
Ankara Telefon: 16440. (2612)
Amerikalıya Ait Satılık Eşya
1947 model Clup Coupe De Soto mükemmel evsafta lâstikler. Çok kıymetli General E-lektrik Konsol model Radyo Fonograf, Amerikan koltuk ve kanapesi, yeni bir Amerikan Muskrat kürkü, frak, smokin, bonjur, yazlık erkek elbisesi yeni olup ehven fiyatla satılıktır.
Telefon: 21194.
Müracaat: Kavaklıdere özde-mir caddesi No. 6 da (Ürdün Sefareti karşısı).
Cumartesi - Pazar 14—20 a-rası. Her gün 17.30 dan sonra görülebilir. (5117)
Belediye Başkanlığından
79/81 randımanlı 71,5 kiloluk sari bir çuval unun değirmenlerde 25 lira 95 kuruştan satılmasına ve bu undan yapılacak azamî % 38 derece rutubetli ve fırından çıktıktan dört saat sonraki ağırlığının 900 gram, yuvarlak somun veya uzun baston şeklindi» ortadan bıçakla çizilmiş ekmeğin perakende olarak 13/7/950 Perşembe sabahından itibaren 30 kuruşa satılması Belediye Daimî Encümeninin 12/7/950 gün ve 4192 sayılı kararı iktizasından bulunmaktadır.
Savın halka v» lleililarA lifin nlıımır MAA41_(1O1A)
Devlet Orman İşletmesi Bafra Müdürlüğünden
1 — Fabrikamız istif yerinde mevcut 230.132 M3. L inci, 475.634 IL nci ve 132.324 M3. IIL üncü nevi çam keresteleri 12 parti ha-
__„e açık arttırma ile satılacaktır.
2 — Satış 24/7/1950 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14 de Devlet Orman işletmesi Bafra Müdürlüğünde toplanacak komisyon önünde yapılacaktır.
3 — Mamûl L inci nevi çam kerestesinin M3. pü 150. II. ncinin 115 ve III. üncünün 85 lira olup her partiye geçici teminat alınır.
4 — Bu satışa ait şartname ve ebat listesi Ankarada Orman Genel Müdürlüğünde, İzmir, İstanbul ve Samsun İşletmesi Müdürlüklerde işletmemizde görülebilir.
5 — isteklilerin belli gün ve saatte geçici teminat ve evrakı
müsbiteleriyle komisyonumuza müracaatları. (4830)—(1003)


Aranıyor
İyi şartlarla Ankara ve havalisin de çalışacak Sigorta Prodüktörü a-ranıyor — Gürelik İstanbul Merte-bani sokak Kınacıyan Han kat 1 mektupla müraoaat. (5078)
kiralıK daire
Anafartalar caddesi Firuzağa sokağında, Gezi Apartımanında. Her gün saat 12—14 ve 16—20 arasında kapıcıya müracaat edilmesi. (5104) I
Kurtuluş’ta ucuz arsa
Samur sokağında, köşe, 1542 ada 31 parselde. Müracaat: Tel. 13740 Ömer Cengiz veya B. Bahri Acar, îçcebeci, Yeni Acun sokak, Hayri Doğan Ap No 8 (5100)
Sahibi.
Mümtaz Faik FENİK
Bu nüshada yaniçlerlnj fiilen rd)r« eden: HİKMET YAZIClOĞI.r Basıldığı yer: GÜNEŞ MATBAASI
DİKKAT
Ankara halkına
Asri mezarlıkta pahalı mezar yoktur. Bir kat mezar (150) lira, bir lâhlt (Demir kapakla beraber) (80) lira olarak yaz ve kış fiatı-mız budur.
Asri Mezarlık Ömer Toklu - Ali Çoban (5108)
I
Muammer Karaca
Sizin Sokak
Yazar: Muammer Karaca
Biletler : Bugün Karpiçte satılır
(2607)
Sayfa) 8
;üü
C. Sayarın donanmamıza mesajı
Baımakaleden devam
Cinsi
ize b eşil b
1 — satın 2 — ks. S Lv.
