AKŞAM
H e r g ü r»
8 Sahöf@
1
AKŞAM

gene 32____No. 11128 — Fiat!: her yerde 10 kuruştur.
CUMA 7 Skim 1949
Sahibi: Necmeddin Sadak — Yazı islerini fiilen idare eden: C. Bildik — Aksam Matbaaa
Ziraî kalkınma hamleleri
Tarım Bakanı Cavit Orafın gazetemize beyanatı
Bu seneki hububat hazırlığı geçen seneden çok fazladır — Çîf-çiye iyi tohumluk dağıtılacak — Hayvanlarımızı ıslah etmek için hara adedini arttıracağız — Tâdil edilen toprak ve orman kanunları Meclise sunuldu
Şehrimizde bulunan Tarım Bakanı Cavit Oral Bakanlığa alt muhtelif meseleler hakkında bir muharririmize şu beyanatta bulunmuştur:
— Ekonomik kalkınmayı sağlamak İçin koyu bir ziraat memleketi olan Türkiyede her şeyden evvel istihsalâtı arttırmak lâzımdır.
Bunun içindir ki Tarım politikamızın istikameti ve almakta olduğu tedbirler memleketimizin her çeşit toprak mahsulünün istihsatâtım arttırmak gaye.slle çalışmaktır Bu hususta aldığımız tedbirleri şöyle hiilâsa edebilirim.
1 — İstihsal teknolojisini düzeltmek.
2 — Dejenere olmuş tohumluklarımızı mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda ıslaha çalışmak.
İstihsal teknolojisini düzelt-
Tarun Bakanı Cavit Oral
inek ve düzenlemek işini de Marshall yardım plânının mem leket ziraatlne temtn edeceği fayda çok büyük olacaktır.
Çünkü bu yardım gereğince Türkiyeye en iyi ve modern ziraat vasıtaları getirtllmektedir.
Bugüne kadar Marshall plânında 1619 traktör gelmiş ve bunlar tam amile satılmıştır. Bundan başka 500 e yakın da biçer döğer harman makineleri getirtilmiştir. Şimdi İkinci tranjın tatbikine geçilmiştir. Öyle ümit ediyorum ki gerek İkinci tranjda ve gerekse 960 programından memleketimize getirilecek traktör miktarı ile 950 ilkbaharında gelecek traktör sayısı 5000 e yaklaşacaktır. İşte Tarım Bakanlığı bu gelmiş ve gelecek traktörlerin iyi kullanılmasını sağlamak için bir taraftan kurslarla eleman yetiştirirken diğer taraftan da seyyar ve sabit atölyelerle traktör sahiplerinin yardımına koşmaktadır.
(Arkan L üncü sahifdce)
Başbakan Ankaraya döndü
Kabinede bazı istifalar olacağı şayiası yalanlandı
Başbakan Şemsettin dün alta? dün akşam şehrimizden Ankaraya dönmüştür, Hareketinden evvel Haydarpaşada kendisi ile konuşan gazetecilere, bayram günlerinde Trakyaya yaptığı seyahatten müsbet İntibalar edindiğini söyleyen Başbakan, kabineden bazı istifalar o-iacağı hakkmdakl şayiaların ne dereceye kadar doğra olduğuna dair sorulan bLr suale: «Böyle bir şey mevzuu bahis değildir.» cevabını vermiştir.
Tarım Bakanı Cavit Oral da dün akşamld ekspresle Ankara-ya hareket etmiştir
Ankaraya dönen bakanlar
Birkaç günden beri şehrimizde bulunan maliye bakam tama 11 Rüştü Aksal, Devlet Bakanı Cemil Salt Barlas ve C. H. P. Genel başkan vekili Hilmi Uran Ankaraya dönmüşlerdir
C. H. Partisi Divanı
Ankara 7 — Cumhuriyet Halk Partisi ve divanı bugün Hilmi Uran'ın başkanlığında toplanacaktır. İatanbuldan gösterilecek milletvekili nnmzedlnin bo toplantıda tesblt edilmesi muhtemeldir.
Valinin dün geceki ziyafeti
Istanbulun kurtuluşu münasebetile Sergi evinde ordu şerefine büyük bir ziyafet verdi
İstanbul, kurtuluş bayramını dûn parlak tezahüratla kutlamıştır. Bu büyük bayram müna-sebetlle vali ve belediye reisi Dr. lûtfl Kırdar dün akşam Spor ve Sergi sarayında ordu
şerefine bir ziyafet vermiştir. Vali, ziyafet esnasında lradet-tiği nutkunda bu günün büyük önemini belirtmiş, «Lslanbulun kurtuluşunu geçmiş seferlerin şevk ve heyecarılle tesit ederken
içimizde geleceğe alt güven hl>-leri de ayni kuvvetle yaşamaktadır» demiş ve kadehini büyült Türk milletinin ve şanlı ord»-muzun şerefine kaldırmıştır.
Birleşmiş Milletlere bir Yugoslav teklifi YUGOSLflVYADAN RÖS TEHLİKESİ KALKMADI
Titonun komünist rejimi bırakacağı düşünülmemeli
Londra 1 (Nafen) — Yugos-lavyanın dahili vaziyetinden bahseden bir makalede Uluslar arası Kırallyet cemiyeti gazetesi şöyle demektedir:
«Her nekadar Yugoslavya He Kominrorm memleketleri arasın daki münasebat daha kötü olamaz ise de Yugoslav liderleri tarafından gerek «emperiaiist» batınlara ve gerekse «Kıralcı ve faşist» Yunanlılara lisan İle faz la mütecaviz bul unutmam aıuıu dikkat etmektedirler.
Bu hali idame ettirmek her* halde Tito için ve diğer arkadaştan için biraz güç olmaktadır. Mevcut vaziyet tsunamlyle açıklanmış olduğundan halen Yugoslavyanın kominform mem leke ileri ile olan münasebetlerinin he dereceye kadar bu soğuk harb halinde devam edeceği kestirilememektedir Belki de anlaşma zemini bulmak kabil olacaktır. Bununla beraber Yu-göSlavyanın İstiklâli bakımından Rus tehlikesi daha ortadan kalkmamıştır.
Tilo rejiminin köylüye müsamahakâr davran m ad ğı da bilinmektedir Köylünün en son dirhem mahsulüne kadar rejim tarafından alındığı bilinmektedir. ve bu iktisadi sistemin değişeceği de pek İhtimal dahilinde değildir. Mareşal Titonun ko münist rejimini terkedeceği ihtimali de derpiş edilmelidir.
Moskovadakt «Marksizm -Leninizm» akidelerinin kuvvetine Tito Mosltovad atiler kadar inanmakta ve bunun insaniyetin salâhı için en sientifik bir çare olduğun» katiyette de bağlıdır.»
Yugoslav . Komin-form Bİyasî münasebetleri
Belgrad 7 (Radyoı — Yugoslav hükümeti Çekoslovak sefa relinden beş. Polonya sefaretin den de sekiz memurun memleketi terketmelcrini emretmiştir.
(Arkası nahife 2 sütun 7 de)
Fransada buhran
Rene Mayerin Başbakan olması muhtemel
Rene Mayer
Londra 7 (R> — Fransa Kabinesinin isifasmdan sonra Cumhurbaşkanı Aurtol İstişarelerine başlamış vç dün ancak bir kaç parti reisini kabul ederek görüşmüştür. Bunun sebebi, Aurlolun sıhhi durumunun fena olmasıdır. Radikal partisinden Rene Mayerin Başbakan olması muhtemeldir. Yine radikallerden Delbos Ue Hıristiyan Demokrat Partisi Lideri Shu-mannın isimleri Başbakan namzetleri arasında zikredilmektedir.
Ay tutuldu
Dün gece saat bir buçuktan! itibaren gölgeye giren ay. saba- j ha karşı dört buçukta lamamlle tutulmuştur.
Gl. Bradley’in demeci
Avrupa’da bir taarruz olursa Amerika derhal müdahale edecektir
Atom bombasının kıymeti elde miihim stok bulunmasına bağlıdır
Amerikan Genelkurmay Başkanı CM. Bradley. Avmpamn müdafaası ve atom bomba» hakkında bir İsviçre gazetesine şu demeçte bulunmuştur :
«— Amerika harb teçhizatını kendi memleketinde depolarda sakhyacak yerde Avrupaya gönderse, Amerikanın emniyetini daha iyi görmüş olur. Atom bombasına geLince. bunların miktarı artınca bugünkü strateji ve taktik tamamen değişecektir. Çünkü hiçbir tarafta büyük topluluk oiamıyacalrtır. Birkaç atom Oombası büyük bir topluluğu, büyük bir filoyu tah-rib etmeğe yetecektir
Atom bombası, şimdiye kadar, bir tarruz âleti sayılmıştı. Halbuki bunun müdafaa hususunda da büyük tesiri vardır. Atom bomba» olunca daha az uçak, daha ar bomba, daha az insan ihtiyaca yeter. Biz askeri hazırlığımın yeni tınsurtaruı ışığı altında tekrar gözden geçireceğiz»
— Rusya atom bombasını btr harb silâhı olarak ne kadar zamanda kullanabilir?
«— Bu hususta bir şey söylemek kabil değildir. Amerikadan başka bir memleket atom »ilâhını öğrenmiş olsa bile kâfi derecede bomba yapmak için birçok güçlükleri yenmek mecburiyetindedir. Atom bombasının kıymeti, fikrimce, mevcut stokların miktarına bağlıdır.»
— Atlantik Paktı Araerikayı paktı imza eden devletlere derhal yardıma tştirâke mecbur e-dlyor mu?
«— Almanyada bulunan Amerikan askcrleıi sebebiyle. Amerika, bir taarruz vukuunda, esasen müdahale etmek mecburiyetindedir.»
— Amerikanın muhtemel bir düşmanının eline geçmesi endişesiyle Avrupaya harb levazımı göndermemesi fikrinde misiniz?
«— Avrupaya harb malzemesi göndermek kati btr mecburiyettir. Avrupada mümkün oldu-
GL Bradley
ğıı kadar geniş bir sahayı etimizde bulundurmalıyız. Avrupada bir taarruz olunca Amerika elindeki bütün »asitalarla düşmana atılmalıdır. Aynı samanda karşı taarruz için elinde bir sıçrama tahta» bulundurma» lâzımdır.»
Celâl Bayar
Doğu illerinde bâr tetkik seyahatine çıkacak
Ankara 8 — Demokrat Parti Genel Başkam Celâl Bayamn. Doğu Hicrine yapacağı seyahatin tarihi cumartesi günü genel kurul toplantısında kararlaştırılacaktır. öğrenildiğine gö re Bayar, Tunçeli. Erzincan, Kars ve Gümüşhane ye de bu arada uğrayacak ve nutuklar süyllyecekUr.
Rusyaya Iran notası
İran, altınlarının iadesini ve borçlarını ödemesini Rusyadan istedi
Tahran 6 — Dışişleri Bakanı Ali Aşgar Hikmet bugün İranın Sovyet Rusya'ya bir nota verdiğini açıklamıştır Bu notada İran hükümeti mali taleplerin derhal yerine getirilmesini istemektedir.
İran. Sovyetler Birliğinden, İran'ın. Sovyet milli bank asm m el koyduğu İran altınlarını ser-bes bırakmasını ve aynı zamanda harb esnosıdakl borçlarını da ödemesin! istemiştir.
Dışişleri Bakanı basın konferansında meselenin hem Moskova hem de Tahranda takip edildiğini ve İranın «hiç bir şekilde haklarından vazgeçmlye-ceğtnl» söylemiştir,
.................t.-, ^b«.» nnııjan Hâlâ tıklım tıklım vagonlar...
Bayramın dördüncü günü Toros ekspresinin ikinci ve üçüncü nıevkiiyle seyahat etmek üzere Haydarpaşa'ya giden vatandaşlardan pek çoklan bavullarım tekrar yüklenip gerisin geri dönmek zorunda kalmışlardır. Katar bilhassa yataklı vagonlardan teşekkül ediyordu. Az miktarda oturma vagonları takılmış, çok miktarda biletler satılmıştı- Ekserisi devlet kapı-mnm maiyet mensuplariyle, yahut hamallarla kapılar açılmadan önce işgal ettirilmiş yerlere sonradan gelenler oturdular. Sabah karanlığından beri bekleşenler boynu bükük, ayakta kaldılar.
Bu. yalnız bir tek günün ve bir tek katarın misalidir.
Harb bitti, otobüsler çoğaldı; Denizyolları bile yeni vnpur hırını fakır halkın ihtiyaçlarına göre tamimi düşünüyor.
Devlet Demiryolları da lütfen azıcık himmet, gayret göstersin. Bu derece imkân bolluğunda bu kadıu sıkıntı: bu sabırlı, terbiyeli halka reva görülmemelidir.
Seçim kanunu
Tasarı baklandaki görüşünü tesbit eden Demokrat Parti raporunu ilmi heyete vermıyecekmiş.
Ankara 7 (Akşam) — Demokrat Parti Oenei Meıtezindeki toplantılar arasız devam etmek tedir. Görüşmelerin esasım, seçim kanunu teşkil etmektedir. Bu kanun hakkında Demokrat Partinin görüşü, tebellür etmiş addolunabilir. Be? kişilik bir komisyon bu görüşü formüle etmektedir. Ancak, -uzan haberlere göre seçim kan unıı batkındaki rapor, yüksek ilim heyetine vertlmiyeceğt merkezindedir. Bu na sebep olarak Hüseyin Natlt KubalTnm İlim heyetinden istifası ve bu sebeple ilim heyetinin bitaraflığı hakkında uyandır dan şüpheler Uert sürülmektedir. Bu takdirde rapor, matbuat Ue neşredilmek suretlle ef-
kârı umumlyeye bildirilecektir, ilim heyeti bugün de toplamdı
Ankara 7 — Seçim kanunu tasarısını incelemekte olan ilim heyeti, bugünden İtibaren çalışmalarına devam edecektir. Öğrendiğimize göre. İlim heyetinin partilere gönderdiği mektuplara verilecek cevaplar, partiler tarafından hazırla mnakta-dır. Bu mevzuu incelemek üzere Demokrat Partide kurulan komisyon. Meclis Grupu Başkanı Hulûs! Demircili, Genel İdare Kurulundan Sıtkı Yırcaiı. Hulûs! Köymen ve Yüksek Haysiyet Divanı üyelerinden Züht® Vellbeşeden teşekkül etmiştir.
Karagümriikte bıçaklı tabancalı bir kavga
Rakı sofrasında birbirinin bakışlarından alınan iki ahbap yekdiğerini vurdu
Diin gece tCaragiımı ükte Liri kişinin ağır surette tabanca ve bıçakla yaralanmalarile neticelenen kanlı bir kavga olmuştur.
Karagümrükte Karabaş mahallesinde Armutlu sokak 49 nu marada oturan arabacı Aii e-vlnde bulunduğu sırada, ahbap lanndan Haşan Tanı ise ver adında bir arkadaşı kendisini ziyarete ve bayramını tebrike gei-
Arabacı AB. geç vakit gelmiş bulunan Haşan Tonrıseveri e-llnden geldiği kadar izaz ve ikram etmek üzere bir içki sofra» hazırlatmış ve ma aile oturup İçmeğe başlamış) ardır.
İçki âlemi bir hayli ilerlediği sırada Haşanın bakışlarından alınan arabacı Ali ileri geri söylenmeğe başlamış, Haşan Tatı-rısever de bu sözlerden alınarak yanında taşıdığı tabancasını çe kip Alinin üzerine atıinuştLr.
Ali de bu sırada bıçağım çekmiş ve iki ahbap blribirlerine girmişlerdir. Tabanca bir kaç el patlamış. Ali de bıçağını Haşan Tannsevcrin vücudunun muhtelif yerlerine sokup çıkarmıştır.
Tabancadan çıkan kurşunlardan ıklaı de Alinin vücudun* saplanmış, bu şekilde her ikisi (Arkası sahife ! sütun 6 da)
Unvuunuzıla misafir bulunan iki Amerikan muhribinden biri
AKŞAM
7 Ekim 1049
8ahife a
Sunî tedbirler
Yeni yapılan evlerde kiralan scrbes bırakmakla mesken buhranı meselesi halledilir sanılmıştı. O karar birçok ev yapılmasına sebeb oldu; fakat kiraların inmesine yaranındı. Hakikaten bugün İstanbulda çok boş ev vardır. Buna rağmen mesken buhranı da eski şiddetiyle devam ediyor- Çünkü scrbes piyasa kira bedelini oda basma 50 lira olarak tanzim etmiştir, iki oda: 100 Hra; dört oda: 200 lira. Eğer bina kaloriferli ise oda başına 100 lira aylık kira isteniyor. İki odalı bir küçük dairenin kirası 200 liradır.
Halbuki mesken buhranını halledecek netice bu değildi. Orta halli ve fakir vatandaşın kazancı ile mü-tenasib olarak oturacağı evi seçmesi ve o evin kirasını fazla müşkülâta uğramadan ödeyebilmesi bahis mevzuudur. Tukarıdaki rakamlar bu türlü vatandaşlar için çok yüksektir ve dolayısiylehâlâ mesken buhranının ıstıraplarını çekmektedir. En büyük korkuları düşük kira ile oturdukları evden çıkarılmaları ihtimalidir. Başına böyle bir kaza gelen vatandaş cidden ağır sıkıntılara maruz kalıyor.
Şimdi gazetelerde bir havadis var: Kiraya verilmi-yen evlerin neden boş tutuldukları teshil edilecek ve buralara kiracılar yerleştirilecekmiş.
Bunun nasıl tatbik edileceğini kestiremiyorum. Yeni bina sahipleri kiralan scrbes bırakan kanunun hükümleri dahilinde hareket etmektedirler. Hava parası yoluna gitmiyor, yakandaki yüksek kiralan açık açık istiyorlar. Bu gibi yerlere zorla kiracı koymaya kalkmak tekrar muvazaalara ve hava parası pazarına yol açacaktır. Netice gene sıfırdır.
Ne yapmalı? Bütün dâva vatandaş gelirinin artmasına bağlıdır- Ban zümrelerin kazançtan hâlâ harbilen önceki seviyede durdukçaher türlü sunî tedbir iflâs etmeye mahkûmdur. Şevket RADO
Gelir vergisi ve paramızın kıymeti
Maliye Bakanı İsmail Büştii Aksal İzmitte bir konuşma yaptı
İzmit 8 — Bugün, burada mali meseleler hakkında bir konuşma yapan maliye bakanı İsmail Rüştü Aksal gelir vergisinden bahsederek, şimdiye kadar yaptığımız bir çok ıslahatın en başında vergi sistemimizde yapılan yeniliğin gelmekte olduğunu söylemiş ve gelir vergisi hususunda mâliyemizin bir imtihan arifesinde bulunduğunu belirtmiştir. Bakan, vergi sistemimizin şimdiye kadar âdil ve elâstiki olmadığını da sözlerine İlâve ederek, gelir vergisi mevzuunda mail teşkilâtla mükellefin işbirliği sayesinde muvaffakiyet temin edileceğine emin olduğunu beyan etmiştir.
İngiliz liraslyle birlikte diğer bir çok memleket paralarının düşürülmesi karşısında hükümetimizin almış olduğu karar-
lara da temas eden İsmail Rüştü Aksal, demiştir kİ:
■— İngiliz liraslyle beraber dünyada yapılan biıyük devalüasyon hareketinin bizde de bazı sarsıntılar husule getireceği şüphesizdi. Bu vaziyet karşısında uzun boylu tetkiklerde bulunduktan sonra paramızın kıymetinin muhafazasını memleket şartlarına daha uygun gördük.
Tekinaipın Belediyeye raporu
Otobüslerde tenzilât
Yüksek tahsil gençliğinin Şehir Meclisine açık mektubu
Yüksek tahsil gençliği, şehir meclisi üyelerine hitaben bir açık mektup neşretmlştlr. Gazetelere gönderilen bu mektupta, talebenin otobüslerde tenzilâtlı biletten İstifade etmeleri hususunun şehir meclisinin ekim toplantılarında müzakere çdile-ecğl vadedllmlş bulunduğu hatırlatılmakla ve «kim toplantıları başladığı halde mevzuun müzakeresine alL hiç bir İşarete rastlanılmadığı bellrtl’mektedlr Mektup şöyle nihayet bulmaktadır;
«Sîzleri, bu şehirde tarife yap mağa salâh!yetil yegâne mecll-
Fransa’da kabine buhranı
Sergiyi gezenler
Ay sonuna kadar bir milyonu bulacak
İstanbul Sergisini ziyaret e-«tenlerin sayısı süratle artmaktadır. Ay sonunda burasını gevenlerin bir milyonu bulacağı söylenmektedir.
Sergiye giden 6 ayrı yol gece gündüz ziyar e irilerle doludur. Bu yollann hemen hepsi tamamlanmış, bir kısmı da ışıklandı almıştır. Bu yollaı şunlardır:
1 — İnönü gezisinin Taksim bahçesi tarafından ve Tenis -Dağcılık Kurıbü binası önünden bavlıyan ve şimdi bahçe haline gelen esıd Sürp Agop mezarlığının içinden, Harbiyenin arkasından geçerek Valikonağı caddesindeki çocuk bahçesine kadar giden yol tamamlanmıştır. Yol 10 metre genişliğinde ve lööfl metre uzunluğundadır.
2 — İnönü gezisinin arka tarafındaki Mete caddesinin devamı olup Taşkışia önünden başiıyarak Açıkhava Tiyatrosuna kadar uzanan bu yol da 10 metre genişliğinde ve 1000 metre uzunluğundadır. Etrafı ağaçlanmış ve tenvir edilmiştir. Bir müddet evvel tamamlanan bu yol. Sergi Sarayının açılması dolayısiyie sergiye kadar uzatılmıştır.
3 — Dolmıbahçe meydanından başlayıp İnönü stadyumunun yanından geçerek Nlşanta-şına doğru uzanmakta ve Emlâk caddesiyle birleşmektedir. ₺u yolun uzunluğu 950 metre o-iup genişliği ı5 metredir. Işıklandırılması da tamamlanan bu cadde, Spor ve Sergi Sarayını İnönü stadına ve Dolmabah-çeye bağlı yan ana yoldur.
4 — Bu yol 2 numaralı parkın Maçka sırtlarında. Maçka kışlası önünden başta maktadır. Bu yol hem Emlâk caddesiyle hem de Kadırgalar yoliyle birleşmekledir.
5 — Bu yol da Kadırgalar caddesinin Bayıldım yokuşu ile birleştiği yerden. Gazhanenin arkasından başlamakta ve Taş-kışlanın Taksim gazinocuna bakan cephesinin yanından geçerek Asker ocağı caddesine kavuşmaktadır. Oradan da hem Taksim - Harbiye caddesiyle, hem de laştaşla - Açıkhava Tl-yaUofcu yoliyie birleşi yor.
• — İstanbulıın en güzel manzaralı yollanndar. biri olan bu cadde. 2 numaralı parkın etrafından dolaşmaktadır. Bu yol aynı zamanda Dolmabahçeden Şişli ve Maçkaya giden en kua yoldur. Bir müddet evvel açılan bu yol şehrin işlek caddelerinden biri olmuştur.
Dün sergiyi ziyaret edenler
İstanbul Sergisini dûn sabah saat J0 dan 16.30 a kadar 16,271 kişi gezmiştir. Evvelki gün saat 1 don gece 24 e kadar gezenlerin «ayım 35,906 kişidir, Bu rakama nakil vasıtalarından bilet ala-rat ergiyi gezenler dahil de-1 ğlSair.
