AKŞAM
H e r g ü n
1 I â n 0 a r

Sene 31 — No. 11082 — Fiatl: her yerde 10 kuruştur.
CUMA 19 Ağustos 1949
Sahibi: Necmeddin Sadak — Yasa işlerini fiilen idare etten: C. Bildik — Akşam Matbaası
Çiğneyen haklı...
Yazan: A. ADNAN - ADIVAR
yası meselelerin hepsi âdeta dünya meselesi gibi mütalâa olunacak ve bir aile meselesi gibi .samimî bir surette münakaşa ve halledilecekti, Ne âlâ fikirdi bu...
İste şimdi de Suriyede bir takam mızraklar kalkıyor ve diğer mızraklar onların yerine dikiliyor. Dikilen mızrakların pek güzel ve tara yerine dikilmiş olduğunu Birleşmiş Milletlere dahil bütün devletler kabul ediyor. Fakat bu mızrakların kaç türlü insan hakkını karşıladıktan sonra dikildiğini ve bu usulün hangi halk i-daresi, hangi demokrasi prensipine, insan haklan nizamların m hangi maddesine uygun olduğunu düşünen yoktur. Bu mızrak günün birinde başkalarının menfaatine batıyor. Diğer i-kinci bir mızrak - mitralyöz zümresi gelip onun yerini almak için iki kişiyi (belki de ziyade kim biliri bir saat içinde yargılayıp idam ediyor, memlekete ve bütün dünyaya karsı «Hükümet benim, delvet benim» diyor.
Biraz sonra göreceğiz, büyük küçük dünya devletleri bu kurşuna dizen bir manga ile bir milletin mukadderatım ele alan grupun hükümetini de tanıyacaktır. O halde Birleşmiş Milletlerin insan haklan ve dc-demokrasi namına olan taahhütleri nerede kalacaktır? Vakıa milletlerin iç işlerine, istiklâllerine müdahale cdilmiyecektir ve bunu kimse istemez ve kimse için istemeyiz. Fakat bu demek değildir ki. ahdü peyman ile kabul ettiğimiz prensipleri ayaklar altına alanları da her defasında a-ramıza alacağız. Ve içtima-lanmızda onların sözlerini de milletlerin kendi mukadderatları kendi karar-lariyle taayyün eden milletler mümessillerinin sözleri gibi dinliyeceğiz. Velhasıl zorbalıkla hükümeti ele geçiren Zaim’e bugün hiç olmazsa insan kanı akıtmadı. diye biraz müsamaha ile baksak bile, zorbalık ve onun sonu olan şiddet ve dehşet politikasına yolu a-çan olmak itibariyle onu da faziletin mümessili sayacak değiliz ya. Bu iş böyle giderse, Orta Şarka dönen gözler, bundan yıllarca evvel olduğu gibi, «Çiğniyen haklı, çiğnenen mâyup» vecizesini görecek ve oradan Uzak Garba, yani Birleşmiş Milletlerin «Muvaffakiyet gölü» (Lake Suc-cess) ündeki ocağına dikilen gözlerde teşkilât bayrağının üzerinde «Her şeyin iptidası, âhırı hiç» düsturunu okuyacaktır.
A. ADNAN - ADIVAR
Bakanlar Kurulu toplandı
Ankara 18 (AA.) — Bakanlar Krulu bugün saat 10.30 dan 19:30 a kadar toplanmış ve muhtelif Bakanlıklara alt İçler görüşülmüştür.
SUSARSAN KABAHATLİSİN
Baştan başa resimli heyecanlı aşk ve macera romanı
Yazarı: ADA SALVt
Tanınmış İtalyan kadın muharriri
Rom an d a g öreccS in İz ve heyecanla takibe edeceğiniz sahneler, büyük bir stüdyoda hazırlanmıştır.
Bu meraklı romanı yakında AKŞAM sütunlarında okuyacaksınız
Hayır böyle olrruyacaktı; bu kadar harbler, üı t ilâller ve hilhassa İkinci Dünya Harbinde ırkçılık adı altında emperyalist bir ideolojinin doğurduğu müthiş bir katliâmın milyonları yere sermesinden sonra ne güzel fikirler ortaya atıldı. Demok -ratık rejimi kabul edenler, ZTjtani artık bir kişinin öyle *■ koca bir milleti harb meydanlarına. ihtilâl sahnelerine sürüklememesi için söz verenler toplandılar, bir «Bir J leşmiş Milletler Teşkilâtın i kurdular. Bu birliğe iştirak
edenlerin, irrua ettikleri mi-| sakın başında «İnsan haklarını koruma., prensipi var-Idı. Artık tek parti rejimi ile idare olunan milletler kendilerini birlikten dışarı görecekler ve belki de bu hallerinden utanacaklar diye bekliyorduk; böyle olmadı Tek şef. tek parti rejiminde ısrar edenler bulundu. Sağda, solda, yakında, uzakta, I gizli kapaklı, hürriyete tecavüzler aldı yürüdü. Bir taraftan da insan haklan prensipine dayanan büyük Birleşmiş Milletler Teşkilâtı da bütün debdebe ve tanta-nasiyle devam etti ve edi-i yor.
Bir taraftan güzel sözler, parlak nutuklar havalan (' sarsarken Suriyede hükû-^jnet zaptı vakaları tekerrür etmeğe başladı. Evvelden de ■ böyle vakalar olurdu. Meselâ günün Dirinde Sırbistan 1 kıralım kıralicesiyle beraber kıtır kıtır keserler, ve Avrupa gazeteleri birkaç makale yazardı. Nihayet İngiltere tek başına o kesenlerle mü-nasebatı keserdi.
Başka bir gün Bulgaris-tanda bilmem hangi Başvekili keserler veyahut vururlar; verine gelen, bir kısım büyük devletlerin makbulü, bir kısım büyük devletlerin medhulü olurdu. Daha başka bir gün tstanbulda bir zümre toplanır; OsmanlI Meclisi Mebusanının etrafında. hattâ koridorlarında ı revolverleri çekilmiş değilse bile pek de gizli olmadığı halde dolaşırlar: derken hükümet değişir. O sırada bir de harb çıkar, memleketin büyük bir Kismı elden gider. İktidardan çekilen zümre elden çıkan yerlerin son bir parçasını peri almak mümkündür diye tutturur; hükümeti basar, birkaç kişi kaza kurşununa kurban olur, yerine başka bir hükümet gelir. Avrupa gazeteleri ve siyasî mahfilleri gideni k medih, geleni zem veyahut
gideni zem, geleni medhe-I—■‘►derler. Fakat büyük deylet-■ lerin hemen hepsi gönülleri-
nin tâ içinden şunu arzu e-derler ki «Bu Şark veya Orta Şarkta ve hattâ Balkan memleketlerinde demokrasi yerine tek şef idaresi kalsın, biz prensip itibariyle böyle bir rejimin aleyhinde görünelim amma onlar gene tek şefle idare olunsun.» Hiç bir iş başında bulunmadığım eski bir zamanda bu gönül arzusuna yakından vâkıf oldum: Bir mühim ecnebi devlet adamiyle görüşürken »Size henüz kadife eldiven içinde bir demir el lâzımdır azizim., demişti. Ben de bir dakika için kendimi sıkarak cynique bir tavır aldım vededim ki «Evet, öyle bir idarenin bizim işimize gelip gelmediğini bilmem, fakat sizin işinize iyi > gelir». Neden? diye sordu.
«Bir kişiyi ikna edip işini yü rütmek elbette türlü fırka-lı meclisli bir hükümeti ı ikna edip isini yürütmekten kolaydır da onun için, diye cevap verdim. Diplomat* , dostum yüzüme baktı, güldü - ve basını denize çevirdi. |
Fakat bu büyük hartadan ■»ıra zannetmiştik ki artık, devletler birbirleriyle yalnız' başlı uma. karşı karşıya katacak değillerdir. Mühim si- |
Suriye Başbakanı muharririmize mühim beyanatta bulundu
Başbakan: “ Menfaatimiz kardeş ve müttefik olmamızı iktiza ettirir,, diyor “Türk ve Arap milletleri 1300 seneden beri birleşmiştir. Islâm medeniyeti Türk ve Arap milletlerinin müşterek eseridir,,
“ Türkiye'ye buğday satışı menedilmemişflr. Ancak bu seneki mahsul ümit ettiğimiz gibi çıkmadı, Türkiye'ye mahsul vaziyetine glire buğday verilecektir,,
“Türk askerî heyeti Suriyeye ne için gelmişse onu yapacak, vazifesini ikmal edecektir,,
Şom 19 (Sureti mahsusadır gönderdiğimiz muharririmiz Hıfzı Topuz bildiriyor) — Suriye Başbakanı Hâşim Atasl dün gazetecileri kabul etti, muhtelif meseleler hakkında beyanatta bulundu. Kendisinden (Akşam) için ayrı bir mülâkat ri-ca ettim. Bayın başbakan, İsılı m e ş— gullyetlne rağmen ricamı ka bul etti. Kendlslle İki memleketi alâkalandıran meseleler hakkında görüştüm. EvvelA Suriye Türkiye İle olan münasebetleri hakkında ae düşündüğünü sordum. Şunları söyledi:
— Ben Türk ve Arap milletlerinin 1300 küsur seneden beri birleşmiş olduklarına itikat ediyorum. İslâm medeniyeti Türk ve Arap milletlerinin müşterek eseridir. Menfaatimiz* daima kardeş ve müttefik olmamızı iktiza ettirir. Bu dün böyle olduğu gibi bugün de böy-ledir.
Başbakana sordum:
— Türkiye İle Suriye arasında bir buğday anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşmaya göre Burl-ye Türkiye ye buğday verecekti. Şimdi bu anlaşmanın tatbik e-dilmiycceğlnden ve Surlyenln buğday vemıiyeceğinden bahsediliyor. Bu haber doğru mudur?
Başbakan Hâşim Atasl şu cevabı verdi:
— Her memleket kendi mah sülünü hârice satarak mukabilinde bir menfaat elde etmek ister. Bizim, buğday satmamız da menfaatimi* icabıdır. Satışın mcnedilme-slne sebep yoktur. Ancak bu sene mahsulümüz ilnılt ettiğimiz gibi çıkmadı, bazı yerlerde buğdaylar yandı. Türkiye’ye mahsul vaziyetimize göre buğday verilmektir.
— Suriyeye gelmiş olan Türk askeri heyetinin durumu us »-lacaktır?
— Heyet Suriyeye ne için gelmişse onıı yapacak, vazifesini ikmal edecektir.
— Büyük Suriye hakkında no düşü nûyorsunuz ?
— Böyle şeyler bahis mev şuu değildir. Bugünkü değişikliğin sebebi sırf dahilidir. Biz yapılan inkılâp üzerine iş başına geldik, tik işimiz memleketin normal bir hale gelmesini temin etmektir.
Suriyede sükûn hüküm sürüyor
Şam (Sureti mahsusada gönderdiğimiz muharririmiz Hıfzı Topuz bildiriyor) — Surlyenln her tarafında sükûn hüküm sürüyor, Son hükümet darbeelol
Suriye Başbakanı Hâşim Atata
Doğu illerindeki deprem hasara sebep oldu
Bir çok binalar yıkıldı, iiç ilde 50 kadar ölü var
Ankara 19 — Doğu İllerimizdeki zelzelenin hissedildiği başlıca saha Erzurum, Erzincan, Bingöl'dür. Dprem bu üç vilâyet te hasar» ve inşan kaybına sebep olmuştur, şimdiye kadar tesblt edilen ölü miktarı yekûnu elli kadardır.
Köylerde binalar yıkılmış, şehirlerdeki binalarda da ban hasarlar olmuştur. Kızılay İlk yardımda bulunmuştur.
Bingöl 18 (A.A.) — Dün saat 31.50 de Bingöl İle bölgesinde biri şiddetli ve üçü hafif olmak üzere dört deprem olmuştur. Deprem bilhassa Karlıova ve Klğl üçe ve köylerinde tahribat yapmış, insan kaybına sebep olmuştur. Şimdiye kadar alınan malûmata göre Karlıovada B2 yaralı. 8 ölü vardır, 180 ev yıkılmış ve bir çok ev de hasara uğramıştır. Vali derhal ekiplerle blrllke deprem nııntakasına gilmLş re ilk yardım olarak merkezden kamyonlarla yiyecek, çadır ve sair malzeme gönderilmiştir. Va 11 deprem mm ta kasında bulunmaktadır.
TercanMa
Tercan 18 (A.A.) -= Dün gece saat 22 de ilçemizde şiddetli bir deprem olmuş ve bunu kısa fasılalarla 4 deprem daha takip etmiştir. Depremlerin çok şiddetli olması halkı heyecana düşürmüş ve geceyi dışarıda geçirmek mecburiyetinde bırakmıştır. Pımaşel, Armutluk. Ka-raeakiık köylerinde hasarın faz
yapmış olan Albay Hınavl'ye bir suikast yapıldığına ve Albayın öldüğüne dair yabancı meni leketlerde çıkan haberlerin katiyen aslı yoktur.
Başbakanın gazetecilere demeci
Şam 19 (Sureti mahsusada giden muharririmiz Hıfzı Topuz bildiriyor) — Suriye Başbakanı Hâşim Atasl dün gazetecilere şu demeçte bulundu:
«— İş başına gelen hükümet muvakkattir, vazifesi bir mües-sian meclisi Keçilere k bu meclis tarafından anayasa kabul e-dlllnceye kadar devam edecek-
(AHmuu sabite 1; adtıuı 5 te)
la olduğu, fakat insanca zayiat bulunmadığı haber verilmektedir.
Erzurum 18 (AJL) — Dün saat 21 1 44 saniye geçe vukubu-lan ve 30 saniye süren şiddetli zelzelenin merkezinin çat bucağı olduğu anlamamıştır. Şidmiye kadar alınan haberlere göre, bu bucağa bağlı Çat, Ağa-köyü, Karaşih, Göbek veren ve Oyuklu köylerinde İnsanca telefat olduğu gibi, bir çok evlerin yıkıldığı veya hasara uğradığı bilhassa Agaköyünta tam amile yıkıldığı anlaşılmaktadır. İnsan ve hayvan telefatı miktarı henüz tesblt edilememiştir.
Kraurumda ban evlerin duvartsın yıkılmış ve çatlamış ise de insanca telefon yoktur. Şehir halta evlerine girmemişler re geceyi dışarıda geçirmişlerdir.
Erzurum 18 (AA) — Pah Cemal Dinç bu sabah depremin en çok tahribat yaptığı Çat bucağına gitmiştir. Bu bölgeye Kızılay tarafından 300 çadır gönderilmiştir. Yiyecek de gönderilmek üzeredir. Bugün 12 ye kadar alınan malûmata göre, A-ğaköyde 30 ev yıkılmıştır. 50 ev de oturulamaz bir haldedir. Bu köyde yedi Ölü yirmi yaralı, Ka -salar köyünde, dört ölü dört yaralı vardır.
Kangız köyünde tuzla binası yıkılmıştır. 120 hayvan ölmüş tür. Çat bucağının diğer köylerinde bir çok evler yıkılmış ve ehemmiyetli hasar vuku bulmuşsa da insan caylaU yoktur.
Lûtfi Kırdar Şam Elçisi oluyor
Ankara valisi Avni Doğan’ın İstanbul valiliğine tâyini muhtemel
Ankara valisi Avni Doğan
Ankara 19 (Alışanı} —Bugün öğrendiğime göre ls-"Q tan bul vali ve belediye başkanı doktor Lûtfi Kırdann Q) Suriye elçiliğine tayini dün Vekiller heyetinde konuşııl-'çfl muştur. Bu tâyin, halikındaki kararname, yüksek tas- Q dika sunulmuştur, kararnamenin Cumhurbaşkanının/^ Ankaraya dönüşünde tasdikten çıkacağı öğrenil-'-' miştir.
Diğer taraftan da Ankara valisi Avni Doğanın İstanbul valiliğine tâyin edileceği söylenmektedir.
İnönü’nün pazartesi günü Ankaraya dönmesi muhtemel
Cumhurbaşkanı dün Denizlide bir nutuk söyledi, seçimden bahsetti
İnönü eliyor ki: .Demokratik hayatın has-talik devrinin sonuna geldik. Akıl devrinin, yapıcı devrin yollarının başındayız»
Ankara, 18 — Cumhurbaşkanı İsmet İnönünûn önümüzdeki pazartesi günü Ege mıntakasın dakl seyahatten dönmesi ve buradan da Erzunımda olan son zelzele sahasına gitmesi kuvvetle muhtemeldir.
Denizli nutku
Denizli 18 — Geceyi Goncah İstasyonunda hususi treninde geçiren Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, bu sabah saat 10,20 de şehrimize gelmiş ve Halkevi balkonundan, Halkevi meydanını dolduran Denizlililere hitap etmiştir. Seçim mevzuuna temas eden tnönii demiştir ki:
(— -Seçim, siyasi hayatın bütün zehirlerini boşaltır. Siyasi münakaşalara verimli, yapıcı bir İstikamet veren başlıca vasıtadır amma seçim zor bir şeydir. Herkes, İktidarda olsun, muhalefette olsun konuşurken, söylerken chak» ın kendisinde olduğuna kanidir. Memlekette çokluk ve üstünlüğün kendisinde olduğuna İnanır. Ancak seçim imtihanı İnsanın yüzüne hakikati Aşikâr bir surette gösterir. Seçimden evvel bu hakikati kimse bilemez. Siyasi partiler her tiirlü faaliyeti yaparlar amma, büyük vatandaş kitlesi siyasi partilerin hiç birine men sup değildir. Büyük vatandaş kitlesinin seçim günü yüreğinden ne kopacağını hiç bir peygamber keşfedemez. Demek ki. 3İyasi partilerin seçimden evvel söyledikleri hep tahminden İbarettir. Esas olan mesele şudur:
Siyasi partilere mensup vatandaşlar serbes bir seçime razı olacaklar, onun neticesine bo yun eğeceklerdir. Herkes kabul edecektir kİ, bir elma yarısı gibiyiz. Bütün İyi niyetliler bir tarafta bütün kötü niyetliler öteki tarafta değildir.
Siyasi gelişmemiz o dereceye varmıştır kİ. bir vatandaş bir partide İse onun amcasının oğlu hattâ kardeşi öteki partide olabilir. Bunların bir araya gelip de birbirini kötülemesi kadar
mânâsız bir şey olur mu? Anlıyor musunuz?
Şimdi biz oütün güçlükleri aş mak İçin ruhlarımızla mücadele ediyoruz.
Size bir misal vereyim: Ara seçimine girmemek, ara çeslmln den her hangi bir vesile bulup çekilmek, seçim İmtihanına ken dlmlzi koyamamak demektir. Bunun başka mânası yoktur
Şimdi biz demokratik hayatta hastalık devrinin sonuna gelmiştedir. Akıl devrinin, yapıcı devrin yollarının başındayız. Bu devrede siyasî partilere dehşet
(Arkası snhife S, sütun 2 de)
Şeref, yalnız tanınmış ailelere mi mahsustur?
Şöyle bir haber okuduk'
«Tstanbulda tatlınmış bir aileye mensup evli ve güwl bir kadim Ankarada meşhur bir şahsiyeti seviyormuş. B(ı yüzden Ankaraya gitmiş. Arkadan da kocası yetişip aile yuvasına dönmesini kadına ihtar etmişse de. fazla miktarda uyku ilâcı alan bayan...» ilh...
isim ve adres tasrihi yok. Netekim, kibar hırsızların da, diğer tanınmış aile mensubu suçluların da bu gibi vakalarda şerefleri kayrılıyor. Halbuki «halktan alelade kimseler» her hangi bir vakaya karıştılar mı, isimleriyle. cisimleriyle, resimleriyle teşhir ediliyorlar.
Asalet meraklısı bazı memleketlerde hanedan &-zası, arşidükler, lordlar, halktan ayrı kanunlara tabi tutulurlar. Ona göre muhakeme edilirler ve muamele görürler.
Bizde şeref, yalr.ii zengin ve tanınmış ailelerim inhisarında nudır? Herkese aynı muamele lâzım.
İH Ağustos 1949
Sahile 2
Güzel bir davet
illi Eğitim Rftknnlığı Anadolu Ajto* mnrtasiyk yayınladığı bir tebliğde, orta dereceli öğretim foıüessesdcrindc iş ıstîyen üniversite ve yüksek okul me-launa çeneleri ilkokullarda vazife almam davet etti.
Bu davetin sebepleri şunlardır: Orta dereceli okullarda öğretmenlik isliycn yüksek oknl mezunlarının sayısı 700 den fazladır. Buna mukabil arta öğretim kadrolarında boş yer yoktur. İlk öğretim sahasında ise fazla öğretmene ihtiyaç vardır. Bakanlık iş anyan gençlerin, ortaokul öğretmeni olmak haklan mahfuz kalmak şar-tîyle, kısa bir müddet kurs gördükten sonra, ilkokullarda öğretmenlik etmelerini istiyor.
Öğretmen olmaya karar veren üniversite ve yüksek okul mezunu gençlerin bu daveti memnunluk!^ kabul edeceklerini sanıyoruz. Eğer umduğumuz gibi çakarsa lıâdisc, Türk maarif hayatında bir dönüm noktası olacaktır.
ümumî hayatında kültür kalkınması henüz birinci derecede chemiyetli olan bazı memleketterde üniversite mezunlan bir müddet ilkokul öğretmenliği yapmaya Kjrcbur tutuhnuşİRrdır. Bu. münevver gençliğin °ETrt,'n hayatında vazife alarak cemiyetlerine karşı yüklendikleri borcu ödemeleri mânasını taşımakla kalmıyor: böylelikle ilkokul öğretmenliği, öğretmenlik mesleğinin ilk kademesi haline geüyor. Bizde vasiyet böyle değildir. U-niversite profesörleri, eğer orta öğretimden gelmemişlerse ortaokulda ve lisede takib edilen öğretim usullerini bilmezler. Ortaokul ve fi*ie öğretmenleri de. ilkokulda neler olup bittiğini öğrenrnemişlerdir. Böyleee ■5™ membalardun yetişen üç öğretim grupu aynı nesilleri birbirinden devir almaktadır. Netice: Yüksek öğretim, orta öğretîındorı. orta öğretim, ilk öğretimden şikâyetçidir. Romun ceremesini de çocuklar çeker.
Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen olmak istiyen üniversite mezunlarım ilkokul öğretmenliğine davet ederken kültür dâvasının iki mühim meselesine birden hal çaresi bulmuş oluyor. Netice merakla beklenmeye değer.
Şevket RADO
A K Ş A M
Floryada cinayet
Bir genç üç kişiyi öldürdü, kaatil tevkif edildi
Haccegidecekier
Denizyolları idaresi hazırlık yapıyor
=Günün Meseleleri
Gaziantep ve Gemlik
Yeni iki muhribimize dün törenle bayrak çekildi
Birleşik Amerikadan alman «Gaziantep» ve «Gemlik» muhripleri dün saat 16 da Maltepe-de yapdan törenle donanmamıza katılmışlardır.
Törende Vali muavini Fuat Alpar. şehrimizde bulunan Mîl-İewetiük( Harb Akademisi komutam Korgeneral Feyzi Menguç. Amerikan deniz yardım heyeti başkanı Tümgeneral Gitner. yüksek rütbeli kara ve deniz subayları, basın mensupları ve seçkin bir davetli gnıpı» hazır buulnmuştur.
«Gaziantep* ve «Gemlik» muhripleri Vortomoz açığında donanma gemileri tarafından karsı i andıktan sonra donanma komutanı Tümgeneral Sadık Altın can kısa bir söylevle töreni açmıştır.
Müteakiben Amerikan yardım heyeti başkanı Tümgeneral Gitner kısa bir konuşma yaparak, Atlantiği selâmetle aştıklarından dolayı Türk denizcilerini tebrik etmiş, son defa verilen bu İki muhriple miktarı 4 ü bulan bu gemilerin Türk donanmasında önemli bir yeri bulunacağına işaret ettikten sonra, knedisl burada bu-| lunduğu müddetçe bu gemilerin' daha raydalı bir hale getirilmesine çalışacağını söylemiştir
Bundan sonra muhriplerin resmen donanmaya katıldıklarına dair donanma komutanı Sadık AJiıncanın emri okunmuş, bunu filotillalar komutanının gemileri teslim aldığına dair sözleri takip etmiştir.
«Gaziantep» ve »Gemlik» muhripleri mümessilleri de kısa birer hitabede bulunmuşlar ve muhriplere birer bayrak hediye etmişlerdir Son olarak donanma komutam Tümamiral Badik Altmcan bir hitabede bulunmuştur.
