AKŞAM
~ ri W'
k KÜÇÜK İLÂNLARI BU6ÜN6INCI SAYFAM
AKŞAM
SABAH POSTASI
------------------------>
iftiharla hediye edilen ve zevkle taşınan
I saat muhakkak
UNIVERSAL
GEN EVE
Saatidir.
.
Sene 33 — No. 11567 — Fiati her yerde 10 kuruştur.
ÇARŞAMBA 20 Aralık 1950
Sahibi: Necmeddin Sadak — Yası İşlerini fiilen idare eden C. Bildik — Akşam matbaası
Avrupayı müdafaa için alınan kararlar
.Avrupanın mii-lafaast plânlarını derhal latblka kara, veren Kuzey Atlantik Paktı devletleri konferansı toplantı halinde
Amerika Atlantik ordusuna katılmak için asker yolluyor
Maliye Bakanı bütçeyi anlattı, fakat..
Memurların Gelir vergisi işi yine aydınlanmadı
Bakan, uzun izahatından sonra, bütçenin hakikaten denk olup olmadığı ve memurlara Gelir vergisinin tatbik edilip edilmeyeceği yolundaki suvallere cevap vermedi
Komisyon toplantısında hemen bütün Milletvekilleri hazırdı
Ankara 19 'Akşamı — 1951 , yılı bütçesi müzakerelerine Meclisin bütçe encümeninde bugün saat 11 de Maliye Bakanı Haşan Polatkan'ın verdiği İzahatla başlanmıştır.
Bütçe komisyonunun toplantısında komisyon âzaların-da ■ başka hemen hemen bütün milletvekilleri de hazır bulunmuş ve Başbakan Adnan Menderes te müzakereleri yakından takip etmiştir. Toplantı
açılınca, • Başkan, Maliye Bakam Haşan Polatkan'ın bütçenin ana hacları üzerinde izahat vereceğini söylemiş ve Maliye Bakanı uzun bir konuşma yapmıştır.
Maliye Bakanı, yeni bütçenin hazırlandığı günlerde dünya şartlarının bir evvelki bütçenin kanunlaştığı sıradaki şartlardan çok ağıç ve gayrunüsait Oİ-(Arkası 2 nci s a hilede)

Pakta dahil devletler biitUn kuvvetlerini Eisenhower’in emrine veriyorlar
Yeni başkumandan yılbaşında vazifeye başlıyor
Londra 19 .Radyo» — Brük-11Türkiye saatiyle! 12,25 u ol-seMe toplanan Kıızey Atlantik I muş, İki saat kadar devam et-paktı konferansı bu akşam sona iniştir Kısa bir fasıladan sonra ermiştir. İlk toplantı bugün 115 te tekrar toplanılmış ve top-
Batı Avrupada tehlike karsısında hazırlık faaliyeti ı-----------------------------------------
I Amerikan milleti, Avrupanın Kor ev e yardım yerine bol I tenkidi yollamasuıdan acı acı şikâyetçidir. Türk mille-I ti de Küredeki kahramanlığa karşı Amerikalım bol alkışlarına müteşekkir olmakla beraber...
I Necmeddin SADAK________________
Atlantik Paktım imzalayan on iki devletin Milii Müdafaa Bakanları Brükşelde toplandılar, e-hemmiyetli teklifler hazırladılar. Şimdi aynı devletlerin Dışişleri Bakanlan bir araya gelerek bit taşanları kesin kararlara bağlayacaklar. Ahvalin nezaketi dolayısiy-le Amerika Dışişleri Bakanı da. bu toplantıda bulunmak içjn Avrupaya geldi.
Alman kararlar Batı Av-rupanın, yılan hikâyesine donen, müdafaasını sağlamak içindir.
Amerika Ordu Bakanı, AvrupalI meslekdaşlarına şiddetli bir çıkış yapmış, gevşekliğin bırakılması zamanı geldiğini hatırlatmıştır. Amerikalı Bakan, Avrupa devletlerine bu sert ihtarda bulunurken Amerikan efkârının son günlerde Avrupaya karşı duyduğu hiddeti İfade etmiştir. Kore meselesinin aldığı şekil, komünist cephenin gittikçe artan cesareti, Sovyet Rusya-nın Almanya işini kurcalamağa başlaması, Amerika kadar Batı Avrupa devletlerine de tehlikeyi göstermiş ve hattâ Amerikacla halk efkârının bu gidişle Avrupa-dan büsbütün ümidini kesmesi ihtimali de belirmş olacak ki bu defa Brüksel toplantısı iki gün içinde müspet neticelere vardı ve 1953 yılına kadar fil) tümenilk bir müşterek ordu kurmağa. Al-
manyanın da bu kuvvete katılmasına, ve bu müşterek Atlantik ordusunun başına bir Amerikalı kumandan tâyin edilmesine karar verdi,
Sovyet Rusyanm hareketleri ve hazırlıkları şüphe vermeğe başlamıştır .
Bilindiği gibi, Sovyet Rusya komünist Cinle geçen sene bir karşılıklı yardım and-laşması imzalamıştır. Bu andlaşmaya göre, Japonya-nın bir tecavüzü karşısında iki devlet birbirlerine vardım edeceklerdir.
Sovyet Rusya geçen yıllar, Avrupadakl bütün komünist devletlerle, yâni demir perde arkasiyle zincirleme birer karşılıklı yardım andlaşması imzalamıştı. Birbirinin benzeri olan bu and-iaşmalara göre Almanyanın bir tecavüzü karşısında Sovyet Rusya ve peykleri birbirlerine yardım edeceklerdir.
(Arkası 3 iincü snhiferte)
——
Derhal taJd iyesine..,.
«Bîr randevu evi daha hasıldı. Beş randevu evi daha basıldı...»
Gazetelerde her güıı lıövle bir haber.
Fuhşun vesikalısı bile menediliyor. Bu randevu evleri basıldıkça tahliye ettirilse, aile evine tahvil edilmek ii-zere kiraya verilse, mesken buhranının da bir dereceye kadar önüne geçilmez mi?
Jantı akşam nihayet bulmuştur.
İki günlük çalışmlaar sonunda general Elsenhovrer'tn baş komutanlığa tâvlni Almanyanın Avrupa müdafaasına ve ordusuna iştirak ettirilmesi ve Elsen-hover'e verilecek geniş salâhiyetler hususunda tam anlaşmaya varılmıştır.
Bu gece geç vakit bir tebliğ neşri beklenmektedir.
Atlantik paklı konferansının sona ermesini miitankıb Amerika, İngiltere ve Fransa Dışişleri Bakanları aralarında hususi bir toplantı yapurak konferansta alınan kararlara ve bilhassa Almanyanın Avrupa müdafaa-
sına ve Atlantik ordusuna İştiraki üzerinde bir görüşme yapmışlardır.
Buııun dışında olarak Üçler taplantısında bilhassa Fransız-
1 Arkası 2 nel sahifede)
RENKLİ
Büyük
KARİKATÜR
BugUn
Son sahifede

Ruslarla son bir konuşma mı?
---■---
Üçlerin dün böyle bir karar verdikleri bildiriliyor ------■----
Brüksel 19 (AP.» — Bildirildiğine göre. Fratısa, İngiltere vc Amerika Dışişleri Bakanlan Rusya ile bir Dört Büyükler konferansı yapılması hususunda mutabık kalmışlardır.
Üç devlet Dışişleri Bakanları arasında Belçika Dışişleri Bakanlığında cereyan e-den görüşmeler 1 saat kadar sürmüştür.
D. P. Meclis grupunda gürültülü bir toplantı
Grup müzakerelerinin aleni olması isteği hararetli münakaşalara yol açtı, yumruklar sallandı ve neticede müzakerelerin gizli olması kararlaştı
Grup müzakerelerinin aleni İmasına dair takrirleri müna-
Yastığa saplanan kurşunun camda açtığı delik
Kazlıçeşmede esrarlı bir vak’a
Malenkov Stalin’in müşaviri
Keredeki Çin harekâtını Malenkov idare ediyormuş
Londra 19 (Nafen) — Haber alındığına göre StaUnhı vekil ve müşaviri Malenkov komünist Çinin Keredeki harekatını bizzat idare etmektedir. Alınan ha herlerden Malenkov Birleşmiş Milletler kuvvetleri kuzey Kore-de İleri hareketlerine devam e-derlerken Kremllnl terkederek Uzak Doğuda karargâhını kurmuş otduğu da anlaşılmaktadır.
flki »eni denizaltı dün donanmamıza katıldı]
Dun donanmamıza katılan iki denlzaltıdan biri olan «Çanakkale» denizaltı gemisi Dolmabahçe önlerine gelirken. (Yazısı 2 nci sahifede»
(Yeni gemilerimizin teknik evsafı hakkında geniş malûmatı ihtiva eden bir makaleyi 4 ncü sahifemlzde bulacaksınız)
Ankara 19 ıAkşam» — De-ıokrat Parti Meclis grupunun rgünkû toplantısında grup müzakerelerinin gazetelere sızması münasebetiyle şiddetli ırtışmalar olmuştur.
sebetlle Abdurrahman Boyacıgi! ler. Süreyya Endik. Bedii EnÜS-tün söz almışlar, bütün dikkate rağmen müzakere safahatının gazetelere sızmasının gizillik: mefhumunun mânâsını yok etliğini ve eksik aksettirmeler yû-
(Arkısı ? nd sahifede)
Bir kulübe itin tana kıyılıyordu
Gece yarısı oda içinde vızlıyan kurşunlardan biri, genç kadının başını koyduğu yastığa saplandı
Memleketi olan Knstamonuyıı daha dokuz yaşında İken terke-derek Istanbula gelmiş ve otuz üç yaşına kadar hayatın bir çok fırtınalarını görüp atlatmış bulunan Hilmlye Aksoy’ıın, şu dakikada safi; yaşamakta olması cidden bir mucize... Ve eğer, Yedlkule dışındaki Kazh-çeşnıe semtini bir dağbaşı addetmiyorsak, jandarma znınta-kasında olan bu yerde üç gün
İSTANBULA
KAÇAN KIZ
Aşk ve Macera
Romanı
Ya,an: Ali MARMARA
Bu çiizcl tefrikaya pek yakında taslı*>>(ı»
Sahile 2

