AKŞAM
Bugün 8 sahi/e
PAZAR 11 Nisan 1948
A K Ş A M* ı n Küçük Hânları en verimli, en ucuz vasıtadır.
Sene 30 — No. 10592 — Fiatl her yerde 10 kuruştur.
Sahibi: Necmeddln Sadak — Yazı işlerini fiilen idare eden: C. Bildik — Akşam Matbaası
Siyasî vaziyette gerginlik
-——---------
Başkan Truman 61. Eisenhower ile uzun müddet görüştü
Amerikan seçimi
Gl. Eiaenhower namzetliğini koymıyacak
Nevyork 11 (R) — GL Eısen-hower gazetecilere. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını koymak niyetinde olmadığını tekrar söylemiştir.
Kudüs yakınında şiddetli çarpışmalar oluyor
Elkastel etrafındaki çarpışma muntazam bir harb halini aldı — Araplar bazı Yahudi köylerini bombardıman ediyorlar
Mareşal Sokolovski’nin Berlin’den ayrılması bir çok tefsirlere yol açtı
Bugünkü Berlin şehrinden bir görünüş
Sovyet Elçisi
Dışişleri Bakanını ziyaret etti
Ankara 10 (A.A.) .— Ankaraya gelmiş bulunan Sovyet! er Birliği büyük elçisi Lâvrişev bugün saat 12 de Dışişleri Bakanı Neemeddln Sadak't makamında ziyaret etmiştir.
Trieste meselesi
Yugoslavya İngiliz, Amerikan notalarını reddetti
Arap gönüllülerinden mürekkep bir müfreze
Nevyork 11 (R) — Almanyada vasiyet gerginleşmektedir. Gazetelere gelen haberlere göre, bunun sebebi Rusların İngiliz, Amrlkan ve Fransız-ları Şerlinden çekilmeğe mecbur etmek için aldığı yeni tedbirlerdir. Rusya geçen hafin Berllndeki üç işgal kuvvetinin muvasalasını kesmek İstemiş, bu yüzden mühlnı bir İhtilâl çıkmıştı. Bu mesele henüz kail şekilde halledilmeden Ruslar şimdi de telgraf vç telefon muhaberatını kontrul | etmek teşebbüsünde bulunmuşlardır. Bu hal heyecan uyandırmıştır,
Rusların Berlin havalisinde ve işgal bölgeleri hududuna yakın mıntıkalarda mühim kuvvetler topladıkları haber verllyor. Bu kuvveterln manevra maksadiye toplandığı bildirilmekle beraber, gazeteler, bunun Batı mü t tetikleri Üzerindo tesir yapmak İçin olduğunu söylüyorlar.
Balkan Truman tarafından Avry-naya yardım plânının İmzalanması. Fransada son İktisadi gelişmeler «unu gösteriyor kt, Avrupada kuvvetler mu vazenes! o iaroda gelişmiştir kİ, silâhlı bir harble değiştirilebilir. Belki de Rusya bunu anladığı İçin Berlin taarruzunu kesip atmlş ve hücumlarına devamdan vazgeçmiştir.
Milletler arası siyaset barometresi normale gelmek üzeredir. Fakat,. İbre o güzel havalardan, çok uzaktadır.
Nevyork 11 (R) — Almınyadakl Rus kuvvelterl komutanı Mareşal Sokolovskl'nln Şerlinden ayrlıması, İngiliz İşgal bölgesindeki Sovyet delegesi General Sikln'ln geri çağırüms sı muhtelif tefsirlere yol açmıştır. Bazı gazeteler, bunu Sovyetlerle Müttefikler araatnda münasebetleri kesmeğe doğru bir a dun telâkki ediyorlar. Diğer bir kısım gazeteler İşe, Bati müttefikler! üzerindo tesir yapmak İstenildiğini söylüyorlar.
(Arkası şahife 2; sütun 5 te)
Londra İL (R> — Yugoslav hükû» matı, İngiltere ve Amerika hükümetleri tarafından kendisine tevil edilmiş olan notaları reddetmiştir. Bu notalarda, Ingiltere Ue Amerika. Trieste bölgesi hudutlarında cereyan etmiş olan hâdiselerden Yugoslav polisin! mesul tutmaktaydı.
Ayrıca Yugoslavya, Birleşik Amerl-knya İlci nota göndermiştir. Bu notaların tikinde, Yugoslav şemalarında Amerikan uçaklarının, uçmuş olması protesto edilmektedir. İkincisinde de Yugoslavya hükümeti Senatör Brld-ges'ln teklifini protesto etmektedir. Senatör Bridges Vaşlgtondu yaptığı bir beyanatta. Amerikan hükümetinin demir perde gerisindeki mukavemet cephelerini takviye etmesini İstiyordu.
Yunanistan’da gizli bir teşekkül meydana çıkarıldı
Ingiltere’nin altın stoku
Londra 10 (A.A.1 — Önemli miktarda altın satışlarına devam edilmekte lso de îngilterenln altın ve dolar stoklarının mevcudu mart ayı sonunda geçen senckl ayın devreye nazaran 40 milyon İngiliz lirası fasla bulunmaktadır.
Londra 11 (Rı — Kudui • Teüviv yoluna hâldin bir Arap köyü öian El-kostel'de çarpışmalar devam ediyor. Yahudi radyosu burasının hâlâ Ya-hudllîrin elinde olduğunu İddia »diyor. Araplar İse köyü geri aldıklarını bildiriyorlar.
Buradaki çarpışma bayağı muntazam bir harb halin! almıştır. İki tarif da top kullaniyor. Aruzların topları Kudüs’ün ha.tısmda Monse flöre, CH-vale, Shaul. EJeyt Hakeram Yahudi köylerini bombardıman, etmektedir. Top sesleri Kudüsten mükemmelen duyuluyor. Bazı gülleler Kudüs’ün batı varoşuna düşmüş, 3 Yahudi ölmüştür.
Araplar, Haytanın doğusunda M.Ç-mar'dakl Yahudi kolonisine hücum etmişlerdir. Yahudller hücumu defettiklerim İddia ediyorlar,
Arap Birliği siyasî komitesinin toplantısı
Lonra 11 (R) — Arap Birliği slyusl komitesi Kahirede dün 4 saat süren' bir toplantı yapmış ve müzakereye |
ıHim ııııiTııı iimiFHî t u »M «■1«»* *» »■»»««
devam etmeyi yarına bırakmıştır. Toplantıda bulunmak üzere Kudüa müftüsü. Şam'dan Kahıre'ye gitnUp tir.
Tuplntıdan sonra Birlik başkanı Arza m paşa hiçbir şey şöylememiîiir-Mamafih sanıldığına göre. Filistin meselesi bu halita Birleşmiş Milletler Konseyine gelince nasıt bir yol lu!u-lacağı görüşülmüştür.
Elkastel etrafındaki muharebe
Londra 11 (R ı — Dün Filetinde a», kanlı çarpışmalar Elkasteı köyü de ■ lavlarında cereyan etmiştir. 84 Ms . ilk toplar tarafından destekleueta 3500 kişilik bir Arap kuvvet! karşı taarruza geçmiş ve köyü yeniden Y.%-hûdüetden almıştır. Bu 3500 kişinin 1500 ü Arap Kurtuluş ordusuna mensup Suriyeli ve Iraklı kimselerdir. Geri kalanını da Filistinli Araplar teşkil etmektedir.
Dün akşam Arıplar 88 Mm. ilk tnp lorla Kudiuün 3 nıahaLleslnl bombardıman etmişlerdir.
mı n:
m.
Arada liır
Di KKATLER:
Rusların aldıkları tedbirlere rağmen. fevkalâde bir hâdise olmadıkça, bugün İçin bir harb tehlikesi görülmüyor. Mamafih Amerika esaslı surette hazırlık yapmaktadır.
Başkan Truman, dün. mitil müdafaayı ilgilendiren meseleler hakkında Ol. Elscnhover He uzun müddet görüşmüştür, Bu görüşmeye ehemmiyet Verilmektedir.
İsviçre radyosunun yorumu
Berne 11 (Rj — İsvlçer radyosunun yorumcusu dün akşamki konuşmasında Berlin hâdiselerine temas etmiş ve demiştir ki :
Berlin muhaberesinin ilk safhası sona erdi. Taarruza başlamış olan Ruslar hareketlerine devam- edemediler. Hücumdan vazgeçtiler. Bu muharebede Rusların uğramış oldukları mağlûbiyet kati midir? p.. dar taarruzlarını yenilemlyecelîler -mİ? Sunu İleride göreceğiz. Fakat, bu taarruzun yarıda bırakılması muhakakk kİ Rusların prestijine darbe hıddrnılştlr.
Berlin hâdiseleri, Puslar tarafından hes'.pj olarak yaratılmıştır. Gayeleri neydi? Bunu ancak onlar bilir Avrupa başkenr.lerinde dolaşan şayialara göre Müttefikleri Bedirden dışarı atmak İstiyorlardı, Bunda muvaffak olama-bıışiaTdır.
Bu Rus taarruzunun akamete uğramış olması İtalya seçimleri üzerinde tesir yaflarak ve batı müttefiklerinin jfcırumunu sağlamlaştıracaktır.
Teşekkül mensupları gizli vesikaları çalmak, deniz tesislerini havaya uçurmağı planlamakla itham ediliyorlar
Güney Amerika’da Paraguay hükümetinde de bir komünist suikastı meydana çıkarıldı
Londra 1 (Ri — İçlerinde Yunan bahriyeline mensup er ve subaylarla bazL siviller bulunan 1.13 kişinin .muhakemesine yakında başlanacaktır, i 24 suçlu da gıyaben muhakeme edilecektir.
Suçlular gizli bahri vesikaları çalmak, gemilerle deniz tesisatını havaya uçurmağı plânlamaklu itham ediliyor. Muhakeme edileceklerin komünist teşkilâtı namına çalıştıkları mey dana çıkarılmıştır,
Paraguay’da
Nevyork II (R) — Güney Amerika hükümetlerinden Paraguay İç Bakan lığı bir tebliğ neşrederek, bir komünist suikastı meydana çıkarıldığını, birçok komünistin tevkif edildiğini bildirmiştir. Tebliğde suikastın, Güney Amerlkada seri halinde terllb e-dilen komplolardan biri olduğu bildiriliyor.
Koîombiyadaki ihtilâl
Nevyork 1i (ft) — Bir İhtilâl çıkan Güney Amerika hükıünetlerlnden Ko lombiya’da vaziyet daha sakindir. Bu hükümetin başşehri olan Bogota'da muhafazakârlarla liberallerden mü-
rekkep blrkoalLsyotı hükümet! kurulmuştur.
Cumhurbaşkanı Berez, radyoda konuşarak liberal partisinin yeni liderinin kabinede vazife kabul cttlği-nL, ordunun vaziyete hâkim olduğunu bildirmiştir.
Hükümet bir kısım İhtiyatları silâh altına çağırmış vc İsyanın sebeplerini tahkik etmek üzere bir komisyon teşkiline karar vermiştir.
Bogota'dan gelen son haberlere göre, çarpışmalar ve şehirde yangınlar hâlâ devam ediyor. Şehrin en güzel binalarından bir kısmı büyük hasara uğramıştır. Felemenk elçiliği tamamen harab olmuştur. İçinde Pan Amerikan konferansının toplandığı parlâmento binası da büyük hasara uğramıştır,
Arjantin, konferansa iştirak eden delegelerini almnk iizere bir uçak gön dermiştir. Diğer delegeler Henüz Bogota'dadır. Bunlardan bir kısmı dün resmi olmıyan bir toplantı yaparak görüşmeye burada mı. yoksa başka bir şehirde mi devam edileceğini tetkik etmiştir.
Beyanat - malûmat
Gazetenin »haber vermek ve fikir telkin etmek» gibi iki vazifesinden ehemml haber vermektir. Çünkü haber, »objektif» bir şeydir; »sübjektif» olan fikir, haberin doğruluğuna dayanacaktır.
Binaenaleyh, istihbaratta çalışan ark ad aşları mı cm vazifelerinde muvaffak olmalarına hizmet etmek âmmenin iyiliğine çalışmaktır. Yabancı ve rakip memleketlerden dahi doğru haber alabilmek için, dünya konferansları akdediliyor. Bunlara biz de iştirakten fayda umuyoruz.
Memleketin içinde ters şekil almış bir geleneği âhır değiştirmek zorundayız.
Meselâ, memurlara, âmirlere başvuruyorsunuz, İş sahiplerinden herhangi birinin haydi haydi cevap alabileceği bir sual soruyorsunuz. Gazeteci olmasanız, size o malûmat verilecekti. Gazeteci oluşunuz ürküntü uyandırıyor:
— Efendim, biz beyanatta bulunanlayız.
— Siz zaten beyanat verseniz' de gazete neşretmez. Zira beyanatı en yüksek mertebedeki şahsiyetler verir. Sîzden istenen, ancak malûmattır. Bu harcıâlem malûmatı gazetelere vermek ise bir milli ve medeni borçtur.
Artık »beyanat veremem/» boykotajını merkezden bir tamimle ortadan kaldırmak gerekiyor.
Bir arkadaşımız, bu sütundaki bir fikrimi tenkit ederken. Demokrat Partisinin, prensiplerinde Halk Partisinden ayrı hususiyetler olduğunu ileri sürüyor. Meselâ, Demokrat Partisi «liberal dev-fetçi* imiş. (Ne mütenakız tâbir!) Öyleyse — devletçiliğin yanında şahsî sermayenin yaşamasını mümkün kıldığını bütün mevcudiyeti sırasında gösterdiği İçin — Halk Partisi de «devletçi liberal»?
Böyle kelime oyunlarını bir tarafa bırakalım. Ana mevzulara kuşbakışı bakalım.
Blzansta «Yeşiller ve Maviler» diye iki parti olduğunu biliriz. Bu partilerden birincisi zlraatçiler-miş. Renklerini de bereketli bahar tarlalarından almışlar, İkincisi de denizcilermiş. Bizarısın at yarışları bile, devrimizin kulüpleri gibi, bu renklere bürünerek yapılırmış. Yani, bariz karakter şarttır.
Modern partilerden her biri, buna benzer ayrılıklara dayanmak zorundadırlar. İkiz eş gibi blrlbirlerlne benzedikten sonra parti tâbirine bile İhtiyaç kal-; maz, Emsali arasında, biribirini' cm fazla andırıyor sanılan İki' büyüle Amerikan partisinin biri, tarihinde reliyonalisttl ve bilhassa büyük sermayedarların partisi olmakla şöhret almıştır.
Bizim do şimdiki bavatımzıda mütemadiyen zihnimizi kurcalı-van mevzular vardır. Bunlardan biri, meselâ. Tiirkivenin zdraatcl bir memleket halinde gelişti-
rilmesi; ve aksi fikir, sanayici bir memleket olarak geliştirilmesidir. Kimi vatandaş birinci’ tipi İktisadî inkişafımız için faydalı, kimi vatandaş ikine! tipi faydalı sayıyor. Halk Partisi eaktile tek parti halinde bulunduğundan — tıpkı bir Devlet cihazı gibi — ziraat ve sanayi hayatının her şubeslle mütenasip şekilde uğraşmağı zaruri saymıştı. Halbuki yeni bir zihniyetle onun karşısına çıkan muhalefet partisi. «Sanayi mi? — Ziraat nü?> gibi büyük ana mevzularımızdan birini İki seneden beri süren mevcudiyeti sırasında benimsemek, iktidara geçerse nasıl bir istikamet takibedeceğlnl hiç değilse bin sene evvelle! bir Bizans partisi derecesinde belirtmek mecburiye-tlndevdi. Böyle olsaydı, meselâ bir çifçi partisinin temeli atılmış olurdu. Yahut toprak kanununu yapmak, müstahsili korumak ve şehirli müstehliki ikinci safta bırakmak gibi tcnkidlerle, Halk Partisi, bir köydü parti mevkiine sürülürdü; şehirlinin başlıca avukatlığını Demokrat Partisi üzerine almış bulunurdu.
Programda vüzuhsuzluk yüzünden. bu da olamamış: Demokrat Partisi biivük mevzulan-mızı halk önüne serip münakaşa edilmesine zemin hazırhyama-mıştır. Çok partili bir rejimin başlıca nimeti buyken memleket bu kadarcığmdan bile istifade edememiştir. Halkçı
11 Nisan 1319
__—
SÜZÜN GELİŞİ
AKŞAM
C. H. Partisi divanı
İstanbul Filârmoni Derneğinin yeni hamlesi
Her şeyi Devletten beklemek başlıca noksanlarımızdan biridir. Halbuki Devletin yapması lâzımgeldiği halde henüz yapmaya İmkân bulamadığı öyle şeyler vardır kİ bunları şahsî teşebbüslerle başarmak mümkündür. Meselâ hususî bir teşekkül olan İstanbul Filârmoni Demeği geçen sene, emsalinin pek çoğalmasını dilediğimiz bLr teşebbüse girişmişti. Musiki sevgisini yaymakla memlekete ve insaniyete hizmet ettiğine kani olan Derneğin giriştiği teşebbüste hareket noktası şu İdi:
«Her büyük şehrin olduğu gibi îstanbulun da kendi Filârmonik orkestrası ötaıahdır. Orkestramızın, îstanbulun bunca senelik mazisine yakışacak mükemmelliğe erişmesini İstiyoruz. İyi bir orkestraya sahip olmak İçin senede takriben 200,000 lira sarfet-mellyiz. Bu parayı kâmilen Devletten veya Belediyeden temin etmek imkânsızdır. Büyük şehirlerin Filârmonik orkestraları, cemiyetin âza aidatı ile ve bilhassa zenginlerin teberrularîle yaşamaktadır. Böyle bir gayeye hizmet etmek Îstanbulun münevverleri İçin bir şereftir. Aslî üyelerimiz senede 80 lira aldat verir, bunun âzamisi 120 liradır. Yardımcı üyeler senede 12 lira aidat verirler. Teberru için hudut yoktur. Orkestramızın fedakâr şef ve müzisyenleri şimdi ücretsiz çalışarak idealist insanlığın yüksek bir nümunesinl gösteriyorlar. Sİ s de Filârmoni Demeğine âza yazılarak bu yüksek gayrete katlimiz...»
Geçen sene Filârmoni Demeği bu esaslardan hareket ederek şehrin musiklsever, zengin muhitlerinde on beş gün süren bir kampany açmış ve hayli âza kaydederek topladığı para İle orkestranın musiki aletlerini ıslah etmek imkânının bir kısmını temin etmişti Demeğin bu sene şehrimize gelen tanınmış sanatkârlara verdirdiği konserlerle mevsim! musiki hayatı bakımından canlı tutması da bu sayede mümkün olmuştur.
Dernek aynı teşebbüsü bu sene de tekrarlıyor. Geçen sene cemiyete büyük yardımlarda bulunan âzaianna yaptıkları yardımı devam ettirmeleri ve Demeğe yeni âza getirmeleri İçin müracaat ediyor. Eminim ki aynı hamle bu sene de Demeğe daha geniş faaliyette bulunmak imkânını verecektir ve bu anlayışlı yardım sayesinde İstanbul her şeyi tamam bir Filârmonik orkestraya pek yakında kavuşacaktır.
4i
Şevket Rado
toplantılarını bitirdi
Halk dileklerinin bir neticeye bağlanması tedbirleri önemle müzakeı e edildi,,
Ankara 10 — CHP divanı bugün çalışmalarına «on vermiş ve Genel başkan vekili tarafından şu tebliğ neşredilmiştir:
«CHP divanı, nisanın 9 uncu cuma günü Ankara Parti merkezinde toplanarak devamlı İki gün çalıştıktan aonra mülaakıp toplantısını haziranın 11 İnd cuma günü yapmak üzere çalışmalarını bitirmiş, aşağıdaki kararlan almıştır:
1 — Genel İdare kurulunun, geçen İki ay İçinde memleketin umunü durumu İle Parti durumunu açıklıyan ve bu müddet İçinde cereyan edip Partiyi ilgilendiren olayları anlatan raporu münakaşa ve tasvlb edilmiştir.
2 — Genel İdare kurulunca hazırlanan ve zira! kalkınmanın esaslarını derllyen rapor, Parti programı hükümlerine ve günün İhtiyaçlarına olduğu kadar hükümetin de fikirlerine ve hazırlıklarına uygun görülmüş ve hükümete tevdii kararlaştırılmıştır.
3 — 1947 yılı İkinci 8 aylık Parti merkez hesapları hakkındakl denetçiler raporuna divanca ıttıla hasıl olmuş Ve tasvlb edilmiştir.
4 — Parti teşkilâtımıza akseden halk dileklerinin bir neticeye İsal edilmesi tedbirleri yeniden önemle mü a.kere edilmiştir.
6 — Halkevlerinin bir tesLs haline getirilmesi hakkında Genel idare kurulunca mütehassıslardan alınan ra-
por, divanın ıttılaına arzedllmlştlr.
6 — çukurovamn hükümetçe henüz satın alınamamış 1047 senesi pamuk mahsulü İle yağlı maddelerinin bugünkü durumuna bir tedbir bulunması halkındaki İstek, hükümetin ta lebi ve divanın tasvibiyle hükümete tevdi edilmiş re divan, gündemindeki diğer İşleri dc sonuçlamıştır.
Kadıköy ilçe kongresi
Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy ilçe kongresi dün caat 15 te Kadıköy Haikevlnde yapılmıştır. Toplantıda İs tanbul milletvekili Mim Kemal Öke, Sinop milletvekili Lûtfl Aksoy, CHP İl başkanı B. Sadi Bekler, Ştlılr Meclisi üyelerinden Melih* Avnl Sözen de bulunmuşlardır.
