Ticaret Bakanlığı sabuna fiat tesbıt için fabrikatörleri Ankaraya çağırdı
Kok kömürü almak için para yatırmak müddeti bu ay sonunda bitecek
Sene 28 — No, 9893 — Flati her yerde 10 kuruştur.
CUMA 11 Ekim 1MB
Sahibi: Necmeddln Sadak — Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es — AKŞAM Matbaası
Boğazlar meselesi hakkında
Amerikanın yeni projesi
Amerika Birleşik . Devletleri Dışişleri Bakanı M, Byrnes'ün gazetecilerle konuşurken söylediği bazı sözler Boğazlar meselesi etrafındaki düşünceleri biraz da, ha açığa vurmaktadır,
M. Byrnes, Boğazlar meselesinin Potsdamda konuşulduğunu ve Montreux mukavelesinin de. ğlştirilmeslne, Boğazların millet, ler arası serbes bir geçit olması, na ve bu konu üzerinde üç devle, tin Türkiye ile ayrı ayn temasa gelmelerine karar verildiğini söylüyor.
Bu kararı, yani Avrııpadaki deniz ve nehir yollarile birlikte Boğazların da milletler arası bir geçit haline sokulması hakkında. kİ Amerikan teklifini M, Truman, Potscjam dönüşü nutkunda açığa vurmuş, bu plânın Londra Dışişleri Bakanlan Meclisinde Ameri, kanın destekleyeceğini de söyle, misti.
Üç'devletin, bu yolda Türkiye İle ayrı ayrı temas etmeleri tek, lifine gelince bunun sebebi ve şekil şudur: Montreux mukavele, sinin değişmesine ancak TürkL yenin rızasile ve Türkîyenin de hazır bulunduğu bir toplantıda karar verilebilir. Böyle bir değiş. ' me teklifinin, bir konferans ka. ran gibi üç devlet tarafından bir. likte tebliği, harbin tasfivesile il. gili olmayan Türkîyenin hem si. yasi durumuna, hem de mütte. fik ve dost sıfatına varasmıyaca. ğı için ayn ayrı konuşmalar da. ha uygun görülmüştür. Bu ayn temaslar neticesinde Türkiye İle görü| birliği elde edilince Mon. treux mukavelesinin değişmesi, ne. hiç şüphesiz Türkîyenin de hazır bulunduğu bir konferans, ta karar verilebilecektir,
M. Byrnes’ün bahsettiği bu te. maşlar olmuş, mudur? Sanmıyo. ruz, çünkü — kendisinin de ^gazetecilere söylediği gibi — Boğaz. !ar meselesi Londrada hiç konu, şul mam ıştır. Hattâ bu temas hakkında hazırlanan ve Türkiye, ye gönderilecek olan mektubu Amerika Devlet Başkanı durdur, muştur.
Acaba niçin? Bunun sebebini M. Byrnes söylemiyor. Fakat bu gecikmenin. Boğazlar rejimi ta. sarısında bazı değişmeler olmasından ileri geldiği kestirilebilir. M, Truman'ın. Potsdamda öne sürdüğü ilk Amerikan projesinin yerine başka bir proje hazırlan, mis olması pek mümkündür.
Bu değişiklik ne olabilir?
Bu noktada tahminler yürüt, meye yetkili değiliz, fakat «(Daily Espress. gazetesinin bu alanda verdiği bir haber doğruya yakın olmak gerektir. Bu Ingiliz gaze. teslnin yazdığına göre Boğazlar hakkında «yeni» bir Amerikan projesi hemen hemen hazırlanıp bitmiştir. Bu yeni tasanda iki ehemmiyetli nokta vardır: Biri, Türkîyenin emniyeti bakımından Boğazların silâhlı kalması, öte. kişi de Rus lıarb gemilerinin — harb zamanında dahi — Bo. gazlardan geçebilmesidir.
Birinci noktanın Türkiye mü. dafaası bakımından ehemmiyeti büyüktür, tik Amerikan proje, sinde İhtimal kİ Boğazların mil. letler arası, silâhsızlanmış serbes bir geçit haline konulması düşü, nülmüştü. Fakat sonradan bun. dan vazgeçilmişe benziyor, Çün. kü. hızlı motörlü ağır silâhlar ve uçak devrinde Boğazlan tam sİ. lâhsız sayabilmek İçin yalnız Bo. ğaz kıyılarını değil. Boğazların kilometrelerce uzağım, meselâ bütün Trakyayı ve Balkan sınır. Jarımızı askerî halden çıkarmak lâzım gelir. Bu da İmkânsız oldu, ğuna göre, Boğazların kıyıların, daki müdafaa vasıtalarını kaldır, makta hiç fayda görülmemiştir,
Ingiliz gazetesinin verdiği ha. ber doğru İse, Montreux mukavelesinde sadece Rusya lehine bir değişiklik yapılacak, sulhte olduğu gibi harb zamanında da ser. bes girip çıkmadan yalnız Sovyet harb gemileri İstifade edecekler, dir.
Bilindiği gibi, Montreux and. laşması gereğince sulhte ve
harbde — Türkiye savaşta de. ğilse — her devletin ticaret gemileri, taşıdıkları yük ne olursa olsun, Boğazlardan ser. beşçe geçebilirler. Sulh zama. nında bütün devletlerin harb ge. mileri — bazı kayıtlar ve şartlar altında — Boğazlardan geçebilir, ler. Fakat harb zamanında, sa. vaşçı devletlerin harfi gemileri Boğazlardan geçemez Türkiye harbde olursa, bu geçiş tamamen Türkîyenin kararına bırakılmış, tır.
Eğer Boğazlar, milletler arası tam serbes bir geçit haline ko. nursa, sulhte olduğu gibi harb zamanında da (Türkiye harbde olmamak şartlle) bütün muharip devletlerin harb gemileri gelip geçebilecektir.
Halbuki Montreux mukavele, sini eskimiş bulan ve bunun de. ğişmesinl Istlyen Sovyet Rusya, dır, Montreu* mukavelesinde Japonyanm, Romanya ve Bulga. rlstanm imzalan duruyor. Bun. darı başka mukavelede, eski milletler cemiyeti paktına temas eden ana maddeler vardır. Har. bin yarattığı yeni şartlara göre bunların değişmesi lüzumlu gö. dilebilir.
Necmeddin Sadak
(Arkası sahlfe 2; sütun 5 te)
tahliyesi
Ingiltere ile Rusya arasında anlaşma oldu
Londra 12 (A.A.) — M. Bevin’le Molotof arasında teati edilmiş olup konferans. Ta İlgisi bulunmayan mektup. Tar yayınlanmıştır.
Mektuplardan anlaşıldı, gına göre, İran’ın İngiliz ve Rus kıtaları tarafından ta. mamile boşaltılması mem. rıunluk verici bir tarzda hal. ledilmiştir. Tahliye tarihi 2 mart 1948 olarak tcsbit edil, miş olup Japon tesliminden sonra altıncı aya tesadüf etmektedir. Bu, 29 ocak 1942 tarihli İngiliz . Rus . İran ît. tifak antlaşmasına uygun, dur. Antlaşma hükümleri ge. reğlnce Müttefik kıtalarının tran topraklarını muhasama. ttn nîhayetlenmeslnden en geç altı ay sonra terketmesl lâzımdı
Londra 12 (R) — Tahran radyosuna göre Ingiltere hükümeti, altı tran gazetecisini İngiltereyi ziyarete davet et. iniştir.
ı
Memleket içi düşmana karşı
II
MÜDAFAA MÜKELLEFİYETİ KANUNU TALİMATNAMESİ
Talimatnamenin neşri fevkalâde bir hâdise ile ilğili değil
Ankara 12 — Bakanlar kurulu memleket İçi düşmana kargı silâhlı müdafaa mükellefiyeti hakkındakl 4654 sayılı kanunun üçüncü maddesine İstinaden bir talimatname nşret-mlştlr. Dünkü Resmî Gazetede neşredilen bu talimatnameye göre olağanüstü hallerde ve seferde paraşütçülere ve havadan kıta İndirmelerine, denizden çıkarmalara, sınırlardan sızmalara karşı 18 yaşını bitiren 60 yaşını bitirin İyen erk ek erle 20 yaşını bitiren ve 45 yaşnı bttlrmlyen kadın vatandaşlar silâhla karşı- koymakla mükelleftirler.
Silâhlı hizmet görecek yeter sayıda erkek bulundukça kadınlar yardımcı hizmetlerde kullanılacaklardır.
Bir milyon mülteci Alman
Dört büyük devlet bîr anlaşmaya vardı
Londra 12 (AA.) — Mareşal Zukuv’! un .siyasî müşaviri Boboelev'e göre, Almanya’yı işgalleri altında bulunduran dört devlet bu kış bir milyon mülteci ve sürgünü ölümden kurtarmak maksadlyle bir anlaşmaya varmışlardır. Bu haber, az evvel Berlin' de Ruslarla müzakerelerde bulunmuş olan İngiliz İşçi saylavı Norman Dodds tarafından verilmiştir.
Sobolelev’in söylediğine göre, 4 İşgal devleti, harbde yer değiştirmek zorunda kalmış olan ve diğer bölgelerde bulunan aile ocaklarına dönmek arzusunu l2har edan Almanları aralarında mübadeleye başlamışlardır. SobOelev, Sovyet bölgesinde evsiz barksız milyonlarca kişinin başıboş dolaşmakta oldukları hakkında ortada dolaşan söylentilerin doğru olmadığını da İlâve etmşltlr.
Akdeniz bölgesi umum
İngiliz kumandanlığı
Paris 12 (R) — Kanada umu. mt valiliğine tâyin edilmiş olan mareşal Alexander yerine Akde. niz bölgesi umum kumandanlığına general W, Maugham getl. rUm İştir,
Boğazlar mukavelesinin tadili
Ingiltere, görüşünü Türkiyeye bildirdi
Büyük Britanya, Türkiyeye gönderilmek üzere mektup hazırlamadı
Londra 13 (»,) — JUsociatlon Fren’* göre înglltar* hükûmttl. Montr*ux mukavelesinin tadili İçin TürHyaye mektup göndermemiş İs» de İngiliz Büyüt Elçisi, B. Peteraon, hükümetinin görüşünü bir hafta evvel Türkiye hükümetine anlatmıştır.
Londra 11 (A.A.) — Reut«r ajansının siyasî muharriri yanıyor:
Umumiyetle iyi haber alan Londra kaynaklarının mütalaasını gör», Montreıut mukavelesinin tâdili hususunda Büyük Britanya, Türk hükümetine gönderilmek Üzere, M. ByımeT İn gazeteciler toplantısında bahis mevzuu ettiği mektuba benzer bir mektup hazırlemamıştır. Fakat, mademki Boğazlar meselesi, Dış işleri
Valiler, bölgelerindeki şehir, kasaba ve köylerde devletin bütün silâhlı kuvvetlerinden başka yukarıda bildirdiğim erkek ve kadın ödevlilerden silâhlı savunma teşkilleri vücuda getireceklerdir.
Hazırlık işlerini gösteren hüküm= lerde muhtelif gruplara dahil olanların cetvellerinin nasıl hazırlanacağı anlatılmaktadır.
A grupu: Orduda görevli o'.mıyan emekli ve yedek subaylar,
B grupu: Orduda görevli olmıyan erbaş onbaşılar,
C grupu: id ilâ 19 yaşma kadar erkekler,
(Arkası sabite 2; sütun 6 da)
DİKKATLER
Bu ne fena huy!
Aynı cins öyle işler var kİ, fab. likalarda gündeliği dört beş H. radır; esnaf hayatında saati, ba. zan da dakikası dört beş lira, Bugünkü piyasa böyle garabet, ter gösteriyor. Demir, sac, tahta, ilh üzerinde türlü sanatları bu. na misal zikredebiliriz Fabrika işçileri hemen kâmile» Ahmet, ler, Mehmetlerdir. Çarşı pazar, d ak i ler arasında Aiımetlerle Mehmctler nüfusa kıyasla devede kulak.
Fabrikalarda uzun staj iste, yeıı işçiliklerde de pek çok Ayşe. ler, Fatmalar bulunduğu halde, serbes piyasanın zcnaatlerinde bunlar hemen hiç görünmüyorlar. Halbuki birincisinden ikinci, si pek daha gelirlidir.
