spor AKŞAM
AKŞAM
H e r q ü r>
8 Sah öf e
Sene 31 — No. 11036 — Fiattı her yerde 10 kuruştur.
CUMARTESİ 1 Temmuz 1949
Sahibi: Necmeddin Sadak — Yazj İşlerini fiilen İdare eden: C. Bildik — Akşam Matbaası
Yeni seçim tasarısını inceleyecek heyet seçildi
Mareşal Tito
Amerikadan 800 milyon dolarlık bir kredi istiyor
Hükümetin hazırladığı kanun projesi D. Parti çevrelerinde sevinçle karşılandı
Ankara î — Son günlerde hükümet İte Demokrat Parti arsamda hasıl olan gergin hava, hükümetin hazırladığı yeni saçlın kanununda adil teminatı kabul etmesi üzerine hayli hafiflemiştir. Demokrat Parti henüz bu husustaki fikrini açıklamamış olmakla beraber, tasarıyı memnuniyetle karşıladığı hissedilmektedir.
Yeni seçim tasarısı hakkında mütalâalarını bildirmek üzere Ankara Hukuk Fakültesi tarafından Anayasa Hukuku profesörü Dr. Bülent. Nuri Esen ve idare Hukuku profesörü Stiheyp Derbll seçilmişlerdir. Aynı komisyon için yargıtay da seçLm yapmış ve başkan Halil özyö-ruk ile Ticaret dairesi başkanı Faiz Yürükoğlunun ynrgıtayı temsilen bu komisyonun mesaisine katılmalarına karar vermişti r. Ankara Barosu da başkan Saim Dorayı bu işe seçmiştir Danıştay Genel Kurulu da öğleden önce Salâhaddnl Oda-başıoğlunun başkanlığında toplanmış ve Seçim Kanununu in-celiyecek komisyona birinci daire üyelerinden Cudi özet ve ajtmcı daire üyelerinden Veci-hl Tanık'ı seçmiştir.
İzmir ve İstanoui barolarının seçecekleri üyelerin de belli olmalından sonra komisyon hemen mesaisine bağlıyacaktır Bu meşai sonunda tasan hakkında hazırlanacak raporla birlik t.- Bakanlar Kuruluna verilecek ve orada da tetkik edildikten sonra kasım toplantısında Meclise sunulacaktır.
Başbakanın ve Nihat Erim’tn seyahatleri Ankara 1 — D P genel parti başkanı Celâl Be yarın Ege seyahatini takiben Başbakan yardımcısı Nihat Erimin de refakatinde Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu olduğu halde aynı bölgeye bir tetkik seyahati yapacağı söylenmektedir
Başbakanın Doğu bölgesinde yapmağı tasarladığı tetkik gezisi bu seyahati müteakip tatbik safhasıua girecektir
Tarım Bakanı Cavlt Oral hafta sonunda Antalya ve havalisinde bir tetkik gezisi yapacaktır.
Celâl Bayar İstanbul a gelecek DP. başkanı Celâl Bayar ın bugünlerde şehrimize geleceği söylenmektedir.
Bayar. İstaııbulda bir müddet kaldıktan sonra ayın onunda Um İrde bulunmak üzere şehrimizden ayrılacaktır.
Kabine düşme tehlikesi geçirmemiş Ankara 2 (Akşam) — Dünkü gazetelerden biri, Ankaradan aldığı bir habere istinaden hükümet beyannamesi dolayuly-le kabinenin düşme tehlikesi atlattığını yazmıştı.
Ziyaret ettiğim bir Bakan, bu haberden bahsederek gülümsedi, ve: «Muhabir temenni ettiğini haber olarak bildirmişi dedi.
Kiiçiik müstahsil makine ile teçhiz edilecek
1950 de 16 milyon dönüm aroal traktörle işlenebilecektir. Tiirkiyenin normal bir ziraat memleketi karekterini kaıanmaıına çalışılmaktadır
Ankara 1 — Tarım Bakam Cavlt Oral, gazetecilere, tarım politikamız hakkında beyanatta bulunmuştur Bakan Marshall plânı İle gellrtllmekte olan ziraat ftlâtı ve makinelerinin satış işleri üzerinde vuku bulan şikâyetlerin ehemmiyetle nazarı dikkate alındığını söyledikten sonra demiştir ki:
«— Marshall yardını plânı 1le memlekete gelecek olan ziraat âlet ve makineleri parti parti gelmektedir.
Birinci devrede getirilecek 1830 traktörün bölen t(X)û e ve 527 blçer-döğerln 800 s yakını gelmiş bulunmaktadır.
Küçük müstahsil nasıl faydalanacak?
Cavlt Oral. taksitli satışlar hakkında İzahat verdikten son-
Tarıtn Bıkanı Cavlt Oral (Arkası sahlfe 8; sütun 8 da)
Ticaret Bakanlığında Valimizin iştirakile bir toplantı
Ankara 2 (Akşam) — Dün Ekonomi ve Ticaret Bakanı Vedat Diclelinin başkanlığında Bakanlık ilgili memurlarının, Toprak Ofisi genel müdürünün ve İstanbul Valisi Dr. Lûtfl Kırda rm İşLIraklle bir toplantı yapılmıştır. Bugün saat is te bir basın top I m t ı-un d a Bakan.
Roına 2 (AP.t _ Yeni kurulmuş olan Ansa İtalyan haberler ajansının bildirdiğine göre, mareşal Tito. Amerikadan 800 milyon dolarlık bir kredi istemektedir Gene ajansa gö Tito, Batıdan silili ve ask malzeme almak istemektedir.
Ajans. Belgradda dolaşan v Tltonun. hükümetini Batüıla-rın daha memnun olacakalrı bir şekle getirmek İstediği yolundaki söylentileri nakletmektedir.
Ansa Im. Adiryatlkte Tltonun Brtonl adasına kim oldukları bilinmeyen Amerikalılar He görüşmek üzere geldiğini söylemektedir.
Solda; l'lışlı mı a Bakanı. Denizcilik bayramı münasebetiyle. Taksimde nutuk «öylerku. Sağ Is: Yağlı direk üzerinde bayrak yarışını kazanan genç (Yazısı İkinci sahifodel
Idris Sünusi
Londrada karşılama programı hazırlanıyor
Üniversite gençleri bugün toplanıyor
Şehir meclisinin otobüslerde seyahat hakkında verdiği karar protesto edilecek
Üniversite Talebe Birliği, Şehir Meclisinin otobüslerde tenzilâtlı seyahatin kaldırılması hakkında verdiği kararı protez-lo etmek maksadıyla bugün saat 15,30 da Marmara lokalinde bir toplantı tertip etmiştir.
Bu toplantıya Şehir Meclisi üyeleri, gazeteciler ve C. H. P. ileri gelenleri davet edilmişlerdir,
Birlik, ayrıca toplantıya İştirak edenlere dağıtılmak üzere bir de broşür hazırlamıştır. Bu broşürde otobüslerin zarar etmelerinin sebebinin pasolar olmadığı ileri sürülmektedir.
Otobüs biletçilerine Milletvekillerinden bilet ücreti istne-memesl emri verilmiştir. Yine kanunen meccani seyahat hakkını haiz posta ve telgraf mü-vezzllerlnden mahdut bir miktarının otobüslerle bedava seyahat etmeleri kararlaştırılmıştır Malûl gazilerden de bilet ücreti aranmaması için emir verildiği hakkındakl rivayet teeyyüd etmemiştir .
Dün, bazı otobüslerde de. karardan haberi olmayan bazı kimselerle biletçi ve kontrollar arasında şiddetli münakaşaların cereyan ettiği görülmüştür.
Şehir Meclisi âzaları arasında bu karara taraftar olmayanların bulundukları ve kararın tashihi cihetine gidileceğini de söylemekledirler.
Vali ne diyor?
Ankara 1 — Şehrimzlde btı-
«— Buraya gelişim, Utanbu-lun muhtelif yerlerinde açtığımız vç çok faydasını gördüğümüz rneyva ve sebze tanzim satışı dükkânlarının çoğaltılması Ue ekim ayında İstanbul-da yeni Sergtevinde açacağımız sergiye Devlet müesseselorinln dc iştirakini sağlamaktır. İşletmeler Bakanı Münir Birsel bu hususta müspet cevap Meyva ve sebze tanzim satışı yerlerini de boş bulduğumuz dükkânlarda açmağı kararlaştırdık ..
İstanbul otobüs pasoları hakkında da Vali şunu söylemiştir;
(— Otobüs pasolarının kaldırılması İşi Şehir Meclisinin salâhiyeti dahilindedir. Seyahatimin yoktur.»
verdi.
Gerginlik devresi
uzun sürecek
Amerika Genelkurmay başkanı general Bradley’in beyanatı
Londra 1 (AA) — (Reuter):1 bulunuyorum Bu ay İçerisinde LoiKiraya gc-! ' , lecek olan ve Bin gazi hükümetinin rel3l olarak tanınmış bu-' lunan idrls Silnusl’nln karşı-, lanması için hazırlanan program tamamlanmak üzeredir
Reuter’in diplomatik muhabirine göre, İngiltere tarafından Bingaztye tanınan bağımsızlık sözü geçen hükümetin1 yalnız İç İşlerini tedvire münhasırdır. Çünkü İngiltere yalnız başına oskl İtalyan sömürgelerinin statüsünü değiştirmek salâhlyellnl haiz değildir Emir, Londraya lû temmuzda gelecektir. Resmi görüşmeler ertesi glluü bağlıyacaktır Sanıldığına göre. Trablus'un Akıbetini tâyin içir Fransa. İngiltere. Amerika arasında temaslar başlamıştır.
Hâlen 4 liı bir vesayet siste-1 ı mİ kurulması meselesi tetkik j edilmektedir Vesayet komisyo nuna & İnci âza olarak İtalya katılacaktır.
New-York 1 (A A I — Birleşik Aemrlka orduları genel kurmay başkanı general Omar Bradley, bugün Kanasas'da Leavenaroch kurmay akademisinin yüksek rütbeli subaylarına hitaben verdiği demeçte Amerikanın uzun
devresini beklemek zorunda olduğunu kayıdla şöyle demiştir:
(— öyle sanıyorum kl Japoriyaya karşı zaferi kazandığımızdan beri geçen dört yıl zarfında bir müddet bizimle dost olan mütecaviz, şimdi müdafaa durumuna düşmüş ve biz de her bakımdan üstünlük elde etmiş ________Bununla beraber I dostça bir İşbirliği devresi bek lemektense vakit vakit durumda salâh eseri veya akamet gösterebilecek değişiklikler taşıyan uzun bir gerginlik devresini beklenı eki İğim la lâzım gelir. Bu noktayı daima gözönünde bulundurmalıyız.

i
03331933
Biiyükadalılara müjde
bununla bir alâkası
Ajıcak değişikliklerin uzun vadeli güvenlik projelerimizde her hangi bir ayarsızlık Amili olmamalına çok dikkat etmeliyiz.»
General Bradley, bundan sonra ordu kuvvetlerinin felâketi
General Bradley
önlemek için yeter derecede mücadeleye hazırlık temelini kuracak istikrar safhasına geçmiş bulunduğunu söyllyerek sözlerine son vermiştir.
Pariste yapılan tediye anlaşması
Amerika ve Fransada iyi karşılandı Cemil Sait Barlasın beyanatı
Hububat ithalâtı
Kanadadan 300 bin ton buğday alınacak
Ankara 2 (Akşam) — öğrendiğime göre Kanadadan 300.000 ton hububat lthalt için bu memleketle bir anlaşma yapılmak üzeredir. Ayrıca Suriyeden de bir miktar buğday re arpa ithal edilecektir. Memleketin bir kısım bölgelerinde kuraklıktan doğan mahsul darlığı bu suretle bertaraf edilebilecektir. Kanadadan getirtilecek buğdaylar, Amerlkaya krom taşımakta olan vapurlarımı® tarafından naklolunacaktır,
Belçika kıra£ı
Van Zeeland’ın Leopold’ü tahta getirmek fikrine sosyalistler muhalif
Londra 2 (Radyo) — Belçika Başbakanı Van Zecland, hükümetin ilk vazifesi kırat Leopoldu tahta getirmek olması lâzım geldiğini söylemiştir Sosyalist partisi Leopold'un tahta avdetine aleyhtar olup lehte bir karar verildiği takdirde bunu kösteklemeğe çalışacağını açıklamıştır.
Brüksel 2 IAJ»J _ Belçika Başbakanı, Paul Van Zeeland. mensup olduğu Hristiyan Demokrat partisine, nalb prens Charles ln niyabeti sono erdiği zaman bir miting yapacakların» bildirmiştir.
Başbakan, parlâmentoyu vücuda getiren her İki mecliste da ekseriyeti temin edebilecek bir hükümet kurmaya çalıştığını söylemiştir.
Şayet, Kıral Leopold taraftan olan Hristiyan Demokrat partisi parlâmantoda ekseriyet kazanacak olursa, niyabetin sona ereceği şüphesizdir kl. bu ise Kiralın Belçlkaya avdeti demektir.
Sosyalist partisi lideri Mas Buset, l>Öyle bir plâna mugayir olduğunu, dün bildirmiştir.
Hor İki mecliste de ekseriyeti temin edebilmek İçin Van Ze-eland'in yegâne imkânı Liberallerle birleşmektir
Cemil Sait Barla® anlaşmadan memnun
Parla 1 (AA.) - (AFP): Türk Devlet Bakanı Cemil Sait Bar-las France Presse ajansı muhabirine aşağıdaki demeci vermiştir: .
«Dün nece Avrupa ekonomik işbirliği teşkilâtındaki üye mem tekeller arasında vanlan anlaşmalardan Türkiye çok memnundur. Hararetli tartışmalardan sonra mealen ödemeler bahsinde tahakkuk eden anlaşma memleketim için yararlı olacaktır. Anlaşma tiraj haklarının % 25 nlsbetlnde devredilebilmesine alt bulunmakladır Bu suretle ödeme muvazenesinde açığı bulunan Türkiye 1948 ekim ayında İmzalanan AvrupalIlar arası ödemelere alt eski İlk anlaşma ile tesblt olunandan daha geniş ölçüde tiraj haklarını elde etmek İmkânını bulmuş olacak ve önemli faydalar sağlavacaktır »
Barlas öte yandan, diğer bir çok milletler doğrudan doğruca
(Arkası sahife *: futun I del
Londra 3 (Radyo) — Marshall plânı- gereğince Avrupa iktisadi işbirliği konferansında alâkadar devletler arasında vanlan tediye anlaşması, ticareti daha serbes kılacağı ve inkişaf ettireceği mu'âhazaslyle A-merlkada sevinçle karşılanmıştır. Avrupaya yardım İçin istenen tahsisatı, Amerika Kongresin» kabul ettirmek İçin ticareti geliştirecek esaslı tedbirler alınması lâvımda
Tediye anlaşması. Fransada da müsait bir şoktide karşılanmıştır. Londra çevreleri ise vanlan anlaşmayı kısa vadeli görüyor ve daha uzun, vadeli bir anlaşma lâzımdır, diyorlar
tşçl partisinin organı olan Daily Herald gazetesi Parlste _____? varılan anlaşmayı İtlgidit sl-DoVüsü ^iizel başarı! A- Jetinin bir muvaffakiyeti dl-caba bir metre mikabı şehir,Kösterlyor.
suyunun (100) kuruşa ve-| İngiliz Maliye Bakam slr rildiğl hangi diyar vardır. Slafford Cripps, gelecekte İngll-Adantn fakir halkı mecburi, terenin dolar açığı için beya-hava tebdiline gitmiş hasta- natla bulunduğu sırada dolar lar suyu damlalıkla nu kul- açığının acımaması için alacağı banacaklar? («ecri tedbirleri anlatacaktır.
Cuma günkü Akşamın I-lâıı sahifesinde Sular İdaresinin şöyle bir İlânını gördük:
«Büyükada abonelerinin mevsim dolay isiyle artan su ihtiyarını temin etmek için suyun Devlet Denizyolları ve
İki Rektör Ankaraya
gitti
İstanbul üniversitesi v® Tek- _________________________
nlk üniversite rektörleri Milli Limanlan işletme i da rcslıı-Eğitim Bakanının daveti üzeri-1 den kiralanan Başarı gemisi ne bu akşam Ankaraya hareket ile nakli kararlaştırılmıştır, edeceklerdir. i Başarı cemisinin servise
Teknik Üniversite rektörü gireceği ’ ‘
Hulkl Erem dün kendUlle ko- "" nuşaıı gazetecilere Teknik Üniversiteye bağlı olarak bir Maden fakültesinin açılman hu-Husunda hazırlıklar yapıldığını beyan etmiştir.
„ 1 temmuz 949 dan itibaren her metre mikâp su bedeli olarak 27,5 kuruş, nakil bedeli olarak da 77 kuruş ki ceman (101,5) , kuruş alınacaktır.»
bir basın topkııılvunda Pnkan |unan İstanbul Valisi Lûlfl S&lrellerta suallerine «rap 1 K.rdar buradaki temusl.>rı hak-raısı-çkth. j kulda (u lîtthati rarnujlıc; [
Suriyeye ihracat
İskenderun 2 (Akşamı — Hatay bölgesinden Surlyeyft bol miktarda sebze ve meyva ihracatı devam etmekledir.
Yeni İstanbul Defterdarı
Ankara 3 (Akşam) — Maliye müfettişlerinden Mehmet İsmen İstanbul Defterdarlığına. Mall-11ye Tetkik kurulu başkanı Ekrem Şahertk Bütçe ve Man kontrol genel müdürlüğün», Maliye Bakanlığı Müsteşar muavin! Halil Ayan. Mail Tetkik kurulu başkanlığına, Bütçe vs Mali kontrol genel müdür mı-avlnt Muhlddin Gürün, Mally® Bakanlığı Müsteşar muavinliğine tâyin ■edilmişlerdir.
AKŞAM
2 Temmuz 194£>
Hafta Sonu Notları
Sahlfe 2
D seferki Ankara seyahatinde henüz pek genç olan demokratik gelişmemizin fUlzlcndirmeğe başladığı meşhur ve meçhul bir çek politikacı tiplerini gördüm. Yakın zamanlara kadar bizde politikacının sayısı pek azdı. Hattâ uzun müddet tek politikacı İle idare ettik. Her halde demokrasinin İcaplarından olarak şimdi politikacı sayısı hem çoğalmış, heın de çeşltleşmlştlr. Bunların İçinde şahsi menfaatlerini berşeyln üstünde tutanlar, İki taraflı oyun oynıyanlar. demokrasiye Inanmıyanlar, hususi toplantıda başka türlü, kalabalığın karşısına çıkınca başka türlü konuşanlar. samimi olanlar vardır.
ve millet kelimelerini ağzından düşürmlyen bir adam görüyorsunuz. Doğru fikirler Her! sürüyor. Fakat biraz konuştuktan sonra an-Ilyorsunuz kİ bu adamın yakın bir mazide şahsî menfaatine dokun ulmuştur. Gerçi ondan alelfide bir hâdise İmiş gibi bahsediyor ama belli ki giriştiği yeni mücadelenin bütün filizleri o bozulmuş menfaat çamurunun içinden yeşillenmiştir Kendisini memnun ediniz, hocanın halinde olduğu gibi, kaybettiği eşeğine tekrar kavuşturunuz: Maskesi kalmayacaktır!
ENt açılan demokrasi
* pazarında İki taraflı oyun oynıyan oyuncular gördüm. Bunlar İkide bir .Yaşasın!» diye bağırıyorlar. Fakat yakalayıp da «Kim yaşasın’. diye sorarsanız size gülerek, omuzunuzu okşıya-rak, saflığınıza acıyarak: ■Henüz belli değil!, diyeceklerdir
Bu gibiler İki taraf, beikl
Pariste yapılan tediye anlaşması (Baş tarafı 1 inci salıirede' taraflardan birini İltizam etmediklerinden anlaşmanın başlıca İki memleket. Belçika ve Ingiltere arasında yapılmış bulunduğunu tasrih İle toplantı müddetinin uzun veya kısa olmasının değeri bulunmadığını, Belçlkadakl buhranın Spaak'uı vücuduna lüzum gösterdiğin! ve Cripps'bı de süratle Londraya dönmek zorunda olduğunu kay-deylemlştir.
Barias bundan sonra Paris'te bulunmasından faydalanarak Marsh ali plânı İdarecisi Büyük Elci Averell Harriman'a önce bir nezaket ziyaret! yapmak ve sonra kendisi İle Amerikanın Tür-Kyeye yardımını llgllendnren meselelerin hepsini etraflıca görü’melr tasavvurunda bulunduğunu söylemiştir.
Türk Devlet. Bakanı bir kaç gün daha Paris’te kalacak ve Avrupa ekonomik işbirliği teş-kl'âti Türkiye bürosunun yeniden teşkilâtlanması İşi ile meşgul olacaktır.
İhtiyarlık sigortası bütün işçilere şâmil
Ankara 1 (AA ) — Çalışma Bakanlığından t İldirilin İştir:
İşçi sigortaları kurumu genel müdürünün bir riemeclhl yayınlayan bazı Ankara ve İstanbul gazetelerinde, beyana ilâve mahiyetinde olarak, ihtiyarlık sigortasından yalnız fabrika İşçilerinin istifade edeceğine dair bir kayıt görülmüştür. Bu. yanlıştır. İhtiyarlık sigortadır an yalnız fabrika İşçileri df ''ll. iş kanununun şümulüne ( iren her işyerinde çalışan kadın ve erkek bntiin IfiÇDer ve diğer hizmetliler faydalanacak-
ŞEVKET
rado
flç, dört taraf arasında mekik dokuyorlar. Her taraftan söylenen fikirlere İştirak ediyor. yükselen dualara (Â-mln!« diyorlar. Şayanı hayret derecede yumuşaktırlar. Su gibi hangi kaba dökülürlerse hemen onun şeklini alıyor ve oranın malı İmiş gl-gl görünüyorlar. En fazla rağbet! bunların topladığını görmek İnsanı üzüyor.
emokraslyc İnanmadıkları halde İnanmış gö-
rünmek mecburiyetinde olduklarını hissedenler ve 1-nanm adakları fikirleri Lstenıl-ye Istemlye İnanmış gibi müdafaa etmek zorunda kalanlar başka âlem. .Bir belâdır başa gelmiş, çekeceksin!» diyen bir halleri var.