Ko. c
3 — ir kc
Teki
1 —
915 (21' 2 —
S —
isyo:
1 — ık g
2 ÜÇ ıklaı isi a irme SLSİlt.
niı
zarf
iz o zbin
(8) ı B
i Ba tır.
— 1 lire
iyi rmı( a a) gel»
da 195C ırlüı dır.
- 1
r o ine ta
Ştir rlik •n i OStî
İt [
Milletin sevgisine mazhar olmak
FinlandiyalIlara karşı
■ 25 if ’ sye
net kuı
ko
ıya
eci)
ilet
506
ığı
ığı
par
ina
art
ile e g
ine
ıra
t
tra. aşa arl
ak.
.anı acz ttu ilip
:i5i
5/7 aat
★ (Baş tarafı 1 incide) denizin üzerini dolduran binlerce tstanbullunun sevinç tezahürleri arasında, Haydarpaşa açıklarında demirlemiştir.
Cumhurbaşkanımız, Selimiyeden 21 top atımı ile selâmlanmış ve Ga- 1 ziantep muhribinden aynı sayıda 1 top atımı ile buna mukabele edil- 1 miştir.
Havla kuvvetlerimiz karşılama törenine iştirak etmiş ve limanda bulunan gemiler fasılalarla düdük çalmak suretile Cumhurbaşkanımızı selâmlamışlar dır.
Bu esnada adalar açıklarında toplanmış olan harb filomuz prova nizamında Gaziantep muhribinin önünde yapacağı geçit resmine hazırlanıyordu.
Cumhurbaşkanı Celâl Bayar İle beraberindekiler saat 10.30 da muh ribin komuta köprüsü üstünde yer aldıktan sonra donanmamız geçit resmine başlamıştır.
Alay sanoaklariyle donanmış harb filomuz Tuğamiral Kemal Bozkurt’un komutasında, başta Yavuz zırhlısı, onu takiben Demir-hisar, Sultanhisar, Muavenet, Giresun ve Gemlik muhripleri Tuğamiral Münci Ilhan’ın komutasındaki «C» ve «Ç» sınıfı arama ve tarama gemileri, Kurmay Albay Refet Arımın komutasındaki «A» ve «K» sınıfı arama ve tarama gemileri, «A» sınıfı avcı ve liman savunma bot- 1 lan, Kurmay Albay Siret Çakır’ın komutasında Gür, Sakarya ve Sal-dıray denizaltı gemileri ve son o-larak Akar, Onaran ve Akpınar ikmal gemileri sinesiyle Gaziantep muhribinin önünden geçmişlerdir. Harb filomuz birlikleri prova hattında Gaziantep’in önünden geçerlerken cimariva nizamında sıralanan subay ve erlerimiz sağ elleriyle kasketlerini havaya kaldırarak üç defa «sağ ol» diye Cumhurbaşkanımızı selâmlamışlardır. Bu sırada deniz bandosu Yavuzda marşlar çalıyordu.
Donanmamızın geçit resmi esnasında dün tatbikata iştirak eden hava kuvvetlerimize mensup uçaklar 32 lik iki filo halinde geçide katılmış bulunuyorlardı.
Donanmamız geçit resmini müteakip Dolmabahçe ve Beşiktaş önlerinde demirlemiştir.
Bu esnada motörlerle denizde toplanmjş olan halk donanmamızın şanlı birliklerinin geçidini heyecan ve tezahüratla takip ve geçid res-
minden sonra tekrar Gaziantep muhribinin etrafının sararak Cum-
hurbaşkanımıza sevgi gösterilerine
devam etmiştir.
Gaziantep Muhribi saat 12 de Haydarpaşadan kalkarak Dolma.
bahçe önlerinde demirlemiştir.