An seçimi hazırlığı
Ankara 19 (Akşam) — E'dm ayında yapılacak Milletvekili »ra seçimleri için illerde hazır-hklara başlanınrştır. Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğe göre mûnha) Milletvekillikleri için adayların yüzde 7û J mahallinde hususi yöne Ümüğe göre tevekkül edecek yoklama kurullarınca resblt edileceğinden flûndiden C. H. P. mahalli teşkilâtına vb parti merkezlerine adaylık için müracaatlar başlamıştır.
İnönü
(Baş tarafı 1 inci saiıifede) veren bir korku vardır. O, haksızlık korkusudur. Vatandaş haksızı anlar, vatandaş haksızı tutmaz, vatandaş haksıza oy vermeyecektir.
Kendi muvaffakiyetlerini is- i tiyoriarsa siyasi partilerin birinci vazifeleri haksız vasiyete düşmekten çekinmektir, çünkü bu memleket o hale gelmiştir. Bunu görmeyen ks^bedecektir. Gören kazanacaktır. Memleketin o hale gelmiş olduğunun delili dolaştığım her yerde gördüğüm gibi bugün de sizin bu- ' rada «düşmanlık İslemiyoruz» j ■bu işin sonunda münakaşalar dâvalar ne şekil alırsa alsın bir- ' birimizin boğazına sarılmıyacû-ğız» diye bagırmamzdır. Anlı- ( yor musunuz Denizliler? (Çok ' şiddetli alkışlar, anlıyoruz sesleri) ve siyaset cereyanları da ister istemez kanun yolunu bulacaklardır.
Kanun dışı hareketler
Demokratik rejimde muhale- , fetin büyük mesuliyeti vardır. : Muhalefet şerefli bir mevkidir. : Memleketin âtisi İçin bütün ; teminatı iktidarda olan parti , gibi vermeye mecbur bir mûes- , sesedir. Bizim muhalif partilerimiz içinde ben öyle unsurlar , tanıyorum kİ yüksek vasıflan üzerinde hiç bir tereddüdün yeri olamaz.
1641i da kanun dışı usullere rağbet görülmüştür. Kanun dışı 1 harekete müsaade edemeyiz. Bu I yol memleketi felâkete götürür. Ben köy köy, şehir şehir dolaşarak vatandaşların yakasından tutup birbirlerine hürmet etmelerini düşman olmamalarını siyaset olarak kanun dışı hareketlere iltifat etmemelerini söy-İlyeeeğim, bağıracağım, şiddetli alkışlar, varol, şeşleri.)
Vatandaşım, dünyanın belâlarından, kurtardığı niEi siyaset cereyanlarının insafsız usulleri yüzünden kay-betmjy etektir. Buna asla müsaade etmtyeceğiz.
Denizliler,
Bana yardımcı olunuz. Sizin muhabbetiniz bana büyük kuvvettir. Sizin muhabbetiniz, yükselt alâkanm memleketin öteki köşelerine götüreceğim ve sizin, yüksek vasıflarınızı hakklye te-cessiim ettirmeğe çalışacağım.
Cumhurbaşkanı Denizlilerin sevgi gösterileri arasında şehirden ayntauşür.
Floryada »Şen İzmir» gazinosu sahibi kırk beş yaşında Maryam He ÜÇ senelik kocası yirmi altı yaşında Osman Ku-leber arasında son samanlarda çıkan geçimsizlik kavgası ü-çfrriii bir cinayetle neticelenmiş ve kaatll dün geç vakit adliyeye verilmiştir.
Floryadakl gazino ve eşya tamamen Maryama ait bulunduğundan Osman, bu malların yansının kendi üzerine yapılmasını istemekte Maryam da buna muvafakat etmemektedir. Bu sebepten çıkan münakşaa-da Maryam Osmanı gazinoya bitişik ve ev olarak kullandıkları kısımdan kovmuştur.
Maryam hem yalnız kalmamak, hem de bazı eşyayı oradan taşımak İçin eski kocasın -1 dan olan kıza Suzanla kocası Agop. akrabasından Ohannes, .Horen ve Koarik'i Floryadakl yerlerine davet etmiş ve bunlar orada kalmağa bağlamışlardır.
Bu vaziyete büsbütün sinirlenen Osman gece saat ikiye kadar muhtelif yerlerde İçtikten sonra ev olarak kullanılan kısmın önüne gelmiş ve kapının sürmeli olacağını bildiğinden yandaki bir tahta kepengi kırmak suretiie İçeriye girmiş, cebinden çıkardığı kama ile hepsine birden hücum etmiştir.
Maryam bir yolunu bularak kaçmış, Osman geri kalan hepsine bir kaç kama darbesi sa-vurmuştur. Feryat ve İstim dada yetişen polisler yaralıların hepsini Guraba ve Cerrahpaşa hastanesine kaldırmışlar, Oha-nesle Agop kısa bir müddet sonra, Suzan da dün öğleyin ölmüşlerdir. Tahkikata el koyan nöbetçi savcı Yavuz Fın-dıkgll dün geç vakte kadar so-
rüşt u r mal ar la meşg ul olarak kaatll Osmanı adliyeye vermiş ve nöbetçi olan ikinci sulh ceza hâkimi huzuruna çıkarılmıştır. Osman, sorgusunda:
— Ne olduğunu, ne yaptığımı bilmiyorum. Esasen şuuruma hâkim değildim. Şimdi dr cevap verecek halim yok.» demiştir.
Sulh ceza hâkimi, Osman hakkında tevkif kararı vererek Cezaevine göndermiş, evrakı da savcılığa İade etmiştir.
Bir genç de annesile kız kardeşini yaraladı
Amavutköyde Vezir köşkü sokağında oturan yirmi üç yşala-nnda Selâhaddln adında bir gmç de annesi Hatice ve kıs kardeşi Ferideden para istemiş, bunların vermemeleri üzerine bıçağını çekerek İkisini de yaralamıştır. Yaralılar hastaneye kaldırılmış, Selâhaddin yakalanmıştır.
Paşabahçede kanlı bir vaka
Dun gece Paşabahçcde kanlı bir vaka olmuştur. Köyünü kahvesi denilen yerde oturmakta olan Nazmı, İhsan Şcnyüz ve Ahmet Erbaş adlarında üç kişi, aralarında evvelce mevcut münakaşalı bir mevzuu yeniden tazelemişlerdir.
Mübahaae kısa zaman sonra bir ağız kavgası şeklini almış ve ağız dalaşmasından az sonra Ahmet Erbaşın, yanında taşıdığı bıçağı çekmesini mucip olmuştur. Ahmet. diğer iki şahsın üzerine atılmış, bunları bıçakla muhtelif yerlerinden yaralamıştır. İşe e! koyan polis yaralıyı hastaneye kaldırmış, yarabyan hakkında da takibata girişilmiştir.
Ankara 10 (Akşam) — Hacca gitmek izleyen vatandaşların durumu yeniden İncelenmektedir. Pasaport kanununa göre harice seyahat etmek teteyenlere pasaport verildiği maltım dur. Ancak döviz darlığı dolo-yı&ile bu gibilere istedikleri dövizin tahsisini» İmkân bulunamamaktadır. Buna rağmen hacca gitmeğe kati karar vermiş kimselerin her fedakârlığı göze alarak hareket edeceklerini gösteren bazı emareler gö-rulmektedir. Bu hale göz yumulduğu takdirde bazı vatandaşların yok yere büyük, zararlara uğrıyacakları düşünülmektedir. Buna mâni olmak için Ulaştırma Bakanılğı gerekli kararlan almaktadır.
Denizyolları umum müdürlüğünün bu İşi bizzat deruhte etmeni İçin hazırlıklar yapılmaktadır.
Suriye
(Baş taralı 1 inci «ahi!ede) tir. Biz o zamana kadar memleketi demokratik vasıtalarla idare etmeğe çalışacagn. Hareketimiz insan haklanma riayet hr»m«undaki samimi duygudan mGJhem olacaktır.
Herkesle, bilhassa komşulan-mrzİH dostluk istiyoruz. Arap memleketlerüe ski iş birliği yapacağız.»
Türkiye elçisinin ziyaretleri
Şanı 18 — Yeni Başbakan
Hâşim Atasl bugün Türkiye Şam elçisi Abdülahad Akşinl kabul etmiş ve görüşme 35 dakika devam etmiştir. Türkiye elçisi Dışişleri Bakanını da ziyaret etmiştir.
A. p. Bu münasebetle söyle diyor: «Bu ziyaretler, buradaki siyasi çevreler tarafından Türid-yenin yeni Suriye hükümetini pratik olarak tanıdığı şeklinde tefsir edilmiştir. Türkiyenln siyasî ve iktisadi alanda Suriye İle dostane münasebetler İdame arzusunda olduğu zannedilmektedir.
Mareşal Tifonun ikinci adımı
Mareşal Tito’nun İtalya ile yaptığı ticaret anlaşması Batıya doğru ilk adımdı. Bunu şimdi ikinci adım takib ediyor. Yeni adım Amerika ile anlaşmadır. Vâ-şingtonda yapılan görüşmeler neticesinde Amerika, Yu-jfoslavyaya 3. milyon dolar kıymetinde bir çelik fabrikası vermeği kabul etmiştir. Polonya. Çekoslovakya gibi birçok memleketler uzun zamanadanberi Amerikadan bunu istedikleri halde istekleri kabul edilmemişti.Simdi Yugos lavyaya çelik fabrikası verilmesi Amerikanın bu memlekete karşı müsait bir variyet aldığını göstermektedir. Çelik anlaşmasını daha mühim diğer anlaşmaların ta-kib etmesi muhtemeldir. Yugoslavya bu suretle tamamen Batıya dönmektedir.
Dün Belgraddan gelen bir telgraf bu yeni vaziyet karşısında Rusyanm sinir harbini bırakarak fiilî harekete geçmesinden endişe edildiğini bildiriyor ve şu suali soruyor: «Yugosiavyada Tito’nun idaresine son vermek için Krzdordu fiili harekete geçerse Amerika ne yapacaktır?»
Yugoslav mahfillerinio Rus kuvvetlerinin Yugos- l_L lavyaya girmeğe kalkışmasından endişe ettikleri anla- o fihyor. Bu mahfillerin mütalaası şudur: Sovyet Rusya Q Yugosİavyaya karşı iktisadi tazyik siyaseti takib etmiş, bunun neticesinde Yugoslai’yanın boyun eğmeğe mec- . bur kalacağım ümid etmişti. Bu ümit tahakkuk etme- O diğinden şimdi sıra siyasî ve askerî tazyika gelmiştir. Rusyanın Yugoslavyayı düşman ilân etmesi ilk adımdır. q Yugosiavlar, böyle bir vaziyet hasıl olursa Ameri- 'jg kanın ne yapacağını öğrenmek istiyorlar. Bu, bîr taar- J-ruza uğrarlarsa Amerikadan yardım bekledikleri suretin- ® de tefsir edilebilir. Rusya, Yugosİavyaya karşı fiili hare-kete geçecek midir? Böyle bir hareket olursa Amerika (p ne yapacaktır? Bunlar şimdilik meçhuldür. Bilmen bir O şey varsa, yukarıda söylediğimiz gibi, Yugoslavyanın M— Batıya dönmekte olduğudur. — E. T.
.. X)
Sabahattin Alinin i katli muhakemesi d
Dün bazı şahitlerin ifadeleri okundu, kamyon şoförü Salim dinlendi
(Çok sagol
bütün vata-
Bir aşk macerası
Istanbuldan Ankaraya giden tanınmış bir aileye mensup bir kadın ölümden kurtarıldı
Ankwa 18 — letanbulun ta-1 peşinden Ankaraya kadaî gel-niDmış ailelerinden birine men-
sup genç ve güzel bir kadın ev- ___________________________________
velkl gün Ankaraya gelerek bi- şjjEişnıışlardır. Erkek, böyle yer-rtncl sınıf otellerden birine mİ- bir ümide düştüğü, kocasını, n^ıaıiM «ra ' ve evini bırakarak An-
karaya geldiği için genç kadını muahaze etmiş ve derhal İs-tanbula dönmesi gerektiğini söylemiştir.
tnlştlr,
I Burada her ikisi tekrar kar-
Vatan refikimin
Vatan refikimiz bugün on yasma basmışbr. On senelik neşriyat hayatı İçinde memlekete hizmetlerde bulunan arkadaşımızı bu münasebetle tebrik e-deria.
safir olmuştur- Geldiği gün, öğleye kadar pek müteessir bir halde görülen bu genç kadın, öğleyin odasına girmiş bir daha çıkmamıştır. Otel müstahdemleri, vaziyetten şüphelenerek geç vakit kapıyı vurmuşlar, cevap alamayınca İçeri girmişlerdir. Yatakta baygın bir halde hailim an genç irinlin bl-raz sonra zabıtaca çağırılan bir doktor tarafından muayene edilmiş, uyuyabilmek için fazla miktarda lümlnal aldığı anlaşıldığı için derhal hastaneye kaldırılmıştır, Genç kadın iyileşmektedir. Bugünlerde hastaneden çıkacaktır. Kendisini derin bir teessüre sevfcederek sinirlerini boşan hâdise. söylendiğine göre, btr kalb rabıtasından doğmaktadır.
öğrenildiğine göre geııç kadın bir müddet önce İstanbul-d® bir erkekte tanışmış ve ona karşı günden güne büyüyen bir aiftkn duymağa başlamıştır. O kadar ki, nihayet kocasından boşanarak kendisine varacağını sevdiği adama açıkça bildirmiş. tatmin edici bir cevap al-
Dün iki tenisçi geldi
20-30 ağustos günleri şehrimizde yapılacak olan milletlerarası tenis turnuvasına iştirak etmek üzere Belçikalı tenisçilerden Peter Veglanhend lir İtal-yalı kadın tenisçi Manferdl dün uçakla şehrimize gelmişlerdir.
Meşhur tenisçi
Cochet geldi
Tenis, eskrim ve dağcılık klübünûn tertip ettiği enternasyonal tenis turnuvasına iştirak edecek olan eski Dünya şampiyonlarından tanınmış Fransız tenisçisi Cochet eşiyle birlikte bir Hollanda uçağile şehrimize gelmiştir.
Memurların malî durumu
Memurları, malî durumları hakkından beyannameleri doldurmağa devam etmektedirler. Memurlardan bir çoğu, beyan nameler, maaşlarından başka hiç bir gelirleri bulunmadığını yazmaktadırlar. Bunlar, aynca, borçlarını da kaydetmektedirler. Tahmin edildiğine göre, bu beyannamelerin tetkiki, alâkalıları çok acı neticelerle karşılaştıracaktır. Zira memurlardan büyük bir ekseriyetin geJIrieri-le ödenmesi kabil olmıyan borç yükü altında ezildiği anlaşılacaktır.
Sanık tarafından elbiselerinin muhafaıası tofr te fahur maksa-dlledtr.»
Bundan sonra sanık Ali Erte-kin'ln Akhlsar'daid akrabalarından Basan Dağbasanla, Şaban Bölükbaşı’ya alt istinabe varakaları okundu. Bu iki şahit de, Ali Ertekin’in, cinayet hâdisesinden bir kaç gün sonra elinde bir takım eşyalarla Akhisar'a geldiğini, fotoğraf matinesini, vasıtalariyle ora savcısına »atarlarken meselerün ortaya çıktığını ve bu arada Ali Ertekinln bir semti meçhule
Kırklareli 18 — Babahddin 1 Aliyi ölürmekten sanık AH Er-tekin'in muhakemesine bugün ağırcezada devam edilmiş ve şahitler dinlenmiştir, İlk olarak I avukat Esat Adil Müstecaboğlu' 1 nun İstinabe yoluyla alman ifa- I desl okundu. Şahit bu İfadesinde kendisine gösterilen mektuptaki yazılarla imzanın ve eşyaların maktule alt olduğunu söylüyor ve diyordu ki.
«— Sabahaddin Ali Edremit- ‘ lidtr, ben BalIkesirliyim. Kendisini ve ailesini bu bakımdan yakından tanırını. Bir müddet evvel kendisine Sosyalist Parti- | kaçtığını söylüyorlardı, sine girmesini tekli t etmiştim, - • — -
kabul etmedi. Sabahaddini, par- J
Sabahddln Ali'nin nezaretine cttoc^r., uuuMiaumm, jj(u- , verilen kamyonu aylarca idare tinin kapandığı 1 a mi ıic 1946 ' eden şof ör Salim salona alındı, tarihinde tevkif edildiğim gün Şoför Salim, Sâbahaddln Ali nin görmüştüm. Tevkin^anedp o da , «Salım kamyonu hazırla, Kırk-vardı. Ondan sonra bir daha ’ ” *’"*"**
görmedim. Bulgaristana. kaçın- ı lan Osman ve İbrahim! tanı- ■ mam. Sabahaddinln parasına tamaan öldürüldüğüne kaniim. .
Kendi tabancası! e yaralandı
Kasnnpaşada Hacı Hüsrev mahallesinde i m ■'m~. Bahçe sokağında oturan Kemal Duman-dağ adında biri de cebinde emniyet tertibata açık olarak taşıdığı tabancası, bir aralık ateş almış ve çıkan kurşunla kendisi ehemmiyetli şekilde yaralanmıştır Kema) Duman dağ Beyoğlu tor.

hastanesine kaldırılmış-
Basketbol
şampiyonası
Şişli Halkevinde on günden beri yapılmakta olan açıkhava basketbol şampiyonası dün nl-hayetlenmiş. Galatasaray Kurtuluşu 41 - 49 yenerek şampiyon olmuştur. Bu müsabakadan sonra Fenerbahçe de Ann doluyu 28 - 75 yenerek turnuva ikinciliğini kazanmıştar.
Ordu atletizm takımı bugün gidiyor
Ordu atletizm ta kum, Fran-sanm Lll şehrinde yapılacak dünya ordular arası atletizm şampiyonasına iştirak etmek ü-zere bugün vapurla Fransaya hareket edecektir.
Bugün 11 atlet gidecek, Necdet Ergin, Osman Coşgül, Nuri Tuna ve Muzaffer İskender yarın ve öbürgün yapılacak Türkiye - Avusturya millî atletizm karşılaşmasına iştirak ettikten sonra pazartesi günü uçakla arkadaşlarına İltihak edeceklerdir.
Fikretin ölümünün yıldönümü
Bugün şair Tevflk Fikretin ö-lûmiiniin yıldönümüdür. Beşiktaş Halkevinde bu münasebetle bir tören yapılarak büyük şairimizin hâtırası yâüedltecek, seçme şiirleri okunacakUr.
larellne peynir almağa gideee-!ğiz> dediğini söyledikten sonra sözlerine şöyle devam etti:
(— Kamyonu hazırladım. Bir I gün sonra Sabahaddini Ali. Fa-I tilı'Leki evfane geldi. Elinde bir çanta, ve iki paket vardı. Yola çıktık, Edirnekapı'ya gelince «Dur!» dedi. Durdum. Burada bizi komisyoncunun bekleyece-_______ ğini söyledi. Az sonra Ali Ertekm ««ram? geldi. Ona ben peynir komîs-11.305$ yoncusu olarak tanıdım. Hare^ 88325 ket ettik. Yemeği Silivri’de û-çümüz bir arada yedik. Saat 18 de Kırklareline vardık. Saba-haddîn Ali, «Biz çiflığe gidiyoruz» diyerek Ali Ertekin ile benden ayrıldı ve Çiflikte bîr kaç gün kalacağını, bundan kimseye bahsetmediklerini söyledi.
Sanık Ali Ertekin, şoför Sa-50,bo lim'in yalan söylediğini iddia ».M etti. Bunun üzerine asabileşen 19.30 Salim de Ali Ertektn’in
hâdiseyi kendi kafasına göre »□s mütalâa ettiğini ve değiştirdi-30.35 1 ğini söyledi.
| Daha sonra istinabe yolîyle 95 ® ifadelerinin alınmalarına karar ' verilen Asal Halet Çelebi İle 0555 diğer şahitlere ait calimatlaıın ss.a> gelmedikleri görüldü 8591 Bu meyanda berber Haşan 2^^ Tur alın da ihzar edilmediği an-20 3i laşıldı. Söz alan savcı, cevabı ii.— 'gelmiyetı ctalimatiann lekidile, 97 ‘1D berber Hasanm ve çırağı Süley-5,550 man Yanbolulunun ihzarlarını ’ talebetti. Yargıçlar heyeti ta-^2 leP dairesinde karar vererek 35O duruşmanın devamını 3 eylül — cumartesi saat 9 a oırktı ŞİRKET tflSSELEKİ________ j _______________
1 Bsnu® 116
Ucau 24.50
arci Banka* =-0 giren meçhul bir hırsız, yazı-
çuneaıa _______________1BM hanedeki küçük kasayı kırmak
sarraflarda ALTIN 'suıelHe İçinde bulunan B89 l.~ rayı aşırarak savunmuştur Sinema sahibinin mûracanU Ö-zerine zabıta işe el koymuçınr Meçhul hırsızın hüviyetinin tesbİtine ojılışılamaktadır.
BORSA
Ç E K i E a
MİL) Müdafaa (V
•* • FAİZLİ TAHVİLLEB Kalkınma 1 Kallnnrua (11 Kalkınma m Ma IMikran l İMH taukrau n İMİ Demiryolu VI
% » raiZLi TaHVhu-EF
1033 Erpanl 1936 lkramlvell Miin Müdafaa £□ Demiryolu £V Demiryolu V
AMADOLD DEMTftYOLU CBOPU
TahvOlcr 1-» Hııü(r seneılert % w M—
Mamr-r.n «cntı_______________BBâ»
A Sirkecide Azeri «inma-ma
42 W
*3.—
«X
44 C>
5 A W
Sah i te 8

Geçenlerde bir «İnsanları gençleştirme» meselesi, bütün dünyayı şiddetle ilgilendirdi. Sonra, Pasteur Enstitüsü mü dıin ı nün Par is ten yarı müstehzi, yan ilmi tekzibi ile bütün ümitler suya düştü:
o Henüz tecrübe halinde bulunan bir mevzuu, gazeteler olup bitmiş gibi yazıyorlar. Maalesef böyle bir neticeye varılmış değildir. Bu kötü haberi vermekten teessür duyarım...
Halbuki, ben yaştakiler ve daha yaşlanmışlar, ne lâtif havailere dalmıştık. Neşriyat bütün dünyanın ciddi matbuatında da öyle ısrarla tekrarlanmıştı ki, ben dahi. Yirminci asrın ortasına kadar, üzerimden hiç değilse on yılın ağırlığını atacağımı, çevikleşeceğimi ummuştum: «Eli. fen ne yenilikler yaptı. Bu da olabilir. Bilhassa asrımızda doktorlukta ve hayatla ilgili kimyada ne mucizeler gördük?» diye inanarak düşünmüştüm. Hâlâ da bıı kanaatin safiyet olmıyacağınt sanırını. İleride bir gün, ağaç budanır gibi. ev tâni'r edilir gibi, eskimiş insan bünyesi de salâha uğ uyacak tır. (Meselâ su şehirlerinde kısmen bu olmuyor mu?) Biiyük İskenderin Hintte aramağa gittiği «Ebedi hayat çeşmesi» yoktur elbette! Tabiatın kanunu, nihayet ademe intikal etmemizi âmirdir. Fakat «yenileşmek, tazelenmek» tabiat kanunları arasında vardır. Fen, insanları buna daha esaslı şekilde kavuşturabile-cektir.
Peki; yenileşmekten murat? Bunu, bazıları, saçlarının dazlak kafalarında bitme i suretinde, bazıları da cinsiyet dirilmesi suretinde anlıyorlar. İnsanların akıllarına umumiyetle evvelâ bunlar geliyor. Fakat ben daha mütevazı emeller peşindeyim; ve şimidden ta-ahhüd ederim: Bir gün saçları fışkırtan ilâç çıkarsa mal bulmuş mağribî gibi hücum edenler arasına ka-rışmıyacağını.
Arzu ettiğim; faalliğimi, cevvalliğini! kaybetmemektir. Hattâ, üstat Refik Ila-litie hemfikir olarak 45 yaşı ideal yaş itabul edeceğim: O taşın «bilmek ile yapabilmek» hududunda bîr an demir atmak istiyorum.
Şairlerimizden biri
yaş., diye bir kitap neşrettiği zaman, Refik Halit, ideal yaşın 45 olduğunu ileri sürmüştü. Ben de o zaman 45 te bulunuyordum. Şimdi. ileriye ve geriye bakarken, Refik Halit tarafından tâyin edilen Ömür doruğunun hakikaten o nokla olduğunu, ondan sonra tedenni başladığını kabul ediyorum.
