Milli Eğitim Bakanlığınca Liseler», öğretmen Okullarına, Sanat vg Köy Enstitülerine tavsiye edilen
Matematik ve Tabiat Bilimleri Dergisi
nin 8 İnci sayısı çıktı. Bayilerden arayınız.
AKŞAM
Tünelin kayışı Ameri' kadan İskenderun, limanına dün geldi
Sene 27 — No, 9565 — Fiat! her yerde 10 kuruştur.
PAZARTESİ 4 Haziran 1845
Sahibi: Necmeddln Sadak — Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Eg — AKŞAM Matbaası
Milletlerin katlandıkları sıkıntılar henüz bitmemiştir
Rahat bir uyku içinde rüya görür gibi çalışan San - Francisco konferansı, zaman zaman korku ile silkinip uyanıyor. Konferans, bu kâbuslardan birini daha geçirdi.
Son gelen haberlere göre Emniyet Konseyinde büyük devletlerin veto hakkı üzerinde yapılmak istenen küçük bir değişme Sovyet Rusyanın itirazına uğramıştır.
Mesele kısaca şudur: Kırımda üçler arasında varılan uzlaşma neticesi, konseyde usule ait kararlar on bir üyenin çoğunluğu İle verilecek, fakat devletler arasında çıkacak anlaşmazlıklar hakkında karar vermek, meselâ bir mütecaviz devlet aleyhine herhangi bir tedbir alınmak lâ-eım geldiği vakit beş büyük devletin ittifakı şart olacaktı.
Bu demektir kİ büyük devletlerden biri, yahut bir büyük devletin himaye ettiği bir küçük devlet tecavüze kalkışırsa bunlara karşı hiç bir tedbir alınmasına imkân yoktur.
Bu karar bütün küçük devletlerin şiddetli itirazına uğradı.
Ara bulmak için şöyle bir orta teklif ileri sürüldü: Bir devlet aleyhine harb açmak, herhangi İktisadî, siyasî, askerî tedbirler almak kararı verileceği zaman Büyük Devletlerin veto hakkı olsun, yani böyle bir kararda beş büyük devletin ittifakı şart koşulsun. Fakat iki devlet arasında bir ihtilâf çıktığı zaman bu anlaşmazlığın konseyde konuşulmasına karar vermek için büyük devletlerin veto hakkı olmasın.
Sovyet Rusya bu teklifi kabul etmemiştir. Huşlara göre, konseyin herhangi bir ihtilâfa el koyarak bunu konuşmaya başla-masile İktisadî veya askeri tedbirlere kadar varması, ayrılmaz bir bütündür. Konseyin, iki devlet arasındaki anlaşmazlığı konuşmaya başlaması bile, büyük neticeler doğurabilecek siyasi bir hâdisedir. Böyle bir kararda dahi büyük devletlerin veto hakkı olmak gerektir. Kırım konferansı kararına göre konseyde yalnız usule ait meseleler çoğunlukla verilecektir. Bir ihtilâfı konuşmaya başlamak usul meselesi değildir...
San - Franciscodan gelen haberlere göre Rusyanın bu cevabı konferansı çıkmaza sokmuştur. Bu meselenin çözülmesi o kadar güç görünüyormuş ki bazıları bu karan sonraya bırakıp Anayasanın imzalanması fikrini ileri sü-rüyorlarmış.
Konferans çoktan çıkmaza girmiştir, Sovyet Rusyanın bu teklifi kabul etmesi dahi milletler arası güveni temin edecek çare değildir. Öyle bir emniyet teşkilâtı kuruluyor ki tecavüze karşı harekete geçmek için eli kolu bağlanmıştır. Eski Milletler Cemiyetinin mütecavize karşı zecrî tedbîrlere kolaylıkla karar vermek imkânı vardı. Fakat büyük devletler bunu tatbik etmekten çekiniyorlardı, Habeşistan a tecavüz eden Italyaya karşı zecri tedbirler sonuna kadar tatbik edilseydi İtalya harbe devam edemiyecekti. Yeni kurulun elinde askerî kuvvetler de bulunacak, Ingiltere ve Amerika üsler verecekler. Fakat bir büyük devletin «olmaz» demesi hiç bir harekete geçmemeye yeter sebep olacaktır.
San - Franciscoda aranan netice, dünyada sürekli bir sulh ve emniyeti koruyacak en iyi tedbirleri aramak ve bunlar etrafında birleşmek değil, büyük devletlerin birleşebilecekleri herhangi formüller aramaktır.
F, R, Atayın San - Franciscodan bildirdiği gibi -konferansta bir şey yapabilmenin hiç bir şey yapmamakdan daha iyi olacağı kanaati hâkimdir.»
Konferans herhangi bir neticeye bağlansa da. bütün dünyanın ümitle beklediği güze! eser şimdiden suya düşmüş sayılır.
Ne acı tesadüf ki bu başarısızlık Fatihin dediği gibi «cepheden çekilen savaşın dağlarda, lorlarda, ve daha kötüsü kafalarda ve vicdanlarda devam ettiği, zaferin büe sona erdiremediği bu savaşın ne zaman sonu geleceğini herkesin soruşturduğu» bu kargaşalık devriminde başlamıştır.
Çok ağır başlı İngiliz mecmuası: «Üç devlet tarafından birlikte İdare edilecek tek siyasî bünyeye sahip bir Avrupa hülyası çok devam etmemiştir * diye yazıyor,
Sovyet Rusyanın, Avrupanın yarısını işgal ederek burasını Batıdan bir «Çin duvarı» ile ayırması, hiç kimsenin girip çıkamadığı, hiç bir haberin sızmadığı bu kalın duvar arkasında neler olup bittiğinin bilinmemesi İngiliz ve Amerikan gazetelerinde sert şikâyetlere sebep oluyor, Sovyet basını ise, buna karşılık, İngiltere ve Amerikada faşistlerin ayaklandığını yazıyorlar. Faşistleri yenmek için altı yıl bu derece uğraşan, bu kadar can,
Necmeddln Sadak
(Arkası sahife 2; sütun 6 da)
ALMANYANIN MÜTTEFİKLERCE KONTROLÜ BAŞLIYOR
Komisyon Berlinde toplanmak üzeredir; kontrol memurları Almanyaya geliyor
Nevyork 4 (Radyo) — Almanyayı kontrol komisyonu Berlinde toplanmak üzeredir. Toplantıya general Else nho ver, mareşal Montgomery, mareşal Zukov ve bir Fransız delegesi iştirak edecektir.
Harb muhabirleri konferansta hazır bulunabileceklerdir.
Londra 4 (AA.) — Müttefik kontrol komisyonunun memurları Alman yaya gelmeğe başlamışlardır. Kontrol komisyonunun merkezinin nerede olacağı, kontrolü birleştirmek suretlle tanzim edilecek ve verilecek emirlerin yayınlanmasını sağlıyacak teşkilâtın nerede kurulacağı henüz malûm değildir. Bununla beraber, mareşal Montgomery, general Elsen-hover, mareşal Zukov ve general Tas-slgny arasında Berlinde yapılacak buluşmadan sonra durumun aydınlanacağına hiç şüphe yoktur, şimdiye
Çinliler, Çin Hindista-nına doğru taarruzda
Bir kol, Hindiçiniye 50 Km. yaklaştı; Japon şehirlerine beyannameler atılıyor
Londra 4 (Radyo) — Çin kıtaatının Cenubi Çin’de, Çin Hlndlstanı hududuna uzanan boyunca giriştikleri harekât büyük bir taarruz şeklini almaktadır. Çin kuvvetleri, bu koridorun cenup batı ucunda Fransız Çin Hlndlstanı hududuna 50 kilometre mesafeye yaklaşmışlardır. Bir çin kolu Luçlo istikametinde İlerilerken, başka btr Çin kuvveti de aynı şehri tehdldetmektedlr.
Orta Çlnde Jüpon ricat hareketi devam etmetkedlr. 14 üncü Amerikan bava kuvveti. Çin kuvvetlerini desteklemektedir. Malzeme İle dolu İki büyük İngiliz kamyon kafilesi, Stilvel yollyle Çin hükümet merkezine varmıştır.
Blrmanyada Japonlar 7 ayda 31 bin ölü ve 700 esir vermişlerdir. Jüponlardan 450 top zaptedllmiş, Rangon şehrinde de yirmi levazım deposu ele geçirilmiştir.
Vaşington 4 (Radyo) — Amiral Nl-mltz tebliğinde bildirildiğine göre, amiral Halsey emrindeki 3 üncü Pasifik donanmasını teşkil eden uçak gemilerinden havalanan tayyareler, dün ikinci defa olmak üzere Japon adalarından Kyushu’ya akın etmişler
üçler konferansı
B. Truman’m mümessilleri Londra ve Moskova-da hazırlıkları tamamladılar
Londra 4 (Radyo) — Reis Truman’m şahsi temsilcisi Devleş, Va-şingtona avdet etmiş bulunuyor.
Hopklns de yakında Moskovayı ter-kedecektlr. Trumanın mümessili şimdi Amerikan büyük elçiliğinde görüşmelerde bulunmaktadır.
İki mümessil üçlü toplantının hazırlıklarını tamamlamışlardır.
' Londra 3 (A.A.) — Burada siyasi mahfillerde söylenildiğin a göre, 0ç büyükler arasındaki buluşmanın yakın bir tarihte yapılması muhtemeldir. Mareşal Stalln’ln prensip İtibariyle mutabık bulunduğu, bazı salâhiyetti kaynaklardan bildirilmektedir. Konferans, Başkan Truman’m temsilcisi M. Harry Hopklns İn ziyaretiyle daha ziyade llerletUmlştlr. M. Harry Hopklns’ln ziyareti söz götürmez bir muvaffakiyet olmuştur.
Sunday Times gazetesi şöyle yazmaktadır:
Konferansın gündemi tafsilâtı S talin ve Hopklns tarafından İncelenmiştir. Müttefiklerin karşısına çıkan en vahim meselelerin halledilmek üzere olduklarını düşündürecek sebepler mevcuttur.
kadar tek komuta makamının bulunmayışı. Almanyanın muhtelif İşgal bölgelerinde alınan kararlara katiyen tesir etmiştir, Bu komutanlıklar, ser-bes bırakılan harb esirlerine, sürülen halka ve salgın hastalıkların önlenmesi He ekmek ve yiyecek dağıtımının gerektirdiği kararlan günü gününe yerine getirmekten mülhem bir gayretle çalışmışlardır.
Tamirat komisyonuna gelince, bu mekanizmanın merkezi Moskova olacaktır. Komisyonun üyeleri İngiltere adına slr Walter Moneton, Birleşik Amerika İçin Edvrln Pauley ve Rusya İçin Malsky’dlr. Komisyona lştlrâk eden devletler Fransamn ve muhtemel olarak başka küçük bir devletin komisyonda hazır bulunup bulun ansıyacağı hakkında henüz bir karar vermemişlerdir.
ve Formoza’da Takao üzerine 300 bomba atmışlardır.
Oklnawa açıklarında bulunan Amerikan gemilerine taarruz eden Japon uçaklarının üslendiği yerlere karşı akın eden Amerikan tayyareleri 6 düşman uçağını düşürmüş ve diğer 3 uçağı da yerde tahrlbetmlşlerdir.
Vaşington 4 (Radyo) — General Mac Arthur tarafından neşredilen bir tebliğde Fillplnler seferinin başından beri Japon kayıplarının 385,480 kişiye malolduğu bildirilmektedir.
Geçen hafta zarfında Ö.55O Japon erinin cesedi sayılmış ve S03 Japon eri de esir edilmiştir.
Aynı müddet İçinde Amerikan kayıpları 225 ölü ve 657 yaralıdır.
Londra 4 (Radyo) — Oklnawa’da Amerikalılar, yeni ilerleyişler yapmışlardır. Mayısın başlangıcmdanberl Müttefik uçakları büyük Japon şehirlerine yarım milyonla bir milyon arasında beyannameler atmaktadırlar. Bu beyannamelerde »Nazi Al-manyası imha edilmiştir. Bütün Müttefik kuvvetleri Uzak Doğuda toplanmaktadır. Japonya İçin vaziyet ümitsizdir» denilmektedir.
Ingiliz bahriyelileri dün Şamda bir geçit resmi yaptılar Suriyedeki asker ve sivil Fransızlar kamplara nakledildi
B. Churchill de Gaulle’e cevap verecek
Londra 4 (Radyo) — Şamdekl Reu- '------------
ter muhabirine göre, Orta Şark İngiliz başkomutanı İle Şarki Akdeniz filosu komutanı amiral Tenner dün Şamda İngiliz Bahriye erlerinin yaptıkları geçit resminde hazır bulunmuşlardır. Şamde bulunan 3000 kadar Fransız askeri, şehrin 8 kilometre batısında bulunan Mezza hava meydanı civarında hazırlanan kampa nakledilmişlerdir, Bütün Sur! ye de bulunan sivil Fransızlar da Beyrut civarında bir transit kampına nakledilmektedir.
Bir İngiliz askeri komisyonu, Fransız askerlerinin rehineleri kurşuna dizdikleri vc yağmacılık yaptıklarına dair olan haberler hakkında tahkikat yapmaktadır. Mezza yakınlarında bir mezara alel&cele gömülmüş olan 10 Suriyeli jandarma memurunun nasıl öldürüldükleri de tahkik edilmektedir.
Silâh sesleri
Brazzaville 4 (Radyo) — Reuter ajansının bildirdiğine göre, Şam şehrindeki Fransızların tahliyesine dün devam edilmiştir. Tahliye esnasında hiçbir hâdise vukua gelmemiştir. Fakat Hama İle Kunetra’da İngiliz kuvvetleri taarruza hazırlanan Suriyelileri tutmuşlardır.
Transpress ajansının muhabiri, evvelki akşam şamda Cemalpaşa sokağında gene silâh sesleri Işltllmlştlr, diyor. General Pagot hâlâ Şamda bulunmaktadır.
Cemil Mardam beyin beyanatı
Brazzaville 4 (Radyo) — Basma beyanatta bulunan Cemil Mardam bey şöyle demiştir:
İlk defa ateş eden Suriyeliler olmar mışlardır. Milletlerarası bir kontrol komisyonunun gelip araştırmalar yapabilmesi İçin elimizden gelen kolaylığı göstermeğe hazırız.
Fransız hükümeti, kuvvet getirdiği takdirde karışıklıklar çıkabileceğini bir İki defa İhtar etmiştim.»
Cemil Mardam bey, 20 ve 28 mayısta Surlyede Fransızların karışıklıklar çıkarmak niyetiyle faaliyete geçmiş olduklarını ispat eden vesaikin elinde bulunduğunu bildirmiştir.
Cemil bey, general de Gaulle’ün dünkü nutku da zaten bu mesleyi örtmek hedefini güdüyordu, demiştir.
Cemil Mardam bey şunları da ilâve etmiştir:
«Suriye ve Lübnan hükümetleri Fransaya hiçbir İmtiyaz vermtyecek-lerdlr. Müsavat ve adalet temelleri üzerinde görüşmelere her vakit hazır bulunuyoruz.
Müdahalesinden dolayı İngiliz halkına müteşekkiriz.»
De Gaulle’e Churchill cevap verecek
Brazzaville 4 (Radyo) — İngiliz Dış İşleri Bakanı M. Eden hasta bulunduğundan, Avam kamarasında general de Gaulle’ün nutkuna Başbakan M. Churchill cevap verecektir.
(Arkası sahife 2; sütun 5 te)
DİKKATLER;
Terbiye zannedilen terbiyesizlik
Şahsî bir terbiye vardır: Meselâ evinize gelen misafir bardağınızı — hattâ bu sırada pek pahalı olan kahve fincanınızı — kırabilir. Ona:
— Aman, ne ehemmiyet^ var? Canınız sağ olsun! - dersiniz.
Fakat cemiyet terbiyesi, bunun lam tersinedir. Bir kadın, manzara seyretsin diye çocuğu-Inu vagonun yahut vapurun ka-ııape döşemelerine bastırıyor ınu. susamayız. Burada müsamaha caiz değlidir. Bütün halk itiraz ederiz:
— Lütfen oradan İndirin! Bu kanapeler oturmağa mahsus!
Birinci tip terbiyesi kuvvetli olan yurttaşlarımızda ikinci tip terbiyenin aksakça olduğu sık sık dikkati çekmez nıt?
San Francisco konferansında
Veto anlaşmazlığı dün gece yine görüşüldü ----------------J-------
Silâhlı kuvvet vermeğe davet edilecek her devlet konseyede temsil edilecek
Londra 4 (Radyo) — San Francisco