Celâl Bayar’ın beyanatı
Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Yavuzda Anadolu Ajansı muhabirine aşağıdaki beyanatta bulunmuştur:
• Eşsiz bir mazinin an’anelerine
dayanan donanmamız, memleketin uğradığı siyasî ve İçtimaî sarsıntılar ve bununla muvazi olarak ar-
tan İktisadî takatsizliğimiz ve bu yüzden maddî imkânlarımızın daralması neticesinde küçülmüştür. Memleketin varlığı arttıkça donanmamızın yurt savunmasındaki çok ehemmiyetli vazifesini daha kifayette başarabilecek bir inkişafa süratle kavuşacağına bu seyahatimde bir kere daha emniyet getirdim. Donanmamız ve bütün silâhlı
kuvvetlerimizin tensik ve takviyesi yolunda hükümetin esaslı gayretler sarfedeceğine emin bulunuyorum. Dün gördüğüm talim ve tecrübeler
aynı zamanda donanmamızın ve hava kuvvetlerimizin muktedir ellerdi bulunduğu kanaatini kökleştir. miştir. Modern Türk donanması ve hava kuvvetler iitimatla bu ellere tevdi olunabilir.»
Cumhurbaşkanının gazetecilere demeci
Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, bu sabah Gaziantep muhribinde kendisini karşılamaya geten gazetecilerle görüşürken şöyle demiştir:
• Deniz kuvvetlerimizin hava kuv
vetleriyle birlikte yaptıkları muvaffakiyetli gösterilere şahit oldum. Denizcilerimize ve havacılarımıza takdir ve teşekkürlerimi bildiriniz. Ordumuz liyakatli ellerdedir.»
Cumhurbaşkanı, İstanbul halkının gösterdiği sıcak alâka için teşekkürlerinin iletilmesini de gazetecimden istemiştir.
Vilâyeti ziyaret
İstanbul, 15 (a.a.) — Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar, beraberlerinde Başbakan Adnan Menderes, Başbakan yardımcısı Samed Ağaoğlu, Dışişleri Bakam Profesör Fuat Köprülü, Millî Eğitim Bakam Avni Başman, Ticaret ve Ekonomi Bakanı Zühtü Velibeşe, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nuri Yamut, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları, Vali ve Belediye Başkam Fahrettin Kerim Gökay olduğu halde saat 14.55 de vilâytete gelmişlerdir.
Cumhurbaşkanımızı görmek için vilâyet binası önünde kesif bir halk kitlesi toplanmış bulunuyordu.
I Cumhurbaşkanımız vilâyetten çıkarlarken de binlerce kişinin coşkun sevgi tezahürlerime mukabelede bulunmak üzere bir müddet yürüdükten sonra otomobille C. H. P. İstanbul il merkezine gitmiştir. Celâl Bayar bundan sonra Yalovaya hareket etmiştir.
KAYIP
Tatbik Mührümü kaybettim. Yenisi yaptırdığımdan eskisinin hükmü yoktur.
Zehra Balkaşer
Cebeci Doğan Bahçesinde
Mim Bani - Muhterem Nü
VUR PATLASIN
Biletler Anafartalar caddesinde Müzeyyen Abla Gişesi ve Adliye yanında Toker Kundura Mağazasında satılır. (5118) *—
■' I
Otel, Han ve Lokantacılar Derneği Sayın AnkaralIların ve müşterilerinin Bayramını kutlar
şahsında demokrasi dâvasına olan bağlılıklarını izhar etmek için çok erken saatlerde denize açılmışlardı.
Bir an geldi ki, muhrip tamamiy-le muhasara altında kaldı. BU, insana heyecan veren müthiş bir de. niz mitingi idi. Kalabalık su gibi olmuş ve suyun yüzünden fışkır- , m işti!
Bayraklar insanlarla karışmış, insanlar heyecanla yoğurulmuş, heyecan seslerle ve alkışlarla bir u-ğultu halini almıştı... Bu öyle bir manzara idi ki, artık kelime ile, cümle ile ifadesini bulamazdı. Direklerin üstüne insanlardan kandil kandil mahyalar asılmıştı. Bayar'ı dimdik alkışlıyorlar fakat vapurlar geçerken kalabalığın bir tarafa toplanmasından mecburi bir şekilde Gaziantep Muhribinin, ve demokrasi dâvasının büyiMk müdafiinin önünde hürmetle eğliyorlardı! Bir an geldi ki; denizin üstünde kala, balığı tutmak imkânı kayboldu.
