AKŞAM
H e r g ü n
8 Sahife
AKŞAM
AKŞAM
KÜÇÜK c İLÂNLAR! '■ BUGÜN 6INCI SAYFADA
Sene 32 — No. 11149 —. Flati: her verde 10 kuruştur.
CUMA 28 Ekim 1949
Sahibi: Necmeddln Sadak —* Yas islerini fiilen İdare eden: C. Bildik — Aksam Matbaası
Stalin, Rus - Alman dostluğuna dört elle sarıldı
Polonyaya verilen topraklardan kovulan Almanların yerlerine dönmelerine müsaade ediliyor
Öder - Neisse hattının gerisine düşen toprakların Almanyaya iadesi düşünülüyor
Londra 28 (Hafen> — İkinci Cihan harbinin patlak vermelinde büyük bir rol oynayan Sovyet - Alman dostluk devrinin yeniden başlamakta olduğu bildirilmektedir 1939 senesinde Mazilerle anlaşma İmza ederek Hltleri dünyaya »aldırtmış bulunan Mareşal Stalin İMİ senesinde terkettlği Sovyet - Alman dostluğuna dört elle yeniden 3a nlm ıştır.
Dusseldorf’dan gelen haberler. Batı Almanya hükümeti 1-darecileri eline bu dostluk hakkında gayet mühim vesikaların geçmiş olduğunu belirtmektedir Bu resmi çevreler ellerindeki bütün malûmatı Batılı yüksek siyasi komiserlere devretmişlerdir.
Tahinin edildiğine göre, bu ve sikalarda bilhassa şu noktalar ehemmiyetle aç ıklanmak tadır;
«Sovyetler Birliği doğu Almanya hükümetinin kaybet -m ekte olduğu prestijini yeniden-kazandırmak lç-ln Polonyaya ve rilen Alman topraklarından kovulan Almanların yeniden bu bölgelerdeki evlerine dönmelerine müsaade etmeye karar ver mişLir. Geçeri hafta Sovyet İşgali altında Saksonyada yapılan mühim bir toplantıda bulunan doğu Almanya Başbakan muavini Waiter Ulbrlght'e bu hususta sözde garantiler verilmiştir. Bu toplantt sona erdikten sonra da doğu ve batı Al-manyada bulunan mülteci Almanlar nezdinde şiddetli bir propaganda başlamıştır. Batı Almanyaya gönderilen ajanlar Polonyadan kovulmuş olan Almanları bulmakta ve bunları yeniden Polonyadftkl eski evlerine gitmeye teşvik etmektedirler
Bizzat Btaün tarafından hazırlandığı söylenen bu yeni plân doğu Almanya hükümetinin kuruluşundan sonra Sovyetler tarafından yapılmış en tehlikeli hareket addedilmektedir. Batı Almanya hükümetinin çevrelerinde belirtildiğine Köre Stali-nln plânının ikinci kısmı Öder - Neisse hattının gerisine düşen eski Alman topraklarının da do ğu Almanya hükümetine verilmesini derpiş eylemektedir. Bu
(Arkası sahife 2 sütun 1 de)
Üniversiteden bir çok gençler, Cumhuriyet bayramı şenliklerinde hazır bulunmak İçin dün akşamki trenle Ankaraya gitmişlerdir. Yukaııkl klişe, giden, üniversitelilerden bir grup Haydarpaşa garında gülünüyor.
İngiliz Kabinesinin tasarruf siyaseti tasvip edildi
Muhafazakar partinin ademi itimat takriri 222 oya karşı 353 oyla reddedildi
Londra 38 (Radyo) — Avam kamarası uzun münakaşalardan sonra hükümetin masrafları ku m ak siyasetini tasvip etmiştir. Muhafazakâr partinin hükümete ademi İtimat beyan eden takriri 222 oya karşı 353 oyla reddedilmiştir.
İngiliz gazetecileri ne diyorlar?
Londra 27 t AA.) — >Lps):
Bu sabahki İngiliz gazeteleri İngiliz hükümetinin «kemeri sıkmak» kararını Sir Stafford Crlpps'ln demecinin ışığı altında yorumlamaktadırlar.
Times gazetesi şunları yazmaktadır:
İran Şahının doğum yıldönümü münasebetiyle Ankara’daki Iran sefarethanesinde yapılan resmi kabul esnasında Dışişleri
Bakanı Necmcddin Sadak Iran Büyükelçisiyle görüşüyor
8lr SUfford Cripps, kendisine has sarahatle konuşmuştur. Anlaşılıyor ki şimdiki duruma göğüs gerebilmek İçin alınacak ilk esaalı tedbir kamu giderlerini azaltmak olacaktır.
Eğer vergileri azaltmak gereli lyoraa înglllzlere cesaret vermek için hükümetin buna da yapması lâzımdır.
Eden, gelecek 6 ayın memleketin mukadderatını tâyin edeceğini söylerken tamamen haklı idi.
Muhafazakâr Daily Telegraph gazetesi ticari muvazeneden bab sederek şöyle demektedir:
(Arkası sahife 2 sütun 7 de)
Bütçede tasarruf
Maliye Bakanının riyasetindeki komite bütçeleri tetkike başladı
Maliye Bakanı İsmail Rüştü Aksalın başkanlığında Bakanlık müsteşar muuvinl Muhlddin Görün bütçe ve mali kontrol u-ttıum müdürıl Ekrem Şahenk. gelirler umum müdürü Ferit Melen ve maliye m 0-fettlşl Şefik inandan mürekkep bir bütçe komitesi teşkil edilmiştir Bütün Bakanlık lar bütçelerinin bir komite tarafından tetkikine başlanmıştır Bu komite kendi görüşüne g6-rs Bakanlıklar bütçelerinde yapılmam gereken tasarrufları tes bit edecek, daha sonra alt olduğu Bakanlıklar ve dairelerle temasa geçerek noktal nazarını kabul ettirmeğe çalışacaktır.
Diğer taraftan bütçede tasarruf sağlamak bakımından yeni ban tedbirler alması lüfeumu üzerinde de durmaktadır.
Komite devlet memurları maaş ve ücret tertiplerinde yüzde on tasarruf teminine karar vermiştir. Komite Ücret zammı yapılmamasını, memur ve ücretliler sayısında ilâveler olmamasını muvafık görmüş ve tasarruf maksadlle mesai saatlerinde değişiklik yapılması lüzumunu ileri sürmüştür.
Komitenin şekline göre mesai saatini sabah sekizden başlıyarak. on altıda sona erecek, bu suretle elektrik sarfiyatından hlssolunur tasarruflar sağlanacaktır.
Askerliğin 2 yila tenzili
Zafer gazetecine göre böyle bir tatarı hazırlanması düşünülüyor
Ankara 28 (Akşam) — Zafer gazetesine göre askerlik müddetinin İki seneye İndirilmesi İçin bir tasarı hazırlanması düşünül mektedlr. Ayni zamanda gelir temin etmek gayesile isteyen va tandaşlann bedel vererek kısa hizmete tâbi tutulabilecekleri hakkındakl kanun da tatbik e-dileccktlr.
Bedel için ödenecek paranın bin lirayı mütecaviz olacağı tahmin edilmektedir. Büyük Millet Meclisinin açılmasını mü teaklp verilecek olan kanunun en geç 6 ay sonra tatbikine geçilecektir.
Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak
Paris 27 (A.A.) — «AfJBî
Türkiye Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak. 3 kasımda Pa-rtste toplanacak Avrupa birliği konseyi Bakanlar komitesinde Türklycyi temsil etmek üzere 2 kasımda Parlste beklenmektedir. Bakan Parlse gelmeden ünce 24 saat Brükselde kalacaktı!
İİ'-İİİİğJİAjl "LJJ
Dükkân azlığı
ITtirriyet gazetevi, İstanbulin «lokaııtnsız şehir» olarak vasıflandırıyor Bu yüzden pahalılık çektiğimizi de iddia ediyor.
Doğrudur; fakat eksiği var. .
İstanbul yalnız lokantası değil, çarşı pazar yerleri nü-fuaiyle gayrimütenasîp şekilde jiik bir şehirdir. O-ııun içiiı küçük bir dükkânı olan, fırsat devreleri zuhur edince — sütüne havale — müthiş istismarlara kalkabiliyor ve bir dükkâna dayanıp fabrikatör hayatı sürmeğe kalkıyor. Bu pahalılıktan ila halk çok darbeleri i yor. Belediye, birçok caddelere ancak altlarında dükkân bulunan binalara ruhsat vermelidir.
Dr. Kırdar Ankaraya gitti
Yüzlerce otomobil korna çalarak eski valiyi selâmladı
Mani'n» Milletvekili Lûtfi Kırdar. Haydarpaşa istasyonunda kendisini uğurhyanlar ara and*
Manisa milletvekili doktor Lûtfi Kırdar dün akşamki trenle Ankaraya hareket etmiş, vali, parti temsilcileri, vilâyet ve belediye erkânı, dostlan ve kalabalık bir halk kitlesi tarafından Haydarpaşa istasyonunda hararetle uğurlanın ıştır.
Eski vali. Ayaspaşadaki evinden çıkınca yol boyunca sıralanmış olan. 300 kadar otomobil korne çatarak Lûtfi Kırdan Kabalaş iskelesine kadar teşyi etmişlerdir. Lûtfi Kırdar
Celâl Bayar Izmire gitti
Hilmi Uran’ın beyanatına cevap veren Demokrat Şefi pazar günü M ani şada bulunacak
Ankara 28 (Akşamı — Celâl Bayar bu sabah uçakla İzmir’e gitmiştir. Demokrat Parti Başkam pazar günü de Manisada bulunacaktır Adnan Menderes. Fevzi Mustafa Karaosman-oğlu. Muammer Alakand ve teşkilâtın diğer ileri çelenleri de Bayar’a lltüıak edeceklerdir. Pazartesi gününoen itibaren Manisa İlçelerini dolaşacaklardır.
Ankara 27 — Demokrat Parti Başkanı Celâl Bayar son seyahatinden bugün uçakla şehrimize dönmüştür Bayar, Ela-zığdnn hareketinden evvel. C. H P. Başkan Vekil! Hilmi U-ran’ın, Malatya nutkuna verdiği cevaba temas ederek «Milli husumet andı» hakkında şunları söylemiştir:
.Milli husumet andı ve milli husumet karan namı altında bizzat kendilerinin isimlendirdikleri seçimlerde kanunsuz hareket edenlerin milletin husumetine maruz kalacaklarına dair kararımıza, kasden verilen yanlış mânalara ve bu yolda gösterilen hiddet ve tehevvürlere tamirde 9 ağustos 949 da cevap verilmiştir. Kendileri gûya Demokrat Partinin eksik bir tarafını bulmuşlar zanniyle
Muharrir neden yetişmiyor ?
Büyük edebi anketimizin ikinci kısmına pazartesi günü başlıyoruz
___________
Bu kısımda genç muharrir, geııç şair vc genç edib-lerimizin cevaplariyie müdafaalarını alâka ile okuyacaksınız. Anketimize şimdiden ORHAN VELİ KANIK. OKTAY RIFAT. MELİII CEVDET ANDAY. CAHİT SITKI TABANCI, AHMET MUHİP DRANAS ve ŞEVKET RADO cevap vermişlerdir.
Üskiıdara çıkınca ayni tezahüratla karşılanmış ve yüzlerce otomobil, Haydarpaşa İstasyonu na kadar kendisine refakat etmişlerdir.
Lûtfi Kırdar Haydarpaşada leknik üniversite talebe birliği tarafından hararetle uğurlanmış ve kendisine bir buket de verilmiştir.
İnönü'nün Lûtfi Kırdar’a telgrafı
Cumhurbaşkanı. İsmet İnönü Manisa milletvekili Dr. Lûtfi
mütemadiyen aynı noktada durarak vehimlerini işletmektedirler. Bu karar metninin ellerinde olduğunu söylüyorlar. Elbette öyledir Bu seçim şifresi değildir ki. gizli kalsın.»
Bâlâ yolunda bir kamyon devrildi
Ankara’dan Bâlâ'ya giden bir kamyon yolda devrilmiş re içinde bulunan yolculardan 26 sı yaralanmıştır. Yaralılar Ankara’ya nakledilerek tedavi altına alınmışlardır. Yukanki klişede görüldüğü gibi devrilen kamyonun yaratı şoförünün hem pansımanı yapılıyor, hem zabıtaca ifadesi almıyor
Created by free version of 2PDF
Kırdara İstanbul vali ve oeledl-ye başkanlığından ayrılman mûnasebetlle şu telgrafı çekmiştir:
Sayın Lûtfi Kırdar
Man ha milletvekili
İstanbul
Şimdiye kadar büyük hizmetler ettiniz bundan sonra da bâ-yiik hizmetler edeceğinize inanıyorum. Yeni çaLışma sahama-da size başarılar dilerim. Tebriklerim ve yürekten yakınlık duygularımla.
Bidault’ya güven oyu
Sabık Dışişleri Bakanı yeni Kabineyi kurdu
Paris 28 (R> — Yeni Fransız Kabinesini kurmağa memur edilen Bidault meclisten 3CT oyla güvAı oyu almıştır. Verilen güven oyu tahminden çok fazla olmuştur. Bidault yeni Kabineyi kurmuştur. E3ki Kabinedeki ekser Bakanlar, yer-lerinl muhafaza eulyorlar.
Yunanistandaki Ingiliz askerleri
Geri çekilmesine karar verildi
Londra 27 (A.A.) — (United Press): Londra’nın iyi haber alan kaynaklarından bildirildiği-* ne göre, bugün saat 10 da vu-kubulan Bakanlar Kurulu toplantısında Yunanistandaki İngiliz kıtalarının çekilmesine karar vermiştir. Resmi kaynaklar bu kararı ne teyid ve ne de tekzip etmektedirler. Hâkim olan kanaate göre. Atina’daki İngllta askeri heyeti bir müddet daha orada kalacaktır.
Sahile 3
-
$ÖZUW CELİ
Belediye hastaneleri ilmi araştırma miiesseseleri değildir
î_ekimler arasında yapılan nakil, tâyin ve tasfiye-*4 den sonra İstanbul hastanelerinin bünyelerinde de ban esaslıdeğişiHlkler yapılacağı anlaşılıyor. Mesele evvelki pim Şehir Meclisinde müzakere mevzuu olmuştur. Müzakerelerin gazetelere akseden parçalarından, yapılmak istenen değişikliğin mahiyeti açıkça belli olmamakla beraber. Belediye hastanelerinin üniversiteye devri hakkında bir teklif ürerinde konuşulduğu anlaşılmaktadır. Meclisin bazı üyeleri bu teklife itiraz ekmişler. Belediye hastanelerinin kısmen olsun üniversiteye tahsis edilmesi yüzünden belediyenin vazifesini yapanu-yacak hale çeldiğini, vatandaşa karşı müşkül durumda kalındığım, Belediye hastaneleri daha geniş ölçüde üniversiteye bırakılırsa sağlık hizmetinin büsbütün zorlaşacağını söylemişler.
Eğer, anladığımız gibi, hakikaten Belediye hastanelerinin penis ölçüde üniversiteye tahsisi bahis mevzuu ise, tu teklife itiraz eden üyeler çok haklıdır. Tıp fakültesinin hastanelerimizde çalışması şüphesiz fakülte için de, memleket için de faydalıdır. Fakat Belediye hastanelerinin de vatandaşa karşı vazifeleri vardır. Hastanelerdeki üniversite kliniklerinde daha ziyade orijinal hastalıklarla ders mevzuu olabilecek vakalar rağbet görüyor. Müracaat edenler arasında bu bakımdan bir seçme yapılması o kliniklerde pek tabiidir. Halbuki Belediye hastaneleri her âcil vakayı ve her fakir hastayı tedavi etmek gibi halka hizmet mahiyetini taşıyan bir maksatla açılmıştır. Ve heyhat bugünkü dtırumlariyle her müracaatı kabul edecek bîr ferahlık içinde değildirler.
Belediye hastaneleri ilmi araştırma müesseseler» haline gelirse, bazı üyelerin işaret ettikleri gibi, belediyemizin sağlık hizmeti aksıyabilir. Halbuki bu hizmete çok ihtiyaç vardır. Şevket RADO
Amerikan manevralarımda yeni silâh denenecek
Denizaltılar 9 metre uzunluğunda ve 7 ton ağırlığında füzeler atacaklar
Peari Hart» ıır 51 (A.A.) —
•Afp): Amerikanın Pasifik donanması genel karargâhı sözcıi-rt beyanatta bulunarak demiş -Ur M:
«Amerika denizaltılar! tepkili motörlc mücehhez, Almanların V-l iaşelerinden mülhem II metre uzunluğunda ve 7 ton a-ğırhğında füzeler atacaklardır
Bu füzeler nw u* 330 kilometre uzağa gidebilecek. aynı zamanda atom bombası da taşıyabilecektir. Bunlar gelecek a-yuı yedisinde Havai adaları a-
çıtlarında yapılacak manevralar esnasında radyo Lle İdare edilecektir.
Füzeler saatte 640 - 800 kilometre uçacaklardır. Gemilerin vazifesi hava da fi toplan lle | bunları düşürmekten ibaret o-lacaklır.
Muvaffak olmadıklar, takdirde uçak taşıt gemisinden kalkacak avcı uçakları füzeleri tah rtp etmeye çalışacaklardır.
Bu manevralar Amerikanın Pasifik donanmasının kudretini deneme yolunda mühim bir adım teşkil edecektir.
«I
Liselerde sınıfta
kalanlar
Dört dersten sınıfta kalanlar için yeni bir karar verilecek
Ankara 37 — Maarif Şurası karan gereğince liselerin birinci sınıflarında fizik dersi kaldırılmış. bir fizik dersinden kalanlar Otomatyrman onuncu sınıfa geçirilmiştir Milli Eğilim Bakanlığı geçen sene İlse birinci sınıfta okuyup da fizik dahil olmak üzere dört demlen sınıfta kalanlar1 hakkında yeni bir karar almak üzeredir. Bu karara göre fizik dahil dört dersten sınıfta kalandır fizik dersi kaldırıldığı İçin üç dersten İkmale kalmış muamelesi görecektir. Takında bu vaziyette olan talebeler için kaldıkları üç dersten ikmal İmtihanları açılacak, muvaffak olanlar bu yıl onuncu sınıfa devam edeceklerdir.
Yoksul
{•ocuklar
Çocuk Esirgeme Kuruntunun yardım faaliyeti
Kutlama programı Vilâyet tarafından hazırlandı
Yunanistanın 9 senelik harb devresi
Bugün Yunanistauın İkinci Dünya Harbine girme* sinin dokuzuncu yıldönümüdür. Dokuz yıl evvel bugün Yunan hükümeti, İtalya tarafından verilen notadaki istekleri reddettiğinden, 28 ekim 1940 sabah saat altıdan itibaren hnrb hali fiilen başlamıştı.
Arnavutlukta mühim kuvvetler toplıyan ve buradan Yunanistana doğru taarruza geçen îtalyanlar küçük Yunanistanı kolayca mağlûh edeceklerini tahmin ediyorlardı. Halbuki Yunanlılar büyük bir cesaret ve vatanperverlikle şiddetli mukavemet gösterdiler. Fas İst kuvvetleri durdurduktan sonra taarruza geçerek büyük muvaffakiyetler kazandılar Almanlar yarduna koşmamış olsalardı faşistleri Arnavutluktan tamamen tarde-dilecekleri muhakkaktı.
Büyük kuvvetle gelen Almanlar Yunanistanı baştan başa işgal ettiler, fakat Yunanlıların istiklâl, hürriyet aşkını sarsamadılar. Yunanlılar memleket dahilinde için için, dışarıda yeni bir ordu kurmak suretiyle çalıştılar. Naziler ve faşistler yere serilince ’ Yunanistan da kurtuldu, istiklâline kavuştu.
Fakat çok geçmeden iç harb başladı- Senelerden beri devam eden bu harb Yunanistanı evvelki harb kadar, belki de daha fazla harab etti. Fakat nihayet bu da sona erdi, Yunanistan dokuz senelik bir harb de sinden sonra sulha kavuştu. Bu münasebetle bu ■ 28 ekim büyük tezahüratla karşılanacaktır.
Uzun ve sıkıntılı bir devreden sonra sulha kavuşan dost komşu memlekete mesut günler temenni ederiz.
Çocuk Esirgeme Kurumu ts-tanbul merkezinde dün bir toplan ti yapılmıştır. Bu toplantı Kurumun merkez başkanı Muzaffer Canbulat ve İstanbul başkam Ziihtü Çubukçuoğlu, kurumun faaliyetinden, yokluk içinde yapılan didinmeden, ge-llr menbaiannın bir hayli kıt-iaşmış olduğundan şikâyet etmişlerdir.
Zûbtiı Çubukçuoğlu kurumun Istanbuldaki faaliyetini şöyle anlatmıştır;
— Bir yıl içinde, İstanbulda 517 bin liralık bir varidat temin edilmiş ve bu paranın 300 bin lirası muhtaç çocuklara harcanmıştır. Bu yıl da, üç bin çocuğa elbise, ayakkata ve palto dağıtacağız. Hayırseveri vatandaş bize müracaat edip de on Ura verirse fakir olduğuna İnandığı bir çocuğa hemen elbise temin edebileceğiz. Masrafın geri kısmını kurum um üz ödemeğe karar vermiştir. Bu suretle vatandaşları, kimsesiz çocukları sevindirmek İçin açtığımız kampanyaya davet ediyoruz.
Muzaffer Canbuiat'ın verdiği izahata göre de kurum teşkilâtı tarafından memlekette yardıma muhtaç oldukları tesblt' edilen çocukların adedi 100 bindir.
altıncı
Mustafa Başaran beraet etti
Anadoluhisart C- H. p, kongresindeki konuşmalar sırasında Mustafa Bakaran adında biri, aıiam öldürmekten on sekiz seneye mahkûm Haşmet örba-jnn şehirde dolaştığı şeklinde sözler söylemiş, savcılık bu İddia üzerine tahkikata geçince Mustafa Başaran bu iddiasını ispat edememişti. Bunun üzerine Beykoz sulh ceza mahkemesince tevkif edilip Üsküdar ceza mahkemesinde yargılanmakta İdi. Dk duruşmasında «ahitlerin dinlenmesini müteakip tahliye edilen Mustafa Başaranın duruşmasına dün devam edilmiş ve savcı mütalâasını serdederek sanığın cezalan ırılmasını istemiştir.
Hâkim, kongrede söylenmiş olan bu sözlerde eürüm kartı görmediğinden beractlne karar vermiştir.
Savcılık, bu kararı ederek dosyayı yargıtaya gönderecektir.
Cumhuriyetin yirmi yıldönümü bayramı bugün öğleden sonra başlamakta olup pazar akşamı sona erecektir. Bayram münasebetiyle vilâyet bir kutlama programı hazırlamıştır. Bütün hususi müesseseler yarın kapalı kalacaklarda Her yer. gündüzleri bayraklarla, gece de ışıklarla donatılacaktır Tollar ve meydanlar afiş ve vecizeler!? süslenmiş bulunmaktadır.
Yarın saat dokuzdan İtibaren vilâyette Vali taraf>ndan tebrik kabul edilecektir. Vilâyette resmî merasim bittikten sonra merasime dahil olanlar Taksimde Cumhuriyet meydanındaki tribünde toplanacaklardır
Taksim meydanında toplanacak olan askeri kıta.arla. askeri mektepler ve İzciler meydanda aldıkları yerlerde Vali ve askeri komutan tarafından teftiş ve tebrik edilecektir.
Müteakiben Vali ile Komutan Cumhriyet âbidesi önüne gelecekler, borazanla verilecek işaretten sonra bütün birlikler «hazırol» vaziyeti alacak, direğe İzciler tarafından bayrak çekilecektir. Muzikanın çaldığı İstiklâl marşına kıtalar ve İzciler de İştirak edeceklerdir.
