r
Sergide
BALİNA
Yazlık keten spor ayakkabıları
Çeşitli renklerde, yüzleri Avrupa keteni, altları krep kauçuk Zarafet ve Ucuzluk
j
AKŞAM
AKSAM
- KUÇUk İLÂNLARI
BUCÜN 6INCI SAYFADA
Sene 3E — No. 11404 — Flatl: her yerde 10 kuruştur.
PAZARTESİ 10 Temmuz 1950
Sahibi: Necmeddin Sadak — Yazı İslerini fiilen İdare eden C. Bildik — Aksam Matbaası.
Bekleyenler ve isteyenler
Yazan: A. Adnan - ADIVAR
Ankaradan gelenler söylüyor; Vekil kapılarının önü her gün dolu. Bakan beyler maruf tâbiriyle soluk almağa vakit bukımıyacak kadar meşgul İmişler. Meşguliyetleri de devletin mühim ve hayati meseleler yanında I bir de teşkil etmeyecekle--rıni programlarında vadet-tikleri «devf-i sabık» men-» suplarını dinlemek ve onla-j tın bazı haklı, bâzı mûbalâ-i gali, bazan insanı isyan ettirecek kadar haksız isteklerini (daha doğru tâbirle mii-1 talebelerini) dinlemek olduğu kuvvetle söyleniyor. Ankaraya kim gitse dert anlatmak için gidiyor: ve daima kendini haklı bulduğıl için arzu verine getirilmeden döner gelirse Vekile söz anlatamadığından ve hakkının ih-kak olunmadığından müştekidir.
Bu hücumun önüne geçmek vakıa biraz güçtür. Her inkılâptan (son seçime inkılâp demek bilmem hoşa gider mi?) sonra bu hücumlar vâki olmuştur ve olacaktır. Çünkü, elbette her devirde, hele senelerce sürmüş bir devirde hiç haksızlık yapılmamış, iltimas, kayırma olmamış, herkes yerli yerine müsabaka ile. konulmuş, muntazam bir memurlar servisi kadrosu teşkil edilmiş değildir ki parti değişince her şev sükûn içinde devam e'sln ittihat ve Terakki hükümete geldiği zaman bir «Mağdurin-i siyasiye» tâbiri ve cemiyeti çıkmıştı. Onlara ayrıca bir hak. bir nevi tercih hakkı tanınmıştı. Elbette şimdi de tek parti rejiminin mağdurlan veyahut kendilerini mağdur sayanları vardır. Bu zatlar tabiî aid oldukları dairelere gidip müsteşarlara, müdürlere değil, bizzat Vekil beye müracaat edeceklerdir ve onları kapıdan çevirecek, çevirebilecek Vekil de pek çok olmasa gerektir. Çünkü İktidara gelen parti (hakkın sesi o-lan halkın sesir ne kemali dikkatle kulak asacağını ve derhal halkın hakkını halka vereceğini vadetmişti.
Bu şimdiye kadar anlattığımız kısım, hususî eşhasın hususi işleri için vâki olan müracaatlarıdır. Bunlardan başka bir de resmî işler için vâki olan müracaatlar vardır. Meselâ kendinden evvelki hükümetlerin mahzı israf ve sefahet olarak başladığı inşaatı son HaLk Partisi hükümeti çaresizlik karşısında durdurmuş olabilir. Şimdi hükümet değişti ya. o tasarruf Halk Partisinin tasarrufudur; binaenaleyh yanlıştır. Derhal inşaat başlamalıdır. Yahut Avrupada, Amerikada pek mühim tetkikler yapmak veyahut pek mühim keşiflerini, tezlerini müdafaa etmek için oralara tatil seyahatleri tertibine müsaade almak için yeni Vekillerin kapılan elbette a-şındırılacaktır.
Bunlardan başka İmzalı, imzasız mektuplarla ihbarlar da vardır ki bunların i-çinde, bazan hakikaten mide bulandıracak haberler de bulunursa yeni parti programını tatbik ederek millete vadedilen yeni işlere bakmak şöyle dursun Vekâletin gündelik işleri için bile vakitler azalır.
Kendini müracaat etmek zorunda görenlerin, bu yeni Vekillerin de tıpkı eskileri j gibi etten, kemikten ibaret olduğunu unutmamalan. Çalışmanın beşeri takati geçecek bir dereceye varmama.^, onların bedenî selâmetleri ve asıl memleket işleri noktasından fikrî selâmetleri için hakikaten temenniye şayandır.
Bütün bu hücumları top-yekûn menetmek belki kabil olamaz. Fakat bütün diğer memleketlerde olduğu gibi, Vekillerin kabul günleri ve saatleri pekâlâ tahdid edilebilir. Ancak bu tahditlerin yalnız halka değil, Vekilleri Meclis koridorlarında haftanın en aşağı üç gününde görebilecek olan milletvekillerine de teşmili elzemdir. Daha iyisi Vekillerle, hattâ müsteşarlarla mülakatın evvelden alman saatlerde yapılması ise de bu derece tahdide vâsıl olmak için ga-j liba biraz daha beklemek lâzım gelecektir.
Her halde milletin, memleketin hep birden beklediği menfaatleri temin için programlarını tatbik etmek üzere çahşacak olan kabine âzası-na biraz daha serbes vakit bırakmak da bir nevi vatanseverlik olsa gerektir.
A. Adnan - ADIVAR

Amerikan taburu düşman çemberini yarıp kurtuldu
Kuzey Koreliler, dünde ilerlediler
40 düşman tankı daha tahribedildi
Vaşington 10. (Radyo) — Cep heden alınan son haberlere göre kuzey Koreliler Çonanın güneyinde Taojan istikametinde l-lerleylşlerine devanı etmişler, gayet ağır tank kayıplarına uğramışlardır. Amerikadan Kareye asker ve malzeme şevkine hummalı bir faaliyetle devam edilmektedir. Birinci ve İkinci deniz piyade birlikleriyle daha bazı birlikler, Uzakdoğuya hareket etmek emrini almışlardır.
Askeri sözcünün söylediğine göre, kuzey Korede Kati netice almak İçin bir müddet geçmesi icap etmektedir. Şimdi Amerikalıların Koredeki savaşları,
Ankarada bazı
evleri sel bastı
îstanbulda ve yurdun muhtelif yerlerinde gece bol yağmurlar yağdı
Ankara Ö (AA.) — Sabahın erken saatlerinden İtibaren, şehrimizde son derece bunaltıcı sıcaklar başlamış ve ut gölgede 32-33 e kadar çıkmıştır. Saat 15 e kadar devam eden bu sıcaklardan sonra hava birdenbire bozmuş ve saat 16 den önce şiddetli gök gürültüleri ve yıldırım düşmeleriyle yarım saat kadar devam eden sürekli bir yağmurdan sonra 20,30 a kadar fasılalarla yağışlar devam etmiştir. Bu arada şehrin Hamamönii, Cebeci ve Yenişehir mmtakalaruıda bir çok evleri sular basmış, bazı evlere de yıldırım düşmüştür. İlgili makamlardan aldığımız malûmata göre insanca zayiat olmamıştır. İtfaiye ve belediye temizlik ekip ler! faaliyete geçerek su basan ev ve caddeleri temizlemeğe başlamışlardır.
Bilecik'ten haber verildiğine göre dün akşam sağnak halinde yağan yağmurlar yüzünden Karasu deresi taşmış ve civar araziyi sular basmıştır, söğüt ilçe merkezine de dolu yağmıştır, Karaköy İstasyonunda bulunan bir er sellere kapılmıştır. İnsanca bir zayiat olmamıştır.
Dün gece bol yağmurlar yağclı
Bir kaç günd enberi devam eden sıcak havalar dün değişmiş, ve gece bol yağmurlar yağmıştır. Bu sabah saat 7 de hararet 10 derece İdi.
Hava Trakya bölgesinde de çok bulutlu ve yer yer yağışlı,
diğer bölgelerde az buluttu ve açık geçmiştir. Yağışlar yağmur şeklinde olmuştur.
Yurdumuza düşen yağış miktarı metre karede Lüleburgaz ve Keşanda 5, Edirne ve Çorluda 2, Geliboluda 1 kilogramdır. En yüksek sıcaklık Ürfada 41 derece, en düşük sıcaklık 3ı-vasta 0 derecededir.
düşmanı geciktirmeğe matuftur. Gereken kuvvetler ve malzeme yığıldıktan sonra kati harekete geçilecektir.
Mahsur Amerikan taburu çemberi yarıp kurtuldu
Vaşington 10 (Radyo) — Kore cephesinden alman son haberler göre Çonan yakınında çember içine alınmış olan A-merikan taburu düşman hatlarını yararak kurtulmuştur. Birinci kuzey Kore tümeninin on misil fazla kuvvetine karşı çarpışan Amerikan taburu, şiddetli muharebelerden sonra düşman çemberini kırmış ve alayına İltihak etmiştir. Bu tabur Çonanın kuzeyinde gayet başarılı avcı muharebeleri yapmış ve kuzey Korelilerin şiddetli hücumlarını püskürtmüştür.
Amerikan ve Avustralya hava kuvvetlerinin başarılı faaliyeti
Vaşington 10 (Radyo) — Korede faaliyette bulunan Amerikan ve Avustralya hava kuvvetleri «o düşman tankını daha tahrip etmişlerdir. Kuzey Korelilerin tank kdyıplan gayet ciddi bir şekil almıştır. Kuzey Korede Amerikan hava vellerinin faaliyet! neticesinde huzursuzluk çıktığı müşahede edilmektedir.. Dün Amerikan ve Avustralya hava kuvvetleri faaliyetlerini, düşman yığmakları, şimendiferleri, köprülere ve petrol tasfiyehaneleri üzerln-
de teksif etmişler Ve 118 çıkış yapmışlardır.
Korede atom bombası kullanılacak mı?
Vaşington 10 (AP) — Askeri makamlarda şimdi hâkim olan kanaat şu ki atom bombası İçLn Korede müessir ve faydalı olabilecek hedefler mevcut değildir. Bu hususta resmi memurlarla Beyaz Saray mensuplan ve Kongre üyeleri hiç bir yorumda bulunmamaktadırlar. Bu meseleyi saran sükût şimdiye kadar ancak bir kaç kişi tarafından bozulmuştur.
Ulaştırma Bakanının Balıkesirdehi nutku
Düşman tanklarını tahrip için kullanılan yeni usul
Tokyo 9 (A.A) — (Afp): İyi haber alan kaynaklara göre, Amerikan uçakları düşman zırhlı kuvvetlerini tahrip için yeni bir taktik kullanmaktadırlar.
Tanklar üzerine bomba atmak yerine Amerikan tayyareleri hedeflerinin üzerine (J«Uy yacaktır. Eski iktidarm'yüzüstü sazollM. OelâUnlumlj bon- ilratll41 15|eH blr b„5uS îy . Ir.> »(•>• Cmi İsmiyle .Napalm., lçlnde İmkân
ile doldurulma., bombalar ata- luf rabat bu »ler, yür afc. İle rak düşman tanklarını muazzam blr ateş çemberine alarak imha etmektedirler,
Kore harekâtının başından-berl bu yeni metot tesirini hemen göstermiş ve bu sayede 60 ilâ 100 şimal tankı harb dışı edilmiştir.
Tekstil sanayii sendikalarının kongresinde bulunanlardan bir grup
■■ımijg.Ei
Hediyeler suali
Geçenlerde Paristen bir Anadolu ajansı telgrafı Paris Türkiye elçisinin Fransa Cutnhurrei-sıne halılar hediye ettiğini yazmıştı. Cunıhurrehinin şahsına verilen böyle hediyelerin ne olduğuna, nereye verildiğine dair sual takririne Sekiline! Büyük Millet Meclisinin muhale fet mebusları bizi alıştırmış oldukları için epyec zaman-danberi Fransa millet meclisinde de böyle bir sual takririni bekledik ama soran olmadı. Demek ki böyle merak ve heyecan uyandıracak sualler yine bizim Büyük Millet Meclisinde sorulsun diye bekliyeccğiz. Daha iyisi şimdiden devlet reislerini hediye kabulünden menedecek bir kanun çıkarılsa da tamamen hususi mahiyette olan böyle garip suâllere mahal bir aklın a-sa nasıl olurf

İşçi sendikalarının dünkü kongreleri
76 sözlü takrir
Dün toplanan kongrede sendika kanununun işçi lehinde tadili istendi
İstanbul Hür Mensucat sanayii işçileri sendikasının yıllık kongresi dün Badatta toplanmıştır.
Veysel Güven’ln kongre başkanlığına seçilmesini miitaakıp okunan yıllık faaliyet raporunda bugünkü sendikalar kanunu İle İşçilere faydalı olunamıyaca-ğı belirtilmiştir*
Toplantıda bulunan İşçi milletvekili Ilışan Altınel bir konuşma yaparak hükümetin. İşçiye faydalı olacak kanunları hazırlamakla meşgul olduğunu ve ihtiyarlık sigortası kanununun işçiye yük olmıyacak şekilde. tâdil edileceğini söylemiştir.
Veysel Güven, hiçbir siyasi partinin âleti olmıyacaklarını söyllyerek işçinin grevden evvel
sendikalar kanununun değiştirilmesini, ücretli hafta tatilinin kabulünü ve İhtiyaçlarının tatminini istediğini söylemiştir.
Mütaakıben İşçilerin İstekleri ni duyurmak üzere Ankaraya gl den Hür Sendikalar Birliğinden Mehmet Güler, Ankarada Çalışma ve İşletmeler Bakanlariy-le Başbakan ve Reisicumhurla grev hakkı, işsizlik, asgari ücret, İşçi sigortalarının tâdili, İş bulma kuramlarının ıslahı ve daha bir çok mevzularda konuşmuş ve bunların İşçi lehine halledileceği hakkında kuvvetli vaidler aldıklarını söylemiştir.
Bütün mensucat sendikalarının bir sendika halinde birleşmesi lehinde yapılan uzun ko-(Arkası sahile 2; Bütün 1 de}
Meclisin bugünkü toplantısında 21 söz lü soru görüşülecek
Ankara 10 (Akşam) — Büyük Millet Meclisi bu sabah saat 10 da toplanmıştır. Oiındemde bulunan 21 sözlü soru üzerinde görüşmeler başlamıştır, öğrendiğime göre ilgili Bakanlıklara daha 40 sözlü soru önergesi gönderilecektir. Bu soruların bir kısmı bu hafta toplantı gündemine alınacak, cuma günü Meclisin tatiline karar verilirken birikmiş hiç bir iş kalmı-yacaktır.
Demokrat Parti Meclis gru-puna da ayrıca 15 kadar söztü soru önergesi verilmiştir. Bu ö-nergelc-rüı bir kısmı yarın öğleden sonra yapılacak toplantıda görüşülecektir.
Bu memlekette hırsızlığın ve suiistimalin kökünü kazıyacağız, eski iktidarın yüz üstü bıraktığı işleri yüz akıyla başaracağız Ankara 9 — Ulaştırma Bakanı Tevfik İleri bugün Ankaraya dönmüştür. Bakan hareketinden evvel Balıkeslrde yaptığı bir konuşmada bütün Bakanlıkların bir tek vücut hafinde çalıştığına işaret ettikten sonra demiştir ki:
«— Biz vatanı bir bütün olarak görmekteyiz. Milleti refaha götürecek yol maalesef çamurlu bir yoldur. Biz her gün bu çamurlu yola birer taş koymakta ve onu Türk milletinin ilerlemesine müsait bir hale getirmekteyiz. Bunu her halde hissediyor ve görüyorsunuz. Fakat istenilen. arzu edilen İşlerin hepsinin birden yapılmasına imkân yoktur. .Şuna inanmanızı İsterim kİ, bugün bir Bakan bir işçiden en az iki niisll fazla çalışmak mecburiyetindedir ve çalışmaktadır. Çünkü biz millete söz verdik. Bu sözümüzü yerine getirmek, bu millete fazla hizmet edebilmek ve bizden evvelkilere benzememek için çok çalışmaya mecburuz ve böyle çalışıyoruz.
Arkadaşlar, hükümet programında komünistliği hakkuıdaki görüşümüz malûmunuzdur. Biz bu memlekette hırsızlığın ve sui istimalin kökünü mutiaka kazıyacağız ve millet kesesine el uzatmaya cüret edecekler İçin gözümüzde bir damla yaş olmı-
ÜJaştırma Bakanı Tevfik
Peyklere verilen emir
Yugoslav Ordu gazetesinin neşriyatı
yapacağımıza da imanımız vardır. Muvaffak olacağız. Milletimizi refaha kavuşturmak için yegâne gayemiz çalışmak olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz, aziz BalIkesirliler.»
Bakan bundan sonra Devlet Demiryolları memur ve işçileri İle de bir konuşma yapmış, dileklerini dinlemiştir.
Atatürk Park gazinosunda şerefine verilen yemekte hazır bulunan Bakan saat 16,05 te Balıkesir mılletveklllerlyle birlikte şehrimizden, uçakla Anka-raya hareket etmiştir.
Londra 10 (Radyo) — Yugoslav ordusunun gazetesi. Bulgaristan, Romanya ve Macaris-tanın doğu Avrupada daha fazla karışıklık çıkarmak İçin Mos-kovadan acele emirler aldıklarını yazmakta. Yugoslavyaya karşı bir hücum hazırlandığı rivayetlerini batının propagandası diye tavsif etmekledir.
Mısır, tütün gümrük resmine zam yaptı Londra 10 (R) — Mısır hükümeti, memleketine ithal edilecek tütünlerin gümrük resmine yedi Mısır kuruşu zammederek kilo başına gümrük resmini 2to kuruşa çıkarmıştır.
Ingiliz doklarında ve komünistler arasında
GIasEOw'dan bir görünüş [Vâ-Nû nun yazısı üçüncü sahifemlzdedlrj
Fener Gül
kazandı
110 metre engelli koşudan bir enstantane
[Yazısı İkinci sahifeıuizdel
Bahlfe 3
10 Temmuz 1950
Susuzlukta müsavat!
Semt açılışı Buyun kapanışı Bu verilişi süresi saat
Harbiye- Nişantaşı 6.30 ».00 12,30
Kurtuluş 11.00 İS,00 8.00
Takslm-Cihangir 6,30 10 00 12,30
Beyoğlu 4,00 14,00 10 00
Hahcıoğlu-Dolnıubiihçe
■ahlll 5.00 17,00 12,00
Bumell sahili Daimi
Hlme kapı-Fatih 4.00 BOn 8.00
(Sah - Perşembe - Cınnar.esl geceleri»
Yenik apı K umkapı 14.00 17,00 8.00
noo 6.00 9.00
Sirkeci M. 00 18.00 18.00
Kaldı kİ oftuyueum takatin plânı bu şekli »haca daha bcIH
alarak görülen müzav atazht* da Hlnu etmektedir: «Neden Tak
atme 12,5 sazt devamlı eizrak ra yeriliyor da Teolkapıyn, Fati-
Millî talebe
federasyonu
Üçüncü yıldönümü münasebetile bir mesaj neşretti
Sabah Gazeteleri İN e Diyor ?
