Londra’da yeraltı şimendiferi garlarındaki sığmaklar kapatıldı ______________________________
AKŞAM
Sene 27 — No, 9538 — Fiati her yerde 10 kuruştur.
SALI 8 Mayıs 1945
Sıtma mücadele ekipleri yarından itibaren evleri ziyaret etmeğe başlıyacaklar
Sahibi: Nöcmeddin Sadak — Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es — AKŞAM Matbaası
AVRUPA HARBİ SONA ERDİ
BÜTÜN DÜNYA ŞENLİK YAPIYOR
Avrupanın büyük günü:
8 Mayıs 1945
Dünya tarihi, Müttefiklerin taler ilân, ettikleri bugünü yalnız uzun bir korkulu rüyanın sonu olarak değil, bir insanlık dâvasının kazarulışı ve bir dönemin başlangıcı diye kaydedecektir.
Geçmişte Avrupa, daha uzun sürmüş savaşların sayısız parlak zaferlerini görmüştür, fakat hiç birisi derinlikte ve genişlikte bugünkü neticenin ehemmiyeti! vasfını taşımamıştır.
Bugünkü zaferin ehemmiyeti çok çetin bir harbin, kuvvetli bir düşmanın yere serilmesile bitmiş olmasından ileri gelmiyor. Her zafer bir kâbusun sonu olduğu ve galiplere kazançlar temin ettiği İçin kutlanır. Çünkü harbler karşılıklı menfaatlerin çarpışmasından doğar ve kazanan taraf gözlediklerini elde ettiğinden dolayı sevinir.
Bugünkü zaferin başkalarına benzemiyen müstesna vasfı, onu kazananların sadece bir dâva uğruna ateşe atılmış olmaları ve bu neticeden kendileri için hiç bir maddî kazanç beklememeleridir. Almanya ile- yardımcılarına karşı İlk "olmaz!» sesini yükselten İngiltere ve Amerika beş buçuk yıllık fedakârlıklara, sâdece tahakküm ve istilâ politikasına sed çekmek, milletlerin hürriyet ve istiklâli prensiplerini korumak için katlandılar
Harbin ilk yılında çok kuvvetli bir düşman karşısında hazırlıksız, tek başına kalan İngiltere, biç bir taarruza uğramamış, bilakis Almanya tarafından en cömert sulh ve uzlaşma teklifi almıştı. Eğer bu kara günlerinde İngiliz milletinin maneviyatı sar-nlsaydı, yahut İnglltereyi idare Çelenler sadece Büyük Britanya imparatorluğunun menfaatlerini ûrasalardı, bu harbin ta başında Almanya ile anlaşmak Ingiltere İçin çok kolay olur, fakat Nor-Vcçten Yunanistana. Fransadan Poîonyaya kadar bütün Avrupa milletlerinin istiklâline veda etmek gerekirdi.
Eğer kendisi için Avrupa harbinden ne bir tehlike, ne bir menfaat gelmesi mümkün olmıyan koskoca Amerika, tükenmez kaynaklarım sırf hürriyet adına Ingiltere yanında zafer terazisine nemen katmasaydı Alman emperyalizminin nerede duracağını kestirmek güç olurdu.
Bugünkü zafer, hiç bir taarruza uğramadan, hiç bir menfaat beklemeden, her türlü tehlikeyi göze alan, düşmanın kullandığı ân korkunç silâhlara göğüs ge-jrerek yüksek bir dâva uğruna savaşa atılan medeni milletlerin âserl olduğu İçin tarihte hemen hemen eşsizdir ve bundan dolayı kutludur.
Bu zafer, eskiden olduğu gibi bazı alış veriş hesaplan görmüyor. Bir takım yeni sınırlar çizmiyor. Bu-zafer tecavüz ve İstilâ Çmelierine, kuvvetin hak tanınmasına, her hangi bir ideolojinin Zorla başkalarına kabul ettirilmesi imkânlarına engel ’ '
bütün milletler için yeni vlr açmak istiyor.
Hak ve adalet uğruna, _ dururken ateşe atılan büyük demokrasilerin yendikleri ve yık-, tıkları şey sadece adı belli bir devlet değil, bir sistem, bir zihniyet, bir siyasettir. Bu sistem, adj ister Nazilik, ister Faşistlik olsun, ferdin hürriyetlerini yok-eden, kafalara, hattâ vicdanlara kadar musallat olan kavrayıcı bir çeşit devlet esaretidir. Bu zih-
niyet, dini ve mezhebi ne olursa olsun kendinden başkasına asla tahammül edemiyen koyu bir taassubun üstünlüğüdür. Bu siyaset, türlü vesile ve bahanelerle tahakküm ve istilâyı uygun göstermeğe çalışan, fırsat kollayıcı bir yayılganhktır, Hak ve adalet uğruna kazanılan bu zafer bütün dünayaya çok pahalıya mal olmuştur. Beş buçuk yıldır sonsuz fedakârlık ve yoksuzlyklara katlananlar bu zaferi asla israf etmek ıstemlyeceklerdir. Yangın yerine dönen Avrupada yenilen ve yıkılan ejderin yerini almaya artık kimse cesaret edemlyecek-tir
Dileriz, bu zafer boşa gitmesin ve Avrupada sonuncu olsun...
Necmeddln Sadak
İsveç Almanya île münasebetlerini kesti
Stokholm 8 (A.A.) — İsveç, Almanya ile siyasî münasebetlerini kesmiştir.
olarak bir de-
durup
Almanya kayıtsız şartsız
nasıl teslim
oldu?
Ankara 8 (Telefonla) — Ahnanyaııın kayıtsız ve şartsız Müttefiklere teslim olnıa-sile Avrupada harbin bitmesi her yerde olduğu gibi bütün Tiirkiyede ve başkentimizde büyük sevinçle karşılanmıştır. Şehrimizdeki bütün binalar, müesseseler ve mağazalar bayraklarla donatılmıştır Gece de her taraf aydınlatılacaktır. İnsanlığın zaferi bayramı iki gün devam edecektir.
Alnıanyaııın kayıtsız ve şartsız teslimi ile Avrupada harbin bitmesi haberi İstanbul’da büyük sevinçle karşılanmıştır. Bu sabah şehir baştan başa bayraklarla donatılmıştır.
J
Prag kurtarıldı
Amerikan tankları şehre girdiler
Londra 8 (B.B.C.) — Prag'dan gelen son haberlere göre, Çekojlovakyanm başşehri bu sabah kurtarılmıştır. Çek radyosu bu sabah Alman kuvvetlerinin teslim olmağı kabul ettiğini ve Amerikan zırhlı kuvvetlerinin Prag’a girdiklerini haber vermiştir Alman
kumandanlığı dün gece «ateş kes* emrini vermiş ve Çek milli meclisiyle görüşmelere başlamıştır. Almanların şartlan raddetmlş, fakat bu sabah Almanlar teslim olmağı kabul etmişlerdir.
Japonyaya karşı harb
«Niçin harbettik, neden galip geldik?
Londra 8 (R-) — Bu sabah çıkan bütün Ingiliz gazeteleri zaferden bahsediyor, insanlığın gördüğü en büyük ve en kanlı muharebenin bittiğini haber veriyor. Times gazetesi bu münasebette yazdığı makalede diyor kİ:
•Buğun tarihte görülmemiş Cn büyük tahakküm yıkılmaktadır. Yıkılma tamdır ve kadar büyük bir İnhidam görülmemiştir. Niçin harbettik? Bu sualin cevabı şudur: BLr İdeali kurtarma^ İçin, hürriyet ideali için... Nazizm her şeyden barbardı. HltUr Alınanlara 10(10 senelik imparatorluk vadedlyordu. Fakat düşünmek, vicdan, söz hürriyeti gibi en mukaddes şeyleri kaldırmak istiyordu.
Hürriyet medeniyetin ruhudur. İngiltere ve Fransa bunun lcln harb İlân ettiler. Fransa bir aralık Almanların maddi kuvvetinin yüksekliği lıarşısında sarsıldı, fakat çabuk kendini topladı. Bu esnada ortada hürriyetin müdafii olarak yalnız İngiltere kaldı. Harbi kazandık, çünkü dâvamız çok ulvî İdi »
News Chronlcle gazetesi de Almanya'nın yıkılışından bahsederek bu memleketin bundan sonra daha İyi bir İstikbale kavuşması mümkün doğunu söylüyor ve «insanlığı kin ““ muhabbet kurtarır» diyor.
eıı
ol-de-
İlk tesir
Filistin’de yiyecek fiatleri düştü
Kudüs 8 (A.A.) — Avrupada harbin sona erdiği haberi, Filistin'in bazı pazarlarında, bilhassa küçük kasabalarda ve taşra merkezlerinde bazı yiyecek maddelerinin fiatlnl düşürmüştür.
7 milyon Amerikan askeri harekete hazır
Nevyork 8 (R.) — Amerikan gazeteleri Avrupada harbin bittiğini büyük başlıklarla neşretmlşlerdtr. Gazetelerin mütalâası şudur «Müttefikler harbde olduğu gibi sulhta da beraber çalışacaklar, bir dalla taarruz vukuuna mâni olacaklardır. Pasifik harbL Japonyanın kayıtsız, şartsız teslimine kadar devam edecektir. Bu İş İçin 7 milyon Amerikan askeri kullanılacaktır Japonyaya 800 kilometre mesafede bulunan Oklnava adasının dörtte üçü şimdiden Amerikalıların elindedir.
Japonyada endişe başlamıştır. Tapon Dış Bakanının dünltil sözleri bunu gösteriyor. Japon Bakanı Alman-yanın teslimini protesto ederek Üçlü paktın feshedileceğin! sövlemlştlr. Halbuki bu paktı lmzalıyanlardan İtalya ve Almanya yere serilmiştir; Japonya da sallanmaktadır.»
DİKKATLER
Bazı münferit noktalar müstesna her tarafta harb harekâtı durdu, Breslau kalesi de dün teslim oldu
Bugün saat 16 da M. Churchill, Truman, Stalin ve Gl. deGaulle radyoda birer nutuk söyliyecekler
Londra 8 (B.B.C.) — Alman sllâlıll kuvvetleri dün kayıtsız şartsız teslim olmuştur. Teslim vesikası Fransa'nın P.eyms şehri yakınında, bir mektep binasında bulunan Gl. ElsenhowerTn karargâhında İmza edilmiştir. Vesika Müttefik başkomutanlığı adına Gl. Eisenhover'in kurmay başkanı Gl. Smith, Sovyet Rusya adına Gl. Susla-parof, Fransa adına Gl. Devez. Almanya adına da Alman ^enel kurmay başkanı Gl. Jodl- tarafından faıza edilmiştir. İmza resminden sonra Gl. Jodl: «Bu İmza neticesinde Alman halkının ve askeri kuvvetlerinin mukadderatı tamamen zaferi kazananların eline bırakılmıştır.» demiştir.
Almanya’nın teslim olduğu haberi her tarafta derhal duyulmuş ve büyük heyecan ve sevinç uyandırmıştır. Londra’da herkes sokaklara dökülmüş. her tarat donanmıştır Parls'de binlerce halk Marseyyez'l İngiliz ve Amerikan Milli marşlarını söyliyerek sokaklarda gezmiştir, tş^al altından kurtulan yerlerde tezahürat daha coşkun olmuştur. Danimarka'da halk sevinçten ağlıyordu.
Almanya'nın teslim olduğu haberi bilhassa Amerika'da büyük akisler yapmıştır Nevyork’da milyonlarca halk sokaklara dökülmüş, münakalât durmuştur, Şehir bir kaç dakika içinde büyük bayram günleri halini almıştır. Her tarafta bayraklar çekilmiş, kiliseler çanlarını, fabrikalar düdüklerini çalmağa başlamıştır. Yüksek binalardan atılan kâğıtlar, konfetiler havayı kaplıyordu. Halk gece yarışma kadar sevinç tezahürlerinde bulunmuştur.
Avrupa'da harbin bitmesi dün her tarafta kutlanmakla beraber zafer günü bugün, yani 8 mayıştır. İngiliz, Amerika ve Sovyet Rıısya arasında verilen karar mucibince 3 memleket Bajkanlaıı zaferi bugün aynı saatte İlân edeceklerdir. M. Cburchill, Başkan Truman ve Mıreşaı Stalln bugün saat 15‘de. (Türkiye saat ayarlle 16 da) Avrupa'da harbin bittiğini ilân edeceklerdir. Gel. de Oaulle de aynı saatte bir nutuk söyliyerek zaferi Fransızlara bildirecektir.
İngiltere Kıralı bu akşını Türkiye saat ayarlle 22 de Britanya halkına bir nutuk söyllyecektlr. Kıral. Gl. El$enhoweı-'e çektiği bir telgraftı-. 11 ay içinde ve tarihte misil görülmemiş katiyetle ifa ettiği hizmetlerden dolayı askerlere mttınet ve şükranlarının tebliğ edilmesini bildirmiştir.
Bu akşam Mareşal Monlgomery vo Alezander de radyoda birer nutuk söylıyeceklerdlr.
M. Eden’in demeci
San Francisco 8 (R.) — İngiliz Dış
olmalarına itaat edilmesini bildirmiştir. Müttefik deniz kuvvetleri başlıca 3 Norveç limanı açıklarına- gelmiştir. Bunlardan bir tasası Oslo'ya girmiştir. Danimarka'daki Almanlar da gürültüsüzce teslim oluyorlar, Holanda'da İngUlz kıtaları başlıca büyük şehirlere girmişlerdir. -
Breslau kalesi dün Sovyet kotalarına teslim olmuştur. Kale komutanı Ve 40 bin asker esir edilmiştir. Kalenin muhasarası 82 gün sürmüştür.
Alman yüksek kumandanlığı muhtelif noktala/daki askerlerle pe^ az temas ettiğinden bunlara teslim emri göndermek zamana, belki de günlere mütevakkıftır.
Yugoslav kuvvetleri Llubliana’yı zaptetmelerdir. Zagreb'in de işgali bekleniyor. »
Amerikan ordusu Elbe’-nin gerisine çekiliyor
Nevyork 1 (A.A.) — Ruslarla yapılan ayırma hattı anlaşması gereğince 9 uncu Amerikan ordusu Elbe nehri doğusundaki topraklardan geri gekll-mlştlr.
Londra’da sığınaklar kapandı
Londra 8 (AA.) — Evvelki akşam 1940 eylülünden beri 11r defa olarak, Londra yer altı trenleri garlarının sığmakları boş bulunuyordu. Bunlar
Zımnen istiskal
Japonya, Almanyaya hiddet ediyor: Niçin teslim olmuş imiş? Mademki .savaşa devam edilmedi, o da üçlü paktı tanımamakta hürnıiiş!
... Misafir gelen sırnaşık molla- „„„ ,______ .
•un yatağını, yorganım toplıya-' Bakanı M. Eden radyoda demeçte borak,.bir tekme, kapıdan dışarı I Umarak demiştir kİ: «Alman orduta-atmslar. Molla: c(— Bu, beni zını-?',t"n kaU.. •naSlÛ'Jlyetl ve .UPJ» nen istiskaldir!». demiş.
... Galiba Japonya da, _______
kuvvetile kati mağlûbiyeti, zımnî bir şey sanıyor. Fakat nasıl sanabilir ki, kendi de bunca adadan kapı dışun edildi?
1939 - 19-15 senelerindeki siyasî mantık, müstakbel nesilleri cid-
1 şartsız teslimi saatleri olan bu saatler kudsl ve zaferle dolu saatlerdir Şlm di ilk düşüncemiz Allaha şükretmek ve diğer düşmanımız Jnpmva'nın tamamın yenilmesi İçin bölün kuvvetlerimizi toplamak olmalıdır»
Harb harekâtı durdu
Londra 8 (R.> - Almanya'nın ka-- . , . . ... yıtsız şartsız teshini merine barb ha-
ilen şaşırtacaktır Bu Japon mu- kft₺1 dlU-mı„lllf Nûrveçte’itt Al n lâhamşı da tarihlerde yer alacak Komutan, askerlerine günlvk em. de tipik bir misaldir, ^yenilmemiş olmakla beraber teslim
silâh

resmin dün gece kapanmıştır.
Hitler’in otomobili ele geçirildi
Paris 8 (A.A.ı — Fransız bayrağı Berchtesgaden'de dalgalanmaktadır. General Leclerc kuvvetleri hava atanları sonunda tamamiyle tahrlbe-dllmiş olan Hitler'ln evini İşgal etmişlerdir. Evin mahzenlerinde mühim miktarda harb malzeme ı bulun muştur-
oransızlar Hitler'ln otomobilini de ele geçirmişlerdir. Bu, siyah bir M r-cedes’dir. Hitleı'in otomobili şimdi Gl. Leclerc'in otomobilidir
Nevyork 8 (A.A.) — Bej buçuk sene sürmüş olan bu harb esnasında Müttefikler Almalılardan 10 mi'«on esir almışlardır.
Teslim olan gemiler
Londra 8 (A.A.) — Alman ağır kruvazörü Prlnz Eugen ile hafif kruvazör Nuremberg’ln Mareşal Montgo-mery kuvvetlerine teslim olduğunu resmen bildirilmektedir. Bundan başka 160 bin ton tutarında ticaret gemisi de teslim olmuştur.
Londra 8 (R.) — Londra halkı bütün gece sokaklarda şarkı söylemiş, dansetmlştir. Halk Buklngham sarayı önün® giderek tezahüratta bulunmuştur. Holanda, Danimarka'da da büyük sevinç tezahürleri yapılmıştır
Günler Geçerken
Memur sayısı meselesi
Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünce, savaşın gösterdiği son durum üzerine bazı memleketlerdeki' basın ataşeliklerinin kaldırıldığını ve yeniden kurulması düşünülenlerden de vazgeçildiğini öğreniyoruz. Bu, bize sulha doğru gidildiği sırada lüzumu kalmıyan memurlukların yavaş yavaş kadrolardan çıkarılarak maaş bütçesin! hafifletme zamanının yaklaştığını göstermek bakımından ehemmiyetli göründü. Yarının başta gelen büyük işi şüphesiz ki dolgun maaşlı az memurla çok iş görmek meselesini sağlamaktır. Nüfusuna ve arazi ölçüsüne göre dünyanın en fazla memur kullanan hükümetlerinden biri de biziz, Vaktile tuttuğumuz, bir türlü bırakamadığımız. belki de daha ziyade saplandığımız bu sistemi Tanzimat devrinde Fransız idare şeklini kendimize örnek almamız yüzünden memlekete soktuk. O asırda Anglo-Sakson alemi ile münasehetimîz azdı: Garp ve medeniyet dünyası Fransa ve Fransanın ikinci imparatorluk hükümeti idi. Yani çok kırtasiyeci ve memurcu bir saltanat ve adam kayırına idaresi...
Cumhuriyet inkılâbımız çeşitli sahalarda büyük işler görmekle beraber o beklenilen değişikliği yapamadı; hele 1939 dan sonra memur kullanma, harb kargaşalığı yüzünden israf şeklini aldı, Meselâ bir Yeril Mallar Pazarının İstanbul şubesinde muhasebe ve yazı memuru olarak acaba kaç kişi çalışmaktadır? Her halde bütün Biiytik Britanya İmparatorluğu Maliye Bakanlığından bir kaç misil fazla olacak... Zira İngiliz Maliye, dairesindeki memur sayısı yüz rakamını bulmaz! Kırtasiyeci dediğimiz Fran-sada meselâ üç milyon nufuslu Paris belediye kadrosunun, sekiz yüz bin nüfuslu İstanbul şehir idaresi kadrosundan daha az yüklü olması ihtimali de çoktur.
Onun İçindir ki zaten Arz dizerinde haber alıp verme mekanizmasının tam ve mutlak bir hürriyetle işleyeceği gozönünde tutularak basın ataşeliklerinin kaldırılmasını — icabında o vazifeyi elçilik kâtiplerinden biri de görür — pek yerinde bîr karar saymak lâzımdır. Geri kalmış hayırlı bir idare inkılâbının ilk adımı olursa daha âlâ!
Refik Hal id Karay
Sahıfe 2
AKŞAM
8 Mayıs 1945
SÖZÜN ŞF1 İŞİ
Az okumuş icatçılar
Büyük icatçılar arasında düzgün bir öğretim görmemişlerin de bulunması ne iyi şey. Eğer böyle olmasaydı araştırma yalnız okumuşlara kalır, türlü sebeplerle okumuşlukları yarıda kalmış olanlar insanlığa hizmetleri dokunabileceğinden ümitlerini bütün bütün keserlerdi. Halbuki o büyük örnekler okuma yolunda yalnız ilk okul mesafesini aşmışları bile araştırmalardan geri bırakmıyor.
Son günlerde depremleri olmadan bir kaç gün evvel haber veren bir alet yaptığını İddia eden vatandaş da bunlardan biridir Bazı gazetelerde İcadile alay edilmesine canı sıkılmış. Gönderdiği mektupta ben bu alet sayesinde deprem olacağını bir çok arkadaşlarınla, hattâ bazı Bakanlıklarda çalışan tanıdığım evrak memurlarına, bir iki müdüre haber verdim, dedikten sonra şu satırları yazıyor: «Kendimi bileli beri ilim ve fen sahasında uğraşır, didinirim, ilk mektebi dört senede bitirip de daha fazla tahsile maddeten imkâıı bulanıanıakh-ğıma rağmen içimdeki ateş hertürlii imkânsızlıkları ve engelleri yıktı: çalışıp öğrenmek ve bilmek imkânını verdi. Deprem aleti icatlarınım dördüncüsüdür. Birincisi on sene evvel bir gazetede yazılmıştı. Bu zavallı İcadım ilim kisvesine bürünmüş bir boş kafalının indirdiği darbe ile yerlere serildi...» diyor.
Bütün icatçılar, hattâ aralarındaki okumuşlar da zekâlarile üstün bir idrake varmış insanlardır. Ve ilim önlerinde saygı ile Iğilmiştir. Bizim icatçı anlaşılıyor ki ilmin halledemediği bir meseleyi halletmeğe muvaffak olduğunu sanınca eserini götürüp ilme kabul ettireceğine arkadaşlarına tasdik ettirmiştir. Halbuki icatlar arkadaş tasdikile değil ilmin şüphe götürmez tasvibile saygı değer mevkilerini alır, sahiplerini de baş üstünde taşıtırlar.
İcatlarından blrinclalnin ilim kisvesine bürünmüş bir boş kafalının darbesile yerlere serildiğini söylemesi İse bizim müridin cidden az okuduğunda şüphe blrakmfy(yr. Hangi boş kafalı buhar kazanını, lokomotifi, radyoyu, telgrafı, sinemayı, telefonu, ampulü yere sermiştir? Şevket Rado
Polonya meselesi
Tevkif edilen PolonyalIlar hakkında eski Başbakan Mikolajcsyk’in demeci— Daily Telegraph’ın makalesi
Londra 8 (AA.) — Polonya eski Başbakanı M. Stanlslas Mikolajczylt. Sovyet Rusyada tevkif edilen PolonyalI demokrat liderlerinin, Sovyet -Polonya anlaşmasının samimi taraftarları olduklarım söylemiş ve bunların Sovyet Rusya aleyhinde fesat lıiırektlerile itham pdilnıelerinln imkânsız bulunduğunu ilâve eylemiştir.
Polonya köylü partisi şefi, bu tevy kİfler hakkında uzun bir beyanat hazırlamakta bulunduğunu, bu zafer gününde, PolonyalI demokratların kurtarılmasının ve Kırımda verilen kararların tamamile tatbikinin her zamandan ziyade gerekli olduğunu basına bildirmiştir.
Londra 7 (AA) — Polonya meselesine tahsis ettiği başmakaleslhde Daily Telegraph gazetesi şöyle diyor:
Son altı haftadanberi ortadan kaybolan 15 PolonyalInın bütün bu müddet zarfında mevkuf tutuldukları hakkında M. Molotnf tarafından yapılan İfşaattan mütevellit acı İntibaı gizlemek mümkün değildir.
İnglUz ve Amerikan hükümetleri, dost ve müttefik bir mlljetten beklememekte haklı bulundukları pek az samimî ve pek az nazik bir muameleye uğradıklarından şikâyetçi ve bu şikâyetlerinde de 1yi sebeplere maliktirler. Bu 15 kişiden 13 û parti liderleri idiler ve Moskovadaki mütteflk-lerarası komisyonun İngiliz ve Amerikan temsilcileri tarafından Rus arkadaşlarına Yalta konferans/gereğince teşkil edilecek muvakkat Polonya hükümeti için İstişareye davet edilebilecek kimseler olarak tavsiye edilmişlerdi.
Ruslar, bunları tevkif ederken yalnız komisyondaki arkadaşlarına haber vermemekle kalmamışlar, aynı zamanda tevkif hâdisesini İngiliz ve Amerikan hükümetlerinin müteaddit ve sıkı suallerine rağmen gizil tutmuşlardır.