ı Taksim meydanındaki merasimden sonra Edlrnekapıdakl şehitlik ziyaret edilecektir.
Gece de Halkevlerinde törenler icra edilecek, yet yer fener alayları yapılacaktır
Kahire 27 (AA) — Arap birliğine mensup yedi devlete emniyetlerini teklif edilen bir anlaşma çerçevesi dahilinde birleştirmek hususunda prensip İtibariyle anlaşmaya varmışlardır. Bu haberi Arap birliği çevreleri vermiştir. Bu çevrelere göre, teklif edilen bu paktın İlk safhaları şimdi devam etmekte olan Arap birliği top-kuılılan esnasında teferruat ise de daha sonraki müzakereler esnasında bir karara bağlanacaklar.
Söylendiğine göre esas gaye Arap dünyasının herhangi bir yabancı memleketin tecavüzüne karşı müdafaasıdır. Bu yabancı memleketin İsrail olduğu aşikâr olmakla beraber birlik üyeleri Rusya tarafından vuku bulacak olan herhangi bir tecavüze karşı da birlik devletlerinin bir cephe kurmaları Jâ-
Garanti bankasının aylık ikramiyesi çekildi
Ankara 27 (A_A.) _ Türkiye Garanti bankasının her ay çekilmekte olan aylık ikramiyelerinden apartıman dairesi İkramiyesi bugün, İkinci noter «Ça-kir Baran» m huzuru ile çekilmiş ve Kadıköy ajansında kayıtlı (410) hesap numaralı Ce-vat Kulja'ya isabet etmiştir
Bundan başka bankanın muh telif şube ve ajanslarında kayıt 11 (65) müşteriye de çeşitli para ikramiyeleri İsabet etmiştir.
16 kasımda Vasin g-ton’a vasıl olacak
Vaşlngton 27 (A A ) — (AFPı: İran Şahl 16 kasımda Vaşing-ton'a gelmiş olacaktır. Şah, Tahrandan İtibaren Truman’ın hususi uçağı İle seyahat edecektir. İran Büyükelçiliği Birleşik Amerika Cumhrbaşkanı tarafından davet edilen Şahın Amerikan endüstri ve tanm usullerini tetkik tasavvurunda
memleketin bava alanlarına 1- Jundan Istanbula İnecek oto-nebUecektlr. Bu yedi memleket büsler Tarlabaşı caddesini, İs-şunlardır: Mısır, Hâslmi Ürdün. ’ tanbuldan Beyogluna çıkacak Suriye, Lübnan, Irak, Suudi A- otobüsler de Şişhaneden itlba-rablstan. Yemen. | ren tramvay yolunu takip ede-
Bazı siyasi müşahitler Hâşl- çeklerdir. Ağacamil tramvay mi Ürdünle lrak'ın İngiltere. durağı da bugünden itibaren He muhtelif anlaşmalar İmzala- yeniden ihdas edilmiştir-mış olmalarının meseleyi biraz Vali ve Belediye Reisi Prof, karıştıracağını söylemektedir- Fahreddîn Kerim, gazetelerin' olduğunu bildirmektedir, ler- Bununla beraber bu muşa- neşriyatını dikkate olarak I bitler Araplar arasında isteksiz Ağacamil tramvay durağını de olsa bir anlaşmanın bulun- yeniden ihdas ettirmekle çok ması anlaşma bulunmamasın- yerinde bir karar vermiş dan daha İyidir, demektedirler. ' " ’
Bu paktın hiç olmazsa bir müspet tesiri olacaktır ki o da son altı ay İçinde iki defa hükümet darbesine sahne olan Surlyedekl idareye bir İstikrar gelecektir.
halkın esastı bir ihtiyacını karşıla m ıştır.
Bir iltica
Ticaret ve Ekonomi Bakam
Ticaret ve Ekonomi Bakanı Vedad Dicleli vilâyet makamında valiyi ziyaret etmiş ve vali de uçak âlânın d a kendilerini u-ğurlam ıştır.
Ankara radyosunda temsilleri Devlet Tiyatrosu artistleri icra edecekler
Ankara 27 — Ankara Radyosu Temsil Kolunun yılbaşın-j dan İtibaren l&ğvma, Radyo temsillerinin bundan sonra Devlet Tiyatrosu sanatkârları
Hilmi Uran Ankara* ya döndü
Ankara 27 (AA.) — CHP genel başkan vekili Hilmi Uran, bugün otomobille İstanbul'dan şehrimize gelmiştir.
Türk - Yugoslav müzakereleri ------ ----- ------------- Ankara 37 (A.A.) —Türkiye tarafıncfan icrasına karar ve- ile Yugoslavya arasında cere-rilmlştlr. yan eden müzakerelerin çetin
Sanatkârlardan Kemal Tö- blr «ekllde devam ettiğine dair zem İstanbul Şehir Tiyatrosu- baz* etelerde çıkan haberler na geçmiş. Oğuz Bora İle Mc- haJclkate uyğon değildir. Bllâ-dlha Gökçen Devlet Tiyatrosu- öğrendiğimize göre bu mü-
na alınacak sanatkârlar için " *“* *■'“ *" '**
açılan imtihana girmişler, muvaffak olarak Ankara Radyosundan ayrılmışlardır
Temsil Kolunda on İki sene-dcnberl fasılasız bir şekilde çalışmakta olan Sahne Aratman ile Muhip Ar cim an açıkta Takılmışlardır.
Macar sefareti memurlarından bir kadın hürriyeti seçti
bl-
(Baş tarafı 1 nci sahi rede) usta Moskovanın Polonya üzerinde baskı İcra ettiği de rivayet edilmektedir.
Dusscldorf'dan gelen haberler batı Ahnanyaya sığınmış cilan Alman mültecilerinden hiç biri demir perde gerisine geçmek niyetinde değillerdir. Bunların gitmlyecekterl muhakkak addedilmektedir. Fakat doğu Al manyadaki propaganda git gide şiddetlenmektedir. Bilindiği gibi batı ve doğu Almanya hükümetleri arasındaki en büyük İhtilâf Batının kabul etmediği ve Doğunun kabul ettiği Öder -Reisse hattıdır. Şimdi Sovyet hükümeti bu İhtilâfı ortadan kaldırarak doğu Alman hükümetinin eline kuvvetli bir silâh vermek arzusundadır.
Doğu Almanya Başbakanına sorulan sualler
Berlin 28 (Nafen) — Sovyet peyki doğu Almanya cumhuriyeti Başbakanı Grottevvohl tarafından yapılan son basın kon feransında kendisine iki sual so rulmuş ve bu iki suale de Alman Başbakanı şöyle cevap vermiştir: «Onu ben bilmem, Sovyet Rusya bilir.» «Suallerden biri Sovyetlerln Alman hükümetinin İşine ne kadar katışacağını diğeri de Alman esir kamplarındaki vaziyeti somıek
Kadın çantaları hırsızı yakalandı
Sabıkalılardan Çankırıh Ali Uludağ adında biri, dün gece Calatasarayda eski Çiçekçi sokağından geçmekte olan As-pasya İsminde bir kadının içinde 250 lira bulunan el çantasını kapıp kaçmış ise de memurlar tarafından kısa bir müddet sonra yakalanmış, para da sahibine iade olunmuştur.
Ankara 27 — Macar sefarethanesi memurlarından bayan müracaat ederek hürriyeti seçtiğini ve hükümetimize İltica ettiğini bildirmiştir.
Kimsesiz kadına usulen bir istida ile başvurması bildirilmiş, bayan Nemel derhal türkçe olarak kendi ely az isiyle bir dilekçe hazırlayıp vermiştir. Kanuni formalite tamamlandıktan sonra kendisine Türkiye hudutları dahilinde bir Türk vatandaşı gibi şerbesçe hareket ede bileceği bildirilmiştir.
»5 gün kadar Ankarada kalacak olan bayan Ncmet on beş gün sonra hükümet tarafından gösterilecek yerde İkamet edecektir. Hürriyeti seçen kadın 36 yaşındadır..
100 Bele»» r.
Ballan
(Baş tarafı 1 nci sahifede)
Maliye Bakanının demecinin bir yeri bizi memnun etti ve u-mltlendirdl’ Harb esnasında yapmış olduğumuz sterlin borçlarını ödemek için artık çabş-mıyacağız. Çok memnunluk verici diğer bir nokta da, bütün milletin bizi tehdid eden tehlikeyi anlamış olmasıdır.
Bağcı Daily Ezpress de bu hu sustakl İtimadım şu sözlerle ifa de etmektedir:
«İngiltere tekrar büyük İngiltere halini alacaktır. Biz. İngiliz halkının yenilmez kudretine olan inancımızı şimdiki güçlükler karşısında kaybetmiyeceğlz. Amerikalılara cömertliklerinden dolayı çok minnettarız, fakat meflûç olmadığımızı pek alâ biliyor ve kalkınmamız İçin gereken kuvveti bizzat kendimizde bulabileceğimize İnanıyoruz. İngiltere; dünyanın en zengin ve işletilmemiş madenlerine sahip olan imparatorluğuna tekrar dönmelidir.»
( zakereler samimi bir hava lçe-rislnde tabii seyrini takip et. mekte ve müspet neticeler vermektedir.
. Yugoslavyada millileştirilen emlâk meselesinin müzakerele-t rlne İse programa tevfikan önüm özdeki hafta zarfında başlanacaktır.
Yeni Suriye elçisi itimatnamesini verdi Ankara 27 (A.A.) _ İsmet İnönü, bugün saat 16.30 da Çankaya'da İtimatnamesini takdime gelen yeni Suriye elçisi Emir Âdil Aslanı mutat merasimle kabul etmişlerdir.
Bu kabulde Dışişleri Bakanlığı umumi kâtibi Büyükelçi Faik Zihni Akdur da hazır lunmuşlur.
Deanna Durbin boşandı Hollywood 27 (AA.) — (United Press): Tanınmış sinema yıldızı Deanna Durbin sinema prodüktörü Felix Jackson'dan 'bugün boşanmıştır.
Emekliye ayrılacak subaylar 111 kişiden ibaret
Ankara 27 (A.A.) _ İlgili makamlardan öğrenildiğine göre, 800 subayın bütçe mûlâhazasl-le emekliye sevkedileceklerine dair gazetelerde çıkan haberler tamamlyle hakikate aykırıdır
Bütçeden tasarruf İçin subay lann emekliye ayrılmaları bahis konusu değildir.
Ancak yeni teşkilât ve kadro icabı olarak ve mevcut kanuni mevzuat İçinde emekliye ayrılacaklar vardır kİ bu miktar da ancak 111 kişiden İbarettir.
Deniz yedek subaylarına bugün diploma veriliyor
Bu sene Heybelladada kurulan «Deniz yedek subay okulu» nun ilk mezunlarına bugün merasimle diploma verilecektir. İstiklâl marşlle başlıyacak olan törende mektep komutanı albay Fevki Gürel bir nutuk söyleyecek, bunu bir yedek subayın nutku takip edecektir. Genç mezunlar bir ağızdan yemin e-deeek, deniz eğitim komutanı ve eakl Milli Savunma deniz müşaviri amiral Tacettln Tolay-man da diplomaları dağıtacnk-
bu-
Trabzon vapuru Cidde’ye vardı «Trabzon» vapurunun dün saat 6 da Clddeye vardığı Devlet Denizyolları idaresinden öğrenilmiştir.
Diğer taraftan 3484 metre küp maden direği hamulesiyle Norveç ten gelmekte oian Edirne şilebi bu ayın 29 unda limanımızda bulunacaktır. .
Pastadan zehirlenme
Kocanı us ta fa paşa d a Alay 1-mamı sokağında 17 numarada oturan Halil Zeki adında biri, Şehzadebaşında bir fırın dan aldığı İki pastayı yedikten sonra zehirlenme alâmeti göstermiş ve zabıta tarafından Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıştır.
temylz
Ballılar
*175
44.01
60.20 ----------------
6 52, miktar tamantivlc ihraca'
uyarelinden bir e us tnatane
•«■«Isls olunacaktır.
Suriye 1000 ton kestane alıyor
Bursa 27 'A .A.) _ «özel muhabirimiz bildiriyor»:
Bursa kestanelerine Suriye-den taleplerde bulunulmuştur. Suriye. Tiirkiyeden kilosu 45 kuruştan ıoao ton kestane alacak-
îthal malı bol
Ankara 27 (Akşam) — Ticaret Bakanlığı İç ticaret genel müdürlüğünün yaptığı tetkiklere nazaran bu yılın son ayları zarfında her cins ithal malının İhtiyacı tamamen karşılayacak derecede bol bol mevcuttur.
Dalıa fazl* mensucat, emaye,1 porselen ve inşaat malzemele-' rinde görülen bu bolluk karşı-unda ithalâtçılar asgari kâr haddiyle İktifa etmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bugün piyasada bulunmayan bir mal olmadığına göre anormal kârlar ortadan kalkmış ve böyle» harb sonrası ekonomisinden normal ekonomiye doğru geçiş başlamış bulunmaktadır.
Kazlıçeşme’de yaralama Kocamustafapaşada .Alay 1-m&mı sokağında 35 numarada oturan ve Kazlıçeşmede lâstik fabrikasında çalışan Şerif İle Seyfettin iş yüzünden kavga etmişlerdir. SeyfetUn eline geçirdiği büyük bir lâstik kalıbını Şerifin başına vurmak suretll e ehemmiyetli şekilde yaralamış-
% «J FAİZLİ TAHVtLLEH AMADOLO DEMİBYOLU OHUPD
Tahviller 1-1 UrtK »encUcrl % « MOnn-sall genel 107 — MJO wso
gİHKLT irlSötUEIil
Merkez Bankan ııa —
Ig- R-nfcm J5,W>
T. Ticaret Bankaaa
Aralan çimento 17 00
Cfuldezı Türk Uraa sivrilil
Tuz istihsalâtı
Doğu bölgesinde yapılan tuzla tesisleri ikmal edilmiş ve bu senekl tuz kampanyası yııi ? k bir İstihsalle kapanmıştır
1Ü50 senesinde Çamnltı tuzlasından, sentlik latlh‘i.ı.ien ayrı olarak İki yüz bin te,, ian fazla tuz elde edilecek v - bu
28 Skim 1919

AKSAM
Snhffe S
|\KSAMafe,AKŞAM«|
Yeni tiyatro binası
SabahGazeteleriNe Diyor?
Teknik üniversite
Genç muharrir arkadaşımız Hıfzı Toput, evlendi: tebrik ederiz. Beyoğlu Nikâh dairesinde beklediğimiz, sırada, artık kanaat haline Kelen şu eski düşüncemi tekrarladım: hemen herkes tasdik etti:
— Evlilik ve bekârlık dereceleri dörde ayrılır. Ve, iyiden kötüye doğru şoyle-dir: I — İvi evlilik... II — İyi bekârlık IH — Kötü bekârlık... IV — Kötü evlilik Yani ivi evlilik, gûya «sultanlık» olan her türlü bekârlıktan evlâdır. Fakat kötii evliliğin de dûnunda vazivet yoktur.
Topuz ailesine I numaralı vaziyeti temenni ederim.

Öteden beri zihnimi kur-calıyan aşağıki mevzuu da,1 Hıfzı Topuz'a ithafla meni- > rıuııluk duyuyorum;
Hali inşada olan binanın çatısı kapatılıyor
Türkiye ve Fransa «CUMHURİYET» te vCumhuriyet* İmzalı makalede ■ Türkiye ve Fransa» başlıklı mukalöain-de, Paris büyük elçimiz İfuman Mcncmenciog lunun Anka raya
gelişinden bahsederek, Mcne-menciotlunun yaptığı basın ____________~. e samimi olan Tiirk - Fransız dostluğu-“ nu anlattığı, Türkiye ile Fransa ve İngiltere arasındaki kar-
Taksimde •» «dilmekte . lan Şehir Tlyaırosu Unusun» «.pUMmnd* sıkı v. çatısı kapatılmaktadır. Binanın — -
şimdiki hale gelmesi için milyon 300 bin lira sarfedilmlş-tlr. Tamamlanması için daha 7 milyon liraya i _ _ _ _______________________
mektedlr. Bu paranın 2 milyon til„|rin dtç emniyetini destek-lirası yeni yı! belediye bütçesine iiyPI1 en kuvvetli âmil olduğu-konulacak ve bina 1952 sene-[nu söyle(lifci yazılmakla ve söz sinde İkmal edilmiş olacaktır.
Yeni tiyatro binas:. şehrin iftihar edeceği mükemmel bir sanat ve toplantı yeıl olacaktır 5400 metre murabbahk bir sahada yükselen binanın irtlfaı 48 metreyi bulmaktadır. I Burada muhtelif salonlar ve bu arada şehri tepeden seyre-....... ,**«■ wr S»’1"* W"1'
Bütün yeni evlilere ta.»1 “W* •' kor,”r »loıılıu-ı bulu-
ısı İçin daha 7 şıhklı yardımlaşma paktı İle ihtiyaç görül- Truman doktorininin memleke-
nacaktır.
Tiyatro seyircilerine tahsis edilen büyük salon 2100 kişi kılacaktır. Ayrıca onun altında 600 kişi İstiap edeceği bir konser salonu bulunacaktır. Bunun yanında da 300 kişilik bir gece kulübü olacaktır. Şehri tepeden seyredecek gazino 150 kişiyi a-labilecek genişlikte İnşa olunmaktadır. Bütün bunlardan başka muhtelif salonları ihtiva eden ve 300 kişi alacak olan bir şehir kulübü bulunacaktır.
Yeni tiyatronun sahnesi ve tertibatına bilhassa ehemmiyet verilmektedir. Bu maksatla be-eldiye, büyük şehirlerdeki tiyatro, opera, sahnelerini etiid etmek üzere Avrupaya bir mimar göndermişti. Bu mimar dönmüştür. Sahne tertip ve tanzimindeki son yeniliklerden; istifade edilmektedir. Belediye, ayrıca dünyaca tanınmış büyük sahnecllerle de temaıı halinde-. ehr
ye^ ederim: Evde şakacı olsunlar. Kedinin bacağını yırtmasınlar! ı
Şimdiye kadar birçok mü- ! ellifler, mizahın kıymetini, 1 güler yüzlülüğün insana ı sağladığı avantajları öğdüler : durdular. Hangi magazinin ’ koleksiyonunu karıştırırsa- : nız, senede birkaç kere bu teranelerin temcit pilâvı gibi kotarılıp kotarılıp okuyu- I cular önüne yeniden çıkarıl- , dığınt göreceksiniz. Fakat, benim bu sefer bahis mevzuu ettiğim, biraz başkacadır sanırını.
Karı koca ve çocuklar mütemadi bir şaka havası-içinde yaşarlarsa, âdeta zoraki , bir «aile iyi geçimi» hasıl o-lur. Şayet ailede şaka havası , bozulacak olursa, ancak o havayı tekrar yaratmak için kavga etmeli. Ve karşı taraf bilmeli ki. şakacı ruh iade edilmediği takdirde kavganın somurtkanlığı sü-| reccktir.
Yanlış anlaşılmasın: «Şaka» dan kastım elbette kaba şaka değildir: «Gülmek» nasıl fasıllara ayrılırsa: ve kahkaha ile ince tebessüm arasında nasıl türlü türlü dereceler arzederse. ben de ebıvık altından gülmek» nevinden bir şaka havasını aileye sağlık veriyorum.
Nasreddin Hocaları, İncili Çavuşları, Bektaşî fıkralarını. Hüseyin Rahmileri, Cemal Nadirleri, Ramizleri, Aziz Nesinleri doğuran Türk milletinde, zaten fıtri bir mizah vardır. Mizah mefhumu üe şaka, bitişik kardeştirler- Türk ailesinin içine, azat kabul etmez bir kul gibi şakacılığı yerleştirmek pek güç olmasa gerektir.
«— Büyükten korkulsun, bahanın yanında konuşulmasın, suratından düşen bin parça, burnundan kıl aldırmaz»...
Bütün bunlar, mazideki cemiyet şekillerinin aileye tesiridir. Cemiyetin başında bir müstebit varmış; cemiyeti o şekillerle idare edermiş; cemiyetin üslûbu aileye de tesir etmiş.
Şimdi, demokratik bir nizama girmek gayretindeyiz. Demokratik nizamın da en esaslı unsuru, düşüncesini serbesçe ifade edebilmek; tenkidlerini yürütmek ve bu işleri yaparken, baştakiler* gücendirmemektir. Aynı zamanda, baştakilerin, halkı gücendirme inesi ve antipatik olmamaları şarttır. Bütün bu mânevi alış veriş, lıir kav»a havası içinde olmamalıdır elbette Düşmanlık yaratmıyacak, birbirini kır-mıvacak şekiller bularak diyeceğini demeli; yaptıracağım yaptırmalı; yahut, makul değilse yaptırmamalı, ağzının payını almalı... Anıma, gene de gücenme-nıeli, gocunmamalı.
Bunun çaresi, bilhassa mizah ve şaka usulünü, hem memleket ölçüsünde, hem aile ölçüsünde kullanabilmektir. Ailede şakaya büyük yer vermek, çocukları _________ _________„„
güler yiizlü, tenkide miitc-1 |ıyç>r. Ön alt kainata da ne-haınınil yetiştirmekle ilerisi > fes alacak gibi değildir, için birçok müsamahalı, sa- Halkın ricası: bıı-lı, hazımlı siyaset adamı, — Ya vapur değiştirilsin; iş adamı, muhalif partili.' yahut da döşemeli olmasına muvafık partili seçmen ye-( rağmen şimdiki vapurun ön tisi irmiş dahi olacağız. Ce- kamarası ikinci mevki sayıl-rnivetin gerektirdiği şekle, J sın. Arka salon birinci yol-ail-yi de temessül ettirmiş' cularını almağa kâfidir, bıı'unacağız, İkisi de aynı Not: Bir cevap alırsak, ge-üslûp üzere inkişaf edecek. ne memnuniyetle bu sütuna * 1 dercederiz.
Hıfzı Topuz’un mesut iz-
üniversite imtihanları
Verim nispeti hazirana nispetle daha iyidir
Fransadaki siyası buhrana intikal ettirilerek bunun da halledilmek ürere olduğu iralı edilerek şöyle bitmekledir:
Dünyada her derdin bir çaresi vardır. Yeter kİ işin içine nifak ve fesat karışmasın ve derdi bertaraf etmek istiyenler samimiyetle ve ciddiyetle hareket etsinler.
Müttefikimiz Fransadaki buhranın halledilmek üzere bulunduğu bu sırada Menemenctoğ-
lunun vermiş olduğu İzahatla tenevvür etmiş olmak bize ayrı bir zevk vermektedir.

