' AKŞAM-! A
Hergün 8 şahit e
L
Tecrübe ediniz
A.
Sene 30 — No. 10623 — Flatt her yerde 10 kuruştur.
ÇARŞAMBA. 12 Mayıs 1Ö«
Sahibi: NeemedcUn Sadak — Yazı İslerini fiilen İdare eden: C. Bildik
Akşam Matbaası
Yol şebekemiz en kısa zamanda ihtiyacı karşılayacak duruma getirilecek Yol inşaatı hakkında Amerikalı yo! mütehassısları ile imzalanan mukavelenin esasları
Rus - Amerikan müzakeresi Başkan Truman “Dış siyasetimiz değişmedi,,diyor Londra resmî mahfilleri, sükûtu muhafaza ediyor, Bidauit müzakere teklifinden memnun
Bugün mevcut 43463 kilometrelik yo! şebekesinin 1000 kilometresi modern kaplamalıdır. 11,660 kilometresi âdi makadam, geri kalanları ya bozuk ya henüz tesviye halirdedir
Yol işlerimizi programlaştınr-ken. Eaymdırlık Bakanlığı Amerikan uzmanlarının kıymetli bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak lüzumunu duymuş, yaptığı teşebbüsler üzerine Amerikan yol idaresinin türlü ihtisas şubelerine mensup en seçkin uzmanlarında n mürekkep bir yol heyeti Türkiyeye gönderilmiştir. Bu heyet beş aydan beri Bayındırlık Bakanlığının ilgili Şose ve Köprüler Dairesi ile sıkı bir iş birliği havası içinde çalışmağa başlamıştır. Aldığım mevsuk malûmata göre
Çalışmaların esasını: yol şebekemizi en kısa bir zamanda ihtiyacı karşılayacak bir duruma ge-tlnnek üzere uzun vadeli bir yol ıslah pragramı tanzimi teşkil eder.
Beş milyon kilometre uzunluğunda yola sahip olan Birleşik Ameıi kanın teknik görüsünden ı faydalanarak en modem bir yol teşkilâtı kurmak ve muhtaç olduğumuz yollarımızı iktisadi prensiplere uygun bir şekilde modern metotlarla yapmak ve daimi bakım altına almak prenslpl esas tutulmuştur. Bu çalışmaların tanzimi ve iş birliği esaslarının tesbıtl için, Türkiye hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri hükümeti arasında 12 temmuz 1947 tarihinde aktedllmiş chn yüz milyon dolarlık yardım anla- masına dayanarak, yol işlerimiz hakkında 26 nisan 1948 tarihinde Bayındırlık Bakanı Kasım Giılek ile Amerika Yollar İdaresi Umum Müdür muavini Mr. Hilts arasında bir mukavele İmza!Hımıştır. Bu mukaveleye göre:
Bayındırlık Bakanlığı. Amerikalı uzmanlardan aşağıdaki hususlarda faydalanacaktır:
1 — Yollarımızın bugünkü mevcut durumları, topoğrafik teşekkülleri, toprak tipleri ve mevcut verli malzeme gibi fiziki vasıflan incelemek,
- — Gerek bugün mevcut olan ve gerekse ilerde yapılması tasarlanan yollar hakkında etiidler hazırlamak,
3 — inşa ve bakım metodları ve tiplerini tesbit ve bunları bilfiil yapılacak işlere tatbik etmek.
4 — Tasarlanan programı yerine getirmek üzere lâzım olan makina ve malzeme İle tamir at el yeleri Lhtiyaçlaruu tesbit etmek.
5 — Yollar için lüzumlu bulunan laboratuvar ihtiyaçlarını İncelemek ve bu laboratuvarlan kurmak,
0 ~. Yo! inşası, balam ve İdaresi için Türk personelini yetiştirmek.
Bayındırlık Bakanı
B. Kanrrı Gülefc
farda Türk teknisyenleri yetişti-rilrueğe başlanmıştır. Bu m prinalar m işletmelerinde kullanılacak atelyeler için hazırlıklar İlerlemiş ve kısmen de bunlar kurulmuştur.
Ucuz ve sağlam yolların tatbl-kLnde faydalanacağımız modem yol laboratuarımız ısmarlanmış bulunuyor. Yol İktisadî etüdleri, plânlaşma ve teknik organizasyon İşlerinden Tilrk mühendisleri Amerikan meslektaşları ile birlikte başarıl! bir mesaiye girmiştir.
Gene aldığım malûmata göre:
Cumhuriyet devrinde yollarımıza 235 milyon lira harcanmıştır. Bugün yol durumumuz İhtiyacımızı karşılamaktan çok uzaktır. Gerçekte, bugün mevcut sayılan 43,463 kilometrelik yol şebekemizden ancak bin kilometresi modem kaplamalı bulunmaktadır. 11,660 kilometresi de her mevsimde geçit veren âdi makadam yol halindedir. Geri kalanları ya bozuk, veya heniiz tesviye halinde bulunmaktadır.
Modem kaplamalılar da dahil olmak üzere, bütün yoUarımız güzergâh ve plâtform genişliği ve diğer vasıflan balonundan motörlü taşıttann emniyet, rahatlık v» süratle seyrüseferine cevap vermekten çök uzaktır. Bu İtibarla bunların bir an evvel ıslahı ve takviyesi lcabetmektedir.
D. P. Şehrimizde de miting yapmak istiyor
Dün şehrimize gelen Celâl Bayar’ın gazetecilere beyanatı
«Hayatı ucuzlatma yolunda alınan tedbirler de çok pasiftir. Halk bu yüzden çok sıkıntı çekmektedir»
Londra 12 CRı — Sovyet Rusyamû aralarındaki İhtilâfları hal İçin müzakereye girişilmesi hakkında Amerika tarafından yapılmış olan teklifi müsait surette karşıladığına dair Ingiliz re3OÜ mahfilleri, hiçbir yorumda bulunmamışlardır. Vaşlng tondan bu mîsele hakkında resmi malûmat gelinciye kadar Lon (İrada her hangi i>Le beyanatta bulmılması beklenmemekledir.
Bu hususta gelen haberleri yorum lıyan İngiliz gazeteleri LhUyatU bir Usan kullanıyorlar.
Muhafazakâr Daily Telegrapb. müstakil Times ve İşçi partisi organı Daily Herald gazelleri bu müzakerelerden doğacak lüzumsuz iyimserliğe sebeb olmadığı mütalâasında bulunuyorlar. Buna mukabil liberal Daily Ncws gazetesi fazla şüphelere va İtimatsızlıklara mahal olmadığım söy-llyerek Rus - Amerikan müzakerelerini İyimserlikle karşılıyor.
Başkan Truman’ın Amerikan teklifine dair demeci
Londra 12 (R) — Vaşlngtondan bildirildiğine göre. Başkan Truman, neşrettiği tebliğde Amerikanın Rus-yaya yaptığı müzakere tekininden bahsederken, bunun Amerikanın dış siyasetinden ayrılışını tasammiin etmediğini belirtmekte ve şöyle de-'vaıri etmektedir:
• Milletlerarası meselelerde Birleşik Amerika hükûaıeîLnln takib ettiği siyaset, son aylar ve haftalar zarfında açıkça tâyin edilmiştir. Bu siyaset Amerikan halkının ezici bir çoğunluğunun tasvibine m az har olmuş tur. Bu siyaset devam edecektir. Bununla beraber Birleşik Amerika hükümeti hiçbir şek ve şüpheye mahal bırakmıyacak bir şekilde şu noktayı tasrih eder ki; Birleşik Amerika Sovyetler Birliği aleyhinde hısmane veya taarruz! hiçbir niyet beslememektedir.»
Bidauit memnun
Paris 11 (AA) — Fransız Dışişleri Bakam M. Bidauit, bugün, Amerika He Rusya arasındaki nota teatisinden memnun bulunduğunu beyan etmiştir.
Londra radyosu ne diyor?
Londra 12 (R1 — Londra radyosunun siyas! tefslrcllerlnden Jean Paul da Davelson dûn akşamki konuşmasında Amerikan - Rus görü jalelerini ele almış ve demiştir ki:
«Beynelmilel siyasî durumun r.e merkezde olduğunu katiyetle söylemek İmkânsızda. siyasi mahfillerde
T Arkası sabite 2; sütun t de) '»Tirn;.»....
DİKKATLER;
Kimseden etmem şikâyet ağlarım ben halime
Türkiye - Sovyetler
Amerikan mahfillerinin müfalâası
Sovyetler Boğazlar üzerindeki taleplerini geri almadıkça Türkiye’nin antlaşmayı yenilemeği kabul etmiyeceği muhtemel görülüyor
Vaşlngton 11 (İstanbul) — Amerika Dışişleri Bakanlığı, Ankaradau gelen ve Sovyet Rusya hükümetinin Tıirk İye deki yeni sefiri vasıtaslyle, 194$ senesin da müddeti bitmiş olan, ticaret ve dostluk antlaşmasının yenileştirilmesini taleb edeceğin® dair olan şayialara büyük ehemmiyet ver enemektedir. 1925 te yapılmış olan bu antlaşma !935 senesinde yenilenerek 1943 senesinde müddeti bitmiş 7a artık tecdld edilmemiştir.
Resmi Amerikan siyasi mahfilleri, şu sebeplerden bu husustaki haberler! şüphe ile karşılıyor:
1 — çünkil Ankara hükümetinin durumunun değişmediği fikrindedirler. Bu durum Batı demokrasileriyle iş birliğine ve Sovyet Rujyamn Boğazlar üzerindeki taleplerine mukavemete dayanıyor. Sovyet- Rusyamn Boğazlar üzerindeki taleplerini geri almadığı da VaşUıgtonda belletilmek tedlr.
2 — Çünkü Türk ve Rus ekonomileri Vaşlngtor.da birbirini tamamlayıcı olarak telâkki edilmediği glıt, İki memleket andındaki ticari mübadelelerin dalma mahdud olduğu ve büyük inkisarları elverişli olmadığı da belirtilmektedir.
Amerikan siyasi mahfilleri, tanını hükümetinin. Sovyetler. evvelce Boğarlar üzerinde İleri sürdükleri talepleri geri almadıkça bu antlaşmayı yenilemeği kaoul etmlyeceğLfll muhtemel görüyorlar ve şu sırada Rusyaıim hattı hareketinde bir değişiklik vuku bulacağım da tahmin etmiyorlar.
Vaşingtanuıı 3a[âhlye!tar mahfllLe-d, Rusyanın 1925 tarihi! antlaşmayı yenilemek hususundaki arzusun f m îran üzerine yapması* muhtemel tazyikler esnasında Türklyenin bitaraflığını sağlamağa matuf olduğu şayialarına şimdilik inanmıyorlar.