Kongre başkanlığına Fahreddln Kerim Gdkay getirilmiş, dilekler faslı mevzuubahls olunca, «öz alan hatipler, rüşvetin korkunç bir hal aldığını, rüşvetalz hiçbir İş yürümediğini, hayat pahalılığının ne yapıp yapılıp önlenmesi İcab ettiğini, komünizmle mücadele İçin sistemli bir çalışma u-sulünOn tatbik edilmesi lâzım geldiğini beyan etmişler, bu hususların temini için de gereken kararlar almışlardır.
B. Fahreddln Kerim Gökay da heyecanlı biz konuşma yaparak Halk Partisinin bugüne kadar yaptığı hizmetleri ıikıetmfş v» bu hizmetlerin siyasi tarih tarafından şükranla anılacağını belirtmiştir.
Sakarya nehri taştı
30,000 dönüm arazi sular altında kaldı
İzmit 10 (Telefonla) — Adapaza-nncîa Sakarya nehri yükselmeğe devam etmektedir. Seyit 11 nahiyesi civarında taşmış olan suların yüksekliği bir buçuk metredir. Kayıklarla bu civardaki köylere yardım yapılmakla dır. Ovaya yayılan sular, 30 bin dönüm araziyi su altında bırakmıştır.
Evvelki gün Dellçayın taşmaslyie Zileyl basan sular, Jandarma, Sıtma savaş, Belediye ve halkın yardımlyle rujun mecrası değiştirilmek suretiyle çekilmeğe başlamıştır.
Pancar tarlaları, üzüm bağları çok zarar görmüştür. İstnabul - Ankara şosesi ve civar ova 60 santim su altındadır. Sakâryanm yükseldiği bu mıntakada dört metreyi bulmaktadır, önleyici tedbirler alınmaktadır.
İzmit 10 — şiddetli yağmurdan ■on ra karlar süratle erimeğe ve Sakarya nehri tekrar kabarmağa başlamıştır. Nehrin yüksekliği 4 metreyi bulmuştur. Su altında kalan altı köyden başka Kömürlük, Süleyman bey ve Poyrazlı köyleri de suların tehdidi altındadır, insanca zayiat yoktur. Tahliye edilen köylerin halkına Kırıl •y yardım etmektedir.
Toroslarda bir köprü yıkıldı
Adana 10 — Yağan bol yağmurlardan sonra hasıl olan sel sulan yüzünden Adana - İstanbul şosesi üzerine ve Toroslar mevkiinde mühim bir geçit olan tarihi «Akköprü» yıkılmış, motörlfl nakliyat durmuştur.
Dörtyolda şiddetli fırtına
Dörtyol 10 (AA.) — Bütün gece devam eden çok şiddetli fırtına mey-valara ve ban binalara zararlar vermiştir. Fırtınanın devamı sırasında Payas ve Dörtyol yakınında iki orman yangını çıkmıştır. Fırtınanın şld detl ile genişleyen yangın sahan, sabaha karşı fırtınanın azalması ile daralmıştır. Yangın sahasında sade duman gözükmektedir.
fimdi
Vilâyetler özel
İdarelerinin gelirleri
Ankara 11 — Vilâyetler Özci idarelerinin gelirleri hakkında yeni bir kanun tasarısı hazırlanın aktadır. Bu tasan içinde Belediye gdİllerinde de Belediyeler lehinde genişletmeler yapılmış ve kazanç vergisi yerine kaim olacak gelir vergisinden yüzde beş Belediye payı ayrılması, yol vergisinin şelhlr ve kasabalara isabet eden kısmının Belediyelere bırakılması ve bazı resimlerin arttırılması karar altına aiınmştr.
Bu tasan İlgili komisyonlarda in-, eelrıimcktcdlr._________________I
Amerikan yardımı
Deniz kuvvetleri başkanınm demeci
Amerikan yardım heyeti deniz kuvvetleri başkanı Amiral Seattle dün saat 18,30 da Park Otelde gazetecilerle bir görüşme yapmış ve amiral bu görüşme sırasında şunları söylemiştir:
(— Tilrklyeye uçak taşıt gemileri devretmek hususunda her hangi bir Amerikan tasarısı yoktur. Bu haber, olsa olsa, hava kuvvetlerine alt bazı uçakların Tilrklyeye bir nakliye vasıtası olarak kullanılacak uçak taşıt gemileriyle teslim edileceği yolunda Vaşlngtonda yapılan tebliğin yanlış anlaşılmasından doğmuş ol» ’vktır. Türklyenln. coğrafi durumu itibariyle denizaltılar da dahil olmak üzere elverişli tiplerde gemi ve teçhizata ihtiyacı vardır. Bu arada kâfi sayıda uçaklara sahlb olmadı lüzumunu da aşikârdır,
teab eden yerlerde bir hayli tetkiklerde bulundum. Türk donanması mensuplarım, gerek kabiliyet, gerek tâlim terbiye ve savaşçılık ruhu bakımından pek mükemmel buldum. Ben ve kara, hava ordularına mensup diğer arkadaşlarım, Türk sllhâlı kuvvet leriyle beraber çalışmaktan şeref duyuyoruz.»
Italyan seçimi
Milâno’da bugün 2 büyük toplantı yapılıyor
Kayın babasını vurdu
İzmit 10 (Telefonla) — Çayır köyünde kocası taşrada bulunan Hablbe İsminde genç bLr kadın kayınbabası anbarcı Salih tarafından dün evinde taarruza uğramış, bunun üzerine duvarda asılı duran d o mu 3 öldürmeğe mahsus çifteyi kaparak Salibi ağır surette yaralamıştır. Fakat bununla hırsını yenemeyen kadın, çifteyi Salibin başında parçalamış ve ağlaya ağlaya karakola giderek Jandarmaya teslim olmuştur.
Ankara’da kuduz mücadelesi
Ankara 10 — Ankarada kuduz peklerle mücadeleye devam edilmek-
tedir. Bir ay IçlndeSOOO e yakın köpek ve 100 kadar kedi öldürülmüştür.
Londra 11 (R) — Gelecek pazar gur.ü yapılacak olan İtalyan «eçlml İçin büyük bir faaliyet vardır. Bugün Milano'da İki büyük toplantı vardır. Bunlardan birisinde Başbakan, diğerinde komünist lideri ToglLatl! nutuk söyliyecektlr. Şehirde ordu vs polis adamakıllı kuvvetlendirilmiştir.
Bir vapur havaya uçtu
Londra 1! (R> — Geçen hafta Yu-goslavy&dan hareket eden ve makinesinin bozulması üzerine Bari Umanına giren bir vapur dün bıı limanda bLr infilâk neticesinde havaya uçmuştur.
Vapurun mürettebatı ticari eşya taşımakta olduklarını ve Beyrut'a gideceklerini söylemişlerdi. Hasıl olan şüphe üzerine vapur araştırılmış, içinde 8000 tüfek ve 8 milyon fişek bulunmuştu, gemi o zamandan beri nezaret altına alınmıştı. İnfilâka geminin teknesine yapıştırılan bir mayının sebep olduğu zannediliyor.
Fransa’daki talebelerimize verilen ödenek
Ankara 10 — Nisanın başından haziran «onuna kadar muteber ol m t Üzere Fransada devlet hesabına okuyan öğrenci Ödenekleri 478 L'radan 330 liraya İndirilmiştir.
Türk - İngiliz müzik festivali
• Ankaîa 10 (A.A.) — Türk - İngiliz miizlk festivaline iştirak edecek olan Birmingham şehir orkestrasının şefi olan George Weldon. bugün Ankaraya gelmiştir.
Üç vali tekaüde sevkedildi
Ankara 10 — İçişleri Bakanlığınca bazı valiler tekaüde «evkedilmlştlr. Bunlar arasında Yozgat valisi Osman şahtnbaş, Kastamonu vadisi Tevflk Gür ve Tokat valisi Sadrl Aka da bulunmaktadır.
kfl-
îzmirde kadın ve kızlara «ataşan genç yakalandı îzmlr 11 (Akşam) — Bazı geceler, Karşıyakada kadın ve kızlara tasalluta kalkan genç, nihayet zabıtanın sıkı takibi sonunda yakayı ele vermiştir.
Bu genç tanınmış bir ailenin oğlu bulunan Sırrıdır, Sim, ad-llyeye verilmişse de ortada şahsi bir şikâyet olmadığından hakkında ademi takip karan veril-
Dün geceki sis
Dün geco saat yirmi İkiye doğru şehri sis kaplamağa başlamış vo gittikçe kesafetin! arttırarak bu sabah ortalık ağanneaya kadar devam et-mlşltr. Limanın muhtelif yerlerindeki sis düdükleri sabah’a kadar fasılalı fasılalı çalarak gemileri ikaz etmiştir.
Gece Marmara da bulunan ve Boğaz dışından limana girmek Üzere olan gemiler, sisten dolayı oldukları yerde kalmışlardır.
Şehir hatlarında da 22.30 da Köprüden kalkacak olan Kadıköy vapuru Köprü iskelesinde. Kadıköydcn kalkacak olan Ülev vapuru Kadıköy İskelesinde, Kınalı ve Göztepe vapurları Haydarpaşa İskelesinde, Adalara gl-cet olan vapur Köprü Adalar lakele-
Iranda
3 şehirde sıkıyönetim ilân edildi
Tahran 10 (AP) — Resmi kaynaklardan bugün öğrenildiğine göre, Haz er denizi bölgesindeki Maz&n duran vilâyetinin s şehrinde sıkı yönetim İlân edilmiş vs 300 kişi tevkif e-dilmlştlr. Terfik edllelnerden hepsi müfrit solcu Tudeh partisinde 0ye olup, bir hükümet kaynağına göre, Basra görfezi limanlarına sürülmüşlerdir.
Bir ordu sözcüsü keyfiyeti teyld ve. şunlaı ilâve etmiştir: «Asayişi bozmaktan suçlu bütün şahıslar tevkif edilecek ve icab ettiği yerde sıkı yönetim İlân edilecektir.»
İran’da eski bir subay yakalandı
Tahran 10 (AA) — Tahran polis müdürlüğü tarafından bildirildiğine göre, bu şehir civarında bulunan1 Husrev’de, Azerbaycan demokrat hareketine iştlrâk ettikten sonra btr ecnebi memleketine firar eden îran ordusuna mensup Rıısbeh adında eski bir subay yakalanmıştır. Bu subayın üzerinde, İranda yeni bir teşkilât kurmak niyetinde bulunduğunu belirten siyasi vesikalar bulunmuştur.
--_ ı. ib. i. — . . j
Çekoslovakya yapılan müracaatı reddetti
Son değişiklik iç iş olduğundan bahisle Güvenlik Konseyine delege göndermiyeceğini bildirdi
New-York 11 (R) — Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (Mn Çekos-lovakyadakl son değişiklik hakkında müzakerede bulunmuştur. Hâtıriarda-dır kİ bu mesele §111 tarafından verilen bir nota özerine ortaya çıkmıştı. Konsey, Şlll notasını görüşmüş ve Çekosloyakyayı aon zamanlardaki rejim değişikliği hakkında yapılacak görüşmeye temsilci göndermeğe davet etmişti. Çekoslovakya verdiği cevapta bu daveti kabul »tmlyeceğlnj bildirmişti.
Çek notasında: «ŞUI hükümetinin, Çekw)ovakyadakl değişikliği Rusya İdaer etti, demesi tamamen esassızdır ve Bovyetlere karşı düşman cephe hazırlamak içindir. Çekoslovakyadkl değişlllk sadece bu memleket! alâkadar eder. Konseyin Çekoslovakyanin
İç işine karışması Birleşmiş Milletler beyanameslne aykırıdır# denilmektedir.
Bu cevap üzerine konseyin hususi tahkikat yapılmasını İstemesi muhtemeldir. Fakat bunu Rus delegeM veto edecektir. Konsey çok muhtemel olarak Çekoslovakya hakkında tahkikata Rusyamn mân! olduğunu tes-blt etmekle İktifa edecektir.
Konsey, dün İkinci toplantısında Kumla kabul edilmeleri için muhtelif devletler tarafından yapılan müra-caatleri görüşmüştür. Sovyetler Arnavutluk. Romany, Macaristan Bulgaristan ve Moğollstanin taleplerin! desteklemiştir- Gerek bu taleplerin gerek Ürdün, FlnllndJya. Portekiz, Avustur-yanın taleplerinin tetkiki başka bir zamana bırakılmıştır.
Siyasi vaziyette
Yeni parti
İcra
Trabzon icra memuru kayboldu
Trabzon 10 — Trabzon memuru Nizameddln. Ünal akşamdan beri kayıptır,
memuru dün gece saatin!, gözlüğünü, İçinde 25 Ura çıkan portföyünü yastığı altına koymuş, çocuklarına «Annenize İyi bakın, ben biraz dolaşıp geleyim» diyerek sokağa çıkmıştır. O zamandan beri kayıptır. Muamelâtında yolsuzluk görülmemiş, yalnız kasada 1208 lira noksan çıjçmıştjr.
(Baş tarafı 1 inci s ah i fede)
Celâl Bayar’m demeci
Ankara 10 — B. Celâl Bayar, haftalık «Millet Yolu, gazetesine bir demeçte bulunmuştur. Bu beyanatında Çorum seyahatinden memnun okluğunu, kanun! ve adil tam teminatın görüldüğü uman kısmi seçimlere girileceğini. Demokrat Partide mevcut olduğu İleri ■Örülen iç ihtilâfın tamamen halledilmiş olup bazı şahıslar hakkında da tüzük İcabetinin tatbik edldiğinl yeniden Haysiyet Divanına verilmiş İtimse olmadığını söylemiş, btr dünya harbinin yakın olup olmadığı teklindeki bir suale de şöyle ee-vap vermiştir;
— Dünyanın rulhten ziyade harbe değru İstikamet aldığı meydandadır. Bu İstikamet seyrini değiştirmedikçe uzak veya yakın bir harb tehlikesini kabul etmek nruretl hasıl olur. Fakat bunu btr müddete bağlamak bir as da kehanete yer vermek demektir.
Cenevredekı toplantı
Cenevre'de toplanan Haberleşme hürriyeti konferansına delege olarak iştirak eden Ankara Milletvekili B. Fallh Rıfkı Atay şehrimize dönmüştür. B. Falih Rıfkı, konferans baklandaki düşüncelerini şöyle anlatmaktadır:
— Bu konferans bana, Sovyetlerle Demokrasiler arasında kati bir anlaşma yapılmadan önce bu türlü toplantıların ne kadar lüzumsuz olduğunu bir kere daha İspat etti. Sovyet peyklerinin konferansta beş altı reylerine mukabil çoğunluk garp demokrasisinde olmasına rağmen onlann delegeleri muhtelif vesilelerle demokrasilere mûteamadt hücumlarda bulunmuşlardır. Bu konferansta müspet bazı neticeler alınsa bile bunlar ekonomik ve sosyal konseye gidecek, bu konsey de Birleşik Milletler toplantısında görüşülmek ürere bazı esaslar hazırlayacaktır. Ondan sonra iş yine Sovyetler çıkmazına dayanıp kalacaktır.
Bugünkü siyasi kör düğüm, çarpışma ile jni, yoksa Bavyetlerln çekilin esile mİ çözülecek, şimdiden bir şey söylenemez. Her halde Çekoslovak hft disesl, tıpkı eski Münih sonrası gibi anlaşmadan büsbütün ümit kesme havası yaratmıştır.
tamirden ban gazetelere bildirildiğine göre bu şehirde yeni b!r parti hakkında bazı teşebbüsler vardır. Bu cümeleden olarak emekli general Ra-slm Ak tuğ, mühendis Harun Dizman, Dr. Mustafa Kenetli ve diğer bazı zevat faaliyette bulunmakta İmişler.

Ormanların devletleştirilmesi
Ankara 11 (Telefonla) — Sahipli ormanların devletleştirilmesine dair olan kanuna eklenen kanun tasarısı da Büyük Millet Meclisine sunulmuştur. Bir taraftan ormancılık tatbikatı, bir taraftan devletten başkaların* ald olan ormanların devlet eline intikali etrafında, sürüp Elden flktyetlerin bu yeni tasan İle önleneceği umuluyor.
Ziraat isletmelerinin lçlr.de bulunduğu halde, devletleştirllen ormanlar sahiplerine iade edilecektir. Diğer taraftan İsreçten îsveç Orman araştırma enstitüsü müdürü de dün uçakla şehrimize gelmiştir. Profesör, orman işlerimizde mütehassıs olarak çalışacaktır.
[...BO......R..S...A.....|
İstanbul Borsacının 10/471948 flütleri
çBKLfR
L/Jûdca
New • York
Paris
Cenevre
Amsterdsm
Brüksel
Prag
Stokholm
Lizbon
ESHAM VE tahvilât
% 1 Failli Tahviller
1 Sterlin
100 Dolar
100 Fransız î.
100 İsviçre f.
100 FUorln
100 Belçika f.
100 Çeko kr.
100 İsveç kr.
100 Eskudes
sa-
Fuat Köprülü ve Refik Koral tan Urfa’da
Urfa 10 — Demokrat Parti kurucularından Fuat Köprülü ve Refik Koraltan şehrimize geldiler. Vali vekili ve Belediye reisi Köprülü ve Koraltanı bulundukları yerde ziyaret ettiler. Sinema binasında yapılan bir toplantıda bir kaç söz söyleyen Köprülü; bir aralık seçimlerin tam bir emniyetle yapılması lâzım geldiğinden bahsetmiştir.
Urfa, yarın (bugün) kurtuluşunun yirmi sekizinci yıldönümünü kuthyacaktır.
Ingiliz büyük elçisi ile ailesinin Mersin’e ziyaretleri
İskenderun 10 — Mersine tan İngiltere büyük elçisi slr Da-
vid Kelly Mersin vilâyet konağına resmî ziyarette bulunduktan sonra Mersin Halkevlni gezmiştir. Bu ziyaret esnasında Lady Kelly bilhassa Halkevinde gençliğe ayrılan okuma Ye spor Ra* lonlarma derin bir ilgi göstermiştir. Müteakiben elçi, Lady Kelly ve çocukları Pompelopolîs harabelerini gezmişlerdir. Yollarda Lady Kelly Türk kadın köylüleri-le samimiyetle görüşmüştür.
Dün oksam İngiltere konsoloshanesinde verilen kokteyl partide elçi şehrin İdare âmirleri, ko mutanlar ve gazetecilerle tanışmış ve görüşmüştür.
Kapanış
Sivas - Erzurum 1 20.50
Sivas - Eraunm 2-7 20.65
1941 Demiryolu I 20.70
1041 Demiryolu H 20.30
1041 Demiryolu m 21.25
M1U! Müdafaa I 20 85
Mim Müdafaa H 21.20
M11U Müdafaa HT 20.40
Mim Müdafaa IV 20.80
% 0 faizli Tahviller
Kalkınma I 96 50
Kstüanma n 96.80
Kalkınma m 96.70
% 5 faizli Tahviller
1033 Ergani 23.75
1038 tkramlyell 31.50
Milli Müdafaa 21.16
Demiryolu IV 96.00
Demiryolu V Ö7.—
AnadoLu Demiryolu Grupu
Tahviller 1 - 2 100.—
Hisse aenetleri 6 65.50
Mümessil senet 74.—
Şirket hisseleri
Merkez Bankası J35.—
Bankası 14.—
T. Ticaret Bankası 6.26
Aslan Çimento 15.28
—• TAKVİM •
ICemazIyel'âhtr i — Kaşım 156 İmsak. Gü. öğle İkindi Ak. Ya
E. B 58 10.44 6.32 9.Î4 12.00 1.30
V. 3.42 6.28 12.15 15.57 18.44 20.20
Bir kalpazan yakalandı
îzmlr 10 (Akşam) — Seydiköy civarında, gümüş bir liralıklara benzlyen kalp paralar hazırhya-rak burada piyasaya sürmeğe çalışan Fethi Karapınar adında
BARRAFLARDA ALTIN satış . 86.65 38.15 i(]L M.30
5.48

Gulden Türk liran Sterlin Külçe
Tl Nisan 1MB
A K 9 » M
Sahi fe S
AKŞAMDAN AKŞAMA
Kat resi altın nisan yağmurunu âfetleştirmek çareleri...
Dünkü yağmur neydi? Dört gözle beklediğimiz nisan yağmurlarının ancak ilk müjdecisi... ÎKalresl altın!» dediklerinden... Fakat bazı semtlerde, bu kuvvetli çiseltl felâketimi olayazdt: Ambarları, bodrumları su bastı; tavanlar aktı, duvarlar sızdı, ahşap kulübelerin gözleri battallaştı! Daha kırlık yerlerde de tarlaları çaylar basmış, yollar çamur altında kalıp kaptı kaçtılar geçemez olmuştur.
Dahası var:
Ankara caddesinden, yani bizim Babıâll ile İstanbul vilâyetinin son devirde asfaltlanan meşhur ve tarihî sokağından geçiyordum. Hafif yağış sürüp gidiyor; yolun Ud yanında İki keçeli minik bir selcik kabamuş,
Bundan evvelki yağmurlarda dikkatlice bakmıştım; yine baktım, baktım; hayret, İbret, teessüfle baktım:
Eu yeni caddemizin kenarına, demir parmaklıklı kapaklarla örtülü delikler yapılmış imiş: Su. aşağıya akıp yer altı oluklarm-dan gitsin diye olacak. Fakat bu tahtelarz su oluğu tıkanmış, zahir. Her halde, parmaklıkları sıvırya çöp ve çamur örtmüş. Bu manzara şimdiki yağmurda değil, evvelleri de böyleydi. Sel, ondan dolayı kabarıyor.