Karaburunda inşaat
Bayındırlık Bakanı deprem bölgesinde yapılan inşaatı teftiş etti
Karaburun 6 iA.A ı — Depremden hasar gören Karaburun İlçesi merkez ve köylcrtnde yapılmakta olan inşaatı mahallin de bizzat görmek üzere dün İlçemize gelen Bayındırlık Bakanı Şevket Adalan beraberinde İzmir valisi Osman Sabri Ad al, kaymakam ve mühendisler olduğu halde Mordu ğan dan De nlzgirene kadar bütün köyleri ayn ayn dolaşarak köyler halkı İle deprem, bu sene yapılan köy yollan, 7u ihtiyacı meseleleri hakkında konuşmuş ve her köyde çok samimi tezahüratla karşılandığı gibi, ayni şekilde u-ğurlanmıştır. Bakının bu köyler halkına Cumhurbaşkanının selâmlarını bildirmesi ve kendilerinin ayni zamanda inşaat safahatı hakkında bilgi islediklerini söylemesi üzerine halk Bakandan Cumhurbaşkanına İçten saygı ve tazimlerinin ulag-tınlmasım hep birlikte rica etmiştir. Bakan, merkezde ve bii tün köylerde ağır hasar gören binaların süratle yapıldığını veya yapılmakta olduğunu ve bu görüş, diğer yapılacak kısımlarla hafif hasar gören evlerin de Cumhuriyet bayramına kadar İkmali için kati direktifler vermiş, bu İşlerde gece ve gündüz çalışan idare âmirleri, mühendisler ve işçilere teşekkürlerini bildirmiştir. Bakan ve beraberlerindeki lor geç vakit İzmire müteveccihen ilçede d ayrılmışlardır.
Y ılbaşındanberi gelen ve satılan ziraat âletleri
Ankara 7 (Akşam! — Ziraî Donatım Kurumu 949 yılı başından bugüne kadar Marshall yardım plânı kredisinden istifade ederek 718 traktör, 535 traktör pulluğu 1le Marshall yardım kredisi haricinde 341 fortson traktörü ve 1100 traktör pulluğu getirtmiştir Şimdiye kadar gelen 1050 traktör ve 1635 traktör pulluğundan 1031 traktör ve 951 traktör pulluğu satılmıştır.
İşletmeler Bakanlığında iki umum müdürlük
Ankara 7 (Akşamı — İşletmeler Bakanlığı, yeni teşkilât kanunu hazırlamaktadır. Yapılan tetkiklerden elde edilen neticeye göre bu Bakanlığın işletmeler ve tetkik umum müdürlükleri olmak üzere iki umum müdürlükten terekküp edeceği anlaşılmaktadır. Tasan, Büyük Millet Meçi İri açılınca görüşülecektir.
Pastörize süt işi hal yoluna girdi
Fransız süt sanayii mümessilleri gereken sermayeyi temin için bir prensip anlaşmasına varmışlar
Belediye, şehrimizde pastörize I küçük veya büyük çapta ayni süt tesisatını kurmak için bir. işi serbestçe yapabilecektir. An-müddet evvel bir Fransız mütehassısı getirtmişti. Bu mütehassıs. fenni usullerle sütlerin müstahsilden toplanarak pastörize edildikten sonra kapalı şişelerle müstehlike tevzii safhalarını teferruatiyle etüd etmiş, ve bu hususta belediyeye bir de rapor vermişti. Bir müddet sonra da Fransız süt sanayii mümessillerinden bir grup şehrimize gelpılş ve bu mevzuda belediye ile temaslarda bulunmuştu.
Umumi Meclis âzasından Tekin Alp. birkaç gün evvel döndüğü Avrupa seyahatinde İsviçre ve Fransada şehrimizin süt meselesiyle yakından meşgul olmuş ve aldığı neticeleri bir rapor halinde belediye başkanlığına bildirmiştir.
Uzun zamandanberi belediyenin ehemmiyetle meşgul- olduğu bu mesete bu suretle hal yoluna girmiş bulunmaktadır.
Tekin Alp. raporunda ezcümle şunları söylemektedir:
•— Fransız süt sanayii mümessilleri, belediyemizle temas neticesinde süt müessesesinin kurulması İçin lâzım gelen sermayeyi temin maksadlyie Fran sız mali m üeaae «eleriyle bir prensip anlaşmasına varmışlardır. Bu anlaşma neticesinde Fransız siıt sanayii mümessilleri, mûessesenin teknik İdaresini. mail müesseseler de belediye ve Türk sermayedarlarlyle İşbirliği yaparak finansman cihetini deruhte edeceklerdir.
Parlstc gerek süt sanayii mümessilleri gerekse finansman grup uy la temaslarda bulundum. Ayni zamanda İsviçre ve Fransız süt merkezlerini de yakından tetkik ettim. Neticede Fran sizlann bu hususta Türk sermayedar! arlyle işbirliği yapmağa ve hususi teşebbüs çerçevesinde bir şirket kurmağa Amade olduklarını gördüm. Ayni zamanda şehrimizde süt müesse-sesinin kurulması için İsviçre teknik ve sermayesinin İş ikdamlarına yardımının da temin edileceğine kani oldum. Bu İki memleket mensuplan, şehrimizde kurulmuş* nrn edilen »üt müessesesl İçin şu iki şekil İleri sürüyorlar:
1 — 3üt müessesesl Belediye idaresi şeklinde kurulur, işletmeni muayyen bir müddet ve muayyen şartlarla hususî bir şirkete verilir. Kuruluş «erma-yeri, tamamen veya kısmen İstikraz şeklinde işletme şirketi tarafından temin edilecektir.
2 — Gerek mûessesenin ku-ralması gerekse İşletilmesi hu-mrt «lrtete verilir. Fakat bu şirkete hiçbir imtiyaz ve lnhl-
tanınmayacaktır. Yani her frtiyen hususî veya hükmi şahı»

, ışı seroesıçe yap---------—.
cak belediyenin müstahsil ve müstehlik vatandaşların haklarını korumak İçin sağlık mevzuatına, İstanbulda pastörize olmıyan sülün satışını menedecek bir hüküm’ koydurulması lâzımdır.
Kurulacak müessese günde 100 bin litre pastörize süt yapabilecektir. Bu miktar şehrin süt İhtiyacını -karşılamağa kâfidir. Bu sebeple pastörize olmayan süt «atışının men’i sıkın tı yaratma*.
Pastörize sütün satış Haline gelince: İlk müessese, »oradan yenileri kuruluncaya kadar, ayni zamanda pastörize olmıyan sütün satışı da menedildikten sonra fiili bir inhisara sahip o-lac ağın dan belediye süte narh koymak mecburiyetinde kalacak tir ki. bu bal de tabiidir. Dünyanın en liberal memleketlerinde bile süt narha tâbidir. Fakat bu narh keyfi olmayıp sabit ve değişmez esaslara dayanır. Bizde de bu husus temin edilmelidir. Esasen süt müesseseslne 4-5 milyon lira yatırmak mecburiyetinde olan hususi teşebbüs erbabı, narh yüzünden müşkülâta mâruz kalmıyacaklannı da önceden bilmelidirler. Bu İtibarla hükümet veya belediyece müstahsilin satış Matine narh konulmalıdır. Bu takdirde kurulacak müessese ile belediye, satış Halı hakkında kolayca anlaşabilirler.»
Belediye bu raporu ehemmiyetle tetkik etmektedir.
üniversite öğrencilerinin Belediye otobüslerinde tenzilâtla seyahat etmeleri muvakkaten kaldırılmıştı Üniversite ve yüksek okullar kısmen bu ayın ortasında. kısmen de önümüzdeki ayın başında öğretime bavlıyacağından tenzilât meselesi yeniden ele alınmıştır.
Belediye, Otobüs İdaresinden tenzilâtlı tarifenin kaldırılmasından sonra hasıl olan vaziyet hakkında malûmat istemiş ve hesaplan sormuştur. Bu husustaki malûmat Belediyeye gönderilmiştir.
İstanbul Belediyesi, üniversite öğrencilerine faydalı olmak kararındadır. Bu sebeple Oto bûs idaresinin, tenzilâtlı tarifenin kaldırılmasından sonra mail vaziyette nisbl bir salân kaydedilmiş olsa bile, bazı kayıtlarla öğrencilere gene tenzilâtlı tarifeden İstifade etmelerini sağlamak niyetindedir.
Hesaplar tetkik edildikten sonra bu hus'ista Umumi Meclise bir teklif sevkedllecektlr.
I
Askerî
yardım
Başkan Truman kanunu imzaladı
Vaşlngton 7 (Radyo) — Başkan Truman askerî yardım kanununu İmzalamıştır. İmza merasimi Beyaz Sarayda yapılmıştır. Başkan Truman, askeri yardım kanununun elzem olduğunu, hür memleketleri her hangi bir tecavüz tehlikesinden koruduğunu söylemiştir.
Bu kanun Ue Atlantik Paktı memleketleri 1.000.000.000 dolar, Türkiye ve Yunanistan 211,000. 000 dolar almaktadır. Kanun başka memleketlere de silâh yardımını nazarı itibare almaktadır.
Bir kadın taksi altında can verdi Şoför Seyfeddlnln İdaresindeki 5720 numaralı taksi, Atatürk bulvarından Unkapanına inerken, Tophanede Mustafabey sokağında 18 numarada oturan 60 yaşında Medine Bozkurt isminde bir kadına çarpmış, kadın Haseki hastanesine kaldırılmış İse de orada ölmüştür. Nöbetçi savcı tahkikata el koymuş. şoför Seyfi yakalanmıştır.
Hac’den dönecekler için sıhhî tedbirler
Ankara 6 — Haccc gidenlerin dönüşlerinde memleketimize bu laşıcı hastalıklar getirmemeleri için sıkı tedbirler alınmıştır. Deniz yolu ile gelecekler İstanbul, İzmir ve İskenderun limanlarında; hava yolu ıie gelecekler Ankara ve İstanbul alanlarında muayeneden geçirileceklerdir.
Bununla beraber, sağlık müdürlükleri de kendi bölgelerine gelen hacıların sağlık durumlarını altı ay müddetle kontrol e-deceklerdlr.
Basketbol turnuvası Takımımız Fransız-lara mağlûp oldu
Napoli T (AA.) — (Afp):
Milletlerarası basketbol turnuvasında üçüncü gün elde edilen neticeler şunlardır:
Fransa, Türklyeyl 48/43
İtalya, lsvlçreyl 55/29 Yugoslavya, Hollanda'yı 53/37 yenmişlerdir.
Napoli 7 CAP) — Üç günden ben devam eden Avrupa basketbol şampiyonasında İtalya başta gelmekledir. Türkiye bir galibiyet ve iki mağlûbiyet ile dört puan almış vaziyettedir.
îz mitte şiddetli zelzele
İzmit 6 (AA) — Bugün saat 16,05 de 3 saniye devam eden şiddetli bir yer sarsmtısı olmuş tur. De m rem Bahçecik bucağın da da duyulmuştur. Vilayetin başka ilçesinde deprem hissedil memlştlr.
İkinci Diinya Harbinden sonra Fransada iş başına gelen kabineler sayılamıyacak kadar çoktur. Bunların Cn ömürlüsü mevkiini yedi sekiz aydan fazla muhafaza edemiyordu. Bu sebeple Queuille kabinesinin çeçen hafta birinci yılını doldurması mühim bir hâdise gibi telâkki edildi, âdeta şenlik yapıldı. Fakat çok geçmeden Queuille, Cumhurbaşkanına müracaatle istifasını vermeğe mecbur oldu, bu suretle yeni bir kabine buhranı bas giisterdi-
Buhrana sebep, Bakanlar arasındaki anlaşama mazi ık tır. Fransada frangın kıymetinin indirildiği hatırlardadır. Bu hareket hayat pahalılığının artmasına sebeb olmuş, pahalılık şimdiden yüzde üçü bulmuştur. Bu vasiyet karşısında işçi sendikaları ücretlere zam yapılmasını istemişlerdir. Bakanlardan bir kısmı müracaatı haklı görerek zamma taraftar olmuşlardır. Bir kısmı ise yeni bir zammın bayat pahalılığını bir kat daha arttıracağından bahisle buna şiddetle itiraz etmişlerdir. İhtilâfın esası iste budur.
Bugünkü Fransız kabinesi Radikal, Sosyalist, Cumhuriyetçi Halk Hareketi ve bazı küçük partiler mensuplarından mürekkeptir. Karşılarında başlıca rakip Komünistlerle De Gaıılle'ün Halk Topluluğudur- Bu iki düşmana karşı çoğunluk temin etmek için bugünkü kabineyi tutan partilerin birlikte hareket etmelerinden başka çıkar yol yoktur. Şu halde bu partilerin iştirakiyle bir koalisyon kabinesi kurulması lâzımdır. Bu takdirde aynı ihtilâflar aynı şiddetle tekrar baş gösterecektir.
Görülüyor ki vaziyet çok naziktir. Ekseriyeti temin eden partiler aralarında anlaşamazlarsa buhranın euk genişlemesi, yeni bir seçime kadar gidilmesi ihtimali vardır. Bu sebeple buhran her tarafta büyük alâka tayan dı rm ıştır.
Çekoslovakyada temizlik hareketi
Prağda, Budapeştedekine benzer bir muhakeme yakında başbyaca t
Londra 7 (Nafeni — Komln-form taralından Yugoslavyaya karşı açılmış olan sinir harbinin hiç bir netice vermemesi peyk memleketlerdeki komünist partileri arasında yeniden temizliklere başvurulmasına yol açmış bulunmaktadır. Maca ristan da yapılan şiddetli temizlik hareketlerinden sonra şimdi sıranın Çekoslovakyaya gelmiş olduğunu gösterir bir çok deliller mevcuttur.
Demir perdeden sızan haberle re göre, Titoizmln diğer peyk memleketlerdeki komünistler arasında yayılmakla olduğu görülmüştür. Bu hareket bilhassa Çekoslovak yada kendini göstermiştir. Muhalefetin devamlı bir surette kuvvetlenmesi ve her gün ortaya yeni silâh depolarının çıkarılması böyle bir temizliği elzem kılınıştır. Doğrudan
doğruya Sovyetlerin İdaresi altında hazırianmakta olan bu yeni temizlik hareketi sonunda Budapeşte muhakemesini andırır j’enl bir muhakemenin bu sefer de Prag şehrinde bağlıyacağı tahmin edilmektedir. İlk ağızda temizlenecek olanlar bilhassa maden işçileri arasından seçilecektir. Muhalefetin bu işçiler arasında genişlemiş olduğu ve memnuniyetsizliğin arttığı bildirilmektedir.
Fakat Çekoslovak yanın yüksek rütbeli komünist İdarecilerinden bir çoklarının da bu ara da «suçlu» olarak muhakemeye sevked il meleri beklenmektedir.
Diğer taraftan Bulgaristanda-da temizlik hareketleri yeniden başgöstennlştir. Bu memlekette de bilhassa kalem erbabı tasfiye edilmektedir.
Karagıimrükte
(Baş tarafı 1 inci sahifede) de kanlar içinde birer tarafa yıkılmışlardır.
Evdekllerin feryat ve istimdadına yetişen zabıta memurları iki yaralıyı da hastaneye kaldırmışlar, tahkikata savcılık el koymuştur.
Bir kız üvey anasını kezzapla yaktı
Beyoğlunda Kumbaracı yokuşunda oturan Vasilik! isminde bir kadın, dün gece üvey kızı Necmiye İle kavga etmiş, bir aralık asabına hâkim olamıyan Necmiye, eline geçirdiği kezzap şişesini üvey anasının üzeri ne dökerek muhtelif yerlerinden yanmasına sebebolmuştur. Vasilik! hastaneye kaldırılmış. Necmiye yakalanarak hakkında takibata girişilmiştir.
Çekoslovakya da buna karşılık Yugoslav elçisini memleketi terke davet etmiştir.
iyi haber alan kaynakların bildirdiğine göre. Yugoslav hükümeti her ifcl elçilikte sadece birer kişi kalmasını istemişti-
Maliye ve Tekel Bakanlan
İzmit 6 (AA.) _ Maliye Bakanı İsmail Rüştü Akra! bu akşamki ekspresle Ankara ya hareket etmiştir.
Gümrük Te Tekel Bakanı doktor Fazıl Şerafettln Bürge, yarın sabah otomobille An kara yu hareket edecektir.
YugoslavyalIm Birleşmiş Milletlere bir teklifi
Londra 7 ıRadyo) — Yugoslav temsilcileri bLr devletin başka bir devletin iç işlere kar-s-mosının. ve ona karşı tehditlerde bulunmasına mâni olunmasını Birleşmiş Milletlerden talep etmiş ve bu husustaki teklifi hukuk komitesine havale e-dilmlştir. Yugoslavyaıun bu teklif! Rusya ve Komlnfonn he münasebetleri bakımından manidar görülmektedir.
Artvine kar yağıyor
Artvin 6 (A A.) — Dündenbe-ri başlıyan yağmur gece kara çevirmiş ve Hadımdağ mahallesine yağan kann kalınlığı İ5 santimi bulmuştur Sııhıınet sıfırın üstünde dörde kadar düşmüştür.
İktisadî işbirliğinin iki uzmanı geldi
Avrupa İktisadi işbirliği teknik uzmanlarından Mr. Berte-gay ve Mr. Fobes Türklyeye yapılan yardımla İlgili olarak memleketimizde tetkiklerde bn-lunmak üzere Ingiliz hava yollan uçağı Ue dün saat 15 te A-tinadan şehrimize gelmişler ve akşam Ankaraya «Kinişlerdir
«Tokyo Gülü» mahkûm oldu
San Franslsco 7 (AP) — Tokyo gülü İsmiyle tanü.111, Tokyo radyosunun harb zamanındaki spikeri, buradaki mahkeme tarafından on sene müddetle hapse ve on bin dolar tazminnl ö-demeve rnahkiın^edıbjnlxn»^^M
Created by free version of 2PDF
7 Ekim 1949
AKŞAM
Bahlfe 3
[ÂKŞAMafoyAKŞAMğ]
Köprünün boyasına vaktiyle milletin gösterdiği alâka
Bayram günlerinin lâtif havası içinde — pek öyle iş yok, güç yok, acele yok. dimağ teksif edilmiş değil; a-hcstc beste, fıstıki makam — Köprüden salınarak geçerken. birdenbire gözlerim Köprü parmaklıklarının bo-yanışına ve dolayısiyle uzakça bir hâtıraya takıldı.
Köprü parmaklıkları, boyanıyor!
Ve matbuatta gürültü, patırdı yok.
Vapurlarda, trenlerde, tramvaylarda, evlerde, kahvelerde dedikodusu yapılmıyor.
Hey gidi günler hey!... Bundan daha evvelki boya-nısfa, neydi o milli alâka! Mübalâğa ettiğimi zannetmiyorum; Köprünün boyasına karşı yalnız İstanbul ölçüsünde değil, millet ölçüsünde bir alâka gösterilmişti. Çünkü yurdun her tarafında satılan gazetelerimiz, bu mevzu üzerinde günlerce durmuştu, Çemişkezek'ten Van a kadar her yerde yaşı-yan; tstanbula gelmemiş bulunan ve gelıniyecek olan Türkler de. ister istemez bu mevzula ilgilenmişlerdi:
«— Köprü yeşile boyanı-yormuş, Bu nasıl zevksizliktir. Deniz mavi, Köprü parmaklığı yeşil! Uyar mı birbirine!»
Cevap verenler olmuştu:
«— Pekâlâ uyar. . Yaz günleri Çınarların altına yatarak gök yüzünü seyretmek fena ını?n
Buna da cevap:
«— Bir renk filânca yerde yakışabilir. Fakat umumiyetle yakışmaz- Yeşille mavi yan vana ressamlıkta yakışmaz. Tuvaletlerde yakışmaz. Köprüde de yakışmaz!»
Bu gibi (Olurdu, olmazdı! ■ münakaşası haftalarca sürüp gitmişti. Büyüğümüzden küçüğümüze kadar bıı «olur • olmaz , cephesinde mevki almıştık. Meselâ vazıh hatırlıyorum. Sayın Şükrü Kaya «Pekâlâ olur, yakışır!» diyenlerin başında bulunuyordu. O zamanki gene meslektaşım Hikmet -Feridun da: «Olamaz! Yakışmaz !■> diyenlerin en kuyruğunda bulunuyordu.
Bu sefer. Köprü boyası, normcl gri rengine iade edi liyor. Efkârı umumiyede bir tepreşme yok. Herkes lâ-kayıt. Hâdise, dikkati bile çekmiyor.
ı Bir de zzülbiye» meselesi vardır ki. mevzuun miniminili'i bakımından Köprii Sarmaklığının boyassnoan a ehemmiyetsizdi. Fakat o dahi umumi efkârı haftalarca işgal etti, bize mürekkep tükettirdi.
Refik Halid başta, ben hakir arkada, zülbiyenin tarifine. lezzetine dair mütalâalar. hâtıralar yürüttük durduk. Ve okuyuculardan mektuplar aldık- Gittiğimiz yerlerde, kâh üstada, kâh tilmize hak verenler bulundu ..
Düşünüyorum kî:
Acaba o zamanınla mi dalâletmiş, şimdininki mi? . Sıı 1949 devrinin karakteri hic küçük lâf etmemek. Hepimiz Jean - Jacqiıc Rous-seau kesildi. Demokrasinin iki asır evvel keşif ve tasnif edilmiş umumî kaidelerini tekrar keşif için uğraşıyoruz: «Bizim çocuk bina okur. döner iöner gene okur» fehvasınca. Bizim siyasi hatip «seçim» konuşur Halk ise «geçim» konuşur. Döner döner bunu konuşur!
Eskisinin zıddına, şimdi topvekûncu, kuşbakışçı olduk. Nüans görmüyoruz, gözlerimiz Köprü parmaklığın m boyasını, kulaklarımız nadir duyulmuş kelimeleri ıska geçiyor. Bu gibi bahisler çoktandır ortaya çıkmıyor. Devrimizin bir hususiyeti de budur. Halbuki medeniyet mevzuunda teferruat üzerinde durmanın büyük ehemmiyeti olsa gerek. Nc dersen de! Hangi renge boyarsan boya Umumî efkârın böyle küçücük bahisler etrafında meşgul olduğu, olabildiği Jevirler. elbette daha mesut ve makbul diye tasnif edilir. Hiç değilse ben öyle sanıyorum ve sayıyorum.
(Vâ - Nü)
Tarsusun arızası
Vapurun burada tamir edilemiyeceği söyleniyor
Denizyolları İdaresinin Ameri-kadan satırı aldığı altı gemiden son olarak gelen «Tarsus» vapuru geçenlerde Çanakkale boğazı dışında bozularak durmuş, sonra tstanbula gelerek tsUnye-de havuza alınmıştı, ilgililer bu geminin durumu hakkında kati bir ketumiyet muhafaza etmekte ve makine dairesini her türlü ziyaret ihtimaline karşL kİ litlemiş bulunmaktadırlar. Buna rağmen emin kaynaklardan aldığımız malûmata göre vaziyet şudur: 1931 yılında denl2e indirilmiş olan «Tarsus» vapurunun bozulmasına sebep, «hay pressör» türbininde yedi tane is tim kanadının kırık oluşudur. Gemi. Çanakkaleden tstanbula kadar «mim pressör» ve «lör pressör yarduniyle gelmiş olup bu şekilde daha ziyade yürüme si İmkânsızdır.
