Mebrurc ALEVOK
Kadun Rıuhta
BUGÜN t İNCİ SAHİFEDB
l__________________________
AI7 CJ A l\/[ pKüçük—,
IV O İYİ "ânlar
Bugün 6 ncı sahifede
Sena 81 — No. 10018 — Flatl her yerde 10 kuruştur.
CUMA 4 Mart 1040
Sahibi: Necmeddia Sadak — Yazı işlerini fiilen idare eden 0. Bildik — Akşam Matbaası
Sütlüce faciasının kurbanları
Dün akşama kadar 17 ölü, ve 16 yaralı tesbit edildi
Amerika Müdafaa E akanı
Forrestal çekildi, yerine Johnson tâyin ediliyor
infilâk sahasının temizlenmesi için 3 ekip kuruldu, şimdilik infilâk sahasına kimsenin girmesine müsaade edilmiyor. Nuri(paşa)nm cesedi bulunamadı
Forrertal
Veşington 4 — Dünkü basın toplantısında Başkan rrun.rn, Savunma Bakanı James Forrestalia istifasını kabul ettiğini ve verine 31 mart tarihinden itibaren geçmek Üzere Albay Loııla A. Johnşon'u tâyin ettiğini söylemiştir.
Johnson 31 maıtta yeni vazifesine bağlıyacaktır..
Başkan Trumon ordu, bahriye ve hav» Bakanları Royall, Sulllvan ve Symingtondan hiç birinin istifa et-mlyeceklerini ve ■P'orre.stallsı bir yıl evveldeTiberi devam etmekte olan talebi üzerine İstifa etmiş bulımdııfi mu ilâve eylemiştir.
şüllûce’de KwraaSaç‘ta Nuri paşaya alt silâh fahri kasında vukua gelen İnb’.ûk facia • tahkikatına dün de flc -ı n edilmiştir. Dün geç vakit. alâkalılar infilak sahasına girilemlyvce-gitic ve henüz enkaz arasında araştırma yapılamıyacağma karar vermiş bulunduklarından, vaziyette esaslı bir değişiklik olmamış gibidir.
Dun bulnduğu yazılan cesetlerden maada, fabrika kimyageri İbrahim Alla y'm cesedi de bir duvar dibinde bııiunmuş ve Eskişehir'den şehrimize
İlrıüin - İsrail müzakeresi henüz başlayamadı
Hüseyin ( ahit, uzlaşma komisyonunun mesaisi hahkında iimitll yörünliyor
Rum patriğinin Bebekte nutku
Rum Patriği Athenagoras dün Bebek'teki Rus kilisesini ziyaret c'mlş ve kendisini karşılayan halka bir hitabe lradcderek demiştir kİ:
«Türkiye Balkanlarda barısın muhafızı olup cihanşümul bir siyaset ta-kibetmektedlr, Böyle bir vatanda yaşadığımızdan dolayı kendimizi bahtiyar sddetmellylz. Amerikalılar, Tiirkleri severler ve takdir ederler. Yaşasın vatan, yaşasın İsmet İnönü»
Çinde sulh müzakeresi
Norveç, Atlantik paktına girdi
Pakt Bermuda adalarında değil Vaşingtonda imzalanacak
Londra 3 (Radyo) — Norveç hükümeti, Atlantik paktına girmeğe karar vermiş ve Norveçln bu kararını Vaşlngtondakl büyük elçUl dün akşam açıklamıştır. Norveç parlamentosu pakta girme kararını, diin yaptığı gizli celsede 11 komünist mebusun oyuna rağmen ittihaz etmiştir.
Norveç elçLai, bugün Vaşingtonda alâkalı devletler temsilcileri arasında yapılacak görüşmelere kurucu ü-ye sıfatlı© iştirak edecektir. Danlmar-kanın da pakta girmesi İhtimali kuvvetleniyor. Bu meseleyi Kopenhagda iki günden beri tetkik eden Dışlş:cri komitesi bugün de müzakeresine devam edecektir.
Haber verildiğine göre paktın ekser maddeleri üzerinde mutabakat hâsıl olmuştur, şimdi, İtalya, İzlanda, İrlanda ve Porteklzln pakta girmeğe davet edilmeleri münakaşa edilmektedir.
Verilen malûmata göre pakt Bermuda adalarında değil Vaşingtonda
Basın toplantısın da bugün demeçte bulunan Kanada Dışişleri Bakanı Lester Pearson. Kanada hükümetinin tasarlanan Atlantik paktı metnini aldığı ve «Tanı mAnasile memnuniyet verici bulduğum’» söylemiştir. Norveç Rusya’ya cevap verdi
Ö9İ0 3 (A. A.) - (Afp>:
Saldırmazlık paktı yap.ılmasm! tek lif eden S şubât tarihli Sovyet notasına verilen Norveç cpvabı bugün bile vakti Sovyet makamlarına >e*d1 olunmuştur. Nota metni Norveç parlamentosunun yarın yapacağı toplantıdan sonra yayınlanacaktır.
Oslo siyasi çevreleri Bovyet teklifine verilen cevabın menfi olduğunu tahmin etmekledirler
Millî güreş ekipir ıiz
Bugün ilk maçını, Italyanın Bari şehrinde yapacak
Güreşçilerimiz, C. iin uçağa binerken

gelen doktor kardeş! tarafından teş-hı« edilmiş l-h. Facia kurbanlarının saji.M 17 ye yükselmiştir. Hâlen. Be-I jroftlu zükûr, Gümüşsüyü ve Cerrah-' paşa hastanelerinde dördü nğır olmak' üzere İd vatandaş tedavi altında bu-; ItinjımktaCltr- Fabrika Sahibi Nuıi paşanın cesedi, el'an bulunamamıştır.
Tahliye edilen evler
Fabrika civarında bulunan- ve infilâkı müteakip tahliye edilen evlere girilmesine müsaade edilmiştir. Henüz fabrika sahasına kimsenin sokulmalına müsaade edilmemektedir.
ttıfil&k hâdise sil e meşgul olmak Üzere teşekkül eden salahiyetli heyetin verdiği rapor gereğince temizleme işi için üç grup halinde çalışılması muvafık görülmüştür. Birinci grup depolardaki mermilerin tahliye işiyle. İkinci grup fabrika sahasındaki enkaz döküntülerinin dikkatli bir şekildi. Bile temizlenmesi ameliyeslyle, üçıincü grup da, yine fabrika sahasında bulutlan patlamamış İnfilâk maddelerinin tarar-ıs bir hale getirilmesi işiyle OH'fgUİ Oluca:: r
Fabrika sunanında hâlen fazla miktarda İnfilâk maddesi bulunduğundan bu - İlhanın temizlenmesi ancak mütehassıs elemanlar nezareti altında yapılabilecek Ur İstanbul savcısı hâdiseyi etrafile anlatıyor
. İstanbul Cumhuriyet savcısı B. İhça rı Köknell, feci hâdise etrafında 61up bitenleri dün bir muharririmize (öyle anlatmıştır:
t— Müessif hâdisenin her cepheden tahkikatına adliye tamamen el koy-tnuş bulunmakladır- Bir taraftan flahsan ben, diğer taraftan da muavin ârkadarlardan Yavuz Fındıkgil ve Cahit Tbresay lâzım gelen soruştur-maiar ve tel kikleri yapmaktayız.
fArka.iı salılfe sütun 3 te) ,
Londra 4 (Radyo» — Birleşmiş Mll-[ letlerarası vekili Dr. Bunch düh Ro-' dos’ta Ürdün ve İsrail temsilcileri ,11e ayrı ayrı görüşmüş ve henüz müzakere gündemini haznlayanıadığmı söylemiştir. Dr. Bunch Ürdün delegelerinden Irak hükümetini temsil etmek salâhiyetlerine dair İmzalı bir vesika istemiştir.
İsrail - Lübnan müzakerelerine dün müşterek hudut üzerinde bir noktada devam edilmiştir. Görüşme esnasında evvelce düşünülmemiş bazı muğlâk meseleler ortaya çıkmıştır- Müzakere pazartesiye talik edilmiştir.
Israilîn Birleşmiş Milletler teşkilâtında üyeliği
Londra 4 (Rdayo) — Güvenlik Konseyi diin toplanarak İsrail devletinin Birleşmiş Milletlere kabulü haklındaki talebi müzakere etmiş ve bir karar verememiştir. Bu akşam bir karar verilmesi muhtemeldir Amerika. İsrailfn talebinin kabulü lehinde bulunmuş. Çin İle Mısır müracaatın üyelik komisyonuna havalesini İstemişlerdir.
Hüseyin Cahıdin demeci
Filistin Uzlaştırma komisyonunda temsilcimiz Hüseyin Cahit Yalçın, bu sabah Ankara’dan şehrimize gelmiştir. Hüseyin Cahit Yalçın, Ankara’dan hareket ederken kendisi ile konuşan gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur:
(— Arap ve tsrall memleketlerinde alâkalılarla ve devlet ricali İle temas ettik. Fikirlerin! anladık. Sulhun. yapılabilmesi için evvelâ ortada mevcut muhacirler meselesinin acele olarak halli lâvım geliyor. Seyahatimiz esnasında sulhun İlk maddesi olarak bunu halletmek vazifesi .karşısında kaldık Arap memleketlerini dolaşıp bu ka-naat-; vardıktan sonra kendilerini ihzarı mahiyetle bir toplantıya davet
etmek faydalı görüldü. Bunun için 21 martta Beyrut'ta bir buluşma olacaktır. Bundan sonra da sulh işine girişeceğimizi ümit vo temenni ediyoruz.»
Hüseyin Cahit Yalçın, îstanbulda bir kaç gün. istirahattan sonra tekrar Ankara'ya gidecek, hükümetle temasları müteakip Beyrut'a hareket edecektir.
Hüseyin Cahtt, Uzlaştırma komisyonunun İşi zor olmakla beraber neticeden ümitli görünmektedir
Komünistler müzakereye girişmeği kabul ettiler
Naııkin 3 (A.A.) — (United Press): Başbakan Sınıf o, komünistlerin 22 yıld&nberl devam eden İç harbe son vermek üzere 16 marttan sonra eşitlik İçinde müzakerelere girişmeği kabul ettiklerini bildirmiştir.
Komünist lideri Mu o T? e Tung. komünist delegelerini 15 marta doğru tâyin edeceğini L1 Tsun Jene bildirmiştir.
Bazı kaynaklara göre, müzakereler ya Pekinde veyahut Pekinin 175 mil güneyinde Kızıl kuvvetler gene! karargâhının bulunduğu Çlhçiaçuangda yapılacaktır.
DİKKATLER
8 Numaralı
Bilmeceyi doğru çözenler arasında çekilen kurada hediye kazananların listesi
Bunün
6 ncı s ahif ede
9 numaralı bilmecenin cevap süresi 7 Mart Pazartesi günü bitiyor. Cevapla ranza 0 numaralı kuponu eklemeyi unutmayınız!
&Ş- Kur ada kazananların Ij hediyeleri cumartesi günü saat 2 dtn 7 yo kadar AKŞAM Matbaacında verilir. » i
Dünhii lodosta
Dünkü lodos ehemmiyetli değildi- Hele akşam karanlığı bastıktan sonra, dalgalar pek hafiflemişti. O durumda eski kaptanlar. Kadıköy iskelesine behemehal yanaşırlardı, Şimdikiler daha ihtiyatkâr davranıyorlar.
Mesele o değil de, kara cihetinde nakliyatın hayrete değer bir hal alması! Flaydarpnşadan otomobillerin tutturabildiğine gittiklerini bahis mevzuu etmiye-lim; yalnız şunu belirtelim: Üsküdar tramvay» kontrolörlerinin ve biletçilerinin İşlettikleri otobüslerle 20 kuruşa tam biletle talebeleri ve pasolulan naklettikleri üzerinde duralım;
«— Bugün pasolar ve şebekeler geçmesi» diye avaz avaz ilân ediliyordu.
Niçin geçmez? . Çünkü lodos fırsat yarattı.
Bu zihniyetle umumi hizmet olur mu?
Milli güreş takımımız, Avrupnda muhtelif maçlar yapmak üzere dün saat 15,50 de uçakla Sariye hareket etmiştir.
Güreşçilerimizi hava alanında kalabalık bir sporou kütlesi ve milli Türk talebe birliği mensuplan uğurlamış-
Türk - Yunan dostluğu Dışişleri Bakanımızın bir gazeteciye beyanatı
Atina S (AA.) — (Atina özel muhabirimizden:) Vradlnl gazetesi Paris muhabirinin Türkiye Dışişleri Bakanı Necmeddln Sadakla yaptığı bir mülâkatı neşretmektedir.
Sadak, Doğu A İçdenizde elzem bildiği Türk - Yunan dostluk bağlarının büyük önemini belirtmiş, «Türkiye bütün kuvvetiyle her yerde Yunanistan'ı desteklemeği vazife bilir» demiştir.
Frankfurtaki Rus heyeti
Dün Batı Almanyadan ayrılmağa mecbur oldu
Londra 4 (R) — Frankfurt şehrinde bulunan, ve arlık vazifesi kalmadığından dolayı general Clay tarafından dönmeğe davet edildiği halde hareket etmediği için oturduğu binada muhasara altına alınan sekiz kişilik Sovyet iskân heyeti, dün Sovyet İşgal bölgesine dönmüştür. Amerika hiıkûmetl, Sovyet protesto notasını reddetmiş ee general Clayın hareketini tasvlb etmiştir
tır.
Uçağın hareketinden önce Milli Türk talebe birliği adına kafile başkanı Vehbi Boneye bir bayrak hediye edilmiştir.
Güreşçilerimiz İlk maçlarım bugün Barlde yapacaklardır.
Kızılorduda propaganda
Orta Avrupada anti komünist gazeteler okuyor
Londra 4 (Nafen) — Ortada İsrarla dolaşan, bir habere göre merkez! Avrupada yerleşmiş bulunan Kızıl ordu birlikleri arasında gizil bir komünist aleyhtarı gazete dolaşmaktadır- Bildirildiğine göre Kızıl ordu erleri, kendi resmi gazetelerine aynen benzeyen bu komünist aleyhtarı gazeteyi devamlı surette okumaktadırlar. Kimin tarafından çıkarıldığı ve nasıl sürüldüğü aniaşılamıyan bu gazete Kremlln'ln şiddetli tedbLrler almasına yol açmıştır.
Rus gizil polisi aylardauberi devamlı çalışmalarına rağmen gizli matbaayı bulamamıştır. Fakat bunun MacarLstanda olduğunu tesbit ettiği söylenmektedir, Kremlln’ln Rus polisinin bu. muvaffakıyetslzllğl karşısında bütiin Macaristanda şiddetli temizlik hareketlerine girişmesi beklenmektedir-
Vişinski Çekoslovakya-dan hareket etti
Prag 3 (A.A.) — (Afp) Resmen bildirildiğine göre, Vişinski bugjjn Çekoslovakya’dan ayrılmıştır.
8ahU« 1
AKŞAM
4 t i •
SOZUN GELİŞİ
Sütlüce faciası
GÜNÜN MESELELERİ
Bir mühim mesele
İşte site ınılhlm bir mesele! Okuyucularımdan bir zat bana aşağıdaki mektubu gönderdi:
«Bu satariann sahibi bir İş için Daireye gitti ve duvarlarda şöyle bir İhtar okudu; (îş sahiplerinin sigara İçmesi yasaktır) Bu İhtardan maksat, çok rica ederim:
a) Sayın memurların dumandan ralıatsıs utmaman İsa kendilerini acaba bizzat fosur fosur İçtikleri sigaranın dumanı rahat-m etmiyor mu?
h) Yok eğer bu, İş sahiplerini aşağılık mahlûklar saymalarından ileri geliyorsa, bu rilıniyetln dürüst bir demokrasi telâkkisine uynuyacağı meydandadır, öyle değil mİ?»
İşin İçinden çıkabilirseniz çıkın bakalım. Bir sigara meselesi demokrasi dâvasına kadar dayanıyor. Acaba bu meseleyi nasıl halletmeli? Dairelerde memurlar sigara İçsin, İş sahipleri İçmesin. Obur . Biri yer. biri bakar, kıyamet ondan kopar, derler ki bu ■talin doğru olmadığı İspat edilmemiştir.
h sahipleri dairelerde sigara içsin, memurlar içmesin, desek • da olmaz- Eşitlik prensipleri tehlikeye girer, demokrasi gücenir.
Dairelerde hem memurlar, hem Iş sahipleri slgaın içsinler desek, maazallah, daire duman İçinde kalır; gör gözll görmez, toz duman arasından İşleri çıkarmak güçleşir.
Ne kalıyor? Resmi dairelerde ne iş sahibi sigara içsin, ne de memur! Peki amma iş sahibi resmî dairede nihayet hlr müddet kalıp çıkacak ve dıçarda pekâlâ slgarannı içebilecektir. Tiryaki memur sigara İçmek İçin İşlerini bırakıp kapının önüne mİ çıksın? Ran nuyıı?
Hayır, razı değiliz. İş sahibi resmi dairede kaldığı müddet sarfında sigara içmemeli: memur da az ılgara İçerek İş sahibin! çabuk halâs etmelidir-
Bana başka çare yok gibi görünüyor.
Çevket RADO
Mücevherat
Beş sanık beşer bin lira kefaletle tahliye edildiler
YunanistanlI. İstanbul arasında bir Billyua liraya yakın mücevherat, altın ve döviz kaçakçılığı yapmaktan aamk olaral: emniyet müdürlüğünce yakalanmış olan Knpalıçarşıda kuyumcu Teofan, kardeşi İstavro. terzi Aristo, Agop ve istanbulia Pire limanı arasında sefer yapan Yunan bandıralı Ayos Nikolas motörü kaptanı mko Kritls dün, kaçakçılık aavcrtığı taralından, sorgulan yapılmak Üwrt Içüncü sulh ceza vargıcı huzuruna çıkarılmışlar ve sorgulan yapılmıştır.
Bunu müteakip yargıç, beşi hakkında tevkif kararı vermiş ve ayrıca beşer bin Ura kefelet verdikleri takdirde tahliye edilebileceklerin) de bildirmiştir
Bu karar üzerine sanıklar jandarmaya teslim edilmişler ve akşam geç vak İte kadar beşer bin lirayı temin ederek Defterdarlığa yatırmalar ve bunu müteakip de tahliye olunmuşlardır. Bunlar hakkındakl dlra evrakı asliye beşinci ceza mahkemesine verilecek ve orada muhakeme vdlle-•ekJerdlr.
Feci tren
kazası
Bir ölü, 12 yaralı vardır
Zabıta tarafından »uç üstünde yakalandılar
(Baş tarafı 1 inol aahlfedok
Tahkikatın İdare merkezini de, Mezbaha İdaresinin gösterdiği olddl alâka dolayışlylo, Mezbaha müdürünün odasında kurduk. Bil fccl ve cidden esef vartel vaka dolayıslle yapılması icabeden bir çok işler bulunduğunu gördük.
İnfilak sahasına henüz girilmedi
Bu saat» kadar İnfilâk sahasına gtrilmlg değildir Fakat gerek facia kurbanlarının meydana çıkarılması, gerekse adil takibata mas olacak yangın ve İnfilâkın neden çıktığının ■ tesbltl için «nkazıu kaldırılması vc , klmyahanede icabeden fenni tetklk-j lerln yapılması zarureti vardır. Fakat hâdise yerinde patlayıcı bir çok mü-‘tenevvi maddeler bulunduğundan oeffelkalem verilecek bir emirle her hangi bir şekilde enkazın kaldınlması doğru olama*. Bunun İçin- »DM» vs patlayıcı maddeler İşlerinden anlayan teknisyen zevattan yedi kişilik bir fen heyeti teşkil edilmiştir. Bu heyet bugün öğleyin hâdise yerinde tetkiklerin* başlamıştır. Enkazın temizlenmesinde mahzur görmedikleri takdirde, te m isleme İşinde bazı fenni tedbirlerin aJuımsMna lüzum gösterilirse bu tedbirler alındıktan sonra temizleme amellyeslne başlanacaktır. Fen heyetinin tetkikleri dolayıslle henüz enkazın kaldırılması işine başlanamamıştır Bu cihetin yarın (bugün) halledileceği muhakkaktır.
Diğer taraftan, fabrika civarında, yollarda ve bazı sırtlarda dağınık bir holde kapsül ve mermi parçaları görüldüğünden bunların yeni, münferit ve müessif hâdiselere sebep olmaması ve mevcut tehlikenin izalesi İçin askeri ihtisas erbabına müracaat ettik ve bunun için teşkil edilen husus! bir ekip etrafta tarama İşini yapmakta-! dır.
Cesetler morga kaldırıldı,
Açıkla bulunan bir kısım cesetlerle Beyazıt camisinden alınarak polis, , kol, bacak ve emsali gibi parça parça asker, İtfaiye kıtalarının Iştlrakll* ele geçen Ezayı, kendi hallerine vo! büyük merasimle Sdimekapıda Şehit-

marmllsrln hâtıra olarak dahi ber hangi bir şahıs tarafından alınıp gö-türillmemesln* azami dikkat te İtlim «dJlmosl İcap eder. İnfilâk etmiş olan fabrikanın bina edilmiş bulunduğu arsa ye bunun İttisalin de bulunan ı Pehllv'anyan tuğla harmanı ve mtts-temllâtına ve her fkl fabrikanın 8-1 nündeki yol llo buranın karşısındaki yamaç şimdiki hali He girilmesi çok tehlikeli olan yerlerden olması itfba-rlle buralara girilmemesi tavsiye ve İhtar olunur.
Şehit itfaiyecilerin cesetleri
Hâdisenin vukua geldiği yer civarında bulunan şehit İtfaiyecilerden Şükrü Çavuş, İbrahim Üçtepe, İbrahim özdlt ve Selâhattinln cesetleri dün Cerrahpaşa hastanesine nakledilmişlerdir, Diğer İki itfaiyecinin çete'1 eri henüz bulunamamıştır Rum patriğinin teberrüii İstanbul Rum Patr.ği adına vekili Melllton dün sabah vali ve belediye reisi Dr. Lfttfi Kırdan ziyaret ederek Patriğin Sütlücedeki feci kazadan dolayı teessür ve taziyelerini, bildirmiş, infilâk neticesinde ölen fakir İşçilerin ailelerine yardım olmak üzere Patriğin 1000 lira bağışta bulunduğunu söylemiştir.
Fedakâr itfaiyecilerimizin taltifi
Sütlücedeki kazada ölenlerin ailelerine 5 er bin lira, Yaralılara 1500 er lira. İtfaiye müdür muavinine 2000 lira İkramiye verilmesine ve ayrıca yararlığı görülen İtfaiye mensuplarına da muhtelif miktarda ikramiyeler ■verilmek surellle taltiflerine vali ve belediye reisi Dr, Lûtfl Kırdarm teklifi üzerine daimi k emisyon es karar rilmlştlr.
Şehit itfaiyecilerin cenaze töreni
Sütlücedeki feci kazada ölen İtfaiyecilerin cenazesi bugün öğle vakti
ve-
Zabıta; dün mühim bir rüşvet hâdisesini meydana çıkarmış ve Belediye fen heyeti baş mühendlrile mühendislerden birini suç üzerinde ya- . . . .
kalamıştır. Vakanın cereyan tara , kol. bacak ve emsali gibi parça parça asker, İtfaiye kıtalarının şöyle olmuştur; ' '—"" *— — ı-n.jtv--------——u.
Reyonunda manifaturacılık yapan açıkta bırakinat psikolojik bakımdan ilkteki itfaiye mezarlığına götürllle-Şahln namında birinin yapılan ruh- mahzurlu olduğundan-, cesetlerin fo- “* orada defnedilecektir, »atsız bir Lnşnat İşi dolayıslle. Bele- toğrafları da alındıktan sonra hepsi- Alâkalıların tetkikleri diye fen heyetinde baş mühendis ni morga naklet lirdik. Adalet doktoru1 iz ı j
Necati ve mühendislerden Samım ile jüüdu ünsalaan dn. cesetleri ve has ««rHımt
İki yüz lira rüşvet mukabilinde tanelerde bulunan uyuştuklarını haber alan emniyetin alâkalı memurları bir cürmümeşhut yapmak Üzere tertibat almışlardır,
Filhakika Necati ile Samlm dün İki yüz lirayı almak üzere Ahmet Şahinin yanına gelmişler, Şahin parayı mühendis Somlm'e vermiş, Samlm de cebine koyduğu bir sırada sivil memurlar tarafından yakalanmıştır. Rüşvet sanığı İki mıiheudls doğruca emniyet müdürlüğüne getirilmişler ve İfadeleri alınarak lâzım gelen evrak tanzim olunmuştur.
Her İki mühendis dün geç vakit adliyeya verLImlşlerdlr. İcab eden sorgulan yapıldıktan sonra haklann-da lâzım gelen karar verilecektir.
ve Kızılayın yardımı
Dün de İstanbul savcısı İhsan Kök-nrl, belediye reis muavini Muhtar Arar. emniyet müdürü İsmail Hakkı

