CHEVROLE
AKŞAM
—1
>rol( Seıvlı lıtoıyonunda »«-.’n eı FAVSAL HAYDAR lAPGAH ;iwutr(« Cnd. 23 - Telefon 'X)JU8
KÜÇÜK İLÂNLAR!
BU6ÜU 6iNCI SAYFAM
Sene 33. — No, 11562 — Fiat! her yerde 10 kuruştur.
CUMA 15 Aralık 1050
----------------- - ------ --------------------- ---------------- ‘
Sahibi: Necmeddin Sadak — Yası İşlerini fiilen İdare eden C. Bildik — Aksam matbaası

Kore’de Sinan-Ju bölgesinde düşman
çemberini yarmağa muvaffak olan kahraman askerlerimizin süngü ile yaptıkları hücumu
temsil eden
resim.
Yeni bütçeden alınacak ilk ders bir parti ve siyaset ahlâkıdır ■> I J
Memleketin şartları içinde daha fazla tasarruf, daha denk bir bütçe belki mümkün değildir. Fakat Demokrat Parti muhalefette iken memleketin durumunu İliç bilmiyor muydu?
■ Necmeddin SADAK
Hükümetin Millet Meclisine sunduğu 1951 bütçesi, daha şimdiden ten-kid ediliyor. Bu tenkidler yalnız muhalif basında değil. hükümetten yana gazetelerde de göze çarpıyor.
Meclise verilen bütçe son şeklini almış sayılmaz. Hükümetin hazırladığı bütçe ile Meclisten çıkan bütçe arasında daima büyük farklar vardır. Onun için. 1951 bütçesinin bugünkü şekline, yâni hükümetin hazırladı-ğı tasar itfa bakarak gelecek maliye yılı hakkında hüküm vermek doğru olmaz.
Fakat, bütçeler, hükümet siyasetinin ayması gibidirler Bir senelik icraat bütçede görülür. Bundan dolayı hükümetlerin bütün işleri, bütçe müzakereleri esnasında ortaya dökülür, tenkid edilir. Biz de. bu sebepledir ki. veni iktidar partisi hak-
tinin ilk adımda bu günahı işlemesi beklenmezdi. Anayasanın maddeleri arasında. hürmet ve mahfuzivet bakımından hiçbir fark olmadığına göre. Anayasayı herhangi bir konuda hiçe sayan bir hükümeti, takdir etmeğe imkân yoktur. Bu gecikmenin sebeplerini a-raştmp kestirmeğe hacet yoktur. Bu sebepler bütçenin kendisinden anlaşılıyor. Hükümet işin içinden çıkamamış. bütçeyi bir türlü vakti n de yetiş ti r eme m i şi i r.
Şekle ait, daha az ağır, 1-kinci kusur: Yeni bütçe Meclise verilirken, hükümetin görüş ve düşünüşlerini Maliye Bakanı anlatır ve bütçesini millete takdim eder. Bu, her demokraside böyle-dir, Türkiyede de yirmi beş yıldır böyle olagelmiştir,
Maliye Bakanı bu şerefli
memurlar mağdur bırakılıyor.
(Arkası 4 üncü salı i f ede)
Ha ra tn etler

kında söz söylemek için, en ve tat!l vazifeden niçin ka-az veni bütçeyi beklemenin rınd«? ^»1 bütçe, bilhassa insaf icabı olduğunu bura- ven* ,'?’r Parti hükümetinin da hep ileri süregeldik.
Yeni iktidar ilk bütçesini hazırladı. Bütçenin tamamını görmedik. Esasen ma- —...... — v—
liyeci de değiliz. Fakat ga- bir vazife idi. Böyle bir büt-zetelere verilen ilk malûma-|t:eyi halka anlatmak kolay ’ ....'■* Belki Maliye
Bakanı da pek anlamamış, Nasrettin Hocanın meşlııfr
ilk bütçesi hakkında neden hiçbir açıklamada bulunmadı?
Öyle sanırız, bu, çok güç
tın yarattığı tesir — itiraf olmayacaktı. . .... . Rnlrnnı z?-ı
etmeli ki — kötüdür. Evvelâ, şekle alt büyük
.evvela, sene an. uuyu^ ... , .
kusur: Bütçe tasamsı, MiUet J ™>W-
Memleketin başlıca ihtiyaçları
Muharrirlerimiz, yurdun en ücra köşelerine kadar giderek bütün dertleri teshil edip alâkalıların gözleri önüne serecekler
Eski Zamanın MERAKLI VAKALARI
Bazı dinler, bazı etleri haram eylemiş. Meselâ müsiü-maııhk domuz etini. Meselâ lîint dini sığır etini.
Fakat haramlar yalnız dinî değildir. Bazı milli ve medeni zaruretler de muayyen zamanlarda muayyen etleri yasak etmiştir. Meselâ yumurta zamanında kuş ve balık eti yasak edilmiş. Meselâ gelişme zamanında kuzu ve dana eti.
Eskiden Bizde de Hıdırel-lez'den evvel kıızu kesmek geleneğe vC vicdana sığmazdı. Halbuki bugün İstanbul piyasasında 140 kuruştan ku zıt eli satılıyor. En ucuz olduğu için en fazla teşvik c-dilen et kuzudur. Kuzuların boğazlanmasını baktın gürlüğü noktasınadn zarurî gösterenlere şunu söyleriz: Ecdadımız daha iptidaî şartlarla Htdırellcze kadar ( hayvanlara bakabilir, onları muhafaza ederlerdi. Biz de edebilmeliyiz.
Milli iktisat namına, mevsimsiz kuzu etini haram saymalıyız.
Biik'inğlu
Ege mıiUakasında tetkik gezisine çıkan muharririmi» Şahap
Saltanat devrinin entrikalarla dolu en meraklı ve en heyecanlı olaylarını resimli bir kompozisyon halinde canlandıran bu resimli yazı serisine Bugün 7 nci sahifede başladık
İLK VAKA:
Beyoğlu dilberi
Kamelya’nın katli
KRKDR BİR
esnafa
nı kendisi beğenmemişti.
Bu iki nokta sekle aittir. I Esasa gelince, bütçede acık
Meclisine, Anayasanın emrettiği tarihten on gün sonra verilmiş, Anayasanın lıük- [ mü çiğnenmiş. Dört yıl. «A-jvar, tasarruf az, acık istik-nayasaya hürmet! diye raz ile ve Marshall parasın-haykırmış bir parti hükûme-jdan kapatılıyor, fazla olarak
Otuz üç yılclanfceyî muntazaman neşredilen ve muhterem okuyucuları taralından sevilen Akşam gazetesi, yurdun her yerinde arandığı halde. Anadolu, postalarının hareketi saatinden
i
sonra çıktığı için gönderllenvl-yordu.
Bilhassa son znmanlarda ı misi memleketin her taralında ıs-' partinin rarla, aranan Akşam gazetesi, J Parti on (Arkası 4 üncii sahifede)
PWF Son dakikada gelen dahilî ve haricî haberler 2 nci sahifede
Halk partisini yıkanların başında politika esnafı gelir.
Bunlar iş güç sahibi, az çok /engin olmuş, hazan eşraf, bazlın miiteg alil be ılır. Hiç bir iş görmedikleri de vardır. C. Halli partisine mensupturlar. Hem de yirmi bes yıl partiye yazılı kalmışlardı-. Fakat onlar için parti ne bir programdır, ne de bir ideal. Onlar için parti sadece devlet ve hükümet demektir, hükümet nüfuzu demektir. Partiye, yani hükümete dayanarak iş görmeye alışmışlardır, Bazısı daha fazla iş görmek için partiye yazılıdır, kilsleri bozulmasın dîye ele
ılar için bir ne1
veriş, kâr-ii-kisibdir. Bundan I dolayı politika esnafı diyoruz.
Partilerini çok kıskanırlar. 1 Yerlerini kimseye vermezler. > Partiye çok mu bağlıdırlar? Hayır. Ellerinden bir ticaret mclaını kaçırmak istemezler. Bunun içindir ki yirmi beş yıl.j
partiye hiç bir yeni adam sokmamışlardır. Hele okur yazar, akıllı fikirli insanların içlerine sokulmasını hiç istemezler.
I(u suretle, politikanın emekli esnafı C. Halk partisinde kalinis. hakikî poli ti kat ilar, b u partiye alınmadıkları için karşı tarafa geçmişlerdir.
Politika esnafı hâlâ C. Halk partisindcdirler. Başka gidecek yerleri yoktur, »ört ytl sonra j» beklerler. «Ne olur ne olmaz!.. Tekkeyi bekledik, çorbayı içe-ris.u diyorlar. C. 11. partisine çeki düzen vermek için evvelâ bu politika esnafını uyıklanınlı.
Tam sırasıdır. Çünkü Demokrat parti iktidara geçti- Ora-arasında.
bJ sili fim eder.’ d.aki eski gönüllüler
alış şimdi, hükümet nüfuzunu kullanmak isteyecek politik» esnafı auliur edecektir, ileni Je kiınhilir 11e bol. Bizim mütehassıs esnafı da oraya kitnıaııço etsek vc yerlerine, ideale gönül vermiş, ateşli .particiler bulsak.»
HALKÇI
B&nıfe 2
d 1.1
15 Al alık 1950GÖZE İLİŞENLER
Bir prensip kararına doğru
Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Meşhut Suçlar Kanununda savcının tevkif kararı verme salâhiyetini kaldıran bir kanun teklifini kabul etmiş. Bu aradu hayvan hırsızlığının men’i ve takibine dair kanunda da bir değişiklik yapılarak sanıkların savcı tarafından tevkif edilmesi usulünün de kaldırıldığı bildiriliyor. Birincisi için olduğu gibi ikinci hususta da tevkif kararını ancak hâkim verebilecektir.
Anlaşılan Biiviik Millet Meclisi Adalet Komisyonu, a-dalrtin tecellisinde (?ok zaman fuzulî rahatsızlıklara, hattâ ıstıraplara sebep olan bir usule nihayet vererek tevkif kararlarının, hazan bile olsa, savcılar tarafından değil, münhasıran hâkimler tarafından verilmesini bütün kanunlarımıza hâkim bir prensip haline getirmek ı temayiı hindedir. Gerçekleşmeğe başlamış olan bu temayülü adalet namına şükranla karşılarız.
Bir vatandaşın suçluluğu hususunda hiç olmatsa kati» e cok vak m deliller elde edilmeden savcılar veya sorgu hâkimleri tarafından süratle tevkif kararlan çıkarılması vatandaş hürriyetini tahdit bakımından çok raman üzücü hâdiselere sebep olmaktadır. Her hususta mukaddes saydığımız vatandaş hürriyetini, savcı İddiasına İnzimam edecek sorgu hâkimi tahkikatından sonra bir hâkimin de dikkatli incelemeleri neticesinde tahdit etmek adalet bakımından çok lüzumlu bir dikkat ve itina ifade eder. Bu dikkat ve itinayı gösterdiğimiz ölçüde, her vatandaşın olur olmaz sebeplerden tevkif cdile-mivereği kanaat ve emniyetini vatandaşa daha ziyade bahşetmiş oluruz. Hür rejimlerde vatandaşlar bu emniyete hakikaten çok muhtaçtırlar.
Çinliler 3Binci arz
dairesinde durmıyacaklar
--------Churchill diyor ki:-----------
Bize karşı kullanılmadığı takdirde atom bombasını asla kullanmıyacağız demek bence budalalık olur
Hongkong 14 (AA.) — (United Press): Çin komünist radyosu, bugünkü yayınında Başkan Truman Uc Başbakan Atl-lee’nln barışa davetini reddetmiş ve Çinlilerin Kore'de 38 İnci arz dairesinde duracakları yolunda mevcut ümitleri ortar dan kaldırmıştır.
Komünist. Çin radyosu barış yolunda bir anlaşmaya varılman için şu şartları dne sürmüştür
1 — Birleşmiş Mille iler kuvvetlerinin Kore'den çekilmesi.
3 __ Amerikan kıtalarının
Formoza'dan çekilmesi.
3 — Batılı devletlerin «Mlfthh yayılma hareketlerine ve harb hazırlıklarına» nihayet vermeleri.
Kısa haberler
Yanm milyona sigortalı bir ecza deposu ile bazı dükkânlar yandı
İzmir 14 (Akşam) — Bagüıı saat 5,15 te Kuzu oğlu çarşısında Mola Danon ve şeriklerine alt 49 numaralı Türk Ecza Deposunda bir yangın çıkmıştır. Ateş kısa ramanda şiddetlenerek yan taraftaki dükkânlara da sirayet etmiş ve güçlükle söndürülmüştür.
Ecza deposunun muhtelif sigorta şirketlerine ceman 553,000 liraya llgortalı bulunduğu anlaşılmıştır.
Yanan diğer dükkânların sigorta bedeli de 20 000 lira kadar tutmaktadır. Savcılık tahkikata başlamıştır.
Güreş biletleri
Müessese ve teşekküllere lİBteler mukabilinde verilmesi düşünülüyor
Beden terbiyesi İstanbul bölge müdürü dün Ankaradan şehrimize dönmüş ve Amerikalılarla yapılacak güreşlere alt biletlerin karaborsaya intikalini önlemek için kulüplere, gençlik teşekküllerine ve müeueaelere imza mukabilinde bilet verilerek bu biletlerin satıldığı Umrelerin liste halinde İsimlerinin İstenmesi düşünüldüğünü, bugün ihtiyaca kifayet etmeyen İnönü stadı İle spor ve sergi saray m in genişletilmesi mümkün olup olmıyacagmın de mütehassıslara tetkik ettirileceğini söylemiştir.
İzmirde tütün satışları başladı
İzmir 14 (Akşam) — Tütün piyasan bugün hararellenmLş-tir. Almanyodan uçakla şehrimize gelen ~ fabrikaları tetkiklerde muhtelif firmalarla temasa geçmiştir.
Bugün Amerikan grad tütününden 350 kuruştan 130 bin ve B cinsinden de 215 kuruştan 25 bin kilo satılmıştır.
8. A. C. Hamburg müdürü, hemen bulunmak üzere
Balık avı yasağı kaldırıldı
Ankara 14 (T. H. A.) — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı bugün alâkadarlara yaptığı bir tanjhn ile. balıkların üreme ve ■v yerlerinin hususiyetlerine göre balık avı ve yasak zamanlarının ayrı ayrı tesblt edileceğini. bundan dolayı yeni bir emre kadar memleketimizi çevreleyen denişlerde yasağın kaldırıldığını bildirmiştir.
■4 Denizyolları acentaları bundan sonra vapur biletlerine müşteri taieb etmedikçe, muhtelif hayır cemiyetlerine alt pullardan yapıştırmıyacaklar-dır.
A İskenderun gemisi yann saat 15 te Doğu Akdeniz seferinden dönecektir.
* Denizyollarının Kastamonu şilcpl önümüzdeki hafta tn-glitereye külliyetli miktarda elma götürecektir.
it Ticaret Müdürlüğü patent kaçakçılığı y3pan 2 firma hakkında tahkikata başlamıştır.
it Türk Yüksek Mimarlar Birliği umumî kongresi yann Ankarada toplanacaktır.
4r Şehrimize gelen İspanyol devlet folklor eklpl sanatkârları dûn Taksim âbidesine bir çelenk koymuşlardır.
it Birleşik Amerika Ayan ü-yeierlnden Green ve Ferguson bu ayın 26 sında saat 23.50 de Panamerikan uçağı İle Beynıt-tan Yeşilköy hava limanına gelecekler, alanda bir buçuk saat kaldıktan sonra Nevyorka hareket edeceklerdir.
Ayan üyeleri Yeşllköyde kalacakları müddet zarfında şehrimiz basın mensuplarlyle görüşeceklerdir.
A Sağlık Bakanı dün Yedl-kule Verem Hastanesi İle Büley-maniye Sağlık Merkezinde ve Bakırköy . Akıl Hastanesinde tetkikler yapmıştır.
* Avrupa tediye anlaşması dışında kalan sterlin sahası mem leketlerinden merinos yünü, deri, ham kauçuk taleplerinin Merkez Bankasından yapılmasına Bakanlıkça karar verilmiştir.
ir Kalay flatleri dûn birdenbire 950 kuruştan 970 kuruşa yükselmiştir.
it Irza tecavüz suçundan birinci ağır ceza mahkemesinde muhakeme edilen Bekiz Ajan ile Ahmet Sandıkçının duruşmaları dün sona ermiş, Bekir İM sene bir aya. Ahmet Sandıkçı da bir sene hapse mahkûm edilmiştir.
A Anadoluhlsarmda İskele meydanında aşçılık yapan Mev-lût, mahallî zabıtasına müracaat ederek lokantasında çalışan Çahlser adında bir kadının, duvarda asılı bulunan pantolonunun ccbinedn 1650 lirasını çaldığını Idda etmiştir .
Bu İddia üzerine Şahlser hakkında kanuni takibata girişilmiştir.
★ Kendisine yüksek bir zatın akrabası süsünü vererek Ankarada mûtaahhlt Mehmet Mustafa İsminde birinin 10.500 lirasını dolandıran Ahmet Yıldırım
ı adındaki şahsın şehrimize kaçtığı tesblt edilmiş ve burada i dün yakalanmıştır. Ahmet Yıldırım adllyeye verilerek tevkif olunmuştur._____________
Ateş kes kararını genel kurul da kabul etti
Flushlng Mcadows 14 iAP) — Birleşmiş Milletler genel kurulu bugün Kore’de ateş kesilmesini sağlamak gayesiyle 13 Asya ve Orta-Doğu devleti tarafından sunulan plânı. Sovyet blokunun muhalefetine rağmen kabul et-
Mûtareke şeklini hazırlayacak olan Birleşmiş Milletlerin üç kişilik, komitesi yann toplanarak çalışmağa başlıy ocaktır.
Kızıl Cinliler luarrura hazır lanıjorlar
Londra 14 (Radyo) — Komünist Çinliler Kuzey Korelileri yeniden teşkliûtlandırmışlardır. Cephede 12 Kuzey Kore tümeni bulunduğu bildirilmektedir. 36 inci arz dalrari kuzeyinde hafif çarpışmalar olmuşsa da cephede umumiyetle sükûnet vardır.
Komünist Çinliler yeni bir taamız için 38 inçi arz dairesinde bütün hazırlıklarını tamamlamışlardır. Komünistlerin Jet uçaklariyle sık sık taarruzlar yaptıkları bildirilmektedir.
Kuzey-Doğu Keredeki köprübaşı kesimine dahil Oro kasabası bugün Birleşmiş Milletler kuvvetleri tarafından boşaltılmıştır. 3 üncü Amerikan tümeni Oro'nnn 6 mil güneyindeki müdafaa hatlarına yerleşmiştir.
(hurehill'in beyanatı
Londra 14 (API — Avam Kamarasında bugün dış işlerine dair yapılan müzakerelerde Baş bakanın Vaşingtonda yaptığı görüşmeler hakkında İzahat vermesini unıtaakıp Muhafazakâr Parti lideri Churchlll. Att-İee'yi Trumanla daha evvel gö-düşmediği İçin tenkld etmiştir, Cburelüll, Noel tatilinden sonra Meclis toplandığı zaman Mu-hafazakâriann milli müdafaa
İle ilgili müzakereler yapılmasını teUyccckJerinl söylemiş ve şunları ilâve etmiştir;
«— Bize karşı kullanılmadığı takdirde atom bombasını asla kullanmıyacağız demek, bence budalalık olur. Bu, bir insana «Sen vurulup öldürülünelye kadar ateş etmemelisin» demektir. şimdiki halde hemen hemen yegâne müdafaamız atom bombasıdır. Sovyet Rusya ile sulhçıı bir anlaşmaya varmak için sarf ettiğimiz gayretlerde yegâne kozumuzdur.»
Churchlll, Rusların atom silâhında üstünlük veya hattâ eşitliğe sahip olmaları halinde vicdani mülâhazalara aldırmadan çoktan bu silâhı kullanmış olacaktan inancını belirtmiştir.
Atam bombasına dair Attlee şöyle demiştir:
«— Biz bu kadar kritik bir zamanda atam bombasını kullanmamakla barışçı gayelerimizi bir kere daha açıklamış bulunuyoruz. Bundan sonra Sovyet Rusyanın Birleşmiş Milletlere yapmış olduğu taahhütlere riayet etmesini beklemek hakkımızdır. Birleşmiş Milletlerin toprak bütünlüğünü koruyabilmek için elimizdeki bütün İmkânların, bundan böyle tatbi-kından zerre kadar çeklnmlye-ceğimlz gayet tabiidir.»
F. Barutçu dün Başbakan ve yardımcısı İle görüştü
Ankara 14 (Akşam) — Halk Partisi Meclis grupu başkan vekillerinden Faik Ahmet Barutçu bu akşam üzeri Başbakan Adnan Menderes ve bilâhare Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu’nu makamlarında ziyaret etmiştir.
Bu ziyaretler bir buçuk saat devam etmiştir. Konuşmalarda Halkevlerinin müstakbel durumu görüşülmüştilrBlilndlğl gibi Halkevlerinin Tiirkocaklanna devri mevzuu Mecliste görüşülürken Başbakan Adnan Menderes Halkevlerinin partiler emrinde değil, millet hizmetinde birer müessese olması İçin hükümetin bazı hazırlıklar yap-
Seyrüsefer
kanunu
Kore kahramanlarımız
Subay ve erlerimize törenle madalyalar verildi
tığını bildirmişti.
Halk partisi, partiler bir komisyon tarafından Halkevlerinin müstakbel durumunun tesbltlnl istemiştir.
Barutçu'nun bugünkü ziyaretinde bu mesele görüşülmüştür. Barutçu Başbakan ile görüştükten sonra Halk partisi İdare heyetine İzahat vermiştir. Parti idare heyeLl gece geç vakte kadar toplanmıştır.
Barutçu 11e Başbakan ve Samed Ağaoğlu arasındaki konuşmalara dair hiç bir haber sızmamış ise de her iki tarafın da Halkevlerinin birer tesis haline getirilmesi noktasında mutabık kalmaları İhtimalinden bahsolu nmak tadır.
Tasarı yakında Meclise sevkedilecek
Ankara 14 — Hazırlanması biten «Umumi 6eyrüsefer Kanunu» tasarısı bugünlerde Meclise verilecektir.
Projenin esaslarına göre. Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bir seyrüsefer teşkilâtı kurulacaktır.
Bugün, vilâyetlerde seyrüsefer işlerine bakan şube müdürlükleri birer seyrüsefer bürosu haline getirilecek ve Ankarada Emniyet Genel Müdürlüğündeki Merkez Bürosuna bağlı olacaklardır.
Formoza abluka altına almıyor Nevyork 14 (Radyo) — Amerika, muhtemel bir Çin taarruzuna karşı Formozayı 7 nci Atlantik filosu tarafından abluka altına olmayı kararlaştırın ıştır.
üstü
Kore şeh idler im iz için müsevi sinagogunda tören Koredc şehit düşen kahraman larımınnl ruhlarını tebcil maksadı ile dün sabah saat 9 da Galaladakl «Keneset tsrael» senagogunda dini bir lören İcra edilmiştir.
Baş haham Rafael Saban'ın riyasetinde yapılan bu törende Musevi vatandaşlarımız hazır bulunmuşlardır.
Din neşriyatı genişletilecek
Ankara 14 (ANKA) — Diyanet İşleri başkanlığı tarafından neşredilmekte olan eserler, şimdiye kadar yayın şubesi tarafından idare edilmekte idi. Öğrendiğimize göre görülen lüzum üzerine dhı neşriyatının genişletilmesine ve bu İşlerin Diyanet İşleri başkan lığın a bağlı mütedavli sermayeli bir tevekkül tarafından İdaresine karar verilmiştir.
Millî Eğitim Bakanının gazetecilere beyanatı
Kadtn memurların rujları — Veteriner fakültesi talebeleri — Solcu fikirlere mütemayil memurlar — Beden terbiyen İstanbul bölge müdürlüğünde tahkikat — Galatasaray Lisesi Müdürlüğü
Dün sabah şehrimize gelen Milli Eğitim aBkanı Tcvflk İleri, gazetecilere, kadın memurların rup kullanmamaları hakkında bir tâmlm yayınlandığı hakkmdakl haberin doğru olmadığını, Veteriner Fakültesindeki talebelerin yönetmeliği okuyarak fakülteye girmeği kabul ettikleri halde, derzlere girmek İstemem eterini doğru bulmadığına işaret etmiş ve bu hâdise üzerinde tetklkat yapıldığını söylemiştir.
Gazetecilerin muhtelif suallerine cevap veren Milli Eğitim Bakanı Amerikaya gönderilecek talebelerin İmtihan neticelerinin yakında belli olacağını. Milli Eğitim teşkilâtında solcu fikirlere temayülü olan bir tek memur bırakmıyacağım, dış memleketlerdeki talebelerin de bu bakımdan sıkı kontrol altında bulunduklarını söyledikten fionra. Bakan. Ankara Devlet Tiyatrosu Genel Mûdiirü Muhsin Ertuğrulun tekaüde sevkedildiği htıkkmdakl haberlerin doğru olup olmadığı sualine: «Haberim yok t» cevabını vermiştir.
Tevfik İleri, Bakanlığa alt dİ-
ğer İşler üzerinde de şanlar» söylemiştir:
«Talebe yurtlan üzerindeki tet kiklerim önümüzdeki yıl temelini atacağımız Üniversite sitesi He alâkadardır. Bakanlık emrine alınan öğretmen ve müfettişler hakkında tahkikata devam edilmektedir. Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Müdürlüğünde yapılmakta olan tahkikat- henüz sona ermemiştir. Bununla beraber bugüne kadar olan kısımda calibi dikkat safhalarla karşılaştık. Netice alındıktan sonra kanunî takibata başlanacak ve netice umumi efkâra arzed ilecektir.
Galatasaray Lisesi Müdürlüğüne henüz kimseyi tâyin etmedik. Buraya olgun ve liyakatli bir müdür aramaktayız.»
Bakan bugün şehrimizde tetkiklerine devamla. Muallimler Birliği İle Gazeteciler Birliğini ziyaret edecektir.
Batan dûn. Milliyetçiler Federasyonu tarafından tertib e-dlten «Mehmetçik Günü» nde de bulunmuştur.
Tevfik ileri, bu akşamki ekspresle Ankaraya dönecektir.