Tedenni tepetaklak değildir. uçuruma yuvarlanır gibi değildir, hayır. Fakat meselâ daha fazla yemek cinsi seçiyorum. O yaşta bir solukta bütün bir gün yürümek kabiliyetindeydim, şimdi düşünürüm. O yaşta is- ___
kelelerin burnundan denize la-ştığı için öğrenciler kısım kı-atlamış, ilerilere doğru yüz-.sim Anadoludan şehrimize gel-müştüm, şimdi yiizemem. mefie başlamışlardır. Bunlar “ ■ ............eski yurllanna alınmadıkların-
dan müşkül vaziyete düşmüşlerdir.
Bilhassa kız öğrencilerin durumu daha fenadır. Bu vaziyet
mütehassısı
Bütün tuzlaları gezecek
Tekal idaresinin tuz mevzu-undakl programını gerçekleştirmek maksadlyle Amerikadan davet ettiği Arthur Wolf adındaki tus mütehassısı dün şehrimi» gelmiştir. Mü t eh ussu A-nadoluya çıkacak ve idarenin bütün turtalarını gezip tetkik ettikten sonra bir rapor hazırlayacak tır. İdarenin bu husustaki gayesi tu® ihraç edecek duruma girmektir. Bunun için de tuz İstihsalini arttırmak lüzumu üzerinde durulmakta, Çeşme tuzlası istihsalinden bir kısmının İstanbul®, diğer bir kısmının da dış pazarlara sevke-dlimesine çalışılmaktadır. Ayrıca Amerikadan kredi alıp Yavşan tuzlası tesislerinin tevsii de düşünülmektedir.
rt Anadolubisarı» bir haftaya kadar geliyor
Şehir hatları İşletmesi tarafından Hollanda ya ısmarlanmış ve şimdiye kadar beş tanesi gelip servise girmiş olan allı yeni vapurun sonuncusu olan «Anadoluhlsarı» Malta yakınlarına kadar gelmiştir. Gemi bir hafta sonra limanımızda bulunacaktır.
Tekelin alacağı üzümler
Verilen malûmata göre Tekel idaresi bu yıl rekoltesinden alacağı üzümler hakkında hazırladığı programın tatbikatına girişmiş ve Ege bölgesinde üzüm alışlarına başlamıştır.
«35
Kuduz hastanesi
Eski Beyoğlu hastanesi binasının bir kısmını İşgal etmekte olan Kuduz hastansel, Cağaloğ-lundaki eski bakteriyoloji haneye taşmmağa devam etmektedir. Hastane eşya ve malzemesinin mühim kısmı nakledilmiştir. önümüzdeki hafta müessese yeni binasında faaliyete başlıyocaktır.
Maliye Bakanı »eldi
Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksal dün Ankaradan şehrimize gelmiştir.
Talebe yurtları
Şehrimizdeki talebe yurtlarında kalan yüksek okul ve üniversite öğrencilerinin sayısı hayli fazladır. Üniversite merkez binasının arkasındaki yurt binasının maili İnhidam olduğuna dair üniversite rektörlüğüne raporlar verilmiştir. Dört yüze yakın öğrenci bu yurtta kalmakta İdi. İmtihanlar yak-
miiştüm, . ...
O vaşta, tahammülümün üç misli işi yüklenmiştim, şimdi ancak iki mislini yüklenebilirim. Misaleri çoğaltmıya-yım: Her ölçü ona göre!
Eğer Pasteur Enstitüsü-.yort müdürlüğüne anlatılmış-nün müdiirii o müessif tek- tır- Yurt müdürü meseleyi alâ-zibi neşretmeseydi, eğer as-’ İhlarla görüşmek üzere dün pirin hapları gibi gençlik akşam Ankaraya gitmiştir Ala-hapları eczanelerde satılsa cağı netice merakla beklenmek-ve bunlar çeşit çeşit, doz doz olsaydı, beni birdenbire yirmi. hattâ otuz yaşlarının zi* vanasızlığma ve azap verici ihtiraslarına atacak tehlikeli ve şiddetli haplardım yutmazdım. Söylediğim gibi, 45 yaşına bir müddet demir attıracaklar hangisi ise, onları tercih ederdim.
tedir.
(Vâ - Nu)
Sabah Gaz eteleri Ne Diyor?
Fikret ve Nâzım Hikmet
Ahmet Emin Yalman VATAN* da yazdığı makalede Tevfik Fikret’in ölümünün yıldönümü münasebetiyle Nâzım Hikmetin d uruma udun bahisle diyor U:
e Aon n Mille ı in yetiştir idi en büyük Türk şairlerinden, Türk diline en iyi tasarruf edebilen mahdut İnsanlardan biri; usun yıllarda- zindanlarda süründürülüyor. Bu hail günün birinde tarih, bütün bir devir İçin bir leke diye kabul edecektir.
Nârim Hikmetin haksız yere hapsedilmesi; komünizme karşı bir tedbir değildir. Tam bir gaflet içinde ona hizmetten başka bir şey sayılmaz. Hapiste bulunan. mağdur bir Nazım Hikmetten komünist ajnalan ancak kuvvet alırlar, uğradığı haksızlık tâmlr edilen, normal hayata karışan, hastalıklarının tedavisine imkân verilen bir Nâzım Hikmet: ancak memleketteki içtimai huzurun ve berraklığın bir desteği olur. Nâzımın haksız hapsi ve muhitin buna karşı gösterdiği alâkasığlık, dünyanın her yerinde bize karsı tesirli bir silâh olarak kullanılmaktadır.
Nâzım Hikmete karşı devam eden haksızlık ve alâkasızlık, tasavvura sığmaz bir şeydir. Kanuni bir cemiyet içinde böyle bir hale cevaz verilemez. Türk adliyeslnl bir vatandaş sıfatiyle vazifeye davet ediyorum. Büyük haksızlığın tâmiri, yalnız Nâzım Hikmete, yalnız Tük kültür ve edebiyatına karşı değil, tarihimize karşı da bir zarurettir. Bilhassa ki işin içinde sarsılmış bir sıhhi vaziyet, tedrici bir ölüm tehlikesi de vardır. Kederden gözleri kör olmuş bir anne, desteksiz bir aile âdalet bekle-
m ektedir.
Umumi efklnn da bu davayı kendine mal edeceğini ve yirmi milyon Türkün büyük bh Türk şairinin lam diniyle haksız yere hapis ve eza görmesinden Beri gelen ağır bir mesuliyet hissini sırtında taşımağa ran otmıya-eağını kuvvette umuyoruz^
A
Namzetlere dikkat
Ulunay YKNİ 3ABAH'taU fıkrasında İstanbuldan iffet Hatim Onu ite Meliha Avni ha nimla -rtn namzet gösterilecekleri şayiasından bahiste dJyor M:
Bir kimsenin milletvekili olması için mensup olduğu partiye sadakatle bağlanması kâfi değildir. Onda başka kabiliyetler olmak lâzımdır. Kaldı ki İktidar partisi bu iki hanımı bağlılıklarından dolayı fazlaaiyle mükâfatlandırmıştır. Meselâ Maliha hanımı belediye daimi encümenine tâyin eylemiş, daimi encümenin de şu bedbaht İstanblun ne hale koyduğu her gün göz önünde duran hakikatlerden anlaşılmaktadır.
Büyük Millet Meclisi (tevzi-1 mükâfat» kürsüsü değildir. Siyasi emellerin tatmin edileceği bir imaret değildir, Büyük Millet Meclisi, Türk camiasının bütün varlığını bağladığı milli bir kıb-legâhtır. Oraya milletin reyi ile gidecek olanlardan hizmet beklenir.
iffet hanımı bilmem: fakat Meliha hanım kızımızın milletvekili namzedi olabilmesi İçin evvelâ belediye denilen bu kör dövüşünün memlekete ettiği fe-nalhktan teberrl etmesi lâzım gelirdi. Bir daimî encümen âza-sınm milletvekilliğine namzet olabilmek kudretini kendinde bulmasına şaşmamak elden gelmez.
Veremden korunma
Dr. Nureddin Onur verem aşısının mahiyeti ve tatbikatı hakkında izahat verdi
Şehir Hıfzıssıhha müessesesı müdürü doktor Nureddin Onur dün saat 11 de Etıbba odasında bir basın toplantısı yapmıştır. Toplantıda bilhassa B.C.g verem aşısının mahiyeti ve memleketimizdeki tatbikatı etrafında malûmat veren doktor Nureddin Onur demiştir ki:
— Esasen mühim bir dâva olan verem meselesi bilhassa l-klncl dünya harbinden sonra ehemmiyetle ele alınmıştır. Son harbden sonra dünya sağlık İşleriyle meşgul olan teşkilat, her memlekette sağlık İşlerini düzen ieyen organlarla elele vererek karşılıklı yardımlarla verem me selesini halle çalıştıkları zaman ilk tedbir olarak veremden korunmayı hedef İttihaz etmişlerdir.
Veremden korunmak için bu-
Linyit kömürünün kapalı yerde bulundurulması neden yasak edildi?
Ankara 18 (Akşamı — Belediyenin kapalı yerlerde linyit kömürü bulundurulmasını yasak etmesi şundan İleri gelmiştir. Birkaç gün evvel Ziraat bankasının kapalı yere yığdığı linyit kömürleri ateş almıştır, İtfaiye müdürlüğü yaptığı ted-kikler neticesinde kömürlerin
Muhalif partiler seçime iştirak etsin etmesin... İktidar partisi namzetlerini gayet iyi tartmasıdır iyi seçilmiş namzetler Mr partiye yüz aklığı verirler. Partileri Kayıtlatan, ona taraftar kaybettiren namzetlerde ki İsabetsizliktir. Bu itibarla iktidar partisi muhattflerti) «eşime iştirak etmemelerini bir fırsat bilmemeli, bilâkis namzet listelerinin filerinde mümkün okluğu kadar fazla düşünmeli. Bizden söylemek...»
A
Demokrasi kaidelerine hep beraber itaat ediniz
Cihat Baban TASVİR1 d e yU-dığı başmakalede muhalefetin hiç btr »man kanun dışına çıkmağı düşünmediğinden, bunun aksini akla getirmenin bir vehimden ibaret olduğndau bahsettikten sonra diyor ki:
(Bu sütunlardan biz de kendisini temin edelim kİ, vatandaş düşmanlık istemiyor. Fakat bu düşmanlığı bütün mâsaiyle , Azak gibi tanın istemiyor. Yani iktidardaki züm —•••■
renin de halka düşmanlık yapmasını ve halk kendisine rey vermiyecek diye onu düşman ve nankör telâkki etmesini İstemiyor. Halk biliyor kİ, velev haklı dahi olsa, bugünkü ahval ve şartlar İçinde, memleketi bir fırtınaya atmanın, hiç faydası yoktur. Memleket perişan olduk tan sonra haklı olmaktan ne çıkar?
Halkın İstediği tek şey. kanunun seyyanen tatbik edilmesi, ve seçimlerin dürüst cereyan ederek neticeye partilerin mutavaat eylemeleridir. Bunun anahtarı da Halk Partisinin yani bi2zat onun Başkanı olan İnönü'nün elindedir.»
Engelli atlı yarışmalar
Yarışlara 20 binici, 40 konkur atı kaydedildi
ÜU14J!lSlL\7jJ|
Plânlı İstanbul
Sehir Meclisi bu ayın son haftasında olağanüstü toplantıya çağırılmış. Hazırlanan imar plânları müzakere ve tasdik edilecekmiş. — Fesuphanallah! Sanki
Amerikaya afyon satışı
Nevyorkta bir kurulacak
Bu aşı kimlere yapılır?
Bu aşL verem mlkrobiyle bulaşmamış olanlara yapılır. Bunu tüberkülin teamülü denilen bir vasıta He anlamak kabildir. Bu teamülün tatbikinde menfi netice veren bünyeler vereme karşı korunma kabiliyetinden mahrum olduğundan bunlara mutlaka aşı tatbik edilmelidir. Bu halde yaş kaydl yoktur. Küçük çocuklarda tüberkülin teamülü yüzde 90 civarında menfi netice verir. Bu sebeple çocuklara bu aşının tatbiki daha lüzumludur.
Tekrar edeyim ki B.C.g aşısı mutlak s______________________
surette zararsızdır. Aşının yapıl-, dığı yer de çiçek aşısındaki İz- | den daha azdır. Bu aşı, İstan-
büro
Toprak Mahsulleri Ofisi A-merlkaya afyon satmak üzere senelerdenberl kullandığı bir mümessilin İşine son vermiş ve aldığı yeni bir kararla bundan sonra Amerikadaki afyon satışını Nevyorkta açacağı yeni bir şubeyle yapmayı uygun g~_ müştür. Ofis umum müdür ........................__________________
muavininin b. teakllâtm basın»' hüktact'Tabmlieiıı-
KUrllmral tensip edilmişte. Bu diin !..7..t,„,|zı. Mldltildl-
Şehrimizde 19. 20 ve 21 ağua-. şimdiye kadar tasdikten çiti» günleri Maslak yolu üzerin- |(an jmar plânlan tatbik ede Ay&sağa kasrındaki süvari dildi, şehrin bir kısmı plânlı okulu atlı yarışmalar alanında mamure haline geldi de geri yapılacak olan Engelli atlı ya-(kalanını tamamîâhıak îçin rışmalar için gerekli hazırlıklar istical ediliyor, tamamlanmıştır. Ankaradakl ı Ruhsatiye ’—* ’
binicilik ekibi de bu yarışmala- ğînden gayr*_______ ___
ra İştirak etmek ü2ere Istanbu- akıl erdiremediğim İmar ila gelmiştir.
Bu yarışmalara katılmak ürere 20 binici ve 40 konkur atı _
kaydedilmiş ve kayıtlar kapan-! yenilerini mi yığmak mıştır. yorlar?
Biniciler arasında yarbay Zl- Şehrin her tarafında inşaya Bora. Bnb. Eyüp Öncü. Bnb.1 at alabildiğine hızlanıyor. Salm Polatkan gibi uluslara»-! Ne Plâna bakan var. ne sı atlı yarışmalarda muvaffa-1 programa. İnşaat sahipleri kiyetler kazanmış ve tanınmış kendi başlarına buyruk ol-binicllerlmlz bulunmakla bera- dular, herkes keyfince haıe-ber, Roterdam atlı yarışmala-] k^t ediyor. Caddelerde, so-nnda birincilik kazanan Ziya; bakaralarında yerden biter — ' -~ıntnış genç binici-
lerimizle milli binicilik ekibine seçilmeğe lâyık daha başka genç subay binicilerimiz de vardır.
Biniciler yarışmalara bir İlâ dört atla katılabileceklerdir. Atların çoğu Karacabey harasının yetiştirdiği yarımkan. diğerleri de eskiden ve geçen sene Avrupadan getirtilen ve binicilerimiz tarafından terbiye edilmiş olan kıymetli atlardır.
İstanbul. İzmir ve Ankaradakl yarışmalarda derece alacak binicilere mükâfat olarak dağıtılmak üzere 10.000 lira ayrılmıştır. Duhuliyesiz olan bu yarışmaları bütün halkımızın kolaylıkla gelerek görebilmeleri için her türlü tedbirler alınmış, ayrıca yarışma günleri öğleden sonra normal otobüs seferlerinden başka saat 15.00 de başlamak üzere Taksim ve Sanyer-den Ayacağa kasrındaki süvari okuluna özel otobüs seferleri eklenmiştir.
Bu yarışmalar 1950 yılında Av rupa uluslararası atlı yarışmalarına gidecek milli binicilik e-kiblne girecek binicilerin seçilmesi için yapıldığından çok çetin ve heyecanlı olacağı tahmin olunmaktadır.
Karagümrükte serseri köpekler itlaf edileli
Birkaç gün evve! Karagüm-rükte başıboş köpeklerin çoğal-8°.r‘ i dığından şikâyet etmiş alâkalı-| lârın nazarı dikkatini çekmiş-
.. • kırtasiyeciliğinden gayrı ne iş yaptığına
daresinin tozlu raflarındaki plân istifleri evrak mahzenine nakledildi de yerlerine .............. “ ‘ isti-
nı yıktırmak için belediyenin elinde kuvvet var mı?
Irgat zevkini temsil eden kaba saba, çarpık çurpuk beton külçeleri güzelim Boğaz sahillerini yüzüne bakılamaz hale getirdi ve getirmekte devam ediyor.
Kâğıt üzerindeki gayretlerin birazını da şehrin güzelliğine hasretsek daha iyi olur.

veremaen Korunman ıçm ou-
gün en müessir tedbir B.C.g aşı- bu*. Ankara ve îzmlrde tatbik e . sidir. Milletlerarası teşekküller,! dilmektedir, tstanbulda aşı tat___________________—______rn hlkfll.ı hal/!i»lndün «Imdlv» Bk-!» — J
münosebette ilgili çevrelerde çeşitli mütalâalar İleri sürülmektedir, Piyasanın kanaatine göre ofisin bu işi orada bir şube açmak suretiyle başarmasına imkân yoktur. Bundan başka cuc uu u w «o. *^ne son T®rilm|§ olan ecnebi »Sfe lâjdal”™ 7a"İ l'1“rı,f«|l Sübdl en büyük rakı-bimlz olan Irana gitmiş ve dört senedenberl afyon ihraç etmi-yen bu memleketten afyon mubayaa edip toprak mahsulleri ofisiyle rekabete girişmek için teşkilât kurmağa başlamıştır.
Diğer taraftan verilen malû-________ u mata göre böyle mühim bir ka------j da rar m ırk en Nevyork ticaret Bunun do aCaşemlzin fikri dahi sorulmamıştır.
ğine göre derhal faaliyete gecen ekipler, ba havalideki serseri köpekleri itlaf etmişlerdir.
o-
Avrupada verem mevzuunda 50, blkatı bakımından şimdiye ka-milyon insanla meşgul olarak^ dar kontrolden geçenlerin sayı-, bunlardan 15 milyonu aşı ile ve ~ remden korunmağa teşebbüs etmişler ve faaliyete geçmişlerdir. Bu faaliyet sahasına Türkiye de dahildir.
Bizde veremin tahribatı ve ge niştiği hakkında resmi makamlar kâfi açıklamalarda bulunmuşlardır. Türkiyede B.C g İle veremden korunma İşine geçen senenin sonunda başlanmıştır. Bu aşı daha evvel rle bizde kul tanılıyordu, O zamanki usule göre aşı. yeni doğan çocuklara ilk on gün içinde ve ağızdan vermek suretiyle yapılırdı. Fakat tecrübelerden bu şekildeki
i,»»., yapıimaıctaaır. ^ennmızae öu- w«m uwv»m yum grupu-M J "'ert«"k ’• Tekel Tebrlkalar. I, »un topLanmaşı karkrlMtall-çilerine de aşı yapılmıştır. Aşı- mıştır. Bu toplantının pazarte-lar Ankara Refik Saydam Ens- sİ günü yapılması muhtemeldir, tifüsünde hasırlanmaktadır. Aşıyı parasız tatbik ediyoruz. İstanbul teşkilâtında 12 doktor ça lışıyoruz.
Bütün dünyı^a veremden ö-
--------------|
>' sı 20 binden fazladır, şimdiye
. kadar aşılananların sayısı (
5 bin civarındadır.
j çoğunu çocuklar tenkil ediyor. 1
Aşı istasyonları
' Bu aşıyı şehrimizde yapan İs-' Lasyonlara gelince: Galata Kule dibindeki Hıfzıssıhha mües-
Şehir Meclisi parti grupu toplanacak
__ _______ ______________ Ekmekler hakkında alınan
sesesi, Haseki Poll kliniği, Üskü belediye karan etrafında fırın-dar sağlık merkezi, Beşiktaş A- cıların vaziyeti, ve ekmeklerin karetlerdeki Sağlık merkezi, Şiş vezninin ti 00 gramdan fazla ol-li Halkevi. Altıncı istasyon da »'aması hakkmdaki son karar-Sen jorj hastanesidir. Ayrıca name belediyeyi memnun et-k Alpullu şeker fabrlkaslyte Here- memlştl. Bu hususta görüşmek ‘ ke dokuma fabrikası işçilerine ve gereken cevaplarla tekliOcrl de miiessesenılz vasıtasiyle aşı ticaret bakanlığına bildirmek 1 yapılmaktadır. Şehrimizde Sü- üzere şehir meclisi parti grupu-
liyetinin ancak yüzde 30 olduğu anlaşıldı. Sonradan bu aşı, ağız yollyle değil de deri İçi yoliyle verilmeğe başlanınca ko rtıma kabiliyeti yüzde 95-98 kadar yükseldi. Son şeklin di-j ğer bir faydası da yeni doğmuş | çocuklar yerine her yaşta olan ,,, lara kabin taiblk bulaamasıdır.l M»s’ 18 , yıslle İstanbul uknık ünlversi-
Bu a„n.n yapitamnnlakl mak' ’°"‘İU’ ‘'«•»»« S*» »ar ye- , m |nıaM takU.ırslndbn bir
sat rtrudu .mm mikrobuna1? s“‘bIr buyet bu havalide bar. tetkik-
karıı hassas hale eellnnek-jölraektedlr > tir. Bu hassasiyeti kazanan' *
bünye, sonradan .Sfteesk « Kıbrıslı öğretmenler rem mlkroplariyle mücadeleye , . i ‘n.*ı
hazırlanmış olur. B.C.g aşısı vü İzmir e gittiler
, Bir müddettenberi şehrimizde
çocuklar yerine her yaşta olan
Ege bölgesindeki
I zelzele tetkikleri
■ Egebölgesindeki zelzele dola-
I
W
Masal!
Belediyemiz çene kollan sıvamış, yeni bir hamle hazırlığına başlamış. Belediye Başkanı, şehirde bir ekmek fabrikası kurmak hususunda tetkikat yapılmasını alâkadarlara bildirmiş.
Gazeteler izahat veriyorlar: Fabrikada pişkin, muntazam ekmekler yapılacak, kantlara sarılı olarak şehrin her tarafına dağıtılacakmış.
Şahın kızı sihirli yüzüğün taşını yaladı. Arap karşısına dikildi:
■— Lebbeyk sultanım!
— Bir ekmek fabrikası istiyorum.
Ve ertesi sabah kahvaltıda fabrikadan taze çıkmış ekmek önüne getirildi!
Biz o masalları senelerce dinledik ve kim bilir daha kaç yıllar dinliyeceğiz?!...
Cemal Refik
Bir aileye ayda 469,5 lira lâzım!
İstanbul Ticaret ve Sanayi
dasının hazırladığı yeni bir geçinme endeksine göre, ana, baba ve üç çocuklu bir aile geçen ay 489,5 lirayla geçlnebilmlştir. Haziran ayında 393.5 lirayla geçinebilen bu aile 24 lira üzerinden kira vermekte olduğu evi değiştirmiş ve taşındığı başka bir evde 100 lira üzerinden kira ödemeğe başlamıştır. Kira ücretinin değişmesi karşısında bu ailenin geçinme masraflarında umumî olarak 76 liralık bir artış hasıl olmuştur. 1938 yılında bu aile 114 lirayla geçinebUlyor-du,
Bu sene temmuz ayında mezkûr ailenin yaptığı umumi mas raflar geçen senenin temmuz ayının umumi masraflarına nls betle yüzde 15 fazladır.
1949 İstanbul kon-kurinikleri başladı
Süravt okulunda 1949 yılı ts-1 tan bul konkur ipiklerlntn dre-saj kısmı yarışmaları dün yapılmış vc bu yarışmalara 20 süvari subayı katılmıştır.
Yarışma neticesinde Sv, Y?.t> Salih Koç Aşkın adındaki atı He 400 numaradan 315 numara alarak birinciliği, Sv. Yzb. Ekrem Birgören Zeybek adında ki atı İle 313 numara alarak I-ki netliği. Sv. Vzb Tevfik Yücel Yalçın adındaki atı ile 312 numara alarak üçiîncülğü, Sv. Yzb. Tevfik Yücel Öztuna adın dakl atı ile 311 numara alarak dördüncülüğü kazanmışlardır.
Konkurlpiklerln çetin olacak olan engel atlama yarışmaları
İ
Kanadadan gelen buğdyalardan 5 tonunu taşıyan bir mavna battı
Kanadadan gelen buğdaylardan 5 tonu, evvelki gece denize dökülmüştür. Limanımızdaki bir Kanada şilebinden yüklediği 5 ton buğdayı bir römorkör vasıtasiyle boşaltmağa götürmekte olan bir mavna, evvelki akşam. Köprü altından geçerken köprünün ayağına çarpmıştır. Baş tarafı parçalanan mavna, su almağa başlamış ve biitün kurtarma gayretlerine rağmen, içindeki 5 ton buğdayla beraber sulara gömülmüştür.
