AKŞAM
- . . ---
L
AKŞAM’m Küçük ilânlan en verimli, en ucuz vasıtadır.
Sene 30 — No. 10837 — Fiat! her yerde 10 kuruştur.
ÇARŞAMBA 26 Mayıs 1943
Sahibi: Necmeddin Sadak — Kazı İşlerini fiilen idare eden: C. Bildik — Akşam Matbaası
İOOO kişilik bir Y ahudi
Buğday ihracı tahkikatı
Amerikanın 100 milyon dolarlık yardıım
kuvveti imha edildi
Kudüs yolunu açırağa giden bu kuvvet pusuya düşürüldü. Araplar, mütareke teklifini kabul edip etmemek hakkında bugün bir katar verecekler
Zanlı için etrafında kanlı savaşlar cereyan eden Kudüs şbnehgifer litasyonunıın ^depoları yanıyor
Ofiste tahkikat yapan müfettişler raporlarını * hazırlıyorlar
Ankara 25 — Başbakan yardımcısı Faik Ahmet Barutçu, buğday ihracı mevzuunda. Büyük Millet Meclisinde beyanatta bulunduğu sırada. Toprak Ofiste yapılan teftişler bitmedikçe bLr karar alınamıyacağını söylemişti. Öğrendiğimize göre, müfettişler ra potlarını hatırlamağa başlamışlardır. Bu raporlar b’.r hartaya tada alâkalılara verilmiş olacaktır. Teftiş heyeti buğday İhracı Ha alâkalı bütün muameleleri gözden geçirmiş, bu arada İhracat yapan tüccarların defterlerini bile tetkik etmiştir.
Önümüzdeki hafta IçLn miHetvS killeri bu konu hakkında tekrar takrir verecekler ve bu suretle buğday ihracı meselesi tekrar Meclise getirilmiş olacaktır. Mcllsln bu defa me seleyi bir karara bağlaması kuvvetli bir İhtimal dahilindedir.
Finlandiya buhranı
İstifaya icbar edilen Dahiliye Bakanının yerine yenisi henüz tâyin edilmedi
Londra 25 (R) — Flnlftndlyada husule gelmiş olan buhranı halletmek üzere dün gece yapılan kabine toplantısına Cumhurbaşkanı M. Paul-
Hakikatta 1 milyar dolar kıymetindedir
Amerikan yardım heyeti reisi general fcc Bride’in gazetecilere beyanatı
General Mc Bride gazetecilerle bir arada
Üç gündenken şehrimizde bulu- geldi. Burada bilhassa Kaydetmek ia-nan Amerikan askeri yardım heyeti tedıgım nokta, memleketin mmıeiıt
Löndfa 28 (B.-ı — Arap iejydbu teb Uftınde açıklandığına göre. Fİİtstlnde dünkü gun esnasında büyük ölçüde bir muharebe cereyan etmiştir. ıooa kişiden mürekkep bir Yahudi kuvveti Teiâviv - Kudüs yolunu açmak mak aadile Babelvad'dakl Arap mevzilerine karşı hücuma geçmişlerdir. Arap birlikleri bu Yahudi kuvvetlerini puhuya düşürmüşler ve kanlı bir savaş sonunda bunların hapsini de İraba etmişlerdir.
Arap lejyonunun tebliğinde İlâve e-dlldtğine göre, bu savaş esnasında ftOp Yahudi öldürülmüştür. Brend tüfekleri. makineli tüfekler va mühim mlk
telif söylentiler dolaşıyorsa da bu hu susta her.ius kati bir karar verilmemiştir. Arap liderleri bu sabah Alnınında toplanacak bu hususta kati bir karar vereceklerdir.
Diğer taraftan Yahudiler, mütareke İçin Arapları^verilen mühletin u-latılmaaııu Birleşmiş Milletler ner dinde protesto etmişler ve Yahudi vaziyetinin yeniden gözden geçirilmesini istemişlerdir.
Araplar, K'jJÜ3ttn yeni kapL» dışarısındaki Nötre Dame kilisesinde mevsLlenmlş YahudLlerl bombardımana başlamışlardır. Kudüsün şimalinde yeni bl: Arap ilerleyişi hazırlan maktadır.
Yahudi kaynakları, Arap uçaklarının Kudüa Yahudi mahallelerine yük sek İnfilâktı ve yangın bombaî&rlle hücum ettiklerin! bildirmektedir.
Mrfcaa sahile 2: sütun 5 te)
£ renköy köşkii faciası
tardı cephane ele geçirilmiştir.
Arap Icuvvetlerinin zayiatı pek hafiftir
Arapların Yahudilere yeni ültimatomu
Londra 29 (R.l — Kudüsten bu sabah gelen haberlere göre. Araplar Kud&tün Yahudi mahallesini ikiye bölmüş olun Yahudi kuvvetlerine yeni bir üliünıatom daha vermişlerdir. Bu li K um atomda kaydedildiğin® göre. Ya hudıier teslim olmadıkları takdirde üçüncü .büyük havra da imha edilecektir
Gazete muhabirlerinin, kaydettiklerine göre, yeni şehir şimdiye kadar uftrarrtış olduğu bombadimanların en Şiddetlisine sahne olmuştur.
Yabudller gizlice dağ yollarından muhaıara edilmiş olan mukaddes şeh ta fardım getirmeye çalışmaktadırlar.
Mısır - Irak ve Suriye tebliğleri
Londra 29 (R.l — Mısır ordusu tarafından neşredilen tebliğ, dünkü gün «ruamda ağır bomba uçaklarının da. faaliyete geçmiş olduklarını bazı noktalarda Yahudi toplulukları nl ve Telâvtv hedeflerini bombalamış olduklarını kaydetmektedir.
Tebliğde kaydedildiğine göre, yüksek İnfilâktı bombalar atılmıştır.
Londra 28 (R.l — İrak askeri tebliği. Filistin hududunun 30 kilometre •çerlerinde Nablus dolaylarında -İrak blrliic ,.rln(n faaliyete geçtiklerini ve *h'idi birlikler! Ue çarpışmakta ol duklanm blkUrmektedlr.
Smlyc tebliğ! de karada devriye fa •âyetinden bahsetmekledir.
DıŞa cephesinde hava faaliyeti kay dedlliB iştir.
Arap liderlerinin bugünkü toplantısı
Londra 20 (R.( — Arap devletlerinin Btfcşmiş Milletler namına ketı-dlterlne vapdan ateş kes müracaatına vereoklerl cevap hakkında muh-|
Bir polis yalan şahadetten tevkif edildi
Mahkeme, Alâeddinin kafa tasının mezardan çıkartılarak morga gönderilmesine karar verdi
Sağda Betti'. Autun, solda yalan yerr s-’5.?tevkif edilen polis Mehmet Bnğiı
Kocası Alfteddin Aytunın Erenköy "de bir köşkte tabancı İle ölümünden dolayı sanık ra gayrlmevkuf olarak birinci ağır ceza mahkemesinde yargılanmakta olJu Betîı[ Aytıih’un duruşmasına dün devam edilmiştir.
Şahit olarak dinlenen Kadıtıoy a-rialet doktoru, kurşunun kafatasındaki seyrini anlatmış, hâdisenin bir intihar da. bir cinayet de olabileceği, bu cihetin tahkikatla tesisle »dile ce£l mütalâasında bulunmuştur.
Diğer şahit Haydarpaşa gjm.run komutanı Rüştü Sarp. hâdiseye Betili tararından bir intihar poz# verildiğini. halbuki kendi kanaatine göre, Alâeddln intihar etseydi, evvelâ çok sevdigL Betüjit öldürerek hayattı bırakmayıp. sonra da kendini öldüre-
bileceğini l.miı e’\l ve Betûlü itaatli» ojarak vasıflandırdı. Bundan son ra vakayı mü t akıp hâdise yerine, komiser muavini Natm’le birlikte gülen pol-ı Mehmet Bağlı dinlendi. Mehmet Bağlı. , j-aamdan kan akmakta olan v- söc röyil; emlyen Alâeddlnl iıa-i t a neye götürmek üzere yatağından kıldırırken, »linin karnına
doğru uzanm-.ş olduğunu, tabancayı da -.'»îîi-’in a?ı ıda gördüğünü aalat--i. Bu şa ■ ( defa, zabıt varakası a ızicılnde, oijihara sorgu va sulh hâkimleri huzurunda verdiği İfadeliler In.de. AlAeddlnln sağ elini şakağında, tabancasını da hemen yanında gördüğünü söylemiş olduğundan,
(Arkası sahife 2: sütun 4 de)
kivi riyaset etmiştir. Bu toplantıda hiçbir karar* varılmamış olduğa kay dedllmektedir.
'Kahta® bu sabah yeniden toplanacak va vazifesin a son verilmiş olan komünist İçişleri Bakanının yerin a kimin tâyin edileceği meselesini müzakere edecektir.
Gazeta muhabirlerinin bildirdiklerine göre, komünistler tarafından tertiplenmiş olan grev, umumi surette destîklenmemektedlr.
Cumhurbaşkanının dünkü tetkik ve ziyaretleri
Cumhurbaşkanı îsmet İnönü dün Vali ve Belediye Reisi Dr. Lûtfi Kırdarla beraber evvelâ İRİ numaralı parktaki Açık hava tiyatrosunu gezmiş, validen İzahat almıştır. .
Cumhurbaşkanı bundan sonra Cerrahpaşa hastanesindeki verem pavlyonunu ziyaret etmiş, yeni paviyonun bütün müştemilât ve teferruatını birer birer tetkik etmiş ve hastaların hatırını sormak suretile kendilerine İltifatta bulunmuştur.
--------------------------
Bir pazar sohbeti
Tozan:
A. ADNAN-ADIVAR
Bugün 5 İnci sahlfemizde ’
■--- (
DİKKATLER:
• Yanlış itirazlar
Batı çazetelar Dışişleri Bakanının Sivasta söylediği nutukta iç islerine de temas etmesini geleneklere uygun bulmadılar. Dışişleri Bakanı yalnız dış işlerinden bahsetmeli imiş.
Bir nokta her halde unutuluyor: B. Necmcddln Sadak Paris'e değil, Stvasa yitmiştir. Buraya da Dışişleri Bakanı olarak değil. Sivas Milletvekili stfatile çitmiş, parti kongresinde hazır bulunmuştur. Hükümete mensup bir Milletvekili olduğu için söz söyle mel: sırası'kendisine çeldiği zaman partili arkadaşla)ıııa dıs politika gibi ic politikadan ve parti islerinden umumi olarak bahsetmesi kadar tabii bir şeı/ olabilir mi?
Nitekim Erzumma giden Ulaştırma Bakam da orada dış pah likadan bahsetmiştir. Acaba o da mı yalnız ulaştırma islerinden bahsetmeli idi? .
başkanı general Mc Bride bu sabah saat 9 da Yeşilköyden uçakla Ankara-ya gitmiştir.
Dün saat 17 de yeril ve ecnebi basın temsilcilerini Park Oteldeki dairesinde kabul eden general;
v— Önce lâzım olan ve yardım pra gramı çerçevesine giren bütün malzeme bir liste lıa'Jnde cesbit edildi. Bu Üstedeki malzemenin asıl kıymeti bir milyar dolara varmaktadır. Fakat Amerikan resmi makamları bunu asgari bir kıymet takdiri İle 100 milyon dolar* indirdiler. Halbuki esas kıy met bahis mevzuu olsa meselâ gecen pazar size teslim edilen yatan dört denizaltının kıymeti 100 milyon doları aşar. Onların beherinin flatl 30 milyon dolar civarındadır.
Geçen pazar dört denizaltı teslim edildi. Bunlar şimdi Boğazı geçip ts-tanbula geliyorlar. Aynı zamanda bir ayda iki uçak gemisi uçak gelirdi Ayrıca bir çok uçak di uçup geldi Keza İstanbul» bir çok ticaret gemisi askeri malzeme getirdi. Tûrklyenln diğer limanlarına İse bu gemilerin ge tlrdlklerinden daha fazla malzeme
yerlerinde kurulmuş olan meslek ir kullarıdır. Bu okullarda Türk ordhsn için yeni malzeme İle tadlsata Haşlanmıştır.' Bu okul işi ise tjlç küçümsenmemelidir. Buralarda kullanmak üzere yüzlerce kitap ve malzemenla kullanılış tarzını gösteren Jüz binler ce aohlfe tercüme edilip bastırıldı Bu talim ve terbiye meselesi bütün yor dım programının anahtarıdır. Çünkü gelen malzeme yeni olduğu içta taU-metmek icap eder. Makinelerin huşu slyetlerl ancak bu suretle öğrenilip kullanılabilir.»
Bundan sonra muhtelit suallere cd-vap veren general, KM milyon dolar tık birinci kışıma dahil bulunan hava, kurs, deniz ve yol malzemesinden esas kısmın eylül ayı başına kadar Tıırklyeya geleceğini. İmal edilecek malzemenin de sonbaharda testini 3-dlleceğinL bu da bitince ikinci kısma dahil malzemenin sevkıyatına geçtlo* ceğlnl, mamafih eğitim işinin dah# uzun zaman devam edeceğini, eğitir# İşinde Amerikan usullerinin kullanıldığını. yardım programın* cephan# f Artan sahile ?; sütun 5 tel
Bakkallara verilen şekerden halk istifade edemiyor
İstanbul şehrinin bir aylık ihtiyacına tahsis edilen iki milyon kilo şekerden üçte biri bakkallara verildi
Bakkallara. esnaf teşekküllerina, müesseselera ve ■ dış kazaların tâyin ettiği mutemetlere Şeker şirketi tara fludan. şeker tevziatına devam olunmaktadır.
Belediye, şehrimizin muhtelif semt [erinde İki bin bakkala şeker verilme sini uygun görerek, bunlara alt listeleri şirkete göndermiştir. Ekonomi Ba kanlığı da İstanbulup bir aylık halk lhtlyacL İçin İki milyon kilo şeker tah sis etmişti. Bu şekerin şimdiye kadıır UÛ5.450 kilosu her bakkala üç yüz kilo olmak üzere tevzi edilmiştir. Dun akşama kadar Şeker şirketine miira caat ederek mal alan bakalların sayısı 17M tür.
Satışa çıkardığı mamul maddelerde şeker kullanan esnafa da Vilâyet bir aylık İhtiyaçları İçin 200 btıı Kilo şeker tahsis etmişti. Şimdiye kadar 10 esnaf ceuiiyeti şirkete müracaat ederek 116,300 kilo şeker almışlardır. Ayrıca okul, askeri blr[!k ve hastane olarak da müracaat eden 34 ınüease-3eye 15.250 kilo şeker verilmiştir.
Vilâyete baftLı dış ilçeler mutemet ler tâyin etmişlerdir. Bu ilçelerin ha]k ihtiyaçları bunlar taratınran alınarak kaymakamlıkları vasıtaslyle bakkallara tevzi edilmektedir, şimdiye kadar dış İlçe mutemetlerine de 62 bin kilo şeker VfrilmişLtr.
Şehrimizde mevcut bakallann çoğu şeker almışlardır. Fakat şeker alilli* için müracaat eden müşterilere bikkailarıtı çoğu şekeri satışa çıkar-dıklartnı ve bunların tamamen satıl-

dğn beyan etmektedirler. Belediye bunlara veslkalarnı vererek şirket# -göndermektedir.
Bakkallar, şirketten şeka alınca artık hiçbir murakabeye tabi olmadan, dükkânlarında satış yapmaktadırlar. Bunların sayıları 2 bini bulduğu cihetle. Belediyenin, Vilâyetin re Emniyet müdürlüğünün murakabe teşkilatı’ her bakkalın şeker satışım sıö bir kontrola tabi tuLamamalriadır. Bu yüzden, ilk günlerde şeker a’an bakkalların sattşlarmdan istifade e-denfer pek az olmuştur BJKkbllardan şeker ulmak İçin müracaat edenlerden sadede adre3 alınmaktadır. Müşteriler başka hiçbir kayda Lanl tutul* aradıklarından ileride şeker satırla* rıntıı n? şekil alacağnın bilinmemesi yüzünden, şekerli mamuller yapan bası esnaf ve kara borsacı bazı kimseler müteaddit bakattara uğramak suretiyle şeker toplatmakta olduklarından. hakiki ihtiyaç sahipleri bu satışlardan kâfi derecede f ay dalan s-ulamaktadırlar.
Dış İlçelerin bu hususta aldığı tedbirler daha elverişlidir. MutemetLerin alıp götürdükleri şeker kaymakamlık teşkilâtı vasıtaslyle bakkallara tevsi edilmekte ve satışlar sıkı kontrollara tabı bulundurulmakladır.
Şehrimiz halk ihtiyacı için tahsis edilen 2 milyon kilo şeker 15 hazir* na kadardır. Ûu tarihten sonrası Içla yeni bir tahsis yapılacaktır. Gene ay-uı miktar tahsis yapıldığı takdirde, önümüzdeki ay için şirket depolarında kâfi derecede stok mevcuttur.
Sahife 2
A K B A M
20 Mpyzs J948
SÖZÜN GELİŞİ
Zavallı Şimendifer
Şimendifer Kenan’ın adını çocukluğumda, .Bakırköy'de oturduğumuz zaman duymuştum. Mübalâğa mı ediyorlardı bilmiyorum: Kenan, sabahleyin gazeteleri koltuğuna alıp Sirkeciden şimendiferle beraber yola çıkar, BakırkÖye şimendiferden evvel gelirmiş. Her halde doğrusu, daha !ik tren hareket, etmeden onun karanlıkta yola çıfap Bakırköye trenden evvel gazete getirdiği İdi. Bu sebeple büyüklerin gözünde de, küçüklerin gözünde de fevkalâde bîr adamdı. Onu ancak gazeteciliğe başladıktan sonra gördüm. Babıâlide bir bastona dayanarak güçlükle yürüyen, kısa boylu ihtiyar bir adamı gösterdiler:
— Şimendifer Kenanı gördün mü? Bak ne hale gelmişi
Gözüm hayretle açıldı. Bir zaman şimendiferleri geçen bu adam, şimdi belki karıncalardan bile geri kalıyor, yanından gelip geçenlerin yüzüne yalvaran gözlerle bakarak, sadece bakarak sadaka İstiyordu. Artık koşamadtğı için geç İn emiyordu da. îld gün evvel gazetelerde okudum: Şimendifer Kenan ölmüş.
Kurtuldu zavallı Şimendifer, kurtuldu ama, kendisin! az bucuk tanıyanlara, kimsesiz ihtiyarlığın cemiyetimizde ne büyük felâket olduğunu perişandan da perişan haille göstere göstere kurtuldu, artık hepimiz, geleceği emniyet altına alacak ufak bir tasarrufa imkân vermeyen hayat şartlan içinde günü gününe yaşayabildiğimize göre, damariarm’hzdaki çalışma gücü söndüğü zaman Şimendifer Kenanın âkipetlne uğramaya malıkûmuz. Onun için devlet baba, bu gün her zamandan fazla, bütün millete şamil ihtiyarlık sigortalan tesisine mecburdur. Herkesin kazancından. farkına rarmıyacağı şekilde kesilecek kiicük primlerle, daha ne bileyim: dünyanın btr çok memleketlerinde yürütülen usullerin bizde de tatblkile İhtiyarlığın felâketlerini hafifletebilÇr. Yeter ki şimdiden harekete geçelim.
Şevket Rtuio
Avusturyalılar ile anlaşma
Tütünlerimizi Avusturya’ya satabileceğiz
Ankara 20 (Akşam) — Al manyaya Ckien Türk ticaret heyeti başkanı Mehmet Şeyda memleketimize dönmüştür. Başkan, temasları hakkında gazetecilere şunları söylemiştir:
«— İngiliz ve Amerikan işgal bölgesi makamloriyle yaptığımız müzakerelerde bir anlaşmaya varamadık. Fransız işgal bölgesiyle ticaret ve tediye anlaşması tc bir de Modus VI-vendt İmzaladık. Bu anlaşmalar 10 mayıstan İtibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Bundan sonra. AvusturyalIlarla da Vlyanada temaslarda bulunduk. Ticaret tediye anlaşmalarlyle Modu® Vlveodl ve bir tütün uzlaşması metni üzerinde mutabık kalarak hükümetimizin tasvibine arzedljmek Üzere parafe ettik. Bu anlaşmakla nazaran, Fransız bölgesinden kimyevî madde, boya, İlâç, çeşitli makine, bir miktar ziraat â]ât ve edevatı temin edebileceğiz. Bilmukabele bakliyat, yağlı tohumlar, sanayi ham madde]e rl salabileceğiz. Keza Avustııryaya da başta tütün olmak özere başlıca Ih-Tacat maddelerimizin hemen hepsin! satmak mümkün olacaktır. Henüz İşgalden tamamiyle kurtulmamış o-lan Avusturyadan. bugünkü İmalât İmkânlarına göre, yolcu vagonu, köprü malzemesi, yüksek vasıflı çelik, çe şitll makine ve sair sanayi mamuller! olmak üzere muhtaç olduğumuz bir kasım malları temin İmkânını bulacağız.
AvusturyalIlar tütün bahsinde bek ledlğlmiz alâka ve anlayışı göstermiş lerdlr. Kendileriyle tediye anlaşmasındaki pjâfonun haricinde 2 milyon dolarlık ayrıca tütün satışını temin edecek bir uzlaşma üzerinde de mutabık kaldık. Avusturyanın bizden tütün alma İmkânları Türklyeye ihraç edecekleri malların mlktarlyje m ün as ebettar dır.»
Denizyolları şehir hat larında yaz tarifesi
Bu seneki tarifede geçen seneye nisbetle çok fazla sefer vardır
1OOO kişilik bir Yahudi kuvveti imha edildi
İlahiyat fakültesi
C. H. P. Grupu bu husustaki raporu kabul etti
Ankara ?5 (AA) — C. H. P. Meclis grupu Başkan vekljliğlnen;
C. H. P. Meclis grupu genel kurulu bugün ((25.5948) saat 15 te Sivas milletvekili Şemseddln Günaltay'm başkanlığında toplandı.