Oyumu sana
veriyorum
Hâdise, bir sual takriri ile Meclise intikal etti
Özel ana okulları
Tokyo 14 (A.A.1 — (United Press): 8 İnci Amerikan ordusu karargâhından bildirilmiştir:
8 İnci ordu kumandanı general «alton H. Walker, Türk tugayının komutanı Tuğgeneral Tahsin Yazıcı'yı ve Türk tugayından 15 subay, gedikli ve eri gümüş ve bronz yıldız madal-yalarlle taltif etmiştir.
Bu merasimde «Gümüş yıldız» la taltif edilen diğer Türk askerleri şunlardır:
Yarbay Salâhattin Tokay. Binbaşı Faik Tunç, Binbaşı Mithat Uluünlu, Binbaşı Alisen Soya, Yüzbaşı Sncit Oü-riımlü, Başgedikli Ali Aslan, Ge-dlkH Çavuş Salâhattin Tekbaş, onbaşı tgşan Çil, er Mümtaz Akdağ, er Mustafa Çakıl, er Hüseyin Yüksel, er Yamak, er Ali Yakup Gilnay.
Birinci piyade taburunun ü-çûncü bölüğü, 28 kasım Suvon savaşları esnasında gösterdiği büyük muvaffakiyet ve kahramanlık dolayıslyle bronz yıldız madalyası İle taltif edilmiştir.
Ayrıca birinci piyade taburu dördüncü bölük çavuşu Kemal Fırata da gösterdiği fevkalâde kahramanlığın mükâfatı olarak «bronz yıldız» madalyası verilmiştir-
Ankara 14 (ANKA) — Cevat Fehmi Başkufun (Oyumu sana veriyorum) adlı piyesinin provalarına İstanbul Şehir Tiyatrosunda devam edilirken eserin birdenbire vDAyet tarafından tiyatro repartuvarından, çıkartılması ve provalara nihayet verilmesi hâdisesi Bursa milletvekili Selim Ragıp Emeçln verdiği bir sual takriri 11e B. M. M. □e İntikal etmiştir.
Selim Ragıp, İçişleri Bakanlığından meselenin açıklanmasını istemektedir. Rüknettln Nasuhloğlu önümüzdeki hafta İçinde bu soruyu cevaplandıracaktır.
Eski mahalle mekteplerinin devamı mahiyetinde olacak
Ankara 14 (T. H. A.) — Milli Eğitim Bakanlığı, çocukları ilk mekteplere hazırlamak, aynı zamanda ailelerine yardım olmak ürere özel ana okullarının açılmasını teşvike karar vermiş bulunmaktadır. Eski mahalle mekteplerinin modem bir şekilde devamı mahiyetini taşıyacak olan bu okullarda mürebbiyelik ve öğretmenlik edecekler için memleketin muhtelif yerlerinde kurslar açılacaktır.
Haşan
Aktaş, Gedikli
İki deli dün gece hastaneden kadı
Sirkecide bir içkili gazinoda sarhoş olan deliler yakalanarak hastaneye gönderildi
Bakırköy Akı] Hastanesinde tedavi altında bulunan İki deli, dün akşam hava kararcı ıklan sonra hastaneden kaçarak Sirkeciye gelmişler, bir İçkili lokantada hayli rakı İçip sarhoş oldukları sırada zabıta memurları tarafından yakalanarak hastaneye sevkedllmişlerdir.
Hayati Urgen ve Murat Orhan adlarında olan bu İki akıl hastası, hastaneden kaçmalarındım sonra akıllıca bir İş yap-
30 sabıkalı bir dolandırıcı
Bu hususta verilen İzahata göre, tamamen özel teşebbüsler tarafından İdare edilecek olan bu küçük ana okullar büyük bir ihtiyacı karşılıyacaktır.
Uzun tamandan beri zabıtaca aranmakta olan meşhur dolandırıcılardan «Yüzbaşı ve Çavuş» likablyle tanınmış Niyazi Ünlü, bugün Şişlide Vangel adında bir inancıya giderek: «Ben sivil komiserim. Birinci şubeden geliyorum. Senin komünist olduğun ihbar edilmiş-' hakkında bir tevkif m üzekke resi var« diye korkutup 600 lirasını almıştır.
Tezer Taşkıran
C. H. P. den istifa etti
Ankara 14 (Akşamı — milletvekili bayan Tezer kıra bugün Cumhuriyet partisinden İstifa etmiştir, isti-
fa sebepleri hakkında kendisine müracaat ettiğim Tezer T3şkı-ran şunları söylemiştir:
Kars
Polise verilen eşkâl üzerine Emniyet tklncl Şube memurları dolandırıcılıktan 30 sabıkası olan Niyazlyl yakalıyarak savcılığa teslim etmişlerdir,
Güreşçi Ali özdemir’ in tazminat dâvası
mışlardır. Evvelâ- ceplerindeki para ile birer palto almışlar ve bu suretle delilere mahsus elbiselerin] kapamışlardır. Fakat Sirkecide içki içmeğe girdikleri lokantada vaziyetleri şüpheli görülmüş, kim oldukları sorulunca: «Anadoludan geldik, tüccarız» cevabını vermişlerdir.
Uzun müddet oturup rakı içtikten sonra paltoları açılmış ve nihayet bunların deli oldukları, hastane elbiselerinden ta-
«— Müstakil bir milletvekili olarak çalışmak istiyorum. Bu sebeple İstifa ettim.»
Blllndlğl gibi. Tezer Taşkıran Başbakan Yardımcısı Samed Ağaoğlu'nun hemşiresidir.
1943 yılında Londra dünya olimpiyatlarında Greko-Romen takımımızda güreşirken beli çatlıyan milli güreşçilerimizden Ali özdemir. diğer müsabakalara çıkamadığı İçin memlekete iade edilmişti.
Ali Özdemlr'in İhmalden mütevellit B. Terbiyesi ve güreş federasyonu aleyhine açtığı 3070 liralık tazminat dâvasına Ankara birinci sulh hukuk mahkemesinde devam edilmiştir. Oturumda tarafların avukatları hazır bulunmuş ve dâva AH Özdemlr'in dosyasının tetkiki İçin başka bir güne bırakılmıştır.
Futbol federasyonu âzaları istifa etti
Ankara 13 (Ank.) — Fubol Federasyonu Başkam Ulvi Ye-nal. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden İstifasını vermiştir. Ulvi Yenal, istifasına sebep olarak Federasyon üyeleriyle 1$ birliği yapamıy uçağını göstermektedir. Bu istifa üzerine Salt Salâh add İn ve Adnan Akın da çekildiklerini bildirmişlerdir. Bu gün İçin istifa etmiyen tek şahıs. Federasyon asbaşkanı Nedim Kalecidir.
nınmıştır. Bunun üzerine derhal polise haber verilmiş ve yakalanmışlardır.
iki akıl hastasının hastaneden nasıl kaçmağa muvaffak oldukları üzerinde ayrıca durulmaktadır.
Almanlar bizimle maç yapamıyacaklar
Stutgart 14 (A.A.) — Alman Futbol Federasyonu lig maçları programının yüklü olması sebebiyle Portekiz ve Türk milli takımları İle İki milli maç yapması yolundaki bir teklifi reddetmeğe mecbur kaldığını bildirmiştir
»5 Aralık 1950
AKŞAMDAN= AKŞAMA
Küçük hesapların üstünde bir büyük hesap
JJcıctli lıafta tatili me-
U selesi; Sanayiciler, hayat pahalılığı iizerînc tesir edeceğini söylüyorlar.
Gazeteler yukarıki serlevha altında böyle yazıyor:
«— Verilen malûmata göre, ücretli hafta tatili kabul edildiği takdirde İs Kanunu hükümlerine tabi olan yerlerde işçiye ödenecek ücret farkı bir senede 90 milyon lirayı bulacaktır. Bunun .18 milyonunu devlet müessese-leri kendi işçilerine verecektir ki bu para, bütçeye büyük yük olacaktır. Bu hal, umumî hayat pahalılığını da doğuracaktır. Çünkü maliyet artmış olacaktır. Bütün bunlar bilinmekle beraber. hazırlanan tasarı Meclise veriliyor.»

Bu, evvelâ, pek «maddî», pek «doğru» bir hesapmış gibi geliyor. Çünkü, öyle ya, hesaba dayanıyor!
Fakat «doğru» olmayışı, «maddi» liğindedir; ve fazla hesaba dayanmasındadır. Yııkanki neticeleri çıkaranlar, şunu düşünmemişler; yahut tegafülde bulunmuşlar: «İnsan» a taallûk eden mevzuların hepsi «maddîliğe», «hesaba» dayanmamaktadır. Aksi takdirde, emâne-vi» nin, «psikolojik» in kıymeti kalmazdı.
Şahsan kendimizi tasavvur edelim: 8 saatte şu kadar randıman veriyoruz. Altı mesaî gününde 48 saat edeceğine göre, «maddi» ve «hi-sabı» neticelere göre, haftada iki misli çahştmldığımıp takdirde iki misli de verimli olmamız lâzım gelir. Ben kendimi tanıyorum; siz de kendinizi tanıyorsunuz. A-caba böyle bir iddianın doğruluğunu tasdik eder miyiz? Şimdikinden daha ziyade Çalışsak, verimliliğimiz artar mı, eksilir mİ? Mahsulün evsafı gibi, miktarı bile — istirahatslzlikten ve yaratıcılık hassasının yıpranmasından — bozulur.
Kendi irademiz, idaremiz altında ayarlıyabilsek, «daha faydalı, daha semereli o-lurum!» düşüncesiyle, çalışına miktarını azaltırız şüphesiz.
Bazı memleketlerde, bazı asırlarda insanları günde 15-16 saat çalıştırmışlar. Cuma, pazar tatili vermemişler. Fakat o kabil esirlerin verimi, meselâ bugünkü hür İngilterenin iki gün hafta tatilli, az mesaili medeniyetiyle makûsen mütenasip bir tablo arzeder.
Hafta tatili, büyük dinlerin asırlarca evvel kavimlere verdiği en mühim nimetler arasındadır. Eğer bugünkü medeniyet: «Parasız istirat-hat et!» diyecek olursa, bu Istirahatin ne kıymeti kalıt ki... Bugünün hür insanı, parasız olduktan sonra, haftada yedi gün de istirahat et. mek hakkını haizdir; ânıma nerede? Onun için, beşeriyetin çok eski asırlarda elde ettiği «haftada bir gün istirahat» hakkını 1950 de hâlâ muhafaza edebilmek için şart, «ücretli tatil günü» dür.

Yukarıki hesaplardaki 90 milyon liralık mîllî zarar, tam tersine netice verecektir elbette.
Hakkını alarak dinlenmiş, tazelenmiş insan zekâ ve i kuvveti, baltanın mütebaki günlerinde öyle verimli olacaktır ki. 90 yerine 180 ilâ-»
İLÂN
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 20.000.000 liralık İkinci tertip hamiline alt tahvilleri % 1 faizlidir. Bu tahviller. Devlet tahvilleri gibi har türlü vergi ve resimden muaf olarak bugünden İtibaren Bankanın bütün şube ve Ajanslarında satılmaktadır. Satışa 30 Aralık günli son verilecektir. Tahvil şartlan ve İtfa plânım bildiren el İlâmları Bankanın bütün gişelerinden alınabilir.
(17202)
Hastabakıcılık kursları
İstanbul, Adana, İzmir ve Erzurumda da açılacak
Memleketimiz. normal zamanlarda 20 bin hemşire ve hastabakıcıya muhtaç olduğu halde halen 400 hemşire mevcuttur. Bir taraftan bunların yekûnunun arttırılması için tedbirler alınırken, diğer taraftan Sağlık Bakanlığı bilhassa harb vukuunu nazara alarak, bir gönüllü hemşire teşkilâtı kurmağa karar vermiş ve An-karada bir kura açmıştır.
Kursun İstanbul, Adana, İzmir ve Erzurumda da açılması kararlaşnuştır. Aile kadınlarının İştirak edecekleri kursta iki ay nazari ders görülecek, yirmi gün de hastanelerde pratik yapılacaktır. Ancak bundan sonra kendilerine gönüllü hastabakıcı diplomasi verilecektir.
Kurslar için Morshall yardımından 100 bin Hra tahsisat ayrılmıştır.
İki yeni denizaltımız
Pazar günü sabahı İstanbula geliyorlar
Ankara 14 fAkşam) — Maliye Bakanı Bursa Milletvekili Halil Ayan bu sabah Bakanlıktan İstifa etmiş ve yerine Çalışma Bakanı ve Bayındırlık Bakan vekili Eskişehir Milletvekili Haşan Polatkan tâyin edilmiştir. Çalışma Bakanlığına Ticaret ve Ekonomi Bakam Zühtü Vellbe-şe'nln, Bayındırlık Bakanlığına da Başbakan Yardımcısı Samet Ağaoğlu'nun vekâlet etmesi, kararlaştırılmıştır.
istifa hâdisesi şöyle cereyan etmiştir:
Bakanlar Kurulu dün gece beş saatten fazla süren bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda, yeııl biitçc hakkında Meclis bütçe Komisyonuna verilmesi gereken İzahat üzerinde çalışılmıştır.
Bugün İstifa keyfiyetinden sonra çıkan söylentilere göre, Bakanlar Kurulunun dün geceki toplantısında bütçenin hazırlanış tarzı, bütçe açığı ve memurların gelir vergisi dışında bırakılmış olması hararetli münakaşaları muclb olmuştur. Bu arada Maliye Bakanı öteden beri üzerinde sarahatle durulan bütçe prensipleri, dışında bir1 bütçe hazırlamakla muahaze ve itham olunmuştur.
Müsait bir hava içinde sona ermediği anlaşılan bu toplantıdan sonra Halil Ayan bu sabah Başbakan Adnan Menderesle hiç temas etmeden istifasını Başbakan Yardımcısı Samet A-ğaoğluna vermiş ve Bakanlıktan derhal ayrılmıştır.
istifa haberi şehirde saat ll e doğru duyulmuştur. Başbakan Adnan Menderes, kabine arka-daşlariyle kısa bir İstişarede bulunduktan sonra Haşan Po-latkanın Maliye Bakanlığına tâyininin uygun görüldüğünü bildiren tezkereyi Cumhurbaşkanına sunmuştur. Cumhurbaşkanı Celâl Sayar saat 14 e doğru bu tâyini tasdik etmiştir.
Yeni Bakan iş başında
Yeni Maliye Bakanı Haşan Polatkan. saat 16 da Maliye Bakanlığına gelerek yeni vazifesine başlamış, Samet Ağaoğlu ve Ticaret Bakanı Zühtü Vellbeşe-nln İştirakiyle Başbakanın riyasetinde bir toplantı yapılarak yeni bütçe üzerinde derhal çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalara Maliye Bakanlığının bütçe ile ilgili yüksek memurları da iştirak etmişlerdir. Bu toplantı gece geç vakıa kadar devam etmiştir. Bu istifa dola-yıslyle Meclis Bütçe Komisyonu bugün mukarrer olan toplantısını yapamamıştır.
tsllfn sebepleri hakkında tahminler ve söylentiler
İstifanın sebepleri üzerinde sızan haberler ve ileri sürülen tahminler 1951.bütçesi üzerinde tekâsüf etmektedir. Bugün Meclis muhitinde yaptığım temaslardan edindiğim malûmata göre gelir vergisinin memurlara tatbikinin bir yıl geri bırakılmak islenmesi de istifada mühim rol oynamıştır. Milletvekilleri arasında beliren hâkim cereyanın memurlar lehinde olma sının hükümeti müşkül durum-
Haber aldığımıza göre Amerikan askeri yardım programı gereğince Türklyeye verilen «Dumlupınar» ve «Çanakkalea denizaltı gemileri Cebelitarık Boğazını geçmiş bulunmaktadırlar.
Denlzaltılanmızm pazartesi gilnü Umanımıza gelerek Maltepe önünde demirlemeleri beklenmektedir. Bu münasebetle pazartesi günü limanımızda harb filomuzun İştirakiyle bir karşılama töreni yapılacaktır. Hazırlanan program gereğince Yavuz zırhlısı, Gayret. Muavenet Sultanhlsar, Gaziantep ve Gelibolu muhripler! 1 inci. 2 nel ve tlçtlneü arama, tarama filo-tlllâları, 1 inci ve İkinci İnönü. Saldıray, Oruç ve Murat deniz-aitılan yarın saat 11 den itibaren limanımıza gelerek Dol-mabahçe önünde edmlrleyecek-lerdlr.
Pazartesi gilnü saat 14'30 da Dumlupınar ve Çanakkale de-nlzaltılarımız Mallepeden Dol-mabahçe önüne gelmiş olacaklar. Yavuzun sancak ve İskele bordalarına yanaşacaklardır. Yavuz zırhlısı 11 pare top atarak denlzaltılarımızı selâmlıya-caktır.
Törene davet edilen zevat. Yaviuz zırhlısına gidecekler ve merasim! oradan takip edeceklerdir.
veli mahsul yaratacaktır.
Bu sayede, pahalılık değil, ucuzluk doğacaktır.
Elverir kî, ara yerde, bazı açıkgözler, ilk devirde: «İşte maliyet yükseldi!» diye, kendilerine bir köftelik yeni vurgun çıkarmasınlar!
(Vâ - Nû)
AKŞAM
Maliye
Pastörize süt işi
dün istifa etti
Halil Ayan, prensipler dışında bir bütçe hazırlamakla muahaze ve itham edildi
Maliye Bakanlığına Haşan Polatkan getirildi. Bütçe açığı ve memurların gelir vergisi meseleleri halledilemezse kabinenin istifa etmek zorunda kalacağı söyleniyor.
Ycni Maliye Bubimi Haşan rolalkaıı
İstifa eden Maliye Bakam
Halil Ayan
da bırakacağı görülerek bütçenin yeniden gözden geçirilmesi zarureti hasıl olmuştur, Fakat meselenin nasıl halledileceği üzerinde henüz sarili hiç bir fikir ortaya konulmuş değildir. Bu arada gelir vergisinin tehiri lâzım gelirse yaldız memurlara müteâllik kısıtlının değil, tamamının geri bırakılması lâzım geldiği mütalâaları da Heri sürülmektedir.
Diğer taraftan yeni bütçenin Meclise verilmesi sırasında Adnan Menderes kabinesinde iki Bakanlığın, münhal vekâletlerle İdare edilir bulunması önemli bir zaıf teşkil ettiği Heri sürülmekte ve bu haliyle kabinenin Mecliste hayli çetin olacağı anlaşılan bütçe müzakerelerine dayanıp dayanamıyacağı sorulmaktadır. Hattâ, bütçe üzerindeki prensip ihtilâfları ve bütçe açığı ile gelir vergisinin memurlara tatbiki meseleleri İyi bir hal şekline bağlanamadığı takdirde Menderes kabinesinin çekilmek zorunda kalacağım ileri sürenler de vardır.
Çalışma Bakanlığına Eskişehir milletvekili Kemal Zeytin-oğlu'nun getirileceğini söyleyenler de vardır. Bu arada Kayseri müstakil milletvekili Suat Hayrl Ürgüplünün kabineye alınacağından da bahsedilmektedir.
Bütçe geri mİ alınacak?
Ankara 14 (ANKA) — Halil Ayan'ın resmi istifa mektubunda gösterdiği sebebin mahiyeti şu dakikada bilinmemekle beraber, kendisi ile sıkı temas
Mevkufini askeriye
Bekirağa bölüğüne götürülecekler
Merkez kumandaıılığınca tesellüm edilen sabık Bekirağa bölüğünün muhtacı tamir1 olan akşamı ıslâh edilmek- I tedir. İstanbul iniribat nıııı-taka kumandanlığı mezkûr daireye nakledilmiştir, Ein-birdirekte kâin tevkifhane! askerîde bulunan mevku-finl askeriye dahi bu günlerde Bekirağa bölüğüne nakledileceklerdir.
15/Kânunuevvel/1920