Çankırı 8 — Dür. gece ismetpaşa İstasyonunda feci bir tren kazası oldu Bir yağcı öldü, rüri ağır olmak il-*ere 12 klş! yaralandı:
Kaza şöyle olmuştur :
Saat 2.10 da Kurtçlmen İstasyonunda manevra yapan söl numaralı mar şantöz katarından 18 vagon kopmuş ve 10 kilometrelik bir rampadan hızla geri kayarak tsmetpMa İstasyonunda su alan posta katarının makinesine çarpmıştır. Makine hasara uğramış, bağa] vagonu ve katardan kopan vagonlardan 13 D parçalanmıştır. Marşandizin yağcın Batılmış ■■Herek ölmüş, yolculardan on ikisi muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.
Karabükten kurtarma «kipi gelmiştir.
Bu yüzden bugünaû tonguldak postası 8 saatlik bir gecikme Ut gelmlş-
Ankarada yağmurdan sonra kar başladı
Ankurı 4 (Akşam) — Dön gece yanana kadar şiddetle devam eden fır-unadan sonra yemden kar yağmağa ı aşladı. Şimdi kar Ankara ve çlva-a bütün şlddetile devam etmek-
Hamburg konsolosluğu
Ankara 4 (Akşam) — Hamburgdu bir konsolosluk kurulmak ürere vaki müracaatlar üzerine Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Ue temaainnna başlamıştır.
Kocaeli
camv’rı
Abaza Basrinin muhakeme»! 5 nisana talik edildi
17 yaralıyı muayene cdsrek raporlarım vermiştir.
ı-ı ı rar- emn|yct m un uru ısrnau naıun
Yangın kimya haneden Baykal ve hastalığından dolayı ma-I zun bulunan İtfaiye müdürü İhsan,
hafif yaralarla B(yo&lu kaymakamı Mustafa Baftn-yamk facia mahalline giderek. İdare edilen tertibata nezaret etmişler, ayrıca Kızılay İstiklâl ocağı da o civarda maddeten zarar gören yoksul ailelere icap eden yardımlarda bulunmuştur.
çıktı
Hâdise yerinden t
kurtulmuş olanlardan aldığımız İfadelere göre yangının fabrikanın klm-’yahane kısmından çıktığı muhakkaktır- Fabrikanın İdare kısmındaki kayıtlara eikonmuş ve o gün çalışan amelenin hüviyetleri tesblt edilmiştir Muavin arkadaşlarım bugün hasta- Yaralı polis Mehmed’in nede kİ yaralıları da ziyaret ederek İfade durumlarını tetkik etmişler ve bu sırada facia esnasında kaçıp kurtulan bir çok amelenin, yaralı arkadaşlarını ziyarete geldiklerini görmüşler ve bunları da tesblt etmişlerdir.

olduğu
anlattıkları
Hastanede bulunan yaralılardan po Us Mehmet Zanbak, şahidi faciayı şöyle anlatmıştır:
— On yediyi beş geçe karakoldan taksi Ue hâdise yerine gittim, önümde itfaiye ekibi İlerliyordu. Fabrikanın bahçesine girdiğim zaman birinci infilâk oldu Dİr itfaiye neferinin havaya uçup kaybolduğunu gördüm ben de yere kapandım. Bu sırada 1-kind patlama oldu. İki İtfaiyecinin tesbltl İcabet- jçnrş» yamaca doğru fırladığını gör-
Adapazarı 3 — Kocaeli i
Abaza Baarlnln muhakemesine bugün ağır cezada devam edildi.
Abaza Basrl İle Geyve otobüsü soygunculuğu hâdisesinden sanık Server. Kâzım, Enver, Salt, Tahsin re Baha-eddln avukatıarl]e mahkemede hazır bulunuyorlardı. Yargıç, soygunculuk vakasında ele geçen fişek ve mermilerle, sanıklardan müsadere cdlen mavzer ve tabancaları bilirkişi olarak seçilen tüfekçi ustası Abdullah™ göstererek, mermi ve fişeklerin, bu mavzer ve tabancalara alt olup olmadığını sordu.
Tüfekçi ustası, bulunan mermilerin tabanca ve mavzere alt olmadığını söyledi ve mahkemede tatbikat yaptı. Evvelce yazılmış olan talimat ve. müzekkerelere henüz cevap gelmediğinden mahkeme, duruşmayı 3 nisan salı gününe bıraktı.
Sovyet - İsveç ihtilâfı
Dün gelen telgraflar Sovyet Rusyanın İsveç hükümetine bir nota verdiğini bildiriyor. Rusya notasında Ballık memleketlerinden kaçarak İsveç topraklarına sığınmış olan mültecilere İsveç hükümetinin fena muamele ettiğinden, bunların memleketlerine dönmelerine mân! olduğundan bahisle bunu protesto etmektedir. İsveç kaynaklarının verdiği malûmata göre Baltık memleke t lirinden isveçe sığınmış olanlar 1910 senesinde Sovyet idaresinden kaçanlardır. Bunların hiçbiri memleketine dönmeği Istemiyor-Halbakl Rusya mültecilerin iadesi hususunda ısrar etmektedir. İsveç mültecileri, arzulan hilâfına, Ballık memleketlerine göndermeği kabul etmiyor,
Rusya notasında bazı Sovyet tebaasının tevkif edildiğinden de şikâyet ediyor. İsveç makamları tevkif edilenlerin casusluk ap-tıklarım, bundan dolayı mahkemeye verildiklerini ve Sovyetlerin bu gibilerin serbes bırakılmaları hakkındakl İsteklerinin kabul e-dllemlyeceğlnl bildiriyor.
Görülüyor kİ ortada ciddi bir ihtilâf vardır. Bu ihtilâfın İsveç hükümetini Atlantik paktına karşı aldığı vaziyeti bir ker» daha tetkik etmeğe mecbur bırakması muhtemeldir. Hatırlarda- LL dır kİ izvec böyle bir pakta girmeyerek tarafsız kalmağı muvafık O niiş, diğer Bkandlnav memleketlerini de aynı politikayı kabule Q_ Ik etmişti- Stokholm siyasi çevreleri, Rusyanm takındığı tantç^
karşısında bu meselenin yeniden tetkik edilmesi lüzumundan hah-q_ setmeğe başlamışlardır. îrveçln vaziyetini değiştirmesi şimdilik O beklenmiyor. Fakat Rusya evvelce birkaç defa reddedilen bu gibi isteklerde ısrar eder ve baskı yapmağa kalkarsa tsveçln, tarafsa- o hk ımlttikasını bir tarafa bırakarak, diğer Bkandlnav memleketle-'^ ri gihi, Atlantik paktına temayül etmesi mümkündür.
Amerikan filosu Trabl ustan hareket etti
Ankara 8 (AA.) — Usls'ln haber verdiğine göre Altına manevra filo •una mensup ağır kruvazör Albany visamiral Forrest gherman'ın amiral bandıralı Pblllpplne Sea uçak gemisi, kontramiral J. J. Rlark'ın amiral gemisi hafif kruvazör Bpo Kane, kontramiral R H. Cruzen’ln amiral gemisi ve refakatçi destroyerlerden mürekkep olmak üzere bir grup, bugün Doğu Akdeniz ve Ege d anisin da ■ntıunnıan manevraları yapmak üzere Trabiustan hareket etmiştir. Bu filoya mensup bir kaç gemi, bazı Türk limanlarım ziyaret edecektir.
Atina 3 (AJL) — (AFP): Amerikan deniz ataşeliği bu aym il inde Faler limanına Amerikan donanmasına mensup 28 geminin geleceğini bildirmiştir. Bu gemilerden ak serisi martın 21 ine kadar Faler'de kalacaklardır. Diğer gemiler Ege adalarının muhtelif limanlarına gideceklerdir
Vapurlar dün »eterlerini^ muntazam yapamadılar "g ------------------------- 2
Birkaç gündenberi şiddetle esen lo» z h do* fırtınası dün şiddetini bir kat da- '"■* ha arttırmış, bu yüzden Yalova seferini yapan vapur da Heybeli ünlerinde kalmıştır.
Dün saat (11) s kadar Kadıköy seferleri yapılabilmiş, 11,40 dan itibaren 18,10 a kadar yapılamamıştır. Kadıköy yolcuları Haydarpaşaya çıkmağa mecbur kalmışlardır. Kabataş
- Üsküdar araba vapuru seferleri d» 8,48 ten sonra 8lrkec! İle Üsküdar arasında yapılmıştır.
Harem. Salacak seferleri de saat 11 ten sonra yapılamamış, Beşiktaş
- Üsküdar seferleri de saat on bucuktan sonra tamamen kesilmiştir.
şiddetli rüzgftr ve dalgaların tesirinden batmak tehlikesi]? karşılaşan bir motörün' kaptanı. Maltepe önlerine gelince İmdat istemeğe başlzmı* ve sahilden feryatları duyanlar Liman İdaresini durumdan haberdar etmişlerdir. Bunun üzerine, vaka yerine Alemdar tahlisiye gemisi gönderilmiştir
Motftrtln akıbeti hakkında henüz malûmat alınamamıştır.
Dön sabah Umanımıza gelmesi bek lenen Erzurum vaptim, fırtına yüzünden ancak akşam limanımıza gelebilmiştir. Necat, vapuru da havanın şiddetli muhalefeti yüzünden Antalya civarında Adrasan ümAmnında demirlemek zorunda kalmıştır
Lodos ve fırtına bugün şiddetin! azaltmıştır
1 B ons T""l
tamrUnU Borumun •/»/) Hİ GeiUrl
ÇERLER
kapanıl
Lonûr» 1 Sterlin 1IJM0
New York 1M) Doinr 180.-
PlLTt-l lûö Fransız r, 105»
f*«Tî«vrr İM İsviçre r. SB.TZ70
Anır«tr d«m ICO Florin L0S.M58
BrüMcl 100 Çeke Kr 5J8tG
Prag İM t»veç Kr. 050
SlOkholrn 100 uiıodtı n .saı»
Uıbcn 100 Belçika r UJH>3
ESHAM VE TAHVİLÂT
Fabrikanın kasası hesabatı
Diğer taraftan, fabrikanın
hesabatı ve varislerin hukuku bakımından da mevcudun t--*-*" __
«eilnarn BeyoSlu dördüncü hukuk dlim. tfçtacll pk'.Um.-,da da'aen 7»-hâkimi «tereke» işine d Jroynragtur. ralannıışım.» Bu hâkim de, enkazın temizleme İşi canavarı ı başladıktan soııra mevcuda el koya-»:ina hu- cak Ve icabın kanuni muameleyi
yapacul-.'.ır.
İnfilâkın vukuuna sebep olarak muhtelif tahminler ileri sürülüyorsa da, kapsüllerin muayyen bir y.rde ve muayyen hararet derecesinde tavlanarak rutubetinin alınması işi sırasında hararet d( rc-c.^lnin fazlalaştı-1 &ına dikkat etilim.menden infilâkın "atlamada ölenlerin vukua gelmiş ohııası İhtimali kuvvt görülmektedir Yaptığımız tetkikler sırasında fabrikanın soba 11e teshin1 _ .
edilmekte olduğunu ve eczayı klmye- dilerlle görüşen bir arkadaşımıza İşçi vlye depoSlte üst kısmının ahşap bir sigortalan kurumu İstanbul şube mü-döşeme Ue birbirinden aynians oldu-1 dürü Nedim Güven ve İşçi sigortalA-
şunları söylemişlerdir:
«—Bu kaza neticesinde yaralanan ve ölen işçileri tesbit etmek ve kendilerine İlk yardamı sür itle yapabilmek İçin vaka yerine gelmiş bulunuyoruz. Kazada ölenlerin ailelerine aylıkları ram yüzde doksanına kadar maaş bağlanacaktır. Çocukları 18 yaşma kadar bu yardımdan istifada edebilecekler, kanlan İse ölünceye kadar aylık alacaklarmr. Yaralananların da.malûllyet derecelerine göre aylıkların yüzde altmış nlsbetine kadar kendilerine maaş bağlanacaktır. Sağlam kalanlarınsa yen! İşlere yerleştirilmeleri için faaliyete geçilmiştir.»
Tapa fabrikası 600 bin liraya sigortalı
Diğer taraftan öğrendiğimize göre fabrika, İnfilâk hail de d alili olmak üzere «Anadolu» sigorta şirketine flOO bin liraya sigortalıdır.
ve
kasası
Tornacı Orhan ne diyor?
Gene yaralılardan, tornacı Orhan P.ırlakışık da şanları anlatmıştır:
«— Nuri paşayı en son gören ben oldum. Bize dışarı çıkmamışı söylerken, onu da çıkması İçin İkaz ettik. Fakat çıkmadı. Çıkmak İsteseydi her halde kurtulurdu.»
ailelerile yaralananlara maaş tahsisi Sütlücedeki İnfilâk hakkında ken-
% 1 FAİZLİ TAHVİLLER
6Ivm> - Erzurum 1 fini • Emırum t-T İMİ Demiryolu t 1M1 Demiryolu D UHl Demiryolu CD Milli MUCbİm ı Mili! MQd(eu □ Mil» MıJOeİB» ili Mili! '.ÎC.lafu [V
% e FAİZLİ TAHVİLLER
KaUuıma ı Kalkmms D Kalkınma m MI taUkraıı I
MS UUktSD Q IM1 Demirvclv V)
tunu da tesblt ettik. Bütün bunlar, rı baş müfettişi göz önünde tutularak tahkikatımız'şunları söylemişi)
% s FAİZLİ TAHVİLLER
um soruı
UöB htramlyau
Mim MOdanıa
Demiryolu IV
Demiryolu V
ANADOLU DEMİRYOLU GRÜFU
devam etmektedirj
Fen heyetinin dikkate şayan raporu
Fen heyeti dün geç VBkit raporunu vermiştir. Heyet, fabrikada bulunan cephanelerin evvel emirde mütehassıs ut4 askeri ekipler tarafından başka bir ile I y«re nakledilmedikçe buraya girilip
İdil Biret geldi
Küçük piyanist hârika çocuk
Blrct bu sabahki trenle annesi birlikte Ankara‘dan şehrimize gel- enkaz arasında hiç bir suretle araş-mlştlr İdil Blrct buradan tahsil gör- tırma yapılamıyacağın». civarda ko-mek Üzere Fransa’ya gidecektir, ' '
İdil
Fuhuş ile mücadele kanun tasarıları
Ankara 4 (Akşamı — Memlekette fuhuş Ue mücadele İçin. İçişleri Bakanlığı tar.ıtıııdan yon İden bazı tedbirler alınmaktadır Bu hususta btızı ıkanun tasarıları da yapılmaktadır.
nulan emniyet kordonunun devam etmesini ve ancak nakli işi bittikten sonradır kİ enkaz arasında bir araştırma yapılabileceğini kararlaştırmıştır.
Vilâyetin tebliği
İstanbul 3 IA.A.) — İstanbul valiliğinden tebliğ edilmiştir:
Yangın aahast etrafına sıçramış bulunan ve patlayıp patlamadığı mcşkfık olan bilhassa tapa akşamlı
Dışarıdan getirtilen kitaplar
Ankara 4 (Akşam) — Dışarıdan
jojs İdlap getirtmek isteyenlerin bilhassa B.- r'rtvlz tedarikinde uğradıkları müş-■•4ü ı kül âta dair şikâyetleri Ankarad»
alâka ile karşılanmıştır. Ekonomi ve jg,.. Ticaret Bakanlığından ögrendiğlmt tı „,nöre Türklyeye dış memleketlerden ■MS,kitap getirecek olan vatandaşlara bu kitapların bedelini karşılayan dövizler derhal verilmektedir Dövlrier İçin cins ve miktar tahdidi de yok-•oiö/.ur. Hangi döviz olursa olsun Istenl-len miktarın esasen derhal verllmek-te olduğu belirtiliyor, şikâyetler olsa WJ7B plsa kitapseverlerin bu muameleden haberdar olmamalarından İleri gel-|mektedir deniliyor Bununla beraber rs,_ alâkalılar, tesadüf edilecek herhangi bir müşkülden haberdar edilmelerini SOK) - - - - - --- - - -
»İS
MIH)
tabvıUo ı-a
Hiwv «netleri % so
MOmesıU renea
ŞİRKET HİSSELERİ
Merim BmıkMl
İl
T Ticaret BanKMl
Arılan Çimento ittihat DcfiimneııtllIk
SARRAFLARDA ALTIN
Gulden TUrk liri SUrllB K(Hç« Regli
«,w
de Istemke redirler. Kitap celbinde mevcut tek kayıt, siparişlerin geldiğine dair gümrüklerden alınacak bir kâğıdın bilahare kambiyoya İbra» edilmesinden ibarettir.
Batışlar
ST.M
M-
Elim bir ziya
Beykoz ve Yenlkapı orta okul eski müdürü İzzet Gönen, Öğretmen Fahriye Gönen'in sevgili kızları Nermin Ateş Gönen on bir aydanberi çekmek- • te olduğu menhus hastalıktan kurtularuıyarak 2 - in - 949 akşamı saat 21,30 da genç yaşında hayata gözlerini yummuş, 3 - III - 940 gilnû öğle namazını müteakip Merkez E-fendldekj ebedi istirahat gâhı- ;
na tevdi edilmiştir. Kcderdlde ailesine başsağlığı dileT, genç ölüye gani rahmetler dileriz.
GÖNEN AİLESİ
■a»iEMHS2S£Z5sr-if ■ • •
Mart 1949
A K 8 A M
Sabite S
AKŞAMDAN AKŞAMA
On beş sene yatıp hapisten çtkan adamt beni ziyaret etti
Belediye ile vilâyet
Geçen gün matbaaya münevver yiitlti, mahçııp tavırlı, malığım bir adanı geldi:
— Evvelki gün çıktını. - dedi.
— Nereden?
— Cezaevinden... On beş senelik mahkûmiyetimi bitirdim de...
— ♦... Demek?
____Evet, siz sormadan ben söy-Hjeyim: Muhasebeciydim: zevcem dolayısiyle bir adam öldürdüm. Fakat, işte cezam tamamlandı.' çıkmış bulunuyorum. Yepyeni bir insan olmak, namus, haysiyet ve alın terimle hayatımı kazanmak İstiyorum, Çalıştığını müesseseye, enerjimle nasıl fayda vereceğimi göstereceğim...
Malûm sözleri, formül gibi tekrarladım:
— Münevver işsizliği olduğunu biliyorsunuzdur; çünkü önceleri yalnız biz dikkati çekiyorduk, şimdi, Meclis kürsüsünde bahis ıncvzııu oluyor. Bütün gazetelere yazılıyor. Yüksek okul mezunu, askerliğini yapmış tertemiz gençler, 100 - 150 Liralık aylık bulamıyorlar... Küçük bir teşebbüse girişerek maişetinizi temine kalksanız, Zira aylıkçıhktan medet yok.
— Bende de sermaye ne arar? Oluz kıı-k liram bulunsa, belki işportacılık ederdim. Lâkin dilenmeğe de çıkmadım- Çalışarak kazanmağa mecburum. Ne yapayım? Yol gösterin. Bir gazeteci olarak, söyleyin.
Dudaklarımdan mânâsız bir sual döküldü:
— Sizi tahliye ederlerken: «Nereye giderek ne yapacaksınız? >> gibi sualler sormuyorlar mı? «Filânca işleı-i sabık mahkûmlara tahsis etmişlerdir. Ağırdır autuna, ne çare, sıkışırsanız oraya baş vurun da sabıkalı olmayın S. demiyorlar mı?
Muhatabım da güldü:
— Böyie teşkilât aramayın! — dedi. — Bir çare biliyorsanız ğii .terin.
Yaşamak için o derece azimli İdi ki, üzerimde müessir oldu: zihnen aradım, taradım, şöyle bir çare buldum.
Vaktiyle bir kaza neticesi cezaevine girmiş zengin ve halden anlar bir zat tanımıştım. Müessese sahibiydi- Kendisinin lütuf ve hanı veline iltica ettim:
' Cemiyetimiz böyle şeyleri düşünmemiş, şahıslar düşünmek zorundadır. Vicdanınıza kalmış. Eğer siz nıiiessesenizde veya seyyar olarak iş veremezseniz başka birine tavsiye edin! dedim.
Sabık mahkûmu ona yolladım. Neticenin ne olduğunu da bilemiyorum.
İki makamın ayni m asî tasarısı üzerinde çalışılıyor
Belediye ile vilâyetin ayrılmasına dair hazırlanan tasarı üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Her İki dairenin ayrılmasına kati surette karar verildiği İçin belediye de hazırlıklara başlamıştır. Belediye, vilâyetten ayrılınca, müstakil bir daire haline geleceğinden emniyet teşkilâtından ayrı bir de zabıta teşkilâtı bulunacaktır. Bu teşkilâta mahsus yeni bir talimatname: hazırlanmasına karar verilmiştir.
Talimatname, Şehir Meclisi azalanından müteşekkil bir komisyon tarafından hazırlanacak ve meclisin önümüzdeki toplantısında görüşülecektir.
Üniversitede ikinci sömestr tedrisatı
Üniversitenin muhtelif fakültelerinde pazartesiden İtibaren bu senenin ikinci sömestr tedrisatına başlandığını yazmıştık. Yeni sömestr dolayısıyla profesörler ilk derslere umumiyetle yeni kıyafetlerle geliyorlar.
Dün Hukuk Fakültesinde âmme hukukunun İkinci sömestrdeki ilk dersini vermek üzere, gelen ordinaryüs profesör Şarl Kroza üniformaslyle sınıfa girmiş ve her zaman Fransızca olarak anlattığı derslerine Türkçe başlamıştır.
İmar müdürlüğü işîerini kontrol
Ruhsatiyelerin yüzde 90 kanuna uygun değil
Belediye. İmar müdürlüğü muamelelerini teftiş ettirmektedir. 1947 senesinde bu daireden geçmiş bütün, muamelelerin ve verilen, ruhsatiyelerin kontrolü tamamlanmıştır. Şimdi belediye müfettişleri 948 sonesi ruhsa (.iyelerini kontrole başlo mıhlardır
947 senesine alt teftişlerden alıııatı neticelere göre o yıl İçinde verilmiş ruhsatiyelerin yüzde 90 mm usûl ve nizamlara uygun olmadığı söylenmektedir. Neticenin böyle olmasının daha ziyade. İhtiyaçları karşılamaktan uzak şekilde tanzim edilen nizamname ve talimatnameden iteri geldiği İddia edilmektedir.
Sütlücede patlama yerinde gördüklerim
Felâketten kurtulanlar sual yağmuruna tutuluyor — Yerde görülen kopmuş ve kavrulmuş kollar ve ceset parçaları •— Canlarını kurtaran iki işçinin anlattıkları
Almanya ile ticaret
Tacirlerimiz akreditiflerin vaktinde gönderilmemesinden şikâyet ediyorlar
*
Bir buçuk milyara yakın bütçe1 i olan bir devletiz. Tek sokak-çyrında dokuz milyoner yaşatan bi> milletiz. Hâlâ hu kadar basit İşleri bir düzenine sokanı a nıışız.
Oüşündüru ki:
Bir kabile reisi, bir kabahatliyi h.-nsettird:’;ten sonra koyverse:
— Şurada bal tacil ık et, gıdanı çıkar be adam! - divc acık bir imkân kapısı bırakır.
•»tidaî kabile böyle... İleri teş-lulâüı milletlerin de mahkûmları serbes bıraktıktan sonra baş vurdukları usuller var.
Bizim cemiyet, ne o iptidai gibi, ile öbîir medeni gibi... İkisinin orsasında bocalayıp duruyor.
Tekrarlıyorum: Bir buçuk milyar bütçeli ve mantar gibi üremiş milyonerli Türk cemiyeti bu halde mi bulunmalı?
(Vâ - Nû'
Hıfzıssıhha kanunu gözönlinde tutularak hazırlanan Yapı ve Yollar nizamnamesi İnşa edilecek meskenlerdeki Odaların 12 metro mıırabbaın-dan daha küçük olmamasını âmirdir. Şehrimizin kalabalık semtlerinde arsalar gittikçe pahalıtaştıgı İçin ev ve apardım tınlarda bu genişlikte odalar yaptırılmak İstenmektedir. Nizamname. kiler ve benzeri yerler için bu kadar genişlik aramadığından yaptırılan bir ap&rlımanın dairelerinde meselâ beş tane kiler ve büyükçe bir oda bulunan plânların tasdik için getirildiği söyleniyor. Bu plânlara göre inşa edilen binalarda kiler olarak gösterilenler oda şekline getirilmekte, yapılan teftişler sonunda da bu kabil ruhsatiyelerin tasdiki yolsuzluk telâkki edilmektedir. Bu husustaki nizamların yeniden gözden geçirilmesi lüzumu belirtilmektedir.
Sütlücedeyiz... Herkes dünkü faciadan bahsediyor. Çoluk çocuk, kadın erkek sokaklara dökülmüşler fabrikada çalışan babalarından, kocalarından, kardeşlerinden bir haber alabilmek İçin çırpınıyorlar. Kazadan kurtulan bir İki işçi var. Bunların etrafını bir yığın iıuan almış, sual yağmuruna tutuyorlar:
— Oğlum dün sabah Haşan efendiyi gördün mü? Fabrikada mı idi?.. En son onu saat kaçta gördün?.. Sonra bir daha görmedin mi?,
öte yanda bir kadın kocasını arıyor- Dün gece eve dönmeyen kocasını... Oözlerl kan içinde. Perişan bir halde her gördüğüne kocasını soruyor.
(— Dünden beri aradamığım yer kalmadı, diyor. Oece bütün hastane-teri dolaştım. Hiçbirinde yok- Çıldıracağım...»
Burada da bir delikanlı babasını a-r sunakta.
«— Babanı. . Babam ne yaptınız?» Polisler kendisini zaptetmeğe çalışıyorlar.
(— Hayır, bırakın! diye bağırıyor. Gidip babamı bulacağım!» Nuri paşanın otomobili1
Fabrikanın enkazına yaklaşıyoruz. Yerlerde kararmış, eğri büğrü kovan parçaları,, kapsüller, mermiler, yanmış tahta ve tenekeler gör Diliyor ■ Havadır hâlâ barut kokuları var. İlfaiyej bir taraftan enkaza su sıkmaya devam ediyor. Fabrikanın kapısı Önündeyiz. Yolun kenarında gri bir otomobil duruyor Nuri paşanın otomobili. Yangın başladıktan sonra içeri girip bir daha çıkmayan sahibini bekliyor.
Yolun Üstündeki öırtts. taş vo çamurların arasında bir siyah İşçi kasketi var. KlmbUlr bunu taşıyan işçi ne oldu? Belki bu şapkayı kaçarken düşürdü. Belki de kendisi şimdi şu enkaz yığınının altında yatmaktadır.
Şehid itfaiye erlerinin metrukâtı ve ceset parçaları
Daha Herde de bir İtfaiye şapkası, bir çizme ve bir ceket parçası- Bunlar da yangın söndürmeğe uğraşırken şehit olan itfaiye erlerinin bıraktıkları son izler.
Kuvvetli bir rüzgâr esiyor. Bir taraftan da İnce bir yağmur yüzleri
, ----------------------------------------------——
Sabah gazeteleri ne diyor? |
Almanynyta. son olarak yapılmış o-lan ticaret mukavelesi İhracatçı ve ithalâtçı tüccarlarımız arasında şikâyet doğuracak bazı aksaklıklara yol arınıştır. Bu aksaklıklar Müttefik İşgal makamlarının muameleleri uzatmasından ileri gelmektedir. Almon-yaya satılmış olan malların akreditifi normal şekilde gelmemekte, bu yüzden İhracatçılar arasında paraca sıkıntıya uğrayanlara rastlanmak ladır. Esasen piyasada son aylard böyle müktesep hakların gecikmesi tacirlerin vaziyetini zorlaştırmaktadır. İşgal makamlarının işleri uzatması İthalâtçı tüccarın da parasını lüzumsuz şekilde bağlamaktadır. Meselâ bundan iki, üç ay önce sipariş malların hâla yüklenmediği mektedlr. Anlaşmada, ithalâtçıya muayyen bir bekleme müddetinden sonra parasını çekmek hakkı tanınmış olmadığından bu gibi durumda bulunan kimseler sıkıntı çekmektedirler.
kamçılamakta. Enkaz ve su hortumlarının arasından İlerlemeğe çalışıyoruz. Burası bir muharebe meydanı gibi, yerlerde Ceset parçaları var. Kavrulmuş bir kol. Kopmuş bir ayak. Başsız bir gövde. Parçalanmış bir kafatası. Nasıl ve nereden geldiği belli olmıynn kanlı bir fanila- Pıhtılaşmış kanlar. İşte İnfilâkın ltk dehşetli izleri bunlar...
Yerler cıvık cıvık kayıyor. Yolun üstündeki sırta tırmanmaya uğraşıyoruz. Sırtta toplanmış büyük bir kalabalık var. Dünkü müthiş kazadan kurtulan iki işçiyi dinllyortar-
2 işçinin anlattıkları
Pres servisinde çalışan Reha Ak-bulut sadece alnından aldığı küçük bir yara ile tehlikeyi atlatmış. Hâdiseyi şöyle anlatıyor: ,
«- Ynngınm çıktığını duyunca 8- Hükümetin gerekil teşebbüslerde bu-
, 10 arkadaşımla birlikte ambardan;1 barutları çıkarmağa koştuk. Kucakla- J , d iğimiz fıçılan fabrikanın ön tara- 1 fına taşıdık. Fakat yangın bir taraftan genişliyordu. Barutların yanında daha fazla durmanın tehlikeli oldu- ! ğunu düşünerek kaçışmağa başladık 1 j Birden aklıma pardösüm geldi. Doğ-ı ru soyunma odasına gLrlp pardösiimü
■ aldım ve tekrar koşmağa başladım. I 1 İşte o anda büyük bir infilâk oldu, i
Kendimi yerde buldum. Havada de-
' mir Ve tahta parçalan uçuşuyordu Kendimi toparlayınca yeniden koş. tum. Alnundan kantar akıyordu, Be-I nl eczaneye götürdüler. Ben böylecef kurtuldum. Arkadaşlarımı bir daha göremedim»
' Nurettin özyapı da şunları anlatıyor:
(— İlk İnfilâk olduğu zaman atölyede idim. Derhal dışarı fırladım. Az ' sonra itfaiye geldi. Ben de onlara . yardıma giriştim. İkinci infilâkla bta 1 üç arkadaş deniz kenarında idik- He-
■ linin saçtan üstümüze geldi. Bunların alt ında kaldık. Sonra güçbelâ saçların altında çıkabildik ve kendimizi sahile ntt-ık- Oradan kıyı kıyı giderek oanunızı kurtardık, Fakat yeni bir elbise ve bir cHt ayakkabı yaptırmıştım, onlar soyunma odasında kaldı.»
Reha He Nurcttlnl de sııul j'ağmu-runa tutuyorlar. Fakat ne yazık ki hiçbiri de iinılt verlçl tek sos söyllye-miyor.
Hıfzı TOPUZ
edilen göriil-
Ilınması İslenmektedir. Bu aksaklıklar Alınan yada kâfi miktarda temsilcimizin bulunmamasının neticesi o-larak telâkki edildiğinden en kısa bir zamanda Hamburg'da yeni bir konsolosluk ihdasının lüzumu belirtil-. inektedir.
r-----------------------------i
Kari mektubu
Yüzde beş ikramiyeli tahviller
bulunmakta
Karilerimizden biri tararından gönderilen bir varakada şöyle bir ricada bulunuluyor.
Yüzde beş ikramiyeli tahvillerin İkramiyelerinin çekilişi listesi bir defa radyoda söylenmekle iktifa edilmektedir. Filvaki matbu bir liste yapılmakta ise de bunlar hariçte satılmayın yalnız bankalara gönderilmektedir. Halbuki bu nevi tahvillerin bir kısmı halk neşelinde hususi kasalarda
olduğundan radyosu oirmyaıı veya olup ta listenin ilânı zamanında radyo başında bulunmıyan tahvil hâmillerinin hangi numaralara ikramiye çıktığını bilememeleri ve sabırsızlıkla öğrenmek istemeleri pek tabiidir. Bundan dolayı çekildiğinin ertesi günü listenin yevmi gazetelerle neşir ve ilânı tahvilât hâmillerini pek ziyade memnun edecektir. Hükümetimizden bu küçük ricanın kabulünü dileriz
Kacakcıbkla mücadele
Sun günlerde yurdun muhtelif bölgelerinde yeniden bazı kaçak maddeler yakalanmıştır. Bu arada Urfada Jandarma tarafından yapılan miica-delr. sonunda 270 bin yaprak sigara kâğıdıyla 11 çuval içinde 367 kilo tütün. Antepte 210 kilo tütün, Adaııada da 2J00 litre üzüm cibresi yakalanmıştır.
Nihal karamaöarÂlİ'
Güzel Sanatlar öğrencilerinin balosu
Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileri tarafından dün akşam Taksini gazinosunda bir balo verilecekti. Karaağaç fabrikasındaki infilâk birçok aileleri matem içinde bıraktığından balo 10 mart akşamına bırakılmıştır.
Doît Eli Yardımlaşma Derneği tarafından bu akşam Park Otel salonlarında tertip edilen balo da Sütlüce faciası dolayıslle 18.3.1940 tarihine tolılr olunmuştur.
Plânh, süratli ve hamleli çalışmak zarureti
Abidin Dater CUM1IURİ VET'ieki yazısında ikinci dünya harbinden evvel plânsız ve teşkilâtsız bir halde bulunduğumuzu, harb esnasında ve lı.-ırblcn sonra da İktisadî vaziyetimizi plânlavatnadığmnzı belirttikten sonra bunun sebeplerini araştırarak , şöyle demektedir:
«Bu hale sebep ve mazeret olarak 19 yıldanberl ordumuzu seferber bir halde bulundurmak mecburiyetini İleri sürüp durduk. Bu sebep mevcut olmakla beraber, bugün içlnda bulunduğumuz mali ve iktisadi sıkıntılı ve zor dununun yegâne sebebi bu, değildir. Başka sebepler de vardır. Bunların başında İktisadi tedbirler almaktaki plansızlığımız ve muvaffalı iye (.'tizliğimiz gelir. Zlraatlmlz gerl-: dlr; madenlerimizi iyi İşletemiyoruz.
Halbuki yalnız bu İki sahada başarılı ve verimli çalışabilmeydik hububat, kömür, krom ve bakır ve emsali maddelerin İhracatından milyonlarca liralık döviz temin edebilirdik. Ehem-nıl mühimine takdim eden plânlı bir I çalışma llo bütün gayretlerimizi zl-
inat w madencilik üzerinde teksif edeceğimize, kuvvetimizi ve paramızı bir kısmı tâli ehemmiyeti haiz İşlere dağıttık. Bu dağıtma yüzünden de hiç bir işimizi tam olarak başaramadık.*
Yeni hikâyelerini neşrediyor
Gazetemizde hikâye vs romancın çıkmış olan kıymetli muhar- ı 1 r arkadaşımız Nihal Karama- [ fi aralı, bundan sonra hatta da bir kete cumartesi günleri hikâyelerini AKŞAM'da neşre devam edecektir.
Nihal Karamağarah'nm AKşam irin hazırladığı romanı da yaluıı-(ta neşredeceğiz.
1944 1945 194C 1947 1948
İstanbul İstanbul İstanbul Istahbu» İstantaı'
İzmir İzmir îznı ir İzmir 1
Karşıyaka Karşıyaka Karşıyaka Karşıyaka
(İzınlr> (izinirl (İzmir» (İzmir)
Galata Galata Galata Galata
Kadıköy Kadıköy Kadıköy Kadıköy
I’angaltı Tangaltı Ktaııgaltı Itangal tı
Af! fi r»\ Adann
İskenderun İskenderun i Ankara
VE ŞİMDİ (Anafartatar) Ankara
KONYA (Yenişehir) Çarşı! çl
Şubemiz de 4 Mart 1919-dan itibaren (İzmir)
hizmetinize giriyor- Bursa ,
YAPI ve KREDİ BANKASI Beşiktaş Beyoğlu