1 — Din! .öğretim işini İncelemek için kurulmuş olan parti komisyonu raporunun, yüksek din bilginleriyle müftü. Te ikizleri yetiştirmek üzere üniversite bünyesi içinde bir îs]&m îlâhiyat fakültesi kurulmasının münasip ve muvafık, olacağına dair bulunan üçüncü maddesi birçok hatiplerin mütalâalarından sonra oya konarak kabul ojıındu.
3 — Doğu ve Güney İllerimizin 1da rt durumlyle bu bölgelerin âsaylş ve İnzibatı bakımından hükümetçe alın mı? olan ve ayrıca alınması gerekli görülen tedbirlerin nelerden İbaret olduğu hakkında Tunceli milletvekili Necmeddln Sahlr Sılan tarafından evvelce verilen soru önergesi İçişjerl Bakanı tarafından cevaplandırıldı. Bundna sonra önerge sahibinin etraflı izahları ve İçişleri Bakanının bununla ilgi]! cevapları dinlendi.
| — Gündemde bulunan diğer 3 maddenin görüşülmesi, verilen önerge üzerine perşembe gününe bırakılarak saat 18.15 te oturuma son verildi. ______________
C. H. P. nin Burmada mütekabil mitingi
Bursa 25 — Demokratların pazar günü yaptıkları mitingde bir nutuk Irad eden D. P. Bursa il! başkanı, bu milli heyecan karşısında Halk Partilinin hâlâ gaflet içinde olduğunu söy Iemlş ve:
«— Onlara meydan okuyana. Gel-Mn]er bakalım, on]ar da böyle bir toplantı yapsınlar!» demişti.
Cumhuriyet Halk Partililer araşıp da asabi bir hava yaratan bu sözler üzerine. mukabil bir miting yapılmasına karar verilmiştir. Müsaade edildiği takdlde bu miting pazar günü ya pılacaktır.
Bayan Kelly’nin dünkü konferansı
lni?lllz büyük elçisinin e$! bayan Kelly, Vali ve Belediye Reisi Dr. Lûtfl Kırdar'ın refikası bayan Hayriye Kırdar’ın başkanlığında bakman Y radım sevenler cemiyetinde dün «aat 16 da Türk kadınlarına hitaben mühim bir konferans vermiştir. Büyük bir ftîfika 11e dinlenen bu konferans-♦a sayın bayan Mevhibe İnönü de hasır bulunmuştur.
Ziraat Bankasının köylüye yardımı Aniar.ı 20 (Akşam) — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankın köylüye fammluk ve yemekli hububat kredisi içm.ığa devam etmektedir, öğrendi-ğlmh.o göre banka., şimdiye kadar köy Mye şube ve ajansları vaatariyle 121 milyon 430 bin Jlra, kooperatifler e-»>ı. de 75 milyon 500 bin lira kredi ▼ermiştir. Bu auretle bankanın köylüye açtığı kredi miktarı en yüksek haddi bulmuş ve 197 mijyon 10 bin lira olmuştur.
Emeklilik tasarısı
Ankara 20 (Akşam) — Uzun müd-dettenbcTİ üzerinde çalışılan Emeklilik kanunu tasarısının bütün pürüzleri giderilmiştir. Tasan önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulunda görüşüldükten sonra Meclise sevkedlle-cekllr.
Motörlü tren ay sonunda ifliyecek
Ankara 25 — Ankara ile İstanbul arasında içllyecek olan hıotörlü tren, bu ay sonuna doğru seferlerine başlıyacaktır. Tren gündüzleri gidip gelecektir.
Birleşmiş Milletler —
• Ortadoğu komisyonu
Lake Success 25 (AA) — Birleşmiş Milletler Kurulu Ekonomik ve Sosya] Konseyi komitesi Orta Doğuda kurulmasını teklif ettiği aynı mahiyetteki komisyon İçin Afganistan, Mısır Habeşistan. Yunanistan, link, tan', Lübnan, Buudl Arabistan, Türkiye vo Yemen'ln üyeliklerini tavsiye etmiş ve buna mukabil Sovyet Rusyanın aynı komisyona katılmasını 1 muhalif reye karşı io reyle reddeylemJştlr.
Deniz yolları şehir batların da i Haziran tarihinden İtibaren yaz tarifesinin tatbikin» başjıyacaktır. Bu seneki tarife geçen seneye nisbetle çok değişiktir. Aradaki başlıca farklar şunlardır:
MARMARA Hattında (Moda-Maltepe arası) — 947 yılı yazında iki gidiş. ve gelişe mukabil, M8 yılı yasında beş gidiş ve beş gel:ş fazla sefer yapılarak Mfer adetli günde on dörde çıkanımjşür.
YALOVA Hattında: — 947 yılı yazında Jkl gidiş ve İki geliş «elere mukabil; 948 pli zarfında İM gidiş ve geliş fazla sefer yapılara* sefer adedi günde sekize çıkarılmıştır.
KADIKÖY Hattında: — 947 yılı yazındaki mevcut seferlere, 945 yılında iki fazla sefer ilâve olunmuştur.
■ Üsküdar - Çcngelköyü Hattında: ı ur yı]I yazında mevcut seferlere 948 yılında 8 fazla sefer konulmuştur.
Harem - Sajacck Hntt.nda: 947 yılında mevcut seferlere İlâveten 943 yılında köprüden saat 19,15 de bir seler konmuş ve Salacak p’âj seferlerinden banları Harem iskelesine uğratılmıştır.
HALİÇ Hatunda: 947 yılnda yalnız cumartesi akşamları yapılmakta olan saat 24.15 gece seferi, 943 yı-lj yaz tarifesinde her çere yapılacaktır.
ARABA VAPURU: Son seferleri her akşam 24,15 de ve cumaretL, yazar günler! 1,30 da dır.
048 yılında tamir gören re yeniden yapılan İskeleler: Kasımpaşa, Hajıcioğlu. Cibajl, • Eyüp, Fener, Ba]at, Beşiktaş, Kmajı. Burgaz, Heybe]!, Biiyükada, Kuzguncuk, Bü-yûkdeıe ve Sarıyer İskeleleri tamir edl)erek boyanmış ra en büyük münakalât merkezlerimizden olan Kadıköy ve Haydarpaşa L&ke-
İçlerinin #a]on ra gişeleri arttiri-|arnk tamir edilmiş ve boyanmıştır, Karaköy köprüsünde Boğaziçi iskelesinde 3 ve Köprü nda]Xr iskelesinde kezallk 3 adet yolcu bekleme salonu yeniden İnşa edilmiş ve Ada lskelesldekl duba ihtiyaca göre yeniden ve geni? olarak yaptırılmış ve yerine takılmıştır.
Bundan maada Karaköy köprüsün de bulunan bllûmum bekleme wı-
Jonlan baştan başa elden geçirilerek bankoları yerleştirilmiş, elektrik ter tlbatı takviye edilmiş yeniden boyanmış ve kczalk köprü iskelelerinde bulunan bi|Ömum kanepeler değiştirilerek yerlerine deha rahat ve yenileri konmuştur.
Bunlardan maada İhtiyaca cevap vcnnlyea Kalamış, Voniköyö, Kâğıthane İskeleleri yeniden inşa edil ejIş ve «on İki sene zarfında görülen motörlii vesait nakliyatı nazarı Itlbare alınarak Kabataş, Üsküdar ve Sirkeci araba vapur]an iskelelerinin (400) bin Ura gibi muazzam bir masraf yapılarak yeniden inşa ve takviyeleri cihetine gidilmiştir.* Bu arada 933 senesinden beri tarifeden çıkarılmış olan Ku-ruçeşmeye 948 yazından İtibaren yeniden seferjer tertibi düşünülmüş ve yaz tarifesine buna göre İlâveler yapılmış ve bu İskelenin (40) bin lira civarında bir masraf İhtiyari île yeniden İnşası cihetine gidilmiştir.
1943 yılında tamir gören vapur lar: Bu yıl İçlnre Suvat, Kalamış, Göztepe, Pendik, Bağdat. 83, 53 17, 10. 8, 8, numaralı vapurlar yeni denecek şekilde tamir edilmiş ve diğer 27 adet gemiye orta dereceye tamir yapılmıştır.
Bunlardan maada filoya dahil diğer gemilerin hemen hepsi senelik norma] tamire tâbi tutulmuş ve yaz tarifesine, nakliyat* cevap verecek şekilde hazırlanmışlardı];. ,
(Bas tarafı 1 inci sahifede)
Amerikanın protestosu
Londra 28 (R.) — Birleşik Amerika hükümeti, Mısır ve Suriye hükümetleri nezdindekl elçileri vasıtaslle Filistin sahillerinin abluka altına a-İmmiş olması keyfiyetini protesto etmiş ve Amerika gemilerine Önceden haber verilmediği için ablokayı tanımadığını bildirmiştir.
Amerika Dışişleri Bakanlığından bildirildiğine göre, Lübnan hükümeti bir Amerikan gemisinden indirDmlş olan 41 Amerikalı yahudlnln rerbes bırakılmasını kabul etmiş fakat bunların Filistin o değil Amerlkaya geri dönmelerini şart koşmuştur.
İngiltere’nin Fransa nezdinde bir teşebbüsü Londra 28 (R.) — Dün gece geç vakit açıkladığına göre. İngiliz hükümeti Frannz hükümetine müracaat etmiş te Fillstlnde muhasamat devam ettiği müddet içinde Fransız hü kfimetlnin Yahudi devletini tanıma-maamı İstemiştir.
Bu husustaki İngiliz talebi, îngB-: terenin Paris büyük elçisi tarafından1 dün akşam Fransız Dışişleri akanı M. Bldaıılt a tevdi edilmiştir.
Arapların mütareke ( şartlan ne olacak? J Kahire 25 (AA.) , Bu akşam yetkili 1 bir kaynaktan öğrenildiğine göre Fi- ' listlndo Ateşin kesilmesi hakkında 1 Güvenlik Konseyince verilen emrin Arap devletleri tarafından kabul edil meri hakkında bu devletler aşağıdaki üç şartı İleri sürmüşlerdir:
1 — Filistlnde bulunan bütün teşekküllerin dağıtılması.
2 — FllteUne Yahudi muhaeereri- : nln derhal kesilmesi;;
3 — Yahudi devletinin tanınmama 1 sı.
Amerika Yahudi devle- ( tine istikraz verecek 1 Vaşlngton 25 (A.A.) — ,LPS» Yen! 1
Yahudi devletinin başkanı Dr. Wc!z-raann, bugün, Başkan TYunyını ö-. yare t etmiştir. ,
Bu t-oplantı sonunda Dr. "TOelzmann. , muhabirlere beyanatta bulunarak, . Başkan Tr um anın İsrail devletine Of.1 . İlâ 100 milyon dolarlık bir fellkraa t açılmasını tasvip ettiğini blldlrmlş-
Filistın meselesinde Ingiliz - Amerikan anlaşması
LODdra 25 (A_A.) — «Nafenn VaşJng tondan bildirildiğine güre, İngiltere ve Amerika Filistin meselesi üzerinde bir »ulaşmaya varmak üzeredirler.
Daljy Mail gazetesinin Nevyork mu tabirinin bUdlrdlğlne göre b-> nn-i laşnıa plânı kıral Abdüliahın Arap ordusuna mensup olan general G!»t> paşa Jle diğer İngiliz subaylarının ge J rl çağrılmasını ve belki de Urdur.’e ’ İngiliz silâhlarının gönderilmesine son verilmesi ile Birleşmiş Mllletjer teşkilâtı tarafından verilen ateş krs emrine İtaat etmemeye devam ettikleri takdirde Arap Birliğinin diğer altı Üyesine karşı İktisadî zecri tedbirler alınmasını icabet (İrecek tir.
Nevyork'dan bildirildiğine göre, yeni İngiliz Amerikan siyaseti Londra-da İngiliz Dışişleri Bakanı M. Berin He Amerikanın Londra büyük elçisi Lew!s Dötıglas arasında, cereyan e-den müzakereler sırasında hazırlanmıştır.
Rusya Yahudi devletine maslahatgüzar gönderiyor
Londra 26 (R.) — Moskova ıadyo-sunun açıkladığına göre, Sovyet Rus ya hükümeti 13e «rai! devleri arasında bir maslahatgüzar başkanlığı altında diplomatik heyetler teati edilecektir.
Sovyet Rusya Yahudi devletin! hukuken tanımış olduğundan bu yolda hareket etmektedir. Birleşik Amerika ise tm devlet! tanımıştır.
O c o ■ğ
(D
> 0
P
>» _Q
■o (D
ro 2? O
Demir perde arkasında
Halk endişe ve kaynaşma içindedir
NewYork 20 (R.) — TOorld Teleg-ram gazetesi bir baş yazısında Mareşal Stallnln günden güne prestijini kaybettiğini yasmakta ve demir perde gerisinde bulunan memleketlerde bunun bilhassa hissedilmekte olduğunu da kaydetmektedir.
New * York World Teîegram şöyle demektedir:
Demir perde gerisindeki memleket lerde halk endişe İçindedir, kaynaşma halindedir. Kremllnln müstemleke sistemi çok bozuk bir şekilde İslemektedir.
FInlandiyada komünistler bekledikleri neticeler! elde edememişlerdir.
Finlandiya. Rusya ile bir andlaşma imza etmiş olmasına rağmen demir perde gerisinde kalmamış olan tek devlet olarak görülüyor. Komünistler bu memlekette ekalliyeti teşkil etmelerine rağmen kfllt mevkileri ellerinde tutuyorlardı. Fakat Fin paflÜmen tosu faaliyete geçil ve komünistleri uzaklaştırdı. Stallnln bu hareketleri hiç de hoşuna gitmiycce'kttr. Krem-ltnin efendisi diğer Doğu Avrupa memleketlerine bunun kötü bir misal teşkil edeceğini görmektedir. Fin tandıyaya karşı takınılnıış olan muvakkat sulh devresi az sürecektir.
Şeker şirketi genel müdürü
Ankara 2ö (Akşam.) — Açık bulunan Şeker şirketi gene] müdürlüğüne Şefik Bakay tâyin «thlmlştlr.
Amer ikadan »atin aldığımız lokomotifler Ankara 20 (Akşam) — Amerlka-dan satın alınan lokomotiflerin mem lekelimize nak]l İşi münakaşaya konulmuştur. Bunların başka memleketlere verileceği İddiası doğru değildir. Lokomotifler yakında Türklyeye getirilecektir.
Celâl Bayar Ankara’da
Ankara 20 (Ak§am) — Bir mfld-detetnberl îstanbujda bulunan Demokrat Parti genel başkanı Celâl Ba yu bu sabah şehrimize dönmüştür.
Erenköy köşkü faciası
(Baş tarafı 1 İnci sahifede)
İfadeler! arasındaki bu müthiş mü-bayenetln neden İleri geldiği soruldu. Polis Mehmet, eski ifadelerinin doğru olmadığını, buradaki İfadesinin doğru olduğunu söyledi. Savcı,*bış şahidin yalan söylediği anlaşıldığından, tevkifini Lstedl: mahkeme de polis MehmcdJn tevkiline karûr verdi ve Jandarmaya teslim edildi.
Bundan sonra, vakanın cereyan ettiği köşkteki kiracı.Şükriye dinlendi. Vaka gecesi Bet&Iün kenalsne gelerek. «Al&eddln kendini vurdu» diye haber verdiği anlattı.
Diğer şahit AJâeddlnfn amcasının kızı Berla Aytıın, Alâeddlnln İntiharına inanmadığını, Alâeddlnln başındaki yara ağızının yanık lekeleri taşımaması dolayı siyle, silâhın uzaktan ve başkası tarafından atılmış o-lacağr kanaatinde bulunduğunu söyledi.
Mahkeme; Alâeddlnln kafatasının mezardan çıkarılarak kurşunun seyrinin tesblH çln morga gönderilmesine ve diğer bir kısım şahitlerin çağırılmasına karar vererek duruşmayı haziranın 29 una bıraktı.
(Baş tarafi I inci sahifede) d* dahil olmaktan başka Türk silâh fabrikalarının da tekâmülü meselesinin bulunduğunu, fakat bunun yalnız yardım işi değil aynca bir kömür, nakliye vo enerji dâvası olduğunu, programın birinci kısmında dört de-nlzaltıdan başka denizaltı bulunmadığını, fakat 35 kadar denli üstü teknesinin hâlen Türklyeye gelmek üzere yolda olup bunların ağ ve mayin arama glb] yardımcı gemiler olduğunu söylemi? ve bütün bu malzeme sayesinde Türk ordusunun savaş gücünün eskisinden çok farla arttığına işaret etmiştir. General Türk ordusundan takdirle bahsederek demiştir ki:
(— Türk ordusu Avrupa çapında birinci sınır bir ordudur. Zira bir ordunun kuvvetini yaratan mânevi kuv vet ve birlik onda fazlaslle vardır. Bu temele dayanan bir ordu ise birinci sınıf- olur.»
Avusturya millî takımı bugün geliyor
Futbol federasyonundan;
Avusturya millî takamı bueün uçakla saat on beşte Yeşilköye gelecektir.
Maçı İdare edecek olan İtalvan hakem sinyor Galeati 29 maviş günü saat 14 te uçakla Yeşilköye gelecektir.
A-
Betü! aleyhine bir de hakaret dâvası açıldı
Dünkü duruşma orasında Rüştü Snrp*ın şahitliği esnasında İfadelere tahammül edemlyerek salondan dışarı çıkan BetüL dışarıda Dr. Salih Sait'le karışma hakaret mahiyetinde sözler söylediği ve bir hayli bağırarak ortalığı karıştırdığı İçin aleyhine btr de hakaret dâvası açılmış olup bu cihetten de takibat yapılmaktadır.
Yardım malzemesi getiren bir vapur İzmir’e geldi
Lmlr 25 (A.A.) — Joeman adli
merlkan gemisi bu sabah İzmir limanına Amerikan yardım malzemesi getirmiştir. Bu malzemenin mühim btr kısmı harb levazımına »İttir.
Devlet Demiryollarının ıslah ve inşası
Ankara 28 (Akşam) — Bayındırlık Bakanlığı 22,500 kilometreyi bulan Devlet yolları ağının üçer yıllık üç devrede ikmali İntakında hazırladığı 6ira ve İş programmı Bakanlar Kuruluna .vermiştir. Diğer taraftan. Yol kanunu tasarısı da hazırlanmış olup, mütehassıslardan mürekkep bir komisyon tarafından gözden geçirilmektedir.
Yollarımızın bakımını ye idaresini Bağlamak maksadlyle Bayındrlk Ba-kaniğı Şoşa ve Köprüler Başkanlığı, hükmi şahsiyeti haiz re Bakanlık em rinde bir genel müdürlük haline getirilecektir. Bunun İçin bir teşkilât kanunu hasırlanmaktadır.
Eskrimcilerimiz dün gece Yunanlıları yendiler
Dün gece Dağcıjık klübü eskrimcileri. Yunan eskrimcileriyle *on , müsabakalarını yapmışlar ve 18 müsabakadan 12 sini kazanmışlardır. Bu suretle Dağcılık klübü eskrimcileri «0 puvana karşı 73 puvan kazanmışlar ve umumi tasnifte Yunanlıları 4-5 yenmişlerdir.
ÖLÜM
Trabzon'un tanınmış tüccarlarından:
İSMAİL MÜFTüOĞLU mustarip bulunduğu hastalıktan kurtulamıyarak Hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Cenazesi 27.5.1948 perşembe günü 12,30 da Taksim Sırase]vl-ler Alman hastanesinden kaldırılarak cenaze neni azı Teşvikiye camii şerifinde öğ]e namazını mütaakıp kılınapak ve Feriköy kabristanına defnoluuacak tır.
I BORSA ;
İstanbul Borsaanm 25/5/1948 flatlerl
ÇEKLİ tt
Lor-dra 1 Sterlin 11.3858
New - York 100 Dolar -280.—
Paris 100 Fransız t. 1 HfHM)
Çenene 100 İsviçre f. 85 7270
Amsterdam 100 Fllorin 105-5468
Lizbon 700 Belçika t 9308-7
Brüksel 100 Çeko kr. 5«0
Prag 100 İsveç kr. 77A880
Stokbolm !0O Eskndes J1 2455
ESHAM VE TAHV1LA1
* 7 Faizli Tahliller
Kapanış
fiıvaa - Enurum 1 2035
Sivas - Erzurum 2-7 28 30
IM1 Demiryolu 1 20 55
1841 Demiryolu n 2020
1941 Demiryolu m 21.10
Mili! Müdafaa I 20.70
MIHI Müdafaa n 20.02
M11H Müdataa m 20.30
Milli Müdafaa IV 20.50’
% 0 faizîl Tahviller
Kalkınma ! 97.05
1941 Demlrolu VI 07.20
Kalkınma B 97.50
Kalkınma IH 6740
«ç 5 fsiıll Tahviller
1933 Ergani 23.—
1938 tkrtmlyeü 20 7»
MIH! Müdafaa 20.80
Demiryolu IV 97.—
Demlryûln V »8.—
Anadolu Demiryolu Oropo
Tahviller 1-1 100-
Hisse senetleri % 5 B5.50
Mümessil senet 73 —
Şirket hisseleri
Merkez Bankası 124.—
İş Bankası 2350
T. Ticaret Bankası
Aslan çimento' 10.—
SARRAFLARDA ALTIN
Satış
Gulden 34.65
Türk lirası 30.10
Sterlin Ş050
Külçe 5 32
39 30
Reşat
îfi Mayıs T9-1R
A K 9 A M
Sahlfe S
akşamdan akşama
Futbolda hakemin ehemmiyetli rolii
tstanbuia ayak bastıkları sırada Rangers İngiliz futbolcuları demişlerdi ki:
— Sizin futbolünüzü bilmiyoruz. Ne kuvvette olduğunuz hakkında fikrimiz yok. Fakat sizi yeneceğimizi zannederiz.