Dr. Lûtfi Kırdar
»HÜRRİYET» gazetesi baş-makalesini dün akşam Istan-bulılan ayrılan eski Vali i.âtfl Kırdnr'a hasretmiş bıılunmak-Uıdır. Lûtfi Kırdan İstanbulluların çök sevdiğinden bahseden muharrir sözü bir aralık yeni Vali Fahreddin Kcrmi'e de intikal ettirerek:
■ Fahreddin Kerim İçin 1950 seçimleri büyük bir imtihan olacaktır. Eğer elindeki salâhiyeti İyiye kullanarak Lûtfi Kır-dar gibi şikâyete ve «ışıltıya meydan vermiyccek olursa bu şehir halkı onu da takdir edecek Te sevecektir demekte ve tekrar I.ütfi Kırdar'a dönerek: jistanbulu vc İstanbulluları çok sevdiğini söybyerek ara-
him mevkilerde görürüz. Giden valimiz yabana atılacak şahsiyetlerden değildir. Hele Tekel. Bakanının d«Uğl gibi her han-[ gl bir vilâyet valisi olmaktan da çok uzaktır. Bu memlekette ■ şahıslara kıymet verildiği gün i Lûtfi Kırdar, kendisine lâyıkI olan sandalyeye oturacaktır» demektedir. |

talebe yurdu
Talebe mutfağın kendilerine devredilmesini istiyorlar

Seyriisefer kargaşalığı
iler gün biraz daha bozulan seyrüsefer düzeni, vava yolcuları sokaklarda, caddelerde yürüyemiyecek hale getirdi. Taksiler, hususi o-tomobîller, hattâ kamyon-dunda yemeklerin iyi olmama- lar caddede istikamet dosu üzerine yııtd müdürlüğü mü-, ğiştirmek için dönerken ile-teahhidln mukavelesini f— -------- ■ ' "
muştur. Bu münasebetle tals- yeniyorlar, beler diyorlar kİ:
•Talebe bugünden
Tekn ik Önlverattc t,a lebe yur-
i boz- ri geri manevra yapmağa ü--- tale- şenlyerlgr, korneyc basıp
' yaya kaldırımına çıkıveri-Itlbaren yorlar. İntizam temini için
• Tefsir
«SON POSTA» da Sacit Yü-mer, yeni Vali Fahreddin Kcri- _______ __________ ______ _ _M_„
min Belediye şube müdürlerine dışarda yemek mecburiyetinde alınan tedbirler lâübalîliği, yaptığı bir tamimden bahsede- serkeştim venemivn* n«»-a_
rek biraz şaka tarafına kaçıp şöyle bir espri yapmış: l_____ ______________
.Dün yeni Vali. Belediye şu- karnım doyurmasına mal] du- arabalar
'_______n_ıx _ vnkııcıınd
be müdürlerine kestirdi attıl I
İthalât lisansları
kalacaklardır. Halbuki Beyoğlu serkeşliği yenemiyor. Dara-ı muhitinde blr talebenin aldığı c’k caddelerde otomobil ya-I bursla ve kendi inıkânlarlyle r”ları enlenemiyor. Hususi ________________________ ______ _—v-’-7. taksiler Şişhane »™,„», ..... i™mu "»■»«__________yokuşunda tramvayların a-
— İşleri düşen vatandaşlar. r(? ta>eb? peynir ekmekle kllafı Fasında zikzaklar yaparak kapılarda ve masa başlarında netaedocek demektir. Halbuki so" süratle birbirlerini ko-asla bekletilmlyeceklir Teknik Üniversite talebe yurdu, valıyorlar.
Kırk yıllık blr müdür, top- memleketimizde gerek konfor lantı dağılırken, elli yıllık ar- *e gerekse ekonomik olması u_ı----------------------------------------.— _ mükemmel
mutfağa sahiptir. Bu mutfak kullanıldığı takdirde günde 2000 kişiyi iaşe slnıek mümkündür. Talebeler t-___________ , . .
muattal şekilde bırakılarak i10" manevrası tesir etmi-normal ömründen istifade şoförler hesaplı
dilmemesini mili- enerjiden l*-raf eddctmektedlrler. Talebeler dünden itibaren, mutfağın Talebe Birliğine devredilmesi İçin aralarında İmza toplamakta-!
dırlar. Teknik Üniversite Talebe Birliği de bu mutfağın devri İçin ayrıca dün milli eğitim bakanlığına müracaat etmiştir.
mızdan ayrılan Lûtfi Kırdar’ı | kadaşına bu sözleri şöyle tefsir bakımından muhabbetle selâmlar vc muvaf-' etti:
fakıyet temenni ederiz. İnşai- — Bu Vali yapıcı adama lah onu kendi meziyet ve kabl- benzer... Demek dairelerde bek-llyetlcrllc mütenasip daha mü-İleme salonları İhdas edilecek»
Geçen gece Köprü üstünde şahıd olduğum üç manzara tüylerimi ürpertti, Hafif yağmur çiselemiş. Köprünün sarı parke döşemeleri kaypaklaşmış, otomobil te-bu mutfağın ' kerickleri kayıyor, direksi-ı____VOn manevrası Imiit
Talebe Birliğinin radyo konuşması
1 Kasım salı günü İstanbul radyosunda teknik üniversite | talebe birliği adına Fikret ön-
Bakanlık lisans ver- ccl blr konuşma yapacaktır, •ı ■ ı« Fikret öncel, bu konuşmasında, meyi geciktirirse bir ( memleketlml8d4, ml>Hflr bulu. çok mallar fırlayacak nan Berlin Teknik Üniversitesi ----------------- öğretim üyelerinden Prof. Dr. tng. Otto Schöne’nln Türkiye-mizde linyit kömüründen ekonomik istifadeyi gösteren yeni yollar mevzu unda ki etüdlerinl anlatacaktır-
Üniversitenin muhtelif fakültelerinde blr aydır devam eden güz devresi İmtihanları bu akşam sona erecektir. Bu imtihan devresindeki verim nispetinin haziran devresine nispeten iyi olduğu söylenmektedir.
Bütün fakülteler 1 aralıkta öğretime başlayacaklardır. Bu münasebetle her sene olduğu gibi o sabah üniversite konferans salonunda öğretim üycle-] yükselmektedir, fiyle öğrencilerin İştirak edeceği mutâd merasLm yapılacaktır. Tören, Rektör Prof Ömer Celâl Sarç’in blr konuşmasiyle başlayacaktır.
Piyasada hâkim olan kanaate göre ticaret vc ekonomi bakanlığı süratle hareket etmediği lakdlrdc bir çok malların flat-, lerl sebepsiz yere yükselecek-tir. Bunun sebebi de ithal 11-1 ' sans veya kontenjanlarının ge-ellemesidir. Bilindiği gibi ba-1 ' kanlık tarafından alınan yeni bir kararla bir aydanberl ithal talepnamesi veren kimseler bu talepnamelerde zikrettikleri meblâğın yüzde onu nispetinde blr parayı da depozito olarak mahalli ticaret odası namına bir bankaya yatırmak zorundadırlar. Tüccar yeni karara uyarak muameleye tevessül etmiş ve parayı da yatırdık- 1 tan sonra lisansı beklemeğe başlamıştır.
şimdi blr ay geçtiği halde bu lisanslar piyasaya henüz gelmemiştir. Bu noktayı işaret e-1 den İlgililer, lisansların gelmesi geciktiği takdirde piyasada mal ' buhranının başlayacağını vc 1 spekülatörlerin faaliyete geçerek flütleri arttıracaklarını be-’ lirim ektedirler
Bir randevu evi basıldı
Taksimde AJtmbakkal sokağında blr kadının işlettiği randevu evi ahlâk zabıtasmca basılarak kapatılmıştır.
di varı dolayısiyle, böyle bir fikrin tohumunu ortaya atmakla beti dc bahtiyarım.
(Vâ - Nû)
★ Denizyollarından fakir ve orla halli insanların bir ricası
Sabahları Ceddebastan, Kalamış ve Modaya uğrıya-rak dokuzda Köprüye varan vapur, o sahillerin çalışkan halkım şehıe götürür tek vapurdur. Hele kış mevsiminde, daha ziyade fakir ve orta halli vatandaşlar bunal binerler ve tasarruf ederler-Yandan çarhlı bu vapurların ekserisinde ikinci mevki mevcud olduğu halde, şimdi işletilende yoktur. İkinci mevki yolcuları soğukta ka-
Betül Aytun beraet etti
Kocası Alâeddin Aytun'u tabanca ile öldürmekten sanık olarak uzun müddettanberl birinci ağır ceza mahkemesinde muhakeme edilmekte olan Betül Aytun’un duruşması dün sona ermiştir. Dünkü olurumda!
«an.ş.„ ».»kal, Büyük keman üstadı
şeref Lâç uzun bir müdafaa "L
Thibaud yakında geliyor
Amerlkadakl konserleri İçin ır almış
yapmış, mahkeme heyeti kısa
bir müzakereden sonra ortada1
suç mahiyetinde bir delil gö-
rülmediğinden Bclül'iın berac- :nk çizip angajm&nlaı tine karar verildiğini tefhim olmasına rağmen büyük keman etmiştir.
tistadı Thibaud. geçen sene memleketimizde bulunduğu sırada tekrar aramıza gelmek için verdiği söze sâdık kalarak Amerikadan Amerlkadakl konser tarihlerini geciktirmek sureliyle 6 kasım- j B>Çntdl.
... ___________________... camın
İstanbul’un iaşesi
Ticaret ve Ekonomi Bakanı vali Dr. Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökaya İstanbul şehri İçin İaşe meseleleri cephesinden çok hayırlı bazı teşebbüsleri müjdelemişi ir Bu mevzular ü-
zerinde vali 31 ekimde Toprak. bankta bulunan ahınlarımız-Mahsullerl ofisi müdürlle gö-jdan beş tonluk bir satış yapıl-rüşerek tatbikat plânını hazır mışcir. Bu aşağı yukarı on beş Uyacaktır. 'milyon Türk lirası tutmaktadır.
Beş ton altın sattık
Ankara 27
satın aldığımız buğdaylara mu-
kabil Amerikan federal Rezerv da uçakla şehrimize gelecek ve İstanbul ile Ankarada bir kaç konser verecektir
Üstad şehrimize geldiği gün Perapalas otelinde bir basın toplantısı yapacağını telgrafla bildirmiştir.
66.000 ••ra değerinde
Beşer odalı
4 EV
Ay çiçeği fırladı
Son günlerde ay çiçeği piyasası endişe Uyandıracak şekilde Devalüasyondan önce kilosu 29 kuruş olan ay çiçeği fiatı sterlin devalüasyonundan sonra birdenbire 44 kuruşa fırlamış, sonra 4 kuruş düşerek 40 kuruşla durmuştur. Normal fiatten 11 kuruş fazlasına satılmakta olan bu mal. zeytinyağı sanayiinde mühim rol oynadığı ve istihlâk bölgesi Ayvalık olduğu için piyasada şimdi zeytinyağı fiatlerlnln de yükselmesi endişesi uyanmıştır. İlgililerin bu meseleyle meşgul olmaları İcap etmektedir.
10.000
lira para ikramiyesi
Şişlide yeni itfaiye merkezi
Belediye, şişil civarında yeni bir itfaiye merkezi tesisine karar vermiştir. Yeni itfaiye merkezi Şişli Cumhuriyet caddesi lılc 7 numaralı caddenin birleş- ■ lifti yerde olacaktır Belediye oj sahanın istimlâki imkanlarını araştırmaktadır.


Yün piyasasında durgunluk devam ediyor
Bu yıl hareketsiz başlayan yün piyasası, cansız halini hâlâ muhafaza etmektedir. Bunun seheblyse yerli yünlerin her cins kumaş imâline elverişli olma-, ması ve yerli fabrikaların eskisi gibi kumaş satamamalarıdır. Yani yün piyasasının durgunluğunun hakiki sebebi müstehlik kütlenin İştira kabiliyetinin adamakıllı azalmış olmasıdır. Bu yüzden bazı kumaş fabrikaları gece ekiplerini kaldırarak mesailerini ve dulayusiyle rau-dmmanlarını yarıya İndirmişlerdir. Flatler: Kiri*. Trakya malları 226-230, Anadolu malları 100-200, Şark vilâyetleri mallarlyse 210-220 kuruştur.
v. n. :
Yeni pamuk tipi
Ankara 27 (Akşam) — Çukur ova pamuk İstasyonu verimi yüksek hava ve bilhassa yağmura dayanıklı, kalitesi akala 130 diye adlandırılan yeni bir pamuk tipi bulmuştur. Bu tip Çukurova çiftçileri tarafından tatbiki kolay bir tip olması do-layıslylç çok beğenilmiştir. j
30 Ekim Pazar günü 11 de Galata şubemizde hediye edilecektir.
İkramiyel- Aile Cüzdanı sahipleri bu çekilişe davetlidirler.
YAPI ve KREDİ BANKASI
Parasız yatılı çocuklar
Bu sene şehrimizdeki pansiyonlu İlkokullara 12ö parasız yatılı öğrenci alınacağı ve bu çocukların seçildiğini yazmıştık. | Bunların masrafları hususi i-dare bütçesinden inlendiği için dün. milli eğitim müdürlüğü.1 belediyeden parasız yatılı çocukların tahsisatını almıştır.
Yeni kabul edilen öğrenciler,! Küçükyalı, Göztepe ve Anado-ı inhisarındaki pansiyonlu İlkokullara taksim Çocuklar dnümüzdeki hafta başından itibaren bu okullara yerleştirilmiş olacaktır.
vay yolundaki taş döşemelerden gidiyorlar veyahut sarı parkeler üzerinde sürati kesiyorlar.
Bir aralık Karaköy tarafından peyda olan bir taksi hızla sarı parkeye çıktı. Sağa sola çarpılarak hafif meyli tırmandıktan sonra düz vere gelince sürati büsbütün arttırdı. Şoför direksiyonu çeviriyor, otomobilin arka tarafı çarpılıp aksi istikamete yöneliyor- Bu minval üzere biraz daha ilerledi ve olanca hıziyle tramvay durağının kenarına çarptı, tekerleğin dingil kapağı fırlayıp gitti, şoför gûya istikameti düzeltmeğe çalışırken arabanın ön tarafı bu defa Köprünün yaya kaldırımına elektrik direğine çarpıp parçalanmasına ramak kaldı.
İşin daha garibi, geriden gelen ve öndeki arabanın ı halini gören ikinci taksinin şoförü de arabasının süratini kesmeğe lüzum görmedi, tramvav durağının kenarına çarpıp çamurluğunu parçaladı.
Biraz sonra ötede bir şan-! gırt» koptu. Eminönü cihe-. tinden gelen bir otomobil . karşı taraftaki tramvay du-, rağının bir ucundan zıplayıp bütün hıziyle öbür u-, cundan aşağıya fırladı. Bc-! reket versin vakit geç olduğu için durakta tramvay bekliyen yolcu yoktu. Sürat çılgınlığına müptelâ ban şoförler kendilerini de. taşıdıkları yolcuları da. yayaları da göz göre göre ölüm tehlikesine sürüklemekten çekinmiyorlar.
Bestekâr Osman
NihacFın radyo aleyhine açtığı dâva
Bestekâr muharrir Osman Nihat Akının İstanbul Radyosu aleyhine açtığı t kuruşluk | tazminat davasına Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk mahkemesinde devanı edilmiştir.
Bu celsede, Hazine
kalı dâvaya dahil olmak istemişse dc mahkeme. dâvanın şahsi blr dâva olduğundan müdahaleye hakkı bulunmadığına karar vererek, duhul talebini reddetmiştir.
Mahkeme, Osman Nihadın, Radyoda okunduğunu iddia etliği 42 bestesinin tescil ettiril— mosl için duruşmayı başka güne talik edilmiştir.
I îstanbulda otomobillerin çoğalması yüzünden cadde-Ilerin tıkandığı ileri sürülüyordu Halbuki birkaç gün evvel gazetemizde neşredilen bir istatistik hu iddianın isabetsizliğini açığa vurdu. Yunanistanda. Irakta, erinmektedir. surjve. hattâ yeni kurulan İsrail diyarında bile bizdekinden fazla motorlu kara nakil vasıtası var. Avuç içi kadar Yunanistanda nakli vasıtası adedi 19355, Irakta
i 24000, Suriyede 17133. İsra-ildc 10045 ken Türkiycdeld nakil vasıtalarının yekûnu on bes bini geçmiyor.
Yunanistanda. Suriyede, Irakta şehirler yeni kurulmadığına göre, caddeleri de o kadar fazla nakil vasıtasının serbesce işlemesine elverişli şekilde acilmiş değildir, Şu halde o memleketlerde seyrüsefer intizamını nasıl temin ediyorlar acaba* Elbette hıınun bir usulü var, . onlar kolayını buluyorlar, ı fakat biz bulamıyoruz.
ı, Birçok işlerimiz böyle değil mi?
Cemal Refik
seçmek
Holiywodo*da en mükemmel Amerikan genç kızını üzere bir müsabaka yapılmış, birinciliği resmini neşrettiğimiz Barbara Bell Geddes kazanmıştır. Genç kız artist namzedidir. Müsabakayı kazanmanı üzerine filim çevirmeğe başlaya- ' çaktır.
Konsolosların valiyi ziyaretleri
Şehrimizde bulunan konsoloslarla maiyetleri dun saat 12 de vilâyete gelerek yeni vali ve : belediye başkanı doktor Fah-[ rfittin Kerim Gökay'ı makamında ziyaret ve tebrik etmiş-I lerdir.
Vilâyette vâki ziyaretler
Mille t vekilleri. profesörler, Kızılay ve dlfter teşekküller İdare araları Birmanya baş phko-: poşu Emlâk partisi başkanı 3ii-' reyya paşa ve diğer bir çok dost lan... Kitlenin Fransız başkonsolosu Lotus Laqarde‘in başkanlığında korkonsüller valiyi zl-I yâret etmişlerdir
A K 8 A M
28 Ekim 1C !9
Muhtelif memleketlerde halkın dertleri
Halk her tarafta yiyecek, mesken buhranı meseielerile meşgul
İNGİLTERE — Bugünlerde İn-glllz işçilerinin mükâlemclcrine dikkat edildiği zaman dünyanın müşterek dertlerinden ziyade yalnız İngiliz, işçisini ilgi 11-yen mevzular etrafında görüşüldüğü işitilir. Bu arada nadiren İnglltereye yapılmakta olan Amerikan yardımına da temas edilmekte ise de bu yardımın hakiki mahiyeti bilinmemektedir. Marshall plânı mucibince Ingiltercye yapılan yardımın dörtte üçü teberrudan ibaret olduğu halde, işçilerin banlarınca Amerikadon alınan paraların bir gün gelip faiziyle birlikte ödeneceği zannolıınmak -indir. Orta halli Ingillzferin çoğu için bu işler anlaşılması gu; meselelerdir. İşçi sendikaları, üstlerde bir İndirme yapılamı-yacak İse gündeliklerin arttırılması için hükümeti sıkıştırmakladırlar. İngiliz işçisinde harb esnasında görülmüş olan vatanseverlik; heyecanı ve mahrumiyete katlanma hissine bugün tesadüf olunamamaktadır
İngiliz tüccarı da memleketlerinin durumundan ziyade şahıslarını düşünmektedirler. İn-gilterenln muhtaç bulunduğu dolarları temin İçin işlerini İhracat yapabilecek şekilde teşkilâtlandıracak durumda olan bir çok İngiliz iş adamı bu hususta gayret sarfedeceğine, iç piyasada İngiliz lirası üzerinden kazançlar sağlamakla iktifa etmektedir. İngiliz tüccarı da İngiliz amelesi gibi mail ve iktisadi buhranı, kendilerini alâkadar etmiyen bir hükümet İşi gibi telâkki etmektedirler. Dünya iktisadi buhranının İngiliz milletinin istikbali bakımından olan mânasını kavrıyan îngiilz-lerin sayısı az ve hattâ pek azdır.
FRANSA — Ecnebi turtstlcT Fransayı terkedip bu senek! mahsul miktarı belli olunca Fransızlardı neşe namına bir şey kalmadı. Bu sonbahar Parislilerin kafasını yoran şey dünya siyasi buhranı değil, bazı gıda maddeleri batinin An! artışı karşısında aile bütçelerini tevzin etme işidir. Pahalılık te ücretler meselesiyle hava durumu, Fransada bugün her yerde en çok konuşulan mevzulardır.
Bu senekl kuraklık 1B2I den beri eşi cö rahnem iş nesidendi Barajlardaki su seviyesinin alçalması yüzünden Parisliler haftada bir eûnü elektriksiz geçirmek mecburiyetindedirler. İlkbaharda ölmek üzere olduğu zannedilen karaborsa yeniden tekrar canlandı. Fransız kadın -lan erin tereyağ ve süt ihtiya
cinin tamamını resmi Haller tilerinden tedarik edememektedirler. Fransız İşçileri partilerinin politika sabasında liderliği elde etmesi peşinde koşmayıp ya flütlerin indirilmesi veya gündeliklerinin arttırılmasını istemektedirler.
r.trkası 7 nci sablfcde)
Keman üstadı
IHİBAÜD
Resitalleri
Piyanoda: FLİPSE
7 Koşun Pazartesi saat
21 de; > Kasım Çarşamba
saat 18.30 da
TEŞEKKÜR
Tavsiye edilen tangi İlâcı kullandımsa. hangi hekime baş yurdumsa bir türlü tedavi 01 onmak çaresini bulamadığım kanayan HEMOROÎT «Basur memesi» İlletinden, hususi bir usule göre. Ustadan e bir maharet ve fevkalâde bir dikkatle yapmak lûtfunda bulunduktan ameliyat neticesinde, beni kurtaran Ankara Tıp Fakültesi hocalarından değerli profesör Dr. Nuzhet Şaklr DirUu'ya sonsuz minnet ve şükranlarımı ar-rederlm.
Adres: İst Sanytr Yenimahalle Cad- No. 18 Mehmet K Savaşır
İUınlral B«UdJjwl 3«hU Tlynlrcr’i
Bu akşam saat 70 de DRAM KISMI F A U S T Yazan: Goethe Türkçesi: Seniha Bedri Oöknll
KOMEDİ K18M1 N E M O BANKASI
Yazan : L, Verneull Türkçesl: Fehmi Ballaş, LAY
Pazar günleri 15 dr Matine
Pazartesi akşamlan Dram Kısmında 9sh ak-amlan Karne d Kıamında utnsD toktur
MUAMMER KARACA OPERETİ
Maksimde Saat 20,30 da
RAKIM 185
Matineler: Cumar tesi pazar 15 te
1 ———M
Beyaz perdenin en muhteşem Od yıldızı
Charles Boy er — tngrid B erg man
Dünya çapında bir eser yarattılar
ZAFER ABİDESİ
Sinema tarihinin en nefis, en büyük aşk filmi.
- 23 -
dünyada hiç kimsesi olmıyan zavallı bir kızcağızdır» diye düşündü
— Madam Adria. size çok teşekkür ederim. Epey rahatsızlık çekmişsiniz, geçmiş olsun.
— Hamdotsun şimdi daha İyiyim. Davetimizi kabul ettiğinize çok sevindim. Her İkimiz de elimizden geldiği kadar size faydalı olmağa çalışacağız.
Sözlerinde, sesinin tonunda büyük bir samimiyet vardı Moris bile hayret etmişti. Elini Adrlanın omuzuna attı; Ariane dönerek:
— Adrianın. dedi hastalıktan sonra üstüne bir melân-koil çöktü, ümit -.•derim matmazel, siz onu güldürmeğe muvaffak olursunuz. Adriayı böyle kederli görmek lvümlyorum. Onun sükûnetine, neşesine ihtiyacım var.
Adria, misafirle birlikte yukarıya çıktı. Arla ne odasını, banyo dairesini gösterdi.
Arlan, banyoda yıkanıyordu. Adria. bazı talimat vermek ü-■ere hizmetçiyi çağırmıştı.
Marianna yüksek sesle:
Sobalarda linyit kömürünü yakma usulü
Linyit kömürü iyi imâl edilmiş her sobada yakılabilir
Büyük Britanyada gece okulları
Bu okullarda, boş vakitlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlara her türlü meslekî eğitim sağlanıyor
Etibank taralından «fioba kurulması ve yakılması» adlı küçük, fakat faydalı bir eser neşredilmiştir. Eserde soba İle ı-aınmada riayeti lâzım gelen noktalar ve linyit kömürünü yakma usulü anlatılmaktadır. Linyit kömürü yal.unlar çoğalmağa başladığı için bugün bu kısmı iktibas ediyoruz:
İyi İmal edilmiş, usulü dairesinde kurulmuş ve çekiş kabiliyeti olan, bacaya bağlanmış her sobada — diğer cins kömürler yakıldığı gibi — linyit kömürleri de yakılır, Linyit kömürünü yakarken dumanını dışarı veren; tüten bir sobanın kok kömürlerinin gazlarını da dışan salıvereceği muhakkaktır. Ancak linyitin tûtilşünü duman olarak görür, pencereleri ve kapılan açarak odanın kötüleşmiş havasını tazeler vc temizleriz. Kok kömürünün neş re iliği zehirli gazlar ise görülemediği ve lâzım gelen tedbirler alınamadığı için teneffüs edilir, muzır tesirinden koru-nulam az. Bu gaz neşri az miktarda ve dışardan gelen temiz havaya tekabül edecek derecede İse bir şey hissedilmez. Eğer, kok yakan sobanın ıuuzır gaz neşri dışarıdan İçeriye giren havadan daha fazla ise, İnsan vücudunda tesiri hafif veya ağır baş ağrısı olarak tecelli eder.
