AKŞAM
Hergün 8 şahit e
AKŞAM ın
Küçük ilânları en verimli, en ucuz vasıladır.
San» 80 — NO. 1058» — Flatt Hır yarıl» 10 *uru»tu».
ÇARŞAMBA II Şub»l 10M
siahihi- Necmeddin Sadak — Yasn Işiprini fillpn İdare eden: C-
Bildik — Akşam Ma Ihmam
Şiddetli yağmurlar felâket halini aldı
Seller altında kalan Adana köylerinden hâlâ haber yok
Haşarat milyonlarca lira tahmin ediliyor.
İstanbul - İzmit şosesi kardan kapandı, 69 kamyon ve 11 otomobil karlar altında kaldı
Adana 18 — Çukurova bölgesinde hava açmış be de, son şiddetli yağmurlar Adana ve havalisi İçin bir felâket olmuştur. Seyhan boyundaki bil tün köyler su altındadır. Yüzden faı la köyden haber alınamıyor. Zarar ve ziyan milyonlarca lira tahmin e-dlliyor
Seyhan neiırl de bu yıl en yüksek seviyeyi bulmuştur. Bu yüzden karşı-yaka. semer! de yıkılmış ve Yüreğir ovasını sular kaplamıştır. Köylerle İrtibat henüz tesis edilemediği için kayıplar hakkında hiç bir malûmat almak kabil olamamaktadır.
Diğer taratan Adanada elektrik 3«n tralı dairesini de su bastığından cereyan kesilmiş ve şehir karanlıkta kalmıştır.
Niğde - Tarsus arasında tipi halinde kar yağmaktadır. Yollar kapan-npş. bir çok nakil vasıtaları yollarda kalmıştır. Adana ve Nlğdcden bayındırlık heyetleri gönderilmiş, Ankara-dp.u d3 acele kar açma makineleri ts ienm iştir. Telefon hatları bâlâ kesiktir.
Adana 17-LAJ1.J — On, beş günden-beri devam eden yağmur ve kar yüzünden Adanayı tekrar sular kaplamıştır. Seyhan nehri pazar günü dört metis 80 santimetre kadar yükselerek bu seneltl en yüksek seviyeyi gös termlştlr. Bu yüzden karşıyaka setleri de yarılarak Yüreğir ovasını da sular basmıştır. Köylerle İrltbat tesis edilmediği İçin kayıplar. tesblt edilememiştir.. Can kayıbımn bulunmadığı kuvvetle tahmin edilmektedir Ada na içerisinde 150 gecekondu ve otuza yakın ev yıkılmıştır. Seller yüzünden Attena - Mersin tren hattı baa kl-cımlrrda bozulmuş ve sıkı çalışmalar neticesinde hat. dün saat 21 de açılmış! »r.
Adana ovasındaki köylerden haber yok
Adana 17 (A.A.) — On beş gfinden-berl devamlı surette yağan yağmurlar nihayet dün durmuştur. Ovadaki köylerden henüz haber alınmamıştır. Bugün seyhan nehri üzerinden üç sal durumu tesblt etmek üzere yola çıkarılmış ve sallara yiyecek ve sıhhi levazım da konulmuştur. Ovanın batı yönünde Sarihamzalı köyünde 15 ▼e Yolcenen köyünde de dört evin yıkıldığı bildirilmektedir. Diğer taraftan Toroslora yağan ksr yüzünden Popantl - Adana arasında münakale kesilmiştir. Ve bir çok kamyon yölcıı-larlle birlikte yolda, kalmışlardır. N!ğ de ve Tarsustan çıkarılan İki yardım ekibi bunların İmdadına gönderilmiş tir.
Sel yüzünden Adana - İstanbul ve Ankara telefon İrtibatı da kesilmiştir. Hasarın önemli olduşu yüzünden irtibatın bir kaç gün temin edileml-yeceğt sanılmaktadır.
Tarsus 17 (A.A.) — Dün. kayıklarla varılabllcn özel köyü halkının büyük bir kısmı tahliye edilerek Halkevhıo getirilmiş ve iaşe edilmiştir. Özel köyündeki bütün evler yıkılmıştır. Yaramaz, Ağzıdeîık, î.tantaş, Karafakı, Araplar Aliağa. Oemlliköy Egemen, H&ianağa köylerinden biner kişi yüzerek gelip köylerinin durumunu anlatmışlar ve İmdat İstemlerdir. Kefeli. Koca, Bucak, Devlet çiftliği b.i harlı, Köplü köylerinden henüz 'malûmat Alınamamıştır. Bu basan bu 1-öylerdB bir çok evlerin yıkıldı^ bll-«IrHmektedlr.
Sabahleyin, üç ekiple hareket etmek üîero yardım malzemsi taşıyan on sandal hazırlanmıştır.
Kardan kapanan yollar
zmit 18 — Kar devam ediyor. İstanbul . İnmt ÇO6esl kapann.114tır Ksr, bu yolda yarım metreyi aştığı Çin sekizi Teleke alt olmak üzere 60 kamyon ve lı otomobil karlara gö-
Adana'nın seUer altında kalan caddelerinden iki görünüş
mülerek oldukları yerde kalmışlardır. Suadiye plâjı sahiplerinden mühendis Sedat Gülerin do içinde bulunduğu İş tonluk buhar fcarj.ni yüklü kam yon. Kayalık mevkiinde 15 metre derinlikte bir uçuruma yuvarlanmıştır. Mühendis Sedat, kazan borusunun üstünden karlara saplanmış ve muhakkak bir ölümden kurtulmuştur. Kar devam etmektedir.
İnebolu 17 (A.A.) — Kardan tne-
bolu - Kastamonu yolu kapanmıştır.
Cizre Hükümet konağı çöktü
Mardin 17 'A.A.) — 10 günden bari devamlı'surette yağan yağmur ve fırtınadan, adalet ve maliye kısımlarını İhtiva eden Cizre hükümet kona ğı dün gece çökmüştür. Evraklarla defterler enkaz altında kalmıştır. İnsanca zayiat yoktur.
Bulgaristanda enterne edilen tayyarecimiz
Bulgar Di| Bakanını^ elçimizi üç defa kabul etmediği doğru değil
Ankara 18 (Telefonla) — Bul-gaılstanda enlem* edilmiş olan tayyarecimiz haklathÎa hükümetimizin notasını tevdi etmek İşleyen Sofya »İçimizin Bulgar Dışişleri Bakanı tarafından mü-kerreren kabul edilmediği, bunun üzerine ataşemin t erin gönderildiği, onun da geri çevrildiği hakkında United Press muhabiri Durkson tarafından verilmiş olan haberin asılsızlığı tahakkuk etmiştir. Bu sabah görüştüğüm Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak:
«— Böyle bir şey varit değildir.»
Dedi ve bilâkis Sofya elçimizin aldığı talimat dairesinde lâzım gelen teşebbüsleri yapmakta bulunduğunu ilâve etti.
Benim öğrendiğime göre esasen bu mevzuda henüz bir nota dahi verilmiş değildir.
Çok yerinde bir karar
Tekel’in bedava sigara dağıtımı kaldırıldı
Ankara 18 (Telefonla) — 'Gümrük ve Teke! Bakanlığı baa makamlara her ay hediye olarak muayyen miktarda bedava sigara ikram etmekte İdi. Eu usul kaldırılmıştır. Eöylece elde edilecek tasarruf senede 50 bin lirayı bulmaktadır.
Amerikanın yeni yardımı
Kısmen yol inşaatına tahsis edilecek
Din tedrisata meselesi hallediliyor
İlkokullarda ihtiyarî din dersleri verilecek, imam ve hatip okulları açılıp açılmaması bugün bir karara bağlanacak
Ankara 18 — Din tedrisatı mevzuunu lncellyen 17 lor komisyonu dün de tâptan&rak çalınmalarına devam etmiştir. Diğer taraftan, dûn toplanan Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grııpunda da aynı mevzu etrafında görüşülmüştür. Komisyon çalışmalarını perşembe gününe kadar bltlre-| cek ve tesblt ettiği esaslar, Grupun o günkü toplantısında müzakere e-dllee ektir.
17 1er komisyonunun dünkü toplan tısı hakkında elde ettiğimle malûmatı göre. İlk okullarda IhHyarl olarak din tedrisatı yapılması hakkında, komisyon Azalan arasında mutabakat hasıl olmuş gibidir. İlkokulların dördüncü ve beşinci sınıflarındaki öğrencilere. ders saatleri ve program dışında din dersleri verUecektiı.
Dersler, hariçte başka bir btna temininde zorluk yüzünden okulda fakat cumartesi ve çarşamba günler! öğleden sonra verilecek ve lstlyenler. çocuklarını bu derslere devam ettireceklerdir. İlâhlyat vçya İslâmiyet fakültesi tesisi meselesine gelince bunda da fazla bir anlaşmazlık yoktur. Mesele. daha ziyade muhtar üniversitelerin takdir ve tensibine bırakılacağa benziyor.
şimdiki halde komisyonda thtllftflj görünen nokta, dLn adımlan yetiştin» m er üzer* orta ve lise d or ecesinde imam va hatip okulları tesisine lüzum olup olmaduğı va bunlann hangi makama bağlanacağıdır.
Komisyon bugün de toplanacak ra | bu mevzu üzerinde meşgul olarak meseleyi bir esasa bağlıyacaktır.
Harb tehlikesi
Kızıl Yıldız gazetesi şimdilik yoktur diyor
Moskova 17 (AP) — Sovvetler Birliği Savunma Bakanlığının ıesm! organı «Kızıl Yıldız», şimdiki halde bir harb tehlikesi mevcut olmadığını kesin olarak beyan etmektedir.
Bununla beraber, gazete bugünkü başyazısında şu kaydı ilâve etmektedir:
(Bu durum (harb tehlikesi mevcut olmaması) silâh’i kuvvetler arasında bir gevşek'lk hissi tevlit etmemelidir.»
FulbolctiRehanın muhakemesi
Rus peyki Balkan memleketleri arasındaki anılaşmalar
Dışişleri Haham Necmeddin Sadak bu husustaki görüçümüzü açıkladı
Dışişleri Bavaııı Nçemeddln Sadak, NANA ajansı İstanbul muhabiri Leo Bochstettere'l kabul ederek; dı» meseleler hakkında beyanatta bulunmuştur. Dıj Bakanımız; Filistin ve Marshall plânı TneSeialer;ndrki nok-
tal nazarımızı açıkladıktan sonra a-ralarında karşılıklı yardım paktları İmzalı yan Sovyet nüfuzuna tabi Balkan memleketleri hakkında şunları söylemiştir:
« — Eğer bu peyk memleketler Balkanlarda banşı İdame etmek İçin veya dıştan gelecek bir tecavüze karşı «avunma tertibatı alıyorlarsa, Türkl-yenln bu hususta yapacağı şikâyet yoktur.
Fakat tehlikenin hangi memleketten gelebileceğini hayretle düşünüyorum. Tehdidi teşkil eden Almanya olamaz. Almanya şimdi Müttefiklerle Huşların işgali altındadır ve bu vaziyet gelecek yıllar için değlşmlyecektlr. Bu peyklerin, kudretli ordularını terhis eden Amerlkndan korkmalarına hiçbir sebep yoktur ve Amerikalılar bugün, eşi görülmlyen bir cömertlikle, kabiliyetlerinin ve enerjilerinin mey-' yalarını, ıstırap çeken Avnıpadakl kardeşlerine veriyorlar. Balkan peyk memleketleri İngiltere, Fransa ve Tür klyeyl de bir tehdjd olarak telâkki edemezler. Zira bu memleketler kendi selâmetleriyle meşgul bulunuyor, lar. Şu halde bir Rusya kalıyor ve mademki Balkahlardftkl İdareler Mos
kovaya bir hftnıl gözlyle baıyorlar, federasyonlar, İttifaklar ve paktlara dair olan bu faaliyet ne?
Peyk basınında şiddetli Amerikan ve Türk aleyhtarlığı va tahrikçi beyanatlar göz önünde tutulursa, bu meni lelcetlerln. barış- zihniyetinden çok uzak olarak bîr harb haleti ruhlyesl yaratmağa meyletmiş olduklarına İnanmak lcab eder.»
Yun anlatanda kurulan kukla komünist Markos hükümetine dair kısaca düşüncesini soy I iyen Sadak, demiştir kİ:
« - Hükümetimin görüşleri, Birleşik Amerika ve tngllterenln görüşlerinin aynıdır. Yunanktandakl inkişafları en büyük bir alâka 1le taklb ediyoruz.
Yuanlstaıun bir peyk memleket haline gelmesi İçin, komlnformun goy retlerlnl önlemek hususunda Amerika ve hıgllterenln lüzum karşısında ileride alacaklın tedbirler, bizi muhakkak kİ çok İlgilendirecektir.»
Şarap istihlâk vergisi indirilecek
Ankara 17 — Şaraptan alınan istihlâk resminin indirilmesi halikındaki kanun tasarısı Meclise gelerek alâkalı komisyonlaıa havale edilmiştir.
Ankara 18 — Başkan Tınmanın. Türkiye’ye yapılacağı Kon* greye bildirdiği yeni yardımdan bir kısmının vine yol işlerine tahsis edilmesi düşünülmektedir. Bu münasebetle Bayındırlık Bakanlığı yeni bir yol programı hazırlamağa başlamıştır.
Mahatma Gandhi vs DÜNYA Yazan:
Halide Edib - ADIVAR
Yarınki AKŞAM’da
DİKKATLER:
Efendiler def çalıyor!
Futbolcu Reha mahkeme huzurunda
(Yazısı 2 inci sahlfemlzde]
Günler Geçer kem
Yokuş yukarı

Büyüklerin hareketleri, küçükler üzerinde müessir oluyor. Efendi, def çalarsa, hane halkı raksediyor. Muhalefette Celâl Ba-yarın efendice tavru hareketleri, hükümete karşı olan partinin bugünkü normal bir muhalefet partini olması üzerinde tesirini pös t ermiştir.
Tanınmış spor aşıtlarının da tavru hareketleri şehirdeki ve köydeki bütün penelik kitlesi üzerinde elbet müessir olabilir. Bu san günler içinde bir futbolcu bir bar ktzı yüzünden bir otomobilciyi öldürdü. Beynelmilel bir pehlivanımız, bir meyhanede bir şoförle vuruştu. Diğer bir beynelmilel pehlivanımız sokak kavga* sında az daha öldürülecekti. Iz mirde futbol hakemlerimiz bir meyhanede rakı içerlerken meyhaneye giren btr kamyon yüzünden kazaya kurban gittiler...
Efendiler, def çaltyor!
Şehrimizde göz İliştikçe üzüntü veren manzaralar eskiden dalıa çoktu. Zira hemen her semtine dik bir yokuştan çıkılan İstanbulini İnsan ve yük taşıma vasıtaları atlı arabalara münhasırdı. Meselâ Rızapaşa yokuşu gibi o devrin Harbiye ve Maliye Nezaretlerine bağlı gayet kalabalık caddesi üzerinde atların çekmediği kalmazdı; ekseriya yan yolda düşüp ölürlerdi. Tramvay beygirlerinin hail de bir facia değil miydi? Kamçı sesleri hâlâ ku’ağımıa-dadır; zavallıların Sallomsöğüt yokuşuna tırmanışların] da he-nüz unutmadık. Kaç kere düşerler ve nihayet ağızlarından kanlı köpükler gelerek mürd olup giderlerdi. Yük arabaları da yine şimdiki gibi pek insafsızca doldurulur, kimse sesini çıkarmaz, halk sadece uzaktan bakar ve «Allah hayvancıkların yardımcısı olsun!» diye dua ederdi.
Bugün motörlü vasıtalar bizi o acıklı sahnelerin seyrinden epeyce kurtardı; eskisi kadar rahatsız olmuyoruz. Lâkin şehirde bilhassa yük arabalarına ayrılmış bir kaç yokuş var ki fennen bunlardan araba çıkamaz. Meselâ eski meyyit yokuşu ve son defa yapılan Pangaltı hamamı yanındaki yokuş gibi... Oralarda her gün neler oluyor, ne arabalar yan yolda kalıyor, ne kadar at sakatlanıp harcanıyori Masraftan kaçınılarak yapıldıkları İçin bu yokuşlar pek hesapsızcasma diktir; değil atlan, kamyonları bil» yıpratır. Eğer yiik arabaları dalma oralardan çıkacaksa muhakkak surette tesviyeleri lâzımdır. Belediye Zabıtası talimatnamesine — gazete havadislerinden öğrendiğimiz gibi — arabalarla taşınacak yük miktarını yeniden tesblt edecek bir madde ilâvesi bir şeye yaramaz. Nasıl yarasın kİ öyle İnce işleri kontrol edecek memurumuz yoktur. Arabaların üzerinde daralan yazılmamıştır; muhtelif mahallerde arabaları tartacak yol baskülleri de kurulmamıştır. Fransız İdaresi altında İken Sııriye şoselerinde yer yer basküllere roslanjrdı; fazla yüklenmiş kamyonlar şoseleri bozacağı için memurlar arabaları tartarlar, ağır basanlara ceza yazarlardı. Ciddi iş öyle nörülür; yoksa talimatnamede madde değiştirmek bir kırtasiyecilik ameliyeslnden İbaret kaFir,
Maddeyi de değiştirelim; lâkin daha evvel, bahsi geçen yokuşları bir tetkik edelim. Bana öyle geliyor kİ yol ilmi bakımından bu yokuşlardan arabalar ancak boş olarak çıkabilir?
Refik Halid KARAT
Balıile 1
SÖZÜN GELİŞİ
Dilimizde yabancı kelimeler
Dikkat ediyor musunuz? Dilimiz, her zamankinden daha fazla yabancı kelimelerin hücumu altındadır. Yalnız yan diil değil, konuşma dili de öyle. Fransızca kelimeler, pek tabii imiş gibi, kullanılıyor; hattâ imlâları acayip şekillere sokularak yazı diline aktarılıyor. Eskiden Fransızca kelimeleri kullanmak »orunda kalanlar bunların asülarmi yazar, karşısına n* demek olduğunu bir kelime ile, olmazsa İki üç kelime ile yazmayı lüzumlu görürdü. Şimdi Fransızca kelimeler konuşurken ağızda, yazarken cümle içinde bol bol sırıtmaktadır.
Münevver muhitlerde; «ne demek istediğimizi anlatmak buhranı» başgösterdlğine bundan İyi delil olamaz. Çünkü dil değişmenin aldığı son şekil, Türkçe kelimeler arasında bir karışıklık doğurmuştur. Dilimizde henüz yaşamakta olan Arap ve Fars kelimelerinin öz Türkçe yahut yakış turna karşılıkları yığın halinde, lügatler dolusu ortaya atılmıştır. DU, ömür boyunca edinilir bir bade vasıtası olduğu için öğrenilmiş kelimeleri derhal tasfiye edip yenllerile değiştirmek ve öylece söyleşmeye, yazışmaya başlamak kolay değildir. Hele eski kelimeler ana dili olarak bellendiği için terkedilmelerl şüphesiz daha zor oluyor.
Yeni kelimeleri kullanmak isteyenler, kendilerini ne kadar zorlamalar bunlan kolaylıkla bulup çıkaramazlar. Münevverlsr bLr fikri anlatmaya kalktıkları zaman türlü sebeplerle Arap ve Fars kelimelerini kullanmaktan çekiniyorlarsa, bu sefer bir can kurtaran simidi gibi Fransızca kelimelere sarılmaktadırlar. Çünkü konuşurken veya yazarken hoşa gitmeyen Arap asıllı bir kelime ve ondan daha fazla beğenilmeyen yeni karşılığı yerine Fransızca kelimeyi kullanmak en mahzursun yol sayılıyor.
îşte bu, dilimiz İçin muhakkak H ciddi bir tehlikedir ve dil devri minin yanlı? yola sapmasından doğmuştur.
Şevket Radö
C. H. P. Şişli ocağı kongresi
Kongrede bulunanlar muhtelif dileklerde bulundular
C. H. P. Şişil merkez ocağı dün saat on dokuzda fevkalâde- bir toplantı yapmıştır. Ocak üyelerinden pek azının hazır bulunduğu bu toplantıya C. H. P. İstanbul başkanı Sadi Bekter de iştirak etmiştir. Ocağın geçen toplantısında Şişli, Nişantaşı, Maçka semtlerinde son zamanlarda sık sık hırsızlık vakaları görüldüğünden bahisle polisin ve bekçilerin vazifelerini hakkile yapamadıklarından şikâyet edilmişti. Sadi Bekter, hazır bulunan üyelere İstanbul emniyet müdürü B. İsmail Hakla Saykalla görüştüğünü, polis ve bekçilere lâzım gelen talimatın verildiğini ve bunların sıkı bir kontrola tâbi tutulacağını söyledi. Bundan sonra diğer dileklere geçildi. Bu arada füzull masrafl arttan kısılıp, nüfus, sağ-hk ve yol gibi milli ekonomi ile ilgili ana dâvalarla uğraşılması fcabettlği, parünln halka kendini; sevdirmesi ve daha çok üye toplaması lüzumu, memurların partiye girip glremiveceğl ve parti yeni tüzüğünün çok ileri bir rfh-nlyet taşıdığı belirtildi.
Bn. Makbuleye maaş meselesi
Kudret gazetesinde Hikmet Bayur ne diyor?
Ankara 18 (Telefonla) — Bugün toplanacak olan Büyük Millet Meclisinde Atatürk'ün hemşiresi Bayan Makbuleye 1000 lira maaş bağlanması baklandaki kanun tasarısı tekrar oya konacaktır. Bu tasan Mecliste hararetli görüşmelere yol açmış, başta Demokratlar olmak üzere bir şok. Milletvekilleri bu tahsisatın Aleyhinde bulunmuş, ve neticede tasan oya konulmuş İse de ekseriyet olmadığından kanunlaşamamıştı.
Bu sabahki Kudret gazetesinde Hikmet Bayur, bu münasebetle diyor ’d:
(- Atan'ın kız kardeşine bağlan ak aylık dolayıslle kamutayca söylenmiş olan sözlerin banlarım eza duymadan okumak kabil değildir. Bereket versin kİ B. Cemil Parlat ulusumuzun vicdanına uygun İfadelerde bulunarak bir çok hatalı düşünce ve sözleri tamir değilse de hiç olmazsa tashih etmiştir. Hükümetçe avlak bağlam!malıdır. Bu işte geç İMİ e kalınmıştır.»
Bayur, Çan kayadaki köşkünden bahsedilmesi dolayısll» de yalnız bu köşkü ısıtmak İçin Bayan Makbule’ye Atatürk'ün bırakmış olduğu 1000 liranın — kİ eline 800 küsûr lira geçmektedir — kâfi gelmlyeceğini de ilâve etmekledir.
