İSTANBULLU!
Yol kazalarına karşı sigorta ol! Gazetelerde sık sık okuduğun kazalardan biri başına gelirse, senin ve ailenin yardımına koşacakların başında sigorta feleceklir.
Sahlblı Necmeddin Sadak — Yaa İşlerini fiilen İdare eden C. Bildik — Akşam matbaası
Sene 33 — No. 11569 — Fiatl her yerde 10 kuruştur.
CUMA 22 Aralık 1950
Almanya ile müzakerelere dün başlandı
AlmanyamnBatunüdafaaşına
iştirâkinisağlamak kin
Brüksel teklifleri dün
Adenauer’e bildirildi
Almanyanın Atlantik paktına iştirak için her şeyin başında tam eşitlik istediği bildiriliyor
Londra 21 (Radyo* — Bon'dan bu gece gelen haberlere göre. Amerika, İngiltere ve Fransanın Batı Almanya nezdindeki komiserleri bugün Batı Almanya Başbakanı Adenauer ile bir görüşme yaparak Atlantik Paktı konferansuııla Almanyanın Batı savunmasına İştiraki mevzuunda alman kararları ve teklifleri kendisine bildirmişlerdir.
Bu teklifler bilindiği gibi Avrupa savunmasına katılacak Alman kıtalarında tuğgeneral rütbesinden yüksek rütbede Alman subayı bulunamıyacağı, Alman kuvvetleri miktarının Atlantik Paktı kuvvetlerinin beşte biri kadar olacağı, ancak
Batı Almanya Barbakanı Adcnaner
bu kıtaları himaye edebilecek cüzi miktarda avcı uçaklarına sahip olabileceği ve bütün' Alman sanayi Istlhsal&tınm bir' komitenin kontrolü altında â-l zaml derecede seferber edileceğinden ibarettir. Batı Almanya Başbakanının bu tekliflere vereceği cevap ve lstiyeceği tâvizler henüz malûm değildir.
Ajans muhacirlerinin bildirdiklerine göre Batı Almanya, Almanların her şeyden evvel tam bir eşitlikle Atlantik paktına iştirak etmelini İstemektedir. Bugünkü konuşmalardan sonra Adenauer Fransız komiseri Fonce Ue ayrı bir görüşme yapmıştır.
(Arkası 2 nel sahnede)
Ateş kes komitesi
Kızıl Çin’e yeni bir «Ateş kes» teklifi gönderdi
Ateş kesilmezse Ingiltere Çine karşı sert tedbirler alacak [Yazısı ikinci sahifedel]
Göçmen ve .Miîltecileir Yardım Birliğinin kuruımasıjle neticelenen dünkü toplan itti on bir görünüş
Ankara 21 lANKAı — Göçmen ve mültecilere Türkiye yardım birliğinin İlk toplantısı bu sabah 11,15 te Kızılay merkez salonunda birliğin
m *OT3I Bayır ta-
rafından açılmıştır. Cumhurbaşkanının konuşması mahrem tutulmuş, gazeteciler ancak bu konuşmadan ve riyasete blrUfin fiili başkan. Refik
• rArknsı 2-ncl snhifedeı
"1
ÜWmaa-lermi&k^eri
Gelir vergisi ve memurlar
Nihayet Meclise bir sözlü soru verildi
40,000
memur
Borç para almak için sıra bekliyor
Türk Kooperatifçilik Kongresi toplandı

Bakpnbktan nakil salâhiyetinin ahn-ması hf»kkî«d^ bîr kanun teklifi yapıldı
Hükümet de Meclise 55 yaşını doldurmuş ve 30 yıl hizmet görmüş memurları emekliye çıkarabilmek için bir kanun tasarısı getirdi
Memurlar hakkında Meclise bir sozlû soru veren Sinan fekelioğlu
aynen şöyle demektedir:
1 — Emekli olarak müstahdem olanlar ve diğer memurlar arasında yüzde otuz tasflya yapılacağı,
2 — 1931 senesinde memurlara gelir vergisinin tatbik edil-mlyeceğl, Ankaradakl mesken bedeli Ue yılksek rakımlı yer-(Arkacı 2 nci sahifede)
Ankara 21 (ANKA) _ £-mekli Sandığından borç para isteyen memurların sayısı son günlerde birdenbire artmış ve mühim bir yekûna baliğ olmuştur. Hâlen Emekli Sandığında müracaatına cevap bekleyen 40.000 memurun dilekçesi sıraya konulmuş bulunmaktadır. Halbuki bugüne kadar borç para verilen memur sayısı 1020 dir. Sandıktan memurlara verilecek borç fonunda hiç para kalmamıştır.
Kooperatifçilik kongresinin dün kii toplantısından bir g&rüntiş
Ankura fil «ANKA» — Malum olduğu üzer. Milli Eğilim Baknılığ J eşkllât kanununun 22 nci maddesi Bakanlığın perhııur. bit öğretmeni istedi., merkez* ye-ya tazoyo nakletnw?htö salâhiyet vermekte ve bu hal bir çok şlkâ}rte sebep olmaktaydı,
öğrendiğiı:ıi(e gçıı Trabzon mıTletvekl., Mustafa Reşit Tarakçıoe'u o(. maddenin tâdilini i lihdu1 eden bir kanun teklifi yapım? t tr teklife göre, Bakanlığın salâhiyeti kaldırılan; ahr
Bu bu
Marmara ortasında işlenen cinayet
Konya vapurunda genç telsizciyi denize attılar!
■•iıj.vmı.ı
Tereddi yolundaki sporculuk
Gece yarısı Kapıdağ açıklarından geçilirken işitilen imdat sesleri üzerine vapur durdu, aramalar hiç bir netice vermedi ve Zeki Arıkan kayıplara karıştı
telsizci
Ankara 21 (ANKA' - Seyhan milletvekili Sinan Tekelioğlu, yeni yıi bütçe tasarısında gelir vergisinin ou sene memurlara tatbik eallmemesi hakkında mevcut bulunan hüküm üzerine bLr sual takriri hazır-lıyarak Meclis Başkanlığına ver-tni 'İr. Tekelioğlu takririnde
en
ı
ilâvemiz
Yarın çıkıyor
İstanbul zabıtası iki günden.-berı yeni ve esrarengiz bir cl-j nayetln üzerinde durmaktadır. , Şimdiye kadar henüz hiç bir
- ciddi ip ucu vermeyen bu clna-. yet yaptığımız tahkikata göre
- şu şekilde lşlenmL|lil:
’ Zeki Arıtan arlındaki 27 yaşlarında bir telsizci üç seneden' beri Denizyolları vapurlarında ' çalışmaktadır. Zeki bit müd-| det (enberi Denizyollarının !fcn-ya vapurunda vazife görmekte ve İstanbul - Banduma hattında gidip gelmekledir. Genç denizel en son pazartesi gıinû yine Konya vapuru ile Istan-buldan ayrılarak Bandırmaya gitmiş ve salı akşamı saat 23 sıralarında Bandırmadan kai-kan gemide telsizinin başına Ijgeçerek çalışmaya başlamıştır.
Kendisini bu ara bazı arkadaşları telsizin başında görmüşler ve şaka î aşmışlardır. Zeki saat 12 sularında kama-ııvnııdan çıkarak ult kata inmiş ve bu esnada kendisinin kamarotla konuşmakta olduğu görülmüştür, i te Zeki hakkında elde edilen bütün malûmat bundan ibare!tir.

Konya vapuru gece saat bir sularında Alarmorada ağır ağır fatıınbula doğru ilerlemektedir. Vapur sabah saat o da Isianbu-ia vasıl olacaktır Yolcuların hemen hepsi derin bir uykuya salmışlardır, Sadece geminin güvertesinde tek tiik dolaşan gölgeler görülmektedir. Kapıdağ yarımadası açıkların-
Kony. rap.^urnm Ulılnhl T,„ı bl| „nKdj Wtdcn.
Zeki Arıksa (Arkası 2 nCl sahlfsdt)

Futbol maçlarında bir ecnebi takını gidiyor, iki ecnebi takım geliyor. Hakiki spor çalışmaları bir tarafa bırakıldı. Ticarete gidiliyor:
23 Aralık cumartesi: Beşiktaş - AvusturyalI Admira,
24 Aralık pazar: Fenerbahçe - Admira.
30 Aralık cumartesi: Galatasaray - Admîıa. Vefa -YugoslavyalI Saravova.
31 Aralık pazar: Vefa -Admira, Galatasaray - Sa-rayova.
Ertesi hafta da aynı minval iizere... Ve ilh...
Evvelâ at neslini ıslah için giriştiğimiz koşuları kumarbazlık yüzünden tereddi ettirdik. Şimdi de insaıı neslini ıslah için bütün ümitlerle kurduğumuz Beden Terbiyesi teşkilâtını ve biiyiik spor kulüplerini canbazvâri temaşa ticareti yüzünden dejenere bir hale sokmaktayız.
Bütçeleri hazırlayanların, salâhiyetleri verenlerin, bedava reklâmlara âlet olanların, bilhassa pedagogların ne zaman dikkatlerini çekecek t
Ankara 21 (Akşamı — Üçüncü Türk Kooperatifçilik Kongresi bugün Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde Devlet Bakanı Fevzi Lûlll Karaosmanoğ-lu, İşletmeler, Ticaret ve Ekonomi Bakanlan ve muhtelif (Arkası 2 nci sahiiede)
Admira geldi
önümüzdeki haftalarda maç yapmak üzere davet edilen Ad-mlra takımı dûn gece saat 2 de Semplon ekspresiyle şehrimize gelmiştir.
Pilot olan yeni subaylar
Dünkü törende bir stı hacımıza brövesi verilirken
Ankara 21 (Akşam» — Türk Hava Kurumu 6 nci topçu pilot kursunu bitiren 25 subaya bugün Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı, Hava Kuvvetleri kurmay başkanı, Ankara Valisi,
yüksek rııtbell subaylar ve basın mensuplarının hazır bulunduğu Tilrk Hava Kuruntunun Etimesgut hava alDi.uıda yapılan büyük bir törenle bröveleri verilmiştir.