CtİMHÜRİ-
Fenerbahçe Gül kupasını kazandı
Dün yapılan atletizm maçlarında alınan neticeler
İçişleri Bakanı
Dün sabah Ankara-dan İstanbul a geldi
Ankara 9 (AA) — Üçüncü yılını bugün İdrak eden Türkiye Milli Talebe Federasyona başkanlığı federasyon bayramının kutlanması münasebetiyle teşkilâtına aş&g-ıdakl meaajı gönderir. İştir:
«Türkiye MIHI Talebe Federasyonunun 3 üncü kuruluş yı-tanı büyük bir sevinçte katladığımız şu anda, Türk yüksek tahsil gençliği adına AnkaralI arkadaşlarınız Ata türkün mi-nevi huzurunda saygı duruşu paparkım, hepimiz, ruhumuzu ' taran Atatürk sevgisinin enginliği İçersinde onun emanetine otan bağlılık re inancımsa ifade etmenin heyecanını duymaktayız.
Türkiye MÜH Talebe Frde-rasyonn yeni çalışma devresine Türk yüksek tahsil rençMMnl temsil etmenin ortaya koyduğu mesuliyetleri tamamen müdrik olarak ve istikbale daha verimli İşler başarmak ramiyle girin ektedir.
Bu İni tlnma gününde, Ankara, İstanbul, İzmir re Zongul-daktaki yüksek tahsil talebe teşekküllerinin federasyon bünyesinde toplanmasına çalışan ve bu İşi muvaffakiyette neticelendiren bütün arkadaşlannıı-n bir ker daha şükranla anara.
Bayramımız hepimize kutlu olsun.»
Ankara • (A.A.I — bulunan yüksek tahsfi talebelerinden k&lahalık bir grup T7r-kiye mim talebe federasyonunun kurtıluştmun üçüncü yılı münasebetiyle Atatürfcttn geçici kabrini ziyaret etmiş ve mânevi huzurunda saygı duruşu ' yaparak bir buket çiçek koymuşlardır.
idare
—htB slzı-mm bir sendika ha-b»öş terletmeni lehinde yapılan h«aWıııı1ııiTİan sonra yapılan fcfava heyeti seçimiyle toplantı-•* zon verilmiştir
. Yedeksubay okulunda yangın başlangıcı Ankara M (Akşam) — Dün ) akşam Yedek «ubay okulunun - birin d Nnaamda bir yangın ’ başlangıcı olmuş t ur. Hademeler ‘ D.D.T. »nahifitrmn kanştl-
• nrken birdenbire tutuşmuş « ' tenekeler ûaertne eğilmiş öten şerh ademe vücudunun muhtelif
1 yerlerinden yanarak ağır surette yaralanmışta. Yaralı Numune hastaneline kaldmlnuşıır. Hâdisesen haberdar olan mektebin yangın eklpl derhal yetl-i iterek vnno-ıoı «^,ıHr(-ynii»ı n»
Dünya futbol kupasında
Brezilya başa geçti
Dünkü dömitinal maçlarında Ispanya İle Uruguay berabere kaldı. Brezilya Isveçi 7-1 yendi
aao-Puuio • ia-a.) — (Arp)—■ Dünya futbol kupası ilk döml-Onal maçında Ispanya İle Uruguay 2-3 berabere kalmışlanlu.
İspanya - Uruguay maçı tafsilâtı
Bao Paulo » (A_Aj (Reüter) — İspanya - Uruguay maçı bugün Bao Paulo’da oynandı, te-paayoüar İlk dakikada çl>-gtanln tam yanından Ur rar-Itest vuruş kazandılar. İspan-yoüar süratli akmlar yapıyorlardı. Sekizinci dakikada Uru-guaylıter Ud korner yaptılar, fakat neticesi» kaldı. Onuncu tiaklkadı Bchlffing'ln aayıf bir tütünü UruguayU1m kurtardılar.
Uruguay mahaclmlerintn a-kmian zayıf ve neticesiz oluyor, fakat müdafaa İyi dayanıyor-
Af ve Basın tasarıları
Bugün iki tatarının müzakeresine devam edilecek
Muamele vergisi
T axna.mil e lc* İdini-ması lehinde bir
cereyan var
Bol haf İspanyol BMorayı yakından marke etmzi İle dikkati çekiyordu. M uncu dakikmiş. U-rutuay Chlegia'nın ayağlyle İlk golü kasandı. M inci dakikada Baro ra Ispanyol beraber llğinl temin etti. U inci Haktir ad a yine Basara İspanyanın İkinci golün 0 kaydetti. A i sonra da İlk devre 3—1 İspanyanın lehini» sona erdi.
Devre amamda şiddetli bir yağmurun yağmağa başlaması üzerine halk şemsiyelerini açmak soranda kaldı İkinci devrede UruguaylIlar oyuna seri bir »aküde bavlıyarak hemen hakimiyeti ele ■ lriıl» r Bilhassa makine gibi oynıyor far hattı bu güzel oyununun semeresini görmekte gectfanedl ve beraberlik golünü çıkardı. tspanyollar tee Ok devredeki enerji ve hücum falkiyednl kaybetmiş gibi görünüyorlardı. Oyunun son kısmı İki tarafın galibiyet »ölünü çıkarmaları için karşılıklı dldln-meleriyle geçti ve bu arada U-ruguayh Mlguez muhakkak gollük bir fırsat kaçırdı ve maç da netice değimden 1-2 beraberlikle sona erdi.
Oyunun umum! cereyanı na-sara alınacak olursa İspanyolların daha şanslı olduğu görülür. Bilhassa haf hatları zayıf bir oyun çıkardı.
Brezilya 7 - İsveç 1
Rio de Janelro 9 (A-A.) —
Dünya futbol kupası lldncl dö-mllhuü taıAllatmasında Bro-
Ankara • _ Af Kanunu te-zansınm görüşülmesine Meclis adalet komisyonunda devam edilmektedir. Yarınki (bugünkü) toplantıda askeri eczalara dair maddeler konuşulacaktır Kundan fnıra mahkûmiyet müddetlerinde yapılacak indirmeler münakaşa mevzuu olacaktır. Bu haille Af Kanunu ta&arıstnm hayli mahdut olduğu müşahede ediliyor. Meclis mnhltindaki hara İse atıfeti daha şâmil bir şekilde Mı ar etmek merkezindedir.
Bu temayüller affa tunum! heyette daha geniş bir şekil verileceği ümkilnl kuvvetiendl-rtyor. Af Kanuna tasansmın perşembe günkü toplantıya yetiştirilmesine çalışılmaktadır.
Ankara 9 — Bazın Kanunu tasarısı Batı İnde görüşmelere yarın (bugün) komisyonda başlanacakta. Komisyon top. lantunna İştirak edecek gazeteci milletvekilleri, büsbütün kaldırılmağına lüzum gördükleri m ad deleri belirteceklerdir. Ankupldığma göre Basın Kanunu tasarısı yeni baştan süratle hu %ır!»nar aktır Tas&rmtn Meclisin çarşamba günü heyeti umumiye Içttmaına yetiştiril-meşine çalışılacağı lı&ber verilmektedir.
Kürek yarışları kaldı
Dün öğleden sonra Beykozda yapılması mukarrer edan klüpler aram kürek yarışları haranın muhalefeti yüzünden tehir edilmiştir.
Fini ândiy ahlarla güreşler geri kaldı Finlandiya güreş muhtelit! Be İstanbul güreş klflbü aratanda dün akşam saat 22 de Şeref stadında yapılacak olan karşılaşma havansa muhalefeti yüzünden bu akşama tehir edilmiştir.
Türkiye tenis birincilikleri
Ankara 9 (Aj\.) _ IÖ50 yrh Türkiye tenis birinciliklerine bu gün de Ankara tenis İhtisas kulübü kortlarında devam edilmiştir. Havanın muhalefeti dola yısiyle ancak tek erkek ve kadınlar final müsabakaları yapılabilmiştir. Maçların tafsilâtı aşağıdadır:
Tek erkek: En es Ta) ay güze! bir oyun oynıyarak yorğun görünen Bozanı 8/2, 3/9, 7/5, 6/4 yenerek Türkiye şampiyonu olmuştur.
Tek bayan: Bahtlye Muslu-oğlu kolaylıkla iki sette 6/0, 6/1 Muallâ Oorodetskl'ye galip gelmiş ve »enenin şampiyonu olmuştur.
çift erkek yarı son: Haşan Akev - Behbut Cevanşfr çifti çekişmeli bir maç neticesi 9/7, 6/3. 3/6. 6/1 Fehmi Kızıl - Kriz Uncu çiftine galip gelmiştir. Çift erkek yan son maçı yarın öğleden evvel ve final karşılaşması öğleden sonra yapılacaktır.
Fenerbahçe idare heyetinde vazife taksimi
35 haziran kongresinde seçilen Fenerbahçcnln yeni İdare heyeti Od haftadır yaptığı toplantılar sonunda vazife taksimini yapmıştır. Heyetten Raif Dlnçkök İstifa etmiş olduğundan dâvet edilenlerden Ali Muhittin Hacı Bkelr, Rüştü Dağlar oğlu ve Cihat Arman müze ret beyan ettiklerinden hbyete Dr. Nurettin Otmar Savcı dahil olmuştur. Böylece İstikrar bulan heyet, başkanlığa yine şükrü Saraçoğlunu getirmiş. Hayri Celâl Atiuner umumi kâtip, Zeki Rıza Sporel umumi kaptan. Bedii Yazıcı muhasebeci olmuşlar, Osman Kavrak, Taiha Altın başak ve doktor Nurettin Otmar Savcı da âzalıkta kalmışlardır.
Hapoel maçlarının F enerb ahçey e bıraktığı kâr
Fenerbahçenln İsrail Hapoel ta kimiyle yaptığı angajman, kendisine 22.600 Ura safi kâr »ağlamıştır,
Ordu futbol şampiyonası
Ankara S — Ordu futbol şampiyonası karşılaşmalarına bugün de devam edilmiştir. Jandarma ve hava kuvvetleri arasındaki karşılaşma birinci devre 2-1 hava kuvvetlerinin lehine neticelenmiştir. İkinci devrede yağmur yüzünden maç bugüne tehir edilmiştir.
ikinci maç takviyeli Harb okulu ile Deniz kuvvetleri arasında yapıldı. Harb okulu maçı 7-0 kazandı.
İNŞAAT İLANI
Anadolu Anonim Türk
Sigorta Şirketinden:
işletmeler Bakam
Ankara * (A_A.) — işletmeler Bakam Muhlis Ete bu sabah trenle Kırıkkale’ye gitmiştir. Bakan, orada tetkikler yapacak ve yarın ak$am Ankara'ya dönecektir.
Merinos fabrikasının patlayan kazanı tamir edildi
Bursa > (A_A_) — Merinos fabrlkazuun geçenlerde patlıyan »e İki İşçinin ölümüne sebep olan İrnyanı tAmlr edilmiş ve fabrika tekrar faaliyete geçmiştir.
Türk basın heyeti Londra’dan dönüyor
Ingiltere hükümetinin daveti üzerine bir müddet evvel Lc₺-draya giden Türk basın heyeti bugün uçakla dönmüş olacakta. Son dakikada programda değişiklik yapmak icap ettiğinden heyet, yarın saat 10 da uçak!» Yeşilköy hava meydanına lne-
Htempt binamızda Düve edilecek bir katın İnşası 6/7/19M tarihinde yapılacağı Uân edilmiş ise de İsteklilerinin OZ «İmayıTirlan irral.ilmR.yina zaruret hOSll OİİHUŞtlir. Yapılacak tnşaatm keşif bedeli 105.650,02 Uradır. (Yüz beş bin «ekiz yüz eUi Ura doksan iki kuruş) muvakkat teminatı 10.000 (On Mn) lira olup ihale 11/7/1950 sah günü saat is de şirketimiz Yönetim Kurulunca icra kılınacakta, İsteklilerin Beş lira bedel mukabilinde proje ve şartnameleri Şirket Müdüriyetinden aldıranları ve tallb oldukları takdirde bu mukavele vç projeleri imzalıyarak kapalı zarflarla «n geç 10/7/1950 pazartesi günü saat 17 »e kadar Şirket Müdüriyetine hnza mukabili tevdlltrl İlân olunur.
Eksiltmeye girebilmek İçin;
1 — En az 150.000 liralık rsem! bir işt veya Tüzel kişilere alt mümasili inşaatı fîlen, yaptığına dair bir vesika bağlama®,
3 — Müteahhit Mimar veya Mühendis olmadığı takdirde teknik hususların mesuliyetini kabul eden bir mimar veya mühendis göstermesi,
3 — Muvakkat teminatını şirkete yatirmaBi veya bir Banka mektubunu Şirkete tediye etmesi şarttır.
4 — Şirketimiz arttırma eksiltme kanunlarına tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu gibi en kb Hat verene de yaptırmağa mecbur olmayıp dilediğine dilediği bedel He ihalede serbesttir.


k
İÛ Temmuz 1950
Seyahat Mektupları:
A K V A M
Ingiliz doklarında ve komünistler arasında...
Evvelki mektuplarımdan birinde İstanbul! pek benzettiğini Glasgo» şehrinin Halic’inde molörle gezdik. İngiliz gemilerinin yansı burada yapılıya* Queetı Elcsabeth dahil; burada yapılmış. Fakat bunun İçin, kanal biraz genişletilmiş. Donanma dahil. Bahriye Nezareti, münakaşaya koyarak değü, flitlerini kendi tâyin ederek, muhtelif hususi firmalara siparişleri veriyor. Onlar da, para sağlam yerden geleceği ve dakik âletleri yapmağa mütehassıslar gönderileceği için, bu siparişleri memnuniyetle kabulleniyorlar.
İmal halindeki pek çok vapur arasında bir tanesi bugün suya İndirilmek üzereydi. Deniz. med halinde bulunduğundan suların yükselmesi bekleniyordu. Sahillere bakıyorum. Su sathından bir buçuk metre daha yüksekte bir yosun çizgisi göze çarpıyor. Demek kİ, Med-dücezlrin tesiri bu Clyde dere-aindp dahi bu kadar büyük. Dere deyip geçmemeli, Çünkü en azametli harb ve nakliye gemilerinin — söylediğim gibi — inşasına ve seferine elverişli bir Haliç...
V. George zırhlısı da burada yapünnş— Gezdiğimiz sırada, bir de torpido inşa halindeydi O da haftaya çıkacakmış. En kıymetli gemilerden biri, koca bir istimbot kadardı: Bir milyon tngiliz lirasmaymış: Arjantin tarafından ısmarlanan bir k-un tarayıcı. Elektrik kuv-vetîle kumları deniz dibinden çekmek üzere fevkalâde tertibatı haizmiş, tsmi Mop... İnşa halinde bulunan bir şilebin de İsmini not ettim: City of Bed-ford bakalım, günün birinde Istan bul a uğrayacak mı?
*
•Sualler başlıyor; çımacıya hitabediyoruz:
____ Muhafazakâr parti baştan çekilip Amele partisi başa geldikten sonra hayatınızda ne gibi bir değişiklik hissettiniz?
— Ben şahsen hiç... Fakat bütün ‘ memleketten işsizlik kalktı. Netekim burada da artık işsizlik yoktur.
Tereddüt etti:
— Bütün muhitim İşçi partl-aindendir. Ben Muhafazakâr partidenim.
Yari; (Lâflarımı ona göre tartınII demek insafını gösterdi.
Bizi gezdiren geminin kaptanı da Muhafazakârmış. O da meclisteymiş.
— Bu mühim doklarda müdafaa tertibatı muazzam olsa gerek.
— Hayır. Bir ihtiyar bekçi her tarafa nezaret eder. Muhafaza tertibatına lüzum duyulmuyor.
— Sabotaj?
— Olmamıştır. Yalnız bir gere bir tarafta bir mot-îre patlayıcı madde konulduğu görüldü. Mücrim bulunamadı. Bir deli olduğunu zannettik.
Arkadaşlar, komünistlerin burada bulunmadığını sordular.
— Vardır. Fakat sabotaj görülmemiştir. Amelemizin hepsinde müşterek bir eser yapıldığına dair şâmil bir fikir mevcuttur. Bu ideal, bütün partl-lerdekileri birleştirir.
— Komünistlerin diğer par-Ulerdekilerden farkı?
— Meselâ, bu gördüğünüz fabrikaları millileştirmek. Bü-•ük nnrtiler. minileştirme hususunda anlaşmış gibidirler. Madenler, trenler. havagazı, elektrik millileşmiştir. Bunlun Muhafazakârlar da eski sahiplerine İade elmiyecek. Demir sanayi İnden ötesine Amele partisi talip değil. Komünistten mütebakisine de talip.
Temas ettiklerimiz:
— İngiliz menafllnl Moskova menafline tercih eden komünistler müşahede edilmemiştir. Fikrini heyetimize tekrarlamakta ısrar eltiler.
îngülz şartlan içinde komıi-r tellerin nasıl olduğunu da, tesadüfen görmek imkânını bulduk. Öbür arkadaşlar otelde kalmışlardı. İzmirli gazeteci arkadaşım Orhan Rahmi ile yolla taa dolaşıyorduk. Bir komünist mitingine rasladık.
Zaten, daha evvelce de. büyü*- meydanlara, asfaltın üzerine:
Küreden elimizi çekelim. Buna dair fikirleri Daily Wor-ker de okuyunuz.» tarzında lba-
Hanr.idiye suyu
İhtikâr yapan sakalar hakkında tedbir alınacak
İki gün evvel Terkos tesisatında vukua gelen & rızanın 20 metreye yakın bir toprak çöküntüsünden ileri geldiği anlaşılmıştır. Şebeke çok eski olduğundan, bu gibi ârızalann sık sık tekerrür etmeleri İhtimali mevcuttur. Bu itibarla halkın ânı bir susuzluk karşısında kalmamak üzer, tedarikli bulunmak. su bulundurmak üzere tedbirli davranmaları tavsiye edilmektedir.
Bu son susuzluk günlerinde içme sulan, bu meyanda Hami-diye suyu çok pahalılanmışti-Sakalar, fırsattan istifade ederek Hamidlye suyunun tenekesini bir liraya satmışlardı. Bu vaziyet belediyece dikkate alınmış ve bundan sonra Terkos suyu kesildiği takdirde İhtikâr yapan sakalar hakkında şiddetli tedbirler alınması kararlaştırılmıştır.