«Tarsus» vapurundaki bu â rızanın, gemi Amerika d an satın alındığı sırada da mevcut olduğu İddia edilmektedir. Bu iddianın doğruluğu henüz belli olmamakla beraber, gemideki An zanın memleketimizde tâmlr e dilemiyeceği, geminin Italyan veya Amerikan tezgâhlarına git mesi lâzım geldiği ve bu İş İçin bir buçuk milyon Türk lirası harcamak İcap ettiği söyleniyor.
Tohumluk tevzii
Bu işe bayrama rağmen devam edildi
Diyarbakır 8 (AA.) — Ekono mi ve Ticaret Bakanı Vedat Dlc içli beraberinde hususi kalem müdürü olduğu halde dün öğle den sonra Çınar'a gelmiştir. Kuraklıktan fazlaca hasar görmüş bu ilçeye tahsis olunan 800 ton tohumluktan 700 tonunun kısa bir zamanda çiftçiye dağı tıimış bulunduğunu ve tevziata Bayrama rağmen devam edİlmekte olduğu görülmüş ve tohumluk mevzuunda çiftçilerle görüşmelerde bulunulmuştur.
Devlet eliyle yapılan bu yardım bütün çiftçileri son derece memnun etmiş bulunmaktadır.
Bu toplantıda bulunan ilçe Demokrat Parti başkanı da söz almış ve bu yıl çiftçilere gerek tohumluk hububat vermek gerek geçen seneki kuraklıktan hasar gören çiftçilerin borçlarını ertelemek, gerekse kredi ve ziraat âletleri temin etmek su-retile yapılan yardımın çok büyük olduğunu İfade etmiştir.
Millî Piyango bugün çekiliyor
Milli Piyangonun 7. Etim çekilişi bugün .aat 13.30 da An-kare.da yapılacaktır İkramiye kazanan numaralar Ankara r&dyosiyle bu gece 23 de yayınlanacaktır.
Ticaret odasının ziyafeti verilemiyecek
Milletlerarası ticaret odası Türkiye milli komitesinden bildirilmiştir: İstanbul ticaret ve sanayi odası tarafından milletlerarası ticaret odası reisi miste r Reed şerefine 8 ekim cuma günü Park otelinde tertip edilen yemek ziyafeti misafirlerin hareket saatinde yapılan değişiklik dolayuile veriletıuyecektlr. Davetlilere itizarla bildirilir,
İçişleri Bakanı Ereğ-liden Zonguldağa gitti
Karadeniz Ereğli 8 (A.A.) — İçişleri Bakanı Emin Erişlrgll dün saat 19,15 de Devrekten kara yolu He İlçemize gelmiştir. Geceyi burada geçiren Bakan, bugün ilçenin muhtelit yerlerini gezdikten sonra Halkevi salonunda toplanan büyük halk kütlesi İle temas ederek dileklerini dinlemiş ve lâzım gelen izahatı vermiştir. İçişleri Bakanı bilâhare iç ve dış siyaset konusu üzerinde derin bir ilgi ile dinlenen uzun bir konuşma yap m ıştır.
Bakan, saat 1,30 da kara yolu ile Zonguldak’» müteveccihen buradan ayrılmıştır.
Sabah Gazeteleri Ne Diyor?
Yeni İstanbul valisi
CUMUURİYETin başmakalesinde İstanbnla tâyin edüecok valinin nasıl «İması lâzım geldiği İncelenerek şöyle ilenmektedir:
Bizce tstanbula getirilecek yeni valinin herşeyden evvel Lût-fl Kırdarm başladığı İmar hareketlerine devam edecek zihniyette şehlrci ve İstanbulini iç ve dış politika bakımından islediği siyasi hizmetleri yapacak kadar politik ve âdeta bütün memleket efkârını temsil edecek kadar hâkim vaziyette olan matbuatla selefi gibi çok İyi münasebetler yürütecek kadar zeki ve bilhassa önümüzdeki umumî seçimlerde muhalefetin işkille nmesl ne mahal bırakmı-yacak kadar tarafsız bir zat olması lâzımdır
Boylesini bulmak kabil midir T Hükümetin tutacağı iki yol var:
Birisi, terfi sırası gelmiş, ve ya hükümete kayıtsız İtaatinden dolayı tstanbula tâyini su-retile taltifi münasip görülen birini — şehrin şu saydığımız hususiyetlerini hiç nazarı dikkate almadan — vali tâyin ediverin ek ;
Diğeri bütün bu saydığımız vasıflara en çok yaklaşan bir namzet arıyarak onu iş başına getirmek.
Umuyoruz ki hükümet. İstanbul valisi Dr. Lûtfl Kırdar’ın değişmesine âmil olan hislerden. yeni valiyi seçerken olsun
uzaklaşır ve tstanbula ehemmiyetle mütenaalp bir vali göndermek kiyasetini gösterir.
Hep ayni nakarat
YENİ SABAHin başmakalesinde Başbakanın son nutuklarında «milli birlik formülü üzerinde durmasına temas edildikten sonra şöyle denmektedir:
Harici dâvalarda birlik ve beraberlik olmakla beraber, dahili nizam ve gelişme hususunda ihtilâfların imkânını kabul e-dlnee artık nifak, kin ve husumet lâkırdılarının tatbik ma-
Teknik üniversite
Bu sene 375 talebe almıyor
İstanbul Teknik Üniversitesinde 1949-1950 yılı tedrisatına 17 ekim tarihinde başlanacaktır. Bu münasebetle o gün ünl versitenln konferans salonunda bir tören yapılacaktır.
Diğer taraftan öğrendiğimize göre bu yıl Teknik Üniversitenin dört fakültesine 375 yeni ta lebe alınacaktır.
hallinin neresi olacağını anlamak biraz zorlaşır
çeşitli parll rejimini benkn-peyecek isek, İkide birde, bu nifak, husumet veya dış tehlike sakızını ağzımızdan çıkaralım, çünkü gözümüzle gördüğümüz demokrasilerde bu lâkırdılar yok ve partiler çatır çatır devriliyor.

Denizyollarının son kararı
İsmet Hulusi İmsel SON POSTAdaki fıkrasında biletsiz vapura. binen yolcuların ilk iskelede vapurdan dışarı çıkartılmaları hakkındaki karara temas ederek şunları yazmaktadır:
Denizyolları İdaresi, vapura biletsiz binen yolcular İçin yeni bir müeyyide daha koymuş, vapura biletsiz binenlerden bilet parası cezasile alınacağı gibi bunlar ilk İskelede vapurdan çıkarılacaklarmış Senelerden* beri haddi İstiap mevzuunu hiç bir zaman gözönünde tutmamış olan İdare yeni kararlle İsabetli bir yola gittiği kanaatinde İse. bu kanaat pek yanlıştır. Denizyolları idaresinin vazifesi yolcuyu taşımaktır, yolcuyu yolda bırakmamaktır Evvelâ bunun tedbirlerini almalı, sonra istiap haddinde titizlik etmelidir.
Vapura biletsiz binenden ceza alınır Bu doğru...
Anıma neden vapura biletsiz biniyor, sebebi üzerinde durmak ta lâzım!
Ziraî kalkınma hamleleri
İHANBULHI
Avrupa güzellik kraliçesi
Fransız kraliçesi birinci seçildi
Mis Ingiltere
Mis Danimarka
Mis İrlanda
Mis Fransa
Mis İsviçre
Avrupa güzellik kırallçeslnl seçmek üzere ttatyanm Palermo şehrinde bir toplantı yapılmış, toplantıya muhtelif memleketlerin güzellik kıralı çeleri iştirak etmşltlr .Uzun ve hararetli münakaşadan sonra nihayet Fransız güzellik kırallçesi
Avrupa kırallçesi İlân edilmiştir. İsviçre kırallçesi ikinci gelmiştir.
Yukarıda muhtelif memleketlerde kırallçe seçilen genç kızlar görülüyor. Mis İtalya Milanoludur, adı Luccla Bose'dlr. 1047 de de kırallçe seçilmişti Mis Rose siyah saçlı, siyah göz lüdür, 21 yaşındadır. Boyu 1,68 dir En büyük arzusu filim çevirmektir
İsveç güzellik kııahçesl (Ortada) Keratin Rinsberg 33 yaşında. sarışındır. Boyu 1,72 dir. Vücudu çok muııtazamdır.
İrlanda güzellik kırallçe»! Margaret Lalor 18 yaşındadır. Dublin'de talebedir. Boyu 147 dir
Fransız güzel III: kırallçesi , Jullette Figueras siyah saçlı, 1 siyah gözlü, çok mütenasip vücutludur. Dansözdür Boyu 1.88 kilosu 53 tür.
İngiliz güzeli Elayn Price 20 yaşında, siyah saçlıdır Bir ticarethanede satıcıdır
Danimakra güzeli ElUnore
Mis İtalya
Vedel Güzel Sanatlaı Akademi sinde resim talebesidir Çok sa nşındır Boyu 1.8*. yaşı 3i dir Spor meraklısıdır.
İsveç güzellik kırallçesi Noel la Stara radyoda spikerdir. 20 yaşındadır Boyu 1,82ı ağır lığ. 54 kilodur.
(Baştarafı L inci sahifede)
Yetiştirilen elemanlar
Bu ay İçinde 14 kurstan 1000 kadar makinist elemanı vesika alacaktır. 950 yılı için bu kuralarda staj görecek elemanların adedi 2000 den fazla olacaktır. Hâlen yalnız donatımın 14 yer-, de seyyar atölyesi çalıştırılmaktadır. 7 vilâyette sabit atölye-. lerinde inşasına başlanmıştır. , Her halde Istlhsalâtımızı arttırmak için çok faydalı olacak bu vasıtaları İyi kullandırmak maksadile ne lâzımsa hepsini yapacak ve bu modem vasıta-iardan âzami istifade etmeğe gayret edeceğiz.
Tohumluk meselesi
Tohumluk meselesine gelince: Üzülerek söylemeliyim kİ her çeşit tohumluğumuz dejenere olmuş denecek bir haldedir. Bu sebepledir kİ devlet ü-rellm çifliklcri kanunu çıkarmak mecburiyetinde kalmıştır. Kanun 1 mart 950 den itibaren meriyete girecektir. Bu kanuna göre bugün mevcut olan ve ticarî maksatla çalışan devlet ziraat isletmeleri kurumu ile zirai kombineler birleştirilmiş oluyor ve bu yeni kurulan 120 milyon liralık sermayeli mües-j sese iyi tohumluk vc iyi damızlık yetiştirmek ve bunları maliyeti üzerinden müstahsile in-tlkal ettirmek gibi bir âmme vazifesiyle görevlendirilmiş bulunuyor.
Bu yıl devlet üretim çifllkle-rinin ekim sahasını bir milyon dekara çıkarmaya muvaffak olduk.. Tabiatlyle İmkân buldukça memleketin muhtelif mm takalarının hususiyetleri göz önünde tutularak bu cifliklerin adedi arttırılacaktır. Netekim bu yıl feyzi ve bereketiyle meşhur olan ve fakat boş duran Mu; ovasında Alpaslan devlet iirellm clfliğini kurmuş ve 52 bin dekar arazisini de ektirmiş bulunuyorum.
Yaptığımız hesaplara göre devlet üretim çiflıklerlnden ilk seneler 80 bin ton iyi kalitede ve selektörden geçmiş havalı tarlalarda olmak üzere tohumluk dağıtmak müınkiın olacak ve bu miktar gittikçe de arttırılacaktır.
Selektör adedi arttırılacak
Tohumluk üretiminde şahsî teşebbüslerden faydalanmayı da kanun derpiş etmiştir. Bundan başka Selektör adedinin arttın İmasına da çatışılmaktadır.
Memleketimizde en azdan 4 bin Selektör mevcut olması lâzım gelirken mevcut olan 321 Selektör'e tsveçten getirttiğim 150 Selektörü ilâve edersek Selektör adedi 471 e yükselmiş oluyor.
Bütçe imkânları müsait oldukça cok miktarda Selektör getirteceğiz.
Hayvancılığımız
îstihsalâtın artması bakımından üzerinde önemle ve ciddiyetle durduğumuz bir mevzu da hayvancılığımızdır.
Zira bu memleket ziraatı daima ve daha çok hayvancılığa istinat edecektir. Bunun için gerek koşum ve gerekse bizim İçin mühim bir döviz kaynağı teşkil eden et hayvanlarımızı wlah etmek mecburiyetindeyiz. Bu maksatla harslarımızın a-dedlnl arttırmaya dikkat ediyor ve hayvan hastalıklarile ciddi ve esaslı mücadele yapıyoruz.
Bu sene birisi Karadeniz sa-
Değirmen dönüyor amma!..
Ilerkes kötümser, herkes para kıtlığından şikâyetçi Piyasada ağızlan İnçak açmıyor. Kime selam verseniz dert yanıyor:
— Vaziyet fena. İşler durgun. Para buhranı günden giine artıyor. İhracat az, ithalâta kâfi miktarda döviz verilmiyor, ticaret sarsılıyor, iflâslardan korkulur.
Dar vc sabit gelirli vatan daş sıkıntı çekiyor, köylü a* yağına giyecek çarık tedarikinden âciz, çifçi tohumluk ve öküzüne yemlik bulamıyor. hiikûmet kâfi miktaıda kredi yardımı yapamıyor. Ticaret ve Ekonomi Bakanı Diyarbakır seyahatinde. Ziraat Bankasının krediyi arttırmasını istiyen müstahsillere su cevabı seriyor:
«— Ziraat Bankasının «Ll_ ündeki mahdut mcmbaı "O gayet geniş olan Türkiye zjfi raat kredi ihtiyacım istenç Jen şekilde karsılıvahilmes^_ ne imkân olmadığını takdîQ edersiniz,. _
Hulâsa, para ve döviz bııliQ ram her sahada sıkıcı ni gösteriyor vc mütemadi™ yeıı ağırlaşıyor. (D
Madalyonun bir yüzii böy> le, bir de öbür viizüne bakag) hm: İstanbul da bummalm inşaat faaliyeti var. Kale bi apartımanlar birkaç av it çinde vükseliveriyor. Kir^* pazarlığında mal sahipleri» kırı binden aşağı râD kamı yadırgıyor peşin kiijpj bir senelikten aşağı inm’CÖ yor. (D
Seyahatler sekteye uğrar^ mıyor. yabancı diyarlara-* resmî ve hususi gezginci kafileleri lüks vapurlarla, trenlerle, uçaklarla akın ediyorlar. Türk parasını koruma kanunu gereğince yüz liralık döviz müsaadeliyle çıkanlar binlerce liralık lüks eşya ile yurda dönüyorlar. Dışarıda veyıp içtikleri, gezip tozdukları da enba.
Her mevsimde eğlence yerlerinde iğne atılsa vere düşmüyor, masalarda çatal, kaşık şıkırtıları, tokuşturulan kadeh tıkırtıları, şakrak kahkahalara tempo tutuyor.
Ba| damlasına üşüşen kara sinek sürüleri gibi otomobil istilâsına uğradık. Taksiler caddelerden tastı, hususi otomobiller vava kaldırımlarını da işgale basladı.
Bir yanda maişet darlığı, öbür tarafta ölçüsüz bir refah saltanatı hüküm sürüyor. Bugün nsaata dökülen para, yarınki kazancın sermayesini teşkil ediyor. Fakat hususi otomobil mütemadi istihlak vasıtasıdır. Ou boş, yirmi hin liralık otomobilin masrafı da o nispette ağırdır.
Hem para vok deniliyor, hem alabildiğine nara harcanıyor. Bunlar nereden çıkıyor acaba? Değirmen dönüyor amma suyunun nereden geldiğini anlıyanııvo-ruz.
Cemal Refik
müspet ve verimli neticelerini önümüzdeki yıllarda görmek mümkün olacaktır Bu sene hn-bubat müstesna olmak üzere bütün yazlık mahsullerimiz iyi denecek bir durumdadır. Bilhassa pamuk ve yağlı tohumlar daha çok iyidir.
1948 pamuk rekoltemizin 307 bin balya olmasına rağmen 949 yılının son pamuk tahminleri 477 bin balya olarak gösterilmektedir. Yağlı tohumlarda da
tüllerinde Karaköyde ve diğeri Van vilâyetinin Zeylân deresinde olmak üzere 2 hara ve Eskt-şchlrde Hasırcı çiftliğinde tay deposu, yine Elâzığda bir bakteriyoloji mitessesesi. Vanda bir lâbarotuar açmış bulunuyoruz.
Ziraî sahadaki mücadele
Bu yıl ziraat sabasındaki mücadelemiz de pek müspet netice vermiştir.
Ege mıntakasını tehdit eden Aydın vilâyetindeki çekirge mücadelemiz başariyle sona ermiştir. Keza, geçen sene Çukurova pamuklarını mahveden ve memleketi büyük zararlara sokan yeşil kurtlan da Amerlka-dan getirttiğimiz vasıta ve İlâçlarla zararsız bir vaziyete sokmuş bulunuyoruz.
Muhakkak olan bir şey varsa, tarım politikamız plânlı ve prog ramlı olarak çok ly! bir İstikamette yürümektedir ve bunun
%50 den fazla bir artış beklenmektedir
Bu seneki hububat hazırlığı
Bıı seneki hububat hazırlığı da geçen seneden çok fazladır. Her yerde hububat ekimine başlanmıştır ve ekim müsait hava şartlan içinde devam etmektedir.
Kuraklıktan zarar gören köylümüz ise 132 bin ton miktarında tohumluğun vaktinde tevzi edilmiş olmasından bilhassa memnuniyet İzhar etmektedir.
Toprak ve orman kanunları
C. H. P Kurultayının tâdil kararı vermiş olduğu toprak ve orman kanunları hükümetçe B. m Meclisine sunulmuş bu-Ilınmakta ve bu kış devresinde de bu kanunların meclisçe çıkarılacağı umulmaktadır.
Sahile 4
Mahkeme Koridorlarında
Allahın öldürmediğini kul öldürebilir mi?
Jandarmanın yanında oturan maznun eski aşinalardan. Karşıdan görünce o da bizi tanıdı, gülümsiye-rek aşinalık gösterdi. Daima kazalara, iftiralara uğrayıp mahkeme salonlarından hapishaneyi boylıyan takımından. Sorduk:
— Ne haber, ahbap? Bu sefer de bayram kazasına mı uğradın yoksa?
Yılışarak omuz silkti:
— Bırak be kardeşim, alay mı geçiyorsun? Deliye her gün bayram Metelikten haber ver sen- Cebimde param olsa gecegunduz bayram ederim. Cenabı Hak bizi böyle yaratmış. Birgün ça-hşmasak açlıktan kıkırdarız.
— Bülbül gibi konuşuyorsun be ahbap.
Sırıttı:
— Talih böyle İmiş, bey kardeşim. Bizim ömrümüz hep böyle kuru lâflarla geçiyor., Dünya büzünde lâftan gavn bir şeyimiz yok ki. Cenabı Allah bana bu Çeneyi vereceğine, onıın yerine biraz para verseydi sevaba girerdi. Bol nol lâf ediyoruz amma altından bir şey çıkmıyor. Gene cepte metelik yok, gene kanunuz bomboş.
— Fazla K.anuşursan karnın daha çok acıkır, ahbap. Boş vere çeneni yorma da şu işi anlat bakalım. Bu sefer neden yakalandın? Kaza mı, iftira mı?
— Orasını hiç sorma, beyefendi abi. Bu sefer ne olduğunu ben de anlıyama-madım. Bayramın şerefine öyle bir belâya uğradık ki, kör şeytanın bile aklı ermez bu işe. Mübarek hayvan döndü, dolaştı da benim başıma belâ oldu. Sokağın ortasında şaşırdım kaldım. Bunlar hep ekmek parasının dertleri. Beş on para kazanalım da karnımızı doyuralım derken başımızı belâya sokuyoruz. Allaesn söyle, ne yapayım ben? Aç mı durayım? Melâike değiliz ya, bey abi. Şu dünyada biz de elimizden geldiği kadar sinimizin teriyle geçinmeğe çalışıyoruz.
— Nasıl belâya çattın, anlatmana.
— Orasını sorma dedim ya. Arife günü söyle bir dolaşayım diyerek sokağa çıktım. Mübarek bayram geliyor. bİ2im : erite metelik yok Çalışmadan psra verirler mi adama? Ne yapsam acaba, diyerek dolaşırken aklıma kurban meselesi geldi. Her tarafta kurbanlar satılıyor. zenginler alıp evlerine götürüyorlar. Bundan iyi ış olur mu? Hem kurban taşıyıp sevaba girerim hem de birkaç kuruş ekmek parası kazanırım, dedim. Koyun satılan yerde müşterilere yaklaştım. İhtiyarca bir ha-J nım kırk liraya bir kurban aldı. Onun yanına gittim; «Valide hanım. Allah kabul eylesin. Kurbanını eve ben götüreyim» dedim. Pazarlığa girişti. «Bırak böyle şeyleri, hanım teyze. Kurban
taşımak sevaptır. Çok şükür. ben de müslümanim. Böyle bir hayırlı hizmet için fazla para istemem Gönlünden ne koparsa onu ver. Hiç vermesen de canın sağ olsun» dedim. Koyunun bacaklarını bağlayıp sırtıma aldım, hanım önde, ben arka d ar yürümeğe başladık. İnsanın karnı ac olunca ağır yüke dayanamıyor, beyefendi kardeşim Biraz yürüyünce yorgunluk başladı. Dizlerim ağrıyor, gözlerim kararıyor, amma velâkin, ben dişimi sıkıp yürüyorum. Bir aralık kalabalığa karıştık, şöyle bir başımı kaldırıp baktım ki kurbanın sahibi ortalıkta yok. Önüm sıra giderken birdenbire sırra kadem bastı kadın. Aman bre. nerede bizim hanım teyze’ Sağa bak yok. sola bak yok. Dizlerimin sızısına bakmadan dört tarafa koştum: «Hanım teyzeeee! .. Hanım leyzeeel...» diye bağırdım, ne gelen var, ne giden. Sırtımda koyunla ortada kaldım. Hanımın evini bilsem doğruca oraya gideceğim amma adres vermedi ki. Oturduğu mahalleyi bile söylemedi. Benim verimde sen olsan ne yaparsın, bey abi?
— Koyunu karakola götürüp teslim ederim.
— Amma yaptın ha. Çocuk gibi lâf ediyorsun, bey kardeşim. Öyle sey olur mu? Sırtımda koyunla karakolun kapısına yaklaşsam; «Vay. sen bunu çalmışsın» diyerek enseme yapışırlar, başımı derde sokarlar. Onlara meram anlatamam ki. Sabıkalı diye adımız çıkmış bir defa. Düşündüm düşündüm, bu işin çıkar oylunu bulamadım- Kurbanı kessem de etini fıkaralara dağıt sam olmaz. Benim gibi meteliksiz adamın kestiği kurban mabule geçer mi? Belki de Cenabı Allah bu hayvanın kesilmesine razı değildi de onun için sahibini ortadan kaybetti. Allahın öldürmediğini kul öldürebilir mİ? Koyunu bizim eve götürüp bıraksam da sonra sahibini ara sam gene olmaz. Aç hayvan durur mu evde? Yorgunluktan da canım çıkıyor. (Hev Allahım, ne yapsam acaba?» derken aklıma bir sev geldi. Kurban kime git-1 se gene kurbandır. Şu hayvanı satayım da sonra sahibini bulup narasını teslim ederim dedim. Mahalle ararında; "Haniya, kurbanlık koyun var. Ucuz satıyorum •> diye bağırarak giderken polisin biri enseme yapıştı, korktuğum başıma geldi. Anan yahşi, baban yahşi, bu is böyle oldu, benim günahım yoktur, dedimse de kimse kulak asmadı, en nihayet buralara geldik. Hâkim beye meramımı anlatabilirsem ne âlâ. Yoksa boşu boşuna cezayı giyip kodesi bovlıyacağız.