AKSAM
Belediye bütçesi
Umumî meclis, gelir tasarısı çıkmadığı takdirde açığın hükümetçe kapatılması kaydile bütçeyi kabu’ etti
Bir aşk faciası
Ömer, sevgilisi ile aracı kadını öldürdükten sonra kendisi de öldü
İki gün *vy*1 ÇataJcanın Ajult^o kö yünd* bir fada olmuştur. Kırk yaşın da Ömer Atlan itmlnde biri, rrll t* beş çocuk sahibi olduğu halde on dokuz yaşında Nsrlre isminde bir ki» Aşık olmuş re Fatma Tozduman adın da bir kadının aracılığı İle de mttna-•ebetl yola koymuştur.
Ömer İle Nazire iki gün *w«I ratmanın evinde gene buluşmuşlar, bu sırada Tatmanın bu münasebeti ifşa etmiş olduğu meselesi mevzuu bahis olmuştur. Ömer Aslan, işin bu şekil almasına çok kızmış ve tabancasını çekerek Naılre İle Fatmapı öldürdük ten sonra çıkıp evine gitmiştir, Ömer bir müddet evinde karursı» bir halde düşünüp durmuş, bir aralık tabancasındaki bant lekelerini temizleyip bir yere saklamak İstemiş vb bu temizleme İşi sırasında ateş alan tabancanın kurşunu ömerln kalbine saplanarak ölüm dnü intaç etmiştir. Tahkikata Çatalca savcılığı el koymuş olup dosyanın hıfzı kararlaştırıl mışlır.
Geçimsizlik yüzünden ikinci bir facia
Çatalcaya bağlı Yenlköyde de başka bir aile faciası olmuştur. Burada oturan Nazif o ve Süleyman adlarında bir kan koca aasındnkl geç imale-İlk son günlods son haddini bulmuş ve evvelki akşam yemekten sonr». tekrar kavgaya tutuşmuşlardır.
Elli yaşma yaklaşmış bulunan Süleyman, Nazireyi dövmek üzere kalktığı bir sırada Nazile, eline geçirdiği bir ocak demiri İle ansızın Süleyma-nın başına vurmuş ve Süleyman olduğu yere yıkılıp can vermiştir. Na-zlfe, Jandarmaya giderek hâdiseyi an latmış, Çatalca savcısı soruşturma]a ra el koymuş ve koca kastili Radın tevkif edilmiştir.
Umuml Meclis dün saat 16 to toptandı. Bu toplantının Ok celsesin!, şehrimizde bulunan Parti Genel sekreteri B. Hilmi Uran da gazeteciler locasından taklb etti.
Vali v* Buediyo Başkam Dr. B. Lûtfl Kırdar, bütçe «çığını kapatmak makıadlyle Ankaradaki temaslarını anlatı. Ve nisanda Belediyelere yeni gelirler Bağlıyacak tasarının kabully-1* hem bütçe açığının kap atıl a an Ihın; hem de artan para ile bazı yeni İşler görülebileceğini beyan ederek Umumi Meclisten, geri gelen bütçenin, tasdik edilmek üzere bir an evvel Ankaraya gönderilmesi îçln, tekrar gözden geçirmesini İstedi.
Bu hususta söz alan âzalar fikirlerini boyan ettiler ve bütçe, süratle müzakere edilmesi kararıyla encümene havale edildi. Komisyon toplanarak bu W görüşürken, umumi heyet müzakerelerine devam *tti.
Perakendeci kasapların Umumi Meclis Asalarına hitaben bastırdığı beyanname mecliste okunarak tetkik İçin makama havale edildi. Bunu mü tasJnp 30 âza tarafından imzalanan bir takrir okundu. Bu takrirde sokakların Arnavut kaldırımı yapılmasının hem az dayanıklı, hem de masraflı olduğu beyan edilmekte ve sokakların parka ile döşetilmesi İstenmekteydi. Diğer bir takrirde Elektrik fabrikasında mevcut kurnmlatın çamurlu sokaklara dökülmesi istenmekteydi. Takrirler ald oldukları yerlere havale edilerek gündemin müzakeresine geçildi.
Tekliflerden sonra mazbatalara geçildi. Göztepede Nndirağa çayırında pazar kurulması hakkmdakl mazbata kabul edildi.
Gündemden sonra Bütçe komisyonunun hazuİMİığı mazbata okundu. Hükümet bütçeyi nisanda çıkacak o-lan yeni gelir kanunu karşılık tutulmak «uretlyle 0^89,043 lira açıkla tasdik etmeği kabul etmişti. Mazbata üzerinde birçok âzalar söz aldı. B. fla-, d! Bekter, Bütçe komisyonu tutanağına. nisanda yeni gelir t seansı çıkmazsa, hükümetin bu açığı kapamak İçin yardım ötmesine dair bir kaydın ilâvesini teklif etti.
Futbolcu Reha’nın dünkü muhakemesi
Sanık Sadîye vurmadığını iddia ediyor. Duruşma, şahitleri dinlemek için talik edildi
Dr. Fahri Kurtuluş’un bir takriri
Ankara 18 — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu başkanlığına bir takrir vermiştir. Takrir sahibi. Partide çalışanların para almamalarını, bütün vazifelerin fahri olmasını ve hususî otomobillerin kaldınlmasmı teklif etmektedir.
Ankara’da bir kavga
Ankara 18 — Evvelki gece yansına doğru sinema dönüşünde şehrimiz Belediye Reisi muavini Ekrem Yalçınla ressam Cemal Bingöl arasında bir kavga olmuştur. Her İki taraf ta üçer günlük rapor almışlardır.
VEFAT
Cumhuriyet Halk Partisi Eminönü kaza İdare heyeti âzasından ve cıvata ve mâdeni eşya sanayii Türk a-nonlm şirketi muhasebecisi:
KEMAL FÂKER
kısa bir hastalığı mütaakıp vefat etmiştir. Cenazesi bugün İkindi nama-tnnı müteakip Bayezlt camisinden kaldırılacaktır.
Üç buçuk ay kadar evvel, bir gece yansı, G&la-tısaraydc, bar dönüşünde, Sadi İsminde bir gençle kavga e-derelc, onun başından yaralanmasına va müteakiben de Ölümüne eebeb olduğu iddlasiyle tevkif edilen Galatasaray birinci takınıl oyuncularından Rehâ Eken'ln duruşmasına diin birinci ağır ceza mahkemesinde başlanmıştır.
Kalabalık bir halk ve sporcu kafilesi, muhakeme safahatını dinlemeğe gelmiş; zabıta da, İzdiham dolayısly-le tertibat almıştı. Rchft, sorgusunda, 23 yaşında ve bekâr olduğunu söyledikten sonra hâdiseyi şöyle anlattı:
— Hâdise günü Mehmet, Sadi, Nuri, Adnan. EkTem ve diğer bir arkadaşla beraber Beyoğlunda bir lokantada yemek yedik. Saat 22 de hep beraber çıktık; dolaştık; içki İçmedik. Az sonra Mehmet, Sadi ve onların bir arkadaşı bizden ayrıldılar. Ben, Adnan ve Osman Galatasaray küibûne gittik; oturduk. Adnan Londra barında çalışan bir kadınla konuşmak İçin çıktı. Kadının yanında benim tanıdığım Leylâ isminde kadın varmış ve beni İstetmiş; aşağı İndim. Leylâ da arkadaşımla birlikte sokakta idiler. Onun, benden olan bir çocuğu için aramızda tanzim ettirmiş olduğumuz bir noter kâğıdını sordu; ben do gösterdim. Onlardan ayrılmak ü-zere idim kİ. arkamdan bir sesin küfrettiğini İşittim. Bu ses. Sadlnln sesiydi; Adnana küfrediyordu. Ben de döndüm, yanlarına gittim. Bana da küfretti ve belinden bir şey çıkardı ve ansızın bu »ert cisimle yüzüme vurdu: kan çıktı. Bu sırada halk top-lunmıştı. Sadlyl tuttular. Ben de ona vurmak tstedimse de vuramadım. Bu sırada Mehmet, orada bulunan bar kadınlarından Alls’n, evine kadar götürüp yüzümü pansıman yapmasını teklif etti; kadın kabul etti evine gittik. Yüzümü pansıman yaptı; çıktım. Tekrar klübe gidiyordum. Tanıdık bir polis. memuruna raslıyarak meselenin ne olduğunu sordum. O;
I «Ben de sizi vuranı bulmağa gidiyo-
B. Ekrem Amaç, «Blı bu yeni taaa-
nyı bekliyorduk. Simdi bu geliri*, bi-zlmla alâkam olmıyan bir kanunla bütçedeki açık kapatılmak İsteniyor. Hflkfımot, açığı, yardımla kapasın Te gelir tasarısında Bağlıyacağı yardım da bize kalsın. Eğer hükümet bunu knbul etmezse, biz de geçen eenekl bütçeyi talrib ederi». Evvelâ balk dileklerini yerine getiriri». Haziranda paramız biterse iflâs bayrağını açarız» dedi,
B. Hamdİ Raslnı, bu şortlarla İstanbul şehrinde daha uzun zaman bir Belediyenin vazlf* görmek İmkânı olmadığı gibi, Belvdiyeslzllk işinin do artık sürüncemede k&lamıyecagına kani olduğunu belirtti.
B. Kâzım Şfnas! Dersan, «Seneler-denberi çıkmasını beklediğimiz yeni gelir tasarısı bu açık vesilesiyle çıkmalıdır. Aşağı yukan on »enedir bunun peşinden koşuyoruz. Hükümet bize yardım etmesin kİ bu vesile He bütçe açığını kapamak için bu tasan artık kanunlyet kesbedebllaln. Kanun lar sık sık. değişmez.» dedi.
Dr. B. Murat Camlat da bu tasarı-nın alâka İle takfb edilmesini temenni etti.
Vali Dr' Lûtfl Kırdar, bu tasan hakkında bası mllletv eki İleriyi* görüştüğünü, bir kısmının tasarıyı, hnlka fazla yük tahmJl etmemek İçin dar tutmak İstediklerini bir kısmının İne vergilerin nispetlerini tâyin hususunda şehir Meclislerin* geniş salâ-hlyet’vermeğl düşündüklerini söyledi ve «Bakalım o zaman ne yapacağız; bu umum! hayat »ıkıntısı karşısında vergi te resimleri daha ne miktarda arttırabiliriz?» dedi.
Nihayet kifayeti müzakereye karar verildi. Neticede bütçe kararnamesi, bütçedeki açık gelir tasanşlyle karşılanmadığı takdirde, açığın hükümetçe kapatılması hakkında Nr kayıt İlâvesiyle kabul edildi. V® tasarının kanunlyet kesbetmeden evvel ciddiyetle taklb olunması temenni e-dfldi.
Meclis, cuma günü saat 16 te toplanacaktır.
Ankar*. 1? (AJL) — O, H. P, Meclis Grupu Başkn Vekilliğinden:
C. H. P. Meclis Grupu Genel Kurulu bugün (17/11/1948) «uıt (16) te SlvBj Milletvekili Şemsettin Günal-tayın başkanlığında toptandı.
1 — SÖZ «lan İçişleri Bakara Miinlr Htlsvar Göle, scr.ı yağmurların Adana ve Çukurova bölgesind* «arar Te sol tahribatı yaptığını büyük bir Met 5e bildirerek bu müessif tabtat hâdisesinin sebebiyet verdiği ut irapların azaltılması yolunda gerekli âoll yar-dımlann yapılmakta olduğuna ve mü teininim tedbirlerin alınmasına, devam edileceğini ifade etti.
Bunu müteakip Bayındırlık Bakanı Kasım Gülek. mahallin bu İşlerine te sel bukınlanna dair alınmış ve alınacak tedbirleri* ypılan işlere alt teknik çlışmalar üzerinde izahlarda bulundu.
Muhtelif hatiplerin mütalâa ve sorularını cevaplamak Usare kürsüye gelen Başbakan Haşan Saka, memleket ıu içlerini esaslı surette nizamla-mak İçin hükümetçe düşünülen tedbirleri ve bunların tahakkukunu temin «ötecek. malt fedakârlıkların büyüklüğünü belirtti. Büyük mâaraflar göze alınaTâk Çukurova su işinin radikal bir surette halli çaresi eraml-dığını ve hükümetin bu dâvayı halletmek azminde bulunduğunu açıkladı.
2 — Okullarda din öğretimi konusunu İncelemek üzere teşkil edilmiş olan komisyonun perşembe gününe kadar prensip karan alabileceği tt-mlt edildiğinden o gün öğleden sonra Grup Genel Kurulunun toplanma sı yolundaki başkanlık teklifi kabul edildi.
3 — Bundan sonra gündeme geçilerek Ankara Milletvekili Muammer E-rlştn, lfl lor konferansından aonra mliill ekonomi ve kalkınmamız ve At nıpsı kalkınmasına yardım hareketine katılmamız mevzuu üzerinde Ekonomi. Tarım ve Ticaret Bakanlıklarını ilgilendiren soru önergesi okundu-
Söz alan Ekonomi Bakam, Avrupa İktisadi iş birliğinde Türklyenin tesirli rolü Üzerinde durarak sanayi, maadln ve enerji sahalarında hazw-lanan plânların tahakkuku halinde bir taraftan milli kalkınmamız ve diğer taraftan ihracat yolu İle Avnıpn kalkmmanna müessir yardım İmkân
_____ _____________________18 Şubat 1948
C.H.P. Grupunun dünkü toplantısı
ilgili Bakanlar muhtelif sorulara cevap verdiler, Grup din tedrisatına ait raporu görüşmek İçin yarın da toplanacak
rum.» dedi. Ve benden ayrıldı. Sadi bana vurduğu sırada, toplanan halk onu tutup itmişler va yere düşmüş. ErteBİ günü Beşiktaş stadında maç seyrederken bir polis geldi ve beni karakola davet etti. Sonra da Sadi'nin öldüğünü duydum. Bildiklerim ve h&dlse bundan ibarettir.»
Mahkeme başkanı, Rchâya, Leylâ ile münasebetinin derecesini sordu. Rehâ:
— Leylâ He daimi münasebetimiz vardır; bir de çocuğumuz olmuştur!., dedi.
Bundan sonra Rehânın evvelce verdiği İfadeler okundu. Zabıtadaki ifadesinde, Sadlye İkinci bir yumruk vurduğunu, da söylemişti. Bu cihet kendisinden sorulunca:
— Hayır, İkinci yumruğu vurmadım! Yanlış yazılmış!., dedi.
ölen Sadi’nin ebeveyninin vekili, mahkemeye bir «müdahale» istidası verdi. Bunda maddi ve mânevi tazminat İstediği görüldü.
Savcı, hâdise şahitlerinin çağırılarak dinlenmelerini taleb etti. Mahkeme de; şahitlerden Ekrem. Adnan. Osman, Sabahnddin, Adil ve bar artistlerinden Leylâ, Alts ve Kadrlyentn çağınlıp dinlenmelerine karar vererek duruşmayı martın 13 üncü gününe bıraktı.
.T.
VEFAT
Elver paşa zada Refik Tangöze eşi. kimyager önyüzbaşı Reşat Tangözc’-nln annesi, Huriye Tangözenln kayınvalidesi yetim ve öksüzler anası, saühatı nlsvandan:
SADİYE TANGÖZE müptelâ olduğu hastalıktan kurtula-ro-.ynrak 17 şubat «48 salı günü lıtl-hali dar! beka eylemiştir. 18 şubat 848 perşembe günü Üsküdar Eultantepe Cami sokak No. 2 köşkünden kaldı-larak öğle namazını mütaakıp ebedi istlrahatgâhına defnedilecektir. Allah garlkı rahmet eyUye.
Oğlu:
Reşat Tangöze
Polis vazife ve salâhiyet kanunu
İdare âmirlerinin hiç bir vatandaşı tevkif edememesi «eklinde değiştirildi
Ankara 18 (Telefonla) — Büyük Millet Meclisi cuma günü aon toplantısını yapacak t* mütaakıben M? tatilin* girecektir. Meclisin nisanın 12 alne kadar tatil yapması mutitemel-dlr.
Meclis, ki? tatiline girmeden yetiştirilmesi kararlaşan polis vazife ve salâhiyet kanununu tâdil eden kanun da cuma günü görüşülecektir.
Dün toplanan İçişleri komisyonu, polis vazife ve salâhiyet kanununun 18 inci maddesini tamamen değiştirmiş ve İdare âmirlerinin hiçbir sebep ve bahane İle hiçbir vatandaşı tevkif edemlyeceğl esasını kabul etmiştir. Bu prensip karan bilhassa *eçim emniyetini temin bakımından ehemmiyetli addedilmektedir.
Ankara 18 — Demokrat Parti Meclis grupu umumi heyeti dün toplanmış: polis vazife ve salâhiyet kanununda yapılan tâdiller üzerinde görüşmüştür. Tasan, Meclisin cınn* p (ink d toplantısında görüçüJaceğİn-den, D. P. İller yarın da toplanarak tâdiller üzerindeki görüşlerini tesblte devam edeceklerdir.
Yeni Sanayi kanun tasarısı
Ankara 17 (Telefonla) — Yeni sanayi kanun tasarısı hazırlanmış ve mütalâaları alınmak Üzere alâkalı Bakanlıklara gönderilmiştir. Proje sanayi adamlarının Ankarada yapacağı umumi toplantıda görüşüldükten sonra Bakanlar kuruluna sunulacaktır. Muharrik kuvveti olan müessese-lerden beş İşçiye, olmayanlardan 10 İşçiye kadar çalıştıranlar bu kanunun şümulüne girmektedir. Yeril mamu-İfttı üzerinde kolaylıkla görülecek ve silinip düşmiyecck tarzda Türk malı olduklarını gösterecek Işaret’n bulunması da mecburi tutulmaktadır.
farının sağlanacağı etrafında açıklamalarda bulundu ve bilhassa taş kömürü, bakır ve kromun ihraç maddeleri arasındaki ehemmiyetli mevkiini belirterek bu arada et ra balık gibi servetlerimizin değerlendirilmesi İçin tedbirler düşünüldüğünü izah etil.
Ekonomi Bakanından »onra kürsü ye gelen Tarım Bakanı Tahsin Coş-kan, zirai kalkınmamı» v« iştihsall artırma yolundaki çalışmalarla buna dair alman tedbirleri etraflıca anlattı.
Daha sonra Ticaret Bakanı Mahmut Nedim Gündüzalp da, bu konu üzerinde Bakanlığını ilgilendiren 1-zahlarda bulundu.
Bakanlardan sonra söz alan önerge »ahlbt Ankara Milletvekili Muammer Eriş, bu önergeyi vermekteki maksadını ve Avrupa iktisadi kalkın ma komisyonuna verilen rapor ha lakındaki mütalâalarını açıkladı.
4 — Gaziantep MUletveklll Bekir KaüelTnln, orduda emir erlerinin kal diril arak yerine tazminat verUmeslnt teklif eden önergesi ile bunun ecele olarak gündeme aJınmasmı lstiyen dİ ğer Önergesi okundu.
Kürsüye geîen Bekir Kaleli, önergesini etraflı surette İzah ettikten sonra mffit Savunma Bakanı Münir Birsel, bu mevzua dair daha evvel grun idare kurulunda cereyan eden görüşmelere temas ederek o zaman da teklif ettiği üzere yakında toplanacak olan askeri şûranın bu konu hakkından mütalâasının alınması ve bu hususun normal zamanın avdetine bırakılması lüzumuna İşaret etli. Bu izahlar üzerine Ankara Milletvekili Mümtaz Ökmen tarafından verilen ve bu mevzu özerindeki konuşmaların hükümetin tetkiki neticesine talikin! teklif eden önemesi oya sunularak kabul edildi.
6 — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kur tuluşun. memleketimizin bazı sahil bölgelerinde yabancı bir devlete men. sup olduğu zannedilen şüphe!! faaliyetin önlenmesi İçin hükümetçe alın mast gereken, tedbir ve İcraata ait ö-nergesl içişleri, Ulaştırma ve Millî Savunma Bakanlan tarafından tatmin edici şekilde cevaplandırıldı.
8 — Gündemdeki diğer bir önergenin görüşülmesi gelecek toplantıya bırakılarak saat (18.20) de otnruma son verildi.
Genel kurmay başkanı îzmırMe
İzmir 17 — Genel kurmay başkanı orgeneral Salih Omurtak bu akşam . Ankaradan şehrimize gelmiş ve Basmahane İstasyonunda askeri merasimle karşılanmıştır.
Salih Omurtak bir kaç gün şeh- . rimlzde kalacaktır.
i.....B o........R...s....A......I
Istanbul Borsasının 17/2/1848 flitleri
ESHAM VS TAHVİLAT
% 7 Faizli Tahviller
Sivas - Erzurum i 20-25
Sivas - Erzurum 2-7 10.90
1941 Demiryolu I 20.40
1941 Demiryolu II 21.40
1941 Demiryolu m 20.85
Milli Müdafaa I 20^5
Milli Müdafaa D 21.25
Milli Müdafaa Ol 50.—
MUM Müdafaa IV 80.S5
% 6 faizli Tahviller
Kalkınma I 85.05
Kaitanma H 85.58
Kalkınma m 95A0
1M1 Demiryolu. VI 85-65
4 6 falaU Tahviller
1M3 Ergani S2.40
1988 İkramiyen M.10
MllU Müdafaa 20.50
Demiryolu IV 9B.4O
Demiryolu V 96.—
Anadolu Damiryohi Grupu
Tahviller 1-1 102.—
Hisse aenetleri % 1 M-25
Mîlmcsall «net T250
Şirket hissel eri
Merkez Bankası 134 —
İş Bankası 21-*—
T. Ticaret Bankaa 6.05
Aslan Çimento 10.25
BARR.AFLARDA ALTIN
••• Batış
Gulden 87.40
Türk liraat S9.30
6 terlin 82.50
Külçe 5.70
Reşat 43.00
Çek flatleri dünkünün aynıdır
18 Şubat 1948____
AKŞAMDAN AKŞAMA Üç hâdise
Matbaaya gelince şöyle bir mektup buldum; mektup bende mahfuzdur:
«t Kazanıra eşrafından bay Ahmet, hafız çıkan oğluna büyük bir hafızlık düğünü terttbeîmiş; 20 yün devam eden bu ziyafette 20 tepsi baklava yapılmış ve on beş koyun kesilerek misafirler ağartanmış, çalgılar çalınarak oyunlar oynanmıştır. 20 fakir çocuk sünnet ettirilmiş ve 15 çocuğa elbise diktirilmiştir. Bin bir gece raasallannı andıran bu tören için beş bin lira harcandığı bay ahmedin eşi tarafından söyleniyor. Başkalarına örnek olan bu hayırhah Ahmet efendinin hareketi iyi intiba bırakmıştır. Zenginlerimizin kulakları çmla-
Hadisenin cereyan ettiği yeri bildirmiyorum. Ancak eski Anadolu hayatının yeniden belirmesini hatırlattığı İçin dikkati calip hâdiselerden biri olarak sütunuma geçiriyorum.
Aynı gün zarfında, gazeteleri karıştırmağa başladım:
— Veremliler hastanelerde nöbet bekliyor. Beher yatak İçin 11 den fazla veremli namzedi var. -deniyor.
