(--- YARIN----
EV -----
KADIN
MODA
L—____________

Sene 33 — No. 11560 — Fîati her veıde 10 kuruştur.
ÇARŞAMBA 13 Aralık 1950
Sahibiı Necmeddin Sadak — Yazı işlerini fiilen İdare eden C. Bildik — Akşam matbaası
Gelir vergisi ve memurlar
Millet Meclisi çevrelerinde dolaşan söylentiler
Bazı kasaplar eti 140 kuruşa, bir kısmı da 300 den satıyorlar
KAHRAMAN TUGAYIMIZA VERİLEN YENİ VAZİFE
l-----------
Tevkif salâhiyeti
Ankara 12 — 1951 bütçesinde memurların vaziyetinin gelir I vergisi dışında bırakılması, mesken ve yakacak zamlarının t kesilmesi dolayıslle memurların ■ düştükleri müşkül vaziyet Mec-11$ çevrelerinde şimdiden bazı söylentileri mucip olmaktadır.
ı Büyük Millet Meclisi bütçeyi I tetkik etmeden evvel kömlsyo-| nuıı biı hususta hükümete bir I teklifte bulunar&k gelir vergi? sinin tatbikini isteyeceği söylenmektedir.
Bu hususta muhalefet partilerinden maada D. F. II milletvekillerinin de tenkldlerde bulunacakları sanılmakladır.
Bu birbirini tutmayan fiatler karşısında belediyenin, eti ucuz sattırmak için tedbir alması lâzımdır
Mısır çarşısında 140 kuruştan el satan kasap, uruıluğua sebeplerini anlatırken

Siyasî komite ateş kes emrini incelemeğe başladı, iki aziz şehidimiz Tokyoda törenle gömüldü
Yeni tasarı ile savcılardan alınarak hâkimlere veriliyor
Gelecek göçmenlere yardım
Tokyo 13 — Korede savaşmakta olan tugayımıza verilen yen! vazife. Korenin başkenti Seul’u korumak ve buradaki ana münakale yollarını kontrol altında bulundurmaktır, Şimdiki halde cephade sükunet vardır ve komünist Çinlilerin yeni müdafaa hattına karşı taarruzlar yaptıklarına dair bir haber gelmemiştir.
Londra 12 — Koredekl son savaşlar sırasında ağır yaralanan Türk asker ve subayları, diğer İngiliz ve Amerikan-asker ve subayları gibi Japonya hastanelerinden alınarak uçakla Amerlkaya gönderilmişlerdir.
İki aziz şehidimizin cenazesi
Tokyo — Birleşmiş Millet-
ler bayrağı altında savaşmakla olan Türk sava*? birliği şehitlerinden Kâzım Tezcan ve Halil Küçükgöa'ün cenazeleri törenle kaldırılmış, ayyıldızlı bayrağa sarılı tabutların arkasından Birleşmiş Milletler mümessil* lerl. Amerikalı generaller ve kalabalık bir halk kütlesi İlerlemiştir. Bunlar arasında 200 den (Arkası 2 nci sahifede)
Ankara 13 (Akşam) — Dün Meclis Adalet Komisyonunda kabul edilen bir kanun teklifi ile cürmü meşhut suçlarında savcının tevkif kararı verme salâhiyeti kal-r ilmiş, tır, Meşhut Suçlar Kanununda yapılşn bu tadilât üzerine Ct®a Muhakemeleri Usulü Kanununun 104 üncü maddesine göre bundan böyle tevkif kararını yargıçlar verecektir.
(Arkası 2 nci sahifede)
Bir tiyatro piyesi hoşa gitmemiş mi?
Tiyatro piyesleri, tıpkı fikir ve sanat eserleri gibi yalnız kanunların hükmü altında olmak gerektir. Bu bakımdan. esefle karşılanacak bir hadise karşısındayız.
V_ . - /V ecmeddin S A D AK____i
Dün geceki iki yaralama vakası
Haşan Bulut metresini yaraladı, Mahzende kanlı bir boğuşma
T) üyük hâdiseler olup biterken küçük dertlere aldırış edilmez. Kore dramı karşısında acı duyulurken bir komedi müellifinin başına gelenleri dinletmek güçtür. Derdini kimseye dinletemediği için olacak, Cevat Fehmi Başkut cSana rev veriyorum» adındaki piyesini fikir ve kalem erbabı huzurunda okuyup reylerini istemiş.
Gazetelerin yazdığı gibi, bu piyes, provaları ve dekorları tamamlanıp oynanacağı, sırada geri alınmış, Kimin karan veya emriyle, va-hut hangi sebeple? Orası meçhul.
Hâdise ehemmiyetli olmayabilir. Nice tiyatro piyesleri vardır kî. bunu kabul edecek edebî heyetin beğenmemesi, halkın hoşuna gitmemesi, kanunlara veya ahlâka uygun olmaması yüzünden sahneye konulmamıştır. Nihayet bir tiyatro piyesi dolayısiyle bir mesele çıkarılmasını özleyenlerden değiliz. Fakat bir memleketin hayatını, sadece büvük iddialar değil, her günlük kiicük hâdiseler tanzim eder. Demokrasi ve hürriyet. yalnız dört yılda bir, seçimden secime tezahür e-tferek parti sövüşmelerinde ve Meclis tartışmalarında kendilerini göstermekle yet-sinen anlamlar değildir. Memleketin her işini, vatandasın her faaliyetini ilgilendiren bir idare şeklidir.
Şimdi, nasıl otur da bir ti-
yatro piyesi, kanun ve hâkim ise karışmadan, sahne*
(Arkası 2 nci sahifede) ıımuRTn «Otomobile binenler kongresi» !
Şoförler, bazı taleplerde bulunuyorlar;
1 — Muhakemelerin gayri mevkuf olması. Çünkü kazalar kasdi değildir ve şoförlerin adresleri malûmdur. Diyelim ki kabul. Gerçi büyük'ihmaller yüzünden de kazalar olabilir.
2 — Yirmi beş yaşını doldurmamışlara otobüs emanet edilmemesi. Çünkü çok cana kıyabilirler.
Divelim ki, gaye meslek rekabeti değildir; onu da kabııl. Gerçi. 25 yaşından pek daha gcııc kimseler, o-tobiis şoförlüğünden ııek daim ayır v* mesııliyctli vazifeleri lıarbde, sulhde yükleniyorlar. Modern Amerİkada da. ananeli tııgüterede de. ecdadımızın Tiirkivesinde de bu böyleydi. hövledir.
Aııeak şoförlerin, bilhassa, kendi mesleklerinde aksaklıkları kendi meslek suurla-rivle düzeltmeleri beklenir:
3 — Maddeten ve manen her mânada güvenilir insan Kadrosu. 4 — Makine, karoseri. taksimetre bakımından kusursuz araba. 5 — Kabul edilmiş usullere tam riayet.
Yoksa bir de «Otomobile binenlerin kongresin ni toplamak lâzım gelecek.
Dün akşam Kadıkn.yÜode»İb-rahimaga çayırında kanlı bir vaka olmuştur.
Yeldegirmeninde bir gecekon duda Haşan Bulut İsminde biriyle metresi Sünbiil oturmaktadırlar. .
Haşan Bulut ile Sunbıil bundan bir hafta pvvel bir kıskançlık meselesinden kavga etmişler, Sünbiil, bir gün Hosan Bulut evde yokken bohçasını alıp gecekondudan ayrılmıştır.
Haşan Bulut, altı gündür a-radıgı Silnbül Ue dün akşam Ko şu yolu mevkiinde karşılaşmış ve yuvasına dönmesini işlemiştir.
Sünbiil, artık bu hayata ta-
hammül edemıdiği cevabını verince Haşan Bıılut Uçağını çekerek Sünbül'j muhtelif yerlerinden yaralamıştır.
İşe el koyan zabıtu yaralı ka dini tedavi altına aldırmış. Haşan Bulut yakalanmıştır.
Mahzendeki kanlı kavga
Diin gece diğer bir yaralama vakası da Saray burnunda sahil boyundaki surlar arasında bulunan bir mahzende geçmiştir.
Bu mahzende yatıp kalkan Şefik Can isminde biri, akşam, yatmak üzere mahzene geldiği zaman, Abdullah İsminde diğer
Celâl Bayar, Kızılay merkezinde
Ankara 13 (Akşam» — Cum-’lsîerUe bizzat alâkadar olacak-hurbaşkanı Celâl Bayar. dün saat 11 de Kızılay genel merkezine giderek Bulgaristandan gelecek göçmenlere yapılacak yardımı tetkik eden İdare heyeti toplantısına iştirak etmiştir. Bayar, çalışmaları şırasında göçmenlere yapılacak yardımların büyfık bir titizlikle ele alınması gerektiğini söylemiştir. Haber verildiğine göre Cumhurbaşkanı göçmenlere yardım
tır.
■ BeyoğLu semiıerlıttusı kasaplarda etin kiıusu "00. diğer semtlerde de ’ı'o - arasında şat lirken Mis«n, jrŞ 'undaki ıkasaplarda koytıı eti Jin İlâ İffO [kuruşa satılm^tladıı
Eti ucuza «atan kasaplarla görüştük. Buvık bir muştert kalabalığıma luplandıjh Mısır-e arşısın da kİ ou dükkânda kuzu eti 140 kuruşa ihsİit akladır.
Dükkânın sBfılblne diğer ka-japiar eti p.thnlı .«ts-tarlarktn Kendisinin naş ı oluyu- d» bu ucuza et (atabi>di»lni sorduk. Şu sevabı verdi
Son zarvHCianlu is>anbui-dak! kasaplar.e. sayısı bini geçmiştir Hu ımıh kilede eskiden bir iki Itasap. varken şim-5-10 kASıip varritj Bunlar Dibayı-' 4ü W kilo et satmaktadırlar fl'i kadar eta perakende?1 kâr koymaz-ev ve ailelerini çcçlndlre-Bu yü’.deıı hlv aynı ett 140 kuruşa «utarken onlar '50 - 260 kuruşa sntmakıadır-
(Arkası 2 nci sahifede»
.1 i
Eski Zamanın
MERAKLI
VAKALARI
bir şahsın da burada yatmağa hazırlandığını görmüş ve derhal dışarı çıkmasını İhlar etmiştir. Abdullah buna yanaşmadığından. münakaşa başlamış. bıçağını çeken Abdullah şefik Canı muhtelif yerlerinden yaralamıştır.
Bu işe de zabıta el koymuş, yaralı hastaneye kaldırılmış, yaralıyan yakalanmıştır.
ERMET Muhtar Alus’ta ressam Salih Erünea'in müştereken hazırladığı bu tarihî «e resimli tefrika yakın malimizin şimdiye kadar meçhul katan taraflarını bîr sinema şeridi gibi gözlerinizin önüne serecektir.
Cııma gününden itibaren AKŞAM sütunlarında
Ispanyol trupu bu sabah geldi
parti verilccektLr.
105 artistten mürekkep İspanyol bale trupu bu sabah saat altıda hususi vapurla limanımıza gelmiştir.
Sanatkârlar, muharririm ize, öteden beti şöhretini işitip gör-
mek arzusunu bekledikleri Istan bula gelmenin heyecanı içinde olduklarını söylediler. Trup bugün muhtelif ziyaretlerde bulunacak, saa 12 de Allaş sinemasında şereflerine bir kokteyl
Artistler, yarın öğleyin milli kıyafetleriyle vapurdan çıkıp Taksime gidecekler ve Âbideye çelenk koyacaklardır.
(Maaşların artması bir sene geri kaldı — Gazetelerden)
— Demokrat Parti Kongresine mi gidiyorlar?
— Hayır. Gazetelerde yeni bütçede maaş haberini okumuşlar.

