AKŞAM
Hergün 8 sahife
A K Ş A M'ı n Küçük ilânları en verimli, en ucuz vasıladıı.
Sene 30 — No. 10830 — Fiatt her yerde 10 kuruştur.
ÇARŞAMBA w Mayıs 1&45
Sahlbh Neemeddin Sadak — Vazı işlerini fLilen idare edenr C. BUdlk — Akşam Matbaan
Gençlik ve Spor bayramı
heyecanla kutlanıyor
Yarın Istanbula gelmesi muhtemel
Dışişleri Bakanı yarın Sıvasa gidiyor
İnönü ve Şeref statlarındaki merasim çok parlak oldu
Ankara 19 — Cumhurbaşkanı İsmet İnonünün bu akşam İstanbula hareket etmesi muhtemeldir.
Masraflarda tasarruf
Valinin ve btr öğrencinin hitabesinden sonra geçit resmi yapıldı, bunu nıiilaahip beden haı ekelleıine başlandı
Ebedi Şef Atatürk'ün memleketi İstilâdan kurtarmak için Samsuna a-yak bastığı mesut glinüa 29 uncu yıldönümü bugün 5'urdun her tarafında detin bir heyecanla kutlanmaktadır.
19 Mayıs Gençlik ve Spor bayrama, şehrimizin tnönü vo Şeref stadyumlarında binlerce Öğrenci ve sporcunun iştirakiyle büyük gösteriler yapılmıştır.
İstanbul, bayram münasebetlle dün öğleden sonca bayraklarla donatıl-mışU. Bu sabah saat 9 da okullar, askeri ilseler ve Beden Terbiyesi teşkilâtına bağlı kulüblerin sporcuları stadyumlarda yerlerini almağa başladılar.
Stadyumlardan merasime tam saat 10 da teftişle başlandı. İnönü stad yum unda vali ve belcâiye başkanı doktor Lûtfl Kırdar, İstanbul komutanı. Milli Eğitim ve Beden Terbiyesi müdürleri, Şeref stadyumunda da valiyi temsllen Beşiktaş kaymakamı ve diğer alâkalılar öğrenciler bulunuyordu. Teftişi müteakip İstiklâl marşiŞe bayraklar çeklIdL Bu sırada öğrencilerden müteşekkil gruplar Taksim abidesine çelenkier^ovmakta idiler.
Bayrak merasiminden sonra yall ve belediye başkanı Dr. Lûtfl Kudar, bir hitabede bulunarak 19 mayışın önemini, gençliğe verilen değeri belirtti. Valinin konuşmasını Beyoğlu kız lisesinden bir öğrencinin heyecan lı nutku takip etti.
Öğrencilerin bir ağızdan Türk ulu su vo Cumhurbaşkanı İçin üç gere sağ seslerlie yapılan şeref gösterisin den sonra bir ağızdan Dağ başını du man almış marşı söylendi ve geçit resmine başlandt. Öğrencilerin ve sporcuların çok canlı ve muntazam olan geçit resmi bütün seyircilerin heyecanlı ve sürekli alkışların* vesile teşkil etti.
Hareketlere erkek öğrenciler öğretmen B. Bedri Tekln'ln idaresinde başladılar. Büyük bir İntizam İçinde | devam eden ve sık sık alkışlanan hareketlerden sonra erkek liseli öğrenciler stadyumu terk ederlerken kız öğ eneller haeketlere başlamak için sahada yerlerin! aldılar, öğretmen bayan Fehamet Hıunbaracı'nın 1da- 1 re ettiği kız öğrencilerin hareket- 1 leri de aynı coşkun tezahüratla ve 1 alkışlarla karşılandı. Kız oğrencile- 1 rin hareketlerini yüksek beden terbi ' yed okulu öğrencilerinin, deniz ve I kara asker! liselerinin gösteriler! ta- 1 kip edecektir. Ayrıca kız ve erkek o- 1 kulların ilâve gösterilen seyredlle- 1 çektir. Aynı zamanda okullar arasın ’ da. futbol ve atletizm şampiyonu o- : tanlara ve derece alan sporculara ku 1 paları bugün verilecektir.
Bütün Halkevlerinde 19 Mayısı kutlamak için temip edilen zengin programlı merasimler devam etmek- ' tadir s
Masraf bütçesinde % 20 tasarruf yapılacak
Ankara 18 — Bakanlar Kurulunun »on toplantısında mühim bir karar alınmış, beliren bazı nruıi ihtiyaçların bütçe masraf tertiplerinden yapılacak tasarruflarla karşılanması uygun görülmüştür.
Bu suretle bir flat zammına veya dolayulyle yeni bir vergi İhdasına İÜ re m kalmayacaktır. Bilindiği gibi, joker, sigara ve tuz flatlerlne dahi zam yapılacağına dair şayialar oldukça nahoş akisler yaratmış, bıı arada şeker karaborsaya İntikal etmiştir, Hükümetin yeni kararı Istlf-çllerln umdukları kâra kavuşmalarına da Lmk3n bırakmıyacaktır. Bütçede % 20 nispetinde tasarrufatın mecburî şeklide yapılması takarrür etmiş olduğundan bugün alâkalı dat-relere bu hususta tebligat yapılmıştır. Açıklara e33en tâyinler yapılraa-maklaidl. Bir takım faydasız mümessilliklerle, unvandan ibaret ataşeliklere de tâyinler olmıyacağı, e-îaseıı pek ziyade tahdit edilmiş olan İnceleme gezilerinden başka elzem olan seyahatlere ve dışarıya heyetler izamına da nihayet verileceği, anlaşılmaktadır. Âcil olnııyan inşaat yapılmıyacalrtır. Hesaplara göre, kararın dikkatle uyjualnması sonutı-tH^Sd mUyört liraya yakın bit tasarrufun yanıta bilmesi mümkün olacak-
Yakanda vali ve kumandanlar, aşağıda kız öğrenciler- geçiyorlar
Seker gizleyenlerin dükkan ve evlerinde araşlırmayapılacak
ıa
Bakkallara şeker verilmesine başlandı. Şeker alanlar bir kilodan fazla olmamak üzere satış yapacaklar
Şeker satışlarının kısmen bugün, bütün bakkalları! âda yarından Itlba ren başlaması İçin Belediye tedbîrler almıştır..Şehrimizde mevcut 2300 den fazla bakkala, hiçbirisi Lstlsna edilmeksizin, ve bugün tatil olmasına rağmen, üç çuvalı, yani 300 kiloyu geçmemek üzere, Şeker şirketi tarafından satışlar yapılmaktadır, şirketten şeker alan bakkallar beklemeden satışlara bağlıyacak ve şekeri bitenlere hiçbir kayda bağlı olmaksızın şirket tarafından devamlı, olarak şeker verilecektir.
Her bakkal bir kiloya geçmemek üzere ve atanların adreslerin! kaydet mek suretiyle utlyene satış yapabilecektir. Dün saat 17 yo kadar şeker almak için müşterilerin müracaatia-
ru’.a bakkallar, henüz şeker almadık cevabını vermişlerdir.
Diğer taraftan fiatlerln artacağına ve ortada şeker bulunmıyacağına dair şayialar üzerine külliyetli miktarda şeker alanların ve bilhassa eldik* lan şekerleri satmadan ortadan kaldıran tüccar va bakkalların takibine başlanmıştır.
Hükümet, şeker hususunda va|lle-ra Milli Korunma kanununun fevkalâde salahiyetlerini verdiğinden, adakları şekerleri satmadıkları halde sattım diye şakıyanların ikametgâh ve İş yerlerinde aramalar yapılacak ve haklarında kanuni takibata, başlanacaktır. Vilâyet ve Emniyet teşkilâtı bu Lş[e meşgul olmağa başlamıştır.
Sl-
Londra 19 (R.) — Londranm yasi çevrelerindeki kanaate göre, Almanya meselesini müzakere etmekte olan 8 memleket delegeleri çalışmalarını bu hafta sonunda bitireceklerdir.
tngllls siyasi yazarları, bu görüşmeler sonunda Almanya hakkında etraflı bir anlaşmaya varılmış olduğunu kaydetmektedir.
DİKKATLER
Şehre yart inme indiren dünkü sis
Müessif bir kaza
Bir polisimiz vazife başında yaralanarak" vefat etti
Ankara !9 (Akwnn _ DQn gM ™ 7 ur (ba81ar,nt^ bir yangın ol-İ!r*ln î'etlîraM1 ,Ie 8e»We-neden söndürülmüşFaklt ye Zan?W yerine gelirken müess(f bir kan olmuş ve bir polisimiz vazife başmd.v yaralanarak votat etaSçiir.
Kıvaklidere karakolu müretteba-tiîidar. Necat! Çamlıbel, yangını haber alır aitnaz yangın yerine doğru koşmağa başlamış ve bu sırada yan-gelen İtfaiye kamyonunun altında kalarak yaralanmıştır. PcjİİsI-111(3 nakledUdiıil hastanede vefat etmiştir.
Amerika, Stalin'e cevap verdi
Müzakeresi teklif edilen meseleler, yalnız
Amerika iie Rusyayı değil, bir çok milletleri yakından îlçüendtriyor ve bu meselelerin halline Rusya mâni olmuştur
Londrı 19 /Radyo) — Amerikan hükümeti, Honri Wallacö tarafından muallâk meselelerin. Rusya ile Ame-r'ka arasında cereyan edecek müzakerelerle halli için Stallne hitaben neşredilen açık mektuba karşı Sovyet BaşkİLunın verdiği cevap hak-
kında bir tebliğ ne.şretmlgtlr.
Amerika Dışişleri Bakanlığı, tebliğinde Stilinin verdiği cevabın «cesaret verici» olduğunu, fakat halli teklif edilen konuların sadece Amerika ile Sovyefcler Birliğine alt olmadığını belirtmiştir.
(Arkası sahile 2; sütun 6 da)
Dün bir sis tstanbulun iki yakan arasındaki seyrüseferi saatlerce felce uğrattı. Marmara kıyılarında oturanlar, kendi vapurlarından ümidi kesip Kadıköy iskelesine vardılar. Orası ntâha-şerallah bir durumdandı. Hiç bir vasıta mevcut değil.
Acelesi olanlar, dolmuşlara atlayın Üsküdar’a. (Dolmuşlar, fırsattan istifade yüzde elli fazla aldılarJ Vapurlar yükünü tutmuş, üstüste bekliyor. Kapılar kapatılmış; içeri fazla yolcu alınmıyor. fakat vapurlar hareket de edemiyor. Ancak tek tük motorların cesur kaptanları kendilerinden daha cesur yolcuları alıyorlar. Heyhat! Bu kadaretk bir nakil, devede pire kulağı! Mütemadiyen yelen halkla meydan dolun taşmakta. '
Nihayet araba vapuruna dala-bilenfer sis ekranında demir atmış beş altı vapurla burun burunu yelerek, yol değiştir? değiştir0 Beşiktaşı boyladılar. Verilmiş sadakalar? varmış.
Oradan d(ı bekle tramvay!, bu! dolmuşu; seğirt isine... İki saat teehhür..: Bereket, c.sts vardı!» diye, vazifelerine yilmemeği fırsat bilenler iskelelerde acele etmiyorlardı da fazla tehacüm olmadı.
Maalesef bir sis. — bu Tcoprii bin yılında, bu radar yüz yılında — bir şehri bu kadar felce uğratabiliyor. Acaba böyle harcıâlem vasıta ve aletlere ulaşabilmemiz için. İstanbul, daha kaç çeyrek asır bekliuecek?

Dışişleri Bakanı, cumartesi günü Sıçanla mühim bir nutuk söyliyerek dış siyasetimizi açıklıyacak
Ankara 19 (Akşam) — Cumhuriyet Halk Partisi Sivas fl kongresi çalışmalarına 22 mayii cumartesi günü başlıvacaktır. Bil münasebetle Sivas Milletvekili»-rinden Dışişleri Bakanı Necraed-din Sadak. Milli Eğitim Bakanı F.°sat Semseddin Sirer, C. H. P. Grup başkan vekillerinden Şera-seddin Günaltay, Meclis İdareci üyelerinden AbdülmuttalîD Gök-er. varın Srvas'a gideceklerdir
Öğrendiğimize göre Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak Sıvaâ II kongresinde bir nutuk sövllye-çektir. Dışişleri Bakanımızın bilhassa dış siyasetimizi açtklıya-cak olan bu nutkunda önemli meselelere temaş edeceği tahmld olunmakta ve bu nutkun bûvtilc akhlere yol açacağı belirtilmektedir.
Dışışzert Bafaınt |Vt?cn'eddirt Sadak
Ürdün ordusu
Kudüse girdi
Şehrin so' aklarında göğüs göğüse muharebeler oluyor
Londra 19 (Rl — Dün gecs Amman'da neşredilen bir tebliğ, Ürdü-nün Arap iej yonlarınm Kudip şehrinin e;ıkl ma ha İlesi ete girmiş olduklarım bildiriyor. Burada şimdi şiddetli çarpışmalar cereyan etmektedir.
Taarruz etmekte olan Arap lejyonu arasında bulunan Reutec muna-birl, dûn gece şu telgrafı göndermiştir:
c Bugün öğleden sonra iki saat devanı eden blr topçu baraj ateşinden sonra Arap kuvvetleri taarruza geçtiler ve YahudllerinmukaveBieUnl yenerek dış mahallelere sokuldular.
şimdi mukaddes şehrin sokaklarında, Hazret! tsacun çarmıhtan indirilip gömüldüğü mukaddes yerde makineli tüfejker, e| bombaları l!j görmektedir. Ayaslefanoa kapısı A-rap kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir.»
Yahudilerln dilil akşam neşretmiş

