AKŞAM
çiçek meraklılarına ve bahçıvanlara çayır makine ve makası, aşı bıçağı, dal makası, halis İngiliz çim tohumu, Felemenk glayoz çiçek soğanı gelmiş ve satışa arzedilmlştlr.
G. SAPUNCAKiS
Konak Oteli karşısı, Beyoğlu Ankara: Karpiç Lokantası yanında.
Sene 30 — No. 10667 — Fiatl: her yerde 10 kuruştur.
CUMA 25 Haziran 1948
Sahibi Necmeddln Sadak — Yazı işlerin! fiilen idare eden: C. Bildik — Akşam Matbaası
Varşova konferansının Almanyaya dair kararları
Berlinde durum ciddiyetini muhafaza ediyor. Müttefikler* Berlin halkını hava yoHle besliyecek* Rus işgal bölgesine su ve havagazı vermiyecekler
Londra 25 (R.) — Rusya İle Polon-yaıun arzusu üzerine Varşovada toplanmış olan 8 Doğu Avrupa memleketleri Dışişleri Bakanları toplantısı dün gece çalışmalarını bltlrmlştLr.
Dün gece geç vakit neşredilen bir tebliğ, konferansta Almanyayı ilgilendiren kararlar alınmış olduğunu açıklamakta ve Londra konferansının kararlarına şiddetle hücum etmektedir.
Tebliğde İlâve edildiğine göre, Londra konferansına Almanya İle hudutları olaıı Benelilks devletleri davet edilmiş fakat Polonya, Çekoslovakya gibi memleketler çağrılmamışlar.
Konferansın neşretmiş olduğu tebliğ, Almanya hakkında görüşmelerde bulunacak olan yeni bir dörtler konferansına açık bir davetiyedir.
Tebliğde, Rhur havzasının beynelmilel bir kontrola tabi tutulması da ayrıca tenkide uğramaktadır.
Varşova konferansının tebliği Londra konferansının kararlarını «kanunsuz» diyerek reddediyor ve şu karşı teklifleri ileri sürüyor:
1 — Almanyanm silâhtan tecrld
edilmesi İşine devam edilecek.
2 — Rhur ağır sanayii sulh sanayiine tahvil edilecek ve bu hususta bir dörtler konferansı karan alınacak.
3 — Demokratlardan mürekkep müstakil bir Alman hükümet! teşkil edilecek.
4 — Potsdam kararlan gereğince bir sulh ândl&şmasl İmza edilecek ve bu andlaşma İmza edildikten bir sene sonra bütün İşgal kuvvetleri geri çekilecek,
3 — Almanya, harb tazminatını B-deyecek bir duruma getirilecek,
Molotof Varşova’dan Moskova’ya döndü
Londra 25 (R.) — Rus Dışfşlerl Bakanı M. Molotof dûn gece uçakla Moskovaya dönmüştür.
Berlinde durum ciddî
Londra 25 (R.) — Şerlinden gelen haberlere göre, Batı İşgal bölgeleri askeri valileri toplanmışlar ve Rus-yânın almış olduğu tedbirlere karşı takip edilecek hattı hareketi tâyin etmişlerdir.
Gazete muhabirlerinin bildirdikle-
rine göre, Berllnln batı müttefikleri İşgal bölgelerinde 2 milyona yakın Alman bulunmaktadır. Bunların 30 günlük gıda stoku bulunmaktadır Evvelce günde 18 tren bu 2 milyon hal kın İaşesini temin ediyordu. Gllnde 20 bin ton gıda maddesi gönderiliyordu. Şimdi bütün bu sevklyat hava yolu ile yapılacaktır,
Rusların elektriği kesmeleri üzerine batı müttefiklerinin de «uyu ve ha vag azını kesmeleri bekleniyor.
İngiliz Dışişleri Bakanlığına mensup bir sözcü vaziyetin vahim değil fakat ciddi olduğunu kaydetmiştir,
Fransız İşgal kuvvetleri askeri komutanı sözcüsü de ( Derlinden ayrıl-mıyacağiz» demiştir.
Müttefikleri Beri inden hiç bir kuvvet çıkaramaz
Frankfurt 24 (.AA.) — (Lps) Amerikan askeri valisi general Clay bugün beyanatta bulunarak şöyle demiştir:
«Ruslar bizi Berlin'den çıkarmaya çalışmaktadırlar. Fakat, harb hariç, hiç bir şey bizi buna mecbur edeml-yecektlr.
Ara seçimleri ve D. Parti
Celâl Bayar, adlî teminat verilmezse D. Partinin seçimlere gırmiyeceğini söylüyor
Ürfa 24 — Celâl Bayar, Demokrat Partililerle yaptığı konuşmada, seçim kanunu Demokrat Partinin İstediği şekilde değiştirilmediği takdirde, partinin kısmi seçimlere glrmlyeceğinl ve buna kati şekilde karar verdiğini söylemiştir.
Celâl Bayar, Mardlnden sonra Ma-iatyaya gidecek ve orada söyllyeceğl nutukta sanayi ve ticarî meselelere geniş ölçüde temas edecektir.
Ki mürtevziinde yüzde 5Jndirme Temmuzdan itibaren bir ton yerine 950 kilo kömür dağıtılacak
Ankara 25 (Akşam) — Ekonomi Bakanlığı önümüzdeki kış İçin halka ve müesseseler® verilecek kok, maden ve linyit kömürleri hakkındakl yönetmenlik projesini hasırlamış, tas dtk edilmek üzere Bakanlar Kuruluna sevketmtştlr.
Talimatnamenin önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulundan çıkarılarak 1 temmuzdan itibaren kömür dağıtımı başhyacağı umulmaktadır.
Bu yıl kömür İsrafım önlemek maksadlyle her tam kömürde yüzde beş İndirme yapılacak, bu suretle bir ton kömür yerine 950 kilo kömür verilerek 850 kilo kömür parası alınacaktır.
Yunan taarruzu inkişafta
Grammos dağında kanlı savaşlar oluyor Âsiler, hezimete uğradıklarını ve yeni mevzilere çekildiklerini itiraf ediyorlar
Londra 25 (R.) — Atlnadaıı gelen haberlere göre, Arnavutluk hududu yakınlarında taarruza geçmiş olan Yunan ordu birlikleri yeni İlerlemeler kaydetmişler ve önemi! bir tepeyi İşgale muvaffak olmuşlardır.
Asiler mııvaffaklyetslzlikiere uğradıklarını kabul etmekte ve daha sağlam yeni cephelere çekildiklerini İtiraf etmektedirler. Bu haberler ast radyosu tarafından yayınlanmaktadır.
Cepheyi teftiş etmiş olan Yunan kıralı Paul dün gece Atlnaya dönmüştür. Yunan Başbakanı da dün gece Atinadan ayrılmış ve cepheye gitmiştir.
Grammos dağında kanlı muharebeler
Atina 24 (AA.) — (AFP) Gramm.M dağında girişilen taarruzun üçüncü (Arkası sahife 2; sütun 2 de)
Taarruz cephesini teftiş etmiş olan Kurai Paul
Şekerci ve pastacılara ne kadar şeker veriliyor?
İmalâthanesi olmadığı halde şeker alan şekercilerden aldıkları şekerler geri almıyor

fiŞIRI SAĞCI ve SOLCULARA
KARŞI ALINACAK IEDBİRLER
Parti Grupunda hararetli tartışmalar oldu, sah
günü yine aynı m
Ankara 24 — Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grupunun bugünkü toplantısında, aşırı sağ ve sol temayül gösterenlerin hiyaneti vataniye cürmü ile askeri mahkemelere verilmelerini isteyen rapor üzerinde görüşüldü.
Kürsüye gelen Başbakan Haşan Saka, hükümetin bu mevzudaki görüşlerini anlatarak komisyon mesaisini övmüş, ancak hükümetin de bu hususta bazı munzam tedbirler düşünerek bir tasarı hazırlamakta olduğunu bildirmişi ir. Baîbakan esaslı bir mücadele zemini hazırlamak için komisyon raporunun bu tasarılarla birlikte müzakeresin! istemiştir.
‘Söz alan bazı hatipler Başbakanın bu izahlarını uygun bulmuşlar, komisyon raporunun, mevzuubahls tasarılarla daha mütekâmil bir şekli alacağını belirterek, raporun müzakeresinin şimdilik tehirini İstemişlerdir.
Bu arada konuşan Raslh Kaplan ve Hıfzı, Oğuz Bekata komisyon raporunun, açıklanmasını İstemişlerdir. Bu iki zıd talep, hararetli tartışmalara sebebiyet vermiş, tekrar kürsüye gelen Başbakan Haşan Saka, raporun görüşülmesine hükümetin muarız olmadığını, ancak hükümetin tedbirler düşündüğünü söylemiştir. Bazı hatipler, bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğunu grupun öğrenmesi hususunda ısrar etmişlerse de Başbakan. bunların şimdilik bahis mevzuu edilmesinin mevsimsiz olacağını, henüz an miatlarının tcsblt* edilmekte bulunduğunu bildirmiştir.
Başbakandan sonra kürsüye gelen eski İçişleri Bakanı Şükrü Söknıen-süer, heyecanlı bir şekilde, bir saat kadar konuşmuş, aşın soğcı ve solcu-
görüşülecek
Dünkü toplantıda sos alanlardan Şükrii Sökmensüer
larla komünistlik propagandası yapanların merhamet ve şefkat tanımadan kafalarının ezilmesi lâzım geldiğini söylemiştir.
Necmeddln Sahlr Sılan da aynı mevzua temasla bu gibi tahrikçilerin en ağır cezalara çarptırılmalarını istemiştir. Necmeddln Sahlr’ln konuş-ması da bir saat kadar sürmüştür.
Söz alan diğer hatipler de bu hususta kati ve şiddetli hareket edilmesine taraftar olduklarını söylemişlerdir.
Toplantı saat 19 a kadar sürmüştür. Salı günkü oturumda gene aynı konu Üzerinde konuşulacaktır.
İzmir Fuarı için tenzilâtlı tarife
Ankara 24 — Devlet Demiryolları İdaresi 20 ağustosta açılacak olan İzmir fuarı’ İçin tenzilâtlı tarifeler tatbik edeceği gibi bütün hatlar üzerinde İlâve seferler İhdas edecektir.
, ——■ Yeni tefrikamız
YALAN İÇİNDE YALAN
j Yarın başlıyacağımız bu aşk ve zabıta romanı Garpta yeti-şen en kuvvetli yeni muharrirlerden John D. Carr'ın şaheseridir.

Tercüme eden : ( Vâ - Nû )
Amerika Cumhurbaşkanlığı
Dewey 3 üncü turda ittifakla aday seçildi Diğer adaylar üçüncü turda çekildiler
Londra 25 (Rj — Flladeiriyadaki BBC muhabiri bildiriyor:
Bu sabah erken saatlerde yapılan üçüncü rey veriminde New - York valisi Thomas Dewey Cumhuriyetçiler tarafından mütteflkan Cumhur-başkanlığına namzet olarak seçilmiştir.
Dün rey verimleri bütün gün devam etmişti, tik rey veriminde Dewey senatör Taft'tan 200 rey faria toplamıştı. Senatör Taftı da Stassen takip etmekte İdL tkfnçl rey veriminde Dewey 515 rey almıştı. Fakat bu miktar seçilmesine kâfi gelmiyordu. Seçilebilmek İçin 33 reye daha İhtiyacı vardı.
Bu İkinci rey veriminden sonra bütün namzetler çekilmişler ve yerlerini Deroey'e bırakmışlardır. Üçüncü rey veriminde de bütün üyeler müt-teflkan Demeyi Cumhurbaşkanlığı namzetliğine seçmişlerdir.
Dewey 48 yaşındadır. Birleşik Amerika'da en çok sevilen, ve takdir edilen Devlet ricalinden biridir,
Dewejr
Esnafa yapılan şeker tevziatı devam etmektedir. Dün de kahveciler, lokantacılar, muhallebiciler, köfteci ve kebapçılar Esnaf İstihlâk Kooperatifinden. şekerlerini almışlardır.
Birinci sınıf muhallebicilere ayda 540, ikinci sınıfa 330. üçüncü smıfa 240 kilo; lüks lokantalara 210, birinci sınıf lokantalara 150, İkinci sınıfa 75. üçüncü sınıfa 45 kilo; birinci sınıf kahvecilere 60. İkinci sınıfa 50, üçüncü sınıfa 40 kilo, han kapılan kahvecilerine 30 kilo: köfteci ve kebapçılara da otuzar kilo şeker verilmektedir. Fakat tevziatın yalnız kooperatif tarafından yapılması büyiik izdihama sebep olmakta ve bu yüzden esnaf şikâyet etmektedir.
şerbetçi ve seyyar dondurmacıların Haziran ayı İstihkakları 7 tondur. Mayısın on beş günü İçin 10 ton çeker almış olan bu esnaf da kendilerine verilen bu miktarı çok az bulmaktadır.
Sütçüler de kendilerine verilen 4 ton şekere İtiraz etmektedirler. Bu miktarın arttırılması İçin İktisat müdürlüğüne müracaat etmişlerdir.
şekercilere yapılan tevziat da şu miktarlar iizerlndendir: Birinci sınıf şekercilere 1000, İkinci sınıfa 600. ü-çıincü sınıfa 400, hazır alıp satanlara 100 kilo. Fakat şekercilerin ûlî kısmı kendilerinin aşağı sınıfa ayrılmalarına itiraz etmekte ve sınıflan tesblt eden komslyonun bitaraf olmadığım iddia etmektedirler. Hazır şeker alıp satanların çoğu !sc hâlâ kendilerine tahsis edilen şekeri ata-
madıklarından ve günde 3 kUo şekerin ihtiyaçlarını karşılamıyacağtndan şikâyetçidirler.
Toptan şeker satan imalâthaneler de üç sınıf üzerinden şeker almaktadırlar. Birinci sınıfa 1500. ikinci sınıfa 900. üçüncü sınıfa 500 kilo verilmektedir.
Pastacılara da sınıflarına gere tevziat yapılmaktadır. Birinci sınıf 600, İkinci sınıf 300. üçüncü sınıf 200 kilo şeker almaktadır
Hacı Bekir muessesesine de fevkalâde olarak 7600' kilo şeker verilmiştir.
Umumi olarak şekercilerin hepsi kendilerine verilen miktarı bt bulmaktadır. Fakat haklarını sullst'mal eden esnafa da rasgellnmcktedlr. Esna! cemiyetleri »e esnaf odası temsilcilerinden müteşekkil bir komite diln pastacı, tatlıcı ve şekerci dükkânlarını gezmiştir. Bu arada İmalâthaneleri olmadığı halde şeker almış olan esnafa tesadüf edilmiş ve verilen şekerler geri alınmıştır.
Bir İmalâtçı da İmalâthanesini çalıştırmadığı halde 9 çuval şeker aldığı ve bu şekeri başka yerde kullandığı için kendisinden şekerin ladesi istenmiştir.
Temmuz, ağustos, eylül şeker karneleri
Temmuz, ağustos, eylül aylan şeker karnelerinin bastırılmasına başlanmıştır. Karneler ay başından itibaren muhtarlıklar tarafından dağıtılacaktır.
DİKKATLER:
Balatta dün geceki cinayet
BeDedoye,; h®kko ©Dan paraflan t©pflamıy©r
Dün gece yarısından sonra Balatta bir kunduracının evinde tertip edliejı bir İçki âleminde bir genç öldürülmüş, bir genç da ağır surette yaralanmıştır. Hâdise şöyle olmuştur:
Ayvansarayda Hamam sokağında oturan Yaşar Şentürk llo Eyllpte Davııtağa caddesinde 28 numarada oturan Zafer Yancı ve Balatta oturan Kadri önal yine Balatta kunduracı İhsanın evinde toplanarak bir içki sofrası kurmuşlar ve geco yarısından sonraya kadar rakı İçmişlerdir.
Bir aralık Zaferle Yaşar arasında bir kadın rekabeti meselesi mevzuu bnhsolmuf ve bu yüzden çıkan mü-
nakaşa sonunda Yaşar bıçağım çekerek Zaferin üzerine atılmış ve yere yatırıp koyun keser gibi bıçakların ıştır.
Bu sırada Kadri araya girerek Zaferi kurtarmağa uğraşmışa da Yşar onu da muhtelif yerlerinden yaralamıştır.
Hâdise yerine gelen zabıta memurları yaralıları derhal Cerrahpaşa has tanesine kaldırılmışsa da Zafer bir müddet sonra ölmüştür.
KaatU Yaşar yakalanmış, tahkikata nöbetçi svcı Zlihtü Tarh an el koymuştur.
— 1 —
Belediye, sanat ve meharetile yaşamak isteyen konsercilerin, tiyatrocuların bile yakalarına yapışır:
— Kazançlarınız arasında bana da hisse!
Ve kanunî hissesini alır. Biz de, bu mânevi mahsulleri Belediye namına pek fazla tartaklamanın yerinde olmadığını, müsamaha gerektiğini yazar, dururuz.
Halbuki, diğer cihetten, Belediye, kendi hakkını en maddi membalardan almıyor; şöyle ki:
Aylardan beri iki yaka arasında motörlerln âmine hizmeti yapmaları teamül haline gelmiştir. *■ Bazan elli, bazan yüz yolcu yükleyen ınotörlcr, 25 kuru-
şa adam taşıyor, çok kâr ediyorlar. (Zira, aynı mesafeyi yan ücretle maalmemnuniye gitmeğe hazırdırlar.) Motor sahipleri, bilet kesmeyip, binaenaleyh, Belediye hissesi vermeyip, 25 İlkler! cebe indirmektedir.
Belediye, fakir bütçesinin hakkı olan gelir memba I arına göl yummazsa İstanbullunun hayı» rinadır.
— 2 —
Belediyenin sokakları kirletenlerden de hakkı olan cezayı toplayacak tedbirlere baş vurmaması belli başlı varidat membalarından istifade etmemesidir. Tükürenin, çöp dökenin, pencereden hah silkenin yakasına yapışmak. Onların kirlerini, verdikleri paralarla tenüzletmelL
Sahlfe 2
AKŞAM
25 Haziran, 1948
SÖZÜN GELİŞİ -
Dil oyunu oynuyoruz
Bir milletvekilliniz bundan boş altı sene evvel, AnkaralIn dillinizdeki Arapça, Farsça kelimelere öz Türkçe karşılıklar bulmakla vazifelendirilmiş bir komisyonun toplantısında ilk defa olarak lıazır bulunmuş, fstanbula geldiği zaman bize intihalarını ştlyle anlatmıştı:
— Konuşmalar başlayınca Dil Burumundan gelen fizalunn teklif ettikleri Öı Türkçe veya yakıştırma kelimelere lıemen bütün komisyon Azalan şiddetle itiraz ettiler. Bunun üzerine Dil Kurumu adına konuşanlar kelimelerin soyu sopu üzerine, mesela bir kelimenin nereden gelip nereye gittiğine dair uzun İzahlarda bulundular, öyle yakışıklı tefsirler, bir anda insana doğru gibi gelen öyle ynkıştırma kelimeler ortaya attılar kİ başlangıçta bunlara itiraz eden komisyon âzalarında yavaş yavaş bir «kelime uydurmak» hevesidir baş gösterdi, timi olması lâzım gelen çalışma biraz sonra herkesin katılmak istediği bir oyun haUnl aldL Artık kimse, Türk diline yeni bir kelime kazandırmak şerefinden kendini mahrum etmek İstemiyordu. Üç saatte bahis mevzuu olan bütün Arapça, Farsça kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulup dağıldık!,
Bu müşahede, dil İnkılapçılığı dediğimiz hareketin nasıl akil değil, ruhi bir zaıÇa dil ile hiç alâkası olmıyanları bile yaman bir dilci haline getirdiğini pek güzel belirttiği İçin dikkato layıktır. Yukarıda «müşaheşleu kelimesi geçti de «ırasıdır diye •oykl-yorum. Biri çıkmış «müşahit» kelimesini atalım, demiş ve bir karşılık bulmuş: «Gözetmen». Sadun Galip Savcı arkadaşımız, pek haklı olarak bu karşılığı yersiz ve sevimsiz buldu. VA - Nû da beğenmedi. Nurullah Ataç «Evet, o kadar İyi değil» diyerek «gözlemen», «göılemeci-, «gözleylci» kelimelerinden birini teklif ediyor. Ben çıkıyorum: «Bakıcı», «bakman», «bakkan» kelimelerini uydurarak bunlardan birinin kabul edilmesini İstiyorum.
rrkl ■» oluyor? Mâna.m, •mu!ahll. kolimi »r-
tada dururken, neye delâlet ettiklerini kestiremediğimiz yedi uydurma kelimeyi dilimize çil yavrusu gibi salıyoruz. Halbuki aslına bakarsanız oynuyoruz, gönül eğlendiriyoruz.
Şevket Rado
Belediyeler gelirlerine yapılacak zamlar
Kanun tasarısı bugünlerde Millet Meclisinde görüşülecek
GÖNÜN MESELELERİ
Dış Bakanlığı teşkilâtı
Tasarıntn tatilden evvel Meclisten geçmesine çalışılacak
Ankara 24 — Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı kanun tasarısı Meclise eev-kedUmiş ve tasarının Dışişleri komisyonunda görüşülmesine başlanmıştır.
Tasarıya göre 1 — Dışişleri Bakanlığında hariçte en az beş sene büyük elçilik yapmış dört üyeden mürekkep bir müşavere heyeti kurulacaktır. 2 — Ticaret ve Basın ataşelikleri kaldırılacağı İçin, elçiliklerimize bu görevleri yapabilecek memur yetiştirmek flzere kurslar açılacaktır. 3 — Klfa-yeteiziiklçri sicillerile tahakkuk eden memurlardan 10 seneyi doldurmuş olanlar, tekaüt edilecek, henüz dol-dvrmamış olanlar muayyen bir tazminat karşılığı memuriyetten çıkarılacaklardır. 4 — Beş -sene hariçte bulunan büyük elçi ve elçilerin İcabında merkezde çahjtmlabllmelerl İçin Dışişleri Bakanına salâhiyet verilmektedir.
Bu tasarının yaz tatilinden evvel Büyük Millet Meclisinden geçlrllme-«İne çalışılacaktır.
Millet Meclisinin yaz tatili
Ankara 24 — Meclisin önümüzdeki cuma günü yaz tatiline karar verme-rl kuvvetle muhtemeldir. Tatilden evvel seçim kanununda yapılacak tadilât tasarısının,, belediye gelirlerinin ■rttınlması tasarısının ve MIHI Ba-Tunma için istenen ek tahsisat tasarısının çıkarılması beklenmektedir.
Amerikanın bize kruvazör ve torpidolar vereceği söyleniyor
Ankara 24 — Dolaşan baza söylentilere göre, Amerikan askeri yardımı çerçevesi İçerisinde memleketimize bir kruvazör, dört torpido verilecektir. Ancak İlgili mahfiller bu hususta «demi malûmat beyan etmektedirler.
Ekmek işi için Ticaret Bakanlığında toplantı.
Ankara 24 — Bugün Ticaret Bakan lığında, Bakan Cemil Balt Barla-rm başkan lığında yapılan toplantıda Hyiik şehirlerde 81-83 randımanlı un çıkanimam&si sebepleri üzerinde görüşülmüştür. Bu toplantıya beledl-yo temsilcileri do İştirak etmişlerdir. Toplantıda ekmeğin sırf buğdaydan yapılması mevzuu da görüşülmüştür.
Ankara Hukuk ve Tıp fakülteleri dekanlıkları
Ankara — Zeki M e s u d Atandan lnhllâl eden Hukuk Fakül-lesl Dekanlığına profesör Hilscyln Cahit Oğuısoglu, Tıb Fakültesi Dekanlığına Nüzhct Şaklr Dlrisu «içilmişlerdir, Hukuk Fakültesi yönetim kuruluna profesör Balıa Kantar. Süheyl Derb!! ve Faruk Brem leçümlşlcrdlr.