x(j malık lbou
SÖZÜN GELİŞİ
▼e Minel Garaip!
Meyhanelerimize devam edenlerin artması iftihar edilecek bîr hâdise imiş!
Bunu kim söylüyor, diyeceksiniz? Söylemesem İmkânı yok tahmin «demetsiniz. Bir hanım söylüyor. Hem de meşhur okuyucularımızdan Hamiyet l’üceses!
Münasebeti de şu: Arkadaşımız Bediî Faik geçenlerde yazdığı bir yazıda İstanbul radyosunda bahsederken pek haklı olarak «Devlet mikrofonu, meyhane şarkılarından ve piyasa o kuyucularından kurtarılmalıdır.» de-miş. Bayan Hamiyet Yiicesec de — neden olduğunu anlayamadım — herhalde bu fikre muarız bulunduğu için olacak: Son Telgraf gazetesinde aksini ispat etmeğe girişmiş. Mufıaı rirc, yazdığı i İri gazete tutan uzun mektubunu bîr bt»ş zamanımda keyifle akudum. Keyifle di. yurum, ciinkü sayın okuyucumuz meyhane şarkılarından ziyade meyhaneyi ve piyasa okuyucularından fazla içiûyj müdafaa ediyordu. Yazıda o kadar çok meyhane ve içki lâfı geçiyordu ki insan İster istemez keyifleniyor. Bakııı şu aşağıdaki cümleyi bayan Yiiceses’in yazısından alıyorum:
«Yanoı asırdaııberl devam edegelen alnri propagandaya F?fcoı°n, alafranga meyhanelerin ve musikinin kozmopolit mü— darün>rl değişmediği ve artmadığı halde- alaturka muzlld-ve Hieyhaneciklerimtain m üdavLmlertnla dalma dçğlşıiğl «e gün geçtikçe de arttığı Htlbâr. «ffieöek Mı TftlaAdırj
Hayret ettiniz değil sri? Parmağınızın ağzınızda kaf-■uksı için yine aym y-azada geçen şu cümleleri de okuma, fasınız:
e... Ne de olsa mini Jçâmte olmak karakterini taşıyan rakıya ürra gördüğünüz hakareti sîze bağışhyamam. Daha, berbat bir içki olan şarapla, daha ağır bir içki olan riski, methe lâyık o-tayor da zavallı takımız .niçin bekaretle muamele görüyor? Wsk1, şarap ve şampanya İçenleri ayıplamıyoruz da, rakı 1-oenlerl niçin ayıplıyoruz teüyjr musunuz? Onlar bizim İçkimiz olmadığı ve rakı da maalesef bizim İçkimiz olmak bedbahtlığına uğradığı İçin...»
Meyhancckierîmiz!.. Rakıya reva görülen hakaret. . Zavallı rakı!.. Bedbaht içki!.. İnsanın ağlıyacağı ve meyhanelere rağbet çoğaldığı için cidden iftüıar edeceği geliyor.
Fakat rakının verdiği keyif dağılınca da acı acı dü* güneeiere dalıyor. Radyo mikrofonunu meyhane şarkılarından kurtaralım derken gazetelerin sahifclerîııJ içki mc-thhelerine kapUrnuşız, Çocuklarımıza hangi yüzle «Rakı içmeyin?» diyeceğiz bilmeni kİ!
Şevket RADO
Bir tiyatro piyesi hoşa gitmemiş mi? (Bas tarafı 1 inci ^ahtfedr) ye dahi konulmadan oy-nanmaJrtan geri bırakılır?
Piyesi okumadım. Müellifin cok nazik dâvetine rağmen, piyesin okunup mah-zursuz görüldüğü toplantıya gitmedim. Çünkü, fikir ve yazı hürriyetinin hüküm sürdüğü bir memlekette, bir müellifin bir heyetten rey almasını dalıl — prensip a-(hna — zararlı buldum. Bu nevi hususî bir kontrole dahi ne gibi bîr hak kazanmak için başvurulmuştur?
İşittik] erimiz doğru ise bu piyesin bazı yerleri hoşa gitmemiş. Müellif değiştirmiş. Kimin hoşuna gitmemiş? O da belli değil. Dedikodular tıpkı, tek parti ve1 şef devrinin üslûbunu an-dmvor. Gûya Vali de işe kananır: Buna İnanmadık, | çünkü bir Üniversite profesörü. vüksek bir Uim adamı, ter .doktor piyes sansrirlü-ğftne tenezzül edemez. İşin İçine İstanbul Demokrat' Parti temsilcisi karıştırıl -mis. Onu da anlamadık. Bir* parti mümessili, memleke-’ tın fikir ve sanat hayatında âmir, hâkim, veya hakem midir? Piyes Ankaraya sorulmuş, «Ankara? ya götürülmüş. «Artkara» dan te-
{Bas tarafı I inci sahıfrde)
Bu variyete göre sorgu hâkimi, son tahkikat a-çılmasına dair hazırlık tahkikatı evrakını mahkemeye verdikten sonra yargıç takdir hakkını kullanarak isterse mevkufluk karan verecektir. Sara iddası ve sorğu hâkiminin hazırlık tahkikatı raporu ne olursa olsun, tevkif karan hakime bırakılmıştır.
Hayvan hırsızlığının meni re takibine dair kanunda da bir tadilât yapılmış ve sanıkların savcılık tarafından tevkifi usulü kaldırılmıştır. Bu suçlar için de hâkim takdir hakkını kullanarak karar verecektir.
Meclis Adalet Komisyonunca kabul edilen bıı kanun tasarıları yakında nımiyede görii-kanunlaçacak-
Kasaplar
(Baş taraf, mhucI aaMftde)
Vasatı ömür 37 yıl değil, 29 yıl!
Sağlık Bakanı Ekrem Hayri . üstündağın beyanatı
Şehrimizde bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Dr. Ekrem Hayrı Üstündağ dün saat 17 de Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplant ısı yapmıştır,
Bakan evvelâ hükümetin sağlık politikasına temas ederek demiştir ki:
Bİ2 hasta olanları tedavi İçin ha«tane açma İşlerinin mühim kısmını belediyelere, özel idarelerle hayır ve şefkat müesseşe-ierine ve hasla sigortalarına bırakıyoruz. Devletin vazlfe6j de koruyucu hekimlik olacaktır. Ancak bugünkü bütçemizle 2 küsur milyon koruyucu tababete, 13 milyon lira da tedavi e-dlcl tebabeli. harcanmıştır. Bugün bizde îedavi 1 girin cn mühim kisyıı devletin ürerin dedir. Bu şekil tedricen dr Eştireceğiz.
Bakan bundan sor.ra memleketin umumî sağlık durumun»
temas ederek vaziyet gönlün İstediği gibi mükemmel değilse de endişe edilecek bir hal de yoktur, demiştir.
Verem meşelerine do temas etlen doktor Ekrem Hayrı tJf-iıındağ bütün memlekette verem tedavisi İçin İki bin kadar yatak olduğunu söylemiş yeni .sene bütçesine verem İçin ( mil yon Ura tahsisat konulduğunu, bu para İle yeniden lkj bin küsur yatak açılacağını söyllyerek demiştir kİ:
— Tespit edebildiğimize göre her sene veremden 4C bin kişi Ol inektedir. Tespit edllemlyenler de caba. Yordumuzda veremden en çok vefiyat veren bölge Karadeniz mmtakajndır. Sonra Ak deniz bölgesi ve İstanbul gelmektedir.
Bakan, tenkldlere uftrıyan va-vıısati ömür hnkkındakl beya-
natına da temas ederek demiştir ki:
— Meclîste Du hususta verdiğim beyanatta lstastifitlk genel müdürlüğünün 1946 senesinde dört bin elli yed) köyde yaptırdığı İstatistiklere dayanmıştır. Yalnız umumi efkârı korkutmamak için bu İstatistiklere göre vasati ömür 29 İken 37 demiştim. Hakikat bu merkezdedir.
Bakanlığımız genel evlerin kapatılmam halinde memleketimizde zührevi haftalıkların artacağını düşünerek bu karara itiraz etmiştir. Bu karar yürürlüğe girerse ne gibi önleyici tedbirlerin alınması İcap edeceğini Bakanlığımızda, kurulan bir komisyon incelemektedir.
Bakan, bir kaç gün sonra yüz yataklı yeni verem hastanesini açmak üzere İzmir? gidecektir.
Amerikan
D. P. Grupu toplantısı
C. H. Partisi merkez binası ye Halkevleri
Devlete intikal eden merkez binası Atatürk müzesi yapılacak
Ankara 13 (Akşam) —. De- | Menderesin izahatına göre, hânı okrat Parti Meclîs grup unun len Halk Partisinin elinde 800 dünkü toplantısında, muhtelif parça gayrimenkul vardır. Bun-mevzular üzerinde görüşmeler I iara vergilerinin az olması İçin
Düğünde bulunanlar savcılığa verildi
Dûn,
Ankara 13 (Akşam > — gece Topraklık mevkiinde düğün evinde kavga çıkmış ve davetli bir çok kadın blriblrlertnc girerek bugün hepsi adliyeye düşmüştür. Hayat atlında bir fraŞmnı evinde yapılan bu düğüne Nazire. Naciye, Ayşe, Ha-tice ve daha bir çok kadın davet edilmiş, herkes neşe İçinde eğlenirken nfcdtn çiktlfel âJlla-fâmayan ter münakaşa birdenbire büyümüş ve bütün düğün eri biriblrlne girmiştir.
Gürültüler üzerine düğün ha Ur nidan başka mahallenin bütün kadın ve genç kızları d» evvelâ meraklı oldukları halde sonradan kavgaya iştirak etmişlerdir.
Civardan İstenen polislere kavgacıların bzpsi dayak yedikleri İddiasında bulunmuşlardır. Bunun üzerine bütün ma-hallenin kadınlan ve düğün eri halkı dün sabah cûrmümeşhut savcılığına getirilmişlerdir.
Savcılık kavga müsebbiplerini aramakla meşguldür.
Sivil ve resmî devriye memurları arttırılıyor
Şubatta memleketimizde senelik konferanslarını yapacaklar
istiklâl caddesiyle elvart»ıld büyük sokakların gece izdihamına, karaborsacıların faaliyetine mâni olmak ve alelûmum aenheti muhafaza eylemek I-çin alınacak tedbirleri kararlaştırmak üzere, dön Beyoğlu kaymakamlığında bir toplantı yapılmıştır.
Emniyet Müdürü Kemal Ay-gün: «Alman kararlar arasında Bcyoğlun^a mevcut devriye melunlarına ilâveten saat İl le 2 arasında faaliyette bulnmak çizere 20 kişilik resmi ve 10 kişilik de sivil memurlardan devriye-ler thdası. sinemaların tatil saatlerinin birbirinden farklı şekilde tanzim edilerek, bıı şekilde caddeye dökülen muazzam kalabalığın seyrekleştirilmesi hususları da vardır kİ. bunlar matlûp neticeyi vermkete büyük âmil olacaklardır., demiştir.
tÛrulmOs. «AnkaTa» âan te- lar Bız sürümden kazanıyoruz, lefon edilmiş, «Ankara.-, dan [Günde 300 kilodan aşağı sattş emir gelmiş... Trân teinde hîr|yapmıyoruz. Satışımız cumar-Ankara’dbr gîdivor. Sahneye '1661 günleri bin kiloyu bulmak-konan blitfin tiyatro Dİvesle. (tadlr- Belediye eti ucuzlatmak : ri Icfrı mühim bir vaka 0].!istiroraa kasap dükkânlarını a- . roııc eM İçtanbul. Ankara.M401211 biri&ri şart budur.
Vs1}, hükümet, fıartâ müfet-l Pahalılığa seoep oîan ikinci ; tİB1-?.ri arAsujda bu karlar âmf! de kasanların um um uy et- ' mahrem ve hararetli konuş- toptancıların elinde olmala-tpa ve danışmalar cereyan ndır. Onlar mezbahada iyi ka- ı: ediyor fnu? ipitedefci ucuz «Jerl lünak yeri- 1
Tiyatro oiyesferl, tn>kı di- [“ toptancının kendilerine ver-. ger yazı ve sanat eserleri 0- (Uerl alıyorlar Biz para-j bi. sadece kanun hükümle- !mg tliraizde olduğu için beri altında olmak gerektir, 'ğradiğimti; malı sata aiabili-Bu nîves İçinde bb-hükûme-jJ101312-«GöfcklnjBnda satılmak ö, bir partiyi, bir İdareyi bu »bah mezbahadan
tenkid eden verler var muj702 koyun geldi, bunların »5 ı bilmiyoruz: Halkı isyana nu ve kıvucıkür Beşi de
teşvik edİVOF? Piyesi dinle-jkaramandır, tşte damgaları siz yen lıevet hiçbir kötülük.de “«ayene ediniz.* eormemis. Tenkidler, a-' *tuaye'11' «u*- Dediği doğru tavlar Olsa bile, bundan ne.14*- sözICTİne şöyle de-
akar? Bu eibi şevlere tri’â Vîun et,J: tahammülümüz yoksa, de-' Bu bJi: Marmara mnkrasl nerede kalır, hürri- bö,ee51nd(‘n “««mi» olarak yetin ne mânası olur’ .Tophaneye geteı, kuzuları da
Hic tutar yeri olmavan,lsa,mafta kafar verd,k Bu ku' fikir ve vazı hürriyeti adına zu,ar* »««stahslj. kon «syoncuya esefle karşılanacak bir hSdi- ; ru da yüzde iki
se karsL£indav;y. Bunun he- ^.ria Bi’ b,r
men t?mir edilmestaî. bir ™ ’J *çü,de cu 100 daha tekrariamnaru» mev-kuru*a ifan verllmemerinî httrû- edi'oru2 , Bu ,r,le' metten bekleriz .mutovassıUn dinde devretme-
SADAK |dl’* ''ln 1'
Futbol federasyonunda bazı değişiklikler
Ankara 12 iT. H, A.) — Tut bol federasyonu umumî kâtibi Salt SelâhatUn Clbanogfu ve âzadan Adnan Akın, evvelki gün Milli Eğitim Bakanı Tevlik İleriyi ziyaretle, futbol federasyonundaki son ısınanlarda hadis odan çalışma engelleri dola-yısiyîe, Federasyondaki vazifelerinden affedlhnekrtm rica et
Beden Terbiyen g-nel müdür lüğü intikal devresinin sonuna kadar futbol federasyonu merkezini Ankaraya nakle karar vermiş Lir.
Yeni federasyon raubtemeleu şu zevattan teşekkül edecektir. Ulvi Yenal, Haşan Kâmil Spo-rel. Ka4nı Adasal Necati Ataman ve Haşan Polat.
Veteriner fakültesi .talebesi derslere girmedi
Ankara 13 (Akşam) - Veteriner fakültesi talebelerinden bir grup yönetmeliğin değişmesini protesto etmek maksadlyle ditn derslere boykot etmişler ve fakülteye gitmemişlerdir. Boykot eden talebelerin mevcudunun bir kaç yüz kişi olduğu tahmin edilmektedir. Boykotun mucip sebeplerinden biri de kitap buiunamayıŞKİır.
Otobüs kazası
Dün Ayşe Muazzez namında bir kadın, Mirgünde belediye o-tobüsı inden İneceği sırada mantosu kapıya sıkışmış ve o-Lobüs tarafından bir müddet sürüklenerek yaralanmıştır. Ayşe Muazzez Baltallma.ni hastanesine kaldırılmıştır.
Amerika Dışişleri Bakam yardımcısı Mc Gheenin yakında Türltiyeye geleceğini yazmıştık. Hatırlandığına göre Mc Ghee geçen sene de Istanbula | gelmiş ve Orta Şark Amerikan elçilerinin, burada yaptıklar» konferansa riyaset etmişti.
Mc Ghee'nln Türklyeyl bu defa ki ziyareti Amerikanın Orta Şark elçilerinin İstanbulda veya Ankarada yapacakları senelik konferansta bulunmaktır.
Alakalıların, söylediğine göre Mc Ghee şubatta Türidyeye gelecek Orta Doğunun müdafaası İçin de hükümetimizle temaslarda bulunacaktır.
İlgası teklif edilen bir kanun
Ankara 13 (Akşam) — Mardin milletvekili Kanili Boran bugün Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir kanun teklifi vererek hâkim teminatına rağmen Adalet Bakanlarına muvakkat bir zaman îçln de olsa hâkimi bir yerden kaldırıp başka bir yere gönderme salâhiyetini tanıyan kanunun ilgasına dair bir teklifte bulunmuştur. Kâmil Boran birine! Dünya harbi sıralarında yapılmış ve 35 senedir tatbik edilmekte o-lan bu kanunun zamanın şartlarına uymadığını hâkim teminatını zedelemekte bulunduğunu beyan etmektedir.
Hemşireler bareme giriyorlar
Ankara — Hastabakıcı hemşireleri bareme ithal eden yeni bir kanun tasarısı hazırlanmak tndır. Yakında Bakanlar Kuruluna sevkediiccek olan tasarı ; kanuniyet kesbettlkten sonra hemşireler, flO - 70 liraya kadar asil maaşa geçebilecekler ve bu suretle 400 - 500 lira- aylık alacaklardır.
, yapılmıştır. İlk olarak Muammer Alakont’un Korede şehit düşen kahramanlarımız İçin bir âbide dikilmesine ve birliğimiz hakkında şimdiye kadar yeril ve yabancı matbuatta çıkan yazı ve resimlerin kitap haline getirilmesine dair takriri görüşülmüştür. Takrir grupta alkışlarla tasvib edilmiştir.
MIHI Savunma Bakanı Refik Şevket İnce, bu hususta verdiği İzahatta. tekHfte mûnderiç e-soslar İçin Bakanlıkta bir komisyon kurulduğunu ve çalışmalar yapıldığını bildirmiştir. Bakanın İzahatına göre, kısa bir zamanda Kore şehitleri İçin âbide dikilmesine ve birliğimizin yatırttığı kahramanlıkları anlatan bir kitap hazırlanmasına başlanacaktır.
Halkevleri ve C.H.P. merkez binası
Bugünkü münakaşaların en hararetli safhası Halkevlerinin durumu ve Halk Partisi genel merkez binasının Atatürk müze si yapılması hakkında verilen takrir üzerinde olmuştur. Halkevlerinin dununu ve Halk Partisi gayrimenkul emlâk ve kıymetleri üzerinde Malîye Bakanı Halil Ayan ve Başbakan Adnan Menderes İzaiarda bulunmuşlardır. Maliye Bakanı Halk Partisi genel merkez binasının İttihat ve Terakki Cemiyetinden hazîneye, hazîneden partiye ne suretle geçtiğini anlatmış, tekrar hazîneye intikali İçin bîr müddetten beri cereyan eden muamelâtı izah etmiş ve: «Genel merkez binasının hazîneye intikali için bütün kanunî muamele yapılmış ve tapusu çıkarılmıştır» demiştir.
Başbakan Adnan Menderes de Halk Parislnin yıllardan beri devlet bütçesinden yardım gördüğünü, ayrıca hususî idare bütçelerinden Halkevlerine yardımlar yapıldığını anlatmış ve bu paraların, ne suretle sarfe-dlldiğinin hâlen maliye müfettişlerince tesbît edilmekte olduğunu bildirmiştir’. Menderes: «Hesapsız sarfedilealerln şimdi hesapları sorulacaktır>demlştir.
- düşük kıymet takdir edilmiştir, t Takdir edilen kıymet 3,5 milyon r Uradır, Hukuk devleti icaplan-; ma göre, bu gayrimenkullar tas* I fiye edilecektir. Genel merkez • binasının hazîneye İntikalinden ■ sonra binanın ne suretle kuUa-LL nılacağı tesbît edilecektir. Ata-Q tûrk müzesi yapılması hakkın- fi dakl teklif birinci plânda tutu-r^ı lacaktır,
Meclisteki müstenkif O oy meselesi -Bugünkü toplantıda. Kırşehir, Milletvekili Rlfat Özdeşin bir takriri de alâka çeklel münakaşalara yol açmışır. Rlfat Özdeş, evvelki gün Meclîs toplantısında hükümete İtimat oyu verilirken müstenkif oy’un İsparta Milletvekili Necip Bilge tarafın-’ dan atıldığını, çünkü Meclisin *** îatUi sırasında gensoru sahip-lerinden Kemal Türkoğlu HeTD beraber Meclisi İçtimaa çağıran 0 takrire imza koyduğunu, bu se- pj beple de evvelki gün müstenkif oy kullandığını, bu hareket par-Jr ti disiplinine aykırı olduğu için Vz kendisinin haysiyet dîvanına verilmesi ve partiden İhraç e-dilmesL iâ2im geldiğini ileri sürmüştür. Bu İddiayı bazı mlliet-veklDeri İtirazla karşılamışlar, gizli oy’un mânasının böyle mesnetsiz İddialarla ortadan kalkacağını anlatmışlar ve teklifin reddini İstemişlerdir. Yapılan münakaşalar neticesi Necip Bilgenin durumunun incelenirleşine karar verilmiştir.
O E 0 > o P
BORSA
New Var»
StoKtıolm AmıtcrdanD AUû* Vı(r;ova Moskova
j stcrlto
100 Dolar
10(ı Liret
100 Franîra f I» Ir'lcr» F-100 Belçika V 100 Isvec K.
100 Flotiû
100 Urahml
J00 Z.lotl
100 Ruble
100 eskilde»
ESHAM VE TMTVtLAl % 7 PAİZLİ TAHVtLLEB
Sabah Gazeteleri Ne Diyor?
Tek çıkar yol harbe hazırlanmaktır
CÜMHURİYE-rte Ab id İn Daver; -Tek çıkar yol harbe hazırlanmak İtfa başlıklı yansımda Kore meselesinin doğurduğu buhrandan bahsetmekte, son çûu terdeki ânzi durgunluğun ve ihtilâfın müzakere yoliyle tıalirdilebilip edilemiyeceğini münakaşa etlikten sonra şöyle demektedir:
Her ihtimal karşısında kuvvetli ve harbe hazır olmanın zararı yoktur; faydası vardır. Bıı itibarla Anıerıkoda fevkalâde lıai vaziyetinin ilâm gerekmektedir. Barışı devam ettirmek veya lıarb patlarsa zaferi kazanmak için bundan başka çıkar yol yoktur.
i---------------------------
Harb mi, sulh mu, nefes alma mı?
İTENİ bABAHTn başmakalesinde de Kore işinin bugünkü dorumuna temas edilerek Wfc denilmkeLedlr:
Allantıgin iki kıyısındaki bu mütenazır hazırlıklar devam ederse ve Koredc de askeri vaziyet, az çok istikrar peyda eylerse, komünistlerle ve Çinlilerle daha uygun şartlar içinde görüşmek mümkün olur. Yoksa behemehal sulh ve mütareke ateşile ve heyc-canllc yanıp tutuşulursa elde edilecek barışın çok muvakkat ve az ömürlü olacağında şüphe yoktur. Sadece tavizler politikasının hiç bir mütecavizi yatıştırmağa yetmediği Nazi Almanyaslle ya-
pılan tecrübede lüzumundan fazla sabit olmuş îdi. Aynı hatalara dürmek günah olur.
*
Hükümetin aldığı güven ve mânası
SON TELGRAPta Ethem İzzet Benice; ‘Hükümetin aldığı güven ve mânasın başlıklı yazısında -Kore» işine dair Büytik Mille( Meclisinde müzakere edilen son gensoru işine temas etmekte ve şöyle demektedir:
ÜmJıL ve temenni ederiz kİ, bu gensoru müzakereleri, bundan öteye her bahis ve meselenin mecliste partiler arasında karşılıklı ve açık açık konuşulmasının temelini teşkil edecek ve normal bir gelenek tesisini sağlayacaktır.
Sıvaa - Erzurtuv ı Sivas - Erzurum 3-1 1941 Demlrvolu 1 1941 Demlnolu İl 1941 Demiryolu 1U KI1U MUtlafSft I Milli M Udu fan U Milli Müdafaa IH MIHI Müdafaa IV MIHI Müıinlgg VI
% I FAİZLİ TAHVIİ.LEB
İMİ oenıirrolu
Kalkınma t Kalkınma II Kalkınma IO
1948 teuieraa I >MB istikran □
1949 latikran I

% «4 FAİZLİ TAHVİL
IM9 tahvili 96.65
% » fAİZLİ TAHVİLLER
933 Ergani 33.45
038 ikramiyen MM
unu Mimarsa 30.10
lemirvolu IV 99,70
Demiryolu V 95 —
ANADOLU OEMİHYOLO GnUPU
Tahviller ABC 11030
lissc- senetleri W 113.50
MClmoMlı semsi S9,—
5IRKE1 HUSStlLEfll
Mcrkc» HonkMi 134.—
g Bankası 31.—
l Tleari’l Bankan S.—
Aralan Çimento 7 25
VAROAFLAHDA ALTIN
28 75
42.75
fi .80
4,76
Tılrlı lira» Uutacıı Sterlin RHM KUlc*

Kahraman Tugayımız (Baştarafı 1 inci sahlfcdc) fazla Türk kolonisi vardı.
Şehitlerimiz toprağa verilirken Aibay Öktem bir hitabede bulunmuş ve:
«Aziz şehitlerimiz ruhunuz şadolsun; Siz Türk milletinin kalbinde ebediyen yaşıyacaksı-nız> demiştir.
Koredeki askerî vaziyet
Nevyork 13 (Radyo) — Birleşmiş Milletler kuvvetleri, cenubi Korede 33 inci arz dairesinin hemen cenubunda, komünist Çin kuvvetler: 3P, İnci art dairesinin 80 kilometre şimalinde toplanmağa başlamışlardır. Amerikan kuvvetleri, İki yerde komünistlerle çarpışmışlardır.
Körenin şimal doğusunda ve Mançurya hududu civarında ricat hattı keşlimi, olan altı bin kişilik bir Amerikan kuvveti harbederek cenuba doğru ricat etmektedir.
Ateş kes teklifinin incelenmesine başlandı
Nevyork 13 ıRadyol _ Birleşmiş Milletler alynsl koml-tes3ı - • - - *-tatili tından yapılan teklifi inceleme ğe başlamıştır İngiltere, Amerika ve Yugoslavya 13 Asya ve Arap devleti tarafından teklif edilen Korede ateş kes kararım destekliyeceklcrini beyan etmiş lerdlr. İçtlmada söz alan Ameri kan murahhası, komünist Çin ile müzakerenin Kerede muhasamatın tatili konusuna inhisar etmesi ve Birleşmiş Milletler kuvvetlerile Kore halkının emniyetini naran itibara alması lâzım geldiğini beyan etmiştir.
Muhasamatın tatili teklifine ön ayak otan Hint murahhası Slr Benegal ÇJn murahhasının kendisine şu sözleri söylediğin.! açıklamıştır:
— Komünist Çin harb islemiyor, Fakat hudutlarında yaban cı askerler görmüştür ve harbe icbar ediliyor.
BLı-Ieşmlş Mdetler mahfillerine göre Sir Benegalln teklifinde bu kadar ısrar etmesi komünist Çinin muhasamatın tatiline muvafakat edeceğine •-mln bulunmaşmdan İleri gelmektedir.
Korede muhasamatın
İçin 13 devlet tara-
sature ı
Pencereden yarı bellerine
AKŞAMDAN= =^AKŞAMA
Alâkaya teşekkür, ederiz; fakat...
Ucuz evler
P. T. T. Başmüdürü Bav
N. Çakıt'tan aşağıld mektubu aldık. Posta Genel Müdürlüğü, gazetelerin neş. riyatiyle daima ilgilenir. Bu sefer de, şikâyetimize cevap verdiği için teşekkür ederiz. Mektupta deniyor ki;

4 Aralık 9öü tarihli gazetenizin 1 inci sahifesinde Dikkatler sütununda (Dişlilerin tamiri rica olunur) başlıklı yazınız incelendi.
İ — Bir an evvel tetkik ve ıslahına tevessül edilmesi için hangi No. lu telefonla hangi No. lu telefon abonesi arandığı zaman yanlış olarak hangi No. lu telefon abonesinin çıkmakta olduğunun bilinmesine zaruret vardır. Lütfen bu hususun da bildirilmesini;
2 — Yanlış numara çıkışı kadran ayarsızlığından da ileri gelebileceğinden, telefonunda birkaç defa yanlış numara ile karşılaşan abonenin arıza (02) servisini vukuu halden haberdar etmesi suretiyle bozukluğun derhal giderilebilmesinin imkan altına alınmış olacağına bilgilerini,
Saygı ile rica ederim.