oLduklan. tebliğde, Kuduate mevzilerini muhafaza ettiklerini, fakat Kudüs dıguıdâ bazı mûstamereler-l:a çekilmiş olduklarını söylemektedirler.
Telâviv'de neşredilen Yahudi tebliğine göre Yahudi kuvvetleri. Kudüs şehrinin hemen dışında 3ion dağını ve eski şehir yakınlarında diğer ö-nemll hedefleri ele geçirmişler ve Aarplardan Ta e?Ir almışlardır. Eski şehirde şiddetli savaşlar devam ediyor.
Flllstlnin cenubundaki vazlete gelince Mısır ersml teb'.lğtne göre Mısır kuvvetleri keşif ve temizleme hareketlerine devam etmişler, Öazze’nin cenubunda Mira müstahkem Yahudi mevkiini şiddetli top ateşine tutmuşlardır. Tebliğe nazaran Mısır u-çaklarl Tel 4 yİ? clvanndald askeri
frirfcası sahile 2; sütun 5 te)
,d..........M............. «i
DÜŞÜNCELER
Kulağı delik meslek loşlar, ağızlarında bakla. ıslatmayan (geveze dememek İçin) Milletvekilleri sayesinde, O. Halk Partisi Meclis Grupu toplantılarında. ne olup bittise. haber alıyorlar ve cayır cayır yazıyorlar. Anlaşılan, bu işleri ne söyleyen, nı de yazana hiç bir mesuliyet yok ki bu sanat gün geçtikçe gelişiyor.
Biz, kendi hp-u.b.mıza memnunuz. C. Halk Partisi gruplarında neler konuşulduğunu, ne şekilde hasbıhal edildiğim, burada, gazetelerde okuyup öğreniyoruz.
Fakat eok acayip bir hâl. gazeteler yalnız gürültülü konuşmalara. deâlkodulu çatışmalara, suiistimal ve aşırmalara ehemmiyet verip sütun sütun yazıyorlar da, ciddi bir meselenin münakaşasını kısaca geçlştlriveriyoı-lar. Meselâ. Atıf İnin dâvası hakkında, yahut vapur alim satımı işinde her mçbusunher vekilin bu gizli celselerde ortaya döktükleri esrarı, âdeta kelime kelime okuyoruz da, C Halk Partisi grup içtimalarinı aylardır meşgul eden din tedrisatı etrafında müfritlerle mutedillerin, gençlerle yaşlıların, ne gibi fikirler ileri sürdüklerini şöyle, topluca, müfit ve muhtasar okuyamıyoruz.
Aynı zamanda, şu veya bu meselede bir dedikodu oldu mu, >C. Halk Partisi grupu. zabıtların
aynen neşrine karar veriyor da (varaki mlhr-ü-vefayı on beş gün sonra kim okur, kim dinler) din tedrisatı gibi tamamen ilmi va fikrî bir meselenin münakaşasını, biz zavallıların istifadesinden kıskanıyor. Bu lâik cumhuriyetle din dersi nasıl telif ediliyor, dinciler tezlerin! nasıl müdafaa ediyorlar, Lâikler ve İnkılâpçılar na diyorlar, bunları aynen okumak memleket İçin faydalı olmaz mı?
Bu sahada acayip gördüğümüz bir de Meclis müzakereleri var: Da mokrat. bitaraf, müstakil gibi muhaliflerin Mecliste hiç sesi çıkıi'.ıvor. Onlar dısarda miting tertii ite meşgul. Meclîsteki muhalefet işini ve hükümete hücum’ etmek vazifesini Halk Partili arkadaşlarına bırakmışlar. C. Halk Partili Milletvekilleri hükümete her gün bir vesile İle ha bire veryansın ediyorlar. Ama o ne şiddet, o ne ağız dolusu tenkidi..
Bizimkiler de. hâlâ: «Hürriyet yok!* diye bağırıyorlar. Belki do hakları var: Celâl Bavara yan baktılar diye yirmi Demokrat mebus birden kapı dışarı edildi. Celâl Bavar. Mareşal, yahut Kenan Öner Başbakan olurlarsa, onların parti zapt-u-raotı. parti disiplini zavallı C Halk Partlsl-ninkl gibi olraıyacaktır. Kimin haddi varsa ağzını açsın!..
İkisi de acavio. vasselâm.
*
SÖZÜN GELİŞİ -
Vücut sağlamlığı, kafa sağlamlığı
Sağlam kafanın ancak sağlam vücutta bulunacağı pek inanılır şey değildir; çünkü vücuttan hiç de aagîam oimıyan insanların pek sağlam kafalar taşıdıkları çok görülmüştür. Aksine de sık sık raslanıyor. Bu meşhur sözün en doğru izahı, öyle sanıyorum kİ hem vücudu, hem kafası sağlam İnsanlardan mürekkep cemiyetlerin en mükemmel topluluklar olabileceği şeklindedir. Gençlik bayramı olarak kutladığımız 19 Mayıs’ın asıl nıânrâl da her halde bundan başka bir şey olmasa içerek.
Bundan başka bir şey olmasa «erek, çünkü 19 Mayıs 191» da Atatürk'ün giriştiği hareket her şeyden önce sağlam b!r kafanın girişebileceği hareketlerdendi. O büyük adam ölmüş zannedilen Türk mili etini bütün heybetile ayağa kaldırmak kararile Î*Urıhından ayrilrp Samsuna çıkarken, hiç bir kafaya hayali düşmemiş olan parlak istikbali bütün açıklığile Körmüş; kafaları sağlam olmıvanların elinde Türk milletinin teslim muamelesi cereyan ede dursun, kendisini yanûtmadıftina emin olduğu düşüncenin peşine takılarak milletin kucağına atılmıştı.
Fakat bu büyük teşebbüse girişirken her türlü yoksunluklara, maddî cefa ve eziyetlere dayanmaya elverişli sağlam bir vücut 14-Eimdı. Eğer Ata’ülkün vücudu, kafasının çağırdığı dâvayı des-lekliyccek takatta clmasaydı 19 Ma^ıs hareketi elbette M düşüncede kalıcıya mahkûmdu.
Sağlam vücut pbl sağlam kafa da itinalı bir bakımın, sürekli tur ravretin mahsulüdür. Türk milletinin kurtuluşu He neticelenen 19 Mayıs hareketi bize, vücûtlarınım geliştirirken kafaları mm da en ivi şekilde beslememi ri ihtar ediyor. Çünkü geleceğimizin parlaklığım kaybetmemesi, İkisinin de bir arada olmasına bağlıdır. t
Şevket Rado
Hayat pahalılığı hakkındaki rapor
Ticaret odası idare kurulu balkanının demeci
İstanbul Ticaret ve Sanayi ccr_5i İdare kurulu başkanı Nuri Korikoğ-! lu bir muharririmize ş a beyanatta bulunmuştur:
Bilindiği veçhile Ticaret Odasmia teşkil edilmiş bulunan bir komisyon hayat pahalılığiyle mücadele mevy.uu Üzerinde bir müddetten beri te iklimi yapmaktadır.
Hâlen komjlyonun meşale! deva ra etmekte olup bugüne kadar Ticaret Odasına intikal etmiş bu mevzua dair bir rapor yoktur, şimdiye IradJiy gazetelere intikal eden malûmat komisyondu cereyan «ten akademik ınönaksşalardan ibarettir.
Raporun bir hafta on gün sarfında odamıza intikal ederek «on şeklini ■fa.capmj rç Bakanlığa arzedl-leceÇfni kaydetmek mümkündür.
Ankara 18 — Meclisin cuma günkü toplantısında Başbakan yardımcı-tetvekül Kemaı Zeytinoğlunun hayat Jetvejciıı Kemal eZytînogluuun hayat pahajilığı ve geçim zorluğu batkındaki «urusuna cevap verecektir.
Büyük Millet Meclisi binası
11 inci bölüm doğrama işleri eksiltmeye kondu
Büyük Millet Meclis! yeni binasının inşasna devam ediliyor. Bayındırlık Bakanlığının bir Hânına göre 11 İnci bölüm doğrama İşleri eksiltmeye konmuştur. Talimin edilen bedel 2.546,466, muvakkat teminat 8.144 liradır.
Ef şirketi kurmak için toplantı
Ankara 18 — İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizde et İstihlâkinin tanzimi İçnl bir et llmfted şirketinin Irornlmasına dair önümüzdeki perşembe giinü Ticaret Bakanlıığnda İstanbul, Ankara belediye başkanlar). Ticaret Ofisi umum müdürü, İhracat Birlfl temslclcilerl. alâkalı umum müdürlerin iştlrakile bir toplantı ya-1 paçallardır. Kbruiacak şirketin 4-5 milyon lira sermayesi olacaktı
Felsefe öğretmeni Mahmut Cevdet mahkûm oldu
Vefa lisesi felsefe öğretear.l ve •Doğan Güneş» mecmuası' sahibi Mi&hjnnt Cevdet 8czer, bir müddetten beri üçüncü ağır ceza mahkemesinde bazı -şahsiyetler! »jBitir suçundan mevkuf an yargıtanmakta İdi. Mahmut Cevdettn duruşman dün biteılş v« hakaret «uçu sabit görülmediğinden bu cihetten beraet'ne, yalnız memurin kanununa ayltın ba2i hareketleri dolayıslyle altı ay hap;» inak û m edilmiş, cezası da tecil olunmuştur. Mevkuf felsefe öğretmen! bu karan müteakip tahliye olunmuştur.
■ ■
İmparatorun enfiye kutusu
AŞK VE ZABITA ROMANI
Toacn: John D. Carr Tercüme eden: VfrNû
Tefrika No. 45 _______
— Yemeğiniz hazırdır, efendimi.. Yarım saatten beri hazır.
— Ymek yemek istemiyorum.
— Fakat, efendim, gıda almanız... Kuvvetli bulunmanız lâzım.
— Niçin lâaamî — diye t «e »ordu.
Duvarlarında bir asma saat ve ay-ralar bulunan küçük holü henüz geç ijilştl kİ, birdenbire geri dönüp yu-karıkl so-r.îl sordu. Şimdiye kadar evde, Yvettele haşhaşa oturduğunu asla nazarı itibara almamış gibiydi.
Tekrarladı:
— Cevza versene, niçin lâzım?
Hizmetçi kadın, masum Wr tavırla:
— Vallahi, efendim. — diye pehll-vanvari bir tavır takınıp ellerini kalçalarına koydu.—Bu fâni dünyada hepimiz, kuvvetli olmalıyız, değil mİ «fendim?
— Bir Maurice Laues'ln katledildiği gece, siz kapıyı benim arkamdan Fittin kapaLtııur?
Duıar saatinin Ut: a klan bariz «(■-
AKŞAM
Aşırı cereyanlara
C. H. P. Meclis Grupu, bu önemli mevzuu incelemek için bir komisyon kuracak
karşı tedbir alınacak
AnlittTa 11 — Cumhuriyet Halk Par il»! Meclis grupunun bugünkü toplan tısında, milletvekillerinden Sait Kök M.1’111 verdiği, bit takrir üzerine, hararet]! konuşmalar cereyan etmiştir. Takrir sahibi, şurada burada ortaya çıkan bazı solcu hareketleri mevzuu-balıl» ederek, bu tezahürler! önleyici, bastına ve cezalandırıcı mevzuatın günün şartlarına uygun ve kifayetli hale getirilmesi lâzım geidlğ&ıe işar» ediyordu.
Birçok hatipler, bu mevzu üzerinde, söz almışlardır. Süreyya fjrgeevren, Nihat Erim, Sinan Tekelloğlu. Muhld din Karagülle, Muammer AJakand ve Behçet Koma] Çağlar d* görüşlerin! büyük heyecanla İfade «teliflerdir.
Hatipler, memlekette aşm sol ve aşın sağ temayülü) mecmualardan «i kâjette bulundular. Bilhassa sol temayül lü mecmualara hücum ettiler. Milli birliği bozan cereyanlar tize rinde boz a]an hatipler, bugünkü mevzuatın solculuğu önlemeğe ve karşı-
Celâl Bayar, Vişnezade ocağını açtı
Demokrat partinin Beşiktaş Vlş-nc-iade ocağı dün törenle açılmıştır. Genel başkan Celâl Bayar, açılma merasiminde hasır bulunmuş, orada toplanan demokratlarla bir konuşma yapmış ve seçim emniyetinin ergeç temin edileceğini bir kere daha söylemiştir. Bayar. dün gtece Taksim Belediye gazinosunda tertibedilen demokratlar gecesinde hazır bulun-m uşt ur.
Millî piyango bugün * çekiliyor.
MJIM Piyangonun 5f Mayıs çekilişi bugün saat 13,30 da Ankar.uta yapılacaktır.
İkramiye kazanan numaralar Ankara radyosiyle bugün 23 te, yarın da 14 te yayınlanacaktır.
Amerikan filosu
Haziranda Akdenİzi ziyaret edecek
Yaşta gton 18 (AP) — Başta 45.000 tonilâtoluk Mlssourl zırhlısı ve 45.000 tonilâtoluk «Coral Sea»yenl uçak gemisi olmak Ü2ere muhtelif tipte 13 harb gemisinden müteşekkil bir filonun 6 haziran ve 21 temmuz tarihleri arasında Akdemiz ve Afrika limanlarını ziyaret edeceği bugün Birleşik Amerika donanmasından tebliğ edilmiştir.
Filoda yeni mezun olan 3183 deniz subay namzedi bulunacak olup, ziyaretin gayesi donanmanın bu müstakbel subaylarına staj yaptırmaktır.
Dünkü yaralamalar
Aksarayda Teceddüt sokağında o-[ turan Nihat İsminde birisi karısı Ha-, »deyi yaralamış, yaralı tedavi altına aktarılmış, kocası da yakalanmıştır.
Lûtfl isminde on sekiz yaşında bir genç de Atatürk bulvarı üzerinde Hakkı ve Abdi acil arında iki şahıs tarafından yaralanmıştır. Yaralı hastaneye kaldırılmış, yaralıyanlgr yru-kalanmıştır.
Yeni bir tip ekmek hazırlanıyor
Alâkadarların, ekmek çeşnisi üzerinde yeni bir tertip hazırlamağa baş ladıkjan öğrenilmiştir.
Bu tertibe göre, yeni tip ekmeğin İçindeki yüzde 50 buğday yüzde G3 e çıkarılacak, ve buna mukabil çavdar nispet! yüzde 17 ye, arpa yüzde 15 e, mısır da yüzde 6 e düşecektir.
Neriman Hikmet ceza mahkemesine verildi ■Partinin bilmediği, gazetelerin yazmadığı hakiketler» isimli bir broşür dolayıslyle savcılık bir müddetten beri takibat yapmakta Jdl. Bu hususta duruşmalar bitmiş ve broşürün muharriri Neriman Hikmet, yargıçlanmak üzere İkinci asliye ce-İ2a mahkemesine verilmiştir.
küdb İşitiliyor.
— Anlıyamadım, madam?
— Ne söylediğimi gayet İyi işlttînlzl
— İşittim, madamı Fakat mrksa-dınnsıı anlıyım adı m.
Eve, kalbi burkularak ve yanakları alev alev yanarak sonlu:
— Benim hakkımda polise ne söylediniz bakayım?
— Efendim madam?
— Benim tenteneli beyaz sabahlığım temizleyiciden niçin gelmedi?
— Maalesef bilmiyorum madam... Sazan işi pek uzatıyorlar değil mİ «fendim? Yemeğinizi ne zaman vermemi İstiyorsunuz efendim?
Müşkül durumda kaldığından İzahat vermekten kaçınıyordu.
Eve, bir ayağı merdivenin üst basamağında:
— Sana yemek yemlyeceğinti söyledim, — dedi. — Odnme çıkıyorum.
— Bir kaç sandviç getireyim mi efendim?
— Evet, fena olmaz... Kahve de getir.
— Peki, madam... Bu akşam sokağa çıkacak mısınız, efendim?
— İhtimal... Bilmiyorum.
Süratle yukarı katı buldu. Yatak odasında perdeler kapanmış, Tuvalet masasının üzerindeki lâmba yanmış. Eve. kapıyı kapadı. Nefes nereseydl. Göğsünde büyük bir boşluk var gibiydi. Kalbinin attığını güçlükle hissediyor. Dişleri titremekte ve bütün kanı başına hürüm etmiş gibi... Kuvvetini topar Uyabilmek İçin kendini bir koltuğun üstüne attı.
Harpe sokağı 17. Harpe sokağı 17. Harpe sokağı 17...
Yatak odasında duvar saati yoktur. Eve, gürültüsüzce zemin kalına İnip boş bir odadan bir masa saati aldı, yukarı getirdi. İçinde sandviçler bulunan bir fincan kahve masanın üzerine konulmuştu. Kati bir şey boğazından geçmedi. Fakat kahvesini İçti; ve bir çok sigaralar püfürdetti. Yelkovan dönüyor, dönüyor. Saatin sekiz buçuk, dokuz, dokuz buçuk olduğunu gösteriyor.
Vaktiyle Paris'te bh kaatilln mah-
lamağa kâfi gelmediğini, bu tehlikenin yeni müeyyidelerle önlenmeni 1-cab ettiğini belirttiler. Bu »Tada dünyanın başlıca demokrat memleketlerinde dahi bilhassa komünistlere karşı esaslı tedbirler alınarak İcraata girişilmiş olduğundan bahsllc coğrafi durumu İtibariyle de memleketimizin bu mevzuda daha uyanık, hassas ve titiz öjması gerektiği J]erl sürüldü. FaJcat uyanıklığın dahi kâfi bir tedbir ölmıyarak bu husustaki mevzuatın bu uyanıklığı desteklemesi mütalâasında ittifak edildi.
Neticede bu önemli mevzuun 10 kişilik bir komisyon kurularak İncelenmesi karara bağlanmıştır. Komisyona girecekler! Grup idare heyeti tâyin edecektir. Komisyon çalışmalarını en kısa zamanda bitirecek ve hazırladığı rapor, tekrar umumi heyette münakaşa edilecektir.
Memurin Muhakemat kanuna meselesi perşembe günü yapılacak olan toplantıda görüşülecektir.
İlkokul öğretmenlerine makam tahsisatı
Ankara İfl — İlkokul öğretmeni eril e ilçe başöğretmenlerine ma aşlarından ayn olarak makam tahsisata verilmesi hakkında Trabzon Milletvekili Reşit Ta-rakçıoğlu tarafından yanılan kanun teklifi Meclis gündemine alınmıştır. Bütçe komisyonu bu teklifi reddetmiş bulunmaktadır.
Bir motor Tekel’ in tnotörünü parçaladı Emin kaptan idaresindeki Erhan İsimli bir motör, dan Clbalide demirli bulanan va Tekel» alt olan bir te-nezzüh motörüne çarparak parçalamış, bu motor de bulunan Süleyman, Aziz, Ahmet. Haşan vo Mehmet adlarında beş kişi den üre dökülmeçlerdir. Kazazedeler kurtanlmışto.
Eaât Adil Müstecablıoğlu tahliye edildi
Komünistlik propagandası yapmaktan sanık olarak Ikîncî ağır cem mahkemesinde mevkulan yargılanmakla bulunan ceza evleri eski umum müdürü ve avukat Esat Âdil Mûs-tecnpoğlu mahkemenin verdiği kırarla dün tahliye edilmiştir.
Amerikalılarla basketbol voleybol maçları
Kadıköy Halkevi başkanlığından bikî irildiğin? göre bugün saat 18,30da Kadıköy Halkevi spor salonundn »Sibonçy» uçak gemisi basketbol takımı İle Moda kulübü basketbol takımı ve aynı geminin voleybol tekimi İle Fenerbahçe voleybol lakımı arasında birer maç yapılacaktır.
Taksi iki kişiye çarptı
Şoför Falk'ln İdaresindeki 5381 numaralı taksi, dûn akşam Tarlabaşı caddesinden geçerken Namık Kurt-oğlu ve D güz Kınllar adında iki şahsa çarparak yaralamıştır.
Yaralılar hastaneye kaldırılmış, şoför yakalanarak takibata girişilmiştir.
Ürdün ordusu Kudiise girdi
(Baş tarafı 1 inci sahljede) hedeflere kar? muvaffakiyetli atanlarda bulunmuşlardır. Bir uçak geri dönmemiştir.
Yahudi tebliğinde, Arap uçaklarının dün birçok den fi ar Telâvlvl botn-ba|adık]anm, sokaklarda sivil halkı makineli tüfek ateşine tuttukları, bir otobüs durağına bombalar atıjdığı beyan edilmektedir. Bombalardan 01 Yahudi ö|müş, 65 Yahudi de yaralan mıştir. Yahudi tebliği, bu hava atanlarını tedhiş akını diye tavsif etmektedir.
Bağdat'ta neşredilen tebliğe göre; Irak kuvvelterl Ta beriye gölünün cenubunda Kaftab Hava köyünü ve etrafındaki tepeleri upteâmlflerdir. Irak uçakları, beş Yahudi köyünü mfloMlr şekilde bombalamışlardır. Yahudiîer Kafkab köyünün zaptedil-dlğlnl yalanlamakta ve Arap kuvvetlerini oğır zayiatla püskürttüklerini, bir Arap avej uçağım da düşürdüklerini İddia «telektedir.
Buriye. tebliğinde, Suriye kuvvetlerinin Taberlye gölünün cenubunda kâin Saman şehrini zaptettikleri, Ya budilerin 172 ölü ve birçok ölü bırakarak geri çekljdlk]erl. Irak hududu üzerinde bir Yahudi uçağı düşürüldüğü bildirilmektedir.
Lübnan hududundaki çarpışmalar dan haber yoktur. Yahudi tebliğine nazaran Arap hücumları püskürtülmüş, Akkâ şehri Yahudi kuvvetleri tarafından raptedilmlştir.
İki hükümet daha Yahudi devletini tanıdı
Londra IS ÇR) •= Polonya ve Guatemala hükümetleri, İsrail devletini tanımışlardır. Arjantin Mebusan mec lhlnde de Yahudi devletinin tanın-nıaa istenmiştir.
Güvenlik Konseyinin Yahudilerle Araplara sorduğu sualler
Londra i» (R) — Dün gece Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunda Arap devletleriyle Yahudi makamla-nna gönderilecek sualler üzerinde mutabakat hasıl olmuş v« geç vakit Kuru] çalışmalarını tâlik etmiştir.
Güvenlik Kurulu tarafından sorulan «uallere en geç cuma günü öğleye kadar cevap verilecektir.
Bir ildri müstensna, bu sualler, bir kaç gün evvel Birleşik Amerika tarafından sunnjmuş o]an karar suretindeki suallerin aynıdır.
Şu değişiklikler yapılmıştır:
İngiliz delegesi, geçici İsrail hükümeti yerine Filetindeki Yahudi malumatı İbaresinin kullanılmasını İstemiştir. Delegelerin İlâve ettiğine gö re, geçici îsrall devleti ibaresi kulla-Dildiği takdirde, Birleşmiş Milletlerin Yahudi devletini tammış ojduğu hissi ortaya çıkmaktadır.
• İngiliz delegesi. İkinci bir teklif daha yapmıştır. Bu teklifte de, Yahudl-]ere şu sualin sorulman istenmiştir:
«— Fi] istin a askeri yaşta Yahndl-]ertn getirilmesi için, hazırlıklar yapıldı mı? Yapıldıysa bunların sayısı ne kadardır ve bunlar nerelerden ge-lecelkerdir.»
Yahu dilerin Filistin dışında nerelerde kuvvetleri bulunduğu suali de sorula ca kür.
Arsplardan da, ekseriyeti Arap ol-mıyan mıntakajarda Arap kuvvetlerinin faaliyette bulunup bulunmadığı sorulmuştur.
Muallimler Birliğinin toplantısında verilen kararlar
Dün Muallimler Birliği toplanarak bazı kararlar vermiştir. Birlikçe neşredilen ve milletvekillerine gönderilen ayarlama raporunun hülâsasının yeniden maarifçl milletvekillerine gönderilmesine ve Meclisin kapanmasından önce t.sarının mutlaka kanun haline getirilmesi temennisi izhar edilmiştir. Bo teklifle büyük bîr toplantı yapılması kararlaştırılmıştır. İdare heyeti Göztepede açılacak yazlık kamp için vaki müra-catları incelemiş, bu müracaatların önümüzdeki hafta sonunda arkasının »lin ması uygun görülmüştür.. Milra-tatlar devam ettiği takdirde, Mn-cl bir kanıp açılacaktır.
Turing ve Otomobil klftblyle tein iu eden idare heyeti üyelerinin verdiği izahat dinlenmiş; memleket dışı seyahatlerin şimdilik geri bırakılmasına. memleket içinde başlıca dört istikametle seyahate karar verilmiştir. Müraçatlar başlamıştır.
kemesinde bulunmuştu. Gayet komik bir manzara göreceğini temin ederek onu mahkemeye Ned götürmüştü. SalondakL gürültülerden hayret içinde kayldı. Hâkimler — ad e teri pek çoktu. Garip elbiseler ve perukalar giymişlerdi — mevkufu sıkıştırıyorlar: ona itiraf ettirmeğe uğraşıyorlardı.
O devirde, bu manzara, ona pek garip V* nahoş şeklide acayip görünmüştü. Lâkin, lıer halde siyah tırnaklı elleriyle müttehlm sırasının parmaklığına yapışıp hâkimlere âdeta haykırırcasına cevaplar veren zavallı müttehlm için bu sahne ne sea-' yip. no de komikti. Nihayet adamı götürdüler, creosote kokan dehlizde, bir kapıdan İçeri tıkıp üzerine kilidi baktılar. Bu koku şimdi Eve'in genzine doluyor. Maziye taallûk eden bu uzak hâtıra İle zihni öyle doluydu kİ, pen-, eeresl önünde kopuveren alışılmamış bir gürültü İle kendine geldi.
Sokak kapısının çalındığını duydu.
Halde bir mırıltı. Sonra, Eve, merdivenin halısı üzerinde Yvette'ln ayak seslerini duydu. Yukarı hızla çıkıyor. Bu kadar hızlı gelmek âdeti değildir.
îârkejı par)
Motorlu Nakil Vasıtası Kullananlara
1 — 20/5/048 gecesinden itibaren şehir dahilinde seyrüsefer eden bilumum motorlu nakil vasıtalarının geceleri saat 22 den sonra klftkson çalmaları menedilin İştir.
2 — Buna göre bir kazaya meydan vermemek ürere vasıta lruIlanar.lB-nn ışık ile yayaları İkaz etmeler! v* yavaş gitmeler! Icabeder.
3 — Aykırı hareket edenlerin Belediye zabıtası talimatnamesine göre ctaalnndırılacRİılan ilân olunur.(06561
T9 May»
Amerika, Stalin’e cevap verdi
(Baş tarafı 1 inci sahi]ede)
EovyetJer Birliği »derinin beyanında bahsi geçen konular, liri yıldan beri Birleşmiş Milletler teşkilâtı, Dışişleri Bakanlan konseyi ve diğer toplantılar orasında müzakere edUegtlmfştir. Bu konular diğer dünya memleketlerini de son derece 11-gilendlımektedâr.
Dışişleri Bakanlığı, şimdiye karâr bir anlaşmaya varılmaması hususundaki başarısızlığı Soveyller Birliğine atfetmiş ve misal olarak şunu zikretmiştir:
Birleşmiş Milletler atom enerjisi komisyonunun diğer 9 üyesi atasında mutabakat hasıl olmasına rağmen, Bovyeller Birliği ve Ukrayna atom enerjisi kontrolüne dair anlamayı akim bırakmışlardır.
Mareşal S ta linin beyanında bahsi geçen diğer konular hakkında da buna benzer bir durum mevcuttur.
Vaşlngtor.dakl Re üter muhabirine göre Amerika hükümetinin bu tebliği Başkan Trumanla yaptığı müşavereden «obra general Marsh al! tarafından hazırlanmıştır.
Londra radyosunun tefsiri
Londra M (R.) — Londra radyosunun siyasi tefslrcls! dün akşamki konuşmasında S ta lin - Wallace görüşmelerini bahis mevzuu etini? ve demiştir kİ:
Beklendiği gibi, Etalln’ln sözleri Birleşik Amerlkn. hükümeti tarafından reddedildi.
Giril bir tarzda cereyan etmesi beklenirken Sovyet Rusay tarafından birden açığa vurulmuş son Amerikan tekliflerinden ve bunlara karşı Rus-yanın yapmış oldüğo variyetten sen-tû İngiliz halkı gayet temtaııll düşünmeye ve karar vermeye başlamıştır.
İngiliz halkı süratle eylmser bh yola sapmak âdetini yana bırakmıştır.