Yunan raarruzu inkişafta
(Ba? tarafla 1 İnci sahifede) gününde her İki tarafın bütün cephe üzerindeki çarpışmaları şiddetlendirdikleri göze çarpmaktadır. Grammos' un doğusunda bu bölgenin anahtarı mevkiinde olan Amuda İsimli müstahkem mevzii ele geçirmek Istüyen j hükümet kuvvetleri canla başla dövüşmektedirler.
Bu mevkii hükümet kuvvetlerinin baskısından kurtarmak üzere çeteciler tarafından yapılan mukabil hücumlar püskürlülmüştür.
Basın muhabirlerinin verdikleri haberlere göre, Grammos dağında asilerin uğradıkları kayıplar 180 ölü ve 284 esirden ibarettir.
300 yaralının Arnavutluğa götürüldüğü söylenmektedir.
1113 rakımlı tepe zaptedildi
Atina 24 (AA.) — (AFP) Gazete muhabirleri tarafından verilen haberlere göre, Grammos dağlarının işgali İçin yapılmakta olan savaşlar, bilhassa bu dağın batı kısmında çok şiddetlenmiştir.
Dün Konlçeden hareket eden hükümet kuvvetleri Pyrgos adım taşıyan 1113 rakamlı tepeyi ele geçirmişlerdir. Dün gece nlsbl bJr sükûnet hüküm sürmüştür. Bundan istifade eden hükümet kuvvetleri topçu bataryaları mevzileri tesis etmişlerdir Sabahleyin şafak vakti savaş gitgide artan bir şiddet peyda etmiştir. Kleftl tepesinde ve Plrsoglannl ka-rlyeslnde bulunan çeteciler kesif bir topçu ateş! altına, alınmışlardır. Civarda bulunan korularda hükümet kuvvetleri İle asiler arasında. BÜngü süngüj’e çarpışmalar vukua gelmektedir. Top ateşleri arasındaki fasılalarda hükümet kuvvetleri hoparlörlerle asilere hitap ve teslim olmalarını tevriye etmektedirler.
Selanik santralında bomba patladı
Atina 24 (AA.) — (Reuter) Bu akşam Seîânlk telefon santralında bir bomba patlamış, 7 kişi yaralanmıştır.
Saat kulesini satmak istemiş!
İzmir (Akşam) — İstanbulda şaf bir köylüye bir tramvay arabasını — kendine alt diye gösterip kandıran — satan Fırıldak soy adını taşıyan biri; izmlrde de aynı şekilde hükümet konağı önündeki saat kulesini salmağa teşebbüs etmiştir, BLr aralık pazarlık hararetlenmiş, fakat o-rada bulunanlar, hâdiseyi zabıtaya aksetUrmlşlerdlr.
Şimdi saat kulesini kendisine aitmiş gibi saf bir adama satmak bilyen ve bu suretle dolandırıcılığa teşebbüs eden, Fırıldak soy adlı adam hakkında tahkikat yapılmaktadır.
Walcott - Lous maçi yarın akşama kaldı
Nevyork 25 (R.) — Dünya bok»
ağır siklet şampiyonunu tâyin edecek olan maç dün de şiddetli yağmurdan dolayı cereyan etmemiştir.
Joe Louis İle Jot Walcott önünfüz-dekl epmartesl günü çarpışacaklardır.
Ankara 24 — Belediye gelirlerinin arttırılması tasarısı bugünlerde Meclis heyeti umumly esinde görüşülecektir. Tfcnl tomarı belediyelere bazı resimlere tamlar yapmak yetkisini tanımakta, ayrıca, hazînece tahsil e-dllen vergi ve resimlerin bir kısmı belediyelere bırakılmaktadır.
Yani tasarıda, 1 — Kazanç vergisinden belediyelere ayrılan yüzdo 3 hisse yüzdo beşe iblâğ edilmekte. 2 — Tekel gelirlerinden yüzde beş belediye hissesi, 3 — Yol vergisi tahsilatından yüzdo 20 belediye hissesi aynl-nuun kabul edilerek, ayrıca şehirlerdeki yol vergisine yüzdo «Diye kadar zam yapmak yetkisi tanınmakta, 4 — Eğlence resimlerinin tamamı belediyelere bırakılmakta ve bunun yüzdo yetmişi belediyeye, yüzde onu Darülacezeye, yüzdo onu Veremle Savaş ku ramlarına ayrılmaktadır. 5 — Bina vergisinden belediyeye bırakılmakta olan yüzde 15 1er de, yüzde 25 e İblâğ edilmektedir.
Ayrıca sigorta dörtte bir masrafına İlgililerin lştlrâkl, elektrik ve havago-zının kilovatından 2 şer kuruş belediye hissesi, nakil vasıtaları biletlerinden yüzde 10 hisse alınması, gümrük resimlerinde belediye hisselerinin yüzdo ondan yüzde on beşe çıkarılması da derpiş edilmektedir. Tasanda sadece yapı ve İnşaatı teşvik İçin yapı resmi yarıya İndirilmiş bulunmak tadır.
Tasarıda temizleme ve aydınlatma
resminden do lrad getlrmlyen arsalar çıkanlmı?, resmin en yüksek haddi 2000 lira olarak tahdit olunmuş ve resimden müstesna tutulan yerler Bayılmıştır.
Sokakların gculjletLbne&I, kaldırım lanmas, parke döşenmesi, asfalt veya beton yapılması hallndo ihtiyar edilecek masrafın üçte birinin, esaslı tamir halinde İse dörtte birinin, lâğım yapılmasında ve su getirilmesinde sarfedüecek paranın Öçte birinin İki taraftaki bina ve arsa sahiplerinden alınması muvafık görülmüş, bu suretle komisyona fazla görünen Hükümet teklifinden indlrmetor yapılmıştır.
Plâka numarası için alınan parayı hükümet, ücret ve komisyonda resim olarak kabul etmiştir. Levha ve ilânlara. mahsus olan madde, hükümet tekliflndeklnln aynı olup, uıdeco en yüksek had olarak konan 400 Ura kaldırılmıştır. Bundan başka taraşı esaslarına göre, süs köpeklerine alt resim 60 liraya kadar yükseltilmiştir. Ayrıca mazottan da benzindeki gibi kiloda 2 kuruş alınması, Ziraat Bankası ve Torun Bakanlığı tarafından getirilecek akaryakıtın tarım işlerinde kullanılacağı tarım memurlarınca tas(Uk edilecek olanlarından resim a-hnmaması hakkında do bir hüküm İlâve edilmiştir.
Yeni tasarı, Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilirse belediyelerin varidatının 42 milyon ttra kadar artacağı tahmin edilmektedir.
Uzak Doğuda komünist faaliyeti
Son günler zarfında Doğudan gelen, haberler Asyanm bîr kısmında komünist faaliyetinin çok arttığını bildiriyor, Çin'de komünistlerin büyük teşkilâtı, kuvvetli orduları bulunduğu malûmdur. Bu ordular Mançuriyi hemen kâmilen işgal ettikten sonra Şimal Çin'e girmiş ve orta Çin'e doğru ilerlemeğe başlamıştır. Çin hükümeti bu ilerlemeyi durdurmak İçin tedbir almağa çalışıyor, Çin geniş bir kıtadır. Bu kıtada iki tarafın askerleri do vakit vakit İlerleyip geri dönmüşlerdir. Bu sebeple oradaki harekete pek ehemmiyet verilmemektedir. Fakat Çin'den başka memleketlerde komünist faaliyetinin şiddetlenmesi Batı memleketlerinde büyük endişe uyandırmıştır.
Çin’in dışında komünistlerin faaliyette bulundukları başlıca saha Siyam ve Blrmanyadır. Bu iki memleketteki faaliyetin başında Çin komünistleri bulunuyor. Gerek Slyam’da, gerek Birmanya’da çok miktarda Çinli vardır. Çin komünistleri yerli halk arasında taraftar peyda etmeğe çalışırken bu Çinlileri kendi taraflanna çekmeğe uğraşıyorlar. Bu çalışmanın kendileri İçin iyi neticeler verdiği anlaşılmaktadır.
Siyam hükümeti tehlikeyi görerek şiddetli tedbirler almıştır. Burada bir çok tevkifler yapılmış, komünist partisinin merkezi kapatılmıştır. Fakat Birmanya’da komünist faaliyeti devam etmektedir. Blrmnaya evvelce İngiliz İdaresi altında idi. İkinci dünya harbinden sonra bu geniş ve zengin kıtaya istiklâl verilmiştir. Memleket şimdi bir Ingiliz dominyonudur. Gelen haberlere bakılırsa Birmanya hükümeti ve dayandığı parti İngiltere ile alâkayı keserek Cumhuriyet ilân etmek ve komünizm esaslarını kabul etmek fikrinde imiş.
Bu haberler İngilterede endişe uyandırmıştır. Dişîşİetİ Bakanlığı müsteşarı, Lordlar Kamarasında demeçte bulunarak çıkan haberlerin mübalâğalı olduğunu, Birmanya hükümetinin İngiltere ile dostluğa büyük kıymet verdiğini söylemiştir. Fakat gazetelerin makaleleri bu demecin endişeyi yatştırama-dığinı gösteriyor. îngillzler uzak doğudaki gelişmeleri büyük dik katle taklbediyorlar.
Olimpiyatlara altmış sporcumuz gidecek
Hükümet 140 bin lira tahsisat ve bir vapur ayırdı, millî takımımız 26 temmuzda Çin millî takımile karşılaşacak
Ankara 24 — Olimpiyatlara İştirakimiz kati şekilde halledilmiştir. Türkiye. Londra olimpiyatlarına 60 kişilik bir kafile İle İştirak edecektir. Bunun İçin 140 bin liralık tahsisat ayrılmıştır. Bporculanmızın 20 temmuzda hareketleri kararlaşnııştu Olimpiyatların hangi şubelerine İştirak edeceğimi» 28 haziranda şehrimizde yapılacak olan İstişare heyeti toplantısında' tetkik edilecektir. Bpor cuları götürecek olan vapur Işl de halledilmiştir. Denizyollarına alt bir yolcu vapurunun Türk sporcularına tahsisi kararlaşın ıştır. _
Londra 24 (A.P.) — Olimpiyat oyunlun Ingiltere tertip heyeti baş-
Filistin meselesi
KIRAL FARUK veâBDULLAŞI ARASINDA TAM ANLAŞMA
Kıral Abdullah, Riyad’da da Suudi Arabistanla bir pakt imzalayacak
kanı Lor d Bıırghley dün gazetecilere verdiği bLr demeçte, bu senckl müsabakalara iştirak edeceklerin sayısı nın bir rekor teşkil ettiğini söylemiştir. Hakikaten, bu sene olimpiyatlarda 61 memleket temsil edilecektir: halbuki 1036 ollmtyadına 49 memleket İştirak etmişti.
Lord Burghlcy'ta verdiği malûmata göre, futbol müsabakalarının, ter İlil ve programı tesblt edilmiştir. 26 temmuzda Afganlstanla Lüksemburg; Türkiye İle Çin; Hlndlstanla Birmanya; ertesi gün de (27 temmuz) Patlatanla Yugoslavya; İsviçre ile Avus turya, Mısırla da Danimarka karşılaşacaktır.
Seçim kanunu
Ankara 25 — Seçim kanunu tasarısı üzerinde dün Anayasa komisyonu son rötuşlarını yaptıktan sonra tasarıyı Adalet komisyonuna vermiştir. Tasarının bugün Adalet komisyonundan çıkması muhtemeldir. Tasarının önümüzdeki çarşamba günü Meclis umumi heyetinde görüşülmesi beklenmektedir._
Bir karmanyolacı mahkûm oldu
Boğos adında bir bakkalın dükkânına girerek tabanca He tehdit edip çekmesindeki paraları alan Lûlftıl-lalun duruşması birinci ağır ceza mahkemesinde sona ermiş, dört sene, on bir ay müddetle ağır hapsine karar verilmiştir.
Ev sahibinin gözünü kör eden kiracı
Kumkapıda oturan Osanna İsmindeki bir kadının gözünü kör ettiğinden birinci nğırceza mahkemesinde mevkuten yargılanan Osanna'nın kiracısı Tanya’run duruşması dün bitmiş ve mahkeme Tanya’yı İki sene hapse, beş yüz lira da tazminata mahkûm etmiştir.___
Ereğli limanı inşaatı ilerliyor
Ankara 2( — Ereğli Umanı İnşaatına devam edilmektedir. 775 metre uzunluğundaki dalgakıranın su üstün de 360 metresi, su altında da 580 met resi bitirilmiştir. 3000 ton taş dökülmektedir. Dalgakıran bir milyon ton taştan yapılmış olacaktır. Bu inşaat için lüzumlu taşı temin maksndile temmuz ayı nihayetinde 140 bin tonluk bir dnğ dinamitle atılacaktır. Liman inşaatı için gerekli bütün tesisler, Amerlkadan gelmiş bulunmaktadır.
Kahire 24 (AA. ) — Anadolu ajansının özel muhabiri bildiriyor: Kıral Abdullah, Dışişleri Bakam tarafından verilen ziyafeti müteakip Kıral Faruk İla yaptığı nihai görüşmeden sonra beyanatta bulunarak şunları söylemiştir:
.Bütün meseleler üzerinde mutabıkız ve Arap gayelerinin tahakkuku için beraberce hareket etmekteyiz.»
Kıral Abdullah Amman'a dönmek üzere saat 11 de Kahlre’den ayrılmıştır.
Kıral Abdullah’ın Elrtad'a yapmış olduğu ziyaretle alâkalı olarak Arap çevreleri, Ürdün'le Suudi Arabistan arasında bir dostluk ve İyi komşuluk antlaşması İle bir ademi tecavüz paktının İmzalanmasını beklemektedirler.
Motorlu tren bir kadını çiğnedi
Eskişehir 25 — Haydarpaşadan An-karaya tecrübe seferleri yapan mo-törlü tren, dün saat 13 te Blleclktcn geçerken İkinci Beycilerin üstünde Emine adında bir köylü kadınla merkebine çarpmış, zavallı kadın tren altında kalarak ayakları diz kapaklardan kesilmiştir. Kadın derhal ölmüştür. Motöriü tren geriye Bllecl-ğe getirilmiş ve Cumhuriyet Savcısı hâdiseye el koymuştur. Toros treni bu yüzden bir saat teehhürle Anka-raya hareket edebilmiştir.
Created bv free version of 2PDF
Kıral Abdullah'ı ve beraberin d . kİ şahıslan götürmek üzere pazar sabahı Amman’a İki Suudi Arabistan uçağı Erimiştir.
Abdullah. Irak Kıral naibini kabul etmiştir. Kıral Abdullah Irak Kıral naibinin resmi davetine İcabet ederek Elriad'a yaptığı seyahatten sonra Bagdad’a gidecektir.
trgun Yahudi hükümetini tanımıyor
Tel&vlv 24 (AJL) — (Lps) Tetbişçi İrgun teşkilâtı bugün, Filistin geçirt hükümetini tanımadığını bu hükümetin derhal İstifa etmesi talebinde bulunduğunu açıklamıştır. Bundan başka trgun, Yahudi ordusundan kendi birliklerini de çekmiştir.
Polisler de açık yakalı elbise giyecekler
Ankara 25 (Akşam) — Emniyet genel müdürlüğü resmi emniyet âmirleri İle komiserler ve polis memurlarının kıyafetler! üzerinde İncelemeler yapmaktadır. Muhtelif yabancı memleketlerin polis kıyafetleri İncelenmiş ve polis kıyafet tüzüğünde gerekil değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir. Bu vaziyete göre polis elbiseleri açık yakalı olacaktır.
Küçük Nevin hastanede öldü
Karagümrûkte , şoför Necallnln kamyonunun çarpmaslle yaralanan 0 yaşında Nevin ismindeki kız. kaldırıldığı hastanede ölmüştür. Savcılık tulıklkıita el koymuştur.
Metresini öldüren
Mustafa 15 sene hapis yatacak
Geçen «ene Topkapıda kale üzerinde başka bir erkekle rasladığı metresi Havva yi yedi yerinden bıçaklayarak öldüren sıvacı Muştalanın birinci ağır ceza mahkemesinde yapılan duruşması dün'sona ermiş ve on beş sene ağır hapse konulması kararlaşmışım.
Ereglîde günlük kömür istihsalâtı
Zonguldak 24 (A.A.) — Ereğli kömür İçletmeslnln günlük İstihsali 12,595 tona varmıştır, bu rakam gecen yıllara nazaran bir rekor teşkil etmektedir.
Sinemacılar, fiatlerin arttırılmasını istiyorlar!
Ankara 25 (Telefonla) — Bazı sinemacılar fiatlerin bir miktar arttı-olması için Maliye Bakanlığına müracaatta bulunmuşlardır. Sinemacıların bu dilekleri, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. Bakanlıkta teşekkül eden bir komisyon durumu İncelemektedir.
Türkiye - Polonya ticaret anlaşması müzakerelerine bugün başlanacak Ankara 25 (Akşam) — Şehrimize gelen Polonya ticaret heyeti beraberlerinde Polonya büyük elçisi olduğu halde dün Dışişleri Bakanı Ncc-rpeddln. Sadak, Ticaret Bakanı Cemil Salt Bari ası ve Maliye Bakanı Şevket Adalan'ı ziyaret ederek görüşmüşlerdir.
PolonyalIlarla ticaret anlaşması müzakerelerine bugün dışişlerinde başlanacaktır.
Yollar kanunu tasarısı
Ankara 24 — Bayındırlık Bakanlığının hazırlamakta olduğu yollar kanunu tasarısı son şeklini almak üzere iken tasarıda bazı değişiklikler yapılmıştır. Yollar dairesi, İktisadi devlet teşekkülleri gibi hükmî şahsiyet haline getirilecektir. Amerikalı mütehass^larm raporları ve Bayındırlık Bakanlığının incelemeleri so« nunda da bu usulün memleket için daha faydalı olacağı anlaşılmış-t-j. i.....B.....o.....R....s.....A.......I
İstanbul Borra.ııua 34/S/N4S
ESHAM VE TAHVİLÂT
% 1 FAİZLİ TAHVİLLER
Kapama
SI i’B» • Er3urum 1 22 İ9
Sivas - Erzurum 1 1941 Demiryolu 1 1641 Demiryolu II İMİ Demiryolu Ul
MUII MOdMoa 1 Milli Noaat» H Mim MOdnrıa m
Milli MUdafan rV 20 M
% S FAİZLİ TAHVlU.ES
Kalkınma 1
1941 Demiryolu vı «»•—
Kalkınma D 95 —
Kalkınma I1J 95-—
% s FAİZLİ TAHVİLLEH
1933 Ergani 33 —
193a İkramlyiL 21.—
MUII 21.—
Dcffifrj'Olu IV 67 25
Demiryolu V tfî.50
ANADOLU DEMtRVOLU GRUP»
Tahviller 1-3 1OO —
Hisse «eneUerl % W 53 M
MümeszU senet 13M
Ş İRKET HİS SELEKİ
Merkez BarUıası • 12» —
İS Bankası W-—
T. Ticaret Bankası ® ~
Aslan Çlmcnlo 111 ~
ŞABAN 17 — HIZIR S) İmsak GıL ÖŞİO tl®ei Air,
B.24 9.45 4 32 832 12 00
3.09 930 13.W 17.17 20 45
SARRAFLARDA
ALTIN
Gulden Türk liran Sterlin Külçe ttCNIt
W

Sahlfe 3
25 Haziran 1943
A K 3 A M
akşamdan akşama
Dört nesil hizmet ve bir dolma kalemle bir saat...
Burhan Felek arkadaşımız, muhtelif şahsiyetler sahibidir. Bir şahsiyeti, herkesin bildiği gibi, muharrir oluşudur. Diğer bir şahsiyeti île devlet hizmetinde çalışıp tekaütlük hakkını kazanmış... İlli.
Birinci hüviyetini tekaütlerin mağdurları lehine kullanıyor. Pek de iyi ediyor. Halden anlayan yazarsa elbet iyi yazar. Bizim de bağlı bulunduğumuz pren sip şudur: Herkesin ihtiyarlığında geçinebileceği bir geliri olabilmelidir. — Çünkü, insan cemiyetine mensup bulunmak demek, bu demektir. Yalnız memurları nazarı itibara almamalı Ölçüyü daha geniş tutup biitiin çalışan sermayesiz vatandaşlara Dır ihtiyarlık dayanağı sağlamalı.
Yirminci asırdaki bir çok iktisadi ve içtimai hastalıkların nıcnıbaı bu garantisizlik oluyor. Çalışan bir sermayesiz, hastalığını, ihtiyarlığını ve geride bırakacaklarını temin edilmiş görürse. fert, aile, millet. Dundan faydalanır. Bu da, öyle zannedildiği gibi imkânsız bir hal olmayıp, tıpkı banka kurmak, tıpkı demiryolu. posta cihazı yapmak nev'inden bir teşkilât, tertibat, mânevi ümran meselesidir.

Bu münasebetle, diğer bir muhterem meslektaşı inizın. Er-cümend Ekrem Talu nuıı misalini. — affına mağruren — buraya alayım:
Ercümeııd Ekrem, muharrirlik hayatının ellinci yıldönümünü idrâk etti. (Daha doğrusu: İmzasını çocukluğunda ilk kullanalı aradan yarını aslt geçmiş., Kendisine meslektaşları bir stilo hediye edebildiler.
Acaba, bir muharrir, yahut serbest meslekte ücretle çalışan diğer bir vatandaş, vaziyetleri beğenilmeyen eski mütekaitler derecesinde bir himmet görebil inek için dahî ne yapsınlar? Hele şu Erciimend üstadın mesaîsi, yalnız elli senelik de değildir: Babası Ekrem Bey merhumun, dedesi Recai Efendinin mazideki mesaileri var. Keza, oğlu muharrirdir, kızı da o yolda hazırlanıyor. Dört nesil durmaksızın hizmet; neticede al dolma kalemini... (Gazeteciler cemiyetini değil, umumiyetle cemiyetimizi teııkid etmiş oluyorum.)

Yapı ve Kredi Bankası müteşebbisi Kâzım Taşkend’in bıı mevzuumuz etrafındaki hassaslığını kaydetmeden geçemiycce-ğim. Erciimend Ekrem'e: «arzıı ettiğiniz şahsî dostlarınızı davet ediniz. Birlikte yemek yiyelim! . diye açık bir kart vermiş. Hep birlikte toplandık, yedik, içtik. Kâzım Taşkend. Erciimend Ekrem’e, çok kıymetli bir saat hediye etti. Ve galiba, bu hususta — içinde bulunduğumuz devletçi mi, yoksa liberal midir şimdilik müphem ve meçhul olan — rejime de haı-eketile bir ikaz ve ihtarda bulundu:
— İnsanlarla alâkalanmak lâzımdır. Bütiin ömürlerini bir meslekte törpüledikten sonra ihtiyarlığa adımını atanlara bir merhaba demeli, bir teşekkür ederim demeli, bir ne haldesin, iyi misin, hoş musun? - demeli.
Ben. öyle anladım.
Ve bunu Kâzım Taşkend’in yap tığı gibi sırf kadirşinaslık ve dostluk diye değil, mecburi bir vazife olarak, nimetile perverde olunan rejimin sıhhat ve selâmeti namına yapmalı.
Burhan Felek, tekaütlerin iki numaralısını düşünmekte haklıdır. Fakat galiba, hiç tekaü-diyes.i olmıyanları düşünmekte de ben haklıyım.
(Vâ-Nû)
İstanbul Millî Eğitim müdür yardımcılığı
Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğüne tâyin edilen Nureddln Atasaya-nn yerine şehrimiz Milli Eğitim Mudur yardımcılığına Antalya Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı tâyin Olunmuştur,
Gömlekçl
ZARA
Müessesesi, Bu kerre
İNGİLİZ ERKEK MAYOLARI •Getirttiğini muhterem müşterilerine bildirir,
Beyoğlu - Oa la ta saray
Tekel genel müdürü
Tekel genel müdüril Hüsnü Kartel Ankaraya gitmiştir. Umum müdürün Bakanlıkla muhtelif meseleleri görüştükten sonra bir İki güne kadar dönmesi beklenmektedir.
