K S A M
AKŞAM
H e r q ü n
h0f@
Sene 32 — No. 114G4 — Fiatı; her yerde 10 kuruştur.
CUMA 8 Eylül 1950
Sahibi: Necmeddln Sadak — Yazı işlerini fiilen İdare eden C. Bildik — Akşam Matbaası.
Korede komünist taarruzu dün terakki kaydedemedi
Buğday yolsuzluğu
Müfettişlerini raporuna göre suçlu görülenler
Sandaldaki esrarlı cinayetin tafsilâtı
Müttefikler kaybettikleri araziyi geri aldılar. Güvenlik Konseyi Rus ithamlarını reddetti
Keredeki harekâtı idare eden Amerikan komutan lan: Soldan llibaren General Field, General L. Kuter, General Tunner
Ankara 3 (Akşam) — M acarla tandan getirtilen buğlaylar-da Toprak Ofisinde yolsuzluk yapıldığı yolundaki ihbar üzerine Bakanlık müfettişleri bura da teftişler yapmakta idiler. Müfettişler tetkiklerini bitirmiş ve raporu hazırlamışlardır. Ofis eski genel müdürü Necati Topçuoğlu, zat İşleri müdürü Rauf Meleksoy, Malzeme dairesi müdürü Cenap iyigün, ticaret dairesi müdürü Sabrl İlgar suçlu görülmekted'rler. Durumları af kanunu hükümleri lçlna girdiği İçin haklarında inıtbatl ceza verileceği söylenmektedir. Ticaret ve Ekonomi Bakanı Ziihtü Velibeşe Ankaraya dönünce hazırlanan rapor kendisine verilecektir.
Nevyurk 8 (Radyo) — Korede komünistlerin taarruzu dün hiç bir terakki kayd edememiştir. Komünistlerin Pohang taarruzu geri püskürtülmüş tür. Komünist kuvvetler Yong Çong’ıın doğuşundaki şoseyi kesmişler İse de yolun batı kısmı açık bulunmaktadır.
Taegu'nun on kilometre şimalinde komünistler bir tepeyi zaptetmişler, fakat Tagvan'ı tahliye etmişlerdir.
Birleşmiş Milletler kuvvetleri, son iki giin zarfında güneyde kaybettikleri araziyi geri almışlardır.
İngiliz birlikleri, azlıklarına rağmen komünistlere şiddetle mukavemet ediyorlar. İrtibatı kesilen küçük bir savaş birliğinin havadan takviye vc iaşesine devam edilmektedir
Güvenlik Konseyi Rus iddialarını reddetti
Nevyork 8 (Radyo) — Güvenlik Konseyi dünkü toplantısında Amerikan uçaklarının sivil Kore halkını bombardıman ettiği hakkındakl Rus İthamlarını müzakere etmiş vc 9 oyla reddetmiştir. Yalnız Sovyet temsilcisi Malik, lehte oy vermiştir,
Güvenlik Konseyi. Amerikan uçaklarının Mançurya arazisine tecavüzde bulundukları hakkında komünist Çin iddialarını tetkike ve bu hususta komünist Çin ı ■msllclslnl dinlemeğe karar vermiştir.
Tren münakalâtı
temin edilemedi
Ankara yolcuları Bandırma - Ba lıkesir yolile gidip geliyorlar
Son yağmurlar yüzünden İn-1 Denizyolları gemllerlle ilmanı-kıtaa uğrayan İstanbul He A- miza getirileceklerdir. Denteyol-nadolu arasındaki şimendifer lan İdaresi yolcu kesafetin! na-nıünakalâtı henüz temin edilememiştir, Yağmurların Sabanca - Derbend arasındaki demiryolunda yaptığı tahribat hakkında verilen mütemmim malûmata göre seller demiryolundan iki kilometrelik kısmı sürükleyip götürmüştür. Kurt köyü civarında İki köprü yıkılmıştır. Yine bu civarda bulunan şosenin 150 metrelik kısmı da bozulmuştur.
Sel yüzünden Derbentte kalan trenlerdeki yolcular otobüslerle Yalova'ya gitmişler ve oradan da 16,25 ve 20,20 de hareket eden vapurlarla şehrimize getirilmişlerdir.
Haydarpaşaya gel emi yen ve Bandırma yolunu tercih etmiş olan trenlerin yolcuları Bandırmadan cumartesi ve pazartesi hariç, haftada 5 gün saat 19.15 te hareket edecek olan
Teknik öf retim müsteşar, çekildi
Ankara 8 (Akşam- — Milli _____________________
Eğitim Bakanlığı teknik öğre- ] dereden bir sandal kiralayarak Um müsteşarı Rüş . Uzel diln geceleri sandalla denizde dolaş-Istlfa etmiş ve İst lası kabul edilmiştir. Hatırlar, atağı gibi bir milletvekili sözlü soru önergesi dolayıslle Mecliste, eski Milli Eğitim Bakanı Aviıi Baş-man'a Rüştü Uzelin faaliyetlerinden dolayı şiddetli hücumlarda bulunmuştu. İstilaya bu sebebolmuştur.
Melâhatı öldürerek denize atan Nureddin kezzap içerek intihar etti Salı sabahı Kumkapı sahillerinde bulunan boş sandal hâdisesi zabıtanın yaptığı derin tahkikat sonunda dün aydınlanmış ve sandalı kiralayan esrarengiz çiftin hüviyetleri anlaşılmıştır.
Zabıtayı bir kaç gündenberl İşgal etmekte olan hâdise şu şekilde cereyan etmiştir: Üsküdar belediyesi sıhhat memurlarından Nureddln özcan sekiz aydanberl Eminönü kaymakamlığı fen heyeti muhasebe memurlarından Melâhat Ezaydın' la sevişmektedir. Fakat Nureddln fi senelik evlidir ve bir de çocuğu vardır. Nureddlnle Melâhat bir miiddettenberi kimseye görünmemek İçin Kurbağalı-
mayı İtiyat edinmişlerdir. Fa-
Kumkapıda bulunan ceset
Ingiliz filosu
Buğun İzmir liman ziyaret ediyor
1 Hf m
zan Itlbare alarak bu hatta yeni bir gemi tahsis etmiştir. Bu gemi saat 13 te Umanımızdan hareketle Bandırmaya gidecek ve saat 19.IS te yolcuları alarak limanımıza getirecektir.
Tamirat bitirilemedi
Sabanca - Derbend arasında sellerin sürüklediği hattın tamirine devam edilmekte İse de ancak İki gün sonra tamiratın, bitirilebileceği anlaşılmaktadır. I Bu itibarla Haydarpaşadan an-j eak İzmit'e kadar tren hareket ettirilmektedir. tstanbııldan' Ah karaya gidecekler, vapurla' Bandırmaya, oradan da Balı-1 kesir - Eskişehir yoliyle Anka- | raya gitmektedirler. Ankaradan îştanbula gelecek yolcular da yine aynı yoldan Bandırmaya, oradan da vapurla İstanbul’a gelmektedirler.
30 hemşireye diploma verildi
Sandalda işlenen cinayetle alâkalı değil
Evvelki gün Ahırkapı kemer! ile Borayburnu Kum İskelesi, a-■ 'rafındaki sahilde, tahminen 25 yaşlarında kumral saçlı, kırmızı elbiseli ve ayağında ayakkabısı olmayan bir kadın cesedi bulunduğunu yazmıştık. Bu beserin yiae oralarda bulunan ve , irinde kan izlerini taşıyan boş ,k: vık He münasebeti olduğu .İleri sürülmüştü.
Filo ile beraber gelecek olan Ediııbıırg Diikü
| öğrendiğimize göre bu cesedi» j kayık hâdisesi ile hiç bir ilgisi 'yoktur. Zabıta cesedin Kumkapı 'Saraçisl.-ak ınahal'esi Mollabey Isokak 1( numaraca oturan mıi-celllt Mehmed'in on iki senedir !yanında İr htnsnı hizmetçisi Fir-Idevs Kara;: ■.it'e ait- olduğunu ıtesblt etmişi Flrdevs evvelki gün öğleden -onra evden aynl-'mış ve bir daln görükmem^tlr, ! Hâdisenin bir İntihar im, yoksa kaza mı olduğu aıaş.tuılnıak-tadır.

Pelican ve Loch Scavalg fırka teynleri ile Token denlzaltısın-datı mürekkep bir İngiliz filotillası bugün İzmirl ziyaret, e-decek ve 12 eylüle kadar kalacaktır.
Inglliz Kiralının damadı binbaşı Edinburg dükünün komutası altındaki Magplye firkateyni bilâhare İzmir® gelerek filoya İltihak edecektir.
Megafonla satıcılar
kat Nureddln son günlerde sevgilisinin başka biriyle münasebette bulunduğunu haber almış ve pazartesi gecesi Melâhatla birlikte sandalla denize açıldıktan sonra sevgilisi He aralarında sert bir kıskançlık m (İnak a-
şasi başlamıştır. Münakaşa gittikçe hararetlenmiş ve Nureddln neticede sevgilisini kaybedeceğini anlayınca kızı deniz* atmaya kalkmıştır. Böylece a-ralannda bir boğuşma başlamış v,e nihayet Nureddln zavallı kıa sulara almaya muvaffak olmuştur.
Bundan sonra işin fecaatini farkeden Nureddln sandalı sahile yanaştırarak sandaldan atlamış ve doğru. Karamustafapa-şada oturan baldızı LÛtfİyenin evine misafir gitmiştir. Kaat-U burada hâdisenin bütün teferruatını anlatan bir mektup yazdıktan sonra eline geçirdiği bir şişe kezzabı içerek hayatın» son vermiştir.
Mclâhatın cesedi henüz bulunamamıştır. Zabıta araştırmalara devam etmektedir
Ticaret ve Ekonomi
Ziihtü Velibeşe Ege seyahatinin çok faydalı olduğunu,, yurt içinde yeni bir
geziye çıkacağını söyledi