*
Allah rızası için mes’uller bulunsun
YENİ SABAH'ın başmakalesinde Sütlüce faciasının sebepleri araştırılarak şöyle denmekledir:
..Bu kadar tehlikeli İnfilak maddeleri yapan bir fabrika, şehrin mahallelerle kaplı bir çevresinde nasıl açılabilmiştir, belki kayıtsızlığını kendi hayatlle ikiiyen Nuri (paşa) ya burada çalışmak müsaadesi nasıl verilmiştir? Askeri mühimmat fabrikaları umumiyetle şehir dışında kurulur ve umumun hayatı tehlikeye konulmazken nasıl olmuş da hususi bir müesseseye şehrin meskûn yerlerinde müsaade verilmiştir?
Diğer taraftan işçilerin ifadesine göre barut vo mermi dolu depoların zeminleri tahtadır. Bu kadar görülmemiş lûübaliiiğıj Belediye müfettişleri, Sıhhat Bakanlığı müfettişleri, Çalışma Bakanlığı uzmanları nasıl müsaade ve müsamaha etmişlerdir?.

Gene lâubalilik
HÜRItlYE’i'in başmakalesinde de Sütlücedeki infilâk hâdisesi hakkında şöyle deniyor:
■ Dünyanın her tarafında, küçük el tezgâhlan müstesna, fabrikalar şehirlerin haricinde kurulur. Hele bulutlu ve dinamitli maddeler edenlere mahsus fabrikalara haricinde muayyen mıntakalar ayrılır. Biz ne yapıyoruz? Haliç gibi nüfusumuzun en kesif bulunduğu bir mmtakaya fabrikaları dolduruyoruz, üstelik patlayıcı madde yapan fabrikayı da bunların arasına katıyoruz. Şimdi hangisine acıyalım? Havaya uçan vatandaşlarımıza mı? Hastanelere düşen biçarelere mİ? Yoksa heder olun milyonluk fabrikaya mı?»
İmal şehir
Üsküdar Halkevinde muîıarrir Burhan Feleğin konferansı
Önümüzdeki pazar günü .saat on beşte Üsküdar Halkevi salonunda muharrir Burhan Felek «Türk tema-şusında tulûat» mevzuu üzerine bir konferans verecektir. Herkes girebilir.
Et fiatleri mütemadiyen yükseliyor
Et ftutloıl yükselmekte devam ediyor. Kasanlar arasında âdeta koyun eti flıdl yarışı başlamıştır. Serbes piyasada. karaman eti umumiyetle 300 kuruştan daha aşağı değildir. Bugünkü kesini İçin satılan canlı kasaplık hayvanların flatlerlnc göre etlerin yarın daha ziyade pahalılaşması icap edecektir.
Ofisin müdahale satışları tiritlerin artmasına mâni olamamaktadır.
AKİSLER
Acaba bizden mi sirayet etti?
Bîr ecnebi gazetesinde gözünıitae şöyle bir haber ilişti: «Amerikan İhracat ve İthalât Bankası yerşembe günü İmzaladığı bir mukavele İle, İsrail Devleti lehine zirai kalkınma ihtiyaçları için 35.000.060 dolarlık bir kredi açmayı taahhüt etmiştir»
Daha dün kurulan ve kuruluşu dünya sulhunu tehlikeye düşürecek kadar mühim hâdiseler doğuren küçücük bir devletin yalnır. ziraî kalkınma İhtiyaçtan İçin 35.000.000 u bir ka-iemtlo verîveren Amerikalı dosttann, birim İstediğimiz hemen hemen ayni miktar krediler İçin İki yıldanberl birikiri »Tdısıra göndermekte olduktan çeşit çeşit heyetler ınarimtile girişlikleri tetkikleri bâlâ bltlremenılş olmalarını nasıl izah edeceğimizi bilemiyoruz!
Dünyanın bu en kabiliyetli ve pratik fikirli milletine bürokrasi hastalığı acaba bizden mİ slrajvt ettlTI — B.
İSTANBUL HAYATI
İş sadakaya kaldı!
Ankara’dan gazetelere verilen bir habere nazaran, vakıfların gelirini arttırmak için yapılan I tetkikler neticesinde camilere birer iane kasası yerleştirilmesine karar verilmiş.
Koloırib'un yumurtasını hatırlatan bir buluş! Uğraşmağa, yorulmağa ne lüzum var? Halkın kesesinden daha iyi, daha verimli gelir kaynağı olur mu?
Camie giden ehlitalûmrn ceplerinde bir kaç kuruş bulunur tabii. Koy kasayı, al parayı! Zaten canıi kapıları sırnaşık dilencilerle sarıiyor, içeriye de bir Evkaf kasası konulsa ne çıkar?
Oldu olacak, şu kasaların başlarına birer de goygoycu oturtsunlar bari. Öyle ya, herkes kasanın farkına varamaz. Şimdiye kadar camilerde biiyle bir şey yapılmadığı için halk buna alışık değildir, cemaati, çığırtkanlar ikaz etmeli!
Nedir hu acıklı hal? Evkafın gelirini arttırmak için camilerde dindar vatandaşların sadakasına avuç açmaktan başka çare kalmadı mı? İdarenin elinde çeşitli gelir kaynakları var. Bunlar ıslah edilip muntazam işler bir hale getirilse varidatı kat kat artar-Ecdadın bıraktığı vakıflar gönden güne körleştiriliyor, zengin gelir kaynakları birer masraf kapısı haline geliyor. Bir zamanlar en zengin bîr müessese olan Evkafın bugün camilere kutu yerleştirip iane namı altında sadaka toplaması cidden yürekler acısı.
Senelerdenberi Evkaf teşkilâtının ıslalı edileceği söyleniyor, fakat bu iş bir türlü ele alınamıyor.
Evkaf idaresi hâlâ hadenıei hayrat işini dünzenleycmedi, o bîçarelere doyasıya bir kuru ekmek parası temin edemedi. Soluk benizli, çökük avurtlu, pejmürde* kıyafetli müezzinler, kayyumlar birer canlı sefalet timsali gibi dolaşıyorlar.
Camilerin, mcsçillcrin ekserisi harabe halinde.
Gecen gün Eyüp camiine gittim. O koca âbidenin perişan manzarası karşısında insanın kalbi sızlıyor. Büyıik avlunun döşemeleri tamamiyle bozulmuş, bazı yerler çökmüş, bazı yerlerde taşlar fırlamış. Hele o pislik .. Bir mabet avlusundan ziyade a-«ırlarca toprak altında kalmış bir harabeyi andırıyor. Şadırvan da bakımsız. Bunlar büyük masraflar isteyen işler değil. Ufak bir himmetle onarılabilir. İstanbul* gelen seyyahlara, tarihi âbidelerimiz arasında Eyüp camiini de gezdiriyoruz. Keııdi içimizi sızlatan bu perişan manzarayı yabancılara gösterirken yüzümüz kızarmıyor mu?
Avlunun içinde kucaklan kundaklı kıptı dilencilerden, doğdukları gündenberi yüzlerine su değmemiş, süfli. İğrenç, sırnaşık çocuklardan geçilmiyor. Bunları kapıdan dışarıya çıkarmak için de tahsisat mi lâzım?
Kendimizi zora koşamıyoruz, her işin kolay taraflarını arıyoruz. Eldeki gelir kaynaklarını ıslah etmek ağır geliyor, sadakaya, yani hazır paraya avuç açılıyor. Ayıp, çirkin ve bilhassa ’ia-bedin kııdsîyetiyle telif edileml-yccek şeyler bunlar. Evkaf idaresi hakikaten sadakaya muhtaç bir hale geldi ise, camileri bıraksın da iane toplamak için başka yollar arasın.
Cemal REFİK
Basın balosu için hazırlanan sürprizler
Bu yıl tertiplenirindeki hususiyetler dolayısiyle, Basın balosu her zamankinden daha büyük bir alâka ile karşılanmış bulunmaktadır. Tertip komitesi, her toplantısında, balonun fevkalâde neşeli ve eğlenceli geçmesi İçin cazip sürprizler hazırlanmak tadır. O gece Taksim Belediye gazltırn sunun dekorunda değiştirilecek, tamamen basını sembolize edecek bir şekle sokulacaktır. Bu İş İçin tanınmış dekoratörler şimdiden çalışmağa huşlanııjlaıdır. Mahdut kalan davetiyelerin tevziine Gazeteciler Cemiyetinden Ve Beyoğlunda Necml Rıza mağazasından devam edilmektedir. Telefon: 21222, 25408. 40633
Orta okullarda devamsızlık nispeti
Milli Eğilim Müdürlüğü, orta okullarla liselerde. Sanat ve Ticaret okullarında grip hastalığı fazla olmadığı İçin yalnız ilk okulları tatil etmlştL Müdürlük, İhtiyat tedbir olarak dün tatil edilmeyen. okullardan devam ntsbetlnl sormuştur. Orta dereceli o-ku! tarda hastalık dolayi3lyle devamsızlık nlsbetlnln yüzde onu geçmediği tahmin edilmekte beraber vaziyetin kati olarak bilinmesi faydalı telâkki edilmektedir.
Created by free version of 2PDF
Sahile 4
AKSAM
4 Mart 1d:t
lulihli l.ondrada
Ingilterede yeni seçim için hazırlıklar
Hayat güçlükleri yüzünden Muhafazakâr Partinin kazanması ihtimali var
Londra (Şubatı — Ben! bu gurbet İlinde tebdil ederek plânlar yapmış-•llerinda hatırlayıp mektup yazacak 1ar... Kısacası şu: Bu harbden ovvel da bulunurmuş demek. Biri tenkid e- tnglllzler çok mal alır, az mal sntar-dlyor; »Bu kadar karmakarışık seyahat yazısına rodam araştım ■ diyor, îşte raslamış oldu Kalkıp da Londra halkının, şehrin kuruluşu, şehrin tarihçesi. .şehrin coğrafyası, şehrin farın, şehrin fayda ve mahsurlan, şehrin kimyevi hassaları, şehrin Besıner Hsntile istihsali gibi fasıllar altında jn’lbalnr yazacak değildim ya... Sonra bunların modern resim, şiir Ve tahkiye anlayışını tekzip ettiğine de kani değilim.
Evvelki mektup çok mühim; Allah razı] olsun.. Yanılıp da okuyanlar varsa onları azim bir hataya düşmekten kurtarmış olacak... Efendim mesele şu: 29 ocak tarihli «Akşam» da çıkan mektupta »Senede kazaneı birim paramızla 200 bin lirayı bulan zenginler % 45 vergi fidiiyorlarmış» diye bir cümle varmış... inanmamış doğrusunu öğrenmek İstiyor.. Tabii İnanmaz Aklıevvel okuyucu böyle olur işte... Bu kadar büyük servetten bu kadar az vergi alacak devlet bulunur mu bu zamanda dünyada...
Tertip hatası olmuş... özür dilerim; »senede bizim paramızla 200 bin lira kadar para kazanan zenginler ytiz dc doksan beş vergi öderler; yani ellerinde 10 bin lfracık kalır... Bu pu-ra yetişmiyorsa, he duruyorlar 300 bin kazansınlar, devlet de İstifade etsin kendileri de... Ticaret ve snayiı bundan iyi teşvik ml olur?
Ingilterede partiler
Mevzu açılmış İken biraz Ingiliz dahili politikasından dem vuralım... Efendim şimdi Ingilterede dört belli başlı parti var: İşçi partisi: yani Labour Party. Muhafazakar parti •Conscrvatlve', liberal parti ve komü Kistler
işçi partisi: 1945 temmuzundan biri iktidarda olan bu p&rtlııin lideri şimdiki Başvekil Mister Atllec’dlr. İki kelime 1le anlatmak lâzım gelirse gayeleri. İngiltere milli gelirinin inkısamını kendi anlayışlarına göre dn- »««s»» UU7B(>
ha âdil bir şekle İfrağ etmek ve halk j partisinin siyeseli de Mubafnzakâr-Htleslnin yaşayış şartlarını lyileştiı-mek Şimdilik bu cümleden olarak çok yüksek vergi alarak elde az gelirle en fazla gelir arasındaki sahayı küçültmüşler.. Ağır sanayi ile anahtar sanayii millileştirmişler yani devlete İntikal ettirmişler. [•]
Milli sağlık ve sigorta plânları yapmışlar... Yani mal emniyetini bir yana koyup can emniyetini temine uğraşmakta bulunmuşlar... Sağırlara suni kulak, iyi göremlyenlere gözlük, dişi olmayanlara diş veriyor. Yalnız bu hizmet İçin bütçe ile talimin olunan tahsisat yetişmedi diye 58 milyon sterlin İlâve tahsisat istiyor hükümet... Muhafazakârlar da kıyameti koparıyorlar; Churchill bunu «Bey-tülmalln fena İdaresi* şeklinde tarif ediyor .
Sonra İngiltere bu harbden fakir çıknu-ş . Onu zenginleştirmeğe uğraşıyorlar. Bılnun İçin de bizim «İşten artmaz; dişten artar» ata sözünü «hem içten hem de dişten artar» şek-
• ^erbes Sütun «j
Zirai kombina Tarım Bakanlığı bütçesinin müza-k.Tesi sırasında, Eskişehir Milletve-i: il, sayın Emin Sazak; 24rai Kont-binalarımız hakkında Rustari! demiş ve bu İşi tetkik eden Amerikalı lar hakkında Yazan: Ragıp Ziya MAGDEN Haktanır 've sever İnsanlar, meın-eket çocuklarının başarılı işlerini de, toksan işlerini nasıl tenkid cdlyorarsa, aynı ruh haleti İçinde öylece akdlr ve tebrik etmekle mükelleftir-
MAHKEME KORİDORLARINDA!
Kaynanalığın safasını sürmiyecek miyim ben?
şenliği gelsin bârL diyerek kalktım, aradım, taradım, kendi elce-ğ^zimle kız buldum, telini duvağını takıp eve getirdim, bas kd-şeye oturttum.
— Oh. Allah Afiyet versin, göllerin aydın olsun,
— Hangi aydınlık, evlâdım? Gelin eve girdikten sonra dünya bana zindan oldu. Yapmadığını bırakmıyor.
— Ne yapıyor?
— Ne yapmıyor ki? «Bulaşık yıka» diyorum, odasına çekilip yatıyor. «Evi süpür» diyorum, başını örtüp sokağa fırlıyor. Yani senin anlayacağın ,beni adam yerine koymuyor kan. Bir kaç defa oğlana dert yandım: «Bana ne şikâyet ediyorsun? Gelini sen İstedin, kendi elinle bulup getirdin» diyerek tersledi beni.
— Oğlunun hakkı var.
— Oıası övle. Çocuğun kabahati yok ki-
— Şimdi gelininden mi davacısın?
— Yoook, estağfurullah. Ben öyle şevler yanar mıyım? Kan beni dâva etti.
— Ne diye dâva ediyor? Bir 5 ey mi yaptm?
— Dün akşam gene bulaşık meselesinden çekişe tutuştuk, beni çatır çatır çatlatmağa başladı. Bir lâf söylesem beş tane cevap‘veriyor. »Karşımda dırlanıp durma, kafanı kırarım senin» dedim. «Hadi oradan, sen benim saçımın teline bile dokunamazsın a demez mİ! Gel de tahammül et bakalım. Sobanın yanından eteg küreğini kafasına çat çat çat, üç defa indirdim, kan revan içinde bıraktım.
— Yaraladın demek.
— Oncağiz yaradan ne olur, efendi oğlum? Büyüklerin vurduğu yerde gül biter Ben gençliğimde kaynanamdan az mı dayak yedim? Vurduğu zaman, Allah yaratmış, demezdi. Amma velâkln, karşısında ağzımı açıp da bir çift lâf söylemezdim. Bugüne bugün ben de evlât yetiştirdim, gelin sahibi oldum. Kaynanalığın safasmı sümıîyecek miyim?
— Kaynana safası gelini dövmek midir?
— Gelin benim değil mi? Döverim de, söverim de,
Mübaşir seslendi, hanım teyze koşarak gitti. Arkasından da yüzü sarılı, güzelce bir genç kadın salona girdi.
Ce. Re.
Koridorda alaca atkılı banım teyze gözlerini kırparak yanımıza yaklaştı. Yutkunuyor, bir şeyler söylemek istiyor amma tereddüt ediyor. Bizim kasketli delikanlı lâfı açtı:
— Mahkemeye mİ geldin- valide hanım?
Saat zembereği gibi boşanıverdi:
— Buralara gelecek insan mıyım ben? Bu yaşıma geldim, daha'mahkeme kapısı nedir, bilmem. «Cenabı hak hâkimle hekimin eksikliğini göstermesin, kimseyi de muhtaç etmesin» derler. Doğru lâftır, nemelâzım. Bazan muhtaç olur insan. İşi gücü bıraktık, buralarda gün geçiriyoruz. Böyle şevler yakışır mı bize? Kadın dediğin .hanım hanımcık evinde oturur. Buralara erkekler yakışır.
— Aman, biraz nefes al teyze Şimdiden çeneni yorarsan hâkimin karşısında konuşamazsuı
ler. Yersiz, acı kinci tenkidlerin ise j hiç bir İşe yaramadığım bilmeyen, kimse yoktur.
Zirai Kombinalar, ve onun teşkl-1 lâtına mensup Türk çocukları, şıı geçen son harb esnasında büyük feragat ve dikkatle ve akıncı ruhu İle çalışmışlar; ve bozkırların bağrına inkılâp âbideleri rckzelmcğe muvaffak olmuşlardır. Bu eser karşısında
■uunan Charles Enlow hakkında da yersiz olarak Safsata Adamı tâbirini kullanmaktan çekinmemiştir. Zirai Kombinaların ne şekil* hangi şartlar altında kurulmuş bulunduğu unutularak, ne yazık id, çoft kereler aleyhte bazı konuşmalar olmaktadır. Her şeyden önce şurasını hatırlatalım kl, Zirai Kombinalar; vaktlle, büyük teknik vasıta lic istihsalde bulunmak;
İstihsal dâvasını halletmek; maliyet flatl İle köylü ve çlfçUerin haşat, harıııoıı vs. gibi ssor işlerine yardımlarda bulunmak; yeni tarım tekniğini köylü ve çlfçllere tanıtmak ve
kendilerine tarım alet, vasıta ve
ilâçlarını satmak vs., vs. gibi maksatlarla kurulmuş iken. Sön harbin doğurduğu zaruretler yüzünden çalışma İstikametini değiştirmek zorunda kalmış ve hâlen 1,614,157 dönümlük bir saha dahilinde ve 13 devlet çifllğl ve grupu halinde çatışmağa başlamış kudretli bir teşekküldür. Zirai Kombinalar İdaresi son harb yıllarında faaliyete geçmemiş olsaydı, bu topraklar yüzlerce sene olduğu gibi yine de bomboş. ıssız, çıplak, nasipsiz ve emeksiz kalacaklardı ve hiç bir işe yaramlyacaklardı. Emin Sazak; İşte bu noktayı tamamen unutmakta; ve daha düne kadar hiç bir İşe yaramadığı: köylüye, çarığını sattırdığı iddia olunan bozkırların ortasında büyük hamlelerle çalışmalara başlanmak suretlle steplerin. Millet Ekonomisi adına ne şekilde fethedlldlğlnl hatırlamak istememektedir.
Son harb yılları içerisinde. Zirai Kombinalar; gerek halkın, gerekse ordunun İaşesi bakımından gayet değerli hizmetlerde bulunmuşlar ve her sene ortalama bir hesapla. Toprak Mahsulleri Ofisi ambarlarına 125 Ue 150.000.000 kilo arasında buğday arpa vs. teslim etmişlerdir Ve bugüne, 30,000,000 liralık bir sermaye 1 varlığı ile çıkabilmek başarısına erlş-' inişlerdir. Türk çocuklarının bu kadar hayırlı ve başarılı çalışmaları karşısında, Emin Sazak gibi toprağın kahrından ve derdinden anlaması .lâzım gelen bir İnsanın şikâyette bu-kazanaeağmı. kazanamazsa aradaki’jıınmasına akıl erdirmek cidden zor farkın pek cüzi olacağını, binenaloyh Churehlll’in tekrar koalisyon kabinesi kurmağa mecbur kalacağını söylc-yorlar
Ben şahsen bizim odayı tcınlzliyen gündelikçi kadından tutun da şirketlerde katiplik yapan bir çok gençlere kadar, tanıdığım bütün îngülzlerin bu «fer Muhafazakâr partiye reylerini vereceklerini öğrendim. Sebebin! so rutıca, makul bir şey söyleyemiyorlar tabi!... Muhakkak olan şu kl şu bir kaç ay İçinde »ben de İşçi partklnci' iıim* yahut »reyimi ona vereceğim» diyene rasgelmedim
Liberal parti artık bir ehem: mevzuu olmaktan çıkmış... Geçen se- olunca siyasetle uğraşmamaca ka-çlmde galiba, lideri bile mebus ola- rar vermiş. Fakat bir kaç •■'«« evvel, m adı İdi... Şimdilik azalarının reyleri İle İktifa ediyor.
Komünist partisi, henüz iktidara çok uzakta... Fakat üyelerinin gitgide çoğaldığı iddia olunuyor tşçl partisinin sol grupunu teşkil edenlerle, bu parti mensupları arasında galiba yalnız metot farkı varmış...
Bir de meşhur Mosley var .. Bu zat İngiliz faşlltleıinln lideridir. Harb I-çlnde hapis filân edilmiş— Tahliye
hırdı... Aradaki farktan doğan borçlarını da, ata mirası mallarının gelirleri ile kapatırlardı... O kadar memnun ve mesut İdiler k! dünyada tne.i-lizden başka millet olduğunu unutacakları gelirdi
Gelgeldim Avrupanın ortasında a-e.ıyip bir millet türemişti, şiir ve e-deblyatta, musikide romantik ınl romantik.., tllm - fen, harb - darp deyince sanki dünyanın rahatını kaçırmak İçin dünyaya gelmişler. . Belki bunlara fazla düşkünlükleri de romantik oluşlanndaııdır. Her ne İre. İşte bu millet, yukarıdaki millete son varım asır İçinde iki defa çatınca yer yerinden oynadı; arada İngillrelklc-rln de baba mirası mallan mülkleri eridi, gitti... İşte İşçi partisi şimdi btr taraftan İstihsali artırmağa bir taraftan da İstihlâki azaltmnğa çalışarak, aradaki farklarla eski îngil tereyi olmasa bile, eh .. «Karınca - kararınca . bir - Ingiltere» yi İhya etmek istiyor, Bunun İçin parota «Kemerler sıkıl nn» .
Bir millet ne kadar ferağntkâr o-lurea olsun fazla tahdide gelemiyor... 3 senelik tatbikattan sonra İngillzte-rtn galiba canı sıkılmağa başladı,.. .Acaba kurtulur muyum» diye, bıı sefer reylerini, doğru dürüst bir programı bile olmadığı söylenen Muhafazakâr partiye vereceğe benziyorlar. Oldukça mühim bir İş adamı b.r ftftni bana, kendisinin muhafazakâr partiden olduğunu, fakat işçi partisi kadar mükemmel bir programa malik olmadıklarını İtiraf etmek mecburiyetinde olduğunu söyledi.
Muhafazakâr parti
Muhafazakâr parti- Lideri uıeşhıır ChurchİlTdlr. Bitaraf müşahitlere göre müşarünileyh niyeti tekrar Başvekil olmak, kendi İhtiyari İle çekilmek ve bir (lord) luk İhraz etmektir. Bunlar yeni seçimlere bilyük bir hi2la hazırlanıyorlar... Hayat güçlükleri ve mütemadiyen feragat bilyen İktidar
tara yardım ettiğinden seçimleri kazanmaları üıllmzll vardır... Fakat bir çok tahminciler, gene işçi partisinin
