AKŞAM
Hergün 8 şahit e
L , -
Sene 30 — No. 10625 —- Fiat! her yerde 10 kuruştur.
CÜMA 14 Masıs 1Sw
Arap orduları bu gece yarısı Filistine giriyorlar
Yahudi devletinin kuruluşu da bu gece ilân olunacak Rusyanın, Yahudi askerlerine Filistine gitmek için izin verdiği teeyyüdetti
_ Londra 11 (R) — Mısır orduları bu ■gece yarısını bir dakika geçe Filistin Hfttdvllaruu asacaklardır.
'7 haber dün akşam bir basın 'tooiantuı yapmış olan Mısır Eğitim jBakanı tarafından verilmiştir. Bakan Mısır topraklarının her tarafında örf! ,'Jdar» Hin edileceğin! de llâv» eyle-iniştir.
| _ Oazete. posta vo telgraf muhavereleri de sansüre tâbi tutulacaktır.
Uçaksavar bataryaları hazır bulunacaktır.
Yüksek rütbeli subayların uçakla Filmin hududu üzerinde El Arlş'e gittikleri ve orada son bir toplantı akdettikleri haberi de verilmektedir.
Yahudı devleti bu gece kuruluyor
Londra 14 (R> — Birleşmiş Milletler merkezinden Fllistlna avdet etmiş olan Yahudi ajansı siyasi bürosu başkam şertok dün gece yapıtığı bir basuı toplantısında Yahudi dsvjetl-nhi bu gece yarısı Hân edileceğini bildirmiştir.
Şertok şunları da ilâve eylemiştir.
«Yahudi devleti tek bir saniye bile gecikemez. Buna imkân, bırakmiya-cağıs»
M Şertok, Yahudi devletinin Birleşik Amerika, Rusya, Avustralya va i Yeni Zelanda tarafından [anılmasının İhtimal dahilinde olduğunu da JlJve eylemiştir,
Sertok. Yahudi kuvvetlerinin, Fl-lislüıde Yahudi devletine tahsi3 edilmiş o[an toprakların hudutlarını aşıp aşmayacakları sualine cveaben. Yahudi genel kurulunca verilmiş olan kdrara harfiyen riayet edileceğin! söylemiş ve şunları ilâve etmiştir:
— önümüzde müşkül ve çelin günler vardır. t|k vazifemiz, kendimiz! kötü- İhtimallere hazırlamaktır.
Ürdün ordusu hücumda
Londra II (R» — Yahtıdljerln verdikler! haberlere gör», Ürdün Aîap lejyonu Kudü3 cenubunda 5 Yahudi müstamereslne hücum etmeye başla-nuşhr. Bu kuvvetler müstamereler-den birine nüfuz etmişlerdir.
100 den. fazla Yahudinhı öldüğü va bir çok Yahudlnln yaralandığı bildirilmektedir.
Telavlv 11 (A.A.) — Haganahm b!]-dirdiğine göre Arap lejyonu Ktar va Zlon Yahudi kolonisini ikiye bölerek buraya girmiştir. Yüzden farla Ya-huch ölmiiş veya yaralanmıştır. Arap ların 200 kadar kayıbı vardır.
A mertkan - Rus notalarının tealisi
Truıran netice çıkacağından ümitli değil
1 kİ Sovyet diplomatı, Moskovadan Vaşinylona gidiyorlar
N»w - York 14 (R.) New - York Time» gazetesi «Laf değil harolcet. » başlıklı yazısında R1137* ila Amerika arasında yapılmış olu görilı Laetl-alno temas etmekte ve şöyle demektedir:
«MlUstler arasında işbirliği ve dünyanın emniyeti Sovyet Rusya tarafından takllMdtlmektft olan emper« yaJlst siyaset ytaJndea t eti ilkeye düşmüştür.
Cesaret kırıcı bu kadar hâdiseler» rağmen sulha nasıl varacağız?
Yen! bir konferans hiş bir İşe yaramaz. Bunu M. Bevln de, B. Maralıali d» söylediler. Yeni bir muvaffakıyet-sidik zaten gayet ciddi olan buhranı büsbütün vahim bir duruma sokar,
Moskova Ue yeni bir antlaşma İmzalanması ney» yarar? Sovyet Reaya şimdiye kadar İmzalamış olduğu eski antlaşmalara riayet etstn yeter. Kremlin şimdiye kadar bu eski antlaşmalarının hepsini de tanımaktan İmtina eylemiştir,
Na vr - York 14 (RJ — Baltimore'-, da İntişar etmekte olan Sun gaeete-3İ Amerikan - Rus sİ yad münasebetlerinin geçirdiği aon gelişmeler hakkında .şöyle demektedir:
Kuvvetli kimseler hakikatlerden korkmazlar. Yalnız korkaklar yalan söylerler ve yalandan medet umarlar.
Kremlin, Amerikanın görüşlerini bil» bil» tahrif etmiştir. Fakat Molo-tof’un yalan yanlış sözleri Amerikan siyasetinde bir değişiklik vukua getirmiş değildir.
Başkan Truman’ın beyanatı
W ashlngton 11 (AA.) — Bugün hasına beyanatta bulunan Başkan Truman, Moskova'da Amerika büyük elçisi Bedeli 3(nlth Ue Molotof arasında yapılan nota teatisinin sulh hakkında şahst ümitlerini arttırmadığını, çünkü esaslı meselelerde bir değişlklDt husul* gğmMlğtol söylemiştir.
Brl muhabirin *ufcilh» cevap veren Trumazı, Btalln’l Washtngton’da kabul etmeğe hazır bulunduğunu, fakat bu hususta Btalln tarafından böyle bir ziyarette bulunmağı arzu ettiğine dair hiç bir haber almadığını söylemiştir.
Truman, e.tasen Btaitn’den böyle bir habar beklemediğini belirtmiştir.
Rusya ordularını Yakıcı Doğuya sevkediyor
Washlngten 13 (AA.) — Kongrenin dün açıklanan bir raporunda Sovyet diplomasisinin bütün gayretin! Rus ordusunu Yakın Doğuya se'zketmek (kere harcadığını ve Kremllnln bu maksada varmak İçin durum kendiliğinden müsait olma dığı takdirde bunu yaratmaktan ger! kaimıyacağını belirtmektedir.
Raporda şöyle deniyor:
Kremlin zamanı müsait bulduğu takdirde sebep zikrederek veya hiç öle sebep göstermeksizin bir İstilâya kalkışması imkân dahilindedir.
(Arkası sahffe 2; sütun 6 da)
Ingiliz futbolcuları geldi
Rus askerleri Yahudilerle beraber harbediyor
Kudüs 13 (AA.) — Rus askerlerinin Yahudilerle birlikte Arapjara karşı har be tikler! şeklindeki haber Yahudi mahfiller tarafından teytded 11 inektedir.
ilk maç, yarın Fenerbahçe ile yapılacak
BLr Yahudi makamı, Moskova'nın Kı?t[orduda hizmet görmüş olan Ya-hudftere Filistine gltmketa kolaylıklar sağladığını ve bunlardan çoğunun kılhline gelmiş olduklarını söylemiştir.
Kahire 13 (A.A.) — Arap genel ka-tar«ahı, bizzat Fevzi Kavukçu’nun Kumandasında bulunan ğönüllü In-kınJ. .yaTlnı3an kaklan zafer hak n„ u f nirmektedir.
r,„ in‘?alar’ Kudü3 * Telavlv volu-d-i.7f.ir Ir.r™'a kadar û™nsn bütün muvaffak
İngiliz futbolcuları Yeşilköy hava meydanında
AKŞAM’m
Küçük ıl/itılıın en verimli, en ucuz vasıtadır.
Sahibi: Necffiüttdln Sadak — Yan İçlerin! flUen idare eden: C. Bildik — Aksam Matbaası
ı . ■ . j ■ - . ------ ■ .- ' ,.j
D. Partinin mitingi
Vilâyet mitingin yapılmasına müsaade etti
Şehrimizde bulunan Demokrat Parti Oen»l Başkanı Celâl Bayar, .tün sabah Parti merkezine g' der ek P 12ar günü Taksimde yapılacak mi-Ing hazırlıkları!» meşgul olmuştur. Vilâyet, Partinin miting hakkından müracaatla» müspet cevap vermiştir. Pazar günkü mitingde Celâl Bayar Abdurrahman Müntp, doktor Mıiker-rem Sarol, Fani Tlabar. K3am Yurdakul, Muammer Çakır ay taraflarından birer nutuk söylenecektir.
Miting» Eskişehir, Balıkesir. Tekirdağ, Kırklarell, Edirne, Bursa, Kocaeli, Çanakkale illerinden heyetler gelecektir.
tzmlr 14 — Demokrat Parti Î1 İdare kurulu önümüzdeki pazar günü burada Cumhuriyet meydanında bir miting tertlbetmlştlr.
Sofulisin beyanatı
Çetecilerle hiç bir zaman anlaşma yapmıyacağım
Londra 14 (Rı Dün Atina'da beyanatta bulunan Başbakan Softıils ?öy]e demiştir:
«Hükümet Başkanı olduğum müddetçe çeteciler He bir anlaşmaya var-mıyacığım. onlarla uzlaşma yapıl-auy&coktir.»
flelânlk bölgelinde yaptığı bir teftiş seyahatinden dönmekte olan Başbakan «Çeteciler, tealim oluncaya kadar İmha edileceklerdir» demiştir.
Ne w-York 14 (Rl— Bulgar bükü-metlu'n, Balkan tahkik komisyonunun üyelerin» müsaade verildiğini v» bunların bir hudut hâdisesini tahkik için Bujgar topraklarına girecekler! bildirilmektedir.
îlk defa olarak BuLgartstan böyle bir hareket» teşebbüs etmiş bulunmaktadır.
Şimal denizi manevraları İngiliz deniz ve hava kuvvetlerinin manevraları başladı
Bern» 14 (R.) — İsviçre radyosu Kuzey denizinde cereyan etmekte 0-ian denli manevraları hakkında şu tafsilâtı vermiştir:
Kuzey denizinde 1839 dan beri cereyan. etmiş manevraların en büyüğüne şahit olunmaktadır. Bu manevralara ıs harb gemisi, lo denizaltı V» 130 uçak İştirak etmektedir.
İngiliz hava kuvvetlerin» mensup bomba uçakları dün sabah güneş doğarken. Kuzey denizinde seyretmekte olan ve düşmanı temsil eden iki zırhlı, bir kruvazör, bir uçak gemisi, 13 muhrip ile 4 ufak harb gemisinden mürekkep mavi filoya hücuma hazırlanıyorlardı.
Donanma At!antiğe doğru açıldığı sırada denlaalttlann hücumuna uğramıştır.
Hükümet şekere zam yapmağı düşünmüyor
İstanbul nigasasına 400 - 500 ton verilecek. Şehrimizde de şeker
darlığı
Ankara II (Akşamı — İstanbul piyasasına her gün 70 ton şeker verildiği vs bunun bir gün dahi sekteye u3ratûnadığ! halde İstanbulda d* bir şeker buhranı hasıl olması, bir çoklarının f.atlcre zam yapılacağı endişesi ile şeker «tok etmelerinden gelmiştir. Halkın şeker stokuna başladığını ortaya koyan bLr hakikat de şudur ki. dön İstanbul piyasasına 430 ton şeker verlItnlştLr. Buna rağmen bakkallarda şeker bulunmadığı burada alâkalılara gelen malûmattan analşdmıştır.
Şeker şirketi İstanbul piyasasına, günlük ihtiyaç 70 ton olduğu halde, har gün 4-5 yüz ton şeker verecek ve bu şekilde sevkıyatı ara vermeksizin birkaç gün devam edecektir. Neticede halk, şeker stok etmesinin hiç bir fayda vermediğini anılacaktır.
Şeker Railerine som edileceği halkındaki rivayetlere gelince, hükümet böyle bir şey düşünmemektedir. Flütlere zam edileceği katiyen mevzuu bahis değildir.
Ekonomi Bakanı bugün sorulara cevap verecek
Ankara 14 (Akşamı — Meclisin bugünkü toplantısında Ekonomi Bakam Cavit Ekin şeker darlığı dola-yisiyle verilmiş olan sorulara cevaben İzahat verecektir.
Cavit Ekinin bugünkü gündemde bulu amasın a rağmon Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüreglrln de bn konudaki suallerini cevaplandıracağı anlaşılmaktadır.
Ahmet Remsi Yûreglr, şekere 50. 7a sigaralara da bir miktar zam yapılmasına karar verildiği haklcndıkl şayiaların doğra olup olmadığını sormaktadır. Bu suretle, bu mezrada günlerden beri dalaşan rivayetler, hükümet tarafından İlk defa olarak cevaplandırılacaktır.
Cavit Ekinin bu akşam. Meclisten sonra. İstanbul» hareketi muhtemeldir.
tsmlt 14 (Akşam) — Burada da şeker darlığı vardır. Toptan satışında ftat farkı olmadığı halde, şehrimize gelen bir vagon şekeri, toptancı bir tüccarın beher çuvalda dört buçuk lira, beher sandıkta da İki buçuk lira zamla satması yüzünden perakende «atışlarda kilo başına beş kuruş zam yapılmış, şikâyet üzerin» hareket» geçen vilâyet .variyeti bir zabıtla tesbtt etmiştir.
İstanbul da da şeker darlığı başladı
Memleketin hemen her yanım saran şeker buhranı şehrimize de tesirlerini göstermek!» gecikmemiş ve şeker» başlıyan hücum dün d» hararetle devam etmiştir. Dün muhtelif semtlerde bakkallar müşterll» dol muş V» herkes imkânları ttlsbetlnde şeker almak İstemiş, fakat bir çok
başladı

Bugün şeker hakkındakl soruya cevap verecek olan Ekonomi Baftanı Cavit Ekin
3eratlerdB çekbr bulmak mümkün olmamıştır.
Şeker şirketi fjbrlkaıarı raiıes-seseslnden yetk'll bir zat şuaları söylemiştir: .
«— Şeker flatjerlnln artacağına dair yapılmış her hangi oir ihtar veya talimat olmadığı halde şekere bu derece hücum edilmesi şuursus bir harekettir. Şehrimizde herhangi bir şeker buhranı mevcut olmayıp yalnız mânâsız bir hücum vardır. Müessese mteln elinde kâfi derecede stolc bulunmakla beraber bu hücum sırçasında bunların kaç gün yeleceği belli değildir. Fabrikalardan şeker getirtmek İse o kadar kolay bir iş olmayıp her şeyden önce vagon mesel» sidir. Eskişehir fabrikası için 8-9 vagonumuz var» Bunların İkisi buğun şeker yüklle geldi. Tırhai rabrtsas» İçin ise vagon tedariki pek güçtür. Btz de kendi teşkilâtımla normal samanlara göre âyârlamış, çalışıyorduk. Halbuki fskanbulun günde vaaati 60 - 70 ton olan şeker satışı son güa-lerde birdenbire artmış; üç gün önce bu miktar 180 tona, evvelki gün 3oo tona, dün de 500 tona çıkmı^cır. Bu b-jyle giderse 1000 tona da çıkabilir. ______________________
C. H. P. il kongresi yarın toplanıyor
□. H. P. İstanbul vilâyeti 1947 yıl* kongresi I5/5/IMŞ cumartesi giintt saat 10 da Eminönü Parti bLnasının büyük ko-ılerans salonunda toplanacaktır. 1
Ankara U (Akşam) — O. H. Partisi Kocaeli vilâyet kongresi yarın topla-nacakıtr. Bu kongreye Halk Partililer büyük ehemlyet vermektedirler. Vilâyetimiz milletvekilleri kongrede hazır bulunacaklardır.
Tebl ge sure Ar.p Banaur,,,,, Hit. »» fak kuvvelerin, Brt ™
JOU hâkini Olmuşlardır, Gönüllü kı-raları bundan başka tepede yola hâkim bir kasabayı da zaptetmişim d r üığer taraftan tebliğde Tabarlve «olunun güneyinde telssan'ın Yj-, ^•udilerin eline geçtiği ve Yafanın tahliyesi tamamlandığı teyld edlt-hıcktedlr.
şehrimizde dört maç yapmak İçin davet edilen üçüncü küme şampiyonu İngiliz profesyonel (Jueen'a Park Rangers takımı dün aksam uçakla Yeşilköne gelmiştir. Takım 17 oyuncu l]e kafile reisi. İki İdareci ve hakemden mürekkeptir. Kaille reisi Man-yşli, kendisile göürşen gazetecilere:
«— Türk futbolunu hiç görmedim. Fakat şehrinizde yapacağımız maçları kazanacağımızı kuvvetle umu-
yorum. Oyuncularımız arasında üç beynelmilel vardır. Kaleci Ailen va müdafi Leffcrşon beynelmilel oldukları gibi santrhatımız Povelİ de altı defi beynelmilel olmuştur.
ilk maç yarın İnönü stadında Fenerbahçe ile yapılacaktır.
Londra 14 (R> — Türkiye?» varmış olan İngiliz futbol tarım m m yapacağı dört maçın neticeleri buranın jpor muhitlerinde merakla beklenmektedir.
DİKKATLER:
ulşte şu, şu, şu oldu!» Demek üzere hazır durmalı
Gazetelerin birinci sakifeslnde koca harflerle gaztlar:
— Ersincan zelzelesi olunca halk: hassasiyet göstermiş; eski, re verebildikse vermişti. Simdi, o muhitleri gezen muharririmiz. aileler nezdrnde soruşturmalarda bulunuyor’ Erzincan için verilenler nerede?
Bu bahfs.- evvelce de türlü dedikodulara sebebiyet verdi ve her konuşuluşta, her yazılışta ahalimizin hayırpervercik hislerinden geri halanını da salgın hastalığa vjratmrşcasına ktnp geçiriyor.
— Mahalline şu suretle masruf olmuştur.
Her içtimai ıjardımırı apaçık hesabını her an alabilmek mümkün olmaltdır. Haı/ırseuerUk hislerinin ölmemesi, devam edebilmesi için, bu inr zarurettir.
Kanada Elçisinin suaresi
Ankarada Kanada elçiliği kurulmuş ve eljilik binasına merasimle Kanada bayrağı çekilmiştir. Kanada elçisi sefarthaneya bayrak çekişi münasebeti]e Ankarapaİssala bir au-
,var» vermiştir. Yukarık! klişemi^ Kanada elçisi ve reiikaslle Dışişleri B-ıkanıouzı ve eSlııi bir arada gösteriyor.
BaDiie >
AKŞAM
SÖZÜN GELİŞİ -
Vapurların yükünü azaltırken...
Din tedrisatı
Parti Grupu diin bu meselenin müzakeresini ikmal etmedi
Denizde can ve mal korama hakkındaM kanun gereğince gemfierimirfn taşıyabilecekleri en yüksek yolcu miktarını testi t eden tâllınatnamd bugflnîerde yflrGrlflğe girecekmiş. Haber ferlîdlğlne göre talimatname, milletlerarası esaslara göre haztr-juımaktadır.
Yalnız gemilerde değil her türlü nakil vasıtalarında taşıdığımız yolcu sayısile milletlerarası esasları çoktan aştığımız besbellidir, öyle otobüslerimiz vardır ki. bu otobüsleri yapan fabrikalar İplerine doldurduğumuz İnsan yükünü görseler, mallarının daya-ftıklığı hakkında yepyeni fikirler edinerek şaşar kalırlar, öyle tramvaylarımız vardır kİ içine dolduğumuz zaman nasıl olup da batlamadığma hayret edilir; böyle dolu tramvayların İçinden tapa sağlam İnişimiz İse, hesap kitapla İslemeye Alışmış olan Mallan saniyesinde durduracak mucizelerdendir. Vapurlarımız Oturulacak yerlerinde seyahat edenlerin sayısı pek azdır; çoğumuz bturulmıyacak yerlerinde oturarak, ayakta durulmıyacak yerle-finde tek ayak üstünde durarak seyahat ediyoruz.
Bu vaziyette can ve ma] koruma kanununun harekete geçmesinden daha tabi! bir şey olamazdı. îşe denizlerden başlanmalı hayra alâmettir. Ganilerimizin alabilecekleri yolcu miktarı, bıllletlerarası esaslara göre tesbit- edilince rahatlık kim bilir ne derecelere çüracalriırl Biz rahatlığına dayanırız, yeter İd Denizyolları İdaresi zararına dayanabilsin!
Ondan sonra sıra, inşallah, trenlere gelir. Koridorların oturacak, hele yatacak yerler olmadığı belirtilir. Arkasından otobüslerle tramvayların taşıyabilecekleri İnsan sayısı tesblt edilir, arabalar da, yolcular da biraz nefes alırlar.
Sonra... Sonra tabii sıra, İnsanların taşıyabilecekler! hayp.t yükünün tâyinine gelecektir. Eu vilk de milletlerarası tstlau haddini çoktan asmıştır. Hayatı ucuzlatmadan İnsanların hayatını ve malını koruyacak talimatnameyi de dört gözle beklediğimizi haber verelim.