Bizimkisi bu ne İstiğnadır! Acaba daha az kârlısını nezake. ten mi seçiyoruz? Tevazu ve kanaatkârlık mı gösteriyoruz? Yok. sa bir türlü si mit siz yüzmeğe alışamıyor muyuz?
Galiba üçüncü bir vaziyet var: Son meteliğe kadar sermayesiz kalmadan, bir zenaat üzerinde çalışma hayatına giremiyoruz. Bir kaç yüz lira ile, bir iki bin Ura ile teşebbüse girişcmeylp yu. murta kapıya dayanınca amele, liğe katlanıyoruz. Bu fena huy bizi ne kadar zararlı çıkarıyor.
Bakanlan konseyinde ortaya atılmamıştır, şimdi bu hususta müzakereler yapılacağı tahmin olunmaktadır.
Şurası muhakkaktır ki, Dışişleri Bakanları konferansının akim kalması bu İşi tam emiyle kararsız bırakmıştır.
Resmî İngiliz mahfilleri İlk Mon-treux konferansının varmış olduğu hal tarzının, eskimiş olduğu mÜta-lâasmdadır. Bunun iki sebebi vardır:
1 — Bunu lmzalıyanlar arasında pek çök eski düşman devletler vardır.
2 — Eski düşmanlar hariç olmak üzere, Montreu* mukavelesini imza eden bütün devletlerle mukavelenin tâdili hususunda istişarede bulunmak lâzımdır.
Millî Eğitim Bakanı İstanbul'a geldi
Bakan, ay sonunda Ankara’dan Londra’ya hareket edecek

-&ÖU1 Eğitim Bakam B. Haşan ÂH Yücel bu sabahki Ankara ekspreslle şehrimize gelmiş ve İstasyonda rektör wflk Sağlam, dekanlar ve profesörler tarafından karşılanmıştık B. Haşan Ali Yücel kendisiyle görüşen bir muharririmize:
— Ayın sonuna doğru Londra'da toplanacak olan Milli Eğitim Bakanları toplantısına İştirak etmek üzere Ankara'dan hareket edeceğim. Heyete benden başka İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesi dekanı B. Ömer Celâl Sarç, teknik üniversite makine fakültesi dekanı B. Ratıp Berker, talim ve terbiye heyeti âzasından B. Sabahaddln Eyüpoğlu, konservatuvar profesörlerinden B. Nureddln Sevin, Ankara dil ve tarih fakültesinden doçent B. İrfan Şahin baş. ilse öğretmenlerinden B. Sadık Balkan bulunacaktır.
Londra'da ne kadar kalacağımız belli değildir, henüz hareket tarihi de tesblt edilmiş değildir.
Kitap meselesine gelince; Millî Eğitim Bakanlığı bu sene İhtiyaca yetecek kadar kitap bastırmıştır. Altmış milyon forma ki ceman beş
Beşler konferansı
milyon iki yüz bin mektep kitabı bastırdık. Bir iki kitabın bulunmaması ârızi sebeplerden ileri gelse gerektir. Biz memleketin her tarafına kitap şevketmiş bulunuyoruz.
Milli Eğitim Bakanı, kaza ve vilâyetlerde de okul inşaatı mükellefiyeti hakkında şöyle demiştir:
— Bunun için bir tasarı hazırlamıştık. Henüz tetkik halindedir. Bunun fçin müspet blrşey söyleyemtye-ceğim.
Cumartesi akşamı Beyoğlu kız sanat enstitüsünün sipariş atelyealnl açacağım. İstanbulda iki gün kaldıktan sonra Ankara'ya döneceğim.
Adalet ve Ulaştırma bakanları gittiler
Bir kaç gündür şehrimizde bulunan Adalet Bakam B, Alî Rıza Türel ile Ulaştırma Bakanı general AH Fuat Cebesoy bugün, kü trenle intLhap mıntakalan olan Konya’ya hareket etmişler, dir.
İtalya zor durumda
Parri Kalyanın tazminat veremiyeceğini söylüyor
Paris 12 (R) — Dün bir basın toplantısında bulunan İtalya Başbakanı M. parri ttalyanın şimdiki halde hiç bir harb tazminatı veremlyecek bir durumda bulunduğunu bildirmiştir
M. Parri ayrıca şunları söylemiştir:
Müttefikler İtalyadan tazminat istemekte ısrar ettikleri takdirde, İtalya hiç bir vakit kalkınamaz. Umumi sulh muahedenamesinin akdi gecikmektedir. Bu hal İtalyanın menfaatleri aleyhindedir. Umumi sulh mua-hedenameşl yapılıncaya kadar İtalya He hiç olmazsa muvakkat bir muahede yapılması gerekmektedir.
İtalyaya tatbik edilmekte olan tedbirler de gevşetllmelidir ve İtalyayı «ömürgeslz bırakmak doğru değildir, çünkü sömürgeleri olmayınca İtalya yaşayamaz.
B. Pepperin Ankaraya gelişi
Kıymetli misafirimiz, Türk - Amerikan dostluğunun kuvvetlenmesine çok çalıştı
Ankara 12 (Telefonla» — Amerika Ayan âzasından Pepper dün uçakla Ankara'ya gelmiştir. Pepper'ln, Amerikan Dışişleri Bakanı M. Byrnes'üo Boğazlar meselesi hakkındakl nutkundan hemen sonra Ankara'ya gelmesi, burada bazı tefsirlere yol açmaktadır. Buna göre pepper, Boğazlar hakkında alâkadarlardan izahat alacaktır. Pepper'ln dün Dışişleri Genel Sekreteri B Cevat Açık alın'la bu konu üzerinde konuştuğu tahmin edilmektedir.
Sovyet Rusya, tran ve Mısır'da yaptığı temaslardan sonra dünden-beri misafirimiz bulunan Pepper, harb yılları zarfında gerek Kongrede, gerek muhtelif vesilelerle özel toplantılarda yaptığı demeçlerinde Tür-kiyeden dalma sitayişle bahsetmiş ve bu harbde birleşmiş milletlere, dola-yıslle insanlığa olan kıymetli ve ölçüsüz yardımlarda bulunduğunu her fırsatta belirtmiştir. Hülâsa Pepper. Amerikan - Türk dostluğunun kuvvet lenmesl İçin büyük gayretler sarfet-miştlr.
Pepper, 1942 de Türkiye Büyük Millet Meclisinin yıldönümü münasebe-tlk Amerikan Meclisinde demeçte bulunarak:
— Birleşmiş milletler, bu cihan harbinde Türkler'ln şeref, vekar ve hürriyet yolunu tercih ettiklerini unutmıyacaklardır.ı- demiştir.
Pepper, bugün Büyük Millet Meclisinde Başkan B. Abdülhailk Renda'yı ziyaret edecek ve daha bir çok temaslarda bulunarak İki üç gün sonra İstanbtıla hareket edecektir
Günler Geçerken
Laval ve Petain

Bir Moskova gazetesine göre niçin iflâs etti
Moskova 12 ı U9İS> — «Moskova Bolşeviğl, adındaki gazete, dün Londra Dış işleri Bakanları konferansı hakkında ümit verici bir yazı neşret-mlştlr, Gazete, ezcümle şöyle demektedir:
«Beşler konseyinde çıkan zorluklar ne kadar büyük olursa olsun, hiç şüphesiz halledileceklerdir.»
Gazete, konseyin inkıtaa uğramasına sebep olarak »Batı b'ok una-mensup bazı memleketlerin iddialarına hamletmekte ve bunları büyük devletler arasındaki İşbirliğini baltalamağa çalışmakla itham etmektedir.
İngilterede bulunan Polonyalılar
Londra 12 (AA.) — Dışişleri Bakanı M. Ernest Bevln, İngiltere’de bulunan Polonya'lıların memleketlerine dönmeleri hususunda hiç bir tazyike moruz kalmadıkları hakkında «Avrupa Bağımsızlık Birliği» ne teminat vermiştir. Birlik. Polonya ve Baltlk memleketferl vatandaşları hakkında duyduğu endişeleri İzhar ettiği zaman. M. Bevln. arzu edenlerden gayri hiç bir mültecinin memleketine gönderllmlyeceğlnl söylemiştir.
Laval’in ölüm cezasına çarptırılması sanırını üzerimizde P6_ taininki kadar tesir yapmadı. Zira biliyoruz kİ basbayağı bir po. lîtikacıdan başka bir şey olmıyan bu adamın ne ahlâk, ne sanat, ne de hizmet bakımlarından üstün bir meziyeti, bir şahsiyeti yoktur: memleketine belli başlı bir faydası, iyiliği de dokunma, mıştır. Hiç kimse «şu büyük eser önündür... bu mühim iş onun himmetile başarıldı» diyemez. Halbuki ihtiyar mareşalin Birinci Cihan harbinde ordu bozgunculuğunu önlediği, iyi bir komutan olduğu, hele hükümet nüfuzundan İstifadeye kalkışıp servet d. hetine gitmediği muhakkaktır; sağcılığa kaçmakla beraber aris. tokratlık hevesine kapılmamıştı. Laval ise kızını kontes yapmak, kibar muhitinde yer almak türediliğine tenezzül etti, milyonlar toplamakta bütün parlâmento vurguncularını geçti; hattâ boy. nundan çıkarmadığı beyaz kıravatile zevksizce bir ayrılık göster, meğe yeltenmesi hoşa gideceğine sinirlere dokundu.
Petain için rfkeşke mukavemet cephesinde bulunsaydı, ge. çen harbin kahramanını keşke bu harbde de mazisine yakışacak vaziyette, hürriyet ve demokrasi liderleri arasında görseydiko diye düşündüğümüz çoktur. Ona kaybedilmiş bir insan nazarlie bakabiliyoruz, Laval hakkında böyle bir düşüncemiz ve dileğimiz yok. Eğer onun verinde Herrlot mahkûm olarak karşımıza çıksaydı çok ilzülebllirdik; namuslu, sanatkâr, edib, ince hisli bir devlet adamının acıklı âkıbetine keder eder, «yazık oldu» derdik, Laval’de o meziyetlerden hiç birini göremediğimiz İçin gönül azabı da duymuyoruz.
Demek kİ aynı cezalara uğrayan iki kişi arasında ve adale, tin verdiği hüküm dışında umumî efkâr bir fark gözetebiliyor. Cürüm ve cezalar bir olabilir, insanlar İçin mahkûmun iyisi ve fenası vardır Hele politika suçlarında paraya kayıtsız kalmışla, rtn, para hırsı için cürüm işlememişlerin bize az çok sempatik gelen bir tarafları bulunduğu inkâr edilemez.
Refik Halid Karay
1 52 Ekim 1945
Sahile » ___ ____
SÖZÜHMLİŞİ=
Tahsil müddeti kısaltılabilir mi?
Bu suale şüphesiz en salâhiyetle cevap verecek olanlar maarife ıl erdir. Anın tahsilin otuz yaşına kadar «tir«b ilmesin deki ifayri tabiilik ve otuz yaş m insan ömründeki yanlama değeri tahsil müddetinin kısalıp ta sala ayacağı menuu etrafında her vatandaşı düşündürebilir
öyle sanıyorum ki ilkokula yedi yaşında değil de altı yadında başlamak kabildir. Okumaya başlamakta 7 nci yaşını pedagü. Jlk bir değeri olsa gerektir. Fakat bilhassa şehirlerde münevver ailelerin, çocukları daha altı yaşında İken, yani henüz okula başlamadan okumayı, hattâ yazmayı bir dereceye kadar öğreoJ. yortar. Yine hattâ bir çok aileler çocuklarının yedi yaşından evvel okula al ınmamasından şikâyetçidirler. Ayrıca münevveri erimiz arasında altı yaşmda okula başlamış olanlar da az değildir. Yalnız ıı noktalar maarifçilerimizi okuma çağırın başlangıç senesini bir sene geriye almak meselesi üzerinde tekrar durmaya şevketse yeridir. Eğer mühim mahzur yoksa hayattan bir sene yalını bu yoldan kazanılabllir.