Muhtelif seferler, kendi muhtelif numaralarımızda şikâyeti mucip haller oluyor. Bunları elimiz değdikçe haber veriyoruz.
Halkımızdan da şikâyetler alıyoruz. Netekim, 4 aralıktaki «Dikkatler)» fıkramız üzerine, mühendis Bav R. Akçit’ten aşağı ki mektubu ■İdik:
En uygun tip bugün tesbit edilecek
Belediyenin yaptırmağa karar verdiği ucue evler İçin müteaddit firmalar mür&caat etmişlerdi.
Bugün öğleden sonra vali v* belediye baştanının reisliğinde toplanacak olan daim) encilmeu en müsait ucuz ev tipini teklif eden firmayı tesbit edecektir.
Bu suretle ev tipleri belli olduktan sonra yarından itibaren on beş gün müddetle İnşaat eksiltmeye çıkarılacaktır. İhaleyi müteakip İnşaata '
lanacaktır.
Bu maksatla elinde dört küsur para mevcuttur. Bu para İle en az bin ev inşa edilecektir.

Telefonla aranıp da bulunamamak keyfiyeti, her hangi bir telefonla olsa ne ise, fakat bu, İtfaiye arandı, dıgı zamanda da böyle oluyor.
Bundan bir buçuk ay evvel; yani 25.10.950 de Taksim Lanıartin caddesinde Granit apartımanmın kalorifer bacası tutuştu. İtfaiye numarasını çevirdik, tik defa meşgul işareti veren bir abone ile, ikinci defasında hiç münasebeti olmıyan bir berber, üçüncü defasında Fındıklıda bir odun deposıy-1c karşılaştık. Nihayet dördüncü defa itfaiyeyi bulup derdimizi söylemeğe muvaffak olabildik.
Bu hal büyük bir yangın haberini vermek için olsaydı ne olacaktı bilmem? Şu hale göre itfaiyeye haber ve-rinciye kadar evimiz tamamen yanacak ve biz hâlâ telefon başında numara çevirmekle meşgul olacağız. Gün geçtikçe tekemmül edeceğini beklediğimiz telefonların l»u ârızaları şehir halkını kötü duruma sokacağından âdeta endişe ediyoruz. “ şımızdan geçen bu aynen size yazmağı sip bulduk.»

Bazı defa, meselâ kov taraflarında bir ravı çeviriyorsunuz. ____,.
niza, hic münasebeti olmadan şehirlerarası çıkıyor. Halbuki o gün şehirlerarası bir muhavereniz bahis mevzuu değildir. Evvelce de ar-zettiğimiz gibi umumi ıslaha ihtiyaç vardır.

Telefon şebekesinin genişlemesi süratle hematini bulmalıdır
Bundan iki sene evvel: «Telefonumu filânca vere naklettirebilir miyim?» diye müracaat estmiştim. «O semte birkaç ava kadar nasıl olsa geniş tesisler yapılacak!» cevabı verilmişti. Sah. san şikâyetçi değil, bilâkis çok müteşekkirim: Kolaylık gösterildi, bir sene önce — gerçi birkaç yüz lira mukabilinde — eskiden mevcut telefonum nakledildi. Asıl dokunmak istediğim nokta: o zaman hu zamandır, «Nasıl olsa geniş tesisler yapılacak!» va di tahakkuk etmemiştir. Halk, umumî telefondan bile mahrumdur. Hastası için, yahut lodos çıkınca, sis olunca, yangın baş gösterince ve diğer fevkalâ-
Ba-vakayı m ün a-
Kadı-numa-Karşı-
hir
kadar sarkan kadınlar!
Hasretle beklenen çöp kamyonu
■■
hemen baş-
beledlyenln milyon lira
Şehrin asayişi
Tüccar derneğinin yemekli toplantısı geri kaldı latanbul Tüccar Derneğinin 14 Aralık perşembe günü Park Otelinde tertip edeceği yemekli vş danslı toplantı yılbaşından sonraya tehir edilmiştir.
30 OCAK 1951
İKRAMİYE
KEŞİDESİNE İŞTİRAK
için
gün kaldı
Hesap Açtırmakta Acele Ediniz
AKBANK
KUçiik haberler
ir Rum patrikhanesine mensup bir heyet dün vali ve belediye balkanını ziyaret ederek geçirdiği rahatsızlıktan dolayı geçmiş olsun demişlerdir.
★ Kömür tevzi müessesesl gecekondular sahasında linyit kömürü satış depoları açmıştır.
★ Dün vilâyette vali ve be-
■I Yazan: Cemaleddin Bildik
Kapı önlerindeki yığınlar Kadıncağız açtı ağzını, yumdu gözünü! — Dört gün değil üç günmüş! — Diğer sokakların hali — 1400 amele — Kadro tamam, çalışma noksan
Lâleli'de bir sokaktan geçiyorum. Evlerin ve apartmanların k3pı önlerine çöp tenekeleri yığılmış!.. Yığılmış diyorum. Çünkü her apartman kapısı önünde cn aşağı 10-15 çöp tenekesinden başka bir takım leğen#-ler. kovalar, eltasları da çöplerle dolu olduğu halde bu tenekeler üstüne İlâve edilmiş...
Evlerin ve apartmanların pencerelerinden yan bellerine kadar sarkarak sokağın öte ucunu gözetleyen kadınların çöp almağa gelecek arabayı kamyonu beklediklerine yok. Fakat bu ne çö böyle?
Kadınlardan birine rum:
— Kaç günlük çöp bıtnlar?
— Dört günlük beyim, dc günlük! diyor ve İlâve ediyor: Siz çöpçüler müfettişi misiniz?
— Evet! diye cevap verdim. Kadıncağız açtı ağzını, yumdu gözünü:
— Şu hal! görüyorsunuz da hâlâ duruyorsunuz, Yollasanıza kamyonları, arabaları... Sadece aylık almayı mı bilirsiniz siz... Tenekelerimiz doldu, kap kacaklara da çöp koyduk. Başka yerimiz kalmadı Dört gün bir sokağa çöpçü uğramaz olur mu a müfettiş bey?. Bu nasıl temizlik, bu nasıl müfettişlik...
Ben sustukça, kadının devam edeceğin! anlayınca:
— Müfettiş falan değilim! dedim.
— Değilsiniz de neden öyle söylediniz? demez mİ?
— Bu kadar çok çöpün nasıl olup da biriktiğini anlamak istediğim için öyle demiştim.
— Anlayacaksınız da ne olacak? Kimsiniz, necisiniz, onu söyleyin bakalım.
— Gazeteciyim, hanımefendi! Gazeteciyim. Anlatabildim mİ?
— Anlamıyncak nesi varmış. Elbet de anladım. Mademki gazetecisiniz. Yazın şu hail.
— Ben de onun için sizinle konuşuyordum ya...
— Ha! öyle mİ? Yazın, yazın Ati ahaşkı niza... Bir sokağa üç dört gün çöpçü uğramaz olur mu1 Eviıı içini ekşi ekşi bir kokudur aldı Katların her birinden aynı koku duyuluyor,
Kadıncağız tattıklarına keleri, çopçi' _ .
mayıverlr diye dûn sabah kapı
91 ' • -
’IB ..■V
R *1 ■ Ti
önlerine çıkarılmış Gelmeyince tenekeler gece kapı önünde kalmış!
— Ya bugün de gelmezse! dedim.
_ - Ge'mezse biz yapacağımızı biliyoruz.
— Ne yapacaksınız?
— Tenekeleri olduğu gibi kapıların önüne devirip çekileceğiz
— Cezası var ama
— Cezadan da korkumuz kalmadı. Cezalandırmak İçin adam eriyorlarsa evvelâ, şu sokağa üç gündür uğramayan çöpçüleri cezalandırsınlar,
Bu kadınla konuşmamdan sonra ayrılırken sokağın öte başından bir çöp kamyonunun gelmekte olduğunu gördüm. Kamyonun önünde şişman biri oturuyor. Herhalde çöpçülerin çavuşları, veya baıçavu^arın-dan biri olacak.
— Bu sokağa dört gündür çöp arabası gelmiyormuş. neden'»
Şoförün yanında mıhlanmış

Londraya hususî bir deleçre
Maarif Nazırı Mustafa Re-?id paşanın Londrava hususi delege tâyini hususuna iradei seniye şeref sadır otmuş ve keyfiyet bugün Hariciye Nezaretine tebliğ olun-
Levha teneke darlığı
ISTÂNBjjL>A
HAYATİ
Amerikadan mal getirtilmesi düşünülüyor
Bu işi belediye yapamaz
Levha teneke darlığı son günlerde bir hayli fazlalaşmıştır. Gerçi hâlen İçinde bulunduğumuz mevsim, levha teneke sarfiyatının fazla olduğu mevsim değilse de. İt ahi Atçılar ilkbahar sarfiyat mevsimi için şimdiden mal İthal etmek İçin temaslar yapmakta, fakat ithal İmkânı bulamamaktadırlar.
Zira levha teneke fabrikaları. 951 yılı sonuna kadar kabul edernlyeceklerln) inektedirler.
Bu durum karşısında
dlglmlze göre Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı piyasanın levha teneke ihtiyacını temin için te-teşebbiise geçmiştir. Teşebbüsler müspet netice verirse. Amerika-d&n külliyetli miktarda levha teneke ithal edilecektir.
sipariş blldlr-
ögren-
gibi oturan şişman zat, evvelâ İstifini bozmak İstemedi. Cevap almak hususunda ısrar ettiğimi görünce oflaya puflaya İndi:
— Dört gündür bu sokağa çöp kamyonu gelmediğini söyleyen kim?
— Ben.
— Yanlışınız var. Dört değil, bugün üçüncü gün.
— Peki üç gün olsun... kadar zamandır neredesiniz?
— Başka sokaklarda .
— O başka sokakların oaşka arabaları yok mu?
— Var ama. bozuldu da bunu onun yerine ikame ettik. Arada uğrayıp bu sokağın da çöpünü alıyoruz.
— Yâni Lûtfedlyonunuz-öyle mi?
_ Hâşâ! Vazifemizdir ama-ancak üçüncü gün gelebiliyoruz.
Bir başka sokağa geçtim, o da öyle, daha başka bir sokağa uğradım, bunlardan farksız'. Halk. Belediyeye çöp parasını vermekte kusur etmez ama. hani çöpçü?..
Hani çöpçü demeğe de pek hakkım yok Çünkü Islanbuida temizlik işleri kadrosunda tamam 1400 amele bulunduğunu biliyorum Bu İtibarla çöpçü var. çalışan az demek herhalde daha doğru olur.
Bir dahaki yazımda da İstanbul çöp kadrosuna- motorlu ve motörsiiz vasıta adetlerine, yeniden ısmarlanan çöp taşıma vasıtalarına temas ederim. Mesele, kadrodan ziyade verimli çalışmadadır.
Cemaleddin BİLDİK
gün
Ketinin kazası
Çifteyi devirdi, genç çoban öldü
lztnlr 12 (Akşam) — Kuradasının Kirazlı köyünde feci bir kaza olmuş, genç bir çoban, sürüsündeki bir keçinin devirdiği silâhın patlaması İte ölmüştür.
Abdullah oğlu 15 yaşlarında Abdiilâzlz Sayar, çiftesini domuz avlamak üzere doldurmuş ve öğle iİ2erl yemek yemek üzere bir kayaya dayanarak yere oturmuştur. Abdiilâzlz. tam yemek yediği esnada önünde duran keçilerden biri kayanın üstüne çıkıp sıçramağa başlamış ve çifteyi yere düşürmüştür, Bu düşme neticesinde çifte patlamış, çıkan sarmalar zavallı çobanın karnına isabet edeıek ağır surette yaralanmasına sebep olmuştur. Fazla kan kaybeden çoban bir müddet sonra ölmüştür.
Nakliyeciler Ulaştırma Be kanlığına müracaat etti
Ticaret ve sanayi odası nakliyeciler meslek heyeti Ulaştırma Bakanlığına müracaatla. Denizyollarına verilecek yeni şekil etrafında mütalâalarının alınmasını istemiştir.

lecliye başkanı profesör Gökay I m başkanlığında elektrik ge-, nel müdürü, belediye ve elek. ırik idaresi hukuk İşleri müdürleri bir toplantı yaparak, artan elektrik sarfiyatı kanılında yeni bir Llirbln siparişine karar vermişlerdir.
★ Bulgarlstandan gelen göçmenlerin İstanbuldaıı sahil vilâyetlerine nakil İçli: Denizyolları'idaresi hususi vapur tahsisine karar vermiştir.
★ General Elektrik fabrikasının şehrimizde kurmakta olduğu ampul fabrikası tamamlanmıştır.
Yakında faaliyete geçecek otan fabrika, işçilerini almağa başlamıştır.
de ahvalde tatar ağası koşturuyor.
cUmumi servisler ziyanına işliyor!» denilmektedir. Fakat ziyanına işlememek için, galiba, tesisleri genişletmek, faaliyeti kesifleştir-mekten başka da çare yoktur.
Umumî servisler zararına işlese bile, fedakârlığa katlanıp hic değilse İstanbulini meşhur semtlerine kâfi miktarda umumî telefon kovmak zorundayız. Asır: XX.
(Vâ - Nû)
13 Kânunuevvel 1920
■■ana yakıla un-bıı çöp tene-■ Kcldiğl duyul-
. Okvyan: lıamlyel ¥□-
İSTANBUL RADYOSU Öğle ve akşam programı Acıhs ve on-fram’ur.
Haberler.
R4dj.il galon orkralrMi kongrrl. şarkılar. O'coyan: Lûtli Güneri Melodiler Pl Programlar ve şarkılar Pl.
Kapanı}.
Açılı} ve programlar.
Dam mllzlâl Pl
Veremle Savaş Demeği adına konuşma.
Fasıl heyeti kotucıl «Şatar»-harı.
Haberler.
Kısa şehir baberleı'.
Sat eserleri Çalanlar. Süleyman ve Ayal Ergûner, Cahit Gök iyin
Rndjo gazctoıl.
Dinleyici işlekler: tKUalk Türk
Konuşma.
Konserin 1’1
Piyano «olojan Pl
Haberler.
Prosraınlar ve dan* n.üzlgl PJ.
TEŞEKKÜR Sîzleri perişan ederek aramızdan ayrılan biricik büyüğümüz
SERMET ÇİFTERİ» uzun süren hastalığı devamın ca yüksek müdahaleleriyle onu tekrar hayata kavuşturmağa çalışan sayın Prof Dr. Nebil Bll-han'a, büyük fedakârlıklarla gece gündüz başından ayrılmayan sayın Dr. Nubar Alyanak’a, büyük sevgilerini her fırsatta İzhar eden Yapı ve Kredi Bankası ailesine, diğer bankalar erkânına, onu seven sevgili dostlarına, telefon ve telgrafla acımızı paylaşan kıymetli sevenlerine teşekkür Ve minnettarlıklarımızı saym gazeteniz vasıtasiyie beyan ederiz.
ÇİFTER AİLESİ
DevJet Denizyolları İdaresine verilecek yeni şekil hakkında her gtin gazetelerde türlü türlü haberler okuyoruz. Birkaç giin evvel de, İdarenin yeni şekline göre, şehir hatları vapur işletmesinin belediyeye devredileceği bildiriliyordu.
O şekilsiz idareye doğru dürüst bir şekil vermek, üzerine aldığı hizmetleri lâ-ytkıyle başaramadığı gibi, devlet bütçesine her yıl milyonlarca liralık açık darbesi indiren bu beceriksiz teşkilâtı tezebzübden kurtarıp muktedir ellerde adamakıllı işler bir hale getirmek kati zarurettir. Bu husustaki kanunun Meclisten bir an evvel çıkmasını dileriz.
Ancak, idarenin şekil değiştirmesinde şehir hatları vapur işletmesinin belediyeye devri isabetli bir hareket değildir. Gerçi İstanbul Belediyesinin böyle zengin bir gelir kaynağına ihtiyacı vardır. Fakat geliri elde edebilmek için kaynağın intizamla işletilmesi şarttır.
Tramvay, Tünel. Otobüs, Elektrik İşletmeleri ve Havagazı işletmesinin büyük bir kısmı vaktiyle Belediyeye zengin birer varidat menbaı olarak devredildi, lâkin hu gaye tahakkuk edemedi, kâr geİiren kaynaklar Belediyenin eline geçince, kazanç ye. rine birer zarar gediği haline geldi. Üstelik, şehrin nakliyat ve havagazı işleri de düzeninden çıktı, felce uğradı. Hal böyle iken şehir hattan deniz işletmesi Belediyeye verilirse vapur nakliyatının da tramvay, otobüs servislerinin akıbetine uğrayacağı şüphesizdir. Hem muntazam İşletilemez, hem de Belediyenin daracık bütçesine yeni bir zarar kapısı açmasından korkulur.
Belediyemiz vaktiyle küçük çapta bir denİ2 işletmeciliği tecrübesi de vaptı. Haliç şirketinin tasfivesi üzerine bu hattın vapur işletmesi Belediyeye verildi. Fakat işletemedi. sonunda Denizyollarına ilhak edildi.
Bugünkü durumu ile Denizyolları idaresinin şehir hatları işletmesi de tatminkâr değildir. Belki getirdiği kâr da pek az veva hic yoktur. Fakat teşkilat değiştirilerek idareye yeni bir sekil verileceğine göre, bu ıslahatın dıs ve ic hatlar işletmelerini intizama kovması, zararını kapatıp kâra cccmesl icap eder. Sekil değişikliğinin gayesi budur. Bövle olunca. servislerin selâmeti bakımından, şehir hatları işletmesinin yine avnı teşkilâta bağlı kalması daha fay. dalıdır. Bıı vaziyette, idarenin şehir hatları servisinde İstanbul halkından kazandığı paranın mühim bir kısmı İstanbul Belediyesine verilir ve biiylece hem vapur seferleri muntazam yanılır. hem de Belediye veni hir İşletmecilik külfetine katlan, madan bütçesine gelir sağlamış olur. Hükümetten bunun teminini bekleriz.
Cemal REFİK

Büyük bir müsamere
18 Aralık pazartesi akşamı Maksim'dc Muammer Karaca tiyatrosu sanatkârlarından Muzaffer HepgûlerTe Al! Sürurİ’nln hazırladıkları müsamerenln provaları bitmek üzeredir.
Zengin bir programla memleketimizin tanınmış kıymetli saz. ses ve sahne sanatkârlarının İştirak edecekleri bu müsamerenln davetiyeleri Maksim Gişelerinde satışa çıkarılmıştır.
Bahar sigarası haftaya çıkıyor
Tekel idaresinin kadınlar İçin hazırladığı ve açılan anket neticesi -Bahar* uml verilen sigaralar önümüzdeki hafta içinde satışa çıkarılacaktır
TURAL
Öksürüğü keser
banıte t