• Eğer Ruslar şimdi, dedikleri gibi,
bu PolonyalIların baltalama hareketlerinden şüphe edecek bazı sebeplere malik idiyseler, bunu başta neden açıkça söylememişlerdir? Anla-şılmıyan nokta budar. Tevkif hadisesini çerçevellyen şartlara gelince, bunun hakkında daha sarih malûmat alıntıya kadar bir hüküm İleri sürmekten çekinmek lazımdır. Londra-dakl Polonya hükümeti tarafından yayınlanan tebliğin metnine göre, bu şahıslar Polonya başkumandanı Gl. İvanov tarafından, serbeş geçiş ve İkamet müsaadesi aldrak, siyasi meselelerin müzakeresi İçin genel karargâhına davet edilmişlerdir. Ondan sonra kendilerinden hiçbir haber alınmamıştır.
Hakikati açıklamış bulunduklarından. Rusların şimdi bu İş hakkında daha fazla tafsilât verilmesi gerekeceğini takdir edeceklerine şüphe yoktur.
Tabiidir a, Molotov'un İfşaatından sonra M. Eden ve M. Stettlnlus durum aydınlanıncıya kadar Polonya tmkkıridakl müzakereleri kesmek ten başka bir şey yapamamışlardı.
«Zaferin kutlanmasını gölgeleyen hâdise»
Londra 7 (A.A.) — Başkent, büyük haber İçin hazır bulunmaktadır, şimdiden beş büyük devletin muazzam bayrakları binalar üzerinde dalgalanmaktadır. Bununla beraber herkes, Avrupada sağlanan zaferi neşe içinde ve hiçbir gizil fikre kapılmadan , kutlamağa hazırlanırken Polonya meselesi üzerinde dolaşan esrar bulutunun bütün bu hazırlıkları gölgelemesi esefle karşılanmaktadır. Polonya meselesi günün meselesi olarak kalmaktadır. Yarı resmi mahfiller, bunun hakikatte son haftalar içinde tasavvur edilenden çok daha büyük olduğunu teslim etmek zorunda kalmışlardır.
Kahır Yüzünden Lütuf
Yazan: 1’, Wentworth Tercüme eden: Vâ - Nü 'Tefrika No, 18 "
Yahut da. ağabeyiniz böyle zannediyor.
— Ya altı ay kalamazsanız?
— İki yüz lirasını kendisine İade edeceğim.
Jullen. çay fincanını, bir yudumda boşalttı.
— Delilik bul O bunak avukat Berry, böyle bir teklifi kabul etmenize nasıl razı oldu?
Amabel:
— O razı olmadı. —dedi; Ve yanaklarında İki çukur hâsıl olarak gülümsedi. — Benim böyle bir teklifi kabul etmem hattâ fena halde sinirine dokunuyordu. Amma bu bahsi kapatalım. Bize bazı sualler soracağım.
— Buyuran.
Amabel ateşe yaklaştı. Ocağa bir kütük attı; sonra dönerek:
— Jullen! Bu evde gayri tabii olan, ne var? —dedi.
— Bilmiyorum. Evvelce hiçbir şey yoktu.
— Cidden.
Bir sükût oldu. Sonra. Jullen, canlı carili!
— Sizi endişeye sevkeden nedir? Şu.ııı bana anlatınız, —dedi.
M. Molotof’un demeci
«Dünya emniyeti hakkında 2 - 3 haftaya kadar memnuniyet verici neticeye varılacağını
umuyorum»
Nevyork 8 (R.) — Sovyet Rusya Dış Bakanı M. Molotov dün gazetecilere şu demeçte bulunmuştur: «Al-manyanın kayıtsız, şartsız teslim olduğu şu sırada konferans çalıştırmasını çabııklaştırmalıdır. 8an Fran-dseo’da evvelce kararlaştırdığımdan bir müddet daha fazla kalacağım. Dünya emniyeti hakkında İki Uç haftaya kadar memnuniyet verici bir neticeye varılacağını umuyorum.
Polonya meselesine gelince, Yugoslavya İşinde olduğu gibi, bunun için de bir hal şekli bulunacağını (inildedi,vorum. Bu hususta Polonya milletinin arzusunu göz önünde bulundurmak lâzımdır.
Rusyanın Japonyaya karsı durumu geçen nlsandanberi değişmemiştir. Hatırlardadır kİ Rusya 20 nisan 1919 da bitecek olan dostluk muahedesini yenllemlyeceğinl Japonyaya bildirmiştir.!
Uzak Doğu’da
20 Japon gemisi bahrıldı
Tchung King 8 (A.A.) — Birleşik Amerika 14 üncü hava ordusu genel karargâhının bildirdiğine göre, orta bomba uçakları Asya kıtasını Japonyadan ayıran dar bir boğazda, Coree ve Tsus-hima boğazlarında yirmi Japon gemisi batırmıştır.
Siyam’a doğru
Londra 8 (A.A.) — Doğıı Bir-manyada Siyam istikametinde ilerlemekte olan 14 üncü İngiliz ordusu birlikleri Japon kuvvetlerini bozguna uğratmışlardır.
Müttefik hava altınları sonunda tahribe d ilmiş olan Rangoon dokları tamir edilmektedir.
Kovboyluk yapmak istemişler!
Ankara’da 3 suçlu mahkûm oldu
Ankara 8 (Telefonla) — Amerikanın Teksas eyaletinde çlfllkler almak ve bu çlfllklerdc kovboyluk Taparak hayvan yetiştirmek, sinema artistliği yapmak İçin kendilerine para temin etmek üzere şehrimizin çeşitli yerlerinde hırsızlık yapan ve kendilerine Kara Pençe çetesi adını veren Üç Çocuğun yargılanmalarına Ankara ceza yargıçlığında başlanmış ve karara bağlanmıştır.
Suçlulardan şücaaddln üç yıl on gün, NecmeddİD üç yıl, Cahit de bir yıl sekiz ay on dört gün hapse mahkûm edilmişlerdir. Sanıklar Atış poligonuna geceleyin girerek hademeye kloroform koklatarak hırsızlığa teşebbüs etmeleri yüzünden ayrıca ağır ceza mahkemesine de verilmişlerdir. Ağır cezada yapılan duruşmada her üç sanık suçlarını İtiraf etmiş ve bu İşi orada bulunan tabancalarını almak İçin yaptıklarını söylemişlerdir. Hâdise, şahitlerle de sabit olduğundan, duruşmaya son verilmiş »e sanıklar yedişer sene ağır hapse mahkûm edilmişlerdir. Suçun nakıs teşebbüs halinde oluşu ve sanıkların yaşlan göz önünde tutularak bu cezaları birer sene İkişer aya İndirilmiştir. .
— Ben de bu arzudayım. Fakat İfadesi güç. Garabetler o kadar az kİ... Bununla beraber...
Gülümsemek İstedi; fakat titredi.
— Bununla beraber?
— Benden evvelki kiracıların buradan niçin kaçıp gittiklerini şimdi altlıyorum.
— Ne oldu? Merak ettim.
Genç kadın, tereddüt etti. Sonra, tatlı gözlerin! erkeğe çevirerek:
— Hiç Mr şey olmadı da, denebilir. —dedi.— Marmaduke'nln bahçe kapısına geldiğini zannederek gittim, açtım. Orada değildi. Bir kahkaha kulağıma çalındı. Korkunç bir şeyi
Jullenln kaçlan çatıldı.
— Bir gece kuşudur.
— Hayır, hayır. Kapıyı kapadım. Bir kedinin miyavladığını duydum. Fakat, mevcudiyetini farkedemedlm.
Artık Jullen, açıktan açığa gülümsüyordu,
— Her halde madam Brown, evde hiç değilse altı ked| besliyordun
Birdenbire durdu. Alçak sesle;
— BeslanJyordur, sah!! - dedi.
— Evet, beslemiyor. Bu sabah ben de sordum. Madam Broıvn, kediden
nefret edermiş. Bu eve bir tane bile girmesine müsaade etmezmiş.
— Jenny'nln bazı soğuk şakalar yapabileceğine ihtimal vermez mirini»?
Jullen bu suali sormakla beraber, cevabuıı gene kendi verdi:
— Hayır. Bu şüpheler katiyen caiz değil. Ben bu İhtimale, asla olamaz, diyebilirim.
— Ben de sizin fikrinlzdeylm. Jen-ny, bana ltimad telkin ediyor. Buraya gelmeden evvel, öyle tasavvur etmiştim ö, annesiyle, o, evde kiracı olma-masrnı arzu ederler. Fakat JrendlVrl-nl yakından gördükten sonra, fikrini değişti. Bu işleri yapan katiyen Jenny olamaz. Onun da korktuğunu zannediyorum.
— Bununla beraber, o, senelerden-bc-ı burana oturuyor.
Amabel, tereddüt ediyordu. İleri doğru eğildi. Alçak-ssele:
— Biliyorum... Fakat . O da korkuyor... Bana çayımı getiriyor... Kahvaltı tepsisnl alıp glUlktn sonra bir daha görünmüyor. Nlçlu bir daha görünmediğinin sebebini ona sordum. Bunun, sadece İmkânsız olduğunu bana söylemekle kaldı. Yemeğimi bana. Ellen, tepsiyle getiriyor.
Tam cümlesini bitirmişti ki, kapı açıldı. Jenny göründü. Gürlerini yere efrJL
İrlanda’ya 3 Alman uçağı indi
İçindekilerin isimleri henüz gizli tutuluyor
Londra 8 (AA.) — Dublin’den bildirildiğine göre, dün İrlanda'da yere inen üç Alman uçağının yolcuları hakkında en akla sığmaz tahminler İleri sürülmektedir. Bazılarına göre, daha çok lord Hawbaw ismiyle tanınan Wllllam Joyce, bunlar arasındadır. Diğer bazı kimselere göre de, Goebbels'ln karısı, hattâ kayıp büyük bir nazi şefi de Alman uçaklarının yolcuları arasında bulunmaktadır.
şimdiye kadar hiçbir isim açığa vurulmamıştır. Yalnız bilinen şey pilotlardan birinin yanlışsız İngilizce konuştuğudur. İngllterenln Dublin elçisi, İrlanda mokamlarile temasa geçmiştir. Elçiye bildirildiğine göre,' Alman uçaklarlle gelenlerin kimler olduğu yakında İlân edilecektir.
Laval’in durumu
Londra 8 (A.A.) — Patisten alınan bir habere göre, Franco, Fransız hükümeti tarafından Laval’in hudut dışı edilmesi hakkında yapılan talebe elverişli bir cevap vermediği takdirde, zaten pek iyJ olmıyan Fransız - İspanya münasebetleri daha da gerginleşecektir. Dün akşam, Fransız Dış İşleri Bakanlığında, İspanyol cevabı hâlâ beklenmekte İdi.
Fransız hükümeti, Laval’İ ıplliet-lerarasu harb suçluyu olarak değil, fakat bir vatan haini gibi yargılamak arzusunda olduğundan müttefikleri haberdar etmiştir.
Hitler ölmedi mi?
Berchtesgaden halkı verilen habere inanmıyor
Londra 8 (AA.) — Berchtesgaden bölgesinden gelen haberlerde, bu bölge halkının, Hitler'ln öldüğüne İnanmadığı bildirilmektedir. Bu bölge ehallslnden bazı kimselere göre, Hlt-Jer ve Göring bir hafta önce sağ salim görülmüşlerdir ve her İkisi de Berchtesgaden'in takriben 45 kilometre doğusunda bulunan HJnter gölüne doğru — bu göl Avusturya'dadır — gitmekte İdiler.
Diğer bir Alman kaynağından öğrenildiğine göre, Hitler, Mazilerin söylediği gibi, Berlin'deydi ve uçaklar kaçmak için hazırlanmıştı. Uçağın havalanabilmesi İçin, şehrin büyük caddesi genişletilmiş olduğu gibi bütün lâmbalar da kaldırılmıştı. Fakat Hltler’i kaçıracak olan uçak asla ha -valanmamıştı.
Hitler'ln esir edilmiş olan doktoru binbaşı Gieslng, Hitler'ln, gazilerin bildirmiş olduğu gibi, beynine kan hücumu neticesinde ölmüş olamıya-cağını beyan etmiştir. Doktorun söylediğine göre, İki buçuk ay önce Hit-ler'I son defa gördüğü zaman, Fttlı-rer elli altı yaşında bir adam İçin oldukça sıhhatli denebilecek bir durumdaydı hastalığının bu kadar kısa bir zamanda bu derece süratle vahamet keshetmtş olması imkânsızdır.
Goebbels ve ailesi zehir içmiş
Londra 8 (R) — Berlin’de Goebbels ve ailesinin cesetleri bulunmuştur. Bunlar zehir içerek ölmüşlerdir. Hitler ve Goe-rlng’in cesetleri bulunamamıştır. Bunlar ya gizli bir yerde defnedilmişler, yahut harap bir binada yanıp tanınmıyacak hale gelmişlerdir.
Sçşi tltriyerck:
— Madam King geldi. - dedi.
Zemini turuncu olan ekose bir manto giymiş, ufak tefek bir kadın, ■eşikte göründü.
Amabel, misafirinin «açlarının kırmızı olduğuna da farketü. Jullen de onun ayak bileklerine baktı. Bacaktan. Edouard Bekeley'ln söylediği gibi hakikaten muntazamdı.
Nita King, gülümseyerek yaklaştı.
— Madam Grey'slnlz, değil mi? Bu saatte geldiğim için özür dilerim. Bir paket almak için İstasyona gitmiştim. Orada epey müddet ahkoj dulnr.
'Gözlerini Jullen.'c çevirdi. Amabel, Jullen'l preznnte edince, misafir kadın daha fazla gülümsemece başladı.
_____ Sizi burada bulmak ne sürpriz! Ne sürpriz, bay Forsham!
Jullen somurtarak:
— Bura d bulunmamda ne garabet var? - dedi.
Madam Klng, keskin sesiyle gevezeliğe başladı.
(Arkası var)
i— • Takvim* —
Ceınazlyel'evvel 25 — Hızır 3 Imsaic Güneş öğle İkinci) Ak vatsı E. 7.38 9 38 4.58 8,52 12.00 1-47 I V. 3.51 5.50 13.10 17.05 20.13 21.59
San Francisco konleransı
Izvestia muhabirinin bir telgrafı
Hindistan Millî komitesinin ve Kore muvakkat hükümetinin faliyetı — İspanyanın Birleşmiş milletler arasına katılması ihtimali
sonra, Paalfikte, strateji bakımından büyük bir ehemmiyeti haiz bulunan bu topraklar üzerinde misli görülmemiş. ve tam bir kontrolün muhafazasında ısrar edeceğine İşaret etmektedir. Konferansın. San Francisco’,va bJr Arjantin heyetini davet etmek kararının bazı mahfillerde Fraııçg İspanyasının affa mazhar olacağı hususunda bir vait gibi yorumlanması çok manidardır. Zaten bu yorumun mantıki olduğunu teslim etmek lâzımdır. Zira. Arjantin faşist hükümetiyle falanjist İspanya, Mihver memleketlerine yardım bahsinde aynı gayretkeşliği göstermişlerdir.
Bazı gazetelerin ileri sürdüğü bir faroziycye göre, şimdi İspanya, Al-manyaya harb İlân eıjpcektlr. (Ai-manyanın mağlûbiyetinden sonra bundan daha kolay bir şey tasavvur edilemez.) Ve bundan sonra İspanyol faşizminin Birleşmiş milletler ailesine girmesine karşı kati mahiyette bir İtirazda bulunulamıyacaktır.
Franco'nun adamlarından biri olup İyimser görünen Luclnetz, daha şimdiden San Franclsco’da bulunmaktadır. Arjantlnden sonra, İspanyanın da Birleşmiş milletler konferansına davet edilmesi meselesinin nasıl bit tepki uyandıracağını öğrenmek İçim zemini yoklamaktadır.
Dumbarton Oaks tekliflerinde yapılacak tadilât
San Francisco 8 (A.A.) — Çağırıcı dört büyük devlet. Büyük Britanya, Birleşik Amerika, Sovyet Rusya Çin. dünya güvenlik tasarısında yapılacak muhtelif tâdllâtı incelemişlerdir. Takriben on İki komite, Dumbarton Oaks tekliflerinde yapılacak tâdiller! incelemeğe bugün başlıya-caktır.
□ört büyük devlet, üzerinde mutabık kaldıkları ve komite toplantılarında destekllyeceklerl birçok değişikliklerin metnini cumartesi günü neşretmelerdir. Bu tâdiller, büyük devletlere yeni tahditler yüklemekte, orta derecede devletlere lâyık oldukları yeri bahşetmekte ve genel toplantıya daha sarih ve daha geniş blf rol vermektedir.

Almanya'nın^ bugünkü hali
Milyonlarca insan ümitsiz halde bodrumlarda yaşamaktadır Daily Express diyor ki: «Başka tehlikeler olabilir, fakat bizim neslimizde bunlar Almanyadan gelmiyecektir»
Moskova 8 (A. A.) — îsvestla'nın özel muhabiri Youkov, San Francls-co’dan gazetesine çektiği bir telgrafta şöyle diyor:
Birleşmiş milletler konferansı, muhtelif halk zümreleri vo teşekkülleri nezdinde büyük bir ilgi ve heyecan uyandırmaktadır. San Francls-co’da temsil edilen memleketler heyetleri çerçevesinde konferansa Iştl-râk etmek istlyen İşçi meslek teşekküllerinden başka, konferans münasebetiyle faaliyeti son derece artmış olan milli zümreler ve cemiyetler de vardır. Bunlar arasında Hindistan ve Coree halk teşekkülleri temsilcileri ve aynı zaman'da Zenci ve Yahudi teşekkülleri temsilcileri de göze çarpmaktadır.
«Hindistan Milli Kurtuluş Komitesi» Hlndlstandakl btlyük halk kütlelerinin görüşünü ve menfaatlerin! İfade etmlyen Hindistan resmi temsilcilerine karşı şiddetli tenkidi »ıra zemin teşkil eden kalabalık toplantılar tertlbetmektedlr. San Franclsco'-nun büyük meydanlarında «Hindls-tanın hürriyeti» parolarile tertlbedl-len bu toplantılara halk büyük bir ilgi göstermektedir.
San Francisco basını, Coree muvakkat hükümetinin bîr demecini yayınlamıştır. Bu demeçte, Corco'nln, San Francisco konferansına kabu) edilmemesi protesto edilmektedir
Zenci ve Yahudi teşekkülleri İse, dconferasın, ırk farkı gözeten zihniyetle mücadele meselesiyle meşgul olmasını ve müstakbel mlletlerorası teşkllâttn anayasasına, ırk farkı gözetilmesi hususunu takbih ve meneden maddeler konulmasını İstemektedir.
Görünüşe göre, sömürgeler meselesi San Francisco konferansında konuş ulnııyacak tır. Öyle görünüyor kl. bugün müstakil olmıyan bazı memleketler üzerinde bir nevi milletlerarası vesayet kurmak imkânlarının incelenmesiyle İktifa edilecektir.
Gazeteler, bu son tedbirin Birleşik Amerika İçin tamamen müspet bir şümulü haiz olduğunu belirtmekte, nüfuzlu siyasi ve asker mahfillerin desteklediği Strassen'in, harbder
Londra 8 (AA.) — Daily Express gazetesi şunları yazanaktadır: Adolf Hitler Almanya'nın kendi sukutu ile beraber, çökmesini istiyordu. Hitler İstediğine nail olmuştur. Almanya’nın elli büyük şehri harabeye döndü, on, yirmi, belki de otuz milyon kişi, evsiz barksız kalarak, kırlarda başı boş ve ümitsiz dolaşmaktadır. Hayatın alışılmış, tabii manzarasından eser yok, gelecek yıllar İçin kıtlık İhtimali var, İşte Almanya’nın bugünkü vaziyeti.
3 üncü Reloh bir İskelet halini almıştır. Neslimizden hiç kimse onun, hayatta kaldığımız müddetçe bize yeniden fenalık yapacağını tasavvur edemez. Başka tehlikeler çıkabilir. Fakat bunlar Almanya'dan gelmlye-c ek tir. Harabolmuş şehirlerde insanlar bodrumlarda yaşamaktadır.
Buralarda havagazı, elektrik, akar su, pencere veya nakil vasıtası artık mev cut değildir. Yaya dolaşmak İcabet-mektedir. Kadınlar kılıksız, erkekler dc pislik İçindedir. Sorulan sualler» hürmetle cevap vermeğe çalışmaktadırlar. Şu anda vereceğiniz emri verine getlrmivecek hiç bir Alman yoktur.
Fakat, esas olan şey hiç bir Almanın suçlu olduğuna kani bulunma-ması ve hiç birinin bu sucu kabul etmemesidir.
Diğer taraftan bunlar bozguna uğradıklarını biliyorlar ve tekme yemeği bekliyorlar. Rusların, Sibirya'ya gönderecekleri korkuşu Almanların zihinlerinde mevcut diğer bütün şeylere galebe çalmaktadır.
AvruDa’nın iaşesi
Bu sene 12 milyon ton yiyecek lâzım
Nevyork 8 (R.) — Avrupa’nın İaşesi meslesi büyük ehemmiyetle karşılanmaktadır. Amerika Ziraat Bakanlığı bu sene ağustostan gelecek sene ağustosa kadar Avrupa’ya 12 milyon ton yiyecek lâzım geldiğini hesabet-mlştlr. Bu ortaya vahim bir mesele çıkarmaktadır. Amerika evvelâ kurtarılan memleketlere yardım edecektir.
Hollanda Nazi lideri yakalandı
ütrecht (Holanda) 8 (AA.) — Kolanda nazi partisi lideri Anton Mus-Sert, merkez bürosunda Müttefik kıtalar tarafından yakalanmıştır.
Tito kuvvetleri Avusturyaya girdi
Nevyork 8 (A. A.) — Belgrad'dan gelen bir habere göre, Tito kuvvetleri Avusturyaya girmişler ve ileri’ hareketlerine devam etmişlerdir. Bu kuvvetler şimdi Kiagenfurt yakınlarında çaınısmaktadlrlar.
7/5/1S45 Halleri
Londra üzerine 1 sterlin 5.22
Nevyork Üzerine lüo dolar 130 54
CenovTe 100 İsviçre Fr. 80.3.5S
Madrid üzerine 100 peseta 12 89
Stokholm üzerine 100 kuron 31.132ü
ESIIAM VE TAHVİLAT
% 6 faizli İkramiyeler:
1933 Ergani 25 J4
1938 İkramiyen 22 50
MllU Miidafa» 22 25
D. Yolu lkramlyeif 09 —
% 7 faizli Tahvilleri
Sivas - Erzurum i 20 LO
Sivas - Erzurum 2-1 20.28
1941 Demiryolu I 20 20
1941 Demiryolu H 10.7B
1941 Demiryolu IH 20 ÖÛ
Milli Müdafaa I 20.20
Milli Müdafaa n 19 55
Milli Miidafa3 IIT 19 88
Anadolu Demiryolu Grupuı
Tahviller 1-2 M —
Hisse senetleri % 60 35.—
Mümessil senet 30 —
Hisse senetleri:
Merkez Bankası 15?.-
ALTIN
Borsa dışında
Gulden ^3.10
Reşadiye SfllO
İngiliz 41,20
Külçe »33H

I
ARSAM
Sahlfe 3
AKŞAMDAN AKŞAMA
‘‘Akıl için tarik bir değil!,,
SüraUi nakil vasıtaları, V silâhlan, her bölgeyi kaplamak is-tiyen emperyalizmler, insanların gözünü açtı: 1939 dan evvel birikirinden ayn kalmış âlemler bir tek emniyet cihanı teşkil etmece çalışıyor, İnsanlık hesabına diğer bir kurtuluş çaresi de pek görünmüyor. Böyle mu azsam bir harb yorgunluğundan sonra milletlerin samimî olmadıklarım niçin iddia etmeli? Ancak, yetmiş iki buçuk milletin emniyeti anlayış eş midir? Asılı mesele o
Netekim «taarruzu u anlamakta herkesin vaktile ittifak edemediği meydana çıkmış; «muta-«rnzv ı resmen tarif etmek -lâzım gelmişti, «Emniyet» bahsinde, «sulh ve sükûnu bahsinde, «hürriyet» bahsinde, illi, niçin aynı hal olmasın?
Vaktile insanlar »akıl için tarik birdir» sanırlardı. Bu, su götürmez bir hakikat zannedilirdi. Fakat sonradan, aklın, mantığın «mücerret» şeyler olmadığı; de-vrîer’e. mesafelerle bunların pek â’â değişebileceği anlaşıldı. Ha-runurreşit kendi devrinde idarelerin en mantıkisini kurmuş olabilir; muasırlan ve dindaşları o-n.ı başlarına taç, masallarına mevzu yapmışlar. Ama, onu şimı-d:ki Amerikanın vatandaşlarına ideal önder diye kabul ettirebilir m İniz? Ölçüler başka başkadır.