BahlfeS
/» k » a
22 ZuaiiK
SÖZÜN GELİŞİ
Telefon idaresi neden zarar eder?
Ulaştırma Bakanı sayın Seyti Kurtbek geçenlerde gazetecilere verdiği beyanatta P. T. T. İdaresinin, — eğer hatırımda doğru kalmışsa — şimdiye kadar 15 milyon lira zarar ettiğini söylemişti.
Zarar eder, ilaha fazla da eder. Çünkü bu idare ısrar etmemek zihniyeti ile çalışmamaktadır. Evvelki gün, telefon idaresinin çalışma tarzını göstermesi bakımından çok dikkate değer bir hâdiseye şahit oldum:
Sorarlarsa adını söylerim, çarşamba günü bir matbaanın telefonu kesilmişti. Akşama kadar ânzaya telefon ettik. «Tâmir edeceğiz» cevabmi aldık. Akşam iizeri bir daha telefon ettiğimizde «Borcunuz varmış, onun için kesildi» dediler. Matbaa, telefon idaresinden hiçbir tebligat almamıştı. Borcu olduğunu da bilmiyordu. Neden aonra ağustos ayına alt ödenmemiş bir hesap olduğu anlaşıldı. «Tebligatı biz size posta ile göndermiştik» dediler. Adi posta Üe gönderdikleri İçin kaybolmuş olacak. Bıı usul de adamdan tasarruf etmek maksadiyle konmuş. Ama idare pusla yı postaya verdi mİ borcu tebliğ etmiş fanediyor ve giinii geçince kesiyor telefonu!
Çarşamba günü bu usulle İstanbulda yüzden fazla müessesenin telefonunu kesmişler. Herkes telâşa düşmüş. Paralar ödenmiş ama telefon İdaresi de o gün yüz telefonu çalıştırmamak suretiyle tnükâlemelere bizzat mâni olarak hayli para kaybetmiştir, İşte bizzat telefon İdaresi tarafından açılan bir zarar kapısı!
Kanunlarımız öyledir ki Devlet, alacağını her an çayır cayır tahsil etmek salâhiyetleriyle mücehhezdir. Telefonunun parasım ödemiyccek bir müessese de tasavvur edilemez, çünkü bu telefona daima ihtiyacı vardır. Ödememişse haberi yok demektir. Hangi matbaa, gazete, şirket, ticarethane telefonunun kapanmasını ister?
Abonelere doğru dürüst tebligat yapmak usulünü henüz bulamamış olan telefon İdaresi bu fena usulle kendisine zarar verip durmaktadır: bunun da mesulü yoktur.
Gazeteciler Cemiyeti namına A n kara da Ulaştırma Bakanını ziyaret ettiğimiz zaman bunları anlatmıştık, kendisi de derhal düzelteceğini söylemişti. Henüz düzelmediğini kendisine saygı ile arzederim.
Şevket RADO
Kasım Giilek Silifkede bir konuşma yaptı
C. H. P. Genel Sekreteri, vergi almıyaca-ğız diyenler için yatsının geldiğini belirtti
Mersin 21 (Akşam) — C. H, P. Oenel Sekreteri Kasım Gölek bugün Silifkede halk İle yaptığı bir konuşmada, seçimlerden sonra Ç. H. P. nln dağılıp çöktüğünü zannedenlerin tamamen aldanmış olduklarını belirterek İktidara gelenlerin bir çok valtterde bulunmuş olmalarına rağmen banları yerine getirmediklerin! söylemiştir. Vergi bah-dnde Kasım aülele demiştir kİ;
«— Bu memleketin bütünlüğünün muhafaza ve korunması İçin bir orduya İhtiyacı vardır. Bu orduya İhtiyaç varsa her
vatandaş vergi vermeğe mecburdur. Evet, vergi herkese ağır gelir, fakat ne yapalım kİ memleket böyle istemektedir. Her kes kudreti nispetinde vergi verecektir, Bunun aksini söyleyenler vatandaşın aldatmaktan başka bir şey yapmış olamazlar. Nitekim yalan söylediler. Fakat hatırlarına gelmedi ki yalancının mumu yatsıya kadar yanar ve şimdi yatsı gelmiştir.»
Kasım Giilek geceyi Mersinde geçirmiştir.
Dünkü lodos
Ceza kanunu tadilâtı
Şehir hattı seferleri saatlerce inkıtaa uğradı
Dün sabah başlıyım şiddetli lodos yüzünden şehir hattı vapurları İntizamını kaybetmiş, işteycmcmlştir. Üsküdar - Kadıköy arasında işleyen araba vapurları saat 10 dan İtibaren 17 ye kadar İşleyememlgtlr.
"Üsküdar - Beşiktaş yolcu vapurları da saat 11 ile 16 arasında işleyememişUr. Kadıköy - Köprü seferleri de İki saat İnkıtaa uğramıştır. Harem Salacak seferleri İse hiç yapılmamıştır. Ada seferleri zorlukla ve gecikmelerle yapılmıştır. Lodos saat 17 den sonra hafiflemiştir.
Dün gece şehirde büyük bir tarama yapıldı
Emniyet müoürü Kemal Ay-gûn bizzat sevk ve idare ettiği muhtelif ekipler halinde yekûnu 250 yi bulan bir zabıta kuvveti ile dün gece şehrin muhtelif bölgelerinde geniş taramalar yaptırmıştır,
ŞEN ŞAPKA'nın Yılbaşı hediyelikleri için hususi olarak tanzim ettiği Hat listesi :
Bayanlar için yünlü ve İpekli VAKKO eşarpları: 750 kuruştan 35 liraya kadar.
Baylar İçin yünlü ve ipekli kaşkoller: 780 kuruşla 10 Ura a-rasında.
Çocuklar İçin yünlü VAKKO kaşkolleri: 420 kuruş.
Vldelâ, süed, kam eletin, lezar, rugan ve antilop balo çantaları: 25 liradan 120 liraya kadar.
Husus! surette tabaklanmış deriden mamul eldivenler: 650 kuruşla 12 lira arasında,
Velur, tül. dantel gece eldivenleri: 10.50 liradan 27 liraya kadar.
Amerikan emprime mend İlleri: 100 kuruş-
İsviçre dantel ve goblen mendilleri: 250 kuruştan 780 kuruşa kadar.
Meşhur BÜM tavşan ve tope bereler: 750 kuruşla 22 Hra a-rasında.
Çocuk ve kadınlar İçin yün bereler: 420 kuruşla 8 Hra aracında.
Orijinal İtalyan breloUan: 8 lira.
En son moda Paris şapka modelleri: 25 lira ile 60 lira, aralında satılmaktadır.
Kore şehitleri
Ailelerine Cumhurbaşkanının imzasiyle tebligat yapılacak
Komisyon, tasarıyı hazırlayan ilim heyetini dinlemeğe karar verdi
Ankara 21 (Akşam) — Komünizmle mücadele İçin ceza kanununda yapılan değişiklik tasarısının Adalet Komisyonundaki müzakeresine bugün devam edilmiştir.
Gene komünizm ve komünistin tarifi üzerinde durulmuş, maddenin bu hususlarda kifayetsiz olduğu üzerinde münakaşalar cereyan etmiştir. Fakat daha tam bir kanaat e-dinebllmek İçin bir kere de tasarıyı hazırlayan ilim heyetinin mütalâasının alınmasına karar verilmiştir.
Komisyonun gelecek toplantısında hukuk profesörleri ve diğer ilm adamları dinlenecektir.
Ateş kes komitesi
(Baş tarafı birinci sahifede)
Lake Succesz 21 (AP» — Birleşmiş Milletle.- dün, çin komünistlerine yeni bir cAte.5 kes» teklifi göndererek, bunun tahakkukunun, Asya problemlerinin daha mâkul bir tarzda halline İmkân vereceğini kaydet-[mlştlr. Mesaj salı akşamı, Çin komünist delegasyonunun ayrılmasından sonra gönderilmiştir.
| Bununla beraber, mesaj, Çin, bu «ateş kes» teklifini kabul ederse, bütün Uzak-Doğu problemlerinin hail! için müzakerelere girileceğine dair teminat vermemektedir.
Mesajda, bu kabU görüşmeler için yapılmış olan Asya ve Arap devletleri teklifinin Genel Ku-rul’un kararını beklediği belirtilmiştir.
Ingiltere Çüıt İkaz ediyor
Londra 21 (Radyo) — İngll-terenln Uzak-Doğudakı umumi komiseri bugün veıtdig! bir beyanatla ezcümle şunları söylemiştir:
« Çin, Korede ate§ kesme hususunda mukavemete devam edecek olursa İngiltere hükümet! de şimdiye kadar Çine karşı takip ettiği siyaset! değiştirecek ve yeni tedbirler alacaktır. Bu tedbirlerin Çin aleyhinde valılm sonuçlar doğuracağı muhakkaktır.»
Ankara 21 (Akşam) — Korede çarpışırken şehit düşen kahramanlarımızın İsimlerini İhtiva eden liste Millî Savunma Bakanlığınca etraflı incelemelerden sonra peyderpey neşredilmektedir.
Buna muvazi olarak da şehit aileleri için maaş vesair işlere ait hususi muamelelere başlanmıştır.
Kahramanla cim ızdan şehit 0-ianlann ailelerine resmi tebliğ dışında ayrıca tebUgat da yapılacaktır. Memleketin yüksek menfaatleri uğuruna şehit 0-lanlann ailelerine yapılacak tebligat evrakı Cumhurbaşkanı Celâl Bayarm imzasını taşıyacaktır.
Korgeneral Şahap Gürler bugün Kore’ye gidiyor
Ankara 21 (Akşam) — Küredeki askeri birliğimize memleketten selâm ve muhabbet götürecek olan Korgeneral Şahap Gürler bu gece İstanbula müteveccihim şehrimizden ayrılmıştır.
Yarın uçakla îstanbuldan Tokyoya gidecektir.
Adanalı kızlarımızın Kore’ye yollayacakları bayrak ve mektup
Adana 21 (AA.) — Keredeki askeri birliğimize gönderilmek üzere Adana Kız Sanat Enstitüsü öğrencileri yünden bir bayrak örmüşler ve bir Ktır’anl Kerim kılıfı işlemişler ve bir de mektup “hfi zırlamış] Ardır
Kız Sanat Enstitüsü öğrencilerinden Özay Akıncının yazdığı mektupta şöyle denilmektedir:
«Sevgili yurdumuzun kokusunu ve rüzgârlarını İçten .gelen arzularımızla ve kendi elimizle diktiğimiz şanlı bayrağımıza sararak gönderiyoruz. Kore göklerinde açılan, yurt havası mert ellerinizde gezdiğiniz yerlerde saçılsın. Bu havada Türk anasının. Türk kızının sarsılmaz a-dı, engin şefkat! vardır. Karlar üstünde al kanlariyle bayrakla-şan şehitlerimize sıcak bir örtü. ateş altında İnsanlık için dö-ğüşen gazll erimize kanat olsun.»
Kısa haberler
> Çocuk Tiyatrosu tetkikleriyle meşgul olan DanimarkalI bir muharrir şehrimize gelmiş ve dün Valiyi ziyaret etmiştir.
* Verem Savaş Haftası dün akşam saat 20 de Valinin biri nutku ile açılmıştır.
A Memleketine gitmekte olan İran Konsolosu dün. Vali ve Belediye Reisini ziyaret ederek veda etmiştir,
* Milli Eğitim Müdürlüğü Sicil şefi Osman Tekin Mezbaha buz deposu kısmına tâyin olunmuştur.
* Güzel Sanatlar Akademisi Resim, Heykel ve Süsleme bölümleri talebe cemiyetinin yıllık genel kurul toplantısı dün toplanmış, Akademi balosunun daha İyi tertip edilmesi, öğrenciler arasındaki ynrrtımlnşynanın arttırıl ması konularını konuşmuştur.
Askerî sûra toplandı
Ankara 21 (ANKA> — Yüksek askeri şûra, bu sabah saat 10 da Genelkunnay başkanlığından Başbakan Adnan Menderes'in başkanlığında senelik mutad toplantılarına başlamış bulunmaktadır.
Milli Savunma Bakam, Genelkurmay Başkanı. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanları, Daimi Şûra üyeleri ve yüksek rütbeli generallerin iştirakiyle yapılmakta olan bu toplantılarda bazı mühim askeri meseleler müzakere edilerek karara bağlanacaktır. Toplantıların bir hafta kadar sürmesi muhtemeldir:
Etibank genel müdürlüğü
Ankara 21 «ANKA) — Etl-bank gene! müdürlüğüne hâlen Amerlkada bulunan genel müdür muavin vekili ve Elektrik Etiid Datresl müdürü Cemil Gökçen tâyin edilmiştir.
Tramvaylar 55 dakika işlemedi
Dün saat 15 te Bahçekapıda Liman Hanı önünde 81 numaralı direğe bağlı bulunan ana telin kopması neticesinde ecre-|yan kesildiğinden Eminönü ve Beyazıttan gelen tramvaylar arka arkaya dizilerek telin bağlanmasını beklemişlerdir.
Nihayet 55 dakika sonra yol açılmıştır,
Türk kooperatifçilik kongresi toplandı
(Baş tarafı birinci sahlfede) bölgelerden gelen 300 den fazla delegenin iştirakiyle toplanmıştır.
Kongreyi Ticaret ve Ekonomi Bakanı Zühtü Velibeşe bir nutukla açmış ve ezelimle demiştir ki:
•— Kooperatifçilik yeni iktidarın birinci derecede ele aldığı mevzuların başında gelir. Tanı amiyJe demokratik esaslara dayanmasını İstediğimiz bu müesseselerln içtimai ve İktisadi gelişmemizde haiz olacakları büyük ehemmiyeti hakkıyle takdir etmekteyiz.
Yirmi yıldanberl çalışan Türk Kooperatifçilik Kurumun un
hizmetini memnuniyetle kaydetmek benim için tatlı bir , borçtur.»
Bundan sonra seçime geçilmiş, ve Kongre Başkanlığına Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu, başkan vckilUğine de Sıtkı Yır-calı ve mütaakıben de komisyonlar seçUerek faaliyete geçilmiştir. seçimlerden sonra kongre delegeleri Atatürk ve Kore şehitlerimiz İçin üç dakika a-yakta saygı duruşunda bulunmuşlar ve daha sonra muvakkat kabri ziyaret etmişlerdir.
Nâzım önen’in mektubundan çıkan dâva
Ankara 21 (Akşam) — Demokrat Partiden istifa- eden Diyarbakır milletvekili Nâzım Ö-nenin Cumhurbaşkanı vc Başbakana hitaben Ulus ve Kudret gazetelerinde neşrettiği açık mektubun bir cümlesi hakaret mahiyetinde görüldüğünden ga-aete mesulleri aleyhine dâva a-çılmıştl.
Dâvaya bugün toplu basın mahkemesinde başlanmıştır, V-lus ve Kudret gazeteleri mesul müdürleri ifadelerinde suç İsnadım reddetmişlerdir.
Duruşma karar İçin başka bir güne bırakılmıştır.
Marşal plânından 2 milyon lira daha verildi
Bu para Erzurum yoluna ve şehrimizde soğuk hava deposuna harcanacak
Ankara 21 (Akşam) — Merkez bankasında mevcut bulunan. Marşal Plânı koııtr parti fonundan Türkiyede sarf edilmek üzere iki milyon Türk liralık bir kısmuı serbest bırakılması İçin İktisadî İş birliği idaresi müsaade etmiştir. Bu hususta Marşal Plânı büroları ile Devlet Bakanlığının yayınladıkları tebliğe göre. D e v-1 e t Bakanı Fevzi Lûtil Karııosmanoğlıi İle iktisadi işbirliği idaresi özel misyon başkan vekLH Orren R. Mojunkins, İs tan bulda bir soğuk hava deposu teçhlzannıu temini ve ayrıca da İskenderun - Erzurum şoşeslnln İnşaat masraflarının takviyesi maksadı İle Marşal Plânı karşılık fonu paralarından takriben iki milyon Liralık bir meblâğın alâkadar-larca İstimali hususunda mutabık kaldıklarını açıklamışlardır.
Mevzubahis şose için tahsis edilen miktar bir milyon 320 bin liradır.
Mezkûr meblâğ bugüne kadar yol mevzuunda Türk hükümeti emrine ayrılmış paralara munzam olarak tahsis edilmiş bulunmaktadır.
Soğuk hava deposu için ayrılmış bulunan 611.80i» lira İse. İstanbulda soğuk hava depoları koUektlf şirketine ikraz edilecektir. Şirket bu tahsisleri Amerika ve Avrupada flrigori-flk tesisat ithal etmek için kullanacaktır.
Göçmen ve mülteciler
Gelir vergisi (Eaştarafı 1 inci sahifede) lerde verilen mahrukat bedellerinin 951 senesinde verllmiye-ceği.
3 — Emekli kanununun muvakkat 30 uncu maddesinin (B) fıkrası haklımda hükümetin karar ve mütalâaları nedir?
Bu üç maddedeki soruların şayia ve söylentilerinin memurları haklı olarak yeis ve telâşa | düşürdüğünü vaki şikayetlerden öğreniyorum. Başbakan tarafından bu sunilerin sözlü olarak cevaplandırılmasın) lsle-l rim.
55 yaşını doldurmuş 30 sene hizmetli memurlar çıkarılacak
Ankara 21 (Akşam) — Otuz sene hizmet müddetini doldurup 55 yaşını ikmal eden memurların tekaüde sevkedilişle-rlne ait emekli kanununun 39 uncu maddesini tâdil eden hükümet tasarısı Meclis komisyonlarına gelmiştir. Pazartesi günü Başbakanın iştiraki İle görüşülmeğe başlanacaktır.
Tâdili İstenen ve hâlen yürürlükte bulunan maddeye göre 55 yaşını doldurmuş ve 30 sene hizmet görmüş memurlar İstedikleri zaman tekaütlüklerini talep etmeğe hak kazanmaktadır. Memurlara -verilen bu hak bir müddettenberi Bakanlar tarafından kullanılmakta, bu evsa fi haiz bir kısım memurlar kendileri talepte bulunmadan ve arzulan hilâfına tekaüde sevke-dllmekte İdi. Bu vaziyet üzerine bir müddet evvel 300 e yakın memur Danış taya müracaatla kendilerine verilen bu hakkın kanunsuz olarak Bakanlar tarafından arzuları hilâfına aleyhlerine kullanıldığını İddia etmişler ve d&valannı kazanmışlardır.
şimdi hükümet Emekli Kanununun 39 uncu maddesinin B fıkrasını tadH ederek aynı hakkın Bakanlıklara dâ tanınmasını istemiştir.
Teklif Meclisçe kabul edildiği takdirde bu şartlan haiz olarak tekaüde sevkedilen memurların Danıştaya müracaat İmkânları olmayacaktır.
Almanya ile müzakere
(Baş tara fi 1 inci sahifede)
Diğer taraftan muhalif Alman sosyal demokrat partisi başkanı da yaptığı bir konuşmada Batı Almanyanin Atlantik paktına iştirakine karar verilmeden evvel Alman halkının reyine müracaat edilmesi lüzumunu belirtmiştir.
(Başta rafı 1 inci sahifede)
Koraltatı geçtikten sonra salona alınmışlar dm. Koraltaü delegelere başarılar dilemiş, toplantıya icabet edemeyen bazı davetlilerin mazeret telgraflarını okumuştur.
Bundan sonra birliğin merkez heyeti İcra komitesi, topluluğun tasvibine sunulmuştur. Bu sırada söz alan Başbakan Adnan Menderes, bu birliğin çalışmalarının normal yoLlar İçinde çalışan herhangi bir teşekkülün faaliyeti olarak mütalâa edllemiyeceğlnl belirtmiş ve demiştir ki:
«Göçmen ve mültecilere yardım birliğinin Kızılaym dışında müstakil bir hüviyete sahip olması icap eder Ancak böyle olunca da kendine mahsus bir hükmi şahsiyete sahjp olması lâzımdır. Fakat bizde hükmi şahsiyet! haiz cemiyetler o kadar çoktur kİ. adetâ bu İş miip-tezel bir hale gelmiştir. Göçmenlere yardım birliğinin böyle herhangi bir cemiyet olmadığını belirtmek, aynı zamanda da müstakil bir hüviyeti olduğunu kabul ettirmek için birliği KızıJayın dışında, fakat Kızd-ayın hükmiyeti şahsiyeslnden faydalanacak yani ayrj btr hükmi şahıs kurmaktan kurtulacak tarzda meydana getirmeH-yiz.»
Menderes'in konuşmasından sonra İstanbul Tüccar Derneği başkanı İzzet Akosman, Barsa millctvckiU Selim Ragıp Emeç konuşmuşlar, birliğin teşekkülüne ve faaliyetine dair baza mütalâalarda bulunmuşlardır.
Yeniden söz alan Menderes, müteşebbis heyet tarafından hazırlanmış gündeme İcra komitesine, heyetin tasvibinden geçtikten sonra dünyaya Hân edilmesi İstenen beyanname tasarısına ve diğer hazırlıklara itiraz ederek: «Bütün bunlar heyeti evvelce kararlaştırılmış bir yola sokmak içinmiş gibi bLr mâna taşımaktadır Halbuki, bütün bunlan ilk defa toplanmış olan heyetin kendi hazırlaması ve tutacağı yolu, uyacağı esasları kenâl İnisyatifl He tâyin etmesi lâzımdır» demiştir.
Bundan sonra Vatan başyazarı Ahmet Emin Yalman, bir-Uğin Kızılayın dışında kurulması Icabettiğiııi, çünkü belki de Herde Kızılaym prensipleri dışında ve dünya muvacehesinde siyasi ideo'oji münakaşalarına girilebileceğini söylemiştir.
Miitnakıben söz alan Cumhurbaşkanı Celâl Bayat da ezcümle şöyle demiştir;
«Bu toplantıda ben sadece dinleyici vaziyetinde kalmak istiyordum. Siyasî münakaşalardan dolayı bu kabü müzakerelere iştirak hususunda cesaretim kırılmış bulunuyor. Fakat Ahmet Emin Valman'm İşaret ettiği noktadan sonra şahsi kanaatimi açıklamayı faydalı gördüm.
Gelen göçmenler herhangi hüsnüniyetli ve hukuki bir anlayışın neticesinde değil, fakat hiçbir dostluğa sığmayan kötü bir siyasetin kurbanı olarak yurdumuza gelmektedirler. Bu hal bu yüzden memleketimiz! ilgilendirdiği kadar bütün cihanı da alâkadar etmektedir. Göçmenler! yerleştirmek meselesi, hükümeti ciddiyetle ilgilendirmekte ve sıkışık bir duruma sokmaktadır. Gelenlerin mensup oldukları meslekler Dış Bakanlığında toplanmış olan bir komisyon tarafından tesblt edilmiştir. Bunların ekserisi çiftçi» bağcı, ormancı ve at yetiştiricidir. Hepsi de İleri bir İktisat elemanı olacaklardır. Göçmenlerin İskânını hal için yen! bir iskân kanunu tedvin olunacaktır. Eskiden gelmiş olanlar sığıntı halinde yerleştirilmiş, met rûk yerlere sevkedllmlş ve bunların üzerlerine bir de İmar İşi yükletllmlştir. Devletin elinde işletilmekte olan çiftlikler vardır. Bunların bir kaçı hariç hepsi de bugün için zarar etmektedir. Bunları parçalıyarak göçmenlere dağıtmak büyük faydalar sağlayacaktır.
Bu arada bazı yabancı devletlerin de resmi muavenetine mazhar olacağız. Otuz milyon, belki efe altmış milyon gibi bizim için önemli meblâğlar elde edeceğiz. Biz, bedbaht mı, yoksa mesut bir nesil miyiz? Belki de mesut bir nesiliz. Tarihi blı- vazife yapıyoruz. Ayrıca küçük bir devletin nüfusuna muadil bir miktar tutmakta olan göçmenler, memleketin kalkınmasında rol oynayabilirler..
Başbakan Adnan Menderes eski teklifini tekrarlamış ve bü-
tün ön hazırlıklardan vazgeçilmesini ve heyetin komisyonlara ayrılarak hepsinin fiilen hazırlanmasını İstemiştir.
Neticede Başkan Koral tan ön hazırlıkların, sadece bir tasan olduğunu, heyetin bunlan İstediği gibi değiştirmekte serbest olduğunu söyleyerek. İlân edilecek beyanname tasarısı He Birlik .Statüsünü hazırlayacak dokuz kişilik bir komisyon seçilmesini teklif etmiş, bu komisyon seçilmiş ve oturum öğleden sonra saat 16 ya tehir edilmiştir.
Öğleden sonra komisyon sözcüsü izzet Akosman Birliğin statüsünü Cemiyetler Kanununa göre ayrı bir hükmi şahsiyet halinde hazırladıklarını söylemiştir. Balıkesir milletvekili Enver Güreli ayn bir hükmi şahsiyet kurmanın yeni masraflara yol açacağını İddia etmiştir. Neticede Birliğin ayn bir hükmi şahsiyet olmasına ve teşkilât kurarak para sarfetmeslne lüzum olmadığı kanaatine varılmış ve Kızılay teşkilâtından faydalanılmasına karar verilmiştir.
Bundan sonra, Birliğin ismi üzerinde müzakereye geçilmiş ve Kars milletvekili Tezer Taşkınının teklif ettiği (Göçmen ve Mültecilere Yardım Birliği) İsmi kabul edilmiştir.
Aynı zamanda dokuz kişilik komisyon tarafından bir hayli değiştirilmiş olan eski beyanname oya konmuş ve bunun bütün dünyaya ilân edilmesine karar verilmiştir. Beyanname, saat 20 de Ankara Radyosunda (Göçmen ve Mültecilere Yardım Birliği) Başkanı ve B. M, M. Reisi Refik Kora İtan tarafından 0-kunmuştur. Çalışmalara yarın da devam edilecektir.
Marmara ortasında işlenen cinayet
(Baş tarafı 1 İnci sahifede) bire gecenin bütün sükûnetini yırtan bir ses İşitilir:
— İmdaaat, İmdaaat!..
Bir anda nereden geldiği belli olmayan bu feryat yavaş yavaş bir inilti şeklini alarak suların ve dalgaların hışırtısı arasında kaybolur gider... Fakat bu boğuk ses, bu inleyen insan sesi bütün yolcuları ayağa kaldırmıştır. Güvertede bir kaynaşmadır başlar. Bağırışına-lar, koşuşmalar... Gem! birdenbire stop etmiştir Acaba vapur bir balıkçı motorüne mİ çarptı? Yoksa kendini denize atan bir zavallı mı var? Hiç bir şey anlamak imkânı yoktur. 45 dakikalık araştırmalar hiç bir netice vermez. Gece bütün es-rannı muhafaza etmektedir. İniltiler, belki de hiç bir zaman aydınlanmayacak olan esrarıyla sulara gömülmüştür. Gemi yavaş yavaş demli alır ve tam yolla İstanbul istikametine doğru ilerlemeğe başlar.
Artık sabah olmadadır. Gemi neredeyse limanda olacak. İşte bu sıralarda telsiz kamarasına çıkan tayfalar genç telsizcinin kamarasında olmadığını görürler. Kapı arduıa kadar açıktır. Geminin havası bir an İçinde yeniden cnnlanıverir. Şimdi herkes Zekiyi aramaktadır, Fakat bu araştırmalar da maalesef hiç bir netice vermez. Artık geceki iniltilerin sebebi anlaşılmıştır. Zekinin dalgalarsa arasında kaybolduğuna kanaat getirilir.
Zekinin ölümü şu âna kadaı bütün esrarını muhafaza etmektedir. Kendisini bütün tanıyanlar intihar edeceğine en ufak bir ihtimal vermemektedirler. Kaza İhtimali üzerinde de hiç kimse durmamaktadır. Bu kadar senelik bir denizcinin bir kaza neticesi denize düşmesi ihtimali katiyen vârit değildir. Şu halde, gayet ustalıkla tertip edilmiş bir cinayet karşısında bulunulduğuna hükmolunmak zarureti belirmiştir.
Zeki Ankaınn eşi ne diyor?
Genç telsizcinin 11 aylık btr oğlu, bir de karısı vardır.
Zeki Ankanın karısı Siiheylâ ile dün Göztepedekl evinde konuştuk. Genç kadın şunları söylemektedir:
«— Zeki katiyen intihar edecek karakterde bir insan değildi. Pazartesi akşamı evden ayrılırken üzerinde hiçbir fevkalâdelik yoktu. Kendisinin mutlaka bir cinayete kurban gittiğini tahmin ediyorum. Tahkikat herhalde meseleyi aydınlatacaktır

22 k 1950
AKŞAM
Bahlfe J
AKŞAMDAN ~ h== AKŞAMA
Üç Alman generali hakkında yazılanlar
/‘'Cumhuriyet gazetesi, î-^/talyanca «Settimo Gi-orııo» mecmuasından «Üçüncü dünya harbini kimler idare edecek?» başlıklı bir yazı tercüme etmiş.
Aynı yazıdan müstakbel harlı liderlerinden ikisinin tercümei halini naklediyorum.

GENERAL VON PAULUS Komünist Alman, kuvvetleri
Komutanlığına namzet
İkinci dünya harbinde VI. Alman ordusu komutanı sı-fatlyle Stalingradda çarpışmış olan Von Paulus, bugün Rusların elindedir ve onların hizmetine girerek Almanyanın Ruş-yayla işbirliği etmesi dâvasını gütmeğe başlamıştır. Bugün Doğu Almanyada Rusların İdaresi altında kurulan yeni Alman ordusunun teşkilâtı ve talimi İle meşgul olan General Vön Paulus. aynı zamanda Sovyet Harb Akademisinde de hocalık etmekte ve Rus ordusuna Alman harb usullerini Öğretmektedir, Bu bakımdan, üçüncü dünya harbinde Sovyet ordusuna bağlı olarak çarpışacak komünist Alman kuvvetlerine kendisinin komuta edeceği muhakkaktır.
*
GENERAL GİDE KLAN Demokrat Alman kuvvetleri Komutanlığına namzet «Yıldırım harbi» sahasında İhtisas sahibi olan bu Alman generali Lehistandakl harekâtında Gallçyaya bir İki günde varmış olmakla meşhurdur. Rusya ya karşı harekâtta mucize sayılan muvaffakiyetler göstermiş ve liberal görüşlü, olduğu İçin Nazllertn kara listesinde bulunmasına rağmen, Hltle-rln teveccühünü kazanmıştı. Bugün Amerikalıların itimadını kazanmış olan Guderlan'ın Almanya sLlfthlandırıldığı takdirde. Batı Alman ordusunun başına geçeceği tahmin edilmektedir. Bu sıfatla Generalin Avrupa müdafaasında büyük bir rol oynaması ve vaktiyle aynı orduda silâh arkadaşlığı etmiş olduğu Von Paulus’a karşı çarpışması muhtemeldir. Bu İki Alman komutanı, parçalanan Al-manyayı en. 1yi temsil eden iki «ima olarak kabul odllmekted.LE'.

Tasavvur edilsin:
Yirminci asırda beşeriyetin beltiba.şlı unsurlarından biri Alman milleti «idi». Hattâ «dirh. Or.un da başlıca unsuru or d usuydu. Devlet mağlûp olur olmaz, iki ge-neralin tıpkı Ortaçağda pa. rayla kiralanan profesyonel silâhşorlar gibi taban tabana zıt cereyanlara kapılanmaları, ne kadar düşündürücüdür. Liderlerin bu seviyede bulunuşları yüzünden zavallı kitlelerin başlan beladan kurtulmuyor.

İkinci umumî harb sıracında, bir Amerikalı kadının hikâyesini nakletmişlerdi. General Rom mel'in çölde askerî hârikalar yarattığı ve şöhretinin dünyayı tuttuğu bir sırada, Amerikalı kadın:
— Mademki en zengin bi-ziz. niçin hakkıyle parasını vererek en iyi olan o general Rommel’i tutmadık! _ demiş.
Mânevi hayatı bilmeyen o Amerikalı kadın, nasıl da her şeyi madde ile ölçüyor! diye, komik bir hikâye sayarak, fıkrayı şurada burada anlatmıştım. İşitenler gülmüşlerdi.
Şimdi bir taraftan Von Paıılus’un, bir taraftan Gu-derian’m tercümei halini o-kı irken içime bîr şüphe düştü: Yok,, hayır, toy sandığımız o Amerikalı kadın galiba dünyanın ne üzerinde dönüp durduğunu hepimizden daha iyi anlamış.
O tekerleğin üzerinde durdu ıııı-lan dolayı dünya te-ke.kııip duruyor.
(Vâ-Nû)
Çok lâf az iş!
Belediyenin bir senelik telefon mükâleme parası 70.000 lira...
Belediye dairelerinde kırtasiye ve telefon mükâiemesl israfından şikâyet edilmektedir.
Belediyenin son senede ödediği telefon mükâleme ücreti 76 bin lirayı bulmuştur. Bu yekûıı pek fazla görüldüğünden belediye mensuplarının şehir İçi ve şehirler arası telefon mü-kâlemclerl İçin bazı kayıtlar konulması kararlaştırılmıştır. Alâkalılara göre bu suretle mükâleme ücretlerinin senelik yekûnunun 35-40 bin liraya İndi r ileceği tahmin olunmaktadır.
Diğer taraftan belediye dairelerinde kırtasiye sarfı da büyük yekûn tutmaktadır. Bu da hem İsraf hem de kırtasiyeciliğin ne dereceyi bulduğuna misâl teşkil ettiği İçin enteresan görülmektedir.
Meselâ hukuk İşleri müdürlüğü yıl başından bu güne kadar yüz küsur bin muhtelif ebatta yazı kâğıdı sarfetmiştlr. Bu sarfiyata mukabil bu İdareden çıkan evrak sıra numarası (henüz bin beş yüzü bulmamıştır.
D. P. kongreleri
Demokrat Parti İlçe kongreleri devam etmektedir. Şimdiye kadar Kadıköy. Bakırköy ve Adalar ilçelerinin kongreleri yapılmışır. Yarın akşam da Beşiktaş İlçesinin kongresi yapılacaktır, Kongrenin bir hayli hararetli geçeceği talimin edilmektedir. Eminönü İlçe kongresi. de pazar günü saat 10 da Bahçekapıdakl Borsa kıraathanesinde yapılacaktır. Kongrelerde şehrimizde bulunan D. P. milletvekilleri hazır bulunacaklardır.
EMİNE KAYANIN YiRMi BiN LİRASI NASİL UÇACAKTI?
Belediye ve vilâyet
İSTANBUL =
— hayati
Teşbih
Istanbuldaki taşralılar için bir tehlike—“Defineci,, ler çoğalıyor! —Yemiş hanı odabaşısı Emine Kayanın başına gelenler — Helâl paracıklar...
tstanbula gelen toy taşralıların karşılaşmaları ih'-Unnll olan bir çok »tehlike., ler arasında son zamanda moda halini alan bir tanesi vardır ki insanın, kendini bu İşe kaptıran şahsa acımaması imkân haricinde .. Bu tehlike de adefiucclllk» tir. ..İnsan İnsandan, sarraf altından anlar» darbımeselini hiçe sayarak birdenbire zengin olmak hülyasına kapılıp elinde kini avu cundaklnl de kaçıran safdil insanlar muhakkak kİ acınacak adamlardır,
İstanbulda evvelce «definecilik» voliyle geçinen bir kaç mahdut sabıkalı vardı. Fakat şimdi geçimini bu yoldan temine çalışan kimselerin sayılarının arttığı görülmektedir. İşte birdenbire zengin oluvermek için tatlı tatlı hülyalara dalan ve zabıtanın uyanıklığı sayesinde. binlerce lirasının havaya
ilk bakışta anlaşılan topraklı külçelerden birinin kenarından küçük bir parça kesilerek Emi-neye verilmiş ve ertesi gün buluşulmak üzere ayrılmışlardır.