=Yeni Romanlarımız=
Daha evvel de bildirdiğimiz gibi, pek yakında gazetemiz birbiri peşi stra en kuvvetli muharrirlerin en seçme eserlerinden beş tanesini tefrikaya başlayacaktır.
Bunlardan bir tanesi; «istanbula kaçan kız» isimi! yerli romandır. İkincisinin İsmi; «Zaferden Zafere — Horasanlı Ebu Müslim» Bu büyük tarihi bir romandır. U-çiincüsiı çok heyecanlı bir zabıta romanı: «Kan damlası». Dördüncüsü: Yepyeni telâkkilerle yazılmış aşk ve macera ı-omanı: «ölmeyen Aşk». Beşincisi serden-geçti bir kâşifin Afrika ormanlarındaki korkunç serüveni; «Kongo ormanlarında*
Bu konudaki geniş tafsilâtı yarınki nüshamızın sekizinci sahifesinde bulacaksınız:.
TURAL
Öksürüğü keser

Şehrimizde fabrika yapacak bir şirket kuruldu
İki seneye yakın zamandan-berl hazırlıkları yapılan pastörize süt Türk anonim şirketi kurulmuştur.
şirketin sermayesi 400 bin liradır Ayrıca 600 bin lira da finansman suretiyle temin olunacaktır.
Şirketin kuracağı fabrika MecitUyeköy veya Hürriyet âbidesi civarında kurulacaktır. 8 ay sonra İstanbul» günde 20 bin litre pastörize şilt verilebilecek, zamanla bu miktar arttırılarak istihsal şehrin günlük lhtlvacı olan 80 bin litreye çıkarılacaktır. Fabrika ayrıca pastörize tereysg da İmâl edecektir,
Belediyenin bir müddet evvel verdiği karara göre şehrin günlük ihtiyacını pastörize süt olarak temin edecek bir fabrika kurulduğu zaman şehirde pastörize olmayan süt satışı yasak edilecektir.
halinde olan çevrelerden sızan haberlere göre, hakiki sebep, bütçenin Maliye Bakanlığınca değil. Devlet Bakanı Fevzi Liıt-fl Karaosmanoğlu tarafından hazırlanmış olmasıdır. Bu arada bütçenin Meclise tevdii münasebetiyle matbuala verilmesi mutad olan malûmatın bu sene verilmemiş olması da bütçenin Maliye Bakanlığı dışında hazırlanmış olması keyfiyeti İle alâkalı görülmektedir.
Bu İstifa ve tâyin dolayıslle. gider kısmı Meclise: verilmiş olan 1951 bütçesinin yeniden gözden geçirilmek üzere hükümetçe geri İstenmesi İhtimali üzerinde duranlar bulunmakla beraber, 1 Marta kadar mutlak çıkarılması lâzım gelen bütçe kanununun komlsybndakl gö-ürşmelcrinl çok dar bir zamana sığdırmak mecburiyeti hâsıl olacağından, bu İhtimali zaij. görenler de vardır. Bu takdirde Haşan Polatkan, Devlet Bakanı Fevzi Lütfl Karaosmanoğlu tarafından hazırlandığı söylenilen 951 bütçesinin bütün müdafaa sorumluluğunu omuzlarına almış olacaktır.
Talebe arasına karışan kaçakçılara karşı tedbir
Ankara 14 (ANKAi — Milli Eğitim Bakanlığı Ankara ve İstanbul üniversiteleri rektörlüğüne bir yazı göndermiştir. Bakanlık bu yazısında, yabancı memleketlere seyahate çıkan öğrenci grupları arasında öğrenci olmayan bir çok şahısların da katılmak imkânını bulduklarını. bu kabil adamların öğrencilere gösterilen kolaylıklardan faydalanarak kaçakçılık yaptıklarım belirtmiş, bundan böyle öğrencilerimizi yabancı memleket efkârı nazarında küçültebilecek olan bu hal karşısında dikkatli olmalarını, yabancı memleket seyahatlerinde oğreııcl olmıyanların sokulmn-masının temini Jçlrj tedbirler alınmasını tavsiye etmiştir.
Kadın yüzünden Gece Yenişehirde bir yaralama vakası oldu
Dolapderede Yenişehirde Mlr-miran caddesinde 4ü numarada oturan Firdevs Güudoğdıı isminde bir kadın, gece o semtte Dereboyu caddesinden geçerken, önce beraber yaşayıp ayrıldığı Zeki Ulu'ya raslamış-tır.
Zeki Ulu. eski dostunun yanına yaklaşmış ve ona tekrar beraber yaşama teki!rinde bulunmuştur. Firdevs, bu teklifi kabul etmeyince aralarında münakaşa çıkmış ve kısa bir zamanda büyümüştür.
Bu sırada yanlarına o semt halkından Todorı isminde biri gelerek kadını himaye eder bir vaziyet almış, buııa kızan Zeki Ulu da bıçağını çekip Todorlyl yaralamıştır.
İşe el koyan zabıta yaralıyı tedavi altına aldırmış, Zeki Ulu da yakalanmıştır.
Yeni yıl tütün piyasası hazırlıkları
Yeni yıl tütün mahsulünün flatlerinı ve Ege, Marmara ve Karadeniz bölgeleri tütün piyasalarının açılış tarihlerini tes-bit etmek üzere Ekonomi ve Ticaret Bakanlığında toplantılar yapmakta olan komisyon, çalışmalarını bltirememlştir. Verilen bilgiye göre komisyon bu hafta sonuna kadar piyasaların açılış tarihlerini tesblt etmiş olacaktır.
Bugün akşama
KADAR
Bankamızda açılacak
2 5 0 «-İRACIK
Her bayan hesabı
30 OCAK 1951
Keşidesi için bir Kııria numarası kazanacaktır.
AKBANK
İskân umum müdürü değiştirildi
Ankara 14 (ANKA) _ iskân öcnel müdürü S. Naztııl Gürınen. bu vazifeden alınarak Silmer-bank müşavirliğine tâyin edilmiştir. Şimdilik genel müdürlük işlerini muavinlerden Rauf Hikmet tedvir edecektir.
Yalovada 130 aile muhacirlere yemek verecek
Bulgaristandon gelecek göçmenlere yardım maksadiyle Yalovada da kaymakam Hüsnü Uğurolln başkanlığında bir komite teşekkül etmiştir.
Komite barındırma İşinde askeri kışlalardan faydalanmak üzere icabedeıı tedbirleri almıştır. İaşe İŞİ de hamiyetli Yalovalılar tarafından evlerden göndarllecek yemeklerle temin olunmuştur. 130 aile, mübadele İle yemek vermeği şimdiden kabul etmişlerdir.
Sahlfe 3
İSTANBUL =5 HAYATI
5eyrüsefer tedbirleri
Şehrin mühim ve müzmin dertlerinin ön safında olduğu için bu mevzua sık sık temas ediyoruz.
Şimdiye kadar seyrüseferin tanzimi için bas vurulan tedbirlerin dâvayı kökünden halledemediği anlaşılmış, Şehir Meclisi ve Altıncı Şube Müdürlüğü bu mevzu üzerinde ehemmiyetle durmağa, daha esaslı çareler aramağa karar vermişler.
Alman tedbirlerin dâvayı kökünden halletmesine imkân yoktur; zira bunlar masa başında, kâğıt üzerinde düzenlenecek işler değildir. Seyrüseferin tanzimine engel olan âmillerden biri yol meselesidir. Mevcut yollar bir santim bile genişlemiyor. yeni yollar açılmıyor, buna mukabil şehre karınca sürüleri gibi otomobil akını devam ediyor. Dar ve kalabalık yollarda birbiri ardına zincirlenen otomobillerin tıkanıklığa . sebebiyet vermesi tabiidir.
İntizamsızlığa meydan veren ikinci âmil de tedbirlerin, kararların lâyıkıyle tatbik edilememesidir. Serkeşliğin önüne geçilemiyor. E-mirler. nizamlar hilâfına o-tomobil sürenler yola getirilemiyor. Dolmuş otomobillerinin en işlek caddelerde en kalabalık zamanlarda bile yol boyunca kaldırım kenarlarında durup yolcu indirmelerine, müşteri avlamalarına mâni otanamıyor. Gene dolmuş yapan otomobillerin yolcu avlamak için tramvay, otobüs durakların, da durmalarına göz yumuluyor. Hususi otomobil sürenlerin caddelerde keyiflerinin istediği yerde durmaları menedilemiyor. Gerek taksilerin, gerek hususi otomobillerin gidiş, geliş istikametlerinde yolun sağını takib etmeleri temin otanamıyor. dalına öne geçmek I-çin olanca süratle zikzak yapıyorlar.
Gazeteler, yeniden alınması tasarlanan tedbirler meyanında tramvayların kaldırılması ve işaret kulelerinin otomatik olarak e-lektrikle idaresi cihetlerinin de düşünülmekte olduğunu bildiriyorlar.
Istanbulda tramvayın kaldırılması bugünün mevzuu olamaz. Şehir halknım istifade ettiği başlıca nakil vasıtası tramvaydır. Otobüs veya troleybüs bugün için tramvayın yerini tutamaz. Tramvay kalkarsa şehir i-çinde yolcu nakliyatı felce uğrar. Birkaç gün evvel görüştüğüm E. T. T. Umum Müdürü de aynı mütalâayı beyan etti ve İst an bulda muntazam bir otobüs servisi kurulduktan sonra bile tramvayları kaldırmak işinin uzun, esaslı etütlere muhtaç bir mevzu olduğunu söyledi, ,
Elektrikli işaret kulelerine gelinçe; şimdi bu vazifeyi seyrüsefer memurları yapıyorlar ve işaretlere riayet e t m i y e n şoför.e-r i n numaraları-n ı alıp ceza yozıyorlar. Buna rağmen bazı şoförler, yaya yolcu geçitlerinde memurun verdiği «Dur!» işaretinden öfekleniyorlar, geçidin ortasındaki yolcuların bacaklarına dayanmaya kadar arabalarını sürüyorlar.
Elektrikli işaret kulelerinin faydalı olabilmesi . İçin, evvelâ işaretlere riayetin, e-mirlere itaatin zihinlere yerleştirilmesi lâzımdır.
Hulâsa, bugünkü şartlar ve mevcut mevzuatla Istan-bulda seyrüsefer tanzimi imkânsızdır.
Cemal REFİK
Yurtta hava vazıyeti
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğünden bildirildiğine göre son 24 anut içinde yurdumuzda hava blltlln bölgelerde az bulutlu, ve açık geçraljtdr.
En yüksek ısı Adana ve t«-kenderunda 22, en düştt's ıM 81-vasta — 18 santigrattır.
Borsa - Radyo
7 ncî sahifede.
Sahife 4
AKŞAM
15 Aralık l’JSiy
Sağlık bahisleri
Fazla sigara içmenin zararları
İspirtolu İçkinin herhangi birini, veyahut aşın derecede kahveyi içenlerde sigaranın zararları daha fazla oluyor. Çünkü or.’ann zehirlerlle birleşlyor ve ft uahklan arttıkça artıyor.
ç. ı ıtün kullana alarm ba-zı!..i ..ı.a ilk defa olarak ıyalancı go^ûs anjini; husule gelir. Sisam IIP beraber ispirtolu içkilerin herhangi birini de Iç:rse sık sık tanjiuı nöbetleri, buhranları ıIcrızı İtri geçirir, rahatsız olur. Biraz zaman geçtik in sonra gunuıı birinde ha-klki göğüs anjini zuhur eder ve kalp sektesi ile «yüreğinin ansızın durması ı ile, dünyanın hayat defterini ebediyen kapar olur.
Cok sigara İçen her erkekte muifaka (iktidarsızlık) bel gevşeklisi zuhur edecektir. Bugün yoksa, yarın, obiir gün husule gelecektir. Kurtuluş yoktur.
Fazla sigara kullanan tiryakilerin çocuk yapmak kudretleri mahvolur
sigara tiryakileri tütün İçmekten vazgeçerlerse erkeklik kudreti geri gelir, artar. Zayıflıkları geçer. ( 4-5) ay sonra kiloları artar, benizleri pembeleşir. iştahları çoğalır.
Çok sigara içenin boğazında, gırtlağında ve büyük nefes borularının başlangıcında sık sık nezle olur, gıcık artar, nihayet öksürük başlar,
Sigara nefes borularının elastiklik hassasını yok eder. Tıknefeslik başlar. öksürük balgam çoğalır,
Nihayet akciğerlerin elastiklik kuvvet! azalmaya başlar, balsan-. öksürük, nefes darlığı günden güne fazlalaşır. Nihayet balgamla karışık kan gelir. Bu arada belki (verem) mikroplan da İşe karışır.
Nihayet kalbi, en kalın olan şah damarını sarar, tansiyonu yükseltir. (Asima) denilen tık nefeslik şiddetlendikçe şiddetlenir, arka Üstüne yatanı az, yokuş, merdiven çıkamaz, hattâ düz yolda giderken soluk alamaz. Nefes darlığı arlar, çok yürüyemez. Oturup dinlenmeye mecbur olur.
Bu hale gelen sigara tiryakisini iki şey bekler:
1 — Tansiyon yüksekliğinden kollara, bacaklara nüzüi gelmesi.
2 — Ansızın ölmesi.
Fazla tütün içenlerin bazılarında mide ülseri, yani (mide yaraştı husule geliyor. Ve kırmızı kan boşanıyor.
Sieara tiryakilerinde zaman geçtikçe ikalb bozuklukları) yüreğin işlemesinde lntJzamsız-I k. düzensizlik husule geliyor. Ve kalb kesik, kesik atıyor, sili'rlilerde kalb duracakmış gibi oluyor ve ora.-,ıra şlddıtll çarpıntılar zuhur ediyor.
Hu gibi insanların sinirleri çok zayıf, kuvvetsiz, manevi kuvvetleri de pek eksik olduğu cihetle parmakları nabız üzerinden hiç uzaklaşmaz. Avuç
içi, kalbin üstünden başka bir yere gitmez. (Ha ölüyorum, lıa öleceğim) diyerek bütün gece uyuyamaz. Ev halkını çevresine toplar, telâşa verir. Hekim üstüne hekiın getirtir.
Sigarayı terkedince bütün bit fena hallerin hepsi geçer.
Lokman Hekim
Casuslar Merkezi İSTANBUL
Amerikan gizli ajanı Binbaşı Hugh North’un casusluk maceraları
fazan: Van Wyck Mason
Çeviren: Nihal Karamağaralı
Yeni bütçeden alınacak ilk ders
Konyada dağdan kopan kayalar köy üstüne yuvarlandı Konya 14 (Akşam) — Bu gece Hadim ilçesine bağlı Aşaftı-eşenler köyünden gelen haberlere göre zaman zaman çöküntüler yapan dağda yine büyük bir çöküntü olmuş ve büyük kaya parçalan köy üzerine yuvarlanmıştır. İnsanca zayiat olmamıştır. Fakat bir çok meyva ağaçlan kırılmıştır. Köylü korku içindedir.
Komünistlik propagandası yapan iki amele tevkif edildi Emlâk Kredi bankasının Geven d çiftliğindeki inşaatında bir aydır boyacılık yapan Tirell Kcnıal Uygunoğlu ile Kütahyalı Şaban Tekçe'nln İnşaattaki ameleye komünistlik propagandası yaptığı, rejim ve ordu aleyhinde bulundukları teşbit edilerek sanıklar dûn yakalanmış ve adllyeye verilmişlerdir, şaban Tekçe İle Kemal üy-gunoğlu Eminönü üçüncü sulh ceza hâkimi tarafından sorgulan yapılmış ve tevkif edilerek ceza evine gönderilmişlerdir.
Diğer taraftan komünistlik propagandası yapmak suçundan birinci ağır ceza mahkemesinde muhakeme edilmekte olan Emekçi partisi üyelerinden Ahmet Bozışık'ın duruşması dün bitmiş ve 1 sene hapse mahkûm edilmiştir.
Bir köy muhtarı komünistlik propagandası yaparken yakalandı
Adapazarı 14 (Akşam) — Kazancı köyü muhtarı Ali Sezer, bugün köy kahvesinde komünistlik propagandası yaparken suç iistû yakalanmıştır Savcılığa (eslini edilen Ali Sezerin, köyünden başka yerlerde de ayni şekilde propagandalar yaptığı anlaşılmıştır. Muhtar, tevkif edilmiştir.
Kız kaçıran bir öğretmen tevkif edildi
tamir 14 (Akşam) _ Kemalpaşa Dere köyünden Masan kışı 934 doğumlu Naciye Özen aynı köyde öğretmenlik yapan Cemnl Akoğlu taralından zorla kaçırılarak İğfal edilmiş, ihbar üzerine tevkif edilmiştir.
rarım verdilerse, ne demeğe na da dayak atıp hapse tıktılar? Hayır, bu Mc Kenzienin marifeti olamaz! O takdirde Amerikan ajanlunna »e hudut muhafızlarına baskını tcttlpk-ten kim? Böyle bir İşe teşebbüs edenler kimden emir oldılar? Nereden geldilur? Yerden bitmediler a?... Erle Brrcon'un a-damlan nasıl oldu da böyle bir baskın kuvvetinin köye geldiğini haber alamadı?
Hem vakit geçirmek, hem de biraz daha İradesini toplıyabü-mek İçin. Hugh yüzünü yıkamak, temizlenmek arzusuna kapıldı. Fakat muvaffak olamadı. Eski usul kelepçeleri onu her türlü hareketten alıkoyuyor. Kafası yeniden kanamağa başladı. Her halde bir doktora ihtiyacı olacak.
(Baş larafı birinci satı il ede)
Meselenin ehemmiyeti, bütçenin böyle oluşunda değil. Demokrat Parti hükümetinin, geçen yıllar neleri tenkid etmiş ise aynı şeyleri yapmış olmasındadır.
Denk bütçe yapılmıyor, di. ye C. H. Partisi hükümetlerine boyuna hücum edilirdi. Demokrat Parti ilk hükümetinin bütçesi denk değildir. Bilâkis, bütçe açığı eskilerden daha fazladır.
Demokral Parti muhalefetinin baş sözü: «Bu millet bu kadar ağır bütçeyi taşıyamaz.» idi. 1951 bütçesi şimdiye kadar görülmüş en ağır bütçedir. Demokrat Parti muhalefeti, geçen yıllar, bütçe açıklarının istikrazla kapanmasını şiddetle tenkid ederdi. Aynı çareye kendisi başvuruyor Bütçe açığını Marsh ali yardımından kapadılar, diye kıyamet kopmuştu Aynı şey yapılıyor. Demokrat Parti, muhalefette İken memurlara çok acırdı. Aldıktan maaşla geçine-meyen memurların aylığından çok vergi kesildiğini söylerdi. Gelir vergisi memurlara biraz nefös aldıracaktı, yeni iktidar, iktidara geçince, işin kolayını aradı, bunu da geri bıraktı.
Bütçeyi tenkid etmiyoruz. Belki bugünkü şartlar altında daha İyisini yapmağa
I imkân yoktur Denk bütçe belki erişilmeyecek bir hayaldir. Tasarrufun bir haddi var ki lâzımdır, faydalıdır Fakat kıyasıya bir tasarruf zihniyeti memlekette her türlü imar, kalkuınıa hareketlerini durdurur, zararlıdır. Yansı Millî Savunmaya. yansı memur maaşına harcanan bir devlet bütçesinde ne tasarruf edilebilir, bu bütçe ile ne is görülür? Bunlan anlıyoruz ve Türkivede 1951 bütçesin! yapmanın ne zor iş olacağını tahmin ediyoruz.
Bizim tenkid etmek istediğimiz nokta, bütçe ve rakamları, denk olup olmaması değil, memleket hayatına hâkim olan bir parti ve siyaset ahlâkıdır.
Demokrat Parti, hükümete geçince, evvelce tenkid ettiği işleri daha fazlasivle yapıyor. Bu zaruretleri, bu durumu biliyordu, gene ten. kld ediyordu. O halde, samimî değildi. Bu durumu bilmiyor. kestlremivor. daha iyi yapabileceğini sanıyordu. O halde memleket işlerinin tamamen cahili idi, hiç bilmeden. tetkik etmeden tenkid ediyordu. Ya kötü bir demagoji, yahut bilmeden, anlamadan tenkid... Her 1-kisi de kötü.
Bu parti şimdi is başındadır İnşallah düzelir.
Neemeddin SADAK
— Tabii seni... Öyle müthiş ve tamiri mümkün olmayan bir hala İşledin ki . Senden son bir taleple bulunuyorum: Konsoloshane ile temasa gcçebile-
■ yim .
. - Olamaz». Hele bir fırtına
azacık sükûn bulsun sen! dös doğru tslanbula götürüp icabe-den mahalle t.-sllm edeceğim. Gayri derdini anlatırs.n...
Hugh. artık »nu asla ikna e-dcmJycccğtnl kavramıştı Ye’-sinden kıvranıyordu. Geçen her dakika, Kavaklıya gidip Walewskl'yl ele geçirebilmek ü-midinl kırıyor, hattâ İmkânsız hale getiriyor. Ne dayanılmaz işkence i
| — Bari şu kelepçelerden beni
— Vay enayi vay! — (11ye köpürdü. — Ne cesaretle bana bunları söylüyordun''
Yüzbaşı:
— Serı| burada görmekle öyle memnunum kİ . — c’rrtt ve kısa boylu jandarma subayına doğru dönerek devam etti. — Bu namussuzu suç üst.l yakaladık. Vatana İhanet ettiğine şüphe yok.
Hugh, büyük bir kuvvet sar-
riyie gazabını yenmeğe çabalayarak alçak bir sesle sordu:
— Larkln, rica ederim saç-
malama da sualime cevap ver: ötekiler kaçtılar mı?
Bir an İçin yüzbaşının o gün-
kü ifadesi kayboldu: j ______________________________
— Ha. anladım! Mahut kadı- hurlar. — "dedi "
n,n 5, v«Ul da.™ Erle Brrran'ı Yuîbll4, Her
on re UcM neriieunl» Koçun- haldc âure„ab.„le bk .hlrtlMt lannı Otrenlp ratalU- p.
an İsliyorsun. cıklamul olacftht. kİ:
Hugh'tın dudaklarından bir I- _ ,,,,, , ,, ,, ,
nlltl talM,: l ~ pc“a» - dMI ~ Ktl*!k'
- Allah MSa>» neçterlnl fa- .«“»"»l
klprftlr. Ynkaut ... Oetl BC. I™r«cslm. Fakat nynklnr.nrlokl tlrt... Hududu açmalarına a- «Mriml
mAAbmdcmal aoKındlno bir İltifat falakkl
I - bna kİ. yom «a* .•‘"»‘“■■ı “»»f »u»
artadaçlanru da satmak nlys. |"yte Kolu ş-rbest btrakümt-Itindesin! Ama,, yUrabb! bu de- ,y“lt blr ad“‘
'h0fa'n'et°Û- alçalmam akıl dm.ycrl ta»“l
hesap «U. Hug demir|crtic kcnetMW den torkuyorum demekUr.
'pvnmklnnn, SjM.t kİ büyük Mr ciddiyet «
elinin damarları şişli:
— Dinle beni, Larkln! Haki-, -
kati görmeğe çalış Benim gizi!, I®1*1116 İyice külah vermen İçin teşkilâtta çaln'uğunı bilmiyor ,sana Mn blr dr,a daha yalvarı-musun? yorum. — dedi - Şerefim ve
— öyiemP Tuhaf şey!.,. '8‘ydlğim üniformanın üzerine
Pek enteresan doğrusu’ - diye |»cmJn ederim ki yanılıyorsun, yüzbaşı alay etti. - Demek ko-ı01211 en tehlikeli blr
—... -- lArnanda feri hlr rlnrhr* İndirt.
o-
Saat kaç? Demir pencereden süzülen hatif bir ışık şafak vaktinin yaklaştığım haber verdi. Her halde saat yediye geliyordur. Şöyle bir t—». —. takriben İki raddelerinde buraya getirildiğine göre, demek beş saattir hapiste bulunuyor. Artık şüphesi kasmadı: Kendisinden İntikam almak tetlyen biri var.
Tekrar tekrar gardiyana seslendi. Hançeresim öylesine zorladı kİ başına ağrı yapıştı
Koridorda blr çok ayak sesleri duyulduğu t-ırada, gün İyiden İyiye ağarmış. sabah olmuştu.
Demirlerin atdındnn birdenbire yiizbaşt Larkln'la hayalini Tuzağa yakalanmış vahşi bir görür görmez, riugh'un İdraki hayvanın hiddetiyle Hııgh ku-u yanıverdi. şas.rtıcı bir süratle (,urnıa raddelerine geldi. Böyle
I samimiye t ifadesiyle:
— Aklım başına toplayıp sözlerime Ivlc» IrıtloH vermen *-*-
mlinlst casuslarla memleketin menfaatine çalışıyordun? Teşkilât t a yükse»; bir mevki hak ettin öyleyse...
zamanda feci bir darbe indiriyorsun. Beni hapsetmenin cezası pek müthiş olacak Kelleni kurtarabilmen fırsatım kaybetme. beni serbest bırak.
Larkln iıom undandı’
— Çenenin kuvvetlt olduğunu zaten İşltmlştım... Amma beni .-------------------l Sen bu
|lâfları külâhlımı dinleti
Ve arkasını döndü* jandarma subayı peşinde: uzaklaştı.
ıblr darbeyi Amerikalı bir va- zaten .
tandaştajı yemek ne feci, ne . kandıramayacaksın, sersem letlcl!
Tekrar yalvardır
— Larkln, sına ne şekilde anlatsam kİ beni hapsetmekle, ve onlan yakalamak için harekete geçmemekle vatanımızı jvam
I TAKSiM’de 3 ndHıaftasHÎaşîadT^ *- ESTEPGON KALEJİ—'
baskının sebebini kavradı.
Boğulurcasına:
— Larkln! Al.ah oşkma kurtar beni buradan. — dedi. — Çabuk ol! Çabuk!...
Yüzbaşı yorgun görünüyordu. Traş olmamıştı. Sırtında da sivil blr elbise vardı. Parmaklarını trençkotunun kemerine çen-geiiemiştı.
Acı acı gülüınsiyerek:
— Tam lâyık olduğun yeri
buldun İşte, aşnğıhk herif! — paketini çıkardı: dedi. " ' '
Hiddet, Huğh'e soğukkanlılığını nadiren unuttururdu; şu anda gene unutturdu: birdenbire parladı:
— Sersem! Memleketimizi zarara sokacak ne büyüt blr hata İşlediğinin farkında değll-ctn>.
Larkln, tersledi:
— Kıs çeneni! Yoksa... İstan
bula geldiğin günden beri seni göx hapsinde tıtuyonım Beşik-taştakl yalıda komünist arka- . _ .
duşlarınla ne İşler döndürdüğü- sırasında sana öderim. 'kapının kapandığım duydu,
nün farkında değil m yim zan-| — Ne muhakı-mesi?... Ben mİ Sonra karma karışık sesler ku-
nedlyorsun? muhakeme ediıecekmlşlnı? , lağına geldi: jonra sükût... Yl-
Muzaffcrâne güldü; dişleri Yüzbaşı, bir kahkaha attı. ne tam blr sükûtI
pırıldadı. I Hugh, devam etti; I (Arkan var)
Fırtına bütün şiddetiyle de-ediyor ve mahpesln kirli Sovyet casuslarından beter za- camlarına kerltr savruluyordu, rara sokuyorsun vakit öğleye yaklaşmakta İdi.
Zerrece tesir altında kaimi- | Hugh, üç ayaklı tahta lskem-yarak Larkln cebinden sigara leye oturmuş: İki büklüm, dü-——... jşünüyor. Hiç de alışık olmadığı
— Saçmalama! Nlhayet.se- bir ümitsizlik yüreğini kapladı, nln kızıl arkadaşlardan İkisini Mc Kenzie'nin vç albay Hazinin öldürdük tkisır.l de kodese tık- ajanları bu köye gelmişti: hani tık. Velvaiee Hemşireye gelince, neredeler? Ne oldular? Neden doğrusu kızın bana bir hay» harekete geçmiyorlar-' faydası dokunmuştu. O da mlze geçti.
Sigarasının dumanlarım vurarak İlâve etti:
Kaltak basta voksa... .»-ımmaıım llMiııuı tuştu uıusuı(j*M teşler içinde kendini bilmiyor. !yaklaşan bir otomobilin korna
— Rica ederim beni dinle seslerini işitti. Derken otomo-Larkin, hiç değilse Mç Kenzle bil yavaşladı. motörün homur-11e İrtibatımı temin et... Yapa- tuşu zindanın kapısında durdu, cağın bu İyiliği, muhakemen j Hugh, uzak mesafelerde bir
eli- j Zindanında iiç ayaklı iskemlenin üstünde kıvrılmış vazlyet-sa- te yelse boğularak ne kadar za-!man bekledi, bilemiyor Nihayet A- fırtınanın homurtusu arasından
Memleketin ihtiyaçları
(Baş tarafı birinci ahitede)
bu İstekleri yerine getirebilmek emeliyle bugünden itibaren (Sabalı Postası» m çıkarmağa başlamıştır.
Anadalunun bütiia İhtiyacını ve derdini ehemmiyetle ele almağı, şerefli bir vazife edinen «Akşam - Sabah Postası» bugünden başlıyarak, bütün diğer sabah refikleriyle birlikte süratle yünlün her tarafına ulaştırılacaktır.
Memleketin her köşesinde muhabirleri bulunan gazetemiz, ayrıca, muharrirlerinden Şahap Balcıoğlunıfda Ege mınta-kasında blr tetkik gezisine çıkarmış bulunmaktadır. Muharririmiz. gezeceği yerlerin en mübrem İhtiyaçlarını günü gününe yazarak gazeteye bildirecek. dolaştığı yerlerin ticari, İktisadi, zirai ve İçtima! durumları üzerinde süratle alınması gereken tedblTlerl bütün açıklığı ile alâkalıların gözleri önüne serecektir. Arkadaşımızın ilk yazısını bugün beşine! sahifenitede bulacaksınız.
Gazetemiz, diğer muharrirlerini de pek yakında Trakya ve Karadeniz havalisinde tetkik gezisine çıkaracaktır
Bayan GÜZİN KAŞOTI ile
Bay TURHAN ÖZKAN Evlendiler.
Kadıköy: 14/12/1B50
P Meşhur Viyolonsel Üstadı
Gaspard Cassado

