AKŞAM
Hergiin 8 sahife
AKŞAM
S-ne 30 — No. Î0332 — Fiatt her yerde 10 kuruştur. CUMA 21 Maya 1.918
Kudüs muharebesi bitiyor Araplar, küçük bir kısmı hariç Kudüsü işgal ettiler
Bazı yerlerde mahsur kalan Yahııdilere Seslim olmak için ültimatom verildi
Ltmdra 31 W — Kudüs şehri İçin yapılan savaşlar sona ermek üzeredir. Araplar, Yahudi mahallelerinin küçük bir kısmı hariç bütün şehri İşgal etmişlerdir. Bazı yerlerde mahsur kalmış Yahudllere dışarıdan yardım gönderilmesi linkini kalmamıştır. Araplar. bunlara teslim olmak İçin ültimatom vermişlerdir.
Arapların Kudûsün şimal surlarını da kimilen ele geçirdikleri da söylenmek tedrl şolırln cenubunda, bulunan hükümet daireler! Yahudl-lerln elinden alınmıştır, şimdi şimendifer istasyonu için muharebe ediliyor.
Arap tebLığlert, Yahudi müstamele-terinin bombardımanı devam ettiğini bildiriyorlar, Mısır tebliğine göre Mtîir uçakları, Telâvlvdekl fabrikalarla yağ tesislerini başarı ile bombalamışlardır. Ta’.,udiler. Taberlye golünün cenubunda Samıh bölgesinde ilk defa uçak kullanmışlardır. Yahudüer, bütün uçaklarının sallın-1 döndüklerin! bildiriyorlarsa da Araplar, üç Yahudi uçağını düşürdüklerini haber veriyorlar.
Arap devlet şeflerinin yeni konferansı
Londra 21 (R — Ammandan bl]-dlrHdigi'ie göre Ürdün Kıralı Abdullah. frak Kıra] naibi, Suriye v® Lübnan Cumhurbaşkanlarlje Arap devletten Başbakanları va Genel Kurmay reisleri Kudiİ3 - Ürdün hududunda bir yerde toplanmışlardır. Konferansta asker! harekâtla İşgal edilen arazide alınacak idari tedbirler görüşülmüştür.
Kont Bernadot aracı tâyin edildi
Londra 21 (R> — Bazı büyüklerin temsilcileri Neüryorkta toplanarak Araplarla Yahudllerln arasını bulmak ve bir mütareke akline uğraşmak üzere İsveç Kızılhaç reisi kont Bernadotıı aracı tâyin etmiştir.
Araplara karşı zecrî tedbirler ahnmıyacak Nenyork 20 (AA.» — Nafen ajan-smm özel muhabiri bildiriyor: Dün Güvenlik Konseyi Amerikan karar suretine karşı doğrudan doğruya bir beyanatta bulunulması İçin İngiltere Ç'" ve Belçika tarafından verilen İzahatı dinledikten sonra Arap dev-IetliTine kar5l zecri tedbirler ajın-ıvi’,1 ümitleri SUya düşmüştür.
Amerikan karar suretinin muvaf-r*kıyetsizllge uğramasının doğrudan «foğruva sebebiyet vereceği netlceler-d>m oirLıi de Amerikanın Fil İstin e
Wallace yohınu şaşırdı
New - York Herald Tribüne gazetesin?n şiddetli bir makalemi
ffew-Tijr|c 21 (Rl — New-York Hırıid Ttlbunç gazetesi »Sulhsever '* başlıklı yansında şöyle de-
mektedir;
Stalln . v/a'iaçe görüşmelerini esrar 'saplamaktadır. Wallace'uı te-«evvûşd dımagiye uğramış olduğu Yolunu şaşırmış olan bu muta-«•t.'p nfdH bir aralık kendisin! dûn-71‘1‘ sulhun koruyucusu ve kurucusu gördü, Halbuki o yeni bir şey * ,cttıedl Rusların söylemesin! İste-(Ml şeyleri söyledi Böylelikle de on-tacın ekmene yağ sürdü. Wa1!aee bö- pi'iağan gibi konuştu. O kadar TVaiig,-» k.şrleşmLştlr k!, etrfiftndakl kömür.! -ilerin ne kadar baskısı al-tı-13 girdiğinin, farkında bile değildir, v.’iıut r.vktna varmak İstememektedir.
M W?.llace Mareşal Stalin'le gürüş-mcınl.1 onun namına göriişreüştür.»
Ürdün hükümetinin cevabı
Lika Succasa 31 CA-Ah — Ürdün hükûmatt, Ürdün kasvetlerinin Filetindeki ijarakâtaıa, dair biç bir malûmat vermlyeceğlnt dün akşam Oü'/enltk Katış-.'yine bildirmiştir.
Musevî değil, tsrailî
Telâvlv 2i (AP> — tsrali devleti muvakkat hükümeti, vatandaşlarına «Musevi» değlL «İsrallb denll&ıulnl kabul atmıştır. Dışişleri Baktutr şer-tok bu buuıuta verdiği demeçte: «Musevî kelimesi Tevrat zamanına Avantana Yd?ınd.7er arasında aittir; halbuki bugünkü devletimiz aracı tâni" edilen Ka-P 3 • ıdot yeni bir devlettir» demiştir.
Kibrit tuz ve çay ihtiyaçtan fazladır
Fiatterin arttırılması düşünül mii t/or, halkın telâşa düşmesine sebep yoktur
Şehrimizde on gün kadar öne® blr-deııblra bışlıyan şeker darlığından sonra şimdi d® ortada hiçbir sebep yokken tuz, çay ve kibrite hücum baş lamıştır.
Dün TekeJ Genel müdürlüğünden salahiyetli bir zat. kendisiyle görüşen b'r muharririmize bu hususta ŞU bs-, yanalla bulunmuştur:
( — Son İki gün zarfında kibrit, tuz ve payın ha|k tataftr.dan kapışılmasını m İz ur v® haklı gösterecek hiç. bir sebep yoktur. Tuz memleketimizde İstihsal edilmektedir; Istlhsulâtı-mi3, Türklyenln ihtiyaçlarına fazlasıyle yettikten başka arzu eden mem tekeller® de istedikleri kadar ihracatla bulunuyoruz. Binaenaleyh mem leketln tuz bakımından en küçük sıkıntıya bile uğramasına. İhtimal yoktur.
Kibrit bahslnda do aynı şeyi söy-yebl|irlm Kibritler memleketimizde ima| edilmektedir. Bilyükderj kibrit
fabrikası kibrit İmalLna y ariyan iptida! maddelerle dopdoludtır. Fabrika, memleketin İhtiyacından çok faz la kibrit yapmaktadır. Harb esnasında İptidai maddelerin azaldığı vs güçlükle tedarik edildiği bir zamanda kibrit sıkıntısı çakmlyen ve yabancı memleketlerden, kibrit ithaline nıulıtao olmıyan memlekeltnılzln şimdi kibri: darlığına uğrıyacağmı sınmak gülünç bir şeydir.
Çay için de aynı şeyi söyllyeblll-rlm Teke] idaresinin depolarında memleketin birçok aylar İhtiyacını kargıyacak miktardı çay mevcuttur.
Flkrlmtac® lulku telâşa düşüren ve kibrit, çay vs tuz istifçiliğine sevkeden şey, bir takım spekülatörlerin Tekel mıddoLerlne zam yapılacağına dair ortaya çıkardıkları şayialardır. Halbuki Hallere zam yapılması asla balata mevzuu değildir. Halkın şayialara inanıp telâşa düşmemesi lâzımdır.»
İmam ve hatip kursları açılacak
C. H. Parti Grupu, dünkü toplantısında buna karar verdi
Ankara 20 — Cumhuriyet Halk Gökmen, de bir vicdan meselesi olan
Partisi Meclis Orununun bugünkü toplantısında, din tedrisatı raevzuu-nun imam - hatip okullarına dair safhası üzerinde konuşulmuştur. Milletvekillerinden bir kısmı, imam -hatip yetiştirilmesi İçin Ml||l Eğitim Bakanlığı tarafından okullar açılmasını istiyor, bir kısmı da okullar değil, kurslar açılması tezini mûda-faı ediyordu. Bu İki fikir, hararetli tartışmalara yol açmıştır. Bu arada soz atan Milletvekillerinden Fatln
din işlerine tamamen serbesti verilme sİ tezini müdafaa ederken, hatlâ tekkelerin bil® açılmasına müsaade edilmesi temayülünde .bulunmuştur Neticede, öğretmenlik edecek elemanların yüksek din onstltülerinden yetişmesine kadar orta okul mezunu vo askerliğini yapmış kimseler İçin imam - lıattp yetiştirilmek üzere MilLl Eğitim Bakanlığının nezareti altında kurslar açılmasına karar verilmiştir.
AKŞAM’ın Küçük- ilânları en verimli, en uçur vasıtadır.
Sahibi: NeGmeddln Sadak — Yazı işlerini fitlen idare eden: C. Bildik — Aksam Matbaası
7 kararları
Hükümet celbedeceğî iki ecnebi mütehasıısa tetkik ettirecek
Ankara 20 — Hükümet 7 eylül kararlarını tetkik etmek üzere. Avru-padan iki mütehassıs getirmeğe karar vermiş ve DışLşlerl Bakanlığı bu hususta teşebbüslere geçmiştir.
Uimanların bu sahalarda tanın-nuş otoritelerden olmasına İtina edilmektedir. Bu hususta bazı müzakerelere geçilmiş Olduğu Söylenmekte lae de. herhangi bir isim verilmemektedir.
Mütehassıslar 7 eylül kararlarının alındığı zamandaki mail vs iktisadi durumla, döviz vaziyetimiz, tediye muvazenemiz ve beynelmilel şartları tncellyecekler, bu kararların muhtelif sahalarda ne gibi neticeler doğurduğunu ve Türkiye IktLsadlyatlIe İç v® dış ticaretine ve memlekette hayat pahalılığına ne dereceye kadar ve ne şekljd® tesir etttğlnt teablt edeceklerdir.
Mütehassıslar raporlarında bugün için alınmasını mümkün ve lüzumlu gördükler! tedbirleri de gösferecek-caklerdlr.
Yine öğrendiğimize gör® hükümet Devlet teşkilâtında rasyonel çalışma esas’annı tesblt İçin İhtisaslarından faydalanmak üzere Amerlkadan da İki uzman getirmeğe karar vermiştir. ______________
Ankgrada şekerjevzii Belediye, tevziatta görülen karışıklıktan halktan özür diledi
Ankara 21 (Akşam)’— Ankara belediyesi şeker tevziatındaki karışıklıklardan dolayı halktan özür dilemiştir. Filhakika halkın elin® verilen kuponlarda şekeri hangi dükkânlardan alacaktan da belirtilmişti. Bele-dlya bu perakendeci bayilerin Üstesini Esnaf odasından almış olduğunu
bildirmektedir. Hakikatte bu listenin hayali denecek bir mahiyet almış olduğu analşılmış. gösterilen bakkallar bulunamamış, kimisinin kapandığı. kimisinin başka İşle meşgul olduğu görülmüştür. ,
Bundan sonra kupon sahipleri şekeri olan bütün bakkallardan alış veriş edebilecektir.
Ankara îktisat müdürüne içten el çektirildi
Ankara 21 fAkşam) — Ankara belediyesi İktisat müdürü Haç reddln Çetlnkol'a bölge müfettişlerince İşten el çektirilmiştir.
Dış Bakanı Sıvasta
3 - 4 gün kalacak
Ankara 21 — Sivas’a giden Dışişleri Bakanı Nöcmoddln Sadak Sivas tl kongresinde beklenen nutkunu yom söyleyecektir. Dışişleri Bakanı Sıvas-ta 3-4 gün kalacaktır.
DİKKATLER
Türkçeyi ters öğrenen müsteşrik
İnönü şehrimizde
Cumhurbaşkanı îsmet tnönünün dün sabah hususî treule tfl-tanbula geldiğini yazmış!.Yukarıdaki klişelerimiz, Cumhurbaşkanının Haydarpaşada karşılanışını gösteriyor.
Seçim emniyeti
Ankara 20 — Memurin muiııke-mat kanununda, seçim işleri]® alâkalı olarak yapılması düşünülen değişikliklere dair tasan, O. H. P ntn bugünkü Meclis Grupunda bir ka-
.................IIIUHIIIIIIIIIIIH»HllltUİIUIUllllllllH~
misyona havale edilmiştir. Recal Gören. Süreyya Örgeevren. Rasttı Kaplan ve Galip Peke] dahi| olmak üzer» bazı hatipler, tasarının kamta-
Mrkast sahife 2: sütun 2 de)
Aıada Hu
DevOete atörnat
ilân etmelidir. Hattâ, sembolik bir miktar dahi olsa, bu maddelerden birinin yahut birkaçının flatını indirmelidir. Bu, yılma açık göz vurgunculara bir tedip sillesi olmıyacak, aynı zamanda;-halkın paniğini ilerisi İçin dahi önleyici bir rol oynayacaktır.
Bu gibi milşkiller, sırf ltlma* din yaradılmaslle halledilebllh ı yor. Herkesin aklında bulunan vazıh bir misali İleri sürelim:' Millî zaferi müteakip, İç ve dış piyasalardaki kanaat, OsmanlI İstikraz senetlerini yen! rejimin kat'lven tanımıyacağı sadedin-dcydl. Halbuki yeni rejimimiz, eski borçlan tanıdı. Bu da, devlet mâliyesinin büyük istifada sini tevil d etti. Yalnız mânevi kârımız olmadı ve maddi kânmn da oldu; çtlnkil devlet ne kadar tahvil çıkardıysa. halk hepsin! seve seve aldı. O güzel hareketten mâliyemiz hâlâ faydalanıyor, daha da faydalanacak.
Bu tarz hareketler, yapanın dalma lehinedir.
Bir de aksine misal gösterelim: İkinci umumi harp sırasında hll-hûmet başındaki muhtelif zevat, devletin sattığı mallarda flat fırlaması olmıyacağmi nutuklarında haykıra Tıaykıra söylediler. Seslerinin çınlayışı kulağımızdan gitmeden söylediklerinin aksi ile karşılaştık. Zamanın Başvekiline İtimat edenler zarar, et-mlyenler kâr ettiler. Maalesef bu böyle oldu. Neticenin zararlarına gelince hâlâ çekiyoruz Bütün bu tehacümler, buhranlar ondandır.
Şimdi, rejimimizin İptidasındaki sarih, doğru, usule avdetle halkın itimadını yeniden kazınmaktan ve o sistemi de hiç bozmamaktan gayri çare kalmamıştır.
Vazlvet her ne ise. dobra dobra İlân edilsin: ilân edildiği gibi de tatbik olunsun.
Halk kibrite, caya ve tuza hücum ediyor; bu mallan arayanlar ekser bakkallarda bulamıyor.
Niçin bu böyle oldu?
İspirtolu İçkilerin pahalılana-c-ağı şüyu bulmuştu. Tevatür tahakkuk etti. Stokçular kazandı. Arkadan .şekerin başına felâket çeleceği kulaktan kulağa fısıldandı. Onu da blrLktlrivorenler her halde zararlı çıkmış değillerdir.
3on günlerde, kurnazlık İblis! bir çok kimseyi daha dürtmüş olacak:
— Bunlar hep birbirine bağlı şeylerdir. Devletin eli neye değiyorsa bundan sonra aala ucuzlayacak değildir. O mallan toplamalı. (İhtikâr kastlla İstif yapanlar, bir adım daha atmışlardır:) Büyük ölçülerde bu mallan piyasadan çekip karaborsa yaratmalı.
Gözümüz kapalı biliyoruz kİ, son kibrit. Tekel tuzu ve çay darlığı böyle bir şeytanlığın neticesidir. Yoksa, harp zamanında bile kibriti, çayı ve tuzu bulamamış değiliz. Binaenaleyh, şLmdlkl korku «bulamıyacağız» korkusu değil «pahalı alacağız» korkusudur, Buhran ona istlnadedl-yor.
Son zamanlarda, şeker hakkında Başbakanın müphem cevap vermesi üzerine halk şekere tehacüm göstermiştir. Yoksa, hükümet adına kat't bir ifadeyle konuşulmuş olsaydı, vaadin de tahakkuk ettirileceğine dair halk efkârında bir emniyet olsavdı, elbette bütün bu iktisadi kargaşalıklar zuhur etmezdi.
Böyle vaziyetler kanısında münevver muhitlerin telkini şudur; kİ. biz dahi hu fikre İştirak edivor ve bu yolu biricik çıkar yol görüyoruz:
Hükümet, «halkın tehacüm et-
3öule bir fıkra işittik:
Vaktile Is tembula, çelen müsteşrik, bizim Kadıköy uaktıl Boğaz vapurlarından birine biner. Alt kamaraya inince, bir de bakar kt, herkes unannuş, yatıyor. Gözü, mahut levhaya ilişir: «Burada yatmak yasaktır.*
Kendi kendine şöyle düşünür:
«— Anlaşılıyor M yatmak kelimesinin mânasını yanlış ezberlemişim. Zahir burada oturmak yasak!»
Ve o da, sırtüstü uzanır.
Or.ıtn qibi:
Zahir sinara içmemek yasak.. Zahir yere tükürmemek yasak...
Ve keza onun piMs
Zahir matbuattaki mükerrer tiği filânca maliara zam yapılmı-şikâyetlere kulak asmak yasak. | yaraktır.» diye sarahatle derhal
bir
HAE.t’Çf
Bahlfe 3
AKŞAM
21 Mayıs
SÖZÜN GELİŞİ
Ruslar üs istemekten
Bakanlıklar ne ile uğraşır ?
Her fırsatta söyleniyor: Devlet kadrolarında memur bolluğu vardır. Bu memur bolluğu yüzünden de, öyle sanıyorum ki. Bakanlıklar memurları İdare eden teşekküller halbıe gelmiştir. Her Bakanlığın en yüklü dairesi zat İşleri dairesidir. Ankarada bulunduğum sırada bazı Bakanlıklara girip çıkarken dikkat eder-rlm: Zat İşleri müdûrlüHcH kadar evrak altında boğulmuş müdürlükler hemen hemen yok gibi İdi. Buradaki evrak, verilecek cevaplar, sorulacak şuail^r yalnız zat İşleri müdürüs yardımcüa* nm değil, teftiş heyetini, müsteşarı, diğer müdürleri, mesaî ar-kadaşlarile beraber sabahtan okşama kadar meşgul ederdi.
O uunandan, yani 1936 dan bu zamana memur sayısı bjr misil, bir buçuk misil arttığına göre Bakanlık teşkilâtının mesaisini nereye sarfettlği kolayca anlaşılır ve umum! plânlar ürerinde çalışmaya ne kadar as vakit kaldığı kendiliğinden meydana çıkar.
Bir ziraatçı tanıdığımız, ln^lltereye yaptığı seyahatten, bir kaç gün evvel şehrimize döndü. Orada tablatile. ziraat İşlerini tetkik etmiş, İngiliz Ziraat Bakanlığına müteaddit defalar girip çıkmış. Hayretler İçinde kaldığını saklamıyor: Bakanlık binasının alt katı İlmi araştırmalar lâboratuvan halindeymiş. îngllterede ne kadar fare cinsi varsa hepsini buraya toplamışlar, mahsule zarar veren ne kadar böcek varsa hepsi buraya getirilmiş; doğuşlar:. va^jıvışlan üreyişleri memleketin en tanınmış âlimleri tarafından inceden İnceye tetkik ediliyor, zararlarını önlemek için kail tedbirler sabırla arart inli yormuş. Memleketin hava şartlan, tonrak tabiatı, gübre cinsleri sulama vaziyetleri, mahsulün daha verimli olmasını temin edecek venl ilm! araştırmalar şimdi Ingiliz Ziraat Bakanlığını en riyada meşgul eden meseleymiş. Çünkü İngiltere bir viyecek buhranı İçindedir ve mahsulün zararlı hayvanlar. böcekler tarafından ziyana uğratılmasın! kati surette önlemek. İstihsalini her çareye başvurarak mutlaka arttırmak mecburi ve tini. hayatî bir mecburiyet olarak hissediyor.
Bir Bakanlığın asıl vazifesi elbette ki memleket ölçüsünde büvük plânlar etrafında Ulm adamlarile İşbirliği ederek çalışmak, memleketi müspet neticelere götüren kararlar almaktır. Bizim Bakanlıklarımız memur meselderile uğraşmaktan baş alamı-yorİRr M!
Sevkef Rad&
vaz geçmişler mi?
Times gazetesi, Stalinin, Wallace’a cevabını nasıl yorumluyor
Londra K (AA) — Halen: Times gazetesinin siyasi yazarı. M. Moîotof la Bedeli Bmlth orasındaki son nota teatisinden V» M. Sislinin Wailacein açık mektubuna vermiş olduğu cevabin Türkiye İşin özel bir önem taşıdığını yasmakta ve Ruuyanın iddiaları nazarı itlbra alınacak olursa Kremltnln diğer memleketlerde üsler telsi hakkmdakl siyasetini değiştirmiş olup olmadığı sualinin sorula bileceğini belirtmektedir. .
Times gazetesinin siyasi muharriri yansına şöyle devam etmektedir;
Molotof, 8ovyet hükümetinin diğer memleketlerde üsler vücuda getirmediğini ve bu Balerin tesisi İçin tehditlere başvurmadığını söylemiştir. E talin Birleşmiş milletlere dahil mem lekeüerde Üsler tesbılnin m on edil mest hususunda Wallace tarafındn İleri sürülen teklifi tasvip elUğinl bildirmiştir.
Halbuki !»46 »enerinde ficvyetler Birliği Boğazların müdafaamı Türkiye ne müştereken Özerine Almayı tek lif etuılş ve 1947 senesinde do fiplts-bergen'ln müşterek müdafaası için Norveç 11» müzakerelere girişmiştir. Bundan başka Rusya. Finlandiya Be imzalamış olduğu antlaşma He elli se
nellk bir devre İçin kiralamış olduğu Porkkal* deniz üssüne büyük bir kıymet vermektedir.