Ticaret ve Ekonomi ika Kanı gazetecilerle beraber
Evvelki gece İstanbuldan I Ticaret müdürlüğüne giderek gelen Ticaret ve Ekonomi Ba- bir müddet meşgul olmuş, bakanı Zühtü Velibeşe dün bölge
(Arkası sahife 2; sütun 1 de)
Filistin uzlaştırma komisyonu
Sıın ehillerde, ellerinde huni şeklinde madenî boru* kırla sokakları biriribine katan eskiciler vesait seyyar esnaf kulakların dikkatini fena halde çekiyor.
Ne ummuştuk, ne bulduk. Gûya, satıcı sesleri, oparlör-ler, korııeler, klaksonlar azalacak, vok olacaktı.
Arnavutlun meşhur hikâyesi:
Yatsı namazının yanlışlıkla on rekât kılındığı bir Arnavut köyünde, peç saatteki hu ibadeti azalttırmak I iizere iCi_________....___v
I lar. Müftü, üç de salâtıvitir i ilâve edince, köv halkı dii-I v ünmüş:
| — Eyvah... Üç de vitri ııoz
bindi, ınore...
' Bu me
Evvelki gün tstanbula gelen ve bugün şehrimizden ayrılacak o olan kistin uzlaştırma korniş-
irtüftiivc bâs’vurm'us’ W"» *Bn »W xemeöln! « -.............. belediye başkanı Fahrettin Ke-
rim Gökayın d&vetllsi olarak Parkotelde yemiştir. Yemekte vilâyet protokd! müdürü Nabl Up. Basın - Yayın ve Turizm ğ'4 MU. J» ıuam uı«ıı ju «cmıjıreye. ıı ve belediye reisi Fahrettin | ransma iştirak eden delegelerin I Bu mcffafonlu satıcılar nel müdürlüğünün t tanbııl böl diplomaları dün saat 17 de me-1 Kerim Gökay, Bağlık müdürü] bir kısmı hazır bulunmuşlardır.]üzerine, bizimki de o hesap! Eesl furtan müdürü Nazif 3ö-
Kızılay Hemşire okıtlunu biıiren 1er.
Kızılay Hemşire okulundan ı raslmle verilmiştir. Törende va- , Faik Yargıcı ve Sağlık konfe-bu yıl mezun olan 30 hemşireye] 11 ve belediye reisi Fahrettin ransın a iştirak eden delegelerin
ı lükbaşı, üniversite rektörü Ord. ' Prof. Cetâ! Sarç, Amerikan bii-! yükelçisL M. Wadsworth ve Fransız büyükelçisi M. Jean ] Lescüyer de hazır bulunmuşlardır.
Yemekten sonra kendisiyle gö riışen bir arkadaşımıza komisyon başkanı M. Palmer demiştir kİ:
«= Dr. Tevflk Rüştü Arasta
birlikte çalışmak bizim İçin mû kenımel bir şanstır. Kendisi hem beşeri hislere sahip, hem vazifesini müdrik, hem de birçok tanıdığı bulunan kıymetli bir zatır. Komisyonun faaliyetine gelince, ben dalma nikbinim.*
Komisyon bugün gidecek fakat Dr. Tevflk Rüştü Araş bir müddet tstanbulda kalacaktır.
Banııc i
.. u
8 Eylül 1'JbU
0ZUN
Yargıtay Baştanının işaretleri
Muhalefet Partileri
Sağlık ve Eğilim
Yargıtay Başkanı Fevzi Bozer'ln 1950 - 51 adalet yılını açarken söylediği nutuk son derece dikkate şayandır. Sayın Yargıtay Başkanı adalet cihazının gittikçe daha fazla işle yüklendiğini haber veriyor. 1911 yrhnda gelen Is miktarı 74.870 olduğu halde yıldan yıla artarak 1949 yılında 116.849 a çıkmıştır ki bu. yüzde 57 nispetinde bir çoğalma demektir. Halkın gerek suç dolayısiyle, gerek hukuk ihtilâflarından dolayı daha geniş ölçüde mahkeme kapılarına düşmesi elbette ki hayır alâmeti değildir.
Sayın Yargıtay Başkanı cinayetlerin daha ziyade mülkiyet ihtilâflarından, kadın ve kız kaçırma fiillerinin evlenmenin külfetli ve masraflı oluşundan, zorla ' namus ve ırza tecavüz vakalarının ahlâk zayıflığından, çalma suçlarının işsizlik ve ihtivaçtnn ileri gel. d'i.ini haber verirken hükümetin hangi meselelerle derinden meşgul olmak zorunda bulunduğunu da göstermektedir. Toprak mülkiyeti vatandaşlar arasında hâlâ tFıîilâf lıdır. Ilâlâ tamamen tapulaıınuş vaziyette değildirler. Tapulama kanununun mümkün olan süratle tatbiki memleketin cinayetler yüzünden arzettiğl İptidaî manzaraya ve can telefine nihayet verecektir.
Düğünlerde fazla masraf etmeyi vaşak eden kanunun numarası 55 tir. Bu eski kanun hiç bir yerde tatbik edilmemektedir. Eğer tatbik edilmiş olsaydı fuzulî düğün masraflartyle beraber kız kaçırma âdeti de son derece azalmış olacaktı.
Ahlâk düşkünlüğü ile issizlikle mücadele mevzuu daima lâfta kalmıştır. Bütün gayretimizi bu sahada harcamaya mecburuz. Yoksa suçlar, ihtilâflar çoğala-durdukça medenî milletler arasında yer almakta olduğumuzu iddia etmek boşuna «lur.
$evket RADO
Ticaret Bakanının şerefine ziyafet verdi hararetli nutuklar söylendi
9 ve 10 eylülde
Ankarada seçilecek
tasfiyeye uğramadı MaıMları çalışmaları
Tâyini yapılmamı# doktorlar — İlk saâiık
İzmir belediye reisi kim olacak? Trabzon seçimi yeniden yapılacak
Tâyini yapılmamış doktorlar — İlk »ağlık merkezleri — Eğitim bütçesinin arttırılması düşünülüyor
İstanbuldakl İngiliz tlcaTet odası tarafından, Ticaret ve Ekonomi Bakanı Zülıtü Vellbcşe-rln de İstanbulda bulunmasından bilistifade Bakanın ve Ingiliz büyükelçisi Slr Noel Char-iesln şerefine dün Park Ote'de bi’ öğle yemeği ziyafeti ver’i-mlşUr.
Yemeğin.sonunda söz alan od:. başkanı M. Jones, Türk - tn-glllz ticari ve ekonomik münasebetimizin mazi, hal ve geleceğinden bahsetmiş ve 63 yıllık mazisi ve 650 üyesi bulunan oda nın bu münasebetlerin İnkişafında oynadığı mühim role temas etmiştir:
Müteakiben konuşan Ticaret ve Ekonomi Bakanı da aynı m ev zua temasla her iki memleketin birbirlerine satacak daha pek çok mallan bulunduğunu belirt m İş. bilâhare söz alan İngiliz büyük elçisi de Türk - İngiliz ticaretinin atisinden emniyetle bahsetmiştir. Toplantı samimi bir hava içinde sona ermişi İr.
Ankara 7 (AA.) — Türkiye milli boks takımı seçme müsabakaları 9 ve lu eylülde Anka-rada yapılacaktır Bu müsabakalara İstanbuldan Halit Er-gönül, Necdet, Hüsnü özarı, Vural İnan, Oktay Kolçakûğlu, Garbis Zaharyaıı, Ayhan, Cevdet Özçentek. Suphi Okur. Şaban Mlnasyan; Ankaradan Sevindik, Erciş. Yüksel Sarık aya, Doğan, Karaca. Adnan. Yusuf M ergen. Temel Yavuz, Mustafa İnci, Kâzım Yılmaz, Ali Melek. Kâmil içil: Esklşehirden Yaman Afacan; Bursa d an İrfan Denılrkan ve Kocaellden Tuîgut Serper İştirak edeceklerdir.
Müsabakaların en dikkate değer tarafı, bu sene İçinde Kopenhag'da toplanan beynelmilel kongre kararlarına uygun olarak sekiz slklet değil, on slklet üzerinden ve ikişer dakikadan beş raund üzerinden müsabakaların yapılacağıdır Bu şöyle sıralanmaktadır:
51. 54, 57, «0. 53.5, 75, 81 ve ağır.
Tunuslu bir boksör, boks salonu açacak Ankara 7 (A.A.l — Fransız Boks federasyonuna profesör -menejer olarak kayıtlı bulunan Tunuslu boksör Ben Mehil ya Muhammed bundan bir müddet evvel Boks federasyonumuza müracaat etmiş, Türklyede bir boks salonu açarak antrenörlük yapmak İstediğini bildirmişti. Federasyon her türlü formaliteyi tamamlamış ve kendisine bu hususta müspet cevap vermiş bulunmaktadır. Tunuslu boksör, sonbahar sonlarına doğru mem leketimize gelerek çalışmaya başlayacaktır. Boks salonunu hangi şehrimizde kuracağı henüz belli değildir.
Fin millî takımı Yugoslavları yendi Helsinki 7 (A.A) — Bugün
yapılan Finlandiya - Yugoslavya milli futbol maçını Plnlandl-ya 5-2 kazanarak büyük bir fiil priz yapmıştır. İlk devre Yııgoı lavlar 3-1 galip vaziyette İdi.
slklet
67. 71
Bir heyetimiz Ktbrısa gitti
Kıbrıs adasında tngUlzler taralından Ormancılık alanında tahakkuk ettirilen ilerlemeleri yerinde tetkik etmek üzere Orman fakültesinden Prof. Dr. 'Fikret Saatçıoğlu’nun başkanlığımda doçent Dr. Hayrettin Kayacık. Doçent Dr. Savul Huş ve Dr. Refik Erdem'den mürekkep bir heyet Kıbrısa gitmiştir.
Amerikalının yaraladığı çocuk iyileşiyor
Ankara 7 — Apartmanının önündeki motosikletle oynayan çocuğu tüfekle yaralayan Amerikan askeri yardım heyetinden Medley hakkında tahkikata devam edilmektedir Amerikan askeri yardım grupu başkanı-nın emri üzerine Cebeci Amerikan hastanesine yatırılan Turhan Karamanın sıhhi vaziyeti iyileşmektedir.
Çocuğu yaralayan Amerikalının en kısa zamanda memleketimizi lerkedeceğı anlaşılmaktadır.*
Bir tashih
Bir kotra gezintisi esnasında denize düşerek kaybolan Brezilya konsolosunun eşinin cesedinin Mudanya kıyılarında bulunduğunu dün yazmıştık. Bu habrrl verirken Brezilya konsolosunun denilecek yerde yan-h’lıkl? sefirinin yazılmıştır. TMhlh eder, özür dileriz.
Ankara 7 — Belediye seçimlerini büyük bir farkla Demokrat Parti tarafından kazanılma undan sonra muhalefetin tasfiye edildiği yolunda mütalftalay İleri sürülmüştü. Bugün kendisi İle konuşan gazetecilere, C. II. r. genel sekreteri Kasım Giilek, iktidar partisi İleri gelenlerinin bu mütalâalarını ele alarak beyanatta bulunmuştur. Kasım Gülek, muhalefetin tasfiyesini İlânda İktidar partisinin acele ettiğini belirtmiştir.
Kasım Gülek bir çok gençlerin kendi Işteklerl İle Cumhuriyet Halk Partisine girmekle olduğunu da kaydettikten sonra 14 mayısı mütaakap muhalefetin değil Cumhuriyet Halk Partisinin tafslyeye uğradığını ve partinin bununla kuvvetlenmiş olduğunu söylemiştir.
Kasım Gülek yeniden baskı yapılmakta olduğu İddiasını tekrarlamış, memurlar arasında mevcut «huzursuzluk» lan bahsetmiş ve belediye seçimlerinde İktidara mensup bazı milletvekillerinin tehditler savurmuş olduklarını söylemlşir
Bu milletvekillerinin kimler olduğu sorulunca da Kasını Ödlek bunların isimlerini «İcap ederse» açıklıyacağuıı kaydetmiştir.
Kasım Gülek konuşmasının sonunda devlet radyosunun Ik-
tldar partisinin emrine verilmiş olmasını esefle karşıladığını söylemiştir.
Diğer taraftan Millet Partisi genel başkanı Hikmet Bay ur da belediye seçimlerinde Kazan dıklRn üyeliklerle partisinin yüzde 30 nlsbetlnde gelişmiş olduğunu söylemiş ve partisinin tasfiye edildiği yolundaki mütalâaları reddetmiştir.
İzmir Belediye Reisliği
İzmir 8 (Akşam) — İzmir belediye seçiminde Demokrat Par tl aday listesinde yazılı yedeklerin asil üyeliğe, asil üyelerin de yedekliğe seçilmeleri suretile elde edilen neticeden sonra belediye başkanlığına kimin getirileceği meselesi ihtllâflı bir şek le girmiş bulunmaktadır.
içişleri Bakanlığı şimdilik be ledlye başkanı 11e daimi encümen üyelerinin kanun dairesinde çalışmasına devam etmesini ve ayni üyelerin 1 ekimde meclis halinde toplanarak yeni baş kan ve encümen üyeleri seçimini yapmalarını valiliğe bildirmiş tir. Ancak şimdiki belediye başkanı ve daim! encümen üyeleri seçimin neticesi dolaytsllc mesaiye devam arzusunda değil lerdir. ’
Belediyeye yen! başkan ola-
rak Hüsamettin Petek, avukat Yaşar, doktor AJ1 Hüsmenln 1-slmleri ileri sürülmektedir.
Trabzon seçimi iptal edildi Ankara 7 — Cumhuriyet Halk Partisi genel segrcterinhı verdiği malûmata göre Halk Partisi Ağrı, Bilecik, Çorum Gümüşhane, Hakkâri, Kastumtınu, Malatya Ordu, Sinop, Yoı/at, Sivas ve Tunçeli vilâyet merkezlerindeki belediye seçimlerini kazanmıştır. Trabzotıda İhlal dildiğinden yenilenecektir.
îzmir seçimi
İzmir 6 — Belediye seçimlerinin kati neticesi alınmıştır. Merkezde tamamen D. P. listesi kazanmış olmakla beraber, listede en kuvvetli şahsiyetler olan Rauf Onursal. Osman Kibar asli üyelikleri kazanamıyarak yedeklikte kalmışlardır.
Belediye reisliğine Adnan Dövene! veya doktor Hüsamed-din Petek’ln seçileceği tahmin edilmektedir.
Uşakta Belediye seçimi
Üşak 7 (Akşam) — Belediye seçimlerinde sandıklara atdan oyların tasnifi bitmiştir, 12 yere konan sandıkların tasnif neticesi şudur: C H. P. 3117, mokrat 1299, Millet 1981.
e-
De-
Muzaffer Kayalıbayın ölüm tahkikatı
Savcılığın iddianamesi Ömer İnönü’ye tebliğ edilecek
Muzaffer Kayalıbaym ölüml-le neticelenen hâdise tahkikatı üçüncü sorgu yargıçhğınca bugünlerde bir karara bağlanacak tır.
öğrenildiğine göre 20 gün evvel hâdise mahallinde yapılan keşiften sonra tahkikatın sey.-l daha vazıh bir şekil almış, savcılık, ehlivukuf raporunu tetkik ettikten sonra hazırladığı müdellel İddianameyi 3 üncü •orgu yargıçlığına tevdi etmiştir. Bu İddianame, Ceza Usulü muhakemeleri kanunu gereğince halen Ankarada bulunan Çimer İnönüye tebliğ edilmek tilere mahalli adalet makamlarına yollanmıştır.
I
ilk kadın belediye
reisimiz
Akdeniz sağlık kongresi
Mersin Belediye reisi bayan Müfide Ilhan'ın beyanatı
Sağlık Bakanı üyelere bir akşam yemeği verdi
Merslm 7 fA_A.) — Demokrat Partili şehir meclisi üyeleri bugün saat 14 de Parti U merkezi binasında bir toplantı yapmışlar ve gizli oyla belediye başkan namzedini Mçmlşlerdir. Belediye başkan namzetliğine ittifakla Bn. Müfide İlhan seçilmiştir. Tdrklyenln ilk kadın belediye başkanı Bn. İlhan, hazır bulunanlar tarafından lebrİK edilmiş ve Anadolu Ajansına şu beyanatta bulunmuştur:
«Bana Türlü yenin Uk kadın belediye başkanı olmak şctcü-nl veren «iyin MeHlnll hcrnşe-rlierime minnet ve şükranları-'
Şehrimizde bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı profesör Nihat Reşat Belger, toplantılarına devam eden dünya sağlık teşkilâtı Doğu Akdeniz bölgesi kongresi üyelerine dün akşam' Parkotelde bir akşam yemeği' vermiştir. Yemekte Bakan, vali ve belediye başkanı, sağlık mü-üdrü ve diğer sağlık mensupları ha«r bulunmuşlardır.
Herekede Belediye seçimi
Demokrat parti Herek* bucak başkanl iğin dan: Gazete nlzin 4 tarihli nüshasının. ikinci sahile. İkinci sütununda Herekede C. H. P. sinin üç üyelik kazandığı yazılmaktadır Bu haber tamamiyle yanlıştır. Halk partisinin üç üyelik kazanması şurada dursun yedeğe dahi tek adam sokamam ıştır
Keyfiyetin basın kanunu hükümlerine göre İlk çıkacak nüshanın ayni sütununda tekzibini I rica ederim.
ATLAS TRAŞ BIÇAĞI
Ankara 8 (Akşam) — 1931 yılı devlet bütçesi İçin her Bakanlık kendi bütçesi üzerinde çalışmalarına hız vermiş bulun-I maktadır. Bu çalışmalar sırasında Bakanlıkların yeni faaliyet yılında bazı İşleri de gözden geçirilmekledir.
Sağlık Bakanlığında dün yapılan toplantıda mecburi hlzıne tl olup da hâlâ ‘Ayinleriyapılamamış doktorların durpmu ele alınmıştır. Yapılan münakaşalar sırasında devlet dairelerinde İki vazife gören bazı doktorların yalnız bir vazifede çalışmaları, prenslpl kabul edilmiştir. Bu suretle açılacak kadrolara İşsiz doktorlardan bir kısmının tâyini mümkün olabilecektir.
Ayrıca önümüzdeki seneden 1-tlbaren kurulacak sağlık merkezlerinin İlk olarak nerelerde kurulacağı da tesbit edilmektedir.
Milli Eğitim BiLkaniıgiiKla ise 170 milyon liralık blitçmıln 300 milyon liraya çıkarılması merinde düşünülmektedir. İlgililer Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı He bu hususta yapılan temasların müsbet netice /erdiğini ifade etmektedirler.
Türkiyeye bu yılki Amerikan yardımı
Sual — Türkiyeye yapılacak yardımda bu sene bir artma o-iacak mıdır?
Cevap — Doğrudan doğruya bir artma olmıyacaktır, Fakat tanınan bir çok haklar dolayı-siyle Avrupa memlekclterlne yapılacak m31 satın alma kabiliyetinde çok büyük bir artış olacaktır.
M. Dorr, Türkiyçnln geçen senelere nazaran daha az yardım göreceğini ve "ou yardımın mü-tenasiben azalacağını kaydetmiştir.
Sual — Dnümüzdeki sene Tür-klye’ MarshalI plânından ne kadar yardım görecektir?
Cevap — Bildiğiniz gibi bu yıl MarshalI yardım plânı tahsisatı na 2 milyar 577 milyon dolar ayrılmıştır. Amerika. Korede harb halinde bulunduğundan bu mik tan daha fazla arttırmak mum kün olamadı. Bununla beraber .dostlarımızı yan yolda bırak-: mış değiliz. Askeri yardım yaptığımız gibi İktisadi yardıma da devam edeceğiz Türkiyeye de bu yekûndan muayyen bir nispet ayrılacaktır.
Ankara 7 — İktisadi işbirliği
mı bildirirken Mersin İçin en 1-yi bir belediye başkanı olmaya çalışacağım. ■
Meclis, ilk toplantısını yarın belediye binasında yapacaktır.
BORSA
talaobul BorsSstmn T/S/19S4 Uıltır!
Ç E K L E B
Sabah Baz eteleri Ne Diyor ?
Artan suçlar karşısında
CÜMHÜRİYETIn başmakalesinde yargı tay balkanının »on nutkuna temas edilerek suçların artmasını önlemek için gereken tedbirlerin alınması lâzım geldiği belirtildikten sonra şöyle denmektedir:
■Sayın Yargıtay Başkanı, İçtima! yaralarımızdan birine, suçların artması mevzuuna parmak basmıştır. Bazan bir hiç İçin vatandaş canına kıymak, kadın ve kız kaçırmak, sorla namus ve ırza tecavüz etmek, memlekette bir salgın halim almıştır ve bu hal. yeni değildir. Esiri iktidar zamamn-da, bu gibi suçların, cinayetlerin arttığından şikâyet ederek icap eden tedbirlerin alınması hususunda nazarı dikkati çektikçe. bize istatistiklerden bahisle cinayetlerin artmadığını İddia ederlerdi, şimdi Yargıtay Başkanı gibi en salâiılyetll bir »t, cinayetlerin ve diğer bazı suçların arttığını resmen söylediğine göre, artık meselenin bu cephesi aydınlanmış bulunuyor.
Suçların ve tecavüzlerin artışı karşısında, lâkayd kalamayız İdari ve kanıkıl her türlü tedbirlere başvurarak Yargıtay I Başkanının, arttığını söylediği suçlan ve herkesin gözüne ba-' lan gâyriahliki, gayrimedenl
Türkiye İcra komitesi başkan Russell Dorr, bugün bir basın toplantısı tertip ederek, mm leke t içinde yapmış olduğu seyahat İntihalarını anlatmış ve gazetecilerin çeşitli suallerini cevaplandırmıştır,

Kasım Gülek’in muhakemesi
Ankara S (Telefonla) — Bileşikte yaptığı konuşmadan dolayı hakkında kovuşturma yapılan C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Güleğin İlk duruşması bugün saat 11 de asliye üçûncti ceza mahkemesinde yapılacaktır,
D. P. den bir istifa
Ankara 7 — Demokrat Partinin yüksek haysiyet divanı üyelerinden tanınmış avukat Cevat Mimaroğlunun bugün hem divan üyeliğinden hem de partiden İstifa ettiği şayi olmuştu-istifanın doğru ölupıMtnhdnhnı soran gazetecilere Cevat Mimar oğlu Doğrudur» demekle Ik'lfa etmiştir.
318 maliye memuru kadro harici kalıyor
Gelir vergisinin tatbiki doia-y isli e İstanbul Defterdarlığı kadrosundan 313 memurun kadro harici edilmesi kararlaştırılmıştır.
Stesllo
Dolar Fransıs * Uveç K. İsviçre F Florin
Belçika F Eakude»
J 100 100 100 100 w
100 ioo
N« w YvrM
Par»
Slokr.olm
Cenevre AiMterdam
BruitNi
Usken
ESHAM VE TAHVnJlT
I
T'caret ve Ekonomi
hareketleri önlemeğe, azaltma- muhalefet müessesesinl de yık-ea çalışmalıyız.»

Hukuk devleti
YENİ SABAH‘ın başmakalesinde de Yargıtay Başkanınm nutku incelendikten sonra kanunların herkes İçin tatbikinin zarurî olduğu belirtilerek şöyle denmektedir:
•Hukuk devleti mefhumunu sağlamlaştırmak zaruridir. Yalnız adaletin, İnsan ömrü ölçüsü içinde sert olması ve kararların tatbik edilmesi, kimin aleyhine olursa olsun, şarttır.
Yen! İktidarın bu hedefe doğru azimle yürümesini temenni etmlyecek bir yurttaşın varlığına İnanmıyoruz.•

Açık olmalıyız
Elem furt Benice SON TEL•
GRAFtakl yazısında C.H.P. ye yapılan son hücumlara temas ettikten sonra şöyle demektedir:
•Demokrat Fart! bu millete, demokrasiyi temelleştirmek ve geliştirmek yolunda C. H. Partisinden daha ileri ve daha mütekâmil hamleler yapmak taahhüdü ile İktidara gelmiştir. Antidemokratik kanun ve kanun maddeleri olduğu gibi henüz ortada durup dururken, demok-ı rasi hayatımızı geliş Örmek yolunda yeni bir adım atılmamış bulunurken C. H. Fartlrinl ve
m ak ve milletçe tasfiye edilmiş bir müessese halinde göstermek meyli millet ve umumi efkar elinde bulunan taahhüt ve borç senedine aykırıdır.»
Tk
Ezeli kodamanlar
Behçet Kemal Çağlar VA-TAN’dakl fıkrasında eskiden
C. H. P. y| destekleyen bir takım müteralllbrnin şimdi de
D. F. ye hikmet ettiklerini İşaret ederek «unlan yazmaktadır:
■14 mayıstaki halk zaferinden sonra, buralar halkının biraz rahat nefes aldığını, bu te-galiüp ve tahakkümden kurtulmak üzere olduğunu umarak sevinmiştim. Halbuki tatil dolayı» İle îstanbula gelen memur arkadaşlardan. tatilini evinde geçirip dönen ün tveral te İllerden aldığım haberler hiç de sevindirici değil. İçlerinde .Ay! Sen böyle işlerin değişeceğini mİ sanıyordun?» diye kestirip atanlar bile var.
Bir çok yerlerde o zevat. ne yapıp yapmışlar, kolayını bulmuşlar Demokrat Partinin de o kasabadaki kurucularından oluvermişler t
Bana söylenenlerin yanlış olmasını gönlüm çok arzu ediyor. Fakat ne de olsa antenimin ba-' çından sesleniyorum:
Dikkat: Dikkat! Bunlar yüzünden. halkçılık gibi, bu sefer de demokratlık güme gitmesin!».
% 1 TAİZLİ TAHVİLLE»
Sivas • Erzurum l al on
Sivas ■ Erjurum î-1 M) » |
1S41 Demlrjfoju 1 Ş0.2S
IWI Demiryolu fi 2O.1S
1W1 Demiryolu 111 |
Mıh) Müdafaa 1 21 W |
Milli MUdafaa □ 90 Î0
MIHI Müdafaa III »w
MIHI Müdafaa IV 21JO
•, 1 rAİZLİ TAHVİLLE»
İMİ Demiryolu 95 Tü
Kalkınma 1 M -
Kalkınma n
Kalkınma LD MI «5
IM> İstikran 1 oeo
IM> latlkra» □ M 50
im» latlkrao ı »;o
% M FAİZLİ TAJTVtL
İM* UiıvUl 95»
% 1 FAİ2L1 tAHVlLLE»
ura» Ergani a w
una IkramjyeM ton
Milli Müdafaa tl İt
Demiryolu IV Vt Î0
Demiryolu V w W
ANADOLU DEMİRYOLU ORUPU
Tahviller ABC 111 -
him« »eneU*n *ı a» 22 30
Mürr.eull senet (1 —
IISKET KtSSCLZai
Merkee BanMam n. -
Aralan Çimento 15 A
T. Ticaret Bankan 5 -
İS Ban itası » -
şark Değirmencilik 23 .İS
Milli Reuüranı ıe —
SARRAFLARDA ALTIN
Sazutaı
Gulden 3070
Türk ıı.-aa» 3E.05
Stadın «•33
.Külce • 3»

Bakanı şehrimizde
Ulaş tarafı Birinci nnıledeı lıkçiların bir heyetini dinlemiştir.
I Yarın akşam An karaya döıu-cck olan Bakan, bugün öğleden .sonra saat 15 te sanayicilerle-, yarın da saat 10.30 da tüccarlarla ve öğleden sonra da gazetecilerle konuşacaktır.
Ticaret ve Ekonomi Bakanı . dün kendisiyle eörüşen arkadaşımıza ezcümle demiştir kl.
(— Ege bölgesinde yaptığım son. gezinti benim İçin olduğu kadar Bakanlığın ve memleket için de çok favdalj oldu Ankara ya donup orada birikmiş işleri gördükten sonra Anadoluda yeni bir seyahate çıkacak »e yurdun kuzey veya güney bölgelerini gezeceğim »
Bundan sonra Bakan. Izmlr-de son günlerde çıkan bir söylentiye temasla demiştir kl:
«— Pamuğun lisanstan çıkması ihtimali külllven yanlıştır Böyle bir İhtimal yoktur İzmir piyasasında bu yolda çıkan şayialar külllyen yalandır Pamuk ihracı rejime tâbi olup normal şekilde devam edecektir Esasen böyle bir değişiklik yapmadan 15 gün önce Bakanlar Kurulu kararı almak lâzımdır.»
Nihayet Bakan bu yıl toprak mahsulleri bol olmadığı takdirde ihracat yapıp yapılmıyor ■■ na dair sorulan bir suale cevaben şunlar söylemiştir:
«— Evvelâ can. sonra canan.»
8 Eylül 1950
^KŞAMafojAKŞAMg|
Şoförlerle bîr hasbıhal
Muhterem şoför yurttaşlarım, .
Türkiye şoförler kongresi dün An kara da toplanmış. Seyrüsefer kanunu üzerinde çalışılacak, bir şoförler federasyonu kurmak için teşebbüse geçilecekmiş. Yurdun bir çok taraflarından mesleğin mümessilleri İştirak ediyorlarmış.
Uğurlu, hayırlı, başarılı olsun.
Şoförlük, su Ilı t e, harbde memleketin çok ihtiyaç duyduğu; şehirli ve köylü herkesin faydalandığı; gittikçe de daha genişlemesi, gelişmesi gereken bir meslektir. Şoför tipi; uyanık, girgin, asri, fedakârlıktan kaçınmaz. ve şahsının terbiyesi çok defa milletini de temsil eden ehemmiyetli bir tiptir. Kaptanlara nasıl canımızı. malımızı, ırzımızı e* man et edersek, şoförlere de aynı şekilde emanet etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Son zamanlarda tiirlü harb-ler. mahrumiyetler, işsizlikler ahlâkı bozduğundan, şoförler. halkın tenha yollarda ve gece karanlığında uğraması muhtemel tecavüzlere karşı, çoluk çocuğumuz hesabına cesaretlerini, zekâlarını, hünerlerini kullanmağı daha mesleğe girerken omuzlarına almış fedakâr vatandaşlardır. Bir çok mesleklerin bu gibi şerefleri, haysiyetleri oıduğu gibi, şoförlüğün de vardır.
İste bütün bu bakımlar-dnn şoförler kongresi vlc ilgiliyiz. Şoförlüğü içtimai e-hemmiyetivle mütenasip bir dereceye yükseltmek isti-yen kongre müteşebbislerinin gündemdeki maddeler arasına yukarıda zikrettiğimiz hususları da katacakların’an eminiz. O zaman dört başı mamur olur.