Onun için dalma demokrasiye en az benzlyen şekil en câzlp şekil diye göstermek yolunu tutuyor, olmadı mı soldan geri ediyorlar. Ne çare kİ gitmek İstedikleri yol hep aynidir. Gözleri hep o tarafa kaymaktadır. Ara sıra şaşı bakıyorlarsa da sebebi bııdur.
azılan da demokrasinin yüksek sevk ve İdare
sanatı olduğuna inanıyor. «Benimle beraber görünen insanlar benden başka türlü düşünebilirler: hattâ düşünceleri tehlikeli bile olabilir. Fakat bunları idare etmek, yola getirmek kabildir. Bir kere benimle beraber olduğunu İlân etsin. Ayni yolda beraber yürüyelim. Ben onu istediğim istikamete çevirebilirim» diye düşünüyorlar.
Şüphesiz bütün bunlar, memlekette demokrasi başlamakla beraber hakiki çok partili hayatın başlamadığına alâmettir. Şimdi hemen her politikacı bir partidir. Her şapkanın altında bir plân, bir program, daha doğrusu bir maksat var. Maksatları ayni olanlar birleşi ne e partiler vücuda gelecek ve belki o zaman politikacıların sayısı azalacak, politika İstikametleri belli olacak.
Şevket RA DO
Hatayda hidro elektrik sanralı
İskenderun 2 (Akşam) — Ha-tayın üç belediye başkanı An-takyanın Harbiye şelâlelerinde kurulacak hidro elektrik santrallerinin bir an önce İnşasını temin etmek için Anka raya gitmişler ve tiler bankası He masa geçmiştir.
te-
Maden arama enstitüsü ve elektrik etüt idaresi
Ankara 2 (Akşam) — Maden tetkik arama enstitüsünün İşletmeler Bakanlığına, elektrik İşleri etüt İdaresinin Bayındır lık Bakanlığına bağlanması takarrür etmiştir.
Bir Amerikan heyeti geliyor
Ankara 1 (AA.) — Haber aldığımıza göre, önümüzdeki hafta İçinde İktisadi Işblrlği Türkiye idaresinin btr yıllık faaliyeti hakkında İncelemelerde bulunmak üzere resmi bir A-merlkan heyeti İstanbul'a ve oradan da Ankara'ya gelecektir.
Amerika Maliye Bakanının Ankarayı ziyareti
Ankara 2 (Akşam) — Bu ayın dördünde memleketimizi ziyaret etmesi beklenen Amerika Hazine Bakanı Snelderin bu ziyaret tarihinin gecikeceğini öğrendim. Bakanın Ankaraya ne zaman geleceği kat! olarak belli değildir.
İki Amerikan, muhribi İzmir’de
İzmir 1 — Albay van Swea-rlngen’ln komutanında bulunan Coue ve Meredith Amerikan muhripleri bugün saat 10.30 da Umanımıza gelmişler ve hararetle karşılannıışk'rdır.
Moda yarışları güzel oldu
Gemilerden ve Moda sahilinden on binlerce halk yarışları takip etti
1 Temmuz Denizeller bayramı münasebetiyle dün Moda koyunda büyük deniz yarışlar, yapılmıştır. Her sene mevsimin en zengin yarışı halinde cereyan eden bu müsabakalar bu sene de cidden çok güzel ve başarılı geçmiştir. Yarış s «hasında başla yeni satın alınan Ankara olmak üzere İzmir, Aksu, Tır-han, Bursa, Göztepe, Neveser, Hami t Naci, İmroz gemileri İle donanmaya ait Amerlkadan yeni gelen iki muhrip ve İki denizaltı, müteaddit arama tarama gemileri davetlilerle dolu bir halde bulunmakta İdi.
Büyük gemilerden mada yarış sahasında yüzlerce ufaklı büyüklü sanda), motor, çatana ile Moda Artlarından binlerce halk yarışları merakla seyrediyordu. Müsabakalar çok heyecanlı, o nispette zevkli oldu. Bilhassa İmroz tahlisiye gemisinden İzmir gemisine roket atma ve adam kurtarma gösterileri günün en alâkalı hareketi halinde geçti.
Yarışlarda alınan teknik neticeler şunlardır-
Blr çifteler: 1 inci Galatasaray 7.40. 2 nel Taksim, 3 üncü Beykoz.
Donanma kikleri: 1 İnci Ayvalık kiki 9.30. 2 nci Edlnclk kiki.
Deniz Harb okulu ve Kolle.it flikaları: 1 ine! Harbiye I
10.20, 2 nci Kollel 1.1035.
İki çifteler: 1 inci Taksim 8.14, 2 nci Galatasaray.
Cankurtaran flikaları: 1 İnci Anadolu tahlisiyesi 10.32, 2 nci Rumeli tahlisiyesi
Balıkçı alamanalar: 1 İnci Garibce, 2 İnci Kıımkapı, 3 ün-
cü Arı adol tıfılsar
Dört tekler: 1 İnci Taksim 7.42, 2 nel Galatasaray.
Su üstünde gösteri: 1 İnci Yüksek Denizcilik okulu güverte 3 ten Ümit. 2 nel Yüksek Denizcilik okulu güverte 2 den Ruhi.
Yağlı direk müsabakası: 1 İnci Deniz Harb oi-ulundan Muvaffak Şenel
Yavuz yedi çifteleri: 1 İnci Yavuz I numaralı T çiftesi, 2 nel Yavuz II numaralı 7 çiftesi.
Yüksek Denizcilik okulu fll-kaları: 1 İne! makine II, 2 nci makine I. 3 üncü güverte 1.
Sekiz tekler: Bu yanş bazı sebepler yüzünden muteber sa-yıimıyarak münasip bir zamanda tekrar edilecektir.
Ankara vapurunda
Devlet Denizyolları ve Umanları işletme genel müdürlüğü Denizcilik bayramı münasebetiyle dün Ankara lüks yolcu gemisinde davetlilerini ağırlamış ve deniz yarış ve gösterilerinin yapıldığı Moda koyunda diğer odnanma birlikleri vc gemiler arasında yer aldıktan sonra akşam üzeri Marmarada bir gezinti yapmış ve limana dönmüştür.
Davetliler arasında şehrimizdeki milletvekilleri, Adalet, Sağlık ve Ulaştırma Bakanlarlyle C. H. P. Genel başkan vekili Hilmi Uran, generaller, vali yardımcıları ve kalabalık bit davetli kütlesi bulunmuştur.
Ankara vapuru, her türlü modem tertibatı ihtiva eden konforlu bir yolcu gemisidir. Geminin her tarafını gezen misafirler tesisatı ve İntizamı takdirle müşahede etmişlerdir.
Amiral Power “Harlı
imkânsız değildir,, diyor
Mamafih bunu önlemek siyasetinin hâkim olacağını ümit ediyorum
Atina (AA.) — Akdenk în-’ glllz filosu başkan utanı amiral Power, gazetecilerle yaptığı konuşmada, İngiliz bahriye subaylarının siyasetle uğraşmadıklarını söylemekle beraber, gazetecilerin muhtelif suallerine verdiği cevaplarda İskenderiye üssünün elden çıkmaslyle İngiliz donanmasının Akdeıılz-dekl durumunun zayıfladığını, çünkü İskenderiye’nin hiç bir vakit İngiltere'ye alt olmadığını kaydetmiştir.
Amiral Power, harbîn imkânsız olduğunu sanan şuursuz larla aynı fikirde bulunmadığını belirtmiş, fakat üçüncü bir dünya savaşını önlemekte siyasetin hâkim olacağı ümidini İz-1 har ederek demiştir kİ:
«Düşmanlarımızın elinde atom silâhlan yoktur. Ancak, on sene, yirmi sene sonra bazı devletlerin bu silâhlara sahip olması İhtimalini göz. önünde tu-
olamaz. Akdenlzdeki Ingiliz harb gemilerinin sayısı artlınl-mamıştır, çünkü buna lüzum görülmemiştir.»
İngiliz harb gemilerinin yaptıkları ziyaretlerin dost memleketlere yapılan dostluk ziyaretlerinden başk3 bir şey olmadığına İşaret eden amiral Poweı, bir harb takdirinde Kıbrıs’ın bir deniz üssü olarak hiç bir fayda sağlan’ tyacağını söylemiş ve chava üssü mahiyetine gelince, bunu -bilmiyorum, çünkü ben denizciyim» demiştir.
Rusya'nın deniz kuvveti hakkında da amiral şunu söylemiştir:
«Rusya'nın baş>>ca deniz kuvveti, sayı itibariyle çok olan denizaltı filosudur Demir perde gerisinde hâkim olan esrara binaen Rusların bu denizaltılar! tesirli olarak kullanıp kullana m tyac aklar mı bilmiyorum, tarak gemilerimizi buna karşı |Bu filo, sayı nib'-riyle kuvvetli olmakla beraber l’l idare edilemezse zayıf ve terirsiz kalır.»
korumak çarelerini tetkik etmemiz kadar tabii bir şey
Adalet Bakanının tetkikleri
Dün şehrimize geldiğin! yazdığımız Adalet Bakanı Fuat Slr-men, ağır cezalı mahkûmlar İçin cezaevlerinde kurulacak olan «tek höcre» sistemi üzerinde tetkikler yapmaktadır. Bakan bugün de tetkiklerine devam edecek, bu akşam Zongul-dağa gidecek, orada da incelemelerde bulunduktan sonra Ankaraya dönecektir.
Volkan faaliyeti
Santa - Cruz (Tenerlffe) 2 (AA.) _ (Afp): Pelado volkanı faaliyetinin artması nellce-( sinde Raima adasında durum vehamet kesbetmlştlr.
Volkan 2o metre yüksekliğin -de alevler çıkararak ve kül ve nanbeyza halinde maddelerden mürekkep muazzam duman sü-| tunları neşrederek faaliyete gemiciler Maımariste geçmiştir. İhtiyat tedbirleri art-[ tırılmıştır.
6 Ingiliz harb gemisi Marmarise geldi
Marmaris 1 — İngiliz Akdeniz filosuna mensup altı parçadan İbaret bir filotilla bu sabah saat 10.30 da buraya gelmiştir.
Bu münasebetle filotilla komut nm ile kayma cam ve askeri komutan arasında karşılıklı ziyaretler yapılmıştır.
Misa Ilı birkaç gun kalacaklardır.
Anıerikada heyelan
Boston 2 iA.P.1 — New En-‘ gland’ın güneyinde husule gelen bir heyelan büyük hasarlara sebebiyet vermiştir,
' Gene New Enmnu da Con-nectlcııt ve Maisachusetts’de. sıcak ve yağmur(ıı geçen hazl-ran ayında. çltllkierde, meyva bahçelerinde ve sebzelerde büyük hasarlar olmuştur.
Oregon’da, Hnod dağı üzerinde 10 santimetre kadar kar vardır. Aynı yerde Cascade denilen mevkide mükemmel kayak yapılmaktadır.
Çinlilerin serbes bıraktığı İngiliz gemisi
Hong-Kong 2 (A.P.ı — inanılır kaynaklardan alınan haberlere göre «Amethyst» İsimli İngiliz gemisi serbes bırakılmıştır ve yakında Hong-Kong'a gelecektir.
Bahriye makamları, son zamanlarda Amethyst meselesi hakkında İzahat v*nnekten çekinmişlerdir.
Sarıyerde yaralama
Necip kendisiyle beraber gitmek istemiyen Mübecceli bıçakladı

Dün akşam Bariyerde kanlı bir vaka olmuştur:
MlrgÜnde Çeşme sokağında oturan Mübeecel İsminde genç bir kadın sokakta bir komşusu İle beraber gitmekte olduğu sı-
rada, o tarafa gezmeğe gelmiş olan ve Şehremlnlnde oturan Neclb Kalabak İsminde biriyle karşılaşmıştır.
Neclb, Mübeccele yaklaşarak beraber gezmeği teklif etmiş, fakat kadın bu teklifi şiddetle reddetmiştir. Neclb, teklifinde ısrar etmiş, kadın da aynı ısrarla reddetmiştir. Neclb Kalabak. bu sefer İşi zora dökmtlş ve bıçağını çekerek mutlaka beraber gelmesini tekrar etmiştir.
Kadın, ona da aldırış etmlye-rek yoluna devam etmek İsterken Neclb üzerine atılarak Mübeccell muhtelif yerlerinden yaralamıştır.
Hâdise yerine yetişen polisler, yaralı kadını tedavi altına aldırmış. Neclb de yakalanarak hakkında kanuni takibata girişilmiştir.
Sabahaddin Aliyi öldürenin muhakemesi
Kırklareli 2 — Sabahaddin Aliyi Bulgar hududu yakınlarında öldürmekten sanık Ali Erteklnln muhakemesine bugün de ağırcezade devam edilecektir. Bugünkü oturumda maktüle alt olup adliye emanet dairesinde muhafaza edilen kemik parça-lâriyle kafa tası, hâdiseyi müteakip kaatll tarafından çalınan elbise .fotoğraf makinesi, çamaşır, gözlük vesaire gibi eşyalar Ali Ertelclne gösterilecektir.
Havagazından zehirlenmiş Beyoglunda Aynalıçeşmede Kameriye sokağında 26 numaralı evde oturan Atina isminde bir kadın, evjnln önündeki şu yolu tamiratı yapılmakta İken havagazı sızıntısı olmaslyle zehirlenmiş ve tedavi edilmek Üzere Beyoğlu hastanesine yatırılmıştır.
Bir taksi üç kimiye çarptı
Ahmet isminde bir şoförün İdaresinde bulunan 2432 numaralı taksi dün öğleden sonra Şehzadebaşı caddesinde. Makbule isminde bir kadınla Hallt ve Ahmet adlarında İki erkeğe çarpmış ve başlarından yaralanmalarına sebep olmuştur.
Her üç yaralı Haseki hastanesine kaldırılmış, şoför yakalanarak hakkında takibata girişilmiştir.
Bir İtalyan prensi öldürüldü
Roma 2 (AF.) — Astra Italyan haberler ajansı tarafından bildirildiğine göre, 70 yaşında bulunan bir Italyan prensi, Palermo'da sokak ortasında tabanca İle öldürülmüştür.
Sokakta yüksek sesle yapılan bir münakaşadan sonra, hüviyeti meçhul bir şahıs prens Tor-toricl dİ Rarfadali'nln üzerine üç el ateş ettikten sonra kaçmıştır. Kaatll henüz yakalanamamıştır .
Meşhur bir İtalyan cambazı
Venedik 2 (AA.) — (Afp):
Meşhur İtalyan cambazı Olo-vannl Palrr.lrl, Vc.ıedik civarında Mestre’de bu sirkte gösteri yaparken 20 metre yükseklikten düşmüştür. Palmlri hastaneye nakledilirken ölmüştür.
Günün Meseleleri
Tito ile pazarlık mı ?
Kominformun Yugoslavya ile her turlu iktisadi ve ticari münasebetleri kesmesi hu memleketi güç dununa düşürdü. Yugoslavya muhtaç olduğu sanayi mamulatını ve iptidaî maddeleri Sovyet Rusya, Çekoslovakya, Po-lonyadan temin ediyordu. Üç hükümet iktisadi münasebeti kesince Yugoslavya iki başlı güçlük karşısında kaldı. 1 — İthalâtın durması, 2 — İhracat imkânı kalmaması. Bu yüzden hâsıl olan buhran gün geçtikçe şiddetlenmektedir.
Kominformun kati vaziyeti karşısında Yugoslavya gözlerini Batı devletlerine çevirmeğe mecbur olmuştur. Fakat bu devletlerden, bilhassa Amerikadan mamul nıad de getirtebilmek İçin dövize ihtiyaç vardır. Bu ihtiyarı ancak bir istikraz temin edebilir. Yugoslavya 75 milyon dolarlık bir istikraz akdi için bazı teşebbüslerde bulunmuş, görüşmeler yapılmıştır. Fakat şimdrve kadar müspet netice elde edilememiştir.
Ortada dolaşan şayialara bakılırsa Amerika, Yugns-lavyaya ikrazda bulunulmasına razı olmak için bu hükümetin Yunan çetecilerine yaptığı yardıma son vermesini istemiştir. Yugoslav yardımının kesilmesi çetecileri güç bir duruma düşürecek, hududun bu kısmında sükûn teessüs edebilecektir. Yunanistan bundan istifade ederek Bulgar ve bilhassa Arnavutluk hududundaki çetecilere karşı daha tesirli harekette bulunabilecektir, merika'nın bundan başka Yugoslavyanın Trieste ve vusturya barışı meselesinde dalıa uysal davranmasını istediği de rivayet edilmiştir.
Amerikadan gelen son haberler bıı .şayiaların doğru olmadığını bildiriyor. Mamafih bazı Amerikan mahfilleri Tîto ile görüşmelerin devanı ettiği ve bunun bir nevi pazarlık mahiyetinde olduğu kanaatindedir. — E. T.
AA-
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
ra. Marshall plânının tatbikat He İlgili bazı hususlarında da açıklamalarda bulunmuştur. Bunlardan birincisi küçük müstahsilin ne suretle faydalanacağıdır. Bakan du hususta demiştir kİ:
«— Küçük müstahsili modern ziraat âlet ve makineleriyle teçhiz etmek Bakanlığımızın esas hedeflerinden birisi ve tarım politikamızın temelidir. Şurasını da derhal İtiraf etmek lâzımdır ki halli en güç dâvalardan birisi de budur. Yalnız âlet ve makine ithali ile bu büyük meselemiz! çözemlyeceğinıl-zl kabul etmek leabeder. Bunun için çok esaslı Çalışmak, program ve plânlar hazırlamak, teşkilât kurmak, birçok yollardan birden yürümek zaruretin-deyiz. Bu vadide şimdiki halde iiç esas tedbir üzerinde durmaktayız.
Birincisi, küçük müstahsil için lüzumlu âlet ve makineleri Marshall plânı İle İthal ederek bunların taksitle satışını sağlamak.
İkincisi, köy birliklerini, İstihsal kooperatiflerini desteklemek ve onlan Marshall yardımı kredisinde ön plânda traktör ve teferruatlyle cihazlandırmak.
tlçüncusû. Türkiye Şeker Fabrikaları A. ş. ve ziraat Bankası ile sıkı bir Lşblrlığ' halinde küçük müstahsile traktör ve traktörle çekilen âletleri İntikal ettirmek.»
Traktör ekipleri
Tarım Bakanı, traktör ekipleri re seker pancarı ziraatı mevzuuna geçerek şvnlon söylemiştir:
(— Şeker Fabrikaları ile sıkı iktisadi yc zirai bağlar kurmuş olan ve yıllık ekim sahası 12 milyon dekarı bulan şeker pancarı müstahsilini makineleştirmek İçin bıı fabrikaların çalışma sahalarındaki illere 430 traktör ekipl tahsis edilmiştir.
Ziraat Bankası da bu devrede tarım kredi kooperatifleri ve Tarlş vasıtaslyle. 100 traktör e-klplııi küçük çiftçiye intikal ettirecektir. Böy'ece birinci' partiden gelecek traktörlerin üçte biri küçük müstahsil emrine verilmiş demektir.»
Ne kadar makine geldi
•— Bugüne kadar Marsh ali yardım programı ile İthal limanlarına $34 traktör, 368 biçer döver. 98 traktör pulluğu ve diğer ziraat âlet ve makinelerinin geldiğini de bildirmek İsterim
Birinci tranşı teşkil eden 10.575 000 dolarlık âlet ve ma-klnlerin yüzde 80 ninden fazlası temmuz ortalarına kadar gelmiş olacaktır.
BORSA
Ç EKLEM
Created by free version of 2PDF
Ayrıca ikinci tranş tutan olan 10 milyon dolarlık makine ve Aletlere ait tedarik ruhsatlan da peyderpey gelmeğe ve siparişleri verilmeğe başlanmıştır Bu da tamamlandığı raman memleketimize en geç 1949 yılı sonuna kadar 4000 e yakın traktör ve bu traktörlere uygun muhtelif zirai ekipman ithal edilmiş olacaktır.
11 3344
TC.5Z I0Z9M ew7i> 144İ45S
4 3W
SİM
77884D
11 2495
ESHAM VI TABVtlAT ~ % Z FAtzLzt TAHVİLLEB Sivm - Enurıım 1
S İv. • Erzurum 3-7
1941 Demiryolu 1 1941 Demiryolu 11
1941 Demiryolu tn
MUI1 MOdafıa
M11J1 MUdafaa U Mim MUdaiaa m
MIU MUdala» IV
% • r/LtZLt TAHYtLLEB
Kaimnma ı
Kalkınma U
Kalkanına III
S44 istikrazı 1
1 94i İstikrazı B 1941 Demiryolu VI
% » FAtZU TAHVİLLEB
1933 Ergani
1934 ikram I veli
MUB Müdafaa IH
Demiryolu IV Demiryolu V .
ANADOLD DEMİRYOLU GROPU
Tahviller 1-3 109 —
Hisse »önelleri W W 63 —
Mılmcssil şenel 46 —
ŞİRKET HİSSELERİ
Merk»
I; Bankası
r Ticaret Bankası
Aralan Çimento
ı sıeriıa ioo polar 100 Fransıı V.
NeW Vork
Pan* — -------------
Cenevra 100 İsviçre I
Ameıtcrdam 104 Florin Brüksel 100 Belçika F.
Praft 1W Çeke*l«vak Kr. Stokholm 100 kveç Kr.
Llıbon !M> Eslcudaa
1950 ilkbaharında nadas mevsimine yurdumuz 1948 un üç misli yani 6000 traktörle girecektir. Bu suretle yılda ancak 4-5 milyon dönüm arazi traktörle işlenebilirken 1950 ilkbaharında 15 - 16 milyon dönüm arazinin traktörle İşlenmesi ve ekilmesi sağlanmış olacaktır Ve ancak Türkiye istihsal teknolojisini düzeltmek ve düzenlemek suretiyledir ki normal bir ziraat memleketi karakterini kazanmış bulunacaktır.»
Alman ticaret filosu
Frankfurt 2 (AF) — Mütte-- fikler, Alman deniz ticaret füo-' sunun yeniden seferler yapma-
• sına müsaade etmişlerdir. Bun-
• dan böyle Alman gemileri her hangi bir Umana gidebileceklerdir.
Bu karardan evvel, Alman ı gemileri ancak İngiltere, İs-kandlnav memleketleri, Flnlân-. diya ve Brest limanlarına sefer , yapmak müsaadesini haizdiler. ■ Batı Almanyanın genlşlemek-
• te olan ticaret filosunda şimdiki halde 1,100 parça gemi vardır. Fakat bunların hiç biri
I 15,000 tondan fazla ......
Gemilerin mecmu tonajı lakri- ««((♦ t ben 270.000 dir. | He‘3'
SARRAFLARDA ALTIN
Gulden
TUrk lııaıı değildir.1 steril
« -M-
9S -
M.ll
»73
30 J O
30 75
ZJ.tt
«(0
120 -
24.25
5 10
18 -
n ıs
42 4(1
Acı bir kayıp
Meni lekelimizin tanınmış İş adamlarından Ali Riza ÇehteJl. müptelâ olduğu hastalıktan kurtulamıyarak .dun İr t İh al etmiştir.