Bu manzara kİ, vilâyetin ve matbuatın gözü önündedir: varın gayri, Ötesini kıyaslayın!
Sorup dururuz:
«— Başka memleketlere daha ziyade yağmur ve kar yağar. Peki, bir nisan yağışı niçin bizde musibet halini alsın?»
S anın m, bunun cevabı işte şudur; Tesisatın eksikliği, mütemadi tamir ve tekayyüdün mevcut olmayışı!
Evlerimizde bu, şehirlerimizde bu, köylerimizde bu, tarlalarımızda bu.
Geçenlerde bir zLraat mühendisi, don hâdisesine karşı köylünün neler yapabileceğini anlatıyordu1
— Ceste ceste çörçöp yakınalı; dumanının ısısı sayesinde bahçeleri don felâketinden kurtarmalı! - imiş. — Bu olmadı, oluk oluk su salmalı; çünkü su buz-laştığı sırada soğuğu çeker. Lâkin sonradan buz dahi soğuk salacağından İki ve üçüncü parti sular salmalı kİ ilk tedbir beter netice vermesini... - imiş.
İnsan oğlu, her tabiat faciasına karşı çareler düşünüyor, buluyor. Yıldırımı zararsız kılmağa; — zelzeleyi bile, yanar dağı bile. tayfunu bile kendine karşı zararsız kLİmağa kalkıyor. Don hâdisesine hükmediyor. Biz nisan yağmuruna mı zebûn olacağız, a efendim? Zebûn olursak modern eçsfalt Babıâll caddesinin bakımsızlıktan tıkalı delikleri sembol gibi gözümüzün önüne gelsin, lıepimize vicdan azabı teşkil etsin
Hey koca Fikret!
Topla, fırlat ne varsa — taş iğne —
Şu muhitin seri rehavetine.' 'demiş fVJ . ffğ)
Kanada ile ticaret
Asgarî tarifeden istifade için anlaşma yapıldı
Ankara 10 (A.A1 — Ottava büyük elçiliğimiz İle Kanada Dışişleri Bakanlığı arasında nota teatİ3l suretile 15 mart 1043 tarihinden itibaren meriyete girmek üzere her İki memleket mallarına en fazla müsaadeye maz-har millet muamelesi tatbiki için bir modtis vlvendl akdedilmiştir.
Su luodiis vlvendi’ye göre Türkiye-ye ithal edilecek Kanada menşeli ballar ile Kanadaya İthal edilecek Türkiye menşeli mallar asgari tarifeden müstefit olacak ve herhangi bLr üçüncü devletin mallarının tabi olduğu resim ve tekliflerden daha yüksek resim ve tekliflere tabi olmıya-caktır.
Kanatlanın İngiliz İmparatorluğunun diğer kısımlarına ve Türkiyenln da 1923 senesinde OsmanlI Impara-, torluğundan ayrılan devletlere tanıdığı hususi haklar bu hükümden müstesnadır.
Bu modiis vlvendl bir sene müddetle mer'l kalacak ve müddetin hitamında her İki devletten birinin üç ay evvelden İhbarı «üretil» feshedlle-aektlr.
İstanbulun Et ihtiyacı
Ticaret Bakanının yeni beyanatı
Şehrlmlzd» bulunan Ticaret Bakanı Mahmut Nedün Oilndüzalp dlln öğleden evvel vilâyette vali ve belediye reisi doktor Lûtfl Kırdan makamında ziyaret etmiştir. Bu ziyareti müteakip İstanbulun et meselesini görüşmek üzere bir toplantı tcrtlbe-dlLmlşttr. Toplantıda Ticaret Bakanı ve vali ve belediye reisi doktor Lûtfi Kırçlardan başka ticaret ofisi umum nıüdiirü B. Mustafa Nuri Anık, belediye reis muavini Nazım Arda, bölge ticaret müdürü B. Remzi Saka va şehir meclisi et komisyonu üyelerinden vilâyet parti başkanı B. Sadi Ye-ğener ile B. Burhan Felek hazır bulunmuşlardır.
Toplantıdan sonra Ticaret Bakanı B. Mahmut Nedim gazetecilerle görüşmüştür. Bakan demiştir ki:
— «istanbulun et İhtiyacını daha normal şekillerle ve kolaylıkla bilhassa kış mevsimlerinde temin vJecck tedbirler üzerinde görüştük. HentLı hazırlıklarla uğraştığımız İçin kati karara varmış değiliz. İstanbula canlı hayvan mı yoksa kesilmiş et mi getirmek, yahut işi müteahhitlere mi havale etmek veya kış mevsimlerinde canlı hayvan veya kesilmiş et mİ stok etmek lâzımdır? Henüz belli değil. Yalnız arzumuz evvelâ İstanbul ve İkinci derecede Ankaradaki büyük müstehlik kütlenin İhtiyacını en elverişli şartlarla temin etmektir. Uzak mesafelerden gelen hayvanların şevki İşi için Ulaştırma vasıtalarını temin ederek mesafeyi kısaltmağa ve bilhassa kıyın yapılan muvaredaU arttırmağa gayret ediyoruz, bu suretle İntizamsızlıklardan İleri gelen piyasa teşevvüşlerinin Önleneceğini tahmin ediyoruz.
Bununla beraber et İşini inhisar altına almak İstemiyoruz, Bu hususta esaslı kararlar kabine arkadaşlarımla görüştükten sonra vereceğiz. İlâve edeyim kİ İstanbulun et meselesi üzerinde hükümet va Ticaret Bakanlığı ehemmiyetle durmaktadır. Kasaplık hayvan ihracı
Bakan kasaplık hayvan İhracatı hakkında da şunları söylemiştir;
— «İstanbulun te diğer büyük şo-hlrlerln ihtiyaçlarını tesblt etmeden v» İhracatın bu şehirlerdeki et İstihlâk piyasasındaki tesirlerin! katiyetle ölçmeden koyun ve sığırdan ibaret büyük baş hayvan ihracatına karar verilemez. Böyle bir karar da verilmemiştir. Yalnız 30 bini Ege bölgesinden, ış bini de Trakyadan olmak üzere 40 bin baş kuzunun dışarıya satılması kararlaştırılmıştır. İstanbulun et ihtiyacının mühim kısmı Trakya-dakl kuzularla temin edildiğinden bu bölgeye az miktar tahsis edilmiştir. Eğeden ihracedllecek 30 bin kuzunun da İzmir ve civarı şehirler piyasasında menfi tesir! olmıyacağını müşahede ettik.
400-500 bin baş kasaplık hayvanın llıracedüeceğtne dair verilen haberler ortaya atılmış bazı fikirlerden ileri gelmiş Olmalıdır. Ticaret Bakanlığı bu hususta bir karar vermiş değildir.» Zeytinyağı meselesi
Zeytinyağı ihracı hakkında da Bakan demiştir kİ:
— «Zeytinyağı İşi İzmlrde müstahsillerle ve ihracatçı tüccarlarla yaptığım temaslarda bahis mevzuu edildi. Bilhassa Aydın ve Ayvalık gibi çok zeytinyağı istihsal eden bölgelerin tüccarları kap darlığı yüzünden İhtiyaç fazlasının İhracı hakkında dilek ve temennilerde bulundular. Bu görüşmeler zeytinyağı İhracatının aer-bes bırakılacağına dair haberlerin çıkmasına sabebolmuştur.
Nebati yağ İhracı mevzuunda Bakanlığın mevsim başında tesblt ettiği rejimde değişiklik yapılmamıştır. Bu rejime göre zeytinyağı İhracatı serbes değildir. Ancak devlet nam ve hesabına Tarlş ihracat yapabilecektir. Tarlş de bu hususta Ticaret Bakanlığının direktin ila hareket etmekte olduğundan ancak İç piyasa İhtiyacından fazlası lhracedllecektlr. Şimdinle mühim miktarda satışlar olmamıştır.
Almanya piyasasını tekrar kazanmak İçin bu müessesenln ellndo memleket İhtiyacından fazla olan miktar dahilinde satış yapmakla ancak memnun olacağız.»
Deli Dolu Opereti
Maksimde Muammer Karaca tiyatrosunda mevsimin son eseri olarak büyük sanatkâr Hâzımın hâtırasını tâziz m(lnasebetUe salı akşamından itibaren yeni mizansan ve büyük değişikliklerle Ekrem ve Cemal Reşit biraderlerin şaheserleri olan (Dell Dölu> operet! temsil edilecektir.
Bir memleket dâvası
Münevver işsizliği büyiik şehirlerde münevver çokluğundan geliyor
«Halbuki Anadolu münevver vatandaşları hasretle beklemektedir. Hangi doktor, hangi mü* hendi», hangi avukat lstanbuldan Anadoluya çıktı da işsiz ve parasız kaldı?»
Doğu vilâyetlerimiz hor bakımdan esaslı bir kalkınmaya muhtaçtır. Bunu bilen hükümet, belki en mühim icraat hamlesi olarak Doğu vilâyetlerimizi daha İyi hayat şartlarına kavuşturacak bir programın hazırlıkları İçinde olduğunu efkârı umumlyeye haber vermiştir.
Bu programa nelerin gireceğini şüphesi* bilmiyoruz; çünkü hükümet de hazırlıklarının henüz başındadır. Fakat öyle zannediyorum ki Doğu vilâyetlerimizin kalkınma dâvasında üniversitelerden, yüksek mekteplerden mezun olan ganç Türk münevverlerine düşecek ehemmiyetli vazifeler vardır.
Hep biliyoruz: Türk münevverinin henüz birkaç büyük şehirden çıkıp yurdun dört köşesine yayıldığı iddia edilemez. Anadoluya, hele Doğuya giden münevver, yalnız mtnmr-minev-verdlr. Geçinme imkânlarını büyük şehirlerin dışında ariyan serbes meşkle erbabına oralarda pek Taslanmıyor. Münevverin gözü Ankjrada, İzmlrde, bilhassa İstanbuldadır. İstan-bulda ortadan aşağı bLr geçim seviyesi temin eden münevver, daha geniş imkânları yurdun başka şehirlerinde aramak endişesini bir tarafa bırakır. Hattâ sıkıntı çekmek, ihtisasının dışında İşler tutmak pahasına bile, münevver, istanbuld» kalmaya razıdır. Hattâ sürünmeye razı olanları da görmüyor değiliz.
Birazdan bahsedeceğim şayanı dikkat mektubu bana gönderen bir sayın okuyucumun dediği gibi, münevverler İstanbula Baki'nln nazenin dilbere bağlı olduğu gLbl bağlıdırlar: Kapında »ati olmak gayra mflîman olmadan ptfpcflr Gedayı kuyun olmak Mura sultan olmadan yej/dlr
Bir mektup
Mektubundan, yurdun birçok yerlerini gezmiş, ileri sürdüğü mütalâalardan memleketi, zikrettiği beyitlerden edebiyatı sevdiği açıkça anlaşılan sayın okuyucum, geçenlerde Ak-şam'da çıkan ve İşsiz münevverlerden bahseden yazım dolayulyie bana bu mektubu göndermiştir. Uzun mektubunu, müsaadesin» güvenerek kısaltacağım:
«İşsiz üniversite mezunlarının çok tuğuna rağmen, İş buhranının memlekette. endişe ile hallettiğiniz kadar tehlikeli ve salgın halinde olmadığı kanaatindeyim. Acl da olsa bir hakikattir kl, İstanbul, Ankara ve birkaç büyük şehrimiz müstesna, Anadolu-da üniversite mezununa tesadüf etmeği Allah her kuluna nulb etmemiştir. Gene şunu da esefle kaydedeyim kl, Anadoludan yüksek tahsil
YAPI ve KREDİ BANK ASI
Su İşleri Müdürlüğü
Belediye su İşleri müdürlüğüne, Tünel civarındaki merkez binası dar gelmektedir. Bu sebeple müdürlüğün ambarı, arşiv ve doaya daireleri başka başka yerlerde bulunmaktadır.
İstiklâl caddesinde sular müdürlüğü binasının önünde olan ve müdürlüğün malı bulunan Mayer mağazasına binayı boşu!iması tebliğ edilmiştir, Bu suretle müdürlüğün başka yerlerde olan kısınılan merkez binada birleştirilecektir.
Peynir ve kaşar fiatleri ihracat yüzünden fırladı
Ticaret Bftkalığının ip bin teneke beyaz peynirin İhracına karar verdiğini yazmıştık. İhracat dolayıslyl® beyaz peynirin tenekesinde 100 - 200 kuruş arasında bir artış olmuştur.
Kaşar peyniri ihracatına da. devam olunmaktadır. Son hafta zarfında yeniden 10 bin kilo kaşar peyniri «kılla İhraç edilmiştir, Bu ihracat dolayısıyla kaşar peyniri flatlerlnln kilosunda da 40 kuruş kadar bir artma kaydedilmiştir.
Millî Eğitim müsteşarı
Şehrimizde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarı B. Besim Kadırgan dün, 38 nisanda halka açılacak olan müzolera gitmiş v« hazırlıklarla meşgul olmuştur. Müsteşar buradan çıktıktan aonra Mim Mitlin Bakanlığı Basımevine de gitmiştir.
Adres değiştirenlere..
1 Mayıs kurasında çekilecek 20.000 Ura.Uk
apartman katı 10.000 liralık
Çeşitli para ikramlyelerino alt kura numaralan Nisan ayı içinde Aile Cüzdanı sahiplerine bildirilecektir. Banka’da yazılı adreslerini değiştirenlerin yeni adreslerini en geç 20 Nisana kadar bildirmelerin! rica ederiz.
Çocuk Esirgeme Kurumunun Beyazıt dispanserinin faaliyeti Çocuk Ealrgeme Kurumunun Beyazıt dispanser, Bakımevi ve Süt damlasında mart ayı İçinde 187 çocuğa süt temin edilmiş; 479 çocuk muayene ve tedavi olunmuş, 14 çocuğa ültravlyole yapılmış, 138 çocuk da banndınlmak sureüyla yardımda bulunulmuştur.
Yeni tip ekmek
Salı sabahından İtibaren piyasaya çıkarılacak
Ekmekler hakkmdakl yeni kararname şehrimize gelmiştir. Belediye, bu kararnameye göre çıkarılacak ekmeklerin çeşnisine dün başlamıştır. Yeni ekmeklerin, flatı yine 25 kuruş olacak, gramı yeni tecrübelerle tesblt edilecektir. Fakat bunun eski ekmeklerin gramından pek farklı olmıyaca-ğı tahmin ediliyor.
Belediye dün Tophanede bir fırında murakıp ve müfettişlerin nezaretinde üç ağız ekmek çıkartmak suretiyle tecrübeler yaptırmıştır. Nümu-neler bugün pazar olmasına rağmen açık bulundurulacak klmyahanede tahlil ettirerek vasıflerı tesblt edilecektir. Pazartesi günü daim) encümene bu hususta teklif yapılacak, salı sabahından itibaren yeni tip ekmek çıkarılmasına başlanacaktır. Yeni ekmekler şimdikinden dah» esmer ve İçinde mısır oldıığu için kabuğu çatlak vaziyettedir.
Elektrik fiatlerine ' yapılacak zam
Belediye reis nuavlolerinden B. Muhtar Acar Ue E.cklrlk Tramvay umum müdürü İbrahim Kemal Bay-bora Ankaraya gitmişlerdir.
Reis muavini İle elektrik müdürü Ankarada şehrimizdeki elektrik H*t-1erln« yapılacak zam işiyle meşgul olacaklardır.
Kömür fİ4İIerlnln utman dolayısıyla böyle bir zammın yapılmasının sarurl olduğu söyleniyor. Bu zammıtı elektriğin her kilovatına 3 kuruş kadar olacağı tahmin edilmektedir. Zam işi Bakanlıklar arası koordinasyon heyetince tetkik edilmektedir.
İlk okul öğrencileri arasında münazara
Milli Ekltim müdürlüğü, İlkokul öğ-emcllert arasında bir münazara ter-tlbetmlştlr. Münazare çarşamba günü saat 14.30 da Eminönü Halkevln-de yapılacaktır. Çocukların münakaşa etmeleri için verilecek mevzu ■ Dana İyi yetişmeniz İçin oku! ve evlerinizden neler bekliyorsunuz?- dur.
Üzüm ve incir ihracatı
yapmak üzere İstanbul ve Ankaraya giden genlçerlmlzln çoğu paralorlyle okudukları ve mecburi hizmet yüklen mediklcrl İçin, kendilerini büyüten, yardım ve himayelerini bekllyen şehirlerine, kasabalarına dönmemektedirler...»
Okuyucum, bu satırlardan sonra Anaodlunun iktisadi ve ticari seviyesi yüksek bir vilâyetinden bahsederek diyor kİ: «Bu vilâyette yüksek mektep mezunu olanlar birkaç kişidir ve çoğu da mecburi hizmetlerini yapmakta olan memurlardır; bir tane diplomalı avukat vardır. Bayındırlık müdürlüğü yüksek mühendis bulamadığı için, onun göreceği İşleri İki fen memuruna gördürmektedir . 500 lira aylıklı bir mühendisliğe aylardır talip çıkmamıştır. Acaba İstanbul ü-nlversitelerl sırf İstanbul için mi mezun veriyor? Yahut gençlerimiz yalnız İManbulda İş almak için m! okuyorlar? Anaodlunun hekime ihtiyacı vardır; halbuki hekimsiz kazalarımızın sayısı pek çoktur. Henüz doktor yüzü görmlyen sıtmalık bölgelerimize sık sık rıulıy a bilirsiniz. htanbulda münevver İşsizliğinden şikâyet ediliyor. Soruyorum: Hangi doktor, hangi mühendis, hangi avukat îstânbuldan Anadoluya çıktı da fşalı ve parasız kaldı?..»
Çareler ne olabilir?
Okuyucumun acı şikâyetleri şüphesiz yer İndedir. Muhakkak kl halli lâzım bir meseleye parmağını basıyor. Hükümetin Doğu için yeni bir kalkınma programı hazırladığı bugünlerde, yalnız Doğuda değil, büyük şehirlerimiz dışındaki her yerde bahis mevzuu olan münevver noksanını giderecek çareler aramak zarureti vardır. Büyük şehirlerimizin dışında yaşama seviyesini yükseltmek İçin alınacak tedbirler yurdun bu kısımlarını münevver için cazip bir hale getirmek hedefini tutmalıdır. Her münevver vatandaşın bir İdealist olduğunu görmek güzel bir şeydir. Fakat fikrimce İdealist olmayı da mümkün mertebe kolaylaştırmak lâzımdır. İstanbula akının başlıca sebeplerinden biri vilâyetlerde oturanların, gocuklarını lisede okutmak İmkânını her zaman bulamamaları, hele yüksek mektep İçin mutlaka İstanbula veya Ankaraya göçetmek lüzumunu duymalarıdır. Doktorun, hastanenin, eczacının vereceği asgari emniyet, küçük konforlar, biraz daha renkli yaşama İmkânı, düzgün yollarla büyük merkezlere çabuk ulaşma vasıtaları temin edilirse, başlıca şikâyet mevzuu olan dert muhakkak kl yan yarıya hafifllyecektlr.
Şevket Rado
İhracatçılar, mevcut olan bir kayıttan kurtarıldılar
İzmir — Kuru meyva ihracatçıları birliği yeni İdare kurulu, ötcdenbcrl dedikoduları muelbolan bir meseleyi kökünden halletmiştir. Mesele şudur:
Malûm olduğu üzere, her hangi bir üzüm, İncir İhraç işi evvelâ birliklerden geçmekte ve hiç bir firma, teinin ettiği harici işi kendi başına yapamamakta ve yapacağı anlaşmayı birliklere bildirmek zorunda bırakılmaktaydı, Yeni İdare kurulu, İlk olarak bu meseleyi eline almış va birçok noktalardan mahzurlu olan bu pürüzü ortadan kaldırmıştır. Badema, he( firma istediği gibi hareket edecek re temin ettiği İşi birliklere bUdlrmlye-cektlr. Yalnız, birliklerin üzüm va İncire tesblt ettiği ihraç flatı esas tutulacaktır.
Devlet Havayolları
ATİNA
Uçak seferleri her çarşamba ts-tanbuldan hareket ve aynı günde Atinadan İstanbula avdet eder.
GİDİŞ ve DÖNÜŞ
Biletleri Türk parasüe verilir. Ayrıca döviz müsaadesi aranmaz.
Her türlü tafsilât İçin
ANTALYA
Umumî Nakliyat T.A.Ş.
Seyahat Büroları
Telöfotıı Ankara 12797
» : Oalata 40329
• 1 Sirkeci 24220
İSTANBUL HAYAT!
Buğday kaçakçılığı
Giriştiğimiz işlerde inkişafa, tekâmüle doğru İlerlememiş icğ-bederken her nedense biz, ban hamlelerimizde bu icabın aksi istikamette yollara sapıyoruz.
Hayatı ucuzlatmak için teşkilât kuruluyor, bunun müspet neticesi beklenirken öte taraftan Devlet elindeki işletmelerde flitler yükseltiliyor.
Sanayiin iknlşafına çalışıyoruz; Devlet bu işlerin hususi sermaye ile yapdamıyacağmı Uerl sürerek kendi eline alıyor, umduğumuz inkişaf, maliyet flatlerlnln artması ve bunun neticesi olarak mamûlât fiatlerine mütemadiyen zam şeklinde tecelli ediyor.