[•] Herkes gider Mersine biz gideriz tersine; bizde devlet sanayiinin fertlere satılmasına bazı ağızlar •Millete devretmek» adını vermişler... Cehaletten ml, zekâ fazlalığından mı anlaşılamıyor. Buluş öylesine hudutta’
KISKANÇLI K
I Yazan: ALPHONgE O A U D ET * Türkçesl: MEUKLRe Ai = (>K
İ Tefrika No 20 «
«Akşam garipliği çökerken, ne zaman §u çeşme başında bu İçmek İçin duran bir yoksul görsem, maşrabayı bıçaklıktan sonra, gözler yerde, o kararsız kararsız düşünüyü hep yüreğimİ sızlatır... Kendi kendime şu serseri de bir vakitler küçücüktü... Elbette onu da seven, okşayan, kucağında sallayan, beşiğinin başında evlâdı için •n güzel rüyaları kuran bir anası vardı, derim; her seferinde İçerim ağlar...»
Naiil olur da Yarabbi, bunları söy-llycn, bu kadar İyilikle, bu kadar samimi bir merhametlo bunları söyil-yen kadın, kocasına bunca fenalığı yapabilirdi? Demek Lydie’nln gözünde. ihtiyar bir dilenciden bile aşağı idi o7
... Asıl şimdi, arlık suyunu içti ya, Getırges babanın haline şimdi bakın. Çeşmenin yanına ağır ağır yatıyor,,, Bu yatmak değil, .sanki vücudunun
ve
ucuz maliyetli heyecan ve sevinç duymamanın |m-
kânı olamaz.,. Hal böyle iken, «ayın Sazak'ta mütalâa ve tenkidlcrlne şaşmamak cidden elden gelmiyor...
Yurduna bağlı bir meslek adamı .sıfatlle, Zirai Kombinalar halikındaki bu tenkid ve İsnatların tamamen yersiz olduğunu efkârı umumiyeye arzetmeğl vazife bilirim. Bu milletin çalışan, İş çıkaran, başarılı evlâılan-nın takdirle anılması da, tecziye ten-Kld ve tekdir gibi, şarttır, zannediyorum. Benim. Emin Sazak’a son sözüm; Zirai Kombinaların, halis Türk damgasını taşıyan, kuvvetli, kudretli bir teşekkül olduğunu; ve Amerikalı Charles Enlov’ın İse. gayet objektif görüşlü bir ilim ve meslek Adamı olduğunu kısaca hatırlatmaktan ibaret bulunacaktır.
Ragıp Ziya MACDEN

bir meseledir.
Hırb ekonomisi şartları ve ihtiyaçları altında yüksek başarı İle çalışmış bir müessese olan Zirai Kombinalara ahiren vurdun Tohumluk ve Oamırhk dâvalarının ballı vazifeleri verilmek İstenmektedir. Şurasını hatırlatmalıyız kl, yalnız tohumluk dâvasının halli sayesinde memleketin senelik kazancı; 250-300.000,000 lirayı bulacağı hesap olunmakladır. Damızlık dâvasının önemi İse, hiç de bir evvelkiden farklı bulunmamakladır,
mensupları ile az ılı rakipleri arasında bir sokak kavgası oldu, tarafiar-larinin sayısı bir kaç yu: hini buluyormuş. Emlâkini satılığa çıkarmış, parayı İdealine tahsis edecekmiş; gazeteler öyle yazıyor.
Demek kl işçi partisini devirirse • Ratlon - Kupon) usulü devirecek---Gelecek meklubtunda ondan bahsedeceğim.
Selim Galip AYSAN
Bu Akşam
ATLAS sinemasında
ViYANA OPERETİ
Viyana Kanı
Yarın Maline ve Suarede
STOCKHOLM OPERASI TENORU
BJOERN FORSEL L’İB
iştirakiyle
ÇARDAŞ FÜRSTİN
Talebelere her yerde
biletler.
M t AM.MEU BAKACA
OPERETİ
8u akşam
MAKSİM'de
20.30 da PLAtİN palas
N1N1 Zaba’nın Iştlrakiie
Cumartesi ve oıtaı malıuelct saat 14
ha.
— Ne yapayım, evlâdım? Konuşmazsam patır patır patlayacağım. İçimdeki derdi biliyor musun sen?
— Ne olduğunu bilemiyorum amma derdinin büyük olduğu anlaşılıyor. *
— Ağzına sağlık. Dirayetli insan başkadır vesselam. Demek benim derdimi anladın sen?
— Çok sinirli görünüyorsun.
— Bende sinir kaldı mı ki, efendi oğlum? Kemence teli gibi çıtır çıtır koptu hepsi.
— Allah şifalar versin, valide hanım. Nedir derdin?
— Senin annen var mı, evlânı?
— Var. Neden sordun?
— Dur bakalım, daha soracağım. Annenin gelini var mı?
— Gelin yok, ben bekârım.
Şehadet parmağını kaldırdı;
— Annene benden selâm söyle, bir yesin de haline bin şükretsin, Zlnhaaar gelin hevesine kapılmasın ha.
— Eyhav, benim evlenmeme müsaade etmiyorsun demek.
Kaşları çatıldı:
— Görür görmez seni akıllı uslu bir şey zannettim amma, meğerse aldanmışım.
— Ne oldu, benim aklımda bir noksanlık mı buldun, teyze hanım?
— Kendi ağzuıla söylüyorsun, evlâdım. Bugünün eyyamında evlenmeğe kalkan adamda akıl, fikir olur mu? Kendine acımıyorsan zavallı anneciğini de mİ düşünmüyorsun? Bir gün bizim eve gelip de benim halimi görsen hüngür hüngür ağlarsın.
— Gelininden mi şikâyetçisin?
— Sus. dertlerimi depreştirme. Gelin değil yılan. Günde kırk defa sokuyor beni.
— Ne yapıyor? Kavga mı ediyorsunuz?
— Evin içinde binitim» eksik değil ki. Yüreğimi çatır çatır yarıyor kahbe ,
— Oğluna şikâyet etmiyor musun?
— Oğlan her zaman burada olmuyor ki- Gemide çalışıyor, dışarılarda dolaşıyor. Gelini de bunun için başıma belâ ettim ya-Bizim oğlanın evlenmeğe niyeti bile yoktu. Oğlum, sen hep dışarılarda dolaşıyorsun, ben burada bir başıma kalıyorum. Seni evlendireyim de evimize bir can
Created by free version of 2PDF
TEŞEKKÜR
Çok sevgili babam» Emekli Binbaşı
MEHMET S O 7. E R ' I n
ebediyete intikali hasebiyle cenazesine gebrele zahmetinde bulunan, çelenk gönderen, telefon, telgraf ve mektupla taziyelerini bildiren dosl» akraba ve arkadaşlarımıza ve merhumun tedavisinde gösterdikleri yakın alâka ve İhtimamlarından dolayı Vel-debağ Prevantoryom dahiliye mütehassısı Muzaffer Dilenire Ue Du-;ent Ürokjğ Operatör Gıyas Korkma tef şekkürlerlmlzln İblâğına gazetenizin tavassutunu rica ederle.
O£tu : Fikret Süzer
Kızlan: Doktor Ftiruzan Sürer,
Milıribaa Söner
her bir parçasını, bölük bölük, ayrı ayrı, birbiri ardınca toprağa atıyor. Yırtık pırtık, saçak saçak olmuş set-re.slnîn altından ekmeğini çıkarıyor, yanı başına, bir taşın üstüne koyuyor sonra da gözlerini yumuyor,. A-Ima bütün bütüne değil, yan buçuk I yumuyor; çünkü bu konaklamalarının baş düşmanı bir alay pis böcekle sineklere karşı, rızkını, nafakasını koruyor... Derken, bir eli yanm somunun üstünde, öteki kaim sopasında uyuyor,.,
Rlchard zavallısı, o uyumuyor. Bir zamanki o canım öğle uykuları, artık geçmiş ola)
Güneşten cayır cayır yanan yolun öbür başındaki kimsesize, uykusuna bakıyor, horultusuna kulak veriyor. Bu adama karşı içinde sanki sevgiye, şefkate benzer bir his var.. Çünkü o Lydle’nln fıkarası İdi... Çünkü Lydie en son, bu adamla konuştu... Mektubu, — hani madam Fenlgan’m
bir türlü oğluna göstermek cesaretin! bulamadığı allahaısmarladık mektubunu — buna. İşte şu çatlak, büzük, buruşuk ele verdi. Ve birdenbire aklına bir şey geliyor: Madem kl bu mektup ortay» çıkmıyor; belki yukarıda, yatak odalarında, karısının küçük yazı masasında başka mektuplar, herhalde öteki kadar mühim başka mektuplar vardır... Nasıl oldu da şeytan, »oraya bak» diye daha evvel dürtmedi?
Anahtarı istemeğe, bir koşu Roslne1 in odasına gitti. Alexandre cenaplarının çamaşırlık penceresinden bahçeye atlayıp kaçtığını ancak hayal meyal görebildi; koca çiçekli Cenevre keteni yayılı küçük merdivenden hep ayni telâşla, hızla çıktı... fate soluk soluğa, ufak, zarif, eski stil, market-rl bir yazı masasının başında... Akimdan söküp atamadığı mahlûku, Pergolese’ln veya Beethoven'in musikisinden çok daha kuvvetle hatırlatan şu minik yastığunsı torbanın susam çiçeği kokusuyla sarhoş olmuş bir halde, kilidi zorlayıp koparıyor. Telâşlı kalın parmaklan aranıyor, kâğıtları karıştırıyor. Nişanlılık zanıa-uında yetim kıza yazdığı nûmeleri», yine o devre alt annesinin birkaç yazısını, rahibe Martha’nın DubJinde bulunduğu sıralar yolladığı birkaç
|mektubu, sonra opera gecesinin, ne de özene bezene saklanmış ycnıck, otel pusulalarını, işte buldu bile... Zavallı Lydle'clğe, eğlenme fırsatları meğer ne az nasip olmuş...
şimdi sıra, büyük bir zarfa geldi... Mahfaza içinde fil dişi bir minyatürle, üzerindeki İnce, yalpak yazıyı, — Charlexl.s'nln hınzır yazısını - tanıdığı üç tane mektubu koynuna basmış olan şu koca zarfa... Daha ilk satırlarda; Lydle’yl kaçmağa razı etmek; şişko pum pum efendi ile. elma toplayıcısı oMadam Tarla Faresi» arasında geçirdiği hayatın çirkinliğini İyice gözüne sokmak için prensin çevirdiği İblisçe oyunu görerek, titremeğe, kızarmağa başlıyor, şişko pum pum, Madam Tarla Paresi; Rlchar’la, anasına taktığı isimler, bu ha! Yeslt canavar, hiç bir şey! eksik bırakmamış, ana oğulun hiçbir kusurunu... Hele Lydie hanımın klblrlnl. gururunu, mahut asalet iddialarını; seyahat. macera aşkını körüklemekten yana ne de ustalık göstermişi «Cananı», iki bent arasına düşen şıı Eelna parçan üstünde boğulup gittiğine, öyle bir inandırmak yolunu bulmuş kl! Yumurcağın neresi çocuk? Yüz yaşında o.. Üstelik bu şeytan kafada: kart bir dansözle, kötü bir papasın çok bllmi-jliğl var. Hayır, onu kaçıran.!
baştan çıkaran Lydie değil; mektuplar gösteriyor İşte...
İyi ama şu küçücük altın çerçeveli ressam, çiçekli bir halının üstünde çırılçıplak yatan, tombul tombul, yumuk güzel bebek kim? Kimin bu çocuk? Belki de onların? Daha neler, ne zaman? Neıdeî Olacak şey ml? Lydie hiç evden ayrılmadı kİ... Babalık zevkini tadamamayı kendine ne çok dert etmiş olan zavallı koca; bir elinde resim, belki de «canavarın» piçidir dedtğl bu minicik yüzü, kıvır kıvır altın bukleleri, taş gibi soğuk gözleri: soruşturan, araştıran, kurca-lı-yan bakışlarla sanki didikliyor... Ha, tamam, tamam! Canavarın kendisi.
Char!exls'nln İKİ yaşındayken yaptırılmış b’.ı portresi, belli kl generalin aklına esmiş bir fantezi; küçük güzel erkeğin çıplak vücuduna hayran hayran bakacak hanımlara: «tşte benim fabrikadan böylclerl çıkar, j gibilerden bir caka sermayesi...
Fıens de metresine bebeklik zamanının madalyonunu hediye ederken galiba: «bak ne has malım beni» demiş olacak.
Mahfaz-anın diblndu. poı irenin altında duran daha İçli dışlı, ötekilerden daha alev alev bir mektup, zâten hu maksadını açıklıyor ..
I Rıchunl bunu okurken birden sap-
sarı kesildi, stalr tikleriyle orası burası oynuyor, midesine de müthiş blğ sıkışma, ağrı verici bir takallüs geP di. Gözleri kararıyor; İçinde kopal) İİmşeklerie kamaşmış, körleşmiş gi» bl, önünü görmez oluyor... Zehir, kıs» kançlığın zehlri... Bilmiyordu.- O daa klkaya kadar bu korkunç yanık aeıe sini bilmiyordu. Evet malûm, Lydlf Silmiş kaybolmuştu ama, alluûndi bunu öıtesl, fazlası yoktu. Hâlbuki şimdi öbürünün; dişisini elinden çalan! düşünüyor, sevişmelerini görÜ« yor, zevk çığlıklarını duyuyor... Üste» İlk zavallı kıskanç, okumaktan vn» geçemiyordu da.. İstemiyor, okumu* yayım diyor, her kelime yüreğini parçalıyor, içini yakıyor: amû bira* Iramıyor, vazgeçemiyor... Kötü, hum» maJı bir tiryakiliğin İnsanı lçıneğfc durmadan içmeğe zorladığı nefis bil zehtre benziyor bu...
Iydlc'yl kaçmağa razı edebilmek f« çln, «sevda oyuncusu», ateşli cümle» lerie kulübedeki gecelerinin ışıksızlığından yanıp yakılıyor; karanlıkta* korku İçinde, kapının altından köpeklerin havlamaları gele gele, e! yof-damiyle sevişmelerden bıktığını söylüyor. Serçe tehlikenin cazibesi, heyecanı güzel şey .. Hele Grosbo - ; ui» (Arkası ıar>
1
KADIN RUHUj
Erkek kadını zor anlar
■■ -■ V ■ ■
Çalışma teşkilâtı
Kadın sevilmek Istar. Muhitine verebildiği rahatlıklar, faydalar, açıkçası her hangi bir kadının yapabileceği işler için değil de, kendini diğer kadınlardan ayıran hususiyetleri, ratl meziyetleri, kusurları, kendi görüş, düşünüş, yaşayış tam, hülâsa «şahsiyet!» bakımından sevilmek dileğin! güder.
Bu hlsta, bütün İnsanların taşıdığı. •İz bırakmak isteği»; Seval bulmaz kâinatın bağrına, gelip geçici varlıktan bir iz perçinlemek temayülü vardır.
Kadınların ekserisi de; mukannen, birbirinin benzeri İşlerle uğraşmak mecburiyet! İçinde, kendi benliklerinden başka bir lbdft sahası bulamaz, varlıklarının harici İzi olaTak, evlâtlarla şahsiyetlerinden başka pek bir sey bırakamazım- Kendi eserleri diye sayabileceğimiz bu zati tekâmül uğruna. şahsiyetlerin! tebellür ettirmek uğruna, ömür boyunca gayret sirfe-derler. Nice emek pahasına varılan böyle bir mevzuda, fitte davranışları, çaresiz, tabii sayılmalıdır.
Kadın ölümden, acıdan, fedakârlıktan korkmaz. Onu korkutan şey: Sevdiği İnsan tarafından «anlaşıldığını» kendini Jıasreltiğ! kimseler tarafından şahsiyetine kıymet verildiğini görmeden ölmektir.
Eluobeth Brovning; «Berta İn the iane- adlı eserinde: Küçük kız kardeşine analık edip yıllarca baktıktan sonra, üstelik or.a dünyadaki en kıymetli şeyini, nişanlısını terkedCn bir abladan bahseder. Bu öksüz kızın, ölmeden evvel yegâne arzusu- Eski yavukluya, onu hâlâ yana yana sevdiğini bildirmek, son büyük fedakârlığa bile, gene aşkından kurvet aldığım işittirmektir.
Sophie Kovratewskl'oln, canyoldaşı. mahremi esrarı madam LoeHler’den istediği tek şey: ölümünden sonra bu ■ ricada? kalemile hayatının yazjlma-sıdır: İş ki. şahsiyetini İyice Anlatıp belirtecek, hakiki bir ömür hikâyesi olsun'
Büyük sanatkâr Dusc, biyogr.atisini hazırlamak istlyen Schnelder'e: ■Küçük bir kitap, aktris kadından az bahveden. ama ruhunu, iç Alemini ■çıkhyan bir kitap olsun.» diye niyaz eder.
Kadının, sevdiği insandan: Nişanlı. koca, oğul ve dostlardan; konuşulmuş veya yazılmış bütün diller yolu İle, çiçekler, işlemeler,' kitaplar, sembolle r yolu İle istediği tek şey: HATIRADA KALMAK YA DENİLMEKTİR.
maaşa — nüfus etmek kudretinde değildir.
Erkeğin şöyle bir nazarlyesl vardır: «Mademki kadınlar, varlıklarının anlaşılmasına o kadar ehemmiyet veriyorlar, öyle İse ne diye kendilerini doğru dürüst anlatmıyorlar î»
Erkek haklı, ama mesele zannettiği kadar kolay değildir.
Çünkü, yüksek ruhlu, duygulu bir kadın için, kendini «anlatmakn, «a-çıklamaks. tıpkı bir erkeğin bilmediği dilde konuşması kadar zor bir İştir.
çünkü, heyecanlar yolu İle, bir şeyi keşfetmek, sezmek sımna ermiş, bu alışkanlığı edinmiş olan hassas yara -dılışlı kadın, hisseder fakat hissettiklerinin mahiyetini pek kavrayamnz
Çünkü kendi ruM derinliklerine nüfus edebildiği, duygularının kör düğümlerini çözebildiği zaman. İtendin! etrafındakilerden o kadar başka bulur ki. ftdetâ nefsinden, ker.dl hislerinden, hele tartı hassasiyetinden ürküp utanır.
Çünkü, benliğini peçelenıek. gizlemek İnsiyakı, içini dışını dökmek ihtiyacından daha kuvvetlidir.
Çünkü, şahsî çıkarını düşünerek, hislerini âlemin önüne sermek, ona çirkin gözükür.
çünkü, işi lâfa dökmeksiıln, başkalarının içini, ruhunu görmek, okumak kudretinde olduğundan, erkekteki seziş kıtlığın» — erkekteki: o kendine yabancı kalan hisleri anlı-yabllmek için, bunları kelimelerle çerçevelenmiş görmek ihtiyacını — bir türlü kavrıyamaz.
Çünkü, apaçık izah yollarına sapılmasından can sıkısı duyduğu için, bu çareye baş vurmayı kibrine yedireni ez.
CAZİBE
Kadındaki bu şahsiyet meselesi, bu anlaşılmak dileği, erkekle kadın «ra-I sinde daimi bir uyuşmazlık mevzuu yaratıyorsa da. bunlar •ayni zamanda, kadının erkeğe karşı, — güzellikle beraber, belki güzellikten fazla — müessir başlıca kuvvetlerinden birini, CAZİBESİNİ teşkil etmektir.
Erkek kadınların hareket ve kararlarındaki sebepleri, saiklerl pek kavramaz, onlardakl çekingenliklere kapris, naz damgasını Furur çıkar. Fakat bu esrarlı mizaca karşı — bilhassa esrarlı olduğu, kendi İdrak hududunu •ştıtı için — şiddetle inelzap duyar.
Seziş kabiliyeti, heyecanlanma, rikkate gclnıc hassalan kıt olan etrafında ki varlıkları bir fotoğraf makinesi gibi sathi bir tanda, mânalandırmek-
Mütehassıslar heyeti martın sonunda gelecekler
Ankara I (Akşam) — Çalışma Bakanlığımızın meşgul olduğu bıııur meselelerde tetkikler yapmak, ayıı zamanda fikirlerinden İstifade edilmek üzere davet edilen milletlerarası çalışma teşkilât» müâehassıslaı heyeti martın son haftasında Türkl-yeye gelecek, nisan başında çalışmalara bağlıyacaktır. Beş kişiden te rekkllp eden heyette bir Ingiliz, bl Amerikalı, bir Norveçli, bir Fransız ulr de Çekoslovak mütehassısı var-
dır. Bunlardan her biri ayrı bir şüheda İhtisas sahibidirler
Yurdun iş hayalı İle İşçi «e İş ve ren münasebetleri, sosyal sigorta. İş
t
Ingiltere tarafından harb İçinde Bovyetlere ödünç verilen Royal Sovereign zırhlın bu hükümet tarafından îngütere'ye İade edilmiştir. Yukarıda İngiliz gemicileri vapura biner ve fiovyet mürettebat (sağ tarafta siyah elbiseli) zırhlıdan çıkarken görünüyor. Diğer İki resim Sovyet mürettebatın gayda çalan bir tngllfaa hayretle bakışlarını ve Sovyet subaylarının eldiven «atın alışlarım gösteriyor.
Kadının dileği. Olduğu gibi, meriyetleri ve kusurlarlie hatırlanmak, meslek, sanat sahibi biri tarzında değil de; bir İnsan, bir kişi olarak hatırlanmaktır. Kadın umursnınnnığı llerlkl nesiller yâdında değil, kendisini tanıyan ve bizzat tanımış olduğu insanların hafızasında payldâr kalmak ister..
Bir kadın için, '-anlaşılmadan öl- • mek hayat boyunca omuzlarına yük I lenmlş nice ıstırapların mükâfatını,1 karşılısını görmemiş, hattâ hiç yaşamamı* ulmak demektir.
*
Kadındaki bu mütebelllr şahsiyet, bu -anlaşılmak, kadrini bUdirn'.'k arzusıiı-. erkekle kadın arasında sürüp giden -anlaşmazlıkların aailütilr.
Butun hayatınsa şahsiyetini tekemmül ettirmek; varlığını kafasındaki İdeal şekle yaklaştırıp benzetmeli 1-çln çalışan kadın, bu gayretleri görmeyen. yaptığı fedakârlıkların kadrini bllmlyen; doğru özlü kadınla İki yüzlüyü, ruh cömerdi İle numaracı makuleyi, çekingen tabiattı ile ahlâk düşkününü aynı kantara vurup, aynı çuvala sokuşturuveren erkeği aife-demez, ■
Bütün ömrü boyunca, aklını fikrini sade İşine, bağlandığı esere veren. ı şahsî takemmülü düşünmeyen, kanun vç vatan sevgisinin şart koştuk- j imandan gayri bir fedakârlığa yanaş-mıyan erkek: kadının bu dolaşık ben- . ilgine — eğer o bunu açık açık anlat-1
sızan gören erkek, kadının, hem ne kadar da canlı. Ani ve sarih olan heyecanlarının, tefsirlerinin İster İstemez tesiri altında kalmağa malıküm dur.
Bir İnsanı, antipatik veya sempatik bulduk mu, onu görünce bir şey duymamış, hiç bir hisse kapılmamış kimseyi, elbette ki, daha kolaylıkla kendi fikrimize çeler, ona kendi görüşlünüzü kabul ettiririz.
FUâncaıım dertli âşık veya hasta göründüğünü söyledik mİ, bu İnsanda sade boyu, bosu, veya göz S3Ç rengini fflrketmekle kalmış olan başkalarını .elbette kİ daha kolaylıkla kandırabiliriz
Neteklm bu sebeple, kadın izdivaçta resmen kendi adından, ailesinden ayrıldığı halde, kocasını kendi dürbünü ardından baktırmaya, ona kendi muhabbetlerini, kendi emellerini, kendi yaşayışını, muhakemesini aşılamağa muvaffak olur.
Koca ise. şahsi düşünüş ve duyusuna karısını ortak etmek meselesinde, çofu zaman aciz gösterir. Zaten ?ene bu sebepledir ki. kadın sözde ■ emir kulu- gibi görünmesine rağmen. medeni çevrelerde, dalma kendi sempatilerini, fikir ve hükümlerini galip kılmak başarısına erişmiştir.