Başka bir sahtede de ilkokullarda din tedrisatı meselesini görüşen komisyonun a'dığı kararlar bildiriliyor. Bugüne kadar açıklandığına göre, ilkokulların son iki sınıfında şimdiki öğretmenler din dersi vereceklermiş. Kendilerine din kitapları dağıtüa çakmış. Bir vandan da din kitabı, imam ve va'lz hazırlayacak bir müessesenln ya Diyanet İsleri tarafından açılması, ya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından idare edilmesi veya bir cemiyet kurulup bu müessesenln o cemiyet tarafından idaresi bahis mevzuu İmiş.
*•*
îmdi gelelim, bütün bu üç haberin birlbirile derunî alâkasına.
Öyle görülüyor ki, üçüncü haberde ^müessese» 'diye bildirilen din erkânı harbiyesinin «şimdiki , zamanın icaplarına uyan bir rahle» kurulması gerekmektedir. Oğlunu hafız çıkaran Ahmet efendi, harcadığı 5000 lira düğün parası arasından faltir çocuklara 15 kat elbise dc diktirmiş. O baklavalardan bir miktarını da elbet konu komşu fıkarasma yedirmiştir. O kadarından da Allah razı olsun. Fakat -Din ve ahlâk* derken ilkokullarda din dersleri» şeklini alan bugünkü . cereyanın «İsrafil düğünler* ve Atatürk'ün kaldırdığı «devrini geçirmiş ananeler» haline rücu etmesi hangi dünya ve hangi âhiret İşimize yarayacaktır? 11 veremli 1 yatağın başında nöbet beklerken o baklavalar boğaza dizilir; hafızlık düğününün çalgıları yarı yolda dona kalır; kalemler hacıların sol omuzunda İşler.
Kurulacak yeni din kurmayının İmamları, va’izlerl. kitapları «zamanın icabına uygun» bir ruhta hazırlamasını, din volile cemiyete fayda verecek insanlar yetiştirmeğe doğru gidilmesini temenni etmekten gayri bizlere yapacak bir şey kalmıyor.
Cereyan öyle başladı, bu hail aldı, bakalım hangi hedefe doğru İlerlemekte berdevam olacak? Allah selâmet versin!
(Vâ - NA) (ra d yo] ANKARA RADYOSU
Bu akşamki program
18 M. S. ayan ve 'ÇangoLar (Pl 1B.1S Konuşma, 18.30 tnce saz. 19 M. S. ayarı ve Haberler, 19.13 Geçmişle bugün, 19.2o Yurttan sesler, 19 45 KiUp saati. 20 Piyano soloları (Pl.). 2045 Radyo yazetesl, 20.30 Şerhe s saat. 20.35 Temsil, 21,20 Serbcs saat,
21.30 Müzik: Virtüözler (Pl.) 22 Konuşma: B. M. M. saati 22 15 Dans müziği (Pl,), 22,45 Haberler.
Yarın sabah ve ögie programı .
7.30 M. 8. ayarı ve Neşeli müzik (p| », 7.45 Haberler, 8 Müzik fpı.)
8.30 Müzik: (Pl.), 8.45 Şarküar. ‘
12.30 M. 8. ayarı ve Şarkılar 13 Haberler, 13.15 Havai müzikleri (pı ),
13.30 Çeşitli hafif müzik (Pl.)
* Hcybeliadada Şafak gazinosu altındaki fundalıkta balıkçılar tarafından yakılan bir ateşle, fundalık tutuşmuş ve bir miktar fundalık saha yandığı halde yetişen İtfaiye tarafından söndürülmüştür.
İstanbul milletvekili operatör Mim Kemal öke’nin Haseki hastanesinin vaziyeti hakkında Halk Partisi Teşvikiye ve Muradiye mahallesi ocak kongresindeki acı tenkldlerl hakkında mütalâasını Tlca eden bir muharririmiz® vali v® belediye reisi doktor Lütfl Kırdar, profesöre aşağıdaki izahatı vermiştir:
— Profesör Mim Kemal Öke arkadaşımızın Haseki hastanesinin eski vaziyetin® güre konuştuğunu tahmin ediyorum. Haseki, bugünkü modern hastanelerimizden biridir. Orada profesör Sedat Tavat ve profesör Terfik Remzi Kazancıgii'in klinikleri, sayılı hastanelerimizin klinikleri derecesinde mükemmeliyettedir. Eskiden mevcut barakalar yıktırılmıştır, yerlerine yüz yataklı (ocuk pavlyonu yapılıyor. Birkaç ay sonra açılma töreni yapılacaktır. Henüz yiatırilmıyan bir İki barakalardan bir tanesi eczahane, diğerleri de memur bürosu, hekimlerin yemekhanesidir. Hastanede bir etüv makinesi de vardır.
Beyoğlu hastanesine gelince: Beyoğlu hastanesi binası mükemmel bir hastane, olmadığı için biz! tatmin edemiyordu. Bunun üzerine Kuledl-blndekl İngiliz hastanesini satın aldık. Burası şimdi tâmir edilmektedir. Beyoğlu hastanesi önümüzdeki ay İçinde yeni binaya nakledilecektir.
Cerrahpaşa ve Zeynepkâmll hastaneleri de mütekâmil birer müesse-semlzdlr, Binaenaleyh profesör M. Kemal öke’nin sözlerinin hastanemizin bugünkü vaziyetlerine aykırıdır sanıyorum.»
Stadyumlarda ıslahat
Bir talimatname hazırlanarak Belediyeye verildi
Stadyumların i3İahi Üzerinde bir müddettenber! yapılan tetkikler sona ermiştir. Neticede stadyumlar talimatnamesi adiyle bir talimatname hazırlanarak belediye başkanlığına verilmiştir.
Bu işle meşgul olan heyet, spor sahalarının bugünkü elverişsiz durumunu ıslah İçin lüzumlu gördüğü İşleri tesbit etmiştir. Mevcut stadyumları yeni talimatname hükümlerine göre ıslah İçin stadyumu olan kulüplerin hiç olmazsa 300 bin Hru sarfetmelerl-nln lâzım olduğu hesaplanmıştır
Yapılacak İşler üç maddede hulâsa edilmektedir. Evvelâ sporcular bakımından sahaların ıslahı ki, soyunma, yıkanma yerlerinin icabeden hale getirilmesi, sonra seyircilerin maçları rahatça seyretmeleri ve sahalara kolaylıkla girip çıkmaları İçin lüzumlu İşler, daha sonra da seyircilerin oyuncularla sahadan tamamlyle alâkalarının kesilmesine dair lüzumlu inzibati tedbirler talimatnamede sıralanmıştır.
Söylendiğine göre bu talimatname aynen kabul edilirse belediye sahaların ıslahı İçin kulüplere muayyen müddet mühlet verecek ve yeniden İnşa edilecek stadyumların bu vasıfları ihtiva etmelerine bilhassa dikkat edilecektir,
İki koca, karılarını tabanca ı!e yaraladı
Biri büyiikçekmecede, diğeri de Hadımköyünde iki erkeğin, karılarını tabanca İte vurmalarlyl® neticelenen İkt vaka olmuştur. Çekmecede De-ğiynen sokağında oturan ve bahçıvanlık eden Necip, bir müddettir s-raları açık bulunan karısı Fatma İla kavgaya tutuşmuş, bu münakaşada ta bancasını çekip ateşllyen Necip, kadını ıkl yerinden yaralamıştır.
Hadımköyünde oturan Abdürrah-man adında bir şahıs da karısı Naciye ile kıskançlık yüzünden münakaşa etmiş ve bir aralık tabancasını el® geçirerek Naclyeyi göğsünden yaralamıştır.
Her Ikl hâdise tahkikatına el koyan mahalli zabıtası, yaralıları tedavi altına aldırmış; cp.rlh kocalar hakkında kanuni takibata girişilmiştir.
/1 NEZİHE TURAY
| İle
R. RAHMİ EMOEN
,, Nikâhtandılar
j 18 - 2 - 948
a k e * a
Belediye hastaneleri
Operatör Mim Kemal öke’nin tenkıdlerine Belediye Balkanının cevabi
= Kitaplar arasında^^
Okıl çağına gelmemiş çocukların eğitim meseleleri
Çocukların terbiyesini okula, öğretmene bırakıyoruz Halbuki çocuk, okul çağma gelinceye kadar bin bir terbiye meselesi ile kargı karşıyadır. Ana - babayı aydınlatmak bakımından büyük âlim Czerny’nin dilmize çevrilen eseri şayanı dikkattir
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından »İyi yaşama serisi» adı altında yayınlanan «serler, geniş halk kütlelerini aydınlatma ve halkikaten daha 1yi bLr yaşama seviyesin® yükseltme bakımdan faydalı eserelrdlr. Geçenlerde bu serinin 18 üncü kitabı olarak çıkan doktor Kari Von Flrsch’ln •On Kapı Yoldaşımız, adlı eserinden bu sütunlarda bahsetmiştim. Aynı serinin on dördüncü kitabı «Çocuk Eğitiminde Hekim» adını taşıyor. Eser çocuk hekimi v® terbiyecisi- olarak dünyaca tanınmış âlim bir şahsiyet olan Czerııy'den kıymetli çocuk hekimimiz ordinaryüs profesör İhsan Hilmi Alantar ve asistan Dr. Cihat Giirşan tarafından dilimize çevrilmiştir.
Eseri okuduktan sonra edindiğim intihal* söyilyeylm, bu kitap İçin «dilimize çevrilmiş, demek azdır: bizimki gibi sağlığı ve çocuk terbiyesi meseleleriyle her gün karşı karşıya bulunan ve-o nispette yardımcısı, lrşatçısı az bir cemiyete bu eser kazandırılmıştır ve muhakkak ki büyük lılzmet edilmiştir. İçindekiler hakkında biraz fazla malûmat vermeyi faydalı görüyorum:
Doğuştan itibaren terbiye
Czerny bu eserinde, süt çocuğundan başlıyarak okul çağına gelinceye kadar çocukların gelişme meselelerini tahlil etmiş ve bu devrede ana -babanın çocukları karşısındaki durumlarını, zengin müşahedelerine dayanarak, ciddi bir tenkide tabi tutmuştur.
Bir çocuk terbiyecisinin, İlci aylık çocuklarını terbiye • edilmek iizere kendisine getiren bir ana - babaya: • Geç kalmışsınız!» dediği meşhurdur. Czeıny de aynı fikirdedir. Eğitim daha doğuştan İtibaren başlamalıdır; çünkü çocuk ömür boyunca sürecek itiyatlarını dıiıha doğduğu- günden ııtbaren kazannuya başlıyacaktır, ve ailelerle sıkı münasebette bulunan hekimin, ana - babayı İrşat etmek halamından mühim rolü vardır.
Czerny çocuğun annesi tarafından emzirilmesine bu bakımdan büyük ehemmiyet veriyor. Süt nineye şiddetle aleyhtardır. «Çocuk ile ana arasındaki özel bağlılığı belirten bütün gösteriler sonradan edinilmiş karşılıklı bir uymanın sonuçlarıdır, çocuk Sâdece kendÜslne bakan ve besli-yehl tanır ve ona değer verir... Bir süt nine veya bir bakıcı tarafından beslenen çocuk İçin anası, bütün akrabalık boğların* rağmen yabancı bir kimse olarak kalır. Çocuğuna meme verniyen bir ana ile çocuğu arasında daha 1!k yaşta açılan bir uçurumun sonraları kapanmasını hiç bir zaman beklememelidir.»
Salıncak, kuru emzik
Süt çocuğunun terbiyesi mevzuunda yapılan araştırmalar, ne yazık kİ, memleketimize ekseriya yanlış olarak aksediyor v® bu yanlışlıklar moda haline gelerek yayılıyor. Son zamanlarda münevver ailelerde huysuzluk eden çocuğun sallanmasına ve ağzına kuru emzik verilmesine karşı şiddetli bir aleyhtarlık vardır. Czerny sallamanın sakinleştirici rolünü kabul etmektedir. Çünkü bunun kadar tesirli fakat zararsız başka bir çare gösterilemiyor.
Temiz tutulan kuru emzik de öyledir. Bunun zaruri olduğu şimdiye kadar ispat edilememiştir; zararı varsa bile çocuğun devamlı huysuzluğu kadar değildir.
Yaşlı İnsanların çocuklara karşı fazla mlilâylm oluşlarını göa önünde tutarak Czerny. çocuğun genç ana -baba elinde büyümesini terelh ediyor.
Küçük yaata iki dil
Bir yabancı dil öğrenmenin cemiyetimizde ne kadar lüzumlu bir muvaffakiyet unsuru olduğunu takdir eden aileler, eğer ellerinde İmkân var sû, daha okula gitmeden çocuklarına ana diliyle beraber bir yabancı dH öğretmek yolunu tutmaktadjrfnr. Bu hususta Czerny diyor kİ: «Bir çuctı-]eun birini öğrendiği kurtar IyI olarak İki dili birden öğrendiği gerçekten ,do5ru olsaydı, hiç kimse bu kazano-|tan çocuğunu alıkoymak İstemezdi. 1 Bunun böyle olmadığı coeuk okula .baslndılh zaman meydana çıkar; ço-ic'jklarm Uri dildyı hlg blrtaJ ta-
Ekmek meselesi
Fırın açmak veya inça etmek isteyenlere izin verilecek
mamen ögrenemedlkleri görülür. Okul öğretmeni göz Önünde tutarak çocuğa başlangıçtan beri yalnıp bir dil, yani okulda bulanılacak olanın öğretilmesi doğru olur.tklncl dil, çocuk ancak birinciye tamamen hâkim olduktan sonra öğretUmeUdlr.
Çocuğa bir dil öğretmenin diğer kazancı da böylelikle milliyet duygusunun zamanında uyandırılmasıdır. Milliyet değiştirmeler® en sık, daha başlangıçtan beri çocuklara İH dilin de aynı derecede öğretildiği yerlerde raslanır; böyle çocuklar, annelerinden dalma İki dil! duydukları için bunlarda ana dili anlamı yoktur.»
Mükâfat ve ceza
Çocukları söz dinlemeye zorlamak için ne yapmalıdır? Czerny'ye göre de elimizde İki vasıta vardır: Mükâfat ve ceza. Eğitimde en İyisi «Çocukların mükâfat ve ceza İle zorlanarak değil, İçlerinden gelecek söz dinlemelerini sağlamak» yolunu tutmaktır. Fakat mükâfatın rolü İhmal edilemez. Yalnız çocuk İtaatin mükâfat kazanmak İçin olduğuna lnan-mamalıdır. «mükâfat, eğer» çocuk, müsaade olunmıyan btr şeyt kendiliğinden yapmaz da sonradan bunu yapmanın ne kadar önemli olduğunu kendisin® göstermek için verilirse o zaman bir dereceye kadar doğru olabilir,
Cezaya geline®, Czerny. üzerinde çok tartışılan bu meselede, dayağın «bir eğitim vasıtası olarak, kalacağına İnanmaktadır. Yalnız bazı İhtirazı kayıtları var. Diyor kl: «Dayak. en şiddetli bir ceza olarak düşünülmeli ve bundan ötürü çok seyrek kullanılmalıdır; dayağın bir ceza vasıtası olarak tesiri, eğer acıtırsa olur. Birçok akılca zayıf ve embesfl çocuklarda ağrıya karşı duyarlık çok azalmıştır; hattâ bunlar iğne batırıldığında. yanma ve dâğer yaralanmalarda ağrı duymazlar Ağrı duyusunun yokluğu zekâ azlığının önemli bir belirtisidir. Böyle anormal çocuklarda dayak 11® istenilen tesirin elde o İtmamı yacağı kolayca anlaşılır. Ne yazık kl böyle geri çocuklarda bu hal çok kez ancak öğretmenler tarafından sezilir ve bunlar okula gidinceye kadar inatçı ve eğitimi güç çocuklar diye tanıtarak boş yere pek çok hırpalanırlar.»
Büyük âlim Czerny’nin kitabı, çocuk terbiyesi meseleleri bakımından bir hazinedir. Ailelerde bu kltabuı okunmasına alâka* uyandırır ümidiyle buraya kitaptan bazı nakiller yaptım. Çocuğu olanlara tavsiye ederim. Eser, bir âlimin eseri olmasına rağmen herkesin anltyacagı gibidir. Sayın profesör İhsan Hilmi Alanlar ile doktor Cihat Oürsan'a. dilimize bu faydalı kitabı kaşandırdıkları için teşekkür ederiz.
Şevket Rcufo
Ingilterede mahallî idareler hakkında tetkikler
Türk Belediyeler Heyeti Derneği âzasından, aynı zamanda Düzce belediye reisi olan B. Celâl Kasapoğİu, İngiliz kültür heyetinin daveti üzerine dün uçakla Londraya hareket etmiştir.
B. Celâl Kasapoğlu Londrada üç ay kalacak Ve bu müddet zarfında tn-glltcrede mahalli idareler hakkında bir rapor hazırlıyacaktır. Belediyelerin ıslahL batıla mevzuu olduğu İçin B. Celâl'ln vereceği rapordan istifade edileceği umulmaktadır.
/' S
Şikâyetler
Bîr müeyyide eksikliği
Kalorifer yakimyan ve bu suretle kiracılarını tazyik etmek la-tlyen «v sahiplerin® günde ®lb liraya kadar ceza varil ab 111 yormuş. Bu para elbette bir müeyyidedir. Halbuki aynı maksatla suyu kesenler® «eza vorilemlyormuş. B-Jy-lı bir müeyyide noksanı olduğuna dikkati şekerli.
’ - .............................
Ekmeklerin ıslahı ve fırınların kontrolü İşiyle belediye alâkadar olmakta devanı ediyor.
Belediye zabıta talimatnamesindeki hükümlere uymak şartlyle fırın açmak veya İnşa etmek Istlyenlcrin ayrıca hususi hiç bir hükme tabi olmadığını belediye İlâna karar vermiştir. Bu suretle şirket halinde birleşen fırınların meydan* gelmeğe başlıyan inhisan andırır faaliyetlerine son verilmiş olacaktır.
Diğer taraftan şirkete dahil olan ve faaliyette bulunan 129 fırından gayr! elinde fırın İşletmek ruhsatiyesi bulunup da aldıkları unları şirkete dahil fırınlara devreden kırktan fazla fırın sadece ekmek salmakla meşguldür. Belediye bu gibi fırınların ellerinden ruhsatiyelerin alınmasının mümkün olup olmadığını tetkik ettiriyor. Hukuk işleri müdürlüğünün bu husustaki mütalâası. fırınlarını işletmeyenlerin ellerinden ruhsatiyelerinin alınacağı merkezindedir. Tetkikler devam ediyor.
Balatta İnşası yarıda kalan Mahrukat Ofisine lat fırının da satın alınmasının uygun olup olmadığını bir heyet İncelemeğe başlamıştır.
Olimpiyatlara iştirak etmek isteyen sanatkârlarımız
Bu sene Londrada yapılacak olan olimpiyatlar sırasında ayrıca Güze! Sanatlara alt müsabakalar olacak ve sergiler açılacaktır. Bu sergi ve müsabakalara memleketimiz da davet edilmiştir.
Memleketimizden sergi ve sanat müsabakalarına ressam, mlmör, hey-keltraş. müzisyen ve edibler İştirak edeceklerdir.
Milli Eğitim Bakanlığı. İştirak etmek Lstlyenlerln tabi olacakları şartları tdsblt edeıek Millî Eğitim müdürlüklerine tamım etmiştir, şehrimizdeki Güzel Sanatlar Akademisine de Bakanlık bu hususta bir tamim göndermiştir.
Hususî idare ve Belediye hastaneleri Dev] et le ç tir i 1 ecek
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı memleketimizde mevcut belediye ve hususi İdare hastanelerini devralmağa karar vermiştir. Bakanlık şimdiye kadar bıı durumda olan hastanelerden 42 sini kendi teşkilâtına mü etmiş bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı bütçede imkânlar buldukça bu İşe devam edecektir. Bu arada şehrimiz belediyesine alt hastaneler de devletleştirilecektir. Bu hususta bazı tetkiklere başlanmıştır.
Belediye bütçesinde, hastane masrafları mühim bir yekûna baliğ olduğu İçin bunların Sağlık Bakanlığına geçmesi umumiyetle memnunluk verici bir teşebbüs telâkki olunmaktadır.
AKİSLER
Kaş yaparken göz çıkarmıyalım!
Demokrasinin hiir ve berrak havası içinde memleket dâvalarını samimiyetle ele alan kalem sahipleri,, gazete sütunlarındaki günlük yazılarile halk efkârında derin tesirler bıraktıkları şüphesizdir. Bundan dolayıdır ki gazetecilik çok şerefli, fakat o nispette de mesuliyetti bir meslektir.
Millet ve memleket işlerinin iyi yolda yürütülmesi isteğinin heyecanından bir an bile kendini kurtaramıyan gazete muharriri, bu saf ve asil heyecanını ifade ederken hitabettlği kitlenin, bu. düzensiz dünyanın gizlediği tehlikelerin azameti, yüklendiği hayat şartlarının ağırlığı ve yıllardan beri sürüp giden bu gayri tabii hâdiselerle bozulan sinirlerin aşırı hassaslığı içindeki ruhi hâletini asla gözden uzak tutmamak ve kalemini ona göre sevk vs idare etmek zorundadır.
Siyasi ve coğrafi durumumuzun şimdiye kadar görüp geçirdiklerimizden. çok daha büyült tehlikeler arzettiği bir devirde yaşadığımızı, ezeli düşmanlarımızın iliklerimize kadar İşleyebi-| lecek kudrette olan sinsi propagandasının, iyi niyetle yazdığımız satırtarın her cümlesini kötü maksattan lehine İstismar İçin bir fırsatı kaçırmadıklarını unutmamalıyız. — B
Sah’fe 3
İSTANBUL HAYATI
Mevsim cilveleri
Havalar güzel gidiyor, bahar havasiyle kış geçiriyoruz, derken şubat kendini gösterdi. Anadolu-nun birçok yerlerinde şubat ayının bl radL da «gücük» tür. Bu isim, boyunun kısalığından kinaye olarak verilmiştir. Kısa boylu adamlara da gücük bacaklı derler. Gücük bacakıî şubat da boyundan büyük işler açtı başımıza. Yakın zamana kadar pardesüler bile ağır geliyordu; bir h.aftadanberi paltoların içinde titreşiyoruz. Sürekli yağmur arasında İcar da serpiştiriyor; İnsafsız üvey analar gibi inşanın yüzünü gözünü çlmdiklt-yor. Ilık lodos meltelmerine aldanarak filizlenip çiçek açan zavallı bademlerin; kayısıların boyunları bükülüverdi.