konferansındaki beş büyük^ devlet-murahhası, büyük devletlerin veto hakkına dair Rus talebini müzakere etmek İçin dün gece toplanmışlardır. Sovyctlerln İsteği şudur: »Veto hakkı yalnız mütecaviz^ karşı silâhlı kuvvetlerini faaliyete geçireceği sırada değil, fakat İlk görüşmeler başladığı vakit kullanılsın.!.
Sovyet delegelerinin reisi Gromyko nutkunda Sovyet tezini müdafaa etmiştir.
Fakat Amerikan, İngiliz, Çin ve Fransız delegeleri bu noktal nazarı -kabul etmemektedirler. •
Sulhu korumak için Emniyet konseyi emrine silâhlı kuvvet vermeğe davet edilecek her hangi devlet, Emniyet konseyinde temsil edilmek ve oy hakkını haiz bulunacaktır.
İş bürosu ekonomi konseyine bağlanacak San Francisco 4 (AA.) — Milletler arası iş bürosu, ekonomi konseyinin bir ofisi haline gelecektir. Ancak milletler arası teşkilâtının anayasası hükümlerine uygun olabilmesi İçin bu büronun yasasında bazı tadillerin yapılması gerekecektir. Bilhassa büroda üye olan tarafsız memleketlerin şimdiki teşkilâta İştirak edememekte olmaları bu tadilâtı lcâbettlrmekte-dir.
Bu karar ekonomi ve sosyal komi-
tesinin bir toplantısında alınmıştır, Bir Sovyet delegesi Moskova’ya çağırıldı
San Francisco 4 (A.A.) — Sovyet ler Birliğinin konferanstaki delegelerinin başlıcalarından olan Sobalev’ln ani olarak Moskova'ya çağrılışı, konferans muhitinde bugün hayret uyandırmıştır. Sobolev'in Moskova'ya çağırılırın. beş büyükler komitesince tanzim edilen Yalta formülünün tefsiri şeklinin Moskova tarafndan reddedilmesine rasladrğı hatırlatılmaktadır. Sobolev bu komitede Sovy«t Rusya.vı temsil etmekte bulunuyordu.
Rus • Rumen şirketleri kuruluyor
Bükreş 4 (A.A.) — Anadolu ajansının özel muhabiri bildiriyor:
Haber verildiğine göre, maden, petrol. cam ve kereste sanayiinin, kara ve hava nakliyatının, maden cevherlerinin ve bilhassa boksit madeninin işletilmesi İçin İlk muhtelit Sovyet -Rumen şirketleri kurulmak üzeredir.
Trieste’nin etrafında bulunan Almanlar
Londra 4 (Radyo) — Trlestenln etrafındaki köy ve tepelerde hâlâ bulunan bir kısım Alman kuvvetleri, T1U> kuvvetleri tarafından yakalanmaktadır.
■ıvıı mı ■ «■■■ ■■■■■ııı« ■■(■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ •• • ■•»■••■■•■•••■■•■**•*■•
Günler Geçerken
Dünya ahkâmı
Ufak yaşta çocukların ikindi üstü çıkan gazeteleri şevkle, gayretle, koşa atlaya, hay kıra çınlata satmalarında hoş bir taraf var. Hattâ bu cin yavrularının, o körpe sesli, çevik hareketli satış tarzlarile İstanbul akşamlarına bir neşe ve bir hususiyet verdiklerini bile söyliyebi liriz. Paris'e ilk gittiğimin dönüşünde hâtırasını getirdiğim ve uzun müddet tatlı bir beste gibi kulağımda âhengini işittiğim seslerden biri de devrin akşam gazetesi olan L'İntransigeant’ın haykırış tarzıydı. Küçüklere hafifçe bir iş olan gazete satmak aykırı düşmüyor ve insanı üzmüyor Fakat pazar yerlerinde bacak kadar boylarile kölecilik eden çelimsiz, minimini yavruların hali içler acısı...
İçler acısı olması daha ziyade müşterilerin insafsızlığından ileri gelmektedir. Hamal tuttuk diye bunlar zavallıların sırtına bir deve yükü öteberi doldurmaktan çekinmiyorlar Kötüsü o ağır yükle çocuğun düz yolda gidişi değil, bir de üstelik aprtman merdivenlerine tırmanışıdır. Para bakımından cimrilik edenler de ayrı... öyleleri taşıttıkları yüke bakarak keseyi açacaklarına ha-malcığm boyunu bosunu gözününde tutarak bu ölçü üzerinden kuruşları saymaktadırlar. Eminim ki küfeci iri yan, bıyıklı sakallı. göğsü kıllı bir adam olsa o kadar azını teklife bile cesaret edemezler. Kuvvetsize, küçüğe yüklenmek yalnız politikaya mahsus bir kaide değildir; o kaide politikaya insan ruhundan geçmiştir.
Haftada iki kere penceremden pazar yeri dönüşlerini seyretmek bana azap oluyor Hele güçlü kuvvetli, dağ yarması bir adamın küçücük bir çocuk sırtına tıka basa yük vurarak onu önüne katıp kollarını sallıya sallıya gitmesine hiç dayanamıyorum. Küfeci yavru bana. Almanynda esir düşüp maden ocaklarında çalıştırılan yedi cücelerden biriymiş gibi geliyor; adam ise bir S.S. çavuşu! İstese yalnız küfeyi değil, küfe İle beraber çocuğu da arkasına vurup yüz fersahlık yeri farketmeden aşıp gider... öyle bir dev! Ama derin İçtimaî mevkii vardır; iki kuvveti nefsinde birieştirmlştr; iki taraftan kuvvetli olduğu için yük taşıyamaz... Ama iki kuvvetten de yoksun bulunan yavru, bir damlacık kudretini harciyarak derin yükünü götürecektir. Dünya ahkâmı böyle emrediyor.
Refik Halid Karay
Sahıfe 2
a k a ra
SÖZÜN BELIŞİ
Canlı bir ansiklopedi i>ir kaç ciddî teşebbüs öğretici neşriyatın müşterisi olmadı-£*ğı iddialarım yıkmaya kâfi geldi. Okuyucu hafif kitap, yahut açık roman arıyor, öğretici eserlerin müşterisi yok, diyenleri yalnız Ansiklopediler tekzlbed ekilir. Kaldı kİ millî Eğitim Bakanlığının Çıkardığı en ciddi eserlerden çoğu tükenmiştir. Okuyucularını oyalamak maksadile değil de öğretici olmak gayesile çıkan dergileri, eğer neşredildikleri günlerde elde edemezseniz bir daha bulamazsınız. Ansiklopediler İse en sabırsızlıkla beklenen neşriyatın başında geliyorlar.
Geçen sene yine bu ayda, değerli arkadaşunız Server İskit’in duyulan bir ihtiyacı karşılamak maksadile çıkarmaya başladığı «■Aylık Ansiklopedi» birinci cildini tamâmlarken bilhassa okuyucularına teşekkür ediyor. Çünkü o rağbet bir çok zorlukların yenilmesini mümkün kılmıştır.
Yakın zamanlara kadar çocukların öğrenme İhtiyaçlarını karşılamak üzere çıkarılmış «Hayat Ansiklopedisi» İle İbrahim Alâcddin Gövsa’nın himmet ederek tek başına çıkarmaya muvaffak olduğu ve okur yazarlar İçin daimi bir müracaat kitabı değerini taşıyan «Meşhur Adamlar Ansiklopedisi» nden başka Ansiklopediler intişar halindedir. En Heri gitmişi «Ç» harfini yeni bitirmiş olan bu eserler tamamlandıkları zaman Türk okuyucusu istediği malûmatı İstediği zaman hazır bulabilecektir.
Birinci cildini tamamlıyan, «Aylık Ansiklopedi» İse öğrenmek İsteyenin müracaat edeceği kitap olmakla beraber bir ayın, bütiln olaylarını, hattâ bazan bir Ansiklopedide yeri olmıyacak maddeler hakkında da okuyucuyu aydınlatması bakımından öğrenmeyi teşvik edici değerler taşıyor. Tıpkı bir gazete gibi her fasikii-İiinde ayın bütün olgularında derinleşmeyi gaye biliyor. Netekim 414 sahife tutan birinci cildinde gördüğümüz 310 bent askerlik, biyografi, coğrafya, ekonomi, felsefe, kültür, hukuk, politika, idare, sanat, tarih, endüstri ve tıp alanındaki bir senelik hâdiselerin öğrenilmesi gereken taraflârile okuyucularına sunmuştur.
Hâdiseleri dikkatle kovalaması bakımından en canlı Ansiklopedimiz şüphesiz oduT ve şimdiden okuyucular İçin zarurî bir hal almıştır. Şevket Rado
Şimalî Epir ve Kıbrıs
Yunan komünist lideri, bu iki yerde Yunanistana ilhaklarım sağlamak için plebisit yapılmasını istiyor
Taşıtların muayenesi
Senelik muayene bu sabahtan itibaren başladı
Otomobil, kamyon, otobüs vesaire motorlu bütün taşıt vasıtalarının senelik fenni muayenelerine bu sabahtan itibaren başlanmıştır. Muayenelere 4 ağustosta nihayet verilecektir. Harb İçinde arabanın emniyet tertibatına taallûk eden kısımlar müstesna olarka diğer parçalarının tedarikindeki güçlük güz önüne alınarak talimatnamesinin, bulundurulmasını mecburi tuttuğu parçaların noksanı müsamaha İle karşılanmakta İdi. Fakat eski darlık kalmadığından ve motorlu vasıtalara ait her türlü parçaların tedariki kolaylaştığından bu sabahtan itibaren yapılmağa başlanan senelik fenni muayenede bütün nakil vasıtalarının her türlü noksan vr. kusurdan salim olmalanr«a bilhassa dikkat edilecektir.
Son lâstik dağıtımında İstanbullu diğer şehirler arasında işleyen otobüs seferlerinin devamını temin etmek maksadile bunların lâstik İhtiyaçları göz önü»’ alınmış ve hakiki İhtiyaçlarını karşılayacak kadar lâstik verilmişti. Çoğu Trakya şehir ve kasabalar! 1 e İstanbul arasında İşleyen bu otobüsler, uzun mesafeler ka teltikle-rfnden bunlardaki emniyet ve konfor tertibatının mükemmel olmasına bilhassa dikkat edilecektir.
Ana dol uya dün de yağmur yağdı
Ankara 4 (Telefonla) — Yurdun bir çok bölgelerinde dün de yağmur yağmıştır. Bu yağışlar Merzifon ve havalisinde daha sürekli olmuştur.
Dünkü yağışların miktarı şöyledir: Kocaellye bir milimetre. Düzceye 7. Boluya 5, Eskişehre 4, Ankaraya 2. Kütahyaya 1 milimetre yağmıştır. Giresun havalisinde yağmurlar devam etmektedir. Bu yağmurlar bütün yurt İçin feyiz ve bereket getirmektedir.
Kahır Yüzünden Lütuf
Yazan: P. Wentworth Tercüme eden: Vâ - Nû
■ Tefrika No, 39
— Hiç bir şey değildir. —dedi.— Yağmurdan sonra sis olur ya, İşte bu da sis.
Amabel İçer! girdikten sonra kapıyı kapamıştı. Kırmızı saçlı kız, kollarını göğsünde çaprazlamış, sırtıyla kapıya dayanmıştı. Parmaklarının titrediği görülüyordu.
Amabel:
— Gelin bakın. —de^.
Jenny gene kımıldamadı. Alçak bir sesle:
— Hacet yok. —diye mırıldandı.— Şayet siz fenalığa doğru gitmezseniz, fenalık size gelmez.
Amabel. başını kaldırdı.
— Siz pek garip garip şeyler yapı-İorsunuz, Jenny! Ben bunlardan bay ’oraham’a bahsedeceğim.
Jenny'nln dudakları büzüldü. Madam Brown, hiddetli bir sesle:
— Siz ona ehemmiyet vermeyiniz, madam. Jenny sen madam Grey'in yolunu kapatıyorsun. Kapıyı aç ve «esini kıs, ki2im.
Amabel, artık buradan çekilmekten başka bir çare olmadığını anladı.
J»nny kapıyı açtı ve çekildi. Oda-
Sofyadaki Amerikan elçiliğinde bir sığınma
Bulgar hükümeti, Amerikan elçiliğine iltica eden çifçi partisi lideri Dimitro-fun kendisine teslimini istiyor
Vaşlngton 3 (A-A.) — Dış tşlri Bakanı vekili Mr. Grew, Sofyadaki Amerikan elçiliğinin Bulgar çlfçl partisi lideri Dlmltrov’u sakladığı hakkında Sovyet kaynaklı haberleri te-yidetmlştir.
Tass ajansı, Dlmltrov'un siyasi düşmanlan tarafından Almanlarla İş birliği yapmakla itham edilmesi neticesinde Amerikan elçiliğine sığındığını bildirmişti.
Bu hususta Mr. Grew aşağıdaki beyanatta bulunmuştur:
(— Yakın zamana kadar Bulgar çlfçl partisi genel sekreteri olan Dl-mtfcrov, hayatının gayrı mesul unsurlar tarafından tehdldedlleceğlnl düşünerek 24 mayıs sabahı saat 4 te Sofyadaki Amerikan elçisi Mr. Mayna rd Barnes'ln nezdlne sığınmıştır.
M. Dlmltrov demokrasi prensiplerine ve Müttefik dâvasına karşı samimiyet dolu şerefli ve uzun mazisiyle büyük bir Bulgar demokrat gurupu-nu temsil eden siyasi bir liderdir.
Mr. Barncs derhal Bulgar makam-larlle temasa geçmiş ve M. Dlmltrov’a hiçbir bedeni eza yapılmaması ve meşru haklarının tamam İle muhafaza edilmesi ş&rtlyle himayesini kaldırmağa hazır olduğunu bildirmiştir,
Bu mesele o zamandanberl Bulgar Başbakanı ve Dış İşleri Bakanı He mütemadiyen müzakere edilmiştir. Fakat gerek Başbakan, gerek Dış İşleri Bakanı, M. Dlmltrov’u him-ye aramağa mecbur eden şiddete karşı nasıl muhafaza edileceği hususunda bir hal çaresi bulamamışlardır.
Sovyet ve İngiliz hükümetleri bu gelişmeden mütemadiyen haberdar edilmişlerdir.»
Dîmitrov’un karısı ve çocukları
Londra 3 (AA.) — Nevyork radyosu şunları söylemiştir:
Ingilterede seçim savaşı
Son nutku, B. Churchill söyliyecek
Londra 4 (R) — tngllterede seçim bugün yeni bir safhaya girmektedir. Başbakan Cıihrchlll radny İle seçim nutkunu söyllyecektir. Yarın da İşçi partisinin reisi M. AtUe radyoda partisi namına konuşacaktır.
Daily Tdegraph gazetesinin siyasi muharriri hük met namına son nutku Churcbill'ln söyleyeceğini yazmaktadır. Eğer üçlü toplantı olursa o vakit Başbakan bulunduğu yerden millete hitap edecektir.
Tünelin kayışı
Amerikadan vapurla İskenderun’a getirildi
Kerinburk vapurile elektrik ve tramvay umum müdürlüğünün Amerikaya sipariş ettiği Tünel kayışı da gelmiştir. Bu hususta bu sabah idareye de malûmat gelmiştir. Tramvay idaresi, Tünel kayışı imal eden fabrikanın buradaki acentesile derhal temasa geçerek kayışın biran evvel İstanbul a getirilmesini istemiştir. İdare, nihayet on. gün içinde kayışın. gelmesini temin etmeğe çalışmaktadır. Kayışın gelmesi ve gümrük muamelesinin bitmesi üzerine kayış bir günde takılarak seferlere tekrar başlanabilecektir.
İran’ın tahliyesi
Brazzaville 4 (R) — Beyanatta bulunan İran Başbakanı, İngiliz Amerikan ve Rus kuvvetlerinin yakında İran topraklarını terk edeceklerini ümit ettiğini söylemiştir.
İtalya’da komünistlik
Yabancı müşahitlere göre komünist nüfuzu zayıflıyor
Londra 4 (AA.) — Roma’dan alınan bir telgrafa göre, bir çok İtalyan resmi şahsiyetleri ve yabancı müşahitler tarafından İtalyada komünistlik nüfuzunun zayıflamakta olduğuna İşaret ediyorlar.
Seçimler yapılmadan önce hakiki va zlyetl tesblt etmenin mümkün olmadığı kaydedilmekle beraber komünistlerin blJc bu değişiklikten haberdûT bulundukları meydandadır. Bu arada îtalyan sosyalist partisi yeni hükümetin kurulması İşine faal bir şekilde İştirak etmektedir. Sosyalistlerin sözcüleri, millî kurtuluş komitesini teşkil eden diğer sağcı ve solcu partilerin üyeleriyle müzakere halindedirler.
İtalya’da Başbakan kim olacak?
Roma 4 (A.A.) — Rfuter gjansırjn Roma’daki muhabirinden gelen bir telgrafta Bonomi'nln yerine Başbakanlığa gelmesi muhtemel olanlardan ikisinin adı geçmektedir. Bunlar, sosyalist Pletro Mennl ve hrlstiyan demokrat Alclde de Gasperl'dlr.
dan sızan ışık koridoru aydınlatmıştı. Dışarısı hâlâ loşlu amma, sis kaybolmuştu.
Genç kadın:
— Ben yukarı çıkıncaya kadar kapıyı açık bırakınız. Jenny! —dedi.
Sonra yüksek sesle:
— Allah rahatlık versin, madam Brown.
— Tam uzaklaşmıştı kİ. genç kadın, sisin tekrar belirerek onu İçine aldığını farkettl. Kapı kapandı, sürgüsü de sürüldü.
Tam. merdivenin İlk basamağına basmıştı kİ, sofada bir kahkaha duyuldu,
İlk gece İşitişinin aynıdı bu. Mar-maduke'yi içeri almak İçin sokak kapısını araladığı zaman aynı kahkahayı duymuştu.
Bir an durdu.
Kahkaha sağ tarafından geliyordu. Halbuki, Brovm'ların kapısı solda.
Amabel, merdivenin trabzonunu yakaladı. Mümkün olduğu kadar âheste adımlarla çıkmağa gayret etti. Üç basamak! Dört, beş... Ayağı altıncı basamağa bnsmıştı kİ, tıpkı El-
len'ln duyduğu gibi, o da arkasından ayak sesleri duydu. Tıpkı o da Ellen gibi başını çeviremedi. Kendisini ta-kibedenln ne olduğunu ânliyamadı. Bu cesareti bulamadı.
Merdiven on sekiz ayaktı. Amabel, aheste aheste çıktı. Peşi sıra, başka birinin de geldiğin! işitiyordu. O ne kadar ihtiyatlı ve aheste yürüyorsa, arkasından gelen de öyle yapıyordu.
Merdivenin en üstüne vardığı vakit, birdenbire geriye döndü.
Sofa sisle dolu. Merdivende kimse yok. Amabel, merdiveni tamamlle görebiliyor. Hattâ, en alt kah bile far-kedlyor. Amma, kimse yok.
Odasına girdi, kapıyı sürgüledi.
XXI
Jullen Forsham, kulübesinde, kapısının önünde ayakta duruyor ve dışarı bakıyordu. Gece berrak ve sakindi. Hafif bir sla uzakta olmasına rağmen, yıldızlar gene parlıyordu.
*— Galiba yarın hava iyi olacak! — dedi. — Hiç değilse şu anda yağmur yağmıyor.»
Bir cep lâmbası alıp dışarı çıktı. Kapıyı da arkası sıra kapadı.
Hoş, cep lâmbasını pek kullanmak, niyetinde değildi ya. Zira bakımsız i olan bu garip bahçede, geceleyin ka-1 ramlıkla dolaşmasını pek seviyordu. Eve yaklaştı.. Biraz sonra alçak dal-! lar yürümesine mâni olduğu için durdu.
(Dtş İşleri Bakan vekili Mr. Grew, Dr. Dlmltrov'un karıslle çocuklarının tevkif edildiklerini vo bir müddet evvel tutulan kâtibinin de tevkifinden birkaç gün sonra öldüğünü bildirmiştir.»
Bulgar hükümeti Dîmitrov’un iadesini istiyor
Londra 3 (AA.) — Sofyadan alman bir telgrafı zikreden Moskova radyosu, geçen ocak ayında çlfçl partisi başkanlığından çıkarılan ve 25 mayısta partiden tardedllen Dr. Dlmlt-rov’un Amerika elçiliğine iltica etmiş bulunduğunu haber vermektedir.
Yetkili bir kaynaktan bildirildiğine göre. Bulgar hükümeti her hangi bir tehdit karşısında bulunmıyan Dr. Dl-mltrov’un Bulgar vatandaşı sıfatile Bulgar makamlarına teslimi hususunda ısrar etmektedir.
Bulgar çifçi partisinden kovulanlar
Sofya 4 (AA.) — Anadolu ajansının özel muhabiri bildiriyor:
«Tarım Bayrağı» isimli gazetenin bildirdiğine göre. Bulgar tarım partileri birliği daim! konseyi. Tarım birliği statüsüne aykırı faaliyettlerlnedn dolayı eski Bayındırlık Bakam Borls Boumbarov İle, siyasi güdümde hoşa gltmlyen durumu sebebiyle Dr. Gue-rogul Dlmltrov’un partideki kayıtlarının müebbeden silinmesine karar vermiştir.
Birinci Bulgar ordusu Macaristandan dönüyor
Sofya 4 (AA.) — Anadolu ajansının özel muhabiri bildiriyor: Birine! Bulgar ordusuna mensubolan ve Ma-carlstandan gelen İlk birlik, bugün öğleden sonra Sofyaya varmıştır.
Rus âlimlerinin mühim bir keşfi
Sanayide, güneşten istifade etmek çaresini buldular
Londra 4 (AA.) — Moskova radyosunun bildirdiğine göre, Rus âlimleri, sanayide kullanılacak enerjiyi elde etmek üzere güneşten faydalanmak çaresini bulmuşlardır. Güneş ziyası, müşterek merkezli muazzam aynalar tarafından teksif edilmektedir. Bu aynalar, depoların bulunduğu muay yen bir noktaya çevrilmektedir. Aynalar 410 santigrat derecelik bir hararet verebilmektedir. Su 100 derecede kaynadığından, depodaki buhar tazyiki çok fazladır. Bu tazyik tahrik edici kuvvet ve elektrik kudretlle lş-llyen kuvvetli merkezler elde etmek İçin, kullanılmaktadır.
Finlandiya’da yiyecek ve giyecek sıkıntısı var
Beme 4 (A.A.) — Flnlândlya-da halk gıad maddesi sıkıntısı çekmektedir. Halka kartlarla dağıtılan yiyecek miktarı yeniden azaltılmıştır. Şeker hiç bulunmamaktadır.
Kömür kıtlığından trenler faaliyetlerini azaltmışlardır. Esvap ve pabuç sıkıntısı da başgöster-miştîr.
Nihayet, küçük taraçanın alt kısmına vardı. Bu taraça. salonun önündeydi. Genç âlim, pencerelere baktı. Kırılan mahut camın yerine, bir tahta koymuşlardı. İç taraftaki kapaklar kapalıydı.
Jullen, birdenbire garipsedi. Bu te-ferrruat, onun şimdiye kadar dikkatini çekmemişti. Pancurlar... Bütün alt katta pancur vardır. Bunlar o akşam neye kapalı değilmiş? Halbuki Jenny'nln bu mesele İle alâkalanması lâzım gelirdi.
Jullen, karanlıkta hareketsiz durdu. Bütün müşahedeleri, onu artık Jenny'ye doğru sevkeder olmuştu. Bununla beraber, ihtimal ki. kırmızı saçlı kadın, pancurları kapatmıştı da,' camı kıran her kimse o gelip açmıştı.! Böyle bir faraziye de caiz.
Diğer bir pencereye doğru yürüdü. Bu aşam görünürde hiçbir ihmal yok. Evin her yanı sımsıkı kapanmış.
Jullen, aheste aheste, binanın etrafını çepeçevre gezdi. Jenny'nln gördüğü hayal ne olabilirdi? Amabel'in ona anlattıkları da epeyce zihin yoracak meselelerdir.
Acaba, Annle Erown, civara gelmiş olamaz mıî Annesini görmek için Yelil Ev’e sokulması mümkün değil ml? Belki de eve o gizlice girmiştir de Jenny ile o karşılaşmıştır.
(Arkası var)
Atina 3 (A.A.) — Komünist lideri Zahariyadls arkadaşlarına kuzey Epir bölgesinde bir pleplslt yapmağı derpiş ettiğini söylemiştir. Bu plebisitin neticesi Eptr bölgesinin Yunanistana bağlanması lehinde olacaktır. Çünkil. bilhassa Italyan İşgali altında diiçar olduğu ve hâlâ da maruz kaldığı zulüm ve katilime rağmen. Eolr’de halkın ekseriyeti Yunanlıdır.
Zahariyadls. Yunan taleplerinde Kıbrıs'ın unutulduğunu söylemektedir. Kıbrıs’ta yapılacak bir plebisit neticesi de kuzey Eplr’deklnden farklı Olamaz.
Zahariyadls'ln başkanlığında yapılan toplantı neticesinde komünist partisi, memleketin kalkınması vc Kıbrıs'ın söz götürmez Yunanlılığı hakkında nifak çıkarmak üzere halkın milli hislerini istismar eden İrticaa karşı müdafaayı sağlamak ve hudutlarla milli istiklâli temin etmek İçin bir program hazırlamak hususunda bütün demokrat pruplarmm İşbirliğini İstediğin! bildirmiştir.
Ingiliz bahriyelileri
(Baş- tarafı 1 inci sahhede)
Arap birliği konferansı bugün toplanıyor
Londra 4 (Radyo) — Arap birliği konferansı bugün öğleden sonra Ka-hlrede Zafran sarayında toplanacaktır. Konferansta Suriye ve Lübnan meseleleri görüşülecektir. Filistin, konferansa davet edilmemiştir.
De Gaulle’ün nutkuna karşı şiddetli tenkitler devam ediyor
Londra 4 (Radyo) — General de Gaulle tarafından söylenen nutkun husule getirdiği heyecan henüz yatışmaktan çok uzaktır ve bu sabahki gazeteler Yakın Doğu meselesine sahnelerinde geniş bir yer ayırmaktadırlar.
Gazeteler, general de Gaulle'ü ve Surlyede takibettlğl siyaseti şiddetli bir lisanla tenkldetmektedlrler.
Times gazetesi şöyle diyor:
«Fransanın Surlyedekl hareket tarzını ne Birleşik Amerika, ne de Sovyet Rusya tasvlbetmektedlr.»
Times gazetesi, de Gaulle’ün evvelce Suriye meseleslle yalnız Fransanın meşgul olmasını İleri sürdüğü halde, şimdi bu meseleyi bir Arap meselesi haline getirerek bu işin ancak Birleşmiş milletlerin gayretlerlle hallolunabileceği tezini ortaya attığını yazmaktadır. Bu gazete, de Gaulle’ün bir İki siyaseti arasındaki tezada İşaret etmektedir.
Generalin Surlyede vukua gelen hâdiselerden İngUtereyl mesul tutmasının teessüfe şayan olduğu belirten gazete, İngilterenin vicdanen tamamiyle müsterih olduğunu kaydetmektedir.
Suriyelilere verilen silâhlar
Londra 4 (Radyo) — İngiliz mahfillerinde söylendiğine göre, İngiltere hükümeti Fransanın muvafakatiyle Suriyelilere silâh vermiştir. •
Aydında seyyar sıtma hastanesi
Aydın 3 (AA.) — Merkezde sıtma mücadelesinin 25 yataklı Mr seyyar hastanesi açılmıştır.
Karacasuda sulama kanalı
Aydın 3 (AA.) — Karacasu ilçesinin Yenice halkı tarafından Dandalûs civarında üç buçuk kilometre uzunluğunda bir kana) açılmıştır. Bu kanal şimdilik 2000 dekar ter lavı sulayacaktır.
Aydın 3 (AA.) — Aydın Merkez ilçesindeki Tepecik ve İnclrllova köyün deki Hızırbeyll bataklılarını kurutacak: kanallar dün köylüler tarafından açılmağa başlanmıştır.
Kok kömürü tevziatına temmuzda başlanacak Kok kömürü tevziatına temmuzun birinden İtibaren başlanacaktır, şimdiki halde Etlbank depolarında 34 bin ton stok kömür vardır. Tevzi gününe kadar bu miktar daha bir hayli artmış olacaktır.
Ayrıca, kışlık İhtiyaç İçin muhtelif yerlerde odun ve kömür istihsali İşine de hız verilecektir.
Amerikadan gelen kamyonlar ve gelecek mallar
Amerikaya sipariş edüen yüzlerce kamyondan 90 kadarı İskenderun» gelmiştir. Bunlar bir haftaya kadar şehrimize getirilecek ve tevziat yapılacaktır.
Bundan başka Amerikadan yedi yüz ton çivllik tel, liç ton kalsiyom gllgo-nat, 20 ton granit, 210 kamyon ve be) yüz dokuma tezgâhı da gelmek üzeredir.
Yrunan . Yugoslav münasebeti
Atina 4 (A.A.) — Vradlnl gazetesinin öğrendiğine göre, mareşal Tlto hükümeti, Yunanlstanm Belgrad elçi— ligine tayin edilecek olan M. Skeferla İçin İki ay evvel istenilen muvatakata henüz cevap vermemiştir. Bu gazeteye göre, Yugoslav temsilcisi Yanltç halen Atina’ya gelmiş ve hattâ şimdilik Yunan Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçmemiş olmakla beraber Yugoslav elçiliğinde işe başlamış bulunmaktadır.
Yine Vradlnl gazetesine göre, siyasî mahfillerde hâkim olan kanaat şudur kİ, Tıto hükümeti. Yunanlstanla tabii münasebetlerin yeniden tesisi meselesinde Sovyetler Birliğinin Atina’ya tayin edeceği elçi için alacağî hareket hattına bağlıdır.
Vradlnl gazetesi, Yunanlstanm kurtarılmasından sonra Kıral Plerre'ln Atina’ya M. Markoylç'i elçi olarak göndermiş olduğunu ve bu zatın Tito hükümetinin kurulmasını müteakip bu hükmet tarafından derhal geri çağrılmış bulunduğunu ilâve etmektedir.