Gelecek yazımıtda: .Kadında yapmacık...» bahsini incellyeceğh.
Mebrure ALEV OK
emniyeti, İŞ ve işçi bıılma mevzuları üzerinde kendilerinden istifade edilecektir.
Diğer tafaftan Çalışma Bakanlığı, fikren çalışan hizmet erbabının dn iş verenleriyle olan münasebetlerini ve çalışma şartlarını düzenilyecek ve dolayıslyle sosyal sigortalardan faydalanmalarını sağlıyacak yeni bir kanun tasarısı hazırlamağa başlmışlır.
Patrik Atinagoras’ın Vali ve Belediye Reisine . bir mektubu
Rum Patriği Atinagoras geçen gün Darülâc özeyi ziyaret etmişti. Patrik bu ziyaretten sonra Vali ve Belediye Reisi Dr. Lfltfi Kırdnr’a şu mektubu göndermiştir:
Bayın Volimiz.
İstanbul Belediyesine bağlı Da-rülâceze müesseseslnl ziyaret ettikten sonra memleketimizin âciz ve kimsesiz fertlerine Ölçülmez hizmetlerde bulunan bu güzel müessesemte için latıâllntzl tebrik etmek İsteriz.
Darülacezenin teiniz, havasını teneffüs ederken ve orada hüküm süren fevkalâde intizam ve temlrilgl tesblt ederken sevgili vatanımı* İçin İfade edilmez bir gurur ve sevinç hissettik.
Bu sevincimizi ziyaretimiz esnasında zatıfellniz tarafından sayın Belediye Reis muavininin hazır bulunması bir misli arttırdı. Bu nazik lûtfunuz* fevkalâde teşekkürlerimizi beyan ederiz.
Böyle müesseseler vatanımızın medeniyet yolunda yaptığı büyük terakkilerin canlı bir İfadesini teşkil etmektedir. Darülâcezemlzln Ameri-icada gördüğüm bu cins müesMMlerle boy ölçüşebilecek derecede mükemmel bulduğumuzu söylersek hakikati İfade etmiş oluruz.
Zatı&linte gibi büyük ve hayırsever bir Vali Belediye Reisine malik bulunduğumuz müddetçe böyle müesseseler! n dalma terakki yolunda llerllyeceklerlne emin olabiliriz.
Tebrlkâhmızı ve teşekküratınuzı tekrar eder; sıhhat ve afiyetinizi ve sevgili vatanımızın refah ve saadetini candan temenni eyleriz.
İstanbul Rum Patriği Alinagoras
PADYO
ANKARA RADVOSD Bu akşamki program
»T.ta Asılı» v« program. 18 S»»t *>»rı v« Dan» müziği IPI.l. 18.30 Kanu;tn«, 38.4S T0rWMw, II M. s. ayarı ve Hoberiar. ıo.ıs Geçoıljt» Bugün. 1SZO Tarih! Türk mttrUl. ao Keman »ololnn (Pl.l. 1Ö.1S Tlıulro Gaza-t««l. 80.30 inceca», İt T«m*ll 2M3 8«rbcs «sat. 22 KouUgma: B. M. M. U«tl, 22.13 Dan» mılzlgl IPI.), 23,43 M. S. »yarı v« Haberler. Î3 Program vo kapanış,
Y«zm a*b«h »• ojl« proo»(u*ı
7,itt Acılı» v« program. 1.30 M. S. ayarı v« Ncjell parçalar (Pli. 7.43 Haberler, 0 Hani moslk (Pl), 8,19 Şarkı v« tMcOisr (PI ). SS4 Balet müzikleri (Pl.). O Kapanı; 12,24 Afili» ve program. 18,30 M. 8. ayan Vtı Radyo Salon Orkcalraal, 13 Haberler, 13.13 gaitalar, 13.30 öğle Gueleal, I3.u Türküler. !« Cumluırb.ı(|knıılt|ı Armoni mutl-kası, H.30 CejlUl parçalar (PI). 10 kapanıj.
Lady Kelly’nin konferansı
İngilterede sağırların bakımı ve vücuda getirilen müesseseler
Ingiliz büyük elçisinin eşi Lady Keily'nln Ankara Dil. Tarih, Coğrafya fakültesinde Ingiltere’de körlerin ve «ağırların bakım» hakkında bir konferans verdiğini yazmış, muhterem konferansçının körlerin bakımı hakkındakı sözlerini hülâsa olarak bildirmiştik. Bugün de «ağırlar hak-kındaki konuşmasının en alyadt dikkate şayan kısımİAiuıı yazıyoruz:
I Sağırlar eski zamandanberl bir meseledir. 1B93 te kör ve sağır çocukları okula devama mecbur kılan kanun kabul edildi. Bunun neticesi olarak okullar açıldı. Tamamen sağır olan bir çocuğun konuşmayı öğ-rcunıeri zordur. Çocuğun bilgi edinebilmesi için başlıca kaynak ağız vs bilhassa dudaklardır.
Evvelce hem sağır hem kör çocuklar ciddi bir problem teşkil etmekte İdiler, rira yalnız sağır veya yalnız kör olan çocuklar için hususi surette clharionmış okullar onlarla İftylkil» uğralamıyordu. Bugün İse böyle bir çocuk, körler için açıldığından bahsettiğim çocuk yuvalarından birine kabul edilebilir ve orasını bitirdikten sonra da körlerin ve sağırların yetiştirilmesinde ihtisas kespetmL* öğretmenlerin bulunduğu S mektepten birine devam edebilir.
Yalnız kör veya yalnız sağır olan çocuklar için, ilk seneler çok mühimdir. Lâkin çifte maluliyeti olau çocuklar için bir kat daha mühimdirler. Hem kör ve hem sağu doğan bir yavrunun annesi onun İlk lerblyul-le gerektiği gibi uğraşmaz ve binaenaleyh her gün yavrunun evine gitmek üzere hususi bir öğretmen tâyin edilmektedir. «
Hem kör hem sağır olan bir insanla normal muhavere usulü, el alfabesidir, yani el üzerinde hecelenen kelimelerdir Tabiidir ki bu usul, dudak hareketlerinin tefsirinden veya Bra-llle «isteminden daha yavaştır
Ele aldığım mevzu hakkında size ıı4cız «özlerimle tanı bir fikir veremediğimi hissediyorum. Bu, inanı cidden yeis ve hüzne sürükUyen, ırk ve lisan farklarının yarattığı hudutları tamamen aşarak büyük bir beşeri alâkayı uyandıran bir mevzudur. Ben bugün bilhassa aranızda bulunan annelere hitap ederek kör ve sağır doğan çocukların bakım ve teşvik! İçin bütün nüfuzlarını kullanmalarım rica ediyorum. Filimde görecekleri küçük ÇEHRELERDEKİ belki gayri şuur!, lâkin derin hılznil müşahede ettikleri vakit, bu ısrarh ricamın sebebini anhyacaklardır.
Ankarada iki kere konuşmak mazhariyetine nail olduğum bu kürsüden inmezden önce, «izlere geçen sene ve bugün bahsettiğim muhtelif mevzulara gösterdiğiniz alâkadan ve beni
Adalet Bakanının dikkate değer sözleri “Adalet müesseselerini tekemmül ettirmek kalkınmanın temelidir,,
«Üst mahkemeler teşkiline ait tasarıyı henüz Meclise vermememizin sebebi; bu tasarının ihtiva ettiği hükümlerin memleketin adlî bünyesinde husule getireceği büyük ve esaslı değişikliklerdir*
Macarfstanda Kardinal Mhul«ebty*nln mahkıîınbetini protesto etmek •sere Nrvyorkta büyük bir nümayiş yapılmıştır. Yukarıda nümayişçilerden hır grup görünüyor.
HALKEVLERİ - KURUMLAR;
■İT BEYOĞLU HALKEVVİHDEN — Bvb mlzJe Bale. Keman. Piyano, Hlskt - Dikli va Türk nıualklıl demlerine kayıl davam olmakladır. İstekiıkr her gün ev bOrnuna mOracaat edebilirler.
* D.P. Gadlkp*»* OMğl Başkanlığından; Ocağımızın sosyal yardım kolu 5-3 M0 cumartesi gecesi Gnlala Uman Lokantasında faal 20 den sabaha kadar yemekli bir aile toplan t ısı hMirlamıjbr. Bu tûplanlı davetiyelerini her gün saat IV den itibaren oenk lekallmUris »ayın Saklarımızın bu davetiyeleri ttdarUl etmelerini bildiririz.
Belediyesi Ş«hlr Tiyatrosu
Dram kısmı saat 20 de
KARANLIK yazan: Brevtr Jr. Bloch Türkçegi: Mebrure AJevok Komedi kısmı
r A V D O 8
Tasan: Cevad Fehmi Saşkut
İstanbul
sabırla dinlemiş olmanızdan no kadar mütehassis olduğumu İfade etmek İsterim.
Bu kadar sıcak bir hüsnü kabul gördüğümüz memleketinizden ayrılmak üzere bulunduğumuz için gerek zevcim gerek ben samimî bir teessür duymaktayız. Aranızda yaşamanın, alâkalarınım, problemlerinizi ve ü-mltlerlnizl biraz paylaşmanın birim İçin unutulmaz bir hâtıra teşkil edeceğini alenen «öylemek isterim.
Türkiyeye gelmezden önce, tarihinizi, Türk inkılâbın» ve neticelerini biliyorduk. Büyük Atatürk'ünüze bir önder, devlet adamı ve ıslahatçı olarak saygı besliyorduk. Lâkin Ölümünden sonra, memleketinizin Atası olarak geride ulvi ve ölme* bir ülkü bıraktığını Türk olan her şeye, ananelerinize. demokratik kuvvetinize va vatanseverliğinize beslenen aşiun çerçevesi içinde memleketinizi bu derece tevhit ettiğini bilemezdik.
Biz, bu büyük gerçeğe burada ra
Adalet Bakamıua Büyük Millet Meclisi kürsüsünden açıkladığı hakikatlerden biri de mahkemeler teşkilâtımızın bugünkü durumudur.
Mevcut vâtaaları gizlemeden milletvekillerini ve dolayıslyle milleti ve adalet mensublnbı! tenvir için, Bakanlığının bütça müzik er es! sırasında İzahat vgren B. Fuat Slrmen. mahkemeler teşkilin hakkında da şöyle demektedir:
— Bugünkü teşkilâtımla içinde yeni kurduğumus karalardaki aulb mahkemelerinin vaziyeti hiçbir veçhile kabili müdafaa değildir. Yeni kara, teşkilâtı kurulmuş, fakat orada adllyo teşkilâtını tam olarak kurmadığımız. yerlerde tek bir «hâkim» vardır. Bunun adına aulh hâkimi diyoruz. Müddeiumumi İre yoktur, Sulh hâkimine yalnız «aulh» İşi verilmiş değildir. Bu hâkime sulh hukuk, asliye hukuk, sulh ceza asliye ceza, va müddeiumumi de olmadığı İçin cûrmil meşhut İşleri de bu zata verilmiştir, şüphesiz ki bu yola giderken bizi bu yola şevketten bazı sebepler de yok değil... Fakat belki o sebeplerin tesiri altında muvakkat bir zaman İçin böyle bir şekil ve sisteme girmişiz. Fakat bunu müdafaa etme-ğa imkân yoktur; va mümkün olabildiği kadar kısa bir zamanda bu şekle nihayet vermenin lüzumuna ben do kani bulunuyorum. Haddi «atında memleketin temel işi olan adalet mevzuu bence bir bakımdan kalkınma mevzuudur. Ben «kalkınma» yı yalnız yol yapma ve saire diye telâkki etmiyorum.
Adalet müesseselerini tekemmül ettirmek de kalkınmanın temelidir. Bu bakımdan biz gerçi bu kısma yen! bir şey ayıramadık. Fakat bir kere mesuliyet mevkiine geldiğimden beri elimizdeki mevcut imkânları bil Çok sengtn olmıyan milletin bize bu sahada «atfetmek için verdiklerini lâyık» ila kullanıyoruz. Kısa bir elimle ile ifade etmek lâzım gelirse elimizdeki kadro ihtiyacına göre ve İhtiyacı olan yerlerin İhtiyacı nispetinde bunu tevsi etmişizdir. Bir kere bunu görüp ne olduğunu anlıyarak neticesin! aldıktan sonradır kİ bana verdiğiniz imkânlar dairesinde yapılmasını İstediğiniz «eyleri yapmamız mümkün olacaktır.»
*
Bakan, kazalarda tam adil teşkilât yapılamamasının sebebini de şöyle leah etmiştir:
«— Kazalarda tam teşkilât yapamamamızın sebebi. (0 Ura aylıklı bir müddeiumumi, 35 lira aylıklı bir sorgu hâkimi- 30 Ura aylıklı bir kâtip laf olduk, ve her nereye gidersek gidelim bu gerçeğin modem Tflrklye-nln en harlkulide hususiyeti olarak izah edeceğiz.
Gerçek olan bildin şeyler gibi, bu da çetin İmtihanlar ve sıkıntılardan, yoksulluk va harblerden, vahdet ve istiklâlden doğmuştur.
Erkek ve kadınlarınızın büyük samimiyet ve şevki yurtları İçin her ne sıfatla olursa olsun çalışan vataa-daşiaruusnn hâkim, vasfıdır, ve ula unutnmıyacağunız bu dersi «eyret-ınek, takdir etmek va anlamak zevcim. kızım, oğullanın ve benim İçin bir mazhariyet teşkil etmişi >r.
İlâve edildiği takdirde ve hâkim sınıfında planların maaşlarına göre ödenekleri hesab edildiği takdirde bir milyon İki yüz bin küsur liraya ihtiyaç vardır. işin ehemmiyeti karşısında bu miktar büyük gûrülebilectü bir miktar değildir. Fakat hepimizin bildiği malt durum muvacehesinde hükümet bu sene İçin buna imkân bulamadı, Fakat şunu söyliyeblhrlm k>, bu teşkilâtı tam adli teşkilât hu! ini ifrağ etmeyi ve bunu önümüzdeki sene temLn edebileceğimizi ummaktayız. Az evvel söylemi, olduğum bir milyon iki yüz bin rakamı asgari utarak 35 ve 40 lira özerinden hesab e-dlldlğl takdirdedir- Binaenaleyh bu mevkilere gclebllecrk arkadaşların bundan etaba yüksek derecelerde olmaları takdirinde miktar bir buçuk milyon lirayı hulahtlrcektir.»
A
B. Fuat girmen, bundun sonra a^T ceza mahkemeler! ve üst der’te# mahkemeler mevzuuna girmiştir Bakan bu konu üzerinde de «unları söylemiştir:
(— Bugîin mevcut teşkilâtımızda el atılıp üzerinde durulmasına Bakanlığın şahsan kani bulunduğu ikine! mesele da, mürettep ağır ceza mahkemelerinin durumıdur Bugün ağır ceza mahkemelerimizin adedi hemen yarısından fazla olarak «miirettep mahkeme» halindedir. Gerçi bunun tatbikat bakımından, kısmen ! elkâ kolaylık temini bakımından ve adaleti halkın ayağına götürmesi ha kınımdan faydası olmaktadır. Fakat terekküp tarzı İtibariyle mahkemelerimizin gerek vatandaşın hakkını temin İçin, gerek kanunlarımızın tatbikim sağlamak bakamından bunun bugün için zaruretlerle kabul edilmiş, ve fakat üzerinde behemehal durulması lâzım gelen bir konu olduğuna Bakanlık kanidir.