Emine Kaya, el çsLukluğiyle kendisine verilmiş olan bu küçük altın parçasını bir sarrafa götürüp muayene ettirmiş vc 22 ayar olduğunu görmüştür. Buna nazaran İki hemşehrisinin kendisine yapmak istedikleri bu büyük İyilikten memnun olmuş, onları nasıl memnun edeceğini düşüne taşma hana döndüğü zaman, emniyet müdürlüğü ikinci şube memurlarından biri. kadına yaklaşarak kendisini takdim etmiş ve ertesi gün yapacağı zengin alış verişten haberdar olduklarını söyleyince kadın. kendisinin dr suçlu mevldlnt? düştüğünü zannederek telâşlanmışım Memur bu
uçmasına m&nl olunan taşralı! Odabaşı Enıiııc Kaya I adamların emniyet müdürlü-bir kadının başından geçen ve I günce aranmakla olduklarını,
evvelce kısaca bahsedilmiş bu- retllğt damarına basmayı da yeni bir suç işlemek üzere bulunan son macerayı tam tafsl- ihmal etmemişler ve bu şekilde I Onduklarını, külçelerin kati-
Levha teneke darlığı devam ediyor
Levha teneke darlığı devam etmektedir. Hâlen levha teneke stokları ofisin elinde bulunmakta ve ofU ihtiyaç sahiplerine tahsisler yapmaktadır. Fakat stokun azlığı, İthal imkânının hemen hemen kalmaması. ihtiyaçların karşılanamaması neticesini doğurmuştur.
İhtiyaç sahiplerinin şikâyetleri üzerine ofis bakanlığa müracaatla bir an önce teşebbüse geçilmesini ve Amerikadan levha teneke ithali imkânları aranmasını istemiştir.
lâtiyle aşağıya naklediyoruz:
«Taşradan İstanbul» gelenlerin çek sık olarak toplandığı yer «Tahtakale,. semtidir. Bilhassa bekârların ve orta halli-lertn rağbet ettikleri, hanlarında yatıp kalktıkları bu semt, aynı zamanda zabıtaca da «tehlikeli mıntaka» olarak kabul e-dilmiştlr. çünkü hemen bütün sabıkalıların uğrağı olan bu yer, onlar için bir servet mem-baıdır da..
işte Tahtakatede meşhur ..Yemiş., hanı., ve apartunan kapıcılıkları hariç, han kapıcısı olarak Taslanması müşkül bir kadın: Ilgazlj Emine Kaya...
Bu kadını uzaktan tanıdık, fakat onunla aynı memleketten olan on dokuz yaşında Yaşar Bakır He Tahsin Yayla o-nun bir hayli de zengin olduğunu ve zlnet eşyasHe altına karşı za'fı da bulunduğunu iyice öğrenen bu iki ahbap çavuşlar bir gün yanlarına Ordu vilâyetinin Mesudiye kazasından Kâzım Metin adında birini alarak Emine Kayanın evine gitmişlerdir.
Evvelâ memleketleri olan II-gazdan söz açan Yaşarla Tahsin; Emine Kayanın yurt has-
kaynaşı vermişlerdir. İyen altın olamıyacağmı anlat-
Yaşarla Tahsin, sözlerinin en tıktan sonra definecilerin suç tatlı yerinde yanlarındaki ar- üstü yakalanmalarını temin kadaşları Kâzım Metini takdim için beraberce tertibat almala-etrnişler. Sonra kadın, şöyle bir rint istemiştir.
kenara çekerek Kâzımın bir Emine Kaya ylrml bln llra. inşaat ustası olduğunu, hail yiı hemşehrilerinin takdim et-hazırda bir kilisenin tamira-, Ufcl adama vermegc karar veranda çalıştığım, bu tamirat , dıgl bIr sırada, zabıta memu-sırasmda kilisenin mihrabı obrunun hızıv gibi yetişmesini ininde yaptığı bir knzıda bir| Allahın büyük bir lûtfıı olarak küp içinde üzerinde domuz ve _ kabul etmiş ve ertesi gün için Meryemana resimleri bulunan alınacak tertibat da kararlaş-külçe halinde altınlar bulduğu- mıştır. Bu ciirmümeşhut Emi-nu, bunları gizlice sakladığı [ nenin kendi evinde yapılacak-İçln el altından ucuz Halle sat- •— mak İstediğini anlatmışlar ve ı sözü şöyle bağlamışlardır:
— Bu külçeler beş kilo kadar | var. Ağır ağır elden çıkarılıp Kâzım, Eminenin evine gelmlş-saltlırsa su içinde elli, altmış.’"" ( — ■
bln Ura para eder. Fakat Kâ- ( zım, hemen memleketi olan Orduya gitmek İstiyor. Bu altınları yirmi bln liraya verecek, böylece bir İki misli kâr edersin!.
Yaşlı odabaşı kadir., iki hemşehrisinden dinlediği bu sözlere kanmış ve bir kenarda hava almayan parasını ağır ağır Kâr! getirir bir hale sokabilmek: İçin teklifi kabul etmiş, yalnız evvelâ numunelik bir parça istemiştir. Bu kazıdan çıktığı daha
Bu sene ayrılmalarının mümkün oîamı-yacağı anlaşılıyor
Belediye He vilâyetin ayrılması İşinin hu sene mümkün olamiyacağı söylenmektedir. Zira ton ayrılma işinin yeni bütçe senesinin caşınn kadar tamamlanmış ve belediye He vilâyet bütçelerinin ayrı ayrı hazırlanmış olması icabetmekte-dlr.
Halbuki bu sene de belediye ile vilâyet bftlçHeri. geçen yıllar gibi birleşik olarak hazırlanmıştır.
Ayrılma işinin cn mühim tarafı belediye ve hususi idare mallarının tefrikidir. Zira bugünkü flalie bürolarda takriben otuz milyon liralık demirbaş menkul eşyanın ne kadarı belediyeye, r>e kadarı hususi 1-dareye alt olduğu bilinmemektedir.
Diğer taraftan gayri menkul malların ayrılması duba müşkül görülmektedir Bu arada kaymakamlıklarla nahiye müdürlüklerinin re karakolların bulunduğu binaların bir kısmı belediye malıdır Kalanların kiraları da beleaiye tarafından ödenmektedir. Belediye He vilâyet ayrıldığı takdlred kaymakamlıklarla nahiye müdürlüklerinin ve bir çok karakolların binasız kalacağı anlaşılmaktadır. Bunlardan başka belediye ve vilâyete alt gayri menkul; mallar da o kadar birbirine karışmıştır kİ ounların hangilerinin belediyeye, hangilerinin hususi İdareye ait olduğu bilinmediği gibi belediyenin malı ol- [. duğu halde belediyenin meçhu- I Hî olan daha nice arsalar da vardır.
tır.
Ertesi gün. Ugazlı hemşehriler Yaşar ve Tahsin ile altın külçelerini satacak olan Ordulu
I
ler. külçeleri teslim edip yirmi [bin. lirayı da almaktalar İken birdenbire kapıyı açıp İçeri giren sivil polisler tarafından yakalanmışlardır.

Üç açıkgözün bileklerine kelepçeler geçirilip emniyet müdürlüğüne yollanırken. Emine Kaya da; ellerini açmış Allaha ! dua ediyor ve:
I — «Paracıklarını helalmiş hmndolsun... Onlar gideydi ben ne yapardım?» diye söyleniyordu. Remzi TOZANOĞLU
Meyhaneciden haraç isteyenlerin duruşması
Kadıköyde Rıhtım caddesinde meyhaneci tstratinin dükkânına giderek bir hayli İçtikten sonra elektrikleri söndürüp ts-tratiden iki yüz Ura haraç isteyen ve bunu alamayınca meyhaneciyi bıçakla yaralayan Be-hlç Bursa, Haşan Bayraktar, Hüseyin Tutuldu, Haydar Yalın taş, Nevzat Ünsel ve Necdet Ballı adlarındaki en büyüğü yirmi yaşında olan delikanlıların İkinci ağırceza mahkemesinde mevkufen muhakemelerine diin başlanmıştır. Bu oturumda sorgulan yapılan sanıklar İçlerinden Hilseylnin İs-tratlye olan borcunu vermek ü-zere meyhaneye gittiklerini, ts-tratinin kendilerine küfretmesi üzerine aralarında kavga çıktığını, haraç falan İslemediklerini beyan etmişlerdir .
Mahkeme şahitlerin çağrılması İçin duruşmayı tâllk etmiştir.
Belediye hastaneleri İhtilâfın haliı için bugün toplantı yapılacak
Hastaneler meselesi doiayısiy-le Belediye ile Üniversite arasında devam eden ve hâd bir devreye giren ihtilâfın halli için bu giin Vilâyette toplanılacak -tır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Dr. Ekrem Hayrl Üs tunda-gül başkanlığında yapılacak toplantıya Vali ve Belediye başkanı profesör Gökay. Sağlık Müdürü, Üniversite heyeti ve Belediye Meclisi Üyeleri İştirak edeceklerdir.
Söylendiğine göre Belediye hastanelerinde İdarenin Belediyeye bırakılması. Üniversitenin de muvakkat bir zaman için sadece yataklardan İstifade etmesinin kararlaştırılacağı tahmin olunmaktadır.
Karakol binaları
Vali ve Belediye başkanı dün, yapılmakta olan Zeytlnburnu, Şişil vc Bakırköy karakol binalarını gezmiştir. Bunlarla beraber İnşa edilmekte oinn diğer yeni karakul binalarımı: bir an evvel bitirilmesi İçin plâkalılara direktif vermiştir
Kasapların bir va’di
Ucuz et satarak halkı memnun edeceklermiş!
Ekmek fiatleri
Anadoiudnn mal gelmemektedir. Bu yüzden ekmek flütleri artnışıfır. 21 kuruşluk francalaya iki kuruş zaın yapılmış, birinci nevi ekmek IX den 19 a, İkincisi de 11 kuruştan 15 kuruşa yükseltilmiştir. Un müteahhitleri bu zammın bir haftalık olduğunu,vaziyet böyle devam ederse tekrar zaın yapmak mecburiyetinde kalacaklarını iaşe komisyonuna bildirmişlerdir.
22/Kânunucvvel/1920
İstanbul kasapları namına bir heyet dün VaLI ve Belediye resi Prof. Gaitayı ziyaret ederek pazar günleri öğleden sonraları dükkânlarının kapatılmasına müsaade ricasında bulunmuşlardır, Vali de kendilerine mevsim dolayısle el pahalılığına meydan verilmemesini tenblh etmiş ve bu husustaki hareketlerinin kontrol edileceğini söylemiştir. Kasaplar şehir halkım mümkün olduğu kadar ucuz et satmak $ur-Uyle memnun edeceklerini ve bütün kuvvetleriyle bunun İçin çalışacaklarını vakfetmişlerdir.
Birinci ağırcezada dünkü kararlar
Dün blrLncı nğir ceza mahkemesinde görülmekte olan muhtelif dâvalar karara bağlanmıştır. Piyasaya kalp para süren Kasımpaşalı Osman Dinç sekiz ay hapse İlli lira para cezasına, şilede beraber yaşadığı Fatma Çakı adındaki kadını balta He öldürmek kasdlle yaralıyan Hüseyin Bozyel iki sene sekiz ay ağır hapse, 500 Hra tazminata, ihtilastan sanık Üsküdar tahsildarlarından Yusuf Ziya Ergen on bir ay yirmi gün hapse mahkûm olmuşlardır.
~------------
, Renkli ilâvelerimiz ve
Romanlarımız |
Evvelce ilân ettiğimiz romanlardan ikisine yarın başlıyoruz:
1
2
— Zaferden Zafere — Horasanlı Ebu Müslim — Aşk ve
kahramanlık destanı.
— İstanbul a kaçan kız — Köyünden kaçıp İstanbula gelen
bir kızın heyecanlı maceralar:.
Dikkat: İlk, renkli ve parasız ilâvemiz önümüzdeki 23 Aralık cumartesi günkü nüsha ile verilecektir. j
(iner. Yanı ut guiıaen « guneı.ııun teierrüatlle tecrübe ve ıh-
îoranun tuac lULAfl
tiVok» kelimesi dilimize
1 persenk oldu, «yokluk.. u bir çelik kelepçe gibi bileklerimize tik. hangi şebbüs etsek yokluğun lepçesi engel oluyor, karşısında kollarımızı kavuşturup; «yok, yok, yok» diye teşbih çekerek ömür geçiriyoruz. Taze bir misâl: Samsun milletvekili ve çocuk hastalıkları mütehassısı B. Ali Şükrü Şavk, Mecliste beyanatta bulunarak doktorlukta memlekete daha faydalı olacağını. Haseki hastanesinde üniversite tarafından idare edilmekte olan çocuk paviyonunun üst katında belediyeye ait 40 yatak ayrılarak çocuk servisi haline getirilip kendi idaresine verildiği takdirde milletvekilliğinden istifa e-dip bu serviste çalışacağını^ söyledi. Sağlık Bakanı bu O teklifi memnuniyetle karsi-CL ladı ve çocuk paviyonunıınCN açılması için İstanbul be-*-lediyesine tezkere yazdı. O Belediyenin cevabı: «Tali- c sisat yok»!
Halbuki hastanede bu servis için paviyon da. yataklar da lıazır olduğu gibi, masrafları da belediyenin bütçesinde mevcut. Noksan olan yalnız doktora verilecek maaştan ibaret. '
Belediye, bir doktor maa-şını vermemek için şehri bir çocuk tedavisi servisinden "O mahrum etmekten çekinml-jlj yor. dudak kımıldatıp tes- flj bih çekiyor: «Yok, yok, (D yok...» zT
O belediyenin başındaki'—' zat da bir doktordur!
Belediye İle vilâyet ayrıldığı takdirde vilâyetimize bağlı 16 kaymakamlıktan dörtlünün lâğ-vı da Icabetmektedlr Bu suretle yeni bir İdari taksime de İhtiyaç görülmektedir Lâğvedilecek kazalar Kadıköy. Adalar, Eminönü ve Fatihtir.
Bütün bu meselelerin marta kadar halli mümkün görülmemektedir. Bu tibarla belediye ile vilâyetin ayıılmasının bu sene mümkün clamıyucağı anlaşılmaktadır
Bu seneki rekoltemiz
Tahminlere göre bu yıl zahirelerimiz 2,5 milyon ton arttı
Türkiyede 1950 yılının ziraat mahsulleri İstihsal! hakkında istatistik genel müdürlüğü taralından bir tahmin cetveli neşredilmiştir. Bu cetvelde bu yıl memleketteki hububat istihsalinin geçen seneye nazaran İki milyon 500 bln ton arttığı görülmektedir. Cetvelde göze İlişen başlıca yükselişler şu maddeler üzerinde olmuştur. Buğday 2 milyon 556 bin tondan. î milyon 873 bin tona, arpa 1 milyon 246 bln tondan 2 milyon 21 bln tona, çavdar 274 bin tondan 425 bin tona, yulaf 23-1 bin tondan 317 hin tona, darı 56 bln tondan Uö bln tona, nıahlût 133 biıı tondan 206 bln tona, bakla 34 bin tondan 42 bin tona, nohut 60 bln tondan a8 bln tona, mercimek 34 bin tondan 46 bin tona, burçak 73 bin tondan 96 bin tona yükselmiştir.
Azlık okulları disiplin kurulu seçildi
Ecnebi, ekalliyet ve hususi okulların disiplin kurullarına üye seçimi diin yapılmıştır. Seçim neticesinde azim okullarından Zağrafyon lisesi müdürü. Aleksandra Haclpulus, Zor af -; yon lisesinden Dlmltrl Pandel-( 11. Paııgaîbı lisesi müdürü Karabet Gürhan, Eseyan arta o-kuiundan Kcgnm Sinczan, ya-! bancı okullardan Sen Benuva lisesi müdürü Jan Bertrand, Sen Mişel lisesinden Mlşel Dünler, Amerikan, kol'ejl müdürü Blak. Bulgar okulu müdür muavini Haşan Bedreddin Ülken kurul üyesi olmuşlardır.
Türk hususi okullarında seçim 27 Aralıkta yapılacaktır.
tak-işe teke-işin
O
■ğ
(D >
(D
P
Çemberlitaş
Geçenlerde bu sütunda. Çemberli taşa ait bir ya» yazmıştım. Bu yazıya cevap olarak belediyenin gönderdiği tezkereyi aynen neşrediyorum:
«Fen İşleri müdürlüğünden:
»Eski eserlerden olan Çem-berlltaşın bazı kısımlarının tamire muhtaç bir vaziyette olduğu görüldüğünden tamirine alt 21.739.86 lira bedel! keşif evrakı tanzim edilerek 23 8.950 tarihinde eksiltmeye çıkarılmak üzere bütçenin alâkalı fasıl ve maddesinden taahhüt kaydı İçin hesap İşleri müdürlüğüne tevdi olunmuş, fakat bütçede tahsisatı bulunmadığından tamirine muktaz! tahsisat münakale suretiyle temin edilmiş ve bu sebeple ancak 25.11.950 tarihinde daim! komisyonca eksiltmeye çıkarılmış İse de 11.12.950 İhale günü bu işe talip zuhur etmemesinden İhale edilememiş ve keyfiyet müdürlüğümüze bildirilmiştir.
Bu İşe. keşfinin tanzimi tarihi İle İhaleye çıkarıldığı tarih arasında Hallerde başgösteren yükseliş sebebiyle talip zuhur etmediği anlaşıldığından buna göre keşfi tadil edilmektedir. İkmalinde tekrar ihaleye çıkarılmak üzere daimi komisyona tevdi olunacaktır. Ancak bazı taş parçalan düşmek ihtimali karşısında bu tamirat yapılıncaya kadar daha evvel muvakkaten etrafına te) çekilmiştir.»
Neşriyata karşı gösterilen alâkadan memnun olduk. Ancak, cevap tezkeresinde hikâye edilen ahvalin tatminkâr bir mazeret mahiyetinde olmadığını belirtmekten de kendimizi alamadık. Malzeme fiatlerinde yükseliş devam etmektedir. Keşif tâdilleri, komisyon tetkikleri, tahsisat münakaleleri, ihale müddetleri bugünkü fıstıki makam reftar ile sürüp gittikçe Çembcrlita-şm tamirini daha çok zaman bekleriz.
Cemal REFÎK
Amerikan güreş takımı bu akşam gelecek
Diin geco gelmesi beklenen, Amerikan güreş takımı havanın muhalefeti yüzünden Ams-terdam'da konaklamak zorunda kalmıştır.
Takımın, bu akşam veya cumartesi sabahı gelmesi beklenmektedir.
SahlfC 4
P. P. 1. bahisleri:
Hollanda posta tasarruf sandığı
Küçük tasarruf sahiplerine ve memleketin kalkınmasına sandığın mühim hizmetleri
Yazan: lliısnü Sndık DtlRVKAl
Roltaıırln posta tasarruf sandığı merkez binası
kendilerini zor luluyorlar-
A
Casuslar Merkezi İSTANBUL
Yılbaşı hazırîığı
Amerikan gizli ajanı NortKun casusluk
Binbaşı Hugh maceraları
ya-zan: Van Wvck Mason
Çeviren: Nihaî Karamağaralı
Eğlence yerlerinde ti 7. matıa kalmadığından bir çok aileler, apartımanJanncla hazırlık yapıyorlar
ban Hollanda seyahatim sırasında tetkik fırsatını bulduğum posta tasarruf sandığının faallyetlnde.n memleketin kalkınmasına ve küçük tasarruf sahiplerine yaptığı hizmetler-, gelmektedir, den kısaca bahsetmek suretiyle posta ti bu müessesenin memleket iktisadiyatında oynadığı mühim rolü belirtmek İstiyorum.
Tasarruf müesseseler!
Hollcndıda küçük taSMTUf-far İçin başlıca üç mühim mû-esseseye Taranmaktadır. Bunlardan Hollanda tasarruf bankaları ortaklığı ile ziraat mah-zi'1!erl bankası posta tasarruf K'i.dıftnın ihdasından evvel k'"rı'mü' oldukça eski tasarruf müesseseleridir. ISO kadar şubeleriyle bu iki eski müessese-nln küçük tasarruf sahiplerine faydalı oldukları ve küçük ta«n uilarm toplanması hususunda üzerlerine düşen vazifeleri yaptıkları, bunların fa-allyelerine dair eldeki istatistiklerden anlaşılıyor ise de, şubelerini daha ziyade, memleketin kuzey bölgelerindeki gchir ve kasabalarda açmış olmaları ve daimi olarak muameleye açık bulundurmamaları memleketteki küçük tasarruf sahiplerinin ihtiyaçlarını karalayacak bir vaziyette görülmediği cihetle 25 May» 1880 tarihli bir kanunla posta zamir s andığın m kurulmasına lû/um hâsıl olmuştur,
Tasarruf erbabı as»yıstnm artışı
O tarihlerde HoUandada mevcut 809 posta merkezinde 1881 Nhıcıı lplidasındpjı İtibaren tasarruf sandığı muamelesine tecttanmışır. O tarihten 19*9 yılına kadar geçen 70 sene zarfındaki faaliyeti hakkında bize verilen İzahata nazaran. İlk açılış yılınde. 809 posta mer-kezlne müracaatla karne alanların sayısı 23.000 kişi ve yatırılan para 1 milyon 127 bin fi-lortnden ibaret olduğu halde bu miktarlar, tedrici olarak artmış ve tasarruf sandığı muamelesine gişelerini açık bulunduran posa merkezleri sayısı 2000 nl açmış, karne sahipleri 3 milyon 800 bin! ve yatırılan para da 1 milyar 4Ö0 milyon florini butaıuştnr.
Bununla beraber, bu aTada biraz evvel isimlerini açföadı-ğımız diğer İki Tıusurf tasarruf nrtlesreses! de bos dunr-’nışt-ir.
1M9 da para Titıranlarm sayısı 2 rnflycm Sno bin kişiye ve yatırılan para i mi’tarr tos , milyona ve sobelerin adedi de 820 ye yûksi-lmiştir.
Ziraat mahsulleri bankasının müşterileri sayısı da 1949 da ! milyon 20& bin kişiyi, mevduat 1 milyar 553 milyon florini ve şubeleri İse !3fl0 ü bul-
Hollandanm bugünkü nüfusu 10 milyon olduğuna göre, halkın yüzde 73 û bu üç müesse-aeye para yatırmış olduğu ve vasati olarak karne başına 400 florin isabet ettiği anlaşılır.
Karne sahiplerinin sayısı bakımından, posta tasarruf sandığı yüzde 33 İle en başta, ta sarraf bankaları ortaklığı yüzde 23 ile ikinci ve ziraat mahsulleri nankası İse yüzde 12 Ur S üncü gelmektedir.
Posta tasarruf sandığına daha ziyade rağbet edilmekte olması bir taraftan haıfcm, posta
O sırada yanlarından bir çift öküzün çektiği bir yük arabası geçti, Arabacı Jlnglcs'e selâm yolladı; Jtngtes de hararetle mukabele etti. Hugh İse, arabacı ile genç kızın merhabalaşmasını işitmemiş gibi davranarak tekerlek izlerini takıp ede ede iki kat yiirüyurdu.
Derken biraz daha ilerleyince Kavaklı pazarına İcazlarını götüren İki çocuka rastlRdılar.
Böyle bastonuna. dayanarak yürümek Huğu bir kat dana yoruyor; etraiıua batanaraıyor-du.
I Birdenbire Jinüles’ln temasını
tarjı be,ledltl ıtı- L,>M, «Kutun
umdu, dUlt w« »toMn3»o,LMO,,n ,aî!ertn, tnlurdı Kar-“1" UufUn pMU »ertede- y01 tamne>
rtnUniemletetlnl.tr urMrn»'P.ıu>-bulunmandan iteri hras,„dayd,:
Aynı «manda, Lujuu ,enar;na konmd^ bjr ırror undıfmm mek- Lusada ayarlarını ısnıjnrlar-(tep talebesini tasarrufa teşvik dl
mnk^ArlIırİA fjarAmıf mıllön IH— _ . . ....
ta-
’ maksadlyle tasarruf pullan ihdas ederek pek cüzi miktarların bile mevduat olarak kabul Olunması gibi hususlar karne sahipleri sayısını ziyadeleştiren âmillerdendir.
Plasmanlar
Küçük tasarrufları toplamak suretiyle 1,5 milyar florine yahni muazzam bîr sermayenin teşekkül etmesini sağlayan Hollanda posta tasarruf sandığının plasmanlar cetveli tetkik edildiği zaman, bn paradan 377 küsur milyonu devLet borçlarına 241 milyonu sular idaresinin obllgasvon‘arına ve sermayenin dl*er kısımları da demiryolları, ’nımvaylar, emlâk bankası, milli kalkınma ve imar şirke: 1, İnşaat ve sanayi şirketleri gibi devletçe garanti edilmiş müc^es-ler 'öbllgasyonlan-na yatırıldık görülür. SOfl milyon florin de es.rî hesap olarak hazine enirine âınade bulundurulmaktadır.
Mevrl”?.t faizleri ve ihtiyaç akçesi
Post# tasarruf sandığının ihdasından beri mevduata yüzde 2,64 faiz verilmekte iken senelerde nispet yüzde İndirilmiştir. İhtiyat miktarı İse 198 milyon florine •yükselmiştir.
İdare merkezi Amsterdamda olan posta tasarruf sandığı, müdür ve muavininden başka 738 kişilik bir kadro İle İdare edilmektedir. Sandığm senelik İdare masrafları 4 milyon florinden fazladır.
Hollanda posta tasarruf sandığının faaliyeti hakkında verdiğimiz rakkoralar gerek çük tasarruf sahipleri, gerek memleketin kalkınması ve İktisadî refahı için bu müessese-nln ne kadar faydalı ve lüzumlu olduğunu göstermektedir.
san 2,1 G ya akçesi 691 bin
Jlngles. baş attaki cşurpı düzeltirken bir manevra yaptı; arkaya göz attı:
— Onbaşı bakıyor. — dedi. — Fakat işimizi ovdurduk zannederim... Kaba beril tana Rus teşkilâtıniq lüiıaıx&bı nerededir söylemedi. Neyse zarar yok. Geldiğimizi polis karakoluna haber verir, seyahat karnemizi damgalatırız.
Kale kapısından pirince şehirde gayri tabiî bit faaliyet dikkatlerini çekti. Kar yığılmış daracık sokaklar adam almıyor. İki hafta devam "den panayır günlerine rastladıklarını pjıla-dılar. Alakayı üzerlerine topla-maksızın kalatrJıklar sıyrılıp karakolun önünde bekleyenlerin arasına katıldılar.
Karakol, şehrin belli başlı büyük meydanında. Belediye Halesinin karşısında, mağmum görünüşlü, taş bir bina idi. Mahiyeti, kaprsmıu önünde kuyruk olarak beklesen bahtsız kalabalıktan derhal anlaşılıyordu, j Jlngles İle Hugh de mütevek-kilâne. sıraya girdiler.
Bu bekleyiş ne kadar sürdü? Kestirmek imkânsız Nihayet , ikisi de kendilerin! çıplak duvarlı, ûar ve uzun bir odada buldular.
| Bir polis Jinçles'teû hüvlyetl-tıi İsledi.
| Genç ikiz, arkacında, ahmak ve korkak bir tavırla bastonuna dayanmış İki oüldiim duran er-ıkeği işaret ederek İzahata gl-irişti.
I Bir masada polis âmiri. diğer masalarda da resmi kıyafetli iki memur Vc bir sivil oturuyordu. Bu sivilin bir detektif olduğu her halinden belliydi. Kürklü paltosunun düğmelerini çözmüş; sırtını iskemlenin aralığına İyice yaslatıl' bacaklarını da
Kaz çobanlarını her halde tanıyor olmalıdırlar kİ. çoğullar hiç bir müşkülâta uğramakstınn geçip gittiler.
Fakat ar&ba durduruldu. Köylü yere inerek bir kaç defa iğîle doğrula askerleri zriâmladK sonra cebinden hüviyet cüzdanını çıkarıp tirattı.
Askerlerden biri onbaşı İdi. şapkasındaki beş adeı koea kızıl yıldız güneşir altında pırıldıyordu.
Hugh, gözkr.nl hâlâ karlı zeminden ayırmnksızın ferlerken Kavaklının tsr*hi rfraralarına doğru yük arabasının hareket ettiğini farskta.
şimdi askeriH, köylü kıyafetindeki karı kocanın yoluna ___ kesmişlerdi. J'-.ıplesle onbaşının büyük demir sobaya doğru u-arasındaki mnhavere uzadürça zatBlils y^de. iskemlesinin al-nzuyor; Huph anlayamadığı bn j1I]ujıa geniş bir yarım daire ha-mııhaverenin raatlerdcnberi de- ijnc]e sigara JanariUerJ göriinü-vam ettiği İnfioamt. kapılıyor. ypr
An!Bm kuissnn «MMhl Mrt H haykırdı. Hugı başın, kaldırdı;^.. Miyıen
anlayışsız bir Vbdc ile bakarak gülümsedi. KiHÛnü öyle mâ- 1 — Rns ada-
kemmel yaprycrehı kİ, sağırlı- mı olacak.» ğmdan Şüphe etmek kimsenin 1 Sivil memur ne başını çeriri-aklma gelemezdi. Zira sağır bir yor; ne de dudnk.lannın arasm-insan, havar.ın ih'âzazından dsJci sigarayı çekiyor; sade, ak-kulağmm ciibtnde bir gürültü lan sarımsı gözleriyle polis &-olduğunu hisjieder; alâkalan- mirinin masası önünde duran ması tabiidir. j köylü kıyafetindeki çifte bakı-
Jingles, nefes almadan maki- yor-ne gibi Bulgarca konuşmakta poüs âmiri, hüviyet varaka-devam ederek ı.inbâçıya evrakı- ]arını yan masada oturan kâıl-j m çıkarmasını tşnre; etti, be damga!aması İçin uzattığı
ka-
Bir fil daha
geliyor
Ankara hayvanat bahçesi zenginleştiriliyor
nı çıkarmasını üjaret et d,
Isına soğuğa rağmen Hugh' raman Hugh rahat bir nefes alım sirtondan terler boşanıverdi.
Gerçi evrakı itina ile t anzim | Kâtip lâzım gelen kayıtlan edilmişti; fakat ne do olsa bazı yaptı; muameleyi tekemmül et-noktalar dikkatten kaçmış ola- tirerek şehirde İkamet müsaa-bilir; ve mahve sürak’cnebilirdl derini verdi.
Mütevekkil bir eda İle ağır a- J gır kâğıtlarım nzattı. Ve Jlngles' le beraber kenara çekildiler: boyunları bükülüp onbaşınm cevabını beklemeğe hoyaJdulâr. Bıı bekleyiş or.iara ebediyet kadar uzun geldi.
di.
zünün altında ter tanecikleri peydahlandı.
Sivil memur, hâlâ en ufak bir hareket yapmıyor. Fakat, diğer iki masadaki İki kâtip ellerinden kalemleri bıraktılar; kaba yüzlerinde dikkat İfadesi belirdi; köylü kıyafetindeki karı kocayı tepeden Irmağa süzüyorlar.
Mesleki bakımdan bu derece ehemmlyztll bir muhavereyi anlayamaması Hugh'u öfkesinden çıldırtma raddelerine getiriyor. Etrafına bön bön bakınıyor. gırtlağından hırıltılı sesler çıkarıyor; ve elleriyle kollariy-le çaresizliğini ğösleren İşaretler yapıyor.
Birdenbire sırtına hançer saplanmış hissiyle LrkJldL Rus glaJi teşkilâtının adamı, telâşsızca yerinden kalkmış; Jlng-les'i kollarından yakalayarak gûya bir kısrağın dişlerini muayene eder gibi, saçlarından tu-.tup kızın başını arkaya çekiniş ve ağzının içine bakmıştı.
Hııgh'un en büyük korkusu bu ağız muayenesiydi- Zira, ken dirinin de, Jingics'in de dişleri, bir köylüye yakışmayacak kadar ânzasız, lemis, bembeyazdı.
Sivil memur, basını çevirip polislerden birine bağırdı Bitişik odadan müsellâh üd asker İçeri girdi; Jlngles. korkarak bir feryat kopardı. Hiçbir nu-kavernet görmeksizin Hügb'tuı kollarını arkasından bağladılar. İkisini birlikte bitişik odanın kapısından içeri atıverdiler. Bu odada, bir sıra. bİT tahta masa ve kol yerlerinden, bacaklarından İpler sarkan tahta bir koltuktan başka eşya yoktu.
Hugh'le genç kızın bileklerine kelepçeler geçtikten sonra Rus gizli teşkilâtıma memura içeri girdi; ve Fransızca olarak dedi ki:
— sîzleri tebrik ederim. Doğrusu kıyafet değiştirmekte cidden muvaffak olmuşsunuz.
Hugh. ©Merini fıldır fıldır döndürerek garip sesler çıkardı
Adam, devam etti:
— Demek Fransızca anlamıyorsunuz. O halde İngilizce konuşalım. Neden hakikati itiraf c-oip kellenizi kurtarmıyorsunuz? Nasıl olsa er geç konuşmağa mecbur olacaksınız. Sizi mecbur edeceğim.
Hugh. düşündü;
«— İste bunda yanılıyorsun!
Ve etrafına bakındı:
«— Bu gibi vaziyetlerde dalma bir fırsat çıkar, bir şeyler yapılabilir anma, bu oda da hiç müstit değil.»
(Arkası var)
Yılbaşı için hazırlanmış bir vitrin önü
Yılbaşı münasebetiyle şehrimizdeki büyük gazino ve eğlence yerlerinde geniş mikyasta hazırlıklara girişilmiştir. Bütün büyük gazino ve paviyonlarda yerler şimdiden tutulmuş ve bir kısım eğlence yerlerinde de hiç boş yer kalmamıştır.
Yılbaşı gecesi için eğlence yerlerindeki flatlerin ne olacağı da merakla beklenmekledir. Eğlence yerleri idarecileri yılbaşı fialleri için henüz Belediyeye müracaatta bulunmadıklarından fevkalâde tarifeler henüz tesbit edilmemiştir. Mamafih alâkalıların bugünlerde teşebbüse geçerek fiatlerin teshirini isteyecekleri tahmin edilmektedir. Çünkü fevkalâde tarife kabul edilmediği takdirde normal flat üzerinden konsomasyon yapılması icap edecektir.
Gazinolar, müracaat rahiplerine şimdilik sadece yer ve masa numarası vermekte ve Hat hususunda Belediyeden cevap beklediklerini söylemektedirler.
Diğer taraftan şehrin maruf klüp ve cemiyetlerinde de re-
y-ainu azaiara açık bulunaca-ğuıdan hariçten buralara girebilmek büyük müşkilâta sebep olmaktadır.
Bunlardan başka hır çok tanınmış aileler de kendi apartmanlarında, hususî tupl anlılar tertip etmişlerdir. Bu toplantıların da büyük rağbet göreceği muhakkaktır. İçki bayilerinde şimdiden büyük bir canlılık görülmektedir. Hattâ bazı semtlerdeki bayilerde zaman zoman bazı içkiler eksilmeye başlamıştır.
Diğer taraftan Beyoğlunda 1:1 büyük mağazalarda da yılbaşı münasebetiyle şimdiden btr canlılık görülmektedir. Mağazaların çoğu vitrinlerini yılbaşı dekorlarile süslemişlerdir. Bilhassa akşam üstleri vitrinlerin önlerinde büyük kalabalıkların biriktiği göze çarpmaktadır.
Vılbaşı hazarlıklan devam e-derken kiliselerde de Noel ha-2iTlıklarma başlanmıştır. Önümüzdeki pazartesi gecesi kato-ilklerin Noel yortusu olduğundan bu münasebetle bütün kl-
veyonlar tertip edilmiştir. Fa-
kat bu gibi yerler umumiyetle tır.
llselerde gece âyinler yapılacak-
Kırkından sonra jimnastik zararlı mı? Orta yaşlıların jimnastik yaparken riayet edecekleri şartlar
TİYATROLAR
Sfl
(3
Hugh, söylediklerini anlamadığı halde, Jtngles'In şimdi, Kavaklıya gelmelerindeki sebebi 1-zaha çalış tiğmı kavrıyor. Onun, köyde çiftlikteki anbıınn yanma, meçhul bir tayyareden
'gizil bir radyo düştüğü hakkın-Nlhayct, onbaşı evrak] iade daki masalı tekrarladığına şüp-etü. Yere tükürdü; ve bir şeyler hesl kalmadı; ve ansızm, poTfc söyledi amma. Hugh’den yine âmirinin doğmldugımu. Jlng-bön bir tebessümden t aşka cevap alamadı,
İki köylü, verile^ müsaade ü-zerine şehrin Kurunu vüstaî kapısına yürüdüler. Ormanda kay bolmuş İnsanlar gibi kAşmarnak
■ IIIIII fil■■■■■■■■■■■■■III■■■(■III
les'i istintaka başladığını gör-1 du. Genç kızm ikna edici cevaplar verebilmesi İçin Allaha dua ediyor. Fakat bu ne bitmez tükenmez İstintak! jlnglesln yüzü pençe pençe kızardı; gö-
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IIUIIIIIIB
HiıUll.-.Lan Başbakanı Pandît Nehrnnun çocuklarımıza hediye olarak gönderdiği fil pazartesi eünû şehrimize gelecektir.
Pakistan hükümeti de beş yasında bir yavru fili memleketimize göndermektedir. Ayın 11 inde vapurla Karaşf'den yola çıkarılan bu filin de önümüzdeki ayın 10 veya 11 inde şehrimize gelmesi beklenmektedir.
Diğer taraftan Aukarâdakl hayvanat bahçesinin zenginleştirilmesine ve genişletilmesine karar verilmiştir.
Bu bahçede memleketimizde mevcut vahşi hayvanların bütün cinsleri tamamlanmıştır. j
Ankara hayvanat bahçesinin zenginleştirilmesi İçin Mısırdan ve Paklstandan aslan, kaplan ve diğer vahşi hayvanların getirilmesine teçibbü edilmiştir. |
Tilrkçesi: Re.n: Nun CÜHcldn Ctunırted «t MrjMltM sünlert 1-1.30 d» Çvcuk Tt»atro«u Clçelcı iaot 11 «e ac.ltr
MUAMMER KARACA o p c n E T 1 MAKSİM her akjaır. MJO öa TEfiKOS ■CVLETÜTTOn
CumsıH®, pı oıat ıj de inat fuuurkcai maune f)(>ı çrmbe uilebı jüıjilât. Pamrtcs! akşamlan tcarsil yoktur,
Zülfikarın Gölgesinde
— SAI4H REİS —
Büyük tarihî film
Barbaros'un şanlı torunlarının eşsiz kahramanlıklarını bugün matinelerden itibaren TAKSİM Sinemasında göreceksiniz. Hilâl Film.
■d