Diyoruz ki:
Adalet lâzım! Hürriyet lâzım! Şu lâzım! Bu lâzım! Bütün bunlar lâzım ki, insanlar için saadet olabilsin. Ama bakalım birimizin hürriyet dediğini öbürümüz istibdat mı anlıyoruz? Galiba öyle o-luyor.
Meselâ şu «Basın hürriyeti».,. Liberal memleketleri tenkidede-biliriı: Oranın gazeteleri şu veya bu kapitalist menfaatin elinde oyuncak olmuştur. İspatı İçin de tomarla vesika var, (Bunların bazıları, şu Sırada Akşam gazetesinde tefrika ediliyor.) Fakat liberallerin de otorltell rejimlerdeki gazeteleri tenkidediş şekil malûmdur. Birinin de, Öbürünün de kendini müdafaa ediş usulleri keza malûmdur. Bunlar, hemen hemen hazır dosyalardaki bir takım miidafaaname ve polemikler-dir; hepsini aşağı yukan hepimiz ezber biliyoruz,
öyleyse, bir tek basın hürriyeti bahis mevzuu olunca bile:
Herkesin maksudu bir, lâkin rivayet muhtelif!
Fakat halledilmesi gereken işler, nâmütenahi çok, nâmütena-hi büyüktür. Zira bunlar, bütün dünyanın çeşit çeşit, dallı budaklı dâvalarıdır. «Bütün dünya-, nın» derken, sırf bir «sözün gelişi» değil: Hakikaten, bütün dünyanın!
Öyleyse elbette ihtilâflar çıkacak Çıkmaması gayet anormal olurdu: Mantıklar, başka başka âlemlerde oluşmuştur, Yanyana gelindiği vakit, ayn ayrı telkinler başgöflteriyor. Kiminin adalet dediğine, kim! zulüm diyebiliyor ve daha da diyecektir. Ruhlara ferah verecek, bütün enstrümanları aynı tempo üzerinden çalacak Mr senfoninin zuhuru hayli müşkül olacaktır.
Eş gözlüklerle hâdiselere bakabilmek! Vakalardan aynı hükümleri çıkarmak! Elbette bu da mümkün olacaktır. Fakat daha ilerde...
Bütün insanların, aynı aka ak, aynı karaya kara, aynı hürriyete hürriyet diyecekleri devir, uzun bir beraber hayattan; nesilleri aynı terbiye De yetiştirmeden ve az çok aynı iktisadi ve İçtimai şartlar altında yaşamadan sonra; yani kırk fırın ekmek yedikten sonra mı zuhur ed«(*ek?.. Ki m bilir? Her halde bugün «akıl İçin tarjk bir» değil!
(Vâ - NÛ)
Makarna sarfiyatı azaldı
Unlu maddelerin serbestçe satılmaları hakkmdakl kararın yürürlüğe girdiği günlerde bol miktarda sarfe-dilen makarnanın son günlerde istihlâki azalmıştır. Bu sebeple bakkallarda ve bilhajua fabrikalarda makarna stoklan artmaktadır. Makarna flütlerinde dc 3-4 kuruş arasında bir düşüklük mevcuttur. Bjmunla beraber bakkallardan alınan makarnaların bazılarının pişirilirken auda dağıldığı söylenmekte ve bunların lr-mlkslz olarak hazırlanmasından İleri geldiği ilâve edilmektedir. Belediye bu yolda yapılan şikâyetlerin üzerinde durmaktadır.
[ŞEHİR HABERLERİ j
Piyango çekildi
Kazanan numaraları neşrediyoruz
MIHI piyangonun 1 mayıs 1940 çeki Llşl dün Ankarada Sergievüııde saat 13.30 da yapılmış ve çekilişi kalabalık bir halk kitlesi taklbetaniştlr. Bu tfe-klllşte ikramiye kazanan numaralan aşağıya yazıyor us:
50.000 Lira kazanan numara 237874
20.000 Lira kazananlar
149848 M17S5
10.000 Ura kaşınanlar
186274 333377 334782 393378
5.000 Lira kazan anlar 648597 093758 124456 176321 269453 087953 094262 143048 189867 307600 2.000 Lira kazananlar
M4442 006979 016390 018714 027155 030622 032098 042451 047608 052188 083-109 086257 090085 104427 113903 159958 170205 175693 179100 182314 191948 195589 198477 208318 212845 216338 229569 230186 25B526 261892 261895 291023 299269 317696 347175 369599 377829 383046 883441 898897 1.000 Lira kazananlar
001556 004128 001244 005304 008078 009083 015488 017331 028550 029648 040563 014596 052590 053168 055462 061200 063479 072495 084411 087029 090528 101289 105471 113237 114613 127018 130514 134711 13938G 141239 1495-59 157668 163541 173598 175234 182276 197892 199390 200239 216197 218984 226682 235337 25186" 255832 262384 27751fi 279328 279592 293455 800025 300892 303312 310247 315107 317174 317532 320732 321877 328080 338218 338803 339496 340161 342335 847836 351727 351944 855450 359398 363314 3669(^ 369217 369952 871274 373300 377330 380915 387257 396059 500 Lira kazananlar
6on dört rakamı (0778, 5370, 5590) ile nihayet bulan 130 bilet.
100 Lira kazananlar
Bön ûç rakamı (186. 630. 663) İle nihayet bulan 1200 bilet.
10 X4ra kazananlar
Son Ski rakamı (14, 81) He nihayet bulan »000 bilet.
3 Ura kazananlar
Son rakamı (11 ile nihayet bulan 40 000 bilet ikramiye alırlar.
50.000 Hra btlvük, ikramiyeyi kazanan 257874 numaralı bilet Mesudiye’ de satılmıştır.
20.000 er Ura ikramiye kazanan 169848 ve 371785 numaralı biletler Bursa. Erbaa ve Orduda satılmıştır.
10.000 ar Lira ikramiye kazanan biletlerden 4 tanesi İstanbul, birer tanesi de Van, Tavşanlı, ve Burhaniye' de satılmıştır.
5.000 er lira İkramiye kazanan biletlerin 6 tanesi Ankara? 3 tanesi İstanbul ve diğerleri de İzmir. Kayseri, Erzurum. Sandıklı, Bünyan, Oö-relc ve BantTirma'da satılmıştır.
2.000 er lira İkramiye kazanan 13 tanesi Ankara, 11 İstanbul, 4 İzmir, 3 Adana, ikişer tane Konya, Zonguldak, Bursa ve diğerleri de Yurdumuzun şehir ve kasabalarında satılmıştır.
Aksaray postanesindeki ihtilâs
Eski müdürün muhakeme edilmesine haşlandı
Aksaray postanesi müdürü bulunduğu sırada 1620 liralık pul. 4ı bin Uranı da nakit olmak üzere (2829 lirayı lhtü&s etmekten suçlu Badi Işın İle, kendisini bu içe teşvik ettiğini İddia eylediği analığı Emine Aflfe'nin duruşmalarına dün Toplu Milli Korunma mahkemesinde başlanmıştır. Okunan savcılık İddianamesinde suçluların 202. 80 ve 64 üncü maddelerle cezalandırılması istenmekte İdi.
Başkan Burhaneddin, her ikisinin de hüviyetlerini alelûsul tesbit ettikten sonra, Sadiye, bu işin nasıl yapıldığını sormuş, Sadi de:
— Evet, mevzuu dâva olan pul ve paralan ben postane kasasınadn aldım. 200 lirasını kendi ailemin hastalığına. mütebakisini de beni evlât edinen Aflfenln teşvikiyle, onun arazi İşlerinin halli İçin sarfedLlmek üzere ona verdim. Afife, evvelâ kilçiik bir miktar rica, etmişti. Kasadan bunu temin ettiğimi kendisine söyledikten sonra, mütemadiyen ben! tehdl-dederek para çektirdi. Ve nihayet bu miktarı buldu ve bu son on bir ay içinde vuku» geldi.
Başkanın: «Bu kudar parayı, ne şekilde zimmetine geçirebiliyordun?» sualine \de:
— Büyük postaneye, tediyesi ödenecek yüksek havaleler bulunduğu şeklinde telgraf çekerek oradan paTa gönderilmesin! temin ediyordum! dedi.
Bundan sonra sorguya çekilen 6i yaşındaki Afife, kendisinin milyonluk-bir kadın olduğunu. Darülmuallimat mezunu bulunduğunu, be? çocuğu yaşamayıp öldüğü için, Sgdiyi kendisine resmen eviâdedinlp nüfusa tescil (ittirdiğini, ondan para istemek değil, bilâkis ona ve ailesine on bin lira kadar sarfettlğini, yalnız bin lira vererek Sadlnin üstünü başını yaptığını, karısına altın bilezikler aldığını. Sadi bu İşten yakalandığı akşam, kendisine haber gönderip vaziyeti anlattığını ve bu paranın ödenmesini İstediğini, evinde bulunup müsadere edilen mücevherat ve ev eşyasını kendi paraslle aldığını, başka bir şey bllma-diğlnl söyledi.
Mahkeme: Sadi'nin mevkuten, Afi-fenln de şimdilik gayrı mevkuf olarak yargılanmalarının devamına, âzadan Salfthaddin Ayanoğlunun naip tâyin edilerek dosyada mevcut ve Aflfeye aldolduğıı sanılan mektuplar üzerinde tetklkat yapılmasına, Emniyet ikinci şube birinci kısım başkomlserl B. trfet, polis B, Remzi, posta müfettişi B. Reşadın şahit olarak celplerine ve Sadi'nin merkez postanesinden ne Şekilde para aldığının tahklkına karar vererek duruşmayı haziranın dördüne bıraktı.
Sıtma mücadelesi
Yarından itibaren mücadele ekipleri evleri ziyarete bavlıyacaklar
• FRANSA NASIL ÇÖKTÜ?
Yazan: Pierre Laıareff Çeviren: Şevket Rado
" 1 1 Tefrika No. 32 ■ ■ -■
M. Aleksandre, öbür adile Stavisky
KÜÇÜK HABERLER
it Amerlkaya bir buçuk, 1kl sene önce sipariş edilen demirlerin yola çıkarıldığı bildirilmiştir. Getirilecek malın kûra boraayâ geçmemesi İçin Ticaret birlikler! genel direktörlüğü bir tedbir aramaktadır.
ir Gümrükler umum müdürü B. Celâdet Bariıarosoğlu, İstanbuldakl tetkiklerini bitirip Ankaraya dönmüştür. Gümrük ve Tekel Bakanlığı, gümrük çalışmalarını bundan sonra görülecek lnklşatiara göre düzenlemeğe karar verdiğinden pek yakında tahmil ve tahliye İşlerinde ona göre bir değişiklik yapılacaktır.
it Üniversiteye bağlı Yabancı diller okulunda dünden itibaren lisan imtihanlarına başlanmıştır. Yüzde altmış nispetinde sene ortasında derslere Iş-tlrftk etmlyenler 1 temmuzdan itibaren açılacak yaz kurlarına girebileceklerdir.
Acı bir kayıp
Kazasker Hacı Mehmet Emin Kân-yagll'in kıa, eski Bağdat fırka komutanı emeldi General Abdullah Şükrü Deyan’ın eşi, bay Kâmil Kâiıyogll ve emekli General Babri Değer eşi bayan Naciye Defecr'ln hemşireleri, Avukat Hafit Deyan, Fahrlinnisa Şallı, Edibe Öabek ve Moalli Ülker'in anneleri, doktor Albay Sabrı Şallı, umumi murakabe heyetinden doktor Sait Özbek. Londra ticaret müşaviri Fikri Hay-rullah Dlkerün kayın valideleri, sü-merbank Yeril Mallar Pazarlan muhasebecisi Baha Değer, Borsa acan-tafil Hakkı Değer ve doktor Şükrü Cangör eşi Afife Cangör'On teyzeleri, Muazzez Hâml, Emin Kâhyagll vc Ali Kûhyagü'ln halaları
BAYAN ZEYNEP DEYAN hayata gözlerini kapamıştır. Cenazesi 9 mayıs 945 çarşamba günü Vefada şarıbeyant sokağında ı No. lu evinden kaldırılarak Fatih Camiinde taluıacak öğle namazını müteakip Edlrnckâpıda Şehitlikteki aile kabristanına tevdi olunacaktır. Müîeveffa-ya Ulu Tanrıdan rahmet v« mağfiret üfler».
Zeytinyağı
Perşembe gününden itibaren dağıtıma başlanması muhtemel
Diln şehrimize Tarif tarafından getirilen 150 ton zeytinyağilo birlikte vilâyetin emrinde 569 ton zeytinyağı birikmiştir. Bu yağlar Ticaret. Ofisi tarafından depo edilmektedir. Şehirde evvelce İzin verilen bakkallara tevziat için ne miktar yağ verileceği de tesbit edilmiştir.
Elde buluan 5G9 ton zeytinyağı tevziata başlamak İçin kâfi görülmektedir. Ekmek kartlarının U harflerde verilecek olan yağılarını her ailenin toptan alamıyacağı tahmin edildiğinden İki aylık 800 ton kadar hesaplanan şehrin yağ İhtiyacını karşılamak üzere bu miktarın birikmesine lüzum görülmemektedir.
Ticaret müdürlüğü İzinli bakkallara bugün öğleden sonra zûytnyağl vermeğe başhyacaktır. perşembe gününden itibaren de halka yağ satışlarının bnşlıyabllcccği tahinin ediliyor. .
Ankarada bulunan Vali ve Belediye reis) doktor B. Lûtri Kırdar İs-tıınbulun zeytinyağı meseleslle de yakıııdeıı meşgul oluyor. Vali 11(1 ayda bir nüfus başına verilecek olıül birer litre yağ için bu müddet zarfında şehre 860 ton zeytinyağı gönderilmesini sağlamak iizere Ticaret Bakanlığı nezdlnde teşebbüslerde bulunmaktadır.
Et fiatleri
Koyun tüccarları dün Belediyeye müracaat ederek besi koyun etlerine hiç olmazsa yüzde on nispetinde bir zam yapılmasını İstemişlerdir. Belediye koyun eti tlatinl tesbit ederken erkek dağlıçlar İçin kiloda on kuruş kadar bir fazlalık kabul etmişti. Daimi encümen kararında besi koyun elleri hakkında bir kayıt olmadığından kasapların bu arzuları reddedilmiştir.
Sıtma mücadelesi İçin hazırlıklar bitmiştir. Bu hususta il makamı tarafından şehir halkını tenvir ötmek. üzere gazetelerle tebligat yapılacak- > tır.
Bütün İstanbul mücadele mıntaka-sı olarak kabul edildiği için kurulan yeni merkezler şunlardır: Üsküdar, Beykoz, Bariyer. Beşiktaş, Şişli, Fatih, Eminönü, Bakırköy. Eyüp.
Her merkezde şef olarak bir doktor, yeter sayıda mücadele mcmurıı, amele, lüzumlu olan vasıtalar ve malzeme de bulunacaktır.
Şehir içinde amele topluluğu olan semtlerle sıtma voltaları çok ve sivrisineklerin fazlaca faaliyette bulundukları yerlerde birer muayene evi bulunacaktır. Bu muayene evlerine sıtmalı olan ve yahut sıtmalı olduğundan şüphe eden — yoksul, zengin farkı bakılmaksızın — herkes müracaat edebilecek ve mürecaat edenler tedavi altına alınacaktır.
Şehirden başka mülhak ilçelerde de mücadele" ekipleri kurulmuş ve faaliyete başlanmıştır.
Sürfelerle sivrisineklerin imhası için yapılacak mücadelenin esasları da tesbit edilmiştir Yukarıda İsimlerini kaydettiğimiz merkezler, muhtelif bölgelere ayrılmıştır. Her bölgede bir mücadele heyeti bulunacak ve bu heyetler, her hafta muntazaman o nnntakayı başlan başa doiaşacaklar ve her eve mutlaka liaftada hlr gün ağrıyacaklardır
Eve gelen heyet, evin bahçesini, kuyusunu, sarnıcını tetkik edecek, buralara mazot dökecek, sivrisinek sürfelerinin barınması 'htlmall olnn bütün çukurlan temUlIyecekierdlr. Bütün şehirde yüzü mütecaviz bölge mücadele ekibi kurulmuştur. Her ekipte bir mücadels memuru ile 3-5 amele vardır,
Evleri gezecek ekipler, İkinci ziyaretlerinin hangi gün yapılacağım söyllyecekler ve bu suretle ev halkının o gün evde bulunmaları temin edilecektir. Bunun’a beraber mücadele ekibinin ziyaret edeceği gün mühim bir mazeretten dohyı evde kimse bulunmazsa diğer bir glln husus! bir ekip gönderilerek temizlendirilecek ve bu »liretle ziyaret tarihinin açılmamasına, dikkati edilecektir. Mücadele merkezleri şimdilik kaymakamlık dalrelerlnlfl kendilerine ayrılan birer odada, çalışmaktadırlar. Mahallelerdeki mücadele bölge heyetleri için de münasip bir yer bulunmuştur.
Sıtma ve sivrisinek mücadelesi için 18 doktor yeniden kadroya, alınmıştır. Sağlık Bakanlığı mücadelenin kısa bir znmandı netice vermesi için bir milyon liraya yakın ödenek ayırmıştır. Yarından İtibaren mücadele ekipleri evleri ziyarete baslıyacaklar-dır.
Satışa çıkarılan ithal malları
İzmir Yeni Kavaflar No. 1 de M Alı Akmana şerit testere, Lüks lâmbası ve okşanıl, Gal. Mumhane caddesinde Mehmet AH Çakıma mağnez-yum stearat, Ayazpaşa HarlöTye Konak sokağında Dcjö Giyarmatlye gaz ocağı akşamı, Topkapı Maltepe caddesinde Yenen Umum Ticaret Şirketine makine kayışı, Gal, Mumhane caddesi No. 37 de Loon Aznavura kaolen, İst, Hacopulo handa Polat Ltd. ştl. Arid formik, Şlrkecl Demlr-kapıda Türkiye Eczacıları I.âboratu-vanna tıbbi nebat, Eyüp Bahariyede Glslavfd Ltd, ştl e asid stearik.’Sul-tanhnmam Havuzlu handa Hüsnü Sehere tanlgan, İst. Katırcı oğlu handa Maahar Çelebiye merdane tutkalı, Marpuççular Alaca handa, Nesim Er-gasa şülyen boya, Aşlrefendi caddesinde Emrk Ecz.a Deposuna nıağnezi oksld, yeni Postah&ne caddesinde Mehmet Galip İnçle, gaz Idrofll, İst. Aşirekndi caddesinde Fatma Ataka-na şapka. İstiklâl caddesinde 146 numarada şıtl(ı Dofiruola yün mensucat, Tahtakale Balkapan hamla M. Zeki Obdnna hâki riril, Gal. Serme! handa Hazım Tamer, Merih Gökmene potin bağı, İst. Mehmet Paşa handa çoiebon tliric tiftik ipliği, GaJ. Kredi Liyone handa Türk Ellas T. A. Ş. e sincap ve tilki postu.
Yüksek fiatle doldurulcyı faturalar
Piyasada şimdi yo kadar yapılan İncelemelerde ithalât eşyalarında ve hattâ yerli maddelerin satışlarında toptancıların,1 birer vesile bularak yüksek fiallo fatura doldurmak sureliyle perakendeciye uz kâr bıraktıkları görülmüştür.
Toptancı, piyasanın fazlaca İstek gösterdiği mallar İçin yüksek fatura dolduran perakendeciye kâr bırak- ; mayınca bu sefer perakendeci başka ı yola sapmıştır. Perakendeci, yüksek I fiatle doldurulmuş faturalı malları aldıktan sonra saklıyarak o da ayrı Hat İstemekte, mallar İki defa fiat-Janmaktadır, Sade yağı, nebat! yağ vc- peynirde de aynı hal görülmektedir. Buna karşı tedbir alınıyor.
Etraftan:
— Bir Macar milyarderi imiş! diye fısıltılar oluyordu.
Halbuki bu Serge Aiexandre'ın ta kendisi idi!
Masalarda oynanan oyunlara nezaret eden oyun müfettişlerinden biri İstikrahla:
— Kendine Serge Alercandre! diyor, Stavlsky olduğunu bilmiyoruz sankll Hile yaptığı için kapı dışarı edildiğini gözümle gördüğüm bu adamı şimdi muteber bir müşteri yerine koyup yerlere kadar eğilerek selâmlamak zorunda kalıyoruz» dedi.
Fakat şuna da İnanmak lâzımdı kİ mevki sahibi İnsanlarda ne bu namuslu oyun müfettişinin hâfızası vardı, ne de bendekl merak. Netekim on beş gün sonra AlexandreT Max!m-de eski bir Nazır, İki mebus, bir gazete sahibi, meşhur bir muharrir ve iki güzel kadınla bir masada oturur gördüm. Alexandre beni görünce bir takım İşaretler yapmaya başladı. Masasında- oturanlarm çoğunu tanıdığım İçin onlar da İştirak ederek beni yanlarına davet ettiler, Biraz soğuk davranıp daveti reddettim. Birkaç dakika sonra o guruptaki’ meşhur İUWI a„Bua cuc,.
muharrir kalkıp benim oturduğum eğer avukatsa ona paralı İşler bulur.
Bütün bunları tnblatiyle, bu akşam onun masasında beraber yemek yediğini gördüğün Albert Dubarry gibi bir ahlâksız, vaşıtoslle yapar. Albert Dubarry, LA VOLONT& adlı bir gündelik gazeteyle LA CARNET DE LA, SEMAİNE adlı bir haftalık dergi ve ı LA RAMPE adlı bir tiyatro gazetesin!
— Sen farkında değilsin; işler oöy-Je yürümüyor. Alexandre’ın avukatı, aynı zamanda ruhu demek olan mebus Gaston Bonnaııre partisinden btr Nazırı en meşhur lokantalardan birinde yemek yemeğe davet„edcr. Nazır orada daha birkaç mebus, birkaç kadın ve lâf arasında ‘M, Serge Alexandre diye takdim edilen bir adamla karşılaşır, insimin beraluer yemek yediği kimselerden bir polis fişi talebotmesi âdet değildir. Fakat Bonnaure'un, (daha doğrusu Stavis-ky'nln) intihabettlğl lokantalarda en aşağı yirmi mühim şahıs Alezandro'J bir Nazırla aynı masada otururken görmüştür. Alezandre bu kadarla ela kalmaz; yemek esnasında Nazır filân şahısla görüşmek arzusunu izhar eder. Alezandre birkaç gün sonra kendisine telefon ederek onu, görüşmek istediği zatın da hazır bulunacağı bir yemeğe davet ede.1. Artık münasebet başlamıştır; Stavlsky am-dl bu Naaıra veya parlâmento âzası-na ne gibi mail hizmetlerde b -’una-bllcceğlnl öğrenmek çarelerini arıya-çaktır. Partisine para vardımında bulunur, kârısına çiçek gönderir bir İdare meclisinde fızalık temin eder;
masaya geldi. Ona:
— Şu Alexandre'la senin işin ne? Onun nasıl bir adam olduğunu biliyor musun?» dedim,
— Tabii, diye cevap verdi, bilhassa İşin bu tarafı beni eğlendiriyor. En yüksek hâkimler onunla münasebeti kesmezken ben İnsanların ahlâkı
. , ijrı. nnnırc aıııı uır ₺ıjuuu ruıscmıııı
üzerinde neden onlardan daha fazla idare eder. Bu üc gazeteyi vaşatan titiz olayım? Ben nJmancıyım, bu paranın çogu stavlsky nlndlr Du-ndam da banı teshir ediyor. Tuttuğu oradakl hikmeti Herriol He
yolgayei basit Mütemadiyen yeni | scnll bpnll konusmaP1. Andrç Tar. ?e™La“™‘!.u2nS' dleu'ııün samimi dostu olmaadır. «m a a» ma ua^maVa.am «aua Kt- baSlOİ ÇeVİr de bak 170 OİUyOr?»
t Tam bu sırada Paris Polis müdürü . Jean Chiappe, Maxlm'e giriyordu. . Albert Dubarry ona yaklaştı; ifci . adam blribirlerlnl yanaklarından öp-ı tüler. Bu, dikkati celbedccek i‘" ’aT . anormal bir manzara İdi. Dubarry J masada oturanları Polis müdurtıne , takdim etti, bu arada Alexancireın ' da’ elini sıktığını gördüm. Şüphesiz . kiminle karşı karşıya geldiğini bilml-t yordu, hattâ yüzüne bile bakmadı: t fakat manzarayı görenler İçin ı Alezandre Polis müdürü tarafından j temize çıkarılmış savdırdı.
k Muharrir arkadaşıma:
“ — Mükemmel, dcdkra, fakat söyle
bana bakalım, şu meşhur dâvalar ne ' olacak? Elbette bir gün orjların ^ö-' rülme sırası, gelecek, o giln de ...