SÖZÜN GELİŞİ
Sultanahmet meydanının bakımsızlığına dair
Aziz şehitlerimizin ikimi resııû listesi
! Kasını Gölek
I
GÖZE İLİŞENLER
İstanbula bir seyyah gelse İlk olarak nereyi görmek ister? Elbette ki Sultanahmet Meydanını. Çünkü burası dünyanın en namlı arkeolojik sahalarından biridir. Meşhuru âlem Ayasofya oradadır. Müzeler o meydanın civarındadır. Bizans devrinin İpodronıu bu meydanın bulunduğu yerde idi. Her ne kadar biz «Adalet Sarayı yapacağız» diye tutturarak temel kazıları sırasında bazı kısımları meydana çıkan İpodroma pek aldırış etmiyorsak da bu sahayı dünyanın bütün okumuş yazmıştan bilir re İstanbula geldikleri zaman orayı mutlaka görmek isterler. Mısırdan getirilmiş olan Obelisk. kitaplarda yeri olan yılanlı sütun bu meydandadır Sonra dedelerimiz en güzel camilerimizden biri olan Sııltanahmcdi bu eski eserlerin bulunduğu sahaya bir pırlanln gibi oturtarak meydanı süslemişlerdir. Seyyah elbette ki İstanbula ayak basar basmaz burayı dolaşacaktır.
Rey irat, dolaştığı zaman da bu ra um bakımsızlığına hayret edecektir. Sultanahmet parkı boydan boya balı imsizdir. Geçen gün uğradım da şaştım kaldım. Ticaret Mektebinin önündeki kısımda ve bilhassa parkın i-ciı.deki Obeliskin etrafında çocuklar, dört beş takım ha. Irnde futbol oynuyorlardı!! Parkın etrafı çepeçevre motosiklet tâlim yeri haline gelmiş. Bir gürültüdür gidiyor! Güvercinler bile artık buralarda barınamaz olmuşlar. Çimenler sökülmüş, kaldırımlar bozulmuş, parmaklıklar eğrilmiş veya paslanıp kirlenmiş.
O ulvi mabetler, o dikili taşlar, o asırların gerisinden zamanımıza kadar gelmiş şaheserlerle derin bir sükût İçimde ve tertemiz durması lâzım gelen bu meydan, yüzüne sabunlu bez değmemiş bir mahalle çocuğudur. Bakımsız ve bir pazar meydanı kadar gürültülüdür. Sayın Belediye Reisimizden iki tane bekçi göndererek bu ünlü meydana sükûnu ve parka çimenlikleri iade etmesini talep ederim. Şevket RADO
Savunma Bakanlığı $Jhit subaylarımızla birlikte yaralı ve kayıpları da bildirdi
Er-
Ankara 19 (AA) _ MUİI Savunma Bakanlığından tebliğ edilmiştir:
( 1 — Ko redeki Türk kuvvetleri komutanlığından bildirilen şehit, yaralı ve kayıplara ait Lklncl Üste aşağıdadır:
Şehitler:
Levazım Binbaşı Kemal
ten, Piyade Yüzbaşı Ahmet Tuncer. Levazım Yüzbaşı Kâmil Atalay, Yüzbaşı Kaya Al-doğan, Yüzbaşı Esat öıtüzün, tkhıcl sınıf askeri memur Reşit Mete, Piyade Üstteğmen Şerif Yavuz, Piyade Üstteğmen Nedim Tuğaltay, Dr. üstteğmen Halil Erdoğan, Üstteğmen Ce-1 âlet Un Çağlar. Levazım Üstteğmen Hüseyin Koşucu, Piyade Teğmen Osman Kur alp, Muhaberat Teğmeni Tabir Hün, Teğmen Haşan GÜrsan.
Yaralılar:
Piyade Yüzbaşılar: Haili Çok-
yilce, 8aclt Özbal, Mehmet Sevil, Necdet Sarman, Hakkı İnteoglu.
Piyade ÜaiteğmenJerl: îzzet, Ural, Hilmi Sönmez, Sami öz-türk, Cemal Bağa, Arif Oence-bey. Halli Akdemir, Cahit Çelik-yay. Levazım Yüzbaşı nettin ösbay. Nakliye men Korkut Yegitbaş, teğmen Celâl Bu ger.
Piyade Teğmenleri:
Akbay, Orhan Özcan.
Kayıp Subaylar:
Piyade Yüzbaşı Hikmet Koy-gün. Piyade Üsttegmenleri: İsmail Oku az, Fevzi Gürgen. İstihkâm Üatteğmenleri: Muzaffer Arca, Yusuf Kütlü.
2 — Gaiplerin durumu tetkik edilmektedir.
3 — Gedikli erbaş ve erlerin şehit, yaralı ve kayıp listesi postadadır. Alındığında İlân edilecektir.»
Bürha-Üstteft-Dr. Üst-
Feridun
Dün Misiste C. H P. nin gelecek seçimleri mutlaka kazanaca-cağını söyledi
Adana 19 (Anşam) — Cenup bölgesinde tetldkler« çıkmış bulunan C. H. P. Genel sekreteri Kasım Gulete bugün. Mlata, Cey-han ve Kadirliye gitmiştir.
Gülek Misiste 2000 partili taralından karşılanmış ve coşkun tezahüratla omuzlarda taşınmıştır. Burada bir konuşma yapan sekreter. CJLP. nin günden güne kuvvet bulduğunu ve önümüzdeki seçimleri mutlaka kazanacağını söylemiştir.
Gülek buradan kendisini karşılamağa gelen Ceybanlılaria Ceyhan a gitmiş, orada da bir konuşma yaptıktan sonra Kadirliye hareket etmiştir. Yarın da Ad anaya dönecektir.
Bir tek turist geldi
Maliye Bakanı bütçeyi anlattı (Başta rafı 1 inci sahifede) duğuııu, o zanıana nazaran dünyada llatlerin yükselmiş bulunduğunu belirtmiş. Milli Savunma giderlerinde tefrik yapmak mümkün olmadığını, bütçede yalnız personel masruflan ve yollukların «84 milyon lira tuttuğunu, umumi masrafın yüzde 84 ünün sabit bir hale gelmiş bulunduğunu anlatarak eski bütçeyi ve eski idareyi ten-kıd etmiş ve yeni bütçenin eski bütçenin tesirlerinden kurtula-■ıamakta oldüğanu söylemiştir.
Bakanın konuşmasından sonra bazı milletvekilleri söz almış-la.r, bu arada ankara milletve-l kili AbduUiah Gedıkeğlu gelir vergisinin memurlara tatbik e-dilip edilmeyeceği hususunda
Avrupayı müdafaa
takdirde Batılı gekilde hareket
Prostun mukavelesi yenilenmiyecek
Demokrat Parti Şehir Meclisi grupu dûn öğleden sonra bir toplantı yaparak şehircilik mütehassısı Prost'tfn mukavelesinin yenilenip yenilenmemesi mevzuunu müzakere etmiş ve mukavelenin yenilenmemesine karar vermiştir.
(Baş tarafı J inci sahifede) lar tarafında^ arzu edilen aşağıdaki meselelerin de görüşüldüğü tahmin olunmaktadır:
1 — Komünist Çinliler 38 inci arz dairesini geçip Güney Kore-ye girdikler) devletler ne edeceklerdir?
2 — Korede barışın ne gibi şartlar dahilinde kurulabileceği-
3 — Birleşik Amerikanın komünist Çini tanıması imkânı re bu suretle Pekin rejiminin Birleşmiş Milletlerde temsil edilmesi.
4 — Geçenlerde cereyan eden |Truman - ALtlee görüşmelerinin | uç büyüklerin takip edeceği
rnup -----------müşterek siyaset üzerinde ne
Irabat verilmesini, Ferid Melen.' gibi tesirler ika edebileceği, bütçenin tanziminde takibedi- ' 5 __ Atom bombasının ne gibi
îen usulün karıcık öldüğünü söy kaniş ve âdi bütçe İle cnevestis-man bütçelerinin denk bir bütçe olarak getirilip getirflmediği-nl Bakanın açıklamasını istemiştir.
Ferid Mel ene göre bütçede sarih açık »arken bir takım ter-tlplerle hakikat örtülmek İstenmektedir. Halbuki radyoda ya-km. bir raman evvelisine kadar hükümetin denk bütçe getireceği iddia edilmiştir.
Milletvekillerinin bütün bu suallerine Bakan bugün eevap vermemiş, komisyon beDÛz tes-Mt edilmeyen başka bir gün toplanmak ta-ıe dağılmıştır,
Hindistan basın ataşesi bugün vilâyette Vali ve Belediye reisi Prof Gökayı ziyaret ederek Başbakan Neiıru ti.-....,.—*. Türk çocuklaşma hediye edilen filin yakında İstanbula geleceğini haber vermiştir. Fil Sergi sarayında göçmenler menfaatine sejTettlriîecekttr.
Geçe3l sene İstanbula gelen bale heyeti de şehrimize gelecek ve göçmenler menfaatine temsiller verecektir.
şartlar dahilinde haklı bir surette kullanılabileceği.
8 — Almanyanm işgal statüsünün yerine bir emniyet paktının ihdası — Bu suretle Al-manyayı Bonn hükümeti İdare edecektir, fakat müttefikler herhangi bir zamanda Alman-yaya dönmek hakkım muhafaza edeceklerdir. —
7 — Sovyet Rusya da bunu kabul ettiği takdirde bir dörtler konferansı gündeminin ha-?TTİnnma«n
Ayzeikbaver karargâhını Pıriste karacak
Londra 19 (Radyo) — Kuzey Atlantik paktı konseyi tarafından bu akşam neşredilen bir tebliğ İle general Elsenhover'in Atlantik paktı ordusu başkomutanlığına tâyin edildiği bildirilmiştir. General vazifesine sene başında Avrupada bağlıyacak ve kendi lıarargâhını şimdilik Paris civarında kumarcı euereıı çaktır. Generalin ilk vazifesi tarafından Arrupadaki bütün askeri birlikleri tek ve mfittehld bir ordu haline getirmektir.
Tebliğin esastan
Londra 18 (Radyo) — Atlantik paktına dahil devletlerin Dışişleri Bakanları toplantısı bugün akşam üzeri, İki günlük toplantıyı miitaakrp dağılmıştır. Toplantı sonunda neşredilen tebliğ başlıca şu esasları ihtiva etmektedir:
1 — Prensip itibariyle toplantıya İştirak eden devletler Al-manyanın Avrupa müdafaasına iştirak etmesini kabul etmektedirler. Almanyanm silâhlı kalkınması için çalışmalara başlanacak. fakat geniş hava kuvvetlerine müsaade edilmeyecektir.
2 — Bütün Avrupa devletleri ekonomik ve sınai kalkınma için derhal harekete geçeceklerdir.
3 — Fxans3 ve İngiltere halihazırda Avrupada bulunan kuvvetlerini, diğer milletlerle birlikte, general Eisenhover'in emrine vermeğe rıza göstermektedirler.
4 — Anlaşma tatbikata girdikten sonra, derhal Amerikan
l gön-
Senede 10 milyon Ampul
General Electric şirketi ile Türk müteşebbislerinin büyük gayret ve fedakârlıkları neticesinde meydana gelen Topkapı ampul fabrikasının senelik istihsalinin on milyon ampul o-Ucafcı ilgililer taratmdan bildirilmektedir.
Hâlen memleketimizin senelik ampul sarfiyatının i - 4.5 milyonu geçmediği hesaba katılırsa, bu teşebbüs en sıkışık anlarda dahi ampul ihtiyacımızı fazlası İle karşılıyahhecek ve hattâ komşu memleketlere dahi İhracat yapabilecektir. Harp yıllarında karşılaştığımız ithalât zorluğu doiayısile ampul sı-kıntısı geçen halkıma için bu-nnn memnuniyet verici bir ha- amen sonra, aernaı ah ber olduğun» şüphe yoktur, I kuvvetlerinin Avrupaya
Korgeneral Şahap Gürler bugün Koreye gidiyor
Ankara 19 (Akşam) — Korgeneral Şahap Gürler. Karedeki askeri birliğimizi teftiş etmek ve kahranmanlanmiıa memleketten selâm götürmek üzere yarın uçakla Tokyo’ya hareket edecektir.
Ankara belediyesinde bir suiistimal
Ankara 19 (Akşam) — Ankara. belediyesi su işleri müdürlüğünde bir suiistimal ortaya çıkarılmış, belediye malzeme deposunda yapılan teftiş neticesi, beş daire müdürüne muvakkaten İşten el çektirilmiştir
Tahkikat müddetine» ba makamlara. İçişleri Bakanlığına mensup memurlar vekâlet edecektir. ___________
GalatasaraylI Bülent
Roma ya gitti
Milli takımın ve Galatasaıa-yjn santriıafı Bülent Eken dün 16,30 da uçakla İtalyan profesyonel takımlarından Mrlnde oynamak üzere Komaya gitmiş ve arkadaşları tarafından hararetle uğurla nmıştır,
Kalp gümüş lira basanlar
Beyoglunda Kumbaracı yokuşunda oturan ve sahte definecilik suçundan sabıkalı Mehmet Çelik isminde birinin evinde zabıtaca yapılat, aramada kalp gümüş Ura yapmağa mahsus kalıplarla, maden ve diğer bazı malzeme ele geçirilmiştir.
Beykazda terzilik yapan Ahmet Titizin de Mehmet Çalikle iştiraki tesbit edilmiş, o da yakalanmıştır.
İzmirde kurulacak çimento fabrikası İzmir 19 ITKA) — Marsh aU plânından fayda lınıtaml- ix-mlrde kurulacak olan çimento fabrikasının tesis hazırlıkları devam etmekte ve İS gündenbe-ri şehrimizde bulanan bir DanimarkalI mühendis fabrikanın kurulacağı yerde sondajlar yapmakladır.
Ticaret Bakanlığı tetkik kurulu üyelerinden de bir mühendis bu maksadla şehrimize gel-iniş bulunmaktadır.
derilmelerjne başlanacaktır.
Bunlardan başka müşterek hava kuvvetleri de tesis edilecektir.
Trumanın teyidi
Vaştngton 19 (A_A.) — «United Pres:»: Tınman bugün hazırlamak kabLI olduğu anda Amerikan kıtalarının Elsenho-ver’ln kumandasındaki anti-komünist kuvvetlere iltihak etmek üzere Avrupaya gönderileceğini beyan etmiştir.
Yemekler 4 sene saklanabilecek
Londra Halen) — İlim adamları yemeklerin bozulmaması için yeni bir usul bulduklarını bildirmektedirler. Bu usule nazaran yemeklerin bozulmasını teviid eden mikropların mahvedilmesl gerekmektedir, Bunun için de «Kapat-rion,. labancası imâl, edilmiştir. Bu tabanca ile uzunca bir müddet saklanması lcabeden yemeklerin buz dolabına kon-kılmakta ve o da mikroplan öldürerek yemekleri muhafaza edebilmektedir.
Et, balık, meyva ve başka yemeklerin ba dolabına kon-maksırin e&ktron sıkılma suretiyle 4 sene muhafazası kabil olup lezzetlerinden de hiç bir şey kaybetmedikleri bildirilmektedir.
Lûtfi Kırdlar tekzip ediyor
Eski Vali ve Belediye Reisi Lütfü Kırdar, Sağlık Bakanlığı müsteşarlığına tâyini hakkında çıkan rivayetler üzerine şunları söylemiştir:
■e— Bu söylentiler katiyyen doğru değildir. Otuz senelik arkadaş ita olan SağUk Bakanı Dr. Ekrem Hayri Üstündağı bu sabah ziyaret etmiştim. Söylentiler, her halde bu nezaket ziyaretinden neşet etmiş olacaktır. u
Kore kahramanlarına İzmir in yılbaşı hediyesi
İzmir 19 (THA) — İzmir halkının Keredeki askerlere gön derecekleri yılbaşı hediyelerine alt hazırlıklar tamamlanmıştır. Hedlyeler 24 ar alıkta askeri bir uçakla Koreyc sevkedllecektir. Ankarada bulunan Belediye baş kanı Rauf Onursal, ba vasıtanın temini İçin Mlllli Savurana Bakanı ile temaslarda bulunmaktadır.
Sigaralar buradaki Tekel fabrikasında. üzüm ve incirler de Tariş imalâthanesinde özel am-balâjlar İçinde hazırlanmıştır.
Adana kız enstitüsü tugayımıza bir bayrak gönderiliyor
Adana 19 (Akşam» — Kız enstitüsünün Kore tugayımıza göndereceği bayrağın yapılması bitmiştir. KtF*an kılıfı da en kısa zamanda ikmal edilip Ko-reye gönderilecektir.
rpuristleri iyi karşılamak için dehşetli hazırlıklar var. -*■ Basın ve Yayın l'mum Müdürlüğü kurslar açıyor, Danışma Kurulu toplanıyor, konferanslar veriliyor, gezintiler tertipleniyor. Hülâsa bir faaliyettir gidiyor.
Derken efendim, hükümetin Türkîyeye davet ettiği bir Amerikalı muharrir, hem de Türkiye hakkında kitap yazmak için kırmızı balmumu ile dâvet edilen meşhur bir muharrir geliyor, tayyareden iniyor. Otele gidiyor. Gazetecilere söylediği ilk söz şu:
«— Beni dâvet ettiler. Hava meydanında bir karşılayan olmadı!»
Bıı en basit nezaket kaidelerini, yahut bir vazifeyi ıi-nutmamak dersini kim kime verecek?
Hep o dert
Şehir mütehassısı M. Prost kalsın mı, kalmasın mı. I-şe yarar mı, yaramaz mı, bilir mi, bitmez mi?
Karar vermeden önce adamın şu sözüne bir dikkat e* diniz. Prost diyor ki:
(— Tek arzum on iki senedir hasırladığım ve muhtelif tarihlerde takdim ettiğim rapor ve tekliflerimin bir kereeik okun tetkik edilmesi ve benden bu plânlar hakkında izahat istenmesidir.»
Adamın ne yazdığım ve ne istediğini kimse okuyup öğrenmediğine göre, onun hakkında İrim, nasıl karar verecek?
Medenî millet, ilerlemek azminde olan memleket bol yabancı mütehassıs getiren değil, mütehassısların dediğini yapabilen memlekettir.
Kısa haberler
Tarsus vapuru
D. P. Meclis grupu
(Baştarafı 1 Lncl sahlfede) zünden İse parti İçin zararlar doğduğunu söylemişlerdir.
Bazı milletvekilleri grup müzakerelerinin ileni olmasının hükümetin İcraatını baltalayacağını ve seTbest münakaşalara imkân vermiyeceğini söylemişlerdir.
Takrir sahiplerinden Süreyya Endik bu sözlere İtiraz etmiş, Demokraside aleniyetin esas olduğunu ifade etmiştir.
Hamlt Şevket tnee oturduğu yerden İtirazlarda bulunmuştur. Fakat Süreyya Endlk’in şahsını istihdaf eden bir söz gürültülere vesile olmuştur. Süreyya Endik de ağır bir cevap verince salondaki gürültüler büsbütün fazlalaşmıştır. Bu arada kimin kime karşı gösterdiği anlaşılanı ly an yumruklar sallanmışın
Başkan, gürültüleri yatıştırmış. İşin tatlıya bağlanması için Süreyya Endik ile Hâmlt Şevket İnce kürsü önünde öpüşerek yan lış anlaşılan sözlerini tashih etmişler ve barışmışlardır.
ikinci bir münakaşa da Ab-durrahman BoyaagiUer ile Mümtaz Faik Fenik arasında cereyan etmiştir. Bçyacıgiller, grup müzakerelerinin gazeteci milletvekilleri, ha arada Mümtaz Faik Fenik tarafından ifşa edildiğini iddia eturfştir. Mümtaz Faik Fenik bu İddia karşısında Abdurrahman Boyacıgil-teri İspata davet etmiş, aksi halde ♦Boyacıgiller elinde boya fırçası önüne gelenleri boyalıyor» demiştir.
Böyacıgjllerün. bu sözlere cevap vermesi üzerine grupta yeniden gürültüler başlamıştır.
Neticede grup müzakerelerinin gizli olarak devamına karar verilmiştir.
Cinayet mı, intihar mı?
Üsküdarda Karacaahmet mezarlığında, kalbinden bir kurşunla vurulmuş olarak bulunan otuz beş yaşlaıındakl erkek cesedi hak kındaki tahkikata dün de Üsküdar savcılığı ve zabıtaca devam edilmiştir.
Üzerinde otuz İki buçuk Hra. para, kıymetli bir saat ve yanında da bir kurşunu atılmış toplu bir tabanca bulunan cesedi muayene eden Üsküdar a-dalet doktoru, bunuj-, galip bir İhtimal İle intihar olması İcap edeceği neticesine varmış ve görünüşün de bunu göstermekte olmasına rağmen, oldukça temiz kıyafetli dan bu cesedin ü-zerinde hüviyetini ispata yarayacak bir kâğıdın buluşmaması şayanı dikkat görülmüştür.
Cesedin hüviyeti dûn akşama kadar teshil edilememiştir. Fizyonomisi itibariyle bir taşralıya benzeyen bu şahsın kim olduğu taayyün ettikten sonra vakanın cinayet mi, intihar mı olduğu »nlayltraHır
Dün akşam Üsküdar* da dört ev yandı
Dün akşam saat on sekiz buçuğa doğra Üskudarda dört evin yanmasiyle neticelenen bir yangın olmuştur.
Ateş, Üsküdarın Belâmsa semtinde Ethemağa sokağında Fatma Somer’e alt 14 numaralı tek kath evden çıkmış. Haşan Görene alt 12. Mirzaya alt 16 ve Mustafa Çakıra ait 18 numaralı yine tek kath ahşap evler tamamen yanmıştır,
Yangını söndürmek İçin Kadıköy ve Üsküdar itfaiyeleri çalışmış, etrafı sık ve ahşap evlerden İbaret olan yangın yeri sıkı bir kordon altına alınmak suretiyle ateşin bir felâket şeklini alması önlenebilmiştir.
Yangının çıktığı evin sahibi Fatma Semer sorgu altına alınmıştır. Yangının bir sobanın yakılması sırasında çıkmış. olduğu söylenmektedir.
ir Amerikada kaçan Mardin şilebi mûrettaoatuıdan 32 kişiden 14 ü yakalanmış ve Çoruh şilebi İle memiekeUmize gönderilmeleri kararı aşmıştır.
* Üzüm piyasası iyi gitmekte ve fiatler de bir miktar artmış bulunmaktadır. 9 numara 73,5; 10 numara 78.5 kuruştan kapanmıştır .
is Denizyolları İdaresinin ♦Demir» şilebi İki Sovyet iima- ‘ nından îskenderlyeye buğday nakletmek üzere dun Nikolayef limanına hareket etmiştir.
jk Denizyolları İdaresi şehir hatları işletme tarife müdürü Enis Kaosu, Trabzon işletme müdürlüğüne tâyin edilmiştir.
it Eroin satıcılarından Hikmet; özaktaşm asliye beşinci ceza mahekeınesinde yapılan duru.--ması dün suna ermiş ve bir sene hapse, iki sene Capakçura sürgüne, altı yüz Hra paracezası. ö-demeğe mahkûm edilmiştir.
ir Dün de Bulgaristandan Şehrimize 401 göçmen gelmiş, De-mirkapı göçmen evine misafir edilmişlerdir. 200 göçmen de A-nadolu şehirlerine transit olarak geçmiştir.
* Dün Nişan taşında Kevser sokağında 47 numaraca oturan Yaşar ile uksdaşı Sabahaddin bir İş meselesinden kavga etmişler, Sabahaddin Yaşarı bıçakla göğsünden ağır surette yaralamıştır.
* Üniversiteli öğrenciler aralarında gruplar teşkil ederek çay, müsamere ve konserler tertip etmektedirler. Bu eğlenceler göçmenlere yardım temini mak sadiyle tertip edilmektedir.
İt Yılın son günü olan 31 a-raliğın pazara rastiamgsı münasebetiyle İstanbul Kadın Saç lannı süsleme demeği, Vali ve Belediye başkanlığına bir müracaat yapmış, bayanları yılbaşı eğlencelerine hazırlamak için pazar tatilinden muaf tutulmalarını. istemiştir.
* Avusurya ilginin en kuvvetli takımlarından biri olan «Austrla» önümüzdeki ayin 13 ünde müteaddit maçlar yapmak üzere İstanbul a gelecektir.
karaya oturdu
Batı Akdeniz seferini yapan Denizyollarının Tarsus vapuru dün saat 15,30 da limanımıza, gelmiştir. Bu seferinden 194 yolcu ve 325 ton yük İle dönen Tarsus vapurunun nhtıma yanaşması bir hayli enteresan olmuş, geminin yükü fazla olduğu için yarım saat kadar uğraşıldığı halde gemi rıhtıma ya-naşanıamıştır. Bu arada sığ olan rıhtımda geminin hafifçe karaya oturduğu görülerek, yanaş’ırtim asından. vnzgeçümlş, yeni yapılan tekerlekli yüksele İskeleden, üd metre kadar açıkta duran gemiye İskele uzatü-mıştır. Arka taraftaki merdivenden yolcn İndirmek te- kabil olmamıştır.
Tarsus vapuru İle gelenler arasında Vali Dr. Gökayın «şi I Nilüfer Gökay, Milletvekillerin-den Nadir Hadi. Osman Kapan! ve Sadri Maksudi. Osmanlı bankası müdürü Mr. Philip Ga-relli, malûl gaziler genel sekreteri Nafiz Saraçoğlu, T. C. Merkez bankası dış muameleler müdür muavini bayan Güzin Bireıı, İş, bankası müdürü Mithat Özdeş ve Üniversite profesörlerinden Darköt
bulunmaktadır.
denizaltı
Dûn limanımıza gelen yeni Çanakkale ve Dumlupınar denizaltı gem derimiz Dolmab&hçfi açıklarında demirlemiş bulunan donanmamıza parlak bir törtür le iltihak etmişlerdir Törende Vali ve Belediye başkanı Prof. Gökay, gemilere Dumlupınar ve Çanakkale adlarının verilmesi münasebetiyle Afyon Te Çanakkale milletvekilleri, birinci ordu müfettişi korgeneral Şükrü Kanatlı ve diğer komutanlarla s-mi ra iler, donanmamız erkânı, Dumiupmar ve Canakkaieden gelen heyetlerle bir çok davetliler ve Amerikan yardım heyeti deniz fcsnu mensuplarından ba alan buIımmuşTardır
Yeni gemilere Çanakkale re Dumlupınar belediyeleri tarafından birer ipek bayrak hediye edilmiştir.
• »■«■■■«■■■■■■■■■••■■■■■■«■■«■a
Adapazarı ^eker fabrikası t par firmasına verildi
Adapazarı 19 (Akşam) —
Marshall yarıduıundan İstifade edilerek yapılacak olan şeker fabrikasının Adapazarmda kurulması uygun görülmüş ve öğrendiğime göre fabrikanın tesis' işi Hayrı İpar firmasına veril-' e. 13,52 am 129 ».« 1200 1.39 iniştir. Bu firma hâlen Maîshall V- 3-3? »an 13U 10ı h.*3 ıazı yardımından faydalanmak öze- Tctercciarunn Başmuharrir zosas rc Amerikan fırmahırivle tema- Ysı‘ MW®: ,dJM8* iki r,ı MOCOr 2IMST
sa geçmiş bulunmaktadır.
Pamuk piyasası sakinleşti
İzmir 19 (Akşam) — 430 kuruştan 250 ton kadar satış olmuştur. Fransadan 44U kuruttan teklifler olduğu öğrenilmiş-1 6e de pamuk piyasası artık sakinleşmiştir. Bazı alâkalılar yıl—: başı olması ve ayni zamanda birinci mallarm seyrckleşmesly- ; le bu durumu İzah etmektedirler.
mm Türkiye Kredi Bankası'nın
İstanbul
(Yeni Postahane karşısı} (Büyük Kadircalı tında
Gelecek aylık ikramiye çekilişi
İzmir
han al-
12 Ocak 1951 de yapılacaktır
Para yatumak için son gün 3 OCAK 1951 HER ÇEKİLİŞTE 22 ADET İKRAMİYE 1,000. — 11-rahk, 250. — liralık 50. — liralık V. S.

