iA^A“J AKŞAM
A K Ş A M’ f n Küçük ilânları en verimli, en ucuz vasıladır.
sene 30 — No. 10623 — Fiatt her yerde 10 kuruştur.
PASARTSSt 17 Mayıs 1MB
Sahibi. Necmeddln Sadak — Yara İşlerin! fitten idare eden: C, Bildik
Akşam Matbaası
• •
Filistinde Arap - Yahudi harbi
Ürdün ordusu Kudüse
bir saat mesafeye geldi
A rap kuvvetleri savaşarak dört istikametten Filistin dahilinde ilerliyor
Londra 17 (R’ — FU Ut idden Sİ hah uek as &ze haoer gajmlştlr.
C.-ı upian FilUtld Hudutlarım Jkl koldan aymış olan Mısır kuvvetleri Oaşse yl tvgai ellikten sanrı ileri hareketlerini yavaşlatmışlar c* tenüz-lik hareketleri:*.? Mş!anjı?lardî7.'Mısır orduları taranudan işgal edildiği bildirilen Biirusabi şehrinden . $*eiü bir habe: gelmemiştir. Bu şehrlrf i’ı-sırhlartu eline seçtiğini bildiren haberler teyid edihnomişllr.
Brittah United Piress’in verdiği hır habere göre; Ürdün birlikleri Kudüs şehrinin doğulunda ileri hareketlerine deı am etmişler ve Kudüj önlerinde mevzi almışlardır. Bu kuvvetler KudıiNe t saat[ik yolda bulunmakladırlar Başka Urdun kuvvetler! de Ssmi’.va tepelerim aşmışlar ve Nab-lus'ı kadar ulaşmışlardır.
Kudıu şehrinin İçinde ve dolaylarında şimdiye kadar eşine raslaımıa-ftıış derecede şiddetli çarpışmalar cereyan etmektedir. Şam kapısı için İki gundeiıberi aralıksız devam ede a kan V savaş dün gece hâlâ son* ermem'ş butunu.'urdu. Araplar mühün kuvvetIctle ve havan topu desteğiyle Yahudi mevzilerine karşı yerd. olr taarruza girişmişlerdir. Kudüs şehrinin kuzey varoşlarında birçok Yahudi ıniıstamerelerl tahliye edilmiştir. Bu uıiLStamereler şimdi Arap bitlilerinin elindedir.
Kudüs - Telin? yolu uTCrlada co-reyaıı etmiş ojan çarpışma aynasında. YahudJler Latrıım kampı ile âu-Icyup Arap köyünü ele geçirdi «{erini idd'a etmektedirler.
Arap kuvvetlerinin Eriha'ya glr-dlk^en haber! de henüz teyid edilmiş değildir
Aıapîar Lldda naea alanını i.jgal etçiklerini, Yahudl|er de Ramleıı’e girdiklerini iddia eylemektedirler.
Lidda hava al aniyle Baratanda askeri Kampının Aran lejyonunun eline düştüğü söylenmektedir, Yatıudl-ler Akfel şehrini muhasara ettiklerini bildiriyorlar.
Şimali şarkidet; Filistin topraklarına girmiş olan Suri;. ? kuvvetleri, Tabeıiyç gölünün cenubumda Erlini-yt ve Elmajlklye’y! raptetmişler, başka bir .whrl de çember İçine almışlar dır Vahttdl|eri diğer üç yerden de atmışlardır.
Lübcı ıtı kuvvetleri şlaıalUen Filistin dahilinde Akkâ'ya doğru Uerle-■ hekledir, Yahudi tebliğinde Yahudi kuvvetlerinin Suriye kuvyeilerlle temasa girdikleri kaydedilmektedir. Suriye tebliğinde Suriye uçaklarının Roştova uçak alanlyle Taberlyey! bombaladıklarını bildiriyor.
Londra 17 (Ri — Mısır reâml tebliği Mısır ordusunun Gaz»e şehrinin idaresini ele aldığını bildirmektedir. Mısır askerlerini sevinçle kar-V'l'yan balk, yurtlarına dönmeğe baş iamısitr. Mısır uçakları, Telâviv'in doğusunda bir uçak alanını ve başka Wr uçak alanında yerde İki Yahudi uçağım vo Telâvlv limanının tesislerini tahrib ettiklerini bildiriyor. Te-rivi? >ehel dün dört defa uçaklar tararından bombardıman edilmiştir.
Mıgir Başbakanının beyanatı
n (R- _ gek„
-■I U‘r toplantı akdet,nlJ v„ f.ilwIn mselMtnl mur.kt[e e[m|îtl,
Mmr B»3ta tan, 10plan„ ,
««ilerilere. FUUHr.de »ıL„r ku,.vel. İtrinin mnketjetleden dpi memnun olduğunu söylemişti’'.
Başbakan şunjarı da Jlûve etmiş- 1 «f: cAıkerler iletirmiş, halk iş ba- 1 şma dönmüş ve köylüler de tarlaları- 1 tıa koymuşlardır.»
Mtsfr Ulaştırma Sakanı d.ı Mısır
19 mayıs bayramı
İnönü'nün bir hitabede bulunması muhtemeldir
kere girişmeden önce teınrileme işiyle n’.ejgri olduklarını açıklanılJtır.
Kudüs müftüsü ve Arap Birliği reisi Hacı Emin - el - Hüseyni Şam'dan buraya gelmiştir. Arapların aldığı yerler
Amman 17 IAP» — Arap lejyonunun l kinci tebliğinde şöyle denilmek tedlr:
- Arap lejyotu kuvvetleri, evvelce tesbit olunan plâna göre, Filistinde İlerlemelerine dvam etmişlerdir. Harekât neticesinde Kfar Etzlyon ile dm bağlı dört inalsa — Navrin. 3ey-Sun. Rltadtye ve Sakara — zaptcdll-nolştlr. 300 esir alıanuştır ki bunların a® sı İcadın ve çocuktur. Kadınlar la çocuklar KudAstjsl Kızılhaç teş-kijlîma gönderilen!}, diğerleri esir kampın* sevkoluamuşi ar. -
Ele geçirilen depo 7i ceptıaaeL;itlerin muhteviyatı o yerin göcıüllhle-rl arasında taralın edilmiştir.
’ Fl[lstlnî Kurtarma Ordusu dün (Cumartesi) Lldda han alanını, Kaan caMbuaru ve fcudösle’ ftaraaliah mandaki bl*-mevki! teptetmişttr » ’ Diğer tarafın, Mısır ordusuna Kırtiğs- MÛİİÛŞÛ ve Arap Birliği mensup bir «afta bildirdiğine göre Beis! Bacı S^irtiiHıüıejııi M'taı jettm ! «el
Ankara 17 (Akşam) — 19 Mayıs bayramı çarşamba günü bütün yurtta oiduğu gibi Atıkarada da büyük törenle kutlanacaktır. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 da Samsunda karaya çıktığı 6aat 7 de 21 top atılacak. Fabrikalar, lokomotifler, otobüsler, otomobiller düdüklerini çalacaklar ve ayakta bir dakika kahraman şehitlerimizin hâtıralarına hürmeten saygı duruşu yapılacaktır,
Ankarada yapılacak merasime İstiklâl ınarşile başlanacak, Millî Eğilim Bakanı Reşat Semseddln Sir-er, bütün Türkiye İçin bir açış nutku verecektir. Bunu Kız lisesinden bir öğrencinin söyleri ta-klbedecektlr. Bu merasimde Cumhurbaşkanı tnönü’nün bir hitabede bulunmaları 11 kuvvetlidir. ,
Ankara radyosu tören tertibat alacak ve bütün tını yayınlı.yacaktır
de
Ihtima-
verinde satalı ı-
Çaldaris’in
Ankarayı ziyareti
Ziyaret kararlaştırılmış, fakat tarihî tesbit edilmemiştir
C. H. P. il kongresi
Orman ve toprak kanunla rında yapılacak tadilât
Tarım Bakanı, bu iki konu hakkında izaha ’ ordl. Parti bütçesi 10 bin lira tasarrufla kabul edildi
Ekonomi ve Tarım Bakanları kongrede müzakereleri takibediıjorlafl
C. H. P. İl kongresine diin Öğleden sonra devam edildi. Kongrede Ekonomi va Tarım Bakanlan hasır uulu-nuyorlsrdLGeçeu toplantıya alt zabıt hülâsasının. okunmaMru mütaakıp Calişma Bakanı Tanslû Beklir 3*1 canın söÇi.n 'jöieeslnde bulunması do-.
Jayalyle kongreye gelemediğini bildiren ve başarılar dileyen telgrafı t>-kundp. Bundan sonra Tarım koa’üy» nu raporunun okunmasına geçî[dL Rapor, toprak meseleleriyle orman işlerine ve mevcut mevzuata t»m«e fırkası sahife 2; sütun 5 te),

■ Atin, 17 (81 — Atini ajırut Yunan Dış Bakam Çaldaris’in
ı Ankarayı ziyaret etmesinin ka-
■ rarlaştınimış olduğunu fakat zi-ı yare t .tarihinin henüz tssblt edil-''medl^nl bildirmektedir.
Amerika muhabirinin
Halka şeker tevziatı
Vali tevzi şeklinin bugün kararlaştırılacağını söylüyor

D. Partinin İstanbul ve İzmir de ki mitingleri
Nutkunda seçim emniyetinin kati lüzumundan bahseden Celâl Bayar, «Hak ue hürriyet yolunda daima ilerliyeceffiz» dedi ve hükümeti tenkidettî
kaatHIeri aranıyor
Sofulîa bu işi bizzat tahkik ettiğini söylüyor
Londra 17 (R) — Dün altsam beyanatta bulunan Yunan Başbakanı M. Sofi d Is: Amerikan radyo muhabiri Polk’un. kaatttlerlnln bulunmazı için bütün Yunan polisleri rin seferber edilmiş olduklarını bildirmiştir.
Başbakan şöyle demiştir:
(Bu İşle bizzat meşgul olmaktayım. Bu Yunanistan İrin bir şeref meselesidir.»
Selânlk körfezinde k:y;da elleri ve ayaklan bağlı olarak bulunmuş olan Amerikalı gazeteci basından vurulmuştu. Kendisine İşkence yapılmış olduğunu da gösterir emareler? Taşlanmıştır.
Amerikalı gazeteci Markos karargâhına gltrâek İçin uğraşıyor ve Yunan âsî kuvvetlerinin kumandanından beyanat almaya çalışıyordu.
Vaii ve Belediye Reisi Dr. Lût-fi Kırdar şehrimiz» talaşla edilen 2,000 ton şekerin ne suretle dağıtılacağı hakkında bir muharririmize bu sabah aşağıdaki İzahatı veraıişl ir:
c— Son zamanlarda istihlâkte görülen artış ve bLr çok kimselerin şeker stoku yapmaları üzerine şeker satışlarında, bazı tedbirlere başvurulmaktadır. Bununla beraber şehrimize normal zamanlardaki İhtiyaç ve sarflvat nls-
perinde şeker verilecektir.
Vilâyetimize tahsis edilen şekerin halka tevzi şeklini vllâye! tesbit edecektir. Tevzi edilecek şekerin karaborsaya düşmemesi İçin esaslı teşkilâta ihtiyaç vardır. Tevziatın karne usulile yapılacağına dair henüz bir karaç verilmiş değildir. İlk akla gelen tedbir vesika usulü, olmakla beraber bunun da mahzurları var. Buna karar verildiği takdird® f Arkası sahile 2; sütun 5 te)

DÜŞÜNCELER
Yeni insanlar, yeni fikirler, bunlar mı?
DİKKATLER:
Cambaz babalar
■ DsccuHuat Parti İstanbul
• kurulum
■ zlslndo tâ* tlbettlfii mlciugs- eiv»£
I üyetl.-rdcn ve İnerden gelen heyet İmiş, kalbalıtr >n»sıurlın- oBlsa arpalı
1 lerlu de katıldıkla"! v- 1 ■
itibar eu Demokratlanır r—j toplanmağa başridıkiaruıı yazmıştık.
Saat on bire doğru Genel Başkan CeJLI Baj-ar, yanındı Refik Koral-tan olduğu halde meydana gelmiş ve alkışlar arosır.da, evvelden hazırlanan kiVsüyo omuzlar üzerinde got:j-rüimüştür
Tam aaat 11 de şehir bandosunun çaldığı ve meydanı dolduran Demokratların «irilir!? söyledikleri thklft! marşından sönra mitinge başlanmıştır.
Nutuk söylîyenler
İlk olarak kürsüye gelen Demokrat Parti tî İdare kuru!'.: başkanı Abdıtr-rahnmn MSntp mitingi açtığını söyleyerek toplantıya iştirak edenlere Parti adın ı teşekkür e’ntbjfir Bun-
- . ------- daıı smın Rsflk Ko-.ıitan konuşmuş,
»öu birliklerinin yed bfr heri har?- bunu Na/lı Tıbar, 3?uinı Yürüten.
Taksim meydanındaki dünkü mitingde Celâl Sayar nutuk söylerken
. .— ---------- il Mure: doktor Müicerrem Saral'un koııuşma-
düıı 7 aksimde İnönü ge-jlart Ukibetaılştlr.
Hatiplerin sözleri, şiddetle a'kışlan-
■’* sajt 3 d*u|etanelc yedirenler de ayni ekmeği yl-;.t meydaiHta yorisr mı?... ..Köylüyü aç bırakanlardan hesap sorulma İldirin diye bağıranlar olmuştur.
Celâl Bayar'jn nutku
Suat 12.3) da Getii*! Boşkan Celi! Boyar küısuye gelerek mikrofonu elifte UİOİLŞ ve İstanbullular kamışına çıkmağa çoktan beri arzu ettiğini, fakat buna sıkıyönetimin mâni olduğunu söylemiş, şimdi ise sıkıyönetimin kalktığını ve İstanbullulrla toplu bir halde konuşmak İmkânını 4un* İşaret etmiştir.
Sıkıyönetimin memleketteki ve fikir hürriyetlerine engel İçin tesis edildiğini söyleyen Sayar eaeiiHde demiştir ki:
•— İstanbul 2oq p[n işçisi, 1QQ bin küçük sanattır ve esnafile, on ütüleri bulan büyük ve küçük ticaret er-( Arkası sahffe 3; sütun 1 de)
kelim olmak
Celâl
Kemalpaşa kazasının Karaca oğlan köyünde muhtar secimi yapılırken, nahtyz müdürü, biçimine getiril) 25 rey atmış.
Ekser vatandaşlar, bu qlbi durumları bir lâtife ile allatıverf-Morlar-
— Vay köftehor t
Kanun vazn da, buna, ufacık ceza veriyor.
Ve. cambaz babalar, yüz bularak oyttnlannı oynamakta: sonra. ellerini, kollarını saHıparak dolaşmakta mahzur görmüyorlar.
Sahtekârlıklara kıyasla kalpazanlık neyse: masumane flörte kıyasen profesyonel fuhuş neyse, gerek efkârı umumiye, nerek kanun. halkın siyasi hakları üzerinde bundan böyle yapılacak cürümleri öyle ağtr. vahim telâkki etmeli; tepkiler de ona göre olmalı.
Müstakbel seçimlerde garanti?
En büyük garanti bu yeni telâkki şekli ofacafc.
Zaman yıpratıcıdır. Maddeler gibi insanları da çürütür. Hükümetleri, partileri daha çabuk törpüler
Çeyrek asır var İti C. Halk partisi iktidarda bulunuyor. Bıkkınlık verdi, diyorlar. Doğrudur. Âdem oğlu yenilik ister. Hakkıdır. Bırakın yirmi beş yılı, şu ou senedir, harfi içinde neler olma-dıl Cihan birbirine karıştı, telâkkiler altüst oldu. Zaferin en büyük kahramanı olduğunda lılç kimsenin şüphe etmediği o kos-kaca. dev gibi Churchill'i Ingiliz milleti bir kenara atıverdi. Bizde hâlâ, o köhne C. Halk partisi İş başında,.. Muhalifler «ÎUâllâh» diyorlar. Nasıl demesinler? Bir Lider: "Milleti bu partiden kurtaracağız! • diye haykırıyor. Başka bir önder- -İktidar partisi sizi aç bırakıyor, biz gelelim de ortalığı düzeltelim» teklifinde bulunuyor. Filhakika işler de herkesin dilediği gibi gitmiyor.
Bir değişiklik lâzım. Amennü Memleket yeni insanlar, veril fikirler ıstivor. Kabul...
Bu yeni insanlar kimlerdir ve bu yeni fikirler hangileridir?
Memleket idaresine can kata cak yeni insanlar — bu maksatla kendilerini öne s üren! er — uzun, çok uzun yıllar bu köhne ve beceriksiz C. Halk partisi içinde mesuliyet almış, en yüksek makamları işgal etmiş kadim aşinalardır. En geniş salâhiyetlerle, sorgusuz sualsiz devirlerde
ferman ferma olmuşlar, senelerce iş başında kalmışlardır. Bası acı hâtıralardan başka ne bıraktılar?
Memleket İdaresine yeni fikir5* ler getirmek iddlaslle ortaya çıkanların bu güzel fikirlerini millet. yirmi beş yıldır duymadı. Bu fikirleri, C. Halk partisinde hizmet ettikleri zaman kullanmayıp da ömürlerinin bu son demin® kadar gizli tutmak İçin hayli sabırlı, yahut hodgâm olmak lıl-ramdır.
Yeni İnsanlar, yeni fikirler, taze kanaatler istiyoruz. Fakat ne çare kİ eski insanlar, hklısi® ' fikirler ve köhne kanaatler yen! bir parti fıçısına girip çıkınca, muhalefet rengine boyanınca eski mahiyetlerini değiştirmiyorlar. Muhalefetin, insan cevherini düzeltici tılsımı yoktur.
Nerede o taptaze, yıpranmamış. henüz denenmemiş, hiç bir lekeye sürülmemiş veni İnsanlar? Muhalefet onların hakkı olmak gerektir. Nerede o yepyeni. çürümemiş. bin defa iflâs etmemiş, memlekete kötülüğü dokunmamış. dinamik fikirler? C. Halk partisinin yerini istemek kudreti ancak malarda olabilirdi.
Yeniiik devrindeyiz amma, hin yıllık müstelıaseler. müzelik mamutlar çağında değil...
Hem de bıkıp usandığımız C Halk partisinin ve iktidarın arta kalmış müstehascleıi.