Bu baş ağrılarının sebebi aranmadan sadece: »Odanın havası ağırlaştı veya kârgir bina vurdu» denir ve geçilir. Hakikatte bu hâdise kömürün çıkardığı asit karbonik veya oksit dö karbonun teneffüs edilmesinden ileri gelmiştir. Hattâ hazan, sobanın yandığı mahal ile dışankl havanın rabıtası çok az — yani mazbut İnşa e-dllmlş bir bina İşe — bu zehirlenme keyfiyetinin ölüme kadar sebep olduğunu müteaddit «zabıta vakaları» kayıtlarından anlıyabliiriz.
Linyit kömürünü iyi İmâl e-dilmlş her sobada, yakabiliriz. Ancak, sobada evvel A odunu yakıp üzerine de bol miktarda linyit kömürü konulursa sobanın İçindeki kömür, odun ateşinin teslrlie birden ısınır ve tasla ölçüde yanmamış gaz neşrine sebep olur. Br. tarz yakışla yanmıyan gazların bir kısmı ısınmadan bacadan kaçması sure ti iç kömürün ısısından kaybedileceği gibi, gazın fazla İntişarı ve tazyiki yüzünden bir miktar da sobada ve borularda bulabileceği menfezlerden dışarıya çıkar ve odanın havasını lüsad eder.
ri menedilir. Yavaş yanmayı da temlıı etmek için iki noktaya dikkat etmek lâzımdır Biri kömürün büyüklüğü İkincisi de sobanın İçine verilecek hava coreyanı-
c Kömürün ebadı intihap edilirken sobanın biıyüküiğü de dlkkute alınmak lâzımdır. Soba büyiık, kömür taneleri çok küçük olursa hava cereyanı güçleşeceğinden yar. ma hâdisesi çok bati olur veya soba büsbütün söner.
Soba küçük, kömür taneleri bûyiik olursa, kömürler arasında — soba içinde tam temas olmıyacağından — yanma hâdisesi oünıyablllr veyahut kömürler blrblrlerlle temas temin edip hava cereyanı fazla olur ise yanma hâdisesi çok seri o-iur. Kömürün çabuk yanarak fazla gaz çıkarması — bilhassa Linyit vc taş kömürlerinde — sobanın tütmesini İntaç e-dcr.
Sobada yakılacak kömürün büyüklüğü — fazla küçük ve I tozlu olup — havanın cereyanına engel olmayacak şeklide ve aynı zamanda pek fazla hava 1 cereyanını sağlıyacak kadar boşluk bırakmıyacak ebatta ol-maildir.
Her sobada ısgaranın altından hava cereyanını verebli-(mek için vida veya sürgü ile 'çok veya as açılabilir bir hava ayar menfezi vardır. Bu küçük tertibat sayesinde bacanın çekmesine, havanın sıcaklık dere-ceslne göre sobaya verilecek havanın miktarı tanzim edilebilir. Bilhassa hava çok soğuk olmadığı takdirde — İlk yakma devri geçtikten sonra — bu hava menfezinin kapatılması hem kömürün yanışuu ağırlaştırmak, hem de gazların İçin İçin ısınmasını ve yonmasını temin bakımından iktisadi ve faydalıdır. ,
! Umumî olarak sobalarda lln-| yit kömürlerini üsten yakmak en faydalı şekildir. Bunun İçin linyit kömürleri ısgaranın üstüne doldurulduktan sonra odun porçalarlyle tutuşturmalı, sobanın üstündeki kömür konan kapağın hava verme deliği açılmak suretiyle çıkan gazların ıhtirak keyfiyeti temin edilmelidir. Bu suretle altta kalan kömür aşağıya doğru, yukarıda yanan ateşin teslrlie ısındıkça gaz neşreder, çıkan gaz da alevin İçinden geçtiğinden uçucu maddeler ısınıp ya-
nacağından hem fazla ısı elde edilir, hem de boruların kurum tutmasına ve sobanın tütmesine engel olunur-
Üstten alta yakınanın en büyük mahzuru ise. bu esas dahilinde yakılmış sobanın içindeki kömürün sonuna kadar yanın asım beklemek re sonra yeniden doldurarak tutuşturmak ' lcabeder. Ancak, bu suretle yakılarak kullanılan sobalarda büyüklüğüne göre 4-10 saate kadar aynı esas dahilinde muntazam ısı alınabilir.
Amerika'da uçucu maddeleri çok kömürleri yakmak İçin, ve memleketimizde «Linyit sobası» namı altında kullanılan ve örnekleri yapılan sobaların İmal prensipl üstten yakmak esasına dayanmak vc yukardan 1-ı kinci bir hava verme tesisatı i bulunmaktadır. Bu cins sobalara kömür yanması bittikçe alttan külünü almak Te üstüne . azar azar kömür atarak yakmak İmkân dahilindedir, çünkü az miktarda atılan kömürlerde uçucu madde intişarı da 1 kömür nispetinde az -olacağın dan y tıkardaki İkinci hava verme borusundan faydalanarak gazların borudan kaçmasına mâni olunmak suretUe yakmak I imkân dahiline girebilir.
Esasen umumi olarak dünya piyasalarında ve memleketimizde yapılan «Linyit soba lan» daima linyiti üstten yakmak ve ısgara altından maada yukarıdan veya yandan da İkinci bir hava temin eden bir İmal tarzına dayanmaktadır. Eğer sobanın İçinde uçucu maddeler ikinci bir kanal ile yanan kömürün etrafında dolaştırılacak olursa hem gazlar ısıtılmak ve yakılmak suretile fazla ısı elde edilir hem de, sobaya daha az kömür yaktırılarak teshin sathı genişletileceği gibi uçucu maddelerin borularda soğuma-I sına sebep olunmadan kurum vc katran birikintisine mâni olunur. Bu tarz sobaların linyit kömürünü daha müsait I'şartlarla yaktığı gibi, gaz miktarı az olan kok ve antrasit kömürlerini de daha randımanlı bLr şekilde yakacağı tabiidir.
Linyit kömürlerin! alttan üste doğru yakarken daha fazla miktarda odun ve kömür sarfına, dolayıslle linyitin çok harcanmasına sebep olmak bakımından en fena yakma şekil olduğunu burada bir daha hatırlatın*
Londra'dan yazılıyor: Londra bölgesindeki eğitim faaliyetlerinden sorumlu olan Londra eyalet konseyi yılda «munzam eğitim» için 2.000.000 sterlin sarfetmektedlr. Bu bölgede 200 akşam enstitüsü kurmuştur. Bu enstitülerden yansında, halkın, boş vakitlerini en faydalı bir şekilde kullanmalarına yardım edilmektedir. Diğer enstitüler, vatandaşlara, gündelik İşleri için eğitim ve yetiştirme sağlamaktadır.
Londranm 6 mil karelik ve 230.000 nüfuslu bir kesiminde 11 enstitü vardır. Bu enstitülerin her birinde bir baş öğretmen bir tedris heyeti bulunmaktadır. Bu eğitim üyelerinden bazıları bütün vakitlerini vc bazıları çalışma saatlerinden bir kısmını bu enstitülerdeki ödevlerine hasrederler. Aynı kesimdeki enstitülerden üçü teknik konuların öğretimi ile meşgul olup, bu müeseselerde, duvarcılıktan mimarlığa, berberlikten. kimyagerliğe kadar hemen hemen her meslek ve meşgale İle İlgili dersler verilir. Londrada yılda 46000 kişi kadar bu akşam enstitülerine devam eder ve bu öğrencilerden bir çoklar: mezuniyet imtihanlarına girerler.
İç dekorasyon sınıflan
Bu müesseselerde. kadastro-cu ve şeblr plâncısı olmak İsteyenler veya bina lnşaatiyle İlgili sanatlardan birinde çalışmak arzu edenlere mahsus sınıflar vardır. Bir sanat şubesi de vardır, fakat bu alelâde bir sanat okulu değildir. Bu şubede İç dekorasyon, mağaza vitrini tanzimi gibi faaliyetlerde İhtisas yapılır. Geçenlerde bu sınıfın öğrencileri, konseyin çalışmasını belirtecek bir serginin hazırlan ışına yurdun İçin mahalli İlçe konseyi tarafından davet edilmişlerdir. Bu, aynı zamanda öğrenciler İçin de pratik çalışmadan tecrübe edilmek hususunda bir fırsat teşkil etmiş ve iki ay müddetle geceli gündüzlü sergi hazırlıklarında çalışmışlardır. Sonradan bu sergi bir hafta zarfında 40.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir.
Diğer özel bLr teknik enstitüsü. matbaacılık sanatına girmek Istlyenlerl yetiştirmektedir. Bu şube, İnşaat okullarından bile geniş olup, dünyada mevcut her cins matbaa makineleri ve âletleri mevcuttur. Tedris heyeti arasında Büyük Bri tan yanın en tecrübeli mat-
baacılık sanatkârları yer almışlardır.
İlim, matematik ve mühendislik bilgileri öğreten üçüncü bir teknik enstitü de mevcut-’ tur. öğrencilerden bâzdan mesleki imtihanlar geçirirler ve diğerleri ise sırf İlgilenmekte oldukları bLr konuyu öğrenirler. Londra ilçelerinden ekserisinde, ekonomi ve hukuk, steno vc daktilografi gibi konuların öğretilmekte olduğu birer enstitü faaliyettedir Bu müesseseler, okullarından ayrılmak zorunda kalmış 20 yaşından küçük gençlere mahsustur. Enştitûler hakikatte eğitim kulüpleridir, öğrencilere, terzilik, marangozluk, modelci ilk. dans ve müzik gibi öğretimi ve eğlenceyi mezceden faaliyetler de sağlanmaktadır. Böy lece her genç vatandaşta, muay yen bir meşgaleye karşı tipi u-yandınlmasına çalışılmaktadır.
Büyüklere mahsus eğitim
Londranm yine aynı ilçesinde yetişkin erkek ve kadınlara mahsus ayn 3 enstitü de mevcuttur. Sonradan bunlar İçin ayn binalar inşa edilecekse de, şimdiki halde bu dersler okullarda verilmektedir Bu erkek ve kadın öğrencileri dershanelerdeki küçük rahleler ve kati banketler yıldırmamak tadır
Bu müesseselerde, güze! sanatlar. yemek pişirme, ev dekoras yonu. kümes hayvanlan bakımı, konferansçınk. beden terbiyesi. bahçıvanlık ve çocuk ba tamı dahil 70 ten fazla bilgi hakkında kurslar verilmektedir
Londra bölgesinde takriben 175.500 öğrencisi bulunan bu Akşam Enstitülerinde ayrıca ev kadınlan İçin özel gündüz dersleri, sağır ve dilsizlere mahsul özel kurslar da tertiplenmektedir. Enstitü binalarında bir Itu-lüp veya cemiyet İçin toplantı- -lar tertiplemek de daima mum kündür. öğrencilerden alınan ücretler mali durumlarına göre değişmektedir. Vasati ücret yıl da 3 şilin d penstir.
Bu enstitüler tarafından daha bir çok değişik hizmetler sağlanmakta olup, misal olarak zikrettiğimiz Londranm bu tipik ilçesinde, birbirlerine yeni bilgiler öğretmeye çalışan küçük halk grupları mevcuttur. Gaye, halkı daha iyi vatandaş olarak yetiştirmek ve bu faaliyetleri zevk şekline sokmaktır. İngiltere için «münzam eğitim» büyük bir plasman teşkil etmek tedlr.
Created by free version of 2PDF
Esasen, evlerin umumi olarak ısmılmasında kömürün yavaş yanması temin edilmelidir. Bu suretle yakılar, kömürlerde uçucu maddelerin de intişarı yavaş ve muazzam olacağından gaı çıkarma ve tütme hâdlsele-
— Bu mu beklediğiniz misafir? diye Bordu.
Adria, parmağın ı ağzına götürerek belki misafir işitir, yavaş konuşmasını anlatmak istedi.
— Hiç de boşuma gitmedi. Hele bakışlarını hiç beğenmedim.
Adria güldü:
— Ehemmiyeti yok Ne de olsa birkaç günlük bir misafir. Hayatımı onunla paylaşacak değilim ya. Hem de sevimsiz değil.
— Bizim bey de eve ne hiçim kimseler getiriyor.
— Hayır Marianna bey değil. O kız benim bir arkadaşım Haydi şimdi, tazın odasına çiçekleri götür. Hani bu sabah topladığım çiçekleri. Odayı hazırladın değil mİ?
İhtiyar kadın cevap vermeden odadan çıktı.
Arlan da banyosunu bitirmiş, çıplak vücudunu mavi bir bumuza sarmıştı. O haliyle eski bir Yunan güzelini hatırlatıyordu.
İte defa olaraf Adria kızın güzelliğini farketti. Demek kİ İsteyince Arı an, guzelcşlyordu.
1'
i Satın alınmış kaib
'jtfhZAHLUCIANA PEVfKUI*ÇEWlEHUAZUI ORSANJ
Bu. Adriayı korkuttu.
Arlan gülerek;
Değişecek çamaşırım bile yok dedi, bu çıplak vücuduma elbiseyi geçlrivereceglm.
— Şu dolabı açına. İçinden istediğiniz çamaşırı seçebtilrsl-ılı.
— Hayır olmaz. Çamaşırlar çok mahrem şeylerdir, başkasına verilmez. Hem ben alışığım. Bereket versin gencim. Yaşlı, olgun kadınlar gibi çok yüklü gtylnmeğe İhtiyacım yak.
Bu sözleri kasden söylememişti. Adria da buna emindi. Bununla beraber ölecek kadar utanç hissetti. Yüzünün kızarmam da bu utancın bir İtirafı İdi.
Bahçe tarafından Morisln sesi geldi;
— Yemek hazır Daha ne ya-
pıyorsunuz?
Adria pencereye gelerek cevap verdi:
— şimdi geliyoruz. Biraz .sabırlı ol.
Moris uzaktan bir öpücük yolladı. Yüzü neşeden parıldıyordu.
— Arlan hazır misina?
— Evet madam. İşte.
Tuvaletten sonra Arlan cidden güzeleşmiştL
Adria kıskandı
«Allahım ne de güzel... Bu kadını neden şimdi öldürmüyorum... Sonra belki pek geç olacak.»
Bu müthiş düşünce kanını dondurmuş gibi ellerinden soğuk soğuk terler gelmeğe boşladı, Bulun cesaretini toplayarak:
— Adrian, benim parfümüm-
den biraz ister misiniz?
— Hayır, teşekkür ederim madam. Hiç kullanmam.
Elbise, arkasına biraz bol gelmişti. Zarafetle kumaşı tavırdı, vücuduna intibak ettirdi.
— Morla, açlıktan ölüyorsun galiba!
— Üç coctall içtim: biri benimki, ikisi sizinkiler, Ne yapayım, kabahat sizde oldu. Geciktiniz. Ben de biraz kafayı parlattım.
Üçünün gölgesi kap mm buzlu camına aksetti, Adrianınkl a-ralannda incecik kalıyordu.
Delice bir düşünce Adrlanm içine sindi: «Üçümüzden biri ölmeli... Üçümüzden biri ölmeli...»
— Adria, ne hazırlattın bakalım? Kimim neden öyle bakıyorsun?
— Ben mi?
— Evet. Bir hcyûHL görmüş gibi gözlerini kapıya diktin.
— Evet, gözüme bir şey görünür gibi oldu... Bir çehre gördüm. Dilencinin biri zannettim
Moris birdenbire arkasını döndü:
— Bir kimse yok. Gözüne hayaller mİ görünüyor?
Arlan sordu:
— Hırsızlardan korkunuz yok mu? Burası çok tenha.
— Marianna korkuyor ama, ben değil.
Moris güldü:
— çok emniyetlidir, dedi. Günün birinde bir kaatille karşılaşacak: «Bu adam her halde beni öldürmeğe gelmiş değildir» diyecek.
Adria gözlerini masanın üzerine doğru eğdi, Morisln elindeki parıldayan bıçağa baktı. Kalbi durur gibi oldu.
— Arlan, Adriayı tebrik et. Menü'yü hep o hazırlar. Emsalsiz bir kadındır.
— Bundan hiç şüphe etmemiştim.
Yemek bitti. Arlan, divanda Adrlanın yanına oturdu. Moris:
— Bu akşam bize bir şarkı söylemez miriniz? Biz sizi sözünüze itimat ederek buraya davet ettik. Şimdi de =eslnlzi işitmek isteriz. Bakalım sesiniz, ders almağa değer mi. değmez mİ?
— Hay hay işitebilirsiniz.
Adria söze karıştı:
— Moris bu akşam vazgeç. Kızcağız yorgun. Bu gece istirahat etsin.
Arlan:
— Hayır, dedi, kocanız bana karşı bir emniyetsizlik gösterdi. İçinde bir şüphe kalmaması İçin sesimi işittireceğim,
Moris piyanonun başını geçti:
— Hangi parçayı çalayım, hangisini istersiniz?
Diye sordu:
— Bilmiyorum, Bakalım buradaki parçalarınız arasında ne var.
Beraberce notaları karıştırdılar. Birbirlerine çok yaklaşmışlardı. Her ikisi de sarışın, saçları aynı renkle, aynı parl.ık-lıkta idi.
Adria, görmemek için gözlerini kapadı. Kemli boyalı saçlarından iğrendi.
(Arkası var)
Oiinya lulbol kupası eleme maçları
Veremin
tedavisi
Kuleyi aşağıya indiriniz!
Avrupa memleketlerinin ayrıldığı beş grup — lngilterede tahminler
Londradan yazılıyor: — elemanlardan müteşekkil 3 yıl Büyük Brltanyada yapılacak mükemmel temsili Lakım çıkar- ( mnuı.ı,-rara^ı maçlar İngiltere- mak tamamiyle kolay bir İştir deki futbol merukhlarmı her Bununla beraber, seçicilerin, E-ramanklnden daha ziyade ilgi-(ire takımı karşısında uğranılan lendirmektedir. Bunun sebebi (tamamiyle beklenilmedik mBS-ftnûmûzdekl ay Brezilyada fi- ıüblyet yüzünden telâşa kapıl. . . .i .I.,., T"Ulıvı.a -ı — ...... 11. luof İnci»
Yeni bir ilâç tecrübe ediliyor
Amerikada bir ressamın verdiği cevap
Venedik şehri batmak tehlikesi karşısında
I
• maları ve panik mahiyetinde
■ değişiklikler yapmaları muhte-, mel değildir. Gayeleri sağlam
- bir takım kurmaktır.
’ İngiliz milli takımı idarecisi
■ Mr. Walter WlnterbotU»m. fe-
■ derasyon sekreteri Slr Stanley Rous ve milli takını seçici ko-
i mitesl başkam Arthur Drevry, |Elre onbirlnln sürprizli galibl-vnH lrnr«ıe>nri(ı telâşa düşme-
Amerikada tıp arayıcıları, nebatlardan çıkarılan yeni bir 1-lâcın verem mikrobunun çoğalmasına mâni olduğunu görmüşlerdir. Bu İlâç doktorların ada- -
le ıspazmozlarını durdurmakta İstasyonunun 112 metre yük-kullandıklan Lupulon'dur. seklisindeki anten kulesine bu LâboratuvSr denemelerine gö- harfleri yazmak için münakaşaya girmiş ve düşük bir flat teklif ihaleyi kazanmıştır.
İstasyon makamları perşembe günü İşe başlamasını İstemişler ve ressam da gelmiştir. Fakat hiçbir İş yapmadığım gören İstasyon idarecileri ressama «Hazır mı değilsiniz?» sualini sormuşlar, ressam da şöyle cevap vermiştir: «Ben hazırım, fakat siz hazır değilsiniz, kuleyi boyamam için aşağı indirmediniz.»
Moııltrle Georgla 27 IAA) (United Press) — Berlin adında Georgla’lı bir ressam Wmga
Bunun önüne geçmek için büyük masrafa lüzum gösteriliyor
Venedik'ten bir görünüş
açılan i gayet I ederek
re, İlâç verem mikrobunun çoğalmasına mâni olmuştur. Aynı zamanda fareler üzerinde yapılan denemelerde de muvaffakiyet verniktir Fakat daha bir müddet için, İnsan veremi tedavisinde faydalı olup olmı-yacağı belli değildir. Lupulon, klinik tecrübelerinde kullanılmadan evvel, hayvanlar üzerinde daha birçok denemeler yapılacaktır.
tik defa olarak hayvan tecrübesinde veremle aşılanmış yüz tane fare kullanılmıştır. Çoğunun vücut adale ve uzuvlarında verem şiddetinin azaldığı görülmüştür.
tlâç enjeksiyon edilen farelerin böbrek hastalığına uğradıklarına göre, adalelere enjeksiyonun elemli bir tesir! olduğu anlaşılmaktadır.
Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Dr. Yln Chang Chln İle Dr. Hamll-ton H. Anderson, ve Amerika Tarım Bakanlığı doktorlarından Dr. Gordon Alderton İle Dr. J. C. Lcwis tarafından Lupulon’un teslrlihği üzerinde denemeler yapılmaktadır.
nal turu yapılacak olan Dünya Kupası turnuvasıdır. İngiliz a-dalarındakl futbol meraklıtan, kendi memleketlerinin veya Ingiltere. Iskoçya. Gal ve Kuzey İrlanda'dan birinin bu tura katacağını ûmld etmektedir. İngiliz adalarındaki elemeler sona erince., Elre takımı dahil final tura iki takım kalacaktır. |
Dünya futbol kupası Lurnu-(yetl karşısında
«asına, Avrupadan 13, Güney, inişlerdir. Maçı gördükten son-Anıerlkadan 7. Asyr-dan 2, Orta1 ra, neticenin hakikate uymadı-vç Kuzey Amerikadan 3, olmak'gına dair taşımakta üzere ceman 33 ------------- ------"
mlştlr. Eleme safhatan için bu 1ar. Zira, netice memleketler bölgelere ayrılmış-tardır- Önümüzdeki Haziranda RJo de Janeyro seyahatini yapmağa hak kazanacak 16 takım, Un al turda kupa İçin çeklşeceklerdir
Rio'ya gidebilmek İçin İlk turlarda her takım en M 3 maç yapmış olacaktır, her bakımdan Brezilyalılar İçIl bir futbol ziyafeti teşkil edece-otomatik olarak bu tura gi-ğinde şüphe yoktur. 15 lar. dör-İreceklerdir. Böyle» şimdiki der (akımlık gruplara ayrıl a-' halde 12 finalist takımın hüvl-caktar re maçlar bir lig esasına jetleri meçhûldür. Bölge ele-göre yapılacaktır. Her grupun galibi final müsabakada diğer 3 ga'iple oynayacak ve en yük- ( sek puvnn «ilan takım Dünya Futbol şampiyonu ilin edile-1
çektir.