Bu «zannederiz» tâbiri, İngilizcede sözün gelişi bir bıyık altından nezaket ifadesidir. Cümle aşırı tekrarlanır. «Zannederim — ihtimal — belki»; Anglo-Sak-soıı kaiminin dilinde bunlar pe-lesenktir. Hakikatte ise. Ran-gers'liler, bizi kalıkari .şekilde yenmeği ummuşlardı. Üçüncü küme şampiyonu, yani 49 uncu ehemmiyette olmalarına rağmen, bizleri bu kadar mini mini savmalarının cezasını İstanbul muhteliti İle karşılaşmada buldular. Biz de. futboiümüzü pehlivanlığımıza yakın şekilde gelişmiş sayarak Olimpiyadları o gururla gitmeğe kalkmamızın tedip sillesini, kulüplerimizin yegân yegân aldıkları neticelerle yemiş bulunduk.
***
Galatasarayda talebeliğimiz-denberi futbol merakım devam ettiği için İngilizlerle yapılan maçların dördünü de seyre gittim. Tahsilini benim gibi Galatasaray iisesinde yapmış genç muharrir arkadaşım Şahap Balcı oğlu'nun — yanyana maçı seyrettiğimiz sırada — ileri sürdüğü bir müşahedeyi de buraya kaydetmeden geçemiyeceğim:
— Ingilizler buraya geldikleri gün Türk futbolunu bilemiyorlardı. doğrudur. — dedi. — Fakat bl2im oyuncular ve seyirciler de İngiliz hakemini bilmiyorlardı Kendisini tenkid maksadile söylemiyorum; ama. onun yerinde beynelmilel diğer bir hakem olsaydı, neticeler bu alınanlardan başka türlü olacaktı. Meselâ Galatasaray maçında, başlangıçta, topa vazih şekilde el değdi diye İngllizler aleyhine bir penaltı verilecekti. Galatasaraym 1 — 0 mağlûbiyetini intaç eden penaltı ise verilmiyecektı. Öbür oyunlarda nice hükümler başka türlü verilecekti. Hulâsa, İngiliz hakemi, bize futbolde hakemin rolünün pek mühim olduğunu gösterdi. Bizim ölçümüze göre neticeleri değiştirdi.
Yerinde bulduğum bu düşüncelere ben de şunları ilâve ediyorum:
Bir yaband takımın «sahaya alışması — ahaliye alışması — yahut: bunlara alışmayıp bir gariplik duyması» gibi meseleler spor hayatında nasıl mevcutsa, 'hakeme alışması» gibi apayrı bir mesele de varmış meğer.
İstanbul takımları, İngiliz hakeminin üslûbunu bilmemekten mütevellit bir zarara uğramışlardır «Beynelmilel hakemler hep ayni kaideleri tatbik ederler; binaenaleyh hakem kim olursa olsun, sen oyununu düşün!» denemi yeceğini şu son tecrübeler bize Lsbat etmiştir. Sahaların da metreleri, doğu ve batıya nazaran konuşları dünyanın her yerinde eştir; lâkin, çukurcuklan, görünmez tümsecikleri başka başkadır. Tıpkı onun gibi, hakemler de aynı umumî kaideler dahilinde işte böyle çukurcuklar ve tümsecik-ler arzedebilıyorlar. Rangers'liler kendi hakemlerine alışmışlığın semeresini elde etmişlerdir. Bizimkiler bilâkis.,. Her halde son İngiliz hakemi İstanbul halkı için de, o bakımdan sürpriz teşkil etti, Onun düdüklerini kiminin (yeni bir şey öğrenerek) alkışlamasını; kiminin de (akıl er diıemiyerek) yuhalamasını ben buna atfediyorum. Sırf yabadan ibaret olsaydı ve sırf lehimize verilen alışılmamış cezalar alkıs-lansavdı, İstanbullu seyircinin spor terbiyesi hakikaten tenkide değerdi. Halbuki, halkımızın bir kısmı, aleyhimizdeki düdükleri dahi takdirle karşılamıştır. Halicimin şiddetle tenkid eden mes-lekdşşları bu bakımdan haksız budıyorum.
Ve şu neticeyi çıkarıyorum: N-i-‘»ı| ki Orta Avrupa futbolu v? Ingiliz futbolü dlve blrlbirln-den ayn üslûplar varsa: bizim •,ımcî‘ve kadar alıştığımızdan gayri bir «beynelmilel îngillz hakem Hp|, de varmış. Eğer bununla ünslyetimlz olsaydı, neferler elbet başkalaşırdı Ran-, geri lilerle maçlar aynt hakemin İdaresi altında on beş vlrml kere devam etseydi, belki tstanbulda dahi Rangers’i üçüncü değil amma İkinci kümeye düşürürdük. Haydi mübalâğa etmiyellm:'
Yollarımız iyi değil
Tetkik seyahati yapan iki profesörün müşahedeleri
İstanbul Teknik üniversitesi yollar ve münakale kürsüsü Ord, profesörü Pallin He doçenti yüksek mühendis Faruk ümarıh geçenlere).; bir «Jeep» arabacıyla çıktıkla» ı batı Anadolu va Trakya bölgeleri tel-kik gezisi sona ermiş ve heyet şehrimize dönmüştür. Yol güzergâhlarım, Virajları, kaplama cins v#-du-r um unu, bakun İşinin mevuct olduğu yerleri ve bunun tesir derecesini ve şehirler arası ulaştırma durumunu tetkik etmek gayesini hedef tutan bu seyahat İstanbulda-ı başlamış vö İzmit, Yalova, Bursa, Balıkesir, Sındırgı, Manisa. İzmir, Çej tne. Balıkesir. Çanakkale, Eceamat. Gelibolu, Tekirdağ, Çorlu olarak bir kavis çizip şehrimizde uetlcelenmlş-tr.
Bu hususta verilen malûmata göre katedllen 1300 kilometrelik yolun yarısından fazlası orta hızlarla seyreden arabayı fazla örselemeden seyahate elverişli, dlŞer yarısı maalesef yaz aylarında dahi münakaleye elverişsizdir. Böyle yerlerden biiyiik zahmetle ve arabadan fedakârlık ederek gidilebilmektedir. Ayrıca bütün bu sahada mdern mtörlû münakaleye elverişli güzergâh ■ hemen hemen yoktur. Virajlar çok dar, görüş şartları fena, yoı genişliği az ve seyrüsefer teknik bakımdan İyi değllrlr.
Bununla beraber Garbi Anadolu ve Trakyanın yol durumu yurdun diğer bölgelerine nazaran ntsbeten daha iyi addedilmektedir. Mühendislerin belirttiklerine göre, Anado-lunun her yerinde yollar bozuk ve tecanüsa üzdür.
Meseli Lkl şehir arasında mevcut bir yol üzerinde bultınan muhtelif köprülerin tahammül hadler! blrlbirlnden çok farklıdır. Sonra yollar üzerinde seyrüsefer İşaretleri yoktur. Hattâ yolun nereye gittiği bile yazılı değildir. Bu ise bilhassa ecnebi turistlere büyük zorluktur.
Bütün bunları Islâh, etmek ve işi kökünden ve rasyonel şekilde hallet mek İçin Bayındırlık Bakanlığının bir kanun tasarısı hazırladığı ve bu mühim tasarının pek yakında Büyük Millet Meclisine sevk edileceği yetkili bir zat tararından teyit edilmiştir. Esasen İlgililer ancak bu suretle yol derdinin kaldırılabileceği fikrindedirler.
Mikrobiyoloji Cemiyeti yıllık kongresi
Tlirk mikrobiyoloji cemiyeti yıllık kongresini yapacağı günü tesblt ederek şehrimizde mevcut doktorları t>u toplantıya dâvet etmiştir. Kongre bu perşembe günü saat 18,30 da Etlbba odasında yapılacaktır.
Bir küçük şehir
■ 1
Milletler arası musiki müsabakası 19 mayısla başladı
Stanbul Iconservatuvarından bir Türk sanatkârın da iştirak ettiği bu müsabakalar, ikinci cihan harbinden sonra ziyaretçilere tekrar açılan, Hol-landanın Şeveningen plajında yapılıyor. Netice 29 mayısta ilân edilecek
Yeni gelecek vapurlar
Kadıköy - Üsküdar -Beşiktaş - Köprü ring hattında çalıştırılacak
Devlet Denizyolları idaresinin Ho-lânda tezgâhlarına ısmarladığı şehir hattı gemileri idareyi memnun eden bir sürat ve intizamla yapılmaktadır. Bunlardan ilk ikisinin temmuz ayın da limanımıza teslim edilmesi muhtemeldir.
Verilen malûmata göra bu vapurları yeni İhdas edeceği ve Kadıköy — Üsküdar — Beşiktaş — Kabataş olarak çalıştıracağı bir ring servisine vermeyi düşünmektedir. Bu suretle açılacak ringin şehir münakalemizin bir boşluğunu doldurmak bakımından isabetli olacağı anlaşılmaktadır. Filhakika Kadıköyden İstanbula gelecek olan yolcular bugün ancak Köprüye çıkabilmekte, oradan yeniden vasıta * değiştirmeğe mecbur olmaktadırlar.
Dolmabahçedekl İnönü stadında maç olduğu günler İse Kadıköy — İstanbul münakalesi pek güç olmakta. bu yüzden Dolmabahçe İle Kadıköy arasında çalışan hususi motör-ler epey yolcu taşıyıp Denizyolları idaresine böyle bir servisin zaruretini hissettirmektedir.
İdarenin elLnde bugün fazla şehir hattı vapuru bulunmadığından Ho-lândadan gelecek gemileri beklemek icabedlyor. ,
Otobüsler
Yeni baş pehlivan
Türkiye baş pehlivanlığına Ba-baeskili Muslafanın seçildiğini yazmıştık. Yukarıda yeni baş peh livanın son resmi görülüyor.
Şampiyonluğa yaklaştı rmazdık. Hele üç dört büyük kulübümüzden muhakkak geriye atardık:.
Binaenaleyh, futbolda ilerledik diye gururlanmanın cezasını son tecrübeyle çekmemiz, ve İngiliz hakem tipi ile temaşa geçmemiz acı oldu; bu, bir... İkincisi de: bizim çocuklarımız, futbol mevzuunda yabana atılmıyacak varlıktırlar.
Kırk senelik futbol sejflrçMz
(VA - NÛ)
Şeveninaen’in meşhur mendireği
Hollandaımn geveninsen şehrinde 19 mayısta başlamış olan Milletlerarası Musiki müsabakası meraklılar tarafından »lâka ile takib edilmektedir. Bu müsabakayı tertip edenler. § eh-imiz d eki Kontlya müeiieşesL'Un tavassutu üzerine bir Türk sanatkârının da bu müsabakaya İştirakini kabul elmişler, yol ve İaşe masrafını da üzerlerine aldıklarından Konser-vatuvac ses sanatkârlarından Leylâ Gencer müsabakalara katılmak üzere Şeveningen'e gitmiştir. Milletlerarası musiki müsabakası 29 mayısta sona ereceğine göre, neticeyi öğrenmek için hafta sonuna kadar beklemek lâzım geliyor.
Milletlerarası Musiki müsabakası dolaylsiyle Holandanrn Şeveuingen şehri ve meşhur plâjı hakkında gelen malûmat hayli alâka çekicidir. Şevenlngen, Holandanın başşehri Lâ-hey'in hemen yanı başındadır; hem bu şehrin, hem de Hollaııdanın en güzeL plâjıdır. Tarihi 13 üncü asra kadar uzanıyor. Eski şehir 18 net asırda suların hücumuna mâruz kaldı ğından ortadan kalkmış, 17 nel asırda 900 nüfuslu. 200 hanelik bir köy halinde yeniden canlanmıştır. Eski şehre ait evlerin ve kilisesinin harabelerine bugün dalıt sula- İçinde te-sudur edilmektedir.
Şevenlngen baiıkçılığiy>e de meşhurdur; bugün hatırı sayılır bir balıkçı filosu vardır. Ayrıca tahlisiye-ellik tarihinde de mühim rol oynamıştır. Kazaya uğramış gemileri kablo atarak kurtarmak tecrübeleri Ut defa burada yapılmıştır. Kırmızı beyaz ışıkfer saçan meşhur feneri 1875 te yapılmıştır. 33 metre yüksekliğinde ve lftı) basamaklı demirden merdiveniyle bu fener mimari bakımından 19 uncu asrın şaheserleri arasında sayılıyor.
İki harb aracında
Birinci Cihan harbinden sonra Şevenlngen Avrupının, ha*tâ dünyanın en meşhur plajlarından ve kültür merkezferlden bhl olmuştu. Plâjı. gazinosu, sirki, dansing! dalma eğlenceliydi. Dünyanın en meşhur orkestra şeflerinin İdaresinde konserler, danslı aüvareler, baleler tertıbe-dlllyor, meşhur solistler davet ediliyor. buraya gefen]er aynı zurnanda Şever.lngen'ln hemen arkasında bulunan Llhey şehrim ve müzelerini gez mele İmkânını da buluyorlardı.
tklncl Cihan harbinde Şevenlngen kale haline getirilmiş, Lâhey.dcn, İçi su dolu b!r hendek ve beton istihkâmlarla ayrılmış, böylece bütün cazibesini kaybetmiştir. Hattâ harbden sonra buraya geleu Llhey'Hler plâjı mayınlarla dolu buldular. Hol andaçlar p|â]( kısa zamanda temlzllyerek
ve yanan Yuvarlak gazinosu Şevenlngen'i eski haline sokmağa çalışıyorlar. Mümkün olan her şey yapıldığı halde bu küçük şehrin harb-de aldığı yaraların izlerini hAjâ görmek kabildir.
Meşhur gazino
Bu sene yapılan Milletlerarası Musiki müsabakası Şevenlııgealn şimdiye kadar gördüğü kültür tezahürlerinin şüphesiz en büyüğüdür. Bu müsabakaların yapılacağı meşhur Şevenlngen gazinosunun da meraklı bir tarihçesi vardır. Oazlno Holanda-nın meşhur setleri üzerine İnşa edilmiştir. Lİhey belediyesi İlk defa 1814 te burada resmi bir plftj açmağa karar vererek ilk deniz hamamlarını kurmuştu. Kırk sene sonra eski test sat tamamen yıkılarak yeni gazino yapılmıştı, Italyan Rönesans üslûbun da olan bu muazzam gazino 1885 te halka açılmış ve bir sene sonra Berlin Filârmonik orkestrasının burada bütün bir sene verdiği konserler sayesinde b!r kültür merkezi halini almıştır. Fakat talihsizliğe bakın kt aynı senenin sonunda bir petrol lâm bası yüzünden çıkan bir yangın neticesinde bu gazino tamamen yandığın dan. yenisini yapmak |cab elmiş ve yeni bina gene Berlin Filârmonik orkestrasının konserleriyle açılmıştır.
Seneler geçtikçe gazino genişletilmiş, bir bar. bir mağazalar galerisi, bir mendirek ve ucunda yuvarlak bir gazino yapılmış, nihayet 1904 te 2000 kişilik muazzam bir sirk İlâve edilmiştir ki bu sirk hâlâ faaliyettedir. Denize doğru 372 metre uzanan mendireğin ucundaki yuvarlak gazino ya-, km zamanlara kadar bir İnşa hârikası addediliyor ve kapısındaki bir tabelânın üzerinde şu cümle okunu yordu: «Zincirinden boşanmış dalgaların ortasında huzur»
318 çelik kazık üzerinde duran men direk 40 seneden fazla zamandanberl denizden hiç zarar görmemiş, fakat yuvarlak gazino bir yangın neticesinde yanmıştır.
Milletlerarası Muallel müsabakası büyük gazinoda yapılmaktadır ve Şevenlngen şimdiye kadar görmediği bir kalabalığın hücumu altında dünyanın musiki birincilerini seçmekle meşguldür.
Şevket Rado
Belediyenin son 15 otobüsü geldi
İ. E. T. T. idaresinin tsveçe ısmarladığı otobüslerin son kısmını teşkil eden 15 araba limanımıza gelmiştir. Bunların gümrük muameleleri bitirilmektedir. Yakında hep 3l Boğaz hattında çalışmıya bsşiı-yacaklardır.
Şişli - Beyazıt otobüsleri Mete caddesinden geçecek
Taksim ve Harbiye arasındaki a«-falt yolun tamiri sırasında Nişanta-şuıtt, Şişliye, Beşlktaşa giden otobüsler muvakkat bir müddet İçin Mete caddesinden geçmişlerdi.
Elektrik tramvay idaresine alt mtna mani olmak için Şlşll-Beyazıt zıt ve Nlşantaşı-Beyazıt arası ringlerinde İşleyen araba sayısı artacaktır. Taksim Harbiye cadesinln izdlha-hamına mani olmak İçin ıjlşll-evazıt otobüslerinin Mete caddesinden geçerek ana caddeye çıkmaları uygun görülmektedir._________
Lise bitirme imtihanları dün başladı
Liselerle, orta okullarda ve diğer orta dereceli öğretim müessesele-rlnde öğrencilerin durumlarını te3-bit İçin lkl günden beri devam eden öğretmen meclisleri toplantıları dün akşam sona ermiştir.
Ayni zamanda dün de bütün liselerde İlse bitirme İmtihanları başlamıştır.
Öğretmen meclisleri toplantıların da imtihana girmeleri tesblt edilen öğrencilerin listeleri ayın 29 unda Hân edilecek diğer sınıfların karnelerinin dağılması da 31 mayıs ta yapılacaktır.
İSTANBUL HAYAT!
Hem satarız, hem alırız/
Sümerbank ,son zaman!arda piyasaya toplu bir halde iki buçuk milyon metre kum&ş çıkaı-mış. Bu bolluk bizim yerli sanayicileri telâşa düşürmüş. Kumaşlar toplu bir halde satışa çıkarılmasın da parça parça çıkarılsın, diyûriarmış. •
Telâşın sebebi malûm. Piyasa da kumaş bollaşırsa fâali biraz ucuzlar. Haklan var. Senelerden beri satanlar da, alanlar da «ucuz luk» kelimesini unuttular. Kumaşlar ucuzlarsa sanayiciler de tacirler de müşteriler de yadırga yacaklar, şaşıracaklar. Ne lüzumu var böyle şeylerin? Nasıl olsa, pahalı alış verişe alıştık, benimsedik. Bu usulü bozmıvahm, eskisi gibi devam edelim.
Verilen malumata göre, yerli fabrikalarımız forse bir vaziyett» çalıştıkları takdirde senede . 14 milyon metre kumaş imal edebilir lermlş. Alâkadarlar, bu kadar kumaşın yurt ihtiyacından fazla olacağını ileri sürerek kumaş ihracına müsaade edilmesini istiyorlarmış.
Keşke söylenenler hakikat olsa, becerebilsek de kumaş da ihraç etsek. Fakat çarşılarda mağazalara bir göz atınız; vitrinler, laflar çeşit çeşit İngiliz kumaşı toplarile dolu.
Emme basma tulumbaya döndük. Bir yandan alıp bir yandan veriyoruz.
Desenize: şaşacak ne var? Buğ davlarımızı satıp sonra dışarıdan buğday satın alıvoruz da. kuması niçin böyle yapmıyahm!
Fark olmalı!
Sümerbank’, Merinos fabrikasında imal edilen Kamgam ipliğinin flattne yüzde yirmi nlsbe-tinde zam yapmış.
Bir yanda hayatı ucuzlatmak İçin çifter çifter komisyonlar çalışıyor, harıl harıl raporlar hazırlanıyor, öte yanda Sümerbank İplik fiatterinl yükseltiyor.
Bunda da şaşılacak bir şey yok Başbakan yardımcısı, endekslere dayanarak, hayat şartlarında na-halılık farkı olmadığını söyledi. Demek kl behemehal o farkın olması icap edivorl
Buhran yok!
Gazeteler, seker buhranının devam ettiğini, halkın bakkallardan rahat rahat şeker alamadığını, karaborsada toz sekerin kilosu 175 kuruşa satıldığını yazıyorlar.
Evet, bunu ben de görüyorum amma katiyen İnanmıyorum Olamaz böyle şey. Ekonomi Bakanı bir kaç gün evvel Ankarava giderken:
«— Tevziat yapıldı, buhran ortadan kalktı, şeker sıkıntısı kalmadı.»
Dedi. Koskoca Bakanın sözlerine mİ inanalım, gazetelerin dediklerine mİ? Y3İan söylüyorlar. Siz de inanmayınız sakın?
Cemal Refik
Son aylar içinde ihracat hareketimiz
Son aylar içinde şehrimizden, yapılan Lhracac hareketlerinde Mısır. Amerika, İngiltere, ve Yunanistan başta gelmektedirler.
Bu arada Mısıra bilhassa yaprak tütün. İç imdik, kabuklu fındık, zeytin ve kereste. Amerlkaya krom, ham afyon, deri, Iç tındık, barsak’ yaprak tütün, kaşar peyniri, ipek bö ceğı tohumu, İnglltereye İç fındık, tiftik, yaprak tülün, kitre, av derisi, sünger ve meyan kökü, Yuna-nlstana da kaşar peyniri, yumurta, tuzlu bank, taze balık, maden kömürü, kabak çekirdeği ve balık kon servesi satılmıştır. Bu suretle bir ay İçinde Mısıra 4 milyon 200 bin Amerlkaya 2 milyon 130 bin. fhgll-tereye 2 milyon 63 bin. Yunanistan a da 1 milyon 175 bin llralıa mal satılmıştır.
ınnıttıınıııımtiııınıııııı
rııııııınuııuı
— Y U R O D A Ş; —
Balık yeyiniz, en kuvvetli gıdadır I
Her cins balık bol ve UCUZDUR
Balıkçılar Cemiyeti

Rüşvet almaktan sanık bir karakol komutanının muhakemesi
C ey hân da, Mehmet Dağ adında birinden 50 lira rüjvet Blmakbao sanık karakol komutanı Ali Acs]*~ nın muhakemesine devam edilmiştir.