WW|^*BWWSW«HB
DÜŞÜNCELER
KomümstOiiğâını taüihö ve feaOflhsi^ifl'âa
harb sonrasında, altüst oîan sosyal nizam, devrilen ve değişen kıymetler neticesi, ekonomik ve sosyal telâkkilerdi değişiklik olacaktı ve netekim her yerde olmaktadır.
Asla Marksist ve komünist olmadan dahi, her memlekette az çok değişen, değişmesi zarurî olan bir nizam, bir idare şekli var. Meselâ alabildiğine zenginlik, alabildiğine sefalete hiç bir memleket ^ahammül etmiyor. Dünyadaki şikâyetçilerin, gayri memnunların hepsi her halde komünist değildir. Fakat komünistlik bundan istifade ediyor.
Harb sonrası dünyada başlayan sarsıntılar, komünistliğe elverişli bir muhit vazifesi görmektedir. Bu sosjrel ve ekonomik sarsıntılar. bu hoşnutsuzluklar, Fransa ve İtalya gibi memleketlerdeki sefalet, maalesef, komünizmin talihidir.
Bereket versin ki komünistliğin, buna karşılık, bir de çok büyük talihsldlgl var: Rus İhraç malı olması, vani emperiyaliit, istilâcı bir politikaya alet edilmesidir. Bu sayededir ki her yerde hürriyet, milliyet, vatanseverlik duyguları, komünizme sed çekiyor. Komünist Rusyamn nasıl bir cehennem olduğunu da — Rus ajanlarından başka — bilmeyen kalmamıştır.
Komünistlikle en verimli mücadele çaresi, eski nizamın bir daha’avdet etmeyeceğine inanarak. sosyal ve ekonomik sahalarda İlerleyici hamleler yapmak, cesaretli ıslahata girişmektir. Bundan dolayıdır ki komünistler, en büyük düşmanlarını kovu kapitalistlerde değil, sosyalistlerde görüyorlar.
W
Kendi ktrdığt oyuncağı karşısında ağlayan çocuklar gibi Amerika ve İngiltere, Avrupanm göbeğine kendi elleri le yerleştirdikleri komünistlik önünde ne yapacaklarını şaşırdılar. Berlin.-de, yıktıkları tehlikenin yerine bizzat İkame ettikler! daha korkunç tehlikeyi önlemek İçin her gün yeni tedbirler alıyorlar.
Komünistlik, cahLI halk kitleleri İçin cazip olmamak, dünya için bu derece büyük tehlike savılmamak gerektir. Çiinkü komünistlik bir felsefedir, hem, de çok az insanın anlayıp kavrayacağı çetrefil bir felsefe... Kari Marksın Sermaye» sini kim ö-kumtış, kim anlamıştır, ve aTa-riht Maddecilik- sistemini hangi köylü veya işçive hangi babayiğit anlatabilir?
Fakat sıı var ki komünistler, komünistliği, hazmı güç bir felsefe ve «Diyalektik» şeklinde yaymıyorlar. Marksın veya Engelsin ekonomik nazariyelerinin nropa-gandasmı yapmıyorlar. Komünistlik. bir cok memleketlere, mevcut nizamdan, sefaletten hoşnutsuzluk seklinde yayılıyor-. Açlıktan, geçim zorluğundan hoş mıtsuziuk, hükümetlerin idaıe tarzından hoşnutsuzluk... O derecede ki komünistlik, girebildiği yerlere bir îelsefe olarak değil bir îaderri memnuniyet, hissi şekline bürünerek guiyor. bazen aç kitleleri, bazan din zümrelerini harekete getiriyor, yerine göre siyasi muhalefetlerden bile istifadeye çalışıyor. Eğer, komünistlik denilen şev olmasaydı dahi, bu haıb sonunda bir çok memleketlerde kargaşalıklar, ihtilâller gene olurdu. Komünisttik bundan istifade ediyor. Komünistlik ve Marksizm olmasaydı dahi,
Fatih Sultan Mehmet... Mimar Sinan... Barbaros Hayred-din...
Hâtıraları Osmanlı îmnarator-luâundan müdevver en büyük üç iftihar vesilemiz... Birincisi!? İkincisin" san ıe şereflerde mütenasip bir anıt yapamamışız. Ne münasebet? Fethin 500 iincû yıldönümü ıraklaşıyor. O mübarek gazi ve şehitlerin sur dahrtfne ilk adım attığı yerler, yirminci asır dit frizlere utanç verici bir perişanlıktadır. Koca Binanın kaç eserine henüz ilk restorasyon çekici Durulamamıştır.
Yana yana. Rai barona 1940 küsur .'tenrsin'i ■ Beşiktcsta bir heykel diktik Onun da arkasına yat-dı-jımr, manzum kıtanın bir cok harfleri daha şimdiden dökülmüş. Gidiıı. görün ve ağlayım.' fios. dökülmeden evet dahi imlâ yanlışı içindeydi.
Dün gelen Celâl Baı/ar. Haydarpa.şada. kendisini karşılayanlar arasında
Demokrat Parti genel başkan Ce-ı Eskişehir. Sakarya mitinginden lâl Bayar, dün Esklşchirden şehıinıl* ralyadesile memıtoauuı. Her sene bu tarihte Sıkaryada bu miting tekrarlanacaktır. Bu ayın 10 unda da Nazilli Demokratları büyük bir miting yapacaklardır. Biz! de davet ettiler. Bundan başka Cenup İllerinde, Ur-fa, Mardin, Diyarbakır, Şiirde kadar bir geziye çıkacağım. Trakyaya da gitmek istiyorum. İatanbulda da bir metlng yapmak isteniyor, burada bu 'îl de görüşeceğiz .
Seçimler ve yeni parti
Celâl Bayar. Demokrat Partinin seçimlere girip girmiyecegl hakkında kl suale de şu cevabı vermiştir:
— Yeni seçim kanununun rıe Şekilde tadilâtla çıkacağını bilmiyoruz.
fArğası safıife 2; sulun 4 de) ı
Bu 'izun vadeli yol ıslah prog- ze gelmiştir. Genel başkana, ramı dışında, uzmanlar hevetl Koraltan refakat etmektedir. Hvrtra »(• • - • - Celi! Bayar, Demoârat EbMrtl Be-
şiktaş İlçesi İdare kurulu tarafından kiralanan 52 numaralı vapurla Galata rıhtımına gelmiş ve vapur. Demokratların bindikleri müteaddit mo törler tarafından tatlbedilmiştir.
Hayda rpaşarla olduğu gibi Galata rıhtımında da tezahüratla karşılanan Celâl Bayar, doğruca 11 merkezine gitmiştir.
Dün Celâl Bayarı tarjıtıyanlar arasında emekli general Ali İh3an Sabin de bulunmakta İdi.
Celâl Bayar. dün kendisi İle konuşan gazetecilere;
f,yr'rtr‘ |âcl1 o!arak- hışası lüzumlu görülen yol inşa ve bakımı İçin AmehlTUZ 1947
? n yardjm,ndan sağlanan «iolarlik yol makina ve vasıtalarının kullanılmasını ve ö«retmek hususunda XhJS?lr ,k BakanJjğına yardım k ve bün,ar,n plânianma-pacakl!? Üi?aa*nda ** birIİ& -va-Salâhiyetti kaynaklar, şimdi-aen tutulan usulün çok ümit ve-TİCI Olduğunu Söylüyorlar. Gelmekte olan makinaların verimli Wf şekilde kullanılması için kur.s-
Refik
8*nife 3
A K3 A M
12 Mayı» 194.1
SÖZÜN GELİŞİ
Spor ve edebiyat
Pazar gflnö İnönü stadyumunda Türk - İsveç millî güreş maçlarım seyre gitmiştim: Stadyumda 10,(100 İrişi vardı. Akranı, Şehir Tiyatrosu komedi kısmındaki edebiyat gecesine glt-Um: Yedi yOz kişi yoktu.
Çerçi Türk güreşçileri de, İsveç güreşçileri de dünyaca meşhurdur. Fakat edebiyat gecesinde de hayli meşhur söz plreşçileri vaıdı: Dede Korkud, Yunus Emre, Fuzuli, Neti, Nedim. Şeyh Galip. Namık Kemal, Abdülhak Hâmld, Tevfik Fikret, Mehmet Akif..." Edebiyat Fakültesi mezunlan, keçeyi daha cazip bir hale koymak için sanatkârları, geçmiş raman içinden alıp kendi laya-fetleri ve çehrelerde halkın huzuruna çıkarmayı deniyorlardı. Böyle İken, koca şehr içinden ancak 700 kişi kalkıp gelmişti.
İnönü'stadyumunda güreşCerl nasıl heyecanla seyrediyorduk Yarabbi! Tığ gibi pehlivanların en ufak kıpırdanılan on bin seyirciden birinin dahi gözünden kaçmıyordu. Hakem önümüze dursa da güreşi üç saniye gözümüzden kaybeisek bağnşıyoT, seyrederken nefes almayı unutuyorduk.
Edebiyat gecesinde alâka, ne yazık kİ, bu. kadar sıkı değildi, ünlü şairlerden havlı güzel parçalar seçildiği, bunlar usulü dairesinde okunduğu, tanınmış okuyucu ve çalıcılarla musiki sözün güzelliğin! desteklediği halde seyircilerin, şaheserlerimizi kelime kaçırmadan dinlemek için gayret sarfettiklert pek hissedilmiyordu; hattâ tek tük esneyenîer vardı
Spora karşı gösterilen coşkun alâkanın edebiyattan esirgenin em erini gönül istiyor. Netekim, eski Yunanda böyle idi; güreşleri seyredenler, oradan -söz pehlivanlarını dinlemeye koşarlardı.
Şevket Rad’ö
Rus Hmerikan müzakeresi
Rusya, Filistinde konsolosluklar açıyor
Sovyetlerin Yahudi hükümetini tanıyacakları ve silâh verecekleri sanılıyor
(Baş israfı 1 inci sahifede) yapUğım uzun «açtırmalar bir netice vermiş değildir.
Birçok kimseler Amerikanın gU’iş-ınlş o]duğu teşebbüs hakkında ŞU tefsirleri yapmaktadırlar:
Acaba yeni bir Münîch karşısında nn kalacağız? Yoksa yeni bir Tıisitl on? (Rusya Çan IJe Napojion TijSİtt' te loplantıklan vakit bir anlaşmaya varmışlardı. Fakat beş sene sonra da Napolfon Rusyayı istilâ hareketine girişiyordu.)
Muhakkak o]an bir şey varsa, o da umumi bir surette tam bîr anlaşmaya varmanın çok müşkül ’e hattâ İmkânsız olduğudur. Bilhassa Almanya meselesinin halli birçok müşkülleri ortaya çıkarabilir.
Bazı mahfillerde İleri sürüldüğüne göre de; Sovyet Rusya emperyalist siyasetine devam edebilmek İçin raman kazanmŞİ niyetindedir,
Umumî alanda müsakerelerln yeniden başlaması hayırlı olacaktır. Fakat neticelerin ne olacağını Büyüyebilmek İmkânsızdır.
Rusya, Amerikadan neler istiyecek?
La Hare 11 (AA) — Redter ajansının siyasi muhabiri bildiriyor:
Birleşik Amerika İR Sovyet Rusya arasında teati edilen notalar hakkında Holanda siyasi çevreleri başlıca şu mütalâalarda bulunmaktadırlar:
iki devlet masında müzakerelere girişmek hususunda Sovyet Rusya tarafından İzhar edilen İyi niyet ev-
Ankara’da şekersizlik
Ankara 12 (Telefonla) — Çeker şirketinin dün de Ankaraya 30 bin kl]o şeker getirtmiş olduğu İleri sürülmekte İse de Ankârada hiçbir yerde şekere tesadüf edilmemiştir. Belediye bu sabahtan itibaren kontrol» başlayacağını ilân etmiştir. İlk tedbir olarak bu sabahtan İtibaren Şeker şirketi hangi toptancıya ne miktar şeker verdiğini Belediye başkan.-Jığına bildirecek; Belediye ce şekerin toptancıdan perakendeciye ve perakendeciden halka İntikalini bütn teş kllâtlyle kontrol edecektir.
îzmirde şeker darlığı devam ediyor
İzmir 11 (Telefonla) — İki üç gün den bert halk, şekere hücum etmekte, bazı dükkânlarda da kilosu 150 kuruştan şeker satılmaktadır. Diin hiçbir dükkânda ne kesme, ne de tos şeker bulunabilmlştlr. İzmir piyasasında şeker kalmamıştır.
Bir kaatilin mahkûmiyeti
İzmir 13 (Telefonla) — Tepecikte umum! ev sermayelerinden Canan yüzünden blrblrlerlyle kavga eden 8alfm ve Salih adında iki delikanlıdan Sa]ih, vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklamak suretiyle Salimi öldürmüştü.
Ağır cezada devam eden muhakeme dün sona ermiş, Salihln 15 sene J0 ay ağır hapse konulmasına karar verilmiştir.
Belediyecilik kongresi bugün sona eriyor Ankara 12 (Telefonla) — Türk Belediyecilik Derneğinin İkinci umumi kongresi bugün tona ermektedir Bu Mb®h yapılan toplantıda komisyon raporları okunmuş ve üzerinde görüş meler olmuştur, öğleden sonra yeni idare heyeti »eğilecektir.
Londra 11 (AA) — Nafen ajansının siyasi muharrir! şunları yazmaktadır:
«Sovyctlcr Birliğinin Kudüs ve Te-lâvlv’de derhal konsolosluklar aç-, ‘mağa karar vermJş o]duğu yolundaki haberler Kremlln'in Filistin taksim plânını desteklemesini kendi menfaatine olarak Ls tüm ar etmek hususun da zaman kaybetmek İstemediğini göstermektedir.
Bu haberden pek az sonra Leke SueceaBİen Ruayanın ve Filistin meselesinde kendisinin siyasetin] taklb etmekte olan memleketlerin tngillz mandası cumartesi günü nihayete erer ermez mislinde kurulacak olan Yahudi devletini resmen tanımak niyetinde olduklarını bildiren haberler gelmiştir.
Kremlin taralından Lake Success’-to taklb edilmekte olan taktiklerin hemen hemen belli olan sebeplerini daha İyi idrâk etmeğe başlıysa Arap çevreleri Yahudi devlettu’n bu şekilde tanınmasını miitaakıp ve Sovyet-)er Birliğinin Fahudllere «muhariplik hakkı» nı tanımasından sonra Rusyanın silâh ve mühim mat vermek suretiyle Siyontst kuvvetlerine »çık bîr şekljde yardım edeceğini naran itibara almak tatil rjer.
Bununla beraber yeni konsolosluk ların njlsfindekl çarpışmalarda hiçbir alâkası bülunnnyun önemli bir rol oynıyacağı zannedilmektedir.
Bu konsoloslukların Krcnıün'le Filistinde vücuda getirtmiş olan ve Siyonizm maskesi ajtjnda bütün A-r£P Orta Doğuya yayılmam muhtemel bulunan glz[t komünist teşkilâtı arasında İrtibat merkezi vazifesin! göreceklerinden şüphe yoktur.
Her ne şekilde olursa olsun, mûtat
velce kararlaştırılmış bir tâblyeye mİ tetlnad etmekledir? Bunun böyle olması çok muhtemeldir,
Müteaddit Helanda siyasi müşahitlerine göre; Molotov aşağıdaki noktalar üzerinde pazarlığa girişecektir;
1 — Birleşik Amerikanın her tarafla kara, deniz ve hav# üsleri kurmaktan vazgeçmesi;
2 — Birleşik Amerikanın Eatı Avrupa Birliğini himayesi Bİtma almaktan vazgeçmeli.
Aynı müşahitlere göre: Birleşik , Amerikanın Sovyet Rusya ya karşı IJerl süreceği başlıca şartlardan biri de Komlnform faaliyetlerinin azaltılması olacaktır.
Müzakere hakkında resmî Amerikan görüşü
Vaşlngton 11 (AF) — Bugün beyanatta bulunan Amerika hükümetine mensup yetkili şahsiyetler ezcümle şunları söylemişlerdir:
«Rusların, Birici lk AnTrl-T i> meselelerini hal İçin muayyen teklifleri varsa, Amerikan ve Sovyet hükümetleri arasında görüşmeler yer alacaktır. İleri sürülecek muayyen teklifleri olmaması halinde, görünürde müzakerelere esas teşkil edebilecek her hangi bir konu mevcut değildir.»
Yetki]! bir şahsiyet bu konu hak-kındakl Amerikan görüsünü şu şekilde hülâsa etmiştir: «Birleşik A-merlka bir konferans masasına oturup umumi mevzular hakkında gelişigüzel çene çalmak tasavvurunda değildir.»
jTürk - Avusturya ticaret muahedesi
Ankara 12 (Telefonla) — Av-rupada bulunan ticaret heyetimiz, Almanyada bulunan Fransız işgal bölgesi mümeraillerile yapılan anlaşmadan sonra Vlyana-ya gitmiş, AvusturyalIlarla da bir ticaret, ödeme anlaşması yapılmasını temin etmiştir.
Diğer taraftan Macaristan Ticaret Bakanının mayıs sonlarına doğru Ankaraya gelmesi beklenmektedir. Macaristan He aramızdaki ticaret müzakerelerine haziran başlannda başlanacaktır. İsveçlilerle yapılan görülmeler dün sona ermiştir.
Bugün Dışişleri Bakanlığında son bir toplantı yapılacak, metin üzerinde mutabakat hasıl olduğu takdirde anlaşma, hafta sonunda imzalanacaktır.
Buyukde re yolunda otobüs kazası
Dön akşam Büyükderede Ö]flm1e biten bir otobüs kazası almuştur. Basrl Oündoğan adında bir şoförün İdaresindeki 3030 numaralı otobüs; Çayırbaşı civarından geçerken, birdenbire önüne çıkan 1 yaşında Necati adında bir çocuğu çiğnemiş ve ölümüne sebebiyet vermiştir. Şoför tevkif edilmiş, soruşturmalara Sarıyer •nvcjjığı el koymuştur.
—• TAKVi M *___________
Receb — Hızır 7 [
İmsak. Gti. Öğle İkindi Ak. Yatal E- İM 9,30 8,54 8,50 12,00 1.49İ V. 3.44 8,46 13,10 17,08 20,17 22.081
Yeni dört denizaltı nız
Dün sabah saat dokuzda tzmir’e geldi
İzmir 11 — Bugün saat 9 da buraya gelen denbaltılâfinın demir atmalarını mütaakıp İzmir Deniz komutanı beraberinde Türk denizaltı filosu komutanı olduğu halde Albay Masley'ln bayrağım taşıyan Samncl B. Roberts açık deniz destroyerine giderek Amerikan komutanına «hoş geldiniz» ziyareti yapmıştır.
Amerikan komutanı, valiyi, müstahkem mevki komutanını, Belediye reisini makamlarında riyaset elmiş; öğleden sonra ziyaretleri İade edilmiştir.
Bu akşam saat 21 de Orduevlnde Komutanlıkça, misafir Amerika]! denizciler şerefine büyük bir ziyafet verilmiştir.
tzmlr ha]kı ve yakın köylerden ve kasabalardan gelen halk, Kordon bo yunda Türk donanmasına İltihak etmek Üzere ge]en denîzaltılann İzmir limanındaki heybetli duruşlarını heyecanla seyretmişlerdir.
İlkokullar
31 mayısta derileri kesecekler ve 1 ekimde tedrisata bavlıyacaklar
Vilâyet ilk tedrisat meclisi dön vali muavini B. Rüştünün başkanlığın-da toplanmıştır. Bu toplantıda muhtelif işle? görüşülmüş ve bu arada İlk okulların açılma ve kapanma zamanları tespit edilmiştir. Bu karara göre Uk okullar mayısın 31 İnci günü anhahı ders keseceklerdir. Bir hazirandan İtibaren «on ssnıflann İmtihanları başlıyacak. lo hazirana ka-cfar tamamlanacaktır, htma; İmtihan lan 25 haziran günü yapılacak, bu şekilde İlk okulların 947 - 43 ders yılı bitmiş olacaktır, önümüzdeki sene ders yılı için talebe kaydına is eylülde başlanacak, 30 eylülde bitecek, derslere ekimin birinci cuma gü nü başlanacaktır. S4S - « Öğretim yılma da 31 mayıs akşamı son verilecek, İmtihanlar da gene 1 - 15 ha-p.lran arasında yapılacaktır:
Bu karar bugün Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bütün o-kultara bildirilecektir. İlk okullar, imtihanlarına kendi okullarının dört ve beşinci sınıf öğretmenlerinden mümeyyiz alacaklardır, tik tedrisat meclisinin bu kararı Türk husus! oklıllatlle ekalliyet Okullarına dn şâmildir.
Sovyet diplomasi usullerine göre Rus konsolosluklarının izafi vazifelerinin gerekil kılacağı personelden çok daha fazla memur istihdam edecekleri muhakkak gibidir.
Kıral Abdullah, Arap orduları Başkomutanı
Amman II (AA) — AFB: Flllstin-de harekette bulunan bütün Arap ordularının yükse» başkomutanlığı Kıral Abdullah tarafından İfa edilecektir. Kırat Faruk tarafından özel olarak kabul edilen Ürdün Dışişleri Bakanının Amman'a avdetini milta-kıp Arap temsilcileri arasında yapılan müteaddit toplantılardan sonra bu karara varılmıştır.
/.rap ordularının her birinin ayrı bir komutanı ve FilUtlnde kendine tahsis olunmuş bir hareket sabası o-Jacaktır.
Kıral Abdullnhm kurmay heyeti Arap ordularının hepsine mensup yüksek rütbeli subaylardan kurulacak ve askeri harekâtı tanzim vazlfe-flyle mükellef bulunacaktır. Oenel-kurmak baştanının Um olacağı henüz malûm değilse de. bunun İraklı «eja Mısırlı olması muhtemeldir.
Yahudi devletî anayasası
Telâvlv 11 (AA) — Mil)! Yahudi Konseyinin 18 mayısta akdedeceği o-lağanüBtü toplantının gündeminde Yahudi devletinin Hânı keyfiyeti ve Anayasanın kabulü vardır. Bu hafta sonunu tuıt İçin bir program yapılmıştır.
Yeni Yahudi devletinde dört eyalet bulunacaktır: Telâvlv, Hayfa, Celbe ve Negev. Bu son İki eyajetmu-vakkaten askerî kontrol altında bulundurulacaktır.
D. Parti
(Bas tarafı t inci sahil ede) Kamunun alacağı şeme göre hareket edeceğiz.»
Yeni parti hakkında ne düşündüklerine dair suale de genci başkan:
•— Şimdiden bir şey söylemek doğ ru değildir. Tahmin kadar sakat bir şey olamaz,» cevabını vermiştir.
Celâl Bayan, D. P. teşkilatından ba alarmın yeni partiye geçeceklerine dair rivayetlere inanmadığını söyledikten sonra hububat mevzuuna temas etmiştir.
Hububat vaziyeti
Celâl Bayar, memlekette bugün İçin İhtiyaca yeter derecede hububat mevcut olduğu halde gittiği yerlerde sırf progromsttlık yüzünden halkın sıkıntı İçinde bulunduğunu, gördüğünden bahsetmiş ve demiştir kİ:
«— Bilhassa orman mm taka ların-da yaşıyan halk çok fena variyettedir. Orman Kanununun süratle tâdil edilmesi zaruridir. Yapılan toprak tevziatı da ciddi bir esasa müstenit değildir. Hayatı ucuzlatma yolunda alınan tedbirler çok pasiftir. Bu yüz den halk çok »ıkıntı çekmektedir.»
Demokrat Parti genel başkanı buradaki İkameti «ırasında partinin ilçe. bucak ve ocak teşkil âtiie meşgul olacak. İstanbullu Demokratlarla gö rüşıneler yapacaktır.
Ahmet Çınar, ahlat ekmeği yendiğinde ısrar ediyor
Ankara 11 — Burdur milletvekili Ahmet çinar. Yeşltovada yaptığı tet kiklerden bugün Ankaraya dönmüş-f.ür.Ahmet Çınarın bu çevrenin acıklı durumundan bahsederken Mecliste göstermiş olduğu aTmut ekmeğini hususi surette yaptırdığı Her! sürülmüştü.
Ahmet Çınar, bu sefer Karamanlı bucağından Başbakana şu telgrafı çekmiştir:
«Yeşllovanın bazı köylerinin perişan halini yerinde inceledim. Ahlat re mısır koçanından mamul ekmeğin yendiğini tekrar teyit ederim. Durum tyessür vericidir. Basın temsilcilerinin de bulunacağı bitaraf bir heyet tarafından vaziyetin tetkikini vc gereken yardamın sağlanmasını rica e-derlnı.»
Halkı düğmekten sanık
4 jandarma mahkemede
Î2mlr 12 (Telefonla) — Kuşadasın-da 4 Jandarma eri, kumar oynadıkları haber verilen bazı vatandaşlara karşı zor kullanmak ve İçlerinden birini düğmekten sanık olarka asliye ceza mahkemesine verilmişlerdir.
=GÜNÜN MESELELERİ
Amerikanın müzakere teklifi
Umumi dünya vaziyeti hakkında karşılıklı görü.? tealisinde bulunulması ve görüşmeler yapılması yolunda Birleşik Amerika tarafından Sovyetlere verilen nota ve bu notaya Sovyet hükümeti tarafından verilen müsait cevap günün en mühim siyasi hâdisesini teşkil etmektedir.
Bilindiği gibi Londra görüşmelerinin İnkıtaa uğramasından sonra her gün biraz daha riyadelc-şen siyasî gerginlik son haftalar zarfında âzami hadde varmış bulunuyordu. Gerginliğin anlaşma yoliie yatıştırılmam. için Birleşik Amerika tarafından atılan adım bütün dünvada büyük akisler meydana getirmiş ve umumi bir memnuniyet uyandırmıştır. Hâdise, gerek Londra ve gerek Paris te Birleşik Amerika hükümetinin yeni bJr İyi niyet tezahürü olarak mütalâa edilmiş ve büyük ümitlerle karşılanmıştır. Her İki memlekette harbetmek arzusu bulunsaydı son haftalann karşılıklı kuvvet gösterileri belki de daha vahim ihtilâflara müncer olabilirdi. Harb İhtimallerini bertaraf etmek yolundaki karşılıklı arzu, harbi biç olmazsa şimdilik usaklaştınmştır.
Ancak teati olunan noktaların açıklanan metinlerinden de anlaşılacağı veçhile, her İki memleket, dünyanın bugünkü huzursuzluğundan mütevellit mesuliyet! birbirine yüklemekte ve karşılıklı vaziyetlerini muhafaza etmektedirler. Bu yüzden müzakerelerin çetin olacağı muhakkaktır, öyle anlaşılıyor kî, Birleşik Amerika sulh yolunda büyük gayretler sar (etmekle beraber bir taraftan da Sovyet nüfuzunun daha ziyade yayılmasına mâni olma plânının tatbikine devam etmektedir. Başkan Truman'ın Türkiye ve Yunanistan İçin Öâve yardım tahsisatları istemesi buna delil olarak gösterilebilir.
Basa kötümser çevrelere göre İse, hâdise sadece Birleşik Amerika hükümetinin seçimler arifesinde başvurduğu bir seçim propagandasından İbarettir ve sulbün temini için her çareye başvurduğunu Amerikan halkına göstermek isteyen hükümetin millet huzurunda itibar kazanması gayesine matuf bulunmaktadır
Mamafih öyle görünüyor İd bu düşünce tarzı ekalliyette kalmakta ve umumi olarak yeri ve zamanı belji olmamakla beraber bir Truman - Stalln görüşmesi ve «iyasT vaziyette salâh beklenmektedir.

Ağustosta ara seçimleri yapılacak C. H. Partisi Grupunda seçim kanununun değiştirilmesi etrafında müzakereler
Ankara 12 — Cumhuriyet Halk Par tls! Meclis G rupim im dünkü toplantımda, seçim kanununda yapılması rlüşünülen değişiklikler üzerinde gö-rflçillmüştür. Müzakere, parti İçindeki biri birin e nd İki zihniyetin çarpışması (eklinde tecelli ettiğinden çok hararetli olmuştur. BLr taraf hükümetin bütün demokratik İcraatını telkld etmiş, diğer taraf da hükümeti tutmuştur.
Başbakanın izahatı
Celse açılınca aoz alan Başbakan Hsssn Baka, seçim kanununda değişiklik-yapan tasarıdan bahsetmiş, vak tlio gruptan alman prensip kararlle gizil oy ve açık tasnir esasına dayanan bir taraşının hazırlanarak Meclise ve rlldllğinl,. Demokratların da, adil teminat istediklerini, memurin m ilhakçına t kanununun (fcı seçim suçlarında tatbikini arsu etmediklerini, İç içleri komisyonunun seçimlerin yargıçlar tararından idaresin! reddlttlğlnl, memurin muh^kemat kanununa gelince, hükümetin de hu hususta ban hazırlıkları olduğunu ve bu kanuna konacak bir hükümle seçim emniyeti bakımından adil murakabenin temini imkânlarının incelendiğini İzah etmiştir. Başbakan, hükümetin bir formül üzerinde meşgul olduğunu beyan la, bir halta müsaade edilmesini rica etmiştir.
Söz alan hatipler
Bundan sonra söz alan Faik Öıtı-rak He Süreyya Ofgeören. hükümetin yapmak tstedlUerl hakkında grupun tenvir edilmesini istemişlerdir. Faik Öatrak, Basan Saka hükümetinin güven oyu alırken ne antidemokratik kanunlar İddiası, ne de Hürriyet Ml-sakı Eserinde herhangi bir tâvü ver-mlycceğlnl İfade ettiğini, halbuki Hür rlyet Mlsakını tahakkuk ettirme yolun da demokratlardan fazla gayreti görüldüğünü, Bagb3kanın bu seferki ko nuşmasnıdan da ağzında bir bakla olduğunun anlaşıldığmı söylemiş ve dllLnln altındaki baklayı çıkarmasını istemiştir.
Süreyya Orgeören de, parti İle hükümet arasında birlik ve beraberlik olmamasını lyl bir alâmet saymadığını söylemiştir.
Nihat Erim, İki hatibin sert olduğu kadar da İnsafsızca Kouuştuklarini İşaretle hükümet lehinde söz söylemiş, bir yıldır alman tedbirlerle Cumhuriyet Halk Partisinin içerde ve dışarda Itlbannın arttığına dikkati çekmiştir. ' >
Cavlt Oral, Nihat Erimin mütalâalarını desteklemiştir.
Haşan Sakanın cevabı
Bunun özerine kürsüye gelen Başbakan Haşan Saka, tenkldlere, mütalâa re tahminlere cevap vermiştir, Dilinin altında bakla bulunmadığını Miyliyen Haşan Saka, grupıın müta-
lâasını alm a can her hangi bir harekete geçmek İtiyadında, otmadjfiını 1-jaret etmiş, sıkı yönetimin esasen a-leyhindc olduğunu söylemiştir.
Başbakanın söylediğine göre ara se çimlere ağustos başlarında başlanma sı düşünülmektedir. Bu. izahattan son ra toplantıya ara verilmiş, oturum a-çılmca çoğunluk kalmadığı görülerek içtimaa son verilmiştir.
Perşembe günkü toplantıda din ted risatı meselesi üzerinde konuşulacaktır.
Komünist propagandası yüzünden bir tevkif îzmlr 12 (Telefonla) — Komünizm lehinde propaganda yaptığı itfdlas-y-le AdlSyeye verilen eski İşçi ve E-mekçl Partisinden 35 yaşında Muammer Belgit, tahkikat sonunda tevkif edilmiştir.
I B O tt A "I
İstanbul Borsasnın 11, 8/1848 flatlerl
ÇI1LAR____________
ESHAM VE TAHVÎLAT
% 7 raim rahvilior
Kapami
Sıvsı - Erzurum 1 20.50
Sırra - Erzurum 2-7 ao.(®
1941 Demiryolu I 20.79
L941 Demiryolu II 20.39
L941 DemlryGlu HJ 21.30
MIHI Müdafaa I 20.90
MİDİ Müdafaa D 20.20
Milli Müdafaa ELT 20 40
MUit Müdafaa IV 20.e 8
% 8 falzU Tahviller 07.—
Kalkınma t
1541 Demlrolu VI 07.—
Kalkınma H 97.2J
Kalkınma m S7 29
ft falall TahTÜlef
1833 Ergani 22.&0
IS38 ikrâmlyeti 21.—
Mllif Müdafaa 20 80
Demiryolu IV E6.9Q
Demiryolu V S7.73
Anadolu Demiryolu Gfupu
Tahviller 1-2 101—
Hisse senetleri % 0 55.50
Mümessil senet 74.25
Şirket hisseleri
Merkez Bankası 126.-
İş Bankası 24.-
T. Ticaret Bankası 5.—
Aslan çimento 16.25
SARRAFLARDA ALTIN
şali»
Gulden
Türk l İt as 35 M
Sterlin 57 •
Külçe 531
W» M8S
A K 9 * M
Sahlfe 3
15 Mayıs 1948
AKŞAMDAN AKŞAMA
Ben mi saçmalıyorum?,
Türk çocuklarına okullarda din dersi verilmesi için bir tedris kİ tabı çıktı. Buna dair bir «İstanbul» mecmuasında inceleme-wre rasladım. Gündelik gazeteler Bakit. samit kaldılar. Halbuki dimağları yoğuran, düşüncelere şe-g'l veren kitaplar, asıl mektep taplari olmak gerektir. Bu mev yu nasıl olur da alâka uyandırmaz?
Derken, Toprak Kanunu, derken Orman Kanunu hakkında yeni baştan tornistan bir tasan hazırlandı: Bir tek şahsın 2500 topraksız köylüyü çalıştırması £abil olacak, Hattâ ziraatla llgl-E kesip şehir ve kasabalarda gelmişler bile yeni tasandan ada ©diyor! Ne tazminatlar, he faizler dağıtılacak... Buna dair de gazetelerimizden .tıs İşitilmiyor.
Keza, işçi meselesi öyle... Hâlbuki dünyanın temel taşı bu... Sosyal meseleler umumiyetle vız ediyor... Yirminci asırda ana dâva, bilmem kl nedir?
Bakıyorum; akıllar, fUdrler, kalemler hep politik yolda... Ay-1 kın düşmemek için âleme uyarak zikir ve tehllle ben de başlayayım:
— Kenan öner.:. Hikmet Bayılt... Celâl bayar.?. Mareşal.!. Kenan Öner... Hikmet Bayur.:. — ------- Lâhavle
Yardım malzemesi
Kastamonu şilebi yardim malzemesile Iskenderuna geldi
Devlet Denizyolları İdaresinin yar dun malzemesi almak İçin Atneıika-ya gitmiş olan * Kastamonu» şilebi malzemeyle dün sabah İsken der’J.-na dönmüştür. Oeml tahliyesini müteakip krom yükllyerelk gena Amerika seferine çıkacaktır.
Diğer taraftan Navyorkta bir mlld datten beri askeri yardyn malzemesi yükleyen «Rize» şilebi de dün memleketimize müteveccihen hareket etmiştir. Ayrıca İskanderunda bir haftadan beri yardım malzemesin! boşaltmakta olan «Çoruh» şilebi da yükünü tamamen boşaltmış va, krom almaya başlamıştır, t^oruh» gena Atnerlkaya gidecektik
Askeri yardım malzemesinin btr kısmı da Derlncey» çıkarıldığından Denizyollarının «Mudanya» ve «Derince» vapurları hâlen, orada boşaltma atneliyesine yardım etmektedirler.
Yolcu gemileri
Bursada bir kaç gün
Ğıda fiatleri fırlıyor
İSTANBUL HAYATI
--S' w
Tavşan dağa küsmüş!..
Urfa yağı 730, soğan 60, taze patates 120 kuruşa!
----------------------—--------------
Sümer bank 60 memur evi yaptırıyor; mağaza sahipleri parasını vererek Kapalıçarşi yolunu asfalta çevirtmişler. Bir stadyum, bir hâl binası, bir maliye şubesi, Halkevinin konferans salonu inşa ediliyor. Bankalar birer bina yaptırıyor. Evkaf da eski eserleri tamir etmek
^^^^^^üzerejhareketej?eçrnîş^^^^^^^