— Yok canimi Umumiyetle düriıss
■ olmakla beraber az maaş alan ve tek
■ terfilerlne mâni olmasın diye kuvvet önünde eğilmeye hazır olan hâfcımje-
ı rln Alexandre'a gelip kendilerini Ari-, üye Nazırına tavsiye etmesini iste-ı diklerini kulaklarımla duydum. Vari-i yet böyle olunca bu «adar kıymetli ı bir hâmlyi hapse göndermekte a.’rie
■ etmlyeceklerlni tahmin edersin. Zniı-ı nedersem stavisky'nln dâvaları on
• sekizinci defa olarak tehir edildi
’ _ peki, parayı nereden buluyor,
1 onu da basmıyor ya! Bu kadar ânl 1 bir servetin nereden geldiğini kimse
• merak etmiyor mu?
— Para işlerinde» faaiu ....mııııun, fakat Alexandre, sigorta kuır.panya-1 lan va kredi bankaiarlle İş gören bir ' takım karışık şirketler kurmuştur, 1 Bazılarının söylediğine Bore, şimdi ■[yalnız sağlam İşler yapıyor, bazılan
■ İse bütün bunların da yeni bir reza-' Mto sona ereceğini İddia ediyorlar.
Bu rezalet nasıl patlak verebilir doğrusu kestiremiyorum. Bunca gazete Stavlsky'den para aldıktan, bunca hâkim onun uğrîına vazifelerini suiistimal ettikten, bunca Nazır ondan doğrudan doğruya veya dolayıslle nakli yardım gördükten ve bunca ---- . . . i polis onun emrinde olduktun sonra adamın mazisini biraz yoklamak jjlın vo nasaj onu jhbar eder, takibe^ .... tevkif eder, bilemem »
(Arkası var)
DİKKAT stanbulluların günlcrdenbeıi HER AKŞAM I Beklediği büyük Revü Operet saat 21 fi e ATILA REVÜ OPERETİ
n» da farkına varmaksızın veya.bl-lerek kendi suç ortağı olmalarını temin etmek. Bu işte eski ahbaplarım veya şantajcılarını kullanıyor. Fransız politikacılarından çoğu, seçilmeden önce Parlsln yüzünü bile görmemiş taşralılardır. Bu politikacılardan her biri kendilerini tuzaklardan korumak, mesleklerinde ilerlemeleri için gereken ufak tefek şırlan öğrenmek, muhalif gazeteleri yatıştırıp dost gazetelerle münasebetler kurmak, perde arkasında dönen entrikalardan haberdar olmak, Nazırların yanına kolayca girip çıkmak, düşmanlarının üzerine ağır basmak, hiddetlenen leıi ye’şe düşürmek için Parisin altından girip üstünden çıkmış. Nazırların mctrcslerlle senli benli konuşan, politikacıların zayıf taraflarını bilen, bütün gazetecilerle ahbap, beşkcntl» haydutlarlle ise daha çocukken caû ciğer olmuş, her suçu İşlemeye kabiliyetli bu cins adamlardan birini yanında bulundurmak mecburiyetindedir.
( Politikacı denen adam, kendisinin «teknik müşaviri» olan şantajcıyı, halletmeğe muvaffak olduğu İşlerden komiisyon ayırmak, adi! sicilindeki mahkûmiyetleri sildirmek ve Lâgioıı d'Honneur nlşanlyle taltif etmek su-retlle mükâfatlandırır. Stavlsky de İşte bu yoldan önce bir. sonra lk! mebus tamdı. Bu iki mebus onu bir üçünci(süylo tanıştırdı. Kar topu yuvarlanırken nasıl büyürse, »nun tanıdığı politikacılar da böylece çoğaldı. Alexandre kendisinin alâkadar olduğu şirketlerde asla görünmez. Fakat oralarda, hiçbir İş yapmadıkları halde çok yüksek maaş alan ftzalar-_don mürekkep parlak idare meclisleri 'kurar. Bunlardan aranan şey sadece' 4 Fransanın eski vacican Elçisi M. J Fontenay», «General Burdl de Fuur-tou», «sabık Polis müdürü Hudelo» ve saire gibi tumturaklı İsimler veya ünvanlardır.
«şimdi sorarım sana bütün bu insanlar, Alexandre'ın Nazırlar veya eski Nazırlar vasıtaslle teklif ettiği bu mevkileri niçin kabul-etmesinier?1»
— Fakat azizim, şu Alexandre dc-klmsenin de akima gelmfyor mu?»
Muharrir arkadaşım' bir kahkaha attı:
Ncş'e, Büyük Orkestra, Swlng caz, bu güne kadar görûııuı-ınış elbiseler. Temsiller tam 21 de başlar Pazar günleri saat 16 da matine. Taksim Maksim Tiyatrosu. Telefon: 42633. Gişe gündüzleri de açıktır.
Bugün A R Sinemasında ’
DORA NELSON
ELVİRE POPESCO
ve ANDRE LEFAUR
MK Seanslar: 2,30 - 4.30 - 6.45 — 9.İ5 te
4 büyiik yıldızın yarattığı bir sanat hârikası
ARADIĞIM AŞK
CLAUDETTE COLBEilT--------JOEL MC CREA
MARY ASTOR — RUDY VALLEE’in
Milyonerlerin hayatından yaşttıklan en gtizel eser
Perşembe akşamı
L Â L E' de

A H 9 A M 8 Mayla 194 S
RADYO I
ANKARA RADYOSU.
Bugünkü program
18 Dans orkestrası. 18.30 Sağlık saati. 18-45 Dans orkestrası, 10 Haberler, 19.20 Geçmişte buğun. 19.25 Türküler ve oyun havaları, 19 45 Konuşma: Sıtma-hakkında, 20 Keman soloları (Pl), 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Mandolin blrlifirl, 21.05 Salon orkestrası, 21.45 Tarihi Türk müziği. 22.30 Dans müziği (P1 ). 22.45 Haberler.
Y Afi İN SABAHKİ PROGRAM
7.30 Çeşitli müzik (Pl->. 1-45 Haberler. 8 Çeşitli müzik (PW. S.23 Gündelik spor servisi. 12.30 Şarkılar, 12.45 Haberler, 13 Salon orkestrası.
Güzelliğin Sırrı
İPLİK Üstüpüsü SATIŞI
Sttmerbank
Yerli Mallar Pazarları
Toptan Satış Müdürlüğünden:
Depomuzda mevcut 31 çuval içindeki İplik üstüpüleri 21/6/945 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 14 de açık arttırma İla satılacağından nümuneslnl görmek ve satışa İştirak etmek üzere İsteklilerin yukarıda bildirilen tarihte 600 Ura teminat akçcslle Sümerhan Top- . tan satış Müdürlüğüne müracaatları İlân olunur.
inşaat eksiltme ilânı
Toprak mahsulleri ofisi umum müdürlüğünden:
1 — Aşağıda yazılı yerlerde hizalarında gösterilen İnşaatın yapılması değişmez birim flatlerl üzerinden kapalı zarf usulü eksiltmeye konulmuştur.
Tahmin
Yapılacağı Yapılacak edilen bedelMuvakkat teminat Eksiltme yer lj Ll. Kr. Li. Kr,Tarihi Saati
Bor İstasyonu Kârglr anbar 101104,78 0310— 18/6/945 15 de
Akşehir > Kârglr anbar 183508,68 7920.— 18/6/945 16 da
Alpuköy Makasçı 10796,63 810 — 18/5/945 17 de
Bulmaca
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10
- - ■
u ■a V ■ ■ ■ — — -
« (0 - 111 1 !■ 1 ■ - ■ 1 1 ■ —
s
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı:
1 — Futbol ıstılahlarından gol va-
satisi.
2 — Benim odaya teşriî buyurunuz.
3 — şaka - Bir göz rengi.
4 — Tersi rümuzla anlatmadır -
Büyükler.
5 — Çok - Kesin.
8 — şayet - Bulgarlstanda eski bir kale.
7 — Nota - İki felâket.
8 — Bayağı - Tersi dedenin yarısı.
9 — Ne İle tıraş olursunuz.
10 — Nazik İnsan.
GEÇEN BULMACANIN HALLİ Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 1 — Adamevlâdı. 2 — Düşeneacır.
3 — Aşikar. İra. 4 — Mek. Lerzan,
5 — Enallsa. Ze, 8 — Veresiye, 7 — La, Ray, Ske, 8 — Aciz, Esmer, 9 — Dıraz, Kene. 10 — İranekered.
Cilde itinadır
HAŞAN
Güzellik Kremleri
Cildinize yeni bir taravet
: teinin eder.
HAŞAN depolarlylö bü|ün ıtriyat mağazalarında satılır.
"Gömlekiş"l
BİRİNCİ SİNİP GÖMLEKLİ | ■■™Tel 20096 Sirkeci
SATILIK TAKSİ
940 model lüks Royal Kraysleı oto İyi vaziyette 5 lâstiği ile satılıktır. İsteyenler her gün saat 11 - 12.30 arasında 23025 No. ya telefon edebilirler,
Taksitle
ELBİSE. TAYYÖR VE MANTO DİKİŞİ YAPILIR. ŞENOL GİYİMEVİ
Bay ve Bayan Terzihanesi İstanbul Sultanhamam S ur askı karşı sırası Roza han zemin kat
No. 10. Tel: 20951
İTHALAT
İHRACATTA
ve
GÜMRÜKLERDE
KARDOL
Her türlü sinir buhranlarını ve baygınlıklara karşı ferahlatıcı damla.
Her Eczanede bulunur.
42252
NUMARAYI UNUTMAYINIZ.
SATILIK OTEL
Sirkecide Deinirkapıda yeni yapılan GÜZEL KONYAPALAS oteli mülkiyet, eşya ve İşletme hakkı ile anahtar teslimi satılıktır. Otel kâtibine müracaat.
Göz Mütehassısı
Doktor Cemil Görür
Hastalarını pazardan başka her gün saat İS ten 18 e kadar kabul eder.
Salı günleri fık araya meccali en bakılır.
Cagaloğlu Nuruosnıanlye caddesi Osman şerafeddln Aprt. No. 5 .
SATILIK TARLA
Erenköyünde sanatoryum arkası Kozyatağı mevkiinde bir kısmı asfalt üzerinde bağ, tarla 170 dönüm arazi bir parça halinde satılıktır. 52-98 No. ya telefonla müracaat.
■ Dr. A. Asım Onur «■
Ortaköy Şifa Yurdu $ehir gürültüsünden uzak bit yerde büyük bir parkın içinde Ve çamların ortasında fevkalâde güzel manzaralı çok temiz ■ c iyi bakımlı, kadın, erkek her türlü hastalara açık hususi hastane. Sinirlerini ve yorgunluğunu dinlendirmek ve nekahet devrini geçirmek isteyenlere mahsus yegâne müessese.
Telefon: 84421
Zayi — Adapazarı nüîus memurluğundan almış olduğum ve içinde askerlik durumum yazılı nüfus tezkeremi zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
Bekir oğlu Osman Azanıak
Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü İlânları
1 — Haydarpaşa vapur İskelesinin ön kısn on arımı işi kapak zarfla eksiltmeye konmuştur 2 — Bu onanının keşif tutarı (12208) llra (0 3 — Geçici güvenme (915) Ura 164 > kuruştu 4 — Eksiltmeye esas olacak kâğıtlar İnşaat 5 — Eksiltme 28 mayıs 945 pazartesi günü karşısındaki binada bulunan alım satım korniş 0 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 4 belgeleri eksütme gününden ara verme günleri önce 50 kuruşluk pul ve bir fotoğraf ile birlikte vurarak vermeleri ve alacakları ehliyet vesika» meleri lâzımdır. 7 — Kapab zarflar eksiltme günü saat 15 e alım satım komisyonu başkanlığına teslim edil 8 — İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ser 11nın ahşap kaplamasının 1) kuruştur. r. şubesinde görülebilir, saat 16 da İdare merkezi ^onunca yapılacaktır, üncü maddesinde yazdı dışında en az yedi gün idareye bir dilekçe He boş ını teklif kâğıtlarına ekle-cadar makbuz karşılığında melldlr. ıcsttlr. (5971)
DERMOJEN Yanık Çatlak Ekzama ve Olla yaralarına fevkalâde İyi gelir Derinin tazelenmesine ve yenilenmesine hizmet eder. FRENGİ ve BELSOÖUKLUÖUNA Tutulmamak İçin ' PROTEJİN

binası
2 — Eksiltme Ankarada T. M. Ofisi Umum Müdürlüğü binasında eksiltme komisyonunda yukarıda yazılı gün ve saatlerde yapılacaktır.
8 — Bu İnşaatın her birine alt proje, birim flatlerl cetveli eksiltme şartlaşması ve sözleşme tipi 20 şer llra bedel mukablUnde Umum Müdürlük Malzeme Müdürlüğünden ve Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul şubesinden Akşehlrlnki Konya Ofisi Şantiye şefliğinden alınabilir.
4 — Eksiltmeye girmek İsteyenler 18/5/945 günü akşamına kadar evvelce bu kıymetlerde bina işleri yaptıklarına dair veslkalarlle birlikte Umum Müdiirlüğüe müracaat ederek bu İşi yapabileceklerine dair bir ehliyet belgesi almaları lâzımdır.
5 — Teklif mektupları eksiltme saatlerinden birer saat evveline ka-
dar Umum Müdürlük eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde tevdi edilmesi posta İle gönderildiği takdirde komisyon eline bu saatlerde geçmiş oJamalıdır. «5714b
İstanbul Erkek Sanat Enstitüsü
Müdürlüğünden:
Bir beygirlik. 920-1000 devirlik 220/380 voltluk dört elektrik motÖrÜ alınacaktır. Satmak lstiyenlerln acele müracaatları. (5875)
İstanbul Belediyesi İlânları
Üsküdar hususi İdare malı esKi Mehrimah okulu binasının onarınu açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 598 Ura 31 kuruş ve İlk teminatı 44 Ura 88 kuruştur. Keşif ve şartnamesi zabıt ve muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhalesi 21. 5. 945 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları, İhale tarihinden üç gün evvel vilâyet bayındırlık müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve şartname mucibince İbrazı lâzım gelen diğer belgelerlle birlikte İhale günü beUrll saatte daimi encümende bulunmaları. (5828) .
._________________________________________________________________->»
Devlet Orman Isletme&i Araç -q
Revir Amirliğinden: (D
1 — Revirimizin Karkalmaz bölgesinin peiltverer. son deposunda (7)«J
numaralı İstifte mevcut (100) adet muadili (88) metre (389) desimetre 0 küp çam tomruğu açık arttırma suretlle satışa çıkarılmıştır. - -
2 — Beher metreküp muhammen bedeli (40) llra C60) kuruştur. v
3 — Satış 10. 5. 945 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14.30 da Araç revir Amirliğinde revir âmiri riyasetinde teşekkül edecek komisyonda icra olunacaktır.
4 — Muvakkat teminatı % 7,5 hesablle (309) liradır.
5 — Şartname orman umum müdürlüğünde Kastamonu, Karabük, Bartın, Araç revir Amirliklerinde ve Daday bölge şefliğinde görülebilir.
6 — îstekUlerln muayyen gün ve saatte muvakkat teminatlarlle birlikte revir Amirliğine müracaatları. (5648)
Sultanahmet 3 iincü barış hukuk yargıçlığın d an: 945/730
Beyoğlunda Suterazlsl sokâk Mehmet Ali apartıman 13-11/6 numarada Leon Sar anğa tarafından Sirkecide şark deri türk anonim şirketi aleyhine açtığı dâvada hâmiline muharrer beheri 100er liralık 1864, 1908, 1885
1886, 1818, 1880. 1926, 1913, 1914, 1915, 1943, 1911, 1912, 1808. 1924. 1879, 1852. 1850, 1846. 1923. 1347. 1822. 1821, 1819, 1836, 1820, 1837, 1871, 1940. 1939. 1873,
1887, 1976, 1875, 1874, 1900, 1905, 1851, 1955, 1895, 1858, 1857, 1835, 1925, 1948, 1947. 1946, 1829. 1863, 1883, 1882, 1881. 1803 numaralı 54 adet hisse senetlerinin dâvacı tarafından verilen İzahat ve mevcut kararın bu bapta mahkemeye kanaat vermekle ticaret kanununun 435 ve müteakip maddeleri mucibince yukarda numaralan yazılı hisse senetlerinin tedlyatta bulunmaktan şirketin memnulyetLne ve şirkete bildirilmesine ve Cumhuriyet ve Akşam gazeteleriyle Hânına ve İlân tarihinden İtibaren 3 sene zarfında mezkur hisse senetlerine bir müstahlk zuhur ettiği takdirde mahkemeye müracaatı lüzumuna karar verilmiş olduğundan bermucibl karar keyfiyet Hân olunur. (5992)
Zayi — İstanbul Vakıflar baş müdürlüğünden Turgay Olcaytuya alt 148 No. h yetim maaş cüzdanı kaybolmuştur. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü olmadığı ilân olunur.
Gedlkpaşa Mimar Hayrettin mahallesi Cami sokak No. 10 ,
Lokman Hekim (Dr. HAFIZ CEMAL) Dahiliye mütehassısı
Divanyolu 104
Muayene saatleri Pazaı hariç her gün 2.5 — 5. Tel: 22398
Belediye Karaağaç müesseseler! müdürlüğünden:
Mevcut ve teamül veçhHç 7, S. 945 pazartesi gününden başlamak üzere mezbahamızda kesilen ve hariçten kesik et yerimize gelen kuzu saka-tatlvuRNi, Ç!1.'anlmasına başlanmıştır. Şehir hudutları içinde kuzu etleri mJck'sm oitfÇc satılacağını sayın halkımıza arzederiz. (6024)
Askerî deniz matbaası müdürlüğünden:
Matbaamızda boş bulunan anbar mepıur muavinliği için «60b lira ücretle bir memur alınacaktır.
İsteklilerin 15 Mayıs 945 tarihine kadar dilekçe ve veslkalarlle birlikte Kasım paşada bulunan matbaamıza müracaatları. «5719»
Kapitalist Ortak Aranıyor
Tecrübeli elektrik makine yüksek mühendisi, müşterek çalışmak
>—■»—™————B^—.
Türkiye iş Bankası
Küçük cari hesaplar
1945 ikramiye plânı
ÇEKİLİŞLER: 29 ocak, 2 Mayıs. 24 ağustos, 1 kasım tarihlerinde vapılır.
1945 İKRAMİYELERİ
1 adet ARSA (İstanbul’da Büyük Yalı'da Ada: 164, parsel No. 4,
( 923 M2.)
Devlet Orman İşletmesi Araç
Revir Amirliğinden:
1 — Revirimizin Karkalmaz bölgesinin Akıl çalman son deposunda 2 numaralı İstifte mevcut 682 adet muadlH 563 metre 383 deslmetreküp çam tomruğu açık arttırma suretlle satışa çıkarılmıştır.
2 — Beher metreküp muhammen bedeU (46) llra (50) kuruştur.
3 — Satış 14. 5. 945 tarihine müsadif pazartesi günü saat (14,301 da Araç revir Amirliğinde revir âmiri riyasetinde teşekkül edecek komisyonda icra kılınacaktır.
4 — Muvakkat teminatı % 7.5 hesablle (1965) liradır.
5 — Şartname orman umum müdürlüğünde, Kastamonu, Karabük, Bartın, Araç revir amirliklerinde ve Sarıçam bölge şefliğinde görülebilir.
6 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte muvakkat teminatlarlle birlikte Araç revir AmirUğine müracaatları. (5649)
1 Adet 2000 Liralık — 2(100.— Lira
3 • 1000 9 — 3000 — 9
4 9 500 9 — 2000.— 9
İ0 D 200 » — 2000.— D
25 D 100 9 — 2500.— 9
100 9 40 9 — 4000-— 9
150 9 20 » — 3000.— 9
300 9 10 - 3000.— D
Türkiye Iş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zamanda failinizi de denemiş olursunuz.
II»—^—1 l/
.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından!
Dr. Zahit Kuzgun
Tıp Talebe Yurdu 942 yılı mezunlarından
Tayin kılınmış olduğunuz Kastamonu Gölköy Köy enstitüsü sağlık tedrisatı öğretmenliğine hareketiniz İçin bulunduğunuz mahallin Sağlık Müdürlüğüne veya Bakanlığımıza uacele sarih adresinizi» bHdlrmenlz 11İZU-mu tebliğ olunur._____«6012»____________________________
Üniversite konferansları Rektörlükten:
Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi Profesörü BazeH'ln 6. V. 1946 salL gılntl saat 18,30 da vereceği konferansın konusu «Dillerde reform hareketleri» dlr. Konferans salonu herkese açıktır. «6020»
Vakıflar orman işletmesi müdürlüğünden:
işletmemizin Çayırdere deposunda mevcut «SOOOs kental meşe odunu şartnamesine göre ve pazarlıkla satılacaktır.
İsteklilerin 11/6/945 cuma günü saat 16 da ÇemıberUtaştakt büromu» müracaatları.
Muhammen bedel beher kentalde «360. kuruş, muvokat teminat «640» liradır.____________«6002b
Vakıflar orman işletmesi müdürlüğünden:
İşletmemizin Slnekll deposunda mevcut 1500 kental meşe odunu şartnamesine göre pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin 11/5/945 cum# günü saat 14 de ÇemberiItaştakl büromuza müracaatları.
Muhammen bedel beher kentalde 360 kuıuş, muvakkat teminat 403 liradır. «0003*
Bitlis Vilâyetinden
Bitlis vilâyetine bağlı Tatvan kazasında yeniden İnşa edilecek beş lojmanlı üç memur evi inşaatı eksiltmesine talip çıkmadığından 21 mayıs 945 günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere tekrar kapalı zarf usullyle eksiltmeye çıkarılmıştır. .
1 — inşaatın keşif bedeli 73536 lira 55 kuruştur.
2 — Bu İşe ait eksiltme, şartname, keşlfname ve sair belgeler vilâyet daimi encümeni kaleminde görülebilir.
3 — Eksiltmeye girebilmek için lsteklHerln 945 yılına alt Ticaret odası belgeslle işi yapabUeceklerine dair ehliyet vesikası göstermesi lâzımdır.
4 — Muvakkat teminat 5515 lira 24 kuruştur. (5701)
— Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanlığından:
Fakültemizin Alman DH1 Edebiyatı ve Fransız Dili Edebiyatı Enstitülerine birer doçent He Alman Dili Edebiyatı, Fransız DH1 Edebiyatı, Hindoloji ve Türk İnkılâp Tarihi Enstitülerine birer asistan alınacaktır.
Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi İle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden veya buna muadil bir kuruldan mezun olan İsteklilerin, mayıs ".'45 sonuna kadar, namzet numarası almak ve sınav şartlarını öğrenmek üzere Fakülte Dekanlığın» bir dilekçe He müracaatları. «5712«
Kök sökme ve taşıttırma işi
Devlet Orman İşletmesi Sarıkamış revir amirliğinden:
1 — Revirimize bağlı Karakurut bölgesinin Pravaltı ormanından tahminen (20,000) kental çam dip kökün sökülüp (5 - 8) kilometre mesafedeki Aşıt deposuna nakil ve İstif İşi 4/5/945 tarihinden İtibaren 10 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Beher kental kökün sökme depoya taşınması İşinin muhammen
bedeli (185) kuruştur. .
3 — Eksiltme 14/5/945 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Revir binasında yapılacaktır.
4 — Muvakkat teminat (2775) Hradır. .
5 —* Buna alt şartname Orman tunum müdürlüğünde, Erzurum Bölge şefliğinde, Kars ormnn kâtipliğinde, ve İstanbul Revir Amirliğinde görülebilir.
6 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte Uk teminat ve evrakı müsbl-
telerlle komisyona müracaatları.______________________ (5707)
İstanbul Tekel başmüdürlüğünden:
945 akça yılı İçinde İdarenin tu» ambarlarına gelecek tahminen 8800 ton tuzun nakil vesaitinden ambara nakil ve İstif İşi açık eksiltmeye konulmuştur.
Muvakkat teminatı 2550 Hradır. •
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak İçin 22 mayıs 945 salı günü saat 15 de Sirkecide kâin baş müdürlüğümüze müracaatları. «5958»
Ankara Elektrik ve Havagazı
işletme Müessesesinden:
Tanln ve Akşam gazetelerinin 10,12, 14 nisan 1945 tarihli nüshalarında satın alınacağı İlân edilen 65 ton ATEŞ TOPRAĞININ görülen lüzum üzerine satın alınmasından vazgeçildiği İlân olunur,
Londra’da yeraltı şimendiferi garlarındaki sığmaklar kapatıldı ______________________________
AKŞAM
Sene 27 — No, 9538 — Fiati her yerde 10 kuruştur.