VEBÎ SES TİYASfiOSU .-•aiArtMlrOcrı t>*$kn
her pUn Sb.ll 20.45 de A F R O D 1 T
F.ın'ül Öpere Komik 3 perdd 1 toblo
Esur Pler'* Loys ve Lotus du Criımoıırdan Münir Unvrı Egeli Pazat gUnlerı is OT m> Maline
a
MEVLÛT
Aralık ayının 24 üncü Gününe müsadif pazar günü ikindi na-masını müteakip Silâhtar Abdullah Ağa'mn ruhuna İthaf edilmek üzere Teşvikiye camii şerifinde mevlüdu nebevi kıraat ettirileceğinden arzu buyuran -jların. teşrifleri rica olunur.
Bir çok doktorların iddia ettiğine göre 40 mdan sonra jimnastik yapmak, lüzumsuz bir şeydir. Hattâ 40 nidan sonra jimnastik gibi harekellerle vücudu yormanın zararlı olduğunu iddia eden mütehassıslar bile vardır. Fakat Jimnastik yapmanın faydalan göz önünde tutulursa, bütün bu jddialann pek de doğru olmadığı meydana çıkar.
Meselâ Norveç, İsveç ve Finlandiya gibi bazı İskandinavya memleketlerinde, orta yaşh Kimselerin bir çok spor müsabakalarına iştirak etmesi ender, tesadüf edilen şeylerden dcğU- ( dlr. Bu sebeple jimnastik ve çeşitli sporların her yaştaki İnamlara zararlı olmadığı anlaşılır. Hattâ çocukluk ve gençlik günlerindenberl vücudunu türlü eksersizJere alıştıran, muntazam bir beden terbiyesi ile beraber vücut muayenesini ihmal etmeyen bir sporcunun, kır landan sonra sporu birdenbire tarketmesi aleyhinedir.
Her şeyde olduğu gibi, sporda da itidal şarttır. 15 - 17 yaşındaki bir çocuğun sabahtan akşama kadar futbol oynaması ite kadar- zararlı İse. 40 nidan sonra bütün bir pazar gününü golf, tenis ve avcılık gibi spor hareketlerine hasretmek te o kadar muzırdır. Eğer beden terbiyesinin faydalı olması arzu ediliyorsa, bunun itidalle ve yaşa ve bünyeye uymasına dikkat etmek şarttır.
Beden terbiyesi ömrü kısaltır ını? Bu suale cevap vermek İçin yine beden terbiyesinin cinsine ve miktarına bakmak lâzımdır. Fakat şimdiye kadar yapılan araştırmalarla, jimnastiğin hayati kısalttığı yahut uzattığı hakkında müspet bir neticeye vorUmamıştir. Jimnastiğin temin ettiği hakiki fayda, vücudu daha kuvvetli, mukavemetli bir hale getirmek, zihnî endişeleri uzaklaştırarak günlük
islerimizde daha çok muvaffak olmamızı temin etmektir. Jimnastik hayatı uzatmasa bile, temin ettiği bu faydalar yüzünden. kırkmdan sonra bile ter-kedilmemeUdlr.
Diğer taraftan hayatı ıızat-mağa. çalışmanın da bir faydası yoktur. Asıl mesele yaşadığımız günlerin mânasını ve tadını çıkarmak’ir. Çünkü ömür uzunluğu geçen senelerin adedi He değil, senelerin ve günlerin İyi geçmesi İle ölçülür.
Kırtandan sonra jimnastik yapmanın aleyhinde bulunan doktorlar, bu yaşın artık bir İstirahat »mum olduğunu söy-lemektedir. Fakat istirahat etmek her yaşta ve her gün riayet edilmesi icap eden bir şeydir. Aksi halde vücudun hastalıklara karşı mukavemeti a-7a lacagı gibi günlük işlerimizde muvalfak olmak ihtimalleri de
Kırkından sonra jimnastiğin vücuda faydalı yahut zararlı o-Jup olmadığı hakkında 1943 yılında Amerikada bir çok doktor ve mütehassısların iştirak ettiği bir konferans aktedllmİştir. Bu konferansta neşredilen raporda şöyle denmektedir:
•Vücudu formunda bulundurmak »çln jimnastik şarttır. Fakat- jimnastiği yaşa ve bünyeye göre ayarlamak lâzımdır. Tsblî yaşlandıkça vücut kuvvetten düşeceği için, vücut hareketlerinin nispeten hafif o-lanlannı seçmek daha faydalı olacaktır.
40 yasım aşmış bir kimsenin jimnastik hakkında riayet edö-ceği noktalar şunlardan ibaret olmalıdır;
1 — Orta yaşlı bir kimsenin yevmiye jimnastik 10 - 16 dakikayı geçmemelidir.
2. — Her gün bir parça yürüyüş en İyi bir jimnastik tamdır.
3 __ Sporu müsabakalarda
derece almak için değil, bir eg-lı-nce olarak yapmalıdır.