Gerçi, «Seyrüsefer kanunu üzerine çalışmak» ve «Şoförler federasyonu kurmak» derken, bütün bu noktalar zaten dikkate alınmış. bu iki madde içinde hü’âsalandırılmış görünüyor.
İvi bir seyrüsefer kanunu olursa ve o kanun tatbik edilirse şunlara artık rasfamayız; Tamir kaçkını araba... Tıkılmı tıklım dolduktan sonra: «Ağır al!» komutasına kulak asan otobüs... Taşımıyacağı kadar viikün üstüne fiO voltu bindirdiği için hepsini uçuruma vuvarlıvan kamyon... Davet davet üstüne taksi bekleme verinde diğerlerine tercih ederek binmenize rağmn. umulmadık bir yerde: «Benzin bitmiş, pardon!» diye piyade kalmanız fe’Aketi... «Saat bozuk, ne münasipse onu ver!» lâubalîliği Bozıık saatli araba va, hakkı iki lira iken ikf buçuk lira vermeniz üzerine İşittiğiniz azar... Şoförün ve muavininin aralarında küfürlü konuşmaları ve o-tomohili dumana boğmaları Uzağa gideceksiniz, itiraz. vakına gideceksiniz, yine itiraz.. Öyleyse neıesi münasipse sen seç götür birader! • tarzında zaruri muhavereler... lİh...

Derhal sövliveyim ki. böy-leleri. şoförler arasında azınlıktır. Türkiye şoförlerinin çoğunluğu — yani mesleklerinin haysiyetini müdrik hakikî şoförler — hu gibi hallerden zaten şikâyetçidirler. Kongredeki ikinci mesele, vani «Şoförler federasyonu kurmak» meselesi, umarız ki. bıı hakiki şoförlerin mesleğe hükmetmelerini sağlavoeaktır. Sofiirlcr. kendi disiplinlerini kendi aralarında kurup, arzu ettikleri kanunun ve nizamın şoförlük menfaatlerini koruyan cihetlerini de. halkın menfaatlerini koruyan çi-het’erini de hassas ve adaletli terazide tartacaklurdır.

Eğer, tkac nara vereceğini), (can sıkıcı bir muameleye uğramaksın» gideceği yere gideceğini) bilse, müşteri. otomobillere daha fazla rağbet edecektir. Halkın bugün, «ne şoföre çatacağını’» diye meçhulden bir korkusu vardır Bu korkuyu gidermek için, (taksinin
sayımı
17 bin yurttaş bu işle meşgul olacak'
I i
AK I1H
Bahlfe S
Tercüman Lambert in
■ -
meslek sırları
a***"
Boş yatak
Dün ve bugün
Genal nüfus sayımı bütün yurtta 22 Ekim pazar günü yapılacaktır. Sayım İşlerinde İT bin yurttaşın vazifelendirilmesi kararlaştırılmıştır. Her okuma yazma bilen şahsa nüfus sayım memurluğu tevcih edilebilecektir. Kendilerine sayım memurluğu tevcih edilen kimselerin muayyen istisnalar hariç bu vazifeyi reddetme salâhiyetleri yoktur. Her beş sayım memuru İçin bir kontrolör tâyin edilecektir. Kontrolörlerin seçimi bittikten sonra muayyen toplantılar tertib edilecek ve kontrolörlere vazifeleri anlatılacaktır.
Şehrimizde kurulan sayın komitesi Cağaloglundaki Çocuk Esirgeme Kurumu binasında I çalışmalarına devam etmekte-! dlr. Sayım günü evlerinden çıkarak çalışmak mecburiyetinde | olan kimselere hususi kartlar tevzi edilecektir. Kartların hazırlanmasına başlanmış ve sayım günü çalışması zaruri olan İş yerlerine o gün kimlerin İş yerine gelmek İçin kart istediği sorulmuştur. Görevli olmayan-Iram sayım günü sokağa çıkmamalarını temin etmek İçin geniş tedbirler alınacaktır.
Orman
Söndürme işi fennî cihazlarla yapılacak
Hastane hastane dolaştırılan hasta takatsiz kaldı
Sağlık konferansındaki tercüman neler anlatıyor?
Lisan öğrenme kabiliyeti — 25 dolar yevmiye — Otomobil plâkalarındaki harfler
neye yarar? — Anlaşılmayan cümleler
Son senelerde şehrimizde bol bol milletlerarası konferanslar, kongreler toplanıyor. Hele şu son bir, iki sene zarfında Yıldızdaki Şale köşkünün her köşesini ezberledik âdeta. Şarapçılık konferansı, Demiryolları konferansı. Çalışma konferansı, Unesko toplantısı, Patoloji kongresi, Gençlik kongresi Ve nihayet Dünya Sağlık Teşkilâtı Doğu Akdeniz konferansı.
Bu toplantılar çok defa tek; nlk ve mesleki mahiyette olduklarından komisyon çalışma-lan ve müzakerelerin teferrüa-1 tı umumiyetle konferansın ha-1 riclndekller için fazla alâkalı ' olmuyor. Fakat muhakkak ki bu konferansların en alâkalı ' taraflarından birini beynelml-1 lel tercümanlar teşkil etmektedir. Bu son konferansta da gayet enteresan bir tercüman var, kaç gündür bütün davetliler hayranlıkla kendisini dinliyorlar. Meselâ delegelerden biri kalkıp her hangi bir tıbbi mesele etrafında yarım saat konuşuyor. Arkasından tercü-• man ayağa kalkıyor, yarım saat ’ de o konuşuyor. İfadelerinde . İliç bir aksaklık yok. Fransızca-yı da İngilizceyi de ana dili gl-k bi konuşan bu tercüman da bü-.' tün beynelmilel tercümanlar
Son bir kaç hafta zarfında zuhur eden orman yangınların-i — —---------------- — • —
dan pek fazla orman mahvol-, 8*1 butun dinleyicilerin alâka-muştur. Bu arada geçen hafta slEU çekmektedir.
Kazdağı mıntakasındakl yan- Şimdi size bu tercümanı tak-gında bir buçuk milyon ' 11 •->- "■ *
yanmıştır. Bundan başka yine bert. 35 _ .
son bir hafta İçinde Alem da-'vra. İsviçreli. Cenevrede doğ-ğında. Finike’de ve Datça’da muş. Yine Cenevrede Hukuk u yüzlerce hektar orman, yangın-j bitirmiş. Sonra °,ınu-1-
dan mahvolmuştur. | rv'*'“ »■•>-
Tarım Bakanlığı her yaz görülen bu yangınlar neticesinde ormanlarımızın maruz kaldığı pek büyük zararı görerek yangınlara mani olacak tedbirlerin yanında yangın vukuu halinde söndürme İşlerinin fenni söndürme clhazlarile yapılmasına haç teşkilâtında çalıştım. 1946 karar vermiştir, | da Birleşmiş Mlllletler Teşkilâ-
Bakanlık. Cenevredekl millet-'tında İyi bir münhal bulundu-ler arası ormancılık kongresine...................
İştirak eden Türk murahhasına orman yangınlarının söndürme şeklini de elüd etmesini bildirilmiştir.
agaç dün edelim. Adı Pierre Lam-
40 yaşlarında kadar
i Daha sonra gazeteciliğe başlamış. Daha sonrasını da kendisi /anlatsın; P. Lambert;
«— Bir gün böyle bir mesleği seçeceğim hiç aklıma gelmezdi diyor. Gazetecilikten sonra İsviçre radyosunda spikerliğe başladım. Bir müddet de Kızıl-
ğunu haber aldım ve zabıt kâtibi olarak teşkilâta girdim. Bir sene sonra da tercümanlığa geçtim. O sıralarda Milletlerarası eeza hukukunu tevhit ko-
Nevyork güzellik kıraliçesi
1950 Nevyork güzellik kırall-jçesl seçimi geçen hafta yapılmış ve çok hararetli olmuştur. [ Neticede büyük mağazalardan birinde satıcılık eden Fhyllis Battelson seçilmiştir Yeni
kirkitçe 2ü yaşında, uzun boylu bir esmer güzelidir.
Yukarıda ortada görünüyor. Solunda ikinci Oloria Olson, sağında üçüncü Jactjule Loug-hersy görülmektedir.
teri ve iyi muamele edilir) diye mesleklerine bağlı hakikî şoförler aralarında bir .. . . —........ cemiyet kursalar, l>u cemi- ;
yazdığı para istenir), (müş-[yetin remzi de arabalarının
bir tarafında bulunsa, lıal-kımız, onların otomobiline rağbet eder, meslek umulmadık şekilde narlar.
(Vâ - Nû)
misyonu toplanmıştı, tik defa o benden başka hiç kimse anla-( komisyon toplantılarında vazi-'yamaz. Bizde her tercümanın - -• - 1 . ---'kendine göre bir not tutma u-
sultt vardır. Meselâ konferansların başında bir delege kalkar yarım saat âzalara teşekkür eder. «Memleketimize şeref verdiğinizden dolayı sîzlere karşı beslediğimiz derin saygı ve sev-
fe aldım. İşte o tarlhtenberi de tercümanlığa devam ediyorum.
Lisan öğrenme kabiliyetim yoktur —Hangi lisanlar üzerinden tercüme yapıyorsunuz? _ . _
— Fransızcadan İngilizceye, glnln bir İfadesi olarak. , falan înglllzçeden Fransızçaya. Fran- filân. Ben bütün bu sözlere sızçadan Almancaya. Almanca-mukabil sadece bir »Mersi» ke-dan Fransızçaya, tngillzçeden ilmesi yazarım. Zaten bu gibi Almancaya. Almancadan İngl- lâflar klâsik şeylerdir. Her yer-llzçeye tercüme yapıyorum. Fa- de her kongreyi açan aşağı kat benim lisana karşı büyük 'yukarı aynı şeyleri söyler. Bir bir kabiliyetim olduğu katiyen zannedilmesin. Benim ana dilim Fransızçadır. Diğer lisanları çok güçlükle öğrenebildim. Kulak dolgunluğu ile lisan öğrenemiyorum. Her lisan üzerinde uzun boylu çalışmam lâzım geldi. |
tek mersi kelimesi bana bütün bu sözleri hatırlatmaya kâti.
Dün matbaamıza Melek Kara han adında bir hasta müracaat etti. Boynunda şişler varmış ve bu şişler kendisini ayakta duramıyâcak derecede rahatsız ediyormuş. Kocası askerde bulunan ve maddi vaziyeti de hiç düzgün olmayan bu kadın bir hastaneye yatması için bundan bir kaç gün önce sağlık müdürlüğüne müracaat etmiş. Sağlık müdürlüğünde kendisine alâka gösterilerek verem dispanserine havale etmişler. Dispanserde muayenesi yapılan hastanın bir hastanede tedavisine lüzum görülmüş ve vaziyet bu şekilde sağlık müdürlüğüne bildirilmiş.
Sağlık müdürlüğü bunun üzerine hastayı Guraba hastanesine şevketmiş. Hasta bu sefer de Guraba hastanesinde muayeneye tâbi tutulmuş ve yine yatması İcabettlğl tesblt edilmiş. Fakat Guraba da boş yatak olmadığından hastane kadını Hasekiye şevketmiş. Haseki hastanesi de hastanın elindeki evraka bir yazı daha İlâve ederek hastayı Cerrahpaşaya havale etmiş. Cerrahpaşa hastanesi de yatak bulunmadığından kadını tekrar Hasekiye göndermiş.
işte bu hasta dün matbaamı® gelerek vaziyetini anlattı. Zavallı kadın:
«— Hastane hastane dolaş-1 I inaktan tamamen takatsiz düş-1 1 tüm demektedir. Bu hasta halimle İstanbulun hemen hemen bütün hastanelerini bana do' laştınyorlar. Bir taraftan da dünyanın yol parasım verdim. Daha da ne kadar dolaşacağım belli değil. Ne olur g .zeteye bir şeyler yazın da benim gibi kapı kapı gezen hastaların dertlerine bir çare bulsunlar»
Acaba sağlık müdürlüğü veya bir müracaat bürosu hergiin hastanelerdeki boş yatak mlk-arlarını tesblt edip hastanelere buna göre hasta sevkedemez mİ?
kal kısam katiyen başa çıkmaz. Şu gördüğünüz oklar ........
ı metlerine göre çeşitli mânalar 1557 _ , İfade eder, Meselâ ok yukarıyı1
— Hangi tercümeler size da- gösteriyorsa bu bir çoğalma, 1yi
ha kolay geliyor? ’ leşme, düzelme demektir, ök düz
— Fransızçaya tercüme etti- İse gönderme, gitme, nakletme ğim zaman muhakkak kİ çok gibi mânalara gelir. Ok aşağı-daha rahat konuşuyorum. Ma- ya bakıyorsa İmha, azalma, kö-mafih bugün artık her üç Usan, tiileşme vaziyetleri mevcuttur, da benim İçin aynı vaziyettedir.
25 dolar yevmiye
— Sağlık teşkilâtı He rabıtanız nedir?
— Ben müstakil olarak ter-
cümanlık yapmaktayım, kongreden ediyorlar. _ ,
Ünesko gibi teşkilâtların daimî tercüme ekipleri vardır, çalışma bürosu, Sağlık teşkilâtı gl-1 bl teşkilâtlar ise her toplantı için ayrı tercüman angaje ederler. Fakat hiç boş kalmıyoruz. Meselâ bu konferanstan evvel Cenevrede Milletlerarası, kiliseler konseyinin toplantısında vazife almıştım. Ondan ev-j vel Okşfoıtta kanser teşkilâtı toplantısında bulundum. Buradan da bir ulaştırma konferansına gideceğim. Yol paraları hariç 25 dolar yevmiye alıyo-
— Çok rakipleriniz var mı?
— Bugün milletlerarası toplantılarda çalışan tercümanların yekunu 150 yİ geçmez. Ter-
Bizi kongreye angaje Birleşmiş Milletler.
istika-1
11-100
13,15
13 45
gelir. Yoksa delegelerin kelime, i * 'I
kelime lâflarını not etmeye jJLJ
Kellmelerin bir çoğu «tlon» la nlhayetlenlr. Ben bunu bir «O» işaretiyle İfade ederim. Memleket İsimleri İçin en kestirme İşaret otomobil plâkalarındaki herflerdir. Meselâ Türkiye İçin T., Fransa için F., Ingiltere İçin O. B., Mısır için E. T.. İsviçre İçin C. H. harflerini kullanırım. Bütün bir fikri bir işaretle İfa de etmek icap eder. Steno bildiğim halde kullanmam. Bize stenodan da kısa işaretler lâzımdır. Ünıumi kültürü yan kimse tercümanlık imiz. Herşeyden bilmek, mak şarttır.
i — Mesleğinizin en güç
' lan nelerdir?
— Şahsen beni en ziyade sinirlendiren şey deleglerln anlaşılmayacak şekilde konuşmalarıdır. Tercümanların katiyen delegelere sual sorm »k salâhiyetleri yoktur. Bu mesleki gai sayılır. Vaziyet böyle olunca artık anlaşılmayan yerleri mantıkla keşfetmemiz İcap eder. Lâtin gelişine göre bir şey-
oltna-yapa-anla-
larat-
™ y. Ter- ter „ytouruJ
«m.nl.nn çoSu Xa.udlterdB.L_ „ M.
M.10
ın, oo
1315
13.30
13.48
14 00
'l tor. Tercümanlık zekâ ve hâ-fıza işidir»__ _____
Tanıdığım tercümanlardan onu da İstanbulludur. Amerikalılardan tercüman çıkmıyor. Bu 150 tercümanın ancak bir iki tanesi Amerikalıdır.
Nasıl not tutarmış
— Delegeler konuşurlarken pek az not alıyorsunuz. Buna mukabil tercümeleriniz hiç aksamıyor. Bunu nasıl temin ediyorsunuz?
P. Lambert çantasından bir not defteri çıkartıp bana uzatarak :
«— İşte bunlarla» diye cevap verdi. Notlara bir göz atacak oldum. Hiç bir şey anlamanın imkânı yok. Oklar, çeşit çeşit sesine bir ana sınıfının ilâvesi İşaretler, kargacık burgacık ya- İçin okul müdürlüğü alâkalı zılar... I mal anılara müracaat etmiştir,
— Vallahi bunlardan hiç bir Okulda mevcut olan ilk kısım-
şey anlayamadım dedim. da-.t sonra açılması İslenen ana
— Tabii anlayamazsınız diye sı ufı İçin Bakanlığa yazılmış-1 cevap verdi. Zaten bu notlan tır.
Eski bir riyaziye hocası vefat etti
Üzün yılkırdanbert riyaziye hocalığı yanarak binlerce talebe yetiştiren riyaziyeci Haşan Fehmi bey vefat etmiştir.
Belediye, merhumun hatırasına hürmeten hususi bir şeklide cerazeyl kaldırmağa karar vermiştir.
Nötr? datne de Sıon-da ana sınıfı
Nötre dama de Slon kız Il-
17.58 lfi.00
21 15
22 00
22 15
22.45
23,00
İSTANBUL RADYOBO Öjl» »• alt»»m ptoaraau Açılış ve programlar
Habcı 1er
Büyi'î Orkestralardan hsflf mü? k |P|,)
Şa( ninr. Okuyan Mukadder Gökçil
Serbest Mat
Sarftı ve türküler (P1.» orkestra eıerlerl (PL) Programlar ve kapantı.
Açılış ve programlar Hafif aksam tnürlji (Pl.) Yurdun her köşesinden deyişler ve Söyleyişler Tertip ve İdare eden: Nedim Otyam Haberler
İstanbul haberleri
Piyano düalari (Pl.)
Radyo salon orkestran konseri idare eden: Cemal Rajlt Rey-I>udwig van Beethoven.. Senfoni No. B «fa tnajftr» «Pasto-
Şarkılar. Okuyan: Mefharet Yıldırım
Sohbetler. Konuşan: Şevket Rado
Tenor Caruso ve Glgli'den opera
Faaı heyeti konseri
Orkestra eserleri (Pl.»
Sar eterleri
Hn herler
Dana müziği (Pl I
Programlar ve kapama.
ANKARA RADYOSU
041 o ve aksam orogruu
Açılı sve program
M. s. Ayarı ve şarkılar, yan: Sri ime Sinan
Haberler
W SİS festival orkestra» çalıyor IPl.l
Öfile gfıretes!
Film müzikleri (Fİ.»
Hava raporu, akşam programı ve kapanış.
Açılış ve program
M. S. A.van ve tneesaz (Ferah-fcıa faslı!
lCOnutma
Sinema orguyla melodiler (Pl.) M. S. Ayarı ve haberler Tarihten bir yaprak Klâsik saz eserleri ve havaları
Lled'ler (Pl.) Radyo gazetesi Serbest saat
Solon orkestrası çalıyor Konuşma: Türk I yede pHnı
Senfonik parçalar (PL) Konuşma
Dana orkestraları çalıyor M, S Ayart ve haberler Program ve Icapanı*.
Yarın sabahki program a Açılış v» program O M S. Ayan ıl Hatif uvertürler (P1.» 5 Haberler
O Marslar (Pl.»
.5 Potpuriler (Pl.l
5 Günün programı ve
0 Hafif mUilk (Pl.» 0 Kapanış.
Son zamanlarda fc politika piyasamızda nâhoj konuşmalar fazlaca revaç bak mağa başladı. Siyasi partiler 11 mayıs seçimleri neticesinin şaşkınlığından miıtçvel-. lit gergin havanın tesirinden . kendilerini bir türlü kurta-. ramıyorlar.
. HaJk Partisi yirmi yedi yıl . süren iktidar devrinin nilıa-, yetine doğru bes senelik bir muhalefet hırpalamasını [ tecrübe ettikten sonra ken-, dişi zayıf bir kuvvetle muha-, lefet cephesine geçti. Simdi iktidara göz açtırmamağa, , iş başında müspet faaliyet *■ seri göstermesine vakit bırakmadan çeşitli bahaneler bulup onu sarsmağa, zayıflatmağa çalışıyor.
Demokrat Parti ise, İktidar sandalyesinde muhale- LL i et hücumlarının sarsıntı!*-rina bünyesini alıştıracak Q_ kadar eskimediği İçin sertÇ\| darbeler karsısında fazla m— hassasiyet gösteriyor, çabuk O inciniyor, infiale kapılıyor. q Bu suretle partiler arasında Q birbirini kötüleme gayreti "— gü'i geçtikçe hızlanıyor.
iktidar ve muhalefet partilerinin daimi bir çatışma I ilinde bulunmaları tabii ve zaruridir. İdare gemisinin yolunu bu tartışmaların sim', sekleri aydınlatır. Fakat mü-cadelcde iki tarafın da iti- O dali muhafaza etmeleri, lh-_. tirası. şahsiyatı, kirli çamaşır sepetlerini bir vana bira- -S kıp memleket menfaatini W (her şevden üstün tutmaları şarttır. Hırsa dayanan ten-(A kid ve şiddete istinad eden mukabele memleket için çok zararlı olur.
Halk Partisinin iktidarda bulunduğu yirmi yedi yıl zarfında hiç çalışmadığını, hiçbir iş yapmadığını iddia etmek tam mânasiyîe nankörlük olur. Bir cok şeyler vaptı ve yapmağa çalıştı. Fakat yaptıkları, yapılması icap edenlere ve vapma imkanlarına nispette pek aidi. Bu arada islenen bir çok ha tatar, beceriksizlikler, şahsî emel ve kararlara müste-nı'd hareketler yüzünden d* memleket biiviık zararlar gördü. O devrin rlcâll, bu nâhos şevleri daima Osmanh saltanatının sevvtatı İle örtmeğe çatıştılar. Yirmi vedl sene mütemadiyen Padişahlar devrinin kötülüklerini dinledik. Sarayın İhmali yüzünden vurdun bakımım kaldığı. Sarkın kalkmamaklığı her vesile İle yüzlerce, binlerce defa tekrarlandı, fakat yurt yine gereği gibi bir bakıma kavuşamadı, Sark yine verinden Inmıldanamadı ve halk kütleleri yine lâyık olduğu derecede bir hayat seviyesine yükselemedi.
Bugün de aynı vola doğru temavül emareleri belirir gibi oluyor. îcraat faaliyetinin henüz başlangıcında hükümet ricalinin, yakın mâzlye ait sevvlatı tekrarlıvarak İse giriştikleri görülüyor.
Zlnhaar! Millet bunları çok ivi blllvor, acısını çok çekti, avutucu tekrarlamaların â-zabma da tahammülü kalmadı. Unutulmasın lel 14 mayıs İnkılâbı bu bilginin ve tahammül tükenmesinin e-serldlr.
2 o > o P
Oku-