Milletlerin katlandıkları sıkıntılar henüz bitmemiştir
(Baş tarafı 1 inci sahifede) mal feda eden İngiltere ile Ame-rikada böyle bol faşist olduğunu öğrenen dünya şaşakalıyor, Hat-tâ bazı Rus gazeteleri «îngiltere-de yeni seçim mücadelesini muhafazakârların (yani Churchill partisinin) Sovyet Rusya aleyhine iftira seferile açmış olduklarını» yazıyorlar. Sovyet basınına göre Avrupanın bugünkü durumunu beğenmeyen Ingiliz ve Amerika çevreleri ya «faşist», yahut yeni bir kelime ile «mürteci» dirler. Buna hayret etmemek lâzımdır, çünkü bir insan ya komünisttir, ve işgal altındaki Doğu Avrupa memleketlerinin bugünkü halini beğenir, bu model durumu bütün dünya için özler, yahut faşist veya mültecidir, Bunun ortası yoktur, mücadele bundan doğmaktadır,
Avrupada milletlerin hürriyet ve istiklâle kavuşmasını bekleyen ve bunu görmek, barışa erişmek için her gün bir ümidin peşine takılan İnsanlar yeni bir harbin başlamasını değil, harbi kazanan üç büyük devletin, kendi aralannda anlaşarak dünyaya rahat vermelerini istiyorlar,
Amerika Cumhur Başkanı M. Trumanm Moskovaya gönderdiği M. Hopkins orada sekiz gün kalarak Mareşal S talinle beş defa görüştükten sonra Amerikaya dönmek üzeredir. Üçler arasında yeni bir buluşma, bu ilk yoklamanın neticesine bağlıdır. Eğer baş-Uca meselelerde anlaşma zemini bulundu ise üçler toplanacaktır. Umulur ki bu toplantıda herşey açık konuşulacak, pürüzler pamuk ipliğine bağlanmıyacaktır. Uzun aylar San - Francisco konferansının neticesi beklendi. Şimdi Üçlerin varacağı anlaşma bekleniyor.
Milletlerin katlanacağı sıkıntılar bitmemiştir. Birlik, feragat ve fedakârlık duygularının zayıflayabileceği mesut ve korkusua günlere henüz erişmedik.
Necmeddln Sadak
Amerika büyük elçı&i Ankara’ya geliyor
İskenderun 3 (AA.) — Amerikanın Türklyedek! büyük elçisi M- WilsoA ve refikası bu sabah saat 10 da Fren-bourg vapurile şehrimize gelmiş ve Protokol şube müdürlerinden Kenan, kaza kaymakamı, Belediye reisi, Devlet Demiryolları Uman başmüfettişi ve İskenderundakl Amerikan konsolosu tarafından karşılanmıştır.
Büyük elçi bugün saat 17,25 te eksprese bağlanacak hususi bir vagonla İskenderundan Ankaraya hareket edecektir.
İzmir işçi hastanesi
Ankara 4 Telefonla) — tamirden bildirildiğine göre, yirmi beş yataklı İzmir İşçi hastanesinin teslimi İş! tamamlanmış, hastaneye alt malzeme İstanbuldan getirilmiştir. Hastane haziran 20 sine doğru törenle açılacaktır.
— • Takvim W —
Cemazlyelâhır 23 — Hızır 30 İmsak Güneş Öğle taneli ak Yatsı E. 6.3Ö 8.53 4.36 S.ÎO 12.00 2.00 V. 3.13 5-2» 13.12 17.12 20.36 22.30
AKŞAMDAN AKŞAMA
Edebiyat penceresindeki fesleğen
Otobüs lâstikleri
- Yunan ticaret anlaşması
Şair Baudetalre. kendi sanatını şu mealde anlatır:
— Ben zuhur edinciye kadar, filrin büyük üstatları çıkmışı onlar, aralarında edebiyat dünyasının verimli ülkelerini taksim etmişlerdir. Ne yazık id bana «nk bir vilâyet kaldı.
Şair, orada, İleri bir riraat usulü kullanarak, cömert topraklı eyaletleri kendinden evvel ele geçiren rakiplerini âltvtmiş-tir.
Fakat, gel zaman git zaman, dîinya üzerindeki müstemlekelerin imparatorluklar tarafından taksim edilip de sanayileşme safhasına sonradan girenlere sömürge kalmaması kabî’inden, şu gök kubbe altında tecrübe edilmedik edebî çeşni de pek kalmadı.
Hakikaten de, («şu dünya ne küçük!» diyenler bir bakıma haklı değiller mî? Edebiyat cihanı da küçük.
Koskoca Arap edebiyatı »ha-masiyat», «garamiyatn diye iki esas kola ayrılır ve o kısımlar İçinde nihayet basma kalıplaşır, taklidin taklidinin taklidi can sıkıcı bir hal alır. Büyük Garp milletlerinin edebiyatı, «klâsik», «romantik», «natüralist», «sembolik» tarzındaki bir kaç şubeye ayrıldı; sonra, iki umumî harb arasının «modernisin» ine çarptı; çarpıldı kaldı.
Avrupa ziraatinde «kesif usuller» olduğu gibi, edebiyatında bazı derinleşmeler, sıkılmış limonu bir daha sıkarcâsına «nen» lar görüldü. Ve onların yanında bir limonluk edebiyatı.
Hani ser'1 erde sunî hararetlerle, tabiattan gizliyerek, şırınga-larla ve aşılarla destekliyerek türlü türlü tabiat dışı çiçekler, yapraklar, meyvalar yetişir. Edebiyatta da, iki umumi harb arası buna yakın bir hal oldu. Moder-nizmin türlü çeşitleri olan acai-bat böyle limonluk çiçekleridir.
Gelelim bize...
Dizdeki şiirin hali neden böy-ledir? Acaba edebiyat dünyasının verimli ülkeleri evvelden belirmiş üstatlar arasında taksini mi edilmiştir Zekâ ve istidatları sarfedecek zemin kalmamış mıdır? Bir kanş toprak yoktur da fikir zîraatini onun için mi limonlukta yapmağa kalkıyoruz?
Hattâ o bile değil! Hani mahalle evlerinde, pencere önlerinde, konserve kutulan içinde yürekler acısı fesleğenler yetiştirilir. Bizim bugünkü şiir o «ziraat» e benziyor.
Diğer taraftan Baudelaire’in hasret çektiği ülkeler, bakir kafiyelerde eşelenmemiş arazi halinde bekliyor
(Vâ . NÛ)
Yıldız çini fabrikası
Sermaye bulunur şirket kurulursa fabrika işletilebilecek
Yıldız parkı İçindeki meşhur Yıldız çini fabrikası gazeteciler tarafından gezilmiş, Vali ve Belediye reisi Dr. B-Lûtfl Kırdır, bu hususta gazetecilere İzahat vermiştir.
Meşrutiyetten evvel gayet İyi cinsten çini İmal edilen bu çini fabrikası İkinci Abdülhamldln hal'l üzerine metrûk bir halde kalmıştı. Mütareke yıllarında fabrikanın yeniden faaliyete geçirilmesine Vahldeddln tarafından teşebbüs edilmiş, fakat bunda muvaffak olunamamıştır. Çini İmal etmek üzere İhtiyaç görülen toprak, evvelce Ayvalık ve Beykozdan gelmekte İdi. Çiniler 1400 - 1600 derece hararetli fınnlnTöa im«ı »dilmekte idi.
Bu sefer Maliye, çıul laonkaşını Belediyeye devretmiştir. Bina şimdi Belediyenin malıdır. Burada çini yapmağa mahsus kalıplar, ve tamamlle pişmemiş mallar vardır. Fırın şimdi tamir edilmiştir. Buradaki malzeme ile kalıplar. Maliye tarafından arttırma suretlle 1200 Ura mukabilinde bir zata satılmışsa da bina Belediyeye devredildikten sonra, bu zat da Mâliyeden satın aldığı çinilerle kalıplan aynı para mukabilinde Belediyeye devretmeğe razı olmuştur. Belediye. elindeki kanuni hükümlere göre, çini fabrikası kurup İşletememekte-dlr. Fakat muayyen bir sermaye bulunup da bir şirket kurulduğu takdirde, çini fabrikasının tekrar işletilmesi kabil olacaktır. Vali ve Belediye reisi Dr. B. Lûtfl Kırdar, bu İşle yatandan alâkadar' olduğundan, fabrikanın tamlrlle faaliyete geçmesi İçin hemen teşebbüslerde bulunacaktır.
Feci bir kaza
Dokuz yaşında bir gazete satıcısı tramvay altında kaldı
Tenis teşvik maçları
dün sona erdi
Ticaret ofisi biraz süratli hareket etse darlık nispeten önlenecek
Yunan heyeti reisi anlaşma hakkında izahat verdi
/• utbol mevsimi kapandı, dûn yağlı güreşler ve atletizm seçmeleri yapıldı
Yukarıda: Tenis maçlarını kazananlar kupalarını alıyorlar; Aşağıda: Tenis maçların m en iyi dört oyuncusu
Vllâyet Dağıtma komisyonu tamir edilen eski lastiklerin dağıtılmasına çalışıyor. Ticaret ofisi genel müdürlüğünün elinde bulunan kaynak malze-meslnuln ve yenileri verildiği zaman geri alınıp tamir edilen kullanılmış lâstiklerin piyasaya pek az miktarda çıkarılmasından şikâyet ediliyor.
Ofiste sekiz bin eski otomobil lâstiği vardır. Ticaret Bakanlığının emriyle bu lâstikler, Ticaret ofisi tarafından tamir edildikten sonra Vilâyet Dağıtma komisyonu marlfetlle İhtiyaç sahiplerine verilmektedir. Her nedense bu sekiz bin lâstikten pek azı tamir edildiği gibi, birçok kaynak malzemesi de elde tutularak satışa çıkanımı-yor. Kaynak malzemesi üzerine yeni İthalât yapılabildiğinden — harb senelerindeki gibi — artık stokçuluk vaziyetinin ortadan kalkması icabet-mektedlr. Ticaret ofisi biraz süratle hareket ettiği takdirde, darlık nispeten önJenec'*,-H"
Liselerin sınav talimatnamesi
Mİ1U Eğitim Bakanlığı, İlse ve ortaokulların bitirme sınavları hakkın-dakl talimatnameyi değiştirmek ta-savvurundadır. idse öğretmenlerinin bu hususta fikrin! almak üzere Bakanlık bir anket açmıştır. Bakanlığın yeni bir şekle koymak istediği sınav talimatnamesi şöyledir: Lise son sınıf öğrencilerinin ders yılı içinde aldıkları İki kanaat notunun az veya çokluğuna bakılmadan öğrenciler ders yılı sonunda bütün derslerden sözlü bir sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavlarda beş dersten beşten az not alanlar bütünlemeye kalacaklardır. Bütünlemede de beş dersten beşten az not alan öğrenciler sınıfta kalacaklardır. Bu durumda olan öğrenciler, İsterlerse, o öğretim yılı derslere devam etmeden ertesi yılın sınavlarına girebileceklerdir.
Belediye ve hususî idare bütçesi geldi
Belediye ve hususî İdareye alt 7 aylık bütçe tasdik edilerek şehrimize gönderilmiştir. Bütçe heyeti umumi-yeşile tasdik edilmekle beraber küçük bir tadile uğramış bulunmaktadır
Belediye, memur ve müstahdemlerinin ayni yardim bedellerini 12 aylık olarak bütçeye koymuştu. Hükümet bütçede ayni yardımı ıı aylık olarak bırakmıştır. Bir aylık ayni yardım bedelleri Belediye ve hususi İdarelerin kendi bütçeleri tarafından ödenecektir.
1946 bütçesi hazırlanırken aynî yardım bediileri 11 aylık olarak bütçeye konulacaktır.
Dün akşam geç vakit Fatihte feci bir tarmvay kazası olmuştur. Salâhaddln oğlu Gündoğdu Girgin İsminde dokuz yaşında bir çocuk akşam gazetelerini satmak üzere dolaşmakta iken Fatihte 74 numaralı Edimekapı tramvayına atlamış, fakat bu sırada muvazenesini temin edernl-yerek arkadaki römork arabanın tekerlekleri altına gitmiştir
Giindoğdunun sağ kolile sağ bacağı tekerlekler tarafından kesilmiş ve bu şekilde tramvay altından çıkarılarak Guraba hastanesine yatırılmıştır. Gündoğ-nun sıhhî vaziyeti tehlikeli dilmektedir,
Orta okullarda izci kampları açılacak
Bu vıl orta dereceli okullar askerlik kampı yapmamaktadırlar, onun yerine Milli Eğitim Bakanlığı İzci kampları açmağa karar vermiştir. Şehrimiz kız ve erkek llselerlle ortaokullarının 30 ar kişilik gurupları beş muhtelif yerde açılacak kamplara Iştlrâk edeceklerdir. Memleketimizde şimdiye kadar yalnız törenlere İştirak etmekten ibaret kalan izciliği, Bakanlık, hakikî mânasında ge-Uştirmeğe karar vermiştir. Kamplardan biri Buranda Klrazhyaylâda, İkisi Çamlıca ve Alemdağında, diğer İkisi de tzmitte ve ve Cevizlidedir. Cevizli. Çamlıca ve Alemdağı kampları 18 temmuzda, îzmlt kampı 19 temmuzda, Bursa kampı da 22 temmuzda açılacaktır. Milli Eğitim müdürlüğü kampların hazırlıklarına başlamak İçin Bakanlıktan emir almıştır.

Çöpler arasında çocuk cesedi
Şehirde toplanan çöplükler, dün sabah. Tophanede Salı pazarı önünden mavnaya yüklenmekte İken, bu İşi yapan ameleden Mehmet, çöpler arasında bir çocuk cesedi görmüş, zabıtayı haberdar etmiştir. Tahkikata savcılık ve adalet doktorluğu el koymuş, yen! doğmuş çocuk cesedi de morga kaldırılmıştır.
Bu çöplerin alındığı yerler üzerinde soruşturmalar yapılmaktadır,
Kalay yerine kurşun 8atmak isteyenler
Kumkapı Nlşancasmda oturan Refik. Fikri, Cemil ve Hüseyin İsimlerinde dört genç. Yaşar adında bir tacire, kalay yerine kurşun satmak isterlerken suç üstü yakalanmışlar ve adllye-y® verilerek tevkif olunmuşlardır.
Bir zehirlenme
Samatya'da Merhaba caddesinde 42 sayılı evde oturan. Ömer zehirlenmiş, cankurtaranla Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır.
Tenis teşvik maçlarının dömlftnal-lerl cumartesi, finalleri de dünkü pazar günü başarı İle sona ermiştir.
Maçlar güzide bir kalabalık kütlesi heyecanla taklbetmlştir. Bu turnuvada en fazla göze çarpan gençlerimiz arasında başta Suat Baykurt, Beliğ Beler ve Encs’l zikredebiliriz.
Tekte ve çiftte şampiyon çıkan ve geçen yıldan beri yurdumuzda bulunan Mr. Bean İngilterede meşhur Wlmbled.on tenis turnuvalarında 1933 ve 1939 yılları arasında dünya tenis yıldızları arasında oynamış ve önemli turlar geçmiş komple bir oyuncudur. Cumartesi günü yapılan dömiflnaller de:
Teklerde: Bean Suat Baytaırt’a 4/6 8/6 6/1
Haşan Seken Beliğ’e 6/2 6/4
Çifterde: Suat Baykurt Enes- Krls Arevyan’a.
Haşan Bean - Suat Subay ve Boteze 6/1 6/4 galip gelmişlerdir. ___________
I Dün yapılan finallerde de:
Tekde:Bean, I-Iasan Akev’e 0/2 6/4 2/8 6/2 gibi üstün bir oyunla galip geldi ve 1 İnci oldu.
Çifterde de: B
Bean ve Haşan genç çift Suat Bay-kurt Enetfe 6/4 3/6 4/8 7/5 6/4 galip gelerek 1’ İnci olmuşlardır. Gençler tecrübeli rakiplerine karşı çok enerjik bir oyun çıkarmışlardır. Bilhassa bu oyunda Bean’ln filedeki müessir vole vuruşları ve plaseleri göze çarpıyordu.
Tek bayanlarda:
Mııalla Jullde parkanla 6/1 6/3 Muhtelitte de:
Mualla Haşan- Jorjet Bean’e 0/3 6/3 galip gelerek 1 İnci olmuşlardır.
Maçlardan sonra galiplere ve 2 netlere törenle kupalar ve madalyalar verlmiştlr. Tenisçilerimizi başarılarından ötürü tebrik ederiz.
Celâl üluğ
Karaköyden Taksim’e otobüs işletilmiyecek
Kayışta görülen firıza üzerine tüne! seferlerine nihayet verilmesi üzerine Karaköy Ue Taksini ar asm d a otobüs İşletilmesi düşünülmüştü. Tramvay İdaresi, Emlnönünden hareket eden Tramvay sayısını arttırdığı için Karaköyden ayrıca otobüs İşletmeğe lüzum kalmadığını görmüştür. Evvelce Emlnönünden hareket eden tramvaylar, daha Emlnönünde tamamlle dolduklarından Karaköydc yolcu almak kabil olamamakta idi. Arabaların arttırılması üzerine bu İzdiham kalmamıştır.
Bu münasebetle diin akşam Elektrik ve Trmvay umum müdürü B. Hulki Ereni Eminönü ve Karaköyde bizzat teftişte bulunmuş, Eminöniln-den gelen arabaların Karaköydekl yolcuları aldığını görmüştür.
Diğer taraftan Karaköyle Taksim arasında da tramlvay işletildiğinden tünel seferlerinin, tatil edilmesinden hasıl olan güçlük bu suretle bertaraf edilmiştir
Türk - Yunan ticaret anlaşmasını imzabyan Yunan heyeti şehrimize gelmiştir. Heyet reisi Economoıı Gou-ras gazetecilere şu İzahatı vermiştir:
— Ankaradan İyi intibalarla ayrılıyoruz. Dost Türk hükümet! bize karşı büyük bir hüsnü kabul göstermiştir. İmzaladığımız ticaret anlaşması, bugünkü şartlara göre, iki dost memleketin menfaatleri ve ticari münasebetlerinin gelişimi üzerine tanzim edilmiştir. İkinci dünya harbinden sonra ilk ticarî anlaşmayı da dost Türkiye hükümetiyle yapıyoruz. Bu, bizim İçin, aynca bir değerdir.
Türk-Yunan ticaretinin gelişmesi ne iki taraftaki flat seviyesinin yüksekliği engeldi. İki tarafın büyük bir anlayışla İmzaladıkları bu anlaşmada hususi takas kabul edilmiştir. Altı aylık olan bu anlaşma 20 temmuzda yürürlüğe girecektir. Hususi takasta) | bilhassa hususî teşebbüslere yer ver-—. m ek İçin elimizden gelen her tiirlIlÇrJ gayreti sarfettik. Verilecek maddelı -CL rln âzam! miktarı, flatlerl, kalltesljCM cinsi tamamlle tüccara bırakılmıştır»»—
Harbden evvel 1kl memleket ara- O sında hangi maddeler üzerinden alış-c veriş yapılıyorsa, bundan sonra da O aynı maddeler üzerinden mübadel^JZ yapılacaktır. İki taraf İçin İhracı me-nedilmiş bir şey yoktur. İhracatçı,(D vermek istediği malı hangi esaslar 5> dahilinde ne gibi malla değiştireceği-m ni karşı memleket tüccarına blldlre-flj cek ve yapacağı anlaşma Ekonom^l— Bakanlığınca tasvlbedlldlkten softrjfJ” muteber olacaktır. Anlaşmada huşu-5** sl takas kabul edildiğinden, bu. bipO kliring anlaşması değildir. Takas^j esası tercih edilmekle beraber serbesflj dövizle de aüşverlş yapılacaktır, Tec-*S rübe mahiyetinde olan bu anlaşma”* memnuniyet verici bir mahiyet arze-j~ derse, müddetin bitmesinden bir aV} evvel uzatılabilecektir.» v'z
Fen adamlarının sulh esasları
Kubilay ihtifali
On maddelik bir plân Amerikan ayanına gönderildi
Diin Menemende on binlerce halkın iştirâkile yapıldı
Futbol mevsimi kapandı
Dünkü nüshomlzda bildirdiğimiz gibi: Fenerbahçenln. Türkiye futbol şampiyonu Harb okul gücünü Anka-rada 19 Mayıs stadyomunda 3-2 yenmesinden sonra, bu senekl futbol mevsim! kapanmış bulunuyor.
Gelecek sezon eylül bidayetinde başlayıncaya kadar, futbolcular üç aylık bir İstirahat devresi geçirecekler: bu arada yalnız su soprlan ve atletizm faaliyeti olacaktır.
Atletizm seçmeleri
İstanbul atletizm seçmeleri. Fenerbahçe stadında yapılarak, aşağıda isimlerini yazdığımız atletler finale kaldılar:
Kızlar:
800 metre: Fehlme, Sil vay de. Mlh-riban, Makbule.
100 metre: Melek. Melek, Süveyd*, Müzeyyen, Makbule, Nihal.
Erkekler:
100 metre: Cftnnl, Fikret. Mustafa, Uğuz, Niyazi, Morla.
200 metre: Kemal, Fikret, Mustafa, Kudret, Cezmİ, İsmet.
400 metre; İsmet, Osman, Ahmet, Adnan.
110 Engelli:
Mehmet.
1500 metre: Yılmaz, Mehmet, Cahit, İsmail, Dündar, Riza, Necip, AH Türkân.
3000 metre: Cahit, Eşref, Osman, Ralf, Zekâl, Memlş, Ali, Hayrl.
Gülle; Erol, Pavlo, Mehmet, Nuri, Balcı. MelLh, Arat.
Uzun: Erol, Niyazi, Güner, Bthem, Levend, Çaroğlu, Ruhi.
Disk: Bamlm, Melih, Balcı, Arat, Çekiç: Kemal, Nuri, İlhan, fialçi. Cirit: Mehmet, Fuat, Varak, Asım.
dün
Ferit, Nezihi, Merih,
8WİNG YILDIZLARI
Sevim - Sevinç
BUylik caz orkestrası
Refakati ile KONSERLERİ
8 Haziran SARAY SİNEMASI Sl d
8 Haziran TAKSİM GAZİNOSU 21 6 Yerlerinizi şimdiden tutabilirsiniz.
Cumhur Başkanı at yarışlarını takibetti
Ankara 4 (Telefonla) — Cumhur Başkanı İsmet İnönü, dünkü at yarışlarına şeref vermiştir,, Dünkü yarışlarda Gazi koşusunu Ahmet At-man’ın Fettnn’ı kazanmıştır, İsmet İnönü, atın sahibi B. Ahmet Atman’ı şeref tribününde kabul etmiş ve kendisini taltif etmiştir.
Ankara at yarışları
Ankara 3 — Altıncı hafta at yarışları bugün büyük bLr kalabalık huzurunda yapılmıgtır. Alınftn neticeler şunlardır:
Birinci koşuda Mlrandollna koşmadığı için yarış yapılmamıştır.
İkinci kûşu: Birinci Yeşllbuldan. İkincisi Yunt’dur. Ganyan 140, piliseler 115 ve 140 kuruş vermiştir.
Üçüncü koşu: Fettan birinci, Kara-tepe ikinci gelmiştir. Ganyan 215, plâseler şırasile 129, 216 Ve 115 kuruş vermiştir..
Dördüncü koşu: Dcstegül birinci, Buket İkinci, Davalaclro üçünçii gelmiştir. Ganyan 105, plâseler sırastle 225, 120 ve 155 kuruş vermiştir. Yavuz koşmamiştir.
Beşinci koşu: Pike birinci, Çukurova İkincidir, Ganyan 200, pliseler 115 şer kuruş vermiştir. Leon konmamıştır.
Altıncı koşu: Tufan birinci- Fışfış ikinci gelmiştir. Ganyan 160. plâseler 100 er kuruştur. Dabi, Tarzan ve Maşallah konmamışlardır.
Fettan - Destegül çlftebahsi 375 kuruş. Tufan - Fışfış ikili bahsi 260 kuruş vermiştir.
ı Profesyonel güreşler
Dün; Şeref stadında, Çocuk Esirgeme kurumu. Beyoğlu şubesi menfaatine yağlı güreşler yapılacak iken, peh-«vanlarm serbes güreş tutuşmaları ıtlîfiflı meselelere yol açmıştır, uzun müddet münakaşalardan sonra yapılan karşılaşmada eski başpehlivan Teklrdağlı Hüseyin, âlndırgılı Şerife pes ederek sahadan ayrılmıştır.
Bu müsabakadan evvel, Kırkpınar güreşleri İkincisi ManisalI Halil ile yarun dünya Süleyman güreş tutuşmuşlardır. ManisalI Halil, Süleymana mağlûp olmuştur.
Menemen 3 (Akşam) — Kubllây ihtifali bugün öğleden sonra burada on binlerce halkın lştlraklle yapıldı, tzmlrden ve Manisadan tahrik edilen trenlerle komutanlar, valilik, Parti ve Belediye heyetlerlle muhtelif teşekküller mensupları, izciler, öğrenciler Menemende toplanmışlardı.
merasime, İstasyonla âbide arasındaki meydanda İzmir şehir bandosunun çaldığı İstiklâl marşlyle başlandı. Ordu adına genç bir subay, Parti ve öğretmenler adına B. İhsan Çetin, Menemenliler adına Parti başkanı Nadir Gündüz birer söylev vererek Türk İnkılâbının büyüklüğünü anlattılar. İnkılâp şehidi Kubllây İle arkadaşlarının aziz hâtıralarına hüıme-ten bir dakika sükût edildi. Abide bir an içinde yüzlerce çelenkle örtüldü. Merasimi mütaatap Halkevinde bir müsamere verildi ve muhtelif futbol maçları yapıldı.
başlıca olmalı-
ANKARA RADYOSU: Bugünkü program 18.00 Dans orkestrası. 18,30 Konuşma, 18.45 Dans orkestrası, 10.00 Haberler, 19.20 Geçmişte bugün, 19.23 Şarta ve Türküler, 18.50 Konuşma, 20.00 Müzik, 20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 Yurttan sesler, 21.15 Konuşma. 21.30 Senfoni orkestrası. 22.3o Dans müziği (pl.). 22,45 Haberler.
YARIN SABAHKİ PROGRAM
7.30 Orkestra eserleri (pl.), 7.45 Haberler, 8.00 Müzik (pl.), 12,30 Şarkılar, 13.00 Salon orkestrası.
Sulbün sürekli olabilmesi için,, 2,000 Amerikan psikologu tarafından kabul edilen esaslar, bari? plânlarını hazırlıyacak olan Amerikan âyan meclisi ve kongre âzalarma gönderilmiştir.
Bu. 10 maddeyi müttefikan kabul eden fen adamları, İkinci Dünya harbinin son savaş olabi-bileceğinl bildirmişlerdir.
Bunlar, beşer psikolojisi ihmal edilecek veyahut da nazan itibara alınmıyacak olursa, savaşların beklenebileceğini haber vermektedirler.
Psikologlar tarafından nazan. itibara alınan 10 noktanın baş-hcalan şunlardır:
1 — Savaş bertaraf edilebilir. Savaş, İnsanlarla birlikte doğ-maz, fakat sonradan yer edinir,
2 — Daimî sulhu tasarlarken, nazan itibara alınacak hedef, gelecekteki nesil dır.
3 — Rasyal, millî ve nefret uyandıracak gruplar, âzamî derecede kontrol edilmelidir,
4 — «Madun» garplara karşı gösterilen temayül, sürekli sulh bakımından, fırsatı an ortadan kaldırıyor.
5 — Kendi âkıbetlerl tasarlanırken, gerek hürriyete kavuşturulan ve gerekse düşman milletlerin hazır bulunmaları lâzımdır.
6 — Esaslı bir şekilde idare edilecek olursa, yardım ve kalkınma teşkilâtı, itimadı nefse İşbirliğine yol açabilir. Aksi takdirde, dargınlığa sebebiyet verir,
7 — Yeryüzündeki avam tabet» kasının İstekleri, daimî banşı hatırlamak bakımından en ehemmiyetli bir rehber teşkil etmelidir.
8 — Beşeri mensubiyet, hef zamankinden daha geniş olabilecek bir kolektif emniyete mey-letmelldlr.
9 — Şimdi yapılacak olan İcraat, harb sonundaki uygunsuzluğa ve aksili âmel® mâni olur,
Kendir fabrikasinın temeli atıldı
Kastamonu S — Sümer Bank tarafından Taşköprünfln Sulukllis» mevkiinde kurulacak olan kendir «oymi va ihzar fabrikasının temeD dün törenle atılmıştır
Sahıfe 4
LGömlekiş"i
BİRİNCİ SİNİP GÖMLEKLİ I
■I Te); 20096 Sirkeci •■■■■
ŞAHLIK BİNA
Harblyede Tramvay caddest üzerinde 4 katlı mükemmel konforlu yağlı boyalı bir ahşap bina satılıktır. Görüşmek için 81310 No. ya telefonla müracaat.