20 . ; Mlk 1950
AKSAM
Sahlfe 3
1 AKŞAMDAN =
AKŞAMA |
Zira bu geçitler bu kadar sıkleti çekmez
I) ugün bir kısım yolların -D inşası ihale edilecekmiş. Hayırlı olsun.
Ayağa göre ayakkabı. Sırta göre ceket. Başa göre sap. ka. Mideye göre yemek.
Onun gibi:
Nakil vasıtalarına göre de yol.
Ton üstüne ton yüklemiş kamyonlar devrindeyiz. Taııkvâri sürüngen çelik şeritli ültra - ağır harb vç ziraat vasıtaları bile, asfalt yollarımızdan geçmek zorundadır. Meydanlarımızda süper tanklar geçit resmi yapıyorlar.
Hasis bir adamın beslemenin ekmeğine tereyağı sürmesi kabilinden malzeme e-sirgenerek inşa edilen şimdiki yollarımız, bu devrin seyrüseferine müsait değildir.
Az yol yapalım, uz yol yapalım. Zira bu geçitler, bu kadar sıkleti çekmez!
Kanunlar, emrivaki halinde çıkmamalıdır
Ceza kanununda değişiktik olacak. Demokrasiyi korumak üzere başka kanunlar da hazırlanıyor.
Encümenlere ini gittiler? Hangi encümendeler? Meclise ne zaman gelip ne zaman onaylanacaklar? Asıl mesele: Mahiyetleri nedir? İyice biliyor musunuz? Belki gazetelerde münferit muhtasar, eksik malûmat sahibi olmuşsunuzdur. Ondan ibaret. Fakat nice kanunlar, şahsınız, mesleğiniz, bölgeniz dolayısi.vle sizi ilgilendiriyor. Bunlardan, ancak her iş bittikten sonra, kanun katiyet kesbedince malûmat sahibi olabiliyorsunuz. İtiraf ederim: Ben de ekseriya sizin vaziyetinizde, yim: Gazeteci olduğum ve neşriyatı dikkatle takip ettiğim halde... Bazı tasarılar •— nadiren — bana da gönderildiği halde...
Bir gün, tanıdığınız mebuslara rastlıyorsunuz:
— öyle olmamalıydı. Böyle olmalıydı! — diyorsunuz.
— Evet . — diye alâkalanıyor; gözlerini açıyorlar:
— Keşke bu düşüncelerinizden evvelce haberimiz olsaydı. . Bakalım ileride, maddelerin değişmesi bahis mevzuu olursa?..
(Nitekim Gelir vergisi hakkında, pek çok milletvekilleri, bu arada. Bakanlar bile, bu tarzda alâkalanıyorlar.)
Bir kanun — hele kanunların mühimleri — katiyet kesbetmedeıı önce, yalnız Meclis koridorlarında değil, matbuatta, Üniversitede, diğer kürsülerde daha etraflı şekilde incelenmelidir. «Biz duymamıştık. Biz fikrimizi söylemek zaman ve fırsatını bulamadık! Yoksa mektupla milletvekillerinin dikkatini çekerdik!» diyen kalmamalıdır. Mısırdaki sağır sultan bile duymuş olmalıdır.
Radyoda, ajanslarda, gazetelerde, taşanların geçirdikleri safhalar hakkında vazıh malûmat verilmelidir. Cumhuriyet devrinde çok kanun aceleye gelmiştir. Bundan sonrakiler, daha demokratik bir incelemeden geçerse, zeyiller ve tâdiller le adlî kütüphanemiz mütemadiyen kabarmaz.
(Vâ-Nû)
Kooperatiftiler kongresi üçüncü Türl: Kooperatifçilik kongresi yarın Ankarada toplanacaktır. Kongreye şehrimizden İştirak edecek delegelerin bir kısmı dün aksam Ankaraya hareket etmiştir. Ban delegeler de bu akşam Ankaraya gideceklerdir.
Kongrede müzakef edilecek meseleler arasında koopratifçl-İik konusu, mesker. kooperatifleri. kooperatiflerle vergileri gibi meseleler mevcuttur.
Göçmenlere yardım
Vali ve Belediye Reisi vatandaşları yardıma davet ediyor
Göçmenlere yardım komitesi hararetle faaliyete devam etmektedir.
Yardım komitesi başkanı Vali ve Belediye Başkanı profesör Oökay bu hususta yayınladığı beyannamede dlyoı kİ:
m insan cemiyetinin en büyük varlığı diğerkâmlıkta dett ortaklığında tecelli edeı Türk milleti bu hususta her vakit en necip ve yüksek örneği göstermiştir.
Vilâyet binasındaki komite nergiın saat 9 den 13 e kadar. Kızılay makbuzuyla bağışları kabule başlamıştır. Belediye hudutları dahilindeki faaliyet yalnız vilâyet merkezinde teksif edilmiştir, Mesleki zümrelere alt komiteler de kurulmaktadır. Bu komitelerin çalışmalarından başka evlerden toplanacak yardım İçin ayrı ilân yapılacaktır, Göçmenlere yardım mevzuu etrafında vilâyette kurulan komiteden başka herhangi bir teşekkülün hareketi, faaliyeti zayıflatacağı İçin tecviz edilmemektedir. Bir plân dahilinde toplanacak bütün yardımlar vilâyetteki komitede birleştirilecektir. Belediye hudutları dahilindeki İlçeler için ayrı komiteler kurulnuyacaktır.»
Rum patrikhanesinin göçmenlere yardımı
Rum Patriği Athenagoras I göçmenler için. Patrikhane adı-na 3000. kendi şahsı namına da 500 lira vereceğini İstanbul Valisine bildirmiştir,
Farâbiyi anma töreni
29 Aralık'ta üniversite salonunda yapılacak
870 de doğup 950 de vefat eden âlim ve filozof Farabi'nin ölümünün bininci yıldönümü münasebetiyle bir anma töreni yapılacağım yazmıştık.
Anma töreninin programı haaırlanmıştır. Buna göre tören 29 Aralık saat 14 te Fen fakültesi konferans salonunda yapılacaktır.
Toplantıda hazır bulunmak üzere İran ayan âzasından ve filozof Flrüzan Fer de şehrimize gelecektir. Bu münasebetle Farabi'nin eserlerinden ve hakkında yazılanlardan müteşekkil bir de vitrin vücuda getirilmektedir.
Profesör Süheyl Ünver tararından hazırlanan Farabl minyatürü pul olarak bastırılmıştır. Bu minyatür bronza da dökülecektir. Profesör Hilmi Ziya İle doktor Bedii Şehsûvar-oğlu bu münasebetle bir broşür hazırlamaktadırlar,
12.500 lira
ikramiyeli 30 Mart
keşidesinde
Bay, Bayan ve çocuk Hesaplarının Her 100 lirasına
BİR iştirak Numarası
AKBANK
Mimarî fakültesi binası için tahsisat Tekntk üniversiteye verilen Taşkışla binasının yarısı tamir .ve tâdil edilmişti.
Kalan yarısının da ayni şekilde tamir ve tâdil edilerek Mimari fakültesi haline getirilmesi kararlaştırılmış! ır.
Milli Eğitim Bakanlığı, bu iş için yeni yıl bütçesine 1.5 milyon lira tahsisat koymuştur.
Malt yıl başından evvel bu lahslsnltn geleceği vc hemen işe başlanacağı söylenmektedir,
Bir çoklarına tavuk yemekten bıkkınlık geldi
Veba telefatı karsısında kasabın beklediği
Yurdumuzda 20 milyon tavuk ve horoz, 1 buçuk milyon da hindi var — Bu seneki veba çok telefat verdi — Mikrop nereden geldi — Aşı ve ağızdan akıtma ilâç — Tavuğu veya horozu için göz yaşı dökenler...
Horozunu pek seven bir kadın
1943 yılında yapılan bir İstatistikte belirtildiğine göre o yıl yurdumuzda 18 milyon 200 bin 214 tavuk ve horozla, 1 milyon 294 bin 960 adet.hindi varmış... Bu miktar 1947 ye kadar seneden seneye çoğalmış ve yekûnlara nazaran tavuklarda yüzde 5. hindilerde İse yüzde 2 nlsbetlnde artış olduğu görülmüştür. Tavuk, horoz ve hindi miktarı 1947 nln ilk İki ayına kadar değişmemiş, fakat o yılın sonlarına doğru veba başlamış olduğundan miktar tekrar düşmüş ve 1948 başında yapılan bir İstatistikten anlaşıldığına göre 3 milyon tavuk ve horozla 480 bin hindinin 1947 vebasında öldüğü tesbit edilmiştir.
1943 den sonra bir üretme faaliyeti başlamış, yurdumuzdaki tavuk, horoz ve hindi miktarı 1947 dekine yaklaştırılmışım.
Bu faaliyet neticesinde — a-rada zuhur eden ufak tefek veba telefatı olmasına rağmen — 1949 yılında lavuk ve horoz adedi yirmi milyonu, hindi miktarı da bir buçuk milyonu bulmuştur.
Bu seneki veba çok telefat verdi
Bu yılkl vebanın tavuk, hotoz ve hindiler arasında çok telefat verdiğini yalnız tavuk ticaretiyle meşgul olanlar değil, kümes hayvanı beşlimeğl itl-yad haline getirmiş olanlar da İddia etmektedirler. Hatla İleri sürülen tahminlere göre bu yıl salgın halinde devam eden veba tavuk ve horozlarda cn aşağı 4-5, hindilerde de yarım milyondan fazla telefata sebep olmuştur,
Bokırköylıi bir ahbabım bu seneki telefata temas ederek:
«— Kümesimizde, diyor, 68 tavuk, 12 horoz vardı. Kala kala 8 tavuk, 1 horoz kaldı. Hepsi de hastalandı, hastalandıklarını görünce de kesip yedik *
— Şu halde aylarca et almadınız?
«— Almadık anıma, tavukların hepsini de biz yemedik. Tavuk yemekten gına geldi, komşulara da hediye ellik.»
Kasapların idıliası meğer doğru imiş
Geçenlerde bir kasap bana:
■— Tavuklarda veba salgını bizim ticareti baltaladı! diyerek bu sözünü İzah etmişti Çünkü bir çokları tavuklarının hastalandığını görünce onları kesiyor. yiyor, yiyemediğini de eşine dostuna dağıtıyor. Bu sebepten et sarfiyatımızda hissedilir bir eksilme var, Tavuklar vebadan kartınsalar da bizim İşler de açılsa...»
Bakırköylü ahbabımın söylc-
Batı Avrupada tehlike karşısında hazırlık faaliyeti
(Baştarafı 1 inci sahifedcl
Zaferin ferdasında ortada, tecavüze kalkışabilecek bir Almanya, ve bir Japonya yok iken, yok olan bu tehlikelere karşı Sovyet Rusya-nın, kendisine askeri müttefikler araması, hayali bir Almanya ile biı- Japonyaya karşı ittifaklar imzalaması kaba bir politika oyunu gibi görünmüştü. Bu plân simdi daha iyi anlaşılıyor
Sovyet Rusya bir yandan Amerikanın, Japon ordusunu Cine karşı tecavüze hazırladığını iddia ederken, diğer taraftan Batı Almanya-nın Doğu komünist Alman-yaya karşı tecavüze geçmek üzere silahlandırıldığını iddia ediyor. Demek oluyor ki Sovyet Rusyanm imzaladığı bu ittifaklar. Almanya ile Japonyanın. Batı devletleri müdafaa sistemine katılmalarını önlemek ve icabında bunu bir harb sebebi saymak için önceden hazırlanmış vasıtalardır.
Bundan dolayıdır kİ Al-manyada, Atlantik ordusuna katılma dâvetinl kabul
ne göre Almtınyachf Münih d-I varındaki ormanlarua yabani [domuz ve geyiklerde görülen bu hastalık, sığırlara ve diğer evcil hayvanlara geçmiştir, ölen hayvanlarda vapılar arttırmalarda da basta ı.öın mikrobu bulunmuştur. 1880 yılında Pasiftir de tavuk kolerası geçiren hayvanlarda b(-na ber.z*-r bir mikrop buldu. Loffer İse domuzlarda «donııız vtcnn» denen hastaliKta ylnt aynı mikrobu bulduktan sonra bu mikrobun türlü hayvanlarda, türlü hastalıklar yapmak*.' olduğu neticesine varıldı Nihayet bu kolera, veba ve nota bazı adlarla anılan hayvan hastalıkları 1901 yılında Pasteurellosls adı ile birleştirilmiş ve mikrobuna da Pasteurella adı verilmiştir. Mikrop küçük dürtün, oval, gram negatif basillerdir.
Tavukları korumaya gelince; hastalık zamanlarında tavuklar aşılanır. Kiime. ler dezenfekte edilir. Yeni alınsn tavuklar. irii-mestekllerln yanına konmadan önce, olr müddet ayrı yerde tutulur, huşta olmadıkları anlaşıldıktan AontA kilmese geçtirilir.*
Hastalanan tavuklara aşı yaptırılmaktadır. Fakat birer birer tutup ağızlarından ilâç akıtanlar da çoktur
Tavuk meraklıları arasında öylelerini bilirim ki hastalanan bir tavuğu veya horozu ölecek diye başvurmadık doktoı bırakmıyorlar. ağlayıp sızlıyorlar da onu kesmeğe Kıyamıyorlar.
Cemaleddln BII DİK
dikleri İle kasabın sözleri birbirini tuttuğuna göre iddia doğrudur: Tavuk vebası bir taraftan kümes sahiplerini zarara duçar ederken kasapları da hırpalamaktan geri l.u'nuımış...
Vebalı tavuklar yenir mi. yenmez mi?
Vebalı tavukları kesip kesip yiyorlar, âlâ... Fakat bıı hastalığa tutulmuş tavuklar yenir mi. yenmez mİ? Bu hususta tıp ne diyor?
Kendisiyle konuştuğum bakteriyolog doktorlardım Edlb Bcker şu cevabı veriyor:
«— Tavuk kolerasının, mikrop bakımından, insan kolerası 1le hiç bir ilgisi yoktur. Yalnız hastalığa tutulan tavuklarda kanlı İshal görülmesi ve yüzde 80-100 ö'ümle seyretmesi bakımından insan kolerasına benzer. Bu hastalık hiç bir suretle İnsanlara bulaşmaz. Tavuk hastalanır, hastalığın seyri esnasında kesilmeden ölürse onu yememelidir. Bu itibarla şu noktaya nazarı dikkati çekmek yerinde olur: Tavuklar arasında kolera olduğu zamanlarda, pazar yerlerindeki kesilmiş vc temizlenmiş tavuklardan ziyade, tavuğu canlı olarak satanlardan almak daha emniyetlidir.
Mikrop Almanyadau gelmiş
Bakteriyolog doktor Fdlb Baker. hastalığın mikrobuna da temas ederek şu İzahatı vermektedir:
«— Bu hastalığı ilk olarak 1887 yılında Bolllnger İncelemiştir. Bilginin belirttiği- '
I etmek hususunda büyük tereddüt vardır. Batı Almanya hükümeti Atlantik ordusuna asker vermek için diğer Atlantik devletleriyle e-şlt siyasi muamele istediği gibi, muhalefet partileri de Almanya asker vermeden evvel Almanyanm müdafaasının temin edilmesini şart koşuyorlar.
Bütün bunlar, Batı müdafaası teşkilâtının ne büyük zorluklarla karşılaşacağını gösteriyor.
Bu arada, gazetelerde Tür-kiyenin de adı geçmektedir. Bir telgraf haberine göre Brıikseldeki konferanslarda Türkivenin durumu konuşulmayacak, General Ei-senhoweı\ başkomutayı ele aldıktan sonra, Türkivenin Batı müdafaasına ne suretle iştirak edeceğini düşünecekmiş.
Brüksel toplantısında Türkiye hakkında bir şey görüşülmemesi tabiîdir. Bilindiği gibi Türklyenin Atlantik Paktına girmesi İşi üç ay evvel konuşulmuştu. Hiçbir malûmatımız olmamakla
beraber, hükümetimizin her hangi yeni bir dilek ileri sürmüş bulunduğunu sınmıyoruz. Gerçi. Koıe harbinin aldığı kötü şekil, tehlikenin artması karşısında Amerikanın yeni muazzam hamlesi, Batı Avrupanın acele müdafaa hazırlığına girişmesi gibi âmiller, beş ay öncesine nispetle dahi yeni denebilecek, daha nazik bir durum yaratmıştır. Bu yeni ve buhranlı durum karşısında Türkivenin de sorulacak bir fikri, anlatacak bir derdi olabilir. Fakat bunu düşünmek ve teşebbüse geçmek, artık, müttefik ve dost devletlere ait bir vazifedir.
Akdeniz de şu veya bu plân hazırlanırken Yunanistan ve Türkiye ile istişare edilmesi meselesi, üc aylık hâdiselerin çok geride bıraktığı avutma edebiyatı halini almıştır. Türkivenin, hele Koıe harbinden sonra, daha kesin, daha müspet taahhütlere ihtiyacı vardır.
Amerikan milleti, AvrupalIların Kore bahsinde hakiki yardım verine bol nasihat
İSTANBUL—! 1=-^ HAYATI
Yeni Maliye Hakanının beyanatı
VI ıılıtelif cepheleriyle u-I İVI imimi efkârda hoşnut ısuzluk uyandırıp haklı ten-I k idlere uğrayan vc selefinin beklenmedik bir zamanda istifasına sebep olan bütçe tasarısını Büyiik Millet Meclisi huzurunda müdafaa etmek gibi ağır bir yükü üzerine alan yeni Maliye Baka nının gelir vergisi hakkında iki gün evvel gazetelere verdiği beyanatı hiç de tatminkâr bulmadık.
Sayın Bakan, bir mcmlc ketin vergi sisteminde mühim ve esaslı değişiklikler yapılması, daha ziyade o memleketin mali durumunun bu gibi değişikliklerin önceden hesabı müşkül olan ihtimallerini karşılayabilecek bir inkişaf ve istikrar i,, çinde bulunduğu zamanla it rastlatılmak icap ettiğint^ söylüyor. Evet amma, hatıı g-mızda kaldığına göre, gecew^ sene bütçe müzakereleri csfe nasında Gelir vergisinin memurlara ve hizmet erbabına^ tatbikinin bir yıl sonrav«2 talikini bugünkü iktidarCO partisinin sayın milletvekil-^% leri şiddetle tenkid etmisler.j» bunun bir adaletsizlik oldu--, ğunu Meclis kürsüsünde^? söylemişlerdi. Vc yine umUz tulması mümkün olmayan^ vakm zamanlara kadar kumet erkânı Gelir vergisi^ nin ikinci kısmının bu s-cneO tatbik mevkiine konularağıflj m sarahat ve katiyetle muflj teaddit defalar nutuk ve be O vanat halinde tekrarladılar,1?
Hal böyle olduğuna göre*-* acaba çok kısa bir zaman I-çinde memleketin mali durumu hükümeti tereddüde düşürecek kadar mühim değişikliklere mi uğradı, yoksa o zamanki sözler, memleketin mali durumu hiç nazar1 dikkate alınmaksızın, gözü kapalı olarak mı söylendi?
Sayın Polatkan. Devlet mâliyesinin, siyasi durumun ve dünya vaziyetinin arzet-tlğl manzara karşısında, bu hususta ihtiyatlı hareket etmeyi düşünmenin pek tabii telâkki olunması gerektiğine işaret ediyor. Peki amma. Gelir vergisinin birinci kısmı hâlen meriyette olduğu gibi, hükümet ikinci kısmın 1952 yılına taliki ile aradaki 1 farkı varidat kaydettiği but-[ çe tasarısında, fevkalâde ah-val karşısında yapılacak işler İçin tahsisat ayırmamış. Binaenaleyh, bütçenin tanziminde. sayın Bakanın işaret ettiği vaziyetler gözünü-ne alınarak ihtiyatlı hareket edildiği ileri sürülemez.
Diğer taraftan, antidemokratik kanunları değiştirmeğe çalışan hükümetin, Gelir vergisini hu sene de memurlara tatbik etmemek suretiyle vergi adaletsizliğini bir yıl daha uzatması demokrasi prensipleriyle nasıl telif olunabilir?
Bakan, vergi adaletinin teminindeki eksikliğe bir yıl daha katlanmak veya Devlet gelirlerinde zaruri o-lan emnivetin az veya cok zedelenmesi şıklarından birinin tercihi için mevzuun Büyük Millet Meclisince ele alınarak mütalâasına vol açmış olmakta hükümetin kendisini haklı gördüğünü söylüyor.
.Maliye Bakanının, bârız bir çekingenlik edası taşıyan hu sözlerinden anlaşıldığına i göre hükümet, ya bütçe ta-! sarısının Meclis huzurunda I müdafaa edilcmiyecek bir durumda olduğuna kanidir veyahut tasarının Meclisten aynen çıkacağından emin bulunuyor.
Cemal refik
üniversite sitesi
Küçük Lânga’da inşası katileşmiş gibidir
Ünvlersite sitesinin İnşası İçin şehir içinde münasip yer aranmakta olduğunu yazmıştık. Bu işle meşgul olan heyet, görüleni yerler arasında Küçük Lânga-dakl saha İle Kadırgadaki arsayı münasip görmüştür. Bunlardan birisi seçilecektir. Kadırgadaki arsanın sahası kâfi gel-m iyece gi için bir lakım İstimlâkler de icap edeceğinden Küçük Lânga sahasının bu İşe daha elverişli olduğu anlaşılmıştır. Ve sitenin burada inşası katileşmiş gibidir Bu yen! sitede Devlet pavlyonlarmın İnşasına önümüzdeki bahar başlanacaktır. Bu İş için bütçeye yarım milyon lira tahsisat konulmaktadır. Ayrıca sitede vilâyetlere alt pavlyonların da bu sene İnşaya başlanacağı tahmin edilmektedir.
Şehrimizde devlete alt 19 talebe yurdu vardır. Bunlarda hâlen 3200 öğrenci mevcuttur. Ayrıca şehrimizde 12 hususi talebe yurdu vardır Bu yurt binalarının hepsi kiralık olup kısmı âzami da bannılamıyacak derecede harap bir haldedir. Üniversite sitesinde İnşa edilecek Devlet pavlyonları 5 bin, husus) pavtyolnar da 3 bin öğrenci alacaktır. Sitede müşterek kütüphane. sinema, tiyatro ve konferans salonları, lokanta, kantin ve diğer İhtiyaçları temin edecek tesislerle spor sahalan bulunacaktır.
. Silenin ve Devlet pavlyonla-rı kısmının beş senede tamamlanacağı, vilâyet paviyonlannın da 2amanla İkmal edileceği anlaşılmaktadır.
Resmî te lebe yurtlarında boş yer kalmadı
Milli Eğitim Bakaı>lığına bağlı yurtlara müracaat eden öğrencilerin bir kısmı yersizlik yüzünden alınamamıştır. Açıkta kalanların sayısı 400 kişidir. Bu öğrenciler yurtlarda yer a-çıldığı takdirde alınmak üzere sıraya girmişlerdir.
Dün kendisiyle görüştüğümüz Yurtlar Müdürü Sami Akyol bize şu izahatı vermiştir:
— Mevcut binalarımıza nazaran yurtlara girmek İçin müracaat edenler fazladır. Biz bu sene, geçen yıl yurtlarda kalan üniversite ve yüksek okul öğrencilerinin hepsini kabul ettik. Bu sene fakültelere ve yüksek okullara yazılanların da bir kısmını alabildik, Binalarımız tamamen doludur. Onları yurtlara alamadığımız için biz de üzüntü duyuyoruz.
Yeni millî eğitim müdürü
Yeni milli eğitim müdürü Muhittin Akdik'in vazifesine başladığını yazmıştık.
Milli eğitim müdürü kendisi ile görüşen arkadaşımıza demiştir kİ:
— Evvelâ teşkilâtımızı tanıyacağım. Bu işe devanı ederken bir taraftan da arkadaşlarla halli lcabeden meselelerimizi görüşeceğim ve başlanmış miis-bet işleri devama çalışacağım.
Muhittin Akdlk'e yemi vazifesinde başarı temenni ederiz. :
Kıral Kostantin Atinada
Kırat Kostantin, 3 seneden beri özlediği Atinaya bugün Avcrof zırhlısı ile gelmiş ve muazzam surette istikbal e-dilmlştir. Rallis, kabinenin istifasını Kırata vermiş, Kı-ral da kabineyi kurmağa A-leksandr Zaiınls'i memur etmiştir.
20 kânunuevvel 1920
ve tenkid yollamasından a-cı acı şikâyetçidir. Türk milleti de Korede Türk kahramanlığını bol bol öven, alkışlayan Amerikan milletine çok teşekkür eder, fakat itiraf edelim ki Türk milleti, Amerikanın minnettarlığının derecesini değil. Türkiye bir tecavüze uğradığı takdirde ne yapılacağını, kendisine nasıl yardım edileceğini öğrenmek istiyor. Hakkı yok mu?
Necmeddiıı SADAK
Şehir hastanelerinin akıbeti cuma günü kararlaşacak önlünüzdeki cuma günü saat 10 da vilâyette büyük bir toplantı yapılarak Üniversite -Hastaneler meselesi halledilecektir. Bu toplantıda Sağlık Bakanı ile Vali ve Belediye Reisi. Şehir Meclisi üyeterl ve Ünt-vcrslte mümessilleri hazır bulunacaklardır.
unımıaa ı aemuuuıtu (M>eeoen ue >•
| felı;ee»C> ram»eo»mtın«nr.
Sah ire 4
A & 3 A M