Us** tahsilinin pek zarurî olmadığı sık sık söylenmiştir. Çünkü ortaokul İle lise okuma programları. İkincisi daha tafsilâtlı olmak üzere mevzu bakımından aşağı yukan birbirinin aynıdır. Lisede okunan yeni bahislerin sayısı da pek fazla değildir. Liseyi bitirip de bir meslek okuluna girenler lisede okudukları dersler, den seçtikleri kola alt olanlarını nasıl olsa daha derinden okuyacaklardır. Böylelikle tahsil müddetini kısa *ma bakunınden or. taokullarhı lise programlarının tekrar gözden geçirilmesi bir kaç senenin tahsil hayatından kurtarılıp iş hayatına devred'lmesinl mümkün kılabilir. Mesleklerinde muvaffak olmuş doktorlarımız, mühendislerimiz, hukukçularımız, İdarecilerimiz arasında ortaokula muadil bir tahsilden sonra yüksek tahsile geçmiş olanların bulunması tahsil müddetinin kısaltılması İmkânı etrafında bizi cesaretle harekete geçmeğe sevkcdebllir.
Kaldı kİ tahsil müddeti bizimki kadar uzun olnuyan meni, leketler çoktur. Tatbik ettikleri öğretim usulleri gizli değildir, üstelik birim adama İhtiyacımız da pek farladır.
Şevket Rado
Şişli ortaokul müdürü
Bir apartman kapısında ölü olarak bulundu
Dûn gece saat yirmi dörtte Şişll’de Topaloğlu sokağında 37 numaralı apar limanın kapısında temiz giyln-nüş bir adamın yatmakta, olduğu görülmüştür. Zabıta memurları, bu şahsı derhal şişil şifa yurduna kaldırmışlarsa da orada ölmüş olduğu meydana çıkmıştır.
Yapılan soruşturmalarda kendlsl-nln şiçll'de Güle da apartmanında oturan ve şişil orta okul müdürü olan Bnv.er Pancar olduğu tesblt edilmiştir.
Orta oku’- müdürünün cesedi muhafaza altına alınmış olup adalet doktoru bugün muayenesini yaparak ölümün ma?/7.eWnl tesblt edecektir.
Ticaret Bakanı tetkik gezisine çıktı
Ankara 11 — Ticaret Bakanı, bu akşam Adana, İskenderun, Antalya ve Mersin vilâyetlerinde bir tetkik gezisine çıkmıştır. Dönüşte Niğde ve Kayserlye de uğ_ nyacaktır.
Ticaret ofisi
Ticaret ofisinin lağvedileceği hak-kındakl haber ve şayiaların asılsız olduğu anlaşılmıştır.
Amerika dan getirilen otobüsler
Ankara 11 — Ticaret Bakanlığının teşebbüsü ile Amerika’dan temin edilen 50 otobüsten 41 tanesi muhtelif firmalar namına memleketimize gelmiştir. Bu otobüslerden 8 tanesi Ankara, 4 tanesi İstanbul, 2 tanesi de
Hatay belediyesi emrine verilecektir J İşe başlıyacaklardır.
MUKADDES YALAN
Yazan: Leon Malicet
(— Tanımıyorum, tanımıyorum :» Mektupların arasında İri bir zarf, dikkatini çekti. Kendi kendine:
«— Ayl İzdivaç davetiyesi mİ?» diye söylendi.
Zarfı çekip kümeden çıkardı. Sonra el yazısını tefrik edince mırıldandı:
— Jeânne'danmış.
Bir müddet açmadı, tçlndo ne Bulunacağını tasarlamağa çalıştı. Fakat keşfe muvaffak olamayıp açtı; Mme. Dandeville’ln bir gün evvel postaya verdiği davetiyeyi okudu.
Bu kart, onu her şeyden ziyade hayrete düşürdü. Bir türlü mâna ;e-remiyerek söylenmeğe başladı:
(— Bir balo veriyor. Balo veriyor... Niçin acaba?*
Bir an. bunun kendisini kışkırtmak İçin olabileceğini düşündü: Galiba, kadın, ona, terkedllişlnln umurunda olmadığını göstermek istiyor? Zira Raynald bu balonun sırf kendisinden dolayı verildiğine enılndi. Buna rağmen ilk ihtimal! reddetti Jeanne’ı adamakıllı tanırdı. Eski sevgilisinin
insafsız bir makinist
Çocuğu ba$ aşağı denize fırlattığından bugün yargılanacak
Bu sabah Balıkhane öniindc' bJr balık yüzünden genç bir çocuğun öldürülmesine teşebbüs edilmiştir.
On İki yaşında İhsan adında bir çocuk, Balıkhane İskelesinde balık boşaltmakta olan Erkin motorinden bir balık aşırıp gitmek isterken mo-tör makinisti Resul tarpfmdan yakalanmış ve adam akıllı dövüldükten sonra İki ayağından tutularak baş aşağı denize fırlatıp atmıştır
Çocuk baş aşağı denize düşmüş, boğulmak üzere İken hâdiseyi gören iki genç denize atılarak çocuğu boğulmaktan kurtarmışlardı».
İhsan baygın bir halde olduğundan tedavi altına aldınlmıştır.
Resul yakalanmış olup meşhut suçlar kanununa tevfikan bugün ağır ceza mahkemesinde yargılanacaktır.
Kömür için para yatırma işi ayın sonunda bitecek
Kömür tevzi müessesesl memur ve halka yaptığı kömür tevziatında para yatırılmasını bu ayın sonunda kesecektir.
Kasımdan İtibaren evrakları eksik ve İşler! pürüzlü olanların muamelelerine bakılacaktır.
Vapur seferleri
Harbin bitmesi üzerine vapur seferler! İçin hazırlıklar yapılmaktadır. Evvelce şehrimizde bulunan deniz nakliye acentelerinden İki İtalyan acentesi bugünlerde faaliyete geçecektir.
Ayrıca büyük bir Amerikan acentesi İle İngiliz ve Rumen acenteleri
Çeviren: (Vâ .
kendisini ne kadar çok sevdiğini bilirdi. Pek ıstırap çektiğini tahmin ediyordu. Yaralanan İzzeti nefsiyle:
«— Böyle bir oyun oynamak kudretinde değildirb diye düşünüyordu.
Öyleyse neydi?
Düşünüp bulamadı. Fakat kendi yaptığı hareketin alçakça olduğuna tekrar hükmetti.
On senedir hayanının bütün safhalarını hatırladı. Bayan Jeanne Dan-deville’i İlk görüşündeki intibaını akima getirdi. Uzun zamandır lul olan bu kadın hâlâ kocasının matemini tutuyordu. Koyu renk elbiseleri, mahzun yüzüne tasviri güç bir güzellik veriyordu.
Delikanlı, güzelliğiyle meşhur olan bu kadına heyecan için hilabedcbll-mlş, ona karşı daima sessiz bir alâka beslemişti.
Derken,gün geldi: genç banker, bütün cesaretini toplıyarak aşkını ilân etti.
şimdi, o zamanki acemi tavır ve sözlerin! düşünüyordu da kendi haline gülüyordu. Ricalarını muhtelif
, —
Filistin’de vaziyet ciddî safhaya girdi
Yüksek rütbeli Ingiliz subayları alınacak tedbirleri görüştüler
Paris 12 (R) — FlUstlnd» vaziyet hâd pir devreye girmiştir. Başlı. ıış olan kırp aş alıkların daha ziyade genişlemesi ndetı korkulmaktadır.
Dün Kudüşte bulunan yüksek rütbeli İngiliz subayları bir toplantı yapmışlar ve alınması gereken tedbirleri göedrn geçirmişlerdir.
Umum! vali Lord Gorl d(lr. T hislin Yahudi cemaati reisi İle bir görüşmede bulunmuştur.
Paris 12 (R) — Flllstlnde bulunan Amerikan kuvvetlerinin derhal Mısıra gitmeleri emri verilmiştir.
Rehovoth kampına saldıranlar İngiliz subay elbisesi giyiyorlardı
Kudüs 12 (A_A.) — cRehovoth} talim kampı hâdisesinde kampa tecavüz edenler kamyonlarla şehre gel-
Çalışma bakam
Bakanlığın yapacağı işler hakkında izahat verdi
Zonguldak 11 — Çalışma Bakanı doktor B. Sadi Irmak, kömür havzasında İncelemeler yapmaktadır. Doktor B. Sadi Irmak Bakanlığın yaptığı ve yapacağı İşler hakkında İzahat vermiş, daha bir çok yerleri gezerek kabil olduğu kadar fazla İşçi İle temas edeceğini söylemiştir.
B. Sadi Irmak, devlet ve hükümet himayesini daha fiili, daha tesirli ve daha şümullü kılmak İçin yapılan araştırmaların İlk safhasının bittiğini ve sonuçlarının kanun tasarıları haline getirilerek hükümete sunulduğunu anlatmıştır. Bunların en önemlileri şunlardır:
1 — Bir İçtimai hizmetler kurumu meydana getirmek.
2 — Bir İş ve işçi bulma kurumu kurmak.
3 — İş kanunu dışında kalan işçileri sigorta etmek.
4 — Bakanlığın yeni teşkilâtını kurmak.
Bakan, sözlerini şöyle bitirmiştir:
(— Bunlardan başka bir yandan da İşçi yardım sandığı ve deniz İşçiler! hakkında son İncelemeleri yapmaktayız. Bakanlığın girişeceği İkinci bir sıra teşebbüsler bilhassa rasyonall-zasyon ve İçtimai sigar t alarm kurulmasında fngiltereden getirteceğimiz ve en yüksek İhtisasa sahip mütehassısların mütalâalarından faydalanmak olacaktır.»
B. Sadi Irmak hazırlanan taşanlara Meclisin yakın bir ilgi göstereceğini zannettiğini ve fikir «abasında. çalışan muharrirler İçin de ayrı bir sandık ve sigorta sistemi yapılacağını sözlerine ilâve etmiştir.
Gelir vergisinden muaf tutulacaklar
Ankara 12 (Telefonla) — Ge. lir vergisi üzerindeki çalışmalara devam edilmektedir. Tasarı son şeklini almak üzeredir. Mu har. rirler, müellifler, ressamlar, güzel sanatlara mensup bulunan, lar muayyen şartlar dahilinde vergiden muaf tutulacaklardır.
seferler tekrarlamıştı, Bozan ümitlere, bozan yeislere düşmüştü. Derken kendini öldürmeği tasarlamış; bin bir deliliği aklından geçirmişti. Sevdiği kadınla karşılaşmak üzere türlü hilelere başvurmuştu.
Nihayet İlk randevulara ulaştı.
Hele birinci buluşmalarını sanki dünmüş gibi hatırlıyor. Yağmurlu bir İkindiydi. Akşam yaklaşıyordu; rüzgâr, camlara ölü yapraklan çarpıyordu. Delikanlı, güzel kadını, sabırsızlık ve sinir içinde beklemiş, beklemişti. Gözlerini saatten ayıramamış, onun caydığına, gelmeyeceğine hükmetmişti. Yelkovanın daha hızlı yürümesi için sanki eliyle çekmek istemişti.
Bayan Jeanne Dandevlile, tltriye-rek. nefes nefese ve müphem şekilde endişeli: gelmişti. İndirilmiş tülüne, sis ve nefesi damlacıklar toplamıştı; bunlar, İnci taneleri halinde pırıldıyordu. Delikanlı, bunları, buseler! orasında İçmiş, İçmişti. Bugün artık her şeyin bitmiş, tamir kabul etmez halde bitmiş bulunduğu şu anda hâili o İlk buselerin lezzetini hatırlıyordu.
Delikanlı, çok geçmeden, karşı tarafta yarattığı o büyük aşkın derinliğinden kendi de korktu. Bu kadının, bu annenin kendi İçin emsalsiz fedakârlıklar yaptığını anlıyordu. Şayet: «Gidelim!* deseydi , tereddütsüz ve nedametslz her nereye olsa onu ta-klbedecektL (Arkası var)
mişlerdir. Bunlardan bir çoğunun İngiliz subayı elbisesi giydi ileri görülmüştür.
Kampa tecavüz edenlerin alıp götürdükleri bir çok şeyler orasında eon model 300 tüfek, 15 makineli tüfek ve çok miktarda mühimmat ve İngiliz askeri elbiseleri vardır. Yeni tecavüz hâdiseleri çıktığından polis bütün yolları tutmuş, fakat âsileri ele geçirmeğe muvaffak olamamıştır. Umumiyetle tahmin «dildiğine göre, mütecavizler «Milli asker! teşkilât* adı altında tanınan Yahudi lethL? teşkilâtına mensupturlar.