İstanbul, bütün renkleriyle .bütün neşesi ve bütün sevinci ile Haydarpaşa dalga kıranının önünde i-kinci bir dalga kıran vücude getirmişti. Halk durmadan bağırıyor, durmadan alkışlıyor ve Bayar'ı görmeğe uğraşıyordu... Biraz sonra donanmanın geçit resmi başladı, ta Gaziantep muhribinin önünden Yavuz bütün heybetiyle top ata ata geçiyordu. Fakat deniz o kadar kalabalıktı ki, koca çelik ada bile bu sevgi dalgalarını güçlükle yararak geçiyordu...
Arkasından öbür muhripler, daha sonra diğer deniz kuvvetleri bir birlerinin dümen suyunda ilerle, diler. Bu tören bitip de Gaziantep muhribi, Dolmabahçe önünde de. mirliyen Yavuz’a doğru yol alınca bütün bu deniz kalabalığını, bayrakları ile, sesleri ve neş’esi ile renkten ve insandan bir etek halinde arkasından çekip sürüklemeğe başladı. Ve sonra arkadan uğultu halinde sesleri duyuldu İşte, İstanbul budur!
Size bu töreni daha fazla tafsilâtlı verecek değilim, onu muhabir arkadaşlarımızın haberlerinde bulacaksınız.
Fakat şunu söyliyeyim ki, Bayar kabul resminde bulunmak için vilâyete gitmek üzere Dolmahbahçe rıhtımına çıktığı vakit dahi yeni bir kalabalık, otomobilini aynı alkış ve aynı sevinç tezahürleri içinde adeta havaya kaldırmıştı.
Yollarda iki sıra insan set olmuşlardı. Bayar bir alkış hüzmesi ve bir sevgi muhasarası altında vilâyete kadar geldi. Vilâyetin onü de aynı şekilde miknatısa tutulmuş insanlarla dolu idi. Kalabalık dar olan sokakları pencerelere, damlara doğru genişletmişti! İstanbul, bizzat seçtiği Cumhurbaşkanını nefesi tükenircesine sevinçle bağrına basıyordu.
Bu tezahürdeki mühim nokta şudur Bu sevgi hiç bir zaman organize bir sevgi değildir; kimseye Bayar'ı karşılasın diye söylenmemiştir. Fabrikalar kapatılarak işçiler törene sevkedilmemiştir. Kimseye para dağıtılmamıştır. Herkes kendiliğinden ve isteye isteye karşılamaya katılmış kalpten sevinmiş, ve sevgisini candan belli etmiştir.
Bundan alınacak ders şudur : Bu millet kendi reyine hürmet etmesini bilen insanları sever. Bayar’a yapılan bu tezahür, milletin onun şahsında kendisine olan güveninin bir ifadesidir.
Mümtaz Faik FENİK
Dün
Bugün şeker bayramı
Bugün Şeker Bayramıdır...
şehrin muhtelif köşelerinde hummalı bir bayram hazırlığı göze çarpmakta, şekercilerin ve tuhafiyecilerin önü kadınlı erkekli gruplarla dolup boşalmakta idi. Bilhassa An. karanın Mahmutpaşası olarak vasıflandırılan Anafartalar caddesi baştan başa seyyar satıcılarla dolmuş ve en hararetli alış verişe sahne olmuştu. Bayram tebriki satıcıları da günün belli başlı satıcılann-dandn
Dünkü arife gününde mahkûmların da serbest bırakılması şehirde hissedilen bayram sevincini bir kat daha artırıyor ve affa uğrayan mahkûmlar ve aileleri iki katlı bir bay. rama hazırlanıyorlardı.
Şeker Bayramının bütün milletçe neşeli geçmesini diler okuyucularımızın bayramım kutlularız.
Başbakanın iki suale verdiği cevap
•k (Baş tarafı 1 incide) Başkonsolosluğunun kendi tebeasi-na yaptığı tamim hakkında ne düşünüyorsunuz?