«üst mahkemeler teşkilatına gelince; bu hususta selefim zam ar: ı ) da dikkat ve İtina Ue hazırlanmış bir tasarı Bakanlığımızda mevcut bulunmaktadır, bu tasarıyı bugüne kadar Meclise takdim etmemiş olmaklığımın sebebi, bu tasarının ihtiva ettiği hükümlerin memleketin adli bünyesinde hnsule getireceği bilyük ve esaslı değişikliklerden dolayıdır. Bu değişiklik yapılırken, memlekette büyük «dil sarsıntılar vücuda getirmeden ve mevcut vaziyeti düzeltelim derken daha kötü bir duruma düşürmemek İçin bu teşkilâtın ihtiva ettiği tâli ve mütemmim vasıtaları ve esasları hazırlamak mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh bu kanun üzerinde ban İş başına geldiğimden beri şahsan büyük bir dikkatle çalışmakta olduğum gibi, bu çalışmalar neticesinde bunları hasırlıya n arkadaşlar i-1- yel. ten bir temasta bulunmak üzere belki lüzum hissedilir ve efkârı umumiye, bu hususta mütehassıs sayılacak kimselerin evvelce mütalâaları alınmış olmakla beraber tasarının son şekli üzerinde gene mütalâalarını aldıktan sonra Büyük Millet Meclisi huturuna çıkmayı daha faydalı re zaruri telâkki ederim. Bugün hazırlanmış olan tasarıda mahkemelertml-sln teşkilâtı: ilk mahkemeler, tht mahkemeler ve Yargıtay olmak Baere
(â»kast " İnci sahlfedt)
Created by free version of 2PDF
AKSAM
4 Mart 1949
Çete reisi bir kadın
f ' :fa A
1 — İŞ ARAYANLAR:
LİSEYE DEVM4 EDİYORUM — G«®W IdarcbanelcrL matbaa v« bunun gn>t yerlerde « ten sonra 3-4 «Rat çalı-mak l«-tlyorım. Aksnnfda (F. C,» rumuzuna.
187
el teegAjhtarum — vıiııtu ipekli r>a-mük Ijlemefc İpin elverişli faSOlt t» aramaklayım. Agtr Etendi caddesi Elkfttlp han fto. 45 kahveci Haşan Şlınjek'e mOracaat.
821 —
MUHASEBECİLİK ARIYORUM - t’t'l-veratte talebesi ve büyük bir nıUesseıenln HumMcbeelal olup her (ttn öfileden sonra muiıaMcbedllk aramakladır, ip k. imö Muhasebe*. 8ü —
ERZİNCAHDAN GELDİM — 15 yasındayım Okuma yasma bilirim. Boyum 1.72 fl-gıriıiım 1J kilodur. Hayalli kimsem yoktur. itesin! muamele ile evlâtlık olmak b-tlyorum. Asat'dnkl adresle beni göreblllr-Slnır Heybeiuıda InBnO caddesi No. 61 Hı-dır CatıDtUal. Mİ — 1
? - İŞÇİ ARAVANL.AB:
BİR KADIN — iki çocuktan İbare! bir aileye can yoldajı olacak 40 - 50 yaslarında bir kadın aranıyor. ■' ksaııfda .=?.£. IU.flu-yuna mektupla- 750
KASİYER ARANIYOR - 15 - 13 yaj aracı kasada veya IragAJlI* çalışacak bir bayan alım tak, İliç ÇAli’inamıj tercih olunur, ma-;g»ra Eminbnündedir, Telefon 21058,
BM. — l
İKİ RAYAN. İKİ BAY MEMUR ARAMIYOR — Dahilde v* horJçle çsli'malc Özere «ayet mllialt RiJMİar. Taksim Kristal G«U-nopı sikasında 7 1 No. ya müracaat.
627 —
CAYRİ KÜSÜM DE XARUL OLUNUR — Çok çabuk yazan daktilo bayanlar latıyo-tum. ÖAleden sonra NuniMznaniy* Tecelli matlnaıında GİUel İstanbul Gazetesi sahibine mUrtMaL 838 — i
MÜSAİT SAATLERİNda evleri ve piyasayı dolatarak fabrikanın reklâm ve zatisini yapabilecek gençler aranmakladır. Eminönü milli Hu g Telefon; 31772__________817 -
bir KİŞİNİN hatif ev hicrini İdare edecek bir boyan aranıyor. İyi ücret verile* çektir. Uleklllerln İstanbul Posta kutusu »TV numaraya yazı He müracnailzn. _______________’ ■_______________MH — 1
LİSE MEZUNU CENCJ LÂZIM — ingl-](»ee ve Almanca veya Fransızca bilen ve fabrikalar mümessili yanbaneılndr çalışarak iç seyahatlerde bulunmak isteyen bir ilce metunuai İhtiyaç vardır. Talip olanlar ■lercilmel hallerine A-N. Şkl. rcruıkne Galata kpı posta kutusuna göndermeleri rica olunur. 853 —
MEMUR ARANIYOR — Bir cemiyetin yakı isleri için, bayan veya bay bir memurla bir vatıhaneye daktilo alınacaktır. Saat 14 ten 17 ye kadar Galata rıhtımında Kefeli Htıaeyin lısn birinci kat 7 numaraya mü-raeaalton. Telefon 43840. BM — i
3 - ALIM - SATIM (Eşya):
BATtLIK DOÇ TAKSİ OTOMOBİLİ — Orta büyüklükte ıM7 modeli, büyük Argo rastlı maroken döşemeli yeni bir halde 75W kilometrede 1798 i'tBkalı Taksim G(Lmü*au-y ı.ıda Yeni Garajda rhrOteblllr, Pazarlık I-çın Telefon OZON. 7M — 1
LINCOLN ZEPHYR markalı bir kapalı ancır Otomobil satılıktır. Her gün İçin 413VI a telefon İd tnflrace.lt. 7G0 - 1
SATILIK ENKAZ — Kurt* Remanj-R Re-lesterlnden müteşekkil sökülmüş kalas, direk. tahta, Uta. kapı, pencere, camektn, Mi’sılya kiremit!, tuğla, demir. parnmkUk. borular, mermer ve saire Setısadebaşında T"o.ı sineması yanında eski Toros Yurdu komgı arsatmdş zatı U>1 elinden satılıktır.
7M - 3
HUSUSİ BATİLİK OTOMOBİL — Az kul-lanılmt» IMS modeli radyolu, deri döşeme süper deluxe Fort. Milracaal. Ayaspam Ka ıparot sokak Ayaspaşa garajı. Tel: 8182», ____________________________________7B8
TEHEZZUH ÇEVİRMESİ KAPALI — Ma-rosctli Chevrolet arabası faal şeklide saldıktı-. Tel, Sî.98 Caddebostanı Bak! Tczctın.
792
SATILIK TAKSİ - İUJB modeli Plymouth marka, tavan, döşeme tekmil maroken, kıı-aurtuz. Urabâli Argo Maille Milliktir. Telefon: 20831 790
İPEKLER İÇİNDE
AŞK ve MACERA ROMANI
Yazan: Crai? Rice
- Ten ika
Yüzü sararan Malonc:
— OldûgiiBû biliyor. — dedi.
Kapı, odayı sarsarcasına tekrar zorlandı.
— öldüğünü biliyor- Bunıın İçin de daha fazla korkuyor. — dLy« avukat İzahat verdi.
XI
Bu gelen rahatsız edici misafir, Pendleton Reddlck...
Karlkul&do güzel frakını çıkarlnu.j, bu sefer de sırtına, teııkld kabul etme» derecede zarif Tweed bir kostüm giymiş- Boyun bağı, tam matlûp bir ltkayjtUkle bağlanmış; ııs fazla İtinalı, ne eksik... Fakat hatları kuvvetli çenesini, siyah tıraşın İzleri kaplamıştı. Koyu renk va çukur güzler! Lie, yorgunluk İçinde yanıyordu.
Başka mukaddimeye hacet göımensizin, pash denecek bir sesle;
— Nerede o kız? — diye sordu.
Jake, sıçradı:
11 MODEL — T kişilik Ben» - Mcrscdca rnaıka (eaM Alman eiçlli|ine) alt bir olo-nıobll satılıktır. Müracaat: Karanfil 10k. 26/1 Telefon. 3.070 Ankara. «00
SATILIK — Sepetli ZUndap tııolasikleli ve as kullanılma yeni model motosikletler. Sultanahmet Olimpiyat Kıraathanesinde 8ü-İeymui’B müracaat. 014 - ’•
SATILIK VE KİRALIK — Kopalı kârtjo-net yarım lonluktur. Tezgahtarlığı çok iyi yapabilecek genç lazımdır, Bir miktar sermayelisi tercih edilir. Akşamda Opel.
______________İtil —
ONLUK BİR KURUTMA MAKİNESİ -Acele ehven fialls Hanlıktır. Her gün Büyük VaJda Imii Na. 37 da Bere Orakyana ınüracaal. 803 — 3
SATILIK OTOMOBİL — Az l-.ıı lininim İŞ. çok metin, dört kapılı bir Bulck markalı ola Telef: 38 29 ____________________M» - 1
BATİLIK PİYANO — Star indin markalı yanın kuyruklu bir piyano. Telef: 34. Z9.
OM — 2
AVUSTURYADAN YENİ OLARAK GETİRİLEN En son listem yilıılU dokuma ve çbrgll makineleri satılıktır. Nabmutpaja aynacılar «Okut» 4 Na. da Sdml ilen er e mil-racanı. 833 - 1
SPOR OTOMOBİL MARKALARINA — As kullanılmış tenle» hususi n Doç 47 Pil-mut 42 modeli FöM otomobilleri satılıktır. ManteStt Telefon 31771 818 — S
SATILIK KAMYON — Doc marka 43 mö-det lâstikleri ve motbrö çok tyl Vaziyettedir.. Müracaat Üiklldar BalU.rb*Si Alıl»? kum çakı! deposu. 0*1 — J
SATILIK ÇİVİ TABRlKASI — 250 metre nturabL.” bina dahilinde denize yakın, işler vaziyette ve kom ple at el yeşile beraber, »Çivi» rimuılte !"ö numaralı posta kutusuna yazı İla müracaat 839 — I
SATILIK TAKSİLER — Çalıjır vaziyette 39 Malfoi'd1. 49 Patard azimet dolayısıyla satılıktır. Hergün 10-13 «un Çartıtapt Arak garajına müracaat. Tel. 21713. 837 — 2
SATILIK OTOMOBİL Hususi. mcrfıMt bit elde her tarafı yeul. latrepontcnll Flit otomobili Satılıktır. İstanbul Ketenciler sabun-cu han caddesi No. 48. Baya mnjjaraıına.
8M — I
DEVREN SATILIK BAKKALİYE DÜKKÂNI — Aktarayda işlek yerde, gtırmrk ve görAşmak imiyenlerin Yemiş Yut lâkeletl Yoğurtçu Sok 38. Telefon 33981-
807 - I
3JM NUMARALI r O R T Taksi aatdtkUt.
4 — KİRALIK - SATILIK:
DİKKAT — Ipatek isleyenlere uvasşut eder Emlik. araıl al«m satımı İle vekâlet İşlerini güvenerek yanan Suhulet Emlak Zarif Öralp Beyoülu Büj ükparmakkapı M-şebajı No. E kal 3 Telefon.- W3M.
«81 - Sİ
BALATADA — Denize nazır asansör ve kalorUerll 1ÛÖ motrraare salonla Içlça muhtelit adetle ve tek odalar kiralıktır. Veli Alemdar han Rıhtım eaddeal. '!« — *
BOS TESLİM KİRALIK TUHAFİYE DÜKKÂNI — CerTAlıpIM hastanesi karşısında W numaralı tuhafiye dükkânı boj olarak devren kiralıktır. Avnı yere müracaat.
720 - 4
SATILIK KİRALIK FABRİKALAR AZ KALMIŞTIR — Kurtuluş Hum mcMrlıâı karşısırııla muazzam fabrikalar yanlarında yuirack cereyan ou gaz tramvaya işçi mu-lıltlııa yaktı» 30 melrc uzuntuk muhtelif boyda fabrikalar Kiralık sahhlctır. Aynı civarda Süreyya K>»«« «M» 9lû ” 1
TAKSİTLE— — Ama Mtıiır ve ev yapılır. çarşıkapı Aydıner Pa»ai No. 99 Yuva ' Yapı Kooperatifi. 813 —
SATILIK İRAT — 120 lira gelir, bir kut boş. Uç kat aparlıınan 1» bin Ura 8 bin lira İpotek. Aksaray Muratpaşa mahallesi Mııratpaıa sakak No. 9 hat 3 ye müracaat.
SIS - 1
SATILIK — Yedi odalı bahçeli konforlu mazbut ev. Yırımda da 8 - 19 melrc arta. Tejviklya mahalleli Fino Sokak II. Telefon &O32 RUatÜ. 818 — î
SATILIK ARSALAR — 8o«tancı fçerenh-AUy aılsllı Çınardlbl mevkiinde müfrer birce dOnmuiük aruiar ucuz Hatta aatıbklu. Galata Yeni Han 19 Mo. ya müracaat Telefon 42391. 818 - 9
İŞLEK OTEL — Yahut boı veya malı»-rlylo dükkfla ve dükkânın bir kısmını dev-retmek veya kârlı İşine sermayeli ortak ta-Uy enler İstanbul po»ta kutusu 143 adresine yazsınlar. 821 —
M0W LİRA — K5glr modern vllIB. Mevsimlik geliri: 354» hra. 4 daireli. Burgatada. Telef: 4LJH_____________________7»
SATILIK ARSA — iki tareti da 13 metrelik Fatih ve YatflNHUn caddeleri köşesi 2İS M2 tel' 82078 __________6-^ * 1
FEVKALÂDE SATILIK ARSA — Bllyüte-ada Nlzaın caddesi asfalt üzerinde yüzü m metre İlci eeplteli mesnhal sathlyesl H*Ki metro kAınlIeıı denize nâıır cemilik S veya 3 vliut İnşasına müsaittir. Telafim 439SH mıltavaaaıt kabul olunmaz.______758 — 2
KİRALIK ARANIYOR — Bir Amortluılı mühendis Taksim Ayorpaşa tdsçca Jb'Jde möbleli tam konfoTİu aparlıman dairesi e-rtyor. Ankara ezddeu t inguıton Enstitüsü. ________________________________783______
DOKTOR MUAYENEHANESİ DEVREDİLECEK —■ Cagalojlu caddesi ürerinde merkezi yerde. Şlürac.i'it: Ca|alo.(lu İluruMmı, niye cad. No. 34 kat. 2 En. Eeyter. 380 — 1
SATILIK EV — Şişlide tramvaya 1 dakika mesafede güzel manzaralı konforlu İki kaili ev 25000 liraya boş teıiltn acele aatıhkiır. Müracaat: Beyoğlu isüktâl caddesi 133/1 r>tina-an fASıcıml tramvay durnÇı knrgııındat 7T4
SATILIK DÜKKÂN — Tophanenin en İstek j-arinda kelepir odsli dükkân azimet (lo-teyulyle Satılıktır. Müıacatl: I.Jlell Ordu BF Şenli No. 230 781
Tercüme eden: .VA-Nû
NO. *4 ----
— Angela Doll'u mu soruyorsunuz? Şimdi çıktı.
Pen Reddlck, tnuhalabmııı sözünü kesti:
— Botty'yi soruyorum. Betty Ro-yal'ı... Burada defell mİ? öyleyse nereye gitti?
Hâlûae, skkln cevap verdi:
— İlk sualinize mukabele kolay •Şüphesiz «hayır» diyeceğiz. İkinci sualini: hakkında da bir şey siiyllyeme-ylz. Oturun, bir sigara İçin. Oyla perişan tavurlar t akı nm oy m.
Pen, bu tavsiyeye riayet etti. Ruhi haleti perişanlıktan endişeyi İnkılâp etti.
Yeis İçinde:
— Peki nereye gitmiş olabilir? — dedi.
Jake:
Olur şey değil) — diye mırıldandı. — Chicago öyle büyük «şehir kİ bir çok taraflara gidilebilir- Berbocaş ter-
SATILIK VE KİRALIK — ÇemberUUş v«lir ilanı dahilinde Ud kat her katı altmış meıra murabbaı beton. Ayrıca yasılıane odası vardır. Fabrika vo •telycye olvcrİBÜ-dlr. Ccmberillns Tavuhpâzarl 10/1 Enver Tor'a. 83« _
BÛVÛKADAPA — Nizamda en İyi mevkide şahlık mobilyan bahçeli ev 7 odalık. Müracaat Asslkurajtlom hnn 48 - Galata Tel «3I1«. 2 İ/İ - S e kadar veya M53J. __________________________________81» —
KELEPİR ACELE SATILIK ARSA - Bakırköy de İncirli CHtlLk 6500. metre. Müracaat Ğalnla AssikUracloni General ben 43. Tel. 48124. 2 - 2/1 - 5 e kadar veya OaSM. 020 - 1
SOM LİRAYA — Villâ tipi kâglr ev In-fantı. 3 oda. Iıol. mutfak, hamam. Tedlyatta kolaylık. Her «emtia anut ulıyoruz. Taksim Kristal Gazinosu arkasında Mitil En.llklj 02777 828 —
KÂRLI IS YAPMAK. İSTEYENLERE MÜJDE — Mejlıur Stada Deniz Bnpyolan tapaya azimet dolayııivie enlilik ve dürilıt ve namuslu oruk da kabul edilir. Sabahları her gün 9 dan 12 ye kadar G&ztcpcde istasyonda haptan Utsan Akdsfia tnOraeoal. 833 —3
CALATADA PERŞEMBE PAZARIMDA teftin 00 metre kareden İbaret ve d> Hra icadı depoyu, İstanbul Liralımla tercihen Sirkeci civarında aynı şeraiti tinin bnşko bir '.depo 1le rolıbadcle çimek Istlyuruz. 32818 telefona ınllracuL oât — ı
z’ıye yahut ...
Pen Reddicls:
— Hayır, mesele o kadar basit d-'-; gU. — dedi. — Bctty, dün geceki hâdise üzerine fevkalâde sarsıntı geçirdi. Tasavvur edefnlyeceg’lnlz kadar Yani, kardeşinin macerasından bahsediyorum. Kapının önünde ondan ayrıldı&ım zaman, bu sabah, kendisini onda gelip görmemi söylemişti. Dediği gibi gittim. Fakat o, bir kaç saat evvel çıkıp gitmiş. Bana da bir kağıt bırakmış- Bir şey keşfettiğini haber veriyor. (Elini alnında gezdirdi.) Buraya geklifîlnl zannetmiştim. Fakat şimdi işin içinden çıkamıyorum.
Malone, düşünüyormuş gibi bir ta-yır takındı;
— Oallba bir nokta benim dikkatimden kaçtı. Kardeşinin macerası İle Bctty Royal'm perişanlığı arasında niçin bu kadar münasebet var? Ne macera bu? Kiminle kaçmış?
— Size nazaran hiç kimse 11e — dedi. — Çiinkü, Annette Olanla İle birlikte gidecekmiş.
Avukat, homurdandı:
— Evet, ben de bu noktayı işaret etmek JsUyorıım-
Hülöne, tasrih etti:
— Yani, mevzuu bu v&diys şliı-ükU-J
boğAZİçİNDE — KuuunouşİB Çeng«îl-köylı araamda bketeya u:ak blmıyan dcnU gören v* btı- ile yarım dtintlm vtl»atında bir arça yahut bSyle bahçeli bir ev aranmak-(t»dlr. Alışam'do (E. L M ) .rUmuzuna.
785 — I
SATILIK EV — Haseki Boıtlanhamamı karşısında 3 nı1n bil* UUlCkOncIan İbnrcl 3 ru* ınnrall hâglr «v ehven rinde aatılıktrr içindekilere müracaat. 7bo — a
DEVREN SATILIK BAKKALİYE DÜKKÂNI — Ocmanbey Rumeli caddoılnde 55/1 Azimet dulayade devredilecektir. Her ticarete elverişlidir. 19 dah 12 >'e Mbaiı. 19 dan 31 c akşamları. 784 — I
A PARTİM AN ARANIYOR - Maçta. Nl-şanlatı. Taktım civarında 4-s odalı kalorileri I Bparitmnn aranıyor. Mutavassıt Irtemcz. Senelik peşin verilebilir. İş saatinde Tel: 11244. 7B3
EŞSİZ FtRBAT — LAtcll. Laoga elvafınd». betonarme yeni his» edUmlş bir ev acele satılıktır. Çarşıkapı Yeniçeriler caddesinde «3 No.il! elbise boyahanesine mUravaal.
_____ «tu
MÜSAİT BERAtTLE İNŞAAT - KUçûk büyük hor nevi ihjaat .tamirat yapılır. Parılda kolaylık gösterilir. Galata Fermeneciler Garanti hail İkinci kat: Telefon 4M02 797
KİRALIK EV — Mecidlyeköy SaklMtacı Yeni Yol No. 0.1. Biri İki dlgeli ÜÇ OdaMir. Aynı adrese müracâat olunması.
KİRALIK VİLLÂ — Göztepe tramvay thı-rajm* 3-4 dakika ve tren İstasyonuna 10 (la-kllın meMfcdo dini oda. banyo, mnlbah, o-fls ve geniş veranda. Telefon: 28 203. Müracaat saatleri 12-14. Villâ her zaman görülebilir. O-’ıO — »
ACELE SATILIK APARTJMAH — Kadıköy rıhtım civarı denize nazır Senevi 3080 lira gelirli İki MıUslakll daireli lam konforlu uomg bahçeli. Telefon; 60185, 81 B— S
BOŞ TESLİM — Kıuıltoprak. Bağdat caıl-uvslnde 77 numaralı 3 kaili köşkle yanındaki beton ev scjalıal dolay isiyle elektrik. Icr-l;os tcsİMUatlylc satlllklir. KHIltOprak D.ıâ-dat caddesinde 81 numarada lütUncll Fahri Tevi'lUC müracaat Tel. 60067. 813 — 1
GALATASARAYDA ACELE SATILIK i-RATLt KELEPİR APARTIMAM - U kat ü-çer oda gcnla hol aylık Şellrl 500 lira. Görmek tein: Öûleılen Sonraları il bankası arkası Kaymakam Re;»l bey sokak 3 numaraya müracaat. 812 — 1
HEM SATILIK. HEM KİRALIK APARTI-MAN — Cafialoilunda konforlu, görmek İrin Cajaloilu çatal çeşme No. 40,'t re gl»rüşmek için Teşvikiye camisi karşısı modern apsr-tıınan üçüncü kal No. 8. 12 ye kadar.
6M - ı ;
SATILIK EV ARANIYOR — Çarşıkapı bayattı Kosk» caddelerinde yahut caddeyi görür beş allı odalı konforlu ev. Müracaat Teşvikiye caınUl karsısı modern apartımoıı üçüncü kal No. 6 ya. on İkiye kadar.
837 - 1
YEDİKULE HARİCİNDE — E.ıkl 12.5 dö-ııilınlll halice Iclııdic bir ev vc 300 zil mil-icca'.-lr, yemiş o£ae> vardır. Bahçede yemi; ve sebrç yeli«1ltgecklvre tercihen kiraya verilecektir. hlüracuat: Galata Mehmet Alı paıpı ban Ablıtln Tllrkkan'a., BM — i
TAKSİM SANAYİ MINTAKASINDA — Dolapdne asfaltında tânurhoneye. a'olyeye. depoya enk elverişli 8.3 X >0 temeli mevcut düz ar.-a oatılıklır. Telefon: 43W7. KW — S
KIYMETLİ CAYRİMENKUL SATIŞI -Karaköyde EKSEIJSİYÖR elbtao mağaran, atlındaki mulıalleblel dÜkkAıılnın 90 M Jıla-wsf ile arkasındaki Havyar hatn dorunu T"»-hâllcblci dükkânının taresmı birlikte yahut d* ayrı ayrı acele satılıktır. Taksini Emlâk Han No. 4 Tel. 82817. KU —
KİRALIK KÖŞK — Fcııerynlunda büyük bahçeU bir köşk ile küçük bir köşk yazlığına| kiralık. Telefon: 36 . 20. 8.(ı — z I
KURTULUŞTA — İki daireli bahçeli apkr-tınıan 30 biti Ucaya sanlıktır. Tedlyatto kolaylık gösterilir. Para yerine otomobil de alınır. Büyükpostane arkasında Hohyır han kahvecisine müracaat. 610 — 8
ACELE SATILIK - Yüksek kaldırımda emprime vo boyama alelycM t»m teskiistıte, Milliktir: Adres Kapalı çarşı terllkçllcr CBd-J desl No, XI 858-4,
EMLÂK SAHİPLERİNE — Emlâk. Arazi-, nlnt süratte satmak harap mülkünü kolaylıkla İmar ettirmek IraUandnenak veya an-1 kazını salmak isteyenler. Galata büyük mil-' let lıan «0. 63i — ,
ÇALIŞIR VAVZİYETTE — Bir makşrâ I- , rtialâlitaıicai bütün takunlnlyle satılıktır ’ Osman Stoltl. MkrpUçÇUİBr Sabuncular caddesi Yıldız hanı No. 1 Telefon Î5OÖ4
B35 — 2 j
NİŞSANTAŞINDA, TEŞVİK İYEDE SATI- ! LIK ARSA — Kiki Çınar yani kuyulu boaları, rokalında yüzü 11.0a derinildi 99M ebadında güzel bir arsa aatıhkiır. 11 den 11.00 e ka- j dar Sirkecide Ankara han 12-13 No. ya mü-, racsıal. 850 — 1 I
5 - âHIIEFEICRİK:
İNGİLİZCE - Amerlkada okumuş ve Amerika mekteplerinle İngilizce öSretmh bir genç (İç ayda liran Bğrcttr Aksam ıöS> rümuzuna müracaat. 758
TUHAFİYE MAĞAZASI İÇİN - 1U00 1500 lira sermaye koyabilecek ve mfttazoyı yalnızbnşma İdare edebUecelc ortak aranmakladır. Telefon 80011 e nıüraerat.
Bia — i
İNGİLİZCE DERSİ — IngUlt filolojisinden rnezun tecrübeli lnglllr.ee öğretmeni OTU'1 okul. lise, üniversite talebelerini tmtihnnla-J' ra llANi'lar, tezlerine yardrm eder. Telefon» 20033. 8.19 — I
HUSUSİ ÖĞRETMEM — öjrctmenlikten yeni niTilmıa bir boyan, elıvttal fiyatla, evin-! dc öğrencilere Türkçe ve Fransızca hususlj ders vermektedir. Adres: Taksim Ferldlye caddesi No. 01/2. «44 — t i
yecektln. çünkü, bu kaçış, a’.elâds bir kaçış değil. Macerayı Malone'a anlatınız, Pen!
Peıl Reddlçk, anlattı, Ned Royal'ı bütün gece beraber gördüğü mahut herifin kaybolduğunu hikâye etmesi üzerine, Malone, yüz buruşturdu:
— Bence bu herif, Hook çetesinden olacak. Fakat, Annette dedi kİ:
Sustu.
Hel^ne, sabırsızlandı:
— De vara et, Malone 1
Malone, başmı salladı:
— Sonra anlatırım. Maalesef bun dan mı İbaret bay Reddlck?
— Eli, bundan İbaret denebilir, şu İstisna İle kİ, görünüşe nazaran, bu kaçma veya kaçırılma hâdisesi muvaffakiyetle neticelenmemiş- Zira, bu sabah, Royal’lara saat oııda gitmem üzerine, Nedim evine, yanında «karısı» olmaksızın döndüğünü öğrendim. Yatıl, diyebilirim kİ... (Yüzü endişeli bir ifade aldı.) İhtimali hayalimin bir oyunudur. Liikln, bu* IgJn İçinde İş var gibi görünüyor bana... Çapraşık bir mesele ...
Malone- pürosunıın küliiııü asabL-yetle silkti ve:
— Fevkalâde haklısınız. — dedi, — Eğer, dün akşam, delikanlıyı. Hook'un
(Arkası y^r)
54 yaşındaki kadının icra aletlerinden biri 26, diğeri 28 yaşında iki delikanlı
Paris cinayet mahkemesi emeldi bir albayın karısı madam LepcUetler İle bul 23, diğeri 20 yaşında Penin vs Chanteau adında !kl gencin muhakemesine başlamıştu'. Bunlar bir çe-* te teşkil ederek soygunculuk yapmağa kalkmaktan suçludurlar.
Madam Lepelletler 54 yaşındadır. Saçları kırlaşmış olmakla beraber çehresi hâlâ gençtir. En büyük emeli İyi giyinmek, bol para*Sarlut.ır.ek-tlr. Kocası tekaüt olunca ellerine geçen para azaldığından İstediği gibi para snrfedemediği Lçlıı canı sıkılmaktadır. Emekli albay bir kaç defa 1$ yaparak para kazanmak İstemiş, fakat buna muvaffak olamamıştır. Bunun üzerine karısı işe başlamıştır. Madam Lepelletler açık arttırma İle yapılan bir satışta 3 tablo satın sımıştır. Bunları yüksek fiatle satarak mühim kâr etmek tmeîlnd İdi.
Kadın müzayede yerinde Penin ve Chanteau İle tanışmıştır. Bu İki güçlü kuvvetti delikanlı tabloların satılması İçin madama yardım etmek İstemişlerdir. Fakat bütün gayrete rağmen bunlardan ancak biri, o da sermayesine, satılabilmiştir. Madam Lepelletler bu vaziyet karşısında başka bir iş görmeği düşünmüş, kendUe-rile pek samimi olduâu gençlere bir vurgun teklif etmiştir. Kadın Pen'n’e şu sözleri söylemiştir:
— Voltaire rıhtımında bir antikacı var, evinde dalma kıymetli mücevherler ve para bulunur. Onun evine giderek mücevher ve parstan alacaksın.
Emir gibi söylenen bu sözler delli-kanlıye pek tabii gelmiş, yalnız kendisine bLr tnbanca tedarik edilmesini istemiştir- Madam şu cebavı vermiştir:
— Kolay İş.,. Yarın tabancayı getiririm.
Kadın eve gldlp.ee kocasına:
— Bir tanıdığım seyahate çıkıyor,
F-UKiı mİkh ımaTOâlO
ÇOCUK DÜNYASININ 8 numaralı bilmecesini doğru çözenler arasında çekilen kur’ada hediye kazananların listesini neşrediyoruz:
BİRİNCİ AR31AĞAN BİR »ÇAKI- YI KAZANAN :
Rıza Alpar — 29. ilkokul sınıf 5 B - Taksim.
İKİNCİ ARMAĞAN RENKLİ KALIN BİR «NOT DEFTER» İNİ KAZANAN:
Selma Anar — Yeşilay sokak No 30 - Kadıköy.
ÜÇÜNCÜ AR51AĞ.YN BİR KUTU «BOYLI KALEM» 1 KAZANAN:
Hikmet Sessiz — 18 İlkokul sınıf 3 B - Beşiktaş.
DÖRDÜNCÜ ARMAĞAN DOĞAN KARDEŞ YAYLMINDAN «İKİŞER CİLTLİK LÂFON-TEN MASAIİARI NI KAZA-
NANLAR:
1 — Metin Türhny: Orta okul No. 94 - Cagaloğlu.
2 — Emel Ülgen: Kız orta o-kuln 1 F No. 577 - Clball.
3 — Yeşim Güvendi: ömer-paşa OeçidL No 24 - Erenköy.
I — Nuran Torlak: 74. ilkokul
4 A No. 948 - Balat
5 — Çülçin Becer: Sarar İlkokulu, Ankara - Yenişehir.
6 — Yavuı Gorbou: Kurtuluş ilkokulu 5 A No. 153 - Çankırı.
7 — Turhan Şakir Zarplı: Altı EyLûl mahallesi Seren So. No. 23 . Balıkesir.
BEŞİNCİ ARMAĞAN İKİŞER TANE «AMERİKAN KARTON OYUNCAĞI. KAZANANLAR:
1 — Bülent Habora: 15 İlkokul sınıf 3 A - Nişantaşı
i — Tansı Çalkılıç: Rlknptar So Derman Apt. No. S Daire 4 -Wı.
• • ®
DİKKAT
1 — Hediye kazananlar, kimlik kartı veya nüfus cüıdanlyle beraber, lıer cumartesi günü saat 14 d tu, 19 a kadar hediyelerini AKŞAM İdaresinden alabilirler.
2 — Taşradan kazananların hediyeleri posta ille gönderilecektir.
3 — Bilmeceleri çözonler, cevaplarında ev adresiyle beraber, okul adresini de bildirmelidirler.
4 — Rllmece zarflarını kapamayınız. Açık olarak ve S kuruşluk pulla gönderiniz.
ş — Arzu edenler, zarflarını AKŞAM matbaasındaki Çocuk Dünyası kutusuna da atabilirler.
6 — Birinci hediyeyi kazanan kardeş, hediyesini almağa gelirken, Çocuk Dünyası sahifesine basılmak ilzere bir do İyi çekilmiş fotoğrafını getirmelidir. Taşra okuyucularımızdan birinciliği kazananlar fotojraf-iannı postayla göndermelidirler.
Madam Lepelletler ınahkctno huzurunda İthamları uinlcıksa
ı>‘.r müddet için bir tabancaya lhtlya- Q_ cı var. Senin tabancanı getir, kendi-
sine vereceğim. q_
Demiş, kocası da tabancasını ver- O mlştlr. c
Ertesi gün akşam üzeri Penin. O Chanteau İle birlikte yola çıkmıştır, 'yj Penin içeriye gitmiş, Chanteau göz- Jj-cülük yapmıştır. S*
Penin tabancayla tehdit ederek elmasları ve paralan alacağını ümit (D ediyordu. Halbuki kadm bağırmağa başlamıştır. Haydut, tabancanın kab-M— zası He kafasına vurarak susturmak >> İsteyince kabza parçalanmış, kadın -O hafifçe yaralanmıştır. Bu sırada -q komşular yetişerek ıkl haydudu ya- Q) kalamışlardır. Bundan sonra da m.ı- "Jg dam Lepelletler tevkil edilmiştir.
Mıılmkeme esnasında iki gencin. bir çok hususlarda kocasının boşlu-ğunu doldurdukları anlaşılmıştır.
3 — Necati Ercan: 55. İlkokul
S. 5 A No. 783 - Fatih.
4 — NaıUa Panos: 35. İlkokul
S 4, No. 137 - Galata.
5 — Uğurlan Günal: 4+ ilkokul S. 3. No. 4fl - Bomontl.
G — öıer Arnas: Robert Kol-lej ihzari II C öğrencisi - Bebek
7 — Meryem Bengi: 62. İlkokul
S. 4, No. 199 - Fatih.
8 — Bingrül Akpınar: Bahriye
Bayır Araplı So. No- 22 - Heybe-liada-
9 — Acar Nemlioğiu: 2. Uko- ! kul 3 B, No. 531 - Bakırköy.
10 — Füsun Ülgen: 24. ilkokul
HI B No. 314 - Fatih-
ALTINCI ARMAĞAN BİRER TANE «AMERİKAN KARTON OÜNCAĞIt NI KAZANAN-LAR:
1 — Aydoğaıı özveren: Orta o-ku! sınıf i A No. 23G - Beykos-
2 — özer Erol ; Yenlkapi Orta okulu 2 A No- 205 - Yeni-kapı
3 — Halûk Sel : 9. İlkokul sınıf 3 - Şehzadebaşı.
4 — Salih Bekireglu : Osman-bey - şişil.
5 — özcVm Erertem : Orta o-kul II D No. 1010 - Sivas.
6 — Ümit Yedekçi : Hacı Selim So. No 22 - Karşıyaka - İzmir.
7 — Ayla Kurtkaya : Kız Tatbikat İkoktılu S. 5 No 308 - Konya.
8 — Süha Görgün : Kalelçt ortaokulu Cad. No. 2 . Edime.
9 — Gürol Alagün : TJED. Lisesi Sınıf II B No. 510 - Yenişehir Ankara.
10 — Tülin Coşkuner : îltekin
İlkokulu n E, No. 1024 - Cebeci -Ankara. ,
r
4 Mart 1Û49
AKŞAM
Eaiûtel
1 lk! cambaz j
Plyer Leptnu: 40 yağında borsam.
Helan: Borsacının k&nn 80 yaşında güzel bir kadın.
Mario: Belenin 6 şıkı.
Tltika: Borsacı Piyerta metred.
Piyer, borszya gitmek için erken evinden çıktı. Zevcesi Helan, bir saat ten beri ayna karşısında, süslenmek De meşgul aynada çehresine ve endamına bir göz daha attıktan sonra memnun ve müsterih, divanın üzerine uzandı, tam o esnada oda kapısına vuruldu:
Helen — Giriniz.
Mario (kapıyı açarak İçeri girer ve maşukasına sarılır). Geciktim mi meleğim r
Helen — Hayır nonoşum, randevularına tâm saatinde gelirsin.
Mario (endişeli) — Kocan gitmiş mİ?
Helen — Mendebur herif defoldu. Borsaya gitti. Tara üç saat vaktimiz var. Beni öpsene tontonum|
Mario — Sevgilim, iki göaünıün nuru Helendğiml (Genç kadını öpmeğe hazırlanırken sokak kapısının açıldığı duyulur.)
Helen (telâşla) — Kapı açıldı. Biri geliyor (kulak kabartarak dinler) eyvah ne büyük felâket: Kocaml Vay hınzır herif vay! Bu saatte ne halt etmeğe geldi.
Mario — Eyvah mahvoldum. Şimdi kanlı bir cinayet olacak. Acaba nereye saklanayım?
Helen. — Şurada gardrobun İçinde., çabuk ol.
[Mario odadaki büyük gardropta saklanır. Bir kaç saniye sonra da genç kadının kocası Plyer, odaya girer. 1
Piyer _ Hâlâ burada mısın şekerim? Hani teyzene gidecektin?
Helen — Tabii gideceğim. Fakat niçin döndün?
Plyer — Bazı kâğıtlarımı unuttum. Evde kalıp çalışacağım. Bugün bor-saya gibnlyeceğlm. Sen teyzene gidebilirsin karıcığım! 8enl evde alıkoymam!
Helen (hiddetli) — Hayır, hayır, teyzeme Ritmlyecegim. Pişman oldum. Evde kalacağım. Başım ağrıyor.
Plyer — Başın ağrıyorsa sokağa çıkıp temiz hava alman lâzım. Sonra görüyorum kİ giyinmişsin. Yoksa evde kalmak İçin mi tuvaletini yaptın. (Karısına şüpheli nazarlarla bakar.)
Helen — Sokağa çıkmak tansa sana arkadaşlık etmek İçin evde kalmağı tercih ederim.
Piyer — Sen gidersen az sonra ben de çıkıp gideceğim.
Helen — Haydi dediğin olsun Hatırını kırmak İstemem. Ben teyzeme gidip seni orada bckllyeceğlm Yalnız geç kalma...
Plyer - Kabul İşimi bitirir bitirmez, teyzene gelirim.
(Helen odadan dışarı çıkarken gar-dlroba endişeli nazarlarla bakar.)
başımdan defettim. Aman ytrobbl ne tahammül etübneı ve y&pmaeık halleri var!
[Sokak kapısının kül çalınır. Plyer koşarak kapıyı açar. Şık, genç, cilveli. şaptın, sarışın bir kadm tesri girer.]
Tltika (Plyer») — Bonjırr tontonum?
Plyer — Şekerim, yavrucuğuml Beni apsene... Bilsen »eni ne heyecanla bekledim.
Tltika (kuşku işinde) — Evde JMÜ-mı mıyız?
Plyer — YapayalndUS.
Titika — Ya kann nerede?
Plyer — Defoldu, gitti. Teyzesine gönderdim. (Genç kadını kuşaklarken sokak kapısının açıldığı duyulur) galen kim acaba? (Pencereden eğilerek aşağı bakar) vay anamal Eyvah yakalandık.
Tltika (heyecanla) — Ne oldu. Gelen kim?
Plyer (şaşkın) — Karimi
Tltika — Mahvoldum.
Plyer — Mahvolduk.
Tltika — Nerede saklanayım? Bana saklanacak bir yer gfjeteraene... Karının merdivende ayak Melerini duymuyor musun? Bana öyle aptal aptal ne bakıyorsun?
Plyer — Çabuk şu gardırobun içine glriver. Haydi durma I
(Titika gardıroba girip saklanır. Tam o esnada Helen de İçeri girer.)
Plyer — (kızgın) — Bu kadar çabuk niçin döndün. Teyzende buluşacağımıza dair sözleşmedik mİ?.
Helen — Yolda başım döndü. Teyzeme gidemedim.
Plyer — Çok fen# ettin. Teyzene gitmeliydin Zavallı kadıncağız gitmeyince kim bilir ne kadar merak edecek? şimdi ne yapacağız? Böyle karşılıklı oturup ptnekliyecek miyiz?
Helen (yan gözle gardtroba bakarak) — Hakkın var kocacığım Teyzeme gitmeliydim. Ne dersin beraber gidelim mi?
Plyer — Mükemmel bir fikir doğrusu! Bravo meleğim. Haydi beraber teyzene gidelim. Kim bilir kadıncağız ne kadar çok sevinecek (kan koca kalkıp giderler.)
Cenubî Demiryolları
| İŞLETME TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Adi Genel Kurul Toplantısı Hissedarlara ilân
Ticaret Kanununun 161 İnal ve şirket Esas SözloşmeBinin «? ve «8 inci maddeleri gereğince. Cenubi Demiryolları işletme Türk Anonim Şirketinin hissedarları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, İşbu 1044 MART ayının 31 harf Perşembe günü naat 11 de Şirketin Galatada Rıhtım Caddesinde Veli Alemdar Hanının 314 No.h odasında kâin İdare m erkesinde atü surette taplanmagn davet olunurlar.
Q ü N D I M
| — İdare Mealle! raporu ile Denetçi raporu.
I — İM8 senesi bllânçosu He kâr ve zarar hesabının tasdiki. Meakftr sene hesapları netiCMlna dair idare meclisinin teklifi hakkında karar verilmesi ve idare meclisi üyelerinin zimmetinin ibrası.
3 — Şirketin işleriyle huşuz! mire ile meşgul olan idare meclisi üyeleriyle müdürlere tahsis edilecek ücretlerin (Ayini için meclise yetki veril-mssl.
4 — 1849 yılı için denetçiler tâyini ve Ücretlerinin torpili.
I — idare meclisi üyelerine her celse için verilecek huzur haklarının tâyini
5 — idare Macllal üyelerine gerek doğrudan doğruya kendi namlarına gerek ealr şirketlerin İdare meclisi üyesi veya müdürü sıfatıyla, şirketle muamele yapmağa yetki verilmesi.
T — İdare Meclisine üye tâyini.
En m yirmi beş hisse senedine malik olup İşbu toplantıda hanr bulunmayı arzu eden hissedarlar. Ticaret Kanununun 371 inci ve şirket eros sözleşmesinin 87 inci maddeleri gereğince, malik oldukları hisse senetlerini toplantı gününden en m bir haftaevvol şirket merkezine tevdi etmeleri icap eder.
Hisse senetlerinin kendilerine tevdi edildiğine dair kredi müesseseler! tarafından verilecek vesikalar dahi toplantıda hsnr bulunmak üzere şirkete verilmiş senetler makamında telâkki olunacaktır.
tPAEE MECLİSİ
etlik Makine Yapı Malzemesi
Ticareti TUrk Anonim Ortaklığından:
ortaklığımızın 1948 yılı hissedarlar umum! heyeti 35 mart 1940 cuma günü naat 13 te ortaklığın İstanbul - Oalal» Pergembapuaıında kâin tş tanının 3 noi katındaki merkMlndaâdlyen içtima edeceğinden sayın his* aedarlanmunn mezkûr gün ve eaattebu toplantıda hasır bulunmaları rloâ olunur
a ü M D ■ M 1
1 — İdare heyet! ve müraklp raporlarının okunması,
1 — 1848 hesap yılı bllânçosu İle kâr ve sarar hesabının tetkik ve tasdiki re tdare heyetinin İbrası,
3 — Müraklp iler atinin tâyini,
4 — tdare heyeti. Azarının Ortaklıkla muamele yapabilmesi ve Ortakta* tuavıuuna dahil İşler!» meşgul olabilmesi hususunda Ticaret Kanununun 313 v» 324 üncü maddelerine göre İsin verilmesi.
Yeni tip çakmaklar
Piyasaya çıkarılmış olduğu kısa bir zaman içinde büyük bir rağbet gören tem ve yarım otomatik çakmaklardan başka bu kerr» İngllte-reden getirilen bayan ve bay tipi renkli ve cidden zarif çakmaklar da «ayın halkunınn isteklerine arzedllmlş bulunmaktadır
Beherinin satış flati 17.60 lira olan bu çakmakları bütün tekel »atı$ depolarında bulabiliriniz. 2528)
TEKEL İSTANBUL BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