Savcı suçlunun Türk ceza kanunu d&lâletlle milli korunma kanununun maddel malısusast gereğLr.ca cezalandırılmasını istemiştir. Sanık avukatının müdafaasını hazırlaması İçin muhakeme başka güue bırakılmıştır.
Batı Anadoluda geçmiş medeniyet merkezleri
İzmir, 25 (AA.) — Batı Ana-doluda geçmiş medeniyet merkezleri konusu üzerinde profesör Remzi Oğuz Arık’m verdiği bte konferanstan sonra tzmir Kalkerinde tarih ve müze kolu tarafından profesörün konferansında bahsettiği on sekiz eski büyük şehre ait arkeoloji fotoğraflarla bu şehirlerde bulunmuş heykellerin mulâjlarından mürekkep bir sergi açılmıştır. Sergi, pek da-ı geril 200 parça eser İhtiva etmektedir. Bahsi geçen şehirler Bergama. Efes, Htyerpolls, Herakll-ya, Afrodlzya. Nisa, Tralles, Pe-riyes Mlles, Hardas, Asos, Termo-so3, Agora,Velev!, Selçuk, Menderes. Monlsasl. Mİrlna, Allnda'dır
Sahile 4
AKŞAM
26 Mayıs 1M8
Belediye de yüzde 20 tasarruf yapacak
Umumî meclis haziran toplantısında hayat pahalılığı meselesile bilhassa meşgul olacak
İstanbul umumi meclisi, seçim denesinin üçüncü yılına önümüzdeki Haziranın birinden İtibaren başlayacaktır. Her toplantı yılı başında olduğu gibi bu sene de meclisin İlk toplan t üst n da riyaset divanı İle daim! encümen ve diğer encümenler seçilecektir. Daimi encümenin belediye idare mekanizmasında rojü ve vazifesi çok büyüktür.
Bu defakl seçim neticesinde daimi encümen avâsı arasında büyük değişiklikler yapılacağı ve encüme-Dln belediye reisliği makamlle daha ahenkjl bir surette çalışacak rüoırejerden mürekkep olmasına çalışılacağı anlaşılıyor. Meclis, mutad işlerden başka bilhassa şehri ve ha|kı yakından alâkadar eden rae-•ejeler ürerinde duracaktır. Bunlardan biri belediyeye devredildikleri giinden beri hiç bir kâr ve fayda temin edemiyor), bilâkis her gene büyük sararlara uğrayan elektrik, tramvay, tünel, otobüs, havagazı işletmelerinin yeniden teşkil ve tanzimi işidir. Bundan başka belediye varidatının- belediye işlerine yeter hale konulması Jçin bir taraftan maş raflarda azâmi tasarruf yapılması, diğer taraftan — hajka yeni mükellefiyetler yûkletllemlyecek — gelirler temini ciheti de meclisin üzerinde duracağı meseleler arasında mü-rureti birinci plânda görülmektedir. Turti birinci plânda görülmektedir. Hükümet, devlet masraflarında yüz-
de yirmi tasarruf yapmağa karar verdiğinden belediye de bu prensibe tevfikan kendi masruflarında ayni nlsbette tasarruf yapacaktır. Bu tasarrufun yapılması için bazı şube-ve müdürlüklerin birleştirilmesi ve kadrolarının azaltılması düşünülüyor.
Bundan başka, bir kısım umumi meclLs azâsı. hayat pahalılığı etrafında belediyeye düşen vazifenin çok İhmal edildiği düşüncesindedirler. Devletçe nasıl tedbirler alınırca alınsın ( Havayid zaruriye» satan tüccar ve esnafın — ciddi bir sebep yokken — mütemadiyen flat-]an artırmaları karşısında belediyenin hiç biş iş yapamıyaeak bir vaziyette olmasını doğru bulamamak tadırfar. Piyasayı kontrol edecek iktisat müdürlüğü nıüraklplerlle belediye müfettişlerinin daha fani vaziyete girerek her gün piyasayı tetkik ve takip ettikleri Ve bir sebep yokken fiatları mütemadiyen artıran esnafı takip ettikleri takdirde yapılacak bir belediye kontrolünden sonra nlsbl ojarak ha]k Jehinde bir ferahlık olacağı iddia edilmektedir.
Amerika tarafından teslim edilen dört denizaltıya bayrak çekilme resmine ait bir kaç ens-tantene: Yukarıda solda Amerikan denlzaltılarınm teslimine ait Amerika Bahriye Bakanlığının emri okunuyor, sağda teslim zabitinin imzası, aşağı solda Amerikan marsı çalınırken Amerikan bayrakları indiriliyor, sağda Amerikan denizcileri denizaltılar! terkediyorlar.
YENJ YAYIN
İSTATİSTİK UENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI
I - Dış Ticaret İstatistikleri:
A — şubat. Mart 048 aylık hülâsaları.
B — 947 Kasım, Aralık aylıkları ve 347 senesi 1 İnci kısım yühğı çıkmıştır.
H — Köyler İstatistiği:
İstatistik Genel Müdürlüğü, Belediye sınırlan dışındaki bütün köylerimiz hakkında «45 nüfus sayımlle birlikte yaptığı büyük anket neticesini yayın lam ıştır.
144 sahifeden Ibarlt olan bu orijinal eserde köylerimizin coğrafî, iktisadi ve İçtimaî hareketleri tebarüz ettirilmiştir.
m — Normal Türk meme çocuklarının birinci yaştaki ağırlık artışı: Dr. Albert Ecksteln ve Dr. Frnnz Eppensteln tarafından yazılan vt Galibe Akdemir tarafından dilimize çevrilen 53 sahffeden ibaret bu eserde normal Türk meme çocuklarının birinci yaştaki Ağırlık artışları hakkında kıymetli malûmat vardır.
Bıı eserlerden yakın ilgililere, mev cudun müsaadesi nispetinde, parasız gönderil nıe ktedlr.
MANYETİZMA ve MANYETİ2MALI İNSAN OLMAK
Demlrmar.m bu eseri Zühal Yayınları tarafından neşredilmiştir. Manyetizmanın milyonlarca insana şöhret, alâka, cazibe, sevgi ve otorite kazandıran tılsımlı hassaları şeklindeki tezahürlerini inceliyen, gündelik hayatta insanların birbirleri üzerin-
Meclis, hayat pahalılığtle belediyenin ûe suretle mücadele edeceğini tâyin ettikten ve bunların tatbikine ciddi surette giriştikten sonra daimi ve ciddi bir kontrole tâbi olduğunu gören esnafın fiatjarı sebepsiz olarak artırmaktan çekineceği tahmin ediliyor,
İzmir Defterdarlığından
1 - tznûre bağlı Bornova bucağı hükümet konağında yapılacak (20067) yirmi bin altmış yedi Ura (26) yirmi altı kuruş ke-çif bedelli onarma 26/5/948 tarihinden itibaren 23 gün müddetle acık eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Eksiltme 18/6/948 tarihine rastlayan Cuma günü saat P.30 da İzmir Defterdarlığı Milli Emlâk Müzayede salonunda yapılacaktır.
— Geçici teminat 1506 lira olup ihaleden sonra İhale bedeli üzerinden % 15 şe iblâğ edilecektir.
4 — İstekliler bu İşe ait keşlfname ve şartnameyi İzmir, Ankara ve İstanbul Defterdarlıkları Milli Emlâk Müdürlüklerinde her gün is saatları dahilinde görebilirler.
5 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin, bu İsi yapabileceklerine
dair İzmir, Ankara ve İstanbul Bayındırlık Müdürlüklerinden alacakları ehliyet belgeleri, geçici teminat makbuzları ve nüfus hüviyet cüzdanları ile birlikte 2 ei maddede yazılı gün ve saatta Eksiltme Komisyonuna müracaatları. (6884)
5 Yarın Akşam
ATLAS
Sinemasında
(RENKLİ)
Dişi Haydut
(RENEGADES)
EVELYN KEYES — U'İLLARD PARKER taraflarından çevrilen
; harikûlâde bir macera Filme ilâveten 4.15 ve 9.15 r- seans'arında
BOGDADY’S Trupu
Meşhur Canbazlar
dek! karşıhk’ı nüfuz ve -tesirlerin! izah eden ve nihayet bir insana bu manyetik tesirleri elde etmek hususunda en kısa yolu gösteren bu pratik metod, Türkiyede ilk defa Demir-man tarafından ele alınmış bJr mevzudur. Flati: 250 kuruştur.
Zühal Yayınları. İstanbul p orta kutusu: 787. Her sınıf oküyucuya tav siye ederiz.

-Bugün Matinelerden İtibaren
MELEK Sinemasında
1- ÇAM SAKIZI KÂŞİF
ANN SOTHERN ;
İstanbtılda ilk defa
2- SARIŞIN BÜLBÜLLER
BETTY GRABLE — JOHN PAY NE t JÜNE HAVER
Soğuk hava dolabı ve elektrik motoru satılacak
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN: Muhammen
bedeli
tfr*_____________________Cinsi
İOÛÛ 2.10 X 1.50 dış eb’adında 2.55 yüksekliğinden Kelvlnatör
marka eski soğuk hava dolabı. 'Bilcümle teferriiatile)
400 Asea markalı 605052 No. Iı 7.50 beygir kuvvetinde trlfue
elektrik motörû, kullanılmış.
45 827210 lu monofaze, 310 volt, 1.50 beygir kuvvetinde bozuk
elektrik motörü.
25 Dökme muhafaza ve kapaklı trifaze şalter (iyi vaziyetçe)
25 Kasnaklı hava körüğü (müstamel ve motorsuz)
Bugün Matnlelerden İtibaren
YILDIZ Sinemasında
ı Broadway’ıla Hortlaklar
(Zombles on Broadway)
Oynayanlar: BELA LUGOSİ — ALAN CARNEY — ı WALLY BROWN — ANNE JEFFREYS
2- AŞK YUVASI
• (The Eııçhantod Cottage)
Oynıyanlar: DOROTHY Min OUİRE — -ROBET YOUNG —
HERBERT MARSHALL.
YENİ SES OPERETİ
Genel İstek üzerine Pazar akşamına kadar Büyük muvaffakiyet kazanan
GEÇİM DÜNYASI
bugün mş'.ine 15 te. Suareler 21 de
İst. P.T.T. Bölge Başmüdürlüğünden
idaremiz ihtjycı için şartnamesi ilah İlin d e 3 m, m kalınlığında kurşun levha alımı açık eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltme 31/5048 pazartesi günü saat 15 de> Büyük postalıane binası birinci kat İdarî muavİDİlk odasında toplanacak alım satım komisyonunda yapılacaktır.
Muhammenbedeî 4240 lira geçici teminat 4(58 Uradır.
Taliplerin çartnamealni görmek ve geçici teminatını yatırmak üzere iş günlerinde başmüdürlük kalemi Emlâk ve Levazım Şefliğine eksiltme gün ve saatinde de 048 senesi İçin muteber Ticaret Odası vesikası re geçici teminat makbuzu İle birlikte mezkûr komisyon başkanlığına başvurmaları. («570)
Çorum Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
1 — çorum ‘Devlet orman işletmesi dahilinde 2 parçadan ibaret İdare binası ve lojman, tavla binası yaptırılacak tır. Binalar kârglr ve ahşap i'.ırkas İnşaat sistemlerinde olacaktır. İlk keşif bedeli 31250 lira 68 kuruş olup muvakkat teminatı 2344 lira 25 kuruştur.
2 — Şartnameler, bllmum projeler, keşifna meler, eertdöprller, mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık İşleri genel şartnamesi, yapı İşlen umumi, fenni şartnamesinden İbaret olan keşi! dosyası İstanbul'da orman başmühendisliğinde Ankara’da orman genel müdürlüğü İnşaat şubesinde ve Çorum Devlet orman işletmesinde görülebilir.
3 _ Eksiltme Çorum Devlet ot ra an işletmesi müdürlük binasında mevcut eksiltme komisyonunda 31/5/948 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır.
1505 Yekûn
İstanbul AdU Tıp'müesseserinde bulunan yukarıda yazılı taşıth matın 14/6'048 pazartesi günü saat 15/30 da Milli Emlâk'Müdürlüğündeki komisyonda kapalı zarf ustflHe ihalesi yapılacaktır.
İsteklilerin kimlik belgeleri ve (113) liralık teminat makbuzlarını havi 2450 sayılı kanunun tarlfatı dairesinde hazırlanmış teklif mektup-termı ihale günü saat 14/30 a kadar kamîsvon Başkanlığına vermeleri, fazla bilgi İçin de her gün sözü geçenmüdürlüğe başvurmaları. (7222)
Maliye Bakanlığından :
Geçici teminat _________Cinsi________________ Miktarı Lira K. 70/100 25 No. Saman mukavvası_200 Paket j
* 30 » » • 200 » ) 712 50
Klâs-ör Sırt halkası 100000 Adet 150 —
Atelye ihtiyacı İçin yukarda yazılı malzeme açık eksiltme İle satın alınacaktır, isteklilerin geçici teminat ile birlikle 1 Haziran 1948 salı günü saat 14 de Beşiktaş’ta Devlet Kâğıt Deposunda hant bulunmaları.
(6944)
4 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin 2344 Ura 25 kuruşluk geçiri teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veay İdare ve denetlediğini ispata yarar belgelerlle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az ««.tatil günleri hralç» üç gün evvel yazı İle bayındırlık Bakanlığına, Çorum veya İstanbul bayındırlık’ müdürlüklerine başvurarak bu işin eksiltmesine girebilmek İçin yeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi göstermeleri şarttır. Bu süre içinde belge isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye giremezler.
B — isteklilerin tekili mektuplarını eksiltmenin yapılacağı saatten bir saat öncesine kadar Çorum Devlet orman işletmesi müdürlüğüne makbul karşılığında vermeleri 'tamdır. Postada olan gecikmeler kabul ec'l-mez. ««OD
AŞK VE MACERA ROMANI
Yazan: NİHAL KARAM AĞARALI . Tefrika No. 33
— Ben bu odadayken yanıma geldiniz, yatağıma girdiniz.
— Çok 8yıb ettim biliyorum... Fakat elimde değildi.
Erkek, kollarını çaprazjadı:
— Siz, ömrünüzce hep böyle elinizde olmjyan hareketler mİ yaparsınız?.. Adada kalmak gibi, denize «aldırmak gibi, kuleye saklanmak gibi, yatağıma atılmak gibi, ve en mü-hlmmJ: Ajl nâzımla evlenmek gibi-. Cidden bana merak oldu, onunla niçin evlendiniz?
Zeynebln akima bin bir cevap bir den geldi. «Nasıl adam olduğunu bilmeden evlendim, diyecekti, diyemedi. «Flört ettik, seviştik, mahiyetini son radan öğrendim.» diyecekti, diyemedi. «Bana müthiş bir emri vaki yaptı; evlenmeğe mecbur oldum.» diye-
cekti, diyemedi. «Tokat vuracaktım, bileğime yapıştı; kuvvetine esir oldum, evlendim.» diyecekti, diyemedi. Bu yar; uydurmaslyon cevapların hiç birini beğenmedi. Ali Hâsıma «evet» dediği o günü hayalinde yaşadı; ve nasıl oldu bilinemez; bütün sebepleri sanki hülâsa edlyormuşçasına şu cümle, iradesinin dışında dudakların dan döküldü:
— Avizeyi satmamak için.
Ve bu sözü söyler söylemez pişmanlık duydu. Kestirmeden İzahat vereyim derken, daha sarpa sardığını anjadı.
Erkek, tuhaf tuhaf bakarak üç par inağını. «De]l mteln?» mânasında şakağında döndürdü.
Zeynepşe, garip garip başım »alladı:
— Ne çare kİ hakikât.
— Hayli acalbattansnuz, darjlngl
— Ben mi?
— Sen ya... ÎUrafı oldukça güç bir şey„, Alt Hâzımja niçin evlendiğini soruyorum. Cevap vermiyorsun: Avizeyi satmamak için... Para uğruna a-teşe atılacak insana ila hiç benzemezsin... imdi, hakikî korkuna sebep? Haydi onu da öğrenelim.
Zeynebln vücudundan bariz bir Ut reme geçti:
— A]1 Bâzımın sağ ejl! - dedi.
Erkek, açıktan açığa güldü:
— cevabın pek vtah doğrusu!
Fakat, genç kadının bir kelime l]e dehşet İfade etmesi daha fazla ısrarına mâni oldu. İşin İçinde kiinhüne asla varamadığı ve belki de varamayacağı bir facianın mevcudiyetini sezdi. Onun, böyle sabit güzlerle taş odanın kapısına bakmasının sebebi, pek basit olmasa gerek. Bir tesadüfle adada kalmak felâketine uğradığı için kocasından korkmak?. Hayır! AH Hâzımın mağşuş hayatında bu kadıncağızın bildiği müthiş bir sır ol malı. Neydi bu sır?.. Öğrenmeği tecrübe etmeli mİ, yoksa «Bilmemek yeğdir, bilip divane ojmaklan şunu» deyip geçmeli mİ?
— Saplandığınız sabit fikir ber ne ]
ise, size mahpus kaldığınız bu elli kaaülll adanın tehlikesini bile unutturuyor.
• Zeynebln kulağına, kotradaki hırçın kadının sesi geldi. O sesle cevap verdi:
— Elli kaatlle bedeldir Ali Hâzıra!
— Azıcık mübalâğa etmiyor musunuz?
Artık ne kıyafette bulunduğunu unutarak Zeynep yorganı üstünden fırlattı; yataktan kalktı. Geçirdiği ve geçirmekte olduğu heyecanlarla yli zii daha solmuş; daha zayıflamış; hülyalı mavi gözlerinin altında siyah halkalar peyda olmuştu. Dağınık sarı saçları hoş kıvamlarla alnına, o-muzlarına dökülüyor; bol ve uzun lâcivert pijamanın içinde, sabahleyin zil sesiyle zoraki uyandırılmış leyli mektep talebesine benziyor.
Masanın üzerindeki paketten sigara alıp yakarken, muhatabına bakmaksızın:
— Mübalâğa etmiyorum, —dedi.— Elli kaatlle bedeldir. Bedeldir, çünkü. Ali Hazım, belki bir Skit tirajı; bejkl Yeniçrelierden artakajmış biridir. Belki gangsterdir. Bejkl Yedilerden, Kırklardan biridir. İhanet eden karısını diri diri mezara gömebilecek j mihracedir. Bejkl, İşkenceler icadın-
da dehâsına güvenilir bir Çinli; acayip zehirlerin mucldl bir Hintli; belki bir terör devri cellâdıdır. Daha doğ rusu bunların hepsi, hepsi- Ve titre-mlyen öyje bir sağ elin sahibi kl-
Coşkunluğu içinde birdenbire sustu; sesini yavaşlatarak devam etti:
— Ve nihayet benlin kocam— O-nun hakkında böyle konuştuğum için beni ayıplamayın! Ben delice korkumu size m âz ur göstermeğe mecburum. Neylersiniz: Biraz da nefsini temize çıkarma meselesi.»
— Seni ayıplamıyorum, ZeynepI
Genç kadın, hayretle Orhana baktı. Bu ses, sanki onun iğnelemek is-tiyen müstehzi ses! değildi. Bu ses. âdeta Bejimin dost sesiydi. Bu seste büyük bir teselli vardı. Bir anlayış, kajbe yol buluş vardı. Ve bu gözler de laman zanıan sansar gözlerini hatırlatan o küstah ve zaferinden anin gözler değljdl. Bu gözlerde şimdi bir merhamet gizil hüzün okunuyordu. Yepyeni bir ruhun habercisi garip bil ışık yanıyordu. Bundan dolayıdır ki, erkeğin y aklaşması yle geri geri çekilmedi. Omuzlarına dokunan ellerin temaslyje vücudu İrkilmedi. İlk karşılaştıkları andanberl ilk defa arkadaşça bakıştılar.
— Zeynep, yemin ederim, beni an-
cak şimdi gördün!
— Kabahat- cimin?
— Benim.
Gene güldü.
Ve, genç kadın, onun gülmemiş olmasını tercih ederdi.
— İşlediği günahların kefareti o-larak karşındaki herif, sana bir iyilik yapmak İstiyor, Zeynep!
Zeynep, başiyle pencereyi gösterdi:
— Bana tu büyük fenalığı yaptınız, çoktandır korkumdan kurtulmuş o]a çaktım. O cesaret insana bir daha güç gelir.
Omuzlarındaki ellerin titrediğini hissetti. Yaklaşan bir tehlike varmış vehmine kapılıp gene ürkekleşti.
— Zeynep!.. Eğer bir anda silkinip bitişik odaya kaçmazsan, kendini kol jarımın arasında bulacaksın.
— Hani dost olmuştuk?
— Dostluk, yakın badireyi haber vermem dlr.
— Mersi- Çok nazlkslnlz-
Küçük taş odada, hûmmalı bir telâş içinde giyindiği sırada, Zeynep, erkeğin temasını omuzlarında hâlâ hissediyor. Yüreğinde tuhaf bir ezinti var. Bu ezintiyi- şimdiye kader hiç m! hiç duymadı da bundan dojajı ne (Arkası var)
ir pazar sohbeti
On sene evvel olsaydı — Cumhuriyetin ba$ makalesi; Bu komisyon neye? .