İstanbul Bor sasının J «75/1&48 fiatlcri
Q B K L B R
Londra l Eter Un 113850
New - York 100 Doîrt 280.—
Paris 300 Fransız t. 1.3060
Cenevre 100 tsvlçre L 66.38
Aoısterdam 300 Fliorin 1053468
Lizbon 100 Belçika t. 0 3887
Brüksel 100 Çeko kr. 5 00
Prag 300 İsveç kr. 77 8800
Stokholm 100 Eskudes 11 2495
ESHAM VE TAHVİLAT
% 1 faizli TabrlUer
Kapanış
Biraz - Erzurum 1 20.35
Sivas - Erzurum 7-1 20.50
1941 Demiryolu 1 20 55
1941 Demiryolu D 2020
1941 Demiryolu HJ 2135
MtUl Müdafaa I 20.60
Mim Müdafaa U 20.—
Milli Müdafaa m 20.22
MİDİ Müdafaa TV İ0.40
% « faizli Tahviller
KaJtanma 1 87.—
1641 Demlrolu VI 87 —
Kanmama n 07.15
Kalkınma m 87,19
X B i alili Tahviller
1833 Ergani 1038 tesmiyen Milli Müdafaa Demiryolu EV Demlryolo V 22.90 21.— 20 35 Ofi «ö 97 90
Anadolu Detnlryonı Grupu
100.
TahvIlîeT 1-2 55.50
Hisse senetleri 5» 0
Mümessil senet . 72.—
şirket hisseleri 125.—
Merkez Bankan
t. Banka» 24 —
T Ticaret Bankan
ASUJI çimento İA—
SARRAFLARDA ALTIN
Gulden Batış 34.55
Türk liram S6.15
Sterlin 57.15
Külçe B.82
Reşat 3849
5 S ? ? M
Mayıs 1943_______
XİC ŞAMDAN AKŞA M A
Daha mütekâmili...
Maltepe sigara fabrikası
Musiki mevsimi kapanırken
Bahlfe I
i'-Dedelerimize çok şeyler borçlu-y’Eş. Babalarımız, belki de şavk ifcedenlyetl İçin talihsiz bir devre E Radıklarından, ipin ucunu
y koyuvermişler. Onlar zarna-da sıkletimizden eksildik: camiamız zayıf düştil Derken Tür-fiye hesabına feyizli bir istihale ve İnkılâp safhası başlayıp, onun da en büyük mümessiLi Atatürk oldu. Ona da çok şeyler borçluyuz.
Bu gün Atatürkün Samsuna ayak bastığının yıldönümüdür. Bu eşsiz kahramana karşı büyük minnet ve şükran duyarken ayni zamanda kendi kendimize de so-
Amerikalı mühendisler, kat’i projeyi getirdiler
ruyoruz:
— Quo vadis?
Evet, nereye gidiyoruz? Ne ediyoruz? Atatürkün inkılâbını sapsağlam tutuyor muyuz? Yoksa bazı inhiraflar oluyor mu? inhiraflar varsa ne tarafa?
Dünya sabit bir zemin üzerinde durmadığı için,' bizim de bastığımız yer kaygan, değişken... Birinci umumî harbden sonra Avrupenin bir çok tarlan devrildi. tkincl umumî harbden sonra ise Avrupa olduğu gibi devrildi. Her yerde kıymet Ölçüleri yeni bir muayeneye tabi tutulurken bizde de tekmil eski ve yeni mevcudumuz yoklamadan geçiyor.
Atatürkün henüz taptaze olarak millete bıraktığı türlü maddî ve mânevi miiesseseleri de bu yok’amadan istisna etmediğimiz görülüyor. Bazı kimseler, millî mevcudiyetimizi, daha ziyade sağlama bağlamak için, sırf an’ane tarafına, sırf maziye gitmek çaresini arıyorlar. Babalarımız gibi mi olacağız’ Bu eksik bir şaydir; zira babalarımızın devrinde—gerek kendi mazimizle, gerek diğer milletlerin hailenle kıyas edilirse — geriye gitmiştik. Dedelerimiz gibi mi olacağız? Bu kabil olrnı-van bir şeydir Onların hem tarihî hem mantıkî devamı Atatürktü. Kendisinde an'ane mi eksikli? Hayır, kökü mazideydi ve esasen Atatürk *tam ve mutlak* ol-, duğunu iddia etmiş değildir: Dil ve tarih için tesisler bırakmıştır; dİ) ve tarih de an’ane unsurlarıdır. Binaenaleyh, an'anenin kendin d en sonra araştırılmasını İstemiştir.
Biz hayatta olan. Türkler ve evlâtlarımız, an’ane sahasında bir çok yeni buluşlara erişebiliriz ve bunlar da varlığımızı kuvvetlendirecek kıymetler olabilirler. Fakat bizim an’aneciüğlmiz ric'5 bir hal alamaz Bu söz paradoks sayılmazsa: an’anemiz içine inkılâpçılık girmiştir Çünkü son remzimiz olan Atatürk inkılâpçıydı.
19 Mayıs tarihine rastlayan bu hâtıralı günler zarfında kendi kendimize soruyoruz:
— İnkılâpçılığımızı şu son sene içinde ne suretle belirttik?
Pek de bedbin olmamalı: Demokrasinin icap ettirdiği açık konuşmalara başladık; tenkidlere büyük tahammül gösteriyoruz; çatışmalar hayli efendice olabiliyor. Bizzat Atatürk devrindeki İzmir Serbest Fırka mitingi düşünülsün, geçen gün İnönü gezisindeki Demokrat Parti miting! onunla kıyaslansın. Son bir sene zarfında dalı! epeyce mtihlm adımlar attığımız anlaşılacaktır.
Filhakika, siyasî alanda böyle bir gelişme olabilmiştir. Fakat sahalar bundan ibaret değildir. Meselâ iktisadi, meselâ içtimai sahalarda? Meselâ diğer sahalarda? Yeni bir şey yapamadık.
Bu gün kıymetler muayene ediliyor. Tekrar pusla tashihi yapılıyor. İstikamet ne tarafa? Quo vadis?
Her yiğitin blr_ yoğurt yiyişi, her sporcunun bir koşuş uslûbu, her sanatkârın bir şah şahsiyeti vardır. Tıpkı onun gibi İıer milletin de bir an'anesl var. Fakat an’ane, işte bundan, sırf bu üslûp ve şahsiyetten ibarettir Atatürkün nutkunda da belirttiği gt-bl kendisinden sonraki Mustafa Kemallerin taldp edecekleri istikamet, dalma terakkiperver, dalma yenici, dalma (inkilâpçı) yoldur.
Bu millet, kendi şahsiyeti İle daima ileri giden bir yolda yürüyecektir.
Onun İçin, her harekelimizde: «Daha mütekâmilini yapıyor muyuz’.* suali zihnimizi işgal etmendir.
Yeni yeni düşüncelerimiz, yenı programlarımız nelerdir? Her sahanın yeni Mustafa Kemalleri hani? Bir yıl içinde, on yıl içinde nereye varmağı kestirdik? Hangi imkansızlıkları mümkün kıtaca-rvt - nü)
Tekel İdaresinin Malteped» yaptırmağa karar verdiği yeni sigar* fabrikasının llızarl mesaisi bitirilmek üzeredir. Bilindiği gibi İdare bu iş İçin «American Machln and foun-dry» firması He anlaşmış v9 bu mües3esenln mütehassısları bir müddet önce buraya gelip hazırladıkları avam projeyi ilgililer» göstermişler, bunların, üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonr* mütehassıslar esoa projeyi hazırlamak üzere Ame-rikaya dönmüşlerdi.
Aradan geçen bir kaç ay safında pojenln son şeklini hanrlıyan mühendisler dün şehrimize gelmişler v» Tekelde genel müdürle ve idarenin tekmil elmanlarll» bu mevzuda ijk görüşmeleri yapmışlardır. Projenin son şekil üzerinde de mutabakat hasıl olunca derhal İnşaat* başlanacaktır. Malteped» kurulacak vo Tekelin son senelerde giriştiği en büyük İnşaat faaliyeti olan bu fabrika üç senede Lkma.1 edilecek ve İşlemeye başladıktan sonra Tekelin sigarı k* pasital bir misli artacaktır.
İstanbul Hukuk Fakültesi 935—936 yılı mezunlarının toplantuı
İstanbul hukuk fakültesinin 935 - 936 yıjt mezunlan hocalarîle birlikte.22/5'943 cumartesi günü saat 20 de Taksim Belediye gazinosunda yemekli bir toplantı tertip etmişlerdir. İstanbutda bulunan mezun, arkadaşların İstanbul Savcı muavini Necati ; Volkandan davetiyelerini alma]an rica edilmektedir.
ilâmı
AKİSLER

Elektrik idaresi iflâs halinde mi ? I
Elektrik İdaresinin bir buçuk milyonluk bir avans aktı müna-sebetîle Şehir Meclisinde cereyan eden münakaşalar sırasında âzd-dan biri idarenin iflâs halinde bulunduğunu söylemişti.
Elektrik. Tramvay. Tünel ve Havagazı gibi yabancı şirketler için her biri ayrı bir imtiyaz ve istismar mevzuu olan dört miies-seseyi nefsinde toplamış bir İdarenin iflâs haline düştüğünün bir Belediye âzâsı tarafından Meclis huzurunda iddia ve ilân eğilmesi ve bu iddianın hiçbir taraftan teksin veya tashihe uğramamış olması bütün hemşerîler gibi bizde de haklı bir endişe ve merak uyandırdı. Çünkü bu ınfLes-scselerin yabanet şirketlerden asıl sahibi olması lâzım gelen Belediye ye geçmesini, hem âmme hizmetlerinin hallet tatmin edici bir şekilde ifası, hem de Belediyemiz için devamlı ve ehemmiyetli bir gelir kaynağı olması bakımlarından sevinçle karşılamıştık. Acaba şu geçen on yıl içinde neler oldu ki bu idare böyle tam bir aciz haline düştü diye merak edip hakikati araştırmaktan kendimizi alamadık.
Edindiğimiz malûmata göre, idarenin etinde bulunan fabrikalar. tesisat, şebeke ve nakil vast-talarile menkul ve gayri menkul mallanma değeri, on yıl evvelki bilânco kıymetlerile otuz üç milyon lira tutuyor kl bunların bu günkü değerleri en az doksan milyon sayılabilir.
Bu kadar t/ilksek bir mali kudrete sahip olan bir isletme idaresinin iç ve dış piyasalardan büyüle kredilerle daha geniş tesisat ve teçhizat sağlayacak teşebbüslere girişmesi beklenirken, onun asıl sahipleri mevkiinde bulunan Belediye Meclisince, kader ve iff-barının bu derece düşük görülmesi ve gösterilmesi cidden esefle karşılanacak bir hâdisedir.
Sayın Belediye âzalarının hiç olmazsa kendi müesseseler! bahis mevzuu olurken, o müessesclerln mail ve İdarî bünyelerini iyice tetkik ederek böyle realiteye uy-mnjan zararlı iddia ve mütalâalardan çekinmelerini kendilerinden istemek hakkımızdır.
M ite s sesçilin idaresinde yapılmak istenilen ıslahata gelince, böyle bir teşebbüse belki de ihtiyaç vardır. Fakat bu, her halde Belediye Meclisinden ayrılacak bir komisyon marifetüe basartla-bilcek İslerden değildir! — B
B. Seyfi Çürüksulu’ya göre canlı bir mevsim geçirdik. Filarmoni Derneği büyük müzaharete muhtaçtır. Orkestraya yabancı elemanlar katılmalıdır. Musiki dinleyicileri gittikçe artıyorsa da henüz bir konser havası yaratacak olgunlukta değildirler
İstanbul bu sena Garp mualkLsl hareketleri bakımından iıer «(tekinden daha canlı bir musiki mevsimi geçirdi. FHârnıonl Derneğiyle Saray ve Melek sinemaları müteşebbislerinin gayretleri sayesinde musIkUever-ler Prlhoda, Kassado gibi dünyanın birinci sınıf üstatlarını, Avrupanın ve Amerikanın şöhretli vlrtttozlarıoı dinlemek fırsatını buldular. Hele mevsimin ortasın* doğru hemen hemen konserslz bir hafta kaydedilmedi. hattâ bir orkestra konseri Ve iki l resitalle kapanan haftalar bile oldu.
Bu mevsimde memleketimize ge|en yabancı sanatkârlarla gazetelerde lıaylı mü]âkat!ar çıktı: musiki münekkitleri konserler hakkında fikirlerini belirttiler. Fakat bütün bu gayretler dinleyeller için sarfedlldlğl hal de hiç bir dinleyicinin intibaları sorulmadı. Musiki mevsimi kapanırken bu noksanı gidermek üzere ben do iyi bir dLnleylcl ile konuşarak onun kon serler hakkmdakl Intibalarını not etmeyi faydalı buldum. îyl bir dinleyici olarak da B. Seyfi Çücüksulu’yu seçtim. Musiki muhitleri musikiyi hayranlıkla seven, konserlerde dalma hazır, aynı zamanda gayet İyi keman çalan B. Seyfi Çûrükstılu’yu muhakkak tanırlar.
İntihalarını sorduğum zaman dedi kl:
Bu seneki konserler
— Bu senekl konserler hakikaten musiki severleri tatmin edecek mahiyette idi. Gelen artbtlcrln çoğu birinci sınıftı, hattâ aralarından lklst, Prlhoda He Kassado düny* ölçüsünde nadir tesadüf edilir sanatkârlardı. çok Üteriz ama bir mevsimde dalına bu âyârda sanatkârlar dinlemek hemen hemen mümkün değildir, çün kil bunlar musiki âleminin ellilerinden dlrlbr. Meseli Ka3öado’yu alalım: Viyolonsel âleminde bir Kazajs, bir de o vardır, üçüncü olarak sayılabilecek İsim zannederim onların âyarın da değildir. Kemancılara gelince, k« man çalanların sayısı daha çok'olduğundan belki o âyârda 8-10 isim sayılabilir. Birinci sınıf piyano vir-tüozlannın sayısı 20 He 25 arasındadır. Bunlara 5. 6 orkestra şefi, 10 da ses artist! Hâve ederseniz 50 yi tamamlamış oluruz.. Bunlardan her biri her mevsimde muhtelif memleketlerde çaldıklarına göre bize on senede bir gere ancak isabet edebilirler.
Filarmoni Derneği ve orkestra
— Filarmoni derneğinin bu senekl çalışmasını naşı] buldunuz?
— Bu teşekkülün lüzumuna çoktan beri kani idik. Sanat yolunda l-leriemeler her memlekette böyle teşekküller sayesinde kaydedllebll-mlştic. Fakat Fllârnıoal Derneğine gösterilen müzaheret henüz hiç denilecek kadar azdır. İstanbul gibi bir şehirde 2-3 orkestra, Filarmoni Der neğlndc de 5 - 10 bin âza olmalıdır. İşte o vakit semereli bir çalışmoya imkân bulunabilir.
— Orkestra hakkındakl flfcldnlz nedir?
— Benden daha salâhiyeti! mesiek adamlarımı! orkestramız hakkında mütalâalarını söylemişlerdir. Fakat onlar burada ancak misafir olarak bulundukları için saminü düşüncelerini belirtmemişlerdir sanıyorum. Çok alâkadar olduğum vo daha İyileşmesin! candan istediğim için söylüyorum: Orkestramla, bugünkü haliyle İyi bir amatör seviyesinin üstünde değildir. Başlarında Cemal Reşit gibi çok kıymeti! bir şef bulunmakla beraber, en büyük gayreti sarfet-tlklert zaman bile dereceleri ancak bugünkünden yilzde on veya on bej nlsbetlnde artabilir. Çünkü her şeyden evvel sayı Itlbarile azdırlar. Orkestra mevcudu 80 - 100 kişiyi bulmalıdır, Aralarına Arrıtpad’an gelen, birinci smıf konser va tu varları bitirmiş ve her bir! 8 Hâ B sene muhtelif şefler idaresinde çalışmış en az 20 kişinin İlâvesi şarttır. Ancak o va-
| Satılık Ecza hane ve Kimya Aletleri 9
I İstanbul’un Lşlek bir semtinde eczahane He ayrıca kimya lâbora^uar-B I larına liizum[u muhtelif âletler satılıktır. Tafsilât için saa‘. 10 dan 20 | kadar (2897 numaraya telefon edilmesi.
klt bu orkestra tam randımanla çalışır ve bizim elemanlarımız da ancak böyls yetişebilirler.
Dinleyicilerin kusurları
— Memleketimize gelen yabancı sanatkârlarla temas ediyorsunuz. On lar buranın musiki muhitlerini nasıl buluyorlar?
— Her saferinda büyük bir terakki gördüklerini memnuniyetle aöyll-yeblllrinı, Halkımızda gayet hassas bir anlayış kabiliyeti vardır. İyi ça-lıuınış parçaları lâyık oldukları gibi alkışlıyor, diğerlerinde alkışların candan gelmediği hemen hissediliyor. Bu bizim İçin büyük bir ümit kaynağıdır. Dinleyici »ayısı ve dola-vasile konsere gitmek hevesi günden güne artıyor. Fakat dinleyicilerimizin henüz bir konser hava3i yaratacak olgunlukta oldukları iddia edilemez. Konserleri» geç geliyor, geldikleri zaman da gürültü yapıyorlar. Bir konsere gelen dinleyici konserde çalınan eseri ya kendisi çalmış veya başkalarından dinlemiştir. Demek kİ İş, o parçayı öğrenmek değil, sanatkârın yarattığı hava içinde dinlemek tir. Meselâ ön sıralardaki hanımların yüksek tüylü şapkalar giyerek arkadakiler! rahatsız etmeleri de kon ser âdabına uymaz. Avrupada konserlere hemen hemen şapkasız gitmek âdettir.
— Blzdo bir konser dinleyicileri arasında hakikaten anlıyanların sayısı acaba ne kadardır:
— Bundan 20 sene evvel, viyolonist Huberman, Avrupa muhitlerinde bir lı-onserde hakikaten anlıyanlar nlsbetinln yüzde 10 ile 15 arasında olduğunu. yüzda 50 elnln zevk aldığını, üst tarafının da konsere vakit geçirmek İçin geldiğini eöylerdl. Istan bul mu3İk! muhitine gelince konserlere gösteri? İçin gidenlerin nisbetl kanaatimce pek azdır. Yalnız dinleyiciler umumiyeti» diğer dinleyicilerin haklarını müdrik değildirler. E-ser çalınırken beğendiklerini veya beğenmediklerini lüzumsuz tavır vâ hareketlerle sık sık komşuların* anlatmaya kalkmaları bunlardan biridir. Program satanlar d» yavaş yürümekle işin bittiğini «anıyorlar. Hal bukt bir konser başlamadan ve devam ettiği müddetçe salonda, bir kelebeğin uçtuğu bil» farkedilmell, sükût o derecede olmalıdır.
Konserlerin tertibi
— Konserlerin tertibinden memnun masunuz?
— Harbden sonr* gerek Kontlya, gerek Mojek sinemasının cesur müteşebbisleri memleketimize kıymetli sanatkârlar getirmek için tebrike lâ-
C. H.P.tl kongresi bitti İdare heyeti ve kurultay delegeleri seçildiler
Geçen cumartMl günündtn beri toplanan. Halk Par tizi İstanbul tl kongresi dün çalışmalarını bitirerek dağılmıştır. Ewe)kl gün aaat 22 buçuğa kadar toplanan kongre, dilekler üzerinde müzakeresini bitirdiği İçin dünkü celsede yalnız İdare heyeti tali »e yedek âzalarının parti kurultayında tstanbulu temsil edecek delegelerin seçimi yapılmıştır.
Kongre, saat 11 ds toplanmıştır. Her İki heyet İÇ in delegelerin teklif ettikleri namzetler tesblt edilirken Faruk Dereli He Bllrhan Felek’ln de isimleri Heri sürülmüştür. Fakat bu İki zat İtiraz ettiklerinden namzetlikleri Hân edilmemiştir. Bundan sonra gizli rey ila yapılan seçim neticesinde Vilâyet İdare heyetine aşağıda İsimleri yazın olanlar «eçllmlş-lerdlr:
Doktor Fahreddln Kerim Göteay, Meliha Avnl Sözen, SadL Bekter, Ekrem. Amaç, Hârun Gürel. Sırrı Enver Batur, Celâl ArarLanglrây, Doktor Esat Durusoy, İlhamı Sancar. Mehmet Ali Gökçen, Nuri Dâğdelen.
Parti kurultayına seçlLen delegeler da şunlardır:
Doktor FahreddLn GÖkay, Sadi Bekter, Ekrem Amaç, Meliha Avnl Sözen, Ekrem Tur. Ekrem Özden. Ta ceddin Özgüder.
Amerikan yardım heyeti
İstanbul başkanınım teşekkürü
Amerikan yardım heyetinin İstanbul başkanı M. Llttle dün İstanbul liman İdaresi başkanlığına son zamanlarda ve bilhassa «Slboney» uçak gemisinin tahliyesinde gösterilen başarılı faaliyet mûnasebetlle teşekkür ve tebriklerini bildirmiştir. M Llttje’ln belirttiğine göre bu tesisat İle dünyanın başka hiç bir yerinde bu miktarda malzemeyi bu derece kısa zamanda boşaltmaya İmkân yoktur,
Kastamonu şilebi
Geçen hafta Amerika d in askeri yardım maicemeslle İskender una gel mlş olan «Kastamonu» şilebinin tahliyesi dün sona ermiş v» gemi krom, yüklemlye başlamışttr. Mal yüklendikten sonra «Kastamonu» gene A-merlkaya gidecektir.
İSTANBUL HAYATI
Bu da mı halkın sıhhati için?
Geçen cuma günü gazetelerde Tekel Îstanbuî Başmüdürlüğünün şöyle bir İtanı çıktı:
«Kapalı va açık İçki satan blltt-mum Tekel bayileri 1* - 5 - H8 cuma günü sabahı dükün} arındaki riski ve şampanya, mevcutlarını, tanzim edecekleri iki nüsha beyanatney» dercederek aynı gün (yani IL4-5-048 cuma günü) saat 12 yo kadar bağlı bulundukları satı» depolarına tevdi deceklerdir.
Beyanamelerlnd» mevcut tçklLor Tekel memurları tarafından mahallen kontrol edlllncly» kadar bayiler tarafından satJlmıyacak v* saUş* ancak kontrolü mütaakıp başlanacaktır.»
Bu ilândan ne anladınız? Ben şu mânayı çıkardım: «Ey bayileri Biliyorsunuz kl bir müddet evvel rakı ve İspirto flatlerlna zam yapttk. Bıınu sîz daha evvelden haber aldığınız için elinizdeki takıların, lspirtolann büyük bir kısmını sakladınız; beyannamelerinize birkaç şt?e yazdınız, bizim kontrolörlere de onlan gös-terdinlz.Zam ilân edildikten sonra, .sakladıklarınızı da çıkarıp yeni flat üzerinden sattınız, havadan bir hayli para kazandınız. Bu sefer de viski ve şampanya fl-etlerine zam yapacağımızı şimdiden haber veriyoruz. Gözünüzü acınız, elinizdeki viskileri, şampanyaları saklayınız, gene beyan namelerinize birkaç şişe yazıma ve kontrol memurlarımıza onlan gösteriniz. Havadan kazanacağınız para helâl olsun, Çünkü slı de kazanıyorsunuz, biz de kazanıyoruz ve halk sessiz sadasız paralan ödüyor!»
O liânın mânası budur İşte. Aynı gün öğleden sonra yeni fl-atler ilân edildi Şişesi 23 liraya satılan viski 35 liraya çıkarıldı; 19 liralık şampanya 20 Ura oldu. Birkaç saat İçinde şişe başına 12 lira kâr. Yüzde 50 ji de aşıyor.
İlâna bakılırsa gûya İş sıkı tutuluyor! Beyannamelerde gösterilen şişe adetlerinin doğru olup olmadığı, memurlar tarafından mahallinde kontrol edilecek, ondan sonra venl flatlelre satışa İzin verilecek Santa, dükândan, gazinodan şişeleri kaldırıp başka bir yere saklamak İmkânsız bir 5«y.
Üzerinde durulacak başka not lalar da var: Meclis kürsüsünde Maliye Bakam, rakı flütlerinin, bütçe açığım kapatmak için değil; halkımızın sıhhatini korumak; hafif alkollü içkilere rağbeti arttırmak İçin yüseltildiğl-nl; buna mukabil şarabın litresinden alman 20 kuruş İstihlâk vergisinin yarıya indirildiğini söy ledi. Şampanya da bir nevi şarap olduğuna göre aynı rağbete neden mazhar oiamıyor acaba?
Ya şu viskiye ne buyurulur? Halkımız şimdiye kadar şişesine 23 lira verip lıkır lıkır viski mİ İçiyordu kl, bir kalemde beher şişeye 12 lira zam yapıldı?
Gerçi bunlar lüks matahlardır, fl ati eri bir misli de, on misi! de artırılsa dıemmlyett yok. Fakat zam işlerinde hükümet ricalinin, birer meşru mazeret gibi ileri sürdükleri esbabı mucibeler çok garip.
Ekmeğin içine arpalar bilmem neler karıştırıldı, gramı indirildi, flat! indirilmedi. Buda mı halkın sıhhatini korumak İçin, a devletlim?
Cemal Refifc
Tekel 20C ton çay satın alıyor
Tekel İdaresi çay «tokuna dslml «uretta muhafaza va takviye etmek makîadiyle yeniden 200 ton çay satın alacaktır. Bu mallar Seylân çayı olacaktır.__________
ir Yeşilay Cemiyetinden: Gençlik bayramı olan 19 Mayı» Cemlyetlmi-»Ln rozet dağıtma günüdür. Geçen sena olduğu gibi bu sen# de Cemiyetimiz roset dağıtmayacaktır. Beden ve ruh yönünden sağlam iradeli zinde bir gençlik yetiştirmesini ken-dLsln» gaye bilen Cemiyetimi» 19 Mayıs münasebetle halkımı» ve mem-leketlmirin, fenalıklar anası içkiden uşak bulunmaları teraemdslle mutlu 19 Mayıslar diler.
Son aylar İçerisinde ulaştırma vasıtaları kullananların sarhojluk yüzünden yaptıkları kazalar karşısında uyanmalarını temin lçnl bastırdığı afişi de vatanfiaşlnmıza sunar.
Kızılay Derneği Beşik ta? tlçe Şubesi Başkanlığından.: İlçe şubemizin yıllık kongresi ?O-Mayıs-1M8 perşembe günü saat 18 do Beşiktaş,ta Akaretlerdeki Halkevi salonunda toplanacaktır. Üyelerin teşrifi rica olunur.