Bundan başka bazı Hamidlye suyu çeşmelerinden az miktarda su aktığından şikâyet edilmektedir, Yapılan tetklkatta Haml-diye su yollarından bazıları tıkanmış olduğundan, su yollarının tamiriyle daha bol su temini muvafık görülmüştür.
Kadroya alınmayan 8 beden eğitimi öğretmeni
Şehrimizde asli kadroya alınmaları için yeniden altı aylık kursa girmeleri kendilerine bildirilen ve bu kursu da bitirdikleri halde hâlâ kadroya alınmayan sekiz beden eğitimi ögret-meni bu akşamki trenle An karaya hareket etmeğe karar vermiştir. Öğretmenler Millî Eğitim Bakanlığına bir kere daha müracaat edecekler ve icap ederse Başbakanla görüşeceklerdir.
Elâzığ’da ekmek fiati
Elâzığ (Akşam) — Hububat unlarından alınan muamele vergisinin kaldırılması hakkm-daki kanun tasarısının kabulünden sonra şehrimizde 34 randımanlı ekmek kilosundan 4 kuruş bir İndirme yapılmıştır.
Afyonkarahisar maden suyu tesisatında yeni makineler
Afyon (Akşam) — Kızılay maden suyu tesisatının iptidai olması yüzünden şimdiye kadar istihsal hem az, hem de pahalıya mal oluyordu.
Kızılayın tesisatı genişletmek üzere Avrupadan getirttiği yeni sistem makineler Afyon maden suyu işletme müdürlüğüne teslim edilmiş, bunların kurulmasına başlanmıştır. Bu şifalı sudan fakir, zengin her vatandaşın daha ucuz bir şekilde faydalanacağı ümit edilmektedir.
7
Sahlfe 3
f AMERİKAN MASALC rj )
«j^Yazan ı Şevket RADO —
Amerikan pazarı insanları çılgınca bir israfa âdeta zorlamaktadır
Gelirin üstünde yaşamayı, borçlanmayı teşvik — En büyük tehlike: Tasarruf — Şekerli tentürdiyot suyu — 10 dolara otomobil — Öldürücü bir çalışma — Nasıl çalışmasınlar ki...
Nevyarktaki alış veriş merkezlerinden biri: Times Sguare'den başka bir görünüş
Nevyorkta bir ostum:
— Buraya gelen resmî heyetlerin İyi çalışamamalarının muhtelif sebepleri vardır. Bunlardan biri de, emin olunuz, Nevyorklakl mağazalardır. Burada kaldıkları kısa müddet zarfında zamanlarının en büyük kısmını mağazalarda geçirmekten kendilerini alamıyorlar demişti.
Bu söz İstanbulda ve Anka-rada söylendiği zaman insana garip ve İnanılmaz görünür. Fakat ben Nevyorktakl mağazaları gördükten sonra bu hükmün doğruluğuna İnaruyoruıa. însan ne kadar ağır başlı, temkinli, görgülü, mallı, mülkili olursa olsun nihayet insandır ve hakikaten bin bir çeşit malı ve meselâ bu arada hiç bir suret-I le muhtaç olmadığınız bir duvar çivisini bile en cazip şekilde ve tasavvur edebileceğinlz-! den çok ucuza arzetmenin sırı rını bilen bu şeytani pazara lakayt kalamaz. Yüz tane gömleğiniz olsa beşinci caddede bir dükkânın vitrininde harikıılâ-de bir dekor içinde teşhir edilen. bir gömlek kendisini almaya sizi davet eder ve siz, eğer cebinizde para varsa, ihtiyarınız dışında o mağazaya sürüklenirsiniz. Evinizde, üstünüzde basınızda sanki hiç bir şeyiniz yokmuş gibi ne görürseniz almaya. hiç değilse elinizi uzatıp yoklamaya kalkar, burada arsızlaşmaya başladığınızdan âdeta hicap duyarsınız.
Hareketli Amerikan pazarının başlıca gayesi her şeyi en cazip şekle sokarak İnsanları tahrik etmek, en lüzumsuz şeyi zaruri, ihtiyaçmış gibi göstermek. İnsanları çılgınca bir istihlâke, sonu gelmez bir israfa zorlamaktır.
mûllerile, hiç bir şey almaya niyeti olmıyan adamı yeni bir şey almaya mecbur etmek için uğraşmaktadır. Aşırı bir reklâm Nevyorkta her gün milyonlarca şişe Coca-Cola satılmasını temin etmektedir. Bu Coca-Cola dedikleri şey lezzeti şekerli tentirdıyotu andıran mânâsız bir şuruptan başka bir şey değildir. Fakat derhal Pepsi-Cula diye bir rakibi çıkmıştır, Amerikalı onu da İçmekte tereddüt etmiyeceklir.
Mağazalara bir defa girdiniz mi akşama kadar çıkmamanız İçin tertibat alınmıştır. Lokanta mağazanın İçindedir; berber mağazanın, içindedir; tuvalet, telefon, postahane mağazanın içindedir. Aradığınız her şeyi, gıda maddesinden oyuncağa kadar burada bulabilirsiniz. Çocuğunuz oyuncak dairesindeki bütün oyuncaklarla istediği kadar oynı ya bilir, kimse ses çıkarmaz. Siz elbiseleri, şapkaları istediğiniz kadar giyip çıkarabilirsiniz. Kimse sizi bunlardan birini almaya zorlamaz; çünkü nasıl olsa birini alacağınızdan. aradığınızı nihayet bulacağınızdan emindir.
Nevyorkta ve Amerikanın her tarafında — çünkü Nevyorkta-ki büyük mağazaların Amerikanın her şehrinde, kasabasında şubeleri varmış — adım başında kurulmuş olan bu istihlâk tuzakları, insanları seviyelerinin üstünde yaşamaya, ka-zaııçlanndan fazla harcamaya mecbur etmektedir. Ayda 300 dolar kazanan adama derhal bir otomobil edinmek, evini en mutena mobilyelerle doldurmak. en lüks eşyayı satın almak imkânı temin edilmiştir.
Ticaret müesseşeierl bütün bunları size, aylığınızdan ayda vereceğiniz 10 dolar. 5 dolar, 15 dolarlık taksitlerle hemen teslim etmeye hazırdırlar. Hattâ mektuplar yazarak, evinizde ziyaret ederek, ağanızdan girip burnunuzdan çıkarak size bazı kâğıtları amzalatmaya muvaffak olurlar.
Onun İçin Amerlkada herkes borçludur ve onun için erkekler deliler gibi, ölürcesine çalışmak zorundadırlar. Amerikalıların ekseriya kalb durmasından ölüp gittiklerini duymuşsunuzdur. Bu kadar kesif bir çalışma insanı ancak öyle götürebilir.
Erkekler daha fazla kazanmak için delicesine çalışmağa nasıl mecbur olmasınlar ki eve getirdikleri parayı mağazalar, taksitle satış müesseseler! ve eğlence yerleri daha ertesi gün silip süpürecek ve belki onu aç kalmak tehlikesile burun buruna bırakacakıtr.
Nevyorkta parasız adamın hali dumandır.
Şevket RADO
Çamaltı tuzlası
860 bin liralık malzeme yolda bulunuyor
Verilen malûmata göre Tekel İdaresinin Çamaltı tuzlasın m randımanını arttırmak maksa-dlyle giriştiği teşebbüsler müspet bir safhaya İntikal etmiştir. İdarenin Marchall yardımından temin ettiği tiraj hakkıyle Al-manyadan ısmarladığı 880 bin liralık makine ve malzem yola çıkarılmış olup bunlar doğruca Çamaltı tuzlasına sevkedülp yerlerine takılacaktır. Bu makineler çalışmaya başlayınca Ça-maltı tuzlasının senelik 200 bin tonluk tuz lstlhsalâtı bir misli artacak ve elde edilen fazla tuz İhraç edilecektir.
Edirne şilebinin batması hakkındaki tahkikat
Ocak ayında Manş denizi a-çıklarmda bir kayaya çarparak batan Edirne şilebi hakkuıdakl tahkikat iki safhada devam etmektedir. Tahkikatın birinci safhası kazanın oluşu ve teknik sebeplerdir. İkinci- kısmı ise, vapurun sigortası yapılmadığından, Ulaştırma Bakanlığının uğradığı büyük zarardır. O zaman hâdisenin akabinde gönderilen tahkik heyetinin verdiği rapor tahkikatın seyrini yukarıdaki iki husus üzerine teksif etmiştir. Bu işte ihmali görülenler var ise haklarında tahkikata başlanacaktır.
Millî Eğitim Bakanlığında geniş nakil ve tayinler
Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığında geniş bir nakil ve tâyin listesi hazırlanmış bulunmakladır. Birçok müdür ve umum müdürlerin yerlerinden alınarak başka mahallere nakledilecekleri' söylenmektedir.
Ankara Atatürk lisesine İlk tedrisat umum müdürü Yunus Kâzım Köni’nin tâyini Ve açık kalan İlk tedrisat umum müdürlüğüne de Gazi Terbiye Enstitüsü hocalarından Reşat Tardu'nun naklen tâyinleri kararlaşmış bulunmaktadır.
îçme suyu tesisleri
Ankara 8 (Akşam )— İller bankası 11 şehir ve kasabanın İçme suyu tesislerini ihaleye çıkarmağa karar vermiştir. Zonguldak şehrinin su tesisatı için hazırlanan projelere gö^e 225,000 lira sarfedilecekilr, Kınık İlçesi tesisatı 124,000. Kı-zılcahamamın tesisatı da 112 bin liraya yapdacaktır. Edirne, Bünyan, Gölcük, Kargı, Koyunlu. Silifke, Vartu, Bozkırın su tesisleri de bu arada yapıl a-c katır.
RADYO
İş yapacak el yok
Hep İyiliğe, ıslahata doğru gitmek istiyoruz, hu yolda gayret de sarfedlyoruz. fakat han işlerde ileriye adım atarken a-yaklanmız geriye kayıyor, hamlelerimiz beyhude bir yorgunluktan ibaret kalıyor. Sebepleri tekrarlamağa lüzum var mı? Bir kaçını sayı verelim: Beceriksizlik, alâkasızlık, ileriyi görememek...
Yazın İstanbulun buz ihtiyacını karşılamak için kıştan hazırlıklara başlandı ve ilkbaharda alâkalılar, bu sene buz sıkıntısı çekilmeyeceğini müjdelediler.
Yaz geldi, güneş kasıp kavuruyor. iki yudum soğuk su ila ferahlanmak isti yen hemşehriler kıvranıyorlar. Bir çok semtlerde buz yok. Bayilere soruyorsunuz, ellerini oğuştutuyorlar:
— Biz ne yapalım? Mezbahadan istiyoruz, göndermiyorlar.
Alâkadarların valilerinin aksine olarak şehir buz sıkıntısı çekiyor. Tanıdığım bir bur bayii ile konuştum, şöyle dert yandı:
— Mezbaha ile yaptığımız anlaşma gereğince bize her gün altmış kalıp buz göndereceklerdi. Bir kaç gün muntazam gönderdiler, sonra miktarı azalttılar ve nihayet büsbütün kestiler. Nakliye masrafının da onlara ait olması icap ettiği halde, müşterilerimi buzsuz bırakmamak için bu masrafı kendi üzerime alarak araba kiraladım, mezbahaya kadar gittim, hiç değilse mukaveledeki istihkakımızın yarısını vermelerini söyledim; «Buz yok, veremeyiz" diyerek geriye çevirdiler.
Buhran neden ileri geliyor? İstanbulda buz müstehlikleri birdenbire çoğaldı mı? Ilayıt. Bilâkis dünjanın her tarafından buz dolaptan geliyor, az çok varlıklı vaiandaşlann bile keselerine uygun şartlarla taksitli satışlar yapılıyor Bugün İstanbulda bir çok İkametgâhlarda buz dolabı var. Geçim sıkıntısı çeken dar gelirli vatandaşlar dolap alamadıkları için medeni bir şehirde buz nimetinden mahrum kalıyorlar. Belediyemiz bu basit ihtiyacı dahi karşılıyamı-yor. Buz imâlinin serbest olması Belediyeyi mükellefiyetten kurtaramaz. Bayilerle mukavele yaparken elindeki fabrikanın istihsal miktarını hesaplaması icap ederdi. Binaenaleyh, taahhüt ettiği miktarda buzu mun taraman vermek mecburiyetindedir.

reler yazılmıştı. Komünistlerin muhalifleri de:
«— Komünist gazetesi Daily Work(:r'i apteshanede kullanınız?»
Tarzında, tebeşirle bir not geçmişler.
Hülâsa, şehirde. komünist hareketi olduğu belliydi. Gördüğümüz mitingde, ceketsiz başı açık, askıları görünen bir komünist, oparlörlü bir otomobilin üstüne çıkmıştı. Şehir meydanında 1000 kişi kadar birikmişti. Komünist, hiç de romantik olmıyan edalarla. Kore mevzuundan. Amerlkadan aktöl varl bahsediyordu. Halk arasından tek cümle halinde itirazlar yükseldikçe, komünist, gayet pişkin, cevaplar veriyordu. Ahali de. bu esprilere gülmekten katılıyordu.
Orhan Rahmi:
— Dün akşam gittiğimiz rö-vüde bir hazır cevap vardı ya. |Bu komünist de ona benzlyor.-dedl.
Hakikaten, İngiltere, dram mevzularını komedi mevzulun haline getirmeği, Muhafazakârlıkla sosyalizmi İmtizaç ettirmeği bildiği kadar başarabilmiş...
Her şeyi kendine göre öğüten, yamrrfi bir değirmen...
(Yi - Nû)
Tasarrufa dayanan Avrupa ekonomisi ihtiyacın dışına çıkmamayı emreder. Halbuki Amerikan elcohonılsl israfı, gelirin üstünde yaşamayı, borçlan-, mayı teşvik etmektedir.
Mağazalarda ambalaj olarak, kutu olarak sarfcdllen kâğıdın haddi hesabı yoktur. Bir Ame-1 rikalıya:
— Niçin bu ufacık şeyleri itina İle yapılmış böyle büyiik kâğıt torbalatıp içine koyuyorsunuz. Bu torbaıım yarısı da bu işi pek âlâ görebilir, dedim.
Harcamahyız kİ başkaları da kazansın* diye cevap verdi. Hepimiz bu kâğıtların yarısını kesersek kâğıt sanayiinin işini yan yarıya azaltmış oluruz. Fabrika, işçilerini derhal yarıya indirir. O sanayie bağlı her iş sahası kadrosunu daraltmak mecburiyetinde kaJır. Sonunda ben de İşsiz kahrım! Harcama-lıyım kİ memlekette iş olsun, dedi.
Tasarruf Amerikan ekonomisi için en büyük tehlikedir, İstihlâk mütemadiyen kamçılanacak. istihsal mütemadiyen arttırılacaktır. Her şey alınıp kısa bir müddet sonra atılacak, dalma yeniye gidilecektir. Her şey bu esasa göre kurulmuştur. Masrafı milyarlara varan reklâm durmadan halka yeni ihtiyaçlar telkin etmekte, fabrikalar akla hayale gelmez ma-
Çocuklara sinema
Amerika ve İngiltere den yeni getirtilen eğlendirerek öğretici mahiyette
Çocuk Kültür filmleri
15 Hazirandan itibaren tattı boyunca
her cumartesi günü
Atlas Sinemasında
Saat 10,30 dan 11,30 a kadar gösterilecektir.
Bu da
YAPI ve KREDİ BANKASI’nın çocuklara bir hizmetidir

Filmler Doğan Kardeş Yayınlan A. Ş. tarafından takdim edilecektir.

Her yer 30 kuruştur
Küçük çocuklar vellleriyl* beraber gelebilirler.
İSTANBUL RADYOSU
öğle ve akşam programtan
12.57 Açılış ve programlar.
İ3OO Haberler.
13.15 Hımmond orguyla hafif melodiler (Pl.)
1330 Hatif öğle müCizt
1+00 Şarkı ve Türküler (Pl.)
l+HO Serbcs saat.
14.40 Orkestra eserleri (Pl.
1S9O Programlar ve kapanış.
1757 Açılış ve programlar.
18 00 Fasıl heyeti konseri «Karcılar» 18+0 Dans müstgl (Pl.)
19,00 Haberler.
19.15 İstanbul haberleri.
1920 Caz müziği (Pl.)
19+0 Çift mandolin kuarteti konseri 20.00 Serbest saat,
20 10 Küçük orkestradan melodiler.
20.30 Şarkı ve türküler.
21.00 Şarkılar (Pl l
21.15 Dinleyici istekleri (Türk mQ-zili)
22 00 Senfonik mü.'ile (Pl.)
22.+0 Harb soloları (Fi.)
22+5 Haberler.
23 00 Dans müziği (Pl.) 2350 Programlar ve kapanı*.
ANKARA RADYOSU
öğle ve akşam programlan
12 30 M S. ayan ve Şarkılar.
13 00 Haberler.
13.15 Keman soloları (Pl.)
13 3» ög(c gazetesi.
13.15 Müzik (Pl.)
M.00 Hava raporu, aksam programı ve kapanış.
17.58 Açılı* Vc program.
M 00 MS, ayarı ve daııs mOgtri (Pl.)
18 30 Kitap saaU.
1845 Filim yıldızlarından melodiler (Pil
19 00 MS, ayarı ve halterler.
19.15 Geçmişte bugün.
19M Şarkılar. Okuyan: MOzehhet CUyer.
1945 Tarihi Türk mürığt
20.15 Radyo gazetesi,
20.30 Müzik (Pl.)
21.15 Konuşma.
21.30 Dana müziği (PL)
22 90 Konujma.
22 15 Halk türküleri. Okuyan: Neriman Altındağ.
2245 MS. ayart ve Habertar. 33 00 Program ve kapanı*.
Yann sabahki program
7 28 Açılı* ve program.
730 M. S. ayarı.
İM Neşeti parçalar (PL)
800 Saz eserleri (Pl.)
«ıs On dakika Klavsen (Pl.)
8 25 Günün programı ve Hava ra*
0 30 Çc*IUl müzik (PL)
9.00 Kapanı*.
Su buhranını da tahammül edilmeyecek hale getirdiler. Yeni galeri diye ağzımıza bir parmak bal çaldılar, şehri susuzluktan kıvrandı rıyorlar, tş başındakilerin gözleri yeni galeriye dikildi, yıllardnaheri İstanbulun suyunu temin edep eski galeriye sırtlarını çevirdiler. Sık sık vu-kubulan patlamalar, çatlamalar. çöküntüler yüzünden şehir günlerce sususz kalıyor.
Bu idarenin fen heyeti, mühendisleri, memurları yok mudur? Su yollarının daimî kon trol altında bulundurulması, zayıf noktaların patlayıp çatlamadan evvel takviyesi icap etmez mi?