Merhumun cenazesi, bugün Kadıköyiinde »Kardeşleri apartmanından kaldırılarak, saat 11 de Kadıköy iskelesinden motorla Sirkeci rıhtımına geçirilecektir. Namazı, öğle Ü2eri Bu-yezit camiinde kılınacaktır. Ve Edirnekapı Şehitliğinde hasırlanan makberede AHahtn rahmetine tevdi olunacaktır.
Babalarının kayıbındarı dolayı İbrahim ve Süleyman ÇdipJll kardeşlere ve bütün aile mensuplarına taziycUerimİKİ bildirir. merhuma »onsuz mağfiret temenni ederiz.
2 Temmuz 1949
AKŞAMI
Bahlfp t

Şam 29 Haziran
Türk gazeteciler heyeti ile birlikte, Suriye devletinin davetlisi olarak, üç gündür Şam’dayım. Fakat yalnız Saında olduğumu da söylemek doğru değildir. Yeni Cumhurreisi ve mareşal Zaim Tiirkiyeye karşı dostluğunun nişanesi olarak. bize emsalsiz bir misafirperverlik gösterdiğinden, emrimize yalnız otomobiller deril, tayyareler dc tahsis etmiştir: bugün belki I-Iale-he. belki Lâzkıyeye gideceğiz. Belki de Lübnana. O sebeple, intihalarımız, güç tasnif edilecek kadar birikti.
Fn kıymetlisinden, yani muhterem devlet reisinin şahsiyetinden başlamalıyım.
★ iistanbiiidavken bana:
— Zaim, «'albay- demektir. Binaenaleyh albav Hüsnü Taim denemez. Türk matbuatı yanlış yazıyor -demişlerdi.
Edindiğini bu malûmat ii-terine, hata etmemek için, dikkatli davrandım. Burada öğrendim ki, 1 — Soy adı Zaim imiş. 2 — Arapçada hakikaten «zaim» albay demekmiş. 3 — Aynı zamanda bu kelime, lider mânâsımı gelirmiş.
— Görüyorsun ki, şu âna kadir şefimiz üç kere zainı-di. Fakat, albaylıktan - general olmaksızın - müşürlü-ğe vani mareşalliğe yükseldiğinden, şimdi vaziyet biraz değişmiştir.

Sam uçak alanına ayak haslığımızdan itibaren, Suriye yi fevkalâde günler havası içinde bulduk. Ramazanın birinci günü olduğundan. ananeperver ahalide o bakımdan bir fevkalâdelik seziliyordu. İntihabatın da ferdasında bulunuyorduk. Memleketin her tarafından, arakiyell, fesli, sarıklı, zün-narlı türlü heyetler, tebriklerini, ve biatlerini bildirmek üzere, çöl yollarını, dağ yollarını aşarak, tekerlekli veya dört ayaklı vasıtalarla devlet merkezine gelmişler. Çamın her sınıf otellerinde tek oda kalmamıştı. Büyük otellerde bile, birbirlerine yabancı kimseler müşterek odalara konulmuştu. Modern holleri ve salonları, türlü kıyafette sünnisinden dürzüsüne, alevi sinden ye-ztdisine, ortodoksundan ma-ronisine kadar - envai dinlerin ve mezheplerin tarihi kaynağı Suriyeye yakışan tenevviide - bu seyyar kıyafet müzesi unsurları kaplamıştı.
Her ağızda Zaim’in ismi... Keza, sokakları süslüyen taklarda ve bayraklardaki vecibelerde dc. muhtelif mânalarda Zaim'ler yazılmış. Ramazan şerefine kalabalık olan çalgılı kahvelerde, rad-İ^oda, şarkıcı kızların ağız-anndan yeni şarkılarda Za-İm'e methiyeler var.
Bu tezahür samimi midir? Dolaştığım muhitlerde fikir soruyorum. Ekseriyet E eni başkana taraftarmış issini veriyor: «Zira memleketteki suiistimallerle mücadele açtı. Cok şeyler va-dedivor. Yapabilirse ne mutlu.» diyorlar. Müteredditler, «iktisat meselelerini düzeltebilecek mi?» diye düşünüyorlar, Mareşal Zaim’in rejimi. açık muhalefeti yok etmiştir. Fırkaları dağıttı, gazeteleri kapattı, şahısları hapis etti, yahut sürdü. Fakat şiddetli darbeyi ilk^defa vurmuştur. Simdi, yumuşaklığa doğru gidiyor. Devirdiği Şükrü Elkııvvetli’nin bazı mallarım satarak, bedelile Scrheş piyasadan yüksek kurstu dolar alarak, ailesile birlikte Avrupaya gitmesine İmkân vermiştir. Eski mu-hasımiarile anlaşmağı şiar edinmiştir. Yeni kabine, bu Uzlaşıcı siyasetin delilidir.
Albay Zaim, dış siyasette de geni? arşınlar kullanıyor. Suriyede şiddetli bir Amerikan . İngiliz rekabetinin mevcut olup Zaim’in hu mü-vazenc ortasında bilhaSsn oynadığı, hattâ hükümet darbesinin de bu İşle ilgili olduğu üeri süriilınüştü. ' Bunda belki benim henüz 1 keşfedemediğim bir hakikati’ hisseli vardır: fakat Fransız- ' larla iktisaden anlaşma gay-|
Belediye bütçesi
Ocak ve şubat için muvâkkat bütçe yapılacak
Devlet bütçesinin mart başına alınmasına dair Millet Mec İtrinin kabul ettiği 2 haziran tarihli kanun, belediye ve vilâyet hususi İdareleri bütçe yıllarının da martla başlamasını emretmektedir.
Bunun üzerine şehrimiz belediyesi bütçe yılının başlangıcım 1 marta almıştır. Bugünkü bütçe, sene başına kadar olduğundan marta kadar arada kalan tkl ay için muvakkat bLr bütçe haz.ırlanacaktır. Bu muvakkat bütçe şimdiki bütçenin İki aylık kısmından İbaret olacaktır.
Millet Meclisinin kabul ettiği bu kanuna göre umumi meclisin toplanma tarihleri de değişmektedir.
Umumi Meclis şimdiye kadar ekim başında toplanır «e bütçeyi müzakere ederdi. 8on kanuna göre meclis artık aralık ayında toplanacaktır.
Diğer taraftan eski kanunlara göre belediye bütçesinin hazırlığına da haziranda başlanması İcap etmekte İdi. Bu hazırlıklar geçen ay oldukça İlerlemişti. Şimdi bunlar muvakkaten bırakılmıştır.
Sabah Gazetelerime Diyor?
İleri bir adım
Nadir Nadi CUMHURİYET-teki yausinda adli teminatı eıas tutan yeni seçim kanunu lasariHiıun siyasi hayatımızda Heri bir adım teşkil ettiğini belirttikten sonra şunları yaz-1 maktadır:
j Şemseddln Oilnaltay hükümeti tarafından hazırlanan yeni seçim kanunu projesinin milletimize hayırlı olmasını diterken. bugüne kadar ısrarla müdafaa ettiğimiz fikirlerin zaferini de yürekten özlüyor, bunların bir an önce gerçekleşmesini bekliyoruz. Demokrasi, tılsımı kendinde saklı bir idare şekil değildir. Muvaffak oLmak İçin o da her rejim gibi bir cok elverişli şartlara muhtaçtır. Seçim emniyeti o şartlardan sadece bir tanesidir. Bunu yurdumuzda temin edelim, üst tarafını sonra görüşürüz.
*
Seçim emniyeti
YENİ SABAH, yeni seçim kanunu tasarısı hazırlıkları karşısında büyük bir memnuniyet havasının hasıl olduğunu
beyan ettikten sonra bu tasarının ne gibi müşküllerle karşılaşacağım Incellyerek şunları yazmaktadır.
Şemseddlıı Oilnaltay, Mecliste verdiği vâdl, yerine getirmek hususuna, kesin olarak, karar vermiştir. Bütün bu esaslar acaba. Büyük Millet Meclisinde, rahatça kabul olunur mu? Bu cihet o derece açık değildir.
Müfritler, zayıflar, intihap kabiliyeti olmıyanlar. el ele vererek, Başbakana zorluk çıkaracaklardır. Kim bflJr belki de bizzat Kabine İçinde bile, bazı ortaklıklar tesis edecekler ve İçeriden, dışarıdan, açık veya gizil saldırılara girişeceklerdir. Bu Kabine bütün sert hücum ve darbelere tahammül edebilecek midir?
Şu neticeye varmak İstiyoruz kİ kanunun bu derece emniyet sağlıyan şekillerle Meclisten geçtikten sonra bile tatbikattaki manzarayı görmeden evvel hüküm vermek müşküldür amma proje henil» bir taslaktır ve daha bir çok merhalelerden ve mengenelerden geçecektLr. Binaenaleyh İhtı-
yadı bir bekleme tamamlle yerine! ed İr.

Hususî otomobiller
latıaoiaiiuflgi
Çıkmaza girdiler!
İhraç rejimi
Takas sisteminin as-gfarî hadde indirilmesi memnunluk uyandırdı
Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı tarafından İlân edilen yeni yıl ihraç rejimi dün İstanbul piyasasının başlıca konusu olmuştur. Ajans tarafından ana hatları bildirilen bu yeni rejime müteallik sirküler henüz resmi çevrelere gelmiş olmadığından bu hususta etraflı mütalâa beyan edilememekte, ancak takas sisteminin asgari hadde İndirilmiş olması memnunlukla karşılanmaktadır.
İlgililer bundan İki ay kadar önce Ticaret Bakanlığında yeni yıl İhraç rejiminin esaslarını tesbit etmek maksadlyle yurdun her yanından gelen delegelerin iştirakiyle yapılan top-lanyıyı hatırlatmakta ve bu toplantıda İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasının, bugünkü resmi kararların esasını teşkil e-den noktalan müdafaa ettiğini belirtmektedirler. Bu itibarla İlân edilen yeni rejim şehrimizde hayret uyandırmamış, bilâkis normal karşılanmıştır.
hediye edilecek
Beherl
15-20.000 Lira
değerindeki
V
Istanbul dışındaki şubelerimizden cüzdan almış müşterilerimize İsabet ederse, kendilerine diledikleri takdirde, bedeli nakden ödenir, yahut arsaları üzerinde bu değerde bir ev yapılır.
YAPI ve KREDİ BANKASI
retl de. Mısırla kaynaşmak arzusu da. Türkiye ile — Za-im’in bize Türkçe olarak, bizzat dediği gibi — «Dostluktan dalın üstün bir kar-deşane beraberlik» cehdi de Zaim’iıı Suriye İçin bütün hayırlı imkânları kullanmak İstediğini gösteriyor.
Her halde Mısır kıralı Faruk'a da. (ki baş yaveri buradadır, bu sayın generalle de görüştüm.) Türk iyeye dc

Evvelâ İlâca döviz
Nusret Safa Coşkun ZAMAN-dakl fıkrasında verem tedavisinde mühim bir rolü olan PAS’ın İthali İçin döviz verilmediğini beyan etlikten sonra şunları yazıyor:
Belediye resmini yüzde elli nok&an verecekler
Elindeki İşletmelerin hepsi belediyemizin birer bıış ağrısıdır. Her hiri bir taraftan muştahyarak şakaklarını zonklatırlar, rahat, huzur bırakmazlar. Elektrik, tramvay, tihnel, havagazı idarele-
iuiici, uava^uı luuıcır* . ,nî 1 rinin izaçları bitmek tüken-/ masrafları İçin iki kanunla ka-| - -- —
uıııan jra nak'l vasıtalarına resimler
’Tlm’blîl/kaç veremli, döviz' Ye^
çıkacak da. ilâç gelecek diye~ **" ' "
gözleri yollarda bekliyor? Dövizimizin azaldığım ve çok dikkatli sarfa mecbur kaldığımızı' biliyoruz. Fakat, bu ilâç gibi hayati bir ehemmiyet taşımayan çok nesne için niye fedakârlık ediyor, bulup, buluşturup veriyoruz.
Binaenaleyh verem gibi memlekette dâva ve epidemi halinde bulunan bir hastalığa yarar İlâcın temini hususunda dövizi fazla kıskanmamamız lâzımge-llr. Şifalarını ve ümitlerini bu, İlâca başlamış ciğerleri yaralı vatandaşları gözleri yollarda bekletmemiz doğru değildir. Ciğerleri yaralı vatandaşlardan dövizimizi kıskanmayalım.
Atatürk köprüsünün
Denizcilik bayramı
Bayram coşkun tezahüratla kutlandı, Taksim ve Barbaros anıtları önünde merasim yapıldı
,1 lirleri kanunu bu kanunların , yüklediği köprü resimlerin! kaldırmıştır. Ancak umumi meclis 'geçen sene çıkan bu kanunu köprü resmini kaldırdığı şekilde tefsir etmemişti, içişleri Bakanlığının resmin kaldırılması ! lüzumuna dair gönderdiği yazı üzerine bakanlığın mucip sebepleri doğru görülmüş ve bu resimlerin kaldırılmasına karar . verilmiştir.
Bu resimleri yalni2 hususi o-tomoblllerle kamyon ve kamyonetler veriyordu. Hususi otomobillerden köprü resmi olarak senede 270, kamyonlardan İse 90 lira alınmakta İdi. Diğer nakil vasıtaları bu resme tâbi değillerdi. Umumi Meclisin verdiği son karar üzerine artık hususi otomobillerle kamyonlar da bu resmi ödemlyeceklerdlr. Bu suretle hususi otomobillerden bir senede belediye vergi ve resimleri olarak alınan 540 Ura yarı yarıya azalmıştır. Belediye her sene bu resimden 55 bin Ura tahsil etmekte İdi. Bu paranın beşte biri belediyede kalır, kalan kısmı sular idaresine verilirdi.
Biletil nakli vsaıtaları ücretlerine ilâve edilen köprü vergisi diğer kanunlarla konulduğu I-çln devam edecektir.
i t em muz denizcilik bayramı dün büytlk tezahüratla kutlanmıştır. Bu münasebetle Taksim va Barbaros anıtları önünde birer tören yapılmıştır.
ı Deniz Harb Okulu va Kolej I öğrencileriyle, Yüksek Denizcl-. Itk Okulu ve Denizyolları Sa-. nat Okulu öğrencilerinin iştl-. rak ettiği Taksimdeki törene ; saat 0,30 da Deniz bandosunun I çaldığı İstiklâl marşı He baş* 1 lanmış ve bu sırada direğe bay-. rak çekilmiştir. Müteakiben , âbideye vilâyet, İstanbul kara . ve deniz komutanlıkları, siyasi . partiler, resmt ve husus! teşekküller adına çelenkler konmuştur.
Bundan sonra Ulaştırma Ba-1 kanı doktor Kemal Batır kiir-1 sliye gelmiş ve scyledlğl nutuk-' ta demiştir kİ:
cArkada bıraktığımız 23 yıllık gelişme bizim İçin İdeal ol-1 mamakla beraber küçümsene-1 mlyecek kadar daha azametlt-■ dlr. Bilgisi, emniyeti, intizamı ' ve yüksek seviyesiyle yepyeni 1 bir ticaret filosu kurduk,
Ticaret fiaomuz. 200.000 tonu devlete ve 150 000 tonu armatörlerimize alt olrr.ak üzere 350.000 tonu tecavüz etmiştir, , Bütün gayretimizle bu filonun vasini gemilerle takviye edlle-ı rek büyümesine çalışmaklayız. 1 Bugün yolcu ulaştırması bakımından Akdenlzdc bir üstünlük kurmuş bulunuyoruz. Devlet Denizyollarına alt şileplerimiz yabancı sularda çalışarak çok muhtaç olduğumuz dövizleri kazanmakla meşguldüler. 948 senesinde yalnız Devlet Denizyollarının gemiler! 16 milyon liralık döviz getirmişlerdir.
Armatoör filomuz son İki sene İçinde bir mislinden fazla İnkişaf gösterdi. Mal! sıkıntımıza ve döviz darlığına rağmen, iki buçuk milyonu geçen sene, iki milyonu da tu sene olmak üzere dört buçuk milyon doları gemi alacak armatörlerimize tahsis ettik. Hâlen elimizde kullanılmamış yarım milyon dolarımız mevcuttur. Denil almalarını teşvik için bütün armatörlerimize ve birliklerine müracaat ettik. Mevcut dolarımız tükenirse yeniden dolar tahsis edebileceğimizi her fırsatta tekrar etmekteyiz.
Bununla da kalmıyarak armatör filomuzun gelişmesini engelleyen birçok tahditlerin kaldırılması yoluna gitmekteyiz. Armatör gemilerinin İç ve dış seferleri hakkında uygulanan tahsis usulü kaldırılmış ve bu
Denizcilerimizi finanse edecek bir malt müessesenln nasıl olması lâzım geldiğini etfld. ettirecek ve kısa zamanda tahakkukuna çalışacağız.»
Bakandan sonra dnlz ticaret filosu adına Yüksek Deniz Ticaret okulundan bir öğrenci, Deniz Harb Okulu adına bu se-nekl mezunlardan bir deniz subayı. Denizyolları 8anat O-kulu adına da bir öğrenci günün önemini belirten birer konuşma yapmışlar ve Taksimdeki törene bu suretle son veril-
mtştir.
Barbaros anıtı önündeki törene saat 11 do yine Deniz bandosu tarafından çalman İstiklal marşı İle başlanmış ve söz alan hatipler tarafından büyük Türk amirali Barbaros'un ünlü hayatını belirten söylevler verilmiş ve hâ'ırasını anmak üzere bir dakika saygı duruşu yapılmıştır. Müteakiben resmi va hususi teşebbüsler adına anıta çelenkler konmuş ve tören bir manga deniz erinin İhtiram atışı İle sona ermiştir.
Kuru meyva
, . ’ u ’ • . (»>Tİ »lirütmek Cnre ku.ulmus
.eh'’nn»y'‘ ! olan «UepcUlH l h.»-
■ran 1948 dan itibaren lâğvedilin iştir,
| Denizyollarının elinde bulunan yolcu ve bk cinsten faz-ı la eşya nakliyatına da arnıa-ni re,™. «mmlert yoklama'bllm„, kln Mrek„ k„,„„ ve yerleşme devresındedır.
birinci derecededir. Ve şim-' dilik bir milli Suriye menfaatleri muvazene siyaseti kullanılıyor. Büyük devletlerden bir tekine dört elle yapışmak vaziyeti yoktur. Ye-[
' bilmesi için gerekil kanun ta-jsansı Büyük Millet Meclisine (Vâ - NÛ) sevkedllmek üzeredir.
İstanbul Muallimler Birliğinin İtalya ve yurd gezisi
İstanbul Muallimler Birliği öğretmenleri, yurt İçi ve yurt dışı ilmi tetkiklerini kolaylaştırmak İçin gruplar halinde geziler tertibine karar vermişlerdir. Yurt İçi gezilerden birincisi Hopa, diğeri de İskenderun limanına kadar vapurla devam edecektir.
Yurt dışı gezisinin birincisi İtalyanın Napoli şehrine yapılacak va diğer şehirlere trenle gidilecektir. Devlet Denizyolları İşletmesi, öğretmenler İçin tenzilâtlı tarife tatbik edeceğini bildirmiş, ayrıca Italyan demiryollarında da tenzilât yapılması İçin teşebbüse geçilmiştir.
Her üç gezi öğretmenler arasında rağbet vö ilgi görmüş ve gitmek İstlyen birlik üyelerinin kaydına başlanmıştır. Napoli gezisinin kadrosu dar olduğundan müracaatlar İncelenmektedir. Bir heyet Çembcrlltaştakl Atlkallpaşa medresesinde bulunan merkez binasında saat 16-18 arasında kayıtla meşguldür.
Köprü altında bir ceset bulundu
Dün Köprü altında yaşlı bir erkek cesedi bulunmuştur Üzerinde bulunan bir vesikaya göre 63 yaşında Hacı Lıgor isminde biri olduğu anlaşılmıştır. Ceset morga kaldırılmıştır.
Bektaşîlik dâvası
Bektaşilik tarikatı kurup âyin yapmak sucundan Kadıköy ceza mahkemesinde yargılanarak beraet eden Haşan Tahsin Başpehlivan hakkındaki karar Kadıköy savcı yardımcısı Şerettd-dln Yenen tarafından sanık aleyhine temyiz edilmiş ve dosya yargıtaya gönderilmiştir.
Nikâh
Bilâl Akba'nın kızı bayan Nilüfer Akba 11e tüccar terzi Yaşar Kotay'ıu oğlu genç gazetecilerden bay Niyazi Kotay'ın nikâh törenleri .akraba ve dostlan ile seçkin davetliler huzurunda bugün saat 13 te yapü-mıştır. Genç evlilere saadelter dileriz.
İzmir ihracatçılar birliğinin teşebbüsü
İzmir kuru meyva ihracatçılar birliği idare kurulu, 1949 yılı incir ve üzüm mahsullerinin asgari İhraç fiatl mevzuu ü-zerinde görüşmelere başlanmıştır.
Bu konuda tkl cereyan vardır: Birincisi asgari llıraç fiatl tesbit edilmesi usulünün devam ettirilmesi, İkincisi de asgari ihraç fiatl tesbit usulünden vazgeçilerek İhracatın alış verişlerinde flat hususunda her hangi bir kayda tabi tutulmaması.
fakat bu mevzuda kati bir karara varmak İçin 1949 - 50 İhraç rejiminin bilinmesine zaruret olduğu da müşahede edilmektedir.
İhracatçılar bitliği İdare heyeti hem asgari flar. tesbit! mevzuunu» halli ve hem de hariçten gelen talepleri karşılamak için ihraç rejimi kararının bir an evvel açıklanması hususunda hükümete başvurulmasını lüzumlu ve faydalı bulmuş ve birlik umumî kâtipliğin-ce dün Ticaret Bakanlığına çekilen bir telgrafla İhracatçıların işlekleri bildirilmiştir.
Asgari fiat meselesine dair görüşmelere devam edilecek ve o vakte kadar alınacak cevaba göre karar verilecektir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A. $.
Bürosu
Aşağıdaki semtlerde, hizalarındaki gün ve saatlerde, muntazaman, sayın halkımız emirlerine âmade bulunacaktır:
öğleden Evvel öğleden sonra
Pazartesi Kasımpaşa
Sah —> Şehremini
Çarşamba Sarıyer Büyükdere
Parşcnıbc Balat KiiçÜk Mustafa paşa
Cuma Kasımpaşa Eyüp
Cumartesi Sa miatya —
DİKKAT: Yalnız bu bil roda açılacak tasarruf hesapları arasında çekilecek hususi bir ikramiye konulmuştur.