yık bir gayret göstermişler, böylelikle kültür âlemine büyük hizmetleri dokunmuştur. Fakat konserlerin Hân. şekilleri bizi tatmin etmiyor. 3Ir sanatkâr geldiği vakit onun kaç konser vereceği halka önceden bildirilmelidir. Sokak ve gazete reklâmların da konserin programı v» yerlerin flütleri yazılmalıdır. Bu müşterinin hakkıdıç. Bir resital İJân ediliyor, arkasından üç resital çıkıyor. Bu bir 3uç değilse de, bilet tedarikinde müşkülât çekilmesi ve müşterinin haberdar olmaması gibi sonunda kendi zararlarına çıkan bir İhmaldir. 3J yeni başlamakla beraber alışılmış usulleri tatbik etmeğe mecburuz.»
İşte en İyi dinleyici vâsi Harın* fazlaslle haiz olan B. Seyri Çûrttk-sulu’nun bu senekl musiki hareketleri hakkındak! düşünceleri.
Şevket ft3do
Ankarada yüksek tahsil gençliği Anıt - Kabir İnşaatında çalışmaktadır. Yukarıda gençliğin bu faaliyetinden iki enstantane görünüyor,
Sghife 4
AKŞAM
JfJ Mayıs lâI8
Siboney uçakgemisi

üstün talim uçakları getiren gemi25 mayısa kadar limanımızda kalacak
■■ Yarın Perşembe VAkşamından1
ATLAS
CANAVAR TUZAĞI
İtibaren
Sinemasında

(My Name la Julia Ross)
Utoku içinde geçen bir gecenin sonunda kendini çılgın bir âdâmla evli bulan bir genç kızın hikâyesi. Artistleri:
NİNA FOCH - CEORGR MACREDY
Filme DAveten:
Meşhur Canbazlar
BOGDADY'sin
Harlkûlâde varyete numaraları. Tel. 4083S

^ÛUEENS PARK RANGERS FUTBOL
Maçları tertip komitesinden:
33 Mayıs CUMARTESİ saat 16,30 BEŞİKTAŞ
23 • PAZAR > 1030 MUHTELİT TAKIMLA
İNÖNÜ STADINDA KARŞILAŞACAKTIR
Biletler belediyenin emri İle tahdit edildiğinden oaym halkımızdan maç gününden evvel mutat satış yerlerinden almalarını rl(ta »derli. Her hangi bir yanlışlığa mahal vermemek üzere bu maçlara mahsus biletlerin TenklerlnJ «ayın halkanıza dikkat nazarına arzedlyoru».
BEŞİKTAŞ MAÇI İÇİN ,
Düz narı kâğıtlı
WÛ KURUŞLUK NUMARALI BHZTLER: Blktlej,
.. , , BfV&1 Üzerin»
“• . Tribün» : -yBh
Mavi kâğıt üzerine siyah -
Açık Tribün : KrtJrte 3 Bantlı Metler
800
Bugün matinelerden itibaren
MARMARA Sinemasında
Benenlıı. en çok rağbet gormiiş muazzam «İmi
KADINLARIN SEVGİLİSİ
TAMAMEN RENKLİ
Sayın İstanbul halkının çok beğendiği ve takdir ettiği
MUHTELİT MAÇI İÇİN Beyaz kâğıt üzerine -600 KURUŞLUK NUMARALI BİLETLER: Kırmızı, sarı,lâcivert renk)ı S Banttı büetler Turuncu kâğıt üzerine 300 KURUŞLUK KAPALI TRİBÜN BİLETLERİ: dyBh Wİ£ljcr.
Kitbiko kâğıt üzerine 200 KURUŞLUK AÇIK TRİBÜN BİLETLERİ; o&n, İftdverrt renkte 2 Bantlı biletler.
ESTHER WİLLiAMS ■ VAN JOHNSON’un
Müştereken, yarattıkları nefis sahnelerle süslü ihtişam ve azametler filmi.
6.15 vo «avare 9 da.
.4
z*

Bugün matinelerden itibaren: ■■BBii
SARK Sinemasında
Gençlik ve spor bayramı şerefine iki Türkçe fijlm birden
KRAL EĞLEŞİYOR
(RİGOLETTO)
VİKTOR HUOO'nUD ölmez şaheseri VERDİ'nln meşhur operası
DÜŞMANA ÖLÜM
Hürriyet için savaşan bir milletin kahromanlık destanı
Baş Rolde: BUZY CARRlER — OEOROES ROLLİN
Mondla] lı]m gmBugün Matinelerden İtibaren
YILDIZ sinemasında
1 - ÇILDIRTAN DARBE
(îstanbulda İlk defa)
(The Brightcn StTangler) Oynayanlar; JOHN LODER - JUNE DVPREZ
2 - İKİ RUHLU KADIN
(Jjadonna of the seven moons)
Oynayanlar: PHYLÎS'CALVERT - ST£WART CRANGER
Son senelerin en büyiik filmi.
Limanımıza çelen Siboney uçak uçakları, ajaçıda
Amerikan donanmasına men (up refakat uçak taşıt gemisi 1 US3 Siboney, Amerikan yardımı | gereğince Türkiyeye verilecek AT -11 modeli ilstün talim v terbiye uçaklarının nakliyatile İlgili hususi zir ödevle Birleşik Amerika Atlantik filosundan aynlmışb. USS Siboney limanımıza gelen uçakları çıkardıktan sonra Dol-jnabehçe önünde demirlemiştir. Gemide kumandan albay G K Fraser’dir Siboney’de 14 üncü refakat uçak filosunun kumandam albay. B H. Hail bulunmaktadır.
Gani, hareket tarihi olan 25 mayısa kadar limanımızda kalacaktır. Siboney, îstanbuldan ayrıldıktan sonra Norfolk (Birleşik Amerika} dakl Atlantik filosu üs süne dönecektir. Kardeş gemi Hendova gibi Siboney de Türki-yeve âzami sayıda AT - 11 üstün talim ve terbiye uçağı nakledebilmek İçin gemiye ait uçaklaçm normal adedini indirmiştir
Refakat uçak taşıt gemisi ÜSS Siboney 9 kasım 1944 de Vaşlng-ton eyaletine bağlı olan Tacomar dakl Tadd Pasifik Gemi tezgâh lannda denize indirilmiş ve mayıs ayında Birleşik Amerika fllosuna katılmiştur. 15 ağustos 1945 günü Pasifik savaş sahnesinde hücum harekâtına son verilmesi em yedilince Siboney gemisi Birleşik Amertkadan Peari Harbora hare >et etmiş bulunuyordu. Bu yüzden gemi hiç bir zaman fa&İ bir savaş bölgesinde bulunamamıştır.
Geminin evsafı şudur:
Standard su kesimi: 12.000 ton.
Gemisinde ustun Amerikan talim uçaklar indirilirken
Geminin uzunluğu: 553 ayak Geminin genişliği: 75 ayak.
Geminin silr'ati: 18 inilden faz la.
Silâhlan: İki tane 6 inç 33 ka-İlbralık kara ve deniz toplan, 40 ve 20 milimetrelik hava dâfi toplan. Normal olarak 21 uçak taşımaktadır.
VEFAT
Bayan dul Zdenka Ossobova (Çekoslovakya) Bayan Olga Rehakova zevci Mııd. Bvatopjuk IRchak ve çocukları (Çekoslovakya), He bütün taalJömata, oğullan, kardeşleri, kayın biraderleri ve akrabaları Çekoslovakya tütün rejisi yüksek tlcart müdürü)
Bay VLADİMÎR F. OSSÖRA'nın
17 mayısta vefat etUğlnJ kemali teessür]» bildirirler.
Cenaze merasimi 19 mayıs bugünkü çarşamba günü saat 10,30 da Saint - Esprit kilisesinde İcra olunacaktır.
îşbu lifinin hususi davetiye yerine telâkki olunması irca olunur.
Cenaze levazımı servisi
Angelidls
MUAMMER KARACA
OPERETİ /Mİ
Bu akşam
Kadıköy Opera sinemasında
DE Lî DOLU
Zayi — Beyoğlu kaymakamlığından almakta olduğum 1430 No. b asker yardım cüzdanımı ıayt ettim, Yenisini alacağımdan eskirinin hükmü toktur, Yasef Şnlora,
AŞK VE MACERA ROMANI
Yazan; NİHAL KARAMAĞARAU Tefrika No 20
Bu ne sinirlendirici yalnızlık?
■Görmez amma, İnsan hazan birinin kendine yaklaştığın!, yahut ar-kasından ensesine baktığını, yahut 'karanlıkta yüzüne eğildiğini sezer.,,. Bu sefer tam aksine bir his; Zeynep bütün insanların kendinden kaçtığı vehmiyle gözlerini açtı. Uyku l]e u-yonıklık arasında etrafını dinledi; ürktü. Ne rüzgârın uğultusu, ne dalgaların homurtusu, ne güvertede ge-slnenler, ne Jale hanımın kahkahaları, ne gazeteci, ne diğer misafirler, ne anlaşılmaz emlrlerje seğirten tayfalar. Tsaas!
Naat] bir fevkalâdelik o}du «caba?
Yatağında doğruldu. Tam karşısına isabet eden lâvabonun aynasında koskocaman, taslekerlek erimiş tunç renginde bir güneş gördü. Bu garip
güneş kamarayı, ancak renkli fi]İmlerde raslanan masal vari krallığa boyuyor. Acaba gurup mu?
Zeynep, yatağının baş ucundaki Iombuxa hakti. Güneş değilmiş! Jom-buzmuş!... Ve hakikat! anladı: Gökte bir ceuk âyini var. Fırtına kopacak demlşlerdL
Yere, yavaş yavaş kaydı. Sanki İlle bir ses, bir sfeicik İşitmek İstiyormuş gibi, başını öne doğru uzattı; dinledi, dinledi. Çıt duyulmuyor.
Yüreğini mütlılş bir korku kapladı.
Kotrada tek başına mı kaldı?
(— Olur İş değl]!_ Beni naşı] bırakırlar? Nasıl unuturlar?»
Kararsızlık İçinde bir sigara yaktı; Ilı! nefes çekip İâvaboya fırjattı. Havnsrzjık âsabını kamçılıyor.. Bu
Bugün matinelerden itibaren “
MİLLÎ - ALEMDAR’da
Gençlik bayramı şerefine harikulade bir program.
1MACERA
(Türkçe Sözlü )
CLARK GABLE- GREER URSON
Heyecanına, zevkli ve hareketli mevzuuna doyulm» • ..1 büyük aşk ve sergüzeştler sinema romanı.
CHARLES STARRETT
Seyircileri helecana gark edecek büyük maceralar filmi.
L n ■/.....mm.
Yazı karşılarken Yeni Modanın bütün hususiyetlerini yan ve renkli resimle
Size gösterecektir. Besinci Bahar şayia pek çok yeniliklerle çıktı.
Baharla baş başa — Bahar ve Aşk — Bahar Elbisem yok demeyiniz — Bahar şapkalarınızın 20 Modeli — Biçki DeTSİerl — Yapma çiçek: Menekşe nasıl yapıl u 7