Çanakkale vapur seferleri
ÇanakkaleiUer tarafından gösterilen arzu üzerine Denls-yolları İdaresi bu hattın vapur seferlerini yeni baştan tanzim etmiştir. Yeni programa göre vapurlar Çanakkaleye pazartesi. çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri uğrayacaklardır.
ler yapacaktır. Bu tetkiklerin neticesinde bu bölgede yapılacak bina, köprü ve tesislerin inşasında zelzeleye karşı yapı malzemesi ve tekniği bakımın-aan alınması gerekli tedbirler
Millî Eğitim Müdürü
Ankaraya gidiyor
MllH Eğilim Müdürü Murat kapalı yerde bulunmasının bu-
Uraz bu aksam Ankaraya ha- na sebep olduğu neticesine va- cudda bu hassasiyeti temin
raket edecektir. Murat üraz,1 rarak keyfiyeti bir raporla be- der. Fakat aslâ hastalık
Ankarada şehrimizdeki okulla- tediyeye bildirmlştiı
nn yeni öğretmen kadroları ve dc ayrıca yaptığı teuKiKierae ıımsrop aıaras nossasıyeı naza u>uu «aı»u»u *ıc »umaıc ü>vuu»- ...,o...nyu3aKU r»wımua ou««uı unu- | »•',»>.■»« --•
çeşitli ihtiyaçları hakkında a- aynı neticeye vardığından ka-1 nanlarda verem olmak tehlikesi terdir. Özden. Y. Müh. Ali Tuğtekln ve iu yarışma alanında yapılacak, latya vali muavini Celâl ızginin
l&kalı zatlarla görüşecektir Mu pah yerde linyit kömürü bulun-' mevcut olduğu halde B.C.g İlci îzmlrde fuarın açılışında bu- Y- Müh Bekir Tekinaip'tan ve bu yarışmalara saat 16 da tâyin edileceğini yazmıştık. Gö-1 ' .................. lunduktan sonra memleketle- müteşeklı
e-
k keyfiyeti bir raporla be- der. Fakat aslâ hastalık yap-' misafir bulunan Kıbrıslı öğret- tesbit edilecektir Heyet Ord. yann ve ayrıca 20 vc 21 ağustos
reye bildirmiştir Belediye ma®. Bu .sebeple hastalardan menler dun saat 15 de kalkan Prof. Y. Müh. Ihsan İnan'ın günleri Maslak yolu üzerindeki
ayrıca yaptığı tedklklerde mikrop alarak hassasiyet kaza1 Ordu vapuru İle tamire gitmiş- başkanlığından Y. Müh Kemal Ayasağa kasrında Süvari oku-
neticeye vardığından ka-' nanlarda verem olmak tehlikesi terdir. Özden. Y. Mtih. Ali Tuğ tekin ve |u yarışma alanında yapılacak
Belediyede münhal reis muavinliği
Belediyede münhal bulunan ;üçüncü reis muavinliğine Ma-
iur.au IU ÇUl UŞta». K( ir mu pujl yviuc llliyiu «UlItUIU UUlUll- UICIVllV UIUUI^II liail.ll i; isv »uuıeee »y.uv.ns.» --- -.......... f----- ev erse ..pnr.ss... --vsu. V ev ■■— -- .. , .
rat Uraz ÖniiT>i’rzdeki hafta ba- durmağı h?ledlye yalakları içi- aşılananlar da hasta olmak ihtl- lunduktan sonra memleketle- müteşekkildir ve pazartesi gii- başlanacaktır. Duhuliye serbes- riilen lüzum üzerine bu tâyin gında dönecektir. * , ne almıştır, j mali ortadan kalkar. * ’
ne almıştır.
| rıne döneceklerdir. nü İzmir'e harekte edecektir. , tir
|şimdilik geri bırakılmıştır.
Siılîlte 1
OjAM
19 Ağustos 1919
Açılı; RÜaü sergiden bir görünüş
Beşiktaştaki ilkokul sergisi
Her çocuk re»im yapabilir mi? — Mevzuların intihabı re metotlar — Okullarda kabul edilen yazı tipleri ve muvaffakiyet şartlan — Terkedilen usuller
I — Çocukları resme nasıl başlatıyorsunuz?
— Dördüncü sınıfa kadar çocuklara sadece 1 vay alî resimler yaptırmalıdır, Bu devredeki
Beşlktaş Barbaros okulunda I açılan ilk okullar sergisini ziyaret etliniz mİ? Bir haftadan beri binlerce kişi tarafından gezilen bu sergi cidden görül-’ . . mege değer. Buraya 150 okul- çocuklarda heniis perspektif dan otuz bine yakın öğrenci teşekkül etmediği için bakarak taraf ıııdan hazırlanmış resim- , resim yaptırmanın faydası yok- ( terle yazılar duvar gazeteleri, tur. Okula yeni başlayan ço- ( kızlar taralından yapılmış na-jcuklar bile bir insanın veya kış vc dikiş işlerile abajörler,1 koyunun bir ağaçtan veya bi-| çamurdan, tahtadan, telden ve nadan daha küçük olduğunu mukavvadan oyuncaklar, âletler ( bildikleri halde resimlerinde bebekler vesair eserler görecek- aksini yaparlar. Bu hal unların Kiniz. Bunları yapanlar 7 ilâ 12 gördükleri gibi resim yapnıa-yaş arasuıdaki çocuklardır, ılıklarını gösterir. Çocuk 10 ya-Sergiyi gördukun sonra bura-' çından itibaren tabiatı hakiki (in teşhir edilen şeyleri hazır- çehrrsiie görmeğe başlar ve layanların sâdece çocuklar ol- onda üçüncü buut fikri teşek-dıığunu düşünmek insanı hay- kiıl eder. Bakarak resim 4 ve rete düşürmeğe kâfidir. 15 inci sınıflarda mevzu olabi-
Sereintn hazırlanmasına ve r' gebremizdeki İlk okullara. ,t,a ?“»«"■" ™-
». resim »e M dereleri SSrerl- bd]‘“er'- (*«»-
mine nearet eden mülettls d"k,‘‘" elerde» seçim ad, r.
görüştüm. Me"e,a yangm. cıuğun, istasyon,1 : geçit resmi, hayranı, satıcılar ’ çamaşır yıkamak... gibi mevzularda hemen her çocuk muvaffak olur. Hülâsa her mev- ( zuda ayrı teknik ve her teknikte ayrı mevzu, hayalin tahriki ve tasavvurların çeşitli fırsatlar , la canlandırılması muvaffakiyeti temin eder. Bu sergide : gördüğünüz resimler bu metodu tatbik eden öğretmenlerin BÜzel mesailerinin neticesidir. Resmi sadece kurşun kaleme inhisar ettirmek, çalışmayı tahdit etmek çocıık yaratıcılığını öldürmek olur.
Osman Yalçın İie
Bana şu izahatı verdi.
— Eskiden güzel resim yapmak. gfızcl yazı yazmak bir kabiliyet ve marifet İçi telâkki edilirdi. Öğretmenler sınıflarda bu kabiliyeti gösterenlerle meşgul olur, diğer öğrenciler kaderlerine küscrlerdi. Bu telâkkinin yanlış olduğunu ispat ettik
Bir çocuk tek renkle resim yapamıyeJiilir. Bu. o çocuk hiç resim yapamaz demek değildir. Onun da bu işte muvaffak olacağı sahalar vardır. Böyle bir çocuk meselâ sulu boya ile, yahut yapıştırma kâ-fat He mozayık ile kalem boya ile veya bunlardan birisile çalışmaktan muhakkak zevk duyacaktır. Yahut önüne koyduğunuz örneği güzel çizeuıeyen çocuğa tatmağa bildiği ya mini Bunlardan birinde başarı göstereceği muhakkaktır. iŞ ve yazı dersinde de aynı şekilde ha-,1 reket etmelidir. Çocuk mükav-, bıra,Q,mt?₺*r- Bugün vadsn kutu yapmaktan hoşlan- m,z-da u?n’el harf1er- d» el yamayabilir. Ona cam işleri, pa- Jası’ el y8S1S! diye s tip taies baskısı, fırça basmaları, ya,J örtüyor. Aynca deko-kola ve su kâğıdı İşleri yaptı- rat!t S’aa çalışmalarına da yer ursanız bunlarda muvaffak o- ^^diyor. Yen cSrctlmîr.dcki iacakıtr. 1 Kalemle düzgün yazamıyantara dekoratif yazı yazdırmağa gay-
hayali resim çalışın»:.
bir
gördüğü çizmeğe
yap-Yahut 1 ve-res-
hikâyenin rüyanın teşvik ediniz.
Yası öğretimine gelince: Bu sahada henüz bir anane kuramadık. 928 de kabul edilen yeni harflerin öğretimindeki metot hatalı İdi, Okullarda yazı dersi, bir satırın mütemadi tekrarından İbaret İdi. Hattâ yazı bir işkence ve ceaa vasıtası da yapılıyordu. Yaramazlık eden cocuga şu kadar satır yazı yazacaksın denirdi. Artık bu mânâsız şeyler terkedilmiştir. Ayrıca 928 de kabul edilen İngiliz ve Fransız tipi yazılar da okulları-
Yazı öğretimindeki
uuuıua ınutanar. v-
Yazıda da böyledir. metot ’« reiim n
nzgün yazamıyantara dl,n aynid,r- Çocuk çeşitli imkân ____j-- baJ. lar içinde bizzat yaratmağa seyret edinti.' Merelâ* bfr papatya ^edilmelidir. Bu sergide gördüğü şiirini, etrafı türiii çiçekler ve|""* **“ *’
papatyalarla süslenmiş olarak yazdırmağa kalkarsanız çocuk bundan hoşlanabilir ve ton derse onda alâka uyanabilir.
Hülâsa resim, iş ve yası öğretiminde esas, çocuk ruh ve alâkasını, onu cczbedecek şekilde sevk ve idare etmek ve onu çeşitli tekniklerle çalıştırmaktır. Böyle hareket edildiği takdirde sınıflardaki istidatsızlar azalacaktır, çünkü bu derslerin türlü teknikle rinde muvaffak dkunjyacak çocuk yoktur. Çocuklara bilhassa çalışmalarında tamamen serbes bırakıldıktan hissi de verilmelidir. Onlardan bir şey istenirken, istemesini bilmelidir. ' Bu suretle hareket edildiği tak- J dirde çocuğun eserinde şahsiye-11 tl belirir. Bu derelerde kopyacılık katiyetle yasak edilmen ve çocuğu şahsi faaliyete sevke-decc-k fırsatlar yaratmalıdır, öğretmen çocuğa teknik yar-fiımlarüa bulunursa musaffa-1 kıy e t şartlan tamamlanmış o-
nüz yazılar da bu suretle elde edilmiştir, bunları da kâfi Gelecek senek! eser nn bu yıldakinden olmasını istiyoruz.*
Müfettiş Osman ecelerinden gelecek açılacak sergilerin daha ketnmel olacağını ,_______________
miijdeliyebiilrlz. Sergi 15 eylüle kadar açık kalacaktır.
Sadrddin Gökrepın
Bununla beraber bulmuyoruz, ve yazda-daha iyi
GÜNER ÜNAFDIN
11 e
Yüksek Mühendis
SÜAVİ İYİCE
Evlendiler
1« - VIII - J9O
Yalçm'ın senelerde nrii-şi indiden
K
İCLİDE Elit AN OS
LİITFİ KOKSAL
Nişanlandılar.
18/
OTO GRAI FU il IÂI 1İSEI LER
Şarkı söyleyen gemi
Fransada birçok sanatkârlar eski bir mavna satın alarak bunu seyyar bir ev pekline sokmuşlardır. Burada oturanlar arasında şaz çalanlar, şarla sövliyenler çoktur, Bu sebeple mavnaya «Şarkı Söyliyen Gemi-, adı verilmiştir. Sanatkârlar mavnayı nehirlerin akıntısına bırakarak Fransayı Akdenize doğru katedeceklerdir. Yukarıda mavnada yerleşenlerden bir grup görünüyor.
Nevycrk’un geceleyin bir uçkalau görünüşü
Husnu Zaım’in tevkifinden sonra nakledildiği Meı-
} Son zamanlarda bir anıe-' 11 yal neticesinde erkek olan .kızlar çoğalmıştır. Yukarıdaki resim de Amerikada Gale Mac Neeley adında bir erkek çocuk görülüyor. Bu çocuk tıbbi müdahale ile değil. berberin himmetiyle erkek olmuştur Gaîe uzun saçlari yie kıza benzemesine I karşı isyan etmiş ve berbere giderek saçları m kestirmiş-l tir.
Strasbourg'da Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının toplandığı Belediye binası.
Matrkeme Koridorlarında
Hanımlığı kim kaybet-mişde o bulmuş!
Alnında kan ve tentürdiyot bulaşık bir bez sanlı. Kara kaşlı, kara gözlü, iri burunlu, yayvan «gizli, çökük avurtlu, yayvan ağızlı, zayıf, kırk yaşlarında bir hanım. Kıya mahallenin çıkmaz sokağında pencereden pencereye akşam sohbetine dalıp arka sokaktakilerin a-yaklarına ip takan takımından.
Koridorun öbür köşesinde duran kadım hşımlı nazarlarla süzerek başını salladı:
— Nah sana, düttürü Leylâ! Baksanıza, suratından belli ne pasaklı olduğu. Karının ecinnileri çöplükte yatıyor. Temizlikten haberi yok ki. Bir bana bak. bir de ona. Hazreti peygamber e-fendimiz; «Temizlik imandan gelir» demiş. Pek severim temizliği. Hele şu yaz sıcaklarında ayda bir defa hamama gitmesem kurtlanmışa dönerim, vücudumu bir kaşıntıdır alır. Çamaşıra da merakılıyımdır ha. Elce-ğizimle gıcır gıcır yıkar, pı-nl pınl asarım çamaşırlarımı. Şurası yabancı yer olmasa, soyunsam da görseniz ten çamaşırlarımı Sakız mı sakız. On beş günde bir değişmesem içim rahat etmez. Yaz sıcaklarında desturun, fazlaca terlediğim için çabuk kirleniyor çamaşırlar. Dur bakayım, ne kadar oldu?
Gözlerini tavana dikip parmak boğumlariyle hesaplar yaptı:
— Hah, buldum. Geçen salı günü değişmiştim. Bugün tamam sekiz gün. Gelecek salı on beş ediyor. O gün bu çamaşırları sırtımda görürseniz hepiniz birden tükürünüz yüzüme. Hele odamı, yatağımı, yorganımı görseniz mis gibi sabun kokar. Aslan, yatağından belli olur, derler ya.
— Demek sende de aslan cinsî var, hanım abla?
Dudakları asabiyetle kıvrıldı:
— Beğenemedin mi yani? Aslana benzemiyen bir tarafımı bul da göster bakalım
— Estağf uru ilah, hanım abla. Haddime mi düşmüş? Maşallah, her taralın tıpkı aslan. Yalnız...
— Söylesene, yalnızı da ne imiş yani?
— $ey... «Kuyruğunu tren kesmiş» diye bir lâf vardır da...
— Terbiyesize bak. İnsanın kuyruğu olur mu?
— Hâşana... Senin üzerine söylemedim o lâfı. Sen kuyruksuz aslansın.
— Öyleyimdir zahir. Temizlikten yana aslandan bir adım bile geri kalmam- Gel gelelim, Cenabı Allah beni evirdi çevirdi de şöyle bir pis l■■■■i■■■■■■■l■■•■■■■■■
karının yanına düşürdü. A-man Yarabbi, ne pislik, ne pislik. Söyledim ya, ecinnileri çöplükte oturuyor kanilin. Kendisini de cöp tenekesinin içine soksan sesini çıkarmaz.
— O hanımla beraber mi oturuyorsunuz?
— Sus Allalı aşkına, hanım deyip de sinirlerimi depreştirme, Hanımlığı kim kaybetmiş de o bulmuş? Pislik içinde hanım olur mu?
— O bayan pislik İçinde mî oturuyor?
— İsterse cehennemin dibinde otursun. Velâkin zararı bana dokunuyor. Bizim ev çöp arabasına döndü. Altına tekerlek tak, bizi de i-çinde götür, denize döküver.
— Kavga mı ettiniz?
— Görmüyor musun başımın halini. Oklava dört parça oldu, alimallah. Bende kafa varmış ha. Nasıl oldu da dağılmadı, ona şaşıyorum.
— Sen de o bayana vurmuşsun galiba. Onun da başı sanlı.
— Vay beyim, vay! O vuracak da ben karşısında el pençe divan duracaktım öyle mi? Kafamdan kanlar sini sini akmağa başlayınca ayağımdan takunyayı sıyırmamla beraber çaat diye alnının ortasına indirdim.
— Dövüşmenizin sebebi ne idi?
— Temizlik meselesi, diyorum ya. Evin ovlusunu i-kimiz ortak .kullanıyoruz Başka türlü olmaz ki. Ben de, o da aynı avludan geçip odalarımıza giriyoruz, tşte bunun içindir kİ avluyu bir gün o temizliyor, bir gün ben. Dün sıra onda idi. Ben sokağa çıktım, akşam dönünce baktım ki avlu pislik içinde duruyor. Seslendim; «Ayol, buraları niçin temizlemedin? Ben bu pis avludan geçip de odama nasıl gireyim?» dedim. «Çok konuşma. Temizliğe o kadar meraklı isen, sokaklarda sürtüklük edeceğine süpürgeyi eline al da avluyu temizle» demez mi! Gel de ağzını açma bakalım.
Hanım ablayı dinledik, fakat öbürü ile konuşmağa vakit kalmadı, mahkeme a-çıldı.
Ce. Re.
Bir müessese mü- I dürluğ’ü için baye.nl
aranıyor
Beyağlımda büyük bir I müessese müdürlüğünü ya- g pacak yabancı lisan bilir ■■ bir bayan aranıyor. «Ak- B şana, gazetesinde D. N. I rumuzuna mektupla mü- I racaat edilmesi.______ |
■>■■■■ ■■■■■•■■■■ıı •■«■■■■■m rııııı 11101711 mı
Şehir Suyu Projeleri Yaptırılacaktır
iller Bankasından
1 — Aşağıda İsimleri yanlı kasabalar® sn etaid ve projeleri yaptırılacaktır.
Kasaba İH Haritası
1 _ Seben Bolu Yok
S — Sütçüler İsparta a
3 — Sucullu »
4 — Babaeski KIrklareli Var
5 — Pehlivanköy Yok
6 — Demirci Manisa Var
7 — Afşin Maraş a
8 — Pazarcık Yok
S — Kemertıisar »
IC — Çamardı a »
2 — Beher projenin tahmini bedeli 450C.— lira olup, bu bedele; isale tulünün 4 km. den fazla beber km. ve kesri için 100.— lira ilâve edilecektir.
3 — Projelerden istenilenlere teklif verilip, diğerlerine ve-rilemiyebillr.
Her proje İçin ayrı, ayrı ol mut: şariile; tahmini bedel he Isale tulünün 4 km. den fazla tasmına alt ilâve bedele şâmil olmak üzere yüzde tenzilât teklif edilecektir.
4 — Muvakkat teminat beher proje İçin 30D.— Hradır.
5 — Teklif mektuplarının 25 Ağustos 1949 günü saat 12 ye kadar Bankamıza verilmesi şarttır.
Postada veya sair surette vukubuiacak gecikmeler kabul edilmez
6 — 26 Ağustos 1949 günü saat 15 de Bankamız ihale komisyonunca yapılacak ilk lnc?lem’’ sonunca idare meclisince tasdik edildikten sonra ihale kesinleşecektir.
7 — İhale evrakı 5— Hra bedel mukabilinde Bankamızdan alınabilir.
8 Eksiltmeye girebilmek irin Bayındırlık Bakanlığından Yüksek Mühendis olduğunu ve en az bir şehn suyu projesi yaparak lasd>k ettirmiş bulunduıın • •v-terir bir iştirak vakası getirmek serttir.
9 — Banka ihBİeyi yapıp yapmamakta ve işi dbedi^ine-
vemıekte serbesttir. il 1843)

Biryanlışkararbumillete 40 milyon lira harcatıyor (------------------------------
Maltepede kurulmasraa karar verilen ve tahsisatı da bundan evvelki hükümetlerin teklifiyle Büyük Millet Meclisinden geçirilen sigara fabrikaları lüzumsuz bir lükstür. İstanbıılıla mevcut muazzam Cibali fabrikası ylc memleketin en zengin tütün istihsal bölgelerindeki sigara fabrikalarını takviye etmek dururken. 50 milyon lira sarfederek yeni sigara fabrikaları yapmak israf değil de nedir?
Tekel İdaresi 50 milyon Ura sarf ederek Mal tepede muazzam bir sii’ara fabrikası kurmağa karar vermiş ve bu kararım büküme te kabul ettirerek bilfiil teşebbüse bile girmiştir.
Hiç şüphe yok ki Tekel İdaresinin gösterdiği mucip sebeplerde birçok parlak vaitler ve bugünkü fabrikalardan daha modem ve daha randımanlı ’/e daha iyi vasıflı sigaralar, daha lüks ve dana cazip sigara paketleri imal edileceğine dair rakamlar ve vesikalar vardır.
Ancak böyle güzel bir gaye t-le başlanan bir hareketin takdir edileceğini. Türk tütünlerine değer kıymet verdirecek bir teşebbüsün makbule geçeceğini ve hattâ destekleneceğini çok I-yi bilen müteşebbisler maalesef zamanı çok fena Intlhab etmişlerdir.
çünkü, memlekette ne bir sigara buhranı vardır ve ne de milyonlarımızı Maltepe sırtlarına dökecek kadar bol para-
Tekel İdaresi, sayfiye mahalli olan, büyük amele topluluğu 1-çbı mesken zorluğu ve hattâ semtin lüks muhit olması itibariyle geçim zorluğu ve uşaklığı tabii olan Maltepe kıyılarını neden tercih etmiştir? Mamafift mahal neresi olursa olsun, böyle muazzam bir tesisi bir merkeze teksif etmek, her şeyden evvel nakliyat bakımından olduğu kadar .icabında müdafaa batanımdan da iktisadi şartlara uygun olup olmadığını neden düşünmemiştir?
Bugün iki binden fazla ameleyi sinesinde barındıran Cibali fabrikası oradan kalkarsa, bu ameleler ve memurlar, işçiler, Maltepeye gidebilirler mi? Gitmek istedikleri larzedilse bunlar için yapılacak yeni meskenler hükümete kaç milyon liraya malolacaktrr?
Durup dururken bu fuzuli masraflara neden lüzum görülmüştür. İdare böyle bir proje yapmakta ve fabrikalarını yeni bir şekle sokmakta belki kendisini haklı bulabilir; fakat elimizdeki imkâolannuzın böyle lüks bir endüstriye sarfetmeğe müsald olmadığını bilen yüksek makamlar buna nasıl müsaade etmişlerdir, hâlâ anlaşılmamışlar.
Cibali fabrikasının makin ele-( rl baştan başa değişfJrUse ve çırada makinelerin işe yarıyan kısımları İzmir, Samsun. Malatya fabrikalarına verilse ve hattâ bütün fabrikaların makineleri yenileştirilse, sarfedüecek paranın yekûnu birkaç milyonu geçmez. Kaldı kİ fzmlr gibi senede 50 milyon. kilo tütün istihsal eden, ^-ımcıın gibi dünyanın en İyi tütünlerini yetiştiren mıntakalarda fabrikalarımız. i-maJâthanelerlmiz. depolarımız varken ve bugün bu fabrikalar pekâlâ çalışırlarken bunların heyeti umumfyeslni kaldırıp Malt epede teksif etmek ve bunun için de 50 milyon Ura dökmek lüzumsuz bir israf ve lüks değil de nedir?
Ne yazık İd Tekel İdaresi dediğimiz bu teşekkül, tütün mevzuunda çok yaya katmış ve daha doğrusu ı tevhit] belâsı çı-çıp da, İspirtoyu da, içkiyi de, kibriti de, çayı ve kahveyi de, barutu ve saçmayı da, hattâ tuzu da kendi İçine aldıktan sonra, ticaret ve ihracat meta-lannuztn en başında gelen tütün mevzuunu tamamlyle İhmal etmiş ve ihmal etmemişse bile yeni ruzman) farının elinde türlü kılık ve kıyafete sokmuştur.