Niyeti sonu gelmeyen üsler kurmak olup olmadığı hususunda sonsuz İddialarda bulun utabileceği şüphesizse d s Türkly» ve diğer meml( beller Rus yanın Boğazlarda üsler tesisine erişmek arzusunda olduğunu dalma anlamışlardır. Görünüşe bakılacak olursa, genel bir onlaşmeya varıldığı takdirde, Stalln bu nokta üzerinde İsrar etmlyeceğlnt Heri sürmektedir.
Fenerbahçe yine galip
Siboney uçak gemisi
İstanbul şampiyonu, Ankara şampiyonunu 2-0 mağlûp etti
Diin gece yansı Izmire hareket etti
Batı Avrupada askerî ittifaklar
Amerikan ayan dış encümeni, Vaşîngtonun bu kabil paktları desteklemezini istiyor
Wash'.ngton 20 (AJl.) — Lps Amerikan Ayan Meclisinin dışişleri komisyonu. Batı Avrupa memleketlerinin asker! paktlar İmzalamalarını İleri türen karar suretini oyblr]lğile tasvibe tnılştlr.
Karar suretinde bu kabil İttifakların Amerika tarafından desteklenebileceği belirtilmektedir.
BBC ntn Washlngton muhabirinin bildirdiğin» göre Başkan Truman'a yapılan bir tavsiye mahiyetini taşımakta olan bu karar suret! M. Mars-hall'ın Harvard'da iktisadi yardım hakkında söylemiş olduğu nutkun askeri benzeridir.
Bu karar suretinde Avrupa milletlerinin iktisadi sahada yaptıkları gibi askeri sahada da birleştikleri takdlrd» muazzam Amerikan cephaneliği tarafından desteklenecekleri belirtilmektedir.
Hububat
siyasetimiz
C. H. P. Grupunun önümüzdeki gündemine alindi
BBO muhabirinin bildirdiğine g8-ra bu karar suretinde Ameri kanın otomatik olarak herhangi bir müdafaa paktına İltihak etmesi İçin hiç bir taahhüt mevcut bulunmamakta* diT. Bu husus kongrenin tasvibin* bağlı bulunacaktır.
Bu karar suretini destekleyen âyan üyesi Vandenberg Amerikanın bu ittifaklar» İltihak etmesinin bu ittifakların karşılıklı yardım airieml-n» istinat edip etmlyeceğl keyfiyetinin bilinmesine bağlı olduğunu söylemiştir.
Bu karar suretinde bundan başka Amerikanın ancak müşterek menfaate taalluk eden meselelerde kuvvet istimaline baş vurulmak surem» Birleşmiş Milletlerin tavassutundan faydalanarak güvenlik ve barışın tesiri İçin çalışmaya devam edeceği belirtilmektedir.
Kadın yüzünden
Ankertı 20 — FtneTbahçe takımı bugün ikinci karşı]aşınasııu 18 Mayla ıt&cimâa kalabalık bir seyirci kitlesi önünde Ankara şampiyonu Demlr-•pcr İle yapmıştır. Fenerbahçe takımı sahada şu kadro ile yer almıştı:
Cihat, Murat. Hilmi, Belâhattln, »amhn. KAmi), Erol. Lefter, Ahmet, Müjdat Ha]lt.
Maçın, hakemi Muzaffer Dtuğ'du.
Oyu0» m>1 İblO da başlandı. De-mlrsporlular daha l]k dakikadan İtibaren hücuma geçerek Fener kalesi önünde oynamaya başladılar. Bu hanıje 15 dakika kadar devam elti. Bundan sonra yavaş yavaş açılan Fenerliler hücumlara başladılar. 17 nd dakikada Erol'un yerden bir şütû kalenin yanından içeri girdi, evvc]A bunu gol sayan hakem sonradan yan hakemine danışarak ast VOrdl. Bunun hemen akabinde De-mîrspor santrforu Cihatla karşı karşıya kaldıysa da muhakkak bir gollük Ctrsatı kaçırdı, Demlrşporjular İyi yer tutarak oynadıklarından Fenerlilere pek fırsat vermiyorlardı. Ancak 30 uncu dakikada Hali t sürerek kale yakınlarına kadar getirdiği topu Ahmed'o verdi, o da yakından Fenerin İlk gölünü çıkardı. Bundan biraz sonra yine Ahmet HaUt’ten aldığı bir pası güzel bir çevirişle De-mirspor ağlarum taktı. Bu arada Demlrspor]ular yakaladıkları bir kaç fırsattan İstifade edemediler ve devre 3-Ü Fener ]ehtne bitil,
tklnc! devreye başlar başlamaz Demlrspor]ulan y!°e hücumda görüyoruz. Fenerlilerde, ıkl gün Ostilste •ynamanın verdiği yorgunluk göze farpıyordu. Bu devrenin hemen bû-Pûk kısmı Demlrsporun akınlajJ]e geçtiyse de şüt *tamama]an ve Ci-fead'ın yerinde müdahaleler] sayı Çıkarmalarına İmk&n vermedi. Bon dakikalarda Fenerliler toparlanarak hücuma geçtiler ve sağlı sollu akm-j*r]a Demlrspor kajealnl aıkjsürdı-hm da Demlnpor kalecisinin gttae] oyunu karşısında başka gol çıkaramadılar ve maç da böylelikle 2-û Fenerbahçelilerin galebesi]» sona erdi.
Uçak gemileri filosu kumandanı O. B. Hal] ve albay O«rge K. Fra-ser, dün SJboney uçak gemisinde bir öğle yemeği vermişlerdir.
İstanbul va]lri Dr. Lûtfi Kırdar. general Tmoztepe. Amiral »sunn. polis müdürü. Merkez bankası müdürü Sadi Bek ter. albay Edip, Nazif Böiükbaşı ve Amerika başkonsolosu bu yemekte hazır bulunmuşlardır.
Blboney, dün gece tstonbuldan hareket etmiştir. Bugün saat 18 de tamirde bulunacaktır.
Biboney uçak gemisi korno tanı, İstanbul halkına hitaben neşret«JÖ5 veda mektubunda lstanbulda kendilerine gösterilen misafirperverliğe teşekkür etmekte ve şöyle demektedir:
«İstanbul’un gösterdiği dost]uk]a kazandığı şöhret, Birleşik Amerika donanmasında bir anane halini almağa başlamıştır. 81rin nezaket ve iyi kabulünüz. Türk mlsafirscverllği-nln şöhretini bir kere daha haklı göstermiştir. Bîr daha dönmek ûmi-dlje size: «Allahaısmarladık» diyoruz.»
Şehrimize fjelcn Yunan eskrim takımı
Ankara 20 — Hububat politikası ila ftat meselesi üzerinde bîr m Ödden bert hükümetçe yapılmakta olan tetkikler tona ermiş ve bazı esaslar hazırlan iniştir
Hükümet bu mevzuuna bir de Parti gramından geçmesini lüzumlu görmüş ve mesel» O. H. P, Meclis grupu-nım önümüzdeki salı günü yapacağı toplantının gündemine alınmıştır.
Yeni mahsul durama fl» buğday politikası ve ftat meşeleri üzerinde tesbft edilen esaselar. grup müzakereleriyle teri»- fekltni eioaaktır. Tamamlayıcı haberler» gör» müstahsilden buğday alım fiat! da bir miktar yükseltilmektedir. Bu fiatln n kuruştan aşağı olmıyacağı anlaşılmaktadır.
Dûn gece ünkapanında OençlUc K üflbü önünde kanlı bir vaka olmuştur. Clballde üskfiplü caddesinde 81 numarada oturan on sekiz yajın-da AH Topçu ile kardeşi Hüseyin Topçu, RUçükmtutafapaşada oturan Yusul Yılmaz ve Şerefeddln adlarında diğer iki gençle Ünkapanında Ye-çlltalumbatla bir kadın meeeles'ııden kavga etmişler, bu kavga sonunda Çere fed din bıçağını çekerek Hüseyin Topçu He Yusufu müteaddit yerlerinden yaralamıştır. Yaralılar tedavi altına »immiş. Şerefeddln yakalanmıştır.
Ekonomi Bakanı
Ekonomi Bakanı Cari t Ekin dün •k?amW trenle Ankaraya hareket etmiştir.
Ulaştırma Bakanı Erzuruma vardı
Ersunun 20 — Ulaştırma Bakanı Şu i i Koçak bu sabah Erzuruma gelmlç. Devlet Demiryolları tesislerini de gezmiş ve muhtelif işler hakkında flgij.'tarden malûmat almıştır.
Seçim emniyeti fBaj tarafı 1 inci sahi fede i yona havillerinden önce gözden geçirilmesini ve Grupun. bulunan formülden bugünkü oturumda haberdar edilmesini lstnrJîierdr.
Başbakan Haşan Saka, tasarının okunarak müzakere açılmasının işi uzatacağı İçin komisyonda tetkiki yapıldıktan sonra müzakereye konulmasının daha mDnarip olacağı fikrinde bulunmuştur.
Genel Başkan vekili Hilmi Dian da söz almış, komisyona gitmeden öne» müzakereye başlandığı takdirde günlerce uzayabileceğini kaydetmiştir. Cemil Barlas re Kemal Satar da tasarının daha Önce komisyonda İncelenmesi fikrini müdafaa ttmlşler-dlr. Neticede komisyona havalesi kabul edilmiştir.
Tek.J!f edilen esaslar hakkında öğrendiğimize göre seçim İşleri. İdare Amirlerine bırakılmadığı gibi, ad-Hyenln bil&ll murakabe ve nezaretine de verilmemekte, birer halk müessesesl olmaları itlbnrike Belediyelere tevdi edilmektedir. Hükümetin görüşüne göre adalet mekanizmam ve İdare Amirleri, bu suretle mütemadi bir dedLkodu mevzuu haline gelmekten korunacaklardır.
la Bankası genel müdürü İakenderunda İskenderun 21 (Aksam) — f§ bankası genel müdürü, tetkiklerde bulunmak tizere bugün şehrimize gele-
Kamyon çartı öldü
Kar »gümrükte Bostan sokağın da oturan altmış yaşında Nazmi Edlmekapı caddesinde şoför Hak kının idaresindeki kamyonun sa* demesine uğrıyartk ağır surette yaralanmış, derlisi Guraba hastanesine kaldırılmışa da az sonra ölmüştür.
YunanlsUnm PanellnJoa eskrim ta-kımlyle Tenis eskrim ve Dağcılık kulübünün eskrimcileri dün Teknik üııl verslta kapalı salonunda karşılaştılar. Her iki taraf da 8 er müsabaka kaşanmasına rağmen Yunanlılar 64 puana karşı 68 puan kaşandıklarından sayı hesabiyle galip gelmişlerdir.
Müsabakalar flöre öperine fcü Neticeler şunlardır:
Öz Som er; Luls 8-2; Nanopulos; Behzat 8-2; Krlstlyanopulos; Aydın
6-4; Nejat; TulgAr Zlntros 8-4; Luls; Behzat s-3; Rıza Arreven; Nancpu-los 5-4; Nejat; Kristlanopuloe 8-4; Zintzos; öa Somer 6-0: Luls; Hiza 5-4; Nanopulos: Nejat 6-4; Krlıtlya nopulos; öa Somer 5-4; Behzat; Zlnt zos 5-4; Nejat; Luls 6-2; Nanopulos; Öz Somre 8-2; Behsat KrlsUyanopu-la» 3-3; Rus; Zintzos 5-4..
Müsabakalarda İstanbul vali ve belediye başkanı doktor Lûtfl Kırdar da hazır bulunmuştur.
Yıldınmdan öldü
Ankara 21 (Akşam) — Elmadasın Yeşildere köyünde tarlasından evine dönen Ali Deveci o sırada, düşen bir yıldmm isabeti ile ölmüş, yanındaki arkadaşı diğer Ali de muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.
Romanya kıralı Atinaya: geliyor
Atina 21 (A.A.) — Yunan kıralı Paul Başbakan Sofulls, eski Romanya kıralı Mfşalin kısa bir müddet kalmak üzere 2 hazhan-dA Atlnaya geleceğini bildirmiştir.
Varto ve Hınısta zelzeleler
Ankara 20 (A.A.) — Dün saat 20,45 te Vartoda ve gene ayni saatte Hınısta orta şiddette depremler olmuştur. Hınısta birinciyi müteakip Üdncj bir deprem da lıa hissedilmiştir. E İn göl vilâyetinin Salhan İlçesinde de birincisi saat 21,50 de orta şiddette ve 3 saniye sonra da hafif olmak ü gere İki de rerr olmuştur.
Hiç bir tarafta hasar yoktur.
Bar artisti Suzanın katli dâvası
Bundan altı »y evvel bir gece Eeyoğlunda Mis sokağında Süzan İsminde bir bar kadınını öldürmekten sanık Cehlin duruşmasına dün üçüncü ağır ceza mahkemesinde devam edilmiş ve Eda ile Hayret adlarında İki kadın şahit olarak dinlenmişlerdir
Mahkeme; cinayet yerinde vakanın işlendiği saatte, hâdise şahitlerinin bulundurulması sureti]» temsil! bir keşif yapılmasına ve bazı emniyet memurlarının şahit olarak çağrılmasına kaTar vererek duruşmayı başka güne bı Taktı.
Ankara ve Bursa Demokratlarının mitingi
Ankara 21 — Ankara Demokratları da bir miting yapmağa ka rar vermişlerdir. Miting 30 mayısta Cebeci meydanında yapılacaktır. Celâl Bayar, Ankaradakl toplantıda seçim mevzuu etrafın da bir nutuk söv’lyecekllr.
Adana 20 — Pazar günü Adana Demokratlan bir miting yapmaca karar vermişlerdir.
Bursa 21 — Bursa Demokrat Partisi pazar günü saat 14,30 da bir miting tertibine karar vermiştir. Mitinge tamir. Manisa, Balıkesir BIlecTk, Eskişehir ve Çanakkale vilâyetleri de davet edil iniştir.
Kalamış vapuru bir motörü batırdı
Dün akşam saat yirmi onda Kadıkövden Köprüye gelmekte o lan Kalamış vapuru. İskeleye na-naşmak üzere manevra yaparken. Köprü, gözünden çıkıp süratle 1-terliven Şevket kaptan İdaresinde kİ yüklü bir motor» çarpmış ve delinerek batmasına sebebolmuç-tur. Batan motor tayfaları etraftan yetişilerek kurtarılmıştır.
Surîyede tifüs ve çiçek hastalığı
Ankara 21 (Akşam) — Cenup hudutlarından alınan haberler. Surîyede tifüs ve çiçek hastalığının gittikçe yayılmakla olduğunu bildirmektedir. Çobanbey, Hakcakoyun. Kaı kamış ve Kilis hudut bvletkıiude tedbirler alın mistir.
Defne hidro elektrik santralının inşası
İskenderun 21 (Akşam) — Defne şelâlelerinde kurulacak olan hidro elektrik santralı için çalışmalara hızla devam edilmektedir, Sonda] makl-nelcıl Ankaradan Antakyaya gcürli-mljUr. Sondajlar sonunda bir »e İki numaralı sular ağasındaki münasebet tâyin edilecektir. Bu suretle Hatay bölgesi bol ışığa kavuşturulacak te Hatay sanayii kalkındınlacaktır.
Türkkuşu uçak filosu A d anada
Adana 30 — Dün Konyadan gelirimi i» gelen 10 uçak ve 1 plonörden müteşekkil Tyrk Hav* kurumu filosu, bugün uçak ajanında binlerce A(kı-nalının ön Onda gösteri uçuşları yapmışlardır.
Saat 10 da îstlklU marjDe alana bayrak çekil m!? ve bundan sonra Üç okul uçağlyle akropati hareketleri yapılmış, plAnör uçuklan Ve uçaktan paraşüt aüyutarile törene »on varilin İştir.
Havacılarımızın isterileri. Alanı dolduran binlere® Adanalı tarafından İlgi ve takdirle taklbedllmlştlr. ,
Kardeş kavgası
Sirkecide Hoca paşa caddesinde on dokuz yaşında Saban isminde bir genç, ağobeyisl îsmallln ana ve babasına fena muamele ederek evden dışarıya atmasına muğ her olmuş ve bu yüzden aralarında Biünaknşa çıkmıştır. Bu münakaşa sırasında, İsmail bıçakla kalbinin altından ağır «urette yaralanmıştır. Yaralı İfadesinde, kendini kardeşi Şabanın vurduğunu. Şaban İse. nralanndakl bo ğuşma esnasında ağabeylslnln kendisine bıçak çektiğin! ve mücadele sırasında da kendi bıçağının kendi vücuduna saplandığını söylemiştir.
tşe el koyan savcılık lâzım Kelen soruşturmayı yapmaktadır.
ÖLÜM
Dr. emekli tümgeneral Ralf Konuk uzun bir hastalığı müteakip vefat etmiştir. Cenazesi yarın saat H de Sarayburnu hastanesinden kaldırılarak Kucamustafapaşa camisinde namazı kılındıktan sonra Sl|lvrlkapıda-kl aile kabrine defnedllecektri. Arkadaşları ve dostlarının cenazeye iştirakleri rica olunur, çelenk gönderilmemesi bilhassa merhumun arzusudur.
Şişlide bir yaralama
Yahya Çil adında, biri, dün gece Şişil tramvay deposu arkasından geçerken, Rizeli Kâzım kurt isminde biri tarafından muhtelif yerlerinden ağır surette yalaraıı-nus. yarak Çocuk hastanesine kaldırılmış. Kâzım yakalanmıştır.
BOR S * 1
İstanbul Borsasmın 20/5/1848 flntler!
ÇBKL! R
BSHAM VE TAHVtlAT
% 7 Faizli Tahviller
Kapaoiî
Sivas . Erzurum 1 20.35
&)?as - Erzurum 3-7 20.55
1941 Demiryolu I 20 63
1841 Demiryolu D 30 25
1941 Demiryolu ni 21.13
Mim Müdafaa 1 20.80
Milli Müdafaa H 50.19
Milli Müdafaa Ol 20,30
Milli Müdafaa IV 20.55
% 6 faizli Tahviller
Kalkınma I 06.90
1041 Demlrolu VI 87 10
Kalkınma ü 87 JO
Kalkınma m .07 30
% » f&iıü TahvUkr
1H3 trsaul 23.00
1838 IkramJyell 20 20
Milli Müdafaa 2080
Demiryolu IV »oeO
Demiryolu V M.—
Anadolu Demiryolu Orupu
Tahliller -1 - S 100 —
Hisse senetleri % « 65 50
Mümessil senet 12.-
şirket hisseleri
Merkez Bankası 123 —
tş Bankası 23.50
T. Ticaret Bankast
Aslan Çimento 15.78
SARRAFLARDA ALTIN
Bat.) J
Gulden M 75
Türk llruı 36 İS
Sterlin 51 20
Külce 5 32
Reçat 30 40

A K 3 A M
S?h!fe 3
21 Mayıs 191b
ahşamdan akşama
- köy küstaha ne sinde yarım gün
Ömrümde hiç tımarhaneye git-!■ - .- iştim! Aman, iltibas hâsıl olniti n: Gazeteci sıratüe ziyarete Ritmedigimi söylemek istiyorum Bu hafta uğrayıp gezmem mukHJidermiş.
Ap'-.i İtada bulunduğu sırada pvvıların ensülinle tedavisini ke -ı-»inden «azetelerde sık sık bah-.'lmıan doktor Ethem Vasaf barı da bevanatta bulunarak, memleketimizden ayrı yaşadığı on iki a'-i!' zarfında asabiye hekimliğinin terakki etmediğinden slkâye^ etmişti. Amerıkada ne-İrr neler yapılıp burada ona benzer şeyler olmasının ancak temenni sahasında kaldığını söylemimi. Hastava yaşama zevkini verrrek bir tedavi sisteminin kurulması gerektiğini ilâve etmişti. Bizim asablyecfliğin diğer şubelere kıyasla geride olduğunu da Heri sürmüştü.
Bövle midir, değil mldiı ? Gazetecinin bu bakıma vazifesi bunu tahkik, tesbit ve neticeyi bildirmektir elbette Fakat ille vazifemiz, salâhiyeti! sayılabilecek bir zatın ağzından böyle bir iddia çıktı mı. onu yazmak.-sonra karşı tarafı dinlemek veya İddiayı yerinde tahkik etmektir. Ben de meslek İcabını öyle savdım, ve mademki devlet reisleri bile Ethem Vassafı nazarı itibara almışlar; söylediklerini dikkat ve alâkayla yazdım.
Fakat söyledikleri, memleketimi? asabiyecilerini bir teessüre uğratmış. Bazılarile hususî mec-Ilslerde görüştüm: Ethem Vassa-fın keşifleri her nevse mütehassıslar muvacehesinde İzah etmesini istiyorlar.
Su yakınlarda Kırkpınra güreşleri var. Biraz da İlim ve zekâ sahasında venlşmeye heveslensek fena olmıvacak. Ethem Vassafuı. sHöttürii meydan!»ika bul etmesini, merak uyandıran kesfi hakkında mesîekdaşlanna izahat vermesini dilememek elden gelmiyor, Halep oradaysa arsın burada! Amerika oradaysa, binlerce avya* burada! Nazariye ve tatbikat sahaları açıktır. O yapar; mütehassıslar da’ ■■-Evet», yahut «Hayır!» derler. İddianın esasen şimdiye kadar bövle bir mihek-1 tecribeyc vurulmuş bulunması gerekti. Ben kendi kalemimle bu bahse defalarca dokunduğum için, tartışmayı dilemek hakkımdır. Ya kendinin ve dostlarının bize söyleyip gazetelerimize yazdırdığı gibi bövle bir kabili tatbik ayyaş tedavisi keşfi var. Yayut da bazı asabiye mütehassıslarının iddiaları gibi böyle bir keşif yok «Farzı muhal olmuş dahi bulunsa, ensülin şoku tedavisi külfetli ve demodedir » diyorlar. Neymiş1’ Nasılmış? Hulâsa. ak koyun, kara kovun belli olsun.