18 Aralık 350 pazartesi günü saat 21 de SARAY
.Sinema.Tmrtn tljj RESİTAL verecektik.
Biletler gişede
i satıl maktadır.
IKON | TiYA
Kabataşlıl&r çayı
Kabataş lisesi idareci ve mezunlan İS Aralık saat 15 de Parkotel'de çaylı blr toplantı tertip etmiştir. Davetiyeler Galata Baylan, Beyoğlu Kemal Rebııl eczanesinden verilmektedir.
VEFAT
Şehrimizin tanınmış simalarından bay îstepan Mika’nın validesi.
Dul bayan ARPENİK MİKA nın uzun blr hastalıktan sonra vefat ettiği büyük teessürle bildirilir.
Cenaze merasimi yarın cumartesi günü 16 Aralık 1950 saat 14 de Beyoğlu Ealıkpazarı Üç Horan Ermeni kilisesinde İcra Olunacaktır. Sevenlerin teşrifleri rica olunur.
İşbu ilân hususi davetiye yerine kaimdir.
Cenaze levazım atı ve servisi OARBİS ÇELİL, Tei: 42740
Kore şehitlerimiz için mevlût şehremini gençlik kulübü, pazar günü öğle namazını mü-taakıp Şehremini Millet caddesinde yeni yapılan Ereğli camisinde Kore harbinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin ruhuna mevlût okutacaktır.

— 21 —
Mimi düşülmeye vardı.
— Sonra, silkinip tordu:
— Burhan şimdi nerede?
— Istanbuldu. Bir akrabasında
— Gelmesi için yazacaksınız, değil mi, küçük hanım?
— Maalesef.
— Reddediyorsunuz demek?
— Yemin ederim ki elimde değil. Ben onun saadetini dile-yorum. Sizin de saadetinizi dilerim. Birlikte mesut olamazsınız.
— Siz galiba onun aşkını kıskanıyorsunuz?
— Hayır, ben kimseyi kıskan mıyorum Benim yaşımda İnsan kıskanç olmaz
— Steln yaşın zda mı?
Hastanın dudaklarında hafif blr tebessüm belirdi.
Az daha şövle cevap verecekti:
«— Ben, ölmek yaşma geldim. Onun için genç değilim!» Fakat, karşı tarafta bte merhamet hissi uyandırmağı nefsine yedirem (yordu.
Mlın). ayağa kalktı
İyilik devresi geçmişti artık.
Değişmiş, sert o.r seste, meydan okurcasına dedi kİ:
— Dinleyin beni, küçük hanım. Ben buraya dost aıfatiyle gelmiştim Haiouki ate beni a-iteye kabul etmek İstemiyorsunuz. Pek âlâ Biz istemeseniz bile, Burhan b-iraya Edecektir. Söz veriyorum: Gelecek! Yolumun üstüne bu şekilde mâni gibi çıktığınızdan dolay blr gün teessüf duyacaksınız Çünkü ben. arzunuz veçhile, milyoner nişanlımla evleneceğim,
İki genç kız, birlblrlerine el uzatmadan, bayi ar! le selâmlaştılar Yalnız kalınca, Muallft şöyle düşündü
•— Eğer Mimi. Burhanı sahiden scvscydl. başka biriyle evlenmeği aklından bile geçirmez dİ. Hayır, sevmiyor O urum rol oynuyor. Allah Burhanı korusun.»
Kazandığı zafere r&ğmen, endişeden kurtulam ıyordu.
— Ah„ Burhan gelmeğe kal-kışmasa...
Gün. sona eriyordu. Genç kız, havanın soğuduğunu hissetti. İhtiyar hizmetçiyi çağırdı:
— Yardım et de İçeri gireyim. Ruiubet arttı.
VE MACERA ROMANI
ALİ MARMARA
Gayet büyük bir zaıf duyuyordu. ölmekten korkusu yoktu. Burhanın felâke te uğramasından korkuyordu sade...