C: Bu mesele asıl ve esastan âri-dir ve ajansla yapılan resmî beyanatın hududu içinde mütalea edilmelidir. Bunun milletimiz için endişe ve heyecan doğuracak bir mesele olduğunu zannetmiyorum. E-sasen Türk Milleti memleketi müdafaa etmek kararını çoktan ver-
Ankara güreşçileri ezici bir zafer kazandılar: 7-1
Fin Güreş Takımı ikinci karşı- Ağırda Salim Ünal - Rfihimaki'-leşmasını dün 19 Mayıs Stadında j ye ittifakla galip.
Ankara Güreş Takımı ile yaptı. Mü Netice Ankara güreşçileri dünkü sabakaları üç bine yakın seyirci 1 karşılaşmayı 7 - 1 kazandılar, kitlesi takip etti. Karşılaşmaların yedisi tuş, biri de sayı hesabı ile neticelendi. Fin güreşçilerinin mağlûp olmalarım da centilmonce karşılaşmaları takdire değer bir cihettir. Ahmet Bulut, Tevfike Yücenin çıkardıkları güzel güreşler her iki güreşçinin ilerisi için çok ümitli birer güreşçi olacaklarını gösterdi.
Müsabakalarda ahnan teknik neticeler şunlardır :
52 kiloda Esat İlbay - Hakkola'-ya 9 dakika 15 saniyede tuşla galip.
57 kiloda Johanson - Mustafa Beton karşılaşmasında birinci dakikada Mustafa rakibini tuşa getirdi ise de yan hâkemleri bunu saymadı. Sonunda yorulan Mustafa 14 dakika 20 saniyede tuşla mağlûp oldu.
62 kiloda Ahmet Bulut - Tahe-sela’ya 1 dakika 50 saniyede tuşla galip.
67 kiloda Tevfik Yüce - Haapa-salmi’ye 2 dakika 45 saniyede tuşla galip, Tevfik güzel bir güreş çıkardı.
73 kiloda Celâl Atik - Simana-inen'e 1 dakika 18 saniyede tuğla galip.
79 kiloda Ali Özdemir - Keisala’-ya 9 dakika 47 saniyede tuşla galip.
87 kiloda Yaşar Doğu - Seppo-nen’e 3 dakika 28 saniyede tuşla galip.
Haydar Öz akman
İstanbul-Ankara Böksörleri| bugün karşılaşıyor
İstanbul - Ankara boks takımları bugün saat 18 de 19 Mayıs Stadında üçer dakikadan üçer raunt üzerinden hususi bir karşılaşma yapacaklardır.
İstanbul takımı bu karşılaşmalara kuvvetli bir takımla iştirak etmektedir. Yedi siklet üzerinden ya. pılacak olan bu karşılaşmaların oldukça çetin geçeceği tahmin edilmektedir.
İstanbul takımında 51 kiloda Salih Gökay (G.S.), 54 kiloda Kâzım (G.S.), 58 kiloda Ruhi (B.J.K.), 58 kiloda İhsan Geray (B. J. K), 62 kiloda Aleko (G. S.), 67 kiloda Vural İnan (G. S.), 73 kiloda Varu-jan (Boks İhtisas), Ankara Takımını 51 kiloda Sevindik Erciş (G. B.), 54 kiloda Doğan Karaca (G. B.). 58 kiloda Sadi Ertaş (A. G), 58 kiloda Temel Yavuz (G. B.), 62 kiloda Orhan Sayıner, 67 kiloda Sa-im Saygılı (D. S.), 73 kiloda Ali Melek (D. S.) döğüşeceklerdir.
Bilhassa Vural - Saim, Sadi - Ruhi, Ali Melek - Varujan karşılaşmalarının çok mücadeleli geçmesi beklenmektedir. Bu müsabakalar iÇin iyi hazırlandığı söylenen Ankara Takımının nasıl bir netice a-lacağı merak edilmektedir.
Mahkûmlar dün tahliye edildıleı
★ (Baş tarafı 1 incide) Ünde serbest bırakılmışlardır.