(Pl.) Marul
tel.
hava
Oemal REFİK
Zeytinburnu tren istasyonu
Kazlıçeşmedeki gecekondu sahasında oturanlar Başbakanlığa müracaat ederek Zeytln-bumu tren istasyonunda ra hattın altından geçmek üzere yayalar için bir geçit ile ayni İstasyonda bir umumi helâ yaptırılmasını istemişlerdi.
Başbakanlıktan dün belediyeye gönderilen bir tezkerede halkın bu İsteklerinin süratle yerine getirilmesi bildirilmiştir. Belediye İşe başlamıştır.
* Elektrik, tramvay ve tüMİ İşletmeleri umum müdürlüğünden: Gazetenizin S/9Z960 tarihli sayısında işinden çıkan bir biletçinin tekrar İşe alınmamasından şikâyet edilmekte İdi.
Bu biletçi 4 yıl önce İzmir» gideceğinden bahisle istifa etmiş ve İstifanamesinde tekrar kabul edilmeyeceğini de tasrih etmiştir.
tş yerleri talimatnamesi İstifa İle aynlanlann tekrar kabul edilmemesini âmirdir.
Sahlfe 4
AKŞAM
8 Eylül lUîO
Geze çarpan bazı noksanlar
GalatasaraylI futbolcular İs-tanbulda İng 11 terenin meşhur Sunderland futbol takımına karşı oynadıkları fevkalâde maç neticesinde rakiplerinin takdirini kazanmış ve haklı olarak İngiHereye davet edilmişlerdi. GalatasaraylIlar bu dâvetl kabul etmişlerdir. Bu gun Londraya hareket edeceklerdir.
Gala tasa rayın bu seyahati hakkında spor yazarlan bir çok yazı yazdılar ve fikirler İleri sürdüler. Bu arada Galatasaray futbol ekibi geçenlerde memleketimize gelen ve milli takımı çalıştırması İçin angaje edilen İngiliz antrenörünün nezareti altında bir müddettenberl Pen-dikte kurdukları kampta çalışmaktadır.
Seyahatin tarihi her ne kadar futbol sezonu İçine tesadüf etmediyse de bir, bir buçuk aylık devamlı antenman ve İyi İstirahat neticesinde (çok lyl hazır-lanılmamakla beraber) herhalde futbolcularımızın sıhhatli ve nefesli olarak seyahate çıktıklarını kabul etmek lâzımdır. Gala! asaray futbol takımı futbolcuları senelerdenberl beraber oynayan ve İçlerinde futbol bayatlan on beş seneyi mütecaviz tecrübeli elemanlar bulunan gençlerden mürekkeptir. Nefesli ve kuvvetli oldukları takdirde takım halinde anlaşıp oynayabileceklerini gayet tabii bulmaktayız.
Vaziyet böyle olmakla beraber acaba GalatasaraylIlar Londra-da muvaffak olabilecekler midir?
Hâlen İngiliz ligleri başlamış ve maçlar devam etmektedir. Demek oluyor kİ İngiliz futbol takımları lig maçlarına takaddüm eden hazırlıklarını bitirip dip diri liglere girmiş maç üstünde bulunmaktadırlar. Galatasaray ekibi Londrada formda bulunan İngiliz (akimiarlyie boy ölçüşecek demektir. Bu maçlarda futbolcularımızın zaferini beklemek çok zordur. Esasen se-nelcrdenbert maç yapmak İçin înglltereye giden Avrupanın meşhur as takımları ve milli takımlar hattâ Avrupa muhteliti dahi hezimete uğramamışlar mıdır? Binden çok üstün futbol oynayan Avrupa memleketlerinin futbol takımla n yurtlarına miıvaffnkıyetslz neticelerle dönerlerse Galatasaray takımı-mroian büyük muvaffakiyet beklemek çocuklarımızdan güçlerinin üstünde bir baran İstemek olur.
Bu seyahat hakkında mesul İdarecilerimizin düşüncelerini bi'aıemekle beraber bazı futbol-eu'anmauı düşüncelerini gazetelerde okuduk, öğrendiğimize göre seyahate 17 futbolcu ve 1-dare heyeti âzasından İki kişi keııd! paralarlyle, kulübümüzün reisi İse dâvetl! olarak gitmekte olup futbol latamlylc yalnız lld İdareci arkadaş gitmektedir. Bu tertiple seyahate karar veren idare heyetinin kararına hürmet etmekle beraber bu husustaki düşüncelerimizi kaydetmeden geçemiyecegiz:
1 — Böyle çetin bir seyahate
çıkan bir futbol ekibi tam teşekkül etmemiştir. Çünkü takımın antrenörü, meneceri ve masörü yoktur, Menecerllglnl yapan bulunsa dahi muhakkak kİ bir antrenör ve masöre şiddetle İhtiyaç vardır.
2 — Futbolcu adedi hem az, hem de ihtiyat oyuncu olarak tercih edilenlerin tecrübe ve bünyeleri İngiliz takımlarına karşı - İhtiyaç olursa - çok zayıftır .
S — Maç tarihlerinin 11, 13, 14 gibi birbiri ardı sıra olması dolayıslyle çocukların bu kadar aralıksız maç yapabilmeleri çok zordur.
4 — Böyle zorlu bir seyahate çıkan futbol kulübü bazı mail fedakârlıkları göze alarak kadrosuna İhtiyatlarını almakla beraber zayıf görülen mevkileri takviye İçin mensup olduğu kulübün müsaadesi alınarak bir I-kl futbolcuyu seyahate İştirak ettirebilirdi. Nitekim Galatasaray kulübüne İlk girdiğim sene, takriben o nalti, on yedi sene evvel Avrupa ya bir turneye çıkmşıtık. Macaristanda ve Ro-manyada muhtelif maçlar yapmıştık. O zaman GalatasaraylI idareciler Beşik (aştan merhum Hüsnüyü. Şerefi ve Fa ruftu kadrolarına almışlardı. Sonradan gürdük kİ bu takviye kulübümüzün cok işine yaramıştı. O seyahatimiz iyi geçmiş ve lyl neticelerle yurda dönmüştük.
Yu kardaki düşüncelerimiz şalısî kanaatimizdir. Yine tekrar edeyim kİ, mesul İdarecilerimiz elbette etraflıca düşünerek bu yolda bir karara varmışlardır. Muvaffak, olmalarını temenni eder, çocuklarımıza başarılar dileriz.
Girit halkını ikiye ayıran
bir aşk macerası
Bir baba, siyasî düşüncesi kendisine uymıyan delikanlıya kızını vermiyor
İki genç arasındaki bir aşk macerası yüzünden son günlerde Girit adasında bir ihtilâl çıkması tehlikesi başgöetermiştir.
Hükümet işe çabuk müdahale ederek güçlükle kanlı bir hâdisenin önünü alabilmiştir. Mesele şudur:
Girit'te Heracllon kasabasında Costas Kefaloyannls adında bir genç kasabanın tanınmış güzellerinden Tassula'ya âşık olur. Kızla görüşür, anlaşırlar ve evlenmeğe karar verirler. Fakat delikanlı kızın babasına başvurunca kati bir red cevabı İle karşılaşır. Bunun sebebi delikanlının Çal dar İs partisine taraftar Kıralcı, kendisinin ise Kıra! aleyhtarı olmasıdır, Baba. Venlzelosun başkanı olduğu liberal partisine mensup mebustur. Bu parti Kralı Layırak onunla iş yapmaktadır. Fakat İçlerinde müfrit bir kısım bunu hoş görmüyor ve Kıralla münasebet tesis etmek istemiyor, Petrakogeorgi adındaki mebus bu hizbe mensuptur ve Kır alçılara âdeta düşmandır Babanın şiddetli husumetine bir sebep de kızına talip olan Costas'ın büyük kardeşi Emrna- ' nuel'in Kıralcı halk partisinin mühim «kânından biri olmasıdır. Pttrakogcorgı parlâmen-loda Emmanuei üe bir cok de- ’ falar ayn fikirleri müdafaa ederek münakaşada bulunmuşlardır. Petrakogeorgi bu yüz- • den Emmanuei Kefaloyannis'e 1 âdeta düşman gözüyle bakmak- • ta, düşmanının kardeşine de 1 kızını vermek istememektedir.
Ikl aileyi tanıyan tarafsız bazı kimseler İşe müdahale ederek babayı, gençlerin sande- . tine mâni olmamak İçin kan- ( dırmağa çalışmışlardır. Fakat , baba şu kati cevabı vermiştir: ( — K-zımı Costas gibi bir Kıralcıya vermektense ölmüş ; görmeyi tercih ederim.
İki genç kaçıyor !
Güzellikle kızı alamıyaea- ı ğını anlayan delikanlı bunun ı üzerine Tasımla İle anlaşarak ( tazı kaçırmağa tairaT vermiş. | Ikl sevgili bir gün ortadan kaybolmuştur.. Kızm babası derhal hükümete başvurmuştur. L.«,„ nm büyük kard^l de Çuldarişe 1 müracaatla hâdisenin büyüye- 1 rek kanlı vaknyie sebep olmaması l«yin Başbakan Vrntee-los nezdlnde teşebbüste bulunmasını rica etmiştir Çaldaris ı de Ventaetosla pürümmüş. Baş- , bakan kendi partisine mensup olan mebusu kandırmağa ça- ( hşmıştır. Fakat Prlrakogecrrgl' Nuh demiş, peygamber dememiş; gençlerin evlenmeler Jne. işin tatlılıkla halledilmesine bir türlü razı olmamıştır Fazla olarak hükümetin arele faali- > yete geçmesini ve tazım bal-masını istemiş tir. ;
Bunun üzerine bir tabur rs- ' ker dağlar] gezerek iki sevdalı- '
mak üzere bir giln İrin almıştır, ramanda Costash yakahyacak
olana 2000 dolar mükâfat verileceği de ilân edilmiştir
Fakat ada halta âdeta iki kısma avTilnııştır İki genç kız ve 7 delikanlı sevdalılara iltihak ettiği gibi bir çok kimseler de gençlerin etrafında bir çember teşkil etmişlerdir. Hükümet bunları şaki sayarak büyük ölçüde taarruza hazırlanmış tır.
Mahkeme Koridorlarında
Çirkef gibi karıyı koluna takmış da sinemaya gitmiş!
Futbolcular vali ve belediye başkanını ziyaret ettiler
Bugün Înglltereye hareket eden Galatasaray futbol takımı dün vilâyette vali ve belediye başkanı profesör Gökayı ziyaret ederek vedft etmiştir.
Vali, sporcularımıza lyl yolculuklar ve yapacakları maçlarda başarılar temenni etmiş ve Londra belediye başkanı İle Londra halkına İstanbul halkının ve kendisinin selâmlarını göndermiştir.
Atinada
İşte bu sırada lld genç, ta-TalUi! hırının yardımı İle, adadan ayrılarak Atlnaya ptnmğe ve burada evlenmeğe muvaffak, olmuşlardır. Fakat hükümet silâh taşıdığından ve verilen I emre itaat etmediğinden dola-, yı CcstasT tevkif etmiştir. Ati-, na meirapolidl genç kadını hi- | mayevi alt ma almıştır Güvey , evvelki gün muhakeme edilecekti. Bir kısım evrak pelmedl-ğtnderı, muhakeme bir gün son-| raya bırakılmıştır.
Soyadı Adı ®y sayısı
Guleryöz Halit 91S1
Yurdoğlu Ihsan 9133
"Osman Arif Nefet 9129
Bilglner Recep 9065
Soku Ziya Şaklr 9057 i
Biran Haşan Basrl 89891
Kumba- Dr. Sedat 8970
racılar Abourrahnıan 8956
Yazgan
Köprülü Fahameî 8917
Bodur Sadi 8902
E«ner Mehmet 8861
Yarsuvar İhsan 8807
Saran Vasfl 8745
Öklenı Naci 8743
Sezen Osman 8632
Evliya Gabide 8590
3 9. A50 pazar günü yapılan
belediye seçiminde kazamız çev-
resinde oy miktarına göre asi!
ve yedek olarak kazanan nam-
zr-tleri gösterir seçim kurulu başkanlığından alınan tutanak yukarıya çıkarılmıştır.
uun 11? nd maddesine uyularak ilân olunur.
Dlfter taraftan delikanlı-'S10 taön badasına müracaatla
Yüzlük bir köylünün ’ bir çocuğu oldu
Teramo. İtalya 6 (AA> (Ren- . ter) — Bura köylülerinden 1Û0 , yaşındaki Berardo Dİ Sandrlnln ı «tün bir deprem sırasında bir , oğlan evlâdı dünyaya gelmiştir.
Sandrlnln karısı 42 yaşında- ; dır. 24 seneden beri evli olan Sandrlnln bu İlk çocuğudur. * Çocuk da annesi de sıhhattedir. Bu bölgede yer sarsılır ve bir kaç ev yıkılırken kadın hemen bir hastaneye kaldırılmış ve orada doğurmuştur. Sabahtan akşama kadar tarlalarda çalı- ' çan Sandrl bu doğumu kutla- yi aramağa başlamıştır.
banştarma teklifinde bulunmuştur. Fakat İnatçı baba buna katiyen yanaşmamış, kızını gnr-mek de istemediğini söylemiştir.
Şimdi variyet budar. Hâdise bütün Yunnnistanda büyük alâka uyandırmıştır.