İngiliz adalarındaki m emle-, ketler bundan evvel böyle bir veç, müsabakaya girmişlerdi. Tur-' Amerika ve .Asya kıtaları nuva. 1930 da Uruguay Dünya gruptan şu şekildedir: 1 — Bur-Kup.ısını kazandığı zaman İh- ma. Hindistan ve Flliplnler. 2 — das edilmiştir. • ' Küba, Mpfcslkn ve Birleşik A-
Geçen mevsim İngiliz adala-' merika, 3 — Arjantin. Bolivya, n şampiyonluğunu ihraz eden ŞIU. Ekuator, Peru ve Uruguay. İskoçya onbirlnln final tura katmak hakkını kazanması beklenilmektedir. 12 ay evvel Bert sürdüğümüz tahmine uygun bir şekilde tskocya futbolu uznn bir depresyon devresinden sonra yeniden canlanmıştır. Filhakika harbden önceki devirde hu takımın ulaştığı dereceye henüz tamamiyle erişilmemiş olmakla beraber tskoçyanm gecen nisanda Londrada tngl-liz onblrSne karşı kazandığı ikna etjici zaferde eski büyüklük mı? olacaktır, ve şanın eserleri açıkça müşa- i hede edilmiştir. __________ . _ _________________(
iskoçya onbiri tek bir puvan zon limanı için şimdiye kadar kuuu. auuauHu>» u» uuuu gaıuugıu ı*-n»«njıc »Miını-uuı-
kaybetmeden anavatan sampl- 6 milyon lira sarf edilmiştir, böylcce soyllyoceğlm. Türkiye, rilen kuvvetler haydut Giulta-
yonluğu unvanını kazanmıştır. Mendirek inşası bitmek üzere- mviociu Amariirnmn »» Hi*.>r nn'nnn o»nn> knraroâlımrn hıı-
Muvalfakiyeti. futbol sanatın- dlr. Bundan sonra asıl Iskele-
daki ustalıkları ve takım oyunu nln inşaatına başlanacaktır, kazundımuştır Ayni varlık, geçen yaz. İskoçya. onbirlnln Kanada ve Birleşik Amerikada yaptığı muzaffer turne sırasında da müşahede edilmiştir.
Dünya Kupası turnuvasının ilk eleme maçı 1 ekimde İngiliz adalarında oynanmış ve Is-koçya onbiri Belfast'ta karşılaştığı Kuzey İrlanda takımını 8-2 yenmiştir. Bu maçla fskoçyknın harika kalecisi Covan takımı için bir ilham kaynağı teşkil etmiştir. Cowan şimşek gibi müdnhelelerl ve sağlam muha-' kemesi sayesinde, nisanda anavatan şampiyonluğu maçında, İngiliz hücum hattını da durdurmuştu.
Diğer taraf Um İngilterenln büyük bir futbol memleketi sı-fatiyle taşımakla olduğu prestij için harbden sonra 3 yıl müddetle elde tuttuğu kati üstünlüğü yeniden belirtmesi elzemdir. İngiliz onbiri harbden sonra gerek Avrupa takım lan ve gerek İngiliz adalarındaki diğer takımlara karşı oynadığı bir çok maçlarda yalnız dördünü kaybetmiştir. Bu mağlûbiyetler sırasiyle şunlardır: 1947 mayısında Zürich’te tsviçreye karşı 1-0, geçen mevsim sonlarında tskoçyaya karşı 3-1, İa-reçe karşı 3-1 ve eylülde Eire’e karşı 2-0. Her defasırda İngiliz onbiri. oyunun ilk 20 dakikasında ele aldığı bariz üstünlüğü gole nevirememlş ve uğradığı mağlûbiyetler bu İktidarsızlığının cpzasınj teşkil etmiştir. İngiliz hücum hattı, netice alamayınca, sinirlenmiş, oyuncular gol çıkarmak azmiyle ya üstus-te yığılmışlar veya tereddüt eserleri gâsterm İşlerdir.
lngilterede yüksek idas futbol ve oyuncu buhranı yoktur. Hemen hemen eslt İktidarda euıc
_________________________ ____ ___,_______ olduğum 30 memleket gir-1 şahsi kanaati pay taşmak tadır-hiçbir suretle oyunun hakiki seyrini aksettir-memiştir. İrlanda onbiri, bir hayli şansla, çok daha İyi ta-kımlan perişan edebilecek mahiyette ikinci bir haftaymı atlatmıştır.
İskoçya’ De İngiltere herhalde Rio de Janeyro’dakl final tura Fin»! turun katacaklardır. Kupanın son galibi sıfatlyle İtalya ve Brezilya
Hür Avrupa millî komitesi
Vaşlngton 27 (AP1 - Amerikanın ileri gelen şahsiyetle^ taralından, «Hür Avrupa NyiH Komitesi» namı altında bir teşekkül vücuda getirilmiştir.
Kurucular arasında Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı Jo-seph Grevv vardır ve Dışişleri Bakanı Dean Acheson teşekkülü desteklemektedir. General Eisenhover de bu teşekkülün İrasıdır.
me maçları şu takımlar arasında yapılacaktır; Grup 1 İspanya ve Portekiz, grup 2. Lükscm-burg ve İsviçre, grup 3- Türkiye. Avusturya ve Suriye, gnıp 4. Fransa. İsrail ve Yugoslavya, grup 5. Elre. Finlandiya ve İs-
Mr. Johnston
Türkiyeden hayranlıkla bahsediyor
MI. Paulos
Hür Alman ordusu hazırladığını yalanlıyor
Londra 27 (AP) — HoDywo-od filim âmillerinden Erte Johnston. Marsh ali plftnına dahil olan memleketlere yaptığı seyahatinde boa memnunluklar ve bazı da üzüntüler duyduğunu bildirmiştir.
ECA. iktisadi işbirliği teşkllâ- , ________________________
tının, âmme hizmetleri dairesi rtne avdot etml? o!an seWz aj. müşavirlerinden olan Johns- man generali. Moskova civarın-ton, seyahat intihalarını Hoff- geniş bir Alman generollc-
mann'a bildirecektir. rı G5|r kampının kapatıldığım
I Johnston Yunanlslanda mu- bildirmişlerdir.
( harebe hattının üstünde uç- Pftu|as mektubund(U kendlsl-muştur Yunan İç harbine bit- nJn RllsIara ntlhat edecek o.
boJnlab1,ccce,nlı lan bir «Hür Almanya ordusu r- 1 hazırladığı yolundaki söylcuti-
ı-, Johston. bilhassa Türkiycde |er| ymanigmıştır.
>- gördüklerine hayran olmuştur. --------------
Baden Baden 27 (AF) — Sta-lingrad’da esir edilmiş olan Alman mareşali Friedrich Paul us. ailesine, Rus esir kampından yakında ayrılarak, kendilerinin I yanına geleceğini bildirmiştir.
Son «samanlarda memlcketle-
Adriyatik denizi kıyılarında İtftlyaıun en mühim limanlarından ve dünyanın en dikkate şayan şehirlerinden biri olan Venedik batmak tehlikesine maruz imiş Bu müthiş Akıbetin önüne geçmek için çare a-ranıyormuş...
Venedlkln dünyanın en dikkate şayan şehirlerinden biri olması yüzlerce küçük adanın üzerinde bina edilmesinden l-lerl geliyor. Bu yüzden şehirde büyük cadde yoktur. Caddenin yerini adaların orasındaki kanallar tutar. Dar ve mahdut sokaklarında otomobil, arabadan eser yoktur. Gondol denilen sandallar arabanın, motör-botlar otomobilin yerini tutar-
Vcncdik kanallarından biri
Created by free version of 2PDF
Trabzona hava seferleri
Ankara 25 — Bayındırlık Bakanlığı projeleri hazırlanmış bulunan Trabzon hava alanı inşaatı 2.5 milyon liraya ihale etmiştir. İnşaata kasım ayı 1-çlnde başlanacak ve alan 1950 söylemiştir, yılı İçinde bitirilecektir. Bu ju-retle İstanbul - Samsun - Trab- gördüklerine hayran olmuştur, aon hava hatb gelecek yıl açıl- İntlbal&rını şu şekilde İfade et- c ,.:ı*
™™™r. .Bu. heplmMn h.k- Çuıhano nun beş
Diğer taraftan İnşasına hız- kuıda daha fazla malûmat e- arkadaşı yakalandı 1a devam edilmekte olan Trab- dinmemiz İcap eden bir mem- “ — - - — — -
• lekettlr. Hoffmann’a da bunu
Roına 27 (A.A.) — Slcllyada şaİriliğin tenkiliyle vazifelendi-
Blrleşlk Amerikanın ve diğer Batılı devletlerin kuvvetli bir dostudur.»
no'nun genel karargAhmuı bulunduğu Montelcpre bölgesinde 5 haydudu tevkif etmişlerdir.
lar.
Venedik’te bir şimendifer istasyonu vardır Fakat asıl istasyon şebre 3 kilometre, 600 metre mesafede ve İtalya’nın kara kısmında Mestre'dedlr. Trenler buradan şehir İstasyonuna 223 gözlü bir köprü üzerinden giderler Köprünün altı denizdir. Şehir istasyonuna giden trenler aynı yolla geri dönerler ve Mestre'den geçerek
yollarına devam ederler. Otomobiller, arabalar Mesire’de kalırlar.
Vcncaik bu garip hususiyeti yüzünden pek çok seyyah çeker. 1500 sene evvel bina edildiği için şehirde görülecek bir çok eski binalar, saraylar, vardır. İtalya, beşinci asırda barbarların İstilâsına uğradığı zaman bu havalide yoşıyanlar
Plavc ve Adig" nehirlerinin a-ğızlon arasındnki adalara sığınmışlar ve Venedlk’i bina et-mlşlerdl. Şehir çabuk ‘rellştl, burada ayrı bir hukûmtt kuruldu. San Marko meydanında hükümdarların sarayı ve kilise muhteşem birer eserdir ve herkes tarafından ziyaret edilir-
Venedik bir aamaular dün-
CArkası 7 nci «nhifedel
SUSARSAN KABAHATLİSİNİ
y4^>ADASAlVİ D^5AN-e^MÎAVHAN J
Kadıköy Ralkerlndon.-
Cumbarty»l Eayrnmı M neı yU-dönümû trallam» proyranu: M Elcim İM» cama günk
Sn«J İfl.SB
1 — İstiklâl nuıryı
1 — Söyler
1 — Enunun milli oyunbLn (Rıd. tın H»(U tt Ark.ı
« — Sinema (Akmam* re KUaı İUmlerl).
11 Ekim İM* cunurtMl grOn* mal JÎ.ÜC
1 — Söylev
1 — Koneervatuver yatılı İnmeı litreneileri konseri (İdare eden: M. HulOal Öktem*
Sul 3DX
l — Milli oyunlar (Rıdvan I ve arkadaşlarıl
1 - TÛrk mUalti kooMri (1 lala Kcmaacı v» Ark.l
W nura İM» Peaar gOafl
Saat 13.00
Sinema lAktualitc ve kdJtftr Jcrtı.
Saat 10.30
Piyano knneerl (Z. Sirta tarafından)
S P O A
Onlvemlta ve İlseler aram v«)«y-vol, Banicetbo t mOnbekalan Giriş SerbeaUr.
Eminönü Halkevind»!, ; EvüuUd® M9-0S0 faaliyet devresi İçin yeniden IUÇ bllmlycnler de dahil olmak Örere Mandolin ve Kılar kuralarına kayıt baslamıçur. Bir scnotlk devre İçin kura ücreti yalnız ON Uradır. JjrteK-lilerln birer fotoğrafla her (ün saat (I7) den satır» llnlkrvi bOtueuna tnO-racaatlan İlân olunııy.
tınım Halke vlndva — Tanınmış sanatkâr Sami Toker Ma rejinde llnlkcvinuzde TOrlc mıulktal nazariyat. san dcralermc ve konaer hasır-hklarına ba^lanırııjur. İalekJtlcnn mİ

Güzel zamanlar
Jr Ccnlasnfi HafkWİAd4n — En*ln-fınll Halkevlnde Lokman Heklminta ■Cip devem ettirdiği (Snfilam ev kıtı ycUiıUrmr vb aile hasta bakıcılık* kursuna kayıl baolamıylcr,
Ha/tnııuı cargarnba Ünleri İki ı*«l devam etmek Özere l-ll-MO da der» Icrr bağlanacaktır.
Huy dolmak isteyenlerln İki reclEzOr ev bUfosuaa MUraCaatları. i
Dünyan^ı her tarafında yirminci ayruı ilk senelerine, birinci dünya harbindi n evvelki devre hasret çekiliyor. O samanın sakin bayatı, ucuzluğu, neşesi aranıyor. Fransada 1900 senesine «Gürel zamanlara deniliyor. Bu zamanlan hatırlatmak fi-«ere evvelce bir kaç filim çevrilnılştL Şimdi daha büyük ölçüde yeni bir filim çevrilmesine bn.şl inmiştir. Bunda Helen Rcmy, ve Janne Dore adında iki genç artist baş rolleri yapıyor- Yukarıda artistler 1900 kıyafet* ite bir arabaya binerken görüliiyoc. . i
ı
Bahlfe 8
A M
28 Ekim 1049
Mahkeme Koridorlarında
Çengiler şıkır şıkır zil çalıp hopur hopur göbek attılar!
— Bendeki sevinci görmeliydiniz- Unumu eledim, e-tecimi duvara astım diye hopur hopur hopluyordum.
— Afiyet olsun, teyze hanım. Baklava mı yaptın, su böreği mi?
— Zevzeğe bak hele. Amma da pis boğaz şeymişsin ha. Şuracıkta baklavayı, böreği nereden çıkardın ayol?
— Ne darılıyorsun? Un e-ledim, diye kendin söyledin ya.
— Dervişin fikri ne ise zikri de odur, derler. Senin de canın baklava, börek istiyor caliba. Ben unumu e-ledim dedimse sahiden eleği elime alıp da şıpır şıpır un elemedim ya. Mürüvvetll bir iş üzerine konuşuyorum ben- Kızımı nişanladım, haberin yok mu senin?
— Nasıl haberim olsun, hanım teyze? Nişan cemiyetine davet et medin ki. Neyse, Allah hayırlı, uğurlu eylesin
— Amiiiin, amin. Amma velâkin, senin aklında biraz noksanlık var galiba. Ayol, ben seni tanıyor muyum ki nişana çağırayım?
— Bunun için ben de sizin mürüvvetinizi duyamadım va.
— Senin kulakların tıkalı ise ben ne yapayım? Çalgılı çengili nişan cemiyeti yaptım. Ut mu istersin, kemanlar. tefler mi istersin, hepsi tamamdı. Yaparım elbette. Bir tanecik evlâdımın mürüvvetini görüyorum. Feda olsun paralar, pullar. Çingene çengileri şıkır şıkır zil çalıp hopur hopur göbek attıkça yer yerinden oynuyordu. Ev başımıza çökecek diye ödüm koptu. Bizim nişanı mağnptan maşnka kadar duymıyan kalmadı ki.
— Kusura bakma, teyze hanım. Sizin nişan yapılır-] ken galiba ben kara yel ta-' rafında bulunuyordum da çengi zilleri kuiağıma gelmedi. Ne ise. zararı yok. tanıştık ya, inşallah hemşire hanımın düğününe davet fitlersin bizi. Şimdi burada ne arıyorsun? Mahkemede işin mı var? Nisan cemiyetinde kavga mı oldu yoksa?
— Ne kavgasıymış? Evimde öyle şeyler yaptırmam ben.
— Mahkemede ne arıyorsun ya? Şahit misin yoksa?
— Yok evlâdım, yok. Bilmediğin lâflara karışma. Yosmanın bize ettiklerini de duymadın mı?
— Affedersin, hanım tey-zeciğim. Her ne hikmetse, sizin işleri ben duyamıyorum. Fakat bundan sonra kulaklarımı açıp duymağa çalışacağım.
— Yosma dediğin kimdir?
— Gene zevzekliğe başladın. Elin sürtüğünün kim olduğunu ne bileyim ben? ' Kundağını kucağımda sal-] lamadım ya Kim bilir hangi kaldırımın artığıdır?
— Peki, ne yaptı sana o" kaldırım artığı?
— Daha ne yapacak ayol‘> Az kaldıki biricik evlâdımın kısmetinin üzerine kanat gersin. Babamın hayrına
mı geldim ben buralara? Karşıda polis bekliyor baksana.
— Beni mİ bekliyor polis? Demek suçlusun?
— Ooooh, ellerime sağlık. Ben yapacağımı yaptım, gönlümü ferahlandırdım ya, ona bak sen.
— Allah ferahlıktan ayırmasın, hanım teyze. Neler yaptın bakalım?
— Dur, olup bitenleri basından anlatayım da iyice kulak ver. Bu sabah Medl-lûıcığım kendi elceğiziyle kahvemi yaptı, ben de clga-ramı yaktım, sedirin köşesine kurulup içmeğe başladım. Derken efendim, çat kapı. Mediha mutfakta olduğu için duyamadı. Ben kalktım, kapıyı açtım ki karşımda bir taze duruyor. ( Affedersin İz efendim, Mediha hanımın annesi siz misiniz?» diye sordu. «Evet, ben Medihanın annesiyim-Sen Medilıayı tanıyor mu-
TARİHİ ESERLERİ - İbadet yerlerini tamir, yenilerini yaptırma cemiyeti baıkanlıjından: Bayan ve bay memurlara İhtiyaç vardı Yeflldlrek Yakut han No
MARKALI — Bir kuyruklu piyano «etıhkur, 13 - 14 de ktıdnr görülebilir. Taksim Cumhuriyet cad. İstiklâl Apartıman No. 15/9.
113 — 3
AYASPAŞADA BOŞ TESLİM Ayanpnşa Diker sokak 4 No. lu ireni tam konforlu apartıman boa tealim saldıktır 32000 Her gün yerinde görülebilir. M — »
SATILIK — Gelirli S odalı kârdır ev. İki oda boş. Taksim Sıraaelviler Hocazade No. J4. Müracaat yeri: İst. Mercan Tıgcılar No. «S.
91
3
201 Pöao OTOMOBİLİMİ Satacağım. Hunıslde kullanılmış temizdir. Telefon «OÖ67 ı» Malları 21767.
131 —
MÜHİM FIRSAT — Yolculuk dolayısıyla yatak odası stil Lul XV i kapılı aynalı gnrdrop. Z komodin ve HlVnboaU 050 liraya. Beyaz 1 karyola bronz 35 liraya- Adres: Ordu İstasyonu Harbiye Meyve sokak 11 No. İl M —
UCUZ SATILIK EV — Edırnckapı Tckfursoray Şlsehone caddesi 65 Kagir mermer antreli muşamba döşeli essiz manzaralı elektrikli, bol sulu iki buluk bot teslim Her gün 14 den 16 ya kudur. Cumartesi, pazar sabahtan akşama kadar görülür 44 — i
sun?» dedim. «Hayır, Mediha hanımı tanımıyorum amma sizinle biraz görüşmek İstiyorum» deyince içeriye buyur ettim, odaya aldım, hal hatır sordum. Kan karşımda ezilip büzülüyor, sararıp morarıyor, yutkunuyor, ben şaşkın şaşkın bakıyorum. Belli kİ dilinin altında bir şeyler var amma bir türlü söyliyemiyor. Bekledim, nihayet: «Söyle bakalım, hanım kızım. Benimle konuşmak istediğin nedir?n dedim. Birkaç defa daha yutkunduktan sonra baklayı ağzından çıkardı: ..Senin kızının kunduracı Tahslnle nişanlandığını haber aldım. Tahsin benimle nişanlıdır, bir seneden beri beraber o-turuyorduk, yakında evlenecektik. Senin kızın benim nişanlımı kandırıp elimden almış. Böyle şey olmaz. Tahsin i Ûmselere veremem ben» demez mif Şaşırdım, tepemden bir kazan kaynar su dökülmüş gibi oldu, az kaldı ki bir tarafıma selâmün kavlen insin de ağzım dilim tutulsun. -Sen neler söylüyorsun. kadın? Tahsin on beş gün evvel benim kızımla nişanlandı, çalgılı çengili cemiyetler yaptım. Bir ay sonra da düğünleri olacak. Sen kim oluyorsun da Talisini kimselere vermiyorsun? Aklını başına al, elâtemin pişmiş aşına su katmağa kalkma, yoksa ben adamı terbiye etmesini bilirim» dedim. Ben lâfımı bitirmeden karı birdenbire kalkıp; «Senin kahpe kızın Tahsin! benim elimden alamaz Sizin evinizi başınıza yıkarım, ca-dL kan» diyerek üzerime yürümesin mi! Hey Allahım,; sen bana sabırlar ver. Gel de çatır çatır çatlama bakalım.
Mübaşir sestendi, hamın teyze yunnruklannı birbirine vurup:
— Kahpenin ağzuu, burnunu kanlara kattım, gövdesini kara kara yaktım, pestilini çıkardım.
Diye söylenerek gitti.
Ce. Re.
NAKDİ (10001 LİRA TEMİNAT VE-REBILECEK — Bir memura acele ihtiyaç olup kefalet kabul edilmez, Ay-iık net (ITO) liradır: verilecek takip bilerini yapabilecek evsafta olmanı şarttır. Sabahları Mat 9-10 arzun Sirkeci Paket poatalıancsl karşısı No. T6 han kat 3. No. 3 İnşaat Büro-• una müracaat. 103 —
13 - 10 YASLARINDA KIZ. ERKEK ÇOCUK aranmakladır. M lira Ücretle yemek tc verilecektir. Müracaat: Mac k* slUhhtıne cad. No. 49 Ekspres Iraya evL 115 — |
MAHMUT ATA HASTANESİ İCtN — Bir hasta bakıcı Uc bir hademeye ihtiyaç vardır. Her gün saat 13 e kadar hastaneye müracaat edılmeoi. Kadıköy (Ha No. 31 11» —
BAYAN MEMURA İHTİYAÇ VARDIR — Büroda çalışmak üzere müsait maaşla her gün t dan 13 e kadar mü racaaL Taksim Kristal Gazinosu arkasında 1/1. 82777. IS9 — I
3 Al.in »AT>WKVA>|
ACELE BATİLIK «TAYİR MARKA — 49 model kamyon - nıolörden arızalıdır. Sirkeci güven Diyarbakır o* idi mCistcc irine m tir açan t. «
GENÇ KtMSELEN — İçin müsait bir Halle küçük bir piyano Milliktir. Aksaray Lângn inebey mahallesi Kaçı bey sokak No. XI Tuncay apartuna-nı kat i ye müracaat. M
SATILIK KAMYON — Şcvrole marka 9*6 model « kullanılmış kamyon Milliktir. Görmek ve görüşmek isti-yenlerin Aksaray Beykoz Garajına müracaatları. 10 —
-MİLMCn- PARA KASASI —
I m. H y 1 m. 07 0 m 77 eb'aılın-
da mükemmel halde. Her gün saat
II den akşama kadar görülebilir. Ay-nsiıçejme caddemi 33 Beyoğlu.
81
— 1
SATILIK FRAK — Avrupada dikilmiş İçi bütün ipek 1.78 boyunda at müstameldir. Müracaat: Takalım Ab-dülhalduunlt cad. 64/3 M —
ACELE SATILIK — At kullanılmış İşler vaziyette 39 model Argo sa.alUe beraber tokat araban azimet dolay telle satılıktır. MUracaal: «0981 Tele.