Karasinekle mücadele
Sağlık Müdürtüğli, şehrimizde karasineklerin çoğalmama.?! I-çln çalışmaktadır. Teşkil ettiği ekipler bilhassa geceleri umumi pazar yerlerinde çöplük mahallerde civarı ilftçlamalc sure-I tiyle sineklerin üremesine mâni l olmağa çalışıyor.
Ayrıca bütün esnafa tebligat yapılarak dükkânlarında flllt tulumbaları ve İlâç bulundurmaları bildirilmiştir Bu talimatın yerine getirilip getirilmedi f»l kontrol ettirilmektedir.
Sağlık Müdürlüğü, lokanta, muhallebici, tatlıcı gibi yerlerde bulunmamasını arzu dlr. Bu yerlerdeki
daha sıkı yapılacaktır.
m ek bilmez. Fakat şu san otobüsler hepsine taş çıkarttı. Hani, boynuz gibi sonradan çıktı amma kulağı geçti, - Hl
Ne kadar netameli haspalarmış! Derdi bitmez, devası bulunmaz. Şımarıktır, ferman dinlemez, hızlı gider, adam çiğner, durakta durmaz, durunca kalkmaz, Ba-bıâli caddesinden Sirkeciye doğru inerken köy düğünlerinin eli silâhlı sarhoşları gibi çatır çatır ekzost patlatır. İmtiyazlıdır, hususi otobüslerden daha fazla ücretle yolcu taşır ve buna rağmerLL miitemadiyen zarar eder. Q Yaptığı şımarıklıklar rlfi vermiyornıus gibi bu sefeıÇ\| dc şehir meclisinin başııi4|_ derde soktu, «-Zarar ediyo-O rum. Bunun sebebi pasolu^ ve tenzilâtlı seyahatlerdir.q Ya zararımı kapatınız veya»— hut bu işin çaresini bulu-uf nuz! dive meclisin kapısına® baltayı astı. Sayın üyeler a-> rasında şefkatli hamileri zu-(j) hur etti, o zevatın cenahı hi-Q) mayesinde borusunu öttür^Ji dii, şehir meclisinden karar çıkardı: «Belediye otobüste-o rinde herkes tam ücretle sevaba t edecek.»
Şehir meclisi bu karan çı-ji kardı amma 'rendisi çıkma-(0 za girdi. Kararın sürekli® akisleri günden güne şiddet-» s leniyor. itirazlar, dedikodu-'*"' lar alevleniyor. Meclisin C. C. P. grupu üyeleri toplantılar yapıp meşveret ediyorlar. seçimler arifesinde böyle bir kararın tatbikinden doğacak avâkıb üzerinde endişeleniyorlar.
Şehir meclisinin kavsinin encümeni reisi de karana yersiz, kanuna avkın olduğunu belirtivor: »Meclis ü-ycleri çizmeden vııkan çıkıyorlar. Ellerindeki en mühim işleri bırakıp paso mesele sile uğraşıyorlar, alelacele bir kararla kanunsuzluğa sapıyorlar. Vali, belediye kanunundaki selâhiyetleriıd tamamile istimal etse bunlara mevdan vermez. Eski vali ve belediye başkanı bu gibi ahvalde belediye kanununun 94 üncü maddesini meclis ûzasına hatırlatırdı. Bugiin bunlar yapılmıyor» diyor. Bakın hele, neler oluyormuş!
Meclisin tarife encümeni sözcüsü de zararın sebebi pasolar olmadığını söylüyor.
Hülâsa, karar şehir meclisinden çıktı, fakat sürekti itirazlar karşısında bunu müdafaa edecek bir meclis üyesi meydana çıkmıyor. O-tobüs hamilerinin sesleri sa-daları kesildi. Neden acaba? Pişman mı oldular, yoksa 1-şin iler tutar tarafını bulamıyorlar mı?
Görünüşe nazaran bu işin halli için bir tek çare kalıyor: Otobüs servisini lâğvetsinler: belediye de, şehir meclisi de gaileden kurtulsun, İdarenin zarar feryattan kesilsin!
Cemal REFİK
izci kamp'arı
Bugünden itibaren açılıyor
S
J
bllhassa gazino ve hiç sinek etmekte-kontroller
Şehrimiz MIHI Eğitim Müdürlüğü tarafından tertip edilen İzci kampları bugün başlıyor. Kamp kız ve erkek İzcileri İçin açılmıştır ve sekiz günlük devreler halinde 9 ağustosa kadar devam edecektir, ilk devreye kızlar İştirak etmektedirler.
Kamp Pendik te Çamlık mevkiindedir. Lüzumlu tesisat kurulmuştur. Kampta çocuklara pratik bilgiler öğretilecektir.
Yeni 10 kuruşluklar tedavüle çıkarıldı
Snrı renkte olan yeni 10 kuruşluklar dünde nitibaren tedavüle çıkarılmıştır
Yeni 10 kurulardan tedarik etmek Istlyenler dün Merkez'inak üzere bugün Bursaya gt-bankası veznelerinden istedik- diyor Maçlar Pınarbaşı ve Acar lerl miktarda 10 kuruşluk al- kulüpleriyle bu akşanı ve yanlışlardır. | mı yapılacaktır.
Bakırköy istiklâl Gençlik kulübü futbol takımı Bursaya gidiyor
Bakırköy İstiklâl Gençlik ku-jlübü futbol takımı İki maç y.»p-
Sahife 4
A K $ A M
2 Temmuz 194!)
Istanbulda opera
Kıymetli bir eser
temsilleri
Cumhuriyet devri çalışmalarının musiki sahasında memlekete kazandırdığı cn genç müessseselerden biri şüphe yok kİ «Opera» dır. Devlet konservatuarının 1936 dan beri bu yolda sistemli çalışmalar neticesinde yetiştirdiği elemanlar bir kaç yıl İçind" başkent Operacının repertuarına on kadar eser kazandırdı. Ayrıca, hazırlanma kta olan eserler de günden güne çoğalmaktadır. Bu eserlerin yalnız Ankarada seyredilerek başka şehir terimizde şimdiye kadar nadiren gösterilebilmiş olması mühim bir ihmal eseri gibi görünüyordu. Halbuki gerek İşin başında bulunanlar. gerekse tstunbulun musiki meraklıları aynı temsillerin Istanbulda da sik sık tekrarlanmasını öteden, beri istediklerini biliyoruz. İstanbul gazetelerinde bu arzuyu aksettiren bir çok yazılar çıkmıştır. Esasen biricik Opera teşekkülümüzün ayakta durabilmesi de «iki üç şehlre birden yardım etmeslle» mümkün, olabileceği her yerdeki emsale nazaran şimdiden tahmin edilebilir.
Memnuniyetle haber aldık ki şimdiye kadar temenni safhasında kalan bir proje bu yıldan itibaren yürürlüğe girmektedir: yatıl Operamız temmuzun altısından itibaren Istan-bulda ilk bir aylık temsillerine bağlıyacaktır. Şu operalar oynanacaktır: Karmen, Sevil
Berberi, Bohem, Butterlly. Bu temsilleri Ankarada seyrettiğimiz İçLn İstanbullu meraklıların Açık Hava Tiyatrosunda İstifadeli saatler geçirebileceklerini güvenle söyleyebiliriz. Rağbetin fazlalığı yalnız genç artistlerimizi teşvik etmekle kal-mıyacak, aynı zamanda gelecek temsillerin daha geniş tutulmasını da temin ettirecektir.
Hayli masraflı olan bu sahne kolunun yaşaması ve ilerlemesi en başta münevver halkın alâ-1 ka derecesine bağlıdır. Yalnız bir lira vermekle bile temsilleri seyretmeye imkân varmış; teşkilâtın bu derecesini şehir halkının aynı mukabil anlayışla karşılayacağından eminiz. Heyet 130 kişilik bir kadro İle (yani sahne ve orkestra birlikleri halinde) buraya geldiğine göre, gösterilecek alâkanın fazla olmasını temenni etmek ayrıca zaruri oluyor.
Maziye bakacak olursak Opera seyretmek merakının tstan-bulda tanzimâta kadar çıktığını görürüz. (1845). Naum Tiyatrosu sarayın ni2ddi himayesi altında olarak o tarihlerdg Bcyoğlunda opera temsillerine başlamış t l Yabancı heyetler gelip kendi dillerinde oynarlardı. Bu faaliyet bolluk şartları içinde 11870 Beyoğlu yangınında Tiyatro son bir defa! daha yanın caya kadarı devam' etti; temsiller sarayın sahnesinde de aynen tekrar olunurdu. Abdülâziz İsraf oluyor diye alelade masraf vesileleri arasında bu kültür konusunu da durdurdu. Son zamanlarda yeril operet temsilleri için izin çıktıysa da. ciddi eserler verilememek yüzünden bir netice hasıl olmadı Abdulhamit, sarayda, gösteriş için ecnebilerle ve yabancı dillerde temsiller yaptırırdı; fakat hazırlık, ciddiyet gözetilmiyordu. Beyoğlu -na gelen heyetlerde ise tabla-tiyle ticaret zihniyeti hâkmldl. MUli bir operaya bu yoldan gidilmesine imkân yoktu.
Meşrutiyet, inkılâp ve arka arkaya gelen harb hareketleri eski devlet merkezin! bu yolu
kendi operalarını çoktan çalıştırmaya başlamışlardı... Alay köşkünde bir «Opera Cemiyeti» kurduğumuz zaman derhal temsillere başlamak İddiasında bulunduğumuz sanılarak alaylı tenkldlere bile uğratılmıştık; halbuki maksadımız konunun propagandasın/ yapmak, ses ve koro konserleriyle İmkânın kısmi örneklerini göstermek arzusundan İbaretti... Bu safha da kapandı. Nihayet devlet İşe el koyup iyi temenniler! dinlemeye karar verdi; Devlet konservatuarının opera sınıflarile o sınıfların şimdiki İlk müspet adımları İşte o tedbirli hareketten doğdu.
Şimdi sıra münevver halkın anlayışla alâka gösterip göste-remiyeceğlni anlamaya gelmiştir. Bu alâka umduğumuz gibi geniş ölçüde ve sürekli olursa hareketin ilerisi parlak olur. ■Böyle şeylerin şimdi sırası değildir» gibi âmiyane iddialarla konuya arka çevirmek gülünç olur; slnemalartn dolup boşaldığı bir şehirde Opera gibi milli blir kültür, müesseseslnin boş salonlu kalması nihayet bir kültür takdirsizi iğini ifade edebilir ki, sanatkâr ruhlu koca îstanbuldan böyle bir takdir-slzllğl ummak bile yürekler acısı olur. Artist çocuklarımız Ankaradan buraya kıdemi erile mütenasip tevazulan, fakat aynı zamanda İstanbulun melo-manlarına karşı olan gönülleri kadar geniş ltimatlarlle geliyorlar. Çok İyi de hazırlanmışlardır. Görecekleri teşviklere lâyık değerde olacak şekilde çalıştılar. Onları mânen mesut etmelerini halktan olduğu kadar matbuattan da bekleriz.
Ben bu satırları her hangi bir direktife- binaen yazmadım. Konunun eski bir muhibbi olmak. samimi bir alâka He kalemimi şu satırları karalamaya şevketti. Opera konusunda türlü sebeplerle çok yaya kalmış bir durumda bulunduğumuz İçin, tek müesscsemlzl bir an önce genç emsalinin olsun üzerine çıkarmak zorundayız; bunun aynı zamanda mili! bir kültür dâvası sayılacağını u-nutmıyahm.
Mahmut R. GAZİMİHÂL
Türkiye maden suları
ve kaplıcaları
Emekli Sandığı
Resmî Gazetede çıkan kanunu aynen neşrediyoruz
[Dünkü nüshadan mabat] ölüm tarihinde çalışmağa mâni ve tedavisi imkânsız hastalık veya malûllük sebepleriyle muhtaç oldukları sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla anlaşılan erkek çocuklara da yaş kaydı aranmaksızın toptan ödeme yapılır.
Ancak gerek bunların, gerek muhtaç ana. baba, koca ile kız çocuğun müstahak sayabilmesi için ölüm tarihinden itibaren en çok 3 ay İçinde yazı lîe Sandığa müracaat olunması şarttır
Mndde 85 — ölüm tarihinde dul karı gebe İse gebelik dul1 kan tarafından ölüm tarihinden itibaren en çok 8 ay İçinde yazı İle Sandığa bildirilmek şarUyle doğacak çocuk İçin de toptan ödeme tahakkuk ettirilerek Sandıkta saklı tutulur ve doğumda genel hükümlere göre ödenir.
Doğum olmaz veya çocuk ölü doğarsa, bu para. 68 ine! madde hükümlerine »öre gerekiyorsa diğerlerinin hisselerine eklenir.
Madde 86 — ölümlerinde aylığa veya toptan ödemeye müstahak dul ve yetim bırakmı-yanlaruı kesenekleri Sandığa kalır.
YİRMİ ÜÇÜNCÜ KISIM Emekli kesene İçlerinin çeri verilmesi
Madde 87 — Aşağıda yazılı sebeplerle, emeklilik hakkı tanınan vaztfe! erden ayni anların, Sandıkla ilgileri kesilir ve o tarihe kadar aylık ve ücretlerinden kesilerek sandıkta birikmiş kesenekleri (34 ve 38 İnci maddelerde yazılı yüzde 10 larm kesenek itibar edilen kısımları dahil) faizsiz olarak kendilerine ödenir
a) İstifa edenler;
b) istifa etmiş sayılanlar;
c) Emeklilik hakkı tanınmı-yan kadrolara nakli suretiyle tâyin edilenler;
ç) Milletvekilliğine seçilenler;
d) Belediye başkanlığından veya 11 daimi komisyonu üyeliğinden 39 uncu maddenin (b) fıkrasında yazılı duruma girmeden ayrılanlardan emeklilik hnkkı tanınan bir vazifeye tâyin edilmemiş veya 40 inci maddede yazılı vaş hadleri sebebiyle tâyin edilmemiş olanlar;
e) İdareten veya cezaen vazifelerine son verilenler;
f) Asillikleri tasdik olunmıya-rak vazifelerine son verilen stajyerler ve adaylar.
g> Bakanlık emrine alınanlardan. kurumlarca teklif edilen eski vazifelerine eşit veya bir aşağı derecedeki emeklilik hakkı tanınan vazifeleri kabul etmemek suretiyle ilgisi kesilerek aylıksız duruma geçenler;
h) Emeklilik hakkını düşür-mlyen hürriyeti tahdit edici ceza ile hükümlü bulunanlar (Cezaları tecil edilenler hariç);
l) Kadro yüzünden açıkta kalanlardan aylıksız veya ücretsiz duruma girenler;
J) Kadroları kur uml arınca geçici hale getirilenler;
k) 92 nel madde gereğince emeklilik hakkı düşen iştirakçiler;
1> Milli Savunma Bakanlığının harb okullarındaki öğrencilerden okullarım tamamlıya-mıyarak aynlanlar. (Yalnız öğrenci aylıklarından kesilen miktarlar); .
m) Muvazzaflık hizmetin! kısa veya tam olarak yapmak üzere vazifeleri Ue ilgUeri kesilmek suretiyle silâh altona a-Jrnan iştirakçilerle, seferberlik, talim veya manevra için er o-larak silâh altına alınan ve vazifeleri İle ilgileri kesilen hizmetliler;
Bu maddede yazdı olanlardan fiili hizmet müddetleri İle fiili hizmet zamlın 5 yılı doldurmamış bulunanlara bir şey verilmez. Ancak tekrar İştirakçi olanların baklan devam eder,
> Madde M - &ı ad maddenin ta, b, e, ç, d, e, g. h; i; j; J'm) fıkralarında yazdı olanlardan fiili hizmet müddetleri 25 ''yıl ve daha fazla bulunanların I aryıhşlannda kesenekleri geri ' verilmez
| YİRMİ DÖRDÜNCÜ KISIM
Madde «9 — Emekli âdi malûllük veya vazife malullüğü
aylığı İlk defa bağlananlardan bağlanma sırasında ve bağlanmaya esas fijji hizmet müddetleri 30 yılı doldurmuş bulunanlara (Emekli İkramiyesi) ■-dı İle bu aylıklarına «aas tutulan vutfe ayık veya Ücretleri tulan vaıife aylık veya ücretleri denk.
Fiili hizmet müddetleri 30 ydı doldurmuş bulunanlardan vazifede veya açıkta iken ölenlerin ikramiyeleri 58 inci maddedeki esas ve nispetlere göre aylığa müstahak dul ve yetimlerine ve artarsa bu da yine ayni nispetlere göre bunlara ödenir.
Emekli İkramiyeleri ödendikçe yazı İle İstenilmesi üzerine en çok a ay içinde faturası karşılığında kurumlarca Sandığa ödenir.
Sandıkça tahakkuk ettirilmiş emekli İkramiyelerini almadan ölenlerin ikramiyeleri vârislerine ödenir
Madde 90 — Evlenme sebebiyle aylığı kesilen kız çocuklarla, evlenen dul karıya (Evlenme ikramiyesi) adı ile ve bir defa İçin almakta oldukları dul ve yetim aylıklarının iki yıllığı ödenir.
YİRMİ BEŞİNCİ KISIM Aylıkların başlangıcı Madde 91 — Bu kanuna göre bağlanan, aylıklardan:
a) Emekli aylığı;
1 — 42 ncl maddede yazılı o-lanlar İçin o maddede yazılı olduğu gibi yası ile istedikleri tarihleri;
H —. Emeklilin hakkı tanınan bir vazifede İken emekliliğe ayrılmalarım iştlyenler için yazı ile yapacakları İsteklerinin yetkili makamlarca tasdik edildiğinin yine yazı ile kendilerine bildirilmesinden İtibaren vazifelerinden oyulanların ayrıldıkları tarihleri (Bunların en çok bir ay içinde vazifelerinden ayrılmaları mecburidir);
HI — Emekhllğe aynime İsteklerinin kabul edildiği yetkili makamlarca yazı İle kendilerine bildirilmezse İsteklerini yaptıkları tarihlerden İtibaren, bir aydan evvel ulmamak üzere vazifelerini terkettikleri tarihleri:
TV — Re'sen emekliye ayn-Janlardan:
1. Yaş haddi dolayısıyla ay-rılanlar İçin bu hadleri doldurdukları tarihleri veya uzatılmış İse uzatılan müddetlerin bitimi tarihlerini;
2. Hüküm fie aynıaniar için hükmün kesinleştiği tarihleri;
3. Yetkili makamlarca emekliye sevkedilenlerin vazifelerine soıı verilme tarihleri;
4. Geri kalanlar için emekliye ayrılmalarının burumlarınca tasdiki tarihlerini;
b) Âdi malullük veya vazife malûllüğü aylıkları, buna ait raporların sağlık kurulunca tasdik edildiği tarihleri ve bunlardan vazife aylık veya ücretleri daha evvel kesilmiş bulunanların kesilme tarihlerini:
ci Dul ve yetim aylıkları ilgili maddelerde ayrıca belirtilenler hariç olmak, üzere- olum tarihlerini;
takibeden ay başlarından başlar.
la) Fıkrasının 'IV) ucu bendi ile (b> fıkrasında yazılı başlama tarihlerinden sonra lıer ne sebeple olursa olsun kurumlanınca vazifeler; ile İlgilen ke-sllmiyerek aylık veya ücretleri ödenenlerin bu suretle gecen müddetleri fiilî iıismel müddeti sayılmaz ve bunlar İçin kesenek ve karşılıkları alınmış ise geri verilir.
Şu kadar kİ bağlanan aylıklar vazifelerinden ayrılarak vazife aylığı veya ücretlerinin kesildiği tarihleri Hüdlıeuen ay başlarına kadar ödenmez
YİRMİ ALTINCI KISIM
Emeklilik haklarmu düşmesini ve bağlanan aylıkların devamlı olarak kesitmesini gerektiren sebepler
Madde #2 — İştirakçilerden: aı Kasta maknın olnuyan veya tahrik neticesi vukua gelen fiiller hariç olmak üzere 1 yıldan fazla ağır hupls veya 5 yıldan fazla hapla cezaları ile yahul hırsızlık, emniyeti suiistimal. sahtekârlık, dolandırıcılık. yalan yere şahitlik, yalan yere yemin, cürüm uydurma, iftira. irtikâp, rüşvet, zimmet ve (Arkası var)
Bu'sa uztrıudeu kapın a rar a
Türkiyede 500 şifalı kaynak vardır, Bursa havalisindeki kaplıcalar
Milli kütüphanemize çok faydalı eserler hediye etmiş olsı Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü profesörlerinden Dr. Kerin Ömer Çağlar'ın yeni bir kaç e-serl çıkmıştır. Bunlar İki ciltten mürekkep «Türkiye maden sulan ve kaplıcaları»; bir de «Suyun mihi hayatımız üzerinde tc sirleri» dlr,
Bundan eve) sıraslle Haymana kaplıcası, Ankara çevresi suları üzerinde araştırmalar, havza kaplıcaları ve içme sulan. Anadolu şartlarına göre su ve toprak münasebetlerinin araştırılması. Kızılca Hamam kaplıcaları ve sulan üzerinde bir etüd, Fillstlnde sulama sistemleri gibi her biri ciddi tetkik mahsulü ve çok faydalı eserler neşretmiş olan sayın profesör yeni eserlerinde de pek esaslı mevzulara dokunmaktadır.
«Türklyede maden suları ve kaplıcaları» büyük bir boşluğu dolduruyor. Müellif ön sözde diyor ki:
«Yurdumuz maden suyu ve kaplıca bakımından dünyanın en zengin yerlerinden biridir. Tahminlere göre bizde maden suyu, kaplıca. İçme ve çamur o-larak en az 500 şifalı kaynak vardır. Sularımız arasında şifa hassaları dolayısiyle- tarih boyunca ün kazanmış ve dünyaca şöhrete kavuşmuş olanlar çoktur. Anadolunun insanlarına binlerce yıldan beri şifa kaynağı plan sularımızın çoğunda ras-lanan tesisler bu eski devirleri muhteşem âbideler hakkında temsil etmektedir.
Tıb. mineral sulan ötedenberl bir çok hastalıkların tedavisinde kullanmıştır. Bu sular, bugün de bütün dünyada değen! bir şifa vasıtası telâkki edilmek tedlr. Fizik ve kimyanın zamanımızda ulaştıkları İlerleme sayesinde şimdi maden sularının neden ötürü hastalıkları gideren ve sağlığı koruyan birer müessir olduklarını daha İyi anlıyoruz.