Yahudi mallarına boykot
Şam 12 (A-A.) — Suriye basınının büyük bir kısmı, bütün Arap m emi e ketlerinde, her nevi Yahudi menşeli malların teşkilâtlı bir boykota tâbi tutulmasını İstemektedir.
Iranlılar hacce gidemiyecek
İran hükümeti hacce gidilmesini yasak etti
Paris 13 (R.) — Tahran'djuı bildiriliyor; îıan hükümeti bir emirname neşrederek Iran'lılann bu sene Hacce gitmelerini yasak etmiştir. Suudi Arabistan ile İran arasındaki münasebetler düzellnceye kadar bu tedbir yürürlükte kalacaktır. Bu tedbirin alınmasını İcabettlren sebepler hakkında verilen malûmata gör® geçen sene bir İran tebaasının Suudi Arabistan’da İdamından sonra her İki hükümet arasında münasebet nor mal bir şekle girmemiştir. Suudi Arabistan İran’ın istemiş olduğu tazminatı vermekten lstlnkâf etmiştir.
Japonyada işgal kuvveti
200,000 askerden mürekkep olacak
Paris 12 (R) — Tokyo’dan alı. nan bir habere göre, general Mac Arthur Japonyada buluna, cak olan Amerikan kuvvetlerinin 200,000 olduğunu hükümetine bildirmiştir. Diğer taraftan Pasifik adaları ve Uzak Şarkın di. ğer bölgeler! için ayrıca 200,000 Amerikan askerinin tahsisi lâzım gelmektedir,
Ispanya’da umumî af
Paris 12 (R) — Madridden bu sabah alman son bîr habere gö. re. İspanyol hükümeti, umumî af İlân etmiştir. Bütün siyasî mahkûmlar bu aftan istifade edeceklerdir,
Japonlar hariçteki paralarını bildirecekler
Tokyo 11 (A.A.I — General Mac Arthur, Japon hükümetinin muhtelif dairelerine ve saraya gönderdiği bir emirnamede, bu makamların, 30 gün İçinde yabancı memleketlerde sahip oldukları paranın miktarını Müttefik 1 makamlara bldlrmelerinl istemiştir.
Bir komünist, ecdadının imanına dönmüş
New-York 11 (A_A.) — Komünist
gazetesi olan «Daily Worker» m direktörü Louls Budenz istifa etmiştir. Louls Budenz. komünizmin hedefi İnsan ruhuna tahakküm etmek olduğu için katolikllğe ve ecdadının İmanına avdet edeceğini bildirmiştir.
Almanlar Avusturyadan çıkarılıyor
Viyana 12 (A.A.1 — Çıkarılan bir kararname gereğince. 15 mart 1938 den evvel Avusturya'da ikamet etmemiş bulunan bütün Almanlar memleketten çıkarılacak, sadece siyasi yahut dini görüşlerinden dolayı Naillerden zulüm görmüş olanlar Avusturya’da kalabileceklerdir.
Almanların iki senelik kayıplan
Londra 12 fA.A.) — Başbakan M. Attlecnln Avam Kamarasında söylediğine göre, 1 eylül 1943 ile 10 mayıs 19+5 arasında Almanların uğramış oldukları kayıplar yaralı ve ölü olarak 7.400.000 kişi tahmin edllmekte-
Boğazlar meselesi hakkında Amerikanın yeni projesi
(Bps tarafı 1 inci sahlfede)
Fakat Sor--'t Rusya, Montreus mukavelesinin değişmesini gerçekten sırf bu «hukukîn noktalar için İstemiyor, Rusyanın İstediği, Boğazlarda müstesna bir duruma sahip olmaktır. Askerî üsler kurmak gibi zırva dilekleri Türkiye dinlemeye bile tahammül edemi. yeceğj gibi, İngiltere ve Amerikr. da. — hem Türkiyenln el sürül, mez, en tabiî hükümranlık haklan, hem kendi dünya prensiple, ri bakımından — bu gibi çocukça teklifleri hiç müsamaha İle karşılamıyorlar.
Amerika Başkanı Truman, Potsdamdakl İlk teklifini hem Boğazlarda gidip gelişi yeni şart. Iara uydurmak, hem de Sovyet Rusyayı tatmin etmek İçin ileri sürmüştü.
Şu var ki Boğazlann milletler arası tam serbes bir geçit olması, burada kendisine müstesna bir durum isti yen Sovyet Rusyanın işine gelmezdi. Rusyanın İstediği, Boğazların herkese açık ve serbes olması değil kendisine açık ve herkese kapalı kalmasıdır.
Bundan dolayı olacak ki İlk Amerikan projesi değişmiş, bir yenisi hazırlanmıştır. Eğer tngi. İiz gazetesinin haberi doğru ise, harb zamanında. Sovyet Rusya harbde olsa dahi, başka muha. Tiplerin harb gemileri Karadeni. ze glremivecek, fakat Sovyet harb gemileri Boğazlardan gelin geçe, bilecektir.
Böyle bir rejim İngiltere Ue Amerikanın İşine geliyor mu, bil. miyoruz. Çünkü İtalya donanması yok olduğu için Rusya düşmanı sıfatile Boğazlardan Kara, denize girebilecek ancak tngiliz veya Amerikan gemileridir.
Atom bombasüe yeni harbin önü alındığına göre Sovyet Rus. vanm bundan sonra, sadece bu. günkü müttefiklerinden kuşku, lanıp Boğazlar meselesine bu derece ehemmiyet vermemesi akla, mantığa, siyasete daha uygun görünür. Boğazlardan geçerek Rusyaya saldırabilecek, Amerika ve fngiltereden başka kim var? Böyle bir ihtimali de Ruslar na. sil düşünebilirler?
Her halde, İngiltere ile Amerika böyle bir İmkânı hiç hesaba katmadıkları için olacak, harb halinde Boğazların kendilerine kapalı ve Rus harb gemilerine açık kalmasında hiç mahzur gör. mü yortar.
Boğazların, gelecek harblerde — harb gemilerine geçit verme bakımından — en küçük askeri ehemmiyeti olacağına inanan artık kalmamıştır. Bu harbde bile bunun örneğini gördük, Akdeniz. de Almanvanm tek harb gemisi olmadrği halde koskoca İngiliz filosu. Boğazlara yaklaşmak söv. le dursun, Ege denizine bile gire, medf.
B«vle olmasa, şartlar değişse ve Boğazlar bir strateji unsuru sayılsa da Sovyet Rusya, kendi güveni bakımından — her türlü anlaşmalardan üstün ve daha kolay — tek yolu ihmal ediyor: Türkiyeye dost ve emniyet verici bir siyaset gütmek.
Necmeddin Sadak
Kazanç vergisi ikinci taksit müddeti
Ankara 11 (Telefonla) — Bazı gazetelerde kazanç vergisi İkinci taksit müddetinin aralık ayından ekim ayına alınması mükelleflerin şikâyetini mucip olmuştu. Bu hususta ilgili makamlardan aldığımız malûmata göre bütçe yılının takvim yılı olarak değiştirilmesi Özerine 13/6/945 tarihinde neşredilen 4750 sayih kanunun birinci maddesi ile kazanç vergisinin haziran ve ekim aylarında tahsil'edileceği tesblt ve tasrih olunmuştur.
Kanunun bu hükmü karşısında taksit müddetlerinin değiştir İlmesine Maliye Bakanlığının salahiyetli bulunmadığı ve binaenaleyh mükelleflerin ikinci taksitlerini ekim ayı İçinde öd'emelernln zaruri olduğu anlaşılmıştır. ____________
t ki fırın kapatıldı
Üsküdarda sermayesinin kifayetsizliği yüzünden bir fırınla Fcrikö-yünde İstimlâk yüzünden diğer bir fırın kapatılmıştır. Her iki fırın da esmer ekmek çıkarmakta idi.
Et, yeniden ucuzlatılacak
Et flatlerinin yeniden ucuzlatılacağım yazmıştık. Bu hususta yapılan incelemeler İlerlemektedir. Ucuzlama, teklifinin müzakere edilmek üzere önümüzdeki hafta daimi encümene gönderileceği tahmin ediliyor. Yeni kurarla koyun etlerinin kilosu 145 -150 kuruşa İndirilecektir.
Memleket içi düşmana karşı
(Baş tarafı 1 inci salıifedt)
D grupu: Silâh altına girmiş ve ıe yaşını bvirmlş erkekler,
E grupu: 46 yaşma girmiş ve 00 yaşını bitirmemiş erkekler,
F grupu: 20 ilâ 45 yaş arası kadınlar.
G gr ıpıl: Gönüllüler.
Bu teşkillerin silâhlar i. tepaneierl. talim ve terbiye İçin gerekil malzeme ve teçhizatı, bunların taşınması, bakımı ve kırtasiye masrafları Milli Savunma Bakanlığınca sağlanacaktır. Bu silâhlarla cepane ve malzemenin emniyeti ve korunması İçin gerekli yer asker! birlik komutanı ve bulun-mıyan yerlerde Jandarma komutanı ile birlikte ioare âmiri tarafından seçilecektir. Silâh. cepane ve malzemenin İyi bir şeklide korunması ve bakımından idare âmirleri sorumludurlar.
Şehir, kasaba ve köylerde bu maksatla vücuda getirilecek teşkillere avcı teşkilâtı adı verilmektedir.
Savaşçı gruplardan başka yardımcı gruplar da kurulmuştur. Gruplarda vazife görenlerin, tanınma işareti olaroij sol kollarında 5 santlmttre genişliğinde kırmızı kolluklar bulunacaktır.
Ödevliler talim, terbiye ve tatbikat İçin yılda en az yetmiş İki saat ve en çok dokuz günü geçmemek üzere celbolunacaklardır.
Kadın yurddaşların talimi‘bulundukları köy ve mahallerde yapılacaktır.
Ödevlilerin hizmete çağırümasında bulundukları yerlerin özelllk’erlle ekim ve hasad zamanı gözönûnde tutulacaktır.
Kararnameye göre bu ödevden müstesna olanlar şunlardır: Milletvekilleri. sayıştay, dan iş tay başkan ve üyeleri Bakanlıklar müsteşarlan ve yardımcıla” Dışişleri Bakanlığı genel kâtlb!. şifre müdürü, rektörler ve dekanlar: a ergi komisyonu başkan ve üyeleri; Bakanlıktan katma ve bağımsız bütçeli İdarelerin merkez teşkilâtı müstakil’ müdürleri, genel müfettişler ve müşavirleri: valiler; kaymakamlar: bucak müdürleri; emniyet müdürleri; safcıstay denetçilerinin yarısı; yargıç ve savcılarla yardımcıları: yatılı öğretim müesseselerl müdürleri: defterdarlar, mal müdürleri: özel muhasebe, gümrük, tekel başmüdürleri-. Ulaştırma Bakanlığı merkez teşkilâtı dışında kalan bütün memurlar ve hizmetlileri, polisler. bankalar ve sigorta şirketleri umum müdürleri il" yardımcılanadan biri, resmi daire ve müesseseler)e İktisadi devlet teşekkülleri ve bunlara bağlı İşletim ve kurumlann ertelenmiş veya İş celbinden geri bırakılmış elemanları arasından valilerin tesbit edeceği teknik elemanlar vesaire...
Kadınlardan hâmile ve memede çocuğu olanlar, 9 yaşına kadar çocuğu bulunup evlerinde bakacak kimsesi bulu nmı yan lar.
Talimatnamenin neşri fevkalâde bir hâdise ile alâkalı değil
Salâhiyeti! mahfillerden Öğrendiğimize göre 1944 ağustosunda neşredilmiş olan m em eke t İçi düşmana karşı müdafaa mükellefl'.’etl kanunu bazı İltibaslara sebebiyet verdiği İçin hükümet üçüncü maddeye dayanarak bu İltibasları ortadan kaldırmak tein bir talimatname hazırlayarak Bakanlar kuruluna vermiştir
Talimatname Bakanlar kurulunca tetkik ve tasvip edildikten sonra Resmi Gazetede intişar etmiştir.