Evlerin bacalarından; sokaklara uzanan soba borularından bu-,ram buram dumanlar savruluyor. Odun, kömür tedarik edemi- LL yenlere Allah yardım eylesin. O
Sokaklarda yürüyüşümüz de-û_ giştl. Rüzgâra karşı giderken CM paltoların, mantoların İçine bü-ta^ rünüp bellerimizi kamburlaştın- ° yoruz, tos vurmağa koşan koçlar C gibi yürüyoruz. Tenteli tramvay,O duraklarının parmaklıkları ara- OT sında, gemi güvertesine doldu- q rolmüş koyun sürüleri gibi blrbl- > rimize sokuluyoruz. Sahanlıklarda göğsünü bağrını açan kaba- q dayılar görünmez oldu. Herkes.»— önündeklnl itip dürterek tramvayın İçine hücum ediyor. Hele o, belini üşütmüş beslemeler gibi mütemadiyen su sızdıran şemsiyelerden medet Allah! Bir çoğumuz kullanmasını da bilmiyoruz (0 haspayı. Sokakta - şemsiyelerini açıp omuzlarına kadar indiriyorlar ve kalabalık arasından geçerken herkesin şemsiyeye yol açmasını Istiyorİal. İnsan yanından geçerken şunu biraz yukarıya kaldır, a mübarek! Tramvayın yanma kadar da tepesinde açık şemsiye ile gidiyor, basamağın önüne dikilip etraftakllerin başlarına, omuzlarına çarparak şemsiyesini itina ile kapatıyor. Arabanın içinde nazeninimin her tarafı gevşiyor, paçalarından şırıl şırıl akıntılar başlıyor. Haddln varsa sokul bakalım!
Tramvayların, otobüslerin içinde paltolardan yayılan buğular, ıslak teke kokusu gibi insanın genzini gıdıklıyor, hançereyi tırmalıyor. Ellerini ağızlarına siper etmeden, ciğerlerinin kuvvetini İspata çalışırcasına öksürük sağ-naklarile etraftakileri tükürük bombardımanına tutan hemşeri-lerimizi de Saygısızlarla Savaş Demeğine havale edelim.
Eminönü meydanı bizim evin kapısının önünden faiksız. Bizim sokakta Arnavut kaldırımı bile yok, Eminönü meydanı asfalt kaplı. Bizim sokaktan geçmek için çamur göllerinin ortasına taslar diziyoruz, Eminönü meydanında taş bulamadığımız için onu da yapamıyoruz.
Sokaklarda, caddelerde sekerek, zıplayraak yürümeğe razıyız, fakat sıı otomobillerden el*aman! Tekerlek zifosları, yaya yolculara göz açtırmıyor. Bazı şoförler bundan zevk alıyorlar galiba. Caddelerde otomobili alabildiğin» sürerken mütemadiyen zikzaklar yapıyorlar, kaldırım kenarlarına sokularak çamurlu suları savuruyorlar, yaya yolcuları tepeden tırnağa kadar çamura buladıktan sonra büyük bir marifet göstermiş gibi klâkson zırlatarak savuşuyorlar. Bu İsi de mi zabıtanın, seyrüseferin omuzlarına yükleyeceğiz? Şehrin her tarafında yaya kaldırımlarını boydan boya zabıta, seyrüsefer memuru kordonu^ altına almağa imkân var mı? Şoförler Cemiyetinin ileri gelenleri, bu glbî zevklere düşkün olan şoförleri ara sıra toplasa da. yaptıkları hareketin düpedüz terbiyesizlik olduğunu anlatsa bari.
Cemal Refih
İstanbul Tüccar
Derneğinin toplantısı
tstaobuî Tüccar Derneğinin tertiplediği ayllk toplantılardan yedln-clal 18 şubat 1948 çarşamba günü saat İŞ d» Galata yolcu ealonu lokantasında yapılacaktır. Gündem şudur: tnglllj lirasının bugünkü durumunun piyasamızdaki menfi tesiri.
Bu mevtti hakkında Dış Ticarta komisyonunun raporu görüşülecektir.
Nlşantaşmda tramvay caddeolnd» 6a!t İsminde bir şaltöin sahih olduğu 109 No. 11 apartmıanda da bir yangın boşlangırı olmuş; bu da bir İtfaiye grupunutı calışmaalyle söndür âlın ilştûr.
Sahıfc 4
A K 3 A M
18 Şubat 1943
Günün mevzuları
Marshali plânı miinssebetile'
Amerikan yardımları Avrupayı çıkmazdan kurtarabilir mi?
Ingiltere ile Arjantin ve Şili arasında ihtilâf
Arjantin ve Sili; lngillereıje ait olan Falkland adalarına asker çıkardılar
MARMARA SİNEMASINDA
Dillerde destan olan mevsimin en büyük saheserj
Rita Hayvvorth’un
dahiyane surette yarattığı
Avrupa memleketleri ekonomik «1-yaaelJerini değiştirmedikçe yardımın faydasız olacağını bir çok Amerikalılar teslim etmekte, binaenaleyh yar dun şalla muallâk olursa bu mahzurun ortadan kaldırılmış olacağım temin etmektedirler. Bu kolay bir şey değildir. Borçlanan hükümetler şart kabul etmiyecekler, her aksayan tarafın yardım şartlarından İleri geldiğini İddin edeceklerdir.
Yardımla beraber şart koşulacak olursa, bıı şartların yardım görenden Uyade yardım edenin menfaatlerinin vikayesi İçin koşulduğu ileri sürülebilirse de. Avrupanın lktlsaden kalkın masından başka bir gaye gütmiyen Amerikan yardımı hakkında dermeyin edilecek bu kabil İddiaların yardan, gören memleketlerde sempati 11c karşılannuy&cagı muhakkaktır.
Bizzat Birleşik Amerika hükümet! mükemmel bir siyaset taklb etmediğinden yardımların bîr şartı olarak bu yolda bir kayıt konulamaz. Yol göstermek İçin evvelâ kendi fena taraflarımızı ıslah etmeliyiz.
Totaliter rejimler mahsulü ekonomilere geçici bir vari olmaktansa, kendi İktisadi nizamimizi sıhhatli ve ■erbw bir hale getlreeek olursak dünyaya daha büyük yardımda bulunmuş oluruz.
Federal masraflanınızı azaltmalıyı*. Vergileri hususi teşebbüslere devamlı bir faaliyet İmkânı sağlayacak bir hadde indirmeliyiz. Gümrük tarifelerimizi. diğer memleketlerle mukayyet olmaksızın, tenzil etmeliyiz. Batmak İstediğimiz kadar, satın almak da istemedikçe ticaret muvazenesini ihyâ edemeyiz.
işsiz bir İnsana yapılacak en mükemmel yardım ona bağışta bulunmak veya ödünç vermek değil, iş bulmaktır. Bu onun izzeti nefsini koruyacağı gibi, kendisine hiç olmazsa, al dığuıa müsavi değerde bir iş görmek imkânını temin eder ve bu suretle milli gelir artmış olur.
tşte bütün bu sebeplerden dolayı Amıpaya neticeleri meşkûk yardım-
Yazan: HENRY HAZLİTT lorda bulunmakdansa, onun mallarını satın almalıyız.
Hükûmelterarası istikrazlar her iki melmekette de ekonomik tahdidatı arttırır ve uzatır, «erbes iktisada avdet! geciktirir.
Borç alınan dövizlerin istimal cihetini borç alan hükümet elbette kon trol edecek, ithal kotaları ve İthal müsaadenameleri tabi! bir netle* o iarak meydana çıkacaktır.
Amerika hükümeti ecnebi bir hükümete ödünç verdiği zaman kendi vatandaşlarının satın alma kabiliyetini o memleket fertlerine intikal ettirmiş olacaktır. Borç verilen meblâğlar derhal aynı miktarda yeni vergilerle karşüanmıyacak olursa, mlk-daren mahdut mallara karşı talep artacaktır. Bfnnetlce, kendi vatandaş lannın günlük İhtiyaç maddelerini ve HiLUl sanayiinin iptidai madde ihtiyaçlarını müemmen bulundurabilmek için, Amerika, harb zamanındaki İhracat kotalarını idame ettirmek mecburiyetinde kalacaktır.
Geçmişte olduğu gibi gelecekte de hükümetle rar ası istikrazlar pek sathî bir şekilde gizlenmiş hediyelerden başka bir şey olmı-yacaktır.
Hükümetler orası istikrazları, bilhassa birinci dünya harbi sırasında verdiğimiz borçları gözönünde tutacak olursak, başka suretle mütalâa etmek yanlış olur. Şayte bugün verdiğimiz borçlar hakikaten hediyeden başka bir şey değilse, bunları herhangi bir devlet masrafı olarak mütalâa etmelidir. Bu paralar fazla miktarlara baliğ olmaz ve bütçemizi sarsmaz İse yeni vergilerle kapatılmamalıdır. Ne kadar dış yırdım yapabiliriz demek ne dereceye kadar fazla vergi vermeye tahammül edebiliriz, demektir.
Yardımın en ziyade ileri sürülen mucip sebeplerinden birisi de Avru-parun fakir. Amerikanın zengin olduğudur. Bu basit görünen «öz, pek (Arkası 5 inci sahifede)
[•J ilk kısmı 15 şubat tarihti nüsa-hamteBa. neşredilmiştir.
G i L D A

X"1 „.ll —-»
Bugün matinelerden itibaren TURAN Sinemasında
Senenin İki büyük filmi birden:
ı Beyoğlundan evvel İstanbul da ilk defa birinci vizyon
1 — ALEVLER İÇİNDE PASİFİK {Türkçe Sözlü)
NEZ COOFER — EDtVARD MORRIS
Japonların Pasifik adalarına hileumu, Alman casuslarının faaliyeti. Â Ada yerlilerinin Japonlarla kanlı boğuşmaları — Pasifik adalarını cehenneme çeviren — Dehşet saçan Hava hücumları muazzam ve hârikalar filmi.
2 — SİHİRLİ SES
Hollvufun güzellik ve ses kraliçesi DEANNA DURBİN ile DONALD O'CONNOR'un beraber çev'tûilerl mevsimin en son çıkan danslarım ve şarkılarını bu filmde alkışlıya caksuıız. Baştan başa dans - şarkı -ne5* Ve zev*t
Falkland adalarını
İki gündenberl gelen telgraflar, Falkland» adaları yüzünden Tgnlltero 11» Arjantin ve Şİİ! arasında mühim bir ihtilâf çıktığım haber veriyor. Falkland adaları yüzünden İngiltere doğuda son noktasından 480 mil açıktadır, irili ufakla 200 kadar adadan mürekkeptir, Mesahası 10400 kilometre murabbaı. nüfusu 4000 kadardır. Başşehri Port Btanley’dlr.
Falkland adaları 1592 senesinde keşfedilmiştir. Burada iptida HollandalIlar, sonra İspanyoilar yerleşmişlerdir, Güney Amerika memleketleri istiklâl kazandıktan ve tepanyollar bu kıtadan çekildikten sonra Arjantin kuvvetleri burasım işgal etmişlerdir. Adalar 1831 den 1833 senesine kadar Arjantin tarafından İdare edilmiştir. 1833 de fngilizler asker çıkararak İngiliz bayrağını çekmişler ve adaların İdaresini ele almışlardır. Adalar o zâm&ndanberi İngillzlcr tarafından idare edilmektedir. Fakat Arjantin bunu tanımamakta ve vakit vakit protesto etmektedir.
İlk fiilî hareket
Protestolar şimdiye kadar nazar! mahiyette İdi, sözden İbaretti. Arjantin bu defa fiiliyata geçerek Falkland adalarına harb gemileri göndermiş ve asker çıkarmıştır. İngiliz Devlet Bakanı Mac Neil Avam1 kamarasında yaptığı demeçte Arjantin'in, Şlli ile birlikte, adaya kuvvet çıkardığını, bu suretle İngiliz hâkimiyetinin İhlâl edildiğini söyledikten sonra demiştir kİ: «Hukukumuz Aşikâr olduğu için meselenin hallinin milletlerarası hakemliğe tevdiini İki hükümete teklif ettik, fakat bu teklifimi* kabul edilmedi. Hükümet, tngills otoritesine karşı yapılan bu meydan okumaya lft-kayt kalamaz. Adalar valisine İhtiyacı olan yardımın temini için gerekil
Ekmek Alınacak
Pendik Veteriner Bakteriyoloji Enstitüsü Müdürlüğü
1 — Müessesenln 1848 yılı İhtiyacı İçin açık ekşitme İle satın alınacak (15,200) klloekmeğe 10/2/548 de İsteki! çıkmadığından İhale on gün müddetle tehir edilmiştir.
2 - Muhammen tutan C3£28) geçici güvenlik akçası (278) liradır.
3 — Eksiltme İhalesi 21/2/843 cumartesi günü saat 11 on birde Pen-
dik Bakteriyoloji Enstitüsü binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. (1894)
KUMRULAR
Aşk ve macera romanı
Yazan: CEMAL REFİK Tefrika No 26
______________ i
Fahrlycnln İki defa ayağıma basması sebepsiz olmasa gerek. Belki Sadiyl o benden evvel gördü ve ondan sinirlenerek hareketlerini şaşırdı. Beraber dsnsa kalktıkları zaman müetmadl-yen terlemesi de gösteriyor kİ Sadi’nin. yanında bulunmaktan sıkılıyor. Terli olduğunu bahane ederek bahçede de onunla yalnız kalmak İstemedi. Fakat bunun sebebi ne olabilir?,. Açaba?.»
□özlerini Badlye dikiyor: «Evet... fiadtde tam mftnaslyle suçlu bir adam hail var. Suçlu... Daha doğrusu, yüz bulamamış bir aşık hail. Reddedilen teklifini tazelemek, emeline nail o-luncıyn kadar ısrar etmek Istlyen, fakat şiddetli bir mukavemet karşısında cesareti kınlan sırnaşık bir âşık sünepeliği... Fahriye ondan nefret ediyor.»
Bardağın dibindeki viskiyi bir yudumda İçti. 4 Mesele yavaş yavaş ay-
dınlanıyor. Demek Adada İken aralarında bir hâdise geçti. Her halde Fahriye onu nefretle kovdu. Sadi, bunun için Adaya gelemiyor.»
Onlara doğru yürürken mırıldanıyordu: «Birdenbire kati hüküm vermek doğru değil. Madmekl bu gece elime bir ip ucu geçirdim, bu İs üzerinde İlerlemeliyim. Evde matlıkla Fahrlycnln ağzını aramak lâzım şimdi onlara hiçbir şey hissettirmemen.»
Rollerinde hata yapmamak İçin gayret sarfeden (İç acemi aktör masa başında karşı karşıya... R&ll bey zihnini tırmahyan şüphelerini hisset tlrmekslzln tetkiklerine davem etmek gayretiie kendini sıkıyor, zoraki kah kahalar atıyor.
— Sadi! Yengen bir gece rüya gör dil de korkusundan çocuk gibi ağladı.
Sadi güya bu yeşile ile konuşmak,
VUKU BULAN İSTEK VE UMUMİ ARZU ÜZERİNE
İkinci Hafta Devam Ediyor
Yer bulmak ve gen dönmemek için lütfen biletlerinizi evvelden aldırmız.
LÜTFEN DİKKAT:
^ieı
gösterir harita
tereye karşı hiç bir fena his beslemiyoruz ve bu hükümetle bir anlaşmu yapıntıya hazırız.»
Bahsedilen anlaşma, İııgUtereye burada üs- vermek olabilir. Çünkü İkdolar en ziyade askerlik bakımından ehemmiyetlidir, Amerikanın güneyinde Majeilan' boğazına hâkim olan Falkland adaları bütün o havaliyi kontrol eder. İngllterenln adalara fazla ehemmiyet vermesinin sebebi hudut.
Falkland adaları coğrafî bakımdan Patagonyn'nın bir parçası sayı- ■ labilir. Adalarda birçok tabi! liman vardır. Çok güneyde olmasına rağmen iklimi mutedildir. Yağmur ve fırtına-| sı boldur. Senenin hemen her günün-1 de esen şiddetli rüzgârlar ağaç ve ekin yetişmesine mânidir. Fakat her tarafta bol ot yetiştiğinden adalarda mer'a çoktuT. Bu yüzden Halk hayvan yetiştirmekle, balıkçılıkla vakit geçirir.
Falkland deniz muharebesi
Adalar, son zamanlarda İktisadi bakımdan da ehemmiyet kazanmağa başlamakla beraber asıl kıymeti askerlik cihetin dendir. Birinci dünya harbinde vuku bulan ve «Falkland muharebesi» adiyle tarihe geçen deniz harb! bunun delilidir. Birine! dünya harbinin İptidalarında Almanyo-nın Pasifik donanması. Amiral von Spce'nln kumandası altında olaTak Corenei muharebesinde amiral Crad-dack’m kumanda ettiği zayıf bir İngiliz kuvvetini mağlûbetmlştl, Bunun üzerine Ingiltere kuvvetli pir donanma göndermiş, bu donanma 8 aralık 1914 de Alman donanmasını yakalamıştı. AJman donanması Schârnhötst ve Gnelsenau zırhlı kruvazörleriyle
YILDIZ Sinemasında
KIYAMETE KADAR
(Till tiıc End of Time)
O U X MADİSON
DOROTHV MC GUİRE — ROBERT MÎTCHUM
Genç kızların alkışladığı ve seneni n orijinal filmi eşsiz bir muvaffakımı CKSTraMSfiB yelle devam ediyor.

ÇEMBERLiTAŞ Sinemasında
Bugün matinelerden İtibaren Şark filmlerin kahramanı büyük sanatkâr YUSUF VEHBİ’nln en muvaffak olduğu kıymetli eser!
■ ı
ANNEMİN GÜNAHI
Türkçe Sözlü ve şarkılı — Büyük Şark Filmi Ayrıca- RENKLİ MİKİ ve EN SON DÜNYA HABERLERİ
■■■ 19 Şubat Perşembe akşamından itibaren ■■■
ATLAS Sinemasında
MARLENE DİETRİCH — RONALD COLMAN
KISMET
«h,
RENKLİ FİLMİNDE
DİKKAT: Sinemamızın açılıp gecesi (Yaıdım sevenler) cemiyetine tahsis edilmiştir.
Niirnberg. Leipzlg, Dresden hafif kruvazörlerinden mürekkepti. Vukua gelen muharebede bu gemilerin dördü batırılmış, Dresden kaçabllmlştl. Fakat bir müddet sonra bu gemi de tahrlbedilmlştl.
Şimdi ne olacak
Arjantin re Şilinin İhtilâfın hakemle hallini kabul etmemeleri ve İngllterenln adalara kuvvet göndermesi meseleye ciddi bir şekil vermiştir. Meselenin alacağı şekil merakla bekleniyor. İhtilâfın Birleşmiş Milletler kuruluna aksetmesi ihtimali vardır.
%

İstanbul Belediyesi şehir Tiyatrosu
Saat 20 de Dram Kısmı
EVİN ÜSTÜNDEKİ BULUT Komedi Kısmı BÜYÜK CEMAAT
MAKSÎM’de Muammer Karaca Opereti KÂTİBİN KARISI Revü operet: Saat 20,30 da
Telefon: 42633
Çarşamba halk matinesi 15 te
tedbiripr alınmıştır.»
İngiliz Bakanının bahsettiği tedbirlerin ilk! olarak Slgerla kruvazörü Falkland adalarına gitmek üzere derhal yola çıkmıştır. Şii! hükümeti neşrettiği tebliğde meselenin hoşça halline taraftar olmakla beraber La Haye adalet divanına gönderilmesi hakkında tnglltere tarafından yapılan teklifi kabul etmlyeceğlnl bildirmiştir.
Mesele çok ciddî şekil alıyor
Görülüyor ki mesele ciddi bir şekil almaktadır, bundan dolayı Birleşmiş Milletler kurulunda bazı endişe mevcuttur. Arjantin ve Sili'nin iddiaları şudur: «Bu topraklar esasen bize aitti, tnglltere günün birinde buralarını İşgal etti, biz bu İşgali hiç bir zaman tanımadık. Şimdi bize alt olan topraklara asker çıkarıyoruz, tngil-
____MİLLİ - ALEMDAR__________________
Sinemalarında Bugün Matinelerden İtibaren
Dahi Puşkin'in eserinden filme çekilen sinema tekniğinin zaferi:
Kara Karlat
Türkçe Sözlü_________________
Bir kahramanın müthiş heyecan, yılmaz bir cesaret ve maceralarla dolu hayatı,.. Babasının intikamını alan bir evlât.., Gözlerinize lnanmıyacağınız aşk, kin, intikam sahnelerile ■eyircileri teshir edecek baş döndürücü helecanlar veheyecanlar eseri.
-------------------
saatlerden beri devam eden gayri tabiî hareketleri örtmek İstiyor.
— Yaa! Yengem rüyadan korkup ağlıyor mu?
Fahriye sinirleniyor;
— Konuşacak başka şey bulamadınız mı, Allah aşkına?
Ralf beyin sürekli kahkahaları çınlıyor...
Dayısının neşesi Sadtaln sinirleri üzeride yatıştırıcı bir tesir yapmağa başladı. Gönlünde git gide artan bir ferahlık hissediyordu. Biraz da içkinin vereceği neşeden faydalanmak heveslle kalktı. O büfeye doğru giderken. Fahriye:
' — Pek neşelisiniz. Ralf beyi dedi. Viski yaradı size galiba.
Karısının yüzüne baktı:
— Viski de yaradı, düğün de hoşuma gitti, Hakikaten neşeleıunlştlm. Fakat senin rilyadn ağladığını söyleyince sinirlendin, benim de neşem kaçtı.
— Sinirlenirim tabii. Kırk yılda ₺U yaptığım şeyi Sadi beye de anlattınız-
— Biraz gülelim diye söylemiştim-Fakat Sadi bizi bırakıp kalktı. Senin sinirlenmene göçendi galiba.
— Na münasebet? Gücenecek ne var? Ben ona sinirlenmedim ya,
(Arkası var)
[ TARİHTEN SAHİFELER )
110 sene evvelKasımpasa’da açılan ilk Bahriye mektebi
IV asırda Osmanlı imparatorluğu esaslı bir garplılaşma hareketin* fi* I rişmlş ve ıslaha la evvelâ orduyla. donanmadan başlanılmıştı. Garp usul-lflnde talim ve terbiyeyi kabul eden İlk müesseselerimte Fünunuberrlye ve Bahriye mekteplerimi» olmuştur.
Mühendlshanel bahrll hümayunun lamanla klfayetslzieşen tedrisatını düzeltmek için 1833 de (Fümınubah-rlye) lsmlle yeni bir mektep açmak 1Ü-ıutr.u hissedilmiş ve bu mektep İçin pir de kanunname hazırlanmıştı.
(Mektebi FÜnunu bahrlyeye mft-erddeden vax‘ kılınan şeraiti kanuniye) nln mucip sebeplerinde (Tersa-nel&mtrede peydespey teksir ve tevkir olunmakta olan süfenl hümayunu şahanede müstahdem zabltanfn-fünunu cc-Ukl bahriyede lâyıklyle mümarese ve maharetleri esaslarının) göz önünde tutulduğu bildiriliyor ve bu cihetleri temin İçin zabitlerin, hoca ve talebelerin miktarlarını maaş ve aylık tayinleriyle elbiselerini, usulü tedris ▼e talimleriyle BBİr nizamlarını havi kaleme alınmış lâyihaların (Dârl şûrayı Babıâll) ve (Meclisi vâlfiyi ahkamı adllyede) okunup (cümle tarafından tensip ve Istlhsan olunduğu da) kaydediliyordu.