BAKIRKÖY
İhraç edilecek hububat ve bakliyat hakkında ithalâtçı ve İhracatçı Birlikleri Umumî Kâtipliğinden!
Toprak Mahsulleri Ofisi elinde bulunup Ticaret Bakanlığınca ihracına müsaade edilen hububat ve bakliyatın cins, evsaf, fiat ve satış şartlan hakkında tafsilâtlı bilgi edinmek isteyenlerin Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Bürosuna başvurmaları rica olunur. (7427)
Pırlanta!» ve elmaslı saatJerln bütün hakiki evsafı meşhuru alem olanSİngCF saatlerinde toplanmıştır .Bunun İçin: Saat alacağınız zaman tereddütsüz SİflgCT saati almanız ve saatin üzerindeki SİNGER markasına. ! mlicssesemlzln adresine dikkat etmeniz lâzımdır. Satışımız peşindir. Emsalleri gibi 15 sene garantilidir.
) SAATLERİ Mağazası
‘ İstanbul Eminönü No. 8
ŞİFA RİŞLEIİİ KABUL OLUNUR.
İDENİZ banyolarÎI S i N G E R
|UU1 ’L U H11 1 U___________________HER NEVt MÜCEVHERAT S
n r ilmi r tlı*.
açılmıştır.
Kartal belediyeıindenı
Katranlı yol yaptırılacak
Kurul İstasyonu civarında yapılacak. tMvIyel turatly, blokaj katran kaplama işi 17644 Ura 89 üzerinden 15 glln müddetle ve kapalı zarf usulü İle eksiltmeye çıkarılmıştır, tşln muvakkat teminata. 1323 lira 38 kuruştur. İhale 18/6/945 pazartesi günü saat 15 de Kartal beledly* dairesinde müteşekkil encümen huzurunda yapılacaktır.
Bu husustaki şartnameler belediye muhasebeclllfilnd» her gün görülebilir. Teklif zarflarının lhal» saatinden lâakal bir saat evvel belediye ipuhCLSİpllğlne verilmiş olması v» mukabilinde makbuz alınması lâzımdır, postada vuku bulacak gecikmeler şayanı kabul değildir. c71P8p
Nlğboluda, Varnada, Çaldıranda, Mohaçta, Pre-vczede, Uyvarda, Kanljejde. Pievnede, Çanak-kalede, Sakaryada, İnöntinde ve diğer savaş meydanlarında
Vakıflar orman işletmesi müdürlüğünden t
Aşağıda İstif yeri, miktarı cinsi teminat v» muhammen badeli yazılı W0 kental odun şartnamesin» gör» pazarlıkla satılacaktır,
İsteklilerin 7/Haz!ran/9(5 günü saat 15 de işletmemiz» müracaatları. Kentalinin
Muhammen bedeli Muvakkat teminat
Mevkii________________________Pr» Lira __
83 77
22 50
(73871
Cinsi
Miktarı ___________________________
«o kent. Karışık odun Kartı başı
800 » Kestane 6 No. lı makta
(SATILIK EMLÂK)
İstanbul Defterdarlığından!
Dosya No. Cinsi
Kıymeti Teminatı
Lira Llrft
İ5Wfl319
62301/1479
62301/1205
81/8880
61317/577
61112/310
D.l/4742
62301/3108
52301/3178
52301/1908
65100/6250
55100/5962
Sarıyer, Yenimahalle eski Bahçe yeni Sulu-bahçe so. eski 4, yeni 12 kapı sayılı 44,20 M 2 arsa,
Beyoğlu. Bülbül mah. Büyük Zlba. so. 584 ada. 23 parsel eski 68 yeni 74 kapı sayılı 37,50 M2 arsa.
Beyoğlu, Kocatepe mah. Çarık so. 538 ada, 11 parsel eski 16 kapı sayılı 86.73 M2 arsa. Beyoğlu, Kalyoncu Kulluğu mah. Kornişçi so. 452 ada. 32 parsel eski ve yeni 13 taj 43 kapı sayılı 65 M2 arsa.
Beyoğlu, Dikilitaş mah. YeşUçlmen so. 10 ada, 4 parsel sayılı 457 M2 arsa.
Kadıköy, Bostancı, Bağdat cad, 320 ada, 19 parsel 3/1 kapı sayılı 190 M2 arsa, Eminönü, Yenlkapı, Çorbacıbaşı so. 827 ada, 9 parsel eski 6 yeni 20 kapı sayılı 42 M2 arsa. Beyoğlu, Bostan mah. Tevflk efendi so. 790 ada. 22 parsel eski 25 yeni 45 kapı sayılı 59 M2 arsa.
Beyoğlu, Bostan mah. Serdar Ömer so. 802 ada, 41 parsel eski 47 yeni ftl kapı sayılı 55.50 M2 arsa.
Beyoğlu, Kalyoncu Kulluğu mah. Ömer Hayyam cad. ve Dilbaz so. 445 ada, 7 parsel eski 31 yeni 41 taj 41 kapı sayılı 42 M2 arsanın 8/18 hissesi.
Üsküdar, Kuzguncuk eski Hacı Kaymak yeni Blcan so. en eski 18 eski 47 yeni 27 kapı sayılı 137,91 M2 arsa,
Samatya, Seyit Ömer mah. eski Ati ama taşı yeni Kırımlı Aziz so- eski 7 yeni 8 kapı sayılı 386 M2 arsa.
Yukarıda yazılı gayrlmenkuller 15/8/945 cuma saat 14 Emlâk müdürlüğündeki komisyonda ayrı ayrı açık arttırma çaktır.
İsteklilerin geçici teminat makbuzları ve nüfuz cüzdanberlle Komisyona fazla bilgi İçin sözü geçen müdürlüğe baş vurmaları. (7000)
Diyarbakır İl Daimî Encümen Başkanlığından:
1 — Dlyarbakırda Yeni şehirde 1, 3. 8 sayılarda numaralanan üç mamur evi inşası kapak zarf usulü Lla eksiltmeye konulmuştur.
2 — üç evin keşif bedeli 55203 lira 84 kuruş olup ilk teminat 4140 lira 40 kuruştur.
3 — Teklif mektuplarının 20 haziran 943 çarşamba günü, saat ona ka-
£r 11 daimi encümen başkanlığına verilmesi lâzımdır. Posta gecikmeleri bul edilmez 2q haziran 945 çarşamba günü saat on birde zarflar açıla-Îak teklif edilen bedeller lâyık hadde görüldüğü talUlrde lhale yapıla-aktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek İçin İlk teminat makbuzu İle grup vesikacı ve ihaleden üç gün evvel bayındırlık dairesinden alınmış ehliyet vesikalarının İbrazı mecburidir.
5 — Şartname keşif v« mukavelename parasız olarak bayındırlık müdürlüğü lla daimi encümen kaleminde görülebilir.
fl — Bu evlerin lıışa ödeneği 945 yılı özel idare bütçesinden verilecektir. (7302)
Türkiye iş Bankası
IV
76
280
325
320
760
105
177
10T
83
288
1
6
80
£5
84
57
9
14
1 13
I
7
22
Milli
de
11» satıla-
Küçük cari hesaplar
1945 ikramiye plânı
ÇEKİLİŞLER: 29 ocak, 2 Mayıs, 24 ağustos, 1 kasım tarihlerinde yapılır.
___ 1945 İKRAMİYELERİ _
1 adet ARSA (İstanbul'da Büyük YalTda
Ada: 164, parsel No, 4, 923 M2.)
1 Adet 2000 Liralık m 2000.— Lira
3 > 1000 W — 3000/— »
4 » 500 • — 2000.— *
10 B 200 — 2000.—* »
25 D 100 » — 2500.— D
100 » 40 • 4000.—
1 160 » 20 » — 3000.— B
800 » 10 » 3000.— 1>
Türkiye İç Bankasına para yatırmakla yalnız para birik-ttrmiş faiz almış olmaz, aynı zamanda talllnizi de denemiş oluraunuz.
Târihe Şan veren T ürk
Hazırlayan: Feridun Fazıl Tülbentçi
MÜHİM BİR KISMI ANKARA RADYOSUNDA a KAHRAMANLIK MENKIBELERİ.. SAATİNDE OKUNAN BU KONUŞMALAR BİRÇOK İLÂVELERLE:
TARİHE SAN VEREN TÜRK
adiyle uAKBAs Kitabevl tarafından yayınlanmış ve satışa çıkarılmıştır. \ Tarihe şan Veren Türk» eserini okurken göğsünüz İftiharla kabaracaktır, Fiat! 125 kuruştur.
BAKIR SATIŞI
İstanbul Defterdarlığından:
Dolmabahçe Sarayı Harem Dairesinde bulunan kilosu (275) kuruştan (13843) kilo bakır He, kilosu (5) kuruştan (193) kilo demir sacayak ve kapakları 25/5/945 Pazartesi saat 15,30 da Millî Emlâk Müdürlüğündeki komisyonda kapalı zarfla satılacaktır.
Muhammen bedel tutan (38077,90) teminatı (2858) Uradır. İsteklilerin 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırlanmış teklif mektuplarım İhale günü saat 14,30 a kadar komisyon Başkanlığına vermeleri.
Fazla bilgi İçin sözü geçen Müdürlüğe başvurmaları,
(3705)
[
İstanbul Belediyesi İlânları
]
Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden:
Türk Hava Kurumu Gedikli Hazırlama yuvasına girmek lstlyenlerln kayı ve kabulüne başlanmıştır. Bu yıl orta okulu bitirecek gençlerden istekli olanlar Hava Kurumu şubelerinden kayıt v« kabul şartlarını öğrenebilirler. Seçilecekler, yol masrafları Hava Kurumu şubelerinden ödenerek İnönü plânör ve paraşüt kampına gönderileceklerdir. »6434»
DERMOJEN
yanık. Çatlak. Ekzama ve Cila yeralarma fevkalâde İyi gelir. Derinin tazelenmesine ve yenilenmesine hizmet eder.
belsoğukluöuna Tutulmamak İçin ' PROTEJİN
Kullan malıdır
Kiracı veyahut sermayedar ortak aranıyor
Bursanın kombine İpek ve ipekli mensucat fabrikalarından olup hallfaa-llyette bulunan müesseseleriml hastalık dolayıslle kiraya ve yahut fabrikaları İdare edebilecek muktedir, sermayedar ortağa vermek İstiyorum. (İleride »anonim şirketi teşkili de kabildir.) Talip olanların Bur-sada Koza han No. 151 müracaat etmeleri rica olunur. *
Zeytınburnu çimento fabrikası Sümerbank işletmesinden:
İşletmemizin bir senelik İhtiyacı olan 90 - 100 ton kuru gürgen ve 150ı - 200 ton kuru meşe odunu açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi bedelsiz olarak Fabrika Ticaret Servisinden, alınabilir.
İhale 18/6/945 günü saat 14 te yapılacaktır.
İşletme İhaleyi yapmakta serbesttir.
(SATILIK EMLÂK)
İstanbul Defterdarlığından:
Dosya No. Cinsi
51217/588
51217/564
51217/603
51217/603
51217/683
51217/640
(7030>
M, Bedel Teminat
Lira Ura
pafta, 11 ada, 8 parsel
pafta. 11 ada, 9 parsel
pafta, 18 ada 15 parsel
17
78
13
10
2
8
3

t
Beyoğlu, Dikilitaş* 3 pafta, 10 ada. 13 parsel sayılı 55 M2 arsa (üzerinde başkasına alt bina vardır).
Beyoğlu, Dikilitaş 2 pafta, 13 ada, 13 parsel sayılı 150 M2 arsa (üzerinde başkasına alt bina vardır.)
Beyoğlu, Dikilitaş 3 sayılı 23 M2 arsa.
Beyoğlu, Dikilitaş, 3 sayılı 45 M2 arsa.
Beyoğlu, Dikilitaş, 4 sayılı 20 M2 arsa.
Beyoğlu, Dikilitaş, Sincap so. 3 pafta, 15 ada, 4 parsel 150 M2 arsa (üzerinde başkasına alt bina vardır.)
Sarıyer, Yenlköy, eski ve yeni Kapalı bakkal so. eski 38, yeni 36, 38, 40, 42 kapı sayılı 114.94 M2 arsa.
Sarıyer, Yenimahalle, eski Çiçek yeni San-traş so. eski ve yeni 6, 8, 10 kapı sayılı 145 M2 arsa.
Beyoğlu, Bülbül, mah, Uygur so. eski 12 yeni
14 kapı sayılı 53.50 M2 arsa.
Beyoğlu, Bülbül mah. Kilburnu ve Madrığa so. 550 ada, 12 parsel eski 29 kapı sayılı 42.26 arsa.
Beyoğlu Bülbül mah. Gölbaşı so. 567 ada,
11 parsel eski 15. yeni 72k apı sayılı 101 M2 arşa.
Beyoğlu Bülbül mail. Gölbaşı so. 588 ada,, 23 parsel eski 12, venl 81 kapı sayılı 51.60 M2 arsa. 103
Yukarıda yazılı gayrlmenkuller 20/6/045 çarşamba saat 14
Emlâk müdürlüğündeki komisyonda ayrı ayrı açık arttırma ile satılacaktır.
İsteklilerin geçici teminat makbuzları ve nüfus citadanlarlle Komisyona fazla bilgi için sözü geçen müdürlüğe boş vurmaları. (7339)
51029/650
55100/8194
52176/1128
52176/1094
52178/1068
52176/1048
46
4
100.
7.60
T
64

T
100
7.50
6 de Milli
İstanbul şehri sınırlan içinden 31/12/945 tarihine kadar toplanılacak çöplerin iskelelerden alınarak açık denize dökülmek su-retile imhası İşi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bu işin günlük tahmin bedel] 489 lira ve ilk teminatı 6482 lira 30 kuruştur. Bu işe ait şartname Ve ekleri 262 kuruş bedelle temizlik işleri müdürlüğünden verilecektir. İhalesi 15 Haziran 945 cuma günü saat 15 te daimî encümende yapılacaktır.
İsteklilerin İlk teminat makbuz veya mektupları, imzalı şartname ve ekleri ve kanunen gösterilmesi lâzımgelen diğer belgelerle birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimî encümene vermeleri lâzımdır. (7049)
*
İlk teminatı
331.59
Kefil bedeli
4421.23
3000,00
9112.50
4999.94