İzmir’de iskân
edilecek göçmenler
Balçova’da yerleştirilecekler için evler ayrıldı. Kızılay tarafından da bir aş ocağı açılacak
tzmİT 12 'Akşamı - Bıılga-rlslanrtan yurdumuza göç eden yord?!’ -Hırımızın tamir w civâ-nnda ı-kân edilmelerini sağlamak gayesiyle teşkil edilen komite üyeleri ile İzmir mahalle muhtarları dün saat on yedide Tn*1 Osman Sabri AdaTm başkan’iğindi bir toplantı yapmışlar vr İskân İşleriyle llgfll bazı tarar+ar almışlardır.
Verilen malûmata göre b^'-estne yerleştirilecek menler İçin tzmiT bir merkezi olacaktır önce İzmir civanndakl Bal çora'ya gelecek, bilâhare oradan Ege bölgesinin muhtelif yerlerine şimdilik misafirden yer-leşttr ileceklerdir.
Bilâhare ve muhtemel olarak İlkbaharda göçmenler miiretlep yerlerine yollanacaklar ve her kes kendi mesleğine göre bir iş tutacaktır. Göçmenler için BaJ-cova’da şimdiden 55 oda hazırlanmıştır, Vali Osman Sabri A-dal Balçövada tetkiklerde bulunmuş. bilahare buraya sağlık ekipleri yollanarak her taraf temizlenmiş- Kızlay tarafından
da bir aşhane açılması karar-l aşmıştır. Göçmenlerin ne miktarda ve hangi tarihte İzmire sevfeedllecekleri bliinmemekle beraber burada bütün isler her İhtimale karşı ikmal edilmekledir.
çı-
Casuslar Merkezi ı Adapazarı vagon İSTANBUL fahrili acının incaai
y
Amerikan gizli a jant
North’un casusluk
Binbaşı Hugh maceraları
kazan: Van Wyck Mason
Çeviren: Nihal Karamağaraiı
Ege göç-t ran sil Göçmenler
Ankara 12 'Akşam' - Bul-garistandan gelen göçmenlere' yardım temini mnksadlyle P T. T. Genel Müdürlüğü tarafından 1 bir göçmen pulu bastınhnası, 1 kararlaştırılmıştır Genel Mü- ' dürlük pulun diğer memleketlerde Yapıldığı gibi çok süratle j basılmasını ve kullanılmasın . teklif etmişse de Maliye Bakan- ‘ lığı henüz muvafakat cevabını j vermemiştir. ,
Koredekl savaş birliğimizin ’ hâtırası 1çln Kore pulu hazırlamaya da karar vermiş ulan P. • T. T, Genel Müdürlüğü, bu hu- ' susta Mîllî Savunma Bakanlığı- ■ na müracaatta bulunmuş- na- 1 zıriımacak olan pullar için numune resim gönderilmesini is- ’ esmiştir. *
ÖLÜM
TEŞEKKÜR
Ailemizin büyüğü: KÂZIM EVLAN
m vefatı münasebetiyle telgraf, telefon mektupla taziyede bulunan ve bizzat cenaze merasimine iştirak survlUc acımızı paylaşan büyüklerimize, akraba. dost ve arkadaşlarımıza nıinııet «e şükranlarımızın iblâğına sayın gaaeten’rin tavassutunu rica ederiz
Yahya Atan! Naci Rodan Fikri Kulan
ÖLÜM
S
Dram Kısmı
ÜİLSİZLEUİN DİLİ
BA V AHMET VEFİK SERTELTn
Yazan: Sevgi Sanlı
KOMEDİ K l 5 W 1
Yaran: Tristan Bernard Turkçesi: Reşat Nuri Gullekta
fabrikasının inşaatı
İnşaat dünden itibaren durduruldu, hükümetle müteahhit arasındaki mukavele de feshedildi
12 Aralık 195ü sabahı Hakkın rahmetine kavuştuğunu teessürle bildirirler Cenaze mera ainıı 13 Aralık 1950 çarşaraoa günü öğle namazını müteakip TiKvikiye camiinde icra olun a-eaktır.
Bu ahşam MELEK Sinemasında
Harikulade filmler serisinin en mükemmeli,
AŞKIN MUCİZESİ
S,
'Hıt Dr. And The giril
Bütün hass.,!- kalpleri titretecek içli ve nefis bir şaheser Başbca yaratıcıları:
GLENh FORD — GLORİA de H A E V E N
Metro Goldwyn Süper filmi
Ayrıca Fox Dünya havadisleri
— 19 —
— Kuzum, nenim geleceğimi haber vermemiş miydiniz? Acaba ben Tokken heykelime çalışmadı ıııı? Bınrnıİyee^V ini?
— Geleceğini löyleui;^ im. evlâdım.
— Sanattan ur.iu.ynr. bir kaç ahbap gömnııcu Bu heykelin şaheser olduğunu söylüyorlardı Mutlaka bltmesml istiyorum...
Ve ayak diriyordu •
— Burhan :eîmell’
Mademki Burhan gelmiyor; bizzat kendj ğiulp unu getirmeğe karar vadi
Gerçi arada n.anıalar var Fakat ou mân> dsj- cm» gaye; tinden vaz gee-n raU .-erde büsbütün tahrik Fiiyor
Azimle yoia çıktı- parnuLktıgı »riı Dudaklar fustk burun kanatlan seyirerekten. bir muharip hava nesr.derey patikada yürümeğe banladı
«—Şu delikir-ıİH, sersem
şryler. - diye m'- jj,'i'ordu. -Beğendikleri (wr kız. tapulu a-razi gibi kezdK'-rlne hıaJetm-k I
Htiyvriar Sı-I-»
vaç merasimi her
— Hey cantnn. — diye bağırdı. _Nihayet su blı numaralı
halk düşmanını ele geçirdikI
Esme sordu:
— Kavaklı nerededir?
Bu sual binbaşıyı pek sevindirdi Az kalsın kırı kucaklayıp öp-;çekli.Zira kendide Kavaklının nerede olduğunu bflmiyor-
sasîı muvaffakiyetten dolayı1 sekâsiLU ve doğruluğunu takdir! ediyorlar, hattâ DJatilri bile onların hnvnsma uyarak eskisine nazaran daha nnrtk davranıyordu.
Mttar sahnesi kapanıp da mahut inlerine döndükleri zaman üzerlerinde birikmiş karlan silkeledikten sonra çini sobanın -etrafma üşüşmüşler ıtuii-yorlardL Hepsinin de yüzü soğuktan tıpkımı iz ı kesilmişti.
Hugh. Esme ye sordu:
— VeivaJee nasıl oldu?
IEsme kısaca cevap verdi:
— Fenaya gidiyor. . Münase- yollar ranhiaşlı, ne şekilde ha-bİT beLsiz. puldu buldu da hasta o- reket etmesi lâzım geldiğini1 lacak raman] buldu birdenbire öğrendi. Şimdi he-
ka* | Georgel, kelebek gözlüğünü men pencerelerden Hrtni kıra-ucu çıkarıp buğuli£.a:ı eamian si- rak dışarı atlama’ı. dt rhal jan- | an' derken hcunurdandı: darme karakulnna, yahut hu- I
“* | —Bizim gizil teşknâl Ve!- dut polis teşM âl ini koşmalı...
'tuIcc ayarında kızlara daha zi- Bu pis kokulu odada Ç»Y içerek Bujnık bir İtina Mc hissettiği ecnebi sefaretlerinde iş vakit, kaybetmtnfn heıhBldesı-
kalı nesneyi rüzdrn çıkarmağa vererek faydalanır Meselâ, ran değil, uğraşıyor. Deri birdenbire açıl- Moskovada V.yanada Şerlinde dı: ve bey» bir cam tözden fır- w dltPr ref.mlrkeUmıe. seTa-layıverdi.
Demek «sabahın göziı. bul...
Mata Huri kelimesinin esrarı işte nihayet anlaşıldı!
Eric Srecon’un, lüzumsuz izahı duyuldu:
— Göze giren gözlükleri Dlmitrl dahi, Ruğt.’c takdir etmekten kendini alamadı; homurdandı:
— Fevkalâde bir başarı doğ-rasul
Hugh, ölünün sağ gözündeki , gözlük camını da çıkardıktan , sonra hafifçe ter dökerek doğ-, ruldu.
Erte Brecon, rmir verdi:
— Ver ramlan bana!... Cidden şanslı adammıssm!
Hugh:
Sen de dünyanın ou berbat herifi hniçsm, Şimdiye ka dar senin gibisine asin rastla-1 mamıştım. — dedi: ve ansızın mukabil teşkilâtir, yaman bir öfkeye kapılmış gibi buradayken b*»ınıu belâya ği-l göründü. — Geurgei ahbap!.rer-
, Bak haber veriyorum, ben artık I «“e1»- tetede kalmış
bu sersemin emrinde raînmam. sondu:1 (Bandan sonra yalnız senden e-| — Peki «nu Velvalee botm mir alacağım. saftan değil mi?... Arkadaşi-
Georgel, tehMûkle cevap ver- Y3^- P(« süre göre öime-ffl: ‘ — ——
— Nasıl isterten yoldaş... Hâkimnne bir tavırla camlan Brecon'dan altlı: ve İlâve etti:
— Bana kalası ____________
«ma oundan böyle yalnız kızıl saliasak ellisi gelir... — dedi, sancaktan emir almanı tavsiye. Birbirine vasin gözleri ifade-ederim... Zira, deha! an takdir stedi; hiç dr tem palı celbeuni-ederek müknfa'landıracak bir yordu, devam etti: tek ordu vardır: Proleter ordu-
Hugh. eldivenlerini çekip karâr, ölünün siyah saçlarını yavaşça alnıns doğru kaldırdı.
Ceset gömüleli az bir zaman olmuştu: Henüz dornnamıştı. Buna rağmen .katılaşmış yüzdeki göz kapaklarını kaldırm-caya kadar blnoaşı epey zahmet I çekti, öliı gözler sitemle baktılar,
Hugh. cebinden madeni kalem çıkarıp sivri ucunu ülû gözün kenarında;, dibe dar batırdı. kalemin
katı bîr cisme temas ettiği (la. tarif edilemez bir sevinç yüreğini kapladı
Dinil iri izahı t verdi:
— Bulgar hududunda*. binadan takriben oluz kilometre şimaldedir.
Novak? Hugh heyecanından ı boğuluyor önündeki çapraşık
Adapazarı 13 'Akşam) — 3 Ekim 1947 tarihinde temeli atılım Adapazarı vagon fabrikasının inşaatı dünden itibaren durdurulmuştur. Hükümette müteahhld arasındaki mukavele de feshedilmşitir.
Bu mevzu ürerinde öğrendiğime göre 10 milyon liraya tamamlanacak olan fabrikanın inşaatında son zamanlarda bazı
yolsuzluklar görülmesi. bu durdurmağa sebep olarak göster ilmektedir.
Diğer taraftan aldığım malûmata nazaran tanumlannı:L ı için j buçuk milyon liraya inal olacak inşaatı kalau fabrikanın, bu kısmının inşaatı, kısa zamanda bitîrünıek üzere Aralık ayı içinde eksiltmeye çıkarılacaktır.
MARMARA
ALEMDAR
Bu sene Beyoğiunda 4 halta gösterilen, gözlerinize İnana nnyacagınız, heyecanlı, acıltiı en büyük aşk ve ıztırap şaheseri:
KAHRAMAN YAHUDİ
Eric Brecon, dedi kİ:
ve diğer memleketimle. seTa- 1 — Sir.i tebrik ederim, binbaşı! ,relhanelere yerleştirir re orada Hakkınızda yanılmışm. size hür kullanır.
— Bu kırlar çok para kaza- bayrak altında çalışmağa hak
nırlar mı? (kazanmış bir şahsiyetsiniz E-
- Tok baW! Biam IntUmû- v"’ ’•>“ (»■“ İp»'!»-,
do «nr^ dlnuflor rot» eda-... ı’*""»». »■’ P">'
___.. ...............>. __f. ita terakki etmenin tnhınu...
Baş rollerde: H'İTTOKİO CASMAN - VALENTİNO CORTESE
Ve 2000 gönüllü figüran... işkence... Zulüm ve ıstırap içinde kıvranan bir milletin hazin tarihçe hayatı
1 Fransrıra kopyası İ 1 Türkçe kopyası
| MARMARA j I ALFAFDARda |

Baştan başa tüyler ürpertici şaheserîr-rle dolu bu şahesere il&veten: Hileli Yol — ■
mette kusur etmişim. Siz, kini
Votka getir, Nertor çok üşümüşüz.
Hugh. ille öğrenmek İstiyordu; tekrar sordu:
— VeivaJoe'nio hasîaitgı hemmlyetll mİ dersin?
Esme, başını miladı:
— Evet, zannederim... Ateşi
e-
da terakki etmenin yolunu...
Cümlesini 'ammnlayaraadıı □ anda arka kapının kırılacakmış gibi sorlandiğuu işittiler. Karma karışık sesler haykırıyordu :
— Açın! Açın!
— Ne var? Ne uluyor? — di-
kırkı buldu, sayıklıyor Onu E- >, rek «daduk-te. yerienmteu fır dimeye. hastaneye göndernıek-ten gayri bir şey yapamayız.
— Mademki öyle, hastaneye göndereceksiniz tabii?
Eric Brecoo huşunette cevap
verdi:
I — Hayır gönderemeyiz______Zira
mukabil teşkilâtlı-, adamları
I Kadıköy HÂLE de bugün \
2 Fevkalâde film birden
Bu sene t sinemada büyük muvalfakıyeticr kazanan
1 — KRALİÇE KRtSTİN
Türkçe sözlü tarihi muazzam film
2 — ZAFER ABİDESİ
Baş roUcrdt; İNGBİD BER-GMAN — CHAJtLES BOYER