Genel Cezaevi Müdürü Kemal Göktan dışarı çıkmak için sabırsızlanan mahkûmları toplayarak onlara nasihatta bulunmuş ve «Kanun sizi atfetmiştir. Devlete karşı olan bu borcunuzu tekrar suç işlemeden cemiyete yarar birer unsur olmak suretiyle ödeyebilirsiniz. Tekrar suç işlediğiniz takdirde eski cezanızı yenisiyle beraber çekersniz.» demiştir.
Bundan sonra aftan istifade eden mahkûmlar birer birer Cezaevi Müdürü ve gardiyanlara veda etmiş ve arkasına kadar açık olan Cezaevi kapısının önünde bekleyen anne, baba, eş, dost ve tanıdıklariyle sarmaş dolaş olmuşlardır.
Yeni Cezaevi ve içinde küçük mahkûmların bulunduğu Çocuk Jb-lahevinin kapıları da açılmış ve aftan istifade eden küçük mahkûmlar Şeker bayramı arifesinde bir bayram çocuğu sevinci içinde Ankara sokaklarına dağılmış ve senelerden. beri özledikleri yuvalarına koşmuşlardır.
Diğer taraftan alâkalılardan aldığımız malûmata göre Af Kanununun yürürlüğe girmesiyle .196 mevcudu bulunan. Yeni Cezaevinden 171 mahkûm, tahliye edilmiştir. Tahliye edihenlerden yedisi 30 ar seneye mahkûm edilmiş ve cezalarının üçte birini çekmiş bulunmakta idiler. Şimdi Yeni Ceza Evinde 25 mahkûm kalmıştır. Bunlar da 4 ilâ 5 ay içinde tahliye c-dilebileceklerdir.
630 mevcudu bulunan Genel Cezaevinden de 311 kişi tahliye edil miş ve geride 319 kişi kalmıştır. Bunların mühim bir kısmı da bilâhare tahliye edilecektir.
Çocuk Islah Evinden de 102 çocuk tahliye edilmiş ve geride henüz müddetini doldurmamış bulunan 16 çocuk icalmı ştır. Bu çocuklar da önümüzdeki aylar içinde serbest bırakılacak ve şayet yeniden çocuk mahkûm gelmediği takdirde ıslah evi tanaamiyle boşalacaktır.
Bu arada Türk iyedeki umumî mahkûm miktarın j ve aftan istifade edenlerin ka ç kişi olduğunu öğrenmek maksadjyle malûmatına müracaat ettğimiz j Ceza işleri Genel Müdürü Ihsan Köknel'in bir arkadaşımıza verdi ği malûmata göre bütün Türkij ’e hapishanelerinde 20549 mahkûı n ve 12865 tutuk-lu vardır. 20549 ı jtahkûmun 15 bin den fazlası afta jı istifade etmektedir 12865 tutı ıkiunun da asgari yarısı hakkında ademi takip kararı verilme.siyl £ cem 'an aftan istifade edenlerin sayısı 23 bini bulmaktadır.
Diğer tarafı ;an dâvaları gayri mevkuf olaral c cereyan eden sanık lar ilk ve so n tahkikat safhasında t— 11
I Anh.ra Pazarı Bakkaliye Mağazalan
Sayın Müşterilerinin Bayramlarını tebrik eder, I Sıhhıat ve efiyetler diler.
«M» ■
★ (Baş tarafı 1 İncide) sindeki istifalar doLayısiyle açtın-, da karıştırmış olduğunuzu gördür ve istifa sebeplerinin umumi efkâ önünde açıklanmasını «vatandaşlıl vazifesi» olarak telâkki ve tavaf ettiğinizi anladım.
Bu itibarla, bir yandan y^u t da belirttiğiniz gibi «hakikat . * , hizmet bakımından faydalı» olmaMF diğer yandan «memlekete hizmet yolunda olan» mütevazı ve milli, yetçi hüviyetimle «yine memleketi hizmet için istifa sebeplerini açık, ca efkârı umumiyeye arzetmek» su jetiyle .vatandaşlık vazifesi, ni göı meye icabet ediyorum.