SALI 8 Mayıs 1945
Sıtma mücadele ekipleri yarından itibaren evleri ziyaret etmeğe başlıyacaklar
Sahibi: Nöcmeddin Sadak — Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es — AKŞAM Matbaası
AVRUPA HARBİ SONA ERDİ
BÜTÜN DÜNYA ŞENLİK YAPIYOR
Avrupanın büyük günü:
8 Mayıs 1945
Dünya tarihi, Müttefiklerin taler ilân, ettikleri bugünü yalnız uzun bir korkulu rüyanın sonu olarak değil, bir insanlık dâvasının kazarulışı ve bir dönemin başlangıcı diye kaydedecektir.
Geçmişte Avrupa, daha uzun sürmüş savaşların sayısız parlak zaferlerini görmüştür, fakat hiç birisi derinlikte ve genişlikte bugünkü neticenin ehemmiyeti! vasfını taşımamıştır.
Bugünkü zaferin ehemmiyeti çok çetin bir harbin, kuvvetli bir düşmanın yere serilmesile bitmiş olmasından ileri gelmiyor. Her zafer bir kâbusun sonu olduğu ve galiplere kazançlar temin ettiği İçin kutlanır. Çünkü harbler karşılıklı menfaatlerin çarpışmasından doğar ve kazanan taraf gözlediklerini elde ettiğinden dolayı sevinir.
Bugünkü zaferin başkalarına benzemiyen müstesna vasfı, onu kazananların sadece bir dâva uğruna ateşe atılmış olmaları ve bu neticeden kendileri için hiç bir maddî kazanç beklememeleridir. Almanya ile- yardımcılarına karşı İlk "olmaz!» sesini yükselten İngiltere ve Amerika beş buçuk yıllık fedakârlıklara, sâdece tahakküm ve istilâ politikasına sed çekmek, milletlerin hürriyet ve istiklâli prensiplerini korumak için katlandılar
Harbin ilk yılında çok kuvvetli bir düşman karşısında hazırlıksız, tek başına kalan İngiltere, biç bir taarruza uğramamış, bilakis Almanya tarafından en cömert sulh ve uzlaşma teklifi almıştı. Eğer bu kara günlerinde İngiliz milletinin maneviyatı sar-nlsaydı, yahut İnglltereyi idare Çelenler sadece Büyük Britanya imparatorluğunun menfaatlerini ûrasalardı, bu harbin ta başında Almanya ile anlaşmak Ingiltere İçin çok kolay olur, fakat Nor-Vcçten Yunanistana. Fransadan Poîonyaya kadar bütün Avrupa milletlerinin istiklâline veda etmek gerekirdi.
Eğer kendisi için Avrupa harbinden ne bir tehlike, ne bir menfaat gelmesi mümkün olmıyan koskoca Amerika, tükenmez kaynaklarım sırf hürriyet adına Ingiltere yanında zafer terazisine nemen katmasaydı Alman emperyalizminin nerede duracağını kestirmek güç olurdu.
Bugünkü zafer, hiç bir taarruza uğramadan, hiç bir menfaat beklemeden, her türlü tehlikeyi göze alan, düşmanın kullandığı ân korkunç silâhlara göğüs ge-jrerek yüksek bir dâva uğruna savaşa atılan medeni milletlerin âserl olduğu İçin tarihte hemen hemen eşsizdir ve bundan dolayı kutludur.
Bu zafer, eskiden olduğu gibi bazı alış veriş hesaplan görmüyor. Bir takım yeni sınırlar çizmiyor. Bu-zafer tecavüz ve İstilâ Çmelierine, kuvvetin hak tanınmasına, her hangi bir ideolojinin Zorla başkalarına kabul ettirilmesi imkânlarına engel ’ '
bütün milletler için yeni vlr açmak istiyor.
Hak ve adalet uğruna, _ dururken ateşe atılan büyük demokrasilerin yendikleri ve yık-, tıkları şey sadece adı belli bir devlet değil, bir sistem, bir zihniyet, bir siyasettir. Bu sistem, adj ister Nazilik, ister Faşistlik olsun, ferdin hürriyetlerini yok-eden, kafalara, hattâ vicdanlara kadar musallat olan kavrayıcı bir çeşit devlet esaretidir. Bu zih-
niyet, dini ve mezhebi ne olursa olsun kendinden başkasına asla tahammül edemiyen koyu bir taassubun üstünlüğüdür. Bu siyaset, türlü vesile ve bahanelerle tahakküm ve istilâyı uygun göstermeğe çalışan, fırsat kollayıcı bir yayılganhktır, Hak ve adalet uğruna kazanılan bu zafer bütün dünayaya çok pahalıya mal olmuştur. Beş buçuk yıldır sonsuz fedakârlık ve yoksuzlyklara katlananlar bu zaferi asla israf etmek ıstemlyeceklerdir. Yangın yerine dönen Avrupada yenilen ve yıkılan ejderin yerini almaya artık kimse cesaret edemlyecek-tir
Dileriz, bu zafer boşa gitmesin ve Avrupada sonuncu olsun...
Necmeddln Sadak
İsveç Almanya île münasebetlerini kesti
Stokholm 8 (A.A.) — İsveç, Almanya ile siyasî münasebetlerini kesmiştir.
olarak bir de-
durup
Almanya kayıtsız şartsız
nasıl teslim
oldu?
Ankara 8 (Telefonla) — Ahnanyaııın kayıtsız ve şartsız Müttefiklere teslim olnıa-sile Avrupada harbin bitmesi her yerde olduğu gibi bütün Tiirkiyede ve başkentimizde büyük sevinçle karşılanmıştır. Şehrimizdeki bütün binalar, müesseseler ve mağazalar bayraklarla donatılmıştır Gece de her taraf aydınlatılacaktır. İnsanlığın zaferi bayramı iki gün devam edecektir.
Alnıanyaııın kayıtsız ve şartsız teslimi ile Avrupada harbin bitmesi haberi İstanbul’da büyük sevinçle karşılanmıştır. Bu sabah şehir baştan başa bayraklarla donatılmıştır.
J
Prag kurtarıldı
Amerikan tankları şehre girdiler
Londra 8 (B.B.C.) — Prag'dan gelen son haberlere göre, Çekojlovakyanm başşehri bu sabah kurtarılmıştır. Çek radyosu bu sabah Alman kuvvetlerinin teslim olmağı kabul ettiğini ve Amerikan zırhlı kuvvetlerinin Prag’a girdiklerini haber vermiştir Alman
kumandanlığı dün gece «ateş kes* emrini vermiş ve Çek milli meclisiyle görüşmelere başlamıştır. Almanların şartlan raddetmlş, fakat bu sabah Almanlar teslim olmağı kabul etmişlerdir.
Japonyaya karşı harb
«Niçin harbettik, neden galip geldik?
Londra 8 (R-) — Bu sabah çıkan bütün Ingiliz gazeteleri zaferden bahsediyor, insanlığın gördüğü en büyük ve en kanlı muharebenin bittiğini haber veriyor. Times gazetesi bu münasebette yazdığı makalede diyor kİ:
•Buğun tarihte görülmemiş Cn büyük tahakküm yıkılmaktadır. Yıkılma tamdır ve kadar büyük bir İnhidam görülmemiştir. Niçin harbettik? Bu sualin cevabı şudur: BLr İdeali kurtarma^ İçin, hürriyet ideali için... Nazizm her şeyden barbardı. HltUr Alınanlara 10(10 senelik imparatorluk vadedlyordu. Fakat düşünmek, vicdan, söz hürriyeti gibi en mukaddes şeyleri kaldırmak istiyordu.
Hürriyet medeniyetin ruhudur. İngiltere ve Fransa bunun lcln harb İlân ettiler. Fransa bir aralık Almanların maddi kuvvetinin yüksekliği lıarşısında sarsıldı, fakat çabuk kendini topladı. Bu esnada ortada hürriyetin müdafii olarak yalnız İngiltere kaldı. Harbi kazandık, çünkü dâvamız çok ulvî İdi »
News Chronlcle gazetesi de Almanya'nın yıkılışından bahsederek bu memleketin bundan sonra daha İyi bir İstikbale kavuşması mümkün doğunu söylüyor ve «insanlığı kin ““ muhabbet kurtarır» diyor.
eıı
ol-de-
İlk tesir
Filistin’de yiyecek fiatleri düştü
Kudüs 8 (A.A.) — Avrupada harbin sona erdiği haberi, Filistin'in bazı pazarlarında, bilhassa küçük kasabalarda ve taşra merkezlerinde bazı yiyecek maddelerinin fiatlnl düşürmüştür.
7 milyon Amerikan askeri harekete hazır
Nevyork 8 (R.) — Amerikan gazeteleri Avrupada harbin bittiğini büyük başlıklarla neşretmlşlerdtr. Gazetelerin mütalâası şudur «Müttefikler harbde olduğu gibi sulhta da beraber çalışacaklar, bir dalla taarruz vukuuna mâni olacaklardır. Pasifik harbL Japonyanın kayıtsız, şartsız teslimine kadar devam edecektir. Bu İş İçin 7 milyon Amerikan askeri kullanılacaktır Japonyaya 800 kilometre mesafede bulunan Oklnava adasının dörtte üçü şimdiden Amerikalıların elindedir.
Japonyada endişe başlamıştır. Tapon Dış Bakanının dünltil sözleri bunu gösteriyor. Japon Bakanı Alman-yanın teslimini protesto ederek Üçlü paktın feshedileceğin! sövlemlştlr. Halbuki bu paktı lmzalıyanlardan İtalya ve Almanya yere serilmiştir; Japonya da sallanmaktadır.»
DİKKATLER
Bazı münferit noktalar müstesna her tarafta harb harekâtı durdu, Breslau kalesi de dün teslim oldu
Bugün saat 16 da M. Churchill, Truman, Stalin ve Gl. deGaulle radyoda birer nutuk söyliyecekler
Londra 8 (B.B.C.) — Alman sllâlıll kuvvetleri dün kayıtsız şartsız teslim olmuştur. Teslim vesikası Fransa'nın P.eyms şehri yakınında, bir mektep binasında bulunan Gl. ElsenhowerTn karargâhında İmza edilmiştir. Vesika Müttefik başkomutanlığı adına Gl. Eisenhover'in kurmay başkanı Gl. Smith, Sovyet Rusya adına Gl. Susla-parof, Fransa adına Gl. Devez. Almanya adına da Alman ^enel kurmay başkanı Gl. Jodl- tarafından faıza edilmiştir. İmza resminden sonra Gl. Jodl: «Bu İmza neticesinde Alman halkının ve askeri kuvvetlerinin mukadderatı tamamen zaferi kazananların eline bırakılmıştır.» demiştir.
Almanya’nın teslim olduğu haberi her tarafta derhal duyulmuş ve büyük heyecan ve sevinç uyandırmıştır. Londra’da herkes sokaklara dökülmüş. her tarat donanmıştır Parls'de binlerce halk Marseyyez'l İngiliz ve Amerikan Milli marşlarını söyliyerek sokaklarda gezmiştir, tş^al altından kurtulan yerlerde tezahürat daha coşkun olmuştur. Danimarka'da halk sevinçten ağlıyordu.
Almanya'nın teslim olduğu haberi bilhassa Amerika'da büyük akisler yapmıştır Nevyork’da milyonlarca halk sokaklara dökülmüş, münakalât durmuştur, Şehir bir kaç dakika içinde büyük bayram günleri halini almıştır. Her tarafta bayraklar çekilmiş, kiliseler çanlarını, fabrikalar düdüklerini çalmağa başlamıştır. Yüksek binalardan atılan kâğıtlar, konfetiler havayı kaplıyordu. Halk gece yarışma kadar sevinç tezahürlerinde bulunmuştur.
Avrupa'da harbin bitmesi dün her tarafta kutlanmakla beraber zafer günü bugün, yani 8 mayıştır. İngiliz, Amerika ve Sovyet Rıısya arasında verilen karar mucibince 3 memleket Bajkanlaıı zaferi bugün aynı saatte İlân edeceklerdir. M. Cburchill, Başkan Truman ve Mıreşaı Stalln bugün saat 15‘de. (Türkiye saat ayarlle 16 da) Avrupa'da harbin bittiğini ilân edeceklerdir. Gel. de Oaulle de aynı saatte bir nutuk söyliyerek zaferi Fransızlara bildirecektir.
İngiltere Kıralı bu akşını Türkiye saat ayarlle 22 de Britanya halkına bir nutuk söyllyecektlr. Kıral. Gl. El$enhoweı-'e çektiği bir telgraftı-. 11 ay içinde ve tarihte misil görülmemiş katiyetle ifa ettiği hizmetlerden dolayı askerlere mttınet ve şükranlarının tebliğ edilmesini bildirmiştir.
Bu akşam Mareşal Monlgomery vo Alezander de radyoda birer nutuk söylıyeceklerdlr.
M. Eden’in demeci
San Francisco 8 (R.) — İngiliz Dış
olmalarına itaat edilmesini bildirmiştir. Müttefik deniz kuvvetleri başlıca 3 Norveç limanı açıklarına- gelmiştir. Bunlardan bir tasası Oslo'ya girmiştir. Danimarka'daki Almanlar da gürültüsüzce teslim oluyorlar, Holanda'da İngUlz kıtaları başlıca büyük şehirlere girmişlerdir. -
Breslau kalesi dün Sovyet kotalarına teslim olmuştur. Kale komutanı Ve 40 bin asker esir edilmiştir. Kalenin muhasarası 82 gün sürmüştür.
Alman yüksek kumandanlığı muhtelif noktala/daki askerlerle pe^ az temas ettiğinden bunlara teslim emri göndermek zamana, belki de günlere mütevakkıftır.
Yugoslav kuvvetleri Llubliana’yı zaptetmelerdir. Zagreb'in de işgali bekleniyor. »
Amerikan ordusu Elbe’-nin gerisine çekiliyor
Nevyork 1 (A.A.) — Ruslarla yapılan ayırma hattı anlaşması gereğince 9 uncu Amerikan ordusu Elbe nehri doğusundaki topraklardan geri gekll-mlştlr.
Londra’da sığınaklar kapandı
Londra 8 (AA.) — Evvelki akşam 1940 eylülünden beri 11r defa olarak, Londra yer altı trenleri garlarının sığmakları boş bulunuyordu. Bunlar
Zımnen istiskal
Japonya, Almanyaya hiddet ediyor: Niçin teslim olmuş imiş? Mademki .savaşa devam edilmedi, o da üçlü paktı tanımamakta hürnıiiş!
... Misafir gelen sırnaşık molla- „„„ ,______ .
•un yatağını, yorganım toplıya-' Bakanı M. Eden radyoda demeçte borak,.bir tekme, kapıdan dışarı I Umarak demiştir kİ: «Alman orduta-atmslar. Molla: c(— Bu, beni zını-?',t"n kaU.. •naSlÛ'Jlyetl ve .UPJ» nen istiskaldir!». demiş.
... Galiba Japonya da, _______
kuvvetile kati mağlûbiyeti, zımnî bir şey sanıyor. Fakat nasıl sanabilir ki, kendi de bunca adadan kapı dışun edildi?
1939 - 19-15 senelerindeki siyasî mantık, müstakbel nesilleri cid-
1 şartsız teslimi saatleri olan bu saatler kudsl ve zaferle dolu saatlerdir Şlm di ilk düşüncemiz Allaha şükretmek ve diğer düşmanımız Jnpmva'nın tamamın yenilmesi İçin bölün kuvvetlerimizi toplamak olmalıdır»
Harb harekâtı durdu
Londra 8 (R.> - Almanya'nın ka-- . , . . ... yıtsız şartsız teshini merine barb ha-
ilen şaşırtacaktır Bu Japon mu- kft₺1 dlU-mı„lllf Nûrveçte’itt Al n lâhamşı da tarihlerde yer alacak Komutan, askerlerine günlvk em. de tipik bir misaldir, ^yenilmemiş olmakla beraber teslim
silâh

resmin dün gece kapanmıştır.
Hitler’in otomobili ele geçirildi
Paris 8 (A.A.ı — Fransız bayrağı Berchtesgaden'de dalgalanmaktadır. General Leclerc kuvvetleri hava atanları sonunda tamamiyle tahrlbe-dllmiş olan Hitler'ln evini İşgal etmişlerdir. Evin mahzenlerinde mühim miktarda harb malzeme ı bulun muştur-
oransızlar Hitler'ln otomobilini de ele geçirmişlerdir. Bu, siyah bir M r-cedes’dir. Hitleı'in otomobili şimdi Gl. Leclerc'in otomobilidir
Nevyork 8 (A.A.) — Bej buçuk sene sürmüş olan bu harb esnasında Müttefikler Almalılardan 10 mi'«on esir almışlardır.
Teslim olan gemiler
Londra 8 (A.A.) — Alman ağır kruvazörü Prlnz Eugen ile hafif kruvazör Nuremberg’ln Mareşal Montgo-mery kuvvetlerine teslim olduğunu resmen bildirilmektedir. Bundan başka 160 bin ton tutarında ticaret gemisi de teslim olmuştur.
Londra 8 (R.) — Londra halkı bütün gece sokaklarda şarkı söylemiş, dansetmlştir. Halk Buklngham sarayı önün® giderek tezahüratta bulunmuştur. Holanda, Danimarka'da da büyük sevinç tezahürleri yapılmıştır
Günler Geçerken
Memur sayısı meselesi
Basın ve Yayın Umum Müdürlüğünce, savaşın gösterdiği son durum üzerine bazı memleketlerdeki' basın ataşeliklerinin kaldırıldığını ve yeniden kurulması düşünülenlerden de vazgeçildiğini öğreniyoruz. Bu, bize sulha doğru gidildiği sırada lüzumu kalmıyan memurlukların yavaş yavaş kadrolardan çıkarılarak maaş bütçesin! hafifletme zamanının yaklaştığını göstermek bakımından ehemmiyetli göründü. Yarının başta gelen büyük işi şüphesiz ki dolgun maaşlı az memurla çok iş görmek meselesini sağlamaktır. Nüfusuna ve arazi ölçüsüne göre dünyanın en fazla memur kullanan hükümetlerinden biri de biziz, Vaktile tuttuğumuz, bir türlü bırakamadığımız. belki de daha ziyade saplandığımız bu sistemi Tanzimat devrinde Fransız idare şeklini kendimize örnek almamız yüzünden memlekete soktuk. O asırda Anglo-Sakson alemi ile münasehetimîz azdı: Garp ve medeniyet dünyası Fransa ve Fransanın ikinci imparatorluk hükümeti idi. Yani çok kırtasiyeci ve memurcu bir saltanat ve adam kayırına idaresi...
Cumhuriyet inkılâbımız çeşitli sahalarda büyük işler görmekle beraber o beklenilen değişikliği yapamadı; hele 1939 dan sonra memur kullanma, harb kargaşalığı yüzünden israf şeklini aldı, Meselâ bir Yeril Mallar Pazarının İstanbul şubesinde muhasebe ve yazı memuru olarak acaba kaç kişi çalışmaktadır? Her halde bütün Biiytik Britanya İmparatorluğu Maliye Bakanlığından bir kaç misil fazla olacak... Zira İngiliz Maliye, dairesindeki memur sayısı yüz rakamını bulmaz! Kırtasiyeci dediğimiz Fran-sada meselâ üç milyon nufuslu Paris belediye kadrosunun, sekiz yüz bin nüfuslu İstanbul şehir idaresi kadrosundan daha az yüklü olması ihtimali de çoktur.
Onun İçindir ki zaten Arz dizerinde haber alıp verme mekanizmasının tam ve mutlak bir hürriyetle işleyeceği gozönünde tutularak basın ataşeliklerinin kaldırılmasını — icabında o vazifeyi elçilik kâtiplerinden biri de görür — pek yerinde bîr karar saymak lâzımdır. Geri kalmış hayırlı bir idare inkılâbının ilk adımı olursa daha âlâ!
Refik Hal id Karay
Sahıfe 2
AKŞAM
8 Mayıs 1945
SÖZÜN ŞF1 İŞİ
Az okumuş icatçılar
Büyük icatçılar arasında düzgün bir öğretim görmemişlerin de bulunması ne iyi şey. Eğer böyle olmasaydı araştırma yalnız okumuşlara kalır, türlü sebeplerle okumuşlukları yarıda kalmış olanlar insanlığa hizmetleri dokunabileceğinden ümitlerini bütün bütün keserlerdi. Halbuki o büyük örnekler okuma yolunda yalnız ilk okul mesafesini aşmışları bile araştırmalardan geri bırakmıyor.
Son günlerde depremleri olmadan bir kaç gün evvel haber veren bir alet yaptığını İddia eden vatandaş da bunlardan biridir Bazı gazetelerde İcadile alay edilmesine canı sıkılmış. Gönderdiği mektupta ben bu alet sayesinde deprem olacağını bir çok arkadaşlarınla, hattâ bazı Bakanlıklarda çalışan tanıdığım evrak memurlarına, bir iki müdüre haber verdim, dedikten sonra şu satırları yazıyor: «Kendimi bileli beri ilim ve fen sahasında uğraşır, didinirim, ilk mektebi dört senede bitirip de daha fazla tahsile maddeten imkâıı bulanıanıakh-ğıma rağmen içimdeki ateş hertürlii imkânsızlıkları ve engelleri yıktı: çalışıp öğrenmek ve bilmek imkânını verdi. Deprem aleti icatlarınım dördüncüsüdür. Birincisi on sene evvel bir gazetede yazılmıştı. Bu zavallı İcadım ilim kisvesine bürünmüş bir boş kafalının indirdiği darbe ile yerlere serildi...» diyor.
Bütün icatçılar, hattâ aralarındaki okumuşlar da zekâlarile üstün bir idrake varmış insanlardır. Ve ilim önlerinde saygı ile Iğilmiştir. Bizim icatçı anlaşılıyor ki ilmin halledemediği bir meseleyi halletmeğe muvaffak olduğunu sanınca eserini götürüp ilme kabul ettireceğine arkadaşlarına tasdik ettirmiştir. Halbuki icatlar arkadaş tasdikile değil ilmin şüphe götürmez tasvibile saygı değer mevkilerini alır, sahiplerini de baş üstünde taşıtırlar.
İcatlarından blrinclalnin ilim kisvesine bürünmüş bir boş kafalının darbesile yerlere serildiğini söylemesi İse bizim müridin cidden az okuduğunda şüphe blrakmfy(yr. Hangi boş kafalı buhar kazanını, lokomotifi, radyoyu, telgrafı, sinemayı, telefonu, ampulü yere sermiştir? Şevket Rado
Polonya meselesi
Tevkif edilen PolonyalIlar hakkında eski Başbakan Mikolajcsyk’in demeci— Daily Telegraph’ın makalesi
Londra 8 (AA.) — Polonya eski Başbakanı M. Stanlslas Mikolajczylt. Sovyet Rusyada tevkif edilen PolonyalI demokrat liderlerinin, Sovyet -Polonya anlaşmasının samimi taraftarları olduklarım söylemiş ve bunların Sovyet Rusya aleyhinde fesat lıiırektlerile itham pdilnıelerinln imkânsız bulunduğunu ilâve eylemiştir.
Polonya köylü partisi şefi, bu tevy kİfler hakkında uzun bir beyanat hazırlamakta bulunduğunu, bu zafer gününde, PolonyalI demokratların kurtarılmasının ve Kırımda verilen kararların tamamile tatbikinin her zamandan ziyade gerekli olduğunu basına bildirmiştir.
Londra 7 (AA) — Polonya meselesine tahsis ettiği başmakaleslhde Daily Telegraph gazetesi şöyle diyor:
Son altı haftadanberi ortadan kaybolan 15 PolonyalInın bütün bu müddet zarfında mevkuf tutuldukları hakkında M. Molotnf tarafından yapılan İfşaattan mütevellit acı İntibaı gizlemek mümkün değildir.
İnglUz ve Amerikan hükümetleri, dost ve müttefik bir mlljetten beklememekte haklı bulundukları pek az samimî ve pek az nazik bir muameleye uğradıklarından şikâyetçi ve bu şikâyetlerinde de 1yi sebeplere maliktirler. Bu 15 kişiden 13 û parti liderleri idiler ve Moskovadaki mütteflk-lerarası komisyonun İngiliz ve Amerikan temsilcileri tarafından Rus arkadaşlarına Yalta konferans/gereğince teşkil edilecek muvakkat Polonya hükümeti için İstişareye davet edilebilecek kimseler olarak tavsiye edilmişlerdi.
Ruslar, bunları tevkif ederken yalnız komisyondaki arkadaşlarına haber vermemekle kalmamışlar, aynı zamanda tevkif hâdisesini İngiliz ve Amerikan hükümetlerinin müteaddit ve sıkı suallerine rağmen gizil tutmuşlardır.