1
A
Sahile 3
AK8 A M
SÖZÜN GELİŞİ
C. H. Partisi il kongresi
Şeref hizmeti
Bİt genç doktorla t'inıçmıçtan: îstanbulun bir semtinde Belediye hekimliği yapıyor, bir taraftan da İhtisas dtplo(nası-hl «İmaya çalışıyordu. Konuçmalanmız sırasında kendisine, Ihtl-&shu yaptıktan sonra yine Belediye hekimi kalıp kalmıyacağını iordum. Şu cevabı verdi:
— Ben bfltfln hayatımda çalma idareci hekimliği tercih et-ge karar yerdim. Hekim olarak bu sahada hlznıet İnsanı mad* n tatmin edernesü bile mfinen hazlann en ulvisini tattırır. ji hekim olduğunu ancak, Devletten aldığı nmaçtan başka hiç karşılık beklemeden nefsini muhtaç olanların hizmetin» bağladığı zaman hisseder. Memleketimizin, sağlık teşkilatında gönül* feolarak vazife alacak hcûdmlere no kadar ihtiyacı vardır, bile-Wezsinlx..
Belediye hekimliğinin cemiyetimizde çcik hakir görüldüğünü bildiğim için genç hekimin »özleri beni, hayret te bıraktı; madde dünyasında yaşı yun bu genç adam acaba şu ulvi İlhamı nereden almıştı?
Merak ettim ve konuçmaiarımızın sonunda Öğrendim kİ ken* dişine olduğu gibi, bütün genç arkbda^lanna bu telkinler maiyetinde çalıştıkları bir ideal adamından, doktor Faik Yargıcı’dan geliyordu. Boş senedir İstanbul »ağlık müdürlüğü makamında pek y akından tammair imkânını bulduğumuz o doktor Faik Yargıcı kl, ömrünün otuz »eneslnl İdareci hekimlik uğrunda sev» ®e-ve harcamıştır ve hâlâ da en büyük zevki fakir fık&raya hastanede yatacak yer bulduğu, hastalara İlâç temin ettiği zaman duymaktadır. îstanbuldn sivrisinek - karasinek mücadelesinin E az kahramanı odur. Salgın hastalıkları göründükleri yer-
Sndünnek için elindeki imkânlarla en dikkatli gayreti o yort
Eski Rom ad a hekimlerle avukatlaT ücret kabul etmezîerdL ücret alınmaya başladıktan sonra bile hekimle avukata, ödenmeyen ücret İçin dâva açmak hakta uzu« müddet tanınmamıştı; eünkü her İki hizmet de, «şeref hizmeti* »ayılıyordu. İdareci hekimlik mesleğinde otuzuncu yılını idrâk eden doktor Faik Yargıcı’yı İj-tlverek seçtiği bu şeref hizmetinde, genç tilmizlerile beraber hû yük başarılar diliyoruz.
İsveç güreş takımı bize 6-2 galip geldi
Gazanfer ile Celâl Atik galibiyetlerini tuşla kazandılar
Ankara İd — İsveç 11 güreşçllor bugün 18 Mfijll »tadında kalnbahk bir leylrtl külle»! önünde İkinci karşılaşmalarını yaptılar.
Bugünkü karşı] ş ma İsveç v» Türk milli Greko - Romen takımları »raunda İdi.
fiaat tam 1» da evveli mavi eşöf-manlarlie İsveç takımı, onun arkasın dan da TüJk takımı bayraklar 11 e sahaya gelerek ringin etrafında yer al-
Şevket Rado
D. Partinin dünkü mitingi
(Bas tarafı 1 İnci sahifede) babiis en İleri bir şehrimlzdlr. Coğrafi vazlyıti İtibariyle, eşal* LimanUe memleketimizin en mükemmel transit merkezi olmağa lâyıktır ve halen tslonbul mekteplerle, matbua tür
nemlekflimitin İrfan Te kültür men-baı olrr.rık vasfını İhrn» etmiş trjîun-paaktacr Fakat bütün bunlara raj-boen yurdun bir çok köşeleri gibi bu münevver muhit d» İhmal edilmiştir.»
Ekmek dâvası
Celâl Bay&r bandon sonra İktisadi va nail meselelere temas etmiş. Terfilerde tam bir hakkaniyet e fasına öayanılmadığjm, ticaret Te İktisadi münasebetlerin İstenildiği şekilde la-Hkamet almaktan uzak olduğunu löy tam iş ve ekmek dâvasına temasla söa tarlne şöyle devam etmiztlr:
•— Bir çlfçl memleketi olan vata-urmızda 200 bin ton buğday, ekserisi hububat olmak üzere (90 bin ton gıda maddee! maalesef İhraç olunduktan •orr* elimizde fen* grd* maddesi dan kalitesi bozuk bir ekmek kalmışta ve onu yiyoruz. Bu niçin böyle olmuştur? Bunun hesabını neden Ttr-mlyorlarî»
Genel Başkan, milli hâkimiyetin ancak seçim emniyeti İle tecelli edeceğini, seçim emniyeti temin edildiği takdirde halkın bütün arzu ve emellerine tercüman olabilecek Vekillerin Büyük Millet Meclisine giderek memleket dâvasını ele alacaklarını söylemiş ve demiştir kİ:
»İşte o zaman bu membadan millet faydalar,scxktır. Birim seçim emniyetine ve seçim kanunun* verdiğimiz ehemmiyet bundan ileri gelmektedir.»
Celâl Bayar, secim kanununun behemehal değişmesi lâzım geldiğince tarar etmiş ve;
•—Bizim hayatımla gaflet İçinde geçmlyecekllr. Biz seçim emniyetini bir manzume halinde mütalâa ve kabul ediyoruz.» demlştr.
Temeli çok köhne fikirlere dayanan Memurin Muhakemat kanununun ar ök yıkılarak hale gelmiş bulunduğunu »öyleyen Celâl Bayar, 21 tem-mua seçİmlerinde Demokrat partiye temayül gösteren bir köylünün kaymakam tarafından dövüldüğünü anlatmış ve:
•— Bu kanun kalkana vazifesini *dlatimal etmek isticltdinda olan mo morlar İntibah* geleceklerdir.» ■dştlr
Seçim emniyeti
•Hâkimiyet kayıtsız şarkız mille Un olacaktır» diyen CeUU Bayar, Teşkilâtı Es&ılye kanununun ruhuna ve metnine sadık kahnmadıgını İşaret •r tik t en sonra »özlerini şöyle bltlr-taU j;
•— Hak ve hürriyet yolunda dalma Çerky&ccfJz. Bundan rehber kuvve-Unjzdlr, Binaenaleyh hiç bir şeyden ve kimseden pervamı» yoktur. Burada blrblrlmlrl anlıyoruz, çünkü yolumu» birdir. O yolda bu şekilde beraber yürüyeceği». Bağ olun var olun
genel mOdürlOgllnün İsvreçlDere hâtıra olarak hazırladığı bir plâkayı Istcç takımı kafile başkanı ve ayni zamanda tsreo federasyonu başkanı Tamm'a verdi ve «Fok sevdiğimi» ve caydığımla bir milletin yiğit çocuklarını »tamuda gbrmekle büyük bahtiyarlık duyuyorus. Samimi temennim bu kardeşçe temasların çok dfcha sıklaşmasıdır. Sîzlere teşekkür eder, tebriklerimi runanm» dedi.
Bunu müteakip !kl takım gücşçüerl (eker teker halk* takdim edildiler ve Mısarh millet lermnısjı hakem Gazali’ nln orta hakemliği altında müsabaka lert şudur:
Müsabakaların tafsilâtı ve netice-celerl şudur:
fil Ulo: (Malte MSUer) - (Kenan OlM): Müsabaka başlar baş', a ma» Kenan alt* düştfl ise de kurtuldu ve akabinde rakibini «alto 11» »ttı, beşinci dakika »onunda da aynı harekeli isveçli yaptt Ayakta devam eden güreş oldukça hareketli geçiyor. Bir ara Kenan bir kol kapmayı müteakip rakibini sırtüstü yere attı. Lâkin İsveçli dışarı düştüğünden »ayılmadı. 10 dakika »onunda Kenan syskta güreşi tercih etti. Fakat her1 İki gÖreşçI de kayde değer bir haTcket yapamadılar. 17 nel dakikada Kenan minder kenarında ufak bir arız* geçirdi. Lâkin güreşe devam (ttl. Neticede isveçli «yı hesabice v» ekserlyeUe galip »ayıldı.
B7 kilo: (Kurt Pctterson) - .Halil Özer): İki güreşçi ilk be? dakikayı çekişerek geçirdiler. Be» dakika aortunda kur'ad» Halfl alta düştü, 12 nel dakikada müşkül btr vaziyete
fini duman almış» marşı çalınmış, meydanı doluranlar d* bu marşa iş-
. tlrak etmelerdir. St.nl 13 de mltlnçe son veril m! tir. Demokratlar, gelişinde olduğu gibi gidişinde de Celâl Beyan
. otomobiline kadar omuzda götürmüşlerdir.
Dünkü mitinge 12 - 13 bin vatan-
daş İştirak »tmlştlr.
Demokrat Parti İstanbul b başkanlığı, Parkcteldo Oenel Başken Celâl Bayar şerefine dûn gece bir ziyafet verımlştlr. Zljmfette Partinin İstanbul teşkilâtına mensup heyetler ve civar vilâyetlerden gelen davetliler bazlı bulunmuşlardır.
lzmirdeki miting
İzmir 17 (Akşam) — Demokrat
Partililerin teıt'.bettlHerl miting dün ' Cumhuriyet olaninâ» yapılmıştır.
Hatipler, seçim emnlyett htedtklerlni belirten nutuklar söylemişlerdir. Nutuk söyleyenler. Demokrat Parti tz-
' mir İl idare kumlu başkanı Ekrem Hayrl Üstündağ, Muhiddln Erener,
' Osman Kapanl ve Rauf Onursal tdl.
Seçim kanununda gWI oy, aleni Halil İyi bir oyunla kurtulduk-
tasnif, adil teminat «eklinde tadfller e.u._. -u. •,»,*.
yapılması. Memurin Muh2kem*t kanununun kaldırılması hakkında Cum hur ve Meclis Başkanların*. Başbe-ltanlıt* çekilecek telgraHar okunmuş tur. Dağ başını duman almif marşı ile mitinge son verilmiştir.
Diğer taraftan Aydın ve Mlltatar.
; çineye giden 500 kişilik ₺lr Demokrat kafilesinin »eçlnıde glzlîo, açık tasni t ve »dil teminat esarianoın kabulü
' için dua ettikleri bildirilmektedir.
Un aonra Takibini alta aldı. Fakat îsteyh de kurtulmasını bildi. Son dakikalar ltlşmel! geçti ve neticede İsveç’i İttifakla ve sayı hesabiyi» galip Etld.
W kilo; IG. Andeıbûrg) - (Mehmet
Oktay); Güreşin on dakikalık kısmı ayakta olarak hareketli geçti. Meh-med’in bu mitsii carfmdnkl sert kafa kol kapmaları göze garptı ise d» bir . netice vermedi. 10 dakika »onunda kurada Mehmet altta gürsşmefc mecbur kaldı. Fakat netle» alamadı. Bundan aonra. üıtt* güreşen Mehmet de bir şey yapamadı. Eon (taküuslr.r ayakta cereyan etti. Neticede tsveçii ekseriyeti» ve »ayı hesabiyle galip Ufin edlldL
| 67 kilo; (G Üs tav Frelj - Oaıanfer
Bilge): Günün en heyecanlı bu müsabakasında Gazanfer fevkalâde bir güreş çıkardı. Maç haçlar haşlaman hücuma geçen Gazanfcre rakibi ancak müdafaada kalmakla mukabele edebiliyordu. İlk on dakika güreşçimi zln hâklmlyetlte geçti. Kurada. İsveçli alta düştü. Gazenfeîl, hasminin üstünde fevkalâde çalışırken görüyoruz, Bundan sonra güreş ayakta devam etil. Bir sra Gazanfer köprüye düşer gibi oldu İse de yerinde bir hareketle kurtuldu ve rakibini »kabinde köprülük vaziyete getirdi Te 19 uncu dakika 40 inci saniyede tuşla kazandı.
73 kilo; (Gösta Anderson - Celâl Atik): Güreşçimi» atakla başladı. Fakat İlk on dakikalık samanı hakemler berabere »aydılar. Kurada Celâl yeT-de güreşmeğe mecbur oldu. Fakat İsveçli hiç blT Bey yapamadı. Üste geçen Çelil, güzel hareketlerden sonra 13 nel dakika 30 uncu saniyede rakibinin sırtını yere getirerek tuşla mü-sr.balcayı kovandı.
7» küo: (Erle Lindan - Muhlis Tayfur): tik on dakika ayakta çekişmeli geçti ve kayda değer bir hareket görülmedi. Bundnn sonra kurada Optte ve altta çalışan İki güreşçi de bir şey yapamadılar. Neticede »ay', hesabiyle ve ekseriyetle isveçli galip tr. yıldı.
87 küo: (Nll Akarllndh - M us* lafa Çakmak): Baştan »onuna kadar çekişmeli! geçen güreşte her Ski mü*a-bık göz» çarpan bir hareket yapamadılar ve neticede İsveçli »ItserlyUe ve aayı hesabiyle gelip Hân edildi.
Ağır: (Tor Nllsoon - Muharrem Candaç): Muharrem güreşe atıklarla başladı İse de kendisinden kilosu daha fazl* olan rakibin» çok bir »ey yapamadı, tsveçll bu üstünlüğünden faydalanarak müsabakan İttifakta ve sayı hesabiyle kasandı.
Böylelikle Türk - İsveç Greko-Ro men mim karşılmamı •■'1 İsveçliler kazandılar.
(Bas tarafı 1 inci sahlfede)
ederek bugünkü şartların gerektirdiği tadilâtın yapılması lüzumuna İşaret etmekte İdi.
Rapor hakkında müteaddit hatipler »öz eldılar. Avukat B. İlhamı San car, bugünkü orman mevzuatı dola-yıalyle kontrplâk fabrikalarının «ı-kıntılarıııa temas etti. B. Mümtaz Özarar da aynı kanun dolayıslylc ı «Köylüler kendi malları olan orman, lan çalmak zaruretinde kalıyorlar. Daha ge;en]erde bu yüzden Kemer-burgnzda Ucl klşt vuruldu; kanunun yosakl;-rina rağmen, ormanlar bugün de eskisi gibi kesiliyor. Şu farkla kl kaçakçılık suretiyle kendiliğinden tahTlb de ediliyor. Bu kanun, bize, çok Halk Partisi mensubu kaybettirmiştir.» dedL - _____ ________
B. Regıp Yamaç da «Bugün iktl- hQfcûjnfl- «tiz vermektedir. A-ietfl' dar partisi muhalif ve muvafık vatan " *" ’
daşiar karşısında yüz kızartacak vasi yetto kalıyorsa, bunun sebebi Orman kanunudur» dedi »e »Ikışjaadı.
Tarım Bakanının izahatı
Bu mevzuda konuşan diğer hatiplerden sonra kongrede hazır bulunan Tarım Bakanı B. Tahsin Cojkan, kür »üye gelerek İzahat verdi. Bakan, ezcümle dedi kl:
e— Memleketimizde 3 milyon hektar orman vardır. Birkaç gün evvel memleketine dönen İsveçli bir profesörü getirterek vaziyetimizi tetkik ettirdik. Kendisinden bir rapor aldık. Bunu matbuat* da vereceğiz. Mevcut arazimize nazaran ormanlarımız pek azdır. Bu sebeple onum mevzuunda ne kadar titizlik gösterilse yeridir. Bununla beraber vatandaşlar da keresteden mahrum edilemez. En çok şikâyet mevzuu olan Orman kanonunda tâdljât yapıyoruz. Yeni tasanda devletleştrilen ormanların kıymetini arttırdık. Sonra bağında, bahçesinde t» diğer ziraat işletmelerinde ağacı bulunan vatandaşlara tamlan İade »deceğl». Yabani kestanelikler re buna benzer ağaçlar da sahiplerinin olacaktır. Bir de şahıslar* alt ormanları devlet ormanların dan ayırnıaktayız. Yeni tasan 11e beş dünümden a* olmamak şartlyle orman yetiştireceklere kredi Te prim I vereceğiz. Hükümet ormanları gelir temini İçin değl], muhafaza maksa-dlyie elinde bulundurmaktadır.
Kereste İthalini teşvik İçin gümrük tarifelerini de İndireceği». Mec-lLsln ya* tatilinden evve] yeni Ör-
Ingilizler 1 -G. Saray 0
Halka şeker tevziatı
(Bas tarafı 1 inci sahl/ede) karnelerin hazırlanması, halka tevzii, bu İşle meşgul olacak teşkilatı vücuda getirmek zamana mütevakkıf işlerdir. Halbuki şekersiz uzun zaman beklenemez.
Bugün şehrimizde bulunan Ekonomi Bakanı B. Cavit Ekin İle de bu hususta görüşeceğim.
Yine bugün arkadaşlarla da konuşarak tevziatın şeklini kararlaştırıp İşe başlayacağız. Bu görüşmeler henüz yapılmadığı için tevziat günü hakkında şimdiden bir şey söylenemez. Mamafih bu İşleri mümkün olduğu kadar süratle başarmağa gayret edeceğlz.ı
«e-
Filistin harbi
(Bas taralı 1 inci sahil ede) Mısır kuvvetleri dün sabah Mcedel'e girmiştir. Mecdel. Cenubi Filistin de, Gazze'nln 20 kilometre şimalindedir. Bu suretle Mısır kuvvetleri Filistin topraklarından içeride 65 - M kilometre kadar ilerlemiş oluyorlar. Birleşmiş Milletler acele tedbir almıyacak Londra 17 (R) — Lake Buccess' teki BBC muhabiri bildiriyor:
Bugün Güvenlik kurulu yeniden toplandığı Taklt Filistin meselesini yeniden ele alacaktır. Mısır ve Filistin Yahudi devleti tarafından gönderilmiş olan mektuplar incelenecek tir.
Yahudi hükümeti Birleşmiş kfll-lelltr» Uy» olarak kabul edilmesini »e Arap ordularının durdurulmasını ta leb etmektedir. Bu hususta Birleşmiş Milletlerde acele tedbir alınacağını gösterir hiçbir tmare mevcut değildir. Genel kurul dağılmış bulun maktadır. Halbuki böyle bir kararın onun tarafından t™-—-Güvenlik kurulu da şu anda Yahudl-Jerl üyeliğe kabul edebilecek durumda değildir.
Yahudilere silâh götürecek gemiler batırılacak
Paris 17 (Rı — Arap resmi mahfillerinde kaydedildiğine göre. Filin- dukça hızlı başladılar. Ortada Rehâ
lnyilizler, hakiki oyunlarını bite asıl diinkii maçta gösterdiler
Fenerbahçe karşısında saman ıa-man hayranlıkla seyrettiğimiz Quecn's Pare Rangers dün oyun* hızlı bir tempo l]e başladıktan sonra rakibine do kendi oyununu kabul et-t İrmesini bildi. İkinci devrede de sahanın münakaşası» hâkimi oldu. Bı-rüurmızilllnz ise »on hattında bilhassa birinci devrede. Rchfinın, müdafaada da Naci İle Bülendin gayretli oyunları sayesinde înglllzlere ezilmekten kurtuldular.
Dünkü maçın hakemi olan Mr. Banlçü bazı seyirciler tarafından takdir edilmemekle beraber, gür*l İdare etmesini bildi.
Maçın tafsilâtı tnglllzier saat 17 de sahaya çıktılar. Takımlar bildirildiği zaman İngiliz takımı ilk maça nazaran 4 değişiklikle şu şekilde tertlb edljmlşti: Ailen - O. Powell; JeffeTson -Sınlth; î. PoweII; Lannon - Hatton;
uM^ıo «x.ı«uuı Stevard; Heeth; Ranguard; Hart-
tasdlkı e’semdlr. bıirn.
maçı
Galatasaray İse:
Erdoğan - Fâni; Adnan - Naci; Bülent; Muzaffer - hfendlyar; Musa; RehS; K. Orhan; M. Ali.
Oyuna tam zamanında Galatasaray haçladı; ve Rehinin şütü laleyi sıyırarak anıtta. fiankırmızı|ıîar oj-
- -r— —... .... v.u.. ııjjerınue »eyacaıifligine göre. Fl]ls- dulrça hızlı başladılar. Oltada ftahâ
servi 1J Dtanbullular, aıta vatandaç- tine askeri malzeme gef irecek o]an çok canlı oyamıyor. Musa ona denk Janm, muhterem ark adaşlar >m » |geml)cr Arap uç#k f)lo]nn tarafın- oynıyocağa benzemiyor.
Bundan »nr« bandonun «Pag ba- dan hedefe varmadan baljrı]M*kür, | « üncü dakikada Narinin frikiği
kaleci Ailenin ellerinde k₺1(h.
0 neı dakikada Naci İle İngiliz »ol İçi çarpıştılar; oyun bir müddet durdu,
Fenerbahçeye karşı oynamıyan sağ İç steward pek nefis »ütlerle Erdoğa-nı oldukça sor durum* sokuyor.
Devrenin »on. dakikasında Bülent santrhnfla çarpışıp başı yarıldı. 2 n-cJ devrede yerini İlhan aldı.
S üncü dakikada soldan Rebtnın şütüııü kaleci Ailen enfes bir uçuşla kornere çıkardıktan sonra tsfendiyarın kornerini de bloke etti.
2i Ind dakikada Bülent sol İC® geçli; Mehmet Ali çıkarak yerini Orhan aldı. Bundan sonra Snııkırınızı-lı]ar birsi «anlanır gibi oldular,
25 İnci dakikada sağ »çık Hat t on, 18 İçinde gole giderken Muzaffer tarafından kasten düşürüldü: hakemin verdiği penaltıyı gene Hatton gole tahvilde gecikmedi.
Fâal, »yağına kramp glrdlğlden yerini Molley aldı.
Qucen*» Pare sahaya tamamen hâkim. Bir anda açılan Galatasaray forvedl rakip müdafaayı geçiverdi. Bölendin ortasını kafa İle kaleye tev clh eden îsfendlyar az daha beraberliği temin ediyordu.
Son dakikalarda Galatasaray beraberliği temin İçin çok çalışıyor; fakat b(İttin bu didinmeler, hakemin oyunun »onunu bildiren dilciliğiyle sona erdk
Beşiktaş 2 - Al tay 1
İzmir 16 (AA) — Beşiktaş - Altay takımlım arasında yapılan maçı Be-şiktMhlar 2-1 kazanmışlardır.
GalatasaraylI boksörler
Tahran’da mağlûp
Bok/ karşılaşmaları yapmak üzere trzn* giden Galatasaray boks takımı Tahranda yaptığı ıkl karşılaşmada d* mağlüb olmuştur. Bu müsabakalarda Garbisi» Hüsnü İyi müsabakalar çıkarmışlar; Ziya ile Muammer ise rakiplerine nakavt olmuşlardır. Vura] birinci müsabakada yenildiğin den, İkinci müsabakaya çıkmamıştır.
İtalya îngiltereyo 4-0 yenildi
Turln 18 (AF) — Avrupanın çeşit]! bölgelerinden gelen beş yüz yabancı basın mensubu İle seksen bin eeylrci önünde oynanan înglltz - Italyan futbol maçı 4-0 tngilfrlerln galebesiyle sona ermiştir.
/
EVLENME
Şehrimizin tanınmış mücevhercilerinden Ahıuet Celâleddln kızı Armağan Ergüriln İle tüccardan Zeynel Uluşahln ogln yüksek mühendis Muzaffer Uluşshlnln lfl.5.948 günü akşamı Tokatlıyan salonlarında her İki tarafın seçkin davetlileri huzurunda evlenme törenleri yapılmıştır. Genç evlileri tebrik eder ve mesut olmalarını dileriz.
V.
man kanununun çıkmasına -jjret edeceğim. Yeni kanunun vatan-'.«şiarı ferahlandıracağını ümld «»yorum.»
Toprak kanunu
Bakan, bundan sonra tâdil edilen
Toprak kanunundan bahsederek: c— Tevzi İçin alınacak toprakların da Hatlerln! artırıyoruz, Bvnjat için 20 sene müddetli yüzde 4 f. (1 Devlet bonoları verilecektir. Yen! tasarıda mer'a ve yaylalara dair de h i-kümler mevcuttur. Yurdumuzun ,».r-dastrosunu tapslm. İşiyle uğraşın 9 komisyonu 15 e çıkardık. Ziraat Metlerine de İhtiyaç vardır. 1500 traktör talebine karşı 900 traktör tevzi et' k. Yakında 1000 kadar traktörün daha geleceğini flmld ediyorum. İstüT’nl j sahasında kullanılacak malzemeye

ğlm hususlarda çok çnlışfîğüsna İnanmanızı rica ederim. Noksanlarımı» varsa, kaUnmızın ve matbuatın İkazlarını üriijlyorujL»
Parti memurlarının maaşları
Bakanın İzahatından ve 15 dakikalık İstirahat ten sonra bütçe rapora okundu. Boz alan 0. Fehmi Ataç, bütçede tasarruf yapılmasına işaret eeierek Parti başkâtibi maaşının 5ü0 den 750 liraya çıkarılmasına ter-iftar olmadığını söyledi.
Nazmı Mtcianoğlu da memur kadrosunu tcnkld ederek ocaklara yerdim etmeği teklif etli.
Mehmet SlpaMoğlu da Parti memur ve müstahdem maş]arınn Bulmamasını teklif elti. Haşan Volkan da «Maaşlara dokunmama]:j.z. Aç ayı oynamaz» dedi.
Bu görüşmelerden sonra kaa’r .' n tenkitini Istlyenler tekrar söz alarak bu tekUlferinden vazgeçtiklerini beyan ettiler.
Bundan sonra Vilâyet Parti başkanı Sadi Bekler, biltçe ve kadro hr k-kında İzahat verdi.
B. FaJıreddJn Kerim Gökay da Halkevleri tahsisatı hakkında izahat vererek: “«Bejkl gün gelecektir kİ, Halkevlerine tahsisat kouulnsjyarrk-tır. Halkevleri keqdijcr!ne gelir bulma oyluna gltmlşlredlr. Bu imkân mevcuttur. Halkevlerini bütün yurttaşlara »çmış bulunuyoruz» dedi.
Neticede'biitço muhtelif kaynaklardan 10 bin lira tasarrufla kc.t>ı;I edildi. Bu suretle kongre, bu sabah saat i0 da toplanmak üzere müzakerelerine son Verîl.
Siboney uçak gemisi
Dün Dolmabahçe önünde demirledi
İstanbul basın mensupları Yeşilköy açıklarında demirlemiş bulunan evvelce gelen Rendo’.m eşi Siboney uçak gemisini dün sabah gezmişlerdir.
Geminin tahliyesi işi dün »A-bah 7,10 da başlamış ve sek» saat zarfında tamamlanmıştır. Biboney dün öğleden Sûnr2 limanımıza gelerek Dolmabahçe önilnde demirlemiştir.
Siboney de Rendova glb! talîm uçakları getirmiştir. Bu defa gelen uçaklar çift mo türlüdür ve uçankaleleri kullanacak olan pl-lotlaruı talimine mahsustur.
Siboney bu ayın 21 ine kadar Şehrimizde kalacak ve o tarihte Umanımızdan ayırtarak doğruca Amerikaya gidecektir.
Mürettebatı 600 kişiden ibaret olan bu gemideki uçakların kimisi kanadları takılmış kimisi do takılmamış vaziyettedir. Uçaklar karaya çıkar çıkmaz süratle monte edilerek tertibedüen yerlere gönderilmektedir.
Tuğamiral Tarık Ersuna dün akşam Taksini Belediye gazin > sunda gemi subayları şerefine bir ziyafet vermiştir.
Mandırada ağır bîr cerh
Şişlide Abldel Hürriyet caddesinde bir mandırada çalışan Zekeriya Aktoy İle aynı yerde uşaklık eden Temel Kolukısa, mandıranın temizliğinin yapılması yüzünden kavgaya tutuşmuşlaiîbr. Zekeriya, bıçakla Temeli, sırtından ve karnından olmak üzere ağır surette yaralamıştır.
Yaralı, hastaneye kaldırılmış, Zekeriya da yakalanmıştır.
Edirne’de et fiati yükseldi
Edirne — İstanbula her gün kamyonla kasaplık kuzu sevkıyatına devam olunmaktadır. Şehrimizde '80 kuruşa kadar düşen kuru etinin k'lo flat! 180 k'.ırnj» yüsc]mlştlr.