Mâni'nin intikamı
Eylül, sonuna yaklaşıyordu. Sonbahar, yapı akları altın yal-dıriariyle boyamağa başlamıştı. Mevsim, hazin mevsimdi. Erenköy İstasyonundan evine doğru yürürken, Burhan. Komadan ansızın geldiği ilk günü hatırlıyordu. Onu göıünce annesiyle Muallâ ae kasar memnun olmuşlardı. Kendisi de c gün iyi blr sürpriz yapacağı IçJn bahtiyardı.
Bugiiıı, vaziyet aynı değil. Burhan .yolda, yavaş yavaş, â-de(a ürkerek yüriiyerdu. Millili. onun bu alçakça bu metanetsiz kararına ne diyecek?
MuaUânın hasta olduğunu bl-Uyordu. Genç k>z, ona. bu hasta halinde mütemadiyen mektuplar yazarak melanet tavsiye e-dlyordu. Eren köye ayak basmayarak, amcnlannuD evinde kalmasını. Komaya dönünceye kadar orada beklemesini öğüt veriyordu.
Acaba Mimi delikanlının adresini nereden ele geçirmişti? tik defasında: cGelıniyecek misiniz?» diye yazdı tklnci mektubunda: «Gel seni seviyorum, seni bekliyorum! o diye yazdı.
İşte. Burhan, bu ikinci mektup üzerine geliyordu Ailesinden fevkalâde sıkılarak...
Muallfinın onu karşılayışı, tasavvur ettiğinder. bambaşka oldu.
Genç kız:
— Seni gördu'ıümc pek mem-
nun oldum! — dedi.
— Çok mu hastasın?
Kız. hazla jir şekilde gülümsedi:
— Benim için mi geldin?
— Öyle değil mi ya güzelim? Sen hasta olursun da ben gelmez miyim?
— Az vakit kaldığır.dan İyi ettin. Gelmesıydln, goremlye-ceklln.
Odanın dış* ıa çıkınca, göz yaşlarına boğman annesinden malûmat istedi.
— Nesi var? Bu kadar sararmış. Tehlikede mi?
Sadiye hanımefendi, şefkat hislerine rağmen, hakikat) görmemezlik edemedi.
— Sen gldp-lideııbeti, her giiıı biraz daha bo'cıluyordu Kendini üşütmüş olarak. Nt kadar metin olduğunu biUrrlı:. Halin-
den hiç şikâyet etmiyor. Doktor şeref bey, endişelerini gizlemedi. Tanıa-ğı blr mütehassısı getirmesini söyledim, inşallah iyileşir. Sanatoryuma verelim diyorum, ama, bizim evtn iklimi de sanatoryumdan farirs-.z.
— Ben de s!ıln yanmadan ayrılmam.
— Sen buradayken hail değişiyor. Canlanıyor. Halbuki ben. ona, hayatı güzel blr hayat yapamıyorum. Zira yaşım ve neşem müsait değil Bütün gününü kitap okuyarak geçiriyor. Bense, ağız açtıkça onun canını sıkıyorum. Aklı fikri hep sende zavallı yavrunun
Cevap veımcdl.
MuaUânın, kendisi İçin ne olduğunu. aynada, vuzuhla görüyordu. Genç kızın yüreğinde yanan mukaddes ateş, yanaklarına vurmuştu. Zavallı hasta, sıhhatinin yarışma sahipken güzeldi :şimdi, daha zayıflamış, daha bitaplaşmış olmasına rağmen, yine güzeldi Sadakati, muhabbeti, bütün hüviyetine aksediyordu.
Evet. Annesinin hakkı vardı: Muallâ yalnız Burhan için ken- ı
dini hazırlamıştı; onun İçİd yaşıyordu. Belki de, onun derdiyle ölecekti.
üzün bir sükûttan sonra, hey-keltraş dedi kİ:
— Ben kızımızı sanatoryuma da gönderirim... Siz, para bahsin! düşünmeyin Vekâletten bazı siparişler alıyorum. Büyük ümitlerim var Üçümüzün de hayatı güzelleşeçektir.
Kız:
— Çok İyi kaJbllslr! — dedi.
Sonra, yutkundu. Delikanlının mahrem hL 1erİne pek fazla karışmak istemiyordu. Onun için, gayet alçak sesle ilâve etti:
— Oraya gitme, no olursun.
Genç erkek haşin blr harekette bulunmamakla beraber, elini çekti.
Zavallı anne tekraılach:
— Gitme orayaI
Burhan, yine sustu.
Anne blr daha:
— Gitme oraya... — dlyereh pek yavaş sesle fısıldadı.
Sonra, seslnt daha alçalttı:
— Oldersen bile Muallâ far-ketmesin.
(Arkası var)
Eğenin dertleri
Pamuk meselesi henüz halledilmiş değildir
Zürra da, tüccar da, ihracatçı da dâvanın yüzde yüz hallini bekliyor
(Hususî surette giden arkadaşımız bildiriyor )
İzmir 14 (Hususi surette giden arkadaşımız Şahap Balcı-oğlu yazıyor» — Son zamanlarda İzmir piyasasını en fazla alâkadar eden meselelerin başında pamuk ve tütün dâvaları geliyor. Bu sene her İki maddenin satışında da tüccar müşküllerle karşılaşmış bulunuyor. Halbuki pamuk ve tütün satışları buranın gıdasını teşkil ediyor. O kadar mühim. Tabii işler ters gidince bu. yalnız tüccara değil, kısa zamanda bütün tamire tesir ediyor.
Mesele şu: Bu yıl pamuk rekoltesinin bol ve flatlerln de normal olacağını hesap eden mutavassıt pamuk tüccarı, bundan 7-8 ay önce, yani daha henüz mahsul İdrak edilmeden çok evvel, ticaret âleminde âdet olan bir usulle malı, kilosu 200 kuruştan ihracatçı firmalara satıyor. Tabii bu fiatı İsterken hayli kâr edeceğini de hesaplıyor. Bu şekilde İzmirde 75 kadar pamuk tâcirl ihracatçı firmalara bağlanıp, hatta avans para alıyorlar. İhracatçı da -Pamuğu bana Ekimde - yahut Kasımda - tealim et» deyip çekiliyor.
Derken, esasen bir nevi kumar olan bu iş birdenbire tüccarın aleyhine dönüveriyor: Mahsul, geçen yıldan yüzde yirmi nlsbetlnde az oluyor. Bu yalnız bizde değil, butun dünyada böyle tecelli ediyor. Arkasından Kore harbi patlıyor. Bu da ham madde flatlerlni adamakıllı fırlatıyor. Sanki o yetmiyormuş gibi, Hindistan ve Mısır gibi başlıca pamuk satıcıları da bu yıl İçin pamuk İhracatını durduruverlyorlor. Arkasından Amerika, pamuklu mensucat ihracatını tahdit ediyor.
Bu sebeplerden yalnız bir tanesi bile malın (lafını yükseltmeye yeterken, hıpsl birden bastırıverince pamuk fiştim tutabilene aşkolsun.
Bugün İzmir borsasinda pamuğun fiatı 450 kuruş civarında. 200 kuruş nerede, 450 nerede?
Bittabi ihracatçı rtrma. anlaşmaya dayanarak tüccara haber gönderiyor: »200 kuruş-1 fan bana sattığın malı ver bakalım !>. Tüccar ne yapsın? O da pamuğu müstahsilden satın alıp yollayacak. Müstahsilse bugün malına 450 kuruş İstiyor. Tüccar sıkışık duruma düşüyor. Alıp verse kendisi kiloda 25o kuruş zarar ve muhtemelen iflâs edecek. Malı teslim etmese karşı taraf dâva edecek. İşte böylece İzmirde 75 firma con günlere kadar hayli ter döktü.
Neyse kİ Ticaret Bakanı İşe el koyuyor. Her İki tarafı uzlaştırıp İki tarafa da maddi fedakârlıklar yaptırmak sureliyle bir hal çareai buluyor. Şimdi tüccar da. İhracatçı da bir parça somurtuyorlar amma ne de olsa bu kadarı bile yine İyi neticedir.
Selâhiyetliler ne diyor?
Bu pamuk işi hakkında İzmir ticaret borsası İdare ikuruhı başkam Necati Börekçloglu ile görüştüm. Dedi kİ:
■— Ticaret Bakanının bulduğu uzlaştırıcı formül sayesinde taraflardan hiç Olrl yıkılmadan İzmir borsasındakl alivre satışların yüzde doksan beşini neticelenmiş olarak farz-edebiliriz. Yüzde beş ııisbeti de karşılıklı hüsnüniyet; ve anlayış zihniyeti sayesinde, yakın bir zamanda bertaraf edilecek ve beklendiği söylenen İflâs ve mali çöküntüler olmıyacaktır .
İzmir ticaret ve sanayi odası İdare kurulu başkanı Salâha t lln Ban ver ile de görüşlüm. O da diyor ki:
■— Pamuk dâvası bugün bizce yüzde 75-80 anlaşma yoluyla halledilmiştir. Binaenaleyh büyük ihracatçılar harice karşı olan garantilerini tutuyorlar.
İzmir ticaret ve sanayi odası idare kurulu başkan: Salâhaddiıı Sanver
Fakat bazıları da buna maddeten imkân bulamadıkları İçin mal yollayamıyorlar. Bu İtibarla hariçte şüyu bulan «İzmir tüccarı mal teslim etmiyor» lâkırdısı hakikatin tam İfadesi edğlldlr. Tasavvur edin kİ Ekim ve Kasım aylarında İzmir limanından 31 milyon 321 bin 560 Hra kıymetinde 9021 ton pamuk İhraç edilmiştir. Halbuki 1949 yılının 11 aylık İhracatı 11 bin 330 tondur. Aralık ayının ilk haftasında da limanımızdan bir hayli pamuk ihraç edilmiştir. Şahsî kanaatime göre pamuk ihracatının serbest bırakılması memleket hayrına olmuştur. Bu sebeple gelecek yıl İçin pamuk ekimine büyük hazırlıklar var. Havalar müsait gittiği takdirde önümüzdeki yılın pamuk rekoltesi bu yılın-kknin 1-1,5 misli fazla olabilir.»
İzmir ticaret ve sanayi odası İdare kurulu başkanı Salâhat-tin Sanver’In de söylediği gibi pamuk meselesine şimdilik yüzde 75-80 nlsbetlnde halle-
Kadın yüzünden
Mustafa, sevdiği kadının kocasını vurdu
Adana — Şehrimizde kadın yüzünden bir cinayet İşlenmiştir. Yapılan tahkikata göre Maraşlı Mustafa namında biri, bir müddettenberi Salâhattlnln ailesiyle münasebet kurmuştur. Bu hareketleri her ne kadar komşuları ve kocası tarafından sezümlşse de iki âşık bir türlü suç üstü yakalanamamışlardır. Salfihattin bir kaç gece evvel uyandığında karısını yanında görmeyince derhal kaynanasına ve akrabalarına haber vermiş ve Maraşlı Mustafanın evine gitmişlerdir. Karışım Mustafa
ile suç üstünde yakalamağa muvaffak olan Salûhaltln her ne kadar kansım boşamak üzere mahkemeye vermek İstemişse oc ailesinin Israrı üzerine barışmıştır.
Maraşlı Mustafa, salâhattlnln peşine düşmüş ve evine giderken üzerine çullanarak bıçakla üç yerinden aûtr surette yaralamıştır. Salâhattlnln hayatı tehlikede olduğu İçin İfadesi alınamamıştır.
Mustafa yakalanmıştır.
Pınarbaşı çiftçilerine
mıştır.
Abdullah, karısının da bir hayli hakaretine maruz kaldık-
tohumluk tevzii
Pınarbaşı 14 (A.A > — ilçede bulunan muhtaç çiftçilere yirmi gun irinde 250 ton tohumluk tan sonra ada,ct« teslim edil-buğday dağıtılmıştır. (m İştir.
dilmiş nazarile bakılabilir. Fakat Ege bölgesinin bu en mühim dâvasının yüzde yüz halli icabedlyor. Zürra da tüccar da bunu bekliyor.
Yarınki yazımda da İzmirin tütün meselesine temas edeceğim.
Şahap BALCI OĞLU
Fiatlerde istikrarsızlık
İzmir 15 1 Akşam) — Uzun zamantianberl yükseliş kaydeden pamuk flütlerinde son günlerde bir istikrarsızlık görülmektedir. Söylendiğine göre Çekoslovakya İle Polonya kliring vaziyetleri müsait olmadığından kendilerine vadeli tediye esası üzerinden satış yapılmasını istemektedirler. İhracatçılarımız İse umum’ usulün aldığı şekil üzeride satış yapılmasını uygun görüyorlar.
Almanlar da İstekli görünüyorlar. Dün 432 kuruştan kapanan pamuğun beş lirayı tecavüz edeceği de ayrıca belirtilmektedir.
■ 11 I
Görülmemiş kuraklık --------■-----
Konyada bazı bölgelerde tohumlar halâ çıkmadı!
Konya 16 (Akşam) — Bu yılın sonbaharı Konyada görülmemiş derecede kurak geçmiş ve toprağı sapan işlemez hale getirmiştir. Bu yüzden çiftçinin elinde ekl-lememlş binlerce ton tohumluk kalmıştır.
Ekilebilen sahalarda tohumlar çok zayıf olarak çıkmış, bazı bölgelerde ise hâlâ çıkmamıştır. çiftçilerimiz büyük bir »ndişe İçindedir.
Kulağı koparılan misafir
Konya 13 (Akşamı — Aslen Bozkırlı bulunan ve Konyanm j Furkundede mahallesinde oturan Abdullah, karisiIe birlikte komşusu Şekürenln evine, gece misafir olarak gitmiştir. Abdullah. Şekûreye zorla tecavüz etmek İstemiş, boğuşma esnasında. Şekıîre, AbduUahtn sağ kulağını dişleriyle kopar-
Stradivarius’un kemanı bulundu
Bir İtalyan sütçüsü, Stalingrad muharebelerinde bilmeyerek bu kemanı satın aldı
Roma 14 IA.A.Î — (United Press): Müziğe meraki» bir İtalyan sütçü. dünyanın en meşhur keman ustası Stradiva-rtus'un tekrar hatırlanmasına sebep olmuştur. Stradivarius’un 17 nel ve 18 inci asırlarda imal! ettiği kemanları, bugün, bütün dünyada eksperler ararken,, İlim adamları da bu kemanların ve kemanlara sürülen verniğin ne gibi hususiyetleri olduğunu, boş yere vakit kaybederek keşfetmeye çalışmaktadırlar.
Bir Italyan sütçüsü, bir şans • eseri olarak Stradlvarlus kemanlarından blrLne sahip olmuştur, 32 yaşında olan Camilllo Germi, boş vakitlerinde keman çalmayı sevmektedir. İtalya harbe girince CamUio da askere alınmış ve dahil olduğu birlik Rus sınırına gönderilmiştir. Rusyada Stalino'da dolaşırken, satılık bir keman gözüne ilişmiş ve takriben 100 dolar vererek kemanı salın almıştır.
Harb nihayete erince, tekrar Melzo’da sütçülük yapmaya başhyan Camiilo, bu kemanı beş sene kadar kullanmış ve temizlenmesi lüzumunu hissederek bir ekspere götürmüştür. Eksper, kemanın harikulâde olan sesini duyunca verniği dikkatle kazımış ve altından Lâtince şu yazı meydana çıkmıştır:
»Antonlus Stradlvarlus, Cre-moensis faclebat anno, 1713...»
ÎUlyaniar, Stradlvarlus kemanlarının sırrının tahtasında 1 olduğuna inanmaktadırlar. Cre-mona’da yetişen bütün keman ustaları, Alplerde yetişen çam ve akça ağaçtan keman yapmakladırlar. Bu ağaçlar- ormanlarda yol olmadığı İçin a-kar sular vasıtaslyle nakledilmekte İdiler. Italyanlara göre, ağaçlar su içinde nakledilirken su, odun hücrelerinin diziliş şeklini değiştirmekte ve bundan dolay» bu tahtalarla yapılan kemanlardan daha İyi ses çıkmaktadır, Nitekim 18 İnci asırda Stelner adlı bir keman ustası kendi memleketinde orta değerde kemanlar İmal ettiği halde Cremonaya gelince daha güzellerini yapmağa muvaffak olmuştur, 18 inci asırda bilhassa Napolyon tararından Cremona-da İyi ve güzel yollar İnşa edildikten sonra keman İmalâtı eski kıymetini kaybetmiştir.
Stradivarl. Master Amalinin, çırağı olarak 13 yaşından İtibaren keman İmaline başlamış ve uzun zaman bu ustanın yanında çalışmıştı, 1666 yılında, imal ettiği kemanlara kaim san bir vernik sürüyordu. 1684 yılından I sonra Stradlvarlus- kendine has tahta renginde vernik kullanmağa başlamıştır.
Stradlvaji. öldüğü zaman 93 yaşında idi ve 71 senelik ustalığı devrinde bin kadar keman imal etmişti. Keman İmalinden iyi para kazanamamış olan Stradlvarlnln bugün dünyada 543 kemanı bulunmaktadır.
Viyolonist Mlscha Elman 1717 yılı yapısı bir Stradlvarlus'a Pa-riste takriben bir buçuk milyon frank vererek sahip olmuştu.
Sıvasta bir hırsızlık
Çalıştığı evden mücevher çalan kız yakalandı
Sivas 14 (Akşam) — Bir müddet önce şehrimizin Paşnbcy mahallesinden Arife Tozan İsminde bir kadın emniyete müracaat ederek 2500 lira tutarındaki ziynet eşyasının düğün işleriyle meşgul olduğu bir sırada çalındığını ve bu hırsızlığı bir kaç gun evvel yanına aldığı 13 yaşındaki hizmetçi kızın yaptığını söylemiştir. Filhakika o günden sonra hizmetçi kız eve dönmemiştir. Şehrimiz emniyet memurları yaptıkları araştırmalar neticesinde kızın Hafik ilçesinin Horhun köyünde bulunduğunu tesbit etmişler ve genç kızı çaldığı altınlarla birlikte yakalıyarak şehrimize getirmişlerdir. Mevlûde ismindeki kız adalete teslim edilmiştir.
Doğu Almanyada koyu sefalet hukiim sürüyor
Berlinlilerin Ruslara karşı kin ve nefreti. Tahayyülü imkânsız bir sefalet manzarası, Doğu Almanyanın nüfusunun dörtte biri mülteci Alınanlardan mürekkep
Journal de Gencve yazıyor: Kendisine »yeni» ve «demokrat» sıfatlarını takıştıran lâkin hakikatte Moskova reji İminin bir devamından başka bir şey olnııyan komünist rejiminin beş senedenberi kökleşmek yolunu tuttuğu doğu Almanyada hakiki durum nedir?
Almanyadakl Sovyet işgal bölgesi, bilhassa kütle halinde yapılan hava Bombardımanlarından zarar görmüştür. Saniyen. son Alman ordularının ve mahalli gönüllülerin inatçı ve ümitsiz mukavemeti çok şümullü bir tahribata yol açmıştır Bütün bu hazin harabe ve yıkıntılar karşısında İnsan gayri ihtiyari son Alman müdatlleri-nin çetin mukavemetini, vatan lannın yıkıntıları arasında ölmek azimlerini, kütle halinde intihardan başka bir şey olmı-yan son savunma gayretlerini yadetmektedlr.
Bu harabeler ve bu gerçeklerin hatırlattığı daimi bir unsur vardır ki onu ne ihmal etmeli, ne azunsamalıdır; Almanlar, muharip mizaçlı insanlardır, bu hususiyet bilhassa PrusyalIlarda daha barizdir, ve flitler rejimi sırasında Alman gcnçUğine şovinlst bir eğitim verilmiştir. Bütün bu harebe ve bu gerçekler, Almanların Slavlara karşı duydukları ananevi istihfaf), Almanların Ruslara ve Rus rejimine karşı besledikleri husumeti belirtmektedir.
Kaç kere Almanlar ellerile bu harabeleri göstererek Fransız askerlerine: Mademki ell-nizdeydl, neden siz buraya Rus-lardan daha evvel gelmediniz?» demişlerdir. «Eğer evvelâ sla gelmiş olsaydınız. Bu tahribat; vuku bulmazdı, zira medeni İnsanlar olan sîzlere, müttefiklere şerefimiz lekelenmeden teslim olabilirdik»
Eğer doğu Almanyndakl hakiki durum hakkında sağlam bir hükme varılmak, bu bölgenin müstakbel gelişmesini ve İmkânlarını mütalâa etmek İsteniyorsa, bütün bu anlattıklarımız gözönünde tutulmalı ve hesaba katılmalıdır Bir Berlin-II İle görüştüğünüz vakit, Ruslara karşı beslediği kin ve nefretten size çekinmeden bahseder. Yeni komünist rejiminin ağırlığa doğu Almanya üzerinde kendini hissettirdiği nlsbette bu kin ve nefret artmaktadır.
Berllnliler, şehrin doğu bölgesindeki hayat şartlarım şehrin batı kesimlerindeki şartlarla mukayese etmekte ve bundan kıskançlık ve İnfial duymaktadırlar. Bu sözü sıksık I-şitlrslnlş: »Batı kesimlerdeki mağazaların mal dolu ve süslü çamekânlarını büyük bir hasretle seyretmekteyiz. Ne yazık kİ doğu bölgesine mahsus zavallı marklarımızla hiç bir şey satın alamamaktayız».
Bu gibi sebepler yüzünden, Berllnliler, Ruslara karşı duydukları kini hatalılara karşı bes içmektedirler. Bunun en bariz delili, gerek Berllnin ablukası ve /hava köprüsü* nün kurut-| ması, gerek sözde «hür» komü-
nist gençliğinin bir dini bayramı dolayisiyle bir müddet evvel yaptıkları meşhur toplantı sırasında Berlinlilerin takındıkları tavırdır.
Tahayyülü imkânsız bir sefalet
Lâkin bütün bu anlattıklarımızdan çok daha mühim noktalar vardır. Rus İşgal bölgesine geçildiği vakit, İnsan, tahayyülü dahi Önceden İmkânsız olan bir sefaletle karşılaşmaktadır. Doğu Almanyada halkın elbiseleri paçavradan I-ba re 11 İr, ve halkta takip olunan bir hayvan hali vardır. Fransa Alman İşgalinin en feci anların da. veya Almanyanın teslimini mutaakıp bat» Almanyada hiç bir zamen bu kadar fecî bir sefalet müşahede olunmamıştır.
Bütün bu sefalet yetmiyormuş gibi, doğu Almanyadakl bu zavallı, bu aç. ve bu bitkin halk, kadınlar da dahil olmak üzere, hartada en az 48 saat çalışmak tadır. 17 ağustos tarihli ve 253 sayılı Sovyet emri mucibince, erkekler ve kadınlar saatte as-gri yarım mark mukabilinde çalıştırılmaktadır. Bu bölgede tatbik edilen yeni lş kanunu, ücretin ancak verime tekabül etmesini kabul etmekte, ihtisasın hak va LmUyazlanm, kıdemi, tanımamaktadır. Yalnız verim aranmaktadır.
Halkın malıdır vecizesi gözleri boyayamaz
Doğu Almanya’nın bedbaht sakinleri İçin yegane teselli! I). her fabrikanın methaline göz alıcı kırmızı bir zemin üzerine yazılmış olan Halkın malıdır» İbaresidir. Lâkin bu pek İdeal vecize. Alman İşçilerinin dünü bugün ile mukayese etmelerine mâni olamamaktadır. Sovyet bölgesindeki Alman işçileri, bugünkü feci şartların tesirile eski Hitler rejiminin kötü taraflarını unutarak ancak İyi veçhelerini hatırlamakta, ve şöyle düşünmektedirler:
Türk kadınlar birliği başkanı
Ankara 13 (T.H.A.) — Türk Kadınlar Birliğinin İlk genel kongresinde seçilen 35 kişilik genel kurul bugün saat 10 da Kızılay binasındaki hususi dairesinde toplanmıştır.
30 üyenin iştlraklle yapılan bu toplantıda Başkanlığa Mebrure Aksoley, başkan vekilliğine Dr. Mediha Eklem, genel sekreterliğe Esma Kayman, muhasipliğe Saadet Akışık seçilmişlerdir.
Yalovada inşaatçılara kredi açılacak
Ankara 15 (Akşam) — Emlâk kredi bankası umum müdürlüğü, 1951 yılı inşaat mevsiminden itibaren, Yalovndakller de dahil I olmak üzere İnşaat sahiplerine kredi açmağı kararlaştırmıştır.
İspanyol operet trupu artistler! çelenk koydukları Taksim âbidesi önünde.
«Muhakkak ki o zaman pek serbest değildik, lâkin hiç olmazsa işçiler İçin rahat evler inşa edilmişti, ve çalışmak partiyle kamımızı aşağı yukarı doyuruyorduk. Senelik mezuniyetlerimiz vardı, deniz seyahatlerine çıkabiliyorduk. Bugün İse, bir etrafa bakın: hürriyetlerimizin şon izleri de kaybolmuştur, tamiri hususunda kimse-blze asla yardım etmediği harabeler içinde barınıyoruz, kimse doyasıya yemek yiyemiyor, ve her gün daha fazla çalışmağa zorlanıyoruz».
Bu yüzden, sovyet bölgesindeki Alman halkında bazı bariz hususiyetler göze çarpmağa başlamıştır: Eski Alman gru-runun bekası, hürriyet ihtiyâcı, Ruslara ve anların temsil ettikleri rejime karşr gittikçe kuvvetlenen bir kin, maziyi — hattâ Hitler rejimim .— özleyiş.
Bir nevi fatalizm, kaybedecek artık hiç bir şeyi olmıyan bu bedbaht milleti tehlikeli bir harb psikozuna doğru sürüklemektedir, Ve Almanlar kendilerinin Sovyet tahakkümünden kurtulmalarını mümkün kiloca cak bir harb istemektedirler.
Almanyadakl durumun vahametini arttıran sair âmiller arasında doğu hudutlarının tesbit i meselesiyle mülteciler meselesi vardır. Doğu Prusyadan, yeni Polonyadan ve Südet bölgesinden tardedllen mültecilerin sayısı muazzam bir yekûna baliğ olmaktadır. Almanyaıun Sovyet bölgesinin hakiki Alman nüfusunun 16-17 milyon olduğu kabul edilirse, bu bölgeye hâlen dört buçuk milyon mültecinin gelmiş olduğunu kabul etmek lâzımdır. Son zamanlarda kolonyadan tardedllen bir buçuk milyon Alman bu rakkama dahil değildir.
Sovyet bölgesinde, mülteciler meselesi bütün vahametini muhafaza etmektedir. Doğu Alman cumhuriyetinin mukadderatının tâyininde bu mesele dalma hesaba katılmalıdır.
Göçmenlere yardım
Ankara 14 (AA.) — Göçmenlere yardım komiteleri her tarafta faaliyetine devam etmektedir, Tirebolu’da İlk defada 551 lira toplanmış, İğdır’da göçmenlere ve Kore şehitlerinin ailelerine yardım için bin Ura teberru temin edilmiştir.
Kadınhan'da çarşı, tüccar ye esnaf 700 lira teberruda bulunmuşlardır, Ayrıca yiyecek ve giyecek eşyası da toplanmıştır. ______________
Meryem Ananın mezarı için tetkikler
Efes 15 tMuharrlrlmlz Şahap Balcıofelu bildiriyor» — İzmir volisi Osman Sabrl Adal, muavini Cemil, millî eğitim, bayındırlık ve arkeoloji müzesi müdürleriyle basın mensuplarından mürekkep bir heyetle buraya gelmiştir. Beraberce Meryem Ananın mezarı hakkında mahallinde tetkikler yapıyoruz.
AKŞAM
15 Aralık 1950
Sahlfe 6
KÜçO