I|iıu!iııııııı«uııımııihıiiiiiiHi)inııııııııııııiHiııııııınııııııııııııııı»ııııuıııuıuıııııtiHuııuıuıııuuınraıııırjınıuııınHit|in
Devlet Demiryolları ve Limanlârı İşletme Umum idaresi ilânları itıırııınınıııııııntıınııııııııııııi!iıi!»«'("iıııımıııııııtın«ııııuıııuıııııııımuııııııııııuıı«ıtı«ıııuıtııtıuıtuıtın«ııiHiıı»urtiııı
Su fıçısı alınacak
Tepebaşı caddesiyle Hasköy vapur İskelesi sakağı yollarının İnşası. Zlnçlrllkuyu mezarlığının C ve D kısımlarında beton bordür yapılması işi. Yıldız - Zlnclrlikuyu yolu İnşaatı. Beykoz Buzhane yolu esaslı şose tamiratı.
Keşif bedelierlle İlk teminat miktarları yukarıda yazılı İşler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Zabıt ve Muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhaleleri 15 haziran 945 cuma günü saat on dörtte Daimî encümende yapılacaktır.
İsteklilerin İlk teminat makbuz veya mektupları, Lhale tarihinden ttç gün evvel 1 ve 2 ncl kalemdeki İşler İçin Belediye Fen İşleri ve diğer İşler İçirt Vilâyet Nalla müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve kanunen gösterilmesi lâzım gelen diğer belgelerle birlikte İhale günü belirli saatte Daimî encümende bulunmaları. (7240)
*
t İlk teminatı
8.75 Topkapıda Beyazıtağa M. Topkapı Cad. kâin 178 No. lı dükkân enkazı
47.58 Topkapıda Beyazıtağa M. Topkapı Cad. 168, 170, 172 No. lı üç dükkân enkazı.
30,33 Topkapıda Beyazıtağa M. Topkapı Cad. 180, 182 No.lt Fırın enkazı.
Topkapıda Beyazıtağa M. Topkapı Cad. 184 No. lı kâgir dükkân enkazı.
Topkapıda Ereğli M. Topkapı Cad. 48 No. lı ev enkazı. . Topkapıda Arpaemlnl Topkapı Cad. 24 No. lı bahçeli ev efıkazı.
78.03 Topkapıda Beyazıtağa M. Topkapı Cad. 67 No.ll ahşap ev enkazı.
Tahmin bedelierlle İlk teminat miktarları yukarıda yazılı 7 parça enkaz satılmak üzere ayrı ayrı açık art tırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhaleleri 14/6/945 perşembe günü saat 14 te Daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin İlk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen gösterilmesi lâzım gelen diğer belgelerlle birlikte İhale günü muayyen saatte Daimi encümende bulunmaları. (7178)
Tahmin bedeli t 116.75
634.3?
404.33
708.74
431.60 1529.00
1040.35
Haydarpaşa Satın alma Komisyonundan t
1 — Nümunesl komisyonda mevcut (500) beş yüz adet ahşap su fıçısı kapalı zarf usullle satın alınacaktır.
2 — Muhammen bedeli (10500) on bin beş yüz lira olup muvakkat teminatı (787) yedi yüz seksen yedi lira (50) kuruştur,
3, — Şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır.
4 — Eksiltme (11 haziran 1915) pazartesi günü saat (15,30) on beş buçukta Haydarpaşa kot binası dahilindeki Haydarpaşa satın alma komisyonunda yapılacaktır,
• 5 — Teklif mektuplarının o gün saat (14,30) on dört otuza kadar makbuz mukabilinde komisyona verilmesi ve yahut muayyen olan saatten evvel ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta İla gönderilmesi. u6994»
53.18
Satılık çam tomruğu
Devlet Orman İşletmesi gerede revir amirliğinden
1 — Revirimize bağlı Aktaş bölgesinin Yenecik deposunda 15 numaralı istifte mevcut 216 adede muadil 106 metreküp 710 deslmetreküp çam tomruğu açık arttırma suretlle şahlığa çıkarılmıştır.
2 — Beher metreküpün muhammen bedeli 62 Hradır.
3 — Arttırma 12/6/945 tarihine raslıyan salı günü saat 15 ta Revir binasında yapılacaktır.
4 — Muvakkat teminat 49620 kuruştur.
5 — Şartname Orman umum müdürlüğünde, Bolu, Karabük, K. flamam ve Gerede Revir âmlrllklerindegörüleblllr.
8 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte Revir merkezinde komisyona müracaatları. (7407)
Tlirkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden:
LİNYİT KÖMÜRÜ SATIŞI
Garp Linyitleri İşletmesi Mllesseseslnln Llnyltleerl satışa çıkarılmıştır.
a) Soma / Değlrmisaz / Tavşanlı İşletmelerinin PARÇA Linyit Kömürü;
b) Kuruçeşme Depomuzda, müşterinin vesaitine yüklenmiş olarak, teslim;
TONU 30 URA
e) Bütün İhtiyaç sahiplerine, fabrikalara ve kömürcüler» motor 1 e veya depoda tamamen serbest olarak verilir.
d) Batı? Teri:
Yeni Yolcu Salonu 3. cü kat 1 No. Iı oda
7145 GALATA
Adalar Mal Müdürlü günden
Cinsi
İsmi
Bir senelik Lira Kr,
Semt! ____________________________________________________________
Bilyükada Sadef adası Balık voli yeri 1200
Burgazada Köyünün 100
Yukarıda evsafı yazılı 2 adet balık voli mahalU açık arttırma İle kiraya verilecektir. İsteklilerin 27/8/943 çarşamba günü saat 14 te Adalar Malmüdilrlüğünde satış komisyonun a gelmeleri ilân olunur. (7039)
Balık voli yeri
Milli Eğitim Bakanlığınca Liseler», öğretmen Okullarına, Sanat vg Köy Enstitülerine tavsiye edilen
Matematik ve Tabiat Bilimleri Dergisi
nin 8 İnci sayısı çıktı. Bayilerden arayınız.
AKŞAM
Tünelin kayışı Ameri' kadan İskenderun, limanına dün geldi
Sene 27 — No, 9565 — Fiat! her yerde 10 kuruştur.
PAZARTESİ 4 Haziran 1845
Sahibi: Necmeddln Sadak — Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Eg — AKŞAM Matbaası
Milletlerin katlandıkları sıkıntılar henüz bitmemiştir
Rahat bir uyku içinde rüya görür gibi çalışan San - Francisco konferansı, zaman zaman korku ile silkinip uyanıyor. Konferans, bu kâbuslardan birini daha geçirdi.
Son gelen haberlere göre Emniyet Konseyinde büyük devletlerin veto hakkı üzerinde yapılmak istenen küçük bir değişme Sovyet Rusyanın itirazına uğramıştır.
Mesele kısaca şudur: Kırımda üçler arasında varılan uzlaşma neticesi, konseyde usule ait kararlar on bir üyenin çoğunluğu İle verilecek, fakat devletler arasında çıkacak anlaşmazlıklar hakkında karar vermek, meselâ bir mütecaviz devlet aleyhine herhangi bir tedbir alınmak lâ-eım geldiği vakit beş büyük devletin ittifakı şart olacaktı.
Bu demektir kİ büyük devletlerden biri, yahut bir büyük devletin himaye ettiği bir küçük devlet tecavüze kalkışırsa bunlara karşı hiç bir tedbir alınmasına imkân yoktur.
Bu karar bütün küçük devletlerin şiddetli itirazına uğradı.
Ara bulmak için şöyle bir orta teklif ileri sürüldü: Bir devlet aleyhine harb açmak, herhangi İktisadî, siyasî, askerî tedbirler almak kararı verileceği zaman Büyük Devletlerin veto hakkı olsun, yani böyle bir kararda beş büyük devletin ittifakı şart koşulsun. Fakat iki devlet arasında bir ihtilâf çıktığı zaman bu anlaşmazlığın konseyde konuşulmasına karar vermek için büyük devletlerin veto hakkı olmasın.
Sovyet Rusya bu teklifi kabul etmemiştir. Huşlara göre, konseyin herhangi bir ihtilâfa el koyarak bunu konuşmaya başla-masile İktisadî veya askeri tedbirlere kadar varması, ayrılmaz bir bütündür. Konseyin, iki devlet arasındaki anlaşmazlığı konuşmaya başlaması bile, büyük neticeler doğurabilecek siyasi bir hâdisedir. Böyle bir kararda dahi büyük devletlerin veto hakkı olmak gerektir. Kırım konferansı kararına göre konseyde yalnız usule ait meseleler çoğunlukla verilecektir. Bir ihtilâfı konuşmaya başlamak usul meselesi değildir...
San - Franciscodan gelen haberlere göre Rusyanın bu cevabı konferansı çıkmaza sokmuştur. Bu meselenin çözülmesi o kadar güç görünüyormuş ki bazıları bu karan sonraya bırakıp Anayasanın imzalanması fikrini ileri sü-rüyorlarmış.
Konferans çoktan çıkmaza girmiştir, Sovyet Rusyanın bu teklifi kabul etmesi dahi milletler arası güveni temin edecek çare değildir. Öyle bir emniyet teşkilâtı kuruluyor ki tecavüze karşı harekete geçmek için eli kolu bağlanmıştır. Eski Milletler Cemiyetinin mütecavize karşı zecrî tedbîrlere kolaylıkla karar vermek imkânı vardı. Fakat büyük devletler bunu tatbik etmekten çekiniyorlardı, Habeşistan a tecavüz eden Italyaya karşı zecri tedbirler sonuna kadar tatbik edilseydi İtalya harbe devam edemiyecekti. Yeni kurulun elinde askerî kuvvetler de bulunacak, Ingiltere ve Amerika üsler verecekler. Fakat bir büyük devletin «olmaz» demesi hiç bir harekete geçmemeye yeter sebep olacaktır.
San - Franciscoda aranan netice, dünyada sürekli bir sulh ve emniyeti koruyacak en iyi tedbirleri aramak ve bunlar etrafında birleşmek değil, büyük devletlerin birleşebilecekleri herhangi formüller aramaktır.
F, R, Atayın San - Franciscodan bildirdiği gibi -konferansta bir şey yapabilmenin hiç bir şey yapmamakdan daha iyi olacağı kanaati hâkimdir.»
Konferans herhangi bir neticeye bağlansa da. bütün dünyanın ümitle beklediği güze! eser şimdiden suya düşmüş sayılır.
Ne acı tesadüf ki bu başarısızlık Fatihin dediği gibi «cepheden çekilen savaşın dağlarda, lorlarda, ve daha kötüsü kafalarda ve vicdanlarda devam ettiği, zaferin büe sona erdiremediği bu savaşın ne zaman sonu geleceğini herkesin soruşturduğu» bu kargaşalık devriminde başlamıştır.
Çok ağır başlı İngiliz mecmuası: «Üç devlet tarafından birlikte İdare edilecek tek siyasî bünyeye sahip bir Avrupa hülyası çok devam etmemiştir * diye yazıyor,
Sovyet Rusyanın, Avrupanın yarısını işgal ederek burasını Batıdan bir «Çin duvarı» ile ayırması, hiç kimsenin girip çıkamadığı, hiç bir haberin sızmadığı bu kalın duvar arkasında neler olup bittiğinin bilinmemesi İngiliz ve Amerikan gazetelerinde sert şikâyetlere sebep oluyor, Sovyet basını ise, buna karşılık, İngiltere ve Amerikada faşistlerin ayaklandığını yazıyorlar. Faşistleri yenmek için altı yıl bu derece uğraşan, bu kadar can,
Necmeddln Sadak
(Arkası sahife 2; sütun 6 da)
ALMANYANIN MÜTTEFİKLERCE KONTROLÜ BAŞLIYOR
Komisyon Berlinde toplanmak üzeredir; kontrol memurları Almanyaya geliyor
Nevyork 4 (Radyo) — Almanyayı kontrol komisyonu Berlinde toplanmak üzeredir. Toplantıya general Else nho ver, mareşal Montgomery, mareşal Zukov ve bir Fransız delegesi iştirak edecektir.
Harb muhabirleri konferansta hazır bulunabileceklerdir.
Londra 4 (AA.) — Müttefik kontrol komisyonunun memurları Alman yaya gelmeğe başlamışlardır. Kontrol komisyonunun merkezinin nerede olacağı, kontrolü birleştirmek suretlle tanzim edilecek ve verilecek emirlerin yayınlanmasını sağlıyacak teşkilâtın nerede kurulacağı henüz malûm değildir. Bununla beraber, mareşal Montgomery, general Elsen-hover, mareşal Zukov ve general Tas-slgny arasında Berlinde yapılacak buluşmadan sonra durumun aydınlanacağına hiç şüphe yoktur, şimdiye
Çinliler, Çin Hindista-nına doğru taarruzda
Bir kol, Hindiçiniye 50 Km. yaklaştı; Japon şehirlerine beyannameler atılıyor
Londra 4 (Radyo) — Çin kıtaatının Cenubi Çin’de, Çin Hlndlstanı hududuna uzanan boyunca giriştikleri harekât büyük bir taarruz şeklini almaktadır. Çin kuvvetleri, bu koridorun cenup batı ucunda Fransız Çin Hlndlstanı hududuna 50 kilometre mesafeye yaklaşmışlardır. Bir çin kolu Luçlo istikametinde İlerilerken, başka btr Çin kuvveti de aynı şehri tehdldetmektedlr.
Orta Çlnde Jüpon ricat hareketi devam etmetkedlr. 14 üncü Amerikan bava kuvveti. Çin kuvvetlerini desteklemektedir. Malzeme İle dolu İki büyük İngiliz kamyon kafilesi, Stilvel yollyle Çin hükümet merkezine varmıştır.
Blrmanyada Japonlar 7 ayda 31 bin ölü ve 700 esir vermişlerdir. Jüponlardan 450 top zaptedllmiş, Rangon şehrinde de yirmi levazım deposu ele geçirilmiştir.
Vaşington 4 (Radyo) — Amiral Nl-mltz tebliğinde bildirildiğine göre, amiral Halsey emrindeki 3 üncü Pasifik donanmasını teşkil eden uçak gemilerinden havalanan tayyareler, dün ikinci defa olmak üzere Japon adalarından Kyushu’ya akın etmişler
üçler konferansı
B. Truman’m mümessilleri Londra ve Moskova-da hazırlıkları tamamladılar
Londra 4 (Radyo) — Reis Truman’m şahsi temsilcisi Devleş, Va-şingtona avdet etmiş bulunuyor.
Hopklns de yakında Moskovayı ter-kedecektlr. Trumanın mümessili şimdi Amerikan büyük elçiliğinde görüşmelerde bulunmaktadır.
İki mümessil üçlü toplantının hazırlıklarını tamamlamışlardır.
' Londra 3 (A.A.) — Burada siyasi mahfillerde söylenildiğin a göre, 0ç büyükler arasındaki buluşmanın yakın bir tarihte yapılması muhtemeldir. Mareşal Stalln’ln prensip İtibariyle mutabık bulunduğu, bazı salâhiyetti kaynaklardan bildirilmektedir. Konferans, Başkan Truman’m temsilcisi M. Harry Hopklns İn ziyaretiyle daha ziyade llerletUmlştlr. M. Harry Hopklns’ln ziyareti söz götürmez bir muvaffakiyet olmuştur.
Sunday Times gazetesi şöyle yazmaktadır:
Konferansın gündemi tafsilâtı S talin ve Hopklns tarafından İncelenmiştir. Müttefiklerin karşısına çıkan en vahim meselelerin halledilmek üzere olduklarını düşündürecek sebepler mevcuttur.
kadar tek komuta makamının bulunmayışı. Almanyanın muhtelif İşgal bölgelerinde alınan kararlara katiyen tesir etmiştir, Bu komutanlıklar, ser-bes bırakılan harb esirlerine, sürülen halka ve salgın hastalıkların önlenmesi He ekmek ve yiyecek dağıtımının gerektirdiği kararlan günü gününe yerine getirmekten mülhem bir gayretle çalışmışlardır.
Tamirat komisyonuna gelince, bu mekanizmanın merkezi Moskova olacaktır. Komisyonun üyeleri İngiltere adına slr Walter Moneton, Birleşik Amerika İçin Edvrln Pauley ve Rusya İçin Malsky’dlr. Komisyona lştlrâk eden devletler Fransamn ve muhtemel olarak başka küçük bir devletin komisyonda hazır bulunup bulun ansıyacağı hakkında henüz bir karar vermemişlerdir.
ve Formoza’da Takao üzerine 300 bomba atmışlardır.
Oklnawa açıklarında bulunan Amerikan gemilerine taarruz eden Japon uçaklarının üslendiği yerlere karşı akın eden Amerikan tayyareleri 6 düşman uçağını düşürmüş ve diğer 3 uçağı da yerde tahrlbetmlşlerdir.
Vaşington 4 (Radyo) — General Mac Arthur tarafından neşredilen bir tebliğde Fillplnler seferinin başından beri Japon kayıplarının 385,480 kişiye malolduğu bildirilmektedir.
Geçen hafta zarfında Ö.55O Japon erinin cesedi sayılmış ve S03 Japon eri de esir edilmiştir.
Aynı müddet İçinde Amerikan kayıpları 225 ölü ve 657 yaralıdır.
Londra 4 (Radyo) — Oklnawa’da Amerikalılar, yeni ilerleyişler yapmışlardır. Mayısın başlangıcmdanberl Müttefik uçakları büyük Japon şehirlerine yarım milyonla bir milyon arasında beyannameler atmaktadırlar. Bu beyannamelerde »Nazi Al-manyası imha edilmiştir. Bütün Müttefik kuvvetleri Uzak Doğuda toplanmaktadır. Japonya İçin vaziyet ümitsizdir» denilmektedir.
Ingiliz bahriyelileri dün Şamda bir geçit resmi yaptılar Suriyedeki asker ve sivil Fransızlar kamplara nakledildi
B. Churchill de Gaulle’e cevap verecek
Londra 4 (Radyo) — Şamdekl Reu- '------------
ter muhabirine göre, Orta Şark İngiliz başkomutanı İle Şarki Akdeniz filosu komutanı amiral Tenner dün Şamda İngiliz Bahriye erlerinin yaptıkları geçit resminde hazır bulunmuşlardır. Şamde bulunan 3000 kadar Fransız askeri, şehrin 8 kilometre batısında bulunan Mezza hava meydanı civarında hazırlanan kampa nakledilmişlerdir, Bütün Sur! ye de bulunan sivil Fransızlar da Beyrut civarında bir transit kampına nakledilmektedir.
Bir İngiliz askeri komisyonu, Fransız askerlerinin rehineleri kurşuna dizdikleri vc yağmacılık yaptıklarına dair olan haberler hakkında tahkikat yapmaktadır. Mezza yakınlarında bir mezara alel&cele gömülmüş olan 10 Suriyeli jandarma memurunun nasıl öldürüldükleri de tahkik edilmektedir.
Silâh sesleri
Brazzaville 4 (Radyo) — Reuter ajansının bildirdiğine göre, Şam şehrindeki Fransızların tahliyesine dün devam edilmiştir. Tahliye esnasında hiçbir hâdise vukua gelmemiştir. Fakat Hama İle Kunetra’da İngiliz kuvvetleri taarruza hazırlanan Suriyelileri tutmuşlardır.
Transpress ajansının muhabiri, evvelki akşam şamda Cemalpaşa sokağında gene silâh sesleri Işltllmlştlr, diyor. General Pagot hâlâ Şamda bulunmaktadır.
Cemil Mardam beyin beyanatı
Brazzaville 4 (Radyo) — Basma beyanatta bulunan Cemil Mardam bey şöyle demiştir:
İlk defa ateş eden Suriyeliler olmar mışlardır. Milletlerarası bir kontrol komisyonunun gelip araştırmalar yapabilmesi İçin elimizden gelen kolaylığı göstermeğe hazırız.
Fransız hükümeti, kuvvet getirdiği takdirde karışıklıklar çıkabileceğini bir İki defa İhtar etmiştim.»
Cemil Mardam bey, 20 ve 28 mayısta Surlyede Fransızların karışıklıklar çıkarmak niyetiyle faaliyete geçmiş olduklarını ispat eden vesaikin elinde bulunduğunu bildirmiştir.
Cemil bey, general de Gaulle’ün dünkü nutku da zaten bu mesleyi örtmek hedefini güdüyordu, demiştir.
Cemil Mardam bey şunları da ilâve etmiştir:
«Suriye ve Lübnan hükümetleri Fransaya hiçbir İmtiyaz vermtyecek-lerdlr. Müsavat ve adalet temelleri üzerinde görüşmelere her vakit hazır bulunuyoruz.
Müdahalesinden dolayı İngiliz halkına müteşekkiriz.»
De Gaulle’e Churchill cevap verecek
Brazzaville 4 (Radyo) — İngiliz Dış İşleri Bakanı M. Eden hasta bulunduğundan, Avam kamarasında general de Gaulle’ün nutkuna Başbakan M. Churchill cevap verecektir.
(Arkası sahife 2; sütun 5 te)
DİKKATLER;
Terbiye zannedilen terbiyesizlik
Şahsî bir terbiye vardır: Meselâ evinize gelen misafir bardağınızı — hattâ bu sırada pek pahalı olan kahve fincanınızı — kırabilir. Ona:
— Aman, ne ehemmiyet^ var? Canınız sağ olsun! - dersiniz.
Fakat cemiyet terbiyesi, bunun lam tersinedir. Bir kadın, manzara seyretsin diye çocuğu-Inu vagonun yahut vapurun ka-ııape döşemelerine bastırıyor ınu. susamayız. Burada müsamaha caiz değlidir. Bütün halk itiraz ederiz:
— Lütfen oradan İndirin! Bu kanapeler oturmağa mahsus!
Birinci tip terbiyesi kuvvetli olan yurttaşlarımızda ikinci tip terbiyenin aksakça olduğu sık sık dikkati çekmez nıt?
San Francisco konferansında
Veto anlaşmazlığı dün gece yine görüşüldü ----------------J-------
Silâhlı kuvvet vermeğe davet edilecek her devlet konseyede temsil edilecek
Londra 4 (Radyo) — San Francisco