ya da birikiri arkasından darbeler İnmeğe başlamıştı.
| Hugh da şu anda gafil avlanmıştı Casuslar gibi o da karar-ıstzlık içindeydi. Muhakkak ki bu ha «kip albay Hata ile Mc Kenzie’nin tertibi değil. Onlar bu «eklide top gibi patlamazlar.
(Arkası rar)
Isina nasıl müsaade ederiz? Eric:
| — Bütan saftan ama. kıyıuet-^sin bir şahsiyet... ûam gibi binbaşı, ben, sürtük aramaya görelim, elimizi
— Artü gevezeliği bir tarata brakalım da işimize bakalım. Âzami süratle hareket etmeğe mceburuz.
Bîr lüks lâmbasının ışığı alfanda Hugb ö.ûnûn göründen, çıkardığı camları evire çevire muayeneye koyuldu. Çamın birinde hiç bir İşaret yoktu. Fakat, diğer canın tüyle is sürünce Hugh'ım öğrenme? uğrunda bunca emeklere katlandığı bir hakikat meydana çıktı Mikros-kopik harflerle camın ürerine
XIV
BASKIN
t Göz yuvalarına giren gözlüklerin esrarını çözmekle brra-Ibcr Hugh, blliyt-rdıı ki, hayatını tehdit eden tehlikeler henüz tamamiyle sy-ıhruş değildir; ancak bu tehl^eler muvakkat ,bir zaman jçtn bertaraf edilmiştir.
Hedefine ulsşıncaya kadar kabullendiği yeni nizama göre . __________________
rütbe üstünlüklerini kabul ettiği ?u cümle yarıluıışiı:
Eric Brecon. Esme Murfet ve «Veieu'skl rat Noıak en Ka-, Genrgei, oralar ma karıştığın- valtb.»
daaberi güsterd.ği bu ikinci e- Georgel heyecanla:
var bu Barbarım!... Hiç İnsan kocayı kıskanır nn?»...
Burhanın, finddizaimda bu pamuk tüccarın, kendinden a-şağı gördüğünü ve k'Ocaranıya-Icağını pekâlâ billjcrıtu. Sırf parası yûründeo o ortamla evlenmiyor tnuya-4? öyleyse ne var bunda kıskanacak’ Sonra, kendir tam bu ni;anl:yt nc kadar harladığını do delikanlı farkeLmîşti ileride dr kocası, elinde oyuacuk olacaktı _ Ve Burhan bunu görecekti Çünkü, nişanlısı, ons, Jaha başlangıçta bcynuiTU bükerek söyle bir teslimiyet göstermiş t!:
İnsan terinse her şeye razı olurj ueuıiştl
Ve bunun neticeleri elbette Savaş yaraş ortaya çJtacak.
Burhanm .-abırsızlanmasma ne lüzum var?
Genç kız, güzelliği sayesinde nefsine »tİBiaüı ve Cuıun er-
kekleri istihfaf edişi sayesinde; bîr İzdi-,yalnız müştak.*?’ İrce:,smı de(Iİİ. şeyi ga- jîışıknı1 da şhnııden çaranüle-
yeceğini ve hütün arzularına ram edeceğin] ‘üşünüyordu.
Fakat acaba rahiden de emin mi? Bu ikinci nokta kiraz çürük değil mi’ Burna n. onun tasavvur ettiği tir erkek olmasa gerek!.,.. Ele geçirilmesi ve iyice zapturapt altına alınması müşkül bir insan. 1'te bundan dolayıdır iti, Mımlnir.. Burhana karşı alâkası artıyordu. Onun cazibesine hiç kinime Burhan kadar mukavemet ı-ccmemişti.| Burhan yüzünden Mimi, Jıa-' yatta tatmadı^, blı mücadele zevkini tadıyor Bu .«brple de una bagtanıyı.yiu N.-> kadar iş-ve₺ax ulursa olsun onun da ruhunda, öbut kadımaım ruhunda İti iıir t;tbi oi'iıa arzusu vç,TiL Belki de Burhan. İstediği taraf* sürükleyebilecek kabiil-
yetteydi. Onu da cezbeden buydu.
Burhanı snr.du! gezintisine davet ettiği gün rtşaniısı ile barışacağını biliyordu. Bu karan vermişti s.rf bir 3şk oyunu için delikanlıyı maceraya sürüklemiş ve tunrfaır sonsuz bir zevk duymurtu.
Fakat o gün. getıç adamın ille defa olarak kendisine uslundan bahsetmesi. Miminin ruhunda bir fırtına uyandırtruşl». Ona daha evvel ' aşka delikanlılar da bir çok aşk sözleri söylemişlerdi. Fakat bunlardan hiç birine ehemmiyet vermemişken Burhamnkine «âkayt knlamo-nuşu. Göğsünün ürerinde kalbinin çacpıntısır.1 duymak bir saadettel Akşamın ıcnk renk ışıkları arasınd."’ v® rüzgâr hafifçe eterken «rsaMe Marmara
Çarşamba - Perşembe ve cuma matinelerinde
ATLAS SİNEMASINDA
a>on.ırte« maun* «
MUAMMER KARACA OPERETİ MAKSİM
Hcı ak
TERKO5
1 —
Bugünün kanlı muharebelerini canlanıl dıran hakiki bir kahramanlık destanı
Ivojima Yanıyor
i Büyük harp, hicran ve aşk filmi
ADALE MAKA — JOHN AĞAR —
FORREST TVECKER
Bugün Matinelerden itibaren
Şehzadebaşı MİLLİ Sinemasında
2 Büyük film bîrden î
1 - K A N DAVASI crûrtçe söziu-Baş Killerde: LARRY FARKS — ELLEN DREW
? — KARIMI ARIYORUM
Baş Rollerde: MtCHAEL DÜANE — LENRE ALBEKT
Bütün Ajner|knn Pasifik donanın as ldio İştirakiyle filme çekilmiştir.
SÜMER ve ayni zamanda iNCİ'de
ALİ MALLARA
sahillerinde geçirdiği o tatlı dakikaları asla unu tadıyordu.
İşte şimdi lıiraz daha piş-mandL Keşke en umulmadık anlarda onu terslemedeydi, keşki bu gezintinin tadını daha Fazla çıkarsaydı! Fakat ileride de boy te gezintiler tekrarlanamaz mıydı?
Hattâ aklından şunları bile geçirdiği oluycrdu- Zihniyetini değiştirse, artık lük_- peşinde koşmasa, bir çok erkeklerin pervane gibi etrafında dolaşması zevkinden vaz geçse, şu Burhanla doğ’.ı dürüst evlense daha mesut olmaz mıydı?
Fakat bu düşünceler bir an beliriyor, zihninden yine kayboluyordu. Yine eski f-fimi hali-ol alıyordu. Scrnemek ve sevilmek! Aşkın zefirini bunda duymak! Felsefeci buydu. Hep
böyle kalacaktı Çocukluğundan beri bu terbiyeyi almıştı; artık değişemezdi.
İhtiyatlı ve ntalh olması icap ediyordu. Büyükbabası, ona, aile servetlerinin iyice eridiğini haber vermişti. İşte karşılarına Allah, koskoca milyoneri çıkardı. Bu zayıf korakterli zenginin servetinden niçin İstifade etmesin? Niçin bir takım sade suya ahlâk ttlâkkiylerlne kapılıp dar bir maiyet içine kendini soksun? Zengin bir kocaya varırım diye düşünüyor: ve Burhanı da civarımda aîskoyanm.
Milyonları Mımioin bertaraf etmesi, hiçe sayması kendi bakımından anca': delilik sapla-biilrdi. Halbuki o. büyükbaba-şmdnn böyle bir hataya düşmeyecek derece «sağlam terbiye» almıştı. İflâs etmiş bir sevgili ile evlenerek, milyoneri bırakmasına İmkân yoktu. Ömrü boyunca, bir daha kendini affetmezdi. Gerçi, «az para» ile «çok para» arasındaki farkın, insanları ne halden ne hale sokacağım pek bilemiyordu. Fakat az parası olunca, insanın Erenköyünde yaz lc>§ kapanıp
oturabileceğini, seyaiûüere çı-Iramıyaragını, Kulüplere devam edemiycceğini, balolardan bile, maazallah mahrum kalacağını öğrenmişti.
Onun için, karan karardı.
Üç ay sonra düğün yapmak üzere sözleşmişlerdi. Peki aına, bu fasılada, niçin canı sıkılarak, Erenköyûn İnzivasında pat layarak oturmalı? Nişanlısı, A-danada. işlerinden bazılarını nizama sokmakla meşguldü. Ta ki, evlendikten sonra ikide bir Adanaya, o sıcak memlekete gitmeğe mecbu. kalmasın: iki yeni evli Tstanbnifia, yahut Av-rupada, Amerikada yaşayabilsinler. MJml, evleumek için, müstakbel kocasm.a bunları şart koşmuştu. Pamukçu, her şeyi olduğu gibi bunu da, itirazsız kabulllenmişti Ouun için şu anda. Antaıyada bazı tasfiye işleriye. bazı vekâletnamelerle uğraşmaktaydı. Eh. tabii bu a-rada. Miminin de bazı şeylerle uğraşması tasni. En iyi meşgale Burhan dtğii mi?
İste oöyle bir ruhi bâlet İçinde, Sadıye hanım efendinin tahta parınaklığııu itti, içeri girdi-
(Arkası var)
Kecmeddin SADAK “*
Atom bombasının ham * maddesi Uranium peşinde
Ingiltere, atom enerjisi istihsali için elzem olan radyoaktif madenler ve yeni kaynaklar bulmakla çok yakından alâkadar olmaktadır
SVİC UâiMlUDA
Yeni Biıiç kanunu
Oak Rıdgede bir atom fabrikası
Atom nüvesinden enerji istih sal! sırrının keşfedilmesi, dünya umurui efkârında, öyle büyük bir tepki husule getirmiştir kİ Kutuplardaki buz kitlelerinin bu enerji sayesinde eritUebile-csjini, dünyanın pek cüz’i bir maliyet mukabilinde en bol bir sınai enerjiye kavuşacağını» gemilerin bir kibrit kutusuna sığdırılabilecek kadar yakıtla Okyanusları aşacağını söyleyenlere de rastlanmıştır.
Bir İngiliz âlimi diyor ki:
■— Bilhassa şu cihet İyice an laşılnuştır ki atom enerjisinin istihsali için esas ham maddeleri teşkil eden uranium ve tho-riuru madeni cevherleri miktar bakımından yalnız pek mahdut olmakla kalmamakta fakat aynı zamanda tabiat tarafından pek garip bir şekilde oraya buraya tevzi edilmiş bulunmaktadır. Yalnız Belçika Kongosu, Kanada. Çekoslovakya ve daha pek mahdut bir kaç yerde bul ve zengin uranium cevheri birikintileri bulunduğu bilinmektedir, Filhakika dünyanın başka bölgelerin-1 de de uranium varsa da, bıı ma denin cevherdeki miktarı o derecede eüz'idir kİ, şimdiki malûm metodlarla İstihracı yani cevherin İhtiva ettiği l ya bancı maddelerden ayrılması hiç bir suretle pratik olmjyacalt kadar masraflıdır
Dünya ölçüsünde araştırmalar Uranium araştırın atarında çığır açan memleketlerden biri olan Büyük Britâıiy.ı. atom enerjisi istihsali İçin elzem olan radyoaktif madenler ve yeni kaynaklar bulmakla çok yakından ilgilenmektedir Bu maden araştırmalarım teşvik için Birleşik Kıtallik hükümeti kılavuz mesabesinde iki risale yayınlamışlar. Bu kılavuz kitaplar son derecede faydalı olup, radyoaktif madenlerin keşfine dair son dereczde faydalı ve lüzumlu 6-zel l?knik bilgiler ihtiva etmektedir Risalelerde umulma ve thorimnım bulunabileceği muhtelif tipte kaya teşekkülleri tasvir edilmekte Geiger sayıcısının istimal tarzı anlatılmaktadır.
Bıı sayıcı, Uranium ve thori-üm madenlerinin sürekli olarak
neşrettiği göze görünme® radyoaktif şuaları, daha doğrusu radyasyonu ölçen kıymetli bir alettir. Bu sayıcının yardımiyle bir maden araştırıcısı, alelade ınet.odiara kiyaseti çok daha bû yük bir süriatle çalışabilip a. rariyi pcizden geçirmektedir. | Uranium ve thorium İhtiva et-meslodzn şüphe edilen madeni cevherin radyoaktivitesini meydana çıkarmak için başka usuller de vardır. Meselâ elde edl-[len numune karanlıkla bir fotoğraf plâğına ekspozc edilir. Fakat, geiger sayıcısı gibi fo-1 tograf usulü İle de uraniumu ! thoriumdan tefrik etmek mümkün değildir. Bunun için kimyevî tahlil lâzımdır. Numune radyoaktif ise fotoğraf plâğı, devolope edildiği zaman karar! maktadır. Bu madenleri araş-lırnıak İçin diğer bir yardımcı alet üllra - viyoleb lambadır. Bu lâmbanın neşrettiği göte görünmez şualar altında, radyoaktif maden cevher! maviye kaçan bir yeşil ışık saçarak parlar.
Tahlil metodu
ı Tahlil İçin yapılacak Uk iş ur an i umu solüsyon haline sokmak tır. Bunun içiıı cevherden
Kaptanj öldüren makinist mahkûm oldu
Geçenlerde Halıcıoğlunda oturan ve Haliç vapurlarında kaptanlık yapan Cevai» isminde bir genel, bir çocuk kavgası yüzünden öldüren Sütlüce buz fabrikası makinisti Tahsinln Meşhut Suçlar Kanununa göre İkinci ağır ceza mahkemesinde yapılan duruşması dün sona ermiş ve 12 sene müddetle ağır hapse konulması kararlaşmış-tır.
İzmir vali muavinliği
İzmir 12 t Akşam 1 — Şehrimiz Vali Muavinliğine tâyin edilerek pazar günü buraya gelen eski İstanbul Vali Muavini Nâzım Arda vazifesine başlamıştır.
alınan btr numune agal denilen bir nevi çakmak taşından mamul bir havanda un gibi dövülür. Toz haline gelen bazı cevherler meselâ asil nitrikte kolayca erir. Fakat bazı cevherler ve bilhassa uraiumun nlo-bium veya Utanium gibi diğer madenlerle karışmış bulunması halinde tozun erltllebilmesi için evvelâ en az bir saat müddette südkoştlkte kaynatılması lâzım gelmektedir Bu solüsyon hazırlandıktan sonra diğer madenileri İzale için nıaiJûl tasfiye edilir. Uranium mahlûlû, I-çerisinde kâğıt küspesinden tıkaç bulunan bir tüpten geçirilmesi halinde bu kâğıt tıkaç diğer madenlerden ekserisinin sü-zülüşune mâni olur, fakat uraniumu serbesçe ve kolayca süzer ve geçirir. Oldukça saf bir uranium mahluiü elde edildikten sonra kunun ihtiva ettiği madenin tam miktarını tespit için muhtelif usuller vardır. Bu usullerden biri mahlûle hidrojen pet'oksld ve soda kalmaktır. Bu takdirde mahlûl san bir renk alır. Mevcut uranium miktarı rengin açıklığı veya koyuluğu ile tâyin edilir.
İki arkadaş arasında bıçaklama
Evvelki, gece Feriköy de Gençtik Kulübünde yapılan bir düğüne girmek İstiyen •> semtte Miralay Kâmil sokağında oturan Nec-meddin ve Ömer Saydam isimle rinde iki arkadaş birbiri erile kavgaya tutuşmuşlardır
Bu sırada Süleyman İsminde biri araya girerek bunlar yatıştırmak iste ııişse (1c vücuduna saplanan bıçak darbelerile yaralanmıştır. yaralı, tedavi altına alınmış. diğer iki genç yakalanmışlardır.
KONFERANS
Tekel Enstitü ıtri Biyoloji kts-mı şefi Kadri Tumuı bugün saa 114,30 da BUjİoii Enstitüsünde «Türkiyede nebatları koruma fikrinin gelişmesi» hakkında bir kunnŞnıa yapaeuktır. Bu konferans Türk Biyoloji Derneği tamumdan tertiplenmiştir. Giriş scıbesttİL
1938 senesinde tanzim olunan briç kanununda ahiren balı tadilât yapıtmış ve bu tadilât Amcrikada, İnglltcrede ve Avrupai!» brip kulüpleri ve cemiyetleri tarafından ilân, edilmiştir. Ehemmiyetine binaen bu değişiklikleri aynen veriyo-
DEKLÂRASYON DEVRESİNE AİT AHKÂM
1 — Gayri kâfi müzayedeler: Gayri kâfi bir müzayedede
bulunan oyuncu, batasım şu üç suretten bîriyle tashih edebilir:
a) Aynı renkte kâfi asgari bir müzayede yapmak sureliyle. Bu takdirde hatayı yapana bir ceza teveccüh etmez. «Halbuki eski kanunda ceraen ortağına bir turda konuşmak hakkı nee’o-lunurdu).
b) Başka bir rengi müzayede, suretiyle. Bu takdirde ortağı, deklarasyon müddeti devamın-ca konuşmak hakkından malı-rum kalır.
c> Fas demek suretiyle. Bu takdirde ortağı, müzayede sonuna kadar konuşmak hakkından mahrumdur. Bundan mada oyun diğer tarafın üzerinde kalırsa, eli ve moru idare edecek olan oyuncu, çıkış kâğıdını istediği gibi tâyin etmek veya muhasım tarafı muayyen j bir rengi oynamaktau menetmek salâhiyetin! haizdir.
Yeni kabul olunan bu ceza oldukça mühimdir. Filhakika, meselâ bir pik ürerine bir kör deklâre eden kimse ortağına kıymetli bir msrlûnıat vermiş □-lur. Binaenaleyh kabul olunan ceza ye rindedir.
2 — Tur harici deklârasyonlar:
Tur harici yapılan deklâras-yvnjar iptal ulunur Deklârasyon hakkı, sna soy irmek sırası Kelmiş olan oyuncu rûeu eder.
a> Eğer hayatı yapan oyuncu pas deklâre etmiş ise, sırası geldiği ursan ilk defa alarak yine pas diyecektir.
b> Eğer hatayı yapan oyuncu pastan başka bir şev deklâre etmiş ise, ortağı müzayede devamı müddetinre d-ıima pas diyerek geçecektir.
e) Eğer gayri niramî deklârasyonu başka bir deklârasyon takibederse bu takdiıde müzayede devam eder ve cezai hüküm yoktur.
3 — Müzayede esil;*'nida görülen kâğıtlar:
ı Şayet deklârasyon esnasında , oyuncunun biri etinden, yüz üstü bir kâğıt düşürürse ve yahut 'ortağındaki bir kâğıdı görürse iki hal mevcuttur:
a> Eğer kâğıt bir as, bir ruva, bir dam veya bir vale ise veya kâğıt birden (azla he, hatayı yapan oyuncunun ortağı, konuşmak sırası ona geldiği zaman pas deyip geçmeğe mecburdur. Her kağıt olduğu gibi yerde bırakılacaktır Şayet sahibi oyunda mu hasım mevkide kalırsa, bu kâğıt veya kâğıtlar oynanmak üzere masaya atlını lş addedileceğinden ilk fırsatta evvelâ bunları oynamağa mecbunhır.
Bugünden, Dünden
i' Feneryolunda eski Fuat pasa bahçesinden ilhamlar
; tncirköylü Haşan Paşa — Oğlu Fuat Paşa — Elena'da kahramanlığı_Deli lâ- 3
E kâbıyla anılmasına sebep — Bir türlü inşa edilemiyen köşk — Hazret in Fener- • ■ bahçe mesiresine devamı — Cülûs donanmalarında şehrâyin — Fehinı Paşanın • > şerrine uğraşısı — Şehzadebaşında.ki vaka ve akıbeti — Paşan m ihtiyar vaşıııda s memlekete hizmetleri E
Geçen perşembe hava hafif lodos, durgun, güneşliydi. Ber-mûtat. Göztepeyi boyladım. Aralık ayının bahara taş çıkaran mülâyimliğinden İstifade edere!., araba İle bJr gezinti yapmak İstedik; Bağdat caddesinden Suadiyeye, Caddebostanı ve çiflehavuziar tarikiyle Fener-bahçeye kadar gittik.
Fcneryoiunda tren geçidini allarken 50 yıl evvelki günleri hatırladım. Fuat. Paşanın ucu bucağı bulunmaz, granit taştan duvarlı- demir parmaklıklı bahçesinin yerinde yeller esiyor. Arsa parça parça bölünmüş, bazı kısımlarına sayfiyeler yapılmış, Hattın berisinde, merhumun kızma alt ahşap bina hâlâ durmada, Burasını Balkan muharebesinde harh malûlü olan AksaraylI Bay Âla satın almıştı. El'an içinde mukim galiba?
Paşanındır —), hacı efendi oracıkta bayüıvermez mi?
Adamcağızı bitişik odaya götürmüşler, yüzüne sular serperek ayıltmışlar. Ricalden bazı zevat zavallıya alenen sövüp saymış. Şu rivayet dahi dillerde gezerdi. Gûya Fuat Paşa:
. Yazan* j
perme! Muhtar ALUS |
Fuat Paşa; tncirköylü na-mlyle maruf Haşan Paşanın oğludur. Baba oğul uzun ömür yaşamışlardan, İkisi de müşirlik payesine ermişlerden, peder 108, mahdum 96 yaşında cen-netlemişlerdendlr. Haşan Paşa. IH. Selim zamanında çocukken Kafkasyadan istanbula gelmiş, saray hizmetine, arkasından orduya girmiş, yüzbaşı olmuş. Bizim çocukluğumuzda piri tini, memuriyeti genç harcıydı: Askeri teşrifatçılık. Civanlara taş çıkarır, bayram alaylarında, selâmlık resmi âlilerinde dinç dinç oradan oraya seğirtir, sultanların arabalarına yol açar-erkân ve ümerayı alft meratlbl-him sıraya dizerdi.
Avrupada aile bisikletleri İmal edilmiştir. Yukarıdaki klişede görüldüğü gibi bu bisikletlerle bir aile toplu bir halde Lstedlğl yere gidebilmektedir.
■i — Dekiartı. yontar hakkının 3 malûmat:
İlk kâğıt çıkışındın evvel, her hangi bir oyuncu yapılmış olan deklârasyonları tekrar ettirebilir, Çıkış kâğıdından sonra nihai oyunun tı(* olduğunu) konin* veya sıirknntre edilmiş olup olmadığım sorabilir. Fakat kimin tartılından kontre veya «urkontr-* edilmiş olduğunu artık sorarıcz.
Motorlu nakil vasıtalarında kazalar çoğalıyor
Motörlü nakil Vasıtalarına
alt kazalar gün geçtikçe çoğalmaktadır. İstatistik! rakamlara
göre 1943 te 500 bin Kim. ye 1.15 kaza dü-yken b(ı miktar 949 yılında 3"5 e yükselmiştir. 1950 yılında vukua gelen ka-
zaların daha da fazlalaştığı muhakkaktır Kazaların şu sebeplerden meydanı, ueldiği görülmektedir:
Dikkatsizlik ve nüul.-izllk % 38: Taşıt Arızalan rv 24 Anormal tahnılj % 21: Yol duıuıııu % 11; i Müteferrik % 8
Fuat Paşa. Kaili rede doğmuş. tik mesleği diplomasi; Paris sefaretinde kâtiplik elmiş. Askerlik silkine duhulü salnamelere güre 1852 dedir. Abdûlft-zlz devrinin sonlarına raslıyan Bosna - Hersek ayaklanmasında. isyanı takib eden Strblye çenginde liva kumandanı, OsmanlI - Rus seferinde ferikmiş.
General Gurko, Balkanlara yürüdüğü sıralar. El en a "d a mukavemete kalkışan Prens Mlrs-ky’nin taburlarına, ferik paşanın kıtaatı hücum ediyor. Kasabanın düşmana kaptırılması Tımava yolunu kapayacak; yiğitçe müdafaa ettiğimiz Pllev-ne ile muvasalayı kesecek. Prens var kuvvetiyle saldırdığı halde ricale mecbur kalıyor; bizimkiler Elena'yı zap(ediyorlar Moskofun Oral alayını esir alarak 7 top, hayli tüfek, cephane. levazım ele geçiriyorlar: Fuat Paşa da Elena kahramanı unvanını hakedlyor. Paşa, yararlıklarına binaen 1887 de tını um kumandanlık vekâletine tâyin edilip rütbesi müşirliğe çıkarılmış, yaveri ekremllk payesine yükseltilmiş.
Müşarünileyhin Dell lâkably-le anılmasını birkaç sebebe atfederler: Hünkâra. Mabeyin kodamanlarına kavuk sallamaması farta t ur Issızlığı. As-tarcılar kâhyası vakası.
Mahut harbin nihayetinde Ruslar istanbula yaklaştıkları. İngiliz donanması da Çanakkale Boğazı dışında beklediği esnalar filonun Mamıaraya girmesi müsaadesini müzakere için sarayda, n. Abdülhamidln huzu-rlylc VûkeîA. askeri erkân. &-yan ve mebusan âzalanndan mürekkep fevkalâde bir meclis toplanmış. (Caizdir, değildir! yollu münakaşalar arasında. İngiliz amirali ruhsat almaksızın dalmış içeri Adalar önünde gemilerini demirletmiş. Keyfiyet bildirilince, mebuslardan Astanılar kâhyası Hacı Ahmet Efendi derhal kelâma âğaz ey-iiyerek:
— Bu gibi ear. noktası husu-satı vaktiyle düşünmek, t eda bir alarak bertaraf etmek gerekti Gafletin encamı İşte bu akıbete varır., deyivermesin mi?
— Bre haddini bilmez herif sus, şimdi seni ikiye biçerimi diye kılıcına yapışır yapışmaz Ahmet Efendi külçe kesilmişmiş. .
Paşanın herkese aykırı görünen bir tablalı da köşk yaptırmak hususunda kararsızlığı idi. Feneryolundaki arsasında habl-re duvarcılar, dülgerler. ırgatlar, bahçıvanlar, rençperler çalışır; selâmlık müştemilâtı, ahırlar, arabalıklar inşa edilir; kameriye azmam Çin, Japon köşkleri kurulur; geniş geniş havuzlar, laklar meydana getirilirdi Gel gelelim asıl ana binaya bir türlü başlatamaz. zemin katının temelleri kazılırken vazgeçilip başka şekle tahvil edilirdi.
Bilmem doğru, bilmem yalan, hazret beceriksiz yapı ustalarına. amelelere gayet öfkelenir. (Alın yevmiyenizi!} diyerek avuç avuç mecidiyeleri» çeyrekleri kuyuya atannış.
Merhumun o arzullahl v&sia bahçesindeki 19 Ağustos cülûs şenlikleri, hele hünkârın tahta çıkışının 25 İnci yıldönümünde yaptığı şehrâyln eşsizdir. Minare boyunda kulenin tepesinde elektrik projektörü, parmaklıklarda binlerce fener; renk renk kandillerle bezenmiş takların üstünde orkestra, ince saz takımları, aşağıda tuluat tiyatrosu. orta oyunu, hokkabaz- Karagöz, meddah Büfelerden zûvva ra sunulan sigara, limonata, şerbet dondurma, şekerleme, pasta, pandispanya yağma Haşanın böreği. Tekrar tekrar Is-Uyen tstiyene.
Hazret her cunıa, pazar Ft-nerbahçeden eksik olmaz, arabasını deniz lıanlamlarının bulunduğu tarafa karşı durdurur, Frenk arabacısına (Biraz İleriye- azıcık geriye çek!) emriyle
mûtadı aramgâhından şaş.'naz, vakur vakur piyasaları seyrederdi.
Ermeni patırdılannda Kadıköy yakasında mertliği, halkı koruyuşu, hiçbirinin burnunu bile kanatmayı şı müslümart, hırisUyan. ecnebi herkesin diline destan olmuştu.
Fuat Paşa. Abdiilhamldln yüz vere vere zümbül bebek tohumu ettiği hususi yaveri, baş Kafiyesi Felılm Paşanın şerrine uğradı. Fehim. şımarıklığı llerilet-tikçe tleriletip ali kıran baı ke-senllği arttırmış, bu zata, da kancayı takmıştı.
Padişah aleyhine gizli bir cemiyet kurulduğundan, paşanın o teşekküle dahil bulunduğundan tutturarak. Şehzadebaşı karakolu »ricasında- kira lir oturduğu konağı tecessüs ettirirken, hafiyelerle konağın uşakları arasında silâhlı bir çarpışma vuku bulmuş, birkaç kişi vurulmuştu. ClvarUhk hasebiyle dan dunlan işitenlerdeniz
Devlet memurlarına karşı koydu hahan asiyle emektar müşiri divanı harbde idama mahkûm ettiler. Sultan Hami t keenne lûttediyormuş gibi ölüm hükmünü kaldırdı; rütbe ve nişanlanın alarak Şama sürülmesi suretinde değiştirdi.
Fuat Paşa, 6 sene muhafaza altında Şunda yaşadı. 1908 inkılâbı üzerine istanbula dönüşünde Galata rıhtımı, karşıb-yanlann kalabahğmdan iğne atsan yere düşmlyecek raddeye gelmişti. .
Avdetinde Ayan âzahğına girmiş- Balkan Harbi felâketinde 77 yaşında bulunmasına rağmen Sazlıdere müdafaa hattını tesis eylemiş; Milli Mücadeleye de faydalan dokunmuş. 1931 de rahmeti Rahmana kavuşmuştur Nurda yatsın.
Dünya açlık rekoru kırıldı
Buenos Aires 12 (A^ > —
■Afp«: Hintli fakir Mink Funk, 55 gün kristal Wr tabir. ■ re-hirll yılanlarla beraber çapalı kalarak dünya açlık rekorunu kırm ıştır.
Son günlerde fakir Barrnüffl ayni tecrübeyi Parhte yapnnş-ve 54 gün dayanabllmlştl.
Annesini bıçaklayan evlât!
Rastmenin çocukları, vakanın cereyan ettiği evin kupcunda
EHvvelkl gün^ şişlide. Remzi la haber yerdik Sabıkası wldu-'ğundan çabuk bulundu Çünkü vaktiyle bir komiseri vurmuş ve
Tezer adında birinin- üvey annesi RusUneyl bıçakla yarala-1 drğııu yazmıştık.
Dûn kendisiyle görüşen bir arkadaşımıza, Raslrr.e şunları söylemiştir:
«— Pazar akşamı iırey oğlum Remzi, eve geldi. Kendisiyle dargındık. Zira, mütemadiyen ber.ae bulunan İki altını istiyor ve alacağı parayla bit dükkân açacağını söylüyordu. Tabii be» bunlara inanmıyordum. Onun bu j>a ra lan yemiyeceğinden emin olsaydım, hiç durmaz hemen verirdim. Bana yapılan bu
teklifi reddedince çok kızdı Er-
Sultan Hamit Firavun kesil- j leşi günü bizim evde yuidugu-ııjlş, ( Mehabeti tnelikdari .ve. muzdan istifade ederek yeni huzzarı sal ren İn takriratı neti- yaptırdığımız yorgan 11e bir ki-cesl — İfade aynen Küçük Sait dinil çalıp gitti. Hemen k&raku-
oıı üc seneye mahkum olmuştu. Karakulda hepsini reddetti İşte o vıindcnb-rl on ı t » c almı-yurduk O Ha sakaktı yatıyordu. Pazar akşamı bunu yanımda görünce korktum Ben de tam o sırada hamur tahlasınt yere indiriyordum Remzi ceketinin kotunda saklan ığı bıçağı bacağıma sapladı Ben elimdeki hamur tahtası ile hemen yere çömeldinı. Remzi dışarı fırladu Bu sırada seksen yaşında kocam Şemsettin yardıma yetişerek, oğlunun elinden bıçağı aldı Remzi de bunun üzerine kaçtı. Sonradan, benlin öldüğümü zannederı-k karakola giderek testim olmuş Karakolda da kay u.inamı vuntıını diyormuş.