Tütüncülüğümüzün İnkişafında çok büyük rahneler açan bu inhisar sisteminin yaptığı fenalıklar kâfi gelntiycmnuş gl-bf bu tevhit sistemiyle. oîdukca müstakil olarak (Türkiye Tütün inhisarı! ismi altında çalışan bu müessese diğer inhisar maddeleriyle birleştirilerek idaresi karmakarışık bir hale getirildikten sonra ne içtiğimiz sigaralarda lezzet kalmış ve ne de ambalajlarından kimse m em ntm olmuştur.
Bununla beraber, öteden beri
Yazan: İsmail Ziya BEBSİS aleyhinde bulunduğumuz eski Reji İdaresinin kurduğu eski sistem sayesinde bugün bile sigaralarımız Avrupanm bir çok memleketlerinde Ltnat edilen sigaralardan kat kat yüksektir. Ve bu üstünlüğü temin eden de bugünkü fabrikalarım izdir.
Eğer sigaralarımızda sıkılık ve tıkızlık gibi evsaf düşüklüğü varsa, bunun kabahati, i i garaj arın içine konulan tü-tüniatm bozukluğundadır iri bunu ıslah İçin milyonlar sar-fetmek değil, biraz himmet ve gayret göstermek kâfidir Binaenaleyh bugünkü fabrikalarımız bili pekâlâ İdare eder ve verdiği randıman da bize yeter. Bugün Tekel idaresinin o muazzam (uzman) teşkilâtı arasında tütün İşlerinden ve tekniğinden anlıyan yalnız bir iki kişi vardır ki bunlar mütehassıs sayılırlar. Eğer bu tütün mütehassislan, Mal tepede kurulacak tütün fabrikası İçin sarfedilecek 50 milyon liranın israf olmadığında ittifak etmişler ve vilâyetlerdeki sigara fabrikalarını kaldırıp da banlan istanbulda teksif etmeği İktlsı-denfaydalı bulmuşlarsa, ya İhtisası inkâr etmek veyahut da bunlara mütehassıs dememek lâzımdır.
Amerika gibi dünyanın en müterakki bir memleketinden yepyeni makineler getirmek ve onların İnşaat malzemeleriyle burada fabrika inşa Bittirmek daha doğrusu milli endüstrimizin lüks bir şekilde modernleştiğini görmek kimin hoşuna gitmez?
Ancak yorganımıza eöre ayağımızı uzatmak mecburiyetinde olduğumuz, bütçemizi 300 milyon lira açıkla kapadığımız ve bunu kapamak için bile dahili istikrazlara baş vurduğumuz, veremliye Ü&ç ve mesken bulamadığımız 3ir zamanda zaruri bir İhtiyaç yokken milyonlarımızı mirasyediler gibi israf etmeği de millet hiçbir vakit hoş görmez.
Binaenaleyh başından sonuna kadar hatalı olan bu teşebbüsün en can noktasını teşkil eden mesele, hükümetin verdiği salâhiyetlerin Umum müdürlük tarafından tatbiki sırasında Tekel idaresi muhasibi mesulünün kararlan İmzadan istinkâf etmesi ve imzasının altına da şerh vermesi* ve hattâ bazı teknik elemanların çok haklı olarak celâdet göstermesi teşkil eder kİ. İleride bu milyonların fuzuli olarak sarfından dolayı terettüb edecek mesuliyetlerin tahakkukunda bu vesikaların çok büyük ehemmiyeti olsa gerektir.
Bu vaziyet karşısında, lüzumsuz bir lüks olmaktan başka bir mâna İfade etin iyen bu teşebbüsü alkışlamak değil, bll&kLs buna mâni olmak ve alâkadar makamları İkaza çalışmak matbuatımıza düşen bir vazife oluyor.
Ben şahsan bu teşebbüsün tam mânaslyle bJr israf olduğunu, mevcut fabrikalarımız dururken yeniden 50 milyon lira sarfetmek doğru olmadığını hâdiseleri tahin ederek ve delâtl göstererek İnan Gazetesinde günlerce yazdım. Ve fazla olarak eski ve tecrübeli bir tûtüneü sıfatlyle tutulan yolun yan üş olduğunu Tekel Bakanına da, Tekel Umum müdürüne de anlattım ve hattâ o kadar ileri gittim kİ, mûzayedeslz ve münakaşası? yapılan bu 50 milyon liralık sarfiyatın hesabını bir gün milletin soracağını ve Ira kararlan verenlerin de, tatbik «tenlerin de millete karşı mesul olacağını bite nüve etmek suretiyle düşüncelerimi bildirdim.
Bununta beraber, bilgisi ve bilgisi nispetinde dürüst seciyesi İle tanınmış kıymetli bir maliyeci olan ve uran seneler devlet bütçeni kontrol müdürlüğünü yapmak şirretiyle bu İşlerin başında yer alan bugünkü Tekçi tunum müdürü, işin bütün safahatını alâka ile dinlemesine, ve işin başından bugüne kadar cereyan eden muameleleri. dosyalan tetkik etmesine |
Büyük bir soygunculuk
Ispany&da 12 haydut seri halinde soygunculuk yaptı
Barselona 17 (AP.) — 12 kadar hayduttan müteşekkil bir çete, dün gece Barselona şehri civarında seri halinde cüretli soygunculuklara girişmiştir.
Bildirildiğine göre, soygunculuklar şu şekilde cereyan etmiştir;
1 — Haydutlar, Barselona banliyösünde, zengin bir iş adamına ait çiftlik binasını basmışlar, evdekiler! banyo odasına kapatıp, yüzlerce * İngiliz lirası kıymetinde mücevher ve külliyetli para çalarak savunmuşlardır.
2 — Bu sefer çiftlik binası önündeki ana şosede pusu kuran haydutlar, geçen otomobilleri durdurmağa başlamışlar, arabalardan indirdiklerini soyup. çiftlik binasındaki banyo odasına ilk kurbanJarlyle birlikte hapse tmşller ve böylece banyoya 23 kişi tıkmıslardır.
3 — Nihayet çete, çevirdiği 15 inci otomobil olnn yepyeni lüks bir Lincoln'la savuşup kaçmağa ve izini şimdilik kaybettirmeğe muvaffak olmuştur.
İzmir Fuarını Ticaret Bakanı açacak Ankara 18 (Akşam) — Ekonomi ve Ticaret Bakanı Vedat Dicleli, yanında İç ve Dış ticaret daireleri başkandan olduğu, halde İzmir Fuarını açmak üzere cumartesi günü uçakla tz-mfre gidecektir.
Avrupa Birliği ve Türkiye
Kasım Gülek’in
Times*e bir mektubu
Londra 16 CA.A,) (Afp) — Strasbourgda toplanmış bulunan Avrupa konseyindeki Türk heyeti üyelerinden eski Bay indir İTk bakanı Kasım Gulete Times kazeteslne gönderdiği mektupta bu gazetenin bir başyazı-siyle Türklyenin Avrupa konseyine kabulüne muarız bulunmuş olmasını tente id etmekte
şöyle demektedir:
«rStrasbourgda varılması aranılan gaye yalnız batı Avını pasın değil, fakat bütün Av pupanın birleşmesi esaslarını maktu*»
Kasım Gölek bundan başyazının bir yerinde h dillerle konuşan İslâm memleketlerden Türklyenin batı Avrupa Birleşmiş Devletleri arasında yer almış olmasının hoş görülmediğine» ait kısmına çatmakla ve cevaben şunları yazmaktadır: r Milletlerarası bîr
teşekkülde bir memleketin kabulünde dinin esas olarak ele alınması bir ortaçağ usulüdür. Türkiye, iki muhalefet partisi ve tamamiyle hür ve seîbest basını ile demokratik bir devlettir. Şurası da muhakkaktır ki bir memleketin konuştuğu dil menşe! kendisinin Avrupa birliğine kabulü ve katılması isini tâyinde âmil olamaz.»
Erkekler kadınlsrdan çok dedik oducu imişler
Laboratuvarlarda tüplerin içinde insan yetiştirmek kabil olacak mı?
Kadınların erkeklere nazaran daha çok dedikodu yapmaları şimdiye kadar bir hakikat olarak kabul edilmişti. Fakat son zamanlarda Amerikada psikoloji İle uğraşan bir kaç profesör bir araya gelerek bu hakikatten şüphe etmişler, ve yarı şaka, yan ciddî birçok tecrübelerden sonra, erkeklerin de dedikoducu olduğu kanaatine varmışlardır.
Profesörler evvelâ takriben 458 kelimelik bîr yazı parçasını, tecrübeye dahil erkeklerden birine okulmuşlar, ve aradan on dakika geçtikten sonra okuduğu parçayı br kâğıda yazmasını istemoşlerdir.
Bundan sonra ikinci bir er-, keğe, birinci erkeğin yazdığı parça okutulmuş, ve aradan on dakika geçtikten sonra okuduğu parçayı yazması istenmiştir. Bu surete aynı tecrübe 6 erkek üzerinde tatbik edümiş ve erkeklerden sonra yine aynı şeklide okuyup yazma tecrübesi 6 kadına tekrar ettirilmiştir.
Tecrübeye İştirak eden kadın ve erkeklerle okutulan parça, erkek ve kız çocukların beraber tahsil göınnestruipn erkek ve kız talebelerin muhtelif meziyet ve eksikliklerinden bahseden bir yazıdan çıkartılmıştı. Tecrübe edilen kimseleri şaşırtmak için de seçilen parçada kullanılan kelimeler bir kaç mânaya gelen kelimelerden İntihap edilmiştir. Okutulan parça kadın ve erkeklerin hem lehinde, hem de aleyhinde mütalâaları İhtiva etmekle beraber parçanın bütünü, umumiyetle kadınların aleyhinde fikirlerle doldurulmuştur.
Tecrübeden 6onra kâğıtlar okunduğu zaman kadınların, kendi aleyhlerinde yazılmış bir yazıda bile daha aa b&fızaya
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■«II■■>■■■■■I rağmen, işi durduramadığına şahid oldum.
Çünkü bu İş için Bakanlıklarca karara bağlandığı ve mukaveleler yapıldığı ve birçok paralar harcandığı ve daha doğrusu alınan bütün tedbirler kanuni formalitelerle ayarlandığı 1-çln işi durdurmak şöyle dursun, bilâkis işin durdurulmasından doğacak mesuliyet korkuşum daha ziyade hâkim olduğuna kani oldum.
Binaenaleyh dâva, müdıri u-
sahip oldukları, ecirelü erin ise kendi, lehlerinde ve kadınların aleyhinde olan noktalan daha bal 1 anırarak anlattıklar görülmüştür. Bundan da profesörler erkeklerin daha dedikoducu olduğu neticesine varmışlardır.
Fakat tecrübelerin asıl hayret uyandıran tarafı, kızlar yazdıkları yazıda kendi aleyhlerine olan tarafları daha mübalâğalı bir şeklide anlatmışlardır.
Fransa Rivierasına bu
sene müthiş tehacüm var
Büyük zenginler, sinema yıldızları burada
toplandılar, otellerde boş yer kalmadı

Altını sentetik olarak imal etmek tasavvuru gibi, insanları da lâbcratuvar tüplerinde yetirmek hayali, bir qpte âlimleri uzun müddet meşgul etmiştir. Bilhassa geçen asırda ortaya atılan bu İlkir yine bir çok âlimler tarafından imkânsız olarak kabul edilmişti. Fakat son zamanlarda Amerikada Madi-sonda yapılan Mr anatomi toplantısında bu hayalin de gerçekleşmesine doğru hayli ileri adımların atıldığı açıklanmıştır.
Tüplerde insan yetiştirmek İçin dişi yumurtayı ameliyatla elde etmek ica be tn tektedir. Dişi yumurta elde edildikten sonra, tüplerin içine kanlı bir mahlûl konulmakta ve dişi yumurta ile erkek tohumu mahlûlün İçine ilâve edilmektedir.
Laboratuvarlarda bu şekilde birleştirilen İnsan tohumlarının evvelâ kendi kendilerine birleştikleri ve aradan muayyen bir müddet geçtikten sonra, hücrelerin bölünmeye başladıkları görülmüştür. Ana rahminde olup biten hâdise de bundan başka bir şey değildir. Fakat lâboratuvarda hücre taksimi ancak üç kere tekrarlanmakta ve çoğalan hücreler bir müddet sonra ölmektedir. Şimdi mütehassıslar, hücreleri cenin şekline vardırmak için uğraşmaktadırlar.
Fransız Rfvlera’stna bu müthiş tehacüm vardır. Saiııt Raphaelde başlayan ve İtalya ’ hududuna kadar nevanı eden bu sahillerdeki otellerde, pansiyonlarda boş bir yer yoktur. Her taraf kalabalıktır. Bir zamanlar Cannes, Juau les Pins ve Nice rağbette idi. Bir sene bu sahillerde sıra ile dizilmiş olan şehirlerin hepsine atan vardır.
Beaıılien, Villefranche, Cop Ferrat, Monte Karta, MentOû hep yazı geçirmek, deniz banyosu yapmak için gelenlerle ! do oldur.
En fazla rağbet gören yerler
Bu sene başlıca rağbet Can' nes, Antibes ve Monte Karloys-1 dlr. Belli başlı sinema yıldızlan, 1 dünyanın büyük zenginleri hep ' bu şehirlerde toplanmışlardır, j ’ Nice'İn yanı başında L— ■ Antibes yakın zamanlara dar sakin bir yerdi. buraya daha ziyade orta haili insan-1ar rağbet ederdi. Şimdi Anti-bes ra gözde, en pahalı yer olmuştur. Büyük zcuginlerdeo çoğu burada yerleşiyor.
Monte Karlo'ya da büyük tehacüm vardır. O kadar ki burada yeni yeni büyük binalar ya, pıiıyor. Bunların en muhteşemi inşaatı bitmek üzere olan Victoria binasıdır. Bu binanın inşası için 10 bin metre mikâbı beton arme, 1000 ton çelik, 140 bin çuval çimento. J75 kilometre uzunluğunda elektrik teli, 300 bin çini. 5ÛÜ bin tuğla harcanmıştır. Bina çok muhteşemdir. içtnde 9 asansörü, bir kaç büyük umumî salonu vardır. Her dairede bir kaç apar turan bulunan bina kat kat veya a par Um an apartıman satılığa çıkarılmıştır. Zenginler hur arla bir daire satın almak tein âdeta blrbirile yarış ed i yortar.
Mamafih büyük zenginler ve yıldızlar Antibes ve Cannesledirler. Güney Amerikalı milyarder Aiberto Dodero burada Croe şatosunu 150 milyon franga satın almıştır. Şato İçin hususî bir piâj tedarik etmek ü-zc-re de bir kaç milyon vermiştir.
Sinema yıldızları
Antibes ve Cannes'te bir çok sinema yıldızı vardır. Başhcala-rı şunlardır: Marlene Dietrich,
Greta Garbo. Norma Shearer. sürdüğünden Deaüville’e giden-hHhman j Martın Caıel. Errol Flyn. Pier-'ler çoktur. Bunların brnımda k».'re Blonchard, Andre Luget, Ağa Han, oğlu ve gelini geliyor. ,! Mistiııgvettc. Maurlce Cheva-’âğa Hanın oğlu Al) Han karısı
direktörlerinden
ııııuıuıııııu müminin mesuliyeti dâvası olmaktan ziyade, zararın ser»» sinden dönülürse kir olacağını takdir etmesi lâzım gelen hükümetin bir karar alması dâva-, sı olduğuna göre, işe hükümetin el koyması İcab etmektedir. Mail işlerde kılı kırk yaran bugünkü hükümetin bu İşi bir cie-af daha incellyerek, umumi efkârı tenvir etmesi her bakıra--dan fayadlı olsa gerektir. Çünkü 50 milyon liıa az bir para değildir!
Rila Hayuoıth ile birlikte plajda bilya oynamakla vakit , geçiriyor. Bunu gören herkes derhal briya oynamağa başlamış, bu yüzden Deauvlllc’de bıl-ya kalmamıştır.
Ali Han İle karısının ikinci u,. uu. eğlenceleri de kum evim yap-iistüne1 maktır. Karı koca akşamlan ceket suvare eibiseşl giyerek gazinoya gidiyor, dans ediyorlar. Mama-b aka ra Hh Ali Han iki oans arasuıda Cannes oyun .salonuna girerek bir kaç : UHyftte . banko!, demekte ve bu suret-• gece le bir kaç milyon kaybetmeğe I imkan hıılmalrtadır!
Her. filim Zanouck.
Otaainoiar, vr ikindi vakti çok fraJnbahfr oluyor. Buraya devam edenlerin çoğu şurt denilen kısa pan-taJon ve birbirinden çiy renkli birer gömlek giyiyorlar. Bu gömlekler pantatonun bırakılıyor, bu suretle vazifesini de görüyor.
Geceleri gazinolarda oynayanlar pek çoktur. ( ve Monte Kralo’da çok oyunlar oynanıyor, her i milyonlar devrediliyor.
Deniz eğlenceleri '
Bir zamanlar Cote d'Azur’urt Demiryolları müstah-eğlence merkezi olan Nicede şündi sakin bir hayat geçiriliyor. Nice Belediyesi rağbeti celbetmek fçîn denizde gece eğlenceleri tertip etmeğe başlamıştır. Billıassa mehtaplıI havalarda denizde yüzlerce mo-' tor ve sandal toplanıyor, çalgı çalınıyor, şarkılar söyleniyor,1 sinema yıldızları, büyük zenginler hususi motörteıiyle bu eğlencelere İştirak ediyorlar.
Deauville ne halde?
Fransanm kuzeyindeki Deaıı-viile'de ba sene çok kalabalıktır. On senedenber! Paris hava-laıan yağmurlu ve soğuk gitme-1. sİ DeuuviTîe'e olan rağbet I a- ' zaltmıştı. Bu sene bütün Fran- | şada şiddetli smaklor hüküm
borlar sabahları
demlerinin terfihi
Ankara 17 — Ulaştırma Ba-ö”ray3 kanı Dr. Kemal Sakır bugünlerde bir marşandize binip bütün Devlet Demiryolları şebekesini tetkik ve teftiş edecektir. Bakan, bütün hatlarda ve istasyonlarda mahalli çalışmaları. halka yapılan muameleleri tetkik edecektir.
Öğrendiğime göre. Devlet Demiryolları memur ve müstahdemlerinin birer derece terfileri için de bir kanun hazırlan-raıştır. Meclisin önümüzdeki devresinde sunulacaktır.

Abone tıcdeiı
ŞtTVnl M — Hım IH
Aore* udoiii tçin cm curu.iuk Dul cöaCerUmctldlr Aksi Ukrtlr-rfeğljttrllnnez

19 Ağustos 1949
ARI
BİR TÜRK HAYAMI - Sam vc Bajdutla bir ailenin yanın» İyi çocuk bakımı vc İki klfintn hizmetini yapabilir. Ttlrkçeden batica Ihtan bitmez. Aksam'da (H. M. C.) rümuzuna.
STAJYER DOKTOR BİR BAY — Her gün öfledcn sonra veya Eece hastane. laboratuar, eczane, ceza depolarında l( aramaktadır. Müracaat Akmamda O.D. rumuzuna. 2Ö4 —
dikkat — İpotek isteyenlere tavassut eder Emlak, arazı alım Batımı İle vekâlet İdlerini kabul eden herkesin İtimadını kaummı» olan Suhulet EmlU Zarif Özalp Beyoğlu BüyUkparmakkapı kd^ebafi No. 4 Telefon: 4239*. 7U - b
EMLÂKİMDE — 6500 Liraya Beyof-lıı Harblyeyc yakın 2 kat 3 odalı kir-gir ev acele satılıktır. Parmakkapı Durak karşısı M/l ti» 1307 Tel: 4334» no —
İNGİLİZCE. FRANSIZCA e. DAKTİLO bilen — Ecnebi bir genç, yarım veya bir gün İçin İs aramaktadır, Müracaat. Galata P. Kutum 1759 KR, rumuzuna 215 — 1
M MM M EtKUKTl
ORTA HİZMETİ YAPACAK — 1B - 20 yaylarında bir kız çocuğu İstiyoruz. Beyazıt Tiyatro sokak Azak aportımanma akşamları İP - 30 ara-
310
EMİ.AKIÖDE - 4800 Liraya Beyoi lu Aynalıçepne yarı kâ.sfr o odalı av satılıktır. Parmak kapı Durak karsısı M/l Fi» 1104 Tele: İ33M 277 —
EMLÂKrŞDE — >0 Oln liraya: Beyoğlu Sakızağacı Kır re ha Doğramacı Recep sakakta altışar odalı evler par ıti3kkapı Durak karsısı 46/1 Fis 1335 Telefon 43269, 379 —
«0 004 LİRAYA — Aylık kirası 425:1 Afialuunamında. 3 daireli, yeni, konforlu Ap, 1 kati boş sahibi tarafından satılacaktır Balo sokak No. 3/1 Emin Tel 49014 268 -2
SATILIK KIRAATHANE - Konforlu, Mllrdolu ve yukarıda üç oda. bir mutfak vc banyosu olmak Ürere devren satılık veyahut ehven şeraitle kiraya verilir. Adres: Büyükderede Aynalı Kıraathane numnra 347 ye mü raeaat 281 - *
SATILIK DÜKKÂN ila HAN — Galata Denize yakın, Baiıkpazar (Kardeşimi İS No. bir büyük dükkân İle 8 odalı taraçalı han satılıktır. Galata kürekçilerde karakaşoglu han 11 no-ya pazartesi, çarşamba, eıııtıa günleri saat 16 dan 10 e kadar müracaat edil' meal. 366 — 2
SATILIK VİLLÂ — Bostancıda İs-| losyona beş dakika mesafede 1900 Mİ muntazam bahçe İçinde hava ve manzarası fevkalade, prevantoryum, dinlenme, doğum evi ve apar t imarı halinde kullanılmağa müsait, iki katta 11 oda vc holler, geniş tara» ve banyo daireleriyle «ıhhl leslsalı mükemmel muhteşem yeni bina acele satılıktır Cumartesi ve pazardan tlıada günlerde telefon 22551)
M6 - I
SATILIK EV ra ARSALAR - K0-Çükyalı İdeal tepe Asfalt elvan Konforlu 3-4 odalı kârglr evler: :m:atr*u arsalar taksitle satılıktır. Telefon. 324ti9 70 — â
KİRALIK ODA — Aile yanında mo-bılycll bir oda kiralıkta. Türk Bey ao-kzk No. 11. kat: 2 ye müracaat.
«1 —
DENİZE HÂKİM ACELE SATILIK
KÖŞK—- Tclelonlyle bos tealim »on 35 bin liradır. 10 bin lirasının 10 sene İçinde tediyesine kolaylık gösterilir. Alıcıların 12196 telefona müracaatları. 213 — (
DİŞ MUAYENEHANESİNDE CALI-
124 LİRA AYLIKLA - 1540, 80 lira ay lıkla IV) Nakdi teminatta iki memur tanındır. Acele sirkeci Paket Pas lalıeııui karşısı No. 16 Berber İbra-hınıe müracaat. 293 — Z
3 M İM S \T! Vt(£$YA)|
PİYANO — Ae pullanılmış UCUZ flütle bir piyano aranmaktadır. Arnavut koy Birinci cadde S. Dılnıcre müracaat. 2U —
HARBIYEDE— Kiralık diş muayene hanesi aletleri: Klinik vc protez laboratuarı aletleri uzun müddet İçin kiraya verilecektir. Telefon at 131 e mü raeaat. 2TL — 2
SATILIK MÛCEDDET BRİK ARABASI — Sandal Bedesteninde 24-8-949 giinu saat 13.34J da müzayede İle satılacaktır. 273 —1
DİŞ TABİBİ MUAYENEHANESİNE — Yarar bir tur elektrik, bir tablo, bir tablet ucuz olarak satılıktır. Sark diş deposuna müracaat. 274 —
BİR BAYAN DIŞ TABİBİ ARANIYOR — İstanbulda maaşla veya ortak çatılmak istiyenlcrin Mccıdıyeköy -Banka evleri caddesi Sakızağacı No 9/1 C müracaatları. 296 — 1
HUSUSİ MERAKLILARINA — «Paccard» marka açılır tenteli spor yeni Revizyon ve boyalı azimet dpla-yısıle acele satılıktır. Müracaat; Rızaya şaoykuşu Sark han No 22 Ör.ka yaya. si4 — 3
EMLÂK IŞDE — laruo Liraya. Be-yoftlı. Fıruzafia 4 kat ahtap ev. Yolculuk yÜründen salılık'-r. Parınakka-pi durak karşun 84/1 Fış 1344 Telefon 43269. Z79 —
EMLÂKIŞDE — İ3ÛOO Liraya: Tar-l.-ba.ji asfaltına İki dakika iki kat 4 odalı kûrglr ev Parmskkzpı durak karşısı 66/1 Fiş 1365 Telefon 43243.
zao —
EMLÂKIŞDE — BOOO - 8500 - 10,000 15,000 Liraya. Fatih Yenlkapı Sanıat-ya Aksa rayda evler: Paımakkapı Duran karcısı 66/1 Telefon 433®.