Kenan öner..: Hikmet Celâl Bayar... Mareşal..-, veli kuvvete İllâ billahi
«
Sakil hanedan Cumhuriyetin 25 inci yıldönümü
Pilevne kahramanı Gazi Osman Paşaya dair törenler yapıldığı sırada, bu sütunda şöyle bir meseleyi hatırlatmıştım!
Osman Paşanın oğlu bir sultanla evlendiği İçin, torunları, hudut dışında yaşamağa mecbur kalmışlardır. Enver Paşanın ■çocukları da aynı vaziyette olduklar halde nasıl Türkiyeye girebilmişlerse, bu örnekten İstifade edilmesi, mümkün olabileceğini yaznuştım. Netekim, Osma.n.11 usulünce «Saltanat hakkını haiz Ihutunmıyan» kadın ve hükümdar zade olmayan erkeklerin artık Türkiyeye girebilmeleri için btr kanun tasarısı hazırlanıyor; diye ilâve etmiştim.
Bu yazımın akisleri olarak şehrimizdeki damat akrabası baa ailelerden bana müracaatlar oluyor. Cumhuriyetin yirmi beşinci yıldönümüne kadar bahsi geçen kanunun çıkması temenni ediliyor.
Bunların taşıyacakları yolcu miktarı tesbit edilecek
ve
İlgili çevrelerden, bildirildiğin» gö ra denizde can vo mal koruma hakıcındaki kanunun 3 ve 8 ncı maddeleri. gereğine» yolcu gemilerimizin taşıyabilecekleri yolcu miktarı beynelmilel esaslara göre yeniden tesbit edilecektir. Bu işin bir an önce ikmali İçin Marmara bölgesi liman va deniz İşleri müdürlüğünün ve Devlet Denizyollarının mütehassıslarından mürekkep bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyon, gemilerin muh telif sefer bölgelerine göre taşıyabilecekleri yolcu sayısını tesbit edecek tir.
Uzun zamandanberi üzerinde uslarla durulan bu mevzuun' ele alınmam memnunluk uyandırmıştır.
Kısıklı tramvayı
Çift hat üzerinde işlemeğe başladı
iyice düşünelim
Geçen gun gazetemizde «Düşünceler* sütununda çıkan (Komünist, solcu ve sol temayüllü) yazısı, münevver muhitlerimizde derin te3İr uyandırdı.
O fikirlere şu malûmatı ilâve edeyim; Solcu üç profesörden Pertev Borata? beynelmilel bir ilmi toplantıda bizi temsil etmek İçin davet edilmiştir. Bunu gazeteler yazdı. Diğer solcu hoca, Niyaz! Berke», Amerikada bir kolejden ve bir üniversiteden, telgrafla, ayrı ayrı hocalıklar teklifi almıştır, Bir çok derslerden hangisini tercih edeceği kendisinden sorulmuştur. Kendisini davet eden, kriminoloji üzerinde Amerikanın en ileri gelenleridir.
Komünistlikle yeni şekilde mücadele fikrini Amerlkadan almışken bizim buradan solcu dî-tfe çıkarttıklarımızı Amerikalıların benimsemeler! ölçülerimizde yanlışlık ettiğimizi gösteriyor galiba.
Üsküdar tramvay İdaresi, Kısıklı güzerighım çift hat haline getirmeğe- karar vermişti. Bu iş tamamlanmış va dünden İtibaren çift hat seferleri başlamıştır. Esasen yolun tek hat olan kısmı bir kilometre kadardı. Bu suretle Üsküdar - Kısıklı arasında işllyen 0 araba günde 90 sefer yaparken güzergâh çift hatla çevrilince aynı sayıdolfl arabalarla yapılan, serer sayın 108 e yükselmiştir. İdare, rayların döşenme İşini mü teahhlde vcrmlyerek kendi işçi ye m&teiiMsi31arlle başarmıştır.
İdare, Fenerbahçe güzergâhım da çift hatta çevirmeğe gayret ediyor.
Eski Türklerde musiki
Tokat milletvekili Muharrir Refik Ahmet Sevenglj tarafından Ankara radyosunda Türk sanatı tarihine dair verilmekte o]an konferanslara davam edilmektedir. 13 mayıs perşemba günü akşamı saat yirmi bir! on beş geçe radyoda Refik Ahmet Beveng>i «Eski Tiirklerde musiki» mevzulu bir konuşma yapacaktır.
fVâ - Nû)
Prf. Dr. Naci Bengisu
M uayenehanesinl Takiira, Meşelik, Abdullalı sokağı No. 2 BENGİSU Ap. na NAKLBTMİŞTİR.
Telefon: 42972
r
Şehir yollarının tamir ve İslahı
Şehir yollarının tamir va ıslahı 1-çîn belediye bütçesinde 1,700,000 lira tahsisat mevcuttur. İstanbul 1-çlndekt yollarda zaruri olan ıslahat İçin bu-parı kâfi görülmüyor. Esaaen daünl yol işçiler! v» malzeme temini hususunda bu paranın mühim bir kısmı aarfedümektedlr. Bu sebeple belediye, parası önümüzdeki yi} bütçesinden ödenmek üzere bu seno 1-cap eden yolların tamirine başlayacaktır. Alâkadarlar, bu durumda o-lan yolları tesbit ettirmektedirler. İlk parti olarak bir kışım yolların asfalt kaplanma va kaldırım İnşaatı için 120,000 liralık bir İhale açılmıştır. İşler 7 haziranda müteahhitlere verilecektir.

Karamürsel Mensucat ve Ticaret
Anonim Şirketinden:
Şirketimiz Muhasebeci Vekili FERİT ÖZBEK «e Veznedar MEHMET ERTEM'in Şirketimizle ' lılç bir alâkalan kalmamış olduğunu ilân ederiz.
Bursada Yıldu kahveden, ayak altına, «erili duran şehre bakarken, Merinos fabrikasının epey gerilerinde kıpkırmızı kiremitleriyle yepyeni bir mahalle göze çarpıyor.
Bursada hayli İnşaat olduğu İçin, kararmış damlar yanında bu yeni döşenmiş kiremitler bana orada modem evleriyle bir mahalle vücuda getirildiği hissini verdi.
İçmek üzere kahvecinin bira getirdiği tortulu suyu iade ederken yüksek mühendis b. Mustafa Saylağ’a:
— Orada da bir yeni şehir kuruluyor galiba I dedim.
Pek nazik bir «at olan B. Mustafa Saylağ İşaret ettiğini yere bakarken güldü:
— Orası 3ursanuı «Gecekondu mahallesi» dedi. Uzaktan, kuş bakışı, hakikaten yetil bir mahalle gibi görünüyor ama evleri pek çerden çöptendir. Btr müddet evvel ucuzca satılan arsa'ar üzerine halk bu evleri bir İki gecede kondurmuştur.
etstanbulda, Aııkarada, Erzurumda, Tilrklyenln her şehrinde olduğu gibi' Bursada da yaman bir mesken buhranı vardır... Sizinle isterseniz Merinos fabrikasının, yeni yaptırdığı memur evlerini gidip görelim...
Yoldaki konuşmalarımla sırasında öğrendim k! Bursaya yerleşmek üzere gelenler en büyük sıkıntıyı ev bulmakta çekmektedirler. Kenar mahallelerde dört odalı eakl bir evin kirası 3ı) - 100 Ura arasındadır.
Memur evleri va stadyum
Siimerbankla belediyenin müşterek gayretiyle asfalta çevrilen Merinos fabrikası yolandan geçerek, Bur3a-dakL mesken buhranını gidermeye tırak bir yardım olmak üzere yapılan memur evleri mahallesine geldik. Bu evlerden otuzunun inşaatı bitmek üzeredir; diğer otuz evin İnşaatı (M bu sene tamamlanacakmış. Bunlar dörder odalı, banyolu, mutfaklı, gürel evleridir. Her bina İki evden mürekkep ve bahçe ortağındadır, şimdi şehirde oturan 60 aile bu binalara yerleştiği zaman Bursada ufak da olsa bir ferahlık hissedilecektir, şehirde ev yapmak lstlyenlere vilâyet en büyük kolaylıkları gösteriyor, hattâ onian teşvik ediyormuş.
İnşaatı senelerden beri uzayıp giden stadyum da bu civardadır. 3080 seyirci alacak büyüklükte olan stadyumun bir İki aya kadar tamamlanıp açılacağı tahmin ediliyor.
Yeni hâl binası yapılıyor
Diğer yeni İnşaatı görmek üzere arkadaşımla şehrin merkezi kısmına doğru gittik. Burada belediye binasının arka tarafında Bursa Ticaret odası modern bir hâl büıaaı yaptırmaktadır. Bursanın haftada üç gün kurulan pazarı şimdi belediyenin yan tarafındaki meydanda açıkta kuruluyor. Manzara, bu cins pazarların hepsinde olduğu gibi İptidaidir. İplerle gerilen tenteler altında sebze, meyva, her LürlU gıda maddesi, gürültüler Içlııdo sıtılıyor va pazar her kalkışında hayli çerçöp bırakıyor. Yeni yapılan hâl binasının daimi dükkânlar kuraı tamamlanmıştır, şimdi, kapalı sebze pazarı taraf» yapılıyor. Hâlin soğuk hava, depolan bulunacak, Bursa pazarcıları İnşaat bitince bu binadan faydalanacaktır.
Hususî, resmî inşaat
Bursa vilâyet ve belediyesi bütün vilâyet ve belediyelerimiz gibi zengin olmadığı İçin kendi kendilerine bliyük İnşaata girişmelerine pek İmkân yoktur, Bursa valisi B. Haşlm tşcarı tüccarı, husus! müesseselerl. Bakanlıkları, Bursada İnşaata teşvik ederek şehre yeni binalar kazandırmak yolunu tutmuştur. Meselâ yakın zamanlara kadar çamur İçinde olan Kapalı çarşı yolu asfalta çevrilmiş, çarşıdaki her dükkânın sahibi kendi Önüne İsabet eden kısmın masrafım [[seve seve Mı?mtş. O canım Bursa I ipekleri ratılan Kapalı Çarşı böylece çamurdan kurtulmuş.
Husas! rtıüesseselenden Yapı ve Kredi bankası, yfakınte açılacak (3-lan Barda şubesi için belediyenin
karşısında güzel bir bina yaptırmıştır. Bu binanın altında bir de sinema Balonu vardır, t» bankası İle Emlâk bankası da Bursada birer bina yaptırmaya karar yemişlerdir.
Mili! Eğitim Bakanlığı Bursada yeni bir 3anat okulu binası yaptırmıştır. Ulaştırma Bakanlığı yakında bir P. T. T: binası yaptıracaktır. Maliye Bakanlığı meşhur maliye tahsil şubelerinden birini do Bursada kurmaktadır. İnşaat bermutat en nadide taşlaş- uzaklardan getirilerek yapılıyor. Cumhuriyet Halk partisi Halke-vlnlû sahne ve Üanferans salonu kısmını yaptırmaya başlamıştır.
Bursada Çelik Palas civarındaki sırtta yeni yapılan vali konağı yeni Bursanın eski Türk evleri tipinde yapılmış İlk güzel binasıdır sanıyorum. Profesör Emin Onat'ın eseri olan bu bina küçük ve sade bir Türk evi örneğidir. Demokrat partili BursalIlar bu evin güzellğLne bir şey dememekle beraber, Birası gelmeden yapıldığı kanaatlndedlrler.
Eski eserlerin tamiri
Bursada tüm İr işlerinin en ağır yükü muhakkak kİ Evkafın üzerlnda-dir. Pek çeşitli ve pek bol olan tarihi eserler bakıma v« yer yer (Amire muhtaç bir haldedir. Müteaddit müracaatlar üzerine Evkaf biraz harekete gelmiştir. Yıldırım, Yeşil ve Muradlyede bazı camileri, türbeleri, halkın «Muradın ev!» diye bellediği fakat 17 nel yüzyılda yapıldığı tah-mlnedtlen ev! tâmlr ettiriyor. Fakat Bursanın eski eserlerini daha çok uzun ömürlü kılmak için milyonların ve ne
milyonların cömertçe daktUaiesl-Ihtlyaç vardır.
Şevket Rado
Bir okuyucumuzun mektubu
9 mayıs pazar gtlaü çıkan yazımızda Bursada yapılmakta olan. 500 yataklı hastana hakkında malûmat vermiştik. Bir okuyucumuz bu münasebetle bize gönderdiği bir mektupta, verilen malûmata teşekkür etmekle beraber, Ahmet Veflk Paşa hastanesinin, şimdiki yeni inşaat sahası İçinde kalan ve ileride yıkılacak olan betonarme İntaniye koğuşunun temel hafriyatı dolayıslyle yıkılma tehlikesine maruz bulunduğuna dikkati çekmektedir. Okuyucumuz: «intaniye koğuşunnun önü, İki metre İlerisine kadar toydan baya kazılmış ve 8-to metre derinliğe lnllmlştlr. Bursanın yağmur mevsimi devam, ettiğinden toprağın ağırlığa tahammül edemlyerek çökmesi ve İntaniye koğuşu İçindeki hastaların vuku bulacak kazadan zarar görmeler! muhtemeldir. Bu binanın payandalarla emniyet altına alınması muvafık olur» demektedir.
Kaza İhtimaline lcarşı fenni tedbirlerin alındığına inanmakla beraber bu İkan alâkalılara, duyurmayı vazife biliyoruz.
5 R.
* Elektrik Tramvay ve Tünel Mlet meşinden: 9/5/948 tarihli sayınızda ve Cemal Refik imzalı fıkrada Kasımpaşa spor kulübü toplantısında İdaremizin spor teşkilâtını bu kulüpten pehlivan «Tındığından şikâyet edildiği yazılmıştır.
İdaremizde lılç btr pehlivan teşekkülü olmadığını bildirir, tavzihin neşrini dilerim,
Son. haftalar İçinde piyasada gıda maddeleri flatlerlııde umumi bir artış vardır.
Bu arada sadeyağ 1 latlerl bilhassa dikkati çekmekte olup, İyi cins Urfa yağının kilosu, 060 kuruştan 730a, iyice Urfa yağının kilosu ise 600 den 870 a çıkmıştır. Bundan başa cn har cıâlem malların flazerinde dahi aşırt bir artış görülmektedir. Soğanın kilosu önce 30 kuruşken, sonra bir ay İçinde, 40 a, 50 ye, nihayet 80 kuruşa, bayat patatesin kilosu 35 ku-ruştan 80 a, taze patatesin kilosu İsa 120 ya çıkmıştır. Kilosu 80 kuruşa o-lan bezelya 100 kuruşa fırlamış, 5 kuruşa satılan bir limon 10-13 kuruşa, bir tek marul 30 kuruşa satılmaya başlamıştır. Piyasada görülen bu umumi artma temayülü hızlanmasından va hattA diğer İstikrarlı malların Ilatlerine de tesir etmesinden endişe edilmektedir. Mamafih önümüzdeki ay İçinde istihsal mevsimi başliyacağından. yağ ve hububat tlatlerlnde hissedilir düşüklükler kaydedileceği limit olunuyor.
Mübarek Re-aip geceli
İstanbul müftülüğünden; 13 - h mayıs 1943 tarihinde ve Reoebt şerifin 4-3 İne müsadif perşembe akşamı (cuma gecesi) mübarek Leylel Regaip olduğu Hân olunur.
Şeyhli köyünde
Aç kaldığını söyleyen köylünün evi yiyecek dolu imîj.
Ankara ıı (Telefonla) — Taşovaya gönderilen müfettişlerin raporları alınmıştır, Taşovanm Şeyhli köyünden aç kaldığını söyleyen Mehmet Demirdin hayvan sürülerine ve bir çok araziye sahip zengin bir adam olduğu tahakkuk etmiştir Müfettişler yağmurdan sığınmak bahaneslle Meh met Demirdin evine girmişler ve mumaileyhin ambarlarının mısır ve unla dolu olduğunu görmüşlerdir. Yl-ns müfettişlerin raporuna göre, Celâl Boyara, açlıktan iilea insanlara bulunduğu bildirilen bu köyde yılbaşından beri biri 51, diğeri 57 yaşında 2 kadından başka lehülhamd kimse vefat etmemiştir. Bunların ölümlerinin de açlıkla alâkalı olmadığı tahakkuk etmiştir. Diğer taraftan yine müfettişlerin tahkikatına göre. Celâl Sayar, Demokrat parti merkezi ittihaz edilen bir dükkânda oturulurken yanma gelen Mehmet Demire!, Ziraat bankasının köylüye yadım etmesi lüzumundan bahisle >Bankayı borcumuz yoktur» demiştir. Bu sözleri r Hükümete borcumzu veriyoruz» şeklindi anlamış olduğu sanılan Celâl Bayar cSIz ne mübarek adamlarsın», karnınızı doyurmada vergi veriyorsunuz» demiştir.
Alâkaflı çevrelerden öğrendiğime göre bir tesadür e3erl olarak Bayır orada bulunduğu sırada hükümetçe bu köye dört ton buğday dağıtılmakta MI.
Avrupa Moline
ipliklerinden Husus! desenlerle İmal edilmiş
Moline Kumaşları
Toptan - Perakende satısa arzcdllmlştir. KUMAŞ — İTHALÂT T. A. Ş. Bahçekapı No. 28/32/34
Sabah gazetelerinde okudum; geçen cumartesi günü akşam tt-zeri İstanbulun büyük otellerinden birinin muhteşem salonunda muazzam bir toplantı olmuş. Bizim. bildiğimize göre bu gibi salonlarda, yumuşacık maroken koltuklara gömülüp huzuru kalb üe kahve höpürdeterek, en İyi cinsten puro sigaralarının tavanlarda halelenen mavi duman halkalarını seyrede ede dinlenmek veyahut, Iliks tuvaletleri, mücevherleri, vücut güzelliklerini teşhir ederek eğlenmek, neşelenmek için toplanılır. Fakat geçen cumartesi akşamı yapılan toplantı, salon icaplarının tamamile aksine, sinirli bir vaha içinde başlayıp gürültüler arasında sona ermiş, Yumruklar sıkılmış, gözler belertilmiş, dişler gıcırdamış, haykırışlar çınlamış, protestolar yağdırılmış.
Birer makineli tüfek şiddetli» savrulan bu hiddet, asabiyet,LL gaye, kin sağanakları, şu üç h&de-Q fi saatlerce yaylım ateşi altmafi almış: Milli korunma kanunu, kl CXI racjlar, gazeteciler..,. m-
Hedefler malûm olunca, yaylım O ateşçilerinin kimler olduğunu da c anladınız tabii. O
Yaaa, efendim; düğünler, der-'yj nekler yapılan salonu, «Mülk Jjr sahipleri demeği» bir nümayiş > meydanı haline getirmiş. Avaz avaz haykırıp masaları yumruk ® lıyarak neler söylememişler kil £
Dernek üyelerinden bir vatın-M_ daş şöyle haykırmış:
(=-, Kiracılar bizim sırtımızdan-^3 tu-feyli geçinmesinler.» "O
Doğrudur, tufeylileri yok etmek (P lâzımdır. Fakat nasıl etmeli? Mülk sahiplerinin mallarını mülk (D lerinl güve gibi kemirip mahve-?T den şu tufeyli kiracıları odalara'-' doldurup üzerlerine D. D. T. mİ sıkmalı, gaz mı döküp yakmalı» ne yapmalı, bilmem kil
Demek üyelerinden bir bayanın çelik zemberek gibi gerilen sinirleri de bizim, yani gazetecilerin üzerine boşanıvermiş. Haykırmış, haykırmış:
«— Bizim derdimize temas eden bîr tek gazeteci yoktur. Dalma ev sahiplerinin aleyhinde yazarlar.»
Bayan hemşiremizin yerden göğe kadar hakkı var. Ah, bu gazeteciler! Bir tanesi çıkıp da demiyor kİ:
«— Üç odalı bir daire İçin ev sahibine beş b'.n Hra hava parası, ayda iki yüz liradan üç senelik peşin Hra bedeli vermeyen ve ev sahibi arzu ettikçe kira zamla tanı kabul etmeyen kircaılann çatı altında oturmağlı haklan yoktur. Kulaklarından tutup sokağa atmalı, kırık dökük eşyalarını da pencereden kafalarına fırlatmanı»
Diğer bir üye de şöyle dert yan mlş:
«— Gazeteciler, para karşılığında bile ev sahiplerinin lehinde yazı yazmıyorlar.»
Daima hak ve hakikatin korun ması uğrunda hizmet eden gazetecilerin,-para mukabilinde yollarından şaşmadıklarını açık Itl-rafiie belirttiği için bu zata teşekkür ederiz.
Gazetecilere çatmakla hiddetini venmiyen bu sinirli üye sözlerine şöyle devam etmiş:
e— Evimde on kiracı var, onu da eşkıya- olmuş. Çünkü hükümet onların eline mili! korunma kanunu silâhını vermiştir. Nedir bu maskaralık?»
Bu zat, sualinin cevabını, salonun duvarlarından dönen (ak-sisada» dan almıştır elbet!
Toplanmışlar, bağırmışlar, çağırmışlar, netice ne olmuş?
Tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış!
Cemal Refik
Dün sabah M er can'da büyük bîr yangın olduğunu, dört mağazanın, muhtelif ardiyelerin yandığım yazmıştık. Yukarıda yangılıdan btr enstantane görünüyor.
Kadıköy hâli dükkânları müzayede ile kiralanacak
Bir kaç ay evvel tamamlanan Kadıköy bâlLnln dükkânları bir tiirlll kiraya verilemiyor. Yeni hâlde IB dükkân mevcut olmasına mukabil taliplilerin sayısı ytlzlercedlr. Normal şartlarla dükkânları kiraya verernl-yen belediye, bu hususta yeni bir formül bulmuştur. Bu formüle göre dük kânlar kira için arttırmaya çıkarılacaktır.
Kadıköy kaymakamlığı, dükkânların aylık kiralarını mevkilerine göre 50 - 05 Ura olarak tesbit etmiştir. Yakında belediye bu flatten dükkân ları müzayedeye çıkaracak va en fas la flat verenlere dükkânları klralıye çaktır. Söylendiğine göre dükkânların aylık kirası 150 prap geçecektir. '
dahile s ___ _ —
Kıbrıs yollarında
Yasan: Dr. Bedi ŞehsiivaroğlU
AKV|M
Bir Amerikan gazetesi diyör kfr
Çine yardım etmemiz zarurîdir
12 Mayts 1!H8
-*wr.
>V .» ■
" :v
-- '