Dr. Abrevaya
11 Eylül Pazartesi gününden İtibaren hastaiarnu Kabul etmeye başlayacaktır. ’
.«_« Bugün matinelerden itibaren TAKSİM sinemasında Bulum İstanbul!uların heklediği senenin en güzel yerli filmi.
BIRAKILAN ÇOCUK
Eser: MülYLLAH TH.GEN - Rejisör CAHİT IRGAT -Müzik: l.VTVT GI NERİ
Baş rollerde: HANDAN KARAOKÇU - VEDAT KARAOK-ÇÜ - CAHİT IRGAT - ALÎ KÜÇÜK - SADİ ŞENER - AkKl bir mevzu - Müthiş bir aile faciası; her yaşta İnsanın JOBMBKia hisse alacağı bir fU
Kıvırcık, kumral saçlı, açık mavi gözlü, eski tâbirle keman kaş, ahu göz, hurma burun, hokka ağız bir tazecik. Yaşı on sekizden fazfa göstermiyor. Vücudu, devrimizin zayıflık modasına tıpatıp uygun incecik beli, yuvârlacik kalçalariyle cins-taşlanrun bile gıpta dolu nazarlarmıkcndl üzerine çekiyor. Beyaz ipek bluz, plllU lâcivert etek endamının zarafetini bir kat daha arttırmış. Cici, şirin, fakat pek öfkeli bir hanım kız. Menevişli gözlerinin bebeklerinde, kuyruğu çekilmiş bir şımarık kedi hmcı ışıldıyor. EUn’zl uzatsaruz puflayarak zıplayıp pençe atacakmış gibi bir halt var. Koridor penceresinin önünde hırçınlaşıyor. dudaklarını ısırıyor. tırnak etlerini kemiriyor, inini mini ayacıklaruıı birbirine sürterek sabırsızlık Alâmetleri gösteriyor. Yanma sokulmak tehlikeli amma bu fırsatı da kaçırmak bizim kasketli delikanlının İşine gelmez tabiî. Karşıdan göz süzüp yılışarak sırıtıp kırıtarak bir müddet sonda] yaptı, sonra yavaş yavaş yaklaştı ve sırada lyl bir tesadüf de yardımına yetişti. Küçük hanım omuzundaki asma çantasından men dilini çıkardı, küçücük burnunu uyuşturduktan sonra tekrar çantaya koymek isterken elinden düşürdü. Teşbih mazur görülsün, bizimki bir zağar çevikliğiyle atılıp mendili yerden aldı, küçük hanıma takdim etti. Hanım abla başını biraz yana çevirip yan dargın, yan çapkın bir bakışla süzerek mırıldandı: ı — Mersi... i Bizim edlikanlıron neşesl-jne pâyan yok. Bülbül gibi dile geldi:
— Estağfurullah. Bir şey
değil. Vazifemi yaptım ben. Size hizmet etmek benim için bir şereftir. Keşke çantanızda... ««mm. v.«.«. v.avu.0, .. ««.«,.
Sustu, ağzını oğuşturdu, Hemen tramvaya binin °it-mahcubiyetle basını eğip kır mak üzere olduğu potu düzeltti:
— Şey... Keşke çantanızı açarken ben yardım etseydim de mendil vere düşüp tozlanmasaydı.
Öbüründe ses yok- Gözleri tavana dikildi, sözleri duyma m azlıktan geliyor. Fakat böyle lestlerle bizim delikanlıyı baştan savmak ne mümkün!.
. Fırsat bu fırsat, hemen sohbete girişti:
— Çoktanberi burada bekliyorsunuz galiba, küçük hanım.
— Evet, saate bakmadım amma herhalde yarım saatten fazla oldu
ı — Vah vah. yorulmuşsu-
— Peki, darılmayınız, küçük hanım. Burada beklemenizi merak ettim de onuh İçin sordum.
— Beklerim tabiî. Onun cezasını kestirmeden bırtüap gider miyim?
— Yaa, demek birinden şikâyetçisiniz?
Gözleri puslandı, sesi titrekleşti:
— Elbette şikâyetçiyim. Beni kandırıp da. .
Boğuk bir hıçkırıkla ürpertisiyle sesi kısıldı. Tekrar mendilini çıkardı, pınarlarından damlacıklar sızan goa lerinl, öfkeden moraran burnunu oftuşturdu, yutkun a yutkuna hıçkırıkları bastırdı, kısık sesle devam etli:
— Bir de tokat vurmağa kalkıyor terbiyesiz.
— Vay kerata vay. Kim yapıyor bu edebsizUkîerl?
Bizim delikanlı pek yürekten gürledi Zannedersiniz kî küçük hanıma el kaldıranı yakalasa gırtlağını sıkıp canını burnundan çıkaracak! Kıvılcımlanan gözlerini koridorun dört bucağında dolaştırdıktan sonra tekrar sordu:
— Kim vurdu tokadı?
Hanım abla çenesiyle işaret etti;
— İşte, kanapede oturan şu serseri. Ben onu İnsan zannetmiştim, meğerse haydudun biri imiş. .
Kanapeye vaslanan esme t, iri kivim delikanlıyı görünce bizimkinde hoşafın yağı kesildi. Göz ucııvla süzerek mırıldandı:
— Altı aydır beni kandı-nyormuş. Farkında değildim. «İllâ evlenelim. Seni çok seviyorumu. Sensiz vası-yamam» diyordu, ben de sahi zannediyordum. Sonra bir arkadaşım: «Bedri başka bir kızla konuşuyor. Her zaman ikisini beraber görüyorum. Bugün de gene kol kola sinemaya girdiklerini "ördüm. Şimdi oradalar*. dedi.
I — Hayır, hayır. Yorulmadım ben. Mahkeme ne za-zaman açılacak’
| — Biraz sonra açılır. Dâ-
vanız mı var’
' Kaşlar çatıldı:
rvAşıar çauıuı;
— Orası bana ait
tim, kapının önünde bekledim. Sinema dağılmaca baş* ladı. bir de baktım ki hakikaten cirkef cibi bir kadımn koluna ph-mis. konuşarak geliyorlar. Karsılarına çıktım: Sen utanmıyor mu-
sun. terbiyesiz'’ Kimdir bu suratsız karı’ Beni ne ds"e aldatıvorsun’’ Tuuu seıvn vüzüne alçak s“rseri' (i--dim. Kızdı, o kadar ınsamn arasında yüzüme tokat vurdu.
— Vah vah tokat bana vurulmuş gibi müteessir oldum. Fakat sen üzülme küçük hanım. Şimdi hâkim onun cezasını keser.
Mahkeme açıldı. Hanım abla keklik L,ibi sekerek ejderken bizimki yutkunarak gözleriyle takip ediyordu. Belli ki gönlü de onun aidin dan sürünüp gidiyor. Adlîye kapısının ününde bir is bahanesiyle bizi atlatıp ayrıldı. Herhalde tekrar içeri girdi. Neticeyi bilmiyorum.
Ce. Re.
BEYAZLI KADIN |
Afir we macera romanı
TOzaa: W. W. CoDlne Tercüme eden: (Vâ-Nû) I
Tefrika No 40 1
luda buldum. Merkezinde yu-
tarabe variyetinde Mumunu fevkalâde galiba Ancak rutubetten. karanlıklan, hele fare-tenten hiç boşlanmad(ıın lan, baruuıı ziyaret zevkinden kendi kendimi mahrum teraküm
Bağ kanada doğru yürüdü? Burası da tklncl George devrinin yadlkân. Evin oturulabilir kıamı burası. L^ura'nın şerefine rartore edilmiş.
Bu yeni tâmlr gören cihet, bir salondan, yemek oda&u-(ten, kütüphaneden te küçük btr budvar'dan mürekkep tutum eşya modem Yalak vdaht-n hep birinci katta. Bu man-■ara fekvalâde boruma giltl. İtiraf ederim Zira, tMuada t«-r ceyln antika ve abus oWırfu?u
Evden çıkınca kencUmt fiaç^rla çevri» Dayak teı
varlak bir havuz. Havuzun etrafında da çimenler.
Yemekten sonra parsta Ut gezimi yapmağı karariaşuıdım. Gündüz ışığı, geceki İntibaı-' mın doğruluğunu bana anlattı. Maalesef bu B3ackwaier 1e İcabından pek fazla ağaç vat. İnsana boğuntu veriyor, öoi tarafımda çiçekli Wr bahçe göriıp girdim. İyi bakılmam işti. Hemen çıkıp bir çam koruluğuna daldım. Yarım saat yürüdükten sonra koruluk tet-t! Açık bir saha He karşılaştım: bunun ortasında bir göl dikkati çekiyordu. Baslığım yerler kumlu olduğu İçin, suyun bazı mevsimlerde buralara kadar’ yayıldığı mtitiaın* kapıldım
a- Kurbağalar, ölüyor, ötüyordu.
^Burada. İnşan, dünyanın bir
esna yapyalnız atılmış intibaına kamlıyordu.
Geri dönerek, orada bulunan rskl bir hangara vardım. Eskiden burası galiba sandal tamirine yararmış şimdi he. içl-ne tahta masalar, iskeınİçler tam ölmüş.; hoş bir istirahat jwi haline sokahnuş Biraz dinlenebileceğimden memnun kendimi İskemlelerden biri üzerine bırakriğan sırada, kulağıma bir İnilti çalındı. Ycriıurlen fırladım.
Epagneal cinsi siyahlı beyazlı küçük bir köpek, bedbaht btr şekilde orada kıvrılmış, kımıl damaksızın yatıyordu, Cam gibi donuk gözleriyle bana bakıyordu.
Yaklaşıp baktım. Böîründe kan lekeleri olduğunu gördüm Köpeği mümkün olduğu tadar ihtimamla kucağıma alıp eve götürdüm.
Kimseye taslamadığımdan o-d&ma çiktun. Eski bir şalla, köpeğe yatak yaptım Hayvanı arada yetirip hizmetçinin zilini eaJdım
İrlyari ar abdal tavırlı bir hizmetçi geldi. Küçük hayvanı FöTünce, çok ahmakça alay
elti.
— Gülecek ne vht buna, kuzum? — diyerek kaşlarımı çatrp sordum, — Yoksa bu köpeğin kime alt olduğunu biliyor musunuz?
— Hayır efendim, takat bu muhakkak kİ Bakterin İşidir.
O tadar sinirliydim ki hizmetçiye tokalı İndirecektim.
— Baırter mİ? — diye haykırdım. — Kimmiş bu İnsafsız Baxter?
Kız. tekrar güldü:
— Efendün, Bazler dedikleri Sİt Pfiriral'in bekçisidir. Etrafta ba-jiijoş dolaşan köpeklere rasla/lı mı hemen atev eder. Zaten ba vazife kendisine verilmiştir. Sanırım ki bu köpek ötür, madırntse! Çünkü Bav.et lyl nişan almasını blltr,
Son derece öfkelenmiştim. Baarter'tn köpeklere ateş edeceğine şu aptal kıza ateş etmesini İçimden diledim. Ahmakla konuşmaktan sinirlendiğim İçin şatodaki kâhya kadrom bana gönderilmesini emrettim Kâhya karim elinde bir sıcak su kasetiyle ve biraz sütle geldi. Yanımdaki küçük küpoğl görünce
, haykırdı: -
— Ah, aman Yarabbi! Bu köpek bayan Cathericklu...
Hayretle sordum:
— g tinini
— Bayan Catherick'ln... Toksa siz onu tanıyor musunuz, efendim?
— Şahsan tan uzuyor um. Fakat. İsminden bahsedildiğini duydum... Burada bu oturuyor? Kızmdan bir haber var nu?
—Hayır, küçük hanım. Annesi dûn geldi, kumdan hatim-■ordu. Bu civarda tazı görüldü diye kulağına çalınmış. Fakat biz bir şey öğrenemedik. Bu zavallı hayvancağızı nerede buldunuz efendim?
— Gölün kenarında... Esta bir hangarın İçinde,
— Ya. öyle mi? Zavallı hayvan... Yaşayacağını biç zannetmeni.
Bunu söyledikten sonra kalktı; yarayı İtina He sarmayı vazife bildi.
Madam Catherlck!
He.sbn hocamıs HartrlghtTn yazdığı cümleler aklıma geldi;
«Eğer Anna CaLherick'e rastlarsanız, km fırsattan istifade «-
diniz» diyordu.
— Acaba bayan Catherick civarda nu oturuyor? — diye Sordum.
Kâhya kadın cevap verdi:
— Hayır, efendim. Bu eyaletin öte İnamında Welmlikgham' da oturur.
— Onu urun zamandır mı ta-njyorsunusî
— Hayır, küçük hanım Dün buraya gelmişti İlk defa olarak gördüm Fakat, 81r Perciva-lin kızına yaptığı İyilikleri dalma İşitirim Onu doktorlara göstermiş, tedavi ettirmeğe çalışmış. Başta bir »ey bilmiyorum. Bayan Catherick, gayet garip bir İnsan tesiri yapıyor. Fakat hflnnete lâyık...
Cevap verdim;
— Bayan Catherick, beni çok İlgilendirir. Burada bulunup da kendisini görenıedlğlmden dolayı çok eseflendim, şatoda uzun «aman kaldı mı?
— Eğer Str Perarai’ln hemen geleceğini öğrenmemiş olsaydı, fazla kalacaktı. Ziyaretini Lorda bUdlnnememlzl rica etti. Bu da bana acalp geldi.
Bu bal bana da garip görün-
dü. Çünkü, Ummeridge de, Lord bize, madam Cahterick'ic arasının lyl olduğunu söylemişti. Kadın ziyaretini ondan niçin gizlemek istemiş olabilir?
— Kızından çok bahsetti mİ? — diye sordum.
— Hayır, pek az bahsetti Buna karşılık Slr Perclvalle zevcesine alt malûmat sordu. Ah. batanız bayan Halcombe, zavallı köpektik öldü.
Saat 8
Yalnız başıma yemek yedikten sonra odama çekildim, Güniin son ışıklan yapraklar arasında sönüyordu. Vakit geçirmek nıak-sadlyle hâtırat derlerimi elime aldım. Büyük binalar İçlerinde az insan olunca De tadar hazinleşiyor.
Demek, bayını Catherick Wel-nlgham'da... tik fırsatla gidip kendisini ziyaret etmeliyim Gön derdiğim mektuba verdiği cevap muhavereye girişmemiz İçin zemin teşkil edecektir. Cidden merak ediyorum: Şatoyu ziyaretini niçin giril tutmak İslemiş? Eğer Anna bu dvarda ise ana
(ATkası var)

Büyük Türk sosyologu
Sabahaddin bey
Avcılar bayramı
Pazar günü Soğuksuda kutlanacak
Sabahaddin beyin bütün ömrü hürriyet mücadelesi, faydalı olmağa çalışinakla geçti
vatana
JO/HMfrsn/lOM günü İlk Türk sosyologu Prens fiabahad-dln beyin Ölümünün İkinci yıldönümü İdi. Fakat bütün bir ömrünü, servet ve saadetini vatan uğruna harcayan bu büyük tn sanın hâtırasını taziz için Muallimler Birliğinin yaptığı toplantı olmasaydı koca bir memlekette hiç bir aksiseda duyulmıyacaktı. Halbuki o hakiki bir elmas gibi, bu memlekete, bin bir cepheslie ışık saçmıştı. Sosyolog Sabahaddin bey. inkılâpçı Sabahaddin bey, siyaset adamı ve nihayet terbiyeci...
Bu sebeble nanköı politika hayatına mukabil ilim zihniyetinin kadir bilirliğini gösteren Muallimler Birliğine ne kadar teşekkür etsek azdır.
Tasan: Dr. Bedii Şohsuvaro^l;
Türk olarak Abdülhnmid istibdadını yıkmağa çalışan Baba-haddin bey o devrin bütün mütefekkirleri gibi yıktığının yerine ne koyacağım araştıran bir ıslahatçı İdi. Ve bütün o münevverler gibi doğduğu toprağın mukadderatını ruhunda yaşıyor ve düşünüyordu: Bu
çöküntü nasıl durdurulur ve bu devlet nasıl kurtulur? İşle onun (Türkiye nasıl kurtarıla-bilir?) adlı eseri (•) bu düşüncenin mahsulüdür.
ka-ola-kısa
Her münevver Türk İçin çın İması cidden bir ziyan cak bu toplantıda aldığım notlarla, prensin seneler önce
okuduğum eserlerinden çıkardığım hülâsaları karıştırıp şöy-lece bir sıralarsam umarım U Sabahaddin beyin şahsiyeti, düşünce ve mücadeleleri hakkında okurlanma topluca bir fikir verebilirim.
Sabahaddin bey Abdülmecldln kızı, İkinci Abdülhamidln kardeşi Seniha sultan ile birinci Meşrutiyetin meşhur simalarından Halil Paşazade Mahmut Celâleddln paşanın oğludur. 1879 da istanbıılda doğmuştur. Yani daha dünyaya gözlerini açtığı anda her faninin arzuladığı şeylere malikti. Servet, asalet ve mevki... Bunun haricinde de onun müsbet ilimlere ve okumağa karşı büyük bir alâkası vardı. Fakat ona bütünün ölmezliğini veren servet, mevki gibi içtimai yaldızlardan fazla memleketi ve insanlık uğruna harcadığı ömrü ve ideali uğruna katlandığı sıkıntılardır.
Babasının Abdülhamid idaresine karşı artan tenkidleri ve kendisinin taşıdığı müsbet ilim zihniyeti dolayısile 1899 yılında baba oğul Avrupaya kaçmak lüzumunu duydular. Evvelâ Patise gittiler. Sonra Cenevre ve saireyi dolaştılar. Bir ara Mısıra geçtiler. Böylece Democles’ln dediği gibi: Bir müstebîdln İdaresinde zengin ve müreffeh yaşamaktansa demokratik bir memleketteki fakir ve hür hayatı tercih ettiler.
Genç mütefekkir Parlste evvelâ Teşrih okudu. Fakat ayni zamanda memleketin yaralarına çare bulmak ümidiyle bütün sosyoloji ekollerini de tetkik ediyordu. İşte bu esnadadır ki eline Edmond de Mollin'in (fn tül faren in yükselme sebepleri ı adlı kitabı geçti ve böylece Selence Soclale bugünkü tâbirle Tecrubi Sosyoloji (Sociologle experîmentale) mektebi İle karşılaştı. Artık atadığına kavuşmuştu, Evet memleketin kurtuluşu burada tdi Bu tetkikler neticesi Sabahaddin beyin vardığı kanaati şöylece hülâsa edebiliriz: Bu 80 senelik (halen 110 seneı mazisi olan ekolün tetkik ve tecrübeleriyle cemiyetler sınıflandırılmışlardır. Biz de bu gibi tetkik v« monografileri memleketimizde yapıp tamamlayıncaya kadar onların bu tecrübelerinden fay dalana biliriz Yani memleketimizin bünyesinin bu sınıflandırılmış cemiyetlerden hangisine uyduğunu araştırır ve ona göre de İhtiyaçlarını genel olarak tesblt edebiliriz.
Her türlü masrafları cebinden vermek suretiyle 1002 Şubatında Parlste İlk Jön Türk kongresini toplıyan Sabahaddin bey umduğu neticeyi alamayınca bu İşlerin nazariyat İle yü-riimlyeceğlnl anlamıştı. Bunun üzerine Dr. Nihat Reşat gibi bir kaç yakın arkadaşile birlikte (Teşebbüsü şahsi ve ademi merkeziyet cemiyetlini kurdu. Sa-bahaddin beyin Parlste neşrettiği Terakki gazetesi bu cemiyetin neşir vjuitasıdır.
Prens Sabahaddlne karşı yönelen ilk muhalefet daha bu sıralarda başlamış ve Ahmet Rıza bey etrafında gruplaşmıştır. Bu hizbin neşir vasıtası da Meşveret gazetesidir. Bilâhare memlekete de kök salan bu muhalefet bilhassa İttihat ve Terakki cemiyetinden gelmiştir. Filhakika İttihatçılar Saba-baddln beyi imparatorluğu parçalamakla ve hattâ bir Ermenistan kurulmasına taraftarlıkla İtham ediyorlardı. Bütün bu ithamlar menşeini Sabahaddin beyin ademi merkeziyet fikrinden alıyordu. Halbuki onun tavsiye ettiği ademi merkeziyet siyasî olmaktan fazla İdari bir ademi merkeziyetti ve Ermenistan kurulması gibi gülünç fikirler asla varit değildi.
İttihatçılarla Sabahaddin bey arasındaki fikir ayrılığını bilhassa şu noktada toplıyabillrlz.
İttihatçılar memlekette meşrutiyetin kurulmasile her şeyin düzeleceğine inanıyorlardı. Sa-bahaddln bey İse bunun İçtimai iktisadi ve terblyevi usullerle takviyesi lüzumuna inanıyor ve teşebbüsü şahsiye büyük bir ehemmiyet veriyordu. HülâsaI memur ekilip, istikraz biçilen bir memlekette o böylcc yeni bir hava yaratmak İstiyordu.
selesini izah eden şu göriişü ne kadar da beliğdir:
Biz ecnebiler OsmanlIları memleketlerinin efendisi değil kiracısı telâkki ediyorsunuz Fakat, kiracı çıkınca yerini kim olacak, işte Şark meselesi .-
A
Sabahaddin bey bütün örn-, rünce partiler dışında kalmakla beraber onun teşebbüsü şahsi ve ademi merkeziyet fikirleri,! bilhassa mütarekeden sonra bir çok partilerin programlarında yer almıştır. Hattâ memlekette kurulan İlk muhalif parti olan Hürriyet ve itilâf fırkası da programında bu fikirlere yer , vermiştir.
Mütarekeyi mütaakıb 1919 da yeniden vatana dönen Saba-hadidln bey memleketin kortu- . i uçu uğrundaki çalışmalarına gene devam ediyor. Bir yandan ; İşgal makamlarına çatarken di- ; ğer taraftan da Anadoluya telg- , raf çekiyor ve her şeye rağmen ı muvaffak olacaklarını müjdeli- i yordu. . 1
Fakat ne yazık ki kara talihi onu bir kere vatan hasretine ı mahkûm etmişti. İşte bunun ( İçindir kİ bu sefer de hanedan ı mensubinl ulmak dolayısile 1924 ( de gene memlekettea çıkarıldı ( ve İsviçreye yerleşti. Zamanla 1 vatan hasreti içine öylesine yer etmişti kİ 1948 da bir arkada- s şına gönderdiği mektupta: «Ben 1 artık sizin vatandaşınız değilim, i amma oraları benim doğduğum i yerler» diye yazıyordu. Her türlü hüsran, musibet ve felâketler karşısında yılmayan bu kahraman yürekli fikir adamı nihayet 30 Haziran 1948 de ikinci vatanı olan İsvlçrenln Kolombiya köyünde gözlerini hayata ( kapadı ve Ölüm onun pek parlak başlayan ömrünün sonsuz bir fakirlik ve acılar içinde geçen bu yaprağını da çevirmiş oldu. Fakat o ölürken de:
— Ben artık bu hasrete da- ' yanamıyacağım. Memlekete dönelim, diyor ve titrek elleriyle baş ucundaki dolaptan çıkar- c dığı Ay-Yıldızlı bayrağı Öpüyor- * du. İşte daha İkinci ölüm yıl- J dönümünde unuttuğumuz İnsan 1 bu büyük Türktür. £
İstanbul avcılar ve atıcılar kulübü giizel bir gelenek olarak her sene av mevsimine girerken (Avcılar bayramı;) tertip etmektedir. Bu bayramda alış müsabakaları yapılmakta ve bütün avcılar bir araya toplanarak bir ziyafetle bu bayramı kutlamaktadırlar. Bu münasebetle avcılar aralarında bir senenin av hareketleri ve yeni senenin av vaziyeti hakkında güzel hasbıhaller yaparak iyi bir gün geçirmektedirler.
Avcılar bu sene de 10 Eylül 1350 pazar günü Istanbuiun en güzel mesire yerlerinden biri olan Küçük çekmecede Soğuksu mevkiinde bayramlarını kutlayacaklardır. Bayramın bu sene diğer senelerden daha güzel olması için büyük bir göze çarpmaktadır.
Atjş müsabakaları Terbiyesi, Avcılık ve Ajanı İle birlikte tertiplenmiş ve programı hazırlanmıştır Baltrap atışları İçin lüzum olan malzeme ve plak. Avcılık ve Atıcılık Ajanlığı tarafından temin edilerek avcılar kulübüne verilmiş ve plak makineleri Soğuksuda yerlerine kurulmuştur.
Atışlarda derece almak için meraklı bir çok avcılar şimdiden Soğuksuya gidip atış ekser-slzlcrl yapmaktadırlar. Atışlarda birinci, ikinci, Üçüncilye Beden Terbiyesi tarafından mükâfatlar verilecektir.
Avcılar kulübü de serbest bir atış müsabakası tertip etmiş ve kulüp namına birinciye verilmek üzere güzel bir kupa hazırlamıştır.
İçinde Belediye müzesi açılan Gazanferağa medresesinin bir örüniişit
Belediye müzeleri