• Eğer Ruslar şimdi, dedikleri gibi,
bu PolonyalIların baltalama hareketlerinden şüphe edecek bazı sebeplere malik idiyseler, bunu başta neden açıkça söylememişlerdir? Anla-şılmıyan nokta budar. Tevkif hadisesini çerçevellyen şartlara gelince, bunun hakkında daha sarih malûmat alıntıya kadar bir hüküm İleri sürmekten çekinmek lazımdır. Londra-dakl Polonya hükümeti tarafından yayınlanan tebliğin metnine göre, bu şahıslar Polonya başkumandanı Gl. İvanov tarafından, serbeş geçiş ve İkamet müsaadesi aldrak, siyasi meselelerin müzakeresi İçin genel karargâhına davet edilmişlerdir. Ondan sonra kendilerinden hiçbir haber alınmamıştır.
Hakikati açıklamış bulunduklarından. Rusların şimdi bu İş hakkında daha fazla tafsilât verilmesi gerekeceğini takdir edeceklerine şüphe yoktur.
Tabiidir a, Molotov'un İfşaatından sonra M. Eden ve M. Stettlnlus durum aydınlanıncıya kadar Polonya tmkkıridakl müzakereleri kesmek ten başka bir şey yapamamışlardı.
«Zaferin kutlanmasını gölgeleyen hâdise»
Londra 7 (A.A.) — Başkent, büyük haber İçin hazır bulunmaktadır, şimdiden beş büyük devletin muazzam bayrakları binalar üzerinde dalgalanmaktadır. Bununla beraber herkes, Avrupada sağlanan zaferi neşe içinde ve hiçbir gizil fikre kapılmadan , kutlamağa hazırlanırken Polonya meselesi üzerinde dolaşan esrar bulutunun bütün bu hazırlıkları gölgelemesi esefle karşılanmaktadır. Polonya meselesi günün meselesi olarak kalmaktadır. Yarı resmi mahfiller, bunun hakikatte son haftalar içinde tasavvur edilenden çok daha büyük olduğunu teslim etmek zorunda kalmışlardır.
Kahır Yüzünden Lütuf
Yazan: 1’, Wentworth Tercüme eden: Vâ - Nü 'Tefrika No, 18 "
Yahut da. ağabeyiniz böyle zannediyor.
— Ya altı ay kalamazsanız?
— İki yüz lirasını kendisine İade edeceğim.
Jullen. çay fincanını, bir yudumda boşalttı.
— Delilik bul O bunak avukat Berry, böyle bir teklifi kabul etmenize nasıl razı oldu?
Amabel:
— O razı olmadı. —dedi; Ve yanaklarında İki çukur hâsıl olarak gülümsedi. — Benim böyle bir teklifi kabul etmem hattâ fena halde sinirine dokunuyordu. Amma bu bahsi kapatalım. Bize bazı sualler soracağım.
— Buyuran.
Amabel ateşe yaklaştı. Ocağa bir kütük attı; sonra dönerek:
— Jullen! Bu evde gayri tabii olan, ne var? —dedi.
— Bilmiyorum. Evvelce hiçbir şey yoktu.
— Cidden.
Bir sükût oldu. Sonra. Jullen, canlı carili!
— Sizi endişeye sevkeden nedir? Şu.ııı bana anlatınız, —dedi.
M. Molotof’un demeci
«Dünya emniyeti hakkında 2 - 3 haftaya kadar memnuniyet verici neticeye varılacağını
umuyorum»
Nevyork 8 (R.) — Sovyet Rusya Dış Bakanı M. Molotov dün gazetecilere şu demeçte bulunmuştur: «Al-manyanın kayıtsız, şartsız teslim olduğu şu sırada konferans çalıştırmasını çabııklaştırmalıdır. 8an Fran-dseo’da evvelce kararlaştırdığımdan bir müddet daha fazla kalacağım. Dünya emniyeti hakkında İki Uç haftaya kadar memnuniyet verici bir neticeye varılacağını umuyorum.
Polonya meselesine gelince, Yugoslavya İşinde olduğu gibi, bunun için de bir hal şekli bulunacağını (inildedi,vorum. Bu hususta Polonya milletinin arzusunu göz önünde bulundurmak lâzımdır.
Rusyanın Japonyaya karsı durumu geçen nlsandanberi değişmemiştir. Hatırlardadır kİ Rusya 20 nisan 1919 da bitecek olan dostluk muahedesini yenllemlyeceğinl Japonyaya bildirmiştir.!
Uzak Doğu’da
20 Japon gemisi bahrıldı
Tchung King 8 (A.A.) — Birleşik Amerika 14 üncü hava ordusu genel karargâhının bildirdiğine göre, orta bomba uçakları Asya kıtasını Japonyadan ayıran dar bir boğazda, Coree ve Tsus-hima boğazlarında yirmi Japon gemisi batırmıştır.
Siyam’a doğru
Londra 8 (A.A.) — Doğıı Bir-manyada Siyam istikametinde ilerlemekte olan 14 üncü İngiliz ordusu birlikleri Japon kuvvetlerini bozguna uğratmışlardır.
Müttefik hava altınları sonunda tahribe d ilmiş olan Rangoon dokları tamir edilmektedir.
Kovboyluk yapmak istemişler!
Ankara’da 3 suçlu mahkûm oldu
Ankara 8 (Telefonla) — Amerikanın Teksas eyaletinde çlfllkler almak ve bu çlfllklerdc kovboyluk Taparak hayvan yetiştirmek, sinema artistliği yapmak İçin kendilerine para temin etmek üzere şehrimizin çeşitli yerlerinde hırsızlık yapan ve kendilerine Kara Pençe çetesi adını veren Üç Çocuğun yargılanmalarına Ankara ceza yargıçlığında başlanmış ve karara bağlanmıştır.
Suçlulardan şücaaddln üç yıl on gün, NecmeddİD üç yıl, Cahit de bir yıl sekiz ay on dört gün hapse mahkûm edilmişlerdir. Sanıklar Atış poligonuna geceleyin girerek hademeye kloroform koklatarak hırsızlığa teşebbüs etmeleri yüzünden ayrıca ağır ceza mahkemesine de verilmişlerdir. Ağır cezada yapılan duruşmada her üç sanık suçlarını İtiraf etmiş ve bu İşi orada bulunan tabancalarını almak İçin yaptıklarını söylemişlerdir. Hâdise, şahitlerle de sabit olduğundan, duruşmaya son verilmiş »e sanıklar yedişer sene ağır hapse mahkûm edilmişlerdir. Suçun nakıs teşebbüs halinde oluşu ve sanıkların yaşlan göz önünde tutularak bu cezaları birer sene İkişer aya İndirilmiştir. .
— Ben de bu arzudayım. Fakat İfadesi güç. Garabetler o kadar az kİ... Bununla beraber...
Gülümsemek İstedi; fakat titredi.
— Bununla beraber?
— Benden evvelki kiracıların buradan niçin kaçıp gittiklerini şimdi altlıyorum.
— Ne oldu? Merak ettim.
Genç kadın, tereddüt etti. Sonra, tatlı gözlerin! erkeğe çevirerek:
— Hiç Mr şey olmadı da, denebilir. —dedi.— Marmaduke'nln bahçe kapısına geldiğini zannederek gittim, açtım. Orada değildi. Bir kahkaha kulağıma çalındı. Korkunç bir şeyi
Jullenln kaçlan çatıldı.
— Bir gece kuşudur.
— Hayır, hayır. Kapıyı kapadım. Bir kedinin miyavladığını duydum. Fakat, mevcudiyetini farkedemedlm.
Artık Jullen, açıktan açığa gülümsüyordu,
— Her halde madam Brown, evde hiç değilse altı ked| besliyordun
Birdenbire durdu. Alçak sesle;
— BeslanJyordur, sah!! - dedi.
— Evet, beslemiyor. Bu sabah ben de sordum. Madam Broıvn, kediden
nefret edermiş. Bu eve bir tane bile girmesine müsaade etmezmiş.
— Jenny'nln bazı soğuk şakalar yapabileceğine ihtimal vermez mirini»?
Jullen bu suali sormakla beraber, cevabuıı gene kendi verdi:
— Hayır. Bu şüpheler katiyen caiz değil. Ben bu İhtimale, asla olamaz, diyebilirim.
— Ben de sizin fikrinlzdeylm. Jen-ny, bana ltimad telkin ediyor. Buraya gelmeden evvel, öyle tasavvur etmiştim ö, annesiyle, o, evde kiracı olma-masrnı arzu ederler. Fakat JrendlVrl-nl yakından gördükten sonra, fikrini değişti. Bu işleri yapan katiyen Jenny olamaz. Onun da korktuğunu zannediyorum.
— Bununla beraber, o, senelerden-bc-ı burana oturuyor.
Amabel, tereddüt ediyordu. İleri doğru eğildi. Alçak-ssele:
— Biliyorum... Fakat . O da korkuyor... Bana çayımı getiriyor... Kahvaltı tepsisnl alıp glUlktn sonra bir daha görünmüyor. Nlçlu bir daha görünmediğinin sebebini ona sordum. Bunun, sadece İmkânsız olduğunu bana söylemekle kaldı. Yemeğimi bana. Ellen, tepsiyle getiriyor.
Tam cümlesini bitirmişti ki, kapı açıldı. Jenny göründü. Gürlerini yere efrJL
İrlanda’ya 3 Alman uçağı indi
İçindekilerin isimleri henüz gizli tutuluyor
Londra 8 (AA.) — Dublin’den bildirildiğine göre, dün İrlanda'da yere inen üç Alman uçağının yolcuları hakkında en akla sığmaz tahminler İleri sürülmektedir. Bazılarına göre, daha çok lord Hawbaw ismiyle tanınan Wllllam Joyce, bunlar arasındadır. Diğer bazı kimselere göre de, Goebbels'ln karısı, hattâ kayıp büyük bir nazi şefi de Alman uçaklarının yolcuları arasında bulunmaktadır.
şimdiye kadar hiçbir isim açığa vurulmamıştır. Yalnız bilinen şey pilotlardan birinin yanlışsız İngilizce konuştuğudur. İngllterenln Dublin elçisi, İrlanda mokamlarile temasa geçmiştir. Elçiye bildirildiğine göre,' Alman uçaklarlle gelenlerin kimler olduğu yakında İlân edilecektir.
Laval’in durumu
Londra 8 (A.A.) — Patisten alınan bir habere göre, Franco, Fransız hükümeti tarafından Laval’in hudut dışı edilmesi hakkında yapılan talebe elverişli bir cevap vermediği takdirde, zaten pek iyJ olmıyan Fransız - İspanya münasebetleri daha da gerginleşecektir. Dün akşam, Fransız Dış İşleri Bakanlığında, İspanyol cevabı hâlâ beklenmekte İdi.
Fransız hükümeti, Laval’İ ıplliet-lerarasu harb suçluyu olarak değil, fakat bir vatan haini gibi yargılamak arzusunda olduğundan müttefikleri haberdar etmiştir.
Hitler ölmedi mi?
Berchtesgaden halkı verilen habere inanmıyor
Londra 8 (AA.) — Berchtesgaden bölgesinden gelen haberlerde, bu bölge halkının, Hitler'ln öldüğüne İnanmadığı bildirilmektedir. Bu bölge ehallslnden bazı kimselere göre, Hlt-Jer ve Göring bir hafta önce sağ salim görülmüşlerdir ve her İkisi de Berchtesgaden'in takriben 45 kilometre doğusunda bulunan HJnter gölüne doğru — bu göl Avusturya'dadır — gitmekte İdiler.
Diğer bir Alman kaynağından öğrenildiğine göre, Hitler, Mazilerin söylediği gibi, Berlin'deydi ve uçaklar kaçmak için hazırlanmıştı. Uçağın havalanabilmesi İçin, şehrin büyük caddesi genişletilmiş olduğu gibi bütün lâmbalar da kaldırılmıştı. Fakat Hltler’i kaçıracak olan uçak asla ha -valanmamıştı.
Hitler'ln esir edilmiş olan doktoru binbaşı Gieslng, Hitler'ln, gazilerin bildirmiş olduğu gibi, beynine kan hücumu neticesinde ölmüş olamıya-cağını beyan etmiştir. Doktorun söylediğine göre, İki buçuk ay önce Hit-ler'I son defa gördüğü zaman, Fttlı-rer elli altı yaşında bir adam İçin oldukça sıhhatli denebilecek bir durumdaydı hastalığının bu kadar kısa bir zamanda bu derece süratle vahamet keshetmtş olması imkânsızdır.
Goebbels ve ailesi zehir içmiş
Londra 8 (R) — Berlin’de Goebbels ve ailesinin cesetleri bulunmuştur. Bunlar zehir içerek ölmüşlerdir. Hitler ve Goe-rlng’in cesetleri bulunamamıştır. Bunlar ya gizli bir yerde defnedilmişler, yahut harap bir binada yanıp tanınmıyacak hale gelmişlerdir.
Sçşi tltriyerck:
— Madam King geldi. - dedi.
Zemini turuncu olan ekose bir manto giymiş, ufak tefek bir kadın, ■eşikte göründü.
Amabel, misafirinin «açlarının kırmızı olduğuna da farketü. Jullen de onun ayak bileklerine baktı. Bacaktan. Edouard Bekeley'ln söylediği gibi hakikaten muntazamdı.
Nita King, gülümseyerek yaklaştı.
— Madam Grey'slnlz, değil mi? Bu saatte geldiğim için özür dilerim. Bir paket almak için İstasyona gitmiştim. Orada epey müddet ahkoj dulnr.
'Gözlerini Jullen.'c çevirdi. Amabel, Jullen'l preznnte edince, misafir kadın daha fazla gülümsemece başladı.
_____ Sizi burada bulmak ne sürpriz! Ne sürpriz, bay Forsham!
Jullen somurtarak:
— Bura d bulunmamda ne garabet var? - dedi.
Madam Klng, keskin sesiyle gevezeliğe başladı.
(Arkası var)
i— • Takvim* —
Ceınazlyel'evvel 25 — Hızır 3 Imsaic Güneş öğle İkinci) Ak vatsı E. 7.38 9 38 4.58 8,52 12.00 1-47 I V. 3.51 5.50 13.10 17.05 20.13 21.59
San Francisco konleransı
Izvestia muhabirinin bir telgrafı
Hindistan Millî komitesinin ve Kore muvakkat hükümetinin faliyetı — İspanyanın Birleşmiş milletler arasına katılması ihtimali
sonra, Paalfikte, strateji bakımından büyük bir ehemmiyeti haiz bulunan bu topraklar üzerinde misli görülmemiş. ve tam bir kontrolün muhafazasında ısrar edeceğine İşaret etmektedir. Konferansın. San Francisco’,va bJr Arjantin heyetini davet etmek kararının bazı mahfillerde Fraııçg İspanyasının affa mazhar olacağı hususunda bir vait gibi yorumlanması çok manidardır. Zaten bu yorumun mantıki olduğunu teslim etmek lâzımdır. Zira. Arjantin faşist hükümetiyle falanjist İspanya, Mihver memleketlerine yardım bahsinde aynı gayretkeşliği göstermişlerdir.
Bazı gazetelerin ileri sürdüğü bir faroziycye göre, şimdi İspanya, Al-manyaya harb İlân eıjpcektlr. (Ai-manyanın mağlûbiyetinden sonra bundan daha kolay bir şey tasavvur edilemez.) Ve bundan sonra İspanyol faşizminin Birleşmiş milletler ailesine girmesine karşı kati mahiyette bir İtirazda bulunulamıyacaktır.
Franco'nun adamlarından biri olup İyimser görünen Luclnetz, daha şimdiden San Franclsco’da bulunmaktadır. Arjantlnden sonra, İspanyanın da Birleşmiş milletler konferansına davet edilmesi meselesinin nasıl bit tepki uyandıracağını öğrenmek İçim zemini yoklamaktadır.
Dumbarton Oaks tekliflerinde yapılacak tadilât
San Francisco 8 (A.A.) — Çağırıcı dört büyük devlet. Büyük Britanya, Birleşik Amerika, Sovyet Rusya Çin. dünya güvenlik tasarısında yapılacak muhtelif tâdllâtı incelemişlerdir. Takriben on İki komite, Dumbarton Oaks tekliflerinde yapılacak tâdiller! incelemeğe bugün başlıya-caktır.
□ört büyük devlet, üzerinde mutabık kaldıkları ve komite toplantılarında destekllyeceklerl birçok değişikliklerin metnini cumartesi günü neşretmelerdir. Bu tâdiller, büyük devletlere yeni tahditler yüklemekte, orta derecede devletlere lâyık oldukları yeri bahşetmekte ve genel toplantıya daha sarih ve daha geniş blf rol vermektedir.

Almanya'nın^ bugünkü hali
Milyonlarca insan ümitsiz halde bodrumlarda yaşamaktadır Daily Express diyor ki: «Başka tehlikeler olabilir, fakat bizim neslimizde bunlar Almanyadan gelmiyecektir»
Moskova 8 (A. A.) — îsvestla'nın özel muhabiri Youkov, San Francls-co’dan gazetesine çektiği bir telgrafta şöyle diyor:
Birleşmiş milletler konferansı, muhtelif halk zümreleri vo teşekkülleri nezdinde büyük bir ilgi ve heyecan uyandırmaktadır. San Francls-co’da temsil edilen memleketler heyetleri çerçevesinde konferansa Iştl-râk etmek istlyen İşçi meslek teşekküllerinden başka, konferans münasebetiyle faaliyeti son derece artmış olan milli zümreler ve cemiyetler de vardır. Bunlar arasında Hindistan ve Coree halk teşekkülleri temsilcileri ve aynı zaman'da Zenci ve Yahudi teşekkülleri temsilcileri de göze çarpmaktadır.
«Hindistan Milli Kurtuluş Komitesi» Hlndlstandakl btlyük halk kütlelerinin görüşünü ve menfaatlerin! İfade etmlyen Hindistan resmi temsilcilerine karşı şiddetli tenkidi »ıra zemin teşkil eden kalabalık toplantılar tertlbetmektedlr. San Franclsco'-nun büyük meydanlarında «Hindls-tanın hürriyeti» parolarile tertlbedl-len bu toplantılara halk büyük bir ilgi göstermektedir.
San Francisco basını, Coree muvakkat hükümetinin bîr demecini yayınlamıştır. Bu demeçte, Corco'nln, San Francisco konferansına kabu) edilmemesi protesto edilmektedir
Zenci ve Yahudi teşekkülleri İse, dconferasın, ırk farkı gözeten zihniyetle mücadele meselesiyle meşgul olmasını ve müstakbel mlletlerorası teşkllâttn anayasasına, ırk farkı gözetilmesi hususunu takbih ve meneden maddeler konulmasını İstemektedir.
Görünüşe göre, sömürgeler meselesi San Francisco konferansında konuş ulnııyacak tır. Öyle görünüyor kl. bugün müstakil olmıyan bazı memleketler üzerinde bir nevi milletlerarası vesayet kurmak imkânlarının incelenmesiyle İktifa edilecektir.
Gazeteler, bu son tedbirin Birleşik Amerika İçin tamamen müspet bir şümulü haiz olduğunu belirtmekte, nüfuzlu siyasi ve asker mahfillerin desteklediği Strassen'in, harbder
Londra 8 (AA.) — Daily Express gazetesi şunları yazanaktadır: Adolf Hitler Almanya'nın kendi sukutu ile beraber, çökmesini istiyordu. Hitler İstediğine nail olmuştur. Almanya’nın elli büyük şehri harabeye döndü, on, yirmi, belki de otuz milyon kişi, evsiz barksız kalarak, kırlarda başı boş ve ümitsiz dolaşmaktadır. Hayatın alışılmış, tabii manzarasından eser yok, gelecek yıllar İçin kıtlık İhtimali var, İşte Almanya’nın bugünkü vaziyeti.
3 üncü Reloh bir İskelet halini almıştır. Neslimizden hiç kimse onun, hayatta kaldığımız müddetçe bize yeniden fenalık yapacağını tasavvur edemez. Başka tehlikeler çıkabilir. Fakat bunlar Almanya'dan gelmlye-c ek tir. Harabolmuş şehirlerde insanlar bodrumlarda yaşamaktadır.
Buralarda havagazı, elektrik, akar su, pencere veya nakil vasıtası artık mev cut değildir. Yaya dolaşmak İcabet-mektedir. Kadınlar kılıksız, erkekler dc pislik İçindedir. Sorulan sualler» hürmetle cevap vermeğe çalışmaktadırlar. Şu anda vereceğiniz emri verine getlrmivecek hiç bir Alman yoktur.
Fakat, esas olan şey hiç bir Almanın suçlu olduğuna kani bulunma-ması ve hiç birinin bu sucu kabul etmemesidir.
Diğer taraftan bunlar bozguna uğradıklarını biliyorlar ve tekme yemeği bekliyorlar. Rusların, Sibirya'ya gönderecekleri korkuşu Almanların zihinlerinde mevcut diğer bütün şeylere galebe çalmaktadır.
AvruDa’nın iaşesi
Bu sene 12 milyon ton yiyecek lâzım
Nevyork 8 (R.) — Avrupa’nın İaşesi meslesi büyük ehemmiyetle karşılanmaktadır. Amerika Ziraat Bakanlığı bu sene ağustostan gelecek sene ağustosa kadar Avrupa’ya 12 milyon ton yiyecek lâzım geldiğini hesabet-mlştlr. Bu ortaya vahim bir mesele çıkarmaktadır. Amerika evvelâ kurtarılan memleketlere yardım edecektir.
Hollanda Nazi lideri yakalandı
ütrecht (Holanda) 8 (AA.) — Kolanda nazi partisi lideri Anton Mus-Sert, merkez bürosunda Müttefik kıtalar tarafından yakalanmıştır.
Tito kuvvetleri Avusturyaya girdi
Nevyork 8 (A. A.) — Belgrad'dan gelen bir habere göre, Tito kuvvetleri Avusturyaya girmişler ve ileri’ hareketlerine devam etmişlerdir. Bu kuvvetler şimdi Kiagenfurt yakınlarında çaınısmaktadlrlar.
7/5/1S45 Halleri
Londra üzerine 1 sterlin 5.22
Nevyork Üzerine lüo dolar 130 54
CenovTe 100 İsviçre Fr. 80.3.5S
Madrid üzerine 100 peseta 12 89
Stokholm üzerine 100 kuron 31.132ü
ESIIAM VE TAHVİLAT
% 6 faizli İkramiyeler:
1933 Ergani 25 J4
1938 İkramiyen 22 50
MllU Miidafa» 22 25
D. Yolu lkramlyeif 09 —
% 7 faizli Tahvilleri
Sivas - Erzurum i 20 LO
Sivas - Erzurum 2-1 20.28
1941 Demiryolu I 20 20
1941 Demiryolu H 10.7B
1941 Demiryolu IH 20 ÖÛ
Milli Müdafaa I 20.20
Milli Müdafaa n 19 55
Milli Miidafa3 IIT 19 88
Anadolu Demiryolu Grupuı
Tahviller 1-2 M —
Hisse senetleri % 60 35.—
Mümessil senet 30 —
Hisse senetleri:
Merkez Bankası 15?.-
ALTIN
Borsa dışında
Gulden ^3.10
Reşadiye SfllO
İngiliz 41,20
Külçe »33H

I
ARSAM
Sahlfe 3
AKŞAMDAN AKŞAMA
‘‘Akıl için tarik bir değil!,,
SüraUi nakil vasıtaları, V silâhlan, her bölgeyi kaplamak is-tiyen emperyalizmler, insanların gözünü açtı: 1939 dan evvel birikirinden ayn kalmış âlemler bir tek emniyet cihanı teşkil etmece çalışıyor, İnsanlık hesabına diğer bir kurtuluş çaresi de pek görünmüyor. Böyle mu azsam bir harb yorgunluğundan sonra milletlerin samimî olmadıklarım niçin iddia etmeli? Ancak, yetmiş iki buçuk milletin emniyeti anlayış eş midir? Asılı mesele o
Netekim «taarruzu u anlamakta herkesin vaktile ittifak edemediği meydana çıkmış; «muta-«rnzv ı resmen tarif etmek -lâzım gelmişti, «Emniyet» bahsinde, «sulh ve sükûnu bahsinde, «hürriyet» bahsinde, illi, niçin aynı hal olmasın?
Vaktile insanlar »akıl için tarik birdir» sanırlardı. Bu, su götürmez bir hakikat zannedilirdi. Fakat sonradan, aklın, mantığın «mücerret» şeyler olmadığı; de-vrîer’e. mesafelerle bunların pek â’â değişebileceği anlaşıldı. Ha-runurreşit kendi devrinde idarelerin en mantıkisini kurmuş olabilir; muasırlan ve dindaşları o-n.ı başlarına taç, masallarına mevzu yapmışlar. Ama, onu şimı-d:ki Amerikanın vatandaşlarına ideal önder diye kabul ettirebilir m İniz? Ölçüler başka başkadır.