17 Mayıs 1948
AKŞAM
AKŞAMDAN AKŞAMA
Bu kelinseler yaşıyor mu?
Hıfzıssıhha f
i?—

Enstitüsü

Yan
'/ yarı

Halkın müracaatları
Sahlfe 3
İSTANBUL HAYATI
Açılı kapı
Adalet Bakanlığından: Konya noterliği açılmıştır, imtihansız ve imtihanla noter olmak nitelik ve Şartlarını haiz istemlilerin noter K. nun değişik 7 nel maddesinde yazılı belgelerile birlikte bir ay içinde Bakanlığa müracaatları hân olunur.
1 — Sınav diya de bir kelime çıkmıştı, O, öldü mü. kİ, lmtihan-İı. imtihansız deniyor?
2 — Netekim yahut nltaklml biliyoruz amma, nitelik nedir? bilmiyoruz. Bir kaç kere raslayip öğrenmek İstedikse da aklımızda kalmadığını temin ederiz. Radyo ile, yahut davulla İlân etseler: «Niteliğini bildirmeyen, 24 saat zarfında şehir dışına atılacak!» Hepimiz şaşırıp kalacağız: Acaba nufııs tezkeremizi mi, yoksa hüviyet cüzdanımızı mı, yoksa tercüme! halimizi mi götürsek? Nitelik ve emsali sözler, işte bu. kadar blribirine benzemiven mâna lar arasında sendeliyor. Halbuki düpedüz: «Nüfus tezkeresi», «hüviyet cüzdanı*, «tercüme! hal», vesaire dense, üç kişide bir kişi anlamadığı takdirde geri, kalan ikiye sorar, öğrenir.
3 — İstemli kelimesine, bu satırların muharriri ilk defa Taslamaktadır. Takriben (arzulu) yahut (talip) mânasına geliyor; otuz seneden fazla müddettir münhasıran Türkçe ile uğraşmağı meslek ettikten sonra gazetede çıkan öz Türkçe kelimeleri anlı-yanıamak insana giran geliyor, köprü başına çıkıp: (Talip var mı?), (Arzulu var mı?) diye satılık bir mal arzetsek kaç vatandaş anlamaz ki bu mefhumu (istemli) ile değiştirmek hevesine kapılıyoruz?
4 — K. nun nedir? (Kanunu-nun) diye vazıh şekilde niçin yazılmasın’’ Ciddî bir resmî kitabet sekli isteriz.
5 — Değişik 7 nci madde... Her halde değişik (rmuaddel» demek olacak. Fakat «değişik» umumî bir mâna ifade eder. Meselâ «kiitıeylân» diyecek yerde «at» dahi dememek, chayvan» demek gibi. Yahut «top atan» diyecek yerde «kavun» dahi dememek, ’ «yemiş» demek gibi. Lisanın inkişafı. mânaların arasındaki ince farklarL tesbit. eden kelimeler yaratmakla mümkündür. Halbuki bizde vaziyet tersine olmuştur. Muaddel dalıa ince farkı gösteriyordu, .-Değişik* ona nazaran «ktiheyiân- gibi bir nüansı ifade etmivor; «at» diyecek yerde «dört ayaklı* deyip geçiyor.
6 — Belge kelimesi de hâlâ
öğrenemediğim sözler arasındadır. Aklıma derhal Burhan Belge geliyor. Halbuki «delil», «vesika», «evrak* ile dense anlardık. Hani lisan kitaplarında bazı kelimelerin yerleri boş bırakılır: «Buradaki eksik kelimenin ne olduğu ■’ yazılsın» denir. İşte bu belge. ıİ niMik.bten.U «özlen de aynen i”“ -------------
boyîe «tas» teskini bırakıyor. ı -u ’
B“!üarm yanında «mfira-'BcJk0I, Ba-„rkSy ..................
Sr?w 01 tnUr>, nev;ı,'den Ivalo'd kaealannajkl mervi ıjaç-Mlılrlen . Ben şahsen bu UMrie- |„,„dl 7„ mto(k|e,|„. rhı kaldırılmadı taraftan değilim, 'mı,te.
Fakat bu kadar özcü olanlaı-Ksa mkcadele mu.cMdıt tüpten, ıbasrıırmalan blidir»elenlr. de- .... ................ u
mellydller. s
ü
Yeni kelime yaratmakta tutulacak yol ;
— Tiirkçede yeni kelime doğ- ! mı/acak mıdır? Doğmamalı mı-dıı?
Doğacaktır; doğmaiıdır. Celâl 1 Esat üstadımız bir lügat hazır- * larken, Fransızcadaki ince mâ- ] na -farklarını — Osmanlıcanın ' yardımlle dahi — bizde kâfi ve vafi derecede beilrtememek fecaati İle karşılaşmış. Binaenaleyh:
1 — Eski kelimelerimizi, tâ-bh (erimizi muhafaza etmekle beraber;
2 — Yeni kelime ve tâbirler de yaıatacağ12. Fakat yukandaki numunelerle olduğu gibi değil.
e°l mefhumları, yahut iki mef-num arasındaki farkı ifade İçin nu gayreti sarfedeceğlz? kövn7M?y.nan 'ç,n ™«;e .12 vs be^«nıHel tâbirlerden Utitade edeceğiz
Atatürk Eulvarında yarım milyon liraya bir I bina yapılacak
Belediye. Atatürk bulvarı üzerinde OazanfcraSa medresesinin karşısındaki boş arsada modern bir hıfzısıhha enstitüsü binası İnşa etmega kırar vermiştir. Binanın projesi hasırlanmaktadır.
Istan bulun modern bir hıtzıssıhha tuüesseseslne muhtaç olduğu öteden beri malûmdur. Nüfusu bir milyonu geçen şehirde çeşitli esnafın türlü hilelerle tağşiş ettiği gıda maddeleri mevcut müesseselerde istenildiği şekilde tahin edilememektedir. Vücuda getirilecek yen! müo-was» bu işi gördükten başka daha bir takım h!»-nıetler de yapabilecektir.
Bu sebeple belediye, hâlen Kuledt-blııdekl binada sıkışıp kalmış bir vaziyette olan hıfzıssıhha müeasaseslnl geliştirmeğe 7» İleri memleketlerdeki benzerler! derece-slnda teşkilâtlandırmağa karar vermiştir.
Binanın inşasına 300 bin İka sarf** dllecegl tahmin ediliyor- İnşaata bu sene başlanacaktır. Tahsisatı mevcuttur.
t
Tiiıt - Yunan
Ticaret anlaşması
İhzari görüşmeler, müspet bir safhaya girdi
Haber aldığımıza gür a m emi ek etimizle Yunanistan arasında bir raüd-dettenber! devanı etmekte olan İhzari mahiyetteki ticari görüşmeler müsbet bir safhaya girmektedir. İki memleket arasında yakında ticaret va tediye anlaşmaları müzakereleri baş-Uyacaktır. 3u müzakerelere iştirak etmek üzere Ticaret Bakanlığı tara-' I fından Atina’ya bir tenuLlcl gönderilmektedir. Fakat bu zat memieketl-. mlzden ayrılmadan öne» bugünlerde şehrimize gelecek ve İstanbul Ticaret ve Banayt odasında tertip edilecek bir toplantıda Yıınnatstanla iş yapan İthalâtçı ve llıracaçı tüccarlarımızla görüşecek, onların dileklerini kaydedecektir. Bu itibarla Ticaret odası tarafından gerekil hazırlıkları ikmal edilen bu görüşmeye piyasada büyük bir ehemmiyet verJlmekteiLLr, Umumi kanaate göre halen mevcut bazı formalite güçlükleri bertaraf edildiği takdirde İki memleket arasında çok daha geniş çapta ticaret yapmak mümkün olacaktır.
Meyva ağaçlarında yaz mücadelesi
Tarım Bakanlığından verilen mal-z?me va tahsilatla viLâyct zlrat teşkilâtında bundan evvel meyva ağaç-‘jarma tatbik edilmiş olan kış müca-
Malzeme harbi ve
buna göre yetiştirme
Uzun tarih boyunca zaferleri-: m izi İıep kahramanca çarpışma' ve büyük İnsan kaybı pahasına elde etmişizdir. Elde başka çare bulunmazca vatan müdafaası için bu fedakârlık mutlak ve zarurîdir. Çanakkaleyi ve İstiklâl savaşını böylece kazandık ve bu sayede yaşıyoruz.
Ancak şurası da var kİ fedakârlığın bu •> mutlak ve zarurî» teşhisini her vakit doğru olarak koymak çok güç olduğu gibi teknik ilerlemenin insan gücünü kat kat aştığı bu hengâmede eldeki İmkânları âzam! derecede kol Uyarak • kandan tasarruf»-» keyfiyeti de hem millî va hem de bizzat savunma bakımından bir vazife halini almış bulunmaktadır.
Bu noktaya ve düşünceye bilhassa Amerikan malzemesinin memleketimize gelmesi dolayısile parmak koymuş bulunuyoruz. Gerçekten bugün 1000 beygirlik bir tayyare motörünün takati en az 2000 İnsana karşılık geldiği gibi iyi bir şekilde kullanıldığını zaman da bu nispette İşi başarabilir. Yaman bir tankın önünde duracak binlerce süngülü insanın âkıbetl bir şey vapmadan Ölmektir. Nasıl ki ivl İşleyen bir makineli tüfeğe karşı teknik vasıta ve imkânlardan faydalanmadan taarruz edecek binlerce insanın da bundan başka bir sonuca ulaşması kabil değildir.
Görülüyor kİ kahramanlık, fedakârlık daima, büyük kıymetini muhafaza etmekle beraber modern harbde ve modern vasıtalarla savaşan düşmana karşı bu mânevi hasletler kadar ve hattâ bazı yerlerde bunlardan daha fazla silâha, malzemeye modern vasıtalar kullanarak muvaffak olmaya büyük önem vermek lâzım gelmektedir.
Bir bakışta gayet tabii görülen bu hakikat tatbikatta her vakit aynı basitlikte görülemiyor. İtiyat, alışkanlık bizi çok defa şaşırtabiliyor. Bunun en acıklı misalini Gailçya haıb cephesinde 1 görmüştük. Biz bu cepheye Ça- : pakkaleden gelmiştik. Yani mah- ! rumiyetiri son lıaddindo bulunduğu vo muvaffakiyetin yalnız 1 süngü ve insan secedile kazanıldığı yerden. Halbuki Gailçya cep- I hesinde. Garp cephesi kadar olmamakla beraber bir maızeme ve mevzi harbi hüküm sürüyordu. Cephede bir lıayll de elastikiyet vardı. Birliklerimiz topçu .
Yazan-. M. ŞZVKİ YAZMAN
rada hala uygun olmıyan muharebe tarzı yalnız büyük İnsan, kaybına sebebolmakla kalmıyor ve fakat mevcutlarının yansına yakın kısmım şehit veren bu kolordu da hart» bakımından İşe yarar durumdan çıkmış bulunuyordu.
Bu; dünkü harblerin misalidir. Yarınki harblerin zayiat bakımından tesiri çok daha korkunç olacaktır. Bu itibarla ordumuza teslim edilen Amerikan malzemesini yalnız kuvvetimizi arttırmak bakımından değil «kandan tasarrufu temin > edeceği İçin çok kıymetli görmek lâzımdır. Şu kadar var kİ, malzemeye dayanan haıb tarzı ve muvaffak olma keyfiyeti, ayrı bir yetişti ime tarzı, ayrı ve çok sistemli bir talim ve terbiye, her şeyden evvel en küçük neferden en büyük komutana kadar bugünün tekniğine ve hele motör ve makine tekniğine vukuf ister. Bu hal de kendiliğinden ve kolaylıkla olmaz.
Amerikan ordusunun birliklerine motörlii vasıtalar, ele’rtrik ve modem teknik hakkında bilgi1 vermek İçin hazırladığı bazı filim lerl gördüm. Ondan sonra da bu hususta bilgileri tabiatüe az olan muhtelif meslekteki İnsanların ancak bu filimler sayesinde kısa bir zamanda teknik hakkında bilgi edineceklerine ve bugünün iyi bir askeri olacaklarına kani oldum. Öyle zannediyorum ki Amerikalılar bize malzeme gönderirken bu gribi tedris vasıtalarını da göndermişlerdir.
Keza büyük idman, ve meleke İsteyen bugünkü silâh ve motör-İti vasıtalarında talim işi de (meselâ çok fazla akar yakıt sarfı gibi) pek pahalıdır. Bundan çekinmemek lâzım. Kullanılması yarını yamalak bilinen bir çak teknik vasıtaya sahip olmaktansa, kullanılması iyi bilinen daha az adetteki vasıta elbette zafer için dalıa elverişlidir.
Hülâsa erlet unlz ve komutanlarımızın muzafferen sahip oldukları kahramanlıkları muhafaza ve geliştirmekle beraber modem harbin icaplarına uygun bir muharebe tarzı ve zlnhlyete sahip olmamız şarttır. Muvaffakiyet maddi ve mânevi bu iki unsurun birlcşmesUe elde edilebilir.
| Bu kere Kadıköy, Üsküdar, Kartal, ve diğer malzeme bakımından da ------ Silivri, şu» ve 1 karsıdaki Rus birliklerinden daha iyi vaziyette idi. Sağ ve solumuzdaki Avusturya ve Almanların bir Rus bombardımanı karşısında İlk iş’, evvelâ hatları boşaltarak geriye çeklîmek ve bu surette de «kandan âzamt tasarruf» eylemek, düşman taarruzların! mümkün mertebe ağır topçu ateşlerile durdurmaya çalışmaktı. Biz İse Çanakkaledeld gibi yani ön hatta va süngü 11e savaşıyorduk İ;k muharebelerin neticesi korkunçtu. MevcudÜ - takriben 30,000 kis! olan kolordunun bu ilk muharebelerdeki zavlati nnnn tu ns.Knu t,,.,. 1
| e zehirli İlâç tatbiki auretlla munta-zıtnan yapılmaktadır.
Tren tarifesi değişti
İstanbul He Avrupa arasında îş-llyen 5 re 3 numaralı katarların hareket saatler! değişmiş va Uzunköprü İle Slvlilngrad arasındaki otobüs servisinin hareket saatleri da buna göre uydurulznş-ıtur. Yeni tarifenin tatbikinden sonra Avrupa yolcuları gidiş ve gelişte Uzunköprü v* Slvi-llngrad’da 113un müddet beklemlya-cekler! gibi yatak]* vagonlarda da vaktinde yer alabileceklerdir.
Süratle cevaplandırıl* mazsa müsebbipleri cezalandırılacak
İçişleri Bakanlığı, vilâyet», belediyeye ve diğer alâkalı müemeselere tamimler göndererek i? sahiplerinin yaptıkları müracaatler» vaktinde cevap verilmediği ve işler sürüncemede kaldığı hmuşunda Bakanlığa bir çok şikayetlerin yapıldığım bildirmektedir. Tamimde, bu sebeple Büyük Millet Meclisin» ve Başbakanlığa pek çok şikâyet mektup v» İstidaları gönderildiği llâv» olunmakta ve İşleri süratle netlclendlrmlyea memurlar haklandı takibat yapılarak şiddetle cezalandırılacakları beHrtiltnekeÜlr.
Tamimi a],an daireler, kendilerine ba&lL müesseseler» tebligat yapmak suretti» Bakanlığın bu emrini bildirmişler ve işler süratle neticelenmediği. müracaatlero kanunî müddet İçinde cevap verilmediği takdirde müsebbibi er İn cetalûndırılacagım ve ayrıca İsimlerinin Bakanlıklara bildirileceğin! tamim etmişlerdir.
Tunca ve Meriç
îki nehir taştı, sular ovaları kapladı
Edimi Postası yazıyor:
Son günlerde tâsılasız olarak bol miktarda düşen yağmurlar Meriç ve Tunca nehirlerin! taşırmış ve oralar sular altında kalmıştır. Bu beklenml yen tuğyandan nehirler «ab'.’Ind» ekili bulunan binlerce -dekar arazi büyük zararlara uğramıştır. Bilhassa yazlık ekimler tamamıyla mahvolmuştur.
Taşmış bulunan nehirlerin suları henüz mecrasına çekilmemiştir.
Umum! yapdan badema
Devlet hava yolları seferleri
Dört senedenberi Antalya Nakliyat şirketi tararından memleket hava seferlerinin
bizzat Havayolları Umum müdürlüğü tarafından yapılması hükümetçe münasip görüldüğünden şirketle yapılan mukavele temdit edilmemiştir.
Seferler, dünden İtibaren Havayolları Umum müdürlüğü tarafından Idar# edilmeğe başlanmıştır.
Aydın Milletvekilliği
Bu sabahki gazetelerden bilinin aldığı malûmata göre Aydında kısmî seçLm hararhklaruıa İki; parti do başlamıştır. Müstahsil arasında propagandaya ehemmiyet veren Halk Partisi Aydın Milletvekilliğine e3ki Ticaret Bakanı Naznıl Topçuoğlunu. Demokrat Parti İse Fevzi Lûtfl Karaos-reanoğlunu aday göstermektedir.
Moda tramvayı
Üsküdar - Kadıköy tramvay idaresi, Moda tramvayını Bahariyeye kadar çift hatta çevirmiştir.
Yeni halta sererler dritaden itibaren başlamıştır.
İdare, bu hatta şimdiye kadar İki araba İşletmekte Uteıı dünden İtibaren araba sayısı üçe çıkarılmıştır. Bilhassa tramvaylann kalabalık ol-dug-u akşam saatlerinde seterler sık-l.ıştırıiacaktır.
Bîr otomobil kazası
Bursa 15 — Oriıanellnden aldığı 45 yolcu ile Mudanvaya gitmekte olan 40 numaralı kamyon Ziraat mektebi civarında bir virajı dönerken devrilmiştir. Yolculardan ikisi ağır, bir kısmı da
*•
Miyar ne olmalı?
B.r kelime tuHll mu tatmadı «H. tutabilir mİ. tutamaz mı? Bunu tayin |cin Mr ftlçfl vwdır tasavvur ediyorum.
Tercüme bir kitap neşredecek-«ni*. Bundan da para yahut
Hububat fiatleri
Edirne — Eorsanuzda dlâer htıbu-bat flatierlyie btrlLit» 40 kuruş,, ka-dar yükselen buğday îLat! son günlerde 33 kuruşa kadar düşmüştür. Bunun başlıca aeoebl hasat mevsimi-' nin yaklaşmış -bulunmasıdır.
Hububatın değer flatle «atışı müstahsilin borasaya bol miktarda mal indirip paraya çevirmesine âmil olmuştur. Son günlerde Tatarlar buça-I gına- bnğjı Akardero köyünden 500 kilo buğday bordamızda satışa arze-dllmlş ve kilosu 33 kuruştan müşteri bulmuştur.
şöhret kazanmak istiyorsunuz, I Serlevhasını aynen tercüme zorundasınız: zira şartnamede Öyle yazılıdır. Tek kelime olarak, o kitabın İsmini (Nitelik) koyarsanız halk metelik verir mİ? (İstemli) koyarsanız İstekli zuhur eder mi? işte miyar budur.
(Vü - Nü)
12,000 şehitti Görülüyor kİ bu- hafif surette yaralanmıştır.
Günou Amerika'da Bogota'daki ihtilâle alt resimlen Harabolan binalar ve sokaklardaki eukaı
Cibali tütün ve sigara işçilerinin aile toplantısı
Clball tütün ve s£g3ra sanayii işçi* Ierl sendikasının kuruluş yi]doııümll münasebetiyle evvelki gün aaat 14.30 da Taksimde Kristal Gazinosu salonunda ailevi bir toplantı yapılmıştır. Kadın erkek İşçilerin davetli bulundukları bu toplantıda güzel ’olr alaturka musiki takımı ÎMi]]ar çalmış vb bunu takiben da ses sanatkârları-rnızdan Zehra Bilir, Hamiyet Yılae-ses, Can Akşlt, Rikkat Uyamk. Esma Engin ve Fahrilnnlşa şarkılar okumuşlardır. Sendika başkanı da sendikanın kurulduğu glindenbeTİ bir •« ne içinde işçiler için sağladığı faydayı anlatan bir nutuk söylemiş; toplantı 10,30 a kadar samimi l>'.r hava İçinde devam etmiştir.
[radyo]
Tatlı şey üzerinde acı konuşulur mu? Konuşulur. Maalesef şeker de, üzerinde acı acı dert yanılacak bir mesele haline getirildi. Ankarada ânl bir şeker buhranı başgösterdi, ertesi gün İzmir, İstanbul gibi büyük şehirlere de sirayet etti. Günlerden bo-rl halk şeker bulamıyor. Çocuklar, hastalar şekersiz kaldı.
Bu mesele etrafında Milletteki 11 eri tarafından Büyük Millet Meclisine takrir veriliyor. Başbakandan izahat İsteniyor.
Başbakan, bu takrirden ancak beş dakika evvel haberdar olduğunu, binaenaleyh derhal izahat vermeğe İmkân olmadığını bildiriyor.
Verilen takrir, herhangi bir müessesede vulcubulduğu ileri sürülen bir yolsuzluk, suiistimal şayiasına dair istizah mahiyetinde olsaydı, Başbakanın cevabL elbette haklı görülürdü. Fakat şeker buhTanı şayia değil, bir vâ-kıadır ve Ankarada, yani hükümet merkezinde başlamıştır. Demek ki Milletvekilleri daha on beş gün, bir ay veya hiç bir zaman takrir vermeselerdi, hükümet şeker buhranından katiyen haberdar olamıyacaktıl
Yine aynı müzakereler esnasında Başbakana soruluyor:
c— Şekerin pahalı!anaç ağı söyleniyor, doğru mudur?»
Başbakan cevap veriyor
c— Buna dair bir şey söyllya-mem.»
îşte bu cevabı haki; bulmak zarurîdir. Şeker buhranından haberdar olmıyan makam elbette bu hususta bir şey söyliyemezl
İki gün sonra tekrar açılan Meclis müzakerelerinde yine şeker meselesi konuşuluyor, E kano mi Bakanı şu izahatı veriyor;
— Muhtelif şayiaların tastri altında olacaktır ki son günlerde satışlar Rnormal bir hal aidL Günlük satışı 100 - 150 ton arasında olan İstanbulda bir İM gün evvel satışlar 470 tonu aştı. Bunun: (Şeker yoktur, fiatler artacaktır) şeklindeki şayiaların tesiri altında vaki olduğunu kabul etmek iktiza eder.»
Neden? Memleket piyasası şayialarla mı idare ediliyor? Senelerden beri böyle bir şayia yoktu da şimdi nereden çıktı?
Şeker istihlâkinin artması, bir suç gibi halkın yüzüne çarpılıyor, fabrika lstEhsalâtuun bu istihlâki karşılıyamaması bir mazeret olarak ileri sürülüyor.
Et şöyle dursun, peynire, zeytine, vağa el uzatamıyan; arpa, mısır halitasını ekmek verine yiyen halkın gıda İhtiyacını şekerden temin etmesi bir kaballat midir?
Bk zamaniar şeker sanayiimizin süratle inkişaf ettiğinden, yakında ihraç imkânlarının bile ekle edileceğinden bahsediliyordu: sonradan ağızlar değişti, istihsalin memleket İstihlâkine kâfi gelmediği itiraf edildi. Bu kifayetsizlik geçen seneden kendini gösteırnlştl. Niçin esaslı tedbirler alınmadı? O zamanlar dışarıdan otuz bin ton şeker sipariş edildiği söylenmişti. Nerede kaldı o siparişler?
Ekonomi Bakanı, bu kampanya devresi zarfında şaker flütlerinde herhangi bir değişikliğin asla düşünülmemiş olduğunu, fakat önümüzdeki kampanya devresi için o günün fiat unsurlarını şimdiden tesbita imkân olmadığından bir şey söyliyemljre-ceğlni bildiriyor Yan* gelecek kampanya devresinde şeker fiat-leıine zam için şimdiden açık kapı bırakıyor.
Uzağı görüp evvelden tedbir alınmaz, işler günü gününe fda-rel maslahatla tedvir edilirse neticenin böyle olması tabiidir.
Cemal rtefik