Şevket Rado
Mukaddes sınır toprağı
Vilâyet hududunda bisikletçiler tarafından teslim alınacak
Kurtuluş savaşının başında Atatürk ön Anadoluy» »yak bastıkları günün pMönünülne Taslayan 19 mayısta JLnkaraya ulaştırılan mukaddes sınır toprağıma bu yıl İstanbul 111 hududunda İstanbullu bisikletçiler Tekirdağ atletlerinden bugün saat 10 da teslim alacak va mukaddes armağan Çatalca - Bakırköy - Fatih - Vilâyet konağı - Emlnfinü - Beyoğlundan getirilerek şişlide Atatürk müzesine konacaktır,
19 mayıs 1948 saat 845 de Atatürk müzesinden alınacak emanet yine btaikletçilcrimlı vasıl asile Bcş'ktaşa indirilecek ve oradan Üsküdara geçirilerek Kısıklı - Düdii]]u - Ümraniye yolu J]e KurtkÖyü civarında İstanbul - İzmit illeri hududunda Kocaeli •porcuİBiına merasimle teslim ed.il-Jecektlr.
Bir kadın sigara dumanından boğuldu Sirkecide Hüdavendigâr cadde-rinde 37 numarada yalnız basına oturan Adviye Süzer adında yaşlı bir kadın diin akşam elinde yanan sigara ile bir kanapeöe otururken uykuya dalmış, sigara İle kanape tutuşmuş ve her tarafını birdenbire saran duman kadının boğularak ölümünü intaç etmiştir.
Hâdiseden haberdar edilen İtfaiye grupu vaka yerine geimiş.-yangını başlangıç halinde İken söndürmüş, kadının cesedi de adalet doktoru tarafından muayene edilerek gömülmesine kin verilmiştir.
İmparatorun enfiye kutusu
t AŞK VE ZABITA ROMANI
Ycuan: John D. Carr Tercüme eden: Vâ-NÛ
- —^——Tefrika No. 40 —
kıymet vo güzellik arze t t iklerini anlamakta güçlük çekmedi
Parsel enler var; yelpazeler var; Şandukacjkkr »ar; garip bir asma sa •t; Toledo malı silâhlıklar; Wewgate «tadanının yıkılma«ı snasır.dtt elde edilen eçya Ue dohı bir sandık var ki «ger pırıltılar antikalar arasında mag tmun bir manzara araedlyor. Kütüphaneye göa atınca, doktor KJnrcs’. UUka ve mücevherleri tâyin etmek üzer a teknik malûmatı bari bil takını kitaptan rastadı.
Ooron sordu:
— Ee. sonra?
Klnro&s:
— Bana başka bir nokta (feha söylemiştiniz. — dedi. — Hiç bir şey ça-fuımadığını bildirmiştiniz. Ancak pır-İantalı ve turinıvazlı bir kolyenin Çıkarıldığını ve katlanmış bir halde vitrinlerden birinin altında bulunduğunu söytedlnlzdf
Goron başlle «Evet» İşareti yaptı; [
Mısır ve mamullerinin nakli yasağı
Ticaret Bakanlığı, bu husustaki kararı vilâyete bildirdi
Ticaret Bakanlığı, mısır ve mamullerinin nakil yasağı hakkında İstanbul vl!âyetine bir karar göndermiştir. 12 mayıs tarihinden itibaren yürürlüğe giren bu karonu metni şudur ;
12/5,948 tarihinde yürürlüğe girmiş olan K. 739 sayılı kararın metni aşağıdadır:
1 — Mısır ve mamullerinin: A — Adapazarı, Ariflye. Eskişehir; B — Adapazarı, Ariflye, Haydarpaşa İstikametlerinde trenle.
O — Adapazarı. İzmit ve İstanbul İstikametlerinde her türlü motörlü vasıtalarla.
D — Yalova İle Pendik arasındaki Uman ve iskelelerden bllûmum deniz taşıtları ve başka' liman ve İskelelere taşınması yasaktır.
3 — Ünye İle Hopa arasındaki liman ve İskelelerden bu liman ve İskelelerin kendi aralarındaki nakliyat müstesna olmak üzere başka Uman ve İskeleler her türlü hububat ve un-lannnın bllümum deniz taşıtlarlyle taşınması yasaktır.
3 — Askeri birliklerle Toprak Mahsulleri ofis! bu karar hükmüne tabi değildir.
Türkiye - Irak arasındaki dostluk anlaşması
Ankara 13 (AA.) — Türkiye De Hak arasında İmza edilen dostluk ve İyi komşuluk antlaşmasına ve bu antlaşmaya ek protokol ve sözleşmelere »it tasdiknamelerin 10 mayıs tarihinde Bağdat'ta teati edildiği öğrenilmiştir.
bu merdivenle, kapının solundaki vlt rin8 hafifçe vurdu. Bu vitrin, öbürleri gibi, kilitli değiMi. Başkanın eile yaptığı tazyik neticesi usulla açıldı. Raflar camdandı, Şeref mevkiinin tam ortasında koyu mavi kadife muhafaza içinde bir kolye pırıldıyordu.
Goron:
— Temizlenip yerine konuldu. — dedi. — Rivayete göre bu kolye kıra-ilçe Marfe - Antolnettln arkadaşı madam Lamballe'a aitmiş. Force hapishanesi önünde halk tarafından parçalandığı vakit, kadının boynunda bu mücevher varmış. Bay Maurlce’ 1n böyle şeametll eşyayı satın almak hususunda, garip bir gustosu vannış; öyle bulmuyor musunuz?
— Ondan başka biri de tıpkı onunkine benzer bir gusto sahibi imiş gi-,bl görünüyor.
. Goron alay etti,
— Kolyenin yanında gş cjjduğunu .görüyor musunuz?
Arka ra 14 — Cumhuriyet Halk ması mevzuu Hacrinde görüşmüştür, lantmlnda. gündem a geçilmeden fince, grup haberlerinin dışarıya sızman mevzuu üzerin d e görüşülmüştür.
Bari hatipler, konuşmalarının gazetelere değiştirilerek aJuettlrlldltlnl söylemlilerdir.
Dünkü toplantıda İlk bözü alan Faik öztırak, fkâyetlerda bulunduktan sonra ya kendi konuşmasına ait zabıtların neşredilmesini, yahut da bu hususta açıklama yapılmasına müsaade verilmesini İstemiştir.
Nihat Erim do sür alarak, bu gazetelerde tafsilâtla neyolunduğundan bahsedilen kendi konuşmasının da hatalı olarak yazıldığını anlatmıştır.
Behçet Kemal, eğer müzakereler tam bir mahremiyet İçinde cereyan edecekse, zabıt kâtiplerinin bile içeri alınmaması gerektiğini söylemiştir.
Bu konuşmalar sonunda Meclis Par ti grupunun anlı günkü görüşmelo-rine dair zabıtların neşrine karar verilmiştir.
Din adamları yetiştirilmesi
Bundan sona, din adamları yetiştirilmesi hakkmdakl raporun müzakeresine geçilmiştir.
Feridun Fileri Düşünsel, İmam ve hatip mekteplerinin Diyanet İşleri tarafından açılması tezini müdafaa etti.
Cevat Dursunoğhı, İmam hatip yetiştirmek İçin imam hatip mektepleri açmaya lüzum olmadığı tezini müdafaa ederek, bunun yerine orta tahsilini bitirmiş ve eskerilğln! yapmış olanların Milli Eğîtm Bakanh-fimda açılacak altı aylık bir kursa tabi tutularak İmam ve hatip yetiştirilmelerinin kabil olduğunu söylemiştir.
Cevat Dursunoğlunun bu teklifinin rrup umumi heyetinde müsait tesir yaptığı anlaşılmaktadır.
Din konusunda ck.ha bazı hatipler de söz almış, ancak vaktin gecikmesi Ozerlen saat 19 da oturuma Önüm üz-deki salı günü devam etmek üzere son verilmiştir.
Serim kanunu
Ankara 13 — Cumhuriyet Halk
Fındık ihracı hakkında verilen kararlar
Ankara 13 — Û47 ve daha eski VJİİP.r fındık mahsulünün tesviyesi İçin Ticaret Bakanlığı bazı veni kararlar almıştır.
Buna göre fındıkta asgarî hali kaldırılmakta, deblokaj yolile tındık ihracına müsaade edilmektedir.
Bundan başka husus! takasla fındığın İhraç edildiği memlekete İthalinin tevsiki badema aran-mıvacak. kürk de dahil olduğu halde tütün İçin 208 sayılı sirkülerle kabul edilmiş olan- bilumum maddelerle hususî takasa müsaade edilecek ve îsviçreye de saat mukabilinde fındık satışlarına müsaade edilecektir.
Amerika büyük elçisi Ankara’ya döndü
Bura 14 — Amerika büyük elçisi Mr. VHlson iki gün kaldıktan sonra dün Ankaıaya dönmüştür.
Doktor, m ah tazenin yanma doğru göz atınca, orada makineli btr mu siki âleti kutusu olduğunu gördü.
— Evet, bu. mihaniki bir müzik alet! ama, valîfih! bana pek de yerinde durmuyor gibi göründü. Cinayetin er tos! sabahı, bu odayı muayene ettiği nılz sırada, ve polis komiseri cesedi buradan kaldBrtırken vitrin! açtı, mu zlk aleti yere düştü...
Goron tekrar el İle gösterdi. Bu, bir tahta kutuydu: gayet ağırdı; her tarafı solgun resimlerle süslüydü, resimlerde Amerikan İç harbinin manzaraları vardı.
— ... Kutu, yere düşünce John Brovn’s Body havasını çalmağa başladı. Şarkıyı bilip misiniz? (Başkan, ıslıkla çaldı.) Bıraktığı tesir harlkul-âde oldul Toby Lawes fena halde kızdı. Babasının koleksiyonunu doku-nulmamasmı söyledi. Ben dayıya gelince; «Bir! son zamanda bu kutuyla oynamış olacak. Ben bu kutuyu bİT kaç gün evvel tamir etmiştim » dedi. Bir kaç küple çaldıktan sonra, kutuda müzik duruyor, hava devam etmiyordu. Bu kadajcık ehemmiyetsiz meseleden dolayı bu kadar büyük bir asabiyeti İzah edebilir misiniz?
•— Ryet... Garip... Bize söylediğim
Partisi Meclis grupunun Önümüzdeki salı günü yapacağı toplantıda seçim kanunu tasanslyle, memurin buhakemat kanunu tasarısı görüşülecektir.
Demokrat Parti ve halk efkarının çok yakından alâkadar olduğu bu mevzuun gruptaki müzakeresinin, birçok dedikodulara yol açacağını Heri sllren Wr kısım C. H. P, 11 Milletvekilleri halk efkârına yanlış malûmat aksetmemesi İçin bu toplantının aleni yapılmasını istemektedirler.
C. H. Partisi Grupunun tebliği
Ankara 13 (AA) — C. H. P. Meclis Grupu Başkan vekilliğinden:
C, H. P. Merih grupu gene| kurulu bugan 13/3/1948 saat 15 te Blvaa milletvekili Şemsettin. Günaltajin başkanlığında toplandı.
1 Grup gene] kurulunun 11/1'1948 tarihli toplantısında cereyan eden görüşmelerde sez söylemiş bulunan Tekirdağ milletvekili Faik öztrak’ın, beyanatının matbuata yanlış aksetmiş olduğundan o oturum tutanağının aynen neşri veya gruptaki sözlerinin kendi tarafından gazetelerde doğru ojarak yayınlanmasına müsaade edilmesi hakhındakl önergesi okundu.
Önerge sahibi teklifini açıkladıktan sonra o dturumda söz söylemiş bulunan Balıkesir milletvekili Süreyya Örgeeren ve Kocaeli milletvekili Nihat Erim de sözlrlnln gazetelere yanlış olarak aksettiğini ve bu Itlbnrle önerge sahibinin teklifine katıldıklarını bildirdiler.
Bu teklif etrafında konuşan diğer hatiplerin de sözleri dinlendikten sonra oya müracaat olunarak 11/5/ 1948 tarih]! grup genejkuruja oturumuna alt tutanakların aynen neşrinin uygun görüldüğü anlaşıldı.
2 — Dini öğretim konuları halikındaki parti komisyonu raporunun İkinci kısmının görüşülmesine devam olundu.
Kanu üzerinde sfij almış olan hatipler düşflncellflrt! bildirdiler. Bu hususta dRha bir çok ml]]etvek!]i söz almış bulunduğundan müzakerenin devamı gelecek oturuma bıralnldr.
Takasla yumurta ihracı yasak edildi
Ankara 13 (AA.) — Yumurtanın serbes dövizle İhracı için vaki mütemadi talepler karşısında bu maddenin takas ile İhracına müsaade «dilmemesi karalaştırılmış bulunmakta ve Ticaret Bakanlığına gelen İstim-zaçlara bu şekilde cevap verilmektedir.
Tüccarlarımızın işlerini buna göre tanzim etmelerini temin maksadlyle keyfiyet bir sirkülerle UgllUcre bll-dUrlmlşttr.
Sterlîngle ihracat
Ankara 13 — Ticaret Bakanlığı tarafından İstanbul İzmir. Mersin ticaret odalarına yapılan tebligatla ham ve İşlenmiş sünger. paçavra, pamuk döküntüsünün sterlin sahasına ve anlaşması bulunmıyan memleketlere cevizin yüzde 20 fonla sterlinle ihracına karar verildiği bildirilmiştir. Diğer taraftan pamuk döküntülerinin kontrola tâbi olduğu da bildirilmiştir.
gibi, bu cürilm, karakteristik bir cürüm.
— Evet... — dedi. — Sahi, «öyleni işlini». Fakat niçin bunu söylediğinizi öğrenmeği pek. İsterdim,
— Çünkü bu. ev halluhnın marifetine benziyor. Ailenin alncslnde auhur eden o samimi, konforlu cinayetlerden birli!
Goron, mütereddit bir ifade ile alnını okşadı. î]ham almak istercesine etrafına bakıyordu.
— Doktor! Ciddi mi söylüyorsunuz? — dedi
Dermot Klnross odanın ortasındaki masanın kenarına ilişti. Elini yandan ayrık gür siyah saçları ortasından geçirdi. Fikirlerine bir tertip vermek istediği beliydi Gözler! ışıl jşj] parlıyordu.
— Bu adamı Öldürmek için btr tek kilskü darbesi kâfi iken dokuz darbe İndirilmiş, bu vakıa karşısında şöyle diyorsunuz: »İşitilmemiş zalimane bir cinayeti Bunun mânan yoktur. Bu adetâ bir delinin eseridir.» Bunun içindir kİ, dikkatfnü, normal ve sakin görünen ev halkından harice teveccüh ediyor; zira ev halkı arasında bu tarzda hunharca iş yapacak birinin bulunmıyacağına inanıyorsunuz.
Hayat pahalılığı
Kemal Zeytinoğlu alınan tedbirleri Başbakandan soruyor
Ankara 13 — Kemal Zeytinoğlu Meclise bir sual takriri vererek Başbakandan bayat pahalılığının giderilmesi İçin, hükümetin aldığı tedbirleri sormuştur. Takrirde şu sorular sorulmaktadır;
«Hükümet İşbaşına geldiği zaman Büyük Mec'-lisln tasvibine arzettlği porgrammda. ehemmiyetle üzerinde durmak e]o alacağı İşlerden-birinin, vatandaşların geçim zorluğuna çare aramak ve hayat pahalılığını Önlemek İçin daha esaslı tedbirler almak olduğunu beyan etmişti:
1 — Hayat pahalılığı ve geçim zorluğuna çare aramak yolunda simmiş tedbirler var mıdır?
3 — Bakanlararası hayatı ucuzlatma komisyonu bugüne kadar ne gibi tedbir almıştır, bunların tatbikinden elde edilen neticeler nelerdir?
3 — Hükümet halka hayat pahalılığı ve geçim zorluğu ürerindeki çalışmaları sonunda şimdiye kadar ne gibi tebdlr almıştır, bunların tatbiki nelerdir?
4 —- Baka hükümeti zamanında ha yat pahalılığı artmış midir, eksllm) midir?»
Kaçırılan taksi
Zabıta tarafından
Kar ab ükte yakalandı
Ankara 14 (Akşam) — lstanbul-dan kaçırılan bir taksinin Karabükte yakalandığı haber alınmıştır. Bu taksi, geçenlerde İstanbul da meçhul bir şahıs tarafından kaçırılmıştı. Ankara zabıtası yaptığı araştırmada bu taksinin bir yedek lâstiği l]e saatinin şehrimizde aa tl d iğini tesblt etmiştir.
Son gelen habere göre taksi Kara-bükte plâkası ve boyası değiştirilmiş olarak bulunmuştur. Yapılan soruşturmada taksi hırsızının bahriyeli Kemal adında İstanbullu bîr sabıka]! olduğu anlaşılmışhr. Bahriyeli Kema] taksi He birlikte Ankarnya getirilmektedir.
Ankara’ya gelen valiler
Ankara 14 (Akşam) — Aydın valisi Rükneddin Nasuhloğlu. Konya valisi "Şefik Soy er, Manisa valisi Ali Rıza Çevik. Kırşehir valisi Carit Kına, İllerini alâkadar eden İşler için ilgili makamlarla temaslarda bulunmak üzere Ankarava gelmişlerdi. Diyarbakır valisi Ali Rıza önal. Gazlan ton Talisi Rai! Tek, EJâzığ valisi Refik Demlrtaş da dün şehrimize gelmişlerdir.
Dışişleri ve Millî Eğitim Bakanları Sivas’a gidecekler
Ankara 14 (Akşam) — Dışişleri Bakanı Necmeddlıı Sadakla Millî Eğitim Bakanı Semseddin Sirer, seçim çevreleri olan Sivas C. H. P. 11 kongresinde bulunmak üzere önümüzdeki hafta içinde Sivas’a gideceklerdir.
Kecnıeddin Sadak'm bu münasebetle Slv&sta haricî politikaya temas eden btr nutuk söylemesi muhtemeldir.
îaveçliler arkeoloji kazıları yapacaklar
Ankara 14 (Akşam) — Tanınmış bir arkeolok olan İsveç ve-llahtının memleketimizdeki hafriyata büyük bir alâka gösterdiği anlaşılmaktadır. İsveç vellahtı-nın tavassutu ve salAhlyetll makamlarımız nezdindekl teşebbüsü İle îsveç üniversltes profesörlerinden müteşekkil bir heyet Ml-lâsuı Labranda mevkiinde bir kaa yapacaktır. Arkeoloklar heyetinin başkanlığını yapan Aksel Millî Eğitim Bakanlığı İle temaslarda bulunmak üzere şehrimize gelmiştir-
İş kanunu
Ankara 14 (Akşam) — îş kanunu da Çalışma Bakanlığında kurulmuş bir komisyon tarafından yeni baştan gözden geçirilmektedir. Tetkikler sonunda tecrübelerin verdiği neticelerd göre bir çok maddelerde mühim de-^lsJUlkl'''E vaDilması bekleniyor.
__ _ ____14 Mayıs 1548
Tuna konferansı
Rusya Vaşingtonda bir konferans akti teklifini reddetti
Londra 13 (AA.) — RusIaT, Tuna seyrüseferinin tanzimi hakkımla, VVashlngtonda dörtlü umumi bir konferans yapılması yolunda İngiltere, Fransa ve Birleşik Amerika tarafından vaM otan teklifi reddetmişlerdir.
Bidayette, alâkalı devletlerin İştirak edeceği böyle bir toplanhnın Bel-grad'da yapılması teklif edilmen. İngiltere, Fransa va Birleşik Amerika bu Bovyet teklifini kabul etmişlerse de. bu konferansın gündemini bn-zırlamak üzere önce VZashlngtorı'dA dörtlü umumi bir konferans aktedU-meslnl talep etmişlerdir.
Amerikan - Rus notalarının teatisi
(Boş torafı 1 inci saJüjede) îki Rus diplomatı Vaçington'a gidiyor
Londra 14 (JLP.) — Diin gece, New - York’a gitmek üzere, iki Rus resmi şahsiyeti tayyareyle Berlin’den buraya gelmiîlerdlr. Bunlardan biri Sovyet Dutjlerl Bakanlığı protokol çefl Yak ov MaJllrtlr; diğer! de yine Bakanlığa mensup yüksek rütbeli bir memurdur.
Yakov Malik, bu seyahatinin, Rusya 11e Amerika arasında yapılması bahis mevzuu olan görüşmelerle Ilgni olup olmadığı hakkındakl bîr suale cevrp vermek istememiş, • sadece: *Çok yorgunum», dîye multnhele et-mljttr.
Yakov Malik ve Berta Lopatenko bugün deniz yoluyla Amerika’ya gideceklerdir.
Amerikanın Batı devletlerile karşılık!) müdafaa anlaşmaları
New - York 14 (R.) — Amerikan Başkentinde birçok tanınmış şah-Bİyetlec Batı milletleri arasında kav-ŞüıkJl müdafaa antlaşmaları İmza edilmesini istemektedirler.
Bunların «rnsmd3 slr Athur Van-denberg ve M. Poster Dougtas bulunmaktadır.
M. Foster Douglas dün yaptığı bir beyanatta bu İsteği Heri süruıüf ve milletler ona yasasının 51, 52, 53, 54 üncü maddeleri böyle bir antlaşma imzalanmasına İmkân veriyor de-1 mlçU
....|
İstanbul Bonosunu 13/5/1943 îlatleri
ESHAM VE TAHVİLÂT
% 7 FilzU Tahvili M

Kapanış
Sivas . Erzurum 1 20 33
Sivas - Erzurum 2-7 20-50
1941 Demiryolu 1 20.65
1941 Demiryolu n 20 25
1941 Demiryolu m 2125
M1U1 Müdafaa I 20 80
Milli Müdafaa H 20)5
MIHI Müdafaa m 20.25
MIHI Müdafaa IV 2080
% e foizu Tahviller
Kalkınma I 97.—
1941 Demtrolu VI 97.—
Kalkınma 11 96 05
Kalkınma ili »6.95
% ö faizli Tahviller
1933 Ergani 22.75
1933 İkramiyen 20.45
Milli Müdafaa 20.80
Demiryolu IV. 94.90
Demiryolu V
Anadolu Demiryolu Grupu 100.—
Tahviller 1 - 3
EKsse «netleri % ( 55.-
Mümessil senet _ İL23
şirket hlsseiari
Merkez Bankam 128.-
iş Bankası 14.-
T. Ticaret Bankası 6.-
Astan Çimento 16.2J
SARRAFLARDA ALTIN
Gulden BaU| 34 93
Türk lirası 36 30
Sterlin 57.