Zeytinyağlarımızi pahalı buluyorlar
Ticaret Bakanlığı, memleketimizden muayyen miktarda zeytinyağı İhracına müsaade etmişti. Ecnebi memleketlere firmalarımız tarafından yapılan tekliflere cevap verilmemiştir. Çünkü ecnebi firmalar, teklif edilen flatlerl pahalı bulmaktadırlar.
Et şirketi
Böyle bir şirketin teşkiline imkân görülemiyor
îstanbulun et İhtiyacını karşılamak üzere İstanbulda teşkil edilecek Et Limited şirketine belediyemizin iştiraki umumi meclisin kavanln, bütçe ve iktisat komisyonlarında müzakere edilmiştir. Hazırlanan mazbata meclisin bugünkü toplantısında müzakere edilecektir.
Bu şirketin teşkil edilmesinden maksat, kasaplık hayvan İstihsal eden doğu vilâyetlerinden kesilmiş et getirtmek ve etla pahalılandıgı zamanlarda piyasaya çıkararak hem şehrin et ihtiyacını karşılamak, hem de flatlerln artırıasma mâni olmaktır. Belediyenin de Lştlraklle kurulacak et şirketi İstanbulda soğuk hava depolarından İstifade edecek vo yaz mevsiminde getirilecek taze etler bu soğuk hava depolarında muhafaza edilecektir. Ancak bu şirkete İştirake belediye reisliği tarafından yapılan teklife taraftar olanlar bulunduğu gibi buna muarız olan muhtelit komisyon âzası da vardır. Ortaya sürülen İtirazların hülâsası şudur:
Kurulacak böyle şirketin İdare meclisi, memurları, müstahdemlerden mürekkep —ne kadar asgari hadde tutulursa tutulsun — bir kadrosu bulunacaktır. Bu kadroya verilecek maaşlar, ücretler Lablatlle masrafları çoğaltacak ve netice İtibarlle satılan et flütlerine müessir olacaktır. Bu İtibarla şirketin şark vilâyetle tinden getirteceği kesilmiş etler ihtiyacı karşı Uyacak miktarda olsa bile etin pahalılandıgı zamanda ucuz ct satışı yapıp fiatlerde nâzım bir rol oynayamıyacnktır. Binaenaleyh yapılacak tek şey. şark vilâyetlerinden kesilmiş etleri her müstahsil ve celep serbesçe getirtmell ve buna mukabil belediyenin klralıyacağı soğuk hava depolarına konulmalıdır. Belediye İhtiyaç gördükçe et sahiplerinin muvafakatini almağa hacet kalma-j dan evvel bu etleri piyasaya çıkarmalıdır. Ancak soğuk hava deposu kirası nihayet bu etlerin satış flütlerine İlâve edilebilir. Ortada bir şirket mevcut olmadığına göre bu şirketin masrafları da et flütlerine tesir etmez. Diğer taraftan meclisin kavanln encümeni de belediyenin lştira-klle bir llmited şirket teşkiline kanuni İmkân olmadığı kanaatindedir. Bu İtibarla bugün mecliste yapılacak müzakerenin cok hararetli olacağı tahmin ediliyor.
ihtiyar aktörler için
Herkes onu tanır ve severdi. Fakat şöhret yalancı, sevgi de vefasızdır. Bunu aylar ve aylarca süren bir hastalığında anlamıştı. İlk zamanlan hatırını soranlar oldu: fakat yavaş yavaş ziyaretçileri azaldı, nihayet kalmadı.
Hastalık para yardımlyle tedavi e-dLllr. Elinde, avucundaklnl sarf etti. Gûya İyileşti! Fakat aradan zamanlar geçmişti. Seyirciler şimdi başka şöhretler! alkışlıyordu. O unutulmuştu.
Her şey gibi, tiyatro ve temaşa da seyrini yapmaktaydı. Zevkler değişmişti. Bunu da anladı. Canı, evlâdı, karısı gibi sevdiği sahneye bir daha çıkmamağa katlandı. Fakat geçinmek lâzımdı. İş ar adî, Müracaat ettiği yerlerde kâh gülerek c Haydi, canım alay mı ediyorsun?» gibi cevaplar aldı, kâh askın çehrelerle karşılaştı. Vurduğu kapıların hepsi açılıp yüzüne kapandı!
Komik falanca güldürmekten başka ne yapabilirdi? Fakat artık gülen de kalmamıştı. Onlar da, parası, sıhhati, gençliği gibi kayıplara karışmıştı.
Şimdi, unutulan adam, bir hastaneden diğerine sürünen bir biçare İhtiyar olmuştur. Eski aşinalarla göz göze gelmemek, onların önünde mah çub olmamak İçin başını önüne eğerek yavaş yavaş yürüyüp gidiyor; tâ kİ ölüm,..
Bunlar gibi dalla nice zavallı sanatkârlar var. Hepsi bir İş tutmaktan âciz, hepsi avuç açmıyacak kadar izzeti nefis sahibi! Bunların yegâne kabahat! hayatın, sahnede yaşa dıkları hayattan farksız olduğunu zannetmeleridir. Lâkin hangimizin hayat hakkında bir fikrimiz var? Hangimiz yanılmıyoruz?
Suni ziyalar alhnda, boyalı bez veya kâğıttan saraylar içinde, başlarında mukavva taçlar, sırtlarında salaşpur elbiselerle, boyalı çehrelerle muhayyel şahıslara can vererek muhayyel hayatlar, yaşıyan zavallı sanatkârlardan hakiki hayata İntibak etmeleri nasıl İstenebilir?... Onların âlemi başka âlem, görüşleri başka gö rüş. Kışın şiddetini, felâketini akıllarına bile getlremlyen bu zavallı ağustos böceklerinin, hayatlarının kışında duçar oldukları perişanlığı önlemek veya mümkün mertebe tahfif etmek lâzundırl,,. Heyhat! Bu yapılmıyorI İhtiyar, fakir, alil, biçare sanatkârları koruyacak hiçbir müessesemlz yok!
Sanatkârların halinden sanatkârlar anlar. Bunun da en biiyıik delili Şehir Tiyatrosu sanatkârlarının muh taç, ihtiyar arkadaşlarının yardımına koşmaları veya onlara âhır vakitlerinde barınabilecekler! bir çatı, İçebilecekleri bir sıcak çorba temin etmek İçin, bütün müşkülleri cidden şayanı takdir bir azlmio yenerek ter-tlb etmeğe muvaffak oldukları eşya piyangosudur.
Pek zengin olan bu piyango 28 Haziran cumartesi akşamı saat 21,30 da açıkhava tiyatrosunda çekilecektir.
Blzlere bedii heyecanlar vermiş, dertlerimizi neşeye kalbetmlş olan bu zavallı ağustos böceklerine elimizden geldiği kadar yardım etmek bir borç olduğunu hatırlatmak İsterim.
EKREM REŞİD REY
Hayvan ihracı
Ankaradaki görüşmeler hakkında Emin Ererin beyanatı
Hayvan İhracı ve bilyük şehirlerdeki et sıkıntısı meseleleri hakkında Ankarada Ticaret Bakanının başkanlığında yapılan toplantıya İştirak fiden İstanbul belediyesi İktisat müdür muavini Emin Erer şehrimize dönmüştür. Bu toplantı hakkında gazetemize beyanatta bulunan Emin Erer müzakereler hakkında şöyle demiştir:
— Müzakere mevzuunu teşkil eden tıuyvan İhracı honusunda alâkalı makamlara hayvan İhracının şehrimiz müstehlik tabakalarının İştira kabiliyeti bakımından doğuracağı darlık ve flat yükselişlerini delil ve esbabı mucibe İle İzah etmiş bulunuyoruz; Esasen son zamanlarda bu mevzu hakkında Ankarada yapmış olduğumuz toplantılardaki noktal nazarımız hep aynı olmuş ve dahili piyasa tanzim edilmeksizin yapılacak İhracatın menfi tezahürleri hakkın-dald tezimiz her ' zaman müdafaa edllegelmlştlr. Bu tez bütün İstanbul halkınca bilinmektedir.*
Bu toplantıda Bakanlık temsilcileri hayvan İhracının et buhranı 1le alâkalı olmadığını İddia etmişler, Erzurum belediyesi bu iddiayı desteklemiş, Ankara belediyesi ise İstanbul "belediyesinin tezini tasvip eder bir vaziyet almıştır.
Vaktiyle gençti, yakışıklıydı, alkışlanırdı. Kâiı Hamlet, kâh Othello kâh ■ Demirhane Müdürü», kâh «La Paine aux Caınâllaa» ııın âşığı olurdu. Meşrutiyetin İlk zamanlarında Her tarafta baş döndürücü, coşkun bir hava eserken, o sahneye atılmış, çok geçmeden da büyük bir şöhret kazanmıştı. Şehzadebaşmda, Göksu-da, Emlrgân Korusunda, Erenköyün-de, şurada burada birçok temsil veı-mı? kâh kırat, kâh prens, kâh ateşli bir âşık olarak alkışlanmış, sovllnılş-tl. Kâğıthaııede, Fenerbahçesinde, pırıl pırıl parlıyan arabalara kurulmuş hanımlar onu uzun bakışlarla süzerler, birbirlerine gösterirlerdi. Birçok aşk mektupları alırdı.
Güzel hanımlarla beraber hayat da ona tebessüm ederdi. Gençti, güzeldi. Takdir, itibar, alkış, saadeti... Hiçbir kaygısı yoktu. Bu hayatın içinde mestolmuştu. Akıbetini düşünmüyordu, Düşünemezdi de; hayat o derece güzel, kolay, mesuttu kİ böylece devam etmemesine hiçbir sebep yoktu. Yegâne düşüncesi zevki, safast İdi. Yegâne arzusu yaşamak, böylece yaşamak, sahnede oynadığı rolleri hayatta dn İdame etmek, beğenilmek, sevilmek, güzel gözlere yaş getirmek. İnce hislerle dolu narin kalblerde tatlı heyecanlar uyandırmak, baş döndürücü kokulu aşk mektupları almaktı.
Günün birinde alkışlar azaldı, uzun bakışlı gözler ona doğru süzülmez oldu, mektuplar seyrekleşti, kesildi! Kendisi buna inanmak istemedi. Gene Hamlet, gene Armancb, gene | Othello oldu. Fakat seyircilerinde o eski heyecanı bulamadı. Acaba seyirciler mİ değişmişti? Zamanın seyrindeki yıpratıcı kuvvetini kale almak hatırından bile geçmiyordu. Değişenin seyirciler değil de kendisi olduğunu İtiraf etmekten çok-uzaktı,..
Günün birinde hiçbir kumpanyada yer bulamaz oldu. Yerini başkaları, gençler, yakışıklı aktörler almıştı. Sokakta, mesirelerde baygın bakışlar, valt dolu tebessümler sanki kaybolmuştu. Hayat ona şimdi çürümüş bir meyva gibi, acı tarafını arzedlyordu! O hayat kil...
Memlekette bir turneye çıktı. Birkaç sene şehir şehir, kasaba kasaba, köy köy dolaştı. Kâh yiyecek buldu, kâh aç kaldı, fakat gene Othello, Hamlet, Demirhane Müdürü olmak fırsatını buldu. Bilyuk teselli! Bu turneden eskisinden daha fakir, daha yorgun döndü. Saçları dökülmüş, dişleri düşmüştü. Fakat o hâlâ sahnede canlandırdığı kıralların, prenslerin azametini muhafaza ediyordu. Kimseye halini anlatmadı; buna İzzeti nefsi, gururu mâni İdi. Dermansız dizlerine dayanarak bükülmekte olan belini doğrultmağa gayret etti. Gıdasını günde, İyi kötü, bir kab yemekle temine uğraştı. Elbisesini sattı, günlük masrafını azaltmak İçin sigarayı kesti. Lâkin gün geçtikçe düştü, çöktü. (
Hamlet, Arınandı Hamlet'ten, Ar-mand'dan başka ne olabilirler? Başka bir İş aramak, bulmak onun için hüviyet değiştirmek veya başka bir âleme göçmek demekti. Zavallı, kabuğuna çekildi, büzüldü, küçüldü. Hiç bir yerde görünmez oldu. Perişan halini kimseye göstermemek kaygıslyle sokağa ancak tenha saatlerde çıktı.
Şimdi, bir kenar mahalle kahvesinde titrek elleri arkamda tuttuğu kokusu uçmuş, yazısı solmuş eski aşk mektuplarını okuyup gençliğini, hülyalarını hatırlayan âciz, sefil, alil bir ihtiyar olmuştur. Fakat gena de kimseye derdini açmıyor, kimseye elini uzatıp yardım dilemiyor. Görenler onu fıkarayı «âhirinden biri zannederler; fakat o, nuru sönmüş, çlpil gözleri arkasında gizlenen ruhu sayesinde hâlâ Hamlet, hâlâ Othello, hâlâ kırallar. prensler, âşıklar, bütün âşıklardır...
Güldürdü. Senelerce güldürdü. Seyircilerden kahkahalar koparmak için sahneye çıkması kâfiydi. O, da-; ha ağzını açmadan herkes katıla katıla gülerdi.
Dostları, ahbapları vardı. Onu davet öderlerdi, ararlardı, isterlerdi. Çünkü yalnız sahnede değil, bulunduğu meclislerde de herkese neşe vermesini, herkesi güldürmesini bilirdi.
Hayata gülmek ve güldürmek İçin gelmişti. Bunu kendisi do biliyordu. Bildiği için de güldürdü. Güldürdü, durmadan güldürdü. Sevgili karısı bir gün onu bırakıp başkasına gitti. O gene güldürdü. Bütün sevgisini evde kalan çocuğuna hasretti. Onu büyütmek İçin başına yağlı fesi, ayağına uzun uçkurla donu geçirmeğe ve herkes! güldürmeğe devam etti.
Bir gün çocuğu öldü. ErtC3İ günü o gene sahneye çıktı, gene güldü ve güldürdü. Zira onsuz kumpanyası hasılat temin edemiyordu. Muhtaç arkadaşlarını daha acıklı bir hale sokmamak İçin yüzünü, mûtadı veçhile mübalâğalı bir surette boyadı ve sahneye çıktı. îçl kan ağlıyordu, takat buna rağmen gene güldü ve güldürdü.
NOT— Bedeli bir lira olan bu pl-l/anrjo biletlerinin tehir tiyatrosunda ve Beyoğlunda Necml Rlea’nın mağazasında satılmakta olduğunu ilâve ederim.
E. R. R,
-----------------------—X
Haklı şikâyetler ----------■-----
Bir kanalizasyon boru&u patladı
----■-----
Vezneciler hamamı önündeki kanalizasyon borusu patlamıştır. üç gündenberl buradan çıkan mütoaffln maddeler Şch-zadebaşına doğru akıyor. Yaz mevsiminde tehlike teşkil eden bu hala nihayet verilmesi İçin belediyenin dikkatini çekeriz.
R.
■---
Kastamonu ve Çoruh şilepleri yardım malzemesi getirecek Devlet Denizyolları İdaresinin «Kastamonu* şilebi 4000 ton kadar yiikle dün Amerikanın Flladetfiya limanına varmıştır. Gemi yükünü boşalttıktan sonra Nevyorktan askeri yardım malzemesi getirecektir. Ayrıca «Çoruh, şilebi de bir kaç gündenberl Nevyorkta yardım malzemesi yüklüyordu. Dün yükünü tamamen alan geminin bugün memleketimize müteveccihen hareket etmesi beklenmektedir.
Sahil yolu
İlk kısım sonbahara kadar açılacak
îetanbuidakl seyrüsefer faaliyetini kolaylaştırmak üzere belediye Eminönü - Unkapant sahil yolunu bir an evvel açmağa çalışıyor. Fakat İstimlâk tahsisatının kâfi derecede belediyede aynlamaması ve yapılan İstimlâk muamelelerinden çoğunun mahkemeye intikal etmesi üzerine yolun. açılması gecikmektedir Mamafih Hâlden ünkapanına kadar istimlâk edilen sahanın nihayet sonbahara kadar açılması mümkün olacaktır.
Bu kısım açıldıktan sonra yolların İnşasına hemen başlanacaktır. Yolun Emlnönüne kadar uzanan kısmının açılması önümüzdeki ilkbaharda tamamlanacaktır.
Belediyece tahmin edildiğine göre bütün sahil yolu önümüzdeki yaz başına kadar bilecektir.
Galata rıhtımı tamir ediliyor
Uzun zamandanber! hiç tamir yüzü gömılyen Galata rıhtımının bazı yerlerinde bozukluklar başlam.ştır. Bu itibarla Denizyolları İdaresi şimdi bu bozuk yerleri tâmtr ettirip devamlı bakım işini de yoluna koymaya karar vermiştir. Ayrıca İdare Tophanedeki bazı ambarların da tl-mlrinl uygun görmüştür
Gazeteciler Cemiyeti Türk musikisi konseri tehir edildi
İstanbul Gazeteciler Cemiyeti başkanlığından: 26/6/948 cumartesi günü akşamı Açıkhava tiyatrosunda verilecek olan büyük Türk musikisi konseri, tiyatrodaki İnşaatın, başta sayın vali ve belediye başkam olduğu halde alâkadarların geceli gündüzlü faaliyetlerine ve alâkalarına rağmen henüz tamamlanmamış olduğu tesblt edilmiştir. Bu hale göre sayın davetlilerimizin bilhassa gece dönüşünde lstirahatlerinl temin İmkânsızlığı karşısında kaldığımızdan zaruri olarak konserin jehirine karar vermiş bulunuyoruz. Bu sebeple evvelce konser için davetiyelerini almış bulunanların bu davetiyeleri bilâhare tarihini İlân edeceğimiz konserde muteber olacağı ve davetiyelerini lada etmek Istiyen’erln de Cemiyetimize müracaat deblleceklerinl özür dileyerek ilân ederiz.
Bomonti fabrikasında arpa silosu yapılıyor
İstanbul ve havalisinin günden güne artan bira İhtiyacım karşılamak için Bomontldeki bira fabrikası bütün kapasitemle çalışmaktadır. Diğer taraftan bu fabrikanın arpa ihtiyacı da o ntsbette geniş olduğundan şimdi buraya bir silo İnşasına karar verilmiş ve İşe de başlanmıştır. 10Û0 tonluk betonarme bir silo sayesinde fabrika epey rahatlıyacaktır.
«Yanmaz boya» hakkında
Gazetenizin 19/6/948 tarihli nüshasında yayınlanan ve (Yanmaz Boya) konusuna taallûk eden yazıya cevaptır:
10/6/948 tarihli gazetenizde çıkan ve ■ Yanmaz boya diye bir şey yoktur! başlığı altında ve muharrir tarafından vaki soruya karşı mütalâamız. mesleki tecrübe ve umumi fizik kaidelerine dayanmaktadır. Büzümüz, (Yanmaz boya var mıdır) sualine cevap teşkil edip her hangi muayyen bir madde veya mamule matuf olmayarak genel şekilde Irud edilen soruya gene genel şekilde verilmiş cevaptan İbarettir. Piyasada yanmaz boya etiketi veya İzollt ateş boyası namı altında satılan bazı nevi boyaların hararet karşısında. 19 - 22 dakika kadar mukavemet edebildiği ve ateşin sirayetini geclktlreblldlgi tecrübe İle müşahede kılınmıştır. Bunun dışında hararetin düşüklflk ve yükseklik derecesine göre vâsıf ve şekil değiştirmeyen her hangi bir madde; fizik bakımından esasen mevcut telâkki edilemez. Keyfiyetin Matbuat Kanunu hükümlerine göre gazetenizin aynı sahile ve sütununda neşrini saygı ile rica ederim.
İtfaiye müdürü İhsan Değer
İnanılmaz fakat hakikati
STRUGO
Mağazasında 25 Liraya kadın elbiseleri satılmaktadır.
İSTANBUL HAYATİ
Sahillerin pisliği
Limandan bir katar hareket ediyor. Önde çarpık bacalı bir tek-necik, arkasında birbirine bağlı, burunlarına kadar suya gömülmüş mavnalar ve tepelerinde yüzlerce martı kuşundan müteşekkil bir hava filosu... Harb yıllarında Amerikadan Avrupa ya malzeme taşıyan ve tayyarelerin himayesi altında Atlantik denizini aşan gemi kafilelerini andırıyor.
Küçücük römorkörün çarpık bacasından kıvılcımlı dumanlar savurarak çabahya çabalıya bin müşkülâtla sürüklediği katar.
martı gölgeleri altında ağır ağır süzülerek Sarayburnundan kıvrılıp Kadıköy hizalarına vardığı sırada bir , kaynaşma başlıyor. Mavnalarda insan hareketleri
farkediliyor, denizden toz bulutları yükseliyor, havaya kâğıt parçaları savruluyor; martıların acı çığlıkları duyuluyor, biraz evvel himayelerine aldıkları kafileye bu sefer, düşman gemilerine hü-LL cum eden tayyare filoları eaza-f) bîyle saldırıyorlar. Kimisi piken uçuşlarıyla yukarıdan süzülüyor-^ lar. kimisi sağdan soldan baskın-^ far yaparak mavnalara üşiişü-O yorlar. »—
Küçücük römorkör. miıdalaa-Q dan âciz kaldığı bu âni hava bas-*K kınından kaçıp kurtulmak i-derfc. gibi çarpık bacasından buram 0 buram dumanlar savurarak ar-^
nerbahçe hizalarında geniş biıM— kavis çiziyor, geriye dönüyor.^ Boşalıp iri. kapkara gövdclertÛ meydana çıkan mavnalar aza-^ metle limana girerken ötede kı Q) yametler kopuyor. Martı siirüleıİ7*=f Kadıköy açıklarından Fenerbah-gr çe hizalarına doğru denizin yiî-t_ züne serpilen süprüntü kümele o nnc saldırıyorlar, acı çığlıklar
savurarak birbirleriyle boğuşuyorlar ve bu saldırışların ağır ağır sahile doğru yaklaştığı fark ediliyor.
Bir müddet sonra kanlılarını
doyuran martı sürüleri de, vazifelerini yapıp üslerine dönen uçak filoları gibi süzülerek Boğaza dönüyorlar.
Lodos rüzgârı, mavnaların boşalttığı süprüntüleri sürükliye sü rükliye kıyıya atıyor, Moda. Kalamış koyları, Caddebostan: salıilleri boydan boya mezbele haline geliyor. Bu pislik içinde deniz banyosu şöyle dursun, savrulan pis kokular arasında gazinolarda oturmak, sahile yanaşmak dahi imkânsız.
Bu mesele her sene yaz boyunca sürekli şikâyetlere sebeb olur, alakadar makamlar tedbir ala caklarını vadederler, fakat sayısız valtieı- gibi bunların da aslı çıkmaz, sahillere süprüntü baskını devanı edip gider.
Boğaz sahilleri de aynı vaziyette. Her iki tarafta da yalılarla köşklerle, gazinolarla süslenen o güzelim sahiller boydan boya süprüntülerle kaplanıyor.
Şehrin çöplerini denize dökerek ziyan etmemek, bunlardan gübre yapmak suretiyle istifade etmek için tetkikfere gir iş ildiği, yılan hikâyesi gibi yıllardanberi söylenir durur. İstifadeden vazgeçtik; yaz mevsiminde biraz nefes almak, ferahlamak, denizden faydalanmak üzere can attığımız sahillerimizi, plajlarımızı süprüntü baskınından kurtarabilsek
elverir.
Süprüntülerin Hayırsıza d a açık lamı a dökülmesi icab ediyor, müteahhidin mukavelenamesine de bu şart konuluyor, fakat mukavelenameye riayet eden kim?
Gazetelerin verdiği malûmata nazaran Belediye, mukavele ahkâmına riayet etnılyen müteahhitle başa çıkamadığı için, çöp nakli işini kendi vaşıtalariyle yapmak İmkânlarını tetkik ediyormuş. Bu beceriksizlikler, tetkikler daha ne kadar devam edecek?
Cemal Refik
................... ■■■■«■•in
Kuruçeşme iskelesi
Devlet Denizyolları İşletmesi Umum Müdürlüğünden:
Gazetenizin 28/5/048 tarihli nüshasının S üncü sahile 8 inci sütununda Kuruçeşme İskelesine dair olan yazı incelenmiştir. Cevabımız aşağıda yazılıdır.