Diyoruz ki:
Adalet lâzım! Hürriyet lâzım! Şu lâzım! Bu lâzım! Bütün bunlar lâzım ki, insanlar için saadet olabilsin. Ama bakalım birimizin hürriyet dediğini öbürümüz istibdat mı anlıyoruz? Galiba öyle o-luyor.
Meselâ şu «Basın hürriyeti».,. Liberal memleketleri tenkidede-biliriı: Oranın gazeteleri şu veya bu kapitalist menfaatin elinde oyuncak olmuştur. İspatı İçin de tomarla vesika var, (Bunların bazıları, şu Sırada Akşam gazetesinde tefrika ediliyor.) Fakat liberallerin de otorltell rejimlerdeki gazeteleri tenkidediş şekil malûmdur. Birinin de, Öbürünün de kendini müdafaa ediş usulleri keza malûmdur. Bunlar, hemen hemen hazır dosyalardaki bir takım miidafaaname ve polemikler-dir; hepsini aşağı yukan hepimiz ezber biliyoruz,
öyleyse, bir tek basın hürriyeti bahis mevzuu olunca bile:
Herkesin maksudu bir, lâkin rivayet muhtelif!
Fakat halledilmesi gereken işler, nâmütenahi çok, nâmütena-hi büyüktür. Zira bunlar, bütün dünyanın çeşit çeşit, dallı budaklı dâvalarıdır. «Bütün dünya-, nın» derken, sırf bir «sözün gelişi» değil: Hakikaten, bütün dünyanın!
Öyleyse elbette ihtilâflar çıkacak Çıkmaması gayet anormal olurdu: Mantıklar, başka başka âlemlerde oluşmuştur, Yanyana gelindiği vakit, ayn ayrı telkinler başgöflteriyor. Kiminin adalet dediğine, kim! zulüm diyebiliyor ve daha da diyecektir. Ruhlara ferah verecek, bütün enstrümanları aynı tempo üzerinden çalacak Mr senfoninin zuhuru hayli müşkül olacaktır.
Eş gözlüklerle hâdiselere bakabilmek! Vakalardan aynı hükümleri çıkarmak! Elbette bu da mümkün olacaktır. Fakat daha ilerde...
Bütün insanların, aynı aka ak, aynı karaya kara, aynı hürriyete hürriyet diyecekleri devir, uzun bir beraber hayattan; nesilleri aynı terbiye De yetiştirmeden ve az çok aynı iktisadi ve İçtimai şartlar altında yaşamadan sonra; yani kırk fırın ekmek yedikten sonra mı zuhur ed«(*ek?.. Ki m bilir? Her halde bugün «akıl İçin tarjk bir» değil!
(Vâ - NÛ)
Makarna sarfiyatı azaldı
Unlu maddelerin serbestçe satılmaları hakkmdakl kararın yürürlüğe girdiği günlerde bol miktarda sarfe-dilen makarnanın son günlerde istihlâki azalmıştır. Bu sebeple bakkallarda ve bilhajua fabrikalarda makarna stoklan artmaktadır. Makarna flütlerinde dc 3-4 kuruş arasında bir düşüklük mevcuttur. Bjmunla beraber bakkallardan alınan makarnaların bazılarının pişirilirken auda dağıldığı söylenmekte ve bunların lr-mlkslz olarak hazırlanmasından İleri geldiği ilâve edilmektedir. Belediye bu yolda yapılan şikâyetlerin üzerinde durmaktadır.
[ŞEHİR HABERLERİ j
Piyango çekildi
Kazanan numaraları neşrediyoruz
MIHI piyangonun 1 mayıs 1940 çeki Llşl dün Ankarada Sergievüııde saat 13.30 da yapılmış ve çekilişi kalabalık bir halk kitlesi taklbetaniştlr. Bu tfe-klllşte ikramiye kazanan numaralan aşağıya yazıyor us:
50.000 Lira kazanan numara 237874
20.000 Lira kazananlar
149848 M17S5
10.000 Ura kaşınanlar
186274 333377 334782 393378
5.000 Lira kazan anlar 648597 093758 124456 176321 269453 087953 094262 143048 189867 307600 2.000 Lira kazananlar
M4442 006979 016390 018714 027155 030622 032098 042451 047608 052188 083-109 086257 090085 104427 113903 159958 170205 175693 179100 182314 191948 195589 198477 208318 212845 216338 229569 230186 25B526 261892 261895 291023 299269 317696 347175 369599 377829 383046 883441 898897 1.000 Lira kazananlar
001556 004128 001244 005304 008078 009083 015488 017331 028550 029648 040563 014596 052590 053168 055462 061200 063479 072495 084411 087029 090528 101289 105471 113237 114613 127018 130514 134711 13938G 141239 1495-59 157668 163541 173598 175234 182276 197892 199390 200239 216197 218984 226682 235337 25186" 255832 262384 27751fi 279328 279592 293455 800025 300892 303312 310247 315107 317174 317532 320732 321877 328080 338218 338803 339496 340161 342335 847836 351727 351944 855450 359398 363314 3669(^ 369217 369952 871274 373300 377330 380915 387257 396059 500 Lira kazananlar
6on dört rakamı (0778, 5370, 5590) ile nihayet bulan 130 bilet.
100 Lira kazananlar
Bön ûç rakamı (186. 630. 663) İle nihayet bulan 1200 bilet.
10 X4ra kazananlar
Son Ski rakamı (14, 81) He nihayet bulan »000 bilet.
3 Ura kazananlar
Son rakamı (11 ile nihayet bulan 40 000 bilet ikramiye alırlar.
50.000 Hra btlvük, ikramiyeyi kazanan 257874 numaralı bilet Mesudiye’ de satılmıştır.
20.000 er Ura ikramiye kazanan 169848 ve 371785 numaralı biletler Bursa. Erbaa ve Orduda satılmıştır.
10.000 ar Lira ikramiye kazanan biletlerden 4 tanesi İstanbul, birer tanesi de Van, Tavşanlı, ve Burhaniye' de satılmıştır.
5.000 er lira İkramiye kazanan biletlerin 6 tanesi Ankara? 3 tanesi İstanbul ve diğerleri de İzmir. Kayseri, Erzurum. Sandıklı, Bünyan, Oö-relc ve BantTirma'da satılmıştır.
2.000 er lira İkramiye kazanan 13 tanesi Ankara, 11 İstanbul, 4 İzmir, 3 Adana, ikişer tane Konya, Zonguldak, Bursa ve diğerleri de Yurdumuzun şehir ve kasabalarında satılmıştır.
Aksaray postanesindeki ihtilâs
Eski müdürün muhakeme edilmesine haşlandı
Aksaray postanesi müdürü bulunduğu sırada 1620 liralık pul. 4ı bin Uranı da nakit olmak üzere (2829 lirayı lhtü&s etmekten suçlu Badi Işın İle, kendisini bu içe teşvik ettiğini İddia eylediği analığı Emine Aflfe'nin duruşmalarına dün Toplu Milli Korunma mahkemesinde başlanmıştır. Okunan savcılık İddianamesinde suçluların 202. 80 ve 64 üncü maddelerle cezalandırılması istenmekte İdi.
Başkan Burhaneddin, her ikisinin de hüviyetlerini alelûsul tesbit ettikten sonra, Sadiye, bu işin nasıl yapıldığını sormuş, Sadi de:
— Evet, mevzuu dâva olan pul ve paralan ben postane kasasınadn aldım. 200 lirasını kendi ailemin hastalığına. mütebakisini de beni evlât edinen Aflfenln teşvikiyle, onun arazi İşlerinin halli İçin sarfedLlmek üzere ona verdim. Afife, evvelâ kilçiik bir miktar rica, etmişti. Kasadan bunu temin ettiğimi kendisine söyledikten sonra, mütemadiyen ben! tehdl-dederek para çektirdi. Ve nihayet bu miktarı buldu ve bu son on bir ay içinde vuku» geldi.
Başkanın: «Bu kudar parayı, ne şekilde zimmetine geçirebiliyordun?» sualine \de:
— Büyük postaneye, tediyesi ödenecek yüksek havaleler bulunduğu şeklinde telgraf çekerek oradan paTa gönderilmesin! temin ediyordum! dedi.
Bundan sonra sorguya çekilen 6i yaşındaki Afife, kendisinin milyonluk-bir kadın olduğunu. Darülmuallimat mezunu bulunduğunu, be? çocuğu yaşamayıp öldüğü için, Sgdiyi kendisine resmen eviâdedinlp nüfusa tescil (ittirdiğini, ondan para istemek değil, bilâkis ona ve ailesine on bin lira kadar sarfettlğini, yalnız bin lira vererek Sadlnin üstünü başını yaptığını, karısına altın bilezikler aldığını. Sadi bu İşten yakalandığı akşam, kendisine haber gönderip vaziyeti anlattığını ve bu paranın ödenmesini İstediğini, evinde bulunup müsadere edilen mücevherat ve ev eşyasını kendi paraslle aldığını, başka bir şey bllma-diğlnl söyledi.
Mahkeme: Sadi'nin mevkuten, Afi-fenln de şimdilik gayrı mevkuf olarak yargılanmalarının devamına, âzadan Salfthaddin Ayanoğlunun naip tâyin edilerek dosyada mevcut ve Aflfeye aldolduğıı sanılan mektuplar üzerinde tetklkat yapılmasına, Emniyet ikinci şube birinci kısım başkomlserl B. trfet, polis B, Remzi, posta müfettişi B. Reşadın şahit olarak celplerine ve Sadi'nin merkez postanesinden ne Şekilde para aldığının tahklkına karar vererek duruşmayı haziranın dördüne bıraktı.
Sıtma mücadelesi
Yarından itibaren mücadele ekipleri evleri ziyarete bavlıyacaklar
• FRANSA NASIL ÇÖKTÜ?
Yazan: Pierre Laıareff Çeviren: Şevket Rado
" 1 1 Tefrika No. 32 ■ ■ -■
M. Aleksandre, öbür adile Stavisky
KÜÇÜK HABERLER
it Amerlkaya bir buçuk, 1kl sene önce sipariş edilen demirlerin yola çıkarıldığı bildirilmiştir. Getirilecek malın kûra boraayâ geçmemesi İçin Ticaret birlikler! genel direktörlüğü bir tedbir aramaktadır.
ir Gümrükler umum müdürü B. Celâdet Bariıarosoğlu, İstanbuldakl tetkiklerini bitirip Ankaraya dönmüştür. Gümrük ve Tekel Bakanlığı, gümrük çalışmalarını bundan sonra görülecek lnklşatiara göre düzenlemeğe karar verdiğinden pek yakında tahmil ve tahliye İşlerinde ona göre bir değişiklik yapılacaktır.
it Üniversiteye bağlı Yabancı diller okulunda dünden itibaren lisan imtihanlarına başlanmıştır. Yüzde altmış nispetinde sene ortasında derslere Iş-tlrftk etmlyenler 1 temmuzdan itibaren açılacak yaz kurlarına girebileceklerdir.
Acı bir kayıp
Kazasker Hacı Mehmet Emin Kân-yagll'in kıa, eski Bağdat fırka komutanı emeldi General Abdullah Şükrü Deyan’ın eşi, bay Kâmil Kâiıyogll ve emekli General Babri Değer eşi bayan Naciye Defecr'ln hemşireleri, Avukat Hafit Deyan, Fahrlinnisa Şallı, Edibe Öabek ve Moalli Ülker'in anneleri, doktor Albay Sabrı Şallı, umumi murakabe heyetinden doktor Sait Özbek. Londra ticaret müşaviri Fikri Hay-rullah Dlkerün kayın valideleri, sü-merbank Yeril Mallar Pazarlan muhasebecisi Baha Değer, Borsa acan-tafil Hakkı Değer ve doktor Şükrü Cangör eşi Afife Cangör'On teyzeleri, Muazzez Hâml, Emin Kâhyagll vc Ali Kûhyagü'ln halaları
BAYAN ZEYNEP DEYAN hayata gözlerini kapamıştır. Cenazesi 9 mayıs 945 çarşamba günü Vefada şarıbeyant sokağında ı No. lu evinden kaldırılarak Fatih Camiinde taluıacak öğle namazını müteakip Edlrnckâpıda Şehitlikteki aile kabristanına tevdi olunacaktır. Müîeveffa-ya Ulu Tanrıdan rahmet v« mağfiret üfler».
Zeytinyağı
Perşembe gününden itibaren dağıtıma başlanması muhtemel
Diln şehrimize Tarif tarafından getirilen 150 ton zeytinyağilo birlikte vilâyetin emrinde 569 ton zeytinyağı birikmiştir. Bu yağlar Ticaret. Ofisi tarafından depo edilmektedir. Şehirde evvelce İzin verilen bakkallara tevziat için ne miktar yağ verileceği de tesbit edilmiştir.
Elde buluan 5G9 ton zeytinyağı tevziata başlamak İçin kâfi görülmektedir. Ekmek kartlarının U harflerde verilecek olan yağılarını her ailenin toptan alamıyacağı tahmin edildiğinden İki aylık 800 ton kadar hesaplanan şehrin yağ İhtiyacını karşılamak üzere bu miktarın birikmesine lüzum görülmemektedir.
Ticaret müdürlüğü İzinli bakkallara bugün öğleden sonra zûytnyağl vermeğe başhyacaktır. perşembe gününden itibaren de halka yağ satışlarının bnşlıyabllcccği tahinin ediliyor. .
Ankarada bulunan Vali ve Belediye reis) doktor B. Lûtri Kırdar İs-tıınbulun zeytinyağı meseleslle de yakıııdeıı meşgul oluyor. Vali 11(1 ayda bir nüfus başına verilecek olıül birer litre yağ için bu müddet zarfında şehre 860 ton zeytinyağı gönderilmesini sağlamak iizere Ticaret Bakanlığı nezdlnde teşebbüslerde bulunmaktadır.
Et fiatleri
Koyun tüccarları dün Belediyeye müracaat ederek besi koyun etlerine hiç olmazsa yüzde on nispetinde bir zam yapılmasını İstemişlerdir. Belediye koyun eti tlatinl tesbit ederken erkek dağlıçlar İçin kiloda on kuruş kadar bir fazlalık kabul etmişti. Daimi encümen kararında besi koyun elleri hakkında bir kayıt olmadığından kasapların bu arzuları reddedilmiştir.
Sıtma mücadelesi İçin hazırlıklar bitmiştir. Bu hususta il makamı tarafından şehir halkını tenvir ötmek. üzere gazetelerle tebligat yapılacak- > tır.
Bütün İstanbul mücadele mıntaka-sı olarak kabul edildiği için kurulan yeni merkezler şunlardır: Üsküdar, Beykoz, Bariyer. Beşiktaş, Şişli, Fatih, Eminönü, Bakırköy. Eyüp.
Her merkezde şef olarak bir doktor, yeter sayıda mücadele mcmurıı, amele, lüzumlu olan vasıtalar ve malzeme de bulunacaktır.
Şehir içinde amele topluluğu olan semtlerle sıtma voltaları çok ve sivrisineklerin fazlaca faaliyette bulundukları yerlerde birer muayene evi bulunacaktır. Bu muayene evlerine sıtmalı olan ve yahut sıtmalı olduğundan şüphe eden — yoksul, zengin farkı bakılmaksızın — herkes müracaat edebilecek ve mürecaat edenler tedavi altına alınacaktır.
Şehirden başka mülhak ilçelerde de mücadele" ekipleri kurulmuş ve faaliyete başlanmıştır.
Sürfelerle sivrisineklerin imhası için yapılacak mücadelenin esasları da tesbit edilmiştir Yukarıda İsimlerini kaydettiğimiz merkezler, muhtelif bölgelere ayrılmıştır. Her bölgede bir mücadele heyeti bulunacak ve bu heyetler, her hafta muntazaman o nnntakayı başlan başa doiaşacaklar ve her eve mutlaka liaftada hlr gün ağrıyacaklardır
Eve gelen heyet, evin bahçesini, kuyusunu, sarnıcını tetkik edecek, buralara mazot dökecek, sivrisinek sürfelerinin barınması 'htlmall olnn bütün çukurlan temUlIyecekierdlr. Bütün şehirde yüzü mütecaviz bölge mücadele ekibi kurulmuştur. Her ekipte bir mücadels memuru ile 3-5 amele vardır,
Evleri gezecek ekipler, İkinci ziyaretlerinin hangi gün yapılacağım söyllyecekler ve bu suretle ev halkının o gün evde bulunmaları temin edilecektir. Bunun’a beraber mücadele ekibinin ziyaret edeceği gün mühim bir mazeretten dohyı evde kimse bulunmazsa diğer bir glln husus! bir ekip gönderilerek temizlendirilecek ve bu »liretle ziyaret tarihinin açılmamasına, dikkati edilecektir. Mücadele merkezleri şimdilik kaymakamlık dalrelerlnlfl kendilerine ayrılan birer odada, çalışmaktadırlar. Mahallelerdeki mücadele bölge heyetleri için de münasip bir yer bulunmuştur.
Sıtma ve sivrisinek mücadelesi için 18 doktor yeniden kadroya, alınmıştır. Sağlık Bakanlığı mücadelenin kısa bir znmandı netice vermesi için bir milyon liraya yakın ödenek ayırmıştır. Yarından İtibaren mücadele ekipleri evleri ziyarete baslıyacaklar-dır.
Satışa çıkarılan ithal malları
İzmir Yeni Kavaflar No. 1 de M Alı Akmana şerit testere, Lüks lâmbası ve okşanıl, Gal. Mumhane caddesinde Mehmet AH Çakıma mağnez-yum stearat, Ayazpaşa HarlöTye Konak sokağında Dcjö Giyarmatlye gaz ocağı akşamı, Topkapı Maltepe caddesinde Yenen Umum Ticaret Şirketine makine kayışı, Gal, Mumhane caddesi No. 37 de Loon Aznavura kaolen, İst, Hacopulo handa Polat Ltd. ştl. Arid formik, Şlrkecl Demlr-kapıda Türkiye Eczacıları I.âboratu-vanna tıbbi nebat, Eyüp Bahariyede Glslavfd Ltd, ştl e asid stearik.’Sul-tanhnmam Havuzlu handa Hüsnü Sehere tanlgan, İst. Katırcı oğlu handa Maahar Çelebiye merdane tutkalı, Marpuççular Alaca handa, Nesim Er-gasa şülyen boya, Aşlrefendi caddesinde Emrk Ecz.a Deposuna nıağnezi oksld, yeni Postah&ne caddesinde Mehmet Galip İnçle, gaz Idrofll, İst. Aşirekndi caddesinde Fatma Ataka-na şapka. İstiklâl caddesinde 146 numarada şıtl(ı Dofiruola yün mensucat, Tahtakale Balkapan hamla M. Zeki Obdnna hâki riril, Gal. Serme! handa Hazım Tamer, Merih Gökmene potin bağı, İst. Mehmet Paşa handa çoiebon tliric tiftik ipliği, GaJ. Kredi Liyone handa Türk Ellas T. A. Ş. e sincap ve tilki postu.
Yüksek fiatle doldurulcyı faturalar
Piyasada şimdi yo kadar yapılan İncelemelerde ithalât eşyalarında ve hattâ yerli maddelerin satışlarında toptancıların,1 birer vesile bularak yüksek fiallo fatura doldurmak sureliyle perakendeciye uz kâr bıraktıkları görülmüştür.
Toptancı, piyasanın fazlaca İstek gösterdiği mallar İçin yüksek fatura dolduran perakendeciye kâr bırak- ; mayınca bu sefer perakendeci başka ı yola sapmıştır. Perakendeci, yüksek I fiatle doldurulmuş faturalı malları aldıktan sonra saklıyarak o da ayrı Hat İstemekte, mallar İki defa fiat-Janmaktadır, Sade yağı, nebat! yağ vc- peynirde de aynı hal görülmektedir. Buna karşı tedbir alınıyor.
Etraftan:
— Bir Macar milyarderi imiş! diye fısıltılar oluyordu.
Halbuki bu Serge Aiexandre'ın ta kendisi idi!
Masalarda oynanan oyunlara nezaret eden oyun müfettişlerinden biri İstikrahla:
— Kendine Serge Alercandre! diyor, Stavlsky olduğunu bilmiyoruz sankll Hile yaptığı için kapı dışarı edildiğini gözümle gördüğüm bu adamı şimdi muteber bir müşteri yerine koyup yerlere kadar eğilerek selâmlamak zorunda kalıyoruz» dedi.
Fakat şuna da İnanmak lâzımdı kİ mevki sahibi İnsanlarda ne bu namuslu oyun müfettişinin hâfızası vardı, ne de bendekl merak. Netekim on beş gün sonra AlexandreT Max!m-de eski bir Nazır, İki mebus, bir gazete sahibi, meşhur bir muharrir ve iki güzel kadınla bir masada oturur gördüm. Alexandre beni görünce bir takım İşaretler yapmaya başladı. Masasında- oturanlarm çoğunu tanıdığım İçin onlar da İştirak ederek beni yanlarına davet ettiler, Biraz soğuk davranıp daveti reddettim. Birkaç dakika sonra o guruptaki’ meşhur İUWI a„Bua cuc,.
muharrir kalkıp benim oturduğum eğer avukatsa ona paralı İşler bulur.
Bütün bunları tnblatiyle, bu akşam onun masasında beraber yemek yediğini gördüğün Albert Dubarry gibi bir ahlâksız, vaşıtoslle yapar. Albert Dubarry, LA VOLONT& adlı bir gündelik gazeteyle LA CARNET DE LA, SEMAİNE adlı bir haftalık dergi ve ı LA RAMPE adlı bir tiyatro gazetesin!
— Sen farkında değilsin; işler oöy-Je yürümüyor. Alexandre’ın avukatı, aynı zamanda ruhu demek olan mebus Gaston Bonnaııre partisinden btr Nazırı en meşhur lokantalardan birinde yemek yemeğe davet„edcr. Nazır orada daha birkaç mebus, birkaç kadın ve lâf arasında ‘M, Serge Alexandre diye takdim edilen bir adamla karşılaşır, insimin beraluer yemek yediği kimselerden bir polis fişi talebotmesi âdet değildir. Fakat Bonnaure'un, (daha doğrusu Stavis-ky'nln) intihabettlğl lokantalarda en aşağı yirmi mühim şahıs Alezandro'J bir Nazırla aynı masada otururken görmüştür. Alezandre bu kadarla ela kalmaz; yemek esnasında Nazır filân şahısla görüşmek arzusunu izhar eder. Alezandre birkaç gün sonra kendisine telefon ederek onu, görüşmek istediği zatın da hazır bulunacağı bir yemeğe davet ede.1. Artık münasebet başlamıştır; Stavlsky am-dl bu Naaıra veya parlâmento âzası-na ne gibi mail hizmetlerde b -’una-bllcceğlnl öğrenmek çarelerini arıya-çaktır. Partisine para vardımında bulunur, kârısına çiçek gönderir bir İdare meclisinde fızalık temin eder;
masaya geldi. Ona:
— Şu Alexandre'la senin işin ne? Onun nasıl bir adam olduğunu biliyor musun?» dedim,
— Tabii, diye cevap verdi, bilhassa İşin bu tarafı beni eğlendiriyor. En yüksek hâkimler onunla münasebeti kesmezken ben İnsanların ahlâkı
. , ijrı. nnnırc aıııı uır ₺ıjuuu ruıscmıııı
üzerinde neden onlardan daha fazla idare eder. Bu üc gazeteyi vaşatan titiz olayım? Ben nJmancıyım, bu paranın çogu stavlsky nlndlr Du-ndam da banı teshir ediyor. Tuttuğu oradakl hikmeti Herriol He
yolgayei basit Mütemadiyen yeni | scnll bpnll konusmaP1. Andrç Tar. ?e™La“™‘!.u2nS' dleu'ııün samimi dostu olmaadır. «m a a» ma ua^maVa.am «aua Kt- baSlOİ ÇeVİr de bak 170 OİUyOr?»
t Tam bu sırada Paris Polis müdürü . Jean Chiappe, Maxlm'e giriyordu. . Albert Dubarry ona yaklaştı; ifci . adam blribirlerlnl yanaklarından öp-ı tüler. Bu, dikkati celbedccek i‘" ’aT . anormal bir manzara İdi. Dubarry J masada oturanları Polis müdurtıne , takdim etti, bu arada Alexancireın ' da’ elini sıktığını gördüm. Şüphesiz . kiminle karşı karşıya geldiğini bilml-t yordu, hattâ yüzüne bile bakmadı: t fakat manzarayı görenler İçin ı Alezandre Polis müdürü tarafından j temize çıkarılmış savdırdı.
k Muharrir arkadaşıma:
“ — Mükemmel, dcdkra, fakat söyle
bana bakalım, şu meşhur dâvalar ne ' olacak? Elbette bir gün orjların ^ö-' rülme sırası, gelecek, o giln de ...