Külço 5.34
Reşat 39 W
___e TAKVİM e—.
_____Receb 5 — Hzır 9 I
İmsık. Gil. Öğla İklndJ Ak. TsUıl
E. 7,23 9.20 4.52 3-48 1? 0 i AO I V. 3 40 5,44 13.10 17.08 30.1» 22-0* |
14 Mayıs 1948
K 3 A M
SahifeS
flKŞAMDAN AKŞAMA Aristokrat teknik
Fazla sürat yasak
Zavallı sanat
J'Mısırda bir dostuma telgraf gkment lâzım geldi. Bir kaç mimle sıraladım. Sonra, on lira uzatarak;
P — Haydi git oğlum, çek şunul-dedi
Çocuk gitti, geri döndü:
— Aman efendim, kâfi değil-rfhlş... Kelimesi 63 kuruşaymış-.ri İL Ben, on liranın üstünden dün-ga kadar para alacağımı umu-yördtım. Halbuki dünya kadar para daha verdim.
I Haberim ne zaman menzile ulaşır Orası dahi malûm değil, yelkenli gemiler, rüzgârını bulurlarsa, takriben bir haftada Mısır'ı tutarlarmış. Bir postacı tatarının eline varım altını sıkıştırdın mı, demek bizim telgrafın çâıttaıile haber yine ulaşacaktı. Bu teknikten bir şey anlıyama-oıııı.
Evet, ben bu yirminci asır tekniğinden kendi nam ve hesabıma: yahut kendime benzerler nam ve hesabına pek büyük menfaat doğduğu fikrinde değilim.
Dünyamızda ne Transatlantikler var; doğru... Ne lüks trenler; ile konforlu uçaklar var; o da doğru... Lâkin:
— Bilet kaçı Karımla beraber gidip gelme?
— Sin lira sizin için gitme, bin lira sayın bayan için, biner lira da dönüş: Dört bin...
— Dürt bin lira da orada sarfiyat. ‘id bin lira da karaborsa faikı: Kısa bir seyahat on bin liraya . Mersi, non!... Bu köpüklü denizler, bu engin semalar baş-kalart için demektir...
Sinvorl Eskiden de uçanlar, deniz dibine dalanlar vardı.
— ?
— Cebrail ve diğer melekler... Yunııs aleyhisselâm ve deniz kızları...
Eskiden de blllûr top vardı. Televiziyon gibi o da demokratik değildi: Sırf Perl padişahının saraylarında bulunurdu. Eskiden de radar aletinden mükemmelleri mevcuttu: Kel oğlanın göğsüne sakladığı İki kıl... Çat biribiıl-ne! Karşına bir dudağı yerde, bir dudağı gökte Ot lala dikilsin:
— Dile benden ne dilersin, ulel
Hülâsa, «halk için olmıyan teknik*, «fevkalbeşerlere mahsus teknik* eskiden daha mükemmeldi.
— Peki amma, şimdi âlâ radyo mevcut... İstifade et dur..;
— Hakiriniz derhal bir kon-turat imzalar; radyonun ve gramofonun yazlık bahçelerdeki gürültüsünü kyadı hayat şaıtile İşitmemek üzere bu aletleri Öm-rümce kullanmaktan sarfınazar ederim.
Birader! Yirminci asrın bütün tekniğinden de vazgeçerim. Amma bütün! Bütün!... Vapura da binmem; Kadıköy üne pazarcı ka-yığile geçerim, Göztepeye öküz arabasile, Fenerbahçcye paytonla. Edirnekapıya beyaz-Mısır eşe-ğlle tintinl tutturur giderim. Ne ap.ırtıman. ne on bin lira hava parası... Kendi çardaklı kulübem... Hani? Onu bile namus-kâr ve çalışkan insanların elinden aldı bu yirminci asır... Mis gibi ekmeğimizi aldı, aşımıza göz dikti... Yirmine! asrın biitün lû-l uflan kafasınaçalmsm! Mukabil şartlarım: Yaşadığım mübarek vatanın semaları uçak akını ve sınırlan tank sürüleri tehdidine asla düşemesin... Atomdan masun olsun...
Hayrından ziyade şerri dokunuyor... Şerrine lanet .
Akifin gayzını şimdi daha iyi anlıyorum:
12 otomobil ve kamyon Cezalandırıldı
Belediye zabıtası, seyrüsefer suçlarını önlemek Üzere yenldeh bazl tedbirler almıştır. Refik Saydam cadde-Sll» Atatürk bulvarından gecen vasıtaların çok süratle gittikleri vo soy rüsefer nizamına riayet etmedikler: tesbtt edildiğinden bu rruntakada mo toslkjetll seyrüsefer memurları bulundurmağa başlanmıştır. Bu devrl-yeler devamlı surette burada vaalfe gereceklerdir.
S ncı şlibeye verilen bir raporda bu caddede dün 13 otomobil ve kamyonun süratli gittiklerinden cezalandırıldığı bil dirilmektedir, Bunların l-kUinlu hususi otomobil olduğu raporda zikredilmektedir. Diğer taraftan seyrüsefer müdürlüğünün tenkil ettiği motosikletli kontrol ekipleri faaliyetlerine davam etmSktedlrlef. Bunlar bilhassa ehllyetsl» şoförlerle süratli giden vasıtalar hakkında ceza zabtı tutmaktadırlar.
Fabrika ve imalâthaneler kontrol ediliyor
ağalık ve Sosyal Yardım müdürlüğü, İstanbuldakl bütün fabrika ’• İmalâthaneleri kontrola karar vererek faaliyete boşlanujtır. Bu kontrol lar İçin başta doktorlar olmak üzere alâkalı memurlardan müteçekll ekip ler teşkil edllmLştlr.
Ekipler dün Haliç bölgesindeki mü-eoseeeleri kontroia ba^ğmnişlardlır. Kontrollar bilhassa İşçUerln sağlığı ve fabrikalarla İmalâthanelerin noksan teslslslerl Üzerine teksif edilmek tedlr.
Sağlık müesseselerila laboratuvarların teftişi sona erdi
Sağlık Bakanlığı, şehrimizdeki res mİ vö husus! sağlık müesseselerlle eczahano ve laburatuvarlarm teftişine 8 umumi müfettişi memur etmişti. Dört aydır devam eden teftişler sona ermiştir. Bakanlık müfettişlere muhtelif vilâyetlerde yeni vazifeler vermiştir.
Şehrimizdeki sağlık müenseseleci-nln teftişleri raporlar halinde Bakan lığa bildirilmişti. Bakanlık noksanları bulunan ve ıslaha muhtaç olan ntüesseseleri sağlık müdürlüğüne bildirmeğe bajl&nuştır. Müdürlük, bu durumda ojan müesseseler! devamlı surete kontrol ederek ıslah edilmelerini temin edecek akîl halds faaliyetlerine son verilecektir.
Tayyare {ehilleri ihtifali
13 mayısa tesadüf eden önümüzdeki cumartesi günü Tayyare şehitleri ihtifali yapılacaktır. Merasim münascbetlle saat 11 den 12 ye kadar bütün hava faaliyeti tatil edilecektir. Merasime saat 10 da Fatihte Tayyare parkında başlanacaktır.
Ingiliz Arkeoloji Müdürü
Ankara 13 (Akşam) — İngiliz Arkeoloji Müdürü Garstank în-Riltereye gitmiştir. Profesör ey-lûide tekrar memleketimize gelerek kazılara devam edecektir,
Bir gece hırsızı yakalandı
Emniyet Müdürlüğü îklncl şubesi «Ayı Ramazan» adında sabıkalı bir gece hırsızı yakalamıştır. Ramazan Bevoğlunda Alyon sokağında büyük' bir terzihaneyi, Kadıkövde ve Fatihte muhtelif büyük evler! 3oymuş ve nihayet suç üstünde yakalanmıştır.
KonyalI Ramazanın çaldığı eşya da sattığı yerlerden istirdat olunmuş ve sahiplerine iade edilmiştir.
Felâkete uğra iniş ve ne yivatağıtu şaşırmış bir İnsanı görünce zavallı deriz. Resim sergilerinde macuncuj tablasına benzettikleri o acayip tabloları seyredenler İçinde da sanatın bugün düştüğü hail görüp zavallı sanat diyenler çoktur. Bunların arasın Ja, resmin cahili olmak İthamından korkan, pabucu dama atılmış eski ressamlarla re3tnl tablalın tamamı tamamına bir taklidi sayan hevesliler d» yok değildir.
Öbür taraftan kimsenin anlamadığım anlamı» olmak gururlle bu tablolara hayran hayran bakan v» yüksek bir «esle ne şaheseri diyenler d» görülür.
Sanat eseri, tabiatı aynı aynına taklit eden ve en küçük teferriıaiına kadar aslından farkedllemlyecek derecede sadıkane tasvir eden bir eser olamayacağı gibi tabiat! aşarak bir İç âlemin mücerret duygularını Çİz-ğl ve renklerle İfade etmek Istiyen sanat mensuplarının da eserleri değildir. Bunlardan birincisi fotoğrafı sahasına, İkincisi de edebiyat ve felsefe sahasına girer.
Sanat eseri, tablattekl güzelliklerin bir sanatkâr ruhunda husul» getirdiği heyecanı başkalarına İntikal ettirebilen ve duyduran eserdir.
Güzelin ise hududu yoktur. Ondan duyulan bedii heyecan, sanatkârın hassasiyet derecesine göre değişir. Bu sebepledir kl sanatı bir takını kaideler ve kanunlarla tesbtt etmek va onu mahdut bir çerçeve i-çlnde mahsur görmek yanlış olur. Yan! resim şöyle olmalıdır; şu kaidelerden dışarı çıkıln.amalıdır; klâsiklerin yolu doğru değildir, lmpres-yonlstlerlnkl' hatalıdır demek sanattan beklenen gayeyi anlamamaktır.
Heyecan veren bir eser her ne tarzda yapılmış olursa olsun bir sanat eseridir v» güzeldir sanatkârın vazifesi de bu güzellikleri aramak ve onu göremlyeniere göstererek onlarda bedii bir heyecan uyandırmaktır.
Bu İtbarla yeni güzellikler ariyan va şimdiye kadar yapılan eserlerden daha kesif heyecanlar yaratmak için sanatta derinliklerine dalan yeni sanatkârların bu cesûrâne hamlelerini İstihza Ut karşılamak âdilâne bir ha reket olma?. Şu kadar kl bu hamleler samimi olsun ve beşer! hudutları geçmesin.
Fakat ne çara kl her yenilik hareketlerinin ctbilU iktizası hududu aşmak va dışarıya taşmaktır.
Bu sebepledir kl ananenin bağlarından kurtulmak ve yeni bir sanat heyecanı yaratmak tstlyen modernlerin hamleleri de bu taşkınlıklardan âzâde olamamıştır.
BLr ısır ewei başlıyan bu hareket yarım asırdanberl coşmuş, çeyrek asırdan beri vecde gelmiş v» nihayet hummalı ihtilâçlar İçinde kendini kaybederek bayılmıştır.
Onun köpürmüş ağzından çıkan sözleri artık kimse anlıyamaz olmuş va on]ar bir hezeyan sayılmıştır. lş-ta modern resme karşı duyulan ya-dırganlığın sebebi da budur.
Hiçler zamanında Almanlar Cermen ırkım Yahudllcrden tasfiye ederken bu marazl sanat! de kapı dışarı etmek ve müzelerdeki modem tabloları sıhhat! yerinde eserler arasından çıkartp bir cüzamlı gibi mah şenlere kapatmak, va bunları seyyar sergi halinde şehir şehir dolaştırarak hastalıklarını halka izah etmek surellle sınat! bulaşıcı bir marazdan korumak İstemişlerdi.
Katıbur doğmuş bir çocuk gibi yegâne kabahat! âUl olmaktan İbaret olan bu yen! 3anat hakkında gösterilen bu muamele pek da doğru olmamakla beraber cüssesine baknıı-
yarak ken^l fcöylikidin» el kaljüran ve onlân hiçe şayian yeni sanat da bunu hak etjnenü» öeğtldü^ ,*•
Bununla bSraUr pmîlk orayanr Jarın önüne mulı&fMflkâr duvferlejr çekmek ve sanatı kalebend etmek onu öldürmek demektir.
İHm gibi sanat da gelişmek İçin hür bir saha ister. Ona bir hayat ve hürriyet sahası verllmlyecek olursa sanat eserleri Firavunun askerleri gibi birer esirden farksız olur.
Bereket versin kl BizanslIlar dov-rinde mukaddes resimlere karşı açılan savaş müstesna olmak üzere sanat, çok as bir an İçin zlnclrbend olmuştur.
Fakat bu esaret kadar hudutsuz bir hürriyetin de zararı âşlkârdır. Her yeniye karşı bir aksiilâmel zuhur etmese medeniyet tereddiye uğrardı.
Sunatda da bu yeni hareketler faydalıdır elverir kl bu hamleler beşeri ölçünün dışına çıkmasın ve patolojik bir mahiyet alarak tımarhane mahsulü olmasın.
Nitekim Milâttan önce beşinci o.-sırda Yunan sanatkârı Fldyaı akademimle alâkasını keserek ananelerden ayrılmış ve Yunan sana tin a daha beşeri bir veçhe vermişti.
Daha sonra alette Bizans mesleğine karşı bayrak açmış ve ressamlara yeni bir yoL göstermişti. 19 uncu asırda ressamlar atelye[crLnln loş ışıklarından dışarı fırlamış re tablatin karşısında resim yapmağa başlamışlardı. Bütün bu İsyan hareketler! kalıplaşan sanata yen! bir ha yat vermiş ve onu mazinin küflerin den kurtarmağa çalışmıştır.
Gene bu hürriyet sayesindedir kl Cesnnııe tabiatla resim arasında aranan şekil ve renk benzerliğinin bir sanat eserinde bulunması lâzun gelen yegâne vasıf olmadığını ve heyecan husule getirebilecek her türlü mübalâğa va tefsirin «ala olabileceğini göstererek lmpreeyonhm mesleğinin doğmasına âmil olmuştur.
Diğer taraftan Greco'da bir kllisa duvarının yüksek kısımlarına yapı-| Un insan resimlerinin aşağıdan bakıldığı vakit tam nlflbetta görülebilmesi İçin onları tablettekinden daha uzun yapmak suretile akademimden ayrılmış va kübizmin ilk temellerini atmıştı.
Fakat kaide v» ananelerin harici-na çıkan bütün bu hareketler beşer! hududu .geçmlyen ve bir cinnet tezahürü sayılamıyan dlhft hamleleri idi.
Fakat n» ya?ık kl onların Is iri»-rlnl takiben yola çıkanların bir çoğu daha İleriye gitmek veyahut kendilerini göstermek IhUrull» mevzuu, ortadan kaldırarak reemt mücerret tabstraltl va hakikatin üstünde (stır-reel) bir sahaya hasrederek İnsanlar ca anlaşılmaz htr şeytan! sanat halin» getirmişlerdir.
Bu suretle kübizm, pürlrtn, dada-Izm, ekspresyonizm, fovlzm. sürrealizm ve l]ah gibi bir çok nazariyeler ortaya atılmış va bunların mensuplan tarafından vücuda getirilen resimler ortalığı kaplamıştır.
Fek an samimi bir itikat ve bir çoğu ticari bir zihniyetle yapılan veya marazl bir hâletl ruhlyenln mahsulü olan bu resimler hiç şüpheslı kl Almanların va bugün daha bir çok milletlerin yapmak İstedikleri gibi müzelerdeki çivilerinden çıkarılarak anbarjara atılacak va gelecek nesiller bunlara bakarak zavallı sanat diyeceklerdir. Bununla beraber o neslin sanatkârları resmin terakkisi ve sanatin yükselmesi uğrunda ölen bu ressamlardan samimilerin mezarları üstün# birer çelenk koymağı da İnsanlık borcu bilecektir.
CELÂL ESAD ARSEVEN
Fransız Başbakanı
Medeniyet dediğin tek dişi ■ kalmış canavar!
Evet, birza daha lenfavl, biraz daha seyrek tempolu... Fakat püfür püfür, küfür küfür, oh canım eski asırlar...
Bir oh diyemiyoruz be!
Birdenbire bu sinirlendirici Şnrminci asra çok İçerledim. Bel-gpçici bir his; amma, su anda cifloen samimiyim.
..................... (Vâ - w;
19 Mayıs hazırlığı
fcr . ‘ ' d"',m M1S"' Dün Şe
ek llyın son mil5lerelr „muml prr.ralsrı rapılmıjlır.
,l. günü de İnönü sladyo-
muncLı merasime iştirak edecek ]he-|er;L« diger teşekküllerin son prova_ ' »pılacaktır. Bıı provada 19 mn-gününde yapılacak hareketler rö röleeektir.
Akaryakıt gemilerimiz
Petrol Ofla he&abtna hâlen üy akaryakıt gemlal çalışmakta olup bun lar devamlı surette sefer yapmaktadırlar. Bu gemilerden «Kocaeli* dan Abadan* varan* olup «Akar» da bu günlerde aynı limana ulaşacaktır.
Diğer taranan «Sivas» tankeri A-badandan aldığı 3408 ton benzinle dun tzınlre varmıştır.
* Tekelin Ciballdekf Kutu fabrikasında çalışan İbrahim adında bir kapıcı, fabrika müdürüne, emekli bir generalin kartını getirerek bu kartla maaşının arttırılmasını temin etmek İstemiştir.
Fabrika müdürü, karttan şüphelenmiş ve vaztyet incelenince, İbrahimin bu kartı evvelce ele geçirdiği ve tavsiyeyi ihtiva eden cümleleri de kendisinin tertibet-tiğl anlaşılmış, zabıtaya haber verilmiştir. ■
İbrahim hakkında savcılık tarafından kanunî takibata girişilmiştir.
Fransa'da son zamanlarda büyük bir kalkınma vardır. Fransız parasının kıymetinin düşmesi durmuş, hayat pahalılığı azalmağa va ucuzluğa doğru gidilmeğe bağlanmıştır. Alınan tedbirlerin yakın bir gelecekte daha büyilk neticeler vereceği ümit ediliyor. Bugünkü kalkınmada Başbakan M. Schuman'ın büyük bir hissesi vardır. İsviçre'de çıkan lllustr6 mecmuası bundan bahsederken yukarıdaki resmi basmıştır. Bu resimde Başbakan alelâde bir trenle seyahat eder V9 biletini kontrolöre uzatırken görülüyor. Mecmua M. Schuman, bir kısım selefleri gibi, hususi vagonla seyahat edecek yerde alelâda yolcu trenlerde seyahat etmektedir.» diyor,
Süt tevzi merkezleri
Belediye 10 merkez kurmağa karar verdi
Belediye şehrin «Dt meşalesini hal yolundaki çalışmalarına davam ediyor. Süt müstahallleTlla yapılan görüşmeler sonunda temiz «üt satışını temin için bata kararlar verilmiştir.
Yapılan tetkiklere göre tetanbulda günde 6ö - 80 bin litre flüt eatılnıaktadır. Soyyar sütçülerin sayısı 2000 1 buluyor. Şehre süt veren 18 mandıra vardır.
Bol e diye şehrin muhtelif «etütlerinde flüt tevzi merkezi kurmağa karar vermiştir. Mandıralardan getirilerek muayene neticesinde temiz ve hileets olduğu anlaşılan flütler bu merkezlerde mühürjil ve kilitli fakat muslukları olan kaplar içinde har sabah seyyar satıcılara teslim edilecektir.
Şehirde bu suretle 1» görecek 10 merkez vücuda getirilecektir. Bu merkezlerde memurlardan başka kim yagerler de bulunacaktır. Belediye bu hususta müstahsillerle görülerek an laşmıştır. Müstahsiller bu merkezlere sütlerini tes]im edecekler, merkez ds de muayeneden sonra' kilitli kaplar İçinde şiltler seyyar satıcılara verilecektir.
Bu merkezlerde çalışacaklara verilecek ücretin sütlerden kilo başına alınacak 2 şer kuruşla temin edlleco-ğl ilâve olunmaktadır. Belediye, mer kezlerln yerini tesblt etmekle meşguldür.
Çok miktarda maden kömürü gelmeğe başladı
Şehrimizdeki muhtelif müesseseler son günlerde bir hayli kok ve maden kömürü getirtmeğe muvaffak ol muşlardır. Bunlardan kömür satış ve tevzi mllesscses! va Denizyolları idaresi başta gelmektedirler.
Kömür tevzi mües.«?3?3t hesabına «Hacı Eşref» vs «Yılmaz» »Hepleri, Denizyolları hesabına da «Ardahan», «Ödemiş» şilepleri kömür getirmişlerdir. Ayrıca «Şomsun», «ikbal» va «Tunç» şilepleri de Ereğlld» sıra bek temektedirler.