Avrupa nasıl
Amerikan ordusunun
modern silâhları
MASASINDA
Kontrdan istifade
Mor elini açuıca Necift yüzünü ekşitti. Oyun petişUem kör, üzerinde kalmış, gaip orutan Vasfı kontre et-
müdafaa edilebilir?
Yazan: General J. Lavvtoıi ColUns
Amerika ordusu Kurmay Başkam
olarak tarafla inişti.
A A 7 6 5 4
¥ 5
♦ R D 9 7
* A R 8
(* RDV 10 9 V R V 10
♦ v e 6
♦ D 5
“Devletler veya devlet grupları Birleşmiş Milletler emrine askerî kuvvetler vermeleri lâzımdır,,
Blrleşlk Amerika ordusuna. Amerikanın ve Birleş-mlş milletlerin müdafaasında bLr rol verilmiştir. Bu durum en seri vasıtalarla ve en büyük silâh kudretUe hücumu karşılamak bakımından daimi aurette harekete geçmek lüzumunu ileri sürmektedir. Ve Birleşik Amerika ordusunun bu şekilde hazırlıklı olması öa herhangi bir zamanda başgösterc-cek bir hücumun yer edinmesine mâni olmak hedefini göa-önûnde tutmaktadır. Fek tabii olarak ordunun rolü diğer servislerin rollerile ilgilidir.
Amerikan İşgal taahhütlerinin son samanlardaki tenkisi. Birleşik Amerika, savaş kuvvetlerinin nüvesini teşkil eden savaş birliklerinin takviyesi bakımından daha fazla gayret sar-fetmemlze İmkan sağladı Tümenlerimize ve diğer savaş birliklerimize daha fazla subay, er. daha İyi silâhlar, teçhizat ve arazi şeraitine İstinaden geliştirilmiş bir tâlim ve terbiye sağlamaktayız.
Halen savaş sonu mesuliyetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yayılmış bu* vaziyette bulunmakla beraber müstaceliyetin dikte edebileceği yeni ro-
zl birleştirerek askeri malzeme- kişi veya 25 000 kilo yük nakle-ler standardizasyonunu cesa- ’ ‘ ” ret verecek bir derecede başardık, Bütün bunlar endüstriye sunacağımız yüklü talipleri yerine getirmek bakımından ödevini kolaylaştıracaktır.
Pek tabii olarak polis devletlerin barış devresi asken isîUı-salâhna ayni önemi veremeyiz. Bunun yerine, müstaceliyet zamanında topyekûn imal cdlkbl-
Cenupta oturan Nrtlânin bir kör unvertürü üzerine garp, zonda olmadığından bir pik deklâre etmişti. Şimal kontre edebilirdi. Fakat elindeki dört onor levesıyle, kendi lehlerine, cezadan daha İstifadeli avantaj t eminini tercih etti. Cenuptaki or'agında uzun ve kuvvetli kör bulunduğuna kani olduğundan onu şileme kader sürükledi. Va$H de leredfjit etmeden ve sevine sevine kontra bastı.
İlk hücum kâğıdı pik ruvası oldu. Neclâ yerin ası İle aldı. Arkadan kör rı upa sim yaptı, tabii geçmedi. Kozdan ikinci bir leve daha vermeğe mecbur oldu.
— Yapılacak bir İş yok, dedi. Fakat siz elinizde tek kozla nasıl olur da şileme kadar gittiniz?
— Evet, dedim, filhakika biraz spekülatif oluu Fakat
debHmektedlr.
Bu arada sadece cip vc 105 milimetrelik Hourltzer uçağını başarı ile nakletmekle kalmayıp aynj zamanda bunlar uı uçaktan paraşütle atılmasını da soğlıyncak uçak ve teçhizat | deklârasyonlar ım sizde oldukça geliştirilmiştir. İkinci dünya'uzun bir kor bulunduğunu gös-savaşıııa nazaran Lki kere daha, term işti. Ben size'dört onor le-fazla nakliyat sağlayabilecek. v^si verdiğim için şileme git-i plânorlerin gelişmiş modelleri- menin münasip olacağı netice-r._________________uı-'tlnö
îecek mahdut sayıda üstün Uç- „e sambiz, Bundan başka hl2ata bel bağlamalıyız. Meselâ, '_______________________________
tanklar sahasında bu bir haki-' kattır. Kendi tanklarımız ve diğer milletlerin tankları üze-ılnde yaptığımız esaslı bir tali-1 lile istinat eden uzun menzilli bir tank programını eözönündfl tuttuk. Bu şekilde tevazün ettirilmiş tank programımızda, herhangi bir müstakbel hasmın sahip olacağından daha üstün bir tank teçhizatının mahdut miktarda imal edilmesini teklif ediyoruz. Ve müstaceliyet halinde süratle geliştirUebilc-cek mütevazı IstLhsalât kolay- tümenlerimiz bir dünya şavalaklarının tesisini teklif edlyo- 51nın uzağa yayılmış harekâtın-Ida daha büyük stratejik önem deruhte edebilirler. Lüzumlu
bir de yeni bir hücum nakliyat uçAğınm geliştirilmiş modeli vardır ve bu uçak hava yolu ile girişilecek harekâtta esas itibariyle plânörün yerini tutacaktır.
I Müstakbel savaşlardan herhangi birinde kara kuvvetlerimizin yapacakları >13 ırk., tın başarısı her zaman olduğundan daha fazla derecede sağlanan hava himayesine dayanacaktır. Kifayet edecek miktarda verilecek hava nakliyatı İle piyade
ruz.
Hayati uçaksavar sahasında tepkili uçakların başgöstermeri neticesinde ikinci dünya savaşı . _ teçhizatından esaslı bir şekilde
Ifcıü derhal deruhte edeMlmesl wnlmJI üıllyac, husule Cel-bakımınâaa ordu ayni wnan-5 Mütemadi surette artan
da hazırlanın,, olmalıdır. Meşe süratlere titanın desamlı uca»
sine varmıştım.
— işte, gör-îünüz, oyun çıkmadı!
— Ben de buna üzüldüm. Fakat siz hakika'en oyunu çıkarmağa teşebbüs etliniz mİ? Vasfı kontre ettiğine göre elinde iki üç kör bulunduğu muhakkak. Bu vaziyette empasa kalkışmak bile bile kurtıın ağzına düşmek demekti Siz bu kontrdan faydalanarak oyun tarzınızı ona göre terllb edecektiniz. Böyle yapsaydınız oyunu muvaffakiyetle başarırdınız.
— Ya!.., Doğrusu bu mlcizeyi görmek islerml.
— işte tarif edeyim: Derhal bir pik keser, Arka, arkaya üç
------- —.......... ~ Dir piK Keser MKn arkaya uç plânörler ve diğer hurusi teç- defa karo oynarsınız Bir İkinci hteatla bizim hava yoluyla nak-|pUt keser. trcfüln as ve ruvası
lâ Patı Avrupayı bir ıııüleca- gelişmesi bütün tiplerdeki ye- bu işi başarmak bakımından er Vİ.'^'pn iHdAİI h, ___t__i.it .__.. .. _b______L._
ledllecek t.ttmenlertmla düşman lto ikl plkl lc„,ek İm-
batları user.no elmrek hayati |Mnult vtrlr E|„Mc tralll, hedefleri bombalayabilir. Başka ası ve daimi ile bir boş trefU tarzda hareket edilecek olursa jf ' —
vi.:t’,en tekrar zaptetmek değil ni mukabil silâhlara olan İhtı- teçhizat alanında daha bü-lâkin savunması yolunda ver- yaç önemini daha da arttırmış- yük bir kaybı göze almak 1&-tJlf.iınlz kararın bir neticesi o- tır. zımcty. Hazmı tecrid etmek ve
larak Avrupadalcl kuvvetlerim*.-j 75 milimetrelik «Skysvecper» bir sığınak arayacak şekilde zin büyük bir hazırlık duru- topu uçakların kısa ve uzun fa- sürmek İçin taktik hava hlma-munda bulunmaları lâzımdır, atiyet sahalarından husule ge- yerinin sağlayacağı arttırılmış j Fasifikte bulunan birliklerimi- Jecek tehditlere en iyi cevap ateş kudretiyle kara kuvvetleri-, Bir. de bu büljjedckl komünist teşkil etmektedir. Bu silâh. Ikla miz hareket serbestisi elde ede-ytjılması bakımından aynı va- cl tiiinya savaşında istimal ed|- düşmanı hezimete uğraca-
u..ı . ..... | lcn milimetrelik uçaksavar bilir.
topunun, yerini tutacaktır. ------------------------—
Blyette bulunması lazımdır. I
Orduların en önemli elemanı fite den beri daima kazanma isteğine sahip olan insanlar teşkil etmiştir. Bugün milletlerin kuvveti hâlâ bu gibi İnsanla.-meydana getirmek kabihyetile ölçülür. EöyJe olmakla beraber bir ordunun kudreti her zaman olduğundan daha fazla, milletlerin. insanların kullanacakları teçhizatı sağlama kblhyetle-rlne bağlıdır. Deniz ve hava kuvvetlerindeki ka.şılığj gibi modern er her zaman olduğundan daha fazla modem savaşın mutlak makinelerine bel bağlamakladır. Zira, savaş eri bugün nadtoen savaş alanına yürümekte daha doğrusu savaş altı-nınn kamyonla, uçaklı) veya bir tankın üzerinde yer almış vazl-yı'.te girmektedir. Ve düşmanla yuz yuzc karşılaşmak bakımından turdu rolünü oynarken modern savaşın talep ettiği ml4 azzara bir hareket kolaylığına Ve büyük bir ateş kuvvetine sahip olmalıdır. Gii’ün bunlar ancak muğlak fenni ve teknik â-ietferie temin rrtllebllir. Meselâ, piyade sınıfı 20.000 den fazla her tipten silâhlardan faydalanmaktadır. Bu arada 2000 radyo ve 5000 motöriû vasdayı da hesaba tatmak icap eder.
Ordu, gayretlerini, iki belli-başlı İstikametle idare etmektedir. Evvelâ, ihtiyarlarımızı asgariye İndirmek için lüzumlu «eyleri daimî surette gözönun-de tutmaktayız. Snnlyc-n. araştırma ve gelişme faaliyetlerim I-
»yardaki m shemiı Dünyanın en uzun nllllc tamamen radarla İdare! J
edilen ateş kontrol sistemi He VT - filzCİİ fitilli Cephanedir. Yapılan tecrübeler bu topun, sesin fevkinde sayılacak bir sür atle gece ve gündüz seyredecek uçaklara meydan okuyacak ma hlyette olduğunu belirtmiştir.
Sese yakın süratlerde ve yüksek İrtifa uçak seyahatinde uçuşlarını tespit etmek hakiminde *ı Birleşi!.- Amerika ozun menzilli uçaksavar tujı&rınd ı kullanmak için Bırleşü: Amt-ııka osdusu gayet sahih ateş kontrol sistmeleri satın almak tadiT. Ötedenberi Lstinuıl edilmekte olan uçaksavar süıltıtan-nın gelişmesinde pra'.lk lılr hududa yaklaşmamız v» istikbaldeki İhtiyaçlarımızı kumlan husuiunda daha valdkâ? vasıtaya başvurmamış ga aşikârdır. Bil yüzden uçaksavar roketterlle idare edilen mermilere daha fazla ehemmiyet vermekteyiz.
Silâhlı kuvvetler, müşterek problemlerimizi halletmek için hava kuvvetlerde müşterek bir gayretle çalışmaktadır. Bu ara-i da yapılan esaslı gelişmeler arasında bir tank taşıyabilen bir uçağın modeli de vardır. Bu manidar bir gelişmedir. ZJra. ikinci dünya savaşınuı hava yo-llyle yapılan nakliyat harekâtının en zayıf noktası hava yolu ile bir tankın nakledlleme-mesl kevllyetl İdi. Bu uçak 240
malın Garp traflll kesmeğe ve furşetinize gelmeğe mecburdur. Elindeki R V ı:or para etmez, İkisini de siz A D ile alırsınız, şilem de böy lere yapılmış olur,
— iyi anuııu. bu bir nevi sihirbazlık!
— Hayır, deg’I Muvaffak olmak için yalnız kfiftRfaruı İyi dıişmliş olması lâzım Esasen sizin metodunuza muvaffak olmağa imkân yeklu. Binaenaleyh başka bir nıe'od düşünmeniz Ica hederdi.
Nâzım DERSAN
fakat
bazı çeh-tek-
Noel yortuları münasebetiyle canlandı
[Dört sene kadar Cenevre’deki Milletlerarası çalışma bürosunun başında ve daha sonra 1942 den 1940 ya bada Vaşlngton’daki İngiliz elçiliğinde orta elçi olarak vatlfe görmüş olan İngiliz diploma Harından Harold Butler, Kore hâdiselerinin ışığında Avrupa-nın müdafaası mevzuunu inceleyen bir makale tieşret-mişllr. Bu makaleyi aşağıda okuyacaksınız 1
26 haziranda başla yan güney Kürenin Istllâsındanbcrl komünist tecavüze karşı mukavemet teşkilâtı blrdonblre yeniden canlanmıştır. İstilâ olayı ve neticeleri karşısında mukavemet meselesi yeni vc âcil bir durum iktisap etmiştir 26 hazirana kadar sadece n.uğlâk bir şekilde sezilmiş olan tehlike yalnız As-yada değil, fam Avrupada da derhal âcil bir gerçek olmuştur. Filhakika Kore de vukua gelen Elbe veya Tuna nehirleri bölgelerinde de patıak verebilir. Bunu önlemek İçin Batılı devletlerin sadece Rusya ile peyklerinden vaki olabilecek tehlikelere karşı koymağa azmetmiş olmaları kâfi değildir. Hem askeri ve hem psikolojik bakımdan ha zır ve müsellâh olmaları şarttır. Kuvvetli olup azimli davran ılırsa .fakat ancak bu şartlarla Avrupada harb tehlikesinin önlenlleblleceği muhakkaktır .
Şimdiki halıle 3 teşkilât vardır: Birleşmiş Milletler, Kuzey Atlantik İttifakı ve Brüksel It-Lfakı. Bu teşekküller arasında İrtibat olmakla beraber, aralarında henüz sıkı bir koorinas-yon yoktur. Bu itibarla Lam vüs'at ve imkânların* ölçmek önemlidir.
Evvelâ Birleşmiş Milletleri ele alalım: Komü'.lst blokla bu teş kllât nıensuplarmın geri kalanı arasında mevcut kesin ihtilâf yüzünden anayasanın sağladığı emniyet ahkâmını dünya ölçüsünde tatbik mevkiine koymak bahsuıda fazla ileri gidilememiştir. Jovyetle.- Birliğinin şimdiye kadar kutlandığı vetolar müspet hareke;, İttihazım imkânsız kılmıştır. Anayasanın 43 üncü ve 45 inci maddelerinde «Milletlerarası kararlan müştereken tatbikle mükellef» silâhlı kuvvetler kurulması göz önünde tutulmaktayken şimdiye kadar üye devletler veya tiye devlet gruptan arasında her hangi bir anlaşmaya varılamamıştır. Btı durum karşısında Güvenlik Konseyi He Askeri Kurmay Komitesi de 46 ncı madde hilâfına böyle bir hareket İttihazına imkân bulamamıştır, Kore hâdisesine kadar görünürde Birleşmiş Milletler Teşkilâtı, üyelerinin müdafaası için tesirli bit müdahaleye gayrı muktedir gibi görünmekte olup 1939 da Hlt-ler'ln Prag’a el attığı devirde Milletler Cemteytinln olduğu karlar âciz zannedilmekteydi.
Alelacele kurulan milletler arası kuvvet
Mütaakıbcn Kore hâdisesi patlak verdi. Hazırlıksızlığına rağmen Birleşmiş Mil'cUer Teşkilâtı Birleşik Amerikanın gürbüz ve azimli önderliği altında tlerhaJ harekete geçti. Alelacele büyük bir milletlerarası kuvvet kuruldu. Bu kuvvet başlıca A-nıerlkan askerlerinden müteşek kil olmakla beraber İngiliz mfl-
nln âkibetlnden kurtarmak için ödenllmesl lâzım cüz'i bir ücrettir. Hazırlıklı ve d.ir> bulunmak suretlle harbi Önlemek, hür, el sürülmemiş kalıp barış içinde yaşamak muhakkak kİ en ezeli bir boyun eğmenin on-llyemlyecefil katliam ve yıkıntıdan sonra kurtarılmaktan iyi* dir. Büyük Atlantik camiası, müt tehlden ve azimle bölge hatlarına müsteniden müdafa-
tının girişebileceği seri müdahale hareketi Rusların obstrük-slyonuna uğrayabilir Bu takdirde nç olacaktır?
. Kanaatimce ou meselenin cevabını, anayasanın cevaz verdiği Bölge andlaşmalarmda aramak lâzımdır. 51 inci madde her üye devletin kendi kendini müdafaa asli hakkını tanımakta olduğu gibi 52 nel madde sulh ve emniyetin idamesi için
Bölge andlaşmalan yapılmasını aA,nı teşkilâtlandırma işine de-göz önünde tutmaktadır. Yine edecek olursa. Avnıpanın anayasanın 43 üncü maddesi (Mç bir şeyden korkusu yoktur, mucibince devletler veya devlet Kaynakları muazsamdir. Bu gruplarının Birleşmiş Milletler .kaynakları bir araya getirip Teşkilâtı emrine askeri kuvvet- j müştereken kullanmak sağdu-ler vermeleri gerekmektdlr. Bu • maddeler Kuzey Atlantik İtti- 1 fak muahedesinin temelini teşkil etmektedir. İttifaka dahil 12 devlet, umumi güvenlik sisteminin bir kısmı olarak «müsal-lâh taarruza karşı koymak İçin ferdi ve kollekUf İktidarlarını İdame ve geliştirmeyi kabul etmişlerdir. Buıı-ı caflü gönülden yapacak olurlarsa tecavüz veya ikinci bir Kore olmıyacaktır. Zira Birleşik Amerika, Büyük Britanya, Kanada ve diğer batılı devletlerin askeri kudreti, müessir bir şekilde teşkilâtlandırılıp seferber edildikten sonra muhakkak ki Doğudan vukubuLacak her lıangl bir tecavüzü önllyccek vc kıracak derecede büyüktür
Herkesin hivsesinc düşen rolü oynaması elzem
Avrtıpayı müdafaa imkânları mevcuttur ve bunlar muhakkak ki şimdiden eldedir. Ancak bunları kullanmak irade ve enerjl-slnln de mevcut olması elzemdir.
Birleşik Amerikanın müessir yardım: da elzem olmakla beraber, biz. Avtupahlar. kendi öz müdafaamızı burmak için bir arada namuskârane vc itimatla çalışmağa hazır olmadıkça emniyetimizi temin edemeyiz. Brüksel ittifakı çerçevesi dahilinde sarfettlğltnlz gayretler son derece tatminkâr olamamış, savsaklamalar, gecikmeler ve anlaşmazlıklar yer almıştır. Kurmay heyetlerinin elinde askeri kıtalar mevcut olmadığı gibi yapılan plânlar da tatbike konmamıştır. Hepimiz şimdikinden çok daha fazla çalışıp neticeler elde etmeliyiz Herkesin kendirine düşen rolü tama-mlyl onynaması, uhdesine düşen fedakârlık hissesine katlan-
Darülacezenin
piyangosu
kazan-
86480,
1S8291.
25600,
Darülaceze müdürlüğü tarafından tertip edilen eşya piyangosu, şehir Tiyatrosu dram kısmı salonunda noter huzurunda çekilmiştir. İkramiye kazanan bilet numaralarına dair gönderilen Üsteye göre 1M392 numaraya otomobil. 6134? numaraya motosiklet, 127490 numaraya buz dolabı, 34297 numaraya çamaşır makinesi, 21982, 37579, 160094, 188559 ve 196883 numaralara do birer dikiş makinesi isabet etmiştir.
Diğer numaralar ve dJklan eşyalar: Pikap: 87338, 75569.
148422, 159488
Radyo: 3832. 93314, 191230, 197677.
Daktilo makinesi:
•14009. 97402, 113354. 104721.
Bisiklet: 31310, 54505, 62491,
184275. 193295.
Kol saati: 8352. 32524, 116006, 177269. 198384.
Düdüklü tencere: 3102$. (7747, 81440. 65954. 66287. 119430,
128014, 153534, 175830, 182909.
Daha bir kısım numaralara daha küçük hediyeler isabet etmiştir. Son dört, üç ve İki rakamları listede ilân edilen rakamları tutan biletler de ayrıca .uuuAu.ua hediyeler kazanmışlardır. Tam
ması lâzımdır. Dünyada kimse 1 listeleri Dürül Aceze Müdürlü-afeır vergiyi veya düha uzun ğünden tedarik etmek miım---------------------------- * kûndür.
askerlik hizmetini sevmez. İzzeti nefisten yapılan fedakârlıklar belki de İnsanlar İçin daha da ağırdır. Fakat Mr, Spaak’ın. dediği gibi, milletlerarası bir teşebbüste samimi İşbirliği karşılıklı olarak İzzeti nefisten fedakârlık yapılmasını âmirdir.
Fakat netice itibariyle bütün bunlar beşcrlyı-ll Gür.ey Kore-
Eski yazılar ve Türk kumaşları
Topkapı sarayında yeni kurulan eski yazılar, ciltler, minyatürler, İran ve Türk kumaşları dalreal yarın saat 15,30 da vali tarafından törenle açılacaktır.
Yukarıda resmini gördüğünüz İngiliz Ted Evans dünyanın en uzun adamıdır Kendisi henüz 26 yaşındadır. Boyu 2.80 metre olmazına rağmen son zamanlarda 10 santimetre daha uzamıştır. Evans, bu dev boyu yüzünden müşkül bir vaziyetle görünmektedir. Kendisi bir polisle görüşürken görülüyor.
Geçen hafta durgun, sağlam durumunu muhafaza eden kuru yemiş piyasası, Noel ltl,cr camiası, Türkiye, Fransa yortularının yaklaşması dola-|ve Avrupa ile Asyanıe daha dl-yıslle bu hafta canlanmıştır., Ser - ı
Yunanlstandan, ve diğer Avrupa memleketlerinden rlmlz ihracat firmalarına lifler gelmiştir.
Bu hafta içinde mühim miktarda kuru yemiş İhrar edileceği .nasıl tatbik edilecektir? Yar-anlaşUmaktadır. çok durgun d,nı yetişmeden evvel meselâ bir durum arşeden kabuklu ce-[Belçika, Fransa. Hihand viz piyasasında da yeni geliş- ^atı Almanya istilâ meler olması beklenmektedir, pecek olursa, eninde
Umumi piyasanın durumu nunda yer alacak kurtuluş. harb hasar ve ıstırabını giderme bahamda kâfi gelecek midir? Bu takdirde bu memleketler bir kere daha harap olmuş olacaktır. Bu meınteketle-
bir çok memleketlerine mensup kıtalardan müteşekkildir. Dünya tarihinde İlk defa olarak kollekUf emniyet sistemi fiilen çalışmağa başlamıştır.
Korede alınan der* Avrupada
ise geçen haftaya nazaran bu hafta daha durgun bir hal almıştır. Buna sebep, firmaların sene başı bllânçoları ile meşgul olmaları ve hesaplarım yapmadan herhangi bir taahhüde ve s ıtridir. Bu durgun halın sene'fasında sistematik bir şekilde başına kadar devam edeceği j« tasfiyen edileceği muhakkak-anlaphnBKlaaır, jtır. Birleşmiş Milletler Teşkili-
dan herhangi bir taahhüde rln en Heri gelen binlerce ve siparişe girişmek İstememe-1 binlerce tebaasının da İşgal sı-
Londrada İngiliz harb ölülerini taziz 1çln yapılan törende Kırnl ile Kırallçe Wbltchalldekl harb ölüleri âbidesi önünde, Resim İki dakikalık sükut esnafında alınmıştır. Kırat Abide önünde bahriye elblsesile görülmektedir.