[ DENİZCİLİK
Yeni denizaltılarımız
Türk donanmasında mevcut 11 denizaltı ihtiyaca kâfi gelemez
Steh günü D'ümabahçe açıklan.. .ı yapılan bir törenle dona: rmmıza katılmış olan İki dc I iım» Çanakkale İle Dum |up. .ar Almanların Şnorkel, A-nwrİ.:t.ılann da Snort dedikleri teneffüs cihazı ile mücehhez I i. ■nlzallılanmıtdır. Ayrıca bu geminin termelerinde de bazı ıfıdilier yapılmıştır. Bu IA-dî ■ in gayesi, gemiye ldrodl-r: rdk bir şekil vererek su altı r ••ilerini yükseltmektir. Bu maksatla gemilerin topları çıkarıldığı gibi kumanda kulelerine yeni bir şekli verilmiştir.
îrnl tlenlınllılnrın vasıfları
Daha evvel Amerikan askerî yardımı olarak verilen 4 denizaltı glöi lıarb İçindeki Amerikan inşaat programına dahil bulunan bu İki gemi, Blovel* 325 1 ve Bumpor 333 adını taşıyorlardı Birincisi 23/4/1944 te. ikin- I Cisl G/8 1944 te denize İndiril- 1 nıiştir.
Bu tip gemiler 1525, tam yük- 1 le 1825 tondurlar. Boyları 95, genişlikleri 8,25, tam yükle çek-p tikleri su 5,20 metredir. Su üstü süratleri beheri 1625 beygir kuvvetinde 4 grup dizel - elektrik motöriü ve çift uskurla 20 mildir. Tecrübelerinde 21,1 mil gitmişlerdir. Su altı sûraLlori 2700 beygir kuvvetinde iki elektrik motörüyle ftzaml 10 mildi; fakat teknelerde yapılan tâdillerden sonra bu tip Amerikan de-nlıaltılannın âzami sü altı sürati 14 mile çıkmıştır.
Gemilerde evvelce 127 milimetrelik bir top ile 2 tane 40 lık ır-'k’-aVar BofûTS topu, 2 tane 1 27 ilk uçaksavar makineli tüfe î bulunurdu, sonradan toplar çıkarılarak sadece uçaksavar seyyar makineli tüfekler bırakılmıştır. Gemilerin ana silâhı 8 st başta. 4 ü kıçta olmak ü-tî're 10 tane 533 lük torpido kovanıdır, 24 tane torpido, yahut da 40 tane mayın taşırlar. Bu mayınlar, kovanlardan atı-hr
Savaş nşûrettlpleri 8-9 subay, 8$ erbaş ve erdir.
Bu gemiler. Pasifik Okyanu-mnda harbetmek ve uzun müd-tl'i denizde kalmak için yapıl-d klarından mürettebata aytı-Inn yerler, geniş ve konforludur, D’-’avn edildikleri zaman nazari olarak 91,50 metre derinliğe d'"nıa!arı düşünülmüş iken son rr’on bu kabiliyetleri pratik o-138 metreye çıkarılnuş-t»r Fakat çok daha derine, hattâ ı?0 metreyi biraz geçen deri ’l kitre kadar İndikleri görül-rii-tür 30 saniye gibi kısa bir ?~n anda dalmaktadular. Tâ-dl'dcn önce su altında 5 mil süratte 95 mil katedebillyorlardi, Simdi su altı süratlerinin teknede yapılan tâdiller ve şnorkel sayezlnde âzami İ4 mil ve sefer süratlerinin 9 mil olduğu hakkında malûmat neşredilmiştir. Sarnıçlarına aldıkları 300 ton akar yakuta saatte 10 mİ) gitmek şartiyle 12.000 tnll katet-tikleıi; fakat bazı su sarnıçlarına aldıkları fazla akar yakıtla 27 000 mil katcdeblldlkler! söylenmektedir.
Şnorkel veya Sn®rt nedir
Almanların şnorkel dedikleri nefes borusu, çok eski zaman-lardanberi İngiliz, Amerikan, Alman ve Italyan mütehassısları tarafından düşünülmüş ve tatbik dahi edilmişse de kati bir neticeye varılamamıştı. Nihayet HollandalI bir deniz subayı 1027 de eskiden düşünülen bu İcadı yenilemişti. İkinci dünya harbi başında Hollandanın 19 ilâ 27 numaralı denizaltılar! bu cihazla teçhiz edltm^ bulunuyorlardı. Harb İçinde İngilizlerle Almanlar da. HollandalIlardı yaptıkları bu cihazı öğrenmişlerdir. Almanlar geceleri denizin yüzüne çıkan denizaltıla-nn müttefik hava ve deniz kuvvetleri tarafından radar vasi taliyle keşfedilerek hücuma uğra-Oıktarını görünce bunları uzun müddet dalmış vaziyette tutmak için şnorkel (Schnorckel) adını verdikleri cihazı tekemmül ettirerek denlaaltılaruıa koydular.
Bu cihaz, denttaltıların Dizel no türlerine hava VPimek ve bu motöriertn yaktJtlan okaryakı-! tın gaelannı dışarı atmak için İki ayn borudan mürekkep bir teneffüs vasıtasıdır. Amerikalı-
lar da bazı tâ.:111er yaparak bu cihazı tekemmül ettirmişler ve snorl adını vermişlerdir
Bu nefes ve ekzoıt boruları, gemiler perlsk- p tâ rinllğlndc seyrederken suyun hemen sathında çalışarak deıvzal lıların radar tarafından yalr.lonmaşı-nı önlerler tngtllz amiralliğinin. Şnorkel hakkıtıdakl kanaati, sakin havalar dışında bu cihazın radariaı turfamdan keşfedilemedlği merkezindedir.
Alman denlzultıhıi'i bu çifte boru sayesinde 1943 sonundan İtibaren tekrar de-nlıe açılmak İmkânını bulmuşlardır XXI tipi ve Şnorkel İle mücehhez bir Alman denizaltıaı, bir an bile suyun yüzüne çıkmadan 72 cün deniz altında kalmıştır Harbden sonra bu cihazla *eçhiz edilen İngiliz ve Amerikan den I zait ilan da haftalarca müddet dalmış olarak uzun seferler yapmışlardır.
Bu cihaz, bir takını mekanizmalarla öyle tertiplenmiştir ki. suyun sathında ilken borudan içeriye su girmeğe haşlayınca otomatik surette kendi kendine kapanmakta, sonradan açıl-mskladır. Bize verilen İki denizaltının Amerikan Snoıt clhnz-Jariyle teçhizi çok İyi olmuştur. Diğer denizâltılarımızın da ayni surette teçhizi lâzımdır- Çünkü radar, artık elektrik bataryalarını doldurmak leln suyun yüzün? çıkan denizaltılar! yakalamaktadır.
Kaç denizaltımız var?
Donanmamıza İki denizaltının iltihakı İle denizaltı filotillamıza sayı bakımından yalnız bir tek gemi ilâve edilmiş oluyor. Çünkü eski d en izah darımızdan Dnmlupınar da kadro harici edilmiş ve bunun adı yeni gemilerden birine verilmiştir. Daha evvel bize verilen 4 Amerikan denizaltısmın do-!«•«*«• nanmumız’i İltihakı üzerine es-IBuyacak. Ve gözlerim... Gözle-kl birinci ve ikinci İnönü ile irime gelince... Gözlerim de... Sakarya ve Gür kadro harici Hugh. kestirip attı: edilmiş, çaların isimleri Ame- — Sen Buigaristana gidecek t: rlkan tipi denizaltıya verilmişti değilsin. I
Bugün denizâltılarımızın mevcudu »öyledir:
İki tane Snorflu Amerikan tipi: Çanakkale ile Dumlupınar; 4 tane Amerikan tipi: Birinci İnönü. İkinci İnönü, Sakarya ve Gür; 3 tane İngiliz tipi: Murat Reis. Burak Reis, Oruç Reis. 2 tane Alman tipi: Saldı-rây, Yıidıray.
Bugün donanmamızın denizaltı mevcudu 11 tanedir, halinde kabul edilmiş usule göre bir denizaltı filosunu teşkil eden gemilerin bir kısmı________
cephede, yani harekât halinde,___________"
bir kısmı üsse gidip gelmek iizere yolda, bir kısmı da İsti-] rahat, ikmal ve bakımda bu-lunur. Bu demektir kİ 11 deniz-1 âltımmdan düşmana karşı cephede bulunabilecek gemiler, 3-4 taneden ibaret olacaktır. Bu ' kadar geminin kâfi olmadığını1 söylemeğe lüzum yakı ur. |
A. D. D.
S
d-
Türkçe muhavere, uzayıp diyordu. Hugh, birdenbire ileri atılarak kadının ellerini tuttu.
Albay Razi, haykırdı:
— Vallahi bu eller köylü elleri değil!
Hakikaten de. tasavvur edlle-nılyecek kadar kirli olmasına rağmen, kadının elleri yıpran-mamış, küçücük ellerdi.
Kadın itirazla İnglllzçe haykırdı:
.. işi berbat ettin, Hugh!
Biçimsiz şalının altından, Jingles Lawson'un gri mavi gözleri ışıldadı.
Albay Razi bir kahkaha attı:
— Ooh, tamam Fakat Rumeli şivesiyle köylü gibi konuşmağı da nasıl becerdiniz, kızım?... Hem de hiç hata yapmadan! E, söyleyin bakalım, bayan Jinglc-s Lawson. Bu lıoş şakanızdaki maksat nedir?
Genç kıs, başındaki örtüyü ve takma siyah saçları çıkarıp attı. Ciddî bir ifadeyle cevap verdi:
— Şn ahmak Huçh’e benim de ehemmiyetli şeklide İşe yarayabileceğimi İspat etmek İstedim... İşittiniz, albay! Sesimde, şivemde hiç bir faJso var mıydı?
— Aşk olsun valtaiıi - Aktris gibi rol yapıyorsunuz. Herkesi mükemmel aidatabllirrinla..
Hugb, İçini çekti:
Eğer kız, ellerini saklamış olsaydı, kendi bile alckuıacaktı. Jingles süratle devam etil:
— Tabii, bu. şöyle kabataslak bir kıyafet değiştirmedir. Buigaristana gittiğimiz zaman, ı ellerim bu kadar yumuşak ol-
Harb olan
Aieîfrafteı Cawna Tio«çe#|: Cahil l’-tm ve M T> ■■kınan,
KOMEDİ K > e M I çifte KERAMET ıı/ın Friatan Heri .and
Türkçe-*! Hep: Nur’ CİUIrkln Cuıtıaıinı ve carsa m h» alını HJU aa covuU Tlvatmvu çı«leı aou ıı de »e ut
----- ——■—-------\
Casuslar Merkezî fAt m ı
İSTANBUL
Amerikan gizli ajanı
North’un casusluk
Binbaşı Hugh maceraları
i'azan: Van Wyck Mason
Çeviren: Nihal Karamagaralı
— Benim yardım etmek ka-^eneden geçirilmek ihtimalini
billyetinde Olduğumu inkar mı'hesaba katarak onların âdeti ediyorsun? — diye sükûnetle; üzere vücudumuzdaki bütün sordu- — İyi düşün. Hugh. Tek kılları tıraş e'ınellylz Köylüler, kelime lisan bilmediğini unut-'eski devirlerden beri böyJe mal Kavaklıya ayak bastığın itiyat edinmişler. İhtimal anda yakRyı ete vereceksin. O ten korunmak İçin... zaman ne olacak bizim tarafın Binbaşı uzam zamandır, hali? Mağlubiyeti çaresiz ka- defa olarak içten gelme builcneceğia [kahkaha attı:
Bu sözlerin tesiri alımda ka-| — Olur şey değil! Pek larak Hugh, mutadı olduğu ne yapalım, veçhile kararını derhal verdi: I Albay Raz|, tevkalâde n
— Albayım, katiyen arzu et- bir adamdı: kendi düşünceleri-
rnuMlt beraat tejan JlnE. ™ (1» «Mp
les’e düşüncelerinde hak veri-(edememiş gibi dalgın dalgın yorum. Kavaklıya tek başıma ■c“’ 11
gittiğim takdirde müspet bir | netice almam cidden şüpheli-! dir. Yanımda bLr arkadaşuı ] mevcudiyeti, istediğimi elde et-, tikten sonra beni tepelemelerine engel olacaktır. Daha doğrusu başıma bir iş gelmeden] evvel, topladığım malûmatı o-nun vasıtaslle buraya aşırabile- les?..
cegfan. | Kısr- titremeyen parmaklarlle
Jingles'in sevincine kaşla- bir sigara alıp yaktr
rını çatarak mukabele etti: ■ — Hayatta her şeyi bir kere
— Acaba, sis. bizim Bulgar tecrübe etmek islerim... Edir-hiivlyetj almamıza yardım e-! neye ne zaman gideceğiz? ilebilir misiniz? İşçi vesikalar, karneler vesaire?»
— Gece basınca Edimedc bunları temin etmente kolaydır.
Hugh, sordu:
— Nasıl bir kıyafete girmemizi tavsiye edersiniz?
Albay:
— Bu hususla bayanın fikrini alsanız daha İyi olur. dedi.
Jingles, lâfa kanştl:
— Garbı Rumeli köylülerinin _________________ _______________
kılığına gireriz. Hugh tesekkü-toguşturmuşlar; sonra yağlan-lâtı itibariyle bu kılığa uyar .mışlar: sonra tekrar çamurlan-dn. . .Başına bir de peruk ta- muşlar; ve ciltlerini havlu ile o kar.. Zira köylülerin saçları derece masaj yapmışlardı ki. uzuncadır... Sonra... Sonra... >-------—*■—> -■—>- :
Sustu.
Hugh, genç kızın birdenbire kıpltırnıızı kesildiğini farkede-rek hayrette kal dr
_ Eeee, sonra?
Jlr.cles, gözlerini öııûnc indi- ele, keza, rerek ilâve etti: mamıştı.
i — Sonra, herhangi bir mua- '
söylendi:
| - - Tabii hayli tehlikeli bir teşebbüs amma, yine de karaıı-I lıkta başarılabilir... Sîz paraşütle atlamasını bilir misiniz, binbaşı?
Hugh, başını salladı:
— Eh, ötemi berimi kırmayacak kadar .. Ya. sen Jing-
Y A W G O
■v •"•»W®
ILBAŞI ÇEKİLİM İ

İKRAMİYE
500000
L I W A
Sonra...
xxvn
HAZIRLIK
1 Son seneler zarfında Hugh’un kıyafet değiştirmesine hiç lüzum hasıl olmamıştı, bu husustaki melekesini kaybetmişti. Fakat şimdi yaptığı hazırlık o kadar mükekrnmeldl H, hiç kimse kendisinden güphe-lenemezdL
Jingles’le birlikte, tam bir saat müddetle ellerini, yüzlerini, boyunlarını çamurlu sularla
bunun neticesi olarak derileri katılaşmış, kızarmıştı.
Genç kız, kaşlarını ustura ile kısalmış: ve bu suretle daha kalın kaşlı görünmenin yolunu bulmuştu. Şahane kirpiklerini kısaltmaklar, kaçm-
(Arkası var)
/—Bu akşam MELEK Sinemasında
Sinema dünyasının en parlak iki Yıldızı :
Tyrone Power- Gene Tierney
| gibi iki büyük artistin yarattığı.
ŞAHANE YALAN
H (That Wönderful Lrgel
S Büyük ve nefis filmi takdim edilecektir.
XTıımıra!ı biletler bugünden satılmaktadır.
Varın Matinelerden itibaren
En büyük heyecanlarla... Kahramanlık, fedakârlık vc arkadaşlık sahneleri ile dolu harikulade bir şaheser
KAHRAMAN FEDAYi
t
ALEMDAR Sinemasında: Bugün \
Kara Tarzan ı“Mi"
Bu aşk ve macera ve sergüzeşt filmine İlâveten:
(PATRİCİA KNfGHT) I
Büyük heyecanlar rom anıl
[(tau öldürdüm
Zülfikarın Gölgesinde
— SALİH REİS —
Büyük tarihi film
Eatbaros’un şanlı torunlarının eşsâz kahramanlıklarını 22 Aralık 1950 den itibaren TAKSİM SİNEMASINDA göreceksiniz. Hilâl Film.
_ Kadıköy HAL E’de Bugün «
Senenin cn zengin programı 2 büyük film birden
VATAN KURTARAN KADIN (Türkçe Sözıü)
A,
Bu sene Beyoğlu ve İstanbul'da çok büyük muvaffakiyet kazanan bu kahramanlık şaheserine ilâveten:
Eğlenceler Perisi
(Renkli}
FRAİD ASTAİRE — JUDY GAKLAND
Göz kamaştırıcı dekorlar arasında can.ondırılan
Aşk .. Müzik... Dans ve Revüler şaheseri.
Bugiin Matinelerden itibaren
Şehzadebaşı MİLLİ Sinemada
2 büyük Türkçe film birden
1 - Alibaba kızlar Pansiyonunda
Baş rolde E D D İ E C A N T O R
2 - Zoronun Kara Kamçısı
Baş Rollerde GEOKGE LEWÎS — LİNDA STİIULİNG
• MALAYAı Başlıca yaratıcıları:
SPENCER TRAC1 — JAMES STEVTART — JOHN HODİAK — LİON'EI, BARBYMORE — VALENTIN.A CORTESA
Orijinal nüshası
ALKAZAR Sinemalarında
Türkçe sözlü nütJıası
İPEK
— 26 —
*— Çünkü Burhan, ağabeyin» değil... Çünkü Itıuhau ağabeyim değil...»
Delikanlı, annesinin yüzüne hayretle baktı.
— Biliyor muydu’
— Neyi?
— Teyzemin jcüzj olduğunu?... Sadiye hamı ıcfcnclt bu halinde kendi kendiyle :'lay ederek:
— Bunu seıı ne blliyonnuşsun demek? Ben de. ut n ühiın şeyi sur diye saklam>Mni-.
Delikanlı. Mv.ıllânm yanındaki koltuğa utuıd'i Yatağın kenarından sarktın eı«»ıi avuçları İçine aldı donmuş bir kuşu «ıtır gibi bu el; jsıimsığa, kendi vücudunun hararetini, sıhhatini bu el vasttasUe bütüp vücuda yaymağa çalışU
Biraz sonra «ene kız. yine ı gözlerini açtr
| — Geldin... Çok şükür... Çok memnunum.. Artık gitme.-. — dedi.
I — Zaten git o .iveceğim . Senin yanından jvnlır.c'acagım. Mualiâ...
BEYAZ TAVUS
AŞK VE MACERA KOMAM
Burhan, sözünü tuttıı. Muallâ fikri, yalnız onda değil, yalnız cin. bir kış mm sim biner. sonra, nihayet baharın sıcak güneşine kavuşmuş bir rebat «nbi, yavaş yavaş günden güne kendine geldi Bir jy geçince, kolluğuna tekrar oturdu Aile safrasında iştahı açıldı. Kaybettiği kiloları tekrar kazandı
Burhan, dâhi bir sanatkâr olmak Tikinden slmdil'k vaz geçerek, akademi*'e hocalık aldı, bu şerefli mestefrte de çok isti— ; dal gösterdi, s^radaşları ve ta- ı tcbesl tarafındın sevhdi Atel- 1 yekine bir çek siparişi® geldi. Bu arada da. en mühim anıtlarımızdan oirlnln tnl-rabakasım l kazandı. |
«— ömrümü mı hasta kıza vakfedeceğim!» diye c üşünüyordu
Muuiiâıim ad Uaraı* öleceği ■ !
annesinde değil bile yeretmiş’.ı mucize, işte ou başgöslerdi:
Bir gün. Sadiye hrrumeleııdl, hastayı sadrı ıhıiyar hizmetçiye tefek la oğlu ile trende birleştiler, raber dönüyorlardı Hayatın bu yeknasak gidişme o kadar alışmışlardı ki, biç bir ievkalâdelik beklemiyorlar; alelade mevzulardan kunuşuvoılardı.
Birdenbire kurnk tabanlılar, ihtiyar hizuk-tçl. kendilerini görünce, çağııtıtan umulmaz bir çeviklikle koştuğa tn.şladı:
— Görün, barın . Neler oldu siz gideli... De'netUrr mı ben o tohlur bir şey L.iıueı. uiye... Ben
doktorlar da Fakat ikinci noktada da
sadrı
emanet* etmiş, ulak işleri inmişti.
İçin îstanbu-Akşarı üstü,
Be-
ner olduğuna şüphe yoktur. 1 kuvvetlerin in Avrupaya gön-jceğlnl beyan etmiştir.
|rilmlatlr. İler.
Ticarethane kiraları
Ticarethane kiralan mevzuunda tetkikler yapmak üzere Tüccar Derneğinde teşekkül eden kira komisyonu, çalışmalarına başlamıştır.
Komisyonun, çalışmalarını yıi başına kadar bitirip raporunu ilgililere vermesi beklenmektedir.
Su testisi ile bir yaralama şişlide Perihan sokağında 7J numarada oturan Suzan ile bir aydanberi beraber yaşadığı Artı n geçimsizlik yüzünden kavga etmişler, Artln eline geçirdiği su testisini Susanın başına vurarak ağır surette yaralamıştır.
A

okudum, ben üfledim...
Kerameti kendinde biliyordu. Keramet ister onun nefesinde, İster aşkta, ister Burnanın ardı arkası kesilmeyen alâkasında, İster Muallânın mutlaka İyileşmek İradesinde olsun İşte Mu-allâ, yürüyebiliyordu Kapının pervazına tutunmuş, Ibr an, gülümseyerek ten ayakta durdu.
— Bakın... — dedi — Siz evde tokken, hep talimini yapıyordum.-. Arlık imtltan verebilirim... Siz orada duıun... Size kadar yürüyebileceğim...
Hakikaten de, epe* emniyetli adımlarla, yavaş yavaş. Burhana kadar gitıl
asfaltta yürüyorlardı Bii'iblrle-riyle o kadar meşguldüler ki, bozulmuş bir eski otomobilin yol ortasında kalchâmı, insaflı bir şoförden imdat beklediğini far-ketmedfler.
Pamuk tüccarından ayrılan ve fersudeleşmiş otomobili içinde kendini ıhtiyarıamı.- beyaz tavusa benzeteu Mimi bu saltanatı bozulmuş vaziyetinde Burhanla MııaJJâya görünmek istemedi. Arabanın içinde gizlendi.
- SON —