Bu. mevzuun birinci safhası.
iddianın diğer kısmını tahkik tein. — kimsenin davetile değil, sırf kendi arzumla — Bakırköy Akıl ve Sinir Hastahanesine gittim Memleketimizde yüzer yataklı İki mümasil müessese ve bîr kac hususî müessese varsa da. 2G00 hastayı barındırdığı için ana kurul elbette Bakırkövdedir. Buranın baş hekimi doktor Fahri Celâl, edebiyat âlemimizin meşhur hikâyecisl F. Celâleddin-dir. Gerek kıymetli üstad. eerek arkadaşları olan diğer asabiyeci doktorlar. İsmail Ziya Tiregol ve Neş'et Halil Özlcan, Bakırköy mü esseseslnl varım gün zarfında arîz ve amik gezip görmeme imkân verdiler. Kendilerine teşekkür borçluyum.
Röportaj yapan bir çok gazeteciler. Bakırköyünün meşhur tinlerinden ve iç teşkilâtından uzun uzadıya bahseder dururlar. Ben de cümlesini gördümse de; bu müşahede ve intibaları tekrarlamanın yeri bu sütun değildir Ancak hulâsayı kaydedeyim:
Hele son selener İçinde. Bakırla >v hasiahanesinde İftihar ede-ceğjmjz yenileşmeler vardır. Eski usul, oayiyonlann son bakiyeleri hâlâ yerinde duruyor Onların o haıdc devamları yürekler acısı' olurdu. Fakat büyük tahsisat alınmış; ekser binalar ve İçleri isialı edilmiştir. Malzeme de keza yemlenmiş, yataklar empeı-tneabl hale sokulmuş, koğuşlarda Kokudan eser bırakılmamıştır. Her taraf boyalı, gıcır gıcır. Yemeklerinden tattık: emsaline fallîtir. «Kız beli kalınlığında» yani pek çok miktarda artezyen suyu bulunmuştur; öyle ki mü-esp^enin dışına bile verilebilir. Bevln üzerinde araştırmaların laboratuar mesaisinin iyi safha-
Otobüs seferleri
Boğaziçi hattı takviye edilerek ring haline getirilecek
Belediye, Buğazlçlne işlettiği otobüsleri servisten alarak bu halt hususi otobüslere bırakmağa karır vermişti. Yapılan tnütaakıp tetkiklerien sonra bu hattan otobüsleri sjrıak şoylo dursun, burasının takviyesi ;a-rarlaştırılmiŞlır.
San gelen otobüslerden 15 i buraya verilecek ve sahil yolunu takiben her durakta yolcu alınacağı gibi, ytı-karıkl yoldan Taksim - Büyükdere arasında doğru seferler ihdas edilecektir. Bu suretle sahil yolundan giderek Maslaktan doğru Taksime ve gene Taksimden Maslak yollyle doğru Büyükdere, oradan da sahi) yolunu takiben Taksime dönen otobüsler İşletmek suretiyle bu hat da bir ring haline getirilecektir.
Diğer taraftan 1 haziranda Nişantaşı ve Şişli He Bayezlt ringinde çalışan 23 husus! otobüsün servisten çıkarılmasına dair verilen kararın da tatbik edllmiyeceği söylenmektedir. Buna nıukabıL Belediye bütün hususi otobüsleri esaslı surette muayene ve kontroldan geçirdikten sonra Belediye talimatnamesinde yaaılı evsafta bulunmıyanlar seferden alınacaktır. HusuhI otobüsler, tarifelerinin Belediye otobüslerine uydurulması hakirindeki müracaatlar tasrib edilmemektedir. Otobüs işlerinin münhasıran Belediyelere verilmiş kanuni bir hak olduğu İçin Belediye bu hakkından ha|k Riılne feragat etmekte olduğunu beyan ederek bu müracaatların reddedileceğini söylemektedir.
Yazın Floryaya vapur işletilmesi düşünülüyor
Yaz mevsimi münasebetiyle Devlet Denizyolları İdaresi Köprü l]e Florya arasında bir vapur hattı ihdasını düşünmektedir. Henüz tasarı halinde olan bu düşünce mevkii fille konduğu takdirde, önce cumartesi ve pazar günleri çalıştırılacak olan bu servis rağbet görürse sair günlere de teşmil edilecektir.
Ekmeklik unlar
Buğday nisbetinin artırılacağı şimdilik tahmin edilmiyor
Ekmeklik unlardaki arpa ve mısu nispetinin azaltılarak buğday nispatinin arttırılacağına dair haberleı dolaşmaktadır. Bununla alâkalı dairelere bu hususta hentta bir malûmat
gelmemiştir. Söylendiğine göre ekmeklik unların buğday nispeti yüzde 65 b çıkarılacaktır.
Yeni mahsul alındıktan sonra ekmeklerin bugünkünden daha İyi evsafta olması İçin hâlâ yürürlükte bulunan kararnamenin değiştirileceğine muhakkak nazariyle bakılmaktadır. Bununla beraber umumiyetle yen! mahsulün İdrâki için Snümüzda daha İki aylık bir zaman olduğundan bugünlerde ekmeklerdeki buğday nispetinin arttırılacağı pek tahmin edilmiyor.
Diğer taraftan yasak olan
satışlarını önlemek üzere m lira kipleriyle emniyet ve
kayma-
kamlıklar teşkilâtı ciddi tedbirler al-
mış bulunuyorlar. Bununla beraber
şehirde francala saiışlan durmuş değildir. KontroJIarın ciddiyeti ve tesiri ancak francala flütlerinin yükselmesine 70! açmaktadır.
larda olduğunu mütehassıslar bildiriyorlar Fakat hastaların tarlalarda, bahçelerde kendi ar-2Ularlle seve seve çalışarak bu ziraî memlekette normal hayata ve «yaşama zevki» ne kavuştuklarını görmemiz İçin mütehassıs olmamıza ihtivac voktur Elbette Amerikada allvülâlâları olacak; fakat Bakırköy müessesesl de bu memleketin şartlarına gör? yQjj kızartıcı sayılamaz. Ben: Bilâkisi derim.
Bu yazıyı bövle tehalükle yazmaktaki maksadım şudur
Bakırköy müesse3esl. Tür «yenin her tarafının ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bakımı en miiski! hastaları ve en tehlikeli hastalan buraya gönderiyorlar. Bu mües-seseve karşı âmmenin itimadı kat'iyen sarsıl m amali. Fahrî m(i-fetiş bir gazeteci olarak varım günde görebildiklerim ancak tmüsbel* kelimeslle ifade olunabilir.
İVâ - N&>
Kobra yılanının zehiri vücuda faydalı imiş
Amerikalı doktorlar şimdi morfin yerine bir
yılanın zahirinden istifade ediyorlar
Yılan zenirlerl eski Yunan ve R>-nıadanberi bilinen bir şeydir. Bundan 800 sene evvel bir Yahudi ûlimi olan MalmQn!de3, yılan zehirlerinin cüzam ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde fevkalâde faydalı olduğunu İlk söyüyen kimsedir. Amerika yerlHerl de birçok İlletlerini yılan reli iriyle tedavi ederler. Busün da yılan zehrinin vücut İçin faydalı olduğu bir daha ispat edilmiştir.
Meselâ çıngıraklı yılarım zehri sara tedavisinde ve diğer yılan zehirleri de vücuttaki kanamalarda deva olarak kullanılmaktadır. Fakat daha çok hastalığı önlemesi bakımından hepsinden faydalı kobra yılanının zehridir. Kobra yılanının zehri rftlc douloureüK» denilen, bilhassa başta ve yüzde beliren apasmodlk sinir sızılarına. fevalâde iyi gelmektedir.
Klinikte bu hastalığa tütülmüş flO yaşında ihtiyar bir adam vardı. Epey bir zaman evvel dişini çıkartmıştı. Fakat yemeklerden sonra ve konuşur keti üst çenesinde şiddetli bir ağrı başlıyordu. Doktorlar derhal kobra zehri tedavisine başladılar. Hastaya enjeksiyonla üç gün sıra lja 1 Cm 3 zehir verdiler. BLr hafta sonra aynı tedavi tekrarlanınca hastalıktan eser kalmamıştı va evvelce 220 olan kan tazyiki tedaviden sonra 180 a düşmüştü.
On bir ay sonra aynı hastı, vücudunda beliren şiddetli sancılar yüzün den gene doktora müracaat etmişti. Bu sefer de gene Üç gün sıra İle aynı tedavi yapılınca hastanın gene normal hayata avdet ettiği görülmüştür.
Bir seferinde de 3lnlr hastalığına müptelâ bir yatalak kadına aynı tedavi yapılmıştır. Kadının yüzün un sağ tarafı ve başı rnevra]gta» denen hastalığa tutulmuştu. Kobra zehriyle üç enjeksiyondan, sonra kadın şiddetli sancılarından tamamen kurtuldu. Kan tazyiki da 220 den 180 e düştü.
Kobra zehri bugün muannit sancılardı fevkalâde müessir bir devadır.
Dişçiler ve doktorlar İse bu zehri kan ser tipi hastalıkların tedavisinde kul lanıyorlnr. Kobra zehrinin morfine de bir faikıyeti vardır. Vücut morfine muafiyet kesbeltiğl halde, kobra zehrinin her seferinde vücuda ayni tesiri yaptığı görülmüştür. Yaııl kana zerkedtlen miktarın, morftnde olduğu gibi, her seferinde biraz daha arttırılmasına lüzum yoktur. Bundan başka morfinin vücutta yaptığı anormal tesirler kobra zehrinde yoktur. Kobra zehriyle enjeksiyon yapıldıktan sonra, morfinin aksine olarak göz bebelkerinde bir değişme, yahut zihni halluclnallon’lara tesadüf edilmemiştir.
Dr. K. 1. Misillin 20 kolej talebesi üzerinde yaptığı tecrübeler fevkalâde müspet neticeler vermiştir. Doktor evvelâ 20 taleoeye normal şartlar altında bazı matematik problemleri vermiştir. Sonra talebelere sıra 11» morfin ve kobra zehri enjeksiyonu yapıldıktan sonra tecrübeyi bir sefer da o şartlar altında tekrarlamıştır. Talebeler morfinin tesiri altında Mç-bir başarı gösteremedikleri halde, , kobra zehri enjeksiyonu yapıldıktan sonra zihni faaliyetleri son derece arttığı görülmüştür.
Tanıdığım bir göz. burun, kulak va boğaz mütehassısı vardı. Bademciklerini aldığı bir hasta tam üç gün kan zayi etmişti va kanı durdurmanın hiçbir şekilde İmkânı bulunamamıştı, Nihayet son çare olarak yılan zehri He hapılan bir enjeksiyondan sonra kanama 15 dakika İçinde durdu.
Dış kanamaları da *ynı şekilde durdurulmakladır. Fakat bu şekil tedavilerde Brezilya ormanlarında, ya-Şiyan bothrops adında bir yılanın zehri daha müessirdir. Bir ayak u-zunlağunda ojan yılan son derece zehirlidir vo yerlilerin en büyük düşmanıdır. Fakat, Him bu zehirli mahlûku İşine yarar bir hale kıymağı bilmiştir.
— Slence Dlgesî'ten —
Elektrik ve tramvay
İSTANBUL HAYATI
Niçin susuyorlar?
Kurulacak komisyona hariçten de mütehassıslar alınacak

Elektrik Hallerine zum yapılması baklandaki teklifin hükümet tarafından reddedilmesi üzerine masrafları karşılamak ve bütçedeki açığı kapatmak üzere geçenlerde toplanan İstanbul umumi meclisi ^blr buçuk milyon liralık İstikraz yapmak salâhiyetini belediye reisliğine verdi. İstikraz muamelesi bugünlerde tekemmül edecektir.
Umumi meclis âzasından İdarenin bütün muamelâtını tetkik ederek bu istetmeleri şehre en faydalı bir şekle sokmak İçin bir rapor hazırlanmasını İstemişlerdi. Raporu hasırlı-jıcak komisyon, meclisin haziran toplantısında seçilecektir.
Elektrik, Tramvay, Tünel, Otobüs ve Havagazı işletmelerindeki aksaklıkları tesblt ederek masrafları İndirecek ve hakikaten şehre faydalı yeni bir teşkilât kuracak bir proje hasırlamak her şeyden evvel. İhtisas işi olduğundan teşkil edilecek komisyonun yalnız meclis âzasından mürekkep olması doğru görülmemektedir. Bu itibarla komisyona meclis dışı cilan mütehassısların da iştiraki İstenmektedir. Bu mütehassıslar, bu İşten anlayan ten adamiarlyle mail ve tlcart sahalarda bilgileriyle tanınan kimselerden olacaktır
Müesscseicrln belediyeye dezrln-denberl şimdiye kadar elde edilen netice ve tecrübeler, bu İşletmelerin resmi dairelerin tabi olduğu formaliteler dışında bir İdare tarzına bağlanmaları lâ2im geldiğini ispat etmiştir. Bu fikrin doğmasına en büyük saik, bu müesseseler şirketler tarafından idare edildiği zaman bugün görülen sıkıntılardan hiç birinin olmaması bilâkis kâr temin edebilir bir halde bulunmalarıdır.
I Yeni projenin tahakkuk edebilmesi için müesseslere verilecek yeni 'şekil hakkında bir kanuna ihtiyaç olduğundan meclisin vereceği karara göre hükümet nezdlndo teşebbüslerde bulunulacaktır.
-------- J.
Jmarjcanunu
Yapı ve yollar kanunu genişletilecek
Açık bir lâğım
Bütün bir semtin sıhhatini tehdit ediyor
Geçenlerde Ankarada toplanan yapı kongresi, yapı işlerini kül halinde ele adıûtş va memleket çapında yapı İşlerini yeniden tanzim etmek lizere hazırlanacak projeler için bir komisyon teşekkül etmişti. Bu komisyon, kongrede görüşülen mevzuları ele alarak ya kanun, yahut nizamname veya talimatname projeleri hazır i lyacaktır.
Harbden sonra gerek reatnl gerek hususi teşebbüsler üzerine İnşaat işleri hayli arttığı için yapı işlerine muayyen bir şekli 7e l.tlkamet verecek olan bu çalışmanın mümkün olduğu kadar km bir zamandı tamamlanması temin edilecektir.
Bunlar için yeni kanun çıkarılmasına ihtiyaç görülen mevzular için bir kanun tasarısı hazırlanacaktır. Bu kanun tasarısının şimdi tatbik edilen yapı ve yollar Icanuhu yerine hüküm-lerl daha ziyade genişletilmek ve Icabeden tadiller yapılmak Üzere bir imar kanunu haline getirilmesine çalışılacaktır. Diğer hususlar nltımna-ma 7« talimatnamelerle karşılanacaktır.
Hükümet, btr an er/et zapt ve İnşaat işlerini mazbut bir esasa baâ-lamak ihtiyacını duyduğundan mail sene sonuna kadar vent kanunla nizamname ve talimatnamelerin kail şekil almasına çalışı tariktir.
* Tkel Genel müdllrü Hünü Kortej evvelki akşam Ankaraya gitmiştir. Genel tntldiir. Bakanlıklı mûtat mesaiye dair görüşecektir
Bulaşık hastalıklara meydan verilmemek üzere açık lâğımların kapatılmasına karar veriLmlş, bu maksatla belediyenin 1948 bütçesine tahsisat konulmuştu. Tahsisat mahalli Ih tlyaçlfirı karşılamak üzere kaymakamlıklara dağıtılmıştı. Kaymakamlıklar, kendi mıntakalarmdakl açık [fiğunlar içinde en tehlikeli olanlardan İşe başlamışlardır. Bu suretle ka pırıan lâğımlar mühim bir yekûn tutmaktadır. Fakat e]de tahsisat olduğu halde bütün pLslIk ve fecaat! ile akan lâğımlar da eksik değildir. Bunlardan biri de Nlşanlaşmda Madalyon sokağındaki lâğımdır. Yalnız bu sokakta oturan değil, civar so-kaklardakllerl de tahammül edilmez bir koku istilâsı altında bırakan bu lâğımın biran evvel tamir edilerek kapatılması İçin bundan Ikt hafta evvel belediyeye müracaat eden halk bu müracaattan hiç bir netice alamamıştır.
Havalar gittikçe ısınıyor, başta tifo olmak özere bir çok sıhhi tehlikeleri doğurması muhakkak olan bu jağını yüzünden bütün bu semtin sıh hail önü a]ınanııyacak bir tehlike IJe tehdit ediliyor. Belediyenin ehem «niyetle dikkatini çekeriz.
Çoruh şilebi
Amerikadan askeri yardım malzemesi getirip İskender una boşaltmış olan c Çoruh» şilebi oradan 8000 ton krom yüklemiştir. Gemi mazot a]ıp Amerlkaya gidecektir.
Şeker tevzii
Bakkallara verilen şeker Hazirana kadardır
Belediye hudutları içinde bulanan on bir kazadan dokuzunda dükkânı olan bakkallar, şeker almak üzere Belediyedeki İşlerini tamamlamışlardır. Şimdi depolardan »eker almağa devam etmektedlrler.UmumiyeG.e bak kaljarda satışlar başlamıştır. Şeker satan dükkânların önünde küçük kalabalıklar göze çarpmaktadır.
' Bakkallara verilen şekerler ay oa-j çına kadardır. Haziran başında yenl-! den tevziat yapılacaktır. Bununla beraber Ekonomi Bakanlığıma iuzl-ran başından itibaren şeker satışlarında daha müsait şartlar tesblt edeceği umulmaktadır.
Depolarda memleketin 2 buçuk ay . lıt ihtiyacını karşılıyacak nispette şeker mevcud olduğu beyan ediliyor. 1 Amerlkaya sipariş edilen 35 bin ton şekerden başka İngiltere He yapılan anlaşmadan da İyi neticeler alınacağına muhakkak nazariyle bakılmakladır. Hariçten şeker gelmediği takdirde dahi başta A|pu]]u olmak üzere. şeker fabrikalarının yeni istihsal devresi 15 temmuzdan İtibaren başI ıhacağından. mevcut stoklarla birlikte memleketin en az dokuz aylık ihtiyacının temin edileceği söyleniyor. Alâkalılar, haziran devresi sa-iiviirı için Bakanlıktan yeni talimat bolkemektedirler.
C. R. P. yeni Ü idare heyeti
Eyüboğlu'ları sergisinde şiir haftası
Haber aldığımıza göre; Eyüboglu-lannın Aşmalı Mesçlttekl sergileri haziranın 15 ine kadar usatllmişîir. Ser ildeki panolardın bir kısmı, Bedri rtahml Eyüboğlunun bu hafta l-çinda çıkacak olan «Kara Dut» adjı şiir kitabı İçin hazırladığı resimler» tahsis olunacakLır. Ziyaretçiler. Bedri Rahminin imzasını taşıyan bj şiir kitabını sergiden tedarik edebileceklerdir.
C. H. P, nln İstanbul II kongresi pek hararetli geçti. Delegeler, memleketin dertlerini ortaya döktüler, hükümetten şikayet ettiler, bir çok dileklerde bulundular. Dua edelim de bu sesler. a'âkadar makamların kulaklarına kadar ulaşsın. rağbete mastı a.r olsun.
Kongrede matbuata ateş püa-küronlef de oldu. Bir zat, partiyi za uflatan en mühim âmillsrden birinin matbuat olduğunu Heri sürerek partinin de bir gazete çıkarmasını istedi.
Matbuat denilen sey kötü Is* kendini müdafaa için ?.vnı kötü vasıtaya başvurmanın. mânasını anlıyamadım.
Gazeteler, partiyi değil, partinin İktidarını, yani hükümetin İcraatım tenkldediyorlar. Kon- U_ grede parti delegelerinin ağzm- Q dan da avnı tcnkldlerl dinledik. fi
Matbuata hücum eden zat, çt- C\| karılmasını İstediği gazetede ne- *-ler yazacak veya yazdırarak O acaba? «Söylenenlerin hepsi 7a- C landır. Memlekette hayat paha- ,O l:1(ı, ekmek, et. şeker buhranı OT diye bir şey yoktur. İç ve di? ti- q caretlmiz mükemmel, piyasamla > istikrarlı, müstahsilimiz de. müs-tehllkimlz de hayatlarından memnundurlar» mı diyecek? Desin amma, bu sözler! gazeteden daha çok tesirli olması İcabedan _Q resmi ağızlar sık sık tekrarlıyor- — lar. fakat sesleri hakikatin uğui- q tulan arasında kayboluyor. +■»
7 eylül kararlan da kongre q münakaşaları arasında mühim £_ bir yeis aldı. Mümessiller, açık O delillerle bunun sakatlığım, zararlarını bir daha ortaya koydular.
Bu tenkide itiraz edenler de oldu. Delegelerden birinin ileri sürdüğü müdafaa tezi pek hoştu. Oturduğu yerden konuşan bu zat. 7 eylül kararlarından memnun olduğunu, devamını İstediğini söyllyerek bu memnuniyet ve arzusunun kuvvetli esbabı mueibestnl bir hikâye ile izah etti;
Vaktile bir adamın bir kulübesi varmış, senelerden sonra arkadaş! an; «senin villâ ne oldu?» dize sormuş’ar. Su cevabı vermiş: «Villâ değildi, kulübe İdi. fakat 7 eylül kararlan sayestnde villâ oldu.»
Bunu anlattıktan sonra sayın delege haykırıyor:
(— Görüyorsunuz va 7 eylül kararlarının faydalarını. Fakat faydalananların sesi çıkmıyor, susuyorlar.»
Faydalananların susmalarından arılaşılıyor ki bu fayda, ses çıkarılacak, duyurulacak şeylerden değil.
7 eylül kararları memleket halkının hensina — birer villâdan vazgeçtik — birer tavuk kümes! kazand’racak kadar dahi favdalı olsaydı hiç birimiz sesimizi çıkarmazdık.
Gelgelellm, o mahut kararlar bir gecenin içinde, mahdut bir zümreyi villâ, aparttman, otomobil sahibi etti, geride katan çoğunluğu pabuçsuz bıraktı.