Bununla beraber, böyle bir da-vete ve hizmete icabet ederken bu açıklamanın «polemik mevzuu» yapılmayacağı hakkındaki sözleri, nizj de teminat olarak karşılıyor Ve böylece, demokrasi rejimimizin ge rektirdiği icablarla olduğu kadaı Anayasamızın teminatı altında bulunan tabii hararımızdan birini kullanırken, sunduğum bu yazının, Matbuat Kanunu hükümlerinden başka, umumi hayatımızdaki mer halelerimin ilk feyiz ocağı ve da İma ışık kaynağı olmuş bulunan basın dünyamızın eski bir uzvu sı-fatiyle de, yazınızın çıktığı sütun larda neşrolunmasını dileyorum.
Bu arada, yazınızda kaydettiğiniz diğer bir noktaya temas etmeği ye. rinde buluyorum :
Cumhuriyet Halk Partisinden sandığınız gibi, «hissi ve basit sebeplerle» değil, çok ciddi ve önem li sebeplerle ve zihniyet mücâdelesiyle ayrılmış bulunuyorum.
Bu vaziyeti eçıkca ve iyice w barüz ettirebilmek için de, geni;| izahlarda bulunmaktan ise, evçte kayıtlı bulunduğum Cunmhuriy Halk Partisi Demirtepe Ocağı B« kanlığı ile' Genel Başkanvekilllj ne 14 Mayıs 1950 günü yazdığım! tifanamemin örneğini bu yazın ekli olarak sunmayı daha doğ görüyorum.
Bu suretle, umumî efkârın, is! d.ğiniz gibi, aydınlanabilmesi iç mevzuubahis istifanamemin de,, a nı sütunlarda neşrini rica ede saygılarımı sunarım.
Necmeddin Sahir Sıla Not : Necmettin Sahir Sılanı' bu şayanı d kkat istifa mektubu üncü sahifemlzdedir.
bulunanlarda hesaba katılacak o-lursa bugün için 45-50 bin kişi Af Kanunundan istifade etmektedir.
Yine aldığımız resmi rakamlara göre bütün ceza evlerinden 8 bin kişi cinayet suçundan, 2300 kişi ırza geçmekten, 2400 kış: de kız kaçırmak suçundan mahkûm edilmiş bulunmakta idi.
Af Kanununun hemen yürürlüğe girerek mahkûmların bayramdan evvel tahliyesi düşünüldüğü için derhal Yüksek Takdire iktiran etmek üzere o saatlerde Izmirden İstanbula Gaziantep Munhribi ile hareket etmiş bulunan Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar Milli Savunma Bakanlığının telsizi ile aranmış ve kanunun son şekli okunmuştur
Cumhurbaşkanı kanunu kabul ettiğini bildirdikten sonra derhal Başbakanlık Matbaasına gönderilmiş ve dünkü Resmi Gazete ile yayınlanmıştır.
Diğer taraftan halen Genel Ceza Evinde bulunan Alman ve Italyan casuslarının affına dair olan hususi Af Kanunu dünkü Resmi Gazete ile yayınlanmadığı için bunlar tahliye edilmemişlerdir.
Hususi Af Kanunu bayramdan sonra neşredilecek ve bu mahkûmlar da ancak bir kaç gün sonra tahliye edilebileceklerdir.
imzasız ihbarlar
★ (Baş tarafı 1 incide) lıyan, her bakımdan iyi ahlâk ve seciye sahibi kimseler bulunduğu müşahede edilmektedir.
Kötüyü ve kötülükleri ortaya koymak şühesiz her vatandaşın hak kı ve aynı zamanda vazifesidir. Yal nız bu vazifenin, milletimizin ve-kar ve olgunluğuna yakışır ve dürüst bir şekilde ifası haklı ve yerinde olduğuna inanılarak yapılması gereken şikâyet ve ihbarlarda müşteki ve muhbirlerin hüviyetlerini gizlememeleri icaheder.