taze saf ve Konsantre
Serbest kükürt satışları
Keçiborlu Kükürtleri işletmesi Müessesesînden:
Zirai ve Sınat ihtiyaçlar için bol miktarda
kükürtlerimiz piyasaya çıkarılmıştır. Bağcıların ve diğer İhtiyaç sahiplerinin dikkat nazarlarına arzolunur. 3744
Kükürt İşletmesi Müessesesi — Keçiborlu
Telgraf: Kükürt Keçiborlu
İstanbul Jandarma Safınalma Kurulu Başkanlığından:
3. İmalâthanesi İhtiyacı İçin nûmuneslne şöre 1680000 adet küçük renkli şimşir düğme i mart 040 pazartesi günü saat ıs la Taksim Ayas-poşadEİtl kurulumuzda kapalı zarf eksiltmesiyle isteklisine İhale olunacak-
Plyer — (yalnız kalınca) — Nihayet Heienl, başımdan defetmeğe mu-ratfrik oldum. (Koltuğundaki evrak çantasını, masanın üzerine atar, ayna önünde saçlarını taradıktan, kendisine cekl düzen verdikten sonra «Klanın içinde sinirli sinirli mekik dokumağa başlar.) Neredeyse Titika gelecek bu. ne bahtiyarlık! Doğrusu talihim varmış. Şu deve gibi karımı
■Riıı l» liftti ihIII ıııımu
Adalet Bakanının
(Oda, bir kaç dakika saulz Ve tasız kaldı. Birdenbire gardlrobun iki kanadı açılarak Mario İle Tltika dışarı çıkarlar.]
Mario — Of. AS kaldı patlıyaoaK-tını. Bu ne sergüzeşti
Tltika — Benim de korku vs heyecanımı sorma! Eğer elinle ağzımı knpomasaydım, feryatları basacaktım. şimdi ne olacak?
Mario — Ne mİ olaeak? Bunu sormağa lüzum var mı?
Talih bizi gardirop içinde birleştirdi Hayatta da birleşe)İm Kalbim şenindir?
Tltika — Ya madam Helen ne olacak? .
Mario — O. beııl artık alâkadar etmez Artık tehlikeli muaşakalar İstemem. Beni sevdim Tltika I
Tltika (delikanlının kollan arasına atılır) — Ben de seni seviyorum aslanımı şu pinpon Piyvrin cehenneme kadar yolu var.
■ İlci genç öpüşür ve gardıroba korkulu nazarlar atarak çıkıp giderler.)
Çeviren: A. H İL ALÎ
n»ır"!llıwuTnıaiııı*luııluıılnnaıuıınBiıııwınHiuııımıınHiıiHmnııUrtllıin
sözleri
Dfitmelerin tahmin edilen bedeli 14810 lira ve İlk teminatı 1073 lira 35 kuruştur. Buna alt »art kâğıdı kurulumunki görülebilir. îstetlilerln kanuni YMİkalannı havi teklif mektuplarım eksiltme saatinden bir saat önce mp.kbua karşılığında kurula vermeleri. (3008)
Tekel Genel Müdürlüğünden:
Ankara, İstanbul ve İzmir şehirler! belediye hudutları dahilinde Şişeli ve Fıçıh biranın fabrikadan bayilere tevzi! işi bir yıl müddetle taahhüde bağlan uçaktır latanbulda bütün şalür bölgesinin bir tek müteahhide verilmesi tercihe şayan olmakla beraber, şehrin İstanbul. Beyoğlu. Anadö İU, «Adalar dahil» üç bölgeye taksimi suretiyle her bölgenin ayn ayrı taahhüde bağlanması da mümkündür.
Bu İşle alâkalanmak Lstlyen müteşebbislerin fazla izahat için İlgili başmüdürlüklere müracaat etmeler! ve en müsait tekliflerini bir hafta zarfında yazı ile başmüdürlüklere bildirmeleri Ilımdır. 2401
Kovan Ticaret
Türk Anonim Şirketinden:
Şirketimiz hissedarlar genel kurulu 28 Mart Pazartesi günü saat 15.34 da şirket merkezinde toplanacağından hissedarların o gün ve • saatte şirket merkezinde bulunmaları rica olunur.
O Ü N D E M :
1 — İdare meclisi ve müraklp raporlarının, okunması,
t — 1848 yılı kâr ve zarar hesaplarının tetkiki ve tasdiki 11e idare meclisi üyeleri ve mfiraklbln İbrası.
3 — idare meclisi üyelerinin seçilmesi,
4 — 1848 yılı için müraklbln seçllmesf.
Kireç kaymağı, mayi klor ve îuzruhu ihraç o’ımacak
Stlmerbank Sellüloz Sanayii Müessesesi
Müdürlüğünden
İZMİT
Klor - Alkali Fabrikamız istihsal!)tından kireç kaymağı mayi klor tuzruhunun yakın şarka ihracı düşünülmektedir. Talip oTanlann bir
ve
sene müddetle ihracını taahhüt edebilecekleri asgari miktarla âzami kabul edecekleri tob İzmit flatl ve bu ihracat İçin isteyecekleri diğer şartlan 20/3/949 tarihine kadar müesseaemire yazılı bildirmeleri İlân olunur.
Evsaf öğrenmek ve nünuıne almak için İzmit'te müessese merkezinde ticaret şubemize başvurulması rica o>unur. 2476)
Q Q-CM
o
o
12
(D >
(D