Bir yanda üçüncü kâğıt fabrikası İnşaatının İhale hazırlıkları İlerlediğini müjdelerken bert yanda, kâğıt flatlerlnln yükseltilmesi el yemıiyonnuş gibi, istihlâkten tasarruf gayretile gû2ete salnfeleri de tahdit edülyor ve bütün bu işlerde hataları, beceriksizlikleri örtmek İçin sudan bahaneler, haklı birer mucip sebep şeklinde gösteriliyor.
Baş gıdamız ekmek ve et işleri de senelerden ben tezebzüp içinde bocalayıp duruyor. Her sene yapılan tetkik gezileri, mahsulün bolluğunu, stokların tamamlandığını, elde İhtiyaçtan faal# hububat bulunduğunu müjdell-yen demeçlerle neticeleniyor; kısa bir müddet için har vurulup harman savruluyor, türlü bahanelerle dışarıya buğday satılıyor ve günün birinde buğdayımız kendimize yetişmiyor.
Bundan aylarca evvel spekülatörlerin müstahsil elindeki buğdayları topladıkları, ofisin depolarındaki stokların azaldığı ileri sürülerek buğdaya çavdar karıştırıldı, ekmeğin kalitesi bozuldu. O sıralarda spekülâtörlere karşı şiddetli mücadele tedbirleri alındığı da İlân edilmişti.
Aradan uzunca bir zaman geçtikten sonra bu defa ekmek çeşnisini tekrar değiştirmek, kaliteyi büsbütün bGzmak zaruret! hasıl oldu. Buğday miktarı yüzde elliye indirilerek yüzde yirmi arpa, yüzde yirmi çavdar, yüzde on mısır karıştırılıyor. Bu halita 11e yapılan yeni tip ekmeğin, eskisinden daha beyaz olacağı da müjdeleniyor.
Ekmek, manzarası karşıdan sevredilmek suretile faydalanılan bir nesne olsaydı, beyazlık möj-desile kendimizi avuturduk. Fakat gıda kıymetinden kaybeden, ta'mı büsbütün bozulan, hazmı bir kat daha ağırlaşan ekmeğin bevaz rengi ile gözlerimizi boyamak pek kolay olmasa gerek!
Bu sefer de darlığa sebebola-rak, yine bazı tacirlerin buğday toplayıp fiatl yükseltmek mak-sadile sakladıkları. Cenup hudutlarında hububat kaçakçıhğı-nın arttığı, ofisin elindeki stokların hayli azaldığı ileri sürülüyor. •
Mucip sebep diye öne sürülen şu vâkıalar da birer aciz, beceriksizlik alâmeti değil mİ? Anlaşılıyor kl hububat muhtekirlerine karşı aylarca evvel alındığı bildirilen yarım tedbirlerin tesiri olmadı, menfaat düşkünlerinin elleri boğazımızdan lokmalarımızı çekip kasalarına serbesçe doldurdu.
Kaçakçılığa gelince: Altın vesaire gibi yükte hafif, pahada ağır maddelerin kaçırılması nispeten kolaydır. Bir İnsan, üzerinde külliyetli miktarda altınla hududu aşmak İmkânım daha kolay bulabilir. Fakat hayat pahasına kaçakçılıktan faydalanabilmek İçin buğday çuvalları yüklü arabaların veya hayvanların sık sık hudut kordonunu yarıp geçmesi lâzım. Bu nasıl oluyor? Cemal Refik

18 Radyo dans orkestrası; 18.45 Hafif sololar (Pl.); 19 Haberler; 19.11 Geçmişte bugün; 19.20 tnce saz; 20.11 Pazar gazetesi; 20.30 şarkılar; 20.48 Saz eserleri; 21 şarkılar, türküler;
21.15 Temsil; 21.4Û Dans müziği (PİJ;
22.15 Konuşma: B. T. O. dlrektörlügüj
22.30 Dans müziği (PL); 22.45 Haberler.
Yarın sabah ve Offle programı
7.30 Hafif müzik (PL); 7.45 Haberler; 8 Operet uvertürleri (Pl.); 8.18 Türküler (PL); 8.80 Çeşitli hafif m«-rlk (Pl.)
12.30 Şarkılar; 13 Haberler; 13.18 Solon orkestralarından çeşitli parçalar ’PI.)f 13.45 FUm müzikleri (Pl.)
■hlff 4
AKŞAM
II Nisan 1948
Ulaktır mu konuları
Yol - Ray mücadelesi
Muhtelif memleketlerde yol - ray reka betine karşı alınan tedbirler
Yalan: HÜSNÜ SADIK LlURVKAL
gayret sarfedüerek yüzlerce milyon hra fedakârlık mukabilinde tamamlamağa uğraşılan demlryollar şebekesinin istikbali ve memleket ekonomisinin korunması bakımından hiç de ümit ve cesaret verici görünmemektedir.
Diğer taraftan, ev, tarla veya bahçesini satarak veya »ağdan »oldan borçlanarak, bol ve kolay para kazanmak hevesine kapılan ve tedarik ettikleri motörlil vasıtalarla şehirlerarası yolcu ve eşya nakliyatı İşlerine atılmak talihsizliğine uğrıyan yurttaşlarımızın durumlarını da gıpta e-dllecek gibi görmüyoruz. Çilnkü. bu yurttaşların giriştikleri bu kabil teşebbüsler ekseriya, esaslı bir hesaba ve bilgiye dayanmadığı cihetle galış-tıklan müddet zarfında kazançlarından İhtiyat bir para ayırmağı düşünmezler. Bu sebeple, bu yurttaşların ellerinde yıpranan nakil vasıtalarını yenilemek imkânını bulabilecekleri çok şüphelidir.
Bıı yurttaşlar, atıldıkları bu yeni sahada faaliyetlerine devam edebilmek İçin ya borçlanarak yeniden o-tomobll veya kamyon almağa kalkışacaklar; eğer buna muvaffak olamazlarsa bu İşi terkederek kendilerine başka bir sahada İş aramak mecburiyetinde kalacaklardır. Bu yurttaşların ellerindeki ev veya tarla gibi mallarını satıp neticede IşsU kalmak vaziyetine düşmeleri hususu da, memleketin İktisadî menfaatlerine aykırı olduğu meydandadır.
Halbuki, motörlü vasıtalarla nakliyat işleri İçin Belçika. İsveç, İspanya veya Fransa da tatbik edilen müdahale tedbirlerinden memleketimizin İktisadi bünyesine en uygun olan kısınılan seçilerek hususi bir kontrol teşkilâtı vücuda getirilmiş olsa hem ray ve yol rekabetinin zararlı neticeleri önlenmiş olur, hem da bir kısım yurttaşlarımızın rekabet mücadelesinin serbes bırakılın ası yüzünden zarar görmelerine ve İşsiz kalmalarına meydan verilmemiş olur.
Fikrlmlzce, motörlil vasıtalarla yapılan yol nakliyeciliği İşlerinin düzenlenmesi ve daimi bir kontrol altında tutulması hususunda Ulaştırma Bakanlığına lcab eden kanuni salâhiyetin verilmesinde daha »lyade clkmemeUdlr.
Bütün medeni memleketlerde pıldığı gribi memleketimizde de
tehlikeli rekabet yüzünden iktisadi bünyenin sarsılmasına meydan verilmemesi İçin bıı müdahale tedbirlerinin tez olarak alınmasında zaruret meleri koridorunda da sabırsız-vardır. 1-------1------- *-----'
■on zamanlarda hararetlenen yol -ray mücadelesinden geçen yazımızda bahsetmiştik. Bugün muhtelif memleketlerde bu rekabete karşı alınan müdahale tedbirlerinden bahsetmek «liretiyle her taraftaki hükümet müdahalesinin mahiyetini daha açıkça belirtmeyi faydalı sayıyoruz, 1*1
1 — Amerlkadn: Motörlü vasıtalarla nakliyat yapılabilmesi bu İşler için kurulmuş, olan öael bir komisyondan lUans almağa bağlıdır.
3 __ Belçlkada: Yol nakliyatı İçin
ticari mahiyette bir kontrol teşkilâtı kurulmuştur. Hükümet, bazı nakliyatı menetmek yetkisindedir. Nakliyeciler tescil edilmek, nakliye evıakı tanzim etmek ve nakliye defteri tutmak formalitesine tabidir. (M) kilometreden yukan mesafeler arasındaki nakliyat için ayrıca bir kamyona] vergisi ihdas edilmiştir. Otomobillerden ağır vergiler alınmakladır.
S — İspanyada: Demiryollarına
müvazt yollar üzerinde kesin bir mecburiyet olmadıkça, motörlü vasıtalarla nakliyat yapılmasına İzin verilme». Motörlü vasıtalarla nakliyat yapılabilmesi Ulaştırma Bakanlığının müsaadesine bağlıdır.
4 — Fransada: Kısa mesafeler a-rasmdakl nakliyat işleri yol vasıtalarına ve uzun mesafeler arasındaki nakliyat da demiryollarına bırakılmıştır. Ray ve yol nakliyatı bir teknik komite tarafından idare ve tan-tl m edilir.
5 — İnglltcrede: Yo) ve ray nakliyatı hususi bir teşkilât tarafından İdare ve kontrol edilir. Yol nakliyatına alt lisansların verilmesi ve demiryolları nakliyatının tanzimi İşleri bu hususi teşkilât heyetine tevdi olunmuştur. Demiryollarına icabına göre, tarifelerde yüzde kırka kadar varan tenzilât yapmak hak ve salâhiyeti verilmiştir.
6 — tutyada: Kamyon nakliyatı do ha yüksek bir tarife tatbikin a ta öl tutulmakla bar er, 100 kilometreden yukarı yol nakliyatı İçin mesafeye göre değişen bir vergi ihdas edilmiştir.
7 —İsviçrede: 30 kilometreden yutarı nakliyat demiryollarına aittir. Ray ve yol nakliyatının muvazeneli bir halde tutulması İçin Demlryollar İdaresi büyük çapta, motörlü vasıtalarla nakliyata mahsus bir servis kur muştur.
3 — İsveçte: Ancak rayla rekabet etmlyecek motörlü nakliyata müsaade edilmektedir.
9 — Fillstinde: Hükümet şehirlerarası nakliyau yapan motörlü vasıtalar sayısını azaltmak, lisans vermek için yükselt resim almak, memlekete girecek motorlu vasıtaların gümrük resmini arttırmak salâhiyetini iizerl-t ne almıştır.
re-
yahu
Hüsutıü Sadık Durukttl
[*]Bu |/azımmn başında Milletlerarası Ticaret odasının yayınladığı istatistikten alman rakamlarla hükümetlerin ray ve yol rekabetine dair müdahale tedbirlerine alt enteresan malûmat Suriye, Lübnan Demiryolları Genel sekreteri ve hukuk doktoru, muhterem dostumue Eleuthere glef-terladcs'tn tarafımıza pSndermek lûi-tunda bulunduğu *Les ehemtns de fer s en Srtye et atı Libano adındaki kıymetli eserinden alınmıştır, Demir-yollar tarihini yasmak Isttyenler bu kitaptaki tarihi, malî ve iktisadi malûmattan faydalanabilirler.
RAy ve yol arasındaki rekabet mücadelesinin yıkıcı tesirlerini önlemek İçin gerek isimlerini saydığımız mm-UJretlerce. gerek diğer memleketlerde alınmış olan müdahale tedbirleri daima nintorlü vasıtalar nakliyatının tandı d edilmesi esasına dayanmak suretiyle bu tehlikeli rekabet mücadelesinin en uygun bir hal şekline baklanmış olduğunu artık kesin olarak söylSyebllirîz.
Her memlekette ray ve yol arasındaki rekabet meselesi bu tarzda en mâkul ve mantıki bir hal- şekline bağlanmış olduğu halde, memleketimiz için de iktisadi tehlikesi bellrm;ş olan bu mücadelenin ortadan kaldırılman için şimdiye kadar, bu hususta müdahale tedbirleri alınmaman ıcbeplerinl izah etmeğe yarıyacak her hangi bir malûmata malik almadığımızı söylemek mecburiyetindeyiz. Kaldı kİ, bugün memleketin aşağı yukarı her tarafında, bilhassa Trak-yada göze çarpan manzara Demlryol-I ar imiz İçin hakikaten endişe verici bir mahiyet arzetilğini söylemekte mübalâğa ve hata yoktur.
Bir taraftan, demlryollar güzergâhındaki muhtelif bölgelerimiz arasında yolcu ve eşya nakliyatının kısmen de olsa, otomobil, otobüs ve kamyon gibi vasıtalarla yapılmasına müsaade edilmesi; diğer taraftan, tayyarenin de artık ciddi bir rakip o-iarak mücadele sahasına atılması de-mlryollar yolcu ve eşya traflklnl gittikçe azaltan esaslı âmilleri teşkil etmektedir.
Demiryolu nakliye elliğinin böyle tehlikeli ve müşkül bir vaziyete düşürülmesi İse, memleketin her tarafını demli ağlarla lirmek irade ve azmiyle ve geceli gündüzlü emele ve

CHARLES DICKENS’In En güzel eseri filme çekildi Meşhur İnçtllz edibi Charles Dlc-kens'ln en kuvvetli eserlerinden biri olan «Nlcholas Nlckleby» filme çekil* m iştir. Yetim bir çocuğun meşakkat ve mücadele dolu hayatını tasvir eden bir film «Yılan Kadın», «Karavan» gibi kuvvetli eserler takdim etmiş olan Eagle - Llon şirketi tarafından hazırlanmıştır, Sinema meraklıları son senelerde çevrilen filmlerin mevzu ve mâna itibariyle tatmin edici olmadıklarından şikâyet etmektedirler. «Bir yetimin Ahi» İsmiyle yarın akşamdan İtibaren Sümer sinemasında gösterilmeye bavlıyacak olan bu film gerek artistik, gerekse mevzu bakımından beyaz perdenin eşine as rastlanır bir muvaffakiyetidir. Bu kıyın etli eser her sınıf seyirci tarafından müstesna bir alâka İle seyredileceği muhakkaktır.
MAKSlM’de Muammer Karaca Opereti HANGİSİ Revü operet: Saat 20,30 da Telefon: 42633 Cumartesi, pazar matine 15 te

©
MAHKEME KORİDORLARINDA:
Dilber Müşerrefin macerası
Müşerref hanımı bildiniz mi? Bizim layı mahallenin dilberini görseniz siması yabancı gelmez. Sık sık Tasladığınız tiplerdendir. Kestane rengi saçları ondüieli. Fakat berber ondülesi değildir bu. Üç dört günde bir, komşu kızlarından hangisinin annesi gezmeğe gider de ev boş kalırsa, gençler orada toplanırlar, mangal maşasını ısıtıp biri blilerinin * saçlarını kıvırırlar.
Müşerref hanımın haftalık on-düleli saçları omuzlarına dökülmüş. Başını oynattıkça İpek gibi menevişlenerek titreşiyorlar. Kaş lan cmbızlanmamış. Her halde annesinin korkusundan olacak. Kıvırcık kirpikli iri gözlerinin, mermer üzerinde donmuş demirhindi şurubu damlasını andıran bebekleri pırı] pırıl. Yanakları, üzeri tozlanmış olgun şeftali nefasetinde. Burun kanatları hafif çe kalkık, ağız biraz yayvan, dudaklar nar çiçeği. Kıskanç bir, âğuş gibi vücudunu kıskıvrak sal ran bal rengi mantosunun göğüs ve kalça tarafları hafifçe kabarık. Bel incecik, bacaklar mevzun, Yürüyüşünde iç gıcıklayıcı bir eda var.
Sabırsızdır. Tramvay durağın-' da fazla beklemekten sıkılır. Yüzüne dikilen erkek nazarlarını evvelâ sert bir bakışla tahzir eder, sonra kıvırcık kirpiklerini bitiştirip arasından süzer. Kendi muhitinden aldığı muaşeret âdabına riayetkâıdır. Aşinalardan İltifatını esirgemez. Fakat bu iltifat, kırmızı mahfaza arasından inci dizisi ışıltısını andıran dişlerini gösterir bir tebessümle ürkekçe bir baş sallayıştan ileri geç mez, Yabancı bakışların ısrarı karşısında küskün eda ile kaşlarını çatıp başın1 yana çevirir, yavaşça mırıldan'::
— Terbiyesiz...
Hele hayranı yaşlıca bir erkekse isyanını gizliyemez. Gene başını döndürür, yakinindeküe-rin duyabilecekleri bir sesle homurdanır:
— Eıdnde ayna yok galiba moruğun....
Küsmesinde bile cazip bir işve, homurdanışında bir farkı a-hengf vardır. Ud çalar. Yalnız alaturka değil, alafrangadan da anlar. Arkadaşlarile toplanınca ud tmgırtısile dans ederler. Evde iş yaparken bazen dalar, sinemadan kaptığı alafranga parçalan mırıldanmağa başlar, annesi öfkelenir, azarlar:
— Gâvur türkülerini dırlanacağına. Yâsini şerifi öğren de rahmetlik babanın ruhuna oku, üfle.
Müşerref hanım ceza mahke-
lamyor, hırçın topuk vuruşlarile dolaşıyor, arada bir gerinecek gl
I
bl ellerini birbirine kenetleyip kollarını geriyor, çene kemiklerini gıdıklıyan esnemeyi fcaptetmek İçin dişlerini sıkıyor.
Şahit olarak mahkemeye gelmiş. -Vakayı anlatayım: .
Müşerref hanımın bir annesi, bir de kendisinden beş yaş küçük kız kardeşi var. Müşerrefi mahallede her kes seviyor. Neşeli ve ■hatırşinas bir kız. Yaşı on sekize yeni basmış. Sık sik talipler çıkıyor, görücüler geliyor. Fakat annesi hiç birine iltifat etmiyor, samimi görüştüğü komşu hanımlara:
— Daha zankanı var. diyor. Müşerref kocayıp evde kalmadı ya. İstlyenlerin hiç birini gözüm tutmuyor. Hepsi gündelikçi takımı, Nur içinde yatası rahmetlik babasından hiç bir fenalık görmedim amma, şu fâni dünyada bir gün de gülmedim. Ömrümüz hep sıkıntı içinde geçti. Bari kız lavımı şöyle lıali vakti verinde adamlarla başgöz edeyim de rahata kavuşsunlar, Allah büyüktür, onlara münasip kısmet verir elbet.
Bu İşler böyle ola dursun, son zamanlarda Müşerref hanımın gi dişatında hissedilir bir değişiklik baş göstermiş. Günbegün neşesi eksiliyor, hilâl kaşlarının ortasın dakl hüzün çizgisi derinleşiyor Bakışları dalgın, hareketleri ağır, sözleri kısa. Evde yalnız kaldığı zamanlar udunu alıp odaya kananıyor. Komşular arasıra hıçkırık sesleri duyduklarını da söylüyorlar, Bazen annesi onun nem 11 gözlerine dikkatle bakarak eo-ruyor:
— Ne oldu, kız? Neyin var? Müşerref: .
— Bir şey yok, canım. Başım ağnvor.
Diyerek savuşuyor. Müşerrefin bu hail, mahallenin hararetli bir dedikodu mevzuu olmuş.
Ce. Re.
(Arkası var)
MEVLOD
tsvlçrede tahsilde bulunduğu sırada vefat eden
NEJAT EDLEMln
ruhuna İthaf olunmak üzere, Kadı-köyünde Osmanağa camiinde vefatının 3 üncü sene! devrlyeslne rastlayan 13 Nisan salı günü ikindi namazından sonra mevlûdü şerif okunacağından arzu edenlerin teşrifleri rica olunur, E. Edlem
İstanbul
Belediyesi Şehir Tiyatrosu Saat 20 de Dram Kısmı DÜŞMAN Komedi Kısmı KAŞ YAPAYIM DERKEN
Pazar günleri IS te matine
MADEN DİREĞİ TAHLİYE, NAKİL ve TASNİF İŞİ EREGLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
Gerek devlet orman İşletmelerinden ve gerekse müteahhitler veya dış piyasadan satın alınarak İşi etmen: İzce deniz ve kara nakjı vasıta larlle havzadaki iskele, İstasyon veya stok yerlerine nakledilecek oian tahminen.
180.000
metreküp maden direğinin bu vasıtalardan tahliye, mutad stok yerlerine nakil ve tasnif ve istif etme İşi müteahhide verilecektir.
yerlerine alt plânlar işletmemizde tetkik olunabilir.
1 — Taliplerin şartnamemizdeki esaslar dairesinde muvakkat teminat mektup veya akçelerini. Ticaret odası vesikalarını ve evvelce bu mevzua müteallik işler yaptıkları takdirde vesikalarını teklif mektup-larlle birlikte tevdi etmeleri,
7 — Bu işe ait şartname Ankara’da Eti Bank Genel Müdürlüğü, İstanbul’da Eti Bank İstanbul ve Zonguldak'ta İşletmemla Direk güftelerinden alınabilir.
3 — Teklif mektuplarının 30/4/1848 cuma günü saat 18 • kadar kapaln olarak İşletmemiz Başkâtipliğine verilme 31J Azımdır.
Müddet bittikten sonra verilecek teklifler kabul edilmeyeceği gibi postada vukubualcak teehhürler de nazarı itibara alınmayacaktır.