014UAMJ30H tHGtLizce, frahsizca daktilo BlLEN — V« bütün yıınhâne U-la.ı 1la meşgul clabUtcch. TÜJMmI İyi olan ecnebi ttbaalı bir genç İl aramaktadır. Müracaat: Foata kutuau 475'4 ı □ rümmuna. »» - I
CUH GÖRMÜ* KÜLTÜRLÜ. rv l| LEBİNİN BÜTÜN İNCELİKLERNE TARİF GENÇ BİR BAYAN—Yaşlı. son-gin ve klmsetlı bir bayın ev lalarını deruhte eder. Akıaıtı'd* TA- rllmu-auıın yazılma»! -8fc “
BİR SÖrOR 1$ ARIYOR - Hususi aı abalarda yellarrınk ICln U acıyorum Müracaat Mercan Tıgcılar gıktır hat» No. 7. Tel: 2122C
310 —
SATILIK PİYANO — Amerikan, üç pedallı Cour Cınvaanr çok temi* vi-ılyetta. Azimet dolayım İle aeela «a-liiıklıt. Fiat mattuan İN» TL. MU-racanı P.K. 172# Galata 326 —
ACELE BATİLIK — İki Aatıraian bir tilki daı ininden mantOİBf, hjfl fcul-latulmadıle Müracaat: İsparta Halı Patan Hamtdlye Türoa meydanı No. M/*. 30B - I
HUSUSİDE KULLANILMIŞ — Halk tipi kaanaklı har Ha •lverlşll Amerikan Jlpl aalııbl aliyle 43U(> liraya katılıktır. SulianahıMt Küçük Ayaıol-• * cadden M ye mUraraal.
MI - 1
DEVREN ACELE SATILIK BAKKAL DÜKKANI — Mtuyede Ernlr-gân caddesinde No 54. Zelcerlya Mer-demerd'e müracaat. 363 — 2
SATILIK ARSA — latinyeda Emiç-gân caddesinde A o. 54 İmardan mü-»nndell. çarşıya, olobtis duralına. İskeleye çok vakın kİ katlı eve elve-rl»ll. M(lra*a»l Zekeriya Mcırtemerde 3«4 — 2
SATILIK Ev — Bevoftln Nuri Ziya
Sok -eski PoldbVn» N(- 51 saat 10
12 ve kadar birinci kat» 319 — 2
SUADIYE — iren istasyonuna iki dakika mesafede, kbşebli'i 25 x -1®' ve 15 x 3,'S Koyulu, içinde tıışiarı mevcut, deniz götür aceıe satılık arsalar. Tel: Mflül. 205 - i
KİRALIK - SATILIK DEPOLAR — Fabrikalar rnıntokasr Kurtuluş Rıım nıezorlıâl clvarıııdn elektrik, gaz. (u bulunan küçük büyük emprime, çikolata ve hor ımaUihaneyo uygun depolar kiralıktır. Süreyya Krsöz. Telefon: 83100. 172
KAÇINILMAZ BİR FIRSAT — Taşız asapta ov vb apnfltmnn yapmaya müsait l«xıs 391 M1 blr s,a* aclmet dolayısıyla ocola altılıktır. Müracaat: NurcHIn Sayı Taşksıap Softasınan Sok. No. 40. Sabahları aaal ona kadar İM
takyIM batisi — Toplan İleti M kuurştur. Beyojlu. Ar ainemaıı Sok, No. 11 on ılıt kal. 301 —
KİRALIK APAPTIMAN DAİERE-LERt — Taksim lulımhnne bası Tar-labzşı Cad. 18. Müracaat her gilıı 2 den 5 e Kadar. 382 — 4
SATILK EV — 5 Od*h kflrgiı bina İki daireli terke* İçinde. Haakö.ı Okmeydanı caddesi No 7li e müracaat, 3W — 2
ACELE SATILIK — Bo*iâiwıda Vükelâ caddesinde boş düklsilıı ev iç. erenkby caddesinde üç odalı bahçeli kârglr ev. Bovta.vhda bukk.il Servete mütacaat, 3(m — s
DİKKAT — Müsait halle satılık konıpie DlşUUbt munxgneh»BMi Fatih - Kıztaşı eaılıltrl Ege Ap birinci kat Her gün Ofley: kadar. Telefon: 20359 307 - 4
KİRALIK KAT — BakırkoyOnd». İstasyonun hemen yanında büyük bahçeyi havi, etrafı açık, havadar, zâ-bnlıtnn akŞAma kadar güneş İçinde Uç bflyUJc oda. geni» bir hol. havagazı. elcKlrlK. »u ve hamamı muhtevi lAmaınen müâ'.akll bir kat klra-likltr. Adreş Bakırköy, zeytinlik mahallesinde Halkçı lokûâı 14 No. İr haııe. içindekilere müracaat
213
ABNAVUTKÖY — Kır koleji yanında bUumum btlıhl t**lı*lı bulunan 2.5 katlı dört ta-afı açık köşebaşı bohça içinde deniz» nazır boş bina maktuen 18 bin Ihaya; Nlşanta-ında biç apatlıman «çala satılıktır. Telefon 83912 yo müraenot 289 - I
Inglizce. FRANSIZCA — Muhaberatında ve stcııö - daktiloda tcc-_ rübchı vardır. Bütün gün vb yahut hafindi bir kaç «oat için l> aramak-U«n>. A. N no.la kutun 1M3 Çalan S» - *
İKİ BİN LİRA DEÛERİNDE — Spor tekne Içte.ı dört Biliridir donir motörü kullanılmış ekunomlk bir otomobille rl»|lg"ır Adrea KUseratf Ralf Paj» ktykü Venlkö).
303—1
TAKSİTLE İNŞAAT - Fatihteki inek şartlyle bir vı iki daireli apaıiı-rnanlar yapılacaktır Ortaklık 230 II-Kooperatlfl. Çarjlkapı Avdınel Favııj
No. 28. Telef an 2iK« 358 — I
SATILIK ATÖLYE — Madeni İğlere »it atiliye, yeni torna, ın»kk»p. presler. İrere devre» veya parça parça MtılikLır. Tophane Nrvntllrv raddesi 405 , 308 - I
ÇOK İYİ ALMANCA BİLEN — Bir Türk genci. Almanya ile iş yapan her hangi bir müerses^de I] atamaktadır. Ak-am da (T. E • rümucunn
3J1 -
HEDİYELERİNİZ İÇİN BULUNMAZ riRSAT — Viyana mamulât* çift pırlanta yürük, pırlantaiı aaat. yakuttu pırlanta y‘.IrUl. İle biterin pn tantali inci yürilk. pııianlalı altın kadın tabakası «alılıyor 8-10.5 arasında 30189 Telefona 313 — 4
VANİKOY İSKELESİNE BİTİŞİK -35 metre denize yüzlü, an» cephesi a»falla olan 1®U mene yalı, depo İnşaatına milsait ana eatılıkiıı. Tel. 23S53, 355 — 2
İPOTEK PARA İSTEYENLERE — ilk. arza, yalı, dükkân alanlara. Kalanlara ciddiyette lavassul colllr Müracaat saat 10-11 Tevflk 42704
IA2
KADIKÖY - HAYDARPAŞA - 18-keiçlerine İki kilometre asfaltta beş tane a«rl ahuları ıkl dalıelı elektrik.
I köşklü, ayrıca bahı-ivan evleri gorajlı binlerce meyva ağacı bulunan küçük çinik »giılıktır, 42İ9S va 89-1
KADIKÖY MODADA - Sahibi e-Llndan boş tealini ucuza aatılılc ev. Moda Zühal «okak No. 16. Önü ve arkası bahçeli, güneş görür, içi dışı yağlı boya v« «ekiz odalıdır kabında kat kal kiraya verilebilecek şeklldodlr Mtılavassıt kabul dilmez. Günün her saatinde Galata Rıhtım caddesi Fazlı han üçüncü kala müracaat «dilebilir 288
BAYAN SEKRETER ABANIYOR -w Sen .ıııtuio ve bilrö Igleriıia vâkıf olması şarttır, l.-san bilenler tercin edilir. Müracaat Saat 10 H8 13 ara-aımbı Galata. Nnatibcy Cad No. 108 Gürtıaıı İV». S*1 —
FACİT — Hewp roakificsi tamiktir. Telefon B0H8 e nıUıcaat
BAYAN ARANIYOR — Ankarada Bren yaylı bir baya bakmak Ötere çok terbiyeli ev lılarin" tamamıyla vâkıf kibar ve kültürlü bayan aranıyor Artu ednlertı' Akşamda «Şana* rümurıına müracaatları 3Ö — 1
SATILIK PORTATİF ODA — Sökülüp takılabilir oda olarak kullanılabilir yaftmur gcçınn bir lift satılıktır. Aksaray Slnekllbafte aokak No. 25,i e müracaat. 3ta — 1
SATILIK SINA - Tft-': ı»cn 1000 MB hor tarafı yol ile çevrili 7OÖ M2 örtülü. elektrik, ga». ve >11 IcSisnlı bulunan. sânayi m intaka unda, hâlen fabrika olan bir bina satılıktır Müracaat: Bay Sadullalı Gökçek Bah-«rkapı Ecıar.ol aâlilbl 300 - I
KİRALIK KAT — Lâboraluvar. çin-kograt vı işlere müsait 95 M2 tik bir solon Adrcr C..fla|n»lu CUBBİ Nadir sokağı No 10 a müıneaal Kemal Matbaası No a. Bitişik bina.
331 - I
ŞİŞLİNİN HAVADAR v. EN GÜZEL YERİNDE - Dört dalıelı apartı-maıırn iki daiıcM dörder oda İki dairesi de beşer oda Um konfor Tasarruf kanunimi uygun olarak kat kat satıhkiır. 42394 ya müracaat.
243 — (
SATILIK EV - Kadıköy Soâiltlu t «ma tramvay durafı kartımdaki 13 numaralı hane utılıktıı Üst tararındaki 14 numaralı dükkânda Saba-lıaddln Erlıeslcr'z müracaat. 262
ÇOK İYİ FRANSIZCA BİLEN -Tercümeye muktedir daktilo aranmaktadır. Aşircfendl caouaal. İmar Han. Kat t - Doğun Şatlık v* S'gOJU-İBH A S. 281 - 1
MÜREBBİYE AHANIYO.t — Dört yatında Dur erkek çocuja bakmak ve IJun öfiretmek ICİÜ Fraiım-r». Alman-ra bilen bir bayana İhtiyaç vardır. İsteklilerin 60482 -e mürnrartları.
335 —S
SATILIK BUİCK — Hemen yeni, radio. kaloriferli. 1943 modeli dört kapılı Süper BrUek satılıktır. Beyoi-lu. Boğuk esende İstanbul Garajı ııa müracaat Telefon 44 - 098. 42 - 506.
317 — I
EMLÂK ALICI .. SATICILARIN DİKKATİNE Senelerce dürüsllüâll İle tanılmış DOĞAN İS» btramanız menfaatiniz leamd'r Beyoğlu Mis sokak 25. Telefon 15151. 311 - I
KİRALIK ATELYE — Yeni bina Lâboraluvar ve emenli içlere müsnıt 60 M2 üç «aton lyn ayrı veya hepsi birden kiralıktır Yeslldlrek Necip e-fenut Sok. No. 5, CİCİ ban Müracaat Tel: 22819 129 - 2
KİRALIK DAIRFLER - Orloköy'ün tobttsa btr dakika, fevkalâde manzaralı. gömme banyolu. 3. 4, 5 odalı Bpârtiman dalrelCıl Müracâat 85240.
244 — 2
f.'.ı.u4J4:nn
ALMANCA DERSLER - Öğretmen tarafından Veritftıakledlr. üniversite mesle(e gcire ders yapa, vr tercüme eder. Mektupla Alııam'd» Frau P. 9. rUmtuıına 283
SATILIK CİNS KÖPEKLER — İyi kan Alman kurt yavruları, dan ayLık boldok. av. Miorter. pontaı dört aylık. Müracaat: Urun çarşı ETİ Sabanın kalıvCilnde Kâmil».__________2M
ORTAK ARANIYOR —cok kârlı btr İş için 5000 Ura »armayell ortak aranıyor. Saat ondan on İkiye kader telefon edilmesi 81M8________808 —
MADAM YABANCI ÖĞRETMEN — Almanca, piyano ve İngilizce dersler, çocuklara v« büyüklere verir Semtin oturanlara da gidebilir Akşam ga»-t»sinde H.P.S 244 — 1
ACELE PARAYA İHTİYACI OLANLARA! — Kıymetli emlâk ürerine a bin liraya kadar birinci derecede Jp»-lelı verilecektir Ciddi taliplerin Bey-o|lu posta kutusu 2317 ve müracaatları________________________.359 -
İNGİLİZCE — imerıksü» okumuş Ve Amerikan rneklcpferlndc İngilizce öğretmiş bir genç Uç ayda lisan türetir. Akşamda (û S» rumuzuna müracaat. 351 — 1
KARLI BİR İş — Btr guıor f.ıbri-k«sı için ortak atanıyor veya satılır. MUrcaal Tophane Boğazkesen caddı— »1 No. B6____________________303 — 6
AR BETA MUES5ESES1 - İnşaat Ve elektrik lahar-nda proje ve taahhüt işleri kabul edilir Hususi etütler yapılır. Galata. Banka sok. Yarman han No 16 MOracaı saat 18-19
1S8 - 3
KİRALIK HANL - Dört odalı müstakil ve her ttlrlü konforu haiz Mecldlyeköyünde kiralık hane. Telefon: 60540 İÎB - 1
BÜYUÜK FIRSAT — Bcyollunun en mutenn yerin >e tramvay caddesinde altında ıkl kat d ilkte» m dürt katlı bir bina acele şahlıktır. Muta-vouıt kabul edilmez. Hcı gün sual on dörde kadar 830.19 lelefon» müracaat. 323 —
İPOTEK MUKABİLİ PARA VERİLİR — Gayrtaumkııl ürerine ipotek mukabili ta’-ş«8utıı>ım“iı para verilir Galaca Rıhtım Alime Valuf han T. Telefon: 42916 29ı
DEVREN SATILIK KIYMETLİ ORTAKLIK HİSSELERİ - DETAS Ltd. OrUklılının Yedikuledrl ı CAM Fabrikasına ait bir kuım htereler devrap satılıktır. Müracaat Yedikulede tramvay C4d. No. 70 - 72 299 —2
MEKTUPLARINIZ) ALDIRINIZ Gatetemu fd»r„in> adres oLarat îöstermtş itan kartlerlmlıd«B Kollejll — FHMoJI - MJ> — tşbllir — San» — T-A — namlarına gelen mektupları ıa«-re ha nehirden eldırmalan rica
BAKrRKOYDE SATİLİK ARSALAR - İstasyona Î20 metre mesafede lalan bul asfaltı ürerinde, neherl 400 -5(M metre kare. parscUcnmlg S ar«a , metrekare» 8 8 liradan. MüracaaL Tel: 60975. 273 - Ş
DOKTOR ARANIYOR — Bir Ubo-ratuvarın iıtan'ıul'ünki propaganda hilcıi için tıp *»ı amit veya yeni menin doktor aranıyor $I»U P. K, « k». ya hol terotlmeal. lalen İlen ücret ev fotoğrafla yanlı müracaat.
34ü — 1
MAĞAZAMIZ ıçiN — İyi msajia euılı bir bayana, tecrübeli tezgâhtara yardımcı küçük batana ve baya İhtiyaç Vardır İst. Pnft. ktltUlü 2io 342 — 2
ALMANCA VEYA İNGİLİZCE BİLEN — Bayanlara ihtiyaç vardır. Posta kutusu 1341 e I ere ti m el hallerlle (nU.uca«t etmeleri. 347 —1
I /Vİ S VTI^VESYA)]
MJTHJŞ FIR5VI — AZ kullanılmış mükemmel variyetle Cİvl makineleri ve yeni tel çekme makinesi acele satılıktır. Müracaat- Galata posta kutusu No. 1050 185 — 1
SATILIK MAKİNELER - Alman ChemniUer mark» yün, D.H Paten marka oamuk. trikotaj İM adet el trikotaj makineleri ve Smg*r dlkb, ve Ovarlok mal.'ot-lerl Müracaat her gün 8,30 - 18 e kadar Tef 37800.
24# - 2
SATILIK YENİ k KUfıK MANTO-Siya», yalını «mnartgsilcrj 74 - ıs arası. Bomonti. Tokalojlj So No. îî. Orta Kat. 258 — î
SATILIK OTOMOBİL - IIH9 modeli radoylu ka'.n.-lferll yeni vaziyette hususide kullanılmış Ford marka otomobil zat ılıktır Taliplerin 21.377 ye mu>a. »atlan, 344 — 2
SATILIK KAMLONET — Yeni de necck kadar az kullanılmış Enler marka bir kamyonet utılıftUr. Müracaat Avnl Bayman telefon 83002.
3M —2
SATILIK HUSUSİ OTOMOBİL — 14 bin kilometrede orijinal radyosu İle birlikte «Vauxıuıll> otomobili satılıktır, JMUrafrBiU Tel: 21012.
337 — 3
SATILIK TAKSİ — Hâlen takside çalışmakla beg yeni lâstik. yedek a-kumuıltörlle azlnjei doioyiHiyle u-tılrkltr. Müracaat ner gün Failli Malta. Malta Garajına. 344 — S
SATILIK TAKSİ — Az kullanıbnll radyo ve kaiörl.’erll OUmobll markalı taksi 6500 »Iraya aalıhkUr. Müracaat: Schudebatı Direkler arasında Tekel blyil No. tö 348 —8
P ABİSTEN GETİRİLMİŞ ZENGİN ETEÛİ GODELİ İKİ LUTUR KÜRK— uygun Halle satılıktır Lrrat Güler Cihangir Suum »akak N« II Ç«Uk-palas daire 3. 303 —|
YENİ BİR ARGO SAATİ — Ehven fietle acele satılıktir. Te!; &O74İ.
_________________________3» - I
ÇALIŞIR VAZIYETTE BİR KAMYON ACELE SATILIKTIR — Romoa-M Bulgar («reisi KosoTıUn garajLnâ müracaat. 3W — I
İNŞAATTAN ARİMI6 — İZİ halde kerenle v» tonliiR SU ÖapOlU NifSn-tejı Emlâk Cad. 12. Kapıcıya müracaat. 381 —
SATILIK ALMAN PİYANO — Yap-yom. üç padalJık, çapraz lallı demirlet Beyoğlu Galatasaray, YeiUçarfi cadde». Gazhane yokuşu. Erden Ap. 91 5 her gün aaat 10 ■ 14.
317 — 1
DİKKAT - İpole.k İsteyenlere tavassut ede/ Emlâk. arazi alım satımı ile vekâlet İslerini kabul «den her kesin İtimadını kazanmış elan Suhulet Emlâk ZarlI Öralp Beyoğlu Büyük Parmakkapi köşcbajı No 4. Telefon: 42396 340 — J
KİRALIK DÜKKÂN - Beşiktaş Çan'ımın l»fek verinde köşe basında lıcr ise elverişli dültkân uygun şeraitle MrMiktır Muraeaal B3W - H*« Fıı ın caddesi 38. 3IS - 1
CİHANCIRİN LN İYİ VERİNDE -Denize hâkim cephe IC. derinlik 22 İki yüz metre murabba i/r.arla alâkası oima'in ana zahiıktır Taliplerin 42396 3 a telefon 130-1
ŞİŞLİ SEMTİNDE — Bej katil dol • der odalı tam konforlu ayda 739 lira iradh apatııman sanlıktır Şişli itlas-yon apartımanı irr.'l En l&kçl Haşan ı Keskine müracaat. 270 — 2
SATILIK — irtahbulda raddede halı faaliyette çitte hunim Üsküdar Pa-salimanında denli kıyısında ve man-rarah arsalar ucuz flatl- satılıktır, Şljll Hatâskârgazl raddesi Kutlu a-partimanı 314 Daire S e her gün saat 10 - 14 ara»' müracaat
324 — 5
KİRALIK DEPO — Zemin kalında büyük depo 21911 Telefona müracaat.
326 —
KOCAMUSTAFAPAgADA ACELE TAKSİTLE SATILIK EV — Emlâk Bankası evlerinden 1/15 No. Iı cv. Ana edenlerin her gün İçin deki-lete müracaatları. 352 — 2
SATILIK EV ARANIYOR — İyi semtte dört odalı ev alınacaktır. Sa-tarakların n ille yerini, evsafını Ctm-berltuj. Peykbane «okagı 3» numarada Muhlddıne bltdimıelcıl
350 —2
İŞLEK — 5eke-ei, helvacı, börekçi. lokanta, mezeci, tütüncü, kahveci. baklcallye. lUİıaflyccİ dükkânı devretmek kârlı ı.ünc sermayeli ortak isteyenler Is'anbul posta kutusu i45 adresine yazsınlar. 348 — 1
ACELE SAFİLİK ARSA - Ayarpa-tâda Gümüaruyu caddesine çok yakın üç yola yüzü olan Ipçaat ruhsatiyesi aiınmu 580 M2 atsa ehven flatle satılıktır. Feneryolurıda İstasyon karjuiı 18 No. İlhan Akanl a müracaat. 340 — g
ACELE SATILIK — Fcnerynlu İstasyonu karşısında No. IS kötk satılıktır. 1100 metro bahçe terki» havagazı elektrik kamalizuyon vardır. İçindekilere müracaat. 343 — 2
TAKSİTLE SATILJK YENİ APAR-riMAN — KodıkOvünde tramvay caddesinde senevi 3&00 lira iratlı. 15 yıl vade T 5 f»Lt. 9500 ilra ipotekli. 10 yıl vergiden muaf, bedelinin yarısı peşin yan» taksitle ve sair tediye kolaylığı, Isoj teslim 34 bin Uraya a-cel aatıiıktır Kadıküyünde Altıyei-agrtndt Emlâk Bürosunda Tevil k Kenan'a müracant. 343 — 2
SATILIK — istanbutun Ijlek bir semtinde mağaza vo depoya elverişli bir fırının mülktjetl bot teslim aa-lıliklu-. Telefon 29974 341 — 2
SATILIK EV — Bakırköy ünde Çarşı mevkiinde ruenkhane caddesinde 8 kapı sayılı a odalı Wgir ev acele satılıktır. Tabp olanların içindekilere bat Mâl müracaat. 339 —
DEVREN SATILIK UCUk BERBER DÜKKANI — Tramvay durağında bakkal, elektrikçi, radyocu, tuhafiyeci, albisa boyahanoat, har işe alvc-rışll. Müracaat Fatih Malla inan İŞ Emlâk Tel. Ö5İZ 33» — t
.DENİZ KENARI — Sahilde depo olmağa ol verişil araş kira lık olarak aranmaktadır. ıthran Evrim» Sirkeci Yalıkfljkü caddesi 78 Aillys han. T«l: 88314. 332 — 2
KİRALIK BtR ODA — Terzi, ko-mlayoııou. kunduram için bulunmaz bir fırsat. Çımbar ıltsş »insmuı karşın, Emin Paşa han «amin kat No. 8 aynı yera müracaat 333 —
DİKKAT — Har türlü sanat erbabına elverişli atblva khalıktır. Gör-m«k ve konuşrr-ak üzere Beyoğlu Parmakkapı Mu şokak No. 10 da Solan Müccllittıancslna müracaat saat 18 İle 19 arsamda edinir
308 —
Yukarıda: Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin ricalini temin için kahraman Mehmetçiklerin Kunuri'de verdikleri artçı muharebelerinden bir sahne. Ortada: Mehmetçikler, düşman esaretinden kurtardıkları Güney Koreli askerleri cephe gerisine götürüyorlar. Aşağıda: Askerlerimiz, esir ettikleri komünist Çin askerlerinin üzerini araştırıyorlar.
O
İstanbul Emniyet Sandığının:
6 ncı Noter huzurunda çekilen 12/Axahk/950 ikramiye keşidesinde kazananlar
10.000.— Lira değerinde Kadıköy, Göztepe mahallesi Yeşil Bahar sokağında 800 metre karelik arsayı: Fatih şubemizdeki 65 sayılı Vadeli
Hesap Sahibi,
22993 numaralı vadeli hesap sahibi 2500.— lira Merkez Ş.
103709 » » * 1000.— lira Merkez. Ş.
104164 » » ■ 1000.— lira Merkez Ş.
369 » » » > 500.— lira Eminönü Ş.
101914 » * > B 500.— lira Merkez Ş.
112 » ihbarlı a > 500.— lira Eminönü Ş.
15535 » Vadesiz * 200— lira Merkez S.
99084 » Vadeli » 200.— lira Merkez Ş.
103799 » a » B 200.— lira Merkez Ş.
105604 > » > > 200— Hra Merkez Ş.
11566 » Vadesiz * » AYRICA 200.— lira Kadıköy Ş.
10 adet 100 liralık. 40 adet 50 liralık ikramiyeler şu-
be ve ajanslarımızdaki hesap sahiplerine isabet etmiş ve kendilerine bildirilmiştir. (17360)
Umum Bayi e müşterilerimize
Hakiki fabrikamız mamullerinin elinize geçmesi için toptancılara vereceğiniz siparişlerde
PAŞABAHÇE
Kelimesini tekrarı ihmal etmeyiniz.
TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM FABRİKALARI A. S. PAŞABAHÇE
Nakliye işi yaptırılacak
Sümerbank Bursa Merinos ve Hereke Yünlü ve Hah Dokuma Sanayii Müessesesinden:
BURSA
1 — a — Muessesemlz Lçln Mudanyaya gelmiş muhtelif maddelerin BursadakJ müessesemlze,
b — Milessesemlzden Sümerbank Hereke. Defterdar, Oenı-llk, Bakırköy, İzmit Sellüloz tnüesseselerlyle Alım ve Satım mü-essejeslnln İstanbul mağazasına ve bu yerlerden Bursadakl in üesseaemlze.
e — Milessesemlzden Haydarpaşa ve İsmi t yolu Ue yapılacak nakliyatın Haydarpaşaya ve mötekabllen Haydarpaşa-ya namımıza gelecek eşyaların Bursadakl miıessesemlBe nakil işi yaptırılacaktır,
2 — Buna alt şartname miiessesemiz Ticaret Servisinden alınabilir.
3 — Talipler şartnameye ekli listelere göre hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.12.050 günü saat 12 ye kadar mü-essesemlz. Muhaberat Servisine tevdi edecekler ve beş bin liralık muvakkat teminat akçesini veya mektubunu aynı saate kadar müessesemiz veznesine yatırmış olacaklardır. Teklif zarflan aynı gün ve saat 14 te talipler huzurunda açılacaktır
4 — Müessese anlaşmayı yapıp yapmamakta veya bu İşi dilediğine yaptırmakLa serbesttir. 17353