Fen heyetleri de var. neler yapmak icap ettiğini de pekâlâ bilirler amma iş yapacak eller nerede?
Cemal Refik
Kuduz vakaları çoğalıyor
Şehrimizde kuduz vakaları yine artmıştır. Son altı gün içinde Galatada iki erkek, bir kadın: Edirnekapıda beş erkek, üç kadın; Küçük pazarda bir erkek; Taksimde üç kadın, İki erkek; Erenköyünde üç erkek, bir kadın; Kısıklıda bir erkek kuduz köpekler tarafından ısi-rılmış ve Kuduz hastanesinde tedavi altına alınmışlardır.
Bunlardan başka Küçükpa-zarda iki erkek de kudu2 bir kedi tarafından tsırılmış ve aym hastanede tedavi altına alınmışlardır.
Türk havacılığım bir büyük dâva olarak ele almak, Türk milleti için bir yaşama ve yükselme şartıdır. Göklerimizi koruyacak gençlerimizin sayılarını çoğalt-I mak ve her İşimizde uçaktan faydalanmak zorunda-yi®-
Sikinle 4
10 Temmuz
Bıkara Tiktin Kongresi
Hükümetin daveti üzerine toplu olarak Ankaraya giden ve Ticaret Bakanlığında toplanan Tütün kongresine kendi mıntakalarının tütüncü birlikleri ve tiitün ihracatçıları namına iştirak eden delegeler çok müspet intihaların dönmüşlerdir. .
İsmail Ziya BF.RSİS
AKŞAM
Öliim ininde iki ay — Zulluand’da
Evvel zaman içinde,-
Rahmetli Vahap hey
Almanların son «ananlarda Hinden tütün almamaları ve •vvelce saten aldıkları tütünleri bile sarfedcmedüüari için anlan stok olarak bokJatanefta mecbur olmaları tütün ihracat-füarunı» haklı olarak telâşa düşürdü.
Ellerindeki tütünlerini. en eski müşterilerimiz olan Almanların içim şevklerine Köre boaırlanıış ve Lylorinl de ona töre ayarlamış olan tüccarlarımız. Almanların bu tereddütleri karşısında ne yapacaklarını taşırmışlar ve o sırada Avru.-payn hareket etmekte bulunan Dışişleri Bakam profesör Fuat Köprülüye başvurmuştu. Mumaileyh istan buldan geçerken İlk İrs olarak Tütüncüler Biriliğine uğramış ve tütüncülerin dertlerini dinlemiş ve kendilerine. Avrupada elinden gelen yardımı yapacağını vâdettlkten sonra Avrupa ya gitmişti.
İkinci cihan harbinden sonra Almanyaya yapılan İlk tütün ihracatıma, eski Dışişleri. Bakanımız Necmeddin Sadak samanına rasiadığı ve onun gayret ve hlmmetlle Almanya «atışlarımı! on. beş milyon kilo İle başladığı İçin İşin esasını bilen Türk tütüncüleri mumaileyhin bu yakın alâkasını şükranla andıkları ve anacakları gibi sayın profesör Fuat Köprülünün aynı alâkayı fiili bir surette göstermesi ve tütün divalına büyük bir ehemmiyet vermesi tütüneülerimlsl yeniden canlandıracak ve aynı mlnnet-tarliîP uyandıracaktır.
Teni iktidar kabinesinin harici siyasette gösterdiği bu milli tesanüt tütün ihracatçıları-mırın cesaretini arttırmakta ve hükümetin isabetli tedbirlerine ayak uydurmayı vazife tanımak tadırlar.
Dışişleri Bakam Avrupaya hareket etmezden evvel Anka-rada bir tütün kongresi toplanması tÜBusnmdan bahsettiği raman hükümetin alâkası anlaşılmıştı.
Netekim hükümetin, tfitıın-eiılfri Ankaraya davet ederek onlan bir kongre halinde toplanın",: da göstermiştir kİ tülün dâvası. İktisadi mevzularınıımı tetkike müsait safhaları arasında en mühim mevkii almaktadır Kongrenin açılış töreninde Başbakan Adnan Menderesle alâkalı Bakanların hazır bu-lunmulan ve kapanışında da yine aynı yüksek şahsiyetlerin kon? renin bütün safahat ile ve raporiarile alâkadar olmaları tütüncüleri çok sevindirmiştir.
Biz bu müspet intibaları kongreden dönen delegelerden dinlediğimiz ve şimdiye kadar devam eden kongrelerde müzakerelerin ne suretle cereyan ettiğini ya kine n bildiğimiz için bu yakın alâka Türk tütüncülüğü hakkında söz söylemek ve vasi yazmak salâhiyetini bir parçacık olsun kendinde gören bizim gibJ bu mesleğin esM aşinalarını çok ümit-iendlruıljtir.
Çok temenni ederiz İd önümü ztl-ki büyük tütün kongreni
ağustos ayında toplanarak ilmin müzakerelere meydan versin ve ümit ettiğimle bir çok müspet işler görsünI...
Çünkü bir hafta süren şu u-fak kongre taslağında bile hükümetin noktal mizan anlaşılmış. tütün dâvasının hallkıe ve devletin tütün siyasetinin alacağı istikametin şekline kısmen dahi olsa yaklaşılmış e-mektir.
Bir çok sebep ve âmillerin tesirde yirmi beş senedenberi bir türlü İstikrar bulamayan tütün dâvasını bugünkü iktidar hallederse hem hazine müstefit olacak ve h.em de Türk tütüncülüğü İnkişaf bulacaktır, çünkü tütün dâvası, ne Alman yanın tütün satın alma dâvasıdır. Ne Amerikanın Vlrjlıl-ya tütünleri dâvasıdır. Tütün dâvası doğrudan doğruya kendi bünyemize göre ayarlanması iktiza eden • bir İstihsal ve teşkilât dâvasıdır ki bunda hükümetin olduğu kadar müstahsilin de, zûrrağm da, tüccarın da büyük vazifeleri vardır.
Birbirini tamamlaması İçin bütiin bu faktörler ortaya konmalı ve her biri üzerinde münakaşalar yapılarak her maddenin ürerinde durularak geçirilen tecrübelerden faydalanılarak eldeki tütün kanunun fayda yerine sarar veren maddeleri kimilen kaldırılmalı, tütüncülük öksüzlükten kurtarılmalı. bilumum tütüncüler birliklerden mürekkep bir federasyona bağlanmaJı, tütün zürra®! ve müstahsili bugünkü İptidaî şekilde değil, fennin ve tekniğin ve bilhassa tütün kanununun hükümleri nazarı ittbare alınarak leşkllâtlandınlmalıdır.
Türk tütün ortaklığı yerine bütün tütüncülüğü içine alacak bir tütün bRnkası kurulmalı, Türk tütününü, mutlak surette Tekel idaresinin elinden kurtarmalı ve her tarafta tütün-ouler kooperatifleri kurmalıdır. Çünkü tütün meselesi alelâde bir ticaret meselesi olmaktan ziyade bir memleket ve milli servet işi olduğu için hem derletin ve hem de milletin gelir kaynağı olan bu milli mahsulümüzün üzerinde çok ehemmiyetle durulmalıdır.
Yen! hükümet yeni gelirler bulmak dâvasında dır. Bunu ararken tütünlerimizden azaıni surette İstifade etmenin yollarını bulması lâzımdır. Hükümet. büyük bir tütün kongresini Ankara’da veyahut tstan-bulda toplarken tütün müstahsillerinin, tütün ekicilerinin, tütün tüccarlarmın yanında tütün mütehassıslarının, tütün teknisyenlerinin ve bilhassa tütün dâvasını çok İyi bilen tanınmış İktisat profesörlerinin vücutlarından istifade etmeği de unutmamalıdır.
Büyük bir tütün kongresi kurulduğu zaman hiç şüphe yok kİ Tekel dâvası da ortaya konacaktır.
Çünkü Tekelle idare edilen maddelerin ve bilhassa tütünlerimizin devlete sağladığı gelir,
(Arkası 5 inci sahlfede)
araştırmalara başlanıyor
Suphi pa^arûn oğlu — Çocukluk hayati — Giyinme zevki — Memuriyet hayatı — Millî mücadele »«nelerinde
- 1O -
Her hakta —hNadnr. Semih Mümtaz 8.
SARI DİVAN
Aşk ve macera romanı
Yazan: Valentin WiUianu Tercüme eden: Vâ-NÛ
Tefrika
Boulot 11e konuşurken öğrendikleri, zihnini bilhassa ■««nıl ediyordu. Ablasını, tara w ur etmediği jeklfdc, şimdi artık hayalinde caniandırablll-yordu. Meğer, o, çok ıstırap çeken bir zavallı imiş Onun güzel maskesi altında, meçhul batı şeylerden korkan bir ruh gizil imiş.
İşte şimdi. O ikinci kadınla mAnen yanyana., öyle bir kadın kİ kocası bayılıyor, bütün muhit hürmet ediyor; etrafında İhtişam, servet her şey mt v-Kit, fakat kalbinin içinde bir •ndlşe, bir dehşet gömülü.,.
Bunları düşüne düşüne yatağına uzandı. Açık pencereden bahçeye doğru bakıyordu. Fırtına hali, tehdltkâr... Bir pat-tayış daha patlayacak,
Dolores, birdenbire, budvara
ölüm İnini keşfettiğim günü akşamı Zomanl tamamen bitap bir halde, kendi inancına göre, benim ruhumu kampa geri getirdi, onun gözleri önünde ber-hayat olduğum halde, o benim çoktan öldüğüm ve karşısında yalnız benim ruhum olduğu kanaatinde İdi ve hattâ kendisinin başına şu meşhur silindir şapkayı geçirdiğim ve pişirmiş olduğu yemeği yediğim halde h&lâ bu İne girip çıkan bir kimsenin yaşamasına imkân olduğuna inanamıyordu,
Ertesi günü yavaş yavaş buna alışmağa başlamıştı ve şahsımla ruhumun birleşmiş olduğu kanaatine varıyordu, her şeye rağmen, benim hangi birisi olsam dahi onu profesör Bili ve diğer beş kişiyle beraber birim delice olan programımızı tatbik edinceye kadar bırakmı-yacağımı düşünerek başta ben olmak üzere heyetimizi yeniden Kawena’ya kadar takip etti.
Bidayette düşündüğümüz veçhile Mumbwa kabilesinin reisi ve adamları ortada görünmüyorlardı. Bu İtibarla bütün işi biz ve bize terfik olunan beş zenci görmek zaruretinde idik. Bu işi tabi! biz bu sefer daha intizamlı ve keyifli bir şekle sokmuştuk, evvelâ kampımızı Kawena tepesinin eteklerine naklettik. Bundan maada mağaranın deliğine bir nevi asansör kurduk.
Vinçle birimiz İnin İçine iniyor İkinci birimiz vlnçl işletenleri İdare diyor, üçüncümüz ise mağaranın dibinde bulunan gayet enteresan cisim ve eşyaları kİ a-şağıya İnen arkadaşımız yukarıya şevkedivor ve muvakkaten bir listesini tanzim ile ambalajını yapıyordu.
tkl ay bu meş'um İnin İçlndE çalıştık ve işimizi bitirebildik. Burada bulduğumuz malzeme o kadar çoktu kİ, bunların bir çok serilerini Rodezya hükümetine. Parişte Sorbon üniversitesine, Amerikanın tabiat tarih» müzesine, Artzona üniversitesine. Flo ransada Antropoloji müzesine ve Johannesburgda Wlvwaters-rand üniversitesine hediye olarak takdim etmiş bulunmaktayız.
Bu işler tamamlandıktan son ra şaşkınlaşmış bir hale gelen1 dört Mıımbwralıya, bir çok para verdik ve bundan maada kendilerine bize yaptıkları hizmetten dolayı geri kalan ceza müddetlerinin mmtaka komiserinin vâdl gereğince affedildiğini bildirdik.
Hâlâ bu olan biten karşısında benim kendi şahsım olduğuna inonamıyan Zamanlye her şeyi tekrarlamak zaruretinde İdim,
— Anlamıyor musun be herif diyerek gülmeğe başladım, seni memleketine Zululand'a geri götüreceğiz.
Benim şu meşhur silindir şapkamla süslenmiş olan kıvırcık saçlı kafasını sallıyarak:
Çeviren : '
Ham, BEKEM —
— Anladım Mımıuıgo, sen şahsen değilsin, bu senin ruhundur, hiçbir canlı beyaz insan. uşağını memlektine geri götürmez.
Nadir bir müsaade
Biz üçümüz de bu herifi bir türlü ikna edemiyorduk. Kendisinin bize az çok gösterdiği yardıma tşekkıir borcumuzu l-fa edecektik. Aynı zamanda Zu-lu'ların memlektlfil ziyaret edecektik. Rodezyadakl muvaffakiyetli araştırmalarımızın neticesi olarak mahalli hükümet bize takdlren pek nadir olan bir müsaadeyi vermişti, o da yalnız yerlilere tahsis olunan kuzey Zululand’daki mıntakalarda a-raştırmalar yapmaktı.
Güney Afrika hükümetinin bu husustaki yazısı bize Rodez-yunın merkezi olan Llvlngstone' da tevdi olunduğu giin ruhum | sevinçten zıplıyordu.
Kampımızı derhal topladık, kamyonlara yükledik. Ve bir an evvel yola koyulduk. VlklorlaJ şelâlelerini görerek Zam beriyi geçtik, güney Rodezya. Trans-val, ve Orange hükümetini geçerek Natal'e doğru yollandık. Bu yolculuğumuz yeni bir avantüre, yaşadıkça unutamıyaca-ğun bir drama doğru idi.
Bülün olaylara geri bakarak bu dramın şahıslarını berveçhl ât) verebilirim:
Cani rolünde muazzam bir arslan, dalma aç olması dolayı-sivie hunhar bir İnsan öldürücüsü ve yamyamı olmuştu. Bir şeytanî ruhlu sihirbaz ve kabile hekimi kİ onun koku alması bir yılan sokmasından daha öldürücü İdi.
Yüz kişilik Zulu cengâvert, bâtıl ltikadlar dolnyısıyle vah-şlyane deliliklere sevkolunuyor-du.
Parçanın kadın kahramanı 16 yaşında bir Şülu bâklresi idi. ki bu bakirenin İffeti beline taktığı İnce birinci kemerle süslenmişti. Erkek kahraman İse, fevkalâde vücutlu bir genç erkekti. Bu genç erkek dalma gözümün önünde bir ağaca bağlı olarak kendisine atılacak olan, yüzlerce oku beklerken canlanmaktadır.
Bütün olaylara bir kaç kıymetli eşhas daha katılır, meselâ baş kabile reisi... Onun sözü memleket İçin bir kanun sayılırdı. Bizim heyetimiz ve yüzlerce arslan, uzun bir devre etrafa korku ve fecaat saçarlardı. Buna İlâveten binlerce baş yabani hayvan kli bıinlar bizi görür görmez tozu dumana karıştırarak. gayet muazzam toz bulutlan arasında kaybolurlardı.
Pek tabii olarak kulislerimiz ve malzememiz dahi zikre değmektedir. Meselâ uzun bir kurak devre ki bu devre cümlemizi
öbür dünyaya götürecekti. En nihayet benim sadık fotoğraf makinem kl bülün olayları olduğu gibi tesblt etmek vazifesij İdi, aksi takdirde bir çok İnsan bayatı dahi feda edilecekti.
Bütün bu olayların merkezi. İnsanın nefesini tıkayan şâhane Enyati dağlarının dalgalanan tepeleri İdi ve bunlar da kuzey Zululand İdiler.
Medenî dünya ile alâka kesiliyor
200 nüfuslu ufak bir şehir o-lan Hongoma'dan ayrılırken tamamen medeni dünyadan ayrılıyorduk.
Burada bir çok eşyalarımızla beraber kamyonlarımızı dahi bırakmıştık. Buna mukabil Zam ani İle on bir hamal beraber gelmek üzere angaje olunmuştu. Hamallar en tnübrem eşyalarımızı taşıyorlardı. Bunu mütaakıp yolumuz kuzey batıya doğru Enyati d ağla nn m açık olan Veldt mınlakasına gidiyordu.
Üç gün tamamen ıssız ve bâ-klr olan bu topraklardan geçerek yürüdük, Öıyimûzde saf kan Zulu yerlileri için tahsis edilmiş olan muazzam topraklar ve sahalar görünüyordu. Bu yapılan tahsisin sebebi Zuluiar tarafından sükûnetin ve sulhun bozulmaması ve icabı halde bunlan beyazların, taarruzundan korumaktı. Buna karşı son derece hassas İdiler.
Senelerden beri bo yerlilere tahsis olunan topraklarda a-raştırma yapmak üzere mahalli hükümetin müsaadesini bekliyordum. Bu müsaadeyi aldığımda, hayatımız ve hattı hareketimiz hakkında bütün mesuliyetin bana râci olduğu bildiriliyordu. Bilhassa mahallî hükümet katliâm ve ihtilâl hariç yerlilerin en yüksek baş kabile rlslnin vereceği adli kararlara her türlü müdahaleyi reddediyorlardı. Bütün bu ihtiyati kayıtlar benim cesaretimi kırmamıştı, Ben Zulu lisanını tamamen konuşuyordum ve uzun seneler Afrlkada geçlrdtğm hayat dolayıslyie. yerlilerin ruhiyatına hâkim olacağıma kanaat getirmiştim.. Bu dağlarda yaşayan Zuluiar İle iyice anlaşacağımı zannediyordum. Bu İnsanlar hakkında Zamanl’nln bana heyecanla anlattıktan, tahakkuk ediyordu, bnnlar mert, mağrur ve dürüst düşünreü İnsanlardı ve Afrlkanın eski fidet ve usullerine tamamen sadık İdiler.
(Arkası var)
RAŞİT RIZA
TİYATROSU TEMSİLLERİ
Çarşamba- ArnarutkOy Çiçek Sincınajınds
Perşembe: BUyükdere Bey» Park'U Cuma : Kadıköy Süreyya Sinemasında
Ptnartod: Ye$ilkQy RSne Park’U 1
yrtMradan Banıl paşa ra-
V ete, yine vüzeradon Bupfil payınım oğlu VahAp bey umumi bir ra'îın aebuna oldu, Nihayet mukadder olan neticeye. vâsıl oldu, oldu. Cenabı Hak gartkı rahmet eylesin . Ben kendisini çocukken tanımı ştrm ve gitgide öğrenmiştim; ailesi dostlarından İmişiz de. Büyük babası ve babası büyük babama İltifat ederlermiş, çocukları da birbirlerini öteden beri ta-zurkırmış— Merhume baba annemi kaybettiğimiz zaman Bebekteki evimizden çıkarak şurada burada ikamet ediyorduk ve yazlan Çambcaya gidiyorduk. Oturduğumuz Nuri paşa köşkü Suphi paşa köşküne ve korusuna aradaki sokak hesaba sokulmazsa hemen bitişikti. Ben Aftunizadedeki İptidaî mektebin müdavimlerinden idim. Vahap bey de Mektebi sultanînin ya son sınıfındaydı, yahut hemen mektepten mezun olmuşlardandı. Hamdullah Suphi bey ise yanılmıyorsam benim kadardı. Ağaçlara tırmanır, oynar dururdu. Çok da neşeliydi, sevimli olduğu kadar.