Sahile G
A A s» A M
SATILIK PİYANO - Amerikan, üc pedallı Cuut Cuıvnsler «ok lemis vu-,-Jyelte. Azimet dotnvı»! Ur acete *«• lıl.ktır, FIS! re.ıamm HW TL Mü-
TABİR ARIYOR - Frtmsnreayn vâktr, asktrlıkle elik»»' dmayan bir lablb huşu»! hattan», jirke'. müessese veya :4boral ıvarda lı «ramaktadır. Nakdi kefalet giuiereblllr. Tek-liflcıln Aksam’da -Doktor» rümıUUM. 160 .
SATILIH ALMAN PİYANO — Yepyeni. ilç pedallık. çapraş lelll dcmlı-icl Beyoğlu G«l«1a»nrnv Yenlç.ıın caddesi, Gnahane vnkıı»u. Erden Ap 51 5 lıer gün saat 10 - 1'. 327 —2
İNGİLİZCE, FRANSIZCA. DAKTİLO BİLEN — V» blltiln yıuılıane illeri ile meşgul clabılec*k. Türkçe»! lyl olan ecnebi tebsalı bir aenç İT aram»MMİre Müracaat: Fosta kutusu 1750 T. D. rümuzuııa. 209 -8
ACELE SATIL.K - İki Asmasın bir tilki dorırinden mantolu. İnç kullanılmadık. Müraı».H ı.paıt» Halı Pazar. Hnmldlye Tllrue meydanı NO. »'«. 309 —2
TİCARET Lİ8ESI MEZUNUYUM -Askerliğimi japum Hor hangi bit mlıeıjesede muhnwbe Hicrimle çalı» mak üzere i» isilyoıum İricklllerin Aksam-da »T.T.- l umuzuna müı arsal, lari. — HUSUSİDE KJLLANILMtŞ - Halk tipi kaınakll he- İte elverişli Amerikalı Jlpl sahibi eliyle 4H0u liraya »a-tılıklır.' Sultanahmet Küçük Ayasut-ya caddesi 20 ye mümıaat. 397—2
ALMANCA. İNGİLİZCE BİLİR -Aıkcrllâltıl yapm, ı gcııç bir kimya nebl’HflrmaİMda mesul müdürlük, kimyagerlik «ramaktadrı Arzu edn-terin pazar hsılç her gür. »«at 14-8 •rarı 29010a telefonla müracaatları 366 — TAKVİM SATIM — Toplan Hali 60 kuuntur. Beyoğlu. Ar sineması Sok N«>. 1! en Ust kal. 301 — 1
İKİ BİN LlltA DEÖtftlNDE -Spor tekne İçle.» döıt silil,dil' deniz motiııü kulteiülınıj ekonomik bir
MATMAZEL - Çok Ivt Fransızca »e Türkçe bilen lılr m»tm»z»l küçük çocuklu bir all« I«nmd» i» arıyor. Telefon: 40335 Osman. 271 — Ralt f*aı» kbskli lenlkfy. 305 — 2
HEDİYELERİNİZ İÇİN BULUNMAZ FIRSAT — Viyana mamülâV çili plrla-sta y.Uük. pliioRtalı MM, yakuMu pırlanta ytlziıi; ile bilezik, pırlanlalt Inrl. yürük, rnı lnnlalı «Um kadın tabaka» «anlıyor 1-10.5 «ra Omda 80156 Telefona, 513 — s
TEMİZ BİR AİLE EVLADI - Eı-kdC evladı olmayan temiz Vlr ailenin met etmek isliyorum. Aksıumla rünl-»ollrlı K ö K. rümlıriin* 27« —
FACİT — He*»p makineli .»iniktir. Telefon »>3ıS ■ nıüıennt. 314 — 1
DADI İŞ ARI l’OR — Tecrübeli bir dadı ıs arıyor, blı yajinn k«d«r bir çocuk alıyor. Po” renrt»nt Beyoğlu D»dı K. P. 383 —
SATILIK PORTATİF OUA — Sökülüp lak.lablllr odı olmak kullaınlo-bilir yağmur geçmez bir İHI satılıktır. Aksaray sinekiibngçe »okak No 35fl e mllracsal 316 — 2
GÜN GÖRMÜŞ KÜLTÜRLÜ EV İŞ LERtNtN BÜTÜN TNCELİKLERNE VAKIF GENÇ BİR BAYAN—Yaslı, rengin ve kimsem: bir bayın ev Ijlerltıl deruhte eder. Aksıra d» T A. rüınu-suna yazılması. 296 — 1
SATILIK BUICK - Hemen yeni, rsdio. kaloriferli. 1»4R modeli dört kapılı Süper Bmek »atılıktıı Beyoğlu Botı.'keıcııdo lıtanln,'. Garajına ir.uracn.it. Telefon 41 - 098. 42 - 506. 317 - 2
BİR ŞOFOR 18 ARIYOR - Hm ■uıl arabalarda çelişmek İçin. I| «rıyorum, Mür»r*«t Mercan Tıfetlnr Çukur h«n No. T. Tel 21226 310 — 1

EMLÂK ALICI DİKKATİNE ile tanllmit DOJ'3 menfaatinle teab'dn. kak 25. Telefon 15751.
SENE SONU MÜNASEBETİYLE — Müsait «artlarla defterleri İkmal ve bilançoları tanzim ederim. Müracaat potla km usu 17M 320 —
INGLİZCE. FRANSIZCA — Muhaberatında ve steno - daktiloda tecrübem vardır. Bütün gün ve yahut haftada bir kaç saat İçin l« aramaktayım. A. N. posU kuiıuu 1853 Ga-
rE — iren ıala»: netta telle. Iıöacbı.rı
SATILIK BİNA i
nakli k Nıı
SATILIK ATOI.YF
311 — 2
ACELE SATILIK —
I |H>| dükk.r
Inclu öç odalı bahçeli
KİRALIK ODALAH - GUİatfldn
lıalık daireler. Sr-al 12-1' arasında 1810. No lı telerindan la'allht alınır.
I»7

DİKKAT
elveril
TOPKAPf DIŞINDA — Sanayi mın-kaiında niteli tl/crlrtue WHW İlâ iuimh) m2 ilk aatılo: ai sai.tr mevcuttur Ulell. Emlâke! Funda Tef: 23053.
239
KİRALIK KAT — Lâboratuvar. çln-... islere müsait 05 M2 İlk I Adl«: Cag*l"#lu Cemal Namı sokağı No 10 n muıaca.ıt Kemal Matbaası No a. Bitişik bıı:
Uo vekalet lıleglu! knbııı eden kesin itimadını kaıanmıj olan Suhulet Emlak Zaril Oaip Bevoglu Büyük Parmakkap» köıebsjı No C Telefon: 42398. 340 — «
SATILIK — Lftâi.btılda caddede halı faaliyette çifte hamam Üsküdar Pa-ji İl ma mııda denli kıyısında ve manzaralı arsalar ucuz ftelle »aldıktır şifll KaMskârgari caddı-tl Kullu •-parlımanı 316 Daire S e her gün »aut 10 • 14 ara»' müracaat
324 — g
GARAJA MÜSAİT - Geıılj ve kelepir muhtelif «cmlterde arsalarımız satılıktır, Lâleli t*e Etnl&kçl Alime! Funda Tel: 23053 Ordu Cad 210 No.
241
ŞİŞLİNİN HAVADAR •» EN GÜZEL YERİNDE — Dört dsııcll aparlı-manııl İki dairesi dörder oda Ikl dairesi de br»cr oda tam konfor Tasarruf kanunun» uygun olarak kal kat sanlıktır, l-t-riitt ya müracaat.
245 - T
— S
SATILIK YA! I - ÇlflrJıiıvuzlar asfaltında çam ve tneyva ağaçlıklı arzuya göre parKılcneblliı yalı arsalar Telefon 4IUH Olur 221
KİRALIK DEPO - Temin kalında bİİyUk deııo 21nin rcielon» müracaat
328 —
KİRALIK ATLLYE - Yeni bina
Llboratuvm ve emsali l ere miluoll
60 Mî Uc -salon rvrı ayrı veyn hepsi
birden kırnltkııı Yesildb k Necip e-
/endi Sok No 5. CİCİ l»ı Müracaat
Tet: 33019 M» — 3
BUYUUK FIRSAT — eeyagltintın
en mutamı varln-le. Iıon vay eadde-
«imle -ılımda 11:1 kol di Lk.ii>, dürt
katlı bir bina a-Tle sallı kur. Mm a-
V.ZMIİ kabul edilmez. H r gün »>»!
on dölde kadar 82(>.7I> 1»
raraat 323 — I
KİRALIK - SATILIK DEPOLAR -
Fabrikalar mmlnlıuyı Ku luluç Rum
nrez-ıı ligi clvaı.n.lo elek! ik. gar. »u
bulunan küçük büyük e •prime, Çl-
kol»t» ve İrer ımslâtf im ve uygun
depolar kiralıktı- Süıevv Eı.ör Te-
le/on IÖİ06. 172 - 1
CİHANGİRİN LN İYİ YLBİNDE -
Oenlze tilkim cephe 10. dc.ınîlk 22
iki yur metre .nı-rabbu İmarla atâ-
kan olmayan an* uldıh ır Talipte-
rln 42396 ya teUrun, 130—3
KİRALIK KAT Bakır dvünde, Is-
tMyonıın lıenren vam> da huy-ülc
bahçeyi huıl. elrafı açık
bahkın aksama kadar g ‘nej İçinde
Uç büyük ada. Kcni; bir hol, hava-
garı elektrik, su ve ham jıı.ı muhle-
vl tamamen muk.akıl h Kal kira-
lıktır Adı ra- Enkırköv Zeytinlik
mnhaile.li.de Halkçı »tık.-fiı 14 No. İl
lıane. içindekilere müıacant
215 - 1
KİRALIK MÜSTAKİL DAİRE —
KızıHoprakıa kög', bahçeli l>lr evin
toprak seviyorinrfe 2 oda. 1 hollü
tnulfak. tuvalet, r'ekt.ik lerkos. ha-
vagszı olan dalr-M MüiM-ael: Kızıl-
topıak istasyon c.ıdde.1 No 15.
818
KİRALIK DAİRELER - Ortaküy’Un semti ııde, tısın vay a İskeleye, o-bir dakik». fcvkaUde man-gömme banyolu, i t. S odalı da İteler I Mür
İPOTEK PARA İSTEYENLERE -Verenlere ban. «paTlımaı,. »V. çlf-lik. arsa. yalı, dükkân a Unlara. salanlara ciddiyetle tavassut cad ir racaat saat 10-13 Tevfik «701
KADIKÖY - HAYDARPAŞA - !■-k delerine ilil kilometre aslallla beı tane aırl ai*1rları ıkl daiıefı elektrik, havagazı, «uyu. telefonu bulunan köjklU. ayrıca bahı-lvan evleri garajlı binlerce meyve ntc
ARNAVUTKÖY - K«» koleji ya-
nında bilumum sılhl tesisatı bulunan 2.5 kaili dürt ta .dı «çın kbjcbaal bahçe içinde denire na»ır bo» bin» makinen H> bin Iraya: Nijantagıritt» bir apartıman acele satılıktır Tetc/oıı 83012 ye müracaat 2W — 2
BAKIRKÖYDE SATILIK ARSALAR istasyona 120 metre mesafede İstanbul asfaltı üzerinde rırherl 400 -SCO metre kace. parsellenmiş S arta metrekaresi 0-8 liradan Müracaat-Tel 00975 270 — 4
ŞİŞLİ SEMTİNDE — B--ı katlı dörder odalı tam konforlu oyda 730 lira Irndlı npariımnn milliktir Şişli 1*1 as-yon aparl(/na»ı I" T En lökçl Haşan Keskine mürsçmıı Î7Ö — »
KADIKÖY MODADA - Salılbl e-llnden boa tealim uetua satılık ev. Moda Zühal sokak No 10. önü ve arkası bahçeli, cüııej görür. İçi dışı yağlı boya ve adalıdır icabında
KStM CİVANI
SATILIK AHSA - O.khdarda Çl
Enns
U3KÜDARDA
OskUdard d es' P!» No
Onvüriihe.
beraber v r»al, «atiliktir.
Talipler - kadiye Setıtdıram» sokak No IV. 252
KACIRILMAZ BİR FIRSAT — Taj-katapıa ev »r a>arilmnn yapmaya müsait 14X0 351 M2 l’"' ‘•rM aîlmet dolai'Uflyle ecele satılıktır. Müracaat: Nurettin Sayı Taskasap Softasknan Sok. No. Ilı. Sabahları aaaı ona kadar 2M - 1
SATILIK - IH bek Bahçesi karsısında, tramvay radrtes’nne dükkân vc apartıman yapmaya cherlgll arsa satılıktır. Tclcfoı MUM. 234
DEVRE NSATlLfK BAKKALİYE — Samatyanın en Ijlek cadde»! Marmara caddesinde Tr kel mu'İdeleri MtlH ruhsatiyen düktün azim-t dolayıriyle İlk. Adres: Ramazan Etendi sokak 110
SATILIK CİNS KÖPEKLER — İyi kon Alman kurt savrulan, dörl aylık bolduk, av. »elerler, pente* d»rt aylık. MUraçMİ: Uzuı.çargı ZTı şabnntn katı verinde Kâtnll'ı-. 282 — 1
ORTAK ARANIYOR-Çok kârlı bir l> için 3000 lira «erınâyeli ortak aranıyor. Saat 01dan on İh iye kadar irl-!vn --dilmesi M.l'H_308 —8
DEVREN SATtIIK KIYMETLİ ORTAKLIK HtSSEI.tRİ — DETAS Ltd. Orloklıgıııın Yedl-.ule-lci ; CAM Fabrikasın» alt bir ku m hlsıeler devren »altlıklıı. Mıfrac.ıol Yedlkulede tramvay Cad No. 70 - 72 299 —8
KARLI bir iş - BU gazoz fabrikası için ortak nıanıyor veya sat 1 İre. Miırcaat Tophane Boğazkesen caddeni No- B8 303 - •
ARBETA MUES3ESESI - inşaat vo elektrik s»hu.(nda pıole ve ta-ahJıüt isleri kabul edilir liuıud etütler yapılır. Galata. Banks sok Yarman han No 10 Müraraı saat 18-1».
MEKTUPLARINIZI ALDLRİMtZ Gazetemiz idaresini «dre» oierBB götlermiş alan karllerUnHOen
Kollejll - Filoloji _ M D —
İ-bilir namlarına gelen mektupları tda-rehanehlzden aldırmaları rtoe
Kopya makinesi
GALATASAHAY MEZUNU - Hu-sİ detsler vermlj. fen fakültesi ladesi. saati 230 kuruştan fizik, kimya. matematik. Fransızca Ogretlyor-Evlere gidilir. Tele'on: Zafer 20453.
150
ALMANCA DERSLER -tarafından verilmektedir, talebelere, mühendislere, mesleğe göre der» yapa,
eder. Mektupla Aksarn’d» Frau rümuzunn. 283 — 1
- Öğretmen Üniversite doktorlara
P. S.
MADAM YABANCI ÖĞALTMEN — Almanca, piyano ve tngtlirce dersler, çocuklara ve bUv’jkteıe verir Semtte oturanlara da gidebilir Akjtım gaKetesinde HJ».S 3M — 1
İNGİLİZCE DERSLERİ — Tecrübeli ve Londrada tahsil giKmüf bir Öğretmen tatarındın gerek talebenin, gerek öğretmenin cvlııde der« verilir SK. Hatldaga Cni 75 Kadı köy.
367 -
resimler
SERİ DAKTİLOGRAF! - V* Türkçe muhaberat apabUeCek. hesaptan anlar bir bayânz. İhtiyacımız vardır. Müracaat: Saat 9-12. Niyazi Uğun Taksim Cumhuriyet •-«ddvaı Ko. 17/1.
SATILIK YENİ i KÜRK MANTO SlJötı. yalnız cuıı-artmtlcrl
BİR BAY VE BİR BAYAN — Salı) itlerinde çalıştırılmak Üzere «Tanıyor. . 127 (Türle Nejrl-
Imelerl 13-
MODERN SEY t SATICILIK Yapabilecek gençlere ihtıyacımu dır. Müracaat: Necatibe;- caddesi Leblebici Şaban •;-ır»k No 22/10 Galata. 291
BAYAN SEKRETER ARANIYOR ■Seri daktilo ve lıüro İllerine vll oktum «arttır. I,.san bibi der tercih edilir. Müracaat Snat 10 lî# 13 çında Galata Neıutlbey Cad N Gürhan 14/14, . 521
BAYAN ARANIYOR — Ankara da orta yaslı bir baytı bakmak Örere çok terbiyeli sv islerine lamamıylc vakıf kibar ve kültürlü btj yor. Aızu erinlerin Aknem’ rumuzuna müracaatları
ÇOK İYİ FRANSIZCA BİLEN -Tercümeye ımız’ı-dt maktadır. Al İre fendi HM. kat 4 - Doğun Sağlık vc Sigortaları A. S
BAYAN DAKTİLO
20-25 yasında, seri yorar, tecrübeli daktiloya ıhılyıç vardır, verilecek aylık kabiliyetine baglıd.r Müracaat: Sirkeci Ankara cadde»i93 Tan matbaası 2 el kat
MVREBBİYE ARANIYOR yadında bir çocuk için lnpilJtta bilen tercih olunur. Alınanca bilenler de Olabilir. Telefon 20657 235
MAĞAZAMIZ İÇİN — İyi malala «taslı blı bayana, tecrübeli tezgâh-yardımcı ItU-.lik bav-'na ve ba-hliyaç iri. isi. Pası kutusu
eheeh
MÜTHİŞ FIRSAT - AZ kUİlUMİ-mıı» mükemmel variyette çivi makineleri Vc yeni tel çekme makinesi acele ■anlıktı- Müracaat: kutusu No 10M.
SATILIK MAKİNELER CL marka pamuk, iri trikotaj makineleri
nıarkc ylln. D.R Paten riitoiaj iki adet et 1 ve Sıueer dikin •deri Mlirı
41 M. DOÇ KAMYONU — Lântlkie-rı yeni çalışır variyetle ıırelç »atılık-t-ı Müracaat Saka Matbaası opera-
Kore de Türk
Âlimlere ve ediblere yardım eden bir makine ıcad olundu
Birleşik Amerikada bir kitap sahifeslnin fotogrufını çeken ufak bir makine icadedllmlştlr. Bu makine, saatlerce ve günlerce nadir kVaplann salılfele-rinl el He kopya eder âlim ve ediblere yardır.ı edecektir
Bir çantaya girecek kadar ufak olan bu matinenin mucidi ve Yale Üniversitesi kütüphanesi fotoğraf şubeyi müdürü FLederlck O. Ludwi" bu âlelin İşlemesini herkesin öir kaç dakikada öğrendiğini söylüyor.
İsmi «Conloura» olan bu kopya makinesi. 6 elektrik lâmbası, bir zıya tesviye perdesi İte şeffaf ve şişirilmiş bir yastıktan İbarettir.
Mucldln sırrı olan ziya tesviye perdesi, ışıkların, resmi alınacak olan şeyin üzerine getirilmesini temin edeı Yastık va sıtaslyle, açık bir kitapla Ikl sahlfenln birleştiği mukavves kısmının resmin, çekmek de mümkün olur.
Mutad (yaş develepman» Ue Contoura. bir ayna ile okunan veya pozitif rejimleri üzerinde yeniden kopya edilen ters negatif resimleri yapar. Şimdi mucid, doğrudan doğıuya pozitif resimleri yapan bir «kuru» developman usulü bulmağa çalışıyor.
BULMACA
I a 4 4 a H