ANKARA RADYOSU Bu akşamki program
18 Dans müziği (PLİ; 18.30 Haftf Melodiler (Pl.); 13.45 Şarkılar; 19 Haberler; 19.15 Geçmişte bugün; 19.20 Fasıl şarkılar; 23 Müzik: (Pl.); 20.15 Radyo gazetesi; 20.30 Serbes ■saat: 20.3a Mandolin birliği; 21 Konuşma; 21.13 Şarkılar; 21.30 Türküler; 21.43 Operalardan sahneler (Pl.); 22 Konuşma: B. M. M. saati; 22.15 Dans müziği (Pl.); 22.45 Haberler.
y(vırt sabah va If/Jle prograutt
7.30 Hafif çarçalar (Pl.); 7.43 Haberler; 8 Hafif parçalar (Pl.); 8.15 3as eserleri (PL); 8.30 çeşitli müzik (Pl.)
1330 Şarkılar;’ ÎS Haberler; 18.16 Salon orkestrasından çeşitli parçalar (PL): 13.45 Film müzikleri (PL>
Romanya’dan kaçanlar
Demir perdenin arkasından yeni bir firar olmuştur. Evvelki gün İğneadaya Romanyadan sandalla kaçan sekiz kişilik bir grup gelmiş va Türk makamlarına teslim olmuştur.
Rumen ordusuna mensup zabit, mühendis vo teknisyenlerden müteşekkil olan bu mülteci grup Kırklarellne götürülmüştür.
Prf. Dr. Naci Bengisu
Muayenehanesini Taksim, Meşelik, AMuJlah sokağı No. 2 BENGİSU Ap. na
NAKLETMİŞTÎR. Telefon: 42972
sahife (»
AKŞAM
J7 Mayıs 104.3
Kıbrıs notları
Kıbrıs Türkleri ve
| Evveli zaman içinde
Fetrol Ve maden araş
Y eşilada’nmgüzellikleri
Küçük notlar
firmasında yeni usuller
Magosa kapısından giriş - Bayraktar camii - Atatürk meydanı
İkinci Selimin ucuz re parlak bir raf er birsiyle atıldığı Kıbrıs'ın tapu bb« nice Türk evlâdına mn]oldu. Baıı şehirler mukavemet gösterme-dllerze der Lerkoşa ve Magosa rrial şehirlerin raptı uzun sürdü. Meselâ Lefkoşe muhasarası Um M giln devam etti. İşte bugün bile hâlâ Lefkoşe'de duyduğumu* Cenk Tepesi, Bayraktar Camisi gibi isimler o günlerin hâtırasıdır.
Kıbrıs'ın taptım müteakip. İmparatorluğun diğer parçalannda olduğu gibi, burada da gayrimüslim reaya cizyeye bağlandı; tâli A »vaat 3, «in a 1 altın veriyordu. Muhtaç ve â-ehlerden İse hiçbir şey alın madiği gibi üstelik kendilerinden devlet himayesi de esirgenmiyordu.) mülki ve askeri bütün teşkilât kuruldu. Lâkin her şeye rağmen OsmanlI imparatorluğu Kıbrıstakl vasiyetini tahkim etmek İhtiyacını duydu. Karaman. Niğde, Kayseri. İçe], Dulkadrlye, Tarsus. Çam ve sair şehirlerimizden getirttiği birçok Türklari burada lakân elti. İşte bugün adadaki 82 bin küsur Türkün ceddi o ramankl İmparatorluk siyasetimiz sal kariyle, hattâ cebren buralarda yerleştiler. Bugün dedelerinin ıstıraplarını paylaşan bu kardeşlerimize. bfa ana vatan çocukları da, dedelerimizin hata vc şaraplarını paylaşarak, pekâlâ yardım elimizi biraz daiıa fazla uzatabiliriz.
Bugiin Kıbrula «lan kültür bağlarımız o kadar sathidir ki bir an evvel bunun takviyesi gerektir. Bugün Kıb nata hâlâ karne usulü caridir. En lüzumlu gıdalar bile tahdide tabidir. Biz burada aman şeker bitecekmiş diye birbirimize girip Van yok ederken, onlar şenel erden beri beyaz şekeri ancak Kristinas'ta, o da bu dini gün dolayıslyle mahalli İdarece Rum ]ır» yapılan ikram saİkiyle görebilirler. Sair saman şeker diya yenen o ç_ko]ata renk|l re acayip kokulu nesne İnsanı şekerli şeylerden neîret ettirmekten başka bir fayda aağlıya-mas.
Bir anda bu üzücü fikirlerden sıyrılıp gözlerimi gene biraz da yeşil *-danın güzelliklerine açıyorum. Bu •efer Lehi ojeye Magosa kapısından giriyoruz. Bahçelerin yeşillik 1 erine gömülmüş güzel erler; gene güzel bir yetimhane ve soDra biraz gidince sağ da b!r camL Şoför, bayraktar Camisi diyor. 1570 yılının 9 eylülünde Lefkoşe raptedijlrken şehit döşen bayraktar burada can vermişti. Onun kaniyle sulanan topraklarda bugün şükran nişanesi olarak bu cami yük-■•Jlyor; ve onun meçhul adım taşıyor Bayraktar Camisi- Köşeyi döner ken küçük bîr stadyum ve şehrin vs-
tfill yollarım dolduran yüzlerce dükkân. Artık Lefkoşe’nin merkezine geliyoruz. (Lâkin Lefkoşe’de yollar o kadar dar kİ... iki arabanın yan yan* geçmesi hemen hemen İmkânsız. Bu sebeple her köşede bir ya*>- One w*y-Tek yol. Yani geliş ve gidiş yollan mutlak olarak ayrılmıştır ve İki vasıtanın karşılaşıp yolu tıkaması mümkün değildir. Dansı başımız* 1.)
Derken kftçllk bir meydan: Atatürk meydanı. Bir samanlar Saray-önü diye anılan bu meydanı Türk kardelşerlml* uzun «nelerd enberi Atatürk meydanı diye tescil ettirmişler. Birçok resmi binalarla çevrili bu asfalt meydanın ortasında bir dikili taş. Kurşuni granitten yapılma tarihi bir «w. Tepesind» bir as]an tim as il olan bir Veaedlk hâtırası. Tttrk]erin Lefkoşe'yi saplında getirilip buraya dikilmiş ve hâlâ da orada...
İngi]1slerin NIcom, Rumların Lef-ke dedikleri Lefkoşe'de bugün bile ne kadar da çok Türk var- Eliyle bana yolumu İşaret eden şoföre teşekkür ederek İlerliyorum. Gözlerim tabelâlarda. İşte, Şevf! Akdcnla ve Oğulları... Tilrk Denizyolları acentesi ve tüccar. Kapıyı açarken karşılaştığım bir çift güler gözde bir gün evvelki kısa dostluğun tatlı izlerini buluyorum.
Bütün Türkler gibi, Kıbrıslı ka-deşlerlmia de mCkrlm ve misafirperverdirler v* ana vatandan gelen herkes orada bir Hacı gibi karşılanır. Hattâ Dileli Melımedln bil» bana bakarken gözlerinin içi gülüyor. Allahın kendisinden esirgediği İfade kabiliyetine rağmen, bakış]ar!y|e hislerini ne kadar da kolay anlatıyor.
Lefkoşe'de görülmeğe değer o kader |üı«ı yerler ve o kadar çok tarihi sserjer var kİ... Ortaçağ yadigârı olan surlar yıkıldıkça şehir varoşlarına doğra gittikçe genişlemiş. Bu sebeple o yemyeşil çevreyi otomobille antik bir saate yakın bir somanda gezebildik, çimdi da Ayasofya eaml-■ine doğru gidiyoruz.
(Devam edecek)
Faik Âli ve Mehmet Celâl — Yolda bir tesadüf — Bazı manzumeler
«İktibas hakkı mahfuzdur»
SEMİH MÜMTAZ S.
Uçaklara takılan magnetometre ile bir mıntakanın manyetik kuvveti ölçülüyor
Elif sene evvel) Belki daha evvel üstadımız Faik Âli heniiz yeni yeni fakat güzel güzel şiirler yazmağa ve neşretmeğe başladığı »aman meşhur şairlerimizden Mehmet Celâl bey nasılsa insaf etmemiş, şöyle bir şaka yapmıştı:
Kuzu gezdir çemen çemen çocuğum Başka bir feııle iştigal eğle Edeblıjvat O başka şey çuçUğym,
Faik Âli beyin buna ne cevap verdiğini pek bilmiyorum, Yalnız söyle bir hikâyeciği biliyorum. Süleyman Nazif bey Faik Âli beyi® beraber Serveti Fünûna gitmek üzere günün birinde İran sefarethanesi önünden geçiyorlar. Oracıkta şair Mehmet Celâl beve ras gelirler. Süleyman Nazif bey küçük kardeşi Falk'l Celâl bcMf takdim eder. Şair birdenbire şaşalar. Mahcup olur. Ve: Faik Âl! beve bir nevi tarziye verircesine bir sürü güzel sözler söyler ayrılırlar. Bu hâdiseden sonra da artık dost ölürler.
Zannederim muhterem karilerim Mehmet Celâl bey sağ olsaydı ikinci kobleyl birinci zannederdi. Çünkü koca Faik burada daha hararetlidir. Bakın' Bilmem kac seneler evvel yazıp bir tarafa attığı natamam bir senfonisinden bir misal daha vereyim: Kederim, şevkim, udırabımmn... Ruhum, ey ruhumun perisi, her an Ftıısl ilham alır temasından, Sen tjünahm değil sevabımsın.
Türkiye - Irak - Suriye demiryolu görüşmeleri Ankara 25 — Dün şehrimizde Devlet Demiryolları temsildi eril e Irak ve Suriye Demiryolları delegeleri arasında müzakerelere başlanılmıştır. Bu müzakerelerde Türkiye Demiryollarfle Suriye re Irak Demiryolları arasındaki işletmeyi İlgilendiren hususlar görüşülecektir.
Bazı manzumeler
Faik'İn o zamanki ve bu zamanki fuarından baz» nümuneler vereceğini. Göreceğiz: Koca Faik Alt gençliğinde ihtiyarlığını; İhtiyarlığında da gençliğin! görmüş ve göstermiş olan hisli ve rikkatli; herdem müteâ’l bir şairimiz ve mefahirlmlzdir. Bakınız şu şarkının birinci kılası bundan kırk beş sene evvel Bursada yazılmıştır (hemen gözümün önünde yazılmıştır diyebilirim)- İkincisi bundan on beş ay evvel yazılmıştır. Yaa farkı görülüyorsa, hattâ FaJk'in daha gençleştiği görül-müvorsa: Emrediniz konuşalım!
1 I
Zeman otur ki anttı hacle't visalinde Bir inziva ve o cunûni, blvefa bulurum: Zeman olur ki gözümden kaçan hayalinde Hayat-u-ruhuma müşfik bir fişine bulurum.
2
Bir özce cazibe var hıısn'i bimi-talfnde Bütün mehasin i hüfcaf atiler cemalinde; O mavi gözlerinin çok derin me-âlinde
Faik Ali beri Serveti Filnûn matbaasında Ahmet İhsan beyin odasında birinci defa olarak gören Abdülhak Hâmld bey efendi onu pek beğenmiş ve derhal sevmişti. Faik Ali bey db koca Hâmi dl İlk defa olarak sokakla gördüğü gün sevincinden titremişti günlerce de handan ve şadan kalmıştı. O zamanın gençleri ihtiyarları hakir görmez, ihtiyarlığın er geç kendilerine de mukadder olduğunu hissederek, İster İstemez eskileri lstJhlâfa tenezzül etmemeydik gabavetlni göstermez lerdl. Kaç defa Abdülhak Hâmld bev efendiden Faik Ali’nin her seferde methin! İçilmiştim. Muhterem karilerim şimdi de ben size onun seneler evvel yazdığı bir gazelden bazı parçalar işittireceğim.
Alemi cenneti gezdim yine sahra sahra, Lebi ruhumda bütün ta'za't Leylâ Leylâ' Ararım nazra’i mahmurunu âfak âfak. Ararım gözlerinin rengini derya derya. Sent coşmamın arar sinem arar kalbim arar Ararım saçlarının ttnnı fejjdn ** soyda.
Kime sordumsa nedir bende olan derdi azim Didi: Ev fiyıfrt firkat zed e sevda Sevda...
5u mavi göklerin üstünde bir sema bulurum.
Evvel zamandan, bu sanatına kalan üstadım ve dostum Faik Ali'ye daha uzun ömürler duasında bulunurken bana vazdıih mektuplarda ve söylediği sözlerd? (iktibas hakkı mahfuzdur) demediğini hatırlıyorum!!
5 M. S.
ÇEMBERLİTAŞ Sinemasında —«
Bugün matinelerden İtibaren senenin en büyük İki filmi birden
1-iKi GÖNÜL BİR OLUNCA
JOAN FONTAİNE — MARK BTBVENS gibi İki büyük yıMkıın yarattığı büyük bir aşk şaheseri
2 — KORSANLAR KIRALI (Türkçe sözlü )
MAUREN OHARA — PAUL HITREİD — WALTER BELEZAK Aşk ve Macera şaheseri
DİKKAT: Bütün sinemasever İstanbul halkının senenin en güzel fhrr.l olduğunda birleştiği bu müstesna film umum! arzu ürerine ve Türkçe sözlü kopyan îstanbulda ilk def* Olarak Sinemamızda yalnız bir hafta ■■■■■■■■■■■■«■■■■ gösterilecektlT. Muhakkak gürünüz.

20 dakikada
Kontrast Briç
Düntada en cok satılan Briç tabıdır. Bizde de büyük rağbet kazanmıştır.
Türkçeye çeviren:
Nâzım Dersan
İd-
Satış veri: înkılâp KÜabevl Fiati: 1 lira
Son zamanlara kadar hususî bîr mmtâkâda toprağın manyetik sahası hakkında bilgi edinmek arzusunda bulman Oeophysielitler oraya. raagııetomctre He İncelemeler yapmak üzere bir heyet gönderiyorlardı Bu vaziyet karşısında heyet istenilen bilgiyi elde edebilmek için çaplar arasında. ara sırmalar yapmak zorunda kalıyordu. Mmtaka çok büyük olmasaydı ve sahada güçlük çekil meşeydi istenilen biitün kayıtlar belki ce iki senede tamamlanabilirdi. Üstelik bu, gayet ağır ilerleyen ve çok paraya mal olan bir işti. Lâkin, bugün fen adamları bu güç nıe-toddan yakalarını kurtarmağa muvaffak olmuşlardır. Zira, magneto-metre tertibatı uçaktan kullanılabilmektedir. Saatte 125 mi] üzerinden seyreden bir uçağa takılan magneto-metre yeni petrol ve maden kaynaklarından araştırmalarda bulunmak istlyenler» gayet sahih bilgi sağlıya-cak bîr kolaylık teşkil etmektedir Ay d>,da, 1000 i]â İO.OOC murabba millik Wr araziye alt bütün kayıtlar temin edilebilmektedir.
Magnctometre, arzın manyetik sahalarını ölçen esaslı bir âlettir. Ar zın bünyesi gayet değişik olduğu için bazı yerlerde manyetik sahanın inkıtaa uğradığı müşahede edilmektedir. Bu gibi mıntakaların esaslı bir şekilde ölçülebilmesi İçin muhakkak surette geologlstlere ve geopbyslclt-lere ihtiyaç vardır. Manyetik sahala-nn ölçülmesi neticesinde madeni depozitler ve muhtemel olarak petrol ihtiva eden geologlk bünyeler tesblt edilmektedir.
Kara arajhrma]arında İstimal edilen maguetometre]cr bir kumpastan dah* küçüktür. Diğer taraftan hava yollyie İstim*] edilen megnetometre manya!k kargaşalıktan uzak kaldığı İçin hatalı konturler çlzmenlemektedir.
t]k olarak İMİ yılında İstim a] »dilişinden beri hava magnetometrerile takriben bir milyon murabba rallin dörtte birinden faslasınrn haritan çekilmiştir. Bu haritalar, A]ask* gibi soğuk mmakalard* v» Venezüella gibi ratlp mıntakalarda çekilmiştir, şimdi, bu teknik iyice teessüs etmiş bulunmaktadır.
Son ısınanlarda Bahamas m in takasında yapılan araştırmalar mag-netometrenln ne şeklide çlıştığını U*h etmek bakımından gayet ehem-mlyetldllr. Belllbaşlı beş petrol kumpanyası hesabına araştırmalarda bulunan Filedelflya aero aervls korpo-rasyonu 194? yılının mayıs ayında araştırmalara başladı. Senenin sonunda bu araştırmalar nihayet bulmuştur. Bu, şimdiye kadar yapılan en büyük magnetometre sjajtırma-sını teşkil ediyordu ve 80.000 mil murebbaı bir bölgenin haritasının çekilmesi Icabedyordu. Bu yekûnun yıizde 00 ını sığ sular teşkl] ediyordu. Magnetometrenln ok mimariyle ilgili bir kaç kara noktası mevcuttu. Lâkin, bunlu eski ve hatalı haritalarda yer alıyordu. Üstelik astronomik İncelemeye istinaden doğru malûmat elde edilemiyordu. Halbuki, bütün bunlar yapılacak araştırma İşi için gayet önemi! bir durum *rze-dlyordu.
Son zamanlarda Bahama adasında yapılan bir petrol araştırmasında magnetometre uçaktan yüz kadem aşağıya sarmtılmıştı.
Magnetoraetre günden gilne artalı bir rağbetje İstimal edilmeğe başlanmıştır. Bazı geniş mıntıkaların incelenmesi hususunda bu ÛJet çak büyük roller ay Damaktadır. Son zamanlarda biltiin büyük nnntakalarm haritaları hava yollyl» kullanılan mag-netometre İle alınmıştır. Ve bu haliklarda elde edilen doğru manyetik kayıtlar şimdiye kadar hiç bir geolo-pTst ve yahut geöphyriclst tarafmdaû temin edilememiştir. Bu başarılardan, maden ve petrol keşiflerinde İstimal edilen bu cazip âletin defni tam mânaslle belirtilmiştir.
Alıred zengin ve tanınmış bir adamdı. Buna rağmen ayyaş bt» Çiftçinin lnxı olan Amalle*?! sevdi ve onunla evlendi. Karısının kendirin! sevmediğini ve hiç sevmişe ceglnl bt'Iyordu. Alîred'Jn yeğeni Jerome istediği kadınla oyuncak gibi oyniyan bîr adamdı, ilk görüşte Amalle Ue Jerom bl-bıle-rlndcn nefret etmişlerdi. Jerom ona elde etmek İçin her şeyi yaptı. Muvaffak olamadı. Fakat bir gün her şeyi altüst ecen bir hScise oldu...