Mektebi bahriyede 1838 tarihine kadar İki yüz talebe okumaktaydı. Yeni kanunname (bu miktar İle mat-hıp hasıl olamıyacağından) miktarı dört yüze çıkarıyordu. Mektebe (zinhar rica ve şefaat ve yahut müntehi olduğu tarafa riayet İle) talebe alm-mıyacaktı. Alınacak olanlar hasep ve nesebi malûm kaptanzade ve meh-juaemken okuyup yazmaya, aşina ve istidatlı, âzası tam, İlletten, marazdan Azade ve on İki nihayet on yaşından küçük olmryan çocuklardı. (Bazı blkes sübyan alındığı surette naslyel halinden İstidat ve kabiliyeti mangır olanlar) seçilecektir.
Bu şartlan hal2 olacak talebeyi mektebe kabul etmek İçin kutulu heyet Mektebi bahriye Nazırı Mirliva Ethem paşa, baş hoca ve Tersanelft-m!re hekim başısmdan teşekkül ediyordu.
Mektebe alınacak talebeler kışın çuha setre pantalon, fes ve klore. yazın al çuha mintan beyaz pantalon giyeceklerdi. Benede altışar kat da çamaşır İstihkakları vardı. Talebeye günde bir buçuk deniz eri tayını verilecek. Sabah, akşam birer türlü sebze, haftada İki defa birer tatlı yemeği ita olunacaktı. Mektebe girenlere birer de yatak gösterilecek, yataklaT eskidikçe değiştirilecekti.
Talebe seherle beraber vuran sabah trampeteslyle yataklarından kalkacak ve apttst alarak camide namazlarım kıldıktan sonra cümlesi koğuşlarına gelip herkes bir saat miktarı müddet birer kere derslerim müzakere ve mütalâa İle meşgul olacaktı. Bir saat sonra hafif bir kahvaltı edilerek ders vaktin» hazır olacaklardı. Gllneştn doğuşundan bir saat sonra ders trampetesl vurulacak her kes (dersine alt edevatını eli üzere alıp dört sınıf tabur olarak tahsis olunacak dürt adet ders odalarına taksim ve herkes bllâ şamata yeril yerinde karar ile hocaların takrir ve sualine muntanr) bulunacaktır.
Dershanelere girildikten sonra bir-blrlerlyle konuşulmıyacak talebe (hemen dersleriyle meşgul olarak maa-zallahü Taa'â her biri dersinde zuhur eden sehiv ve hata akabinde müstahak olacağı- darp ve takdiri mülâhaza ile ihtiraz üzere) olacaklardı.
öğle ezanına bir saat kala paydos trampetesl vurulacak, talebeler takım va âletlerini olduğu yerde bırakıp taburla dershanelerinden çıkacaklar ve aptesi tazellyerek camiye gireceklerdi öğle namazından sonra (lokanta tâbir olunan taamgâha gelip hazırlanmış dan çorba ve bir türlü sebze v» plıftv taamları ekil ve bir saat sonra yine derse hazır) bulunacaklar ve yemekten paydostan sonra ders tram-peteslyle tekrar dershanelerine gireceklerdi.
Bu defaki ders İkindiye yakın bir saman bitecek paydosla beraber talebe ders âletlerini toplayıp (eli üzerine aralık bulundukları mahalden kıyam ve hareket taburiylc koğuşlarına na-kE îe azimet He eşyalarını bırakıp aptestlerlnl tazcllyerek camiye gideceklerdi. tklndl namazından sonra
( Yazan : "" \
I HALÛK Y ŞEBSUV AROÖLL71 ben de talebe bir saat istirahat edip (yatak trampetesl) üzerine (herkes yatakları İçinde karar) eyllyecaktl. Bazı şakirtler uyumayıp birkaçı bir yere gelerek heves ve muhabbetle derslerini mütalâa ve müzakere etmek arzusunda bulunurlarsa subayları muhalefet etmlyecek fakat dalma kendilerini gözetllyerek derslerinden başka şeyler okumalarına İmkân ver-mlyecek Vö talebe uyuyun arkadaşlarını sohbet etmek üzere tacls etml-yecektL Bu gibi hailenle bulunanlar tekdir olunacaktı. Geceleri, gece nöbetine memur subay ile maiyetinde bulunan neferler koğuşları birkaç defa dolaşacaklardı.
Talebenin aralarında (sohbet ve mükâlemelerlnde hatırnüvaz kelâm ve cevaplarda bulunmaları birbirlerini gözeterek dalma kardeş gibi İyi geçinmeleri, görüşmelerinde efendim lâfzını kullanmaları) cihetlerine bilhassa dikkat olunacakta.
İki talebe arasında az bir münakaşa ve münazaa vukua gelirse bunlardan küçüğüne on beş ve büyüğüne yirmi beş değnek vurulacak, bu münazaa esnasında yanlarında başka bir arkadaşı da bulunup da hâdiseyi subaya haber vermezse o dahi on beş değnek yiyecekti.
Dersinde ağırlık gösteren talebe ilk defa affolunup dersi tekrarlanacak, ikinci defa çalışmadığı sabit olursa on değnek vurulacak (maazallahü Tunik üçüncü defa dahi zuhur eylediği halde yirmi değnek darp, ve yirmi dört (aat hapis ile tedip) olunacaktı. Talebenin kendisinden bir sınıf yüksek olan arkadaşlarına riayet etmesi şarttı.
Talebeden biri arkadaşlarının (eşyasından bir nüshayı maazallahü Ta-alâ sirkat mlslllö harekete kalkışırsa yilz değnek ve ikinci defa da bu hareketi tekrarlarsa iki yüz değnek vurulacak ve küreğe konulacaktı). Talebelerin elbiseleri ve yatakları sabah akşam yoklanacak ve dalma temiz olmaları temin edilecekti. Talebenin çamaşırları mektepte haftada bir defa yıkanacaktı.
Talebenin tahsil devresi dört seneye ayrılmıştı. Birinci sınıfta elli klş! okuyacak ve bunlar ayda eskiden de olduğu gibi seksen kuruş alacaklardı. İkinci sınıfta seksen kişi okuyacak ve ayda Bitmiş beşer kuruş alacaklardı, üçüncü sınıf yflz kişi olacak ve kırk beş kuruş mRaş verilecekti. İlk sınıfı teşkil eden dördüncü sınıf ise yüz yetmiş talebell bulunacak ve bunların ayda yirmi beş kuruş maaş istihkakları olacaktı,
Bir mfll&zlm neferin dördüncü sınıfa alınması 1çln hendesenin İlk bahislerini ve kitabeti bilmesi lâzım gelecekti. Üçüncü sınıfa geçecekler 19-garltme, fenni mesaha ve oktanlar ve sair âlâtı irtifaJye İle ahzü İrtifa usullerinden imtihan vereceklerdi, btlncl sınıf olabilmek için müsellesa-tı müşteriye, tahkikatı bahriye, hesap. cebir bilgilerinden İmtihan edileceklerdi. Son sınıf talebeleri ise mü-sellesatı kflreri, heyet ve eb'adı keva-klp ile arı ve tû! meçhulü İstihraç ve resim dersleri okuyacaklardı.
İmtihanlar hocalardan müteşekkil bir heyet Önünde yapılacak keyfiyet mektep Nazın pssara bildirilecek, Nazır paşa da İmtihanlar netcleslnl (Kaptanıderya tarafına inha ederek liyakatlerine göre zikredilen sınıflardan hangisine müstahak iseler alınmaları caiz) olacaktı.
Mektebi bitiren yüzbaşı m (llâzl iriliğine clınacak talebe Tersanedeki fabrikalarda tnşatye ve gemi süvarilerindeki ve ehliyetlerine, istidatlarına göre sair hizmetlerde kullanıla-crJtlartndan (teşrihi sefine ve kıta arama ve sefine tonilâtosu hesap ameilyattnı bilip) İmtihan vererek liyakatlerin! göstermeye mecbur tutulacak ve bu suretle kendilerine mülâyimlik tevcih edilenler manevra ameliyatını tahsil ed'cek yüzbaşı rütbesine nail olduktan sonra da bazı denemelere tabi tutulacak ve gösterdiği liyakate, istidada nazaran foter ve beri!d süvarisi nasbedllecekH.
Talebe Bahriye mektebindeki tahsil hayatında (cuma günleri bir mühendise elzem olan fen ve samlh ve
Günün mevzuları fBaş tarafı 4 üncü aahifcüt) karışık bazı hâdiseler gizlemektedir. Bu Amerikan aile ve şahıslarının or-tabızu gtllrinln Avrupa aile ve şahıslarının ortalama gelirine nazaran daha yüksek olduğunu ifade eder. Avrupa da Amerikan standardına nazaran daha zengin olan bir çok insan vardır M, doğrudan doğruya veya do-layutte Amerikan hediye ve İstikrazlarından istifade edecektir. Hedly» — İstikra’, ta gelirli Amerikan şahıs vs gruplarının Avrupadakl daha fazla gelirli şahıs va gruplara para yardımı yapmaları neticesini tevlit edecektir.
Amerikanın tam istihsali İdame ettirmek ve isstzllpe mfl.nl olmak İçin harice ödünç para vermeye mecbur bulunduğu yolundaki düşünce yanlıştır.
Yardımların menfaatimiz iktizasından olduğu söylenip duruyor. Hat tâ Pravda'nm 25 haziran 1947 tarihli nüshasında Marshall plânının bir harb sonrası Amerikan ekonomik krizini önlemek güvesinden mülhem olduğu yazılmıştır. Bu fikir Fransız ve İngiliz basınında mütemadiyen tekrar edilmiştir.
Amerlkadan daha fazla bahşiş bekllyen veya ödünç almayı arzu fiden memleketlerde bu kabil mütalâalara raslamak hayret edilecek bir şey değildir. Asıl, bu mütalâaların ban Amerikan İş adamları hattâ 1k-tteadlyatcılan tarafından desteklenmesine hayret etmek lâzımdır. Memlekette refah temin edebilmek için mutlaka mallarımızı vermek lâzımsa biz bunları yabancı memleketlere ver meyiz. Kendi memleketimizdeki fakirlere verir, onlara bol bol bedava elbiseler, bedava yiyecekler ve bedava otomobiller alır, karşılığını da enflâsyonla temin eder veya Amerikan vergi mükelleflerinin vergi hesaplarına ilâve ederiz.
Hiç kimsenin malını mülkünü başkasına vererek zengin olamıyacağını zekâca en fakir olanlar dahi takdir edebilir.
Mal ve hizmet ihracatımızdaki fazlalık daha çimdi den iç piyasa İçin tehlikeli bir fiat tereffüü tev-lld etmiştir.
istikrazlarla ve bağışlarımızla, fazlalaşan talep karşısında, bu anormal dış talep olmasa dahi yükselecek olan -gıda maddeleri toptan fiatlerî, geçen sonbaharda 1939 senesine nazaran yüzde 259 nlsbetlnde yükselmiş ve hâîft da yükselmekte bulunmuştur.
Hükümetin dış yardım politikası buvünkü flat yüksekliğin! daha da arttıracaktır. G:da maddeler! Hallerinin yükselmesinin mİ sebebi harb zamanındaki para ve kredi bolluğu Isr de, halkın flat artışlarını endişe I İle karşıladığı siTada, hükümetin gıda maddeleri Ihracatmı teşvik etmesinin, son yükselmelerde âmil olduğu muhakkaktır.
C. H. P. kongreleri
C H. P.tl İdare Kurulundan:
B’şün ve yarın toplanacak ocak kongrelerinin yeri ve saati aşağıdadır:
1S/2/1M8
Beyoğlu ilçesi (fstlklftl) ocağı saat 18 Üçe merkezinde
Eminönü ilçesi (Demlrlaş) ocağı saat 21 Vefa. Kâtlpçelebl Cad. No. 24 Bucak merkezinde.
18/2H848
Bakırköy lleçsl (Mahmutbey) orap.l saat 10 Ocak binasında.
Eminönü Uçesl (Direklerarast ocağı saat 21 Şehzade. Letafet apartmanı Bucak merkezludp.
-• TAKVİM •
Reblül’çhır 7 — Kasım 193
tmsak. Gü. öğle İkindi Ak. Yatsı E. 11,27 1.07 8.42 B.38 12.00 1-32 V 3,13 8,53 12,28 13.24 17,4â 1915
I
Pasta fiatlerî
çok yüksek!
Mide bozanların evsafı
4"Yazan: Cemaleddin Bildik
Fiatler pahalı olduğu halde bu rağbetin sebebi ne? — Bir moda hastalığı — Her hangi bir vesile ile kurulan resmî ziyafet sofralarında da boyuna pasta, pasta, gene pasta!...—Tel, yassı, ekmek kadayıfları ve saire gibi hamur tatlıları fi ati eril e bir mukayese — Pasta cılıkta gaye — Hile tarafı...
vıau ıcıı rc ■au.(ıı rr (bir saat kadar ayak talimi mlsUlft ameUntl mesaha up taltmt
«ylr ve hareketlerine müsaade olun-j tahsili llp> Me>gul olacaJrtı. Hendese inak ve nazikâne kelâm ve tâblrat. İle hocEn efend,)rr fcfp flrrse deTOnı politikaya alışmak gibi muamelâta - -dikkat) kılınacaktı.
Akşam yemeğinden-sonra akşam j t namazı kılınarak ve sonra müzakere- | •ere girilecekti. Yatsı namazını ukl- Iı
1 ve Urdan edecekler, talebeye ayrıca Arabi. Fârsl, usulü kitabet dahi öğre-tUcck. mütercimler (de'ma hendese, navlgssyon, coğrafya mlstllû ffinımu bahriyeye dair kitaplar tercüme) *de-
Bugünkü pasta flütlerini bir alici gibi değil de fahri bir belediye müfettişi sıfatlyie tetkik ederseniz, üst-itti ve İçleri kalın köpük tabakala-rlyle şişirilmiş olan o İkişer lokmacık tatlıların tel, ekmek, ve yassı kadayıf-larüe baklava, lokma, tulumba ve emsali hamur tatlıları flütleri ne kıyasla çok hem de pek çok pahalı olduklarını görürsünüz!
Şayanı hayret olan tarafı şudur ti boyalarla bir deli alacasına benzeti ien, verilen çeşitli şekillerle dç acayip biçimlere sokulan o mini mhı pastalar 30-40 kuruşa harıl harıl satılmaktadır. Hele bir de Beyoğlunun birinci veya lüks sınıf pastahanelerinde yemeğe kalkışacak olursanız flütlerinin 50-60 hattâ 75 kuruşa kadar yükseldiğini öğrenirsiniz!..
Yüzde 200 kârlı iş
Birkaç gün evvel kendisi İle tanıştığım Kadıköy Akşam Kız Sanat okulunun pasta öğretmeni Esat tren'ln aynı zamanda Beyoğlu ve İstanbul Akşam Kız Sanat okullarının da pasta öğretmeni olduğunu öğrenince sormaktan kendimi menedemedim: .
— Bu sahadaki İhtisasınıza binaen mi pasta öğretmeni oldunuz?
v— Evet, dedi, Brüksel Ekmekçilik ve Pastacılık ihtisas okulundan mezunum. Ekmekçilik ve pastacılık tahsil etmek üzere Milli Eğitir.’. Bakanlığı tarafından gönderildim ve üç senelik .tahsilimi yaparak birincilikle mezun oldum.»
Bu suretle suallerime daha salâh!-' yetle cevap verebileceğin! göz önünde tutarak soruyorum:
— Bizde pastaların fiatlnl nasıl bu* İliyorsunuz?
«— Çok yüksek!..»
— Şu 30-40 kuruşa satılan pastaların fiatlerî kaç kuruş olması lâzım gelirdi? Hiç hesabettlnlz mİ?
(— Malzeme her gün elimizde... Fiatlerî de her zaman İçin önümüzdedir. Bugün bir pâstahanede tanesi ÎO-40 kuruşa ayakta yeneu pastanın normal kârla 15-20 kuruşa satılması lâzım gelir kİ yüzde 100 ayrıca kâr ediliyor demektir. Öyle pastahaneler vardır kİ tanesini 50-70 kuruş arasında verir. Buralarda İse kâr, ortalama bir hesapla, yüzde 200 ö de aşar.»
Bu rağbet ne?
Pasta fiatlerî çok pahalı olduğu halde bu rağbet ne?.. Pastahaneler vızır vızır İşliyor, İstanbul ve Beyoğlu cihetlerindeki İşlek cadde ve sokaklarda da boyuna yeni yeni pastahaneler ve pastacı fırınlan açılıyor!.,
B. Esat İren, pastaya karşı rağbetin, arttığını kabul ediyor ve sebebinin ne olduğu hakkındaki sualimi de şöyle cevaplandırıyor:
«— Pasta, son yıllarda bir moda yiyeceği haline geldi. Size, müşahedelerime İstinaden İzahat vereyim: Akşam Kız Sanat okullarının yalnız pastacılık şubesine devam eden bayanlar vardır. Bunların, diğer şubeler dururken sadece pastacılık şubesine devam etmelerinin sebebi de, mlsa-lirlerine pasta İkramında bulunmak İstemeleridir. Gittikleri herhangi bir misafirlikte kendilerine çayla pasta Jkram edildiğini görünce, onlar da aynı şeklide mukabele etmek İstiyorlar. Dışarıdan bir iki defa pasta alınca flütlerin hayli yüksek olduğu görülüyor ve bu vaziyet karşısında pastanın evde yapûarak masrafın kısılması cihetine gidiliyor. Doğru bir harekettir bu... Çünkü pastacılardan 7-
Pastacılık mütehassısı Esat İren
Pastalar, üstündeki biatleriyle görülüyor
çekler ve bu kitapların çoğaltılmasına bilhassa çalışılacaktı.
1838 yıuıda Bahriye mektebinin Nazın mirliva Ethem paşaydı. Ba? hoca Talât efrndi, Arabi hocası Salih efendi, halife Tahlr efendiydi. Mektebin talebe, zabit ve t:- alarmın bir senelik maaşları, aylık ve laymlarlyle elbise istih..aklan ve s?lr masraflar* | J liraya »İman küçücük bir yuvarlak ceman bin iki yüz a!tm:ş iki kese küsur kırk altı kuruş {utuyordu.
Mektebi bahriye için kabul olunan bn nleamlar (bundan böyle İlâ maşal-lahü Taaül harf be harf düsturulâmel tutulmak üzere İşbu kanunname! hümayun) divanı hümayun kalemine, maliye muhasebesine, Tersanelâmlre rhnmet defterlerine, bahriye ve kalyonlar ruzr.amçclerlne kaydcdllınlştl-tleride yeni fıkralann İlâvesi vo bazılarının değiştirilmesi (ve yahut başka bîr hayırlı ve faydalı şart ve fıkra llâvtsi lâzım gelirse) padişahtan İradesinin ain.uc:.ğı da tudlrlllyordu. j
postanın, evde yapıldığı takdirde, 2-S liraya çıkarılacağı muhakkaktır. Evinde pasta yapabilmek imkânlarına. malik olanlar, böyle yapıyorlar. Bir de bu İmkânlardan mahrum olanlar vardır kİ onlar da, sırf bu pasta modasına ayak uydurmak için, 3 - « Ura fazlasına da olsa pastayı hariçten tedarik etmek zorunda kalıyor*
Resmi çaylar ve ziyafetler
Pastaya karşı rağbetin sıtmasına, ■ köpük tulumlarının bir moda Itarn-i uu halinde mütalâa edilmesinin se-1


bebolduğu bir hakikattir. Herhangi bir tören münasebetiyle tertlbedilen sofralarda da boy boy, renk renk pastalar bulmuyor mııyuz... Üstat Refik Halld Karay da Akşajn’da çıkan bir fıkrasında pasta modasına hiç olmazsa resmi sofralarda bir nihayet verilmesi lâzım geldiğini yazmamı; mı idi? Ne oldukları belirsiz yağlar ve köpüklerle yapılmış o pastaların mideleri bozduğundan bahseden Refik Halld Karay, kaymaklı ekmek kadayıfları mis gibi sütlâç, bol cevizli yassı kadayıflar dururken bol bol hile kaldıran pastalara rağbet edilme-' «inin pek yersiz bir hareket olduğunu da belirtmişti. Tavsiye çok yerinde ldl amma kim okur kim dinler... O yazının İntişarından sonra birçok temeller atıldı, birçok binalar açıldı, kurulan çay ve limonata sofralarına yine de pastalar kondu, Bizim o baba eylnde görüp alıştığımız hile kaldır -mıyan canım hamur ve süt tatlılarına bir türlü yer verilemedi...
Pasta hile kaldırır mı?
Brükselde Milli Eğitim Bakanlığı hesabına 3 sone çalışan Esat tren’den öğrenmek Jsuedim:
— Pastalarda hile yapanlar var mıdır? Ve nasıl yapılır?
«— Pasta, dedi, en fazla hile kaldıran bir yiyecektir. Yumurtasından I tutunuz da hamuruna, üstünün ve i İçinin köpüğüne, çikolatasına varın- ı caya kadar hepsi hileye müsaittir.» I Hangi maddeler yerine neler kul- ı lamldığını saydığı vakit yalnız hay- ( ret etmedim, pastadan buz gibi soğudum. Fakat işin bu hile tarafını, — şayet varsa — bilmiyenlere öğretmiş olmamak İçin yazmıyorum. Sadece şunu İşaret etmek isterim ki bugün pastahanelerden alınacak birer nümurte tahlil edilse bir hayli hileye Taşlanacağı, tereyağı yerine içyağı ite böbrekler üstünden sıyrılmış yağlar bulunacağı muhakkaktır. Hattâ hile o derece İleri götürülmüştür kİ, bildiğimiz yer fıstıkları bile pasta İçinde acıbadem kokusu verilerek badem diye yutturulmakta İmiş. Bunlar, pastayı ucııza mal etmenin şeytanlıklarıdır.
rılmıyanlar da yok değildir, hile tarafına sapanlar da çoktm
«— tşle, diyor, o mide bozulmaları, baş dönmeleri hep ucuza mal edilerek üstünden fazla kâr beklenen pastalardır.»
Ekmek dâvamız
Brükselde pastacılıkla beraber Üç sene de ekmekçilik tahsil eden Esat tren İle ekmek dâvamız üzerinde de bir hayli konuştum ve bu arada Ticaret Bakanı Mahmut Nedim Gündft-zalphn geçenlerde tstanbuldan Anka-raya dönerken söylediğini hatırlatarak:
»— tstanbulda ekmek dâvası diye bir şey kalmadı» demişti, dedim 5iz nasıl görüyorsunuz?
Güldü ve ekmek dâvasının olduğu gibi durduğunu, halli İçin neler lâzım geldiğini, Brükseldekl Yüksek Ekmekçilik okulu profesörlerinden olup şehrimize gelen Haıırl Boter'in, ekmeklerimiz ve ekmekçiliğimiz hakkında ne acı tenkldlerde bulunduğunu anlattı, Bunları da yine bu sütunlarda bulacaksınız.