Adı geçen İskele ve binaya alt onarım İşi 26 '5/94$ de eksiltmeye konularak İhalesi yapılmış ve det» hal İşe başlanmıştır. Mukaveleyo güre İskele ve binanın on arım İşinin kırk beş iş gününde İkmali gerekmektedir. İşin sürüncemede bırakıldığı doğru değildir.
Bilgi edinilmesini ve Basın Kanunu gereğince bu açıklamamızın gazetenizde yayınlanmasını rica fitler La,
AKŞAM
25 Haziran 1913
Snhife 4
53 yıllık bir hayır müessasesi
BflRÜLfiCEZE
YENİ NEŞRİYAT
AISKARA RADYOSU
Darülnreıcnttı giriş kapısı
Bu altfvıtk' orocrım
İS Radyo dans orkcalrası. 18.30 Konustna. U Haberler, 1MB bugün, 1800
tnca sal. 80IB Radyo «MVtesl. 30 Sarbea uat. »,!W Yurttan. s»«)»r. 11 11 Posta kutulu, SI -■» Radyo salon orkestrası. 23 Kanuf-ou: B M M. sanıl. M IS Dan» mttalŞi (Pl.), S2.8B Haberler
Yarın HMA V» öflls proflraraı
İM Hatlt mOzlk (PL>. 1.48 Haberler. • ÇaflUl hatif mâlik (Pl), 8» Film wOslk-larl (Pl i. I« »arlalnr fPl.l
1İ3Ö C-5İUI mâlik IPI.l. 11 Haberim. 1S.1B Radyo «atan •Sktslrnel. l’JO ÖJta (ı>utw(, U.4S Radyo aalon orkMtramnın davamı. II Karilik u»rlol»r, HM Cumhuıbaptaplıfı si'nuuıl muzlkan, 14.3S Konlıjma B T. O. D.
YÜCEL
VEFAT
fiiliden. Hürriyeti Ebediye tepesine giden yolu takiben ilerliyoruz. Ista Bulgar hastanesi ve nihayet 15ta DarulAcıze.
Eski ve tarihi bir kasrın harabelerine nâzır bir kapıdan loş bir meriler avlunun aerlnllglna giriyoruz; ve aonra güllerle örtülü usun kameriye biri bahçeye ulaştırıyor ve o anda karsınızda Haili Rlfat paşanın yarım bir büstünü buluyorsunuz.
Halil Rlfat paşa 63 »enellk bu hayır müesıcseslnin kurucusudur Dahiliye Nazırlı#! «ırasında trtanbulda çoğalan dilenci ve acezeler dikkatini çekmiş ve o tesirledir, ki bu iş için tertibedl^n bir piyango ve toplanan bağışlarla bu mfflessejcnln kurulmasını sfiglr-nııştır. içinde müteaddit acele, hastane, yemekhane -ve imalathane kovulan bulunan ini mücrsose 1892 de 7(1 bin küsûr liraya İhale edilmiş ve 1895 çenesinde yine Halil Rlfat paşanın daimi «lâka ve gayreti!» halkın hizmetine açılmıştır.
Müesses enin nazil: başhekimi Bekir Zifir bey tatil dolayıslle aynini iş. Lâkin İdare memuru onun yok-Inirunu hiç belli etmiyor.
Evvelâ kar gibi mermerlerin pırıl pınl yandığı tertemiz bir pavlyona girdik. Rehberimiz İzah etti Burası kreştir Herhangi bir sebeple mües-seseye teslim edilen çocuklar burada bakılır tik olarak 1 günlükten altı aylığa kadar bir çok yavrucağın yattığı bir kovuşa girdik. Birbirinden camlarla ayrılmış bir çok gözlere bölünmüş bu odada öyle ilâh! bir musiki var MI. Bir kere bir tanesi ağlnmaypgörsfin Hepsi aynı teraneyi tutturuyorlar Ve sonra tanı karşıda 1 yaşma kadar olan çocuklar İçin aynimi» başka bir kovuş. Her biri yumuk yumuk bir çok bebekler göne camlı «terelerinde yan oturmuş, yan vatmış gülen gözlerle bire bakıyorlar, öyle sanırım M yaşlı bekârı arın burayı bir kere ziyaretleri, kalblerlnde küllenmiş babalık arzularının uyanması bakımından hızlarımız için de faydalı olur*...
Ve nihayet işte 2 ve en sonra da 3 yaşma kadar olan çocuklar çln ayrılmış kovuşlar. Her biri çoktan ayaklanmış olan bu küçük bayanlarla bayların şeninden korunmak İçin «ütnlnelcrle bakıcılaT bir çare bulmuşlar Parmaklık. Geniş ve kuvvetli parmaklıkların İçinde gezen dolaşan ve oynaşan bu yaramazların bazısı o kadar haşan M hani elinden (else parmaklığı çoktan kıracak. Mamafih barısı da aksine öylesine sakin kİ... Meselâ küçük bayan Sadlyenln alnını örten geniş kâkülleri altında bizi mahzun mahzun öyle bir süzüşü var ki... öğreniyoruz kİ o henüz misafir imiş. Daha geleli bir kaç gün olmuş.
Öte yanda duvara dayalı, dudağı bükülmüş bir delikanlı müsveddesi. Hani neredeyse ağlıyacak. Adını soruyoruz. Biirhan diyorlar. Ve geni1 öğreniyoruz kİ kardeşi Orhonı bir kaç gün •vvel bir ziyaretçi evlâtlığa almış ve o günden beri de Bltrhancıl: bütün müessese halkını ağlamalı etmiş.
Alt kata İnerken, dilsiz tenekecinin kendi kendine konuşmak gaye sile çıkardığı boğuk «esler Biirhanm hasret ateşinden bağrımıza sıçrayan kıvılcımları büsbütün tazeledi. Ve bu hüznü ancak merdiven başında kar gibi beyni bir örtünün üstünde pırıl pınl yanan yardım kutusuna bir koç kuruş atarak dlnlendİrebildik. Böy-lece cemiyetin ten bedbaht uzuvlarına çorbndn tuz mtaillû yardım edeblldl-ğlmlre kendi kcndlralri İnandırmağı', çalıştık. .
Süt çocukları sütnlneler. yetmezse inek sütü İle doyurulablllyorlarsa da mama çocuklarının imdadına terte-mlz âdeta İfiboratuvarı andıran bir mutfak yetişiyor Müessesenln nazik ebesinin nezaret ettiği bu mutfakta çiçekten oyuncak beşiğe, tereyağından 8 M A ya kadar çocuk İçin lüzumlu ne ararsanız en iyisini bulabilirsiniz.
şimdi de yeşil sarmaşıkların örttüğü bir çok papyonların çevrelediği bahçede bir başka kovuşa doğru gidiyoruz. Güzel beton yollar İhtiyar ağaçların saye saldığı bu bahçede bize rehberlik ediyor. Bir yanda hayat ,merdiveninin son basamağına ulaşmış. hayat alevinin ışığı gözlerinde artık yanmıyan acezeler ve ötede hayatın mahza kendisi olan bir sürü ıçocuk. Elele vermişler dönerek, bir oyun oynuyorlar. Ve hep bir ağızdan tekrarlıyorlar;
Elele tutunuz - Top tüfek atımı
Onların neşesi bire de sirayet ediyor Mamafih yeknasak giyinişleri biraz da endişe uyandırmıyor değil Şahstyeti öldüren ve çocuğa dalma cemiyetin lötfile yaşadığı hissini verecek otan bu kisveleri acaba değiştirmek kabil deell mi? diye düşünüyorum.
İşte kadın acezelerin kovuşu. Tahtalar o kadar temiz M İnsan pabuçla basmağa kıyamıyor. En kıdemlileri Fatma banım geçen harbi umumîden beri müessesede imiş Darülâ-oereye İlk açıldığı günü giren Blnnnz hanım tae yeni ölmüş. Ve işte herkesin prenses diye çağırdığı Melek hanım (Cl paşanın karnı. Yarınlarını emin sanarak başkalarını unutacaklara ne güzel bir misal.
Çimdi okula doğru gidiyoruz. Filhakika son günlere kadar açıldığı şekilde giden müessese 1934 dan bert Dr Lûtfl Kardariın şefkatti aliyle
Bay YORGİ.V. VASILYADİ8 (KAVAKLI»
Vefat etmiştir. Cenaze merasimi bugün saat 18.30 da Bakırköy Rum ortodoks Aya Yorgl kilisesinde İcra ve Balıklı «He mezarlığına defnolu-nacağı hususi davet makamına kaim olmak üzere bildirilir. ,
Eşi: Bayan Sofya Y Vasllyndls,
Kum; Bayan Elenl Komdupulo ko-cafille bay Yakovos ve çocukları.
Kardeşleri: Bay Konstantinos V Vasllyadis. Eşi 11e 'Pireada) bayan Kallopl V Vasllyadls (Atlnai
Sirkeciden saat 14.58 de kalkan tren merasime yetişir.
Angelldta cenaze servisi
DİNÎ AYİN
Çekoslovakya Tülün Relisi Yüksek Ticaret Müdürü
Bay VLADİMIR F OSSOBA'nm
AŞK VE MACERA ROMANI
NİHAL KARAMACARALI T»frtk* Mo. M
yazan:
tklsl de avluya doğra yanyan* yürüdüler Camlı kapının eşiğinde durarak öne doğru hafifçe eğildiler, dalların nrasından bakıyorlar
Bahçıvan kanadı şçb.
Entse hsnım, yüksek topuklarının üzerinde şişman baoaklarlle sendo-llyerek önde göründü. Arkaıındı Ali Hfizım... Ve, nihayet Feyyu beyi
Şedden İndiler. Yolun ağama saray muhafızı gibi karşılıklı ditilmiş Mrvller, İki mızrak usa tıp önlerini ke-•emedJ. Taşlı yoldan ağır ağır yürüyerek asma çardağına yaklaşıyorlar Enlse horum, dalma olduğu gibi el-lerlle mübalâğalı hareketler, yaparak durmadan bir şeyler anlatıyor Mu-ıljı rüzgâr bir kaç ctlmtarfnl kaptı: Eeynebe getirdi:
— Ben kısın lyloe kulağını bük-
Yucel'in haziran İMA tarihli sayılı nüshası da her zamanki gibi dolgun yası, resim vs fıkralarla neşredilmiş bulunmaktadır. Bu sayının yazılan arasında bilhassa bir avuç acı gerçek, İki Modern tenkitçi. Büyük Türk Seyyahı Evliya Çelebi, Türk Cemiyetinde Kadın, Modern Amerikan Tiyatrosunun kurucusu, Yahya Kemal ve Şiirleri, İnsan Hakları Beyannamesi ve Dünya Aydınlarının Fikirleri, makalelerlle Fikre v* Sanata Zincir Vuruluyor adlı mühim bir anket ve Fazıl Hüsnü Dnğtareamn PAKİSTAN adlı nefis ve uzun bir şiiri vardır.
Daha bir çok mühim makale, hikâye ve nefis şiir ve sanat tabloları İle dolgun bir şekilde çıkan Yilcel'ln bu sayısını da bütün okuyucularımızın hararetle tavsiye ederiz.
BULMACA
[ I
I I Mı I
i ■
I ■ I I I
I Hl I I I
■II I I I
rr I H
I I I I
n“K' I I
Açıkhava tiyatrosu ve sergi evi kanalizasyonu
Açıkhava tiyatrosunun dış duvar-larfle tiyatroya giden yolların İnşaatına belediyece büyük bir faaliyette devam edilmektedir. Bu arada tiyatro İle sergi evi vesalr binalar için de bir kanalizasyon tesisatına lüzum görüldüğünden kanalizasyon inşasına başlanmıştır Bütün bu inşaatın
ağustos sonunda tamamlanması mümkün olamıyacaktır
Soldan >ıQıı j _ Mutadı UaHün. » — tsaraUe • Nota. S — Avadanlıklara». • —
- Taral laı. (Se*tl. S - Yama - M Ma -Bir ilim, 8 — Kavalyenin arkadan • Teral ı »talandır, T — Tarat Yanlaamrmla olanlar, S - 8 — Dllfme Caçen
daük ■ Bir 114Ç 1» — Tarat tabbl - Tart! bLr hayvandır.
Taşdelen suyu sayfiye lerde bulunamıyor
Havaların adamakıllı ısınmaaile şehirde su sıkıntısı da baş göstermiş-
tir Terkos suyu normal olmakla beraber Evkaf idaresine bağlı Taşdelen suyunun şehrin bir çok yerlerinde bulunmadığı görülmüştür.
Sayfiyeye çıkan bir çok ailelerin ra ihtiyacı bu yolla temin edildiğinden dün İlgililerle görüşüp bu suyun neden bulunmadığını sorduk Verilen malûmata göre, İdarenin depolarında kâfi miktarda stok vardır. Yalnız uzak yerlerde bulunan su bâyllerl ellerindeki malları pek çabuk tüket-1t önekte ve sık sık gelip depolardan şe suyu almamaktadırlar p,u itibarla Evkaf İdaresinin kendi vasıtalartta şişeleri şehrin muhtelif yerlerindeki bâyllere dağıtmam daha uygun 'ö-'ta rülmektedir.
pek
O
2 0 >
0 p
ölümünün kırkıncı gününe müsadif 28 haziran pazartesi günü saat 10 da ruhuna ithaf edilmek üzere Pan-galtıdaki katollk Sent Esprit kilise*' sinde dini âyin yapılacağından müteveffayı tanıyan ve sevenlerin teşriflerini rica ederiz.
I*. F. Angctidls
Edirne'de şeker yok
Edirne (Akşami — Şehrimizde de Temınua aymdan İtibaren muteber olmak üzere şeker karneler! dağıtıldıktır. şeker nuhkakına bir haftadan fazla zaman vardır Şimdi şehirde bir grnm şeker bulmak mümkün değildir Şekerstelik yüzünden bazı kahveciler dükkânlarını kapanı İhlardır.
bir çok imkânlar sağlamış Çocuk yuvası gibi bu sanat okulu da onun eseri. Yuvada yetişen yavrular hattâ civar evlerin çocukları orada her türlü sanatı Öğreniyorlar. Kibrit kutularından yapılan bu katar karar trenler, balmuınıından yapılma akciğerler, o, mükemmel kabartma haritalar mektebin çı ’r.ması hnkkrhfln çok İyi bir fikir veriyor.
Yalnız maarif in bu nurundan ancak normal çocuklar faydalanabiliyor. Büyüklerin, küçükler ile bir arada bulundurulmaları gibi, normal ve anormal çocukların da aynı çatı altında burindırılmalan ve üstelik a normal çocukların her türlü eğitim imkânlarından mahrum bırakılmaları mflessesenln yakın bir İstikbalde ele atacağı konulardan biri olsa gerek. Sanki kentlileri İçin düşündüğümü hisselmiş gibi bir anormal çocuk sırıtarak ve kırıtarak Önümüzden geçiyor. idare memuruna soruyorum:
— Kaç yaşındadır? Görünüşü 12 kadRr olmasına rağmen öğreniyorum kt o 17 yaşındaymış. Kendisinden bahsettiğimizi nnJamiş olacak kİ gülerek:
____Bana hiç bakmayın ben kartım diyor.
Ve nlhByet İşte atelyeler. terzihaneler, kunduram atölyeleri, çorap ve dokuma fabrikaları, marangoz ve demirci atölyeleri. Kundura atelyesl bilhassa pek mahmul Milli müdafaanın bir siparişini tcsjlm için var kur-
vetiie çalışıyor Gene Dr Lûtfl Kırdırın İyi bir eseri olarak önce yalııız mûessesenln ihtiyaçlarını sağlamak üzere kurulan alelyeler şimdi hariçten teahhüt işi almakta Bu sayede 042 de konulan mütedavll sermaye 200 bin liraya çıktığı gibi müessesı?-nin hemen hemen bütün masraflarını da karşılar hale gelmiş.
İmalâthanelerden çıkarken- nazik rehberimi» işaret ediyor Karşı pavl-yon talebelere ve münevver acezelere a11tfr. Birden 11 çil eniyoruz, ve öğreniyoruz kİ bu münevverler İçinde hekiminden, hâkimine katlar hemen hemen her sınıf insan var Bu habere memnun olmak mı. üzülmek mİ gerek bunu düşünürken gözlerim beyaz entarisi İçinde bastonuna yaslanmış duran kapkara ve kupkuru bir İnsanla karşılaşıyor Külleri bol olsun Gandhlye ne kat'ar da çok benziyor.
Senelerden beri binlerce ftclze melce olan ve binlerce yavruyu cemiyete faydalı olarak iade eden bu müesse-scaen çıkarken bası pavtyonlarm ahşap billmelerinl- betona çevirtecek bu yavrucaklara kışın oynıyabllecek-leri bir oyun ve Jimnastik salonu yatırabilecek nice nice zrnttntart-I mlze bu noksanlan nasıl duyurabileceğimi düşünüyorum. Bu sebeple, memleketini seven ve iyiyi takdir etlen her Türk gibi, müesseseye borçlu okluğum tşekkürö unuttum, işte aziz okuyucularım bugün bu aalır-larlR ben o borcumu eda ediyorum.
TENİ TAVIN:
İskenderun (Akşam> — Mithat paşa. Namık Kemal. Kurtuluş ve İnönü okulları halkın büyük İlgisine mazhar olan muvaffakiyetli sergiler açtılar. Serginin bir köşesinde okulun resim öğretmeni «Hüseyin Teksoy» un 14 parça tablosu vardır. Yukarıda sergiden bir köşe görünüyor.
rVIfSIVIItIIİ8I1IIS8Iİ8I88I8ISI■■■■■«■■■■■■■■■■■(■e■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Viiâyet Dağıtma Heyetinden:
Ticaret Bakanlığı tarafındın Vilâyet neke tahsis olumuştur.
1 — Bu tenekeler ihtiyaç sahiplerine cağindan İsteklilerin 29/8/943 akşamına
2 — 7/8/948 den
İhtiyacına yeniden LOü ton te>
bedeli mukabilinde dağıtüa-kadar Vilâyete müracaatlan 24/8/948 e kadar müracaat etmiş planların ihtiyaçtan nazara alınacağından ayrıca müracaatlarına lüznm olmadığı
3 — Teneke İsteyen yağcıların Ticaret Borsasmdan 1/1, 1948 den ItlbaTen yapmış oldukları teneken satışları da dilekçeleri arkasına yaz dınp tastlk ettirmeleri. (90831
İstanbul Teknik üniversitesi Makine Fakültesi Dekanlığından:
Fakültemiz teknoloji kürsüsüne bir asistan alınacaktır Taliplerin 18 Temmuz. 1943 tarihinden evvel Dekanlığımıza müracâat etmesi lâzımdır. (8988)
tüm,.. Büz de’ azMik aşağıdan abrt-rin - diyor.
Meliha İm, olduğu yerde donmuş kalmış; boauk bir plâk gftei damadan tekrarlıyor:
_ Dell bu ablaml... O be«l nasıl alır gelir... Dell bu ablam... .
Zeynep gene o avm görmüş biçere şikâr haleti ruhtyeıl İçinde etrafına bakınarak kaçacak delik aunyor. Bak-tanabllesoğl yerleri, alhnlndsa geçirir durduğa sırada birdrnttre kendi nl topladı. Boğırkkaahlıklaf
r— Baltlannıak neyi hanMehUiy HT... diye düşündü. — Hangi kovuğa gireni beni bulurlar. Osm atacak olur.. îyM m!T...a
Evet, iyisi mİ...
İçeri çeldiril Kürkünün oebinden tabancasını alıp kılıfını çıkardıktan
sonra tayörllnün cebine indirdi; tekrar kapıya yürüdü; Melihanın yanında durdu. Ve nasıl bir hlss'kab-lelvukuun tesirinde kaldı d₺ akşam-danbert düşünüp düşünüp söyllye-medJği cümleler böyle bir anda dudaklarından dökül üverdi .
— MelihaI... Şunu bil kİ. ben Selimi sevmiyorum Ben, sadece lkinl-ıl n de dostuyum . Sen eğer İstersen ana kazanabilirsin. Azıcık kendine güvenin olsun kâfi...
Genç kıı, bu siteleri işitmedi bile; dudaklarında hâlâ aynı nakarat;
— Dell bu ablnml... Onu nasıl aiıı gelir. Dell bu ablam.., Onu,..
Zeynep, bakışlarım gittikçe yaklaşan heyfilâsından aynaaksızın kelimelerin ttaertndo dura dura fısıltı ha-hnde konuştu;
— ten çakıl buradan. Mellhal... Btal başbAga bırakI... Onunla yalnız konuşmak istiyorum.
— Senin yanından ayrılın s rn, , Batma vadettiml Deli bu ablara... de-Mf... delil..,
Zeynep, sevap vormeâl. Bıı anda çarpık asma çardağının hlzıuınn gelsn kocasını, tipin fenerli adada karşılaştıktan zarnan olduğu ırlbl bütün teferrüatile birden göıüverui
Ah Hâzim, gri pantolonunu pllama-sının üstüne çekmiş: adını attığı sırada, cmpermeabli hafifçe açılarak arasından yollu pijamasının önü sırıtıyor. Boynundaki puvanlı eşarpın bir ucu yana sarkmış. Başında kasket Yüzü tıraşsız ve yorgun. Gülümsüyor... Zeynep, bu tebessümü pek iyi tanır...
Otların arasından yılan gibi kıvrıla kjvnla uzanarak avluda nihayet bulan yola saptıkları sırada, akik yiizüklü sağ elinin lâkayıt hareketl-1e bir leylâk dan kopardı. Burnuna götürdü; derin derin kokladı Hâlâ gülüyordu. . •
Onun arkasında Enis; hanım ve daha arkadan da FYyyaz geliyordu
Zeynep, kolunu. Melihanın titrek parmaklarının tazyikinden kurtardı Oeri ger! yürüdü; döner etajerin önünde durdu. BU ceketinin cebinde... Silâhın kabzasını sımsıkı tutuyor.
•— İşte mukadder olan an gelip çattı.. Bu son karşılaşmamış. Ya o beni matedecck ya ben onu... Tabancamı göğsüne dayıyaeafiım... Balı! Mntr...»
Malta taşlarının hizasında Ali Bâzım belirdi. Knıketlnl çıkardı; başıy-
la Melihayı selâmladı. Fakat selâmı cevapsız kaldı. Önündeki iskemleyi hafifçe bir yana çekerek avluyu geçti; camh kapının çerçevesinde bütün heybetiyle durdu. Gene gülümsüyordu. Zeynep, onun omuzu üzerinden, Feyyazla Enlse hanımın da yaklaştıklarını görüyordu.
Tabancasını çıkardı; titremeyen bir sesle:
— Bir adım deha atarsan tetiği çekeceğim — dedi. — Dön gerisin geril
Ali Bâzım, şişkin göğsünden zorla çıkıyormuş intibaını uyandıran hırıltılı bir gülüşle cevap verdi;
— Bizi vuracak tabancanın tetiğine kırk manda koşmalı I
Ve bir adım attı.
Zeynep, bir adım geri çekildi; sırtı etajere «arptı; etüjer döndü: muvu-BenMİnl kaybeder gibi oldu; bocaladı
— Ne yapıyorsun, kızım, Zeynep I — İnsan kocasını böyle mİ karşılar?— Bâzım bey seninle barışmağa geldi— Annen görmesin bu halini, vallahi yüreğine ineri
— Bls seninle barışmağa, geldik. ZnynepL. bir kusurumuz olmuşsa :>vbe diyoruz.
— Hanımefendiclglm... Biz—
— Zeynep!.., Kardeşimi—
— Zeynebln kulaklarında yolma bir ses var: «Bizi vuracak tabancanttf tetiğine kırk manda koşmalı!»
Dedesinin Plevne kılıcını silâhlıktan çekmişti. Balonun kapısını açmış; herif, hırsız mıdır, kaaill midir bilmeden üstüne yürümüştü Kabzayı tutan eli o «aman titremiyordu. Daha dün gece, gene bu silâhı, sarhoş şoförün ensesine uzattığı zaman, eli titremiyordu. Şimdi ise eli titriyor. Kurşun hedefini şaşıracak diye korkuyor. Bir adım daha geri çekildi. Bu defa du yazı masası ricatını kesti.