Cemal Refik
İngiltere Büyük Elçisi Çanakkalede
Çarşamba gönü vapurla Çanakka-leye hareket etmiş otan Ingiltere büyük elçisi SIr Darid Kelly ve refika*!. Anzak askerlerinin mezarlarını v» bllâlıara Trııa harabelerini gezm ş-lerdlr. Sefirle Lady Kelly yar m d» Oellboluya uğ.-ıyarak buradaki An-zak mezarlarını ziyaret edeceklerdir.
talanbula dönmeden evvel Alpullu şeker fabrikasına uğramaları muhtemeldir.
Avusturya futbol takır* 1
Haber aldığımıza göre. Türk M’lil futbol takımlyle karşılaşacak olan Avusturya Mitli futbol takımı 28 ma- -yu çarşamba gllnO hususi bir uçakla şehrimize gelecektir. Türkiye - Avua turya futbol maçı İstanbulda İnönü Stadında yapılacaktır.
İnönü Stadında
OENÇLtK ve SPOR BAYRAMI Resimleri
FOTO SABAH
tac af ladan çekilmiştir.
Beyoğlu, Galatasaray 282, Tej. 40108
Muammer Karaca Opereti
Muammer Karaca Opereti, pazar ak şanu Kadıköyiintle son teaulllnl verdikten sonra 25 mayıs salı akşamından İtibaren Çemberli taş slnsmasın-dd tKl'.lbln Karısı», «Hangisi?» ve t Delidolu» operetlerini temsil edecektir.
Sahîfe 4
A K fi A M
21 Maviş 1943
Korku nedir bilmiyen
adam: Gl. Bradley
Amerikan ordusu Kurmay Başkanının hayatı
ve son harbdeki rolü
I — M u jg j K — Viyolonist Kari Berger hakkında
Ol. Onur Bradley, birkaç gün ev-«1 Amerikan ordusu Kurmay baş-İaDİıgtnm flçüncû ayını odldurmuş-lur. O Mete ler, bu münasebetle generalin çalışmasından ye Amerikan ür"t duşunu kuvvetlendirmek hususunda-? a U gayretinden uzun uzadıya bah.se-«yolar.
Gnera] Bradley. sen harbto en ıl-jgB yt*ie temayüz eden Amerikan kuman., t\ ,'i Yanlarındandır. Savulın »onunda on..--İkin ol ordu grupu komutanı İdi v* . tmrl altında 1 milyon asker vardı, fiarb bilince t«rÖbe|l erlrr başkam LjKa Oldu v» 11 milyon kişinin Mareriyl* meşgul oldu.
General 85 yasındadır. Bu barbd* (k'mall Afrika. Bldlya, İtalya »e ta savaşlarına lştlrâk etmiştir, •ada Normnndlyaya zaman Birinci Amerikan ordusu mu tanıydı, Jng 11 tereden hareket et-pıezden evvel askerlerine: (Blzi tHld* bekllyeceğim» demişti. Filhakika askerlerle birlikte sahile çıktı ve ParUIn .şimaline yürüyen asker

]eri A] m an ricat hattını kesti-
Geııeral Bradlsyln, müttefiklerin Avrupa islerinde büyük bir rolü vardır. Bu hususta gayet eoasb plânlar hazırlayıp önemli kararlar vermiştir. Cepheye yakın bir yerde kurulmuş olan karargâhından, düşmanı Belçl-kadan çok çsbuk atan taktik harekata idare etmiştir.
18 arn]ık 1944 ta Alman komutanı Von Rundatedk son ve ü mi Uta biz ku mars girişli ve bütün kuvvetiyle Ar-dennes ormanına hücum, ederek de-rlnlemeceslne Amerikan hatlarına nOtuı etti. Fakat Brad leyin birinci ve dokuzuncu orduları bu A|man hücumunu, başlayışından 48 saat sonra d or durmuştu.
Mart ayı sarfında Bradjeyln erleri günde vasati ojarak bir Alman tümeni esir alıyordu. Nisan ayında bunların sayısı artmıştır.
Avrupa savaşının son sayhalarında Bradley, Amerika tarihinde hiçbir generalin emri altında bulundurmadığı kadar çok ere kumanda ediyordu.
Birleşik AmerikB ordusunun en ka blllyetll idarecilerinden biri olan OL Brad]ey çok sade bir insandır. Bu sadelik söylevlerinde ve giyiniş tanında göze çarpar. Kendisiyle birlikte çalışanlar. Bradley'in mütevazı ve mâkul bir insan olduğunu dalma ileri sürmüşlerdir. Erleri onu «Sakin bir Komutan» olarak kabu] etmektedirler.
Blciiyada General Bradleyle ve kumandası altında bulunan erlerle birkaç hafta geçiren Amerikanın mü teveffa harb muhabiri Emle Pyle, eserinde kendisinden şfiyle bahsetmektedir:
Gl. Bradley
da bulunan ve kendisinden çok daha genç olan erlerden birçoğu komutan lannın bu hareketini yapamamışlardı.
Gene bir gün general 3 eriyle birlikte Sicilyada at koştururken ini o-larak bir çete kendilerine ateş edince, general erleriyle birlikte çeteyi takibe girişmişti.
İşte bu gibi hareketleri, kendisini erlere sevdirmiştir. Mermi yağmuru altında haritayı tetkik ettiğini gören erler: «Bu adam korku nedir bilmiyor» demekten kendilerini alamıyorlar di
Geceyi harekât sahasında geçirmek istlyen komutan kendisine bir siper açmak üzer* kürek isteyince, siperi açmak ftsero sağdan soldu erler peyda oldu. Bu vasiyeti gören Bradjey, büyük bir soğukkanlı İlki*: «Burada siz yatnuyacaksınıa ben jra-taaağım» dedikten sonra küreği eline alarak siperi açmağa başlamışta.
Bradley. telefonla emir yazdırmak tan hoşlanmaz, daha alyade emir vereceği kimsenin, kabil olduğu takdirde, kar çişin da bulunmasını ister. Bunun biricik sebebi de. emir verirken karşısındaki adamın nokta! nazarını öğrenmek ve kendi nokta! nazarını belirtmek suretiyle baştan savma bir emir vermekten çekinmesidir.
Geçen yıL bundan sekiz ay önco kaybettiğimi» musiki değerlerinden birisi, hiç şüphesiz viyolonist ve pedagog Kari Berger'dir, öyle kayıplar vardır kİ biroltiklan boşluk zaman geçtikçe kendisini daha çok hissettirir: Çocuklarını onun ehil »Herine tavdl elmiş ailelerin, her derste çeşitli cazip mevzular la sllslü bir çocuk hikâyesi okur gibi kemanın güçlük-1 jerinl güle oyniya yenen talebelerinin. ve onun sunimi ve bilgin muhitinde bir an bile olsa yaşamış olan uşak, yakın dostlarının duydukları aa gün geçtikçe daha elJe tutulur bir mahiyet almaktadır.
Kari Berger1 kaybettiğimiz İlk aylarda onun erinde çalışma odasında talebe ve toslarının bir araya gel-mesiy]* samimi bir otplantı yapılmıştı. ftahmetll hocanın en kıdemli ve değerli talebesi olan Ankara Devle! Konvervatuvarı keman öğretmeni Necdet Remzi Atak in daha geniş ölçüde bir anma gürü düşündüğünü geçen ay haber almıştım. Ankara Devlet Konservatuvan salonunda yer »lam bu samimi toplantıya, vaki «andan davetler* rağmen, lştlrâk edemediğime bugün de Övülüyorum,
K. Berger in muhiti İstanbul dur; öldüğü, güne kadar tetanbujda yaşn-nuş, talebelerini hep İstanbulda yetiştirmiştir. Bu bakımdan An karadaki (Berger günü) tstanbultt çok ya-
bahar .
FESTİVALİ
U mayısta F*ner stadında saat | 11 denj.9 a kadar
Mehter
100 kişilik takımı ve kıyafet! ss- / İlleri]* bir tarih canlandıracak.
Tulumbacılar
Mahalleler arası yarıştan ve nft-ralarlle eski günleri yaşatacak.
TEŞEKKÜR
Ansızın ebediyen kaybettiğin-)!?. sevgili «şlm, babamız ve ağabeyimiz T.O. ZİRAAT BANKASI Umum Mü-
Zıt Kardeşler
«Etrafında ve emri altında bulunan crjer tarafından bu kadar toplu olarak sayılan ve serilen bîr adama tesadüf ettiğime lnanmiyoruiSL»
Vücut itibariyle iyi yapılı bir asker olan Ornat Bradleyln boyu 1.85 t» ağırlığı 50 kilodur. Korkunç deneblle tek kadar yürüyüş yapar ve gençlik enerjisini muhafaza etmesini çok iyi bilir. Bir »âlim esnasında erlerinin başında büyük bir yürüyüş yaparak kıtasını pek fazla yormuştur. Bu kadar yürüyüş kâfi gelmlyormuş gibi büyük bir hendekten İpleri» sarkmak suretiyle geçmişti. Kumandam altm-
dttrü
NÜ3RET M. MERAY'ın
değerli huzurları ile cenaze töreninde bulunan, gerek candan ziyaretleri ra yolladıkları telgraflarla büyük acımızı paylaşan sayın büyCklerlmi-■e. aziz sevenlerimize ve yakınlarımıza ayn ayrı teşekkürlerde bakınmağa teessürlerimiz mini olmaktadır. Bu vazifenin muhterem gazeteniz deliletile yapılmasını. »ypluımHİı rica ederi».
*)1, Kulan, Kardeşleri v» damattan
AŞK VE MACERA ROMANI
r,«m- KtMAl ttltAKAGAniLI luhlkı No. 18
»uydunuz? Ne demeğe tek başın»» karaya çıktııux?„ Dlllnhd mİ yutiu-nthı yoksa?.. Hsm, si» kimin nsstel-xhz, kuzum?.. Cevap vereenfcMİ
Bu sözler. Zeynebta kalaklarında» beynine giden yolu bir türlü bulamıyor. Yü?tl bembeyaz v» İfa deri a 8a toee bakıyor.
Mühendis Orhan, onun bu hareket sizliğinden sinirlenmiş olacaktı ki dudaklarının arasından sigarayı çekti, Isjj oçağa fırlatarak kalktı. Birkaç kere, odada aşağı yukarı gitti, geldi. Aynı zamlında söyjeniyvrdu:
— Bafldada kaçtım kurtulamadı®, derler. Benimkisi de e hesap... Redir taksiratını ?.„ Kadınlardan yakayı ■er kurtarıp bu kuş uçma», kervan geçme» Allahın be|&m yese gelmiştim; beni gene buldular.
Ban.şın bajmı iki yana salladı. Zey nebe, yan götje ter» ter» baktı,
— İhtiyfttanlığjnıai* beni ds ne gailelere sokluğunucun farkında misim» acaba?_ Burada buhınduğunu-(u ya mahkûmlar öğrenecek olurlar-sa?_ Amma da gamsız sükûtlnln biri İmişsiniz... Biz de bir lâf etsenize!
Zeynep, birden doğruldu. Gözlerin! pencereden ayırmaksızın salrrilme-nam gibi yürüdü; kararı elinin süratinde okunarak, kudurmuş denize m zır camı açıverdi.
Oda, lahzada alpta bullak oldu. İçeriye, dalgalarla beraber saldıran rüagdr, tahta masanın üstündeki kâğıtları havalandırdı. Askıdaki elbiseler havalandı, örtüler havalandı; şe-Hd-isiz kuşlar gibi can hey|iylu uçuşmağa başatalar.
en yeni numara ve esprllcrlle s İri kahkahalarla güldürecektir.

Milli oyunlar, gürbüz çocuk müsabakası, pehlivan güreşleri, orta oyunları ve Buısenıa Kal-1 kan — Kılıç çarpışmalarını sey-I redecekrinta. Biletler 2 ve 3 lira.
V... - - - ■------
kından ilgilendirir. Okuyucularımı bu kadirbilirlik tezahüründen ne türlü haberdar edeceğimi düşünürken Ankara Devlet Konservatuvan öğretmeni değerli dostum Mahmut Ragıp Gaziminai'den bir mektup aldım. En duygulu ve en ealâhJyetll bir kalemis bu güzel geceden bahsediyor. Mektubun bu nefis sanat gecesini yaşatan kulunlarını dostumun müsaadesine güvenerek okuyucularınla sunuyorum:
«Cebeci salonunu tam vaktnide pek anlayışlı bir sümre doldurdu. Sahneye Bergerin resminin agrandismanı vs etrafına hediye buketler konulmuştu. Bir taraftaki masa konferansçıya ayrılmış, sağdaki masanın etrafında da Bergerin torunları sayılan «Necdet Remsi Atak talebeleri) sıralanmışlardı’. Necdet, nefis bir şekilde hasırlanmış olan konferansında rahmetli hocasının İnzivayı alkışa tercih eden, büyük »analı vs külttl-râyje teferüd eden şahsiyetini uzun uzadıya İzah etti. Benim ve senin eski yazılarımızdan aldığı fıkraları da muhtevi biyografi kısmında onun ls-tanbuldan önceki v» aramızdaki hayatim anlattı. Pedagog ve psikolog olarak meziyetlerin! canlı misâlleriyle belirtti. (Çalışı, Thlbaud, Kretajer gibi seçkinlerden aşağı değil, fazlalıklarla mümtazdı.) diyerek, konser tertibi gibi rimsarjık İşleriyle müda-hin olarak uğraşmaktan onun nefret ettiğini, o yüzden kemanını sırf kendi a.şkı ve talebeleri İçin yaşatmayı tercih ettiğini anlattı.
Aziın]l ve idealist bir keman öğretmeninin küçücük Necdet gibi bir kabiliyeti kati otoritesi altında tutup güvenle ilerletebilmek İçin ne gibi gündelik ve psikolojik telkin çarelerine baş vurabileceğini öğrenmek is-tiyeDlerht (bugünkü Prof. Necdet Remzi Atftk'm çocukluk hâtıralarını) İyice araştırma lan gerekir. Konfe ransta buna dair çok düşündflıtictl fıkralar geçti.
Samimi ve kadirbilir toplantının esas unsurunu işte bu konferans teşkil ettiği İçin musiki taraf! üzerinde fazla durmıyacayıın. Bizzat Necdet RenıU Atak, çaldığı parçalarda ve hele VltaH’nhi Cnaconnc unda rahmeili hocasına lâyık bir değer olduğunu bütün dostların» bir kere daha teslim ettirdi. Çok heyecanlı ve coşkundu; sanatı o nispette dile geldi. Konscrclllkte öyle bazı yorum anları vsrclı ki, değeri, yorumcunun kıdemi veya ustalığıyla ölçülmez; muharrik duygu veya hâtıranın kuvvetiyle mü-tenarip görünür. Necdet Remzi Atak da, o akşam, rahmetti ve üstat hocasının hâtıralariyle baş başa, doyarak konuştu ve çaldı. Rüyayı andıran bir musiki dinletti.»
Dostum, mektubunun birkaç satırını o akşamın küçük konserdlerlnc ayırıyor. Yalnız bu yeni istidatların her birini teker teker ele alıp İncelemenin ve heveslerini köriikieyid mahiyette yazılar yazmanın hazin zararlı neticeler doğurduğunu ilâve etmekten de kendisini e]anııyor:
«O akşamın diğer küçük konsercl-Jerinden hiç töz açmamayı bugün İçin tercih ediyorum. Gerçi onların varlığında Berger okulunun dâvası yürümektedir p-mma, onlardan zamanla bahsedil.merinin daha doğru olacağını zımnen İhtar eden sebepler muhteliftir.»
Değerli dostum. Necdet Remzi A-
[radyo’'
18 Radyo dans orkestrası; 18.30 Kohuşma; 18.45 Karışık şarkılar; 18 Haberler; 10.15 Geçmişte bugün; 18.20 Yurttan »esler; 18.45 Radyo sen fonl orkestran; 20,15 Radyo gazeetst; 2030 S ar be» saat; 20.35 İnce saz; 21.15 Posta kutusu; 21.30 Karışık şarkılar; 23 Konuşma: B. M- M. Mtatl; 93,10 Dans müziği (P1.1; 22.4Ö Haberler.
Yarın sabah ve ötfte programı
7JQ Hafif parçalar (PI->: 1.45 Haberler; 8 Karışık şarkılar CPl.iî 8,30 Bando un ürikleri (PLİ; 8.45 Fflm nazikleri (Pl.)
12,30 Çeşitli müzik (Pl.); 13 Haberler; 13.15 Cumhurbaşkanlığı armoni mofilİMuu; 13.4ü Çeşitli sololar (Pl.l: 14,15 Müzik: (P1.)' 14,30 Şartalar, tür killer.
VEFAT
Türkiye Şeker FabrikaJsn Anonim Şirketinden
Şirketimiz Adana Eîlid Büron Direktörü Bay Alâeddln Arpadan vefatını bütün mensupların derin »eı-lariyle kendisini tanıyanların ıttılaına arzeder.
Alâeddln Arpad şirketimize intisabından bavlıyarak nıünhafiran şeker sanayiinin hizmetlerine ha»ettiği çalışma hayatının 16 MBeİlk bütün devresi zarfında Eskişehir v» Alpullu tabrikalanuda Ziraat Bölge şefliklerinde v» Ziraat müdürlüklerinde bulunmuş ve 1938 senesinden vefatına kadar Adana £tüd İşleri müdürlüğünde büyük vukuf ve ehliyetle «•-iışmış ve bu İtibarla vefatiyi» şeker »anayitade bıraktığı boşluk derin olmuştur.
Şeker sanayiinin memleket hizmetinde bundan böyl» de alacağı vazifelerin başarılmasında Alâeddln Ar-pad’ın geçmiş mesaisinin kazandırdığı esaslı neticelerden göreceği yardımın kıymet ntabetl büyük olacak v» yararlıkları unutu]mıyacaktır.
Cenazesi 21 mayıs cuma günü Kadıköy Osmanağa camisinden öğle na mazını müteakip kaldınlarak Kara-ca&hmettekl ali» makbererine defnedilecektir.
Merhuma Tanrıdan mağfiret, cümleye boş sağlığı dileri». (ÖB25)
f'K"
HALK BAHÇESİ
Yarın Açılıyor
LILLY SZEKELLY
ve GAZİNONUN ORKESTRASI
Her ifün saat B ten
İtibaren ve Pazar ga-
bahlan &aat 11 Müzik.
ML'AJTMER KARACA OPERETİ
Bu akşam
Kadıköy Opera «in e masında DIl î dolu
I Halkevleri • Kurumlar J
şk Öğretmenler Yardım Cemiyeti Başkaniığ.T.dnn: Cemiyetimizin 1848 yılı kongresi 28 Mayıs 1S48 cumartCEİ günü saat 15 te Eminönü 1. okulda yapılacağı sayın üyelerimize B&n ckı-nur. ı
YENİ YAYIN
KAZANOVA'nin AŞK MACERALARI
Muharrir arka dadımız Kadürcan Kafü taralından dilimize çevrilen te İstanbul Yayınevi tarafından yayınlanan bu dünyaca meşhur şaheserin 16 ve 16 n«! formalan da çıktı.
İstanbul Belediyesinden:
1 — 18 mayıs 048 »alı gününden itibaren şelıri mirdeki mevcut bak" ka]l«ra şeker satışına başlanılmıştır.
2 — Bakkallar, İhtiyaç sahiplerine bir kiloya geçmemek, üatrc satacakları şekerleri, alıcıların İrim tc adreslerini bîr deftere icaydeımelc suretiyle verecelker ve bu defterlerle aldıkları şekerin mahsubunu yapacaklardır.
8 — Aykırı hareket edenler hak famda Milli Korunma. Kanunu hükümleri gereğince muamele yapılacaktır.
Keyfiyet ilgililere HAn olunur. «6S47I
Devlet Demriyolları Haydarpaşa birinci işletme müdürlüğünden
23/5/1948 pazar rüniinden İtibaren açılacak olan «Tuzla İçmelerine» seyahat edecek yolcuların, gidişler İçin, her gün 20 nolu tren İçmeye, 28 3ö, 32 nolu trenler Tuzlaya devam ettirilecek, ve dönüşleri İçin oe her gün 37 No. lı tren Tuzladan, 39, (3 No. h treler İçmeden gclecekleTüSr. Bunlardan başka bu mıntakâda her gün işlemekte olan 1016, 25, 42, 49
■ no]u banliyö treni erile 13, 14, 15, 1' İçmede birer dakika duracaklardır.
tak‘in nasıl bir feragat ve sanat içkiyle geceyi gündüze katarak çalıştığı, ve tBerger okulu) »İncirine her gün yeni bir halka ekllyebllmek kaygısı yle nasıl ömür harcadığını belirttikten sonra mektubunun sonlarına şu cümleleri ilâve ediyor:
«Kısaca: Berger akşamı, ifade ettiği asil mânaya uygun bir ağır başlılık ve samimiye havası içinde sone erdi. Bergerln ifctldarh hayrıl 1 halefi Necdet Remsi Atak'ın kemancılık tarihîmizdeki sorum]u yerini gerek *-
i nolu Adapazarı trenleri de her gün Bayın halkımıza Qfin olunur. (69C3)
İllideki bahtiyar genç eleman lana, gerek musiki m ah atilimizin anlayışla görmelerini, emeklerini ona göre kar şılamajarını d.|clm. Necdet Rmeri Atak bir (infirat) değildir; bütün bir okul zincirinin koparıl maması gereken Uk alim halkasıdır. O kopmamaya çalışıyor; fakat fazla zor, altın halkayı da. çelik kemendi de parça-lıyabdllr. Sanat »orbalığa dayanmaa; takdire, anlayışa ve e üretişe muhtaçtır. Onu İyi anlıyalım...»