Bu izahattan anlaşıl uçağı veçhile, yeni bir tedbir mevzuubahls olmayıp yürürlükte bulunan bir kanuna ait ta llmatnamenln nesrinden ibarettir. Talimatnamenin bugün neşredilmesinin fevkalâde bir hâdise İle alâka veya delâleti yoktur.
Talimatname henüz vilâyete bildirilmemiştir. Şehrimizdeki salahiyetlilerden yaptığımız tah. ki kata göre talimatname yürür, lüğe girmekle beraber tatbikine başlanmak için ayrıca emir gel. inesi İcabetmektedir. Bu itibarla talimatnamenin neşri bugünden tatbikine geçileceği mânasını ta. zammun etmemektedir.

BORSA
11 10/1945 fiatleri
Londra üzerine 1 sterlin 5.22
Nevyork totrlne 100 dolar 132.—
Cenevre 100 İsviçre Fr 30.675
Madrid üzerine loo pezeta 12.89
stokholm üzerine 100 kuron 81.1323
BORSA DIŞINDA ALTIN FİATLERİ
Gulden 83.70
Reşadiye 35.10
İngiliz 42.50
Külce »Bir gramı) 552
—-• Takvim •—
Zilkade 5 — Hızır 160 tınsak Güneş öğle tıdnd) Ak Yatsı E. 10.55 12.32 0.26 9.34 12,00 1.30 V 4.30 0.08 12,01 15.09 17.34 19.06
12 Ekim 1945
AGflAM
Sahlfe 3
AKŞAMDAN AKŞAMA Modern «vlerde mafrabalt temizlik kabil olamadığına göre...
İatanbulun ve Kadiki»yün bir oek taraflarınca oturan tanıdık. ianiYus havaga* dun tınımdan şikâyetçidir: .
E az an gaz Kalamış tarafları . da uıfıra iniyor Tenceresi;) ’ ateşte sanan cv kadını başka tarafta meşguldür. Gtaa tek. rar gelmeğe başlayınca ocak yanmadığı için gaz ortalığı kap. Iıyor. Bu uğurda kedisini kur. ban verenler vardır. Allah İnsan nüfusunu esirgesin,
n— Bari, solar gibi, ha vs gaz. tan da gün aşın, fakat İyi votil. ■e.» diyenler çoğaldı. .
ikinci ve başlıca şikâyet te Şişli taraflarında:
— Gaz gelir, su gelmes. Hal. bukî ayn? saatlerde randevu ve. rlp ikisi bîrden gelse, yıkanma. m;r kabil olacak.
Kadıköy israfının temennileri arasında şu da var:
— lağ-nurların yağman kâfi gelmedi de, musluklar uzun müddet daha böyle gün aşın pek nazeninane akacaksa, bari hafta, da bir olsun, banyo yapmağa meydan verecek şekilde fazlaca akıtıl».,.
Modern evlerin tertibat» öyle ki iptidai şekillere dönüp bütün ■ilenin termosifonlu hamamda Tnasraba usulile yıkanması kabil olamıyor Yıkanamamak da fer. d? zsrar ' ermekle beraber, umu. mî sıhhat bakımından tehlike teşkil ediyor. .
ş
Mesken bulmak için türlü türlü hileler
Dünyanın son vaziyeti dola, yısile, Avrupanın şurasında, bu_ rafında bazı yeni meslekler tü. rem iş. Gazetemizde bir arkadaş buna dair makale yazıyordu; mevzuuna müdahale etmlyeyim, Yalnız şu İtadan çığını söyllyeyim ki, o buhran ortasında halka ev tedarik etmeğe çalışan ya zıha, neler, vefat ve izdivaç ilânlarını takibederek «belki boşalmıştır diye faaliyete geçerlermiş.
Mahmut Baler'den bir fıkra dinledim:
Herifin biri denize düşmüş boğul uy ormuş. Başka bir adam, ona bakıp tammış, hemen koş. mağa başlamış. Boğulanın ev sahibine gitmiş:
— Şunun evini bana kiraya ver! . demiş.
Ev sahibi gülümsemiş:
— Geç kaldın! Onu denize atan adam, geldi, yerine yerleşti bile!,,.
Hakikaten, mesken tedariki, böyle karikatürleştirilmeğe lâyık bir hal aldı,
İki kişi vapurda şöyle konuşu, yordu;
— Bir çok garsonyer İstanbul ortasında kapalı duruyor. Şun. lan bir tesbit etsek iş vardır.
— Ne gibi?
— Garsonyer sahibine gider, dik; «Sizin hanımefendi şu nu. maralı evinize hiç teşrif etini, yorlar Her halde oradan hoşlan, nuyorlar galiba. Acaba burasını bize devretmeni! İçin kendisin, den mi rica edelim? Yoksa doğ. nidan doğruya anahtarı sizden mİ alalım?,,,» Ne dersin? Bu tarz ahlâka mugayir bir şantaj mı. dır?
— Hayır, bilâkis, aileleri ko. rvmak bakımından pek faydalı: Hem garsonvere gelenler evlerin, de otururlar. Hem de evsizler ev bulurlar... öyleyse iş var mı?
— iş var!
Bilmem, o tanımadığım iki İrişi, şirketi kurdular, faaliyete geçtiler mi?
(Vâ . Nû)
I ŞEHİR HABERLERij
Toprak Ofis teşkilâtı
Ofisin kaldırılacağı haberleri doğru değil
RADYOl
ANKARA RADYOSU
Bu akşamki program
>8 Salon orkestrası, 18.30 Konuşma, 18 45 Orkestra, lö Haberler, 19.20 Geçmişte bugün, 19.25 Şarkılar, 19.45 İktisat saati, 20 Mandolin birliği. 20.15 Radyo gazetesi, 80,45 Temsil, 21.30 Serbes saat, 21.48 Tarihi Türjc musl-kki, 22.18 Haftanın spor har*ketleri, 32 30'Dans müziği (Pl.), 22.45 Haberler,
Yarın sabahki program
7.30 Müzik: Hafif müzik (Pl), 7.45 Babvler, 8 Müzik (Pl.), 12Jo Balon orkestrası. 12,45 Haberler, 18 Orkestra, 13.20 Karışık şarkılar ve oyun havaları, 13.50 Cumhurbaşkanlığı armoni mtMdkası,
8on günlerde bazı gaza te İT de Toprak Mahsulleri Ofisinin kaldırılacağına. dair haberler çıkmıştır. Halbuki Ticaret Bakanlığı Ofisin kalkması değil, bilâkis harb sonrası şartlarına uyar bir şekilde e g nişi etlim esi ve ıslah »dilmesi kararını vermiştir. Bu hususta yüksek mürakabe hey «tinin raporu göa önünde bulundurulmuştur.
Evvelâ Ofisin muhasebe usulleri değiştirilmiştir. Yeni Ofis teşkilâtı bugünlerde belli ola 'aktır.
Teşkilât yenilenirken Ofis bir devlet dairesi olarak değil, serbes çalışan bir müessece şeklinde kabul edilmiştir. Ofisin harb sonrasına İntibakı İçin yapılmakta olan etütler henüz tamamlanmış değildir.
Şimdiki halde Ofisin İstikbali hakkında iıenüı taslak halinde bulunan birkaç proje mevcut, bulunmaktadır.
Ticaret Bakanlığının elinde henüz bir milyon tonu mütecaviz hububat stok halinde durmakta ve hariçten getirilen, dahilde İnşa edilen silo ambarlara bu stokların yerleştirilmesi günün en mühim faaliyetlerinden birini teşkil etmektedir.
Kış m evriminin yaklaşması dola-yıslyle bu stokların en kısa samanda ambarlara yerleştirilmesi, İstihlâk merkezlerine şevki, hattâ İhraç etmek Htlyenlere satışı gibi mevzular ortadan kalkmadıkça Ofisin kaldırılması alakadarlarca mümkün görülmemektedir.
Bu arada gene ban kanaatlnra göre Ofis harb sonrasında memleketimizde* kaldırılması gereken son teşkilât olacaktır.
Kız Teknik öğretim okulları sergisi
Beyoğlunda Parmakkapıda Be. yoğlu Akşam Kız enstitüsü sipariş atelyeslnde kız teknik öğretim okulları için bir daimi sergi yeri temin edilmiştir. Sergi cumartesi günü törenle sçı’acak, törende şehrimize gelen Millî Eğitim Bakanı B. Haşan ÂH Yücel de hazır bulunacaktır.
Satışa arzolunan ithal malları
Tahtakale 24 te Mukavva Kâğıt Ltd_’e kalem ucu, İst. Vital Handa Horasan ve Mahtumlarına altın varak, Gal. Melek Handa Yani Komnl-noe’a sellüiolt tarak. Taksim Aydede caddesinde Oto Türk Y. Bchar'a ampul, Gal. Fermenecilerde Kemal 3’1 n-netçioğlu’na akümülâtor İmlâ cihazı, Gal, Şark Handa İzzeddln Fera’ya telgraf makinesi, fenni akşamı, blr-kecl Nur Handa Türk - Amerikan T'-carete oto fren balatası, Gal. Fermenecilerde Koç Ticarete demir boru, galvanizli boru, Bahçekapı Ku.lu Handa D. GaUmidls’e cep ve kol saati, masa saati, Tahtakale caddesi 8 de Anadolu Kontuan*na amonium-lu krem şapı, İst. Balkapan Handa M. Kohen'e anilin boya, Gal. Emek Handa Sadık oğullan’na reçlna (kolo-fan), İst. Rahvan cılarda Mustafa Balmumcuya nitrat asit, sülfürik As. Hldro. As„ Yedlkule Kazlıçeşme’de S. G, Sotlryadls’e anilin boya, pan-creol. Yedlkule Kazlıçeşmede B. Da-non M. Menda*ya sanayi balık yağı, Asmaaltı Volto Handa Ralf Onger, L. İşmen'e sûlyen, Halıcıoğlunda Türkiye şapka Taslağı Fabrikasına tet-rakarnlt, Gah Ablt Handa Kemal Dönertaş'a Stronel yağı, İst. D İlsiz-sade Handa Arman d Bot ton *a llthfbt. cutrllln, camauba mumu, asit formlk, ehlelazol, İst. Yenlpostahane caddesinde Türkiye Ecza Deposuna manyezi Kar., manyezi Oka.. Asmaaltı No. 52 dc Sami Hisar Uya sargıiık yağ kâğıdı, Tahtakale 10 da Salomon Zske-nazl’ye sargıiık sülfit kâğıdı, Bahçe-kapı Anadolu Handa İzmir Manifatura'ya kesilmemiş yan kâğıdı, tst. Vltal Handa Horasan v« Mahtumla-nn» mumlu eteneli kâğıdı, Hasırcılar Yümaz Handa J. Springer’e matbaa mürekkebi. İstiklâl caddesi 272 de Llon mağazasına dert eldiven ve fötr kadın şapkası, Aşlrefendl Cad. 38 da G. ve A. Baker'e kadın yünlüsü, İst. Cernıanya Handa Osman Edip Sey-dl’ye pamuklu, yünlü mensucat, erkek şapkası, Bultanhamam Haçopulo Handa Hüseyin Atalay’a gaz Idrofll, Taksim Nizamiye caddesinde Dokuma ve Çorap Fabrikasına sun! ipek İpliği, SuRanhamnm Cad. 12 de Ata-naş Papadopulo'ya yün mensucat, Yedlkule Kaıhçeşmede N. Orlyettas, Y. Kefalas’a kuru sığır derisi.
Sabunun bir fiati olacak
Nebatî yağlar hakkında yeni kararlar veriliyor
Bugün matinelerden İtibar»;
ŞARK Sinemasında
Emsalsiz bir güzellikte, psikolojik bir mevzuda ve bir zevç ve ze/ne arasında geçen hissi ve İhtiraslı sahnelerle dolu:
KARIMI ÖLDÜRDÜM
Türkçe sözlü şaheser başlıyor.
Eşsiz te dehâkâr aktör ve ı irisler tarafından oynanan bu filmin temaşasını hassaten tavsiye ederiz.
Seanslur: 2,30 - 430 - «30- 9. Tel,: 40380
Bu akşam saat 20.30 da
KOMEDİ KISMI
MÜFETTİŞ
DRAM KISMİ
KORİOHN18
Zayi — F. K. B. Tıptan almış olduğum hüviyet ve şebekemi kaybettim. Hükmü yoktur.