K400
Bahar Elbisenizi el iğlerinizle süsleyiniz — Saç Modası; 10 Mûdel — Kadın güzelliğinde en çok aranılan göğü» güzelliği gösteren resimler, tavsiyeler — Za-yıllamamn 10 sırrı
Bebeklerin bahan. Bahar Bahçesi. Çiçekleri, neşesi — Fıkra, Karikatür. Sinema Roman, Bilmece — Pafta İlâvesi 59 kuruş İstanbul — TAN Matbaası,
»eşsizliğin sebebini öğrenmeli!
Kahve rengi pantolonunu, kahve rengi süveterin! giydi; üzerine deri ceketini geçirdi. Saçlarını gelişigüzel tanyarak kırmızı e şarpinin altına hapsetti. Elleri o kadar titriyor ki dudaklarına tuj sürmek İstediyse de boyayı dağıttı; öfkelendi, sildi. Çantasını alıp kamaradan çıktı. Sa]onu geçerken diğer kamaralardan sesler gelip gelmediğini dinledi; afiküt!-
Bir an sonra güvertedeydi. Ve kıp-kral gök kubbenin aksiyle erimiş tunç rengini alan denli gözlerin! kamaştırdı. Bu tabiatı pek dehşet verici, pek sevimsiz buldu; ürktü. Başının üzerinde kafile kafile kuşlar da ürk-müşçesine dönüyor, dönüyor; sonra ağaçsız çıplnk adanın ardına doğru süzülüyor.
Kotranın yelkenleri İnmiş. Yelken direği!.-
Dizleri çözülür gibi oldu. Kocasının, kararını vermiş titremijen sağ elin! hatırladı. O elin yelken İpin! çözdüğü ftnı halnladr. O Anı hayalinde görür gibi oldu,
«— Arkadaş namusu!.. Madem kendi temlzliyemiyor. biz temizlemeliydik namusunu...»
Hayaline musallat o İri kemikli »ağ elden, kulağına ojusullııt bu ecs-
ten kaçmak arzuslyl»L yelken direği-1 nin dnünden uzaklaştı. Yerler ulak,.. Şurada burada devrilmiş koltuklar, yuvarlanmış şişeler, uçmuş sigara pa ketler!, gelişigüzel atılmış örtüler... Terkedilmiş bir gemide bulunduğu İntibaına, kapıldı. K]âs!k İngiliz şairlerinden birinin, şiirini hataladı; Rüzgâr kesilmiştir. G«ml, Cenup denizlerinde bocalar durur. Açlıktan, susuzluktan ölenlerin arasında, tek başına sağ kalan l&netlenmtş gemiciyi hatırladı.
Acaba kotrada, hakikaten ya]ni2 mı?
— Nerede kaptan? Tayfalar nerede? Mezkurlarda inşaatı görmeğe git mt diler, o—
Burun tarafından yürüyerek ge-nticl kamarasına açıjon yuvarlak delikten İçeri ’eğlldl; seslendi; cevap yukl... O zaman, tayfaların inşaat İçin getirdikleri bazı malzemeyi karaya çıkarmış ve henüz dönmemiş 0-iftea klnrtnı düşündü.
Demek yajnız, yapyalnız? Tuhaf şey!... ALİ Hfizım, onu nasıl yaJnw bırakır?
Küpeşteye yaklaşarak denizden pis bîr hörgüç gibi yükselmiş biçimsiz a-dayı buluşlar ıyle araştır ılı; bir kJ-nujLı aradı; naiijel_ 8ağ taraftaki
l
Bugün İPEK Sinemasında 1 - ORMANLAR KRALI 2-HAZiNE PEŞİNDE
2 büyük Türkçe sözlü film ■mana
İstanbul Belediyesi İlânları
Tahmin bedeli Lira Krş.
HENKLÎ
]
Created by free version of.2PDF
Aksarsyda. Kemalpaşa mahallesinin Atatürk Bulvarında. kadastrorm 1386 ncı adasında 4 parsel No. h 2SS metre kare arsa.
Aksarayöa. Kemalpaşa mahallesinin Atatürk Bulvarında, kadastronun 1386 ncı adasında E parsel No. İr 271 metre kare arsa,
Aksaray'da, Kemalpaşa mahallesin İn Atatürk Bulvarında, kadastronun 13Ş6 ncı adsında 6 parsel No. 11 277 metre kare arsa,
Aksarayda. Kemalpaşa mahallesinin Atatürk Bulvarında. kadastronun 1386 ncı adasında 7 parsel Nû. 11 277 metre kare orsa.
Aks&rayda, Kemalpaşa mahallesinin Atatürk Bulvarında, kadastronun 1386 na adasında 8 parsel No. h 277 metre kare arsa.
Aksarayda, Kemalpaşa mahallerinin Atatürk Bulvarında, kadastronun 1386 ncı adasında 9 parsel No. h 217 metre kare arsa,
Tahmin bedelleri!? Dk teminat mftdarlan yukarıda yazılı arsalar ayn ayrı pazarlık suretile satılacakta. Şartnameleri hizalarında yazılı bedeller mu kabilinde Belediye Emlâk Müdürlüğünden »atın alınacaktır.
İhale, 28 Mayıs Ö48 cuma günü saat 14 de İstanbul Belediyesi merkez binasında müteşekkil Daim! Kanlsyondn yapacaktır.
isteklilerin lik teminat makbuz veya mektubu yanlarında olduğu halde İhale günü saat 14 de Daimi Komisyonda bulunmaları lâzımdır. (6898)
sıeoo
BMGO
M400
C640Ö
60250
oo
00
00
00
M
«30
4020
4020
4020
4020
4712
oo
00
00
00
50
1
I
1
1
1
1
30
88
2C
39
73
i İki tepeciğin ortasında, İnşaatın bir I kısmı görünilyoT. Garp sahilin »ol yanında ise kayaların üzerinde, badanalı duyarlan uzaktan sırça gibi pı-riidıyan bîr evcik.
Başını göğe kaldırdı. Bu renkletin ve bu durgunluğun Ibbetl? Fırtınadan sonraki sükûn havada »eziliyor.
Ne o]ur, bir horoz teM. bir köpek havlaması Işltse bu garipseme hissinden, bu efsane âleminin havasından kurtulacak... Efil kaatiUİ adak Hani elli kaafil?
Bu se&sJzllk, elli katilden de, a]1 Bâzımdan da beteri
Kalaslardan çatılmış uydurmasi-ypn İskeleye yanaştı. Artık etrafını kotlamnksızın rüyada haroket edl-yormüşçasına İplere tutuna tutuna merdivenden indi. Sonra arkasına döndü; kotraya doğru tekrar seslen- 1 dl; tekrar seslendi; Tısssl
Kayanııııak İçin bin bir İhtiyatla İskeleyi yürüdü. Kayadan kayaya sekerek sahile çıktı.™ Ne m, ne cin, ne bir ot, ne hlr ocakl Tam karşısında lâstik ayakkabıların İzini taşıyan dik bir yokuş belirdi, inşaatın bulunduğu noktaya tu yoldan çıkmış olacaklarını hesapladı. Netekim İki adım atinca da Feyyazın markalı gümüş çakısını bularak tahmininde aldan-
ın adlfiını an]adı. Bir an evvel 00131*0 uleşmak arauslyle eoluk »oluğa yokuşa »aldııd’. Basma kalıp tâbiriyle tam mestr silkûtu!.. Burada kendinden başka canlı bir mahlûkun mevcudiyetinden artık şüpheleniyor. Böcekler kuİRklarinın dibinde vızıl-dıyarik uçuşsa ya— Yerden bilme ça lıların argomdan hayvancıklar belirip kaçışsa yu... Tozlara gömülerek yü-rüdûğündrn tendi ayaklarının ses.nl de İşitmiyor. Ve korkusu gittikçe büyüyor.
B1 raralık durdu; tekrar kolvayâ dönmeği düşün düyse de bu fikri s'Tininden uzaklaştırdı. O terkedilmiş geminin sessizliğine tahammül edemezdi; keza, p yelken direğine, yelken direğinin etrafında mevcudiyetini sezdiği Azralle., Fırtına ha kuptu, ha kopacak. Dalgalar gemiyi ihtimal sürükleyip götürecek. Denizin ortasın dakl boş teknede, kendinin, lânetlon-mlş gemici gibi bocaladığını gördü .. Yok hayır! Her ne pahasına olursa olsun şu yokuşu trrmanmalı. insanlara ulaşmalı.
Birdenbire koşmağa başladı. Bu hâji adanm göze görünmlyen sakinleri tarafından taklbedlldlğl hissin» kapılmıştı. Çimdi gazetecinin ortaya lAkaaı rar)
(TARİHTEN SAHİFELER j
19. Asırda Kaptan paşalarımız
Uburluk
masasın
Hüarev pajanın birinci Kaptanı 4eryalıöından nara bu makama î-felli Ahmat paşa getirildi,
Silifke müftüsünün oğlu olan Ahmet pM*yl, baban din adamı olarak yetiştirmek istemiş, fakat kendisi (tariki emarete heveukAr) bulunduğundun, bir müddet nnra îç«! mukasslmllğlne tâyin edilmişti.
Devlet ha ya tam muhtelif valiliklerde geçiren ve bilhassa (Mora eyaletiyle mesrur) olduktan sonra Ck₺s-bl servet ve yesar) eyliyen Ahmet paşa, HOsrev paşa üstüne Kaptanı deryalığa naabo]ununc*. (dıştın vz-alfelerlnde alıştığından, rlkâpta ede-mlyeceğtnl) 5leri sürmüş; nlyaa kabul edlhP ”u l«Dderilm!ş-
tl. Cevdet paşa kendisi hakkında (Emsaline nispetle âdildi) diyor.
Kaptan paşalık makamı ehlini bu-Jamıyor: kıpılan tflytBlerin tsabet-»b-llği imparatorluk babrfyerini ciddi bir va'fa uğratıyordu. tçellFnin yerine mültevtmjlkten yetişmiş Ka-eapbaşj Pomak Haşan paşa getirilmişti.
Dlmetokada doğan Basan paşa müHezlmllğe heves edip btr hayli ser vet ve yesar toplamış, düzü] emini, Îstanbulda Kasapbaşr olmuş ve Ve-aaretle Bursa valiliğine de tâyin C-dİTmlşti. ■
1223/1833 tarihinde Kaptan paşalığa geld.ği vakit kendisine tamamen yabancı olan bîr muhit İçine girmiş bulun uy ördü.
Belki her gün Tersane divanhane-, sinden Halicin derinliğine doğru uzanan gemi kızaklarına, te2gâh]ar* hayretle hakmiş re bu heybetli teknelerin muayyen eğriler üzerinde devrilmeden durabilmesi vehmine do k un muştur.
Kaptan paşa bir gün bütün tezgâhlarda İnşa h&llnde bulunan gemilerin şehnişlerinde olduğu gibi kıç kamaraları altına da eğriler konularak tahkim olunmasını emretmişti. Bu emri Üzerine kendirini aaled’.p tamire sürdülev.
Basan paşa üstüne Kaptan paşaM* tekrar bir Bovtancıhaşı getiriliverdi. Bostancılık vazifesi esnasında iyi idaresiyle D. Mahmudun nazarı dıkkaUni çeken Hamdullah Abdullah paşa 1234 yılında Veaarelle Kaptan paşa nastoolundu-
Herltal Kaptananı derya sahibi traet bey kendisi hakkında (blmuha-ba sövüp saymaslyje sanki kulübü eraziU cezp ve bu hail vakit ve hal iktlzasiyle hakkında teveccühü âliyi cerbedip rütbel vfllâyı vmaret İhsan) o]undu; diyor.
Bostancıbaşılürt* zaptu rapta muvaffak o’an Abdullah paşa sıhhatinin bozulması üzerine 1230 da bu vazifeden İstifa etmişti. Kendisi 1231 de Bipah Silâhtar ağalığına ve 1234 te M!rahor]uğa getlrfldL Basan paşanın azli üzerine de Kaptanı deryalığa sasbo]undu.
Hamdullah Abdullah paşa Çengelköy'ünde, iskele kayıkçılarından Safranbolu |u (Ya]mz kürek) Ali dayının sulbünden dünyaya geldi. Gençliğinde Çengelköytlndo oturan bara «enginlerin yalılarında hizmet görürdü, ■yirmi beş yaşında babası gibi kayıkçı oldu. Çengelköy İskelesinde Ura piyadelerinde çalışırdı. Sonraları Yalı köşküne vanaşsp (Bc itana ocağma Banca attı). Orada ehliyeti görtle-■ek Bo=t aşçıbaşı lığa kadar yükseldi.
Kaptan paşalık vazifesinde kendisinden !yt hizmetler bekleniyordu. Eskidenberi Bodrum tezgâhtarında donanmaya altmış rirâ boyunda kal-yn]ar ve Kemer meydanında üç buçuk zirâ boyunda da Urtaıteyter inşa olunurdu. Fakat uzun bir zamanda İnşa faaliyeti durtarulnsınrta.
rr Mahmut, Bodrum ve Kemer meydanı tetgâblannda yeniden gemi yapılmasın* başlapılmsuunı Kaptanı derya Abdullah paşaya İrada etti. Bod ruma Divanı hümayun bacegAnından hmlıll Hüseyin Kâmil efendi, Kemer meydanına Kara Osman iadelerden Hacı Mehmet ağa memur tâyin olundular.
1238 senesinde bu İki tezgâhta ve İstanbul tersanesiyle Ereğjlde yeni gemiler inşa edildi.
Harici düşmanlarla ve dahili gailelerle, isyanlarla büyük tehlikeler İçinde o]an OsmanlI İmparatorluğu ordu ve donan m ası iu kısa bir samanda takviye etmek mecburiyeti karşısındaydı.
Saltanat kayığı scrciflnıencliigin-den Kaptan paşalığa çıkarılan Ab-A’Bah paşa kendinden evvelkiler gibi bahriye fennine vâkıf bulunmuyordu. OsmanlI donanmasının başında bir harbe g!rigrtJ]meh için yegâne kuvvetf atılganlığı ve şecaatiydi.
Otu* yedi ay bulunduğu Kaptan BM*WJınd* zamdbıni, iradesi çıkan «•«merin yapılmasına nezaret ve bacı Maaiann loguiyle gcfltd!. Boa tâ-
»iri ıa. aard* ota» ««ki
(U,u>fı*r,alDln «D »UM Itaelnd* kurulmuşla, n. Mahur,’ ,-Amar.ında Wn» ho^liıld,. şimdiki Kazar-,pr,ita ülUme.l kulunu W saptan r.U* talreal ha)to« tonvMu. V. yani Mr DHanhane !n-yam İçin H. Mahranda mütemadiyen bulunuldu.
Termutedö bir tatam yeni tezgâhla/, gemiler yapiİmasına iradelerde bulunan padişah Divanhane işine e-hemmlyet vermemişti. Nihayet Abdul lah paşa Divanhanenin yeniden ln^a edl]meal hususuna irade aldı.
Abdullah paşa Kaptanı derya olduğu yıl, doğduğu yer olan Çengel-köyünde bir cami yaptırmıştı. Caminin duvarında asılı olan bir levhada:
Gelüpt bir kutbu tâban tnOhr ile
İmdat tarihi
Kapudanı sadr Hamdullah paşa emnü rabbani tarih beyti yazılıdır-
■1237 yılında Hamdullah Abdullah paşa Kaptanlıktan aynldı. Cevdet paşa (Kaptanı derya Abdullah paşa ashabı şecaatten bir zat İse de fOnunu bahriyeye v&taf olmadığı cihetle azlolundu.t diyor.
Kaptan deryalıktan aonra bazı muhafızlıklarda bulunmuş ve 1238 de Hacı Salih paşa üstüne Sadrazam olmuştu.
Sadrazam yapılmak özere »araya davet olunduğu gün büyült bir celâdet gösterdi. Sadarette emniyetle ve İBtOrlftlIe otur*b!]nıek için tehlikeli bulduğu meşhur Hâjet efendinin eü-r t)) m esine ve öldürülmesine (hattı hümayun ihsan buyuruûmadAça) makamı kabul edemiyeceğinl kati bir llaanla arı ve letirham eyledi.
II. Mahmut, kendisinin de müstakil hareketlerinden beıdlği Eâjet efendi baltandaki hu istirham ve ısrarı nihayet kabul etti.
Hâlet efendi (sonradan kaydı gö-rölmek) üzere Konyay* sürülürken ÇengelköyHİ Abdullah paşa da alayla Babıfllîye gürlyordu.
(Harita! Kaptananı derya) rahibi bu kayıt münasebetiyle de (Mizacı vaktin kabı teere erasll ve eşkıyayı tutar ve edepsizi sövüp saymasiyle kokutup zapt e der memul lyle İzmirli Hacı Salih paşanın üstüne Sadrazam oldukta meseli hl narikel devleti «li-yeyl derke ve kadri vükelâyı saltanatı »eniyeyi farka dJkkat) etmediğinden, dördüncü ayda az| ile payitahttan uMktaştırılıp îtmitte ikamete mamur edildi; diyor.
Abdullah Hamdullah paşa zıuna-ıund* Tophane yangınında tulnmba-cılarla beraber çalışırken duvardan yere düşüp sakatlandı ve bazı tarihlerimizin kaydettiğine göre de (tedavi edilmek üzere İzm İte azimetine müsaade) buyurujmuştu.
Bir »ene sonra orada füceten öldü. Haşan paşa ve izzet bey teminde iki oğlu vardı. Devlet malrra lyl muhafaza etmek, husızl* yapmamak, rüşvet almamak ve doğruluk sevmekle meşhurdu. Ata efendi kendiri hakkında (O vakitlerin usulünce iffetine imza olunmuş bir Vezirdi) diyor.
Güzel Sanatlar
Akademisinde imtihanlar nisan akşamı çıkan ytDgın neti-
1 . . _ ceelnde büyük bîr hamı yanan Güze] Ban*t]ar Akademisinde yanan tasım tarda okutulan dersler bir buçuk ay kadar akranuştır. Bununla beraber pazartesi günthıdenberi Akademinin sene sonu imtihanları başlamış ojup öğrenciler 1 nüan* kadar (dendikleri taamlardan İmtihan edilmekte- ı tfrler. Bdy]ece Akademide tedrisat her yıldan ancak 15 gün geç bitirilmiş olacaktır
Çeviren: Nazını Dertan
na
4R52 1F lö 7 S 3
4 W 4 * v iq s a
4 D 0 7 »AR4 .♦ R V 0 8 7
Nevzat kâğıtları verdi ve bir pik dedL
—Yazan: Cernaleddin Bildik |.
karo Ue mukabele etil.
4 A V 10 « I
VS(2
4 D 8 3
♦ AB
Mecift
Ortağı piklerini tekrarladı. Neci A dn dört pik« çıktı.
Voafl tr»rtl valesiyle hücum* geçti. Oyunu tetkik eden Nevadın yüzünde memnuniyet belirdi.
— Her çey yolunda dedt, be? İeve oMeak. Aksilik çıksa bile dört levc muhakkak.
tik elde trefll «narları: Çıktı. Nevzat l»v»yl «s He *Mj. Kör Ue yere geçti Pik damını oynıyarak maya P*s dedi. Fas geçmedi. Kör dökualusumı veri algimi görmöy olan Vasfl. kör geldl-As çıktı ve Nevzat iki el ko* çektfk-ten sonra karolara geçti. Vasfı karo Samına onluyu, İkinct karoya da Ufağını vermek suretiyle elinde Ikl karodan beçka bulunmadığını bildirmiş oldu. Bcd, flçOncfl karoyu alıp trefll çıktım. Böylece dört leve yaptık.
İnkisara uğrayan NaeMt:
— Bayım, dedi, hangi dört veya beş leve yapacaktınız. Bir İçeri girdik.
Mevıat:
— Ben de fajHdım, kaldım, üç le-reden fazla vermlyeceğfmı tahmin etjntçtlnı, dedi.
Ben de cevaben:
— Böyle tahminde haklısını* dedim. fakat y&acağın» manevranın aksiliklerle kargılaçablleceğlnl hiç bir kaman altlınıza getirmediniz. Sürat* kaüdaru. Karolarınızı dalı* ■ağlamadan kördeki kuvvetinizi ttt-ketünls. Görüyorsunuz ya hatanız nenden gellyormug?
Tenkitleri dikkatle dlnllyen Kecîâ:
— Tabii, dedi, pik empasm* lüzum yoktu. Zira pasın geçmemesi, vakit kaybettirmiş olur.
5welâ pik avını arkadan ufağını ve ya bunun aksin! oynamak, yani kozun ruasına bir leve vermek teabeder-dl. Böyle yapılırsa, oyunun çıkmasına imkân yoktur.
— Hakkınız var. Nevzat, oburluk salkaslyle fazla leve yapmak hırsına kapıldı.
KUDRET
PAKŞAM i*
AboSj
Türkiye
Ecnebi
281)0 kuruş 1500 S
M0 »
300 »
tebdJll için elli kuruşluk
2800 IMG
Benellk 8 aylık 8 »yük 1 aylık
Adres
pul gönderilmelidir. Aksi takdir de adres değiştirilmez.
Telefonlarımı*. Başmuharrir 20585 Yazı İşler! 20785 — İdare M681 Müdür-, 20497
Receb 10 — Hızır 14
imsalt Gü. Öğle ikindi Ak. Yat» E. 7J0 8.18 4.4 8 44 I2.Ö0 )-35 V. 3,33 B.9» İS, 10 IW 20-23 M.15
İdarehane: BaBıâU civan Cemal Nadir sokağı No. 13
Eskişehir’de yiyecek fiatleri Istanbuldakinden çok ucuz!..
Hamamlarda güzel bir usul
. ............................. A
Halis yayık yağının kilosu Eskişehirde 5 lira — Taze köy yumurtaları 5—6 kuruştan satılıyor — Taze soğan ve sarmîsak demetle değil kilo ile veriliyor— Bir bakraç dolusu yoğurt 100 kuruş! — Zeytinyağı flatleri — Köylü kadınlar ne diyorlar?
Birkaç gün evvel Ankara d an dönerken bir gün de Eskişehirde kalmak fırsatını bulmuştum Porsuk nehrinin ta İçinden geçtiği bu vilâyetin, çok güzel ve şirin bir çarşısı var. îyi bir tesadüf eseri olacak, o gün şehirde pazar kurulmuştu. Civar köylerden bakraçlar İçinde getirdikleri yağları ve yoğurtları, sepet sepet yumurtaları önlerine seren köylü kadın lar, paran dolaşan bir yabancıyı yanlarına çağırmadan, yoğurtlarını ve yağlarını methetmeden geçirmiyorlar. Yağlarının halis yayık yağı, yoğurtlarının daha bir gün evvel uyutulmuş taze yoğurt olduğunu söyliyerek:
«— Hileli yağlara, yağı alınmış yoğurtlara gitmeyin!* diyorlar...
Şehirlilerin hileden yana yürekleri pek yanık olduğunu artık köylüler de öğrenmişler... Sadece yağın ve yoğurdun halisliğini değil yumurtaların da methini yapıyorlar;
(— Günlük yumurtaya gelin’.» diye barbar bağıran köylü kadınlar, dillerinin döndüğü, güçlerinin yettlğf kadar kasa yumurtalarım kötülemeğe çalışıyorlar.
Bilhassa yumurtaların satışını temin hususunda fazla gayret gösterilmesi nazarı dikkati cel-bet fiğinden köylü kadınlardan birine sordum:
— Kasa yumurtalarım, dedim, niçin köttilüynrsunuz? îstanb-bullular hep kasa yumurtası yerler
Köylü kadın, başörtüsünün kenarından çıkan zülüflerin! parmakJarile geriye doğru iterek güldü:
(— Bayat kasa yumurtalarım sepetlere doldurup taze köy yumurtası diye satanlar var da, dedi, onun İçin..»
Köylü kadının bu cevabından da anlaşılıyor kİ hile yalnız şehirlilerin değil, köylülerin de gözünü korkutmuştur
Fiatlar
Pazarda sebze olarak yalnız bezelye He bakla ve enginara Tasladım Bol bol soğan ve sarmı-sakl. Kabuklu bezelyenin kilosu 25, 1ç bezelyenin Batı da 40—50 kuruş.. îstanbulda İse bu Batlar, üçer misil fazladır Taze baklanın kilosu 5—10 kuruşa... Biz, enginarın tanesini 25—35 kuruş arasında ala duralım, Eskişehirliler i5—20 kuruştan enginar yiyorlar
Mevta da ucuz... îstanbulda Malta eriğinin klloeu 100—120 kuruştan aşağı değil.. Esldşehlr-de ise en İyisi 40—50 kuruştan satılıyor. Diğer yeşil etiklerin kilosu dR 20 kuruşa. Bizim burada 100—150 kuruşa alamadığımız elmalar da:
— Beğen beğen seçt denerek 50—60 kuruş arasında satılıyor •
Birbirine hiç de uzak olmıyan iki vilâyetten îstanbulda sebze ve meyva Batlarının eskişehlre
Esktşchirden bir oöriirıii s : Porsuk'nehn
. kıyasla birkaç misli pahalı cl-l müşteri hamamdan çıkarken c masına üzülmemek kabil mi? Eîz karşısına dizilen müstahdemin . burada bayat kasa yumurtalarını bahşişleri teşkil eder Ayakkabı
■ 8—10 kuruştan ala duralım Es- " ' ' ' *
ı İrişehirde köyden gelmiş taptaze
yumurtalar tanesi 5—6 kuruştan
, satılmaktadır. Hele o taze soğan . ve sarmısaklar... îstanbulda dört . soğandan İbaret bir demet 10 ka-. ruşa, Eskişehirde İse kilosu 20 kuruş.. Taze sarımsak da Eskl-j şehirde kilo Ue satılmakta ve ki-j loşu 25—30 kuruştan verilmekte. dlr.
ı Yağ ve yoğurt
îstanbulda her şeyi pahalı ye. diğimfz muhakkak... Bunu yakın
■ vilâyetleri dolaştığımız zaman • daha İyi anlıyoruz. Bizde tereya-
ğın kilosu 6—7 liradan aşağı de-1 ğlldlr. Eskişehirde ise civar köv-I lerden indirilmiş halis yayık yağ: larının kilosu 5 lira... Hele yoğurt sudan ucuz... Üstleri kalın ve teı-i temiz kaymak tutmuş yoğurtlar. ' kabının büyüklüğüne göre satıl' maktadır. Köylü kadınlar, önlerine dizdikleri bakraçları birer ı birer göstererek Bat söylüyorlar:
■ • (— Eu bakraç 100, bu, 120, şu
80 kuruş!»
100 kuruş dediği bakraçin İçinde en aşağı 3—4 kilo yoğrul var. Bir kere de lstanbuiu düşünelim.. 1 Kilosu 100 kuruştan aşağıya yoğurt yiyebiliyor musunuz? Şu cihet de şayanı dikkattir ki îstan-bulda yemeklik zeytinyağının 1 litresi 260-280 kuruştan aşağı sa-tıhmyor.Esklşehirde İse 200 kuruşa mis gibi zeytinyağı rar’.
Eskişehir hamamları
Bu yakın vilâyetimizi «Eskişehir taşı» ndan yapılmış kolye, İğne, teşbih vesalreslle tanırız. Bu defakl ztvaretlmden sonra gördüm kİ Eskişehir, hamarnlan İle meşhur bir vllâyetimizdir. Yalnız temizliği, sıcak menba sulan İle değil, ucuzluğu ile de... Bunlara İnzimam eden en İyi tarafı da. İstanbul hamamlarındaki kötü âdetin Eskişehir hamamlarında J'er bulamamasıdır Anlatayım, st&nbulda (kese> dahil bir hamam İnsana 300 kuruştan daha aşağıya mal olamaz.,. Bu 300 kuruşun 100 kuruştan fazlasını da
■ getiren, terlik çeviren, kahve su» nan, girişte havlu veren, çıkış> ta havlu veren, kese yapan, hat-ı tâ elindeki bir bez parçası ile t ayakkaplannızın tozunu alıveren
■ de karşmızdadır. Avuçlarına ) onar, on beşer kuruş bırakmadan
■ çıkılamadığı için bir hamam, yu-• karıda da işaret ettiğim gibi 300 - kuruşa patlar...
Eskişehirde ise böyle bir âdet yok Hamama girerken veznede . oturan soruyor.
, — Yalnız h2mam mı? Kese
( de var mi?
. Yalnız hamam deyince size 60 , kuruşluk bir büet kesiyor. Şayet kese de İstiyorsan iz ayrıca 40 ku-
, ruşluk bir bilet fiş uzatıyor. îşte hamama vereceğiniz para bundan ibarettir. Soyunma odanıza girdiğiniz vakit hizmet eden adn-
' ma evvelâ 60 kuruşluk bilet ile 40 kuruşluk fişi verdiniz mi size , tek kişilik bir hamam açıyor. Sakız gibi beyaz mermer... Pırıl pı-, rıl gömme bir banyo, yan tarafta da tertemiz bir kıırna ve otnra-
, rak yıkanılacak bir yer... KfıvMl dolduran, İstediğiniz kadar kalın. oradan çıkıp hizmet eden adamı çağırın, keselenin, sonra da kuma başına oturup sabunlanın.. Etrafınızda fini fırıl döndükleri ve hlzmte ettikleri halde giyinip çıkarken müşteri, karşısında bahşiş bekleyen tek İnsan göremiyor! Ne güzel bir usul.. Gönül arzu eder ki İstanbul hamamlarında da yukarıda temas ettiğim kötü âdete bir son veıîlsin ve komşumuz Eskl-şehlrden örnek alınsın!
Cernaleddin Bildik
| Halkevleri - Kurumlar |[
★ Beyoğlu Halkevinden: Evimizde Cemal Özgen tarafından Türk Musiki nazariyatı, nota, »e kıymetli öğretmenler tarafından saz dersi verilmeye başlanmıştır.
İsteklilerin İkişer fotoğrafla Halkevi Bürosuna aaat 14 - 10 a kadar müracaatları Hân olunur.
Ankarada yapılan Türk - İsveç maçları çok alâka uyandırmıştır. Yukarıda Gazanferin yaptığı maçtan bir enstantane ve Gazanfer haşininin sırtını yere getirirken görünüyor.
artır e»L«T KiTAeevi