Gazanferağa medresesinde açılan müzede neler var
f a aliye t
Beden Atıcılık
İthalât ve ihracat
6 aylık ihracat 298, ithalât 359 milyon lira
(I) Evvelce eski Türkçe, olarak basılmış olan bu eser bu defa Muallimler Birliği tarafından yeni Türkçe olarak bastırılmış ve gençlerin İstifadesine arztdiimlşlir.
Sabahaddin beyin Avrupa hayatı İlk zamanlarda hep Jön Türklerle birlikte geçmiştir. Fakat ailesine mensup bir şahsın Jundl saltanatı aleyhine çalışan bu gençlerle birleşmesi AbdûJ-hamldin hoşuna gitmedi, ve baba oğlun İstanbul» avdetlerini temin için bir çok teşebbüsler , yap’ı ise de hiç birinde muvaffak olamadı. Sabahaddin beyin bu Jön Türk devri teTekkür ha- , yatının İlk zamanlarına tekabül rder. O bu devirde ıslahatçı (Reformiste) dlr. İnJcılpçı ve terbiyeci rolü ise bilâhare kuvvet bulur. Evet fikri tekâmül i Aleminde onu evvelâ, bir Jön , Türk ve «oma da bir 1...........'
Meşrutiyet mütefekkiri olarak1, vasıllandırablihiz. Zira bir Jön!
1908 de İkinci Meşrutiyetin ilânını mütaakıb Sabahaddin bey babasının nâşını da alarak 5 senelik bir hasretten sonra Senegal vapuruyla memlekete döndü. Mahmut Celâleddln paşanın cenazesi ve prens dolayı-sile o gün tstanbulda yapılan tezahürat İttihatçıların hiç te hoşuna gitmedi ve İttihatçı gazeteler Sabahaddin bey aleyhine neşriyata başladılar. Hattâ 31 Mart vak’asmda herkes can korkusuyla bir tarafa saklandığı günlerde onun cesaretle ortaya atılıp OsmanlI gazetesiyle askerlere ve din adamlarına beyannameler neşretmesine rağmen İsyanın bastırılmasını mü-taakıb tevkif edilerek 2-3 gün lıapsedildl Her ne kadar bilâhare hükümet kendisinden özür dileyerek serbest bıraktı be de birbirini taklb eden bu can sıkıcı hâdiselerden hattâ Bulkast-lerden bezen Sabahaddin bey tekrardan Avrupaya geçti. Zira ona göre tek bir şahsın zülüm ve istibdadı kadar bir zümrenin veya parlâmentonun istibdadı da kötü İdi.
İttihatçıların mütecaviz bir siyaset güttüğüne ve bunun neticesi olarak memleketin yı-.kılacağına İnanan Sabahaddin bey yeniden başlıyan bu gurbet hayatında Balkan harbinden önce olduğu gibi birinci umumi harbden önce hattâ mütarekede de İngiliz ve Fransızlarla şahsi görüşmeler yaptı. Dayısı Sultan Reşada ve IlUhat ve Terakki erkânına mektuplar yazdı, bi-1 taraf kalmaları yolunda tavsiyelerde bulundu. Evci o vatanı-1 nı sevdiği kadar bütün İnsanlİLgı1
Kamyon çarparak yara anan kadın
Dün şu mektubu aldık: Evvelki gün Yüksek kaldırıma çıkmağa hazırlanan ve yanında sekiz dokuz yaşlarında bir çocuk bulunan bir kadına Bankalar istikametinden gelen bir kamyon çarpmış ve kadını yaralamıştır. Kamyonun Domuz sokağından aşağı İnmesi lâzım gelirken tramvay caddesini takip etmesi doğru olmadığı gibi kazayı mlitaakıp yaralıyı bırakarak gitmesi de seyrüsefer nizamlarına muhaliftir.
Yaralı kadın nokta polis memuru tarafından Kuledlbl hastanesine yatırılmıştır. Burada kadın paralı olarak yatmak İstediğinden çantasından 10 günlük ücret olarak 40 lira alınmıştır.
Hâdiseyi haber alan yaralının yeğeni mühendis bay izzet hastaneye koşunca «ziyaret zamanı değildir» diyerek İçeri alınmak istenmemiş, fakat Israrı üzerine yaralıyı görmesine müsaade edilmiştir. Bu sırada hastane kadının yanındaki çocuğu hastaneden çıkarmak istiyordu. B. İzzet ne yapacağını şaşırmış vaziyette olan çocuğu almıştır.»
Emniyet müdürlüğünün hâdiseyi tahkik edeceği şüphesizdir
Yetkili çevreler tarafından verilen malûmata göre 1950 yılının ilk altı ayı zarfında Tür-kiyeden muhtelif memleketlere ceman 208 milyon 378 bin »ra kıymetinde 428 bin S49 ton eşya ve 73 bin 373 baş hayvan İhraç edilmiştir. 1949 yılının aynı devresinde ise ihraç edilen malların yekûnu 482 bin 145 ton ve kıymeti de 332 milyon 1Ö7 bin liraydı. Her İki yılın dev-i releri arasındaki fark kıymet bakımından 1950 aleyhine 33 milyon 189 bin Uradır.
1950 yılının yine ilk altı ayında Türklyeye 359 milyon 973 bin liralık 678 bin 314 ton mal İthal edilmiştir.
Geçen yılın aynı devresinde İse yapılan İthalât 378 milyon 799 blıı liralık 481 bin 802 ton maldır. Yani bu yılın İlk altı ayında geçen yıldan 18 milyon 828 bin lira az mal ithal edilmiştir.
Diğer taraftan 1950 yılının bu ilk altı ayındaki ithalâtla İhracatın mukayesesi yapılınca ithalâtın İhracata nazaran 60 milyon 995 bin lirayı bulan bir fazlalık taşıdığı görülmektedir.
Yeni bir pul serisi
İzmir Fuarı münase-betile bir seri çıkarılıyor
mti-
Ey-
Posta vo telgraf genel dürlüğü, 2Û Ağustostan 20 lül 1350 tarihine kadar tzmlr-de devam edecek olan 1950 İzmir enternasyonal fuarı münasebetiyle bir seri hatıra pulu bastırmıştır.
Pullar tstanbulda ■ Klişecilik ve Matbaacılık A. şirketi» tarafından ofset usulü He basılmıştır. Pullar beş değerden ibarettir. 30 kuruşluk pul tütün sarısı ve 120.000 adettir. 20 kuruşluk pul mavi renkte ve 120 bin adettir. 15 kuruşluk pul kahverenginde ve 200000 adettir 12 kuruşluk pul kırmızı Balıkhane, mâliyeden beledi- renkte ve 120.000 adettir. 8 ku-yeye geçtikten sonra burada! ruşluk pul İse yeşil renkte ve çalışan maliye memurları Def-]200000 adettir, terdarlığa dönmüşlerdi. _ _ ____
Belediye burada açılan İçlere' tellerle birlikte 28X41 milimet-yövmlye İle ilse mezunu genç- redir.
da severdi. Ve onun İçindir ki lerden İmtihanla memur nam-l Pullar 8 Eylül 1950 tarihinde ------------------------------------ —„— __r ver- »atışa çıkarılacak ve S1/J2/1050 mlştl Bu memurların İmtihan- akşamına kadar tedavülde ka-
- . . * . (lacakUr.
Balıkhaneye alınacak memurlar
Pulların büyüklükleri dan-
------! ««» kh’iui. ve unun ıçınuır nı ıcrucn ımıınanıa memur ikinci bütün hayatında beşeriyete sulh zedi tayin etmeğe karar ' ve sükûn (eminine çalışmıştır. |mlşü. Bu memuriaru. _ i| Onun bir ecnebiye Şark mc-jtan dün yapılmıştır.
Hadımlaştırılan iki çocuktan biri — Gazanferağa niçin cellâda verilerek boynu vurduruldu? — 19 uncu astrdan bir piyano — Fes kalıpları ve geçirdiği tekâmül safhaları — Kuburlu saatler — 1902 Haliç köprüsü
şık giyinmek lstıyenlerln n lazla el. mmlyet verdikleri bir şeydi. Arife günleri kalıpçıların önü mahşeri kalabalık olur, lıptan sıcak sıcak çıkarılmış bayramlık fesler, kutular içinde evlere götürülerek bayram sr.bahı tertemi-, kalıplı razl^U-te giyilmek üzere muhafaza e-dllirdl. Kalıpçıların çalımlı pozlarla fes kalıplamaları da görülecek şeydi. Fesi elinde evirir çevirir, içine su püskürtür, sonra onu sıcak kalıba geçirir, (11 r kalıbı da saplarından tutara.? üstüne giydirir, olanca kuvvetiyle yüklenerek basar, pusar, basardı... Kalıplanmış fesi çıkarıp buğusunu dağıtmak için elinde bir çevirişi vardı kİ nn her babayiğit kalıpçı yapamaz, eline ve fese o sürati vereme- •!.. Elleri o derece meleke kesbetm . kalıpçılar vardı ki karşısında ti müşterisi İle konuşurken elleri işler. İbikten iğneyi ezber., çlrlr, püskülü diker, fesi uza’.ı-verirdi. Müzeyi gezenler! s kalıplan önünde - o devri yaşamışlarsa - bu hâtıraları can-lanflırmı->r>1-'rina imkân ymc-tu;
Beyoglundan ünkapanı yoluyla İstanbul tarafına geçen her otobüs yolcusu mutlaka görür. Otobüs Bozdoğan kemeri altından geçerken sağda bir bina vardır. Köşesi sebllll kubbeli bir bina.,. Fakat burasının İstanbul Belediyesine bağlı müzelerden biri olduğunu, 1345 yılında a-çılmış olmasına rağmen çok olmasa gerektir.
Bizim Belediyenin en sakat taraflarından biri de, propagandaya ehemmiyet vermemesidir. Çünkü beş sene evvel bir kaç parça eşya ile açılan bu müze, hayli zenglnleşt irildiği halde halka tanıtılamamış, şehrimize gelen seyyahlar şöyle dursun, İstifade edecekleri muhakkak ıslan ilk ve ortamektep öğrencilerine gezdirilmesi İçin okullara da timim edilmemiş!...
Evvelki gün İçeriye girdiğim zaman, İstanbulun bu derece zengin bir müzeye mâlik olduğunu görerek iftihar ettim, lâkin İstanbullulara lftyıkı veçhile tanıtlamamış olmasına da cidden üzüldüm... Bu müzede ne yok ki...
Gazanfer ağa medresesi
Gezelim! diyorum. Fakat vitrin, her salon ve bölümlerde uzun uzadıya durup tetkik İçin en aşağı dört beş günü buraya hasretmek lâzım. Buna ne benim vaktim, ne de bu sütunların müsaadesi vardır. Bu İtibarla tetklkatımı mümkün mertebe az zaman İçine sığdırarak yazıyı da kısa kesmeğe çalınacağım.
Gezmeğe başlamadan önce 1-şaret etmek İsterim kİ İçinde «Belediye Müzesi» açılan bu bina Gazanfer Ağa medresesi na-mlyle milruftur: 17 nel yüz yıldan Davut Ağa devrine alt tarzı mimaridendir.
Belediye Müzeleri Müdürü İsmail Hakkı Baykal’in anlattığına göre ikinci Selim, Kütahya sancağında vali iken yanma İki Türk çocuğu almış. Bunlardan birinin adı Cafer, dlgerinlnkl Gazanfer'dir. Çocukların kendisine karşı son derece İtaat ve sadakat gösterdiklerini gören İkinci Selim bilâhare hükümdar olunca, bunları saraya da almış amma, yaşlan büyüdüğü I-çln haremi hümâyûna sokmakla tereddüt etmiş... Nihayet aklına. razı olurlarsa Gazan feri de Caferi de hadım ettirmek gelmiş!.. Bu fikrini çocuklara açmış, ikisi de razı söylemişler. Derhal getirtilmiş, her iki hadımlık ameliyatı Fakat Cafer, bu ameliyatın a-cısına dayanamıyarak ölmüş, Gazanfer yaşamış... Zamanla has odabaşılıga getirilen Gazanfer kapı ağalığına kadar yükselmiş, siyasete karışmış, hicri 1011 de cellâda teslim edilerek boynu vurdurulmuş...
Gazanferln boynunu vurdurmağa sebep olarak sadece siyasete karışması tarihe geçmiş ise de bu mevzua taallûk eden tafsilât yoktur. Yalnız rivayete ls-tlnad eden şu mütemmim malûmata rastlanmaktadır. 1008 de Siileymanfye camii yapılırken Gazanfer oradan artan taşlan taşımış ve bu medreseyi yaptırmış... Kendisi İçin de binaya en yakın bir yerde türbe İnşa ettlre rek öldüğü zaman buraya gömül meşini vasiyet etmiş... Gazan rer | ağanın boynunu vurdurmağa se-
müzeye hu kapıdan giriliyor
her
olduklarını bir cerrah çocuğa da yapılmış...
bep, Süleymanlye camilnln taşlarını lalnslz taşıması ve bıı bina yı yaptırması rivayet kabilinden kaydedilmekte İse de ne dereceye kadar doğrudur bilinemiyor. Mamafih vasiyeti mucibince ölüsü. İnşa ettirdiği türbeye gömülmüştür.
Mevlâna tekkesinden alınan piyano
Kapıdan girdikten sonra so-dönerek gezmemize başladı-üstünde
la
ğımız zaman koridor
kapının İki yanında İki piyano görüyoruz. Bunlardan biri İstanbul» ilk gelen piyanodur ve 16 uncu asra aittir. Avrupada 1827, 1834, 1839 da sergiler dolaşarak altın madalyalar kazandığı üstündeki bir yazıdan anlaşılan bu piyanonun biçimi görülecek şey... Dümdüz bir masaya benziyor, önden bir kapak açılarak tuşlar meydana çıkıyor. Aradan bu kadar yıl geçmiş, rütubetll yerlerde bırakılmış olmasına rağmen tellerinin el'an normal ses vermesi, yapılışının ve malzemesinin İyi olduğunun birer delili olsa gerek...
Müze Müdürü İsmail Saykal, bu piyanonun Mevlâna tekkesinden alındığını söylüyor ve:
(— Herhalde o zaman mevle-viier bu piyanoyu tekkede bir değişiklik yapmak arzusu İle getirtmiş olacaklar. Galiba ney He Mevlâna peşrevi yaparlarken, piyanoyu da iştirak ettirmek istiyorlardı. Bunu yaptılar mı yapmadılar mı, bilinemiyor.» diyor.
Diğer piyano da, piyanoya pek meraklı olan merhum Müzeler Müdürü Halil bey tarafından hediye edilmiştir. Diğerinden çok daha yeni olmasına rağmen tellerinde ses kalmamış... Sadece bir eski piyano modeli olarak duruyor.
Fe&. kalıpları
Bugünkü nesil fesi bilmez... F ısıl kalıplandığını da a ct. babalarından duj.nuş o-lablllrler.
Bu müze öğrenciler I §. ..m'an da fayd-
heıu iyah püskülü i., fes g çekler, hem de onların nasıl kalıp’ -'’ğını yakından ' .tklk itmek fırsatı • bulacaklardır: Evvelâ ateş üstünde ve el ‘ T ile .şlayan fes kalıplan, son a havagazına göre tekâmül ettirilmiş. . E) He basma yerine de pres usulüne başvurulmuştur. Fes kalıbı, o sıralarda temiz ve
1903 te Haliç köprüsü
Vaktiyle Mısırçaınsınr'* düğümüz o meşhur, bir ık adam -oyundaki kuburlu saatler d a müzeye naklecH’ e koridor üstüne konmuş...
Koridorun diğer kısmını arkamızda bırakarak bir salona giriyoruz. Burada ilk göze çarpan şey. Abdüthamit zamanında bir Amerikalı firmaya yaptırılmış olan Haliç köprüsünün büyük bir resmidir, 15(13 tarihini taşıyan bu resimden anlaşıldığına göre o sıralarda Haliçte bir köprü yaptırılmak İstenmiş. plânları ve resmi hazırlatılmış. Fakat ne muazzam bir resim... İstanbullulara. Haliçte öyle bir köprü göremediklerinden anlaşılıyor kİ bütçe müsaade etmedi ve o köprünün plânlan tatbik sahasına konulamadı...
Müzenin devirlere ayrılan salonlarına henüz girmiş bulunmaktayız. Bizans devrinde İstanbul ıı. Fatih ve Kanuni odalarını da başka bir yazıda gezerek sıtmaya İyi gelen yedi düğümlü pamuk ipliğine varıncaya kadar her şeyi tetkik e-deriz.
Ccmaleddin BİLDİK
Adapazarında kamp görenler
Adapazarı (Akşam) — Adana ilinin muhtelif okulumdan müteşekkil 150 kişilik İzci kafilesi bir ay kamp görmek mak-sadlle ilçemize gelmiştir.
Kamp gören öğrenciler aynı zamanda muhiti de tetkik etmektedirler.
İçin
(d
Kocaeli maarifinde bir tâyin
Karasu (Akşam) — Merkezi Hendek İlçesinde olup Akyazı ve Karasu ilçelerine bağlı köy ve kasaba İlk okullarının İlk öğretim müftetişl Muhittin Korkut Kocaeli millî eğitim müdür muavinliğine tâyin edilmiştir.
Kocaeilnln bir çok İlçelerinde vazife alıp öğretmenlerce çok sevilen müfettişin böyle taltifi öğretim allesince büyük bir sevgi ile karşılanmıştır.
Sahile b
AKSAM
8 Eylül 1950
KUÇİ
ASKERLİĞİNİ
DOKTOR — İstanbul taşradaki
müessesolerde lş aramaktadır. İstanbul Aksaray Valdecaml So. No. 48 • müracaat edilmesi- ________»13—3
SONDAJ « ENJEKSİYON İŞLE-BİNDE İHTİSAS SAHİBİ — Bu İnlerle alâkalı müteahhit veya »Irkett» çalışmak İB'Uyor. Beşiktaş Akaretler Spor Cad. 91 N. ipekçiye müracaat.
950 - 8
ESKİ TÜRKÇE w DAKTİLO BİLEN bir bayan — Hususi mliesse-«elerda çalışmak istiyor. Müracaat'-Her gün 11 - İS c kadar Tel: 83534.
956 — 1
■ TECRÜBELİ ZAT — Eski, yeni Türkçeyl mükemmel bilir. Fransızca konuşur ve yazar Büro İşlerinde İhtisası vardır Maftara ve büro İdare edebilir 23186. 963 —
KİMSESİZ v» HER BAKIMDAN İTİMAT EDİLİR BİR BAYAN — Yaylı ve kimsesiz bir hastaya hususi gürelle bakmak istiyor Akşamda AR riimuzuna müracaat edilmesi.
073 —
TİCARET va SANAYİ ODASININ TERTİB ETTİĞİ MUHASEBE KURSLARINDAN BELGELİ — Fransızca bilir bir genç bülün gilhlüfiüne yahut Öğleden Kuraları defter tutmak, hesapları kontrol çimek üzere iş ara-inaktadır. Müracaat: (Snlt Toker, BLubirdirek Kİod Faıcr caddesi No, 21. • »83 — 1
IML4MB.I LlRCTCTl
BİR AHÇIBAŞl - Ve bir d&nerel |&z>ın Müracaat: Çarşı kapı. tramvay durağı karşısında Türkistan kıraathanesi. BflB
BAYAN ARANIYOR — Dolgun Ücretle tahsilat İşlerinde daimi olarak çalışmak üzere. Not: İcabında taşraya gidebilenler tc.cih edilir. Beyoğlu Balıkpazarl TopçckcnJer sokak No. 2. llst kal. Müracaat: 16 - 20 a-rası 958 — 1
İŞÇİ KIZ ARANIYOR — Itriyat işlerinde çalışacak 15 İlâ 20 yaşlarında İşçi kıç alınacaktır. Mür: yük Postane Cad. No. 5'1.
BİR DAKTİLO BAYAN ARANIYOR — Muhasebe işlerinden anlar, sert daktilo yazar ve muhabere yapan bir bayana İhtiyaç vardır. Ticaret mektebi mezunu ve liran bilenler tercih edilir. Taliplerin evvelce daha evvel çalıştıkları yerlere alt mufassal ma-lûmatlyle İstanbul 040 posta kıı luau-na müracaatları. 880
İKİZ ÇOCUĞA BAKACAK BİR DADI TUTULACAKTIR — istlyenlerln şartları görüşmek üzere 85158 telefon numaralına müracaatları rica olunur.
»15 - 1
FRANSIZCA va İNCİLİZCE — muhabere yapabilen ve İyi daktilo yazan bir kâtibe ihtiyarımız vardır. Devam yarım gün de olabilir. Müracaat Eminönü Akosman Han No. 4.
016- 1
BİR BAYAN ARANIYOR — BUrO İşlerinde çalışacak ciddi bir bayan •-ranıyor. Müracaat. Bahçekapı. Llnuo Han. Küt 3. NO. 42 Üçkurt Kollektlf StL 937
SAATÇİ KALFASI ARANIYOR -Dolgun yevmiye verilir. Agâh Saatçi-öglü. Kadıköy Muvakkiilınne caddesi No. 22. 034
BEYOâLUNDA — Bir doktor muayenehanesinde İlahili laboratuarı) çalışmak üzere okur va«ar boyan alınacaktır. İpek Sineması karşısı Kuloglu sakak Nedimbey apnrtımanı No. 8. Saat 5 - 7 arasında müracaat. Telefon: 4014» 012 _
BİRAZ İNGİLİZCE BİLEN — Bir daktilo bayan aranmakladır. Her gün aaat 16 - 18 arasında Galalada Ünyon Ham 63 No. ya veya 45380 e müraca-•t. 923
BİR GENÇ ARANIYOR — Müesse-aenıızm tevziat Hicrinde çalışacak Çok çalışkan ve zeki bir gence İhtiyaç vardır. İsteklilerin bonservisleriyle beraber Galata Mumhanc caddesi i W No. da Türk Kimya Kollektlf Şirketine müracaat etmeleri.
2 — 3
RUHSAT MUAMELELERİNİN _ takibi ile tahsılât işleri İçin 2000 11-T» lıâkdltcminaila arkadaş lâuıp-Sablahlart saat 8III» dan İtibaren Slr-, kecl Yalı Küakü Cad. No. 76 han. fail '2. Ko. 2 ye müracaat, ®a» — '
HASTABAKICI ARANIYOR — O-fcur - yazar bir lioırUbakıcı. Taksim, Mcşcllfc Abdullah Sok. No, 2, Tel' 4ai7- » - 2
Ea3SEEZSIEEZD
SATILIK İKİ OTOMOBİL — Kl’SyZ-ter ve Renanlı marka İki otomobil ucuz flütle taksitle satılıktır. Karım-poşu. KdçUkplyale. Afinçköprü sokak No. 19. Bü3
SATILIK KAMYON _ 47 model Enternasyonal K. 5. 46 model takviyeli Doç Her ıklal de çok İyi durumdu. LMÇH Cad. Hayriye Tüccorı Sok. 3td>. 845—1
FIRSAT — Yeni Siyah Lutr Manto birinci Fransız malt, ufak boy, ehven tialle satılıktır. Müracaat: İpek sln*-ması karşısı, Kuloglu sokak. Nedim-bey Ap. 6/3. 99®
47 • «B MODEL — Chrysler otomobillerinin hor türlü parçaları mevcuttur. Müracaat: Bahçekapı, Liman han. Kat 3. No. 43. 939
AZİMET DOLAYI8İYLE SATILIK LÖK a TAKSİ — Ay d» 760 lir* net kazançlı, her tOrlU konforu Hsl» bü riulde Drlva DcBötö otomobili »atı-hktır. Müracaat: Basiret Hanı. k«l S No, 7. Aşirctendl Cad. Sirkeci. Tol 111B1. 926-1
SATILIK VEYA TRAMPA — 42 model Doç kamyonu »anlıktır. Küçük hunimi arabalarla trampa da yapılır Her gün Erenköy istasyonunda (8-rülür. Telf 52445. 974 —5
DİKKAT — Deniz meraklıların» bulunmaz fıtsat. Şarj marş dlnfitnolu ve 4 »ilindir »aftlam Fiat mötörlü güzel tenezzüh tekne. İyi İşler vaziyette. Asgari iki bin lira kıymetinde azimet dolnyıslyle 1200 liraya acele asilliktir. Tırsat rümtızunajnüracaat. 98ö — X
MUAYENESİ YAPILMİŞ — Mükemmel vaziyette plâkalı 937 model Rco mârka kamyon hin liraya ncela sanlıktır. Pangallı Tayyareci Fehmi sokak 28 numarada keresteciye müracaat. 081 — 1
SATILIK UCUZ OTOMOBİL -Fenni muayene»! yapılmış bir tjıkal pazartesi günü Çarşıda Beledi.ye Mezat yerinde sal nacaktır. 993 —
ACELE SATILIK TAKSİ — Temiz vaziyette Austin inaıka oloınobll satılıktır. Tediyede kolaylık gBMerlHr. Tel: 00259. 952 — 1
SATILIK SPOR OTOMOBİL — Hususide çalışmış, birinci sınıf Alman 8 M, W arabası. Almenyadan yeni getirtilen tekmil yedek aksamly !e ehven flatie satılıktır. Müracaat yeri Telefon 34 Tarabya santralından 22. Bil - 1
SAT1LK OTOMOBİL — Hususide çalışmış 42 model, sekle kişilik, İçi deri döşeme, Lincoln iraba satılıktır 40421 numaraya telefonla müracaat. 912 — 1