Bir kuduz köpek 3 çocuğu ısırdı
Şehirde kuduz köpek tarafından ısırılma vakaları gittikçe artmaktadır. Diin de Hasköyde keçeci piri mahallesinde dolaşan bir kuduz köpek o civarda bazı hayvanlan ısırdığı gibi üç çocuğu da dalamıştır. Halk, köpeğe sopa ve taşlarla hücum ederek öldürmeğe muvaffak olmuştur. Işınlan çocuklar Kuduz tedavi evine aldırılmış, bunlardan Ce-vadın vaziyet! tehlikeli görülmüştür.
Üsküdar - Kısıklı hattı
Üsküdarja Kısıklı arasında kısmen tek hat üzerinde lş]lyen tramvayların İstenilen sürati temin etmediğini dikkate alan Üsküdar tramvay müdürlüğü. mevcut İmkânlardan istifade ederek hattı çifte tahvil etmeğe karar vermiş ve inşaata başlamıştır. Kuruçeşme - Bağlarbaşına alt birinci kısım İnşaat 1 şubatta İkmal edilmişti. Bu sefer Bağlârbaşı 11» Altunlzade arasındaki İkine! kısım inşaat da tamamlanarak dünden itibaren çifte hat üzerinden sefer |er» başlanmıştır.
İdarenn kendi işçiler ila yaptırdığı bu hattın inşasından sonra şimdiye kadar 00 dakikada yapılabilen Üskü dar - Kısıklı seferleri 43 dakikaya İndirilmiş ve T araba He yapılan 00 sefere mukabil 0 araba He 103 zs 1 araba İle 112 sefer yapılmak İmkânı hâsı! olmuştur.
Akıntı burnunda seyrüsefer ibareti Marmara bölgesi Unum müdürlüğü tararından görülen Lüzum Üzerin» Arnavutköyü Akıotıburnunda senelerden beri gaz lâmbaallo verilmekte olan seyrüsefer gece emniyeti işareti artık değiştirilmiştir. Bundan sonra aynı İşaret direk üstünde aynı evsaf ve renkte elektrik fenorlyls verilecektir.
İSTANBUL HAYATI
Pahalı ve kötü sigaralar
Sigaralardan şikâyetimiz öteden beri devam eder. Biz dert yanarız, Tekel İdaresi cevap verir:
«— Bozukluk, fabrikasyon hatasından İleri geliyor. Makinelerimiz eskiydi. Yeni fabrika kurulunca hepsL düzelecek.»
Bu böyle olmakla beraber, sürek!! şikâyetler üzerine birinci nevi sigaralar bir aralık düzelmişti. Yumuşak çıkıyor, içlleblll-yordu. Bir müddet bu İtina devam elti.
Fakat son zamanlarda mahut fabrikasyon hataları yine baş kaldırdı. 25 kuruşluk paketlerin İçinde yirmişer tane sigara var. Fakat her paketin İçindeki bu yirmi sigara üç kısma ayrılıyor. Tıkız, yumuşak, boş... Tıkızlar ekseriyet! teşkil ediyor. Sımsıkı doldurulmuş, kurşun kalemine dönmüş. Yakıyorsunuz, sönüyor. Çekiyorsunuz, işlemiyor. Yumu-11 şat-mak istiyorsunuz, parmakla-nnızın arasında yuvarlarken q patlayıp karnı deşiliyor ve kaldı-rıp‘atıyorsunuz. Bir paketten on/ sigara böylece ziyan oluyor. Üç o döıA tane de buruşuk kâğıt çıkı- — yor. İçlerine o kadar az tütün q konulmuş kl. paketten çıkarır--— ken onlar da dökülüyor, elinizde t. boş kâğıt kalıyor. O
25 kuruşluk paketin içinden > ağız tadile İçllebilecek ancak beş (D altı sigara çıkıyor. Şu hesaba göre birine! nevi, yani ditşükM— kaliteli sigaranın tanesi aşağı >» yukarı 5 kuruşa geliyor. 23
Bazı maddeler dışarıya satıl--q dığı için fiatlerinin yükseldiği Q) İleri sürülüyor. Ya tütün?.. Ttl-'K tün memleketiviz. Hem övle bir tütün memleketiyiz kl mahsulü- i-müze müşteri bulamıyoruz. Müs-Ü tahsil ve tüccar, ellerindeki mallan satamadıklarından dert yanıyorlar; müşteri, malımızın pahalılığından şikâyet ediyor. Fakat şurası muhakkak kl dışarıda müşterinin şikâyet ettiği yüksek flat, İçeride Tekel İdaresinin satış fiatierll8 kıyas edilemivecek kadar düşüktür. Yabancı memleketlerin bizim İstediğimiz ftafc-la tütün almamalannın sebebi, tütünü kendi milletlerine mümkün olduğu kadar ucuz içirmek istemeleridir. Beri yanda biı, nef'l hazine endişesi ve teşkilât bozuklukları yüzünden kendi mahsulümüzü kendi halkımıza ateş pahasına satıyoruz, onu da ağız tadile içilemlyecek hale getiriyoruz. Ortada rakip olmadığı için Tekel idaresi dilediği gibi hareket ediyor.
Su tütünler, yabancı müşterilerin pahalı buldukları flatle meselâ Amerikava satılsa, orada sigara ima! edilin tekrar bize gönderilse. Tekel'ln mamûlâtından çok daha iyi sigaraların, Tekel flatinden daha ucuza malolup satılabileceğine şüphem yok.
Eskiden bozuk çıkarken bilâhare düzeltilip bir müddet İyi imal edilebildiğine göre sigaraların bozukluğunda* fabrikasyon hatası bir sebep olarak ileri sürülemez. Aynı fabrikada İmal edilerek yüksek flatle satılan ilik» ambalâjiı, az sürümlü sigaralar neden bozuk çıkmıyor.
Daha bir çok delillerle sabittir İd sürümü fazla olan sigaralarda halkın zevkine ehemmiyet, parasına kıymet verilmiyor, İmalâtta itina gösterilmiyor.
Alâkalı âmirler şu «yeni fabrika» nekaratıni bıraksalar da mevcudün ıslahına biraz himmet etseler sigaralar da, kibritler de düzeltilir, halk memnun edilir.
Cemal Refik
★ Çemberlitaşta Tavukpazaım-da bir kasap dükkânı altındaki bodrumda yatıp kalkan Şerif Dağbaşı adında yaşlı bir adam kömürden zehirlenerek ölmüştür.
Prf. Dr. Naci Bengisu
Muayenehanesini Taksim, Meşelik, Abdullah »okagı No. 2 BENGİSU Ap. na NAKLETMİŞTİK.
Telefon: 42972
U V E
Türk Anonim Sigorta Sosyetesinden,'
Telefon numaralarımız değiştirilmiştir.
Yeni Telefon Santralımızın numarası
4 4 6 1 0 dır.
A K 9 A M
14 Mayıs 1943
Snhlfc 4
16 yaşındaki göçmen kızının Ölümü
Bir kayış tokası bir cinayeti aydınlattı
Şiddetli sevgisine mukabele gormiyen genç âşık bir arkadaşiie birlikte pusu kurmak suretile genç kızı öldürdüğünden, ölüm cezasına çarptırılma isteğile ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor
Amerikan meclisi dışişleri komisyonu raporunun sonunda batı devletlerine dikkat tavsieye ediliyor
Yazan: Remzi TOZANOĞLU
yol üzerinde bir yere sinip beklemişlerdir. Filhakika, Hüseylnle Ahmedln. hesapları doğru çıkmış ve az sonra Hatlcenln elinde çalı çırpı kesmeğe malım küçük bir balta Us gelmekte olduğu görüjmılştür.
Hi’reylnle Ahmet» bulundukları yerden fırlayarak genç kızın üzerine atılmışlar, gürbüz bir kız olan, Hallet bu ftnt hücum karşısında kendisini müdafaaya uğraşmışsa da 3 gençte başa çıkamamış; bu sırada erkekler, kısın alindeki baltayı alıp bir tarafa fırlatmışlardır. Hüseyin Eker, .Hâtlceya eski tekliflerini tekrar et-
«Dağ dağa kavuşmaz, fakat İn-
sen insana kavuşur» derler.
Ekseriya saadet verici hûdlseîcr İçin kuflauilnn bu darbımesel pek ender olarak kötü vakalar da döğur-maklauir.
işte ÜçDncü ağır ceza mahkemesi huzuruna, ölüm cezasına çarptırılma1 isteğiyle çıkarılmış bulunan Hüseyin Eker le arkadaşı Ahmet Mintanın’ boşlarından geçen kanlı macera bunun canlı bir misali olmuştur.
23 yaşında bir genç olan Hüseyin 1 Eker, ts’.anbuldn Rumellkavağıuda oturmaktadır. Ası! babasını çok kü------------------------------------- —
çükken kaybetmiş; ondan sourû ge-.mlî: fakat genç kıı, bu teklifleri eslen üvey babası d» Hüseyin delikanlı j kişinden daha şiddetli bir şekilde Olmağa başladığı bir sırada onları “ “~
bırakıp ayrılmış ve meçhul bir semte gitmiştir.
Aradan aylar, yıllar geçmiş ve günün birinde Hüseyin Eker bir razlte l)e Çatalca civarında bulunan Kabakça köyüne gönderilmiştir. Burada resmi bir dairede yatıp kalkmak mea burlyetlnde olan Hüseyin Eker, aradan kısa Mr müddet geçtikten sonra günün birinde köy yolu üzerinde bir adamla karşılaşmıştır. Hüseyin; bu adamı, bir hayli yaşlanmış elmasına rağıutu, tanımakta gecikmemiş re Üvey babası olduğuna kanaat getirdikten sonra hemen ellerine sarılıp öpmüştür. Üvey oğlu ile arasında bir hâdise olnuyan adam da ona İcab ®-edn şefkati göstermiş ve evinde misafir etmiştir.
Hüseyin: üvey babasının gösterdiği misafirperverlik sayesinde, ban geceler orada yatıp kalkmağa,' çamaşırlarını filân orada yıkatmağa yolmuş. bu şekilde köyje alâkası laçmıştır.
Vaşlngton 14 (AA.) — Meclis diş-1 rağmen. bu doktrinleri katiyen be-işleri komisyonu tarafından orta do- nlnısememlştlr. Stern teşkilâtına ko ğuda komünist faaliyeti hakkında noş 1 redl]en raporda yakın bir gelecekte 1 bu bölge için b!r komünist tehlikesinin melhuz bulunmadığı bildirilmek ] tedlr. Raporda Arap ha]k yığınları- : nın ditil akidelerinin sağlamlığı vc | bu akidelerin kendilerine ilham et- ( Lifli hayat anlayışı dojayıslje kopıü- i nlst propagandasına pek hassas 0]- l madiği belirtilmektedir. I
Queens Park Rongers Futbol
j reddetmiştir.
Bu sırada Ahmet Mlnkan. belindeki kayjş kemeri çıkararak Hüseyl-n® termiş: Hüseyin. bu kayışı taun boynuna dolayıp boğmak tehdidine devam ettiği halde, Hatice gene mücadeleden geri kalmamış ye nihayet hırsını bir türlü yenemlyen Hüseyin, bir konarda duran baltayı eline geçirince gelişigüzel muhtejlf yerlerine vurmak sureliyle kıza oracıkta öldü-r il v ermiştir.
Hüşeyinle Ahmet bu feci ve kar.’ı manzara karşısında ne yapacaklarını şaşırmışlar; Ahmet kayış kemerini alarak gene beline sarmış; kanlı bnl-tayı da orada bırakarak savuşm aşlardır.
Filistin Yahudllerine gelince komisyonun raporu komünizmin bunlar arasında da müsait bir saha bulmadığı kanaatindedir. Rapora göre Siyonizm esas itibarlle milli bir harekettir. Filistin Yahudilerlnden komünist olanlar akideleri İtibarlle ko münfcttlrler. Ve bunlara» arasında bulunan küçük bir azınlık İstisna e-dl]Lrse Moskova'nın emirlerine tâbi bulunmamaktadırlar. Komünist olduğunu iddin eden Finalinin en kuv vetll komünist tcşrkkülfl Hşahomer Hntaalr'in takriben on bin üyesi vur d ir v® bunlar StaJInci olmaktan ziyade Morjdst nazarlyecldlrler.
Genc sözü geçen raporda belirtildiğine göre tahsl] görmüş Arapların ufak İr kısmı komünist doktrinlerine kendini kaptırmış halbuta okuma yazma bilmlyea Aıap kütlesi gayrl-mUaalt İktisadi ve İçtimai şartlara
nıünlzmln bir dereceye kadar sızması mümkündür.
Umumiyet Itlbaril® Siyonizm, Yahudi ajansının Rusyada resmen tem sil edilmiş olmasına rağmen Sovyet-jcre karşı emniyetsizlik göstermektedir. Orta doğuda komünist propagandasına en ziyade hassas ojan meni lekPt Mısırdır. Fakat burada da komünist tehlikeli bir dereceye yök-sejmemlşUr.
Suriye ve Lübnana gelince, rapor bu memleketlerin orta doğunun en kuvvetli komünist teşkilâtına sahip olduklarım iddia etmekledir. Mamafih hükümet tarafından bu teşkilât üyelerine karşı alınan müessir tedbirler bunların faalleflerlne engel olabilir, fakat bu tedbirlerin bu meni lekeli erdeki İşçi sınıfının maddi durumunu Islâh etmek üzere girişilecek teşebbüsleri® birlikle yürütülmelidir.
raporda nlhaet şöyle denilmektedir: «Orta doğunun Sovyet topraklarına yakın olmasa, dünyanın bu köşesinde pek başarı kaydetmeden ya ptlan komünist propa^andaeından daha büyük bir tehlike arzetmektidir. Orta doğuda komünist emellerini nkamete uğratmak batı devletlerinin dikkat ve yapıcı dehalarına bağ İldir.
Maçları Tertip Komitesinden: îngüterenln meşhur profesyonel Futbol takımı lle Fenerbahçe - Galatasaray - Beşiktaş ■ Federasyon Muhteliti
J]e aşağıdaki tarihlerde İNÖNÜ Stadında karşılaşacaktır.
15 Mayıs Cumartesi saat 17 de FENERBAHÇE
16 > Pazar » > de GALATASARAY
22 > Cumartesi » > » BEŞİKTAŞ
23 > Pazar » > » FEDERASYON MUHTELÎTÎ
BİLET SATIŞ YERLERİ;
1 — Zeki Rıza Sporel Mağazası İstanbul
2 — Türkiye Eczanesi Arif Neşet üsman İstanbul
3 — Yaylâ Süt Ev! Galata
4 — Sokoııi Benzin İstasyonu Beşiktaş
5 — Galatasaray Spor Kliibü Beyoğlu t,
6 — Maç günü İNÖNÜ Stadı gişelerinde
Yerler Belediyenin emri İle Mahdut olduğundan biletlerin bir an evvel teminini Bayın halkımızdan rica ederiz.
Bilumum kapalı ve açık içki satan teke! bayilerinin nazarı dikkatine
Tekel İstanbul Başmüdürlüğünden:
Kapalı ve açık İçki satan bilûmum Tekel bayileri 14,. 5 »48 cuma günü sabahı dükkânlarındaki Viski ve şampanya mevcutlarını tanzim edecekleri İki nüsha beyannameye dercederek aynı gim *yanl 14/5/948 cuma çunû» caai 12 ye kadar bağlı bulundukları seti? depolarına tevdi edeceklerdir.
Beyannamelerinde mevcut İçkiler Tekel memurları tarafından mahallen kontrol edilinceye kadar bayiler tarafından sal .1-mayacak ve satışa ancak kontrolıı müteakip başlanacaktır. (656G)
Ankara Ttp Fakültesi Dekanlığından:
Fakültemizin Nöroloji, FarmokoloJI, Bljyen, İç hastalıkları Polikliniği, kadın - doğum servisler! İçin tıbbi alet ve l&boratuvar malzemesi pazarlıkla satın alınacaktır. Bunların listesi fakülte İdaresinden tedarik t(4-llr.
İsteklilerin tekliflerini 31 mayısa kadar dekanlığınr.za göndermeleri Hân olunur. (6236)
kû-
81*-
Hüseyin Eker, bu Biralarda._______
halta arasında bulunan göçmenlerden Ömcrln 16 yaşındaki tazı Hatimeye gönlünü kaydırmıştır. Hüseyi-nln Hatice üzerindeki ızrarları genç taz İKti, fandan fldceite reddedilmiş; fakat kızın bu aksi cevaplan Hüseyi-nin ona olan muhabbetin! bir kat daha kuvvetlendirmekten başka bir şeye yaramamıştır. Hüseyin Eker, bu derdini, orada kendisiyle beraber va-aite gören ve kendinden İki yaş büyük ojen Alime! Mintanla paylaşmakta ve çok yatan arkadaşı olun Ahmc-tle beraber bu içe bir çare bulmak İslemekledir.

Çalı çırpı kesmeğe gldea kızlarının, fular kararmasına rağmen, bir türlü eve dönmediğini gören ana ve babası bir hayli meraka düşmüşler ve onu aramağa çıkmışlardır. İşte bu ara aıa, ax sonra aııa ve babayı kızlarının paramparça edilmiş cesediyle karşılaştırmışı ır.
Hatlcenln babası Ömer, Jandarmaya İşi haber vermişi, savcı vakaya e] koymuş, «İnayet yerinde yapılan tetkikler sırasında bulunan bir kayış löke sı, cJnycll lşliyenlerin meydana çıkarılmasında âmil olmuş ve Hüseyin'le Ahmet bulundukları yerde ansızın yakalanmışlardır,
iki arkadaş önceleri, tamamlyle inkâr yoluna sapmışlarsa da, kayış tokasının cinayet yerinde bulunmuş Olmasını bir türlü İzah edememişler v® nihayet İşledikleri faciayı bililin ufahatiyle anlatmak mecburiyetinde kalmışlardır.
Ahmetle Hüseyin, savcı İle Jandarma kumandanını cinayet yerine kadar götürerek, orada da bu cinayet! nasıl yaptıklarını bütün tarlfleriie birlikte göstermişlerdir.
Çatalca sorgu hâkimi, lö yaşındaki göçmen tazını pusu kurmak suretiyle ve hunharcasına öldüren bu iki arkadaşın Türk Ceza kanununun I (50 nel maddesinin dördüncü bendine göre, ölüm cezasına çarptırılmalarını lstlyerek İstanbul üçüncü ağır ceza mahkemesine şevketmiş bulunuyor.
Cahilliklerinin kurbanı olan bu
Ankara Sayıştay Başkanlığından
1 — Rayıştuyda açık bulunan 20 Ura asli maaşlı kâtipliklere hesnp, İfade ve güze] yazıdan yapılacak sınavla memur alınacaktır.
3 — Sınav 24/5/948 günü sabahleyin saat 3 da Ankârada Sayıştay binasında yapılacaktır.
S — İsteklilerin en az ortaokuldan mezun ve askerlik ödevlerini yapmış bulunmaları ve bu sureti® müsabakaya iştirak edeceklerden sınavı kasansalar daktilo olarak çalıştırılacağından bunjann behemehal daktilo öğrenmeleri şarttır.
4 — tik dera hizmet» gireceklerden orta tahsili bulunanlara 15 lira ve İla» melunu bulunanlara 20 İha as]i maeş verilecektir.
5 — İsteklilerin 22/5/1048 cumartesi günü saat ıj e kadar nufus hüviyet cüzdanı, tahsil vB askerlik vesikası ve sağlık durumunu bildiren resmi tablb raporu İle İyi durum kâğıdı ve tkl kıt'a vesika fotoğrafı ive bir dllekço Jje Sayıştay başkanlığına bizzat mürncaatlsn ve vat İşleri mü dOrlöğünde bu hususa dair mevcut olnn fonntljüı doldurma)nn löamdır,
«6498»
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:
Tıp öğrenci Yurdu 1945 - 1S4Ö yılı mezunlarından aşağıda adlan soyadları yazılı Sabitlerin askerlikten terhisleri icra edildiği halde güne kadar Bakanlığa müracaatta bulunmadıkları ve adreslerin! bildirmedikleri cihetle kuralarının isabet l®ri tebliğ edilmemiştir.
îifin tarihinden itibaren on gün Içltıde de haklarında 2C00 sayılı kanunun tatbik
tc bu de ettiği mahalle yapılan tayln-
mflrecBnt etmedikler! takdlr-edlleceğl Hân olunur.
SONRk
BU YILIN EN
Çstnka zabıta v® AdJIyeânln yap- 1 «Jfta tahkikata ve her İta gencin ora- ‘ dok! itiraflarına güre, lfl yaşınca id güzel göçmen taana meramlarım iyilikle nnlatanuj'an"del!kan]ı]Br, bu İşi zor jollyle halle karar vermişler ve bunun için de kendi afallarının yettiği kadar bir p]ân kurmuşlardır, j'
Hüseyin Eker, köyle olan ynltm ' münasebeti dojayıslyle. Hatlcenln a-ramra, çajı çırpı kesip toplamak Özere köyden uzaklaştığını bilmekte olduğundan, bir gün. onun gene bu İşi. görmek üzere, köyden ayrılacağını İta genç, şimdi, işledikleri bu fada-lesblt etmiş *e yanma Ahmet Mln~;nın hesabını vermek Özere ceza evln-kan'ı da alarak Hatlcenln geçeceği de yatmaktadır.