Fikri Çlçekoğln
Zeynep, kendini arkaya doğru iten tablntm kuvveti karşısında gerilemedi. Havada dönüp duran nvaıınsı bo-«ulmuş eşyaya muvasenestal kaptırmış, o da bir çıjgına dönmüştü. Bütün hüviyetin* tek his hâkim: Korkut... Alev almış gemiden, denize atı-lıroasınıı, o da. korkusundan kurtulmak İçin, kendini denize fırlatıver-mak İstedi. Ve bu arzusu, vücuduna ■arılan koü*nn ta»y1kly|e de sarsılmadı. Dalgalar onu, o dalgalara hanı le ediyor. Tuzlu köpüklerin yüzüne çarpmtolyle, tuzlu köpüklere karışmak ihtirası kamçılanarak, kendin! İçeri celtmeğ* çalışan genş adama meydan okuyor. Onu İtiyor, pervan tomağa çabalıyor. Bu hercünaerç İçinde boğuşuyorlar.
Derken, çenesine bir yumruk yedi; kendinden geçti.
Gözlerini tekrar açtiğı aaman nerede bulunduğunu anjıyamadı. Anlamak için do uğraşmadı. Giiu ka-ptıktan gene ağıı- ağır kapandı; fakat bu sefer o rahavetll boşluğa yuvarlanmadı. Ruhu kalıbından ayrılıp başka âleme uçta: ve başka âlemden, hakikatler dünyasında bıraktığı Zey-nebln nahoş macerasını seyre daldı. BazP.n ona acıyıp bşz?n kızıyor; Jyı-aun önün korkusuna gülüyor; hazan.
onun başına felâket gelecek diye ken di de korkuyor; ve onıın da. kendisi gibi ötmesini, bütün acılardan, endişelerden. bilhassa Ali Bâzımdan kurtulmasını temenni ediyor. Macerasını seyrettiği Zeynep, çılgınlık nöbeti ycçlrerek kendin! deııive atmak istediği zaman, onu içeri çekmek için uğraşan genç adam]* — nasıl olduysa oldu — mücadeleye katıldı. Şimdi, kuduran dcn'ze karşı açılmış pencerenin önünde, boğuşuyorlardı. Nihayet, çenesine bir yumruk yedi; ve, Zeynep haykırarak gözlerini açtı. Hasırda yalıyor, çenesinde müthiş bir sıa var. Dirseklerine dayanıp etrafına batandı. Odada yalnı»... Tahta masanın üzerinde yanan ga» lâmbasını gördü. Uyuşukluktan kurtuldu, Hakikat, karanlığı yırtan bu ışı* halinde parlayıvermlştl. Fırtınanın uğultusunu İşitti. Pcncrerelere örtülmüş tahta kapaklarda dalgaların çatladığını Işıttı. Pervazların »ııgır-dndığmı işitti.
«_ Vayl Demek ben ölmemişim?» diye söylendiyse de yaşadığına pek eseflenmedi.
Kafasının içi boşalmış gibi- Qii anda ne Ajl TLâzım, ne AJİ HAztıum oklk yıisüklîl eli. ııe büyiieii giıaler!, nrarewtfûr%dfr ne efe iç'ndc Uu-
iıınduğu felâketli durum, hülâsa ken. dirini bekllyen meçhul ve ma-lüm tehlikeler ona dehşet lika ediyor. Belki de, ölümle burun buruna gelmiş olmasının sersemliği hâlâ geçmediğinden; belki de. ölümü bir mü-darsa »İlâhı gibi gördüğünden yaşadığım umursamıyor.
«— Adam, beterin beteri ölüm değil mi? Ö]ümQ ihtiyat akçes! gibi bir yana ayırdım- Başım sıkılırsa ÖJÜ-verlrlm. Zaten kendi kendim* kiyi-nıazsam, nasıl olsa o bana kıyacak. Bütün yoJtar ahire te gidLyor.»
Düşüncesi alhn'.nde İyice yer «Mi. Mademki variyet bu merkezde; ayw mevzu üzeriııds daha fa*!* durmanın mânâsız olduğuna karar verdi. Ve ulaştığı kararla- bir laksmieys tu-tunârak doğruldu. Başı gülle kadar I ağır. Vücudu küleçleşmlş. Ya hele çenesinin bir dağılmadığı kalmış.
«— Yumruğu tayacıy» TODBUf... Kuvvetini çenemde denemiş, hergele!., Ne olacak gangster şekekMİ... Hırlı adam AH Bâzımla çalışmayı saten göze ajmazdL Peki amma nerede bu herli?»
Ortalığı dinledi. Binanın İçinde hareket yok. Bütün hareket tablat-le... Bu damın altında tek başına olduğu litibmna kapıldı.
«— Zahir İMuıl hapsetti, kendi pır-»
MmıtaMiı yer.«niyerek ]₺mb£ju «-llne *Ml Dizleri vücudunu çtkemlyt-eck dereceıe yorgun. Her uzvu oyrt ayrı tazlıyor. Yürürken sendeliyor.
«— Dayak yemiş gibiyim. — dîy* jûkrek sesi* «öylendi. - Gibisi d* fasla ya_.»
rAmbar,ın kör ışığı da flîtiniruö uğultusu ksdar kasvet verici...
Zsynep, dolap kapağına benz>yen tak kanatlı kapıyı açtı, İhtiyatta usanıp İçeri baktı. Bnrası, ğarlp bir ınfr, narenin alt Miramı hatırlatan pen-csruJz, küçük bir od*.., Şuraya buraya kultamlmıyan has eşya bırakılmış. Camları tank bir deniz feneri, ufak ufak benzin tenekeleri, halat” Jar, tank bir pllan, birkaç bavul ve daha bunlara benzer bir takını ıvır nnr... Tahta bir askıya, »lblseîer, cmpenneablfler geçirilmiş. Yerde çeşit çeşit syokkabılar, rulo bnllr.de kâğıtlar, bljl ufnk]ı cetveller ve saire...
Gözü duvara İlişince, bu odanın yatan zamanda tadilâta nğr&djğını an}adb. Tarı yarıya eski ve yarı yarıya ye®J. Köşedeki helezon taş merdiven kim bilir nereye çıkıyor? İler
(Arkası var)
İstanbul’a gelen yabancı operet heyetleri Kırk sene evvelki truplar — Birinci Dünya harbinde ve bunu müteakip gelen heyetler
GuyR Urlka tUilyûn trupûnftn. verdiği temsiller münasebetiyle bir «a-manlBr İstanbul» gelen operet heyetlerinden bahsediliyor. Kırk, kırk bej sene evvel hemen her kıç şehrimize operet trupları gelirdi. Bunların çoğu İtalyan Te Fransuth. Viyana operet heyetlerinin İstanbul» nk sık gelmeleri Birinci Dünya harbi esnasında taşlar. İlk olarak Kuulay (esld Hjjillahmer > menisatlna temsil vermek Üzere ₺lr trup (*ltnl»ıi. Meşhur operet bestekârı ILehar) bu trupa refakat ediyordu. Viyan* operet heyeU Tepebaşı kışlık tiyatrosunda HJ1AH-abmer menfaatine (Lehar) m (Eva» operetin! oynadı; orkestrayı bestekâr bizzat İdare etti. Miisemere resmi m« biyelle olduğundan. Türkler İstanbulin. ecnebiler frak giymelerdi.
Operet heyeti resmi mûsamereden •on ra kendi hesabına da birkaç temsil verdi ve îsttmbuldan aynldı.
Çok geçmeden Almanya İstanbul’a Rena dükâjığının orkestresmı ve Ber lln operası artistlerinden bazılarını «önderdi. Bun]«r cidden yüksek «a-naUârlardı, verdikleri konserler büyük rağbet gördü.
Alman ve Avusturya arasında — mukadderatlarını birbirine bağlamış İki müttefik olmak]* beraber — her hususta şiddetli bir rekabet vardı. Avusturya İmparatorluğu, Alman ■•-natkârlariBin kazandıkları rağbot tt-«Tİnç derhal harekete geçti. İstanbul a bir operet heyeti göndermeğe, bu suretle Avusturyada tiyatro sanatının ne kadar İlerlemiş olduğunu göstrmeğe karar verdi. Viyana operet artistlerinin en iyilerinden bir trup teşkil edildi Trupta cidden yüksek janatk&r]ar bulunuyordu. Kadro genişti. Birkaç tenor, birkaç soprano, birkaç subret, birçok komik ve mükemmel koro Ye bale heyeti vardı. Trupa 80 kişilik bir de orkestra refakat ediyordu. Bilfiil altına alınmış kıymetli sanatkarlardan mürekkeb olan bu orkestra çok mükemmeldi v» ara®ra güzel konserler veriyordu.
Operetin yıldızı olan MIJotİç daha İlk akşamdan herkesin dikkatini çekti. Gençti, güzeldi, aeel mükemmeldi, sahneye tamamtyle hâkimdi. Ml-lovlçin sanat kıymetini küçük görmek istiyen]rr vardır. Bu doğru değildir. Artist Vlyananın an büyük tiyatrolarında yeni öpere] terde baş rolleri yaptığı gibi, tsianbuldan ayrıldıktan Bonr ada uzun müddet Berlin İn en. büyük operet sahnesi olan Metropol tiyatrosunda baş kadın artist oldu. Bunlar kıymetini göstermeğe kâfidir.
Viyana operet heyeti lstanbulda uzun müddet kaldı ve çok rağbet gör dü. Temsiller şimdi Melek sinemasının bulunduğu yerdi, salaşı andıran bir tiyatroda veriliyordu. Repertuvar çok zengindi Kalman "m, Lehar’ın, Stıaıus'ın, JljberUn hemen bütün ♦-•erleri ve daha eski birçok öpere] ter oynandı.
Birinci Dünya harbinin felâketli neticesinden sonra bir müddet İstanbul* yalcna Fransıı oporşt teyelleri geldi. Fransiş operetlerinin hafif mü algi, incelikleri büyük alâka uyandırdı, hajk bu operetlere çok rağbet attı Fakat Viyana operetlfrinl (j* ünut madı. Netckim bir müddet aonr* «J-loTta yeniden bir operet heyetinin başında geline», o samana kadar gtj-rdlmanlş dareeede tehacüm tarp-
sında ka|dı. Mllovlç. bu büyük rağbeti görünce, trupta İki tenor bulunmasına rağmen. Berenden Metropol tiyatrosunu» baş tenoru Kutenerl İstanbul* davet etti.
Kutaner, cidden bülbül sesli, fevkalâde mükemmel bir operet artisti idi. Miloviçle birlikte oynadıkları o-peretlerln hepsinde çok muvaffak oldular. Fakat Kutcner, lstanbulda. Ulun müddet kalamadı. O gittikten, sonra trup bir müddet daha temsillerine devam etti, sonra îştajıbuldan ayrıldı.
Mlloviç'in ikinci gelişini diğer bir iki .Viyan» operet heyeti taklb etti. Bunların içinde td* Ruaka, Tlya Klein, Nestlberger, Muljer gibi kıymetli artistler bulunmak!* beraber bu truplar evvelce gelenlere nispetle bir hayli zayıftı, bn sebeple o fevk&l-1de rağbeti göremediler.
Finlandiya’da Kabine buhranı
içişleri Bakanı hakkında tahkikat yapılacak
Helsinki 20 (AJP.) _ Bugün Fln-l&ndiyad* mühim bir kabin* buhranı başgös termiş tir. siyasi kaynaklardan alınan malûmat* gör», hâdiseye İçlileri Bakanı (komünist) Urjo Lalno' nun dün Mecliste şiddetli tenlddlere upğrainam sebep olmuştur. Meclis, «erilen bir takrir Aşarine, Bakan hak fanda Uklbatı kakül etmiştir. Takrirde, 1B4B t* te vkif •dilen Fin «ubay-Jarın* karşı fena muamele «dilmesi te bazı kimselerin Rusyıy* sürülmesinden dolayı Bakan baklanda adi! takibat yapılması lsUnBlyordu.
Ur]o LeİMhun, hnktandaki Meclis tahkikata karan üzerine istila etmesi beki en m ektedir. O istif* ettiği takdirde kabinedeki diğer komünist Batanların da şekllreeldert tahmin olunuyor,
Biyas! partilerin traniH seçimlerine basnlandıklan bu sırada büyle bir kabine buhranının mühim aidslevl ölaealh antaşılmsktadır.
EN ZARİF. DAVANIKLI MOBILVALIK KUMAŞLAR
Amerikan yardımı
Türkiyeye hava dafı topları ve radar teçhizatı veriliyor
Diğer askeri teçhizatla birlikte Türkiyeya büyük ölçüde Amerikan hava dafl toplan teçhizatı gelmektedir. Şimdiye kadar yapılan teslimatta, muhtelif makine h tüfekler, radarlar, harekat maki-nalan, muhabere teçhizatı ve b unlan nakletmek bakımından lüzumlu olan motörlü teçhlzai vardır.
Makinah tüfekler alçaktan yüksek .süratle uçan uçaklara karşı kullanılmak üzere meydana getirilmiştir. Böril geçen ma-klnalı tüfekler Birleşik Amerika ordusundaki bn tfp silâhtarın en yenisi ve inkişaf ettirilmiş şeklîdir
Amerikan yardım programına istinaden gönderilen radarlar' Birleşik Amerika ordusunda mevcut bulunan en yeni ve inkişaf ettirilmiş tiplerdendir, tkl tip radar gönderilmiştir. Bunlardan biri yaklaşan uçakları haber vermektedir. Diğeri İse menzile giren uçaklara gayet isabetli ate? yapmak için kullanılmaktadır.
Bu teçhizatın istimal tarzı Türk hava dafl topçuluk okulunda hususî surette seçilmiş dan ve hâlen Türk ordusunda çalışmakta bulunan Amerikan öğretmenleri tarafınden Türk subaylarına öğretilecektir.
Birinel dünya harbi esnasında çelen heyetin yıldızı Mılovıç
Senelik 1800 kuruş 5400 kuruş
8 aylık 1500 > 2000 »
8 aylık «00 • 1600 »
1 aylık ÎOO > —
Adres tebdil! İçin elli kuruşluk
Emlâk Kredi bankasının ikramiyeleri
Ankara 18 — Türkiye Emlâk Kredi bankasının küçük cari hesap sahipleri için tertip eylediği 1048 yılının İlk ikrunly» çekilişi bugün noter v« hesap sahiplerinden mevcut bulunan lar muvacehesinde yapılmış ve büyük ikramiye olan Ankaradakl döşenmiş •v, İsten bulda Şişlide Al!bey tadde-alndc Kehribarcı apcrtımcnı 168/3 numarada oturan 8187 numaralı hesap sahibi Muzaffer Oğuza, oda Ulunu, An karada 8004 nuzmralı hesap sahibi Atıf Anbaşs. Ieparta taban halısı, htanbuida $005 numaralı hesap sahibi Nabkte Bıvalgile; Blnger dikiş makinesi İzm İrde 2450 numaralı hesap sahibi Letafet Çellkele şıknuş-tır.
pul gönderilmelidir. Aka! takdir (ta adres değiştirilmez.
Telefonlarımız: Başmuharrir 20585 Ya» işleri 20785 - idare 20M1 Müdür; 30407
Recep 13 — Hızır 18
İmsak Oü. öğle ikindi Ak. Valsı
■- 7,M 0,13 448 »43 1300 1.84
V. I.M 1,57 18.10 17,08 20,35 23.18 fdnretıajıe: BabIâli civan Cemal Nadir sokağı No, !• ,

Joan Crawf ord akıl hastanesine girdi mi, girmedi mi ?
Artist “ Aklımdan hiç bir zorum yok tur, hastanede tedavi edildiğimin ne aslı vardır, ne de esası!,, diyor
Sinema şehri olan Hollyvood’ da dedikodu eksik değildir. Bugünün en mühim dedikodusu tanınmış yıldız Joan Crawford’un akliye hastanesine girip girmediğidir. Bir rivayete göre meşhur yıldız akıl hastalığına tutulmuş, Hoüy’TCood yakınındaki Pasadena hastanesine bir çok defalar gitmiş Te orada tedavi edilmiş... Joan Cravford bu şayiayı şiddetle reddediyor «Aklımdan hiç bir zorum yoktur, hastanede tedavi edildiğimin ne sslı vardır, ne de esası!...» diyor.
Artistin hastalığı ve hastanede tedavi edildiği haberi nereden çıkmıştır? Bu haberi ortaya atan, sinema âlemi İle uzaktan alâkası olan madam Paullne Mc Kay adında bir kadındır. Bu kadın diyor M:
— Geçirdiğim asabi bir hastalık dolayısîle bir çok defa Pasa-denâ hastanesine gittim. Burada bana bakan hastabakıcı İle dost oldum. Hastabakıcı Joan Craw-ford'un da rahatsızlık geçirdiğini ve hastaneye gelerek vakit vakit kendirine elektrikle şok tedavisi yapıldığını söyledi. Sinema yıldıza hastaneye giderken kendisine hastabakıcı kıvafetlle, bir arkadaş refakat ediyor. Bir defasında buhran çok şiddetli olmuş, sinirlerini yatıştırmak İçin saatlerce uğraşmak lâzım gelmişi
Madam Mc Kay’m mahrem, olarak bir dostuna söylediği bu sözleri bu dost hemen başkalarına yetiştirmiş. Bunun üzerine | mesele herkesçe duyulmuş, yu yolda tefsirler yapılmağa baçlan-miş:
— Joan Crawford’un hastalığı şaşılacak şey değildir. Artist, bilirsiniz ki, eskiden bir bar dansözü idi. Tahsili, görgüsü yoktur. Bir gün meşhur bir artist olunca dalma yanlış bir harekette bulunmak korkusu içinde yasamağa başlamış. Bu hal âsabı-nı sarsmış. Evvelâ Duglas Falr-banks, sonra Franchot Tone, nihayet sinema direktörlerinden iltlsl ile evlenmiş, fakat bir türlü hayatına esaslı bir İstikamet verememiş. Bütün bunlar hastalığını ve akıl hastanesine devamının sebebini İzah edebilir.
Bu şayialar Joan'ın kulağına vannea artist köpürmüş ve hemen avukatına koşarak madam Mc Kay aleyhine dâva açmasını, büyük tarar ve riyan talebinde bulunmasını istemiştir. Avukat hemen mahkemeye başvurmuştur.
Diğer taraftan dâva edilen madam Mc Kay da bir avukat tutmuştur. Bu avukat diyor ki:
— Joan Crawford’un dâvasını çok garip buldum. Kr İnsan «Siri dişçide nra beklerken gördüm* derze bunu söyleyen hakkında hakaret dâvası açar mısınız?.. Hayır, değil mİ? Artistin hastalığı da bu kabildendir. Binli hastalıkları şeref re hayriyete dokunan bir şrj değildir ve müek-klllm Joan Orawford'an haysiyetini kıracak herhangi bir töz söylememiştir.
tşin garibi şudur: Joan Craw-ford filhakika Mr çok defalar Pasadena hasfaneedne gitmiştir. Takat bunun tedavi İçin değil.
Çocuklar için aigortn
Ankara 10 — Türk Eğitim demeği Yanlşehlr llaeri tik tassın otrul aile birliği önemli bir teşebbüse şlrivmr0 ve çocuklar için gani bir ele«7« sistemi kurmuştur. Buna göre «ilenin seçeceği bit f*hıs hiç bir formaliteye tâbi obn*e»n «torla âtadl otabllecek ▼e bu şatakfl, ölümü v»y« mslûllyetl Jı*1in(«, foeuğa taban möddetin.’t »>(!* tn «■ tül Ura, jrşnl senetle öü" firriık biz yardım yajnlucaktır.
Joan C ravford
artistin çevireceği bir filim hak-, Esası ne olursa olsun Hoily-kında malûmat edinmek, bir uood'da ortaya yeni bir oedikodu akliye hastanesini görmek İçin çıkmıştır. Her tarafta bundan olduğu «eyleniyor. I bahsediliyor.
Deniz kızı Miranda
İngiltere’de yeni bir filim çevrildi
İngiliz stüdyolarında (Miranda) adlı yeni bir filim çevrilmiştir. Masalı andıran bu filmin mevzuu şudur: Londra'nın meşhur doktorlarından genç Paul Marten bir parça dinlenmek ve balık avlamak için yalnız basma bir sahile gider. Ufak bir yelkenli İle balık avlarken denize düşer. Fakat deniz kızı * Miranda yetişerek onu kurtarır ve denizin altındaki mağarasına götürür. Mlranda'mn yarısı insan, yarısı balıktır. Kızın san saçlan, çok güzel gözleri ve parlak bir kuyruğu vardır. Miranda, kendisini Londra'ya götürmüştür. Paul’a yol göstereceğini söyler, birlikte hareket ederler.
Paul husuat bir hasta île geldiğini ve bunu daimi surette tedavi altında tutacağını söyler. Doktor denta kızma yarı beline kadar bir örtü almasını tavsiye eder, Kız bu suretle çıkıp gezmeğe başlar.
Miranda, temas ettiği herkesi güzelliği ve cana yakınlığı ile
[hayran eder. Kız sosyete hayatına atılır, burada da bir çok îak-d Irk Sri ar toplar.
Paul, Miranda’nın deniz kızı olduğunu herkesten, hattâ k.-T-smdan saklar. Bunu yalnız tazu bakan hastabakıcıya anlatır. Doktorun karısı kocasından şüphelenmeğe başlar, diğer bir çok hâdiseler olur. Neticede deniz kızı tekrar Okyanusa avdet eder.
Çölün beş sırrı
Tanca milletlerarası bölgesinde mevcut kanunlar gereğince Italyan başkonsolosu tarafından yapılan talep üzerine «Çölün beş sırrı» İsmindeki filim afişlerden kaldırılmıştır.
«Çölün beş sırrı» bir Amerikan : filmidir. Bu filimde Eric von Stroheim mareşal Homıncl rolünü oynamaktadır. Alman emirlerine köle gibi itaat eden bir İtalyan generaline ikinci derece bir rol verilmiştir.
Genç Fransız artisti Louls Jourdan İle İtalyan yıldızı Aıiea Valll Hollywood’da birlikte filim çevirmeğe başlamışlardır, Yukn-rıtla gördüğünüz İki artist Amerikalılar tarafından çok takdir cüytyor.
S?hife 8
AKŞAM
21 Mayıs 1948
HER AKŞAM BÎR HİKÂYE
Polis müfcltlşl Somerson'un zihnini. aylardan beri muannit bir düşünce İşgal ediyor *ve bu düşünceyi bir türlü kafasından çıkarabil yordu. Meşguliyeti ve mesleği onu çok yormuştu. Az bir para afıyor, uzun samandan beri boş yere tcrflinl bekliyordu.