Mİ —
EMLÂKIŞDE — 13 bin Liraya: Beşiktaş Kdyiçt 6 odalı ev satılıktır Parmakkapı durak karşısı 88/1 Fi» 1181 Telefon 43269, î«2 —
EMLÂKIŞDE — 16 bin Liraya: Beşiktaş valide çeşme 3 kat 6 odalı ev. Satılıktır. Parmakkapı durak karşısı Fış 1180 telefon 43269. 283 —
EMLÂKIŞDE — Kelepir 6500 liraya: Beşiktaş, Senlik dede S ahşap ev acele satılık. Parm.ikk.ipi Durak karşısı 88/1 telefon 43289. 284 —
EMLÂK iş 1 — Sayın ilk okul öğretmenlerine yapı kurulu sandığınca açılacak krediye göre her semtte ev temin, süratle muamelesini intaç eder
285 —
DEVREN SATILIK DÜKKÂN — Çemberlilaşm işlek yerinde lütUn ve kırtasiye dükkânı acele satılıktır. Mü rac.-ıat Çcmberlltaş Yeniçeriler caddesi Evkaf sakağı Akın berberine.
261 — 1
ACELE SATILIK DÜKKÂN — Kfl-0r kira 2S tlat Uç but üstünde oda Fatihin merkezinde müracaat: Fatih Marmara caddesi. 8 262 —
KOVA İMALÂTÇILARINA — Dakikada bir kova imal eden yeni makine ve takımları azimet dolayıslyle presleriyle devredilecektir Rızapaşa yokuşu Sark han No 22. 21! — 1
TEMİZ KULLANILMIŞ — Opel ka-pıtcıı marka hususi otomobil, azimet dolayıslyle acele satılıktır. Her gün saat 10 - 12. 81897 telefona müracaat,
161
AZİMET DOLAYISİYLE — 4',4 ayak kompı esöılü ycııi (Frlgidalre), 8 timbali pikaptı radyo, kanape iki koltuk üç masa perdesıle zarif salon takunı saldıktır. Pazardan maada saal 12.301330 Feriköy Havuzlu balı çe sokak 13 «
ACELE SATILIK — Şahmerdan, iki prese. Kolergant. Freze. Torna makineleri vc bir deniz molörü acele satılıktır. Galata, Yanıkkapı sokak 24/1.
159-1
KADIKÖYÜNDE — Çocultsus Bayanlara Müjde — SÜREYYA Slnema-slyle Halkevi aram Nevzemin sokağın da No. İl iyi bir aile İçinde güzel maııraratı mUatnkil bir lUkl 2 küçük oda mutfak, su. elektrik kiralıktır. Aynı evde sahibine 265 —
BEBEKTE — İnşirah sokağında lev-kalAde manzaralı 64 No. Üç daireli aoı satılık veya kiralıktır içindekilere mü raeaat. 172 _ 3
tt.SÖO L. YA 8ATTL1K VİLLÂ — Yeni yapı, denize nazır. 4 oda. banyo, su. elektrik ve her türlü konforu haiz. Fevkalâde manzaralı. Üsküdar Bağla t bası Pazarbaşı tramvay durağı karşısında*No. 114. Telefon; 20194,
MT —
TARLABAŞINDA — Dörder Od», beş daire banyolu bir kat bo» teslim 38 000 lira Santral Emlâk Bürosu: Sa-kızataç caddesi 8/1 e müracaat.
251 — 1
İŞLEK PA8TAHANE — Beyojtü tramvay caddesi üzerinde tam teai-satiyle müsait Sarılarla devren satılıktır Santral Emlâk Bürosu: Beyoğlu Sakızagaç caddesi 8/1 e mllracaat. 258 — 1
JoM — Liradan İtibaren her cin* satılık emlâk mevcuttur muamelât gayet müsait şartlarla İfa olunur ipotek muamelesi için tavassut olunur. Santral Emlâk Sakızngaç cad. 8/1 250—1
AZİMET DOLAYISİYLE DEVREN SATILIK LOKANTA — Beyoğlu Te-pcbaşt civnrındn Asmalımcsçit Güven Bakkaliyesi Balya’ya müracaat.
251 — 1
KİRALIK — T Odalı büyük bir da İre ıkl sene İçin kiralıktır. Blııbirdireli Nuri Conkcr caddesi 12 numaralı apartımanm 4 numarasına her gün iki buçuklan Sonra müracaat. 2*70 — 1
ŞİLE OTOBÜSLERİ DURAĞINDA— Her Myie müsait bakkaliye devren satılıktır. Üsküdar Selmanpük caddesi No. 16/1. Aynı dükkâna müracaat
252 — S
FH.ORYADA SATILIK — Pl«Ja araba ile üç dakika Kalitarya - Senli-köyde 46 cephe 1390 M2 bahçe içinde yeni başlanmış İkinci bina İle birlikle iki aile İçin de elverişli elektrik, su mevcut beyaz villâ boş teslim. 35.000 Lira- Tel: 2M86 Cemal Arpat. veya köyde bakkal Resul. 225 —
SULTANAHMET — Cankurtaran İstasyonunda sekiz odalı, ilç odalı iki o dalı bir arsa üzerindeki üç ev Mtıhk-tır, Cankurtaran istasyonunda Bakkal Şaklr'e müracaat 256 — 2
SATILIK KELEPİR — Galata Arap camlı Hocahanım sokak 1 numaralı hane üç kat beher katta ikişer Oda te mini depo olmag» çok müsait. Müracaat : Galata. Şişhane yokuşu başında İtfaiye civarında Tütüncü SEYFİ. yahut AKSAM'da «S» ye, 283 — 1
SATILIK BOŞ TESLİM APARTI-MAN — 5 katlı Taksimin mevkii bir yerinde. Müracaat: Lâstik kaynakçısı YUNUS Cevher Taksim sok. No. 14 TAKSİM 255 — S
BOOO Liraya boş TESLİM EV — Çar-çıkapı kürkçüler sokağı B No. lı ahşap ev satılıktır. Müracaat' Bahçeka-pı Ccrmanya han 25. 289 — 2
TAKSlTLE ARSALAR — BOĞAZİ-ÇİMİN. Corel HAVALI, manzaralı yerlerinden Kanlıcada iskeleye beş dakikadan İtibaren dönüm üzerine müfrez güzel arsalar »atışa çıkarılmıştır. Fiat: 340 lirası peşin, mllteba kizl iki sene müddetle ayda kırk lira taksitle. İpotek mukabilinde derhal ferağ yapılır. Peşin atanlara dönümü bin liradır. Müracaat: Karaköy Yemişçi Haşan sokağı No. 11. (Börekçi fırını sırasında birinci sokak.l Telefon: 42274. 294—9
KİRALIK DAİRELER - Kadıköytl-nün mlltena yerinde Küçük Moda tramvay durağında İkişer odalı bütün konforu haiz iki daire kiralıktır. Dok tora, terziye elverişlidir, tstfyenietin Küçük Moda Şair Nefl sokak No 12ye müracaat. Mutavassıt kabul edilmez.
KİRALIK ODA — Güneşli, banyolu, möbleli aile yanında bir oda bir bay için kiralıktır. ShU Hanımefendi sokak No. 32 291 —
BATİLIK OPEL OTOMOBİL - 39 model hususide temiz kullanılmış yeni durumda, yoicutuk dolayıslyle satılık. Teli B0324 Osman bey Rumeli cad. 143 Garaj. ıTO
ACELE DEVREN SATILIK BAKKAL DÜKKÂNI — RatıateırJık dola-yısl/Ie gayet geniş ve İşler vaziyette her şeye elverişli depo ve atelyeye de d esi No. 34 Seyit Ömer Tnşın'a müra-elverişti olup Haliç Feneri Vodtna cad caaL 269 — 1
GİZLİ POLİS
(İNGİLİZ CASUSÜ ASIIENDEN)
Yazan: Somerset Maugham Tercüme eden: Vâ - Nû Aşk ve macera romanı
U. T. frllta No. 22
— Haydi bakalım, amigo, bu işte bir tehlike yok. ıMinl mini bir çocuğu yatıştırmak istiyor gibiydi.» Fakat eğer bu iş hoşunuza gitmiyorsa ben yalnız başarırım.
— Hayır, ben de beraber geleceğim.
— Bütün otel uykuda... Bay Andreadl’nin de üzerimize gelme.! mümkün değildir. Eğer isterseniz ayakkabılarınızı çıkarın.
Ashenden. cevap vermedi. Ellen titriyordu. Ayakkabılarım çözdü ve çıkardı; MeksikalI onu taklide tti.
— Siz önden yürüyün daha İyi olur. Sola dönün ve koridoru takibedin. 38 numaradadır.
Koridor, birbirinden uzak lâmbalarla aydınlanıyordu, As-henden, dışarı çıktı. Onun he-
ACELE SATILIK BOŞ EV — Kandillide kııyubaşı sokağında Ikl katlı dört odnlr Anodolulıbarında İskele ga »ınosundfl Mehmet Tctlk'e müracaat,
160
BEY OĞLUNDA — Tünel - Şişil arasında Kış mevsimi İçin lEklm - Mayı» sonuna kadar) üç veya dört odalı Apariıman aranıyor. Mobilycll ve kaloriferli olanlar tercih edilir Müracaat: Telefon 49134 180 — 1
FIRSAT — Kazancı fevkalâde yarinde bir pmlahane bütün Icgkllâtı ile devren satılıktır. Aksaray Atatürk Bulvarı Doğu Pn 11 ta ha nesi saat 4 ten sonra müracaat. 116 — 1
SATILIK TAM YAZLIK VİLLÂ — Kınrlıadada İskeleye yakın deniz kenarında gürültüden, tozdan uzak, rakın. konforlu, modern, tok meraklı inşa edilmiş Ikl cepheli btr villâ, MU-
lefon: 44541 219 - 7
24 BİN LİRAYA — Kadıköy'ünün en mütena yeri Altıyol ağzında 390 metre kare arsa ve üzerinde t odalı ahşap 179 Notu ev Milliktir Müracaat. Ankara Meşrutiyet caddesi 88/A Cevnt . J05 — 4
TAKSİM — Talimhane karşısında Bülbül mahallesi Duvarcı Adem sokak 61 No. lı müstakil iki katlı, sıhhi, manzaralı boş tealim, elektrik, havagazı, terkos ve banyo teşkilâtlı apartı-mın satılıktır. Her gün on İkiden on üçe kadar apartımana müracaat.
KİRALIK EV — Mccldlveköy ikinci Taşocağı caddcal No 61 Müracaat Çembcrlltaş Alik Ailpâia camlal avlusunda müezzin Mehmet Ali'ye
202 —
HASTALIK DOLAYISİYLE — Bey-oglunda en mutena yerinde devredilecek süt ınamulAtına ve her İşe yarayacak tam konforlu oüyük İmalathane krema makinesi, 200 kilo süt bakır tavaları, muhtelif yoğurt tepsileri ve saire, müracant: tüanbu! Vog İskelesi Yoğurtçu sokak No. 23. ___________________. 205 - I
SATILIK DOKUMA ATÖLYESİ — İşler vaziyette iki adet vünlü dokuma tezgâhı yeri İle devten satılıktır. Cakmakçılat. Büyük Yeni han orta kal 20. 207 -1
katilik boş TESLİM çy — Beyoğlu Tarlabaşı Çukur sokak No. (Sil terkoe. havagazı, elektrik, hamam, kuyu, sarnıç, beş oda. taraşa, bahçe, üç kat, ki gir. ayrı bölük, mutfak, ön arka güneşti aynı eve müracaat.
222 - 1
SATILIK APARTIMAN - Yüksck-kaldırım Yazıcı sokak Filibe apartı-manın yarısı bir daire boş o ndalre vc dükkân. İstanbul Adliye karşısında Velura han kahvecisi Karabct'c müracaat. 221 - 1
SATILIK BOŞ YENİ EV — Flall uygun, ipokctll. 3 oda. hol. bahçe tam tesisat. Aksaray Ordıı caddesi 290'1 bay Naciye müracaat.
250 - 1
SATILIK HANE — Boğaz İçinde Kandillide iskele arkasında denize nazır on iki oda İki salon ve taşlık ahşap ev satılıktır. Orada 1 numaralı haneye müracaat ları. 208 — 2
TLORYADA SATILIR VİLLÂ — İstasyona, plâja on dakika. Ikl tarafı açık geniş salonlu, dört odalı yeni kârgir bir buçuk katlı villâ, önünde meyva ağaçlı, çiçek bahçesi arkasında baçeli. iki balkonlu müstakil ilç odalı, altında ahır, samanlık bulunan bir binasiyle birlikte. Ayrıca bir sağılan cins inek, tek allı bir tente araba da satılıktır. Floryada doktor DÜndara mllracaat. 209 —
BEBEĞİN EN GÜEL YERİNDE — Bahçe İçinde İkiye takylm edilebilir tâmlre muhtaç olmayıp lam konfor boş teslim köşk saldıktır. 42338 ya telefon. 991—2
AZİMET DOLAYISİYLE — Beyoğlu Tepebaşı civarında her işe elverişli hâlen lokanta olan ve bar İçin de müsait devren satılıktır Müracaat Aamalımesçit Güven Bakkali.veji Ba-bo'ya müracaat- 231 1
BAĞ VE BAHÇE MEPAKLILRINA MÜJDE — Çamlıeanın e ngüzel bir verinde fevkalâde manzaralı 11.000 metre üzerinde çok itina ile yetiştirilmiş fenni Amerikan ba£ı ve muhtelif meyva fldanlarıyle dört odalı, klırgir elektrik ve iyi suyu olan bir eviyle birlikte acele satılıktır. Mürcaat yeri: Pazardan maada her riin Kadıköy Lokman fırın sırası No. 32
349 —
BOJ TESLİM SATIH KEV — T O dalı güzel manzaralı limfrslz mazbut ve bahçelidir. Teşvikiye mahallesi fırın sokak No, 11. Telefon 83332 İçindeki sahibine. 188
SATILIK İKİ DAİRELİ KÖŞK -Mlıgün vapur iskelesine on dakika tahminen 1500 metre arsa Üzerine garaj. kamerya. çam ve ve m İş ağaçları boş teslim 00 bin. Köşe başı yemişllicll tahminen 1200 metre arsa 15 bin. Telefon: 23355, 89
SATILIK HANE — İki kat elektrik, terkos. kuyulu. bahçe -boş teslim. Her gUn sabahları saat 10 a kadar görmek İçin içindekilere müracaat. Adres: Üsküdar Selimiye Şerit kuyusu sokak No 16 e 293 — I
BATİLIK — Haydarpaşada Basım paşa mahallesi Karakolhanc sokak 133 numarada 164 metrekarelik ve yine aynı sokakta 123 numarada 78. 50 met rekare Ikl arsa satılıktır. Her türlü müracaat için »dr«: Bay Hristo. Tar-labaşı caddesi No. 85. saat 13 ten 10ya kadar. 290 — 1
yecanı. arkadaşının sükûnu İle tezad halindeydi.
Rum'un kapısına geldikleri vakit MeksLkaLı anahtarı İdilde soktu; kanadı açıp içeri girdi. Elektrik düğmesini çevirdi. Aa-henden, onu takibetti. Pancarla rın sıkı sıkıya kapalı olduğunu gördü.
— Şimdi artık çekinecek btr şey yok. Acele de eUniyellm.
MeksikalI, ceplerini aradı; ve bir külçe anahtar çıkardı. Bir kaçım tecrübe ettikten «onra aradığını buldu. Bavul, elbiselerle tıklımtıklım.
Bunları dilkeleytp meydana çıkarırken istihfafla dudak büktür
— Hepsi hasır eçyal... Benim prensibim pahah eşya insana dalma daha ucuza gelir. Hem sonra da, centilmen olmak ve-
DEVREN SATILIK — Karakoy sem tinde müskirat ve mezeci — ayrıca börekçi ve lokantaya elverişli dükkân lar satılıktır. Müracaat: Eminönü Ba-lıkpazarı caddesi Kanaat Hant yanında No. 1 e. 254 — 4
SATILIK FEVKALÂDE BEŞER ODALI DÖRT EV — SultOAahmvt Ak-ııyık hamamı sokk No H. M. 96. 38 ıfahmutpaM HavUtlUhanda Süleyman 3Ü11U otluna müracaat. 114 — J ■AYILIK KV — Kasunpaaada Kulaksızda Dc*inn«ı yokuıuada No M Kulaksızda Fuas AMç baRkaUyeeSM radracaat. M —
ACELE SATILIK — Tramvay ead acsanuınma
îöyde muallim Naci caddCalnde Bursa kSfteetoine. 149 REKLÂMLARA KAPIİ-MAYIRIZ _ Yabancı bir dil bete «rsncıree Oylr birkaç ayda öğrenil omez Fakat Farta Onlverritertnden mezun bir o*ofeeö« mümkün mertebe çabuk v» iyi agre tir. tmlilıanlara hazırlar akşamda S.U rumuzuna yazınız. U — *
DEVREN SATILIK DÜKKÂN -far biyede tramvay carfdealnde oto parçacı. elektrik malzemesi, radyo, bu* dolabı Ml(8 yerine- YaniMUta, bakkaliyeye el ver 1(11. Müracaat: Aynı yarde Harbiye Cumhuriyet caddesi 245/1 e Ife
İNGİLİZCE — Amcrlkada ok um m ve Amerikan mekteplerinde inTUl&ce OCretmlg bir gene üç avda liaan diretir. Aksam (D. S.» rümuzuna müracaat. -
SATILIK YALI _ Yeni kâfir İtinalı yapı, altı oda konlor bahçe İçinde meyva cam akaçlar: hâkim man zara İH» teslim BOyÜKdcrc sahilinde Beyoğlu Mis gokak No 25 Doğanla Emlak İbrahim. 124
SERMAYEDAR — Bir ticaret İşletmesine 10.000 Ura koyar, bizzat çalışır Mü-jterck lı yapmak İsteyenlerin Akmamda I.KT — ye yazmaları 163 — 1
ACELE SATILIK BOŞ EVLER — Üsküdar Ahmediyc Gündoöıunu caddesi 125 125/1 numaralı ıkl ev aa- .İliktir. Taliplerin her gfın bir halta dun 1» ye kadar aynı adrese müracaatları. Telefon: M den 82 ye. 163
BİR GENÇ — Akşamları 19 dan sonra (Pnra, banka, ticari hesap ve malûmat, muhasebe» dersleri almak istiyor Akşamda «H.S» rumuzuna ya rıimfiı — g
GARAI, ACENTE, DEPO. LÂBORA TUVAR — olarak kultamtmaya elve rijll Maçkada 300 Mİ saha üıerLndc nja edilen iki kaUı bina kiralıkta. Randevu re malûmat TcT 41433. İM ORTAK ARANIYOR - Fatihin kalabalık bir semtinde tramvay durağı karsısında İşlek bir Berber Mlonu 1-çLn ortak aranıyor. Müracaat Telefon 25944 372-2
olarak ebstermlı olan ıcartlerımır-den ruad Nedim — Münasip — T. — AB — IX —• K — DS — namlarına e*1'11 mektupları ıcu>
YEŞİLKÖYDE - latanoul caddesinde acele satılık SUM metre arsa. Bo-Sazlçl Yenikdyde satılık muhtelU yalı ve arsalar. BüyOkadada salıHk otel ve arsalar ve tsianbulda çok han apar-tıman ve arsalar. MOracuat Albert de i.eon Galata Asıkıırazlone Han 43 Tel 90528 ya» Ue tercih olunur. 189

Emniyet Genel Müdürlüğünden
1 — İstanbıılda açılacak polis Prevantoryomu için bu maksûda elverişli münasip ve müsait bir bina satın alınacaktır.
2 — Bina sağ.ltk ve sosyal yardım bakanlığınca prevantoryumlar İçin kabul edilen esas ve şartlara uygun olacaktır.
3 — Bu İşe ayrılan ödenek miktarı 58.000 Uradır. Binanın inşaat durumunun tetkik ve bedelinin takdiri genel müdürlükçe teşkil edilecek fen heyeti tarafından yapılacaktır.
4 — Yakacık. Erenköy, Bağlarbaşı ve Acıbadem semtleri tercih edilir.
5 — İsteklilerin binanın semt, kat, ebadiyle birlikte oda ade-
di, su. elektrik, banyo ve diğer tesisat ve müştemilâtı hakkında etraflı malumatla birlikte flat ve diğer şartları havi teklif mektuplarını en çok 15/eylûl/1949 gününe kadar Emniyet Genel Müdürülgürıde bulundurmaları ve fazla izahat için İstanbul Emniyet Müdürlüğü başhekimliğine başvurmaları ilân olunur. 12057
DEVLET DEMİRYOLLARI
İLÂNLARI

KİRALIK DAİRE — Sultanahmet Torun sokak No, 17 geniş bahçe İçinde Dört tarata hâkim manzaralı beş odalı kalorifer. havagazı, elektrik, terkoa ve sair tekmil konforu haiz Daire Kiralıktır. Müracaat: Sirkeci Köprülü han No. 10 71—0
SATILIK KÖŞK — Kadıköyünde çamlı, çiçek, meyva bahçesi İçinde 1-kl bina. îçl. d ısı boyalı, konforlu, sag lata, boş teslim Saat ıs rr de 22588 y* telefonla. 253 — 1
ACELE SATILIK KÂRG1R YENİ EV — Çarşı içi. dört oda. mutfak, hol, banyo, odunluk, boş teslim, içindekilere müracaat. Beyoğlu Yenişehir Vtşnecl sokak No. 18.
210 —■ 1
CİHANGİRDE - Ege bahçesi kar şısında Kumrulu yokuşu 11 numarada ve dört yol ağzında kâin işlek bakkaliye dükkânı devren satılıktır, içindekilere müracaat edilmesi
134
KIHALIK DAİRE — Medülyeköy Banka evleri caddesi Sakızağacı No. 9 1 — Üç oda. sofa, mutfak Emsalalz manzara. Kirası 100 liradır. 297 — 1
Ka® Küt alıonacalk
Devlet Demiryolları Haydarpaşâ Satmalına Komisyonundan:
1 — Muhtelif No. da ceman 700 kutu kat küt açık eksiltme ile satın alınacaktır.
2 _ Muhammen bedeli 1120 Ura olup muvakkat teminatı 84 liradır, *
3 — Buna ait şartname komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır.
4 — EksUtme 31. Ağustos. 949 çarşamba günü saat 10.30 dn
Haydarpaşa gar binası dahilindeki Haydarpaşa satın alına komisyonunda yapılacağından arzu edenlerin vaktinde komisyonda hazır bulunmalan. 11842
Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü İlanları
İşletmemizin gemici, kömürcü ve ateşçiye ihtiyacı vardır.
Askerliğini bahriyede yapmış olanlarla liman cüzdanı yahut deniz hayatlarını gösterir hizmet belgesi bulunanların bir dUekçe ile müracaatları. 12124
ya olmamak meselesi...
— Bu kadar gevezelik etmek şart mit
— Tehlikeler şahıslar üzerinde ayn ayrı tesirler bırakır. Bu gibi durumlar beni tahrik bile ediyor, amigo! Halbuki sizin keyfinizi kaçırıyor galiba?
Ashenden, safiyetle cevap verdi:
— Bu gibi meselelerde alışkanlığım yok da.
— Sırf sinir meselesi...
Böyle konuştukları sırada süratle ve ustalıkla çıkarttığı elbiseleri teker teker yokluyordu. Hiç bir teferruatı atlanmıyordu. Fakat kâğıtların İzi bile mevcut değil Bunun üzerine kamasını çekip bavulun astarını yırttı, Veuz mallarda olduğu gibi astar deriye yapışıktı.
— Buraya hiç bir şey saklanmamış. Vesikalar burada değil. Fakat ancak bu odada olabilirler.
— Her hangi bir büroya tealim etmediğinden emin misiniz? Meselâ konsolosluklardan birine?
— Bîr an bile kendisini gözden kaybetmedim. Yalnız traş olduğu sırada yanından ayrıl-
dım.
MeksikalI, dolabı ve çekmeleri açtı. Yerde halı yok. Yatakların altına baktı. Şiltelerin arasını araştırdt. Siyah gözler, gizli bir saklama yeri bulmak üzere odanın her tarafında dolaştı; ve Ashenden onun nazarından hiç btr şeyin kaçmadığını anladı.