4 — İşletme İdaresi İhaleyi kısmen veya tamamen dilediğine icrada serbesttir. (4563)
Devlet Hava Yollan Genel Müdürlüğünden j
Uçak bilet satış İşine alt olan ve 14/4/048 tarihinde müteahhide yapılması lcabeden ve 3, 6/4/948 tarihlerinde ilân edilen ihalenin görülen lüzuma binaen geri bırakıldığı İlân olunur, (4695)
Elektrik moförleri safın alınacaktır
Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğünden:
1 — 1-8 Beygir arasında çeşitli voltaj ve devirler üzerine 19 adet elektrik motörleri satın alınacaktın
2 — Bu İşe alt liste, her gün Tophanede 347 numarada okulun bürosunda görülebilir.
3 — İstekli olanların buna göre ve en geç 15 Nisan 1948 perşembe gününe kadar teklifte bulunmaları. (4724)

Senenin en çok beğenilen renkli filmi
Kıskanç Kadın
CORNEL WILDE ve GENE TİERNEY
MARMARA Sinemasında
Büyük muvaffakiyetle devam etmektedir.
Not: Filim Ankaraya gideceğinden. 2. inci hafta temdit edilmiyecektir. □ - » ’
Matineler 11 — 1 — 3 — 6 — 7 suare 0. . .
Suarelerde koltuklar numaralıdır. Yerleriniz! evvelden temin HS2P2BBSD^i2HaaHaa ediniz, ■■■■■■■■■■■■■■■d ------------------------------------------' 1
^■ulj »■■■411111111 yarın Matinelerden itibaren
ELHAMRA sinemasında
Yeni bir kahkaha rekoru
LOREL - HARDi
Silâh Arkadaşları
TÜRKÇE SÖZLÜ
*
I ■ - T -r :

Hurda pik alınacak
Ziraî Kombinalar Dairesi Reisliğinden:
1 — Mevcut fennî şartnamesine göre 80 ton hurda pik açık eksiltin suretiyle satın alınacaktır.
2 — Muhammen alım bedeli lOnoo lira olup geçici teminatı 810 lira dıı.
3 — Bu 80 ton hurda piki birden vermek İsteyenlerin İsteği kabul edl lcceğl gibi 20 şer ton vermek talebinde bulunacakların da İsteği kabul « dillr.
4 — Muvakkat teminatın Tilridye Ziraat bankasındaki 7 numara hesabımıza yatırılarak komisyona makbuzu ibra» edilecektir.
5 — İhalesi 21 Nisan 648 çarşamba günü saat 15 de Ankara Yenişehl Meşrutiyet caddesi 265 numaralı Merkez binası satın alma konUsyonund. yapılacaktır.
6 — Fenni ve İdarî şartnamesini görmek veya benzerini almak İsti yenlerin her gün Ankarada reLsIlk levazım şubesine, İstanbulda Ziraa müdürlüğüne müracaatları İlân olunur. (4182)
P. T. T. Meslek Okulu Müdürlüğünden:
Cinsi Mikdarı Kilo Fiat LLra Krş. Muhammen bedel Lira Krş.
Koyun eti 8000 2 40 10200 —
Kuzu eti 8Ö0 2 50 2000 —
Sığır eli 500 1 80 900 —
Böbrek yağı 200 2 40 480 —
22580 —
Okulumuzun 948 yılı et ihtiyacı kapalı zarf usuıtyle eksiltmeye ko-
nulmuştur.
Eksiltme 15/4'843 perşembe günü saat 15 de Kumkapıd3 okulumuz binasında toplanacak okul alım satım komisyonunda yapılacaktır.
Geçld teminat 1693 Ura 50 kuruştur.
İstekliler şartnamesini okul müdürlüğünde görebilirler.
Taliplerin teminatlarını İstanbul F. T. T. bşmûdürlüğü veznesine yatırmaları ve 2490 sayılı kanunun belirttiği belgelerlle teklif mektuplarını havi tartarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyon başkanlığına vermeleri İlân olunur. (4021)
Ankara îli Daimî Komisyonundan:
PolatlI İlçesindeki Aşım durağının İkmali İnşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
Tahmin edilen bedeli 38008 Ura 33 kuru? olup muvakkat teminatı 2850 lira 62 kuruştur.
İhale 22/4/948 perşembe günü saat 15 de Vilâyet konağında 11 daimî komisyonunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
Talip olanların Ticaret Odasından aldıklan vesika ve İhaleden üç gün evvel Vilâyet makamına yapacaklan müracaat üzerine alacakları bu İşe alt ehliyet vesikaslle kapalı zarflarını 2490 saplı kanun hükümlerine tevfikan 22/4/948 perşembe günü saat 14 de kadar il daimî komisyona makbuz karşılığında vermeleri lâzımdır.
Bu işe alt şart her zaman il daimi komisyonunda görülür ve parasız alınabilir.
Talip olanların 11 daimî komisyona müracaatleri ilân olunur. _____________________________________________________(4187)
Şehir ve kasaba haritaları yaptırılacak
İller Bankasından:
Mahdut eksiltme İle İhale edilerek Bankamız tarafından yaptırılacak şehir ve kasaba halihazır haritaları için istekli olanların bu İşleri yapabilecek ehliyette oldukları veya bu gibi işleri yapmış olduklarını belirten belgeleriyle nihayet 15/4/948 günü akşamına kadar Bankamıza müracaat etmeleri İlân olunur. _______________ _____________________________________(4365) Sert ve padak çekme pirinç saç levha satın alınacaktır
Etibank İstanbul Şubesinden:
Bankamız İhtiyacı bulunan 7500 Kğ. sert parlak çekme pirinç saç levha satın alınacaktır.
Taliplerin en geç 12/4/948 pazartesi günü saat 17 ye kadar tekliflerini kapalı zarfla bankamız holündeki teklif kutusuna atmaları.
Lista her gün aatmahna servisinden temin edilebilir.
Banka İhaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. (4530)
İller Bankasından:
1 — Boyabat kasabası için dizel motörüne akuplo su tulumbası satın alınacaktır.
2 — Fenni şartnameler tiler Bankası ticaret servisinden parasız temin olunabilir.
3 — Malın tahminî keşif bedeli sondaj dahil 8000 Uradır. Teklif vermek için teminat yatırmaya lüzum yoktur.
4 — Teklifler, yanlı olarak en geç 15. B. 948 /.arlhlne kadar tiler Bankasına gönderilmiş olmalıdır. Postada vaki olacak gecikmeler nazarı İtibara alınma»,
5 — Banka tetkikatını teklif mektupları üzerinde yapacak Ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya teklif eahlplerinden dilediğine yapmakta şerOest bulunacaktır. (4117)


HAFTA KONUŞMASI
Zekâsından şüpheye düşenler
r-re---------------r—> - \
Zekayı sindiren mantık — Dört kösede dört kedi — Bir kedi bir fareyi» kaç dakikada yer? — Kuyruklu at ile kuyruksuzun hesap puslası — _ VüıJ' altın ve yüz sopa — Kaç deve döşer? — Giyotin altında — Zekâlının yapmtyacağt bir iş
K no;
Zekî olup olmadığımızı deneyip bir hükme varmak m aks adli e bazı yeril ve yabancı mecmualar okuyucularına bir takım acayip acayip sualler sorarlar. Sizi bilmem; fakat ben ekserisine cevap veremem.
Cevap veremem ekliğim- aekâ-ıızlığımdan mıdır? Taşkın bir gekâ iddia edecek değilim. Şu var ki kafası İşlemeyen adamlardan sayıimasam gerektir. Bükere az çok hazır cevabimdir; ara sıra yepyeni buluşlarım ve orijinal görüşlerim de olur. Hattâ yan şöhretimde o hassalan-mın tesiri inkâr edil emeç. Kırk yıldır hakkımda yanlan tenkld-leri hiûâsa etmek lâzım gelirse «zekâsı işlek, mantığı sağlam» sözlerini başa almak icabeder.
Böyle olmakla beraber faraza şöyle bir sualin karşısında afallar kalırım:
— Dört kaşeli bit» odanın her köşesinde 1 kedi, her kedinin' karşısında da 3 kedi olursa odada kaç kedi vardır?
Pek tabiidir ki odadaki kedi adedi sadece 4 ten ibarettir. Zira her köşede duran kedinin karşısına yine bir köşede duran kedi raslar. Ben onu düşüneceğime sualdeki münasebetsizliğin tesiri altında kalır, başka çeşit bir düşünmedir tuttururum:
— Hiç böyle şey mİ olur? Kedilerin gerek kendi aızularüe gerek cebir veya terbiye İle köşelerde mıhlanıp durması imkânsızdır. Dört kedi Lir odaya toplanacak, sonra her biri bir köşeye çekilecek ve karşısına bakacak I Saçma! Barı kedi yerine köpeği seçselerdi. Köpek daha itaatlidir ve 4 köpeği birer köşede heykel gibi tutmak pek mümkündür!
Demek oluyor ki zekâmdan evvel mantığım İşliyor ve mantığım, mantığa aykırı bir İşten çarçabuk teessür duyduğu için aklını sorunun esasını teşkil eden meseleyi bir yana bırakıp o mantıksızlığa saplanıyor.
Yani her şeyden önce sual şeklindeki münasebetsizliği düşünüyor ve buna itiraza hazırlanıyorum. Artık benden, böyle bir kafadan o saçmalığa cevap beklenebilir mİ?
ûiduğımuı anlaşılır. Üçte ikisini haile muvaffak oldunuzsa orta zekâlısınız. Üçte ikiden aşağısı aleyhlnlzedir. Zekânızı işletmeğe çalışmış! >
Fikrimce böyle hükümler hem yanlıştır, hem de okuyucuya karşı bir küstahlıktır.
r Yazan : ' 1,1
E1 akat İtiraf edeyim kİ asıl
* pratik zekâ teferruatı bırakıp özü yakalıyan ve onun üzerinde duran zekâdır. Zekâ bir kavrayış hassası olduğuna göre kavraması icabeden yerden yakalamasını bilmesi lâzımdır. Benimki fantezisi zekâlardan...
Üç sene evvel High School İngiliz mektebine girmek için yüzlerce talebe namzedi imtihana çekildiği zaman hesap, coğrafya, yurt bilgisi veya gramermişçesine çocuklardan şu suale de cevap istemişlerdi:
(1 kedi 1 fareyi 2 dakikada yiyor. 43 kedi 43 fareyi kaç dakikada yer?»
Gözümün önüne kedilerle fareler ve o ziyafet sahnesi gelmese soruya belki ben de küçük oğlum gibi «yine 2 dakikada!» der, imtihanı kazanırdım. Kazanamam; rira aklım 43 kedinin her biri 1 fare bulup karşılıklı çıtır çıtır yiyişlerine dalar. Bir taraftan tiksinirim; öbür taraftan sualle alâkası olnuyan şeyleri, meselâ kedileri de köpekler gibi Itlâfa kalkışırsak İstanbulun ne hale geleceğini düşünürüm. İmtihanı da labiatlle kaybederim.
Kazanırdım: Şayet bana «kedi ve fare üzerine bir şeyler yazlı, deselerdi.. Her iki mahlûku da öyle medih veya zem eder, öyle orijinal taraflarını belirtirdim kl şüphesiz tam numara alırdım. Peki, bunlan böylece yazabilecek eocuk yahut adam zekâsız mıdır?
îşte mecmualarda beni kızdıran ancak o gibi suallere cevap vermenin zekâ alâmeti sayıima-şıdır. Hattâ bazısı sekiz, on sual-II bir cetvel yapar, altına da şunları yazar: «Suallere verdiğiniz cevaplardan kaçta kaçının doğru çıktığını not ediniz. Hepsini hatasız cevaplandırdınızsa pek zekî
Mecmualar yetmiyormuş gibi evde ve meclislerde de o k&büden sualler karşısında kaldığımız olmuyor değil. Geçen gün Bordular:
(— Bir yaz gilnü iki arkadaş bir hana inerler, atlarını ahıra bağlayıp ot yedirmesi için hancıya verirler. Bu atlardan birinin kuyruğu uzun, öteldninki dibinden kesilmiştir. Ertesi günü, hancı hesap görülürken kuyruklu at için ot. parası olarak 10, kuyruksuzuna 5 kuruş İster. Neden?»
Öp babanın elini! Şimdi, durup dururken ve düşünecek daha ciddî, daha lüzumlu şeyler varken hancının kuyruklu ile kuyruksuz at hakkındaki flat. farkını incelemek İçin kafa patlatmak akıllıca bir hareket midir? Gerçekten zekî bîr adam zihnini bunlarla yorar mı?
Hele mantığı sağlam bir insan zaten sanatı-lcabı fırsat düşkünü bir hanemin öyle farklarla meşgul olacağım dimağına sığdırır mı? Her iki at için de onar kuruş ister, geçer.
Bir nokta daha: Velev İd İçimizden biri suali doğru cevaplandır» ve zekâsını İspat etse bu zekânın hayat sahasında behemehal verimli olması lâzunge-İlr mi? Şüphesiz sorudaki İnceliğe dikkat edebilmek bir hassaya delâlet eder. Eder amma ya zekâ o kadara erişiyor, müspet işlerde apışıp kalıyorsa?
Ha, unutmayayım: Konuşmamı okuyanlar arasında yukarıdaki suale cevap veremeyen, yani bana benziyen zekâsızlar varsa kendilerini meraktan kurtarmak İcabediyor, O İki arkadaş flat farkının hangi gerekçeye dayandığını soruyorlar. Hancı da, 7 eylül kararlarım çıkaranlardan daha muvafık ve mantıki bir cevap veriyor, diyor kİ:
— Kuyruklu at kuyruksuzdan fazla ot yemiştir. Zira bir yandan sinekleri kuyrugile «avmış, yandan ot yemeğe rahatça vam etmiştir. Kuyruksuzu haşeratı kovmak İçin İkide başını vücudunun muhtelit Jerine götürdüğünden devamlı suretle yemeğe vakit bulamamıştır!
I t-rrrrrr.-.-----------------J
1 — Köpek balıklarının etrafını sardığı uzunca şekilde küçük bir adaya düşmüşsünüz. Kayığınız yok. Adanın batı tarafında bir yangın çıkıyor ve rüzgâr da aynı istikametten, esiyor, ateşi İÇ taraflara yayıyor. Bütün ada yanmak tehlikesindedir. Deniz tarikile kaçamadığınıza göre yangından nasıl kurtulabilirsiniz?
Del! deli tepeli, kulakları kü-pelll Ne tasavvur! Ne mecnuncasına bir hayal!
Mecmua cevap veriyor: Adanın ortasında bir ateş yakarsınız, Bu suretle yangın o yere gelince sonradan lierllyerek yakacağı yer çoktan yanmış ve açık bir saha vücuda gelmiş olur!
Bu cevap karşısında yangın değil, benim aklım durdu, zekâm söndü.
2 — Bir tuğla b!r Mlo ve fâzla olarak yarım tuğla ağırlığıııda-dır. Bu tuğlanın sıkleti nedir?
Elcevap: 2 kilodur. Neden? Mecmua hesabını yapmış. Ben tekrarını lüzumsuz buluyorum. Meraklısı çok olduğunu bildiğimden hal şeklini onlara bırakıyorum.
bir de-
Isa bir, yer-
D n gibi acayip sualleri bu-LJI lup hazırlayanların zekâsı da tetkike muhtaç olsa gerek-tir! Beğenmiyor değilim, hünerli iş... Lâkin ne dereceye kadar lüzumlu? Bu zekâ İyi bir yere harcansa daha faydalı olmaz mı?
Hoş bir hikâyedir; çoğunuz bilirsiniz: Vakti! e bir beldeye bir adam gelmiş; dünyaya parmak ısırtacak bîr marifet yapacağını söylemiş, tş padişahın kulağına gitmiş, irade çıkmış, ahali meydana toplanmış. «Göster bakalım marifetini!» demişler. Herif ortaya bir çuvaldız dikmiş; sonra yüz arşın uzaktan attığı’yüz İğneyi bu çuvaldızın gözünden geçirmiş. Alfcşlarl
Padişah, marifet sahibini huturuna çağırmış ve hazinedarına emretmiş: «Evvelâ kendisine yüz altın ver!» Vermişler. «Şimdi de yatır, yüz sopa vurl* Hayrete düşen vezirlerine dönmüş, demiş M: «Yilz altın verişimin sebebi yaptığı işin hakikaten bir maharet oluşudur. Fakat zekâ ve istidadını böyle saçma, faydasız bir işe hasredişl de yüz sopa cezaya değer!»
Mamafih çocuk kafasını İşletmekte belki o gibi oyunların faydası yok değildir. Daha ziyade büyüklere mahsus ciddî tamlı mecmualarda tuhafıma gidiyor. İste son günlerde okuduklarımdan bir kaç misal;
Zekâ oyunu bilmecelerinden en meşhuru deve mirasıdır: Hani bir aşiret reisinin karışık bir hesapla üç oğluna bıraktığı 17 deveyi bir deveci kendi devesini katıp sonra geri almak suretlle kolaycacık taksim eder... Bunu hepimiz öğrenmişindir.
Başka biri de şudur: Gece bekçisi bir sabHh müdürün odasına girer, der kİ: «Her akşam evinize dönerken bindiğiniz tren bugün müthiş bir kazaya uğrıyacak. Bunu rüyamda gördüm. Sakın o saatteki trene binmeyiniz!» Mü dür ürker ve evine erken trenle gider. Bir de öğrenir kl kendi bineceği tren hakikaten kazaya uğramı.', bir çarpışma neticesi parçalanmış. Ertesi sabah bekçiyi çağırır:
— Hayalımı kurtardın, cana minnettarım. Al şu on bin frangı! Lâkin bugünden itibaren vazifene nihayet veriyorum?
Niçin? Bulması kolay: Bek&i madem ki kazayı rüyada görmüştür, demek İd uyumuştur. Uyuyan bekçiye güvenllemezl
Bir tane daha:
Kan koca kiliseye gidiyorlar. Koca uykuya dalıyor ve rüyasında kendisini büyük ihtilâl zamanı yakalanıp giyotine götürülür-ken görüyor. Cellât, gömleğinin yakasını kesip açmıştır; kafasını makinenin altına koymuşlardır; bıçak inmek üzere... Tam bu esnada karısı, uyandırmak maksa--dıle ensesine dua kitabını vuruyor. Biçare adam da uyanıyor amma derhal kalb sektesinden ölüyor.
Hikâyedeki aksaklık nedir? Malûm: Koca derhal öldüğü içtn rüyasında gördüklerini anlatmağa vakit bulamamıştır!
Böyle daha bir sürü şey...
Fikrimi sorarsanız — yaşlı başlı bir adam öldüğüm için sorsanız iyi edersiniz, sormalısınız! — bu gibi suallere cevap vermeğe çalışarak kafasını yoran adam, kendi zekâsından şüpheye düşmekte haklıdır.
Zira tam ve sağlam zekânın bir alâmeti, şartı da sahibinin o zekâya güvenmesi, mütemadiyen «var mı, yok mu?» gibi tereddütlere düşmemesidir. Zeki bir insan safdillere mahsus ve gayet açıkçasına aldatıcı surette hazırlanmış suallerin Öksesine tutularak İkide bir aklının derecesini anlamağa, denemeler yapmağa htç kalkar mı?
Refik Ralld RARA7
Almanya'da Rhur havzasında 100 bin kadar amele bir nümayiş yapmış, verilen yiyecek miktarının azlığından şikâyet etmiştir. Yukarıdaki resim Essen şehrinde 15 bin işçinin toplaatısuu goste riyor.
Hoş fıkralar } Büyük
Harb zengininin yüzme havuzları
B:r hnrb zengini yeni yaptırdığı
erinde tam iiç tane yüzme h aruzu bulunduğunu övünerek anlatırken örkadöşlanndan biri sarar:
«— Niçin üç tane yaptırdınız?»
«— Birinde soğuk su. birinde sıcak su vur, öbüründe de hiç su yok!»
Arkadaşı bu cevaptan bîr şey anlamayınca, harb zengini hahata şöyle devam eder:
«— Yüzme bİlmiyen misafirlerimi sıcak, yahut soğuk su havuzlarına so-kamam ya- Onlar susuz havuza girecekler!
Kimyanın büyük hizmeti
Bir gün bir kimya profesörü, tlnıya İlminin insanlığa yaptığı büyük hizmetlerden. birini talebelerine sorsr. Hazır cevaplıgı ile tanınmış bir talebe atılarak şu cevabı verir:
— Siyahları sarışın yapması efendimi
Damattan şikâyet
İhtiyar kayınpederlerdim biri o’r gün ahbaplarına damadı alcyülnde şöyle dert yanar:
— Ne kumar oynamasını bilir, ne de lç'rt İçmesini!
— Daha İyi yal
— İşin kötüsü bllmed:ğl halde hem içkiden, hem de kumardan baş kaldırmıyor.
öyle ite evlidir!
Bir konferansın ortasında haUp coşarak bağırmağa başlar:
— Hatasını anlayan bir kimse, boyun eğerse büyük bir adamdır; fakat hakti olup da gene boyun eğerse.»
Dinleyiciler arasında biri tözünü keserek şöyle cevap verir:
— Öyleyse evlidir I
Kadınların resimleri
HİGAUD G. (Fransız, meşhur ressam, 1659 - 1743): Rlgaud kadın portresi yapmağı sevmezdi.
— Kadınların, derdi, benzemek lüzumu hakkında hiç bir fikirleri yoktur. Oldukları gibi yaparsanız kâfi derecede güzel bulmazlar, eğer istedikleri gibi güzel yaparsanız bu defa da resim, ken-dilerine hiç benzemez.
î. Galip Arcarun konferansı
Şehir Tiyatrosunun kıymetli eanat-kârlanndan î. Galip Aram 12 nisan pazartesi güntl saat 18.30 da Kadıköy Halkevi nd o PİYES YAZMA BAN ATI mevzuunda beklenen konferansını verecektir.