3045 yılı mezunlarından,;
Dr. Salih Ersoy
Dr. M. Muhlis Sıınar ( Ejder Karabağ Asım Alp Hayrl Arberk
( BedJL Eku] Reşat Vahap
1348 yılı mczunlanadanı Orîıan Ereğiu
Dr. Erdoğan Noyan 4 Kemal Narin
( İhsan Menderes « Nuri Boylu
« Balm Peker « A]1 Teklnay
• A]1 Rıza Özkal ( Hakkı Tun çer
« şevket Koksal « Hulusi Gürdörkön
« Ahmet Hikmet YökSçl « Reşat Aydın
4 Mehmet AH Özalp ( Haşan Özgcdlk
( ilhan Bedii Eraîp • Mehmet Necini Keleş
« Feridun Gürol « Necati Arı
« Orhan Kantara ( Dündar Bakan
« Muzaffer Tözün « Ömer Ağan
« Süreyya Ülkümen ( Fuat şükrü Eroğlu
« M. Faruk Su kan Hilmi ünsai
(6623)
MUAM^R KARACA OPERETİ
Bu akşam
Kadıköy Opera sinemasında KÂTİBİN KARISI
W Emniyet Müdürlüğü Ahiâk zabıtası memurları, evvelki gece Taksimde Hatice adında bir kadının oturduğu dairede randevuculuk yaptığını tesbit etmişler ve vedi erkekle yedi kadını suc üstü yakalamışlardır. Hatice adllyeye verilmiştir.______________________
Adalar şujh mahkemesi başkâtip İlginden (947/116
Ankara Sayıştay 4. öncü daire reisi olup halen Avrupada bulunması sebeblje İkametgâhı belli olmıyan Reffk Baku’ya.
Remzi Nâzım Akor, Hilmi Örtün Rahmi Üstün. Sam İye Üstün, Hüseyin Cahit YAlçın. Halifc Ziya Üstün, Fatma MuiMraez. Güllk ve Solma evlikle müştereken mutasarrıf bulunduğumuz Büyükada Nizam mahallesi Yürüke’jl mevkiinde eski 41. yeni 2 kapı, pafta 54, ada 169, parsı-’ T sayılı arsa kabil! taksim olmadığından açık arttırma !|e satılmasına dair mahkemece verilen karar mucibin
İcra ve iflâs K. nu hükümlerine göte açık artırmaya konulmuştuı'-
Arsa 23£76 metre kareden Ibarrt-tir. Muhammen taynıeti 119380 liradır.
Birinci artırma 20/5/1948 perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar matı kemede İcra olunacaktır. Muhammen, kıymetinin yüzde yetmiş besini bulursa müşteriye İhale olunur. Bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak, üzere 10 gün daha ılgatılıp ikinci artırma 31/5/943 pazartesi günü aynı mahal *e saat;® İcra olunacak ve en çok artırana 1-haleyl kstlyesl yapılacaktır. Tebliğ yerine olmak üzere Hân olunur.

AŞK VE MACERA ROMANI
rozan, ti İH AL KAHAMAĞARALl Tefrika No. 21
Kanadı hafifçe araladı, kendin® has yampiri bir usulle sahanlığa sfl-tülüverdl Heyecandan rahat nefte alamıyor. Bir esrar perdesinin ardına nüfuz etmek üzere bulunduğunu düşünerek korkuyla kanşık bîr nevi sevinç duyuyor.
Halı serili geniş merdivenin duvar kısmını talılb ederek bir, iki basamak indi, uzıcık bekledi; yafan bir tehlike sezmeyince de bir tayf gibi, basamaklardan «üzütdGjorte salı anlık ta tekrar durdu. Başını uzatarak trab-lanjarın arasından aşağı baka. Holde kimsecikler yok. Avrupada tahsilini yapmış bir arkadaşından, Paris operasının galerisini Işltmlştl. Öyle yerj₺ri varmış İd, sahne hiç görünmez, yalnız müzik İşltilirmlç.
(— Bu gece bana da öyle bLr bilet
rasladu diyerek basamaklardan birine çöktü. Dirseklerini dizine, çenesini de avuçlarına dayayıp öylece bir müddet oturdu.
Derken, umulmadık sahradan Cennet kuşu geçer gibi, gözlerinin önünde bir manzara hasıl oluverdi. Cennet kuşu kİ değmeyin gitsin. Takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş şişman bir kadın. Boyalı saçlarına İspanyol tarakları sokup doğuştan sürmeli gözlerine kuyruklar çekmiş. Çeyrek asır evvejln ahu] arından olacak, Fakat, ellinci yaş kalesi önünde fazla direttiğinden ayaklarına kara su inmiş; mor krep 6aten eteğinin altından soba borusuna benziyen varisli bacaklar iniyor, sivri burun iskarpinlerinin üzerine jâpajaşıyor.
Zeyoebin gözleri testekerlek açıldı.
Az kBİsın. dudaklarından bir hayret nidası fırjıyacaktl. Kendini güçlükle zaptetti.
«— Zırvaların başı bu olacak!» dedi.
V® hayreti, derhal iki misline çıktı. Cennet kuşunun ardında, gözü a-çılmadık bir sığırcık yavrusu. Kalem gibi bacaklariyle taşlığı adımlıyor. Kısa ökçell— Fitilli siyah çoraplı; kısacık eteğinin altından pembe lâstikleri görünüyor. Tepesinde beya2 kurdele. Müze gezen çocuk gibi başı havada, etrafına alâka fle bakıyor. Tuvalete giden koridorda kaybolurken, Cennet kuşu, sığırcık yavrusuna eğilip kim bilir ne ınahremane tavsiyeler fısıldadı.
Galeride manzara bir müddet gene sıfır. Zeynep bu beyhude İntizardan o derece sıkıldı kİ, heyheyden zaten başı hoş olmadığı İçin odasına dönmeğe karar verdi. Tam o aralık mavi salonun kapısı açıldı. Smokini), şlşnıan, gayet temiz hissini verecek derecede plâstronu pırı] pırı], kafası pın pırı] bir adam eşikte belirdi. Sanki İleriye doğru yürümedi, İki tarafa rakkaslandı; ve bu hail bir yürüyüş teşkil etti. Sarhoş değildi, hayır! Tabii «mlşvar» inin, İhtimal fazla beside kaldığından, bu olduğu an-
laşılıyordu.
— Hah, burası lyil — diye omuzunun üzerinden arkası söylendi. — Getirt
Merdivenin hemen alt yanında, ta-hammülfersa bölge sıcaklarında, yemekten sonra sığındıkları sevimli bir köşe vardır. Mermer zemin üzerinde bir kannpe, İki koltuk vc bir alçak masa durur.
— Servisi şuraya yapı
Elinde tepsi, bir garson, gözle kaş arasında örtüleri serip viskileri tertiplerken, Zeynep rüya görmediğine kanaat getlrmk için ihtiyatı unutarak alnını ferforje trs^zanm serinliğine dayadı.
«—Bu garson da nereden çıktı?... Vay canınal Servislerini de getirmişler. Tepsi bizim değil.»
Kim bilir vaktiyle ne bahşişler almış kİ, garson, pervane.
şişman adam, cebinden evvelce hazırladığı bir kartı çıkardı:
— Göstermeden vereceksin, bal -dedi.
Zeynep, bu gece, kaçıncı defadır kİ mamadadısını hatırlıyor. Onun şivesiyle kendi kendine söylendi:
«— Du bakall ne olajal.„>
(ArkuM var)
(Künk yaptırılacak)
Ankara Telefon Müdürlüğünden:
1 — Kalıpları İdaremizden verilmek üzere 14000 tane 1. 2. 3 ve 4 delikli beton künk yaptırılması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.
2 — Tahmin edilen bedel (53800) liradır.
3 — Bu İşe alt eksiltme ve fenni şartnameler Ankara Telefon Müdürlüğünden alınabilir.
4 — Eksiltme 21/5/948 cuma günü saat 15 de Ankara Telefon Müdürlüğünde yapılacaktır.
5 — Geçici teminat (3940) liradır.
6 — Eksiltmeye gireceklerin geçici teminat, makbudajnnı
ve diğer kanunî vesikalarını noksansız olarak eksiltme günü saat 14 e kadar Ankara Telefon Müdürlüğüne vermeleri ve postada vaki olacak gecikmenin kabul edilmlyeceğl İlân olunur. (58741
Yülc*ek Ekonomi ve Ticaret Okulu Müdürlüğünden:
İki yıl üst üste sınıfta salmalarından dolayı kayıtlan silinmiş olan Öğrencilerin en geç 18 Mayıs 1948 günü akşamına kadar imtihana girmek üzere dilekçe ile Okula müracaat etmeleri lüzumu son defa olmak üzere bildirilir. (8521)
Mısır nişastası alınacak
Sümerbank İstanbul Satınalma
Müdürlüğünden:
Nazilli Fabrikamız ihtiyacı için 65 ton Mısır Nişastası alına-cahbr.
Evsaf: Azam! rutubet yüzde 12, kül nlsbeti yüzde y. ;:.n, asidi t e binde bir olacaktır.
İsteklilerin, tekliflerini altıbin liralık teminat akçeleri!? birlikte 24 Mayıs Pazartesi akşamına kadar müdürlüğümüze * ?ı-mclei'l (Gal8)
-s| dgnııenmk |=?-
• Hoş fıkralar
Bugiinkii Ingiliz donanması
Malî güçlükler yüzünden yapılan tasarruflar sonunda Ingiliz donanmasının yeni teşkilâtı
Bir Londra haberi, İngiliz donanmasının Şimal denizinde büyük manevralar yapacaâonı bildiriyor. Bu habere göre tngills donanmasınla başlamak üaerc olduğu bu manevralar harbilen sonra yapılan en büyük manevralar olacaktır. Yüzlerce gemi İla binlerce uçağın iştirak edeceği menav.-alarda dünyanın en modern tepkili, yani pervanesiz bv uçuklan Ha İngiliz hava kuvvetlerinin en yeni modeldeki diğer uçaklan da bulunacaktır.
300 kilometrelik bir cephe üzerinde dört giln devam edecek olan manevraların mevzuunu hava küvetleriyle deniz kuvvetleri arasındaki mefruz bir savaş teşkil edecektir. Denlzalti-Uum da dahil bulunduğu mühim bir deniz sahil muhafaza kuvvetlerine bombardıman ve av uçaktan taralından hücum edilecektir. Harekât, İs-koçyadttk! bir uçak cemisinden re sahildeki 400 rasat (Radar olacak) İstasyonundan İdare edilecektir. Bu manevralar münasebetiyle Ingiliz donanmasının bugünkü vaziyetinden bahsetmek istiyoruz.
Harbden evvelki Ingiliz donanması
İngiltere ikine! dünya harbinden] önce, esas İtibariyle Amerika ile eğit bir donanmaya Mhlp olmakla beraber, gene dünyanın birinci denizel devlet! İdi. Fakat harb İçinde, uğradığı kayıplan telâfi etmekle beraber, birinciliği Amerîkaya bırakmak mecburiyetinde kaldı.
Halbuki eskiden Ingilterenin denli riyaseti, en kuvvetli İki derieÜD donanmalarına üstün bir deniz kuvvetine sahip olmaktı. Sonradan başta Almanya olmak üzere, diğer devletler büyük donanmalar yaptıklarından, İngiltere bu aiyasetten vazgeçmeğe ▼e dünyanın en kuvveti! dnnanma-»mdan üstün bir denli kuvvetine sahip olmakla iktifaya mecbur oldu.
Birinci dünya harbinden sonra, deniz slialhlannı tahdit konferanslarında Amerika İla eşit bir donanmaya malik olmağı kabul etti. 1039 ba-emda, hizmetteki gemiler itibariyle iki donanma arasındaki vasiyet şöy-
1840 - 47 Bahriye bütçesi260.075.000 Sterlindi. 1847 - 48 yılına nazaran bu sene de Bahriye bütçesinde 43.700.000 tngiuz liralık bir taaorruf daha yıplacalctır ve deniz kuvvetleri bütçesi 113 milyon olacaktır. Donanmanın İnsan mevcudu 1b« 1948 -1847 bütçesinde 573.000 kişi olduğu halde, 1847 - 48 bütçesinde 157JÛ0 kişiye indirilecektir. Görülüyor kİ İngiltere 1847 - 48 bütçesiyle donanmada, da hızlı bir terhis riyaseti taklbetmlş-tlr. Bu yüzden donanmanın harb zamanında kuruluşu muvakkaten dağıldığı gibi, bir hayJİ gemi de, muvakkaten muvazzaf filodan çıkarılmıştır. Bu terhis İşi bittikten ve yeni teşkilât yapıldıktan sonra, İngiliz donanması barış zamanı esas kadrosunu alacaktır.
İngiltere deniz kuvvetlerini böyle terhis ev tahdit ederken fenni araş-tınnaalr İçin büyük tahsisat ayırmıştır. Bu suretle donanmanın dûha tesirli ve kudretli bir hale getirilmesi göz önünde tutulmuştur. Ingiliz Bahriye erkânına göre, deniz kuvvetlerinin dünya çapındaki mevkiini muhafaza edebilmesi için tek çare, budur.
Bugünkü Ingiliz donanması
İngiliz donanmasının gemi bakımından bugünkü öunımu ştJylcdlr;
S i Gemi sınıfı w 3 i s -S 1 s
Zırhlı ı 1 3 1 A
Ağır uçak gemisi ı C 8 s fi-
Hafif uçak gemisi : 3 3 0 e
Refakat uçak gemisi: 0 0 1 1
Kruvazör : 10 2 13 31
Muhrip ı 34 18 85 117
Firkateyn i 26 18 138 178
Monitör ı 0 0 2 2
Denizaltı ı 26 8 31 85
Arama - tarama ı 12 2 51 65
Mayın gemisi 1 0 0 > 3
le kfk İngiltere Amerika
Zırhlı 1 15 15
Uçak gemlet i 7 B
Ağır kruvazör 1 15 17
Hafif kruvazör 1 47 17
Yeni muhrip 1 102 48
Eski muhrip 1 73 172
Yeni denizaltı 1 48 23
Eski denlzaitn 1 10 87
Küçük gemiler > 218 00
"930 başında kır ak ve tezgâhtaki gemiler bakımından, da İngiltere A-merikndan üstündü. Harb İçinde, İngiltere ve Amerika bir hayli gemi yaptılar ve bir heyll kayıba da uğradılar. Fakat Amerika, bombardımanlardan uzak olduğu ve îngll tereden 27 r.y sonra harbe girdiği, aynı zamanda hârika denilecek bir ianayi vo İnşa kudreti görterdlğl İçin ingll-tereyl geçti ve dünya birincisi oldu. Harbden sonraki İngiliz deniz siyaseti
Harbden sonra, Ingiltere İçinde bulunduğu mnl! durumun güçlüğü dolayuJyeJe Milli Müdafaa masraflarını azaltmak İçin, silâhlı kuvvetierl-nJ çok azalttı. Bu Arada donanmada da büyük tasarruflar yapmak üzere, birçok harb gemisini çürüğe pkardigı gibi, tezgâhtaki gemilerinin bir kısmını inşadan d* vazgeçti ve deniz kuvvetlerini yeniden teşkilâtlandırmak üzere, birçok harb gemilerini limanlara bağladı.
Bu gemilerin hepsi 1048 senesi sonuna vs 1048 başına kadar yukandairi cetvelde gösterilen şekilde tejki-latian dini ocaklardır. Cetveldeki hafif uçak gemilerinden tecrübede bulunan bir tanesi Holandaya totüc-■oek, bir hafif uçak gemisi de Kanada dominyonundan alınıp tâdil edildikten sonra İngiliz donanmasına katılacaktır.
Tezgâhtaki gemilerle yeni gemiler
İngiltere Bahriye Birinci Lordu, yani Bahriye Kasın şu gemilerin de tezgâhta oldukarmı bildirmiştir;
3 ağır revaç uçak gemisi, 10 hafif sava? uçak gemisi. 1 kruvazör, 10 muhrip. 1 firkateyn. Fakat bu gemilerin inşaatı muvakkaten durdurulmuştur.
Geçen yıl yapılıp hizmete giren veya tecrübeleri yapılmakta otan gemiler de günlerdin Jutland tipi 7 muhrip ile Acheron tipi 7 denizaltı gemisi.
Yem muhripler I9M tondur. Süratleri 84 mildir, s tene 102 İlk, A tana 40 lık uçaksavar top ve 10 tane 633 lük kovan taşırlar. Bu gemilerde. İkinci dünya harbinin tecrübelerine güre birçok yenilikler yapılmıştır.
Yeni denizaltılar da, su üstünde 1420, «u altında 1600 tondurlar. Tecrübe süratleri 20, normal süratleri 18J mildir. Tam akaryr. kıtla. ve saatte 10 müseyretmek şartiyle 12.CD0 mil, fazla yakıt alırlarsa 15.000 mil mesafe katedeblllrler. ı tan» ıoa ut
Paleontoloji dergi
RİSTORt CARLO (İtalyan, Floransa Üniversitesi profesörü.) 3ir sene, profesörün Paleontoloji derslerine devam eden tek bir talebe vardı, bu yüzden ders, daha ziyade muhtelif mevzular etrafında bir konulma şeklinde devam ediyordu. Kışın pek soğuk bir günde talebe salona girer girmez doğruca sobanın yanına gidip oturur. Bir müddet sonra profesör gelir ve mutat veçhile kürsüsüne geçer. Talebe yerinden kımıldamayınca genci, kürsüye yaklaşmağa davet eder. Talebe:
— Hayır, der. Çok soğuk var, buradan ayrılamam.
Profesör ısrar ederse de talebe aldırmaz. Nihayet:
— Bana bak, der. Bu kursa benden başka yazılı bir kimse yok. Ben de çekilir gidersem siz kürsünüzü kaybedersiniz. Şu halde anlaşmak daha İyi olur. Sizde buraya geliniz, beraberce Binelim.
Bu söz üzerine Rlstori kağıtlarını, dosyalarını toplar, o da sobanın başına yerleşir.
Gencin izahatı
ROCHFÖRT H. (Fransız, gazeteci ve siyaset adamı. (1830 -1918). Rochfort, Fransız Cum-hurreLsinin hasisliğine dokunmak maksadlîe «întransigeant* İsimli gazetesinde şöyle bir haber neşreder:
♦Suare elbiseli bir genç bu gece bir fırını soymak üzere iken yakalanmıştır. Ne maksatla fırına girdiği soruldukta: Bir ekmek çalmak İstediğini söylemiş ve Eli-ze sarayımda Cumhurrelsine yemeğe davetli olduğu cihetle bu hareketinin mazur görülmesini ileri! sürmüştür.
Bu tzahat üzerine komiser gen-d serte? bırakmış ve bu zavallı genç İçin iane toplamağa başlamıştır. *
Küçük ve büyük tımarhane
RONCATt GÎUSEPPE (Italyan, meşhur asabiyeci. Bolonya aküye hastanesi direktörü)'. Ron-cati, sevLmü hoş bir adamdı ve kendine göre görüşleri, hükümleri vardı. Her gün «delilerinir-muayene ettikten sonra tımarhanenin kapısına gelir, orada toplu bir halde bekleyen talebesine:
— Küçüğünün muayenesini bitirdik, şimdf de büyük tımarhaneyi dolaşalım.
Der ve kapıdan çıkar, giderdi.
3 Profesör Konç a ti geniş görüş- i İÜ bir doktordu. Deliler üzerinde modern tedavi sistemini tatbik eden ilk asabiyecidir. Ağır olmayan hastalan tembellikten kurtarmak üzere onlara hastane İçinde odacılık, kâtiplik, kapıcılık gibi işler tevdi ederdi.
Bir gün hastaneyi ziyaret etmek isteyen iki yabancıya emniyet ettiği bu adamlardan birini terfik eder. Adam tam bir nezaketle misafirleri gezdirir, en ufak teferruata kadar onlara izahat verir. Bir hastanın önüne gelirler. Hasta bunları görünce takdis makamında elini kaldırır. Rehberlik eden adam gülerek misali rlere:
— Aldırmayınız der, kendisini Allah zannediyor. Halbuki biçare bilmiyor kt Allah benim.
Bu söz üzerine misafirler adımların! aklaştırarak süratle tımarhaneden çıkıp giderler.
Amerikan yardımı gereğince bize verilen 4 Amerikan denfzaltısının İzmir’e geldiğini yazmıştık. Denizaltılann tesellüm, muamelesi 23 mavısta yapılacaktır. Yukarıda bu denizaltılar görüntiyor.
Almanyada açlık
Almanyada açlık va sefalet el’an hüküm, sürmektedir. Yukarıda, Hamburg şehrinde çöp tenekelerinde yiyecek arayan yalın ayak bir çocuk görünüyor.
ANKARA RADYOSU Bu aAjamki propram
Yugoslav ordusu
Silâh altında bulunan kuvvet, teçhizatı ve kumanda heyeti
Journal d» Geneve gazetesi Balkanlardaki askeri vaziyeti tetkik eden bit makalesinde Yugoslav ordusu halik'.uda şu malûmatı veriyor:
Tlto'nun Yugoslavyası Balkanlarda Rıısyanın başlıca. dayanak noktasıdır. Bu yalnıa Tlto'nun Moskovada 6 talin'in en sadık ve en mahir müridi ta yıl masında ıı ve komlnformun merkezin! Beigratta kurmasından değil. Yugoslavya’nın Avrupanuı güney batısına doğru en ileri re en büyük memleket olmasından, buradan asekrl harekâtın çok uzaklara tevcih edilmesinin mümkün bulunmasından
İleri geliyor.