Vahap bey de neşeliydi, dalma güler yüzlüydü. Mutlaka ve muhakkak olarak terbiyeliydi, nazikti; arsızca gülmeği, durup dururken kızmayı bilmezdi; narin doğuştu olduğu İçin koşup tozmak namına pek haşarılık da etmezdi Hulâsa kendisine iyi bakardı.
Hüsnütablatı vardı. Güzel yemekleri sever, epeyce de yerdi. Hele giyinmesi pek güzeldi, hem zevkliydi. Serkldoryamn altındaki meşhur Fransız terzisi (Mirve kotoro) onun da tefrişiydi. Sonraları Hâriciyeye devam ederken Vahap beyin giydiği redingot hâlâ gözümün ö-nûndedir. Bir aralık caket alaylar giymeği merak etmişti. Bu da ona çok yakışırdı. Boylu boslu; çök da sevimli; edası da kibar olduğu için herkesin nazarı dikkatini, kendisini tanıyanların muhabbetini çekerdi. Buna bir sebep daha vardı: O da vefasıydı. Tanıdıkları ve sevdikleri ister safalj. ister cefalı olsunlar, bunlar arasında hiçbir fark görmlyen Vahap bey onlun arar, hal ve hatır sorardı. Neşeleriyle neşelenir, kederleriyle kederlenildi.
Memuriyet bayatı
Bte Hayrata gittiğimiz zaman Vahap bay yine Hâriciyede İdî. Muhabere eder dururduk. Bu bj_ rada mektubunun biri Rodostan geldi. Bir rahatsızlık geçirmekte olduğunu, kışı geçirmek üzere Rodosa geldiğini yazıyor, Rodos valisi Abldln paşadan gördüğü alâkayı hüsnü tezkâr ediyordu.
Birkaç ay sonra da kemali a-fiyetle İstanbul» dönmüştü. Kendlslyle Bursada bir daha birleşmiştik. Pederimin Hüda-vcndlgâr valiliğine tesadüf eden zaman içinde Vilâyet şehremini bulunduğu vakit emanet umuru ecnebiye müdürü İdi. Fevkalâde dürüst ve temiz hareket ederek vazifesini hüsnü İfa eder, herkesi memnun ederdi. 1908 Meşrutiyetinde de İstanbul Vilâyetinde aynı vazifede kalmıştı. Gitgide mülkiye memuriyetlerine intlsab etti, mutasarrıflıklarda. terfian valiliklerde bulundu, Birçok da İşgüzarlıkları görülürdü, Mücadelel Mil üyede Çanakkalede iken hakikaten ce-snrane ve vakurane hizmetler arzetti ve o nhrin vücudunu yıpratmaktan asla çekinmiye-rek eansiparane hareketlere!» bulundu. Son olarak Eski Eserleri Muhafaza Cemiyetinde ça-
lışırken kelimenin tam mâna-slyle uğraşır, mefahir ve âbidia-tı mil.liyeyl ihmal eden tesadüflerden dolayı cidden elem duyar, üzülürdü. Yaşı hayli ilerlemiş. mukavemeti o nispette yorulmuş olmasına rağmen, en fena havalarda da bu işin arkasından koşar, lâkırdısını e-derken âdeta coşardı Cenabı
Hak garikı rahmet eylesin, yal-
nız neseben değil hilkaten de bir beyefendiydi Vahap bey.
Sj M. S.
NOT: Yazılanında her hakkı mahfuzdur maruzunda hıılun-duğum halde, yazılanının haberim olmaksızın ötede beride intişar ettiklerini görüyorum. Bendenizi bu suretle de taltif etmek istiyenlerden hiç utmazsa evvelce haber vermelerini rica ederim ve emin olsunlar e-nıirlerini fahriyeıı infaz ederim; şu kadar ki ihtiyarı nezaket buyurmaları, yani haber vermeleri doğru olur zannındayım.
Semih
/•İstanbul Sergisi Açık Hava Tiyatrosunda^
± seyircilerin coşkun alkışlarım toplaya»
E MONTEMAR ISPANYOL REVÜSÜ
Bu gece saat 9.45 te ikinci ve yeni bir programa başlıyacakrır. Biletler: Saat H den 20 ye kadar Şehir Dram Tiyatrosunda saat 14 ten temsiller başlayıncaya kadar Açık hava Tiyatrosu gişelerinden alınabilir.
No. 43 j
inmek oncusunu yeniden duydu. Orada, ablasının sevdiği eşya arasında, ablasının şahsiyetini teşkil eden dekorun ortasında. kendini ona daha yakın hissedecekti.
Gök tekrar gürüldedl. şimşekler çakmıştı. Gecenin kubbesi, san bir alev dolmuştu. Çın çın öttü.
Ablasının bu evde mecvudi-yetinl ne kadar b&riz şeklide hissediyor. Ablası, onu sanki aşağıda bekliyor gibi...
Genç kız, yavaşça kalktı. Geceliğinin üstüne siyah, ipek bir robdöşambr geçirdi: merdivenlerden İhtiyatla aşağı indi.
Budvarın perdeleri kapalıydı. Fakat, Dolores, elektrik düğmesini yine de çevirmedi. Karanlığı tercih ediyordu. Zaten, yağmurun yağışı, ona biraz
• sükûn da vermişti. Odanın İçinden bir toz kokusu geliyor. Perdeyi aralayaraktan pencerenin kanatlarını açtı.
Ne yağıştı bu! Yağmur, âdeta şakuli İniyor. Suya balmış çimlerin üzerinde şakırdıyor. Sahanlıktan ve sahanlığın civarındaki yolda, yağmur taneleri, sıyrılan binlerce hançer gibi ışıldıyordu.
Fakat gece siyahtı, şlmsl-yahtı.
Bir şimşek daha çaktı; ortalığı aydınlığa boğdu.
Dolores sıçrayarak tabiatın bu dehşetinden gizlenmek istedi. Pencereden ayrıldı; ocağa doğru yürüyüp san divanın ü-zerine oturdu. Sırtı fırtınaya dönük dalgındı... Çorapsız a-yakları, bahçeden gelen rutubetle üşümeğe başlamıştı. Odanın bir oyuğunda duran elektrik radyatörünü yaktı Uzun ampullerden kırmızımsı bir ışık fışkırdı. Yüzü solgun, İleriye doğru eğilerek genç kız. odanın karanlık bir köşesine doğru baktı durdu.
Ablasının odasında bulunmaktan inşirah duyuyordu. O-
rada şimdi Carmen’l, sıtında basit, beyaz bir elbise ile görüyor gibi. Ve türlü türlü diğer kılıklarla da görüyor.
Düşüncesi, Carnıen’den Qu-ayre'a doğru sıçradı. O gün zarfında, atölyede, sevgilisi, o-nu göğsünde sıkmıştı. Dolores. ceketinin kumaşını hâlâ yanağında hissediyor. Güzel kokusu da genzinde... Sonra, genç kız, onun gri ve sakin gözlerine gözlerini kaldırmıştı. Âdeta insiyaki bir şeklide, kolunu, erkeğin boynuna dolamış, dudakları birleşmişti. Ah. Juhan! Ne hoş insan... Ne dost, ne sabırlı, ne cesur! Hayat dolu, fakat, yine de şnşılacak kadar hassas! Sevgilisini o kadar kayırmak istedi, kayıramadı. Zavallı Jtılian!
En beğendiği şekilde onu hayalinde canlandırdı. Sırtında ressam bluzu, sarı saçları karışık, dudaklarında sönük bir sigara... Eserinin .karşısında, ayakta; ve omuzunun, üzerinden başını çevirip atölyesine aldığı dostlarıyla ve kr-ndisl ile konuşuyor.
Biri, ressam Julian'a. Şimal
ışığı kalbe ferah verir, demişti. Hakikaten de bu ışıkta dura dura kalbinin her tarafı ışıl-damıştk Genç kız hâlâ düşünüp onun âşık, sadık ve hafifçe endişeli çehresini görüyor.
Birdenbire, kalbi çarpmağa başladı. Kan babına sıçrayıverdi. Şakakları zonk zonk öttü. Carmen’in butfvanna dehşetle göz gezdirdi. Elektrik radyatörü, ortalığı hafifçe aydınlatıyordu.
Bahçe tarafından belli belirsiz bir gürültü gelmişti. Biri pencerenin altında yürüdü.
İçinde yatıştırdığı korkular birdenbire kabardı Karanlıklar meçhullerle dolu. Şimdi, genç kız. etrafına bakınamıyor. Divanın üzerinde katılıp kalmış, kımıldamıyor. Kulaklarını kabartıp bekledi, fakat hiç bir ses işitemedi.
Bekliyor. Yalnız gecenin sükûnunu bozan yağmur... Derken. pencerenin alımdaki taş merdivenlerde bir ayak sesi duydu. Bir çıtırtı oldu. Perdeler birdenbire çekildi.
Genç kız. bütün kabiliyetini toplayıp sinirlerine hâkim ol-
du. Meçhul ziyaretçiye karşı koyacaktı. Başını o tarafa doğru çevirdi.
Şimdi, odanın içinde, uzun boylu bir adam durmakta. Pencereden İçeriye girmiş... Elleri perdeleri kenetli Karanlıkların sırrına nufuz etmek ister gibi, bakışlarını odada geadiriyordu. Radyatörün hafif ışığı, çehresine aksetmekteydi. Gözleri pırıldıyordu.
XXI EJDERHANIN PENÇESİ
Meçhul adamın elbisesinden, saçlarından .şakaklarından sular sızıyordu. Islak yanaklarının pırıldadığı görülmekteydi. Nüfuz edici nazarlarla, karşısındaki genç kızı süzdü.
Yüzü İncelmiş, Ve pek meyus duruyor. Kuş gagası gibi mağrur burnu, acı ifade eden dudakları, ancak huşunet ve küstahlık ilham ediyor. Çarmıha gerilmiş İsa gamlı trajik, gamlı bir hail var.
Bir elini havaya kaldırdı; ve eli ışıldadı.
Dolores, kendi üzerin i’ bir tabancanın çevrildiğini farket-ti. Meçhul adamın elinde, si-
yah kauçuk eldivenler olduğunu gördü.
Adam, sext ve katı bir sesle emir verdi:
— Kalk yerinden!
Silâhın ucuyla şöminenin yanındaki kütüphaneyi gösterdi:
— Git orada yüzün duvara dönük bekle! Eğer ben müsaade etmeden kımıldayacak olursan, ateş ederim.
Aldığı bu emre İtaat etmeden önce, genç kız. bir kaç saniye muhatabını süzdü. Hiç bir adamın ifadesi, onun üzerinde bu derece bir tesir bırakmamıştır. Ancak, Dante'nln eserinde. lânetle damgalanmış insanlar cehennemin dumanlan arasından böyle bakabilirler. Bu çehrede ne ümit, ne aşk. ne merhamet var. Yalnız yeis ve meydan okuma dikkate çarpıyor.
Kız, san divanda, kâbus içindeymiş gibi kalktı; kütüphaneye doğru yürüdü. Deminki korkusudan eser kalmamıştı. Hislerinde bir nevi uyuşukluk hâsıl olmuştu. Ancak, kendinin seyircilik ektiği bir rol oynuyordu.
(Arkası var)
İzmir
fuarında
10 kilovatlık kısa
bir radyo istasyonu kurulacak
İzmir — Bu senekl fuar mü-nascbetile Belediye Reisi Hulusi Selefin tamire kazandıracağı yenilikler ve mühim işler arasında bir de radyo İstasyonu vardır. Kısa dalga ve 10 kilovat üzerinden çalışacak bu radyo istasyon, zengin bir programla faaliyetini İdame edecektir. Bu İstasyonun sesi Ankara ve Istan bul dan da duyulacaktır. Fuar sahasında yeni pavyonlar İnşa edilmekte. Dutlu yaya yolunu yer yer çc-ureliyen dekoratif ışıklama tesisleri için hazırlıklar yapılmaktadır.
Makine, otobüs, otomobil ve kamyon ekspozisyonu İçin geniş, açık sahalar tahsis edilmiştir. 10 temmuzdan itibaren yeril ve yabancı ekspozan-larm fuarımıza gelerek hazırlıklara başlıyacaklan haber a-Unmıştır.
İzmirde Haziran ayında yapılan ihracat
1950 yılı Haziran ayı İçinde îzmlr limanından yabancı ’ ülkelere 17815 ton 8 692.022 '.İra değerinde muhtelif emtia İhraç edilmiştir.
Bu ihracatın 7832 ton 4.511.187 lirasını üzüm, 219,2 ton 532898 lirasını tütün, 1019 ton 199.299 lirasını palamut, 770 ton 511.726 lirasını palamut hülâsası, 505,3 tao 1.026.542 Hrasmı pamuk. 504 ton 207 110 lirasını keten tohumu, 35 ton 93.235 lirasını kuzu derisi, 10 ton 41357 lirasını çiçek soğanı, 1617 ton 140.753 lirasını krom madeni, 140 ton 40.912 lirasını fiğ. 996 baş 258.875 lirasını sığır ve diğer muhtelif emtia teşkil etmiştir.
r Gazeteler, Gazeteciler J
itânhrın dili
40 -ilânlar
50 sene evvelki bazı
- Okkası yüz paraya et
Rahib Sotio, misafirlerine anlatıyordu:
— MeksikalI kadınların damarlarında kan degfl, ateş dolaştığını söyleyenler hiç de yalan bir söz söylememişlerdir. Şimdi size anlatacağım Beatris Loptzin hikâyesi bunun canlı bir misalidir.
Bir zamanlar Meksika halkı, vergi yükü altında bunalmış ve lakrüsefaletin son raddesine varmış olduğu için hükümete karşı ayaklanmıştı. Bu isyan hareketi kısa bir zamanda şehirlerden memleketin her tarafına yayıldı ve kanlar dere gibi akmağa başladı. İsyanın başına geçecek şef de meydana çıkmakta gecikmedi.
Bu. Joje Juan namında cesaret ve kahramanlığı He şöhret kazanmış bir binbaşı İdi. Âsi kuvvetler Anguas şehrine girdikleri gün o bölgenin en zengin eşrafından Don Karlos Lo-pez'ın evinde misafirdim. Bu zengin adamın evinde kendisi gibi zengin bir çifllk sahibi olan Don Manuel Ue banker Pablo da bulunuyordu
Cereyan eden kanlı hâdiselerden bahsediyor, isyandan duyduğumuz hiddeti izhar ediyor ve bu halin nereye varacağını birbirimize soruyorduk. Don Karlos’un güzel kızı Peatıis de söze karışıyor, âsilerin reisi Joje hakkında çok ağır sözler sarfediyor. en hafit tabiriyle onu haydut diye tavsif ediyordu.
Ansan kapıda şiddetli darbeler duyduk ve az sonra yanında bir kaç subay bulunan âsilerin şefi binbaşı Joje’yl karşımızda gördük:
Binbaşı gülümseyerek:
— Mukabil bir İsyan mı hakiri iyonsun uz, diye sorduktan sonra ev sahibi Don Karlos a döndü :
Karargâhı evinlide kuracağım. Uşaklarınıza gerekil e-mlrJı rt veriniz, dedi
Don Karlos kapıya doğru yürümek tetedl. Fakat Uyan şefi önüne geçerek:
— Evvelâ burada bulunanları bana prezante ediniz, sonra gidersiniz. dedi.
Pablo'nun adını duyar duymaz goeleri hiddetle parladı ve bankere dönerek:
-— Sizi burada bulacağımı ummuyordum. Adamlarımı sl/2 aramak için evlnze göndermiştim. Derhal İki subayımla beraber gidecek ve bana üç yüz bin
( Meksika parası/ getire-•etör'l» diye, emretti
P*blo, ûg emir karşısında, şa-«apsan kesildi ve bin- 1
: — Fakat bu, müthiş bir şey-
dir kızım!
ı — En dehşetlisi de benim
■ vazlyetlmdir. Ne yapayım, na-ı sil hareket edeyim? Danışmak
için size geldim. Eğre müdahale edip mâni olmazsam Joje bu gece öldürülecek. Şayet İşi ı Joje’ye açarsam o. babamı ve
■ suikastçıları Mam edecek, ne . yapayım?
, Kıza ne cevap vereceğimi şa-, şırdım. Hakikaten genç kızın karşısında bulunduğu şık fecl-di. Biraz düşündükten, sonra: — Ben babanla görüşeceğim. Şimdi yanıma çağırtacağım, . cevabını verdim.
Gönderdiğim adam Don Kar-los'u bir türlü bulup getiremedi. öğleden sonra Beatris gene beni görmeğe geldi. Çehresi, perişandı:
— Babamla suikastçılardan yedisi, bu sabahtanberl Joje’-nln eMnde bulunuyorlar. Sabah size geldiğim zaman bunu bilmiyordum. Asiler şefinin lmzasiyle biraz evvel neşredilen beyannamede sulkasdln nasıl hazırlandığı bütün tafsllâtlyle anlatılıyor, dedi
— Sen binbaşı Joje‘yi derhal görmelisin kığım
— Katiyen.... Biraz evvel Jo-Je'yi ölümden kurtarmak için babamın n ezdin de tavassutta bulunmanızı rica etmeğe gelmiştim. Fakat babamı Joje’nln elinden kurtarmak İçin biç bir teşebbüste bulunnuyacağim.
— Ya babanı öldürürse... — Korkanm M öldürecek... Beyannamede suikastçıların İtirafta bulundukları ve kendilerinin İdam edilecekleri yazılıdır.
— Bu, senin Joje’yl görmekliğin İçin daha mücbir bir sebep teşkil ediyor.
- Asla Sevdiğim erkeğe yalvaramam, gururum buna minidir.
— Fakat düşün: Babam kurtarabilecek yegâne adam ancak od tır
— Aldanıyorsunuz muhterem peder, babamı kurt&ramıyaeak yegâne adam Joje’dir. Aksini yaparsa. İhtilâli idareye lâyık bir adam olmadığını İspat etmiş Olacak. OMtereeeği merhamet. ihtilâl hareket İçin öldürücü bir darbe olacak. Joje böyle bir zaaf gösteremez.