DİKKAT - İpotek isteyenlere la-vasaut eder Em!0k, araıl alım satımı İle vekâlet İşlerini kabu! eden her kesin-Ilımadım kazanma» olan Suhulet EmlSk Zarif Özalp Beyoğlu BOyüll Parmakkapı kösehaşt No 4 Telefon 42XW 127 — S
ACELE SATILIK APABTIMAN -Kadıküy - Yeldeglrıncnl Düz Sokak 31. üç katlı yeni bitmiş konforlu apartıman. Aylık geliri 230 Uradır. 20 bin liraya, beş bin lirası ipoteklidir. Onman Öner. Tel: 60587 Kadıköy Kerestecilerde - Keresteci. 734 — 1
SATILIK EV — Maçka Muradiye mahallesinde Deryadil sokak 2! numaralı dört katlı kârgtr ev elektrik, su ve bahçeli ev seyahat dolayısiyle acele satılıktır, faya» ToprakoSlu. Aynı sokakta No. 39. Telefon: 24530. 788
ARNAVUTKÖY — Çok kıymeti! bir orsa satılıktır. Ebadı (40 X 15) tir. Tramvay yolu ve deniz fevkaladedir. Derhal İnşaat yapılır. Telefon: 36. 230

8ATLI K ARSA - Şişlinin en güzel yerinde ruhsatnamesi alınmış 6 cephe. :22 derinlik arsa satılıktır. Taliplerin 42398 ya telefon etmeleri. 859 — 1
KADIKOYÜNÜN EN YAKIN YERİNDE — Tam konforlu köşk, fenni ahırlar, Özüm bağa, binlerce meyva ağacı, motörlü kuyular, noksansız büyük bir zevkle imar edilmiş çiftlik satılıktır. Bedelinin tediyesinde ko-
laylık gösterilecektir. 42398 ya telefon. 844 -8
DEVREN BAKKALİYE — Fırsatı kaçırmayınız. Kibar muhitte, İşlek vaziyette, tam teşkUfith azimet dolayısıyla Buzdolabı, telefonu, suyu. Nl-tansaı -Glizelbahçe No. i İçlndekln» müracaat 769
BÜYÜK FIRSAT — Erenköyde ehven şeraitle Batilık yeni villa ve apartman vesaite yakın v» havadardır Beyoilu, İstiklâl Caddesi No. 153. Eml8k Bürosuna, Telefon: 43983. 7D3
BO$ TESLİM SATILIK KÂGİR EV— Arnuvutköy AbdÜJbak Molla sokak 23. AJtı oda. bahçe, iskele ve tramvayı İlci dakika. Görmek için aynı sokakla 20 numaralı eve müracaat. Görüşmek için Tel: 83519. Tavntısut kusul edilmez. 87X — 4
ACELE ŞATLIK — Bogaziçlnln Rumeli .vakasında muhitin piyasa mahallinde her İşi yapmaya müsait 58-ck bir dükkftn bülün matasmesl vo complc kahve motörü ile birlikte 1500 Iraya. Müracaat: Yeniköy Tekel Tülün deposu Mustafa Sümer. 841
GÜZEL BİR ODA — Alto yanında bahçe İçerisindeki evde çalışan bayanlara möbleli 43, möblesiz 30 liraya kiralıktır. Bakırköy; Zuhuratbeb» caddesi 22 No. ya. 877 — 2
İKt KATLI GARAJ — Kiralıktır Otomobil acentelerinin servis İstasyonu olabilecek mevkii İyi. öğleden sonra Beyoğlu. Lâle »lneması üst sırasında gözlükçü Emgen'e. tel: 41433 B17
SATILIK ARSA — Kuzguncuk Koru çamlığının dlblnd» deniz görül (AM> metre arsanın tamamı veya yarısı satılıktır. Kuzguncuk. Arapzadc-do bnkk»l Mustafadan Sırrı. 005 —
SATILIK KONAK — Be»IM»ŞW Yıldız »arayı yanında Marmara?» ne-rnrett olan 42DO melra bahçeli, »kar Taksim suyu olan v» bahçesi parsel-İenm«k İçin müsaadesi nltnmış, konak müsait fitille aatılıktır. Müracaat: İ2M9 telefon. «74 — 1
KİRALIK — Maçka tramvay son durakta dört oda. banyo, mutfak vesaire kaloriferli fevkalâde denize manzaralı apartman dairesi kiralıktır. Teşvikiye Tırın »okak 13/1 Çelebi apartmanı kat 4 Rüştü Çelebiye müracaat. 872 —
BORÇTAN DOLAYI SATILIK HAN — iyi Irad. avda 8M lira net gelirli piyasanın gürel yerinde. Tedlyatta kolaylık. Telefon her gün 2K02. 900 —3
10 BİN LtBADAN 100 BİN LİRAYA KADAR - Taksim. AyAspaşa, Şişil Pangaltı civarında npartrman( arsa ve evlerimiz satıştadır. Oran Emlâk: Taksim. Tarlobaşı Cnd No. 11 Tel;413l4. «113 - 2
PANGALTI. FERİKÖY - önü yeşil saha tek ve çift katlı yeni evlerimizin »atışı devam etmektedir. Oran Emlâk: Taksim. Tarlahoşı Cad. No. 11
Tel: 41314. 80' — 2
KÂftlTHANEKÖYÜ İHTİYAR HEYETİNDEN - Körümüz merası ıFl-şckhsne »ırtından Okmeydanı. Darülaceze. Hürriyeti Ebediye vB Ortabayırl bir »ene İçin arttırma Ue kiraya verilecektir. Arttırman 10 9 950 M»! 14 te Köy Odn-stnda yapılacaktır. Talib olanların şeraiti anlamak ve yüzde 7.5 pey akçesi yatırmak üzere Köy Muhtarlığına müracaatları Hân olunur. 798
ÜSKÜDARDA — Şemslpasada »a hile yirmi metre cepheli bin metrelik arsa satılıktır. Her gün 9-14 v» akşamlan 20-22. telefon 80359 767 - «
VCVZ SATILIK — Üsküdar Do-ganeılar, tmralıor caddesi No. 141 denize nlzır üç katlı Üçer odalı TerkoS. elektrikli kflrglr ev. Görmek İçin Paşakapısındo komisyoncu Recep veya Ahdiye görüşmek için 20343 tele-fena. 88® ~ 1
SATILIK — Köscbaşı Uç daire İki katı bo» teslim. Fatih Jakendenm-1 mahallesi Deynekçl caddesi No. 10. Her gün öğleye kadar üçüncü kata müracaat. 992 — 2
VCUZ ARSALAR — Gayet manzaralı deniz görür cam! yanında Kadıköy Acıbadem karakolu karştsın-de Tekin sokak 14 numaraya müracaat. ' 082—1
ACELE SATILIK - Çemberlttaş Vezlrhan caddesi 7 No. Iı dükkân üzerinde odntarlyle bo» teslim. Müracaat: Balıkpazar TureulaT No, 8 Rıza Dedengiu 081 — 2
SATILIK ARSA — Fındıklı İsmet-InSnü İlkokulu kapım kanısındadır. Müracaat; Üsküdarda Ahmedlye Mektep sokak 9 marangoz Tahsin’e. 979 — 1
SATILIK BOŞ HER İSE ELVERtŞ-Ll DÜKKANLI AP. — Ve kiraya da verilir. Taksim Ferldlye No 14. (Dükkan hariç aylık gelir 266 lira on sene vergiden muaftır. Yalı Boyu No. 182 Arnavulköy Fuat Escmcnillye müracaat. 978 — S

*1 287 No. lı dükkân devren veya boş kiralıktır. İçindekiler» müracaat. Adres: Tophane Nccatibey caddesi No. 287. 978 — 1
ÜÇ BtN LİRAYA SATILIK YENİ KÂGİR KELEPİR BOŞ EV — Beyoğlu Yenişehir vişne sokak 8. Tek katlıdır Elektriği vaîdır. On »cne vergisizdir. 1 oda. mutfak, hamam ve saire. Sa-hlbtne: Lütfl Güzel. Meyva Hâlinde 5. Telefon: 23311. 975 — 3
SATILIK APARTIMAN G5 BİN LİRA — Cihangirde beş kat dokuz daire üçer oda hol ve banyolu aylık lr.it 855 lira, Mtir açan t: Telefon 49551. Kuday Emlâk. 060 —
SATILIK APARTIMAN 70 BtN LİKA — Galatasaray Yeniçnm Baba o-çagı sokaamda 155 M2 üzerinde « İcat beşer büyük odalı bir İcat bo» tes-lllm.. Müracaat: Telofon 49551 Kuday Emlâk. 970 —
SATILIK APAHTIMAN M BIN LİRA — GaİAUıarsy Yenlç.ıriji CUIba-ba sokağında beş kat Üçer oda bir kat boş teslim. Müracaat: Tı-lcfon 40551 Kuday Emlâk. 071 —
149 BİN LİRAYA — Oamanbeyde tramvaya bir dakik» altı kat beşer oda bir katı altı oda bu kat baş tealim aylık colcl Irat 830 Lira. Müracaat: Telefon 40551 Kuday Emlak. 072 —
12000 LİRAYA — Kadıköy ünün en güzel semtinde lyt vaziyette baş oda ve bahçeli boş tenlim ev. Müracaat: Tclefön 49551 Kuday Emlâk 068 —
KİRALIK — Kalorifer ve sıcak «u, bütün konfora malik İki ada. bir büyük hol seyahat dalayıslıylc devredilecektir. 20501 Telefon. 041—1
SATILIK veya KİRALIK — Galatadır Mumhane caddesine pek yakın 100 metre murabbmnda asma kat. halâ, bodrumlu boş mağaza, üstünde dörder odolı üç daire. Müracaat: fier glln BcyoAlu Hamalbaşı GUmlljküpC sokak Htişlme Apartmanı içeride 8.
031 — 2
BOÖAZİÇİNDE - Kaplıcada İskeleye dört dakikadan İtibaren taksitli arsaların satışı devam ediyor. Her glln »-14. akşamları 20-22. telefon 8035». görmek için cumartesi üçte a pazar akşamına kadar Knnüya Uke-Ie başında İsmail afta JrahJesInJe mnlsahlblno müracaat. 768 — 4
ŞAHLIK KAMYON — Şevıole 46 model. dnü nikeli), çok İyi bir vazl-yelle Müracaat; Akjnm 10 da tatlk-laı cad. ast Ay lifin 17 No. Eu-m.
»05 - 11
İYİ MEVKİDE SATILIK EV — Ba-tjiklaj Maçka meydanı 38 No. 11 bahçeli ev satılıktır. T oda. banyo. 2 mutlak, bu, elektrik. yağlı boyalı, muşamba döşelidir. Görmek İçin: Karşınındaki kunduracı Itüaleme. görüşmek İçin: 20320 dan Osman» müracaat, »62 — 1
SATILIK VE KİRALIK — Mecidiye köy tramvay ve otobüse yakın asfalt üzerinde bahçe Içerüılnde yeni bir *v satılık veya möble veya möblesiz kiralıktır. Bedelinin yüzde kırkı uzun vadeli borçludur. Müracaat: Kadri Karabuyoglu, Şişli BUyükder» caddesi 8/1. Hususi Garaj: Telefon 31227. 094 — J
İŞLEK ŞEKERCİ - Helvacı, börekçi, loluınln. tütüncü, kahveci, bakkaliye dülcicânı devretmeli; veyaltu' kârlı tflne sermayeli ortak Isliyen-ler İstanbul Posta Kutusu 115 Adresin» yazsınlar. 932 —
ACELE ŞATLIK EV — 1.5 dönüm bol mcyvalt, havuzları, snrnıcı. tulum-bnlı boslan kuyusu ve clcktrlftl bulunan havadar altı odalı, kflglr. boş ■eslim. Haseki haslanesl İlerisinde (Davutpaşa) Topçucmln sokak (No 2/2İ ye müracaat. 040 —
ACELE SATILIK APARTMAN -Sahibi dışarıya gideceği için, saat ın dan 12 y« kadar şişli. Sağdıç sokak Saadet apartmanı 4 numaraya müracaat. 886
YEŞİLKÖYDE — Islajvotia yakın muntazam bahçeli, banyo ve her türlü konforu hâiz bir villâ satılıktır Galata Scrmct han No. 5. telefon: 44511 884
BOŞ TESLİM SATILIK YALI — Küçükyalı - tdç.ıltepe İstasyonları liran IU kârıjlr Uç oda, elektrik, kuyu, teras, rıhtımı, plâj. güneş. İçindekilere müracaat U83
SATILIK ARSALAR - Çamlıcâ caddesi Üçpınar mevkiinde 3-5-7 dönüm sıra Ve bahçe ürerinde tamamen ve kısmen satılık (Hastane -Fabrika - çiflikl olmava elverişli Müracaat: Tel: 20078 Bn. Anuj. Tel: 60497 Bn. Suzan. BOÎ - 1
KARAGÜMRÜK — Derviş Ali mahallesi Kurtafia Çeşme sokak 83 numaralı güllük ve mcvvalıktan İbaret. İçinde ayrıca iki boslan kuvıısu bulunan büyük bahçeli ev satılıktır. 1-çlndekllere mOraeasL 838 — 1
KADIKÖY - Bahariye csddeslnds 15 numaralı hanınmış özen bakkaliyesi devren satılıktır, içindeki sahi-