Maden sularının taşıdıkları ekonomik önem de büyüktür. (Tabiatın büyük bir nLmet! olan
Beş defa intihar teşebbüsü! Vancouver 1 (AP) — Mahalli polis tarafından bildirildiği- __________________________________
ne göre, hayatından bıkmış o- t,u sular pek değerli bir gelir lan 54 yaşında bir Çinli, kaynağı da sayılırlar, çünkü mineral sular devletler için özel bir politika konusu olan turizmi» temel direklerinden biridir. Harb sonrası dünyasında güzel tabiat varlıkları, tarihi eserleri ve şifalı suları İle, Türklyemlz, dünya turizmi İçinde önemli bir mevki kazanmıya namzettir.
şifalı sularımızın gerek memleket sağlığı ve gerekse uluslar arası turizm bakımından lâyık oldukları mevkii kazanabilmeleri İçin hakiki değerlerinin ortaya konması lâzımdırJTalbuki bu gün elde mevcut dokümanlara bakılınca Türkiye şifa kaynaklarından pek azının tetkik edilmiş olduğu görülür. Bazı sularımız hakkında yapılmış olan kimya analizleri bu suların asıl kıymetlerini ortaya koyamamaktadır. çünkü bu tahlillerde maden sularının bilhassa şifa □-zeiliğlnl veren maddeler araştırılmadığı gibi bunların «Balne-
defa İntihar teşebbüsünde bulunmuş olmakla beraber ölme-mlştlr.
Sözü geçen Çinli; iki kendisini kaynar su İle haklamağa çalışmış, bir defa demir çubuk Ue başına yurmuş. kendisini ağır bir çekiçle dövmüş ve nihayet başını kesmeğe kalkışmıştır.
Hâlen hastanede olan Çinlinin sıhhi durumu ağırdır.
defa
Rumelihisarı servise girdi
Denizyolları İdaresinin şehir hatlarında çalıştırmak üzere ısmarlayıp gellrttığl gemilerden «Rumelihisarı* bir müddetlen beri havuzda sefere hazuianı-yordu. öğrendiğimize göre geminin her İşi bitirilmiş ve «Ru-nıelihasarı. şehir hatlarında servise girmiştir.
ologie» denen ve suların tıbsal ve kimyasal hususiyetlerini tetkik eden «bilim» esaslarına uygun raporları da düzenlenmemiştir.
■ Türk halkının kaplıca ve İçmelere gösterdiği geniş alâka ve şifa tesirlerine karşı beslediği derin inan, binlerce yıllık bir geleneğe dayandığı halde Atatürk, Yalova kaplıcalarını modern bir şifa yuvası Haline getirme emrini verinceye kadar, Balneologle bilgisi, yurdumuzda lâyık olduğu önemi kazanamamıştır.
Yalova kaplıcaları İle birlikte memleket şifa kaynaklarında bir İmar devri başlamış sayıla-' bilir. Bir çok belediyeler, özel muhasebe İdareleri ve hattâ bu maksatla kurulmuş şirketler, sağlık membalannuzda tesisler 1 vücude getirmişlerdir. Ancak Yalova örneğine rağmen bu müesseselerin çoğunda yine suların taşıdıkları şifa maddelerinin hususiyetleri tetkik edilmemiş, yapılan İnşaatta da bittabi maksada tam bir uygunluk temin edilememiştir.
Halbuki bir sudan hakklyle faydalanmak İçin onun esas vasıflarını bilmek lâzımdır. Bunun İçin bizde de. İleri bütün memleketlerin örneklerine uyularak şifa kaynaklarım ciddi tetkiklerden geçirmek gerekmek tedlr. Bu Işjn, bu zamana kadar gecikmesinin başlıca sebebi dâvanın esas itibariyle sahipsiz kalmasıdır. Şimdi durumu dii-. zelmlş telâkki etmek mümkündür. Çünkü
' kaplıcalar konusunu bir taraf-; tan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, diğer taraftan Ma-. den Tetkik ve Arama Enstitüsü ele almış bulunmaktadır. Sağlık ' Bakanlığı, birinci on yılhk milli sağlık plânında yer alan maden , sulan ve kapaçalarımızdan halkın bilgili bir şekilde faydalan-. ması sebeplerin! hazırlamakta.
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü de bu suların kimyasal ve , tıpsal özelliklerini ortaya koya-ı cali beş yıllık bir plân üzerinde çalışmaktadır»
Bursa havalisi
Eser Bursa ilinin kaplıca ve
■ maden sulan itibariyle yurdun
■ en zengin yerlerinden biri oldu-
ğunu, kaydediyor ve mevcut suların analiz raporlarını neşrediyor. Bursada Çekirge bölgesin de birçok kaynak vardır. Bunların en önemlisi Vakıfbahçe kaynağıdır. Bundan başka Horhor, Ilavuzlupark, Garlpleraltı. Cin Hamamı ve Küplüce kaynaklan vardır.
tklncl havza Bursa - Mudanya yolunun İki taralındadır ve Bademli Bahçe bölgesi diye mâruftur. En mühimleri Kükürtlü, Kaynarca. Yeni Kaplıca ve Kara Mustafadır.
üçüncü havza Armutludadır. Armutlu Gemlik körfezinin kuzey kenarında ve Bos burun ü-zerindedir. Kaplıcalar denizden 5 kilometre İçeride, etrafı dağlık ve ormanlık olan bir boğaz İçindedir. Burada sıcaklığı 50 -70 arasında değişen 50 kadar kaynak vardır.
Dördüncü havza tnegölün 27 kilometre güneyinde Oylat kaplıcasıdır. Pek eski devirden beri şifa hassası tanınmış olan bu kaplıcanın suyu boldıır. Burada geniş kaplıca tesisatı vücuda getirmek mümkündür.
Yine hu civarda, tnegölün 11 kilometre güney doğusunda Çitll maden suyu vardır. Bir zamanlar bu su her tarafta bulunurken şimdi înegölde bile tedarik etmeğe imkân yoktur. Bu su mide, karaciğer, idrar yolu hastalıkları, safra ve böbrek taşları, kum. artirizm İçin pek İyidir.
Gemlik kasabasının 10 dakika I güneyinde 'ümurbey yolu üzeni aden^şul ar ıveı Gemllk’ln 15 kilometre
güney doğusunda Adliye köyün de kaplıca ve İçme vardır. Adliye köyü İçmeleri geriden bir buçuk kilometre uzakta bir dere İçindedir. 1942 de vuku bulan bir kayma neticesinde İçme sujan çoğalmıştır. İki kaynağın suyu acı müshil sular grupun-dandır. İçmeler, coğrafi durumları ve su miktarları bakımından ancak mahalli önemi haizdir.
Balıkesir. İzmir havalisi, Çanakkale, İlıca ve İçmelerinden başka bir yazıda bahsedeceğiz.
Created by free version of 2PDF
Kadıköy öğretmenler yardımlaşma derne-I ğinin toplantısı
Kadıköy öğretmenler Yardımlaşma Derneğinden: Derneğimi?, genel kurulu olağanüstü olarak 5/VTI MS «ah günü saat 18 de Kadıköy Hnlkevlnde toplanacaktır.
Sıhhat bakanı Berean bu hu-
B1R HÂDİSE VAR!
Oylan kaplıcasının içi
Çıktı. Meraklı eğlenceli ve faydalı bir eserdir. Beğen-mıyenieıln t araları geril verilir.
Yeni seri 1 numaradan
îngilterede sıcak dal ga.il
Londra 1 (AA.) — Dört günden beri devam eden sıcak dal-açmaktan mütemadiyen alıkoy-j gası neticesinde İngiliz başken-du. Nihayet, menfî görüşlüler. ti susuz kalmak tehlikesi kar-(Türk dili operaya uymaz; o- şısındadır. peradan evvel operet İster; eleman yetiştiremeyiz; milli eser-'susta Avam Kamarasında bele İşe başlamalı...) gibi türlü yana tta bulunarak halkın bu iddialarla temennileri her Tır- kıymetli nıayiden tasarruf yap-talta baltalıyorlardı. Halbuki ( masını sağlamak üzere tcdblr-tlyatrodan sonra opera İşine 1er almak lâzım geldiğini bll-başlamamız zamanı çoktan ge-[ dlrmlştlr. Londrada sıcaklık Mp çatmıştı. Balkan merkezler! »ant 18 da 26 derece İdi.
Gündem: 1i Y>pı Kooperatifi teşkili ve Derneğin öğretmenler birliğinde tensibi hususlarını sağlamak üzere tüzükte değişiklikler yapmak. 3) Dilekler. Üyelerin belli saatte gelmeleri rica olunur.
f Tarf/rten Sabiteler |
Yüz beş sene evvel Sarayburnundan Orta köye kadar bir gezinti
Pâkistan -Efganistan
Avam Kamarasında bir soru
il ALÜK
ŞEHSUVABOĞU)
Beşiktaş sarayının II. Bay elit devrinden başlayan eski blr tarihi vardır. (•] Muhtelif devirlerde Oşmanlı Padişahları yeni İlâvelerle bu sarayı genişletmişlerdi.
I. Ahmedln emriyle Beşiktaşla Kara abalı arasındaki saha da doldurulmuş ve burası Dolmabahçe adıyla Padişah hûdikâlan arasına kadim işti
Bilhassa IV. Mehmedin, m. Ahmedln ve in. Selimin rağbet ettikleri Beşiktaş sarayı İle. Dolmabahçe kasrı 19. asırda ve H. Mahmut zamanında blr kaç defa esaslı tamirler gördü. Bu devirde saray, bugünkü Kaymakamlık binasından Dolmabahçe saat kulesine kadar muhtelif kâgir, ahşap yeni kasırlar, daireler, bahçeler halinde uzanıyordu.
Abdiilmecit tahta çıktıktan on beş sene sonra eski Beşiktaş sarayını yıktırarak yerine bugünkü kagir sarayı inşa ettirdi. Dolmabahçe sarayının inşasından sonra Osmanlı Padişahları artık Topkapıyı tamamen ter-kederek bu sarayı kendilerine resmi ikametgâh yapmışlardır.
Kının harbinden sonra biten yeni sarayda bir çok kabuller yapılmış, şartsa ait eserler yazan yabancılar be saraydan sık sık bahsetmişlerdir. Bir Fransız muharrir Dolmabahçe sarayını mimari bakımından tetkik ve tenkid ederek şunları yazıyor: (Yeni sarayı aşın bir şekilde methetmek istemem. On dokuzuncu asır henüz mimarisini bulmuş değildir. Bu mimariye ancak şimendifer garlarında ve beynelmilel sergi saraylarında Taslayabiliyoruz Bu biçimdeki mimariyi pek krbul etmek İstemiyorum.
Yeni saray bir Ermeni mimar taralından yapılmıştır. Bugün İnşa edilen her yapı gibi o da muğlaktır. Eskinin bütün sistemleri bunun İçinde yer alır, burada her şey aşın blr lüks ve muazzam blr hercümerc içinde-: dlr Mimari tarz birbirine girift olmuştur.
Binanın dışarıdan umumi manzarası oldukça sadedir. Blr bakışta hepsini kavramak mümkündür. Esas kısmın yanlarında iki uzun daire halinde alçak kanatlar uzanır. Bu iki kanat hazan lyoniyen, bazaıı dori.it tarzında kolonlar süslenmiştir. Kanatlar birbirlerine tara-çalar, galerilerle bağlanır. Sarayın cephe tezyinatını da işlenmiş dallar ve çiçekler teşkil etmektedir Fakat bütün bunlar geçip gidiyor, asıl eksik olan şey ilk fikir ve esas nlândır.
Saray Marmarada Prens adalarındaki ocaklardan çıkarılan maviye kaçan blr beyaz mermerle yapılmıştır Binanın İçi Avrupa lüksünün bütün dekoratif şa'şaalarlyle doludur. Odalar dizi halinde birbirini takibeder Her daire geniş b'r koridora açılır.
Muhtelif kılıklara sokulabilecek olan bu kadar dar blr mevzu içinde yeknasaklıgı bertaraf etmek İçin büyük blr sanal inceliği lâzımdır Mevzularda blr yenilik yoktur, teferruatta bek-ienilmlyen şeyler yoktur. Fırça
. >wuuiimiiii. clcjiui, cı uıııııuaiB
da.beJ.rtnln naLt.aj pSzelUttae v„kl.|iy, tlhrlk b(ujla.
Sanatkâr, Tüıklere, Fransız sanatının İhtişamı hakkında yüksek bir fikir verecek şekilde çalışmış ve muvaffak olmuştur.
Istanbulda bu sarayın hususiyetleri arasında ilstü kırının camla kaplı bir kubbeli salonun ismi çok İşitilir. Bu salonda tepeden gelen ışık, operanın Cehennemi temsil eden beşinci sahnelerinden birinde görüldüğü gibi kırmızlara boğulmuş yangın ışıkları saçar.
Ben bu salona. Padişahın hamam dairesini tercih ederim, burası Mısır somakisinden yapılmıştır. Üstü blhûrlarla kaplıdır. Gayet güzel ve hoş bir görünüştedir.)
Dolmabahçe sarayının Fran-sadan getirtilmiş möblelerlnden, çini vazolarından kristal avizelerinden. gümüş şamdanlarından, Venedik aynalarından, güzel saatlerinden ve diğer çeşitli nefis eşyasından başka resim kolekslynlan da meşhurdur.
Sarayın resim bakımından zengin bir hale gelmesini Ab-dülâziz temin etmişti. Resim meraklısı olaıı Padişah saraya getirttiği garplı sanatkârlara muhtelif mevzularda tablolar yaptırtmıştır, Avrupa seyahatinde de bir çoh tanınmış ressamın eserlerini satın almıştı.
Dolmabahçe sarayında Ayva-zofjski. Boulanger G^rome, Pro-mentin. Bercher ve Poslnl gibi sanatkârların İmzalarını taşıyan tablolar vardır,
II. Abdülhamldln ressamı İtal-yalı Zanaro’nun da bir çok e-serlerl Dolmabahçe sarayında bulunmaktadır.
Devletin sıknt'lı zamanlarında beş milyon altın liraya çıkan Dolmabahçe sarayı İçin AbdUJ-meclt (Pek tekellüflü oldu. Daha sadece olabilirdi) demiş, fakat Fethi paşa He Kaplanı Derya Halli paşa 'Efendimize göre bu blrşey değil) cevabını vermişlerdir. Padişah onları (Yok yok. ziyadece olduğuna benim de kalbim şehadel etü> diye susturmuştu.
Dolmabahçe sarayını yaptıran Abdiilmecit 1851 senesi haziranının 25. günü bu sarayda ölmüştü. Yeni Padişah Abdül-ftziz de Dolmabahçe sarayında oturmuş ve on beş senelik saltanat devresi sonunda 187(1 ma-, yısının. 31. günü bazı vükelâ ve askerler tarafından tahttan indirilmiş, evvelâ Topkapıya, sonra Fer İyeye naklet lunmuştu.
Genç Türklerln büyiik bir ümitle Lahta çıkardıkları V.| Murat Dolmabahçe sarayında rahatsızlanmış ve burada am-| casımn, babasının yattıkları! odada buhranlı günler geçir*| mlştlr.
Şevkefza Valde sultan oğlunun hastalığını saklamak endi-' şeşi çinde vezirlerle görüşmeler yapmış, haremde türlü İlâçlarla, nefeslerle Sultan Muradın iyileştirilmesine çalışmıştı.
Dolmabahçenln Veliaht dairesinde bütün hâdiseleri büyük I, bir dikkatle lak)beden Velihal Abılıilhamit efendi, el altından
Londra 1 (AA.) — Avam Kamarasında saylav Prlce. Alga-nistanla Pâkistan arasında çıkan toprak ihtilâfında Afga-nlstanın gitgide artan düşmanlık hareketi gösterdiğini söyll-yerek, silâhlı bir tecavüz takdirinde Pâklstamn İnglltereye güvenebileceğine dair bu memlekete teminat verilip verilmediğini dominyonlar bakanı Noel Baiçerden sormuştur,
Noel Baker şu cevabı vermiştir
«Hudut topraklarının durumu hakkında İki hükümet arasındaki ihtilâfı İngiliz hükümeti büyük bir teessüfle müşahede etmektedir. Bu toprakların durumu milletlerarası bir komite tarafından tâyin edilmiş olduğu İçin değiştirilemez. İngiliz hükümeti bu hususta Pâkistan hükümetiyle sıkı bir temas halindedir. Ve İhtilâfın barış yolu ile halledilebileceği kanaatindedir.
Afganlstanın Pâklstana karşı silâhlı bir tecavüzde bulunabileceği meselesine gelince, buna İmkân yoktur. Çünkü Afganistan Birleşmiş Milletler üyesidir.
Kuşbakışı
Dertsiz bir adam!
Geçen gün dertsiz bir İnsanla görüştüm... Hiç bir şeyden şikâyeti olmıyan. yaşamayı pek tatlı bulan bir adam... Bu adam zengin değildir, bir müessesede orta derecede memurdur. Fakat. buna rağmen, geçim hususunda hiç sıkıntı çekmiyor, istikbalinden emindir; tekaüt olduğu zamaıı idaresini temin edecek
dar para geçeceğlnt biliyor. Bir gün gözünü kapayacak olsa kamı, çocukları sefalet çek-miyecekler, kimseye muhtaç olmadan geçinebilecek kadar para bulacaklardır...
yarın eline ka-
Bu orta derecede memurun güze) bir evi; biri kendisinin, difteri çocuklarının iki otomobili vardır. Haftada İki defa tiyatroya, iki defa sinemaya giderler, evlerinde sık sık misafir kabul ederler Yemekleri kalori ve lezzet bakımından mükemmeldir Kendilerini hiç bir şeyden mahrum etmezler, meyvayı çok sevdikleri İçin bol bot meyva yerler.
de Taslanmamaklütlır Padişahın hususi dairelerinde
45000 dâva var!
Kaçakçıların devlet ormanlarında faaliyeti
Koruma teşkilâtı pek zayıf!
———I Yazan : Cemaleddin Bildik
I. .l-----------:------:----------- .
Tekzip yerine mahallinde tetkik ve yazarla temas her resmî dairenin tutacağı yol olmalıdır — Hakikatleri masa başında örtmeğe çalışmak marifet değildir, hakiketler içinde hakikatler aramalıdır! — Sarıyerde taş ve kireç ocakları — «lstanbulu çirkinleştirenlerle mücadele cemiyeti» lâzım! — Köylü niçin orman yakar?
Kıbrıslı öğretmenler geliyorlar
Öğretmenler Yardım Cemiyeti yaz aylarında faaliyetini arttırmıştır. Başka vilâyetlerdeki öğretmenlerle temaslar tesis edildiği gibi komşu memleketler öğrenmenlerlyle de muhabereler başlamıştır.
| Geçen yıl İstanbul öğretmenlerinden blr grup Kıbrıs adasını ziyaret etmişti Kıbrıslı öğretmenlerden 108 kişilik blr grup bu ziyareti inde İçin önümüzdeki hafta şehrimize gele-çeklerdir.
Misafirleri. öğretmenler aftır-Iiyacaklardır. Btı münasebetle 9 temmuzda bütün öğretmenlerin İştirakiyle Polonez köyüne blr gezinti terilbedllmlştir.
önümüzdeki ayda gece vapur gezintileri yapılacaktır.
Etrafımızın bin bir sıkıntı içinde insanlarla dolu olduğu şu zamanda dertsiz bir baş bulunacağına inanmak bir parça güçtür. Bilhassa orta derecede bir memurun geçim sıkıntısı çekmemesi, güzel bir ev. İki otomobil sahibi, istikbalden emin olması aklın kolay kolay kabul edemiyeceğl şeylerdir. Fakat söylediğim hakikattir, bu vaziyette dertsiz bir değil, milyonlarca İnsan vardır. Yalnız bunlar bizim eski dünyada değil. Amerikanadır... Amerikalıların. hepsinin demlyellm. fakat yüzde doksanının hiç bir derdi yoktur. Bunlar büLün İhtiyaçlarını pek güzel tatmin ediyorlar. Yaşayışları hemen hemen bir seviyeye getirilmiştir.
Sebze ve meyva kâr hadleri
Belediyenin mevva ve sebzeler İçin tesblt ettiği kâr haddi dünden İtibaren tatbik edilmeye başlanmıştır. Bu kâr haddi, bütün masraflar dahil, seyyar satıcılar için yüzde 25, dükkânlar İçin de yüzde 30 dur.
25 kuruşa kadar olan meyva ve sebzeler İçin kâr haddi kilo başına, seyyar satıcılarda fi ve dükkânlarda 7,5 kuruş olarak tesblt edilmiştir.
Görüştüğüm Amerikalı lan anlattı:
■— Nevyork civarında beş odalı, bahçeli güzel bir evim var. Bu evi on beş sene evvel bir şirket yaptırdı. Her ay bu şirkete muayyen bir para ödüyorum. Taksit, beş sene bitecek, ev tamamen olacaktır. Evim pek İyi edilmiştir. Mobilyeler taksitle alınmış, paraları çoktan ödenmşltir. İki çocuğum var Bunlar tahsillerini bitirmek üzeredirler, yakında hayata atılacaklar. Karım hayır İşlerde meşgul olur.
ŞUD-
cl varında
sonra benim tefriş tabii
Sarıyerde Çırçır suyu önündeki yoldan atlılarla yayaların Devlet ormanlarından kestikler) yük yük odunları nasıl kaçırdıklarını anlatmış. Hünkâr suyu yolu kenarında da, koruluğu tahrip eden büyük blr taş ocağının açılmasına alâkadarların nasıl İzin verebildiklerini yazmıştım.
Orman gene) müdürlüğü bu defa gayet güzel blr yol tutarak hakikatin tekzibi cihetine gitmemiş, İstanbul mıntakası orman baş müfettişi Halil Er-kuVu. benlinle temasa memur etmiştir. Gayet güzel blr usul... Diteriz kİ bütün resmi daireler. arLık bu yolu tutsunlar ve hakikatleri; osurdukları yerden, masa başında yazdıkları tekziplerle örttüklerini sanmasınlar. O haber hangi gazetede çıkmış, hangi muhabir veya muharrir yazmış ise alâkalı dairenin şefi, yazarla bizzat temasa geçerek hakikatleri tesblt etmek İmkânını tercih etsin..
Mahallinde tetkik
İstanbul mıntakası orman bas müfettişi Halil Erkut 11e İstanbul merkezi işletme müdürü Ahmet Berker’ln. yazdıklarımı «mahallinde tetkik ve teyit* arzulan üzerine Sarıyere gittik.
— Evvelâ, dedim, size Hünkâr yolu üzerindeki taş ocağını göstereyim.
Sarıyerde yol üstünde açılan bir taş ve kireç ocağı
Created by free version of 2PDF
Çalıştığım nıuessesede 20 senelik memurum. Beş sene sonra tekaüt olacağım, elime hemen hemen bugün aldığım kadar para geçecek, ölürsem karıma rahatça geçinmesini temin edecek kadar para verilecektir.