>|lner. Yani (8 günden 4 günej.|ıün telernıalllc tecrübe ve lh-|
İbrahim Fuat TEZCAN
Hindi» çaıjsmb* tıüna IQO milyonlu»
I tesadüf edilmektedir.
Sahile 6
Maçlar televizyonda seyredilmeğebaşlandı
Televizyon, spor oyunları organizatörleri için kuvvetli bir rakip oldu
Spc.r olaylarının televizyonda gösterilip gösterilmemesi birçok memlekette spor organizatörlerini İlgilendiren, bir mesele ha-ftnl almıştır. Büyük Bratlnya-OR, televizyon abonelerinin aa-irvii halen yarım milyonu aşmış bulunduğa cihetle mesele büsbütün âcil bir durum Icespet-mlştlr. Beher televizyon cihazının her programın yayınlanırında, başında vasati olarak İki ieylrcl bulunduğu hesaplanacak oiıırsa, memlekette televizyonla yayınlanan bir spor olayını an az bir milyon kişi stada veya kapalı salona girmeden seyrediyor demektir.
9un diye kadar Büyük Britanya ve Birledik Ameı İkada edinilen tecrübelere müsteniden, yeni bir televizyon seyircilini bir müddet. İçin, makinesinin bağından ayırmak hemen hemen İmkânsız bir hal almaktadır. Seyirci televizyona iik ra inanlarda son derece merak salmaktadır. Nazarında, televizyon cihazı şimdiye kadar eline Seçen oyuncakların en harikul-desldlr. 8 ay veya bir sene müddetle bu sihirli aynanın a-detâ esiri olmaktadır.
Ayrıca tecrübe ve istatistiklerle şu cihet de sabit olmuştur kİ, halk arasında cn fazla tutunan sporların televizyonda gösterilmesi pek o kadar hararetle kaj-şılanmamaktadır. İngiltere futbol İlgi Btedenberl ve daLma maçların radyo İle dahi yayınlanmasına karşı müteyakkız davranmıştır. Halkın, radyo başında büyük bir maçı dinlemeği belki de tercih ederek tali maçlara gitmlyecegl düşünülmüştür. Bu itibarla futbol İlgi şimdi televizyonu da yasak etmiş bulunmaktadır. Aynı tarzda, televizyona hiç bir zaman taı-aftar'ık göstermemiş olan meşhur İngiliz boks organizatörü Jak Solomons da, Joe Lou-Is - Azzard Charles maçını görüp Amerlkadan döndükten soıı ra tertiplediği boks maçlarının aslâ televizyonda yayınlanmasına müsaade etmemeği kesin olarak kararlaştırmıştır. Zira Loııis - Charles maçı mali bakımdan fiyasko ile neticelenmiş, elde edilen hasılat son derecede diişük olmuş, radyo ve televizyon haklarına mukabil organizatörlere verilen para dahi ziyanı telâfiye kâh gelmemiştir. Buna mukabil kriket ve tenis gibi sporları idare eden
makamlar, sporun bu şubelerine yeni meraklılar kazanmak hatasında televizyonun kıymetini müdrik olup, büyük maçların televizyonda gösterilmesine müsaade etmişlerdir. Tâli denilen bu spor şubeleri, mümkün olduğu kadar fazla alâka toplamak peşindedir.
Bu arada organizatörlerle televizyon arasındaki savaş bütün şiddetiyle devamdadır. Bun dan bir kaç ay evvel Ingilterede spor organizatörlerinden bir çok ları, halka arz ettikleri temaşa için «Copyright» temin edene kadar tele+l^onu tamamlyle yasak etmek tehdldlndo bulun-’ muşlardır, şimdi mesele, ilgili teşekküllerin temslclllerlnden müteşekkil ve p. T, T. umum müdürlüğüne bağlı bir komisyon tarafından İncelenmektedir. Aaııerikada da geçenlerde bu mesele İncelenmiş ve enteresan bir netice elde edilmiştir. Şu cihet tesblt edilmiştir: Televizyon meraklıları, bu meraklarının ilk devresi zarfında makinelerinin başından ayrılmamakta olup, spor olaylarının hasılatı kesin olarak düşmektedir. Fakat bir müddet sonra televizyon seyircisi, devamlı olarak seyrettiği o spora karşı merak sarmakta olup, artık televizyon vasıtaslyle veya ikinci elden seyriyle iktifa etmemektedir. Yani televizyon seyircinin ilgisini kamçıladığı gibi, o zamana kadar kendisi için meçhul teknik noktaları da seyirciye öğretmiş olmaktadır. Seyirci artık merak sardığı sporun gölgesinden, ziyade hakiki ve canlı cereyan tarzını görmek istemektedir.
Büyük Brltanyada da cereyan aynı seyri taklbefrr.ektedlr. Televizyon sayesinde bir çok kimse sporun muhtelif şubelerine karşı daha yakından ilgilenmekte ve bu sporu daha iyi anlamaktadır. Diğer taraftan son yıllar zarfında spor olaylarının televizyonda yayınlanma tarzında da en esaslı terakkiler kaydedilmiştir. Bir çok kimse de bazı spor oyunlarını bu sayede İlk defa olarak görmektedir, Futbol ve kriket filhakika İngllterede en geniş ölçüde taammiim etmiş olmakla beraber, şimdi buz üstünde hokey, pist üstünde motosiklet varışları, pingpong gibi sporlar da televizyon yayınlarında geniş ölçüde yer almakta ve İlgi uyandırmaktadır.
Cengiz Abdiilhalim’ in aşk macerası
Boks maçında çenesine yediği yumruk neticesinde ölen Cengiz bir Fransız artisti ile nişanlanmıştı
Geçenlerde şehzade Abdül-hallm efendinin oğlu Cengiz Abdülhallmln Fransııda bir boks maçında çenesine yediği bir yurmuk neticesinde kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini ajanslar haber vermişti. Parls-te çıkan France - Dimanche gazetesi, Cengiz hakkında şu tafsilâtı veriyor:
Cengiz 25 yaşlarında sağlam yapılı sporcu bir gençti, «o kg ağırlığında ve 1.80 boyunda idi. Tahsilini oldukça karışık bir şekilde yapmış ve kendisini yanına çağıran akrabalarına dalma:
«— Ben artık çocuk değilim, hayatımı kendim kazanacağım; diye cevap vermişti. Bir aralık filim çevirdi. Hattâ Errol Alyn-h'le beraber dahi bir filimde çalışmıştı. Boksa başladıktan sonra hayli terakki kaydettiği ve bir çok şampiyonlarla boy ölçüşebilecek hale geldiği söyleniyordu,
Ki2kardeşlerl fevkalâde İyi bir şekilde evlenmeğe muvaffak oldular. O ufak odasında yalnız başına yaşamağa devam etti. 1947 de 23 yaşlarında Anny 8te-pan adında genç bir artistle tanıştı. Bu kızla az bir müddet sonra nişanlandı Ceııglz, nişan lışmın hatırı için kendisine kız kardeşleri tarafından takdim edilen bir çok prensesleri red-
Eğer yardım sağlanırsa
Meriçlin ıslahına 1952 de başlanacak
Meriç nehri mecrasının ıslâhı için Türk. Yunan ve bir de Mfireholl yardım heyeti mümessilinden teşekkül eden iiç kişilik «(Beynelmilel Meriç -Evros ıslah İşleri daimi komitesi" başkam yüksek mühendis Selâhl Demlrbilek, çalışmalar hakkında şunları söylemiştir:
— Meriç nehrinin, Türk ve Yunan topraklarındaki taşmalarını önlemek İçin, nehir mecrası projelerinin yaptırılmasına, gerekil nehir kollarının haritalarını havadan fotogra-ınetrl usulü İle alınması kararlaştırıldı. Bu haritalar Temmuzda yapılmış olacaktır.
Gerekil Marshall teknik yardımı da sağlandığı takdirde' 1952 yılından evvel projeleri hazırlanmış olacak ve bu projelerin tatbiki İçin yine Marshall yardım plânından dış ödenek temin edilirse aynı sone İnşaat mevsiminde Meriç nehri mecrasının ısiaiı İşlerine başlanacaktır. ______.
Menemende bir delikanlı arkadaşım yaraladı
İzmir 21 (Akşam) — Dün Menemenin Harmandalı köyünde bir yaralama vakası olmuştur. 23 yaşında Kadri adında biri,: anlaşılmayan bir sebeple arkadaşı Mehmet Taşkın ile kavga etmiştir. Mehmet Taşkın yanında taşıdığı kaması İle Kadriyl göğsünden ağır surette yaralamıştır. Firar eden Mehmet Taşkın aranmakladır
'i '; -
GENÇ BİR BAYAN İS ARIYOR -Evrak, dosya, muamelât, muhaberat sterinden anlar. Gayet »eıi ve düzgün daktilo yazar. Dahn evvel devle? dairelerinde çalismıj bir bpyon licnrt müessese ve şirketlerde acele bir is arıyor. Caiuoğlu Nııruosmanlye cadtitsı Alay Apr. Hikmet Ekinci cil İl! Perihan, 385
YÜKSEK TICA1IFT ME7.ÜNU TECRÜBELİ MUHASİBİM — Yarım güıı devamlı veya .nanyyen tünlerde ticari mllcucsclorın defterlerini tutarım- Slgoıta w mali Iştanni takip ederim. Altfam'da «Muhcslp M.» rumuzuna. 395 — 4
ZENGİN ÇEŞİİLİ BİR MAĞAZAYI SENELERCE İDARE ETMİŞ — il adamı her tü.'lü kefalet vermek suretiyle lo arıyor. Mlilrnlılıil yanında da çalışabilir. AKıum'da sllilmla» rü-rnunuta. 414 — s
PİYASADA ÇALIŞMIŞ MUHASEBEYE VİKir — «lyi« Fransızca bilen bir genç Öğleden conra ç.ıl.smak için IS aramaktadır. İrıteklllerlrv «Muhasebeci» rümuzu vb «Ter flfıİBB» e müracaatları
NİŞANTAŞINDA — Bes daireli altışar odalı İki dairesi bos 105000 liraya sanlık Ap. Gaz Sirkeli karsısında Özel Emlâk Tel 43376 Fiy 1BO2.
399 —
HARBİYEDE — Üç daireli altışar odalı 50 000 liraya bir duiıcal bos satılık Ap. Cw sirkeli knrfirmda Özel Emlflk Tel: 4337ü. Fİ?: 1498
400 -
KÜÇÜKÇEKMECEDE — SoğuksU yolunda Besim Eskinin ev ve arsalarının taksitle ııtıgına devnm olunmaktadır. Telefon 27915 v«ı mahalline müracaat. 433 — &
SATILIK — Bahçeli villâ Florya asfalt Üstünde WW m2 «ğaçh iki kat yeni kflrglr bol «UİU. MUrncaat: Telefon: 43417. 434 — i
ŞİŞLİDE — İki daireli dörder odalı bahçeli iki ds'resl bos 45000 liraya Boljilk Ap. Beyoğlu Qn: »Itltati karşısında öle! Enıi.ik Tel 43378. Flj: 1508. 492 -
NİŞANTAŞINDA — 6e« Kat bes daireli oltıjar odalı k.,,ı kalortterli 120.000 liraya «ntılık Ap. Beyoğlu Gaz Şirketi kargılında örel Emlllk. Fij: 1487. Tel: 43318. 403 —
EHVEN SATIŞLAR — Beyoğlu Nişanla» Şljll havalilerinde deniz man-BAY - BAYAN PLAS1YE ARANI- I zaralı dolgun Lratlı konforlu aportı-YOR — Radyo, soni. dikiş makinesi. 'manlar arsalarım zı görme ' **
pikap, fotoğraf makinesi gibi malıc-nıeniu zatisi için. Dolgun komisyon verilecektir. Her gün Kufi n-ia (je mürcaat. Elektrik sarayı Beyoğlu İstiklâl cadclcs No. 423 de Vehbi Ka-sapiign’c, 3w
atierifilzdendtr. Beyoğlu Mi® sokka 25 Telefon 45151. 312 — 1
İNGİLİZCE. FHA8IZCAYA VAKIF — Tercüme ve muhabere yapabilecek bir barana İhtiyaç vardır. Çalıştığı yerlerden aldığı bonseıvis-lcrlyte birlikte Mu. 10 1? arasında
21518 e telefon edilmesi. 429 — 1
ŞİŞLİNİN HAVADAR »• EN GÜZEL YERİNDE — Dört dütlKİİ apnrlı-manın İki daireli dörder oda İki dairesi de be»er od* Um konfor Tasarruf kanunum uygun olarak kat kil sntılıklır. 12345 ya müracaat.
245 — 1
DİŞ SEFERLERDE ÇALIŞMIŞ TECRÜBELİ BİR SÛVAh' KAPTANA İHTİYAÇ VARDIR - Müracaat astat i? - 12 arasında -1518 e telefon edilmesi. 430 — 1
DIŞ SEFERLERİ ESNASINDA — GemlnLn telsizini İdare itilebilecek tecrübeli Ve İngilizce biılr bir telsiz memuruna Ihtlyııç vardr- Saai 10 - 13 arasında 21918 « telefon edilmesi.
418 — 1
Kuyucakta elektrik fabrikası açıldı
Aydın 21 (Ak?nm) — Hazininin Kuyucuk bucağının elektrik labrlkası dün Vali Dimdar Ata-ker tarafından açılmıştır.
BAYAN ARANIYOR — Valnız Mr bsyuı ev IfierJni tedvir edecek ve leynlıattarlnde arkadaşlık edecek, kibar ve ev İdaresini vâkıt bir bayan »ranıyor. Aksam'rfu «K.D.» rümuzuna yar.ıhnatı, 417 — 3
Bir top meraklısı araba altında kaldı
Aydın 21 (Akşam) — Ticaret lisemiz öğrencIiRrindeıı ve Köşk bucağının Davllye köyünden 14 yaşlarında Vahit Uzal. Gazhane civarında futbol oynarken top yola gitmiş, tonu alayını derken o anda geçen bir öküz arabasının altında kalmıştır.
Yaralı, memleket hastanesine kaldırılmıştır. Arabacı vakadan sonra kaçmıştır. Aranıyor.

Pamuk fiatleri
İzmir 21 (Akşam) — Dün bor-sada 600 balya paniu.-. satılmıştır. Flatler 430 - 43‘î arasında değişmiştir.
bulmaca!
1 2 3 4 5 6 78
NİŞAN? AŞINDA — DBıi daireli altışar Odalı S y 2" cbad.nda bir dairesi bap 85000 liraya «t Pik Ap Beyoğlu Caz sirkeli (i3r«ısındp özel Emlâk. Tel; 43376 Fi? 1510 401 —
SALATADA tKİ VEYA Üç ODALI B-İR YAZIHANEYE İHTİYAÇ VAH-DIR — Denli «örsü tercih edilir, Müracaat: Saat 10 • 12 arasında 2t318.
427-1
SİŞLİ — Tramvay durağına bir dakika dört katlı npnrtınıons ruhsat-namesi alınmış altı cephe, yirmi ıkı derinlik gürci l.lr Arsa II.0OT liraya satılıktır. 42308 sahibine müracaat.
424 — 5
İŞLEK — Şekerci, helvacı, börekçi, lokanta. mezeci. tütüncü. kahvesi. bakkaliye, tuhafiye» ı dükkânı devretmek kârlı ıjino sermayeli or-tok İsleyenler istanbu' posta kutusu 145 adresine yana nlar. 423 — 1
DEVREN DÜKKÂN — Ulek caddede kirası az tulıntlye. kırtasiyeci mal-lariylo, mobilyasudc ehven flatle acele devredilecektir Mobliyaıiyle de verilebilir. Mürcaat: Şehrsdebajı caddesi 90/2. 420 —
İNGİLİZCE — Vmerlkada okumug ve Amerikan mekteplerinde İngilizce ögretml» bir genç Uç ayda llaan öğretir. Akjam'rfa ıD.S» rtlnıuruna müracaat. S5T li
KARLI BİR İŞ - Bir gazoc fbbrl-knnı için ortak atanıyor veya «atılır. Mürcaat Tophane Boğazkesen caddesi No. 85. 303 - t
1.5 - J AY ARASINDA DOĞURACAK — Cins 8 f.ıejc satılıktır. Müracaat: Baki Tercan Bağdat Cad. 304. Tel: 52.. M, 39? —
MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ Uezclemlr idarelin» adroa alaraa lösiertnij alao KarUerimirdeo
camlarına g-ılen mektupları idarehane htade o a)dırm»ı*r> rica olunur
HİZMETÇİ ARANIYOR - Küçük çocuğu olmayan uç kişilik biı nite ncr. dinde çatışmak «Izero elli yaslarında kadın bir hizmetçi ya İhtiyaç vardır. G o: t epe Yenlyol No. 22 :.(s müracaat, 370
PLA8İYE ARANIYOR - Gıda maddeleri sal ışı İçin Telefon: 86149.
433 — 2
:r Al.l Vk S VTI VkfEŞYAl]
KELEPİR SATILIK ÇAMAŞIR. BULAŞ K MAKİNESİ - Meşhur Thor marka otomatik olarak yıkar kurutur. Tel. 87022. 394-1
HÂLEN ÇALIŞtdAKTA OLAN M5 PLYMOUTK TAKSİ — h'ÜSalt 5»rt-lorla »at-lıktır. Taliplerin SUmerbank Alım ve Salım Mıles. ka* 4. No. 15 te Seiâmi Gokdenılr'r müracaatları.
406 —
SATILIK TAKSİ - Halen takside çalışmaktı bes yeni lâstik, yedek n-kümüiâıUnle azimet dolnyialyie satılıktır. Müracaat ner giin Failli Malla; Malta Garaj»»- 344 — 2
detti. Boksu filim çevirdiği sırada sevdi..Zira oynadığı roller umumiyetle kavgalı patırdılı rollerdi
Bir müddet sonra Citroen şirketinde çalışmağa başladı Anny ile beraber Patiste yerleşti. Cen giz geceleri menacerlerden Bretonnel'ln yanına gidiyor ve kendi tâbiriyle «İstediği ve sevdiği mesut bir hayat kurabilmek üzere meşhur bir boksor> olmak İsliyordu. Az zamanda boksta çok terakki etti. Ancak çok çalışma yüzünden yorulmuş vaziyette bulunan bünyesi son zamanlarda yapılan bir maç esnasında çenesine yediği yumruğa dayanamadı,bir daha kalkmamak üzere, ebediyen de yıkıldı.
şimdi Cengiz İçin ağlayan yegâne sevgilisi Anny sık sık mezarına gidip göz yaşlarını döküyor...
W
” 1 1 1 1 1
İlil 1 1 1 1 1 1 ■ ■
1 1 1 1 ■ 1 1 ı ı ı ı ı ■ 1 1 M
■ 1 1 1 1 1
1 1 II ■
1 1 1 1 1 1
l 1 1 '■
SATILIK taksi — Az fcultanılmif radyo ve kalörl.krll Olımobll markalı lalesi 5000 liraya satılıktır. Müracaat: Şchzudebuıı Direkler ararında Tekel bâylı No. 83 349
HEDİYELERİNİZ İÇİN BULUNMAZ FIRSAT - Viyana mamulâU çil: pırlanta yftetlk. pırlantan saaç, yakutlu pırlanta yüzük İle bilezik, pırlantaiı İnci yürük, pır'antalı alım kadın tabakası satılıyor 8-10.5 arasında 5M1Bİİ Teletorttl. 313 — ı
SATILIK TAKSİ - Chevrolet marka 1947 model, imlen çalınmaktadır. Müracaat ralline Çelik garaj Tel 21774. 303
SATILIK PİYANO — Hartman, tlç pedallı Alman piyanosu demir çap-rai olarak satılıktır. Parmakkopı MU sokakta HUseylnağa sokak No. 2. Her gün 3 e kadar. 373
Lokman Hekim (Dr. HAFIZ CEMAL) Dahiliye Mütehassısı
Divanyolu No. 104
Muayene saatleri Pazar hariç her gün 2.5 - 5
Tel: 23398
Sağdan sola: 1 — Tababette müstamel bir ot, 2 — Askılar î — Tersi □rlolımmuj, 4 — lrad - Tersi vüsat. 5 — HelallaSnıa, B — Fırlat - Alclâdc beygir. 7 — inandık İman gelirdik. 8 — Eski Yunan K abudelcrlndcn, 9 — ince ipin İyisi, iü — Tersi tâyin olunan.
Yukarıdan aşağıya: 1 — Bir erkek İsmi, 3 — Dlvavekül - Başına (Z> gelirse ışık olur, 3 — Terıl yalancı -Merasim. 4 — Tekdir etmese. 5 — Remzinin bası - Gudde İİHjıib: hastane:. 6 — Vilâyet - Ahbapça. 7 — Bir bayan. 8 ~ Hicap - furuht eder mit.
GEÇEN BULMACANIN HALLİ
Soldan soga: ı — Turnese), 2 — Eln. Lika, 3 — Ri'hsnt. « — Nezafe, 5 — Beriye. Bw— Yedisini. 7 — Elcan, Şal. 3 — Serom La, 9 - İl. Dllok, ıo — zira, Ata,
Yukarıdan aşağıya: 1 — Terbiyesiz., 2 — Uliı - Lekeli. 7 — Hnbr.cdar. 4 = Serlnöda. 5 — Elıtals. MI 8 — Sitaylî, La .7 — Ok. Ferise» 8 — Liıne, Alaka.
SATILIK — Arimet doloyısiyle mükemmel bir Avrupa piyanosu ve güzel kadın kürk mantosu acele satılıktır. Telefon 22613 sont 10 dan 5 e kadar. 431 — S.
4& MODEL DOÇ MARKALI 3AN-D AL YAL t OTO ACELE SATILIKTIR — Mürcaat: Saat 10 dan 17 ye kadar Elmada# Dukpdere caddesi Ne, 38/1 Şevki Panız. 397 — 2
bİKKAT - ipotek IBlej vassul eder Emlllk. arazi alım saunu İle vekâlet İslerini kabul eden her kesin İtimadını kazanmış otan Suhulet Emlâk Zarif Özalp Beyoğlu Büyük: Pnrmnkkapr kösebaşı No *- Telefon: 42306. 340
YENİ YAYIN(gg
AV ve DEN'Z SPORLARI
19 İnci sayısı sikli
Nefis şekilde basılmış bir kapak İçinde çıkan bu sayı. bir çok kıymetli makaleleri ve avcı kara sigortası Baytlarım ve kuponlarını dia llıttvn etmektedir. Haracrtta tavsiye ederts-
SATILIK — îataııbulda caddede hali faaliyette çifte hamam ('iktidar Pa-Çalimanmd» deniz kıyısında ve mnn-zaraiı arsalar ucuz Ilnlle sanlıktır Sisli Halisliârgazi caddesi Kutlu a. prırtımanı 318 Daire 3 e her gün saat 10 - 14 arası müracaat.
324 - 3
NİŞANTAŞINDA — Re, «...ireli be-Ser odalı bir dairesi. bo> CıBtıOO liraya satılık Ap. Gıtt sirkeli karsıaıııdn Özel Emlak Tel: 43378 F1J 15118.
338 —
BAK1RKÖYDE SATILIK ARSALAR - istasyona 12«l "»e** mesafede İstanbul asfaltı ürerinde ««heri 400 -500 metre kare, parsellenmiş 5 »rıa metrekaresi 6-8 liradan Müracaat. Te): 60975- 279
ACELE DEVHLN SATILIK DÜKKAN — işlek telefon İti kirası az kırtasiye dükkânı azimet dfilavıaiyle müsait flatle devredilecektir. Müracaat: Nişantaşı Çınar caddesi 8’f2 412 - l
MODANIN GÜZEL YERİNDE — Geniş odalaılyle banyo balkonları bahçeli nezareti* muhteşem av uygun finde «atıiıkıır. Kadıköy Emniyet Sandığı Karsısındaki kahvede ib-ı ah ime müracaat 409 —
BEKAR TALEBEYE KİRALIK O-DA — Kadıköy. Modada iskele ve tramvaya 2 dakika meşalede. Müracaat: Cnğalağhı yoklısü Nfı, 29. Tâhlr Tüzüne). 413 —
KİRALIK ODALAR — Yazıhane, ardiye. imaUthar*- ve terzilere her türlll ticari islere yarar. kt.Vıhda bir katta on oda bo; «eri-iz Adres :Çar-gıkapi tskenderb->4a.-ı Karedeniz han No. 18 Telefon: 33385. 369- 1
PAHAYA İHTİYACI OLANLARA — ipotek mukabili gayri menkul üzerine tavaşatılumtula para verilir. Galata rıhtımı Altıncı Vakıf han 7 Telefon 42018. 386
KİRALIK HAN ODALARI - Çarşı-knpı Bllyeclier caddeni yeni Emek handa kiralık kaln-iferlt ve kalorifersiz yazıhane, imalâthane atelye ve depo ya müsait odalnr uygun şartlarla kiraya verilmektedir. Taliplerin sahibine 14-17 arasında mürı.rsatiarı. 384 - 1
KİRALIK APAf.TIMAN DAİ E RELER t — Taksim IMlmlınııe buji Tsr-labaşı Cad. 23. Müracaat her gün 2 den S e kudur 3S2 — 1
ÇOK UCUZ FAKAT ACELE — Fatih. Haydarda 3-4 odalı yanyonn iki ev bos 11.000 Sirkçe Llmnn Hon att katında II Haşana 396 —4
KADJKÖYDE ACELE SATILIK -Geniş üçer odalı lkt mlhtakl! katlı, altında dükkânlı nezaretli merkezi yerde, su clektrl.c havagazı mevcut Muvakklthane caddesi 77 - 79 No. lı bina >30.(ıOa> liraya. Katlar bostur At- H tındaki dükkâna müracaat. 40H — 2
DİKKAT — Müsait tinllc satılık komplo Dİ5totlbl muayenehanesi. Fatih - Kıztagı cnıirksi Eğe Ap. birinci kal. Her gün Oftlev: kadar. Tdeloh; 20159. 307 - l
KİRALIK YAZIHANELER — Gala-tada Hacı Veli Aiemduı hânında a-sansör ve kulorlferll muhtelif adette yazıhaneler Kİral'ktır. Telefon 43528. 418 22
KİRALIK ODA — Aile Janında mobilyalı va banvclu bir oda Hıraya verilecektir. Adres: Matbaacı Osman-bey sokak. Beypazarı npnrtunnnt kal: 1. Pangulü - Osmaııbsy. [ 418 — 11
GALATADA DLVREN KİRALIK 1 MAĞAZA — En Itlck caddelerden bl- 1 rlnda. müteaddit katlı güzel bir ma- 1 ğazs devren kirahktır, Teksim civarında bir mağaza He mübadele edilebilir. Müracaat pasta kutusu 1559. 41B — a
AYASPAŞADA SATILIK APART1-MAN — Kaloriferli. 5 daire, betonarme, varidatı senede 11 bin Hra. Müracaat: Taksim Ankara Pazen üstündeki gazinoda sahibine saut 2 - B a-rası. 420 — 3
CİHANGİRİN EN İYİ YERİNDE — Denire tıâkim cephe 10 derinlik 22. iki yüz metre r.ıurabbs imarla alâkası olmayan arra Milliktir. Taliplerin 42395 ya telefon etmeleri. 423 — S
KİRALIK MODTRN YAZIHANE — 1 od». Iıoll. lüks yazıhanr mobilyası. Fluorescent İlmi’ahiriyle klinik ve atelye'ya elverişlidir, Tepebaşı Gill Apurtımani No. 159. Telefon. 20-174. tZL — 3
Ankara Valiliğinden
Munamıaer bedeli Llnı ECr.
Mazot 40 Ton 30 Kr. 45 Sent. 12180 00
1 — İl Sıtma save-ş Başkanlığı için cins ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç kapalı zarf usullyle satın alınacaktır
2 — Eksiltme ve İhalesi 8 Ocak 1951 pazartesi tfünii saat 15 de Ankara sıtme sava? başkanlığı satın «Uma komisyonunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat muhammen bedeli 7.5 kati teminat % 15 dlr.
4 — Vasıf ve şartlan gösterir şartname Başkanlıkta görülebilir.
5 — İsteklileri belirli gün ve saatten bir saat evvel zarfları komisyona vermeleri. Postadaki gecikme mazeret sayılma*
117810»
Cinsi
Miktarı
FLatı
Sayın meslektaşlarımızın
Nazarı dikkatini celbeder
ve yeni çeşitlerimize ilâveten
15
25
75
Watt
Watt GELOZO Amplifikatörleri
Watt
Ve on beş watt çanta komple mevcuttur.
Radyo Mekanik Ticaret Evi
Muhsin oğlu han No. 9/1 StRKEOÎ
Hayvan alım ve satımı yeni inşa edilen pazar yerinde yapılacaktır
İstanbul Belediye başkanlığından:
Bugüne kadar Rami Topçular mevkiinde yalnız çarşamba günleri Atpazarı namiyle kurulmakta olan pazar yerindeki hayvan alım ve satımı 2/Ocak/951 tarihinden itibaren haftada iki gün çarşamba ve perşembe günleri) Edlmekapıda temizlik İşleri tesisatı civarında hayvan pazarı namiyle inşa edilen yerde yapılacaktır. Bu sahaya araba sokulmayacaktır.
İlgililerin bilgi edinmeleri.