ilirinden bir görünüş
t— Yemen harekâtına lştlrâk etmek Özere Peyki Şevketle Hudeyd®’-d* bulunuyorduk. Ben de genç bir teğmendim. O sıralarda Kızıl denizde 13 gambot, bte, Şıpka ve Beyrut yatlar t« Denizyollarının Bahriahmer1 le, Sabâ vapurları zardı. Daha ha-TOİığımıa bitirmemiştik ki ltalyanın bize İlâm barb ettiğin! öğrendik. Me» hur İtalya harbi... Ceyzan’da bulunan 7000 kadar OsmanlI askerini a-lan Bahriahmer ve Sabâ derhal Kanalın yolunu tuttular. Bahriahmer komodoru Çerkez Banaldin emrindeki gambotlar da evvelâ Fersin adama; sonra da KonfldA’y* gittiler, Biz İse »İmale çıkarak Rabuk'a geldik. Zira hükümetten aldığıma emir şimaldeki gemilerin Süreyşe; «nup-takilerln İse Adette İltica etmeleri yolunda idi. Rabuk'ta Rabuk şeyhl-nln bir teklifiyle karşılaştık. Eğer Istersenl* 10 bin kişiyi® emrin İzdeyim. Fakat birim gayemi* Süveyşl tutmaktı. Oradan Cidde’ye geldik. Daha demirelmeınlştlk kİ Liman reisinden. Pukjlye sınıfından ftç kruvazörün ve yedi muhribin Süveyş! geçtiğini haber eldik. Vo bu öyle acı bir darbe oldu kf... Zira her bir kruvazörün ate» kab!]!yetl deği| bizden, hattâ Hamldlyeden bile üstündü. Bll-mecburlye oradan da kalktık. Ve Cidde’nin 10 mil şimalindeki Eplr limanına girdik. Eplr gayet mahfuz b!r limandır v® uman bir boğazla girilen bir koyun eonundadır. Lâkin tam boğsadan girerken öylesine bir ' öLps haşladı kİ . MePerse bizden ev-
Kıbrıstû. Larnaka şe
6ÖZ telsizden açılmışken bira* daha devam edelim. Gemimizin telsiz ismi T. C. D. W. Biz denizci olmıyan-[ar Türkiye Cumhuriyeti Devesi d® diyebiliriz.
Deve deyince; Hazret! Ömer'in meşhur b r sörünfi hatırladım, islimiydin her tarafa yayıldığı • zal-vetll devrinde talim orduları Akdeniz kıyılarına varmıştı. Kibrisin askerî bakımdan, ehemmiyetini göz Ö-nönde tutan komutanlar oraya atlanmasın rica ediyorlar; fakat Ömer reddediyordu. Tekerrür eden ısrarlar kaçışında; nihayet düşüncesini açıklamak lüzumunu duydu ve:
— Ben devemin gittiği kadar giderim: dedl« Vâkıa Arobın devesi gteemedlys® de Halife Osman zamanında Arap askeri Kibir.® İstilâ etmişti.
Halbuki üç asır müddeti® buralarda at oynatan Türkün devesi de şimdi Kıbrıs» varıyor. Hem Allah da öylesine yardım ediyor M— Arkadan etlen rüzgâr sürati epeyce farketttlrdL Geminin koca burnu dalgaları düve düve gidiyor. Mamafih hazan geminin boyuna bosuna, bir de dalgala nn haşmetine bakıyorum da aklıma fena fena şeyler gelmiyor da değil. Şak* değil bu Akdeniz. Hani o omda benim aklımdan geçen şeyler bira* da Ulaştırma Bakanlığının aklına gellverse ne iyi olacak?..
Kıbrıs, Akdenldn en büyük edası. Mesahası 9283 kilometre kare. Nüfusu 430 bin küsur.
O nefis şarapları ve konyakları1 ateş başladı kİ... Meğerse bizden elveren lâtif itlimi ve verimli toprak- ) v«I davranarak koya «iğinmiş olan Janna İlâveten, mühim bir. ticaret' Beyrut yatlj’l® yolu üzerinde bulunması hasebiyle Milâttan evvej 1450 senelerinden baş Jıyarak İngi)lz]er!n adaya çıkma tarihi o]sn Mİ|âtsn sonra 1878 e kadar tam 20 kere istilâya uğramış.
HT. Tutnıozl^ devrinde başlıyan Mısır istilâsı (Milâttan evre] 1000 -1450) İstisna edilirse Anadolu yayla-I »inin Akdentrin enginliklerine gö- | b” “atte 23 “>1 yaP^Uyor-
mü]müç bu parçasında Türklcrden duk. »Halbuki Şevket 12 jnll
fazja ka|.mış bir kavim yok. (Mf]At~r ‘ ' 'Jl'
lan sonra 1571 - 1878).
Meşhur tarihçi Hammtr’e göre;.. Adanın ismi Aşk Jlâhes! Klprls'e İza- i feten Chyprus veya Cbypre olmuş. Flnike]l]er devrindenberl burada bakır çıkarıldığına göre; bakira da bu adaya izafeten Lâtince Cuprnm dendiğini söylerler.
Geminin dalgalarla cilveleşmesi insanı rahat koymuyor. Okumak deseniz ne mümkün? Lâkin şu gemiciler tatlı İnsanlar veMelâm. Onların her birisi canlı bir tarihtir ve okumak için hiç de fazla emek İstemez.
işte ikinci kaptan kitabı Ömr ün eski bir yaprağım ç-evirms»; ne de tatlı anlatıyor:

gam botlardan biri, zannederim Gökçe dağı, milliyetimiz! tâyin edemeyince başlamış ateşe... Neden sonra iş anlaşıldı da bil de dost elinden feryada düşmedik.
Bir ay kadar bekledikten eonra yeniden şansım ra denemeğe ve 6(1— veyşe çıkmağa karar verdik. Diğerleri tam yolla ufukt® kaybolurken
yapan bir cemi idi). Zira tatlı, su kal-
■ mamıştı. İnblkler bozulmuştu ve ka-. izanlar da tatlı sudan başkasını ka-■ bul etmiyordu - O yepyeni gemi bu yüzden kısa zamanda lıarab olmuş; fakat o halde de Siivcyşl tutmuştuka İhtiyar delikanlı:
«— işle faizler o samanlarda öyle gemilerle bu denizlere göğüs gerdik; bunlar ne U7_> diyordu.
(Devam edecek)
MUAMMER KARACA
OPERETİ
Bu akşam
Kadıköy Opera sinemasında
1 KÂTİBİN KARISI

AŞK VE MACERA ROMANI
Yazan: NİHAL KARAMAĞARALI Tefrika No. 19
ADcak as atin darbeleri, bu boğuk ve yekunsak sese bir fâsıla verdirerek kulakları ve ruhları dinlendiriyor. Saat onu vuruyor, on biri vuruyor, on İkiyi çaldığı zaman halâs... AH Hâ fim, kâğıtları elinden bırakıyor. Derin bîr solukla koltuğunun arkasına yanlanıyor. Nihayet, Madam Marlnin gümüş tepside getirdiği buğulanmış, kristRi bardaklar... AH Hâam, buzlu İçkisini yudum yudum, tadını çıkara çıkara içtikten sonra, Zeynebl önüne katıyor, odalarına çekiliyorlar. Ve, evmartesl gecelerinin programı nihayete ermiş oluyor.
Zeynep, lâmbasını söndiriip de yorganının içinde büzüjdügü zaman birdenbire ağlamak hevesine kapıldı. Sonra, bu arzusunun sebebini araş-
Bir Amerikan gazetesi, Mançuryadaki komünizm üstünlüğünü tehlikeli görüyor
Reader’B Digest yazıyor; Üçüncü Dünya savaşını tutuşturacak en tehlikeli ateş bugün Mançur-yada yanmaktadır. Gerçi şimdiki halde Sovyetlerin yapmakta olduğu manevralar 1931 de Japonların yaptığı manevralar kadar açık değilse de, bunun manasını anlamak güç değildir. Sovyetlerin burada tesis ettikleri nufuz bölgesine Amerika Yal ta konferansında dikkatsizce göz yummuştu. Şimdi Sovyetler bundan İstifade ederek Mançurya ve Korea-da Japonların yerini almak İstiyorlar. Bundan başka gene Sov-yetler Sandenizden Asyanın İçlerine kadar, yan! 2000 milden da ha fazla bir Çin ülkerinl de tahakkümü altına almak arzusundadır.
îşte doğuda teessüs eden bu komünizm cereyanının kuvvetlenmesine mâni olmak, üçüncü dünya aavaşını Önlemek için yapılacak yegâne doğru ve kestirme harekettLr. Bugün Sovyet Rusya Ural dağlarının doğusunda kalan hayat! ehemmiyetteki münakale yollarının ve endüstri sahalarının şimal ve şimali garbi Çlndeki (İslerden vaki hava taarruzlarından masun olduğuna emin bulunmadıkça batıya doğru bir hücumda bulunmağa cesaret edemez.
Bundan başka Mançtırya Rusya için zengin tabi! kaynaklarla dolu bir ülkedir. Hattâ o kadar «engindir ki bugün Mançurya olmasa idi Çin’i bir millet olarak tasavvur etmek imkânsız olurdu.
Onun İçin komünist bir Man-rurya, Çin ve diğer Asya devletlerinin hür devletler listesinden silinmesi demektir, ve biz de eğer dünyayı totaliter bir hâkimiyete terketmek İstemiyorsak. Mançur-yayı başı boş bırakmamamız lâzımdır.
Çinin daveti üzerine. Mançur-vaya müdahale eden Amerikalıların mutlaka muharip olarak hareket etmesi lâzım değildir. Çinin Amerikan askerlerine İhtiyacı yoktur. Çünkü zafer Içlri İflam olan insan kitlesine Çin' çoktan malik bulunuyor.
Yalnız Çinin en büyük ve yegâne noksanı, bu insan kitlesini yetiştirmek, teçhiz etmek ve ianesini tenin eylemek suretlle daha az sayıda olan asilerin hakkından gelecek kudrete sahip o-lamamasıdır. Çinin bu İşte muvaffak olamamasında bir çok sebepler vardır, ve bu. hususta kabahatin bir kısmı Amerikanındır.
Hepsinden mühim olan. Amerikanın Yalla konferansında Rus yaya karşı takındığı tavırdır. Ja-ponyayı mağlûp etmek için Rus-vanın müdahalesinin elzem olduğunu zannetmek gibi yanlış bir kanaatle Amerika Sovyetleri Japonların atılmış olduğu yerlere resmen davet etti. Mançuıya-mn İstilâsı bu davetin bir neticesidir.
Hüsranın Mançuryada komünist rejimini desteklemesi, Japon lar burada mağlûp edildikten sonra Çinin, Mançuryaya tekrar müdahale etmesine bir mâni teş
İdi etmiştir.
Bu variyet karşısında Amerika Çine hiç bir yardımda bulunmamıştır. Bilâkis Amerika, Çin. resmî hükümeti İle asîleri birleştirebilirim zasını ile ve yalnız bir tek tarafı icbar ederek bir 8ene-Ük bir mütareke aktettirmekle [Çinin büsbütün elini kolunu bağ lamı? oldu.
Komünistler bu müddeti Man çuıyadakl yeni birlikleri teşkilâtlandırmak ve yetiştirmekle geçirmişlerdir. Bugün Mançur-yada sayısı on binlere baliğ olan yeni birlikler Rusların Kuvan-tung ordusundan iğtlnam ettik-, icri silâhlarla gene Ruslar tarafından teçhiz edilmiş bir vaziyet tedlr. Bu bir sene İçinde, Çinliler komünistlerin hakkından gelebileceği bir zamanda, Amerika Çînden silâhlarım çekmiştir.
Bugün Çine yapmak mecburiyetinde olduğumuz yardım aşikâr bir hal almıştır. Bu yardım da bütün dünyayı melhuz bir tehlikeden kurtarmak İçin elzemdir.
Elimizde pek a« vakit olduğu halde zaruret büyüktür. Çinin muhtaç olduğu şey, kendi milli bütünlüğünden hiç bir feragatte bulunmaksızın. Amerikanın yapacağı asker! yardımdır. Amerika Çine askerî yardımda bulunmak 1çln vakit geçirmeden harekete geçmelidir.
Çindeki hava ve kara kuvvetleri arasındaki nispeti düşünürsek. komünistlerin elinde mevcut hava silâhlarının kifayetsizliği derhal meydana çıkar. Zafere daha süratle kavuşmak için de Amerikanın bol miktarda bu silâhlardan göndermesi lâzımdır.
Eğer bu yardımlar biran evvel paprtacak olursa, Mançuryadaki zafer de o kadar çabuk elde edilmiş olacaktır. Mançuryada elde edilecek zaferde, Çinin muzaffer oiması demektir, ve asıl yaşamak isteğimiz dünyamn bîr kalesi o-labilecek bu geniş ülke de bu sayede tehlikeden kurtulmuş ola-, çaktır.
İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Dekanlığından:
Fjıkültenk’* Fizik kürsüsü ordinaryüs profesörü Salih Murat üzdllek tarafından 14/5/848 cuma günü saat 17,00 de üniversitemiz konferans salonunda «Atom fiziği ve Kuanto Teorisi» konusu üzerinde bir konferans verilecektir. Bu konferansa lıer kes gelebilir. (5057)
.............. %
Ameıikada on milyon nüsha olarak basılan, Türkçeye ve daha bir çok dinere tercüme edilen A.J. CRONIN’ln meşhur romanı YEŞİL YILLAR Sayın halkımızdan gördüğü eşsiz rağbet üzerin® MELEK Sinemasında

daha bir hafta uzatılmıştır.
tırdı: «Bir ay müddet Beyoğlundan transit!» Holdeki sahneyi hatırlayınca, gözündeki yaşlar kuruyuverdi. Benliğini Amansız bir hiddet kapladı.
(— De}! hu adam’.. Dell, deli... Zalim delil — diye homurdandı. — Kabahat bende. Neden kafa tutmuyorum? Kendimi neden ezdiriyorum? Elinden geleni ardına koymasın bakalım.»
Fakat, bu meydan okuyuşunu tek-zibederek sırtından bir ürperme geçti.
(— Kafa mı tutarım? Ya, Musa oğlanın üzerine yürüdüğü gibi, o robot yürüyüşlyle benim üzerime de gelirse?.. Acaba o onda gözleri nasıl bakıyordu?»
Bu sual üzerinde fazla durmadı.
ııı V
Büyük bir aşkın İlâhi Eenfonisı... Bilmediğimiz diyarların garip j'----—-—t göze alınan fodakâılıklar,,, îçh, nefis ve emsalsiz bir mevzu...
YARIN AKŞAM
m, apa m BUmedJğlmlz diyarlarn
|| Adetleri... A^k yüzünden
*alınan f4daltArlıklar... teli.
Sinemasında
AŞK ÇİÇEKLERİ


İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi , Dekanlığından Üniversitemiz tarafından davet e-dllr.ış bulunan Paris Üniversitesi fen fakültesi fahri profesörü ve dekanı ve Paris fen akademisi üyelerin den prof. Monte], İstanbul teknik üniversitesi binasında A 2 salonunda 12 mayıs 1943 çarşamba günil saat 17 de «Rekurant Diziler» mevzulu bir konferans verecektir. Tiirkçey® çev-1 rljecek olan bu konferansa herkes gelebilir. (6425)
YARATICILARI
D0L0RE3 DEL RİO ve PEDRO ALMENDARÎ

Genel istek üzerine Bugün matinelerden itibaren
YILDIZ SİNEMASINDA
KORSANLAR KRALI
(The BpanLsh Maln)
MAUKEEN O'HARA - PAUL HENREİD - WALTER 8LEZAK Baştanbaşa renkli
Engin denizlerin, çılgın korsanların ve güzel esireltrJn ölmez efsanesi
ŞARK Sinemasında
Bu Akşamdan itibaren
V/V/A-Vff ROMANCI — JRAN MARAİS
tarafından emsalsiz bir muvaffakiyeti t- yaratılmış olan KARMEN (TÜRKÇE SÖZLÜ j I
Aşk... Müzik,,, ve maceta filmi, Bu emsalsiz füme ilâveten
Bugün Matinelerden itibaren
MARMARA Sinemasında
Senenin en ihtişamlı ve on azamel.'i eseri.
Sarışın Bülbüller
TAMAMEN RENKLÎ
Betty Grable — June Haver — John Payne
Nefis ve fevkalâde bir mevzu: Zevkine doyulmaz bir mtizik..
Göz kamastır.cı ihtişamlı. sahneler.
Senenin en fevkalâde ve muazzam tki Türkçe film birden
ATLAS Sinemasında büyük muvaffakiyetler kazanan bu şaheserler şaheserini sayın halkımıza hararetle tavsive ederiz.
Bugün matinelerden itibaren
ALEMDAR'
Sinemalarında
iKi CiNGOZ Holivutta
Türkçe

mtş, kıyamet alâmetleri be]innişli. ’ Alaturka, alafranga, yayvan şarkılar, inceli kalınlı kahkahalar; ve bunların or^ivııia piyano He bir vals havası...
Zeyöebin kurumuş dudakları arasından zaptedenıediğl bir lni]tl fırladı.
• — Hah İşte Lamam, bîr bu eksik-U! _ diye söylendi. — Zaten aklım çapramıştı, İyiden İyiye oynattım. Belliydi böyle olacağı...»
Avuçlariyle l:ulakjanıiR İyice bas-1 tirdi: seslerin hafitten gelip gelme-1 diğine kanaat getirmek istedi. Bir müddet öylece kaldı. Kulağına gelen gürültüler yavaşladı. E|Je>.ııL çekti, sesler gene aynı şiddetle beyninin. içinde öttüler.
*— Mama dadın şimdi burada bu-l lunsa, iyi saatte olsunjarnı azıttığım söylerdi. Bu curcunayı önlemek İçin kira bilir ne tedbirlere baş vururdu-
Dehşetin verdiği kesiklik İçinde soğuk terler dökerek ne karara varacağını bilmezken, kocasımn ad..-sıııda elektriğin yandığını gördü. Ve, tanı o anda, sofadan, Ali Hâzmr.n fkapışma vuruldu. Bunlar, hakikat 'dünyasının haı-çkelterl. Ayyuka cı-‘kr -1 EÜİfiltiİİer de fivte olacak, t-
Hayalinde gene efsanevî canavar gözler! belirtil. Başm* hemen pencere tarafına Çevirerek güneşli bir sabah vadeden 6i>k yüzüne baktı. Zihnini başka mevzulara sürüklemeğe ujıaştı. Hayalında daha bir defacık bile, doğru dürüst bir baloya gitmediğini düşündü. Kendisine siyah donteldctı bir tuvalet münasip görüp aynasının karşısında mücevherlerini taktı. Sonra, yüzünün hatlarını vazıh şekilde kestiremedıgl uzıın boylu, zarif bir kavalyenin kollarında bir dans yaptı. Kim bilir balolarını cazı ne gûael-diri Kolejdeyken kendi aralarında müsamereler tertib ederler, balolar yaparlardı. Mavi organradan, o zamanki tuvajetçlğini hatırladı. Başka elbisesi olmadığı için, her seferinde üniforma gibi onu giyerdi. Şlmdf İse bir giydiğini bir daha ciynıiyeblîir. Her fanteziye İmkân var amma, fantezilerini tahakkuk ettirmenin imkânı yok.
Sağına yatmış, yanağını avucuna yas)anuştı. Yastığa bir damla sıcak yaş kaydı. Artık içi boşajmış, rahatlamıştı. Dalıyordu İri, ansızın titredi, yatağın içinde oturuverdi. Karanlığa kulak kabarttı, dinledi. Bir saate ya-|dünyasının harçkelterL kın zamandır ölüm sükiıt.ma varan*kan gürültüler de öyle olacak. î-evin içinde, gûya İsrafil Sûrunu çal-| (Arkası vaıı
Kahkaha tufanlarına gar teri ece k mevsimin en eğlenceli filmi.
HAYDUT
ISTIRABI
—— Türkçe
Gördüğü fevkalâde rağbet Ürerine bir hafta daha gösterilecektir.
Büyük fedakârlıklarla tertibetmlg olduğumuz bu muazzam programda yer bulmak İçin muhakkak biletlerinizi evvelden aldırmanız tavsiye olunur.
r

1
Revü Operet, 3 perde, 15 tablo HER AKŞAM 20,30 — TEL: 49369
(S'Z2ZZ—
YENİ S E S’te
SON HAFTA bugün saat 15 te matine
YASASIN SPOR
Yarınki perşembe ma dneler İnden itlbnren
s AR AV SİNEMASINDA
İki güzel filmden mürekkep cazip bir program.
BİR MANİKÜRCÜNÜ ROMANI Yeni ve sürülmemiş (İtalyanca sözlü) LİLtA SİLVt ve CARLO NİNCHİ
£-k'.tlere ve hayatın tuzaklarına, karşı sür,el bir genç kızın mflcade-
2 KANBURUN İNTİKAMI (Türkçe »özlü)