Amerlkaya gidince otomobilimi ucuz flatie satarak yerine en İyi marka yeni bir araba
Ocak karşısında yalnız ben değil, onlar da şaşakaldılar. Çünkü ocak, büyük bLr süratle koruluğun İçine doğru ilerlemektedir. Harita üzerinde yaptığımız tetkik sonunda anlaşıldı ki koruluğun bu kısmı Devlet ormanları hududu içinde değildir. Hususi eşhasa aittir. Belediye hududu dahilinde olduğuna göre ocağın açılmasına da Belediyece İzin verilmiştir. Daha ziyade Sarıyer kayma-kaınılğım alâkadar etmektedir. Ormancılarla yaptığım ayak listü konuşmamızda *mal benim değil mİ? İstediğimi yaparım». nazariyeslrün burada cari olamıyacağı kanaatinde İttifak ettik. Çünkü bu koskocaman taş ocağının as İlerisinde bir de kireç ocağı açılmıştır. Boğazın en güzel yerlerinden biri olan Sarıyerde manzarayı bozan ve çirkinleştiren taş ve kireç ocakları açılması, şu hakikati meydana koyuyor kİ İstanbul da bir .İstanbulun ve Boğazın güzelliklerini bozanlarla mücade cemiyeti» ne şiddetle İhtiyaç vardır.
Kaçakçılar
1 haziran tarihli AKŞAM'da çıkan yazıya mevzu olan odun kaçakçılarını nerede gördüğüm soruldu:
— Hay hay. dedim, onu da göstereyim.
Çırçır membaına doğru yürürken kaçakçılardan biri Ue karşılaştık. Sırtındaki odun yükünü hemen oracıkta İndirtilen İhtiyar adama sordum:
—• Nereden getiriyorsun bunları?
O gün, atlılarla yayaların yük yük odun taşıdıkları ve Devlet ormanları yoluna doğru dönerek;
— işle! dedi. Oracıklardan topladım bunları .. •
Odunların yeni kesilmiş olmadığı, kuru dallar olduğu görülüyordu. BöylesLne orman İdaresi müsaade ediyormuş. Fakat tazesini kesmek İse katiyen yasak...
— Fakat, dedim, o gün atlıların ve yayaların taşıdıkları Odunların hepsi de yaştı. 1
Baş müfettiş de, İstanbul
blr şey olmadığını anlatan blr müşahedesini nakletti
■ — Antalyada atla orman İçinde dolaşıyorduk. Önümden giden iki atlı, yerde tehlike olduğunu soyliyerek elleriyle .Dur!. İşareti verdiler. Atı durdurdum ve sordum ::
— Ne var?
— Kapan kurmuşlar. .
Kurtların ve diğer vahşi hayvanların içine düşmeleri İçin üstü hafifçe çalılarla kapatılmış büyük blr çukur açılmış olması İhtimalini düşünerek .
— Kurt kapanı mı? dedim.
— Hayır! Yangın kapanı...
Evet! Oraya blr yangın kapanı kurulmuştu. Bir çukur açmışlar. çukürun dibine kuru ollar, olların üstüne de kav koymuşlar... Sonra çukurun üstünü. hava delikleri de bırakarak kalın camla kapamışlar. Maksat şu ; Canı güneşten kızacak, kav ateş alacak, otlar tutuşacak ve yangın çıkacak».. Tabii failini bulmak da lmkân-sıı olacak!.. Bunu yapan adamın. o koruluğa yakın tarlası olan blr çiftçi köylü olduğuna ijûphe yoktur. Fakat gelin de yangından sonra onu mahkemeye verin ve mahkemede de mesul tutun. Hâkim şahit arar ve :
— Kapanı kurarken gördünüz mü? diye sorar. Şüphesiz kİ adliye suru, şahitlerin ifadeleriyle tesblt edecektir. Lâkin şahitsiz kalan buna benzer nice suçlar vardır kİ, suçlu da suçlu olduğunu bildiği halde beraat kazanır. ..»
Köylü niçin orman yakar
Köylünün ne sebeple ovman yakmağa teşebbüs ettiğini anlamak istedim. Birer birer saydılar t
1 — Ormanın az ilerisinde tarlası vardır. Tarladaki mahsulüne zarar veren vahşi hayvanların gizlenmelerine imkân vermemek için orman yakar.
2 — Ormanı, tarlaya kaibet-mek sevdasına düşerek ormana ateş verir.
(Arkası 1 ııci sa{ıi(tdc}
merkezi müdü de «olabilir» mânasında blr bakıştan sonra, muhafaza teşkilâtının zayıflığına İşaret ettiler.
— Evvelâ, dediler, kadro dar. Sonra da propaganda kuvvetimiz yok. Halkta orman sevgisi uyanmadıkça, ormanın ehemmiyeti ve onu korumanın milli vazife olduğunu her vatandaş İdrâk etmedikçe bugünkü durumu miisbete doğru götürmenin Imköru yoktur. (
— Şu halde kaçakçıların Devlet ormanlarında balta salladıklarını kabul ediyorsunuz.
— Ona şiiphe yok.
— O halde aramızda da İhtilâf yok demektir.
45,000 dâva
Kaçakçılar mevzuu üzerinde konuşurken acı bir hakikatle karşılaşıyorum! İstanbul mın-takosı orman baş müfettişi Halil Erkut He İstanbul merkezi işletme müdürü Ahmet Berker'In söylediklerine göre yurdumuzda adllyeye İntikal etmiş orman kaçakçılığı dâvalarının yekûnu «5,000 1 açıyormuş ve bunlardan yalnız 1000 tanesi Sarıyer ve havalisi. 1500 tanesi de Beykoz ve civarına ait İmtşl
Ortada, adllyeye İntikal etmiş ve henüz karara bağlanmamış 45.000 kaçakçılık dâvası olduğuna göre ormanlarımızda rasgele odun kesildiği ve kaçakçıların geceli gündüzlü faa-ıllyette bulundukları hakikati bir kere daha teyid edilmiş oluyor.
I Bu derece geniş blr kaçakçılık şebekesi İle mücadeleye memur kadronun zayıflığı hakkında blr fikir edinmek de herhalde yerinde olur. Üsküdarı, Bey-kozu. şileyi ve Kartalı da işine alan orman İşletmelerinde sadece 35 korum» memuru vardır.
Böyle hafif bir kadro He ormanlarımızın yangından korunmasına, kaçakçılığın önüne ge-cllmesine mâni olunamıyacağı aşikârdır.
Kapan!
Baş müfettiş Halil Erkut, köylüde orman sevgisi diye lılç
İran genel kurmay başkanının seyahati doğru değil
Irân genel kunnay başkam.'-** — -----—
mareşal Razm ÂrA’nın Istan- alacağım. Evin mefruşatını da bul'dan geçerek Avrupa’ya ha- yenilemek istiyorum Yaşım İler-reket ettiği yazılmıştı. İran baş- Myor, İhtiyarlık yaklaşıyor. Ha-konsoloshığu bu haberi şu au- yattan mümkün olduğu kadar rete tekzip ediyor: (fazla kâm almak lâzım...»
«Bu haberin tnınamlyle asıl mç b|r bereli olmıyan, dün-ve esastan âri olduğunu, muşa- yayl tnz peDlb(, gören blr baş!... rünileyhln Iran dm. dışarı çık- Eski dünyada mumla arana-madıftını ve biiyle blr seyahate t çıkmak filerinde bulunmadığını bildiririm.»
HfıınİmtıinırııııııııttiHilıııjlfflrllififıııııııımtıiHlıfl
larını Dolmabahçe sarayında, amcasını ve biraderini kolaylıkla bertaraf eden vükelâdan me-haretle kurtulmak çarelerini aramakla geçirmişti
1 Yeni Padişah Dolmabahçe sarayında kendi mutemetleriyle gizil konuşmalar yapıyor ve İstanbul konferansının akdolun-duğu günlerde, rahatsız bulunduğu sıralarda, harem dairesindeki yatak oudaına Rüştii paşayı kabul ederek ona türlü iltifatlar ediyor ve Mithat paşa aleyhine konuşuyordu.
VaşiyeLİ yavaş yavaş hazırlayan IL Abdülhamtt nihayet bii-.yük bir cesaretle Mltiıat paşayı Sadaretten azlediyor ve Müşirlik dairesinde tevkif olunan paşanın kendisine gönderdiği haberleri Mabeyin hümayun taş merdıvrlnerl sahanlığında Salt paşadan d ir. * yip hiç birini makbul görmüyor ve hemen va-jpura binip gitsin emrini tekrarlıyordu.
ît. Abdülhamlt muarızlarını lstanbuldan uzaklaştırdıktan sonra kendisini de daha fazla
Enis T haşin TİL
I
I
mış. bir taraftan da Halifenin
MUau0« u.mvın..nMv şuuruna iıalel geldiğini halk a-Versay sarayının âdeta bir ak-'razına yaydırıp şefan makam -M goriıluyor. Bıiiün möbleler(da kalmasının caiz olannyaca-Fransa'lan gelmiştir ve 14. Lûi cağı meselesin) »ortaya attır-öslûbundadır Operamızın bir mışlı.
dekoratörü bu sanayin salonla-1 Nihayet V. Murat da haledil-rından bir tane*İni tamamen mlş ve tahta çıkan II. Abdül-döşemek işiyle vazifelendiril- hamil saltanatının ük »aman-
..........«■>..
emniyete almak düşüncesiyle İlci Padişahın kolaylıkla hal'e* dildiği Dolmabahçe sarayım ter-kcderek' Yıldıza yerleşiyordu.
— BİTMEDİ —
p| Dolmabahçe »arayı hakkında ilmeliye kadar muhtelif ycrlrrde birbirinden ayrı re yeni vesikalara sûre muhtelif makaleler neşredilmiştir. Bugünkü yatımızda evvelki neşriyatımızdaki kısımlara temas etmedik.
Yalnız tanıdıklarım, bir ansiklopediye yazdığım bu nıevzu-tlaki makalenin bir muharrir tarafından eserine, kaynak gösterilmeden ve aynen alındığını haber verdiler. Mevzuu bahis yazıyı gördükten sonra cevabımı bildireceğim.
DÜZELTME:
Geçen makalenin sonu Seferi evveli derya olan bızırın birinci günii olacak iken yanlış dizilmiştir. Düze İtina.
Sabite O
AKŞAM
2 Temmuz 1949
Yanık çehnkh^]
ı lenkten birini tutuşturdu. Fran-ceskn, çolengl kaptığı gibi ırma-ı ğın içine attı.
Çelengln tutuşan yaprakları-
■ nın hışırtısı duyuldu, akıntının
ı tesiriyle 2-3 defa döndükten'
■ sonra birdenbire söndü.
Genç kız. titriyor, sevgilisinin ı yüzüne bakmağa cesaret od emi-: yordu. Demek talih aleyhlerin-;
■ de idi.
Obir birdenbire sevgilisine ı döndü :
— Bir daha talihimizi dene-
■ yelim, dedi ve France3kayı metin bir el ile
ı İlâve etti :
■ — Benimle
Delikanlı, . tutmak, onu : Bulundukları , sarp bir kaya yükseliyordu. Ka-. yaya «sehpa» ismini vermişlerdi. Çünkü eski zamanlarda idam mahkûmlarını bu sarp kayanın | tepesinden ırmağa fırlatıp atı-l yorlar ve bir daha suyun yüzüne çıkmıyorlardı.
, Hiçbir meraklı, manzarayı , seyretmek İçin bu sarp kayaya , çıkmağa teşebbüs etmiyordu. . çünkü kayanın sathı kaypak | olduğu İçin ayağı kayarak girdaba yuvarlanması tehlikesi vardı.
Fakat Obir, kendisiyle beraber gelen sevgilisini destekllye-rek kayaya çıktı. Kayanın altında Vlstül ırmağının sulan, , korkunç ve azgın akıyordu. Delikanlı, etrafına bir göz gezdirdikten sonra sevgilisine dönerek :
— Şimdi ben de öteki çelengl
. FOTOĞRAFLA IIADİSELEH
Mahkeme Koridorlarında
O gece halk, Krakovi şehrinin dar sokakları arasından muazzam bir kayanın dibinden yılan gibi akıp giden Vistül'e, Polon-yanın bu meşhur ırmağına gidiyordu. Salnt - Jean yortusu o gece kutlanıyordu, şehir halkı ve bilhassa genç kızlarla delikanlıları. eski bir ananenin şevkiyle, talihlerini anlamak İçin Vlstül'ün kıyılarına koşuyorlardı.
Bir çok asırlardan beri devam eden bu ananeye göre sevdalılar Salnt - Jean gecesinde talihlerini görebiliyorlardı.
O gece Vlstül ırmağına giden halk arasında sarışın ve kibar çehreli bir delikanlı da vardı. Bu delikanlı, eski bir evin penceresi önünde durur durması gözleri sevinçle parladı. Çünkü sevgilisi ile aralarında kararlaştırdıkları işareti görmüştü. Bu. pencereye konulmuş kırmızı çiçekli bir saksı İdi.
Ohlr, saksıyı görünce geniş bir nefes aldı ve büyük bir yükten kurtudluğunu hissetti. O kırınızı çiçekler, Oblr’e, sevgilisi Franceska’nın biraz sonra yanında bulunacağını müjdeliyordu
Uzun zamandan beri sevişen bu iki genç, buluşmak için hileye baş vurmağa mecbur kalmışlardı. Salnt -Jean yortusu da kendilerine buluşmak için mükemmel bir fırsat veriyordu. Bu müstesna fırsatı, tabi! kaçırmak İstemezlerdi. Filhakika fiaint - Jean gecesi Krakovi şehrinin evlenme çağma gelen bütün kızlan, Vlstül kıyılarında1 toplanıyor ve sevdiklerini tem-1 ate?Hyerek ırmağa fırlatacağım, si! eden bir çelengl ateşllyerek'dedl' «elengl dikkatle tutuştur-ırınağın İçine atıyorlardı. f'1" "*■ *
Halk arasında hüküm siiren
İtikada göre, nehre atılan yanık IcI lla çe,engl fırlattı.
Dörtler gülerek ayrılırken
Az kaldı merdiven başında şehit düşecektim!
kolundan tutarak
beraber gell fena talihe kafa yenmek İstiyordu, yerin yanında
Paris konferansı büsbütün neüreslz kalmamakla beraber anlaşma mahdut olmuştur. Buna rağmen Dışişleri bakanlan, ink ta olmadığı İçin, bu neticeden memnundurlar. Yukarıda dört bakan son celsede neşeli bir surette vedalaşırken görünüyor..
ıdu, yaprakları çatır çatır yanmağa başladı. Obtr, metin bir -------o.......... --------------'• Wenk çelenk sönecek olursa akdi dü- havataı"da kırınızı bir kavla çlz-şünuleıı ledaviç ya olımyac&k, sonra suların İçine düş-
yahut olursa evlenen çifte sa-.'" n''"k •
adet bahşetınlyecektl. Fakat1 şayet yanık çelenk kendisini aürukllyen ırmağın akıntısı arasında yanmağa devam edecek olursa iki âşık mesut ve bahtiyar -j'acakiı.
J tü. Fakat delikanlı çelengl a-L | tarken muvazenesini kaybederek,şikârlarını canlı olarak İade etmiyen Vlstül’ün kara sularına yuvarlandı
Genç kız, tepeden tırnağa kadar titredi. Hayatta olduğu kadar, ölümde de sevgili Obl-rlnden ayrılmamağa karar ver-Obir, ırmağın kenarında du- dl, gözlerini kapıyûrak o da kararak derin düşüncelere dalmış yanın tepesinden ırmağın İçine iken, koluna hafifçe dokunul- atladı. Irmağın kara suları, lkl dugunu hissetti, başını arkasına gencin cesetlerini yuttuktan çevirir çevirmez, sevinçle hay- Ve bir kaç saniye karışıp çal-kırdı : I «-—
- Sevgili Franceska, sen mi- aldı, sin?
— Evet benim nonoşum, anneni farkına varmadan evden kaçmağa muvaffak oldum.
Etrafta, karşıkl kayalıklarda derin akisler yaratan bir alkış tufanı koptu. Kıpkırmızı iki çelenle nehrin sathı üzerinde ka-1 yarak gidiyordu. Nehrin akıntısı onları, biraz daha aşağıda ırmağın kıvrıldığı bir noktaya doğru sürüklüyor d u. Nehrin suları tarafından söndürülmiyen bu iki çelengln bahtiyar sahipleri, saadete kavuşacaklardı. •
Franceskanın dudaklarında bir tebessüm belirdi, mavi gözlerini sevgilisinin gözlerine dikerek :
. kandıktan sonra mutad halini
Çeviren: A. HİLÂLİ
Abone bedeli
Senelik 2800 kuruş MI» kuruş
6 aylık 1500 » 2900 »
I aylı 800 • 1600 »
t aylık 300 • - »
Adres tebdili tein elli Kurujluk pul gönderilmelidir Aksi takdirde odreı de£lş t İrilmez
Telefonlarımı» Başmuharrir 20565 Yazı tglerl 20765 - İdare 20881 MüdUr 20497
— Şekerim, acaba biz de ayni saadete erecek miyiz? diye sordu. Ve yanında getirmiş olduğu lkl çelengl sevgilisine gösterdi.
Obir. genç kızın sualine cevap vermeden ırmak akıntısının kendisine hızlı göründüğü bir noktayı İntihap etti ve lkl çe-
Rımnun i — Huır 51
tnuâk Gİ ĞAle t kin dİ hk. Yattı
E. 8.23 8.48 4JJ 8,34 12,00 2,02
V. 313 533 13,18 17.18 20.45 22.41
tdarehafıe.- önbıaıı elvan
Cemal Nadlt »ûkatfı Ko 13
Kızlara Suikast
ZABITA ROMANI
Yatan: Agalfıa C İtrisi Ic Tercüme eden: Vâ - Nû
■- Tpfrilro JfO. 35 _
— Yok yook vallahi gelmedi. etendim. Hiç kimse ondan nefret etmiyordu Buna eminini
Bu cümlenin İçinde bir yen! mevzu sezerek Polrot, İpin ucuna yapışacak zannettim. Halbuki. hayret! Duştum, o noktaya dokunmaksrzm başka bir mevzua atladı:
— Dıin akşam tabanca atıldığını işittiniz. mi?
— İşitmeydim bile o kadar çok fişek patlıyordu ki, lkl cins sesi birbirinden ayırt edemezdim.
— Hava fişeklerinin atılışını seyre çıkmadınız mı?
— Hayır... işimi bitirmemiştim.
— Garson «İze yardım ediyor muydu?
— Hayır. Hava fişeklerine bakmak İçin biraz bahçeye çık-
mıştı.
— Demek siz çıkmadınız.
— Hayır, efendim.
Polrot, biraz düşündükten sonra sordu:
— Niçin çıkmadınız?
— işimi bitirmek İstiyordum
— Hava fişekleri sizi alâkadar etmez demek?
— Yok, eder efendim. Fakat ertesi gün. gene hava fişekleri atılacakmış. Wfl!iams'la ben bütün gece serbe3 olacaktık. Seyretmek İçin kasabaya inmeğe karar vermiştik.
Poirot, başını salladı:
— Anlıyorum, anlıyorum... Bayan Maggie. evin İçinde seslenmiş. Mantosunu aradığını, fakat bulamadığını söylemiş. Duydunuz mu?
— Bayan Nick'In koşarak yukarı çıktığını ve bayan Maggie Buçkleyln ununla holde ko-
Paris t e oLsiklet zafarct müsabakası :: Müsabakaya giren kalınlardan bir kaçı
Ilolivutun tanınmış arlisti Fr»d Mac Murray şimdi filim çevirmeyi bırakarak sahne vâıılı-ğına başlamıştır. Yukarıda yeni çevrilmekte olan bir filimde ar.ist Betty Lyn'e izahat verirken görünüyor.
nuştuğunu sonra da, »Adam sende şalı alırım.» dediğini) duydum.
Polrot, hizmetçinin sözünü kesti:
— Pardon!... Orasıfıı anlıya-nıadım. Siz, mantoyu aramağa kalkışmadınız mı? Yahut da otomobilde olan mantoyu getlremk için davranmadınız mı?
— Çok Lşim vardı, efendim.
— öyle olacak... Genç kızlardan ikisi de sizden yardım İstemeği düşünmemişlerdir belki... Çünkü, sizin, o şırada, hava fişeklerine bakmak İçin dışarı çıktığınızı zannetmişlerdir.
— öyle olacak, efendim,
— Bilhassa ki siz, geçen seneler daima hava fişeklerini seyretmek IçLn dışarı çıkarmışsınız. •
Kadının yanakları kızardı:
— Ne dernek istediğinizi anlamıyorum, erendim. Bizim bahçeye çıkmamıza dalma müsaade ederler. Bu sene çıkma -dınısa, sebebi, işimi bir aa evvel bitirip yatmak istiyordum. Bunun böyle oluşu yalnız beni alâkadar eder zannederim.
— Orası öyle. • Ben de sizin
hususi hayatınıza asla karışmak niyetinde değilim. Keyfiniz nasıl dilerse öyle yapmak hakkını bahsiniz Niçin olmasın?... Mamafih, arada sırada İnsanın âdetlerini de değiştirmesi fena değil.
Kısa bir sükûttan sonra İlâve etil:
— Başka bir mevzu etrafında bana malûmat verebilirsiniz. Bu eski evin içinde bazı gizil odaların bulunup bulunmadığını bilir misiniz?
— Vallahi efendim, bu odanın içinde kayan bir duvar kısmı vardır. Btınu vaktiyle bana göstermişlerdi. Lâkin, şimdi yerini hatırlıyaınıyorum. Belki de kütüphanenin içindedir, Doğrusunu pek söyliye-niem.
— İçine biri saklanacak kadar büyük müdür?
— Yok efendim değil. Takriben otuz santimetre karelik bir oyuk... Ondan Ibaıei.
— Benlin demek islediğim o değildi.
Ellen, tekrar kızardı:
— Eğer saklandığımı zannediyorsanız aldanıyorsunuz. Ben. bayan Nick'In indiğini duydum
Sonra koştunuz, sonra bağırdınız. Derkeh, hole geldim. O-lup bilenleri Öğrenmek istedim. Bütün bu size anlattıklarım, İncil kadar doğrudur Söylediklerime inanınız, efendim.
KHL MEKTUPLAR
Polrot. Ellen’l maharetle atlattıktan sonra yüzüme endişeli endişeli baktı;
— Acaba bu kadın ateş edildiğini gördü mü’’1 Bence silâh atılması üzerine mutfağın ka pısmı açmış olmalı Sonra Nlck'in İnip dışarı çıktığını farketmiş olmalı. Merakını tatmin İçin o da hole inmiştir Bütün bunlar, bana, oldukça tabii görünüyor Ellen, hava fişeklerinin, atılışını seyre niçlı. gitmedi? işte asıl bunu öğrenmek İslerim. Hastlng3.