Adres tebdili iğin elli Kuruşluk ptıjı gönderilmelidir. Aka! takdir-da adres değiştirilmez.
BAKTERİYOLOG
Dr. Necmettin Ülker
L A B O R A 1 IJ V A R I
BabIâli. Vilâyet Konafcı karşısında No. 9
Kan. idrar. Balgam, (£a aurat vesalı tahliller, gebeliğin idrar muayenesiyle erken teşhisi
E
Reblül.vvol 11 — Kaıım 44
İmsak Cu Ö5ta fktndl Yal«
12.Ş2 2.37 7 39 9,4S 1Ş.0O 1.28
3.35 7.21 1213 14.32 18.44, 1823
7.34
Göz Mütehassısı
Dr. Cemil Görür
Cağaloğlu Nuruosmanlye caddesi Atay A par t imam Pazardan başka naı gün saat 14 ten 11 ye kadar Telefon: 20058
22 Aralık 1930
AKŞAM
Sahile 7
Namuslu kız
Aifred, İlk defa Alisi bir toplantıda görmüştü. Genç, hilkatin bütün gisssaUflerlnl bezenmiş olduğu ve herkes kendisine meftun ve hayran baktığı halde toplantıda bulunan kadın erkek kalabalığının gürültülü eğlencesine iştirak etmiyor, bir köşede oturarak etrafı seyretmekle iktifa ediyordu.
Alisin dansa, flörte, İşve ve cilveye hiç hevesi yoklu. Bir çok delikanlılar, kendisini dansa kaldırmak istedikleri halde O. hepsinin tekili i erini nezaketle reddetmişti. Genç kızın bu is-tinkâfi, herkesi hayrete düşürmüştü. Nihayet, delikanlılardan biri dayunamıyurak:
— Madmaael siz dans bilmiyor musunuz? diye sordu,
Genç kız:
— 'Çok iyi biliyorum amma dans etiuek Isrcmlyoıvm, cevabım verdi.
— Niçin?
— Çiinkü dans hoşuma gitmiyor da ondan.
— O halde hoşunuza giden nedir?
— Sükûnet ve sohbet... Bu dünyada danstan daha hoş ve daha güzel o Vsdar çok şey var kİ...
Aifred, derhal Alisin yanında oturdu. O da dansı sevmiyor, sükûneti ve sohbeti tercih ediyordu. İki genç yun yana, tatlı tatlı konuşmağa başladılar. Yavaş yavaş düşünce ve emellerinin müşterek olduğunu gördüler. Toplantının sonunda iki eski ahbap gibi ayrıldılar.
Alferd ayrılırken genç kızın gözlerinin içine bakarak sordu:
— Sizi tekrar görebilecek miyim?
Alis, tereddiiküz:
— Evet! cevabını verdi.
İki genç tekrar buluştular, İlk baharın yeşil kırlarında kol kola gezintiler çaptılar, faikına varmadan sevişmeğe başladılar. İkisi de samım’ ve dürüst oldukları için bu hislerini açıkça itiraf ettiler.
Delikanlı:
— Alis, seni seviyorum, diyerek içini daktiî.
Genç kız da-
— Ben de seni seviyorum Aî-fred... mukabelesinde bulundu.
Dudakları il!: ateşli busenin heyecanlarını tattı. Delikanlı, istikbal hakkımla er.gln hülyalar kurmağa başladı.
— Alis, diplomamı alınca seninle evleneceğim, ikimiz için ıic çalışacağım. Hayatımız, sükûn ve saadet İçinde geçecek diyordu,
Genç kız, sözünü kesmeden ve bir söz söylemeden sertiz, sada-sız dinliyordu.
Delikanlı, sev’IHsinta bu sessizlik ve çekinj-ettiiğine hayret ederek sordu:
— Alis. niçir. sen de bir şey söylemiyorsun?
Genç kız, bu sual üzerine derin hülyalarından uyandı. Başındaki yükü hafifletmek istiyormuş gibi, sanşın buklelerini arkaya iterek cevap verdi:
— Ne söyliyeyim? Seni dinlemek bana yeter sevgilim!
Genç kız. daima hiç bir mütalâa beyan etmeden sevgilisinin istikbal hakkındukl düşüncelerini dinliyordu
Bir gün Aifred sorou:
— Seni İstemek için alieno ae raman geleyim?
— Hayır, hayır... Gelme!
Alisin bu sözü, delikanlıyı altüst etti. Afrej sevgilisini kollan arasına n’araJc endişe ve heyecanla sordu;
— Niçin gelmeyeyim Alis? Ne mâni var? Bana açıkça söyle!
Genç kız, delikanlıda şüpheler uyandıran bu rea cevabını tevij etmeğe uğraştı:
— Evlenmeği düşünmek zurnanı henüz gelmedi. Evvela dip lonıanı al, istikbalini temin et. Sonra beni ailemden istersin.
— Sözlerin doğrudur. Fakat
şimdiden nlşanlanmalıyız. Bana alt olduğunu bilmeli, ailenle tanışmak, kendimi onlara da sevdirin eliyim.
Genç kız, başını önüne lgerek yavaş sesle cevap verdi:
— Benim babam yeki
Delikanlı, bu cevap üzerine Alisi, kolları orasında hararetle sıkarak gözlerinden öptü:
— Meleğim, kalbinin eski bir yarasını kanattığım İçin bent affet. Baban da. kocan da ben olacağım, öksüzlüğünü sana his settlrmiyeceğlm. Alisciğlm, hiç olmazsa anneni göreyim. Buna itirazın yok sanırım. Eminim ki annen ikinci öz evlâdı gibi beni sevecek.
Genç kız, yaşla dolu yeşil gözleriyle delikanlıyı süzdü;
— Olmaz Aifred, rica ederim, ısrar etrael
— Niçin olmasın şekerim 1
— Yalvarırım sana ısrar etme I Beni üzüyorsun.
İki genç bermutat, ateşli bir buse teati ettikten sonra ayrıldılar, Fakat bu defa Alisin ö-püşü veda busesi İmiş gibi daha sıcak ve daha devamlı oldu.
Ertesi sabah Aifred, sevgilisinden aldığı mektubu heyecanla açarak okudu:
«Allaha ısmarladık Aifred! Bir daha beni, güremlyeceksln. Ben de seni artık görmemeliyim. Bu dakikanın gelmesinden, yani a-IJemi tanımak istemenden korkuyordum. Sana ne diyeyim, kimleri takdim edeyim? Babamı mı? Fakat benim babam yok ki Ben baba diye kimseyi tanımadım. Var İse sağ mı, ölmüş mü bilmiyorum. Annemi mİ sana göstereyim? Annem, prezan-te edilebilecek bir kadın değildir. Vakıa onu taparcasına seviyorum. Fakat sana takdim etmektense ölmeği tercih ediyorum. Bu suretle mesleğini, istikbalini ebediyen mahvedecek bir izdivaçta ısrar etmekten seni kurtarmış olacağım Benimle evlenirsen, herkes seninle alay edecek ve cemiyet nazarında gülünç vaziyete düşeceksin.
Sana bir şey daha soy üyeyim: Aşkımız namına yemin ederim ki hiç olmazsa ben temiz ve lekesiz olarak ölüyorum. Senden başka biç bir erkeğin dudakları dudaklarıma dokunmadı. Elveda sevgilim, imza: Alis.»
Genç kızın hâlâ genç olan annesi ile Aifred, tabutun arkasından kanlı göz yaşlan dö kerek biçare kızcağızı ebedi İstir alı atçâhına götürürlerken
mahallenin dedikoducu halkı:
— Madam Jernıen ağlıyor amma kederin! çabucak unutacak ve âşıklarının kolları arasında teselli bulacaktır, diye biçare annen|n matemiyle alay ediyorlar^.
Çeviren: A. HİLÂLİ
Resim sergisi
Tanınmış ressamlardan Hakkı Anlı. Sabrl Berke!, Nuruilah Berk, Halil Dikmen, Eren Eyüb oğlu. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki tzer, Cemal Tollu ve Eşref üren’ln müştereken hazırladıkları resim sergisi yarın saat 16 da Sanat Dostlan Cemiyetinin Beyoğlundaki galerisinde açılacaktır. Bütün tanınmış ressamlarımızın eserlerini bir araya getiren bu serginin büyük bir alâka çekeceği tahmin edilmekledir.
YUG&SLAVYADA EMVAL VE EMLÂKİ BULUNAN VATANDAŞLARI DAVET
VuKoslavyndA cmvnt ve emlâki o-lup bu hususta Dişilleri fukanlıfına istida Uç müracaat elmlj vatandoiila-rrmtzm. anlaşma mucibince Belgrad-daki heyetimize lllilmk etmesi gereken temsilciler hakkında Kör üşmek, ficileri bir karar f İmale ■aruretl hnsıl otauftu içtn 21 aralık 1950 pazar «and sabahleyin saat İÖ.3O da Emnldnü hnlkevinde bir lopluntı vnpnlncok.ur. Bütün İlgililerin rrıllhiııı olan bu toplantıya gelmeleri menfanı Icri İcabı-dır.
Kestanenin memleket iktisadiyatındaki rolü
Kestane memleket ziraatinde mevkiini bulursa mühim bir döviz kaynağı sağlanmış olur
I Kestane: Memleket bünyesi için büyük ehemmiyeti haiz bir orman ağacıdır. Aynı zamanda en enteresan bir ziraat nevidir. Çok zengin bir ziraat »ekli olan kestane yetiştiriciliğinin sınıflandırılması da tasnifteki mevkii bakımından zordur.
Kestane: Yalnız kerestesinden İstifade edilen bir örmen ağacı olmayıp aynı zamanda bir servet kaynağıdır. Yapraklarından çürün tüterinden çiçekçilikte ve kabuklarından tanen İstihsal olunmak suretiyle endüstride faydalıdır. Meyva-sından edilen çeşitli istifadelere göre de meyvecilik bahsinin başlı başına bir kolunu teşkil eder.
Kestaneden herhangi bir meyva ağacı gibi istifade edebilmek için İhtisas ve bilgi ön plânda gelir. Kestane zlraaUno çpnhhir verebilmek, ancak bunun teknik ve ekonomik problemlerinin inceliklerine vakıf olmakla mümkündür.
Kestane ziraatı ve işletmesi henüz memleketimizde lâyık olduğu kıymeti bulamamıştır. Kestane memleket ziraattndekl mevkiini bulursa mühim bir döviz kaynağı sağlanmış olur. Bu da kestane ormanlarına e-henımiyet vermekle kabil olabilir.
İtalya, bugün kestaneyi türlü şeklilerde işlemekte, marmelâdını dahi yapmaktadır, ttal-y anlar kestane ihracı bakımından Ingiltere, Amerika ve Almanya pazarlarını tamamen ellerinde tutmaktadırlar. îtal-yanın, böyle yüksek piyasaları elinde bulundurabilmesinln yegâne sebebi ihraçtan evvel kestanelerin bozulmaması, filizlenmemesi ve karpokapsa »meyva İç kurdun ndan 2arar görmemesi için yapılan hususî muameledir. İthale 1 memleketler ancak bu şeklide muamele geçirmiş kestaneleri kabul etmektedirler.
İtalyada şimdi tamam İle bakım ve sterilizasyon metodlarile ihracat yapılmaktadır. Bilhassa Amerika ile Ingiltere bu şekilde hazırlanmış kestane İthaline kıymet vermektedirler.
Kestanelerin muhafazasında kullanılan en muvafık ve pratik metodlar İtalyanm Plemoii-te ve Toskana havalisiyle ve Avellno vilâyetinde tatbik olunmaktadır.
Bu metodlar, toplamadan ihraca kadar şu safhaları geçirir:
Meyva toplama: Umumiyeti* eylülde başlanarak kasuna kadar devam olunur. Rekolte nıüddetince kadınlar ve çocuklar dahi bu işte çalışırlar. Birinci seiekslyona göz tasolfi denilir iti bozuk ve çürük meyva bu tasnifte ıskarta edilir, Bu ıskarta edilen meyva da domuz yemi olarak kıymetlendirilir. Bu tasnifi geçiren kestanelerin İhracatçı tarafından satın alınarak muhafazaları ve işlenmeleri İçin gerekil amellyeîere geçilir. Kestanelerin tüccarlar tarafından ikinci defa muayene-' sİ, kalibrelerle «boylandırman tefriki İçin makinelerden geçirilerek yapılır. Umumiyetle bu makine yed! metre boyunda madenî bir silindirden İbarettir ve üzerinde çeşitli kuturda delikler mevcuttur k! kestaneler bu deliklerden geçerek cesamete: lerine göre sekiz boya ve kaliteye ayrılmış olur.
Bu eb'atta bir selektör takriben sekiz saatte 18 - 20 ton kestaneyi ayırır.
Kestanelerin muhafaza sistemin! İki kısımda mütalâa edebiliriz:
1 — Fizikî muhafaza İki tasımdır; A - suda yatırma; B -sterilize sistemi, 2 — Kimyevi muhafaza.
Şimdi bu İki muhafaza şeklini ayrı ayrı İzah edelim:
1 — Fiziki muhafaza a - suda yatırma: İşlenecek kestane]
miktarına göre eb'ıulı da geniş, tahta veya çimento havuzlar içerisine normal hararette temiz su konulur. Kestaneler bu tekne veya çimento havuzlar içerisine muayyen fasılalarla parti parti boşaltılır, ilk elde havuza konulan kestaneler bu suda 6-8 gün bırakılır, ikinci partide kestanelerin su İçeri-isnde kalma müddeti yarıya İner. Yan! (8 günden 4 güne).
Mahkeme Koridorlarında
Aşk tütsüsü fayda vermedi!
Bunun sebebi kestanenin bünyesinde bulunan kimyevi maddelerin suya geçerek soyun terkibinde bir değişiklik husule getirmesinden ötürüdür kİ bu, sudan ve zamandan yarı yarıya faydalanmayı temin etmiş olur. Üçüncü partide yine aynı sebeplerden ötürü ikinci partinin suyunun yansından İstifade edilerek bu dört günlük müddet İki güne inmiş olur. Dördüncü partide bu müddet yürmi dört saate İner. Tabii alınan yan suyun yerine yine aynı miktar her seferde teiniz su ilftve edilir. Bundan sonra attık suyun uma mile değiştirilmesi zaruridir.
Bu muamele bittikten sonra kestaneler tahta veya çimento pistler üzerine serilerek rüzgâr vasıtaslle 2-4 gün İçinde kurutulurlar. Bu amellyede fer-, mantasyon olmasına rağmen meyvanın aromasında renginde, lezzetinde ve Lntaş kuvvetinde İliç bir değişiklik husule gelmez. Muhafaza şekil tamamlanmış kestaneler serin bir mahalde kum veya kasalar İçerisinde haziran ayına kadar muhafaza edilir.
B — Sterllze sistemi: Bu iş için yapılmış çimento havuza konulan yılankavi borular içinden geçirilen buharla havuzun suyu 50 - 55 derece ısıtılır. Bundan sonra raylar üzerine asılmış beşer yüz kiloluk demir sepetler kestane dolu olduğu halde bu 50 - 55 derecelik suya daldırılarak 35 - 40 dakika bırakılır, Sudan çıkarılan kestaneler 10 dakika normal hararetteki su İle muamele gördükten sonra kurutulmak için yine taht» veya beton pistler üzerine üstûste gelmlyecek şekilde dizilirler. Kes tüneledir kuruması İçin rüzgârlı bir havada 2-3 gün bırakılması kâfidir.
3 — Kimyevi muhafaza: Bu muhafaza şeklinde kestaneler sülfür dö karbon veyahut Bro-mür dö metil İçinde 24 dere-| ce hararette iki saat bırakılırlar. Kimyevi ilaçlanın da bu şekilde tamamlanmış olur.
Muhafaza ameliyesinden sonra kestanenin eski parlaklığını temin maksndlyle meyralar tuvalet amellyesine tâbi tutulurlar. Bu iş için kullanılan ve 10 saatle 30 ton kestane temizleyen makineler mevcuttur.
Kestanelerin ambalâjı 50 kilogram meyva alan. 3 bölmeli Standard kasalar İçerisinde yapılır. Bu kasalar, yedi kilogram ağırlıkta olup bunlar kestanelerin birbirine fazla ağırlık yapıp bozulmamalan İçindir.
ihracat İçin sınıflandırma (kalite tasnifli 1 kiloda bulunan meyva adedinin az veya çok obuası kalitenin düşük veya yüksek olmasına tesir eder. 1 kiloda tane ne kadar azsa meyva o kadar büyüktür ki bu da kalite bakımından myevûnin o kadar yüksek olduğunu gösterir.
ihracat 4 kategoride toplanır:
3 üncü kalite B.: Meyva adedi «5 - 100
2 nel kalite A.: Meyva adedi 65 - 85
1 inci kalite AA: Meyva adedi 50 - (55
Ekstra kalite AAA: Meyva adedi 45 - 48,
Ekstra lAAAt sınıfı bütün
— Aman yarabbl. Ne günlere kaldık ayol?
— Ne olmuş, teyze hanım?
— Daha ne olacak? Gözden sürmeyi çekiyorlar. Tamam yirmi üç Ura. Dile kolay. Bu zamanda para dediğin, aslan ağzında. Çekip almak her babayiğitin harcı değil. Herkes bir türlü olmuyor. Cenabı Allah İnsanları bile ayn ayn yaratmış, bazılarının koynu, koltuğu para dolu, bazıJan sıkıntı içinde. Oğlan ayda otuz lira veriyor. Ben de evin üst katından aldığım kirayı üzerine ekleyerek evi geçindirmek İçin neler çekiyorum. Kira dediğin nedir kİ? Topu topu kırk Ura. Otuz da oğlanın. verdiği, etti yetmiş lira. Gel de rahatça geçin bakalım. Ev geçinmek iki ucunu bir arava getirebilmek için ter döküyorum. Sız ne yapıyorsunuz bakalım? Geçinebiliyor musunuz?
— Çök şükür, aç kalmıyoruz. valde hanım,
— Cenabıhak kimseyi nâ merde muhtaç etmesin.
— Paralarını yankesiciye mi çarotırdm?
— Yenkesiciden de beter herifler. Eşkiva gibi soyuyor lar İnsanı. Allem etti, kal-lem etti, paralarımı aldı elimden. Verdiği bir işe yarasa yüreğim yanmaz.
— Kini vaptı bu işleri?
— İşte, şu haydut suratlı herifin marifeti. Paralarımı çekti, verdiğinden de bir fayda görmedim.
— Ne verdi sana?
— Sus, orasını karıştırıp da dertlerimi depreştirme. Kız nişanlanmış.
— Hangi kız?
— Kasabın kızı, canım. Senin haberin vok değil mi?
— Duymadım.
— Yaaa, efendi oğlum. Kızı nişanlamışlar. Duyar duvmaz ciğerimin başı sızladı.
— Acıdın kıza öyle mi?
— Kızın nesine acıyacağım evlâdım? Kendi halimize acıdım. Ben neler umuyordum, sonunda neler oldu?
— Kusura bakma, hanım teyze. Sözlerinden hiç bir şey anlıvamıyorum.
— Karışık isler bunlar. Allasen su herifin suratına iyi bak, meymenet var mı? Eşkivadan farksız. Çatır çatır nasıl da aldı paralarımı? Sonunda ki? da elden gitti.
— Kaçırdılar mı?
— Yok canım. Baskasıyle nişanlanmış diyorum va. Bizim oğlana meram anlatmak ne mümkün! Nuh der de peygamber demez. Şıllığın birine tutulmuş: «İllâ onunla evleneceğim» dive avale diredi -Beni dinle, oğlum. Kasabın kızı esmer mesmer anıma babası çok zengin. Hem kız babası, hem para babası. Annesiyle az cok bir tanışıklığımız var. Allahın emriyle şu kıza senin için talİD olayım, verirlerse evlen. Zengin kızının hali başkadır. Rahat rahat, yasarsın» diyerek dünyanın nasihatini verdim, dinletemedim oğlana. «Ben para için çirkin kızla evi enememe1
diyor. Eski ahbaplardan birine derdimi anlattım. «Bu iş duasiz olmaz. Aşk duası satarlar. Ondan alırsın, oğlanın kıza karşı meyli uyanır» dedi. Araştır» soruştura nihayet şu herifin dükkânında aşk duasını buldum. Kasabın kızını ona da anlattım. «Bu İş kolay kolay olmaz, hanım. Hazır satılan aşk dualarının kuvveti azdır. Bunun için ben kendim dua yazayım. Duanın tütsüsü de vardır, ondan da vereyim. Bir gecenin içinde oğlun o kıza âşık olur amma bu iş için yirmi beş liranı aiınm» dedi. Vur aşağı, tut yukarı, yirmi üc liraya pazarlık ettik. Ertesi gün parayı götürdüm, duayı da, aldım. Nasıl kullanılacağını da tarif etti. Akşam oğlan ev₺ gelmeden evvel abdest alıp namaz kıldım. Oğlanın odasına bir mangal koydum. Besmele çekip ateşin üzerine evvelâ dua kâğıdını attım. O yanıp kül olduktan sonra da tütsüyü attım. O-danın içerisi duman doldu. Sonra mangalı çıkardım, kapıyı sımsıkı kapadım. Oğlan gelin odasına girince; «nedir bu duman? Burada pis bir sey kokuyor/, diye bağırıp çağırmaya başladı. Tütsüyü söylersem layamet kopar, «merak etme, oğlum. Belki komşunun bacasından duman sızmıştır» diyerek avuttum. Ertesi gün sesimi çıkarmadım. İkinci gün akşam yemeğinde söyle bir ağzını yoklaştırdım; «bir daha kasap kızının lâfını duymayayım» diyerek azarladı beni.
O 2aman anladım ki aşk duasının da, tütüsünün de faydası olmamış. Bir gün sonra da kasabın kızının başka biri ile nişanlandığını haber aldım. Gel de çatlama bakalım. Doğruca şu herifin dükkânına gidip yakasına yapıştım; «-senin tütsülerin, duaların fayda vermedi. Kız da baskasiyle nişanlandı. Benim paramı geriye ver» dedim. Utanmaz herif: cne parası istiyorsun? Sen delirdin mi?» dive göğsümden iterek beni dükkândan dışarıya atmağa kalkmaz mı. Vay hayasız haydut vay! Yakasını bırakımıyım? Camını çerçevesini indirdim.
Mahkeme açıldı, tütsücü ik konuşamadık.
Ce. Re.
İzmir askerî ceza evinden üç mahkûm kaçtı
İzmir 21 (ANKA) — Muhtelif suçlardan mahkûm oıorak İzmir askeri ceza evinde mahpus bulunan Kcmnlettin Acar, Valâ Onengüt ve Osman AJteoy adındaki üç er. dün gece hapishanenin duvarını deterek kaçmışlardır.
İzmir il jandarma komutanlığı ile emniyet müdürlüğü firarileri aramaktadır. Kaçan mahpuslardan Valâ öuengüt, aktör olup evvelce İstanbul ve İzmir tiyatrolarında uzun müddet çalışmış İdi.
RADYO
İSTANBUL RADYOSU
Öğle ve akşam programı
13,37 açıl m ve programlat.
13.60 Hab«rlar.
13.İH Kafir Ö4İC konseri Fi.
13.48- Şarkılar. SOy ley m. Selmt
KOprOML
Hao Konuşma.
1430 Şarkı ve türknier Fİ
14.43 Programlar ve Dan« müziği Fİ. 1500 Kapanış.
17.M Acıiiü ve programla!.
1800 Caz müzit1 Pl.
1830 Türk Milli Talebe federasyonu adına konuçma.
18.30 Fon heyeti konseri «HUrram» 19.00 Haberler.
19.10 Kıs» achlr haberleri.
1930 FtaKlS'o senfoni orkestrası konseri. İdare eden: Cemal Hegit Rey.
20.00 Jcnn ânblua'dan garktlar Pl.
20.15 Radyo (az*lesl.
»30 Şarkılar. Okuyan- Mefharet Yıldırım.
21.00 Yeni buluylar: Konujan Rıdvan Terel.
11JO Türküler.
2130 'Çamlıbelde ük dUtOj» RndjıO fonlk icmali.
22.15 Dans mOzlŞl Fİ.
22.30 Piyano «otoisrı Pl.
23.00 Programlar ve Dans müziği Pl, ANKARA RADYOSU öğle ve akşam programı
12.15 - 13 15 Aal-.er saati.
1213 Meınlelcetteu selim.
1230 Şarkılar. Ohuyânlar: Bejlin Erhay. Bcniye TeUktt', Mefharet Blrtan.
13 00 Haberler.
1330 öğle Kozetesl.
13.45 Şen parçalar F1_
H.&U Hava raporu. Aksam programı ve kapama,
17ja Acılı® ve program,
18.00 M. S. ayarı ve tneesaı (Acem kürdi laslı)
18.30 Konuşma.
1845 Piyano İle c/kt parçalan Pl.
10.» M-S. ayarı ve Hnbeler.
19.15 Tarihten bir yaprak-.
1930 Tarüıl Türk müzifii
».00 Salon orkodrarı can yor.
33.15 Radyo gazcieal.
20 30 Serbest saat.
»35 Opera arya ve döeüerl Pl
31.00 Konujmn: Türklyede MarshAİ] plânı.
21.15 Dans narcaJarı Fİ.
22.00 Konutma.
22-15 MÜZİK: Pl.
23 45 MS. ayan ve Haberler. 23.00 Program ve kapanış
Yarın sabahki program
7.28 Açlhj ve program.
7.30 M. S. »yarı.
731 Manlar Pl.
745 Haberler u Hava raporu.
8 00 Türküler PL
825 GünUn programı.
830 Müzik: Pl.
0.00 Kapama.
BORSA
r.
ESHAM VE TAHVİLAT % 7 FAİZLİ TAHVİLLER
*85,80 28030 om)
P.44138
«05 73.6840 5â) MJ250 0.01870
70.—
ÎO.—
0.7390
%, e FAİZLİ TAHVİLLZR
dış pazarları istilâ etmiş en yüksek kaliteli meyvadır.
Takın zamana kadar kestanelerini satabilmek için büyük reklâmlara girişen İtalya bu-1 gün kestane muhafazasında yaptığı hamle sayesinde hiç bu reklâma lüzum kalmadan mevcut bütün kestanelerine nıah-| reç bulabilmektedir. Hattâ bü-j tün dünya pazarlarının İstekle-' rini yerine getirebilmek İçin, yeni kestane ormanları vücuda getirmek zorunda kalmaktadırJ
Bu kadar zengin bir ihraç kaynağı olan kestaneye bizde de şayet bu kıyın e t. ve chenuni-, yet verilecek otursa bunun zl-j raatini ve ticaretini yapanlar
için, mühim bir servet kaynağı olacaktır. Dolayıslle memleketimize sağlayacağı döviz de ihracatımız bakımından başlı başına bir kıymettir.
Bu mevzudakl tetkiklerimde
İngil’,..!. ı in Kareye pinıılerdikl ri askerlerini soluktan korumak için askerlerine verdikleri kışlık çamaşırında elbiseler
% 5 FAİZLİ TAHVİLLER
Ergani 2215
İkramiyen 14J8
kramlycll M. Müdafaa 2010
» 1941 Dcmıtvblu IV 100 oo
» 1941 » V 97 JO
% «.$ FAİZLİ TAHVİLLER
1040 tahvili «5 «S
ARADOLU DEMİRYOLU GRUPU
Tahviller ABC 11030
Hisse senetleri » d» 112.50
MUmessıl aenet SU.—
ŞİRKET HİSSELERİ
Merkez Rankası 122 —
ş Bankası ' 32.70
T. Ticaret Hanimsi 5.—
Arslan çimento 72»
SARRAFLARDA ALTIN
Sahtlort
Türk lirası 32.BÛ
Gulden 20.60
Sterim 43.10
ne=at M 10
Külce 4.77
PARİS BORSA3I ALTIN FIAT!
ılıKiio alım 513 00 Fr.
ılıDular 384 Fr.
SERBEST PİYASADA DÖVİZLER
Sterlin 810
Dolar 360
sviçre Fr. B4.—
KALIN HE5LIÎL11
L’muiıurlyci
Rcjat
Humlt
Azli
Saat 10 -la fesi
I
1
yüksek alâka ve bilgilerini bütün teferruatlı»! tecrübe ve İh-
Lisanlarına atfen benden esir-gentiyen çok ctefierll arkadaşım Toskana havalisi ziraat müfettişi Danessi Rafaello'ya teşekkürlerimi İfade etmesi bir borç bilirim,
Büyükdere bahçe kültürleri İstasyonu müdürü
İbrahim Fuat TEZCAN
Dünyaya gelen «Kore» 1er
Adana 21 (Akşam) — Korede Birleşmiş Milletler salında harbeden askerlerimizin burada bulunan ailelerinin bugünlerde dünyaya getirdikleri çocuklara «Kore» İsmi verildiğine tesadüf edilmektedir. ___
Altın fiatleri
Fransada külce .illin ilil bin tran-£.n. Tannıda Ons 40,40 dv’ara yukscl-mljür. Plyasamu »a alivre snu^iar te-ınamcn durmujtur. Plynıo karı»»* durumdadır. Reşat ve Türk altınlar* aranmaktadır. Para sıkınlui! piyasada İğleri durRunlaçtırmokUdır. Dolar 300 kurusa dllsmÜlİUr. Fransa börsa-aında çarfaınba l;UnU 100 nuiyuniulc
22 Aralık 1950
S: ".■!« 9
Kavalla düşündüğünüz
I
SUMERBANK
Tasarruf mevduatı
1951 yılı ikramiyesi
Liradır.
ve
/TiMAPİHiZA İ.AYİH7/K'
2.000. — Liralık Hereke halısL
1.000. — lira
500. — Lira
■ 250. — Lira
50 ve 100 liralık muhtelif para ikramiye-
1 Adet 10.000. — Lira
1 Adet
1 Adet
4 Adet
4 Adet
darınızdaki
«9^
Eviniz için mükemmel radyo artık •tiniıdedic
Yüksek kalitesine nispeten gayet ehven bîr fiata, mükemmel bîr ORION radyosuna sahip olabilirsiniz. Günde I liradan az bir tasarrufla ve yalnız 25 lira peşin ödeyerek (mükemmel bir radyoyu bugünden alabilirsiniz. Son derece net sesi ve güzelliği ile temayüz eden ORION radyosu tam aradığınız radyodur* Ayda 20, 25 ve 30 lira taksitli, muhtelif ORION modellerini görmeden ve dinlemeden asla karar * vermeyiniz I
BURLA
B I R A D E R L E R „ Ş”