Yukarıda: Birliğimize mensup subaylar ve başgedikliler. Şehit diişen Nedim Tuğaltay. Ankara garında refikası ile vedalaşırken. .
Yanda: Diğer şehit yüzbaşı Kaya Aldoğan Kore'de arkadaşlariyle konuşurken ve tlorl gedikli çavuş
yapılan fey, - Tersi acele etmedir. 7 — Mühleti vur u — Cenup vilâyetle! imizden - Bre emir 9 — Tersi mevcuttur - ArrıJma, m — Terri İsmi demektir - istiğna
Yukarıdan aşağıya 1 — Burç, * — Mütecasir olan lımıc. 3 — Sirkat eden - Mahkeme mevzuu ı — Taksim cdıleıı. 5 — Mcbzu dcgıl - Tersi yol çantası. 6 — Bir ânımız - Sıfat eki - Gemilik. 7 — Jnpunrada bir tehir - Ödeme, 'I — B ı nevi balık ağını fıılalamaz
GECEN BULMACANIN HALLİ
Soldan Siiıja: t — Şfibretcr, 2 — Ulırevlee, 3 — Slav. Rev. 4 — Mimari. 5 - Arp. İmar J — Ya. 1‘cüri». 7 -II, Malin, 8 — Nine. Gıa. 9 — Ipırda, 10 — tljcnnp
Yukarıdan ayagıva: 1 — Susmayınız. 2 — Ehlisalip 3 — Kramp. Nır, 4 — Reva, Ürhcr 5 — Ev Rica, 8 — Ttılmüjgaıi, 7 — Ece. Erir, 8 — RevU-»öııalp
Necmeddin SADAK I"”* “
13 Aralık 1950
AKŞAM
Sahlfe 7
HER AKŞAM BİR HİKÂYE
Sansın kızcağız^
Piyer, intikam almak İçi* memleketine döndü.
Acıklı aşk macerasından sonra a (likanın göbeğinde geçirdiği boş yıllık gurbet hayatı, onu kati yürekli ve merhametsiz bir adam yapmıştı. Askerlik vazifesini yaptığı sırada kendisine ihanet etmiş olan eski nişanlısı Mariyc karşı sönmez bir kin besliyordu-
Çocukluk yaşından beri tanıdığı Mart, o kadar tatlı ve sıcak kanlı bir kızdı Jd onu ken dine eş yapmak, hayatının yegâne idealini teşkil ediyordu.
Fakat Piyer. askere gittikten sonra genç kız çabuk değişmiş kendisine bir mektup bile yazmadan hareketinin sebepten hakkında izahat vermek lüzumunu hissetmeden yabanaı bir erkekle evlenmişti.
Piyer, kalb yarasının acıları İçinde kıvranarak Afrikanın cehennemi andıran sıcak bölgelerinde askerliğini bitirdi O kurak ve çorak yerlerde beş yıl yaşadı, oralarda servet sahibi olmak istedi. Fakat elindeki avucundaki bir miktar parayı da çarçur etmekten başka bir şeye muvaffak olamadı.
Memleketine zengin olarak duneceğinl ümit ediyordu. Fakat Afrikadan sıtma ile aşılanmış olarak döndü.
Beş yıllık hayalının bilançosunu yaparken fakir, hastalıklı, manen ve maddeten yıpranmış ve Ihtyarlamış olduğunu gördü, bu durumundan dolayı da sabık nişanlısı Marlyl mesul addetti.
Askerliğini bitirip de Afrika-da yeni bir hayat kuramıyaca-ğmı anladıktan sonra vatanına dönmeğe ve aşkına ihanet elmiş olan Marlden İntikam almağa karar verdi. Piyer, kendisinin çektiği acı ve ıstırapları vefasız eski nişanlısına da çektirmek İstiyordu. Memleketine dönünce bir gün Marlyl kapısının eşiğinde gördü. Genç kadın. bidayette eski nişanlısını tanıyamadı Zavallı delikanlı, o kadar çok değişmişti.
Marinin sevimi! ve neşeli çeh resinde İse saadet okunuyordu. Yanında, eteğine yapışmış takriben üç yaşında sarışın bir kızcağız duruyordu.
Pİyerin çehresindeki sert ifade ile gür sesi Marinin dikkatini çekti ve nihayet eski nişanlısını tanıdı. Delikanlı, soğuk bir sesle:
— Bonjür Mari! diye selâm verdi.
Mari telâşlı ve korku İfade fiden bir seste:
_ Bonjür. Bonjür! diye mukabele etti. Sonra yaptıkları fenalığı çok çabuk unutan İnsanların egoizm ile: %
— Görüyor musun Piyer. bu benim kızımdır diyerek yanında duran sarışın çocuğu gurur ve iftiharla genç adama gösterdi. Piyer Marinin bu mesut hayat manzarasını daha fazla gör meğe tahammül edemedi ve içini intikam kurdu- kemirerek acele uzaklaşıp gitti.
Mağrur, vefasız re hodgâm annesi Mari, biraz sonra ne kanlı göz yaşları dökecek ve kendisine yaptığı büyült fenalığı biricik kızının hayatiyle ne acı bir şekilde ödlyecekü. Pi-yerin. intikam almak İçin yerinden kımıldanmasına ve kızcağıza dokunmasına lüzum yoktu. Kızı, bataklığa doğru yürümesinde serbes bırakmak, kendisi de kalkıp oradan uzaklaşmak kâtı idi.
Piyer, kızcağıza son bir nazar atfetti: Yakası dantelli mavi bir entari giymiş olan sarışın yavrunun bataklığın kenarına gelmiş olduğunu gördü. Dellkan lı, bu dantelli yakayı vaktiyle Marinin boynunda gördüğünü hatırlayınca bütün vücudu zan gır zangır titredi. Ruhunda derin bir değişiklik vuku buldu, heyecanlı ve boğuk bir sesle:
— Sakın İlerleme, bulunduğun yerde dur yavrucuğum! diye haykırdıktan soma koşarak yanına glttL Kızcağızı kollan arasına alarak tehliken bataklıktan uzaklaştırdı:
— Yavrucuğum, az kaldı bataklığa düşecektin diyerek koklayıp sevdi.
Pİyerin sesi tatUaşmışt», Birdenbire göz yaşlarını zaptede-miyerek hüngür hüngür ağlamağa başladı. Kızı kollar inde taşıyarak deli gibi onu dört tarafta aramağa çıkmış olan annesine götürüp teslim etti:
— Mari. kızına daiıa fazla dikkat etmen lâzım. Az kaldı bataklığa düşüp boğulacaktı dedikten sonra çocuğu hlma-yelcâr nazarlarla süzerek;
— Hamdolsun şimdi ben buradayım, sözlerini ilâve ederek uzaklaşırken, sarışın kızın kendisinin gülümsemesinden kalbinde şimdiye kadar hissetmediği derin bir saadet tattı
Çeviren: A HİLÂLİ
Nepal isyanı
1,5 milyon harb esirleri tahkikatı
Birleşmiş Milletler esirlerin akıbetini tahkik için bir komisy on teşkilini kabul etti
Lake Success 12 (A.A.) —
(United Press»; tklncl dünya harbi esnasında ortadan kaybolan bir buçuk milyon harb esirinin âkıbetlni tesbit etmek maksadlyle bir tahkikat komisyonunun ihdasına Birleşmiş Milletler dün kahir bir ekseriyetle karar vermiştir.
Birleşik Amerika, kısmı âzami Alman ve Japon olan bu harb esirlerinin Sovyet Rusya-da mecburi İş kamplarında çalıştırıldıklarını söylemektedir.
Sovyet Rusya ise Uzak-Doğu ve Afrlkadaki kurtuluş halk hareketlerine mâni olmak ve bu bölgelerde askeri tesisler kurmak maksadlyle batılı devletlerin yüz binlerce harb esiri kullandıklarını iddia etmektedir.
Birleşmiş Milletler İçtimai ve insani komisyonu bir tahkikat komisyonunun kurulmasına 5 muhalif ve 8 müstenkife karşı 43 oyla karar vermiştir.
Aleyhte oy veren Sovyet blo-harb esirleri meselesinin
ku,
bilyük devletlerce halledilmesi gereken bir İş olduğunu ve Birleşmiş Milletlerin buna karışmaması gerektiğini iddia etmiştir.
Kızılhaç milletlerarası komitesince seçilecek 3 bitaraf şahıstan teşekkül edecek bu komisyon, 30 Nisan 195J tarihinden sonra çalışmağa bağlıyacaktır.
Hâlâ vatanlarına İade edilmemiş bulunan harb esirleri hakkında büyük devletler 30 Nisan 1951 tarihine kadar Birleşmiş Milletlere etraflı malumat vermedikleri takdirde komisyon vazifesine bağlıyacaktır.
Hindistan. Irak, Afganistan, Suudi Arabistan. Guatemala, Venezüella ve Meksika müstenkif kalmışlardır. .
Kabul edilen karar metni, her hükümetin bu komisyona memlekete giriş hakkı tanımasını derpiş etmektedir. ,
Bu keyfiyeti Sovyet Rusya daha şimdiden -kati suretle reddetmiş vaziyettedir. ‘
Avrupa ordusu
Silâhsızlanma
dâvası
Bakan yardımcılarının tasarı üzerindeki son çalışmaları
Avustralya hükümeti bir karar sureti hazırladı
Pamuk satışları
tzmirde iki firma bir günde 1000 ton pamuk aldı
İzmir 12 (Akşam) — Son günlerde alabildiğine fırlayan pamuk Halleri diln yine dört yüz elli kuruş civarında dalgalanmış ve borsada şimdiye kadar görülmemiş toptan bir pamuk mubayaası vukubulmuştur. İz-mîrin Al bayrak firması tarım kooperatifiyle yaptığı anlaşma üzerine kooperatiften kilosu 450 kuruştan dokuz yüz ton pamuk satın almış, ayrıca, başka bir firmadan da yüz ton daha pamuk alıp böylece bin ton pamuğu .yâni bir milyon lira raddelerindeki malı toptan kaldırmıştır. Bunun üzerine diğer satıcılar şimdiye kadar görülmemiş olan bu muazzam mubayaa üzerine kendi pamuklarına boruda 460 kuruş fiat istemeğe başlamışlardır. Fakat alıcılar 4.40 kuruştan fazla flat verme-I inişlerdir.- Bugünkü borsa muameleleri ybri! flatı belli edecektir.
Pakistan muhribi
Ayın 16 sında İzmirden ayrılacak
Mahkeme Koridorlarında
Ayaküstü arsa ticareti
Yeni Delhi 12 (AA.) _ (Afp): Nepal kongresi çevrelerinde söylendiğine göre Nepal âsilerinin Nepalin ikinci şehri Blrat-magar'ı ansızın işgal etmişler, fakat ovdu kuvvetlerinin müdafaa ettiği valinin evine girememişlerdir.
Âsiler bundan başka NepaPin batısındaki Parari şehrini de almışlardır.
Vaşington 12 (AA.) — (Reu-ter): Dışişleri Bakanları sene sonundan evvel Vaşingtondâ toplandıkları takdirde general Elsenhovrer'in yeni orduyu Ocak ayının başında teşkilâtlandırmak İmkânına erişeceği kanaati mevcuttur.
Kuzey Atlantik paktı devletleri Dışişleri Bakan yardımcıları ve -askeri genelkurmay I balkanları bugün Londrada toplanarak Alman askeri birlik-i terinin Fransız hükümetinin' kabul edebileceği şekilde yeni orduya dahil olması mevzuun-daki uzlaştırıcı tasan üzerinde son dır.
çr I ışmal ara başlıyocaklar-
Yugoslavyaya yardım VaşLngr.on 12 ıNafeni — Amerika Birleşik Devletleri senatosu dfın Yugoelavyayn yardım edilmesini kabul etmiştir. İlk yardım olarak 5o milyon dolar verilmesi de kararlaştırılmıştır.
İzmir 12 (Akşam) — tsanbul-dan dün hareket eden Pakistan destroyeri bu sabah 9 da limanımıza geldi. Gemi komutanı Binbaşı Rahman Han biraz sonra karaya çıkıp vilâyeti, belediyeyi, bölge deniz komuta- I mm ziyaret etmiştir. Komutanın bu ziyaretleri sıraslyle iade olunacaktır.
Komutan, öğleden sonra saat 15,30 da gemide bir basın toplantısı tertib edecek, ayrıca yarın yine gemide bir öğle yemeği verecektir.
Yarın akşam Akdeniz Üsler Komutanı Albay Nedim Ülsever tarafından' Misafirler şerefine
Lake Succeas 12 (A.A.) —
(Rcuter). İngiltere ve Birleşik
• Amerikanın desteklediği Avustralya. Sovyet Rusya ve batılı devletler arasında silâhsızlanma mevzuunda mevcut çıkmazm halli için bir karar sureti kaleme almıştır.
Avustralya, atom enerjisi ve silâhlanma korniş yontan çalış-
I malarını nıezccdccek Ötr Korniş- Deniz Gazinosunda bir kokteyl
İyonun teşkilini derpiş eden bir [karar sureti hazırlamıştır. Ka-
1 rar suretinin, tam mevcutla toplantılarına bugün başlayan Birleşmiş Milletler genci ku-
! rnluna sunulması İcrtb etmek-tedlr. .
Genel kurulda 4 Ekimde verdiği söylevde Tnımtın. böyle bir tedbir alınması fikrini ortaya atmıştır.
parti tertlb edilecektir.
Tipu Sultan destroyeri 16 aralıkta tzmlrden ayrılacaktır.
Piyer. köy dışında bir ağacın altında uzanarak intikam plânı nı tasarlıyordu.
Evet Marden İntikam alacaktı. Az bir müddet sonra güzel kara gözleri yaşla dolacak, sesi hıçkırıklarla kesilecekti.
Piyer, Marinin kızını çok sevdiğini kendisine gurur ve iftiharla:
— Görüyor musun? Bu benim kızımdır. Dediği andan 1-tibaren anlamıştı. Binaenaleyh Mnrlyi bu zayıf ve hassas noktasından vurmak lâzımdı. Hem cinslerine karşı kalbi taş kesilmiş Piyerln nazarında bir çocuğun hayatı, ne ehemmiyeti haiz olabilir?
Mart kendisinden asla şüp-helemniyecektt çünkü eski Pl-yerin böyle çirkin bir harekette bulunabileceğini zihninden bile geçirmlyecektir. Elbette şimdi Pfyerin ta ma mile değişmiş olduğunu ve kalbinin taş kesilmiş bulunduğunu bilmiyordu.
Delikanlı bu düşüncelere dalmış olduğu cihetle, yanma yaklaşan hafif ayak seslerini duymadı Fakat başını çevirince Marinin kızını bir kaç adım ö-kıfe gördü. Kucağız lâkayd ve c-min adımlarla, çilek tarlasına doğru yürüyordu.
Piyer. küçük kızın yürüdüğü istikamete bakınca, kalbi hızlı hızlı çarpmağa başladı. Çünkü küçük kain yürüdüğü istikamette bir bataklık vardı. Yavrucak, başına gelecek akıbetle n habmia. bataklığa doğru kusarak gidiyordu
Pleven şimdilik Vaşingtona gitmeyecek
Paris 12 (A.A.) — (Renler): Fransız Başbakanı Rene Ple-ven'in Başkan Trumaa 11e görüşmek üzere Vaşlngcona gideceği yolundaki söylentilerin Başbakan sözcüsü tarafından tekzib edildiği bildirilmektedir. Bununla beraber umumiyetle iyi haber alan çevreler Pleven' İn siyasi ve iktisadi müzakerelerde bulunmak üzere daha karar verilen büyük konseri Avustralya her türlü silâhla sonra Vaşinglonu ziyaret etme-123 Ocak 1951 tarihinde tanın- ellerinde külliyetli miktarda si ihtimalinden bahsetmekte-1 iniş sanat mensuplarının işti-1 şilâh vc silâhlı kuvvetler bulu-raklyle yapılacaktır. jııan bütün milletlerin dc silâh-
larını umumi tensikat , içinde I mütalâa edilmesini genci kumraldan talep etmekte ve bütün milletlerin muvafakatini temin edebilmek üzere bu plânın himaye esasına dayanması İcabeti iğini belirtmektedir. •
Batılı devletlerle Sovyet Rusya arasında mevcut esaslı fikir ayrılıkları yüzünden her İki komisyonun çalışması aylarda nbcrl sekteye uğramıştır.
İstanbul sergisi
İstanbul sergisinin Gülhane parkında ve beynelmilel sergi halinde açılmasını tetkik etmek üzere teşekkül eden komite dün Gülhan parkına giderek incelemelerde bulunmuştur.
Komite, prensip olarak serginin Gülhane parkında açılmasını kabul etmiştir.
Bir çok Birleşmiş mahfillerinde bahür karar suretlşü dört büyükler arasında silâhsıalanmu müzakerelerinin yeniden başlaması ---- .,----- .. için müsait bir zemin harırlı-namına yapılmasına yabileceğl kanaati mevcuttur, verilen büyük konseri Avustralya her türlü silâhla 1OA1 fnrlhin/4» tanın. t>1krtaıU
Muallimler içtimai yardım sandığı konseri
Muallimler İçtimai yardım sandığı
Milletler
mevzuu
Uskumru bolluğu
Son gunler.’e taliminin üstünde uskumru tutulmaktadır Emlnonünde U-ılıkpazarı rıhitnuna yanaşan mot örterde uskumru toptan utarak 20-22 kuruşa satılma «tadır. Perakende Haller ise - 50 kuruştan aşağı düşmüyor. Bu. yüzde yüz kâr demektir. Bu balık bolluğunda belediyen'.*! flitlerle alâkadar olmasını bekliyoruz.
Muamele vergisi kanununda yapılacak değişiklik
Bölge sanayi birliği İdare kurulu dîın saat 15 de toplanarak muamele vergisi kanun tasarısında hakkında .
müzakere ve kabul etmiştir.
Muamele vergisinin ham maddeye irca edilmesine ait olan rapor dun akşam An karaya gönderilmiştir.