Sovyet askeri kumanda heyetine göre Tlto’nun aon harbde elde ettiği tecrübenin kendisine Yugoslav or-flusuna kumanda etmek hakkını verdiğine kankBr. Yugoslav ordusu bugün Avrupa ordularının en mühimlerinden biridir. Resmen 000 bin klşî silâh altındadır. Fakat yarı asker! teşkilât buna İlâve edilirse yekûn 803 bini bulur. Eski ordu 27 tümenden
top. 1 tane 20 İlk uçaksavar topu, 10 tane torpido kovanı ve yedek olarak da 8 torpido taşırlar. Baştaki 6 kovanı 633 lüktür. Dördü geminin içinde. ikisi dışındadır. Kıçtaki 4 kovan İse «53 lüktür. Yani normal kovanlardan 100 milimetre daha büyüktür. Bunların da ikisi teknenin İçinde, ikisi dışındadır. •
tşto İngiliz donanması, bu yıl İçinde bu şekilde teşkliâtlandjnJınış bulunacaktır.
A. D. D.
17,58 Açılış ve program; İS M. B. ayarı ve Radyo dana orkestrası; 18.80 Konuşma; 18.45 Şarkılar; 19 M. 8 eyan ve Habetrlar; 19.15 Geçmişte Bugün; 18,20 İncesaz; 20.15 Radyo Gazetesi; 20,30 Serbes saat; 20,55 Yurttan sesler; 21,1a Posta kutusu;
21.30 Radyo salon Orkestrası; 22 Konuşma: B. M. M. saati; 22,15 Dans müziği (Pi.l; 22,45 M. B. ayarı ve Haberler; 23 Program ve Kapanış.
Yarın sabaft te ĞŞlo prbpramı
Ve Açılış ve program; 7,30 M. S. ayan v» Hafif müzik (PİJ; 7,45 Haberler; 5 Çeşitli hafif müzik (PLİ;
8.30 Tangolar (P1J; 8,45 Şariular (PLİ; 0 Kapanış.
12,20 Açılış ve program; 12.30 MS. ayan ve Çeşitli müzik CP1.1; 13 Haberler; 13,15 Radyo salon orkestrası; 14 Karışık şarkılar; 14,3 Q Cumhurbaşkanlığı Armoni muzlkaa; 14.55 Konuşma: B. T. G. D; 15 Kapanış.
mÜTekkep İken şimdi 57 tümen vardır. tklncl dünya harbinde 2 milyona fakın insan kaybeden Yugoslavvada |!mdl bu kadar mühim askeri kuvvet bulundurulması araya yeni ve kati bir unsur girmesinden İleri geliyordu. Bu unsur Sovyet genel kurmayıdır. Bu genel kurmay Yugoslav ordusunu S orduya re bir tank ordusuna ve 57 tümene ayırmıştır. Bu miktar icabında Sovyet birlikleriyle arttırılabilir. Bugünkü Yugoslav ordusunda generallerin, adedi eski orduya nispetle 15 faaldir.
Yugoslav ordusunun genel kurmay başkanı general Popoviç’tlr. Bu zat talebe iken, İspanya harbi esnasında, milletlerarası tugaya gönüllü ya-Dİmıştı. İkinci dünya harbi esnasında Tlto'nun Bfiğ kolu mesabesinde
olan eski kurmay başkam general Yuvanoviç ordudan ıızaklaştınlsuç-tır. Diğer eski kumandanlardan yal« nız general Aposioloskl mevklhrf muhafaza etmiştir. Tlto'nun aauhafm kıtasına kumanda eden genera, ?4er-61ç Rus cephesinde Almanlarla birlikte harbetınlş ve A i man lar Can ıu defa nişan almıştı. Bu gener.it Pa-vellç taraltarı eski bir Hırvat subayıdır ve Hır vatlar dan orduda mühim mevkii o}an biricik, kumandandır. Diğer bütün kumandanlar Sırp, yahut Karadağlıdır,
HYvatlara karşı itimalsıd.k eski Yugoslav ordusundan, beri mevcuttur ,ve el’an devam etmektedir. Ba itimatsızlık artmış olmalıdır ki genel kuımay garnizonların mevkilerini değiştirmiştir. Bu suretle Sırp alayları Hırvatistan'da, Hi-VatlşB* Sırbistan'da. Slovcnler Karadağ ve Ma-kedaayada bulunuyorlar. ZapinrapJ çek sıkıdır ve siyasi komiserler buna nezaret ediyorlar.
Bosna’daki Yugoslav ordusu daimi surette hazır ol vazlyetindedir. Buna sebep albay Ploşeviç'ıa dağlardaki küçük ordusunun yaptığı alanlardır. Mihallaviç’ln adamlarından olan Ploşevlç küçük taarruzlarla Tflto ordusunun iaşe teT.Liba.Uni bozmaktadır. Bıı hareket mahdut olmakla beraber cağlardaki bu mukavemet hareketi Belgrat hükümeti İçin daim! bir meşgaledir.
Yugoslav ftrduüunun malzemesine gelince. Rıısyadan gelen malzeme He teçhiz edilen 55 topçu alayı müstesna ojmak ötere diğer kıtaların m J-zemesi eskidir. Hava kuvveti S'.'fi □-çaktan mürekkeptir. Bunun 318 ü Rus avcı. 20f) (1 bombardıman ı:rotadır. Fakat hava meydanları bu kuvvetin muhtaç olduğundan çok fazladır.

10Ü3
Filim Şarkıları
YARIN ÇIKIYOR
12 yeni nota — 50 Şarkı — Londra ve A F N radyo- programlan — Artist tabloları. 7Û Sayfa, Fialı 1 Liradır.
b ..................... J
tngttk donanmasının en kuvvetli zırhldanndan beşinci Ring Gcor^es
j K I j M
Jablfe « ________ ____ __
CzasI TAORMiNA ] t- * ' —*
O gece arkadaşımız Oktav yabancı bir adamla beraber kulübe geldi ve bize o yabancıyı Kont Ettore diye prezante etti. Kontun çehresinde derin ıstırap kırışıklıkları vardı. Bembeyaz saçları da çehresine bir hüsün veriyordu. Arkadaşımız Oktav, Kontla gelmezden evvel, biz aramızda hayatımızın acıklı maıeralarını anlatma ga başlamıştık. Kont da bir müddet anlattıklarımızı dinledikten sonra Büze karıştı ve:
— Müsaade ederseniz, hayatımın nergüreştinl anlatayım. Emtnlm kİ merakınızı tahrik edecek.
Dedi ve anlatamaza başladı: e— İki kardeş, birbirinin hislerinden şiiphclenmiycrek sarışın bir kızı sevmişlerdi. Kum adı Taormlna İdi ve Naj>oltde oturuyordu. İki kardeş, İlk. sevdaları elduğu İçin kızı çıldıra-Biye seviyorlardı. Aradan bir müddet f^çti, derken garip bir tesadüf Betilisinde lkUl de aynı kızı sevdlklelui «Uladılar. Fakat aşkları oyla hid bir devreye girmişti kİ İliç biri, diğerinin lehine olarak en küçük fedakârlığı yapacak kuvveti haiz değildi.
Nihayet, İki kardeş hislerini kıza söylediler. Fakat Taormlna. İki kardeşin acıklı durumu karşısında İkinin den birini tercih edemedi va hu müşkül muammanın hallini onlara bıraktı.
Bunun üzerine büyilk kardeş, küçü-ğün® dönerek şu teklifte bulundu:
— İkimiz de aynı kızı seviyoruz. Ben uzun bir seyahate çıkacağım ve Teormina’yı unutmağa çalışacağım. Buna muvaffak olursam, kız senin olacak. Bundan asla gücenmiyeceğtm. Şayet onu unutamazsam, sen de aynı tecrübeyi yapacaksın.
Bu anlaşmadan sonra büyük kardeş, uzun bir seyahate çıktı. Fakat genç kızı bütün gayretlerini rağmen bir türlü unutamadı, gurbet diyarında garip ve kimsesiz, ağır bir hastalığa tutuldu. Hayatı tehlikede İdi. Hekimler kendisine memleketine dönmesini tavsiye ettiler. Bunun ürerine günün birinde vapurla İtalyaya döndü ve genç kızı, küçük kardeşRe beraber buldu:
— Kardeşim. Taormlna*yl unutmağa çok uğraştım. Istırap çektim. Kalbim kanadı. Fakat neticede mağlftp olarak geri döndüm. Onsuz yaşayamam, diyerek çocuk gibi hıçkırmağa başladı.
Taormlcıa. solgun bir çehre He sessiz: «adaşız iki kardeş arasındaki münakaşayı dinledi
$imdi seyahate çıkmak sırası küçük kardeşe gelmişti. Kıtçiiğü ağabey*! ile vedalaşırken:
— Taormlna'yl unutmağa çalışaca-
ğım. Fakat sen de bana verdiğin götü tutmalısın. Ben sana tffizmKâjütpa Taormlna ile evlcnmiyecclCdh. Allaha ısmarladık kardeşim, Abalın ısmarladık sevgili Taormlnnciğimi diyerek çıkıp gllll.
Gurbete giden küçük kardeş üç ay sonra kardeşine şu mektubu g önder -dfl:
>Bulunduğum uzak diyarda kalbımda büyük bir sevinç ve kuvvet hissediyorum. Nefsimle mücadele ede rek aşkıma galip geldim, şimdi İstikbal hakkındald düşüncelerim aklımı, fikrimi İşgal ediyor. Taormlna genindir. Onunla evlenebilirsin. Fakat Ta-ormlna’yı benim fedakârlığım sayesinde elde ettiğini unutmamalısın kardeşim.»
Taormlna da mektubu okudu ve gözlerini vere indirerek:
— Madem kİ öyledir, seninle evleneceğim, cevabını verdi.
Bir kaç gün aonra Taormlna, büyük kardeşte evlendi. Fakat güveyinin saadeti uzun sürmedi. Bir yıl sonra genç kadın, doktorların teşhis edemediği esrarengiz bir hastalıktan öldü. Taormlna Ölmeden evvel, bir arkadaşına kalbinin sırrını İfşa etti vs İki kardeşten koasnıı değil, gurbette olıa küçüğünü sevdiğini söyledL
Genç kadının ölümünden İki yıl sonra kocası zengin bir kızla evlendi ve ölen karısını unuttu. Küçük kardeş ise bâlâ gurbet diyarında oturuyordu. Yaptığı işlerden büyük bir savat kazanmış İse de hiç bir yerde kalb huturunu bulamadı, vaktinden evvel İhtiyarladı, memleketine döndüğü zaman «ki dostlarından hiç biri onu tanıyamads.»
Kont burada hikâyesini kesti. Dinleyenlerden bir! ona sordun
— HlkAyenlı bitmiş mlf
Kont bu suale:
— Hayır cevabını verdikten sonra anlatmağa devam etti:
— Taorolna öleli beş yıl geçti. Bu müddet esnasında arkadaşı, zavallı kadının sırrını kimseye söylemedi. Fakat bir gün küçük kardeşe bir mektup yazarak hakikati ona bildirdi
Küçük kardeş, bu meşum mektubu bugün almıştır. N# yaptığını biliyor muşunun. KUnda tuttuğu şarap dolu kadehi İçtLkten sonra tabancasını çıkararak kalbine sıktı, dedi.
Kont, bu son sözü söyler söylemez, şarabını içtikten sonra yıldırım süratlte tabancasını çekti v# kalbine bir kurçun. sıkarak intihar etti.
Çeüiren: A. Hilâli
Sıhhat memuru, ebe ve hemşire alınacak Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları
Müessesesîndent Karabük
Müessesemiz Sağlık Koruma Servisinde çalıştırılmak üzere Sıhhat memuru. Ebe ve Hemşire alınacaktır,
3659 sayılı kanunun 10 uncu maddesine tâbi olan bu görevlere atanacaklara 175 ilâ 225 lira aylık ücret verilecektir.
İsteklilerin, aşağıda yazılı belge asıl veya onanmış örneklerini bağlıyacakları ddlekçelerlle 20/5/948 ffilnüne kadar mii-essesemize başvurmaları ilân olunur. (6348)
1 — Öğrenim belgesi
2 — Kimlik belgesi
3 — Varsa hizmet vesikası
4 — Muvafakat mektubu «yalnız halen devlet daire ve mü-esseselerinde görevli bulunanlar için»
Ankara Belediye Başkanlığından:
1 — 8u içleri müdürlüğü tçin. »tın alınacak olan (200) ton muot İle (7) ton makine yağı va (25) ton otomobil benzini 15 gün sür# ila v» kapalı zarf usulü İla eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen bedeli ($5.740) liradır.
j _ Oeçicl teminatı (5537) liradır.
4 — Teminat Su İşleri Müdürlüğü Muhasebe veznesin# yatırılacaktır.
5 — Eksiltme ve ihalesi 17/5/M8 pazartesi güntl saat 15 da Belediye Binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır.
ft — Şartname ve sözleşme projeleri her gün Belediye Tutanak v# Muamelât Müdürlüğü kalemi He Su İşleri Müdürlüğü Levazımında görülebilir.
7 — İsteklilerin 2480 sayılı kanunun 82 ncl maddesine göre hazırlanmış belgeleri ve teklif mektuplarım ihtiva eden kapalı zarflarını. İbate günü en geç saat 15 o kadar makbuz mukabilinde Belediye Tutanak ve Muamelat Müdürlüğü kalemine tevdi, etmiş bulunmaları şarttır- 5708
Tulumluk bez satışı
SÜMERBANK
İVtite ve Dokuma Fabrikaları Miiessesesl Miidiirtii'jündenı
70 santbn eninde muhtelif renkte tulumluk bez satışa arz ■-•dilmiştir.
Alıcıların Müessesemle Batış Müdürlüğüne müracaatları ■ ira olunur. (6511)
MAHKEI\£Ç KORİDORLARINDA:
Dostların nârine yandık!
Nemıin hanım yirmi beş yaş-1 lariBİfo, kumral saçlı, buğday benizli, narin flit, güzel bjr Havva kik KortdOTUn köşesine dl-İdlrnij, karsısındaki kadına dert yanıyor!
— Öturamam artık o sersem herifle. Hele bîr defa şu mahkemeden çıkayım, boşanma dâvası açacağım.
Yaşlı kadın nasihat ediyor:
— öyle söyleme, kızım. Hiddetle kalkan ziyanla oturur, derler. Hele biraz sinirlerini yatıştır. Böyle ufak tefek şeyler İçin boşanır mı insan?
— Aa, ufağı tefeği kaldı mı, teyze? Hırıltıya gürültüye tahammülüm kalmadı artık.
— Kan koca arasında böyle şeyler olabilir, kızım.
— Ali ah as kına sus. teyzeclğim. Kocaya benzer yeri var mı şunun?
— Ne de olsa nikâhlı koçandır. Vaktlle beğendin, evlendin ya.
— Beğenen kim? Sizlin zorunuza vardım ona,
— Fena mı yaptık, a kızım Kimsesiz kaldın, biz de ahbap vadigâmın diye elimizden geldiği kadar yardım etmek İstedik. Huyu suyu belirsiz, cebi meteliksiz bir gençle evleneceğine, şu zengin adamla evlensin de rahat etsin, dedik.
— Hahatlık neresindeymiş? Herife baksana, muşmulaya benziyor. Şöyle bir sıkı versem suyu çıkacak. Bir de utanmadan beni mahkemeye vemıis. Sanki ben onu dâva ödemezmişim.
— Adamcağızın kafastnt yarmışsın, kızım.
— Elbette yararım. Oooh, İyi yaptım, ellerime sağlık. Bana tokat vuran adamın karşısında sesimi kesip oturacak değildim va.
— Dell dolu lâf etine, Nermln. Hâkim beyin karşısında da böyle konuşursan töhmetll düşersin. Kocasının kafasını yarar mı İnsan?
— Ben onun kafasını yarmak istemedim ya. Yüzüme tokadı vurunca birdenbire sinirlerim bozuldu, komodinin üzerindeki kolonya şişesini alıp fırlatıverdim. Kazara kafasına raslamışsa bana ne?
— Yumruk da vurmuşsun, Nermln hanım hırçınlaşıyor: — Ay, vaii&hi deli olacağım Herif yüzüme karşı (kahbe> diye bağıracak da ben el bağlayıp duracak mıyım? İstemem ben
löyle kocayı. Gezmeme, tozmama1
karışır, giyinip kuşanmama ka-rişîr.
bilmezsin. Söyle fellAlcejjlr'îcay-nanava dflşsâydjn aklın başına gelirdi. Bir ye de bin şükret haline.
— Aa, celâli i kaynana olsa nö olurmuş sanki? Kaynana maynana anlamam ben. Sinirlerim tutunca vıkıradak canını çıkan-veririm vallahi.
Başını çevirdi, arkada biri görünce kaçlan çatıldı.
— Aa, miskinlere bak. Alemin gizli lâkırdılarım dinlemeğe utanmıyorlar.
Daha fazla azarlanmaktan, korktuk, savuştuk.
Bay (A...) kanapede yalnız oturuyor. Kısa boylu, zayıf, ufak tefek bir adam. Yüzü buruşmuş, gözlüklerinin ardından fersiz gözleri cam gibi ışıldıyor. Başında bez sanlı.
— Geçmiş olsun, beybaba.
— Teşekkür ederim. Bu yaştan sonra başıma bunlar da geldi
— Yenge hanımla kavga ettiniz Öyle mİ?
Acı acı gülümsedi:
— Marifetlerin! size de anlattı mı?
— Hayır, bir hanıma anlatırken duyduk. Yenge hanım pek asabi.
— Asabi de lâf mı? Yaban kedisinden farkı yoktur.
— Eh, gençtir. Onları idare etmek zor İştir.
— Evet, hatâ ettim bir defa □ ûya, alacağım kadın biraz genç olsun da bana iyi baksın dedim. Ahbapların nârına yandık. Hanım evde barkta durmuyor ki.. Gece gündüz sokakta. Akşam sabah kavgalarla, gürültülerle vakit geçiriyoruz, Difn akşam karşısına geçtim: *Nermln! Şu sokak sürtüklüğünü bırak da biraz erinde otur» diye nasihat etmek istedim. «Had! oradan, bunak Evde oturup da senin muşmula suratını mı seyredeceğim? Ben gezmek, gönül eğlemek İsterim. Sen benim kâhyam değilsin» demez m1? Parmağımın ucile yanağına dokunuverdim. Şen misin vuran?
Mübaşir seslendi, efendi amca salona doğru giderken ilâve etti:
— Kabahat onda değil, bende. Söyledim ya. dostların nârına yandık.
Ce. Re.
Ankara Belediye Başkalığından
1 — Belediye Su İşleri Müdürlüğü ihtiyacı için (5000) metre siyah demir boru satın alınması işi on beş gün sike ile ve kapalı zarf usulün eksiltmeye konulmuştur.
2 — Tahmin edilen bedel! 115,005» on sekiz bin Uradır.
3 — aeçlcl teminatı (1350) bin üç yüs elli Liradır.
4 — Teminat su İşleri Müdürlüğü v ez.r es İr. eya tır ila çaktır.
5 — Eksltsıe ve ihalesi 24/5/1948 pazartesi günü saat 18 da Belediye binasında toplanacak komisyonda yanılacaktır.
a — şartname ve sözleşme projeleri her gün Belediye Tutanak ve Muamelât Müdürlüğü kaletnlle Su İşleri levazımında görûlebUL-,
7 — isteklilerin 2190 SB71I1 kanunun 32 ncl maddesine göre hazırlanmış belgeler! ihtiva eden zarflan ihale giinfl en geç saat 15 a kadar makbuz mukabilinde Belediye Tutanak ve Muamelât Müdürlüğü kalemine tevdi etmiş bulunmalın şarttır. (02171
Motorlu taşıt satışı
Tiirk Hava Kurumu Genel Merkez
Başkanlığından:
1 — çeşit, Mrk», muhammen bedel 79 temtnat tutarları aşağıda yazılı askı taşıtlar teker teker pazarlık suretllo satılığa çıkarılmıştır.
2 — Şarinameal T. H. K. Oene! Merkez Levazım şubesinde, taşıtlar EtLmesbuita havacılık dairesinde görülebilir.
3 — Pazarlık M-Mayu.Ote tarihin# raslayan pMrtesl günü şaat 15 te Merkez binasında yapılacaktır.
4 — İstekliler belli glla ve aaattesatınalma komisyonunda hazır bulunmalıdırlar.
5 — Türk Hara Kurumu satışı y.ıpıp yapmamakta serbesttir. 5250
Çeşit, __________ Marka M- bedeli_________________Geçle! teminatı
Btoek Fort 6.000 450
Oiobtte • 8 000 600
8.000 450
6.000 450
Panel Fort 6.000 375
» 5,000 375
Ka ıtı yon Çevrote 1.500 112,50
Bilıhlyöt Fort 8.000 450
* i 0.000 450
Arazöz alınacak
Edremit Belediye Başkanlığından:
Belediyemiz İçin bir adet Yangın söndürme va sulama tertibatlı komple arozöz alınacaktır. Benzin boya karpit va mazot ve İştial edici maddeleri kuru olarak söndürmeğe mahsus tertibatlı olanlar şayanı tercihtir. Tekliflerin Belediye Başkanlığına blîdl-dlmeal rica olunur. (6221)
_ , 14 Mayıs ^4^|
Sayrı menkul şatış ilânı
İıtanbul Emniyet Sandığindanı r'
Şerif# Özşap İla Ahmet Hulûri Kahvactoğlu 278 ha*4Ün cari nmur»-31te san d ıhımızdan aldıkları (15.000) Liraya mukibjl &|ûioğiun4a Mâlı Fenarl mahallesinde Mahmudiye yeni Babıâü sokağın^ eski «, 17 yeni 17 No. lı kftglr bir erin tamamını (lş.OOâ) Liraya birinci derecede ipotek etmişlerdi.