— Evin içinde gizli yerler bulunup bulunmad gıııı sormana sebep neydi?
— Zihnimden böyle bir fantezi geçti. Öyle ya. J. üzerinde durmıyacak mıyu?
— J. mi?
— Evet, listemdeki sonuncu şahsiyet. Muammalı şahsiyet
— Oruçlu musun, efendi oğlum?
Bizim kasketli delikanlı evvelâ sasırdı, biraz kekeledik te nsonra:
— Orasını Allah bilir, dedi. ibadet de. kabahat de çiz İldir, valde hanım.
Hanım teyze gözlerini belertti :
— Aa, o ne demekmiş? Kabahat gizli olur anıma I-badetimi ne diye gizllyecek-mişim? Öğle, ikindi vakitleri camii şerife gidip cemaatle beraber namazımı kılıyorum. Gizlenecek nesi varmış bunun? Allahın bildiğini kuldan gizler mi insan? Cenabı mevlâm kabul buyur* sun, orucumu da sakatlamadan tutuyorum. Eh İnanmazsan bak.
Ağzını bir karış açtı, dilini çıkarıp çenesine doğru sarkıttı.
— Gördüm, teyze hanım. Yutkunup ağzını şapırdattı:
— Nasıl, dilimin üstü susuz tarla eibl çatır çatır çatlamış değil mi? Senin dilin de çatlıyor mu?
— Çatlamaz olur mu? hem çatlıyor, hem patlıyor.
— Öyledir. Hararetten o-luyor bunlar. Açlığa tahammül edivorum amma susuzluktan biraz sıkıntı çekiyorum. Fakat şunu iyi bil kı sıkıntı ile vapılan ibadet, Allahın indinde daha makbuldür. Sen sen ol. susadım dive orucunu bozma sakın.
— Hayunıır... Su için o-rucumu bozar mıyım biç, hanım teyzeciğim? Zaten İstanbulda su yok ki heves edevim de oruç bozayım.
— Aferin. Akıllı bir çocuğa benziyorsun.
Kaldın m sız sokağın su gölcüğünde banyo yapan ördek gibi bovnıınu kıvırıp kafasını oynata oynata bir kaç defa geğirdikten sonra dudaklarını oğuşturdu:
— Orucu pek severim. Her ?fçıe mübarek ramazanı şerifi iple çekerim. Hiç bir zaman susuzluktan da sıkıntı çekmezdim amma bu sene basıma belâlar musallat oldular. orucumu burnumdan getirdiler Sabahın alaca karanlığında sütçü beygirleri gibi ayağa kalkan insanın oruç tutmağa takati kalır mı? Aksama kadar helâk o-luyorum, hararet de ondan basıyor.
— Neden o kadar erken kalkıyorsun, teyze hanım? Salıncakta torunun mu var?
— İlâhi, evlâdım! Ne gezer övle şeyler? Ben torun torba müriivetl görmedim ki. Makamı cennet olsun, rahmetli efendi dünya yüzünde bana iki katlı bir ku-lübecikten başka bir şey bırakmadı İd. Alt katında kendim barınıyorum, üst kattaki iki odayı da kiraya veriyorum. Oradan aldığım kirayı rahmetlinin tekavlt maaşına ekllyerek İyi kötü geçinip gidiyorum İşte. Gel gelelim, şu hınzır oğlu hınzırlar evimin kapısından içeri girdikten sonra ne bende rahat kaldı, ne de evde bed
bereket. Cıyak cıyak, viyak viyak, dar dar dar. zır zır zır. Kafamda beynimde kudret kuvvet bırakmıyorlar. Orucum sakatlanacak dive ft-diim kopuyor.
— Çocukları gürültü mü ediyor?
— Ne cocuğu. evlâdını? Radvo mudur, ne kann ağ nsıdır bilmem ki. Mundarı getirmişler de tam benim yatak odamın üstüne yerleştirmişler Gece gündüz durmak dinlenmek bilmiyor. Canıma tak dedi artık. Dün iftar yakım tahammülüm kalmadı, kendimi yukarıya attım. Merdiven basında karşıma şu elâlem maskarası şırfıntı kız çıktı «A kızım nedir bu gürültüler? Oruç ağızla buna tahammül edilir mi? Su kâfirin İcadını mübarek ramazanı şerifte ne bağırtıp duruyorsunuz? Utanmanız, arlanmanız yoksa, Allahtan da mı korkmuyorsunuz?» dedim. «Sen ne kansıvorsun? Biz senin gibi moruk değiliz, genciz, calip eğleneceğiz. Çekil bakalım, cadaloz karı- diyerek beni it azarına verdi. Basım birdenbire fim fırıl dönmeğe başladı; «Seni alçak kâfirin eniği seni! Cadaloz senin a-: narıdır,- dememle heraber e-limi attığımı hatırlıyorum
— Ondan sonra ne olduğunu bilemiyor musun?
— Bilmez olur muyum? Merdiven basında kahbe ile kapıştık. Parmaklarımı burnunun deliklerine soktuğum gibi sırtının üstüne yatırdım. başladım dövmeğe Velâkin, rahat bırakmadılar ki adam akıllı terbiyesini vereyim. Anası. kardnsleri çıktılar. onlar da bana çullandılar. Komşular vetis m eşeydi oracıkta şehit edeceklerdi beni.
— Demek bu iste şehitlik de var’
— Ne zannettin ya. efendi oğlum? Oruçlu olarak filen insan şehittir.
— Şimdi hanginiz dâvacı siniz?
— Bilemiyorum ki. Heni-miz birbirimize karıştık Karakollarda ben şikâyetimi anlattım. Onlar ne halt e-derlerse etsinler.
Kiracı bayan, ağzı çitle LU kivi mahalle dilberlerinden. Sürmüş sürüştürmüş, kırmızı çantasını da sol omuzuna asmıs. Yanına gittik, çikletini şişirip yüzümüze doğru patlattı. Küskün bakışlarından belli kİ hanım teyze ile konuşmamıza öfkelenmiş. Dudak bükerek arkasını dön dü. keklik gibi seke seke u-zaklastı. Ce. Re-
RADYO
1658 Açık} ve orkgM, 17 ÇocuK saati. 18 M S. ayan ve Dıns müzıti (PLİ, 18.45 Dört GOrcIIer SflylU y'lt (Fİ.). 19 M. S. oyarı »e Haberler. 19.15 Geçmişte Bugün. 19.20 Yurtlan Sesler. 19,50 Şarkılar. lUrküler. 20 IS Raflyo Gszetevl. 30,30 Şerhe» »lat. 20,35 Ineesaz ( KnrcıSar f.ıslıl. 21.10 Şarlatar ve tarkdlcr. 22 Konur/na I 22.18 MOrfkt (Pil, 22.30 MOUle: Ope-rs Aryaları (P1 >. a«5 m 8 ayarı V» Haberler, 23 Darı* 1110x1151 (Pi l. 2.1 M Program ve kapama
Bir an tasavvur et kİ. Eli'n'e taallûk eden bir sebepten dolayı. J. dün akşam eve gsirrış bulunsun. Bu J nln erkek olduğunu tahayyül ediyorum Bu odanın gizli bir taralına saklanmış olsun. Bir genç ku geçiyor. O da bunu Nlck sanı yor. Kızı bahçe lstlkametlr.dı taklbedip öldürüyor. Yok, hayır, bu faraziye saçma! Her halde burada b1ı gizli yer olmadığını blliyunız. Elle, ’in mutfakta kalışı, sırf tesadüftür. Haydi haydi, şimdilik Nick’In vasiyetnamesini aramağa koyulalım
Salonda evrok nautma bir şey yoktu Kütüphaneye geçtik. Burası loşça bir odaydı Yola bakıyordu Bir yazı masa sı gördük. Eski usul bir şey, . İçinde bulunanları araştırmak için hayli zaman saffettik Çiinkü tarifi imkânsız bir kargaşalık İçindeydi Faturalar, makbuzlar .davetiyeler, hesapların ödenmesini bildiren men tuplar, dost mektuptan her şey karmakarışık...
Poirot. ciddi ciddi:
— Şu mektupları bir niza I ma sokalım, ne dersin? — de-l
dL — Usulle, metodlft hareke» edelim.
Yarım saat ug'aştıktan ıon-ra. mesaisinden memnun, otur du. Bütün evrak, itina İle a»s-nlsf edilmiş. etlkellenıiuş. tertibe sokulmuştu
— Ebzi şartlar altında felâket de fena değildir. Meselâ şu evrakı tasnif ettiğimiz sırada öğrendiklerimiz oldu. Silsile halinde bütün bu işe bakabildik. Gözümüzden bir şey kaçmadı.
— Öyle, öyle ama bulduklarımız pek de müh İni şeyler değil
Arkadaşım masanın üzerinden hlr mektup fırlattı :
— Belki de bu müstesna. — dedl.
Mektubun yazm iri ve yatıktı. Hemen hemen okunmaz bir yazı.
Güzelim,
Gecemiz pek mükemmel gCç-ti. Bugün biraz yorgunluk hiH-■«eıliyorurn. O ilâca el sürmediğine isabet ettin. Sakın ha, bir gün kendini kaptırma, yavrum,
(Arkası var)
2 Temmuz 1949
AKŞAM
Sahile î
İstanbul radyosu
29 ekimde neşriyata başlayacak günde 8 saat çalışacak
Radyo müdürü Haşan Refik Ertuğ dün gazetecilere demeçte bulundu
İstanbul radyosu müdürü Haşan Refik Brtug. diln saat 11 de gazeteciler cemiyetinde yapılan basın toplantısında yeni İstanbul radyosunun faaliyeti etrafında aşağıdaki İzahatı vermiştir:
♦İstanbul radyosu daha ziyade bir bölge postası olacaktır. Bu maksatla 1845 te İstanbul, İzmir ve Mala ty ad a bölge postaları kurulması hususunda bir kanun kabul edilmişti, Fakat bütçe zaruretleri yüzünden şimdiye kadar ancak İstanbul bölge postası yapılabilmiştir. Türkiye bölge postalarının birincisi olan bu merkezi doğu Akdontz-dekl radyo istasyonlarının en kuvvetlisi olacaktır.
İstanbul radyosunun hâlen muvakkat tesellümü yapılmaktadır. Tesisat cidden modem olduğundan muayenede herhangi Mr tesis bozukluğu İle karş>la-şilmomakta ve kabul 1şi kolay yürümektedir.
Bil sabah Ümraniyeye gittim. Oradaki İşleri bizim genç teknisyenlerimi* teslim almaktadır. Buradaki genç arkadaşları R.C, A. müesseseslne staja göndermiştik. Bunlar halen de montvj İşinde hazır bulunmaktadırlar. Radyonun teknllk tesisatını deruhte eden R.CA. firman vazifesini bitirmiştir, inşaat işleri de tamamlanmak üzeredir. Bıı İşle Bayındırlık Bakanlığı meşgul olmakta .bina müteahhitten teslim alınmakta ve muvakkat kabulü yapılmaktadır.
Tesisat tamamlandığı halde niye eylüle kadar neşriyatı başlamadığımız hakkında bir sual hatıra gelebilir. Bir takım hazırlıklara İhtiyaç olduğunu takdir edersiniz.
Ankara radyosunda sanaLH.'ır-tar aylıklıdır. îstanfeulda sanatkâr kadrosu olmıyacaktır. Bu İhtiyacı sanat muhitlerinden temin edeceğiz. Sanatkârlanmj dan edindiğimiz İntiba şudur : Hepsi maddi bir endişeye kapılmadan yalnız memlekete hizmet ▼e İstanbul radyosunda vazife görmek arzusundadır. Müzik programlarında batı ve Türk müziği programlan ve bunlar arasındaki münasebetleri tekrar tetkike tâbi tutacağa.
Bir de konulma mevzuu vardır. Bütün radyo İstasyon,lerı yayımlarının % 30 ilâ 35 inden fazla söz neşriyatı yapmazlar. Biz bu nlsbetf asgarisinde kalmağa düşünüyor ve daha ziyade sanat tarafını kuvvetlendirerek söz neşriyatını ihtiyaca göre ayarlamak lüzumu üzeri a-de duruyoruz.
İstanbul radyosunda asıl neşriyat faaliyetine ekim ayı içinde girişilecek ve muhtemel ola-rik 29 ekim Cumhuriyet Bayramı ile büyük neşriyata başlanacaktır. İstanbul radyosunda günde 8 saat neşriyat yapılması düşünülmektedir. Hâlen Anka-
ra radyosunda günde ortalama 7-7,5 saat neşriyat yapılmaktadır.
İstanbul radyosuna vermek istediğimiz başlıca mevzulardan biri de halk İstek ve dilekleri o-lacaktır.
Haber neşriyatı günde 5 defa yapılacaktır. Bunlardan 1 defası 15 «t dakikalık olmak İh fire uzun, İki defası 3 er dakikalık kısa neşriyattır. Uzun neşriyat saat 7,45, 13, 19 ve 22.45 te tasa neşriyat da. İS ve li,3û da yapılacaktır.
Tasavvurumuz İstanbul İle Ankara radyoLan neşriyatının mümkün mertebe ayni mahiyet te olmamasıdır. Meselâ Ankaıa-da Batı müziği neşriyatı varken, İstanbul radyosunda Türk müziği neşriyatı yapılacaktır.
Hükümet bu yıl İstanbul radyosunun 2 - 2,5 aylık faaliyetini sağlamak üzere 180 000 Ura tahsis etmiştir Biz bıı tahsisatın İlk devre için kâfi olduğunu «aruyorux>___________
Arnavutlukta Yunan çetecileri hesabına seferber edilenler Atina 1 (AA.) — 6on günlerde Grammos dağlarında ve E-plr bölgesinde milli ordu tarafından çetecilere karşı yapılan temizleme harekâtı esnasında bir çok Müslüman Arnavudun esir edilmiş olması nazan dikkati çekmiştir.
Bu Arnavutların Birleşmiş Milletler Balkan tahkik komisyonu önünde verdikleri İfadelere gön, kendileri eskiden Yarıya civarında oturan ve sonradan Arnavutluğa hlcrst eden Müslüman ArnavuHardır. Bunların Arnavutluk hükümetinin emriyle Yunan çetecileri hesabına seferber edildiği anlaşılmıştır.
Birleşmiş Milletler Balkan komisyonu bu mesele hakkında bir rapor hazırlamıştır.
İzmir fuarında Millî
Eğitim paviyonu
1949 İzmir Enternasyonal Fuarındaki Milli Eğitim paviyonu, bu sene geçen yıllardan daha zengin bir şekilde hazırlanacaktır.
Pavlyon îzmirdekl mesleki ve teknik öğretim okullarının faaliyetlerini geniş mikyasta gösterecek bir şeklide tertiplenecektir.
Kız teknik öğretim okullarında meydana getirilen ve Londra Halkevi nde ki sergi için hazırlanan kıymetli işlerin bir kısmı da Fuar esnasında MIHI Eğitim pavlyonunda teşhir e-dllecektir.
Pavlyonun hazırlıylarlkle Cumhuriyet ve Göztepe kız enstitüleriyle Mithat Paşa erkek sanat enstitüleri meşgul olacak-
tır.
Kösele parçası satışı Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden t
1 Ocak 1949 gününden 31 aralık 1949 gönüne kadar mü-essesemlz ambarlarında toplanacak muhtelif boydaki kösele ve deri parçaları açık arttırma suretiyle 11 temmuz pazartesi günü saat 13,30 da müesseıemlzln Beykozdakl merkezinde satılacakta!. Arttırmaya girecekler Cumartesi ve pazardan başka hergün saat 10 dan 10 ya kadar satışa ıra olunacak parçaları görebilecekleri gibi müessese Ticaret semsi İle Sirkecide Köprülü han Ho. 3 deki büromuzdan tamamlayıcı malûmat İle şartnameyi alabilirler.
(9312)
Bakırköy Askerlik Şubesinden
1 haziran 980 »cura emekliye ayrılan 8b. ve As. Me-mnrlarla ı haHran Mo dan evvel veya sonra malülen emekliye ajnlaıı ve 1 haziran 98û dan evvel emekliye ayrılıp da 1 haziran 930 dan sonra hizmeti ahire samım alan 6b. ve Az. memur ” Ödlerin bu günkü ikametgâh adreslerini gösterir dilekçe-lariie resmi senetlerinin ve maaş aldıkları emvalden çıkartılacak meşruhattı maa? kayıt suretlerinin emekli maaşı alan bt-Hinnum malûl erlerinin dilekçelerine ellerinde bulunan ve sıhhat İşleri Dairesince derecesi tasdikli son muayene raporlarının eklenmesini resmi senet ve mal Md.den alınacak maaş kayıt suretlerinin ve soy adi nüfus kâğıt suretlerinin 1 haziran 930 dan sonra muvazzaf olarak ölen veya şehit olanlarla bu tarihden sonra emekliye aynJanlardaıı ölen Sb. As. Memur Gd Vö hayat kaydı İle maaş alan er yetimlerinin ikametgâh adreslerini gösterir dilekçclerlle ellerindeki resmi senetlerinin Mal Md.den mufassal maaş kayıt suretlerinin ve yetimler kimden maaş alıyorlarsa o zatın ölüm tarihindeki bulun aile nüfus kayıt stırçtioıile çocuklarının öz ona ve babaları açıkça gösterilecektir Şubeye müracaatları. 2133 - 9573
Amerikan Maliye bakanının seyahati
Bakanın Avrupa seyahtine büyük ehemmiyet veriliyor
Barış anıtlaşmalarının bozulması
3 devlet Rusyaya yeni bir nota verdi
Vnşington 1 (AA.) — MftCft-rlstanı. Bulgaristan» ve Roman-yayı barış anıtlaşmalarını bozmakla suçlandıran Batı devletlerinin tahkikat açılması İsteklerine karşı Rusyanın İleri sürdüğü itirazları geri almasını İngiltere ve Amerika, Mosko-vadan İstemişlerdir.
Haber alındığına göre, Rusyaya gönderilen yeni notalar, Ingiltere ve Amerika tarafından bu üç peyk memleket durumunun, sonbaharda Birleşmiş Milletlerde görüşülmesi İçin sarfe-dllen gayretlerle ilgilidir.
Washlngton 1 (AA.) — Birleşik Amerika hükümeti Was-hingtondakl Sovyet büyük elçiliğine bir nota vererek, Bulgar, Macar ve Romen sulh andlaş-malannın ihlâli hakkında Birleşik Amerika ve Ingiltere tararından yapılacak tahkikata iştirakini İstemiştir.
Bilindiği gibi Birleşik Amerika ve İngiltere sözü geçen Ü0 memleketi dini şahslyatlere ve bilhassa kardinal Mlndzonty’ye karşı açılan dâvalar neticesinde sulh and!aşmalarındaki bazı hükümleri, ihlâlle itham etmişlerdir.
Bu haberi veren diplomatik çevrelere göre. Sovyet elçiliğine verilen notada bahis konusu o-lan sulh andlaşmaları hükümleri gereğince Sovyetler Birliği Birleşik Amerika ve İngiltere tarafından yapılan lsııadlann sıhhatini tahkik için açılan tahkikata iştirak etmek mecburiyetindedir.
Washlngton 1 (A.A.) — Maliye bakanlığı sözcüsü Avrupayı ziyaret edecek olan Birleşik A-merika maliye bakanı John Snyder'Ln cumartesi günü uçakla hareket etmesinin muhtemel olduğunu söylemiştir.
Snyder'e maliye bakan vekili Willlam Martin ve bakanlık milletlerarası maliye dairesi direktörü George WUlls refakat edecektir.
Müşahitler Snyder’ln Avrupa seyahatine büyük bir mâna atfetmektedirler. Snyder'ln İki haftalık seyahati esnasında gezeceği memleketlerin maliye bakanlarlyle konuşması beklenmekledir.
Londra 1 (A.A.) — İngiliz
resmi çevrelerindeki kanaate göre. Amerikan maliye bakanı John Snydcr Londrayı ziyareti esnasında İngiliz maliye bakanı 81r Stafford Crlpps İle ve diğer Ingiliz imparatorluk eâmlası maliye bakanları İle Sterllag bölgesi kambiyo İhtiyatı durumunu görüşecektir.
îyl haber alan çevrelerde Sny der'Ln yalnız Ingiliz İmparatorluğuna dahil memleketlere, A-merikan özel sermayesinin yatırılmasını derpiş eden geniş plânların hazırlanmasını değil, İnglltereye altın ödünç verme meselesnll de teklif edeceği sanılmaktadır.
Bu tedbirlerden her biri Ster-llng bölgesine dahil memleketlerin dolar İhtiyacını karşıhya-caktır. Fakat buna mukabil Sny der İngiltereden kambiyo ve ticaret serbestlsi prensibine döneceği teminatını lstlyecektir.
Ayni İmkânlar Marshall plânından faydalanan memleketlerle Orta Doğu memleketlerine de verilecektir. Amerika bu son memleketlerde başkan Truma-nın «4 üncü maddesi» çerçevesi dahilinde olduğu kadar petrol sanayiine de Amerikan özel
'sermayesinin yatırılmasını derpiş etmektedir.
Mühim görüşmeler
Paris 1 (A.A.) — Bir Btafford Crlpps, Marshall plânı Avrupa İdarecisi Avorell Harrlman Paul Henri Spaak ve Fransız maliye' bakanı Petsche ile gece yarısından sonra bir toplantı yapmıştır. Oeco yarısı toplanacak olan diğer 19 memleket temsilcileri bu konferansın neticesini beklemişler ve nihayet 1,30 da toplanarak konferansın sonunda yayınlanan tebliği dinlemişlerdir.
Ingiliz Maliye bakanı Londra ya gitti
Londra 1 (A.A.) — İngiliz
maliye bakanı bu sabah erken saatlerde uçakla Patisten Lcnd-raya gelmiştir.
Sir Stafford Crlpps'ln Parla konuşmaları hakkında söyllye-cek bir şeyi olmadığını bildirmiş ve doğruca maliye bakanlığına gitmiştir.
Harriman’m demeci
Paris 1 (A.A.) — Avrupa İktisadi İşbirliği konseyinin toplan-, tısından sonra, demeçte bulu-' nan Marshall plânı Avrupa idarecisi Avrell Harrlman demiştir ki :
«Varılan ödeme anlaşması diğer ticari tedbirlerle birlikte ticaret serbestisine doğru İlerlemeleri ve İktisadi mübadelelerin çok taraflı mahiyetini arttırmayı mümkün kılmaktandır.
Bu anlaşma İki taraflı ticarete son vererek Avrupada daha büyük bir rekabet sağlıyacak-tır.