[ TARİHTEN SAHiFELERİ
19. Asırda Kaptan paşalarımız
ış. asrın başında OsmanlI donanmasına bahriye neferllğJnden yetişmiş Mehmet Kadri paşa kumanda ediyordu.
Tersanede erlikten başlıyar&k M sene hizmet gören Kadri paşa. Küçük Hüseyin paşsmn vefatında Kaptanı deryalığa getirilmişti. Kendisi SofyalI Nalbant Hajll ağanın oğluydu. Yüksek bir tahsil yapamamış: fakat girdiği meslekte çekirdekten yetişerek ameli olarak birçok bilgiler elde etmişti- Mertliği ve gayretiyle kendisini büyüklerine sevdirdi. Uzun bir hizmet devresinden sonra da nefer û-larak girdiği mesleğinin en yüksek makamını ihraz ettL
Kortunun Fransızjardan alınmasında ve Mısırın İstirdadında yararlıkları görülmüştü. 1803 tarihinde tayin edildiği Kaptan paşalık makarandan bir yıl sonra ayrıldı. Beş sene kadar da Girit valiliğinde bulunduktan sonra ihtiyarlığını Heri sürerek tekaütlüğünü İstedi ve ikamet ettiği Bursada 1823 senesinde 90 yaşını geçmiş olduğa halde vefat etti. (11
Mehmet Kadri paşanın Kaptan paşalığından sonra bu makama Bos-tancıbaşı Hafız İsmail paşa getirilmişti Kuram ezberlemiş, biraz da tahsil görmüş olan eski Bostoncıbaşı bahriye işlerinden anlamadığı gibi, Kaptanlıktan dört ay sonra getirildiği Sadaret mevkiinde de hiçbir muvaffakiyet gösteremedi. Bu makamda da ancak sekİ2 ay kalabildi. Son vazifesi olan Boğaz muhafızı İken vefat etti.
ex Selim saray teşkilâtında mü-hhn yerleri olan ve Boğaziçi, Haliç gezintilerinde saltanat kayıklarına serdümenj Ik «den bostancıbnşı] arını donanmayı, da idareye muktedir sayıyordu. Bir bostancıbaşısından açılan Kaptan paşalığı bir diğerine tevcihte tereddfld etmedi Bostan cıbaşı Hacı Mehmet başka bir devlet kademesinden geçmeden (1805) vezaretje Kaptan paşalığa getirildi.
İhEUJzlerln, denizlerde Nelson gibi andra]]ar dolaştırdığı devirlerde OsmanlI İmparatorluğu bahri, mukadderatını bostancibaşıjara, mlrahor]a-ra, paşa kethüdalarına terke imiş bulunuyordu.
Haa Mehmet paşa sekiz aylık vazifeden sonra yerini Hacı Salih paşaya bıraktı. Safranbolulu Mustafa ağanın sulbünden 1761 yılında dün- 1 yaya ge]en Salih paşa, İzzet Mehmet paşanın yeğeniydi. Bu münasebetle paşama kayın pederi sadrâzam Halil Hamil paşaya da intisap etti. Gerek 1 dayısı gerek kayın peder paşa konak ' ]arında oldukça iyi bir tahsil ve terliye gördü. 1804 tarihinde nıirahoru aaıU tâyin edilmişken üç yıl sonra ■ vezaretle kaptan paşalığa getirildi. '
Bahriyeden yetişmemiş kaptanlar- J dan olan Hacı Salih paşa 1807 de bir İngiliz filosunun çanakkakden geç meslr.e mani olamamış ve Burgaç n- . manında girişilen bir muharebede ; dört gemimizin batması üzerine düş , man ateşinin şiddetinden ürkerek . vazifesini bırakıp karadan İstanbul» kaçouştj. |
Üç aydır bulunduğu kaptan paşalıktan bu sebeple azlolunan Salih paşa, ömrünün mütebaki senelerini muhtelif valiliklerde geçirdi 1824 yılında ölmüştür, sicili Osman! kendisi için (sahibi ilim ve edlbdi) diyor. Böyle bir felâketin kajblerl ümitsizlikle doldurduğu günlerde m. Selim ve İstanbul halkı tngillı donan-masaı derhal sularımızı terke mecbur edeceğini söyleyen Sait AB beyin mevcudlyetile kuvvet buldu.
Daha evvel Akdeniz korsanlarına karşı giriştiği mücadelelerden galebe )]e çıkan ve merîjl&je şöhret bulmuş olan Salt Ali paşa vezaretle kuptan paşalığa getirildi. Süriiri bu münasebet]» düşürdüğü tarihlerden birinde; Rentan oldukta suyu bahre fermanı dedim tarih Kapndanlıkla fer a laldı ahkâmın AH paşa (2) 1221
— Yazan; i
| HALÛK Y- SEHSUVAROÖLv|
«Hyordu.
n- Mahmudun culösundan yirmi J1’ “nra kaptanlıktan azledildi.
İnci dtfa geldiği kaptan paşalıkta da ancak dört ay kadar kalabildi. Bundan sonra ömrfl uzun seneler »örgünlerde geçti. Vezaret! kaldırıl-
I Yusuf paşa torununa münasip bir : maaş bağlatmıştı. (3».
ı n. Mahmudun Salt Ali paşa fls-
■ tüne kaptan paşalığa getirildiği Şeyıt . Abdullah Ramla paşa Kırım kazes-r kerl Salt FeyzulJah beyin oğluydu.
■ Alemdar Mustafa paşaya intisabı vardı. Esaslı bir medrese tahsili görüp ilmiye sınıfına dahil oldu. Ba-baslle beraber Kırımdan İstanbul^ geldikten sonra müderris ve Mahmut paşa naibi tâyin edildi. Humba-rahane nazırlığında, baş muhasebeciliğinde bulundu. Alim, fazıl ve 5°^ bir sattı
n. Mahmut kendisini vezaretle kaptan paşa nasbetUği vakit tersane düzeninden çıkmış, kalyoncular Galata odalarında envai kötülükleri yapmaktan perva etmez hale gelmiş lerdL
Abdullah. Ramiz paşa makamına ıslahat yapmak için azimle oturdu. Tersanenin elebaşlarını tedlb etmekle İşe başladı. Bu arada fakirlere, zayıflara ve gemicilere rûlmettlğin-den dolayı tersane çavuşlarından ylr mi beşinci bölük kahvecisi buruusuz Mustafayı kahvesi önünde kendi bl-çağlle katlettirip cesedini ibret olmak üzere ÜÇ gün meydanda bıraktırdı. (4)
Ocaklı Alemdar Mustafa paşa kor kuşundan kaptan paşaya ses çıkaramıyor, münasip bir fırsat küllüyordu.
Alemdarın şehadetl bu fırsatı vermiş oldu. Zorbalar tersaneyi baştılar, Abdullah Ramiz paşa güç hal He firar edebildi. Rusyaya giden paşa, bir müddet sonra memleket! olan Kırıma yerleşmiş ve 1813 tarihinde Rusçuğa geldiği sırada orada katledilmişti
Abdullah Ramiz paşa zorbaların tekrar tahta çıkarmak istedikleri IV. Mustafayı n. Mahmudun emrile öldürenlerden birisidir. Vaka gecesi Ali efendi, İnce bey ve Kadı paşa i|o beraber Saray* gitmişler ve (Hüda-vendigârı sabık Sultan Mustafa han hazretlerinin kaydını görüp şehit)
1 eylemişlerdi,
şair olan Ramiz paşanın bazı t-ercli bentleri vardır:
(Neva yok bezmi gurbette figanı ah dan gayrı) diye başlıyanı güzellerinden biridir.
Abdullah paşa yerine zorbaların torlle tekrar kaptanlık makamına gelen Salt AH paşanın kısa vazifesinden sonra çerhaci AH paşa kaptanı derya olmuştu.
Kon yada doğan ve gençliğinde vezir dairelerine intisap edip okuma yazma öğrenen çerhaci. tç ağalar ara sında Ali efendi diye şöhret bulmuştu. Sadrazam. Yusuf Ziya paşa, maiye tinde Mısır seferine İştirak etti Orada İskenderiye muhafızı Hurşit paşa yanında kaldı. Paşanın Mısır valiliğinde ketküdalık hizmetin! gördü. Hurşit paşanın azlinde İstanbul» gel dİ. 1807 Rusya seferinde kendisine vezirlik rfltbeslle Bilişir» mansabı verildi (Karaleşl) mevkiinde bizzat yaptığı hücum İla düşman saflarını yarıp mısatferiyet kapanması şöhretinin artmasına sebep oldu.
Orduyla İstanbul» gelip sadrazam Muhsin paşanın azlinde kaymakam nasbedildl ve bunu takiben de bir ay müddetle kaptan paşalık mevkiinde bulundu. 1823 senesinde sürgün olduğu Tokat şehrinde vefat etti, şecaati kadar hasisliği de meşhurdu. (5)
Hocegân sınıfından olan, küçük ruznamccilik ve şchremln]lğl vazifelerinde bulunan Hafız Ali bey 1809 da çerhaci üzerine kuptan paşalığa getirildi.
1810 senesinde donanmayla Karadeniz» çıkan Haliz AH paşa tesadüf ettiği tor Rus gemisi esir almış ve Varnaya indikleri esnada şehri muhasara eden Rusya ordusu ricat etmişti Karadenizde Türk - Kus donanmaları birblrlcrlle karşılaşmamış ve A]1 paşa mühim bir hâdise cereyan etmeden İstanbul» dönmüştü. Bir müddet, Küçük Hüseyin paşadan du] kalan Esma Sultanla evlenmek hülyasına kapılmış bu onurunda mu vaffak olamamış ve ömrünün mütebaki yıllarını muhtelif valiliklerde Anadolu şehirlerinde geçirmişti.
1825 tarihinde Gellboluda öldü. Bugün kırılmış bir halde bulunan mezar taşında;
Veziri
’ik>?
Kızıl akıntıya tutularak ölen milyonlarca balık
1946 yılının kasım ayında Flo» ridanın Batı körfezinde avlanan balıkçılar sahilden takriben. 10 mil açıkta faal renkteki Okyanus sularına milyonlarca balığın ölü olarak sürüklendiklerini bil-cörmlşleı-dir. son asır zarfında dünyanın muhtelif tasımlarında müşahede edilmeğe başlanan bu kızıl akıntı mutedil bir zehirli gaz neşretmek suretile körfezde ve sahil sularında büyük ölçüde balığın ölümüne sebebiyet vermiştir.
Floridanın kayıtlarında dokuzuncu defa olmak üzere böyle bir duruma tesadüf ediliyordu. Bu sefer Amerikalı fen adamları Avustralya, Hindistan, Japonya, Peru ve daha birçok yerlerde bilinen bu Okyanus faciasını esaslı bir şekilde araştırmağa karar vermişlerdir. Akıntının en fazla müşahede edildiği bir noktada meseleye nüfuz ettiler. Araştırma esnasında fen adamlarının tesbit ettikleri hakikatler. Okyanus hastalıklarını İzah etmekle kalmayıp aynı zamanda kızıl akıntıyı kontrol edecek veya en azından vukuundan çok daha evvel haber verebilecektir.
Fen adamları Floridada husule gelen kızıl akıntının Gymno-dium ismi verilen mikroskopLk deniz yaradılışının büyük ölçüde toplanmasından ileri geldiğini tesbit etmişlerdir. Umumiyet 111-barlle aletsiz olarak tetkik edildiği vakit bu durum katiyen göze çarpmamaktadır. Fakat, milyarlarca denilebilecek kadar çok olan ve gayet kesif bir manzara arzeden bu mikroskop] k yaradılışlar Okyanusun mavi sularını kızıla boyayabiliyorlardı.
Diğer taraftan bu cılız mahlûklar Öldürücü, bir gaz neşretmekten de geri kalmıyorlardı.' Zehirin kimyevî terkibi henüz katiyetle anlaşılmış bulunmamasına rağmen, milyonlarca balığın ölümüne sebebiyet veren âmilin bundan başka bir şey olmadığına şüphe edilmemektedir. Arada sırada esen rüzgâr taral akıntı tanelerini karaya serpiştiriyordu.
ANKARA RADYOSU Bu akşamki program
18 Dans müziği (Pl.); 18.15 Ko-
nuşma; 1830 İnce saz; 19 Haberler; 19,16 Geçmişte bugün; 1920 Yurttan sesler; 19.45 Kitap saati; 20 Keman soloları (Pl.); 20.15 Radyo gazetesi; 2030 Şerhe» saat; 20.35 Temsil; 21.20 Serbes Eaat; 21.30 Cumhurbaşkanlığı araıonl muzlkası; 22 Konuşma B. M. M. «aatl; 22.15 Dor.s müziği (Pl.); 22.45 Haberler.
Yarın sabah vt Öğle programı
7.30 Marşlar (Fi); ? 45 Haberler;
8 Çeşitli hafif müzik (Pl.); 8.30 Film müzikleri; 8.45 Türküler (Pl.J
12.30 Şarkılar; 13 Haberler; 13.15 Müzik: (PL)
bulunduğa bıı vazifede hastalanıp ölmüş ve Eyüpsultana efendisi yanına gömüjmüflü.
(Betmedi)
olduğu halde Sinopta ve Amas-yada kalebent oiarak bulundu. İ820 de vefat etmekle tahammülsüz bir hayattan kurtulmuş oluyordu.
Kendislle beraber çocukları da aıkıntUı zamanlar geçirdiler. Oğlu Hamdl bey İstanbuidaa yaflAt5L Kerimesi Şcmsltûp hanım H. Mahdudun ölümünden sonra tahta çıkan Abdüimeclde bir istida !]• müracaat »imiş ve Abdülmeclt babaanm uzun yıllar süren kinin! haksiz, bularak **“»“• «-»jm p«?(uu>ı kaptan paşa kızma ve sadrâzam Koca nndantij. 181i senesinde !ki ay kadar
Geçip
Ali^an Mm haftzılkuran AH poşo darı fenadan eyledi azmi rahı ukba bavlıyan manzum tor kitabe
(0)
beytlfe
Tardır,
Hafız Ali paça yerine kaptan paşalığa getirilen Kata Mahmut paşa Küçük Hüseyin paşanın ketküdaja-
(1) SkiIH ûsmaniıie temi Abdülka-d(r paşa Harffai Kaprıanaru Derı/a-da Mehmet Kadrt paşa olarak pös-Lertlmlştlr Şair Silruri do düşilrdUflU tarihte ismini Kadri paşa olarak zikrediyor.
(2) Silrurinin söylediği ve Akşamda evvelce neşredilen Wr tarihte de bazı milreltip hataları olmuştur. Makale kitaba, alınırken tashih edilecektir.
(3) Daha fazla maifimat Iffln 12 Misim 957 tarihli Aksam gazetesin» müracaat.
(4) Rahmetli Süleyman h'utfct Mu-harebafı Bahriye! Osmaniye.
(5) Cevdet paşa Kangalı olduğunu l/arllal Kaplan anı Deryada Mısır beylerinden Elfi'nin kölesi bulunduğunu yazıpor.
Düzeltme: Bazı makalelerimde
tertip hataları olmakta »o bunların her sajıd» düzeltilmesinden sarfınazar edilmiş bulunulmaktadır. Makaleler yakında kitap halinde bir araya toplandığı vakit bu gibi hatalar» yer verilmemeye çalışılacaktır. Geçen makalede tblr alay sipahi) diye dinilen; cümle (bir alay siyahi) olacaktır. düzeltiriz.
Sayın Ahmet Bedeviye: Gazele adresime göndermek Ifitfunda bulun duğunu» kıymetli eserinizi kısa bir zaman evvel aldım. Yazılarımda fay dalayıncağmıa şüphe ojmıyan kitabı nı£m lütfedilmiş olmasına teşekkür ederim. — H. ş.
Gazeteciliğe nasıl başladılar ?
---—--bbhİ—f--
İhsanı şahane: Altın dolu kırmızı kese...
Saray odasında mangal devirme!
4"~Yazan: Cemaleddin Bildik
Refi Cevat Ulunay ile bir mülakat — O zamanın gazeteciliği — «Al şu keseyi, öp başına koy ve kabul et! — İkinci mabeyincinin tarziyesi — Kayısı şekerlemesi — Yangın var! — Deli Ahmetle bir mülakat — Sepete i atılan bir yazı — Çiftlik hayatı...
V.
Küçücük bir şiirinin, bir spor, haberinin. on beş yirmi satırlık bir nesri* nlfi gazetede neşredil d İğini gör melerinden sonra o hevesle gazetecilik mesleğine atılmış muharrirlerimiz nı değildir. Dünkü AKŞAM'da gazetecilik hayatından bahsettiğim Ercüment Ekrem Talu da öy]e olmamış mı? Daha Mektebi Sultaninin birinci sınıfındayken yazdığı «Güvercin» başlıklı nesıi İle 50 yıl evvel Babıfüi-ye gelmiş ve yazmış, yazmış, yazmış-Ömrü oldukça da yazacak... Bana öyle geliyor kİ bu yıpratıcı, ûıücii ve hırpalayıcı meslek tıpkı dökülme» mürekkep hokkalarına benzer!.. Girildiği gibi kolayca çıkılamaz!..
Ercüment Ekrem Talu'dan «oııra, bugün de, hayatını pek enteresan bulduğum Refl Cevap a Ulunay» 1» konuşuyorum:
— Söyleyin bakayım, dedim, bu mesleğe siz nasıl girdiniz?
— Galatasaray'da iken, diyor, «Ertenk» adiyle bir gamete çıkarıyorduk. Bu gazetede arasira yasılannnn çıkması beni mesleğe yakleştndu Mezun olunca edebiyat hocamız Tev-flk Fikre te müracaat ederek: «Hocam! dedim. Ben gazetecilik yapmak İsliyorum. Tavassutunuzu ricaya geldim.» Tevfik Fikret, beni yukarıdan aşağı bir slizdü, sonra da «Peki öyleyse, dedi, otur bakayım şu iskemleye...» Oturdum. Bir kartvizit çıkardı, arkasına bir şeyler yazdı, zarfa koyup kapadı: «Alınız! dedi. Tanln gazetesine gidiniz, Hüseyin Cahit beyi görünüz ve bu kartı veriniz!» Sevinç İçinde çıktım yanından... Tuttum Tanln'In yolunu...»
Artık ben gazeteciyim!...
O zaman 19 yaşında, ateş gibi bir delikanlı olduğunu söyllyen Ulunay, diyor kİ:
— Hüseyin Cahit kartı okuduktan sonra bana döndil: «Oğlum I» diye hltab ederek:
— Git içeriye, Muhlddlne söyle ve çalışmağa başla.- Demesin m!?...
Aman ne çabuk olmuştu bu iş.... Gazeteci oldum diye sevinerek yan odaya geçtim, Muhlddln «Blrgen» beyi gördüm... Gasetenin tahrir müdürüydü Muhlddln bey... Bana yan tarafta, bir masa gösterdi, üstüne de Fransızca bir ajana telgrafı koyduktan sonra:
— Şu. tclgrarı, dedi tercüme ediniz |
Başladım çalışmağa... Fakat «Ben gazeteci oldum!» diye öyle sevinç İçindeydim kl utanmasam kajkıp şıkır şıkır oynıyacağım.» Tercümeyi bitirdikten zonra yazıyı Muhlddln bey» verdim, bir de aferin aldım.»
Resmi küşattan sonra
Ulunay, şöyle devam etti:
«— Keyfime diyecek yoktu.» Akşamları eve gitmek istemiyor, hep matbaada kalsam ne olur diye düşünüyordum, Hele sabahlan, gelirken uçuyordum sanki... Uınlmıyayım, bir gün bana bir vazife verdiler. Taş-kışlad» askeri yemekhaneler yapılmıştı. Bunun resmi Icüşadm» gidecek, donup yazısını yazacaktım. Gazeteci olarak l]k defa bir resmi kil şada gidiyordum. Nutuklar söylendi, ziyafet verildi. Matbaaya dönünce oturdum masaya, başladım yazmağa- tik röportajım olacağı için de öyle bir ö-»ne bezene yazıyordum kl sornıal-Taşkışlayı biliyordum. O binanın tarihi do malûm... Hapisler, İşkenceler vo saire... Binanın duvarlarını ko-nuşlurdunı, merdivenlerini dile getirdim ve öyl» bir edebiyat» kaptırdım ki deme gitsin... Tamam Bjtı yed! «seri ceddi boyunda kâğıt doldurmuşum. Altına İmzamı d» atarak Muhlddln beye verdim. Yazıya bir göz Jlttı ve Tevfik beye vermemi aöyjedl. Bu tevfik bey, Selânikli Şeyhüjmu.-harrlrln Tevfik beydir. Aynı zamanda gazetenin ikinci yazı işleri müdürüydü. Yazımı okudu, önüne bir temiz kâğıt çekti, kalemi eline aldı; «Dün Taşlnşlada yemekhanelerin resmi küşadı yapılmış; yüksek rütbede zevat hazır bulunmuş; nutuklaf Irad edilmiş; yemekler brttfMen gon-ıa da merasim hitam bulmuştur.» dİ- j
Dilnkü ve bugünkü Refl Cevat Ulunay ye iki ÜQ satırlık bir haber yazdı. Benim elti yedi sahlfeLlk edebiyatı d» eaaaıt diye yırtıp şepet» altıl... Teessürümden ağlıyacak hale gelmiştim. Tabii sesimi çıkaramadım. İşte bu, bana ders oldu, gazeteye nasıl yazı yazıldığını öğrendim.-» Saray muhbirliği ve altın dolu kese
Şurada bilhassa İşaret etmek İslerim kl UJunay. sadece- muharrir değil, aynı zamanda da bir aktördür. En basit hikâye ve fıkraları bile kendine pozlar vererek el hareketleri, göz kaydırmaları, 6es değiştirmeleri araşınca öyle güzel anlatır kl gülmemek kabil değildir. Taşkışjadakl yemekhanelerin resmi küşadına alt yazısından sonra gazetenin saray muhbirliğine verildiğini BÖyllycrek anlatıyor:
«— 250 kuruş maaşla tâyin edilmiş tim bu vazifeye! diyor. Fakat o zamanın 250 kuruşu da şimdikinin 250 lirasından çok daha İyi id!— Saraya galenleri, gidenleri yazıyor, bir şey dikte ederlerse onu matbaaya götü-; rüyordum. Bir gün bent Cebi hümayun kâtibi Hafız İsmail Hakkı efendinin aradığım söylediler. Ben de sarayda idim. Odasına gittim. Ayağa kalkarak karşıladı:
— Efendimiz, dedi, size İhsanı şahanede bulunuyorlar.
Atallaştım. Sultan Reşat bana ne drfye ihsanı şahanede bulunsun?,,,
— Kabul edemem efendimi dedim. Gazetem bana maaşımı, muntazaman , veriyor-
Hafız. İsmail Hakkı efendi bana öyle bir çıkıştı kl:
— Sus! dedi. Padişahın İhsanıdır bul- Alacaksınız, öpüp başınıza koyacaksınız ve kabul edeceksiniz-
Uzattığı kırmızı keseyi aîdım. Dediği gibi yaptım. Öptüm başım» kodum. Oradan ayrılmak üzere geri geri çekilirken müthiş bir gümbür-' tttl... Arkamdaki göbeklf mangalın tablasına basmışım. Manga] devrildi. Ateşler ha]ınm üstüne saçıldı. Hafız İsmail Hakkı efendi bağırıyordu:
— Yangın!.. Yangıfı!.. Yetişin ynn-guml...
Hademeler koştular, ateşler toplan
di, sular döküldü, Saray da muhakkak bir yangından kurtuldu.
— Kaç altın çıktı keseden?
— Matbaaya dönmek üzere bir R-rabaya atladım. Keseyi de arabada açtım. Sarı sarı liralar... Tamam 33 tane...
— Ne yaptınız, nerelere gittiniz o akşam?
Ulunay. tebessüm ederek, gözjerini konuşturarak cevap verdi;
— Be birader, dedi, o zamanın genç Jlğlnç göre gittiğim yer sorulur ihu?
Beraberlik
UJuday, bir müddet daha mesleğinin başlangıç yeri olan Tanlnde çalıştıktan sonra tkdam’ı geçmiş, orada siyasi tefrikalar tercümesine başlamış, Şehrah gazetesinde Reşat -Nuri, Refik Halici ve Acem Hüseyin’le birlikte çalışmış, bundan sonra da kendi gazetesi olan «Alemdar» ı çıkarmış... Alemdar gazetesinde Ulumayın başına gelenler! hemen hemen herkes bilir. Malûm şüı-gün hâdisesi de bu gazetede İken vuku bulmuştur1. Ulunay, hâtıralarının bu noktasına gelince;
«— Ne gariptir ki, dedi, bütün mukadderatımız Refik Halld Karay'la birlikte yürümüştür. İlkokul çağında iken şemsülmaarlf'te beraberdik, gazetecilik mesleğine beraber girdik. Aynı menfaya gittik, aynı politikayı taklb ettik, aynı senede menfada bulunduk. Aynı sene menfadan döndük, döndüğümüzdenberl de aynı meslekte çalışıyoruz.»
Menfadan döndükten sonra da her gön fıkra yazan, bu arada mecmualara da makaleler yetiştiren U-lunay, bana bir deli ile yaptığı mülakatını gazetecilik hayatının enteresan bir hâtırası olduğunu söyliyc-rek diyor kl:
Deli ile mülakat
(— Tsninde çalıştığım sıradaydı. Boğazlçinde Paşabûhçe yanındaki İncir köyünde Ahmet adında odun yancısı, baltasını kaptığı gibi sokağa fırlamış, kime rasiadıysa vurmuş baltayı... Böylelikle 8 - 10 kişiyi öldüren Ahmet, delidir diye eski Zaptiye Kapısındaki mûşahedehaııtye götürülmüş- Gazete, bu deli !]e mü-lâkat yapmağı bana bir vazife olarak verdi. Gittim. Güç hal ile müşn-hedehaneye girdim. GüJJskbiribaşı benim diyerek yanıma gelen adamın odasına gittik. Ahmed! getirdiler. Güllftblclbaşj, bu cinde bajta 8 - 10 adam öldürmüş deliyi göstererek:
— Sor bakalım! dedi. Ne soracaksın?...
Korku içinde Ahınede döndüm. Güzüm bir ara kapıya ilişti. Bir de ne göreyim; donları gırtlaklarına kadar çeklimlş bir sürü de]! iist üste yiğıl-mışlar. kapı aralığından beni seyrediyorlar. Dillerini çıkarıyorlar, kaşı göz oynatıyorlar.- Dell He ne konuşulur zaten... Soracaklarımı da unuttum... Yalnız:
— Ahmet! dedim. Neye öldürdün o adam]an?..‘
Ahmet clk dik yüzüme baktı, sonra da öy]e bir küfür savurdu ki olduğum yerde kalakaldım. Kiifûrön arkasından dar
— Sana ne oluyor? dedi ve başını yan tarafa çevirerek dimdik durdul Ağrından tek kelime çıkmadı bir daha... Fakat bu yazımı günlerce uzattım ve sepetlik olan resmi kuşat ya-zınun atışını çıkardım... O zamanın gazetecileri
— O zamanın patronları, muharrirlerini korurlar mıydı?
— çoook!.. Kısa bir vaka anlatayım... Saray muhbirliğim zamanında İdi. Bulgar kıralı saraya gelmişti. Ben de orada idim. İkinci Mabeyinci Tevfik beyin yanımdan geçerken «Bıktım şu gazetecilerden!» ded ?■ -i duydum. Gazeteye döndüm; hâdiseyi Hüseyin Cahit beye anlattım. Saraya telefon etti ve «Benim gazetemi tem sil edene tarziye verilmediği takdirde saraya alt hiçbir yozı gazeteye giremez» dedi. Bunun üzerine Tevfik bey arabasına binerek matbaaya geldi «Nerede İmiş o mesleğini seven bey!»
(Arkası 8 ncı sahifede)