Aradan bir sene daha geçti. Yeni evliler, kul kola ve mesut,
İst. FİLARMONİ OERNEG1 1950 - 51 Mevsimi Abone-man Senfonik Konser Şef: CEMAL REŞİT REY Solist: C A S S A D O Programda: MOZZART ve LALO KONÇERTOLARI 21 Aralık Saat Perşembe 1*,34» «la
Biletler gişede sa alıyor. KON TİYAtârihten Sayfalar]
Davul çalarken
Bugünden, Dünden

Yüz seneden beri İstanbul
Atılan bir kurşunla çenesinden vuruldu
Yılın en uzun geceleri
VIII
Z “ ■ Yaran ' “ S
Halûk Y.
Şehsuvaroğlu
Eski Rsirin.nla hlaııbul şehrinin meşhur bnrüttthritlerinden ikisi Azatlı ve İstanbul baruthanesi İsmini taşıyordu. Heı İki baruthaneden 18. asu başlarında senede 7500 kantar riyali barut istihsal olunur ve bunlar ccbrhaneyc teslim edilirdi.
Bu barutlar buralardan tm-parolluftun muhtelli kalelerine, müstahkem mevkilerine dağıtılırdı. imparatorluğun harb sanayii arasında barut imali de mühim bir yer alır ve bilhassa bu barutun evsaf yüksekliğine ehemmiyet verilirdi.
Baruthaneler yalnız harb için barut İmal etmezler, zaman saman da İstanbul şenliklerinde, donanmalarında envai şekilde »şıklar ve seslerle patlayan, havada türlü resimlet çizen fişekler de yaparlardı.
19. asır başlarında Tersaneye toa^h Aynakkavak baruthanesinde bu nevi fişekler İmal edilir ve burada «ayrı müslimler de çalıştırılırdı. şenük fişekleri ekseriya sallar üzerinden atılır, böyle bayram gecelerinde Boğaziçinln üstü ışıktan bir yağ mura tutulurdu
1850 yılı haziranında bir memleket seyahatinden dönen Ab-dûlınecidln pay tahta girişi şerefine üç gece .'Ollar üstünde Ve gehin bazı meydanlarında muhtelif fişek oyunları ve ışık gösterileri yapılmıştı.
Baruthane! et in yakınında a-beşle alâkalı işlerin yapılması şiddetle menolunurdu 1872 yı-hnda Kasımp işarla Sakızağacı-nın gün doğusu cihetindeki Macar bostanı tuğla fabrikası baruthaneye yakın bulunduğundan tatil ettirilmişti.
19. asır OsmanlI İmparatorluğunun hareketli devirlerinden biriydi. Boğaziçi artık eski sükûnunu kaybetmiş, vapurlar, piyadelerin, Dazar kayıklarının keyiflerini kaçırmaya başlamıştı.
Bu asırda istonbulda muhtelif vapur şirketleri kurulmuştu. Bunirrdan biri olan (Şirketi A-ciriyei müessi'sieunder, Boğos efendinin ölümünden sonra ve Vârislerin anlaşamaması yüzünden 1873 yîjjuda feshedilmiş, o yıldan itibaren (Aziziye idaresi, Terszneye devrçJuomuş ve (imanlarımız arasmdi*. Aziziye idaresinin vapurları bir müddet daha bu îsîm .e seyrüsefere devam etmişlerdi.
Bu devirde Şirket, Hayriye, Hazineı Hassa ve şirke u Osmaniye vapurları da fauliyetle bulunuyorlardı, Hazine. Hassa ve Şirketi Osmaniye rauntları münavebe ile çal ışır la ı, Ou suretle yolcu ve eşya nakliyatı kazançlarından m&mvi olarak faydalanırlardı.
Bu şirketlere rağmen şehir hatlarında w dığeı seferlerde bir takım karışıklıklar devıun edip giderdi. >(*82 yılında «bazı kasanın Idar.’i Matuvsacan va-levtfel PeÇ*n korkunç bir vaka.
. . — - . ,....^ yy
görül- köyünde dahi cereyan edem*'Z ir
Birbirine omuz vermiş cüce İnsanlar gibi sıra sıra sıralanmış binlerce gecekondudan büyükçe ve yayvanca, bir tanesi de HU-
iki kişinin ölümüne sebep olmuştu,
Bunun üaerir.e kaplan, mavna parası olan yirmi beş bin kuruşu «içmeye ve «ua olarak da kaptanlıktan atılmaya mahkûm edilmişti.
O yıllarda vapurların, kayıklara, mavnalara zarar vermemesi İçin tedbirler alınırken fena havalarda bizzat Vapurların da Kasaya uğramadan sefer yapmaları çareleri aranırdı.
1870 yılında çıkarılan bir e-mlrname İle şirketi Hayriye vapurlarının sakin ve dalgalı havalara göre kaçar kişi tanıyabilecekleri bildirilmişti.
1861 yılında Osm anlı İmparatorluğunda yapılan nüfus sayımında. sayım memurlarına para verilmesi kararlaştırılmışta. Nüfus sayımına memur olanlar saatte yüzer pıra menzil ücret! ve ellişer para da harcırah alacaklardı. Bu hususta bir talimatname yapıtmış ve sayımdan sonra buna göre alâkalılara paraları ödenmişti.
Eski asırlardanberl gemi İnşaatı kesif bir şekilde İstanbul Tersanesinde toplanmıştı. Fakat İmparator l tığım diğer Ter-sanerelinde de inşaat yapılır. Bahusus 19. as 'da hariçten gemiler satın alınırdı.
Paris muahedesi Karadenizde Türkiere ve R.ıslara gemi İnşasını menettiğinden Karade-nizdekl gem! inşa tezgâhlanmış muattal kalmıştı
1872 yılında bu muahedede bazı değişiklikler yapıldığı haberinin duyulması Karadeniz limanlarında hlr hareket uyandırmış, bilhassa Sinop Tersanesinin ormanlara yakınlığı dola-yısiyle orada Uışap gemiler !n-
şAsınft ve tamirine şiddetle İhtiyaç görüldüğü Bahriyece Ba-bıâliye yanılmıştı.
19. asırda (ticareti bahriye) meseleleri de ehemmiyet almış ve Ticareti Bahriye mahkemesi de kurulmuştur. Bohriyeye bağlı bulunan bu mahkemenin Ticaret Nezaretine nakli meselesi 1873 senesinde İki makam arasında münakaşalara sebebiyet vermişti.
Deniz hukukuna aykırı hareketlerde bulunan yabancılar hakkında da bazı tedbirler alınıyordu. 1872 yılında Trabzon önünde balık avlayan bir filikayı parçalayan ve Içinackilerden birinin ölümüne ve difterinin hastalanmasına sebep olan (Joki kaptanın süvar olduğu (Mlrs) Fransız vapuru İstanbu-la gelir gelme a kaptanın sorguya çekilmesi Bahriyece, Babı-âliye yazılmıştı.
Bu yıllarda vapur ve liman fenerlerinde zeytinyağı kullanılıyordu. Fakat bunuıı kuvvetsiz ve devamsız olması ve bu yüzden bir çok mahzurların doğduğu görülerek (ecnebi gemilerde olduğu gibi mum yahut koza yazı kullanılması hususunda) bir karar alınmıştı.
1885 senesinde veriler bir kararla hükümete alt her nevi nakliyatın Türk sancağı çeken gemilerle yapılmasının usul İttihaz edilmesi devlet dairelerine bildirilmişi I.
fctanbulda yalnız vapurlar ve .kayıklar batmaz, zaman zaman da Köprünün meşhur dubası kazaya uğrardı 18P.8 yılında Gala (a köprüsünün Üsküdar vapur iskelesindeki dubası batmış ve dubanın üzerinde bulunan gazino De dükkânlar su üzerinde yüzmeye başlamışlardı.
Bu hâdiseden telâşlanan Bahriye Nazırı vaziyeti derhal bir arizc ile Mabeyne bildirmişti.

Kazlıcesmede kanlı bir vaka
yatakta kurşun delikleri
■ Baslararı I inci «ıblledel
pur isticaliyle Boğaziçi fskeleie- ;belki Anadolutıun en ücra rine yolcu naklettikleri ı ■ ...
muş ve bu nal -Şirket hâzinesi-r.ın hukukuna ve imtiyazına dokunduğundanı mencdibnesl Liman reisliği inlen hUnllmlşd.
Diğer tara:»an vazifeler» gemi
çekmek olan rrnıorltiirlerden ba- m‘Vf AfcK°yun şahsıha alt .
Sokakları numa-~ .w >wun««*u. ’ î olan bu
taht. İntizama mahallesinin 3! nu-
maralı sokağının 23 numaralı evi faciaya sahne olan yer... Mal, ve para bazen İnsanın başına dert açar derler işte şimdi pencerelerinde kurşun izleri 'lauvan bu gecekondu dn Hilml-\ye Aksoya azraille karşı karşıya I olmak üzere bir kaç saat yaşat-|thış... Fakat Allah öldürmedik-| ten sonra kul İnsanı öldürebilir mi? işte Bakırköy Bez Fabrikasında çalışan Hilmiye Aka oy penceredeki kurşun deliğini ve onun duvarda saplandığı yeri gösteriyor:
— Bakın! diyor. Karyolamın
allarının volcu taşımakla ol-
dutları görülüyor ve (bunların .aMdın,nu( hareketlerinitı t»..», a>uavıua ~
alınması içini 1871 yılında U-ı mıın dairesinde bir komisyon teşkil edilmiş »ulunuyordu.
1881 yıluıoa rfahrtye Nezareti l Şirket! Hayrıyenhı kuruluş j samanına ait bazı hurusian öğrenmek İstem.şıl Bu maksatla ! Şehremanetlne yazılan bir tez-1 kerede evvelce BoCaz!çlne va-1 pur işletmek ürere Şirket» Hay- ! rlye namlyle Aniuan Kalcıya» | ve Agob Büezıkçlyan uhdelerine verilen Smtivaz Ü2t*rine Tersaneden laticar olunan buharlı vapurun isticar re Avrupâdan getirilen vapuriarır işlemeye
Ve odanın içindeki cam kırıklarına basarak hışırdata hışırdat® bir köşeye geçip: «— İşte tabanca kurşunları gece yarısından sonra odamda vızıldarken ben şu köşeye çekilmiştim. O saatte yatak t A derin uykuda olacağımı zanneden mütecavizler, bu şekilde beni öldürüp işin içinden çıkmak İstediler. Ben de hiç ses çıkarmayınca İhtimal uykuda vurulup ölmiiş olacağıma hükmederek geçip «illiler i
Dedi.
Maraş 18 (Akşam) — Maralın Barlı köyünden kipti Memiş, düğünde davul çalarken meçhul bir şalısın attığı tabanca kurşunu ile çenesinden ağır surette yaralanmıştır. Tahkikata devam edilmektedir.
Avşarlı köyünden Haşan İle Mustafa da ormandan odun getirirlerken önlerine birdenbire Mehmet. Mahmut ve Hacı adlarındaki şahıslar çıkarak sopa ve bıçakla üzerlerine hücum cl-mlşterdlr. Kendilerini müdafaa edemiyecek durumda kalan İki arkadaştan Haşan ağır yaralanmıştır. Mütecavizler aranmaktadır. Yaralı hastaneye kaldırılmıştır.
Herekede yangın
Hereke 10 (Akşam) — Kâzım Ak’ın mutasarrıf olduğu evden yangın çıkmış ve bitişiğindeki iki evin de yanmasına sebep olmuştur. Yangın Silmerbank fabrikası İtfaiyesi tarafından zÖndürülmüştür,
Kız kaçıran misafirler
Kızın anasını iple sımsıkı bağlayıp bıraktılar
Fevalpaşa 19 (Akşam) — Göksün ilçesinin Ertcek köyü bekçisi Bekir DaTın Elbistan a izinli gitmesinden İstifade ederek gece evine iki misafir gelmiştir. Misafirler biraz oturduktan sonra birdenbire Bekirin karısı E-minenin üzerine hiicum ederek kadıncağızı sımsıkı bağlamışlar vc feryat etmekte olan Bekirin kızı Zeynebi babasının bekçi tüfeğiyle birlikte alarak kaçırmışlardır. Hâdiseyi haber alan mahalli zabıta teşkilâtı faaliyete geçerek mütecavizleri yakalamağa muvaffak olmuştur. Yakalanan misafirler, Afşlnc bağlı Çığıldan köyünden Süllü İle İbrahim adında iki kişidir.
Haklarında adli takibata geçilmiştir.
........................................................................... î
Şehi yelda tâbiri — Giriş zamanı, müddeti — Şehf yeldalar nasıl geçirilirdi?— | Erkekli, kadınlı konu komşuya gidiş — Tandır — Gediklimiz Sıdıka hanımın S anlattığı menkıbe
Takvimlere göre dün değil, ı çevre minderler serilir, bacak-evvelkl akşam başlamış, pazar lar ileriye uzatılıp yaygı göğse sabahı sona erecekmiş. Haydi1 kadar çekilirmiş, hayırlıslyle...
Bu zamana eskiden Farsça uzun gece mânasına gelen (Şebl yelda» tâbiri kullanılır, şu beyitler dilden düşmezdi: Şebl yeltlayı müneccimle muvakkit ne bilir? Müptelâyı gama sor kim geceler kaç saat.
Zemheri, Erbain, Berdelacuz, Hamsin ayazlan ortalığı kasıp kavursa dahi umursamaz: sıcacık sıcacık keyif sürerlermiş.
***
Sırası gelmişken, Şebl yelda-ya alt gerçek bir hikâye nakledeceğim. Gediklimiz rahmetli Stdıka hanım anlatırdı:
— Gel, Utan edelim» Karınlarını tıka basa doldu* yuyorlar. Hava gittikçe kararacağına inadına ağarmada Sokakta sütçü sesleri, işi anlıyorlar. Orucu mis gibi yememişler mİ? Hatun, çavuşzade camiinde vâlz TosyalI Mustafa Efendiden daha dün işitmiş: Gafletle bozulan orucun bir yudum suya. Uç lokma yemeğe kadar şer'an hükmü olmazmış Eğer su bir yudumdan. lokmalar üçten fa21a İse günahı kebalrden addedilir, kefaret lâzım gellr-I miş.
I Etekleri tutuşan ‘ kocakarı çırpına, çırpına,
— Gördün mü başıma çeleni? Eyvahlar olsun! Orucum gittf! feryadiyle dört dönmede.
Kusayım diye helâya seğirtip boğazına parmak salmalar kâr etmez de etmez. Köşedeki aktara koşup 40 paralık (tartan mukayyit alacak. Hacıda tükenmiş. İstifra edeni görse, öğürtüleri duysa şıppadak kusmak âdeti. Geline ne yalvarma, yakarma:
— Aman Sıdıkacığım «en de durma, parmak salıp çabuk ga-siyan et. ikimiz de vebali azimden kurtulalım.
Tazenin.
— Demin ettim, İçim boşaldı hanım anne* cevabı üzerine.
— Civanliğinin başı Lçkı vtne kendini zorla yavrum! diye tebelleş.
Helâya gidiyorlar. Sıdı kanım zar zor bir miktar çıkarıyor; hanım annesi bağıl bağıl kusuyor. Kocakarının yüreği rahatlı yacağına şimdi de cinleri başında:
— Artık yarından tez! yok hazırlanalım. Gemi Ue Şap denizini mİ. tahtaravanla çölleri mi aşacağız, hepsine katlanıp oğluma gidelim. Böyle bitip tükenmeyen. yıl uzunluğunda geceler Arabistanda yokmuş, Frenglstanda varmış. Kiiffar kısmının kışın Uyatoralara, balozlara, kumarhanelere can atışı o sebepten ötürüymüş. Bir an evvel Hicaza kapağı atalım, yoksa alimallah oynatacağım!
Bereket versin, yüzbaşı Efendi Edlmeye tâyin edilmiş de, yelkenli İçinde haftalarca bocalamaktan, çölde kum Arapları-nın şerrinden hâlis olmuşlar...
Ey tayfı siyahı şebl yelda Oldun yine dicurda peyda.
Senenin kısa gecelerine yine aynı ağızla niçin (Şebl kütah). yahut uzun günlerine (Ruzu dl-raz) denilmezdi bilmem? En uzun gece 14 saat 39 dakikadır, en kısa gün de 9 saat 21 dakikadır.
şebl yelda eski takvimlerde karakış fırtınasından sonra gelir. Rumi kânunuevvelin İlk haftası şavulur savulmaz girer, 8 gün sürerdi Malûm a. dünyanın güneş etrafında bir senelik devri 365 gün. fi saat, kusur dakikadır. Bu dönüşten bahar, yaz, güz, kış mevsimleri hâsıl olur; kâh günler, kâh geceler uzuyor, den?-Jeşiyor. kısalıyor.
Şebl yelda bitip tükenmeyen geceler selâmünaleyküm der, bir türlü sabah olmaz: eski İstanbullular, hele orta halli ve küçük evliler yekdlftere sık sık misafir gider, bir araya toplanırlar. gecenin geç vakitlerine kadar yârenlik ederlerdi.
Akşam yemeği yenilip sofradan kalkıldıktan, sade kahveler İçildikten sonra yatsı suları fır-lanılır sokağa. Erkeklerin sırtında gecelik, kalın hırka, var-lıklıcalannda kürk, en üstünde aba veya kamsele: ayaklarda mestle çedik yahut kaloş kundura; iol elde muşamba fener, sağ elde yabancı köpeklere karşı sopa, kösemen gibi öne düşerler.
Yaşlı, orta yaşlı hatunların sırtında kaşmerdlkoz yeldirme, omuzunda yün atkı, tazeler torba çarşaflı, başları yine yün atkıyla sarılı, yanlBnndn çocuklar, kucaklarında sübyanlar, lar, kucaklarında sıbyanlar, Öndeklleıln peşi sıra, mahallede. civarda mukim komşuları boylarlar. Tnk tak kapı. Cumbadan (Khn o?) demeğe bile lüzum göTÜImez Tapu mümeyyizinin. Mahmut Paşa kadılığı muhzırının, Feshane pavrlkası kâtlbinlnktler mİ. her kimlerse simidin vuruluşundan besbelli. Yukarıdan makaralı ip çekilip kilidin mandalı kaldırılır, kapı çıngır mıngır açılır.
Ev sahibi efendi seğirtir aşağı; erkek misafiri, damadını, kaynını (buyursunlar efendim!) diyerek taşlığa bitişik selâmlık odasına alır. Evin kadım çıka gelenleri canciğer ahret kardeşini, dünürünü, gelin hanımı, görümce hanımı, çocukları merdiven başından karşılar. On 1-klslnde. fakat gürbüzce oğlanlar, yân) kadınlar hamamına götürülünce (Bâr! babanı da getireydln oğlum l) denecek raddeyi bulanlar sakallı bıyıklıların yanma sokulur.
Gelin olduğu zaman mülâzım rütbesinde bulunan kocası Bâ-bı Seraskeri Süvari Dairesinde memurmuş. Daire reisi meşhur Aksac Mehmet Paşanın perde çavuşluğundan yetişme, alaylı ve o yüzden zabit olma. Velini- ı met! irlihal eyleyince ,bunu yüzbaşılıkla Hicaz fırkasına tâyin etmişler. Serasker All Salp Paşaya çıkmış. Paşa,
— Şimdilik git, üç beş ay geçsin. seni fstanbula yakın bir mahalle becayiş ettiririz! demiş. Emir kulu, icaata mecbur. İki yıllık evli, taze zayıf nahif; A-rablstanın âbı havaslyle İmtizaç edemezse? Karısını beraber gö-türememlş. O ciheti de geç, İhtiyar annesini yapayalnız bırakmak caiz değil. O tarihte Hicaza şimendifer, mlmendlfer hak getire. Hülâsa adamcağız yolu tutmuş.
Kaynana yetmişlik, hafakan-Iı, üsteUk aksi, çaçaron. Vaktaki Şebl yelda gelip çatmış, aylardan da mübarek Ramazan. Bir akşam kaynana gelin Allah ne verdiyse yeyip, teravihi de çekip yataklarına girmişler. Uyu, uyan, tekrar uykuya var. uyanıp davula kulak kabart, blr| türlü sahnr vakti olmuyor. Yine dalmışlar.
Valdanını alaca karanlıkta gözlerini açmış. Sabah oldu sanıyor. karnı açlıktan zil çalmada. Herhalde İftar topu atılmış galiba. Karşık! veznedarların penceresine bakmış. Lâmba var. muhakkak yemekteler. Hemen kilere inip ağzına zeytin tanesini atarak orucunu bozuyor; tütün tiryakisi, clgarayı tellendiriyor. alelâcele akşam namazım kılıp geline sesleniyor:

Karacabey 17 (Akşam) — Edlnburg Düküne hediye edilecek allar Karacabey Harasından İzmir'e gÖnderlhnUtlr. Gönderdiğim resimde. Cumhurbaşkanı Celâl Sayar. Harada seçilen atlardan birini seyrederken görülmektedir
rasuıda derin bir nefes aldı. Gözleri maziye dalmış gibi İdi. Anlattı;
«— Bu gecekondunun tisi tarafındaki de benim İdi. Üç sene evvel ayrıldığım kocam onu benden habersiz içindeki kiracıya 450 liraya satmış... Sonra işi ben haber aldım ve gece kondu ya sahip çıkan bu adanılan mahkemeye verdim. Benim olduğunu İspat ettim ve tahliye kararı aldım. Bu karan da İnfaz edilmek üzere icraya koydum... Akşama sabaha İcra vasi (asiyle buradan atılacaklardı. Bu a ilamın kendi memleketlisi olan biri ile beraber bu işi hazırladıklarına eminim... Elbet tahkikat da bunu meydana çıkaracak. Bir kulübe İçin bir cana kıymağa kadar kalkışanlar muhAkkak ki cezalarını göreceklerdir.*
T T. T. işletme Genel Müdürlüğünden:
1 — İdare ihtiyaç- İçin sekli adet karoıeri'.l kamyon kapah zarf usullle eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Kamyonlarır ambar teslimi muhammen bedeli 7$.80(J lira geçici teminatı İSC 5090 lira olup, eksiltmesi 57İ/1951 cuma günü saat. 18 da AnkaradaP. T. T. Genel Müdürlüğü Posta Dairesi Başkanlığında müteşekkil Satın alma koalisyonunda yapılacaktır
3 — İstekliler geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu İle şartnamenin 4 üncü nıaddesind" ytır.b kamın! vesaik vc teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 18 • kadar mezkûr komisyon Başkanlığına vereceklerdir.
Postada vaki gecikme kabul olunmaz.
4 — Şarlr.umeler Aııkarada P. T. T. İşletme Gene! Müdür-
lüğü Emlâk ve Levazım Müdürlüğünden ve istanbolda Yeni Vnlde Hanındaki P T. T. Umumi Depo Muhasipliğinde» parasız olarak verilecektir. (17351)
Dışarda ayaz hükümfermâ ama her İki odada soğuktan eser arama. Altına mıcır döşenmiş mangallar ateşle tepeleme dolu Kış gününün bu lâltzarları etrafına toplanılır. «Safa geldin!» kahveleri höpürdetllir. clgara-lar lçllLr, çeneler İşler. Aşağık) odada geçmiş günlere dair tatlı tatlı lâklâkıyat devam eder. Yukarıda masallara, bilmecelere, ev oyunlarına glrişllİT,
¥
Hilmiye Aksoy. hâlâ korkunç gecenin korkunç anlarını yaşıyor gibiydi Yüzü, gayri tabii kırışıklıklarla kıvranıyordu. Geceki hâdiseyi anlatmakta devam elti:
*— Kurşunlar atıldı, bitti. I Ben kendimi siper aldığım köşeden etrafı dinlemeğe. Adeta kulaklarımla görmeğe çalışıyordum Ayak seslerinin çekilişini fark eltim, Sindiğim yerden çıktım. Bir müddet daha bekle- i dim Sonra da het şeyi göz - a-| larak evden fırladım ve komşu-1 , _ . . . , -
ya saçlın, o s,r»da. H
(>»»«:, ssuyorLrt.. omp sıı™-!1’"'
ten TOiut™. e», «mu». nM! «’ »“-
(WM> k«SM.lU,r Korsun vtr. lunmnkfadırinr terini K*lt HUlrr M,™! k.p. I «»and»
0X1.™, «dolar imar y»p- «"rn b“ ‘"“fj " “r“11 NK Y.«hlSr, çtedlter v« Mnr- «r Saden «M.I.T.. I"' k”?'
* m ektedir.
Hilmiye Aksoy sözlerinin tou-| N**>nri TOZANOCLU
I
içirmeye . ' ---.-------
başladığı tarlhMInln bildiril- I U2=rı'lden nos11 ««riP gitmişi. meri) tsienilıyurdu Pek ka(?“k ya,La KMlamonu-
* • ■ - , yu lerketmU olmasına rağmen
İstanbul sularında muhtelif K® ölrtıas*nn >*tmen
.aparl.™, h.n» b„ t"",'""’
"■ torlar, v.poriınnm l,>meyc I ° f’"?,8 ‘ »• »>« « '
ba,la,„„, kml>nn K«Wtorm(>.la dalıp
başlaması kasaların no artmasına sebebiyet vermişti Bunlardan biri olan 18511 yılında bir kaptan, Kursu m uma hwn açıklarında bir mavnayı kazaya uğratmış ve aynı gun Errdrgfin el-he tinde de bir kayığı batırarak
, - ------, „— delip
yakarak, yastığa saplanan kurşunun yerini de eliyle İşaret e-edlyor:
(- işte yastıkta tam basımı koyduğum yer. Eğer orada ' ■ ben olaydım ve sonra bir icur-| .şuu daha...*
Kazlıçeşmedeki gecekonduların bulunduğu yer, Jandarma mm takası olduğu için Mevl&ne-j kapı Jandarma karakolu, lâzıın ı gelen tahkikatı yapmakla be-| raber. hâdisenin şekli itibariyle
Bekçi baba demirli sopasını
Arnavut kaldırımının taşlarına
7 kerre vurdu mu.
— Saat (ezani saati yediyi bulmuş ayol! Ramazanda mıyız, sahur mu bekliyoruz? diye telâşlı telâşlı ayaklandırdı.
Daha evvelleri, tandır pek rağbetteymiş. Büyük annelerimiz tandın (Arif ederlerdi: Alçacık, dört ayaklı, teneke kaplı orta rafının oyuğunda sırlı çanaktan küçük bir mangal bulunan bir masacıkmış. Üzerine geniş yorgan büyüklüğünde değirmi örtü yayılır; yere çepe
Filtre tesisatı yaptırılacaktır
iller Bankasından
Bayuıdır İçme su tesisatında yapılacak olan seri Filtre V* klorlama cihazı teklif alma suretiyle İhale edilecektir.
1 — Buda alt şartname Bankamızdan 5.— lira bedel mu* kabilinde satın alınabilir.
2 — Tekliflerin en geç 5/1/1951 cuma günü saat 12 ye kadar Bankamıza verilmesi lâzımdır.
3 — Banka ihaleyi yapıp yanmamakta re işi dilediğine vermekte serbesttir. ı15780)