Taicn; Taylar CaldueU Çeviren; Nuriye Mûstakimoği n 3 ditlik 600 küsur sahile bir arada. C11UI ve zarif bir kotu İçimle 600 kuruş.
NEBİOĞLU
YAYINEVİ
+ ♦ *
Mahkeme, tapu, icra ve noter ilânları
Bedelleri husus! şahısla i tarafından ödenen mahkeme İcra, tapu ve noter ilânlar (»ibl resmî ilânlar eskiden olduğu gibi doğrudan doğru ja «AKŞAM» İdaresi tarafından kabul edilmektedir.
AŞK VE MACERA ROMANI
Yazan: NİHAL KARAMAĞARALl Tefrika No. 23
Gazeteci, (Mooonşerrr> ]1 bir takım komplİmanlardan sonra:
— Ben de sizin haklınızdaki fikrim! söyliycylm. — dedi. — Belki İkinci Mahmudun kılıcından kaç*n bir Yenlçerk. Belki îstanbula şığınmış bir CelâJI— Befkl bir Sklt kıra]ı.. Belki Şarklı bir Staviski... Belki Amerikalı bir gangster... Belki kanun harici centilmen bir İngiliz Lordu... Eelkl Yedilerden ve Kırklardan arta kalanı,.. Hayır! Belki değil, muhakkak ki bunların hepsi... Dzha doğrusu müteşıbblsler dünyasının ruhu habisi.,
A]1 Hâzıın. muhatabının elindeki vieki kadehin» bakıp «şişed» durduğu g!b| durmaz, aöy]et!r.» mânasın* Feyyaz beye bir güz auı. Protokol ■ ucJblı.ce iüauı ]ûeun gelip ge]-
medlğlni onun yüzünden okumaya çalışıyordu.
Feyyaz, elektriklenen havayı sezdi; diplomatik bir müdaha[ed» bulundu. Gazetecinin dikkatini başka İstikamete çevirmek İçin onunla adadaki elli kaatllln bayatına dair hukuki münakaşaya girişti.
— İşkence kalkmışmış sözde... Fakat beşeriyet, mahkûmları cinayet hakkından mahrum bırakmak endişe s!ne hâlâ devam ediyor. Bunun reva olmadığı düşüncesi, asrımızın hukukçuları muhitinde bir vicdan azabı halindedir...
Bu J]ml bahJs ağır basıp toplantıyı dağıttı. Kimi dürbünü. 1|» burun tarafın» gitti. Kimi kamarasına çeküc). Kimi bir kafadarı) ja sohbete dajdı kı
gazeteci de bu sonunculu arasındaydı.
Silâh arkadaşlığı ettiği İçin, AH Hlzınrtn diğer mütehassıslarına nazaran inek parmak yukarıda tuttuğu İsmail Hakkı bey, ancak kırkıpda olmasına rağmen ellisinde görünen, az konuşan, çok uyuyan bir adamdı. Hazmı taam İçin azıcık kestirmek û-zere Umaruma çekilmiş; İşveli zevcesi Jale hanımı gazeteci 1]» baş başa bırakmıştı,
Zeynep^ uzandığı şezlongdan, kıvırcık sarı kirpiklerinin arasından gizlice onları tatklk ediyor; böy]e kulaktan kulağa kim bilir neler, ne şairane kelimeler f)n|daştıkItırını dö şünüyor; ve İçinde garip bir ezinti, sebebini lahllj edemediği bir üzüntü duyuyor. Her nedense Selimi hatırladı. Ali Hâzım]a nişanlandığı o maceralı güu... Güneşe karşı pancarları Çekilmiş loş yatak odasının mahremiyet! içinde Selimin güzel siyah güzlerini, gözlerine daldırarak fısıldadığı kelimeleri hatırladı. Sonra vücuduna dolanan mütereddit kolları, yanağında tltrlycn dudakları hatırladı. O zamandanberl lk! sene geçmişi!. tki senedir Selim! bir fcercelk bile uzaktan olsun görmedi, Halbuki Sellıûe anistacnk o Iradar çok ş-yk-
rl birikmişti kİ... Ona ne kadar ihtiyacı vardı. Dimağında fikri sabit haline getirdiği sualin cevabını ancak o verebilir; Zeynebb «Canavarın pençesinden yakasım nasıl kurtaracağını» ancak o gösterebilirdi. Hazır, hukuk kitaplarını da yutmuşta.
Biraz evre] gazetecinin. Al! Hâzinin savurduğu ithamlar aklına geliverdi: .
«— - Belki İstanbul» sığınmış bir Celâli.. İstanbul* sığınmış celâli de neymiş? Selime sordurmnlı. Ya Yediler ve Kırklar?... Bunları da mama-dadım bilecek... Der dururdu böyle bir şeyler... Rakam isimlilerin evliya mı, eşkıya mı olduklarım ondan öğrenirim.»
Kendi kafasının İçindekilere o derece dalmıştı kİ, jale hanımın kah-kahaslyle âdeta silkinerek gözlerini açtı. Kadın, küpeşteye oturmuştu. Ar ka üstü, denize devrilecekmiş gibi hareketler yapıyor; kendini kucakla-mr.ğa davranan gazeteciyle eğleniyor. Kumral saçları rüzgâra kapılmış- Yüzünde bir saadet var. Güldükçe pırıl pırı) dişleri görünüyor. Sağ gözünü öyle çapkınca bir ed* ile kırptı ki nihayet gazeteciyi çileden çıkardı. Genç adam yere eğilir g'b! yaptı; kadının aynk bileğini glzflce
öptü. Bir kere öptü, bir d*ha öptü,,.
İşte o aralık rüzgâr. Zeynebln kulağına bir küfür ulaştırdı. Genç kadın usulja başını arkaya çevirdi; birkaç adım ötesindeki mâhut taht* kanapeda Feyyazla yan y&na oturan kocasını gördü. Ali Hazım eğilmiş; alabildiğine gergin yelkenin altından gazeteciyi» cilveleşen genç kadını te t kik ediyor.
Zeynebln yüreğine kötü bir his doğuverdi, Kalkmak; J?]e hanıma seslenmek; onun dikkatini gazeteciden ayırmak arzusuna kapıldı. Lâkin k»-nnldiyamadı’t «İra AH Hâsımın küçük parmağında akikten mühüröm-sü yüzüğü taşıyan sağ eliyle büyülenmişti. Şimdi bu elin ağır ağır kalk tığını; yelkene doğru uzandığını görüyor* Bu elin titremediğini görüyor.. Bu utremiyen elin gene aheste hareketlerle yelkenin İpini çözmeğe başladığını görüyor...- Gözleri tedrl cen büyüyerek bakıyor ve bu sağ e-|in hareketlerindeki mâna, uyuşmuş beynine o derece güçlükle, sanki hflkkolmak Istiyerek nüfuz ediyor kİ seslenemiyor. Gazeteci İle Jale hanıma, nasıl bir facia hazırlandığını haber veremiyor. Rüzgâr kulaklarında uğıı’dr.yor. Ve genç kadın hâlâ âocaslhlE uk?k yuzüklü. iri kemik]!
sağ eline takıyor.
Bir anda tekne alabura tehlikesi geçirdi. Yelken direkten çözülmih, havalanıverdi. Fırtına müthiş bb 8a dm çığlığını boğdu. Ve Hiperifden sarkan mevzun bacoklnr. makarnan açıldı; aonr* gözden kayboldu.
Zeynep olduğu yerde büaûlc j. Gn-aeteclnln feryadı, kulaklarını yırtı-
yor:
— Kurtarın— Kuıtarmali— Bağırıyorlar;
— Sandala yapışsın.»
Bağırıyorlar:
— îp sallayın..-
Bağırıyorlar:
— Can kurtaranı—
Bağırıyorlar;
— Kasım sen atlat
Ve bu *es}crln fevkinde bir ses, Zeynebln arkasında:
— Ver şuradan b!r sigar Feyyaz beyi Yak sen de b!x tane! - diyor.
Sonra esefleniyor:
— Arkadaş namusu!.. Madem kendi lemfrllyemlytır, bit temlzilyelım onun namusunu dadım- Kurşun değil ki bu... İyice şavullıyamRdık... Kafasını çekti geriye, yelken havada apış ti—
«Arkası vai)

BALIKÇILIK/
Açık denizlerde sürütme balıkçılığı
‘4tAx. Mm,.
Bu balıkçılık yurdumuzda pek ilerlememiş bir durumdadır. Ancak bir kaç hususi teşebbüs tayfından yapılma ktnriır ftûlbUıd denizlerimizde böyle bir bahkçı-hğm inkişafı yurt İçin oldukça değerli olabilir. Zira kıy* balıkçı lığmnzın bir mütemmimi «ayılır. Esasen fayı baUkçılıSunu »emaıln muayyen zamanlarına inhisar eder. Açık deniz balıkçılığı İse aşağı yukarı her mevsim faaliyette bulunabil- Bu çalışmaların bıdıkların umumiyetle yumurta dökme zamanlan olan mart 15 ten haziran 15 e kadar tadil edilmesi balık neslinin çoğalmasına mâni olmamak bakımından tercih edilmelidir. Aksi takdirde bu ağların faaliyet Bahasında yumurta dökmeğe hazırlanmış balıklar bulunduğundan bunların yumurta dökmeden avlanması zarar verici telâkki edilmelidir.
Bu şekil balıkçılık da gelişi güzel yapılmamalıdır. Zira her hangi bir yerde dip balıkçılığına elverişli balık bulunuyor diye mütemadiyen aynı yerin taranması gene balık nesli üzerinde tarar verici olabilir. (Yunanlılar ve İtalyanlar böyle gelişi güzel yapmış oldukları bu türlü balıkçılıktan bugün zarar görmüş blr ûurumdadırlar.) Denizlerimizin hayli geniş ve bol balığı da olduğuna göre esasen böyle bir hale de lüzum kalmaz. Karada da, herkesin bildiği gibi baran zürralar da tarlalarını bir yıl veya daha fazla bir müddetle na-uasa yani dinlendirmeye bırakırlar. Bu usulün denizlerimize de tatbiki bilhassa faydalı olabilir. Buna küçük bir misal de vardır. Meselâ Frarışta er Suriye denfZie-rlnde bu şekil balıkçılık Lçin bütün sahillerin tetkikini yaparak saman zaman açık denli Bürütme balıkçılığı için bir takım bölgeler ayırmışlar ve bu bölgelere de gene zaman tahdit etmişler -dir. Binaenaleyh yurdumuzda bu yolda İnkişaf halinde bulunan Dahkçılık için hükümetimizin şimdiden bazı tedbirler düşünmesi İcabetmektedir.
İnkişaf halinde bulunan bu yolda bir balıkçılığı burada mümkün mertebe incelemeğe çalışalım. Evvelâ böyle bir balıkçılık balık sanayii İçin çok istifadelidir. Çünkü yılın, yumurta zamanı müstesna her mevsiminde yapılabilir ve her zaman da piyasaya balık vermek imkânına sahiptir. Yani kader bertaraf edilerek doğrudan doğruya hakikatle haşhaşa kâiınabilir. Bu böyle olunca d& şüphesiz gerek balık pazarlan ve gerekse balık sanayii balıksız kalmaz ve dola-yısile bu hafin yurda müspet «tarak bir çok noktalardan tesir yapacağı aşikârdır. Hasılı ekonomik kalkınmada mühim bir âmil olur.
Açık deniz sCrütme balıkçılığı kyı balıkçılığına yararlı olabilir şeklinde bâr düşünce hatıra gelebilir. Fakat böyle düşünmek hiç (5e doğru değildir. Zira bu balıkçılık adı üzerinde bir balıkçılıktır. Yani volCer haricinde tatbik edilebilecek bir balıkçılıktır. Esas itlbarile de böyle dar sahalara giremez. Girse de istifadeli olamaz, Bizde ekonomik değeri bulunan balıklar ekseriyetle geliri ve dönücü olan balıklardır. Bu balıklar da kıyılara sokulduk lan zaman, ya gelirlerken veya giderlerken yemlenmek kastUe-dlr. Bu zamanlar haricinde bu balıklardan kıyı balıkçılığının İs tifadesl pek azdır. Hava şartlan-nuı biraz tebeddülü balığın der-yer değiştirmesini zaruri ta, 0 vai,t de açık deniz balık-Çrnğı tam randımanla çalışabilir, «amafih, şunu da şurada kay-dedrilm ki baJ-k Juydadığı zaman bunun açıklarında gene çok *™dR!îJ balık mevcuttur. Bu S?1®*1» °c"c deB,z «Mtaıe ba-her u, mümkündür. An-yukarda da «nedlldlfı elbı Küt deniz Bürütme balıkçü* •butrolsıız ve ülçürtz yapıldın- 1 «a zamlı olabilir. Bir de balık 1 jumnrtaian tlMrlnde zararlı ota- ! «•«> beklinde Mr dürünce h»ür» , Bu do vartdl hatır dr etiotr. Hemen braevn denizleri-«otd» bulunan bir rertpı bah-
tından bM** biç bir balı* kuma foya çamura veyahut da Hçlib pölgeler» yumurta bırakır nevinden değildir. Blzün denizlerimi®-de yumurtasını bırakan balıklar sühuneti, durgunluğu, gıda ve riyası bol olan sulan tercih eder ve buralarda suyun içine yumurtasını bırakır. Hal böyle olunca da açık deniz sürütme balıkçılığında kullanılan ağlardan yumurtalara da bir zarar gelmemi? olur. Açık deniz sürütme balıkçılığı, kıyı balıkçılığında olduğu gibi her balık İçin ağın göz büyüklük veya küçüklüğünü aazan dikkate almadığı raman zararlı olur, çünkü balıkların da bir yumurtlama yaşı vardır. Bazı balık 2, batı balık 3-5 yaşlarında yumurta yaparlar. Her hangi bir yerde yapılan açık deniz sürütme balıkçılığında kullanılacak ağlar balık küçüldükçe ağın göz büyüklükleri de beraber küçülecek olursa o vakit balıklar yumurta 1 çağma gelmeden avlanmış ol®’ caklar ki iarp.r bundan İleri ge-1 lir. Yukarda da kontrolsuz ve öl-1 çüsüz yapılmamalından kastimiz bu bakımdandır. Açık deniz ba-1 lıkçılığının volilere girmesinin de ’ zararlı olacağından yukarda baıhsetmlştik. Bu balıkçılık volilere girdiği takdirde bir defa voli balıkçılarının maişetlerine engel olunmuş olur. Zira böyle yerlerin sakinleri ancak buraların balık-lannı avlamak sayesinde geçinirler ve hem de bu volilerde bulu-npn balıklar aşağı yukarı yerlidir. Bunlar ancak mevzii bir takma yer değiştirmeler yaparlar. Onların bu yer değiştirmeleri bir sabah kıyılara gelirler bir dte akşamlan. Bundan gayri zamanlarda kendilerince seçtikleri sakin yerlerde yumurta yapar yav-nı yetiştirir ve oralarda gıdaia-nırlar. Yeril balıklara, balıkçılar umumiyetle günde bir defa ve sabahl evin ağ atarlaır. Bunda da dikkat ötülecek olursa bir dinlendirme gö»e çarpar.
Açık deniz eürfltme balıkçılığında kullanılan ağlar, kıyı ba-hkçılığtnda olduğu gibi çeşitlidirler. Mülga balık enstitüsünün balık gemisinde kullanmış olduğu ve (Trawl) tâbir edilen şekil vardır ki daha ziyade büyük cins balıklara yani bunun göz büyüklüğü B-fl 8m. kadar olup buna nfcpdl olan balıklaT için kullanılmaktadır. Gene Akdenizde Yunanlıların ve İtalyanların kufi andıkları Ananı utrata, Kemerli Trol ve Clchia denilen cinsler vardır İd bunlar da daha küçük cins balıkların avlanmasında kullanılır. Bu sğlann şüphesiz ‘ kollarda, ana ağızlarında ve torbalardaki göz büyüklükleri diğer Ağlarda olduğu gibi değişmektedir.
Böyle ağlardan daha doğrusu açık denia balıkçılığından tam mânasDe İstifade edebilmek için de denizlerimizin dip durumlarının buna müsait olması gerekir Bu gibi yerlerde gerek balık zenginliklerini ve gerekse diplerinin ânzalannı tesblt etmek lüzumu vardır. Zira, aksi halde yapılacak balıkçılıkta hasar büyük olıır. Mamafih böyle düzgün yerlerin de tamamen yokolduğu iddia edilemez. Esasen, hâlen açık deniz balıkçılığı yapan bir iki müteşebbis ancak bu gibi mahdut bir kaç yerde balıkçılık yapmaktadır.
Açık deniz sürütme balıkçılığı ya buna mahsus tek gemiler veyahut da çift. Istimlİ, motörlü ve yelkenli gemilerle yapılmaktadır. Eğer bu İşte tek gemi kullanılacaksa ağların kollarında bulunan hatların ortalamalarına birer uçurma tâbir edilen kapıya benzer demir çerçeveü tahtalar korlar kİ bunlar suyun mukaveme-tlle ağın kollarının dalma açık kalmasına temine yararlar. Şayet İki gem! (yelkenli veya motörlü) kullanılacak olursa o vakit bu uçurmalara lüzum kalmaz.
Netice olarak bu gibi ve daha bu yolda yeni yeni ilerlemeler daim* gözönünde bulundurularak yurdumuz balıkçılığını da modem Mr hale koymak ve tanı bir randımanla çalışmak gerak İldir. Esasen, bu İş göründüğü : kadar külfetli Mr İş do değildir.
İrade kuvveti ile kalbini durduran adam
Kalbin alış süratini değiştirmeğe muvaffak olan çok az insan vardır. Medlcal Journal gazetesindeki bir iddiaya göre, kendi kalbine hükmeden bir İnsan, bu İşi zannedildiği gibi nefes süratini değiştirmekle, yahut adaleleri ^ermekle yahut da buna benzer ijlr hareketle değil, sırf İrâde kuvveti ile yapıyormuş.
Ekseriya kalbi, beyinden hariç btr varlık gibi kabul ederiz. Fakat tecrübeler bunun böyle olmadığını göstermiştir. Tecrübe esnasında bir tıp talebesi, kalbinin atışını bir dakikada 78 dan 146 ya çıkarmıştır. Kendisine kalbinin atışını fazlalaştırması İçin tembih edildiğinden bir saniye sonra, kalbi 35 kere fazla atmıştır.
Kalbin atış süratini azaltabildiler de vardır. Fakat kalbin atışını kontrol edebilenler arasında, buna daha ender tesadüf edilmektedir.
Bazı kimselerin de yine İrade kuvveti ile göz bebeklerini genişlettikleri görülmüştür. Doktorlar bütiin bunları İzah edebilmekle beraber, bütün insanların aynı derecede muvaffak olamayışlarını bîr muamma olarak kabul etmektedirler.
Altın stokları
Yapılan istatistiklerine şöıe altını en çok olan memleket Amerika Birleşik hükümetleridir. Amerika, yer yüzündeki altının üçte ikisine maliktir. Amerikanın petrol «toku 23 milyar dolar kıymetlndedir.
Amerika'dan sonra Rusya telir. Rusya’nın altm stoku 2 milyar öls milyon dolar kıymetlndedir. Rus «to-ta her sene artma'«tadır. Geçen sene artış miktarı 175 milyon dolardır.
Altını çok olan üçüncü memleket İngiltere'dir, İngiltere'nin altın «toku 2 milyar 25 milyon dolar kıyme-tindedir. Fakat bu stok her sene azalıyor. 1847 ««kitinde szalıj miktarı 31» milyon dolardır.
Altını fazla olu dördüncü memleket îsviçredlr, Küçük İsviçre'nin altm «oku 1 milyar 25® milyon dolar kıymetlndedir.
3 «enedenberı mağarada yaşıyan adam
tüm» Weekly gazetesinde çıkan bir habere göre Madalanda, Bole» ve Hocylaudet dağlan arasında kayak yapmağa giden »porcular posterlere sarılmış bir matara adamına tesadüf etmişlerdir. Bonradon anlaşıldı-Jına göre bu adam tam üç sene yalnız avladığı hayvanların eti He geçinen ve matarada yaşamak mecburiyetinde kalan bir Alman askeri imiş.
Sporcular evvelâ bu adamı ayı unnotmişler ve vurmak için üzerine doğru hücum edelerken ayağındaki çizmeleri görmüşlerdir. Bunun Üzerine vurmaktan vazgeçilerek, bu çlz-me]l mağara adamım yakalamışlardır. Adanı lam mflnaslyle vahşi bir hayvana benziyormuş, ve sporcular evveli elini kolunu bağlamak mecburiyetinde kalmışlar. Sonradan Almanca hitap edildiği saman, bir Alman askeri olduğunu, Te ordudan kaçarak dağlarda yaşadığını itiraf etmiştir.
üç sene berber yürü görmlyen bu adamın korkunç halini tasavvur edebil Iralnfr.
Denizaltı televizyonları
Bundan sonra denizin dibinde Olan bitap hâdiseleri televizyon yardımı ile, evimizde rahatça dlnllyebllece-ğlz. Bundan başka yeni keşfolunan bu filet sayesinde, harb esnasında düşman denlifillılarının harekâtını yakından takip etmek de mümkün olacaktır.
Harold A. Adanıs tarafından keş-folunan bu filet tıpkı bir torpltoya benzemekte re pervaneleri sayesinde denfadn dibinde İstenilen tarafa sevk edilebilmektedir. Torplo «uyun İçine daldığı zaman da vazlfesint, bir ucu aahl| istasyonuna raptedilmiş olan elâstiki kablolar vauıfaslyio yapmaktadır.
Aletin baş tarafında kuvvetli bir ışık bulunmaktadır, v» denizin dibinde bir ışık TMitasiyle aydınlatılan olaylar, yardımcı bir cinas tarafından «lettrlkl dalgalar haline çevrilmektedir. Elektrik! da]ga]sr da sahildeki istaayond* hakiki renim olarak bellrmaktadlr.
İNEMAİ
Büyük sahne vazu von
Sternberg’in yıldızı söndü
Sanatkâr şimdi 300 dolar haftalıkla, ehemmiyetsiz işler görerek çalışıyor zamanlar Ho!lywood‘un
Bir _
#ahneva2ilan arasında çok meşhur bir sima vardı: Josef von Sternberg... Sternberg’in idare ettiği filimler büyük rağbet görür, onun herhangi bir filminde çalışan bir artist derhal yıldızlar sırasına girerdi. On seneden beri bu sanatkârın adı unutuldu, kimse Stemberg'len bahsetmiyor. Sahnevazn gerçi stüdyolardan ayrılmamıştır; buralarda az masrafla küçük filimler çevirmektedir. Fakat bunlar bir zamanki eserlerine . .
ehemmiyetsiz şeylerdir.
Sternberg’in gözden düşmesinin sebebi nedir? Çevirdiği bir İki filmin, bilhassa «Kadın ve Kukla» nın rağbet görmemesinin bu hususta tesiri olduğu söyleniyor. Bunu doğru olarak kabul etsek bile bir sanatkârın bir iki filminin muvaffak olamaması onun bir kenara atılması için sebep teşkil edemez. Hollyvood un en parlak sahnevazüan arasında vakit »akit muvaffak olamıyanlar çoktur. Sternberg’in vaziyeti İçin talihsizlik demek en muvafıktır. Kendisi gibi Vlyanalı büyük bir sanatkâr olan Erich von Stro-helm de sık Bık bu talihsizliğe 1 uğramıştır. Sterohelm bir çok defalar stüdyolardan uzaklaşmak mecburiyetinde kalmış, sonra yine davet edilmiş, müteakiben yine uzaklaşmıştır.
Josef von Sternberg 1894 senesinde Vlyana'da doğmuştur. Orta tahsilini bitirdikten «onra bir aralık Amerika'ya gitmiş, fakat İrfan hamulesini kâfi görmediğinden Avusturya'ya dönerek üniversiteye devam etmiştir. . Sternberg diplomasını sldıktan sonra ikinci defa Amerika'ya hareket etmiştir.
Bugünkil sanatkâr o zaman 20 yaşında bir gençti. Fakat büyük emelleri vardı. Derhal HoilyTrood a giderek sinema âlemi İle temas 1 etmek İçin çalışmağa başladı. İptidaları senaryolar yazdı, sonra operatör yardımcısı oîdu ve bu , İste büyük muvaffakiyet gösterdi. Sternberg senaryo yazan pek nadir operatörlerden biridir.
Vlyanalı genç on sene stüdyo lorda çalıştı; makyajcılığı, teknik İşlerin hepsini öğrendi. . Bundan sonra bir filim yapmağı aklına koydu. 1924 senesinde George Arthur adında İşsiz genç bir artiste rasladı. Başbaşû verdiler; bütiin paralarını ortaya 1 koyarak 2400 dolar topladılar; bununla bir filim çevirmeğe ka- '
nispetle pek
Sternberg ve Marlene Dieirich