— Şayet otelin bürosuna teslim ettiyse?
MeksikalI, cevap verdi:
— Onu da Öğrenirdim. Fakat böyle btr cüret göstermesi İmkânsızdı. Vallahi bu muammaya akıl erdiremiyorum.
ZlhnLndeki kör düğümleri çözmek İçin çare arıyormuşçası-na odaya baktı. Esran çözmek için Mr gayret Barfedlyormuş gibi somurttu.
Ashenden:
— Haydi artık buradan çıkalım. — dedi.
— Bir dakika daha
MeksikalI, yere diz çökerek İtina ile ve süratle elbLseleri kat ladı; eylerine tekrar yerleştirdikten sonra valizleri kilitleyip doğruldu, Elektriği söndürüp kapıyı yavaşça açtı. Dışan baktı. Ashenden'e bir işaret çaka-
rak koridora kaydı. Sonra, kapıyı kilitleyip Ashenden'in odasına döndüler. Sürgüyü sürdk-ten sonra, Ashenden alnını kuruladı ve ellerini sildi.
— Hamdolsun oradan çıktık. — dedi.
— Hakikaten en küçük bir tehlike bile yoktu. Fakat şimdi ne yapınalı? Kâğıtları ele geçi-remedlğl için albay R. küplere binecek.
— Ben Roma'ya gitmek üzere saat beş trenine biniyorum. Oradan telgraf çeker ve talimat isterim.
— Pekâlâ, ben de sizinle beraber gelirim.
— Bu memleketten ayrılmak hususunda acele etseniz daha isabet olmaz mı? Yarın Barsö-Ilon’a bir vapur var. Niçin binip gttmiyesLniz? Eğer lâzım olursa ben gelip sizi bulurum,
General, gülümsedi:
— Beni buradan uzaklaştırmak için epey acele ediyorsunuz. Pekâlâ! Bu meselelerdeki tecrübesizliğinizden doğma arzunuza karşı duracak değilim. Barsölona giderim, Ispanyol vizesi almıştım.
Ashenden, saatine bakU. İki-
yi geçiyordu. Demek ki, üç saat daha intizar lâzım. Arkadaşı bir sigara sardı.
Gidip âlâ bir supe yapsak ne dersiniz? Dehşetli acıktım.
Sadece yemek yemek fikri Ashenden’e mide bulantısı verdi. Buna mukabil çok susamış-tL Gerçi MeksikalI İle sokağa çıkmak istemiyordu ama, bu odanın yalnızlığı da kendisini dehşete sürüklüyordu
— Bu saatte nereye gidilir?
— Benimle beraber gelin, bir şeyler buluruz.
Ashenden, şapkacını giydi; çantasını aldı. Aşağıya indiler. Holde bir yere kıvrılmış, kapıcı derin derin uyuyor. Yazıhanenin önünden geçtiği sırada, Ashenden, kendi mektuplduğü-na sıkışmış bir kâğıt gördü. Ona hitaben yazılmıştı, aldı. Gürültüsüzce dışarı çıktılar. Yüz metre kadar ötede, bir sokak fenerinin altında, Ashenden zarfı yırttı. Konsolosluktan geliyor ve şöyle yazılı bir pusula: «İlişik telgraf bu akşam geldi. Belki aceledir düşüncesiyle otelinize yollıyorum. «Zarf, he ıUftidr gece ya- sına doğru, Ashendeu odasında beklediği,
sırada otele vasıl olmuştu. Muharrir. ilişik telgrafı gözden geçirdi, şifreliydi.
«— Pekâlâ sonra çözeriz» diye düşündü ve kâğıdı cebine soktu.
MeksikalI, yollara âşinâ imiş gibi ıssızlık İçinde yürüyor. Ashenden de onun yanında gidip duruyor. Nihayet, müşevveş bl rçıkmaz sokak gibi yerde, bir meyhane gördüler. MeksikalI içeri girdi.
— Burası Rite oteli gibi lükz yer değil. Fakat bu saatte daha âlâsı da bulunamaz. Girip bir şey yiyebiliriz.
Upuzun bir salonun nihayetinde fakrüddeme uğramış bir züppe, sözde piyano çalıyordu. Duvarlara yaslanarak, dirseklerini masalara dayayarak İçiciler, sıralar üzerine yayılmışlar. İhtiyar, kakavan, tAham-mülfersa karılar, gürültülü btr neşeye kendilerini koyuvermişler, Ashenden'le MeksikalI içeri girdikleri saman bütün gözler onlara döndü. Ashenden. oturunca kendi bakışlaımı arayan bu netameli bakışlaria karşılaşmamak için başım yere eğdL
(Arkası var)
19 Ağustos 1949
AKŞAM
Sahlfe 7
^,z| Mücazat^
I •M >>7ıl
ANKARA RADYOSU Bu akşamki proırrun
Deniz tutmasına
Güvertede nöbet bekliyen tayfa gür sesile haykırdı.
— Sandaldaki adam sana söylüyorum: Gemiye yaklaşma?
Karanlıkta alaylı bir ses sordu:
— Gemiye niçin yakla^mıya-yım?
— Lâfı bırak da buradan defol! Yoksa kurşunu yersin!
— Hiddetlerime aslanım! Reisin Pietro’ya söyliyecek bir çift sözüm var.
Pietro. o bölgenin en vahşi vc cn çok kan dökmesini seven baş korsanı idi. Meçhul ziyaretçiyi vahşi ve hakaret dolu nazarlarla süzdü ve hiddetle sordu:
— Ne cesaretle benim sularımda avlanıyorsun. Kendi a-yağuıla gelip elime düşmek cesaretini gösteren sen kimsin?
Meçhul şahıs, bu suale lâka-yit ve metin bir eda İle cevap verdi:
— ikimizden biri yok olmalıdır. Okyanus, ikimizi de alamaz. Erkeksen kalıcını al da sahile çık! Sana temin ederim ki, yeryüzü senin gibi bir çir-kefıben kurtulacak!
Pietro hırsla yerinden fırladı:
— Şeytana yemin ederim İd, gözlerini yukarı kaldınp yüzü-me bakmağa ve bana böyle bir tlsnn kullanmağa cesaret eden İlk erkek sensin? Adın ne bakayım?
— İsmimi ne yapacaksın. Bana Duran deyiver.
— Ver öyle ise elini Duran!
İki erkek eski dost gibi el sıktıktan sonra Pietro tanışmalarının şerefine bir kaç şişe şarap içmek için Duranı kabinesine davet etti:
— Belki ikimiz daha sıkı bir şekilde işbirliği edebiliriz dedi.
Pietro, uzun korsanlık hayâtının verdiği tecrübeye rağmen alkolün köleslytiî. Bugün de İçki içe içe o kadar şuurunu kaybetmişti ki geminin güvertesinde birdenbire kopan feryatları duymamış, duymuş olsa bile adamları arasındaki mutat kavgalardan biri sanarak e-hemmyiet vermemişti.
Halbuki hakikat, bambaşka idi İçinde cesur ve azimkar yirmi erkek bulunan küçük bir gemi, korsan gemisine mıştı. İçindeki eşhas, reisinin adamlarına yapmışlar, mukavemet teşebbüs edenleri öldürmüşler, tesliru olanları da geminin direklerine sımsıkı bağlamışiardL
Aşağıki kabinede Duran, sarhoş korsan reisile konuşmasına devam ediyordu. Güvertede hasıl ■ olan sükûnetten adamlarının .işlerini bitirmiş olduklarını anlayınca, Pietro’ya ansızın sordu:
— Üç yıl evvel ortadan kaybolan üç direkli Printemps adındaki yelken» gemiyi hatırlıyor musun?
Kornan boğuk bir sesle:
— Hiç bir şey hatırlamıyorum.
— Biraz gayret et! Unutmuş olmana İmkân yok. O gemiyi zaptettikten sonra yağma ettin, tayfalariyle yolcuları öldürdün, sonunda da gemiyi batırdın.
— Soyduğum bu kadar gemiyi nasıl hatırlıyablllrim? Bu suali niçin bana soruyorsun?
Öteki, birdenbire değişen sert ve haşin bir sesle cevap verdi.
— Beni diple Pietro! O gemi İle bir kadın, küçük kişiyle beraber seyahat ediyordu. O kadın, benim zevcem, kızı da benim evlâdımdı. Dünyadaki biricik saadetimi yıktın, mahvettin. Şimdi anladın mı?
Bu cevabı verirken meçhul şahsın gözlerinden kıvılcımlar fışkırıyordu. Pietro birdenbire kendine geldi, şuuru avdet etti, olup biteni anladı. Demek karşısında duran adam, bunca sene sonra İntikam almağa gelmişti.
Korsan, kendini müdafaa İçin etrafında silâh aradı, fakat bulamadı. Düşmanının üzerine saldırmak İstedi, fakat muvaffak olamadı. Boynuna geçirilen ilmiğin nefesin) kestiğini hissetti. Oturduğu sandalyenin ü-zerinden yan boğulmuş bir halde yere düştü. Kendine gelinceye kadar elleri, ayaklan sımsıkı bağlanmıştı.
— İmdat! imdat! diye bağırdı.
Fakat kimse ona yardım e-dttnezdi. Adamlarından hâJâ «ığ kalanlar, sımsıkı bnğlan-nuşlar ve ambarda Duran ın
yanaç-korsan baskın etmeğe
adamları tarafından hapsedilmişlerdi.
Duran Pietroyu kuvvetli kol-larilc yukarı kaldırdı, bir sandalyeye oturtarak sımsıkı bağladıktan sonra biraz dışarı çıktı, bir müddet sonra elinde küçült bir fıçı Ue döndü. Fıçının muhteviyatından bir miktarını,
18 Don» mdslfrl (Pli. 18,30 Koou®-nu, 18,45 Hafit melodiler (Pil, 1« Haberler. 1S.1S Geçmişte BurOn, 1920 Sar eserleri. şarkılar v« oyun havalan. 20 Türküler, 30.15 Radyo Gözetesi, 30,30 Serbes asal, 30.35 incesnz (Tali ir Buselik). H.O5 TvmaU, Serbes saat. 33 Dans mtalfı 23,«5 Haberler.
(PI.L
yarm sabah ve öğle programı
mııntevıyaunaan tur miKvarııu, korsan reisinin etrafına |
Pietro, gözleri korkusundan (h- aî7,m(W|?"
şarıya uğranuş, dili tutulmuştu.! mtagin devi Duran söze haşladı: k ' ~ ’
— Şimdi cezanı göreceksin 'ia“ p,rc*Iar til
canavar! Yalvarmalarından ve ?ark’,ar’ döktükleri tamlı göz yaşların-) dan kalbinde hiç bir merhamet I Kooujtm. ve insaf duytnıyarak öldürdü-,......
gün yüzlerce günahsız kurbanının intikamını alacağım. Ekseriya esirlerini öldürdüğün aynı tarrda sen de öleceksin.
Duran, elinde tuttuğu uzun fitilin ucunu fıçıdaki barutun İçine gömdü. Fitilin ta güverteye kadra uzanan öteki ucunu tutarak kabineden çıktı. Adamlan, sandallara binmişlerdi. Duran da fitilin ucunu ateşledikten sonra bir sandala alladı, gözleri intikam hırsiyle parlıyordu: Korsan gemisinden u-zakl aşırken:
— Sevgili karıcığım ve tazım, feci ölümünüzün İntikamım alıyorum diye haykırdı.
Sandallar, gemiden uzaklaştıktan bir kaç saniye sonra müthiş bir patlama oldu, kor- . nâ 5 — Ödeme - Hane. 3 — Umon ran soır.ta. bsrayı uçtu. Kor-1 a.ı™.ı«.
, . , . I 5 — Bu da öyle - Faydalı bir börek,
kımç ve canavar korsan reisi Pietro cezasını bulmuştu.
Çeviren; A, HİLÂLİ
7.45 Ha-
■ Şarkılar CPU. 8J5 CedUl, “ ‘ fPL». 8.30 ÇcçlUl hatir su (PLİ. B,« Operet par-çaları tPL>. 12JO Salon orlrestraLarın-1 ->--------n Haberler. 13.15
,-----_, 13,3» Ö41e Gasetesâ. 13.15
I Şarkıların devamı, M Bando mQr.ik-İcri CPU. 11.30 Jumplng Jacka (Pi).
BULMACA
Soldan safta: 1 — Haftanın bir gO-
Dişlerin sıhhat ve güzelliğinde
DENTO
He» yerde arayınız.
ZAYİ — Lüleburgaz nüfus 1-dareslnden aldığım ve içinde as terlik muamelelerim yazılı kim İlk cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hük mü yoktur.
1929 doğumlu
Alî oğlu Raf et DAVAR
karşı deva bulundu
Futbolcularla kulüpler yeni mevsime hazırlanıyorlar
Yeni ilâç bir haptır ve ilâcın fiati pek ucuzdur
Disipline aykırı hareketlere daha şiddetli cezalar tatbik edilecek
İlâç, sağır ve dilsizleri, deniz tutmadığı göz önüne alınarak keşfedildi
t 4 — Sonradan
» — Bu da öyle - Faydalı
8 — Avadanlık, 1 — Al ban yalı. 8 — Tersi bir Bıamik - Tersi İttihaz olurum htiklim. » — Bir Musevi boyanı ■ Kandırma, 10 — FİIIpInlcıde bir şehir.
Yukarıdan ajaftva: 1 — Mbhür karan âlet, 2 — Bir bayan IJjnlc. 3 — Oruç tutulan ay - Lûtu-n. « — Kırlar, 5 — Valide - Evveller. 6 — Türk tan vr adeti ılzere. 7 — D^ha (enn • Salak sakan mahal. 8 — Ârıular - Bir
GEÇEK BÜLMACANİN HALLİ
Soldan safta: 1 — Selimiye. 2 — limanıyok, 3 — SivaslI!, 4 — Tra, D. S — Esner, S», 6 — MutluKİln. 7 — AİJ3. NOL 8 — Ta. Kumar. 5 — lyci. ÖM. 10 - Kı. Naçek.
Yukarıdan aşağıya: 1 — Sistematik, 1 — Emlrsubayı. 3 — LAvanla, 4 — ina. E). Kin, 5 — Muirunu, 5 — tyil. COmOî, 7 — Yol, Sülâle. I - Ekilen.
Gemi Çıkarma İlânı
Kocaeli defterdarlığından
Batık bulunduğu mevkii Geçici teminat^
Geminin Adı
1 — Orhanlye
2 — Reşit paşa
3 — Giresun
4 — Marmara
5 — Değirmen dere
Romork. »
6 — Aydm Reis Gölcük
7 — Beyyat Romork. > _ ___ .
1 — Yukarıda !?lm ve bulundukları mevkii yazılı 7 adet batık gemi enkazının çıkarma işi ayn ayrı arttırmaya çıkarılmıştır.
2 — Sauş 24-8-949 çarşamba günü saat 15 de defterdarlık ta ki komisyonda yapılacaktır.
3 _ Gemileri çıkarmaya i»tekli olanların geminin ismini, verecekleri hazine hissesi miktarım, ve çıkarma müddetini gösterir teklif mektubu ile birlikte ve her geminin hizasında gösterilen geçici teminata ait makbuzu belirli gün ve saatta komisyona tevdi etmeleri.
4 — Gemilerden çıkarılacak enkazdan en çok hazine hissesi verene İhale yapılacaktır. .
5 — Gemilerin çıkarma işinde müteahhit tarafından çalış-tınlacvk işçilerin Türk ve güvenilir kişiler olduğuna dair bel ge Termeleri şarttır.
« — Gemileri çıkarana işi kendi vasıta ve adamlariyle yapı lacaktır.
7 — ÇıkanuLcak enkazın bütün masrafları, vergileri ve gümrüE resmi müteahhide alt olacaktır.
4 Çısanlacak enkazdan hazîneye verilmesi kabul edilecek m Iklan müteahhit tarafından ayrılması, tartılarak gösterilecek yere konuımak şaıtiyle teslimi müteahhide aittir.
9 - Verilen teklif mektuplarına göre Dlr batığa muhtelif İstekli bulunduğu takdirde ayni gün ve saatte aralarında karşılıklı açık arttırma yapılacak ve ençok hazine hissesi verene ihalesi yapılacaktır. (11399)
İzmit tersane çekek yerinde civarı batık burnunda
> > >
Seymen
2500 Lira
6000 »
2500 »
2500 »
> > >
Subay mahfell önünde
500 1000
500
Londradan yazılıyor: Londra-huı aslâ uyumadığı sözü doğrudur. Futbol için de aynı şey soy lenhebillr. Ingilterenta milli o-yunu yoz tatili devresinde de sezon İçin hazırlanmakla meşguldür. Geçen mevsimin kapanışından İki hafta sonra İngiltere Futbol Ligi kulüplerine 1940 - 1950 mevsiminin fikstürleri bildirilmiştir. Lig teşkilâtı bu derecede seri çalışmaktadır. Kulüplerden hangilerinin terfi ettiği veya daha aşağı bir kümeye düştüğü anlaşılır anlaşılmaz yeni fikstürler hazırlanmış, tabettirilip kulüplere gönderilmiştir. Mayıs sonunda da lige dahil kulüpler Londrada yıllık toplantılarını yapmışlardır. Umumî bakımdan Ingiliz futbolunu idare eden ana teşekkül, futbol federasyonu da yıllık toplantısını yapmıştır.
Oyuncuların kendileri bile, normal: olarak yazın veya mevsim dışında 3 aylık tam bir ls-
Deniz tutmasmdan muztarip 300 hastaya yapılan tedavide, 288 tanesini tekrar iyileştirmek mümkün olmuştur Diğer taraftan adam akıllı tedavi edil em 1-yen hastalar da, iyileştirilmeyen hastalar listesine dahildir.
Tedavinin ilk safhasında
iyileşip te ayağa taükabiien
hasta tnra ikinci bir kere daha Dramaıuine verilmemiştir, Fa-. kat içlerinden 89 tanesini İkinci defa olmak üzere deniz tutmuş, bunun üzerine ilâç bir kere daha verilince., 8» kişinin 84 ü bir saat içinde tekrar iyileşebilmiş tir. Halbuki bu tecrübe seferinden evvelki seferde, Bremerhovenden dönen askerlere türlü halde hiç birini mümkün f------------ (________ ........._______________
gemisindeki tecrübenin muvaf-. nun taammüm eden hususiyet-fakıyetle sona ermesi üzerine | lerinden biri milletlerarası tur-naklive komutam, tecrübe se-; nelerdir. Bu itibarla millî fede-ferini, , tıpta büyük bir adım>, rasyonlar ekseriyetle yazın kelimeierile tarif etmiştir. Ez seferlerden aynı derecede meni- 1 nun olan askerler de seyahat- I leriiıden ne kadar memnun f kaldıklarını şöyle ifade etmişlerdir: «24 saat İçinde işkence-' den eğlenceye!»
Dr. Gay’Ln bu keşfi, 2,909 se-'
Amerikada Johns Hopkins hastanesi direktörü Dr. Leslle N. Gay, su çiçeği hastalığına karşı tedavi çareleri ararken, tesadüfen deniz tutmasına karşı. yepyeni bir ilâç keşfetmiştir. Ufak, san 50 mlligramhk baplardan ibaret olan, bu yenJ n&cm İsmi 4le şudur: Beta -dîmethy laminoethyl benzohy-dri ether 8 - chlorotheophylli-nate. Fakat İlâç kısaca Dramamlne olarak tanınmaktadır. Yeni ilâcın Ilatı da çok ucuzdur. Beheri on çent olan haplardan bir tane vapura yahut tayyareye binilmeden 10 dakika evvel alındığı takdirde, yolculuk esnasında hiç bir rahat-çralık hlssedllmemektedir.
Dr. Gay'ln tedavi ettiği hastalar arasında, su çiçeğinden muztarip gebe bir kadıncağızı, aynı zamanda otomobil de tutarmış. Dr. Gay su çiçeğini tedavi etmek için, hastasına evvelâ Dramamlne vermiş, ve neticede kadıncağızın çiçeği tamamen önlendiği gibi, otomobil yahnt tramvay yolculuklarında duyulan rahatsızlık ta tamamen bertaraf edilmiştir. 1
Bu vakadan sonra Dr. Gay Dramamlne üzerinde tetkikle-rinl aerlntestlrratûo nedei'lKrl aî ası bilinmeyen
Ur. Halil Dr. konferanslar bi, |Ue() „rladan j^rnnsl.r.
vermek tere Arrucaya Hareket Dmnnmtoeden evra denir tul-edeceği sırada, yanma bir miktar Dramamıne almağı ihmal elmemlştlr. Dr. Gay raporda 7(İtal Ûaçto.'
setralM esnasında İlâmım aoktortlr da yola reHâmmı yapmak nrsahm da ,TOİ eok kuraetlı bir kahra bulmuş. Lomnaya Olimpiyat «,CTlerdl. Yahut ayak-
oyunlanna siden Amerikan tatmak ayakta dn-
latonu deme tutmasından ıstı- Rlm, Nstüvi ,.cmW>
rap çektlSl bir sırada yeni ilâç scd,:, brsndy içmek deniz tut-sporculann İmdadına yetişmiş maalna Çarclot
ve atletlerin hepsi hiç bir lev- k,bul ed|lmİ5tL Geml-
kalâdelık hlsselmcden Londra- çder ofka bakmamayı, koda karaya çıkmışlardır. lonya, boya şlbl kokulardan
Bu ilk muvaffakiyetten sem- uzak uzak kalmayı, yahut as-ra, Dr, Gay Amerikaya döner pirin almamayı tavsiye eder-Tclönmcz ilk iş olarak ordu ge- îerdt,
nel kurmay başkanı general Bütün bu tedbirlere karşı Dr. Onıar Bradley’e çıkmış, ve yeni Gay’de şöyle biı tavsiyede bu-keşfinden bahsetmiştir. Aradan Ilınmaktadır- .Gemi hareket altı batta gçemeden Drarnaml- edeceği sırada yarım tablet ne İlâcını, 13,000 tonluk gene- Dramamlne alın, ve her 4 - 6 rat C. C Baliau nakliye gemi- saatte yarımşar tablet daha al-sindç tecrübe etmek üzere Dr, mağa, devam edin. Ve artık hiç, Gayle asistanı Dr. Paul E. bir şeyden
, Cariiner genel kurmay tarafın- seyahatiniz esnasında istediği-) . dan davet edilmiştir. İnce Utun niz «evden istrdteinir. mitîartia'
Gazia >tep Valiliğinden
Gaziantep - Akçahoyunlu yolu lltlsakı Öğüreli yolunun 12 + »73 — fi — 14 + 27.1 kilometreleri arasındaki (20235.51) lira keşif bedelli Blokaj Silindirajı yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. Geçici teminatı (1517.67) Uradır. İhale 3 Eylül 949 cumartesi günü saat 10da tl Daimi komisyonunda yapılacaktır. Keşif evntkUe hususj ve fennî şartlar hvr gün adı geçen komisyon bürosunda görülebilir.
İstcklHerin eksiltmenin yapılacağı günden en ar. üç gün evvel (tatil günleri hariç) İl makamından alacakları Yeterlik VKİkasUe sicilline kayıtlı bulunduğu Ticaret odası belgesini İbraz etmeleri lâzımdır. (11822)
Açık eksiltme ilânı
Çay Belediyesinden
28100 Lira muhammen bedelli bir taşlı, dört toplu ve 000 x 220 bir vasll un fabrikası kar* değirmenine ilâveten yaptırılacaktır.
İhalesi 25,8.949 perşembe günü saat 15 de Belediye encû-menliğinde icra edilecektir. Tallpk rih yüzde ., iet teminat» belediye veznesine yatırmaz hureöyie ihaleye iştirak edebilecekleri ve şartnameyi görmek Lstiyenlerin belediye başkan!«ı a müracaatları ilân olunur. 11812
---- ------ ----- slln uışmua □ ayıııt uım oır ıs-tedaviler yapıldığı t i rahat yapıpyapamıyacakları-iyileşlirmek | nl kçsjn olarak önceden blle-olamsmıştı. Ballan pıezler. Harb sonrası futbolu-
■, raşyonıar cKserıyerıe yazın da Bu yıldız oyuncudan el altında bu-
1 lundurmaktadirlar. İngiliz. îs-koçya ve Gâl federasyonları bu yaz, eskisinden çok daha geniş ölçüde harici temas ve turnelere girişmişlerdir. İngiliz milli onblrl İsveç. Norveç. Holânda ve Fransada maçlar yapmıştır. Gal takımı Avrupa da bir t urne yapmış jskoçya onblrl Kanada ile Birleşik - Amerikayı ziyaret etmiştir. Birinci kümeye dahil İngiliz kulüplerinden birçokları da harice takımlar göndermişlerdir.