başvurmaları. (Teminatlar önceden de yatmlablHp.)
(17677) |vad« cellscceffl »anncdllmckledır.
CEMÇ BİR BAYAN IS ARIYOR — gvrak. dosya, mui'melât, muhaberat İlerinden onlar. Gayet «eti v« düı-fün daktilo yarar. Dalın evvel devlet dairelerinde çalıîmtş bir b*y.ın ûcorl mÜaSMI» ve şirketlerde acele bir is arıyor. Cöâaogiu Nlınıosmanlye caddesi Atay Apr. Hikmet Eklnat ali le Perihan. ' 385 — 1
SATILIK PİYANO — Haı tınan. Üç pedallı Alman piyanosu demir çapraş olarak satılıktır. ParmaKkapı Miıı sokakta HüsevlııuCa sokak No 2. Her eilıı .*1 e ıc.ıd.ı:
— 1
YÜKSEK TİCARET MEZUNU TECRÜBELİ MUHASİBİM — Yarım gün davaınlı veya muayyen günltıdc tileri mUrUcSaicr.n drfterlerlnt tutarım- Slgoıla vu malt İğlerini takıp •derim. Akşam da ıMuhesIp M ■ rü-tnurutıa. 395 — B
vassul eder Emlâk. atım satımı
üe vekâlet lılerlııl kabul eden neı kesin itimadını kazanmı» Olan Suhulet Em1#k Zarif Özalp Beyoğlu Büyük Parmak kapı kBşebaşı No 4, Telefon: 43398. J4O — i
MODANIN GÜZEL YERİNDE — eni» odalarlytc tuınvo balkonları iteli veli nerareilı muhteşem ov uygun Haile satılık.>r Kadıköy Emniyet Sandığı karlısındaki kaijjçdc 1b-ınlılmc müracâat W — 1
DEVREN SATILIK KIYMETLİ ORTAKLIK HİSSELERİ - DETAŞ Ltd Örıaktıgımn Ycdlnulclti ı CAM Fab-nlıaııııa ali bir kısan hlfreier devren satılıktır. Mümça.ıi Yedllıulede tramvay Cad No. 70 • 72 209
İNGİLİZCE — tmcrlkocte okumuş ve Amerikan mekteplerinde İngilizce öğretmiş bir genç üç ayrın lisan öğretir Akşamda «D.S» rUmuauna mü-racaaf 357 - 1
iatanbulda caddede hali e lı amam Üıküdar Pa-
»alılıktır.
GUI» GÖRMÜŞ KÜLTÜRLÜ. EV İŞLERİNİN BUTUN İNCELİKLERİNE VÂKIF GENÇ BİR BAYAN — Ya»H ««Ilgın ve kim»-MA bir bayın *v itlerini deruhte eder Akram’da T.A. ril-
SATILIK — faaliyette çifti salimauında deniz kıyışındı zaraiı arsalar üçüz Uatle Şişil HalâskArgızi caddesi Kıitlu a-ptvtımanı 318 Daire 5 e her gün saat 10 ■ 14 araş* müracaat
324
3
ARAYANLAR
MÜREBB1YE ÂHANIYO.I - Dört aşında bir erkek poeuja bakmak ve saıı öğretmek için Fransızca. Almana bilen bir bayma İhtiyaç vardır
KOcAMÜSTAFaPAŞADa ACELE TAKSİTLE SATILIK EV — Emlâk Bankası evlerinden 1/1S No, İl ev. Arzu edenlerin her gün İçindekilere müracaatları. 352
BEKÂR TALEBEYE KİRALIK ÇIDA — Kadıköy. Modada iskele ve tramvaya 2 dakika meşalede Müracaat: CnŞalofilu yokuşu N(> M» Talih-TUıtünel. 413 — >
KÂRLI BIR İŞ — Bir gazoz fabrikası için ortak nmnıyor veya »atılır. MUrcaat Tophane Boğazkesen caddesi No. 88 303 —2
KİRALIK ODALAR - Yuzıİıanc. ardiye. ImalAthar- ve terzilere her türlü ticari işlere yarar. İCMtında bir katla on oda bo; «eriri» Adres :Çar-şıkapı lakendcı boîuzı Karrdonlz han No 18 Telefon: 33355 369 - t
PARAYA İHTİYACI OLANLARA -İpotek mukabili Civrt meın,ut ürerine tavassut»muzla para ve:.ll>. Galata rıhtımı Alımcı Vrkıf timi 7- Telefon 42016. 38S - I
MBRHCALIK SATILIK
UMAN — K
M veri eri n Aksa m '(1 tuna bıijınrıdeıı
372
3 AIIM SATI V\(EŞYA)|
SATILIK DÜKKAN — Mi'CiUi.ve kö-litll bakkaliye ınobliycrlyte devren Milliktir, Mu lljvsal bnKkaJiye*l.
375 -
MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ Gaıetemiş idaresini adree ohue»
M D - Şan» —
SATILIK MAKİNELER - Alınan Chctnmteer marka yün, D.R Paten marka ııamuk. trıJcolal liri adet el trikotaj makineleri ve Slnger dikiş ve Ovarlok mak‘nelerl Müracaat her «ün. a,30 - 19 e kadar Ter 57880.
249
SATILIK
semtinde mağaza bır fırının mülk: 11 iıktır Telefon 29074.
teslim sa-
IHİ
DEVREN SATILIK UCUZ BERBER DÜKKÂNI — Tıamvay durağında bakkal, elektrikçi, radyocu, tuhatlye-ci, elbise boyahanesi, her işe elve-rijll. Müracaat Fatih Malta İnan tj Emlâk Tel. 25512 338
KİRALIK BÜYÜK BİR CDA — Her SCSI havidir. Tek ki-iye kadın veya erkeğe. Beyoftlu istiklal caddesi As-mahmcscit Sokak No. B/l terziye mil-rancat. jşs _
kelepir SATILIK ÇAMAŞIR BU-LAŞK MAKİNESİ — Meşhur Thor marka otomatik olarak vıkar kurutur. Tel. 87022. 394 — 2
DEVREN ACELE SATILIK BAK
KAL DÜKKÂNI - İMİ|.? ede Emir-gân coddeainde No 54. Zekerlya Mer-demerd'c miiraca.it. 353
MADAM YABANCI ÖĞRETMEN — Aintetıea, piyano ve liigilir.ee dersler çocuklara ve büyüklere ıçrır. Semtle oturanlara da gidebilir Akşam gazetesinde «H.P.S» 2«4 —
ARBETA MUESSESES' - İnşaat ve elektrik Mlunr-dn ınojr vc taahhüt işleri kabul edilir Hususi »tüller yapılır. Galatu. Banka sok. Yarman han No t4. Irfüıacaıv 3aal 18-19.
168 -
l.s - 1 AY ARASINDA. DOĞURACAK — Cııı. « >.ıek Kitılıklır. MUra-('.ıni; Bakı Tncan BııMsi Cad. 305.
namların» gelen mekluplar ’d» dlünuı
Soğuktan ve LÜ2gâTdan tniilevclHd yüz ve el çatlaklıklarına. sivilcelere, yanıklara, ekzemaya ve dld hastalıklarına karşı Derm©jeını kullanınız.
HÂLEN ÇALIŞMAKTA OLAN »4» PLYMOUTH TAKSİ — b'ÜMlt şartlarla saf lıktır. Taliplerin SUmerbank Alım ve Sairin Mac». k*‘ 4. No. 15 te SelAıni Cükdenıir> müracaatlar
106
1
NISANTAŞİNPA - Bej daireli altılar odalı İki dairesi boj 1ÖM00 liraya Millik Ap. Gaı ılrkell karsısında Öiel Emlâk Tel 43.178. Flf: 1502.
399 — 1
SATILIK ARSA - istınyede Etnır-«*n caddesinde A o, 54. imardan müsaadeli. çarşıya. -ıiobü» durağına, iskeleye çok yakın kİ kırlı eve elve-ri|ll. Müracaat Zekeriya Mcıdemerd'e
364
BATİLİK YENİ 2 KÜflK MANTO —
3iy«h. yalnız cııiArtesileM 14 - 18
arası Bomontl, iukflogla So No. 33 Orta kut 258
SATILIK OTOMOBİL -■ 1949 mo-drll radoylu ka'-,.lfer)i yeni vaziyetle hususide kuljamlmış Ford marka otomobil satılıktır Taliplerin 21 377 ye müracaatları. 344
K AR BİYEDE — Üs daireli altışar odalı 50.000 liraya bir dulıesl boş satılık Ap. Gar ılrkell kamçında Özel Emlflk Tel: 43371. FU H'JB
400 — l
KİRALIK APARTIMAN DAIEHE-LEBİ — Taktım talimhane başı Tar-labaşı Cad. 28 Müracaat İter gün 2 den 3 e ısıdar. 302—1
Bir daktilo aranıyor
Lisan bilen tercih edilir. Müracaat’ "JcmHzade Han No. 15. Cumartesi 12 - 14 arasında. Sirkeci Gar karcısında.
SATILIK KAMtONET — Yeni denecek kadar az kullanılmış Enter marka bir kamyonet Milliktir. Müracaat Avnl Bayman telefon 83002.
366
NİŞANTAŞINDA — D61! datıell al-tısar odalı 9 y 30 ebad.rda bir dairesi boş ajüoo liraya «atı'ık Ap. Beyoğlu Caz şirketi larşısındıı Özel Emlâk. Tel: 43316. Fiş 15IÖ 401 — 1
S ATIL K EV — 5 odalı kflrgir bina iki daireli lerkoş içini*. Haskby Okmeydanı cadden No 7U e müra-»»(■358
SATILIK HUSUSİ OTOMOBİL — 14 bin kilometrede orijinal radyosu İle birlikte (Vaı:xnalI> otomobili satılıktır. Müracaat Tel: 2101i 331
ŞİŞLİDE — iki daireli dörder oda-)ı bahçeli tkj dairesi boş 45000 liraya satılık Ap, Beyoğlu Ga: şltketl karşısında Özel Emlâk Tel 43378. Fiş: 1306. 402 — 1
VANİXÖY İSKELESİNE BİTİŞİK — 25 metre danlza yüzlü, aısa cephesi asfalta olar. 1885 metre yalı, depo inşaatına müsait arsa satı'ıklır. Tel. -3115,'1,şj5
Zayi — Tuşla kampından aldığım muhacir Karnemi kaybettim. Yenisini alacağımdan es-klsinljş hükmü yoktur.
ZiyK^ddin Abceroğlu 1021 doğumlu
SATILIK TAKSİ - Hftlcn taklide çalışmakta ben yeni lastik yedek a-' RumüUtörile azimet dolay isiyle «a-lılıktır. Müracaat ner gün Fatih Mal-' ta; Malta Carajına. 344—3
Nl SAKTASIN D A — Leş kat bej daireli «Kısar odalı k»l kaloriferli 120.000 liraya satılık Ap. Beyoğlu Gaz Şirketi kargışındı özel Emlâk. Fiş: 1487. Tel: 43376. 403 — 1
SATILIK BİNA —Tak: men İOOO M» her taralı yol ile çevrili 700 M2 tülü, elektrik. gaz. ve mı tesisatı bulanan. sanayi mmtakasmda, hilen fabrika olan bir bina satılıktır. Müracaat: Bay Sadullaiı Gdkcek Balı-çekapı Eczanesi sahibi SW)
SATILIK TAKSİ — Az kullanılmteı rıdvo vb kalörl.'erll Oltmobll markalı (aksi 6500 liraya »dlılrktır. Müracaat. Şehzadcbaşı Direkler arasında 1 Teke! bâyU No. 83 349 —1
EHVEN BATISI AH — Beyoğlu Nl-(anlaf Şişil lıavulllarinde deniz man-uralı dolfun irattı konforlu apartı-manlar arsalarım zı görmeniz menfa-atlerüılzdendir. Bcyojlu Mis »okka 25 Telefon 46151. 312 — 3
KİRALIK— Mev'dlye kv> otobüs durağında iki oda bir ho, elektrik su müstakil ev 70 lira Mecidiye köy Eczanesi veya kahveci Cemal Ke ıment müracaat, şjh
ÇOK UCUZ FAKAT ACİLE - Fa-til». Haydarla 3 - 4 örteli yanynna İki ev boş 11.000 Sirkee Liman Han alt katında 11 Hajana. 398—5
VARİSTEN GETİRİLMİŞ ZENCİN ETEĞİ GÜDELİ İKİ LUTUR KÜRK — Uygun IlâUe şahlıktır. İzzet Güler Cihangir Susam sokak No 18 Çelik-pılaa daire 3 253
YENİ BİR ARGO SAATJ — Ehven Hatle acele satılıktır. Te’.. 80742
354
ŞİŞLİNİN HAVADAR V» EN GÜZEL YERİMDE — Dört daireli apartı-manın ıkl dairesi dttrder oda İki dairesi de beşer oda tam konfor Tasarruf kanunun» uygun olarak kat kat satılıktır. 42366 ya müracaat.
245 » -
ÇALIŞIR VAZİYETTE BİR KAMYON ACELE SATILIKTIR - Bomotl-tl Bulgar çarşısı Koço'nun garajına müracaat 3»)
KİRALIK OAİRRLKR -Ortakoy Un •yi semtinde, tramvaya. İskeleye, o-lobüse bir dakika, fevkalâde manzaralı. gömme banyolu, 1. 4. 5 odalı apartımso daireleri Müracaat 88340.
241
KADI KOY DE ACELE SATILIK -Geniş üçer odalı fkl mi'rtakll katlı, altında dükkanlı nezaretli merkezi yerde, su elektrik bavaşa-ı mevcut Mııvakkl'.hane caddesi 77 -79 No. İr bina »32000* liraya. Katla boştur. Altındaki dükkâna müracaat.
408 — 3
■DENİZ KENARI - Sahilde depo ot-mağa elverişli arsa kir* )ık olarak aranmaktadır. (Hu;ın Evrim» Sirkeci Yahköjkü caddesi id Alâlye han. Tel: 28318 332
HEDİYELERİNİZ İÇİN BULUNMAZ FIRSAT - Viyana mamulatı çili pırlanta yüzük, pulantalı saat, yakuttu pırlanta yüzük ile bilezik, pırlatilalı inci yürük, pırlan t ah alim kadın tabakası satılıyor 8-70,5 ■mda Wlfl« Telefona. 313
— S
SATILIK OTO KALORİFERİ — H-' otomobilde Hlllanüabllen yani bu kalorifer sanlıktır. Müracaat: Bjtıcekıpı Liman Han kot 3. No. «3. Telekti 23681. Mi —
SATILIK TAKSİ — Chevrolet marki! HM7 model itelen çalj(malrtadu Müracaat: Fatihte Çelik garaj Tel: »HU 3M - 1
MÜLKİYLE ÇİFT DOKUMA — Ve ma-uı-j makineleri acilin vaziyette ■altlıktır. Talip olanlar Mahutpaş» yokuşu başı Kalcılar hanı zemin kat 20 No, ya li-li e kadar müracaat.
378
SATILIK — Azimet doLıyıslyle mükemmel hir Avrupa piyanosu ve kadın kürk mantosu nee> satılıktır. Telefon 22613 saat 10 dan *e kadar.
374
BAKIRKÖYDE SATILIK ARSALAR — İstasyona 120 metre mesafede İstanbul asfaltı üzerinde, belleri 400 -500 metre kare, parsellenmiş 0 arsa metrekaresi 6-8 liradan Müracaat. Tel: 8097$, 27» - 1
SATILIK ev - Beyoğlu Nuri Ziya Sok. «eski Polonva» No. 51 saat 10 -12 ye kadar birinci kata 310
ŞİŞLİ SEMTİNDE — Beş katlı dörder odalı tam konforlu ayda 730 Ura lradh apartunın satılıktır Şişil istea-t>n npartımam 183/1 KmlSkçl Huan eskln'a müracaat. 270
KIRKLIK A TEL YE — Yeni bina LAboratuvar ve etıSaU tjlere mllMlt So M2 üç salon »yrı ayrı veya hepsi birden kiralıktır Ycslidlrek Necip efendi Sok. No. 5. Cici han. Müracaat Tel. 22819. 329
CİHANGİRİN LK İYİ YERİNDE -Denize Mkim cephe 10. derinlik 22 İki yüz metre murabba İmarla alakası olmayan arsa Milliktir. Taliplerin 42385 ya telefon. 130
ACELE SATILIK — Bostancıda Vü-kete caddesinde bos dükkân ev İç-erenköy caddesinde üç odalı bahçeli kâıglr ev. Bostancıda bakkal Servete müracaat,304
DİKKAT — Müsait fıatlc satılık komple Dlştatibi muayenehanesi. Fatih • Kulası caddesi Ege Ap. birinci kat. Her gün öglcyj kadar. Telefon: 3035»_____________________307 _ 2
GALATASARAY - Yeniçarji 37 No. da İşlek vaziyette lokanta. Ortak veya devren satılıktır A-w vere müracaat, 403 —
EHSIİI3323EEU3
IHADLI APARTIMANLAR — Aitlh bakkal. Paneallı, TepeüstÜ, şişli. Nişaniâşıhda irarllı .baş katı olan satılık npartımanlar Bohçekapı. Liman Han. N.> 42. TelnfolH 22W!
377 —
PROJE — İnşaat yaptıracaklara her türlü inşaat ve ruhsat ptojnünl takdir edcceŞınır Fıata yapıyoruz. Çemberi ita, karşısı Ho, İH in;«at Emlâk.
41U - 4
KÂRLI bir iş İçin — Ufak sermayeli bir ortaıc arıyorum. Beyazıt Çarşıkapı Lekeciler sokak Gerlçer han kat 2 No 21 Emin Alknı-.
411 —
Mn »»Ş HEKİMİ MEHMET OKLAR
Haliç Fener - Yıldırım caddesi No. 115 teki muayenehanesinde hastalarını kabule başlamıştır. Cumar-tesl günleri meccanen diş çekilir
KAYIP ANAHTARLAR
14 Aralık perşembe gecesi bir halka üzerinde 5 anahtar kaybolmuştu i. Bulanın Lâleli Mesih Paştt sokak No. 62 Havali Aksoya bil-* dirildiğinde miıkûlatlan-dırılacaktır, ■■■■
KÜRK MANTO
Amerikan nalı yeni Vizon-Muskrat kürk manto satılıktır. Maçka Teşvikiye caddesi 128 ada No., ikinci kat, hergiin 14 e kadar görülebilir.
VFAKUK YAKA UŞIHIM İŞ ÂftUlİK
SULFAOERME
çmvk inufrmn
İstanbul 5 nel icra memurluğundan: 950/2015
Silime Güzide Biıi'yü borçlu Semahat Güriş, Fntnnı Mefrlika Erdoğu ve blü Şerife Günekan-ların Beyoğlu Ömer Avnl mahallesinin Fındıklı Çelebi Hamam sokağında eski 3. 3 mıi yeni 7, 9, 11 taj; 7, fi, 11 kapı sayılı 24 ada, 14 parsel No: lu kapı çuhadan Elhaç Ömer Ef. Vakfından kürgir dükkanlı 125 M2 miktarında tamamı 36500 lira kıymeti muhammindi iki evin açık arttırma Ue satılmasına karar verilmiştir.
Gayrimenkulun vaziyeti ha-zırası:
Fındıklı Ömer Avnl mahallesinin. Fındıklı Çelebi Hamam sokağında 7, 9, II kapı sayılı, altında dükkân bulunan, beden duvarları kârgir, dahili akşamı ahşap Ikl evdir. Elektrik, su tesisatı mevcuttur.
7 No: lu dükkân: Zemin kat: Önü demir kepenkli olup, bir kapıdan girilen, altındaki bodrum ahşap kapağı bulunan antrenin sağında adi tahta döşemdi, bakkal tavanlı, evvelce dükkân şimdi oda, arbeden bir kapıdan geçilen zemini çimento şaplı ardiye mahalli içinde alaturka taşlı helâsı olup, buradan alelade tahta basamaklarla çıkılan asma katla oda ile ardiyenin tavanı putrel voltodur. Burada ayda (8öı liraya Sabit Kır kirac* olup, bekâr odası olarak kullanmaktadır. Bu mahal 9 No: lu evin altındadır.
9 No: lu ev: Zemin kat: Çift kanatlı ahşap kapıdan girilen antre ve koridor, .n rc'ıvep altı ve ahşap merdiveni, çıkılan bir sofa üzerine anlreıiir üstünde sandık odası ve sağ tarafla zemini çimento şapiı mailiz ocaklı, tavan bağdadi sıvası kısmen dökülmüş mutlaktır.
Birinci kal: Bir sofi üzerine biri şahnişli, birinde sabit yük dolabil üç oda ve sofada sabit aoiap, mozaylk musluk ve taşlı alaturka hela olup, ayda 30 liraya Ömer Kaptan kiracıdır.
İkinci ket Merdiven başı kapalı bir sofa üzerine üç oda ve maamusluk mozaylk taşlı Heladır. Borçlular oturmaktadır.
Çatı katı: Merdiven başı kapalı bir sofa üzerine iki oda olup odanın birinden geçilen aralıkta maltız ocaklı mutfak .veri ve bir kapıdan geçilen hela ve sokak cephesinde, zemini çinko döşeli, üstü kapalı taraş olup, ayda 45 liraya Şükrii BostancLOğlu kiracıdır.
11 No: lu ev: Bodrum kat: Zemin kattan ahşap ve onarılmaya muhtaç merdivenle inilen zemini çimento şaplı, hâlen metruk bir halde bulunan mutfak, ayrıca bölmeli kömürlük ve alaturka taşlı helası vardır.
Zemin kat: Sokaktan üç mo-zaylk basamakla çıkılan ve| çift kanatlı ahşap kapıdan gl-' rllen zemini karoslmen antreden girilen ve beş ahşap basamakla çıkılan rofa kontrplakla kapalıdır. Bu katta her ikisinde duvar dolabı bulunan Ikl oda. nıaa musluk mozaylk taşlı heladır. Ayda 30 liraya Fatma Giilder kiracıdır.
Birinci kat: Zemir kattan ahşap merdivenle çıkılan ve merdiven başı kapalı sofa üzerine iki oda. alaturka maa musluk, mermer taşlı helâ olup, sabit yük dolabı vardır. Ayda 50 liraya Enver Gürel kiracıdır.
İkinci kat. Birinci katın ayni tertibat ve teşkllâttaoır. Ayda 30 liraya Mustafa Binay kiracıdır.
Çalı katı: Sofada sabit dolabı bulunan iki odadaı. İbarettir. Ayda 8 lira 40 kuruşa Ali Oral kiracıdır.
Bodrum ve zemin katı pencereleri demir parmaklıklıdır. Her iki evin ön cephesinde birinci kattan İtibaren, ortada birer şahnlil vardır. Ahşap çatıları Marsilya kiremidi 11e örtülüdür.
Dahilen merdiven basamakları ve helâ tavanları ve haricen ahşap saçakları kıstne.ı onarılmaya muhtaçtır.
Binanın arka cephesinde ufak bir aydınlığı vardır.
Hududu: Tarafları 12, 13 parsellerle Fındıklı çelebi Hamam sokağı ile mahduttur.
Yüz ölçümü: Kadastronun 24 ada 14 parsel sayılı tesbltine göre 125 M2 olup, 120 M2 binadır.
Kiralık Ev Aranıyor
Müstakil bahçeli asgari on oda büyük salonlu ve iyi halde kiralık ev aranıyor. •"r
\Teessiivie bayılanlara, Çarpıntıya, Sinir bu/ıranlarına
I nevrol cemhl
I 20 O*MLAŞICW&AL FSffAHlANO/aiP. İVURİWD£ MUJtAKA BIKUNIMMWZ
Kı$ Aylarında Cenup sahillerimizi ziyaret ediniz
Akdenizin sihirli v\/7 sahilleri ve portakal GcV} bahçeleri sizi bekliyor...
En ucuz, en ralıat ve en cazip seyahat vap-mak fırsatını kaçırmayınız.
12 e ü n d e Efsaneler d i v 3 rın ı da gezebilirsiniz.
Acentelerden izahat isteyiniz.
TELEFON: 42362, 40133, 44696
Muhtelif evsafta kösele ve
deri satın alınacaktır
Etibank İstanbul şubesinden:
Bu husustaki şartname 29/12/950 akşamıia kadar Satmalına Servisin ten tedarik edilebilir. tl7569>
Hayatınız müddetince yirmi yaş güzellik ve teravetinl muhafazada İsrar ediniz. Yapılacak gayret o kadar kolay ve o kadar basittir kİ neticeye siz de hayretle şahit olacaksınız. Yüzünüze ve ellerinize yapacağınız ufak bir masaj bu
Şayanı hayret neticeye
ve KREM PERTEV hakkında bugüne değin işittiklerinizin hakikatine sizi de ikna edecektir.
KREM PERTEV
in bütün dünyaya yayılan şöhreti asılsız değildir.
marasiyle memuriyetimize müracaat. etmelidir.
2 — Arttırmaya iştirak için yukarıda yazık kıymetin yüzde 7.5 nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminut mektubunu tevdi edecektir. 1
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren on beş gün içinde evrakı nıüsbltelerle birlikte memurluğumuza bildirmeleri icabeder. Aksi hâlde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar.
4 — Gayrimenkul 19 Ocak 951 tarihinde cuma güııû saat 10 dan 12 ye kadar İstanbul 5 ncı icra memurluğu arttırma salonunda üç defa bagırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 İni bulmaz veya satış isteyenin alacağına rüçhan olan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların o gayrimenkuUe temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazla olmak ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını tecavüz etmezse en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere
ı — işbu gayrimenkulun arttırma şartnamesi 20 Arulık'1950 çarşamba tarihinden itibaren 950 2015 dosya numarası İle İstanbul 5 nci İcra dairesinde herkesin görebilmesi için açıktır, İlânda yazılı olanlardan fazla malûmat almak İsteyenler İşbu şartnameye ve dosya nu-
arttırma temdit edilerek 29/0-cak/951 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar yine ayni yerde yapılacak arttırmada bedeli satış isteyenin alacağına ruçhanı olan dig r alacaklıların o gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve paraya çevirine ve paylaş-
tırma masraflarını geçmek şartiyle en çok arttırana ihal» edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse İhale yapılmaz.
5 — Gayrimenkul kendisin» İhale olunan kimse satış bedelini peşin ödemesi esastır. Ancak alıcıya 20 günü geçmemek üzere münasip bir mehil verilebilir. Mehlin verilebilmesi mecburi değil ihtiyaridir. Alıcı derhal veya verilen mühlet tçlnd» parayı vermezse ihale karan bozularak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle atmaya razı olursa ona razı olmazsa veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. îkl ihale arasındaki fark ve gîçen günler İçin yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memurlyetiml7.ee alıcıdan tahsil olunur.
6 — Alıcı, arttırma bedeli haricinde olarak yalnız 20 senelik vakıf taviz bedelini ve tapu lerağ harcını ve ihale kararmın tabi bulunduğu damga resmini karşılıyacak pul bedelini ve tellaliye resmini vermeğe mecburdur.
7 — Arttırmaya iştirak eden-
ler gayrimenkulu görmüş ve tapu sicil kayıtlarlyle takdiri kıymet raporlarını ve arttırma şartnamesini ve tutanaldan okumuş ve gereken İzahatı ve malûmatı almış ad ve itibar olunurlar. Alıcıların belli gün ve saatlerde dairemizde hazır bulunmaları ve satış gününe kadar 950/2015 dosya numara-slyle hergün memuriyetimize müracaatta serbest bulundukları Uftn olunur. (17572)


20 Aralık 1950
AKŞAM
S.ıhlfe 1
HER AKSAM BİR HÎKAYE
üveyi kız j
Mahkeme Koridorların da
Lubye. madam Büğetin evln-jcn çıkarken, sevincinden etekleri sal çalıyordu.
Bu kadar «tunancır çıldırasıya sevdi® ve bunca senedir aşkını kendisine itiraf etme® cesaret edemediği bu güzel ve sehlıar kadın. MVttfii olmağa nihayet razı olmuştu. Lubye, madam Hugetien (m beş yaş daha büyüktü ve rahmetli İlk ] kar ısından evlenme çağında Marta namında bir kızı ds vardı.
Evine vanr varmaz knpryı ■&çan kümnetçi kadına sordu:
— Marta burada mı?
— Evet mösyö, madmazel ev-dcler.
— Kendisine söyle de derhal yanıma gelsin.
Az sonra genç faz. babasının odasına gırdr
— Baba beri mı İstediniz?
_ Evet kızını! Sana çök mulıim bir haber vereceğim. ■ Fakat ne kadar düşünsen ne olduğunu keşfedemeıstn. Kızım, bugün yarın evlenip kocanın evine gideertfsir Ben ise burada yapayalnız kalacağım Şayet derhal evlenmeyecek olunsan, bu eve kadın daha girmekle üçümün bir asada daha neşeli ve daha mesut oir hayat süreceğiz Kızım şunu tül: Ben ev-
Iğa yabancı gibi çıkıyor, mem-nunlyetsnaüğiın İzhar etmek İçin hiç bir fırsatı kaçırmıyordu. Diğer taraftan lototrafUnna bakarak giyinişi, sav taranışı ve her şeyiyle rahmetti annesine benzemeğe çalışıyordu.
Bir akşam babası karışma dert yandı:
1 — Bıktım w tık bu kızdanI
Taşrada bulunan teyzesinin yanına göndereceğim, dedi.
1 — Rica ederim, bunu yapma
[kocacığını. Üvey kınını «den kogdum diye İdemin diline düşmek istemiyorum Zaten tanıdıklarımız, tamun bedbaht olduğunu söylemeğe başlamışlar taife...
— İşte btr bu. eksikti kancı-
— Annesine çok benziyor değil BOİ?
Lubye dişlerini gıcırdatarak:
— Evet, çok benzi yur, cevabını verdi.
— Onu bir an evvel evlendir-mellyiz. Bizim için başka kurtuluş çaresi vok. Berekt ver-6in Marta gıızel ve zekidir. Çabuk koca bulur.
— Evet kancığını! Onu elver-dirmeliyiz. En iyi hal çaresi bodur.
Fakat kan kocanın bu ümit ve temennisi gerçekleşemedi.
O koskoca karıya dayanabilir miyim ben?
lenmefee karar verdim. Marta, kendisini İsteyen üç la-
Lubye. bunları söyledikten arkaya reddetti. Fakat
sonra birdenbire «ustu. Kızı bir sabah yıldırım süratiyle bir Marta derhal bir cevap verme- haber yayıldı: Marta evden [kaçmış! Genç kız. babasına hitaben yazıp bıraktığı mek-Itupta evde geçirttiği hayata artık tahammül edemediğini bildiriyor ve son tedbire baş vurmağa kendisini? zorlamış oldu-
di çehresi haşin bir ifade aldı. sert bir sesle •
— Baba, dedi, bu evde fazla İsem, söyle bana da çıkıp gideyim
Lubye. bu cevap üzerine dona kadı. O güne «adar kızına hiç ehemmiyet vermendşti. Fakat Hartanın bu süsleri, bakışları ve haşin ifadesi beş yıl evvel ölen karısı Matildi gözlerinin önüne PFtjrdi Tatta bir sesle:
— Sen deli misin Marta! Pek iyi bilirsin k1 benim alacağım kadın, senin için hakikî bir anne olacak, cevabım verdi.
— Rica ederim baba, rahmetli örmemi tahkir etme!
— Madara Hupel. tenin İçin oir ahla, bir akûadaş durumunda olacak.
Genç kız;
— Bana söyleyecek taşka bir tözün var mı t aba? dedikten sonra odadan çıkıp gitti.
ğunu ilave «diyordu.
Lubye, bu nıısusta hayretini zaptedemeyen kanısına dönerek:
- - Marta kime kaçtı biliyor musun? Jorj örfey namında âdi. pespaye ve kumarbaz bir şapsa... Bunu kasten yaptı. Bir rezalet çıkarmak ve bizi lekeletmek istiyor, dedi.
— Kocacığım çak İyi kalbil olduğunu tenasülünden anlıyorum, Fakat müsterih tû Hartaya değil, kendisini ulan zavallıya acımak lâzım.
Lııbylenin kalbinde baba şefkati uyandı ve izzeti nefsi yaralanarak karısına sordu:
— Ne demek İstiyorsun?
— Ne ml demek lstlyonan? ne
ezer de Kumarbaz dediğin delikanlının onun elinden çekeceği var.
Lubye. bu söse verecek cevap bulamadı.
Çeviren: A. HİLÂLİ
Marta. sabastiın evlenmesinden sonra da dur umunu değiştirmedi. Üvey anneni Büğetin tutun iltifatlarını huşunetle
Sözlerimde anlaşılmayacak var sanki? Kıyın
, kendisini radirmez
reddetti. Ziyadelere bubielere dalma soğuk bir eda Be gidiyor, üvey annesi ve babasiyle soka-