118 — 1
ÇOK KELEPtR ■= 947 (Pretact Ford! hususi ootmobil çok yeni halde derili taksiye müsait maktuon 4000 lira Bahçekapı Taş Han 36, Telefon Z3TN3 as —

DİKKAT — İpotek isteyenlere ta-vnsıut eder. Emlâk, aruı alım salı mi İle vekâlet İşlerini kabul eden herkesin itimadını kazanmış olan Suhulet Emlâk ZorU Özalp Beyoğlu BOyükparmakkapı köflebagı No. A Telefon rO398. 743
FOOO LİRAYA BÜTÜN KONFORU İLE YILLA — Üç odu. hol. banyo ve saire kAgir ev inşaatı İki ayda teslim. Taksim Kristal gazinosu arkjuında Milli Emlak iş 83777. 127 — 3
AYAZPASADA SATILIK VİLLA — On ıkl odalı, katar iler İL tara konforlu, Marmara ve boğara lıâtam manzaralı bir villâ satılıktır. Takriben beş yüz metrelik bahçesi yeniden büyük
inşaata da mUsalttlr. Müracaata Galata Bahtiyar han No. 39/40 789
KAZLIÇEŞMEKİM — En güzel yerinde fabrika, depo yapılmağa müsait etrafı tuğla duvarla çevril» demir kapılı 2300 M2 arsa Milliktir. 31573 ye telefonla müracaat 783 — ı
İNŞAAT YAPTIRACAKLARA -Her nevi inşaat, tamirat, ifidllât teminatlı olarak yapılır. Paraca âzami kolaylık gösterilir. Telefon: 40B84. Galata Perşembe pazarı Arştan han kat: 3/8. 723 — 17
VOLKAN EMLAK — Taksim Ferl-diyede alt kısmı dükkân üstünde üç sat konforlu ayda (-400) Hra gelirli apartıman acele satılıktır. Talimhane Schltmulrtar 33. fit
VOLKAN EMLÂK — Tai'labaşı caddesine yakııı IZ2U) lira aylık gelirli bcı kat konforlu apartıman acele aa-tılıkhr. Talimhane Şehıltnuhiar 23. 62
ACELE SATILIK — Süleymanlye Ayşekadın hamam sokak 17 numaralı Üç kat altı oda, geniş solalı ahşap bir şina bahçesiyle birlikle satılıktır. Her gün saat on beye kadar İçindekilere müracaat edilmesi. 43
SATILIK VEYA KİRALtK DEPO. ATELYE — S7Q metre mürabaaı bc-onarme her işe elverişli bün. ayrıca 750 metre arsası ile bilir felç. Tl; 40T41 müracaat. 48
UYGUN FİATLE KİRALIK EV — Erenköy Ethemcfendi caddesi No. 53. ÜÇ oda, kâgir. bahçeli. Köşedeki bakkal bay HUseylne müracaat, 41
ASANSÖRLÜ. KALORİFERLİ -3cş oda. bir daire, ayrıca üç yüz met. rekarc Salonla muhtclıl adette Içlçc ve tek adalar kiralıktır Galata, Veli Alemdar Han. 119
SATILIK APARTIMAN - iki ka-l boş teslim, konforlu, 5000 İpotekli. Agahamam caddesinde. Müracaat: Be yogin Balo sa. No. 3 Emin Tel. 49014. 130 — 1
KELEPİR ARSA — Kadıköy Acı-badem uşfallına İki dakika mükemmel deniz görür 1300 lira. Müracaat: Kadıköy Al t iyot kahvesinde Mustafa Tu neci. 129 -
KÖŞEB AÇINDA — GUotCHŞl m(lj-t er İsi bol, lıcr İşe elverişli 1 Incil aı-nıf kıraathane devren satılılrlır. Müracaat Aksaray Mustafa Kemal Paşa caddesi DoHu Palan Ap. alımda Doğu kıraatim nesine. *90 -
BES1KTAÇTA — Çarşıya yakın Ikl daireli bir dairesi b», tealim aylık 150 lira gelirli satılık apartımaıı. Müracaat: 10340 telefon. 41 .-3
BOŞ TESLİM ACELE SATILIK EV — Eyüp. DÜHmecIler Olııklubayır sokak No. 23. Üç oda. bahçe, kuyu, elektrik ve manzaralı. Görmek İçin kapıdaki adrese pazarlık için telefon 10/119 No. ile sahibine müracaat. Mutavassıt kabul olunmaz
n - t
BEYOĞLU — Yenişehir Dereotu caddesinde köşe başında altında kahvehanesi olan bitişik kkrklr hane ucuz fiatlc satılıktır. Karşısındaki berber bay Mchrnedc müracaat. T4 — |
ÜSKÜDAR DA — İluteniyede Çat-mscılar sokak 5 No. Iı eviıı bahçesi İfraz sureliyle acele satıiıktıtr. İçinde terkos, kuyu ve havuzu vardır. GörUşmek İçin çam'ıea Sarıfcaya 96/1 müracaat. 71) —
ACELE SATILIK — Gedlkpaşa Hattat sokak 29 numaralı ıkârgir bina. dört kat. 12 oda. taraşa, terkoâ. elektrik, tuvalet, hamamlık. Ayrıca maa dükkân oda, havagar.lı. üçüncü katlat Nevrada sabahları 12 ye kadar müracaat 92 — 1
SATILIK BOŞ EV — iki kat, altı oda, havagazı, lerkos ve lektrlkll, Pe ra palas arkasında Çalmamescld. Kuyu sokak No. 1/3. Tel: 85676. 95 - ‘
KAÇIRILMIYACAK TIRSAT — Sultanhamam Yenleami Sakalar to-kak ve Sultanhamam caddesi Ikl cepheli çakı Haçopolu ve yeni ASTAS-KcçeCİ Tahsin Portom ay Mağazaları 11 - 29 ve 3! numaralı muhtelif oda ve salonları havi klglr pırlanta gibi mağazalar satılıktır. Fırzatı Kaçırmayın. Tafsilât: Sultanahmet Birinci Sulh Hukuk ınalıkemcat »49,27 dosya 94 —T
DEVREN SATILIK BAKKLİYT -;ift kazançlı olup müşterisi hoj. azimet dolayuiyle acele Milliktir. Kur-tuluç Sincmktty Sfıhlıi So No. 49 Bolluk Bakkaliyesi, W —
SİLE OTOBÜSLERİ DURAĞINDA — Her bâylc milsalt bakkaliye devren zalılıkttr. Üsküdar Selınanpik eade-si No. lfl/1. Aynı dUkkAııa müracaat 101 — 1
AYLIĞI 11 LİRAYA — 3 odalı >• partimin katı. Elektrik, terkoa bahçeli. banyolu, Atikali Saray.ıjası caddesi Lodos »okak No. 13. 89—1
SATILIK ÇAMLIK ARSA — Gözle pc İstasyonunda 20 m. cepheli, kuyulu. ınU asfalt cad. ve yeşil sahadır. 1322 M2. Telefon 42351 125 -2
AZİMET SEBEBILE ACELE KİRALIK KÖ3K — Mütena bahçeli 4 oda hol fiat uygun çlflclıavuzlar caddesi 12, Hcrgün görülür, 124 — 1
SU ADI YE İSTASYONU YANIMDA — Bajdod caddesine. Suadiye durak-arına 25 metre mesafede bir dönüm meyva bahçeli konforlu Ikl daireli köşk boş l«0llm Milliktir. Her gün gezilebilir. Suadiye Ayşeçavuş sokak numara, ikinci kata müracaat. 120 — S
UCUZ SATILIK 1 ODALI EY —
Fatihte Darilssafaka caddesinde 81 numaralı, iki daireli. 9 adalı, bahçesi, terkoa ve elektriği, altında bir de dükkAnı bulunan. 20 metrelik asfalt I cadde Özerindeki bu ev. ucuz fiatlc acele satılıktır, Bir dairesi boş toslarım kuy FATİHTE — ita ev bir apartıman ’ Um edüecektır. Müracaat: Fatih, Mal tc satılık- satılık ve kelepirdir. Fatih Sarıgüzel ta çarpsı. Mobilya ve Emlâk Alım lincıU A- 1 mutemet sokak No. 45 e müracaat- Satım yeri. No. 24, Sülevman Piyale 122 — 3 I 126—1 116 — 1
ERENKÖYÜNDE = ft cxln mutfak. luny$. 1938 melrc Özerine etrafı duvarla çevrilmiş içinde 50 den fazla kümesi her cIjib tavuklar ördekler hindiler Invjanler muhtelif ciıu fjllverciıılerlle 14 inek banlamak İçin a hırı ayrıyeten 1 oda 2 kuyu G lıa-vueIIc ootılıkbr. Erenköy Kazasker Cami civarında Hilmi pasa sokak No. 6. Telefon 93417. 80 — 1
KİRALIK ODA — İki bekâr «kek Içüı mobilyell v« manzaralı bir bü-yıllc oda kir alık tu. Nidanla,! Kodaman cad eciş t Dikmen Aport 60/2 38 — 1
SATILIK DEPO ve EV — Balfir-köyü Tajhan caddesi Te? lokele sırasında sahilde Uc yüz metre kore aroa Üzerine dürt odalı ev ve fabrika için müsait büyük depo bos satılıktır. Müracaat KarakAy 13 Can mezecisi Nllcoys. ILI — 4
ACELE SATILIK KÖŞK ~ Kadıköy ünde, Ikl dönüm çamlı, meyyali, bahçe İçinde Ikl bina. Denire, İskeleye yakın. Konforlu. Flatf ehven
116 — 3
SATILIK BOŞ TESLİM KARGIR EV — KadıkSyde yelde? Ur men Utun-lı atız sokak No. İM. Müracaat : Öıl laden sonra saat 13 - 17 ye kadar ay-nı eve, Tele- 2SS3 U >—
BEYOĞLU — Tarlabajı caddesinde Kurulu terzi atelyesl makinesi, ütüsü, makası ve aairesl mevcut havanız eh ven Ifallc kiraya verilecektir Taliplerin Akşamda H.YJ{, ye. 108 — 1
DEVREN SATILIK PANSİYONLU OTEL — Beyoftlunun kibar bir semtinde tam konfor ve lokantalı pansiyonlu Olclc ortak aranmakta. Arzu edenlere tamamı devredilmektedir. Müracaat: Sirkeci Muradiye caddesi No. 27. Şeref Oteli. Tl: 25754 125—1
BEBEKTE — tnjırah »kak «4 No.h Apartımanın orta katı kiralıktır- Dört oda ve fevkalâde konfor ve mantara. İçindekilere müracaat 101 — s
KELEPİR — Bakırcalar Fuat paşa caddesiyle Süleyman İye caddesinin birleştiği keişede alt kaıı atelyeye mU salt iki daire seni} Üçer odalı kâglr ev acele satılıktır. Müracaat: £m-lâkçl Amel Funda LAtell. Ordu caddesi 349. İM — 1
LÂLELtNtN — Eit hniıhlm yarinde deniz görür ondürt bUyUk odalı 5M M2 bahçeli konak acele satılıktır. Laleli: Emlftkçl Ahmet FUNDA. İM — 3
DEVREN KİRALIK — tkl adet sıvama tezgah ve kalıplarıyla birlikte devren kiralık dükkân verilecektir Müracaat: Emlâkçi Atımcı FUNDAya Ordu caddesi 240 108 -2
rıs.'.iıii jb joıırı
LONDRALI İNGİLİZ MADAM -İngilizce muhavere dersleri verir Yeni metod Mrs Winnle trlıklll cad. 439. Yardım Apt. No. 1. 906
ŞEKERCİLİKTEN ANLAR - Sermayeli ortağa ihtiyaç var İcabında dev-redılebiltnlr. İşlek, tramvay durağında müracaat. Tel: 2551Î. 40 —
LİSE VE ORTAOKUL - TaltbcJe rlnln matematik ve fizik derslerim kolayca başarmaları, emin metotlar ve ehven s-craitle garanti edilir. Ak-şam'da (I. T. Ü.i rümusuns müracaat. loo MI
SATILIK ALMAN KURT KÖPEKLERİ — Sekiz, yedi ve üç aylık yavrularla Bolduk, av fino. Rus yavruları. Müracaat UıtmcSnı 3TT Saban kahvesinde Kılmll'e 93—1
VATANDAŞLARIMA MÜ/DE -Parisln tanınmış terzi metodu üzerine kadın vo erkek Biçki makasını pek yatan zamanda yüz liraya bğre-Uyorum. Taliplerin adrese buyurmaları. Adres: Beyoğlu Tarlabagı cadde al, çukur sokak No 10 üst kat. İstanbul 109 - t
TAVUK MERAKLILARINA — Rot Llgorn. Hint. Nemse, stlseka, Brahma. lupenç, Hncıkadırı. Borç Ördükleri. tavşanlar, güvercinlerin muhtelif cinsleri, acele satılıktır. Osman-bc-yde Nargileclyan eczalı »nesi kar-cpsında Piyano ve Kanarya sergisine müracaat Telefon 82411 ________________________ıfî
İNGİLİZCE TERCÜMELER
glilzceye vakıf üniversite mezunu bir gene, her türlü ticari, tıbbi, ve veterinerliğe alt tercümeler yapmaktadır. Dolapdere caddesi No. 287 Kal 1. Pangalü. ao -t
BİRİNCİ SINIF Ve süratli in-alllzcc - Türkçe - İngilizce her nevi takat bilhassa teknik tercüme işleri. TeL 40247. ıs _ ■
I
İNGLİZCE DERS ÜCRET I LİRA — Bir Türk bayan öğretmen ortaokul. Uae. üniversite talebelerine; öğrenmek veya İlerletmek IsUyecı bayanlara Kodıköydc evinde diers vermekledir . İmtihanlarda mu v »faikıyet garantilidir. Akşamda «EngURı. rü-muzunn mektupla müracaat.
______________________________11 - T
İŞE ORTAK ARIYORUM — Faal vaziyetteki dokuma iezKahtartma bej bin Ura sermaye koyacak ortak arıyorum. Şehremini Seyit Ömer ma hailesi Gündelikçi sokak î No. d» Osman Sarı Ardanı 79 - >
Bu ay, kazanç vergilerinin ikinci ve son taksit ayıdır. Ay sonuna kadar her mükellef mensup bulunduğu Maliye şubesine müracaat ederek vergisini ödemelidir. Vaktinde ödemiyenler-den ayrıca vüzde on ceza alınır.
Okuyucularımızı ikan ederiz.
ZAYİ _ Boğaziçi Lisesinden aldığını 809 No. iu Use bitirme diplomamı zayi ettim. Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
Recep Lütfî Semiz
■ Dahiliye Mütehassısı
Dr. Ihsan Karlıklı
Cadı köy Süreyya Sineması yanında Nevzemln 20 Tel: 69144
sokalı
Lokman Hekim
(Dr. HAFIZ CEMAL)
Dahiliye Mütehassısı
Bir Aşk Gecesi
Yazan: Karen Bramson Tercüme eden: Vâ - Nû
recebim! Seni öldürmeğe mecbur kalacağım... Neticesi ne o-tursa olsun bu işi yapacağım! Lâkin, senin üzerine ate$ etmek fikri beni perişan ediyor, Dinle beni Luclen! Hatamı itiraf ediyorum. İtiraf ediyor vo pişman olduğumu da gizlemiyorum, Cezamı, bu tâyin etliğinden başka her ne suretle o-Itirsa olsun çekmeğe razıyım. Bana şartlar koş! İstersen derhal Parlsten ayrılayım? Her şeyi yaparım. Evet, seni Öldürmek mecburiyetinde kalmak-tanaa her şeyi malım em miniye yaparım.
— Gecikmiş olan bu pişmanlıkların cidden yüreğime dokunuyor, — diye, Luclen, alay etti. — Anlıyorum, anlıyorum. Giyotinin hayali karşısında bütün bu cevherleri yumurtluyor sun Peki ama, kalkıp buradan gidersen, sadık âşıklığın ne-
rede kalacak? Ah, pek memnunum, Jacques, pek memnunum! Senin İçin, bundan daha âlâ cezayj, ne kadar düşünsem bulamazdım. Beni öldür! Şimdi artık, hayatın benim için zer-, rece kıymeti kalmadı, çünkü ben...
Nazarlarını, yavaş yavaş, gene karısına çevirdi.
— ... çünkü ben hayatta her şeyi kaybettim, Ya beni öldür; yahutta karımı öldüreceğim... İşte, namusum üzerine yemin ediyorum kİ, karımı öldüreceğim... On saniye sonra artık hayatta bulunmıyacak-tır... Bent öldürmezsen, o öldü demektir.
Antoinette'e nişan alarak saymağa başladı:
— Bir... İki... Üç... Dört,,,
Antolnette, başını yastıklardan kaldırmıştı. Bell benzi bal mumu gibiydi! Gözleri Luclen'
den Jacques.a çevriliyordu. Dudakları arasından biç ses çıkmıyordu.
ölecek miydi?... Bu, havsalaya sığar mı?... Kızını görmeden mİ?... Kızını bırakarak mı?... Ne kadar garip şey bu.. Hayatın böyle biMvçreceğl... Şu anda, Jacçues'lan ziyade evlâdını düşünmesi de garip! Saadetini düşünüyordu. Doğduğu günü düşündü ve Susy' nln Herde büyüyüp güzelleşeceği, kendisinin uluşamıya-cağı günleri düşündü. Demek ölüm anında, kızını gene her şeyin fevkinde seviyormuş... Yeniden «Anne» oluvermişti.
Luclen devam etti:
— Beş... Altı,.. Yedi...
O esnada. Jacqııos, üstüne birdenbire yaklaştı Pek yakın mesafeden, üzerine ateş elti.
Luclen devrildi.
Antolnette, bir çığlıkla, kocasına koştu:
— Luclen!... Lucietı! — diye haykırdı.
Fakat olduğu yerde durdu.
Zira, şakal. '.ıkl geniş yaradan çok mlklard- kaıı aklı- 1 gını gördü.., Ve â&beü anla-1 l«ü.
Derin bir sükût hüküm sürdü.
Antonlette'ln beyni boşalmış gibiydi. GKHlerini yumdu. Bu. hakikat olamaz! Böyle şeyler, hakikatte cereyan edemez.
Tekrar gözlerini' açtığı zaman, Jacçues hareketsiz duvara dayanmıştı. Yerde yatan cesetten daha soluktu. Elinde h& iti tabanca duruyordu, Demek, korkulu rüya görmemiş. Demek, bu hâdise hakikatmiş... Boğazı korkuyla tıkandı, tıkandı: boğulacak gibi oldu. Jac-nuesl Sevgilisi Jacques kaatll oldu demek? Şimdi, tehlikeler içinde...
İnildedi:
— Jacquea!
Erkek, başını salladı.
— Evet... öldürdüm... öldüren benim... Dostum Lucten Martel'l ben öldürdüm.
Bu İnanılmaz hâdiseye İna-namıyarak, faciayı kendi sesinden bir kere dahu İşitmek ve hakikiliğine nüfu?. etmek İster gibi, yükşek ve boğuk bir sesle konuşuyordu.
İlâve etti:
I — Pek gtizel geceymiş doğ-| rusu bizim aşk gecemiz!
fAAL VAZİYETTE — Piyasada ta runmış iyi iş yapan ve tam tcslsallı bir ya£ imalâthanesi tatla ciro ve satış yapması ipin 20.000 Lira sermayeli bir ortağa İhtiyacı vardır. Müracaat Posta kutusu 276 İstanbul 114—3
Bunun üzerine Antoinette yere yıkılarak hüngür hüngür ağlamağa başladı.
— Ne yapacağız? şimdi ne yapacağız? — diye inildedi. — Büyük bir tehlike içindesin., sevgilim... Şimdi polis...
Jacques'ın bayılacak gibi bir hail vardı. Düşmemek için ö-nündekl iskemleye yapıştı;
Hafifletici hiç bir sebep yok Luclen doğru söylemişti. Mücrimlere mahsus rahleye oturtulacaktı. Ebedi sürgüne gönde-rlelcektl... Belki de idam.
Alnndan soğuk terler boşanıyordu. Demek kİ talih onu ezmek, topraklarda süründürmek İKtemiştl. Niçin? Bu macera, başına acaba niçin gelmişti? Öldürmeyi hiç arzu etmemişti Buna, maktul sebep oldu... Kaatlfi, öldürmeğe mecbur etti. Eşine Taslanılmamış bir vaka!
Mecbur olmuştu* Doğru, lâ-! kin, arkadaşının karısına sevgili olmağa onu Kim mecbur etti? Demek kİ. mahkûm olması İçin sebepler mükemmel...
Eğer, mücerret İnsan olarak mütalâa edilirse; mazur olabilirdi. Çünkü sevmişti. Fakat | sevmiş bir insan sıtaliyle dahi,
bu cinayeti işlemeğe mecbur edilişi onu cezadan kurtarmi-yacaktı. Cürümle ceza, mütenasip değildi. Bu İşin İÇİne kötü mukadderat karışıyordu. Doğrusu aranırsa, hakiki kurban kendisiydt.
Peki, vicdan azabı? Hayır, çekmiyordu. Vicdan azabını nasıl çeksîndi ki, felek ona mü-cazatın bu derece ağırını lâyık görmüştü. Cezanın bu derece-sLne elbet müstahak sayılamazdı.
Bu işin arkasında bir şey var. O şey, acaba nedir? Hâdiseler niçin bu derece tasavvura sığmaz ve şeytani şekilde İnkişaf etti?
Antolnette, hâlâ hıçkırıyor:
— Ne yapacağız. Jacques?... Galiba, her şeyden önce polise haber vermemiş lâzım... Lâzım mı?... Ne diyeceğiz?... Burada, bu halde bırakamayız... Çok korkunç... Hizmetçiler niçin gelmiyorlar?... Tabancanın patladığım işitmediler mİ dersin?... Yatağına götürelim... Bana yardım et... Cevap versene... Rica ederim...
Jacques, cevap vermedi. Korkunç hayallerle zihni doluydu.
Divanyolu No. 104 Muayene saatleri Paıaı hariç heı çun 5.6 - S
Tel: 33398
Sanıklar sırası... İstintak... Sürgün, hapis... Belki de...
Tabancasını hâlâ elinde tuttuğunun farkına vardı. Silahı cebine indirdi.
Tabancayı buraya niçin getirmişti? Hakçası: Düşünmeksizin. mihaniki şekilde yanına almıştı, Hangi görünmez, esrarengiz kuvvet onu buna mecbur etti? Eğer tabancayı cebine koymasaydı arkadaşını 01-dürmiyecektl. O takdirde şimdi Antolnette ölmüş olacaktı. Demek, mukadderat böyleymlş. Bir insanın ölüp öbür İnsanın kalmasını o tâyin edemezdi.
Hayır, hayır! Mesul olan bizzat kendi değil. Çünkü bu İşi istememişti.
Hizmetkârlar gelmiyorlar demek? öyleyse silâh sesLnl işitmediler. Uyuyorlar. Hiç kimse duymamış. Şahit yok. öyleyse?. Bütün ümitler kaybolmuş sayılamaz Üzerine çullanan kötü talihe karşı, bütün kuvvetlerini toplayarak mücadele ediyordu. Bir çare arıyordu.
İnkâr edecekti, kalan söyll-yecekli,
i Arkası var)
Created by free version of 2PDF
28 Ekim 1949
AKŞAM
Bahlfr 7
Kapana tutuldu^
Morlsln yası masasının ftst-rinde, şık bir kutunun içinde saklamış olduğu gizil telefonda kapıcının sesi akset ti:
— Bir mösyö sizi görmek istiyor.
Moris başını, telefona doğru çerrirerek sordu:
— Bu saatte kim bu mösyö?
— İsmini bana söylemek İstemedi. Fakat kendisini görürseniz memnun kala tefimizi iddia ediyor.
- öyle İre buyursun!
Moris tekrar masasının özerine eğilerek yazısına devam etti. İşte o kadar dalmıştı ki oda kapısının açıldığını fark etmedi. Fakat ansızın arkasında birinin durduğunu hissetti- Başını arkasına çevirmeğe teşebbüs edince, İki kuvveti! kol, kendisin! omuzlarından tutarak yerinde mıhladı. Bir dakika sonra oturduğu koltuğa sımsıkı bağlanmış bulunuyordu,
Ziyaretçi, bu İşi gördükten sonra muharririn karşısına geçti, sevinçle ellerini uyuşturarak.-
— Mükemmel İş gördüm, öyle detil mİ üstat? diye söylendi.
Moris hayretler içinde kal-mıştı:
— Bu hareketinizin mânasını anlıyannyorum. Benden ne istiyorsunuz? Para mı? diye sordu.