Bahire ®
Madam Dö Kenten. genç teğmen Mlş*l dö Karbon'» vedMaşırken sıkı likıy» tembih etti:
— Anlaştığımız gibi yarın um saat U,J da çiçekler «ergisinde buluşacağa. Dikkat adin» do unutmayasın».
Delikanlı gülümseyerek, cevap verdi:
, — Merak etmeyin» madaml
_ Şu noktayı da aklınızda tutunuz. Matmazel PevaVln sırtında asta-ragaıı manto, başında da gri renkte bir şapka bulunacak.
Mlşri. bu mükâlemeden sonra cadde boyunca yürüdü ve halk arasına karıştı. İlkbaharın serin havası, sıcak Afrika çöllerinde pişmiş olan genç subaya ferahlık veriyordu Bir kaç saat sonra yapacağı mûlkkatta göreceği ve belki de zevce olarak intihap edeceği kaı düşünerek yüreği çırpıyordu.
Ertesi gün. genç teğmen, çiçekler aerglslne girerken, kendisine yanına gitmesini gözler İle işaret eden madam Dö Kenten'i bir köşede gördü. Yanında, iki genç kız oturuyordu. Biri uzun boylu, sert çehrell ve sarıştndı. ötekisi İ5t tıfak tefek yapılı, gözleri yeğli, çok sevimli bir kumraldı. Mlşel aatnragan kürkü ve gri şıpkayı giyenin uzun boylusu olduğuna esefle gördü ve İçinden*.
— Vaki a, sarışını çirkin değil «mı. hoşuma gitmiyor, diye söylendi.
Mütat takdim merasiminden eonr* dördfl de serginin muhtelif psviyon-larıni gezmeğe başladılar. Teğmenin gözleri, kumralın üzerinden hiç ayrılmıyordu. Bir aralık madam Dö Kenten fırsatını bularak Mlşel'a sordu:
~ Nasıl? Hoşuna gitti mİ?
— Evet, güze! arama yanındaki narin ve esmeri kim?
— Madmazel Mazey’dlr ve sarışının uzaktan kuzenidir. Fakat ondan bite ne? Eğer madmazel Peval. hoşuna gidiyorsa, düşün kü dört milyon frank drahoması vardır. İyi bir aile terbiyeci gördükten başka gayet İyi piyano da çalıyor.
— Evet hakkınız var madamı Fakat esmeri ne kadar sevimli? Ne minimini ayaklan ve ne şabana bir yürüyüşü var.
— Neler sayıklıyorsun dostum 1 ister m Lakı, beş parası ol mı yan esmeri sevmiş olasın. Mail vaziyetini böyle mİ yoluna koyacaksın?
Delikanlı, zahiren İhtiyar kadının sütlerini tasvlbeder gibi göründü. Fakat hakikatte çok düşünceli İdi. Madam Dö Kenten devam etti:
— Yarın akşam bize çaya gelecek misin Madmazel Peval da orada olacak Kendisiyle görüşürsün. Dsîıa ilk çbkikadan İtibaren genç kızın «eni beğendiğin! anladım.
Oenç subay sordu:
— Esmeri de orada bulunacak mı
— Evet, fakat ona kimse ehemmiyet vermiyor. O. madmazel Peval'ın yasında hizmetçi gibi bir şey.
— Bununla beraber çok güzel va bazibeiı bir kızdır!
Ertesi gün genç teğmen madam Dö Kenten'in salonuna sıkılarak girdi. İhtiyar kadın, delikanlıyı sert sert süzerek sitem etti:
— Bıravo, sent tebrLk ederim. Dünkü muamelen ne İdi? Ne müthiş şey Yarabbi’.
— Ne diyorsunuz madam?
— Sent madmazel Peval gibi zengin bir kızla temasa getirmeğe çalışıyorum da sen öteki beş parasız kıza
abayı yakıyorsun. Ne güzelliği, na de serveti va meziyeti olnüyah bu kİ 5, seni o kadar mı büyüledi?
— Affedersin» madam, fakat bo-nlm nazarimdi ondan güzel kadın' yoktur.
— Zannetmem kİ, ona İzdivaç teklif etmek budalalığını yapasın.
— Bununla beraber ondan, benimle evlenmesini »tlyeceğlm. Ben o mad-nıazell seviyorum.
— Fakat görüyor musun? Daha İsmini bile bilmiyorsun.
— Bunun ne ehemmiyeti var sanki? Ben ona Margarit diyeceğim, çünkü onu ilk defa Sergkto Margarit çiçekleri arasında gördüm.
Bu cîvıp Üzerine İhtiyar kadın yerinden kalktı v» başını arkaya şerirce rk:
— Al» çabuk yanıma gel. diye bağırdı.
Oenç teğmen hayretle »ordu:
— Ne yapıyorsunuz madam? Mad-mazeı Peval duyacak. Na felaket Yarabbi I
Fakat av aahlbesl, aldı mı t yarak yeniden bağırdı:
— Al» buraya gel de mösyö Mlgel’e elini ver. dadL
İşta, o zaman esmer kız. yüzü kıpkırmızı dalikınlıya yaklaştı. Salonun ^tfsvan&st arkasından lhttjnr kadınla teğmen arasında cereyan edstı muhavereyi dinlemişti. Delikanlı esmer kuu karşısında görünce:
— Madmavel Muey. diye kekeledi: Madam kenten sözünü kesti:
— Hayır Allahıı^bıtdaİMi delikanlı I Kendisi madmazel Mazey değil asıl madmazel Peval’dır. Madmazel sen! tecrübe etmek ve serveti yüzünden kendisi» evlenmek İsteyip istemediğini anlamak İçin astaragan manto 7e gri ş-v pk aşını, piyano muallim esine çlydlrmlştl, dedi.
İki genç o gün söz kestiler. B» ay sonra -la evlendiler.
Çeviren: A. Hilâli (»■■■■•...........................
Gazefebillğe nasıl başladılar?
(Arkası 5 inci saMfede) diyerek merdivenleri çıktt. Bana tarziye verdi. Hiç unutmam-bir kutu kayısı şekerlemesiyle İki kutu da saray sigarası getirip hediye etti. O zamanın patronları muharrirlerini tutarlardı. şimdikiler da böyle midirler bilemem... Mamafih böyle olduklarını bildiklerim de yok değil...
Ulunay. Pendlğa giden demiryolu üstündeki Yuduj İstasyonunda, mali □lan geniş atasül üzerinde yaptırdığı minimini evlnd» çlflik hayatı yaşıyor. Hindileri, kasları, tavukları, koyunu. ineği. Ördekleri da var„ Her gün 40 yumurtayı sepeta koyup Istan bul* İndiriyor ve yumurta meraklım bir dostuna satıyor. Ayrıca günde S kilo südü de gene bu dortuna taşıyor.
«— Na yapalım, diyor, geçim dünyası... Bereket versin ki babadan şu mirasa konduk. Yoksa halim olca olurdu. Hiçbir zaman gazetecilik, gazetecinin hakkını vermemiştir. Patronlar müstesna, kalem erbabı b»da dalma ihtiyaç İçindedir.»
Cemaledclln BİLDİK
Zayi — İst. Kr. Dnr, Komutanlığı saymanlığından almış olduğum 28.1/945 tarih 1/10 sayılı teminatıma ait ayniyat makbuzunu kaybettim yenisini alacağımdan eskisinin hiç bir kıymeti kalmamıştır.
Saduüah Şen deri
AKŞAM
MAHKEME KORİDORLARINDA:
Kâratalara güreşi Öğrettim amma pahalıya mal oldu!
Ralf efendi güreş seyrine gitmiş. Gider tabii. Yakışıyor da efendi rfincaya. Karnı davul gibi, ensesi katmer katmer, yüzü des-defcirml, avurtları sarkık, kaşları parmak parmak. Kafasını ustura ile kazıtmağa lüzum kalmamış, kalaylı hamam tası gibi parıl parıl parlıyor.
Gençliğinde Anadoluda davullu zurnalı meydan güreşlerinde Ralf efendi de el ense etmiş İmiş. O gün bugündür gönlünde u-yuklıyan güreş merale, bu sefer güreşler başlayınca birdenbire u-yannuş, Raif efendi stadyuma koşmuş. Meraklı adamcağız. Pehlivanlar kapışınca Raif efendi de tribünde fıkır fıkır kaynamaca başlıyor. Yerinde duramıyor, heyecandan hop oturup lıop kalkıyor. Güreşenlerin hatalarını gözden kaçırmıyor, tenkitler, tavsiyeler yağdırıyor. Bu arada kendisi de oturduğu yerde dişlerini sıkıp pörsük adalelerini gererek hareketler yapıyor:
— Dikkat et, oğlumI Ne duruyorsun? Çelmeyi taksana.
Ellerini dizlerine vuruyor:
— Eyvah, fırsatı kaçırdı. Benim dediğimi yapsaydı herifin sırtını yere getirecekti.
Kendini tutamıyor, gene oturduğu yerden haykırıyor:
— Koltuk altına gir, oğlum, korkma, uzat sağ kolunu da herifin belini şöyle bir kavrayıver.
Görüşler bittikten sonra stadyumdan çıkan Ralf efendi heyecan içinde kendi kendine söylenerek giderken yanma İki delikan lı yaklaşıyor.
— Affedersin, bery baba, sen pehlivanlıktan anlar mısın?
Efendi araca horozlanarak koltuklarını kabartıyor:
— Anlamaz olur muyum? Güreş oyunlarının antikasını bilirim. Gençliğimde şu bileklerimi kimse bükemezdl.
Delikanlılar yalvarıyorlar:
— Aman, efendi baba, biz de güreşe çok meraklıyız amma beceremiyoruz, Stadyumda senin sözlerini duyduk, güreşe meraklı olduğunu anladık; «Acaba şu efendi baba bize bir kaç oyun öğretmez mi?» dedik. Mademki bu İşin erbabısın, bize de bir kaç oyun gÖ3ter, sevaptır sana.
— Göstereyim amma jorağın ortasında böyle şey olur mu? Tenhaca bir yerde yapmalı bu isi.
Delikanlılar sevinerek bey babanın kollarına giriyorlar, hep beraber boş bir arsaya gidiyorlar.
— 3en yorulma, bey babacığım Biz kapışalım, sen seramıza gir, oyunları tarif «t, yanlışlarımızı göster.
Delikanlılar birbirlerine el ense ediyorlar. Bey baba karşılarına geçip kumanda veriyor:
— Üstteki, dikkat et. Belden kavra da kaburgaları yukarıya doğru sıvazüayıver.
Öbürünün kaçırdığı fırsata hayıflanıyor,
— Alttaki, abdal gibi durmasa-na. Biraz daha eğil, bacak arasına dal. Haaah, işte şöyle. Şimdi yavaş yavaş yukarıya dikil bakalım, Dikil... Dildi..; Dikil de enseden geriye savuruver şu bacaksızı.
Ralf efendi coşuyor, tarif et-
mekten dlUnde l.üy bitiyor, fakat delikanlılar İŞİ bir türlü karvıya-ftiîyorlai Nihayet Rjılj efendi dayanamıyor, avuçlarının lçuıa tükürüp besmele çekerek delikanlıların arasına giriyor.
— Sersemliğin lüzumu yok, çocuklar. Benim söylediklerime dik kat ediniz. Sen şu kolunu uzat bakalım;,; Sen de şöylece bir kurt kapanına al. Hadi, ne duruyorsun? Dirseğini dayasana şunun beline. Daya, daya, daya, day»:~ Ha biraz daha .. Çeneni de ensesine bastır
Bir saat kadar boğuştuktan sonra Raif efendi delikanlıların sırtlarını okşuyor, dua ediyor:
— Haydi bakalım, Allah kuvvetinizi arttırsın. (Söylediklerimi unutmayın, oyunlara dikkat edin. Bu minval üzere her gün bir saat oynaşırsanız. Bir seneye varmaz, siz de hodri meydan diye or taya çıkarsınız.
Delikanlılar da efendi babanın ellerini öpüp ayrılıyorlar, fakat ertesi gün karakolda tekrar karşılaşıyorlar, sonra da hep beraber Adllyeye geliyorlar. Raif efen di içini çekerek dert yanıyor:
— Keratalara güreşi öğrettim amma beş yüz liraya ma! oldu.
— Delikanlılardan ustalık parası mı aldın, efendi baba?
— Ne konuşuyorsun, oğlum? Ustalık parası almadım, üstelik para verdim. Onlardan ayrıldıktan sonra elimi cebime soktum ki bizim cüzdan uçmuş,
Ce. Re.
BULMACA
ı 1 I • 5 s T 8 a 10
- U 1 ifc 1 1 1 '
u 1 ]_■ 1 1 1
w İlil ■ TT
*■ ■ 1 1 1 1 1
"■ ı_Li a 1 1 1
■ III 1 ı ı
-3 ı ■ ı 1 1 1
4» İlil 1 ■
« İlil ■ 1
5 . .1 U 1
. , ; Mayıs 1948
Apkara Belediye Başkanlığından / 1 — Yıkılan eski Belediye ve evlenme binalarından kalan arsa üzerimde inşasına başlanan «Tlcaretevl» binasının zemin kalını teşkil edecek 8 dükkândan 7 sinin betonarme karkas halinde kiracıya teslim edilmek ye fjjrtnsmest dahilinde lüzumlu tesisler kiracı tarafının İkmâl olunmak kaydlla 5 sen» müddetle ve 7 dükkân bir mflsteclre kiraya verilmek üzere kapalı zarf usullyle arttırmaya konulmuştu.
3 — Plân üzerinde 1 den 7 ye kadar numara alan bu yedi dükkândan Anafartalar caddesinde köşeye düşen i numaralı dükkân (8.0001, köşe yanında ve yüzü caddeye olan 2 va 3 numaralı dükkânların beherlna (4.800) ve Al sancak sokağı üzerine isabet eden asma vo bodrum katlı 4 va 8 numaralı İki dükkânın beherine (3.600) ve aynı sırada asma katsız 8 va 7 numaralı İki dükkânın her birine (3.000) ner lira senelik kira hesabiyle yedi dükkânın beş senelik muhammen kira bedeli 144.000) yüz kırk dört bin liradır.
3 — Muvakkat teminatı (34501 lir* olup Belediye merkez vezneatn® yatırılacaktır.
4 — Bu işin ihalesi 2L/5/948 cuma günü saat ıe da Belediye binasında ve Beeldlye Encümeninde yapılacaktır.
8 — Arttırmaya iştirak edeceklerin 24B0 sayılı kanunun 32 nel maddesi tarifin# uygun şekilde hazırlıyacaklarj teklif mektuplarını İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Belediye Başkanlığına vermiş olmaları şarttır.
6 — İhaleye katılacak şirketlerin 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme 79 İbate kanununun 3 üncü maddesinin A vb B fıkraları hükümleri göz önünde bulundurularak hareket etmeler! lâzımdır.
7 — Bu İşe alt plân, şartname ve diğer kâğıtlar Tutanak ve Muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir.
8 _ Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edllmes. (5784)
Tabı makinelerile matbaa malzemesi satışı
Samsun Valiliğinden:
1 — İl matbaasında mevcut tabı ve diğer makinelerle elektrik motör-leri hurufat ve kasaları vs matbaa malzemesi kapalı zarf usullyle satışa çıkarılmıştır.
2 — Muhammen bedelleri tutan «31431» Ur* «15» kuruş v» geçici teminatı «2357» lira (33* kuruştur.
3 — İl Daim! komisyonunda İhalesi 21 Mayıs 1948 tarihine rastlayan cuma günü saat 18 da yapılacaktır.
4 — Bu satışa alt evrakı görmek isteyenlerin Daim! komisyon kalemine makinelerle motor ve malzemeyi görmek ve izahat almak »teyenls-rLn de İl matbaa Müdürlüğüne müracaatları.
5 — Arttırmaya gireceklerin İkinci maddede yazılı geçici teminata
alt makbuzu havi olarak 2490 5371lı kanunun tarifleri dairesinde hazırlayacakları tekil! zarflarını İhale günü saat 15 e kadar makbuz mukabilinde Daimi Komisyon başkanlığına vermeleri veya iadeli taahhütlü o-lar ak posta İle göndermiş olmaları i İrimdir, Postada olacak gecikmeler □azara alınmaz. (5383)
Devlet Orman İşletmesi Burdur İşletme Müdürlüğünden:
1 — İşletmemize bağlı Merkes İlçesinin Boğaziçi orman İçi istif yarinde 4, 5 numaralı istifte mevcut 510 adede denk 196,275 M3 çam tomruğu İki parti halinde açık arttırma sureti» satılığa çıkarılmıştır.
2 — Beher metreküpünün muhammen bedeli «50» liradır.
3 — Arttırma 20/5/948 tarihin* rastlayan perşembe günü saat 15 do işletme binasında yapılacaktır.
4 — Muvakkat teminat 738 lira 3 kuruştur.
5 — Şartname orman genel müdürlüğünde, Acıpayam, Antalya, Afyon; Denizli: Eğridir; Burdur vo Ankara merkez işletmesinde; İstanbul orman başmühendisliğinde; Bereket orman bölge şefliğinde görülebUlr.
8 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte işletme merkezindeki komisyona müracaatları. (8055)