Türk - Amerikan güreşleri tertio komitesinden:

1 — Hasılatı tamamen göçmenlere yardım olmak üzere tahsis edümiş bulunan Türk - Amerikan güreş müsabakalarında girişleri kanunla serbest olarak kabul edilen yalnız Basın Yayın Umum Müdürlüğünce verilmiş san kart hamili gazetecilerden bu hakkını kullanmak İsteyenler İçin B. Parter mevkiinde yer ayrılmıştır.
2 — Henüz sarı basın kartına sahip olmayan gazetecilere evvelce bölgece verilmiş bulunan yazar giriş kartları bu müsa lalcalar İçin sureti katlyede muteber değildir. Bu itibarla galeta ve mecmuaların bu müsabakalara ellerinde Basın Yayın Jmum Müdürlüğünce verilmiş san kartı bulunan mensuplarını göndermeleri rica olunur.
3 — Alâkalılarla selâhiyetlilere Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ile İstanbul bölgesi Müdürlüğünce verilmiş bu-unan serbest giriş kartları bu müsabakalar için hiç bir suretle muteber değildir.
4 — Bunlardan başka emri hayre tahsis olunan bu müsabakalar İçin hiç bir suretle kimseye davetiye verllmeye-sektir.
5 — San kart hamili gazeteciler müsabaka günleri Basın jYayın Umum Müdürlüğünce verilmiş bulunan sarı basın (artlarını ibraz ederek müsabaka yerine A kapısından yer nu narası alarak girebileceklerdir.
6 — Üç günlük müsabaka için kombine bilet fiyatları:
Parter koltuk : 45 Lira.
Numaralı tribün: 3ü Lira. Ayakta balkon : 12 Liradır.
Satışa çıkarılacak biletlerden 2(10 1 45 er. 3030 u 30 ar. 144C adedi 12 şer liradır.
Biletler üç miisabuka İçin kombine olarak 21/12/950 perşembe günü saat 14 den itibaren Spor ve Sergi Sarayı gişelerinde satışa çıkarılacaktır.
Keyfiyet alâkalılarla sayın halka İlân olunur. (17578)
Nokta kaynağı makinası alınacak
P. T. T. Fabrikasından:
Üç safhalı yüz on voltluk şebekede kullanılmak üzere dört milimetre kalınlığında İki demir saçın kaynatılmasına elverişli takana ve en son tekemmül.t tı haiz bir adet nokta kaynağı makinası alınacaktır. Alâkadarların prospesktüs 1ta-slle beraber evsaf, eb’at ve işletme hususiyetlerini bildiren Türkçe lzahnamelerl Aralık ayı sonuna kadar Sirkecide Salkım (Söğütte fabrika müdürlüğünde bulundurmaları, başkaca malûmat isteyenlerin fabrika müdürlüğüne müracaatları Hân ve rica olunur, (17444)
5 lâmbalı ORION 330 Modeli ı
Aynı fıolioki rodyolordo osla raslıyamıyacağmız müstesna bir güzellik ■ Sesle tabiilik Büyük hassasiyet - İstasyon ayarını kolaylaştıran göz lambası.
SUMERBANK
Tasarruf mevduatı 1951 yılı ikramiye tertibinin
31 -1 -1951 deki
İlk çekilişine iştirak müddeti içinde bulunduğumuz Aralık ayının -sununda nihayete erecektir. Mezkûr tarihe kadar
100 Liralık
Bir hesap açtırarak veya her vüz lirası bir kur’a bahşedecek olan mevduatınızı arttırarak siz de bu talih fırsatını deneyini?,
Merkez: Ankara
Şube: Bankalar caddesi No. 25 - Galata Ajans: Bahçckapı - Sümerlıan - İstanbul
17576
Bu Sabunda:
Güzelliğin sırrı saklıdır! Kullanacağınız günden itıbaron yüzünüzde bambaşka bir tazelik, teninizde IStif bir yumu-hissedeceksiniz,
ROMATİZMA Siyatik. Bel, Diz, Kalça* ağrılarına, üşümekten gelen arka sancılarına PİMANOL çok müessir ilaçtır.
TECRÜBELİ BİR MUHASEBECİ
Bir fabrika veya ticarethanenin muhasebe işlerini tedvire muhaberat, ticari muamelelerini İfaya vukuflu idari sahada elıllyetli meslekten yetişme bir muhasebeci günün her saatinde çalışmak üzere miıtevazl ücretle İstanbulda İş aramaktadır. Referans verir. Müracaat. Kurtuluş. Sinemköy. Değirmen so. düğme fabrikası karşısı 115 1 ADNAN ÖZYECİT
İstanbul sıhhî kurumlar arttırma ve eksiltme komisyonundan
Beyoğlu ilk yardım hastahaırslnin 65 kalem muhtelif ahşap möblesl kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.
1 — Eksiltme 3/Ocak/951 çarşamba günü saat 15,15 de Cağaloğlundakl Sağlık ve S. Y. Md. lüğü binasında toplanan sıhhi kurumlar satın alma komisyonunca yapılacaktır,
2 — Muhammen bedeli fcopyekûn 21170 lira olup ilk teminatı: 1588 liradır,
3 — İstekliler, bu İşe ait şartnameyi çalışma günlerinde komisyonda görebilirler.
4 — İsteklilerin, cari seneye ait ticaret odası vesikası tle 2490 sayılı kanunda -yazılı belgeler ve bu işe yeter İlk teminat makbuz veya banka mektubu olduğu halde teklin havi kapalı 2arllarını eksiltme saatinden bir saat evvelkine kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri.
5 — Postada vaki gecikmeler şayanı kabul değildir.
(17347)
__ eu Uçaklar dayanıklı ve sağlamdır
eu Uçaklar davanıklı ve sağlamdır Ingiliz Stanaartfıno uygun boyanıldı uçaklar - Uçujlorda dirayetli Ingiliz
sevk ve idaresi—- An'anevl Ingiliz Fasla izahat almak at nezaketi - Ktbnı .Havayolları He )*r ayırtma* için fngilu seyahat ederseniz bütün bu ovan- Havayollarına Ayaş • lajları elde elmi» ve Lüks tayyareler />aja. Kun Palas, Park İçinde konforlu bir seyohar yapmış Oteli tarpanda. Ttltfon olursunuz. Seferler muntazam ve 32D92 veya haçlıca seya-pklrr. Hareket ve varıj saatleri ra. hat acen/elerine mıira-rlfeye tamamen uygundur. caat idiniz,
KIBRIS HAVAYOLLARI
Ingiliz Havayoilarıle Müştereken
100,000
ilk çekiliş 31 Ocak 1951

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Eminönü ikinci sıılh hukuk mahkemesinden 950/16
Maryam Araşaloz. Ilaceı- Öz-taş, Refet öztaş. İsmail Hakkı Öztaş, Samuel, Zellha Açıkalın,' Sünbiil'ün şayian, mutasarrıf oldukları Eminönü Ah! Çelebi mahallesi Taşçılar sokağında eski 170. yeni 172, yeni 20. 22. 22/1 numaralı dükkânın şuyu-unun izalesi hakkında açılan dava neticesinde gayrimenku-lün hissedarlar arasında taksl-mi kabil olmadığından satılmak i suretiyle şuyuunun İzalesine [karar verilmiş ve karar kesinleşmiştir. Dükkân kârglr olup sokak üzerindedir. Muhammen kıymeti (103390) yüz üç bin üç yüz doksan liradır. Müzayedeye iştirak edeceklerden muham-jmen kıymetin yüzde 7,5 nlsbe-tınde pey akçesi alınacaktır. Birinci müzayede 16.1.951 sah günü saat 15 den 18 yu kadar devam ederek muhammen kıymetin yüzde 75 şlnl bulmadığı takdirde en ç-ok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartijle ikinci müsıayedesl 26.1.951 perşembe saat 15 den 16 ya kadar devam ederek en fa21a bedel verene ihalesi yapılacaktır. .
İpotek sahibi alacaklılarla faiz ve masrafa dair iddiası olan-lamı satış gününe kadar müracaat etmeleri, aksi takdirde haklan tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satış bedelinin pay-laştırılınasından hariç kalacaklardır.
1 Yirmi senelik tat iz bedeli, 1 tellaliye rüsumu, ihale pullan vc tapu masrafları müşterye.
. eski vergi borçları hissedarlara aittir, şartname mahkeme di-• vanhanesine talik edilmiştir, □aha fazla malûmat almak ls-> teyenleıln mahkeme başkfttip-: ilgine müracaatları ilân olunur, ı 117649i
ayrıca
leri bulunan bu keşideye katılmak için,
31 Aralık 1950 ye kadar
Bankamızda 1OO liralık bir hesap açtırmak kâfidir.
Her 100 liraya ayrı bir kur’a numarası verilir. İkramiyelerin verdisi Bankamıza aittir.
MERKEZ: ANKARA
İSTANBUL ŞUBESİ: Galata Bankalar Caddesi No. 25 İSTANBUL AJANSI: Bahçekapı Sümerhaıı
Pudranız Krema
rntf httfjiti sMlljvrilı
MiH'lirıiırrt
. .. ________________________
Köpügii ihtiva ediyormu?
Pudranın iki buçuk misli daha Uzuıv bir müddet sabit kalabilmesini temiı» . (Eder Cildi daha fazla ğiizelleşlinrv
Bir erkeğin önünde tnü temadi yer} , yüzünüze pudra sürmek bir ha. tâ eseri ve Güzelliğinizin suni taral fini göstermek demek'ir, Krema K(H pu$(ı sayesinde bir günlük faaliyeti ten veya saetlntca açık havada (10/ (aktıktan sonra bile parlayan yürîej vpya burunlar yoktur, Tokalonl pudrası Krema Köpüğünü ihtiva 'den yegâne pudradır. Ayrıca hav(H iandırılmı> olduğundan çok incedir tve . cUdinİTİa .üzerinde kaybolur) Kromaıkop ile seçilen her renk, Soa
:edic olun , ■ nromoanop ıu> seçilen nw rense, Boa ' \ derece tahrik edicj bir kokuya aa.
hlptir. ■
PARASIZ — Pudra Gürelli** kutuıu. Arabjtâj ve sevk masrafı olarak 20 kuruşluk tur pul aşağıdaki edreuc gönderini* : Tokat on servili | K Potta Kutusu 1576, İstanbul
pırtın™ D I K K A T t
Hakikî TOKAlON mamuller. ıslonbul Verem, Savop
t ilanım lunnuvıı msmun»,
>5» O.r.,j.»l. Voln.x SO PARALIK TEK PUllI İla
I *l(> ıı _ £*n OADAI I Z r A M -,-Z. „l,LM.ı L.,i.
pullanmışlır. 50 PARALIKTAN asoğı veya yukarı kıymette pullarla pullanmış olanları olmoymıt Taklıddır.
kü-
Pazarlıkla ekskavatör alınacak
Sultaıısuyu Haresi müdürlüğünden:
1 — Kurumlunuzda arızalı arazide kanal açmak İçin
çük çapta ve paletli bir Ekskavatör pazarlıkla satın alınacaktır.
2 — Ekskavatörün 28 Şubat 950 gününde hara merkezinde işler vaziyette feslim edilmesi şarttır.
3 — Ekskavatörün bedeli M ala ly ad a malın tesellümünü müteakip peşin ödenecektir. İsteklilerin Ekskavatörün cins, beygir kuvveti, iş kapasitesini ve evsafını bildirir mufassal teklif mektuplarım lO/Ocak/1951 gününe kadar Malatya Sultan-■uyu harası müdürlüğüne göndermeleri ilân olunur. (17400)
İstanbul Üçüncü İcra memurluğundan 950/3188
Bir borçtan dolayı merhuıı bulunan RCA marka radyonun bulunduğu Beşik t a.-} Ab başağa Loş Bahçe sokak 25 No. da 28/12/950 sah günü saat 16 dan 17 ye kadar açık arttırma suretiyle paraya çevrilecektir. Muhammen kıymetin ^75 ini bulmadığı takdirde ikinci açık arttırması 28/12/950 perşembe günü aynı saatte ve aynı mahalde paraya çevrileceğinden taliplerin mahallinde hazır bulunacak memuruna mürcaaat-ları ilân olunur, 17907
P. T. T. iş etme Genel Müdürlüğünden:
1 — İdare ihtiyaç- için sekiz adet karoserin knmyon kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Kamyonlarır ambar teslimi muhammen bedeli 76.800 lira geçici teminatı İst 5090 lira olup, eksiltmesi 5';/1951 cuma günü saat 16 da AnkaradaP. T. T. Genel Müdürlüğü Posta Dairesi Başkanlığında müteşekkil Satın alma komisyonunda yapılacaktır.
3 — İstekliler geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile surtmunenlfi 4 üncü maddesinde yazıl: kanuni vesaik ve tenlifı muhtevi kapalı zarflarını u gün saat 15 e kadar mezkûr kotnisvon Başkanlığına vereceklerdir.
Postada vak! gc-cikme kabul olunmaz.
4 — şartnameler Ankaradu p. T. T. İşletme Genel Müdür-
lüğü Emlâk ve Levanm Müdürlüğünden ve İstanbulda Yeni Valde Hanındaki P T. T, Umumi Depo Muhasipliğinden pa» rasız olarak verilecektir, (17351)
Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Yargıçlığından: 950/18
Erenköy Sahrayı Cedit Hoş sok. 7 sayıda mukim iken vefatı eden Azlzenln ev eşyasının 29.12,950 günü saat 14 te aatışma karar verilmiş olduğundan İsteklilerin belli gUo. VO saatte meşkûr adreste hazır bulunmaları Hân olunur. 17863
I

Comments (0)