Bu adam etten kemikten bir İnsan değil... Bu adam bir dev... Bir kurşunda yedi canuu birden alabilecek mi?... Bu adam, kanun oklarına karşı nasıl sırhlıysa, kurşuna karşı dn öyle nrhll... Bu adam bir ruhu habis... Bu adanı ölmezi... öteme», zira bu adam ebedi hayata mahkûm edilmiş bir lânetli... Bu »dam— Bu adama kim bilir zaç el böyle kalktı da onu vuramadı... Bu adamı değirmende, Çerkeş Bthem bile vurmak İstedi vc vur? madı Hem de ^ah3 tüysüz tüss üzkt-ıı..
(Arkası var)
Dünya bugünkü sıkıntılı variyetten nasıl kurtulabilir?
Çekoslovaklarla Polonyalılara göre yegâne çare yeni bir harbdir
Prag'da Parlamento binası
On evrede çıkan Journal de Oe-neve yasıyor; Dünya matbuatı hemen her gün doğu Avrupad*fcl, Halk d»-mokrasüsl» hakkında blrbLrlne nt haberler neşrediyor Bunlardan hangisi doğrudur? Bunu tâyin etmek güçtür. Bereket versin İsviçreliler, demir perdeye ragi ıan doğu memleketlerini gezebiliyorlar. Bu cümleden olarak büyük bir İsviçre ticaret mû-ea'esesiıdn mümesd I sen günler »arlında Çekoslovakya ve Polotıyada yaptığı seyahatten döndü. Doğu av-rupayı iyi bilen bu zat İle görüştüm, bana dedi kİ:
— Çekoslovakya büyük güçlükler karşısmdadır. Bunların başında yiyecek meselesi geliyor Bundan evvel yaptığım seyahatlerde benden yiyecek vesikası aranmadı İstediğim har şeyi bulabiliyordum Şimdi vesikası» bir lokma ekmek blla verilmiyor. Bir zamanlar Çekoslovakyaya giden her keş beraberinde bir miktar şekeri» dönerdi. Hattâ gümrük memurları İlk sual olarak: «Ne kadar çeker getirdl-nlz?o, diye, sorarlardı Halbuki Çekos-lovakyada şimdi şeker bulmak kabil değildir.
— Demek vaziyet iyileşecek yerde fenalaşıyor?
— Ona ne şüphe... Pr&gda büyük ceddelerde gezerken mağazaların hail yürekler acısıdır. Vitrinler her gün bil parça daha boşalıyor Bir tasım sanat sahipleri bu sanayiin rullllleş-tlrllmesinden korkarak çalışmıyor.
— Millileştirme yalnız büyük işlerde olmuyor mu?
— Prensip Itlbariie evet, fakat hakikatte hükümet istediği her şeyi. İyi giden her İşi millileştiriyor.
— Buna karşı efânumnmlyede bir akis yok mu?
— Karşısındakinin ecnebi olduğunu gören ağzım açmaktan çekiniyor. Bir aksam otelde bir Çekle görüşürken bana yavaşça: «Ne konuştuğumuzu sorarlarsa futbolden bahsediyorduk dersiniz» dedi Bu lhtlyatkftriık Çeklerin kendilerini ne kadar emniyette gördüklerini gösteriyor.
— îş başında bulunanlar kimseyi zorlamadıklarından bahsediyorlar.
— Evet, zahiri kurtarıyorlar. Mesela siz komünist partisine yarılmağa mecbur değilsiniz. Fakat partiye kay-ded İlmiyen millet düşmanı sayılır. Bir çok kimseler yiyecek bulmak için komünist görünüyorlar. Bir akşam size partiye kaydedilmeniz İçin imza edilmek özer» bir mftraoaat kâğıdı geliyor. Bunu doldurmazsanız ertesi gün bir başkası gelir. Müracaat füğı-
Ylyanods işçiler için modem epartımanlardan mürekkep bir mahal-İz kurulmuştu. Bu mahalle son zamanlarda harap olmuşta. Viyana beledi-jmI şimdi yeni bir mahalle kuı «imasına teşebbüs etmiştir, Yukarıda belediye reisi temel atma «aminde nutuk söylerken görülüyor.
Rus kilisesinin 500 üncü yılı
Patrikhane 3 kişilik bir heyet gönderiyor
»Tim patrikhanesi. Rus kilisesinin 600 flneü kuruluş yılı münasebetle Moakovada yapılacak törene İştirak etmek için Rus kilisesi tarafından yapılan daveti kabul »tmlş Ti Moskova?* bir heyet göndermeğe karar vermiştir. Patrikhane heyeti. Londra Rum metropolldl Yermanos, Rodos metropol!dİ Timoteos ve Bükreş Rum ruhani reisi olnp Rum eni er tarafından hudut harici edilmiş olan Moza-Itakl'den mürekkep olacaktır.
Bundan başka Rus patrikhanesi yatanda Ajnaterdamda toplanacak dünya kiliseleri konferansına İştirake de karar vermiştir Bu kopgrede patrikhaneyi Kavala. Edesa, Londra metropolitleri, patrikhaneye mensup Rus papazlarından Kasyanoz temsil edeceklerdir.
Moekovadota törene Yunan kilisesi de bir heyet göndermek suretile iştirak edecektir.
Emlâk Kredi bankası
30 milyon liralık tahvil çıkaracak
Ankara 23 .(AA) — Türkiye «mlfik Kı-Odl Bankası Genel kurulu bugün Ankara Atatürk bulvarındaki Genel müdürlük binasında olağanüstü bir toplantı yapmıştır, idare meclisi başkanı Süreyya Kipin başkanlığı altında bankanın hissedarları olan Maliye Bakanlığı, Türkiye iş Bankc-m, Sümer Bank, Güven T. A Sigorta sosyetesi mümessilleri huzurlyl» yapılan bıı toplantıda okunan raporda, harb yıllan içinde duraklıy&n İnşaat İşlerinin artması v» hususiyle uzun vadeli İstikraz taleplerinin çoğalması müvaceheıdndo yurttaşı mesken sahibi kılmağı hedef tutan ana prensipte bankaca tahakkuk ettirilmesi ve gerek münferit, gerek kooperatif teşkili suretiyle ve toplu halde vaki İstekleri yalnız sermayeye İnhisar eden mail membalarla karşılamak lmkân-czlıgını göz önüne alan İdare’meclisinde banka kanununun ve an* tüzüğünün tecviz ettiği ve benzeri bütün yabancı kredi fonslyelerde tatbik •-dilmekte bulunulduğu şekilde tahvilât çıkarılmam hususunda yetki İstenildiği belirtilmiş ve genel kurulca, 100 milyon lir »dan İbaret bulunan banka sermayesinin beş milli tutarında baş yüz milyon liraya kadar çıkarılmasına banka kanununca cevaz verilen bu çeşit tahvillerden şimdilik otuz milyon liraya kadarımın ihracı için gereken formaliteleri tamamlamak üzere İdare meclisine salâhiyet verilmiştir.
7,5 liraya karpuz
Ankara M — Şehrimize tamirden turfanda karpuz gelmiş, tanesi 5 -1 7.8 liraya satılmıştır. Turfanda şeftalinin kilosu da 4'liradır.
Meclis komisyonları üyelikleri
Ankara 33 _ Meclisin bugünkü toplantısında açık bulunan anayasa komisyonu üyeliğin» Münir Birsel, şinasl Dovrln, Çalışma komisyonuna Şükrü Koçak, Dışişleri komisyonuna Reşit Şem8eddin fllrar. Ekonomi komisyonuna Mahmut Nedim GOndüz-alp, tçJşieri komisyonuna Dr. Behçet Uz. Milli Eğitim komisyonun* Tahsin Coşkun ve Ticaret komisyonuna Temel Köksal seçildiler.
Veteriner ve ziraat fakülteleri birleştiriliyor
Ankara 23 — Bütçe komisyonu yüksek ziraat enstitüsündeki veteriner ve ziraat fakültelerinin birleştirilerek Ankara üniversitesine v» orman fakültesinin de İstanbul üniversitesine bağlanmam hakkındakl ta-■»nyı kabul etmiş ve tasan Meclis gündemine alınmıştır.
duu doldurunca parti «serkeşçe» yaptığınız bu müracaatın sebebini sorar.
— 6on seçim aynı «demokratik» zihniyeti» mi yapıldı?
— Seçim, şekil laviçred» alıştıklarımıza benzemiyor. Ortada İki üste vardı Komünistlere rey verenler bunu açıkça yapıyorlar. Aksi rey vermek için kapalı yere girerek pualayı hazırlamak lâzımdı. Gelenlerin kime ley verecekleri bu suretle anlaşılıyor, komünistle ra rey vennlyeceklere güçlük çıkarılıyordu,
— Çekoslovak! ar bu çıkmazdan kur tulmak için ne düşünüyorlar?
— Son Ümitleri yeni bir harbdedlr Bunun ne kadar müthiş olduğunu bilmekle beraber Polonyada da ayni ruhi haleti gördüm. Mamafih Polon-yacia halk daha as gayri memnundur.
— Demek İki millet arasında bir fark var?
— Evet... PolonyalIlar her saman Çekler gibi düşünmüyorlar, çünkü şimdiye kadar başka türlü yaşadılar, tkinc! dünya harbine kadar diktatörlük idarelerine tâbi oldular, sonra müthiş bir facia içinde perişan oldular. Şimdi İstedikleri kadar yiyip içe bilmek kendilerine kâfi geliyor. Daha fazlan İçin Rusları mazur görerek bunların İptida! insanlar olduklarını söylüyorlar.
— Demek Poloııyada hayat Çekos-lovakyadan İyidir.
— Yiyecek bakımından mukayese »dllemiyecek kadar iyidir. Polonya yiyecek doludur, votka pek boldur Fakat bundan başka iyi bir şey yoktur. Her şey pahalıdır, halkın kıyafeti kötüdür. Halkın bütün İşi para bulmağa çalışmaktır. Bunun için iğ-riye, doğruya bakılmıyor. Fırsat bulunca her şey çalunyor. Bu yürekler acısıdır. Fakat ne yapmalı? Bir kâtip ayda (000-8000 zloti kazanır Halbuki bir çift naylon çorap 10 bin selo-tldlr. Bir banka direktörü bir çift avakkaln alabilmek için bütün maaşını vermeğe mecburdur. Bir tek portakal İM» zlotldlr. Bu karışıklığın ortasında her kes İmkân gördüğü şekilde yaşamağa çalışıyor, Çekoalovak-yada olduğu gibi, işleri yoluna zoka-c*k yegâne şeyin muharebe olduğuna kani bulunuyor Bir PolonyalI Batı Avrupad* harbe ihtimal verilip verilmediğini sordu. «Hayır» sevabım ve-rlno’o İçini çekti «Cesaretimi kırıyor -«unuz» dedi. Harbin fecayltni hatırlatan harabeler ortasında yaşıyan bu zavallı betbahtlar böyle düşünüyorlar.
Yurtta tütün satışları vaziyeti
Turdun muhtelif tllbün bölgelerinden gelen san haberlere göre, vaziyet şöyledlr: Eğede Tekel idaresi, Türk Tütün Limited Şirketi, yerli tüccarlar v» Amerikalılar tarafından köylerde mübayaa edilen tütünlerin merkezlere nakliyle tesellüm muayeneleri va transfer muameleleri bitmek üzeredir. Tüccar faaliyeti olmıyan ve tütünleri tamamen Tekel İdaresi tarafından satın alınan Şark mıntakasın-da Adana Başmüdürlüğüne bağlı Bah çe ve Antalya Başmüdürlüğüne bağlı Bucak alım noktalarının mubayaaları bitmiştir. Bu mıntakaya dahi! Malatya, Diyarbakır, Hatay, Bitlis, Siirt ve Van başmüdürlükleri bölgelerindeki İdare mübayaası da temmuz ortalarına doğru sona ortnlş olacaktır.
Marmara ve Karadeniz bölgelerinde idare ve tüocar mübayaası devam etmektedir.
Polonya ile ticari münasebet
Ankara 24 (Akşam) — Polonya hükümeti He hükümetimiz arasında yeniden başhyacak olan ticaret anlaşması görüşmelerine Polonya hükümeti adına dört kişilik bir heyet geldi ve Dışişleri Bakanlığında delegelerimizle ilk temasını yaptı.
İzmit civarında bir -kamyon devrildi
İzmit Î4 (Akşam) — Dün gece İstanbul» gitmekte olan bir kamyon Asmaodar mevkiinde devrildi. Bir kişi ağır yaralandı. Bir kaç kişi de hafif surette yaralandılar. Bu devrilme de yine fazla yük almak yüzünden vuk ubutmuştur.
İzmit’te bir hırsız yakalandı
hmlt 34 (Akşam) — Zabıt», M yaşında Romsun adında bir hırsısı epey zamandır arıyordu. Muhtelif tarihlerde binlerce liralık eşya çalan bu hırsız, dün İzmltte trenden inerken, zabıta tarafından yakalanmıştır.
Mühendis sadık değilmiş
Dün, Porsuk barajı yolsuzluğundan bahseden yazıda, hakkında tahkikçıta başlanılan mühendisin adı Badik yanılmıştır. Mat batı miza telefonla müracaat »dilerek, bunun doğru olmadığı v» ortada bir yanlışlık bulunduğu bildirilmiştir
Otobüs biletçisi kontrolün kulağım kopardı
Rvvolki gün, Nişantaşı - Bayealt •»ferini yapan b'lr beledly» otobüsünde kanlı bir vaka olmuştur. Kontrol memuru Kemal, yolcuların biletini muayem» «derken bir tanesinin, bilet mı* taka «un geçmiş olduğunu görmüş v» yolcuya bunu hatırlatarak bir bilet daha alması lâzım geldiğini »öy-letnlştlr
ToLcıı, B6 kuruş verdiğini söyleyince »Undaki biletin yirmi kuruşluk ol-bsm dalayurtle keyfiyet biletçiden sorulmuştur. Biletçi 36 kuruş aldığını, fakat dalgınlıkla 30 kuruduk bilet loeetlgln! söylemiştir. Kontrol, fazla para alıp, etarik Hatlı bilet vermek suçundan biletçi hakkında rapor tutmağa başlayınca biletçi Ahmet Ko-Î mal, kontrol Kemalin üstüne ati siniş, yüsünfi re kulağını ısırarak kümen koparmıştır Otobüsteki zabıta me-murian. kontrolü, güçlükle bDutçlnln dişleri arasından kurtarabilmişlerdir. Kontrol tedavi altına alınmış, btletal hakkında te kanan! takibata girişilmiştir
Çekoslovakya’ya sipariş ettiğimiz banliyö vagonları
Ankara 33 (Akşam) — Çelcoslo-vakyz'y* ısmarlamış olduğumuz M adet banliyö vagonu önümüzdeki ay iğinde memleketimize gelecektir.
Güney illerinde sebze bol
Ankara 23 __Mersin ve Tarsus vl-
1 âyetleri al varında sebze mahsulü çak boldur. Bu vaJdyşti gös Önünde tutan ve kamyon rekabetinden çekinen Devlet Demiryolları buralara gsçen yıla aaaaran 60-30 vagon fazla tahHte etmiştir. İstanbul - Br-zurum marşandiz treni yolu te üç gün» İndirilmiştir,
X
-
Yunanistan’daki askeri harekât: Çetecilere karşı gönderilen askerleT trende
-----_ 7 Q
Şişman adam s
E
O
S2
— n —
— Bana eşlik etmek İçin mi?
— Tabii, orkestranın yerini tuta-
Sonra, tâbir caizse, o göbek âbidesinin altına yerleştim. Ve;
_____ Bana rekubet İçin mİ bu İki parçayı programına koydun? diye ata» püskllrmege başladım.
Gür ve kalın sesli göbek:
— Bana rekabet İçin mi? diye gürledi. Ne demek istiyorsun, yavrum?
Büsbütün köpürmüştüm :
— Şunu demek İstiyorum kİ maçı kabul ediyorum; çünkü bu parçalan ben senden daha İyi çalıyorum!
Bunun üzerine korkunç bir kahkaha mn sarstığı o kitlenin önümde hopladığını gördüm. Her yanı oynuyordu: Elleri, »yak lan, gözleri, «açları, agm,,. Bu artık bir gülüş değil, bir kasırga İdi sankiI..
— Ha! Hal Hohl... Pek sevimli bir çocuk, pek sevimli.. Hal Ha! Hah!..
Bir saman çöpü gibi beni yerden kaldırdı, kollarının arasına aldı. Sonra babama döndü:
— Oğlunun kemanını hiç dinlemedim: fakat söylediğine bakılırsa İleride mutlaka parlak bir mesleğe sahip olacak!
V» yeni baştan kahkahası azamet v« ihtişamla çınlamağa başladı: — Har Hal H*hl~
Eve dönüşte babama sordum. O bu tesadüften pek memnundu. Fakat yine susuyordu. Hayır! «Raklb» imin adını henüz «öylemek İstemiyordu. Biraz daha sabır.. nasıla* öğreneceğim...
O gün, şişman adamla beraber konservatuvar müdürü M. Lelong'a yemeğe davetliydik. Babam kemanımı d* almamı söylemişti. Yemeğe başlamadan evvel babamın samimî dostu olan ev sahibinin yanına gittim; el altından son bir teşebbüste bulundum;
— Ohl M... diye yalvarıyordum. Ban* onun... O...... Adamın adını
bağışlar mısınız?
«— ötede, babanla başbaşa gevezelik »den şişman adamın mı?
— Evet!
— Bana söylememeğe söz verdim, yavrum. Fakat, müsterih ol; birazdan öğrenirsin. Şimdi haydi yemeğe...
Tepeleme dolu yemek tabakları.. hem de o kadar çok İd sonu gel-mlyecek diye 0mItaİ2İenlyordum. şişman adamın kendi hesabına her tabağı yan yarıya boşaltmakta kusur etmediğini, ve istisnasız her yemeğe 8»r»İ verdiğin! söylemeği «alt bulurum. Gözlerim yuvasından fırlamış, ona bakıyordum Mübalâğa etmiyorum: Kendi hesabına — yahut daha doğrusu göbeği hesabına — bir bütün piliç, şerefine Amerikan usulünde hazırlanmış biltfln bir Istakoz v» daha İki k*b yemek yedi- Hazımsızlığa uğramıştım! Kahvelerden sonra şişman adam bana dönerek:
— Şimdi d» mu bize bir şeyler çal... dedi.
— Oh! Hayırl dedim. Hayır, bu akşam olmaz.
— Niçin bu akşam olmasın?
«_ Çok yedim. Bu kadar yemek müzikle pek bağdaşmıyor.
— Tanılıyorsun yavrum; bilâkis müzikle yemek pek İyi bağdaşır, çalmak için İnsana kan, can verir! O kadar nezaketle, o kadar tatlılıkla ızrar etti kİ onu kıramadım. Kemanımı çıkardım. O da kemanını çıkardı
— Bize ne çalacaksın bakalım?
— İsterseniz lVieninwski‘n!n konçertosunu çalayım.
— Alftl
— Fakat noyo kamanınım aldı na?
— Baım eşlik stmök için.
cağım (D
Ve hakikaten kemanlardan tutun > da, baslardan, cymballerden ve obua- 0 I ar dan geçerek davula varıncaya ka- O dar orkestranın bütün cazlarını clörtM— tel üstünde taklit etmek uı jc.--. ;inl gösterdi O artık kemancı değil, cr-dQ
-Q
Bltlraiği: (D
zuma koydu, ve:
— Küçük, sen biraz,dışarıya rık... dedi. Gene yemek odasına GJ. . *—
Hizmetçiler masayı boşalîıyorlardı.O 6u kısacık konuşmaya şahit olacak, kadar vakit buldum:
— Mösyö Ysaye gibi bir misafir!.,. Bütçede yıkım!...
— ■Bizim mösyönün galiba bundan daha boğazlı başka bir dostu da var,
— Ah! o da k!m?
— Mösyö Raoul Pugno adında bir piyanist.
Olduğum yere çivilenmiş: utancımdan, şaşkınlığımdan yere serilmiş gibi İdim Bugün o kadar değer taşıyan bir sahlfeyl, o gün küçük bir çocuğun hayatına kaydetmtş olan keman cila-nü kemancısı Ysaye'nln bulunduğu, ve şimdi benim için bir m&bct halini alan o salona olr daha dön-neta cesaret edemiyordum,
Aradan uzun zaman geçti şişman adamın o gün' benden saklı babama söylediğini anca» yıllardan soma öğrenebildim:
— Oğlun doğru söylemiş, biliyor musun: hakikaten benden »y| çah-yorl»
Fikri ÇiçtliOKlu
Hariçteki talebenin tahsisatı
Ankara 23 — 1/7/948 tarihinden 31/12/648 tarihine kadar geçecek süre İçinde yabancı memleketlerde bulunan öğrencilere aşağıdaki miktarlar üzerinden aylık ödenek verilmesi Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır.
Amerika Birleşik devletletlerl 'pahalı yerler) 480, Amerika Birleşik devletleri (ucuz yerleri 452. Fransa 330, İngiltere (Londra) 455. İngiltere (Londra dışındaki yerleri 390, İsviçre 398. İtalya 440. Belçika 360. Avusturya 300, İsveç 394. Danimarka 300, Macaristan 350, Çin 500, Kanada 480, Hollanda 400. Lübnan 300
Bu aylık ödeneklerden başka eylül ayında ödenmek üzere Amerikadaid öğrencilere E0 şer dolar, Ingiiterede-kllere B er sterllng ve tsviçredeki öğrenciler» 250 şer İsviçre frang! el! ödenek verilecektir.
Yataklı vagonlara dadanan hırsız yakalandı 8on zamanlarda Haydarpaşeda bulunan yataklı vagonların kapılarım kırarak büfelerine dadanan bir hırsız •mnlyet müdürlüğünün alâkalı memurları tarafından dün yakalanmışın jştır. Sulhl Tunç adjndak! bu hırsızın çaldığı eşya şunlardır!
On bir battaniye, 30 yemek tabağı, 39 kahve fincanı, 12 çay bardağı, 18 çay tabağı, 10 meyva tabağı. 7 sofra örtüsü, 20 peçete. 80 bıçak, 8 gîinıilş kaşık, 35 kahve fincan ve tabağı .
Bulhinln bu eşyayı Kadıköyde Paris mahallesinde oturan maruf hırsızlardan Haşanın evine depo* ettiği d» tesblt edilmiş, burası aranthği zaman hepsi meydana çıkmıştır. Bu eşya yataklı vagonlar İdaresine terlim »dilmiş, Snlhi İle Haşan da Kadıköy âdllyeslne- verilerek tevkif 'Imımuş-'lardır.
Sahi re 0
A K 3 A M
25 Haziran 1948
tsisl Ayrılık Valsi j
na oturdu. Bidayette tatlı ve nâkln, sonra İnilti gibi ıstıraplı, limitsiz ve içil bir melodinin nağmeleri salonu doldurdu. Bestekârın çehresi değişti Parmakları, süratle, tuştan tuşa dolaşıyordu. Birdenbire durdu. Alkışlar salonu doldurdu. Şopen ayağa kalktt Biran evvel odasına dönmek vo Ma-rl’nln hayaliyle baş başa kalmak İçin, acele ediyordu.
Odasının İçinde bir aşağı, bir yukarı dolaşıyor, Marl'slz yaşayamayacağını anlıyordu. Keşke sevgilisinin şatosundan ayrılmasaydı... Fakat Mari’nln elini isteyebilmek İçin şöhrete muhtaçtı. Şimdi o şöhreti kazandı. Artık her yere başı yüksek girebilecekti.
Ertesi gün yine hareket etmeğe başladı. Fakat gitmezden evvel son defa Marl’yl görmeğe karar verdi. Şatonün İçi ve dışı ışıklar içinde İdi. Mermer merdivenlerden yukarı çıktı, sırmalı bir uşak kapıyı açtı. Salonlar şık madamlar ve erkeklerle dolu... Şopen, bir mermer sütuna dayanarak çamurlara bulanmış kostümüne ve solgun yüzüne bakan davetlilerin müstehzi bakışlarına aldırmıyarak hareketsiz durdu. Korkunç bir şüphe içini kemiriyor. Mari’nln siluetini bir endam aynasında görüyordu. Marl, onsum başını çevirip, Frederik Şopen I görünce yiizil sarardı, titrek bir sesle:
— Sen misin Friç, diye sordu.