— Babam kurtaracak bir hareketi zaaf mı addediyorsun
Genç kız hıçkırarak cevap terdi:
— Ruhumu tazip etmeyiniz . muhterem peder! Büzlerim
bu fırsattan İstifade ederek hissiyata aykırı İse de mantıcı binbaşı Joje’yl öldürecekler. | uygundur
başının ayaklarına kapanarak yalvarmağa başladı.
— Merhamet ediniz. Kasamda İstediğiniz paranın üçte biri bUe yok. Bu paralar da başkalarına aittir.
Binbaşı Joje bir kahkaha koyuvererek cevap verdi :
— Sana merhamet mİ? Bu bölgenin en zengin adamı olduğunu bilmediğimizi mİ sanıyorsun? Sana ceza olarak istediğim parayı İki misline çıkarıyorum. Git bana altı yüz bin Pezos getir. Yoksa seni kurşuna dizdiririm .
Poblo ağlamağa başladı:
— Acıyınız bana. Paradan başka ne İsterseniz size vereyim, Meselâ karımı alınız. Gençtir, güzeldir.
Poblo, bu sözünü bitirmemişti ki Jojo'nun alnının ortastna sıktığı bir kurşunla cansız yere serildi.
Joje çehresinde beliren İstikrahla:
— Para bazan insanları şeref ve namus hissinden mahrum eder, dedi.
Benimle odada bulunanlar, başlarımızı yere eğdik. Joje’nln işlediği cinayetten ziyade Pab-lo'nun hareket tarzından hid-dctlenmlştlk. Beatris’ln bakışlarından onun da bu hissimize iştirak ettiğini anladım.
O günden İtibaren Joje, karargâhını Don Karlos’un evinde kudru. Eve gittikçe onun dinamizmini, enerjisini takdir ediyordum. Fakat Beatris’ln binbaşıya karşı hislerinin değişmiş olduğunun farkına varmamıştım. Eğer genç tazın binbaşıyı sevmeğe başladığını anlamaydım, belki sonradan cereyan eden faciayı önleyebilecektim.
Bir gün Beatris. beni evimde ziyarete geldi, dolambaçlı sözlere lüzum gûrmlyerek doğruca ziyaretinin maksadını anlattı:
— Muhterem peder, binbaşı Joje’yl serdiğimi «ze söylemeğe geldim.
— O da sen! seriyor mu tazım?
— Seviyor muhterem peder!
— Babanın bundan haberi var mı?
— Hayır! Zaten ben de bunun için sizi ziyarete geldim ya Merakla sordum:
— Joje’yl sevdiğin! bana soy- . lemek İçin mi geldin Beatris? j
— Hayır... Babam binbaşıya karşı bir mılkast tertibediyor ’ Bu gece evimizde bir eğlence tertibe dilecek. Suikastçılar da ı
Beatris, yanımdan kırdığımı ve babasını kurtarmak İçin gidip Joje’ye yalvaracağını sanıyordum. Fakat Beatris bunu yapmadı. Ertesi sabah da babası Don Karlos ile altı suikastçının İhtilâl mahkemesinin karariyle idam edilmiş larını öğrendim.
az sonra ayrıldı.
ağlıyarak Gururunu
olduk-
Rahip Sorio bir kaç durduktan sonra sözüne etti:
saniye devam
tüyleri
sonra
— Hikâyenin mabadl ürpertir. Bir kaç gün binbaşı Joje kuvvetlerinin bir kısmiyle Puebla üzerine yürümek için Angua'dan hareket etti. Dar ve çok İnişli bir yoldan beygirine binmiş olarak giderken Beatris ansızın önüne fırhyarak Joje’ye sarıldı ve onu aşağıya doğru çekerek kendl-dlsiyle beraber yere düşürdü.
Yol, o yerde çok İnişli olduğu İçin atlı askerler, beygirlerini d ur duramadılar ve Joje ile Beatrlsl çlğnlyerek geçtiler.
Nihayet bin bir zahmetle süvariler, beygirlerini durdurdukları zaman İş işten geçmişti. Beatris Ue Joje çiynenmlş. vücutları kanlı bir külçeye dönmüştü.
Fahri Bilge Afyon Ziraat Bankası müdürü oldu
Afyon (Akşam) — Ali Em İri merhumdan sonra el yazma eserler ve değerli kitaplar toplama merakıyla, yıliardanberi meşgul olan Fahri Bilge Afyon Ziraat Bankası müdürlüğüne naklen gelmesi eski İslâm ve Türk kültürünün merkezlerinden biri olan Afyonkarahlsaı şehrinde aydınlar arasında memnuniyet uyandırmıştır
Vazife harici zamanlarını tamamen İlme ve kitap tedarikine hasreden bay Fahrl'nin muazzam kütüphanesinde bir çok nadide el yazma eserler, şairlerin el yazıslle divanlar, hattâ İkinci Murat devrine alt ansiklopedik bilgileri ihtiva eden ve bütün Türkiyede tek nüshası bulunan Muradname gibi eserler de bulunmaktadır.
Italyada şiddetli sıcaklar
Roma 8 (A_AJ — Devam eden bunaltıcı sıcaklar yeni kurbanlar vermiştir. Güneş çarpması neticesi Moden. Trieste, Padu ve Ternl'de 6 kişi ölmüş, Padu d-vartnda bir oyuncak fabrikasında çalışan 20 genç kız sıcaktan bunaldıklarından hastaneye kaldırılıp tedavi altına alın-
Çeyiren: A. HİLÂLİ mışlardır.
Beatris babasının intikamını almış, fakat sevdiği adamla beraber kendisi de ölmüştü.
75 - 80 sene evvel gazetelerde pek az yer tutan ilânlar seneler geçtikçe çoğalmağa başladı. İlk İlânlar daha ziyade kitap reklâmlarından ibaret iken bunların yerini ticarethane 1-lânlan aldı. 50 sene evvelki gazetelerde en çok yer tutan, ticari ilânlar, piyango raklâmla-ndır. Bunlar İptida kısa şeylerken yavaş yavaş iki üç sütunda, daha ziyade dikkati çeken tarzda terüb edilmeğe başlandı. O zamanlar 24 puntodan büyük harf olmadığından, reklâmlar İçin hususi klişeler yaptırılırdı.
Bazı ilânlara resim de konulmasına başlanmıştı. Bu suretle İlân daha çok dikkati çekiyordu Resimli ilânlar en çok İlâç reklâmları idi. «Fransanın talan şehrinde oturan madam filân» yazıyor diye başiıyarak bir şurubun veya bir hapın birçok dertlere deva olduğu, bu kadının ağzından anlatılıyor: «Hayatımdan bıkmıştım, intihar etmek üzere idim. Bu haplar sayesinde kurtuldum» deniliyordu. Bu tara reklâmlar, hasta olsun olmasın, birçok kimseleri methedilen İlâcı tecrübeye sevket-mlştlr.
Meşrutiyetin İlânından sonra gazetelerde çıkan en dikkate şayan İlân, Balıkpazannda bir yağcı ilânı İdi. Bu İlân, gazetenin son sütununda kısa bir şeydi. Fakat her gün yazılış tarzı değiştiğinden çok dikkati çekiyordu. Gazeteyi alanlar, âdeta meraklı bir tefrika gibi, bu Hânı arıyorlardı. «Saf yağcı» diye imza eden zat en zjyade ticaretin ehemmiyetinden, o zamana kadar Türklerln ihmal ettikleri bu kazanç sahasına e-hemmlyet verilmesi lâzım geldiğinden bahsediyordu.
Bir aralık yüksek ticaret mektebi talebesinden birkaç kişiyi diikânına atmış, beyaz gömlekler giydirerek ameli ticaret yolunu öğretmeğe teşebbüs etmişti. Bunu gazetelerle ilân etmesi üzerine, birçok meraklı, tezgâhtarlık yapan yüksek ticaret okulu talebelerini görmek üzere yağcı dükkânına akın ediyordu.
Lavanta, doktor ilânları
Bir aralık lavanta ilânları çok revaç buldu. Mikado. Mimi Pen-son, Fuan küpe. Lllâ blân Şe-raml, Pompeia gibi lavanta I-lânlan her gün’ gazete sütunlarını dolduruyordu.
50 sene evvel doktor, avukat-İlânları da mühim birer mevki tutardı. Son zamanlarda doktor İlânları çok azalmıştır. Bunun sebebi birçok hastalıkların, bilhassa e frenci hastalıkların tedavisi İçin yeni usuller bulunması, bir zamanlar aylarca süren tedavinin şimdi birkaç gün İçinde bitmesidir. Avukatlara gelince, bunların ilân vermesi, reklâm yapması hayli zamandan beri yasak edilmiştir.
Şişmanlık, kadın berberleri
Şişmanlık bir zamanlar pek makbuldü, «Bir dirhem et
dirhem aybı örter» prensipt
herkes tarafından bir hakikat olarak kabul edilmişti. Kıık sene evvel bu telâkki değişti, gazetelerde «Şişmanlığın tedavisi» başlığı altında ilânlar görülmesine başlandı. Bunlardan bir ianesi şudur:
«Beyoğlunda, Caddei kebirde kâin muayenehanemde gerek umumi, gerek mevzii şişmanlık arızasını, katiyen veca ve ıstırap hisse tt irmeksizin ve tehlikesiz bir surette tedaviye mübaşeret ettiğimi ahalil muiıceremeye tebşir ederim.»
Yine ozamaniar kadın berberleri ortaya çıktı. Henüz kesik saç başlamadığından, bu berberler saçları taramak ve boyamakla meşgul oluyorlardı. Bu yolda bir İlân:
«Şehrimizde hanımlara mahsus yegâne saç tanzimi ve sacların fennin terakkiyatına tevfikan istenildiği suretle telvinl mahalli Beyoğlunda matmazel (...> m dâr-ı letafetidir.»
Kırk sene evvelki gazetelere kiralık ev ve apartıman llân.a-n da pek çoktur. Bunlar dahi ziyade boş dairelerine kiracı a-nyanlar tarafından verilmiştir. Bir tanesi şudur: »Beyoğlunda Cad del kebirde Boğaziçlne. Adalara fevkalâde nezareti olan yedi odalı bir apartıman kiralıktır. Seneliği 70 liradır.»
Tepebaşı bahçesi
50 sene evvelki gazetelerde Tepebaşı bahçesinin kiralanmasına dair bir ilân vardır. Bu İlâna göre Tepebaşı bahçesini kiralamak için iki talip çıkmıştır. Bunlardan biri Perapalas müdürü Mellier, diğeri Malûmat gazetesi İdare nü dürü İhsan beydir. Mellier 2000 lira teklif etmiş, İhsan bey bunu 2010 Liraya çıkarmış, nihayet müzayede 2011 lirada Mellier üzerinde kalmıştır.
17 nisan 1900 tarihli gazeteler Melller'nin Perapalastan bahçeye elektrik cereyanı vereceğini, bu suretle bahçenin mükemmel surette aydınlatılacağını yazıyorlar.
Meşrutiyetin ilânından sonra gazetelerde en çok görülen ilânlar İçki, kârlı iş. İzdivaç i-lânlandır. Bir zamanlar içki J-mali serbestli, bu yüzden çeşit çeşit fabrikalar kurulmuştu. Bunlar her gün gazetelere Hânlar verdikten başka şehrin t-çlnde develer sırtında da reklâmlar yaparlardı. İzdivaç ilânlarına gelince, daha ziyade mecmualarda görülmekle beraber bu Hânlar mühim bir mevki tutardı.
btn
Bir runlük ömrü olan bir Kabine: Fransaöa Kabineyi kurttu fin gün ekalliyette kalan Oucuille telimle kâğıt alan) Cumhurbagkanı Auriol ve Kabine erkânı
Okkası 2,40 kuruşa et!
Kırk sene evvelki gazetelerde çok raslanan ilânlardan biri de askeri kıtaat için erzak münakaşasına dairdir. Bunlardan biri şudur:
«Bandırma ve civarında bulunacak kıtaatın idareleri için muktazl sığır eti 2.40. hastaneler için koyun eti 3.25 kuruş fl-atle talibi uhdesindedir. Bundan tenzilât icrasiyle itaya ta-dib olanların her gün zevali saat 3 raddelerinde ya Levazimab umumiye dairesi Mübayaat komisyonuna, yahut Bandırmada Sekizinci fırka İdaresine müracaatları.»
2,40 kuruşa sığır. 3,25 kurusa koyun eti bugün rüya gibi geliyor!
Enis Tahsin T1L
Ankara tülün kongresi
(Baş t a rafı 4 üncü sahifede) bütçenin temel dayanakları arasmdaır Binaenaleyh acaba bu tara İdare mi, yoksa bandrol usulü mü. hâzineye en çok varidat getirecek ve milleti memnun edecek bir yoldur? Bu mesele bugüne kadar münakaşa bile edilmemiş ve münakaşası bahis mevzu olduğu zaman bin bir mazeretler gösterilerek dâvanm ortaya atılmasına bile müsaade edilmemiştir. Halbuki bu sistemin müdafaasını yapacaklar da bulunacaktır?
Binaenaleyh tütün ümidimizi bağladığımız büyük tütün kongresinin Ağustosta açılmasını çok temenni eder ve kongreye hasırlanarak tütüncülerimize başarılar dileriz.
FRANSIZCA
FransUca bilen, muhasebe diploması olan bir bay ticarethanelerin Fransızca muhaberat ve mulıascbe iğlerini İdare eder. Beyoğlu P.K. 2380.
101
SATILIK SPOR OTOMOBİL — Chevrolet markalı, 048 modeli, radyolu hususide az ve temiz kullanılın 13. Müracaat: Tel. 43514.
IIP
- 1
İYİ AHLÂKLI BİR ŞOFÖR IS ARIYOR — Hakkında her türlü kefaleti verebilir bir götür hususi olomobll-■erde çalışmak isliyor isteklilerin 42352 Tel. No. ya müracaatları.
130 —
ACELE SATILIK OTOBÜS — .47» model Federal faal vaziyette, ynruu peşlndtr. Ucuz flütle. Müracaat Fatih Atpazarı Doğruluk Garajı veya telefonla 22940. 129 - i
BOS TESLİM SATILIK KÂCİR BAKIRKÖY BAHÇELİE VLEH ev ;--------
sokak 215. Altı oda. bahçe, İskele ve tramvaya İki dakika. Görmek için aynı sokakta 20 numaralı eve müracaat. Görüşmek İçin Tl. 83510 Tavas-şut kabul edilmez. 117 — l
Arriflvutköy AbdUlhak Molla | 5 ada 10 parselde 119 metrekare tize- I 5 oda boş teslim. ' rine 5 oda- 1 hol alafranga mutfak ve banyo koridoru havi geniş vc-randalı villâ azim ot dolayıslylc acele satılıktır. Elektrik su mevcuttur, içindekilere mUroe.mt 115 - I
DAKTİLO KURSUNDAN MEZUN BAYAN — Ciddi bir büro veya ya-zılıancde 9 dan 6 ya kadar in arıyor. Akmamda «Daktilo» rümuzuııa.
170 — 1
UCUZ SATILIK HUSUSİ MERCEDES BENZ OTOMOBİLİ — Taksiye de elverişli Deri döşeme İsler İyi vaziyette. Galata Rıhtım caddesi No 41 138 —
KİRALIK APARTIMAN — Mecldİ-yeköy Sakızağacı No. 56/3 dört oda bir hol denize nazır konforlu ajiartı-man İçindeki bekçiye nıtlracnal.
185 — 1
I AZİMET DOLAYISİYLE ACELE r 1 SATILIK HUSUSİ OTO — Silroen
- markalı gayet temiz vaziyettedir. MÜ. raca at: Her gün D dan 19 • kadar - JgsI.Ms Tersane Cad, No. 201. Telefon;
APARTIMAN KAPICILIĞI ARA- 411439________________________
N1YOR — Hakkında yapılacak lıer | satilik motosikletler türlü tahkikattan tatminkâr olacağı ı java rrlyof B M. V. İndin
-çaları. Mı batan cadd
KİRALIK DAİRE — Nişanlarında Gü-zclbalıçcdc Hacıcıniııefendi soka fil uda kullanıştı üç odalık bir daire kiralıktır. Aynı sokakla «w. No, ya mu-ıııcaal edilmesi. Telefon: «83250«.
202 —4
ACELE SATILIK EV — Sultanahmet civarında Dizdar İyede 4 kat. 12 oda. bahçeli, havuzlu, elektrik, ter-kos. havagazı, ve fevkalâde nezareti olan ev satılıktır. 24732 No. telefon.
»10 - I
beyoöLU — İngiliz sefarethanesi arkasındaM asfaltın üstünde taksi-mallı ve apartımana çevirmeye elverişli kârgır ev satılıktır. Talip olanların 42390 ya telefonları. 31
KİRALIK _ Elektrik. Icrkos, gaz.. kalorifer, tekmil konforu cnml bahçe ortasında Mnrmaraya hâkim nezaretti 5 adalı kat kiralıktır. Sultannlımct sokak No. 17, 32
BOS SATILIK EV — 100 Icarl ı İpotekli 4 oda 3 mutfak, helâ, su, elektrik Şehremini cadde Eminönü iş Ban-knrşuında oyuncakçı Haşan.
UCUZ TIATLE SATILIK
kafa Sok, No. M
KİRALIK
od.ı. hol. modc
İMALATHANE, BOYAHANE.
IH ADET DERİ TRAŞ MAKİNESİ TORTUNA MARKA KOMPLE —
KAPIKOYUNDE Iskciey
dakika mesafede kârgir İki katlı, 6 odalı her seyl tamam bir ev satılıktır. Olmamağa Pavloııya sokak 15 No. ya müracaat. 83
kusursuz çelikleri HoırHon ayarında Bcrridge marka İngiliz malı bir çorap m.lklnMi tekmil takımı ile satılıktır Müracaat; Pazarları Kurtuluş. Sinem
MUHASİP ARANIYOR gidebilecek ehliyetli bir ranmakladır. Karaköy Abil Hıırı ze- Nasıp sokak No. 7ı
mın kal No. 3, 152 - ’ |
|
HAB1YE EMLÂK CADDESİNDE -ıtınık arsa Emlâk caddesinde denize azrr 17 metre cepheli Şerefli mevkide arsa satılıktır. Posta kutu aft-t | ₺(Mnbul. 197 —
I
MEMUR ARANIYOR — Muamele takibi ve lahsılât islerinde günde 3-4 saat çahfRMk VC 2W0 lira nakdi teminat vermek sortiyle yur ellişer lira aylık verilecektir Sabahları B.30-10 30 arası Sirkeci Yalı köşkü cad. No. 76 han Kat ve No 2 yc müracaat.