Muhtar Özden
ÜÇÜNÇÜ TABİ Çi&Tt FİATf tSOAMMf
İNKILAP KİTAaCVİ
Hi âliahmer idare heyeti âzasından B. Berç Türker’in bir makalesi
tenliği nczdlnde Hilâllahnıer namına müracaatta bulundu.
Ordunun başkomutanı, Si-.Charles Hadngton: «HUâllahmcre yardım etmek İsteriz, fakat siz gerek Hüâliah-mer ve gerek bu cemiyeti idare edenler hakkında bize resmen malûmat verebilecek bir zatı gösterinle.» deyince. derhal Dr. Celâl Muhtar. «OsmanlI bankası müdürlerinden v« Hilâltah-mer âzalanndan Berç Kerestedyanı gösteriyoruz» buyurmuş.
Ertesi günü, OsmanlI bankası İle daima nakdi mamelelerde bulunan, ordu başveznedarı jCommand Pay-master» bankaya gelerek beni gürcü ve şunları söyledi: ..HUâliahmer tarafından Dr. Celâl Muhtar bey. dün general Slr Charles HarlDgtooa müracaat etti ve ordunun satmak istediği malzeme ve salreyl mübnyaa etmek talebinde bulundu. General Charles Hatington size selâmların» yolladı ve şirin Osmanlı bankası mü-dûrii ve HllâJlahmer cemiyeti âzası olduğunuzu bilerek, buyuruyor kl: Eğer siz namusunuz üzerine bana söz verirseniz kl, bu cemiyeti idare eden zevat ordunun malzemesini tesellüm ettikten sonra, inallar sur cemiyet İçin kullanılacaktır, o vakit biz de tüccar grupu tarafından bire İki yüa elli bin İngiliz lirası teklif edildiğine rağmen, HllAilzhmere bir cemile »',-mak üaerc bu malları yalnız oluz iki bin İngiliz lirasına bırakırız, o şartla ki bu meblâğ derhal bize ödensin.»
Ben, telefonla. Dr. Celâl Muhtarı ve diğer arkdnşlarımı haberdar ettim, pek İyi dediler ve ben de ordunun başveznedanna şunlar! söyledim:
»Namusum üzerine söz veılrirm ki aJiûaoak mallar tamamen Hllnllah-mere hnsrcdileeektir ve benimle çalışan arkadaşlarım namusu mücessem adamlardır ve otuz İki bin İngiliz lirasını bil müşkülât üreyebiliri::.»
Ertesi gün, luşveznedar bankaya geldi ve bütün malların Hllâliıhmere -deverdllmer! için Çanakkale ve civarındaki askeri şubelere SLr Charles Harington tarafından emir verildiğini söyledi. Ben de Dr. Celâl Muhtara tebşir ettim ve son muvaffakiyetini tebrik ettim.
Dr. Celâl Muhtar ordu ile temasta bulundu. Bu mallar o kadar külliyetli İdi kl. Çırağan sarayına taşınması bir kaç ay sürdü. Dr. Cel&J Muhtar bir giin bana, dedi kl « Malların kıymeti takriben üç yüz bin İngiliz lirasıdır.
Ankarada kurulan lüiâllahmer mer kez! reisi merhum Dr. Refik Saydam-» dan lkt kati emir aldık:
1J İstanbuldakl bütün mai’ûr ra alim stoktunuz ve saire derhal Anka-raya, nakledilsin.
2) istanbuldakl HlUUlnhmer cemiyeti heyeti İdare âzaları hemen istifa etsinler.
Bir kaç ay evvel hayat* gözlerini kapayan Dr. Celâl Muhtar Özden'İn hatırasını anmak üzere d aktör meslektaştan bir toplantı yaptılar. Kızılay mecmuası da bir Celâl Muhtar kl-'y>sı neşretti. Bu nüsh3da Hllâllah-merin idare heyet! âzasından eski Afyon Milletvekili B. Berç Türkertn «Büyük üstat Dr. Celâl Muhtar Özden» başlıklı bir makalesi vardır. Sayın Bctç Türker'ln makalesini aynen iktibas ediyoruz:
Ben, Meşrutiyetin Hânından sonra 1904 senesinde yeni kurulan Hllâllalı-nıer cemiyetinde âza olarak çalışmış ve bu güne kadfir bu şefkat müesse-sesinde İftlhArt* çalışan bir Türk vatandaşıyım.
Ben, merhum Dr. Celâl Muhtar'ı Balkan harbinde iş başında gördüm vo 1914 te patlayan Dünya harbînin sonuna kadar HUSliahmerde, diğer arkadaşlarla beraber çalıştık.
Merhum Celâl Muhtar hem yüksek ilim ve hem de zeki bir İş adamı kil. Doktorluk ettiği zaman, Patiste Pas-teur Enstitüsünde, Türklüğe şerci veren İlmî tetebbülerde bulunmuş ve bu âlim vatandaşın şöhreti tıp kitaplarında zikredilmiştir. Bu kitapları bendenize okutur ve sevinç duyardı.
1914 acnesl harb esnasında, Hilâ-llahmerin orduya harikulade hizmetlerde bulunmasının başlıca faili, bu zeki ve yorulmak bilmeyen vatanperver Dr. Celâl Muhtar olmuştur. □ zaman, heyeti idaremiz! teşkil eden zevat şunlardı:
Dr. Celâl Muhtar. Dr. Besim Ömer, Dr. âkil Muhtar, Dr.-Adnan Adıvar. Dr. Hikmet Çizer; Hâmli Hasaneon ve bendeniz
Dr. Celâl Muhtar, müfettiş vaztfe-ılle, Hliâliahmcr anbarini kürdü ve İdare etti. İşte burada. Celâl Muhtar yüksek bir İş adamı, İdare adamı olduğunu gösterdi ve emsali nadir olan başarılarla, şanlı Türk ordusuna önemli yardımlarda bulunmak imkânını Hllâliahmere temin etti.
Dr. Celfil Muhtar arkadaşlarına: «Siz bana bir mânevi kuvvet verdiniz ben de bâtlın varlığımla Hllâliahmere terettüp eden lilvi vazifeyi yapmak şerefim kazandırdım.»
Dr. Celâl Muhtar mütareke senesinde bile bütün vatiıgryle, Hilâllah-merln varidatını arttırmaya ve sermayesinin harb esnasında külliyetli masraflara rağmen, tenezzül etmemesine çalıştı.
Dr. Celâl Muhtar. îştanbuiâaki İngiliz ordusunun yakıudâ İstanbıılu torkedeceğlnl ve orduya müteallik külliyetli malzemeyi satmak niyetinde olduklarını ve İstanbul tüccarlarından mürekkep bir grupun bu matlan satın almak teşebbüsünde bulunduğunu İşi tince hemen arkadaşları ile konuştuktan sonra, İngiliz ordusu komil-
“AYDEDE,,
KOLLEKSİYONU ARANIYOR
«AYDEDE» gazetesinden:
Yakında yeniden neşredilecek olan gazetemiz için 1922 yılı koleksiyonundan noksansız üç takımına ihtiyaç vardır. Satmak isteyenlerin Ankara eaddeşlnde Tan binasındaki hususi dairemize müracaatları. Telefon: 24310.
Bu emir üzerine hem istifa ettik ve lıem de ne var. ne yok hepsini ıraya yolladık: takat maalesef Ankara merkezinden hiç bir takdirname alamadık.
Dr. Cel«! Muhtar bund.'.n dolayı çok müteessir olmuştu ve daima esefle söylerdi.
Nur içinde yatsın Hî!âl!ahı-.rrl İhya eden büyük üstat Dr. Celâl Muhtltf 'özden.

ir Amerikan istatistiği
tKA-İDB I%1| MHin4
ilkbaharda giyilecek tayörler
düğmesi
Kadınla erkeğin ömürleri nasıl geçer?
Amerika mecmualarından biri, Ama rlfca.ii elli yaşında kadınla elli yaşuı-d& erkeğin doğdukları günden beri ömürlerini ne suretle geçirdiklerini araştırmıştır.
Hergün yapılan bir iş İçin sarfedi-len vakit hesaplanmış, bunların birbiri üzerine elli senelik ömürde kaç gün, kaç ay ve nihayet kaç sene tuttuğu bu suretle anlaşılmıştır.
Yapılau hesaplara göre kadınla erkeğin hayatı büsbütün başka tarzda geçmektedir. Kadın daha ziyade eğlencede erkek İşinde vakit geçiriyor.
Kadın ömrünün 8 senesini mekteple okumakla ve oynamakla, 15 senesini uyku ile geçirmiştir. 15 ay sigara İçmiş. 9 ay kocası İle kavga etmiş; 5 sene çay davetlerine gitmiş ve evine davet etmiştir. 4 senesi sinemaya gitmekle geçmiş: 5 sene terziye ve şapkacıya gitmiş: 4 sene berber ve maniküre gitmiş; 15 ay ahbaplarını ziyaret etmiştir. 18 ayı dudaklarına ruj •iknıek, yüzüne makiyaj yapmakla geçmiştir, 14 ay mağazaları dolaşmış; 8 ay çocukları He, 1 ay da evi İle meşgul olabilmiştir. 2 sena seyahat etmiş, bir aene otomobil kullanmıştır.
Erkeğe gelince:
8 ser.» mektebe glmeklc, ■por yapmakla geçmiş; 14 sene çalışmış; 2 sene üzüntü va düşünce He geçmiştir. 1 sene seyahat etmiş. 4 ay traş olmuş, 21 ay gazete okumuştur, î ay karışının terzi paralarını ödemiş: 2« ay sigara. 2 sene kokteyl va viski İçmiştir. 3 sene kulübe gitmiş; 8 sene uyumuş; altı ay evinde oturmuş ve çocukları İle meşgul olmuş: 9 ay karısı ile kavga etmiş; 23 ay otomobil kullanmıştır.
Bizde do akdrnla erkeklerin ömlir-lerltıli nasıl geçirdikleri araştırılırsa acaba büyük bir fark çıkar nu?
ilkbaharda giyilecek tayörler umumiyetle fantezi tayör olmuştur. Klâsik tayör, yanı erkek yakalı, krııaze veya tek düğmeli olanlar moda addedilmiyorlar. Resimde görülen modeller en rağbet bulan biçimlerdir:
1 — Etek dar, arkadan yırtmaçlı ve
Tereyağının halis olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Tereyağlarm ve yemek yağlarının ekserisinin İçine bir çok yabancı m ad deler karıştırırlar. Bunların arasında patates, tuz, tebeşir; talk, mısır unu ve daha bir çök şeyler vardır.
Batın alınan yağın halis olup olmadığını anlamak İçin bir tatlı kaşığı tereyağını İki bardak su İle bir kap içerisine koymalı. Bu kabı daha büyük su dolu bir tencereye oturtarak ateşe koymak. Hain - Marie usulünde kaynatmak. Tereyağı eriyip suya karıştığı zaman ateşten İndirmeli ve soğumağa bırakmalı. Eğer tereyağı halis ise su üstünde bir tabaka halinde donar. İçinde yabancı maddeler varsa onlar tencerenin dibine süzülecek; yağ kısmı su üstünde kalacaktır.
Dirsek ve kol derileri
Yaz geliyor, kısa kollu elbiseler giyilmeğe başlanacak. Dirseklerin ve kolların derisi muntazam ve pürüzsüz olmalıdır. Her gün sabun sürülmüş sünger taşı İle dirsekler! masaj yapmalı. yıkayıp kuruladıktan sonra şu losyonu kullanmalı: Yüz gram gül suyuna elli gram gliserin karıştır-malı, avuç içine biraz dökerek kollara va dirseklere friksiyon yapmalı. Az zamanda faydası görülür.
Moda haberleri
* Truakar denilen kısa mantoların
arkası pilse ve fevkalâde boldur.
* Yastifcfı omuzların, usun kolların ve kapah yakaların modası geçmiştir.
* Takma 'ko'dan ziyade rayları ve japone kollar modadır.
ir (Prensesi biçimi denen bedeni atkı. eteği bol kemersiz elbiseler rağbetledir.
üç K₺îa bolerolar çok bezeniliyor.
ir Beyaz pikeden, çlpür dantelden
ve işlemeli ketenden yakalar bu pas'ca yanıktan iz bile kalmadığı görü-kuHanıiacaktır,
Yanığa karşı bir ilâç
Fraıısanın tanınmış kadın mecmualarından birisi en faydalı ve pratik tavsiyeler hakkında bir anket I açmıştır. Verilen cevaplar arasında en pratik görüleni şudur:
Vücudun bir yerf yandığı zaman çly bir patatesi soyup rendelemen ve yanık üzerine bağlayarak 24 saat ■ öylece bırakmalı, Ertesi günü a çilin-
•lör.'
■---------------------------------
İmparatorun enfiye kutusu
AŞK VE ZABITA ROMANI
Yasan: John D. Carr Tercüme eden: Vâ-NÛ
m ■ ———, Tefrika No. 3 ____„_______
— Amma da palavra! — dedi.
— Bana söyliyeceğin şey her ne ise, bunu ne kadar zamanda söyllyeblllr-aln
Erkek, düşüncelere daldı:
— Herhalde para yüzünden onunla evlenmiyorsun. İhtiyacından fazla pa ran var. Hayır, benim yavrum! Onun la serveti için evlenmiyorsun. Tamamen aksi...
— Yani ne demek İstiyorsun.?
Ned, korkunç denecek şeklide cepheden hücum etti:
— O moruk, züppe oğlunun seni almasına ne demeğe razı oluyor dersin? Bırf servetin yüzünden evlâdım.
Eve'e. hükmetti: Az daha fırçayı a-lıp onun suratına fırlatacaktı. Eski kocası, âdeti olduğu üzere işte gene, bina etmek İstediği bir şeyi yıkıyor. Kolluğa, rahatça yayılmıştı. Yüzünün İfadesi, bir muammayı halletmek öze re bulunan. bLr adamın İfadesiydi.
Eve göğsünde bir tıkanıklık duydu; ağlamak arzusuna kapıldı.
Parlayıverdi:
— Sen galiba Lawes ailesine dair çok şeyler biliyorsun ,
Genç adam bu sualdeki istihzayı se-zlnllyemedl.
— Hayır, onları tanımam. Yalnız haklarında epey malûmat topladım. Mevzuun anahtarı şu kİ:
Eve, onun sözünü kesti:
— Kuzum., lâf açılmışken ver benimkini bakalım.
— Nasıl şeninkini
— Evin anahtarını... Cebindedir, her halde. İleride ben! böyle müşkül bir dunum sokmamanı çok arzu rlm.
ede-
— Bvel... Allah aşkına...
— Kuzum, sesini alçalt!
Ned, koltuğunda doğrularak:
— Sen. gene benim olacaksın. — dedi. (Lâkin, kadının yüzündeki İfa

411(1»
2 — Eteğin ve caketlıı bütün bolluğu arkaya toplanmıştır. Caket önden yuvarlaktır ve tek düğme ile İliklenmektedir.
3 — Kloş ekose etekle gene düz ku-
maştan k'oş caket.
yoktur. Yaka altından bağlar,an eşarp cakctl kapamaktadır.
4 — Siyah kumaştan d at etekle, etrafına parlak şerit geçmiş üç kat busklı tayör.
YOĞURT TATLISI
Yarım kilo tatlı Silivri yoğurdu, 250 gram İrmik, 10 yumurta, bir kahve kaşığı bikarbonat, 125 graın ince pudra şekeri almalı. Yoğurdun üzerindeki kaymağını çıkardıktan sonra elle ezmeli. Ayrı bir kapta yumurtaları küpürmıce.ve kadar vurmalı, yoğurdun İçine atmalı, karıştırmak. şekeri, irmiği, atarak beş dakika kadar iyice vurup karıştırmak.
Nihayet yarım kahve fincanı su içerisinde bir kahve kaşığı karbonatı ezmeli, bunlara İlâve etmeli. Yağlanmış tepsiye dökerek fırında plşlrme-11. Bu müddet zarfında 750 gram şekerle üç bardak su ve yarım limonla suluca şeker şerbeti kestirmeli.
Tepsi fırından gelince baklava sam sası gibi kesmell, üzerine sıcak şekeri dökerek tatlısını İçine alıncaya ve ağdalnıp kıvamını buluncaya kadar kaynatmak, sonra tabağa alınalı.
Bu tatlının gtlezl olması için tepsiye enale dökülmesi ve hemen fırına salınması lâzımdır. Tepside beklerse durulur, şekerini içine almaz.
| Müşküllere cevap |
Ev işlerinde kullanılan lâstik eldivenler
Bakırköy Selma R: t —Ev işlerinde kullanılan lâstik eldivenler katiyen benzinle temizlenmez ve yıkanmaz. Bunları elinize geçirerek sabun ve su He el yıkar gibi musluk altında yıkayınız. Elleriniz! havlu İle kuruladıktan sonra eldivenleri mandal l.e İpe ucuo-dan asınız.
2 — En iyi salamura yapmak usulü beş bardak kaynar su içerisine 2öQ gram tuz atıp eritmek ve su soğuduğu' zaman, süzüp kullanmaktır.
Nevralji sancılan
İlkbahar nevralji sancılarının en fazla hissedildiği mevsimdir. Bu sancıları hafifletmek İçin bir şişeye ispirto koymalı, İçerisine eritebildiği kadar kâfuru atmalıdır. Bu ilâçla sancılanan yer ulatılıp masaj yapılırsa çok istifade edilir.
Yüzdeki çatlaklar ve sivilceler
Yüzde çatlak, kırmızılık ve sivilce Olmaması için bir şişe içerisine iki bardk su koymalı, Bu suya 2Q damla tentürdiyot ve 20 damla sirke damlatmak. Şişeyi iyice çalkalamalı.
Her gece bu bu He bir tülbend ıslatarak yüze soğuk kompres yapmalı. On dakika bıraktıktan sonra çıkarmalı ve yüzü kumlamam alıdır.
Her yemekten sonra bu supıa ağız çalkanırsa gayet ly! dezenfekte eder.
de.vl görünce sesi pürüzlendi.) Neolu-yorsun, yavrum? Halinde bir değişiklik var.
— Yok canım,
— Bu İffet ve ismet kaygusu ne yani Eskiden çok daha İnsan bir halın vardı, şimdi, ilahileşmiş gibi tavırlar takmıyorsun. Laives’Ierîe tanış tığından beri, fazilet melâlkesl keşlini İşsin I
— Sahi mi?
Ned. ayağa kalkıverdi. Odada, endişe verici bir sükûn lıükünı sürdü. Erkeğin, hızlı hızlı soluduğu duyuluyordu.
— Karşımdı azametli azametli öyle sahi mi, mahl mİ deme! Toby La-wes’ı sevdiğini baiıa yutturamazsm, kızımı Hele o bahsi bir daha ağzına al....
— Pek merak ettim. Ned'clğlm. To-by aelyhlnde Heri sürecek ne gibi bir delilin var?
— Hlilç... Züppeliğinden ve muta-assıplığından gayri delilim yok. Bu huylarının böyle olduğunu da cihan biliyor. Belki çok iyi insandır be'.kt bir centilmendir. Fakat, san» göre adam değil. Sana göre biricik adam benlin,
Eve, titreyerek ayağa kalktı,
Ned. ihtirasla:
— Bu kılık sana yakışmış. Sen evliyaları baştan çıkarırsın be!... Halbuki ben evliya da değilim.
Eve. haykırdı:
— Yaklaşayım deme)
Ned. birdenbire yelse kapıldı:
— Ne havsalaya sığmaz vaziyet! Kuzum, biz melodram mı oynuyoruz? Ben., bedbaht bir sefil miyim? Ve; sen; biçare bir mahlûk musun kİ imdada çağıramıyorsun va korkuyorsun? (Başıyla penceresi işaret etti. Yüzünün İfadesi değişti. Hınzır bLr tebessümle devam etti.) Rolümü niçin so r.una kadar oynamıyacak inişim? Ke pazellğl neden son haddine vardır mıyayım?... Eminim kİ honuşa gidecektir.
— İstersen tecrübeye giriş. Kendimi müdafaa ederim.
— Evet, o cihet do aklıma gelmiyor değil.Ve. anlıyorum:Mukavemet etmenin zevkini tatmak istiyorsun. Ben do cebir ve zora bayılırım, bilirsin.
— Ned. ben şaka etmiyorum.
— Ben de etmiyorum... Kısa bir za man İçin çırpınacaksın, sonra da tes llmlyet göstereceksin. İkimiz İçin de ne zevk, ne zevk!
(Arka$ı var)
u Niauı İMİ
ÇSSSl ÇORAP DELİĞİ J

Osabah Şarl llo Madleu tesadüfen Opefâ meydanında, karşılaşmışlardı, genç ku, karşı tarafa geçmek için yaya kaldırımın kenarında durmuştu. Şarl do aynı maksatla karşıkl kaldırımda duruyordu.
MadJon, delikanlıyı daha evvel gör dü ve karşlkl kaldırıma geçerken kırıtarak daha cazibeli ve sevimli görünmeğe çalıştı. Şart de genç kızı dik İcatla süzdükten sonra bir el işaretile. arzu ettiği takdirde kendisine refakat edebileceğini İhsas etti. Nihayet ikisi caddenin ortasında, yayalara mahsus bir durakta, yan yana geldiler. Madicn. delikanlıyı, yanında görünce sordu:
— Benden ne İstiyorsunuz mösyö?
— Size ra31adığıma çok memnunum. Sizin gibi güzel ve cazibeli bir kızın bu sabah karşıma çıkmasını, bir fa.ll hayır sayarım. Müsaade ederseniz size refakat edeyim. Adım Şaıldtr.