rar verdiler. Josef von Sternberg senaryoyu hazırladı, George Art-hur başlıca rolü deruhte etti. Diğer roller dostlara, İşsiz figüranlara verildi. Yalnız kadın rolü İçin o zamanlar az çok adı işitilmiş olan Georgla Hale angaje edildi. Stüdyoya verecek paraları olmadığı İçin filim kâmllen açıkta çevrildi. Dekor da pek hafifti.
Salvation (Kurtuluş Yolunu Ararken) adlı bu filim Şarlo'nun üzerinde büyük tesir yaptı. Şar-lonun ıs ran üzerine filini artistler birliği tarafından 20 bin dolara satın alındı. Şarlo Georgia Halel (Altına Hücıım) filmi İçin angaje etti; Mary Plckford'un çevireceği bir filim Içîn Stem-berg1! tavsiye ederek gönderdi; George Arthur bir seri komik fi-timlerde baş rolü yaptı.
Josef von Sternberg İlk filminde büyük bir kudret göstermiş vc dikkati çekmişti. Bunun üzerine Metro Goldwyn şirketi tarafından angaje edildi ve bir kaç filim yaptı.
Bu esnada Almanya'ya gttti, orada Emil Yannlngs ve Marlene Dletrichrn çevirdikleri (Mavi Melek) filmini İdare etti. Bu filim Amerika’da büyük alâka uyandırdı, Marlene Amerika'ya davet edildi.
Sternberg Amerika'ya döndükten sonra işsiz kalmıştı, Şarlo bu
defa da İmdadına yetişti ve bir filim çevirmesini temin etti. Filimde baş kadm rolünü Edna Pur viance yapıyordu. Edna bir zamanlar Şarlo İle birlikte bir çok filim çevirmiş, sonra rol verilmemesine rağmen Şarlo artisti kadrosunda muhafaza etmiş, kendisine her hafta tahsisatını vermişti.
Filim çevrildi, fakat Şarlo eseri beğenmedi, 90 bin dolar sarfetti-ği halde filmin gösterilmesine mân! oldu. Bu muvaffakıyetsizl!-ğin sebebi Sternberg mi yoksa Ed na mıdır anlaşılamamıştır. Filhakika Edna Purviance, Şario’ «un son çevirdiği Monsieur Ver-doux filminde küçük bir rol için davet edilmiş, fakat yapılan tee-rübe İyi netice vermediğinden kendisine rol verilmemişti.
Ne olursa olsun çevrilen filmin muvaffakıyetsizliği Sternberg’in bir kenara atılmasına sebeboldu. Sahncvtzu o samandan beri stüdyolarda ehemmiyetsiz vazifeler görüyor. Haftalığı pek sz bir pare. 300 dolardır.
Bir yamanlar (Şikago Geceleri > gibi en çok hasılat getiren filimler yapmış, bir çok artistleri mevdana çıkarmış olan Stem-berg'ın bugünkü vaziyeti acıklıdır, yarın yeniden büyük safc-nevazıları sırasına geçip geçml-yeceğl belli değildir.
E-«TAKVİM«_
Becab 8 — Hız» 15
İmsak. Gü. öfle İkindi Ak. Yat tU t» M® M® İ2.M 111
>1® ®,41 13,10 17.07 3031 M,12
Sternberg. Mavi Melek filmi tiln bas artisti Yanmngs’e vıukuuj vapurken
Sinema haberleri
★ Bal pyı seyahatine çıkmış □lan Hollywood yıldızlarından Lana Tumer ile 4 üncü kocası milyoner Boh Topping 'Maure-tania? transatlantiği Ue Sout-harnpton'a varmışlardır.
★ Sinema, İkinci dünya harbinden sonra dünyanın her tarafında başlıca eğlence halini almıştır. îsgal altında bulunan Alman ra da bile sinemalara büyük rağbet vardır. 1929 senesinde her sene sinemaya gidenlerin miktarı 352 milyon İken şimdi bu miktar bir milyara yaklaşmıştır. 1029 da her Alman ortalama senede 7 defa sinemaya gidiyordu, şimdi 14 defa gitmektedir Bu yüzden yeni sinemalar açılmaktadır.
★ îngöterede filme alınması
bir milyon liradan fazlaya .mal olan Shakespcare’in Hamlet piyesi Kıral ve Kıraliçenin huzurunda gösterilecektir. Tenkidler-den anlaşıldığına göre, bu filim Ğiıakespcare'in şimdiye kadar füme alınan eserlerinin en gtiae-'Jıfir. • . 1 ■ ‘ ■
BahiTe «
AKŞAM
fLmRmXr"VefaSİZln cezasl
1 .J
Maksim, son derece zengin ve gü-gel bir kız olan İzabel İle evleniyordu. Kimse delikanlıyı menfaat ve sorvet birsiyle evlenmekle itham edemezdi. Çünkii o da gelin gibi zengin. ve milyonlar kazanan bir fabrikatörün oğlu idi. Para, parayı çeker deler. Gazete-ler gelin İle güveyin, fotoğraflarını birbirine uygun bir çift bağlığı altında neşrettiler
Marta, muhteşem tuvaleti va kıymeti! mücevherler altında parlayan İsobel'ln İlk resmini görünce, kalbi kıskançlıkla burkuldu. Fotoğrafta nişan! tsuıuı yanında duran Maksim, mesut ve bahtiyar gülümsüyordu. Demek Maksim, Marta için ebediyen kaybolmuştu. Bu düşünce Marta'yı si vanadan çıkardı. Her ne fedakârlık pahasına oluru olsun bu İzdivaca mâni olmak lazımdı.
Marta. «evlmll. dalma şık giyinen iri siyah gözlü, terbiyeli bir kızdı. Bir şirkette daktilo sıfatlyle çalışıyordu. Bir gün şirkette Maksim İle tanışı* 70 derhal ouu sevdi. Delikanlı du genç kızın bu hissine lâkayit kalma b. Oenç kıt, kalbinin bütün kuvvet He sevdiği için hor şeyini Maksime tes'.tıu etti. Halbuki şimdi aerglllal kendisine haber vermeğe ve vedâlaş-tnal-a tenaszü’. etmeden başkasfle evirtiyordu. Hayır. Marta buna tahammül edemezdi Her halde hain sevgilisinden intikam almak lâzımdı.
İntikamını tasarla ya iastula y», bütün gece uykusuz kaldı. Üç aydır semtine uğramıyordu. Fakat şimdi, evine gidip onu bulacak ve kendisinden izahat isteyecekti. Delikanlı, an-6i0uı genç kızı görünce şaşırdı, du-«fafciaruKlaU sahte tebessüm söndü: 1
— Sen misin Marta? Ne var? otur da anlat dedi.
— Seni nişanlandığından dolayı tebcile gekllın. Senin elinde olsaydı, nişamtidığuıı bana haber vermeyecekti amma...
— Bundan çok müteessirim Marta!: Fakat güzel rüyalar, ebediyen devam, etmtt. Sen de o güzel rüyalardan biri iıllıı.
— Biliyorum Maksim, bana bir çek vererek, başındın savmak İsteyeceksin. Siz erkekler, sizi sevmiş ve her şeylerini size verecek aptallığında bulunmuş olan kadınları bir kaç banknotla başınızdan s&vabifeeeginizl sanıyorsunuz. Hayır dostum, ben şahtık kadınlardan değilim.
— Yoksa beni evlenmekten menetmek mİ İstiyorsun?
— Ben zenl ml menedeyim? Asla... Fakat karnımdaki yavrunu uz yapacaksın ?
— Doğru mu söylüyorsun Marta?
— Doğru da söz mü? Hâmile olmasaydım, sana hiç gelir miydim?
— Pekâlâ Marta... Bugüu İşim var. Fakat yarin istersen ben aent mütehassis bir doktora götürüp muayene ettireyim,
— Sözüme İnanmıyor musun?
— Sana inanmamak olur mu? Fa-
kat hâmile olduğundan sureti katl-yeda emin olmalıyı?.. Yoksa korkuyor musun Marta?
— Niçin korkayım? Fakat sen şerefsiz bir erkeksin. Hamile olduğumu İşitince heyecana düşeceğini sanıyordum. Fakat kılın bile oynamadı. Sen kalbsla ve vlodansız bir adamımdır da...
— Beni dinle Marta, hayat, raman değildir. Her halde bir şey yapın«4* çalışacağım. şimdi git...
İzabel, öğleden sonra evinde roman okurken, oda lıIzmetçUl geng b!r kaduıın kendisini görmek istediğini îıabor vardl. Oelen Marta İdi. Zavallı kız, oturup İzabel'e. Makaluı İle muaşakasını, ümitsiz bir vaziyette ve lıâmllo olduğunu anlattı.
İzabel. onu dikkatle dinledikten sonra:
— Çok üzüldüm doğrusu... Fakat ben ne yapabilirim? Maksimin bu hususta bir karar varmeji lâzım. Vaziyeti gıtcak o, tamir edebilir, cevabım verdi.
— Fakat, ah efe; ona vazifesini hatırlatabilir, Maksim.'! a evlenmeği r®d dedehlilrslnls...
izabe!, bu söz® cevap veremeyince, Marta çıkıp gitti. Zavallı kız, bir kaç gilu Malcslm‘1 bekledi. Fakat kendisinden hiç bir haber alamayınca oturup ona istlrhamkâr bir mektup yazdı. Buna da cevap alamayınca kalkıp MaksloCla evlat gitti. Maksim, onu dİ7a>ıa ucanmış bir vaziyette kabul etti ve nıütekebbLran» bir edâ He sordu:
— Yine ne var Marta?
— BUmemedikten gelme Maksim t Bana bir vaidda bulundun, hakikaten hâmile olup olmadığımdan emin olmak İstediğini söyledin.
— Arlık bu meseleyi açma Marta! Aramızdaki münasebet sona erdi. Ben İzabell» evleneceğim. Sana da tazminat vereceğim
Marta acı acı gülümseyerek sordu:
— Bana tazminat nu vereceksin? Ben satılık olmadığımı sana evvelce da söylemiştim. Benimle evleneceksin.
— Bana imkân yok.
Marta bu cevap üzerin» çantasından yıldırım süratUe bir tabanca çıkardı. Makslm'hi geri çekilmesin» meydan vermeden tetiği çekti. Kurşunu kalblndn yiyen Maksim, divanın üzerine cansız ye? o serildi. Marta, biraz sonra kendisini tezkire gelen [»Uslara gülerek teslim oldu.
Çeviren: A. Hilâli
İdeal Bîr Dis Macunu
ULTRAMİN
Dişleri çürümekten korur.
Büyükada sayın halkına
İstanbul Sular İdaresinden:
Büyükada’nm ana su borusu geçmeyen sokaklarındaki binalardan Mrmçı olan ve hortumla su verebilecek dununda bulunanlarız! aşağıda yatıiı şartlarla Haziran sonuna kadar su verilecektir.
1 — 3u binaya yakın ve akışa elverişli yangın musluğundan verilecek, miktarı yangın musluğuna bağlanacak su sayacıyla teshlt edilecektir.
2 — Hortum su almak İsteyen klmsa tarafından temin edilecektir.
S — Alınacak suyun parası peşin olarak idare veznesine tezlim edilecek, suyun verilişi parasının vezneye teslim sırasll» yapacaktır.
Bu hussuta fazla malûmat almak için idaremizin Büyükada şubesine 7eya Merkez müracaat kalemine baş vurmaları lâzımdır. 13537)
..... ’
imparatorun enfiye kutusu
AŞK VE ZABITA ROMANI
Yazan: John D. Carr Tercüme eden: Vd-Nû
---- TAfrlka Nö. 43______—_
Eva, caııl&aınt anyorduysa da alanı ait (Ut olduğundan bulamıyordu. Odama İçinde mütemadiyen d ol aşı-yoı; aynı yere bin kere bakıyor. Kapıya yaklaştığı sırada, Toby acele ila önüne geçip yolunu kesti.
— Gitmiyorsunuz a? — dedi.
Eve:
— Çantamı arıyorum. — diye cevap verdi. — Sonra gideceğim. Lütfet-. kapının önünden çekilir misiniz?
—Peki ama münakaşa etmeliyiz?
— Neyi münakaşa edecekmişiz?
— Polisin «aanına göre...
Eve. kestirip attı:
— Kendiniz de işittiniz. Polis beni tevkif etmeğe gelecek. Binaenaleyh evime gidip valizim! hazırlamam li-tîm. Öyle değil ml? Bana bu kadaretk bir imkân verirler diye umanın.
Toby’nln şaşırdığı görüldü. Alntnı eliyle uyuşturdu. Asll&ne va k&hra-nanane hareket etmeğe karar verdi.
Bu İş kendhdna ne kadar pahalıya maloluraa olsun, vazifenin! yapmak istedi.
— 8Ltl müdafaa edeceğim emin o-hınu», — dedL — Müdafaadan geri duracağum bir an düşünmeyiniz.
— Mersi!
Eve’kı bu, son kelimeye alaycı bir oda verdiğini farketmlyerek Toby, gürlerin! yere dikti öylece kaldı.
— Her neya mal olursa olsun, sizi tevkif etmemeliler. Ehemmiyetli olan bu dur. Evet hakikaten böyle b!r niyetleri olduğundan şüphe ederim. Belki de blöf yapmak istlyorlardır. Bu akşam tngliis konsolosu İle konuşacağım. Anlarsınız a: Sizi tevkif edeci k. olurlarsa... Evet, sizi tevkif edecek olurlarsa, bu lşa benim bankam İyi Wr nazarla bakmayacaktır.
— İçinizden hiç birinin bu tevkife iyi bir nazarla bakmıyacağıtıı umarım.
Kanun bilgileri
Yer ilibarilejetkilhnatıkeme
Sulh veya Asliye, Hukuk, Ceza veya Ticaret mahkemelerinden birinin vazifesine giren bir işin Türkiyenln muhtelif yerlerinde bulunan bu nevi mahkemelerden hangi-sinde görülmesi lâzımgeldiğl hakkında yazılı bulunan prensipleri sırasile arzedece-ğlz:
Yer itlbarlle salâhiyet konusunda baş prensip şudur.-Dâva, açıldığı tarihte dâvâlının medeni kânun mucibince ikametgâhı sayılan yerin mahkemesinde açılır. Bu prensip, dâvasında pek da hakkı ol mı yanlara karşı ko* nulmuş Wr nevi garantidir. Yolcsa, davacının oturduğu yerin mahkemesinde açılabilmeydi sırf başkasını masraf ve külfetlere sokmak İçin dâvalar açıhr. haksızlıklar olurdu. Bununla beraber kanun bazı istisnalar koymuştur ki başlı-calari şunlardır:
Boşanma dâvaları: Dâvacı-nın Medeni Kanun hükümleri gereğince ikametgâhı sayılan yerin mahkemesinde görülür. Evlilik devam ettiği müddetçe kocanın ikametgâhı karının da ikametgâhı sayıldığına göre boşanma dâvaları kocanın İkametgâhı mahkemesinde görülür. Ancak kanunda gösterilen sebeplere dayanarak karı müstakil bir ikâmetgâh İttihaz etmişse koca karısı aleyhine açacağı boşanma dâvasını bu ikametgâh mahkemesinde açmağa mecburdur.
Tereke dâvaları: Ölenin ikametgâhı malı kemesinde görülür, fakat tereke arasında bulunan bir mala üçüncü
şahıslar tarafından açüacak istihkak dâvaları malın bulunduğu yerin mahkemesinde açılabilir. Verasetin ispatı, miras hisselerinin tâyini hususundaki dâvaları görmeğe mirasçılardan her birinin bulunduğu mahal mahkemesi salâhiyetedir.
Mukavelelerden doğan dâvalarda dâvâlının bulunduğu yerin mahkemesinden başka mukavelenin icra olunacağı yerin mahkemesi de dâvaya bakabilir. Keza, dâva zamanında dâvâlı veya vekili bulunmak şartüe mukavelenin yapıldığı yerin mahkemesinde de dâva açılabilir.
Gayrimenkula müteallik dâvalara, gayrimenkul ün bulunduğu mahal mahkemesinde. haksız fiillerden doğan dâvalara da fiilin vukubulduğu mahal mahkemesinde bakılabilir.
Özel ve Tüzel kişilerin (hakiki veya hükmi şahıslannl muhtelif mahallerde şubeleri varsa şubelerin muamelâtından dolayı o şubenin bulunduğu yerin mahkemesinde dâva açılabilir.
Sigorta mukavelesinden mütevellit tazminat dâvası için dâvacı İsterse sigorta şirketinin bulunduğu mahal mahkemesine, eğer sigorta ev apartıman gibi gaynmcnkule müteallik İse, isterse bu malların bulunduğu yerin mahkemesine. hayat sigortalarında ise sigorta olunan şahsın ikametgâhının bulunduğu muhallerdeki mahkemelere dâva açmak için başvurulabilir.
Avukat Ecmet Atfı*
BULMACA
1 3 S 4 I a T S B 10
1 1 1 1 1 M 1 ■ 1 II
LLI IJ_I L 1 1 1 1 1 1 J L 1 1
■ İlil ■
ı ı a ■
1 1 I- 1 1 I- 1 I
III Bil
1 ■ 1 1 1
1 1 1 1 1 1 l i
Soldan sağa va yu ta Tdan ajağı^a:
l — İstanbul kapıiarındau biri.
i — ıs taşlı oynanan bir oyun ■ Soııutı* *t» gelirse bir hastalığa. müptelâ.
3 — Yaptırma bedeli,
4 — Tersi ekâbirdlr
3 — Keçi yolu.
8 — İsimler - Kiişadet.
7 — Şark vilâyetlerimizden biri halkından.
t — tkl şey beyninde - Arzu.
0 — Cebinde bulunduran bilet parası verme» - Aşikâr
— 31b bu işleri anlaınazjınt*. Eve! Hooksoa bankası, İngHteteûln en eski mail müesseseler!»den biridir. İftiralara kuiak asmamah. Kendi va* ılyetlml kurtarmak İçin çabaladığımdan dolayı beul öot görmemelisiniz.
E 79, kan tüne hâkim, olmak İçin çabalıyor.
— Babanızı öldürdüğümü aanne-der mLslnts, Toby? — dedi.
Nlşaniısuıın blcas. da hantal olan hatlarında aııaızm kurnas bir ifade bellediğini görerek hayrete düştü. Şu ana kadar, delikanlıda hiç bir hilekârlık nişanesi farketınemlştl. tık defa olarak, böyle bir şeyin, onda mevcudiyetini seziyordu.
— 8tx hiç kimseyi öldürmüş değilsiniz. — diye cevap verdi. — (Alm kırıştı.» Bu çapraşık )şln arkasnsda namussuz hLunetçlnlz var... Kalıbımı basarım kl o vır. O kadın...
— O kadlına dale bildiğiniz nedir. Toby?
— Hiç bir şey... (Derin derin nefes aldı.) Fakat sizo gelince... Sizin, o Atw?o4 denilen herife yeniden mü-naaehcte girişiniz do hoş değil. (Sesi kavgacı hür perdeye yükseldi.) Halbuki slzltLle m İyi anlaşıyorduk. Her
Ana ve Babalar!
23 Mayıs pazar günü Fenerbahçe stadında yapılacak
Bahar Festivalı'nds
GÜRBÜZ ÇOCUKLAR
İçin ikramiye!! müsabaka vardır.
1 — İkramiye tutan 30b ika hakem heyeti emrine verilmiştir.
2 — Müsabakaya 3-3 yaj a Taamdaki çocuklar girecektir.
3 — Müsabakaya girecek çocukların 30 mayıs perşembe akşam hul kadar saat 14-17 aranır.-ds Beyoğlunda Me'.ek sineması arkasında Yeş’-lçam sokağında 29 No. da «Doğuş rekiâna» mü-essoseslne müracaatla kaydettirmeleri ve parasız giriş kart: almaları Hân olunur.
FESTİVAL RBjfSÖRLÜĞÜ
la _ Ne sıcak içilir ne de soğuk.
GEÇS'f BULMACANIN HALLİ
Soldan sağa va yutandan ajağıya:
1 — Filarmonik; 3 — İlim, Eaato: 3 — Lisanblllr: 4 — Amade, Kunu; 5 — Nevcivan. 9 — Meb. Ciro; 7 — Onlklrakam; 8 — Naluzok, Lt; S — İtina, Alay; 10 — Korunamıya.
iş nasıl yolundaydı.
— Demek, ala, onunla tekrar münasebet tesis ettiğimi zannedrms'j-nuz?
Toby. İstırap çekiyor.
— Başka ne zannedeyim id? Haydi, samimi konuşalım: Zannettiğini! kadar eski karlı olmadığıma inanınız. Janlce, vıraın benimle alay etsin. Siz. ona kulak vermeyin. Ben, geniş mezhepli okluğumu her türlü harekatımla İspat edebilir va İftihar edıerlm. Nişanlanmamızdan avvelld. hayatınız ne olursa olsun, ona (Mlr hiç bir şey bUralyarum ve öğrenmek İs t emiyorum. Bütün onları affedebilirim, unutabilirim.
Eve, hareketsiz kaldı va lılç bir şey söylemejcslzln muhatabına bakCL
Toby. yavaş yavoç kızışıyordu; devam etti:
— Peki ama, a efendim, a efendim, her insanın ideali yardır. Tabii İdeali olacak. Tam evleneceği ırada ne ister adam? Nlşınlıst (ta. Ueall gibi olsun Lsterl
Eve, çantasını bulmuştu. Meğer bir masının üstünde, gayet iyi görünür bir vaziyetteymiş. Dahi evvel niçin bulamadığına eseflendi. Mihaniki şe-
__ _____17 Mayıs nıg
MAHKEME KORİDORLARINDA:
Eski demleri yâdederken münasebetsizliğin lüzumu var mı?
Rstslm bey saz, söz meraklım. İrak yzünü buruşturup homurdanır
— Hey gidi günler, heyl diyor.] — Bir belâ musallat oldu başıma Gençliğimizde neler yapardık- Rakı san da sözii de burnumdan getirdi.
kadehini elime alırken Laca saz da başlardı.
— Hovardalık ederdiniz ’ öyle mi, etendi baba?
— Eh, vaktiyle İyi günler geçildik. Çenginin alnına Mecidiyeyi bastım mt, gSglh palûze gibi titrerdi. Sazsız, aihsiiz gün geçirmezdim.
— şimdi ne âlemdesin, efendi amca? Hovardalık devam ediyorsa, gittiğin yerleri haber ver de arasıra biz do gelip bir köşeye büzülelim bari.
Etendi amca yanağını kaşıyarak dipleri küflenmiş altın dişlerini ışıldattı.
— Ne konuşuyorsun, oğlum? Esri çunlar bardak oldu, şimdi nerede o eğlentiler. hovardalıklar. Kim yapacak o işleri?
— Hovardalıktan festin demek?
— Çocuk gibi konu >.m asan s. Öyle ■şeyden bıkar nu Lnsau?
— Neden yapmıyorsun ya?
— Senin aklında biraz noksanlık var galiba. Hovardalık kolay İş ml. evlâdım? Rakının kilosu altı (İra. Hovardalığın tadı kaldı nu ki?
— İçmiyor musun şimdi?
— Eh, arısra fırsat buldukça kaçanmak yapıyorum. Fakat hovardalık değil ha. şöyle kındı köşede bir koltuk me.vhanesln» girip birkaç tek parlatıyorum.
— Ucuz olsun diye mi kıyılara köşelere giriyorsun?
— Hem ucuzluğu var. hem gizillisi.
— Demek gizli içiyorsun rakıyı. Kimden korkuyorsun?
— Korkmuyorum, çekiniyorum. Es kİ ahbaplardan biriyle karşılaşırım diye ödüm kopuyor. Bir tıaj ısmarla >an kâh gelmez, iki ısrnarlasan keseye elvermez. En iy|»|, bir köşeye gizlenmektir.
— Bazdan, sözdon de mahrum kalıyorsun tabii.
— şimdi öyle şeylere benim gücüm yeler mt, oğlum? Hepsine hasret kaldık onların.
— Sormak eyıb olmana amma, mahkemeye niçin geldin ir, etendi baba?
Efendi babanın kir iaşiarı çatıldı, I g:>4erlnl devire devire karşıya baka-
— Yaaa, demek gene sn riı sözlü eğlence yaptın?
. — Dün akşam gene bir kaçamak yaptım, koltuk meyhanesine girdim. Ben otururken elinde kemanla ulr adam geldi, orta yerde çalmağa başladı. Eski demleri hatırladım, kemancıyı yanıma çağırıp bir kaeh rakı ısmarladım; «Bana eski şarkılardan çal da dlnllyeylm» dedim. . İntHâ yı aşka doktor, yok ma tıbbın çaresi» ■şarkısını İstedim, çıkaramadı. «Ateşi hicrinle yanar şu gönlüm» şarkisini çaldırmak istedim, beceremedi «Eti, o halde sen kendi bildiğin bir şarkıyı çal da dlnllyeylm amma ağır bir »arkı olsum dedim. Adamcağız bir şarkı tutturdu. Pek ağır değil amma dinleniyor İçte. O çalıyor, ben de hem tem po tutuyorum, hem eski günleri yid-
■ ederek ağır ağır demleniyorum O esnada karşı masada oturan şu münasebetsiz herif ayağa kalkıp kemancıya; «Sinek gibi vızıldayıp durma. Al şu çeyreği de bana bir «Fosforlu Çevriye çal» deme3 mİ? Ben sükûnetimi muhafazaya çalışarak; e Affedersiniz, beyefendi. Müsaade ediniz. Şu şarkıyı bitirsin de sonra sizin istediğinizi çalsın» dedim. Vay efenden, 3en misin söyllyen! «Burası meyhane. Kemancıyı babanın evinden getirmedin ya. Paramla değU ml, İstediğim şarkıyı çaldırırım. Ben kim oluyorsun da banim keyfime karışıyorsun?» diye açtı ağzını, yumdu gözünü. Hem üst üste kadehleri boşaltıyor, hem söyleniyor.
— Siz de kızdınıs öy]e nü?
— Kızmakta haksız mıyım, evlâdım? Kırk yılda bir ftt3at buldum, coştum, eski demlerin hâtırasını anı-yorum. O sırada böyle münasebetsizliğin lüzumu var mı? Fakat ben gene sesimi çıkarmadım, söyler söyler, nihayet susar elbet, dedim. Herif oa sefer da eli kulağa atıp «Medet heyl» diyerek gazele başlamaz mı? Aman, o ne ola. o ne kerih sesi İnsanın tüyleri dlkenlenlyor. Nihayet dayanamadım; «Efendi! Hariçten gazel o kumak yasaktır» dedim. Herif de a-yağa kalkıp ürerime yörûdlü.
Mahkeme açıldı, Rashn bey maceranın sonunu tamiuıiıyamadL
Ce. Re.