Dosyada mevcut Lapu kaydı suretinde işbu. gayri menkulün Molla Fenorl mahallesinde esld Mahmudiye yeni BabıâU sokağında eski 5, y&-nl 17 kapı No. lı 504 sahlfada kayıtlı 34 pafta 208 ada 17 parsel No. 11 ve 209,50 metre murabba! miktarında hanenin tamamı olduğu 1/8/94Û tarihinden itibaren bir seneliği yüı yirmi liradan Veteriner Müdürlümü lehin» kira mukavelesi şerh! bulunduğu da beyan edilmiştir. tteraz dÖ4-( yasında bulunan çapa göre hududa 18. 3. 4 No. U parsellerle Babı711 caddesi!# mahduttur.
ikraza esas olan, muhammin raporu mucibine® işba gayri menkulün umum mesaha» 209 metre murabboı olup bunun 97 metre murabbul kw-mı üzerine üç buçuk katlı çatı ve örtüsü ahşap kâglr ev yapılmıştır. Bodrum katında odunluk t# kömürlük birinci katta bir oda Mr mj'tf âk bir helâ bir hamam yarım asma katta bir oda bir tartça ikinci katta İM oda bir sofa bir helâ bir taraç» üçüncü katta üç od* Mr eoft bir beti vardır. Umum binada elektrik v» su tesisatı da mevcuttur.
Vadesinde borcun verilmemesinden dolayı yapılan takip üzerin* 8301 No. lı kanunun 45 ncı maddesinin matufu 40 inoı -naddaslûe göte la-tılmaet kaboden yakanda evsafı yazılı gayri menkulün tamamı Mr btı-tuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydınaLL «Öre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek: isteyen (5000) b«f bin Ura p«y O akçesi verecektir. Milli Bankalarımızdan birinin teminat mektuba da û_ kabut olunur. Birikmiş bütün v#rgtterfe Belediye ve Tellaliye natmlerl CXI borçluya amir. Arttırma «brinâmad 17/5/848 tarihinden itibaren tetkik 'te etmek Isteyenclre Sandık Hukuk İşleri SetriMûda açık, bulundurulacak-tır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzı;mlu izahat da şartnamede ve takip doa- C yasında vardır. Arttırmaya gi-mlf olanlar, bunları tetkik ederek faldı-.2 gı çıkarılan gayri mcnkuı hakkında her şeyi öğrenmiş ad va telâkki oh»-nur. Bilinci arttırma 12/7/048 tarihine tesadüf eden paaartesl günü Oa- Q) Sütoğlunda kâin Sandığımız;! 1 saat 10 dan 11 ye kadar yapılacaktır. Mu- > vakkat İhale yapılması için teklif edilecek bedelin tercihan almmam İcabeden gayri menkul milkeleCyetlia 3andılı alacağını tamamen gep- Q) m!ş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü bari kalmak J3rtlte 27.V/943 tarihine müsadif salı günü aynı mahalde vs aynı eaatte son arttırman yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok arttıra- -O run üstünde bırakılacaktır. Haklan tapa BİcUlerUe sabit olmıyan alâka- -q darlar ve İrtifak hakkı sahlperinln bu haklarını ve husmile falı Te ma- Q) sarlfe dair İddialarını ilân tarihinden itibaren yirmi gün lçnd» evrakı "Jg müsbltelerlle beraber Sanduğmıze blLdlnneteri lâzımdır. Bu suretle hak- (|) Iarını bildlrmemtı olanlarla hakları tapu, sicilleri!® sabit olmıyanlar satış Jt bedelinin paylaşmasından hariç kalmlar. Daha farla malûmat almak la-'—' teyenlerln 947/1033 dosya No. 3üa Sandığımız Hukuk tşierl ServUln® müracaat etmeleri lüzumu İlân olunur.
— D 1 KK A T —
Emniyet Sandığı: Bandıktan aüııan gayri menkulü ipotek göstermek İsteyenlere Fen Hey’etlmJzln koymui olduğu taymeHn % 40 ıraı geçmemek üzere İhale bedelinin yatısına kadar harç vermek sureti!* kolaylık göstermektedir. (65051
Maden direği nakil işi
Ereğli kömürleri işletmesinden:
Devlet orman işletmesinden ratın alınarak Akçakoca’ya en fasla 70 kilometre mesafeye kadar olan şosa’ardakl istif mahallerin» depo edilen ve edilecek olan tahminen.
5000 metreküp
maden direğinin, bulundukları mahallerden alınarak Akçakoca (rka-leslne nakille tahliye v# kutur gurupmanjanaa 7# boylara göre tee-nlf v* IstLf etme işi müteahhide Verilecektir.
1 — Taliplerin şartnamedeki esaslar dairesinde muvakkat teminat mektup veya akçesini. Ticaret Odası vesikasını ve evvele# bu mevzuda yaptıkları Işlore alt nakliyat kâğıtlarını, teklif mektuplarl-!e birlikte tevdi etmeleri,
2 — Bu işe RH şartname Ankara’da Eti Bank Genal Müdürlüğü Zonguldak'ta İşletme dLrek ve İstanbul'da Btl Bank şubelerinden alınabilir.
3 — TeklK mektuplarının 28 Mayıs 1848 Cumartesi günü saat 13 y# kadar işletmemiz başkâtipliğine, kapalı olarak verilmedi lâzımdır.
4 — Müddet bittikten sonra verilecek teklifler kabul edilmeyeceği gibi, postada vukubulacak teöhhurlar da nazarı itibara olumlayacaktır.
5 — İşletme İdaresi ihaleyi kısmen veya tamamen dilediğine icrada serbesttir. (53491
Hidro - elektrik tesisatı inşaatı yaptırılacak
(iller Bankasından)
1 — Kastamonu şehri Idro elektrik tesisatı birinci kuım İnşaatı yaptırılacaktır.
2 — işin keşif bedeli (207.949.291 »ra 7* geçtel teminat (11.848.—1 Hradır.
3 _ (18/5/948)1 günü saat 15 t* Bankamla binasınd* ihale komisyo-
nunca yapılacak İlk inceleme sonucu İdare Meclisince tasdik edildikten sonra ihale kesinleşecektir.
4 — Teklif mektuplarının, thal# günü saat 13 ye kadar Baobun^® makbuz mukabilinde verilmesi şarttır. Postada veya aalr surette vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez.
5 - Sözleşme 20 lir» bedel mukabilinde Bankamızdan veya mahalli belediyeden alınabilir. Projeler aynı yerlerde gürülebiilr
0 — Eksiltmeye gLrebllmek İçin bnezerf işlerde çakmış Y. Mühen-dU. müh™* w. (imdir. kxUr b» Slbl (“«' ’d're‘
ut:,eiu bltlrml, olmak ,« lhıts etaündsn en m «s rtn e.yelloe U. dar lüzumlu »seleni. BaTmldl* BakaobSı» mür^ul ederek ehU. yet vesikası almak şartta.
7 - Banka ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. ...oHHMiMHMimİa.........«».».»•»••••••••«M
I Devlet Denizyolları ve Limanları îşletmö 1
Genel Müdürlüğü İlânları
■■■■■■« «■««■« ■■«■■ıı(ıı#ııa«ıı«ıııııaıaı(sı(s*s***MI,ll*(lllıaaıhl4*(l
1___Müteahhit nam vs hesabına 57 adet yarım ayetanj ta-
van lâmbası ve 175 adet do yarım ay etan] duvar lâmbası pazarlıkla satın alınacaktır.
2 — İhale 25/5/1948 Salı £ÜnU saat 15 de Gene! Müdürlük Alun Satım Komisyonunda yapılacaktır,
3 — Tasarlanmış değeri 4990 Ura geçle! güvenmesi de 748 lira 50 kuruştur.
4 — İsteklilerin pazarlıktan önce komisyondan alacaktan bir yazı İle geçici güvenmelerini vezneye yatırmaları vs belirli gün ve saatte şartnamede vazıh belge ve makbuzlarlle komisyonda bulunmaları.
5 — Şartnamesi hergiın komisyonda görülebilir» (GObu)
Sahlfe 1
KÜÇ
| —13 ARAYANLAR
ÇOCUKSUZ BİR AİLE tANIN-ÇA — Ev hizmeti yapmak istiyorum, â-kşam’da (AC. İş» rumuzuna mektupla müracaat edilmesi.
60
MÜKEMMEL İNGİLİZCE BİLEN — Ticari muhaberatta tecrübeli mu-t habir vs mütercim iş arıyor. P-K. 1818 Galata 114 (
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ LİSE MEZUNU BİR GENÇ — Hususi veya resmi mücases» veya ticarethanelerden blrtoıte 4 aramaktadır. «K» remzine pOracaat. 131 •*»
2‘İŞÇÎ ARAYANLAR
HASTA BAKICI ARANIYOR — Ehliyetli iki hasta bakım alınacak. Büyükada Sınatoryomuna müracaat. 7g
VEZNEDAR BAYAN ARANIYOR — Kasa işlerinde istihdam edilmek üzere bir tayan aranıyor, Müracaat «Eme! İthalât ve İhracat T. A S» Rıza Paşa yokuşu Fincancılar.
tî —
HASTABAKICI ALINACAK — Yüz Ura ücretle karton hastabakıcı alınacaktır. Taliplerin bonservis ve diğer •vraklarlle Tekirdağ Memleket hasta han eri Baştabipliğine müracaatları. 101 - 3
GAZETEMİZDE — Beş yüz Hra nakdi kefaletle Anadolu muhabirliğini, reklâm memurluğunu yapacak İki bayla, kefaletsiz İki bayanın Vilâyet yanı İzzettin han 49 numaraya müracaatları. 180 —
ZCCeACİYB TEZGAHTARI ARANIYOR — Msrpuççulâlda gayet İşlek bir ticarethanede zilccaclye satacak sermayeli sermayesiz ortak aranıyor. Müracaat İstanbul posta kutusu 145 adresine yazsınlar. 141 — 1
J ALIM-SATIM (Eşya)
BATİLIK KOTRA — Boy 7,5 en î«Q yelkenleri yeni ; denizel bir kotra çok ehven Katle satılıktır. Tel: 40303. E3
BATİLIK DENİZ VASITALARI
80 den 40Q tona kadar motSrlü İsveç ve İngiliz deniz vasıtaları satılıktır. Galata Fermeneciler Yeni Han e No. da O. K. Görener. 960
ÇOK AZ KULLANILMIŞ — Bir hususi Hllman acele satılıktır. Müracaat Ayazpaşada. Ayazpaşa Garajına.
88 — 1
BATİLIK KAMYON — İki buçuk fabrika tonluk Bedfort 28 bJn kilometrede işlerimize ufak geldiğinden «ablacatetir. Birlik Terakki şirketine müracaat. Telefon 22229 91 1»
ÇADIR — b x fl ebadında aşağıya kadar İki katlı koridorlu İki odalı arkada önde gölgelik tenteli çadır satılıktır. öğleye kadar telefon 80090
H - j
ENKAZCnJLRA — Maçkadan. Akaretlere İnen Spor caddesinde on 111 odalı konağın enkazı satılıktır. Her gün saat on beşten sonra İstanbul -da Bahçekapı Eczanesine müracaat.
103 — 1
ŞAHLIK TAKSİ — 4 ay evvel acenteden sstm aldığım 8 B. Austin otomobilimi azimet dolayısUe acele •otıyorum. Hususi için saatsiz Terlim. Tel; 20824 İM — 1
SATILIK KOTRA — Boy 8,45, (ft-BjaUk 2.45. Bütün teferrflaUlç. Müracaat: Küçük Bebek Bayram Gazl-fiosunda Balıkçı Mahmut saat 2 den ı ye kadar İİ3 j
«■API içijf MÜSTAMEL kereb-FJ M.??1 fUtU «t&ln-. iri an-
5 . ^Ucad. BelediyJ karsısın-
6 Ay berk Apari. kaplısına öğleden
»onra müracaat joa j
JCELE VaTILhT^J _ kulİAndm.j bafaj» çivili Telej.
.___________ 130
- — 2
SATILIK TAKSİ - Ycr.i
T© yeni muayeneden geçen 03a rr.o-JeI ve çevrede marka bir iakf! satılıktır, Görmek; İsteyenlerin her zaman Beşiktaş Vakfe Çeşme Spor caddesi 189 numaraya müracaatlan.
139 — J
flAlTLDt BUHAR KAZANI -* i»-İ kölhAnil 1 buhar ramin Tekföfl 2210$ 4 müracaat.
________ıa -1
SATILIK KAMYON — MâzotU fcQ-tebarrlk 6 |*1 tonlul Msrcadet > Sena Dizel kamyonları satılıktır. Telefon 22103 • müracâat İ43 — B
BATİLIK APOR BUÎK OTOMOBİL — Kal arifcr radyo Mâ model henüz >5 bin kilometre bapmış çok «ağ-L&m. Müracaat Blnbtrdirek 7, kal dört tzzet Yönü 140 — 1
SATILIK OTOMOBİL — 947 modül, hiç kullanılmamış, radyolu, kaloriferli , vantllLsyoulu, OldsmoMe marka (Spor) otomobil satılmaktadır. Perapalas k&Tşıamda Güzel Adana Lokantalına müracaat 147 T
ON METRE BOYUNDA — Ceylân derisi üzerine yazılmış, altınla işlenmiş çok kıymetli Kelâmı Kadim Sandal Bedesteninde teşhir «dilmektedir. 20 mayıs C48 perşembe günü satılacaktır. i6i — a
4 - Kirablc - Şahlık
■ DİKKAT — Emlâk almak ve ratmak, ipotek yapmak tetiyelnere; itimada şayan BÜhulet Emlâk Zarif Özalp tavassut eder. Beyoğlu Büyük Parmakkapı kSşs başı No. 4 kat î Tel: 42398, 18 — »
İSTANBUL HÜKÜMET KONAĞI KARŞISINDA — Operatör M. Kemal ve Fahreddin. Kerim beylerin muayenehanelerine bitişik flçkatta ysdl oda, bodrum, mutfak vs mahzenle bahçesi olan 13 No. h mülk ev boç ö-larak satılıktır. Eski Düyunu umumiye binasındaki İstanbul lisesinin Adliye «arayı İttihaz edilmesi tekarrur etmiş gibi olduğundan mevkii itibariyle doktorlara, avukatlara, lokanta, kıraathane, buna mümasil huaurat-ta istifadeye elverişlidir. Her gün 10-13 müracaat «3 —
DENİZE NAZIR ARSA SATILIKTIR — Cihangir caddesi Oflzel Sanatlar sokağında tâvizi verilmiş vll-lâlık arsa (2500) liradır. Akar su 11-yasçelebl mahallesinde kömürcü Şem-seddln Erdoğmuşa müracaat. 973
GENİŞ ARAZİLİ KAGİR HANB — Göztepe Te Erenköy İstasyonlarına 15 dakika, maktuan 12 bin liraya. Göztepe tramvay durak mahallinde arabacı Muşta fa ya müracaat »74
KİRALIK APARTIMAN — Kadıköy Cevizlik, Şair Lâtifi sokağında (85) No. İL 4 vo 8 odalı aparttmanın iki dairesi de yazlık veya senelik kiralıktır. Güneşli, havadar, denil görür Bahariye tramvay istasyonuna 2 dakika mesafededir. Görmek için epar-tımana müracaat Telefon (69147) 980
DENİZE NAZIR — Asansörlü, kaloriferi (100) üâ (800) metre kare konforlu aaloniarla muhtelif adette İç İçe tek odalı yazıhaneler kiralıktır. Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar Han. 621
SUADİYEDS — tramvay istasyonundan trene kadar olan kısım İle istasyonun öbür tarafındaki anflfrez arsal&r satılıktır. Görmek, gö’.üşmck için mal sahibine müacaat telefon 82817 773
EMLAK — Almak satmak Istlyenler Dürüstlüğü İle tanınmış Neşet Kaya Emlâk Bürosuna müracaattan menfaatleri ikltzasındandır. Pangaltı Pangaltı Pasajı tel 85075 1 - 1
BATİLIK EV — Üsküdar Bağlar-başı «u deposu tramvay durağı 93 No. T odalı teâglr; bahçeli; havadar; kullanıcı hane satılıktır, içindekilere müracaat. 67
OALATADA — E nlşlek bir yerde avukaat veya tüccar yazıhanesi olabilecek geniş bir oda İçindeki bir kısım ejyaalyle devredilecektir, fitıadl-yo 62-416 ya telefoh. 65 —
DRAGOSTA SATILIK PLÂJLI ARSALAR — Fevkalâde manzaralı emsalsiz sayfiye mahalli İstanbul Maltepe DragöS sahillndedlr. Çok rağbet gördüğünden muâzzani villâ inşaatı saşlamıştır. Memba suyu, çamlığı mevcuttur, Beyoğlu istiklâl caddesi Ağacami tramvay durağı 153/1 Kemal. 66 — ı
DEVREN SATILIK BİRAHANE — Sirkeci Ankara cad desin dç müşterisi •>ol; işler vaziyette. Müracaatı Aynı caddede No. 21Ş HasM>,

A
SATILIK EV — Harblyede Orduevi karşısındaki Meyve sokağında tramvay raddesin» on beş metre mesafede üç katlı dokm odalı er satılıktır. Görmek v« görüşmek üzere aynı sokağın başındaki Ğartn dükkânına müracaat öo —
BÜYÜKADADA — Nisam tarafında, fevkalâde lâanzaraiı, geniş cepheli, denize 150 metre mesafede yolu olan, 350 M3 çok kıymetli arsa 20000 liraya acele satılıktır. Ada Emlâk (Taksim, Emlâk han No. 4) Telefon: 82817 93 •*
SATILIK ARSA -L Şantral durağında Bağdat caddesi üzerinde 1880 ro2. 20 m. cephe. Bağdat cad: Kantara Noı 818 Telefon: 82896 97 — 1
CİBALİ CİVARI, FINDIKLIDA — Bahül bulunan Satılık veya kiralık bin* ve araası olanların çap ve fi&t-lerl De Akşamda M. M. O rümuzuna blldirilmeai 100 —3
KİRALIK APARTIMAN KATI — Tepebaşmın güzel yerinde konforlu muazzam apartıman kati tamamen veya faâmen oda oda kLaya verilecektir. Doktor muayenehanelerine elverişlidir. Müracaat: Sirkeci, Kemal Bey sineması karşısında No. 37/1 de Etem Alakaya 103 — 1
BATİLIK ARSA — Hastane ve fabrika olmağa eîveılşll 8000 metro murabba!, İçinden Taksim suyu geçer, asfalt yola yafan, Mecidlyeköy likör fabrikan civarındaki arsa satılıktır. Müracaat: 81073 İM — 1
BATİLIK HAMAM — Üsküdar Doğancılar caddesinde eski Hamam na-mlle maruf Çifte hamam satılıktır. Müracaat Tel: 88 - 106 104 - 1
KİRALIK YALI — Maltepode İskele ve şfireyya plâjı arası. Adalara mütenazır. Büyük teras, telefon, dört oda hol mutfak banyo. Mevsimlik veya senelik. Tel: 82603 68 — b
85,000 LİRAYA SATILIK — Garaj İmalâthane fabrika olmaya gayet elverişli 200' metre kare tam kâgir üstü demir çatı ayriyeten arkasında 130 metre arsası bulunan mahal. El-madağı civarında. Müracaat Kemal İşgüden Tel: 43083 03-3
ARSASI OLANLAR vb OLMIYAN-LARA — 6 ilâ 10 bin liraya konforlu evlere sahip olmak elinizdedir. Beyoğ ]u Tokatlıyan arkası Balo sokak 34/1 İnşaat şirketi. 11—1
ACELE — Demirbaş eşyasıyla kiralık Kebapçı Dükkânı: Sultanah-medln en İşlek mevkiinde müşterisi çok ve işler vaziyette kebapçı dükkânı demirbaş evyaslylo kiralık veya devren acele verilecektir. Dlvanyolu 82; Kömürcü ZJya*ya müracaat. 63
OÖETEPEDE — İstasyonla asfajt Hiasmda 25 x 38 metreden 919 metre kare denize nazır arsa satıjıktır. Tel: 81930. 73
BATİLIK ARSALAR — Çlftehavuz 1ar 8c]âml çeşme d ar ağına yafan Hacı Mehmet Ağa sokağında 6-7. Blreı dönümlük arsalar. Müracaat: Telefon: 43848, 53
KABATAŞ VAPUR İSKELESİ KARŞISINDA — Garaybumu; Marmara; Boğaziçlne İç açıcı deniz manzaralı; fevkalâde nezaretli; tramvaya yakın; bahçeli; dokuz odalı ahşap ev safı-lıktır. Arsan 3G0 M2 o]up apartıman Inşatına elverişlidir. Mezarlık çıkmazı No. 4 e. yg
KİRALIK KATLAR _ Nlşantaş Hacı Mansur 80. 17 2 — I
BAiilIK ARSALAR — Denize, vesaite yafan, manzarası, havası fevkalâde, inşaata müsait, csralt üstünde birer, yarımşar dönümlüktür metresi 9-30-12 lira. Bostancının en güzel mevkii olan Altıntepedcdlr. Bostancıda Bakkal Aliden sorulması. Tel: 52/132 ni —
GCUZ ARSA — Nişantaşı Valikonağı caddesi İngiliz mektebi civan güzel manzaralı havadar müfrez arsa altı daireli apartıman inşaat ruhsatiyesi vardır. Müracaat: Teşvikiye Kalıpçı sokak No. 63 daire 2 bayan Lâmla, 112
KîRALnc saYfIyh — Bahçe içinde müstaki] İM oda bir hoL Elektriği kuyusu bulunan havadar ve mükemmeldir. Pazarlan öğleden sonra Bos-tann îçerenköy caddesi Bahçe sokak î No. ya müracaat. M
BATİLIK YENİ KÂOİR EV — Bakırköy Yenimahalle Aralık sokak 9 No. Beş oda; üç hol: bahçe; kuyu, saat 3 den S • kadra bulunulur. 63
YAZLIĞINA ve SENELİĞİNE KİRALIK KAT ve MEYVA BAHÇESİNDEN BATİLIK ARSA — Radıköj-Ü-nfln en havadar ve yüksek bir yerinde denize karşı klglr; meyva bahçeli bir evin 3 odalı bir katı yazlığı 600 seneliği 1000 liraya verilecektir. Bah-çejlnde İnşaata elverişli yerler ayrıca 8 liradan satılık. Evin tamamı İçin de görüşülür. Acıbadem - Tekin sokak No. 8.