— «Hürriyeti her an yeniden elde etmek» — Din meselesi: Lâiklik dâvası
— Cemaat meselesi — Harap cami havadisi — Vatan gazetesinin feryadı;
Tütünlerimizden serbes iktisatçılığa giriş —Akşam gazetesinde Kazlıçeşme sanayi bölgesi — Oklu parmaklık
Briç masasında j
V----------------Z
Oyunu sigortaya almak
Çeviren.' Nazım Der san
Yasan: J ADNAN - ADfVAfî
[ TARİHTEN SAHİFELER~)
19. Asırda Kaplan paşalarımız
On sene evvel olsaydı bu yazının baslığı pek âlâ (Bir paw yürüyüşü» olurdu ve içinde İstanbul ı tn -bimisil - ü baba» köşelerinden birine doğru yapılmış bir yürüyüşün hikâyesi bulunurdu-Fakat şimdi o yürüyüşü yapacak hal olmayınca ancak bir pazar sohbeti yapmaktan başka bir İş kalmıyor, işte bu pazar Istanbu-lun üç gazetesiirin sütunlarında bir gezinti yapmak İstedim, bakınız neler gördüm:
Cumhuriyet gazetesinin baş muharriri Nadir Nadi beyin bu pazar günkü makalemi «Bu ko-ırûştjotı neye?» başlığı altında sağ, eoI komisyonundan bahsediyordu. Gitgide olgunlaşan bu kalem. komisyonun rejimi korumak dâvası yanında fikir hürriyetini baltalıyahileceğinden korkusunu söylerken «etrafta olup bitenlere arkasını çeviren, sosyal gelişmelere alâka göstermiyen» İdarelerin kendilerini ve kendüerfle beraber cemiyeti aldatmaktan başka bir şey yaprruyacaklannı ifada ediyor. Eu noktada ben de 1945 yılında yazdığım Mağara yârânı adh bir yazıyı hatırladım (1). Orada bu etrafta olup bitenlere gözlerini yumanlardan bahsetmiş ve bunları mağara yfirâru (eshab-i kehif) denilen, uzun uykuya vatmış efsanevî şahsiyetlere benzetmiştim. Şimdi bu uzun uykudan uyanışın alâmeti olması lâzım gelen komisyonun bilâkis tekrar uykuya yatmak hareketi olmasından çekinmek İcap eder. Çünkü muharririn dediği gibi «hürriyete kelepçe taktığı gün demokrasinin fy.sizmden ne farkı kalır?» •
Diğer taraftan tenkld hakkını cağ ve sol hudutların içinde hapsetmek onu çok dar bir çerçeve İçine sokmaktır. Ve muharrire gö re ancak bu tarzdaki tenkld ve sağ, sol endişesi İçinde kurulacak partilerin de biribldndcr) farkı olmıyacaktır. Baş muharrir makalesini şu en açık sözlerle bitiriyor: «ÂHm »tabında, muharrir gazetesinde düşündüğünü yazacak. profesör kürsüsünde düşündüğünü söyllyecek, vatandaşlar da sandık başlannda düşüncelerine ayine bildikleri kimseleri seçeceklerdir». tşte muharrire gö-tf demokrasinin en kısa tarifi budur. Ben de evvelce dediğim gibi bu münasebetle tekrar edeyim İd «asıl hüner, cemiyetin selâmeti şeklindeki hürriyeti sağ-lıyacak bağları gererken fertler için pek aziz olan diğer hürriyetler! Jncitmemektedlr» (2).
Fakat hürryetl incitmeyiniz demek hiç bir vakit kâfi gelmemiştir; çünkü Goethe’nln dediği gibi *Hayat gibi hürriyete de o
Mmse lâyıktır ki hürriyetini her gün yeniden elde eder» [3], O halde insanlığın bu ebedi cidalinde küsmek, darılmak, yorulmak ve durup dinlenmek yoktur. Bu d daidp yorulan, dardan ve hattâ zaferinin sesi gibi «ooh» diye uzun b!r soluk almak İçin durak-hyan İrimse ası] mağlûp olan kimsedir. Komisyonun bu hakikati gözönünde tutacağını ümit etmek İsteriz.
siyaset âleminde lâikliğin doğuşunda bu zaruretin rolü İnkâr olunamazsa da s-sıl sebep dinin, devletin her türlü İşine karışmak, ruhani kuvveti cismanî İcra kuvvetine hâlrlm kılmak ve bütün kanunlan gökten İnmiş ahkâma bağlamak teşebbüsüdür. Toksa din dünya işlerine karışmaktan (İngiltere’de bir dereceye kadar olduğu gibi) vazgeçerek yalnız insanların. ruh ve vicdanlar!!© uğraşmakla iktifa etseydi kimsenin zaten devletten uzak duıan dini ondan ayırmak İçin harekete geç meal memul değildi.
Muharrir, din İşlerine devletin ve devlet işlerine dinin karışmasını istiyecek bir zihniyetin ancak bir orta çağ devletinin çevresinde tutunabildiğin!, bugünkü devlet yapısını geriye götürmek lmlrftm olmadığını ve nihayet bugün yetiştirilecek din hocalarının eskileri gibi olmiyacağmı söyledikten sonra «din meselesinin bu günkü kültür seviyesine yükseltilmiş bir din hayatını temin etmekle çözülebileceğini ve buna muvaffak olacak din adamları yetiştirilirse lâikliğe aslâ halel gelmeden bütün halkımızın çok daha yükseleceğini ve bu din a-damlannı yetiştirmenin de beşeri müessese!erin en yükseği olan devlete düştüğünü» İlâve ediyor. Fani dinde de devletçilik prensl-plni kabul ediyor. *
Asıl lâikliğin, dinin yanla ruh ve vicdanlara ait vazifesinden dışarı çıkıp devlet İşlerini karıştırıcı hare ketlere geçmediği müddetçe, devletin ne müsbet, ne menfi tarz da asla alâkadar olmaması demek olduğuna nazaran bugünkü teşkilâtımız ltibariie bizde hakiki bir lâiklik mevcut olmadığını burada hatırlatmak pek yanlış olmasa ge rektir. Meselâ Başvekil vasıtaslle Millet Meclisine karşı mesul bir din işleri İdaresinin her hangi bir yanlış haraketlnden dolayı bir kabineyi — hiç olmazsa kâğıt üstünde — düşürmek kabil olduğu düşünülürse hakiki lâikliğin resmî İçtimalarda Kur’an veya Mev-lûd okutmamak, kurban kestirme niEkten riyede bütün din İşlerini o dinin saJIkl olan cemaate bırakmak olacağını kabul etmek daha mantıkî olur zanrundayım.
«•*
□ene Cumhuriyetin bu üç sütunluk mn kalesinin yanındaki Hem nalına, hem mıhına sütununda bir haber vardı: Kiraya verilen bir harap cami ahır halinde kullanılıyor. İşte bu hâdisenin de lâiklik İcaplarından olmaktan ziyade fertlerin İktisadî menfaat hislerinin din! hislerine galebe çalmağa başlamasından ileri geldiğini düşünmemek kabil değil dir. Çünkü hiç zannetmem id Evkaf harap caminin ahır olarak kullanılacağını bile bile kiraya vermiş olsun. Mamafih bu duygusuz ve âdî harekete mân! olmak için lâik devletin kanunlarında bir kayıt yoksa cttnl ve mü-essesatrm idare edecek dan cemaat, harap da olsa caminin bu kadar münasebetsiz bir İşte kullanılmasına mâni olacak şekilde kira mukavelesi akdetmenin yo lunu elbette bulacaktır.
1 erden soğutup Vîrjinya tütünlerine ısmdudıklanndan ve bu halin Türkiyenin iktisadiyatını bozacağından yana yakıla şikâyet ediyor ve dinde devletçiliği terviç eden yukarıki makalenin tam zıddına olarak iktisatta tamamen fertçl bir yolda, yani bu gibi İktisadî dâvaların hallini hükümet memurlarından ziyade İş adamlarının eline bırakmak yolunda gitmek tavsiyesinde bulunuyor, Yazılarında sağcılık solculuk gibi siyasi cephelerde, partilere dar yer bırakılmasından pek müteessir görünmiyen Vatan bas muharriri görülüyor kİ İktisadî İşlerde bu darlıktan çok şikâyetçidir.
Nihayet Akşam gazetesinin Arada bir sütununda Vicdan azabı adile Halkçlnin yazdığı yazıda Kazlıçeşme semtinde bir «husvsl teşebbüs sanayi bölgesi» yani bir fertçl iktisat merkezindeki fabrikalarda çalışan İşçilerin gece kon du evlerindeki sefaletten bahsedildikten sonra eğer bu fabrikalar devlet iktisadiyatının elinde olsaydı işçilerin, usta başılarin, mühendislerin güzel bahçeler 1-çinde evleri yerden fışkırır gibi meydana geleceği söyleniyor ve ilâve ediliyor:
«Devletçiliğin zıddı seıbes iktisat tamamen başı boş bırakıldığı takdirde ancak el İr. d a nakit parası bulunanlara çok kâr temin edebilir... Halbuki Kazlıçeş-me bugün (İsçiler hesabına) vicdan azabı uyandıracak bir sanayi bölgesidir». ,
Çalışma Bakanlığı şu Kazlıçeş-me işini ele alsa da bütün modem memleketlerde işçilerin ve ailelerinin hayat ve sıhhatlerine karşı gösterilen alâkayı göstermeğe serbes iktisattan faydalananları zorlaşa hem çok hayırlı bir iş yapmış hem de Bakanlık mecmuasına bu serbes sanayicilere yaptırılacak İşçi evlerinin resimlerini koymak fırsatını elde etmiş olurdu. Buracıkta meşhur Prince Blsmarck'ın bundan yarım asırdan daha evvel bir zamanda söylediği ve Çalışma Bakanımızın benden çok 1yi bildiğine kani olduğum bir sözünü hatırlatmak isterim: O vakit Aîmanyanın kudretli başvekili olan Prince Bls-marek’a halkın menfaatlerini korumak için bir sosyal demokrat fırkan kurulmakta olduğunu haber vermişler; demiş ki «Biz o menfaatleri daha evvel koruyalım o vakit o yen! partiye yapacak İş kalmaz».
İşte bu pazar günü İstanbul uıı üç gazetesinin sütunlarında şöyle bîr gezinti İle bu üç mühim dâvayı muhtelif cephelerden görüyorsunuz. Bu demektir kİ siyasî partilerin programlarında büyük prensip folkları olmamakla beraber umumî efkâra hitabeden hâatbuat, prensipler etrafına oklardan çevrilmiş parmaklığın aralıklarını genişletmekte kusur etmiyor; bu da demokrasi yolunun mühim bir merhalesine dalın erişildiğini göstermek İtiba-riie dikkate şâyandır.
A. ADNAN - ADfV4«
Nevzat, bana dönerek:
— Bu cûn günlerde, dedi, neşrettiğiniz kAgıt kombinezonlarını tetkik ettim. Fakat bunları akılda tutmak İçin kuvvetli hâfıza lâzım.
Ben de cevaben:
— Birçok tertipleri akılda tutmağa lüzum yoktur. Bu kabil kombinezon-
lar İçin oynarken biraz muhakemen davranmak, kâğıtların nasıl taksim edilmiş olacağını düşünmek kâfidir, dedim. ,
Necl& beni tasdlkan:
— Tabii, dedi, otomatiklik. İhtiyarlık alâmetidir, insan dalma fikrîni
uyanık bulundurmalıdır.
Kâğıt verme «ırası Nevzatta İdi.
Kâğıtlar dağıldı...
A A D 6 3 »J4
4 R V fl
VRDİOS'İŞ
• V 10 1 8
* —
♦ D 8 4
4b D 9 5 3
* 4
V A 8
10 9 8 7 a
V 3 1
6 B
R VI
♦ A R 9 2
* A 10 8 7 4 2
Gene aynı gazetenin lk+nc! sa-td fesin dek! profesör Şekip Tuncun Din meselesinin uyanman başlıklı makalesi cidden yayanı dikkattir. Makaleye göre bu hare ket, Inkalâp yıllarında dinlendirilen din meşalesinin bu defa din ehliyeti dışında kalanlar yani profanelar tarafından uyandınl-masmdan ibarettir. Muharrir, dinin esasen muhafazakâr olduğu İçin yenilikler ve değişikliklerle onu telif etmenin güç olduğunu ve bu güçlük neticesinde ortaya çıkan zaruretin lâiklik prensip! nl doğurduğunu söylüyor. Vâki a
Vatan gazetesinin gene seyahatte bulunan baş muharriri dos tumuz. Almaııyadan yazdığı heyecanlı bir baş makalede Amerikalıların Almanları bizim tütün-1
Haziranda limanımıza 35 vapur gelecek
Verilen malûmata göre «nümüzdeki bir ay İçinde limanımıza yeniden 35 gemi çelecek ve bunlar İthal malları getireceklerdir.
Nevzat bir treffl deklare etti. Ben bir körle mukabele etti. Neclâ bir pik dedi. Nevzat S trefll diyerek forslr.p yaptı. Neclâ yardım etti... Partenerinin dört MDiatıısuna beş pikle cevap verdi. Nevzat petlşCem trefll ile müzayedeyi kapattı..
Kör ruaslyle hücuma geçtim. Mor elint açınca Nevzat haflfça yüzünü buruşturdu derin bir düşünceye daldı. Kör asiyle leveyi aldıktan «önra tek pik dörtlüsünü oyruvarak maya pas yaptı. P.u geçince elindeki kör boşunu pik «sı üzerine kaçtı.
Adeti özere, muheaım taralın kâğıtlarını tetkik etmiş olan Neclâ «e-vlnelnden:
— Mükemmel, diye haykırdı.
— ölüler yalnız Vikont Vogüâ ıür. romanında konuşurlar dedim.
Neclâ:
— Affedersiniz, dedi, bu oyun beni. o kadar heyecanlandırdı M... Bununla beraber NevMdm «ıkıntıda olduğu görülüyordu. Kozdan dışarıya bir Jeveden Sezin verm emeri lâric: geliyordu.
Düşünedüşflne nihayet kozun asını oynamağa karar verdi ve rua ile valeyi kaybetti. Neclânm da heyecanı söndü.
Ortağına:
— Niçin, dedi, yerden damı oynayıp maya pas yapmadınız?
— çünkü manın, müzayedeye İştirak etmiş olan Kudretin elinde olduğunu nnnedlyordum. şayet nıa !le vale «olumda ise, yerden damı oynamakla İki leve kaybetmiş olurdum.
Nevzat:
— Hakkıma var. dedim, bu dn düşünülecek bir nokta. Fakat mümkün olan diğer İhtimalleri de göz önünde tutmak lâzım gelirdi. Ta biatiyle kosdan dışarıya olan ÜÇ kâğıdm ne tarafta olduğunu bilmiyorsunuz.
Herkes «tiköta dalda. Sonra Neclâ:
— Anladım, dedi, yerden Mr ufak trefll oynamak lârım. Eğer şark verirse elden yedili veya sekizliyi koymalı.
— Evet, çok doğru. Dikkat edffılr, burada empase lüzum yok. Payet kozlar 1-2 düşmüşse bittabi yalnız bir leve kaybedilecek. Şayet üçü de şarkta İse birden fazla yapmıyacnk-tır. Eğer şark trefll d e şlkan İse o uman elden as konur ve yerin damı na karşı empss yapılır.
Nevzat:
— Haklısınız, biraz mtıhakemell oy nasaydım, oyun çıkmış olurdu, dedi.
KUDRET
2 inci sayısı bugün çıktı. BİNBİR ROMAN
il) Cumhuriyeti haberleri.
SoMft 173
İt} Votan gazetesi, S hazf ran JfHC
13) İkinci Fautt. Befinci perde, ta-ra/an büyük aülustiruia gecen sahneden
her hafta yeni bir hamle yapmaktadır.
Her sayıda 9 tamamen resimli, 2 resimsiz roman; 2 büyük. 2 küçük hikâye ve 1 artist hayalı veren BIN-BIR ROMAN, şimdiye kadar çıkan en dolgun ve en Küzd roma», hikâye mecmuasıdır. Fiatı 25 Kuru.y
Amerikanın Moskova elçiliği şifre daktilosu kaçtı
VaAİngton, 25 (A.A) — Reliler) — Dışişleri Bakanlığı gözcüsü dün basına yaptığı demeçte, elçilik memurlarından Amerikalı bir erbaşın vazifesi basından kaçışından sonra Bakanlıkla Mos-kovadaki Apıerika büyük elçiliği arasında muhaberat şifrelerinin İhtiva t tedbiri olarak değiştirildiğini imâ etmlştr.
Büyük elçlik şifre bürosu daktiloluğu vazifesini yapan erbaş Mc. Millân'ın bir Rus kadını tarafından İğfal edilerek vazifesini terk ve Amerikaya dönmek teklifini reddettiği batiliaıeladır.
timml Papuççu Ahmet paşadan sonra Kaptanı deryalığa, İmparatorluğun genç ve taymeUi vezirlerinden Halil Rıfat paşa getirildi.
Halil Rllat paşa Serasker Hüsrev paşanın konağında yetişmiş gençler' den birisiydi. İyi tahsil etmişti. Eserlerinde muvaffak olan bir hattat ve ressamdı.
Hüsrev paşa, esir pazarından beş yüz kuruşa satın aldığı kabiliyetli kölesini dalma beraberinde bulundururdu. Kaptan paşalığında genç Hali) Rlfat d3 donanmayla Akdenlzde dolaştı ve bu yıllarda paşanın müsaademle gemilerde tüfekçi bölükleri adıyla yeni bir sınıf kurdu. Napolyon Bona-part ordusunda çavuşluk etmiş bir Fransızdan bu bölüklerin yetiştirilmesinde faydalandı. Ve garp usulü talimle hazırlanan böyle bir deniz kıtasının talimlerini IL Ma hm uda sey-cettirlp İltifatlarını kazandı.
1827 de mlrmiranlıkla Niğde, Kırşehir mutasarrıflıklarında bulunan Halli Rlfat paşa bir yıl sonra vezirlikle serasker kaymakamı v« As a kir! man sura kumandanı. Livayı şerit kay makamı tâyin edildi. 1829 da fevkalâde elçi olarak Rusyaya gönderildi. Befaıet vazifesini muvaffâkiyetle başardı. RnsyadML gördüklerinden büyük dersler 'aldı. İstanbul» dönüşünde vezirlere: (Eğer Avrupayı taklldde İstical etmezsek Asyaya çekilmeğe mec bur kalacağız demişti,
Pabuççu Ahmet paşanın Bitimiyle, henüz Rusj-ada bulunurken Kaptan paşalığa tâyin olunmuş ve bu makamı muhtelif tarihlerde dört defa İşgal etmişti. Tophane müşirliği «ırasında. ve 1854 de II. Mahmudun fazı Baliha sultanla evlendi. [1]
Hali! Rlfat paşa, donanmamızın Havarindeki kayıplarını kısa bir müd det İçinde telâfi etti.
1838 yılında Tersanenin üstünde eski icaptan paşa köşkünde tesis edilen. Bahriye mektebi Halil ’Rlfat paşanın Abdülmectt zamanındaki Kaptan paşalığı esnasında ve 1848 senesinde yeniden genişletilip büyütüldü. Bu İnşaat esnasında mektebi gezen bir İngiliz seyyahı diyor kİ: (Tersanenin üzerindeki Bahriye mektebine her zaman «erbes girebiliyordu, önce den Kaptan paşa köşkü veya Bahriye nezareti olduğu söylenilen T2] bu bina bir tepenin çıkıntısı kenarında mükemmel ve çok güzel bir şekilde yapılmıştı. Mektep tersane sahasına, bahriye kışlasına ve çok muhteşem Haliç liman he şimdi orada demirli olan Türk donanmasına bakıyordu Bina taştandı ve uzaktan tarif, kuvvetli görünüyordu, Ancak bizim gezdiğimiz «ıralarda mektep kapalı İdi. Teni Kaptan paşalık yerine gelmiş olan Damat Halil paşa, bu büyük rütbeye çıktığını anlatmak İçin mü-esseseyl büsbütün yeni bir hale getir mek be büyültmek isteğine düşmüştü. Halbuki bina esasen her faydalı maksada yetecek kadar büyüktü
Bahrlye^mektebi binasına yapılan ilâveler ahşaptı. Hiç şüphesiz sık sık Olduğu gibi bu ahşap bina tutuşunca ortada mektep filân kalmıyacaktl. Mektepte Padişaha mahsus bir salon inşası ve «üslenmesi İçin de pek çok zaman vç para «arfedllmekteydl. Mek tebe fit haritalar, fen âletleri her yanı kaplamış olan korkunç ‘toz ve dumadan muhafaza edilmek için bir tarafa toplanmıştı. Mektebin resmen yüı kırk talebesi Tardı. Ançak beti orada tertlpsla giyinmiş yirmi gençten başka talebe görmedim ki tamlar da boşuobşvna vakit geçiriyorlardı.) [31
Muasırlan içinde tahsil» ve garp kültürlle tanınmış olan Halil RlTat p3.şa birinci Kaptanı deryalığından ayrıldığı vakit yerine denizden yetişmiş. çalışkanlığı Vb otoritemle meşhur çengeloğlu Tahir paşa getirilmişti.
Tahta puşa Cezayir sarp ocakların da yetişmiş. Çengeloğlu Halil kaptanı* gemisiyle senelerce denizde dola şıp (fenni deryayı tahsil) eylemişti Rain kaptana damat olan cesur denizel. Teraane hizmetine girdikten sonra derhal nazarı dikkati çekti. Kaptanel hümayun vemirmlran rütbelerini kazandı. Havarin muharebe1 sinde kahramanca vuruştu. Ve Mısırlı İbrahim paşaya karşı İleri sürdüğü, fakat kabul ettiremediği görüşünde haklı çıktı.
Birisi 1832 ve diğeri 1841 senelerinde olmak üzere İki deta Kaptanı deryalığa getirildi. 19- asırda İmparatorluğun muhtelif sahalarında Avrupaya dönüş hareketini Talıir paşa bahriye* de büyiik bir anlayış ve vukufla, başardı. Bu makamda uzun müddet br .akılsayd», Türk bahriyesi için çok
Yazan :
Y- SEHSUVARGĞLL'I
daha faydalı neticeler aJmabi.ırdl.
Tabir paşa, bahrlyede bilhassa fyl personel yetiştirmek ve kifayetli hart gemileri inşa ettirmek İstiyordu, Ame rkuiı gemi taşa mimarı F. Ross’u ve diğer' bazı yabancı mütehassislan memlekete getirtti ve zamanında İstanbul tersanesinde ilk buharlı gemi İnşasına başlanıldı. [4J
IL Mahmudun İleri flktrlt veziri Çengeloğlu Taiılr paşa Bahriye mektebindeki talebelerin, donanmaya çıkan genç subayların iyi yetişmelerini dikkât eder, akşam yemeklerinde donanmanın genç subaylarından yirmi kişiyi muhakkak sofrasında bulundururdu.