354 —
SATILIK DÜKKÂNLAR — Galata. Karaköydc iki caddeye nazır İki dükkân tbor tealimi üj t (inde üç kat apar-Uman 52 000 lira Pusta kutu 4IH İstanbul. 198 —
YAZIHANENİN - İdare ve yazı islerine bakacak bayan alınacaktır Llzc memnu ve Üniversiteye gidenler tercih edilir Saat 10 - ıs arası 20310 telefona müracaat. i9» — ı
DİKKAT — ipotek inleyenlere tavassut eder. Emlâk, arazı alım salımı ile vekâlet işlerini kabul eden her kesin İtimadını kazarının olan Suhulet Emlâk Zarif Özalp Beyoğlu Büyllk Parmak kapı kılîchaji No. 4. Telefon 42396___________ 127—35
İSTANBUL VE TAŞRADA - Vazife verilmek üzere Yüksek Ticaret veya iktisat Fakültesi mezunu olup askerlik vaufcsınl yapmış olanlardan taliplerin. Utönbul 481 posta kutusu adresine, durumlarını ve sarih adreslerini bildiren birer mektupla
DEVREN SATILIK DÜKKÂN
Ortybahçe Cad. 80 No. Beşiktaş, Terki köy Fener stadyomu ticaret dolavmıle Tekel ve pazar ruhsalıydı dört yol ağzı. Müracaat;
Mercan. Tıficılnr caddesi 68. Nlyazlyc.
»■ - I
SATILIK APARTIMANLAR — Bod-
rıım üsluııde. dıSrdcroda, İki kal. ' BünkMi büyük bahçe, lö bin lira ipoteklidir 10 sene vergisi yoktur Ayrıca. Üsküdar Halk endtfesı. Sunar sineması yanında üçer odadan ıkı kat ve çatı müştemilâtlı. 7 bin lira İpotekli 10 sene vergisi yoktur. Müracaat Kadıya nında Kbrdere «akak h'o. 10 Seyit Girgin.
194-3
FATİH — Hoca Üvey» mahallesi Valıpaşa camllntn alt tarafında Koca Sınan caddesi 32 No. lı kârgır ev satılıktır. 6 oda. 3 odası boş. Pazar-’ lıksrz on bin lira. Müracaat arkası Âşıklar Kat üçte Nail.
I
SATILIK OTOBÜS
Sevrole marka 30 kişilik çok iyi variyetle oır otobuı satılıktı! M732 No va telefon «IV - ı
SATILIK OTOMOBİL - Tcmır fani ofaıale Hılman otomobil atkcrllgim dolojı-üle acele satılıktır. Arsa İle de değiştirilir Müracaat Sirkeci Bursa Garajı kahvecini Muştala. ıio
MECBURİ SATIŞ - Kelepir deniz motoru. İçten takma mükemmel vaziyette tenezzüh ve balığa elverişli Müracaat telefon 23569 112
SATILIK PİYANO — tçı demir çapraz telli güzel bir Alman piyanosu uygun Halle MttİBMklır Şişil Ozm.mbey Süleyman Nazif Sok 59.
as
KELEPİR SATILIK DOKUMA MAKİNESİ - Cok ar kullanılmış ratrilfit İçin YcnıpoUane arpası Bakeı 39-1 e müracaot !>9)
KİRALIK IKI DÜKKÂN - Ve muı takil bir oda. mutfak, helâ Parkotel arkasında, Ülker sokak Çekiç aparılmam yanında Müraesat Kadıköy Fener stüdyomu yanında, Kördere sokak No. İ9 Seyit Girgine
I___________ 193 — 3
ARSA FİATINA SATILIK YENİ KÂ11C1R BOŞ EV - Br> ofilu Yenişehir Vişnesi sokak 9. Bir kailidir. 13ır oda. mutfak hamam, ve saire. Elek iliklidir Müracaat sahibine. Lütfü Güzel. Meyve Hâlinde 5 nuramada. ___________________________
Telefon: 23314. 72 - I MÜHİM FIRSAT — Acele satılık
değirmen 35 beygirlik Graslcy motrt-rıl ve bütün teferruatı Kalafat yeri Yelkenciler caddesi No. «5 Selim Burağan. - 103 _
SATILIK KELEPİR KİYMETLİ AH-
A — Lâleli caddesiyle Hayrlyetüc-
arı sok.ıfiı kavşağında (6. katlı «|8» daireve müsaadeli, dnlz görür, kö-jcbnıı (1,12. mZ apartımanlık ar»a mutavassıUız. Kadıköy: Bahariye cad- * yasaya desı (67. No dâ »ohlblnc müracaat. I malzemeleriyle. ___________________________88 ~ 1 , emsalini koyrnj
SATILIK VE KİRALIK APART1-MAN — Modaburnu Fazlıpaşa Sok Manopalas kar tısında 5 No lı 283 m2 İçinde 3 kal, 3 dnirc. her daire tS oda, 2 hol. şömine, banyo muttaki, betonarme, bos yeni apar uma 11 mu-tavassıİMiz. Telefon 60070.
69 - I
DEPO ARAYANLARA - Sahilde, pi-yakın, geniş; ziraat, inşaat kereste, mahrukat emsalini koymağa; otomobil montaj islerine fevkalade elverişlidir fan; 20433 114
İSOO LİRAYA SATILIK ARSA Beyoğlu, Tıırlabaşı Gölbaşı Elma sokak 15 No. 4 30 yür, 14 50 derinlik Üç kata müsaadeli. Müracaat telefon: 43337 Yo»if. 27 . 1
DEVREN KİRALIK BÜYÜK KAHvehane — İstanbuiun en işlek semti Unkapanı meydanında gazino lokanta depo ardiye her ise elveriş-. İldir. No. 13 Ali Akyula müracaat.
113
B A L
I
N
CAÖALOĞLUNDA — Satılık kelepir natamam betonarme bina her ige elverişlidir. Yirmi beş bin liraya. Müracaat Knraköy otobüs durağında Dvınirbafi han No, 18 telefon 40304.
139 — 1
KELEPİR — Bogaziçlnde. senede yalnız mey yalarından 2000 lira İra» getiren, büyük arazili, akar »ulu. evi olan, hayvan beslemeğe de elverişli mahal aeele ehven flütle MtıbklV-Saat 14 ten «onar TohUkule Selâmet han IS No. sahibine müracaat.
172 — 1
SATILIK KÂGİR EV — Pangaltıda ' * ' ' ' Elektrik, terkos.
havagazı. Müracaat; Orduevi kargısın* da Bakkal Stclyo’ya, MütevaMıt lala-mer. s»
TOPKAPt DİŞİ — Asfalt üzerinde ampul fobriknsı karşısında 260 mte-relik İyi bir arsa maktuan 6000 liraya satılıktır, 82470 telefona müracaat. 58
KİRALIK ODALAR. KİRALIK KATLAR — Betonarme her katta 13 oda, her işe elverişli Carşıkapı İskender Bofiar.ı Karadcız han No 30. 132 —
KİRALIK — Bebekte, isketeye yakın. Firuze Apt. Tam konfor, mobilyalı, mobilyasız daireler. Müracaat. İçindekilere. 142 — 1
DOKTORLAR İÇİN KİRALIK A-PARTIMAN — Üç büyük oda banyo ve Balre. Müracaat: Beyoğlu Sakızağacı caddesi No. 2 KM 1. 124 - 1
BO$ TESLİM KÂRGIR APABT1-MAN — 3 ayrı daire, 7 oda, fevkalade manzara, terkas, elektrik, ibooo liraya. Fatih. Dorüşsafaka arkası. Hüseyin Remzi S. No 47 125 -
SATILIK DÜKKÂN — Tophane Hacimlini mahallesi Lüleciler sokak No, 5 kârglr dükkân satılıktır. Alıcıların Tophane Lüleciler. Arasta sokak No 1 de Munire Ktzılkan’a müracaatları. 133 - I
CİHANGİRDE — Socmaglr BOka-gmdn dört oda, mutfak, terkos. elektrikli, İki cepheli kârgır hane ile yanındaki «İİO» metrekare arsa acele satılıktır. Telefon: .4806B İM - 7
KİRALIK YAZIHANE - Bit, İKİ vo Oç odalı içlçc ve 2W metrelik bit salon. Müracaat Galata Veli Alem- 763 O
KİRALIK - İKİ odalı konforlu mlls-t.-ıkil Önıl ve arkası bahçeli bir kal kiralıktır Clirmek isllycaJerln Kadıköy Sıla So M I No, y* müracaatları M»
SATILIK AHŞAP EV — 423 metrekare güllük fidanlık bahçe iki kat dört büyük oda vc İefcrruntı. Aksaray Horhor caddesi Ragipbey sokak No. 4 106
SATILIK KAT — 4 VC 6 şar odalı, banyo, kalurlfer, fevlcatâdc deniz manzaralı katlar satılıktır. Telefon 62817 - 43773. 104 1
SATILIK EV VE ARSALAR — Acıbadem Caddesinde Çınardibl otobüs durağında manzaralı 3 odalı konforlu villâ ve arsalar Tafstlit için 49303 ele. Görmek için mahalline müracaat. 191 — S
BULUNMAZ BİR FIRSAT — Schlr çl. asfalt üzerinde, elektrik, su ve ravagazı gibi her türlü konforu cami mükemmel yağlı boyalı vc iki daireli vc telefonlu köıkü ayrıca bahçıvan îvlısrl, garajı, binden fazla meyva a-îaçları, ayrıca bağı ve sebzeliği ve çamlığı ve motörle müteharrik kuyuları. avlu içerisinde tlsoöı bin beş yüz hayvan alacak fenni ahırları bu-unan mülk satıldctır. Telefon: IM>'>6 M. Gnvce'ye müracaat 100 — 2
TAMAMEN BOŞ TESLİM — 3 dal-reliapartıman satılıktır Bcyofilu »em-tindc. Bahçe, konforlu 25 (MÖ lirası içsin bakiyesine kolaylık. Beyoğlu Rumeli ban pasajı 17. Ruzenlal.
KİRALIK UFAK APATIMAN -âevofilu merkez inde yeni İnşa edilmiş Amerikan tipi möble, Rumeli han pason 17. Rozcntal. İM — 1
TEKNİK EMLÂKTAN — 20 000 liraya. Tarla Ira sı asfaltını görür 8 odalı câgir ev acele satılıktır, latıkâll caddesi 354/11 Ayhan- Tel 4320» 179 —
20.000 LİRAYA — Kurtuluş Bnrul-rane caddesi 3 katlı 6 odali kSeir ev boş teslim acclc satılıktır İstiklâl caddesi 954/11 Ayhan. Tel: 432119. İM —
45.000 LİRAYA — Tarlabaşı asfaltlıda 3 dükkân 12 odası bulunan a-ı.ırtimana elverişli bina acele sattıktır. İstiklâl caddesi 354/11 Ayhan. Tel: 43209. 181 —
50.000 LİRAYA — Ayazpsşada 4 lallı 560 lira iradlı npartımon yolcu-uk yüzünden satılıktır istiklâl caddesi 354/11 Ayhan Tel: 43269
95.000 LİRAYA — Şişlide deniz görür yüksek iradlı 4 katlı apartıman bir katı boş Milliktir, istiklâl caddesi 354/11 Ayhan. Tel: 43269. 183 —
100.000 LİRAYA - Teşvıklyede dört kat altışar odalı fevkalâde manzaralı 30 000 lira İpotekli apartıman satılıktır. istiklâl caddesi 354/11, Tel: -13209 UM —
60.000 LİRAYA ARSA — Üniversite karşısı tramvay caddesi 9 5ü cephe 24 derini İğindeki arsa asilliktir, talıklil caddesi 354/11. Tel; 43209, 10.000 LİRAYA — Büyükadada 20 cephesi 25 derinliği olaıı »rsa acele ııatılıktır. İstiklâl caddesi 354/11 Ah-han. Tel: 43269 1.36
UCUZ VE SAĞLAM APARTIMAN-LAR — Birisi 3 daire dörder oda konforlu, diğeri 2 daire dokuz oda bo5 teslim her İkisi de köşebaşı nezaretleri mükemmel 28 - 26 bin liraya. ■C.ıdıkby Emniyet Sandığı karşısıtıdakü kahvede İbrahim'e müracaat. 176 — 1
ACELE SATILIK EV — Cerrahpaşa da 10 Odalı. 3 ayrı bölük. elektrikli, tcrkoslu ev. Müracaat: Cerrahpaşa Hobyar mahallesi KMupbajı sokak No, 15/1 e müracaat 05 — 3
10000 LİRAYA İKİ KÖŞK — Beylerbeyinde, iskeleye on dakika mesafede, Bofarn hâkim, akar «uyu. elektriği bulunan büyük bahçe içindeki iki köşk; ayrı, ayrı veya birlikte satılıktır. BabıAli Sulh! Garan matbaa-■I. 28228. 148 . 3
ALMANCA KONUŞAN BİR AİLE— Cihangirde, Boğaza bakan, balkonlu, mobilyalı bir buçuk odayı kiraya vermektedir. Cihangir Sormnglr so-kok No. 75 kat 3 e. 151 - 1
70 BİN LİRADAN 3 BİN LİRAYA KADAR BOŞ EV VE ARAZİLER — Yeşilköy de çok güzel arsa müracaat Bakırköy İstasyon karşınında kahveci Alinin kahvesinde Ateş kalfaya.
171 - l
ACELE SATILIK DÜKKÂN — Terki ticaret dolay isiyle Kurtuluş caddesinde 232/1 saydı tuhafiye dükkanı ucuza satılıktır. Taliplerin aynı dükkâna müracaat etmeleri.
11 ye kafl Eorıılmnsı.
KANDİLLİDE — Yeni Halat soka-tında 43 No. lı. içinde meyva ve çam ağaçları bulunan geniş bahçeli, altı odalı, tatlı au kuyulu ev satılıktır, 14/7/950 ve 14 te üsküd kâtiplini
Bracaall;
1
ALTI YOL AĞZINDA meşhur kırtasiyeci ve ıtriyat Tekel bâyıı olan dükkân ve su dolabı ayrıca satılıktır içindekilere müracaat. AU.
16S — »
SATILIK BAKKALİYE - NişanlM Guzelbalıçe sokak No. 6 kibar muhitle köşe başında telefon, buz dolap sulu, İşlek vaziyette azimet dolayı-siyie içindekine mtiraeaat.
177—5
BİR İMALÂTÇI — Piyayad mamulleri tçirt 8* karşılığı gaT
I 20.000 liralık sermayedar an; aliplcrln görüşmek üzere Akşamda (Sanayi) rumuzuna yazmaları.
174 —
MEKTUPLARINIZI ALDıRlNtZı
A
Pakistan Generali K:
toplantısında gazetecilerle bir arada
SATILIK EV — Kartıkoyıinde fevkalâde' manzaralı üç kat, çatı katı ve bodrum katları olan konforlu ev, «Havagazı, elektrik, şu» aeele satılıktır Müracaat Galata Havyar han No 16 Roberıson'a 137 — I
Çeşitli renklerde
Yazlık keten spor ayakkabıları
Kadıköy Vakıflar Başmüdürlüğü ilânları |
ACELE SATILIK - Beyazı t ta tramvay caddesinde bir npartıînan Kapalıçanp Kitapçılar kapısı yaban binanı uygıın fıattadır. Telefon 29305 - 116 - 1
Muhammen kıymeti L. K.
İlk
Teminatı L. K.
KİRALIK YAZIHANELER. DÜKKÂN VE ARDİYE - Karaköv Bankalar caddesinde Sair Zıya Pasa sokağında. bir iki, üç odalı yazıhaneler ite iki dükkân, ardiye ve imalâthane olm.-ıfia elverişli 15ü M2 İlk bir bodrum kati yrı veya toplan
kiralıktır. Mu 22033 den Rnfl
markasını
Küre lıarbl: Amerikan askerleri karaya çıkıyorlar
MARANGOZ VE MOBİLYACILAR İçin — Yem freze nıakıııes tır. Taksitle de olabilir. «Sır direkli tıaıı No. 10 müracaat saat I I - 10. Tel Z3S65. H C
SATILIK BOŞ TESLİM
Kadıköy Süreyya memul dakl sokakta Her gün öğleye kadar Moda caddesi inci apnrtıman

Yüzleri Avrupa keteni
Altları krep kauçuktan yapılmıştır
BALİNA
Beyoğlunda:
BAKER. PAÇİKAKİS. LİON, KONDAKSİS
Galatada:
LÂLE. YILDIZ. ATLAS
Istan bu 1da;
MÎLLÎ SPOR, (Yiiniş)
Büyükada'da: HASANAKÎ
mağazalarından arayınız.
Toptan salı? İçin müracaat yeri:
Galata, Karokoy palas kat 4
No. 5-8. Telefon: 42780
Kadıköy tkbaliye mahallesinin 75 25
Mütevelli sokağında 9 3 kartı
479 ada 36 parsel sayılı 162 M2 arsanın tamamı.
1002 85
Yu-anda mevki ve cinsi yazılı gayri menkulün mülkiyeti satılmak üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 21/7/950 Cuma günü saat 15 İr yapılacağından isteklilerin nufus hüviyet cüzdanlarlle müracaattan. (89931
23 6 950 tarihinde ihalesi yapılmaft üzere ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmış iken İstekli çıkmamış olan 40070,53 lira keşif bedelli Tüıkeli - Foça yolunun muhtelif kilometrelerindeki esaslı onarım parke kaldırım ve men fes İnşa İşleri 6/7/950 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulü ile yeniden eksiltmeye konmuştur.
Geçici teminat 3005,30 liradır.
Keşif ve eksiltme evrakı. Ankara ve İstanbul Bayındırlık müdürlüklerinde görülebilir.
Eksiltme 28/7/950 Cuma günü saat 11 de İl Daimî komisyonunda yapılacaktır.
İsteklilerin valiliğe müracaatla benzeri İşler yaptıklarına dair ibraz edecekleri vesikalar üzerine yeterlik belgesi almaları şarttır, .
İsteklilerin. 2400 sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazır-îıyacakkırj teminat makbuz veya banka mektubu üe yeterlik ve bu yıla alt Ticaret Odası belgelerini muhtevi teklif zarflarını yukarıda yazılı tarihte muayyen saatten bir saat evvel komisyon başkanlığına tevdii 11e makbuz almaları lâzımdır.
Postadaki gecikmeler kabul olunmaz. (88524

Mahkeme Koridorlarında
Mesrureciği görsen bayılırsın!
biraz daha sokuldu:
— Neler oldu neler! Herif evvelâ melâike gibi göründü. Hani hepimiz beğendik vallahi. Nazik mİ, nazik. Kibar mı, kibar. Ne yalan söyllyeylm, ben bile kendi kendime; «Ah, bir kızım olsa da şu adama versem* dedim. Gelgelelim sonradan Al-
il anım teyze inceden- inceye süzerek bizim kasketli delikanlının karşınına dikildi:
— Senin adın Hüseyin mİ, e-fendl Oğlum?