— Çok teşekkür ederim mösyö! Fakat bana çok ucuz bir kunduracının adresini verdiler. Bir çift spûr ayakkabı almak İçin oraya gidiyorum. Zan netlersem, sizin de kunduraya ihtiyacıma var. İsterseniz benimle beraber geliniz. Vaktimizi hoş geçirmiş oluruz.
—Fakat benim ayakkabıya ihtiyacım yok, İsminiz ne matmazel?
— Adım Madlendlr. Fakat şunu biliniz ki bana Madicn veya matmazel diye hitap etmenizi istemem. Bana Mod deyiniz... Bu: İsim, şık 7C modern değil mi? Ben de size Şarl! diyeceğim, Çünkü Şarl ismi eskilik kokuyor. Hay di bakalım mösyö Çarll, otomobillerden korkmayınız. Beni takip ediniz.
Şarl kızın peşinden gitti. Madlen-den neşe, şataret. cüret ve çapkınlık tan doğan bir cazibe taşıyordu. Bu cazibeye kimse dayanamazdı. Geniş yaya kaldırıma geçince MadJen atlet adımlarlle yürümeğe başladı. Delikanlı. onu taklide çalıştı. Bir kaç dakika, konuşmadan yürüdüler. Derken genç kız aradaki sükûtu bozdu:
— İlkbahar sabahları, harlkulâde-dlr. İnsan gençleştiğini, damndarında kanın kaynadığını hissediyor, çocuklar gibi çıplamak okşanmak İstiyor. Kendimi tutmasam bağırarak geçenlere sarılıp öpeceğim.
Şarl, caddeye gelinceye kadar ağzını açmadan kızın süzerini dinledi. Nihayet tazın bir ara susmasından cesaret alarak ağzım açtı:
— Beni dinle Mod! Sana ciddi bir şey söylemek İstiyorum..
— öyle mi Çarll? Seni dinliyorum.
— Sent sevdiğimi söylemeğe lüzum yok sanırım. Çök güzel ve sevimlisin, bunu kendin de biliyorsun. Senden öğrenmek istediğim şey, biraz evvel tanışmış olmamıza rağmen beni sevip sevmediğin ve karım olmağa razı olup olmadığındır.
— Ha... Ha...
— Niçin benimle alay ediyorsun? Bu an çok ciddidir. Tereddüt İçinde yaşayamam. Daha fâzla dayanamam. Vallahi çıldıracağım.’
— Sana yazık olur Çarll. Mademki soruyorsun, ben de açıkça söyllyeylm.
Yüzün, bu pek hoşuma gidiyor. 7ak«â beğenmediğim tarafların da var: e/-vel emirde korkaksın. bohem* Ln, Ü*-tüna başına bakmazsın. Meselâ ceketinde kocaman bir leke var. Boyun bağın yağ kokuyor. Bu ihmalin M hoşuma gitmiyor. Başından tırnağın^ kadar bakımlı olmıyan bir adamla Iılş bir zaman evlenemem.
Delikanlı, üstüne başına bakmamasını mazur göstermeğe uğraştı va Ira nun bekâr yaşamasından ileri geldiğini söyledi;
Genç kız, birdenbire bağırdıt
— Geldik buradadır.
— Burada olan kim?
— Kunduracı dükkânı Çarll... , Hakikaten vitrinde şu levha ofcund yordu: ( Karın ve erkekler İçin fevkalâde ucuz, zarif; şık ve dayanıklı ayakkabılar»
Genç kız:
— Haydi İçeri girelim, dedi
— Fakat sualime henüz kat! blı «U-vap vermediniz, LJ
—‘Evvelâ İçeri girelim. Diikkân labalık değil. Çabucak işimizi gorfCM rüz ondan sonra sualine cevap verffc rlm.
Dükkâna girerek yan yana oturdu-C lar. Mod. yanlarına gelen tesgftİUriS
— Evvelâ mösyönün işini g5rüaQ|2 dedi. (I)
Tezgâhtar. delikanlının kundnr(> bağlarını çözerken Çarll İle Mod ayalg) kabıların rengi ve biçim! hakkmd^l) münakaşaya başladılar. Tabii vetıfc hakkı, genç klandı. Derken Mod; denblre hiddetle haykırdı. DellkanJD merakla sordu: -q
— Sana ne oldu Mod? (D
, — Görmüyor musun. Çorabın (
İlk. 0)
Filhakika delikanlının baş parmagA^-çoraptaki kocaman delikten dışarı fx> lamıştı. Bu hâdise, -delikanlı için felâketti. Çünkü biraz evvel genç km ı Boş m dan tırnağına kadar bakımlı olmayan bir erkekle hiç bir zaman ev lenmlyeceğlnl» kendisine söylemişti. Mod: kaşları çatık dalgın, dalgın ao-kağa bakıyordu.
Nihayet ona da sıra geldi. Tezgâhtar, genç kızın da kundurasını çözüp çıkarınca delikanlının ağzından bir hayret ve sevinç sayhası fırladı. BU defa genç kız başını çevLrerek merakla sordu:
— "Ne oluyorsun Çarll?
— Ha. ha. Çorabın delik Mod! Hakikaten genç kızın da baş parmağı, dellkanlınınkl glb! çoraptaki kocaman delikten dışarı fırlamıştı.
iki genç uzun uzun bakıştılar, aon-ra birbirlerine gülümsediler. Del İka nü genç kızın kulağına:
— Galiba bunlar mukadderatın parmağı olacak diye fısıldadı genç kıs tasdik etti:
— Çok doğru Çarlll
— Evlenme teklifimi kabul ediyor musun?
— Kabul I
— O halde, şimdiden evlilik hayatına bavlıyalım. Buradan doğruca evl-mo glderte. İkimizin çoroplannı yamarsın.
Çeviren: A. HİLÂLİ

Kaolin Satınahnacaklır
SÜMERBANK SELÜLOZ SANAYİİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
İZMİT
Müessesemlz ihtiyacı için 1500 üü 1750 ton ham kaolin satın alınacaktır.
Bu İşe alt şartname Ankara’da Sümerbınk Oenel Müdürlüğünden İstanbul'da Küçük Kınacıyan hanındaki büromuzdan, Kütahyada Ke-ramlk Fabrikasından ve İzmitte Müessesemlz Ticaret Şubesinden parasız tedarik olunabilir.
Taliplerin her 500 tonluk parti İçin 1500 (Bin beş yüz) liralık geçici teminat akçelerini müessesemlz veznesine yatırarak fiat tekliflerini havi mektuplarını
19/4’948 pazartesi günü saat 12 ye kadar Müessesemlz Muhaberat 'Servisine tevdi etmeleri ilân olunur.
Müessesemlz Arttırma ve Eksiltme Kanununa tâbi olmadığından 1 HıVeyl yapıp yapmamakta tamamen (45g8>
Kadıköy ve Havalisi İnşaat Sahihlerine:
Her türlü ihtiyacınızı karşılıyacak ve ebat va evsaf İtibariyle piyasada bulunmayan kıymetli malzeme, kereste, mermer, trleste taşı, demir; parke ve saireyl; yıktırılmakta olan, maruf Zühtü paşa konağından temin edebilirsiniz. Müracaat: Kadıköy, Kızıltoprak, Bağdat cad-dCSl No. 39. (aMWHSHm
l
Tekel Genel Müdürlüğü İlânları
1
Malzeme Alım Şubesinden:
1 — 1948 yılında İstanbul Bira Fabrikası İmalâtından çıkan takriben 140 ton asit karbonik gazi pazarlıkla satılacaktır.
2 — Pazarlık 13, 4. 948 salı günü saat 14.30 da Kabataşta genel müdürlük malzeme alım şubesindeki satış komisyonunda yapılacaktır.
3 — Şartnamesi lıer gün sözll geçen şubede görülebilir.
4 — İsteklilerin belirli gün ve saatte 8085 liralık güvenme parası ve komisyonda İbraz edilmek üzere kanuni vesaikle birlikte sözü, geçen komisyona müracaatları ilân olunur. ’
6 — İdare kısmen veya taıuaraea veya kısım kısıra ayrı taliplere İhalede serbesttir. (4581»
Sahife 7
11 Nisan 1948
I — İŞ ARAYANLAR
Muharremin
DEVREN KATİLİK BAKKALİYE — Taksim Talimhane Topçular caddesinin işlek Te müşterin yerinde 6/3 No. Taşraya gidileceğinden acele devrelu-nacaktır. İçindekiler» m Araca» t.
Müracaat:
616 — 1
ACELE SATILIK BAHÇELİ EV -Boğaziçi, Mir gün Reşltpaşa Maslak caddesi 11 numaralı maa müştemilât (5) oda ve yüksek ta§ duvarlı (300) M 2 bahçeyi havi ev; net 5000 liraya. Müracaat: Bahçekapı Ticaret Borsa-aı dahilinde No. 19. 5C5 - 2
TİCARETHANEDE ÇALIŞMAK üZERE — Bir muhasibe İhtiyaç vardır. Fransızca veya İngilizce bilen tercih edilir. Taliplerin Tahtakale caddesi Cömert Türk Sokak No. 3 c müracaatları. 637 —
TİCCARETİ BOL, GARANTİLİ İŞİ— SürOmlü, «ezamı gcçmJyen, hali faaliyette buluann İmalathaneye ciddi, müteşebbis ortak aranmaktadır. Müracaat: Akşamda «Ticaret» rumuzuna. 654 - a
BATİLIK EV — Kasımpaşa Hacı Fer han mahallesi Â.şıklar caddesi 85 numaralı, Tepebnşma iki dakika, ahşap İki odalı ev. Müracaat: Telefon 83430 Salâhaddin. 563
BATİLIK BOYAHANE — Tam teş-kllâtiyle faal vaziyette devren teslim iplik merserize ve boya atclyesl satılıktır. Müracaat: Gcdlfcpaşa Hamam caddesi No. 80. 520 — 1
YAZIHANE ARANIYOR — Galata. Eminönü veya Sirkecide İki odalı bir yazıhane aranıyor. Devretmek lstlyen İcrln Galata Posta kutusu 1764 c yazı ile müracaatları. 660
İNŞAAT ve TOPOĞRAFYA İŞLERİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE — Tecrübeli bir fen memuru re b’r mühendis J$ aramaktadırlar, isteklilerin Akmamda «ADA» rumuzuna müracaatlar.. we -1
SATILIK KAMYON — 27 bin kilometre çalışmış 946 model (Şevrole) marka bir kamyon satılıktır. Kamyon Küçükyalı köy odası karşısındadır. Her gün öğleye kadar aynı yerde Şükrü Topçu'ya müracaat. 834 — 2
BATİLIK IV Bamatyada Sancaktar Kayrandın mahallesi Uzuneaovâ sokak 61 numaralı, tramvayı gurûr, köşo başında, dört odalı ev. Müracaat: Telefon 83430 Bılihaddln Duru-l3z. 664
SATILIK SPOR OTOMOBİL — Merzedes E e uz, 5 kişilik, 6 ellin d Lı 11, çalışır vazlyetto, üstü açılır kapanır. Tel: 40987. 569
FREZELİ, LUVERVERLl TORNA — Aa kul! anıl maş Logan marka torna satılıktır. Nuruosmanlye Çarşı kapısında 23 numaraya müracaat.
SENEVÎ 15000 LİRA NET İRADLl İŞE — 15000 lira sermayeli ortak aranıyor. Mektupla «S. Yiicel - Maçka Palas Kapı 2* adresLıe. Tel: 82550
BAYAN TEZGÂHTAR YARDIMCISI ARANIYOR — Bey oğlunda mağazalarda çalışmak btlyenler her gün saat 9 dan 18 e kadar Tel: 40163 ye müracaatları. Lhan bilenler tercih olunur. 624 — 1
GENÇLİK SPOR ATIŞ EVİNDE — Çalışmak üzere iki bayana ihtiyaç vardır. Çalışma kabiliyetlerine göre, kırk liradan yüz liraya kadar maaş verilir. 18 yaşından 35 yaşma kadar tercih edilir. Yüsekkaldırun No. 68: Bıûıka Acar’a 628 — 3
STILDC OTO _ İşler vaziyette 6 kişilik açık spor Chrysler otomobili Müracaat: Ayazpaşa girajı Kamarot sokağı, Gümüşsüyü._______661 _ |
2 İŞÇİ ARAYANLAR
BÜYÜK BİR SALON — Ve ayn çalışma odası ve telefonu bulunan bir terzi atelyesl. kadın elbiselerini dikmesini bilen usla bir bayan aramaktadır. Ortak da yapacak. İsteklisi, Akşam'da «Usta Terzi» rumuzuna adreslerin! yazmaları. 498 — 1
FIRSAT — Küçük Yalı istasyon arkası asfalt üzerinde denize hâkim çamlık içinde 2 (klrell: altında 3 garaj ve 1 bakkal dükkânı olan köşk satılıktır. Oörmek İsteyenler altındaki bakkal bay Rıza'ya; anlaşmak İçin Telefon 52-08 numaraya müracaat edilmesi. 846 — 2
PLYMOUTH OTOMOBİL — 18 bin kilometrede hâlen tak «fd» çahşan yeni bir arab» saatiyle, azimet dolayısıyla devredilecektir, 85320 de Şerafettln.
SATILIK DİNAMO — 13,5 K. W. takatinde 220 voltluk Biçmene marta bir cereyanı daimi dinamosu «altlık tır. Dinamo yeni bir halde, az kullanılmış olup Reostası, Amepermetresl, Voltmetresi, Şalteri, Blgortaiart ve tevzi tablosu vardır. Galata Tünel ■rkesı Söğüt sokak No. 11 salt Bavcı elektrik mağazasındadır. 605 —
BATİLİK ARSA — Suadlye Tan tramvay durağında Dere sokağı İç! tren hattı arkası (300) metredir. Müracaat: Cağaloğlu yokuşu No. 13.
557
Ta kul il Antepyan ile şayian ve müştereken mutasarrıf oldukları Gedikpaşada çadırcı mahallesinde Aşmalı sokağında eski 15 yeni 18 kapı 193 ada 8 parselde 38 M2 ve 3600 _ kıymeti muhammendi kârgır hanenin şuyuun giderilmesine karar verilmiş olduğundan açık arttırmaya konularak satılmasına karar verilmiştir. 1 d açık arttırması İt mayıs 943 salı günü saat 14 den 16 ya kadar İcra* olunacaktır. Kıkymett muhammene-slnln % 75 İni bulduğu takdirde o gün lhalel katlyesl yapılacaktır. Bulma .lığı takdirde en çak arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on gün müddetle temdit edilerek ikinci açık arttırması 21 mayıs 948 cuma günü saat 14 den 10 ya kadar yapılacak ve mezkûr saat ve günde en çok arttırana ihale edilecektir. İpotek sahipleri, alacaklılar diğer alakadarlarla işbu gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle fala ve masrafa dair olan İddialarım evrakı müsplıc-lerlle on beş gün İçinde bildirmeler! lâzımdır. Aksi halde haklan tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır.
Müterakim vergiler hissedarlara ve dellâllye ve yirmi senelik vakıf taviz bedeli Ve ihale pulu tapu masruflan müşteriye aittir.
Arttırma şartnamesi işbu ilân tarihinden İtibaren her kesin görebilmesi için Başkâtip odasında açık bulundurulacaktır. Talip olanların kıymeti muhammeneslnln % 7.5 nispetin de pey akçesini hümllen o gün ve o saatte İstanbul defterdarlığı karşısında Tomruk binasında dair el malıs:ı-sasında Sultanahmet 2 nel sulh hukuk mahkemesi başkâtipliğine 043 8 sayı İle müracaatları ilin olunur.
Su depoları inşa ettirilecektir
1. E. 7. 7. işletmelerinden
1 — 49,150,10 lira keşif bedelli Silâhlar ağa santralında su depola* tinin İnşaatı işi 15.4. 948 perşembe günü saat 10 da pazarlığa vaacdllecek-tir.
SATILIK EŞYA
Taksim Mete Cad. 18 Ay-Yıldı-Apaıtıman No. 1. Enteresan ev eşyan pazarlıkla satılacaktır. Her gün saat 14 - 19.
9 ALIM-SATIM (Eşya)
KULLANILMIŞ - Veya bozuk gramofonlar iyi fiatle alınır. (Galata. P.K 1098 • VB.) adresine yazılmışı 762 — 3
2 — Muvakkat teminat 3637 lira olup bu husustaki şartnameler 2,5 lira bedel mukabilinde Metro han vczucslnde satılmajıt.'fdır.
3 — Eksiltmeye iştirak edecek müteahhitlerin asgari 40U00 liralık bu
gibi bir demir inşaatı yapmış olduğunu dair v-.slka ibraz nmeleri lâzım* dır. '4253»____
14RSAT — Elverişli flatlere aatılık yeni bir beygirlik Ingiliz motosikletleri. Fincancılar Mustafa Paşa Han Ha- 7. 626 _ 3
VlLLİ'dcn ayrılan tanınmış kadın perkârları
HÜSEYİN ve NiKO
12 Nisan 1948 tarihinden itibaren HENRİ KASARla beraber çalışacaklarını sayın müşterilerine müjdeler, ve teşriflerini beklerler.
Adres: İstiklâl cadrt. No 243 knt ı (Konak oteli karşısı» Beyoğlu
FATİHTE SATILIK APARTIMAN— TTramvay durağına • dakika. 2 katlı, ayda 130 lira getirir, üst kat boş teslim. Pazarlıksa 19,500 lir». Ocaklı sokak 43/1, üst kata her gön Öğleden sonra müracaat. 525
KİRALIK — Sahibi eliyle möbleli üç odalı, telefonlu, piyondu müstakil a par Uman katı. Bir buçuk yıllığı peşin. Beyoğlunda îsüklfll caddesine bir dakika. Müracaat: 42706.
531
KİRALIK MÜSTAKİL EVLER Vfl ODALAR — GÖltepede tramvay ve trene yakın çamlı geniş bahçe içinde, hava gazı, an, elektrik mevcut Göa-tepeyi Eren köye bağhyan asfalt Birinci Orta sokak No. 15. ________________________552
ÇİÇEK BAHÇIVANLARINA — Dört dönüm bahçe, suyu mevcut. Kirasız, bakım mukabili vereceğiz. Gö2tepe Birinci Orta sokak No. 16.