15 Ar alili 1950
AKŞAM
Sabite 7
Jüveyi anne
Beyoğlu dilberi
Kamelyanın katli
Yazan: Çizen:
Sermed Muhtar ALUS Salih ERİMEZ
(=»ENE 1895. Beyoğlunun kibar yosmalarından Kamelya, tarihte güzelliği, şuhluğu dolayısiylc baş üstünde taşınırdı. Mirasyedi beyler, paşazadeler, hattâ hünkâr damatları meftunu; etrafınacl pervaneydiler. Kamelya, Bursa sokağındaki evinde oturur- emrine amade kira faytonlylc her akşam Doğruyol, Şişli, Tepe gezintilerine; baharda Kâğıthane piyasalarına çıkardı.
Kamelya, tenezzühlerine çıkacağı sıra, senlin boyler Pan-galtı'da Dikrnn’ıın kıraathanesinde, Osm anlı ey Gazinosunda yolunu bekler, hemen arabaya atlayıp faytonun arkasına katılır- kâh llcrliyerck, kâh yavaşiıyarak, dilberin İltifatlarını celbe çalışırlar; haspa yağlı kuyruğu sezdi mİ gülümser, yumuşardı.
Bazatı Caddeikebirde yayan dolaşır, büyük mağazalara, kadın şapkacılarına, terzihanelerine de uğrardı. Kerliferli gençlerden peşini takib eden edene. Naıeninimlz kolay kolay her erkeği beğenmez, çehre züğürtlerine göz ucu bile Çevirmezdi.
Günün birinde- Sultan Elamidin en sevdiği damadı, pek kıymetli kızının kocası sokakta Kamelyaya taslıyor. Güzelliğine, tenasübüne hayran olup çılgına dönüyor; hurinin vuslatına ermeğe can atıyor. Gizlice buluşur a-kim duyacak?
Kamelyanın âşıkları tümen tümen. Ekserisi her gece evine ılcvanıdıı, dizinin dibinden ayrılmamada. Kulağına pırlanta küpeleri, parmağına zümrüt yüzüğü- göğsüne elmas broşu takmadalar. Ayrıca, avuç dolusu parayı da sökülmeleri caba...
(Arkası yarın)
Aşağıda, bahçede gül fidanları arasında nişanlım İle üveyi annemin gölgelerini yanyana otururken gördüm. Yavaş konuştukları için ne söylediklerini İşitemedim. Az sonra Karo-lun, Mlrandayı kucaklayıp dudaklarından öper gibi gördüm.
Teessürden çıldıracak raddeye geldim. Sonra ne olduğunu bilmiyorum, Yalnız ölen babamın duvarda asılı duran karabinasını kaptığım gibi iki defa üzerlerine ateş ettiğimi hatırlıyorum. Hâlâ kulaklarımda silâh seslerim işitir gibi oluyorum. Sonra bir beygire atlayarak ovaya doğru dört nala kaçarken arkamdan çığlıklar ve feryotlar geliyordu. Artık eve dönmedim.
Hayatın bin bir ıstırabı içinde piştim ve nihayet sahneye çıktım.
Blanka ertesi günü tiyatro ile mukavelesini feshederek şehirden ayrıldı. Aradan bir kaç ay geçtikten sonra Blanka-nın öldüğünü öğrendim, ölüm haberini de memleketin idari hayatında yüksek bir mevki İşgal eden Karola ben verdim.
Zavallı Blanka! Eğer Karo-lun sözlerini dlnleyebllseydl, kaybettiği saadete tekrar kavuşacaktı.
Karol Blanka'nm ölilm haberini derin bir teessürle dinledikten sonra bana hllabederek:
— Mlranka, oenim maşukam değildi. Eğer Blanka bizi ağır surette yaraladıktan sonra kaçıp gitmeseydi hakikati öğrenecekti. Centilmen bir erkek olduğunuzu bildiğim ve kimseye faş etmlyeceğinlzden emin olduğum için hakikati size soy llyeceğim.
Miranda, gayri meşru kızkar-dcşimdlr. Annem dul kaldıktan sonra talihsiz bir aşk neticesinde Mlranda’yı dünyaya getirmişti. Hem annemin, hem de kızkardcşlm Mlranda'nın şeref ve haysiyetini lekelememek için bu hakikati nişanlım Blanka-dan saklamıştım. Maalesef bu ketûnıly etimden doğan fesi neticeyi tamir etmek İmkânı kalmadı dedi, ve hıçkırıklara boğuldu. Çeviren- A. HİLÂLİ
Blanka’mn küçüktcnberl arkadaşıydım. Annesi öldüğü zaman genç kız, 18 yaşını yeni bilimi işti. Kalbi ateşle dolu, bal gibi tatlı bir kızdı. En güzel Meksika kadınlarının memleketi olmakla maruf Guada-lahara şehrinde doğmuştu.
i Bir gün babası, hem üvey annesi, hem de ablası yerine | geçecek genç bir kadınla evleneceğini kendisine söylediği zamnn Blanka’mn kalbi derin bir elemle burkuldu. Genç kız, yuvalarına girecek olan yabancı kadını asla sc-vmlyccckU. Bir müddet sonra babası ölünce Blanka genç üvey an neshe beraber kaldı.
Blanka ile İki Öz kardeş gibi sevişiyorduk. O, beni diyar diyar dünyayı dolaşmağa sevke-den büyük ıstırabımı biliyor, tatlı sözleri ve şefkatli muamelesiyle benE teselli etmeği ihmal etmiyordu.
Bir gece, tiyatronun büfesinde beni yalnız İçerken görür görmez, yanıma yaklaştı ve tatlı sesiyle:
_____ Plyer, derdine ben de ortak olabilir miyim? diye sordu.
Blanka, altı sene siiren uzun bir ayrılıktan sonra büyük ve şöhretli bir artist olarak memlekete dönmüştü. İtiraf edeyim kİ, o gece genç artist, tatlı sözleri ve şefkatli muameîcslle içimi bürüyen ıstırabı hafifletmeğe muvaffak oldu
Fakat ertesi akşam onu teselli etmek sırası bana geldi. Temsilin birinci perdesi bitti de kolise donduğu zaman meyus ve perişan Ur lir tltriyerek kollarımın arasına atıldı:
— Öleceğim Plyer, sahnenin üzerinden İlk sıra localarında iki hayalet gördüm, sen de hlr bak. Siyah bıyıklı bir erkek ile çok güzel bir kadını görüyor musun? Erkeği Karol, kadın da üvey annem Miranda dır. Şayet sen de onları görürsen gözlerimin beni aldatmamış olduğunu anlıyacağun. Fakat bunlar, çoktan ölmüşlerdir dedikten sonra düşüp bayıldı.
Gözlerini açtığı saman ateşler içinde yanıyor, sayıklayıp duruyordu. Blanka, ikinci perdede sahneye çıkamadı yerini başka bir artist aldı. Kendisin! oteline götürdüm ve şafak sö-künceye kadar yanından ayrılmadım.
Blanka, karyolasına yatırılır yatırılmaz, odasının kapısına vuruldu. Gelen oda hizmetçisi İdi:
— Mösyö Karol, dışarıda bekliyor dedi.
Bltuıka birdenbire karyolasından doğrularak:
— Defol buradan. Odamdan çekiliniz. Sen de Plyer git de Karolu kov. öldür, üzerine ateş et diye haykırdı.
Koridora çıktım. Bianka'nın sözlerini lşiderck sapsan kesilmiş olan Karolu orada buldum. O, beni görür görmez:
— Biankaya İzahat vermek istiyordum da... diye kekeledi.
Odanın İçinden Karol’un sesini duyan genç kadın korktu, yüzünü elleriyle örterek :
— İzahat dinlemek istemem. Gidiniz, buradan gidiniz, beni rahat bırakınız diye bağırdı.
Karol ile kendisine refakat eden Mlrandayı uzaklaştırmak için epey zahmet çektim.
Odaya döndüğüm zaman Blanka, sararmış bir çehre İle karyolada oturuyordu Zayıf bir sesle: „
— Affet beni Plyer I Buraya dönmekle hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Karol İle Mlranda-nın kini olduğunu biliyor musun?
Kadın, annemin yerine geçen, sonra hayatımın biricik âşıkınj elimden alan üvey annemdir. Maceramı dinle. Belki sana garip görünecektir. Ben de tiyatroya intisap etmeden ve hayata atılmadan evvel saf ve masum bir kızdım. Babam, ikinci defa evlenlnccye kadar evimde mesut yaşadım. Üvey annemi sevmemekle beraber, cüdan nefret etmemeğe alıştım, Sonra bütün kadınların başına gelen mukadder âkıbct benim de başıma geldi. Ben de âşık oldum, Karolu sevdim. Nişanlandık. Evlenmeğe karar verdik. Her şeyi hazırladık O gece kulağıma taLlı aşk sözleri fısıldayan nişanlımla {abalılara kadar dansettlm. Yatak «lama çıktığım zaman ortalık ağarıyordu. Sonsuz 'aadetîm ve sevincim. derhal uyumuma mâni oldu. Açık pencerenin kenarına gittim.
HAMnffiLİ
Bu aylık kadın ve sanat mecmuası 30 nci aralık 930 «ay isiyle üçüncü yasını dnldurmv» oluyor. HANİME-Lİ'nin bu sayısı 3 renkli fevkalade ıfüzcl ve sevimli bir kapak İçinde bir ev kadınının moda, model, ŞlklS, Çiçek ve biçkiden utlunuz da. ev İdaresi mutfak lalen sitr ve edebiyat, çocukliıra uit blluller, dünyanın garip tarafları, yeni «neye nıısıl Rlr-mcllalnizZ Aplike isler; tarihi Semi-ramla, pek çok »üzcl c&zJcr. Zayıflama usuller), denlinizin çaresini sorabilirsiniz? Evinue bnfilı mısınız? Hikâye. roman, lıkrn. pafta, müsabaka. karikatüre kadar Vardır. Her kitapçıdan «ray. diz, FİMİ 50 kuruttur.
İstanbul TAN Matbaanı
ZAYİ — Yapı ve Kredi bankasının Beyoğlu şubesindeki 14835 numaralı hesabıma ait cüzdanı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
Yorgl Arhangcioğlu Beyoğlu Büyük Bayram sokak No 14.
Dr, Halit Şevki I AKYÜZ
Doğum Ve kadın hastalık- I lan mütehassısı. Kadıköy I Moda Ca.l Sarraf Ali 8o
No. 9
ZAYİ — Beyoğlu malın üdür-lüğünden almakta olduğum muhtacln maaşıma ait cüzdanımla müSiiddak mührümü kaybettim. Yenilerini alacağımdan eskilerinin hükmiı yoktur.
Mesture Kapalı
Abone bedeli
Ttlrkıye Kenet»
SoneJls Zwto kurur Mth> «urua
6 aylık ısou . tuoo »
d aylık H«? • ISUO •
Adres lebdin için cUI «urugluk pul udrıdcrllmelldlr Aks» takdir de nrlrea dcfilsürllmeî
Telefonlarımız Bftjınuhılrrh 20M5 Vnzı lalen - Idore MflHi I Mtıaur MMin
Roblülovvol S — Kasını 3»
imsak GtL Ö4lo tktndı Ak. Vals» E 13,51 3,3® 7,28 8,4« 12,00 1,39
V. spa 7.17 1’00 14jn 16.41 1820 laarenooe utannuı Usumu civarı Cemal Nadir tpuf> No 13
YENİ YAYINA
Mahkeme Koridorlarında
Her gönülde bir aslan yatar!
Bacaklarım uzattı, kelepçeli bileklerini gerdi, avurtlarını şişirip pufladıktan sonra derin bir of çekti:
— Oooof Allahım, of!
— Hayrola, ahbap. Çok sıkıntılı görünüyorsun.
Başını önüne eğdi, gözlerini Göğsüne dikip mırıldan, di:
— Şunun içinde neler var, neler! Kaynıyor, bey kardeşim.
— Nedir o kaymyan?
Omuzlarım geriye kıvırıp göğsünü şişirdi:
— Yüreğimin içinde katran kazam kaynıyor, efendi abl.
— Hasta rrusm?
Yüzünü ekşitti:
. — Ben de ne olduğumun farkında değilim. İçerim yanıyor. Kafamın içi de başka türlü oldu. An kovam gibi uğulduoyr. Geceleri şu iki gözüme uyku girmiyor. Tam derin uykuya daldığım sıra, da hoooo diye yatağın içinde ayağa kalkıyorum.
— Neden oluyor bunlar? Bir doktora bas vurdun mu?
— Doktorluk İş değili, bey abl. Hayalet meselesi. Uykumun arasında karşıma hayalet dikilince yüreğim yerinden sökülüyor, kan adlanıp havaya uçacak gibi oluyorum.
— Galiba şenin sinirlerin bozulmuş, ahbap. Bir doktora git de muyane ol.
— Bu işe doktor karışmaz diyorum, efendi kardeşim.
Ürpererek gözlerini yumdu:
— Bak bak bak, mübarek hayalet gene karşıma geldi. Doktor neylesin buna?
— Sinir buhranı geçiriyorsun galiba.
— Yok. bey kardeşim. Sinir minir değil. Benim gönlümdeki yaraya doktorun 1-lâcı kâr eyler mi?
— Yüreğinde aşk yarası olmasın sakın, âlı bap.
Bakıştan baygınlaştı:
— Tam üzerine bastın, e-fendi kardeşim. Günlerden beri ateşler gibi yanıp kavruluyorum. Bunun çaresi o-lur mu?
— Sen de bir kadına âşık oldun demek?
Gözleri fal taşı gibi açıldı:
— Her gönülde bir aslan yatar, efendi kardeşim. Bizimkinde kediler yatmıyor ya. Biz de Allahın kuluyuz. Sevmek ayıp mıdır, günah mıdır?
— Ne münasebet? Ne a-yıptır, ne de giinah. Gönül severse ferman bile dinlemez.
— Ağzın, dilin varolsun, bev abl. Sahiden de gönül meram anlamıyor. Bu derdin ilâcı yok.
— İlâcı da vardır. Sevdiğin kadınla evlenirsin, olur biter.
Yürekten bir ah daha çekti:
— Onu bir de bana sor. Neler çektiğimi bilmezsin.
— Evlenemiyor musun?
— Aramızda bir kara çalı var, bırakmıyor kİ nikâhla-nalım. Kızın babası aksinin biri. Olmaz dedi, ayak diredi. Benim doğru dürüst bir işim yokmuş, zengin de değilmişim. Vav dinine yandığımın moruğu vav! İs dediğin nedir, efendi birader? Biz de insanız. Bugün ayak satıcılığı yaparım, yarın bir de bakarsın ki Cenabı Allah izin vermiş, mağaza sahibi olmuşum. Zenginlikten ne çıkar? Şu iiç günlük ölümlü dünyada paranın ne hi’ıkmü var? Zenginlerin hepsi analarının karnından para torbala riyle çıkmadılar ya. Bir gün ben de zengin olamaz mıyım sanki? Çok şükür, bugüne bugün ekmek paramızı çıkarıyoruz.
— Kız ne diyor? O da evlenmek istiyor mu?
Dudak büktü:
— O tarafını karıştırma. Kızı kendi keyfine bırakırsan ya davülcuya varır, va zurnacıya, diye bir lâf vardır. Kız da biraz mızıldanır gibi oluyor amma kulak asma. Yavaş yavaş yola getirdim onu.
— Mahkemeye niçin getirdiler seni? Sevgilinle kav-
gs mı ettin yoksa?
— Haşââââ... Onu kabul etmem. Sevdiğine hor bakar mı insan? Kıza bir diyeceğim yok.1 Amma velâkin, babasının i-l nadına dayanamıyorum.! Evvelki gün. kızı yakaladım;! «Bu iş böyle gitmez. Seninle evlenmezsem ben yaşıya-mam. Babana boş ver. Bu gece hazır ol. sokak kapısının arkasında beni bekle. Gece yansı gelip seni kaçıracağım. Kapıyı yavaşça iki defa tıkırdatırım, sen açarsın, el ele verip tüyeriz» dedim. «Öyle şey olur mu? Babam izin vermeden kimse 1-le evlenemem. Eğer kaçarsam babamın elinden kuı-tulamam, öldürür beni» diyerek kendini naza çekti. «Boş ver böyle şeylere. Bu gece beni bekliyeceksln. gelip seni kaçıracağım Son sözüm bodur» deyip ayrıldım. Akşam bir sise rakı yuvarladım. Üzerine de iki bardak şarap çektikten sonra yavaş yavaş yollandım. Evin kapısını tıkırdattım, a-çılmadı. Daha hızlı vurdum, gene kız gelmedi. Kafam döndü, gerileyip İki tekme çakınca kapı arkasına kadar açıldı, ben bir nâra atıp İçeriye daldım. Ortalık birbirine karıştı. Bekçiler, dev-riyeler derken karakolu boyladık. Benim ne suçum, günahım var, efendi kardeşim?
Mahkeme açıldı, derinden ahlar, oflar çekerek kalktı.
Ce. Re.
Açık arttvma Be menkul
jtbp 950/5347
İstanbul üçüncü icra tne-murluğu&d&n:
Hayriye Kerımzade ile Meryem Münlre aralarında taksimi kabil olmadıkından Beşiktaş Birinci sulh hukuk yargıçlığının esas M9/56Î karar 950/388 sayılı 14/9/950 günlü İlâmı İle izale 1 şuyu s tır stile satıl masına karar verilen ve tamamına 34^)98 (Otur dört bin dokuz yüz doksan altı) lira kıymet takdir edilen tarafların yarı yarıya sahip oldukları Beşik t afta Ku-ruçeşmede Kuruçeşme caddesinde en eski 25 mükerrer eski 39 yeni 39 taj ve 39 kapı No. lı sahilhane arsasinn* tamamı 2004 saydı kanun hükmüne tevfikan açık arttırmaya çuka-
tabir
Gayri menkulün evsafı: Bir tarafı hususi yol bir rafı Kuruçeşme caddesi ve tarafı Mehmet bey sahilhanesi
ve bir tarafı lebiderya ve rıhtım İle mahdut mahallin 437.45 mclre murabbunda ve hâlen kömür deposu olarak kullanılan arsadır. Bir metre karesine 80 Ura hesablle tamamına bilirkişi tarafından 34.996 lira kıymet konmuştur.
İşbu gayri menkulün satış şartnamesi 30/12/OfG tarihinden itibaren herkese açıktır.
Talipler şartnameyi okumuş ve lüzumlu malumatı almış ve b unlan kabul etmt» ad ve İtibar olunurlar. Arttırmaya iştirak edecekler takdir edilen kıymetin % *Ifi nlsheılnde pey akçesini veya milli bir banka-1 nın teminat mektubunu vermekle mûkelleltİTİer Satış bedeli peşindir. Ancak İhtiyari o-larak müşteriye 20 gönü geçmemek üzere mehil verilir. Satış bedelinin tediye edilmemesinde İcra ve iflâs kanununun 133 üncü maddesi tatbLk olunur.
Birinci a(ık.arttırman 17/1/951 tarihine gelen çarşamba günü saat. 10 dan 12 ye kadar tslunbul iiçiiıınû icra memurluğunda yapılacaktır.
Birinci arttırmada gayri menkul üç defa Çağırıldıktan sonra takdir edilen kıymetin % 75 İni geçmek şartilc en çok arttırana İhale edilir Böyle bir bedel elde edüemez.K“ en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 10 gün daha ıızaLılarak 27/1/951 tarihine gelen cumartesi günü ayın rnahaİd® ve aynı anvtte İkinci açık arttırması yapılacak ve en çok: arttırana İhale edilecektir.
İpotek sahihi alacaklılarla dlfter alâkadar’arın p.ayrl menkul üzerindeki haklarını hu-suslle faiz ve masrafa dair o-