Bir suç işlemeğe teşebbüs etmek vo bu sayede kolayca istikbalini temin etmek fikri sabiti, bir an bile kendisine ralıat vermiyordu. On altı senedir canilerin faaliyetini ve metod-larını tetkik ve tetebbü ediyordu. Yakayı ele vermelerine sebep olan hatalarını bildiği İçin bunları lrtl-kâptan kendisini koruyabilirdi.
Bundan başka âmirlerinin kendisine karşı büyük bir itimatları vardı. İsleyeceği suçun, mükemmel v# kusursuz suçun tahkikini belki de kendisine havale edeceklerdi.
Bir gün meslektaşlarından biri, bu düşüncesini kuvvetlendirdi ve şeytan kışkırtmış gibi tatbik mevkiine koymağa şevketti. Arkadaşı, Boınersoıı’s şöyle demişti: e
— Öyle aptal insanlar vardır kİ. liıAjnın hırsızlara hak vereceği geliyor. Meselâ Parsloy fabrikasının sahipleri her cuma giinü tahsildarlarını amelelerin haftalıklarını ödeyebilmek Içlıl bankadan ÎÛÖ bin dolar almağa gönderiyorar. Bu paralan iki kişi taksi ile götürüyorlar, sonra hırsızları kabahatli görüyorlar.
İşte o gün müfettiş Som rson kararını verdi. Ertesi gün tanınmıyacak şekilde kıyafetini değiştirdikten ve makyaj yaptıktan sonra barlardan birinde vaktiyle tanıdığı Herbert Smlr namında eski bir sabıkalıyı buldu. Sralr yaman hırsızlardandı. Fakat şlındt bu sanat! terkederek bir taksi şirketinde şoîörlilk yapıyordu. S-ınıemon, bu adamım geçmişini gayet iyi bildiği İçin kolaycı uyuşacakları tu sanıyordu.
Bir kaç gün İçinde sıkı fıkı ahbap ocular. Bir ^pşam vinç barda buluşun bir kaç vlakl yuvarladıkta ıı sonra müfettiş Sönersen. fikri S3bit haline gelen düşüncesini Smlre açtı vo tatbikinde kendisine yardım edeceğini* dair muvafakatim aldıktan sonra plimnı d-a şoföre şöyle anlattı:
— Her cuma günü fabrikanın iki tahsildarı saat on birde, bankadan para almağa gidiyorlar. Cuma günü o saatle arabana binmek İçin sent ça-ğ.rıncaya kadar Parsley fabrikasının önünden taksiyle geçeceksin. Dönüşte motörde bir arıza olmuş gibi gaitam Sttjn Street sokağının kösesinde durdRir&caksjn. Orası tenha ve «sız bir yerdir. Taksin durunca ben eilm-dıs tabanca İle lici tahsildarın üzerine hücum ederek parsları alıp kaçacağım. Sonra buluşur, aramızda taksim ederiz.
Fabrikanın tahsildarları ilk hafta-lacd» taksine binmezlerse muhakkak, müteakip haftalarda bineceklerdir.' Bu İşte biraz sabır ve sebat lâzımdır.
Muhakkak muvaffak olacağız. Ben paralan taslldarın elinden alıp sıvıştığım gibi sen en yatan karakola giderek haydutluğu lıaber verirsin. Emin, ol kİ kimse senden şüphelenml-yöcek. Fabrikanın önünden tesadüfen geçerken, tahsildarların, seni çağırdıklarını, otomobiline bindiklerimi, bankaya götürüp getirdiğini, yolda tecavüze uğrayıp soyulduğunuzu şöy-lersin.
Smlr, teklifi memnuniyetle kabul etti. Çünkü o da İşinden hiç memnun değildi.
Polis müfettişi Somerson sekli haftadan beri kıyafetini değiştirmiş olarak sbtaHc köşesinde fırsat küllüyordu. Smlr de sekiz haftadır her cııma glinü saat on birde fabrikanın önünden geçiyor, takat bankaya giden tahsildarlar taksisine binmek İçin kendisini çağırmıyorlardı. Dokuzuncu cuma günü, müfettiş Somerson fırsat gözetleyen yalnız kendisi olmadığının farkına vnrdt Tıraşlan uzamu}. kiril ve şüpheli İki serserinin karşıta, köşede pusu kurmuş olduklarını gördü vj kendisi g&rünmekslzln bu şüpheli serserileri gözetlemek İçin harap bir kapının arkasında saklandı. Saat on bira on kala, iki serseri, asabiyet eseri göstermeğe başladılar. Nihayet İki tahsildarın • bindikleri taksi karşıdan göründü. Araba, Sinirin taksisi değildi.
Serseriler, minalı bir surette takıştılar. Aradan yarım saat kadar geçti, sonra taksi mukabil istikametten göründü. Taksi, saklandıkları yere 2ü - 30 metre mesafeye kadar yaklaştığı zaman iki Serseri, ta ban çalalarını çekerek arabayı durdurdular,
Somerson maksatları anladı, kendisinin aylardan beri tasarladığı plânı. onlar tatbik edeceklerdi. Cani kafalar aynı tartda düşünürlar vo hareket ederler.
Somersoıı birdenbire İçinde vazife hissinin, yirmi senelik mesleki vicdan şuurunun uyandığını hissederek tabancasını çekti ve paraları tahsildarlardan gasbetmeğe kalkışan iki haydudun üzerin a tevcih ederek:
— Eller yukarı! Yotaa sizi köpekler gibi gebertirim, diye gürledi
O sırada Sinirin taksisi geçiyordu; Somerson, en yatan karayoia süratle giderek hâdiseyi haber vermesini vo yardım istemesini emretti; Şoför Smlr, Somersonun bu tarz hareketine şaşarak dediğini yapmak için karakola koştu: ,
Bu hâdise, Somerson için büyük tur başarı teşkil etti; Gazeteler, muvûf faktyelten utun uzadıyı bahsettiler; Vatlfe 7e meslek şuurunun. İşlenmek istenen bir suç karşısında uyanarak kendisini canileri yakalamağa sevk-etmesl onu günün kahramanı yapmıştı.
Çeviren: A. Hilâli
Jandarma satın alma kurulu başkanlığından
Miktarı Ci ■ ;i
50 Kg. Çiriş
100 * 9 katlı keten İpliği
G8 ■ 3 katlı keten ipliği
Kundura ve çizme imali için İatar.oul Jandarma İmalâthane Md. 19-gıince ihtiyaç gösterilen yukarda clna ve miktarı yazılı kunduracı malzemesi mevcut numunesine tevfikan pazarlıkla satın alıncaktır.
Pazarlık eksiltmesi 24 Mayıs 948 pazartesi gliniâ saat 14 de Taksim Ayazpaşadakl Kurulumuzda yapılacağından- İsteklilerin belirli gün ve saatte pazarlığa iştirakleri nümunelerhep gön kuruldan görülebilir. (3783)
MAHKEME KORİDORLARINDA:
Uyuyan yılanın kuyruğuna basmışım!
Nofise hanım teyze nnitehay-ylr bir eda ile kaşlarını kaldırarak başını sallıyor:
— Karşıdan görünce ödüm koptu, ayol.
— Ne gördün, hanım teyze? Geceleyin rüyanda hortlak mı gördün yoksa?
— Geceleyin değil evlâdım, güpegündüz gördüm.
— Nedir gördüğün?
— Ne olacak? Ejderha.
— Vayyy - Nerede oldu bu İş?
— Sokakta, ayol. Pazara giderken kaldırımda karşıma diki!-m?z mİ? Az kaldı korkudan yüreğim varı) araktı,
— Şimdiye kadar böyle bir şey duymamıştîlc. Nasıl hortlakmış bu?
— Nasıl tarif edeyim, bilmem kİ. Hani, gövdesinin yarısı balık, yansı insan, deniz kızları vardır ya, İşte onlar gibi bir şey.
— Yoksa canavar balığını mı seyrettin?
— Balık değil, oğlum. Yılan, yılan. Senin, anlıyacağın, gövdesinin alt tarafı İnsan, ortası kocaman bir yılan, kafası gene insan.
— Allah Allah... öyle şey olur mu. hanım teyze?
— Ars, yalan mı söylüyorum sana, ayol? Karşıdan görünce ürperdim; «Yetişin, Ey Ümmeti Muhammet!» diye bağırmak istedim. Velâkln, karşıdan şöyle bir dikkat edince baktım ki İnsana benziyor. O sırada yanından çocuklar geçti, onlara bir şev yapmadı. Kendi kendime; «Kör-ne çocukları yutmadığına güre bana da zararı dokunmaz her halde. Hele şunu yakından göreyim» diyerek yaklaştım. Fesuphanallah. Kafasının şemâlll tıpkı İnsan kafası. Hem de güzelce bir kız. Yanına sokuldum: «Sormak ayıp olmasın amma kızım. sen in misin, cin misin?» dedim «Sen dağdan nu geldin? Hiç mt İnsan görmedin?» demez mİ! «Ayol, ben dağdan inmedim amma senin insana benzer yerin yok kİ Baksana, gövden yılan
gövdesi. Şahmeranın kızına benziyorsun. Böyle İnsan olur mu?» dedim. Vay efendim, vavl Sen misin söyliyen? Sokağın ortasında açtı ağzını, yumdu gözünü. Ne bunaklığım kaldı, ne cadalozluğum. Bir sustum, liri sustum. Lâhavle çekip savuşmak İstedim velâldn, söylediği sözlere tahammülüm kalmadı. «Seni gidi yılan azmanı kahbe seni! O yılan gibi zehirli dilin! tutar da şööylece koparırım» diyerek saçlarını elime doladım.
— Döğdün mü?
-- Adam akıllı güç yetiremedim ki. Ben ona bir vurdumsa o bana beş tane İndirdi, Hem sokakta elâleme maskara olduk, hem de mahkemelere düştük. Büyüklerimiz; «Uyuyan vılanın kuyruğuna basma* diye tevekkeli söylememişler. Yılanlar, çıyanlar neme gerekti benim?
Başını eğdi, gözlerini kırpıştırarak koridorun öte basına doğru baktı:
— Nah... Geliyor İşte Allahaş-kına bak şuna, yılandan farkı var mı? Aman, dikkat ediniz, $!-d de sokar ha.
Genç kız da karşı köşeye dikildi, yaklaştık. Şık bir şey. Ayaklarında yılan derisi iskarpinler. sırtında yılan derisinden yapılmış ceket-, omuzunda yılan derisinden çanta Eksili. Sarışın, güzel genç kız. Hakiki sahibinin üzerinde İnsanın tüylerini Ürperten vılan derisi ceket, küçük hanıma pek yaraşmış.
Burun kanadlannı oynatarak öfkeli bakışlarla karşıdaki hanım teyzeyi süzdü, dudak büküp mırıldandı:
— Pis maskara. Kendisi adama benziyormuş aankl
— Kavga ettiniz öyle mİ, küçük hanım?
— Elbette kavga ederim. İnsan vüztl görmemiş kİ kadın. Sokakta gelmiş de; «Sen yılan mısın. insan mısın?» diye soruyor bana. Yılana benzer bir verim var mıymış benim?
Ce. Re.
Çay Satın Alınacak
Tekel Genel Müdürlüğünden :
! — 70 tonu Fop ve 13O tonu Op kalitelerinden olmak üzere yeni mahsul 2ûö ton Ceylon menşeli çay «atın alınacaktır.
3 — Bd İşe alt şartnameler her gün tstanbulda Genel Müdürlük Tekel Maddeleri şubesinden ve Ankata va îffinlrd» başmüdürlüklerimizden alınabilir.
3 — İsteklilerin flatlı tekil! mektupları ve teklif edecekleri flit üzerinden tutar bedelinin % 7.3 u nispetinde teminat okçelerlle birlikte 18/8/ 1948 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 13 te İstanbuida Kahataşta genel müdürlük blastnda Tekel Maddeleri Alım komisyonuna müracaatları.
4 — Evvelce çay teklif etmiş olan firmaların da şartname hükümlerine göre nüntune ve tekliflerini yenilemeleri lüzumu ilân olunur. B39L
İst. P.T.T. Bölge Başmüdürlüğünden
tdoremiz lütlycı için şartnamesi dahilinde 3 m/m kalınlığında kurşun Levha alımı açık eksiltmeye konulmuştur.
Ek3litme 31/5/948 pazartesi günü saat 15 de Büyük poştahane binası blriacl kat İdari muavinlik odasında toplanacak alım satım, komisyonunda yapılacaktır.
Muhammenbedel 0240 Hra geçici teminat 48B liradır.
Taliplerin. şartnamesin! görmek ve geçici teminatını yatırmak, üzere iş günlerinde başmüdürlük kilemi Emlâk ve tevazün Şefliğine eksiltme gün ve saatinde de 948 senesi İçin muteber Ticaret Odası vesikası ve geçici teminat makbuzu İle birlikte mezkûr komisyon başkanlığına başvur-' maları. (6570)
Kaolin ambarı betonarme inşaatı ve parke döşeme işleri yaptırılacak
Selüloz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden: İZMÎT
1 — Kaolin anbarı betonarme inşaatı ve parke döşeme işleri müteahhide yaptırılacaktır.
2 — Tahmini keşif bedeli 24132.50 Hra olup muyakkat teminatı 1800 Hradır.
3 — Açık pazarlık, vahit flat esası üzerinden 24/5/1948 tarihinde saat 15 de İzmit'te Müessese Merkezinde yapılacaktır.
1 — şartname va keşif hülâsaları her gün müessese inşaat Bakım servisinde görülebilir.
5 — Pazarlığa iştirak edebilmek için açık eksiltmeden üç gün evvel belge ibraz edilerek yeterlik vesikası alınması lâzımdır.
9 — Milme.ıemlz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir (6039)
Kompresör alınacak
Bayındırlık Bakanlığından:
Bakanlık İhtiyacı İçin biri 105 ilk. diğeri 160 hk olmak üzere il adet kompresör ayrı ayn eksiltmelerle sıtın alınacaktır.
1 — 105 ilk kompresöre alt eksiltme 31/5/013 tarihine tezadiif ede pazartesi günü Bakanlık binası için Malzeme MüdürLüğünde toplana Malzeme Eksiltme komisyonunda saat 11 d® kapalı zar! U3ullyle yapıta çaktır.
Kompresörün tahmini bedeU 18250 (on altı bin ita yüz elli) llradı Geçle! teminat 1218,75 Hradır.
Şartlaşması Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden bedelsiz olarak te miti edilebilir.

3 — 160 l k kompresöre ait eksiltme de 31/5'948 pazartesi günü aa* 15 da birinci maddede yazılı komisyonda kapalı zarf usullyla yapıta çaktır.
169 lık kompresörün muhammen bedeli 24000 (Yirmi dört bnf sek yüz) liradır.
Oeçicl teminat 1860 Uradır. Şartlaşması Bakanlık Malzeme Müdürlü günden temin olunabilir.
İsteklilerin 2490 sayılı kanun geçerlikleri dairesinde h azı “Uyacaklar teklif mektupların!. geçîcltemlnat ve şartlaşmalarında. yazılı belgeler br İlkte 1 ve 2 nel maddelerde tâyin edilen gün ve saatlerden birer san evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon Başkanlığına vermeleri M zıhıdır.
Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. (B528j
Ankara Sayıştay Başkanlığından
1 — Sayıştayda açık bulunan 2ü Hra asil maaşlı kâtipliklere hesap, İfade ve güzel yazıdan yapılacak sınavla memur alınacaktır.
2 — Sınav 24/5'948 günü sabahleyin saat 9 da Ankarada Sayıştay binasında yapılacaktır.
3 — İstek]herin en az ortaokuldan mezun ve askerlik ödevlerini yapmış bulu-tmaları va bu 3uretl» müsabakaya iştirak edeceklerden sınavı k*-vanan]ar daktilo olarak çalıştırılacağından bunların behemehal daktilo öğrenmeleri şarttır.
4 — İlk defa hizmete gireceklerden orta tahsili bulunanlara 18 lira ye İlse mezunu bulunanlara 30 Ura asil maaş verilecektir.
5 — İsteklilerin 22/5/1948 cumartesi günü saat 13 e kadar nutu» hüviyet cüzdanı, tahsil ve askerlik vesikası ve sağlık durumunu bildiren resmi tab!b raporu He İyi durum kâğıdı ve iki kıt’a vesika fotoğrafı İve bir dilekçe He Sayıştay başkanlığına bizzat müracaatları ve zat işler! tnfl dürlüğünde bu hususa dair mevcut olan formülü doldurmaları lâzımdır.
(6498)
Ankara Belediyesinden:
1 — Belediyemizin yıllık ihtiyacı olan (20840) yirmi bin altı ytt* kırk kilo mazot mütayaâs: açık eksiltme İle İhaleye konulmuştur.
3 — İhale 4 Haziran 948 cuma günü saat 18 da Belediye binasında Encümende yapılacaktır.
3 — Tahmin edilen bedeli «730 lira 24 kuruş olup muvakkat temtnatı 508 Hra 52 kuruştur. Teminat Belediye Merkez Veznesine yatırılacaktır.
4 Evsaf ve şartlar tutanak müdürlüğünde görülür
5 — İsteklilerin gününde ve saatinde teminat makbuzları veya mek-
tuplarlyle birlikte encümene müracaatları. (03323
Ankara Belediyesinden:
1 — Belediyemizin yıllık liıttlyaeı olan (338250* talo benzin mubayaası kapıtı zart usulü ile eksiltmeye î® ihaleye konulmuştur.
3 — thale ( Haziran 948 cuma günü saat IG da Belediye binasında encümende yapılacaktır.
3 — Tahmin edilen bedeli (134008) Hra olup muvakkat teminatı (10450) Hra (4,0) kuruştur. Tem inat Belediye veznesine yatırılacaktır.
4 — Evsaf ve şartlar Tutanak Müdürlüğünde görülür.
5 — Teklif mektuplarının İhale saatinden bir saat evveline kadar
Başkanlığa verilmiş olması lâzımdır. (0833)
-------------------------------1 imparatorun enfiye kutusu
AŞK VE ZABITA ROMANI
Yazan: John D. Carr
TVHlcft
Fransızca sesleniyor;
— Kim o?
Eve. yürüyüp perdeyi açti. Rahat vo samimi küçük bir salonda bulunduğunu gördü. Ancak maalesef, duvar kâğıttan feci... Şöminenin üzerinde. bir ayna vardı; aynanın da etrafında küçük kilçük tahta kutular. Ocağın İçinde, ateş yanıyor. Masanın üzerinde duran abajurla bir lâmba odayı aydınlatıyor. Kanapenin yastıklarına yapma bir bebek yaslan-iiilj. Piyanonun üzerinde de, gurup halinde bir aileyi gösteren koca bir fotoğraf...
Matmazel Arletta sakin ve müte-besölıudl; lâmbanın yanındaki koltuğa olrmuştu. Eve oııu ewelce lal® gurtııedlyse de gerek belediye başkanı. «erek doktor Klnross onu elbette hemen tanıyı verirlerdi, Oeııg lort epeyce zevkle giyinmişti; halinde, tavtuula tenkldedllecck bir nokta
Tercüme eden: Vd-Nü
No. 47
yoktu, Yanındaki maatnın üzerinde ölr ol işleri sepeti duruyordu. İpekli bir jartiyeri tâmlr etmekle meşguldü. Ev« içeri girdiği sırada, kız İpliği dişiyle koparıyordu
Belki d» yaptığı bu son hareket dükkân sahibesinin gayet basit ev kadını olan hususiyetini belirtiyordu.
Karşısında Toby Lawe« oturuyor.
Genç kız. ayağa kalkarak, jartiyeriyle iğne İpliği bir tarafa bıraktı.
Ooştaın bir oda İla:
— Oo, madam, siz mlzlnlt? — dedi. — demek gönderdiğim pusulayı aiduiia... tçeri giriniz, rica ederim.
U-tun bir 3ÜkÛt hüküm sürdü.
Eeve’la İlk hareketi, Toby'ya karşı ustun _ bir kahkaha atmak oldu. Lâkin vaztatkı alaya tahammülü yok. Alaya hiç, hiç tahammülü yok|
Toby, çivilenmiş gibi yerinde kalakaldı, gözlerini Eve'e çevirmiş, kırp-uıtyöfdü, lurpaojıyordu bile... Bankı
büyülenmişti... Yüzünü bir kırmızılık kapladı; âdeta adamcağızı kan boğdu. Haline bakınca şu anda kendisinin fevkalâde heyecana, düştüğü anlaşılıyordu. Kini görürss görsün durumuna acırdı.
Eve düşündü:
«— Birazdan sahiden da kızacağım. Lâkin şimdilik ciddi ciddi kısmam tmkânsıe... Elimde değil...»
Yüksek sesle sordu:
— Demek o pusulayı sIe yazdınız? Arletto endişeli bir tebessümle:
— Bu cesaretimi affedlnla, ben yazdım efendim... — diye cevap verdi.— Lâkin madam, bu işleri pratik bLr zaviyeden mütalâa etmek mecburiyetinde idik.
Toby'jre yaklaştı ve takayt likayt alnuıctan öptü.
— Ah zavallı Toby’clkl — dödl. — Ben. onun epey zamandır sevgilisiyim. Halbuki, kendisine bir türlü anlatamadığım çok şeyler var. Ama artık açık konuşmak zamanı geldL. Siz de benlmio hemfikir misiniz?
Eve; ,
— Evet tamamlle hemfikirlin, —dedi.
Arletta’dğln küçücük yüzü sikin bir hal aldı; ferahladığı anlaşılıyor-
du.
— Neylersiniz, madam? Ben, şerefli, itibarlı bir ailenin kızıyım. (Piyanonun üzerindeki fotoğrafı parmağıyla gösterdi.) İşte babam... tşta annem... İşte Arsön» auıcam. Ve tjte hemşirem Yvette... Bazan da zayıf davnımverlyorum... Bir çok kadınların başına, da ayru. vaüyet geLmlyor mu?