DEVREN SATILIK — İki çivi makinesi parlatma dolap, teferruat ve teslsatiyle fan) vaziyette. Anu edenlerinTel. 24095. 490 — j
SATILIK ALMAN PİYANO — Yepyeni modern, çapraı telli, demir İçL Galatuoray, Yenişehir eaddael, Gas-bane yokuşu Enden Aj>. 61/6. Pazardan maada her gün 11 - 14, 18 - 20. •14 — 1
BATİLIK TAKSİ — «ât HU modri etroptanll itatiklerl yeni motör binde sılır. Müracaat Beşiktaş •air Nedim Köşeli sokak No. 8. h«v gün öğlene kadar. 642 — 1
j| — Kiralık — Satılık
T ” DİKKAT — Emlâk almak ve satmak, ipotek yapmak lstlyelnere; İtimada şayan Sühulet Emlâk Zarif Öaalp tavassut »der. Beyoğlu Büyük Parmaktapı köşe başı No. 4 kat 2 Tel: 4239ü. 18 — 18
3 BEYGİRLİK MOTÖH İLE — Transmisyon ve âletleriyle satılık imalâthane. Zlndankapı Zinden Han Na 44. 625 — 8
TAAL VAZİYETTE — Satılık düğme vs eğama torna imalâthanesi. Fincancılar Mustafa Paşa Han No. 1 - 2. 627 — 1
SATILIK İKİ BÖLÜKLÜ KAPILARI AYRI HANE — Kumkapt Nişantaşı HaVuzlubostan sokak 44. 7 oda, elektrik, tnulmba, köşe başı, Boş teslim. İçindekilere müracaat. 612 — 1
ACELE SATILIK İRATLI APARTI-MAN — Galatasaray elvan 6 katlı balon ar m» senelik 6024 lira İrattı apor-tıman satılıkta. Müracaat: Taksim Kristal Şahin özer. Telefon: 84439. 609 — 2
BATİLIK arsa — Kadıköy Cevizlik Tevflkbey sokağında 13 numaralı etrafı duvarla çevrili, içinde ağacı, »uyu bulunan 361 mstre »rsa satılıktır. Müracaat: Telefon: 22103. 604 — 2
BOŞ TESLİM SATILIK KAGİR EV — Lâleli Mesih paşa caddesi 48 No. lu üç oda, İki hol, hamam, elektrik, su;-hava gazı; bahçeli. Anahtar 82 No. dadır. 606 1
SATILIK SAĞLAM KAGİR EV — «13000» lira. Boş teslim, köşe başı, bol güne?; beş oda; hava gaa;elektrlk; Terkos, Beyoğlu Kalyoncukulluk Tek-kuyu 12, 607 — 2
ACELE SATILIK ARSA — Tepeba-şl Aynahçeşmenin cami sırasında Samancı Ferhat eokak 31 No. eve bitişik « - 30 - 22 - 139/50 Met. arsa nakil dolayislyle acele satılıktır. Eminönü İş Bankası karşısında oyuncakçı Haşana. 611 — 2
CİHANGİRDE — Bahçesinden de deniz gören 3-4 odalı, 4 katlı Ap. 1 katı boş teslim »atılıkta, Cihangir asfaltı Taylan Ap. kapıcı*] Mehmet Aralana. ei3 — 2
SATILIK HAMAM — Bakırköy hamamı dört dükkânlyle satılıktır. Her gün saat 18-11 Yeşilköy Santral sokak 13 e müracaat. Telefon: (18-14). 614 — 2
BATİLIK ARSALAR — Beyoğlun-da güzel mevkide mükemmel temel ve harken duvarlı, hazır, dahilen yapılacaktır. Beyoğlu Aynahçeşme Çekiç sokak No. 21 de Bayan Melck’e müracaat. ei8 —
KüçüçKBEBEKTe — 17 odalı tam konforlu, kirası yüksek, ahşap yağlı boyalı bir apartımanvart bir mülk aa-taıktır. Mili! Emlâk Ahm.aatun İnşaat Bürosu Fahri Baraç. Karaköy Ek-aelalyor yaındakl Yemişçi Haşan sokak Bürhanlye Han No. 8; Telefon: «W. öl9 _ a
8ATHJK EV — Cihangir: FLruza-ğa Türk Gücü asfaltı üzerinde 62 numara iki tat Özerinde bahçeli yeni yapı tam konforlu boş teslim «17.000» lira her gün yarinde görülebilir görüşmek İçin Emniyet Bandığında Adil Yurdakul'a müracaat. 844 — 2
DEVREN BATİLİK VATKA İMA-LÂTHANESt — Tarak yeni ve Avrupa mahdjr. Ayrıca yedek teli mevcuttur. Büleymanlye İsme Uy• «addesl Ça-hende Bok. No. 12. 620
İYt BİR HANDA — Yazıhanesi olup devretmek latlycnlertn Keresteciler Alemdar han No. 3 de avukat Nadir Okay’a müracaatı. Tel; 34137 674 — 1
KİRALIK Apt. KATI — 3 oda, konforlu, lüks eşyaslylo 8-7 aylık kiralıktır. Adres: Şişli Bon istasyon Hasat sokak 46 No. 180 . s
DJTNtEB NAZIR — Aaansörlü, kala lf«l (100) 115 (800) metre kare konforla salonlarla muhtelif adette iç İçe tek odalı yazıhaneler kiralıktır. Galata Rıhtan «adderi Veli Alemdar Han. 621 - 18
otHANOÎRDBl — Kapanma*. şok güzel manzaralı apartıman yapılmasına elverişli arsa satılıktır. Her gün 18 den sonra 41166 ya telefon. 022 — 2
ACELB BATİLIK EV — Killi toprak La tramvaya ve denize yüzer metre mesafede fevkalâde manzaralı dört odalı bir ev. Hct gün 17 den 17,3® a kadar 20623 telefon. 623 — 2
BATİLIK ARSA — Fatihte, Eekl-allpaşa tramvay durağına Og dakika mesafede, nezaretli, 447 M 2 arsa aa-’ talktır. Milracat: İstanbul İş Bankası, Havale servisinde V. Ülkü. 829 — 1
6,500 LİRAYA — Beykozda fevkalâde manzaralı bahçeli, beş odalı, İki bölük: elektriği havi ev eatılıktır. Müracatt İstanbul İş Bankası, Havale servisinde V. Ülkü. 630 — 1
ACELB BATİLIK DÜKKANLI KA-OÎR EV — Feriköy Baruthane Civelek sokak 18/1, 18/2 üç oda konforla 0000 Ura. Bahçekapı Hüdsdat Lokantası yanındaki tütüncüye. 831 — 2
SATnJK KAoİR MAÖAZA — Ba-lat Müraelp&şa caddesi 241 No. 90 metre murabbaı arsa üzerinde her İşe elverişli. Bahçekapı Hüdadat Lokantası yanındaki tütüncüye. 832 —2
KİRALIK ODA — Aile yanında, banyolu Te mobilyalı bir oda kiraya verilecektir. Adres: Matbaacı Osman-bey sokak Beypazarı Afpnrt. No. 67 kat 1. Pangalti - Osman bey. 635 — 1
SATILIK ARSA — Üsküdar Bağlar başı askerlik şubesine gitmeden 187 No. Tramvay durağı, Adalara nazır 10 yüı, 43 derinlik. Haliç F«nerl Vodina caddesi 35 Naciye. 833 — 3
EMÎNÖNÜNDE — Gayet İşlek bir dükkân, her işe elverişli; devren satılıktır. Sermayeli ortak da alınır, Is-tlyenler İstanbul Posta kutusu 145 adresine mektupla yazsınlar. 635 — 1
KÜÇÜKÇAMLIÇA — Libadede 8,5 dönüm bağ, meyvalık. dolaplı kuyusu ahırı ile bir köşk satılıktır. Müracaat: Üsküdar çarşı polis karakolu ittisalinde 71 hanede Hayrl Eydemlre. 470 — 0
ERENKÖYDE KİRALIK — Büyük ev: İkiye bölünebilir. Büyük bahçe ve garaj. Mevsimlik veya senelik, MÜ.: Tel: 40846 - 52.113. 610
ARSA SAHİPLERİNE APARTIMAN İNŞAATI — 8000 lira ile kendi arsanız üzerine her türlü konforu bav! Ikl katlı aparhman yaptırmağa teşebbüs edebilmek İçin Beyoğlu Tokatlıydın arkası Balo sokak 34/1 Ucuz Evler in-şaatı’na müracaatınız kâfidir, 617
ACELE BATİLIK BÜYÜK ARSA — Teşvlkiyede öç apartıman İnşasına elverişli deniz görür 500 metrelik arsa satılıktır. Tavassut kabul edilmez.
(H. M.) rumuzuna 522
BEBEKTE ACELE SATILIK ARSA — Tramvaya, vapura bir dakika, ana asfalta on metre mesafede, manzaralı, bolk İnşaata müsaadeli bir a-partımanhk arsa. Müracaat: Manolya sokak No. 2, Bebek. Mutavassıt kabul edilmez. 668
AVUKATLARA — Üsküdar mahkemesi tramvay durağı karşısında mobilyeslyla bir yazıhane devredilecektir. Çengelköy Fıçıcı Bok. No. 6, Taclser Aşkın'a müracaat «73 8
NİŞANTAŞ1NDA SATILIK Boş teslim otomobil servis İstasyonu ve yahut garaj olmaya elverişli mevcut bina ve arsa. Adres Baytar Ahmet şokak No. 8 - 8 müracaat telefon 22047 579
KİRALIK APARTIMAN ARANIYOR — Taksim Talimhane veya civarında 4-6 odalık apartımnn aranıyor. Adresi Taksim Şehltmuhtor caddesi Gayret apartımanın No. 4. 583
15 TONLUK EKSANTRİKLİ — Prc-«11e birlikte İşler halde devren satılık atölye. Müracaat Galata Necatt-bey cad. No. fil saat 11-14. Börekçi Hakki. *03 — 2
ATİKALtPAŞA — Karakol sokak 0 numaralı ahşap 3 katlı. 5 oda, acele satılıktır. İçindekilere müracaat.
556
BATİLIK APARTIMAN — İki daireli bir katı boş tealim. Malta durağına bir dakika; pazarlıksız 18.000. Fatih Malta Akdeniz caddesi ş emse d din Baml 80. No. 10. 897 — î
ACELE BATİLIK BOŞ TESLİM EV — Üsküdar İradiye Mektep sokak 25 numaralı bir dönüm meyva bahçesi içinde beş odalı ev satılıktır. Aynı adrese müracaat. 894 — ı
BEYOĞLU — Lâle slenması karşısı Kurabiye sokak dört yol ağzındaki yeni yapılmış boş dükkân kiralıktır. Üstündeki 22 numaraya müracaat. 693 — 1
BATİLIK köşk — Boğazın incisi. Yeniköytln en güzel yerinde Molltçe-İcbi mahallesi Yanş sokak 5 numaralı ahşap ev satılıkta. 6 büyük oda, 2 salon 3 he1*. kata tahvile elverişli ve bir dönüme yakın bahçesiyle beraber «uyu mevcut bulunan kuyusu da vardır. Görmek ve görüşmek İçin her zaman 36 dan 257 ye telefonla müracaat edilebilir. 502 —
DEVREDİLECEK APARTIMANIN İKİ NUMARALI DAİRESİ — Taksim caddednde Üç oda; antre; hol; banyo; mutfak; altı ay evvel bütün daire Amerikan badana; beyaz yağlı boya yapılmıştır. Dairenin her yerine göre yeni mobiiye, Fllko yeni buz dolabı; radyo; her yeri muşamba. Konforlu, hiç eksiği yok. İstiklâl caddesi 130 Foto Model’de Bedrl'ye müracaat. 690 —
GEDİKPAŞA — Tülcil Han işi sokak No. 43. 176 metre kare ar s .isiyle
üç oda ve mutfaklı ahşap ev satılıktır. İçindekilere müracaat. 588 —
FATİHTE — Tramvay caddesinde asri tam konforlu bir berber dük- kânı devredilecektir. Müracaat: Tel: 41587. 587 — 1
TÜNEL CİVARINDA — Ardiye, imalâthane olabilir boş teslim bir mülk hem satılık veya kiralıktır. Milli Emlâk Alım satım İnşaat bürosu. Telefon: 41687. 686 — 1
BURG AZ ADASINDA 12,060 LİRAYA BATİLIK — Yeni İnşaat, köşe başı, İskeleye bir dakika, nezaretli; güneşli 2 büyük oda, hol ve teferruatı; büyük sarnıç; su; elektrik tesisatlı, konforlu ev. 1200 LİRAYA KİRALIK — Ayni ev senelik peşin kiralıktır. Bilhassa doktorlara, dişçiler» klinik ve ikamet için fırsattır. Akşamda «Burgaz» rumuzuna. 655 —
BÜADİYEDE — Merkez! yerde Emin Âli paşa caddesinde deni2e nazır etrafı köşk Te evlerle çevrili 611 metre kare arsa uygun flatle satılıktır. İstiklâl caddesi Rumeli Han pasajı No. 8. Arı Emeiat Tel; 40367. 6B6 —
[j -MÜTEFERRİK
İNGİLİZCE — Amcrlkada okumuş ve Amerikan inekteplerlndo İngilizce öğretmiş bir genç üç ayda lisan öğretir. Akşam tD. S.» rümuzuna müracaat. 420
İNGİLİZCE DER8 — Londralı İngiliz bayan tarafından yeni metod (konugma). Adres: Mrs. Vinnl 439. Istlkiftl caddesi Yardım apurtıman No 1 (Rus sefareti yanında) 327 — 3
Sultanahmet 2 inci yargıçlığından: 048/8
AKŞAM
11 Nisa* 1943
D ünyanın en çok jstek celbeden dolma
kalemi ilân edil
en.
DiŞ MACUNU
fcn güzide halkın'toplandığı seçkin “muhillerde. Parker dünyanın en çok İstek celbeden dolma kalemi olarak tespit ediliyor. Bu isteği yaratan, kalemin her tarafında müşahede edilen hassas işçilik ve bu kalemin sihirli yazışıdır.
14 ayar altın ucu başındaki kısım, yıpranmaz kıymetli madenden mamul olup, kâğıdın uze-ı finde tuy gibi kayar
Yalnız bu kalem, Si2e kuru yazan Superchrome, mürekkebini kullanabilmek zevkini verebilir Ballıca kırtasiye mağazalarında bulunur.
JUer’51
Türkiyede Mümessili t ELİ BURLA ve Ortaklan — Galata, İstanbul
Parker "51..: TL. 52 vc 44 Parker "VS..: TL. 36 ve 32
Parker Majör: TL. 32 Parker Duolold : TL. 22 Parker Viclory ;TL. 12.50
AZ BİR MIKDARt AĞIZDA FEVKALÂDE KÖPÜREREK DİŞLERİ PARLATIR VB TEMİZLER
Her Yemekten Sonra
DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYINIZ
Dinar Belediye Başkanlığından:
1 — Dinar belediyesinin Hidrolik santralına alt yabancı malı bir adet 690 ve bir adet 220 beygirlik su türbinleri He türbinlere akuple edilecek jeneratör ve regülâtörler mübayaası kapalı zarf usullylo ve 240.000 lira muhammen bedelle 45 gün müddetle eksiltmeye konulmuş olup İhalesi 24 mayu 948 pazartesi günü saat 14 de belediyede encümen huzurunda yapılacaktır. Müteahhidin ihaleye İştiraki için ehil olduğuna dair vesikalarla geçici teminat akçası 17875 lirayı belediye vezne makbuzu, banka mektubu, hazine tahvilleri olarak gösterebilir.
2 — İhaleyi müteakip müteahhit üç ay zarfında akreditif açtırmak akreditifi açıldığı tarihten bilitlbar taahhüt olunan makineleri 18 ay İçindi Dinarda elektrik santralına monte ederek İşler vaziyette teslim edecektir Aluf halde mukavele feshedilerek teminat akçası hiç bir hükme hacet kalmaksızın irad kaydetmeğe ve ayrıca belediyenin maruz kalacağı zararı istemeğe belediye encümeni salahiyetlidir,
3 — Mukaveleyi müteakip makineler bedelinin % 50 al merkez bankasında açılacak gayri kabili rilcu akreditif İçin ve % 50 sİ de makineler Türkiyeye sevkedilmek üzere vapura teslim edildiğine dair Türkiye Elçiliğine* vize edilmiş konşimentonun İbrazına akreditif için belediyece tedl-yflita bulunulacaktır.
4 — Proje, hususi v* fenni şartlarına göre tanzim edilecek mukavele hükümlerinin bir kısmı veya tamamının İhlâl edildiği takdirde belediyenin göreceği zarardan başka ûç ayı tecavüz etmemek şartlyle yevmiye 50 lira tazminat vermeğe müteahhit mecburdur. Mal mübayaa edeceğimiz memleketteki Türkiye elçülğince kabul edilecek mücbir sebepler tazminat hükmünü durdurabilir.
5 — İhaleden mütevellit bllûmum mukavele, İlân, vergi resim ve makinelerin sigorta resimleri müteahhide aittir.
6 — Proje, husus! ve fenni şartnameleri Öğrenmek Istlyenler 30 lira munabllinde belediyemizden temin edebilecekleri ilân olunur. (4668)
—— İTTİHADI MİLLÎ —o-TÜRK SİGORTA ŞİRKETİNDEN:
31 Mart 1948 tarihinde âdi olarak toplanan Ortaklar Genel Kurulunda Ortaklığımız hisse senetlerinin 28 No. lı kuponu mukabilinde 1947 yılı temettüü olaak hisse başına safi
3 5 0 KURUŞ
kâr tevziine karar verilmiş olduğundan 1 Nisan 1548 arlhinden İtibaren Galalada Ünyon Hanında şirketimiz veznesinden tedlyatta bulunulacağı saygı İle Ortaklarımıza bildirilir.
>8 A7 l L l K HiNA(
Tarlabaşı asfaltına 20 metre yakın. Toprak Kule sokağında 3 numaralı kâglr 7 odalı ve altında dükkânı plan bir bina sahibi tarafından acele satılıktır. Görmek ve pazarlık için Galata Söğüt soka Posta Han Nu. 17 ye her gün 11 den itibaren müracaat edebilirler. Mutavassıt kabul edilmez.

sız de bu cazip gUaellik kullanırsanız, siz de bv iltifata n»U olabilirsiniz., Çürçlcü bu reçete en kert va «takta Mr cildi kadife gibi yumuşatıp, beyazlatır, eaf ve taze cazibe ile şuslee, Tokalon* kreminde ’/mevcut luyJ metll^ cevherlerr atyah noktalan eritir,7 acık mesameleri sıklaştırır,-va cilde bir gUl yaprağı yumuşaklığı verir ve şayanı perisi İş bir Fen temin eder.- Tokalou. kremi hoş yarde satılır^
PARASIZ GÜZELLİK KUTUS’J Derununda (beyaz va pembe) renklerdeki Tokalon kremleri ila muhtelif renklerde Tokolon pudrasının numunelerim havidir. Ambalaj ve sevk masrafı olarak 10 kuruşluk bir pulu aşağıdaki adrese gönderinıa. Tokaion servisi ı p._ Posta kutusu 623, İstanbul,
İstanbul asliye mahkemesi İkinci ticaret dairesi başkanlığından: 948/73
Mahkemece satışına karar verilen Ofisin Kadıköyilnde bulunan deposundaki eski sena mahsulü Anadolu malı kendir tohumlarının birinci arttırmasında müşteri zuhur etmediğinden İkinci arttırmasına 13. 4. 918 salı saat 13 den 14 de kadar devam edl-
Jecektir.
Satış mevzuu olan 250 ton kendir tohumlarına bilir kişi tarafından kilosuna 80-85 kuruş kıymet takdir edilmiştir. Arttırmaya İştirak edecekler yüzde yedi buçuk teminat vereceklerdir. Muayyen gün ve saatte alıcıların İstanbul zahire bordasında hazır bulunmaları İlân olunur.
Devlet Orman İşletmesi Karabük Müdürlüğünden
Fiat! İhalenin
İstif No. Cins vc nev’l Adedi M3 D3 Ura Krş. Gün ve saati İstif yeri
0 Göknar tomruk 113
45
37
38
31
25
632
940
433
293
155
*
ile İstif yerleri ve
Hlzaryatü
Geçle! teminat»
Lira Krş.
>
numaraları gösterilen göknar tomruklan açık arttırma
8
9
10
15
18
1 — Yukarıda cins ve miktarı suretiyle satılığa çıkarılmıştır.
2 — İhale günü saat ve teminatları hizalarında yazılıdır.
3 — Şartname Aakarada orman genel müdürlüğünde, tstanbulda orman başmühendisliğinde, Bartın, Oe-rede işletmeleriyle İşletmemizde ve Büyükdüz bölge şefliğinde .görülebilir-
4 — isteklilerin belirli gün ve saatte geçici teminatları ile birlikte Karabük İşletme müdürlüğü binasında teşekkül edecek komisyonumuza müracaatları. (3808)
İstanbul Sıhhî Kurumlar Artırma ve Eksiltme Komisyonundan:
.. . --- tik
teminatı Eksiltme Lira saati
19.50ü 15.16 do
Lüzum gösteren müessese
Cinsi
Trabzon Nümune ve İzmir Dr. Behçet Sterillzasyon tesisatı Uz Çocuk hastalı an e! er ine
Sterllzasyon tesisatı
Muhammen bedeli Lira 280.000
292.353
15.30 da.
Ankara Doğumevi ve Nisaiye
Kliniğinde
Yukarıdaki hasta hanelerin steril; asyon tesisatları vahidi Hat esası üzerinden kapalı ye konulmuştur. -
1 — Eksiltme 28 Nisan ’948 çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlerde İstanbul Sağılk ve Sosyal Tardım Müdürlüğü binasında toplanan Sıhhi Kurumlar komisyonunca yapılacaktır.
2 — İstekliler bu İşlere alt şartname, keşif evrakı İle resimleri çalışır* günlerinde komisyonda görebilirler.
3 — İsteklilerin cari seneye alt Ticaret Odası veslkaı ile 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve şartnamede yazılı vesikalarla bu işlere yeter İlk teminat makbuz veya banka mektuplarını havi kaoalı zarflarım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona makbuz mukabilinde vermeleri-
4 — Postadh vaki gecikmeler şayanı kabul değildir.(4303 >
zırf usullyle
ekslltme-
Dr. Zekâi Muammer
TVNÇMAN
Bakteriyoloji Laboratuarı Kan ve İdrar muayenemle gebeliğin erken reşhlst. WassenuBnD teamülü, «an gruplan tifo, sıtma balgam İdrar, kazurat muayeneleri, kanda üre seker veaalr biyolojik tahliller ultra ve fluorcscencemlkroskopi ve taze aşılar' yapılır.
Divanyoiu thsan Sami Câbora-tıtvan No 113, Tel. 20981
Zayi — 10. 11. 947 taılhli ve 51160 sayılı liman makbuzu zayi olmuştur. Yenisini çıkaracağımızdan eskisinin hükmü yoktur.
Umumi mağazalar T.A.ş, İstanbul şubesi
Zayi — Beyazıt nüfus memurluğundan aldığım kimlik cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisin ta hükmü yoktur.
Ali kızı Cemile Durmaz
Bir Türk Anonim Şirketi, İstanbul Merkezi için bir:
İYİ KÂTİP
arıyor. Lise veya Kolej tahsili görmüş, Fransızca veya İngilizceye vâkıf, askerlik hizmetini bitirmiş olması şarttır. İyi Daktilo ve az çok eski harfleri bilen tercih edilecektir.
Hal tercümesini, referans ve ücret talebini yazarak (Kâtip) rlimuzu .ile 178 pusta kultıstı adresine yazı ne müracaat.
Maliye Bakanlığından:
• Geçici teminatı
LlraK. Eksiltme tarihi
Cinsi
15000600 adet 7750000 1850000 10000 9000 100000 300000 2000 miktarları
26/4/948 pazartesi
12,5*18 zarf lmallyesi
13x18 zart lmallyesi
17 x 24 2art lmallyesi
Zamk fırçası
Cetvel tahtası
Klasör sırt halkası
Büyük kapsül
çivi t mazı
Yukarda cins ve .
İle İhale edileceğinden isteklilerin gösterilen tarihlerde ve saat-'Mde geçici teminat paraUırlle birlikte Beşiktaş'ta Devlet Kâğıt Deposıtnda hazır bulunma lan. (1664 >_________________ _
kilo yazılı
1462.50
872.—
243.—
112.50
603.40
375.
80.—
225.—
İşler ve mubayaalar açık eksiltme
* k
27/4/948 salı
28/4/948 çarşamba
• »

Comments (0)