Meçhul ziyaretçi:
— Bayır para istemyionını. Yalnız devrimizin en büyük polis romanları yazariyle biraz görüşmek istiyorum cevabını ■verdi
Moris hiddetle sordu:
— Bunun için beni bağlamak mı lâzımdı? Çabuk kollarımı çözünüz.
— Biraz sabrediniz koUannı-«ı çözeceğim. Fakat evvelâ kendimi takdim edeyim Ben deil JaJum-
— Siz mİ?
— Evet, ben deli Jakun. Altı yıldanberi zabıtayı peşinden koşturan meşhur ka&tU!
— Benden ne istiyorsunuz?
— Simdi size söyliyeceğlm. Fakat bana niçin böyle dik dik bakıyorsunuz. Ben, eserlerin mahsulüyüm üstadı Benim cinayetle ne alâkam vardı? Mütevazı htr banka memuru idim. Âmirlerimin benden istediği yegâne şey. aklımın az olması ve İn ilzamperver olrnaklıfiım-dı. Bu İki şey İçin beni oldukça nisbî bir refah İçinde yaşatan Hir maaş veriyorlardı. Beni teşhis etmeğe başladığınım görüyorum. Ben yazdığınız eserlerin kahramanıyım. Sizin zabıta romanlarınızdan birini oltuyun-ea, dâhi bir cani olmak İçin yaratılmış olduğumu anladım
O kadar çok cinayet işledim kİ, arıtk sayılarını hatırlayamıyorum. Fakat arkamdan en küçük bir İz bile bırakmadım. İşlediğim cinayetler İçin romanlarınızdan ilham aldım Romanlarınızda canlandırdığınız canilerle benim cinayetlerim anısında bir benzerlik bulunduğunun farkına varmadınız mı? Hocam sîzsiniz. Ne diyordum? Siz benim suç ortağım siniz.
Moris hiddetle haykırdı:
— Siz delisiniz.
— Ben mİ deliyim. Zabıtanın ve gazetelerin beni deli addettikleri doğrudur. Çünkü cinayetlerimden bir çoğunun sebebi yoktur. Ve sırt zevk için kan döken bir delinin cinayetlerine benziyorlar. Bu fikri de siz bana İlham ettiniz. Görüyorsunuz ya her şeyimi size borçluyum Sizden ders almasaydım, sabahtan akşama kadar çalışan basit ve ehemmiyetsiz bir banka memuru olacaktım, Halbuki sayenizde meşhur oldum.
— BendeD ne tetedlğlnlri aöylesentee canım!
Canınızı İstiyorum- Bu fikri de sis. bana aşıladınız, i tlyu itan-nun gayet İyi bilirim, cinayet plânımı da gayet İyi tertip ettim. Bıçağı kalbinize sokacağım. sonra ralıat rahat çıkıp gideceğim. Hizmetçiniz beni uğurlarken hürmetle önümde eğilecek. Sokağa ayak atar *t-ntas lıtmlml ona söytlyecefitm. Yarm bütün gazeteler, deli Jak*m yeni clnayctindon bahsedecekler.
Haydut, bü sözleri söylerken ceketinin İç cebinden bir bıçak çıkararak muharririn dscrlno doğru yürüdü. Fakat aynı zamanda lfcl çelik kolun kendisini arkadan sardığını hissetti. Bu sıkma ve sarma o kadar kuvvetli idi M, bıçak elinden düştü, elleri sımsıkı bağlandı. Bütün bunlar, bir saniye içinde olup bitmişti.
Muharrir Moris. hizmetçisine:
— Bravo sana Piyer Beni kurtaracağından emindim diye sevinçle haykırdıktan sonra hayduda döndü;
— Eserlerimde sözü geçen Piyer! tanımadın mı Jakî Piyer, vaktfle poliste çalışmıştı Şimdi evimin kapıcısıdır. En kritik anda buraya nasıl geldiğini mİ anlamak istiyorsun. Aramızdaki muhavereyi, masamın üzerinde bulunan ve kulaklığı bulunnuyan gizil telefondan işitmlştlr. Nasıl oldu da bunun farkına varırındınız? Romanlarımda tasvir ettiğim kobram ı tun, yaa masası özerinde böyle gizli bir telefonu vardır. Bu sebeplen dolayı baskınlardan ve ani tecavüzlerden ikorkoıaa. Muhafızları da telefonun öbür ucunda tetikte bulunuyorlar. Dostum Jakl Bu dikkatsizliğin hayatına malo-lacak.
Cani teessürle başını salladı:
— Siz dalma benim hocam olarak fallar itfamı» Oyunu kaybettim diye kekeledikten sonra bir koltuğa çöktü. Kapım Piyer. polis çağırmak İçin telefona sarıldı.
Çeviren: A. nİLÂLÎ
Venedik şehri
(Baş tarafı 5 inci sa hilede) yanın en büyük ticaret merkezlerinden biri idi. Venedikli tüccar Asya içerilerine kadar giderek eşya alıp satariardL Şimdi ticari ehemmiyetinden ziyade yukarıda anlattığımız hususiyeti d ol ay mile dikkati çekmektedir.
Venedlk'ln üzerinde bina e-dildiğl adaların temelleri çamurdur. Binalar kazıklar üzerindedir. Şehrin batmak tehlikesine maruz bulunması temellerin çamur olmasından 1-leri geliyor. Şehirde eadde yerini tutan kanalların iki tarafında rıhtımlar vardır. Bunlar zamanla eskidiğinden kiliseler, saraylar, bütün binalar tehlikeye düşmüşlerdir. Bugün İçin korkulacak bir şey yoktur. Fakat tedbir alınmazsa bir müddet sonra tehlikenin tahakkuk edeceği, muhakkaktır.
Alınacak tedbirler binaların, rıhtımların temellerini sağlam-laştirmaktıt. Fakat bu İş, yapılan hesaplara göre beş milyar lirete (26 milyon liraya} İhtiyaç görülmektedir Bir zamanlar Ak denizin en zengin şehri olan Venedik bugün bu kadar büyük masrafa tahammül ede-mlyecek vaziyettedir. Bu sebeple Amerikan yardımından faydalanma yollan aranıyor.
Venedlk'ln nüfusu W0 bindir. Şehirde 1000 kadar kanal, 400 köprü vardır. Venedik dvann-(i* IJdo adası dünyanın en taammış eğlen» yerlerinden biridir. Burada büyük oteller, muhteşem binalar, güzel villâlar vardır.
— Hâlâ anhyamadm»» mı?
Göz Mütehassısı ve Bakteriyoloğ alınacak Türkiye Demir ve Çelik fabrikaları Müessesesinden
-Karabük-
MüeuaeıemİT saflık koruma servisine Mr flfc Of-manı .bir de Bakteriyoloğ alınacaktır,
İsteklilerin aşağıda yB«ılı belcelerini bağlıyacaktan dilekçeleriyle en geç 15 Kasım 949 gününe kadar miies-sesemize başvurmaları ilân olunur. 15232
1 — Nüfus cüzdanı
2 — Terhis tezkeresi
S — (• Varsan hizmet belgesi
Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden:
1 — Enstitümüzle Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsünün muhtelif şubelerine MUM Eğitim Bakanlığınca aday olarak seçilenlerin adlan ve mezun oldukları okullar aşağıda gösterilmiştir;
j __ Kabul İmtihanlarımı 7 kuun 1948 pazartesi günü sa-
at (».00) da baştanncaktır. Adayların bir gün evre! Enstitü İdarelerine başvurarak durumlarını tesbit ettirmeleri lâzımdır ilgililere tebliğ olunur,
Gsud Eğitim Enstitüsü Edebiyat şubesi İmtihanına girecekler:
AAany Erkek lisesinden Ömer Aydın Uğurlu, Ati Kira Kaya alp, Berai'özçcUk. Yaşar Ramazan Çlftçloğlo. Avnl Bahar, Meh met Turan Yarar, Mesnettin Sefer eloğlu; Afyon lisesinden Sadık Mutlu. Hüseyin Ataç, Turhan Cavlt örer; A. Kemal Ekici; Ankara Atatürk lisesinden Semih Karabay; Gaz! lisesinden Hüsamettin Gûlcan. H. üzer Dofiuç: Antakya lisesinden AJilettin Karaman; Beyoğlu Kız lisesinden Perim er özalper; Denizli Lisesinden Süleyman Aydın; Diyarbakır Lisesinden Mustafa Gül. Akdemir A fan ut, Reşit Orhan İsgü; Haydarpaşa İlse sinden Oktay Türe, Haccr Aydın; İzmir Atatürk lisesinden Cemal ettin MaraşlıoğJu, Kûm uran öasoy: Kastamonu Lisesinden Turhan Kaya, A. Kenan Turan; Kayseri Lisesinden. Mustafa Çlnfalmç; Basire Akış: Konya Lisesinden Ali Rıza Köksoy Muin t.ya Lisesinden Muhittin Turgut; Mersin Lisesinden Ülker Erme te; Samsun Lisesinden Ahmet Turan, Hüseyin Fazıl Güzel oğlu, Şahabettin Atlkol; Sivas Lisesinden Nihat Polater, Gül-han Yavuz; Urla Lisesinden Osman Çeribaşı, Muhittin Dinç; Uşak Lisesinden. Bülent Çakaloı; Yozgat Lisesinden İsmet Kaptan, Anıl nemimi; Erzurum öğretmen Okulundan M. Rıfkı Can; Akçadağ Köy Enaden Molla Doğan; Düzlçi Köy Ens.den Mustafa Yavuz.
Gazi Eğ. Kns. Fen Şubesi imtihanına girecekler:
Adana Elliden Ali Hikmet Bengi, M. Cavit Doğru, Necati Baylan. Feridun Doğru, Ruhi Aydemir; Adana K.L.den Neriman Kendir: Afyon L.den Ali Demlrer; Ankara Atatürk L.dcn M. 8a!âbattin öner; Ankara KJL.den Perihan Akbaş. Beher E-mc-ngen; Antakya L.den Doğan Kayıran. Denizli Lden Ömer Uyanık. H. Emin Dilek; Diyarbakır L.den Halil Bakırcı, Ali Kara»aş; Rifcoğ L-deo M. Fevzi Ulus; Erzurum L.den Nurettin Alemdar; Gaziantep L.den M. Asaf Bayan: Haydarpaşa L den A, Cemal Görevin; İstanbul K-L-den Şükran Akan; Kandilli RLLdcn F. Nuran Coşkun: Kars L den Sabahattin özturfc , Kayseri Lisesinden Ergim Yasa; Malatya L.den Kemal Tezcan. Veysel Dalkıhnç, Mem-nune Alagö»; Menün L.den Mehmet Yoldaş; Samsun Lden Müşerref Sever. Nezihe önlz; Sivas L.den Süreyya tideniz, Nihal Gürpınar; Yozgat Lden M. Nafl İnanç; Zonguldak Lden Necati özaş. H. Avnl Tel, Ahmet Işık: Erzurum Ög. Ok.dan Vus Lat Odçkın; Sivas Öğ, Ok.dau Salâhattin özsavaşçı; Pazar ö-ren Köy. Ens.den Ömer Ünsal, Yusuf Aralan.
Beden Eğitimi şubesi İmtihanına girecekler:
Adana K.L.den Serim Çöker, Nazmiye Yufkayûrek; Ankara Gafa L.den Yusuf Kenan Er kay a: Antalya L.den Asaf öztan. Mehmet Mutlu Doğan; Balıkesir L.den M. Mlsbah Nerdoğlu; Beyoğlu Ei.den Ali Süha Polat, Beyoğlu ICL.den Coşkun Peker. Mehpare Derbent; çorum L.den Kenan cerit; Diyarbakır L. den Ayten tme; Edirne L.den Nuri Yardımlı, Perihan Bezen; Eskişehir -L.den Abdülvahap Tûrkay, Gülizar Bal!: Erzurum L. den M. Asım Gözet; Haydarpaşa L.den Kaya Ergen. M. Vecih! Keskin; O. Yılmaz Saltuklar, İstanbul Erkek L.den Muammer Soner, M İhsan Ercılak, Necati özkayalnr; İzmir Atatürk L. den Hüsamettin Gûnşeber; İzmit L.den Enver Akınay; Kabataş L-den Günsel Demlralp; Karşıyaka L.den Bekir Arzu matı; Konya L.den Saadet Uğur; Malatya L.den Hüseyin özcan; Mersin L.den Mehmet Olgun; Samsun L.den Orhan Yıldırım; Sivas L.den Ali Okutan, Necdet Tolgay, İlhan össever, Nihat Gür pınar, Neemlye Günaçar; Uşak L-den Doğan öz kanaman; Üsküdar K.L. den fielma Intepe; Vefa L.den Hüsamettin Gün-can; Erzurum öğ. Ok. dan Hulûs! Aydın; İstanbul Kız öfi. O. dan Rahmi ye Tanınan; Sivas Öğ, Ok.dan Abdullah Gcrçekoğ-la; Düzlçi Köy Ens.den Mustafa Karaca. Mustafa Genç; Ha-aanoğlan Köy Ens. Ayşe Sönmez; İzmir Kız L.den Semahat Duman; İzmir İnönü L den Sezai Kayacan.
Fransura Şubesi imtihanına girecekler:
Afyon L.den Cemalettln öz; Antalya L.den Ha diye Erdoğan, Meliha Ünal; Balıkesir L.den Kâmil Gültay. A. Cemil Gürel; Bursa KX.den Remziye Kalaycıoğlu; Çamlıca K.L.den Belma Yazoğlu; Denizli Lden Necati Engcz, Mcftune Selek. E-renköy KX.den B. Güzin Tekin, Gülseren özlürk; Erzurum L. den Perihan Gençöğla; Gaü An tep L.den Talât Sayın. Orhan Turan; Giresun L.den Yunus Atalay; Haydarpaşa L.den Faruk Altınbaş; İstanbul Erkek L-den Rıza önemltgil; İstanbul K.L. den Fevziye Ersin, İzmir Atatürk L.den irfan tlkktırşun; Ka bataş L.den Hakkı Devrim. EzelAksu; Kandilli fCL.den Kıymet lrdem; Karşıyaka L.den Nevin Çelikkutu; Kastamonu L.den Abd urr alını :ıu çiner, Nurhayat Bilgin, Güney Sezer. Perihan özsezgln; Kayseri L-den Hakkı Aydın; Malatya Lden Güney Eclçuk; Manisa L.den Mehmet Dedeogiu; Sivas L.den M. Necati Umurca, Makbule Coşkuner. Kâmuran Ayoklay; Uşak L. den Alftettln Snğbaş, Behlye Boztug; Yozca t. L.den Neclâ Ün-ver; Zonguldak L.den Mevlût Kines; Adana öft. O .d an Şt‘h-riyar Erdemgii, Nazml Kâzjmooğlu; Erzurum Ög Ok dar. A Burhanettln Bilgin; Göl Köy. Ens.den Şaklr Demir.
İngilizce Şubesi imtihanınagireccklcr:
Adana K.L.den Gönül Dürüst; Afyon L.den H İbrahim Dinççi; Ankara Atatürk L.den Doğan Korgan, Coşkun Duru-kan; Ankara KX.dcn Sevim Aykara, Ayhan Babadağ; Balıkesir L.dcn Mclâhat Ay d aş; Boğaziçi L.den Cevat Akseki; Bursa Erkek L-den Hüseyin Derman, Hilmi Köseoğlu, Hüseyin ü-luarslan; Bursa K-Lden K Yüksel Akovalı; Ncclâ Vclgün, Nl-gâr özkaptan; Çamlıca Kız Lisesinden Zeynep Akseloğlu, N Allan Erim. M. Nihal İstanbul; Denizli L.dcn Bedia Lengerli, Feriha Türkmen, Fatma Acar; Erenköy KJj. den İnci Clnoğ-la; Eskişehir L.den Nal m Sığınır, Muallâ Erbil; İzmir İnönü L. dan Nevzat Gûrman; İzmir KJL.den Güler İsfendlyaroğlu. Güllen Bulgun. Emel Yenipazar; İzmit L.den Adalet Bengi; Kâbll Türk L-den Neşet Yılmaz AkçevLn; Kadıköy K-L.den Suzan ü-ftursal; Karşıyaka L.den Hamdlye Ayyıldırım, Perihan Oğuzlum. Kastamonu L.den Sadrettln Anar. Leman özaltı: Konya L.den Gönül Tözün; Manisa L.den Abdülhamlt Erdlnçli, Nahl-de Egemenlik, S. Seza Yüksel; Pertevnlyal L-den Nihat Barutçu; Tarsus Amerikan Kollejlnden Mehmet Müncltan; Zongul dak Lden Perihan Baytok; Bursa Kız öğ. Ok dan Semihn Hep-şen; İzmir K. ög. Ok.dan Hikmet Sinan; Konya K.öğ.Ok.dan Bemllıa Aitmışdörtoğlu...
Almanca şubesi imtihanına girecekler!
Adana K-L.den Ayten Özkan; Ankara K.L.den Nevin Acar; Antalya L.den Atalay Tözün. Rııvza Kuşman, Şükran özdımir; Bursa K.L. den Ayten özmen, Güner Ortaç, Sebahat Ergfızen: Diyarbakır L.den Cahidc Kelekçi; Edirne L.den Dündar Ata-geç, Hüsnlye Kızıl bayrak t ar; Eskişehir L.den Ali İhsan Kılmç, Kemaletttn Akbölii, Seyfl Gürsoy. Nuricn Tolay; İzmir Atatürk L.den Süleyman Arslan; Kastamonu L.den İbrahim Karaşu, Abdülbaki Mürtazaogiu; Samsun L.den Vlldari özbnl; Vefa I-den Hilmi Pckşlrln; Sivas ög. Ok.dan M. Haindi Taşkın. İvrlz
Muhtelif memleketlerde halkın dertleri
RADYO
(Baş tarafı 4 üncü sahifede)
Fransız tüccarının İyi görüşlüler! Marshall yardımının mümkün kılacağı fazla istihsali ti dolarla satabilecek: pazarlar aramaktadırlar. Fakat Fran uzların çoğunun bu meseleden anladığı yok. Bunlar, Amerika, Rusya ile harbederje Fransa, Amerika Ue beraber olacağı için bu yardım yapılıyor diye düşünüyorlar. Orta balll Fransız] ar kazançlarına masraflarını karşılayabilecek miktara çıkarabilmekten başka bir şey düşünmemektedir.
ALMANYA — Batılı Alman lana bugün için cn mühim dertlerini muhtaç oldukları şeyleri satın alabilecek para bulma meselesi teşkil etmektedir. Bun dan bir sene evvel Almanların elinde bol para vardı. Fakat mağazalarda satın alınacak bir şey yoktu, şimdi dükkân ve mağazalar yiyecek maddeleri ve giyim eşynsiyle dolu olduğu halde. Alınanlarda bunlun satiri alacak para mevcut bulunmamaktadır. Son bir sene İçinde işsizler sayısı flç misli artarak (1.230,000) 1 buldu. Şahsi dertleri, Babh Alınanlara dünya dertlerini düşünmeğe vakit bırakmamaktadır.
Almanların çoğunda Amerikan yardımının Avrupanın komünizmden korunması için yapılmakta olduğu kanaati vardır. Eski seçimlerde komünistler reylerin yüzde kırkını sağlamışlardı. Son seçimde komünistlere reylerin sadece yüzde (5.7) nln verilmesi suretiyle Batılı Almanlar yapılan Amerikan yardımına karşı şükran borçlarım ödemiş bulunduklarını zannetmektedirler. Batı Al-muılığı için bugün cn mühim dert ve dâva para darlığı ve mili vaziyettir.
İTALYA — İtalyan halkının harb sonra devirlerinde dünya siyasi hâdiselerine karşı göstermekte olduğu lâkaydl bugünlerde büsbütün artmıştır. Politika meseleleriyle meşgul olmak İçin değil halkta, İtalyan siya-
silerinde bile bir arzu ve İstek görülmemektedir. Halk 1U milyon İnsanın Lşslz bulunduğu bu memlekette hayatını ve yaşamasını temin edebilmekten manda bir şey düşünmemektedir. Yapılan Amerikan yardımına rağmen, kazanç seviyesi harb-den evvelki nispeti hâlâ bulamamıştır. İtaJyada dünya meseleleri İçin kafasını yormakta olan insan Bayisi pek mahduttur.
JAPONYA — Harb sona erince dünya savaşından mağlûp çıkan Japonlar toptan aç kalacaklarından korkmuşlardı. Fakat Amerikan yardımı imdada yetişti. Harbden evvelki tarihlerde bir İşe giren Japon işçisi bütün hayatınca orada kalırdı. Şimdi İse gerek hükümet, gerek serbes sanayi bütçelerini denkleştirmek maksadiyle hazan binlerce işçiye birden yal vermekte olduklarından, bugünün İşçisinin bütün endişesi bir İş bulmak ve bunu devam ettirmektir. Japorwticaret ve endüstri erbabı da bir gün gelip Amerikan yardımının kesileceğini düşünerek Japon mamulâ-tma şimdiden hariçte pazarlar temin etmek yolunu aramaktadır. Japon lar (Dünya siyasi meseleleri Amerikalıların uğraşacağı şeylerdir) demekte ve (Çünkü harbi Japonya değil, A-merika kazanmıştır) diye İlâve etmektedirler.
ARJANTİN — Orta hail) Arjantinliler hayat pahalılığı İle mesken buhranından maada mevzulara alt pek az lâf etmektedirler. Zorlukla hayatını taranabilen Arjantinlinin üçüncü dünya harb!, komünizm, Avrupa kalkınması gibi meseleleri düşünmek için vakti kalmamaktadır. Dünyanın birçok memleketlerindeki halkın ekseriyet! gibi Arjantinli de ancak kendi şahsi İşlerini kendi aile bütçesini, kendi ev ve işini düşünmektedir.
Bir Amerikan dergisinden çeviren:
B. AKSEI
Created by free version of 2PDF
Otobüs güzergâhları ve Ağacamii Durağı i. E. T. T. Un um Müdürlüğünden:
t — Beleâîye vc Emniyet Müdürlüğünün karan gereğince 26.10.949 sabahından İtibaren İstanbul tarafına geçecek otobüsler Tarlabaşı caddesini takip edeceklerdir.
2 — İstanbul tarafından Bcyoftluna çıkacak otobüsler de Şişhaneden itibaren tramvay yolunu takip edeceklerdir.
3 — istikıai caddesinden otobüslerin geçmesi yatak edildiği için Ağacamii tramvay durağı tekrar İhdas edilmiştir. 1M77
silB!l(l!il!niııııııınııııııııııııınn™BHiııuıııııııııııııiMi>ııııııııııımrıırliıııııl»l1iniliitiraiUllll!lıun(ı>ıın
Balkcsir Eğilim Enstitüsü Edebiyat şubesi imtihanına girecekler î
Adana L.den i. Etern Aral, Osman Akkuşak: Afyon L.den Kâzım Oğuzturan, Naci Doğan Turan, Orhan Diker, Avnl öz-demir, İzzet Yoial; Antalya L.den Kemal Kaynak. Ayten Ünal. Mfljç&n önder; Atatürk L.den Şaban Ütün; Balıkesir L.den Mustafa Tosun Çorapçıoğlu; Darüşşafaka L.den Hikmet Celep; Denizli L.den M. Muammer Büğü. Lüttl Osman Başylğit. Necati Karakaş, Fevzi Baysan; Edirne L.den Salın Karakol. Ahmet Karhan, Süleyman Alan; Haydarpaşa L.den Sabahattin Topçu, Sedat Güven, Sabri Pllevne; Saadettin Toplar. Mustafa çaldağ. Nail Küçüker; İstanbul E L.den Hüseyin Doğançayr. İzmir Atatürk L.dcn Arif özbay; İzmir Kİ. den Zelilıa Şehirli oğlu, Kâmuran Karayel, Sevinç Görüyorlar, Türkân Pıunlr; Karşıyaka L. den Vedat Kuroğlu, Orhan Çakıroğlu, Güzin Toparlak; Kars L. den Ayhan Kokart; Kastamonu L.den Cavit Vardar; Kayseri L.den Neriman Arşlanbcyoğlu; Manisa L,den Raslm Yüceüaş, Kudret Mete; Pertevnlyal L.den Erdoğan Kaan; Samsun L.den Zekâl Gökçebay; Bursa K.öğ.Ofadan Hase-ne Bayraktar; Sivas öğ.Ok.dan Sabahattin Matofelu; çifteler Köy Ens.den Şükrü Demlrcan; Ortaklar Köy. Ens.den Mustafa Özkan...