Zengin Kaptan paşalık tahsisatını çönıret bir şekilde sarfeden Çengel-cğlunun sofrasının üstü aynadan ve kullanılan yemek takımları altındandı. Akşamlan gümüş şamdanlardaki mumlar sofranın ayna sathına vurur re genç Subaylar Kaptan paşanın vakur olduğu kadar miilteflt ve kibar sofrasında kendilerini görerek yemeklerini yerlerdi.
Çengeloğlu, zabitlerinin garp m-ı-şçret usullerini bilmesini İster ve onlara (Eğer çirkin yemek yerseniz ayna sofradan kendinizi görür ve evvelâ kendinizden İğrenirsiniz ve bu suretle temiz ve İyi yemek yemeye alışırsınız) derdi.
İlk zamanlar genç zabitler bu yeni sofrada çatal ve bıçaklarla yemek yemek ııkır,tıuııdan kurtulmak istemiş ler ve aşağıda kendi salonlarında kal mayı tercih etmişlerdi. Çenge'.ağlu bunun sebebini sorunca bir tanesi (Sayel devletinizde aşağıda da doyuyoruz) demiş. Tabir paşa (Maksat doymanız değil, iyi yemek yemeye alışmanındır, bir İngiliz gemisine viziteye göndereceğim bir zabitin yahut bir İngiliz gemisine yemeğe davet edilecek zabitlerimin onlarla beraber onlar gibi yemek yemesini İsterim) ecvabını vermişti. İ5)
Çengeloğlu bir kaç dil bilirdi' Devrinde resmin! yaptırtmış devlet adam lanmızdaudır. Bugün bize bu resimlerim kaptanlığında kullandığı bir Akdeniz haritası İntikal etmiştir.
Denizciliğinin dışında kalan senelerini Tophane müşirliğinde, muhtelif vezirliklerde geçiren Çengeloğlu Tabir paşa, «on vazifesi olan Bosna valiliğinde 1846 senesinde ölmüş ve cenazesi İstanbul* getirilerek Eyüpsul-tana gömülmüştür. Mezar taşında Kahramanı vüzera Tahlr paşa cüm-lesile başlayan bir kitabe vardır.
SİTEMDİ
{halûk

1 _ Gerek bu. düğün hakkında, ge-: refcse Halil Ritat pajanm hayatı hah
kında fazla malûmat (Çin 25 tm-muz 194G «e 19 Ansım 1947 tarihli Akşam gazetelerine müracaat.
2 — aksedilen bina şimdiki ienü hastanesidir. 18 asırda Kaptan paşaların harem dairesiydi
3 — Ulaç Fflriane’fn lıdftrafarı bay Ali Rfza Seyft tercümesi.
4 — Fazla malûmat için 15 kosim 947 tarihli Aksam gazetesine müracaat.
ş — Bu. kıymetli malûmatı Kaptan derya Hacı Veslm paşanın kerimesi hanımefendi lütfettiler. Hacı Vesim paşa da Çengeloğlu Tahir paşanın kaptanlığında henüz mektepten çıkmış oanç bir sııbaı/dı. Faşa, bu sofraları anlalır. hattû. bir aksam bta türlü''çıkar m ay a cesaret edemediği küçük bir kemik parçasını yemeğin sonıırıa kadar abrada saWadığPiı
söyler m iş.
«AKŞAM
-
Abone bedeli
Ecnebi
Türkiye
Senelik fl aylık 3 aylık 1 a j’lık
Adres
2800 kuruş
1500 »
800 »
300 »
tebdili için
5400 kuruş
2900 »
!«00 •
elli kuruşluk
put gönderilmelidir. Aksi takdir de adres değiştirilmez.
Telefonlarımız: Başmuharrir 2(‘s”e
Yazı İşleri 20765 - tdare »'«•>
Müdür; 21M97_____________
Receb 17 — Hıtır 21 _________
İmsak (30. Öğle İkindi Ak. Yata E. 6 53 9.05 4,41 8.39 12.00 1 56 V. 3 22 5,34 13.11 17.10 20.30 22 25
İcta.-ehane: BabIâli civan
Cemal Nadir sokağı No. 13
ftAhife 8
A K 3 A M
20 Mayıa 1913
ZST.l Spritizma j
_ Yaşasın sprllizmal Saadetimi o-' ntı borçluyum. Sprlttemaya inanıp İnanmadığınızı bilmiyorum. Doğrusu ben spritiamaya bayılırım. Fakat dalma spritizma toplantılarına iştlrâk ettiğimi sanmayın ha... Bununla beraber «Yaşasın spritizma» bağırmak-ta ne kadar haklı olduğumu siz de şimdi görecekslnle. Bidayette sprltlz-nıaya hiç inanmazdım.. Ölülerin ruhlarım çağırmağa da hiçbir arzu va niyetim yoktu. Fakat bir gece tesadüfen bir spritizma meclisinde bulundum. işte büyük mucize orada oldu.
Şunu da şöyllyeyim kİ ben nıah-çup ro sıkılgan bir adamımdır. Ruh laıdan korktuğum yoktur. Fakat gü-ce] bir kadının karşısında bulundum muydu da ne yapacağımı şaşırırdım. Bir kadın ne kadar hoşuma giderse karşısında da o kadar sıkılır, ezilip büzülürdüm. Bu sıkılganlığım yii-zündendir kl Klemantinl çılgıncasına sevdiğim halde, aşkımı ona açmağa cesaret edemiyordum. Onunla yüz yüze gelir gelmez. put kesilir, heyecandan ağzımı açıp bir söz söyllye-tnez hattâ gözlerimi kaldırıp yiızüna bakaınazdun.
Sakın gülmeyin, korkaklık, cesaret alzhk bir hastalıktır. Ben de niçin bu kadar korkak olduğumu biliniyordum Gencim, güzelim, zenginim Lyl bir aile çocuğuyum. O halde bu korkaklığım, bu cesaretsizliğini neden bilmiyorum. Aşk cesurları karkak. korkakları da cesur yapar diyorlar. Ben aşktah başka her hususta cesıı-rumdur. Birinci dıinva harbine girdim. kahramanca çarpıştım. Fakat Klemauclnin güzel kara gözleri karşısında dalma geriledim. Çünkü aşkımı kabul etmlyeceglnden korkuyor dunı Vâkıa birçok meziyetlerini vardır. Fakat K|emantinin peşinden o kadar çok kişi koşuyordu ki, «Niçin beni onlara tercih edecek?» diya kendi kendime soruyor, onu taparcasına sevdiğim halde, gittiği yerlere uğramaktan fersah fersah kaçıyordum
Derken bir akşam; mutaassıp bir spritlzraacı olau arkadaşım Rober beni evine davet etti. Arkadaşımın e-vlnde davetliler arasında Klemantinl görünce ne büyük blj heyecana kapıldığımı kolayca tahmin edebilirsiniz. Nefsime hâkim olmağa çalıştım, genç Uza resmi bir selim verdim ve mümkün mertebe ondan uzak bir yere oturdum,
Ae sonra spritizma meclisi başladı Toplantıda bulunanlar bir masanın etrafına oturarak ellerini üzerine dayadılar. Biraz sonra masa sallanmağa havaya kalkmağa ve ayakla- ; rından birini muntazam bir şekilde döşemeye vurmağa başladı. Arkadaşım Rober, masayı hangi ruhun kımıldattığını sorunca:
— Pitlya! cevabını aldı. Rober tekrar sordu:
— Ey Pitiya’nm ruhu: sağ cebimde ne bulunduğunu bize sö/llyebiltr misin?
— İki anahtarla beş lılıı franklık bir banknot!
Bir kadın da söze karıştı:
— Ey Pitlya! Şu dakikada ne düşündüğümü bana söyllyebljlr misin?
— Kızınızı zengin bir adamla evlendirmeği...
Diğer davetliler, ruba muhtelif sualler sormağa başladılar. Ruh, bütün sorulara cevap veriyordu.
Bir aralık akadaşım. beni süzdükten sonra ruha şu suali sordu:
— Arkadaşım Filip Darman'm kal binde ne gizlediğini bize lısber verebilir misin?
Filip Durman bendim. Derhal söze karışarak:
— Hayır, hayır! Ruhun kalbımdaki sırrı açığa vurmasını hiç İstemem... diye haykırdım. Fakat sual sorulmuş, masa da ayağını muntazam bir surette yere vurmağa başlamıştı. Ah, bu. benim için no büyük felâketti. Sırrım meydana çıkınca herkes benlinle gülecekti. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Bütün davetlilerin gözleri üzerime dikilmişti. Kaçmak istedim. Fakat bayanlardan biri:
— Her halde kalbinizde İyi duygular yok k! kaçmak Istlyorsunus.. diye bağırdı.
Bu sözler üzerine kajmağa karar verdim. Bir İskemlenin üzerine çök-tiiın. O sırada ruh, sırrımı açığa vurdu:
— Filip Duman, Matmazel Klo-mantini seviyor; fakat kendisin# söylemeğe cesaret edemiyor.
Evvejâ pancar gibi kıpkırmızı kesildim; sonra limon gibi sarardım. Davetliler, beni İstihfafla süzerek kahkahaları basarken, İsterik bir kadın gibi hıçkırmağa başladım.
Sprltizmaya lânet etmeğe ve kalkıp gitmeğe hazırlanırken K|emau-tln yanıma gelmez mi?
Genç kız, bana memnun ve minnettar gözlerle bakmağa başladı. Davetliler, sordukları muhtelif suallere ruhun verdiği cevapları dinlemekle meşgulken Klemantin -yanıma oturarak sordu:
— Hakikaten beni seviyor musunuz? ö halde benden niçin kaçıyorsunuz? Ben sizi çok beğeniyorum.. Ruhun yalan söyleyip söylemediğini bana kulağıma mahrcnıane söyleyiverin Mösyö FJJlp!
Artık korkum, çekingenliğim zail olmuştu. Genç kıza:
— Ruh, hakikati söyledi! Sizi çıldırasıya seviyorum matmazel!
Ertesi gün nişanlandık. Şimdi saadetimi sprltizmaya borçlu olduğumu söylemeğe hakkım var mı, yok mu? Siz söyleyin!
Çeviren; A. Hilâli
[radyo]
ANKARA RADYOSU
18 Müzik: Şarkılar; 18,10 Konuşma;
18.45 Rumba ve kongaiar (Pl.); 19
M S ayarı ve Haberler; 19,15 Geçmişte Bugün; i9.20 Cumhurbaşkanlığı Armoni müzikası; 20 Şarkılar; 20,15 Radyo Gazetesi; 20,30 Serbes saat; 20,35 Tarihi Türk müziği; 21,15 Kitap saati; 21,30 Müzik; 21.50 Melodiler (Pl.'; 22 Konuşma: B. M. M. saati; 22,15 Dans müziği (pli; 22,45 M 3 ayarı ve Haberler.
Yarın sabah ı>e öğls programı
7,30 Hafif uvertürler (Pl.l; 7,45 Haberler; 8 Çeşitli hafif müzik (Pl.); 8.30 Filim müzikleri (Pl.); 8.45 Tangolar (Pl.» 12,30 M 3 ayan ve Çeşitli müzik (Pl.) 13 Haberler; 18,15 Müzik: Şarkılar; 13.30 Öğle Gazetesi;
13.45 3az eserleri,
Mahkeme* tapu, icra ve noter ilânları
Bedelleri husus! şahıslar tarafından Ödenen mahkeme İcra, tapu ve noter İlânları Eibl resmi ilânlar eskiden öldüğü gibi doğrudan doâruva «AKŞAM» idaresi tarafından kabııl edilmektedir.
MAHKEME KORİDORLARINDA:
Muharrem efendi iç g üreyişi giriyor !
— 5 —
Akşam üzeri Muharrem efendi İle Burhan bey otomobile binip Belki? hanımın evine gidiyorlar. Yolda Bürhan bey tenblhlerde bulunuyor;
— Aman. Muharrem efendi. Belkis lı anı m i a konuşurken çok dikkat et, Anadoluda evli olduğunu ağzından kaçırma sakın.. cBekârım, Şimdiye kadar Anadoluda ticaret yapıyordum, bundan sonra îstanbulda iş yapacağım» dersin. Çok zengin olduğunu söyle. Gcrçe Belkis hanım para canlısı bir kadın değildir, kendini rahat rahat geçindirecek kadar parası vardır. Fakat bilirsin ya, ne de olsa, kadınlar zenginliğe karşı fazla meylederler,..
Belkis hanım kendilerini kapıda karşılıyor. O kadar samimî davranıyor kl Muharrem efendi hiç yabancılık çekmeden ısınıve-riyor. Belkis hanım evvelâ kahve ikram ediyor. Muharrem efendi hayran hayran yüzüne bakarken elleri titriyor, fincan çalkalanıyor, üzerine kahve dökülüyor. Eelkis hanım:
— Zararı yok efendim. Üzülmeyiniz.
diyerek hemen koşup ıslak bez getiriyor. Muharrem Efendinin dizine dökülen kahveleri kendi elceğizlle silip temzliyor*.
Dereden tepeden bir müddet konuştuktan sonra yemek odasına geçiyorlar. Mükellef bir sofra. Bira şişeleri de dizilmiş, Belkis ilanım yine kendi elceğîzile Muharrem Efendinin bardağını doldurup İkram ediyor. Muharrem Efendi bu yaşa kadar böyle şeyleri ağzına koymamış. Köpüklü biraya baktıkça cehennemin katran kazanı gözlerinin önüne geliyor. Fakat reddedemiyor. Belkis hanımın ikramını nasıl redede-debilir? «Ben böyle kaba bir adamla evlenmem» diylverîrselŞu nun şurasında bir ay kadar dünya vüzü görüp safa sürecek. Gördüğü göreceği rahmet te bu olacak.Blr defacık İçmekle hemen dinden imandan çıkmaz ya insan. Bu günahının cezası olarak nihayet ahrette cehennemin katran kazanında bir kaç gün yandıktan sonra kurtulur. Orası da belli olmaz va. Cenabıhak gaffa-rüzzünuptur. Cümle hasenatına mukabil bu kadârcık günahını da affeder belki.
Birayı içtikçe Muharrem Efendiye bir acavip hal oluyor. Kafa' sı lâstik gibi esnemeğe, gözleri ışıldamağa, çenesi islemeğe başlıyor. Hele Belkis Hanımın konuşması! Bülbül müsün, mübarek! Kiraz dudaklarını açıp inci dişlerini ışıldatarak nazlı nazlı, edalı edalı lâf ettikçe Muharrem Efendinin ilikleri gevşiyor. Arada bir kendi kendine mırıldanıyor: «Meğer dünya varmış. Şimdiye, kadar ömrümü eşsekler gibi geçirmişim. Şu kadının dizlerinin dibinde can verse, gam yemez insan.»
I Oldu olacak, nasıl olsa günaha girdi bir defa. Bira bardakları mütemadiyen dolup boşalıyor. Muharrem Efendi zenginliğini anlata anlata bitiremiyor.
Bir aralık Belkis Hanımla Burhan Bey dışarı çıkıyorlar ve biraz sonra Burhan Bey dönüyor.
— Müjde, Muharrem Efendicİ-
ğim Belkis Hanım evlenmeğe razı oldu. Bundan sonra karşL karşıya, açık açık konuşuruz.
Muharrem Efendi sevincinden ayağa kalkıyor, bira şişesini başına dikip lıkır lıkır içiyor. Belkis Hanım da talk bir tebessümle geliyor, sandalyesini tam Muharrem Efendinin karşısına çekip oturuyor. Müzakereyi Burhan Bey açıyor:
— Muharrem Bey! Bu akşam hayırlı bir İşi başarmağa muvaffak olduğum için dünyalar benim oldu, İnşaallah ömrünüzün sonuna kadar saadet içinde yaşarsınız.
Muharrem Efendi telâşla bir bardak dalla yuvarlayıp Belki? Hanıma dönüyor:
— Satıl, mî. BelkJs Hanım? Öyle bir saadete kavuşacak mıyım ben? Şimdiye kadar öteki karımla...
Belkis Hanım sözü kesiyor:
— Ne dediniz? öteki karınız mı?
— Şey,.. Ağzımdan kaçtı, Belki» Hanım. Ben gençliğimde bir defa evlenmiştim amma, karım îkl ay sonra öldü, btr daha da evlenmedim.
— Haaa... Ben yanlış anladım demek.
Ce Re. (Devamı var i
BULMACA
121159799 10
- II I I I I I I
- I I—I T ■
- II'IIN
“ JJJ I W LL ? I I ■ 1J I 'i
- ! İlil
” I I I l I I
- I I I I I I I '■
s I !■ I I rr ■
Saldan safla ve yukarıdan aşağıya:
1 — Sporda maça devam salâhiyetini kaybetme.
2 — İktisadi ve içtimai olayların rakamlarla gösterilen cetvelleri.
3 — Ban mağazalardaki tabii 4 Vize'ler.
4 — Olduğu yerde durur. — A[ma.
5 — Fırlatırız — Bir kavim.
5 — Sıfat eki — Tersi farizalardır.
7 — tstanbulun yansı. — Aşikâr.
8 — Başına «t* gelirse kolluklarını kabartır.
9 — Kaybedene.
10 — Yama. — çok karanlık.
G£Ç£.V BULMACANA HALLİ
Soldan safla ve yukarıda o aşağıya: 1 — Kırmızıgül; 2 — Ira. Rlştre;
3 — Raksaçıkan; 4 — Solsak. Dii; 5 — Irak, Nakit; a — 2îlçan, Laf; 7 — Işıkalan; 8 =• Glk, Kanapsg 9 — Vrad.it, Pis; 10 — Lenüt, Kese.
* Fatih Halkevinden: Erim iade 1 Haziran 948 den itibaren başlıyacak olan İngilizce. Fransızca lisan kurslarının kayıtlarına başlanmıştır.
Hiç bllmylenler İçin olan bu kurslara kaydolmak İsteyenlerin her gün saat 9 dan 20 ye kadar İki adet fo-toğraflarlyle Evimiz İdare müdürlüğüne müracaatları.
■... ■ ---------------
İmparatorun enfiye kutusu
AŞK VE ZABITA ROMANI
Yazan: John D. Carr Tercüme eden: Vâ-Nû
_______ Tefrika No. 51 _____
Aman Yarabbi şayet pot kırdımsa Yvetle benL atfetmlyeçektlr, Sia bana tuzak kuruyorsunuz. Benim size itimadını yok. Suallerinizden lılç birine cevap ve rm iveceğim... Gideyim kardeşime telefon edeyim.
Sanki büyük bir tehUkedeymli gibi bu sözü savurduktan sonra, Atlette, wWjn öyle bir fırlayış fırladı kl, kendisini yakalamak mümkün değil. Yüksek topuklarının merdivende çıkardığı sesi duydular. Eve, kolyeyi tekrar masanın üzerine bıraktı.
— Bunu, ona siz rai vrdlnle, Toby?
— Yok, vallahi hayır!
— Vermediğinize emin misiniz?
— Tabii eminim.
Toby, sırtını Eve'e çevirdi; onun aynada akseden hayaline hitabetti:
— Esasen bahsi geçen kolye, kaybolmamıştır kl...
— Kayıp mı olmamıştır?
— O kolye, şimdi hâlâ, kapının ya-
nındaki vitrinin ' içindedir. LSakal, bundan bLr saat evvel ben evden ayrıldığım birada oradaydı. Janice, bu kolye ilzerüıe dikkatimi çekmişti.
— Toby!,.. Kahve rengi eldivenli adanı kimdi?
Aynanın sırları, bazı yerlerinden; dökülmüştü. Bu sebeple genç adamın yüzü, garip şeklide aksediyordu.
Eve, son derece gerilen sinilerine hükmetmek İçin mücadele ederek dedi kl:
— Polis, bugün beni istintak ettiği zaman ben bütün hakikati söylemedim. Ned Alwood, babanızı vuran adamı görmüştü. Ben da aşağı yukarı görmüş gibiyim.
«Kahve rengi eldivenli biri odaya girmiş, babanızı öldürürken İmparatorun Enfiye kutusunu da kırmıştı. İhtimal Ned blmiyecektlr, Tobyl Ve şayet ölmiyecMc olura*, (Aynanın İçinde bakış istikamet değiştirdi.) gör
düğünü anlatacaktır! Ben size fazla bir şey söyllyemem. Ancak şu kadarını bildirebilirim: Cinayeti her kim İşlemiş İse. o Işl.ven şaha, szln sevimli II ailenizden bir şahıstır.
Toby, sesini yükşeltmeksizln:
— Slslnklsl İğrenç bir yalant — dedi.
— Öyle oıl?... İnanıp İnanmamakta hürsünüz.
Gene Toby:
— Yanınızdaki mahut herif ne görmüş?
Eve, tafsilât verdi.
Bunun üzerlna Toby sordu:
— Bütün bunlardan Goron’a bahsetmedin Le ya?
Boğazı kurumuştu, Güçlükle konuştuğu anlaşılıyordu.
— Hayır, bahsetmedim... Niçin bahsetmediğimi biliyor musunuz?
— Katiyen bilmiyorum,., ihtimal o tarifle sevişmenize dair olan mv lûmatı...
— Tob7 Lav/esl... Bir tokat İstiyor musunuz?
— Ha ha, Adileşiyor demek?
— Adilikten bahseden sissinizi
— Özür dilerimi (TObynln gözleri kapandı. Elleri, şöminenin mermerinde kenetlendi.) Fakat bana neler söy-
Şeker Tevziatı
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. İstanbul Bürosundan:
Ekonomi Bakanlığı emlrlerllâ İstanbul vilâyetine tahsis edilen şekerin satışlara kolaylık va süratle tevziini temin tnaksadlle şimdiye kadar alınanlara ilâveten 24/5/1948 pazartesinden itibarca aşağıdaki tedbirler de alınmış olduğundan ilgililere ii&n olunur.