(Baş tarafı 8 inci aahifede) üçe bölünmektedir. tik mahkeme tekbiri İçinde sulh mahkemeleri mevcuttur.
Tasarının hedefi, gerek vatandaşın hakkını emniyetle sağlamak, gerekse adaleti devlet «eviyesinden tamamen yerine getirmek bakımından bir «İkinci derece» ihdAM gayeni ortada mevcud olmakla beraber, biraz da pratik düşünülmüş ve Yargıtayın bugünkü büyük ve ağır yükünü hafifletmek mülâhaza sİ yİ» İlk mahkemelere, kati hüküm vermek yetki»! tanıtarak onun üstünde olanların Yar-gıtaya gitmesi keyfiyeti derpiş edll-
Bu kadar s s» ılı, bu kadar vatandaş hakkım en yüksek mahkemeye götürmeden um sayılacak olan kademeleri kesin olarak halleden bu kanunu mamleketlmls İçinde v» bütün efkârı ttmnmly ede İnandırarak kabul ettir s- , bilmek için, takdir edersiniz kİ ürerinde çok dikkatli ve İtinalı bulunmak Zaruridir. Ve bu kanun memlekette tatbik edildiği zaman, asaba bugün *dB teşkilâtın yapılmış olduğu 63 vilâyetimizde birden tetblk edilebilir mi? Yoksa derece derece mı tatbik »dilmek s&ruretl vardır?
Bugün elimizde bu kanun haor olduğu halde Meclise gelmediğimden şikâyette bulunan arkadaşlarıma cevabım şudur ki; bu kadar esaslı ve —, büyük bir kanun, bir kere mesuliyetin! üzerinde taşıyan bir adam sıfa-tiyle memlekûte fayda getireceğine kat! bir kanaat elde etmeden hiç şüphe yok ki, bunun mesuliyetini üzerime alarak getiremezdim DedJftlm gibi, dâva bil mevcut teşkilât!
kökünden ve aslından dafiiştiren »ir mevzudur.»

Adalet Bakanı, bu arada söolerinl, Meclis Adalet Komisyonunda tetkik edilmekte olan Ceza ve Hukuk Muhakeme Usuller! Kanununa İntikal ettirmiş ve:
«— Bu kanunlar İhtiva ettikleri hükümler İtibariyle mahkemeleri misin çalışmasında ferahlıklar vücuda getireceklerdir. Buna inanıyorum. Adil teşkilâtın «üst mahkemeleri» ku rtılduğu takdirde «Usul kanunları» na eklenebilecek olan fasıllarda da hazırdır kİ bu «ek kısım» teşkilât kanuniyle beraber Meclise anedlle-cektir.»

Bakan B. Fuat Atrmentn, al ölümüm hâkimler, nâklm muavinleri, hâkim ve avukat stajyerleri hakkında cidden kayda değer sözlerini de gelecek yasımda aynan nakledeceğini. (•) RemH TOZANOĞLU
(•> Ad*l«t Bakanının Büyük Millet Meclisinde adli işler hakkında, yaptığı açıklamaya ait birinci yası »T şubat tarihinde İntişar etmiştir.
KtRALTK
PLAJ GAZİNOSU
Küçükyalı ile ÖÜreyyâ Plâjı ara aında ki İdeal tepe Pl&J Gazinon kiralıktır.
Galata, Tünel yanında, BlUûr sokak, Büyü Tiinel Han. No. 8
I
İnşaat ilânı
Sümerbank Genel Müdürlüğünden
ı — îzmirde kurulacak Dokuma fabrikan birinci loşun İnşaatı birim flatl esaslle ve kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur'.
2 — Yapılacak İnşaatın keşfi (8 137.808,00) lira ve geçici teminat parstı (107.880,—) liradır.
3 — Eksiltme evrakı Ankarada Sümerbank Genel Muamelât müdürlüğünden (100) liraya alınabilir.
4 — Eksiltme 25 Nisan 1949 pazartesi günü saat 18 da Ankarada Sümer bank Genel müdürlüğünde toplanacak komisyon marifetiyle yapılacaktır.
6 — İstekliler, eksütme şartnamesinde yazılı şartlar dairesinde bilhassa «elik konstrükslyon bakımından mukabil teklif yaprunkta serbesttir.
8 — istekliler teklif evrakı arasın» şimdiye kadar yapmış oldukları bu gibi işlere ve bunların bedellerine, teknik teşkilâtlarının kimlerden teşekkül ettiğine dair belgeler koyacaklardır.
7 — Bu eksiltmeye İştirak edeceklerin bir taahhütte 1030 yılı sonuna kadar (3.000.0041.— > liralık ve bu tarihten sonra (3.000 000,-) liralık ben-»erl betonarme veya demir konstrüksiyon İnşaatını ikmal ederek geçici kabul İşlemini yaptırmış olmaları şarttır.
8 — Banka ihaleyi dilediği şekilde İcrada serbesttir.
Umumî heyeti davet ilânı
TASFİYE HALİNDE BCLL’NAA BREZİLYA KAHVESİ Türk Anonim Şirketi Tasfiye Heyetinden:
Tasfiyede buluuan Brezilya Kahvesi Türk Anonim Şirketi hissedarlar umumi heyeti 24.3.949 tarihine düşen perşembe günü saat 15 te İstanbuida Bohçekapıda 4 üncü Vakıf Hanındaki şirket merkezinde âdi surette to-. lanacağmdan. Şirket esas mukavelesi mucibince Umumi heyete katılacak hissedarların hâmil bulundukları hisse senetlerin! veya bunu müsblt vesaiki İçtima gününden en sz bir hafta evvel şirket merkeztne veya Türkiye tş Bankası A. ş. İstanbul şubesine tevdi ederek mukabilinde hisse senetlerinin sdetlertal mübeyyln birer duhuliye kâğıdı almaları rica olunur.
MÜZAKERE RUZNAMESÎ:
1 — Tasfiye memurlarının ve müraklp raporlarının okunman ve bu raporlarda mezkûr hususlar ile tasfiyenin devamı hakkında karar lttlha-
1 — 1048 senesi ’bllftııço, kâr ve zarar hesap va muamelatının tetkik va tasdiki İle bu hesap ve muamelelerden dolayı tasfiye memurlartyle mü-rakibin ibresi.
S — 1049 aen-yjl için müraklp intihabı ve tahsisatı hakkında karar »ttibazı.
(2426)
ADRİATİCA S. A. Di NAVİGAZİONE
T. CAMPANELLA vapuru 10 Mart’ta
aşyal ticariye alarak
MARSİLYA ve CENOVA
Umanlarına hareket edecektir
C A R S O vapuru 12 Martta
'eşyal ticariye alarak
MARSİLYA ve CENOVA
limanlarına hareket edecektir.
fazla tafsilât fçin Galetada Mumhaned#
ADRİATİCA S. A. Di NAViBAZiONE
Umumi acenteliğine müracaat. Tel: 44877 — 44878
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası ilânları |
Sayan TaelHoıre
Ticaret ateşe I olarak Hlndistana ve Pâkhtana gitmek Üzere bulunan Sami özelsel, 7 Mart 049 Pazcrtesl günü odamıza geleceğinden kendisiyle görüşmek lstlyen tacirlerin saat 14-18 arasında teşrifleri


2500 Kg. 10 m/m 2
2
Kable çıplak bakır tel alınacaktır
i. E. T. T. işletmelerinden:
1 — Muhammen bedeli 20.400, - Hra olan yukarıda yazılı malzeme 7.3.949 pazartesi günü saat 10 da pazarlığa, vazedilecektir.
2 — Muvakkat teminat 1530 Ura olup bu husustaki şartnameler Meş-
ro han levazımından parasız dağıtıl noktadır. 8347
3500
II
” ”ftn ,evazımından Parasız dağıtıl noktadır. 3847
Ankara Belediye Başkanlığından
1 — Otobüs İdaresi İçin alınacak (200) ton motorin 16 gön «tire ve kapalı sarf uaulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen bedeli (71*700) liradır.
3 — Teminatı (4835) Hradır.
4 — Teminat Otobüs idaresi veznesine yatırılacaktır.
6 — Şartnamesi her gün Belediye Tutanak ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde görülebilir.
e — ihalesi 18'3/949 Cuma günü ssat 18 da Belediyede toplan: ı encümende yapılacaktır.
7 — İsteklilerin 2400 sayılı kanunun 33 İnci maddesi sarahati veçhile
hozırlıyac akları teklif mektuplarını belli günde saat 18 e kadar ııı-’kbııs mukabilinde encümen başkanlığına başvurmaları. 2334
I
Baş kale 10 S YY J. A. IIITB satın alma komisyon başkanlığından
Muhammen bedel Tutan Lira Kuı uj J8000 CV
Cinsi
Biati Kr.
100
Miktarı
Kilo
Sığır eti 38000
Cins ve miktarı yukarda yazılı ihtiyaç kapalı zarf usulü İle satın alına-
caktır. Eksiltme ve ihalesi î6/Mart/949 çarşamba giljıü saat 14 te Başkale 10 Syy. (1. A. m TB. satın alma komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat muhammen bedelin dur Kati teminat İhale bedelinin 1U5 dlr. Evsaf ve şartlar hergün komi s ye .da görülebilir, isteklilerin muayyen giin ve saatte teminatlar» ve diğer veslkalarile birlikte komisyonda bulunmaları
jıife-8
Soğuk algınlığında ve G R î P başlangıcında HASTALIĞI ÖNLEMEK İÇİN
KİNİNLİ
GRİPİN
almayı unutmayınız
Dört saat ara ile güııde 3 kaşe alınabilir.
EMLÂK BANKASI
°/° 4 faize tâbi
Küciîk cari hesaplara mahsus 1949 vıhnda yapacağı
A L T I keşidede
Drenmiş 3 E V
AKSAM
4 Mart 19*
Sarıyer Tapu Bici Muhafızlığından:
948'2478
Created by free version of 2PDF
DEMETRIUS J. ZERVOUDAK1S
VAPUR Ace titanı
Vapuru S martta beklenmekte EASTERN MED
Vapuru 12 martla beklenmekle Vo SELANİK — PİRE _ İSKENDERİYE FORT -SAfo - BEYRUT ve KIRKIN
İçin eşyayı ticariye yükllyecek-lerdlr. Fazla tafsilât için Galata Huvagimyan hanında 147'1 Rıhtım oaddatd acentalığma. müracaat Tel: 42199
Bir daireli döşenmiş
"aP ARTIM AN
.Sarıyer Bahçe Sokağında eski 10 MU. 10, yeni 24. 28, 20 1 kapı No. iu ı gayrlmenkulün kaydında vefaen ferağ fazlasına şamil olmak üzere, Hacı Mustafanın alacağından doJtıyı İstanbul İcra riyasetinin 3 haziran 923 T ve #28 2677 - 13563 sayılı tezkeresiyle mezkûr gayrlmenkulün üçte bir hisse mutasarrıfı Hasaıı oğlu Ahmet Reşit hissesinde haciz mevcuttur.
İşbu haczin icra ve iflâs kanununun muvakkat maddecinin dördüncü bendi mucibince terkini hakkında alâkalısının İcra riyasetine müracaatı Üzerine İcra dairelerince yapılan tetkl-kat'-a mezkûr haczin yenilendiğine dair bir kayda tesadüf oluhûnudıği bildirilmişse de 933 sinesinde Adliye yangını vukua geldiği ve haczin bu tarihten evvel konulduğu ve dosyanın da yanmış bulunduğu ciheti» takip muamelesüıiıı yapılıp yapılmadığı anlaşılmamıştır
t Yukarıda bildirilen haczin 4 eylül [ 929 tarihinden 4 eylül 933 tarihine 'kadar yenilenme ve takip muamelesi 1 yaptırılmış İse takiı» edildiğine dair ; belgeleriyle birlikte tarihi İlândan itibaren bir ay «urfında Sultanahmet ı e Bariyer Tapu Sicil Muhafızlığına nıu-r statları ve müracaat edilmediği takdirde bu haczin Tapu ve Kada4.ro Genel müdürlüğü merkez tapu komisyon unca mümasil bir hâdise öo-'layislyle İttihaz ettiği kaıar gereğince | kaydından terkin 0'uı.acağı mukaddema 25 ocak 94# terih ve 15778 No.
ı iti Akşam gazetesiyle divanhaneye tâ> Hk edilen İlâmlarla keyfiyet İlân edil— I mtş olduğu gibi bu kerre dahi yine {tarih! İlândan itibaren 16 gün zarfında mezkûr ilânı mucibince müracaat j edilmediği takdirde bermucibi karar haczin terkin edileceği Iklnrl defa ilân olunur. (2355)
ARI

KOMPRİMfLtRİ
Yan bedelleri
Borçlanılmak üzere
Müshil Dehaüt Hapları
(YAZILI HAPLARI)
Ayrıca
3 EV
2 A R S A
Muhtelif para
ve kazanmıyan başatlar arasında eşit haklarla ve ayrı keşidelerle en az (20ı şer ıi's'ık
(1200) AuET TESELLİ İKRAMİYESİ
dağıtacakta. İlk keşide 28 3 19 tarihindedir. Bu keşideye iştirak et-mok İğin
5-3-949 AKŞAMINA KADAR
ea aı (100) Uralık bir he&ab aştırmakta acele ediniz. İ‘k keşidede ınuhtelLf nakid İkramiyelerinden maada mevcut yarı bedelleri borçlanacak olan İki er lkramlyeatnl kazananlar arzu ettikleri takdirde (18.000) lira almak Özem alakalarını kesebilirler- Tatsl'dt İçin gtşelerl-m te emre Amadedir.
Türkiye Emlâk Kredi Bankası
İSTANBUL ŞUBESİ
Eminönü Yağcılar Sokağı karşısında
Muannit vesalr şekil inkıbazlığa karşı Fransız Deh aut Müshil Ropları İstimal edildiği müddetçe perhize lüzum yoktur Alışkanlık yapmaz, sancı ver-meı, defi tabii tanzim eder, iş-tlhayı arttırır ve kanı temizler. Her kutuda 23 hap vardır.
Kutudaki İstimal tarzını dikkatle Okuyunuz.
SATILIK OTOMOBİL
Az vo temiz kullanılmış 1048 model lüks Lincoln otomobil satılıktır. Müracaat her gün 8-0 ya kadar Osman boy Pasaj Garajında Yusuf Doğancı. Tel.
MMMBN S4452 ■■■■■■M
ZAYİ — Çanakkale nüfus İdaresinden altlığım kimlik cüzdanımı kaybettim- Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
1329 doğumlu Nişim kızı Rahet Eldorlko
Çocuk nesimi t hır un
Ahmet Akkoyunlu
Taksim - Talimhane Palas Telefim 33327
Kiralık Yer Aranıyor
Fatih, Pnngalu ve ÜskÜdarda piyasanın işlek oir ifadesinde Banka şubesi olmağa müsait binası olup da kiraya vermek Lstlyenierln İstanbul 181 numaralı posta kutusuna adres ve şartlarını yazı İle bildirmeleri rica o'unur. t270D)

BAYttArtLAR.ÇARPINThrSİNiR BUHRANI ÇEKENLEI
NEVROU CEMA
İn TM :o DA-ı» sıı»r« ç.h »ıriı (MiS'« oi»h(i. irsim, la. I
I
D. D. T. ALINACAK Türkiye Kızılay Derneği Ge.-el MerKezincen '
Kapalı zarf usullyle 1IK) ton tecnİkall D D T satın alınacaktır. Teklif mektuplarının 14 mart 19ı# Pazartesi günü akşamına kadar genel merkezde bulundurulmaları lâzımdır
Şartnamesini görmek ve almak ısllyenlerln Ankarada Genel Merkez Tekel Servisine, Istan bulda Mimar Vedat caddesinde Kızılay Sat n Reposu Müdürlüğüne mtıracaatlerl rica olunur
DAVETİYE
ANKARA
Anonim Türk Sigorta Şirketinden
Şirketimizin ltMtt senesi hissedarlar âdi genel kurulu aşağıda yazılı maddeler hakkında görüşmek ve karar vermek üzere 31 mart 104# tarthl-qe rasLıyan perşembe günü saat 11 de Ankarada Türkiye tş Bankası A. Q. Umum Müdürlüğü binasında toplanacaktır.
şirket İç tüzüğü gereğince Genel kurula katılacak olan en aşağı on hisse senedine sahip hissedarlardan bu hinse ’ senetlerini veya bunları müsblt vesikaları, toplantıdan bir hafta evvel Ankarada Türkiye tş Bankasına veya İstanbul da Yeni Postahaııe karşısında Erzurum Hanındaki Şirket Muamelât merkezine yatırarak mukabilinde dnıhullye kartları almaları ll&n olunur.
1 — 1948 yılına ait Yönetim kurulu va Denetçiler raporu ile bllûnço ve kir ve zarar hesaplarının okunması ve bunların incelenmesi ve onanmadı Ue Yönetim kurum üyelerinin ve denetçilerin İbrası.
8 — 1948 yıh kâr ve temettüünün dağıtılması hakkında karar verilmesi ve dağıtma tarihinin tesbltl.
3 — Yönetim kurulu üyelerinden üçünün müddeti dolmuş olduğundan Şirket îç tüzüğünün 20 ncı madflesl gereğince üç Üyenin seçilmesi
4 — Denetçilerin seçilmesi,
3 — Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddeleri gereğince Yönet tn kurulu ayei.-ifn gerek kendi namlarına ve gerek başka şirketlerin yönetim kuru: ı iyesi veya müdürü sıfatiyle şirketimizle İş yapmalarına nıüsaade Y«rthne-Ji-
T A M i Ş
T_rK Ticaret ve Sanayi
ANONİM ŞİRKETİNDEN
Şirketimiz 1948 51nd. ticari yılı Adi Genci Kurulu 30 Mart 1949 tarihine raslayan Çarşamba günü saat 16’da Şirket Merkezi olun Galata Bankalar caddesinde Adalet Hanında linçi kattaki dairesinde toplanacaktır-TLcaret. Kanununun ve şirket esas mukavelesi hüküm'erl gereğince hissedarların toplantı gününden bir hafla evvel hlasc senetlerini veya bunlara alt makbuzlarını Şirket merkezine tevdi etmeleri ve toplantıda hazır bulunanı lyacak olan Ortakların da kendilerini temsil edecek vekillerini bildirmeleri rica olunur.
GÜNDEM:
1» 1948 senesi İdare Meclisi raporunun okunması,
2» Murakıp raporunun okunması
3» 1948 ticari yılma alt Kâr ve zarar hesaplarının tetkiki, tasdiki idare meclisinin İbrası;
4( Esas mukavelenin 20 ınoı. maddesi gereğince kıdem sırası Ue âza çıkarı'arak yerlerine başkalarının tayini veya aynı kimselerin ip-
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversiteye bağlı Tıp, Hukuk, iktisat-. Fen. Edebiyat ve Orman Fakülteleriyle Dişçi ve Eczacı Okullarıma mevcut bilim kollan İçin Doçentlik imtihanı açılacaktır.
İsteklilerin Mart'1949 sonuna kadar, imtihana girmek istedikleri bilim kolunu ve Yabancı dili göstererek bir dilekçe ile Fakülte Dekanlıklarına başvurmaları ve bu dilekçeye:
a> isteklinin Üniversiteler kanununun 18 İnci veya altıncı maddelerindeki şartlan haiz bulunduğunu bildiren belgelerin asıUarı veya Noterlikçe tasdikli suretleri;
b) İmtihan harcı olarak (50) Uranın Üniversite veznesine teslim a-dlldiğlne dair makbuz,
c> İsteklinin İlmi araştırma ve yayımlarının listesi,
d) Doçentlik tezinin basılmış veya yazı makinesinde yazılımı olarak altı nüshası (kapalı zarfı İçinde),
e» Te21n muhtevası hakkında bir sohlfeyi geçmemek üzere hazırlanmış bir özetin altı nüshasını bağlamaları lâzımdır.
2743
ve
İki kası,
tâyini.
S> Müddeti hitam bulan murakıpların yenilenmesi ve ücretlerinin
T. C. Ziraat Bankasından:
1 — Beynelmilel tanınmış fabrikalar mamulâtından olmak üzere pazarlıkla 92 adet Standart boy yazı makinesi ve dört ameliydi el İle müteharrik (35» adet hesap makinesi satın alınacaktır
2 — Tallp’erln teklif edecekleri bedel tutarının yûzda beşi nöbetinde muvakkat teminatlarım îstanbulda İstanbul şubemize ve Ankarada merkez müdürlüğümüze yatırıp mukabilinde alacakları makbuzları teslim müddetlerini de gösterecekleri izahlı teklif mektuplarPe birlikte 18 mart 949 tarihine kadar İstanbul şubemize veya levazım müdürlüğümüze vermeleri lâzımdır.
3 — Batınalma tahakkuk ettiği takdirde teminatın yüzde ona çıkarılması şarttır.
4 — Bankamız satın alıp almamak ve tercih etmek hakkını muhafaza eder. (2738)
O@ifi)®n KüfuS T@$>lanttsı Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulundan: şirketimizin 1948 yılı hissedarlar genel kurulu adi toplantısı, gündemde yazılı hususları görüşmek üzere 31'Mart'1940 tarihine rastlıyan perşembe günü sasyt 10 da Ankarada Türkiye t? Bankası umum müdürlüğü binasında yapılacaktır.
En az on hisse senedine sahip olan hissedarların şirket statüsü gereğince bu toplantıya İştirak hakkına sahip bulunduklarından, hisse senetlerini veya bunlan müsblt vesikalarını toplantıdan en geç bir hafta evvel Ankarada Ulus Meydanı Koç Han ikinci kat 1 No. da Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Ankara şubesine ve İstanbnlda Yeni postana karşısında Kredi hanındaki şirket merkezine yatırarak giriş kartı almaları Uâa olunur.
GÖRÜŞÜLECEK tŞLER;
1 — 1948 yılma alt yönetim kurulu ve denetçilor raporu İle bU&nço ve kâr ve zarar hesaplarının okunması, bunlann incelenmesi, onanması İle yö netün kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibraları,
3 — 1948 yılı safi kârının dağtılması hakkında karar alınması ve dağıtma tarihinin tespiti,
3 — Yönetlçı kurulundan müddeti biten üç (lj’ellk İçin statünün İt inci maddesine göre seçim, yapılması.
4 — Denetçilerin seçilmesi.
5 — Ticaret Kanununun 323 ve 324 üncü maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine gerek kendi namlarına ve gerek başka şirketlerin yönelim kurulu üyesi veya müdürü sıfatiyle şirket İle İŞ yapmalarına müsaade verilmesi.
I

Comments (0)