Dolores, Yalnız eski düşünürdü. Bü. çocuğu ve şerefi için yaşayan bLr kadındı.
Key, sevdiği erkek İçin her şeyi feda ederdi.
ve üçü de Jlml çılgın gibi ■evrolalerdl.


AKŞAM
19 Ma?M
Radyoda bir se/j
telerden öğreniyorlardı.
Boğuk bir sonbahar akşamı Mi. An*ril| babası salonda oturup konu-wor%dı. fllr aralık radyoyu açıp Hop haberleri dinlemek İslediler. Fakat meçhıjJ bir •* kalblarini sıkıyordu. O gün Bmmy'nln yirmi beşinci doğum yılı idi. Radyo epüceri haberleri okuduktan sonra meşhur bir artistin bir konser vereceğini söyledi ve odanın içini uşaklardan gelen şakrak vç tatlı bir se* doldurdu. Kan koca hayretle bakıştılar. Bu im, kışlan Emmy'nln sesi İdi Okuduğu şarkı da «Uşaktan bir ses bonl çağmyor» şarkım İdi.
Avukat Uo korut sessls, horeketalı şarkıyı dinliyorlardı. Bu «ehhar melodinin zevkini doya doya tatmak için nefes bil* almıyorlardı. Şarkı bittikten sonra bir konuşma başladı. Konuşan da Emmy IdL Artist şöyle diyordu:
«— Sevgili dinieyle İlerini: Müsaade adiniz da size şahsıma «İt bir şey soy üyeyim. Bugün doğumumun 36 inci yılını İdrak etlim. Biliyorum id artistler, yaşlarını saklamağa mecburdurlar, Fakat ben yaşımı saklayacak bir çağa daha gelmedim.
Bugün kalbim, garip bir hüzün İle doludur. Aklım, fikrim uzakta bulunan. ademdedir. Seneler vardır İd onları görmedim. Senelerden beri onlar* karşı insafsızca davrandım. Bugün İçimden gelen bir ses bana: tEmmil, artık, evin* dön! Seni dünya ya getirenlerin kalbine huzur v8 sevinci iade et» diyor. Program mucibince size bir şarkı daha okuyacaktım. Fakat bunu yapmağa taka tun kalmadı. Mazeretimi İfade etmek İçin kalbimi siste açtım. Hayatımın sizi alâkadar etmeyen bu noktalarını anlattım. Bu akşam bir şarkı daha okumak İçin kendimde kuvvet bulamıyorum. Beni affediniz sevgili dinleyicilerim! Esasen bu konser için radyodan alacağım ücreti bLr hastaneye teberrft ettim, Tekrar affının dilerim. Bonnuvar sevgili dinleyicilerim!»
Salonun İçinde çıt bile yoktu.
Emmy’nln babası radyoyu kapadı. Aıınesl do yüzü sevinçten parlayarak yerinden fırladı. Karı koca, birbirinin kucağın* atılarak sevinç göa yaşlan döktüler.
Çeviren: A. Hilâli
Halsey Üa Evelln birbirine çok uygun bir çift teşkil ediyorlardı. Daha Çocukken tanışmışlar, sonra sevişip evlenmişlerdi. İzdivaçtan sorti* «ergileri hiç azalmamıştı. Halsey münevver, zeki ve şöhretli bir avukattı. fUtemlekeHn en asil ailelerindim birini® mensup olan Evellıı, romantik, lnc'a ruhlu bir ev kadını IdL
İzdivaçlarından bir sena sonıy bir kızlan oldu- Küçük Emmey bOyll-dilkço anncdlle babasının zıddına ola tak hırçın. İnadçı ve şımarıktı Bu kusurların* rağmen o mmtakanin en sevimli ve en cana yakın kızı olduğu da muhakkaktı. Çehresi bebeği nklne benzemekle beraber, gelişmiş bir kadın gibi insanı cezbedlyordu. BüL-blll gibi gürel bir sesi vardı.
Emmy. sesini duyanlardan duyduğu takdirlerle koltuklan kabararak artist olmağa karar verdi. Annesüe babası bu tasavvurun* şiddeti* ltlrau ediyorlardı. Fakat Emmy, bu İtirazlara aldırmadı ve günün blriade evinden kaçtı.
Bidayette İhtiyacı oldukça babasına yasarak parı çekiyordu. Bir müddet sonra küçük bir tiyatroya girdi ve nihayet Brodvay'ı sesslnln giizellğlyle fethetti. Bir artistte hem gençlik, hem güzellik ve hem de bülbül gibi tatlı bir ses ender bulunur. Bu üç meziyete sahip bir artistin sahne ktraliçesl olması tabiidir.
Eııımy’nln şöhreti, en fakirinden en yüksek tabakalara kadar yıldırım sûralile yayıldı. Arasira yaptığı skandaller da şöhretini artırdıkça arttırıyordu. Bidayette bir kumarbazla evlendi. Kocası paralarını yiyor, kerteü-slnl dövüyordu. Dünün blrlııde kocası kendisini bırakpı gitti. Boşanma dş-vasi tafsilâtı haftalarca gazetelerin birinci sahnelerini işgal etti.
Emmy, bir gün çırılçıplak sahneye Çıkmağa başladı. Bir filimde meşhur bir fahişe rolünü oynadı. Avrupaya seyahatle yaptı. Blyarlç. Monte Karlo. Monnıarter ve Lldda prensler, dükler, milyonerlerle düşüp kalktı. -Anaşlle babası, kızlarının bu maceralarını lşlde Işlde. kahırlarından ihtiyarladılar. Emmy, ailesini de red-demişll. Anasile babasına bayramlarda ve İsim günlerinde bile tebrik kartı gönderdiği yoktu. Onlar kızlarına alt haberleri, rezalet ve muvaffakiyetlerini bütün tafsilâtıyla gaze-
Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme Genel İdaresi ilânları
DEVLET DEMİRYOLLARI HAYDARPAŞA SATIH ALMA KOMİSYO-
NUNDAN :
Elektrik şalteri, vagon pencere zenbereğl, el tulumbası, lokoplaater ve yuvarlak ağaç deste resi gibi muhte|Lf ve müteferrik malzeme pazarlıkla satın alınacaktır.
Bunlara alt listeler komisyonda görülebilir. İsteklilerin 25 mayıs. 194* tarihine kadar komisyon* müracatlan.
Bu tarihten sonra vaki olacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. teBSD
İstanbul Sular idaresinden
Bakırköyünde Çörekçi çayırı n amile maruf ve idareye ait çayırdaki otlar satılacaktır.
Şartname Levazım dairesinden alınabilir.
Açık arttrma 26 Mayıs 948 Çarşamba günii saat 10.30 da Çörekçi çayırında yapılacağından talip olanların mezkûr gün ve saatte hazır bulunmaları, (6885)
W TENİS - ESKRİM - DAĞCILIK KLÜBÜNDEN: san £ I — YunınLstanın «Panhellr.ios» Klübüyle, Klübümüs arasındaki ESKRİM müsabakaları 20/22/25 Mayıs 948 geceleri saat M. 15 de Teknik Üniversite Spor salonunda yapılacaktır.
2 — Biletler 2 liradır. Klübümüzden, Beyoğlu Bpor ve Kurtuluş Klüpleriyle, Zeki Rıza sporel Mağazasından temin edilebilir.
S — Müsabaka geceleri Üniversite kapısında ayrıca bilet satışı yapılacaktır.
4 — Serbest giriş yalnız Klüp davetiyeleri ve san mavi kart İbraz edecek gazetecilere tahsis edilmişILr.
Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilânları
Kiralık Reklâm Yeri
Karaköyde Yataklı Vagonlar Şirketi binası yanında Hailce ve Köprüye nazır Mehmet Ali Paşa hanının üstünda Bankalar, müesseseler »ve ticarethaneler İçin çok elverişli reklâm yeri mevcut proje ve şartnamesi dairesinde aylığı «111» Hra (75* kuruttan 3112.948 günü sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur.
İhalesi 24/5(/948 Pazartesi günü saat 15 de müdürlüğümüzde toplanacak ihale komisyonunda yapılacağından İsteklilerin belli gün ve saatte (100» Hra «58» kuruş geçici temniat akçelerlle birlikte müracaatları. 6477
Güzel Sanatlar Akademisi bölümlerinin Yüksek
Dönem son sınıf öğrencilerine
Akademi Müdürlüğünden:
Devrim tarihi imtihanı 22 Mayıs 948 tarihine rastlayan Cu-rrij esi günü yapılacaktır. İlgili öğrencilerin mezkûr 1 ırilıte, saaı 9.3Ü da. Edebiyat Fakültesinde buiıuunalarL 6047
MAHKEME KORİDORLARINDA:
Kedi gibi sokulur, karnı doyunca savuşur!
Bay Nusret kanapeye oturmuş elindeki İri taneli teşbihi şıkırdatarak başını sallıyor, kendi kendine mırıldanıyor. Yaklaştık, ne söylediğini anhyamadık.
— Dâvacı mısınız, beyefendi.
Hepimizi birer birer süzdükten sonra çenesi le karşı tarafı işaret etti:
— Şu herifi görüyor musunuz? köşede duran sırmısak kafalı, çl-yan bakışlı herife dikkat ediniz.
— Evet, gördülc. Ondan mı dâ-vacuııus?
— Dâvayı bırak şimdi. O herifi görüyorsünü* ya. Adama benzer amma aslında kedidir.
— Allah AAllahl Demek adam şekline giren kediler de var?
— Bu dünyada neler yok kİ, evlâdım? Kediler, köpekler, kurtlar...
— Peki anıma bu adamın kedilimi neresinde?
— Kediyi bilirsiniz ya. Karnı acıkınca gelir, sokulur, sürünür, yaltaklanır. Karnı doyduktan son ra savuşup gider, bir daha acı-kıncaya kadar yüzünüze bakmaz. İşte şu adam da tıpkı kediye ben zer.
— Hininim,, Nankör desenize.
— Nankörlükte de, yaltaklanmada da eşi bulunmaz. Cebine üç beş kuruş girince dostlarını, ahbaplarını unutur, semtlerine uğramaz Bir yerde raslayıp sorsanız bin bir mazeret uydurur.
— Bunun, için mi dâva ettiniz kendisini?
—• Ben dâva etmedim, evlâdım. O beni dâva etti.
— Yaaal, Zoru ne İmiş?
— Tamam iki ay yanımdan ay rdrnadı. Yedirdim, İçirdim, harçlığına varıncaya kadar verdim. Başkasının kesesinden hovardalığı da pek sever. Her şeyi de beğenmez. Lokantada, gazinoda yemeğin, mezenin âlâsını seçer. Kar şıda bir tanıdığını görse ısrarla davet eder, bol keseden ikramlarda bulunur Fakat eline biraz pa ra geçince gözü kimseyi görmez olur, dostlarına, ahbaplarına Taslamamak için, yolunu, semtinL de ğlştirir Son defa da iki ay benden geçindi ve bir gün ortadan kayboluverdi. Anladım kİ eline para geçti. O sırada ben de biraz rahatsızlandım, Dışarıda yapılacak bir işim vardı. Kendisine bir kaç defa haber gönderdim; «Ben rahatsızım, evden çıkamıyorum. Gelsin, görüşelim de şu İşimi yapıversin» dedim. Her defasında; «Peki, gelirim» diye cevap vermiş, fakat gelmedi.
Aradan on beş gün geçtikten donra dün aşara üzeri yılışarak karşıma dikilmez mil
— Parası tükenmiş demek.
— Tabii değil m| ya? Yaltak-lana yaltaklana yazıhaneye girdi. Ben suratımı astım, sadece bir merhaba divip başımı çevirdim. Fakat herifte çekinecek, alınacak yüz yok kİ. Mütemadiyen konuşuyor. dereden tepeden lâflar edi -yor Nihayet dayanamadım; «Sen şimdiye kadar nerelerde idin. Şükrü bey? dedim. Bir kaç defa haber gönderdim, rahatsız olduğumu bildirdim, gelsin de görüşelim, dedim, uğramadın.» Cevabı hazır. «Hââs evet, geçmiş olsun, iyisin maşallah. Benim halimi sorma Bir sürü takıntılar musal-, lat oldu, başıma. Gazinoda anla
tırım.» Görüyorsunuz ya, evvelâ gazinoyu temin ediyor. «Ben rahatsızım, bu akşam gazinoya git mlyeceğim.» dedim. Kaşları çatıldı. Yazıhaneden çıktık, ayrılacağımız sırada; «Bana on lira ver bari» demez mi? «Param yok» dedim. BasbayağL hiddetlendi he rif. «t?te bu fena. On lira mutlaka lâzım. Senin bir sürü tanıdıkların var. Kendinde yoksa ahbaplarının birinden al bari. Ben sana güvendim, başka yerden tedarik çaresine bakmadım.* Diyince sinirlerim büsbütün gerildi, ulan, kedi tıynetli herif! paran olduğu zaman ben çağırdığım halde yanıma uğramıyorsun da parasız kalınca bana mı güveniyorsun? Paran varken kimlerle düşüp kalkıyorsan şimdi de git, onlardan İste. Utanmaz adam» diye biraz söylendim. Bu sefer de; «Ne kara tutuyorsun? Senden sadaka istemiyorum ya. Borç vereceksin., bir kaç gün sonra iade o-deccğlm, İnsan İnsana yardım etmez mİ? Seni adam zannettim ele lâf söyledim, üstelik senin yüzünden parasız kaldım» demez, ıııl? «Ben adam değil miyim, u-Ian it!» diyerek suratına bir kaç tokat çaktım. Haksız mıyım Allah aşkına?
Mahkeme açıldı, bay Nusret burnunu Biliyormuş gibi mendilini açıp yüzüne örterek dâvacı-sının suratına bakmadan salona girdi.
Ce. Re. radyo] ANKARA RADYOSU
Bu ak](tmkı program
17.58 Açılış ve program; İŞ M. 8. oyarı ve Şarkılar: 18.30 Konuşma; 18,43 Tangolar (Pl.); 10 M. s. ayan ve Haberler; 19,15 Geçmişte Bugün; 1050 İnccsaa; 20,15 Radyo Gazetesi; 20.30 Serbes »at; 20.35 Yurttan sesler; 21 (Kitap saati); 21.15 Cumhurbaşkanlığı Armoni muzikası; 22 Konuşma: 22.15 Dans müziği (Pl.l; 22,45 M. 8. ayarı ve Haberelr; 23 Program ve Kapanış.
Yarın sabah ve öğle programı
7.29 Açılış ve pograra; 7,3q M. S. ayarı vo Hafif müzik (PL): 7.45 Haberler; 8 Türküler (Pl); 8.15 çeşitli hafif müzik (Pl.); 8.45 Hafif sololar (Pl.); 9 Kapanış
12.29 Açılı» ve program; 12,30 MA ayan vo Şarkılar; 13 Haberler; 13,1'5 Radyo salon orkestrası; 14 Kapanış.
YENÎ YAYTN
MELODİ MECMUASI
Gayet cazip üç renkli bLr kapak İçinde 38 sahile çıkan MELODİ mecmuası, p2k enteresan mev2'Jlar!a doludur. Okuyucularımıza, tavsiye ederken İçindeki yazılardan bazılarını bildiriyoruz.
Atatürkün eserini kunda telaya nlar hesap vermelidir! — Dokuz sene sonra açılan hazînelerimle — Yeni bir şekle bağlanacak Halkevleri — Kavgalı maçların mesulleri — Ev bilgileri — Sinemanın 25 asırlık tarihi...
Ayrıca müzik vo aktilallte yazdan, hoş fıkralar, güzel bir Amerikan hikâyesi, dedelerimizden mevros üstün Türk ahlâkını korumak İçin girişilen mücadele...
Beşiktaş kadastro müdürlüğünden
Oriaköy ve Kuruçeşme mahallelerinin kadastrosuna 5.7.043 pazartesi günü saat 9 da başlanacaktır. Bu mahallelerde gayri menkulü olanların bizzat veya vekiller! vasıtaslle tasarruHarın* alt vesikalar ve nüfus ciizdanlarlle birlikte mezkûr tarihe kadar Beşiktaş Spor caddesi 04 numaralı binanın üst katındaki mil düdüğümüze müracaatları ve mezkûr tarihten itibaren gajrrl menkulleri başına gelecek memularımsza müracaatla vesikalarını vererek sınırlarını göstermeleri 2013 numaralt kadastro kanunu leaplorındandır.
Bu iki mahallede dahil gayri menkullerin komisyonca tetkikin* 15.3.948 tarihinden İtibaren başlanacaktır. Komisyon her hafta pazartesi vo perşembe günleri toplanacaktır. Tesbltlerlnl komisyona İzah ve İddialarını dermeyan edeceklerin mezkûr • günlerde komisyonda bulunmalın ve bulunmadıktan takdlrda mevcut vesikalara v» bilirkişilerin tasdikine İstinaden tesbltlerlnln yapılacağı, m ez kür kanun hükümlerine tevfikan Hân olunur. (9832)
İstanbul Jandarma satın alma komisyonundan
Mevcut evsafnamesl İle mühürlü nilmuneslno uygun altlı üstlü çift «1500» demir karyola Taksim - Ayaspaşada J. Müfettişliği binası içindeki komisyonumuzla 4. haziran. 948 cuma günü saat 15 de yapılacak kapalı zarf eksiltmesi Ije isteklisine ihale olunacaktır. Altlı üstlü çift karyolanın muhammen bedeli beheri seksen dokuz liradan (133500 yüz oluz üç ■ bin beşyüz» jlra ve l|k teminatı «7925 yedi bin dokuz yüz yLrml beş» lira- ■ dır. şart kâğıdı 660 kuruşluk mal sandığı makbuzu mukabilinde komlsyo- | nuıııuzdan alınabilir, İsteklilerin İlk teminat ma, sandığı makbuzu veya . banka kefalet mektubu ve şart kâğıdında yazılı sah belgeleri hav! teklif zarflarını eksiltme saatinden hır saat evveline kadar komlsyonumus-da bulundurmaları (6613ı |
23 Mayıs
Bahar Festivali
Biletlerinizi alabilirsiniz;
1 — Kadıköyünde Muvakkithane caddesinde Talih gişesi.
1 — Sirkecide tramvay cad. Harb majûlü kardeşler gt9Ml.
3 — İstiklâl caddesinde Tokatjıyan sırasında Foto Hikmet'
4 — Çarşıkapıda ve Pangaltıda Osman düzel radyo müesseseler!.
8 — Beşiktaş tramvay cad, No. 27/29 kırtasiyeci Ali Yusuf.
DİKKATİ Pusar günü 100 kişilik mehter takımı, tulumbacı yarışları, orta ve milli oyunlarla pehlivan güreşlerini seyredecek vo Zıd K*rdaş]crln cn yeni numaralan karşumda kahkahalarla gülecetalfliz
Van il J. K. lığından
1 — Jandarma İhtiyacını karşılamak üzere aşağıda cins ra miktarı yanlı erzak kopalı zarfl* eksiltmeye konulmuştur.
1 — 4 Haziran 948 cuma günü saat 15 de Van tl J. K. lığında komisyonda apılacaktır. Bu alım için tahmin edilen bedel (29975i lira ve ge-çlol teminat ise (2248) lira 15 kuruştur.
3 — Bun* alt şartname her gün Van 11 J. K. lığında görülebilir.
4 — hteklUarln o gün ve saat 14 e kadar kanuni vealfcalarile mektuplarını komisyon* vermiş olmatan ilân olunur. (84891
0,031 Mlktan Tahmini bedeli
Ktlo Lira Kuruş
Bulgur &ûoo
Kuru Fasuly* 8000
Nohut 1500
.Mercimek 4000
Kuru üzüm 2000
Kuru incir 2000
Zeytin tanesi 3000
Makarna 4509
3200 09
8090 OG
975 00
1600 00
2000 00
2200 00
5700 00
6300 00
Yekûn
29975 00