»no No. k Talât BûDça®
Son çekilişin talihlisi
Jandarma Mustafa Canıeven dün 25 bin lirayı aldı
Milli Piyangonun son taUhliiert arasında bulunan Jandarma okulu erlerinden Mustafa Calnseven dün 25 bin liralık İkramiyesini almıştır. Bu esnada ken dişile konuşan bir arkadaşımıza, Mustafa CanMven de-
Mustafa Can seven mlştlr kİ:
— Bursanın Karacabey kazası Beylik köyündenlm. 4 senelik evliyim 3 yaşında oğlum var, Anam ve üç bekâr kız kardeşimle berabe? oturuyoruz. Paramı bankaya yatıracağım askerliğimi bitirmeme 16 gilnüm var; ondan sonra köye gidecek ve bir çiften İbaret olan hayvanlarımı çoğa.tacağım.
— Piyango çığtığım nasıl öğrendin? Piyangonun çekilmesinden bir gece evvel öyle bir uyku bastırdı kİ erken yattım. Biletimi ber gece yastığımın altına koyuyordum. O gece rüyamda göl gibi bir yerde balık tuttum.
Sabah uyanınca günü heyecanla beklemeye başladım, şimdiye kadar rüyada her balık tutuşumda amorti çıkmıştı.
Akşam üzeri gazetede numaramı başta görünce İnanamadım, kimseye bir şey söylemeden sabahı hayaller kurarak bekledim. Sabahleyin aldığım başka gazetede numaramı yanlış görünce uçuruma yuvarlanır gibi oldum. tklnei bir gazete aldım: numaram aynen vardı. Deli gibi oldum; komutanıma anlattım. O da baktı. Derhal alayda haber yayıldı. İşim vardı: bitirmeden gelip parayı alamadım, fakat bu gazete denen şey ne sihirliymiş: hemşerileTİmden biri saat başı karşıma çıkageliyordu. Evin ancak dün haber! olmuş, klmblllr ne sevinç İçindedirler. Köye döner dönmez kız kardeşlerimi evereceğim. Oğluma da bir kumbara götüreceğim. Beyim Allah acıdı. Biz çiftçi İnsanlarız havalar kurak gitti amma beriden d» para geldi.
Bu sırada önüne yığılan paralar torbaya yerleştirilirken «komutanımdan İzin alıp bunları bankaya yatıracağım» diyordu.
Ulaştırma Bakanı De-nizyollar idaresinde
Ulaştırma Bakanı General Ali Fuat Cebesoy dün Denizyolları İdaresinde meşgul olmuştur.
İlkokul öğretmenlerinin toplantısı
ilk öğretim talimatnamesi mucibince Milli Eğitim memurlarının kendi bölgelerinde çalışan ilkokul öğretmenlerini bir Öğretim başında, bir de öğretim yılı sonunda olmak üzere senede İki kere toplantıya, çağırmaları icabetmcktedlr. Bu toplantılarda öğretimin daha verimli olması İçin gerekil meselelerin konuşulması ve Icabeden tedbirlerin alınması talimatnamede yazılıdır.
Şimdiye kadar yapılmıyan bu toplantılara bu yıl şehrLmlzrf» başlanmıştır. 18 ilçenin 13 sinde yapılan bu toplantılara Milli Eğitim müdürü B. Halil Vedat Fıratlı başkanlık etmektedir.
Toplantıların on üçüncüsü yarın Bakırköyünde yapılacaktır. Geriye S İlçenin öğretmen toplantun Kalmıştır. Cumartesi giinü Kartalda, salı günü Adalarda, çarşamba günü de son toplantı Kadıköyünde olacaktır.
Konuşmalara alt zabıtlar. Milli Eğitim müdürlüğü tarafından bir broşür halinde neşredilecek, bu broşürle öğretmenlerin dilekleri mü-
düdükçe toplattırtiacaktır.
SES TİYATROSU
Pazartesinden
maada
■ Her gece 8 30 da
VAN KEDİSİ
Operet 3 perde
Tel: 49389
%
Ticaret Bakanlığı yağ fabrikatörlerinden sonra sabun fabrikatörlerini de Ankaraya davet etmiştir.
Ankarada fabrikatörlerle Bakanlık bLr anlaşma yapacaklar ve böyleee tek bir sabun flatlnln tesbltl sağlana-^ çaktır.
Diğer taraftan Ticaret Bakanlığının alâkadarlara gönderdiği bir tft-mlme göre, fındık yağı satışı yeni mahsul için menedllmIştlr.Bu yağdan yalnız margarin ve tur yağı İmal edilecek ve yağlar piyasaya çıkarılacaktır. Tur yağının kilosu 335, margarin yağının kilosu İse 315 kuruştan yüksek olamıyacaktır.
Bundan başka Bakanlık serbes piyasadan ay çiçeği, kaoza ve soya fasulyesi mübayaa etmiştir. Bu maddeler şimdilik anlaşma yapılmış olan beş fabrikaya yağ İstihsali İçin verilecek ve istihsal edilecek olan bu yağlar piyasada serbes satılabilecektir,
Çekoslovakya ile muallâkta kalan ticarî hesaplar
Harpden evvel 1938 de Çekoslovakya 11e aramızda yapılan ticaret anlaşmasına göre harb yıllarında bu memlekete ihraç edilip o zamandanberl bedelleri ödenmeyen mallara alt hesapların tasfiyesine başlanmıştı.
Çekoslovakya İle o zamanlar İş yapmış ve fakat paralarını almamış olan İhracatçılar ellerindeki vesaikle merkez bankasına müracaat edip paralarını alacaklardır.
KÜÇÜK HABERLER
★ Köy enstitülerinde sağlık memuru olarak yetişenlerden bu yıl 275 öğrenci kasımın başından İtibaren köylerdeki vazifelerine başlıyacaktır. Köylerde kurula, cak sağlık merkezlerinde çalışa, c&k olan yeni mezunlara mesleklerinde kullanacakları malzeme ve ilâçlarla lüzumlu kitapların mü. bayaası için Çiftelerköv enstitü, sü müdür muavin! ile Hasanoğ. lan köy enstitüsü sağlık öğret, menlerinden bir doktor şehrimi, ae gelmiştir.
* Mangal kömürünün toptan kilosuna 15, perakende kilosuna da 17 kuruş âzami fi at tesbit edildiğini yazmıştık. Bu fiatler üzerinden satışlara bu sabahtan İtibaren başlanması İcabetmekte. dJr.
♦ Eylül ayı İçinde mezbahada 68.400 baş hayvan kesilmek su. retiyle tstanbüiun bir aylık et lh_ tiyacı temin edilmiştir. Bu tamı 64 bini küçük, 4300 ü bü. yük baştır. Eylül ayında kesilen hayvanların sayısı, ağustos ayına nazaran 8 bin baş fazladır.
* Sekiz yüz gram kinini 260 liraya satarken yakalanan Sadcddln ve berber Dlmltrlnln birine! toplu korunmada yapılmakta olan duruşmaları dün akşam bitmiş ve her ikizi birer «ene hapse, beşer yüz Ura para cezasına mahkûm edilmiştir. Dlmltrlnln berber dükkânı da bir ay kapatılacaktır.
* Dün saat dörde doğru Yedlkule-de Kâzlıçeşmödo Idrofll pamuk fabrikasında yangın çıkmış, tarak dairesi ve fabrikanın diğer ban kısımları yandığı halde söndürülmüştür.
* Kadıköydc Kurbağalıdercde oturan Mehmedin kızı Kadrlye, evin yedi metre yüksekliğindeki penceresinden aşağı bakarken muvazenesini kaybederek düşmüş, beyni patlamak sureti!* derhal ölmüştür.
★ Şişlide Hür sokağında elli öç numaralı evde oturan Neriman adında bir kadın, evin arkasındaki balkona astığı çamaşırları akşam (teere toplarken, döşeme tahtalamm çökmekle bahçeye düşmüş, muhtelif yerlerinden ağır «urctte yaralandığından Etfal hastanesine kaldırılmıştır.
★ Büyükderede Kibrit fabrikasında çalışan ve Klreçbumunda oturan Muazzez isminde bir kız bir elini çalıştığı makineye kaptırarak kestirmiş ve tedavi edilmek üzere Amerikan hastanesine yatırılmıştır.
ELHAMRA
Sinemasında
Bugün matinelerden itibaren:
TATLI GÜNLER
DALE EVANS — GEORGE BYRON ve
Amerikan Radyosunun Caz Orkestralı ve HolUvudun en güzel Balet heyetleri, Heyecanlı bir mevzu, şahane bir müzik ve mev imin en son Gwing danslarlle süslenmiş olan bu filim büyük ve küçük, pr.ç İhtiyar herkesi ilgilendirecektir.
B İlâveten: 1 — En son Dünya Havadisleri, 2 - Filim yıldızlarının özel hayatı.
Z'
BUGÜN ÇIKAN KARiKAT Ü R’de
EV4S
102 nci sayısı Bugün çıktı
Xtirkiyenin en eski, en çok okunan Ev, Elişleri ve Kadın gazetesi
4 Renkli güzel bir kapak içinde, eve. işe, kadına, çocuğa ait renkli sahlfeler, el İşleri, makale, roman, pafta.. Fiatı 25 kuruştur.
Ankara caddesi No. 36, Türkiye Yayınevi
BUGÜN
TAKSİM Sinemasında
MAZLUMUN AHİ
Türkçe sözlü ve Türk musiklli
Muazzam Baz heyeti, caz ve Orkestra ve kadın erkek korosu Günlük nafakasını temin İçin «kaklarda şarkı söyleyip para toplayan fakir ve namuslu bir kızın hazin macerası.
Muhasebe memuru aranıyor
Ticaret ofisi umura müdürlüğünden:
Ticaret ofisi kadrosunda 210 liralık ücretli Te bareme tabi İki memuriyet boş bulunmaktadır. Bu memuriyetlere Memurin kanununun 4 üncü maddesindeki şartlan haiz ve muhasebecilikteki bilgisini tevsik edecek olan İstekliler, 8659 sayılı kanuna göre hakedeeeklerl ücretle alınacaklardır.
Bu memuriyetler için İsteklilerin 81.10.945 tarihine kadar Ticaret ofisi umum müdürlüğü İdari İşler müdürlüğüne müracaat etmeleri İlân olunur. (13832)
Deniz levazım Amirliğinden ı
Dört adet etüv makinesi mübayaa ettirilecekte. Mevcudu olanların evsaf ve flatlerinl 15 ekini 04B akşamına kadar bir mektupla Amirliğimiz» blldJrmûlarl, (18578)

Şehzadebaşı TURAN'da
Yarın akşam 21 de (NovotnJ seansından evvel) MÜZEYYEN SENAR IŞDL ve Arkadaşları — Halk Sanatkârı İSMAİL DÜMBÜLLÜ Ahmet Güldürür. Küçük MUALLÂ birlikte Bağdat Bülbülü komedi 3 perde
Zengin varyete. Biletler gişede satılmaktadır. Yerler numaralıdır.
Yapı işleri ilânı
Bayındırlık Bakanlığından:
Ünye kasabasının imar plânı düzenlenmesi İşi götürü esas üzerinden kapalı zarf usulü İle eksiltmeye çıkarılmıştır.
İşin keşif bedeli 5500 Uradır.
Eksiltme 28. 10. 845 gününe rastlayan cuma günü saat (10.30) da Bayındırlık Bakanlığı yapı ve İmar İşleri eksiltme komisyonunda yapılacaktır.
Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin:
1 — Usulü dairesinde 412,5 (dört yüz on iki buçuk» liralık geçici teminat vermeleri.
3 — 23, 10, 045 günü akşamına kadar yaza İle Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek bu i? İçin yeterlik belgesi almaları lâzımdır.
Eksiltmeye alt kâğıtlar yapı ve İmar İşleri reisliğinde görülebilir.
Teklif mektuplarının 2490 sayüı kanunun tariflerine uygun olarak ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında eksiltme komisyonu başkanlığına verilmesi lâzımdır.