konferansındaki beş büyük^ devlet-murahhası, büyük devletlerin veto hakkına dair Rus talebini müzakere etmek İçin dün gece toplanmışlardır. Sovyctlerln İsteği şudur: »Veto hakkı yalnız mütecaviz^ karşı silâhlı kuvvetlerini faaliyete geçireceği sırada değil, fakat İlk görüşmeler başladığı vakit kullanılsın.!.
Sovyet delegelerinin reisi Gromyko nutkunda Sovyet tezini müdafaa etmiştir.
Fakat Amerikan, İngiliz, Çin ve Fransız delegeleri bu noktal nazarı -kabul etmemektedirler. •
Sulhu korumak için Emniyet konseyi emrine silâhlı kuvvet vermeğe davet edilecek her hangi devlet, Emniyet konseyinde temsil edilmek ve oy hakkını haiz bulunacaktır.
İş bürosu ekonomi konseyine bağlanacak San Francisco 4 (AA.) — Milletler arası iş bürosu, ekonomi konseyinin bir ofisi haline gelecektir. Ancak milletler arası teşkilâtının anayasası hükümlerine uygun olabilmesi İçin bu büronun yasasında bazı tadillerin yapılması gerekecektir. Bilhassa büroda üye olan tarafsız memleketlerin şimdiki teşkilâta İştirak edememekte olmaları bu tadilâtı lcâbettlrmekte-dir.
Bu karar ekonomi ve sosyal komi-
tesinin bir toplantısında alınmıştır, Bir Sovyet delegesi Moskova’ya çağırıldı
San Francisco 4 (A.A.) — Sovyet ler Birliğinin konferanstaki delegelerinin başlıcalarından olan Sobalev’ln ani olarak Moskova'ya çağrılışı, konferans muhitinde bugün hayret uyandırmıştır. Sobolev'in Moskova'ya çağırılırın. beş büyükler komitesince tanzim edilen Yalta formülünün tefsiri şeklinin Moskova tarafndan reddedilmesine rasladrğı hatırlatılmaktadır. Sobolev bu komitede Sovy«t Rusya.vı temsil etmekte bulunuyordu.
Rus • Rumen şirketleri kuruluyor
Bükreş 4 (A.A.) — Anadolu ajansının özel muhabiri bildiriyor:
Haber verildiğine göre, maden, petrol. cam ve kereste sanayiinin, kara ve hava nakliyatının, maden cevherlerinin ve bilhassa boksit madeninin işletilmesi İçin İlk muhtelit Sovyet -Rumen şirketleri kurulmak üzeredir.
Trieste’nin etrafında bulunan Almanlar
Londra 4 (Radyo) — Trlestenln etrafındaki köy ve tepelerde hâlâ bulunan bir kısım Alman kuvvetleri, T1U> kuvvetleri tarafından yakalanmaktadır.
■ıvıı mı ■ «■■■ ■■■■■ııı« ■■(■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■ •• • ■•»■••■■•■•••■■•■**•*■•
Günler Geçerken
Dünya ahkâmı
Ufak yaşta çocukların ikindi üstü çıkan gazeteleri şevkle, gayretle, koşa atlaya, hay kıra çınlata satmalarında hoş bir taraf var. Hattâ bu cin yavrularının, o körpe sesli, çevik hareketli satış tarzlarile İstanbul akşamlarına bir neşe ve bir hususiyet verdiklerini bile söyliyebi liriz. Paris'e ilk gittiğimin dönüşünde hâtırasını getirdiğim ve uzun müddet tatlı bir beste gibi kulağımda âhengini işittiğim seslerden biri de devrin akşam gazetesi olan L'İntransigeant’ın haykırış tarzıydı. Küçüklere hafifçe bir iş olan gazete satmak aykırı düşmüyor ve insanı üzmüyor Fakat pazar yerlerinde bacak kadar boylarile kölecilik eden çelimsiz, minimini yavruların hali içler acısı...
İçler acısı olması daha ziyade müşterilerin insafsızlığından ileri gelmektedir. Hamal tuttuk diye bunlar zavallıların sırtına bir deve yükü öteberi doldurmaktan çekinmiyorlar Kötüsü o ağır yükle çocuğun düz yolda gidişi değil, bir de üstelik aprtman merdivenlerine tırmanışıdır. Para bakımından cimrilik edenler de ayrı... öyleleri taşıttıkları yüke bakarak keseyi açacaklarına ha-malcığm boyunu bosunu gözününde tutarak bu ölçü üzerinden kuruşları saymaktadırlar. Eminim ki küfeci iri yan, bıyıklı sakallı. göğsü kıllı bir adam olsa o kadar azını teklife bile cesaret edemezler. Kuvvetsize, küçüğe yüklenmek yalnız politikaya mahsus bir kaide değildir; o kaide politikaya insan ruhundan geçmiştir.
Haftada iki kere penceremden pazar yeri dönüşlerini seyretmek bana azap oluyor Hele güçlü kuvvetli, dağ yarması bir adamın küçücük bir çocuk sırtına tıka basa yük vurarak onu önüne katıp kollarını sallıya sallıya gitmesine hiç dayanamıyorum. Küfeci yavru bana. Almanynda esir düşüp maden ocaklarında çalıştırılan yedi cücelerden biriymiş gibi geliyor; adam ise bir S.S. çavuşu! İstese yalnız küfeyi değil, küfe İle beraber çocuğu da arkasına vurup yüz fersahlık yeri farketmeden aşıp gider... öyle bir dev! Ama derin İçtimaî mevkii vardır; iki kuvveti nefsinde birieştirmlştr; iki taraftan kuvvetli olduğu için yük taşıyamaz... Ama iki kuvvetten de yoksun bulunan yavru, bir damlacık kudretini harciyarak derin yükünü götürecektir. Dünya ahkâmı böyle emrediyor.
Refik Halid Karay
Sahıfe 2
a k a ra
SÖZÜN BELIŞİ
Canlı bir ansiklopedi i>ir kaç ciddî teşebbüs öğretici neşriyatın müşterisi olmadı-£*ğı iddialarım yıkmaya kâfi geldi. Okuyucu hafif kitap, yahut açık roman arıyor, öğretici eserlerin müşterisi yok, diyenleri yalnız Ansiklopediler tekzlbed ekilir. Kaldı kİ millî Eğitim Bakanlığının Çıkardığı en ciddi eserlerden çoğu tükenmiştir. Okuyucularını oyalamak maksadile değil de öğretici olmak gayesile çıkan dergileri, eğer neşredildikleri günlerde elde edemezseniz bir daha bulamazsınız. Ansiklopediler İse en sabırsızlıkla beklenen neşriyatın başında geliyorlar.
Geçen sene yine bu ayda, değerli arkadaşunız Server İskit’in duyulan bir ihtiyacı karşılamak maksadile çıkarmaya başladığı «■Aylık Ansiklopedi» birinci cildini tamâmlarken bilhassa okuyucularına teşekkür ediyor. Çünkü o rağbet bir çok zorlukların yenilmesini mümkün kılmıştır.
Yakın zamanlara kadar çocukların öğrenme İhtiyaçlarını karşılamak üzere çıkarılmış «Hayat Ansiklopedisi» İle İbrahim Alâcddin Gövsa’nın himmet ederek tek başına çıkarmaya muvaffak olduğu ve okur yazarlar İçin daimi bir müracaat kitabı değerini taşıyan «Meşhur Adamlar Ansiklopedisi» nden başka Ansiklopediler intişar halindedir. En Heri gitmişi «Ç» harfini yeni bitirmiş olan bu eserler tamamlandıkları zaman Türk okuyucusu istediği malûmatı İstediği zaman hazır bulabilecektir.
Birinci cildini tamamlıyan, «Aylık Ansiklopedi» İse öğrenmek İsteyenin müracaat edeceği kitap olmakla beraber bir ayın, bütiln olaylarını, hattâ bazan bir Ansiklopedide yeri olmıyacak maddeler hakkında da okuyucuyu aydınlatması bakımından öğrenmeyi teşvik edici değerler taşıyor. Tıpkı bir gazete gibi her fasikii-İiinde ayın bütün olgularında derinleşmeyi gaye biliyor. Netekim 414 sahife tutan birinci cildinde gördüğümüz 310 bent askerlik, biyografi, coğrafya, ekonomi, felsefe, kültür, hukuk, politika, idare, sanat, tarih, endüstri ve tıp alanındaki bir senelik hâdiselerin öğrenilmesi gereken taraflârile okuyucularına sunmuştur.
Hâdiseleri dikkatle kovalaması bakımından en canlı Ansiklopedimiz şüphesiz oduT ve şimdiden okuyucular İçin zarurî bir hal almıştır. Şevket Rado
Şimalî Epir ve Kıbrıs
Yunan komünist lideri, bu iki yerde Yunanistana ilhaklarım sağlamak için plebisit yapılmasını istiyor
Taşıtların muayenesi
Senelik muayene bu sabahtan itibaren başladı
Otomobil, kamyon, otobüs vesaire motorlu bütün taşıt vasıtalarının senelik fenni muayenelerine bu sabahtan itibaren başlanmıştır. Muayenelere 4 ağustosta nihayet verilecektir. Harb İçinde arabanın emniyet tertibatına taallûk eden kısımlar müstesna olarka diğer parçalarının tedarikindeki güçlük güz önüne alınarak talimatnamesinin, bulundurulmasını mecburi tuttuğu parçaların noksanı müsamaha İle karşılanmakta İdi. Fakat eski darlık kalmadığından ve motorlu vasıtalara ait her türlü parçaların tedariki kolaylaştığından bu sabahtan itibaren yapılmağa başlanan senelik fenni muayenede bütün nakil vasıtalarının her türlü noksan vr. kusurdan salim olmalanr«a bilhassa dikkat edilecektir.
Son lâstik dağıtımında İstanbullu diğer şehirler arasında işleyen otobüs seferlerinin devamını temin etmek maksadile bunların lâstik İhtiyaçları göz önü»’ alınmış ve hakiki İhtiyaçlarını karşılayacak kadar lâstik verilmişti. Çoğu Trakya şehir ve kasabalar! 1 e İstanbul arasında İşleyen bu otobüsler, uzun mesafeler ka teltikle-rfnden bunlardaki emniyet ve konfor tertibatının mükemmel olmasına bilhassa dikkat edilecektir.
Ana dol uya dün de yağmur yağdı
Ankara 4 (Telefonla) — Yurdun bir çok bölgelerinde dün de yağmur yağmıştır. Bu yağışlar Merzifon ve havalisinde daha sürekli olmuştur.
Dünkü yağışların miktarı şöyledir: Kocaellye bir milimetre. Düzceye 7. Boluya 5, Eskişehre 4, Ankaraya 2. Kütahyaya 1 milimetre yağmıştır. Giresun havalisinde yağmurlar devam etmektedir. Bu yağmurlar bütün yurt İçin feyiz ve bereket getirmektedir.
Kahır Yüzünden Lütuf
Yazan: P. Wentworth Tercüme eden: Vâ - Nû
■ Tefrika No, 39
— Hiç bir şey değildir. —dedi.— Yağmurdan sonra sis olur ya, İşte bu da sis.
Amabel İçer! girdikten sonra kapıyı kapamıştı. Kırmızı saçlı kız, kollarını göğsünde çaprazlamış, sırtıyla kapıya dayanmıştı. Parmaklarının titrediği görülüyordu.
Amabel:
— Gelin bakın. —de^.
Jenny gene kımıldamadı. Alçak bir sesle:
— Hacet yok. —diye mırıldandı.— Şayet siz fenalığa doğru gitmezseniz, fenalık size gelmez.
Amabel. başını kaldırdı.
— Siz pek garip garip şeyler yapı-İorsunuz, Jenny! Ben bunlardan bay ’oraham’a bahsedeceğim.
Jenny'nln dudakları büzüldü. Madam Brown, hiddetli bir sesle:
— Siz ona ehemmiyet vermeyiniz, madam. Jenny sen madam Grey'in yolunu kapatıyorsun. Kapıyı aç ve «esini kıs, ki2im.
Amabel, artık buradan çekilmekten başka bir çare olmadığını anladı.
J»nny kapıyı açtı ve çekildi. Oda-
Sofyadaki Amerikan elçiliğinde bir sığınma
Bulgar hükümeti, Amerikan elçiliğine iltica eden çifçi partisi lideri Dimitro-fun kendisine teslimini istiyor
Vaşlngton 3 (A-A.) — Dış tşlri Bakanı vekili Mr. Grew, Sofyadaki Amerikan elçiliğinin Bulgar çlfçl partisi lideri Dlmltrov’u sakladığı hakkında Sovyet kaynaklı haberleri te-yidetmlştir.
Tass ajansı, Dlmltrov'un siyasi düşmanlan tarafından Almanlarla İş birliği yapmakla itham edilmesi neticesinde Amerikan elçiliğine sığındığını bildirmişti.
Bu hususta Mr. Grew aşağıdaki beyanatta bulunmuştur:
(— Yakın zamana kadar Bulgar çlfçl partisi genel sekreteri olan Dl-mtfcrov, hayatının gayrı mesul unsurlar tarafından tehdldedlleceğlnl düşünerek 24 mayıs sabahı saat 4 te Sofyadaki Amerikan elçisi Mr. Mayna rd Barnes'ln nezdlne sığınmıştır.
M. Dlmltrov demokrasi prensiplerine ve Müttefik dâvasına karşı samimiyet dolu şerefli ve uzun mazisiyle büyük bir Bulgar demokrat gurupu-nu temsil eden siyasi bir liderdir.
Mr. Barncs derhal Bulgar makam-larlle temasa geçmiş ve M. Dlmltrov’a hiçbir bedeni eza yapılmaması ve meşru haklarının tamam İle muhafaza edilmesi ş&rtlyle himayesini kaldırmağa hazır olduğunu bildirmiştir,
Bu mesele o zamandanberl Bulgar Başbakanı ve Dış İşleri Bakanı He mütemadiyen müzakere edilmiştir. Fakat gerek Başbakan, gerek Dış İşleri Bakanı, M. Dlmltrov’u him-ye aramağa mecbur eden şiddete karşı nasıl muhafaza edileceği hususunda bir hal çaresi bulamamışlardır.
Sovyet ve İngiliz hükümetleri bu gelişmeden mütemadiyen haberdar edilmişlerdir.»
Dîmitrov’un karısı ve çocukları
Londra 3 (AA.) — Nevyork radyosu şunları söylemiştir:
Ingilterede seçim savaşı
Son nutku, B. Churchill söyliyecek
Londra 4 (R) — tngllterede seçim bugün yeni bir safhaya girmektedir. Başbakan Cıihrchlll radny İle seçim nutkunu söyllyecektir. Yarın da İşçi partisinin reisi M. AtUe radyoda partisi namına konuşacaktır.
Daily Tdegraph gazetesinin siyasi muharriri hük met namına son nutku Churcbill'ln söyleyeceğini yazmaktadır. Eğer üçlü toplantı olursa o vakit Başbakan bulunduğu yerden millete hitap edecektir.
Tünelin kayışı
Amerikadan vapurla İskenderun’a getirildi
Kerinburk vapurile elektrik ve tramvay umum müdürlüğünün Amerikaya sipariş ettiği Tünel kayışı da gelmiştir. Bu hususta bu sabah idareye de malûmat gelmiştir. Tramvay idaresi, Tünel kayışı imal eden fabrikanın buradaki acentesile derhal temasa geçerek kayışın biran evvel İstanbul a getirilmesini istemiştir. İdare, nihayet on. gün içinde kayışın. gelmesini temin etmeğe çalışmaktadır. Kayışın gelmesi ve gümrük muamelesinin bitmesi üzerine kayış bir günde takılarak seferlere tekrar başlanabilecektir.
İran’ın tahliyesi
Brazzaville 4 (R) — Beyanatta bulunan İran Başbakanı, İngiliz Amerikan ve Rus kuvvetlerinin yakında İran topraklarını terk edeceklerini ümit ettiğini söylemiştir.
İtalya’da komünistlik
Yabancı müşahitlere göre komünist nüfuzu zayıflıyor
Londra 4 (AA.) — Roma’dan alınan bir telgrafa göre, bir çok İtalyan resmi şahsiyetleri ve yabancı müşahitler tarafından İtalyada komünistlik nüfuzunun zayıflamakta olduğuna İşaret ediyorlar.
Seçimler yapılmadan önce hakiki va zlyetl tesblt etmenin mümkün olmadığı kaydedilmekle beraber komünistlerin blJc bu değişiklikten haberdûT bulundukları meydandadır. Bu arada îtalyan sosyalist partisi yeni hükümetin kurulması İşine faal bir şekilde İştirak etmektedir. Sosyalistlerin sözcüleri, millî kurtuluş komitesini teşkil eden diğer sağcı ve solcu partilerin üyeleriyle müzakere halindedirler.
İtalya’da Başbakan kim olacak?
Roma 4 (A.A.) — Rfuter gjansırjn Roma’daki muhabirinden gelen bir telgrafta Bonomi'nln yerine Başbakanlığa gelmesi muhtemel olanlardan ikisinin adı geçmektedir. Bunlar, sosyalist Pletro Mennl ve hrlstiyan demokrat Alclde de Gasperl'dlr.
dan sızan ışık koridoru aydınlatmıştı. Dışarısı hâlâ loşlu amma, sis kaybolmuştu.
Genç kadın:
— Ben yukarı çıkıncaya kadar kapıyı açık bırakınız. Jenny! —dedi.
Sonra yüksek sesle:
— Allah rahatlık versin, madam Brown.
— Tam uzaklaşmıştı kİ. genç kadın, sisin tekrar belirerek onu İçine aldığını farkettl. Kapı kapandı, sürgüsü de sürüldü.
Tam. merdivenin İlk basamağına basmıştı kİ, sofada bir kahkaha duyuldu,
İlk gece İşitişinin aynıdı bu. Mar-maduke'yi içeri almak İçin sokak kapısını araladığı zaman aynı kahkahayı duymuştu.
Bir an durdu.
Kahkaha sağ tarafından geliyordu. Halbuki, Brovm'ların kapısı solda.
Amabel, merdivenin trabzonunu yakaladı. Mümkün olduğu kadar âheste adımlarla çıkmağa gayret etti. Üç basamak! Dört, beş... Ayağı altıncı basamağa bnsmıştı kİ, tıpkı El-
len'ln duyduğu gibi, o da arkasından ayak sesleri duydu. Tıpkı o da Ellen gibi başını çeviremedi. Kendisini ta-kibedenln ne olduğunu ânliyamadı. Bu cesareti bulamadı.
Merdiven on sekiz ayaktı. Amabel, aheste aheste çıktı. Peşi sıra, başka birinin de geldiğin! işitiyordu. O ne kadar ihtiyatlı ve aheste yürüyorsa, arkasından gelen de öyle yapıyordu.
Merdivenin en üstüne vardığı vakit, birdenbire geriye döndü.
Sofa sisle dolu. Merdivende kimse yok. Amabel, merdiveni tamamlle görebiliyor. Hattâ, en alt kah bile far-kedlyor. Amma, kimse yok.
Odasına girdi, kapıyı sürgüledi.
XXI
Jullen Forsham, kulübesinde, kapısının önünde ayakta duruyor ve dışarı bakıyordu. Gece berrak ve sakindi. Hafif bir sla uzakta olmasına rağmen, yıldızlar gene parlıyordu.
*— Galiba yarın hava iyi olacak! — dedi. — Hiç değilse şu anda yağmur yağmıyor.»
Bir cep lâmbası alıp dışarı çıktı. Kapıyı da arkası sıra kapadı.
Hoş, cep lâmbasını pek kullanmak, niyetinde değildi ya. Zira bakımsız i olan bu garip bahçede, geceleyin ka-1 ramlıkla dolaşmasını pek seviyordu. Eve yaklaştı.. Biraz sonra alçak dal-! lar yürümesine mâni olduğu için durdu.
(Dtş İşleri Bakan vekili Mr. Grew, Dr. Dlmltrov'un karıslle çocuklarının tevkif edildiklerini vo bir müddet evvel tutulan kâtibinin de tevkifinden birkaç gün sonra öldüğünü bildirmiştir.»
Bulgar hükümeti Dîmitrov’un iadesini istiyor
Londra 3 (AA.) — Sofyadan alman bir telgrafı zikreden Moskova radyosu, geçen ocak ayında çlfçl partisi başkanlığından çıkarılan ve 25 mayısta partiden tardedllen Dr. Dlmlt-rov’un Amerika elçiliğine iltica etmiş bulunduğunu haber vermektedir.
Yetkili bir kaynaktan bildirildiğine göre. Bulgar hükümeti her hangi bir tehdit karşısında bulunmıyan Dr. Dl-mltrov’un Bulgar vatandaşı sıfatile Bulgar makamlarına teslimi hususunda ısrar etmektedir.
Bulgar çifçi partisinden kovulanlar
Sofya 4 (AA.) — Anadolu ajansının özel muhabiri bildiriyor:
«Tarım Bayrağı» isimli gazetenin bildirdiğine göre. Bulgar tarım partileri birliği daim! konseyi. Tarım birliği statüsüne aykırı faaliyettlerlnedn dolayı eski Bayındırlık Bakam Borls Boumbarov İle, siyasi güdümde hoşa gltmlyen durumu sebebiyle Dr. Gue-rogul Dlmltrov’un partideki kayıtlarının müebbeden silinmesine karar vermiştir.
Birinci Bulgar ordusu Macaristandan dönüyor
Sofya 4 (AA.) — Anadolu ajansının özel muhabiri bildiriyor: Birine! Bulgar ordusuna mensubolan ve Ma-carlstandan gelen İlk birlik, bugün öğleden sonra Sofyaya varmıştır.
Rus âlimlerinin mühim bir keşfi
Sanayide, güneşten istifade etmek çaresini buldular
Londra 4 (AA.) — Moskova radyosunun bildirdiğine göre, Rus âlimleri, sanayide kullanılacak enerjiyi elde etmek üzere güneşten faydalanmak çaresini bulmuşlardır. Güneş ziyası, müşterek merkezli muazzam aynalar tarafından teksif edilmektedir. Bu aynalar, depoların bulunduğu muay yen bir noktaya çevrilmektedir. Aynalar 410 santigrat derecelik bir hararet verebilmektedir. Su 100 derecede kaynadığından, depodaki buhar tazyiki çok fazladır. Bu tazyik tahrik edici kuvvet ve elektrik kudretlle lş-llyen kuvvetli merkezler elde etmek İçin, kullanılmaktadır.
Finlandiya’da yiyecek ve giyecek sıkıntısı var
Beme 4 (A.A.) — Flnlândlya-da halk gıad maddesi sıkıntısı çekmektedir. Halka kartlarla dağıtılan yiyecek miktarı yeniden azaltılmıştır. Şeker hiç bulunmamaktadır.
Kömür kıtlığından trenler faaliyetlerini azaltmışlardır. Esvap ve pabuç sıkıntısı da başgöster-miştîr.
Nihayet, küçük taraçanın alt kısmına vardı. Bu taraça. salonun önündeydi. Genç âlim, pencerelere baktı. Kırılan mahut camın yerine, bir tahta koymuşlardı. İç taraftaki kapaklar kapalıydı.
Jullen, birdenbire garipsedi. Bu te-ferrruat, onun şimdiye kadar dikkatini çekmemişti. Pancurlar... Bütün alt katta pancur vardır. Bunlar o akşam neye kapalı değilmiş? Halbuki Jenny'nln bu mesele İle alâkalanması lâzım gelirdi.
Jullen, karanlıkta hareketsiz durdu. Bütün müşahedeleri, onu artık Jenny'ye doğru sevkeder olmuştu. Bununla beraber, ihtimal ki. kırmızı saçlı kadın, pancurları kapatmıştı da,' camı kıran her kimse o gelip açmıştı.! Böyle bir faraziye de caiz.
Diğer bir pencereye doğru yürüdü. Bu aşam görünürde hiçbir ihmal yok. Evin her yanı sımsıkı kapanmış.
Jullen, aheste aheste, binanın etrafını çepeçevre gezdi. Jenny'nln gördüğü hayal ne olabilirdi? Amabel'in ona anlattıkları da epeyce zihin yoracak meselelerdir.
Acaba, Annle Erown, civara gelmiş olamaz mıî Annesini görmek için Yelil Ev’e sokulması mümkün değil ml? Belki de eve o gizlice girmiştir de Jenny ile o karşılaşmıştır.
(Arkası var)
Atina 3 (A.A.) — Komünist lideri Zahariyadls arkadaşlarına kuzey Epir bölgesinde bir pleplslt yapmağı derpiş ettiğini söylemiştir. Bu plebisitin neticesi Eptr bölgesinin Yunanistana bağlanması lehinde olacaktır. Çünkil. bilhassa Italyan İşgali altında diiçar olduğu ve hâlâ da maruz kaldığı zulüm ve katilime rağmen. Eolr’de halkın ekseriyeti Yunanlıdır.
Zahariyadls. Yunan taleplerinde Kıbrıs'ın unutulduğunu söylemektedir. Kıbrıs’ta yapılacak bir plebisit neticesi de kuzey Eplr’deklnden farklı Olamaz.
Zahariyadls'ln başkanlığında yapılan toplantı neticesinde komünist partisi, memleketin kalkınması vc Kıbrıs'ın söz götürmez Yunanlılığı hakkında nifak çıkarmak üzere halkın milli hislerini istismar eden İrticaa karşı müdafaayı sağlamak ve hudutlarla milli istiklâli temin etmek İçin bir program hazırlamak hususunda bütün demokrat pruplarmm İşbirliğini İstediğin! bildirmiştir.
Ingiliz bahriyelileri
(Baş- tarafı 1 inci sahhede)
Arap birliği konferansı bugün toplanıyor
Londra 4 (Radyo) — Arap birliği konferansı bugün öğleden sonra Ka-hlrede Zafran sarayında toplanacaktır. Konferansta Suriye ve Lübnan meseleleri görüşülecektir. Filistin, konferansa davet edilmemiştir.
De Gaulle’ün nutkuna karşı şiddetli tenkitler devam ediyor
Londra 4 (Radyo) — General de Gaulle tarafından söylenen nutkun husule getirdiği heyecan henüz yatışmaktan çok uzaktır ve bu sabahki gazeteler Yakın Doğu meselesine sahnelerinde geniş bir yer ayırmaktadırlar.
Gazeteler, general de Gaulle'ü ve Surlyede takibettlğl siyaseti şiddetli bir lisanla tenkldetmektedlrler.
Times gazetesi şöyle diyor:
«Fransanın Surlyedekl hareket tarzını ne Birleşik Amerika, ne de Sovyet Rusya tasvlbetmektedlr.»
Times gazetesi, de Gaulle’ün evvelce Suriye meseleslle yalnız Fransanın meşgul olmasını İleri sürdüğü halde, şimdi bu meseleyi bir Arap meselesi haline getirerek bu işin ancak Birleşmiş milletlerin gayretlerlle hallolunabileceği tezini ortaya attığını yazmaktadır. Bu gazete, de Gaulle’ün bir İki siyaseti arasındaki tezada İşaret etmektedir.
Generalin Surlyede vukua gelen hâdiselerden İngUtereyl mesul tutmasının teessüfe şayan olduğu belirten gazete, İngilterenin vicdanen tamamiyle müsterih olduğunu kaydetmektedir.
Suriyelilere verilen silâhlar
Londra 4 (Radyo) — İngiliz mahfillerinde söylendiğine göre, İngiltere hükümeti Fransanın muvafakatiyle Suriyelilere silâh vermiştir. •
Aydında seyyar sıtma hastanesi
Aydın 3 (AA.) — Merkezde sıtma mücadelesinin 25 yataklı Mr seyyar hastanesi açılmıştır.
Karacasuda sulama kanalı
Aydın 3 (AA.) — Karacasu ilçesinin Yenice halkı tarafından Dandalûs civarında üç buçuk kilometre uzunluğunda bir kana) açılmıştır. Bu kanal şimdilik 2000 dekar ter lavı sulayacaktır.
Aydın 3 (AA.) — Aydın Merkez ilçesindeki Tepecik ve İnclrllova köyün deki Hızırbeyll bataklılarını kurutacak: kanallar dün köylüler tarafından açılmağa başlanmıştır.
Kok kömürü tevziatına temmuzda başlanacak Kok kömürü tevziatına temmuzun birinden İtibaren başlanacaktır, şimdiki halde Etlbank depolarında 34 bin ton stok kömür vardır. Tevzi gününe kadar bu miktar daha bir hayli artmış olacaktır.
Ayrıca, kışlık İhtiyaç İçin muhtelif yerlerde odun ve kömür istihsali İşine de hız verilecektir.
Amerikadan gelen kamyonlar ve gelecek mallar
Amerikaya sipariş edüen yüzlerce kamyondan 90 kadarı İskenderun» gelmiştir. Bunlar bir haftaya kadar şehrimize getirilecek ve tevziat yapılacaktır.
Bundan başka Amerikadan yedi yüz ton çivllik tel, liç ton kalsiyom gllgo-nat, 20 ton granit, 210 kamyon ve be) yüz dokuma tezgâhı da gelmek üzeredir.
Yrunan . Yugoslav münasebeti
Atina 4 (A.A.) — Vradlnl gazetesinin öğrendiğine göre, mareşal Tlto hükümeti, Yunanlstanm Belgrad elçi— ligine tayin edilecek olan M. Skeferla İçin İki ay evvel istenilen muvatakata henüz cevap vermemiştir. Bu gazeteye göre, Yugoslav temsilcisi Yanltç halen Atina’ya gelmiş ve hattâ şimdilik Yunan Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçmemiş olmakla beraber Yugoslav elçiliğinde işe başlamış bulunmaktadır.
Yine Vradlnl gazetesine göre, siyasî mahfillerde hâkim olan kanaat şudur kİ, Tıto hükümeti. Yunanlstanla tabii münasebetlerin yeniden tesisi meselesinde Sovyetler Birliğinin Atina’ya tayin edeceği elçi için alacağî hareket hattına bağlıdır.
Vradlnl gazetesi, Yunanlstanm kurtarılmasından sonra Kıral Plerre'ln Atina’ya M. Markoylç'i elçi olarak göndermiş olduğunu ve bu zatın Tito hükümetinin kurulmasını müteakip bu hükmet tarafından derhal geri çağrılmış bulunduğunu ilâve etmektedir.