So'dan sağa p« yutandan aşağıya:
1 — Çiğnenir amma yululoıaa -
Avrupada bir nehir.
1 — Valde - Rasgelme.
I — Bir nevi dana yeri - Esil mülkiye rütbelerinden.
4 — Arapça Usan.
5 — Çİnleö - Tersi damarcıklardır.
8 — Vesile olma.
7 — Nida - Kesenin lyîsL
8 — Kulluk.
9 — Tersi hakkında muhabbet gös-
terilendir. - Kamını doyur.
10 — Tembellik yapan.
OBÇBlf BULMACANIN HALLİ
Soldan sağa ve yutandan aşağıya:
1 — Paraoezâsl, > — Azdıkatll, 3 — Rızık, Mera; 4 — Alık, Yaşar; 5 — Cık, Van, Ya; 8 — Ek, Yas. Şer; 7 — Zaman, Neti; 8 — Ateş Şç»b; » — Sirayet ede; 10 — Dıraplbec.
Mîllî Eğitim Bakanlığından:
1 — Ankara Teknik Üniversitesi fizik, kimya enstitüsü elektrik tesisata İçin lüzumlu eleektrik malzemesi kapalı zarf usulü 1» eksiltmeye konul-muştur.
3 — Muhammen bedel! 25045 lira 50 kuruş olup geçte! teminatı 1379 liradır.
3 __ Malzemenin etas, miktar va fenni şartnamesi mesai saatleri da-
hilinde Büyük Evkaf apartmanı 4. cü katta Ticaret öğretim Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltme 13/Mayıs/lMB tarihine raslayın salı günü saat 10 da Ticaret öğretim Müdürlüğü odasında toplanacak komisyonca yapılacaktır
S— İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32. nel maddesi mucibince hazırlayacakları teklif mektuplarını İhale saatinden bir saat evvel komisyon başkanlığına, vermiş olmalar: gerekmektedir.
Postada vukubulacak gecikmeler kabul edilmez. 5784
Van 11 Jandarma Komutanlığından:
1 — J. ihtiyacı İçin Vandan. Başkale, Özalp, Çaldırana taşınacak 38(J ton erzak ve eşya taşımı kapaı zarda eksiltmeye konulmuştur.
2—14 Mayıs 948 cuma günü saat 15 de Van İi J. K. ğında yapılacaktır. Bu taşıma için tahmin edilen bedeli «30» bin lira ve geçici teminat ısa (2250» liradır.
3 — Buna alt şartname her gün Van tl J- t- lığında görülebilir.
4 — İsteklilerin gösterilen gün va saat 14 de kadar kanuni vesikalar!» teklif mektuplarını komisyona vermiş olmaları tlân olunur. (5492)
İmparatorun enfiye kutusu
AŞK VE ZABITA ROMANI
Yazan: John D. Carr Tercüme eden: Vâ-NÜ
Tefrika NO. 38 -
OÜrmün işlendiği günün âğ» üzeri, Bir Maurkre, müstakbel gelinine dair feci bir şey öğreniyor.
— No öğrenmiş kİ?
— Çıldırdınız mı dostum, ne bileyim ben?
— öyleyse niçin böyle bir telkinde bulunuyorsunuz?
— Doktor, rica ederim, sözümü kesip durmayın, na dediğimi bilemiyorum 8lr Maurlce eve döndüğü zaman hani şu size tasvir ettikleri hâletl ruhiye İçindeymiş. Öğrendiklerini, Tpby Law-s» hikâye ediyor. Her ikisi de şaşkına dönmüşlerdir. Geceleyin eaat birde' Toby, nişanlısına telefon edip, f»ba oğul öğrendiklerini ona bildiriyor Bayan Eve NellI de, perişan bir halde karşı eve gidip müstakbel kayın pederi» bu mevzuun münakaşa-•’na girişiyor.
Klr.rösş, muhatabının sözüftü £eştl:
— Ya, demek, kendi sözlerinizi n*k ■etmek» Israr »dlyorıunuz?
Ooron, gözlerini kırpıştırarak ona baktı.
— Anlayamadun? ,
— Bu anla Hıklar mum doğru olmadığını slro »pat edeceğim. Münakaşa cereyan etmemiştir. Hlddstll aöa lar söylenmemiştir. Hattâ, karşılaşma vak! olmamıştır. Ensen sizin tara-zlyenUe gbro, kaatll, odaya usulla girmiş. İhtiyarın arkasına sokulmuş, onun sağırlığından İstifada ederek karasına darbeyi indirmiştir. O aralık, İhtiyar, enfiye kutusuyla, meşgul bulunuyormuş. Hâdiseyi, böyle tasvir etmemiş miydiniz?
Ooron. tereddüt etti:
Evet, gerçi öyle! — dedll
— Peki, bu işi bayan NelU'ln yaptığımı söylüyorsun, Niçin?... çünkü. Slr Maurlce onun hakkında bir şey öğrenmemiş. Aynı şeyi Toby Lavca da öğrenmiş. Çünkü, telefonla kadana haber vermiş.
— Bir bakıma doğrul
— Düşününüz I Ben, siz* faraza gece yarısı telefon edip’ diyorum kl, «bay Gk>ron. İstintak hâkimi sisin Alman casusu olduğunuzu söylüyor, kurşuna dlzllocekmlşsln»,» 3U hemen sorgu yargıcına gidip onun vücudunu ortadan nu kardvuruz? Böylelikle benim de bildiğim bir sır, sır olmaktan çıkar mı? Eğer bayan No-tll'ln namusunu »keliyecek bir İhbar rnevzuubah» olsaydı, kadının lıenıen lo-aşıkl ava geçerek tek izahat İstemeksizin kayınpederini bu şekilde öldürmesi mantıki olur muydu?
Ooron yüksekten atarak:
— E, neylersin» kadınlar... Onların hazan öyle havsalaya sığmaz hareketleri vardır kİ...
— Her halda bu derece havsalaya sığması olamaz.
Ooron bu sefer holdo daha ahe3te gezinmeğe başladı. Fakat pek öfkeli olduğu anlaşılıyordu. Bir kaç aefer konuşmak İstediyse de kendi kendini tuttu.
Nihayet, küplere bindiğini göstermek İstercesine yumruklarım sıktı, saltıdü,
— Dostum, olaylara rağmen beni çelmek mİ istiyorsunuz
’ — Ama lşto gene de şüphen» var?
Zabıta âmiri İtiraf etti;
— İnsanın batan şüphesi olabilir.
— Kadıncağızı halâ tevki! etmek niyetinde misiniz?
— Tabii değil ml ya?... Sorgu yargıcının, tevkif müzekkeresini kesoceğl muhakkak. Bunun böyle olmaması İçin bir tek ümit var... (Muhatabına İstihza llş baktı.) o ümit do az» dostum doktor Klnrou*un şu bLc kaç saat İçinde bayan Nelill temize çı-kırnıasıdır... Söyleyin» bakılım, bu cinayeti kah edebilecek bir faraziye-n» var mı?
_ Bir bakıma evet, Farazlyem var,
— Neymiş o bakalım?
Dertnot Klnroas başkanın göalerlne tekrar baktı;
— Kanaatimce cinayet bu sevimli Lawes ailesinin bir ferdi tarafından işlenmiş olacak... Bana öyle geliyor.
XI
Bandeletta başkam kolay kolay oyuna gelir kanlardan değ Udi. Lâkin bu sefer büyülenmiş gibi olduğu yerde kaldı. Gözleri yuvalarından uğradı. Muhatabına uzun uzun baktı. Bir sükût hüküm sürdü. Bu kadar havsalaya sığmaz bir faraziye üzerine I (Artası yar) !
Levha Bakır Satılacaktır
Etibanlc İstanbul Şubesinden:
Bankamız transit deposunda mevcut muhtelif eb'ad ve sıklette levha bakır açık pazarlıkla satılacaktır.
Taliplerin, satışa iştirak etmek üzere, 17/5/948 Pazartesi günü saat 14 de Bankamın Kuruçeşme bakır deposunda hazır bulunmaları.
Müfredat listeleri her gün satınalma servisinden temin edilebileceği gribi levhalar da Kuruçeşme transit deposunda görülebilir.
Banka satışı kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ser-basttlr___________________________________(MT41
Hurda çuval satılacak
Toprak Mahsulleri Ofisi Gene!
w Müdürlüğünden:
tzmlr Bölge Müdürlüğümüzcto toplanan 50090 adet hurda Jüt hububat çuvalı ile 1145 adet Jüt un çuvalı vo 250 kilo çuzal kırpıntısı. 1V5/948 cuma gllûü tzmlr Bölge Müdürlüğümüzde açık arttırma yolu Ue »atılacaktır.
Şartlaşmam İzmir Bölge Müdürlüğümüzdo görülebilir. («12»
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:
Doçentlik Yabapcı Djl İmtihanları Fen Fakültesinde 13 Mayıs 1948 Perşembe, Tıp, Hukuk, Ekonomi ve Edebiyat Fakültelerinde de 14 Mayu 1048 Çuma Kütlü Saat 9 da yapılacaktır.
imtihan yarlerinin yakült$6flnden öğrenilmesi. (625 D
91 1
13 Man» İM®
A K 9 A >
ffafiff? T
-İŞ ARAYANLAR
DOKUMA RESSAMI (DMİnatör) — İstanbul fabrikalarında Lf arıyor. Ad-fM: Kadıköy Dam(a sokak No. 8 W
ÇOCUKSUZ BİR AİLE YANINDA — Ev hhm»ti yapmak istiyorum. Akşam'da «AO. İŞ> rumuzuna mektupla müracaat edilmesi.
2-İŞÇİ ARAYANLAR
ECZACI — îstanbulda bir eo»ne İçin genç ve tecrflbeU bir «ozaeıya İhtiyaç vardır. Eczacılar deposundan B. Hüsnü Arsar’a müracaat. 48
HASTA BAKICI ARANIYOR — Ehliyetli Ud hasta bakici alınacak. Büyükada Sanatoryomuna müracaat. 7» - I
İŞÇİ ARANIYOR — Mukavva kutu yapım evinde çalışmak üzere 16 yaşından aşağı acemi İşçilere ve 16 yaşından yukarı usta İşçilere ihtiyaç vardır. Müracaat: Marpuççular EmJ-joğlu Han No.. 38. 52 —
ZÜCCACİYB TEZGÂHTARI ARANIYOR — Marpuççularda İşlek bir ticarethanede rtccaclye çeşidi satacak sermayeli sermayesi! ortak aranıyor. Müracaat; İstanbul posta kutusu 143 adresine yazsınlar. «7 —
ÇOCUK BAKMADA — Yardımcı olarak çalışacak 14 - 18 yaşlarında bir genç kız aranıyor. Bomonti hzet-paşa sokak Süre] apartmanı No. İD; Telefon: 81088. 68 —
VEZNEDAR BAYAN ARANIYOR — Kasa işlerinde İstihdam edilmek üzere bir bayan aranıyor. Müracaat •Emel İthalât ve İhracat T. A ş.» Kısa Paşa yokuşu fincancılar. 99 — 1
HASTABAKICI ALINACAK — Yüz lira ücretle kadın hastabakıcı alınacaktır. Taliplerin bonservis ve diğer aKraklarlle Tekirdağ Memleket has-tahanesl Baştabipliğine müracaatlara 101—3
3 ALIM-SATIM (Eşya)
YENİ OTOMOBİL BATILIYOR -Yalnız üç bin kilometre yapmış 947 modeli Vfauıhan marka hususi otomobil satılıktır. Telefon 83498 vsya 40533 1
BIMEN3 15 W. — Son model çift hoparlörlü 8 dalga D eşi bulunmaz ve fevkalâde vaziyette bir radyo uygun betle «iden satılıktır. Galata Bankalar Voyvoda Han 1 üncü kat No. J9 e öğleden sonra müracaat. 80 —
SATILIK KOTRA — Boy 7.6 en 1,80 yelkenleri yeni ; denizci bir kotra çok ehTen rizttle şahlıktır. T»k 40303. U 1(
SATILIK DBNİZ VASITALARI 80 den 400 tona kadar Eiotfljlü İsveç V» tngiUz den İz vari faları satılıktır. Galata Tennenedler Yeni Han 8 No. da O. K. Görener. H8 — 1
ACELE BATİLIK — Kr&yric-r marka hususi OtomobD, 947 model olup 600 kilometre yapmıştır, sahibi Ame-rikaya gideceğinden acele satılıktır. Müracaat: Telefon 36.09 37
ÇOK AZ KULLANILMIŞ — Bir hususi Hijman acele satılıktır. Müracaat Ayazpaşade. Aytzpaşa Garajına, 88 —2
BATİLIK KAMYON — İki buçuk fabrika tonluk Bedfort 28 bin kiloma treda işlerimize ufak geldiğinden Mhiacaktır. Birlik Terakki Şirketine müracaat. Telefon 92329 91 _ 2
ÇADIR - 1 x t ebadında aşağıya kadar iki katil koridorlu İki odalı arkada önde gölgelik tent*U çadır sa-filıltır. Öğleye kadar telefon 80090 94 — 2
AZOTLARA — Maçkadan Aka-Htlere inen flpor eaddoelnde on iki konağın «nkan şahlıktır. Her ata uat on beşten sonra İstanbul-o* Bahçekapı Eczanesine müracaat. 108 — 2
4ATOJK TAKSİ _ 4 ay tYVe] Mintaden satın aldığım g b. Austin otomobilimi aslmet dotayuUo acele Rİiyonını. Hususi için saatsiz veri-IJ/n. Tel: 20824 lOfl —2
dATIUi: KOTRA — Boy 8.45, Ge-nlelik 2,«. Bütün teferrüatire. Mtl-racaat: Küçük Bebek Bayram Gazinosunda Balıkçı Mahmut «ant 2 den I ye kaıkır ıj3 _ 2
j| — Kiralık — Şahlık DİKKAT — Emlâk almak ra satmak. İpotek yapmak Istiyelnrr»; itimada şayan Bühulct Emlâk 2tarii Özalp tavassut adeT. Beyoğlu Büyük parmakkapı köşe başı No. 4 kat 1 Tel: 42398. 18 —6
DKNİ23 NAZIR ARKA BATHJK-TIR — Cihangir caddesi Güzel Sanatlar sokağında tâvizi verilmiş vil-lâlık arsa (2000) liradır. Akw su ₺-yasçelebl mahallesinde kömürcü Qem-seddin Erdoğmuşa müracaat. m — 1
GENİŞ ARAZİLİ KÂGİR HANİ — Göztepe v« Krenköy istasyonlarına 10 dakika, maktuan 12 bin liraya. Göztepe tramvay durak mahallinde arabacı MUrtafaya müracaat 974 - I
RjRAUK APARTIMAN — Kadıköy cevizlik. Şair Lâtin «olcağında (85) No. lı 4 v* 6 odalı apartıman uı iki A«iresi do yazlık veya senelik kiralıktır. Güneşli, havadar, denli görür Bahariye tramvay istasyonuna 2 dakika mesafededir. Görmek için, apar-tımana müracaat. Telefon (69147) 980 — 1
DENİZE NAZIR — Asansörlü, kaloriferi (100) UÜ (800) metre kare konforlu salonlarla muhtelif adette İç içe tek odalı yazıhaneler kiralıktır. Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han. «21 - 1
5UADİYEDE — tramvay İstasyonundan trene kadar olan kısım İle İstasyonun öbür tarafındaki uUfrez arsalar şatılıktur. Görmek, göıüşmek için mal a&hiblne müacaat telefon 82017 733 — 1
KİRALIK Apt. KATI — 3 oda, konforlu, lüks eyariyle 6-7 aylık kiralıktır. Adres: şişil 8on İstasyon Hasat sokak 48 No. 090
EMLÂK — Almak satmak isUyenler Dürüstlüğü İle tanınmış Neşet Kaya Emlâk Bürosuna müracaatları menfaatleri üdtzasındandn-. Pangaltı Pangaltı Pasajı tel 85073 7—2
BATİLIK EV — ÜsküdHT B ağlar-başı su deposu tramvay durağı »3 No. 9 Odalı kâgir; bahçeli; havadar; kullanışlı hane satılıktır. İçindekilere müracaat. Ö7 - J
OALATADA — E nlşlek bir yerde avukaat veya tüccar yazıhanesi olabilecek geni» bîr oda içindeki bir kısım eşyaslyle devredilecektir. Suadi-re 02-418 ya telefon. 55 — 1
DEVREDİLECEK APARTIMANIN İKİ NUMARALI DAİRESİ — Taksim caddesinde üç ods; antre; hol; banyo; mutfak; zlti ıy evvel bütün daire Amerikan badana; beyaz yağlı boya yapılmıştır. Dairenin her yerine göre yeni mobilye: Fllcko yeni buz dolabı; radyo; her yeri muşamba. Konforlu hJç eksiği yok. İstiklâl caddesi 130 Foto Model'de Bedri'ye müracaat. 04 —
DRAGOSTA BATİLIK PLÂJLI ARPALAR — Fevkalade manzaralı em-801 siz saybye mahalli İstanbul Maltepe Dragoe sahi ündedir. Çok rağbet gördüğünden muazzam villâ İnşaatı başlamıştır. Memba suyu,, çamlığı mevcuttur. Beyoğlu İstiklâl caddesi Ağa cami tramvay durağı 153/1 Kemal. 58-2
DEVREN BATİLIK BİRAHANE — Bir keçi Ankara caddesinde müşterisi bol; işler variyette. Müracaat: Aynı caddede No. 213 Haşbl'ye. 69-2
KİRALIK SAYFİYE — Bahça JçlD-de müstakil iki öda bir hol. Elektriği kuyusu bulunan havadar ve mükemmeldir. Pazarlan öğleden sonra Bostancı tçerenköy caddesi Bahçe sokak 7 No. ya müracaat. 64 — 1
RATTI,TK YENİ KAGİR ev — Bakırköy Yenimahalle Aralık sokak 9 No. Be? «la; üç hol; bahçe; kuyu, saat 2 den 5 » kadri bulunulur.
65 — 1
I İSTANBUL KÜKÛMKT KONAĞI ItAR^ IHINDA - Operatör M. Kental ve Fahreddin Kerim beylerin muayenehanelerine bitişin üçkatta yedi oda, bodrum, mutfak to mahsanle bahçesi olan 1« No. U mülk ev boş o-larak aatlLtkör. ûakl Düyunu umumiye bütazuHtaM İstanbul »serinin Adliye sarayı ittihaz edilmesi tckamır atnışS ti₺l olduğundan mevkii İtibariyle doktorlara, avukatlara. Lokanta, kıraathane, bun* mümasil hususat-ta İstifadeye elverişlidir. Her gün 10 - 13 müracaat 82 — 1
DEVREN BATİLIK — Kuru kahveci Tekel ve MİM Piyango bâylliğl dükkânı. İşler variyettedir. Şehrade-başı Direkieraraıı No. M aynı yare müracaat. B3 _ o
KİRALöC — Çarşı kapıda İskender boğarında ynnl yapılmış İkizler hanında depo dokuma matbuhane ve her türlü imai.thaneye elverişli yerimizle dükkan ateJye yazıhane arayanlar* odalanmıa vardır kolaylık gösterilir acele edenler kazanır müracaat odabaşma 85 — 3
mrRUOSMANİYE CADDBSİ — 65 No. lı evin «okağa karşı dükkâna elverişli bir oda terzi veya müceBllhs-ne olarak kiraya verilecektir, Orta kata müracaat. 89 — 1
BABIAlÎDE — Devren satılık yayın evi ve satılık üç katlı bina Üsküdar'da Paşa Limanında satılık depo. Telefon: 41691 87 —
TÖTÜN, İÇKİ, FUL, MİLLİ PİYANGO — Bayilikleri olan kırtasiye ve sair malzeme İle tam teşkilâtlı Kelvlnatörü bulunan Tophanede Ne-catlbey caddesinde tramvay yolu ü-2erinde 287 No. U dükkân İçeririndeki mevcut maDan İle birlikte acele devren satılıktır. Gülmek İsteyenler Necatibey caddesinde 326 No lı dükkânda Burcu Ahmed’e müracaat etmeleri. 89 —
BATİLIK EV — Harblyede Orduevi korşıamdlaki Meyve sokağında tramvay caddesine on beş metro mesafede üç katlı dokuz odalı ev satılıktır. Görmek ve görüşmek üzere aynı sokağın başındaki Cav'ın dükkânına müracaat 9 ü — 1
BÜTÖKADADA — Nizam taralında, fevkalâde manzaralı, geniş cepheli, denize 15q metre mesafede yolu olan, 350 M2 çok kıymetli arsa 20000 liraya acele satılıktır. Ada Emlâk (Taksim, Emlâk han No. 4) Telefon: 82817 93 — 1
DEVREN KİRALIK ODA — Mar-puççularda Büyük Abut Efendi haninin ikinci katanda 31/1 numaralı. Her gün saat 13 - 14 aram aynı yere müracaat 86 —
BATİLIK AJRBA — Santral durağında Bağdat caddesi Ürerinde 1880 m?, 2Q m, cephe, BEğdat cad: Kantarcı No: 8)8 TeîrfOJl: «2898
97
2
CtBALÎ CİVARI, FINDIKLIDA — Sahili bulunan satılık veya kiralık bina v« arsan olanların çap ve flütleri İle Akşamda M. M. O rt) muzuna bildirilmesi 100 — 3
KİRALIK APARTIMAN KATI -Tepebsşmm güzel yerinde konforlu muazaam apartıman katı tamamen veya kısmen oda oda kiraya verilecektir. Doktor muayenehanelerine elverişlidir. Müracaat: Birkerl. Kemal Bey sineması karşısında No. 37/1 de Etem Alakaya 102 — 2
SATILIK ARSA — Hastane ve fabrika olmağa elverişli $000 metre mu-rabbaı, İçinden Taksim suyu geçer, asfalt yola yakın. MerldlyekÖy likör fabrikası clvarmdaH arsa satılıktır. Müracaat: 81073 103 — 2
SATILIK HAMAM — Üsküdar Doğancılar caddesinde eski Hamam na-mlle maruf çifte harr.fim satılıktır. Müracaat Tel: 38 - 106 104 —2
KİRALIK YALI — Maitepede İskele ve Süreyya plâjı arası. Adalara mütenazır. Büyük teıas, telefon, dört oda hol mutfak banyo. Mevsimlik veya senelik. Tel: 82693 98 —4
Û - B
YAZLIĞINA ve SENELİĞİNE KİRA UK KAT ve MEYVA BAHÇESİNDEN SATILIK ARSA — Kadıköyü-nün en havadar ve yüksek bir yerinde denize karşı kâgir;. meyva bahçeli bir evin 3 odalı bir katı yazlığı 600, seneliği 1000 liraya verilecektir. Bahçesinde İnşaata elverişli yerler ayrıca 5 liradan satılık. Evin tamamı için de [ görüşülür. Acıbadem - Tekin sokak! No. 8. 74 —
35.000 LİRAYA SATILIK — Garaj İmalâthane fabrika olmaya gayet I elverişli 200 metre kare tam kâgir || üstü demir çatı ayrlyeten arkasındanı 130 metre arsası bulunan mahal. Elmadağ: civarında. Müracaat Kt-möl İîBÜÜen Tel: 43983 95 — 4 I
SUADİYE — İstasyonuna 6 dııkika Önünden terkos elektrik peçen 1480 r n deniz nezaretli arsa ucuz fl-latta r--.'.l:çarşı Sahaflar caddesi
I 40/J2 yorgancı Muammer 81 — ,
ACELE — tnOTİrbaş «şyttalyle kiralık Kebapçı Dükkânı: flultanâh-ELCĞin an İşlek mevkiinde mûştarJri çok Te İşler variyette kebapçı dükkânı demirbaş «vyasiyle kiralık vey» devren acele verilecektir. Divanyolu 82; Kömürcü Zlya'ya müracaat. 88 — 1
OÖZTEPKDH — İstasyonla asfalt arasında 23 X >8 metreden 619 metre kare denize nanr arsa satılıktır. Tel: 81930. 79 — 1
BATİLIK EV — Arnarutköyü Elçi sokak No. 29 öç odalı kâgir; elektrik; deniz görür; bahçeli; boş teslim. Be-yazgül caddesinde Bakkala müracaat. No. 4/1. 82 —
BATİLIK ARSALAR — çifteharuz 1ar Belâm İç eşme durağına yakın Hacı Mehmet Ağa sokağında 8-7. Birer dönümlük arsalar. Müracaat: Telefon: 43648. 53—1
KABATAŞ VAPUR İSKELESİ KARŞISINDA — Baraybumu; Marmara; Boğaziçlne İç açıcı deniz mansaralı; fevkalâde nezaretli; tramvaya yakın; bahçeli; dokuz odalı ahşap ev satılıktır. Arsası 300 512 olup apartıman inşatma elverişlidir. Mezarlık çıkma» No. 4 e. 79 — 3
KİRALIK KATLAR — Nişan t aş Hacı Mansur 80. 17 2—2
SATILIK ARSALAR — Denize, vesaite yakın, manzarası, havası fevkalâde, inşaat» müsait, asfalt üstünde birer, yarımşar dönümlüktür metresi 9 - 10 - 12 lira. Bostancının, en güzel mevkii olan Altın tepededir. Bostancıda Bakkal Aliden eorulmâst. Tel; 92/132 m _ 1
UCUZ ARSA — Nişantaşı Valikonağı caddesi İngiliz mektebi civarı güzel manzaralı havadar müfrez arsa altı daireli apartıman. İnşaat ruhsatiyesi vardır. Müracaat: Teşvikiye Kalıpçı sokak No. 08 daire 3 bayan Lâmla. 112 — 1
CİHANGİRDE — Denize nazır 4 daireli apartıman la Agah a m amin dn ruhsatı, çimentosu hazır arsa ve Bul-tanahmette 4 odalı ahşap ev satılıktır. Beyoğlu Balo 8. 3/1: Tel: 48014 109 — 2
MAÇKA — Karakolu yanındaki sokakta yeni yapılan apartımanın 4 odalı 2 nd katiyle 6 odalı 3 üncü katlan kiralıktır. Bitişiğindeki Hü-meyra apartmanı kapıcısına müracaatları, 107 — 1
BOSTANCININ — Hara, manMra-sîle meşhur A İtin t epesinde vesaite dakika, denize çok yakın İki dairel villâ satılıktır. Denize karşı geniş teraslar, boş tecllm, tediyede kolaylık. Ayrıca milfrez arsalar Taksim Kristal 13 Telefon 84439 110 —
^-MÜTEFERRİK İNGİLİZCE — Arflerikada okumuş re Amerikan mekteplerinde tegillzce öğretmiş bir genç üç ayda Usan öğretir. Akşam «D. a.> rumuzuna müracaat. 77 —
MAKİNE PARÇALARI — Teknik resimleri. Muhtelif konstrükrion hesap ve projeleri uygun Ücretle, çabuk yapılır. Akşamda; Heriş 92 —
İTİBAT VEKALETİNDEN ALM15 OLDUĞUMUZ — «4081» sayılı ttıtlra beratının «15» sene müddetle merdiven otomatiği İmali İçin bir 1? ortağı kapital arkadaşa ihtiyaç vardır İstiyenlcr Nlşantaş Rumeli caddesinde 29/1 de Sebat! Bilge müracaat . 84 —
MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ Gazetemiz Idnrehanesin) adres alarak göstermiş oIsd karilerimizden Usta Terzi — Ticaret — Makul — B.T.Z — A.D.D — 77 — Gene — Lisan — E.B — Guvemuman — namlarına gelen men toplan idarehanemizden aldırmaları rica olunur.