Mahkeme açıldı, bîr şeyler mırıldanıp etrafa iîfliyerek kalktı-
Ce. Re.
RADAR TAŞIYAN BALONLAR
Bunlarla hava şartlarını ve değişmelerini evvelde n iiğrenmek kabil
Son günlerde Amerika ve İn-gliterede, havacılığa mühim derecede faydam olan yeni bir Metin kullanılmasına başlanmıştır. Bu yeni âlet radar cihazı Ue teçhiz edilmiş balonlardır. Radarlı balonlar son derece yükseklere kadar çıktığından, bunlarla hava şartlarını ve muhtelif hava değişmelerini ve diğer meteorolojik bilgiyi evvelden öğrenmek kabildir.
Radarlı balonlar ldrojen yahut hellum gazı İle doldurulmuş bildiğimiz oyuncak balonlardan biraz daha büyüktür. Balonun tam altına, ufak bir kapalı paraşüt İçine bir termometre, barometre ve alıcı vc gönderici cihazı Ue birlikte bir radar yerleştirilmiş Ur.
Alet bu şekilde tamamlandıktan sonra, gökyüzüne yükseltmek üzere balona muayyen bir hız verilmektedir. Meselâ bu hız amudi hava cereyanları olma-
dığı zamanlar dakikada 1000 ayak olabilir. Balon bu şekilde bilfarz 0000-7000 ayak yükseldikten sonra atmosfer tazyikinin azalması neticesi, kendiliğinden patlamaktadır. Balon patlayınca bu sefer paraşüt kendiliğinden açılmakta ve paraşüte bağlı olan aletler ağır ağır yere İnmektedir.
Yerde bu çeşit balonların hareket noktaları 200 mil ora Ue tertiplenmiştir. Bazan paraşüt aşağıya inmeğe başladıktan İki dakika sonra, rüzgârların tesiri İle hareket noktalarından çok uzak mesafelere gitmektedir. Bu takdirde meterolojl İle ilgili makamlar muhtelif semtlerin halkına böyle bir balonun uçurulduğunu Uftve etmekle, ve yere düşen paraşütü bulanlara ufak bir mükâfat da vadetmek-tedlr; ve bu sayade uçurulan ba lon paraşütlerinin en az % 50 sİ tekrar bulunabilmektedir.
Radardan evvelki günlerde yükseklerdeki meteorolojik durumu tetkik etmek için ses veren balonlar kullanılırdı, ve hava değişikliklerini anlamak için balonların mutlaka ele geçirilmesi şarttı. Halbuki bugün radarlı balonların tekrar ele geçirilmesi yalnız ekonomik şartlardan ileri gelmektedir.
Radarlar bugün balonun havada yaptığı seyahat ve geçtiği yerler hakkında aşağıdaki rasat İstasyonlarını dakikası dakikasına haberdar etmektedir. Yani radar balonla istasyon arasında daimî bir irtibatın tesisini temin etmektedir. Yerdeki İstasyonla balondaki âletler arasında teati edilen İşaretler, termometre ve barometrenin neyi gösterdiğini, ve diğer kıymetli meteorolojik malûmata aşağıya bildirmektedir. Bu sayede aUnos terin büyük bir kısmında, elde edilecek meteorolojik rasattaki halalar asgariye indirilmiştir.
İstanbul - Halıcıoğîu istihkâm ve Demiryol Gd. Okulu Komutanlığından:
1 — 1949 - 950 öğretim yılı için İs. ve Dmy. Gd. Erbaş Ok uluna aşağıda yazılı şartlan taşıyan öğrenciler alınacaktır. Bunun İçin İstanbulda bulunanların doğruca okula, îstanbııl-dan, dışarda bulunanların da bulundukları yerdeki Askerlik şubelerine baş vurmaları lâzımdır.
2 — Kayıt ve kabul İşlerine 15 Ekim 949 tarihinde başlanarak 15 Kasım 949 günü son verilecektir, isteklilerden kamp görmiyenler tekemmül ettirilmiş evrakları He hanen müracaat edeceklerdir.
1 — Giriş şartlan:
A — Türk Uyrukluğundan olmak,
B — Ortaokulu oltinniş olup okul dtptoması veya art otan-ğu okulun vereceği taatlkname,
C — 18 yaşını tornalamış ve 23 yaşından büyük oimamak,
4 — Lüzumlu evrak:
a — Okula istekli olduğunu belirtir dilekçe,
b — Nüfus cüzdanı veya tastlkll nüfus cüzdanı sureti.
c — Bir seneyi geçmemiş aşı şahadetnamesi,
d — Kendisinin, ailesinin velisinin ahlâk durumlarım gösteren hüsnühal mazbatası,
f — Od. Erbaş Okuluna kabul olunduğu takdirde Okulun tabi olduğu kanun, nizam, talimat ve emirlere kayıtsız ve şartsız riayet edeceğine dair noterlikçe musaddak taahhüt senedi.
g — Tam teşekküllü sıhhi kurulu olan Askeri hastahane-lerden As. okula girebilir diye sağlam raporu almak,
h — İsteklilerin okula girinceye kadar yol vesalr her türlü masrafları kendilerine aittir. (14181)
Askeri ekipler futbol maçı
Türk takımı finale kaldı
Lllle 8 — Milletlerarası askeri ekipler futbol şampiyonasına dün Lllle'de devam edilmiştir. Fransa Belçikayı 3-2 yenmiştir. İkinci maç Türk ve Hollanda lakımlan arasında idi. Türkler çok İyi tekniğe malik olmakla beraber şut çekmediklerinden bir çok fırsat kaçırmışlardır. Mamafih neticede Sahirln aya-ğıyle iki gol yapmışlardır. Hollanda takımı 1 gol yapmıştır. Bu suretle Türkiye finale kalmıştır. Son maç Türk ve Fransız takımları arasında yapılacaktır.
z- STOP -(
Bugün ne yapıp yapıp, İki saat vakit bulunuz ve Hemen Ğ PEK SİNEMASINDA gösterilen büyük Türk filmi KANLI DÖŞEK 1 görmeğe gidiniz. Bu bir dost tavsiyesidir.
z
Bu akşam saat 20 de
DRAM KISMİ
F A L' S T
Yazan: Goetbe TürkçesJ: Seniha Bedri
CkiknU
Telefon: 42157
KOMEDİ KISMI
ALLAHIN CEZASI
Telefon : 40409
Pazar günleri 15 de Matine Psurtccl akşamları Dra.n Kurnır.r.a Salı akşamlan Kc-meıı KMi.unda temsil yoktur.
SES TİYATROSUNDA
Bugün Matine 18 de Suare 21 de
T E R N O
Viyana Varyete Revü trupu.
Programda : Uçan kızların ölüm trapezi — Bisikletli atraksiyonlar — Meşhur A. Laıırens Viyana balesi — Ateş — saçan inciler — Kız akrobat trupu — Şan ve müzik numaralan — Viyan anın Keller Orkestrası.

Konya Valiliğinden
1 — Ilgın İlçesinin Argıtta nı bucağı merkezinde yaptırılacak İlkokul binası inşaat 30.9.1949 tarihinden 24 10.1949 tarihine kadar 25 gün müddetle ve kapalı zarf usulü Ue eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale 24.10.1949 pazartesi günü «ast 15 te t) Daimi Komisyonunda yapılacaktır.
2 — Yapılacak İnşaatın keşif bedeli 49999 lira 80 kuruş olup muvakkat temin ad 3750 Uradır.
3 — İhaleye gireceklerin kanunda gösterilen veslkalarlyle birlikte bu miktar iş yaptıklarına dair alacakları belgeleri havi teklif mektuplarını ihale tarihi olan 24.10.1949 pazartesi günü saat 14 e kadar Dairi! Komisyon Başkanlığına vermeleri ve postadan mütevellit gecikmenin nazarı İtibara alınmıyac&ğı ilân olunur,
4 — Bu hususa alt şartname keşif ve diğer evrak tatil
günleri hariç, her gün Milli Eğitim Müdürlüğünden İstenip görülebilir. (144121
Açık eksiltme ilânı
İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden:
1 — Sûleymaniye Doğumevi kalorifer tesisatı tevsi İşleri açık eksiltmeye çıkarılmıştır.
Keşif bedeli (18.000) liradır.
Eksiltme 26 10.949 tarihinde çarşamba günü saat 15 te İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2 — Bu İşe alt evrak şunlardır: Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri, genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje keşif hülâsasiyie buna mûteferri diğer evrak dairesinde görülecek* İr.
3 — Eksiltmeye iştirak etmek için taliplerin (13501 liralık
muvakkat teminat yatırdığına dair makbuz İbraz etmesi ve (9491 yılında Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğuna dair belgeyi hâmil olması, eksiltme gününden, tatil günleri hariç, (Sı gün evvel vilâyet makamına müracaat ederek ehliyet vesikası alması vc yukarıda ikinci maddede yazılan evrakı görûnp eksiltme şartnamesinde yazılı kayda göre kabul ettiğine dair imzalaması şarttır. (14371)
Bina proje müsabakası
İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 — Ankaraoa Yenlşehlrde Atatürk Bulvarında yaptırılacak olan Genel müdürlük binası projesi Türk Yüksek Mimar ve Yüksek mühendisleri arasında müsabakaya konmuştur.
2 — Projeler 1950 ocak ayı son günü akşamına kadar İşçi Sigortalan Kurumu Genel Müdürlüğüne teslim edilmelidir. Her hangi bir sebeple gecikmiş olan projeler müsabaka dışı tutulur,
3 — Kazanan projelerden birinciye 5000, İkinciye 2000, üçüncüye 1000 lira mükâfattan başka beğenilecek İki projeye de beşer yüz lira mansiyon verilecektir.
4 — Müsabakada kazanan projeler, üçüncü maddedeki mükâfatları mukabilinde İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından satın alınmış addedilir. Ve bunlardan her hangi birisinin tatbikine de Genel müdürlük serbesttir
5 — Mevzua ait umum! vaziyet ve orsa plânı bu müsabaka şartnamesi genel müdürlükten alınabilir. (14129)
Created by free version of 2PDF
Ankara Belediyesinden
1 — Keşif bedel* (25.81552) yirmi beş bin sekiz yüz on beş Ura eUl 1X1 kuruş olan mezbahada yaptırılacak tâmirat işi vahidi fiyat esası üzerinden açık eksiltme ve İhaleye konulmuştur.
2 — Eksiltme 12 Ekim 949 çarşamba günü saat (16) da Belediye binasında Encümende yapılacaktır.
3 — Geçici teminatı (1.938.16) bin dokuz yüz ouz altı Ura on altı kuruştur. Teminat Belediye veznesine yatırılacaktır.
4 — İdari, hususi ve fenni şartnamelerüe keşif ve vahidi fiyat cedvelleri Tutanak «e Muamelât Müdürlüğünde görülür.
5 — İhaleye İştirak edeceklerin mühendis, mimar veya fen memuru olmaları ve bu teknik önemde bir İşi bilfiil yaptıklarına, İdare ettiklerine veya denetlediklerine dair belgeleri haiz olmaları ve tatil günleri hariç olmak üzere eksiltme tarihinden en az üç gün evvel Fen Müdürlüğüne müracaatla yeterlik belgeleri almaian şarttır. Bu İşe girmek İsteyenler mühendis, mimar veya fen memuru olmadıkları takdride yapılacak sözleşmeyi de beraber imza etmek üzere bu evsafı haiz, bir fen adamlle müştereken eksiltmeye girebilirler.
6 — İsteklilerin eksiltme günü ve saatinde teminat makbuzları ve yeterlik belgeleri ile Encümene müracaatları. (13813)
Serbest Pamuk ipliği satılacaktır Sümerbank alım ve satım müessesesi müdürlüğünden
8/9/949 gün ve 788 sayılı Koordinasyon Heyeti karariyle serbest bırakılan iplikler ziraat ve Halk Bankalariyle şube ve a-Janslariyle ticaret ofisi ve marazalarımız tarafından 10.10.949 tarihinden itibaren bulundukları mahallerde serbest olarak satışa arzedllecektir.
ilgililerin fazla malûmat almak için İstanbul Bahçekapı Sû-merhandakl pamuklu satış şubemizle satışları yapacak mahallere müracaatları rica olunur. 14340
— 2 —
DÜNKÜ TEFRİKANIN HÜLÂSASI
litalyanın küçük bir kasaba nnda fabrika sahibi zengin 3436 yaşlarında dul madam Ad-riyanın Heni isminde bir kâtibi var. Bunun kardeşi henüz çocuk denecek çağda Muris, fab rikaya ait bir parayı Eteninin çantasından çaldığını itiraf ediyor. Hırsızlığı yüzünden babası Merisi evden kovuyor. E-•eni, gere yarısı sokakta kalan kardeşini bir geee İçin olsan evine misafir etmesini, Adriya-dan rica ediyor. Parasını çalan hırsırı evinde misafir etmesi 1-çtn böyle tatlı uykusundan rahatsız edilen Ad riya kızmakla beraber çocuğun gelmseine muvafakat ediyor ve Moru gcli-jw.l
rikanın sahibi ve müdürü siz olduğunuzu söyledi. Şu halde kazancınızı başkasiyle paylaşmağa ihtiyacınız yok,
— Hattâ hırsızlarla bile.
İşte, yüzüne karşı hırsız diyebilmişti. Çocuğun. Közlerinin
gazubane parıldadığını memnuniyetle gördü. Erkek gözünde san kirpik şimdiye kadar görmemişti. Gözleri dehşet saçtığı bir zamanda bile bu kirpikler, bakışına bir müphemi-yet. sisli bir tatlılık veriyordu.
İsliiızah bir eda ile;
— Biliyorum, dedi isterseniz beni tevkif de ettirebilirsiniz. Fakat kız kardeşimin çantasından o on bin lireti aşırmış olmaktan hiç bir zaman pişmanlık duymıyacağım. Bana İnanırsanız, bu parayı size en kısa bir zamanda İade edebilirim. Fakat siz beni hakir düşürmek İsterseniz zabıtaya da haber verebilirsin!. Hiç de umurumda değil. Zaman ile her şey değişti ve harb, bize çok şeyler öğretti. O kadar çok şey gördüm, o kadar sıkıntı çektim kİ İçimde korku denilen bir şey kalmadı.
Adrla, sükûnetle eğildi, şömineye odun attı ve:
— İyi amma, dedi, şimdi pek fazla korkuya kapılmış bir haliniz var.
Birçok defalar saf gözlü çocukları, bombalardan, katliâmdan, idamlardan bahsederler-
iSatın alınmış kaib
YAZAN 4UCMNA PEVEPELLb ÇEVİKEN NAZIM DEKAN,
ken, keskin hâfızalarında yerleşmiş bu kahU hâtıralar tefer-ruatiyle anlatırlarken İşltmlşti. Sığmaklarda, harap olmuş hicret yollarında yaşamış çocukluk hayatının, yarınki gençlik üzerinde zehlrlnl bırakmaması mümkün olamıyacağını çok defe ala r düşünmüştü İşte bu çocuk da bunun bir misali idi. Nereden geldiğini bilmiyordu. Belki de Yunan dağlarında bir kurtla beraber bir İnde yaşamıştı. Annesinin bir mağara İçinde açlıktan öldüğünü biliyordu.
Ayağa kalkarken kırmızı terliği ayağndan fırladı. Çocuk ondan evvel eğilip aldı ve ayağına geçirmek üzere öyle durdu. Bir müddet onu o vaziyetle tuttu. Çocuğu nihayet yenmiş ve ona hâkim olmuş olmak-
tan büyük bir zevk duydu ve sükûnetle:
— O parayı islemiyorum, dedi. Paranın bence hiç bir ehemmiyeti yok- Beni alâkadar fiden iştir, hayatımı dolduran od ur. Yalnız bu paranın ne İşe yaramış olduğunu öğrenmek İstiyorum. Bunu sorabilirim değil mi?
çocuk hâlâ dlzüstfi yere çökmüş vaziyette idi, gözlerin) kaldırdı:
— Tabii sorabilirsiniz. Fakat bflmem anlayabilecek misiniz? Bütün meslekdaşlannı gölgede bıraktıracak çok zeki bir arkadaşım var. Ressam. Çalışamıyor, çünkü boya alacak parası yok. Zavallı ümitsizlikten deli Olacak. Siz anlıyamazsınız Biri, İçinde bir levha hissediyor, bu Upkı doğacak bir çocuk gi-
bidir. Eğer çok vakit geçerse çocuk içerde ölür. Şirin hiç çocuğunuz oldu mu bayan?
— Hayır.
Talihin acılığı bu cevabın İçId de gizlenmişti. Bunu söylen söylemez koltuklardan birine oturdu. Çocuk karşısında ayakta duruyordu.
— Şu halde anlıyamazsınız Adrla hiddetle omuzlarını silk ti.
— Bu, bir hak İfade etmez. Hırsızlığı mazur göstermez. Yoksa çok rahat bir İş olurdu, doğrusu. Hepimiz çalmağa kalkışırsak eksik olan şeylerimizi tam amalmiş oluruz. Bahse girerim, o arkadaşına paranın ne suretle geldiğin! bilse eline fırça bile almaz. Haberi var mı?
— Hayır.
Bu cevabı biraz tereddütle
verdi Bu da mağlûbiyetinin bir İşareti İdi.
— Kaç yaşında olduğunuzu sordum, bana cevap vermediniz. Fakat şimdi biliyorum. Siz bir çocuksunuz Çocuktan başka bir şey değil.
Çocuk kahkaha ile gülmeğe başladı, o derece kİ kadın hiddetlendi.
Bunun üzerine birdenbire ayağa kalkarak:
— Odanızı hazırlamağa gidiyorum, dedi, ne yap&lm bu gece mlsaflrlnıslnlz. Gümüş takımlarını saklıyacağım. Bunlar da başka bir artistin uğruna gitmesin-
Tam yanından geçerken kadım kolundan yakaladı ve kuvvetle ve takat tatlılıkla yeniden oturmağa icbar etti.
— Hayır, rica ederim Kalınız. Burası çok lyL Ben yatağa girmek istemiyorum. İçim yanıyor. Yüzünüze bakmak ihtiyacındayım.
Hakarete uğramış gibi kadın küplere bindi.
— Ne demek istiyorsunuz?
— Her zaman ısırmağa mecbur olmak, hoş bir şey değil-Bıuan da insanın okşanmağa
İhtiyacı vardır.
— Hiç bir kimseyi okşamak niyetinde dlğlllm.
— Bnraya girdiğim andanbe-rl siz beni okşuyorsunuz. Gözlerinizle, sesinizle, sözlerinizle...
Kadının içine bir korku girdi. M&nasız bir korku. Ayakları titriyordu. İçinden: «Gideyim şu Mariannayı uyandırayım da bunu evimden defedeyim.» diye düşünüyordu. Fakat olduğu yerde hareketsiz kaldı
Çocuk ayaklan ucuna, yere oturdu, ellerini ateşe uzattı,
— Anlıyamıyorum, dedi, insan bu memlekette, bu sisf^ bataklıklı yerde dünyadan U2ak nasıl yaşayabilir. Sizin gibi bir kadın nasıl yaşayabilir? Fabrikadan eve. Evden fabrikaya. Bari birbirlerinden uzak mesafede olsa. O da yok.
Adrla, sükûneti severdi Hayatından memnundu. Fakat şimdi çocuğun ağzında hayatı, yeknasak bir hale giriyordu.
— Hiç bir şeyim eksik değil, dedi çok sevdiğim güzel bir evim var, İş ile de vaktimi geçiriyorum. Vaktiyle sefaleti tat-(Arkam var)
y
I
Gazeteler, Gazeteciler j
Kuşbakışı
Serbes sütun
Fazlı Necip bey
Recaizade Ekrem
beyin mektupları
«Fikret imzalı makalât Tevfik bey namında müstait bir gencindir — Halit Ziya mı dedin evet pek güzel yazar»
Recaizade Ekrem beyin Fazlı >^ı Necip beye gönderdiği mektup- I lar iki lusma ayrılabilir. Birinci kısım edebiyata ve edebî münakaşalara, İkinci kınm hususi hayatına dairdir. Ekrem bey «Asır> m intişara başlaması ıı-zerine 25 ağustos 311 de (1895 i şu mektubu gönderir istir:
«İktidarın hamiyetle İzdivacı mesudanesinden vücut bulmuş bir mevlüdü belıbudü mânevi demek olan «Asır» ı pek güzel ve çok mükemmel buldum. O kadar kİ cemaline nigeran kemaline hayran olurken ekseri bavarikı fıtratın çol' muammer olamamak tecelli hazinine mazhar olageldiğini tahatturla glryan olmak istedim İnşallah bu, o kaidenin müstesnalarından olur. Cenabı Rabbl kader o masum pakiz^leri kem nazardan esirgerin.»
Asrın edebî kısmı
«Asır» da e.lebî bir kısım vardı. Bu kısımda Divan edebiyata taraftarları Ue yeni cereyan taraftarları arasında hararetli münakaşalar oluyordu. Ekrem bey yeni cereyan taraftarlarını her suretle teşvik ediyordu. Aynı zamanda «şemsa» adlı eserini »Asır» a vermişti. Fakat Baba Tahir Malûmat gazetesinde «Asır» dan naklen ve nereden alındığını göstermeden «şem-sa» yi neşretmeğe başladı. Bu. Ekrem beyin çok canmı sıkmışta. 18 teşrinisani 1311 tarihli mektubunda diyor ki:
«Asır geldi. Şemsa’nm neşrine başlandığı anlaşıldı. Eseri burada da bastırdık Birkaç gün kitapçılara tevziini tehir ettim ki «Asır» da intişarı e-hemmlyetlnl kaçırmasın. Halbuki burada (Malûmatı dostumuz da eseri «Asır» dan nakil İle hodbehot neşre başladığı gibi, artık biz ae kitap'an tevzi e . mecbur olduk. Mamafih «Asır» da gene devam eder. Çünkü «Asır» ın karileri ekseriyet üzere vilâyattadır.
(Malûmat) m cüreti garip değil mi? Eseri neşrediyor da nereden aldığını söylemeğe bile tenezzül etmiyor «Asır» dan naklettiğinin delili ise risale şeklinde basılanlarda Sezai beye olan fdedlkas) m «Asır» a geçmemiş olduğu gibi (Malûmat) ta da bulunmamasıdır. Bu cüret hakkında bîr 'observasl-yon) yapmıyacak mızmız? Eseri sokakta bulunmuş bir şey gibi tasarruf ve temellük etmek nasıl olur? Hiç olmazsa (Asır'da şöyle bir şey gördük, biz de bt-ğendlk, kendi karileri miri müs-tefld etmek İçin gerek müellifin, gerek Asır'm müsaadelerine ığtiraren neşre başladık) gibi bir fıkracık olsun yazmak lüzumunu nasıl olmuş da tahattur edememişler? Ne İse ben burada bir şey diyemedim. Eser benim olduğu için ona büyük bir ehemmiyet veriyorum gibi görünmekten çekindim. Fakat kitaptan da derhal dağıtmağa mecbur oldum. Bir nüsha da size gönderiyorum.»