Toby'ya baktı.
Toby .kalkmak için bir harekette bulundu; fakat muvaffak olamıyarak yerine tekrar çöktü.
Arletle, devamla:
— Halimi anlıyorsunub değil mi, efendim. O kadar saftım kİ, kendi kendılme hayaller yürütüyor va kani bulunuyordum: Bu Lawes'ler şercH.1, İtibarlı kimselerdi. Bay Toby Lawes de sözünü tutar. Beni alır. Böyle düşünüyordum. Halbuki sizinle nişanlandığını bâna haber verdiler. Hayır, hayır, hayırl... OlamazI (Ses! sitemle doldu taştı.) Bana karşı yaptığı bu hareket dürüst mü Bayılır? Namus, şeref bu mudur?
Omuz silkti.
— Ben erkelkeri blllrLcn. Ablam Yvatte, aon derece hlddetLl... Bu i»-dl/aca mâni olmanın çaresini bula-
cağını, bay Lawes’ı bana karşı sadık olmaya sevkedeceğiıu 3öylüyor.
Eve, muammayı yâvaş yavaş çözmeğe başlıyordu.
— Ya, demek ki? — dedi
— Beu ablam gibi değilim. Ben klnuenlu peşinde koşmam. Toby beni sevmiyorsa varsm sevmesin. Denizde balık bitmemiştir. Ben da başka balık tutarım. Lâkin şu fikrimi açıkça söylesem ben! ayıptaınazjiau va haklı bulursunuz. Çünkü sis da kadınsınız. 3i* âals mahlûklarız. Hayatın orta-sında böyle yüz üstü bırakılmamalıyla. Ben bir Itayıba uğradum. Bu ka-yıbı telâfi etmem leabedar, Hayatımın bir kısmı ziyan oldu. Hislerini sarsıldı. Bunlar hap tazmin edilmelidir. Değil mİ efendini?
Toby, nihayet konuşabildi:
_ Demek, sta bayan Eve’a mektup gönderdiniz? — diye sersem sersem söylendi
Arletto, dalgın va muhabbeti! bîr tc’jûSSümlB ona yan gözle baktıktan sonra, sözlerine ehemmiyet bUe vermedi. Münakaşayı Evela yapmak istiyordu.
— Bay Toby Lawes'le dostça ayrılabilmek İçin kendisinden bu tazminatı IztedUn Ben, onun ancak iyili-
ğini temenni ederim. İzdivaç edeceğinden dolayı da onu tebrik ederim. Lâkin sayın sevgUlm, paraca sıkıntıda olduğunu soyllyerek bir kaç hattadır beni atlatıyor, tazminatı bir türlü vermiyor.
Adette, balftşlanyla. bu gecikmeyi ölç de münasip görmediğini anlattı.
____ Darken etendim, sevgilimin baban öldü- Bundan dolayı çok müte-esslflm. (Hakikaten de üzülmüş gibi bir tavır takındı.) Son bir hafta zarfında, onu arada sırada rahatsız ettimse tazlyet etmek gönülden kopan hislerimi bildirmek İçindir, hoş şimdi diyor kİ. babasının varisi olmuşmuş. bana karşı cömert davranabilirmiş. Na dersiniz, birdenbire bu nevayı (₺ı değiştirdi. Dün bana feci bir haber verdi: Meğer rahmetli pederinin malî vaziyeti de kötüymüş. Adamcağız para bırakmamış. Üstelik, antikacı kom şum bay Vellle, cinayet sırasında kırılan tabakanın parasını aileden istiyor ve kopartacak gibi görünüyor. Bu tabaka inanılnıiyacak ka-dar pahalıymış. Tasavvur buyurulsun, yedi yü» elli bLn frank,
Toby. gene ağzını açtı:
— Bu gönderdiğin mektup,,.
(Arkovı ttaf)
KÜÇ
-İŞ ARAYANLAR
İl

1
MÜKEMMEL İNGİLİZCE BİLEN — Tloari muhaberatta, tecrübeli muhabir ve matemim İş arıyor. PK 1818 Galata 114 _ 1
BİR BAYAN ÎŞ ARIYOR — Bir X*-Bhanenln İçleriyle meşgul olabilecek daktilo bilen bir bayan iş anor. Akşam gazetesi fl. G. rümuzona müracaat 200 —
TECRÜBELİ ve TANINMIŞ — Diplomalı çocuk bakıcı, yeni doğan çocuk Jara bakmak özere I# anyor. Moda Yenlflkir sokak No. 12 Şveeter; Kadıköy. 230 — 2 2 işçi ARAYANLAR 23 MA Yİ 3 PAZAR GÜNÜ — Fenerbahçe stadyumunda yapılacak • Bahar Festivali» nde kontrolör vazifesi tevdi olunmak üzere 20 gence ihtiyaç vardır. Taliplerin Beyoğlu Me]ek Sinema®. Yeşilçam sokağı 29 No. da «Doğuş» mütssesesine müracaatları. 177
DOKTOR YANINDA — Çalışmak üzere bu İşlerde bulunmuş veya bu durumda bir bayan İstenmektedir. Beyoğlu Tüne} Galipdede Cad. 61 sayılı tuhafiye mağazasına. 172
KATIŞ VE MUHABERE İŞLERİNDEN ANLAR — Fransucası kuvvetli daktilo bilir bir kısa İhtiyaç vardır. Ayrıca ambajftj ve imal işlerinde d« çalışacak bir kiri stenmektedir. Müracaat Beyoğlu Tünel Pasaj ıo No. 11 mağazaya 215 —
TATMİN EDİCİ ÜCRETLE — Bayan ve bay memur alınacaktır. İsteklilerin m faal saatlerinde Süleymaniye gailende sok. No. 12 deki Büroya mfl-racaatlan. 214 —
AVUKAT YAZIHANESİNDE — 40 -(5 Ura ücretle çalışmak üzere 15-18 yaşlarında bir faz çocuğuna fhtJyaç vardır. Saat 32 - 14 artısı Sirkeci Liman han 20 No. ya tahsil belgeleriyle birlikte müracaat 207 —
TATİL GÜNLERİ — Ve akşam saatlerinde çalışmak üzere eski harfleri bilen bir daktiloya İhtiyaç vardır. Müracaat: (Daktilo) rümuauna yazı ile. 2A5 —
BAYAN, BAY TAHSİLDAR ARANIYOR — Tatmin edici ücret verilecekti!. Türkiye Okutma Derneği İl merk ez başkan lığına müracaatları. Beyoğlu Bekâr Sok. No. 8 213—1
BAYAN ARANIYOR — Yazıhane işleriyle meşbul olacak daktilo ve hesaptan anlayan blı bayan »ranıyor. Danup Sigorta han 4 kat No. 36 Galata. Beyoğlu 199 —
YEDİ YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU ÎLE MEŞGUL OLACAK — Bir İngiliz veya Amerikalı bayan aranıyor. Müracaat: Telefon 40807 Rıhtım caddesi No 45 e 211 — i
BAYAN ARANIYOR — Makinede yazabilen bir bayan daha arıyonı*. Eski yazı bilen tercih edilir Bahçeka-pı - Anadolu han No. 11 • müracaat 191 - 1
KÂTİP ARANIYOR — Bir yazıhanenin hafif yan İşlerini İdare edecektir. Yazısı güzel oalanlar tercih olunur. Akşamda TA. rüımıznnz mektupla. 190 —
BAYAN VEYA BAYIN — Ev işlerini yemeğtnl ehven şartlarla kusursuz İfa edebilecek 20 yaşında kimsesiz bir bayan lş aramaktadır. T.§. rümuzuna 231 —
ÎSTANBULA CİVAR — »r köydeki zirai llmalklhanenin hesap ve 1da r» işlerin] yapabilecek bu gibi işlerde çalışmış btr kâtibe İhtiyaç vardır. Taliplerin öğleden aonra 23581 No. ya telefon etmeleri. 125 —
YENİ BİR MAĞAZANIN — Mllha-■ebe. kasa ve satış servislerine dolgun maaşla bayan memurlar aranıyor. Müracaat: İstanbul Fost* kutusu 240. 240 — 1
BİR GAZETB HESABINA - İstanbul ve Anadoluda çalışabilecek nakdi kefaletli iki .şahsa lüzum vardır. Müracaat Vilâyet karşın iaaetUn han No. 45 252
SARAYBURNU ASKER HASTAMA-NESİN'E — Bir bahçıvan ve bir berber alınacaktır. Bu sanallara sahip olan İsteklilerin hastahane baş tababetine müracaat etmeleri. 253 — 4
] ALIM-SAT1M (Eşya)
ZEİSS NİVO — MükcmemJ bir halde satılık. Galeta Fermeneciler No.
249 - 2
BATİLIK BUHAR KAZANI — Î6-koç tipi 1 külhaniı I buhar kasam Telefon 22103 « müracaat. 142 — a
BATİLIK DENİZ MOTÖRÜ — Bağlam, süratli 13 tonluk motor uçul satılıktır. Müracaat: Çemberlltaş Diz darlye mahallesi Kâöprinan camisi sokak No. 34 sahibine. 179
BATİLIK OTOMSBİL — Krayrier marka 39 modeli İyi kullanılmış bir otomobil satılıktır. Müracaat: 8a*t den sonra 81008 No. ya telefon e-dllmesl. 118—1
PANO ALTIDA — Hâlen, faaliyette ohıp bütün llkt veedavatı yeni ve Um olan bir oto boyav* tamlrhaneffi 11» «De Sote» marka tamts ve çıdışu bir otomobil satılıktır. Telefon 85178 e müracaat. 186 —
«ATH.tr _ Btudbsier kamyon 946 modeli 29,000 kilometrede İyi durumda. İstekliler Şehaadebaşı Kemalpaşa. mahallesi Şlrvanirade sokak No. 14 e müracaat Tel: 85013 188 - 1
RATn.TK B AND AL — Bey 6,20 yelkenli. plakonlu, direkler dört çarmlk-U, boyalı, her btr takımı tamam Kapaliçarşı Kuyumcular caddesi No. 3 Ytkzblrçeşîd’B 196 — 1
«attf.ttc KÜÇÜK KOTRA — 6,50 boy, l.fiû en çift ranzan; Avrupa bezi MarkonJ yelken: tam teçhlzatlı; ehven tlatie satılık tır, İsünyede Süleyman Ustaya müracaat. 204 — 1
batilik motörlü kotra — 3 ayşında 7 metre böy 2.15 en. 32 met ro kare yelken bütün tatamlle noksansız İçindeki motör Baatte 11 mil sürat temin eder. Alıcı üterse motör-aüa de verflebllir. Müracaat Pöata kutusu 2009 2W — 1
40 MODEL Packard taksi otomobili küçük Argo satll, satılıktır. Adres: Kadıncılar Yokuşu M11U Garaj. Her gtln saat 14 - 18 arası, 238 — 5
TWN MARKA — 1947 modeli 1 i beygir kuvvetinde ayak vitesli İki bin kilometre kullanılmış hfilen faal variyette çok temiz olarak acele satılıktır. MCracat: Sultanahmet At-meydanı No. 10 motörcü dükkânı. 243 — 3
KURUTMA SİLİNDİRİ ARANIYOR — Bir boyahane için kurutma ■Illndrl alınacaktır. Evsaf, marka, fi-atlnln Posta, kutusu 179 veya telefon 23959 a bildirilmesi. 342 — 1
8ATILTK TRAKTÖR — Beşli pulluk çeker 85 beygirlik zincirli traktör pulluğıyle beraber 30 mayıs saat 15 te Üsküdar şile garajında arttırma İle satılacaktır. 236 — 2
SATILIK OTOMOBİL — Motöril fevkalâde kendiri İyi variyette tenteli 5 kişilik Ohrysler satılıkUr. Mü-racAât: Ayizpaşa Kamarot sokak Gümüşsüyü garajı. 235 — 2
ELEKTRİK MOTÖRÜ ARANIYOR — Kullanılmış 20 veya daha yu kan beygir kuvvetinde satmak ve yahut bir «ene için kiraya vermek 1«-tiyenler (B. m. E.) rumuzuna yazmalı 234 -3
LEİCA ROLREFLEKS — ve «enleri fetoğraf makinelerine acele İhtiyacıma var. satmak lst!yen|erin Kadıköy «Foto Yıl*» a müracatları. 233 — 1
ÇOK UCUZA SATILIK KOTRA — Kamaralı, İki yataklı, Markonl ve yeni yelkenli küçük bir kotra. Müracaat: Galatada. Karaköyde Küçük Balıklı Hanında 2a numaraya. 229 _ 3
— Kiralık — Satılık
B DİKKAT — Emlâk almak ve utmak, ipotek yapmak lstiyalnere; İtimada şayan Sühulet Emlâk Za.rU Özalp tavassut eder. Beyoğlu Büyük Parmaltkapı köşe başı No. 4 kat 2 Tel: 42396. 18
KİRALIK YALI — Maltepcde İskele ve Süreyya piâjı arası. Adalara mütenazır. Büyük teras, telefon, dört °da hol mutfak banyo. Mevsimlik veva senelik. Tel: 82603 98
ACELE SATILIK ARSA — Pend|k Bağdat caddesinde denize nazır İçinde SU bulunan 4000 M 2 arsa, Müra-cat: Taşçılar No. 19. Telefon: 22585.
8&.000 LİRAYA BATİLIK imalâthane fabrika elmaya gayet elverişli 100 mette kar* tam kÂgir üstü, d*nlr «ata ayrlyeten arkasında 130 metra arsası bulunan mahal. El-madağı elv&rmda. Müracaat Kamal îşcüden Tali 43M3 M
BATİLIK BOŞ EV — Atatürk bulvarının Unkapanına be, dakika be? katlı on dört odalı baAoell, uarnıg. hamam, fırın, •lektrlk, tu; apar tısı an şekllnd* kullanılabilir. Fatih Kız taşı No. İ4 *Ve hftr glln 10 don İS • kadar. 108
BATİLIK VİLLÂ — Erenköyde beş odalı, bahçeli; modern, çok güzel bir TtUft Mhhktrf. Tafsilât İçin hey gün öğleden «mrâ 11722 Balt Ml’e mfl-rAc*»t 128 — 1
KİRALIK - BATİLIK — Üsküdar Paş* limanında Uü dair* şeklinde bü yük bahçeli, konforlu yalı senelik kiralık veya mülkü satılıktır. Müracaatı Telefon: 41687 Fahri Baraç. İM
0UADİYEDB — Rahüs çok yakın bir arsa İle 4 odalı bir villâ acele K-tıLktır. Müracaat Buadlye Şen sokak, Bağdat Cad, Gündüı Bakkaliyesi 197 — 1
2500 LİRAYA BATİLIK HANE — 7/9 No. Eyûprultan İslâm Bey ma-halleslnd* Mehmet A)1 sokak İki oda mutfak bahçe Ahumda K. Üye müracaat 187 —
DEVREN ŞAHLIK — Kuru kahveci Tekel ve Milli Piyango b&ylMğl dükkânı. İşler vaziyettedir, ıŞehzade-başı Direkleraraaı No. 83 aynı yere müracaat. 83 — 1
BATİLIK EV — Yağlı boyalı, mu-şambaLı, konforlu yedi odalı, İskeleye yakın 3500ı0 Hra. Boş teslim. Her gün öğleye kadar. Kadıköy Çuhadarağa sokak No. 12 ya 119
EMLÂK ALMAK, BATMAK İŞTİ-YENLERİN — Bir defa büromuza uğramaları menfaatleri iktizasıdır. Şehzadebaşı caddesi No. 39 Hilâl sineması yanında Uğur Emlâk. 121 — 8
FATİH — Tramvay durağında doku» daireli büyük bir apartıman bir dairesi boş teslim 110.090, Mal ta da altı odalı kâglr ev 140,000 »raya satılıktır. Çehzndebaşi 39. Bilâl sineması yanında Uğur Emlâk. 122
ACELE SATTLIK EV — 6 oda İki bölük. Terin», elektrik, bahçe, havadar, tramvaya yakın son rtat 12,000. Adres Karagflmrük Balmatomruh caddesi No. 22 146
BOSTANCIDA BATİLİK ARSA -Deniş kenarında, iskeleye çok yakın, İnşaata elverişli, 748 m2. Pazarlıksız 29800 lira. Müracaat: Telefon: 16 dan 72. 150 — e
KADIKÖY - KÜÇÜÇYALI ARASINDA — Mevkii güzel sahil arsalar irat, köşk, apartıman ve saire almak satmak latlyenler. Kadıköy İskele caddesi (Sevil Berberi 5/1) Ahmede. 170 - 3
MÖBLELİ KİRALIK APARTIMAN-Beyoğlu İş bnkası arkasında İstiklâl caddesine bir dakika mesafede üç odası, banyosu, telefonu, havagazı ve bütün konforu havi möbleli bir daire kiralıktır. Kapıcıya müracaat. 244 2
ARSA ARANIYOR — îstanbulun her hangi bir semtinde arsası olup da satmak Istiyenlerin Galata Rıhtım caddesi Kefeli Hüseyin han No 2 ye müracaatları telefon 43840 248 — 2
KİRALIK ODA — Tophane ile Fındıklı arasında tramvaya yakın büyükçe bir oda seneliği peşin olarak kiralıktır. Beşiktaş Haslmn caddesi No. 21 232 —1
DEVREDİLECEK APARTIMANIN iKİ NUMARALI DAİRESİ — Taksim caddesinde üç oda, antre, hol, banyo, mutfak, altı ay evvel bütün daire Amerikan badana, beyaz yağlı boya yapılmıştır. Dairenin her yerine göre yani mobilya, FÜcko yeni buz dolabı, radyo her yeri muşamba. Konforlu, hiç eksiği yok. İstiklâl caddesi 139 Foto Model'de BedrTye müracaat 237 — 2
BEBEK — inşirah sokak No. 47. Koya hâkim fevkalâde manzaralı, bahçeli yedi odn. IkJ mutfak: bîr salon ve btr sofadan ibaret konforlu müstakil İki daireli köşk satılık veya beş oda bir salonlu dairesi kiralıktır. Görmek İçin içindekilere müracaat. 226 — 2
TEŞVİKİYEDE — Şekaylk caddesinde » X 26,5 ebadında beş kat apartıman yapılır fevkalâde bir arsa satılıktır. 12 - 15 telefon 84428 228 —
ACELE BATİLIK KÂOİR VİLLA — Göztepe Mahmut Efendi sokak No. 7 tramvay durağın* 1 dakika, denize nazır. İki kat 8 er oda ayrıca 1 müî-tcmllât, tam konforlu beş teslim. Yol euluk dol ayniyi e ehven flatle satılık. İçindekilere müracaat: 12337 telefonda Necaü Altınay. 173
SATILIK BOŞ EV — Kadıköy -Beh&riye - İnönü sokak No. 13 beş od*. Mutfak hamam. Bu ve elektrik, bahçeli, telefonlu kâglr. Görmek içtn her gün saat 18 -19 da görüşmek İçin 42819 Telefon 522 _ 2
— Kına ha dada bir Bultanlye, yen! Yarbrşl vi il^er eepbesi de TeviiHje caddesinde eski 8, yeni 10 kapı numaralı 483 m2 etrafı açık deniz manzaralı arsadır. Muhammen kıymeti 4212 liradır. 24 mayıs 1948 pazartesi saat 14 ten 16 ya kadar Adalar sulh mahkemesi başkâtipliğinde eçık arttırma İle satılacaktır. Dosya No. 947/126
250 —
SATILIK APARTIM?:» — Galatasaray Suteraal sokağında on iki daireli bey dflkkfinll yedi kat yeni kirazı fazlaca kaloriferli Çalı i apartı-m an inin tamamı yahut dolu ve boş birer kati satılıktır. Kapıcıya
ÜSKÜDAR — Bağlarbaşı 8/6 No. da kiralık veya satılık boş teslim köşk. Çamlık içinde, hava parasız. Her gün 9-12 arası içindekilere. 167
İKİ KAT BOŞ OLMAK ÜZERE — Cihangirde pazarlıksa 27,000 liraya bir apartman satılıktır. Cihangir cad derinde 29 No. apatıman kapıcısı Mehmet Aslana müracaat. 161 - 1
BATİLIK sv — Kanlıca Yenimahalle 11 numaralı ve 7 odalı ve bahçeli ev satılıktır. Müracaat: Beyoğlu Ayanlıçeşma Gürurl Yokuşu No. 1 Bakkal İsmail Kunler. 184 — 2
ACELE BATİLIK ATELYE — Mahmutpaşa Attarbaşı han No. 5 de çalışır variyetle trikotaj vo korse atelyesl satılıktır. Müracaat: Beyoğlu Meşrutiyet cad. Ankara kahvesine. 203 — 1
S UAL İYEDE KİRALIK MÜSTAKİL KÖŞK — Kozyatağma giden yol üzerinde Kaya Bultsa so. No. 4. 3 oda 1 hol 1 hamam 1 mutfak miktarı kâfi bağ ve bahçeyi muhtevi yazlık mak-hıan 600 liradır. Kışlık da verilebilir DeTu-nundaldlera müracaat. 217 —
KELEPİR APARTIMAN — Tali rahne Lâmartln caddesi No. 42 Esin apartımam acele satılıktır. Her gün öğleden sonra İstiklâl caddesi 4274 müracaat. 218 —
SATILIK ATELYE — Piyata yerinde ruhsatı çıkmış pres ve torna atelyesl makineleri veya makinesiz satılıktır. Telefon sabahlan 43064 Galata PK. İ542 185 _ |
ACELE SATILIK — Beşiktaş tramvay caddesi denize nazır (5) katlı apartıman ipotekli (30) bin liraya Suhulet de gösterilir. Beşlkşatş Suat Suhulet de gösterilir, Beşiktaş 8uat-park rinemssı karşısında Emlâk İşe 216 - 1
.14JOO LİRAYA — Ikl buçuk kal kâgtr ev acele satılıktır. Adres: Fatih Karaman yokuşu Gemiciler sokak No. 32 içindekilere müracaat. 212 — i
SATILIK KÖŞK - Kandilli Göksu caddesinde Ziya beiyn, güzel manzaralı. telefonlu, konforlu köşkü muhtelif ağaçlı konisiyle satılıktır, İçindekilere müracaat 269 -
KİRALIK — Fenerbahçede denü görür plâja çok yakın konforlu möbleli, on dört metre taraslı bina yazlık veya senelik. Fenerbahçede No. 87 köşke müracaat. 206 — 1
ÜSKÜDAR — Paşallmanı caddesi deniz kenarında İskeleye yatan depoya elverişli arsa satılıktır. Üsküdar Doğancılar Şair Naili so. No. 1 Salû-haddlne 202 - ı
KÜÇÜK MUSTAFAPAŞA ÇARŞISINDA — İki odalı arkada ardiyeye elverişli 27 numaralı dükkân satılıktır. Üsküdar Doğancılar Şair Naili sok. No.» 1 Salfthaddlne 20i — 1
KAÇIŞILMAZ FIRSAT — Mecidiye köyünün kibar muhltlnd» 27 buçuk cephe 22 derinlik arsa. 120 metre taşîle «ele satılıktır. Kapalıçarş Kürkçüler No, 10 a müracaat 198 _
FENERYOLU — Bağdat cad deri tramvay durağı yakınınd manzarası konforu mükemmel 168 No. h köşkün İkinci katı yazlık möbles’le kiralıktır Fiat ehvendir içindekilere müracaat 154 —
KELEPİR ARSA — Küçükyalıda İstasyona 3 dakika Marmaraya fev-kalâda manzaralı bir dönüm metresi 450 kuruştan Satılıktır. Akşamda (Küçükyalı) rümuzuna mektupla müracaat. 134 _ 3
PİYASADA — Dükkân vey* mn-gaaM» ®h*P devretmek İsteyenlerin Beyoğlu Fosta, kutusu 2339 numaraya yazmaları rica olunur.