Milletlerin katlandıkları sıkıntılar henüz bitmemiştir
(Baş tarafı 1 inci sahifede) mal feda eden İngiltere ile Ame-rikada böyle bol faşist olduğunu öğrenen dünya şaşakalıyor, Hat-tâ bazı Rus gazeteleri «îngiltere-de yeni seçim mücadelesini muhafazakârların (yani Churchill partisinin) Sovyet Rusya aleyhine iftira seferile açmış olduklarını» yazıyorlar. Sovyet basınına göre Avrupanın bugünkü durumunu beğenmeyen Ingiliz ve Amerika çevreleri ya «faşist», yahut yeni bir kelime ile «mürteci» dirler. Buna hayret etmemek lâzımdır, çünkü bir insan ya komünisttir, ve işgal altındaki Doğu Avrupa memleketlerinin bugünkü halini beğenir, bu model durumu bütün dünya için özler, yahut faşist veya mültecidir, Bunun ortası yoktur, mücadele bundan doğmaktadır,
Avrupada milletlerin hürriyet ve istiklâle kavuşmasını bekleyen ve bunu görmek, barışa erişmek için her gün bir ümidin peşine takılan İnsanlar yeni bir harbin başlamasını değil, harbi kazanan üç büyük devletin, kendi aralannda anlaşarak dünyaya rahat vermelerini istiyorlar,
Amerika Cumhur Başkanı M. Trumanm Moskovaya gönderdiği M. Hopkins orada sekiz gün kalarak Mareşal S talinle beş defa görüştükten sonra Amerikaya dönmek üzeredir. Üçler arasında yeni bir buluşma, bu ilk yoklamanın neticesine bağlıdır. Eğer baş-Uca meselelerde anlaşma zemini bulundu ise üçler toplanacaktır. Umulur ki bu toplantıda herşey açık konuşulacak, pürüzler pamuk ipliğine bağlanmıyacaktır. Uzun aylar San - Francisco konferansının neticesi beklendi. Şimdi Üçlerin varacağı anlaşma bekleniyor.
Milletlerin katlanacağı sıkıntılar bitmemiştir. Birlik, feragat ve fedakârlık duygularının zayıflayabileceği mesut ve korkusua günlere henüz erişmedik.
Necmeddln Sadak
Amerika büyük elçı&i Ankara’ya geliyor
İskenderun 3 (AA.) — Amerikanın Türklyedek! büyük elçisi M- WilsoA ve refikası bu sabah saat 10 da Fren-bourg vapurile şehrimize gelmiş ve Protokol şube müdürlerinden Kenan, kaza kaymakamı, Belediye reisi, Devlet Demiryolları Uman başmüfettişi ve İskenderundakl Amerikan konsolosu tarafından karşılanmıştır.
Büyük elçi bugün saat 17,25 te eksprese bağlanacak hususi bir vagonla İskenderundan Ankaraya hareket edecektir.
İzmir işçi hastanesi
Ankara 4 Telefonla) — tamirden bildirildiğine göre, yirmi beş yataklı İzmir İşçi hastanesinin teslimi İş! tamamlanmış, hastaneye alt malzeme İstanbuldan getirilmiştir. Hastane haziran 20 sine doğru törenle açılacaktır.
— • Takvim W —
Cemazlyelâhır 23 — Hızır 30 İmsak Güneş Öğle taneli ak Yatsı E. 6.3Ö 8.53 4.36 S.ÎO 12.00 2.00 V. 3.13 5-2» 13.12 17.12 20.36 22.30
AKŞAMDAN AKŞAMA
Edebiyat penceresindeki fesleğen
Otobüs lâstikleri
- Yunan ticaret anlaşması
Şair Baudetalre. kendi sanatını şu mealde anlatır:
— Ben zuhur edinciye kadar, filrin büyük üstatları çıkmışı onlar, aralarında edebiyat dünyasının verimli ülkelerini taksim etmişlerdir. Ne yazık id bana «nk bir vilâyet kaldı.
Şair, orada, İleri bir riraat usulü kullanarak, cömert topraklı eyaletleri kendinden evvel ele geçiren rakiplerini âltvtmiş-tir.
Fakat, gel zaman git zaman, dîinya üzerindeki müstemlekelerin imparatorluklar tarafından taksim edilip de sanayileşme safhasına sonradan girenlere sömürge kalmaması kabî’inden, şu gök kubbe altında tecrübe edilmedik edebî çeşni de pek kalmadı.
Hakikaten de, («şu dünya ne küçük!» diyenler bir bakıma haklı değiller mî? Edebiyat cihanı da küçük.
Koskoca Arap edebiyatı »ha-masiyat», «garamiyatn diye iki esas kola ayrılır ve o kısımlar İçinde nihayet basma kalıplaşır, taklidin taklidinin taklidi can sıkıcı bir hal alır. Büyük Garp milletlerinin edebiyatı, «klâsik», «romantik», «natüralist», «sembolik» tarzındaki bir kaç şubeye ayrıldı; sonra, iki umumî harb arasının «modernisin» ine çarptı; çarpıldı kaldı.
Avrupa ziraatinde «kesif usuller» olduğu gibi, edebiyatında bazı derinleşmeler, sıkılmış limonu bir daha sıkarcâsına «nen» lar görüldü. Ve onların yanında bir limonluk edebiyatı.
Hani ser'1 erde sunî hararetlerle, tabiattan gizliyerek, şırınga-larla ve aşılarla destekliyerek türlü türlü tabiat dışı çiçekler, yapraklar, meyvalar yetişir. Edebiyatta da, iki umumi harb arası buna yakın bir hal oldu. Moder-nizmin türlü çeşitleri olan acai-bat böyle limonluk çiçekleridir.
Gelelim bize...
Dizdeki şiirin hali neden böy-ledir? Acaba edebiyat dünyasının verimli ülkeleri evvelden belirmiş üstatlar arasında taksini mi edilmiştir Zekâ ve istidatları sarfedecek zemin kalmamış mıdır? Bir kanş toprak yoktur da fikir zîraatini onun için mi limonlukta yapmağa kalkıyoruz?
Hattâ o bile değil! Hani mahalle evlerinde, pencere önlerinde, konserve kutulan içinde yürekler acısı fesleğenler yetiştirilir. Bizim bugünkü şiir o «ziraat» e benziyor.
Diğer taraftan Baudelaire’in hasret çektiği ülkeler, bakir kafiyelerde eşelenmemiş arazi halinde bekliyor
(Vâ . NÛ)
Yıldız çini fabrikası
Sermaye bulunur şirket kurulursa fabrika işletilebilecek
Yıldız parkı İçindeki meşhur Yıldız çini fabrikası gazeteciler tarafından gezilmiş, Vali ve Belediye reisi Dr. B-Lûtfl Kırdır, bu hususta gazetecilere İzahat vermiştir.
Meşrutiyetten evvel gayet İyi cinsten çini İmal edilen bu çini fabrikası İkinci Abdülhamldln hal'l üzerine metrûk bir halde kalmıştı. Mütareke yıllarında fabrikanın yeniden faaliyete geçirilmesine Vahldeddln tarafından teşebbüs edilmiş, fakat bunda muvaffak olunamamıştır. Çini İmal etmek üzere İhtiyaç görülen toprak, evvelce Ayvalık ve Beykozdan gelmekte İdi. Çiniler 1400 - 1600 derece hararetli fınnlnTöa im«ı »dilmekte idi.
Bu sefer Maliye, çıul laonkaşını Belediyeye devretmiştir. Bina şimdi Belediyenin malıdır. Burada çini yapmağa mahsus kalıplar, ve tamamlle pişmemiş mallar vardır. Fırın şimdi tamir edilmiştir. Buradaki malzeme ile kalıplar. Maliye tarafından arttırma suretlle 1200 Ura mukabilinde bir zata satılmışsa da bina Belediyeye devredildikten sonra, bu zat da Mâliyeden satın aldığı çinilerle kalıplan aynı para mukabilinde Belediyeye devretmeğe razı olmuştur. Belediye. elindeki kanuni hükümlere göre, çini fabrikası kurup İşletememekte-dlr. Fakat muayyen bir sermaye bulunup da bir şirket kurulduğu takdirde, çini fabrikasının tekrar işletilmesi kabil olacaktır. Vali ve Belediye reisi Dr. B. Lûtfl Kırdar, bu İşle yatandan alâkadar' olduğundan, fabrikanın tamlrlle faaliyete geçmesi İçin hemen teşebbüslerde bulunacaktır.
Feci bir kaza
Dokuz yaşında bir gazete satıcısı tramvay altında kaldı
Tenis teşvik maçları
dün sona erdi
Ticaret ofisi biraz süratli hareket etse darlık nispeten önlenecek
Yunan heyeti reisi anlaşma hakkında izahat verdi
/• utbol mevsimi kapandı, dûn yağlı güreşler ve atletizm seçmeleri yapıldı
Yukarıda: Tenis maçlarını kazananlar kupalarını alıyorlar; Aşağıda: Tenis maçların m en iyi dört oyuncusu
Vllâyet Dağıtma komisyonu tamir edilen eski lastiklerin dağıtılmasına çalışıyor. Ticaret ofisi genel müdürlüğünün elinde bulunan kaynak malze-meslnuln ve yenileri verildiği zaman geri alınıp tamir edilen kullanılmış lâstiklerin piyasaya pek az miktarda çıkarılmasından şikâyet ediliyor.
Ofiste sekiz bin eski otomobil lâstiği vardır. Ticaret Bakanlığının emriyle bu lâstikler, Ticaret ofisi tarafından tamir edildikten sonra Vilâyet Dağıtma komisyonu marlfetlle İhtiyaç sahiplerine verilmektedir. Her nedense bu sekiz bin lâstikten pek azı tamir edildiği gibi, birçok kaynak malzemesi de elde tutularak satışa çıkanımı-yor. Kaynak malzemesi üzerine yeni İthalât yapılabildiğinden — harb senelerindeki gibi — artık stokçuluk vaziyetinin ortadan kalkması icabet-mektedlr. Ticaret ofisi biraz süratle hareket ettiği takdirde, darlık nispeten önJenec'*,-H"
Liselerin sınav talimatnamesi
Mİ1U Eğitim Bakanlığı, İlse ve ortaokulların bitirme sınavları hakkın-dakl talimatnameyi değiştirmek ta-savvurundadır. idse öğretmenlerinin bu hususta fikrin! almak üzere Bakanlık bir anket açmıştır. Bakanlığın yeni bir şekle koymak istediği sınav talimatnamesi şöyledir: Lise son sınıf öğrencilerinin ders yılı içinde aldıkları İki kanaat notunun az veya çokluğuna bakılmadan öğrenciler ders yılı sonunda bütün derslerden sözlü bir sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınavlarda beş dersten beşten az not alanlar bütünlemeye kalacaklardır. Bütünlemede de beş dersten beşten az not alan öğrenciler sınıfta kalacaklardır. Bu durumda olan öğrenciler, İsterlerse, o öğretim yılı derslere devam etmeden ertesi yılın sınavlarına girebileceklerdir.
Belediye ve hususî idare bütçesi geldi
Belediye ve hususî İdareye alt 7 aylık bütçe tasdik edilerek şehrimize gönderilmiştir. Bütçe heyeti umumi-yeşile tasdik edilmekle beraber küçük bir tadile uğramış bulunmaktadır
Belediye, memur ve müstahdemlerinin ayni yardim bedellerini 12 aylık olarak bütçeye koymuştu. Hükümet bütçede ayni yardımı ıı aylık olarak bırakmıştır. Bir aylık ayni yardım bedelleri Belediye ve hususi İdarelerin kendi bütçeleri tarafından ödenecektir.
1946 bütçesi hazırlanırken aynî yardım bediileri 11 aylık olarak bütçeye konulacaktır.
Dün akşam geç vakit Fatihte feci bir tarmvay kazası olmuştur. Salâhaddln oğlu Gündoğdu Girgin İsminde dokuz yaşında bir çocuk akşam gazetelerini satmak üzere dolaşmakta iken Fatihte 74 numaralı Edimekapı tramvayına atlamış, fakat bu sırada muvazenesini temin edernl-yerek arkadaki römork arabanın tekerlekleri altına gitmiştir
Giindoğdunun sağ kolile sağ bacağı tekerlekler tarafından kesilmiş ve bu şekilde tramvay altından çıkarılarak Guraba hastanesine yatırılmıştır. Gündoğ-nun sıhhî vaziyeti tehlikeli dilmektedir,
Orta okullarda izci kampları açılacak
Bu vıl orta dereceli okullar askerlik kampı yapmamaktadırlar, onun yerine Milli Eğitim Bakanlığı İzci kampları açmağa karar vermiştir. Şehrimiz kız ve erkek llselerlle ortaokullarının 30 ar kişilik gurupları beş muhtelif yerde açılacak kamplara Iştlrâk edeceklerdir. Memleketimizde şimdiye kadar yalnız törenlere İştirak etmekten ibaret kalan izciliği, Bakanlık, hakikî mânasında ge-Uştirmeğe karar vermiştir. Kamplardan biri Buranda Klrazhyaylâda, İkisi Çamlıca ve Alemdağında, diğer İkisi de tzmitte ve ve Cevizlidedir. Cevizli. Çamlıca ve Alemdağı kampları 18 temmuzda, îzmlt kampı 19 temmuzda, Bursa kampı da 22 temmuzda açılacaktır. Milli Eğitim müdürlüğü kampların hazırlıklarına başlamak İçin Bakanlıktan emir almıştır.

Çöpler arasında çocuk cesedi
Şehirde toplanan çöplükler, dün sabah. Tophanede Salı pazarı önünden mavnaya yüklenmekte İken, bu İşi yapan ameleden Mehmet, çöpler arasında bir çocuk cesedi görmüş, zabıtayı haberdar etmiştir. Tahkikata savcılık ve adalet doktorluğu el koymuş, yen! doğmuş çocuk cesedi de morga kaldırılmıştır.
Bu çöplerin alındığı yerler üzerinde soruşturmalar yapılmaktadır,
Kalay yerine kurşun 8atmak isteyenler
Kumkapı Nlşancasmda oturan Refik. Fikri, Cemil ve Hüseyin İsimlerinde dört genç. Yaşar adında bir tacire, kalay yerine kurşun satmak isterlerken suç üstü yakalanmışlar ve adllye-y® verilerek tevkif olunmuşlardır.
Bir zehirlenme
Samatya'da Merhaba caddesinde 42 sayılı evde oturan. Ömer zehirlenmiş, cankurtaranla Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır.
Tenis teşvik maçlarının dömlftnal-lerl cumartesi, finalleri de dünkü pazar günü başarı İle sona ermiştir.
Maçlar güzide bir kalabalık kütlesi heyecanla taklbetmlştir. Bu turnuvada en fazla göze çarpan gençlerimiz arasında başta Suat Baykurt, Beliğ Beler ve Encs’l zikredebiliriz.
Tekte ve çiftte şampiyon çıkan ve geçen yıldan beri yurdumuzda bulunan Mr. Bean İngilterede meşhur Wlmbled.on tenis turnuvalarında 1933 ve 1939 yılları arasında dünya tenis yıldızları arasında oynamış ve önemli turlar geçmiş komple bir oyuncudur. Cumartesi günü yapılan dömiflnaller de:
Teklerde: Bean Suat Baytaırt’a 4/6 8/6 6/1
Haşan Seken Beliğ’e 6/2 6/4
Çifterde: Suat Baykurt Enes- Krls Arevyan’a.
Haşan Bean - Suat Subay ve Boteze 6/1 6/4 galip gelmişlerdir. ___________
I Dün yapılan finallerde de:
Tekde:Bean, I-Iasan Akev’e 0/2 6/4 2/8 6/2 gibi üstün bir oyunla galip geldi ve 1 İnci oldu.
Çifterde de: B
Bean ve Haşan genç çift Suat Bay-kurt Enetfe 6/4 3/6 4/8 7/5 6/4 galip gelerek 1’ İnci olmuşlardır. Gençler tecrübeli rakiplerine karşı çok enerjik bir oyun çıkarmışlardır. Bilhassa bu oyunda Bean’ln filedeki müessir vole vuruşları ve plaseleri göze çarpıyordu.
Tek bayanlarda:
Mııalla Jullde parkanla 6/1 6/3 Muhtelitte de:
Mualla Haşan- Jorjet Bean’e 0/3 6/3 galip gelerek 1 İnci olmuşlardır.
Maçlardan sonra galiplere ve 2 netlere törenle kupalar ve madalyalar verlmiştlr. Tenisçilerimizi başarılarından ötürü tebrik ederiz.
Celâl üluğ
Karaköyden Taksim’e otobüs işletilmiyecek
Kayışta görülen firıza üzerine tüne! seferlerine nihayet verilmesi üzerine Karaköy Ue Taksini ar asm d a otobüs İşletilmesi düşünülmüştü. Tramvay İdaresi, Emlnönünden hareket eden Tramvay sayısını arttırdığı için Karaköyden ayrıca otobüs İşletmeğe lüzum kalmadığını görmüştür. Evvelce Emlnönünden hareket eden tramvaylar, daha Emlnönünde tamamlle dolduklarından Karaköydc yolcu almak kabil olamamakta idi. Arabaların arttırılması üzerine bu İzdiham kalmamıştır.
Bu münasebetle diin akşam Elektrik ve Trmvay umum müdürü B. Hulki Ereni Eminönü ve Karaköyde bizzat teftişte bulunmuş, Eminöniln-den gelen arabaların Karaköydekl yolcuları aldığını görmüştür.
Diğer taraftan Karaköyle Taksim arasında da tramlvay işletildiğinden tünel seferlerinin, tatil edilmesinden hasıl olan güçlük bu suretle bertaraf edilmiştir
Türk - Yunan ticaret anlaşmasını imzabyan Yunan heyeti şehrimize gelmiştir. Heyet reisi Economoıı Gou-ras gazetecilere şu İzahatı vermiştir:
— Ankaradan İyi intibalarla ayrılıyoruz. Dost Türk hükümet! bize karşı büyük bir hüsnü kabul göstermiştir. İmzaladığımız ticaret anlaşması, bugünkü şartlara göre, iki dost memleketin menfaatleri ve ticari münasebetlerinin gelişimi üzerine tanzim edilmiştir. İkinci dünya harbinden sonra ilk ticarî anlaşmayı da dost Türkiye hükümetiyle yapıyoruz. Bu, bizim İçin, aynca bir değerdir.
Türk-Yunan ticaretinin gelişmesi ne iki taraftaki flat seviyesinin yüksekliği engeldi. İki tarafın büyük bir anlayışla İmzaladıkları bu anlaşmada hususi takas kabul edilmiştir. Altı aylık olan bu anlaşma 20 temmuzda yürürlüğe girecektir. Hususi takasta) | bilhassa hususî teşebbüslere yer ver-—. m ek İçin elimizden gelen her tiirlIlÇrJ gayreti sarfettik. Verilecek maddelı -CL rln âzam! miktarı, flatlerl, kalltesljCM cinsi tamamlle tüccara bırakılmıştır»»—
Harbden evvel 1kl memleket ara- O sında hangi maddeler üzerinden alış-c veriş yapılıyorsa, bundan sonra da O aynı maddeler üzerinden mübadel^JZ yapılacaktır. İki taraf İçin İhracı me-nedilmiş bir şey yoktur. İhracatçı,(D vermek istediği malı hangi esaslar 5> dahilinde ne gibi malla değiştireceği-m ni karşı memleket tüccarına blldlre-flj cek ve yapacağı anlaşma Ekonom^l— Bakanlığınca tasvlbedlldlkten softrjfJ” muteber olacaktır. Anlaşmada huşu-5** sl takas kabul edildiğinden, bu. bipO kliring anlaşması değildir. Takas^j esası tercih edilmekle beraber serbesflj dövizle de aüşverlş yapılacaktır, Tec-*S rübe mahiyetinde olan bu anlaşma”* memnuniyet verici bir mahiyet arze-j~ derse, müddetin bitmesinden bir aV} evvel uzatılabilecektir.» v'z
Fen adamlarının sulh esasları
Kubilay ihtifali
On maddelik bir plân Amerikan ayanına gönderildi
Diin Menemende on binlerce halkın iştirâkile yapıldı
Futbol mevsimi kapandı
Dünkü nüshomlzda bildirdiğimiz gibi: Fenerbahçenln. Türkiye futbol şampiyonu Harb okul gücünü Anka-rada 19 Mayıs stadyomunda 3-2 yenmesinden sonra, bu senekl futbol mevsim! kapanmış bulunuyor.
Gelecek sezon eylül bidayetinde başlayıncaya kadar, futbolcular üç aylık bir İstirahat devresi geçirecekler: bu arada yalnız su soprlan ve atletizm faaliyeti olacaktır.
Atletizm seçmeleri
İstanbul atletizm seçmeleri. Fenerbahçe stadında yapılarak, aşağıda isimlerini yazdığımız atletler finale kaldılar:
Kızlar:
800 metre: Fehlme, Sil vay de. Mlh-riban, Makbule.
100 metre: Melek. Melek, Süveyd*, Müzeyyen, Makbule, Nihal.
Erkekler:
100 metre: Cftnnl, Fikret. Mustafa, Uğuz, Niyazi, Morla.
200 metre: Kemal, Fikret, Mustafa, Kudret, Cezmİ, İsmet.
400 metre; İsmet, Osman, Ahmet, Adnan.
110 Engelli:
Mehmet.
1500 metre: Yılmaz, Mehmet, Cahit, İsmail, Dündar, Riza, Necip, AH Türkân.
3000 metre: Cahit, Eşref, Osman, Ralf, Zekâl, Memlş, Ali, Hayrl.
Gülle; Erol, Pavlo, Mehmet, Nuri, Balcı. MelLh, Arat.
Uzun: Erol, Niyazi, Güner, Bthem, Levend, Çaroğlu, Ruhi.
Disk: Bamlm, Melih, Balcı, Arat, Çekiç: Kemal, Nuri, İlhan, fialçi. Cirit: Mehmet, Fuat, Varak, Asım.
dün
Ferit, Nezihi, Merih,
8WİNG YILDIZLARI
Sevim - Sevinç
BUylik caz orkestrası
Refakati ile KONSERLERİ
8 Haziran SARAY SİNEMASI Sl d
8 Haziran TAKSİM GAZİNOSU 21 6 Yerlerinizi şimdiden tutabilirsiniz.
Cumhur Başkanı at yarışlarını takibetti
Ankara 4 (Telefonla) — Cumhur Başkanı İsmet İnönü, dünkü at yarışlarına şeref vermiştir,, Dünkü yarışlarda Gazi koşusunu Ahmet At-man’ın Fettnn’ı kazanmıştır, İsmet İnönü, atın sahibi B. Ahmet Atman’ı şeref tribününde kabul etmiş ve kendisini taltif etmiştir.
Ankara at yarışları
Ankara 3 — Altıncı hafta at yarışları bugün büyük bLr kalabalık huzurunda yapılmıgtır. Alınftn neticeler şunlardır:
Birinci koşuda Mlrandollna koşmadığı için yarış yapılmamıştır.
İkinci kûşu: Birinci Yeşllbuldan. İkincisi Yunt’dur. Ganyan 140, piliseler 115 ve 140 kuruş vermiştir.
Üçüncü koşu: Fettan birinci, Kara-tepe ikinci gelmiştir. Ganyan 215, plâseler şırasile 129, 216 Ve 115 kuruş vermiştir..
Dördüncü koşu: Dcstegül birinci, Buket İkinci, Davalaclro üçünçii gelmiştir. Ganyan 105, plâseler sırastle 225, 120 ve 155 kuruş vermiştir. Yavuz koşmamiştir.
Beşinci koşu: Pike birinci, Çukurova İkincidir, Ganyan 200, pliseler 115 şer kuruş vermiştir. Leon konmamıştır.
Altıncı koşu: Tufan birinci- Fışfış ikinci gelmiştir. Ganyan 160. plâseler 100 er kuruştur. Dabi, Tarzan ve Maşallah konmamışlardır.
Fettan - Destegül çlftebahsi 375 kuruş. Tufan - Fışfış ikili bahsi 260 kuruş vermiştir.
ı Profesyonel güreşler
Dün; Şeref stadında, Çocuk Esirgeme kurumu. Beyoğlu şubesi menfaatine yağlı güreşler yapılacak iken, peh-«vanlarm serbes güreş tutuşmaları ıtlîfiflı meselelere yol açmıştır, uzun müddet münakaşalardan sonra yapılan karşılaşmada eski başpehlivan Teklrdağlı Hüseyin, âlndırgılı Şerife pes ederek sahadan ayrılmıştır.
Bu müsabakadan evvel, Kırkpınar güreşleri İkincisi ManisalI Halil ile yarun dünya Süleyman güreş tutuşmuşlardır. ManisalI Halil, Süleymana mağlûp olmuştur.
Menemen 3 (Akşam) — Kubllây ihtifali bugün öğleden sonra burada on binlerce halkın lştlraklle yapıldı, tzmlrden ve Manisadan tahrik edilen trenlerle komutanlar, valilik, Parti ve Belediye heyetlerlle muhtelif teşekküller mensupları, izciler, öğrenciler Menemende toplanmışlardı.
merasime, İstasyonla âbide arasındaki meydanda İzmir şehir bandosunun çaldığı İstiklâl marşlyle başlandı. Ordu adına genç bir subay, Parti ve öğretmenler adına B. İhsan Çetin, Menemenliler adına Parti başkanı Nadir Gündüz birer söylev vererek Türk İnkılâbının büyüklüğünü anlattılar. İnkılâp şehidi Kubllây İle arkadaşlarının aziz hâtıralarına hüıme-ten bir dakika sükût edildi. Abide bir an içinde yüzlerce çelenkle örtüldü. Merasimi mütaatap Halkevinde bir müsamere verildi ve muhtelif futbol maçları yapıldı.
başlıca olmalı-
ANKARA RADYOSU: Bugünkü program 18.00 Dans orkestrası. 18,30 Konuşma, 18.45 Dans orkestrası, 10.00 Haberler, 19.20 Geçmişte bugün, 19.23 Şarta ve Türküler, 18.50 Konuşma, 20.00 Müzik, 20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 Yurttan sesler, 21.15 Konuşma. 21.30 Senfoni orkestrası. 22.3o Dans müziği (pl.). 22,45 Haberler.
YARIN SABAHKİ PROGRAM
7.30 Orkestra eserleri (pl.), 7.45 Haberler, 8.00 Müzik (pl.), 12,30 Şarkılar, 13.00 Salon orkestrası.
Sulbün sürekli olabilmesi için,, 2,000 Amerikan psikologu tarafından kabul edilen esaslar, bari? plânlarını hazırlıyacak olan Amerikan âyan meclisi ve kongre âzalarma gönderilmiştir.
Bu. 10 maddeyi müttefikan kabul eden fen adamları, İkinci Dünya harbinin son savaş olabi-bileceğinl bildirmişlerdir.
Bunlar, beşer psikolojisi ihmal edilecek veyahut da nazan itibara alınmıyacak olursa, savaşların beklenebileceğini haber vermektedirler.
Psikologlar tarafından nazan. itibara alınan 10 noktanın baş-hcalan şunlardır:
1 — Savaş bertaraf edilebilir. Savaş, İnsanlarla birlikte doğ-maz, fakat sonradan yer edinir,
2 — Daimî sulhu tasarlarken, nazan itibara alınacak hedef, gelecekteki nesil dır.
3 — Rasyal, millî ve nefret uyandıracak gruplar, âzamî derecede kontrol edilmelidir,
4 — «Madun» garplara karşı gösterilen temayül, sürekli sulh bakımından, fırsatı an ortadan kaldırıyor.
5 — Kendi âkıbetlerl tasarlanırken, gerek hürriyete kavuşturulan ve gerekse düşman milletlerin hazır bulunmaları lâzımdır.
6 — Esaslı bir şekilde idare edilecek olursa, yardım ve kalkınma teşkilâtı, itimadı nefse İşbirliğine yol açabilir. Aksi takdirde, dargınlığa sebebiyet verir,
7 — Yeryüzündeki avam tabet» kasının İstekleri, daimî banşı hatırlamak bakımından en ehemmiyetli bir rehber teşkil etmelidir.
8 — Beşeri mensubiyet, hef zamankinden daha geniş olabilecek bir kolektif emniyete mey-letmelldlr.
9 — Şimdi yapılacak olan İcraat, harb sonundaki uygunsuzluğa ve aksili âmel® mâni olur,
Kendir fabrikasinın temeli atıldı
Kastamonu S — Sümer Bank tarafından Taşköprünfln Sulukllis» mevkiinde kurulacak olan kendir «oymi va ihzar fabrikasının temeD dün törenle atılmıştır
Sahıfe 4
LGömlekiş"i
BİRİNCİ SİNİP GÖMLEKLİ I
■I Te); 20096 Sirkeci •■■■■
ŞAHLIK BİNA
Harblyede Tramvay caddest üzerinde 4 katlı mükemmel konforlu yağlı boyalı bir ahşap bina satılıktır. Görüşmek için 81310 No. ya telefonla müracaat.