Üstat Ekrem’in şikâyetleri
Kitrem beyin 27 kânunuevvel 1311 tarihli mektubu kendisine yapılan hücumlara vc gene Ma-lftmat lan şikâyete dairdir. Re-celzade diyor kİ:
«MüstaJt gençlerden bazıları kâfiyede yalnız harfe değil, sodaya da itibar olunmak lâzım geleceğini müş'ir şiirler yazmağa başladılar. Görüyor musun, tariki terakloyatı edeblyede btr hatvei mühtmme daha atılmış oldu. Arada ben hedefi taarru-zatı eeahil ve erazil oldumsa da edebiyatımız büyük bir fayda kazandı Neşir ve teyidi haka-ylk, ulûm ve edebiyatta bile fedakârlığa arzı ihtiyaç ediyor. Filhakika ben iptida nev mesleki edebimizin kav aidi eaasiye-rinl (Tâlimi Edebiyat) He meydana koyrnasaydım, sonra akşamı şiirin mahiyetini ve hakikatini Üçüncü Zemzeme'nin mukaddenıesinde halka tefhim etmeseydim, daha sonra usulü lnllkadiyeye dair efkâr ve mü-
talâatımı (Takdiri Elhan) da u- . zun uzadıya yazmasaydım ve ] evvel ve âhır gazetelere, risalelere. bazı âsan edeblyeye yaz- ’ dığım mektuplar. mekaleler, 1 takrizler, mütalâanamelerle ge- ; ne birçok hakaylkı edeblyeyl herkese anlatmasaydun, şüphe yok kİ faziletleri senin dediğin gibi dürüstçe imlâ yazmaktan İbaret olan tulumbacıların te- 1 cavüzatı rezilin elerinden masun ve belki her türlü tahmldat ve takdiratlanna makrun olurdum. Fakat edebiyatımız bundan yirmi sene evvelki noktada sabi ık ad em kalırdı. Çünkü edebiyat gerek fen, gerek sanat 1-tibariyle olsun bugün gösterebildiği asan marifeti SahJbüd-devle lânetullahi aleyhin bin yıllık akvali tecrld yolundaki Asan mabudesi delâlet ve lanetiyle göstermeğe muvaffak olamazdı Burasını ehli insaf, erbabı hakikat elbette teslim eder.
Malûmat'® karşı yazdığın makaleyi havi nüsha da bugün geldi. Okudum. Bunda lüzumu kadar İleri giderek gerçekten taraftan hamiyet ve insaniyet, i fedakârı hakikat olduğunu 13-pat etmiş oluyorsun. Berhurdar ol Fazlı! Lâkin korkarım kİ bunlar sana da bulaşmasınlar.»
Araba sevdası
Bu sırada Ekrem beyin «Araba Sevdası» adlı romanı çıkmıştır. Fazlı Necip bey gönderdiği mektupta romanda Fransızca sözler bulunmasına itiraz etmiş, aynı zamanda «Servet» te görülmeğe başlıyan Fikret İmzalı makale ve şiirleri yazanın ldm olduğunu sormuş. Recaizade 13 mart 1311 tarihli mektubunda bu hususta şunları yaayor:
«Araba Sevdası'nda Fransızca sözler bulunmasından dolayı l-tlraz edenler burada da pek çok Fakat ne yapalım o sözler bu-lunmıyacak olsa hikâyenin esası müellifin maksadı aslisinden tebaüd etmiş olur. Romanın medhall pek parlak idi. Ne çare kİ İki büyük parçası sansürün mİ icrası hıyanetine uğradı. Arasım gene bir takım cümleler. fıkralar o mlkrasa kurban oluyor. Epeyce uzundur. Bittiği vakit mütalâanı «Asır» a yazarsan memnun olurum.
Araba Bevdası'nı Alphonse Daudefrün cazı romanlariyle mukayese etmeli, meselâ (Tar-! tarin de Tarasconl un birçok yerleriyle Araba Sevdası arasında bir karabeti üslûp görü-iür. Ne cihetle olduğunu artık sen tâyin edersin.
1 «Bir Gençliğin Gûzan» (Asır . gazetesinde çıkan Fazlı Necip _ beyin bir romanı» üslûp İtiba-t riyle cidden söylerim ki pek k güzel yazılıyor. Fakat her nüs- j _ hayı takib edemedim. Elbette ı kitap suretinde de basılmaktadır. Bittiği gibi bir nüsha gön- | ’ der. Okuyayım da ben de fikri. mİ yazayım.
. «Servet» te gördüğün Fikret ’ imzalı makalât Tevfik bey namında tanımadığın müstait bir j gencindir. Şiiri güzeldir, nesri j de zararsız. Kariben üdebamı-i (Arkası 7 nel sahlfede) Enis Tahsin TİL
Aile terbiyesine dikkat
Umumî telefonların perişan hali—
Mektepler açıldı, bütün mahalle halkı geniş bir nefes aldı... Nişan taşında oturuyorum. Etrafımızdaki apartmanların kiracıları hep İçtimaî mevkii Olan, tahsil görmüş insanlardır. Paket bunlardan bir kısmının çocukları neuziblllâh. Bahçe duvarlarını aşarak ağaçlardaki hum meyvalara musallat olmak, henüz açmamış çiçekleri koparmak bunların her günkü İşleri... Hiçbir şey bulamazlarsa kuvvet tecrübesi yaparak bahçe parmaklıklarını yerinden oynatıyorlar, sokaktaki ağaçlan kökünden koparmağa çalışıyorlar. Bir gün bunlardan birinin e:
— Oğlum bu ağaca yazık değil mi?
Diyecek oldum. Derhal şu cevabı verdi:
— Size ne?... Babanızın mail mıdır?
Sokaktaki bir ağacın herkesin müşterek malı olduğunu anlatmağa çalışmak beyhude İdi. Cevap vermeden-’yürüdüm, fakat içimde derin bir acı duydum... Biz de çocukluk devri geçirdik, biz de yaramazlık ederdik. Fakat hırsız gibi başkasının bahçesine atlamağı aklımıza getirmezdik. Hele ziyankarlığı asla...
Sırası gelince mekteplerden şikâyet ederiz, eski tahsil ve terbiyenin kalmadığını söyleriz. Halbuki mektepler bence yine esld mekteplerdir. Noksan olan aile terbiyesidir. Bir zamanlar, büyüklerimizden ödümüz kopardı. Küçük bir kabahatimizin duyulmaması İçin yalvarır, ya-kanrdık. Sınıf geçmemek, yahut ikmale kalmak: büyük bir teessürle söylenen fevkalâde hallerdi, şimdi bunlar tabii vaziyet hükmüne girdi. Bir rok aile reisleri, çocuklarını çalıştıracak yerde, kabahati mektepte buluyorlar, henüz mektep talebesi otan çocuklarının şurada burada gezmesini hoş görüyorlar. Verimli bir tahsil İstiyorsak mekteplerden şikâyeti bir taraTa bırakarak çocuklarımızla daha fazla alâkadar olmalı. onların aile terbiyesine daha fazla itinâ etmeliyiz.
Enis Tahsin ’IİL
Dünyanın her tarafında büyük şehirlerde olduğu gibi, bizde de telefon İdaresi halkın kolaylığı için postanelerde. İskelelerde umuma mahsus telefon köşkleri, (kabin) İhdas etmiştir. Maalesef bunlardan 1 ayıkı Ue istifade edilemiyor. Çünkü evvelâ bazı mahallerde bunların adedi İhtiyacı karşılayacak kadar değildir. Uzun müddet sıra beklemek lâzım geliyor Bu ise. telefonda aranılan «sürat» mefhumu He kabili telif değildir.
Meselâ, geçenlerde Büyüka-dada bir işimiz olmuştu. Bu münasebetle telefon etmek icap etti. Postaneye gittik. Bilhassa yaz aylarında Istanbulun en kalabalık bir semti halini alan bura postanesinde ancak bir tek umumi telefon köşkü vardı. Ve sıra bekiiyen tam 7 kişiyi saydık. Bu vaziyette telefondan İstifade edip, acele İşimizi görmek mıımkun olamadı. Bilmem kİ sıra bekiiyen yedinci kişiye ne zaman sıra geldi? _
Bir de 4-5 köşkü olan Beyoğlu yahut Şişil postanesini gözden geçirelim. Burada adet itibariyle ihtiyacı karşılayacak vaziyet varsa da bunların hepsinden her zaman istifade edilemiyor. Bir yahut bir kaç telefon bozuktur. Ya cereyan yok. yahut para düştüğü halde konuşulamaz, veya para düşmez ve muhatabı dinlediğiniz halde sesiniz muhataba gitmez vs »A Dikkat ederim, bazan ayni bozuk telefon günlerce ayni vaziyette kâhr.
Aynca mühim bir mesele de köşklerin İnşa tarzıdır. Telefon köşklerinden maksat eğer konuşmaların hususiyetini muhafaza etmekse, bugünkü şekilde maksat hâsıl olmuyor demektir. Evvelâ İki köşk arasındaki bölmeler ince tahtadan yapıldığı cihetle, her İki bitişik köşkteki konuşma İtri taraftan da duyuluyor. Belki bu hal büyük bir mahzur teşkil etmeyiverir, fakat bazan yanınızdaki zat alabildiğine öyle bağırıyor ki, konuşmak ve anlaşmak mümkün olamıyor, sonra bir çok köşklerin kapısı kapanmıyor, menteşeler o kadar gıcırtı yapıyor ki gürültüden muhatabın sesi gelmez oluyor. Aynca bir çok köşk lerin taban döşemesi altında bulunan otomatik elektrikler kon takt yapmıyor ve köşk karanlıkta kalıyor.
Bu İtibarla P. T. T. İdaresi, umumî telefonlar açmakla kal. mam alı, onlan günü gününe. . hattâ saati saatine kontrol et-mell. bozulanları varsa derhal , tamir edip, hepsini birden ve bir arada umumun hizmetine âmade tutmalıdır. O zamandır ■ kİ. herkes bu köşklerden lâyı-ı kıyle istifade edebilecektir. Ay. rica bunları her semtte, hattâ ___ - Postane ve iskele ve istasyon
mm arkasından ateş etmiştir. R^i yerlerin dışında, Avrupada Fakat çıkan kurşun komiser mu olduğu gibi, sokaklarda ve mey avinl Ahmedln kalbine isabet! danlarda da kâfi miktarda ya-etm İştir. Komiser muavini has- [ P‘P herkesin hizmetine arzet-tonede ölmüştür. ~
Polis Mehmet Özbek hakkın- , az semtleri unutmamak şartl-da tahkikata başlanmıştır. le... Vahe MLALKOM
Adanada bir komiser muavini polisin kurşunuyla vuruldu Adana 5 — Burada Milli Mensucat Fabrikası işçi yatakhanesinde işçiler arasında kavga çıktı. Bu kavga üzerine yatakhaneye gelen polis komiser muavini Ahmet Tözün, polis Mehmet Özbek ve bekriler, kavgaya sebebiyet veren Azzam adındaki işçiyi karakola götürürlerken Azzam kaçmıştır. Bekçilerle komiser ve polis bir müddet suçlunun arkasından koşmuşlar, nihayet polis Mehmet, tabancasını çekerek Azza-
Bir İsviçre gazetesi diyor ki..
“Dünyanınmukadderatı hasta adamların elindedir,,
Başlıca Amerikan, İngiliz, Fransız, Rus, Italyan hükümet adamları hastadır
Son Paris konferansına iştirak eden hükümet adamlarının çoğu hafif şeyler yiyor, yemek arasında bir hap yutuyor, veya başka bir ilâç alıyordu. Bunların halini görmek insana bayağı hüzün veriyordu
Bymes Stalin Bevin
Tansiyon yüksekliğinden rahatsız olanlar
Dünyayı bugünkü hasta, perişan variyetinden kurtarmağa çalışanların çoğu kendileri hasta, hem de mühim surette hasta İmişler. İs vİç rede çıkajı tl-luströe mecmuası son nüshalarından birinde bunu yazıyor Bu mecmuaya göre muhtelif memleketlerin başlıca hükümet adamları bir taraftan memleketlerinin İç ve dış siyasetlerini İdare ederken diğer taraftan kendilerini tedavi etmekle meşguldürler. Büyük devletlerin birinci plândaki hükümet erkânının hepsi hastadır. Başlıca hastalık tansiyon yüksekliği ve bunun neticesi olan kalb arızalan ile ülseridir. İllustrâe diyor ki:
1949 senesi hükümet adamının başlıca rahatsızlığı tansiyon yüksekliğidir. Hasta doktora başvuruyor, doktor kendi-
sini muayene ettikten sonra hükmünü veriyor:
— Bir müddet işten çekilerek istirahat etmelisiniz.
— İmkânı yok... Dünya tarihinin en buhranlı devresini geçiriyoruz. Böyle bir vaziyette işten uzaklaşmak mümkün değildir.
— Dünya tarihi dalma buhranlı devreler geçirmiştir. Binaenaleyh bugünkü variyette bir fevkalâdelik yoktur. Siz kendinize bakmalı, büsbütün olmazsa bile bir müddet için İşten çekilmelisiniz.
Hasta bunun üzerine soruyor:
— Sıhhi vaziyetim o kadar nazik mİ?
Bu sual karşısında doktora bLr takım İzahat vermek, daha doğrusu ölçülü sözlerle tavsiyesini tekrarlamak düşüyor.
Tansiyon yüksekliğinden rahatsız olanlar
Bir hastane penceresinden kendisini sokağa atarak ölen Amerikanın eski Müdafaa Bakanı James Forrestal tansiyon yüksekliğinden rahatsızdı. İngiliz Dışişleri Bakanı Bevin'ln S talin'in hastalıkları da budıir. Keza Fransız ve İtalyan hükümet adamlarından çoğu aynı rahatsızlıktan şikâyet etmektedir.
Elli yaşuu geçen insanların çoğunda tansiyon yükselir. Bunun neticesi muhteliftir; Göğüs anjini, felç, sinir bozuklukları, ülser... Hükümet adamlarının çoğu ülserden rahatsızdır. Mide ülseri mütehassısı Dr. Harry Gauss diyor ki:
(Arkası 6 neı sah i f ede)
Created by free version of 2PDF
meH Uzak ve vesaiti nispeten
rıati ııı ılı inananı ııı ııı ııı unu
Don Jaime gizlice evlendi
İspanya kıratlık hanedanından On üçüncü Alfons'un oğlu Don Jaime gizli olarak Alman sinema artistlerinden Charlotte TbledermanT» evlenmiştir. Don Jaime 41 yaşındadır. Yeni ev — İller balayım Fransanın güneyinde Cânnes şehrinde geçiriyorlar Dükün kolunda dövme olarak bir akrep resmi bulunuyor.
3
^SUSARSAN KABAHATLİSİNİ
yy^ZÂp~A 5MWT»"^gfWsNAZW DEgŞAN- İ?£sİms a" HAN J
PAOLA 8URA0AN «UÇTULMA* IÇIKJ PtAfJL! V£ KUf?. rMZCA PAPFPFT ETM£* &EÇ CKTI&IM MCE A/T-LAM/STf FA TAT İHTİyATLi DAVÇAMMAf-r L Â-ZtMdELlYOGDU...
Sahlfe 8
âKŞ A M
7 Ekim 1949
HER AKSAM HIR HİKAYE
Ah karıcığımij
KÜCÛkîi.^tARI« =
Lüsyen her zaman gibi o ak* rak kâğıtları karıştırırken, yaşam da suratı asık olarak eve.................
döndü. Atletin kaçtığı gündenj bert, kıymetli ve ağır eşya ile döşeli bu büyük konak, deli-' kanlıya mezar gibi görünüyordu. Güzel ve zarif mobllyeler, gözlerine artık hoş görünmüyordu. Evin ne tarafına baksa, eski hâtıralar, aklına geliyor, onları zihninden silmek için bu kadar uğraştığı halde muvaffak olamıyordu.
O akşam da salöndR bir koltuğa çökmüş, hazin düşüncelere dalmıştı. Acaba Arlet kendisini sevmemiş miydi? Bu İhtimal onu üzüyor, faka^ gerçek olduğuna kalbi bir türlü Ina-nanııyordu. Lüsyen. Arleti sevdiği gibi onun da kendisini aynı sıcaklıkla sevdiğine emindi. Yanyana, aynı çatı altında yaşadıkları günler, kolayca u-nutuıiamazdı. Evleninceye kadar ikisinin de ne kadar zahmet ve ıstırap çekmiş .olduklarım en küçük teferruatına kadar hatırlıyordu. Ancak yenliniz ve sönmez karşılıklı aşkları önlerine çıkan engelleri yenmek için kendilerine vermiş ve bekledikleri günlere kavuşturmuştu.
Lüsyenln, geçimlerini için sabahtan akşama köle gibi Fakat akşam eve dönüp, sevgili Arletin güzel çehresi ve sevimli tebessümlle karşılaşınca çektiği bütün zahmet ve yorgunluğu derhal unutur, kendisini dünyanın en bahtiyar erkeği sayardı.
iki ay evvel düşünülmeğe ve söylenmeğe değmez ehemmiyetsiz bir sebep yüzünden karı koca arasında bir sultefeh- alarak çocuk gibi hıçkırarak hûm oldu. İşinden gücünden yorgun argın dönen Lüsyen, genç karısına acı sözler söyledi. hattâ tokatlamak için elini de kaldırdı.
Arlet o gece saatlerce ağladı. ertesi sabah da izahat vermeden. iki satırlık bir mektup bile bırakmadan çıkıp gitti. Lüsyen. genç karısını her tarafla. ebeveyninin evinde, otellerde aradı, bilet alıp almadığını anlamak İçin şimendifer istasyonuna giderek tahkikat yaptı, lakat bütün araştırmaları neticesiz kaldı.
Lüsyen. koltuğa gömülerek hüngür hüngür ağlıyordu. Bir delilik anında düşüncesizce kendi ellerlle yıkmış olduğu saadetine göz yaşı döküyordu. Gevdiği kadına karşı böyle hoyratça nasıl davrandığına şaşıyordu.
Arletin sevimli tebessümünü, daima kendisine sevgi ve şefkatle bakmış parlak yeşil gözlerini. kollan araşma aldığı zaman alnını ve yanaklarını ok-şıyan ipek gibi san ve yumuşak saclarını’ sıcak dudaklarını, Be-neler geçtiği halde hiç sönmemiş olan aşklarını hatırlıyor ve gözleri sıcak yaşlarla dolarak:
— Arlet, sevgili Arletclğkm neredesin diye İnliyordu.
i
rıda kalmış bir mektup buldu, şimdi hatırlıyordu: Arletin kaçışından bir kaç gün sonra yazmağa başlamış, fakat tamamlamak kuvvetini kendinde bulamamıştı. Mektubunu bitirip de nereye ve kime gönderecekti? Karısının adresini bilmiyordu kİ... Bu düşünce İle yanda kalmış mektubu çekmecenin içine atmıştı. Şimdi kalbi kanamak için o mektubu bulmuştu.
Liisyen. eline alarak okumağa başladı:
«Sevimli Arlet! Şimdi birbirimizden uzaktayız Ne ıstıraplar çektiğimi bir bilsem Senin de acı çektiğini sanıyorum. Çünkü eminim ki. beni seviyorsun. Hayatımda ne büyük bir boşluk bıraktığını anlamam için yanımdan uzaklaşman lâzımdı.
Dakika geçmiyor ki «eni dii-şünnıiyeyim. Seni tekrar kollarımın arasına almak ve ayaklarına kapanıp söylediğim acı sözlerden dolayı affını dilemek için döneceğin anı sonsuz bir hasretle bekliyorum. Sensiz ya-
kuvvet hasretle bekliyorum. Sensiz ya-mc,sut,şayamıyacağımı anlamıyor musun? Arlet, sevgili Arletlm, bll-uımin sen ne kadar...»
kadar Mektup burada kalmıştı. Lüs-çalıştığı doğru idi- yen, bunu okudukça kalbinde derin bir heyecan duyuyordu Arlet gitmişti. Şimdi ne kadar . ağlasa. ne kadar acı çekse faydasızdı. Pişmanlığı, çekmecenin içine attığı mektupta kalacak ve sevgili karısı bu satırları o-küyûp da kendisini affetmlye-; çekti.
Lüsyen. başını elleri arasına


la
tnımszEDnıı
HERHANGİ BİR MÜESSESENIN — MuhlIMbe, iMgÜıtarlık 15’erinl b»«-r »bitir fani, mükcffel bir «ertç 14 arıyor. Müracaat Ankara ter, ihanetti M KcmftlpDI» CM». 78/1 AKSARAY.
m —
MIWMAI«WÜ1
İKİ BAYAN ALINACAKTIR - Ya-zıhanc İslerinde İstihdam olunacak, tır Daktilo bilenler tercih edilecektir Adres: Ankara caddcıl. Rcjll Efendi hart (OR&n> 747
SATILIK TAKSİ — Temiz vaziyette pek ar kullanılmış A-40. Austin maıka otomobil satılıktır. Kadılfüyün de Bay SaUhnttinln garajına mOra-MH 829—2
SATILIK GALVANİZLİ FIÇILAR— 2tt> 30* ve -100 litrelik müstamel sn filanı iyi vaziyette uygun rintlerle. HU Reyin Bayrak. Limon iskeleni Tel. 25222. 839 — 2
EMLÂKİŞ TE — TO.Û60 liraya Tcjvi-giyede dört katlı eski irallı »aglam apartıman. Beyoğlu Parmökknpı dudak karsısı 88/1 telefon 43269. Fia 1421.______________________m - 1
EMLÂK iş'TE — 85000 Liraya. Vali lıaııafiı caddesi 4 rtaf beter odalı edil irallı nporlıman. Beyugiu Par-mokknpı 86 I Telefon 43269. Fiş: 1329 804 — 1
DÜZGÜN İNGİLİZCE — Muhabere ve tercüme itlerinde yarim İSlin çatınacak bir daktiloya süratle İhtiyaç vardır. Galata Bor-kuıi - Jencral hali 15 numaraya müracaat edilmesi 709 -
60 LİRAYA MONARCH MAHKA YAZI MAKİNESİ SATILIK — İsteyenlerin »u adrese mUraenatlorı. Fcy ruzaga, Defterdar yokuşu 81-83/2 No. ya._____________________W0 -
BAYAN MEMURA İHTİYAÇ VARDIR — Büroda (alıjmıık üzere mttea-ll ntAbtls her gün » dan 13 e kadar müracaat. T.ı|çsim KıİBInl Gazinonu DTİcaBinda 7/1 88777 847 — 1
EMLÂKİŞTE — 85000 liraya Güzel bahçe. bcı kat beter Odalı eski irallı deniz görür apartıman. Beyoğlu Par-makkapı durak karsısı 86/1. Telefon; 43289. Fi». 1153 805 — 1
EMLÂKİŞTE - 120 W Liraya Güzel bahçe, deniz gurUr, beg katlı İU biti lira İrallı. Bir katı bos apnrtıman. Beyoğlu 66/1 Telefon: İ33G9 Fis 1422
806 — 1
EMLÂKIŞ'TE — çiftehıı vuslar acı badem. Moda. Suadlye, Erenköy. Mal tepe civarı, toplan parakende arsalar. Parmakkapı durak karsısı 66/1. Telefon 43Î69. 823 — 1
EMLÂKİŞTE — Muhtelit semtlerde, 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 150 bin lira. Her çeşit apnrlimanlar, evler. Durak kargışı 60 1. Telefon: 13269. 824—1
EMLÂKİŞTE — 20 bin lira Üsküdar lhsanlye içinde ahjap evli 876 metre kare mükemmel bahçeli, deniz manzarası, kabtll ifraz, müteaddit ev inga-itna müsait konak. Durak karşısı W/J, Fl«: UM. M5 — 1
EMLÂKİŞTE — 75.000 liraya. Radyo evi karom. Tramvay caddesinde dürt katlı bir kati bas opartımaıı satılıktır. Telefon: 43W Fİ» 1433
816 — 1
KİRALIK MAĞAZA — Matbaa ve her türlü ıtlıal/n işlerimle kuLLında-bİlecek geniş vitrini! büyük mağaza kiralıktıtr. Adres: Galata Tünel yanında Sledrr» r.okaft; 19.