rz^aBBB Dr. IHSAN SAİIIbebsksz i öksürük Şurubu s Öksürük ve nefes darlığı, boğ-■ maca ra kızamık öksürükleri için j;. pek tesirli İlâçtır. £«a Herkes kullanabilir, nsa
g Çocuk iıekiml: Doktor ı Ahmet Akkoyunlu / Taksim - Talimhane Palas / Telefon: 82629
iAksrieml Resim, Heykel (Orta ve Yüksek) Süsleme ve Türk Süsleme Milimleri öğretmen ve öğrencilerine Güzel Sanatlar Akademisi
Müdürlüğünden:
1 — İmtihan hazıriıklunna esae olmak üzere Resim ve Heykel bölümleri öğrencilerinle 14 Mayıs 948 Cuma: Süsleme ve Türk süsleme bölümleri öğrencilerinin de lö mapa 048 Cumarte-f. günü saat 9 dan itibaren ft’aao, jebeke v« nüfus hüviyet tezke-feterf). fle birlikte Akademiye müracaatları.
2 — Adı geçen Bölümler Öğretmenlerin de yukarıda teablt
çjdllçn tarihlerde teşrifleri, (6431)
(Satılık Emlâk)
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN:
Duaya No, __________________cinsi ______________________
823O1/Ö299 Burgazada, Yalı bo. ve Burgaz çarşısı cad. lada,
1 panel yeni 35 kapı sayılı 17 M2 arsa.
42301/8484 Fatih, (Yedikule) tmrahor tly&s bey mah. istasyon cad. ve Hail t efendi ao. 1273 ada, 4 parsel an askl 103 esM, yeni ve taj 121 kapı sayılı 80 M2 arsa.
42301/6518 Fatih, (fiamatya) Hacı Hüseyin ağa mah. Soğuk Sarnıç ve Çarıkçı so. 1218 ada, 8 parsel eski yeni ve taj I kapı »ayılı 83 M2 arsa.
82301/6447 Fatih, (Yedlkule) İmrahor İlyas bey mah. Kürkçü Hamamı so. 1283 ada, 9 parsel eski yer.l ve tal 8 kapı sayılı 101 M2 arsa.
82301/5092 Fatih, (Samatya) Sancaktar Hayrettin mah. Etyemez Tekkesi so. 482 ada, lî parsel en eski esld, yeni ve taj 35 kapı «ayılı 1328 M2 »ta.
42801/8098 Fatih, (Samatya) Sancaktar Hayrettin mah, Te-berdar so. 955 ada, 18 parsel eski ve yeni 1 kapı sayılı 85 M2 *»"
62901/0207 Fatih, (Fener) Abdi Subaşı mah. Abdülezel paşa cadL 2303 ada, 28 parsel en eski 878. 378 «kİ ve yeni 846 kapı sayılı 45 M2 kâr gir dükkânın 19/180 payı.
02301/8230 Fatih, (Fener) Hamaml Muhittin mah. Miraç so. 1839 ada, 65 parsel en eski Te eski 39, yeni 19, 91. 23’ kapı sayılı 551 M2 bahçeli ahşap ev. (Hâlen tahminen 42 M2 İlk bir odalı ve altında kömürlüğü bulunan kâr gir kulübe mevcut, ahşap ev yıkılmıştır.)
02301/640 Eminönü, (Yenlkapı) Yalı mah. Atmaca so. 1118 ada, 22 parsel eski 173 yeni 12 kapı sayılı 34 M2 arsa.
D. 3/148/1 Bariyer, Yeniköy mah. Köy başı cad. eski 187 yeni 203 kapı sayılı 287.50 M2 arsa.
Yukarıda yazılı gayri menkuller 2/8/048 çarşamba günü saat 15 de Milli Emlâk Müdürlüğündeki komisyonda aymyri «Cık arttırma İle satılacaktır. İsteklilerin nihayet saat 15 e kadar yatıracakları teminat makbuzları ve nüfus ellzdanlarile satış günü komisyona, fazla bilgi için sözü geçen müdürlüğe başvurmaları. (Teminatlar önceden de yatırılabilir,)
(•412)
Kıy- Temini eti natı Ura Lira
055 42
420 82
400 80
808 61
8000 800
140 11
950 72
8000 225
290 S2
4350 327
Ankara Belediye Başkanlığından:
1 — Atıf bey - Yenldoğan yolu tesviyesi ve kuru duvar İnşası İşi açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen keşif bedeli (15062.80) liradır.
3 — Muvakkat teminatı (1129.71) lira olup belediye merkez veznesine yatırılacaktır.
4 — Bu İşin ihalesi 14. 0. 948 cuma gtlnü azat 18 da belediye binasında encümende yapılacaktır.
* — ihaleye İştirak edeceklerin (10.00)) Ürahk teşriyei tllrablye ve kuru duvar inşaatı yapmış olduklarına dair vesika İbraz etmek «liretiyle ihale gününden en az üç gün evvel fen müdürlüğünden yeterlik vesikası almaları şarttır.
• — şartname ve diğer k Ağıtları tutanak ve muamelât müdürlüğü kaleminde her gün görülebilir.
7 — İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona müracaatları. (50521
Yapı işleri ilânı
Tekel Manisa Başmüdürlüğünden î
Akhisar Tekel İdare binasıle mamulat ve İçki anbannın tadil İkmal İşlerinin 30/4/948 ğününde İcrası mukarrer kapalı zarf
ve İkmal İşlerinin 30/4/948 gününde icrası mukarrer kapan zarı eksiltmesi yalnız bir isteklinin bulunması ve teklif olunan bedelin lâyık hadde görülmemesi sebeblle «2490» sayılı kanunun 40 Oı maddesi gereğince bir ay müddetle uzatılarak 31 Mayıs 048 günİP ne bırakılmıştır. 1
1 — Eksiltmeye konulan İş: Akhisar Tekel İdare blnaslle nıa-mulât ve İçki anbannın talikim, tadil ve ikmal İşleridir.
2 — Keşif bedeli tutan «48844,90» Hra muvakkat teminat r. İlçesi (3663.37» Uradır.
3 — Eksiltme kapalı zarf usullyle 81 Mayıs 948 pazarı 1 günü saat 15 de Manisa Tekel Başmüdürlüğünde toplanacak 1 □-misyon tarafından yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnameslle keşif evrakı ve diğer belgele®■-- nisa, İstanbul, Ankara ve İzmir Tekel Başmüdürlüklerinde ğö 1-
lebillr. 1
5 — Eksiltmeye girebilmek için de İsteklilerin bu İşe bf c en az bir kajemde kırk bin liralık İnşaatı kusursuz bir 8Weltc şardığına dair ait olduğu daireden alınmış ehliyet yesŞüfmı ıVri silime gününden üç gün evvel yukarda sözü çeçen b'aŞhrii^rlük; lere İbraz ederek yeterlik vesikaları almaları ve bü ffölkajı 2400 sayılı kanunun 33 üncil maddesi mucibince eksiltme lronMsyonıı-na eksiltmeden bir saat evvel tevdi etmeleri İcap eder. (638?)'
Arazöz alımcak
Edremit Belediye Başkanlığından:
Belediyemiz için bir adet Yangın söndürme ve sulama tertibatlı komple arazöz alınacaktır. Benzin boya karpit ve mazot ve iştial edici maddeleri kuru olarak söndürmeğe mahsus tertibatlı olanlar şayanı tercihtir. Tekliflerin Belediye Başkanlığına bildirilmesi rica olunur. (6221)

4
8;ıhi(e 8
AKŞAM
12 Mayıs 1918
İMKÂNI VAR MI ?
EVVET !
MİRAPON. ile ipekli ve Yünlü çamaşırlarınızı yıkarsanız sarf edeceğiniz emek ve vakit yarı yarıya düşer.
MtRAPON. İpekli ve Yun-lü malzemeyi yıprandırmadan. sarartmadan ke-çeieştirmeden temizler , ve fevkaiâda bir yumu-
/ şak iık verir.
3c^û*t M İ R A PON (yurtçu 1fa*Xa&Ü)
_____________
■BonsaM) Sayın Bayanlara: hbubimbi
Toz ve Bıil halinde yeni bir parti hakiki
BELÇİKA NAFTALİNİ
TAKSİM ECZANESİNE
” 'ni’rıSHBBBBBBHMB gelmiştir, ■
tngl|lz Bandıralı ——
PAHANG
Vapuru 13-5'948 tarihinde 11-mauıtniM gelerek:
SBLİNtK - PİRE - BEYRUT -İSKENDERİYE - FORT - SAÎT Vj KIBRL3
. içla yolcu »o eşya kabul edecektir. Fazla malûmat İçip. Olla: a RthLını Caddesi Hovaglmyarı Hail 147/1 DEMETRİüa J. ZERVOUDAKÎ3 Vapur acentasına müracaatı 1>BHB riça olunur. Tel. 42139 ssc
i T A L l'c'o vapur acentesi BUENOS AYRES ve BAJA ELANCA ‘(Arjantina) için YOLCU seferi.
11 000 Tonluk İtalyan transatlantik
F İ D E S vapuru. Mayısın sonuna doğru [3tanbuîdan voicu alarak Arjantinaya hareket edecektir.
Fazla tafsilât için: Frank Han Galata. Rıhtım caddesi 3 üncü kat Umum acenteliğine müracaat sna Tel.: 44708 7 zassm
Türkiye Kızılay Deneği
Genel Merkezinden:
Demek İhtiyacı için beheri 1.60 (2.30 eb adında, 2.5 kilo ağırlığında, orta kalitede ve tercihan koyu gri veya kir götürecek renkte
2.COO yün battaniye satın alınacaktır.
I Battaniyelerin dört köşesine Kızılay işareti konulması şarttır.
Bu evsafın dışındaki teklifler de tetkik edilebilir. 500 tanesi bir hafta İçinde kalanı da bir av sonra teslim edilmesi- matluptur. Satmak isteyenlerin 1 Haziran 943 akşamına kadar teklif mektuplarile örneklerini Ankara'da Kızılay Genel Merkezinde bulundurmaları rica olunur______
BMsa □ I K K A T| ■*»
Piyasanın en İşlek mahallerinde vo büyük ardiye ve yazıhaneleriyle ve içinde un öğütme re kahve, nohut ve çekirdek kavurma makineleri ve müşterisi çok. t?mlz köfteci dükkânı, bakkaliye. gazino 7e otel kiralık veyahut devren re 4000 liradan yukarı ev. dükkân ve saire almak iste-
yenler bir kere Dlvanyolunda 75/1 No. Emlâk Komisyoncusu ftüş'û Oüusuj’e müracaatları
'menfaatleri iktizasındandır.
Tap Fakültesi Dekanlığından:
Fakültemizin Nöroloji, FarmokoIoJI, Bijyen, iç hastalıkları Polikliniği, kadın - Boğum servisleri İçin tıbbî alet ve llboratuvar malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır. Bunların listesi fakülte idaresinden tedarik edilir.
İşlek(ilerin tekliflerini 31 mayısı kadar dekaulıgıtnıza göndermeleri Hân olunur. (0288>
İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden
Şişli santral binası damının onanını açık eksiltme ile yaptırılacaktır. Muhammen bedel 8112 lira olup muvakkat teminat 609 liradır Eksiltme 28 5 943 gününe rastlayan cuma günü saat- 15 de İstanbul Telefon Başmüdürlüğü binasındaki Satmalma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde Beyoğlu P.T.T. binasındaki Levazım Âmiıllğiııe müracaatları. Eksiltmeye girebilmek üzere en az sekiz bin liralık asfalt kaplama işi'yapmış olduğuna dair resmî daireden alınmış vesika île Ticaret Odası vesikası, muvakkat teminat makbuzu veya muteber banka mektubu İle birlikte mezkûr günde yukarıda toplanacağı yeri yazılı komisyona müracaatları. (6432)
Kelepir Salış
Erenköy ü Lstaayonundd Î48Ö0 liraya 7 odalı kâg'.r evle 7000 liraya bir dönüm çaın|ı arsa 13/5'943 gunti Milli Emlâk tarafından İstanbul defterdarlığında satılacaktır.
Lrafaat Milli Emlâk'dan ■■■
BAHÇE MERAKLILARINA
Halis (Raygrassi İngiliz ÇİM tohumu gelmiştir. Fiatlerimiz ehvendir. Keza her nevi SEBZE ve ÇİÇEK TOHUMLARI Bahçesi âtları mağazamızda mevcuttur. Adres: tstanbu], Bajıkpazarı, Lonca Sok 3 Varil Kaplanofelu
Çember ve kırık şişe saîışı
Maliye Bakanlığından:
Beşiktaş'ta Devlet Kâğıt Deposunda halen mevcut takriben öç ton kırık şişe ile yine halen mevcut v® 1943 senesi sonuna kadar toplanacak çemberler açık artırma İle ayrı ayrı ihale edilecektir isteklilerin, birincisi için 15 ve İkincisi İçin 75 liıa geçici teminat ile birlikte 24 Mayıs 1948 Pazartesi günü saat 14 de mezkûr depoda hazır bulunmaları. (G409)
1948 MODELİ BİNEK OTOMOBİLLERİ
Piyasamızda fevkalade bir rağoat gördüler. Birbiri ardına gelen partiler çok kısa bir müddet içerisinde ^tamamen sat.İdi.‘ 3u otomobiller bu
gün gerek İstanbul gerekse diğer şehirlerimizin caddelerini süslemektedir.
Yeni bir parti gelmiştir!
SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN
EMİRLERİNE AMAOE
8ULUN0URMAKTAYIZ
TEKTAŞ TEKNİK VASITALAR TICARET T. A. Ş. Istiklli Caddaal No. 103 Beyoğlu — tıianbul
■Teiafon.: 41089 Telgraf : VASITALAR
Malzeme satışı
T. H. K. Etimesgut Uçak Fabrikası Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda cins vş mlkdarı ite muhammen bedel ve geçici teminâtları yazılı kullanılmamış va kısmen orijinal anbaaillı depo far.iaaı malzeme kapalı zarf tısullyle satılacaktır.
2 — Her gurup İçin ayrı fiat teklif edilecektir.
3 — İhale 14 mayıs 1048 cum» günü saat 10 da Ankara'da Etlmesfut Uçak fabrikasında. İstanbul'da T. H. K. şubesi müdürlüğünde aynı zamanda yapılacaktır
4 — İhaleye iştirak edecekler fabrika T. H. K. Genel Merkez ve T. HK, İstanbul gubeM Teşnelerine her gurubun hizasında yazılı geçici teminat paralarım yatıracak Ta alacakları makbuzları ihale günü Ankara ve İstanbuldnkl satış komisyonlarına verecekleri teklif zarflarına koyacakladır. Teklifler kanuna ya. şartnameye uygun bir şekilde yapılacak ve zarflar usulüne uygun şekilde kapatarak ihaleden bir saat evvel komisyonlara verilmiş olacaktır.
5 — Batışa arrcdllen malzeme numuneleri Ankara'da Uçak fabrikanda, İstanbt&la T, a. K. şubesi müdürlüğünde her zaman, görülebilir,
0 — Depo stok fazlasından satışa arzediien malzemenin müfredatı İL telen Ua «atış şartnamesi Ankara’da T. H. K. Genel Merkez Lev3?ım Müdürlüğünden fabrika veznesi ite T. H.K. İstanbul şubesinden (3. lira mu-
kabilinde alınabilir.
7 — Adı geçen ma! eme Ankara'da Etimesgut Uçak Fabrikası depolarında şartnamede yazılı esaslara gö-
re tesLlm edilecektir.
8 — Fabrika bu malzemeyi satıp satmamakta serbesttir. (585>>
Not: Ankara garından fabrikaya tren hareket saat! 8.33 da
fabrikadan Ankara’ya 13.38 da
83tıl3nak malzemenin
Gurup No. sı Cinsi Eb'adı
1 Zımpara taşları Eb’atlan şartnameye ekli müftedai listelerinde yazılıdır.
2 Kılavuzlar ■ k k
3 Kaybalar ■ > •
4 Mikrometreler ■ k k
5 Makkapiar > k »
6 Muhtelif takımlar Cinsieıl miıfreda! İle cb’atiarı şartnameye eki! t listelerinde yazılıdır.
7 Amerikan aynası • k •
8 » » k • •
9 Torna aynası * * •
Mlkdan Muhammen Geç tel teminatı
adet bedeli tutarı
26 3.ÛB5.23 231.40
G05 1.547 35 119 80
23S 1.483»- 109.75
42 1.967.95 140 10
m 385.47 29.—
13? 8 2.503.80 188.—
34 4.808.15 3'50.35
S 2.042.— 153.15
26 6-35R.S5 476 »S
Yüksek Denizcilik Oku'u Müdürlüğünden:
Muhammen flatı Mtfcdarı Liıa Kş
Çeşidi
Evsafı:
Muvakkat teminatı Lira Krş.
PrecLslon endlkatürü
Eıidikalör
Tip4-HS yüksek lııziu 2400 devre kadar. nıotörler İçin çubuk yaylı pce-clslon endilcatörû; kutusu, takımı, valfı, 1'1 Uk piston ve kovanı. 4 adet çubuk yayı ve diğer teferruatı ile birlikte.
Tip 2-CPT Kronomatîk tenburlu .kurmalı ve spldometrell tanburlu. enrtlkatör; kutusu, takımları, 1/1 11te piston ve kovanı, 1/5 İlk piston vo lmvır.ı. 7 adet y?y.ı 50 İlk $ adef kl-gıt pakell, 1 adet valfı, 1 adet takat hesabına yarayan »Çebl Çef» cedvelî ve bakım kitabı ile birlikte.
2500
00
i
2580
5180
00
00
I _ Okulumuz lâborat-j-,arlarına lüzumu olan çeşit ve mlkdırı yukarıda yazılı l&l kalem alet. satm alınmak ürere açık eksiltmeye konulınuçtur.- Eksiltme 28-5/948 cuma gilnü saat 14 de Yüksek Detil» ut Okulu
Müdürlüğünde toplanacak satmalına komisyonunca yapılacaktır.
2 - şartlaşmayı görmeği arzu edehler okul İşlemler şubesi saymanlık serırldae müracaat etmelidirler. Muvakkat teminat okuldan alınacak irsaliye ile İstanbul Yüksek Okullar Saymanlığı J'4^U“Ca“T
j _ Eksiltmeye girecekelrln 249Û sayılı kanunun 3 ve 3 üncü maddelerindeki şart.an hıL ve Ticaret odasınla 1948 belgesini almış olmaları, gereklidir. __________18432'
Bostancıda Kartal Kadastro Müdürlüğünden '
Pendik Doğu mahallesinden Jtada.StoOJu tekemmül eden 858 parça gayri menkul He balı, Çavıışogju Majte.ıe. Fcyzullah, Cumhuriyet Baglar-başı Allayçe.şıtıe, Plijlar, Küçük Yau ve aşa£ı mahallelerin perakendelerinden kadastrosu tekemmül ettlrlen ceman 267 parça gayri menkulün 2813 No. lu kadastro kanununun 25 el maddesi mucubince tanzim edilen askı cedvellerl dairemiz salonu l(e mahalli belediye salonlarına asılmıştır.
Doğu mahallesindeki gayri menkullerin plânlarını görmek İsleyenlerin müdürlyltlmize ve diğer mahallelerdeki gysrl menkuller İçin Kartal tapu sicil muhafızlığına ve İtirazı olanların da İki ay zarfında Bostancıda içerenköy caddesinde müdüriyetimize müracaatları l’in olunur, :CJ39» •
Teknik Okulu Müdürlüğünden:
Okulumuzda 115 lira kadro ücretli Hastabakıcılık açıktır tdeklilerin 18/5/948 gününe kadar Yıldızda buluttan okul müdürlüğüne belgeleme birlikte müracaatları. (ö47ö)

TÜRKİYE SİGORTA PRODÜKTÖRLERİ CEMİYETİNDEN.
Cemiyetler kanununun ı« üıcl maddesine tevfikan olağanüstü bir kora gre akdi kararlaştmlmişlır- Toplantı 20'5/1048 perşembe günü saat t i do Ticaret odas! içtima salonunda yapı laçağindarı bilumum üyelerimizin teşrifleri rica ve Hân olunur. .
GÜNDEM: 1 — Cemiyette ûzalarımiza mahsus bir yardım sandığı tesisi- 2 . Aidatla Hs'li cemiyet nizamnamesinin 11 inci maddesinin deli Iştirllmesi._____________ _______________________________
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım Amirliği Satmalına Komisyonundan
10,000 tane İzolatör İle 10.0Û4 taue deve boynu demiri alınacaktır, ahammen bedeli (17500* lira geçle! teminatı (13121 lira 15O> kuruştur.
Kapalı aarf eksiltmesi: 1 haziran 1948 salı günü saat 15 tedlr.
Şartnamesiyle numuneleri her gün Komisyonda görülebilir, isteklilerin teklif mektuplarını en geç ekilltme günü saat 14 e kadar Qajata Mumhnue caddesi No. 54 teki komisyonumuz başkanlığına vermeleri veya göndermeleri. (5893)

Comments (0)