Pendik Ortaokulu Satınalma. Komisyonu Başkanlığından;
1 — Pendik Orta okulunııa 1998 11» 03 kuruşluk keşif bedelli on&rımı
açık ekslitme suremle ihalesi 27/Mazı:'1943 perşembe günü saat 15 te ts-ranbul İstiklâl caddesinda itseler saymanlığında komisyon ya-
pılacaktır.
2 — Bu işa alî evark şunlardır: Mukavele eksiltme, bayındırlık işleri genel, ö-el va fenni şartnameleri, proje keşif hülâsası ila buna müteferrl diğer evrak okul müdürlüğünde görülecektir.
3 — Eksiltmeye iştirak etmek için taliplerin 149 Hra 83 kurulşluk muvakkat teminat yatırdığına dair makbuz ibraz etmesi ve 948 yılında Tica-
ret odasında kaydı bulunduğuna dair belgeyi hâmli olması, eksiltme gününden tatil günleri hariç, 3 gün evrel Vilâyet makamına müracaat ederek ehliye' vesikası alması ve yukarıda 2 cl maddede yazdan evrakı görüp kabtıl ettiğine dair imzalaması şarttır. Ticaret veya Esna' odam aldat
makbuBİari belge yerine geçmez.
8108
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım Âmiri iği Satınalma Komisyonundan
10,000 tane İzolatör ile 10.000 tane deva boynu demir! alınacaktır. M uiıa sim en bedeli (175001 Ura geçici teminatı (1312) lira (50' kuruştur.
Kapalı sarf eksiltmesi; i haziran 1948 salı günü saat 15 teâir.
Şartnamesiyle numuneleri her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin teklif mektuplarını en geç eksiltme günü saat 14 » kadar Galata Mumhane caddesi No. 54 teki komisyonumuz başkanlığına vermeleri va-ya göndermeleri. (5098)
kilde açıp için» bk gö» attn Soar» kapıya doğru ilerledi.
— Yolumu kesmevin’.j rica ederim, gideceğim.
— Olma-', daha gidemezsin!... Ya polise, ya gazetecilere yahut da başka birin» taslarsan.? Öyle bir haldesiniz kİ klmbllir neler anlatırsınız.
■ — Anlatacaklarım da Hookson bankasının hoşuna gitmez?
î — Dinleyin; Siz bu İşlsra:istediğiniz kadar ehemmiyeti yoktur deyin. Halbuki blı bıı işlere, realist bir şekilde bakmak mactnıriyettndeyta, Eve! Ste kadınlar böyle durumları anlamak islemezsin Lî.
— Akşam yemeği mamanı geldi Farkında misim»?
— Ben hattâ... Ben hattâ bunu bile yapabilirim. Bir tek şaydeo emin olsam, bankayı dahi silkip atabilirim. Siz, bana karşı samimi davram-[ yor musunuz, onu söyleyin? Tıpkı benim sise karşı simimi davrandt-I gım gibi... Atvood'Ia münase ıctlnla tekrar başladı mı?
— Hayır.
— Siza inanmıyorum,
Eve:
— öyleyse aynı suali tekrarlamak
zahmetine niçin katiamyorsunus? — dedi. — Lütfen yolumdan çekilir misiniz?
Toby:
— Pekâlâ! — diyerek gocun maç bir velçar İfadesiyle ellerini göğşündte çıprariadı.. — Demek bu İşi böyle bU neticeye bağlıyorsunuz?
Yapma bir nezaket!» kenara çekildi. Burnunu havaya kaldırdı.
Eve, tereddüt etti. Bu erkeği hâl* sevlyordtt. Başka bir sefer onu yatış-tırır. Lâkin. Şu unda. Tob/nln çektiği bariz ıstıraba rağmen. — reel olmaktan ziyade nıutaarrız bir ıstıraptı bu. —- Genç kadın, delikanlıyı yatıştırabilecek bir ruh! hftletta değildi Yanından süratle geçti, Sofanın kapısını açıp dışarı çıktıktan sonra kapattı. Antlşımbnn sert ışığı gözlerini kamaştırdı. Bu bol ziya lçtnde etrafı tekrar görebildiği zaman, Ben dayının kendisine yaklaştığını farkettt.
Ben dayı:
— Hellot — dedi. — Gidiyor musunuz?
Gösterişsiz bir muhabbeti flân etmek tstlyen bir adam hail vardı. Bir eliyle başını kaşıdı: öbür elinde buruşuk btr zarf tutuyor ve nö edeceğini bilmiyordu.
(Arkan cart
X
AKSAM
fiahjfe
17 Mayı» 194t .. ...
| __ İŞ ARAYANLAR
MÜKEMMEL İNGİLİZCE BİLEN — Ticari muhaberatta tecrübeli muhabir va mütercim İş arıyor. F.K, 1118 Golıtta 114 — 3
BATHJK BENİZ MOTÖRÜ — Bağlam, süratli İS tonluk motör ucus •atalıktır. Müracaat: Çemberjltaş Dia d ariya mahallesi Kâtipsin an camisi •ckak No. M sahibine. 179 — 3
GENÇDOKTOR — İsviçre’de tahsil görmüş. Fransızca ve İngBIace lisanlarına râJof. Busroi müesses»!* I» aramaktadır. Akşamca Doktor rümu-140 — I
2 İŞÇİ ARAYANLAR
LL^BTABAKICI ALINACAK — Yüz Hra ücretle kaduı hasta bskuı «hna-caktır. Taliplerin bonservis ve diğer evTakhuüc Tekirdağ Memleket hasta haneli Başta hiçliğine müracaat lan. '___________ 101 - j
ZÜCCACIYE TEZGÂHTARI ARANIYOR — Marjmççuîarda gayet işlek bir ticarethanece aüccaclye satacak sermayeli sermayesiz ortak aranıyor. Müracaat İstanbul posta kutusu i(5 adresine y*ra»njar. 141 —
j| —■ Kiralık — Satılık
DİKKAT — Emlâk almak ve *at-mıi, ipotek yapmak tstiyelnere; İtimada »ayan Suhulet Emlâk Zlarit Özalp tavassut eder. Beyoğlu Büyük Parma kkapı köşe başı No. 4 kat 2 Tel: 42396. 18
CteANGÎRİN ÎTİ Btft YERİNDE-Kflşebaşı 11 x 10 ebadında Bç kata mCsaadtei kelepir satılık «rffl. Beyoğlu Gaz Şirket! karşısında özel Emlâk. Fehmi. Tel: 43376 157 —
CİHANGİRİN MÜTENA BİR VERİNDE — 1 odalı, aalonlo, garajlı. Çift telefonlu, kaloriferi), denize nazır, «on arzulara göre yapılını? aat*-hk ev. «Özel Emlâk» Tel: 43376.
158 —
23 MAYIS PAZAR GÜNÜ — Fenerbahçe stadyumunda yapılacak «Bahar Festivali» nde kontrolör vazifesi tevdi olunmak Oarre 10 gence ihtiyaç vardır. Taliplerin Beyoğlu Melek Sineması Yeşllçam sokağı 29 No. da «Dcğuş» mnessescaine n-.üra-caatjar. 177 — 3
İNŞAAT SrÜRESTİSLERİKE — Gaıa) lnşatmdan anjıyan aranıyor. Yazı He Posta kutusu 331 İstanbul.
125—1
DOKTUR YANINDA — Çsliynak Üzere bu İşlerde bulunmuş veya bu durumda bir bayan İstenmektedir. Beyoğlu Tünel Gal.'pdcde Cad. 57 sayılı tuhafiye magazsA'na.
173 — 2
7 ALIM-SAT/M (Eşya)
l‘------------------------.
ÇOK AZ KULLANILMIŞ — Bir hususî H:]man acele satılıktır. Müracaat Ajazpaşac-3. Ayazpaşa Garajına.
• 88
SATILIK KAMYON — İki buçuk fabnka tonluk Betfort 28 bin kilometrede işlerimize ufak peJdiğlndcn satılacaktır. BırL’k Terakki Şirketine müracaat. Telefon 22229 91
ÇADIR, — 5x8 ebadında aşağıya kadar İki katlı koridorlu İlli odflli arkana önce gölge! Jc tenteli çadır saldıktır. Öğleye kadar telefon 80090
94
ENKAZCILARA — Maçkadan Akaretlere inen Spor caddesinde on iki odalı konağın enkazı satılıktır. Her pün saat on beşten sonra îstanbul-da Bahçekapı Eczanesine müracaat
İM
BATİLIK TAKSİ — 4 sy evvel acenteden satın aldığım 8 E. Austin otomobilimi azimet dolayulle acele ■alıyorum. Husus! İçin saatsiz veririm. Tel: 20824 108
SATILIK KOTRA — Boy 8.45, Genişlik 2.45. Eû'.ûn tcfertüatile. Müracaat: Küçük Bebek Bayram Gazinosunda Balıkçı Mahmut uat 2 den 7 ye kader . m
«Fİ LÇİK MU6TAMM. KBHEB-TE — Ehven flfitlo satılıktır. İstanbul, Piyer Loticad. Belediye karşısında Ayberk Apart. kapıcısına Öğleden e on ra müracaat 10a
ACELE SATILIK SANDAL - Az kullanılmış bakir çlvljt Ttl: 30-29 230 . .
BATİLIK BUHAR KAZANI — ft-koç tipi 2 külhanlı 1 buhar kazanı «tıiiktır, Telefon 22103 e müracîflt.
142 .4
•‘SATILIK KAMYON — Mazotla mfl-•eharrlk ş şar tonluk Mercedes -Blînz Dizel kamyonları satılıktır. Te-22103 e müracaat, 143 - «
SATILIK SPOR BUİK OTOMO-
- Kalorifer radyo 933 model he-h z 35 bin kilometre bapmış çok zağ-Inm. Müracaat Blnblrd'rek 7. kat dört rzzet yönn 149 _
on metre boyunda — Ceylân «feri»! üzerine yazıJmış, altınla İşlcn-ÇOk kıymetli Kelâmı Kadim Banda) Bedr-r teninde teşhir edilmektedir, mayıs 948 perşembe günü sahla-cakiır- 151 — 1
— 2
EMLÂK — Almak satmak istlyenler Dürüstlüğü Üe tanınmış Neşet Kaya Emlâk Bürosuna müracaatları menfaatleri lkltzasjr.candır. Fangaltı Pangalti Pasajı tel 85075 7
DRAGOSTA SATILIK PLÂJLI ARSALAR — Fevkalâde manzaralı emsalsiz sayfiye mahajll İstanbul Maltepe Dragoa sahilindedlr. Çok rağbet gördüğünden mutzzam villâ İnşaatı başlamıştır. Memba «uyu, çamlığı mevcuttur. Beyoğ’u IstlkJftJ caddesi AğacamJ tramvay durağı 153/1 Kemal. 58
DEVREN SATILIK BİRAHANE — Slrtacl Ankara caddesinde müşterisi bol; İşler vaziyette. Müracaat: Aynı caddede No. 313 Hasbi 69
S A. İTLİK ARSA — Santral durağında Bağdat caddesi üzerinde 1880 m2. 20 m. cephe. Bağdat cad: Kantarcı No: 316 Telefon; 82896 97
CİBALt CİVARI, FINDIKLIDA — Sahil! bulunan satılık reya kiralık bina re arsası olanların çap ve Metleri üe Akşamda M. M. O rCmuzuna b!!d!ri!meıl 100 _ 1
KİRALIK AP.'lRTTMAN KATI _ Tepebaşmın güzel yerinde konforlu muazzam apartıman Juıti tamamen veya kısmen oda oda kiraya verilecektir. Doktor muayenehanelerine elverişlidir. Müracaat; Sirkeci, Kemal Bey sineması karşısında No 37/1 de Elem Alakaya 102
SATILIK ARSA — Hastane ve iab-rlka olmağa elverişli 5000 metre murabba, içinden Taksim suyu geçer asfalt yola yakın, MetMIyeköy llkür fabrikası civarındaki orsa satılıktır Mflraraat: 81073 103
SATILIK BAMAM — Üsküdar Doğancılar caddesinde eski Hamam na-mCe maruf çifte hamam aahlıktır Müracaat Tel: 38 - 108 104
KİRALIK YALI — Maltepede İskele ve Süren’ a plftjı arası. Adalara mütenazır. Büyük teras, telefon, dört oda hol mutfak, banyo. Mevsimlik reva senelik. Tel: 82803 98 - 2
35.000 LİRAYA SATILIK — Gar»] imalâthane fabrika olmaya gayet elverişli 200 meUe kare tam kâgir üstü demir çatı ayrîyelen arkasında 130 metre arsası bulunan mahal. E-madağı etvarında. Müracaat Kema] Ugûden Tel: 43983 95 — 2
ARSASI OLANLAR ve OL KAYANLARA —. 5 i]â 10 b’a liraya konforlu evlere sahip olmak elinizdedir. Beyoğ lu Tokathyan arkası Balo sokak 34/1 İnşaat Şirketi. 71 _ >
KİRALIK KATLAR Ntşanta; Hacı Mensur 80. 17 2
KİRALIK — Çarptapıda İskender boğazında yeni yapılmış İkizler hanında dep? dokuma matbuhane ve h«T türlii imal.thaneye elverişli yerimizle dükkân »telye yazıhane arayanlara odalarımı vardır kolaylık gösterilir acele edenler kazanır müracaat odabaşına gş
DEVREN SATILIK - Kuru kahveci Tekel ve Millî Piyango bâylllfil dükkânı, işler vaziyettedir, şehzade-başı DireMerarası No. 63 aynı yere müracaat. m _ j
CİHANGİRDE — Denize nazır 4 daireli apartmanla Agahamamında ruhsatı, çimentosu hazır arsa ve Sulta nah met te 4 odalı ahşap ev satılıktır. Beyoğlu Balo S. S/I: Tel: 49014 109
MAÇKA — Karakolu yanındaki sokakta yeni yapılan apartımanm 4 odalı 2 nci katiyle 8 odalı 3 üncü katlan kiralıktır. Bitişiğindeki Hü-meyra apartımant tapıctsma müracaatları, 107 - J
55 BİN LİRAYA — Cihangirin iy bLr yerlnda dört daireli | xl8 ebadında dörder, beşer odalı satılık ap Gaz Şirketi karçıımdı özel Emlâk. Fehmi Tel: 43370 i» —
CİHANGİRDE — Dört «Gireli, dörder oda birer hoJIü, kflşcbaşı 80,000 liraya satılık apartıman. Beyoğlu Gaz şirket! karî'suıda ö«] Emlak Fehmi Tel: 43376 154 —
BOĞAZIN ANADOLU SAHİLİNDE— 2200 metre bahçeli 3 katlı beşer 0-dalı. dört hizmetçi odası, kâglr, boş teslim. Asfalt Brerlr.de «ela satılık vfflfL Tek 43378 153 _
KELEPİR ARSA — Küçükyahaa İstasyona 3 dakika Marm araya fevkalâde manzaralı bir dönüm metresi 450 kuruştan satıÜktir. Akşamda (KüçOkynJı) rflmuzuna mektupla mSracafit. 134 —
TAHTANALB — Uzunçarşı 289 No bakkal dükkânı devren satılıktır Aynı yerde Havuzlu Vatan oteli rn(istetiri No. 3 Fethi Eryamana müracaat. İ18 —
KADIKÖY — Harbağsîı Bara yardı ?okAk No. 19 İşler bir vaziyette plftn-ya, daire ve delik tezgâhlarından müteşekkil doğTama stelyeri acele devren a&tılıktir. Perşembe ve cumartesi saat 18-20 arası aynı Atelyeye müracaat, 117 — 1
SATILIK EV — Yağlı boyalı, mu-'.'Tnbah, konforlu yedi odalı, iskeleye yakın 250C0 lira. Bgş te s! im. Her gün öğleye tadar. Kadıköy Çuhadaraga sakak No. 12 ye 119, — 2
SATILIK ARSA — Ma'.tada BaIIp2şa semtinde ufak bir ev için topraksız, !ç!nd& kuyusu ve taşı o!an bir arsa satılıktır. Müracaat: Mercan Uzun-çarşı Paşa, camii sok. No. 18/1. Bıçkı atelyealnâe Şeref Sancer 120 —
EMLÂK ALMAK, S ATMAK İS YİYENLER İN .— Bir defa büromuza, uğramaları menfaatleri İktizasıdır Şehzedebaşı caddesi No, 39 Hilâl sineması yanında CğuS Emlâk. 121 —
FATİH — Tramvay durağında dokuz daireli büyük bir apartıman bir dairesi boş teslim 110.000, Maltada altı odalı kâgtr ev 140,000 liraya satılıktır. Şchzndebışı 39. Hilâl sineması yanında Uğur Emlâk. 122 —2
SATILIK APARTIMAN — Fenerbahçe cad. üzerinde denize 80 metre tam konfor 7 daireli muhteşem ftpar-tıman. Kadıköy Emlâk Altıyoı 135, K Köy 128 -
KELEPİR ÇİFLlK — Geliboluda çok önemli binaları olan 1000 dönüm tam verimli çlfUk ucuz ve acele satılıktır. Kadıköy Emlâk AltıyO] 135 127 — 1
KİRALIK — Kad köy Mühürdar C Hacı nisam S. dörder oda geniş hol tam konfor daireler. Kadıköy Emlâk Altıyol 135 K. Köy 128 —
SATILIK, KİRALIK — Kadıköy yakasının her tarafında köşk, villâ yaJı, apartıman. ev ve arsalar. Kadıköy Emlâk Alhyol 135 K. Köy 129 — 1
CAĞALOÖLUNDA — 17 X 18 ebadında, aportımana, garaja, matbaaya elverişli, kuyusu bulunan 22,000 liraya acele satılık arsa. Beyoğlu Gaz Şirketi karşısında özel Emlâk. Tel: 43378. 158 —
SATILIK TAKSİ — 939 model ^rayslrr markalı otomobljl nzlmet MJa.vislyîo acele olarak satrjıktır. m» sacaat: Telefon: 42535.
175 -,1|
AYABPAŞADA-— Denize tamâmen hftklm 820 x 13.20 ebadında Parko-tcl arkasında 2600 Hra ipotekli, 9000 | liraya satılık arsa. Oaz Şirketi karşt-jsında öze] Emlâk. Tel: 43370
159 —
BEBEKTE — Kllçükbebek caddesinde otobüs durağında 7 Ve 7/1 No lı dörder odalı, mutlaklan ayrı, bahçeli hanenin nısıf hissesi satılıktır. Evi görmek arzu edenler görüşmek İçin cumartesi günleri saat 14 ten 18 o kadar Galatada Kürekçiler Muhayyer Haşan Şevki beyin 47 numaralı ıtriyat imalâthanesine müracaat, Telefon: 43079. 163 —
SATILIK ARSA — IÇ,5Q metre yür, 21,90 derijlktt-kl etrafı duvarla çevrili arsa Mtijıkbr, Kadıköy Cevizlik Terfik Bey sokak No. 13. Müracaat: Telefon: 22103. 1M —1
FATİHTE SATILIK ARSA — Mutemet sokak, tramvaya 60 adım. 7 X 18. inşaat ruhsatı hazırdır. Ağue- 7 tosta çimentosu alınacak metresi 80 c Liradır. Mektupla Akşam'da O. Demir 130 —
BATİLIK VİLLÂ. APARTIMAN — * Göztepede tramvay durağına bir da- J klka. denize nazır geniş bahçeli iki * kat betonarme beşer odalı konforlu 1
müracaat.) 138 — 1
YAZIHANE — Bankalar caddesinde Amerikan tanı alçak bölme ile iki oda haline konmuş çek gü»! mobll-yalı telefonlu bir yaaıhane devren kiralıktır. Msrpuççular No. 42 ye müracaat. Tel: 22154 144 _ 1 Ç
ACELE SATILIK EV — 6 oda İki A bölük. Terkos, elektrik, bahçe, bava-dar. tramvaya yakın «on t!at 12,000 Adres Karogümrûk Sslmatomruk 1 caddesi No.’ 22 1« - î *
BOSTANCIDA SATILIK ARSA - u Deniş kenarında, iskeleye çok yakın. { İnşaata elverişli, 745 m2. Pazarlıksız 29300 Ura. Müracaat: Telefon: 16 dan 72. 150 — 8
AKSARAY — Selçuk Sultan Cam! j sokak 35, 37. (0 No. h bir tarafı boş j ev İle bakkal dükkânı sekiz bin beş yüz İtaya acele katiliktir. Bakkala müracaat. 152 “
KİRALIK - SATILIK — Üsküdar Faşa Jimanında İki daire şeklinde bü yük bahçeli, konforlu ya]ı senelik kiralık veya mülkü satılıktır. Müracaat: Telefon: 41637 Fnhrl Baraç. İM — 2
ACELE SATILIK KÂGİR VİLLÂ -Göztepe Mahmut Efendi sokax No. 7 tramvay durağına 2 dakika, dentic nazır. İH kat 5 er oda ayrıca 1 müştemilât, tnm konforlu beş teslim. Yol euiuk dolayıslyle ehven (!at]e satılık, içindekilere müracaat: 22337 telefonda Necat! Altınay. 173 — 2
SATILIK ARSALAR — E-/oğlunda iyi mgvklde haricen sağlam dıı-varîan aiükın-.mel. temeli hnnr, içeri den yapılacaktır. Beyoğlu Aynalıçeş- , me çekiç aokak No. 21 de Beyan Me-jek'e mûracat. 171 —
KADIKÖY - KÜÇÜÇYALI ARASINDA — Mevkii güzel »ahll arsalar İrat, köşk, apartıman r« saL-e almak satmak Jstiyenjer. Kadıköy iskele
caddts. ıSevil Berberi 5/1) Ahmece. 170 — 5
ACELE SATILIK ARSA — Pendik ' Bağdat caddesinde denize nazır İçinde su bulunan 4000 M 2 arsa. Mura-cat: Taşçılar No. 19. Telefon! 22585. 174 — 5
SATILIK EV — Bomontlde ıram-vay durağına İki dakika mesafede fl odalı muşamban, ufalt bahçeli mükemmel bir ev boş olarak satılıktır. Taliplerin Şişlide Çocuk Hastanesi civarında Operatör Raiî sokağında Güven apr.rtunanının kapıcısına müracaatları. 169 — 1
SATILIK BOŞ EV — Atatürk bulvarının ünkapamna beş dakika beş katlı on dört odalı bahçeli, sarnıç, hamam, fırın, elektrik, zu; apartı-man şc-kllpde kullanılabilir. Fatih Kıztaşı No. 34 eve her gün 10 dan 4 13 e kadar. 168 — 2
ÜSKÜDAR — Bağlarbaşı 8'8 No. da kiralık veya satılık boş teslim köşk. Çam]ık İçinde, hava parasız. Her gün 9 - 12 arası İçindekilere. 167 — 3
NAKİL DOLAYISİYLE — Kadıköy Altıyol Opera sinemasına 30 saniye mesafede ö metre cephe 11 metre de-rlnllltte Ut! kat üzerine plânlan yapılmış. ruhsatiyesi aiınnuş, temelleıi atılmış, hail hazır vaziyeti 4200 liraya •altlıktır. Kadıky MuvakkJlhane caddesi No. 77 Yılıdirim İşe müracaat. 1M _
ÎJCt KAT BOŞ OLMAK ÜZERE — Cihangirde pazarlıksız 27,000 liraya bir apartımon Mtılıkar. Cihangir cad deslnöe 29 No. npabman kapıcısı Mehmet Aslana müracaat. İti — 3
. . - ■ SATILIK BOŞ TESLİM KÂGİR HANE — Fatih tramvay Malta dura- _ gına İki dakik» mesafede Hoca Üv;ys mahallesi Bub Naibi sokak 6 1; İki katlı, üç oda]ı, konforlu (15,0001 liraya içindekilere müracaat. 178 —
şîşltde — Metresi yirmi Ura satılık orsa: Çlftecevlzier 23 metre: tskenderoğiu; yirmi metre iki sokağa cepheli. 1800 metre. Posta kulu 484
BATİLIK GÜZİDE ARSA — Osman aey civarı Hal&skârgazl caddcsnlde. 7,10 metre yüz, 29 metre derinlik. A-:e]e satılıktır. Posta kutu 484 trtan-oul. 181 —
6ATILJK GÜZİDE ARSA — Osman sy civarı, Hallskârgazl caddesiyle bldel Hürriyet caddelerine dokuzar etre İki cepheli; oLuz metre der’n-c Posta kutu 484 İstanbul.
182 —
SATILIK KELEPİR ARSA — §lŞ-do Abldel Hürriyet ve Hccıınansur »ddeslne iki cepheli. 7.15 cephe, 38 ıttre derinlik Otuz bin lira. Posta utıı 484 İstanbul. 183 —
-MÜTEFERRİK
— 1
YAĞLAMA TERTİBATI İÇİN ORTAK ARANIYOR çok müsait yerdeki garajın Jçlnde yağlama tertlbati yapabilecek ortak aranıyor. İstanbul Posta kutusu 331 e yazılması.
123 —
İSTEK — 1500 lira 10 ay müddetle imalâthanem! karşılık gösterip arıyorum. MÛeseseme 4000 lira ljtl-râk|l ortakla da çalışabilirim. Ak-şam’da «İstek» rumuzuna.
173 - 2
:rt-
HUSUSı İNGİLİZ KIZ ORTA OKULU (English High School for Giriş) Hususi Ingiliz Kız Orta Okulu idaresi; (Engllsh Hlng School for Girişi 1948 - 48 dera yılı başında çoeuklanm okula yazdırmak İsteyen sayın velilere, oku] ücretinin aşağıda'yazılı şekilde alınmakta olduğu JjüdLıi.; Hr.zırlık sınıfı ve orta kısım için 720 Lira senelik
İlk kwın V ve IV «Mı»
İlk kısmı m, n, I 420 » >
Ana sınıfı için 270 * »
Evvelce isimleri alınmış ve Önümüzdeki dtrs yık için yer bekleyen çoraklardan mürekkep uzun bir namzet listesi olduğundan, ueret de-ğtşfkhğine rağmen, çocuklarını okla yazdırmak isteyenlerin müracaatların Sİ 5 1948 tarihine kadar yenlitemeleri rica olunur.
Çay Satın Alınacak
Teke! Genel Müdürlüğünden:
1—70 tonu Fop ve 130 tonu Op kalitelerinden olmak üzeie yeni ıhsu} 200 ton Oylon menşeli çay satın alınacaktır.
2 — Bu işe alt şartnameler her gün İstanbulda Genel Müdürlük Te-1 Maddeleri şubesinden ve Ankara ve İzmlrde başmüdürlüklerimizden
3 — isteklilerin flatlı tekili mektupları re teklif edecekleri Hat üze-ien tutar bedelinin % 7,5 u nispetinde teminat akçelerile birlikle 16.8/ J tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 te İstanbulda Kaba taşta el müdürlük blasında Tekel Maddeleri Alım komisyonuna mÜKACaat-
4 — Evvelce çay teklif etmiş olan firmaların da şartname hükümleri-göre nömune ve tekliflerini yenilemeler! lüzumu ilân olunur. 6691
Açık eksiltme ilânı
Üsküdar 1 inci Ortaokul Müdürlüğünden:
1 — Üsküdar 1 İnci Ortaokul binası anarımı açık eksiltmeye çıtarıl-
Keşif bedeli (2089» lira. (21) kuruştur. .
Eksiltme 3 haziran 1948 tarihinde perşembe günü saat (15) te Beyoğlu istiklâl cadesinde Liseler saymanlığında toplanacak komisyon tararından yapılacaktır,
2 — Bu işe alt evrak şunlardır: Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususî ve fenni şartnameleri, pîoje, keşif hulâsaslyle buna müTtferri diğer evrak okul idaresinde görülecektir.
3 — Eksiltmeye Işllrflk etmek İçin taliplerin (224) lira (85> kuruşluk muvakkat teminat yatırdığına dair makbuz İbraz etmesi ve 848 yjlui-da Ticaret odasında kaydı bulunduğuna dair belgeyi hâmil olması, eksiltme gününden, tatil günlçrl hariç, (31 gün evvtl Vilâyet makamına müracaat ederek ehliyet vesikası alması ve yukarıda 2 ne! maddede yazılan evrakı görüp eksiltme şartnamesinde yazıfı khyda göre kabul ettiğine dair imzalaması şarttır.
İstanbul Belediyesi ilânları