haklin tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar.
20 senelik lavla bedeli, ihale pulları ve tapu muyııliurı ve deliâllyb rüsumu ınlişlcrlye aittir. Diğer vergi ve du-uınlur müzayede bedeîindet ödenir.
Daha fazla malûmat almak isteyenlerin dairemizin 930/5347 >uauc ı»M» »o »ıt.cua>» un» u- sayılı dosyasına mürucnat et-laıı İddialarını müsbic evrakları'meleri ve işbu gayri menkulün ile 15 gün İçinde dairı-ınlze bil- »ân ve şart mime dı, (-sinde ditmeleri lâzımdır. Aksi halde 'satılacağı ilâ noiunuı (173431
EJkvr(a
İSTANBUL RABTfiSl’ Ö£Ie ve akMm prn^ı.ırm I2.5T Açiijii v« programın* 13.00 Keperler.
13.15 Hafif bgle | enseri Fİ
13.45 Şarkılar - Okuyan: Can Akjlt.
1420 Konulma.
14/50 Şarkılar ve türkûleı P1
14.45 Procrnmlar ve rfaı>« mUüfiıl p|. 15,00, KnuâfılÇ,
17,57»e firepsmlv,
10.00 Car mdriei Pl.
3820 Konusuna.
18.30 Fasıl heyeti »onr-erl «Fcrahrıûk» 19.00 Haberler.
19,13 Kim şehir habctler*
1920 Radyo senfoni orkestrası konseri.
20.00 Chnjıın'deıı e' tlrj ve Polonaez-* ta* PL
20,15 Radyo Garelesl.
30.30 Şarkılar - omıyaa: Perihan Al-nndaj! Böseri.
212» Sohbetler. konuşan Şevket Bado.
21.10 Faiklar saati. terllb eden: Sadi Yaver Ataman.
21JÖ Le Clıl Radyofonik temsil.
22.30 Klavsen soloları Fİ.
22.45 Haberler.
23.00 Programlar ve dan» mUdfii Pl. 23,00 Kapanı:;.
BORSA

İstanbul Borsasın.n 14/12/1110 Hallsrl
lapanı*
Londra 1 Sterlin 9.8430
üew York İOT Dolar 360.30
i»arts 100 Frjuıs:» F. O.BO
KılAno 100 Liret 0.44128
"enevre IÛ0 İsviçre F. 84.07
SrUkorl 100 Belçika F. 5,80
Ştokholm 100 İsveç K. 64 1350
Amsierdıtn 100 Florin 73 63-10
Allnn TOO Drahmi 0,011190
YactJOVd 100 Zlotl 10.—
lloekova 100 Huble 90.—
Ltobon. 109 Eskudcs 0,93!)0
ESHAM VE TAHVİLÂT
% 7 FAİZLİ TAHVtLLEH .
Sivas - Errurum I 21.05
Sivas - Erzuram 2-1
Mİ Demiryolu I 2020
941 Demiryolu U 23.05
1B4I Demiryolu III ası
Atili Müdafaa i 20.—
lUEII Müdafaa U 2090
Milli MÜ(Jafaa UT 20.40
kUIlI Müdafaa rV »IO>
Mıili Mtktafjıa VI X 15
Vi S FAİZLİ TAHVİLLEn
B7.30 97.75 0.10 96 10 •7 30 Ü7.4»
TİYATROLAR
S
ülanbul 9a!«dly*«l Ş-ıhlr Tlyalroiu
DİLSIZ-LEBİN DİLİ
Yazan: Sevgi Sanlı
©
E S TİYATROSU PajartciliMİcn buskj her gün suâl 20,45 (J« A F R O D t T "Fanimi OikM Komik 3 perd." 1 tablo £ser Picrrc Loya ve L(>ui3 ile GunPOuVdan Münir Üremi £ücü
MUxUt: Etlancer — Şfıuscnet - Glucfc Çar;»ruba. Cumartesi, raal 15 de Patar 15 ve İÜ de MaUtıt.
Sanlfp a
AKSAM
15 Aralık 1050
M bîr
M bİr makİmaoam çkar
TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş.
UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN :
Merkez vr Şubelerinde 100 Lir» ve daha fazla MEVDUATI- OLANLAR İÇİN
II Aralık 1950 de Noter, huzurUe yapılan İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNE ait neticeleri bildiriyoruz:
i
ALMAM SAMAVİİMİM SOM VtMİLİKLRRİU S
MÜCEHHC2 OLAM

RH EINISCHE CHAMOTTEUND DINASWERKE MEHLEM AM RHEIN
VVtauf IH BtMDOaF • Mt HltM 5'lP5wA"'«'l«r5UR*lAlO
TÜRKİYE MÜMESSİLİ :
DUNORİENT
Maks Rose ve Ortağı Koli. Şd.
Galata, Mlnerva Han. 5 inci kat.
P. K. 1529 - Telefon: 42092
Birbirinden ayrılmıyan bu 2 kremi takdim eder.»
Hesab numarası ■ İkramiye miktarı
8243 lO.Ooo.— İstanbul
2783 1.000.— Ankara
7 ı.öoo — Gazlanteb
242 I.00U.— Beyoğlu
183 1 600 — Beyoğlu
eıd 1.0OT.— İzmir
S 97 1.000.— Lâleli
125 1.600.— Kadıköy
- 892 1.000.— - ©smanirey
2949 10ü.— Ankara
2738 10.0 — Ankara
5103 100.— ’ Adana ,
675 İM.— Adana '
561 ıoo — Bursa
1807 100.— Eskişehir
163 100.— Beyoğlu
224 100.— Beyoğlu
1667 IMı Samaupazan
6245 100.— Samınpazan
80 100.— Sarraflariçl
103» 100 — Osmanbey
6945 50.— Ankara
4012 50.— Ankara
234 50.— Adana
740 50.— Adana
1415 50.— Adapazarı
4009 50.— Adapazarı
■1090 50.— Adapazarı
965 60.— Bursa
1918 50.— Eskişehir
5 50.— Gazianteb
49 60.— Beyoğlu
147'1874 60.— ‘ İzmir
1541 50.— İzmit
680 50.— İzmit
1 500 50.— Lâleli
1204 50.— Osminbey
I
VlKÜMAKIf KAKIMALARI siti mı MttMMU •»ttutun iHcetrit
Türkiyede Satış Deposu: JAK DEKALO ve ortakları
Ta h taka I e 51, İstanbul
KNAPP
L- Boyahzneilne —j
SUMERBANK
Tasarruf mevduatı
CLE A NS ING
Bilhaııo nozik ve ho„aı elliler için hazrrlanmi} olan CLEANSING kremi terkibindeki zengin ve faal cevherler »oyoıindo mesamatın de-rlnliğîno nüfuz elliğinden su ve sabuna ihtiyaç göstermek-»İzin yüzdeki bütün kirleri ol» »e tatbiki gayet tabirdir
FOUNDATION
Bu krem makîyojmırın yar»^ dımcıtı olarak kutlanılacak ideal bir kremdir. Cildi tat-lılapırır ve pudranın sabit kalmasını temin eder Notık ciltler için bilhassa foyda-lıdır. Makiyajınızı yapmadan az mikdarda sürünüz, neti Ceden memnun kalocaksınir.
Bu iki krem, tamamen yeni bir imâli tekniği ve formüllerine dohil yeni ve görülmemi» mürekkebatı kıyas kabul elmeı derecede müessir ve bilhassa bugüne kadar kullanılan krem lirden tamamen farklı ihvo edici bir tedavi tarzı lejkil ederle»
MAlİTE MARKASIDIR
Satılık otobüs
Üsküdar, Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden:
Yerine yenisinin alınması münasebetiyle servisten çıkarılan 46 model ve 3169 plâka sayılı CHEVROLET otobüs satılığa çıkarılmıştır. Satış 20/12/950 çarşamba günü saat 14 te şirketimizin Bağlarbaşındaki deposunda yapılacaktır. Muhammen bedel 7000 liradır. İsteklilerin 525 liralık teminatla muayyen gün ve saatte hazır bulunmaları ve otobüsü görmek ve izahat almak İçin Levazım Müdürlüğüne mü-racaatlert lâzımdır.
15 Aralıkta Umanımızda beklenen
RODOPİ
M HELLENİC LINES LIMITED H
İNGİLTERE - ALMANYA - HOLLANDA arasında muntazam posta
Vapuru 17 Aralığa doğru eşyayl ticariye alarak
LONDRA - HAMBURG - ROTTERDAM ve ANVLRS limanlarına hareket edecektir.
NEHV-YORK - İSTANBUL - NEIV YORK arasında muntazam posta
doğru , Vapuru 19 Aralık-
“ Helienıc Star;Xe\™‘
16 Aralığa limanımı?, da lenen
PİRE - ÇEKOVA - NE W YORK ve FİLADELFİYA limanlarına hareket edecektir.
Umumi Acentesi: S. TOPER ve
Galata Veli Alemdar Han, Telefon: 41929
TÜRKİYE İKTİSATÇILAR DERNE&İ İdare Heyetindin:
Demeğimizin umumi heyet toplantısı 27.Aralık.P50 salı günü saat 17 de Bahçekapı 4. Vakıf Han, Ticaret Odası toplantı odasında yapılacaktır. Sayın üyelerimizin mezkûr gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.
Gündem:
1 — İdare heyeti raporunun okunması.
2 — Yeni İdare heyetinin seçilmesi.
S — Murakıpların seçilmesi. 4 — İşler ve dilekler.
Not: Ekseriyet bulunmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra 3.Ocak.951 salı günü saat 17 de aynı yerde yapılacaktır.
ROMATİZMA Siyatik, Bel, Diz, Kalça ağrılarına, üşümekten gelen arka sancılarına PIMANOL çok müessir ilaçtır.
KAYIP KOL SAATİ
18 kırat ARDATH marka bir altın kadın kol saati Haydarpaşa Yeldeğlrmeni ile Altıyol nğzı arasında 10 Atalık pazar günü saat 3-4 arasında kaybolmuştur. Bulan Yeldeğlrmeni Celâl Muhtar ap. No. 2 ye getirene mükâfatı verilecektir,
ZAYİ - 1949 senesinde Beyoğlu 2 net ilk okuldan almış olduğum diplomamı zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
25 Nerıtıiıı Alptekin
1951 yılı ikramiyesi
Liradır.
2.000. — Liralık Hereke halısı 1.000. — Ura
500. — Lira
250. — Lira
100,000
ilk çekiliş 31 Ocak 1951
1 Adet 10.000. — Lira
1 Adet
1 Adet
4 Adet
4 Adet
ve ayrıca 50.100 Liralık muhtelif para ikramiyeleri bulunan bu keşideye katılmak İçin,
81 Aralık 1950 ye kadar
Bankamızda 1OO liralık bir hesap açtırmak kâfidir.
Her 100 liraya ayrı bîr kur’a numarası verilir. İkramiyelerin vergisi Bankamıza aittir.
MERKEZ: ANKARA
İSTANBUL ŞUBESİ: Galata Bankalar Caddesi No. »5 İSTANBUL AJANSI: Bahçekapı Sümerhan
TUTUMBANKAS!
tı i a
APARTIMAN
DAİRESİ KEŞİDESİNE DERHAL
1OO lira yatırarak
SİZ DE KATILINIZ !
MERKEZ: Galata, Bankalar Cad. 48. Telefon: 44538 İstanbul Ajansı: Postahane meydanı, Muluırbajı Sok. 5, Telefon : î 9 1 0 I

Comments (0)