Alnıanvada NORDMARKWERKE GMBH fabrikasının AKTIVA5.AD Şurup
JK JHW>TR AT Ampul 3 X 3 rC.
XEO HEPAERAT Ampul 3 X 3 rc.
PHOTGOVFV Ampul 10 X 1 ee.
I-BO1(1DYX Mayi 20 cc.
Yüzünü buruşturarak eğildi, dizlerini sıkı sıkı oluşturmağa başladı. Bir taraftan da homurdanıyor, fakat ne söylediği anlaşılmıyor. Kasketli delikanlı yanma sokuldu:
— Geçmiş olsun, hanım anne. Romatizmaların mı depreşti?
Duvara tutunarak doğruldu:
— Canım yanıyor, efendi oğlum. Allah da onun canını yaksın.
— Bu havada romatizmaların azgınlığı tutar, Allah şifalar versin.
Sinirlendi:
— Sus, oğlum. Deli dolu lâflar edip de kafamı kızdırma. Canımın arısından beynim hopluyor zaten, bir de seninle uğraşacak halim yok.
— Ne diye kızdın, teyze hanım? Ben sana fena bir şey söylemedim ki.
— Dalıa ne söyleyecektin? Benim çektiklerimden habe. rin yok da. karşıma geçip gönül eğlendiriyorsun. Romatizmayı nereden uydurdun?
— Bacaklarım oluşturdun da .romatizman var zan nettim.
— Onu da mı inkâr edeceksin ? Sen doktor musun1 Benim romatizmam olmadığını ne biliyorsun?
— Affedersin teyze ilanım. Ben sözümü geri aldım.
— Alsan da nafile, alma-aan da nafile. Dizlerimin sızısına bir faydası yok. Çok ağrıyor. Zannedersin ki etlerimin arasında bir avuç cam kırığı var. Kırıldı mı, incindi mİ. bilmiyorum kİ. Senin doktorluğun varsa bir yofclayıver bari.
— O işten anlamam, val-de hanım. Cilt doktoruna git. Romatizmadan onlar anlarlar,
— Bırak şu romatizma lâkırdısını, oğlum. Benim de romatizmam var amma şimdiki ağrılar ondan değil. Romatizma ağrısını bilmez miyim? Benim kemiklerin sızlıyor. Ağrılar beynime vuru-yar.
— Neden ağrıyor acaba?
— Git de şu kanya sor. Kan değil, dev anası. Allahını seversen şunun haline bak, İnsana benzer bir tarafı ypk ki. Gövdesini balta ile parçalasan benim gibi on tane kadın çıkar. Utanmadan sokaklara çıkıp da insan arasına karışmasına şaşıyorum. Zebellâ gibi kah-
peye ben dayanabilir miyim?
— Kavga mı ettiniz?
— Kımıldanacak halim kalmadı amma canımı dişime taktım, var kuvvetimle saldırdım kanya,
— Kavganın sebebi neydi?
— Sebep de ne demek, evlâdım? Bacaklanmm halini anlatamıyor muyum sana? Az kaldı kötürüm oluyordum. o koskocaman gövdeye nasıl dayanırım ben?
— Ne yaptı sana, raide hanım?
— Daha ne yapacak, ayol? Otopusun içinde halimizi görseydin senin de gözlerinden şakır şakır yaşlar akardı.
| — Vah vah! Üzüldüm şim. di. ,
— Elbette üzülürsün. Karı geldi, önümç tahta hava-, !e gibi dlkildL. Görüyorsun ya, kalçalarının her biri manda gövdesi kadar. Onlara baktıkça üzerime fenalık, lar gelmeğe başladı. «Şu. karı inse de rahatlasam> derken bir ileriye, Mr geriye çalkalandıktan sonra gelip de güüm diye iki dizimin üstüne çullanmaz mı! Vay anam vay! Yüreğim kopuyor da ağzıma geliyor sandım. Kan bir defa çöktü, kalkmak bilmiyor ki. Geriden itiyorum, yum ruk luyorum, aldırış etmiyor. En nihayet dayanamadım; -Beni kâfir oğlu kâfir seni! Benim dermansız dizlerim senin babanın koltuğu mu?> diyerek geriden saçlarını İki elime doladım, şöoöyle bir çekiver. dim. Bu sefer koptu mu kızılca kıyamet! Aman Allahım, kanda bir çığlık, bir çığlık. Zannedersin M boğazlıyorlar kahpeyi. u
— Kadını kucağından kaldı ramadın demek?
— Kalkmaz olaydı. Kalkar kalkmaz omuzlarımdan tut. tuğu gibi ben! havaya kaldırdı. sonra kapının ardına bırakıverdi. Ağzı da durmuyor şıllığın. Bana neler söylemiyor ki. Ne bunaklığımı bıraktı. ne cadılığımı. O söyler de ben durur muyum ya? O söyledi, ben söyledim, derken otopusu durdurdular, ikimizi de polis alıp götürdü.
— Hanginiz davacısınız9
— Dâvayı mâvayı bilmem. Ben dizlerimin acısını bilirim Hâkim beye de bunu böylece söyleyeceğim. Kendisi ne isterse yapsın.
Mahkeme açıldı, öbür bayanla konuşamadık.
Ce. Re.
Türk * Amerikan güreşleri tertip komitesinden:
1 — Hasılatı tamamen göçmenlere yardım olmak üzere tahsis edilmiş bulunan Türk - Amerikan güreş müsabakalarında girişleri kananla serbest olarak kabul edilen yalnız Basın Yayın Umum Müdürlüğünce verilmiş sarı kart hamili gazetecilerden bu hakkını kullanmak isteyenler için B. Parter mevkiinde yer ayrılmıştır.
2 — Henüz sarı basın kartına sahip olmayan gazetecilere evvelce bölgece verilmiş bulunan yazar giriş kartları bu müsabakalar İçin sureti kafiyede muteber değildir. Bu itibarla gazete ve mecmuaların bu müsabakalara ellerinde Basın Yayın Umum Müdürlüğünce verilmiş san kartı bulunan mensuplarını göndermeleri rica olunur.
9 — Alâkalılarla selAhiyetUlerc Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile İstanbul bölgesi Müdürlüğünce verilmiş bulunan »erbest giriş kartlan bu müsabakalar için hiç bir suretle muteber değildir.
4 — Bunlardan başka emri hayre tahsis olunan bu müsabakalar için hiç bir suretle kimseye davetiye verilmeyecektir.
8 — San kart hamili gazeteciler müsabaka günleri Basın Yayın Umum Müdürlüğünce verilmiş bulunan sarı basın kartlarını ibraz ederek müsabaka yerine A kapısından yer numarası alarak girfbUreeklerdir.
8 — üç günlük müsabaka için kombine bilet fiyatları: Parter koltuk : 46 Ura.
Numaralı tribün: 3ü Lira. Ayakta balkon : 12 Liradır.
Satışa çıkarılacak biletlerden 280 i 46 er, 3030 u 30 ar. 1440 adedi 12 şer liradır.
Biletler üç müsabaka İçin kombine olarak 21/12/950 perşembe günü saat 14 den itibaren Spor ve Sergi Sarayı gişelerinde satışa çıkarılacaktır. *
Keyfiyet alâkalılarla sayın halka ilân olunur. (17578)
Satılık emlâk
Tekel Genel Müdürlümü ilânları
İstanbul Posta Telgraf bölge başmüdürlüğünden:
1 — İdaremiz P 7.T. Garajı için fenni şartnamelerine fore iuzumlu âlet ve takımlar kapalı zarf tümlü he satın alınacaktır.
2 — Bu iş; ai". eksiltme 4 1/BE1 perşembe güne sürt 15 de Başmüdürlük Alım re Sırtım Knmityununda yapılacaktır.
S — Muhammen bedel 25620 lira 50 kuruş geçici teminat 1921 iira 54 kuruştur •
4 — Alâkalılar fenni ve idari şartnameleri görmek vc geçici teminata yatırmak üzere başmüdürlük levazım şefliğine belli gün ve saartan Mr saat, evveline kadar 2*90 sayılı arttırma ve eksütm* kanar, unun 31 inci maddesi gereğince hazıtlı-yacakları teklif mektuplarını numaralı makhuz mukabilinde komışyan baş kanlığına tevdi ey J73C0)
Açık eksiltme ilânı
İstanbul Bayındırlık müdürlüğünden:
* ~ Haydarpaşa Numune hastanesi su teni an n onurımı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli (25000) liradır.
EkıUtnıe: 11/1/»si tarihinde perşembe günü saat (151 te İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
Satmalına komisyonu Başkanlığından:
1— 212 klare numarah bir »det kasnakta Jecp pazarlıkla sa-taya çykprılırııgtır
2 — Muhammen bedeli (4500) Hra olup muvakkat teminatı (8172®) liradır.
8 — Pazarlık 2.1.951 çarşamba günü saat 10 da Kabalaş Genel Müdürlük saUnatana komisyonunda yapılacaktır.
4 — Şartnamesi her gün mezkûr komisyonda görülebilir.
5 — istekiflertn miktarı yukarıda yazılı İlk teminat makbuz-
ları vesalT vesaikle birlikte belirli gün vc saatte adı geçen ko-misynna müracaat etmeleri üln olunur. 17431
4500 adet telgraf deveboynu (fincan demiri) alınacak Bayındırlık Bakanlığı İstanbul Satınalma Komisyonu Reisliğinden:
4500 adet telgraf deveboynu 4275 Ura muhammen bedel üzerinden açık eksiltme İle satın alınacaktır
İfiLekJllcrln resin ve şartna mesLnl dairede görerek 320.65 liralık geçici teminat makbuzu ve 1950 yılı TJcarcı odası belgeleriyle 27/12/050 çarşamba günü saat 15 de Kuru köy Perçemli sokak Cemaat hanı birinci katta S A. K Reidifcîne gelmeleri. (17027ı
Deniz motörü satılacak
3 — Bu İşe ait evrak şunlardır: Mukavele, eksiltme. Bayındırlık İşleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje, keşif hülâaasiyie buna miiteferrl diğer evrak dairesinde görülecektir.
3 — Eksiltmeye iştirak etmek için taliplerin 1075 liralık, muvakkat teminat yatırdığına dair makbuz ibraz etmesi ve 950 yılımla Ticaret. Odasında kaydı bulunduğuna dair belgeyi hamil olması. Eksiltme gıınünden tapı günleri hariç üç gün evvel vilâyet makamına müracaat ederek ehliyet vealka&ı alması ve yukarıda ikinci maddede yazılan EKudu gürüp. eksiltme şartnamesinde yazılı kayda göre Kabul ettiğine «in.tr imamlaması şarttır T74S®
Devlet Havayolları Yeşilköy meydan müdürlüğünden
1 - Tekne makiı.c, şaft, pervane ve teferruatı ciahll bir adet deniz moterü açık arttırma suretile satılacaktır.
2 — Muhammen bntt« ll 2500 lira olup muvakkat teminatı 187 lira 50 kuruştur
3 — Arıtırı..a 3 (»vak >51 çarşamba günü saat 14 de Yeşilköy hava m-ydnnıruı müteşekkil komısyor.da icıa edilecektir.
4 — Bunu nair sari name Yeşüköv hava mevdamada goru-
letalhr . U 7341)
İstanbul Defterdarlığından
Kıymeti Teminatı Dosya No Cinsi Lire. Lira
512—28$ Bakırköy, Zeytinlik mah. BUgl ve
Pancar so. 188 ada, 7 parsel yeni 21 kapı sayılı 950 59 M2 arsa. 850 83.75
512—1201 Bakırköy, Yenimahalle, On. Temmuz cad 12 ada, 34 parsel vergiye göre taj 47 kapı sayılı 97 M2 arsa. 1750 131.25
512—1202 Bakırköy, Yenimahalle, On Temmuz cad. 19 ada. 33 parsel vergiye ^öre 21 kapı sayılı 126 M2 arsa. 2000
312—2386 Bakırköy Kartaltepe mah. en eski İncirli clilllgl efikl Kariye üstü, yeni İncirli yolu so. 511 ada. 6 parsel eski 3, 4. 5 kapı sayılı Harita 319. 57458 M2 arsa. 1000 78.—
513—13941 Beyoğlu, (Taksimi Şehit Muhtar malı. Tavıa so. 387 ada. 26 parsel, eski yeni İÜ vergiye göre taj 14 kapı sayılı 58 M2 arsa, 2240 18$.-
518—9702 Em'.i: önü ‘Büyük Çarşı» çarşı mah. Koltuk Kazazlar so. 2724 ada, 15 par«J eski, yeni 32 kapı sayılı 050 M2 dükkânın 1/6 payı. 80 8 —
510-8754 Eminönü 'Lâleli! Mimar Kema-lettln mnh. eski yangın yeri yeni, Koska cad. 761 ada, 8 parsel eski 5 yeni 9 vergi kaydına göre ve mahallen taj 23 kapı sayılı 70 M2 kârglr evin 15/200 payı. 1590 112.50
518—10254 Eminönü, (Bultanahmetl Sultanahmet mah. Küçük Ayasofya cad. 715 ada, 18 parsel eski 49 vergi kaydına ve İmara göre yeni 9 kapı sayıh 37.50 M2 arsa. 2000 ıw,-
518—12811 Eminönü ıKumkapı) Kazganl Sadi nıah. eski Hamam yeni Nişancı har.’anıı so. 730 ada. 13 parsel eski 4 vergi kaydına ve imara göre yeni 4-8 kapı sayılı 29 M2 arsanın 30/120 payı. 300 22.50
318-13221 Eminönü, t Beyazıt) Mercanaga mah. Örücüler kapısı so. Kuşakçı han alt icat 261 ada. 48 panel esiri, yeni 2 kapı sayılı 18 M2 ahşap oda. 1000 7»^-
518—17873 Eminönü (Beyazıt) Mercanaga mata. Uzun çarşı cad. Kilit han üst kat 267 ada, esiri, yeni 22 kapı sayılı 28.50 M2 kârglr odanın 86/864 payı. 183 iijo
518—10843 Eminönü, Zindankapı mah. Buğdaycı çıkmazı ve Yumurtacılar cad. 358 ada, 127 parsel en eski 43, 51/1 eski 333, 341 yeni ve taj 43, 20 kapı sayılı 80 M2 mağaza ve kale mahallinin 60/480 payı. 2001 150.—
518-Î8911 Eminönü. (Sultanahmet) Cankurtaran raah. Şadırvan so. 78 ada, 47 parsel yeni 31/2 kapı sayılı 84 M2 arsa. 670 6015
518—1012'’ Fatih, (Sam at ya) Hobyar mata. Koca Mustafa paşa cad. ve Da-vulpaşa Medresesi so. 1136 ada, 9 parsel eski, yeni 110, 112 kapı saydı 529.75 142 arsa. 7000 525,-
518—12131 Fatih, fBamatya) Hacı Hüseyin ağa mah. eski Ayayorgı yeni Muallim Fevzi so. 1231 ada, 21 parsel en eski 23, eski, yeni taj 12 kapı sayılı 94 M2 arsa. 668 4918
5110—3121 Sarıyer, (Mirgün) Mtrgıiıı mata. Yarer Selühattln ve Hekim Ata so. 133 ada, 1 parsel en esiri 2 tniik. yeni 1/3 ve 105 kapı saydı 97.45 M2 ahşap ev. 1400 105.—
5111—1591 Üsküdar, (Selimiye) Selimiye matı. Da yak ad m ve Selimiye kışlası cad. 316 ada, 14 parsel en oskl 20 eski ve yen) 65 kapı sayılı 88 M2 arsanın 108/120 payı. 810 60.75
İSTİN ISIT. BABVOSU
Öğle vc aksam programı
JK S7.-A^ı1«T vv prOBJomlnr
n M .Haberler
J3.1fi B4dyo Htffi OrkctUiu: konseri
13.45 ŞariyJjr.
14 20 Dans mllzitf* P).
14.45 Programlar ve «irktiler Fİ
ıs» «ajiiuw.
1ÎJ0 Acılı* ve (Kcgromler.
110-00 Dans mifci Pl.
110.10 Konuşma,
18J0 Fasıl heyeti konarrı (Kürdin> ı iûcazkAr*
■ IS.00 Haberler.
IP.U Kmu( jehlr haberleri.
ıs.» KU«ık «aı eserleri.
13.40 Sotli .Yaver Ataman men>Ieket tavaları wa v« saz blrlljı eon-
20,15 Radyo g(M«te«.
»JO Dinleyin trlekiert «Kl.'.sia befl ‘mftzlglr
2JJ4 Şarkılar. Okuyan; Hanı iye'. Yıl»
2î âo Koniıpma.
Z2OO Koruerlo PL
22» Hafif uslolarr. Fİ.
22 45 Hal» Her,
XI00 Programlar re Dans mür 141 FJ. 23J0 Kapanı;
ANKARA RADYOSU
Öğle ve akşam porgramı
121â.lJİ,15 Asker caatL
ılkkb Haberler,
U4» Salon rntaljl Pl.
UJ» öglo gazetesi . ,,
U.45 Jinvny Wakcy Trlosı. FJ. .
İM» Kapanış. >
İit.s» açUij ve jivKiam
IBM) M. s. »yarı ve yenJ setJs-aler geçit programı
UM Konuma.
B.45 Cax crkeruaıarmdAn: VtaeoB Lopez FJ,
1000 M. S. ayarı vc Hahertcr.
IftJS Tarih Un bir yaprak.
WM Cumhurbaşkanlığı «meni mıv tUcası
MJN Varyelt mSzlkler FJ.
âû.13 Badyo Kareleri
30.30 Serbei! saat
3035 Tarihi Tflrn mUdSl
2U5 Halfa arar.ı sohbeti.
UY Dana milliği Pl.
22JKI Konuma.
n.is Halk tflrkd.rrl. CJcvşan: a_i
Can.
2X30 Şarkılar. OKuyım' Mızaüe: takar.
2X45 M. S. ayarı Ve tıabcıteı.
23 00 Program ve kapanıl.
Yann aahahkl proçram Atıl)» ve program
İM M 6. ayarı.
731 Halil mûrlk Pl
7 45 Haberler.
a AO Saı eeerlerl - Şarkılar PL
835 Oünân progt amı.
t.X Mılılk Pl.
s® Kapanır
BORSA
1 Sterlin
1 Dolar
10O Fransıı F. 10Ö Liret
300 İsviçre f.

New Tora
Paris
MİMno
Cenevre
Amsıcsdam 100 Florin
BrOkscl
Slokhatlm
Atina
Vanova
Moskova
Lizbon ______________________
ESHAM VE TAHVİLAT % T FAİZLİ TAHVİLLEB
100 Belçika T.
100 İsveç K.
100 Drahmi
II» ’Zlotl
■ 100 Hubic
100 Eskilde*
Sıva* - Erzurum i Sıva* • Erzurum 8-7 19-41 Demiryolu I 1911 Demiryolu B imi Demiryolu tD Mim Müdafaa 1
Milli Müdafaa O Milli MUdalao tD
MH1I Müdafaa IV ___________
% 8 FAİZLİ TAHVİLLER
31W □0.10
M35 aı.—
20 00
20 25
80 7tı »90
Î0-
M 70
ANADOLU PT-frnı.ıı GHUPU
Mei'Mcc BunluII
I| Bankası
T. Tlcgret Bankası Aralnn Çimento
SARRArLAHDA ALTIN
PAKİg BOIUAaj ALTIN F1ATI
511.000 Fr, 3HZ Fr.
(llKUo altın
UlDolar _________________________
SERBEBT PİYASADA DÖVİZLER
Sterlin
Dolar
KALIN «ESLULR____________
Cumhuriyet id" 50
Reşat ’ 517, M
Hnmit 247,00
Azla 21300
Saat i« da teabıt edildi.
Altın fiatleri
DJü
B5.-
Yukarıda yazılı eayrlmenkuller 5/1/981 cuma günü saat 16 de Milli Emlâk Müdürlüğündeki komisyonda ayrı ayrı açık arttırma Ue satılacaktır. İsteklilerin nihayet «aut- 18 e kadar yatıracakları teminat makbuzları vc nüfus clizdanlarile birlikte satış günü komisyona, fazJa bilgi İçin sözü geçen müdürlüğe başvurmaları. (Teminatlar öneeden de yatırılnblHr.) (178771
Avrupa plyaaalarınd.ır bu s..bah gelen telgraf fıabcrlerin» güre bir ons *Hın 37 dolardan «J dolara ■ aksetmiştir. Piyasamızda t.aUcrdc düne nispetle biriz bir fnrlt gürülmUş-lUr. Bilhassa külce iinli 47? ten «7 kuruşa BlkBIMUr, FUtlerlı. muı* sıva de geltseceBl rannedlimtfciedlr.

AKSAM
20 Aralık 1950
BanlfpJ!_ - -
Şaksam
HAFTANIN DURUMU
fena atladik > BU İŞİN NE TADI, NE TUZU VAR )
£5K! HÜKÜMETLERİN marifetleridir, diyelim
TENKİT EDELİM-
~KARABAŞIN PİLAV/' NEPDE KALDI ÇİL AVI
/?Ç1 • eöTçes'
O ÇEKİLSİN Kl BİZ KALALIM.
/VEN PİŞİRDİM'
■ AMA KENDİM DE BEZENMEDİM..
( ÇEKİLİR GİDERİM.
MDORR’DAN BİR VESİKA İSTESEK, BELKİ YUTARLAR.

Nasreddin Hocanın Kar Helvası!...

Comments (0)