Beykoz - Berhane - Ömerli yolu şose esaslı tfiaılraü kapalı zarf usule eksiltmeye konulmuştur.
'30,000) Ura olan kejll bedelinin 8000 lirası 048 yılı bütçesinden geri |am da 948 'yı]ı bütçesinden ödenecektir.
İlk teminatı (2700) liradır.
Şartname İJe buna bağlı diğer kâğıtlar (90) kuruş bedel niukab'lin-Î1 Bayındırlık müdürlüğünden satın alınacaktır.
İhale; 24 mayıs 048 pazartesi gûnil saat 15 te İstanbul Belediyesi rkez binasında müteşekkil Daimî konmisyondn yapılacaktır.
isteklilerin İlk teminat makbuz veya mektubu, 948 yılına alt Ticaret ısı vesikası ve şartname kayıtlarına uyularak 11 Bayındırlık müdiirbi-ıden alınmış fenııi ehliyet kâğıdı İle imzalı şartnameyi havi olarak ur Uyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 e kadar Daimi ko-syona vermeleri, lâzımdır. (5500)
Çember ve kırık şişe satışı
Maliye Bakanlığından:
Beşiktaş'ta Devlet Kâüıt Deposunda halen mevcut takriben üç ton kırık şişe ile vine halen mevcut ve 1948 senesi sonuna kadar toplanacak çemberler açık artırma ile ayrı ayrı ihale’ edilecektir. İsleklilerin, birincisi için 15 ve İkincisi İçin 75 lira geçici temî”nt ile birlikte 24 Maviş 19 Ki Pazailesi günü saat 14 de mez-
t
klio-
rlıju\ cnure.-ckeplere riâ/i karşı II defa daha jnuksvlBndle-FaT'caHda parlak >. diğer mücekkeplerdea %50 ola-> petlnde dahaparlaktır.-
Kuru" yarar.£ diğer mürekkeplerden 3 -letâ çabuk kurur, ________
1 ons : TC. 0.85 — 4 ona ( TL. 1.05 — 14 onat TL 3.00 ®2 om ı TL. 5.00 -• Galon TL. 17.5ü — Superchrotna ■ TL- 1-W>
Türkiyeda Mumeralll ( ELI SURLA »a ORTAKLARI - G»lıte-t«t»Rbul
YENİLİK I B ugûne kadar
Inıâi. eJı!

fîft seri' .a
. .*füzelerdi? En* keskin.
GUIette bicağtdtfi
Gillette
10 bıçak 170 kuruş^
5 bıçak 85 kuruş
6ün aydın Gillette ile başlar „
tlr*
1918
rın
Stablize yol inşası
Samsun Valiliğinden:
t — Samsun — Baria — Alaçam yolunun öQ 4- 183 — 72 + 183 melceleri arasında yapılacak stablize yo! eksiltmeye konulmuştur.
2 — Keşif bedeli (93200) lira (31 kuruş va geçici teminatı (8223) («8» kunıatur.
3 — tl daim! komisyonunda kapalı cart usullte ihalesi 28 Mayıs tuıiun? r*s!tayan cuma günü saat 38 da yapılacaktır.
4 — Bu İşe al» keşif ve sair evrak tı daim! IromlKyonu v« Bayındırlık Afûdfirlüğü İtalenıletlnde olup İstekliler tali! günlerinden maada gün-lecdo bedelsiz olarak görebilirler.
5 — Eatekliicrin bir kalemde elli b'n Liralık yeni şose veya esaslı ona-yapip kesin kabulün onandığım gösterir belge İbraz etmesi vo ihale
gtitıûndeu en az — tatil günleri hariç — üç gün ezel tl makamına dilekçe Ü8 müracaat ederek bu İşin ekdltmaslne girmek İçin yeterlik belgeli «imaları şarttır.
«I — Eksiltmeye gireceklerin ikinci maddede yaaılı geçici teminata alt Diakbusu ve beşinci maddede yazılı belge Ha 1948 yılına alt ticaret odut vesikasını havi oLaark 3480 sayılı kanunun tarinarl dairesinde hazırlayacakları lupah zarflarım İhale günü saat. (î$v > kadar makbuz mukabilinde daimi komisyon başkaıılığına vermeleri veya iadeli taahhütlü oLırak posta He göndermiş olmaları lâzımdır. ?astad» olacak geelkmetor bar.arn alınma?. (85121
Ankara Belediye Başkalığından
1 — Beiedlye 3u tşJerl Müdürlüğü İhtiyacı İçin (8000) metre siyah demir hjru satın alınması işi on beş gün süre Ue ve kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Tahmin edilen bedeli 118,000) on sekiz bin Uradır.
3 — Geçle! teminatı (1350) bin üç yüz elli Uradır.
* — Teminat su işlen Müdürlüğü veznealneyatınlacaklır.
5 - Ekşitme ve ihalesi 24/5/1948 pazartesi günü saat 18 da Belediye binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır.
8 — Şartname ve sözleşme projeleri her gür. Belediye Tutanak ve Muamelât Müdürlüğü kalemsla Su îşierl levazımında görülebilir.
7 - İsteklilerin '249(1 sayılı kaiTiuun 32 nel maddesine göre hazırlanmış belgeleri İhtiva eden zarflan İhale günü en geç saat 15 a kadar makbuz mukabilinde Belediye Tutanak ve Muamelât Müdürlüğü kalemine tevdi elmiş bulunmaları şartlı:. (821?)
ŞERİK ARANIYOR
Faatlctte bulunan bir
KONTR PLÂK FABRİKASI i » - 2o bin liralık bir sermayedar aramaktadır.
Müracaat* Tepebaçı. Almalı Mescit. Plrenıecı soıcak No. 9 bay Yorga.
ıran ACELE SATILIK KONAK
S’atlh Çarşamba Datiişşafaka asfalt caddesi üzerinde otobüs durağın» Haliç ve Boğaza nane İstanbul un eıı havadar yerinde 438 metre arsa üzerinde 14 o-dak 9 kapı sayılı konak boş olarak satılıktır. Görmek Lstlyen-1-t içindeki bekçiye müracaatları.
Pazarlık İçin Ketenciler 4-6 ■■■ No. Ankara Eczaneal. ■■
■Satılık Kamyona va binek otomobili
Kamyon 042 model Ford 3 lastikli as kullanılın t» İyi vaziyetledir. Bhıek 934 model Şevrojo 5 lâstik İyi vaziyette hussul kullanılmış. Müracaat; Yeni Pos-tahane arkası İmar Han, kat 4, Talât Hidayeloğlu.
Açık eksiltme ile onarım
Sarıyer Ortaokul Müdürlüğünden:
1 — Sarıyer Orta okul binası anarımı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli «3990» lira (9(b. kuruştur. Ekclltmo 21/5/1948 tarihinde cuma günü saat 15 te İstanbul Liseler Saymanlığında toplanacak okul komisyonu tarafından yapılacaktır;
2 — Bu işe alt evrak şunlardır; Mukavele, eksiltme, bayındırlık İşleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje, keşif hülâsaslle buna müteterrl diğer evrak okut müdürlüğünde görülecektir.
3 — Eksiltmeye İştirak etmek için 360 liralık muvakkat teminat yatırdığını ililir makbuz ibraz etmesi ve 948 yılında Ticaret odasında kaydı bulunduğuna dair belgeyi hamil olması, eksiltme gününden tatil günleri hariç .1» gun evvel Vilâyet makamına müracat ederek ehliyet vesikası altııarı ve yukarıda ikinci maddede yazılı evrakı görüp kabul ettiğine

Auto-Lite
(Zham&ıAMic
mürekkep— I\
Oto kamyon fabrikaları AUTO-
LÎTE akşamlarım kullanmanın tavsiye »der. Paranızla AUTO * LİTE'den yüksek evsaftı oksam alamazsınız.
OTOTÜRK
Takdim. Recep Paşa Cad. 7
Hat tSaralı Sırasında
Maden direği tahmil ve nakil işi
Ereğli Kömürleri İşletmesinden:
Devlet orman işletmelerinden satın alınarak İşletmemi»® Cld» vöîgeslnltt muhtelif sahtilerlna depo edilen va edilecek olan tahminen.
300Q metre Itllp maden direğinin bulundukları stok mahallerinden alınarak denla vasıtalarına tahmille Zonguldak kömür havzası İskele ve agız’.arma iKındttlI, Kozlu, Kasaplarla. Zonguldak, tnagzı, Kilimli; BüyüaStz. □ akil müteahhide verilecektir.
1 — Taliplerin şartnamemizdeki esaslar dahilinde muvakkat teminat mektup veya akçesini. Ticaret odası vesikasını, va evvelce bu mevzua müteallik I, yaptıkları takdirde vesikalarım teldir mektupıa--■ıle birlikte tevdi etmeleri.
3 — Bu işa alt şartname Ankara'da Eti Bank Oenel Müdürlüğü. İstanbul'da Eti Bank İstanbul ve Zonguldak'ta işletmemiz direk şubesinden aiuıajülr.
3 — Teldir mektuplarının 9 Haziran 1048 çarşamba günü saat id ya kadar kapalı olarak işletmemiş başkâtipliğine verilmesi l-lsıoı-
. dır.
Müddet bittikten sonra verilecek teklifler kabuı edilmeyeceği gibi pastada vuoı buaicak teehhurlar da nazarı İtibara alınmayacaktır.
4 — İşletme idaresi ihaleyi kısmen veya tamamen tdiledlgina İcrada serbesttir. (8.840?
■ S .4 7 ILI K
Mensucat ve Boyahane Makineleri ve Otomobil
Kasar makinesi, otoklav, Jiggec, masura makinesi, semaver kasan, Austin marka binek otomobil satılıktır. Taliplerin Kultçeşmede MENSUCAT SANTRAL T. A. ŞİRKETİNE ■ müracaat etmeleri İlân olunur. ■■
Sıhhat memuru, ebe ve hemşire alınacak Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalar»
Müessese s inden: Karabük
Müessesemtz Sağlık Kortuna Servisinde çalıştırıl m ak üzere Sıhhat memuru. Ebe ve Hemşire alınacaktır.
3659 sayılı kanunun 10 uncu maddesine tâbi olan bu görevlere atanacaklara 175 ilâ 225 lira aylık ücret verilecektir.
İsteklilerin, aşağıda yazılı belge asıl veya ortanmış Örneklerini bağlıyacakları dilekçelerile 20/5 948 gününe kadar cnü-essesenıize başvuranları ilân olunur.
1 — Öğrenim belgesi
2 — Kimlik belgesi
3 — Varsa hizmet vesikası
4 — Muvafakat mektubu «yalnız halen devlet daire ve tnü-esseseleûnde görevli bulunanlar için-»
l
Açık eksiltme iSe yazlık ceket ve şapka diktirilecek Eminönü Kazası Bekçi Komisyonu
B aşk ani ağından:
Kasa bekçi bürosunda mevcut Mühürlü nttmuneye göre .200 > ceket İla .200» şapka dlktlrliecektk. Kumaş va bütün malzeme müteahhit tarafından temlu edilecektir.
Muhammen bedel «5000» Uradır.
Eksiltme 24 Mayıs 948 pazartesi günü saat 14 da Eminönü kaymakamlığı binası İçinde yapılacaktır.
Taliplerin üıala gününden önce şartname İla mühürlü nümuneyl görmeleri ve iştirak edeceklerin aynı gün va saatte % 7.3 teminat alrçealle müracaatları İlân olunur. (0232)
İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan:
Heybeltada Sanatiiryomun.ua İhtiyacı olan bir adet teferrüatlyle bldik-fElectrasurglcal Un! - Cerrahi Diya-terın!) temdlden açık eksütmeya

konulmuştur.
1 — Eksiltme 28/5/1948 Çarşamba, günü saat 15.30 da CagalagluadaU Sağhk ve 8. Y. M. lüğü binasında toplanan Sıhhi kurumlar komisyonunca yapılacaktır.
2 — Muhammen bedeli: 3500 lira olup. İlk teminatı: 283 Hradır.
3 — İstekliler bu içe alt şartnameyi çalışma günlerinde komisyonda görebilirler.
4 — İsteklilerin cari seneye alt Ticaret Odası vesikası Ue 1490 sayılı kanunda yazdı belgeler vc bu işo yeter ilk teminat makbuz veya banka mekruhu olduğu halde belli gutı ve satte komisyona raüracatlacı. 0096
Şukadarcık
Kolynos diş macunu ferahlandırıcı, temizleyici
Deri Merhemi, butun yaraları ve çıbanları tedavi eder.
vermeğe kâfidir
Ankara Belediye Başkanlığından
1 — Yıkılan eski Belediye ve evlenme binalarından kalan orsa üzerinde İnşasına, başlanan «Tlcaretevi» binasının zemin katım teşkil edecek I dükkândan T sinin betonarme karkas halinde kiracıya teslim edilmek ro şartnamesi dahilinde lüsumlu tesisler kiracı tarafından İkmâl olunun k kaydllo 5 sene müddetle ve 7 dükkân bir mûsteelra kiraya verilmek üzere kanalı zarf usuliyle arttırmaya konulmuştu.
S — Plân ürerinde 1 den 7 ye kadar numara alan bu yedi dümndan Analar talar caddesinde köşeye düşen 1 numaralı dükkân (8.000). köşe yanında va yüzü caddeye olan 2 ve 3 numaralı dükkânların beherin* (4.800) ve Alsancak sotaffı üzerine İsabet eden asma va bodrum katlı 4 va 5 numaralı iki dükkânın beherine (3.600) ve aynı 3irada asma katau 8 ve 7 numaralı İki dükkânın her birine (3.000) ner Hra seneilk kira hesabiyle yedi dükkânın beş senelik muhammen kira bedeli 344.000) yüe kırk dört blu liradır.
s — Muvakkat teminatı (8450) Ura olup Belediye merkez vezneslna yatırılacaktır.
4 — Bu işin İhalesi 21/5/948 cuma günü saat 18 da Belediye binasında vo Beeldlye Encümeninde yapılacaktır.
5 — Arttırmaya iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 32 ncl maddesi tarifine uygun şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Belediye Başkanlığına vermiş olmaları şarttır.
0 — İlıa'.eye katılacak şirketlerin 2190 sayılı Arttırma. Eksiltme ve İhale kanununun .3 üncil maddesinin A ve B fıkraları hükümleri göa ö-nünde bulundurularak hareket etmeleri lâzımdır.
7 — Bu İşe alt plân, şartname ve diğer kâğıtlar Tutanak ve Muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir.
8 — Postada vukua gelecek gecikmeler kabul ediimes,
(5784»

Comments (0)