BAKIRKÖY
İhraç edilecek hububat ve bakliyat hakkında ithalâtçı ve İhracatçı Birlikleri Umumî Kâtipliğinden!
Toprak Mahsulleri Ofisi elinde bulunup Ticaret Bakanlığınca ihracına müsaade edilen hububat ve bakliyatın cins, evsaf, fiat ve satış şartlan hakkında tafsilâtlı bilgi edinmek isteyenlerin Hububat, Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği Bürosuna başvurmaları rica olunur. (7427)
Pırlanta!» ve elmaslı saatJerln bütün hakiki evsafı meşhuru alem olanSİngCF saatlerinde toplanmıştır .Bunun İçin: Saat alacağınız zaman tereddütsüz SİflgCT saati almanız ve saatin üzerindeki SİNGER markasına. ! mlicssesemlzln adresine dikkat etmeniz lâzımdır. Satışımız peşindir. Emsalleri gibi 15 sene garantilidir.
) SAATLERİ Mağazası
‘ İstanbul Eminönü No. 8
ŞİFA RİŞLEIİİ KABUL OLUNUR.
İDENİZ banyolarÎI S i N G E R
|UU1 ’L U H11 1 U___________________HER NEVt MÜCEVHERAT S
n r ilmi r tlı*.
açılmıştır.
Kartal belediyeıindenı
Katranlı yol yaptırılacak
Kurul İstasyonu civarında yapılacak. tMvIyel turatly, blokaj katran kaplama işi 17644 Ura 89 üzerinden 15 glln müddetle ve kapalı zarf usulü İle eksiltmeye çıkarılmıştır, tşln muvakkat teminata. 1323 lira 38 kuruştur. İhale 18/6/945 pazartesi günü saat 15 de Kartal beledly* dairesinde müteşekkil encümen huzurunda yapılacaktır.
Bu husustaki şartnameler belediye muhasebeclllfilnd» her gün görülebilir. Teklif zarflarının lhal» saatinden lâakal bir saat evvel belediye ipuhCLSİpllğlne verilmiş olması v» mukabilinde makbuz alınması lâzımdır, postada vuku bulacak gecikmeler şayanı kabul değildir. c71P8p
Nlğboluda, Varnada, Çaldıranda, Mohaçta, Pre-vczede, Uyvarda, Kanljejde. Pievnede, Çanak-kalede, Sakaryada, İnöntinde ve diğer savaş meydanlarında
Vakıflar orman işletmesi müdürlüğünden t
Aşağıda İstif yeri, miktarı cinsi teminat v» muhammen badeli yazılı W0 kental odun şartnamesin» gör» pazarlıkla satılacaktır,
İsteklilerin 7/Haz!ran/9(5 günü saat 15 de işletmemiz» müracaatları. Kentalinin
Muhammen bedeli Muvakkat teminat
Mevkii________________________Pr» Lira __
83 77
22 50
(73871
Cinsi
Miktarı ___________________________
«o kent. Karışık odun Kartı başı
800 » Kestane 6 No. lı makta
(SATILIK EMLÂK)
İstanbul Defterdarlığından!
Dosya No. Cinsi
Kıymeti Teminatı
Lira Llrft
İ5Wfl319
62301/1479
62301/1205
81/8880
61317/577
61112/310
D.l/4742
62301/3108
52301/3178
52301/1908
65100/6250
55100/5962
Sarıyer, Yenimahalle eski Bahçe yeni Sulu-bahçe so. eski 4, yeni 12 kapı sayılı 44,20 M 2 arsa,
Beyoğlu. Bülbül mah. Büyük Zlba. so. 584 ada. 23 parsel eski 68 yeni 74 kapı sayılı 37,50 M2 arsa.
Beyoğlu, Kocatepe mah. Çarık so. 538 ada, 11 parsel eski 16 kapı sayılı 86.73 M2 arsa. Beyoğlu, Kalyoncu Kulluğu mah. Kornişçi so. 452 ada. 32 parsel eski ve yeni 13 taj 43 kapı sayılı 65 M2 arsa.
Beyoğlu, Dikilitaş mah. YeşUçlmen so. 10 ada, 4 parsel sayılı 457 M2 arsa.
Kadıköy, Bostancı, Bağdat cad, 320 ada, 19 parsel 3/1 kapı sayılı 190 M2 arsa, Eminönü, Yenlkapı, Çorbacıbaşı so. 827 ada, 9 parsel eski 6 yeni 20 kapı sayılı 42 M2 arsa. Beyoğlu, Bostan mah. Tevflk efendi so. 790 ada. 22 parsel eski 25 yeni 45 kapı sayılı 59 M2 arsa.
Beyoğlu, Bostan mah. Serdar Ömer so. 802 ada, 41 parsel eski 47 yeni ftl kapı sayılı 55.50 M2 arsa.
Beyoğlu, Kalyoncu Kulluğu mah. Ömer Hayyam cad. ve Dilbaz so. 445 ada, 7 parsel eski 31 yeni 41 taj 41 kapı sayılı 42 M2 arsanın 8/18 hissesi.
Üsküdar, Kuzguncuk eski Hacı Kaymak yeni Blcan so. en eski 18 eski 47 yeni 27 kapı sayılı 137,91 M2 arsa,
Samatya, Seyit Ömer mah. eski Ati ama taşı yeni Kırımlı Aziz so- eski 7 yeni 8 kapı sayılı 386 M2 arsa.
Yukarıda yazılı gayrlmenkuller 15/8/945 cuma saat 14 Emlâk müdürlüğündeki komisyonda ayrı ayrı açık arttırma çaktır.
İsteklilerin geçici teminat makbuzları ve nüfuz cüzdanberlle Komisyona fazla bilgi İçin sözü geçen müdürlüğe baş vurmaları. (7000)
Diyarbakır İl Daimî Encümen Başkanlığından:
1 — Dlyarbakırda Yeni şehirde 1, 3. 8 sayılarda numaralanan üç mamur evi inşası kapak zarf usulü Lla eksiltmeye konulmuştur.
2 — üç evin keşif bedeli 55203 lira 84 kuruş olup ilk teminat 4140 lira 40 kuruştur.
3 — Teklif mektuplarının 20 haziran 943 çarşamba günü, saat ona ka-
£r 11 daimi encümen başkanlığına verilmesi lâzımdır. Posta gecikmeleri bul edilmez 2q haziran 945 çarşamba günü saat on birde zarflar açıla-Îak teklif edilen bedeller lâyık hadde görüldüğü talUlrde lhale yapıla-aktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek İçin İlk teminat makbuzu İle grup vesikacı ve ihaleden üç gün evvel bayındırlık dairesinden alınmış ehliyet vesikalarının İbrazı mecburidir.
5 — Şartname keşif v« mukavelename parasız olarak bayındırlık müdürlüğü lla daimi encümen kaleminde görülebilir.
fl — Bu evlerin lıışa ödeneği 945 yılı özel idare bütçesinden verilecektir. (7302)
Türkiye iş Bankası
IV
76
280
325
320
760
105
177
10T
83
288
1
6
80
£5
84
57
9
14
1 13
I
7
22
Milli
de
11» satıla-
Küçük cari hesaplar
1945 ikramiye plânı
ÇEKİLİŞLER: 29 ocak, 2 Mayıs, 24 ağustos, 1 kasım tarihlerinde yapılır.
___ 1945 İKRAMİYELERİ _
1 adet ARSA (İstanbul'da Büyük YalTda
Ada: 164, parsel No, 4, 923 M2.)
1 Adet 2000 Liralık m 2000.— Lira
3 > 1000 W — 3000/— »
4 » 500 • — 2000.— *
10 B 200 — 2000.—* »
25 D 100 » — 2500.— D
100 » 40 • 4000.—
1 160 » 20 » — 3000.— B
800 » 10 » 3000.— 1>
Türkiye İç Bankasına para yatırmakla yalnız para birik-ttrmiş faiz almış olmaz, aynı zamanda talllnizi de denemiş oluraunuz.
Târihe Şan veren T ürk
Hazırlayan: Feridun Fazıl Tülbentçi
MÜHİM BİR KISMI ANKARA RADYOSUNDA a KAHRAMANLIK MENKIBELERİ.. SAATİNDE OKUNAN BU KONUŞMALAR BİRÇOK İLÂVELERLE:
TARİHE SAN VEREN TÜRK
adiyle uAKBAs Kitabevl tarafından yayınlanmış ve satışa çıkarılmıştır. \ Tarihe şan Veren Türk» eserini okurken göğsünüz İftiharla kabaracaktır, Fiat! 125 kuruştur.
BAKIR SATIŞI
İstanbul Defterdarlığından:
Dolmabahçe Sarayı Harem Dairesinde bulunan kilosu (275) kuruştan (13843) kilo bakır He, kilosu (5) kuruştan (193) kilo demir sacayak ve kapakları 25/5/945 Pazartesi saat 15,30 da Millî Emlâk Müdürlüğündeki komisyonda kapalı zarfla satılacaktır.
Muhammen bedel tutan (38077,90) teminatı (2858) Uradır. İsteklilerin 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırlanmış teklif mektuplarım İhale günü saat 14,30 a kadar komisyon Başkanlığına vermeleri.
Fazla bilgi İçin sözü geçen Müdürlüğe başvurmaları,
(3705)
[
İstanbul Belediyesi İlânları
]
Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden:
Türk Hava Kurumu Gedikli Hazırlama yuvasına girmek lstlyenlerln kayı ve kabulüne başlanmıştır. Bu yıl orta okulu bitirecek gençlerden istekli olanlar Hava Kurumu şubelerinden kayıt v« kabul şartlarını öğrenebilirler. Seçilecekler, yol masrafları Hava Kurumu şubelerinden ödenerek İnönü plânör ve paraşüt kampına gönderileceklerdir. »6434»
DERMOJEN
yanık. Çatlak. Ekzama ve Cila yeralarma fevkalâde İyi gelir. Derinin tazelenmesine ve yenilenmesine hizmet eder.
belsoğukluöuna Tutulmamak İçin ' PROTEJİN
Kullan malıdır
Kiracı veyahut sermayedar ortak aranıyor
Bursanın kombine İpek ve ipekli mensucat fabrikalarından olup hallfaa-llyette bulunan müesseseleriml hastalık dolayıslle kiraya ve yahut fabrikaları İdare edebilecek muktedir, sermayedar ortağa vermek İstiyorum. (İleride »anonim şirketi teşkili de kabildir.) Talip olanların Bur-sada Koza han No. 151 müracaat etmeleri rica olunur. *
Zeytınburnu çimento fabrikası Sümerbank işletmesinden:
İşletmemizin bir senelik İhtiyacı olan 90 - 100 ton kuru gürgen ve 150ı - 200 ton kuru meşe odunu açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi bedelsiz olarak Fabrika Ticaret Servisinden, alınabilir.
İhale 18/6/945 günü saat 14 te yapılacaktır.
İşletme İhaleyi yapmakta serbesttir.
(SATILIK EMLÂK)
İstanbul Defterdarlığından:
Dosya No. Cinsi
51217/588
51217/564
51217/603
51217/603
51217/683
51217/640
(7030>
M, Bedel Teminat
Lira Ura
pafta, 11 ada, 8 parsel
pafta. 11 ada, 9 parsel
pafta, 18 ada 15 parsel
17
78
13
10
2
8
3

t
Beyoğlu, Dikilitaş* 3 pafta, 10 ada. 13 parsel sayılı 55 M2 arsa (üzerinde başkasına alt bina vardır).
Beyoğlu, Dikilitaş 2 pafta, 13 ada, 13 parsel sayılı 150 M2 arsa (üzerinde başkasına alt bina vardır.)
Beyoğlu, Dikilitaş 3 sayılı 23 M2 arsa.
Beyoğlu, Dikilitaş, 3 sayılı 45 M2 arsa.
Beyoğlu, Dikilitaş, 4 sayılı 20 M2 arsa.
Beyoğlu, Dikilitaş, Sincap so. 3 pafta, 15 ada, 4 parsel 150 M2 arsa (üzerinde başkasına alt bina vardır.)
Sarıyer, Yenlköy, eski ve yeni Kapalı bakkal so. eski 38, yeni 36, 38, 40, 42 kapı sayılı 114.94 M2 arsa.
Sarıyer, Yenimahalle, eski Çiçek yeni San-traş so. eski ve yeni 6, 8, 10 kapı sayılı 145 M2 arsa.
Beyoğlu, Bülbül, mah, Uygur so. eski 12 yeni
14 kapı sayılı 53.50 M2 arsa.
Beyoğlu, Bülbül mah. Kilburnu ve Madrığa so. 550 ada, 12 parsel eski 29 kapı sayılı 42.26 arsa.
Beyoğlu Bülbül mah. Gölbaşı so. 567 ada,
11 parsel eski 15. yeni 72k apı sayılı 101 M2 arşa.
Beyoğlu Bülbül mail. Gölbaşı so. 588 ada,, 23 parsel eski 12, venl 81 kapı sayılı 51.60 M2 arsa. 103
Yukarıda yazılı gayrlmenkuller 20/6/045 çarşamba saat 14
Emlâk müdürlüğündeki komisyonda ayrı ayrı açık arttırma ile satılacaktır.
İsteklilerin geçici teminat makbuzları ve nüfus citadanlarlle Komisyona fazla bilgi için sözü geçen müdürlüğe boş vurmaları. (7339)
51029/650
55100/8194
52176/1128
52176/1094
52178/1068
52176/1048
46
4
100.
7.60
T
64

T
100
7.50
6 de Milli
İstanbul şehri sınırlan içinden 31/12/945 tarihine kadar toplanılacak çöplerin iskelelerden alınarak açık denize dökülmek su-retile imhası İşi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bu işin günlük tahmin bedel] 489 lira ve ilk teminatı 6482 lira 30 kuruştur. Bu işe ait şartname Ve ekleri 262 kuruş bedelle temizlik işleri müdürlüğünden verilecektir. İhalesi 15 Haziran 945 cuma günü saat 15 te daimî encümende yapılacaktır.
İsteklilerin İlk teminat makbuz veya mektupları, imzalı şartname ve ekleri ve kanunen gösterilmesi lâzımgelen diğer belgelerle birlikte 2490 sayılı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimî encümene vermeleri lâzımdır. (7049)
*
İlk teminatı
331.59
Kefil bedeli
4421.23
3000,00
9112.50
4999.94

I|iıu!iııııııı«uııımııihıiiiiiiHi)inııııııııııııiHiııııııınııııııııııııııı»ııııuıııuıuıııııtiHuııuıuıııuuınraıııırjınıuııınHit|in
Devlet Demiryolları ve Limanlârı İşletme Umum idaresi ilânları itıırııınınıııııııntıınııııııııııııi!iıi!»«'("iıııımıııııııtın«ııııuıııuıııııııımuııııııııııuıı«ıtı«ıııuıtııtıuıtuıtın«ııiHiıı»urtiııı
Su fıçısı alınacak
Tepebaşı caddesiyle Hasköy vapur İskelesi sakağı yollarının İnşası. Zlnçlrllkuyu mezarlığının C ve D kısımlarında beton bordür yapılması işi. Yıldız - Zlnclrlikuyu yolu İnşaatı. Beykoz Buzhane yolu esaslı şose tamiratı.
Keşif bedelierlle İlk teminat miktarları yukarıda yazılı İşler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve şartnameleri Zabıt ve Muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhaleleri 15 haziran 945 cuma günü saat on dörtte Daimî encümende yapılacaktır.
İsteklilerin İlk teminat makbuz veya mektupları, Lhale tarihinden ttç gün evvel 1 ve 2 ncl kalemdeki İşler İçin Belediye Fen İşleri ve diğer İşler İçirt Vilâyet Nalla müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve kanunen gösterilmesi lâzım gelen diğer belgelerle birlikte İhale günü belirli saatte Daimî encümende bulunmaları. (7240)
*
t İlk teminatı
8.75 Topkapıda Beyazıtağa M. Topkapı Cad. kâin 178 No. lı dükkân enkazı
47.58 Topkapıda Beyazıtağa M. Topkapı Cad. 168, 170, 172 No. lı üç dükkân enkazı.
30,33 Topkapıda Beyazıtağa M. Topkapı Cad. 180, 182 No.lt Fırın enkazı.
Topkapıda Beyazıtağa M. Topkapı Cad. 184 No. lı kâgir dükkân enkazı.
Topkapıda Ereğli M. Topkapı Cad. 48 No. lı ev enkazı. . Topkapıda Arpaemlnl Topkapı Cad. 24 No. lı bahçeli ev efıkazı.
78.03 Topkapıda Beyazıtağa M. Topkapı Cad. 67 No.ll ahşap ev enkazı.
Tahmin bedelierlle İlk teminat miktarları yukarıda yazılı 7 parça enkaz satılmak üzere ayrı ayrı açık art tırmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve Muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhaleleri 14/6/945 perşembe günü saat 14 te Daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin İlk teminat makbuz veya mektupları ve kanunen gösterilmesi lâzım gelen diğer belgelerlle birlikte İhale günü muayyen saatte Daimi encümende bulunmaları. (7178)
Tahmin bedeli t 116.75
634.3?
404.33
708.74
431.60 1529.00
1040.35
Haydarpaşa Satın alma Komisyonundan t
1 — Nümunesl komisyonda mevcut (500) beş yüz adet ahşap su fıçısı kapalı zarf usullle satın alınacaktır.
2 — Muhammen bedeli (10500) on bin beş yüz lira olup muvakkat teminatı (787) yedi yüz seksen yedi lira (50) kuruştur,
3, — Şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır.
4 — Eksiltme (11 haziran 1915) pazartesi günü saat (15,30) on beş buçukta Haydarpaşa kot binası dahilindeki Haydarpaşa satın alma komisyonunda yapılacaktır,
• 5 — Teklif mektuplarının o gün saat (14,30) on dört otuza kadar makbuz mukabilinde komisyona verilmesi ve yahut muayyen olan saatten evvel ele geçecek tarzda iadeli taahhütlü olarak posta İla gönderilmesi. u6994»
53.18
Satılık çam tomruğu
Devlet Orman İşletmesi gerede revir amirliğinden
1 — Revirimize bağlı Aktaş bölgesinin Yenecik deposunda 15 numaralı istifte mevcut 216 adede muadil 106 metreküp 710 deslmetreküp çam tomruğu açık arttırma suretlle şahlığa çıkarılmıştır.
2 — Beher metreküpün muhammen bedeli 62 Hradır.
3 — Arttırma 12/6/945 tarihine raslıyan salı günü saat 15 ta Revir binasında yapılacaktır.
4 — Muvakkat teminat 49620 kuruştur.
5 — Şartname Orman umum müdürlüğünde, Bolu, Karabük, K. flamam ve Gerede Revir âmlrllklerindegörüleblllr.
8 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte Revir merkezinde komisyona müracaatları. (7407)
Tlirkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden:
LİNYİT KÖMÜRÜ SATIŞI
Garp Linyitleri İşletmesi Mllesseseslnln Llnyltleerl satışa çıkarılmıştır.
a) Soma / Değlrmisaz / Tavşanlı İşletmelerinin PARÇA Linyit Kömürü;
b) Kuruçeşme Depomuzda, müşterinin vesaitine yüklenmiş olarak, teslim;
TONU 30 URA
e) Bütün İhtiyaç sahiplerine, fabrikalara ve kömürcüler» motor 1 e veya depoda tamamen serbest olarak verilir.
d) Batı? Teri:
Yeni Yolcu Salonu 3. cü kat 1 No. Iı oda
7145 GALATA
Adalar Mal Müdürlü günden
Cinsi
İsmi
Bir senelik Lira Kr,
Semt! ____________________________________________________________
Bilyükada Sadef adası Balık voli yeri 1200
Burgazada Köyünün 100
Yukarıda evsafı yazılı 2 adet balık voli mahalU açık arttırma İle kiraya verilecektir. İsteklilerin 27/8/943 çarşamba günü saat 14 te Adalar Malmüdilrlüğünde satış komisyonun a gelmeleri ilân olunur. (7039)
Balık voli yeri

Comments (0)