Uzaktan bu sahneyi gören annesi yanlarına gitti:
— Hoş geldin oğlum, seni tekrar gördüğüme ne kadar memnun olduğumu bllsen... diye şopen’e iltifat ettikten sonra kızma döndü:
— Üstat Frederik Şopen'l. nişanlın Kont Şarbek’e prezanta etsene, kızım. dedi.
Kont eğildi. Mari yaşla dolan gözlerini göstermemek İçin başım öbür tarafa çevirdi. Şopen, Kontun selâmına İşitmemiş gibi davranarak mukabele etmedi. Solgun yüzü daha ziyade sarardı. Demek Marl nişanlanmıştı. Halbuki kendisi kalbinin bütün kuvvet ile onu seviyordu.
Salonun bir köşesinde durup hayatının en güzel anlarını geçirmiş olduğu piyano, bir aralık gözlerine İlişti. Mihaniki bir surette yaklaşarak piyanonun başına oturdu. Hârikalar yaratan parmaklarını tuşların üzerinde gezdirmeğe • başladı. Notalar kan damlayan yaralar gibi yavaş yavaş birbirini kovalıyor. Mari ellerini kavuşturmuş dinliyordu.
Şopen, sevgilisine itiraf edemediğini şimdi musikisUe söylüyordu. Davetliler dâhi bestekârı gaşyolmuş dinliyorlardı. şopen sendeleyerek ayağa kalktı Davetlilerin alkış tufanı arasında Mari’nln annesi bestekâra yaklaşarak sordu:
— Bu parçaya ne isim verdin?
Şopen. son defa Marl'ye baktı ve boğuk bir sesle:
— Ayrılık vals!.., cevabını verdikten sonra salondan çıkıp gitti.
Çeviren: A. Hilâli
BoiinskS'lerln PolonVftdakl şatolarının biiyük parkında neşeli bir kah-, baha çınladı, ince rob giyinmiş bir kız gölgesi sık ağaçlar arasında kayboldu. Genç kızın arkasından zayıf ve uzun bir genç:
— Marl. Marl. bu kadar çabuk koşma .diyejhaykırdı.
İılçç bir kadın sesi:
— Tutabilirsen beni tut Fredcrlk, diye cevap verdi.
O zaman, İki genç arasında çılgın bir kovalamaca, başladı. Bir kaç' dakika sonra iki erkek kolu, genç kızı belinden kavradı. İnce ve uzun par-nıaklarüe genç kızı okşayan delikanlı:
— Marl. dedi, oyunu kaybettin! Bütün ömrüm boyunca seni dalma yanımda bulundurmak kabil olsa...
— Bütün ömür boyunca mı? Hayatın sonsuz olduğunu unutuyor musun, Frederik?
— İnsan, ıstırap çekince, hayat bitmez tükenmez görünür. Halbuki mesut ve bahtiyar olursa İş değişir.
Elerken şatonun içinden sert bir kadın sesi aksetti:
— Marl neredesin bakayım?
Genç kız:
— Buradayım. Şimdi geliyorum anne! cevabını verirken delikanlının kulağına eğilerek:
— Allah vere de bizi görmemiş olsa .. sözlerini fısıldadı.
— Tabii annen, asıl bir aileye mensup olan kızının piyano hocaslle flört yapmasını hoş görmlyecck.
Marl, delikanlının bu sözlerine itiraz elti:
— Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun, Frederik!
Delikanlı yanından uzaklaşan genç kıza, arkadan mahzun gözlerle baktı. Kendisi şato kâhyasının oğlu idi. Ne hak ve cesaretle şato sahibesinin asil kızına göz kaldırabilirdi. Frederik,, beş yaşından beri bu asil ailenin arasında yaşıyordu. Çocuk İken Marl ile beraber oynamış, büyüdükçe onu, çıldırasıya sevmiş; piyanoda Mprl’ye musiki hocalığı yapmağa başlamıştı.
Frederik, maziye alt bu hâtıralara dalmışken, gözleri birdenbire karardı Merdiven başında Marinln annesinin yanında duran parlak üniformalı genç subay kimdi? Subay. Marinln annesi Kontes Bojinskl İle m&nalı bir nazar teati ettikten sonra eğilerek genç kızın elini öptü. Bu müşahede, delikanlının kalbini yeis ve elemle doldurdu.
Muhteşem bir şato...
Sen Jermende muhteşem bir şato... bir uşak, nurlar içinde yüzen salona giren davetlileri birer birer haber' veriyordu O esnada sa’onda sesler birdenbire kesildi. Bütün gözler kapıya dikildi: Sırmalı uşak yüksek sesle geleni haber verdi:
— Frederik Şopen!
Siyah elbise giymiş bir genç, etraftan yükselen takdir ve hayranlık seslerine lâkayıt. çâlâk adımlarla ilerleyerek ev sahibesinin önünde hürmetle eğildikten sonra plyanounun başı-
Bayındırlık c «kanlığından:
Elâzığ — Van demiryolunun 198 + 000 — 207 4- 500 üncü kilometreleri arasındaki onuncu kısım İnşaatı kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur.
1 — Eksiltme 15/7 1948 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat on altıda Bakanlığımız Demiryollar İnşaat Dairesindeki Eksiltme komisyonu salonunda yapılacaktır.
2 — Bu İnşaatın tahmin edilen keşif bedeli dört milyon yedi yüz elli bin liradır.
3 — Geçici teminatı 156250 liradır.
ş — Sözleşme projesi, eksiltme şartlaşrnsaı. takeometre plân ve profili, birim fiyat cetveli, fenni, özel, aplikasyon, telgraf hattı, sondaj fenni şartlaşmaları İle Bayındırlık işleri Genel şartlaşması, 01 numaralı malzeme tipinden toplanan bir kısım eksiltme evrakı 50 lira karşılığında Demiryollar İnşaat Dairesinden tedarik olunabilir.
5 — isteklilerin bu işin teknik öneminde bir İşi İyi surette başardığını veya İdare veya denetlediğini ispata yarar belgelerlle birlikte ihale gününden en az (tatil günleri hariç) iiç giin evvel yazı İle Bakanlığa başvurarak bu eksiltmeye girmek İçin ehliyet belgesi almaları ve bu belgeyi teklif zarflarına koymaları şarttır.
0 — Bu eksiltmeye girecek olanlar 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale kanunu ile eksiltme şartnamesi gereğince vermeğe mecbur oldukları evrak ve vesaiki mezkûr kanun ve eksiltme şartnamesinin tarlfatı dairesinde kazırlıyacaklan teklif zarflarını 15/7/1948 perşembe günü saat on beşe kadar numaralı makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. (8839)
Silvan jandarma Er Okulu Satınalma Komisyonu Başkanlığından t
Cinci : Sığır eti
Miktarı : 36720 kilo
Fiatı : 70 kuruş
Muhammen tutarı: 25704 Ura
1 — Silvan jandarma Er Okulu eratının ihtiyacı için c36720» kilo aığır eti kapalı zhtî usullyle satın alınacaktır.
2 — thale günü 13 Temmuz 048 salı günü aaat 11 de okul kışlık mah-fel b İnanında yapılacaktır.
3 — Geçici teminat (1920» Uradır, Kati teminat geçici teminatın iki mislidir.
4 — şartname okul levazımından parasız görülebUlr,
5 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı veslkalarlie teklif mek-
tuplarını ihale saatinden bir «aat evvel komlsvotia vermeleri veyahut göndermeleri Hân olunur. (9073)
MAHKEME KORİDORLARINDA:
Rahmi efendinin sihirli seccadesi
— 3 —
Rahmi efendi mütereddit düşünürken yeni ahbabı devam ediyor:
— Bu işler böyledir, efendi hazretleri. Koyunlar koklaşa koklaşa, İnsanlar da konuşa konuşa blribirlerlnl anlarlarmış. Ben sizi ilk defa karşıdan görünce muhterem bir efendi olduğunuzu anlamıştım, Şimdi biraz konuşunca büsbütün ısındım zatınıza. İnşallah bundan sonra sık sık buluşalım, görüşelim.
Adamcağızın şu samimî haLl Rahmi efendinin itimadını büsbütün kuvvetlendiriyor, kısa bir duraklamadan sonra:
— Sizden pek hoşlandım, diyor. Demin de söylediğim gibi, her ne'1 kadar derdim herkese anlatılacak dertlerden değilse de sizin samimi bir arkadaş olduğunuza kanaat getirdim. Fakat e-saslı şekilde konuşabilmemlz için tenhaca bir yere gitmeliyiz,
Yeni ahbap. Rahmi efendinin koluna giriyor, Eminönünden tramvaya atlayıp Sultanahmede geliyorlar, parkın etrafında ağır ağır dolaşmağa başlıyorlar. Etraf tenha, kimsenin' duymasına imkân yok. Rahmi efendi yavaş sesle derdini yeni ahbabına anlatıyor:
— Ben ibadete meraklı bir a-damım. Fakat bu işin yalnız bir aptesle, namazla olmiyacağıın biliyorum. Dindar bir adam olduğun için sen de bilirsin kİ İnsan ibadet in derinine dalmalıdır. Bunun için de bir rehber lâzım. İşte onu arıyorum ben. Yani bana derin ibadetleri gösterecek btr şeyh efendiye İhtiyacım var.
— Ne dedin? Şeyh efendi mİ arıyorsun? Aman, sus!...
Rahmi efendi ürküyor, bir a-dun geriye çekiliyor. Söylediğine bin defa pişman:
— Şey... Hayır, hayır... Şaka söyledim ben.
Adam yaklaşıp Rahmi efendinin kolunu tutuyor:
— Dur, efendi hazretleri, telâş etme! Senin maksadını anladım ben. Sus, dememin sebebi başka. Bunun burası İstanbul. Yerin kulağı vardır. Böyle şevleri çok gizli konuşmak lâzım, Hadi, vil-rü. İlerisi daha tenhadır. Orada rahatça konuşuruz.
Daha ileride ikisi baş başa kalınca yeni ahbap:
— Hah, diyor. İşte şimdi ser-bes konuşalım, efendi hazretleri. Demek zatınız derin ibadete dalmak istiyorsunuz?
Rahmi efendi hâlâ mütereddit, ürkek:
— Şey... Yani... Hayır...
— Aman, efendi hazretleri! Böyle konuşma Allah aşkına. Niçin beni yabancı yerine koyuyorsun? Senin fikrini anladım, be-
nim de sana söyllyeceklerim var. Anlaşılıyor kİ bizi Allah karşılaştırdı. Senin derdinin dermanı bendedir. Bunu böylece bilesin. Bak şu Allahın hikmetine'
Rahmi efendi tereddütten ta-mamiyle kendini kurtaramamak-la beraber adamın sözlerinden duyduğu sevinci de gizilyemiyor:
— Sahi mi? Allah aşkına doğru söyle!
— And verme, efendi hazretleri. Dini bütün insanlar birbirlerini görür görmez anlarlar. Ben seni görünce nasıl anladımsa. sen de beni öylece anladın tabiî. EI-hamdü lillâh, ikimiz de müslü-manız. Müslümanların birbirie-ritiden gizil bir şeyleri olmaz.
— Evet, doğru söylüyorsun. Amma ve lâkin, benim derdim...
— Anladım, efendi hazretleri, anladım. Senin derdin bana çoktan malüm oldu. Diyorum ya, işte, bizi Cenabı Hak karşılaştırdı. Benim kim olduğumu bllsen, senin ağzın açık kalır. Bil bakalım, ben kimim?
Rahmi efendi duraklıyor, kekeliyor:
— Şey... Senin, çok. temiz yürekli, sağlam imanlı bir din kardeşim olduğunu anladım amma kim olduğunu bilemiyorum. Acaba benim daha evvel İstanbula gelişlerimde bir yerde görüşmüş müydük? Gözüm de biraz ısını' gibi oluyor galiba seni.
— Hay, yaşıyasın, efendi hazretleri! Beni gözün ısırıyor, gönlün çekiyor. Bundan evvel dünya göziyle birbirimizi görmedik amma kalb göziyle görmüşüz. Ben bunu çoktan anladım, fakat sen farkına varmadın. Onun da sebebi var. Sen henüz İbadetin derinliklerine dalmamışsın. Eğer dalmış olsaydın, senin kalb gözün de benimki gibi görürdü.
Rahmi efendi pür hayret ve pür neşe:
— Nasıl? Sen daldın mı o derin ibadetlere?
—- Ne zannediyorsun ya, efendi hazretleri? Eğer ben o ibadetlere dalmamış olsaydım, seni görür görmez nasıl bir adam olduğunu anlıyabilir miydim? Biz, dededen kalma inabeli şeyhleriz, efendi hazretleri. Benim dedem Istan -bulun en büyük şeyhi idi,
— Yaaal... Tarikatı neydi? Mevlevi mi, Kaadiri mi?...
— Kaadiri mi sorarsın, Abdiil-kaadiri mİ sorarsın? Ne yoktu ki bizde? Kaadlrler, Abdülkaadirier, şairler, mairler, her şey vardı bizim tekkede. Şimdi anladın mı benim ne olduğumu? Dedem öldükten sonra postuna babam o-turdu. Ondan da kardeşimle bana miras kaldı.
Ce. Re.
(Devamı var)
Muhtelif Elektrik malzemesi ve Elektrot satışı
T. H. K. Eti MeEgut Uçak Fabrikasından
1 — Avrupa malı gümrük vesalr resimleri tamamen verilmiş muhtelif elektro mötör ve elektrik malzemesi İle elektrotlar ve kaynak çubuk teli açık pazarlıkla parlller lıallndo ve yahut da hepsi birden eksiltmeye çıkarılmıştır.
3 — Her partinin muhammen bedeli ile geçici teminat tutarlarını ve müfredatlarını gösterir listeler şartname, Fabrika’da T. H. K. .Genel Merkez Levazım Müdürlüğünde, T. H. K. İstanbul Şubesinde, Malzemeler Fabrika deposunda görülebilir.
3 — ihalesi 29 Haziran 94B tarihine rastlayan salı günü saat 19,30 da Fabrika’da yapılacaktır.
4 — İstekliler geçici teminat akçelerini T. H. K. Genel merkez veya Fabrika veznesine yatırarak alacakları makbuzlarla birlikte İhale günü Fabrikada satış komisyonuna müracaat edeceklerdir.
5 — Fabrika İhaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. (884G»
Not: Ankara garından Fabrikaya tren saati 8.33 de
Fabrikadan Anka raya 13.38 da
Dz, Lisesine öğrenci alınacaktır
Dz. Hr. Ok. ve K, La. K. lığından
1 — Deniz Lisesinin yalnız birinci sınıfına öğrenci alınacaktır.
2 — Kayıtlar 1 Hazirandan 20 Ağustosa kadar devam, edecektir.
3 — Birinci sınıfa alınacak öğrencilerin 14 yaşından küçük ve 17 yaşından gün almamış olmaları lâzımdır.
4 — Bulundukları sınıfın son sınavında sınıfta kalanlarla bütünlemeleri olanlar ve öğretimi yarıda bırakanlar kabul olunmazlar.
5 — Kayıt kabul İçin lstanbulda olanlar Heybelladada Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutandığına, taşrada olanlar askerlik şubelerine birer dilekçe İle mürcaat etmekle beraber dilekçelerinin bir eşin! okul komutanlığına , göndereceklerdir.
Dilekçelere:
a — Diploma, veya okulu bitirdiğine dair belge.
b — Nüfus kâğıdı aslı veya noterlikçe tasdikli surotL
e — Bir seneyi geçmemiş aşı kâğıdı.
d — 12 adet vesikalık fotoğraf.
e — Hüsnühal kâğıdı bağlanacaktır.
ö — Seçm» «navlun 1-10 eylülde yapılacaktır. (8012)
Sümerbank selüloz sanayii müessesesi müdürlüğünden
İZMİT
Evsâfı aşağıda yazılı Klor -Alkali fabrikamız mamullerinin satışına devam olunmaktadır.
İzmit Fal», teslimi Cif İstanbul
Kireç kaymağı «Chlorure de _
* J , Ton Fiatı Tonu
chaUX» T. L, T. L.
90 - KM er kiloluk 0.78 mm. kalınlıkta saçtan mamul dışı katran boyalı variller İçinde % 33-35 aktif klorlu 10 ton ve daha yukarı siparişler İçin 10 tondan az siparişler için Tuzruhu «Acide çhlorydrigue» 200,- 250,- 213,-263,-
19 - 21 bomelik damacana3iz 10 ton ve daha yu-
kan siparişler İçin 250,- 273, ■
10 tondan az siparişler İçin 300,- 821,-
Mayi klor «Chlore 3iquide»
% 99,7 - 100 safiyetle tüp müşteriye alt olmak
üzere 500,. 518,-
Sudkostik
% M Na OK İhtiva eden ve 300 - 350 kiloluk mç
varillerde 750,- 772,-
İsteklilerin müessesemiıe mfi rseaal etmeleri ilân olunur. (8835)
Deniz Okullar ve Kurslar Komutanlığından:
1 — Donanmamızın Gediği! Erbaş kaynağı olan cDENiZ GEDİKLİ ERBAŞ ORTA OKULU» nun I, H ve IH sınıfları İle «Deniz Gedikli Sınıf Okuluna» öğrenci yazımını 1 Haziran 948 den 15 Ağustos 948 gününe kadar devanı edilecektir.
2 — Dz. Od. Erbaş Orta okuluna; İlk okulu bitirenler
3 — Dz. öd. Sınıf okuluna: orta okulu bitirenler kabullenir.
Yaşlar:
Dz. Gedikli Orta Okul I. sınıfına: 12 : 17
» » > > n. > 13 : 18
» > » » IH. » 14 : 19 yaşında olanlar.
Dz. Gedikli sınıf okuluna 18 yaşını tamamlamış olanlar alınır.
4 — «DENİZ GEDİKLİ SINIF OKULU» ûft girenlerle «DZ. Od- Eri». Orta okulunu bitirenler, İki yıl nısıf okulu öğrenimini tornaladıktan sonra cOEDİKLİ ÇAVUŞLUĞA» yükselirler. Ve bundan sonra 150 Ura aylık alırlar. Ayrıca beslenme ve giyimleri de Devlet tarafından yapılır.
5 — Deniz Gedikli erbaşlarına subaylar gibi, harcırah, aile, mesken zammı verildiği gibi emekliye ayrılmakta ve kendilerine emekliye ay-nııkren İkramiye verilmektedir,
8 — Kayıt lçLn; lstanbulda bulunanlar. Kasım paşadaki Dz. Gedlkl’ Erbaş Orîa Okulu Müdürlüğüne, başka yerlerde bulunanların; bulundukları yerin askerlik şubeleri başkanlığına hüsnühal kâğıdı, aşı kâğıdı ve nüfus cüzdanları ile 12 tane vesikalık fotoğrafla başvurmaları. (8815)
Erzurum ' aliliğinden:
Ereurum şehri İçme su şebekesinden bir kısmının tesis ve inşasının yaptırılması kapalı zarf usullyle eksiltmeye çıkarılmıştır.
1 — Bu İşin keşif bedel! (88481» seksen sekiz bin dörtyüz altmış btr liradır.
2 — İiıa]e31 30/8/943 pazartesi günü saat 18 da 11 makamında te şeskül edecek komisyonda yapılacaktır.
3 — Bu Ije alt münakaşa evrakı şunlardır; «özleşme projesi, eksiltme şartnamesi. Bayındırlık İşleri gene] şartnamesi, husus! ve fenni şart name, tevziat, şebekesi palânı, keşif ve vahidi flat cetvelleri,, boru döşenmesi İşlerine alt fenn! şartname su işleri şartlaşmalarına alt genel hükümler cedvelidlr.
4 — İstekliler bu münakaşa evrakını özel muhasebe ve Bayındırlık müdürlüklerinde okuyabilirler.
5 — İsteklilerin bu İşe girebilmeleri için ihale gününden üç gün evvel ±1 makamına dilekçe İle müracaat ederek ehliyet vesikası alma jarı ve (5873» beş bin altıyüz yetmiş üç liralık geçle! teminatım yatırdığına dair makbuz veya teminat mektubunu ve 948 yılında ticaret odasında kayıtlı olduğuna da!r vesaiki hâmil olması ve 2490 sayıp kanun gereğince hazırlayacağı teklif mektubunu ihale saatinden bir caat evve] sıra numaralı makbuzlar karşılığında artırma vo eksiltme ko misyonu başkanlığına vermeler! ve ve bu İşe benzer 40 bin liralık lş! İkmal ettiğine dair vesaik ibraz etmeleri ve yukarıda üçüncü maddede yazılı evrakı görüp kabul ettiğine dair İmza etmeleri lâzımdır.
Teklif mektuplarına alt zarfın postada vukubujacak gecikmelerin kabul edilmeyeceği Hân ölünür, 8103
Hal binası yaptırılacak
İller Bankasından :
1 _ Konya şehrinde yaptırılacak 203.260 lira 70 kuruş keşif bedelli HM binası inşaatı kapalı zarf usuüle eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Eksiltme 0 7/948 Salı günü saat 15,30 da Ankara'da İller Bankası eksiltme komisyonunda yapılacaktır.
3 — İstekliler bu İşe alt proje ve keşif evrakını 10. lira bedelle Ankara’da İller Bankasından alabileceklerdir.
4 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin 11,413 lira 34 kuruşluk geçici teminat vermeleri ve
a) En geç 3'7’948 Cumartesi gününe kadar Bayındırlık Bakanlığın» müracaatla bu İşe glrebllmzk üzere belge almaları,
b) Bir defada 150 bin liralık inşaat işini muvaffakiyetle başarmış olduklarına âalr vesika İbraz etmeleri şarttır.
8 — Teklif zarflan 0/7/948 Salı günü saat 12 ye kadar Ankarada iller Bankasına verilmiş olmalıdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
8 _ Banka ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
(8681)
Ankara numune hastahanesi baştabibliğinden
Cinsi Miktarı Flatl Tutarı M. teminatı Düşünceler
Lira K. Lira K. Lira K.
Sade yağ 4000 5 3Ö“ 21200 1590 ) 7/7/948 çarşamba
Koyun eti 35000 2 00 70000 «50 ) saat 11 de kapalı
1 — Ankara Nümune hastanesinin İhtiyacı olan koyun eti ve sade yağ ayrı ayrı kapalı 2arf usullyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Talipleri kanunun tarlfatı dairesinde hazır Uyacakları mühürlü teklif mektuplarını muayyen olan saatten bir saat evveline kadar hastanede müteşekkil komisyona vermeleri.
3 — Şartnameler her gün hastane, idaresinde ve lstanbulda Sağlık ve
Sosyal Yardım müdürlüğünde görülebilir. (6801)

1X 8 A M
Sahlfr 1
90ı Haziran 1348

1 _ İş ARATANLARI
KİMBE8İ3 BtB DULUM — Tur d dışını fam de fambr olarak yüksek bir ailenin yanına gitmek İl t iyonun. Akıam ğazcleiln» F. Z. rümuıunı müracaat. W — 10
1IU8VSİ HASTABAKICI — Her türlü l|-•• bilir tecrübeli fmç v» t «mit, iyi bir •Ra yanında »ey» doktor yânında l» arıyor. Akşamda A. B c. ye y»zümn«ı.