BOŞ TESLİM BATİLIK EV — Üsküdar Çınar cadedsL Bed Üstü No. 80 görmek İçin bitişiğindeki eve müracaat konuşmak İçin (23770) telefon im - e
CERRAHIAŞADA — Tramvaya, caddeye yakın 1085 M/2 arsa M/2 5 liradan, Küçük Lânga tramvay caddesi üzerinde 224 M/2 arsa M/2 20 liradan acele satılıktır. Uğur Emlâk Şehzadebaşı No. 39 245 — 1
BATİLIK KÖŞK — Eoyacıköyünde denize nazır 9 odalı, konforlu, yağlı boyalı odaları müşambah boş teslim azimet dolayıslyle 30,000 liraya satılıktır. Telefon 84439 246 —
j—MÜTEFERRİK
İSTEK — 1500 lira 10 ay müddetle imalâthanemi karşılık gösterip arıyorum. Müeseseme 4000 lira lştt-râkll ortakla da çalışabilirim, şam'da «İstek» rumuzuna.
170
Ak-
İNGİLİZCE — Amerikada okumuş ve Amerikan mekteplerinde İngilizce öğretmiş bir genç üç ayda lisan öğretir. Akçam «D,S.» rumuzuna müracaat 192 —
BATİLIK — Paşaböhçede İskele yanında sahil He asfalt arası, üç dönüm, yüzden fazla yetişkin meyva ağaçlarilo bir masura tatlı suyu, 2 kuyusu ve bir çatı altında müstakil kapılaıüe altışar odalı üç ev bulunan arazi satılıktır. Sahil, tamamen bahçedir. Evler, asfalt üzerindedir ve boş t«:tm edilecektir. Görmek için 14 No. ya. Görüşmek için 9-12 arası 82127 ye l ele fonla müracaat.
247
İMALÂTÇI VE İTHALÂTÇILARA — Tahmis sokağında İşlek dükkânda siirümlü mallarını masrafsız satmak İsteyenler mal mukabili avans da verilir İstanbul posta kutusu 145 adresine yarsınlar 241 — 1
— 2
KUZGUNCUKTA — İskeleye ve deniz kenarına çok yakın ilç kat ve yedi odalı fevkalâde manzaralı ev ■anlıktır. Müracaat Üsküdar Çamlıca caddesi Kuruçeşme No. 1
. 251 — 2
MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ Gazetemiz idarehanesin) adres olarak göstermiş olan karilerimizden
Usta Terzi — Ticaret — Makul — B. T. Z — A. D. D — Bayan — A.C. İş — İstek — T.A — Daktilo _ S. G — T.Ş — D. S — K. üye — M ALO — Villâ apar-tıman — ,
namlarına gelen meitopian idarehanemizden aldırma) an rica olunur.-
İstanbul Sıhhi Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan:
48 - 49 forma olacağı tahmin edilen «Tıpta yenilikler» adlı eserden 2000 nüshanın baskı ve takriben 875 Cm. 2 ıl 11 klişenin yaptırılması işi eçık eksiltmeye konulmuştur.
1 — Eksiltme 2 haziran 948 çarşamba günü saat 15,45 te Cağajoğ-lundakl Bağlık ve S. Y, Müdürlüğü binasında toplanan Sıhhi Kurumlar komisyonunca yapılacaktır.
2 __ Muhammen bedeli: Beher forma 75 lira ve klişelerin Cni. 2 sİ
4 kuruştan olmak üzere tutarı: 3710 Ura olup İlk teminatı: 279 liradır.
3 — İstekliler bu İşe alt şartnameyi çalışma günlerinde komisyonda, görebilirler.
4 — isteklilerin cari seneye alt Ticaret odası vesikasıyla 2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeler l]k teminat makbuz veya banka mektubu olduğu halde bilil gün ve eatte komisyona müracatları.
(G695)
Açık eksiltme ile yazlık ceket ve şapka diktirilecek
Eminönü Kazası Bekçi Komisyonu Başkanlığından:
Kaza bekçi bürosunda mevcut Mühürlü nümuneye göre «200» ceket «200» şapka dlktirilecektir. Kumaş ve bütün malzeme müteahhit tara-
ile
fincan temin edilecektir.
Muhammen bedel «5000» Uradır.
Eksiltme 24 Mayıs 048 pazartesi günü saat 14 de Eminönü kaymakamlığı binası içinde yapılacaktır.
Taliplerin İhale gününden önce şartname İle mühürlü numuneyi görmeleri re İştirak edeceklerin aynı gün ve Biatte % 7.5 teminat akçcsllo »üraeaatian 11ün olunur. (6232)
İstanbul Sular idaresinden
Bakırköyünde Çörekçi çayın namlle maruf ve idareye ait çayırdaki’ otlar satılacaktır.
şartname Levazım, dairesinden alınabilir.
Açık arttrma 26 Mayıs 948 Çarşamba günü saat 10.30 da Çörekçi çavımda yapılacağından talip olanların mezkûr gün ve saatte hazır bulunmaları. (8885)
Çember ve kırık şişe satışı
Maliye Bakanlığından:
Beşiktaş’ta Devlet Kâğıt Deposunda halen mevcut takriben üç ton kınk şişe ite yine halen mevcut ve 1948 senesi sonuna kadar toplanacak çemberler açık artırma ile ayrı ayrı ihale edilecektir. İsteklilerin, birincisi için 15 ve İkincisi için 75 lira geçici teminat ile birlikte 24 Mayıs 1948 Pazartesi günü saat 14 de mezkûr depoca hazır bulunmaları, (6409)
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Levazım Amirliği Satmalına Komisyonundan
10.000 tane İzolatör İle 10.000 tane deve boynu demiri alınacaktır. Muhammen bedeli (17500) lira geçici teminatı 11312ı lira ısoı kuruştur.
Kapalı zarf eksiltmesi: 1 haziran 1948 salı gilnÜ saat 15 tedlr.
Şartnamesiyle numuneleri her gün -Kamlsyondû görülebilir. istek merin teklif mektuplarını en geç eksiltme günü saat 1* e kadar Galata Mumhane caddesi No. 54 tefti knna's yonum Uz başkanlığına vermeleri v ya göndermeleri,

/
21 Mayıs 1913
A M
BUHAR KAZANI f
l
UR
Cinsi
I
H. PAJKURÎÇ
Vapur Acentesi
Hükümet konağı olvunnds iskeleye 10 dakika mesafede, Çankaya raddesinde, harikulade deniz manzaralı, dil» ayak köşk, her tarafı bağ u» baliğe, müstakil telefon, a büyük iaraça, 5 oda. banyo ve duş dairesi, her türlü esbabı İstirahat! havi va en son usule gör» yapılmış İdeal köşk. Müracaat: Çankaya Cad. No. M, Telefon: 53.82.
Biiyiikada’da —
Satılık Köşk
Kaza, Çiftlik, köy Tipi Taşlı ve Valslı UN DEĞİRMENLERİMİZ (iELMi$1iR
B Ça^uhitlu Ticarethanesi
Galata (eskil Bajık pazarı. Kardeşim sokak. No. 27 İstanbul
Tuzla içmeleri |
’3 Mayıs Pazar günü hususi trenler İşleyerek
““A ÇILIYOR
Şık Eayanların Nazarı Dikkatına:
En glızel Kadın elbiseleri
ksad As ve Bedriye As '?erzihanesinde vapıjmakcadır. Elbiselerinizi yaptırmadan ewel bir ziyaret etmek her bakımdan menfaatiniz İktizasıdır.

STEVENSON LiNE
NEVVYORK — AKDENİZ ve İSTANBUL
arasında yolcu ve eşyal ticariye için muntazam azimet va avdet Amerikan Postası
22 Mayısa doi>ru beklenen DİANE DE PONCHELET Vapuru NAPOLİ ve CENOVA için yükliyecektlr.
25 Mayısta beklenen NOAH BROWN Vapuru PİRE - NAPOLİ ve CENOVA için yfikllyecekllr. ELİN HORN Vapuru 15 Haziranda beklenmektedir. Tafsilât için Galata Rıhtımında Frank Hanında DABKOVtÇ ve Şsi.
Umumî acentelisine müracaat Tel: 44708 7
Erenkcyünde satılık ev ve arsa
İstanbul Defterdarlığından;

Kıy- Temi-metl natı Lira Lira.
374
su-
D uya No.
51.'«'J-10/i 1 Kadıköy, Erenköy m3h. Göztepe Fırın 3>. ada. 3 parsel eski 11, 15, 15 yeni 22 J kıpı yılı 879 M2 bahçeli kârglr ev. 14800 1110
5lt80-lC/& Kadıköy Erenköy mah. Ethem et. 30. 371 ada.
5 par3el eski 14. 15. 18 yeni 22/3 kap: saydı 1091 M2 arsa (Üzerinde ağaçlar vardır 7000 525
Yukarda yazılı gayri menkuller acık arttırma Ka satışa çıkarılmışsa da istekli çıkmadığından 13/5-948 den ittbaıan bir ay içinde pazarlığa bırakılmıştır.
Laiekülerln geçici teminat makbuzları va nüfus cüzdanlarlle 13/3/948 »jrıtunî kadir Mıl’i Emlâk Müdürlüğündeki komisyona baş vurmaları. (6925>
Cevfei Orman işletmesi Karabük Müdürlüğünden:
L — İşletmemizin Yalakkuz bölgesinin Eskipazar istifinde mevcut 24785 adede denk 356,555 M3 normal çam ve 2.9210 adede denk 420,984 M3 normal köknar keresteci partiler halinde 18 5,948 tarihinden İtibaren «38» gün- müddetle ve açık arttırma suretiyle satışa konmuştur.
2 — Açık arttırma 23.3.948 çarşamba günü saat 10 da Eskipazar kereste fabrikası binasında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
Normal Ç^m kerestelerinin metreküpünün talimin! bedeli 154 lira ve normal köknar kerestelerinin metreküpünün tahmini bedeli 161 liradır. Her parti İçin yüzde 7.5 hesabiyle geçici teminat alınır.
i — Bu işe alt şartname Ankara da Orman Genel müdürlüğünde, tş-r.rıhulda Orman başmühendisliğinde, Bartın, Gerede işletmeleriyle lşlet-piîthizde ve Yalakkuz bölge şefliğinde görülebilir.
4 — İsteklilerin belir|Lgün ve saatte, rnüsblt evrak ve ilk teminat-î.ariyle komisyona müracaiları. (69821
D A B K O V t Ç ve Şsi. VAPUR ACENTESİ
TRANSMAKİN
ANVERS — ROTTERDAM BREMEN — HAMBURG (LONDRA ve şimali FRANSA ihtiyarlı AKDEMİZ — İSTANBUL -BÜRO AZ — KÖSTENCE arasında muntazam azimet ve avdet tıveç Postası
25 Mayısta beklenen
U L L A Vapuru LONDRA — ANVERS — ROTTERDAM — HAMBURG ve BREMEN İçirt aktarmasız ylik-llyeeektlr.
10 Haziranda beklenen
O ü N D A Vapuru
İskenderiye, londra
VER3. ROTTERDAM. H.' BURG ve BREMEN İçin aktarmasız yükliyecektlr.
H E R A
Vapuru Haziran sonunda
3TAUBOLİNE NEW-YOP.K — AKDENZ — İSTANBUL arasında yolcu va eşyayı ticariye için muntazam azimet ve avdet Norveç Postası 22 Mayısta beklenen 10H00 toıf.uk ■H A V Vapuru BEYRUT — İSKENDERİYE ve NEW-YORK için yükliyecektlr.
JUGOLÎNtjA
ADRİYATİK - YUNANİSTAN -İZMİR v» İSTANBUL arasında muntazam azimet ve avdet Yugoslav Postası 25 mayısta belkenen HERCEGOVİNA vapuru TRİESTE 7g RİJEKA (Flumeı İçin yükliyecektlr.
ZUZEMBERK vapuru 7 hazirana doğru
fTALÎCO
Vapur Arentesi
1
Alev borulu, 6 «e 9 afıdtf^Fer tazyikli, Amerikan malı yeni tip buhar kazanları gelmiştir.
Derhal teslim edilir.
Saatle buhar verimi ı
95 - 126 - 157
188 - 470 - 630
860 ve 1.175 kilogramdı r.
KALORİFER KAZAN!'
En son sistem çelik konstrulcslyotıtd? odun, taş veya kok kömürü y ıkan. Amerikan malı yeni tip kalorifer kazanları gelmiştir Derhal teslim edilir.
Teslim sathı ■ ı
4-5-8-11-14 19-22 vo 26 metra koredir. I
İthalât ve İhracat Türk Anonim Şirketi Billur S.; Güneş Han, Galata
BATANLAR
KorselerLnts, Skandal elâstik kemerlerini» ve autiyen -gorjlarınız tçtn yalnız Beyoğlunda Tünel meydan m/ta.
13 Ne.
R E A L (Sabık Rau-isel) KORSE EVtfTE
Müracaat edLnls. Tel: 43727
SATILIK KÖŞK-
Bebek bahçesi karşısında denize nezaretli İki buçuk katlı a-partıman seklindeki bahçeli köşk havagazı, elektrik, terkoa, alafranga, ve alaturka banyoları, İçi dışı yağlı boya ve muşamba döşeli, ayrıca 3 tonluk su deposu, meyva, gül ve ç’.çek bahçesi. alt katta 4 oda. üst kattı 3 oda ve mutfak ve kajorirrell apartıman 50,000 liraya acele satılıktır. Bebek garajına mİ-B racat. Telefon: 33-151. m
• İstanbul İkinci İcra Memurluğundan: 948/576
Bir borçtan ötüriı İcraca hacaedl-Itp açık arttırma suretile mahallinde naraya çevrhmeslna karar Terilen
_ muhtelif cins ev eşyasının bulunduğu mahal olan Beyoğlu Tarlabaşı Çü&ûı Zerdali sokak iki No. lı hanede birinci arttırmasının 8/8. 048 sak günü saat 12 den 13 e kadar İkinci ar’.ttc-niastnın lt/ö/948 tarihinde aynı saatte yapılacağından talip olanların muayyen gün ve saatlerde hazır bulunacak olan satış memurumuza mü-
' racaıt etmeleri satışın peşin para ile- yapılacağı, dellâllye ve sılr masrafın mllşceriyo alt olduğu ilân olunur. (972081
1TWL W'lW CO
AL ŞUU w
Maden Direği Taşıma işi
Garp Linyitleri Müessesesi Müdürlüğünden:
1 _ Dursunbey Orman îşletmesL tarafından Alaçam va CLvana Orman rampalarından Dursunbey İstayonuna vasati 55 kilometre mesafedeki ham yollara da verilecek dört bin metre küp Maden Direğinin kamyonlara yükleme ve !3ta3yona taşıma, istasyondaki stok yerlerine veya İstasyon rampasına istif edilme İşi kapalı zarf usulü İle müteahhide verilecektir.
2 — Nakli İşlerinde kullanılacak kamyon müteahhld tarafından tedarik edilecektir. Kamyonlara lüzumlu Benzin miiteahhld tarafından temin olunacağı gibi Ls;?rse bedeli mukabilinde müessese tarafından da maliyet ftatl[e temin edilebilecektir.
3 — Nakliye işlerde meşgul olan istekliler teklif edecekleri bedel üzerinden işin tutarını hesapIıyaTak % 7.5 nlsbetinde teminat akçelerin! teklifle birlikte tevdi edeceklerdir.
4 — Teklifler 1'8/948 salı günü saat 15 şe kadar kapalı zarf içinde olarak Tavşanlı Müessese Müdürlüğüne imza mukabilinde tevdi edilecektir. Postada vukua gelecek gecikmeler nazarı itibara alınmaz.
5 — Bu işe ait şartname,
Ankarada: Eti Bank Genel Müdürlüğünden^ Tavşanlıda: Garp Linyitleri Miiessesestr.den, tst&nbulda: Eli Bank -Şubesi Müdürlüğünden, Zohguldakta: Ereği’. Kömürleri Genel Müdürlüğünden, Balıkeslrde: Garp Linyitleri irtibat Başraemurluğmidan. km İrde: Kömür Satış ve Ter.-i Miıesseseslnde, Eskişehir de: Ticaret Odasında Kû taiıyada: Ticaret Odasında görülebilir.
3 — Müessese ihaleyi İcrada serbesttir
j— ACELE SATILIK MUHTEŞEM KoŞK
H Oözetepede istasyona û? dakika mesafede, üç dönüm bahçe için- ■ * İ de. on üç oda, üç salon, manzarası bol, .«U kat kâglr, üst kâtlar ahşap I
I olup güzel çamlarla süslüdür. Müracaat: Göztepede Sobacı Mehmet I iL, Blrdoğmuşa. Telefon numarası: 52.179. ________J
İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan
Mlkdan Cinsi pazarlık gün vesastı
2200 adet Buyuk delikli tahta duğınb .1770 ■ Tahta çelik
2200 * Gergi kazığı
2160 » Etek kazığı
30000 adet Pirinç halka
15000 » ■ askı çengeli
14600 > a omus kayışı halkası
Ö54O » No. 8 dilil toka
1600 > Erkek konca
mümunesi gibi-
Mayıs sonuna doğru beklenen F t D E S Transatlantik vapuru yolcu alarak doğru ARJANTİNA’y* hareket edecektir.
Saat
13
iNûn’-uucsi gibi»
İstanbul 2 ci İcra Memurluğundan: 47/2100
Bir borçtan dolayı mahcuz olup büker re satılmasına karar verilen bir adet merserize makinesi, bir adet Bantcafoş vc İplik kaynatma makinesi otolavin birinci arttırması 3/3/ 948 perşembe günü saat 13,30 - 14.30 da Yeşijdirekte Hocaiıan caddesinde i sayılı boyahanede icra kılınacaktır.
Mezkûr günde muhammen kıymetinin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde ikinci arttırması 15/6/948 salı günü ayn, aatte ve aynı yerde icra kılınacağından isteklilerin mahallinde hazır bulunacak memuruna miiraca-Blları Hân olunur,
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk yargıçlığından: 948/109
Şişil Abide! Hürriyet caddesi 189/3 numarada oturmakta iken 5-2/948 tarihinde ölen Arzumun kızı Mevhl-beden noter senedi İle 4000 Ura alacaklı Beatrh mahkememize müracaatla terekenin tasfiyesini istemesi üzerine yapılan duruşmada varislerden Kıraç Lörnbacıyanın ikametgâhı malûm olmadığın -dan llânen tebligat İcrasına karar verilmekle duruşma günü olan 11'6/943 saat 10 da mahkemeye gelmesi ve yahut bir itirazı varsa blldirmesL aksi takdirde kabul etmiş addedileceği tebliğ makamına kalnıolmak t ilân Munuf. (072091
Her türlü tafsilât İçin Galatada Frank, hanındı 3 üncü kattı {Jmuml acenteliğine müracaat.
Tel: 44708. 7
25 Mayıs 918 3il>
I
Saat
33 Mayıs 848 Çarşamba II
.Numunesi gibi»
7 kilo Pasa ipliği
4486 metre Siyah İp
1891 v Jüt kolan
302 » bir metre eninde kânaviça
İ5 kilo NO. 18 keten ipliği
50 » NO. 70 »
ŞERİK ARANIYOR
Faallette bulunan bir
KONTR PLÂK FABRİKASI
15 - 20 bin lLraltk bir sermaye-’dar aramaktadır.
Müracaat: Tepebaşı, Aşmalı
Mescit, Piremeci sokak No. 8 bay Yorga.
6800 adet Madeni büyük kıpıul
35804 • ■ küçük o
313375 » ». Üç delikli düğme
; Numunesi gibi»
Saat
23 Mayıs 948 çarşamba 15
J. InulJtlunesMs »«HİİMIt rHL- n eSmsU tortuları için yukarıda Cins «s nılMarUa jw'l kiralarında eöaterUen sun ve Matleri: her kat.ınl «yn ayrı UtridlleH de inilesi cali olmak kaydı İte T Ayaopaşadakl komisyonumuzda pazarlıklarla satııı alınacaktır. İsteklilerin pazarlı ar an muzda nümunelerl görüp şartlan di direnecek muayyen vakitlerde pazarlıklara, iştirakleri.

Comments (0)