Cemflle.it.'-i BİLDIK
Yumurtalar
Pasta mütehassısı Esat tren’den pastacıların martı yumurtası kullanıp kullanmadıklaıını sordum:
— Zannetmem, dedi, çünkü bu. pastacılara daha pahalıya gelir... Pastacılıkta şunun yerine bunu, onun yerine ötekini kullanmaktan maksat, İptidai mnddeyl ucuza getirmektir. Bu hilelere de şüphesiz, kâr nispetini arthrtnak İçin baş vurulur. Halbuki martı yumurtalarını toplayıp getirmek, getirenlerden onları almak, astarı yüzünden pahalı bir durum basıl eder. Yumurtada hile, tazesi yerine bayatım, beyazlan su haline gelmiş ucuz yumurtaları almakla olur, Bunu yapanlar da var, yapnııyanlar da»,
Esat İTen'In, şehrimizdeki pastalar üzerinde yaptığı tetkiklere göre, pâfl-ı lacılarimıa içinde doğru yoldan ay-
Üniversiteliler arası kurulu toplandı Ankara 16 — Üniversiteler arası
kurulu saat üçte Milli Eğitim Bakanının başkanlığında toplanarak solcu oldukları İçin uzaklaştırılın profesörlerin İtirazlarını incelemeğe ba.şla-mıştır. Toplantının bir kaç gün süreceği anlaşılmaktadır.
e .......................—«
Bir dil bilen bir adam, İki dil bilen iki adam.
Yabancı öllerl, ana yr-, dilinizi bellediğiniz aynı usulle yani KULAKTAN öğreten gramofon plâklı Lnlguafoıı metodu bu mevzuda İleri tekniğin son sözüdür; an-iıyamtıdığınız keli -me veya cümleleri plâğa dilediğiniz kadar tekrar söyleterek kulağınızı alıştıracak ve dilinizi çözeceksiniz. Elinde böyle bir kıymetli vasıta bulunan çocuk yabancı dilden her sene birinciliği garantiye bağlamış demektir. Linguaphone metodları-mın muntazam hususi ambalajı içinde yurdun her köşesinde emniyetle şevket mektey İz, Aşağı-
daki kuponu doldurup göndererek resimli broşürümüzü İsteyiniz.
I
LİNOÜAFON ENSTİTÜSÜ Ankara caddesi 43 İstanbul
tslm ve şoyadı ... Adres ............
(Al yabancı dil ....
Salıifc 6
AKf AM
Rober, karısı Dorote
HER AKŞAM
BÎR HÎKAYE
Feci gezinti j
MAHKEME KORİDORLARINDA
Rob«r, karısı Dorote İte vedalaştıktan sonra doğru istasyona gitti. BU İş için Payimport’a gidecek, iki gün Sonra dönecekti. Vagona bindiği *»-nada bir çocuk kendisine yaklaşarak:
- MilliandU Rober alı misinin, diye Îolduktan sonr* kendisine bir mek-up uz*ttL
Rober, mektuba acele açarak okudu: »Karınız bir müddcttenberl arkadaşın Morey'ln metreakllr. Bğor buna emin olmak İstiyorsanız, gece geç Yakıt evinize gizilce dönünü».»
Mektupta İmza yoktu. Mühendis, mektubu hiddetle yırtarak yor» attı. Böyle bLr ihanete imkân Jnı vardı? Morey, körü körün» İtimat ettiği en samimi arkadaşı >dl. Kandının d* muhabbet ve sadakatinden şüphe etmeğe hiç hakkı yoktu. Tren aı sonra hareket etti. Fakat Rober'in kalbinde şüphe uyanmıştı, tçlni kurt yiyordu.
Tren İlk istasyona vardığı zaman seyahatine devam etmlyerelc vagondan İndi. Garda, bulduğu bir taksiye atlayarak evine gitti. Etrafta bir müddet dolaşarak evini gözetledi. Üst katta yalnız bir odada ışık vardı. Diğer odalar karanlık içindeydi. Artık fasla beklemlyerek demir parmaklığın üzerinden bahçeye atladı. Ayakları-nuı ucuna basa basa evin kapısın* yaklaştı. Hiç gürültü etmeden kapıyı açarak içeriye girdi. Bin bir ihtiyatta merdivenden yukarı çıktı. Karısı. arkadaşı Morey'ln metresi ise, dodüğünü bilmedikleri İçin onları suç Üs tünde yakalayacaktı. Üst kat* vardığı zaman kalbi heyecanla çarpmağa başladt. Biraz daha ilerleyerek pencerelerinde aydınlık gördüğü odanın önüne gelerek dinledi.
Heyhat, bir türlü inanmak İstemediği ihanet, meğer doğru İmiş. En aa-mimi arkadaşı Morey'ln, karuı noro-te'ye söylediği sözleri ve teati etikleri ateşli buselerin şapırtılarını kulakta-rile işitti. Kapıyı birdenbire açıp bu muaşakaya bir nihayet verebilirdi. Fakat biraz düşününce bunu doğru bulmadı, namusuna sürülen lekeyi temizlemek İçin başka bir çare bulmalı İdi. Bunun için düşünmeğe ihtiyacı vardı.
Rober, bu düşünce üzerin» merdivenlerden gürültü etmeksizin aşağı İndi ve evinden çıkarak doğruca istasyona gitti. Yolda giderken İntikam plininı kararlaştırmıştı. Trene atlayarak doğruca Paylmpor'a harekat etti.
arttırıyor, ikide bir başım, sapetin İçinde oturan karisiyle arkadaşına çevir ardı:
— Ne gllsel gidlyonıs, değil mİ? diye soruyordu.
Halbuki Dorots Ue Morey, bu tehlikeli yolda bu kadar »liratl» gidilmesinden endişeye düşmüşle, Robcr'ln çLİdınp çıldırmadığından şüphoten-miş’.ordL Bir aralık Morey, arkadaşına dönerek:
— Sürati kes Rober. yoksa parçala-nacağı», dly» haykırdı.
Robar kahkahaları basarak cevap vardı:
___.Sen bundan üzüimeınellsin Morey, ben sevdiğim v» beni seveıı kadının yanında buluna aydım onunla beraber ölmekten çekinmezdim. Yvk-m Dorola ile seviştiğin doğru değil mİ?
Korkusundan çehresi sapsan kesilen Morey, Rober'e sordu:
— Ne yapmak nlyetindealn?
— Gördüğünden başka bir şey yap-nııyacağım. Şimdiye kadar bir çok döaıimeçlarl tehlikesiz geçtik. Fakat bu hal, sonuna kadar devam edeme», üçümüz de beraber öleceği». Bidayette ya karımı, yahut seni, yahut birden ikinizi öldürmeği düşünmedim değil, fakat sonra bundan va» geçtim. Başım* dert *çac*ktım. mahkemelere, hapishaneler» düzecektim. Belki de elektrik sandalyesi üzerinde can verecektim. Halbuki üçümü» beraber ölürsek İş daha temiz olacak ve bun-lardau hiç biri başıma gelmlyecek.
Dorote feryattan bastı. Morey, motosikletin direksiyonunu arkadaşının elinden almağa uğraştı. İki erkek boğaz boğaza geldiler. İdaresiz ka'an motosiklet, üzerinde taşıdığı üç yolcu İle beraber uçurumdan a??.ğı yuvarlandı.
Ertesi gün uçurumun dibinde parçalanmış motoslkler Ue hurdahaş olmuş üç cesedi bulan jandarmalar, bu aşk faciasının sebebini anlayamadılar ve kazaya atfettiler.
Çeviren: 4. Hilâli
Tramvayın İçerisinde soyunup da duş etmemişim ya!
Madun Vartul o kadar hiddetli kİ koridorda konuşurken kaytan bıyıklarında ter damlacıkları birikiyor. Kara kaşlı, kara gözlü, ablak yüzlü, tombalak bir kadın. Daracık siyah mantosu vücudunu korse gibi kavramış. İri gözlerinin etrafı çlvit rengi sürme ile halkalanmış, kalın dudakları ciğer kızılı rujla sıvanmış. Sık sık İğlllp kalın bacaklarını oğuştu-rarak homurdanyor.
— Kırk sanattan biridir bacaklarımın üstünde durmuş İsem etlerimin acısı tak ciğerimin içerisine girmiş. Bunda daha çok bekilyeceylz acap. — Ne bekliyorsun, madam? Mahkemede İşin mi var?
— Helbette bir işim vardır kİ gelmişim buraa. Yoksam ki bunda durmuşum da ket »doorum sandın?
— Dâvam mısın, suçlu musun?
— Her ne zaman bir kelam eder iken eyle» düşynesin, a. nadııın? Madam Var tul suç etmiştir, deyi her kim söylemiş ise ağsı kinisin.
— Kızma be madam! Öyle bir şey söyliyea olmadı, dİYaeı mısın, suçtu musun, dlys ben soruyorum sana.
— Herifin başın* koskocaman bir dava koymuş İsem, görelim kİ nasıl kalkacak bunun alt tarafından.
— Demek çok büyük dâva açtın. Sebebi nedir? Kavga mı ettiniz?
— Davaların en büyüğünü koymuşum şu herifin üstüne. Tramvayın 1-çerişinde madam Vartuiyl hoplatmak nasıl olur İmiş agnasın bir kerek.
— Tramvayda seni hoplattı mı o adam?
— Helbette beni hoplatmıştır. Yerimde oturur İken, ah mayrlllk, dl-yerekten öyle bir hoplamışım ki yüreğim kopmuş da tak tavana çıkmış sandım.
— Herif ne diye hoplattı »eni, madam? Gıdıkladı mı yoksa?
— Sen aklını kafana alasın da terbiyeli kelâm edesin, »ol Elin herifi
benim kocamdir kİ gövdelerimi gıdıklasın?
— No diye hopladın, madam? O adam n« yaptı sana?
— D? ha ne edecek, zoî Tramvayın içerisinde enksa kökümden soğuk duş Jan koy vermiş ise sular şuıl oırıl edo-rokten sırtımdan aşağıya İnmiş de tak kalı netlerimin aralık yerine dolmuş. Ben hoplayınca* bir du* daha koyverml* 18e bu sefer da soğuk 3û-lar sıfatımdan tökülerek karnıma do! muş.
— Ben bu işi anlıyamadım, madam. Tramvayın içinde duş ne geziyor? Memlekete duşlu tramvaylar geldi d* bizim haberimiz yok mu?
— Sen çok kıyak bir aptpla ben-zoorsun, «o. Yoksam ki duşlu tramvayları zatınızın nıefrum pederiniz mi yaptırmıştır?
— Bu kadar öfkelenme, madamcı-ğım! Sen, tramvayda duş yaptım, dedin, ben de duşlu tramv var mı, dedim?.
_ __________ ,
Muh. Cins ampul ve tablet halinde vitamin alınacak
Ankara Nümunı Haataned Bettablpliğiadent
Muiuknuaan Muvakkit
Miktarı F1*U Teminatı
Cinsi Âdet Lir* Kr. Lir* İhal» grünft
Ampul Vitamin B. Ftibl» 1300Ü 3250 od 131 VS/#(, ps.T«mni
günü u&t 11 da.
» • B. Fort 2000 6H0
• » O. Falbl» 13000 3120 00
• » D Fort 500 700 00
» * K. 2000 800 OÛ
Tabiat » B. 12000 480 0ü
» s O. i 5000 750 00
— —
Tutan 9780 00
1 — Hastan» için 1948 yılı İhtiyacı olan yodi kalem Ampul v» Tabiat Vitaminler kapalı «Tfl* eksiltmeye konulmuştur.
• t — Talipler kanun larltatt d*tr(alnd» haaırlıyacakları mühürlü teklif mektupalruu belli olan aaatten bir saat evvelin» kadar hastanede müteşekkil komisyona vermeleri.
S — Şartnameler her gün hastanede v» İstanbul Bağlık MUdÜrlft-ğtlnd» görülebilir. (2043)
Rober, iki gün sonra evine döndü. Paylmport't* İken sepetli bir motosiklet satın almış, dönüş seyahatini de onunla yapmıç'.ı. Kendisini rahi-ren güler yüzle karşılayan karışma, motosikletini methede ede bir türlü bitiremiyor:
— Şimdiye kadar piyasaya çıkarılan en güzel motosiklet modelidir. Bir aıı evvel Morey’e göstermek istiyorum. O, makinelerden anladığı için muhakkak beğenecek. Eğer İstersen «en de benimle beraber gel tklniz! d» motosikletin sepetine bindirir, güzel bir gezinti yaparız.
— Fakat yorgun değil misin kocacığım?
— Ne münasebet meleğimi Bil motosikleti aldığını saattenberl, on yaş daha gençleştim.
Do rot e Aşıkınin yanında bir gezntt yapacağından memnundu. Biraz sonra mühendisin yazıhanesine gittiler. Onu da alarak hep birlikte motosikletin yola koyuldular. Rober, tehlikeli dönemeçlerle dolu olan vs orman* giden yol üzerinde motosikleti çılgıncasına sürüyor, süratini arttırdıkça
Biletlik Kâğıt Satışı
SÜMERBAKK
Selüloz Sanayii Müessesesinden
İZMİT
Müessesemlz M2 50 gramlık 594x841 ve 707x1000 mm. •b'adında muhtelif altı renkte biletlik kâğıt İmal etmiştir.
Beher ton fiyat», İzmit’te teslim 1550.— (Bin beçyüzelli), Cif İstanbul 1586.— (Bin beçyüzceksenaltı) liradır.
Asgarî satış miktarı renk gözetmeksizin beher eb'att&n bes tondur.
Yiyecek ve akaryakıt alınacak İstanbul halkalı ziraat okulu satın alma komisyonundan
Muhammen
— Duş ettim demi* isem, tramvayın ortalık yerinde soyundum da ban ynys girdim dememişim ya. Zevzek hcrlî ard yanıma dikilmiş de kafamdan aşağıya doğru sulan boşaltmış, dftoıum. ağnûdın şlndlk?
— Anlamasına anladım amma bu İşe akıl erdlremedlm, madam tramvaya teneke İle su mu getirmiş o adam? 1
— Onun orasını kendisinden slval edesin. Terbiyesiz herifin sıratının or talik yerine çantayı nasıl vurmuş 1-aem, ağnattırsın «ana.
— Vayyy! Adamcağızı dövdün demek?
— Helbette k! vururum. Ben bangır bangır bağıraraktan hoplayınca; «Pardon, madam! Mil pardon!» diyecek yerde; «Ne o!oorsun?Nebağı-roorsun, karı?» deyi hakaretlerde bu-lunoor, ondan sonr* bir kerek de suları yüzüme fışkırtoor. Ben'm makamımda zatınız olsaydınız döğü* etmez îdini» sanklm? Yoksam ki soğuk soğuk duşlarınan beraber herifin kar şuinda sus pus olup da Oturacak mıy dım?
— Peki, çantayı yttaiine vurduğun İçin o adam seni dâva etmedi mi?
— Her ne ki cam ister ise onu’yap-sın. Böyle bir İşler beni enterese et-, mez.
Tablet Sulphathiazole alınacak
Ankara Numune Hastanesi Baştabip] iğinden t
Muhammen Muvakkat
Miktarı Flatı Teminata
Cinsi______________Kilo Lira Kr. Lira Kr. Ihıl» günü
Tablet Sulphathiazole 73 3375 00 253 15 4/3/548 pe/-
şemb» günü saat 11 d».
1 — Ankara Nilmune hastanesinin 1043 yılı ihtiyacı İçin 78 kilo Tablet Bulîothyazol açık eksiltmek» konulmuştur.
S — Taliplerin belit gön ve saati» hasnatıed» müteşekkil komisyon* möracaatlan.
3 — Şartnameler her gün Ankar* Nümün» hasta nealnd» v» Istan bul Sağlık Müdürlüğünde görülebilir. (9041)
■P33H3HB Sayın Doktor ve Eczacılara:
Anıerikadan getirtilen
NUJOL
STANCO INCORPORATED New - York — U. a. A. Tabi! müleyyinl Bol miktarda piyasaya arzedlimlştlr. Türkiye Mümessilliği: Jül Krepen ve Kemal Müderrlsoglu Kol. Ştl. Te,: 44065

Cinci Mükdarı Kilo bedel Lir* K. İlk Tem. Eksilt.
Ura K şek. Saat
Kar» yağı 1500 5 00 785 Kapalı 15,30
TUr yağı 500 2 85
Ekmek 48,000 adat 25 788 Kapalı 16
Motorin 8000 kil» 20
Benzin 12000 lltr» »3 «Sİ Kapalı 18.15
Makine yağı 1300 85
Î3tanbul Ziraat okulu 1948 yiyecek ve akaryakıt İhtiyaçlarının 10'2/948 tarihinde yapılan eksiltmesinde İstekli çıkmadığından 3/3/948 Çarşamba gtlnü hlsalannda gösterilen saatlerde yeniden eksiltmeleri yapılacaktır.
Şartnameler her gün yüksek okullar saymanlığında görülebilir. îstekHler İlk teminatlarını belli gtln ve saatten evvel mezkûr saymanlık veznesine yatırmaları ve hal senesi Ticaret Odası vesikaları He birlikte Komisyona başvurmaları.
Hiddetli madamı kendi haline bıraktık, bay Naauhlnin yanma gittik. Ak saçlı, uzun boylu, temiz kıyafetli bir adam. Madam Vartulnln çantasının kumıu lal sol yanağından henüz silinmemi*.
— Geçml* olsun, beyefendi.Tramvayda fırtınaya tutulmuşsunuz.
— Aman, efendim. Öyle bir fırtınaya tutuldum kİ neye uğradığımı bilemedim.
— Madamın ensesine su dökmüşsünüz.
— Kazara oldu bu 1». Şapkam ıslanınca kenarları yukarıya kıvrılmış. İçine yağmur sulan birikmiş. Ben far kında değilim tabii. Tramvaya girince karşı tarafta bir ahbabımı gördüm, nezaketle selim verdim. Şapkayı başımdan çıkarıp aşağıya doğru çevirince kenarındaki sular önümde oturan kadının üzerine akmış. Birdenbire kıyametler koptu. Savurduğu küfürler aı geliyormuş gibi çantasını da yüzüme çarpınca canımın acısından göklerim kmlcımlandı.
Ce. Re.
içme suyu ınşatı yaptırılacak
iller Bankasından:
1 — Ceyhan kasabasının İçm» su tesisatı yaptırılacaktır.
S — tşln keşif bedeli 210.000.34 Hra ve geçici teminat 11.750,00 liradır.
3 — 19 mirt 1948 gürü »a*t 15 de bankamızda İhale komisyonunca
yapılacak ilk İnceleme sonucu İdare meclisince tasdik edildikten aonr* İhale kesinleşecektir. .
4 — Teklif mektuplarının 19 mart 194ü günü saat 11 ye kadar bankamız* makbu» mukablllnd» verilmesi şarttır. Postada veya sair surette vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez.
3 — Sözleşme evrakı 10 lira bedel mukabilinde bankamızdan veya belediyesinden alınabilir. Projeler bankamızda veya belediyesinde görülebilir.
0 — Eksiltmeye girebilmek İçin Bayındırlık Bakanlığına ihate gününden en az üç gün evvel yaptıkları işleri gösterir belgeleriyle müracaat *-derek bu İşi yapabilecek kabiliyette olduklarına dair yeterlik belgesi almak şarttır,
7 — Banka ihaleyi yapıp yapmamakta veya İşi dilediğin» vermekt» serbesttir. (1560)
Cezaevinin bir senelik ekmek ihtiyacı eksiltmeye konuldu Trabzon C. Savcılığından:
Trabzon Ceza ve revklfevlnln btledlyeca kabul edilip fırınlara verilen tek tip ur.dan mamul olmak ü2ere l Oc&k 948 gününden 31 Aralık 94t gününe kadar bir yıllık tahmini İhtiyacı olan beheri 750 gramdan «73200» adet ekmeğin 12 Şubat 948 tarihinden İtibaren 15 gün müddeti» kapalı zarf usullyl» »kslHmeya konulmuştur.
Ekmeğin tahmin bedeli 18.007 lir* (5S» kuruş ve muvakkat teminat % 7,5 hesabiyle *1418» lir* «07» kuruştur.
İhale 28 Şubat 948 cumartesi günü saat 13 ete Trabson C. Savcılığında yapılacaktır.
Matlûp şeraiti haiz bulunmak üzere İsteklilerin İhale saatinden bir satt evvel teklif mektuplarını komisyon başkanlığın* vermeler! taamdır
Şartnameyi görmek ve (*ah* fesi* malûmat almak isteyenler LhaJ» gününe kadar gerek C. Savcılığın* ve gerekse Cet* v» Tevkirevl müdürlüğün» müracaatları İlân olunur. (1832■______________________________
Buhar kazanı ve elektrik motoru alınacak
Tarım Bakanlığı Ankara Kauçuk istasyonu Müdürlüğünden:
İstasyonumuz* bağlı işler sermayeli kauçuk müessesesi için bir *dal yani buhar kazanı ve elektrik motörü satın alınacaktır.
1 — Buhur kazanı »vsaiı:
a) Kazan ufki vey* zemaver tipi olacaktır.
b) Çalışm* tazyiki 8,5 İlâ 7 atmosfer
e) 13 Beygirlik, buhar verimi saatte asgari 24Û Kğr. olacaktır.
1 — Kazan Ankara'da müessesemlzde çalıştırılarak muayeneden sonra teslim alınacaktır.
1 — Kazan enjektörü, blöf valfı çift emniyet tertibatı Va. teferruatı 11» birlikte komple olarak teslim edilecektir.
n — Elektrik motörü evsafı:
a) Elektrik motörü 16 beygir kuvvetinde 220 - 380 volt Ankara şehir cereyanı 11» çalışır 900 - 850 devirli rezlstanlt ve sigortalı şartel ila birlikte olacaktır.
m — Gerek buhar kazanı ve gerek elektrik motörünü satmak tetl-yenlerln ellerindeki mailann menşelerlnî, markalarını, şema ve katalok-lannı. teslim flitlerin! teslim müddetin! bildirir teklif mektuplarını en geç 1 Mart 948 akşamına kadar mümşeşenılz» yollamaları. (1811)
odanın ortasınad, cesareti kırılmış gibi durdu. Kendi kendinin IcuYvetlnl arttırmak istlyormuşcasına yüksek sesle:
— Har iş yolun* girer, her İş yolun* girer. — diye »öylendi.
Kapı birdenbire açılıp Fay Seton girdi:
— B»nl mi çığırdım», bay Ham-mond? — diye »ordu.
— Hayır, bayan Beton.
— öyleyse affının dilerim. Besinizi işittim gibi geldi de...
— Sormayım Kendi kendim» konuşuyordum. thtlmal s!» d» bu kar-gflşalığa bir nazar atmak latersinl»?