759 —
SINAİ VE TİCARÎ MUASEEEYE VÂKIF — Bir müetHMayl Izfar» odablllr tee-tübell bir muharip nCnarip bir 14 arıyor. Akmamda L. N. B. rltauıuna mektupla mü-ınıaıL TM — 1
CUMHURİYET KU LİSESİNİN — Olta kısmının birinci «mıtedan çıktım. Daktilo kursundan diplomam var. M0 easeaclcrde. ticarethanelerde H aramaktayım. UteklUe-Un Akjamela «Yazı» römınruna mOraeaal-lan. K>S - l
İNGİLİZCE - TÜRKÇE MUHABEREYE VÂKIF — Kelle) mtıumı bir inşaat mü-lıcndlri bir yazıhane veya müteahhidin yanında çalışmak laliyor. Akpamda L B. tflmuıuna müracaat. 011 — 1
g — İŞÇİ ARATANLAR:
ACELE — i t abadan gelmlğ bir montör» tercümanlık yapacak bir bayan vay» erkeğe ihtiyacımı» vardır. Vefa KovacHar caddesi otaljea ve tivata fabrikasına müracaat.. w — 1
USTABAŞI ARANIYOR — MoJctae tâmiratından, torna İçlerinden anlar atelya ustasına İhtiyaç vardır. Taliplerin çalıştıkları yerleri ve adreslerini (1«M) No. h posta kutusuna göndermeleri. T52 — 1
MUHASİP ARANIYOR — Sanayi muhasebesine mail kanunlara Vakit yarım veya bütün gün çalışabilir mütehazma muhasibe ihtiyaç vardır. Taliplerin bulundukları vazifeleri va adreslerini kapalı mektupla (11129) No-h posta kutusuna göndermeleri.
773 — 1
KASİYER BİR MATMAZEL ALINACAKTIR — Emlnönünda bir mağazaya 18 yağından afağı Türkçeden ba«ka Usan bilir bir matmazel alınacaktır. Müracaat paznr-dan maada telefon: 2-10511. Tl» — 1
BİR MAĞAZANIN — Hesap va fatura İdlerinde çalıçacak orta okul mezunu bir bayan aranıyor. El yazılarıyla (PJC. 74» lı-tr.nbull adresine müracaatları. 775 — 2
BAYAN MEMUR ARANIYOR — Gazete İdarehanesinde çalıştırılmak üzere S bayana İhtiyaç vardır. Ankara cad. Vilâyet kargır 1. izzettin han No. T yo müracaat
776 —
BİR TELEFONCU SAYANA İHTİYAÇ VAHDIR — İsteklilerin 82703 telefon numarasına müracaattan. 781 — S
CAZTETE İŞLERİNDE ÇAldŞTIRLMK ÜZERE — Bay ve bayan memura İhtiyaç vardır. Ankara 'caddesi lirettin han No. M a müracaat l«H> —
İKİ GENÇ ERKEK MÜBTAHDEME İH TİYAÇ VARDIR — En aşağı lük okul mezuna olup, askerllklo alâkası olmatruuu Şarttır. Daktilo vo eski Türkço bilenler tercih edilir. Müracaat: SriıtadebiSl No. 31 Uğur Emlâk bürosuna, 80] — J
3 — ALIM - SATIM (Eşya):
DENİZ MERAKLILARINA MÜJDE — iki;cr Idjılık dört yatağı. kuzine bOfo. gara rop, helâ. lâvmana. buz dolabı ve Amerikan OnlvcrsaJ markalı detil» motörünO. havi tam takım Ve tam donanım sandal ve lamandıraslyle bitlikte bir kotra hem satılık hem kiralıktır. Galata Fermenecilerde 13 No. dn Yelkenci Mehmet efendiye veya Galam Yolcu salonu kacgıamda General Ekspreste Dedcoğluna müracaat.
ISO —
SATILIK KAPILAR - Mabeyinci Tahsin paşanın köşkünden sökülmü# mükemmel kapılar satılıktır. Müracaat tstanbulda prafa hane karcısında Erzurum hanında No. 9 veya OvkDdarda DoğancUarda park kar-luıııtla 108 numaralı Söjk telefon 2)793.
İM —
DOKTORLARA VE DİŞ TABİBLERİNE — Faillik demir alet dokalor ve seyyar lavabo. 43667 ye telefon edilmesi. 72ü
TLORYA — Havuzlu aile bahçesindeki buz dulabı havuzu »eele satılıktır. Bahçe sahibi Kemal Cömertgtle mOrscBit, 719
DENİZ MERAKLILARINA MÜJDE Acele zatilik lüka deniz tenezzüh molörll. Çıldıran kadın filminde zevklo seyrettiğiniz Çılgın motOrtl 27/117949 pazar günü aant 15 te "Çatacakta müzayede İle aatılacâkUr. Hotörün bütün akşamı yenidir. Her gün Salacakta Itdr(İlebilir. Farta İzahat ahnak İçil) «959 Toto Pastele müracaat. 84 — 1
ŞATLIK KOTRALAR — Yeni gayet temiz »etere hazır İki kotra bütün teferruatı ilo acele satılıktır. Müracaat Telefon 23560 her gün Hikmet Alemdar a 11 den 13 e kadar. 728 — 2
ACELE BATİLIK HUSUSÎ OTO — Tak-alyo de elverljlf 947 Fiymouth radyo, kalorifer, projektör, ala ljaret lâmbalı, ehven flitle. Beyoğlu K. Parmakkapı No. ■ de manifaturacıya. _
BATİLIK OTOMOBİL - 1M0 modcı Mer. »ede. marka altı silin diril InıDajuImıg hunini ve takıl kullanmağa müsait, plâkalı1 vo Argo saatli otomobil elverişli ffaUe satılıktır. İsteyenlerin Taksim Ayaspaça Hu-aual Garaja müracaattan. Telefon 41035) m —
ACELE SATILIK OTOMOBİL — Clırt.ier Royal Argo BB. «aatll 1939 modeli temiz kul-Innılmiy İyi variyette. Çnrnknpı Tiyatro caddesi No. JJ/I bay Semih Eyüpogiuna.
It'J — 2
FRİJİDER MARKA — Yeni, dört fiöalil dondurma makinesi saldıktır Adres. Slr kivi HttmJfliye cadden (46) EaMl;al Un,
— i
DOKTORLARA -* Nlx»ty« ■>• bevtly.ye yarar tu Ol tun«] likit iyi YBitjretta bir ım*-llyıt maun pazarte.1 (Ona »»«t bir bu-çvkfa Bindll Bad« teninde «ılıîıcnklır.
tas _
SATILIK CHEVROLET KAMYOH -35.000 kilometrede 945 model çok iyi Vsri-ystte. Teksim. Recep P»M caddesi Kd«M apnrirmsm kapıcısı Mehmet Osman» müracaat. 'M —
»ATILIR — « model Trlyomt moto-
sikleti re 43 model Mersedao hususi etruno-blL Mürseaal: Sultanahrael Alman Çegmesl karsısında 17 No. bsrbs Febmtyo.
803 — «
SATILIK ŞEVROLE TAKSİ — Binde K yeni rektlflyo edilmlj. ön fakımı yani küçük Argo s»tü I J«d lfatik. hilen çalıpr 3» model Şevrole satılıktır. Akgamda Bav-role rtlmuzuna, müracaat W>5 —
SATILIK TAKst — Ak kuBanılmıg İT model Esvrale ehven Halle satılıktır, Gttrmsk için Mectdiyekör Sakızağacı eed-de-d 11 No. ys. 10 —
4 — KİRALIK ■ SATILIK:
DİKKAT — Emlâk almak ve satmak, ipotek yapma* Utlyenler*,- itimada sayan Sübtılet Emlâk Zarif Özalp tavassut edar. Beyoğlu Büyü* Parmakkapı köğe bayı No. 4 kat K Tel: (2398. İXt — 11
İZALEYİ »UYU DÖLAY1SİLK KIYMETLİ EMLÂK BATIŞI — Aksar sy tramvay deposu kursumda (Akfınn) nam iyi e maruf, 0zsrlr.de 3 odalı da İreri ayrıç* hsutıur makineleri. müstahdemlere t odari bulunan hsll faaliyette tırrn ve su kanoda kâfir 19 numaralı 3 katlı ev fcazabarce Sultanahmet üçüncü sulh hukuk yargıçlığının 949/42 doıysrile 30 haziran çanamba günü saat 14 - 16 mtlzayeds İle. t Her gün görülebilir).
B03 — 1
İMARCA tKİ KATA MÜSAADELİ -izalel suyu dolayıriyle satılık arsalar: Yeşilköy tsfaayonuna 200 metre, asfalta cephesi olan. 2230 metre mtırsbbalık analar Sultanahmet üçüncü sulh hukuk yargıçlı-tınca 948/4J doryasile »yn syn 8 temmuz cumartesi 11 - 13 müzayedeyle.
_______BC7 — 3
CİHANGİRDE — Alman hsstantri arkasında 27.000 liraya pazarlıksız bir apırtı-man satılıktır. Cihangir caddesinde 39 No. da kapıcı Mehmet AalâM müracaat.
___________683 — 3
«ATIL1K ARSALAR — Ankarad* Stfs-rethsneler mıntakasında sefarethane vay» apartınunlsr yapmağa müsait taymeUi ve ucuz arsalar. Ahmet Hamil Yılntazbaj. Telefon 13093 - Ankara. 4»
İZALEİ ŞUTU — Griatada Rıhtım caddesinde (Antalya Nakliyat firkatinin kira-eı olarak bulunduğu) 41 numaralı bina 7822» Ura kıymetle Beyoğlu Sulh Hukuk YsTgıçbğmca 1 Temmuz M cuma günü saat 10 da müzayedeye çıkarılacaktır. (Dos. No. 848/3 satlg). 638 — »
BÛYÛKDERB — Aynalı kıraathane İçindeki bllflrdo ve efyaslyle devren utıhktır. Ortak alnın* ve yevmiye De de v«rUlr. İçinde bay Zekiye müracaat 871 — 1'
■ATTLDt ATELYE — Piyasanın iîkk bir yerinde olup her nevi pres ve torna İlleri yapan bir atelya saldıktır. Müracaat yeri: Telefon 716». 863 — I
KELEPİR AF ART İMAN Harbiye tramvay caddesinde 4 kat ayrıca bir dükkân bahçeli banyo parkeli apârtunan bir katı bos teslim 40 bin lirayı acele satılıktır. Beyoğlu İrtikJâJ «ddtri 133/1 Koma) ifgü-den'e. (Ağa esml tramvay durağı kargısında). 80»
BOŞ TESLİM BATİLIK KÖŞK — Boğaziçi nde Beylerbeyinde iskeleye bir dakika mesafede denize tamamen hiklm İki katlı, her katla beser oda. salon, sofa, mutfak va hamamı havi: ayrıca zemin katı, meyve ağaçlı iki bahçesi, havuzu, kuyusu, rır-nııcı ve İçinde terkos. elektrik, havagazı bulunan manzaralı köşk satılıktır. Görmek İçin her gün 9-12 arasında Beylerbeyi iskelesi karsısında berber Ömer Akıncıları mUracaat. B90 —8
YEMİŞE 100 METRE MESAFEDE — 130 m2 11* ardiye ve »teJyey» müsait bl» tını kiralıktır, Küçûlcparar Kıble Çegme No. 0 Ahmet Tosuna müracaat. 678
AZİMET DOLAYISİLE BATİLİK KÖŞK— Mecldlyeköyflnde Emlâk Bankerinin yaptırdığı İki katlı bes odalı müstakil bodrum klılt tu elektrik havagazli 648 M2 arsa dahilindedir. Müracaat saatleri 10 - 12 arsamda telefon 24102. 801 —t
SATILIK MAĞAZA — Mahmutpayada 102 No. ko.-cir manifatura mağszan acele Milliktir. Sultanhamammda Haçopulo hanında 13 No. ya müracaat. 693 — 2
COK KÂRLI BİR İs — Hâlen faaliyette bulunan senevi 20,000 lira kâr temin eden bir Fabrika 80,000 liraya acele satılıktır. Tel; 43983,_________________________mi — 3
ARANIYOR — Yağ Ukelesl veya civarında kiralık devredilecek dükkân aranıyor. Telefon. 23115 o m (İraca t 7m
ÇENGELKÖY — Eckârdcresinde İskeleye 10 dakika meaafede merhum doktor irfan Beyin 11 dönüm arazide bin meyve s|aaınt mütecaviz İki bostan Inıyulu altı evi psrç» parça veya toptan saldıktır. Telefon 34000 da Murilffer Atak'a mürcsuıt 741
MECİDİYE KÖYÜNÜN — Kibar muhitinde' bir villâ veya İki ev tayasına elverlçll. önünden elektrik, su geçen 37.5 cephe 37 derinliği havi arın 120 metre faalle satılıktır Kapalıçarjı. Kürkçüler çarcım 10 numarada Celâle müracaat 718
MÜHİM FIRSAT — Bü yıl Kadıköyünde Aobadcmo Içlcyen otobüsler, halk tarafından çok sevilen Örnek bağı gazinosuna rağbeti orttırmısür. Bu mâ Sıfatla bağ gazinosu, taktmlie hemen kiraya verilecektir. İsteyenlerin Bağa müracaatları Telefon: 6022?
731
SATILIK TERZt DÜKKÂNI — Şthfadc-' haçında 7ü numaralı Hilâl Çelıklro ali 1kl katlı leızi dükkânı devren satılıktır. Görüa-ıuck Meyan 82763 a telelon. 138
KİRALIK YENt APARTIMAN — Kadıköy MOhOrdnr, HıcıhOıam lokali dörder odalı. konforlu. rttatırab daireler. Mtlra-CİM îKatf'ikBy AJtıyaL Şapkaçı Marul. T«-lefon: (WCJ 117
BATİLIK KÖŞK — Kadıköy Acıbadem Heklmlambo sokak No. t sekiz dönüm bah-ço içtads üç daire olarak kulanıJmnğa alve-rlfll. Görmek İçin İçindekilere. Tiat İçin Kadıköy Rlfat Sargın scumesi. Telefon 80581
711
BATıLnt — Tophane Karabaş mahallesi Köprü sokak kügastnd* 19 numaralı İçtads iki odarile araş. Görmek İçin Içtadökllc» Fiat Içta Agırafaudl caddesi No. «. Tslefon (20542) »W
KİRALIK — Büyükadlda Kidıyoran caddesi •Adlltye» sokak 10 öUmarriı bana çamlık vs fcvkaHda manzaralı, tofkcslu. slslrtrikll ve telefonlu yazlık. M:18« mOraeaat. 713 — 1
BOÖAZİçtNDB — Ysnlköyds en İyi mev-fcJds satılık taymetll k/lgir yalı. Ttlsfon: 41380. Saat 10-11. Albert Deleon Galata. Aslkrırazlona Generale Ban. 43,
883
JEVKALÂDE MANZARALAI — Cerrah-paya camii sokağında No. 10 640 metre ağıçh. etrafı duvarlı bahçe satılıktır. Bir kari Ankara csd. Hamam sokak No. 3 berbere. 103 —
ACELE BAT1LR ARSA — Pendik, istasyona yakın bir mevkide, denize nezareti bulunan 880 M2 arâe acele satılıktır, la tekillerin Kaaımpajada. Zlnclrllkuyu cad. de No. B - Tuhafiyeci Bofa Yenine «r.ilraraat-lan. n —
8AT7LIK: MÜFREZ ARSALAR — Aksaray Taakasap tramvay durağına 1M> metre nt-lafed» 10 - 23 lira aratınd». Aksariy Yusuf Fa sı Huskl No. H »Bizim» tenlhaney*.
761 — *
BATİLIK — JÇadköy Açıbedem Zaatpa-ca sokak 15 otobüs direğini yakın çam meyva ağaçlarını havi beş buçuk dönüm bahçe. Görmek İçin içindekilere, flat İçin Kadıköy Moda caddesi Dİ No. Nilüfer npartımaıu daire L 758 — 1
DI7VREH KİRAI.IK DÜKKÂN - Iç'rris mevcut âlet ve oksijen kaynak lakımı, iki bisiklet yedek parçasll*. Yenlk&pı Mustafa-kemal caddesi 7/1 dükkâna müracaat.
784 - S
TAKSİMDE, TALİMÎIANEDE — » daireli bir apartman altında 3 dükkân. Pangaltı-da. Bay Bııngur sokağında, 3 kath bir npnrtımıul. yanında küçük bir ev arsaallc birlikle ac«I* şahlıktır. Talip olanların 43166 telefon Bumsrasina müracaatlan.
73» — 3
SULTAN AHMET — i Ons t okulu soka ğıuda 400 metrekar* bahÇMlyl* apartman yapılmasına müssgdeaj alamıı Kunıbriık hamamı boy teslim satılıktır. Çakmakçılar Valide han No. 1 AbdODıalIka.
TD1 —3
T»» LİRAYA BATİLIK EOŞ KÖŞK — Beylerbeyi. Çengelköy Ukelelerlno İB dakika mesafede fevkalâde nozarcfU S dönüm bahtelliden fazla mayva ağaçlı, etrafı her dne hayvan yetiştirmeğe müsait bulunan I sofa. I odall. tamire ihtiyacı bulun-' mıyan bir höjk ecele satılıktır. Tedlyatta kolaylık gösterilir, Beylerbeyinde KcTtetacl Asla veya ÇengeSköyünde serzavatçı Falk'a müracaat. 193 —
YAZLIK KÖŞKLER — Çengelköyünüh müstesna bir mevkiinde, çamlar İçerisinde, favkalftdo nunzanJı, deniz» nezir üç köşk kiralıktır. Çengelköy iskele memuruna müracaat 793 — 2
MECİDİYEKÖY ■= Gayrettepe mevkiinde t döullm emri Üzerinde lnjn olunmuş T - 8 parça blnuiylo Ikl yüze yatan meyva ağaçları bulunan manzaralı, elektrikli çiftlik sesle Satılıktır. Gayrettepe vlllösı sahibi bayan Zeklyey» müracaat.
7M — 3
BOŞ TESLİM ACELE 8ATEL1K HANE — Hsydarpıtja çayırı Mühendis tt-k-vk 14. Üç cepholl. bahçeli. Balı, ouröitrfari saat 18 ten sonra içindekilere müraenat. ______________________________783 - 1 KİRALIK DEPO — Meyva hâli civarında v» piyasaya yakın denizden 300 metre uzak yeni Inya adlimi» betondan iki katlı beher katı temiz olarak 200 metro mu-rabbada elektrik terkos teslsstı mevcut har türlü atelya fabrika tmılAthaııa tütün depegu lâboratuvera matbaa içlerine «lvo-rtçlS vs tensen bu Lşler İçin ynpılmıg müstakil bir bina kiralıktır. Taliplerin Hasırcılarda Yeni Han kapısında yemişçi Avlun May oğluna müracaat.______798 — 2
batilik ARSA — Nİjantssı Valikonağı caddesi İngiliz mektebi' civan 615 metre müfroz arza üş katlı altı daireli bahçeli apartıman ruhsa Uyesi var. Makul flatle. Müracaat: Lâmla. Knlıpçı »kak 64, datra 2 TegviMy.________________________799 — I
DEVREN BATİLİK — Kuru kahveci Tekel va Milli Piyango bâyillği dükkânı. İpler variyettedir. Sahzadcbaır Dlreklcrarası No. 63 aynı yere müracaat. 803 —- 6
KİRALIK — Feneryolunda İstasyon kartlımda (23) numaralı *h»p köjk senelik kiralıktır. İçinde telefon, su. havagazı, elektrik vardır. Arzu edenler 60010) a ta-lef on edebilirler.____________807 —
SATILIK EVLER VB DÜKKÂN — Beyoğlu Tatalm tramvay dunğms ita dakika mcMfedo Tartabaîinfla Turan caddesi T numaralı kSglr w rs I numarala dükkân Ue Tatlabaçı Doğraman Şnklr sokağında 37 numaralı 4 katlı spırtınun uygun ftatler İle acelo satılıktır. Müracaat 42C80 telefon.
______________790—1
BAKIHKÖYÜNDE — Bakır sineman ar-k asında Odabajı sokak No. 1. Mükemmel kâglr vs konforlu S odalı ev 8.000 liraya boj teslim MtıUktır, içindekilere müracaat.
781 — 2
YAZLIK KİRALIK KÖŞK — Kırıltoprak iten İstasyonunda bahçe İçinde gaı. elektrik su vo möblelidir. îrtmynn blifeclstac veya 38140 s telefonla müracaat.
804 —a
KİRALIK KAT — 3 oda. hol. sofa, bata çell. veaelıe yatan, isteyenlere ejyn veTİlir Yazlık veya senelik kiralıktır. Fencryohı Gazi Mustafa Faja Çıkmazı No. 9,
B1 — 1
SATILIK BİRAHANE — Bejiktajuı (f> ljlek yerinde mOyteriri bol her «cyl mükemmel bir birahane terki ticaret dola yi-silo davren satılacaktır. MutaVrisıt kabul edilmez. Doğrudan dogruy* rahibin» müracaat. Telefon: 42159. 809 — 2
DENİZE NAZIR — Azansör va kaloriferli IOO - 300 metrekare Mîonlarta muhtelif adette İç Içş tek odalar kiralıktır. Cninle Veli Alemdar han._______MI — 11
»ATILIR ÜSTÜ BALONLU DÜKKÂN — Kumkapı İstasyon caddesi ç-ırjı içinde: Salonu hor laman üç odalı bir kat yapılabilir. Telefon: 32559. 811 — 1
SATILIK _ KarakOy Harnccırii sokak 20 No. hnn ve dükklnın B te dört hlascsl elli bin liraya satılıktır. Müracaat Tl. 231’11. Vatıtn kabul edilmez.____________740 — -1
ACELE SATILIK KÖŞK — Kızıltoprak istasyon arkanı Şehlrkâhya sokak No. 18
7 oda 1 salon 2 bölük 2 mutfak terkoı elektrik havagazı hamam bahçesi. Cumartesi günleri 14 den 10 e kadar Müracaat arkadaki
8 numaraya müraeant. 741
5 — MÜTEFERRİK:______________________
HAYDARPAŞA-BOSTANCI — Civarlarında Tarlatan mezun, Îstanblil liselerinde Bğ-relın«n. Franaizca vo bu Ihandn hesap, cebir. hendese dersleri verir- S- Curan Rc-I ceppoja caddesi Gülen apartıman kl/4[ Taksim. 553 — 2
KÂRLI İŞ ÎÇtN — Yüzde 50 gelirli bir Ijo 10000 liralık ortak aranıyor. Kaççılık bir miktar termay» korum. Ankamd.ı potta kutusu 17 yo. ____________710_____
Mütehassis — İngilizce «ğfetmonl kiM zamanda İngilizce öğretir. Adres: Ayupaıa cami sokak, Kibor çıkman No- 11 _____ __________________712
İNGİLİZCE DERS — Londralı Ingiliz' bayan taiaflııdân yeni metot konuşma- Adres. Mr». Vlnnl 4-19; İstiklâl caddesi Yardım ııparliman No. 1. çRua sefareti vnnınd'a)
73» - U i
BATİLIK EV — Beşikte) Clhannüma mahallesi. eski Yıldız yeni Akdoğan tokak Fark kaTyısı No. 10 bej odalı bahçeli »V. Görmek İçin «uma. çarjamba günleri İçindekilere, flat Içta. AjtrefendJ caddesi «■ Telefon M342. 757 — 1
YAZLIK — 3 oda. hol. manzaralı geni* teras, banyo, lam möble. Pazarbkrıı 1500 lira. Tan sokak tramvay durağına 1 dakika. Bcnlancı Dere sokak No. 18.
DEVREN t feENELİfil PEŞİN BATILIR. KtRAUK — 3 dükkân ve doktorlara ve az nüfusla alleya 1 seneliği pegtn ktrslık 3 dair*. Dlvınyolu İM. 16» —
SATILIK KÖŞK — iki bölük on bir oda Uç dönüm bahçe lskeleyo bea dakika telefonlu muşnmhaiı Kanlıca lakeleatade kahveci Hamdlyo müracaat 85076 Neget Kaya.
766 —
EMLÂK ALMAK VE BATMAK İBTİYEN-LER *- ŞlfrUde Maçkada Beyoğlu mevkilerinde Boğaziçtade Krenköyündo ve Adalarda vardır. Müracaat Pangritı İnd sineması yanında Pasaj 85075 Neşet Kaya.