DEVREN SATILIK — Kuru kahveci Tekel ve Milli Piyango bfiyUIğ dûkkâm. İşler vaziyettedir. Şehzade-bsşı Dlreklerarası No. 83 aynı yere müracaat. ga _ 4
NURUOSMANİTE CADDESİ — 65 No. lı erin sokağa karşı dükkâna elverişli bir oda terzi veya mücellltha-ns olarak kiraya verilecektir. Orta kata müracaat. 66 —
CİHANGİRDE — Denize nazır 1 daireli apartımsr.'.a A ğ» b amn mm da ruhsatı, çimentosu hazır arsa ve Sul-tanahmette 4 odalı ahşap ev satılıktır. Beyoğlu Balo S. 3/1; Tel: 49014 109 - 1
MAÇKA — Karakolu yanındaki sokakta yeni yapılan apartımanm 4 odalı 3 nd katiyle a odalı 3 üncü katlan kiralıktır. Bitişiğindeki H0-mejn-R apartımanı kapıcısına müracaatları. 107—3
BOSTANCININ — Hara, manzara-sile meşhur Altıntepealnde vesaite a dakika, denize çok yafan iki daireli villâ satılıktır. Denize karşı geniş teraslar, boş teslim, tediyede kolaylık. Aynta rnüfres arsalar Taksim Kristal 13 Telefon 84439 110 —
AYabpaşada — Denize tamamen hâkim 8,20 x 13,20 ebadında Parko-tel arkasında 2eOO lira ipotekli, 9000 liraya satılık arsa. Gaz şirketi karşısında Özel Emlâk. Tel; 43376
159 — 1
CAÖALOĞLUNDA — 17 X 18 ebadında, npartimana, garaja, matbaaya -elverişli, kuyusu bulunan 22.000 liraya acele satılık «rsa. Beyoğlu Gaz Şirketi karşısında özel Emlâk. Tel: 43378. 168 - ı
CİHANGİRİN İYİ BİR YERİNDE— Köşcbaşı 11 x 10 ebadında Üç kata mCsaadtl kelepir satılık arsa. Beyoğlu Gaz şirketi karşısında Özel Emlâk. Fehmi. Tel; 43376 157 — 1
CİHANGİRİN MUTENA BİR YERİNDE — 7 odalı, salonlu, garajlı, çift telefonlu, kaloriferli, denize nazır, SOn arzulara göre yapılmış satılık ev. .özel Emlâk. Tel: 43378. 158 — 1
53 BİN LİRAYA — cihangirin iyi bir yerinde dört daireli 9 x!8 ebadında dörder, beşer odalı Batilık ap. Gas Şirket! karşısında özel Emlâk. Fehmi. Tel: 43370 153 — 1
CİHANGİRDE — Dört daireli, dörder oda birer holiü; köşebaşı 80.00 liraya satılık apartıman. Beyoğlu Gaz şirketi karşısında özel Emlâk Fehmi, Tel:43370 154 — 1
BOĞAZIN ANADOLU SAHİLİNDE— 2200 metre bahçeli 2 katlı beşer odalı, dört hizmetçi odan, kftgir, boş lesllm. Asfalt üzerinde acele satılık villâ. Tel: 43376 155 — 1
KELEPİR arsa — KüçtikyaiJda İstasyona 3 dakika Marnı araya fevkalâde mar.aarah bir dönüm metresi 450 kuruştan satılıktır. Akşamda (Küçükyalı) rttmuzuna mektupla müracaat. 134 — 6
TAHTAKALE — Uzunçarşı 2S9 No. lakkfll dükkânı devren satılıktır. Aynı yerde Havuzlu Vatan oteli müs-eelrl No. 3 Fethi Eryamaııa müracaat. 118 — 2
KADIKÖY — Kurbağnlı Barayardı sokak No. 70 işler bir variyette pîân-ya, daire ve delik tezgâhlarından müteşekkil doğrama ateiyesl acele devren katılıktır. Perşembe ve cumartesi saat 18-20 arası aynı atelyey* müracaat. lir — 2
BATİLIK « KİRALIK — Banyer Sular sjfaJtı üzerinde vapur, otobüs durakların a, yakın bir ev hem kiralık hem de satılıktır Müracaat Bariyer Ban Hüseyin sok. No. 30 118 —
8ATHJIC EV — Yağlı boyalı, mu-şambah, konforlu yedi odalı, iskeleye yafan 25000 lira. Boş teslim. Her gün öğleye kadar, Kadıköy Çuhadarağa sokak No. 12 ye 11» — 3
SATILIK ARSA — Maltada Balipoşa semtinde ufak bir ev İçin topraksız içinde kuyusu ve taşı olan bir arsa satılıktır. Müracaat: Mercan Uzun-çarşı Paşa camii »ok. No. 18/1. Bıçkı atelyeslnde şeref Bander 129 — 1
EMLÂK ALMAK, BATMAK Î8Tİ-VENLERİN — Bir defa büromuza uğramaları menfaatleri İktizasıdır Şehzadebaşı caddesi No. 39 Hilâl sineması yanında Uğur Emlâk. 121—9
FATİH — Tramvay durağında dokuz daireli büyük bir apartıman bir daîrasl boş teslim 110.000, Maltada altı odalı kâgir ev 140,000 liraya satılıktır. Şehzadebaşı 39. Hilâl sineması yanında Uğur Emlâk. 122 — 3
BATİLIK APARTIMAN — Fenerbahçe cad. Üzerinde denize 80 metre tam konfor 7 daireli muhteşem apartman. Kadıköy Emlâk Aitıyoı 135, K. Köy 120 — 2
KELEPİR ÇİFLİK — Gçüboluda çok önemli binaları olan 1060 dönüm tam verimli çlflllc ucuz ve acele satılıktır. Kadıköy Emlâk Aitıyoı 135
127 — 2
KİRALIK — Kadıköy Miihürda# ç. Hacı Hüsam S. dörder oda geniş hol tam konfor daireler. Kadıköy Emlâk AJtıyol 133 K. Köy 128 — 1
RATTI _TT(r KİTİAT.1K — Kadıköy yakasının her tarafında köşk, villâ, yaiı. apartıman, ev ve arsalar. Kadıköy Emlâk Altıyol 135 K Köy 129 — 2
BATİLIK — Beşlktaşın en güzel bir yerinde 3 er odalı 8 daireli (ikisi boş tealim) her katından denta göıen sağlam konak 45 000 ve senede 1650
lira İcar gettrebtlen bir evlik arsası olan İki daireli 7 odalı ev 14,000 liraya satılıktır. Mutavassıt kabul edilir. Müracaat: Abbasağa İsmalllye sokak No. 1 Kemâl Aykaç. 13» —
BATİLİK EV — Yeniköy askerlik şubesi yanında. İsttnye İskelesine 10 dakika, 0 oda, mutfak, bahçe, elektrik, kuyu 5000 liradır. Mektupla Akşamda 8. Termen 135 —
FATİHTE SATILIK ARSA — Mı^ temet sokak, tramvaya 5ü edim, 7 rç 18. İnşaat ruhsatı hazırdır. Ağustosta çimentosu alınacak metresi 80 Uradır, Mektupla Akşam'da O. Demir __________ '_______________138. — 1
FENDİ KTE — İstasyonu yakın bir dönüm bağ bahçesi tatlı kuyusu İM oda bir hol antre hamam mutfağı olan önü geniş tarazLı manzaralı kagir ev satılıktır. Gazipaşa caddesi No. (5) Emlâk Bürosuna müracaat,
' 137 —
BATİLIK VİLLÂ, APARTIMAN — Göztopede tramvay durağına bir dakika, denize nazır geniş bahçeli İU kat betonarme beşer odalı konforlu (Akşamda villâ, apartıman mektupla' müracaat.} 133 _ 3
YAZLIK KİRLİK KÖŞK — Ama-vutköy Mumhone sokak No. 22. Man-saralıdır, Müracaat: İçindeki! er e.
148 —
BOSTANCIDA SATILIK. ARSA -Der.iz kenarında, İskeleye çok yekin, İnşaata elverişli, 745 nı2. Pazarlıkla 208ÛO lira. Müracaat: Telefon; 1» dan 72. 150 — 0
AKSARAY — Selçuk Sultan Cami sokak 33, 37, 40 No. 11 b!r tarafı boy ev llo bakkal dükkânı sekiz bin beş yüz liraya acele satılıktır. Bakkala müracaat. 152 -— 1
|j— MÜTEFERRİK
İNGİLİZCE HOCASI — En modern usullerle ecri re mükemmel İng’üzco öğretiyorum.' PTC. 1818 Galata.
115
— 2
YAĞLAMA TERTİBATI İÇİN ORTAK ARANIYOR Çok milsaît yerdeki garajın içinde yağlama tertibatı yapabilecek ortak aranıyor. İstanbul Posta kutusu 831 e yazılması.
123 — 1
MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ Gazetemiz idarehanesini adres olarak gösterini» olan karilerimizden
Usta Terzi — Ticaret — Makul —
B.T.Z — A.DJJ — Lisan — £J5 104 — Konfor — Z.D — MJM.O — Bayan —
□aml&nna gelen mektupları idare hanemizden aldırmaları rica olunur.
Kamyon satışı
Sümerbank Sellüfoz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:
Yeni revizyondan çıkmış az müstamel altışar adet i&stikll 44 model üç adet Doç kamyonu He bir adet Fort kamyonu açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır.
Arttırma 24 Mayıs 948 pazartesi günü saat 15 de İzmltte Müessese merkezinde yapılacaktır. •
Muvakkat teminat akçesi her kamyon için 875 lira Olup aynı gün saat 12 ye kadar Müesseso yîncslr.a yatırılmalıdır.
Kamyonlar her gün İzmîtte müesseso merkezinde görülebilir. Müessese sata» yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. (8313)
SULTANAHMET PARKI KARŞ1-INDA — Traaıvay caddesi üzerinde köşe başında, altında aitı adet dükkânı bulunan 10 odalı üç büyük salonlu, dört daireye taksini edilmiş 70 N9. h konak satılıktır. Aynı adreste lknlcl kattaki dairede mal sahibine «ant 18 - 20 orasında müracaat ed.il-
KİRALIK — Çarşıknpıda İskender oğazında yeni yapılmış ikizler hamda depo dokuma matbuhano vc : er türlü lmal.Lhaneye elverişli yeri- ; mlzlo dükkân utelye yazıhane ara-, yanlaral odalarımız vardır kolaylık ,_______
Çfctttlltl «tel. Menle, ta«n-.r mü- mn'|. MİUtokiI ksbj edilmez. .........' W "M__________________ , 132
İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan*. „ _
Diyarbakır Nümune hastanesine 50 adet ve Adana Doğumevlnc dc 1Q adet olmak üzere 60 adet C. tipi hasta karyolasının İmali açık eksiltmedi konulmuştur. . '
1 — Eksiltme 2.6.943 çarşamba günü saat 15,45 de Coğalo^undaM Sağlık ve S. Y. M. lüğü masında toplanan sıhhi kurumlar kömlsyûnuiicij yapılacaktır.
2 — Muhammen bedeli: Anbalâjlı olarak beher adet C. tipi haşte. karyolası 72 liradan olmak üzere tutarı: 4320 liradır.
3 — İlk teminatı: 324 liradır. -.. .
4 — İstekliler bu İşe alt şartnameyi çalışma günlerinde komisyonda gtt
rebilirler. U
5 — isteklilerin car! seneye alt Ticaret Odası vesikası ile 249(1 finysU
kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter İlk teminat makbuz veya banlçS mektubu l]e ayrıca şartnamede yazılı olan vesikalarla birlikte belli gün VQ saatte komisyona müracaatları. (6215)' ,
49 — j|jacaat odgbaguı»
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından!
Yavuz Gemisi baştabibi binbaşı Mes'ut adına. yazılı D. sınıfı birlik 8372 ve 8373 numaralı iki adet bankamız hisse senedi kay> bediimi? olduğundan artık hükmü kalmamıştır.
Yerine başka numaralı yeni senetler verileceği bildirilir.

ku l (Allıkları
OSMANLI BANKASI
İskenderun ve flntahya şubelerinin
faaliyete geçmiş olduklarım ve bu şubelerce IkramiyeU tasarruf hesaplan açılması ve ihracat ve İthalâtın finansmanı da dahil olmak üzere her türlü banka muameleleri yapılmakta olduğunu sayın müşterilerine ilân eder.
Bu. bûlûn dı* tabiplerinin friuaı brçadır. Çünkü kısa veya ucun imi( vukuf ile imal edilmı*lir. Kıllın muntırım ve ameliyeal İlimlidir Hulâsa "SPA'1 bir dı* fırçasında bulunmın İcap eden bul ün htiiaUn camidir
SUMERBANK
Sermayesi : 200.000.000 TX.
Merkezi : Ankara
Şubeleri : İstanbul (Galata ve Bahçekapı)
VADELİ VE VADESİZ MEVDUAT FAİZLERİNİ EN MÜSAİT HADLERE YÜKSELTMİŞTİR.
Gişelerimiz &.30 dan 18 e kadar fasılasız açıktır.
’ EmBaMnsafl Sayııf Bayanlara; ■msbbmmmbm Toz ve Bııl halinde venl bir parti hakiki
I BELÇİKA NAFTALİNİ
TAKSİM ECZANESİNE
gelmiştir
E TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ —w
/oğlu ilçe Şubesi Başkanlığından: |
Derneğimiz gelir ine ter tlb edilen /
BÜYÜK EŞYA PİYANGOSUNUN ÇEKİLİŞİ
918 cumartesi günü aaaç 15 te İlçe Şube merkezinde Noter I yje yapılacaktır,I
1— Erik Araba Meraklılarına —
I Viyana yapısı bir Brlk araba Sandal Bedesten üıdo teshir edilmekte-U dır. 8atm 17 Mayıs pazartesi günü saat 13 30 da olduğunu alâkalılara hatırlatırız.
1
Dünyanın meşhur SİKA - Maddesinin mulıteril olan ve bıı sahada 30 senelik bir imalât tecrübesine salılp bulunan «Kaspar Wlnkler end Cle, Zürich (İsviçre 1 fabrikası tararından inıa] edljen: BiNDA 1 ve BiNDA 4
Rutubete karşı tecrid maddeleri Rutubeti geçirmez, zamanla bozulmaz
Beton ve sıvada kollanılır, yağmur, deniz ve fabrika sujarlle muhtelit asldler ve kükürt İhtiva eden sularına karşı betonu mukavemet etmesini temin eder. Çimento harca üstün bir senlik verir, m(4KavcmeUDl arttırır, hacının büyiıtne ve küçülmesini va rütubetli yerlerde mantar peyda olmasını önler.
Galata — Mahmudiye Caddesi No. 15 .
£1330
Telefon- 49407
BU MÜSTESNA RAĞBETİN
SEBEBİ NEDİR?
Satışa çıkarıldığı 18 Marttan beri halkın radyolarına karşı gösterdiği geniş alâka
>■
gün geçtikçe artmıştır.
Bugün memleketin her köşesinde^^j bu radyolardan bahsedilmektedir.
Hatta 18 Marttan soııra,ellerinde bulunan kullanılmış radyoları satanların sayısı bile şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde yükselmiştir.^’
Yeni elektronik
■O zaman bir G-E
radyosu satın
ılıııak ihtiyacını siz de duyacaksınız-
GENERAL© ELECTRIC
EN TABİİ SESLİ RADYODUR
ATLAS
AMPULLERİ
Az sarfiyat, »1 ışık ve dayanıklıcı ltlbartie emsalinden üstündür HER YERDE ARAYINIZ.
■■AN APt YOJ E Man
Dr. İhsan Sami
İstreptokok, IsUfllokok; Pnö-mokok; Koli; plsyoeljaniklerln yaptığı çıban, yata: akıntı ve clld hastalıklarına kar41 çak te-sLrll taze aşıdır,
».DİKKAT!»
I Lise fen şubesi mezunuyum. I Çalışmak çorunda olduğumdan I arzu edenlerin aşağıdaki ıdre-■slnıe bildirmelerin', rica ederim. I Adres; Sirkec*-. Filibe Otelinde | Munib Münlboftiu
ŞERİK ARANIYOR
Faallette bulunan bîr KONİ’R PLÂK FABRİKASI İS - 20 btn liralık bir sermayedar aramaktadır.
Müracaat; Tepebaşı, Aşmalı Mescit. Piremecl sokak No. 9 bay Yorga. -
ELEKTRİK TESİSATINIZ İÇİN
Harpten evvel tanıdığım*
Holanda mamûlâtı
DR AK A markalt, hakikî e N G A »
İZOLE KABLOLARI Kullanınız
TÜRKİYE UMUM MÜMESSİLİ
HELİOS ELEKTRİK ve MAKİNE T. A. Ş.
Galata — İstanbul
BELÇİKA KETENLERİ
140 santim eninde metresi 9 lira 11 ktıruja
140 santim eninde metresi 13 lira 15 kuruşa
Istan bu İd a bir Makine ve Djküm fabrikasının işletme w şefliğini deruhte edebilecek kabiliyette
Tecrübeli Bir Makine Mühendisi
paktadır, İMek]|]etln (Galata P. K 1798 HAS- adresine anîn- fl sal ha| tercümeler! ije birlikte ya«ı i[e müracaatları,
Ingiliz Bandıralı
PAHANG
Vapuru 14/5'348 tarihinde Umanımıza gelerek;
3ELÂ14İK - PİRE - BEYRUT -İSKENDERİYE - PORT - SAtT ve KIBRIS
için yolcu ve eşya kabul edecektir. Fazla malûmat İçin, dalat a Rıhtım Caddesi Hovagtmyan Han 147/1.
DEMTRİUS J. ZERVOUDAKİS Vapur acentasına müracaatı rica olunur. Tel- 42199
ZAYİ — Sahibi bulunduğum
j tek yük arabamın 2235 sayılı pli-• kasını zayi ettim, yenisini çıkara-| cağımdan, eskisinin hükmü yok-1 tur.
Ali Malta
,'CAMSiL I
TehUzlikveParlotmaTezu
P (Ih k 011 ar Jo KühsulSkr. j
Yalnız ithalâtçı kârı He satılmakta oluş toptancı ra perakendeci Arlarından mülteciler istifade ederler.
Robluk, düğün cihazı, örtüler için en güzel renkler. Adres: Ziya
Avunduk, İstanbul, Yeni Posfahane karşısı Türbe sokak No. 11
Boğaziçi Lisesi Mezunlarım Davet
Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden:
Lisemle melunlarını alâkadar eden mevsular etrafında hasbıhalde bulunmak ve bazı kararlar almak üzere bütün mezunlarından mayısın 15 İnçi cumartesi gilniı saat 18 da okulumuzda tertlbedllecek çaya jdmelcrl rica olunur.

EMEL KUŞU
Adriatica S. A.Di Navigazione
S A R G A vapuru
15 mayı»’. ı beklenmektedir. 13 mayısta yolcu ve eşyayl ticariye alacak PİRE. MALTA. NAPOLİ. MARSİLYA ve CENOVA'ya hareket e-deeektir. Fazlı tafsilât içici Oalatada Mumlianede ADRtATİCA 3. A. dİ NAVIGAZİONE uınuml acerıtalıfeina nıiifacaat Tel: 44877-44378.
HRKİKÎ ÇOCUK, GIDASI
At(ı aylık kader yavrulara kakaosun veriniz. Her yerde a rayına
UÇUŞ SEYAHATINA BAŞLADI.
Bütiln yurdu dolaşacaktır. Memur, esnaf, talebe, büyük ve küçük herke.: İştirak edebilir. Seyahate parasız çıkaeaksmız ve dolgun para ila döneceksiniz, Fırsat kaçırmaymış, derhal iştirak edinil. Posta müracaatlarında 15 kuruşluk put gönderilmelidir,
EMEL KUŞÜ'nun yuvası: Galata, Tünel arkası, Pö»la Han, i «1 kû₺ Nu. il (BETAi — İstanbul.

Comments (0)