Tay Seton, eşikte durmuş, başını ön» eğmişti. Gelirken o da bir petrol lâmbası getlrml*, ytJrt hizasında tutuyordu: yflett iyiden iyiye aydınlanıyordu.
MUe». vücudunda bir titreme hissetti.
Sabahleyin, Berke! ey otelinde konuştukları sırada; sonra, trende karşı karşıya İken: bu tas. ona, a» cazip
Aşk ve macera romanı
. Yazan: John D. Carr Tercüme eden: Vd - Nû
1 ._■■■■■ I Tefrika No. 19 ■■ 11 1 ■ —
niş kütüphanede dolM>P duruyordu. Abajurlu lâmba, büyük odanın ancak bir taamını *ydınlatablUyardu.
»— Vay, efendim v*yl — diye kendi kendine söylendi. — İyi ettim de o tazı buraya getirdim.
Etrafında n» kargaşalık! Kütüphane mi derlermiş buna? Burası daha ziyada bir kitap »mban. Rahmeti! unoaaı, ömrü boyunca, İki, öç bin clMl, yığmış, yığmış. Ekserisi eski eserler. Yapraklan »ararmış. Bir çoğu d* yeni eserler. Yapraklan henüz kesilmemiş. Kiminin ciltler! kopmuş. Kimi kirlenmiş, yahut yırtılmış. Her ebadd* eserler. Kimi cebe girecek gibi, Kimi gazete koleksiyonu biçiminde. Kimi, orta çapta, kimi battal. Ve, muht»lll renklerde... laüu mü,™ bir gjrİnm,mW. UUs,' banllıld, harf koku havayı sarmış. Toz* v» küf» 9*- ...............................
lıyor.
Mil es, yığınların üst kısmın* bak-nıaM İçin lambayı bira* kaldırdı; ye
Pencereden bakan Miles:
— Sen hükmünü kendin verirsin. — dedi, ve aheste bir sesle İlâve İtti.— İşte geliyor!
vn
Batmakta olan gün, Greyvvood parkım gölgelere boğuyordu. Esasen en güneşli günlerde bile, yolcu, New Forest’t» giderken geçtiği büyük koruluklardan dolayı, kendin! alaca karanlıkta sanmaz mı?
Malikânenin İçinde, bir dere, yılankavi hat çizer, şairane bir köprü geçildikten sonra, yemyeşil bir çayına ortasında, damı kahverengi, bembo-yaz bir bina İle karşılaşılır. Görünen, yalnız cephedir. Ancak tara&anın basamakları çıkıldıktan sonra, bina heyeti umumiyesUe seyredilir. Alayişsin Ye ahenkli hatları olan müstetl) bir yapıdır bu, Heyeti umumlyesinde bir sükûn ve huzur hissedilir.
Mile» Hammond, elinde lâmba, g»
ettiği şekilden bambaşka bir mahiyetteydi o zamanlar. Şimdi lee, bu lâmbanın tatlı ışığı altında, dia ge-aekl renkli fotoğraf, bird*pbXr» «an-
lanmıştı denilebilir. Bir saniye müddetle. bu terbiyeli tebessümün altındaki ruh, delikanlıyı, garip şekilde tesiri altına aldı.
Mânevi hercümerclni gizlemek İster gibi, kitapları göstererek:
— Ne kargaşalık! — dedL
Kıs, başm’ kaldırmadan, halâvetll sesiyle:
— Ben, beterini bekliyordum. — ce vabını verdi.
Delikanlı, özür diledi:
— 81ı gelmeden evvel, keşke, tozun kabasını olsaydım.
— Zarar yok, bay Hammondl
— Eğer yanılmıyorsam, amcam bir klasör edinmişti; sayısı» fişleri de v*rdt Fakat katalog yapmaya başlamamıştı. O fişler!» klâsör d» kim bilir nerededir? Bir yerden çıkar elbet.
— Ben bulurum, efendim.
— Şunu d* öğrenmek isterdim: Acaba, hemşirem, »İzin rahat yerleşmeniz İçin icabedenleri yapabildi mi?
Kn. gülümseyerek:
— Hiç merak etmeyiniz, bayan Hammond, bana odasını verip kendi zemin katında yatacaktı. Tabiatiyle böyle bir teklifi kabul edemezdim (Arkan wr)
18 Şubat 1948
AKSAM
Sahife 7

| - İş arayanlar BATİLIK KELEPİR PİYANO — Bayan Neclâ Yücel Kartaltepe Koşu-yolu sokak No. 9. Bakırköy - Yenimahalle. 785
YÜKSEK EKONOMt VE TİCARET OKULU MEZUNUYUM — Müesseslerde i? nrıyorum. Daktüo bilir, muhasebe İdare edebilirim. Akşamda ES rümuzuna müracaat. 870 HUSUSÎ OTOMOBİL ŞOFÖRÜ -Hususi otomobillerde çalışmak İstiyorum. Beyoğlu Büyük Parmakk£pı Suhulet Emlâk Yurdunda şoför Nejat H1 taya müracaat. 42396 871
PUL KOLEKSİYON MÜPTKDİUC-IttNE— Bir miktar pul ite « ciltten mü rekkep meşhur büyük «Echaubeak» albümü 400.— liraya şahlıktır. Ak-şam'da «Filâtellste rumuzuna müracaat. »04 —
BATİLIK OTOMOBİL — 3947 modeli HUDSON süper six dört kapılı, radyo ve kaloriferlidir. Yalnıı dört bin kilometre yapmıştır. Telefon: 80190. 909 - 1
İş ARIYORUM — Yüksek tahsil gördüm. CkJdl bir mesleğin çeşitli şubelerinde on sene kadar çalLşlım Şahlsyetlm kâfi bir kefalettir. Günde beş lira getirebilecek her İşi yaparım. Istlyenlerln Akşamda (Tecrübesi bedava) rümuzuna müracaatları. 849 — I
SATILIK PİYANO — F. Rösner marka demir iskelet çapraz Alman piyanosu. Nişantaşı GtUelbhçe sokağı No. 27/2 ds görülebilir. 910 — S
YENÎ KASTORçT MANTO — Parl-sin an son modeli; memlekette eşi oyktur. Acele satılıktır. 12 - 17 ye kadar Taksim Belediye Garajı Yeni Nalbant B. özbaltacı Apar». 8/3 »08 — 1
MÜKEMMEL — İngilizce ve Türkçe blJen, ticari muhaberatı yapabilir, bir bay i? aramaktadır. Adres; Yılmaz Ertürk. Meşrutiyet Cad. Ankara Apt. Daire 4. 898 - J
SATILIK ALMAN PİYANO — Yeni vaziyette, çapmaz telli. (temlriçL Galatasaray, Yeni çarşı, Gazhane yokuşu; Erden Ap. 61/5. Pazardan maada her gün saat 12 - 14; 16 - 20. 910 — 2
? İŞÇİ arayanlar MECMUAMIZIN — Kitap halindeki albümümüzün, muhtelif işlevinde,
birçok yerlerinde, çalışacak memurlara çok acele ihtiyacı vardır. İstan-bulun tramvay hudutları dahilindeki dükkân bâytlerinln birçoğunda satılan 2. numaralı ve 4/2/1948 tarihli mecmuamızdaki şartlarımızı okuduklarını. mecmuamızı göstererek İspat etmiyenlçre eevsp vertlmlyerektir. Adres: İstanbul - Sirkeci; Filibe Otrl Güzel Yurt mecmuası İstanbul P K 489 905 — 4 — Kiralık— Satılık
DİKKAT — Emlâk almak ve çatmak, İpotek yapmak isttyenlere, itimada şayan. 8uhulet Emlâk Zarif Özalp tavassut eder. Beyoğlu Büyük Pımnakkapı No. V2 L. 42396 •0-4
KİRALIK AP. KATI — Maçka karakolu yanındaki sokakta HÜmeyTa
ARANIYOR — Lâboratuvarda kart-o-ttks fişlerini idare edecek kaligrafisi düzsün muhasebe, daktilo, lisan bilen Bayan aranıyor. Sabah 19 - 12 aTasında Pangaltı İsmet eczanesine. 909 - 1 6 odalı apartımanın 3 üncü k&tı kiralıktır. Taliplerin 36 dan 78 ■ 772
EV ALACAĞIM — Feneryohı, Bostancı civarlarında tramvaya yakın 4 - 8 odalı bahçeli 20,000 liraya kadar evi olanların tafsilâtlı tekliflerini Akşam'da (Bahçeli Ev» rümuzuna 834
ESKİ YAZI OKUR YAZAR — BİT daktilo bayana ihtiyaç vardrr. İngilizce bilenler tercih edilir, fîtemel Ltd. O Tüner meydanı Gazevîçl sokak 10/1: her gün saat 11 - 12 arası 7^1: 44206. »03 - )
SATILIK EV — Bey aut Bozdoğan kemeri Yağhane sokakta 113 No. h on odalı ev satılıktır. İki daireye taksimi kabil olup arka cephesi de Mektep sokaktadır. Gezmek ve görmek için Beyoğlu Allpek mağazası üzerinde eski Terkos ban 5 No. da üzerinde eski Terkos Han 5 No. ya müracat. 832
BtR ALMANCA ve BİR İNGİLİZCE — Ticari muhaberatı iyi bilen, Türkçe ve Fransızcası kuvvetli İki Bayan daktilo referanslarıyla Galata Bankalar caddesi Voyvoda Han 17/18 Atlas Tiirk Ticaret Şirketine müracaat etmeleri. 907 —
TAKSİM — Feridlye caddesinde 57 No. h müskirat, attar dükkânı taşraya gidileceğinden ehven fiatle acele devren satılıktır. Taliplerin Mahmutpaşa Suhulet hsndo kasketçl Kâzıma müracaat. 823 — 3
TÜRKÇE ve FRANSIZCA — Lisanlarına bihakkın vâkıf, makinede ser! yazan bir daktiloya ihtiyaç vardır. İsteklilerin (Posta kutusu 823 İstanbul 1 a müracaatları. 899 — J
ACELE BATİLIK DÜKKÂN — Boş olarak teslim. Kapohçarşı Dua meydanı Hazırelblsecl 1er sokakta İhsan Ataklşfye sual. 901 — 1
YAZIHANEMİZİN — Büro İşlerini ve telefonu İdare edecek bir bayana lhflyaç vardır. Müracaat: Millî Emlâk Atım Satım inşaat Bürosu Fahri Ba-raç telefon 21607 854
BATİLIK BOŞ TESLİM AHŞAP EV — Kılıçalİ'de yokuşşuz, 4 oda, mahzen, koyu, bahçe. Beşiktaş Suat Park sineman karşısında 1 numarada Emlâk İş. 893 —
BİR KASİYER KIZA İHTİYAÇ VAR — Müracaat Bahçekapı Hüda- dat Lokantası. 913 — 2
İKİ NÜFUSLU BİR AİLENİN — Bir yaşındaki çocuğunu idare edecek tem izi İğ i sever bir bayan aranıyor. Yemi? Çardak İskelesi ö numaraya müracaat. 919 —2 MAHMUTPAŞA — Ve daha ziyade Oagaloğlu semtine çok yakın 3 daireli ve bir katı boş teslim tam konforlu ve irattı bir apartıman (arttan uygun şekilde satılıktır. Beri numarası; 801 Milli Emlâk Alim Batim İnşaat Bürosu Fatih tramvay raddesi No. 28 telefon 21007 869
Diş TABİBİ ARANIYOR — Muayenehanemde yardımcı olarak çalışmak üzere yeni mezunlardan bayan veya bay mesleştaşa lüzum vardır Galata Necatlbey caddesi No. 100 Diş B\krm Evi sahibi Zeki Harmana müracaat Tel: 42812 923 — 2
BEYAZIT Boğanağa mahallerinde üç daireli beşer vs altışar odalı tam konforlu btr apartınıan mdosıe-semizde uygun şartlarla çatalı »tır
BAY VB BAYAN MEMUR ALINACAK — Tatmin edecek Ücret verilecektir. Türkiye Okutma Demeği Eyüp Halkevi binasına mttracnat. »23 — 3 Batun inşaat Bürosu Fatih tramvay caddesi No. 38 telefon 31607 891
FATİH — Malta durağına yakın üçer daireli yüksek irattı iki apartı-nran ipotekli olarak sat ılıktır. Beri n umar ası 409 Milli Emlâk Alım Satım İnşaat Bûroeu Fatih tramvay caddesi No. 28 telefon 21607 862
ALIM-SATIM (Eşya)
KUıLANTLMIŞ — Veya bozuk gramofonlar iyi flitle alınır. (Galata. PK 10B8 . v.b.) adresine yazünuza 703 — 34
TAKSİM — Cihangirde çok iyi bir
BATİLIK OTOMOBİL - »39 model Olsnıobli marka, hususiden taksiye çıkma, çalışır vaziyette otomobil acele satılıktır. Azak garajına müracaat 891 — semtte 4-4-8 odalı bütün tesisatı mevcut btr apartıman satılıktır. Beri numarası: 141 Milli Emllk Alım Eaton inşaat Bürosu Fatih tramvay caddeni No. 28 telefon 31007 8«3
PEK AZ KULLANILMIŞ — Er m İr. bir Kap satılıktır, İstiklâl Cad. No. 28 4/2 Güzide Terzihanesinde görülebilir Tel: 44217. 097 — 1 FATİHTE — Durağa pek yakın köşe başında 4 daireli tam konforlu fevkalâde bir apm-tırnan satılıktır. Karton 4 MÜH Emlâk Alım Rafım tn-şo.ıt Bürosu Fatih tramvay caddeni No. 28 telefon 21007 864
YAZIHANE EŞYASI — Büro İçin yazı masası, kütüphane ve salrcye İhtiyaç vardır. Eski ve masif olması şayanı tercihtir. Salmak istlyenler, ev-J * Z» f -'■cr r.ı p kutusu 1318 e. T ' v®3.®- ’02 - i
TAKSİM — Yenlkâfa sokağında dört odalı boş ev (5000) liraya satılıktır 13 İlâ 14 arası Tarla başı No. 80 aşçı Şevkc-t. 147
FATİH — Tramvay durağın* pek yakın müstakil tam kâglr 4 odalı bahçeli bir ar satılıktır. Beri numarası: 340 Millî Emlâk Alım Batun İn»a*t Bürosu Fatih tramvay caddesi No. 28 telefon 31607 805
NAKİL DOLAYIflÎYLE — Fatih t a telefonlu bir yazıhane devren kiralıktır. Müracaat: 31607 telefon
BBS
ACELE — 6ûteymanİyede 8.000 liraya pazarlıksız satılık ev. 3 oda bir tavan odan İte! sofa 1 oda boş teslim Müracaat; Tahtakale Uzunçaarşı caddesi NO. >03 ■ >04 853 .
CİHANGİRDE — Denize nasır ayda 800 lira gelirli bir katı boş 4 katlı yeni apartıman satılıktır. Beyoğlu Balo 8. 3/1. Emin Tel: 40014
«51
BATİLIK ÇİFTLİK ARANIYOR — İstanbul civarında, bin dönümden fazla. Akşam gazetesinde İÇIftlIk» rü-muruna mektupla müracaat.
868 — 1
KELEPİR APARTIMAN — Beşiktaş tamvay deposu sırasında İki katlı b«hç«M, havadar, yeni bir vasiyette; boş teslim; on altı bin liraya acele satılıktır. Görüşmek İçin Beyoğlu Ağacaml İstiklâl caddesi 153/1 Bay Hdanfl’ye. 868
FATİH — Kıztaşıhin göbeğinde katlan beşer odalı üç katlı kâgiı bir ev acele satılıktır. Beri numarası: 302 Mim Emlak Alım Batım İnşaat Bürosu Fatih tramvay caddesi No. 28 telefon 31007 869
KİRALIK APARTIMAN DAİRESİ— Fatihte tramvay caddesinde dört oda, havagazı vardır. Aylığı 160 lira. İki yıllığı peşindir. Müracaat: Mektupla: Akşamda «Orhan Güler».
«04 -
FA1 ıllTB SATILIK ARSA — Mutemet sokak 7 X 18 ebadın ladır. İnşaat ruhsatnamesi, suyu hazırdır. Tramvaya 80 adımdır. Metresi 75 liradır, Akşamda: Mektupla Ali Demir.
893 —
KİRALIK APARTIMAN ARANI YOR — Beyoğlu, Taksim, Ayazpaşa. Şişli taraflarında üç dört odalı, müstakil bir »partim»n katı aranıyor. İs-tanbulda Ankara caddesinde 1J1 No. lu kitapçıya. 890 — 1
FATİH — Malta durağına yakın lid daireli 3 oda bir hol. 1 oda bir hol teklinde iki dairesi boş sağlam vs bahçeli bir »partimin satılıktır. Müracaat: Milli Enılâk Alım Satım tn-şnat Bürosu Fahri Baraç Fatih tramvay caddesi No, 28; Teleron: 21807
921 — 2
BATİLIK APARTIMAN — Galatasaray Bu terazi sokağında on iki daireli be» dükkânlı yedi kat yeni kirası fazlaca kaloriferli Çalış apartı-manının tamamı yahut dolu ve boş birer katı stılıktır. Kapıcıya.
917 — 9
BOŞ TESLİM BATİLIK BETON EV — Taşkasap Darilşçıfaka sokak No. 83/1 iki kat, beş oda İki mutfak 2 helâ 1 banyo 30 metre kare bahçe. 3600 lira İpotekli 13,000 liraya pazarlan 13 ye kadar içindekilere.
914 — 3
SATILIK KÂGİR DÜKKÂN — Fatihte Maltada Karaman cadde ünde 63 numaralı kunduracı dükkânın mülkü satılıktır. Müracaat her gün saat 13-14 arasında Telefon 49382 813 — î
BEŞİKTAŞ — Üsküdarda İhsaniye. Salacak, Bultantepe, Çengelköyüne kadar 7000 - 9000 lira arasında ter-kos, elektrkill olmak (ortlyle satılık ev aranmaktadır. 60515 e telefon edilmesi. 909 — 1
BATİLIK EV — Vesaite yakın dört kat 13 od* öç katı boş teslim, elektrikli kuyulu sarnıçlı, bahçeli. Beşiktaş Şehit Asım caddesi 102 numaraya.
fiil — 3
ACELE DEVREN BATİLIK TUHAFİYE DÜKKÂNI — Çeşidi, müşterisi bol, muhitin yegâne tanınmış. Azimet dolayıriyle. Tafsilât: Abdürrahman Mısırlı, İstanbul Marpuççular No. 39. Tel: 33064. 889 - ]
BATİLIK APARTIMAN - İki kat. dörder oda boş tealim. Nlş&ntaş mevkiinde. Müracaat: Pangaltı İnal sineman yanındaki pasajda Neşet Kaya.
888 —
BATİLIK SİNEMA — Fatih kazasında 1100 M 3 yer. Betonarme üzerine yapılmış, tramvay caddesinde, yazlık yeri d» vardır. Pangaltt İnci sineması yanındaki pasajda Neşet.
886 —
Ü8KÜDARDAN BEYKOZA KADAR — Emlâk almak ve satmak latl-y eni er Pangaltı İnd sineması yanındaki pasajda Neşet Kaya.
887 —
BATİLIK İKİ DÜKKÂN — Mercan yokuşu 86 ve Çarşıkapı Kılıççılar 83. Müracaat: 4 üncü Vakıf han Umumi Mağaralar 6uat Keskin 920 — 2
ERENKÖYDE — Asfalt üzerinde Tunuslunun bağı nemiyle maruf mahalde ikişer dönümlük müfres nezaretli analar satılıktır. Telefon 33847
918 —7
FATİHTE — Tramvaya yakın, merkezi yerde "J oda, bir dükkân tam konfor köşe başı deniz manzaralı ahşap ev acele satılıktır. Telefon: 43058 Galata Rıhtım caddesi Yolcu Salonu karşısında İktisat han No. 8 Enver G Orman 915 — 2
AYASPAŞA — Kazancı Yokuşu; denize nazır 3 daire: Ayaspaşa Sağır -oğlu numara 18 te dörder odalı 2 daire, boş teslim villâ satılıktır. Mutavassıt kabul edilmez. Her gün yerinde görülebilir. 799 — 1
Ş -MÜTEFERRİK
İNGİLİZCE DERS — Londralı İngiliz bayan tarafından yeni metot (konuşma). Adres; Mrs. VLnnl 939. İstiklâl caddesi Yardım apartıman No. 1 (Rus sefareti yanında) 749 — 6
İNGİLİZCE — Amerlkada okumuş ve Amerikan mekteplerinde İngilizce öğretmiş bir genç üç ayda Usan öğretir. Akşam'da (D. 8.) rümuzuna
873 - 1
MEKTUPLARINIZI ALDIRIN İZ Gazete mit İdare han esini adres olarak göstermiş olan tartı analiz d en
D. R. K. — Atelye — Kâtip — Bahçeli ev — Çifllk — Teknik Tercüme —
Gamlarına gelen mektupları idarehanemizden aldırmaları rica olunur
Defne yaprağı satışı
Devlet Orman İşletmesi Muğla Müdürlüğünden:
Tapılasek İş ; Defne yaprağı satışı
Mahal ve mevkii: Marmaris bölgesinin Marmara? İstif yerinde
Parti % 76 hesabiyle geçişi teminatı
_________No.______Kental__________________________Ura kuruş
Miktarı 1 1 980 MS 00
3 3S8 810 18
Toptan — ---=--------
__________________718____________________ 1033 16 Muhammen bedeli: 19 liradır.
Müddeti : 15 gündür.
İhale şekil ; Açık arttırma %
hale tarihi : l/Mart/1048 pazartesi günü saat 1b te
ihale yeri : Devlet Orman İşletmesi Marmaris İlçesi Orman Bölge şefliği binasında
1 — Yukarıda alnsl ve miktarı yanlı defne yaprağı açık arttırma suretti# satışa çıkarılmıştır.
3 — Buna ait (şartname Orman genel müdürlüğünde, İstanbul; tzmlr Orman başmühendülğtnde, Muğla. Köyceğiz, Fethiye, Aydm, Denizli, Antalya, Mersin ve Ankara Merkez İşletme Müdürlüğü île Marmaris Orman Bölge şen İğinde görülebilir.
I — Taliplerin İhale gününde evrakı mthblte ve İlk teınlnatlarile komisyona mflrncatlan. 1796
Milli Eğitim Bakanlığından
Mesleki vo Teknik Öğretim okulları İçin 16 mtn. İlk Teknik ve Kültür konularında öğretim filmleri satın alınacaktır.
İsteklilerin teklifte bulunmaları ve fasla malûmat İçin de Mesleki ve Teknik öğretim Teknik büro müdürlüğüne ba$t urmalan. (1494)
İSTANBUL 3 CÜ İCRA MEMURLUĞUNDAN; 946/2788
3 d derecede ipotekli olup tamamına 95.350 lira kıymet takdir edilen Beyoğlu Mfleyyetzade mahallesinin Keraeraltı sokağında eski 68, 60 yeni 84, 86 kapı No. lu 118 ada 11 parsel sayılı elektrik mahalli kârglr mağaza 3004 No. lu kanuna tevfikan açık arttırma suretiyle paraya çevrilmesine karar verilmiştir.