767 — 4
SİRKECİDE BATİLİK EV — 4 oda. mutfak. odunluk, elektrik. tuyU bulunan ev eOOO lire. Demlrkâpl Dsyahatun soka* No 30 lçtadskller* müracaat. 153 —3
AZİMET DOLAYISİYLE ACELE BATİLIK KÖŞK — Altı oda bir salon ayrıca üç o-dell selâmlığı üzüm bağı otvıdon fazla fıstık çamı bavafiazi elektrik büyük sarnıç Tel; 60622 ye müracaat. 753 — 1
FATİHTE BATILIM ABSA.’ — Mutemet sokak 19 No. 1 X 18 efadında. ruhsatı a-Jınmıgtır- Çimentosu sRustcsta Metresi W> Hradır. Mektupla Akşam O. Demir.
lâl - 1
AZİMET DCLAYISİYLE BOŞ TESLİM — Gerek ajyolı gerek esyasız satılık ev. Harbiye caddcsd Ütiade »kak kd‘rbhfl NO- 13/1 kâr gir »v. İçindekilere mtlraeaaL
749 — 4
BATİLİK KÂGİB EV — Kosımpaça. Bahriye caddesi No. 46. İki oda. mutfak, elektrik altında d* dükkân. Yeni bina. Hora-paya camii kargısında Güven o t elin o müracaat. MB — 1
ACELE BATİLIK AFR7IMAN — Kurtuluş TcpctLstO tramvaya bir dakika dörder odalı dört kaili sağlara apaıUman. 80003 numaraya leltfon etmek suretiyle gezdirilecek.
747 — 1
DEVREN BATİLIK BAKKAL DÜKKA-
NI — Kumkapı - Kadlrga Liman cad. No. 68 İçindekilere müracaat 764 —
BOŞ TESLİM BATİLİK APARTIMAN — Kızıltoprak. Kayıgdağı ntfall-.nda 1200 M2 tanzim odllmtı bahçe içinde, her dairesi dörder oda birer holden İbaret yeni aparlı-man. Havagau. alektrlk. terkos, banyo mevcut Manzarosi fevkalâde. 12,000 Uran »yda 1» liradan on senede bankaya ödenmek üzere 32,000 liraya satılıktır. Her gıln 10 - U arasında 30158 a telefon edilmesi.
770 I —
MÜHİM FIRSAT — BogarlÇLııin an rağbette bir yerinde fevkalâde manzaralı içi. dıçı yağlı boya, tamnmlyle muşamba döçcll bir kögk sanlıktır. Tel: Mİ39. 797 — 1
SATILIK 1 KÂCİn EV — Altmbnkkal ve rangaltıda her cün ız.ıt lö - 13 arasında 49023 telefona müracaat 777 — 11
ACELE BATİLIK — Galata Nocallbcy caddesi 231 No. 1ı dükkân vo flstündo fl o-da ev. Müracaat tırtnr.h.Lİ Mnrpııççıılar Şiiri oğlu ban 1 Ma. Levoa şirlnyan.
779 — C
AKSARAY — Küçük Mühendis «ııkağır-(!a 19/1. 11 oda, ayrıca 2 odalı ısoo mclıc bohço içinde soo meyven nlnn bos evler 25000 liraya satılıktır. Öğleye taıdar gösterilir. Pazarlık İçin Fnbıail Ankara cadde- ı sinde M. Telefon 30310. 700 — 2
o/o 6 Faizli 1. inci Tertip 1948 istikraz Tahvilleri Satışa Çıkarıldı
Yüz lira itibar! kıymetli bir tahvilin ihraç flati 95 liradır.
Yüzde alh faizli olan bu tahvillerin, faizleri altı ayda bir ödenmektedir. Diğer iç istikraz tahvillerinde olduğu gibi, tahvillerin bedel ve faizleri her türlü vergi ve resimden muaf olduğu gibi, bunların artırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat ve millî emlâk alımlarîn-da bedel olarak üzerlerinde yazılı kıymetle kullanmak daima mümkündür.
Devlet Tahvili Demek Bol Faiz Getiren Hazır Para Demektir.
Biliş ytrtt Bütün Bankalar
30 Haziran 1948 Çarşamba Akşamı Satışlara Son verilecektir.
(8429)
Tekel Genel Müdürlüğü İlânları
8,33 otomatik tabanca flçegl Nagant kısa fişeği
88 kısa, fişeği
Yağlı keço tapa
6 m/nı flober kurşuni! B » »tek şarjta
1 » » çift >
fi » > kurşunla
fi » » tek şarjU ,
fi > » çift >
1 — Yukarıda mlkdarı yazılı maddeler pazarlıkla satın ahnacaktır.
3 — pazarlık 16 temmuz 848 cuma günü saat 15 de Kabataş’a: kİ Genel Müdürlük Tekel maddeleri şubesi alım komisyonunda yapılacaktır.
3 — Şartlaşma her gün adı geçen şubeden alınabilir.
4 — İsteklilerin belirli gün ve saatte teklif edecekleri flat üzerinden 147,5 güvenme paralan ile birlikte mezkûr komisyona gelmeleri.
B — İdare kısmen veya tamamen İhalede serbesttir. (6584)
Bartın C. H. P. ilçe idare kurulu başkaniigindan
Bartın Halterine alt halen çalışmakta olan BCA masra seyyar sesli riııema makinesi 215 yarım koltuk, 55 sandalya ve ealr eşya 17/6^ 1948 Terşembe gönünden İtibaren 15 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır.
Kir* müddeti bir yıldır. Muhammen btr aylık kira karşılığı t200a liradır. «Salon İçin ayrıca kira yoktur.»
Artırma 1/Temmuz/IMa Perşembe günü saat 15 de Parti İlçe İdare kurulu huzurunda yapılacaktır.
Taliplerin şartnameyi okumak özere Bartında C. H. P. ve Halkevi katibine Zonguldakta C. H. P. Baş kâtibine tstanbulda Beyoğlu Mısır han No. 1 istiklâl caddesi 301 de Halli Kâmil Film müessesesine ve Anka-ırada belediye başkanlığın* müracaatları İlân olunur. 18039)
Tekel Genel Müdürlüğünden
1 — 25 tonu Darjeellng, 60 tonu F. O. P. fe 115 tonu O. P. halitalarından olmak üzere yeni mahsulden 200 ton Hlnd menşeli çay satın alınacaktır.
2 — Bu İşe alt şartname her gün tstanbulda Genel müdürlük Tekel maddeleri şubesinden ve Ankara ve tzmlrde Başmüdürlüğümüzden alınabilir.
3 — eteklilerin flatll teklif mektupları ve teklif edecekleri flat berinden tutar bedelinin %7,5 u nispetinde teminat akçeleriyle birlikte 21/7/943 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te İstanbulda Kabatajta Genel müdürlük binasında Tekel maddeleri Alım komisyonuna müracaat-lan.
4 — Evvelce çay teklif etmiş olan firmaların şartname hükümlerine
göre nümune ve tekliflerini yenilemeleri Uân olunur. (3790)
Tophane Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğünden:
1 — 126673 lira 05 Kr. ke$lf bedelli olan enstitümüz tedrisat binası onarunı. Oalvanoplast! va Radyo atelyesl onarımı ile okul yollarının tanzimi İşi 4470 sayılı kanunun hükümleri dahilinde açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme 2/71948 cuma günü saat 15 te Tophane Erkek Sanat Enstitüsü binası İçinde toplanan satmalına ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır,
3 — Muvakkat teminat 7583 lira 05 kuruş olup İstanbul yüksek okullar saymanlığına yatırılacaktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek İçin isteklilerin Taşkışla inşaat kontrol şefliğinden İhale tarihinden iiç gün evvel (tatil günleri hariç) nlocak-ları ehliyet belgeleri İle beraber 1948 senesi Ticaret odası vesikalarını ibraz etmeleri mecburîdir.
5 — Keşif ve şartnameler her gün 6.5 lira ücret mukabilinde İstanbul Yüksek okullar saymanlığında satılmaktadır. (8618)
İstanbul Deniz Komutanlığından
Deniz kuruluşları ihtiyacı İçin. 250 adet gemici feneri mubayaa edilecektir. Ellerinde mevcudu olanlann nlimune ve kataloglarlle birlikte 30 Haziran 948 gününe kurtar Kasımpaşnda bulunan terasım müdürlüğümüze müracaattan. (8844)
...................................MI...b......ro
ŞİRKET ARANIYOR — Bostancıda 12 (tandın den!» KUrUl- m-Mnuin evler yapmak İçin cermayetlnr arıyorum. Fazla InfsilAt P.K. 013 İstanbul. 771 -
ÇİFTEHAVUZLAR — E*kl SulnnUr IYeni Tepegöz) «okak 11-I dc İnek ve dsm.z-lı* j!.-bc dAvetar. Pöfar Ifünü sntıtacalclır. Mahalline mönraat telefon 31014 vı- yahut 52126.___________________________________-
ORTAK ARANIYOR — Ckyarimın ijlclc. yerinde hflteil fan* her içe müsait dilltlcâıı.ı leva! nfataaıliyte iem.aş«bw ortak ulanıyor. Beynuıt 2ü- »'■‘»fa lt«4İws»inn mllnuaııl.
1.000 000 adet
600.000 »
75.000 »
65.000 paket
150-000 adet
75.000 »
150.000 »
150.000 »
75.000 »
200.000 »
Created by free version of 2 PDF
İNŞAAT YAPTIRACAKLARA - MJınnrl. proje, betonarme hesnbalı V. S- yapılır. Fenni mesuliyet veya fn-nat deruhte edilir. Her nevi knipylık. Mercan Stıllanodalar) No. 53/17. Y. Mııhendia A. HaınerJarn müracnât. Teluroı» 20120. 7S3 — 3
Mektuplarınım nldınnız Gazolumia ItfarehunMİnl adre» olarak OöJformls otan kaılfarimtaden: Fatihi - Mun.ıscbccl - Hlet - Pulou A. K F — Tali — Kil* îlentavıg —
A«ı - G C - â.B-C. —
canılnnr.a grien «nekluplat. İdarehane, n-lıden .taTK'-vı ric» o-uaur.
V-'ılfe s
A K Ş A m.
25 Haziran 1948
MARANGOZ,*DOĞRAMACI" ve()nşaatcilara MÜJDE!
KONTRPLAKTAN DAYANIKLI VelŞUYA'MUKAVİM, 1İuvk£LV4.?bu»C
DUVAR lAHTflSI SATIŞA ÇIKARILMIŞTIR ı Taşraya Sipariş kabul edilir.

22 KMLAFATVERİ galata 22 Tolpr. adresi ı TOMRUK.Galata TELEfON , 43343
Har Cumartesi
ATİNA • ROMA • PRAOA hareket eder v« Avrupnnın b«»lıca lehlrlarlta irirbabı
_ 363856.- Liralık inşaat yaptırılacak — Ankara Elektrik ve Havagazı İşletme Müessesesinden:
1 _ nîüessesemİı sahasında yaptırılacak cenı’an 363.856.— Ura
keşif bedelli tu soğutma kulesi, Kaıometrc temeli, benzol tesisatı binası ve anbar binası inşaatı, kapalı sarf usullyle eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Bu inşaata alt eksiltme evrakı, 30,— lira bedel karşılığında müessese Alım Satım Servisinden alınabilir.
3 — Eksiltme, 12 Temmuz'1918 Pazartesi günü saat 15 de Müessese Umum Müdürlük binasında komisyon huzurunda ynpıiacafından mühürlü zarfların. nihayet saat II do kadar mnkbiiı karplıtınıla ü-mum Müdürlüğe tevdii lâzımdır.
4 — Eksiltmeye girmek İsteyenlerin, bu ehemmiyette ve bir defa da en az 50.000.— liralık demir kotıstrikslyonu ve yine bir defa da 100.000.— liralık suıaî İnşaat İşini muvaffakiyetle yaptıklarına dair vesikalarını, eksiltmeden 5 gün evveline kadar Müessese Umum Müdürlüğüne ibraz ile ehliyet vesikası almaları ve bu vesika He 18.305.— liralık muvakkat teminatı, teklifnaı-ıclerilc birlikte vermeleri şarttır.
5 — Müessese ehliyet vesikası verip vermemekte ve ihaleyi yapıp vnomamakta serbesttir.
■ ANAPÎ YOJ E
Dr. İhsan Sami
Lstreptokok. İstafllûkok; Pnö- ■ mokok; Koli; plsyoslyanlklerln I yaptığı çıban, yara; akıntı veB clld hastalıklarına karşı çok te- I sirll taze aşıdır
Dünyadaki hemen hemen her böyCk şehrin havsala almayan uzaklığın» Ingiliz Hava Halfan vasırasflsl
BAKIRKÖY BAHÇELİ EVLER
' SOĞUK HAVA DEPOLARINA
î
I
Mal koymak isteyenlere
16.77 telefon numaraya. müracaatle vesait İstemeleri rica olunur.
— FARE —
Mücadelesinde
VEXTERM
İngiliz BisküvitlerinI Her yerde arayınız.
Telg: Can korur, Telefon: 21263
erişebilirsiniz. Avrupa şebekesi Londra'da bir araya getir ve seri, rahat harlar oradanJ>cj kıtaya yayılıp Sevk ve idare başındakiler butun dünyaca tanınmış usta tayyarecilerdir. Londra iyin BE.A. ve orada/?
için B.O.A.C ve Günev Amerika için dc B.S AA bileti alınız*
Kuzey Amerika ve Ingiliz İmparatorlugû
Zayi — t. E. T, T. İ. Şişil Tramvay Atölye ve Bakım Müdürlüğünden aldığım şahsıma alt pasomu kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü olmadığını bildiririm.
şişil Arabalığında 278 İşçi No h Revizyoncu
öme Ergüzel
I

v
Sznctkâr Eayan NEBiLE tarafından
COLUMBiA Plaklarında
okunan mevsimin en çok sevilmiş şarkısı
17822
Gitti de gelmeyiverdi. Çalıma bak Efe de
Zayi — Taksim nüfus İdaresinden aldığını ve içinde askerlik durumum yazılı kimlik cüzdanımı kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
1310 doğumlu
Llne kerim oğlu Parslh Mlses oğlu
B 0 A C
• B S A A
A HATLARI SİSTEMİ
İstanbul Sıhhî Kurumlar Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan:
İlk teminatı i Lira
Lüzum gösteren, müessese
Devlet hastanelerinin
Cinsi
Mlkdan
42 kaleni
Muhammen bedel LlrA Krş.
Topyekûn;
84.146
5453
Eksiltme Saati
15.

Kayseri Belediyesi Başkanlığından:
1 — Yapılacak İş Çocuk bahçesinden İtibaren Asri mezarlık yolunun 1400 metre tulündeki kısmının parke kaldırım döşenmesi.
2 — Bu işin muhammen keşif bedeli 29D04 Ura olup muvakkat teminatı % 7.5 tur.
3 — İhale 16/7/948 Cuma günü saat 15 de Belediye siirell komisyonunda kapalı zarf usullyle yapılacaktır.
4 — Zarflar usulüne tevfikan ta nzlmedllınlş oLarak llıale saatinden bir saat evveline kadar İhale encümenine tevdi edilmiş bulunacaktır. Postada vâki olarak gecikmeler mazeret sayılmkz.
5 — Keşif ve şartnameler hakkında her gün Belediye Fen İş. Md. lüğüne müracaatla bilgi alınabilir.
6 — İhaleye iştlrâk etmek İsteyenlerin İhaleden üç gün evveline kadar Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla, bu İş için yeterlik belgesi almaları ve İhale zarfına bu belge He Ticaret Odası vesikalarını dahi koymaları şarttır.
7 — Nakten verilecek teminat Kayseri İş Bankasına Belediye hesabına yatırılmış olacaktır. (3913)
Van İl jandarma Komutanlığından:
1 — Jandarma İhtiyacını karşılamak üzere 275 ton arpa kapalı zarf la ekslltemey konulmuştur.
2 — 28/Hazlran,'948 pazartesi günü saat 15 te Van 11 Jandarma Komutanlığındaki komisyonda yapılacaktır. Bu alım için tahmin edilen bedel 44 bin Hradır. Ve geçici teminat İse 3300 liradır.
3 — Buna alt şartname hergün Van 11 J. Komutanlığında görülebilir,
4 — İsteklilerin o gün saat 14 e kadar kanun! veslkalarlle mektup-
larmı Komisyona vermiş olmaları lifin olunur, (8979)
SOĞUK SANAYİİ TİİRK ANON M Ortaklığı Yönetim Kurulundan:
Aşağıdaki hususların görüşülüp karara bağlanması İçin Ortaklar Genel Kurulunun 20 Temmuz 1948 salı günü saat 11 de Bahçekapıda Taş lıanın İkinci katındaki 31 No. lı yazıhanede Ana sözleşmemizin 41, 43 ve 75 inci maddeleri gereğince olağanüstü toplantıya çağırılması Kurulumuzca kararlaştırıldığından belli mahal, gün. Vö saatte Ortaklarımızın teşriilerini rica eder ve bu toplantıya asaleten veya vekâleten geleceklerin toplantıdan bir hafta evvel hisse senetlerini Ortaklığımıza tevdi e-derek giriş kâğıdı almaları lüzumu ve bir hisseye malik olanın dahi toplantı vc oy’a İştirak hakkını haiz olduğu İlân olunur.
Gündem: 1 — Ortaklığın fesih ve tasfiyesi;
2 — Tasfiye memurunun tâyini ve yetkllerlle ücretinin tesbltl.
3. ncü Bölge Etibba Odası Başkanlığından:
Umumi heyetimizin mutat 6 aylık toplantısı 26/6/948 cumartesi günü saat 14 te Odamız salonunda yapılacağından bütün meslektaşların gelmeleri rlen olunur.
Gündem: 6 aylık çalışmalar hakkında, üyelere İzahat vermek ve mesleki alâkalandıran bazı konular üzerinde konuşmalarda bulunmak.
Zayi — Marmara deniz bölge müdürlüğünden aldığım güverte lostromo belgemi zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. Gümrük muhafaza 13 sayılı motörde
Mustafa San
DAVET İI.ÂNI
İstanbul Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk Yargıçlığından: 1048/38
İstanbul Gedtkpaşa Mimar Hayrettin mahallesi Doğrarı sokak 9 numaralı evde oturmakta İken 14/5'1948 tarihinde vefat eden Haçlın kızı 1292 doğumlu Saadet Uluğun hali hayatında tanzim eylediği vasiyetname 11e İranın Tebriz şehrinde mukim oğlu Şefi oğlu Sultan Ha-şlm Emin ve kızı Hatice Sallhayı Medeni kanunun 457 İnci maddesinin 2 net bendine tevfikan mirasından ıskat ve ölümünden sonra terekesinden fi altı bin lirasının kardeşi Dr. Faruk Uluğa verilmesini vasiyet etmiş ve mahfuz hisse sahibi olup ıskat edilen mirasçılarının da İrandaki sarih adresler! gösterilmemiş olmakla Medeni kanunun 537 nel maddesinin ikinci fıkrasına göre vasiyetnamenin açılması günü olarak tayin edilen 12/7/1948 pazartesi saat 10,30 da gerek mahfuz hisse sahiplerinin *ve gerekse sair alâkalıların mahkememize müracaatları usulen İlân olunur. (97940i ı
Devlet hastanelerinin
Frengi S. kurullarının
İlâç. malzeme
490 kalem
Topyekûn:
19.770.87
1483
15.15
10 kalem
Topyekûn:
50 400
3780
15 30
ayrı kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmuştur.
Yukarıdaki ihtiyaçlar ayrı .
1 — Eksiltmeler 7 Temmuz 918 çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlerde
Sosyal Yardım Müdürlüğü binasında toplanan sıhhi kurumlar komisyonunca yapılacaktır.
2 — İstekliler bu işlere alt şartnameleri çalışma günlerinde komisyonda görebilirler.
3 — İsteklilerin cart seneye ait Ticaret odası vesikası ile 2400 saydı kanunda yazılı belgeler ve bu İşlere yeter İlk teminat makbuz veya buııka mektupları «madeni eşyaya gireceklerin ayrıca Fabrika veya lmalha-ne sahibi olduğuna dair belgeleriyle» olduğu halde teklifi havi kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri.
4 — Postada vaki gecikmeler şayanı kabul değildir. (8533)________________________________________
Cağalağlundakl Sağlık
ve
gjDlKKAT!... DİKKATİ. . m
Fevkalâde güzel eşya, bronz biblolar, mükemmel taban vc yol halıları, hayli Türk ve İran gümüşleri, Gallö vazo, yağlı boya gayet zengin tablolar, KPM markalı emsalsiz tabak, takımı ve fincanlar (altın yaldız bor-dürlü) kristal bakara nadide bir avize ve hayli sürahi tabak ve saire, dantel perdeler, en meşhur Blaupunkt markalı bir radyo, güzel bir piyano (De-marne) asri divan ve koltuklar ve sair hayli ev eşyaları açık arttırma He yarından sonraki pazar günü Taksim meydanında AYYLLDIZ PALAS'ta satılacaktır. Fazla tafsilât yarınki nüshamızda ve yahut A. Babik-yan'da, Tel: 41221
İstanbul Sular idaresinden:
İdare ihtiyacı İçin aşağıda yazılı malzeme karşılarında gösterilen ta-
rihlerde kapalı teklifle satın alınacaktır.
1 — Muhtelif Kontrbrltler 30.6.948
2 — Lâstik çizme ve balıkçı muşambaları 30,0 943
3 — Muhtelif perçin çivileri ve ağaç vidaları 5.7.918
4 — Muhtelif boya ve fırçalar 5.7.948
5 — Muhtelif demir ve çelikler 7.7,948
Bu malzemelere alt şartnameler tevazün dairesinden alınabilir. Her kalem malzeme İçin teklif bedelinin % 7,5 ğu nispetinde bir teminat ya-tırılacaktır.
İsteklilerin evsaf zikretmek ve teminat makbuzlarını da raptetmek suretlle teklif ve nümuneierl yukarıda yazılı tarihlerde saat İt e kadar Beyoğlu İstiklâl caddesinde İdare merkezinde Muamelât dairesi şefliğine vermeleri. (B9411
Hidroelektrik tesisatı inşaatı yaptırılacak
îller Bankasından:
t — Bolu şehri hidroelektrik tesisatı birinci kısım inşaatı yaptırılacaktır: ,
2 — İşin keşli bedeli (102.801,82) lira ve geçici teminat (8390) liradır.
3 _ (7/7/1948) günü saat 15 de Bankamız binasında İlinle konıla-yonunca yapılacak İlk İnceleme sonucu İdare Meclisince tastlk edildikten sonra ihale kesinleşecektir.
4 — Teklif mektuplarının, ihale günü saat 12 ye kadar Bankamıza makbuz mukabilinde verilmesi şarltır. Postada veya sair surette vuku-bulacak geçikmeler kabul edıluıez.
5 — Sözleşme (15) Ura bedel mukabilinde Bankamızdan veya mahalli Belediyeden alınabilir. Projeler Bankamızda görülebilir.
6 — Eksiltmeye girebilmek için benzeri işlerde çalışmış Y. Mühen-
dis veya şimdiye kadar bu gibi, işleri taahhüt ederek muvaffakiyette bitirmiş olmak ve ihale gününden en az üç gün evveline kadar lüzumlu belgelerle Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek ehliyet vesikası almak şarttır. ____________«M»
Millî Saraylar Müdürlüğünden:
1 — Milli Saraylardan Hasköydekl Aynahkavâk köşkünün bahçe koruma duvarlarında yaptırılacak onarma işleri açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Keşfin tutarı (6027» lira (70) kuruştur.
3 — Eksiltme 7/7 948 çarşamba günü saat (15) ta Dolmabahçede Milli Saraylar Müdürlüğünde toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır.
4 — Bu onarımın keşif ve şartnamesi tatil günleri dışındaki günlerde Milli Saraylar Müdürlüğü kaleminde görülebilir.
5 — Açlk eksiltmeye girecek olanların 7/7.’948 günü saat C15> e ka-
dar'45.2) lira (08) kuruşluk geçici teminatı gösteren malsandığl alındı-sıyle 1948 yılında Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair belgeyi ve başka yerlerde en az (.5000) liralık onarma İsi yapmış oldüâunıt gösteren belgeleri komisyona vermeleri lâzımdır. (8788)

Comments (0)