— Hayır, benim adım Sami, hanım teyze.
— İTınımm... Ben de anlamış-Um zaten. Karşıdan görünce seni bizim bir ahbabın oğluna benzettim amma, yaklaşınca baktım kİ Hüseyin değilsin. Her neyse. AUah annene, babana bağ ışlasın, sen de helâl süt em-m iş bir Müslüman evlâdına benziyorsun. Buralarda ne dolaşıyorsun bakalım? Senin, de mah kemlerde takıntın mı var?’Bu-ranın memuru musun yoksa?
— Hayır, teyze hanım. Dayım avukattır, ben ör onun yarımda çalıştığım için her zaman buralarda dolaşırım.
— Hımtn... Sizinki de zor bir lü. efendi oğlum. Hele bu sıcaklarda hâkimin karşısına geçip de lâf yetiştirmek kolay mı? Vaktiyle bizim komşu Hösa-meddin beylerin arsa dâvasını dinlemek İçin bir defa mahkemeye rıirmlştim de oradan biliyorum. Akobatlann konuşmalarını dinlerken beri yanda benim çenelerim-ağrıdı. Lâf söylerken •oluk alıp dinlenmek bilmiyorlar. can mı dayanır o kadar konuşmaya. Cenabı Hak sizin çenenize kuvvet İhsan eylesin
— Amin. Senin de ağzına sağlık teyze hanım.
— Sen de sağol, efendi oğlum. Konuşmanıza göre de para alıyorsunuz tabii, detil mİ ya? Helâl olsun. O kadaj lâkırdıyı bulmak, hele hâkim beyin karşısında hepsini bir »raya getirip bûlbû) gibi şakır şakır atiylemk ber babaylğttln kân degUüir E n olsam, lâfın yan yerinde uije düşüp bayıhrm vallahi, «eylere hiç tahammülüm yoktur
- Maşallah. srn de hatır» ■ayılır konuî(..Hr,|dr(|rtnsın t(„. w h'i"im. D. ” (■ ^enb-ri bir hayli lâf «tin mr-ma yo.^uı.!Uic|
göstermedin. Eğer avukat olsaydın...
Ellerini kaldırıp kaşlarını ka-yisleadlrcrek sözü kesti:
— Suuus, Allah etmesin. Aslına bakarsan benim muhabbetime doyum olmaz. Bir mecliste oturup da konuşmağa başladım mı, herkes benim ağzımın İçine bakar. Konuşmasına çok tatlı konuşurum amma akobat-hk işine tahammül edemem. Bizimkisi kadın konuşması. Kar şı karşıya geçer, dereden tepeden lâf atanz, Hâkim bey oturur da öyle şeyleri dinler mİ ?
— Sen ne bekliyorsun burada teyze hanım? Mahkemeye mİ gireceksin?
— Elbette mahkemeye gireceğim »yoli İşimi gücümü bun kıp da babamın haynna mı geldim buraya?
— Hangi mahkemeye gireceksin?
— Orasnn bilmiyorum kİ. «Neribe hanım illâ mahkemeye gel» dediler, ben de kalkıp gel d İm. Amma Telâkin, beni getirdiler, kendileri hâlâ gelmediler. Bu nasıl iştir, bilmem kİ?
— Mahkemeye kim çağırdı se nl?
— Ş*y— Adviye hanımla kızı Mesrûre çok yalvardılar. Ahbap hatırından çıkamıyor İnsan. Bir sürü İşim vardı amma dayanamadım, hepsini yüz üstü bırakıp geldim. Onlar da gelseler de ne yapacaksak bir ıtn evvel yapıp evimize dönsek daha İyi değil mi? Bana da yazık, günah. Oruç ağızla buralarda boşu boşuna bekliyorum.
— O hanımların mahkemedeki İşleri nedir?
— Aaa, olan İşlerden senin haberin yok mu. efendi oğlum? Mesruce Ue kocasının arasında geçenleri bilmiyorsun demek?
— Duymadım hanım teyze. Ben Mesrur» hanımı tau mu yorum kİ.
— A .lırntdı, smtn dünyalardan hn berin yok
Elini ağzının yanına dayayıp,
lalım bir zâlimi kesildi, herif. Mesrüreclğl görsen bayılırsın. Ağzı var. dili yak. Güzellik onda. ev hanımlığı onda. Velâkln ne yaptıysa herife yaranamadı vesselam. Kızcağıza yapmadığını bırakmıyor. Kendini bilen bir İnsan karısını düğer mi? Onu da yaptı utanmaz herif!
— Mesrıire hanım dayak yediği İçin kocasını dâva etti öyle mİ?
— Yoook. hâşa. Meşru reçik senin bildiğin kızlardan değildir. Kan susar da; «kuılcık şerbeti İçtim» der. böyle şeyleri dışarıya belli etmez, .
— Peki, mahkemede ne işleri var?
— Söylüyorum ya. oğlum. Bu kadar mihnete insan dayanır mı? Boşanıyor kızcağız. Bir sabretti, İki sabretti, en nihayet boşanma arzuhalini yazdırıp mahkemeye dayadı. Beni de şahitliğe çağırdılar.
— Demek sen boşanma dâvasının şahidisin?
— öyle ya. bildiklerimi Allah için söyllyeceğlm tabii.
— Ağzına sağlık. Söyle amma sen yanlış gelmişsin teyze hanım, Buradaki mahkemeler boşanma dâvasına bakmazlar.
— Öyle miti? Ayol, onlar bana mahkemenin yerini sıkı sıkı tâ-rtf ettiler amma oruç sıkıntısı arasında zihnime İyice yerleştl-remdim. Sirkecide tramvaydan lninee bir adama: «Muhkemler ne tarafta?» diye sordum. Burasını gösterdi. Demek kİ o a-darn da iyi bilmiyormuş.
Birim delikanlı hukuk mahkemelerinin yolunu tarif etti, teyze hanım telâşlı telâşlı gitti.
Ce. Re.
DtS TABİBİ I
NATIK NURES g Beyoğlu - İstiklâl Cad | Kumbaracı yokuşu. Çelebi I An, No. 132. Telefon: 43917 | t*aBD (Lebon yanı)
İLAN
As. Tıbbiye Okulu Müdürlüğünden
1 — Ordu sağlık müesseseler! İçin 3433.5216 ve bu kanun-Inrm muaddel hükümleri dairesinde hastabakıcı hemşire yetiştirimde Û2ere öğrenci olmaca ktır.
2 — öğrencilerin eğitimleri şimdilik M. S. B hesabına Kızılay Derneği İstanbul Hastabakıcı Hemşireler okulunda yapılacaktır.
3 — Kabul edilen öğrenciler okulda kaldıkları müddetçe ' bu okulun yönetmeliğindeki kayıt ve şartlara tabi olacaklardır,
4 - Okulu başarı ile bitirenler askeri saflık müessesele-rlnde üç yıl mecburî hizmete tabi tutulacaklardır,
5 — Tahsil miidde tince giyim, yatma, yemeleri okul ida-rerinee kanunen ve tayin edilen şekilde temin ve ayrıca her ay harçlık da verilecektir,
6 — Okula gireceklerde aranacak şartlar ve belgeler:
a> Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak (Nüfus teskeresi tasdikli örneği eklenecek)
b> Her hangi yaşta olursa olsun Orta okul tahsülni bitirmiş olmak veya ba derece tahsil gördüğünü vesikalarla İspat etmek (şehadetname veya tasdikli örneği evraka eklenecek!
c) M yaşına basmamış olmak.
d) Kendisi Ana ve babası İffet ehli ve İyi AhiA.itit olmak (polis ye emniyetçe tevsik edilecek!
e) Evli veya nişanlı olmamak. Çocuksuz dul kabul edilir Ancak medenî hali ve çocukları olmadığına dair nıüsbet evrak eklemelidir. Okulu bitirdikten sonra evlenebilirler.
fj Sıhhi arızalan dışında okulu kendiliğinden terk ettiği veya evlenmek suretlle veya diğer İnzibati sebeplerle okuldan çıkarıldığı (tik altı aylık tecrübe devresinde hemşire o-labüecek nitelikleri haiz olmadıklarından dolyı inzibat! sebepler dişin da okıdca tahsillerinden fulde um ulmıy anlar hariç) ve üç yıllık mecburi hizmetini tamamlamadan ayrıldığı takdride tahakkuk ettirilecek masrafı tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların doğru olduğuna dair noterden tasdikli ve kefllll bir taahhüt senedi vermek.
g) Gitme şartlarını taşıyanlar imtihansız olarak kabul edilir.
7 — Okula girme İsteğinde bulunanlar birer dilekçe ile, yukarıda yazılı lüzumlu belgeleri de eklemek suretlle en geç 15 Eylül 950 tarihine kadar doğruca: İstanbul Beyazıt Askeri Tıbbiye Okulu Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.
8 — Okulca durumları tetkik edilen isteklilere müdürlükçe kabul edilip edllmiyecekleri derhal bildirilecektir.
9 — Kabul edilenler kendilerine yapılacak tebligat üzerine 1 Ekim tarihinde hemşire okuluna katılmak üzere İstanbul As. Tbb. Ok. Md. ne müracaat edecekler ve müdürlükçe KüiJay Hemşireler okuluna teslim edileceklerdir.
(2844 — 8728)
Halkalı Ziraat Okulu Sabit Sermaye Çiftliği Satın Alma Komisyonundan
Halkalı Ziraat Okulunun arazisi dahilinde 27 ci kilometre mevkiinde 40 dönümlük arazide taş «ağı açık arttırmaya konmuştur.
Senelik muhammen kıymeti 1250 liradır.
Kira müddeti 3 senedir.
Geçici teminat 281 Ura 25 kuruştur.
Arttırma 20/7/950 Perşembe günü saat 14 te Halkalı Ziraat Okulunda yapılacaktır. Şartname her gün Okulda görülebilir. (£904)
Türk Hava Kurumandan
Türk Hava Kurumunun topladığı fitre te zekât kehdlsite KsZılny ve Çocuk Esirgeme Kurumlan arasında kardeşçe paylaşılmakladır. Bunları Hava Kurumun» vererek Kızılay» veya yoksul yavrularımıza da yordun edebilmek zevkini tndhhrfl.
• (8141)
ALMANYATA K.L. M.’Ie ÜÇÜNÜZ
Ars.'-ı
209 f ( Biyağht ' Telgraf; TRANSAERA Tfhjon: -iü?64
îsfanburdan Pazar günleri saat 13.00 efe hareketle Pazartesi Almanyanm her taraFına vartj. Almanya ile yemden açılan iş imkânlarından vakit kaybetmeden istifade için seyahatinize IC L M. I» beşleyiniz.
Seyahat acentenize veya umumî uceutemiz TÛRHOL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ne şimdiden müracaat ediniz. •
I
fahlfe 8
aksam
■Herkesin alkışladığı radıkları/
ORION radyoları, yüksek kolite, zarif görünüş ve bilhassa ehven fial ve tediye şartlan dolayısiyle, en çok takdir kazanan radyolar olmuştur.
Sizin de bîr radyo almağa niyetiniz varsa, en iyisini alınız., hem de en ehven fiatal Yalnız 20 veya 30 lira peşin ödeyerek’ mükemmel bîr ORION radyosuna,sahip olabilirsiniz-
Ayda ufak bir masrafla, sîz de fevkalâde bir/ radyoya.sahip olmanjn,zevjdoe kavuşunuz.
4 Lâmbalı
ORION
Beynelmilel şöhret sahibi ve piyasamızın gayet İyi tanıdığı Danımarkah J/$ ATLAS MASKIHRIK
mamulatından
Freon Kompresör Grupları 1/4 — 3 BK Vantilâtörlü Evaporatörler ve
Dondurma Muhafaza Kutuları (Konservatörler) BUGÜNLERDE PİYASAYA AKDEDİLECEKTİR. TRASTÜRK ITD. $Tİ.
Galata, Tünel Cad. 18, Translürk Han, Tel: 41.511

F Ayda 300 lira getiren R 18,000 Liraya Boş Teslim
Satılık Ev
Cihangirde - Tophanede yem yapılan Sanayi mektebi üzerinde tramvaya 5 dakika, denize nazır 7 oda. 1 dükkan, elektrik, havagazı." terkos. İlyasçelebl mahallesi No. 3, Akarsu yokuşu. Müracaat karşısındaki bakkal Şemsed-dine. ■■■*
ZAYİ — 1948 de Büyük
Postaha ne d en almış olduğum
Betonarme köprü yapımı
Karayolları Genel Müdürlüğünden
1 — Eksiltmeye konulan iş: Niğde İlinde Koçhisar - Aksaray yolunda Uluırmak ve Hanobası köprülerinin betonarme olarak ypımlan olup keşif bedeli (138.984,45) yüzotuzdokuz-bin dokıızyüksendört Ura kırkaltı kuruştur.
2 — Eksiltme günü: 14/7/1950 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 da Ankara’da Bayındırlık Bakanlığı .binasında Karayolları Genel müdürlüğünde Karayolları eksiltme komisyonunca kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı: Vezneye yatırılacak (?) yedi Ura bedele alt makbuz karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar Şubesinden alınabilir.
M. S. B. îst. Sa. Al. Ko, Bşk, 1, Numaralı Komisyon İlânları
bonservisi kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü, yoktur.
Süleyman kızı Mccbure Taşçı
4 — Eksiltmeye girebilmek İçin:
a) İsteklilerin 1950 yılına alt Ticaret Odası belgesi He usulü dairesinde (8.250) seklzblnlkiyiizelll! liralık geçici teminat vermeleri ve yeterlik belgesi almaları
b) Bu işin teknik öneminde bir igl iyi surette başarmış veya idare ve denetlemiş olduklarını isbata yarar belgelerini, Karayolları Genel Müdürlüğü İle Ankara., İstanbul bölge müdürlüklerinden birinden alacakları tanıtma beyannamelerine (Müteahhit ehliyet beyannamesi, müteahhit plân ve teçhizat beyannamesi) bağlamaları ve bu beyannamelerin İçindeki sorular cevaplandırılarak yeterlik belgesi İsteme dilekçeleri İle birlikte eksiltme gününden en az üç gün önce (tatil günleri hariç) yazı ile Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek bu iş İçin yeterlik belgesi almaları, zarflarına koymaları
5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 üncü maddesinde verilen İzahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk pul yapıştırarak bunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlayacakları yükleme mektuplarını eksiltme günü saat onbeşe kadar makbuz karşılığında komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur. (8527)
1 — Açık eksiltme He 15 ton taze baş soğan satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli 2100 lira geçici teminatı 157 lira 50 kuruştur.
2 — Eksiltmesi 21/Temmuz'95O günü saat 11 de Harbiye
M. S. B. İst. 1 No. Sat. Al, Koni, da yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. (2934 - 9061)

1 — Müteahlt nam ve hesabına 14 adet gemi tipi soba açık eksiltme He satın alınacaktır, Tahmin edilen bedeli 726 liradır. Kesin teminatı 110 liradır.
2 — Eksiltmesi Harbiye M. S. B. tst. 1. No. Sat. Al. Kom,
da 2l/Temmuz/950 günü saat 15 de yapılacaktır şartnamesi her gün komisyonda görülür. (2935 - 9060)

1 — Pazarlıkla 1000 kilo kuskus, 1000 kilo şehriye satın a-lınacaktır. Tahmin edilen bedeli 1260 lira, kesin teminatı 190 liradır.
2 — Pazarlığı 12 Temmuz 950 günü saat 16,30 da Harbiye
M. 8. B. İst. 1. No. Sat. Al. Kom. da yapılacaktır, şartnamesi her gün komisyonda görülür. (2990 - 9182)
Teessürle bayılanlara, Çarpıntıya, Sinir buhranlarına
I NEVROL CEMMİE
20ÛAMLAS! DERHAL FERAHLANDIRIP. LVURİNİZDEMUTLAKA BULUNDURUNUZ
Ali Mııhiddin Hacı Bekir
TİCARETHANESİNDEN;
Akide şekeri 200, Karışık Bayram şekeri 280, Akidesiz karışık şeker 320, Badem ezmesi 300, İki kavrulmuş badem şekeri 320, Fıstıklı lokum 300, Sade lokum 180, karışık lokum 220.
HACI BEKIRin MEŞKUK ACIBADEM KURABİYESİ 18 Şerbetler 10, ayran 10, dondurma 20 kuruş
173 senelik büyük bir namı olan mamulatımı yukarıda gösterdiğim fiyatlarla Balıçekapı, Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy mağazalarımla
İSTANBUL SERGİSİNDEKİ
pavİyonlarımda satışa arzettiğlml muhterem, ahalimize saygı 11e Hân eylerim.
Ali Mııhiddin Hacı Bekir
Deniz Gedikli Erbaş orta okulu Komutanlığından
1 — Türk Donanmasının gedikli erbaş kaynağı olan t De nlz GedlkH Erbaş Ortaokulu» ve »Deniz Gd. Erbaş Sınıf Okuluna# öğrenci yazımına 1 Haziran 950 den 1 Eylül 950 gününe kadar devam edecektir.
2 _ Birinci sınıfa bu yıl İlkokulu bitirenler n. sınıfa
ortaokullarda İkinci sınıfa geçenler, üçüncü sınıfa da ortaokulda HL cü sınıfa geçmiş bulunanlar ve gedikli erliğe de ortaokulu bitirerek diploma alanlar kabul edilirler.
3 — Birinci sınıfa 13 - 16. İkinci sınıfa 14 - 17 ve üçüncü sınıfa 15 - 18 yaşlan İçinde olanlar kabul edilirler.
4 — Gedikli er olacakların 16 yaşından küçük olmamaları şarttır.
5 _ tsteklllerden tstanbulda bulunanlar Kasımpaşadakl
okul müdürlüğüne başka yerlerde bulunanların bulunduktan yerin askerlik şubesi başkanlığına aşağıdaki yazılı vesikalarla müracaatları. (6318)
A — Dilekçe,
B — Nüfus cüzdanı - Fotoğraflı -
C — Bir seneyi geçmemiş aşı kâğıdı,
D — AUesInln ve kendisinin iyi ahlâk sahibi olduğuna dair iyi hal kâğıdı.
E — Okul tastık nam esi veya diploma,
E* — 12 adet vesikalık fotoğraf.
Herkesin evinde ve seyahate çıkacak çılanlarda her şeyden evvel biı şişe
MAZOH
Meyva tuzu bulunmalıdır.
Güç
HAZIMLARI kolaylaştırır. ,
KABIZLIĞI defeder, tnlda
tUllltlI
ve yanmalarun giderir,
ağızdaki tatsızlık ve fena
kokuyu izale der.; HO-
ROS markasına dikkat.

Comments (0)