Vaktinde yapılmamış müracaatlar ve zamanında yapılmamış tekliflerle postada vaki olacak gecikmeler naran itibara alınmaz, (13434)
Seyhan Valiliğinden
1 — Bahçe - Harunlye yolunun 10X235—21X000 kilometreleri arasındaki Yarbaşı - Harunlye kısmının stablize olarak tamiratı ihalesi 1.11. 045 gününe raslıyan perşembe günü saat 11,80 da yapılmak üzere kapalı zarf usullyle eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Keşif bedeli 25095 lira 50 kuruştur. Muvakkat teminatı 1882 Ura 12 kuruştur.
S — İsteklilerin muvakkat mektup veya makbuzlarını Ticaret odası vesikasını ve ihale gününden üç gûn evvel h makamına İki adet fotoğraf-Larlle beraber bir İstida ile müracaat ederek bu 1? İçin alacakları fennî ehliyet vesikasını hâmllen 2490 sayılı kanunun hükümlerine tevfikan tıa-zırlıyacaklan teklif mektuplarını adi geçen günde saat 10,30 a kadar Daimi komisyon başkanlığına tevdi etmeleri.
4 — İstekliler bu İş İçin keşif re şartnameyi her gün Bayındırlık müdürlüğünde görebilirler. (13303)
Gaziantep belediye başkanlığından7
Mevcut santral binasının İçine yeniden tesisi kararlaştırılan İki adet Dizel Elektrojen gurubu satın aünacaktır. Tanınmış firmaların en al-çau devirli makinelerini en kısa zamanda teslim etmeleri tercih sebebidir.
Fenni vasıfları: tki veya dört zamanlı Dizel, Datılz servisinden 1000 metre İrtifada altışar yüz Effektlf beygir takatinde. Dinamoya direkt akuple. Elektrik kısmı: Ant rnotörler İle ekstatrislcrle birlikte motörle-re uygun takatt» olacaktır. 6500 Volt, 50 periyot, cos fi = 0,8 ve tablola-rile her İkisi paralel çalışacaklardır.
Teklifler: fatLn tarihinden İtibaren 3o gün İçinde Gaziantep belediyesi Elektrik lşletme Müdürlüğü adresine gönderilecek ve makinelerin karakter istik yaaıflarUe tediye şartlarını re katalog resimlerini İhtiva «dec ektir. (13541)
fiahlfe 4
A (ISAM
12 Ekim 1945
Beyoğlu ipek Sineması karşısında
FERAH sanatkârlar Saz Salonu Bugün saat 19 da açılıyor.
Dekoratör BAKSAYıın sanat dehasını sayın halkımızın görebilmeleri için salon sabahın saat 9 undan İtibaren açıktır.
? î ? ? ?
—. Gönılekîş H—
;1 BİRİNCİ SINIF GÖMLEKÇİ | hl Sirkeci Hamldlye cad. 27 ııı
Tek 200S''mMMİ
Zayi — İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden aldığım hüviyet arakamı zayi ettiğimden hükmü olmadığını İlân ederim. Tıp Fakültesi üçüncü sınıf okurlarından 4370 No. lı Melfthat Bekâroğlu
Mahmure Şenses Semiha Sabite Feriha Mukadder
Istanlıulnu en güzel dört sesi
Hanende ve Gazelhan Hanende ve Gazelhan Fasıl okuyucuları
Mehmet Biga.li Kemal Artaki ve Yahya
Darbuka — Ciimbüj— Ciimbiiş — Kamın —Klarnet — Piyano — Keman — Keman
udZ I Besim Şevket Edip İsmail Salih Harika Ali Maksut
EN BÜYÜK SÜRPRİZ ?
Nihayet bir hafta içinde Türklyenln en büyük musiki sanatkâr ve okuyucusu salonumuzda.
w—.g
Bir senelik peşin
2-3 odalı bir daire veya müstakil ev aranıyor. Tepebaşt Viyana Oteli kâtibine bildirilmesi. Tel.: 40302.
Zayi — 1935 - 1936 ders yılı sonunda Üsküdar w inci ilk okulundan almış olduğum, şahadetnamemi zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmü yoktur. Sabri GÜner
Yeşlldtrek Ahçıbaşı Mektep sokağı No. 31 - Üsküdar
Dikkat! Dikkat! Dikkat!
— uınndi; vıauı; —
Memleketimizin çok tanınmış bir aileye ait nadide stil eşya, biblo, ■ ■ tablolar, kıynptll fayans ve porselenler müzayede ile satılacaktır. I I Dalıa. fazla malûmat almak için İstanbul. Kapalı Çarşı, Zincirli Han, ■ | Antikacı LÛtfl'ye müracaatları. Tel: 23397. |
İstanbul Vilâyeti dağıtma heyetinden;
1 — Elektrik sarfiyatı 17 dahil kilovata kadar olanlara bir, 30 kilovata kadar olanlara iki, 50 dahil kilovata kadar olanlara üç, ve 60 kilovattan yukarı olanlara dört adet ampul dağıtılacaktır.
2 — Tevziat temmuz ve ağustos 1045 aylarına ait tediye makbuzlun mukabilinde yapılacaktır.
3 — Tevziat Galata’da Marşa İthalât ve İhracat Şirketi, Kara-köyde Sepon Civan, Galata’da Koç, Bankalar caddesinde Oto Türk, Perşembe pazarında Türk çelik Mağazaları ile aşağıda İsim ve semtleri yazılı diğer mağazalar tarafından yapılacaktır.
4 — İkinci maddede yazılı şartları haiz olup da ampul istihkaklarını alamıyan abonelerin yllâyet Dağıtma Bürosuna müracaatları. (13627)
Ampul dağıtacak bayilerin isimleri:
Balat, Tahta Minare Cad. No. 149 İstanbul Çlçekpazar Ftndıklıyan han No. I
Karagümriik Hatice Sultan No. 2
Eyüp Bakkaliye ve Züccaclye Üsküdar Hâkimiyeti Milliye Cad. No. 144 Rami Mahmudiye caddesi No. 34
Eyüp Kapiçeşme Cad. No. 41 - 43
Leon Kurtaran
Ijık Müessescsl
Osman Postalıdır
Ragıp Ortaç
Temel Elektrikevi
Mehmet Kafadar
Lûtfl Güleş
Kâml ve Kenan Büyük Rami. Mahmudiye Cad. No. 2
Kakman
Yaşar Aksumer İbrahim Faruk Pur
♦ Güneş Elektrik mağazası» Galata Yüksekkal dirim Cad. No. 100 Camllkeblr 4 Kuyu Cad. No. 34 Câmllkeblr MuvakklthanŞ cad. No. Ereğli mab. Millet Cad. No. 87 Slllvrlkule No. 2
İstanbul Küçük Plyale Zinclrllkuyu O. 23
Kasımpaşa eski Rauf Bey Cad. yeni Bah. C. 1
TÜRK TİCARET BANKASI A. $.
Sermaye: Hepsi ödenmiş T. L. 2.200.000
Merkezî: ANKARA
İSTANBUL ŞUBESİ: BAHÇEKAPI TAŞ HAN TELEFON, «4478 Dünyanın her tarafında muhabirleri vardır.
Her nevi Banka muameleleri yapar. Müsait şartlarla vadeli ve vadesiz mevduat kabul eder.
MJ£upmılu_vadell_2neydüatin faizlerini her ayın başında öder
Yapı işleri ilânı:
Bayındırlık Bakanlığından:
Fatsa kasabasının İmar plânı düzenlenmesi işi götürü esas Üzerinden kapalı zarf usulü İle eksiltmeye çıkarılmıştır.
İşin keşif bedeli 3500 Uradır.
Eksiltme 26. 10. 945 cuma günü saat 10.30 da Bayındırlık Bakanlığı yapı ve İmar İşleri eksiltme komisyonunda yapılacaktır.
Eksiltmeye girebilmek İçin İsteklilerin;
1 — Usulü dairesinde 262,5 (İki vüz altmış İki buçuk) liralık geçici teminat vermeleri,
2 ►— 23. 10. 945 günü akşamına kadar yazt Ue Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek bu iş İçin yeterlik belgesi almaları,
Eksiltmeye alt kâğıtlar yapı ve İmar İşleri reisliğinde görülebilir.
Teklif mektuplarının 2490 sayılı kanunun tariflerine uygun olarak ihale soatından bir saat evveline kadar makbuz karşılığında eksiltme komisyonu başkanlığına verilmesi lâzımdır.
Vaktinde yapılmamış müracaatlar ve zamanında yapılmamış tekliflerle postada vaki olacak gecikmeler nazari itibara alınmaz. (13435)
"Ekonomi Bakanlığından:
İstanbul İlinin Eyüp İlçesine bağlı Kemerburgaz bucağının Akpınar köyünde, kuzeyi, Alantepa deresi man sabından başlayıp Akpınar deresi mansabı civarındaki tahlisiye kulesinin «kârgir» kuzey batı köşesine doğru hat doğusu: Bu noktadan Akpınar köyü Yeldeğlrmenl yerindeki beton kazığa doğru hat, güneyi: Bu beton kazıktan başlayıp Topçular yolu tepesindeki beton kazıktan geçerek Alantepe çlfllğl idare ve ikamet binasının güney köşesine kırık hat, Batısı;Bu noktadan sınır başlangıcı olan Alantepe deresi mansabına doğru hat İle çevrili ve genişliği 679 hektardan İbaret arazide Tavşanlıda İstasyon caddesinde Remzi Ergene, Bursada Necatlbey Kız enstitüsü karşısında Mlibahat Ergene ve Balıkeslrde Mart-11 mahallesinde Barutçuçeşme civarında 3 numaralı evde oturan Muzaffer Başaran taraflarından 6. 6. 1939 tarihli ve 2/11 numaralı ruhsatnameye dayanılarak aramakla meydana çıkarılan Linyit madeni 45 yıl süre ile adı geçenler uhdesine İhale ol un cağın dan M a adi n nizamnamesinin 36, 37 nel maddeleri gereğince bu ihaleye itirazı olanların 25.8.1943 tart* hinden itibaren İki ay İçinde Ankarada Ekonomi Bakanlığına ve mahallinde İl makamına blır dilekçe İle Da| vurmaları İlân olunur. (13474)
İstanbul Teknik üniversite satın alma komisyonundan:
Teknik üniversitemizde mevcut 1482,50 lira kıymetinde muhtelif cins eşya açık eksiltme suretüe 15. 10. 945 tarihinde sa. tılacaktır, îlk teminat 163 liradır. Fazla malûmat için rektörlüğe müracaat (12885)
Anason Alınacak
Teket Genel müdürlüğünden:
İdaremiz İçin lüzumlu 300 ton kadar anasonun dışardan getirilmesi hakkında evvelce gazetelerle yapılan İlânda tayin edilen müddetin boa teklif sahiplerinin tetkiklerini tamamlı yamadıkları anlaşıldığından 25 10. 945 tarihine kadar uzatılması uygun görülmüştür.
isteklilerin flat ve şartlarını 25. 10. 945 tarihine kadar Tekel genel müdürlüğü müskirat muamelât şubesine yazı ile bildirmeleri. (12963)
Deniz fabrikaları genel müdürlüğünden:
1 — Gölcük Dz. Fb. lannda çalışmak üzer* makine, motör tesviyecisi 11e tornacı ve elektrikçi ustaları alınacaktır.
3 — Gösterecekleri kabiliyete göre 110 kuruşa kadar saatlik ücret verilecektir.
3 — öğle yemeği, işbaşı, ayakkabı, aile ve çocuk zamları da verilecektir.
4 — Talip olanların aşağıdaki evraklarUe Gölcük Deniz Fabrikaları Genel Müdürlüğüne müracaatları.