Gayri menkulün evsafı: 4 tam kat ve bir bodrum kat ve bir de çatı arası katından ibaret olup bahçede binanın arka tarafında ahşap çatı ifa örtülü bir baraka bulunmaktadır. Binanın etraf duvarları tamamen kftr-gir döşemeleri gayet muhkem bir şekilde yapılmış putrelli volto kemerdir. Pencereler kısmen camsız ve doğramasız kısmen de tamam olarak durmakta içinde elektrik ve terkosteslsntı bulunmaktadır.
Zemin katı: Cephesi tstor demir kepenkli zemini eski çimento şap tavanı putreli, volta kemer sol tarafta cephe üzerinde elektrik muhnvvll-te merkezi bulunmaktadır.
1 el kat; Mermer basamaklı merdivenle çıkılır. Zemini eski çimento şap döşeli geniş bir salon halinde bir mahal ve sokak tarafında kısmen ahşap bölme ve kısmen sıvasız tuğla bölmeli İç içe üç yazıhane bulunmakta ve merdiven baş tarafında asansör mahalli yazıhanenin Bn tarafında amut bir şekilde alçak bir bölme bulunduğu ve diğer tarafta da bir helâ mevcuttur.
S el kat: Mermer basamaklı merdivenle çıkılır. Zemini eski çimento şap boydan boya salon halinde bir mahal ve asansör yerinin yanında natamam helâ mahalli ve yanında camekânlı kârglr bölmeli tamirhane atelyesl vardır.
3 cü kat: Mermer basamaklı merdivenle çıkılır. Zemini eski çimento şap döşeli boydan boya salon halinde olan bir kısım. Asansör mahallinin yanında natamam helâ yeri arka tarafta kısa kârglr duvar üzerinde yapılmış ahşap camek&nı bulunan bölmeli bir mahal mevcuttur.
Çatı katı: Mozayık basamaklı merdivenle çıkılır. Zemini eski çimento üstü camekânlı sahanlık arka tarafında ahşap doğrama İle bölünmüş bir kısım camlan kısmen noksan bir helâ bulunmaktadır. Terasanın üzerinde ahşap çatı yapılmıştır.
Hududu: Tapu kaydı ve kadastro tesbltl gibidir.
Bahası: Tapu kaydına göre 466 m2 93 sm. olup işbu arsanın 442 tn2 kısmına bina yapılmış cephesi 14.50 ve derinliği 29.50 metre tülündedir.
Gayri menkule alt şartname 28. 2. 948 tarihinden İtibaren herkesin görebilmesi için açıktır. Birinci arttırma 10. 3. 940 tarihine rastlayan salı günü saat 14 ten 16 ya kadar İcra daireleri satış salonunda yapılacaktır. O gün takdir edil en-kıymetin % 75 nl bulmazsa satış en çok arttıranın te&hhüdfl baki kalmak şartlyle arttırma on gün daha uzatılarak 26. 3. 948 tarihine rastlayan cuma günü aynı mahal ve saatte yapılarak en çok arttırana İhale edilecektir.
Arttırma bedeli hemen veya verilen süre İçinde ödenmezse icra ve İflâs kanununun 133 cii maddesi hâdisede tatbik olunur. Arttırmaya iştirak edecekler şartnameyi okumuş ve lüâumlu malûmatı almış addolunıır'ar. Satışa İştirak İçin takdir edilen bedelin % 7.5 nispetinde nakit pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu İbraz etmeleri şarttır.
İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve İrtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan İddialarını İlân tarihinden İtibaren 15 gün içinde evrak: müs-piteleriyle birlikte daireye bildirmeleri aksi takdirde paranın paylaştınl-masından hariç kalırlar. Dellftllye, İhale pullan müşteriye ve diğer vergiler borçluya aittir.
Fazla malûmat almak Istlyenlerln dairemizin 946 2788 sayılı dosyasına müracaatları şartname ve İlân dairesinde satışın yapılacağı İlân olunur.
İstanbul emniyet sandığından
Gayri menkul satış ilânı
Kemal Erman 8 hesabı cari numaraslle Sindiğimizin Eminönü Şubesinden aldığı (30000) Liraya mukabil Beyoğlu'nda Meşrutiyet mahallesinde Kodaman sokağında eski 2 mükerrer yeni 8. 10, 12/1 No. Iı kâğıt apaltunan’ın tamamını (36000) Liraya birinci derecede İpotek etmiş Jdl. (Hâlen üzerindeki numara 14 dür.)
Dosyada mevcut tapu kaydı suretinde İşbu gayri menkulün Beyoğlu Meşrutiyet mahallesinde Kodaman sokağında eski 2 mükerrer yeni 6, 10, 12 No. lı sağı 3 parsel solu Abdülkadir ev ve bahçesi arkası 1 parsel sayılı mahal önü Kodaman cadde sile mahdut 132 metre murabba medarında kâgir arpttıman olduğu Arşeni oğlu YorgldCn borç aldığı (10000)’ Liraya mukabil ikinci, Osman oğlu Mustafa Özcanh’dan borç aldığı (5000) Liraya mukabil üçüncü derecede İpotekli bulunduğu ve İstanbul 3 üncü İcra Memurluğunun 10/7/946 tarih ve 946/ 765 numaraslle Arşeni alacağından haczi ve kazanç vergisi borcundan Beşiktaş Maliye Tahsil Şefliğinin 7 1/947 tarih ve 948/2144 No. İle haczi ve İstanbul 5 İnci İcra Memurluğunun 23/1/947 tarih ve 047/383 No. İle haczi bulunduğu beyan edümlşt'*. Bu İpotekler ve hacizler Sandığın ve müşterilerin hukukuna müessir değildir.
İkraza esas olan muhammin raporu mucibince İşbu gayri menkulün umum mesahası 132 metre murabba: olup bunun 125 metre murabbaı kısmi üzerine dört buçuk katlı beş daireli çatı ve örtüsü ahşap k3git apartıman yapılmıştır. (Bina Önden dört kat arkadan beş kat almaktadır.) Alt kat yarım kat olup bu katta iki oda bir sofa bir mutfak bir helâ bir banyo odunluk ve kömürlük birlnel katta üç oda bir sofu bir mutfak bir helâ btr banyo bir taraça bir sandık odası ikinci, üçüncü, dördüncü katlarda dörder oda birer sofa btrer mutfak birer helâ birer banyo birer taraça birer sandık odası vardır.
Binada ahşap döşemeler tamamen yağlı boya, banyolar gömme olup banyo duvarları ve mutfak tezgâhı Fayans'djr. Umum binada elektrik, havagazı ve su tesisat: da mevcuttur.
Vadesinde borcun verilmemesinden dolayı yapfltın takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı maddesinin matufu 40 inci maddesine göre satılması icabeden yukarda evsafı yazılı gayri menkulün tamamı bir buçuk «V müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek lstlycn (6250) Ura pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri, tellâllye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20. 2. 948 tarihinden İtibaren tetkik etmek Istlyenlere Sandık H-ıkuk İşleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu İzahat da şartnamede ve takip dosyasında vardır.
Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri menkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve telâkki olunur. Birinci arttırma 12. 4. 948 tarihîne tesadüf eden pazartesi günü Cağaloğlunda kâin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılması İçin teklif edilecek bedelin tercihan alınmam İcabeden gayri menkul mükellefiyetiyle Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartlyle 27. 4. S48 tarihine müsadif sah günü aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok arttıranın üstünde bırakıl ap çaktır. Haklan tspu sitilleriyle sabit olmıysn alâkadarlar vs İrtifak haklj sahiplerinin bu haklarını ve hususüe faiz ve masarife dair iddialarını liâft tarihinden İtibaren yirmi üç gün İçinde evrakı müşbltelerlyle beraber Ban* dışımıza bildirmeleri lâzımdır. Bu suretle haklarım bildirmemiş olanlarti, haklan tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasındaş hariç kalırlar. Dah* fazla malûmat almak Istlyenlerln »48/193 dosya N(5. siyle Sandığımız Hukuk İşleri servisine müracaat ötmeleri lüzumu İlân' olunur.
— DİK KAT —
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek göstermek isttyenlere Fen Heyetimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 m tecavüz etmemek üzere İhale bedelinin yansına kadar borç vermek suretiyle kolaylık göstermektedir. (2140)
INGILTEREOE ITIMAO KAZANAN FORMÜLLE İMAL EDİLMİŞ YA GIJ, YaĞsİz^B ■ a > A A ■ fYUZOEKl BURUŞUKLUKLARI, 8İLUMUM
| 1 ir O L H A I k«TLAKLARI SİVİLCELERİ SÜRATLE GE-I ■
MI û Mı t MI ■
DEPOSU : BİNBİRDİREK NURİ CONKER SOKAK-RIOA L AeORATÜARl-^J

18
Bahlfe 8
Şartlar.
(X
-Ha EtZAH£D£. BULUNUR*,
ayn ayrı tartlar
AIR FRANCE
İHALENİN
Saati Yeri
TABLET
REOSİL
BRONŞİT ÖKSÜRÜĞÜ KESER
Sualleri
KOÇ ticaret T.a.©. tarafından hazırlanan lıerketln htlrok edobll.ceŞİ
İstanbul asliye üçüncü hukuk yargıçlığından: 947/1208
Karaglimrılk Karabaş maholİMİ Ferendebaa sokak 72 No. da oturan Hayriye Tumruk tarafından evvelce Aydının Karahayat alacaklı köyünde mukim İken hail hazır konutunun belirsizi iği dolayım İle llânen tebligat yapılan Mehmet oğlu Salih aleyhine, mahkemenin 947/1208 sayılı dosyası ite açılan davanın davalının gıyabında yapılan yargılaması sonunda:
I Tarafların boşanmalarına ve davalının bir sene süre İle evlenema-neslne, çocuklarının velayetinin anaya verilmesine 29. 12. 947 tarihinde karar verilmiş ve yanlan ilâm mah-'kenıe divanhanesine asılmış olduğundan davalı Salibin ll&n tarihinden İtibaren on beş gün İçinde davayı temyiz etmediği surette hükmün ks-î sini eşeceği Hân olunur. (95377)
1* İlk «lektrfk ampulü kim tarafından ve hangi tarihi* ıcad edilmiştir P
2' Ûznrinda
bu markanın bulunduğu 6 adet mamulat sayımı.
General Electric mamulatının memiaketlmlfda gördüğü rağbetin şükran borcu olarak, İtti al edilen ve dünyaca moşhur olan G - K radyolarından İlk S tanesi İvediye edilecektir. Müsabakanın aortlarını a*aQ«da bildiriyoruz. Hepinizin talim acık olsum
1 - Müsabakayı İştirak edebilmek için A. solda gösterilen 3 suale cevap ver-
f mek kâfidir. Bu 3 sualden ikisini doğru cevap verenler Noter huzurunda Çekilecek kuriaya dahil olacaklardır.
2 - Cevaplar, İstanbul Posla Kutusu No. 783 adresine en geç 2 Mart 1948 tarihine kadar gönderilmeli »e zarflan® üzerine (General Electrie Müsabakası) yazılmalıdır.
3 - Verilecek cevaplarla, isim ve adresler okunaklı bir şekilde mürekkeple yazılmalıdır. Cevaplara bu ilânda bulunan kuponun ilâvesi şarttır.
4 • Bir zarfın içinde yalnız bir şahsa aı! cevap bulunmalıdır. Bir ailenin muh-
telif fertleri ancak . .
kullanmak sorelile müsabakaya iştirak edebilirler.
5 • Sorduğumu!' şuallerlo cevaplan 3 ve 4 Mart tarihli g-aıeteJerle neşredilecek ı Noter huzurunda çekilecek kur*a 6 Martta yapılacak, kazananların isimleri 9 Martta yine gazetelerle ilân olauacakhr.
Bu kuponu elde edemediğiniz takdirde ilânı hangi gazetede okuduğunuzu muhakkak bildirmeniz lâzımdır I ________
İstanbul 7 nel asliye hukuk hâkimliğinden: 947/420
• Osman. Şefik Aksaçlıııın Zarife ■leyhlne açmış olduğu haczin kaldırılması davasından dolayı muayyen olan duruşma günü davalıya llânen t -bllğ edildiği halde gelmemiş ve vekil de göndermemiş olduğundan hakkında verilen gıyap kararının bir ay müddetle llânen tebliğine ve duruşmanın 29. 3, 948 saat 15.30 a bırakılmasına karar verilmiş olduğundan belirli günde mahkemede hazır bulunmanız veya vekil göndermeniz aksi halde duruşmaya gıyabınızda bakılacağı tebliğ makamına kaim olmak üzere İlân olunur. (95384)
Beyaz peynir Kaşar peyniri
Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden:
Flatl Mlktan Tutarı İlk
Kuruş Kilo Lira Kuruş teminatı Günü
180 ""
300
2000
2000
3000
8000
oo
00
reated by free version of 2PDF
İstanbul'dan Kalkış: Cumartesi Saat 14,00 Paris’e Varış: Pazar Saat 18,00
720,00 25/2'948 çarşamba 11 Polis Estitü-
sünde
335,00 25/2/948 çarşamba 14 Polta
»
1 Polis Enstitüsü ve Kolejinin 1943 yılı İçinde alınacak olan ve İki kısımda şartlaştırılan üç kalem yiyecek maddesinin 4879 sayılı kanun gereğince açık eksiltmeye konulmuştur. Cins!, flatl, mlktan, tutarı ve İlk teminatı İle ihalenin yeri, günü vs saati yukarıya yazılmıştır. s
2 — Ekslltemeye glreeelkerln kanunun 2 ve 3 cii maddelerinde yazılı belgeleri göstermeleri lâzımdır.
3 __ Fazla bilgi almak lstlycnlerln Polis Enstitüsü müdürlüğüne müracaatları. (1563)
Zeytin tanesi
125
2500 3125 00
ATİNA — ROMA ve MARSİLYA YOLU İLB
BAL mağaza» j
Konfor - Emniyet - Neşe
SATILIK EV
CınangiLde, kaloriferli ve um konforlu, altı odalı gömme banyo, İki katlı beton, kübik, fevkalâde kullanışlı ev ve biıtiln Odalar yeni muşamba döşeli boş olarak teslim edilmek şartile mektuan 37,500 liraya satılıktır.
Müracaat: Tel: 21338
İstanbul İkinci Noterliğine:
Keşide: Refet Öroğlu: İstanbul Fatih KLrmastl mahallesi ManUalıfı-rın sokak 3 numarada mukim
’ .Muhatap: Muhlis Öroğlu: İstanbul Clbail Tütün fabrikam tavhane inşaat müteahhidi ve mühendis
3. 12. 1947 tarihli bir kıta senedinizi 30. 1. 1948 tarihine kadar ödemedin:.:. Vadesi- geçmiş bulunduğundan B «Üç gün İçerisinde ödemlyecek olursanız kanuni yollarla müracaat edeceğimi bildirir ve işbu üç nüshadan İbaret olan İhtarnamelerimden bir nüshasının muhataba tebliğini ve bir nüshasının da. dairede saklanmasını ve bir nüshasının d* tasdiken tarafıma verllmasinl İsterim.
Refet Öroğlu
İv__
Idrofil Pamuk alınacak
Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden:
Muhammen flatl
Miktarı Kuruş
3000 kilo 482 kilosu
Patisten Her İstikamete Münakale
Tutan Mvakkat temlantı Lir* Lira Kuruş
14480 1084 50
tansı
Pamuk Idrofll
1 — Ankara Nünıune hastanesi 1948 yılı ihtiyacı olan 3000 kilo pamuk
Bulmuştur.
2 — Talipler kanun tarlfatı dairesinde hazırlıyacaklan mühürlü teklif saat evveline kadar hastanede müteşekkil komlsoyna vermeleri.
3 — Şartnameler her gün hastanede ve İstanbul Sağlık Müdürlüğünde görülebilir.
ihale tarihi
24'2/948 salı günü saat 14,30 kapalı zarf usullyle eksiltmeye ko-
mektuplarını belit olan saatten bir
(14911
'ARİFE:
İstanbul — ATİNA
> — ROMA
> — MARSİLYA
» — PARİS
IÛ2 T.L.
313 »
438 >
540 »
Meşrutiyet Caddesi 233 No. Iı AİR - FRANCE ve Bütün seyahat Acentalarına Müracaat ediniz.
— BULUNMUŞ KÜPE TEKİ —
3. 3. 943 tarihinde Fatih tramvay durağında bir küpe teki bulunmuştur. Diğer tek sahibinin mektupla posta kutusu Galata 1764 — N.Y. rumuzuna müracaatı.

DABCOVİCH et Co.
Vapur Acentesi
TRANSMARİN
limanımızda bulunan
GOUDRUM
Vapuru ANVERS — ROTTER-DAM — HAMBURG İçLn eşyayı ticariye yüklemektedir.
ULLA
Vapuru 7 Marta doğru beklenmekte ve aynı Umanlar İçin eşyayı ticariye yfiklij-ecektlr.

PAJKURİÇ
Vapur Acentesi limanımızda bulunan
ZUZEMBERK
vapuru FİUME ve TRİESTE için eşyayı ticariye kabul etmektedir
HERCEGOVİNA
Vapuru 22 Şubata doğru aynı limanlar İçin eşyayı ticariye yllk-UyecektLr. Acenteliğe müracaat. Tel: 44708'7
FRATELLl CfAMtCO - ROMA
Karadenlzden 20 caride beklenmekte olan
F RANCESCA Vapuru
yük ve yolcu kabul ederek, 22 caride
DOĞRU CENOVA’ya hareket edecektir.
Türkiye umumi Acente:
LEVANT EKSPRES T.L.Ş,
____aaiata- Biidavehdlgâr Han, TeJ. 44791 — 44792
AİR FRANCE DANS TOUS LES CİELS.
CİLDİNİZDEKİ LEKELER
Güzelliğinizin aslını berbat etmesin. Buhar banyoları, tuvalet suları vesaire gibi bir çok şeylerle yapılan bu bir sürü eziyet ve fedakârlıklara katlanmak neticesi hiç bir şey yapnıamk demektir. Buna mukabil:
KREM
PERTEV
ile yapılacak muntazam bir kaç masaj size gözle görülebilen bir taravet bahşeder ki, KREM PERTEV’In yırını asırlık mâzlsl bunun barla bir »nisa» olup bugünkü meftunları bu su rı çok evvel görenlerdir.
İngiliz ve Amerikan csb^^ksshkkukjoebi»
Eczacılık tekniğine göre 5’enl baştan tanzim ve tebdil edilen
TAKSİM Eczanesi
Yakın Şark ve Balkanların en büyük ve en modern eczanesidir. Avrupa ve Amerika Fabrikaları İlâç ve sıhhi malzemesinin rengin çeşitleri...
BİSİKLET SATICILARININ NAZARI DİKKATİNE; Her Türlü
YEDEK PARÇALARI
ve
TEFERRÜATI GELMİŞTİR Rekabet kabul etmez cede ucuz Hatlarla toptancılara satılmaktadır.
Bisikletleri Türkiye Mümessili: İstanbul Tahtakale 51.
KUHİŞ TİCARET w SANAYİ T. A. Ş. "
İdare Meclisinden :
şirketimiz âdi Umumi heyet İçtimai 12 Mart 1048 cuma günü saat 15 te Galata, Fermeneciler Kardeşim sokak No. 50/1 de şirket merkezinde yapılacağından Esas Muüaveîcr.nmemlz mucibince hisse senetlerine sahip hlssedaranın, hisse senetlerini İçtima gününden bir hafta evvel şirkete tevdi edip giriş krtları almaları mezkûr gün ve saatte İçtimaa gelmeleri rica olunur.
R u s n a m e :
1 — îdsre Meclisi ve Müraklp raporlarının okunması
2 — Bilânço kâr ve zarar hesaplarının okunması, İdare Meclisinin ve Müdürün 1947 senesi muamelâtı için ibrası.
S — Müddetleri dolan İdare Mecılal Asalarının yerine yenilerinin seçilmesi. ’ ’
1 — 1047 senesi tcmettüünün dağıtımı hakkında İdare Meclisinin tek-j liflerinin tasdik veya tâdili.
5 — Müraklbe verilecek ücretin tâyini.
a — İdare Meclisi üyelerinin şirketle ig sorabilmeleri İçin mezuniyet
1 »-uilnıeslı
TAKSİM Eczanesinde
Emrinize Amadedir.
ı
MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ
Şirketimizin 1947 senesi oletadr ortaklar genel kurulu, aşağıda yanb maddeler hakkında görüşmek va karar vermek ilzere 12 mart 1948 tarihine rastlayan cuma günü saat on beş buçukta şirketin kâin bulunduğu Galatada Necatlbey caddesinde 104 sayılı matbaa binasında toplanacaktır.
Şirket statüsü mucibince Genel Kurula İştirak edecek olan ortakların hâmil bulundukları hisse senetlerini veya bunu müsblt evrak ve vesikaları toplantıdan bir hafta evvel şirkete tevdi ederek giriş kartlan olmaları lâzımdır.
Ortakların muayyen gün ve saatte şirket merkezinde bulunmaları İlân olunur.
Görüşme Gündemi:
1 __ 1947 senesine alt yönetim kurulu ve denetçi riporlarlyle bllfin-
ço ve kâr ve zarar hesaplarının okunması ve bunların İncelenmesi ve to-nıettüün tevzii hakkında müzakerat lcraslvle karar İttihazı ve yönetim Kurulu üyeleriyle denetçinin lbrast,
2 — Şirket statüsünün 22 nel maddesi mucibince yönetim kurulundan kur'a çekmek suretiyle çıkacak bir üye için seçim yapılması,
3 — Denetçi seçilmesi ve ücretinin tesblti..
İstanbul Genel Dokumacılık
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN:
şirketimiz hissedarlar umumî heyeti senelik adî toplantı» 12 Mart 1943 tarihli Cuma günü saat 11 de İstanbulda Yeni Postane arkasında Hanımeli sokağın da İstanbul Hanındaki çlrk«t merkezinde yapılacağından, aşağıdaki gündemde yanlı İşleri müzakere etmek üzere her biri en az elli hisseye malik hissedarların veya vekillerinin hazır bulunmaları ve muvakkat senetlerini toplantı gününden bir hafta evvel şirket merkezine tevdi etmeleri Ticaret Kanunu ve Şirket esas mukavelenamesi hükümlerine tevfikan İlân ve rica olunur.
GÜNDEM:
1 — İdare Meclisi ve Murakıp raporlarının okunması,
2 — 1947 yılı bilânço, Kâr ve Zarar hesabının tasdiki ve İdare
Meclis, ile Murakıbın ibrası.
3 — Müddetleri sona eren iki İdare Meclisi üyesinin tekrar se-
çilmesi.
4 — 1948 yılı için Murakıp intihabı ve yıllık ücretinin tesblti.
İDARE MECLİSİ

Comments (0)