739
TAKSİM — Fcridlyo caddesi kh-şebayı dükkânı bulunan 141 mı maralı kârglr ov satılıktır. oiomoblUe de değiştirilebilir. 12 - 14 e kadar içindekilere müracaat Bayan Mclâl
746
MANİFATURA ra KUMAŞ MAĞAZALARINDA ÇALIŞMIŞ MUKTEDİR SATIŞ MEMURU aranıyor — Dolgun tnnny verilecektir. tatanbııl P K. 001 müracaat. 79’1 — 1
4 - K İ RA 1.1IK SATILIK
TUHAFİYE MAĞAZASININ — Mu-hasette İğlerinde çal gaenk rayan muhasebeci aranıyor. Müracaat Aksam ructcıt —muluaehecl BAYAN— rflm ucuna. 771 —
YÜREK MAAŞ — Diplomalı hemşire. ha* ta bakıcı ve hademe oayanlar aranıyor, lıtiyenlerin Caftalofilu Sıhhat yurduna müracaatları. 828 — 1
BİR BAVIN — Ev l|l«rm« bakarak bir BAYAN »ranıyor. Akgamtart yedi İle »ekir aramada Bayeılt llyutro cad. deal Azak apartunanı 43 numara} a müracaat. Bil — i
KASİYER BİR BAYAN ARANIYOR
— Bahçeknpı NİMET ABLA gıjezi aı-taaı Arpacılar hân içinde No *
IHI —
ağlamağa başladı. Istırabına ve kederine o kadar dalmıştı kİ oda kapısının açıldığını duymadı, Ayak seslerinin gürültüsünden gözlerini yukarı kaldırınca elinde taze bir gül buketi taşıyan bir kadın siluetinin kendisine doğru yürüdüğünü gördü. Lüsyen, heyecanla:
— Arlet, sevgili Arletlm sen misin? diye haykırdı.
— Evet şekerim benim Bugün doğum yıldönümün olduğunu hatırladım da seni tebrike geldim.
Lüsyen. bu defa sevinç göz, yaşları dökerek karışma sarıl- j mış durmadan öpüyordu. Bir' aralık genç kadının gözleri masanın üzerinde duran mektuba ilişerek eline aldı. Oldukça gözleri yaşla doluyordu. Nihayet dayana mıy arak hıçkırıklarla kocasının kolları arasına atıldı. Kan koca, eski mesut günleri-, ne tekrar kavuştular Koca ev,| canlandı ve yeniden sıcak bir i aşk yuvası oldu.
Çeviren: A. HİLÂLİ I
TİCARİ MUHABERAT İçin - Hakiki Atman bayanı »tcno-dlakblp h-teniyor. Ücret İyidir. Galata 1] Bankan Hanı kat 6 No. 1-2 TOT - ll
YAZIHANE İÇİM 14 - İS YAŞLARINDA BİH ÇOCUK ARANIYOR — Galata is Bankası Han VI/1-2
797 - 1
IM-SÂTI WE?YA)|
r" Dahiliye Mütehassısı ■>
Dr. Ihsan Karlıklı
(adıkoy Süreyya Sineması yanında Nevzetnln sokak 20 Tel: 69144
Sevgül karısı hiç bir iz bırakmaksızın ortadan kaybolalı iki I ay geçmişti.
Lüsyen oturduğu koltuktan birdenbire kalktj. Istırabını biraz unutturacak ve kendisini avutacak bir şeyle meşgul olmak lâzımdı. Yazı masasının1' önüne oturup çekmeceyi aça-I
Hareket d olay isiyle Kk güzel bir
AK ODASI I satılıktır. Beyoğlu, I caddesinde 187 No. I iobilya Mağazasına! müracaat. ■■■■■
GİZLİ POLİS
(İNGİLİZ CASUSU ASHENDEN)
Yazan: Somerset Maugham Tercüme eden: Vâ - Nû Aşk ve macera romanı
l Tefrika No. R?
Adamın hareketlerinde öyle katiyet vardı, tavırları öylesine tehditk&rdı kİ, gar «efl, mücadeleden vazgeçerek, asık suratla uzaklaştı. Bedbaht Rus, karısı Vc çocukları da onun peşi sıra gittiler.
Harrington, yerine döndü.
— Bayana yerinil veremediğimden dolayı çok müteessirini! — dedi — Bilhassa anne mevfcilndeki hir kadına hürmet etmeği benim kadar hiç kimse bilmez. Lâkin, eğer bu trenle hareket etmlyecek olursam. gayet mühim bir İşi kaybedeceğim ve elbette, Rusyanın anneleri yüzünden on gün müddetle kompartıman koridorlarında ayakla seyahat edemem.
— Hakkınız var!
- Evjiyim. Benim de iki çocuğum vardır. Ailece seyahat-
lerden zevk alırım. Fakat böyle badireler varken, aileler niçin evlerinde oturmuyorlar?
Bir hafta müddetle aynı kompartımanda seyahat edenler, blrlblrlerinln ıcığını, cıcığını öğrenir. Ashenden, yirmi dört saatin yirmi dört saatinde bu Amerikalı satın huzuruna katlanıyordu. Elbette lokantaya çıkış fasılları da vardı. Fakat lokantalara dahi birlikte gidiyorlardı. Tren sabahları ve akşamları bir saat duruyor, Böy İçlikle, plâtformda dolaşıp dizlerinin karıncalanmasını gideriyorlardı. O gezmelerde de birbirlerinden ayrılmıyorlardı.
Ashenden birçok yolcularla tanıştı. Bazan içlerinden biri, onların kompartımanına oturmağa geliyordu. Lâkin bu a-damlar yulnız Fransızca ve Al-
DİKKAT — ipotek isleyenlere tavassut eder Emlâk. arazı alım Batı mı ite vekâlet İğlerini kabul eden herkesin itimadını kAZAltmu olan Suhulet ElMklk Zarif Özalp Beyoğlu Büyükpaıınıakk.-ıpı kujebaıı No. 4. Telefim :68396, 743 — B
3.904 LİRAYA BUTUN KONFORU İLE VİLLA — ÜÇ od», bol, banyo ve ■alıç kâglı ev İnşaatı İki ayda teslim. Taksim Kristal gazinosu arkasında Milli Emlâki» 82777 B48 — 1
EMLÂKiŞTE - 100.009 bin liraya. Gürel bahçe, deniz görür, dört kat yeni apartıman. Farmafekapı durak karsısı 66/1 telefon 43259 Fis İ423 807 — 1
emlAkişte — 100,000 Liraya Vefanın incisi 5 dolreal beser odalı, altında büyük dükkânları olan güneş, hava manzaralı apartıman. Parmak-kapı 66/1 telefon. 43269. Fİ» 102
ÜSKÜDARDA KİRALIK KAT — Hakimiyeti Milliye cad. No 128. iskeleye 5 dakika mesafede tramvay yolu Üzerinde, geni» 4 od», sola mutfak, hântnmlık:. lerko». elektrik v» bahçeli müstakil bir kat kiralıktır. I-çlndckliere müracaat. 777 — 3
SATILIK KARGIR EV — Boyoglu-nup en iyi yerinde 216 lira kira getirir. Apartıman şeklinde taksim edilmiş altı İcat, on yedi oda ve bir mobilya alclycal olan kArgır ev Milliktir. Taliplerin 42396 telefonla müraca-ntlcri rle» olunur, 7T6 — t
4500 LİRAYA ACELE SATILIK EV
— Ahşap 3 oda mcyvalı. bahçeli boa teslim, clcklrifil var. Tamir istemez. Kadıköy Gazhanede. Telefon 24643
766 —
KALOHİrETlLt KİRALIK KATLAR
— Lâlelide deniz görür altı ve dört odalı fevkalâde ısınan kaloriferli kat lar. Müracaat: Lflicll ordu cad. 240. Emlâkçl Atı m et Fundaya. 781 — 1
ACELE SATILIK AHŞAP EV — Üsküdar DoSancılar parkı kargıuuda Belediyeönü sokak No. 1. DCrt odalı ah;ap ev 7200 liraya acele satılıktır. İki odası bog tealim. Elckrtıfii. »uyu kuyum vc bahçesi vardır. Her gUn sabah sekizden on» ;akpm on yediden on dokuza kadar İçinde mal sahibine müracaat. 733
ASANSÖRLÜ. KALORİFERLİ -Bey oda. bir daire, ayrıca üç yüz metrekare salonla muhtelif adette Içlçe ve tek odalar kiralıktır Galata. Veli Alemdar Han. 419 — 9
ACELE SATILIK MAĞAZA —
Mahmutpajjt trfanlye çursisindg 3 numaralı kigır mağara satılıktır. Her gün 12 den 3 e kadar yanındaki Manastır hanında Bay Stllrvmnn Siin-tw'e bsgvurmlul*» j 716 — 7
NAKİL DOLAYISİYLE - tk| katlı manifatura piyasa yerinde güzel bir mağaza devren aatılıktıı. Sultanhama mtnda Katırcı oğlu hattında UdnĞl katta 13 numaraya her raatu müracaat__________________600 - 3
BEYOĞLUNDA PİYASA YERİNDE KİRALIK DÜKKAN — Her ise elverişli altında deponu, lerko», havagazı, elektrik. Müracaat; Beyoğlu Mahkeme sıracında No. 16 Amram Kalfaya müracaat Telefon 41314. 798 —3
SATILIK APARTIMAN - 15000 lira ipotekli 5500 Ura İrallı. İstiklâl cad desl Tepeba»! tramvay yolu, altında dükkânı olan apartıman. Mutavassıt yoktur. Fatih Malta durağı No. 31 dükkânda Faik Benliye pazardan ma dn 18 den 21 arasında müracaat
836 — 1
YENİ BİNA — 2 kat Üzerine 3 o-
d* î halâ, 2 mutfak, bahçe, taraca, e-le|çtrlk, boş teslim, mDsn.it fi ati e acele satılıktır. Sultanahmet Akbıyık fe-norlikapı sokak No. 62 ye müracaat.
849 — 2
EMLÂKİŞ TE — 120U00 liraya. Güzel bahçe bir katı boj geni» balıçcb 15 bin lira iratlı bcı katlı »p*rtıman Durak karsı» ı «'1 telefon 43330 FİJ 1424 M9 - 1
EMLÂKİŞ TE — 120 000 liraya. Gitse! bahçe be» kat geni» bahçeli 12 biri lira iratlı apartıman. Durak karsısı U/l teleton 43269. FİJ 14JS. 810—1
EMLAKİŞTE — 120 000 llr»y». Cihangir »«fallı üzerinde fevkalâde manzaralı apnrtıman acele satılıktıı Durak karsısı 66/1 telefon 43269. FU 14S6. 811 — 1
EMLAKİŞTE - 130000 liraya Tej vlklyede 13 bin Ura Irattı. Bir |£alı bog, Manzaralı. Modern apartıman. Parmnkknpı durak kargım 60/1 I defon 43269. FIs: 1427 . 812 —1
VOLKAN EMLAK — Pangaltıdâ I-kl katı her ise yarar Fabrika açOncü katı dürt odalı konforlu daire cısoooı liraya acele satılıktır Talimhane şehit muhtar 23. 793 — 2
VOLKAN EMLÂK - Utanbulun her semtinde apnrtıman. ev, yalı, dük kân, fabrika, arsa, büromuz eliyle sanlıktır. Flatler uygundur. Talimhane Schlt Muhtar 23. 7M - i
VOLKAN EMLÂK - Cihangirde dört katlı üçer odalı güzel bir apartı-man (20000) liraya acele satılıktır. Taksim talimhane Schlt Muhtar 33
KİRALIK — Erönkbyundc - Cadde-b&stanında Asfalt, tramvay, vapura bir dakika büyüle çamlı, bahçeli yaza kışa elverişli şato denıcjc müstahak köglc senelik kiralıktır Müracaat' Telefon 52.183-
749
SATILIK FABRİKA YERİ — Ye-dikuk Kaıhçeşmedc (2141 M yar» kapalı elektrik molöriyle her Lje et verişil boş teslim İRFAN Bllık İst. Lâleli 218. 7bl - — t
SATILIK KONFORLU EV - Lâlelide 2 katlı 4 oda mutlak, banyolu kârglr ev bos olarak S bin İpotekli İRFAN Btl.İK İd lAîcİİ 218 |
78S - f
____________________________Q
BATİLİK KELEPİH ARSA — Ak-Û_ saray - Saraçhane arasında (4öı metr CM yüzlü İfrazı kabU (17(50, M arsa çoku_ acele ıotılık. İHTAN BİLtK. Lâleli Q 218. 786 -
EMLÂKİŞTE — 250.000 Liraya Vtl-11 konağı caddesi. 5 katlı tuanaöılü. manzarası bol apartıman Durak karsısı 65'1 telefon «2®. Flj: 1377
813 — 1
EMLAKİŞ TE — 250M0 liraya, Güzel bahçe cifi dâire yirmi l>e.j bin lira İrallı apartıman. Durak kargısı 66/1. Telefon: 432*9. Fiî 1296 814 — 1
EMLAKİŞTE — 250 00Û liraya Fl-ruzaga, bol manzara, böl güneş 21 bin Hra iratlı apartıman. Durak kargış* 66/1. Telefon 43269. Fis l?20. 815—1
DOKTORLARA MÜJDE — 3Û.O00 liraya. Nuruormaniyede doklorlata yarar. Kârglr 1/4 ilimli tx»i, daireli Apartıman anlılılclir Durak: yargısı 86/1. Telefon: 43269. Fiş 1428 8l«—1
EMLAKİŞ TE — 55.ÛÖ0 liraya. Fe-neryolunda iki adet geni» bahçeli kögk acele Milliktir. Durak kargısı 86/1. Telefon: 43269 Fış 1429.
817 — 1
EMLÂKİŞ TE — 90.000 liraya. Kan dillide dürt kat. altı yedişer odalı. Bol manzara!» apartıman, Yolculuk yüzünden mtılıkUr. durak karşı»' 6«/l. Telefon: 43289. Fiş: 1430.
818 — 1
EMLAKIŞ'TE - 75.600 liraya. Aksaray Yenlkapı. Atatürk bulvarında dört geniş dairesi. Bir katı bog dilk-Içânlı apartıman satılıktır Telefon 43260. Flj 1431. «19 — 1
EMLÂKİŞ TE — 65.000 liraya. Moc-ka Vlgnczade. bol deniz manzaralı. Bahçe büyük, salonları muhtevi 3 kat l( yüksek iratlı apartıman. Durak kar gui 66/1. Telefon 43269. Fiş
820 — 1
emlAkiş te — es.a» ıtr». Lâlelinin en İyi yerinde manzaralı. Beş kat U 6300 Ura iratlı apartıman. Durak karşısı 66/1. Telefon 43269 Fiş 1432.
«31 — 1
EMLÂKİŞTE — Bebek lebi derya birer aparUmanlık kıymetli arsalarla BılyUkdece asfaltta. Emlâk caddesinde. Cihangirde. Atatürk bulvarında cş »iz arsalar. Parmakkapı durak karşısı 66/1 telefon: 43269. 823 — 1
AYAZPAŞADA »ATILIK VİLLA — On İki odalı, kaloriferli, tam j^onior-lu, Marmara ve boğara hâkim manzaralı bir villâ satılıktır. Takriben bej yüz metrelik bahçesi yeniden büyük inşaata 4a müsaittir. Müracaat: Galata Bahtiyar han No. 39 40 788—9
SATILIK EVLER — Her keseye elverişli 2. 3 odalı tam konforlu 5-7 bin liraya evler ln#aa!ı Beyoğlu konak oteil arkası M/l 7M - 4
KİRALIK APARTIMAN — İJct ve beş odalı iki daire 100 ve 220 liraya Teşvikiye - Ihlamur sok. i 790 — 2
ACELE SATILIK HANE - Çengel-ktiyünde cadde üzerinde İskeleye S dakika 4 odalı ahşap, elektrik, kuyu, mevcuttur. 7 bin lira. Müracaat Üsküdar Çuıar hacı moto No. 3 701 — l
SATILIK APARTIMAN - Ştjlı Q tramvayına rakın altında garajı rr-— dükkânı olan S060 lira ir adlı beşer OT Oda bahçeli manzar.il, 3 kat ûparti- JjT man bog teslim 4M00 liraya Milliktir, Tedlyalta âzami kolaylık gösterilecek-tir Beyoğlu istiklâl raddesi 153/1 fl) Rltat Ergülc. 755 - I Q
AZİMET DOLAYISİYLE - Çift ka-M— zançlt bütün içindeki malı ve demir-baş cşyaslylc birlikte ı5*»ı Liraya devren satılık bakkaliye Kurtuluş St^ nernköy Şahin Sa, No. 49 Bolluk BakX) 835 — » (U
I SATILIK UCUZ YENİ KÖŞK -' Makrikby Bahçeli Evlerde geçen »e- flA ne yapılmış 750 metre bahçeli kâgır £_ iki odalı ve 1500 lira ipotekli ki»-,lif 9000 liraya satılıktır 24426 telefon nu^ marasiyle Bedri Beye mü racanı.
«33-1
ACELE SATILIK KÖMÜRCÜ DÜKKÂNI — Bozlu han kemeri Süleyma-nlyo caddesinde kömürcO dükkânı : Müracaat- Üsküdar Çınar hacı moto No- 3 792 —1
KÂRLI İŞ — Köğe başında 1 İnci sınıf bir kahvehane takımtariyic azimet dotaytsiylc devren satılıktır. Aksaray Mustafâkemıl pasa raddesi Doğu Palas nparlunanı altında Doğu kahvehanesine mOracaat. 832 — 1
KAZLICEŞMENİN - En güzel yerinde fabrika, depo yapılmağa müsait etrafı tuğla duvarla çevrU. demir kapılı 2300 M2 arsa satılıktır. 21572 ye telefonla müracaat 763 — 10
İNŞAAT YAPTIRACAKLARA — Her nevi İnşaat, tamirat. lâdilM teminatlı olarak yapılır. Paraca âzami kolaylık gösterilir. Telefon: 10084. Galata Perşembe pazarı Arılan han kat: 2/6. 723 - 24
BEBEKTE KİRALIK KAT - Bahçe içinde 3 oda. Havagazı. Terkos ve elektrik mevcut, eşyalı veya ejyasız. Müracaat Bebek. Kuçükbebck. Dere-boyu 90 6öU — 1
BÜYÜK riRSAT — Atatürk bulvarında Zeyrekte aet üzerinde 1 NoJu konak ehven gartlarlautılıktır. Müracaat; Gbzlepe muhtarlığı. 717
SATILIK EV VE ARSA - Bog «eslini. Klektrlk. havagazı, »u. iki kat. S. oda. 2 sofa ve saire maktuan 2J.ÖÖÖ lira. Mutavassıt kabul edilmez. Aksaray Horhor Çıngıraklıbostan cad 15 içindekilere. 712
KIŞ İÇİN APARTIMAN ARANIYOR — Belediye. Bcyuıt, Lâleli, Taksim, Harbiye, semtlerinde cadde üstü tercih edilir. Dört ona möbleli her gün müracaat 21632 ye telefon.
745
SATILIK DOKUMA ATÖLYESİ -İki adet Hatetalcy tezgâhı komple olarak yeriyle devren satılıktır. Çakmakçılar Büyük Yeni tıan orta kat 55 müracaat. 742
45,009 LİRAYA ACELE SATILIK APARTIMAN — Talimhanede fevkalâde manzaralı dört kalh üçer oda-U her giln 16 - 18 arası. Talimhane AbdülhnkhAmlt caddesi 64,3 Hilmi Atamcr’c müracaat. 758
SATILIK ARSA - Aksaray. Taş-
ka.ıap. yeni açılan Londra caddesinin çok yakınında U M3 yüzlü (314) Met acele (9) bine İRFAN BİLİK Lâleli I 218. 787 - - 1
KİRALIK DEPO —Beşikti}. Ortakur arasında Kömür Odun Demir V S. koy maya elverişli deniz re cadde 11c irtibatı olan, bin M2 arsa kiralıktır. Mektupla Galata PJf, 1166 ya müracaat 837 —
SATILIK ARSA — Mecidiye köyü asfaltta 1202 Mî inşaat ruhsatı alinmiş arsa acele Satılıktır. Müracaat LA Jcli ordu caddesi 310 EMLÂKÇt FUN-DA'ya. 801—1
YURT İSLETMEK İSTEYENLERE FIRSAT — Lâlelide Üniversite etrafında yurt İçin taınamrn bos muhtelif binalar kiralıktır Müra'aat Hileli or du caddesi 240 Emtâkçi FUNDA’ya.
802 — 1
KİRALIK KALORİFERLİ APARTl
MAN — Ayarpaşa ParlMtel ar kas* Kutlu sokak Abani apartıman Avnı apartımanda 141 No. b daireden sorulur. na
AZİMET DOLAT İSİYLE _ Acele devren satılık lokanta Beyoğlu Te-pcbaıı civarında acele müracaat Aa-malımesçlt Güven Bakkaliyesi An-doua* müracaat. 157
BOŞ TESLİM SATILIK EV - Yedi oda, beton ve bodr u.alu Kadıköy SofcüllU Çeşme caddesi 136. içindeki lcrc müracaat, 733
I.B..U1J4H'IUN
İngilizce iyi bilen diploma -Ll GENÇ BİR BAYAN — Ders veriyor. Akşam'da A. M rumuzuna müracaat. 838 — 1
manca bilirlerse. Amerikalı onları istihfafla süzüyordu. Eğer İngilizce biliyorlarsa da, bir tek kelime söylemelerine fırsat bırakmıyordu. Çünkü fevkalâde gevezeydi.
Burnundan çıkan ve yeknesak sesiyle, nefes alır gibi, yahut hazmı taam eder gibi konu şuyordu.
Söyllyeceğl bir şey olduğundan dolayı değil, susmağı beceremediği İçin ha söyleniyor, ha söyleniyordu. Çok kelime bi lıyordu, cümlelerini derliyor, topluyordu. Uzun bh kelime var ken, katiyen kısasını ihtiyar et mlyor; ve aslâ araya fâsda ver miyordu. Cümlelerinin taşkınlığı, bir yanar dağ lâvının yavaş yavaş ortalığı kaplamasını, önüne ne çıkarsa hepsini yalayıp yutmasını hatırlatıyordu.
Ashenden, kendi kendine:
«— Bir İnsana dair şimdiye kadar hiç bir zaman bu derece malûmat sahibi olmamıştım.» diye düşünüyordu.
Lâkin yalnız Mr. Harrington*» dair değil, fikirlerine, itiyatlarına, başından geçenlere dair de değil; karısına, ana babasına, çocuklarına, arkadaşlarına,
çocuklarının arkdaşlanna, patronlarına, şeriklerine, üç dört nesilden itibaren Filâdelfiyamn en meşhur ailelerine dair neler, neler öğrenmişti.