Belçlkanın iktisadi işbirliği teşkilâtı ile ayni şartlar altında 87,5 milyon dolar vermesi Avrupanm imar ve kalkınması işinde büyük bir yardım teşkil etmektedir.
45.000 dâva var!
(Baş tarafı 5 Inct «.«hilede)
3 — Davarlara otlak olsun diye orman yakar.
4 — Yakılan ormanın odunlarından istifade etmeyi bile akıllarına koyanlar, onu ateşlemekten asla geri kalmazlar.
Bütün bunlara meydan vermemenin, köylüde orman sevgisi uyandırmakla mümkün o-lacağını söyllyen ormancılar, orman dâvasının halli İçin n-lınması gerekil tedbirler meyalımda propagandaya kuvvet verilmesinin, koruma teşkilâtının kuvvetlendlrllmeslnln ve mahkemelere İntikal eden dâvaların süratle karara bağlanmasının birinci derecede ehemmiyetli tedbirler olduğuna da ehemmiyetle İşaret etmektedirler.
O halde ne duruluyor? Cemaleddin BİLDİK
DEVLET DEMİRYOLLARI _______________İLÂNLARI_________________
Balast ihzar ettirilecek
Devlet Demiryolları 1. ci işletme Satınalma Komisyonundan
1 — İşletmemiz İhtiyacı İçin mevkii ve miktarları aşağıda yazılı dört kalem kırma balast kapalı zarf usullyle eksiltmeye konmuştur.
3 — Her ocaktan alınacak balastın muhammen bedellerüe muvakkat teminatları aşağıda yazılmıştır.
8 — Bu işe alt şartname ve mukavele projelerinden Kim. 27 ile Kim. 170 ocaklarına alt olanları 251 kuruş mukabilinde Hay darpaşa veznesinde satılmaktadır.- Diğer ocaklara alt şartname vc mukavele projeleri komisyon kaleminde görülebilir.
4 — Her ocaktan alınacak balastın eksiltmesi aşağıda yanlı tarihlerde Haydarpaşa işletme binasındaki 1 .cl işletme komisyonunda yapılacağından İsteklilerin teklif mektuplarını kanuni tarlfata uygun olarak İhale saatinden bir saat evvel makbul mukabilinde komisyona vermeleri veya muayyen vakitten evvel komisyon elinde bulunmak üzere İadeli taahhütlü posta
ile göndermeleri. (8967)
Muham- Mu-men vakkat ihale
bedeli Teminatı Tarihi ve ihale
Mevkii Miktarı Lira Lira Nev'l Günü Saati
Kim. 250-259 3200 M3. 10000 1200 Balast 12.7.4(1 Salı 11 30
» 405+000 2800 M3. 18800 1200 > 12.7 49 Salı 15 30
* 27+000 8000 M3. 50280 3764 > 13 7.40 Çarşamba 1130
> 170 + 000 8000 M3. 50280 3764 » 13.7 49 Çarşamba 15 30
Emekli maaşı alanların dikkat nazarına
İstanbul Defterdarlığından :
Temmuz 1949 aylıkalriiıı olacakları sırada yeni emekli kanununa göre yapılacak zamlardan İstifade edecek olan 1683 sayılı kanuna tevfikan emekli ve yetimlerle ay'ıkları içerisinde hizmeti ahire zammı bulunan eski tahsis sahipleri ve malûl subaylarla erlerin resmi senetlerini beraberlerinde bulundurarak makbuz mukabilinde ma (sandıklarına bırakmaları llânen tebliğ olunur (ö6«3)
Galvanize Cıvata Satılacak
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden :
5/18 X 20 ebadında ve takriben 14250 kilogram miktarında galvanize elvata. 15/7.1949 cuma, günü saat 15 de açık arttırma yolu İle satılacaktır
Bu satışa alt şartlaşmalar Ankara'da Gene] Müdürlük Malzeme Müdürlüğünden, İstanbul'da Afyon ve Mahfeme İşletmesinden bir lira karşılığında temin olunabileceği gibi, cıvatalar da Akköprü’dekl malzeme parkımızda görülebilir.
İstekliler, belirli gün ve saatte 2100 liralık teminatları ile birlikte Genel Müdürlükte Toplanacak komisyona başvurmalıdır, (9CI4)
; İU»mn - Adnlardcnlzı Mlcesl. 3 — Tjij bnımıut. 4 — tiiıven. 8 — Eılcl -Kndının batı. S — bir tayı - Tcral dlMlr. 7 — Bir m Bir erkek Mil. b — MiiRtoeei, o — asm, ıo — a» »ıcak - Duygu
Yulınrııinn n-ynftıy.-ı- 1 — Nisanlarında bir ev, 2 — HUyUlt telife - ÖlUmOU yarısı, S — TarsJ •■ski bir medeniyet -Muharririn emek mahsulü. 4 — Son İcat edilen bombadan sonra bazı »eylere vetiren Mim - l>tlHb.ıl edatı, s — Caliplik, a — Kahır ve baltalık ■ Bir erkek adı. 7 - KfivUn büyülü - Buğday ölçen. ■ — Bir meyva - Itıee kurtlır..
GEÇEN BULMACANIN HALLİ
Soldan salfn: 1 — Gıuelerl, □ — ölrmlyen, 3 — Nimet. Me. « — Ön. r.Hhn. S — Ut, Znyl. fi _ Alem. Şey, 1 - Lıkaı. To » — Atar. II — Cn. Uçunu. ıo — igiR Mıını
Yukarıdan amiıyn 1 — Gduütatıeı. I z — Alınalı, As. 3 — Zem. Zekâ. 4 — Emel, MAsılk, 5 — Tltta, Tor, Ö — Ey. Tnfc Hum, ? — Cemiyet, Cu. II — İnemiyorum.
Vakıf Taşdelen menba suları işletme müdürlüğünden:
Bası satıcılar tarafından işletmemizin sâblt alâmeti farikalarını havi damacanalara diğer melihalardan su doldurulmakta ve Taşdelen suyu diye halka satılmaktadır. Bu haUn önlenme-«! İçin, gerekil resmi teşebbüsler ypaılmıştar. İş alâkalı makamlar tarafından menedlUnelye kadar sayın halkımızın aldanmamaları İçin damacana kapaklarında mevcut bir tarafında vakıf diğer tarafında Taşdelen yazıh kurşun mühürlere dikkat etmeleri bhhsnsn rica olunur. 9519
Tekel Genel Müdürlüğü İstanbul Bira Fabrikası Müdürlüğünden:
Muhammen bedeli
Cinsi Miktarı beher metresi
Yeraltı kablosu 90 metre WUra
1 — Yukarıda vazıh 90 metre yeraltı kablosu açık eksiltme ile satın alınacaktır.
1 — Bu hususa alt şartname İstanbul Bira fa or İkazı müdürlüğünde mubayaa komisyonundan alınabilir.
3 — Açık eksiltme 12.7.949 günü saat 10 da İstanbul Bira fabrikasında yapılacaktır.
4 — Muvakkat teminatı % 7,8 dur. ihaleyi müteakip kati teminat % 15 dlr. (9357)
Bayındırlık F akanlığından:
Eksiltmeye konulan İş:
1 — Amasya bahçeleri ve Ovasaray sulaması üçüncü kısım İnşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli flat birimleri esası Özerinden (225 569) lira (2B) kuruştur.
2 — Eksiltme 21.7.1049 tarihine raslıyan perşembe günü saat (11) de Ankara’da Su işleri Reisliği binası İçinde toplanacak olan su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usullyle yapılacaktır
3 — isteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel teknik şartlaşma, flat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık işleri genel şartlaşmasını ve su İşleri umumî fenni şartlaşmasını (11) Hra (28) kuruş karşılığında Su işleri Reisliğinden alabilirler.
4 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin (12529) Hra (40) kuruş geçici teminat vermeleri ve bu İşin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer bir İşi muvaffakiyetle başardığmı veya idare v« denetlediğini isbata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil günleri hariç) üç giln evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bu İşin eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır.
5 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yanlı saatten bir saat öncesine kadar su işleri Reisi İğine makbuz karşılığında vermeleri lâzımdır.
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (9245)
BULMACA
Created by free version of 2PDF
Yapı işleri ilânı
Bayındırlık Bakanlığından
1 — Eksiltmeye konulan İş: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni binası inşaatına alt matbaa binasının içinde döşeme, sıva gibi bazı işlerin yapımı işidir.
Keşif tutarı: (39.811.51) hradır.
2 _ Eksiltme 12/7/949 Salı günü saat 11 de Bayındırlık
Bakanlığı Yapı ve imar işleri Reisliği Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulü ile yapdacaktır. f
3 — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Yapı re imar İşleri Reisliğinden (100) kuruş karşılığında alınabilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin nsulüne göre iki bin dokuz yüz seksen beş lira seksen altı kuruşluk geçici teminat vermeleri ve 1949 yılı Ticaret Odası belgesi İbraz etmeleri lâzımdır.
5 — İsteklilerin bu işin teknik öneminde btr İşi iyi btr surette başardığını veya İdare ve denetlediğini İspata yarar bel-gelerllc birlikte ihale gününden en az (Tatil günleri hariç ı üç gün önce Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve imar İşleri Reisliğine başvurarak bu İşin eksiltmesine girebilmek İçin yeterlik belgesi almaları şarttır.
istekliler aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına 50 şer kuruşluk pul yapıştırıp İmza ettikten sonra teklif mektup-lanllc zarfa koymaları ve eksiltme günü saat 10 a kadar alındı karşılığında eksiltme komisyona Reisliğine vermeleri Lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler ksbul edilmez. (9244)
Bayındırlık Bakanlığından
Eksiltmeye konulan iş
1 — Bursa - Kemalpaşa şeddelerinin Apolyont gölüne doğru temdidi inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli flat birimleri esası üzerinden (399 979) Ura (34) kuruştur.
2 — Eksiltme 10.7.1949 tarihine raslıyan CumartesL günü saat (11) de Antaırada Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliy-le yapılacaktır.
3 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını özel teknik şartlaşma flat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık işleri genel şartlaşmasını ve su işleri umumi fenni şarl-laşmasını (20) lira karşılığında 3iı İşleri Reisliğinden alabilirler.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 119749) lira (17) kuruş geçici teminat vermeleri ve bu İşin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer bir İşi muvaffakiyette başardığını veya idare ve denetlediğini İsbata yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin y» pıiacağı günden en az (tatil günleri hariç) üç gün evvel yası He Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bu işin eksütmesine girmek İçin yeterlik belgesi ılmaları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır.
5 — isteklilerin teklif mektuplarını 2 inci maddede yaz"' santLen bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbua karşılığında vermeleri lâzımdır
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (91811
Lokman Hekim (Dr. HAFIZ CEMAL)
Dahiliye Mütehassısı
Divaııyolu No. 1(14 Muayene saatleri Fazar hariç her gün 2.5 - 5 Tel: k‘3398
Ulaştırma Bakanlığından
Ticaret gemilerimizin lazlaloşnıası dulajftslyie ehliyetli deniz adamları İhtiyacı artmış bulunmaktadır. Hâlen işsiz veya karada çalışmakta olup Devlet Denizyolları veya Armatör gemilerinde hlsınet almak İsteyen gemi adamlarından «İlerinde Liman kaptanlığı ve deniz motorculuğu belgelerinden daha yüksek ehliyet bulunan denizcilerin, ehliyetleriyle mütenasip işlere sevkedllmck üzere doğrudan doğruya Ulaştırma Bakanlığına veyu bölge Liman ve deniz İşleri Müdürlüklerine, ehliyet dereceleri ve ndrrslerlnl belirten, birer dilekçe ile acele müracaatta bulunmaları. (9582)
Sahile 8
AKŞAM
S Temmuz 1Ö49

Çocuklarınızı
ARI Pirine unundan
Zayi — Bakırköy nüfus memurluğundan aldığım ve İçinde askerlik muamelâtı kayıtlı bulunan nüfus cüzdanımla 3278 plâka sayılı kamyon muayene cüzdanı ve 4993 sicil sayılı bllû-□ıtını şoför ehliyetimi, muayene cüzdanı ve karnemi zayi ettim. Yenilerini çıkaracağımdan eskilerinin hükmü yoktur.
Mehmet oğlu Mehmet Bulut 1333 doğumlu Bağcılar köyünden
Zayi — Oalata Getronagan lisesi 7 nel sınıftan aldığım pasoyu zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur Karefcln Avedlkoğlu
mahrum etmeyiniz
çünkü
ARI
EV ve ARSA
Fenerbahçcde. Fenerbahçe caddesinde 73 No. lı Ev. Her gün 9 - 18 arasında ziyaret. Müracaat: Galata, Kuto Han 18/11. Te-E3SB1 lefon: 41138. ■■■
Pirinç
Unları
en modern usullerle
I ■
Zayi — Beşiktaş nüfus memurluğundan aldığım ve İçinde askerlik muamelelerim yazılı kimlik cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
1023 doğumlu Yaşar oğlu 8alm özre ok
vitamini ve gıda kuv. veti azalmadan ha-
zırlanmaktadır
» BÜYÜK FIRSAT
Büünyaca meşlıur (Steln- ■ ■ way - Welte) markalı yep-1 El Piyano acele satılık- 1
Beyoğlu Hava Sok, |
No. 9 Kardella ■■■
GRİPİN
Romatizma, diş, baş ve bütün ağrılarına karşı
Zayi — 14084 sicil numaralı şoförlük ehliyetimle kamyon ve taksiye alt muayene ve sıhhi muayene cüzdanlarım kaybettim. Yenilerini alacağımdan eskilerinin hükümsüzlüğünü U&n ederim.
Hüsameddin Akylğit
Halıcıoğlu Turşu mahaUesl Koddum s. No 23
Zayi — 5182 saydı tanıma karnemi kaybettim. Yenisini a-tac ağımdan eskisinin hükmü yoktur.
ş. 8. 348 yax. sayılı Komiser muavini ı Hüseyin öz kul
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Md. den ;
30 Kasım 1380 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkaslm Şirketler Kanunu hükümlerine göre Türkiye’de çalışmasına İzin verilmiş olan Ecnebi Şirketlerinden «tm-perlal Kemikli lndustrls (Turkey) Limited Şi-keli bu defa Bakanlığımıza müracaatla 30 Kasım 1943 tarihli ve 15434, 1899 sayılı vekâletnan esinin mail yetkilerinden bıhseden 2 nel maddesini (Umum Müdür Kenan Abdi Şeşbeş, Müdür Muavini Ezra Totah ve Muhasebe Müdürü Flric Ney veya muhasebeci Luna Beiar'dan ikisi müştereken İmza etmek şartlle Şirketimiz namına malt hususlara ait yetkiler kullanılır) şeklinde değiştirildiğini. İstanbul. Beyoğlu, 4 üncü Noterliğine* 4/8/1949 tarihinde tasdikli vekâletname ile Bakanlığımıza bildirmiş ve gereken, evrakı vrımiştlr,
Bu İşe alt evrak İncelenerek mevzuat hükümlerine uygun görldüğünden Hân olunur.
SATILIK
Dokuma Tezgâhları Dokuma
İst. üçüncü İcra Memurluğundan : 948/4388
Bir borcun temini zımnında haczedilmiş olan otomatik De-kovaş marka Amerikan mamulatı testere maklnasının hâlen bulunduğu mahal olan Küçük-pazar Altpaşa han 36 No. da açık arttırma suretiyle paraya çevrilmesine karar verilmiştir, i Birinci arttırmasının 6/7/9481 çarşamba günü saat 10 dan 121 ye kadar, İkinci arttırmasının j 11/7'949 pazartesi günü ayni saatte yapılacağından talip o-| ianiarm belim gün ve saatte Almanyaya Seyahat Edeceklere mahalli mezkûrda hazır bulunacak olan satış memurumuza' 21 haziran IMS tarihinden itibaren Almanyaya gidecek İş müracaat etmeleri, satışın peşin adamlarının ve seyyahların tâbi olacakları ntzacnata dair lş-para ile yapılacağı, dellâliye ve-' 8-tl makamlarınca alınan yeni kararLar 29 haziran 1848 tarih sair masrafın müşteriye ait ol-, ve 6738 saydı SİCİLLİ TİCARET gazetemizde neşredilmiştir, duğu Hân olunur. |
Armürleri
Otoklav ve Santrifüj
Adedi 1500 liradan 1W sm. genişliğinde çalışır pamuklu dokuma tezgâhları, dokuma armürleri, lekil bir adet otoklav, bir adet santrifüj satılıktır . Kazlıçeşmede Mensucat 8antral T. A. Ş. müracaattan.
vaziyetti çift göm Tatiplertt
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası ilânları
EN ALÂ
İSKOÇ VİSKİSİ
JOHNNIE WALKER
John IFalker & Sonstfrf., Scotdı (f'kislty Oiuillers. Ktlmnrnnrk. Srollnıııl
Baş, diş, romatizma
I k ! k. ve bütün ağrılarına
karşı
—MUHABİR ARANIYOR —
Yevmi bir gazetenin İstihbarat İşlerinde çalışmak üzere bir kaç elemana ihtiyaç vardır. Bu İşte çalışmak istlyenie-rln şimdiye kadar hiçbir gazetede çalışmamış olması şarttır. Arzu edenlerin sarih adreslerini, elyazılariyle yazılmış kısa hal tercümeleri ve bir adet fotoğraflariyle İstanbul posta kutusu No. 701 e müracaat etmeleri. Bu vazifeye alınacakların başka hiçbir yerde ilişiği olmaması lâzımdır Kendilerine mektupla malûmat verilecektir.
İst. Lv. Amirliği İlânları
Eminönü As. Şubelinden maaş alan bilûmurtı malûl t' mekli subay As. Me. malûl er adi ve şehit yetimlerinin aşağıdaki hususları İkmal ederek şubeye baş vurmaları lüzumu ilân olunur.
al i haziran 930 dan sonra emekliye aynlan 8b. ve As. Ma larla 1 haziran 930 dan evvel veya sonra malulen emekliye ayrılan ve ı haziran 830 dan evvel emekliye ayrüıp da 1 haziran 030 dan sonra hizmeti âhire zammı alan Sb. As Me. ve Gediklilerin bugünkü İkametgâh adreslerin! gösterir dllekçeie-rile. resmi senetlerinin ve maaş aldıkları emvalden çıkartılacak meşruhatla maaş kayıt suretlerinin,
b» Emekli maaşı alan bilûmum malûl erlerin dilekçe (dilekçelerine ellerinde bulunan ve sıhhat İşleri dairesince derecesi tasdikli son muayene raporlarının eklenmesini! resmi senet ve Mal. Md.lilğünden alınacak maaş kayıt suretlerinin ve soyadı nüfus kayıt suretlerinin,
C) l haziran 930 dan sonra muvazzaf olarak ölen şehit o- , lanlarla bu tarihten sonra emekliye ayrılanlardan ölen Sb As ' Me. Gedikli ve hayat kaydlle maaş alan Er yetimlerinin ikamet adreslerini gösterir, dllekçelerile ellerindeki resmi senetlerinin ve nıalnıüdürlüğünden alınacak mufassal maaş kayıt. suretlerinin ve yetimler kimden maaş alıyorlarsa o zatin ölilm ' tarihindeki bütün aile nüfus kayıt suretlerinin (çocukların öz ana ve babalan açıkça gösterilecektir.) gönderilecektir |
9682
KATRAN HAKKI EKREM '
RADYOLİN
Diş macunu
Her yemekten 8ont*«L
23 000 Metre muhtelif kuturda izoleli elektrik nakili ile sair çeşitli malzeme satın alınacaktır
.Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme müesse-sesinden :
1 — 28.000 metre muhtelif kuturda nakil İle çeşitli elektrik malzemesi teklif verme usulü İle satın alınacaktır.
2 _ Bu malzemeye alt idari ve fenni şartname ile fenol şartnamenin İngilizce tercümesi parasız olarak müessese alım satım ve tesisat şubesinden verilecektir.
3 — Tekliflerin en geç 15.8.948 tarihine kadar Müessese Umum Müdürlüğüne verilmesi lâzımdır,
Created by free version of 2PDF
SULFADERME
YARA MERHEMİ
Yara, Yanık, Çatlak, Çıban ve Den L üstü mikroplu hastalıklarını iyi eder L_________HE'! ECZANEDE BUL'ıiNiıa. .
İstanbul Sular idaresinden
İdare İhtiyacı için 30 m/m kutrunda 4$ adet otomatik vantuz satın alınacaktır.
C İ P, İstanbul Hatmi, teslim müddetini ve ödeme şartlarını ihtiva eden tekliflerin resimleriyle birlikte 3/8/948 çarşamba günü saat 12 ye kadar Beyoftlunda idare merkezinde muamelât dairesi şefliğine vermeleri. 9677
Devlet Denizyolları ve Limanlan işletme Genel Müdürlüğü İlânları
Şehir Hatları işletmesinden
1—3 Temmuz 1949 pazar günü sabahından itibaren Bebek - Küçüksu ve mütekabllen araba va puru seferleri açılacaktır.
2 — Navlunlar Kabataş Üsküdar arasındaki ücretlerin aynıdır.
3 — Araba vapuru hareket saatleri aşağıda gouU'rHıulşUr.
Küçüksudan Bebekten Bebeğe Küçiıksuya
7.30 7.60
8 30 8 50
9.30 8 50
10.45 L1.00
12 00 X 12.16 X
13 26 13.40
15.30 13.60
17.05 11J0
17.50 X 18.10 X
19.00 19,15
20 15 20.30
21 45 X 12.00 K
23.55 24.15
A — X İşaretli seferler yalnız pazar günleri yapılır.
B — Küçüksü Bebek arasındaki seferlere kamyon ve ağır vasılalar alınma?.
Bayın yolculara Hân olunur. (MM)
YEDIKULE İPLİK FABRİKASI
Türk Anonim Şirketinden :
1949 yılı Mart ayının 28 İnci günü âdi surette toplanan Ortaklar Genel Kurulunda 1948 yılı safi kâr-ndan tediyesi tasvip edilen temettü hisselerinin tevzii tarihinin tayini hususu Yönetim Kurulumuza bırakılmış olduğundan, Şirketin hisse senetlerine 38 numaralı kupon ve mlieasis senetlerine 18 numaralı kupon mukabilinde tediye ûdHecek temettüün 7 Temmuz 1949 tarihinden İtibaren cumartesi günleri hariç olmak üzere her gün saat 10 He 12 arasında Şirketin tstanbulda Yen! Postahane arkasında Hanımeli sokağında tstanoul hanındaki İdare Merkezinde ödenmesi bu kere Yönetim Kurulumuzca karar aitnıa alındığı ilgililerce bilgi edinilmek üzere ilân olunur.

Comments (0)