İngiliz kulüplerinden birçoklan Avrupadaki turneleri tercih etmektedirler. Zira kıtadaki se-t yahniler daha uygun ve binlerce -millik seyahatlerden daha az yorucudur. Avrupadaki maçlar ayrtca diğer milletlerle daha ya landan tanışmak imkânım sağlamaktadır. Bu gibi sosyal mülâhazalardan başka turneye çıtam tafcrm diğer memleketlerin en lyl tatamlarmm stil ve oyun lan hakkında ilk elden bilgi e-dtoebilmektedir.
Llverpool ta .tamı BirleşLk A-merİkada İki muvaffakiyetli tor ne yapmış, oyuncular dünyayı gezmek fırsatını bulmuşlar ve I Uvei'pool her yerde muzaffer ı bir takıma hâs itimatla oyna-*n korkmayın. Hattâ maştır. Arsenal tia ingin?, fut-------------------------------------------- ----------------| boiu elçisi rolüne devam etmlş-dan davet edilmiştir, ince utun niz şeyden istediğiniz miktarda ur. Londranm bu meşhur ku-ve yüksek bir genıt olan Baliau yiyebilirsiniz »------! ıfibü Mayısta Brezilyaya kuv-
Aİmnnyaya gidecek askerlerle Dranıamîne deniz tutmasına vetll bir takım göndermiş ve İn-doldurulmuş ve Atlantiğin en olduğu kadar, tayyare, otomo-1 giliz oyuncuları'muazzam bir U dalgalı bir zamanında New - bil, tramvay vs. tutmalarına gj Ue karşılanmışlardır Yorktan Bremerhave'ne hare- karşı, hattâ sebepsiz yere hls-j Clıarlton AthletlcHe Queens ket etıuişllr. Geminin bundan sedllen baş dönmelerine karşı Park Rangers bir iki ay evvel B&nriıki macerasını. Dr. Gay da müessir bir ilâçtır. Hareket-. Türk İyeyi ziyaret etmişler, bu m aç.
kip etmekte ve şimdiden ilk a-ym yüklü programım kargdıya-bDmek, İçin hakemler ve yan hakemleri angaje etmektedir.
Futbol Federasyonu Kupan dünyanın en meşhur futbol tur nuvası ve verimli bir gelir kaynağıdır. Fakat futbol Ligi kulüplerinin İşbirliği olmaksızın, bu turnuvanın şimdiki ölçüde yapılabilmesi bahis mevzuu o-laıııaz. İki idari teşekkül arasın da bir ihtilâf çıkıp, Lig kulüp-1 j leri turnuvadan çekilir ve ken-—, dİ aralarında bir Kupa turnu-—— vasi tertipliyecek olurlarsa, şlm O-dlkl Kupa turnuvasının uyan-C^I dırdığı ilgi voİGOİahUlr.
Birkaç yıldan beri Lige. Fut-bol Federasyonu Konseyine her £ yıl dört üye tayta etmek yetkisi verilmiştir. Bu anlaşma İyi ne-tlceler vermiş ve fiilen her İki (|} Leşekkülü kaynaştırmışlar. Fut- > bol Federasyonu, Futbol Ligi- q nijı teşekkülünden 15 yıl önce, 1863 te kurulmuştur Peder as-yon kütük bir teşekkül halinde İşe başlamış ve ilk toplanla »6 yıl önce bir akşam Londradaki bir birahanede yapılmıştır. E:ış "J? Jangıçtaki kaydiye ücreti S sİ-llngti. Bundan 8 yıl sonra Ku- (0 pa maçlarına başlanılmıştır. (D Turnuvayı kuranlar, bunun son / \ tadan uyandıracağı ilginin vu-safini akıi 1 arına getirmemişlerdir.
masına karşı bazı doktorlar potassium bromide gibi sinir-—bazı da yola çıkmadan'

Londralı bir profesyonel kulübün de oynadığı ilk Kupa finali 100.000 den fazla seyirci toplamıştır. 1913 teki final 120.000 kişi tarafından seyredilmiş. 1923 te, ilk defa olarak Lnn dramın Wembley stadımda yapılan final ise 200 000 seyirci eel-betmiçtir .
1423 te İngiltere onblri ilk de fa olarak İskoçyu onbiriyle karşılaşmış ve 20 inci yüzyılın başlangıcında bu karşılaşmalar da. kııi'iıc.ıılann asla »İrilinrina ge-tirenıedikleri bir gelişme safhasına, girmiştir. İngiltere - İskoç-ya taâçlân aynı ramanda oyunun kaidelerinin Islâhına da hizmet etmiştir. O tarihte.ı beri güzel ve temiz oyun görmek isteyen idareciler, disipline aykırı hareketler için en ağır cezalar İhdas etmişler ve Futfol Ligi idarecileri de bu kaideleri tatbik ettirmişlerdir. Bu bakımdan İngiliz futbol idarecilerinin, dünyayı saran bu spor İçin bir standart yarattıklarını İddia yerinde olur.
6x9 boyunda bir ac-randisör aranıyor. Satmak isti yenlerin gazetemiz idaresine müracaatları. Telefon No. 206c 1.
sonraki macerasını, Dr.
şöyle anlatıyor. «Geminin i- ten mütevellit baş dönmeleri,] memlekette birkaç güzel Cindeki kanşıklkık hakikaten kulaklardaki yarı daire blç-l-j yapmışlar. 2 . 3 haftalık ziya-” göçülmemiş bir şeydi. New - nündeki borular içindeki mayi relilerinden çok memnun dön-r Yorktan hareket ettikten 12 ile alâkadardır. Bu sebepten müşlerdir.
saat sonra, deniz tutması ile sağır ve dilsizler deniz tutması i Futbol, bilhassa İdari işler ba hastalanan askerler koridorla- diye bir şey bilmezler. işte] tamından daima faal bir meş-ra kendilerini atâvennişierdi. Dramanıîne kulaklardaki bu goledir. Kıılüp İdarecileri şhn-Kinısede ayakyoluna gidecek mayle tesir etmekledir, foint dlden Ağustos ortasında baş-, kadar takat kalmamıştı. Fakat tesirin ne surette olduğunu ve j-----------------------------------
bir saat içinde. Dramamlne sa- Dr. Cay, ne de Dr. Cariiner yesinde, bütün bu hastalan henüz bulamamışlardır.
kurtarmağı muvaffak olduk.» — The Saturdııv R« vîewdan —
(MMiınıi!nıiHiiHiMffl»ıııuıntıııı(ıııınnrnnmıınMiiımımnınifnHiıınniııııınııınıriiHn>ınH(PWlHHim
Dariişşafeka Lisesi Müdür'iıüünden:
Okulumuzun İlk kısım beşinci sınıfına öğrenci alınmasına karat verilmiştir.
Kayıtlar 20 ağustostan 30 eylül 949 gününe kadar sürecektir. Şartların öğrenilmesi için okula müracaat edilmesi. 12113
Ankara Belediye Başkanlığından
1 — Toptancı halinde yaptırılacak 20 dükkân işi 15 gün sûre ve kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen keşif bedeli (49999i Ura (70ı kuruştur.
5 — Teminat (J1949) lira (90) kuruştur.
4 — Teminat Belediye veznesine yafarılacakur.
5 — Şartname ve keşif cetveli ve sair evrak her gün Belediye Tutanak ve muaaıclât müdürlüğü kaleminde cörııktaiir.
6 — İhalesi 3L/8/949 çarşamba gün üsuat 1630 da Belediyede toplanan Encümende yapılacaktır.
7 — Bu işe girmek isteyenlerin Y mühendis Y, mimar.[ mühendis veya mimar olmaları ve bu İşin teknik önemindeki bir İşi bilfiil İnşa veya İdare etmiş veya denetlemiş bulunmaları veya bu şeraiti haiz bir fen adamı ile ortak olarak İhaleye iştirak etmeleri ve ihaleden üç gün evvel (tatil günleri hariç) Fen İşlerine müracAaila yeterlik belgesi alarak tekili mektubuna eklemeleri şarttır
8 — İsteklilerin 2490 saydı kanunun 32 nci maddesi sa-
rahati veçhile hazırlayacakları teki i t mektup) nnm netti günde saat 15.30 « kadar encümen bakanlığına makbuz karph-ğınıla vermeleri lâzımdır. (11769J |
i lıyacak sezon için hazırlanmak-’ ladırlar. Antrenör ve idareciler, kendi kulüpleriyle henüz mu-'
. kavelc imzalamamış veya trans' ferle alınabilecek oyuncularla!
1 görüşmeler yapmakla meşguldürler. Bütün takımlar, zayıf 1 noktalarını takviye İçin yeni e-lemanlar aramakla meşguldürler. Eu arada gelecek İçin ümit verici görünen genç oyuncular da dikkatle takip edilmektedir. Önümüzdeki mevsim Manches-ter Unitedle Derby County'nln en ön plânda yer almaları muh (temeldir.
Futbol Ligi, 88 üyesinin bütün bu faaliyetlerini dikkatle ta
Mahkeme, tapu, icra ve noter ilânları
Bedelleri hususi şan ıslar (a-a fır.rlun rtriarn-n mahkeme, icra, tapu »c noter ilânları gibi resuu Uânlar eskiden olduğu ci-bi doğrudan doğruya «akşam» idaresi tarafından kabul edllmektedh
t. inci smı!
Verem ve dahiliye hasta-
Muayenehane: razın tramvay cad Kristal kıraathanesi karşısında Pazardan başka her gün saat. 3.30 - 8 arasında
1 — Otobüs İdaresi için alınacak 12-47 modeli
mat şan juman 95 İlk komple Fart motoru 15 gün süre ve kapalı zarf usulü İle eksiltmeye -konulmuştur
2 — Muhammen bedeli 122,000» liradır.
3 — Teminatı (1650) Uradır.
4 — Teminat otobüs idaresi veznesine ya t iril arak tır
5 — Şartnamesi her gün Tutanak ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde görülebilir.
6 — İhalesi 26-8/949 cuma günü saat 16,30 da belediyede toplanan encümende yapılacaktır.
7 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 32ncl rua ddesl sarahati veeile hazırlıyacakları teklif mektuplarını belli günde saat 15,30 a kadar encümen başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri ve ihalede hazır bulunmaları lâzımdır.
(11480)
Eahlfe 8
AKŞAM
W Atfusk» 1Ö49
RADYO Li N
Sabah - öğle - akşam
Her yemekten sonra dişlerinizi RAD VOLİN Diş macunu ile fırçalayınız.
KALAMIŞ KLÜBÜNDEN:-
İdaremiz 20/8 cumartesi günü akşamı sayın aza ve misafirlerine
Sanatkâr NECMİ RIZA AKIŞKAN
Konserini takdim eder.
Kalamış Klübü Balosu 2$ Ağustos Cuma akşamına alınmıştır.
Tel: 60731
ZİRAAT Ve BENZERİ MAKİNELERİ
İTHALÂTÇI E İK MALARIN NAZARI DİKKATİNE :
İşlek bir mahalde satış mağazasına, büyük depoya ve atelyeye sahibim. Makinelerinizi teşhir, monte, demonte e-debilecek kabiliyetteyim. Teşriki mesai edebilecek bir firma arıyorum 'Tafsilât için Telefon i 41224.
P. T. T. işletme Genel Müdürlüğünden:
1 — P.T.T. memuru yetiştirmek maksadiyle İstanbülda. bulunan P.T.T. meslek okuluna bu yıl da müsabaka ile öğrenci alınacaktır.
2 — Okul liseye muadil, parasız yatılı ve tahsil müddeti üç yıldır.
j — Kayıt ve kabul şartları;
A — Türk olmak
B — Orta okulu bitirmiş olmak,
C — Okumağa bir yıldan fazla ara vermemiş bulun mak .
D — 15 yaşını bitirmiş 18 yaşını geçmemiş olmak.
E — Sağlık durumu İdare tarafından verilecek matbu sağlık fişlerine müsteniden resmî sağlık kurullarından alacakları raporla saptanmış olmak,
F — Kimlik cüzdanında yaşı küçültülmüş olmamak,
4 — Müsabaka İmtihanları İstanbülda Meslek okulunda Ankara, Afyon, Eskişehir, İzmir, Sivas, Edirne, Diyarbakır, Konya, Samsun, Trabzon, Çankırı, Van, Erzurum, Seyhan. Balıkesir P.TT. bölge başmüdürlüklerinde ve 25. 26, 27 ağustos 1948 tarihlerinde Türkçe. Matematik, Coğrafya derslerinden yazılı olarak yapılacaktır.
5 — Yunandaki şartları taşıyan isteklilerin bulundukları yerin Bölge Başmüdürlüklerine 24 Ağustosa kadar bir dilekçe ile müracaatları ve dilekçelerine aşağıdaki vesikaları bağlamaları gerektir.
A — Nüfus hüviyet cüzdanı veya tasdikli sureti,
B — Devlet orta okul diploması veya tasdikli sureti veyahut mezuniyet yılını bildiren resimli ve mühürlü vestka,
C — Aşı kâğıdı,
D — Sağlık raporu,
E — 6 adet vesikalık fotoğraf,
8 — Okulu bitirenler beş sene müddetle P.T.T. İdaresine hizmete mecburdurlar.
7 — Müsabaka İmtihanlarında kazananların okula alına-b İlmeleri İçin bu hususu kabul ettiklerLnl gösterir numunesine uygun ve noterlikçe düzenlenmiş bir taahhütnameyi okul İdaresine vermeleri gerektir. 12005
Deniz Gedikli Erbaş Ortaokulu Müdürlüğünden
1 — Türk Donanmasının gedikli erbaş kaynağı otan (Deniz gedikli erbaş ortaokulu* ve Dz. Gd erbaş sınıl okuluna «öğrenci yazımına lthazlran/940 dan l/Eylûl/049 gününe kadaı devam edecektir.
2 — Birinci sınıfa bu yıl ilkokulu bitirenler, H. sınıfa orta okullarda ikinci sınıra geçenler, üçüncü sınıfa da orta okulda m. cü sınıfa geçmiş bulunanlar ve gedikli erliğe de orta okulu bitirerek diploma alanlar kabul edilir.
3 — Birinci sınıfa 10. ikinci sınıfa 17 ve üçüncü sınıfa 18 yaşından büyük olanlar kabul edilmez.
4 — Gedikli er olacakların İS yaşını tamamlıyaralc 10 yaşından gün almaları şarttır.
5 — İsteklilerden İstanbülda bulunanların Kasımpaşadakı
okul müdürlüğüne, başka yerlerde bulunanların bulunduklar yerin askerlik şubesi başkanlığına aşağıda yazılı vesikalarla müracaatları. 7208
b) Nüfus cüzdanı fotoğraflı el Bir seneyi geçmemiş aşı kâğıdı
d) Ailesinin ve kendisinin iyi ahlâk sahibi olduğuna dalı iyi hal kâğıdı.
e) Okul tastlknamesl veya diploma.
f) 12 adet vesikalık fotoğraf.
Öğretmen Alınacak
Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesinden
KARABÜK
Müessesemiz özel Ortaokuluna öğretmen vasıflarını haiz. Türkçe, Tarih, Resim ve bir de Fransızca öğretmeni alınacaktır.
İsteklilerin anılan dersleri okutmıya yetkili olduklarını belirtir belgeleriyle birlikte en geç 25.8,49 tarihine kadar miieAsesemize baş vurmaları ilân o-lunur. (11831)
İstanbul Sular İdaresinden
İdaremizin Kâğıthane süzme havuzlarında çalışan işçiler İçin 80 adet maden! yahut ahşap elbise dolabı yaptırılacaktır.
Bu işe alt şartname idare isal e servisinden alınabilir.
İsteklilerin teklif bedellerinin %7,5 u nispetinde teminat makbuzlariyle birlikte şartnamesi dairesinde hazırlıyacaklan kapalı mektuplarım 29 8 919 pazartesi günü saat 11 e kadar idarenin muamelât daireline verilmesi, 12068
Dünyanın en çok ıstelc celbeden dolma kalemini alınız
tşte sahib olmakla iftihar duyacağınız bir dolma kalem. zira. 34 memlekette yapılan. 83 anket. Parker «51« ın, dünyada en çok istek celbeden kalem olduğunu göstermiştir Onu almakla, dolma kalemlerin yalnız en güzelini değil, en mütekâmil ve-hassasını da almış olacaksınız. Parker *51• de yazmak bambaşka bir zevktir1 Hususî bu tertibat, mürekkebin muntazam akımını tenun eder. Kalemin tekmil akşamı, zarif bir gövde içinde, kır ve hasara karşı tamamen mahfuzdur. Kalemin kapağı altın kaplama veya Lustraloydan
Gene Parker m imâl ettiği :
DUOFOLD: Dünyanın aynı hattaki kalemleri arasında en iyisidir. Sağlam ve zariftir 14 karatlık altın ucu son derece yumuşak yazar Siyah, mavi, kahverengi ve gri renklerde bulunur.
VICTOHY- Fiatı mütevazı olmakla beraber, diğer Parke» kalemlerine has olan zeıafct ve sağlamlığı haizdir. Mavi, siyah, yeşil ve gri renklerde bulunur.
-
olup, vidalamaya Hlarth olmadan, kayarak kaleme emin bir surette tespit edilir
Derhal Parker «51 «i deneyiniz1 Siyah, kahve rengi, gri ve mavi renklerde bulunur 14 karatlık altın, zengin bur uç çeşidi mev. cultur
Parker «51», gayet parlak; son derece sabit ve yazarken kuruyan yetti Parker Superchrome mürekkebinin tatminkâr istimalini mümkün kılan yegâne dolma kalemdir.
Farker kurşun kalemleri ise Parker dolma kalemleri ile, son derece zarif bir takım teşkil etmektedir.
Türkiyede Mümessili; ELİ BURLA ve ORTAKLARI — Galata, İstanbul
Parker «Sİ» TL. 60 ve $0, Parker -VS> TL. 32
Parker Duofold TL. 22, Parker Viciory TL. 15 Kurşun kalemler; *51» TL. 34 vo 23, Turno/ TL. ıfl
LİGNİMPEX AĞAÇ ve KAĞIT SANAYİ! DIŞ TİCARET MİLLÎ MÜESSESESİ
Macaristan’da aşağıda yazılı malların İthalât - ihracatının yegâna muamelecisi
AĞAÇ: Mobilya, bükülmüş mobilya vesaire, KAĞID: «HUNGARİT» kâğıt harç inallar, Stencil - karbon, kopya kâğıdı, maden kömürü.
Adres: Budapest. V. Nador u.4.
® Dahiliye Mütehassısı ®
Dr. Ihsan Karlıklı
Cadıköy Süreyya Sineması yanında Nevzemin sokak 20 Tel: 69144
Gaziantep Valiliğinden
Gaziantep - Akçakoyuıılu yolunun 20 - 600 - 24 4- 800 itıcij kilometreleri atasında yapılacak 1369763 lira keşif bedelli blokaj şose kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konulmuştur.
Geçici teminatı (2773.201 liradır. Eksiltme 3. Eylül. 949 cumartesi günü saat 10 da 11 daimi komisyonunda yapılacaktır. Keşif evrakiyle hususi ve fenni şartlar adı geçen komisyon bürosunda her gün görülebilir.
İsteklilerin bu işe girebilmek İçin eksiltme gününden en az (tatil günleri hariç! üç gün evvel Gaziantep bayındırlık müdürlüğünden alınmış bir yeterlik belgesiyle siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odası vesLkasını ibraz etmesi lazımdır,
Teklif mektuplarının eksiltmeyi açma saatinden bir saat ev-' hububat örtü kazığı, imal etti-vellne kadar alındı mukabilinde komisyon başkanlığına veril mlş olması lâzımdır. Postada vâki olacak gecikmeler kabul e-dilm.Cz. 11821
ve Satım Müessesesi Müdür-
3,
Serbest Vigon ipliği satışı hakkında
Sümerbaıık Alim
lüğünden:
Kayseri ve Nazilli fabrikalarında İmal edilecek 2. 5,
5 ve 4 numara vigon İplikleri bir ağustos tarihinden itibaren üçer ay fasıla ile halı dokuyucu ve dokutturucularına serbest olarak satılacaktır,
Alâkalıların İstanbülda Bahçckapı Siimerhanda mües-sesemtzin pamuklu şubesi müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. 12128
Teklif isteme ilânı
Elektrik kaynağı yaptırılacaktır
Toprak Mahsulleri Ofisi afyon ve malzeme işletmesinden:
l — Bir parmak kalınlığında ' i iki cıvatayı birbirine kaynak | yaptırmak suretiyle 5990 adet
TÜRKİYE UMUM MÜMESSİLİ M AT AŞ TİCARİ! V.*.».
GALATA. Rıhtım caö. Eskî yolcu salonu karjuı
Tahlr han 4Uncü kat TEL.: O4995-Ö
Galata. Kürekçiler cad ruo 67 TEL 43400
ANKARAOA: ARİF SOLTUK Fosta caddesi No. il
°/o 6 Faizli Birinci Tertip 1943 istikrazı ikramiyeli °/o 41/2 Faizli Birinci Tertip 1949 istikrazı
Tahvilleri satışa çıkarıldı
1OO Lira itibarî değerli bir
tahvil 95 liradır.
Bu tahviller de, diğer Devlet Iç İstikraz tah-
villerinin bütün imtiyaz ve muaflıklarını haizdir.
% 6 faizli tahviller her yi 1ın 20 Şubat ve 20 Ağus-
tos tarihlerinde bol faiz ödenir.
İkramiyeli tahvillere 20 Ağustosta ödenecek
faizden başka 20 Şubat ve 20 Ağustos tarihlerin-
de:
Adet Miktar Lira
1 10.000
2 3.000
4 1.000
12 500
250
1 337
İkramiye dağıtılır. Faiz ve ikramiyelerden hiç bir vergi ve resim alınmaz. Satışlara 20 Ağustos 1949 Cumartesi eiinü son verilecektir.
SaUş yerleri: Bütün Bankalar
EN Mükemmel »e Külfetsiz Iradı Devlet Tahvilleri Getirir. 1132ü
İstanbul Defterdarlığından:
rilecektlr.
2 — Bu işe alt şartname işletmemizin malzeme kısmında görülebilir.
3 — Pazarlık 24/8/949 çarşamba günü saat 15 de yapıla-, [cağından İlgililerin 100.- liralık, I muvakkat teminatlarlyle belirli gün ve saatte Beşiktaştakl iş-
| letmemiz malzeme kısmında [ kurulu komisyona başvurmaları ilân olunur.
Ofis İhaleyi yapıp yapma-1 makta serbesttir. L2019 j
AMERİKAN
Etibank İstanbul Şubesinden
Muhtelif takatta elektronu»torlu altı adet santrifüj tulum-satin. alınacaktır. Şartnamenin satmalına servisimizden
(11896)
ba tr-mini.
Diş macunu
Yeniden eczanelere tevzi edilmektedir. ?
Türkiye Eczacıları Deposu

Vergi borcundan dolayı Galatasaray Maliye Şubesince haciz edLlen bir adet Trayser marka 96654 numaralı piyano 22/8/949 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 10 da Beyoğlu şişhane yokuşunda bulunan maliye binasında açık arttırma* ile satılacaktır.
İsteklilerin belli saatte satış yerinde hazır bulunmaları Üân olunur. 12L1S
OMEIRBANK
Bıırsa Merinos yünlü
Sanayii Müessesesinden
Mücssesemiı Ticaret Serv sine iki memur alınacaktır.
A — Şartlar:
1 — Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yanh vasıflan taşımak.
2 — Ticaret muhaberelerini idare edecek ve yan makinesi kullanabilecek bilgi ve meleke sahibi olmak.
3 — İngilizce okuyup yazabilmek, konuşmak. teroeme yapmak.
4 — En az ilse mezunu olmak,
B — İşe alınma.
1 — Lisan, Ticaret muhaberatı ve daktilografi imtihanlarında başarmâk.
2 — İmtihanlarda kazananlara 3859 sayılı kanunun 10 uncu maddesine göre aylık ücret verilecektir.
3 — İsteklilerin, Memurin kanununun 4 üncü maddesine göre, hazırlayacakları evrak, bir dilekçe ve iki vesikalık yeni çekilmiş fotoğrafla en geç 25 Ağustos 1949 tarihinde Müessesenıiz Müdürlüğünde bulundurmaları,
1 inıtilıaıı günleri ayrıca bildirilecektir.

Comments (0)