— Yok canimi Umumiyetle düriıss
■ olmakla beraber az maaş alan ve tek
■ terfilerlne mâni olmasın diye kuvvet önünde eğilmeye hazır olan hâfcımje-
ı rln Alexandre'a gelip kendilerini Ari-, üye Nazırına tavsiye etmesini iste-ı diklerini kulaklarımla duydum. Vari-i yet böyle olunca bu «adar kıymetli ı bir hâmlyi hapse göndermekte a.’rie
■ etmlyeceklerlni tahmin edersin. Zniı-ı nedersem stavisky'nln dâvaları on
• sekizinci defa olarak tehir edildi
’ _ peki, parayı nereden buluyor,
1 onu da basmıyor ya! Bu kadar ânl 1 bir servetin nereden geldiğini kimse
• merak etmiyor mu?
— Para işlerinde» faaiu ....mııııun, fakat Alexandre, sigorta kuır.panya-1 lan va kredi bankaiarlle İş gören bir ' takım karışık şirketler kurmuştur, 1 Bazılarının söylediğine Bore, şimdi ■[yalnız sağlam İşler yapıyor, bazılan
■ İse bütün bunların da yeni bir reza-' Mto sona ereceğini İddia ediyorlar.
Bu rezalet nasıl patlak verebilir doğrusu kestiremiyorum. Bunca gazete Stavlsky'den para aldıktan, bunca hâkim onun uğrîına vazifelerini suiistimal ettikten, bunca Nazır ondan doğrudan doğruya veya dolayıslle nakli yardım gördükten ve bunca ---- . . . i polis onun emrinde olduktun sonra adamın mazisini biraz yoklamak jjlın vo nasaj onu jhbar eder, takibe^ .... tevkif eder, bilemem »
(Arkası var)
DİKKAT stanbulluların günlcrdenbeıi HER AKŞAM I Beklediği büyük Revü Operet saat 21 fi e ATILA REVÜ OPERETİ
n» da farkına varmaksızın veya.bl-lerek kendi suç ortağı olmalarını temin etmek. Bu işte eski ahbaplarım veya şantajcılarını kullanıyor. Fransız politikacılarından çoğu, seçilmeden önce Parlsln yüzünü bile görmemiş taşralılardır. Bu politikacılardan her biri kendilerini tuzaklardan korumak, mesleklerinde ilerlemeleri için gereken ufak tefek şırlan öğrenmek, muhalif gazeteleri yatıştırıp dost gazetelerle münasebetler kurmak, perde arkasında dönen entrikalardan haberdar olmak, Nazırların yanına kolayca girip çıkmak, düşmanlarının üzerine ağır basmak, hiddetlenen leıi ye’şe düşürmek için Parisin altından girip üstünden çıkmış. Nazırların mctrcslerlle senli benli konuşan, politikacıların zayıf taraflarını bilen, bütün gazetecilerle ahbap, beşkcntl» haydutlarlle ise daha çocukken caû ciğer olmuş, her suçu İşlemeye kabiliyetli bu cins adamlardan birini yanında bulundurmak mecburiyetindedir.
( Politikacı denen adam, kendisinin «teknik müşaviri» olan şantajcıyı, halletmeğe muvaffak olduğu İşlerden komiisyon ayırmak, adi! sicilindeki mahkûmiyetleri sildirmek ve Lâgioıı d'Honneur nlşanlyle taltif etmek su-retlle mükâfatlandırır. Stavlsky de İşte bu yoldan önce bir. sonra lk! mebus tamdı. Bu iki mebus onu bir üçünci(süylo tanıştırdı. Kar topu yuvarlanırken nasıl büyürse, »nun tanıdığı politikacılar da böylece çoğaldı. Alexandre kendisinin alâkadar olduğu şirketlerde asla görünmez. Fakat oralarda, hiçbir İş yapmadıkları halde çok yüksek maaş alan ftzalar-_don mürekkep parlak idare meclisleri 'kurar. Bunlardan aranan şey sadece' 4 Fransanın eski vacican Elçisi M. J Fontenay», «General Burdl de Fuur-tou», «sabık Polis müdürü Hudelo» ve saire gibi tumturaklı İsimler veya ünvanlardır.
«şimdi sorarım sana bütün bu insanlar, Alexandre'ın Nazırlar veya eski Nazırlar vasıtaslle teklif ettiği bu mevkileri niçin kabul-etmesinier?1»
— Fakat azizim, şu Alexandre dc-klmsenin de akima gelmfyor mu?»
Muharrir arkadaşım' bir kahkaha attı:
Ncş'e, Büyük Orkestra, Swlng caz, bu güne kadar görûııuı-ınış elbiseler. Temsiller tam 21 de başlar Pazar günleri saat 16 da matine. Taksim Maksim Tiyatrosu. Telefon: 42633. Gişe gündüzleri de açıktır.
Bugün A R Sinemasında ’
DORA NELSON
ELVİRE POPESCO
ve ANDRE LEFAUR
MK Seanslar: 2,30 - 4.30 - 6.45 — 9.İ5 te
4 büyiik yıldızın yarattığı bir sanat hârikası
ARADIĞIM AŞK
CLAUDETTE COLBEilT--------JOEL MC CREA
MARY ASTOR — RUDY VALLEE’in
Milyonerlerin hayatından yaşttıklan en gtizel eser
Perşembe akşamı
L Â L E' de

A H 9 A M 8 Mayla 194 S
RADYO I
ANKARA RADYOSU.
Bugünkü program
18 Dans orkestrası. 18.30 Sağlık saati. 18-45 Dans orkestrası, 10 Haberler, 19.20 Geçmişte buğun. 19.25 Türküler ve oyun havaları, 19 45 Konuşma: Sıtma-hakkında, 20 Keman soloları (Pl), 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Mandolin blrlifirl, 21.05 Salon orkestrası, 21.45 Tarihi Türk müziği. 22.30 Dans müziği (P1 ). 22.45 Haberler.
Y Afi İN SABAHKİ PROGRAM
7.30 Çeşitli müzik (Pl->. 1-45 Haberler. 8 Çeşitli müzik (PW. S.23 Gündelik spor servisi. 12.30 Şarkılar, 12.45 Haberler, 13 Salon orkestrası.
Güzelliğin Sırrı
İPLİK Üstüpüsü SATIŞI
Sttmerbank
Yerli Mallar Pazarları
Toptan Satış Müdürlüğünden:
Depomuzda mevcut 31 çuval içindeki İplik üstüpüleri 21/6/945 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 14 de açık arttırma İla satılacağından nümuneslnl görmek ve satışa İştirak etmek üzere İsteklilerin yukarıda bildirilen tarihte 600 Ura teminat akçcslle Sümerhan Top- . tan satış Müdürlüğüne müracaatları İlân olunur.
inşaat eksiltme ilânı
Toprak mahsulleri ofisi umum müdürlüğünden:
1 — Aşağıda yazılı yerlerde hizalarında gösterilen İnşaatın yapılması değişmez birim flatlerl üzerinden kapalı zarf usulü eksiltmeye konulmuştur.
Tahmin
Yapılacağı Yapılacak edilen bedelMuvakkat teminat Eksiltme yer lj Ll. Kr. Li. Kr,Tarihi Saati
Bor İstasyonu Kârglr anbar 101104,78 0310— 18/6/945 15 de
Akşehir > Kârglr anbar 183508,68 7920.— 18/6/945 16 da
Alpuköy Makasçı 10796,63 810 — 18/5/945 17 de
Bulmaca
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10
- - ■
u ■a V ■ ■ ■ — — -
« (0 - 111 1 !■ 1 ■ - ■ 1 1 ■ —
s
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı:
1 — Futbol ıstılahlarından gol va-
satisi.
2 — Benim odaya teşriî buyurunuz.
3 — şaka - Bir göz rengi.
4 — Tersi rümuzla anlatmadır -
Büyükler.
5 — Çok - Kesin.
8 — şayet - Bulgarlstanda eski bir kale.
7 — Nota - İki felâket.
8 — Bayağı - Tersi dedenin yarısı.
9 — Ne İle tıraş olursunuz.
10 — Nazik İnsan.
GEÇEN BULMACANIN HALLİ Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 1 — Adamevlâdı. 2 — Düşeneacır.
3 — Aşikar. İra. 4 — Mek. Lerzan,
5 — Enallsa. Ze, 8 — Veresiye, 7 — La, Ray, Ske, 8 — Aciz, Esmer, 9 — Dıraz, Kene. 10 — İranekered.
Cilde itinadır
HAŞAN
Güzellik Kremleri
Cildinize yeni bir taravet
: teinin eder.
HAŞAN depolarlylö bü|ün ıtriyat mağazalarında satılır.
"Gömlekiş"l
BİRİNCİ SİNİP GÖMLEKLİ | ■■™Tel 20096 Sirkeci
SATILIK TAKSİ
940 model lüks Royal Kraysleı oto İyi vaziyette 5 lâstiği ile satılıktır. İsteyenler her gün saat 11 - 12.30 arasında 23025 No. ya telefon edebilirler,
Taksitle
ELBİSE. TAYYÖR VE MANTO DİKİŞİ YAPILIR. ŞENOL GİYİMEVİ
Bay ve Bayan Terzihanesi İstanbul Sultanhamam S ur askı karşı sırası Roza han zemin kat
No. 10. Tel: 20951
İTHALAT
İHRACATTA
ve
GÜMRÜKLERDE
KARDOL
Her türlü sinir buhranlarını ve baygınlıklara karşı ferahlatıcı damla.
Her Eczanede bulunur.
42252
NUMARAYI UNUTMAYINIZ.
SATILIK OTEL
Sirkecide Deinirkapıda yeni yapılan GÜZEL KONYAPALAS oteli mülkiyet, eşya ve İşletme hakkı ile anahtar teslimi satılıktır. Otel kâtibine müracaat.
Göz Mütehassısı
Doktor Cemil Görür
Hastalarını pazardan başka her gün saat İS ten 18 e kadar kabul eder.
Salı günleri fık araya meccali en bakılır.
Cagaloğlu Nuruosnıanlye caddesi Osman şerafeddln Aprt. No. 5 .
SATILIK TARLA
Erenköyünde sanatoryum arkası Kozyatağı mevkiinde bir kısmı asfalt üzerinde bağ, tarla 170 dönüm arazi bir parça halinde satılıktır. 52-98 No. ya telefonla müracaat.
■ Dr. A. Asım Onur «■
Ortaköy Şifa Yurdu $ehir gürültüsünden uzak bit yerde büyük bir parkın içinde Ve çamların ortasında fevkalâde güzel manzaralı çok temiz ■ c iyi bakımlı, kadın, erkek her türlü hastalara açık hususi hastane. Sinirlerini ve yorgunluğunu dinlendirmek ve nekahet devrini geçirmek isteyenlere mahsus yegâne müessese.
Telefon: 84421
Zayi — Adapazarı nüîus memurluğundan almış olduğum ve içinde askerlik durumum yazılı nüfus tezkeremi zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
Bekir oğlu Osman Azanıak
Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü İlânları
1 — Haydarpaşa vapur İskelesinin ön kısn on arımı işi kapak zarfla eksiltmeye konmuştur 2 — Bu onanının keşif tutarı (12208) llra (0 3 — Geçici güvenme (915) Ura 164 > kuruştu 4 — Eksiltmeye esas olacak kâğıtlar İnşaat 5 — Eksiltme 28 mayıs 945 pazartesi günü karşısındaki binada bulunan alım satım korniş 0 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinin 4 belgeleri eksütme gününden ara verme günleri önce 50 kuruşluk pul ve bir fotoğraf ile birlikte vurarak vermeleri ve alacakları ehliyet vesika» meleri lâzımdır. 7 — Kapab zarflar eksiltme günü saat 15 e alım satım komisyonu başkanlığına teslim edil 8 — İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ser 11nın ahşap kaplamasının 1) kuruştur. r. şubesinde görülebilir, saat 16 da İdare merkezi ^onunca yapılacaktır, üncü maddesinde yazdı dışında en az yedi gün idareye bir dilekçe He boş ını teklif kâğıtlarına ekle-cadar makbuz karşılığında melldlr. ıcsttlr. (5971)
DERMOJEN Yanık Çatlak Ekzama ve Olla yaralarına fevkalâde İyi gelir Derinin tazelenmesine ve yenilenmesine hizmet eder. FRENGİ ve BELSOÖUKLUÖUNA Tutulmamak İçin ' PROTEJİN

binası
2 — Eksiltme Ankarada T. M. Ofisi Umum Müdürlüğü binasında eksiltme komisyonunda yukarıda yazılı gün ve saatlerde yapılacaktır.
8 — Bu İnşaatın her birine alt proje, birim flatlerl cetveli eksiltme şartlaşması ve sözleşme tipi 20 şer llra bedel mukablUnde Umum Müdürlük Malzeme Müdürlüğünden ve Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul şubesinden Akşehlrlnki Konya Ofisi Şantiye şefliğinden alınabilir.
4 — Eksiltmeye girmek İsteyenler 18/5/945 günü akşamına kadar evvelce bu kıymetlerde bina işleri yaptıklarına dair veslkalarlle birlikte Umum Müdiirlüğüe müracaat ederek bu İşi yapabileceklerine dair bir ehliyet belgesi almaları lâzımdır.
5 — Teklif mektupları eksiltme saatlerinden birer saat evveline ka-
dar Umum Müdürlük eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde tevdi edilmesi posta İle gönderildiği takdirde komisyon eline bu saatlerde geçmiş oJamalıdır. «5714b
İstanbul Erkek Sanat Enstitüsü
Müdürlüğünden:
Bir beygirlik. 920-1000 devirlik 220/380 voltluk dört elektrik motÖrÜ alınacaktır. Satmak lstiyenlerln acele müracaatları. (5875)
İstanbul Belediyesi İlânları
Üsküdar hususi İdare malı esKi Mehrimah okulu binasının onarınu açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 598 Ura 31 kuruş ve İlk teminatı 44 Ura 88 kuruştur. Keşif ve şartnamesi zabıt ve muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhalesi 21. 5. 945 pazartesi günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları, İhale tarihinden üç gün evvel vilâyet bayındırlık müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve şartname mucibince İbrazı lâzım gelen diğer belgelerlle birlikte İhale günü beUrll saatte daimi encümende bulunmaları. (5828) .
._________________________________________________________________->»
Devlet Orman Isletme&i Araç -q
Revir Amirliğinden: (D
1 — Revirimizin Karkalmaz bölgesinin peiltverer. son deposunda (7)«J
numaralı İstifte mevcut (100) adet muadili (88) metre (389) desimetre 0 küp çam tomruğu açık arttırma suretlle satışa çıkarılmıştır. - -
2 — Beher metreküp muhammen bedeli (40) llra C60) kuruştur. v
3 — Satış 10. 5. 945 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14.30 da Araç revir Amirliğinde revir âmiri riyasetinde teşekkül edecek komisyonda icra olunacaktır.
4 — Muvakkat teminatı % 7,5 hesablle (309) liradır.
5 — Şartname orman umum müdürlüğünde Kastamonu, Karabük, Bartın, Araç revir Amirliklerinde ve Daday bölge şefliğinde görülebilir.
6 — îstekUlerln muayyen gün ve saatte muvakkat teminatlarlle birlikte revir Amirliğine müracaatları. (5648)
Sultanahmet 3 iincü barış hukuk yargıçlığın d an: 945/730
Beyoğlunda Suterazlsl sokâk Mehmet Ali apartıman 13-11/6 numarada Leon Sar anğa tarafından Sirkecide şark deri türk anonim şirketi aleyhine açtığı dâvada hâmiline muharrer beheri 100er liralık 1864, 1908, 1885
1886, 1818, 1880. 1926, 1913, 1914, 1915, 1943, 1911, 1912, 1808. 1924. 1879, 1852. 1850, 1846. 1923. 1347. 1822. 1821, 1819, 1836, 1820, 1837, 1871, 1940. 1939. 1873,
1887, 1976, 1875, 1874, 1900, 1905, 1851, 1955, 1895, 1858, 1857, 1835, 1925, 1948, 1947. 1946, 1829. 1863, 1883, 1882, 1881. 1803 numaralı 54 adet hisse senetlerinin dâvacı tarafından verilen İzahat ve mevcut kararın bu bapta mahkemeye kanaat vermekle ticaret kanununun 435 ve müteakip maddeleri mucibince yukarda numaralan yazılı hisse senetlerinin tedlyatta bulunmaktan şirketin memnulyetLne ve şirkete bildirilmesine ve Cumhuriyet ve Akşam gazeteleriyle Hânına ve İlân tarihinden İtibaren 3 sene zarfında mezkur hisse senetlerine bir müstahlk zuhur ettiği takdirde mahkemeye müracaatı lüzumuna karar verilmiş olduğundan bermucibl karar keyfiyet Hân olunur. (5992)
Zayi — İstanbul Vakıflar baş müdürlüğünden Turgay Olcaytuya alt 148 No. h yetim maaş cüzdanı kaybolmuştur. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü olmadığı ilân olunur.
Gedlkpaşa Mimar Hayrettin mahallesi Cami sokak No. 10 ,
Lokman Hekim (Dr. HAFIZ CEMAL) Dahiliye mütehassısı
Divanyolu 104
Muayene saatleri Pazaı hariç her gün 2.5 — 5. Tel: 22398
Belediye Karaağaç müesseseler! müdürlüğünden:
Mevcut ve teamül veçhHç 7, S. 945 pazartesi gününden başlamak üzere mezbahamızda kesilen ve hariçten kesik et yerimize gelen kuzu saka-tatlvuRNi, Ç!1.'anlmasına başlanmıştır. Şehir hudutları içinde kuzu etleri mJck'sm oitfÇc satılacağını sayın halkımıza arzederiz. (6024)
Askerî deniz matbaası müdürlüğünden:
Matbaamızda boş bulunan anbar mepıur muavinliği için «60b lira ücretle bir memur alınacaktır.
İsteklilerin 15 Mayıs 945 tarihine kadar dilekçe ve veslkalarlle birlikte Kasım paşada bulunan matbaamıza müracaatları. «5719»
Kapitalist Ortak Aranıyor
Tecrübeli elektrik makine yüksek mühendisi, müşterek çalışmak
>—■»—™————B^—.
Türkiye iş Bankası
Küçük cari hesaplar
1945 ikramiye plânı
ÇEKİLİŞLER: 29 ocak, 2 Mayıs. 24 ağustos, 1 kasım tarihlerinde vapılır.
1945 İKRAMİYELERİ
1 adet ARSA (İstanbul’da Büyük Yalı'da Ada: 164, parsel No. 4,
( 923 M2.)
Devlet Orman İşletmesi Araç
Revir Amirliğinden:
1 — Revirimizin Karkalmaz bölgesinin Akıl çalman son deposunda 2 numaralı İstifte mevcut 682 adet muadlH 563 metre 383 deslmetreküp çam tomruğu açık arttırma suretlle satışa çıkarılmıştır.
2 — Beher metreküp muhammen bedeU (46) llra (50) kuruştur.
3 — Satış 14. 5. 945 tarihine müsadif pazartesi günü saat (14,301 da Araç revir Amirliğinde revir âmiri riyasetinde teşekkül edecek komisyonda icra kılınacaktır.
4 — Muvakkat teminatı % 7.5 hesablle (1965) liradır.
5 — Şartname orman umum müdürlüğünde, Kastamonu, Karabük, Bartın, Araç revir amirliklerinde ve Sarıçam bölge şefliğinde görülebilir.
6 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte muvakkat teminatlarlle birlikte Araç revir AmirUğine müracaatları. (5649)
1 Adet 2000 Liralık — 2(100.— Lira
3 • 1000 9 — 3000 — 9
4 9 500 9 — 2000.— 9
İ0 D 200 » — 2000.— D
25 D 100 9 — 2500.— 9
100 9 40 9 — 4000-— 9
150 9 20 » — 3000.— 9
300 9 10 - 3000.— D
Türkiye Iş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş ve faiz almış olmaz, aynı zamanda failinizi de denemiş olursunuz.
II»—^—1 l/
.Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından!
Dr. Zahit Kuzgun
Tıp Talebe Yurdu 942 yılı mezunlarından
Tayin kılınmış olduğunuz Kastamonu Gölköy Köy enstitüsü sağlık tedrisatı öğretmenliğine hareketiniz İçin bulunduğunuz mahallin Sağlık Müdürlüğüne veya Bakanlığımıza uacele sarih adresinizi» bHdlrmenlz 11İZU-mu tebliğ olunur._____«6012»____________________________
Üniversite konferansları Rektörlükten:
Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisi Profesörü BazeH'ln 6. V. 1946 salL gılntl saat 18,30 da vereceği konferansın konusu «Dillerde reform hareketleri» dlr. Konferans salonu herkese açıktır. «6020»
Vakıflar orman işletmesi müdürlüğünden:
işletmemizin Çayırdere deposunda mevcut «SOOOs kental meşe odunu şartnamesine göre ve pazarlıkla satılacaktır.
İsteklilerin 11/6/945 cuma günü saat 16 da ÇemıberUtaştakt büromu» müracaatları.
Muhammen bedel beher kentalde «360. kuruş, muvokat teminat «640» liradır.____________«6002b
Vakıflar orman işletmesi müdürlüğünden:
İşletmemizin Slnekll deposunda mevcut 1500 kental meşe odunu şartnamesine göre pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin 11/5/945 cum# günü saat 14 de ÇemberiItaştakl büromuza müracaatları.
Muhammen bedel beher kentalde 360 kuıuş, muvakkat teminat 403 liradır. «0003*
Bitlis Vilâyetinden
Bitlis vilâyetine bağlı Tatvan kazasında yeniden İnşa edilecek beş lojmanlı üç memur evi inşaatı eksiltmesine talip çıkmadığından 21 mayıs 945 günü saat 15 de ihalesi yapılmak üzere tekrar kapalı zarf usullyle eksiltmeye çıkarılmıştır. .
1 — inşaatın keşif bedeli 73536 lira 55 kuruştur.
2 — Bu İşe ait eksiltme, şartname, keşlfname ve sair belgeler vilâyet daimi encümeni kaleminde görülebilir.
3 — Eksiltmeye girebilmek için lsteklHerln 945 yılına alt Ticaret odası belgeslle işi yapabUeceklerine dair ehliyet vesikası göstermesi lâzımdır.
4 — Muvakkat teminat 5515 lira 24 kuruştur. (5701)
— Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanlığından:
Fakültemizin Alman DH1 Edebiyatı ve Fransız Dili Edebiyatı Enstitülerine birer doçent He Alman Dili Edebiyatı, Fransız DH1 Edebiyatı, Hindoloji ve Türk İnkılâp Tarihi Enstitülerine birer asistan alınacaktır.
Dil ve Tarih • Coğrafya Fakültesi İle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden veya buna muadil bir kuruldan mezun olan İsteklilerin, mayıs ".'45 sonuna kadar, namzet numarası almak ve sınav şartlarını öğrenmek üzere Fakülte Dekanlığın» bir dilekçe He müracaatları. «5712«
Kök sökme ve taşıttırma işi
Devlet Orman İşletmesi Sarıkamış revir amirliğinden:
1 — Revirimize bağlı Karakurut bölgesinin Pravaltı ormanından tahminen (20,000) kental çam dip kökün sökülüp (5 - 8) kilometre mesafedeki Aşıt deposuna nakil ve İstif İşi 4/5/945 tarihinden İtibaren 10 gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Beher kental kökün sökme depoya taşınması İşinin muhammen
bedeli (185) kuruştur. .
3 — Eksiltme 14/5/945 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Revir binasında yapılacaktır.
4 — Muvakkat teminat (2775) Hradır. .
5 —* Buna alt şartname Orman tunum müdürlüğünde, Erzurum Bölge şefliğinde, Kars ormnn kâtipliğinde, ve İstanbul Revir Amirliğinde görülebilir.
6 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte Uk teminat ve evrakı müsbl-
telerlle komisyona müracaatları.______________________ (5707)
İstanbul Tekel başmüdürlüğünden:
945 akça yılı İçinde İdarenin tu» ambarlarına gelecek tahminen 8800 ton tuzun nakil vesaitinden ambara nakil ve İstif İşi açık eksiltmeye konulmuştur.
Muvakkat teminatı 2550 Hradır. •
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak İçin 22 mayıs 945 salı günü saat 15 de Sirkecide kâin baş müdürlüğümüze müracaatları. «5958»
Ankara Elektrik ve Havagazı
işletme Müessesesinden:
Tanln ve Akşam gazetelerinin 10,12, 14 nisan 1945 tarihli nüshalarında satın alınacağı İlân edilen 65 ton ATEŞ TOPRAĞININ görülen lüzum üzerine satın alınmasından vazgeçildiği İlân olunur,

Comments (0)