Çorum Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
1 — Çorum Devlet orman işletmesi dahilinde 2 parçadan İbaret Ida re binası ve ldjman. tavla binası yaptırılacaktır. Binalar kârglr ve ah şap karkas İnşaat sistemlerinde olacaktır. İlk keşif bedeli 31258 Lira 3 kuruş olup muvakkat teminatı 2344 Ura 25 kuruştur.
2 — Şartnameler, bllmum projeler, keşlfnameler, serldöprller, oıu kavels projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık İşleri genel şartnamesi yapı işlen umumi, fenni şartnamesinden İbaret olan keşif dosyası tstan bul'da orman başmühendisliğinde Ankara'da orman genel müdürlüğü inşaat şubcslnd» ve Çorum Devlet orman İşletmesinde görülebilir.
3 — Eksiltme Çorum Devlet orman İşletmesi müdürlük binasında mevtut eksiltme komisyonunda 31/3'943 pazartesi günü saat 15 ds yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek İçin İsteklilerin 2344 ILr* 25 kuruşluk geçici tomlnat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veay İdare va denetlediğini İspata yarar belgelerde birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en m ««tatil günleri hralç» üç gün evvel yazı He bayındırlık Bakanlığına, Çorum veya İstanbul bayındırlık müdürlüklerine başvurarak bu İşin eksiltmesine girebilmek için yeterlik betgcsL almaları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. Bu sürs İçinde belge İsteğinde bulunmayanlar eksiltmeye giremezler.
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı saatten
bir saat öncesine kadar Çorum Devlet orman işletmesi müdürlüğüne mak-bus karşılığında vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmek (6601)
Jandarma satın alma kurulu başkanlığındım
Miktarı CLnsl
60 Kg. Çiriş
100 ■ 9 katlı keten İpliği
93 » I fcatU keten İpliği
Kundura ve çizme imali İçin İstanbul Jandarma İmalât ha no Md. 1(1-ğünca İhtiyaç gösterilen yukarda etaa va miktarı yazılı kunduracı malzemesi mevcut nümuneslnş tevfikan pızarhkla satın alincaktır.
Pazarlık eksiltmesi 21 Mayıs 948 pazartesi giinü saat 14 de Taksim Ayaapaşadakl Kuırulumusda yapılacağından- İsteklilerin belirli gün ve aa-fttte pazarlığa İştirakleri nü.munelerhec gün kuruldan görülebilir. (8783)
Ardiye tutulacak
Sümerbank İstanbul satın alma müdürlüğünden
Üstü kapalı olmak şartlyle «teaLı kenarında veya denire İki yüı -üş yila metre uzaklıkta Kiralık ardiye aranmaktadır. (Salatada. Bankalar caddesinde Sümerbank binasında bulunan Müdürlüğümilza müracaat . (6780)
İstanbul Telefon Başmüdülrüğünden
Kadıköy tolofon santralinde yaptırılacak tadilât va onarım işi kapalı zarf usulllo eksiltmeye konul muştur. Keşif bedeli 11238,Si lira olup mır-vakkat teminat 846 liradır; Eksiltme 7/6/948 tarihine rastlayan p&sarte-sl günü saat 18 de tstanbulda Tahtakalede Telefon Başmüdürlüğü binasındaki alım satım komslyonunda yapılacaktır, şartname ve sair evrak Beyoğlu P, T, T. blnasındkl Malzeme Amirliğinde görülebilir, fsteklûerln teminatlarını yatırmak Ü2ere mezkûr âmlrllğa müracaatları ve evvelce en az od bUı liralık devlet taahhüdatı yaphkiarma dair resmi dairelerden zlınmış vesaiki, ticaret odası vesikası ve muvakkat teminat makbuzu veya muteber banka mektubu ile usulüne uygun teklif mektuplarını muhtevi zarft eksiltme saatinden bir saat evveltae kadar numaralı matbua mukabilin*? yukarıda töplana-cagı yeri yarılı komisyona tevdi eylemeleri (6781)
F O R T • N A L iştah Açan Kuvvet ilâcı Sayın Doktor ve eczacılara!
Lmetl hoş, kokusu lâtif. Lştah açan FORTÎNAL EKStRİ bütün ecza depolarına tevzi edilmiştir
Sabırsızlıkla beklenen
BERTELLI
• Avrupa Dudak Rujları Geldi
Israrla ıtriyat Mağazalarından isteylnls.
Toptan »atış yeri: TEZİŞ ITRİYAT DEPOSU
KüÇ
ARI
BaJılfe t
AYDA HİSSESİNE — 1060 !]ç J5QŞ ar asm da kir bırakan İşe (kırk bin) lira koyabilecek ORTAK aranıyor, İstanbul Pusta kutusu 331 müracaat.
124 -
| - İŞ ARAYANLAR
MÜKEMMEL İNGİLİZCE BtLEN — Ticari muhaberatta tecrübeli muhabir ve mütercim iş arıyor. PK. 1818 Galata 114 — •
BATİLIK KAMYON - İ.Luolla müteharrik 6 şar tonluk Mercedes -Benz Dizel kamyonları satılıktır. Telefon 23103 e müracaat 143 — 3
OENÇDOKTOR — İsviçre'de tahsil görmüş. Fransızca ve İngiMsc* lisen-lanna vlkıf. HuesuI trûcMw«iÇ 1? aramaktadır. Akgamd» Doktor rûmu-
«una. ____________________
BİR BAYAN İŞ ARIYOR — Bir yağhanenin işleriyle olrtüere*
daktilo bilen bir baya» 1» anor. Akşam gazetesi 8. G. rûmuruna müra-eaat 300 — 1
İNŞAAT MÜHENDİSLERİNE -Garaj lnşatından anjıyan aranıyor. Yazı i]e Posta kutusu 331 İstanbul.
125 —
DOKTOR YANINDA — Çalışmak üzere bu İşlerde bulunmuş veya bu durumda bir bayan İstenmektedir, Beyatlu Tünel Galipdede Cad. 57 sayılı tuhafiye mağazasına, ________________172 - l
SATIŞ VE MUHABERE İŞLERİNDEN ANLAR — Fransızcası kuvvetli diiktüo bilir bir kıza İhtiyaç vardır. Aynen ambaUj ve imal İğlerinde de çalışacak öfr kiri «tenmektcdlr.Müracaat Beyoğlu Tünü Pasaj ıo No. lı madaraya îis — i
TATMİN EDİCİ ÜCRETLE — Bayan ve bay memur alınacaktır. İsteklilerin mesai saatlerinde Süleymaıdye Şubende sok. No. 12 deki Büroya müracaatları. 214 — 1
AVUKAT YAZIHANESİNDE - 40 -45 Ura ücretle çalışmak üzere 15-18 yaşlarında bir kız çocuğuna ihtiyaç vardır. Saat 12-14 arazı Sirkeci Liman han 20 No. ya tahsil belgeleriyle birlikte müracaat 207—1
TATİL GÜNLERİ - Ve akşam sa-•tleıtode çalışmak üzere erki harfleri bilen bir daktiloya İhtiyaç vardır. Müracaat: '.Daktilo) rümuzuna yan |le. 205 — 1
BAYAN. BAY TAHSİLDAR ARANIYOR — Tatmin edici ücıet verilecektir. Turtaya Okutma Derneği İl merkez başkanlığına müracaatları. Beyoğlu Bekâr Sok. No. 6 213 —2
BAYAN ARANIYOR — Yr.z.lıane işleriyle m eş bul olacak daktilo ve hesaptan anlayan bir bayan aranıyor. Danup Sigorta han 4 kat No. 36 Galata, Beyoğlu ıç(j _ ı
YEDİ YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU İLE MEŞGUL OLACAK - B!r İngiliz ▼ey* Amerikalı bayan aranıyor. Müracaat: Telefon 40807 Rıhtım caddesi No. 45 e — 211 _ 2
BAYAN ARANIYOR — Makinede yazabilen bir bayan daha arıyoruz. Eski yazı bilen tercih edilir Bahçeka-pt - Anadolu ban No. 11 e müracaat
191 — 2
KATİP ARANIYOR — Bir yazıhanenin hafif yazı İşlerini idare ederek tir. Yarın güze] oalaninr tercih olunur. Akşamda TUL rümuzuna mektupla, jgO _ ı
BAYAN VEYA BAYIN - Ev işlerini yemeğini ehven çanlarla kusursuz İfa edebilecek 20 yaşında kimsesiz bir kayan İş atamaktadır. T.g. rümuıuna
321 — 1
BAYAN MEMUR VE DAKTİLO A-UNACAk — Daimi olarak çalışaca-t"1’ taahhüt edecek bayan memur ve daktiloya ihtiyaç var, Bahçckapı-da 3 üncü Noter dairesine müracaat
220 —
^ALIM-SATIM (Eşya)
ON METRE BOYUNDA - Ceylân derinip özerine yazılmış. altınla hjlen-ralfl çok kıymet II Kelâmı Kadim Sandal Bedesteninde teşhir edilmektedir, *0 mayıs 048 perşembe günü satılarak fır.
ELTİLİK BUHAR KAZANI — h-icç tipi 2 külhanlı 1 buhar kazanı
taUlıktır. Telefon 22103 e müracaat, 142 — 3
SATILIK TAKSİ — »39 model Krayajer markajı otomobili azimet odlayıriyje acele olarak satılıktır, Mü racaal: Telefon: 43535. 175 —
BATİLIK DENtZ MOTÖRÜ — Bağlam, süratli 13 tonluk motdr ucuz ■anlıktır. Müracaat: Çemberlltaş Dia dar İye mahajlesi Kitlpslnan camUl sokak No. M sahibine. 179 — I
Batilik otomsbİl — Kraysier marka 39 modeli iyi kullanılmış bir otomobil altlıktır. Müracaat: Saat 2 den sonra «1008 No. ya telefon e-dllmeaL ?18 — 2
PANGALT7DA — Hâlen faaliyette olup bütün Alfit veedevatı yen! ve tam dan bir oto boya ve tamirhanes İle «De Sotos marka temiz re çalışır bir otomobil .satılıktır. Telefon 85178 müracaat. 186 — 1
SATILIK — studbaker kamyon 946 modeli 29.000 kilometrede İyi durumda. İstekliler Şehzadebaşı Kemalpaşa mahallesi Şirvanizade sokak No. 14 e müracaat Tel: 85013 188 — 2
SATILIK SANDAL — Boy 6 20 yel-kenll, plakohı, direkler dört çamrak-îı. boyalı, her bir takımı lamam Kapalı çarşı Kuyumcular caddes. No. 3 kuyumcuya 196 —
SATILIK KÜÇÜK KOTRA — 6.50 boy. 1.90 en çift ranzan: Avrupa beri Markcnl yelken; tam teçhizatta; ehven Hat!e satılıktır. îrilnyede Süleyman Ustaya müracaat. 204 — 2
SATILIK MOTORLU KOTRA -3 aydında 7 metre boy 2,15 en, 22 met re kare yelken bütün takın:!'e noksansız İçindeki motor aaatte İt mil sÜTat temin eder. Alıcı İsterse motör-vüz de verilebilir. Müracaat Posta kutusu 2099 210 — 2
SATILIK OTOMOBİL — »47 model, hiç kullanılmamış, radyolu, ka-JorlferH, vantllfisyonhı, Oldrmobile marka (Spoı) üiomobiı m Ulmkatadır. Pempalaa karşısında Güzel Adana Lokantasına müracaat 147 —
SATILIK OTOMOBİL — Btledlycce fenni muayenesi yapılmış, hâlen tr.ksMe çalınmakta alın Phrmouth o-tomobll satılıktır. Müracaat; Cihangir Susam sokak Kadife Palas apnr-tımanı No. 3 1F3 —
ACELE SATILIK SANDAL - Az kullanılmış bakır çivili. Tel: 36 ■ 29 130
4 — Kiralık — Satılık
DİKKAT — Emlâk almak re tatmak, İpotek yapmak tstlyelnere; İtimada şayan Suhulet Emlâk Zarif Özalp tavasmt eder. Beyoğlu Büyük Parmakkapı köşe başı No. 4 kat 7 Tel; 42396. ]8 - ı
CİBAIİ CİVARI, FINDIKLIDA — üahni bulunan şahlık reya kiralık bina ve arsası olanların çap ve ffat-lerl De Akşamda M. M. O rilmuruna bildirilmesi joq
KİRALIK YALI — Mal tepede İskele ve Süreyya p]âjı araa. Adalara mütenazır. Büyük teras, telefon, dört oda hol mutfak banyo. Mevsimlik veva senelik. Tel: 82403 P8 . - (
35.000 LİRAYA SATILIK — Garaj İmalâthane fabrika olmaya gayet elverişli 200 metre kare tam kâglr üstü demir çatı cyrlyeten arkasında
130 metre arsası bultmarı mahal. El-madağı elvarmda. Müracaat Kemal İMtuden Tel: 43983 15 _ (
KİRALIK - SATILIK _ Üsküdar Pa^a limanında İki drire şeklinde bü yük bahçeli, konforlu yalı senelik Kiralık veya mülkü satılıktır. Müracaat; Telefon: 41G87 Fahri Baraç. 166 — 1
EUADİYEDE - Sahile çok yakın bir arsa İle 4 odalı bir villâ acele satılıktır. Müracaat Suadiye Şen sokak, Bağdat Cad. Gündüz Bakkaliyesi 197 — S
ARSASI OLANLAR ve OLMIYAN-LARA — S RA 10 bin liraya konforlu ev]er« sahip ®]mak elinizdedir. Beyog lu Totatlıyan arkası Balo sokak 34/1 inşaat Şirketi. 71
DEVREN SATILIK — Kum kahveci Tekel ve Milli Piyango bûyilifil dükkânı. İşler vaziyettedir. Şehzade-başı Dtrekterarası No. 63 aynı yere müracaat. 83 —2
MAÇKA — Karakolu yanandaki sokakta yeni y&pılcn sparünıaıun 4 odalı 2 nel taiUyte 6 odalı 3 üncü katlan kiralıktır. Bitişiğindeki Hü-meyra apar Umanı kapıcuma müracaatları. 107
TAHTAKALE — ÜZUnçai» 289 NO. bakkal dükkânı devren şahlıktır. Aynı yerde Bsmzlu Vatan otel! müs-teclri No. 3 Fethi Eryamana müracaat. 11«
KADIKÖY — Karbağalı fiarayardı sokak No. 79 İşler bir vaziyette plAn-ya. daire ve delik tezgâhlarından müteşekkil doğrama atelyesl acele devren ast ılık Ur. Perşembe ve cumartesi aaat 16-20 ması aynı atelyeye müracaat. 117
SATILIK EV — Yağlı boyalı, mu-sambaiı. konforlu yedi odalı. İskeleye yakın 25003 Ura. Boş teslim. Her gün öğleye kadar. Kadıköy Çuhadarağa sokak No. 12 ye 119 - 1
EMLAK ALMAK, SATMAK İSTİ-YENLERİN — Bir defa büromu» uğramaları menfaatler! iktizasıdır Şehzadebaşı caddesi No. 39 Hilâl sineması yanında Ujhır Emlâk. 121 - 7
FATİH — Tramvay durağında dokuz daireli büyük bir apartman bir dairesi boş teslim 110.600, Maltada altı odalı kagir ev 140,900 Liraya satı-Uktır. Şehzactebaşı 39. Hilâl sineması yanında Uğur Emlâk. 122 — 1
SATILIK APART1MAN — Fenerbahçe cad. üzerinde denize 80 metre tam konfor 7 daireli muhteşem apar-tıman. Kadıköy Emlâk Altıyoı 135. K. Köy 126
KELEPİR ÇİFLİK — GeJlboluda çok önemli binaları olan JOOO dönüm tam verimli çlflik ucuz ve acele ta-tılikhr. Kadıköy Emlâk Altıyoı 13S 127
SATILIK, KİRALIK — Kadıköy yakasının her tarafında, köşk, villâ yalı, apartımfin. ev ve aîsalar. Kadıköy Emlâk Altıyol 135 K Köy 129
SATILIK ARSA — 16,50 metre yüz, 21^0 derdikteki etrafı duvarla çevrili a»a satılıktır. Kadıköy Cevizlik Tevfik Bey sokak No. 13. Müracaat: Telefon: 22103. 162 —
E ATİLİ K VİLLÂ. APAKTIM AN -Cörtepede tramvay durağma bir dakika. denire nazrr geniş bahçeli 1k) kat betonarme beşer od»h konforlu (Akşamda villâ, apcrtıman mektupla müracaat) 138 '
ACELE SATILIK EV - 6 rakı iki bölük. Terkçe, elektrik, bahçe, havadar, tramvaya yakın son flnt 12.000 Adres Karagüanrtjk SalmatomruS caddesi No. 22 146 - J
’ BOSTANCIDA SATILIK ARSA -Deniz kenarında, iskeleye çok yakın. İnşaata elverlçll, 745 m2. Pazarlıksız 29800 Ura. Müracaat: Telefon: 16 dan 72. 150 î- 1
KADIKÖY - KÜÇÜÇYALT ARASINDA — Mevkii güzel sahi] arsalar irat, köşk, apartıman ve saire almak satmak latiyenjer. Kadıköy iskele caddesi ıSevi] Berberi 5/1) Ahmcde. 170 - *
ACELE SATILIK ARSA — Peü dik Bağdat raddesinde denize nazır İçinde su bulunan 4000 M 2 arsa. Müra-cat: Taşçıjar No. 19. Telefon: 22515. 174 - 4
SATILIK EV — Bamontlde tramvay durağına iki dakika mesafede 6 odalı muşambeH. ufak bahçeli mükemmel bir ev boş olarak satılıktır. Taliplerin şişlide Çocuk Hastanesi clvınofia Operatör Rnif sokağında Güven apartmanının kapıcısına müracaatları. 169 —
A «TELE SATILIK KÂGİR VİLLÂ — Göatepe Mahmul Efendi sokak No. 7 tramvay durağına 3 dakika, .denİm nazır. îkl kat 5 er oda Sjı*a 1 müştemilât, tam konforlu beş teslim. Yol çoluk do]ayısly]e ehven Lal}» satılık. İçindekilere müracaat: 22337 telefonda Necati AlUnsy. 173 — 1
ÜSKÜDAR — Baflartraçı 8/6 No. da kirajık veya satılık boy teslim kftçk. Çamlık içinde, hava paranı. Hsr gün 0 - 12 aran İçindekilere.
ırr — 1
2500 LİRAYA SATILIK HANE -7/9 No. Eyüpsultan İslâm Bey mn-haHesintie Mehmet AJI sokak iki oda mutfak bahçe Akşamda X. Üye mü-
SATILIK BOŞ EV - Atatürk bulvarının Unkapanına beş dakika beş katlı on dört odalı bahçeli, sarnıç, hamam, fırın, elektrik, su: apartı-man şeklinde ku]] anılabilir, Kutaşı No. 34 eve her gün — 1 f 13 e kadar.
KİRALIK APARTMAN KATI A-RAJtfYOR — îrtüüâl caddesi, Tuk-sfıA. Harbiye ana yollan üzerlnda 1 ▼e 1 tatlar tercih edilir. Müracaat: Pazartesi. çarşamba, cyma, cum arteri yünleri Ttf: »175 te »İta Belek 189 —
10 HAYATINA EN TAKIN YAZLIK — Ama.m t köy ün sakin, v« »n güzel mevlrilndfe «2» otta mobilyalı aynta klrahk tat, Bcyahköşk sokak Özer Ap. 224 —
8ATDJK VİLLÂ — Er*D köyde beş odah, bahçeli; modern, çok güzel bir rillft satıhktır. Tafsilât için her gün öğleden ur* 21732 Salt NU'a müracaat 223 — 3
İSTEK — 1560 ]!ra 10 ay müddetle imalâthanemi karşılık gösterip arıyorum, Müeaeseme 4000 lira Jştl-rğk[l ortakla da çalışabilirim, şam'da «İstek» rumuzum.
176 - 1
Ak-
KOLEJ MEZUNU BİR ÖĞRETMEN — Fransızca ders vermektedir, İstenilen yerde ders verir, Lise ve ortaokul lisan İmtihanlarına yetiştirir. Akşamda «N. P> rumuzuna müracaat. 165 —
SATILIK EV — Kanlıca Yenimahalle 11 numaralı ve 7 ndajı ve bahçeli ev satılıktır. Müracaat: Beyoğlu Ayanlıçeşme Sflrurt Yokuşu No. 1 Bakkal ismalj Kunter. 184 _ 3
YAZIHANE — Bankalar caddesinde Amerikan tarzı alçak bölme İle iki oda haline konmuş çok güzel mobilyalı telefonlu bîr yazıhane devren kiralıktır. Marpuççular No. 42 ye müracaat. Tel: 22154 144
ACELE SATILIK A TEL YE — Mah-mutpaşa Attarbaşı Ali paşa han No, 5 de çalışır vaziyette trikotaj ve korse atelyesl satılıktır. Müracaat: Beyoğlu Meşrutiyet cad. Ankara kahvesine. 203 _ j
SUADİYE — İstasyonuna 6 dakika fin ünden terkos elektrik geçen 1480 melr« arsa ucu* lialle, Kapaiıçarçı Sahaflar cadde No. 8o. 42 yorgancı Muammer 2J»8 —
SUADİYEDE KİRALIK MÜSTAKİL KÖŞK — Koryataftına giden yol üzerinde Kaya Sultan so. No. 4. 3 oda 1 hol 1 hamam 1 mutfak miktarı k&fl bağ ve bahçeyi muhtevi yazlık mak-tuan «00 liradır. Kışlık da verilebilir. Derunundakllcre müracaat.
217 — 1
KELEPİR APART1MAN — Talim-hne Lâmartln caddesi No. 42 Esin apartmanı acele satılıktır. Her gün öğleden aoftra İstlklAl caddesi 42.4 e müracaat. 219 ___2
SATILIK ATELYE — Piyasa yerinde ruhsatı çıkmış pres re torna atel-yeri makineleri veya makinesiz satılıktır. Telefon sabahtan 43664 Galata FJ. 1542 185 —2
ACELE SATILIK — cBşlktaş tramvay caddesi denize nazır fSJ katlı apartıman İpotekli (30) bin liraya Suhulet de gösterilir. Beşıkşatş Suat Suhulet de gösterilir. Beşiktaş Suat-parlc sineması karsısında Emlâk İşe 216 — 2
.14360 LİRAYA — İki buçuk kat küglr ev acele satılıktır. Adres: Fatih Karaman yokuşu Gemiciler sokak No. 32 içindekilere müracaat.
212
— 2
SATILIK KÖŞK — Kandilli Göksu caddesinde Ziya belyn, güzel manzaralı. telefonlu, konforlu köşkü muhtelif ağaçlı konisiyle satılıktır. İçindekilere müracaat 209—2
KİRALIK — Fenerbahçede denli görür plaja çok yakın konforlu möb- ( leil, on dört metre taraslı bina yazlık veya senelik. Peııerbahçede No. #7 köşke müracaat. 206 — 2
ÜSKÜDAR — Paşaiimnnı caddesi deniz kenarında iskeleye yakın depoya elverişli arsa satılıktır. Üsküdar Doğancılar Şair NaUl so. No. I 5a!ft-hadctlne 202 — 2
KÜÇÜK MUSTAFAPAŞA ÇARŞISINDA — iki odalı arkada ardiyeye, elverişli 27 numaralı dükkân satılıktır. Üsküdar Doğancılar Şair Naili sok No. 1 Salâhaddlne 201 — 2
KAÇIRILMAZ FIRSAT — Mecidiye köyünün kibar muhitinde 27 buçuk cephe 22 derinlik arsa. 120 metre tatile acele satılıktır. Kapalıçarşı Kürkçüler No, 10 a müracaat
11)8 —2
FENERYOLU — Bağdat caddesi tramvay durağı yakınındı manzarası, konforu mükemmel 168 No. h köşkün İkinci katı yazlık nıöbleslle kiralıktır, Fiat ehvendir İçindekilere mll ıeaat
(Künk yaptırılacak)
Ankara Telefon Müdürlüğünden:
1 — Kalıplan İdaremizden verilmek üzere 14000 tane 1, 2,
3 ve 4 delikli beton künk yaptırılması işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. .
2 — Tahmin edilen bedel (53300) liradır.
3 — Bu İşe alt eksiltme ve fenni şartnameler Ankara Telefon Müdürlüğünden alınabilir.
4 — Eksiltme 21/5/648 cuma günü saat 15 de Ankara Telefon Müdürlüğünde yapılacaktır, -
5 — Geçici teminat (3940) liradır.
o — Eksiltmeye gireceklerin geçici teminat makbuzlarını ve diğer kanuni vesikalarını noksansız olarak eksiltme günü saat 14 e kadar Ankara Telefon Müdürlüğüne vermeleri ve postada vaki olacak gecikmenin kabul edilmiveceği ilân olu-nur>*8741
kilo
Ura
1048
Stablize yol inşası
Samsun Valiliğinden:
1 — Samsun — Bafra — Alaçam yolunun 60 + 183 — 72 + 183 metreleri arasında yapılacak stablize yol eksiltmeye konulmuştur.
2 — Keşif bedeli (98260) itra (3) kuruş ve geçici teminatı (6223) (48) kuruştur.
3 — İl daimi komisyonunda kapalı zarf usuHle İhalesi 28 Mayıs tarihine resltayan cuma günü saat 16 da yapılacaktır.
4 — Bu İşe alt keşif ve sair evrak İ] daimi komisyonu ve Bayındırlık Müdürlüğü kalemlerinde olup İstekliler tatil gönlerinden maada günlerde bedelsta olarak görebilirler.
6 — İsteklilerin bir kalemde elU bin liralık yeni şose veya esaslı onanım yapıp kesin kabulün onandığını gösterir belge ibraz etmesi ve İhale gününden «n az — tatil günleri hariç — üç gün eve! 1) makamına dilekçe De müracaat ederek bu İşin eksiltmesine girmek İçin yeterlik belgesi almaları şarttır. .
6 — Eksiltmeye gireceklerin ikinci maddede yo2ilı geçtel teminata ait makbuzu ve beşinci maddede yazılı belge İle 1948 yılına alt ticaret odan vesikasını bari olaark 24S0 sayılı kanunun tarifleri dairesinde banda-yacaklan kapalı sarflarını İhale günü saat (1$) e kadar makbuz mukabilinde daim! komisyon başkanlığına vermeleri veya İadeli taalıhü'ia olarak posta İle göndermiş olmaları lüznndır. Postada olacak gecikmeler nazara alınmaz. (6512)
Çay Satın Alınacak
Tekel Genel Müdürlüğünden:
1—70 tonu Fop ve 130 tonu Op kalitelerinden olmak üzere yeal mahsul 200 ton Ceylon menşei! çay satın alınacaktır.
2 — Bu İşe alt şartnameler her gün İstanbutda Genel Müdürlük Te->
kel Maddeleri şubesinden ve Ankara ve tzmlrde başmüdürlüklerimizden alınnbillr. ı
3 — İsteklilerin Hatlı teklif mektupları ve teklif edecekleri flat üzerinden tutar bedelinin % 7,5 u nispetinde teminat akçeleri!® birlikte 16/6/ 1948 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 t® İstanbulda Kabataştâ genel müdürlük blasında Tekel Maddeleri Alım komisyonuna mütacaat-
lan.
4 — Evvelce çay teklif etmiş olan firmaların da şartname bükümlerine göre niimune ve tekliflerini yenilemeleri lüzumu lifim olunur. 6691
lltanbul J. Satınalma Kurulu Başkanlığından
Miktarı Cinsi
Çftm sakızı
Ağaç ÇİVİSİ «5 NO.ı
Balmumu
Pap
Zımpara kâğıdı
75 Kg.
350 >
30 »
20 » 1500 M
İstanbul J. tmalâthaneri İhtiyacı İçin yukarıda cins ve miktarlar» yatılı kundr.ıi i mılzcmesi mevcut mühürlü numunelerine göre paaarlıkla salın alınacukiır. Ayrı ayn İsteklilere deihales! caiz olan malzemelerin 26 5.048 çarşamba günü saat 14 de açılacak olan pazarlığından evvel teteküterln oümunelerl mesai saatle;i İçinde kurulumuzda görmeleri İlân olunur.