İbraz edilecek vesaik:
«Rıfat Kiniş* Kasımpaşa
Kâzım Çoltu Kasımpaşa
Ahmet Ziyaeddkı Diler Şehremini Hakkı Clner EdJrnçkapı
Sadettin Pekpeker Eyüp Gömlekçtler Cad. No. 1 Aliye Duga-Enver Glllîia İstanbul Samatya Cad. No. 311-1 Zeynullah Aydınoğiu — - - -
Sırrı Alsat Ali Küçe Burhan Küçe Zlso Anastasladls Fahri Alptekin Ali Naci Çlvelek Marko Budrls İhsan Etürk İbrahim Çatallı Ahmet ve Ali Ertem ,___~
Haci Osman Üçdirhem Kadıköy Altıyol No. 75/77 Mehmet Kıran İsmail Kasım şükrü Klspu Yaşua İzara Esat Selamse izzet İşeri Rıfat Sanoğlu Tak f ur Güler yüz Berks Sellsoğlu A. Benmahir Papasyan A. Flllpoğlu S. Levl F. Parasko Cevdet Yüksel Hilmi Üzel Orhan Termlyecl
İstanbul tslâmbey Kalenderhane No. 88/34 İstanbul tslâmbey Kalenderhane No, 82/1 Defterdar Takeçl Değirmen sokak No. 20 Defterdar Defterdar Cad. No. 62 Ortaköy Dereboyıı No. 73
Eyüp Çevri Kasım Çömlekçiler No. 6
Fetl Çelebi Cad. No. 24
Yenişehir Ser deş Ömer Cad. No. 94' Kadıköy -------- ' “ ..........
İstanbul
Balat Hızır Çavuş Ayan Cad. No. 110
Mühürdar Cad. No. 24
Gümüşsüyü Kapıcı Çeşme No, 80
Yurdumuzun Eczanesiz ilçelerinde Eczane açmak isteyen eczacılara Türkiye Eczacıları Cemiyetinden:
Sağbk ve Sosyal Yardım Bakanlığının direktif ve teşebbüslerile halen eczanesi bulunmıyan 26 İlçede eczane açacak meslektaşlara Türkiye eczacılar deposundan 5000 lira faizsiz kredi ve mahalli belediyelerce 2 - 5 bin lira yardım ve kirasız dükkân ve ikametgâh temin edilmiş bulunulduğundan buralarda eczane açmak Istlyen meslektaşların yerlerini öğrenmek ve tafsilât almak üzere cemiyetimize başvurmaları rica ı^unur.
1 — 6 adet vesikalık fotoğraf
2 — Nüfus hüviyet cüzdanı
3 — Doğruluk kâğıdı
4 — Noter senedi
5 — Bon se r v İs.______ (1328-11
İstanbul Defterdarlığından
4750 sayılı kanun gereğince kazanç vergisi ikinci taksiti ile zamlarının İçinde bulunduğumuz ekim ayı zarfında ödenmesi lâzımdır.
Bu ay sonuna kadar ödenmeyen vergi borçlarının yüz-de on cezası ile tahsil edileceği ilân olunur. (13256)
Tekel Umum Müdürlüğü Istanbu Bira Fabrikası Müdürlüğünden Mikdan Cinsi

Çengelköy Cumhuriyet meydanı İskele sokak I İstanbul Molla Aşkı Ferub Kâhya sokak 10 Ayvansaray Abdülvedlt vapur İs. 1-3 Ortaköy Yenimahalle Güreüoğlu sokak 23-1 • Mailim Naci cad. 42
Üsküdar Atlamataşı Atlas sokak No. 50
Kadıköy Muvakklthane cad. No. 33-1 çemberlltas Cad,
İstanbul Balikpazarı Cad. No. 148 Beyazıt Üniversite Cad. No.
Sirkeci Posta Cad.
Balat, Kasım Güranl Cad.
Sirkeci Ha midiye Cad. No. 24
Galata Voyvoda Cad.
Beykoz Fevzlpaşa Cad. No. 39/3 Şişil Halâzkârgazl Cad. 334 Kadıköy Yasa Cad. No. 48 Haydarpaşa Çayır Cad. No. 8 Tünel Cad. 17-19 Galata Sirkeci Mimar Vedat sokak
Ar mağazası
Y. Ve A. Keieşoğlu
Cumhuriyet Elektrikevi Kadıköy Muvakklthane caddesi 20 A. Giresun
Vat Elektrikevi
Türk Çelik maklneevl
Şerif Gürbüdel-
İyi tenvirat elek. Ma.
Mümin On al
A. ve Y. Keieşcğlu
Radyo pazar1
Yeni Pazar Ermiş
Maliye Bakanlığından
Maliye daireleri ihtiyacı için 1850 top matbaa kâğıdı üzerine bir ve iki taraflı olarak tabettirilecek 2485000 adet cetvelin basla ücreti 2490 numaralı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.
1 — Muhammen baskı ücreti 9700 liradır.
2 — Muvakkat teminatı 727 lira 50 kuruştur.
3 — Eksiltmesi 1, 11, 945 perşembe günü saat 16.30 da Ma. liye Bakanlığı levazım ve kıymetli evrak müdürlüğünde toplana, cak komisyonda yapılacaktır
4 — Şartnamesi Bakanlık levazım ve kıymetli evrak müdür, lüğüyle Beşiktaş maliye matbu evrak ambarında görülebilir.
İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri ile şartnamesinde yazılı belgeler ve muvakkat teminat makbuzu, nu havi tanzim edecekleri kapalı zarfları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri lâzımdır. (13576)
80 ton Filiz
80 > Saman
1 — Yukarıda yazılı tahminen 80 ton filiz ve 80 ton saman pazarlık suretile satılacaktır.
2 — Pazarlık 15/10/945 günü saat 10 da Tekel İstanbul Bira Fabrikasında mübayaa komisyonunca yapılacaktır,
3 — Şartname ve satışa çıkarılan mallar her gün adı geçen Fabrikada görülebilir- ,
4 — Güvenme parası % 15 dlr. (13211)
Muhtelif tipte kazma satılıyor
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden
Vahidi Hata.
Malın cinsi Kuruş 8t.
Kazma No 1 2250 Gr (bir ucu sivri bir ucuz kazmalı) Kilosu 97.84
I 1 2500 » (bir ucu sivri bir uçu kazmak) » 67.84
2 2250 » (bir ucu sivri bir ucu kazmalı) » 105.39
> 2 2500 ■ (bir ucu sivri bir ucu kazmalı.) * 105.39
• 4 2250 > ’lkl ucu sivri) » 105-3B
■ 4 3000 » (İki ucu sivri) » 103.39
■ > 7 2500 » (bir ucu sivri bir ucu balta) > 105.39
» > 7 2230 » (bir ucu kazma bir ucu balta) > 105.39
Kazmalı balta Adedi 80.—
Adres
Galata Okçu Musa Caddesi 118
Yüksekkaldırim Cad. 96
Galata Perşembe pazarı No, 13-15 Hazeran Cad- No. 119 Galata Yüksekkaldınm Cad. 39 Haraççı sokak
Sirkeci Mimar Vedat sokak 30 Galata Tünel Cad. 17
Beyoğlu Hamalbaşı 110-12 Abdülhakhâmit Cad. No. 37 Cihangir Ata sokak No. 10 Beyoğlu İstiklâl Cad. 96
Bastııncıyan Haylk
Güneş Elektrik mağazası Karaköypalas karşısında Galata
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığından:
1 — çok çocuklu annelere dağıtılmak üzere 1500 madalya yaptırılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.
2 — Madalyalar 15. 12. 1945 tarihinde Bakanlığa teslim edilecektir.
3 •— Tahmin olunan bedel 9525, muvakkat teminat 715 Hradır,
4 — İhale 15 ekim 1945 pazartesi günü saat 15 te Bakanlık sosyal yardım dairesinde yapılacaktır.
. 5 — Şartnamesi Bakanlık sosyal yardım dairesinde ve İstanbul sağlık ve sosyal yardım müdürlüğünde görülebilir.
« — İsteklilerin teklif zarflarını ve teminat mektuplarını İhale saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında sosyal yardım dairesindeki komljyon reisliğine vermeleri,
7 — Teminat olarak nakit ve nakit .lahlyctlndekl evrak kabul edll-mlyeccğl İçin bu kabil teminat vermek hijyenlerin daha önce müracaatla bunları alâkalı malsandığına yatırmaları ve makbuzunu komisyona vermeleri lâzımdır. *12879)
İstanbul Esnaf Odası Umumî Kâtipliğinden:
Okul hastanesine sanatoryumlarla aş ocakları gibi müesseseler ve resmi dairelere ait kantinlerin tabldotlarına ve lokantalarla İrmikten tatlı yapan esnafa Toprak mahsulleri ofisince küoau 48 kuruştan irmik verilecektir.
İlân tarihinden itibaren nihayet on beş gün zarfında bu gibi müesseslerle esnafın Odamıza müracaatla hazırlanan deftere kendilerini kaydettirmeleri İlân olunur, (13594ı
Maliye Bakanlığından
Maliye daireleri ihtiyacı için malzemesi Bakanlıktan veril, mek üzere muhtelif ebat ve numunede 21850 adet defterin baskı ücreti 2490 numaralı kanunun 31 inci maddesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.
1 — Muhammen baskı ücreti 18690 liradır.
2 — Muvakkat teminatı 1401 lira 75 kuruştur.
3 — Eksiltmesi 31, 10. 945 çarşamba günü saat 15 de Mail, ye Bakanlığı levazım ve kıymetli evrak müdürlüğünde toplana, cak komisyonda yapılacaktır
4 — Şartnamesi Bakanlık levazım ve kıymetli evrak müdür,
lüğile Beşlktaşta maliye matbu evrak ambarında görülebilir, Î8. tekillerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddeleri İle şart, namesinde yazılı belgeler ve muvakkat teminat makbuzunu havi tanzim edecekleri kapalı zarfları eksiltme saatinden bir saat ev. veline kadar komisyona vermeleri lâzımdır, (13577)
Maliye Bakanlığından
Maliye daireleri ihtiyacı için malzemesi Bakanlıktan veril, mek üzere 175450 cilt koçanın baskı ücreti 2490 numaralı kanunun 31 İnci maddesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konul, muştur.
1 — Muhammen bedeli 51668 liradır.
2 — Muvakkat teminatı 3875 liradır.
3 — Eksiltmesi 1. 11. 945 perşembe günü saat 14,30 da mail, ye Bakanlığı levazım ve kıymetli evıak müdürlüğünde toplana, cak komisyonda yapılacaktır
4 — Şartnamesi Bakanlık levazım ve kıymetli evrak müdür, lüğüvle Beşiktaş maliye matbu evrak ambarında görülebilir,
İsteklilerin 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 iincü maddeleri ile şartnamesinde yazılı belgeler ve muvakkat teminat makbuzunu havi tanzim edecekleri kapalı zarfları ekşitme saatinden bir saat evveline kadar komisyona vermeleri lâzımdır. (13578)
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğü Bahçekapı - Yeni Postahan# karşım Yalda Han kat 5 İstanbul TelgTaf (Tarfo), Telefon: 24233___________(13342)
Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü İlânları
1 — Galata rıhtımında 3 No. Iı Yolcu salonu yanındaki binada bulunan Gemi kurtarma ambarında yapılacak yapı işleri kapalı zarflarla yapılan eksiltmelerde teklif edilen indirmeler lâyık hadde görülmediğinden 20/10/945 cumartesi günü saat n d# Gtnel Müdürlük Merkez bin om karşısındaki binada bulunan alım aatim komisyonunca pazarlıkla isteklisine ihale olunacaktır.
2 — Bu İşlerin keşif tutan (.10607) lira (41) kuruştur.
3 — Geçici güvenme (798) Ura (58) kuruştur.
4 — Eksiltmeye esas olacak kağıtlar her giin Genel Müdürlük Yapı İşleri şubesinde isteklilere# görülebilir.
5 — İsteklilerin pazarlığa girebilmek için pazarlık gününden *n a* yedi gün önceye kadar tatlı günleri dışında eksiltme şartnamesinin dördüncü maddesinde yasalı belgeleri 50 kuruşluk pul ve bir fotoğraf 11» birlikte Genel Müdürlüğe bir dilekçeye bağlayarak vermeleri ve ehllyel vesikası almaları lâzımdır.
6 — İsteklilerden bu yolda ehliyet vesikası almış olanlar ehliyet vesikaları İle geçici güvenme makbuzlarını göstermek suretiyle komisyona pazarlık giin ve saatine kadar başvurarak teklifte bulunabilirler.
7 — Teklif sahiplerinin pazarlık gün ve saatinde Alım satım komisyonunda hazır bulunmaları gerektir.
8 — Genel Müdürlük ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (12965)
Nevşehirln nefis üzümlerinden yapılmış emsalsiz BİR ŞARAPTIR
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu, Telf: 24738-
mu-,o ^«»»ııa |

Comments (0)