Adres verilmek suretiyle vâki o-lacak şikâyet ve ihbarların en kısa zamanda tahkik olunarak kanunî gereğinin derhal yerine getirileceğine bütün vatandaşlarımın e-min olmalarım, imzasız ve namı müstearla yapılacak her türlü şikâyet ve İhbarlara ait yazıların ise, hiç bir kayıt ve işleme tâbi tutulmadan imha edileceğini, bu yola tevessül eden ve edecek olan kimselerin bilmelerini rica ederim.
BAYRAMLAŞMA
Türkiye Millî Talebe Federasyonu Başkanlığından:
Ankarada bulunan Talebe arkadaşlarla bayramlaşmak üzere 17 Temmuz Pazartesi günü saat 14 de Kurtuluştaki Federasyon Merke. zinde bir tören tertiplenmiştir. Arkadaşlarımızın teşrifleri rica olunur.


Hürriyet kartla’ı
★ (Baş tarafı 2 ncide) bepten dokayıdır ki, gazeteciler Demokrasi rejimi içinde lâyık ( dukları mevkii vereceğini beyan v vaad eylemiştir. Bu mevki ise, Mat buata tam bir hürriyet sağlamak tan başka bir şey değildir.
imdi, Demokrat Partinin, men leketin terakkisi babında fevkal de gerekli addettiği ve bu sebe le icap ettikçe, başlıca partici seleleri arasında zikretım. zevk ve guruf duyduğu, hürriyetini, baltalayacağından D his açmak, D. P. nin kendi daval rını inkâr yoluna saptığım i£a(| etmek demek değil midir? Milli tin serbest iradesile iş başına gel miş ve 1,5 ay gibi kısa bir mü(id( içindeki icraatlarile efkârı umum yede müspet intibalar uyandır bilmiş D. P. hükümetinden, büyil bir şevk ve heyecanla ele aldı davalara ihanet beklemek, Ul1 gazetesi yazarlarına has bir safi olsa gerektir.
Ulus gazetesi yazarları ki, dal diine kadar matbuat hürriyeti muzır telakki edJen hükümetle: nin, bu çarpık zihniyetlerini kale» leriyle müdafaa etmişlerdir. Yeli sa, müstakil gazetecilerimizin yi larca emek verdikleri bu da vadi biraz hassasiyet ve titizlik göste-melerine kimsenin bir diyectji yoktur. Elverir ki, bir tasavvur^ kanun haline inkılâp edebilmes için geçirilmesi gerekli bir takıis merhaleleri, olduğu unutulmasın.
Bir tasavvurun kanun tasani haline girdikten sonra do encıı mende ve B. M. Meclisinde, çegıtt fikir ve görüşlerin süzgecinden ge« mesi zaruridir. Amma neticesyjid. sayın Adnan Menderes’in ifade •' tikleri gibi, hükümet ve Meclisin.. • Matbuat hürriyetinin demokratı! bir rejime yaraşacak şekilde terdi nat altında bulunması prensipitf daima sadakatla bağlı kalacağını* gösterir tarzda tezahür edeceği muhakkaktır.
Demokrasilerde, Matbuatın v» zifesi, memleket ihtiyaçlarını teenr mül ederek, efkârı umumiyeyi temsil ve tenvir eylemektir. Hükûme-tin vazifesi de, matbuata bu görevini tam bir hürriyet havası içinde yapabilmesine imkân hazırlamaktadır.
Efkân umumiyenin memleket zaruretlerine uymadığına kanaat getirdiği her türlü faaliyeti tashil ve bu kollektif işaretlere kula! vermiyen iktidarların, vatanın se lâmet ve menfaatlerine muvafık şekilde çalışmalarını temin edecek başlıca vasıtalardan biri ol Matbuatımızın, memleket ve let menfaatlerini ön plânda tutat! çalışmalarıyla, bu vazifesini ek siksiz olarak yaptığına ve yapacağına nasıl emin isek, öylece, D. Partinin de, Matbuat hürriyetiniı kendi öz davası halinde tahakkuk ettireceğine imanımız vardır.
Varsın, öte yanda, hürriyet kurt' lan, hazır mevsimini bulmuşken] kabuk değiştirmek için uğrasr '’ur.

Comments (0)