Snlıife 8
A K 8 A M
19 Mayı» 1913
1948 Modeli S Tonluk
Ağır "AUSTİN,, Kamyonları
YENİ BİR PARTİ DAHA GELMİŞ ve Taksitle Satışlara Devam edilmektedir.
Kuvvet ve sağlamlık, ( Austin» kamyonlarının bariz bir hususiyetidir. Altı silindiril, üstten supaplı nıotörlerl. her türlü yol müşkülünü rahatlıkla yenmektedir.
Fevkalâde ekonomik ve kullaruşlı olan bu kamyonlar «AUSTİN» Fabrlkalarınuı yeni bir muvaffakiyetini teşkh etmektedir.
Arabamızın devamlı ve iktisadi en ağır İşleri bekliyorsanız. «AUSTİN» a her bakımdan İtimat edeblllnıtnie.
"TEKTAŞ,, Teknik Vasıtalar Ticaret T. A. Ş.
Beyoğlu, İstiklal Cad. 103. Telefon: 41009, Telgraf: VASITALAR — İSTANBUL
BttKk.TeU38**J • ERKEK KISMI
Okulumuz ERKEK KISMI ORTA BÖLÜMÜNDE
1918 - 1949 Öğretim yılı İçin kaydolunacak yani öğrencilerin.
GİRİŞ İMTİHANLARI
1, 2 ve 3 Temmuz 1918 Perşembe, Cuma va Cumartesi günlorl saat 9.00 da
ROBERT KOLEJDE yapılacaktır.
Başarı göstermeyen öğrencilerin diğer okullara vaktimin Başvurabilmelerini sağlamak üzere açılan TEMMUZ «iriş iBjtlhınlan sonunda açık kalacak yerler için
E Y L Ü L’de bir İKİNCİ GİRtŞ İMTİHANI
dalıa yapılacaktır.
Deviet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü ilânları
24'3*1948 pısartest
11
3ENERAL_ ELECTRIC ampul. Bollerinizin^ dostudur.
Siileymaniye
Gençlik Klübü Büyük eşya piyangosu çekilişinin zaruri sebeplerle 30/8 '943 tarihine tehir edildiğini. İkramiye verma müddetinin de 31/10/948 tarihine kadar devam edeceğini sayın alıcılarına arze-der.
sbbki Dr- İhsan Sami KMH
TİFO AŞISI
Tifo, Paratlfo hastalıklarına tutulmamak İçin tesiri kati, tnu-flyeti pek emin taze aşıdır Her eczanede bulunur.
Created by free version ol
2VS/1948 Pazartesi
15
Tasarlanmış dîğerl Oeçlcl güvenmesi EKSİLTMENİN
İhale edilecek İşin cinsi ve miktarı Lira Kr._________________Lira Kt. Şekli Tarihi Gün Saat
4 adet lâstik tekerlekli yiik arabası Ağır ve orta tipte muhtelif tonluk 110) adet ceraskal Müteahhit nauı ve hesabına 10ç adet normal kayın travers 1500 — 220 — Pazarlık
1 — Yukarıda niahlyetlerlle, cinsleri ve ınlkOartarı gösterilen. İşlerin hizalarındı yazılı gün, ve saatlerde Tophanede Genel Müdürlük Alım Satım komisyonunda İhaleleri yapılacaktır. Şartnameleri her gün KomU-fondan parasız olarak "alınabilir,
2 — Tasarlanmış değeri olmayan yük arabalın İçin İstekliler teklif edecekleri mal bedelinin % iş nö-
betini geçici güvenme olarak hesaplamaları ve pzarlıktan önce komisyondan alacakları bir yatı Ue güvenme paralarım vezneye yatırmaları, belidi gün 7e saatlerde şartnamede yazılı belge ve nıakbuztarlle komisyonda bulunma tan. (0335i
İstanbul Cumhuriyet savcılığından:
Satışa arzettlğl sebzeler üzerine etiket koymamak auretlla Milli korunma kanununa muhalefetten suçlu Kurtuluş. Teşrifatçı sokak, 20 No. da oturur ve Galatasaray pazarı namında anılan Beyoğlu Meşrutiyet caddesi. 28 No. lu dükkânda manav. Dlmltrl oğlu 52 yaşında. Yani Temenos hakktnda 3005 sayılı kanun gereğince İstanbul (9î Nt>. Iu asliye ceza mahkemesinde' yapılan duruşma sonunda suçlunun sabit görülen fiilinden dolayı hareketin» uyan Milli korunma K. .nun değişen 31/7, 57/10. 83 Tc. 53 uncu maddelerine göre 33.30 lira ağır para cezaslle cezalandırılmasına ve" hüküm katileştiğinde yayınlanmasına d31r sözü geçen 24/2/948 tarih vi 150/32 sayılı karar kesinleşmiştir.
(3848)
GAZETECİLER CEMİYETİ
Kıymeti yarım milyonu geçen hediyeler
12 senedenberi Ankaranm doğum va kadın kut. mütehassısı Dr. Muzaffer SEZER
Muayenehanesini: Beyoğlu İstik-1 lâl Cad, Llon Mağazası üstü İkiz- I ■ler apartınıanına nakletmlstir.*
Biletleri «alışa çıkarılan Demokrat Parti eşya piyangosunda tevzi edilecek hediyelerin beşlıcalan Ş un [ardır. Ankara. İstanbul ve tzmlrde birer ev. otomoblL Jeep va kamyonlar, traktör, biçer - döğer ve bir çok elraat âletleri, at ve arabalar, kara ve deniz av malzemesi vo tüfekler, çarlar, deniz motörü, kotra ve sandallar, muhtelif ev eşyaları: halılar: buz dolapları, sorra, çay ve kahve takımlar». bakır mutfak takunian. diklj va yazı makineleri, eibLselik kadın va erkok kumaşları, altın kol «aitleri, gümüş takımlar. V.3.
BİR BİLET BtR LİRA
Dâlremlaiıt 947/3093 sayılı dosya-slle mahcuz olup bu kerre paraya çev dlmeslne kaçar verilen Galatada Fer menseller cad. 80—83 sayılı boyacı dükkânında 100 teneke tecrit maddesi 100 kutu siyah vernik va bir saç fıçı asfalt 230 kutu soba verniği birinci açık arttırması 25/5/948 salı günü saat İL den 12 ye kadar ifa o-lunacaktır. Bu arttırmada mahcuz eşya muhammen değerinin yüzde yet iniş beşini bulmadığı takdirde 2 inci a çık arttırması 28/5/948 cuma günü ayni saat ayrıl yerde yapılacaktır.
Alıcı olanlar yukarıda gösterilen gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak icra memuruna müracat ederek arttırmaya girmeleri l|irı o-luııur. (971841
İstanbul Cumhuriyet savekığından:
□ Jm: 948'2800
Satışa arzettlğl badem ezmesi va şekerlemeleri üzerine etiket koymamak suretlle Milli korunma kanununa muhalefetten suçlu Sultanahmet Üç-Ler mahallesi Üçler caddesi. No. 11/ 13 de oturan ve Eminönü. Mahmudiye caddesi 84 - 86 3ayıda şekerci Eşref oğju 61 yaşında Sadettin Çelik hakkında 3005 sayılı kanun gereğince İstanbul (9> No. lı asliye ceza malı kemesinde yapılan duruşma sonunda: Suçlunun sabit görülen fiilinden dolayı hareketine uyan MIHI korunma K. nun değişen 31/7. 57/10. 63 Tek. 59 uncu maddelerine göre 33.30 ı Ura ağır para cezaslle cezalandırı]-masuıa ve hükmün kesinleştiğinde yayınlanmasına dair »özii geçen mah kemeden verilen 24/2/948 tarih ve 78'35 sayılı karar kesinleşmiştir.
f«845»
SATILIK KÖŞK — Göztepe Bağdat caddesinde 4000 M2 bahçe]! yetişmiş nadide çam ağaçları mevcut üç katlı terkos kuyusu motörlü. tulumba ve meyva ağaçları ve bağı bulunan villâ teslim kıymetli eşyasile birlikte satılıktır. Taksim Emlâk . han Ada Emlâk Lûtfl Kurt. Tel: 828*17
İst. üçüncü icra memurluğundan.:
947/3093
Bir a par t imanı ı tek liraya temin etmek İçin İstanbul -Gazeteciler Cemiyeti Eşya Piyangosundan bir adet almak katidir. Biletler Milli Piyango bâyllçrlnde, posta gişelerinde satılmaktadır.
---------- SuMERBANK -------------------------
Bankamızda Tasarruf Mevduatı Hesabı olanlar:
l — Senede dört defa: Şubat, mayıs; ağustos ve kasım aylariruo birinci gününde yapılacak Veril Malı ikramiye çekilişlerine iştirak etmek ve
1 — Dileyenler faizlerine karşılık % 8 fazlaslle yeril malı almak hakkını sağlamış olurlar.
Gişelerimizden izahat alınır.
Kaza, Çiftlik, köy Tipi Taşlı ve Valslı UN DEĞİRMENLERİMİZ
GELMİŞTİR
B. ç&ğaloglu Ticarethanesi
Galata (eski) Balık pazarı. Kardeşim sokak. No. 87 İstanbul
M.E.A. liihnan Havayolları
Mürebbiy.e veya Dadı Aranıyor
3 yadında bir kız çocuğuna şefkatle bakacak İyi bir Mürebblye veya dadı aranıyor.
Müracaat: Beyoğlu Pasta kutusu 2327._______
İstanbul - Ankara - Beyrut - Kahire
Her Çarşamba günleri muntazam sefer Kahire'den Afrika'nın her tarafına irtibat vardır.
Yerlerinizi ayırt inak vc tafsilât için
I Menkul Eşya Satışı
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk yargıçlığından: 917/193
Devlet Denizyolları Ve Limanları İşletme umunı müdürlüğü hastaha ıteslıido ölenlere ait eşyalar mahkememiz tarafından açık arttırma İle 24/5/948 pazartesi günü saat 14 de «atılacaktır. İsteklilerin yukarıda gösterilen miri y.» ya.tttr- h-jstahanede hazır bulunmaları ilân olunur.
Erzurum Belediye Başkanlığından
Belediyemiz otobüs ve tanzifat arabaları için 825—20 ebadında «8^ ve 750-20 ebadında «34» k| ceman 40 adet Midilen marka kamyon lâstiği alınacaktır.
14 5'948 gününden itibaren 21 gün müddetle açık eksiltmeye Çtkarılmı.? olup 4/6,-948 Cuma günü saat 15 de Belediye Encümeninde thale olunacaktır.
Mecmuunun bedeli muhammeni 13720 Lira olup muvakkat teminatı olan 1029 lira ihaleden evvel belediye veznesine teslim edilecektir.
Şartname Erzurum belediyesi elektrik, su, otobüs İşletin? mü düdüğünden görülmek üzere alınacaktır.
İsteklilerin vaktinde Erzurum belediye başkanlığına müracaatları ilân olunur. (8882)
ANTALYA UMUMİ NAKLİYAT TAŞ
Seyahat Bürolarına müracaat ediniz.
Sirkeci Telefon 24220
' Galata » 40329
Ankara » 12797
j""TeVLeT^ÎrA^^^’MELEKI KURUMUNDAN:
İNEK SATIŞ İLANI
fi Yalovada kurulu Baltacı Çiftliğimizde mevcut 5 adet yarım kan ® Mantofon İneği 29 Mayıs 1948 Cumartesi günü saat 14 te adı geçen S Çiftlikte açık arttırma İle satılacaktır. Fasla malûmat almak ve ®ek-■ lerl görmek Istlyenler her zaman Çiftliğe müracaat edebilirler.
|Çiftlik İdaresi satışı yapıp yapmamakta serbesttir_

Comments (0)