Kan plâzması
Kızılay Derneği merkez netim kurulunun evvelki günkü içUmauıdJ. memleketimizde bir kan transfüzyonu teşkilâtı vücuda getirmek İçin beliren teşebbüsler gözden geçirilmiştir. Varılan karara göre teşkilâtın kurulması tamamlanıncaya kadar memleketin âcil İhtiyaçlarını knrşıiamnğa yardım olmak üzere Amerikan Kı-zılhaçından *Kan plâzması İstenecektir,
yii-
Muallimlere kış tatillerinde tenzilât
İstanbul muallimler birliğinin teşebbüsü üzerine Ulaştırma Bakanlığı öğretmenlere ders yılı irindeki dinlenme tatilleri esnafında demiryollarından % 50 tenullât yapılacağını bildirmiştir.
— 2 —
Efendi amca çakır gözlü adama bir daha göz attıktan sonra devam etti:
— Ne yalan soyliyeyim, bu arsa İşi aklıma uygun geldi. Ben ticaret adamıyım. Nerede kâr bulursam orada is yaparım. İki bin lira kazanç önümde dururken, mağazaya mal götürmek için paramı istanbulun toptancı tüccarına yatınr mıyım? Zaten arsa alış verişinden para kazandıktan sonra mağazamın malını gene alırım değil mi ya?
— Orası doğru amma, sen şimdiye kadar arsa alış verişi yapmamışsın. İnsan hiç yapmadığı bir işe nasıl güvenir de parasım yatınr?
— Hımmm... Sen ticaret adamı olmadığın için bu işlere aklın ermez, efendi oğlum. Alış verişin $u tarafı, bu tarafı yoktur. Söyledim ya. ben eski kundura tamirciliğini bıraktım, malıfatura tüccarı oldum. Bu sefer de arsa ticareti yaparım tabii Bunlar tüccarlığın püf yerleridir. Sen de bir defa kendini tüccarlığa atsan, başka türlü olursun. Aklın varsa hemen tüccar ol.
— Yok, babalık. Bende o kadar akıl yok. Hele sen anlat bakalım, bu işin sonu nasıl oldu?
Ellerini oğuşturarak göz süzdü: .
— Sonunu hic sorma, efendi oğlum. Olanlar oldu işte. Herif; sSen burada bekle, ben biraz sonra gelirim.» diyerek kahveden çıktı. Yarım saat sonra geldi, beni aldı. Tramvayla bir vere gittik. Tramvaydan indikten sonra biraz yürüdük, büyük bir arsanın önüne vardık. Su kadın da orada idi. Herif beni müşteri olarak gösterdi, kadınla konuştuk. arsanın fiatını bir beş yüz Liraya kesiştik. Ondan senra herif beni gene tramvaya bindirdi, başka bir yere götürdü. Orada da şu esmer adamla konuşturdu. O herif de arsan üç bin beş yüz liraya almağa hazır olduğunu söyledi. Ondan sonra efendime söyli şevim, çakır gözlü herif beni oradan aldı, tekrar kadısın yanına götürdü. Kadın; (Selim efendi benim rahmetlik kocamın arkadaşıdır. Her işimi kendisine havale ettim. Dün sabah arsamı iki bin liraya almak için bir tellâlın yanı sıra bir adam geldi amma cesaret edip de peki diyemedim. Ben Selim efendiden gayri kimseye inanmam. Şimdi sız benim paramı verirsiniz. sonra Selim efendi He beraber hükümet muamelesini yaptırırsınız Her i$ bitince gene Selim efendi gelip beni alır, hükümette kâğıtlara mührümü basa-nm.ı dedi. Böyle konuşmasından anladım ki kadının hiçbir işe aklı ermiyor. Herif de yanımda olduğu için hemen çıkarıp bin bes yüz
lirayı karının eline saydım. Çakır gözlü Selim efendi; «Haydi, şimdi tapuya gidelim de muameleyi yaptıralım.» diyerek beni aldı. Sultanahmet camisinin karşısında bir binaya götürdü. •Sen burada bekle, ben pullan alıp geleyim.» deyip gitti. Ondan sonra bekle bre bekle. Dairenin içinde dolaşmaktan ayaklanma kara sular indi. «Bizim Selim efendi nerede kaldı acaba?» diye önüme gelene soruyorum, kimse tanımıyor. Uzun uzun târif ediyorum: «Çakır gözlü, uzun boylu Selim efendi» diyorum, gene tanıyamı-yorlar. Nihayet adamın biri yanıma yaklaştı; «Ne bekliyorsun?» diye sordu. Ben de arsa meselesini başından sonuna kadar anlattım; (Arsayı benim üzerime tapula-dıktân sonra iki bin lira kâr ile satacaktık. Müşterisi de hazırdı. Fakat Selim efendi ortadan kayboldu.» dedim. Adamcağız garip garip yüzüme bakarak: ^Hemşehrim, bu iş benim aklıma yatmadı. Galiba seni dolandırmışlar, Burada boş yere vakit geçirme-de. karakola git, derdini anlat.» demez mi! Zannettim ki o koskoca bina gökyüzüne kalktı da oradan benim kafama düştü. Az kaldı ki dilim tutulsun. Bacaklarını titreyerek oradan çıktım, karakola başvurdum. Çakır gözlü Selim efendiyi târif edince polisler hemen tanıdılar. Meğerse çakır gözlü ile öbür adam, bir de kan elbirliği ederek kumpanya kurmuşlar, beni tuzağa düşürüp soymuşlar. Herifin adı da Selim değilmiş; •
— Yaa. babalık, para kazanayım derken kafese düştün öylami?
— Ne bileyim, efendi oğlum? flerifi sahiden bir iş adamı zannettim. Kavun değil ki koklıyayım. Diller dökfirçlç. aklımı çeldi.
Mhztftmiar birbirlerinin yüküne Bakmıyorlar. dargın gibi duruyorlar. Çakır gözlü Selim efendiye sorduk:
Sizin arsa işi ne oldu, ahbap?
Bu nazik mevzu üzerinde konuşmağa niyeti yok. Küskün küskün bakarak homurdandı:
— Dinini seversen bırak bu lâfları.
— Arsa lâkırdısından üzülüyor musun?
— Yok be kardeşim. Arşa dediğin nedir? Ben tellâl değilim ki arsalarla uğraşayım.
— Şu adam bir şeyler anlattı. Beraber ars^.ticaretine girişmişsiniz, adamın bin bes v üz l İrasını...
Öfkelendi:
—Dinini seversen şu nıo-ıuğun lâfını etme bana
Mahkeme açıldı, yine birbirlerinin yüzüne bakmadan salona girdiler
Ce. Re.

GÖZ HEKİMİ
yapılacak tadilât hazırlanan raporu
Çocuk brkimt doktor
Ahmet Akkoyunlu
Taksim Talimhane Pataa Teıefuo: ftbU?
'l
i
Bili 45, ötekisi 33 yaşında iki HollandalI, bizzat kendileri taralından İnşa edilen küçük yelkenli ile dünya turu seyahatine çıkmmlardır. Bu seyahat 4 yıl sürecektir Yukanki kilede bu İki cüretkâr seyyah küçük gemilerinin güvertesinde görünüyorlar.
S.ınlfp «
13 Aralık 1950

Kadınlar erkeklerden daha kuvvetlidir
ölüm, hastalığa »utulma nispeti kadınlarda erkeklerden daha azdır. Yaşama nispeti ise daha fazaldır
Bugünün kadını sosyal, kanuni. siyasi ve İktisadi bir üstünlük teinin etmek İçin elinden geleni yapmıştır Kadınlar bu sahalarda kısmen bir üstünlük teinin etmişlerse de haki-
ıu bildirmektedir. Diğer bir kumpanyada İş kaybı kadınlar arasında 13. erkekler arasında 7 dlr. FakRt bundan kadınların erkeklerden dalın çok hastalandığı neticesini çıkarnıanıa-
»UK IUII1I1* ““ ----- -
katle kadınlar yaradılış ililin-, İldir, çünkü diğer işkil isllkl-i rlylf «keklerden kal tat »a-,kadınlar.» nispeten uf. olmak-tündür ,a böKaber, hafif ve az tehlikeli
şimdiye kadar kadınların er-1 hastalıklara yakalandığım tekerlerden daha zayıf olduğu kat erkeklerin daha ağ>r ve İddia edilir. Fnkal İstatistiklere daha uzun süren hastalıklara bakılacak olursa, erkekler ara- tutulduğunu göstermiştir. Kasında öliun nispetinin kadınlar- [ dınlar ufak bir kırıklık ve hırdan daha fazla olduğu anlaşi- .talik hallerinde işlerine gelmezin-. Hastalıklar arasında ktzıL ken. erkekler bu kabil hasta-enfluenza, zatürrle. menenjit, 'âklara aldırış etmemektedir. Olliorl ve tonlerl «kot ço-| w,tuöüsa k„dll,|
cuklara kız çocuklardan daha arasında dtrtlll fazlmlır. Fak.1’ sil; ârK olmaktadır. Kasa . )utlhar yüzünden erkekler a-«iınden ölüm erkek çocuk ar a- j raMnda dlüm> jcadınlara nazırımda. kız çocuklara nispeten ran uf misU fa2İadır «admlar li misli daha iazjaoır. Umumi jnMhara bJr guSter|5 vasıtası o-olarak 1-4 yaşındaki çocuklar, |arak teşebbüs ederken, erkek-arasındn erkek çocukların vc- canlanıla wlruı kıyniak Jçltl fiyat nispeti Ve 20 fazındır. !lnUhaı.a ltall{arlnr
Orta ve lise sınıflarında kut. .....
çocukların tüberküloza yaka- our 1
lanmak ihtimalleri, erkeklerden , % 63 fazladır. Kalb hastalıkları yüzünden vefiyat nispeti taştığı yukarı aynıdır.
Gençlik çağlarında kadınların yaşama müddetleri erkek-lerinkinden yine fazladır. Meselâ 25 yaşındaki genç bir kadın. umumi olarak 4G sene daha yaşamak imkânına malik iken, aynı yaştaki bir delikanlının 44 senelik ömrü kalmış demektir.
Aynı yaşta olan karı bocalar ( arasında, ömür müddeti ylne[ kadının lehinedir; ve nispet 55 e karşı 45 dlr, Fa İm t umumiyetle evli bir erkek kendinden dalıa küçük yaştaki kadınla evlendiği İçin, kan koca a-rasındakl dul kalmak nfepell 111 e karşı 100 olarak — erkeğin lehine — azalmış lir.
AKSAM
I
Taksi Saatler
ucuz fit aMx,

YEN! 8!R PARTİ PAHA
GELMİŞTİR
Umum Sah» Deaovu; OTOTÜRK, Taksim. Resap Poıo cad Ns 7
A L N A
sermayesi: tOODU VOtı İncilli lirası
Türkiye’nin en modem fabrikasında yapılmış Avrupa malları ayarında lâstik çizmeler.
Büyümedeki nispet de şu şekilde değişmektedir. C kadar erkek çocuklar boylu ve ağır oldukları 12 den sonra gelişme
yaşına daha!
halde.
— rekoru
kızlardadır. 15-18 yaşlarında bir kız. aynı yaştaki erkek çocuktan daha gelişmiştir. Zekâ bakımından üstünlük yine kızlardadır. Meselâ ana ve ilkokullarda kız çocuklar, renkli resim yapmada, dişlerinde, elbiselerini ilikleyip çözmede, okumada ve Usanı öğrenmede erkek çocuklardan daha üstün olduklarını göstermişlerdir. Buna mukabil erkek çocuklar cihet tâyininde. aritmetikte lUmler, daha sonraki yaşlarda tarih ve fizik sahalaında kızlara nazaran büyük bir üstünlük göstermektedirler.
Zekâ ve vücut gelişmelerinden maada, ruhi bakımdan da kır ve erkek çocuklar arasında, biıyitk farklar vardır Kuçiıkj kızlar aynı yaştaki erkek çocuklara nazaran daha sinirli olduğu gibi, endişe ve korkuyu daha büyük şiddetle hissetmektedirler. Sonra kız çocuklar, meselâ kardeşlerini erkek çocuklardan daha çok kıskanmaktadırlar. Kızların hayal kurma kabiliyetleri, şahsiyetle-1 rlni tasavvur ettikleri yahut , hayran olduğu kimselere göre' ayarlama kabiliyetleri, erkek! çocukların kinden kat kat fazladır.
Daha büyük yaşlarda hasla-1 lık yüzünden iş kaybı kadınlar arasında daha fazladır. Meselâ kumpanyaların biri, bir sene İçinde hastalık yüzünden kadınların 12} gün İşe gelemezken, erkeklerin yalnız 9 gün İşlerinin başında bulunmadığı-
tabii
-asında
Kuçuk]
Merkezi İdaresi: İstanbul — Galata
Istanhulda: üenlcaml Beyoğlu Kadıköy ve Şişlide ve Türkiye oto başlıca şehlrlerlle...
Parts. Marsilya Londra Mançester, Mısır, Kıbrıs Irak. Filistin ve Maverayı ürdünde
ça beleri:
Suriye ve Lübnan da Filyaller) vardır
Her türlü banka muameleleri yapar
çok müsait faiz şartiariie tasarruf ve mevduat hesaplan açılır
Tasarruf hesaptan İçin üç ayda bir ikramiye keşideleri yapılır.
Daha (azla malûmat almak (çtn OsmanlI Bankası Gişelerine müracaal edilmelidir.
V
1895
KREM PERTEV
1925
Gene KREM PERTEV
1950
Daima KREM PERTEV
Soğuklan ve rüzgardan mütevellld yiia ve el çatlaklıklarına, sivilcelere, yanıklara, ekzemaya ve clid hastalıklarına karşı
kullanınız.
3.8,950 taîlhlnde Istanbul-da kurulmuş olan Liberal Köylü Partisinin kurucu lalan arısında Emimin bulunduğunu bu kerre öğrendim. Mezkûr parti İle bir güna alâkam bulunmadığım ve kurucusu sı-fatiyle de hiçbir hareketimin geçmemiş oduğunun tavzih ve neşrini rica ederim.
■■■Dr. Emil Orfanîdis ™
L inci sınıf
Verem ve dahiliye hastalıkları mütehassısı
Dr. Sadık Bilgisem
Muayenehane: Fatih tramvay cad Kristal kıraathanesi karşısında Pazardan başka her gün saat 3.30 ■ H arasında
na G. H. K O C H MHI ÇİÇEK ve FİDAN BAHÇESİ Sayın müşterilerine; Villâ ve bahçelerini süslemek İçin envai çeşit çam, yediveren güller, süs ve salon fidanları ehven hatlarla satıldığını müşterilerine müjdeler. Bir ziyaret kâfidir. Adres: Koch Bahçesi, muı Ortak oy. ■■■■
KAUÇUK İSLERİ Ltd. ŞİRKETİ
EYÜP BAHARİYE No. 5 — Telefon: 20S02
Dr. SCHOLL’s
Ortopedi Enstitüsü
Dr. SCHOLL’un Her ayak ağnlanua karş» bakını servisine müracaat ediniz, İngiliz Ortopedi Mamulatı. Varis Çorapları Zlr.o - Pad-s (Nasır llftçları» bulunur.
Beyo!Qu İstiklâl Cad. 2SS (Paçikaklsde)

AKTAŞb Ticaret, Komisyonculuk ve Mümessillik T. A. Şirketinden :
«AKTAŞ. Ticaret Komisyonculuk ve Mümessillik Türk Anonim şirketi hissedarları 20/Ocak/951 cumartesi günü saat 10,30 da İstanbul Su.'tonhamam Kendros ham 6 numaralı odadaki şirket merkezinde âdi surette toplanacak, umumi heyete davet olunurlar.
Bu toplantıya İştirak edecek olan hissedarların Ticaret Kanununun 371 inci maddesine tevfikan toplantı tarihinden BİR HAFTA evvel hisse senetlerini şirket merkezine tevdi etmeleri 1 Azımdır.
Müzakere edilecek maddeler:
1 — İdare Meclisi ve murakıp raporlarının okunması.
2 — Şirketin 950 yılına alt bilanço, kâr ve zarar hesaplarının tetkik ve hesap neticeleri hakkında idare meclisi teklifinin tasdiki,
3 — Murakıp ücretinin tâyini.
4 — tdare Meclisi ve şirket murakiblnin 950 yılına alt İslerden dolayı ibra edilmeleri,
5 — Meclisi İdare âzalarının yeniden intihabı*
8 — Murakıp tâyini.
İDARE MECLİSİ
I
Yara, Yanık, Çotİak. Çıban ve Deri üstü mikroplu hastalıklarını iyi edeı ____ HER ECZANEDE ---
SULFADERME
YARA MERHEMİ

Umum Bayi ve Müşterilerimize
Hakiki fabrikamız mamullerinin elinize geçmesi için toptancılara vereceğiniz siparişlerde
PAŞABAHCE
Kelimesini tekrarı ihmal etmeyiniz.
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A. Ş.
PAŞABAHÇE
Yenişehir palas oteli
Sirkecide birinci sınıf olarak açıldı
Kalorifer, odalarda soğuk, sıcak su, telek, ı'ıı, banyolu odalar. Zengin büfe. Emsalsiz salon. Yalnız bu mevsime mahsus olmak üzere yeni açılan otelimizi tanıtmak maksadiyle TARİFEMİZDE fevkalâde TENZİLÂT yapılmıştır.
Tek yatalı : 4 hru Çift yatak: 8 lira
Sirkeci ORIfANIYE Cad, No. 10 - TELEFON: 29274

|| f
G-E Ampulleri şŞİŞ;?., Fazla ışık verir ŞŞSteŞıŞ:;;. Fazla dayanır.;
EN ÇOK DAYANAN - EN ÇOK PARLAYAN
GENERAL @ ELECTRIC
AMPULÜ
• GÖZLERİNİZİN DOSTUDUR.
'*•(
te ::: £
.V
ı •bayıtânlcıra, Çarpıntıya, Strv'r bufactnİarır.a
E?VJROX CZAfJİZ
^RKAL MniNKİ MükAKA ei'tUHÜlitbNi r
------W* ~
WCONCORDIA LINE
AMERİKA - AKDENİZ ve TÜRKİYE arasımla
15 günde bir muntazam posta YOLCU ve EŞYAYİ TİCARİYE
EMMA BAKKE
Vapuru 30 Aralık'ta limanımızda beklenmekte ve 24 Ara ık t; NFAVYORK - FİLÂDELFİYA - BALTI-MOR. ve BOSTON'a hareket edecektir.
N Y H A U G
Vapuru 28 Aralık’tn 1 i ma n ı m ı z d a beklenmekle ve l Gcak'ta PİRE - NAPOLİ - CENOVA - NEWYORK - Fİ--LÂOELFİYA - BALTIMOR ve BOSTON’a hareket edecektir Bu vapurlar yolcu ve eşyayi ticariye kabul edeceklerdir.
Türkiye için umumi acenteleri
Antalya Umumî Nakliyat T. A. Ş.
Vapur acenteliği servisi - Sirkeci, tslanbul Tel; 24220

Comments (0)