Dedeleri Devonshlre'den on sekizinci asrın bidayetinde gelmişmiş. Bir köyün mezarlığında taşlan hâlâ mevcutmuş. Mr. Harrington bu noktada fazlaca durmuştu, Menşelnln İngiliz o-luşunda mağrur; lâkin Amerikan tâbiiyetinde bulunuşundan aynı şekilde mağrurdu. Ancak Atlantik kenarındaki kısa bir a razl şeridini hakiki Amerika sa blri'lkU meÜyİ'İ etnlek* teklifin yiyordu. Nazarında hakiki Ama. bulunmuş İmiş, rlkalı da halis Ingiliz kanından^ yahut Hoiândalı kanından otan lar. damarlarına hiç bir ecnebi J
Anneleri ve zevceleri Imtlsale lâyık örneği olan bayan Harrington bir çok cerrahi ameliyatlar geçirmiş. Şimdi, efendisi bu hâdiseleri elemle anlatıyor, anlatıyordu. Kendi dahi I-kl defa neşter altında kalmış Acaba İki evlâdı da apandisitten derhal ameliyat ettirmek İh tiyatkârlık olmaz mı imiş, Bademcikleri de şişip duruyormuş. Fllâdelflyanın meşhur operatörlerinden biri, dostu İmiş. Pek sevişen bu kardeşleri blrlblrle-rlnden ayırmamak İçin ikisini
İşkence bu kadarla da kalmıyordu. Ashenden. annenin ye halltaZrtan^naa^’ Munnnte »»““">■> Mojrattanı» takdir-He seyretmek mecburiyetini duyuyordu. Meğer, bu seyahate ka dar, Harrington karısından ve ovLâtlarından ayrılmamış. Her sabah, karısına uzun bir mektup yaayordu. Ashenden. o-nun, muntazam, net ve basma-kalıp el yozıslyle bir çok sahibeleri kararttığını görüyordu.
Harrington bütün seyahat ro inanlarını okumuş ve ezberlemişti MaU... İşlUlği hlk&jrekMİ
dı.
Bir gön Ashenden tablo kol-lekslyonlan pek mükemmel filan bir milyurdortion bahsedecek oldu.
Harrington dudak büktü:
— O adamı hiç görmedim. Fa kat teyzem. Morla Peno'ln yanında, o milyarderin büyük ana sı aşçılık edermiş. Krep tatlısını şlşlrebllen öyle iâ«U bir aşçı aalâ yokmuş.
sonradan münasip yerlerde anlatmak için bir not defterine kaydediyordu. Sofraya oturur o turmaz, lştiha açmak içinmiş gi bi. çerez kabilinden yarım düzüne hikâye anlatıyordu. Bazı hikâyelerinin yanına (C> İşareti koyuyordu. Bu, «Caiz» demek tl; yâni aile arasında anlatılması caiz. Bazılarının yanma 1-se ((E) İşareti koyuyordu, Bun lar da ancak erkekler arasında anlatılablUr, tuzlu, biberli hikâyeler...
Hiç bir teferruatı yarı yarıya örtülü kapaklı geçiştirmiyordu. Buna rağmen, hikâye daha baş lar başlamaz, Ashenden arka ta rafını tahmin etmiş bulunuyordu, Hikâyenin, devamı boyunca, dişlerini sıkıştırıyor, tır naklarını avuçlarına geçirip sab redlyor, sonunda zoraki güLum «iiyordu.
Hikâye ortasında kompartımana biri girdi, bay Harrington ona ziyafet çekiyordu.
— Gelin, oturun... İşte ben de şu sırada dostuma fevkalâde bir hikâye anlatıyordum... Tam zamanında geldiniz.
(Arkası var)
İNGİLİZCE — Amertîcacta akümü» ve Amerikan mekteplerinde tngilircc öğretmiş bir genç üç ayda Uran öğretir. Akfjım d>. s.» rumuzuna müracaat 837 —1
PİYANO — AlmatlCâ. tagUizcc der» ler, çocuklar ve büyflklere tıoc» tarafından verilmektedir. Yarım günler de aile yanında kalabilir. Avrupaya gidecekleri kısa ramanda Almancaya hazırlar, Mektupla Akjam'd* Modam p. Fi. m. ye. 782 — s
Gazetemiz idaresini adres e la rak eöstermlg olan karilerimizden
Ortak — AZ — B.K — J K
Nuıtaru» gelan mekraptan Uta-
Mahkeme, tapu, icra ve noter ilânları
Bedelleri Dususl şahıslar tarafından ödenet*-mahkeme, icra, tapu «e noter Hânları gibi reauu Uânlar eskiden olduğu 'i-bl doğrudan doğruya «AIK.ŞAM» İdaresi taratın dan kabul edilmektediıı
I hrflven
htıeııci
(H»u> hKı»n.s -nK.-l ılmzpictnrrflr.
I nıcınlstlr.
AKŞAM
Sahlfe 7
7 Ekim 1949
Tütün Eksperleri Birliği Ana Nizamnamesi
Gazeteler, Gazeteciler
İsviçre gazetesi diyor ki

Bölüm: I
Kuruluş ve gaye:
Madde: 1 — îstanbulda (Tütün Eksperleri Birliği) namı altında 26/9/94B tarihinde bir birlik kurulmuştur.
Madde; 2 — Birliğin merkezi İstanbuldur.
Madde: 3 — Birliğin gayesi: Tütüncülük mesleğin! memlekete âzami derecede faydalı kılmak vc meslekdaşlar arasında tam bir tseanût ve sevgi yaratmaktır. Bu gayelerin tahakkuku İçin birlik aşağıdaki esaslar dairesinde çalışır.
A) Birlik memleket tütüncülüğünün inkişafı için faydnh gördüğü yeniliklerin tahakkukunda Amil olmaya çalışır.
B) Mesleki ve İlmi toplantı ve konferanslar tertip eder.
C) Kitap ve mecmua şeklinde ve İcabında radyo İle mesleki neşriyat yapar.
çj Yurt ve dünya tütüncülû Alemiyle yatandan temas ederek Türk tütüncülüğünün değer ve kabiliyetini yurt ve dünyaya tanıtmaya çalışır.
Madde: 4 — Birlik İmkân derecesinde Asasına mesleki, içtimai ve mali yardımlarda bulunabilir.
Madde: 5 — Birlik siyasetle uğraşmaz. Birlik Türk milletinin bir tek kuruluş ve yükseliş yolu olan ve milleti mütemadiyen itibar ve refah mevkiine yükseltmekte bulunan Atatürk rejimine bağlı kalmayı ve kendi faaliyet şubelerinde tahakkuk ettirmeyi esaslı bir gaye olarak kabul ve ilân eder
Bölüm: II
Birlik âıalan:
Madde: 6 — Birliğin İki türlü Arası vardır:
A) Asli âza.
B) Fahri âza.
A) Asli Aza:
Ririiğtn faaliyetlerine bilfiil iştirak eden ve senede en aa on iki vc en çok yuz yirmi iiraaidat veren âzadır. Asli âzadan bir defaya mahsus olmak üzere asgari od lira giriş aidatı alınır *
Birliğe asli Aza olabilmek İçin:
a — Türk tabiiyetinde odnak.
b — Tütün eksperi olmak (Eksper ehliyetnamesi bulunması şarttır. Tekel idaresi eksper kursuna devam eden tütün eksper namzetleri birliğe eksper oluncaya kadar muvakkat âza olabilirler.
Bu şeraiti haiz olanlar birliğe girmek arzu ettikleri takdirde birliğin teklif varak asını doldurur. îdare heyeti teklif varakasını tetkik ederek bir karara bağlar.
B) Fahri âza:
Birliğe maddi ve mânevi yardımı dokunan ve dokunabilecek olanlar idare heyeti kararile birliğe fahri Reis ve âza olarak kabul edilebilir.
Bölüm, m
Birliğin teşkilâtı:
Madde: 7 — Birliğin umumi heyet, İdare heyeti mûraka-be heyeti, neşriyat heyeti ve haysiyet divanı olmak üaert merkezde beş nevi teşkilâtı vardır.
Madde: 8 — Birlik idare heyeti lüzum gördüğü yerde mümessillikler teşkil eder ve şubeler açabilir. Ancak umum! heyetçe bu kararın tasvibi şarttr.
ti mu mi beyet ve vazifeleri.
Madde: 9 — Umumi heyet. Istanbulda İçtima zamanı hazır bulunan birlik azarının topluluğudur. Bu heyet birliğin an yüksek teşekkül ve merdidir.
Madde: J0 — Umumi heyetin vazife ve salâhiyetleri şunlardır.'
A) Esas nizamnamenin tadili.
B) Birliğin mesai ve faaliyet taran* ve hesaplarına müteallik idare ve murakabe heyetler! raporunun ve yeni açılacak şubelerin tasvibi.
C) İdare heyeti, mürakabe heyeti, haysiyet divanı âzala-rtle yedek azaların seçilmesi.
ç> Birliğin fesnl karan.
Madde: 11 — Umumi beyet her sene Adi olarak Eylül ayı içinde toplanır.
Madde: 12 — Birlik umumi heyeti, İdare heyetinin karan ve yahut İstanbul da bulunan Azan m en as beşte birinin yazılı talebi üzerine fevkalâde olarak toplanabilir. Toplantıların gün ve yeri ve ruznameslen s® 15 gün evvel idare heyeti tarafından iki gazete ile üç defa ilân olunur. Aynca Azaya davetiye gönderilir.
Madde: 13 — Umumi beyet toplantılarında usulden olarak ruznamede bulunan mevzular görüşülür., karar altına alınır. Ancak Adi toplantılarda toplantıya iştirak eden Azanın en az yirmide biri tarafından müzakeresi istenilen meselelerin ruznameye konması mecburidir.
Madde: 14 — Umumi heyet toplantısında İdare heyeti reisi veya vekili toplantıyı açar Yoklama yapıldıktan sonra ekseriyet mevcut İse bir reis ve İki kâtip seçilir. Bunların İdaresinde umum! toplantı başlamış olur.
Madde: 15 — Umumi heyet toplan tısın da teabit ve İlân olunan toplantı zamanında ekseriyet bulunmadığı takdirde 10 gün içerisinde tekrar toplanmak üzere ikinci bir toplantıya davet olunur. Bu toplantıda mevcut olan Aza İle umumi heyet toplantısı yapılır.
Madde: 16 — Umumi beyet toplantısında bütün kararlar ekseriyetle verilir Birlik nizamnamesinin tadiline dalı teklifler tstanbulda mevcut Azanın üçte İkisinin iştirak ettiği umumi heyet toplantısında görüşülür. Birliğin feshi İçin umumi heyet topianhsında şubelerin temsili ve toplantıda buluna-•niyacak diğer âzaıann tahriri reylerinin daha evvelden alınmış olması şarttır Nizamname tadili ve birliğin feshi kararında üçte iki âza reyinin İstihsal! lâzımdır.
İdare beyeU ve vazifeleri:
Madde: 17 — İdare heyeti umumi heyet tarafından bir sene müddetle, giril reyle seçilen beş kişiden mürekkeptir. Seçimde cn f*zla rey alan beş kişi İdare heyeti için asil Aza. bunlardan sonra sıra ile gelen beş kişi de yedek âzadır. Bunlar İsa) ıklar dan inhilâl vufcunda rey sırasına göre asli Asa-Jığa davet olunur.
Madde: 18 — SeçUen idare heyeti aralarında gizil reyle bir reis, bir umumi kâtip bir muharip -vranedar ve bir de Mşrlyat müdürü seçerler.
Madde: 10 — Reü idare heyeti toplantılarına başkanlık yapar. Birliğin bor hususta mümearilidlr (Yalnız emvali gayri men kuleye alt muamelâtta birliğin hükmi şahsiyetini tdare heyeti Asaları müştereken temsil ederler,) Reis bulunmadığı takdirde umumi kâtip ona vekâlet eder.
Madde: 30 — Reisin Mr re yh akta vardır. Reyler müsavi olur ta reisin tarafına İtibar olunur.
Madde: 21 _ Umumi kâtip, birliğin yaau işlerini idare eder. Dosyalan tanzim eder, bir karar defteri tutar ve muhaberatı islsle birlikte İmza eder.
Madde: 32 — Muharip - veznedar, birliğin mali İşlerini görür. Varidat, sarfiyat defterlerini ve dosyalarını tutar. Tanzim edilen bilAnçolan ve İta emirlerini reis ve umumi kâtiple, tah-ıflAt makbuzlarını reisle birlikte imza eder.
Madde: 23 — İdare hey'eti mutat olarak 15 günde bir toplanır. Kararlarını âzalarının ekseriyetlle verir.
Madde: 24 — İdare yehclinln üç içtlmaında mazeretsiz olarak bulunrnıyamar istifa etmiş sayılırlar?
Madde - 25 Her hangi bir mazeretle idare heyeti ıçtima-
kırına iştirak etmlyçnlerln yeri idare heyeti kararile muvakkaten yedeklerle doldurulur.
Madde: 26 — İdare heyeti nizam namenin verdiği salâhiyet dahilinde birliğin işlerini tedvir İle mükelleftir. Heyeti u-mumlyeye arz edilecek raporlar ve meseleleri hazırlar, rua-nameyi tanzim eder. Senelik umumi heyet toplantısında kararlaştırılan bütçe dahilinde ve makbuz mukabilinde sarfiyat yapar. Bu sarfiyatın 100 liraya kadar olan mikdarı için ekseriyet, 100 liradan fazla olan mlkdar için de dört Azanın müşterek karan lâzımdır.
Madde: 27 — îdare heyet! 3512 sayılı kanunun 6. maddesi mucibince aşağıdaki defter ve dosyalan tutmaya ve saklamaya mecburdur.
A) Aza kütük defteri.
B) Karar defteri.
C) Gelen ve giden evrak defteri,
Ç) Varidat ve sarfiyat defteri,
D) Tahsil ve sarf evrakı ve makbuz ve senetlerle bunların koçanları ve müteferrik evrakı,
E) Bllânço ve hesabı kati neticeleri,
F) İdare muamelâtına alt dosyalar,
G) Demirbaş ve mevcudat defteri,
H) Umumi heyet zabıt ve mukarrerat dosyaları.
Madde: 28 — Mümessillikler ve şubeler:
Mümessil: Merkez idare heyetinin kararile seçilir. Mümessil bu heyetten müsaade alarak bulunduğu yerde mesleki, ilmi konferans ve toplantılar tertip edebilir. Meslektaşlar arasında mesleki ve içtima! yardımlara vasıla olur. Birlik Azabının aidatını toplayarak merkeze gönderir. Yaptığı faaliyetleri ve topladığı aldat* gösterir muntazam bir defter tutar ve bir raporla merkeze bildirir.
Şubeler: 10 dan fazla birlik asli âzası bulunan vUâyetlerde merkez idare heyetinin kararile ve umumi heyetin tasviblle şubeler açılabilir. Merkez İdare heyeti şube açılmasına karar verilen vilâyette asli âzaiardan birisine şube umumi heyetini toplamak İçin salâhiyet verir. Vilâyette mevcut asli Azanın topluluğu olan bu heyet1: iril reyle şubeyi idare etmek üzere bir reis, bir muhasip ve bir kâtipten müteşekkil şube İdare heyetini seçer. Şube idare heyetinin müddet! bir senedir. Her sene umumi heyet toplantısından âzami bir ay sonra şube umumi heyeti de toplanır. Her hangt bir suretle şube İdare heyetinden ayrılan âza yerine seçimde kendisinden sonra rey alan âza getirilir. Şube idare heyetleri merkez İdare heyetinin müsaadeslle bu nizamnamenin üçüncü maddesinde yazılı İşleri (neşriyat hariç) yaparlar. Şube idare heyetleri bu nizamnamenin 27. maddesinde zikredilen defterleri kendi şubeleri için tutmağa mecburdurlar, şubeler mıntaka-lan dahilindeki azanın aidatını makbuz mukabilinde toplar ve merkez idare heyetinin tâyin edeceği miktarını merkeze gönderir. Şubelerde sarfiyat, şube İdare heyetinin ekseriyet kararile yapılır. 50 liradan fazla sarfiyat için merkez idare bey'etinln müsaadesinin alınması lâzımdır. Birlik umumi heyetinde şubeleri şube reisleri temsil eder.
Murakabe işleri:
Madde 29 — Umumi heyet tarafından gizil reyle ve bir sene müddetle seçilen uç kişilik murakabe heyeti, umumi toplantıdan evvel birlik hesap İşlerini, sarfiyat ve varidat, demirbaş ve mevcut defterlerini İdare heyetinin hazırladığı bilânçoyu tetkik eder. Bu husustaki mütalâasını bir raporla umum! heyete bildirir. Murakabe heyeti, raporun bir nüshasını İdare heyetine verir.
Neşriyat işleri:
Madde: 30 — İdare heyeti tarafından birliğin neşriyat İşlerini idare etmek üzere Mçllmişolan neşriyat müdürü. îstanbulda mevcut asli Aza arasından seçtiği ve İdare bey'etinln de kabili ettiği üç âza 1le birlikte birliğin neşriyat İşlerini İdare eder. Neşriyat işlerinden umumi heyete karşı İdare heyeti mes’ul-dûr. ■
Haysiyet divanı:
Madde 31 — Haysiyet divanı, umumi hey’et tarafından seçilen üç kişiden İbarettir. Bu divan, esas nizamnamenin ruhu nu, birliğin menfaat ve gayelerini, mesleki şeref ve haysiyete taallûk eden meseleler! tetkik ve halleder. Divanın birlik âzası-na vereceği en ağır ceza, birlikten çıkarmaktır. Bu karann tasvibi umumi hey'ete aittir.
Birliğin varidatı:
Madde: 32 — Birlik, hükmi şahsiyeti haiz bir teşekkül olup gayesinin tahakkuku İçin ranın olan menkul ve gayri menkule tasarruf eder. Vasiyet ve bağışlama yollarlyle menkul ve gayri menkul kabul eder.
Madde: 33 — 6 maddede zikredilen âzaIarın vereceği aldat ve neşriyatla elde edilecek ve saire birliğin gelir kaynaklandır. Aldat en geç Eylül başına kadar tahsil olunur.
Madde: 34 — Birliğin parası milli bankalardan birisine muhasip - veznedar tarafından yatırılır.
(Baş La rafı 5 ine» ki lülede)
zuı en liyakatlilerinden mâdud olacağı şüphesizdir. Bu yaz gene İstanbul* gelirsen görür, görüşürsün.»
Halit Ziya
Recaizade Ekrem bey 19 şubat 1313 tarihli mektubunda Halit Ziya hakkında şunları yazıyor:
«Halit Ziya mı dedin, evetl Pek gÜ2el yazar. Ramazandan bert (İkdam) da neşrolunan fıkraları İçinde ne lâtif şeyler v&r. «Sevdayı Bentan» 1 elbette okumuşsundur. Gerçekten bir (şedövr) değil mİ? Halit Ziyanın.. o parlak zekânın böyle nadide eserler meydana getireceğini ben on beş sene evvel keşfetmiştim. Bidayeti neşriyatında aleyhinde söz Büyüyenleri kandırmak için ne kadar çok mübahaseler ettim. İşte hakikat meydana çıktı. Lâkin raz geri neden bu kadar hakârsın? Bunlarla beraber bugün memleketimizde yazdığı lezzetle okunanlardan birisi de scnsln.» •
Enis Tahsin TİL
affedersin, ten de bi-çalışsan ondan pek kalmazsın. Bilmem ı bu kadar müsama-
(Boş taralı 5 inci «a hilede) bir halde erine götürülmüştü. ■Ülzer'ln başlıca sebebi büyük sıkıntı, fazla fikri yorgunluk, heyecan ve korkudur. Bu haller mide üsaresinin terkibini bozuyor, bu üsarede asid miktarı artıyor. Asidin fazlalaşması ülsere, yani midede bir yara vücuda gelmesine sebep oluyor »
Amerika Dışişleri Bakam Aceson ülserden hastadır. Eski Moskova büyük elçisi Bedel! Smlth, eski Bakan general Marshall da ülserden rahatsızdır.
Hüzün verici bir
manzara
Geçende Parts konferansına iştirak eden hükümet ricalinden çoğu perhiz yemek yiyor, kahve, sigara İçmiyordu. Bu büyük hükümet adamlarının hepsi yemek arasında bir hap yutuyor, yahut başka bir UAç alıyordu. Tava yemeklere kimse el sürmüyordu. Bunların halini görmek İnsana bayağı hüzün veriyordu.
Ülserden rahatsız olanlar a-rasmda general Etşenhovrer'İ Amerika'nın Alman yadakl eski baş kumandanı general Clay'ı da zikretmek lâzımdır. Tansiyon yüksekliği neticesi kalb ârızalanndan müteessir olanlar da çoktur. Amerlkada bunların başında üç eski Dışişleri Bakanı, Hull, Stettlnlus, Byrnes ve Dışişleri müsteşarı Sum m er Welles gelir. Birleşmiş Milletlerde Amerikan delegesi âyan-dan Austin’in, Güvenlik Konseyindeki delege Johnston'un rahatsızlıkları da bodur.
Bevin, Vişinsld
Avrupadpki hükümet adamlarının çoğu aynı vaziyettedir, tngülz Dışişleri Bakanı Bevin tansiyon yüksekliğinden ve bunun neticesi kalb Armalarından rahatsızdır. Sovyet Dışişleri Bakanı Vlşlnsklriln hastalığı ducdenum ülseridir.
Bevin çalışma zamanı haricinde vaktini yatıp İstirahat etmekle geçirir. Yokuş, merdiven çıkmaz. Paris'teki son toplantıda Dışişleri Bakanlığının birinci katma çıkmak için arka kapıdan girerek oradaki asantöre binmeğe mecbur olmuştur. 1946 da Avam kamarasında muhafazakârlara hücum ederek söylediği şiddetli bir nutuktan sonra hemen baygın
Bir sene sonra İtalya Ue sulh an cll aşmasını imza ederken çok rahatsızdı. Tansiyonu korkulacak dereceyi bulmuş ve bir kalb krizi vukua gelmişti. Berin, kendisini nasıl hissettiğini soran Mr dostuna şu cevabı vermişti: «Göründüğünden daha fenal...»
Atlantik paktını İmzalamak üzere Vaşingtoria gideceği zaman yeni bir kriz geçirdiği söylenmişti. Bunun doğru olup olmadığını soranlara Dışişleri Bakanlığından şu cevap verilmişti: «M. Berin'İn sıhhi durumu eskisinden daha İyidir.»
M. Berinin hastalığının sebebi çok çalışması ve bundan doğan yorgunluktur. Kendislle birlikte çalışan biri diyor kİ: «M. Berin in nazarında gündüzle gecenin farkı yoktur. Hemen her gün bir çok kimseleri kabul ederek görüşür. Bu mülakatlar yarım saatte bir olarak tanzim edilir *
M. Attlee
Ingiliz Başbakanı Attlee de uzun müddettenberi hastadır. Geçen sene beş doktorun verdiği bir raporda bir ducdenum ülserinden rahatsız olduğu, bir kaç hafta çok sıkı perhiz yapması lâzım geldiği bildirilmişti. Başbakan ayaklarındaki ekze-manın tedavisi için bir kaç hafta hastanede kalmıştı. Ek-zema iyileşti, fakat ülser bakidir. Doktorlar bu iki hastalığı da sinirlerinin yorgunluğuna atfediyorlar.