Tevzi esası:
1 — Şeker tevzii vilâyet emrine göre belediye İktisat Müdürlüğünden alman belgelere veya listelere latlnad edeceğinden bu belge ve listeler yeni postane arkasında Beyker hanındaki satış büromuza gönderilmelidir, Belgesiz müracaatlar kabul eddlemlyecektlr.
2 — Yukarıda mevzuu bahla listelerde adları yazılı bakkal’arn yapılacak tevziatta vilâyet emrine göre bakkallık ruhsat tezkereleri esas tutuaclağjmdun bunların şeker bedelleri yatırılırken İbrazı zaruridir.
3 — Şeker Çırağan depomuzsdan crdlao sahiplerinin hüviyetleri bakılarak verilecektir.
Yeniden alınan tedbirler:
I — Birinci madde mucibince belgeleri veya listeleri şirketimize gelmiş :
3 — Sarıyer. Beşiktaş. Beykoe, Ösküdâr kazaları İle Beyoğlu merkez. Taksim ve şişil nahiyelorl bakkallarının şeker bedeli 7e bakkallık ruhsatiyeleri İle birlikte doğrudan doğruya Beşiktaş Yanık Çırağan sarayı yanındaki depomuza müracaatları.
b — Bakırköy, Fatih. Eminönü, Eyüp, Adalar. Kadıköy kazaları İla Hasköy, Kasımpaşa va Galata nahiyeleri bakkallarının da Yeni postane arkasında Beyker handaki satış büromuza bakkallık ruhsat tezkereleri ve şeker bedelli® birlikte müracaat ederek ordinolarını almaları icabeder.
5 — Resmi ve hususi müesseseler, Esnaf ve İmalâtçılar, cemiyetler, Hastahaneler, Mektepler İle askeri birlikler otabıldot ve kantin ihtiyaçları İçin» İktisat müdürlüğünden alacakları belgelerle Beyker handaki satış büromuza müracaatla ordinolarını alabilirler.
fj — Ordino muameleler! saat 9 - !tt ve anbardan çeker teslimi saat 9 - 17 ye kadar sürecektir.
T — Şeker tevzii hakkında lüzumlu malûmat telefon No 22205 den alınabilir. (7153)
reated by free version of 2PDF
İstanbul jandarma satmalına kurulu başkanlığından
Kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiat fahiş görülerek İhalesi yapılamayan asgari 110400 azamî 120000 çift yün çorabın ihalesi 31/5/948 Pazartesi gunö saat 14 de Taksim Ayaspaşadakl kurulumuzda pazarlık suretila yapılacaktır. İpliği J. eşya ve levazım anbarından verilecek olan çorapların azamîye göre tahmin edilen bedeli 15600 lira ve ilk teminatı 1170 liradır. eBeher çiftinin tahmin flatı 13 kuruş» buna ait- şartname ve numuneler kurulumuzdan görülebilir. Ve şartname bedelsiz verilir. İsteklilerin ilk temi nata ait makbuzlarile gününde pazarlığa iştirakleri. . (7119)
Türkiye Kızılay Derneği
Genel Merkezinden:
Yirmi beş kilosu 25 ve yetmiş beş kiolusu da 100 gramlık şi şe ambatâjlarda olmak üzere yüz kiij tahlil İçin kristal halinde, Türk Kodeksine uygun ve bilkimya saf
Potassium lodure Satın Alınacaktır
Satmak istiyenlerin, her ambalajın fiyatları ayrı ayrı gösterilmek şartile ödeme şeklini, teslim müddetini. Fob - Cif farkının Navlun ve Sigortaya isabet eden miktarlarım gösterir teklif mektuplarını 10 Haziran/948 tarihine kadar Genel Merkezimizde bulundurmaları rica olunur.
Tekel Genel Müdürlüğü ilânları
o
Malzeme Alım Şubesinden
1 — Bir adet otomatik torna tezgâhı kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.
2 — Muhammen bedel 15.000 lira olup muvakkat teminatı «1.125» liradır.
3 — Eksiltme 11.6.948 Cuma günü saat 11 de Kabataş Genel Müdürlük Malzeme Alım Şubesindeki komisyonda yapılacaktır.
4 — Şartnameleri her gün sözü geçen şubede ve Ankara İzmir Başmüdürlüklerinde görülebilir.
5 — İsteklilerin mühürlü fiat teklif mektuplarını kanunî şartnamesinde vazıh vesaikle güvenme parası makbuzu veya banka teminat meklubunu ihtiva .edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkûr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır.
6 — Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (7194)
lediğinizi düşününüz. Evet Hayır hayır, bu tahammül haddini aşıyor. Annemin yahut hemşiremin lsmlnla böyle bir mevzua karışmasını arzu etmem.
— Annenizden yahut hemşirenizden bahseden kim? Ben size muayyen, mtıkantıen bir vakıa anlatıyorum. Bunun böyle olduğunu Ned Atwood, tasdik edecektir. İhtimal Yvatta Latour da tasdik edecektir. Halbuki ben aptal, slza eza vermek endişesiyle ağzımı açmamıştan. SU benim nazarımda asil ve müstakim bir gençtiniz.
Toby, parmağı ila tavanı İşaret etti:
— Ondan dolayı mı benden nefret ediyorsunuz?
— Sizden nefret etmiyorum.
Toby, İstical He sordu:
— Kıskanıyorsunuz ha?
— Yak. efendimi Zerre kadar kıskanmıyorum... Sizin havsalanıza sığ maz ama hakikat btıdur. (Gülmeğe başladı.) Buraya girdiğim zaman yüzünüzün halini görseydiniz... şayet polis peşimde olmasaydı bu hikâye gülünç bir şaka halini alırdı. Halbuki toto. Arbttela karşılaştık. Onun kol-
yesinin de hangi kolyeye bemedlği malûm.
Mağazanın salona açılan kapısı, bir kalın perde 11e örtülü idî. BLr el, perdeyi çekti. Sırtında eski bir spor ceketi olan bir adam, dükkânın arkasında bulunan bu salona girdi.
Eve’in dikkatine ilk çarpan, onun, gülüşü oldu. Çarpık bir gülüştü bu... Sanki ağız yerinde değildi.
Dermot Klnross, şapkasını çıkararak:
— Sizi rahatsız ettiğim İçin öiüc dilerim, — dedi. — Fakat 1?u bahsi geçen kolyeye blj nazar atmaktan memnun kalacağım.
Taby, birdenbire geri döndü.
Kinross, masaya doğru gidip şap-' kasını bıraktı Beyazlı mavili taşardan yapılmış kolyeyi eline alıp lâmbaya yaklaştırdı. Taşlan parmaklarının arasından kaydırdı. Sonra cebinden bir kuyumcu pertavsızı çıkararak sağ gözün» yaklaştırdı: gerdanlığı bLr daha muayene etti.
Rahatlamış gibi bir nefes alarak:
— Evet. — dedi. — Mükemmeli... Bu taşlar sahtel.
Kolyeyi tekrar nıasımu üzerine attı; pertavsızı, cebine indirdi.
Eve, ancak ondan sonra konuşabilmek kuvvetini kendinde buldu-
— Siz polisle beraber misiniz? Acaba onlar da mı?
— Peşinizde olup olmadıklarını uu soruyorsunuz? HayırI — diya-. doktor gülümsedi.—Ben. Harpe sokağına ku yumcu bay vellle'i ziyaret İçin gel iniştim. Şunun üzerinde bir eksperlik yapmasını İstemiştim.
Cebinden İnce kâğıda sarılı bir şey çıkardı. Paketi çözdü; mavili beyazlı taşlardan yapılmış diğer bir kalya gösterdi, tik bakışta, masanın üzerinde duran -sahte mücevherin tıpkısı olduğu hissini uyandırıyordu.
Eve. İki kolyeyi de eline alıp epeyce sersemlemiş bir vaziyette bir ona. bir ötekine baktı.
Doktor Dermot Klnross. cebinden çıkardığım işaret etti:
— İşte bu, Sir Maurlce Lawes'ln ko lekslyonundakldlr. — dedi. — Madam de Lamballe'e alt o’-an gerdanlık budur... Cinayetten sonra hatır larsınız kl bunu yerde, vitrinin altında bulmuşlardı.
Eve. sordu;
E, peki?
(ArfcöM om-1
-tş ARAYANLAR
TECRÜBELİ vo TANINMIŞ — Diploma]] çocuk bakıcı, yeni doğan çocuk jsra bakmak tere ]ş anyof. Moda Venlflklr Sokak No. 12 Şrester; Kadıköy. 230 TECRÜBELİ — Bonseryisll Dadıyım. Yaşım 35 tir. Yeni dokmuş, doğacak çocuklar* takmak üzere dadılık arıyorum. hrtekl-'Ierln Kadıköy Bahariye AH Eüarf sokok No. 17 Dalkılıç hanesine. 280—1
TECRÜBELİ BİR MUHASİP'— Her tür]a ticarethane, mağaza ve mües-»ewjcrde muayyen saatlerde hesap ve muhasebe üzerinde çalışmak istiyor. Akşamda (R. T> rumuzuna mektupla. 281 —
İKTİSAT FAKÜLTESİNDEN MELUN — Askeriiğint yapmış, ticaretle İştigal etmiş, fabrika idare edebilir genç tş aramaktadır. Taliplerin «İktisatçı» rümuzlyle. Galata posta kutusu 1599 a 308 — 5
LİSEDEN AYRILDIM — Askerliğimi yaptım. Muteber tüccardan, memurdan kefil gösterebilirim. Ehven ücretle her işi yaparım. DetaDo bilirim. Akşamda E. M. Ç ye mektupla müracaat - 313 — 2
YABANCI ÖĞRETMEN — İngilizce. Almanca, piyano ilk okullara Türkçe dersler vermektedir. Yarım günler Tçin veya leyli kalarak. Adres: Madam P. S. Poste-Restante. Beyoğlu 328 — 4
2 İŞÇİ ARAYANLAR
SARAYBURNU ASKER HASTAHA-NESİNE — Bir bahçıvan Ve bir‘berter alınacaktır. Bu sanallara sahip olan İsteklilerin hasta hane taş tababetine müracaat etmeleri. 253 - 2
2 ERKEK İŞÇİYE İHTİYAÇ VARDIR— Birisinin marangozluk, lklncl-■.•nm de tesviyecilik buşarttır. Yüksek kaldırım No. W Abdürrahhn Acartürk’e. 257 - 2
3 ve fl YAŞLARINDA İKİ-ÇOCUĞA BAKMAK ÜZERE — Bir mürebblye aranıyor. Fransızca bilen tercih olunur. Telefon: Salıya kadar: 81686; ıa ]ıdan sonra: 52...403. 267 —
BAYAN KASEYER ARANIYOR — İstiklâl caddesinde bir mağaza için defter tutabilen bayana ihtiyaç vardır. Taksim Siraserviler 87/1. Miira-eaat saati 12.30 - 13.30. 281 —
ÜÇ YAŞINDA BİR ÇOCUĞA BAKACAK — Almanca bilen dadı aranıyor. Müracaat Nişant^ş Kuyumcu İrfa-n sokak No. 14 Telefon 82445 396 — 2
TÜRKÇEDEN İNGİZCEYE — Çevirebilecek r« yanm gün çalışmak üzere bir daktilo lâzımdır. Hal tercümesi ve şeraitin Akşamda Tlna rumuzuna yaalnuısı 312 —3
7 ALIM-SATIM (Eşya)
zeîss nîvo — Mükememl bir halde satılık. Galata Fermeneciler No. 137. 249
BATİLİK KAMYON - Mazotla müteharrik 6 şar tonluk Merçedes -Benz Dizel kamyonları satılıktır. Telefon 22103 e müracaat. 343
SATILIK BUHAR KAZANI — Iskoç tipi 2 külhanlı 1 buhar kazanı •atılıktır. Telefon 22103 e müracaat. 143
40 MODEL Packard taksi otomobili küçük Argo satll, satijıkür. Adres: Kazancılar Yokuşu Milli Garaj. Her glln saat 14 - 18 arası. 238 -3
ÇOK UCUZA BATİLIK KOTRA — Kamaralı, iki yataklı. Markörü va yeni yelkenli küçük bir kotra. Müracaat: Oalatada, Karaköyde Küçük Balıklı Hanında 25 numaraya.
220
TWN MARKA — 1947 modeli 1 i beygir kuvvetinde ayak vitesli iki kin kilometre kullanılmış, hâlen faal vaziyette çok temiz- olarak acele saflıktır. Müracat: Sultanahmet At-Meydanı No. 10 motörcü dükkânı.
243
HUSUSİDE İŞLEMİŞ — Siyah körük] 3 mCkemnıel Fayton araban satılıktır. Galata Bankalar caddesi Boa kurt Han No. 8 e müracaat. 259 —•
SATILDC KO’vfPLE MATBAA — Bir baskı, müceddet bir Linotip ve teferruatı. Müracaat: Çiçek pazarı No. 22. 259 — 1
SATII IH SALON TAKIMI — Masif maun hakikî İngifla yapısı. Müracaat: Tel. MJ7L 282 — 1
YELKENLERİ VE BÜTÜN VAT^jr-
MEfiİ İLE BERABER — Az kullanılmış bir şarpi 7ûq liraya a^eie gatı-lıktır. Müracaat: Suadiye Plâj yolu No. 10/1 Turan Güler 292 2
ÇOK TEMİZ KULLANILMIŞ — Yeni çocuk arabası sahibi bûyfldü-tftadm satılıktır. İsteklerin saat 18 den aonra Fatih Şehit Kubllây Sok, No. 5 kat 2 ye müracaatları 299 — 1
SATILIK TENEEZÜH MOTORÜ — Az kullanılmış; Ünlversal marka 26 beygir kuvvetinde sekh. metre boy İki metre cninde kamaralı, armalı on mil süratinde bir motör satılıktır. Görmek istlyenlfr Beylerbeyi Çamlıca caddeşl 30 No. Ahmet Sayma 301 — 2
SATILIK ŞARPİ — Nizam! bir şar-bl acele satılıktır. Görmek fçln Caddebostan İskelesinde balıkçı Vllâdl-mlre. görüşmek İçin 24061 e tel. . SOS — 1
BALAT. LEBLEBİCİLER No. 14 — İşler vaziyette bakır silindir yirmi beygirlik motör ve 17,5 vata malik bir adet motöre alt otomatik şartel. bir Lıgfllz baskül, silindire alt takımlar. Bir dökümhane takımları ile beraber, acele askerlik dolayıslyle ucuza satılıktır. Taliplerin aynı yere müracaattan. 810 — l
MERAKU SANATKÂRLARA — 1/2 beygir kuvvetinde u kullanılmış monofaze bir zımpara taş motörü fle, tahta oymalar ve yelken makaraları yapımına elverişli tam takım bir tezgâh satılıktır. Malûmat İçin her gün 49273 e telefon 318 — i
TAKSİTLE % 5» PEŞİN — Üç hususi otomobil ayrı, ayrı acele satılıktır. AND otomobil Bürosu Beyoğlu Bekâr Sok. 9 Telefon 41666. 317 — 2
KAVAK AĞACI ARANIYOR — İstanbul civarında kendi bağ ve tarlasında kutru 15 santimden yukarı kavak ağacı olup da kesip satmak İsteyenlerin CK. A. E) rümuzuna yaz-ı maları. 318 — 3
SATILIK KAMYON — 5 tonluk 947 modeli GMC marka 16,000 kilometrede içi saç döşeli yedekliktik mükemmel â’ât ve edevatlyle. Müracaat Fatih Eski Al! paşa Mütercim Asım sokak 22 görülür. 379 — 1
. SATILIK KOTRA — Boy 8,4$- Genişlik 2,45. Bütün tefcrruallle. Müracaat: Küçük Bebek Bayram Gazinosunda Balıkçı Mahmut saat 2 den 7 ye kadar 322 — 2
ACELE SATILIK ARİEL MARKA MOTOSİKLET — Azimet dolayısile. faal, İyi durumda, sepetli veya sepetsiz, ucuz flatle. Müracaat: Sultanahmet park karşısı motoslkletçl Mehmet. 325 — 2
— Kiralık — Satılık
DEVREDİLECEK APARTIMANIN İKİ NUMARALI DAİRESİ — Taksim e&ddMİnde fiş oda, antre, hol, banyo, mutfak, altı af evvel bütün daire Amerikan badana, beyaz yağlı boya yapılmıştır. Dairenin her yerine göre yeni mobüya, TDcko yeni bııv dolabı, radyo her yeri muşamba. Konforla, hiç eksiği yok. istiklâl caddesi 139 Foto Model'do Bedri 'ye müracaat. 337
KİRALIK APARTIMAN Ve DÜKKÂN — Arnavutköy, tramvay İstasyonunda, yeni yapılmış dört tarafı açık, havadar apartıman ve altındaki dükkânlar khalıktar. Tbjefon: 34087.
382 — 1
MÖBLELİ KİRALIK APARTIMAN— Beyoğlu İş bu kası arkasında İstiklâl caddtakıa bir dakika mesafede fl( odası, banyosu, telefonu, havagazı ve büttln konfora havi möbleli bir daire kiralıktır. Kapıcıya müracaat.
244
AKSARAY — Millet Mddesi Nö. OT loato* salonu devren şahlıktır. Müracaat: Taksim Cumhuriyet meydanı şehit Muhtar caddesi tütüncü Mehmet Sargına. Tel. 8M01.
719 —
ACELB SATILIK EV — Paşabah-çe Köybaşı 83 No. lu İki kat 8 oda, 3 mutfak müştemilâtı ahşap ev boş 0-larak acele satılıktır. Cuma, pazar «■at 14 ten 30 y* kadar içindeki sahibine müracaat. 374 — 4
SATILIK — Paşabahçedo iskele yanında sahil ne asfalt arası, üç dönüm. yüzden fazla yetişkin meyva agaçlartle bir masura tatlı «uyu. 2 kuyusu ve bir çatı altında müstakil kapıtarfle altışar odalı ftç ev bulunan arazi satılıktır. Sahil, tamamen bahçedir. Evler, asfalt (derindedir ve boş teslim edilecektir. Görmek İçin 14 No. ya. Görüşmek İçin 9-12 arası 82127 ye telefonla mfiracaat. , 247
KUZGUNCUKTA — İskeleye ve deniz kenarına çok yekin 0ç kat Te yedi odalı fevkalâde manzaralı ev satılıktır. Müracaat Üsküdar Çamlıca caddesi Kuruçeşme No. 1 . 251
SATILIK ÎKt KATLI EV - Pan-galtı tramvay* bir dakik», boş teslim: beş oda. her konfora haiz. Pan-galtı, Pangaltı Pasaj Emlâk Bürosu Neşet Kaya. 85075. 278 —
SATILIK EVLER — Tam kâglr İkişer kat üzerine beşer odalı. Kurtuluş, tramvaya bir dakika. Pangaltı, Pan-galtı Pasa] Emlâk Bürosu Neşet Kaya. 85075. 377 -
SATILIK KÖŞK — Kandillide Â-lât sokak 5 oda. yağlı boyalı, telefon ve muşamban, manzaralı; Fiat 15000. Pangaltı, Pangaltı Pasaj Emlâk Bü-rosa Neşet Kaya. 85075.278 —
SATILIK BOŞ DAİRELİ APARTI-MANLAR — Nişantaşı Vali konağı civarında beşer altışar odalı. Pangai-tı, Pangaltı Pasaj Emlâk Bürosu Neşet Kaya. 85075. 279 —
çİFLİK SATMAK İSTİYENLER — Tafsilâtlı adresleriyle bize bildirmeleri işlerinin, olmasL menfaatlerln-dendir. Adres: Neşet Kaya; İstanbul şişli Pangaltı, Pangaltı Pasaj No. 3. Tel: 85075.280 —
KİRALIK APARTIMAN KATI — 3 ada, konforlu, Lilks eşyaslyle. Şişil İstasyon Hasat sokak No. 40 ya mö-racaL 288 - 3
KADIKÖY FENERYOLU — Gazi Muhtar Paşa sokağı eski Yaverağa sokağı No. 31 bina b'.r dönüm bir evlek arazi İle boş olarak satılıktır. Kadıköy Bahariye caddesl~No. 2ty i Terzi Mığırdlçe müracaat. 287 -2
MECİD1YEKÖY YENİ HAYAT KAYNAĞI — On altı dönüm kırk metre cephe asfalt üzeri, kıymeti haiz arsa satılıktır. Kadıköy İskele caddesi Sevil Berberi jUımede.