Fen şubesi imtihanına girecekler:
Adana KL.den Müzeyyen Erışıldar; Afyon L.den Ilhan A-tabaş, Abdurralıman Taşdemlr Sual Bclliyağ, Şerafettin İnce; Ankara Gazi L.dcn Yaşar Yanık; Antalya Lden S. Faruk Çiftçiler; Balıkesir L.dcn Necati Aydemir. M. Ali Çakır. Hüseyin Özalp, Neclû Argon. Melâhat Uydaş; Bursa ICL.den Güllen Acar; Cumhuriyet KL.den Sıdıka Tellker;. Çamlıca K.L. den Reyhan Aş, Münire Lâyık. Ferhan Sümer, Rebihan Öa-men. Havva Yenftl; Darüşşalaka L.den Hayati şenyüz, Neşet Alay, Erol TuranlI; Denizli Lden Ahmet Kocabaş, BL Burhan Dinç, Fahrettin Gürhan, A. Doğan Kartal,. A. Rüştü Saf, M. Şemsettin Karacasu, M. Adnan Başoğlu, Mümtaz. Cengiz, Haşan Şen; Diyarbakır L.den Abdüihailk Edeball, Müzeyyen Göl; Edirne L.den Mehmet Tercüman; Erenköy K.L.den Şcflka Yamak; Erzurum L.den Nevzat Tanrıvcrdl; Eskişehir L.den Necati Uğurçeklç; Sabiha Ak yüz, Neyylre özgür: Haydarpaşa L, den M, Adnan PolatlI. A. Bülent Cedetaş, Nedret Bayer, Kemal Ağun, Hâşan Kıran. Fı'll Akman. İ. Hakkı Ünalan: İstanbul E.L,den T. b ., . Vel;can, Cemil Bakangöz; İzmir Atatürk L. den Refet Saygılı; İzmir İnönü L.dcn A. Hikmet Saygılı, Ntza-mettln Akansel, A Necdet Üçkardeşler. A. Ayhan Uysal: İzmir Kız L.den Nezahnt Akın. Suat Aktüıı, Semahat Alunofc. Zerrin
tÜTANBUL RADYOSU
öğle programı
1İJP Acıhg vr prnffrurr, Uf» Başbakanın Cumhuriyet hay-rarnirU ♦'lylevl iMkJeni
111J Şarkılar İPİ.) tI35 Oyun ve pehlivan tavnlan (Zurnacı Emin ve krkadaalalö tantfındnn)
L*.« Memlekette türküler w naz «Mirleri .
iv» Minin.
1418 Mcmlnkrttcn türküler. OkUJl-yan; Stehra Bilir. Çalanlar: Kabar Tekyay, Kadri Şençnlar. »»oedcl.Gezen. 1 — Aak(-r atam (Sıvım uzun havan I. I — Kn nerderin nerdestn (Kge lOr-kfeüh 3 — Yekte anam ytkte (Kayrerl türka-ıO). « — Şu gelen ben olayım (Brrururn «OrkUaO. S — ör det İsen güle rrl (Erzincan tûrküaÜl, 8 — ilil gemi yanjana ıJCarideniz tUr-kltaO). 7 — Karvıda kuzu cı>r-dûm (Tunceli llalay havası), H.40 CasiUl melodiler (PL> >J.(» Program ve kapana.
AKŞAM PHOCRAM1
ISJB Aplı« ve Program.
1840 Haberler.
toao a) btanbul Beledlyrel konaer-va tu varı Şehir karoeu taraf indin armonize edilmiş halk lÛrkülerJ. İdare edan; MuhırP din Sadak, bi Cemal
Rey -Ör yurt» (MOzUÖJ dastanl
İManbul Belediyeci kanucrvn-ttrrnn koraeu sollsUeri ve radyo senfoni orkestra» tarafrn-dan. idare eden Cemal Re-jit Rey.
30M Hafif orkeetra eserleri (P1 )
SUS Şarkılar ve türküler, «Oy ley en: SlOzeyyen Senar, çalanlar: Hakkı Derman. Şerif İçil. İsmail Sençalır. SalMıadrlr. Pınar. t — Gtllbülo «odaya döndüm «Bayat! şarkı» (Şerli içli), Giltin bu «idil (Uşak taîkı» (ş(tu İçil), 3 — Ne dökmek bılrrsem yaj. »HUzum çarkı»1 (Sadi Hassesi. ( — Gönül durup dururken «Hüzzam «arkı» (Şükrü Tiınarı, S — Küjade talihim •Hüzzam wkı» ılkın Arif bey), a — Keklik Kibt «Türkü».
SJO Hatif orkestra eserleri ıPl )
5.45 Fasıl «HlcazkSr» Pejrev - Güllende hetar - Pembelikle imtizaç etmiş tenin - tek hllfifım -Bana hrmdem ey 1 esen - Taksim - Görroczacm «Icr - L«yık mı una bu dil - Sevdim yine Mr nevrlvan - Aksam olur (tüne? .flder - Saz semaisi
31.18 V ver türler 1) Richard Wacner «Uçan HollandalI» operasından Över tflr. Çalan: Lee Bieeiı KUresm-(ic Berlin hllrmonlk orkestra-a 3 C. M. von Weber «Der Frcısi-bOlz» Operasından Ovtrtür. çalan Arthur Ftedler İdaresinde Baston M. Prom Ork. ıPl 1 3130 Memleket türküleri, söyleyen ve falaı; Necatı Basara. 1 — Kaval İle açq, 3 — Oğul yar «Tokat sersdlu» 3 — Kozan (Uİı. 4 — Gümbür ifilnıbiır. 5 — Merzifon oyun havan «Kavalla» (Bayram Aracıdan derlenmlrilr. ı
21.88 Şarkılar ve türkdlcr (Pl.
23 IS JUchard Lclberı'tcn tıaflt or( relola n i PI,
23M Tânınrms «s saantkArlarından memleket tür killeri (PLi 23 « Haberler.
aM Doru müziği tPfa 53.3# Program ve Kapantı.
ANKARA RADYOSU
Tana «abab vs ö#l» proçr»m>
S.21I Açılış ve Proçram
«M M S. Ayan. Haberler ve hava Raporu.
S.e Müzik Zurna ve Davulla pehlivan havaları (Pl.l
9 00 Müzik: Oyun havalan fl*Ll
9.15 Müzik: lnee Sazdan hnllf prog-
tii Müzik: KScekçeler (PL)
10.00 KONUŞMA: (T. C. Merkez Ban kail AdUlAİ
10 15 Müzik: Tarihi Türk marnlan
CP1.I
10 3Ö KONUŞMA: (T. C Zlraaı Bankası Adınal
jo.ö Müzik: Orkestra eterleri (Pl.) 11.00 KONUŞMA: (Beden Terbiyesi Cn. Md Adına)
11.15 Müzik: Rumeli Türküleri.
11.83 KONUŞMA; fİçtiler! Bakanlığı Adına)
1X00 Müzik: Şarkılar (Kadın Seslerinden 1
1X30 B. M. MedUlndeki Tüzenin Nak Un Yayım.
13.45 RABKRlKR.
H.00 Müzik: Richard StrauaeTan Par çalar (FL>
14.15 öeic Gazetesi,
14jo Müzik: Münir Nurcttlo SdylU-yor »Pl.l
14.48 Hipodromdaki Geçit TBrentnin Naklen Yayını.
Adrea lebdLU için elli kuruıiua aUI «IndcrllmclldU Aksı takdir de nttres degljtlrllmea

Orai, Leman Ktıli Kabataş L.den Turgut Turan. H. Bedrettin Yazıcı; Kandilli Kız L,(1en Mectiha Erol, Gönül Mçnz; Karşı- '
yııka L.dCıı Oânınn Tufan Kutlu. Havva Kaymak Metifha Bo-sut; Kars Lden Zeki Ktiseoglu; Konya L.den Zvlıtiı Elmalı; Kû tahya L.den Zihni Engin; Mala'.j'n Lcl n lıtmri Er^ıın. s .m-suıı L.den Milinin Ergi; Urla L.derı Alııııet Ag.nı: Uşak l..dcn Mehmet Turgut^ Oğuz Çakaluz; Üsküdar Kız. L.ıiı-ıı S,mı.» • >4 özçcllk; Konya Kız ö*. O.daı» Aliye Bnrııt; Sivas öf, ö.. dan Şaeil Berk: AUdyc !‘" a- En;.,den Cc&hi Bilgin; «^'teler F a
Ensdcn Osman Suiıınt:ı
Ul-Jiî
lelvlnnlarımrr Hapnutitfrlr 5B5H5 raz> İsten awas - tdnr« sotiuı «ııııııı İl-491
F-'hlft* 8
AKŞAM
28 Ekim
Ç3p3 baharatının lezzet ve nefaseti ile ucuzluğunu en ileri memleketlerde âe bulamazsınız
ESKİ TEKEL KOLONYALARI EVSAFINDA
80 DERECELİK LİMON KOLONYALARI
Tekel Memurları Kooperatifi tarafından Satışa Çıkarıldı.
Hem ııefîs. hem ucuz, hem de sıhhî olan bu Kolonyaları her yerde arayınız.
Ta^ra için sipariş kabui edilir. İstanbulun her semtinde perakende satış fiaatı «çisesi™ 285 kuruştur.
TEKEI, KOOPERATİFİ (15022) KABATAŞ
Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ilânları
Aylığı Geçici teminatı
Semti MahaUeso Sokağı Kapı No. Cinsi tr‘ Lr- Rr
Beyoğlu Şatıkulu Galipdede Taj 54 Dükkân 3i. 75 10. 58
Yukarıda yazılı dükkân Şubat 950 sonuna kadar kiraya verilecektir. İhalesi 7.11.949 Pazartesi günü saat 15 te yapılacağından. İsteklilerin a gün ve o saate kadar İdaremiz Ak arat kalemine müracaatla teminatlarını yatırmaları. (153531
AMERİKAN
WfllTES
bış macunu
Yeniden eczanelere tevzi edilmektedir. Türkiye Eczacıları Deposu

-1Q4O—7=r İSTANBUL SERGİSİ
RADYOLİN
Sabah - öğle - ahşam
Her yemekten sonra dişlerinizi RADfOLİN Diş macunu ile fırçalayınız.
İstanbul İkinci İflâs Memurluğundan: 49-18
Evvelce verilen İflâs kararının Yargıtayca bozulması üzerine muhakemesine devam edilen Galatada Necatlbey caddesinde 118 No da Hoffer Şeh-rantz Clayten Shutle Vot Macar Ziraat makineleri Şirketinin iflâsına ve J6.7.94D saat 9 dan itibaren iflâsının açılmasına karar verilmiş ve tasfiyenin âdi surette devam edilmiş bulunmasına binaen müflis şirkette alacalkı olanların ve istihkak iddia edenlerin bir ay içinde a-lacaklannı ve istihkaklarını bil ditmeleri ve delillerinin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi etmeleri ve müflis'şirkete borçlu olanlar evvelce İlân edildiği üzere kendilerini ve borçlarını bildirmeleri, aksi halde oezai mesuliyete uğrıyacaklan ve müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlardı rüçhan haklan mahfuz kalmak üzere aynı müddette malları daire emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse rüçhan haklarından mahrum kalacakları ve cezai mesuliyete uğrayacakları ve alacaklılar İlk toplanması 4.11.949 cuma günü saat 14 te yapılacağından, alacaklıların o gün dairede bulunmaları ve bu toplanmaya müflis İle müşterek borçlu olanların ve kefillerinin ve borçlarını tekeffül eden sair kimselerin toplanmada bulunmağa hakları olduğu ve müflisin nakz üzerine duran icra takiplerine yeniden devam edileceği Hân olunur___________________(15482)
ZAYİ — Eczacı Okulundan aldığım öğrenci k&rıırml kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur |
5 sömestre 415 Gökhan Duran I
Kapanmasına 3 gün kaldı. Mutlaka görünüz.

TRAMVAY VE OTOBÜS SEFERLERİ
i. E. T. T. Umum müdürlüğünden:
Cumhuriyet Bayramı merasimi münasebetiyle 29/Eklm/940 cumartesi günü sabah saat 7.00 den İtibaren merasimin sonuna kadar Şişil, Maçka ve Kurtulup ile Tepebaşı, Tünel arasında trmavay vç otobüs seferlerinin tatil edileceği sayın halka ilân olunur. 15478
Tevlet Orman işletmesi İnegöl Müdürlüğünden;
1 — İşletmemizin Genci bölgesi Boğazovaç fBıçkıtlan) istif yerinde mevcut 273.998 mî tomruk açık arttırma sureliyle 10 gün müddetle satışa çıkarılmıştır.
2 — Açık arttırma 7/11/949 pazartesi günü saat 15 de tne-göl devlet orman şiletmesi müdürlüğü binasında toplanacak komisyon önünde yapılacaktır Her iki partinin de muhammen bedeli 52 liradır. Her iki partinin İlk teminatı 90.447 m3 çam tomruğun 352 lira 80 krş. 183.531 m3 çam tomruğun 7715 lira 80 kuruştur
3 — Bu işe ait şartname Ankara orman genel müdürlüğünde. Ankara. İstanbul Eskişehir, Bursa işletme müdürlüklerde işletmemizde ve Genci orman bölge şefliğinde görülebilir.
4 — İsteklilerin belli gün ve saatte müsbit evrak ve ilk te-
minatl&riyle komisyona müracaatları. 15453
İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden:
1) Umumi telefon merkezi için açık eksiltme İle 50 adet tek taraflı, 59 adet de çiit taraflı olmak üzere 100 adet emaye levha yaptırılacaktır
2) Muhammen bedel 3300 Ura olup muvakkat teminat 247 liradır.
3) Eksiltme 31/10/949 tarihine müsadif pazartesi saat 14 de Tahtakalede Telefon başmüdürlüğü satınalma komisyonunda yapılacaktır.
4> Nümune ve şartname her gün telefon başmüdürlüğü levazım âmirllğlnde görülebilir.
5) İsteklilerin mezkûr gün ve saatte bu İsi yapmağa ehil olduklarına dair gerekli veslkalarlyk beraber komisyona müracaatları. 15393
İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden:
1 — şebeke levslatı ekiplerinden ekçi ve kablocu postalarında kullanılmak üzere resim ve şartnamesine uygun olarak 25 adet 5 metrelik merdiven pazarlık suretiyle satın alınacaktır.
2 — Taliplerin gerekli vesikilarlyle birlikte 7.11.940 tarihinde saat 15 de Tahtakalede telefon başmüdürlüğü satmalına komiayoııuna müracaatları. Buna ait resim ve şartname her gün telefon başmüdürlüğü levazım âmirllğlnde göriılebillr,
14926
Gaziantep ilinden
HUDUDU . Mahallesi Müştemilâtı
Bağı: Buğday Arsan. Yahni Altta: Oda. U
Solu: Boyacı Camii. Üstte: Oda, 44
Arkası: Sabunhane, önü: Umumî yol.
Yukarıda mahalle, hudut ve müştemilâtı yazdı Kürkçü hanının mülkiyet satışı kapalı zarf usullyle arttırmaya konulmuştur.
Muhammen bedeli 180000 Ura ve geçici teminatı 10250 Liradır. İhale 8 Kasını 949 salı günü saat 10 da Oaziantep tl Daimi komisyonundu yapılacaktır.
Zarfların İhale saatinden bir saat evveline kadar alındı mukabilinde komisyon başkanlığına verilmiş olması lâzımdır.
Postad avâkl olacak gecikmeler kabul edilmez. (15138)
Açık eksiltme ilânı
Oelenbevi Ortaokulu Sat inal ma komisyonu başkanlığından
1 — Gelenbevi Ortaokulu onarımı açık eksiltmeye konmuştur. Keşif bedeli 2909 Ura 58 kuruştur.
Eksiltme 14.11.949 tarihine rastlayan pazartesi günü saat M dc Beyoğlunda İstiklâl caddesi Liseler Saymanlığı binasında toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır.
2 — Bu İşe alt evrak şunlardır: Mukavele. Eksiltme. Bayındırlık İşleri genel, hususî ve fenni şartnameleri, proje, keşif hulûs asiyle buna müteferrt diğer evrak Gelenbevi Ortaokul müdürlüğünde görülecektir.
3 — Eksiltmeye iştirak etmek için taliplerin 225 lira muvak-
kat teminat yatırdığına dair makbuz ibraz etmesi ve 949 yıho-da Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğuna dair belgeyi tıâmü olması, eksiltme gününden »tatil günleri hariç, üç gün evvel vilâyet makamına müracaat ederek ehliyet vesikası almacı ve yukarıda 2. el maddede yazılan evrkaı görüp eksiltme şartnamesinde yazılı kayda göre kabul ettiğine dair Unutamazı şarttır 16447
Created by free version of 2PDF
Ankara Belediye Başkanlığından
1 — Ankara, Anafartalar caddesinde yen! inşa edilmekte olan tlcaretevi zemin katında 3 No. mağaza beş sene müddetle ve kapalı zarf usulü 1le arttırmaya konulmuştur.
2 — Beş senelik kira bedeli (21,000) yirmiblr bin Liradır.
3 — Teminatı (1575) liradır.-
4 — Teminat Belediye veznesine yatırılacaktır.
5 — şartnamesi her gün belediye tutanak müdürlüğü kaleminde görülebilir.
8 — İhalesi 11-11-949 cuma günü saat 18 da belediyede toplanan komisyonda yapılacaktır.
7 — İsteklilerin 2490 saydı kanunun 32 inci maddesi sarahati veçhiLe hazırlıyacaklan teklif mektuplarım belli günde saat 15 e kadar komisyon başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri ve İhalede hazır bulunmaları lâzımdır. 15163
Türkiye Kızılay Derneği
Istanbu' Deposu Direktörlüğünden:
ETİKET, BANDROL ve PROSPEKTÜZ
Bastırılacaktır.
1 — Depomuzda bulunan mühürlü numunelerine göre, muhtelif eb'adda cem'an 3018000 adet etiket, bandrol ve prospektüs 11/11/049 tarihine raslıyan Cuma günü saat 14 | te açık eksiltmeye vazolunmuştur.
2 — Nümune ve şartnameler depomuzda görülebilir.
3 — Derneğimiz arttırma ve eksiltme kanununa tabi değildin
Taskızak Tersane Müdürlüğünden
75 metre mikâbı çıralı çam, 7 metre mikâbı beyaz çam w 30 metre mikâbı meşe ağacı satın alınacaktır. Bu çeşitli keresteyi vermeğe istekli olacakların evsafı ve fenni garlııameleri hakkında malûmat almak üzere Taşkızak Tersane müdürlüğüne müracaatları. 15444
Tekel Genel Müdürlüğünden
Evvelce 27 10 040 tarihinde yapılacağı ilân edilmiş olan 118 ! ton Seylân menşeli çayın pazarlığı görülen lüzum üzerine . 11.11.940 tarihine müsadif cuma günü saat 15 şe bırakılmış ol, duguıulan, yeniden nümune getireceklerin bu tarihten üç gün | evvel ihbarnamelerini vermeleri lâzım geleceği İlin olunur.
15481
Kapalı zarf usulile enkaz satışı
İstanbul Defterdarlığından:
Muhammen bedeli Teminatı
Lr. Kr. Lira
14000 40 1051 Eski Üniversite talim alayı
binasından çıkan kereste, kiremit, taş, kapı, pencere doğraması, demir parmaklık kapılar gibi 12 kalem muhtelif enkaz. (Dosya 553-1005) Yukarıda yazılı enkazın 14/11rgşg pazartesi günü saat 15.30 da Milli Emlâk Müdürlüğündeki komisyonda kapalı zarf usu -liye ihalesi yapılacaktır, isteklilerin teminat makbuzları ve nüfus cüzdanlarını havi 2490 sayılı kanunun tarifatı daire-reslnde hazırlanmış teklif mektuplarını ihale günü saat 14.30 za kadar komisyon başkanlığına vermeleri, daha fazla bilgi 1-çln de sözü geçen müdürlüğe başvurmaları.
15144
TASHİH
İstanbul Defterdarlığından:
22.10.949 tarihli Akşam gazetesinde çıkan »Satılık Emlâk» başlıklı ilânda satışı 11.11.949 tarihinde yapılacak olan 52131382 sayılı tarlanın kapı numarası yanlış yayınlandığından bu kısım aşağıda tekrarlanmıştır
Dosya No. Cinsi_________ Kıvinçti Teminatı
Ankara Belediye Başkanlığından:
1 — Asfalt yolların tamirinde kullanılmak özere alınacak oltuı (481 ton bilüaı 15 gün süre ve kapalı zart usulü Ue eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen bedeli (13 729i on sekLz bin yedi yüz yirmi liradır.
3 — Teminatı (1404) bin dört yüz liradır.
4 — Teminat Belediye veznesine yatırılacaktır.
5 — şartnamesi her gün tutanak ve muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir.
ö — İhalesi 14-11-949 pazartesi günü saat 16 da Belediyede toplanan komisyonda yapılacaktır.
7 — Bu İşe girmek isteyenlerin 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi gereğince hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale gününde saat 15 e kadar komisyon başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri ve ihalede hazır bulunmaları lâzımdır.
15165
Bir daha ele geçmez fabrika ve depo inşasına çok elverişli satılık arsa
Haliçte Defterdar vapur iskelesi meydanına bitişik 3ü-merbank Feshane fabrikası ile Şekerclyan dokuma fabrikaları arasında blrolrtnin devamı halinde iki arsa ayn ayrı ve blrliKte çok uygun flatie satılıktır. Biri deniz kenarında 2300 metre murabbaı ve diğeri Eminönü - Eyüp ana caddesi üzerinde 33 metre yüz ve 2100 metre murabbaı genişliğinde denize 25-30 adım mesafededir. İsteyenler 80826 numaraya telefon edebilecekleri gibi Akşam gazetesinde (Defterdar arsa) riim uzuna da mektupla bildirebilirler.
İst. Lv. Amirliği İlânları
Ö213-138Z Kurtul, Maltepe 450 34
Altay Çeşme m ah.
27 pafta, 3»0 ada.
11 parsel eski
16®0/2 sayılı ÜÖ7
M2 tarla.
1— ) Or Fim. İş merkezine İmtihanla 400 liraya kadar 4«-retll İki ve 300 liraya kadar bir, kİ ceman üç operatör-Bojteöı alınacaktır.
2— > İsteklilerden aranacak teknik vasıflar:
A — Senaryo ve dekupaj işlerini yapabilmek,
B — Askerî ve sivil mevzuları sahneye koyabilmek.
C — İçeride ve dışarıda her türlü ahval ve şartlar İçinde filim çekebilmek.
D — Sesl’l ve seşpiz montaj ve senkron İşlerini yapabilmek E — Lâboratuvar işlerinden anlamak. •
3— ) Memur olabilmek için memurin kanununda yaslı evsaf ve şartları haiz olanlar 7/11/949 tarihine kadar bir dilekçe ile Yıldız Harp Akademisinde Ordu Filim işleri müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.
4— ) İmtihan 10/11/949 günü saat 10 da Ordu Filim, işleri merkezinde yapılacaktır-
5—) 400 lira ücretli filim operatörlerinden ayrıca filim seslendirme, senkron Lşleri ve dublâl rejisörlüğünde hakkıyle anlayanlar tercih edilecektir, 4130-15375

Comments (0)