Fransız hükümet adamlarıCreated by free version of 2PDF
Fransız hükümet adamlarının çoğu daha İyi vaziyette değildir. Başbakan Queullle ve Dışİşleri Bakanı Schuman har d i yıllarında uzun müddet Alman, yada bir toplantı karargâhında kalmışlardır. Bu yüzden ikisi-nln de ak ciğerleri zayıftır. İkl-; sİ de midesinden az çok hastadır.
Madde 35 — Muhasip - veznedarın yanında âzami 100 lira bulunabilir. Muhasip - veznedar reis ve umumi kâtibin de İmza edecekleri bir İta emriyle bankadan para alabilir.
Müteferrik maddeler:
Madde: 36 — Gerek birlikte kayıtlı olduğu esnada ve gerekse birlikten her hangi bir suretle çekildikten sonra birliğe ait servet ve varidat üzerinde hiç bir âza hak İddia edemez.
Madde: 37 — Birlik İdare hey'eti Azalan birliğe ait İşleri görmek İçin zaruri masraflarını alırlarsa da tahsisat olarak hiç bir para alamazlar. Eğer birliğin İdaresinde karşılaşılacak müşküller olur ve mecburiyet görülürse umumi hey'etin karar ve tasviblle bir tahsisat bağlanabilir.
Madde: 38 — Birliğin feshi takdirinde birliğe ait demirbaş 'eşya İle menkul ve gayri menkul emvali tasfiyeyi müteakip umu mi heyetin tâyin edeceği bir milli hayır müessesesine verilir.
ı Madde: 39 — Birliğin müesds âzalarının adı ve soyadı, doğum tarih ve yerleriyle vazife ve ikametgâh adresleri aşağıda gösterilmiştir.
Stalin, de Gasperi
Sovyet hükümet adam i an da sağlam değildirler. Stalin tansiyondan ve kalb ^rızalarından hastadır. Bu yü2den son beş sene zarfında kırka yakın tebliğ neşredilmiştir. Bu tebliğlere bakılırsa Stalin hakikatte ancak dört beş kriz geçirmiştir.
İtalyan Başbakanı de Gas-peri'ye gelince; tedavisi en güç hastalıklardan birinden, art-hr i t eden rahatsızdır. Geçen sene seçim mücadelesinin en hararetli devresinde mide usaresinin fazla asid olmasından dolayı bir müddet hastanede kalmağa mecbur olmuştu. Çok çabuk heyecanlanan bu zatın da ülsere tutulmasından korkuluyor.
Bütün bunları saydıktan son-, ra şu suali sormamak kabil olmuyor: Demek oluyor kİ dünyanın nukadderatı hasta adamların elindedir ve bunların verecekleri karara bağlıdır!»

Doğum yeri
No. Adı ve soyad ve tarihi Baba adı Ana adı Tabiiyet! Ev adresi
1 — Nurettin Esat İstanbul 316 Esat Müzeyyen r.c. Bakırköy. Rüzgârlı bahçe sok.
No 8 İstanbul
3 — Kenan Yalter Edirne 1322 M Cemal Fatma T.C. Taksim, Talimhane Recep
Pş, Cad. İmren Ap. 0 İst.
3 — A. Servet R Servet Vicdan TC. Cihangir, Cihangir Palas
Alaybek SelârJk 1320 No. 4 İst.
4 — Fevzi Rıfat Rıfat Belkis T.C. Üsüdar. Şemsipaşa Tekel
Kaplan Manastır 1324 Ap. kat 3 İstanbul
5 — Feridun Ha- Hamit Nigar T.C. Kadıköy, Bahariye cad. Nis-
mitTekcan İstanbul 1321 biye sok. Selâmet Ap. Kat i İst.
a — İzzet Duruk üskûp 1323 Sabit Fltnat TC. Taksim, Ayaspaşa Kamarot sok, Şefikbey Ap. 2 İst
7 — Sırrı Tarcan Trabzon 1320 A. Talât Atiye T.C. Üsküdar, Kaptanpaşa Aziz Mahmut Ef. sok, «5 İst,
8 — MiUıat Hamit Nuriye T.C. Taksim. Sıraservüer No. 51
Nemli İstanbul 1303 İst.
9 — Celâl Umur B&nmun 1324 Haşan Ayşe T.C. Maçka, Silâhhane cad. Zeki
Pş. Ap. No, 3 îst.
10 — Vangel Hay- Yorgl Ma riya T.C. Beyoğlu. Bursa sok. No. 26'5
Dapulos B Çekmece 1313 Ap, İst.
11 — Hüseyin Sab* Haşan Ayşe T.C. Ayaspaşa. Gümüşsüyü cad.
rl Tüten Drama 1305 No 28 İst.
12 — Apt! Fuat Fuat Emine T.C. Nişantaşı, Teşvikiye Palas
Akev Selanik 1889 Ne 2 îst.
13 — Nazım Zeki Ekemen Selânlk 1310 Zeki Emine T.C. Maçka. Emlâk cad. No. 43 İst.
14 — İhsan Doruk Bıngazi 1315 Sabit Fltnat T.C. Ayaspaşa, Kunt Palas No. 3 İst.
15 — Cemal Çap- Mustafa Ayşe T.C. Su adiye. Bağdat cad No 442
raşık Girezun 131? İst.
16 — Kimon Fa- Vıısil Katma T.C. Beyoğlu, Bıraserviler Yeni-
lamldis İstanbul 1326 hayat Ap 87/6 îst.
Birliğin geçici İdare heyeti: Muhasip ve
Yu kar kİ listede meslek ve sanatlarlle ev adresleri „_____
len müessls Azalar İçinden geçici olarak seçilen idare heyeti azalan şunlardır:
Başkan : Kenan Yalter
Umumi kâtip: Celâl umur
gösteri-
İş adresi
Tekel Genel Md. Uzman Müşaviri İstanbul
Tekel Gni. Md. Ticaret Gurubu Md. İst.
Tekel Gn). Md. Ticaret Gurubu Müdür muavini İst.
Tekel Gnl. Md. Yaprak Tütün şubesi Müdürü İst.
Tekel Gnl. Md. Yaprak Tütün Şubesi Müdür muavini İst,
Tekel İstanbul Yaprak tütün Bakım ve laleme evleri Müdürü İst.
Tekel İst. Bakım ve isleme evleri Tütün Eksperi İst.
Tütün Tüccarı. Galata Minerva han No. 4 İst.
Tütün tüccarı. Galata Büda-vendlgâr han No. 53 İst.
Tütün Tüccarı. Galata Yoğurtçu han. Kat 1 İst.
Tütün Tüccarı. Galata. Perşem-bepazarı Slndağme han İst.
Tütün Tüccarı. Tophane, Yenl-çar?ı Bostanbaşı No. HU İst.
Tütün Tüccarı. Kabataş. Mezarlık üstü sok. No. 1 İst.
Tütün Tüccarı, Tepebaşı, Meşrutiyet cad. No. 40 İst.
Tütün Tüccarı. Galata Bankalar cad. Merkez han No. 8-9 İst. Tütün Tüccarı. Galata, Rıhtım cad. Kozluca han kat 2 İst.
: Feridun Hamil Peltcan : Fevzi Rıfat Kaplan
: Sun Tarantı
veznedar
Üye
Üye
Birliğin idare merkezi:
Şimdilik: Galata Ahen - Münh han kat 6 İstanbul
BULMACA

I
Soldan aafia 1 — Şarkı bertcilycn. 2 — Trakya vilâyet leriaaladcıı biri halkından. 3 — Cana yakalık. 4 — ibadetin yanaı - Family*. 5 — Tersi lynentn bayı ‘ Efsane. • — Tmd mnJege müteallik. î — Teral eltM-ie-rin iç tarafı - Niyanc, I — Bir sHs* «ki - İlkokullarda bir den. 9 — Ter «t hırpantnhı kibarı. 10 — Saçan • Heder olmuş.
Yukarıdan «sağıya- I — attın Ura. 2 — Edebiyat üstadı - Vm*l. 3 — Bulup*s - VlUyet, « — Haguu «I* gelirse eski şairlerimizden biri olur -Tersi bealcnmij. 5 — Tersi validedir -Bir erkek «di. S — SOz - Teni «u-raptır. 1 — Sakal imiş, S — Tersi bir kedi rengi • Çünkü.
GEÇEK BULMACANIN HALLİ
Soldan sata: 1 — Kalender. 2 — Afet. Oml. 3 — Fransa. 4 — Ilıt.un. Ay, 5 — Esefeyle, »i — Lar, Re. 7 — Fitne, a — AstıkmacL 9 — Su. Daire.
Yukarıdan asafiıya: t — Karlıclvaâl. 2 - Al, İsa. SUÇ. 3 - Leller, 4 — Etraf. Futa. 5 - Ame.’ika. 0 - Dürü Yetmiş. 7 — Emsal. Nam. S - Rıa-yeleden*
F.ıMfe B
AKŞAM
Ekim 1949
| İstanbul Levazım Amirliği ilânları |
Aşağıda cins ve miktarı yazılı maddelerin açık akaUCtneleri hizalarında, ytunfa gtn. saat v» muhallerdeki As. Sa. Al. Komi, yonlarında yapılacaktır. TaUptertn betti gün w saatlerde ait oldukları komisyonlara müracaattan.
Cinsi Miktarı
Kilo
300.000
Odun
Tutan Lira 15.000
19/Ekün/MB
3 kalem kereste
Baraka yeri tesviyesi 15, C/m. blokaj l. C/m grobeton İşi 11 adet baraka İçin
YENİ YAYIfrygf
M2.72
882.71
3Q/£klnvO40
14/Ekim/949
36 Hadunköy Ak pınar 93. 14J0 Anadolu kavağı.
15 Malatya
3785-3787-14286
5ü ton odun açık eksiltme ile L0/Ekim/949 günü saat 11 da Hadımköy 112 No. lu As. Sa. Al. Ko. da satın alınacaktır. Tüteri 2500 lira olup teminatı 188 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona müracaattan. 3649-13848
ZiRAAf BANKASI
nın
Vac/esîz tasarruf hesabı sahiplen için hazırladığı
CUMHURİYET İKRAMİYESİ 100.000 lira İkramiyeler 5 büyük il Merkezinde ANKARA - İSTANBUL - İZMİR - ADANA ERZURUM’da
28 Ekim 1949 da çekilecektir Her merkeze ayrılmış olan ikramiye tutarı 20.000 lira
Her Merkezde büyük ikramiye
10.000 lira
Bundan baş(ıa
5 tane 1.000 Liralık
5 „ 500 „
1O .. 250 „
ikramiye vardır.
İkramiyelerden faydalanmak isteyenlerin Bankamızda 1O Ekim 1949 da 1 fr O liralık bir hesabı bulunması ve bunu çekiliş tarihine kadar muhafaza etmesi şarttır.
Bütün Şube ve Ajanslarımızdaki VAdeste Tasarruf Hesabı sahipleri muhakkak yukarıda 5 Merkezden birine girmiş olacaktır.
TALİHLİLER
Arasına katılmak isterseniz mevcut hesabını» 150 liraya çıkarmakta veya 150 liralık bir hesap açtırmakta acele ediniz.
Tamamlayıcı tafsilâtı bütün Şubelerimizden alabilirsiniz.
RADYO Lİ
Sabah - iiğle - akşam
Her yemekten sonra dişlerinizi RADVOLİN Diş macunu ile fırçalayınız.
Yol yapımı
Bayındırlık Bakanlığından:
t — Eksiltmeye konulan İş: Akhisar - Gördes yolunun 0 4 000—62 + 000 kilometreleri arası yol yapımı olup keşif bedeli (992,612,23* dokuz yüz doksan İki bin altı yil?. on İki Ura yirmi üç kuruştur.
2 — Eksiltme günü: 24 10.1949 tarihine raslıyan Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Bayındırlık Bakanlığı binası içinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle yapılacaktır.
3 — Eksiltme evrakı: Vezneye yatırılacak (49.85) kırk dokuz lira altmış beş kuruş bedele ait makbuz karşılığında Şose ve Köprüler Reisliği Mali İşler servisinden alınabilir.
4 — Eksiltmeye glrebilmeklçln: İsteklilerin 1949 yılına ait Ticaret Odası belgesi İle usulü dairesinde (43 454.49) kırk Üç bin dört yüz elli dört Ura kırk dokuz kuruşluk geçici teminat vermeleri ve bu iş gibi önemi haiz bir l.şi yl surette başarmış veya İdare ve denetelmiş olduklarını ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltme gününden en az üç giin önce (tatil) günleri hariç) yazı İle Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek bu iş İçin yeterlik oelgesi n imaları
5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 34 . cü maddesinde verilen izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her patçasına ellişer kuruşluk pul yapıştırarak Dunları imzalayıp zarflarına koymaları) hazırlıydcaklan yükleme mektuplarını eksiltme günü saat 15 e kadar makbuz karşılığında Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet İlân olunur. (14350*
*
364.427 Ura keşif bedelli Tamirhane İnşaatı kapalı sarfla 12/10/949 günü saat 9.30 da Erzurum As. 8*. Al. Ko da eksiltmesi yapılacaktır. Teminata 18,327 lira 10 kuruştur Talipler kanuni veslkalarile teklif mektuplarını ihale saatLnden bir m evveline kadar komisyona vermeleri. (3729-14107
¥•
1 — Aşağıda miktarı yazılı koyun eti kapalı zarf usulu satın alınacaktır.
Cinsi
Azı
Geçici
teminat
— Kiradan Kurtulmak ve bir mülk sahibi olabilmek için ne yapmalıyız?
— Gayet bazit: GARANTİ BANKASINDA 100 liralık btr hesap açarak, ikramiye apartımanının bir dairesini kazanmak lâzım
Akümülatör alınacak
t. E. T. T. işletmelerinden:
1 — Aşağıda cins ve miktarları yazılı malzeme 10/10/949 pazartesi günü saat 11,30 da pazarlık suretlle mubayaa edilecektir.
Akümulâtör 6 V. 180/200 amp. 60 adet* 9900 Lira veya akümülatör 12 V. * amp. 30 adet)
2 — Bu işe alt şartnameler Metrohan Levazımından parasız tedarik edilebilir.
3 — İsteklilerin 742,50 liralık muvakkat temlnatümle birlikte pazarlık tarihinde Metrohan 4 üncü katında toplanacak Alım Batım komisyonunda hazır bulunmaları. (14230)
ÇnmflŞIRLORlFUZ
HflR GİBİ BtYOZLOTIR
Devlet Demiryolları Genel
Müdürlüğünden:
Teklif verme suretile koşum takım ve yedeklcrlle cer kancası zatın alınacaktır.
Bu işe ait teklIfeLrln 21/11/949 pazartesi günü saat 14 e kadar kapalı bir zarf içerisinde idaremiz malzeme daireni başkanlığına vcrimllş bulunması şarttır.
İsteyenler şartnameyi İS Ura mukabilinde H Paşa ve An-karada Merkez veznesinden alabilirler. (14307)
Arap zamkı alınacak
Maliye Bakanlığından:
18 ekim 1940 salı günü saat 10 da tstanbulda Beşiktaşta DevLet Kâğıt deposunda yapılacak açık eksiltme Ue 3500 kilo kilo Arap zamkı alınacaktır.
İsteklilerin 472,5 Hra geçici teminatları ve numuneleriyle birlikle Depo âmlrllğlne müracaatları. 14278»
Çapa Lisesi müdürlüğünden
Yeni açılan Çapa Lisesine yatılı öğrenci kaydına başlanmıştır. İsteklilerin okul iuuresine başvurmaları. 14303
Koyun eti
2 — Eksiltmesi 17-10-949 pazartesi günü saat 11 de Kon; Lv ÂBa Al. Komisyonunda yapılacaktır Evsaf ve şartname h gün komisyonda görülebilir.
3 — Teklif mektupları 17-10-949 pazartesi günü saat 10 kadar komisyonumuza verilmiş bulunacaktır. 3733 - 14106
Açık eksiltme İle 50 ton odun 12/ekim/949 günü saat 10 Hadımköy 112 No. 11 Aş, Sa. Al. Ko. da satın alınacak Tutarı 2500 lira olup teminatı 188 liradır. Taliplerin belli > kitte komisyona müracaatları. 3743-141

Müteahhit nam ve hesabına 5qq kilo kalsiyum Gllkonat
950 kilo Laktoz açık eksiltme İle 17 Ekim 94Û günü saat 11 Ankara M.3B5aAl.Ko.da satın alınacaktır. Kalsiyum kilosu 1150 kuruş ve Laktozun 500 kuruş olup hepsinin teminatı 787.5 liradır. Şartnamesi İst. Lv. a. dc görülür. 2 kalem malzeme ayrı ayrı ihale edilir. Taliplerin beUl vakitte komisyona müracaatları. 3769 - 14222
M 7 ? ■ s S i 8 i p E
Created by free version of 2PDF

1) Tahmin edilen bedeli 2215 50 Hra olan 795 adet yatak Ue 1200 adet yastığın yüzlerinin tamir edilerek pamuklan atılıp tekrar doldurulması işi lT/Eklm/949 günü saat 14,30 da Harbiye Lv. Amirliği Sat, Al. Komisyonunda kapalı zarfla ihale e-dllecektlr.
2) Kesin teminatı 166.20 lira olup şartnamesi komisyonda görülür.
3) Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvel verilmesi 3755-14179
Kösele Parçası Satışı
Sümerbank Deri ve Kundura Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden
Ocak 1949 gününden 31 Aralık 1940 gününe kadar Müessesemlz ambarlarında toplanacak muhtelif boydaki kösele ve deri parçaları açık arttırma suretile 24 Ekim Pazartesi günü saat 13,30 da Müessesemlzln Beykoz'daki merkezinde satılacaktır Arttırmaya girecekler Cumartetsi ve Pazardan başka her gün saat 10 dan 16 ya kadar satışa ara olunacak parçaları görebilecekleri gibi Müessese Ticaret Servisi 11e Sirkeci de Köprülü Han No. 3 deki Büromuzdan tamamlayıcı malumat Ue şartnameyi alabilirler. (14068*
İnşaat ilânı
Sümer Bank Genel Müdürlüğünden:
1 — Erzincanda kurulacak İplik Fabrikası kışatı birini 11-atı esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Yapılacak inşaatın keşif bedeli (3.550.000.—) lira ve geçici teminatı (120,250.—) Hradır.
3 — Eksiltme evrakı Anicsrada genel muamelât müdürlüğümüzden (100.—) liraya alınabilir.
4 — Eksiltme 26 ekim 1949 çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır.
5 — istekliler, teklif evrakı arasına şimdiye kadar yapmış oldukları bu gibi işlere, bedellerine ve teknik teşkilâtlarına dair belegeler koyacaklardır.
8 — Bu eksiltmeye iştirak edeceklerin bir defada (1.000.000,—> 'Iralık benzeri inşaatı ikmal ederek kabullerini yaptırmış olnıalan şarttır.
7 — Banka, ihaleyi dilediği şekilde İcrada servestlr.
14411)
Teklif almak suretile elektrik santıralı ölçü aletleri tamir tâdil ve âyar ettirilecek SÜMER BANK _ „ ,
Defterdar yünlü sanayii müetsese»! müdürlüğünden
Eyüp
1 — Müesesemlzln elektrik santralının ölçü âletleri teklif almak suretiyle tâmlr. tâdil ve ayar ettirilecektir.
2 — Bu hususta hazırlanan teklif alma şartnameleri her gün müessesemlz Ticaret servisinden bedelsiz olarak alınabilir.
3 — Bu >şle alâkadar olmaklstlyen firmaların 11.10.949 günü akşamına kadar fiat tekliflerini Ticaret servisine kapalı zarflar içinde tevdi etmeleri lâzımdır.
4 — Müessesemlz ışı verip vermemekle âorbestir. (14410)
B DİKKAT DİKKATİME Senenin en bıiyîık Müzayedesi
9 Ekim 1949 pazar günü saat 10 da Taksimde. Gümüşsüyü caddesinde
TÜTEN APARTIMANININ
6 numaralı dairesinde bulunan çok kıymetli ev eşyası, sevr motifli gül ağacından piyano. Rönesans stilinde yemek oda takımı, İngiliz salonlar, saraylardan çıkma bakkara ve Bohem avizeler. Avrupa gümüşü çatal, bıçak ve çay takımları. Rodos, Blöblan. Sevr duvar takl, koleksiyonlar. minyatürler, kristal su takımları. Buhara, Bergama, Kum. Nalm hah koleksiyonlar vj. v_s. açık arttırma İle satılacağı sayın halka bildirilir. Ekspozisyon : Cumartesi 3 Ekim 1949
■ Portakal Mobilya Evi ■
R AKŞAi
Abone bedeli
SanelUc 2800 ruruı MOO kuru*
4 arlık ısoo • umo *
« arlı aoo • ı«xı •
ı arlık soo » - •
Adres ccbdUJ için «Ilı Kunıgluk puJ gönde rUmcUctlr Ak») takdirde adres dcflgllrilmaı
Dairesinden
1 — 929 doğumlu ve bunlarla İşleme tâbi daha yaşlı doğumlu Erlerle çeşitli kanuni sebeplerle şimdiye kadar şevkleri geciktirilmiş olan 928 ve daha yaşlı doğumlu erler ve kardeşleri askerde olmasından şevkleri geri bırakılmış iken kardeşleri nln terhis edilmiş veya terhis mahiyetinde izinli bırakılmış (X masından şevkleri icap eden muhtelif doğumlu erler muvazzaf lık hizmetlerini yapmak üzere askere yollanacaklardır.
2 — Deniz erleri İçin toplanma günü 12 Ekim 949 çarşamba ve diğer sınıflara mensup erlerin toplanma günü de 14 Ekim 949 CUMA günü saat 9 dur. Belirli günde gelmiyenler hu kında kanuni kovuşturma yapılacaktır.
3 — Muhtelif doğumlu yoklama kaçağı ve bakayalardan 30 Kasım 949 gününe kadar şubelere müracaat edenler 929 doğumluların tertibatına yollanacaktır.
4 — 929 doğumlu W bu doğumlularla İşleme tâbi sakat erler silâh altına ahnmıyacaktır
5 — İlgililerin bilgi edinilmeleri, ve kayıtlı bulundukları Aa
şubelerine vaktinde gelmeleri yayınlanır. 3696 - 14056
İLÂN
İsrail’e gidecek olanların pasaportlarının bundan sonra İsrail Devleti Muhaceret Bakanlığının Istan; bul delegesi tarafından vize edilmesi lâzım geldiği sayın halka bildirilir.
Adres: Sıraselviler Cad. 67/2. Taksim.
Kabul saatleri: 9 dan 12 ye kadar (Cumartesi,
Devlet orman işletmesi Gümüşhane Müdürlüğünden
1 — işletmemizin Kürtün bölgesi Elik beli orman ara yerinde latife alınan 504 adede denk llfl m3 Lâdin ve «78 »dede denk 147119 m.3 çam tomruğu 15 gün müddetle satışa konmuştur.
2 — Açık arttırma 3/11/949 pazartesi günü saat 15 de Oû-müşhane orman işletmesi binasında toplanacak komisyon 6-nünde yapılacaktır
3 — Beher metre küpünün lâdin tomruğunun 50 Ura. çam tomruğunun 52 liradır. Her parti için %7,5 hesabiyle geçici teminat alınır,
4 — Bu İşe alt şartname Ankarada orman genel müdürlüğüne, İstanbul işletme müdürlüğü, Gümüşhane. Trabzon orman işletme müdürlüklerinde ve Bayburt bölge şefliğinde görülebilir.
5 — İsteklilerin belli gün ve saatte nıüsbil evrak Ve ilk teminat! atiyle komisyona müracaatları. 13691
d

Comments (0)