. 265 — 1
KDIKO YÜNÜN MUTENA — K*lR-> iniş, Feenrbahçeye nazır kırk metre nhtunlı arsaslyle ahşap bir köşk satılıktır. Kadıköy iskele caddesi Sevil Berberi Ahmede. 268 — 1
KİRALIK FABRİKA — Topkapı dahilinde tramvap durağına yakın sabık Tarak Fabrikası boş olarak ki-raiıktıt-MüracMt: Topkapı keresteci Bay Eftad'a. 2A3 — 2
DEVREN SATILIK KIRAATHANE — istanbulun merkezi mevkiinde odalarlple radyo pikap, frijideri! yaz lık kışlık kıraathane taşraya gidileceğinden satılıktır. Babıâjl Ankara caddesi «6: Telefon: 20310
BATTI .nr KELEPİR ARSALAR — Şişlide, Halâskârgazl, Abldel Hürriyet caddelerinde. Hanımefendi, Ko-oamanvur, Perihan «okaklarmda muhtelif ebat ve flaljerle satılık 15 arsa. Posta kutu 484 İstanbul. _________________________285 — 3
RUMELİHİSARTNDA — Elektrik v« «uyu ol&n bahçeli beş odalı ev ehven liatie satılıkiır. Müracaat Tl: 40488 293 — 1
ANKARA'DA — 6 dükkân T6 fl Odalı bahçeli ev acele utüıkür. Yenişehir - İnkılâp sokak Nû. II ________________________2M — 1
SATILIK E1/ ARANIYOR — Sultanahmet. parkı DLvanyolu Çemberll-taş Çarşıkapı civarında beş altı 0-dah ev aranıyor. Kâglr ve konforlu müracaat 13-1 arası Mili! Eğitim müdürlüğünde bayan Talika
295 — 1
BATİLIK EV — Arnavutköyünde Palacı sokak 4 No. denize nezareti olan iki ayrı daireli İçi, dışı yağlı boya ve muşambalı elektrik ve terkosu bulunan ev boş olarak satılıktır. Üst kata müracaat 297 — 1
SATILIK KÖŞK—Boğazlçlnde fevkalâde manzaralı bahçesinde çamı meyva ağaç lan.» İki kuyu sarnıç 9 odalı iki salon muşambalı, hamamlı iki bölük beş ve elıven flatle satılıktır, Kanb.cada kahveci bay Hamdf-ye müracaat 293 — 1
SATILIK EV — Salacakta 0 oda bir mutfak terkos elektrik bahçesi var. Fevkalâde deniz nezareti. Müracaat: Üsküdar Hâklmfyetl Milliye caddesi 88 SDO — 5
DENİZE NAZIR Asansör ve kaloriferli 100 - 300 metrekare salonlarla muhtelif adette tç İçe ve tek odalar kiralıktır. Galata Veli Alemdar han - 302 — 23
YARI BEDELİ TAKSİTLE SATILIK VİLLÂ — Denize pek yakın, 0 odalı, yeni bina, denize karşı taraşlar, boş teslim, Bostancının 5y! bir semendedir. Çarşamba, perşembe, cuma saat 17—18 Kadıköy Melek han (8) e müracaat 304 —2
ACELE SATILIK UCUZ AR 3A — Üsküdarda iskeleye bej dakika Boğaza hâkim büyük bir arsa Eminönü İş Bankası karşısı Oyuncakçı Haşan ________________ 321 — 1
SATILIK BİR KATI BOŞ APARITMAN — Taksimde, güzide mevkide; Beş katlı, dokuz metre cepheli; yedi--şer odalı, konforlu. Saat 14—10. Telefon 44443 323 —
SATILIK KUYULÜ ARSA — 110 m2. Üsküdar Arapza.de Altınbabesı Sok. No. 5 de müracaat: Nasrullah Oktay Behlül Aralığı No. 4. Kuzguncuk 342 —
AİLE YANINDA Banyolu möbleli bir oda kiralıktır. Şişli Hanımefen dİ sokak No. 32 326 —
KİRALIK — Kadıköy Mühürdarın en İyi yerinde mobilyalı. Frijideri!, telefonlu yazlık apartıman dairesi. Müracaat telefon 20081 327 — 7
BATİLİK EV — Nim kâglr muşam»-balı konforlu yedi odalı iskeleye dört dakika 25,000 lira bo, teslim Kadıköy Aynalı Fırın No. 12 ye 291 — 9
KİRALIK OTEL — Tepebaşında 19 odalı tekmil döşenmiş ve banyosu mevcuttur. Müracaat: Tepebaşı Güzel Adana Lokantası No. 193/1
320.— 2
DEVREN SATILIK YAZIHANE — Kadıköyiinde çarşı içerisinde avukata esnafa yarayan icarı verilmiş İçerisindeki. eşyası İle. Kadıköy Mu vak-kithane caddesi Yıldırım İş Emlâk Bürosu 313 — 2
SOĞANAĞADA — Üç kat beşer odalı bir katı boş deniz görür apartı-man satılıktır. Ankara caddesinde boş kitapçı dükkânı satılık. BabIâli Ankaracad. 8B telefon 2Ö310
' 303 — 1
BURGAZADADA — Yazlık varidatı 2500 lira olan müteaddit müstakil da İreli İskeleye pek yatan etrafı açık bahçe ortasında betonarme villâ' 20,000 Utası peşin bakiye 10,000 lirası vadeli olmak özete sanlıktır. Telefon 42696’ 311 — 1
DİKKAT — Emlâk almak ve satmak, ipotek yapmak istlyelncre; iti» mada sayan Suhulet Emlâk Zarif Özalp tavassut eder, Beyoğlu Büyük Parmakkapı köşe başı No. 4 kat 2 Tel: 42300. ’________________237 - 34
SATILIK KAGİR EV — 20.000 lira. Kadıköy Moda caddesi Badem-aRi sokak No. 13. Beş katlı ikişer 0-da. apartıman tertibi, deniz görür, su, havagazı, elektrik, hamam, çamtışır-lık; taraça; küçük bahçe. Üç kat boş teslim. '6000i liraya İpotekli. Görmek Istlyejner »at 12 den 19 a kndar İçin delillere müracaat. Diğer jatjer anahtar aynı sokakta sobacıda. Sahibine telefon: 42812. 286 — 1
SATILIK EV — Ranlıea Yenimahalle 11 numaralı ve 7 odalı ve bahçeli ev satılıktır. Müracaat: Beyoğlu Ayanlıçeşme Sürür! Yokuşu No. 1 Bakkal İsmail Kunter. 184
PİYASADA — Dükkân veya ma* ğazesı olup devretmek isteyenlerin Beyoğlu Posta kutusu 2339 numaraya ya'Smnları rica olunur. 239
SATILIK APARTIMAN — Galatasaray Suterazl sokağında on İki daireli beş dükkâniı yed! kat yeni kirası fazlaca kalorifer)! Çatış npartı-manının tamamı yahut dolu ve boş birer katı satılıktır. Kapıcıya
227 — 1
ARSA ARANIYOR - istanbulun her hangi bir semtinde arsası ohıp da satmak istlyenlerln Galata. Rıhtım caddesi Kefeli Hüseyin han No. 2 ye müracaatları telefon 43840
248
SATILIK VİLLÂ — Erenköyde beş odalı, bahçeli: modern, çok güzel bir villâ satılıktır. Tafsilât İçin her gün öğleden sonra 21722 Salt Nil'e müracaat 223
SATILIR TRAKTÖR - Beşjl pulluk şeker 85 beygirlik zincirli traktör pujju&yle beraber 30 mayu saat 15 te Üsküdar ş;le garajında arttırma i]e satılacaktır. 236
BATİLIK OTOMOBİL — Motörü fevkalâde kendlal iyi vaziyette tenteli 5 kişfHJt Chrysler satılıktır, m-1-nıcaat: Ayazpaşa Kamarot nokok Gâmu^uyu garajı. 235
ACELE SATILIK ARSA — Pendik Bağdat caddesinde denize nazır İşinde su bulunan 4000 M 2 arsa. Miira-cat: Taşçılar No. 19. Telefon: 22535
174 - İ
KİRALIK EV ve TAfîLA — İki o-da|ı boş tarlaları, meyvalığı ,ve konisiyle beraber kiralıktır. İstlnyede. otobüse bir dakika mesafede, kçük çlfçller için büyük fırsat. Müracaat: Telefon 81271. 233 _
ELEKTRİK MOTOR Ü ARANI-
SU A DI YED E — Sahile çok yakın bir arsa İle 4 odab bir villâ acele satılıktır. Müracaat Suadiye Şen sokak. Bağdat Cad. Gündüz Bakkaliyesi
107
SATILIK ARSA — Topkapıda. 6X 25 metrekare, mimarca 2) kat> müsait, ehven flatle satılıktır. Toplcapı, Karatay sokak No. 9. Katina Manav-f'fei»-__________________________254 —
. --------------------EMLÂK ALMAK. SATMAK fâTİ-
YOR — Kullanılmış 20 veya daha yu] YENLERİN — Bir defa büromuza uğ-. beygir kuvvetinde satmak ve ramaları menfaatleri İktizasıdır, ynhut bir sene İçin kiraya vermek İS- Şehzadebaşı caddesi No 39 Hilâl sl-• ■ rr -E M E 1 rumuzun» yazma- neması yanında Uğur Emlâk.
-’34 - 1| 121 _ |
BEBEK — İnşirah ' kak No. 47. Koya hâkim fevka’âcle manzaralı, bahçeli yedJ oda. iki mutfak bir salon ve bir safndarr» İbaret konforlu müstakil İki daireli köşk satılık veya beş eda bir salonlu daire*! kiralıktık. Görmek için Iclndcki'ere müracaat.
229
DEVREN SATILIK A TEL YE — Motör şerit testeresi torna, sepera-tör, takonya elbise askısı, çivi İşlerine alt makineler de mevcuttur. Müracaatı Saraçhanebaşı Horhor caddesi No. 156/1 • 305 —2
SATILIK ARSA — Çamhcada Bankaya tramvay durağında yeni köşk ler arasında etrafa mükemmel nezaretli satılık olduğuna dair İşaretli 1200 kare metre vüsatindeki arsa müsait ve . mutedil flatle acele satılıktır. Yakınındaki iöo numaraya müracaat 306 — 1
DEVREN SATILIK — Kuru kahveci Tekel ve Milli Piyango 'bftyİliği dükkânı. tşîer vaziyettedir. Şelızade-başı Dlreklerarası No. 63 aynı yere müracaat 307 — 9
I
SATILIK ARSA — Sultan ahmette tshakpeşa Çayıroğlu sokağı No. 24 cephesi onmetre arkası denizdir, Yerden Marmara Anadolu görülür flati 4000 dir. 180 m2 Atatürk btlvan Zeyrek camisi arkasında Hacıkodın Bostanı sokağı No. 18 bayan Emine 314 — 2
BOSTANCIDA SATILIK ARSA -Deniz kenarında, iskeleye çok yakın inşaata elverişli. 745 m2. Pazarlıksız j 29800 lira Müracaat: Telefon: 18 dan 72. 150 - (
KADIKÖY - KÜÇIİÇYALI ARASINDA — Mevkii güzel sahil arsalar irat, köşk, apartıman ve saire almak satmak’ Istlyenler. Kadıköy tske|e caddesi »Sevil Berberi 5/1) Ahmede.
170 - I
SATILIK ARSA — Fatih Postanesinin karşısında Süsjen’in arkası 50 metre 2509 liraya. Fatih Mıhçıtar cad-Eskl Şifa hane 2 No. kat 1.
258 -
MODADA — P|ftl. tramvay, iskeleye yakın; deniz görür, yedi Oda, hol, modern mutfak, gömme banyo, kalorifer; bahçe; çamaşırlık: tam itmfor.« 50.000. Mektep sokak No 18: saat 12 ye kadarla 13 den sonra.
258 - î
SUADİYE — Tunuslu otobüs durağı, trene yakın, son derece nezaretli, gaz, su. ejektrik. telefona'yakın köşe bası arsa satıjıkiır. 52 79 9 telpfonla sahibine. 271 — 1

J-MÜTEFERRİK
İNGİLİZCE DERS — Londralı İngiliz bayan tararından yeni metot konuşma). Adres: Mrs. Vinnl 439; İstiklâl caddesi Yardım apartıman No. 1 (Rus sefareti yanında).
289 — 10
İNGİLİZCE, AL5L4NCA DERSLERİ — Yabancı öğretmen tasalından yeni öğrencilere, lkmalo kalanlara talebelere muvaffakiyetli hazırlıyor. Avrapaya gidenlere Almancayı az za manda öğretir. Adres: Madam P. S. Post-Restante Beyoğlu 329 — 3
MEKlUPLARlNlZl ALDUUMZ □azetemla idarehanesin) adrer olarak göatermlş olan Karilerimizden
Usta Terzi — Ticaret — Makul — B. T. Z — A. D. D — Bayan — Daktilo — T. Ş — K. Üye- — 3MB — Maktu Gelir — R.T — nam ıs rina gelen aıettupjan idarehanemizden aldırmaları rica olunur.
BOSTANCIDA KIYMETLİ ARSA SATIŞI
Asfalt Bağdat caddesi He deniz arasında yine asfalt Sucukçu sokağında 3 No. lı ağaç kuyu ve duvarları, bir kaç metrede havagazı şu ve elektriği ve denize nezareti olan, tren, tramvay, otobüs ve va-jiur gibi vasıtaların merkezinde 696 M2 inşaata elverişli kıymetli bir bahçe lzalei şuyuundan dolayı 31/5/48 tarihli pazartesi günü saat lü dan 12 ye Jtadag satılacaktır. Fazla malûmat için Kadıköy Birinci Sulh Hukuk Yargıçlığı başkâtipliğinde 948/122 sayılı dosyaya müracaat edilmesi rica olunur. _
Mardin 4 Jandarma Er Okul Alayı Satınalma Komisyonu Başkanlığından:
Miktarı
Cinsi
Fiatı Muhammen tutarı Kuruş Lira Kuruş -
M000 kilo Sığır eti 100 54000 00
1—1. tabuı* ihtiyacı için elli dört bin kilo sığir eti kapalı zarf usutivle satın alınacaktır.
2 — ihale 14.6-948 Pazartesi saat 15 de yapılacaktır.
3 _ Muvakkat teminat «4050». liradır. Kat'i teminat ihale bedelinin 15 idir.
4 — Şartname Alay Lv. parasız görülebilir.
5 — İstekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalaılle teklif
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyon • ’”'rp«?leri veyahut göndermeleri. (6985)

H? 8
AKŞAM
2fl Mayıs 194B\
fgfl? GÜN GElECSK/.
gu apaİTMavin Em VMttsi
SiZiM OIACAKTIE.... (ÛHIKI:
GAVNNti SfMKM’ot» KÜÇÜK giK HESf&MIZ VAK
1948
10 HAZİRAN
Tarikine kadar 2 5 0 Liralık hesap açanlar 29 EKİM 1948
Tarihli APARTIMAN dairesi keşidesine girerler.
Fazla izahat-Gişelei'imizde. Telefon: 49402. 40019.
► KAŞELERİ
* GRİP NEZLE ROMATİZMA 8A$ ve DiŞ AĞRILARINA kirş. kuitlhılır

■■ TRANSiLVANYA ■
Karadeniz İle Akdeniz arasında muntazam posta
KÖSTENCH (İhtimal ÖDEŞ A)
j ya hareket t atilileri; V
31 Mayıs — fflj Haziran — 20 i
Temmuz — 11 Ağustos — 8 Eylül — 8 Ekim — 31 Ekim — 25 Kasım — 20 Aralık 1918 — 11
Ooak 194» da '!
HAZFA - BEYRUT - NAPOLİ — MARSİLYA — (ihtimal CENOVA ya lıareket tarihleri: 5 Haziran — 3(> Haziran — 25 Temmuz — 19 Ağustos — 13 Eylül —11 Ekim — 5 Kasım — 30 Kasım — 25 Aralık 1948
31 Mayıs 943 de KÖSTENCE'ye ve 5 Haritan 948 de HAYPA — BEYRUT — NAPOLt — MARSİLYA (ihtimal CBNOVA1 ya hareket edecektir. ’[
Fazla tafsilât İçin Gala tada Tahlr Hanında ’
Romanya SeyrLsefain İdaresi I İstanbul acentalıfîına müracaat.
“■■■ Tel: 49449 — lÜlSh""™"
Zayi — 943 senesinde Tekel U. Müdürlüğü İle yapmış olduğum mukavele mucibince ElAzlz şarap fabrikası İçin İdareye vermiş pldıığûnı kati teminata alt makbuzları kaybet Hm. HuktrçU olmadığını bildiririm.
îıtanbul Jandarma Satınalma Kurulu başkanlığından
Muhammen İlk İhale Mikdarı Cinsi bedeli teminatı şekil
■’99l) At uali *2. 3. 4 No.-Î33Ö Katır nalı .3. 4 Nö.«
Müteahhit: Kemal Yarar Fermeneciler No 38. İstanbul
0393 Ura 559,20 L. Kapalı zarf 108+ .
7453 s
1 — Jandarma hayvanatı İhtiyacı için. demlet verilmek kaydlle imal ettirilecek olan yukarıda mlkdarı, cinsi, muhammen bedeli ve İlk teminatı yazdı, at ve katır nahnıa İhalesi 11/8/948 cuma günü saat 15 de TskaUu Ayaspaşadakl kutulumuzda kapalı zart usullyle yapılacaktır.
3 — Buna alt şartname ve mühürlü numuneler mesai saatleri içinde her gün kurulumuzda görülebilir ve şartrameler bedelsiz verilir, isteklilerin kainini vesaiki havi «Ticaret Odası vesikası. Llk teminata alt makbuz veya banka teminat JMktubu» teldi! mektuplarını İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde başkanlığımıza vermeleri (7121»
»■K Eski harfleri bilen mm ve sari Daktilo yasan BİR BAYAN
| Büro ve Müesseselerde vazife
■ arıyor. (Z.a.ı rûm’izu l|e tatar}-I bul 175 posta kutusu adcealne
■ yazılması
^KCÜEJ MEZUNU mm
Türkçe, İngilizce. Franstzca aıuhabereyo vûk.f, askeri vazl-festnl bitirmiş bir genç, ithalât ihracat veya mümessillik müesseseler neadlııde 1} arıyor. • Genç» rumuzu ile İst. 178 pos-2SB t ( kutusuna yazmaları
1948 HİLLMAN MiNXin cazip birkaç vasfı:
1. — Yeni aİ8 te ra gink-romatik şanjanlan, PARMAKLA İDARE EDİLİR VİTES LEVYESİ
2. — Çok zarif tamamen yeni ön görünüş
3. -- 4 tekerleğe müessir LopkeheeJ Hıdroîik frenler, *
4. — Sık ve zarif âlet tablosu, kapah tekerlekler,
,5.— İçeriden kilidlenebî-\ lir motor kaputu. j ve
Çok ekonomik, tecrübe edilmiş meşhur HİLL-
MAN motoru CÎTY OF LEÎCESTER vaptırîle ay sonlarcna doğru gelecek ilk parti yalnız sipariş kaydettirmiş müşterilerimize verilecektir. İkinci gelecek bir parti için şimdiden sipariş kaydedilmektedir.
Mağazamızda teşhir etmekte olduğumuz numuneyi görünüz.
Teşhir yeri: Taksim. Târlabaşı Caddesi No. 72 Telefont 42398.
Türkiye Umumî Vekili: KEMAL KALE Posta kutusu 427— Ankara
HAVALAR BİRDENBİRE SICAK OLDU
BU
lerken
anî tahavvül cildinize zarar^getlrebilir. Tedbirli Bayanlar açık havada gezmelere gider-güneşe maruz kalan yüz va’vücudun her yerine muhakkak İnce bir tabaka
i
sürüp hafifçe masaj yaparak cıtae massetti emelidirler. Uzun süren «ezmelerde yolda da bu İş birkaç kere tekrarlanmalıdır. Bu İhtimam derhal tesirini gösterecektir. Sizin bronz renginde sıhhatli
Created by free version of 2 PDF
bir kadife gibi yumuşak bir cildiniz olacaktır. KREM NEVİN sporda, gezmede ve plâjda kullanı-
lan en faydalı kremdir. HAŞAN DEPOSU ile eczaneler ve ıtriyat mağazalarında bulunur.
“AUSTİN" A40 DEVON
Yepyeni üstten âupaplı 40 B H. P- kuvvetinde 1200 CM3 ilk motoru, fevkalâde ekonomik olmakla beraber bir kuvvet ve emniyet kaynacıdır, ön tekerlekleri endeoandan. Rahat ve tamamen maroken dönmeli bir karoseri Geniş bir bagaj yeri ve bankaca hususiyetleri bu otomobilleri dünyada muvaffak olmuş bir tip olarak tanıtmıştır.
TİPİ OTOMOBİLLER
Muhtelif renkte
yetti otomobillerimiz gelmiştir
MÜŞTERİLERİMİZİN EMRİNE AMADEDİR
T6KT4Ş TEKNİK VASIT«L»4 TİCARET T. A. Ş.
İstiklâl Caddesi No. 103 Beyoğlu — Istan bul
Teiafbn ; 4-IO69 Tolgraf : VASITALAR
En sert...
. elmasdır
En keskin..
Gillette inç ağı dır!
Gillette!
10 bıçak 170 kuruş
5 bıçak 95 kuruş " Gün aydın Gillette ile başlar „

-LÜBNAN-,
Havayolları
.önümüzdeki Posta BEYRUT ve KAHİREDEN Cumartesi 29 Mayıs saat 9 da Beyrut Yolcu Biletleri: 382 TJu. Kahir? Yolcu Biletleri: 381 Ti. Posta - Mesajeri Tafsilât için i5
TAKSİM
j CUMHURİYET MEYDANINDA
No. 1
Air France
■■■■ Ajansma mtyacaa L
_ Dr. A. A«ım Onur “
Ortaköy .Şifa Yurdu şehir gürültüsünden uzak bir yerde biiyük bir parkın İçinde ve gamların ortasında fevkalft* de güzel manzaralı, çok cenü2 /e lyt bakımlı; icadın, erkek her türlü hastalara açık hususi hastane. Sinirlerini ve yorgunluğunu dinlendirmek ve neka-nat devrini geçirmek btlyeo-ıere mahsus yegâne müessese.
Telefon: 84421 ‘
mskehm kahve. kiraathanecî ve
İÇKİSİZ GAZİNOCULAR CEMİYETİNDEN:
Cemiyetim İzde kayıtlı muessesa sahiplerine Belediyeden tahsis edilen ilbj günlük şekerin tevzUna 25/5/943 çarşamba günü başlanacaktır. Ruhsat unvan tezkeresi belediyenin tasdikli fiyat tarifesi Ue kahveci, kiraathanecİ v« İçkisiz gazinocuların Türboda Esnaf cemiyetleri binasına cüzdanları Ue beraber gelmeleri rica olurnıc Oyun kâğıdı da tevzi edilmekledir.
Eyüp Sulh Hukuk Yargıçlığından:
947/12 Tereke
Haydarda Bıçakçı Alâetön sokak 28/3 No lı evde mukim iken 19/5/941 tarihinde ölen ve terekesine mahkemece el konulan Mehmed Hikmet Esengllln bu USn tarihinden itibaren alacaklı ve borçlularının bir ay mirasçılarının üç ay İçinde müracaat etmeleri İlin olunur. 1973301

Comments (0)