SATILIK — Kaloriferli ve kalorifersiz villa ve arsa boş teslim. Mecl-dlycköyünde asfaltta manzaralı, mü-lacoot PangallıdS Pangaltı pasaj Neşet Kayıt 8M7S 7Î8
SATILIK APARTIMAN 4S BÜS Lt RA — Şişlinin mutena bir semtinde dört kat dörder uda banyolu bir kal bos teslim. Müracaat- Telelon 495S1 Kuday Emlâk. 968 —
ACELE SATILIK YAZIHANE — Karaköyde Havyar han yanında tramvay yolunu gören bir oda acele devren saldıktır. Müracaat; Karaköy Hıdırojhı han kahvecisi Ahmet. »SI — 4
LÂLELİDE — 39 metrelik caddede tramvay» y»km kullanışlı 3 daireli opartıman bir dairesi boş teslim acele ve kelepir satılıktır. Lâleli özkurt Emlâk. 959 —
LÂLELİDE — Üniversite muhiti Iramvaja yakın 8 odalı çok kullanışlı sağlam yapılı bir ev boş teslim acele satılıktır. Lâleli Ordu caddesi Özkurt Emlâk. 960 — 2
AİLE NEZD1NDE BAYAN İÇİN PANSİYON VEYA KİRALIK ODA — Park karşıyı Ühiver<eye yarım dakika. 12 * 13 arası Şehzadcbaşı 16 Mart Şehitler raddesi No. 12. 955 — 2
KİRALIK APARTIMAN — SMI tramvaya bir dakika beş odalı çamlarla muhat havadar manzaralı apar-lırnan. Şişli Doktor Şevket Bey sokak Çclikbaş apartımanı 957 — 3
KELEPİR — Şişli, küçük 3 daireli aparlıman 35.500 liraya taksitle satılıktır. Bos teslim. Müracaat: Beyoğlu. Humcli hanı geçidi No. 17 bay Rozcntal. 985 —
HAN — istiklâl caddesinde 1-12 Cidali 42 bodrum 17 dükkân (2 cepheli) 7.70 M2 sahası. Müracaat: Beyoğlu Rumeli han geçidi No. 17 düklcönda Boy Rozcntaln. 930 ~
KELEPİR — Sarıyer iskeleye yakıtı. 6 odalı boyalı bahçeli ev su elektrik var fi.UOO. Müracaat: Beyoğlu, Rumeli mn geçidi No. 17 dükkânda Bay Ro-zcnlaln. 987 —
KLİNİK - KULÜB — 800 metre kare üzere 27 büyük odular, holler., nuıyohır. kaloriferli, -parkeli, telefen-II. bahçeli, güneşli, fevkalâde deniz manzaralı uzun vadeli kiralıktır. Müracaat: Beyoğlu Rumeli hnıt geçidi No. 17 dük kânda Bay Rozentala. 988 —
ÇİFTLİKLER — Anadoluh Iştırında 100. İsti ııyedc 280. Mnltcpcde 350. Buranda 82, Teklrdaglnda 32 000. Ar-navutkOyünde 15, TüTobyad* 15,1W. Rakamlnr hepsi dönümdür, fazla ma-Ornat için müracaat: Boyofilu Rumeli han geçidi dükkân No. İT. Em-âkçl Bay Rozentala. 989 —
SATILIK APARTIMAN - LHfeU-nln sn güzel yerinde denize nazır be» tatlı 30 odalı apartıman satılıktır. katı boş teslim. Ti. 26856. 991 — 1
r.K ■ LİRADAN KELEPİR FABRİKA MAHALLİ — Ramlz sanayi b«l-gcalnda asfalta İÖÖ metro cepheli 33 bin M2 «ahali kısman veya tamamen satılık: arazi, Müracaat: Telefon 19531 Kuday Emlâk. BB7 —
SATILIK BOS EV — Maçka tramvayına on dakika, yarım kâglr. beş o-d». bahçe, Terko», elektrik: 12000 liraya. İstanbul Lâleli 218 İrfan Blllk.
048 - 1
SATILIK BAHÇELİ KÖŞK - ■ Maarif ve Polis Sanatoryumu ksr-şıınnda» Üsküdar. Allunlzade Vcysl-p.ısa So. 5/7. yarı kftgir üç kat. il o-da, 8 dönüm nftaçlıklt bahçe, akar suyu v» kuyular, içindekilere müracaat. 918 — 1
SATILIK İPLİK ve DOKUMA A-TELVESİ — iki dokuma tezgâhı, bir çözgü, bir maatıra. bir bobin, 95 İlk iki tarak, bir büküm azimet dolayı-
Müracaat: Saat 19 dan 13 e kadar 20707 ya telefon. 943 - 1
SATILIK BAHÇELİ BOŞ EV — Arnavulköyünde büyük ve güzel bir bahçesiyle zemin ve birinci katlarda mutfak ile allı odalık, banyolu, kâr-gir ev Milliktir, Müracaat: Beyoğlu. Asmnlımesçlt Mezarlıksak. No. 11 Güven Bakkaliyeni. 86»
SATILIK UCUZ EVLER — Kadıköy'ün en iyi yerinde İki cepheli evler, Şişlide fl kaili aparlıman. Müracaat; Kadıköy Mlı sokakla 16 Burhan, 051— 1
SUADİYENİN MERKEZİNDE -voleuluk sebebiyle hemen satılık iki daireli, bahçeli köşk. Eczanenin sokağında fam konforlu. On sene vergisiz 12000 lira İpotekli maktuan 33.090 liraya boş teslim. Şaşkınbakknida b5yl bakkaliye bay Feride müracaat. 953 —
ÇOK KÂRLI BİR İŞ - Meslekten zaruri ayrılış dolayıslvlc müşterisi bol, tramvay güzergâhında faaliyetteki dükkân devren satılıktır. Çemberli-la» 212 Yemen kuru kahvecisine müracaat. «54 — 1
SATTLK KÖŞK — Çubuklud» Rlfat-pa}a sokağında iskeleye yakın 16 numaralı dört kal. dokuz odalı, boş terlim. Müracaat: Kanlıca Hisar caddesinde Prense» yalısında Hacı İbrahim. 949 — 2
ŞİŞLİNİN EN İYİ YERİNDE -ÖÇ daireli npnrlımanın yarısı veya üçte bir hissesi satılıktır. Taliplerin 42396 telefona müracaatları, 860-1
ACELE SATILIK İKİ DAİRELİ APAHTrMAN — Lâlelide denize, tramvaya hâkim 3. 4 odalı gaz, su. ışık. Boş teslim. Lâleli camlı bitişiğinde İbrahim Çelik. 4 —
SATILIK KELEPİR ARAZİ — Bcy-kozda İskeleye yakın denize lıâklm bol »uyu rengin ta» maden ocakları inşaata elverişli ucuz flatie istenildiği kadar müirez olarak verilecektir. Mürrant Karaköy otobüs durağı Demirbcy hanında No 18. Telefon: 40304. 5 — J
19500 SATILIK — Tam konforlu yeni apartman iki daireli üçer oda salon. fevkalâde manzaralı 3000 İpotekli. Beşiktaş Barbaros durafiı karşısında 59 Vavuz Harmana. 6—2
SATILIK HANE — Mühürdarda denize 20 m. mesafede Mühürdar caddesi üzerinde Uç tarafı cadde arkımı açık iskeleye Z dakika 14 odalı 637 M2 K. arsa üzerinde (arsa opar-1 imana çok elverişli) büyük ahşap bin» acele satılıktır. Mühürdar Bog Sok. 33. Tel.: 4.3744. Müracaat: Yusuf Kâmil Paşa 10 Moda. 7 — 1
ACELE SATILIK İKİ DAİRELİ APARTIMAN — Lâlelide denize tramvaya hâkim 3 ve 4 odalı, gaz. su. ışık, bos teslim Lâleli camii bitişiğinde İbrahim Çelik. 1 — 1
SATILIK OTEL — Sirkecinin en İşlek bir yerinde telefon ve mobilyası ile birlikte mülkiyeli satılıktır. Telefon 24652 ye müracaat. 1000 — 2
KİRALIK VİLLÂ KATI — Eşsiz manzara ve güzellik, üç oda. kışlık vey» yıllık verilir. Suadiyc tren İstasyonu arkasında Emin Ali P.ıja sokak No (8) e müracaat 999 — 3
KELEPİR SA.ILIK VEYA KİRALIK — Doktorlar İçin klinik veya o-tel ve pansiyon olmafia elverişli kâr-gtr büyük bir bina boş teslim. Tel: 66005. 997 — 3
ŞİŞLİ. NİŞANTAŞI, KURTULUŞ -Veya Ayazapaşa semtlerinde tramvay caddesine yakın olmak şnrtlyle 5-4 odalı bir apartıman katı kiralanmak fecre aranmakladır. Konforlu olanla: ereli» edilir. Mektupla müracaat: Galata P. K. 1052, 925— 2
TAKSİTLE UCUZ ARSA SATIŞI -Şehir içinde imarca iki kat inşaat» müsaadeli müirez tapulu nisalar. (Sirkeci - Üçdirckh Han No. 10, Tel: 23685, Saat 11.30 - 17.30). oıa _ «
ACELE SATILIK ARSALAR -?İS11 Bomontı Fabrlkoıı yanında ve fopkapı Mtthatpaş» Çtfllgl yanında fabrika için izinleri alınmış. Müracaat; Pangaltıda Paııgoltı Pasaj Nejat Kaya. T»l: 83075. 914 —
CİHANGİRDE — Almanca konuşun bir ali*. Boğaza bakan manzaralı, mo-bllyalı bir odayı kiraya vermektedir. Bormnglr Sok. No. 78 daire 3 e,
»10 — 1
BABIALİ - ANKARA CADDESİNDE — Depoya, atölyeye, matbaaya, mücelllthaneye. kllşebaneye elverişli İki katlı bodrum va bahçe kiralıktır. CaSaşglU Yokuşunda No. 40 ta Hakkı Sun&t’a müracaat 927 —
I KIYMETLİ ARSA — Eİeybel lodanın kibar muhitinde çamlıktı, manzaralı. 719 metre arsa on bin liraya satılıktır. ÇoCstoglu Yokuşunda No. 40 la Hakkı Sunat'a müracaat. 028
GÜNDE »0 - «0 LİRA KAR — 10000 - 20000 lira sermayeli ortak a> ranmkniadtr. Aksaray Millet caddeni 179 No. Ekspres Kireç Evi Zeki Yıldırım. 994 — ■
TECRÜBELİ ZAT — Ehven şartlarla evlerde Fran»ıjcg, yeni. e»M Türkçe, din. muaşeret va ahlak dereleri verir, mektep derileri müzakere edilir ve Imllnanlara hazırlanır. 231041.
Mİ — .
SALATADA — Köprüye beş dakika mesafede yüzde 10 gelirli depo 10 bin liraya satılıktır. Bo; teıljm edilebilir. Cagnloglu Yokuşunda No. 40 ta Hakkı Sunul'a müracaat, 029 —
KADIKÖY - MODA ARASINDA -İki kat, beş odalı, elektrik, ab, havagazı. bahçeli, boş tenlim satılık ev Bahçekapı Liman Han 42 Kat 3,
038
SUADİYE —Tren İstasyonuna İki dakika mesafede, köşcbaşı. 25 X 35. ve 25 X 37.5 kuyulu. içinde taşları mev-cul deniz görür, acele satılık arsalar. Bahçekapı. Liman Han 42 936
DEVREN SATILIK DÜKKÂN — Ortabahçc Cad. 80. Beşiktaş. Tekel va pazar ruhsatiyen, dört yol ağzı. Her iye elverişli. Müracaat: Mercan, Tıg-cılar Cad. 68. Nlyazlye. 935 — 1
SATILIK YENİ APARTIMAN -20,000 liraya. Üç daireli, boş teslim, havagazı, elektrik, su. bahar knila üç ada ve hol. ayda 350 Hra iradı, Taksime 2 dakikalık mesafede. Müracaat: Taksim. Duvarcı Adem sokak No. 41. 033—4
ORTAK ARANIYOR - Çulıfen bir il yeri 2-3 bin lira sermaye koyacak bir ortak «rıyorum. «Ortak» rumuzuna. 064 —
ORTAK ARANIYOR — Yazıhaneni ve çok iyi durumda İki kamyonum var. İnşaat ve nakliye işleri yapmak üzere sermayeli, dürtüt bir arkada» .ırıyorum. Akşamda «Dürüat» rumuzuna. 944 —1
MEKTUPLARINIZI ALDLRINtZJ Gazetemiz idaresini «ara ıııru (0«tenpu olan «arilertmiMea Beyoğlu — Ulusu — P.P. — Dürüst — DS —
Namlarına gelen m »Klüp lor. id*, rebasamlrdea aldırmalar- ne»
BULMACA
MAÇKADA KİRALIK EV — Allı oda. parke, banyo, kış bahçesi, kalorifer. telefon, bahçe. Müracaat: Sual 10 dan 11 e kadar Telefon: 27.160 .
922 - 1
KİRALIK APARTIMAN — Harblyo Cayır Sok. No. 129 Ap. Üç ve iki odalı katlar 100 ve 70 liraya kiralıktır. Müracâat: Aynı So. da No. &6.
921 —
SATILIK BOŞ TESLİM KÂGİR EV-Harbiye Ölçgk sokak No. 160. 8 oda bahçe, kuyu, mutfak, havagazı. Terktir, elektrik. Müracaat: Her sabah İçindekilere. 920 —2
KİRALIK ŞEHİR İÇİNDE ÇIFLİK-Meyvalı. sulu. 70 dönüm arazi, hayvan beslemeğe müsait ahırlar ve İkametgâh. Beyoğlu Mahkeme sokak A-lım Satım Evi Adem Babaya müracaat. 910 — 3
ra; vt mumsa
İNGİLİZCE — Amerlkada okumuş ve Amerikan mekteplerinde İlngllltre •öğretmiş bir genç ü çayda Usan Oft-retlr. Akşamda «D.S » rümtızuna müracaat. Haftada üç gün sayfiyededir
MH
KUDAY EMLAKDA — Pasaport -Vize İnşaat ruhsatiyeleri Va gayri menkul alım - astım tavassutu inşaatlarda kolaylık gayri menkul karşılığı ipotek muamelâtı dürüst ve emin e-saslar dahilinde süratle takip ve intaç edilir. Müracaat: Telelon 49S51 Kuday Emlâk. 963 —
Soldan sağa: 1 — Kusurdan bert.
2 — Kısa değil - Istırap. 3 — Kuş gibi ötme. 4 — Tarlalar - Su. 8 — Başına «E gelirse hanenindir - Nota. 6 — Tersi Flllstlnde bir çöl - Akciğer. 7 — Tavlanın üçü - Büyükçe. 6 — Baş kıtı - Tersi emektar hizmetçi*
9 — Ter41 bir meyva ağacının kolu.
10 — Adet - Şimal geylgl.
Yukarıdan aşağıya: 1 — Aracı. 1 — Sonuna «N> gelir» e deruhdeeden.
3 — Parlak yüzlü - Kampana. 4 — Küpü İle mcahıır bir kasabı» - Not» -Dedenin yarist B — Yarım • Teral parçala. 6 — Kadın - Büyüktür, 7 — Temi eski eserler meşheri - Kira bo-deli. 8 — Sahabet eden.
Gaçan Bulmacanın Halli
Soldan snja; 1 — Bestekâr. 3 — Em. Ezine. 3 — Saadet, 4 — Killi», I — Enayilik, 6 — Neşe. Ot. 7 — İra. A-paş. 8 — Genel. Yİ. 9 — Atovegir. 10 — Rıfat. Şa.
Yukarıdan aşağıya: 1 — Bestenlgar. 2 — Ema. Nereli, 3 — Akaşanef, 4 — Tediye. Eva. 5 — Ezeli. Alet « — Kl-lllop. 7 — An. Sitayiş. 8 — Rem et Sıra.
Ankara Devlet konservatuarı
1 — î95û - 1051 ders yılında, Ankara Devlet Konservutu-varında açılacak olan bale bölümü için 8 - 10 yaşındaki ilkokul öğrencileri arasından paralı yatısız ve parasız yatılı öğrenci alınacaktır
2 — Bale Bölümüne alınacak öğrencilerde aranacak hususi vasıllar şunlardır:
a) Kulağı musikiye yatkın olmak
b) Musiki hâfızası bulunmak
c> Bale İçin teabeden uzvl hususiyetlere sahip olmak
3 —. İlkokul öğrenimine miivazl olarak Bale öğrenimini bitirenler Bale bölümünün orta ve lise sınıllarına muadil devrelerine geçeceklerdir.
4 — Müracaatları. 10 Eylül 1950 akvamına kadar Ankarada Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne yapılmış olmalıdır. Gerekli belgeler okul müdürlüğünden öğrenilebilir.
5 — Kabul İmtihanları aşağıda yazılı günlerde İstanbul'da Galatasaray lisesinde ve Ankara’da Devlet Konservatuva-rmda yapılacaktır.
îstanbulda
Ankarada
: 15 Eylül 1950 Cuma saat 0,30
: 22 Eylül 1950 Cuma saat 9 30
Hân
1 — Aşağıda yerleri yazılı Akaryakıt depolarına 200 lira aylık ücretle ve imtihanla benzin tank makinisti alınacaktır.
2 — İmtihan Ankarada Ana Tamir iabrlkasmda yapılacaktır.
3 — İmtihana girmek İsilyenler Aşağıdaki belgelerle Onkıır. Ordonat Dairesine baş vurmaları.
4 _ İmtihanda muvaffak olanların atanacakları yerler» gidişlerinde gerek kendisine ve gerekse ailesine yolluk verliml-yecektir.
A) Dilekçe.
B) Emniyet Müdürlüğünden belge (bu belgede yabanoı bir kadınla evli olmadığı yazılacaktır,
C) Sıhhi rapor.
D) Nüfua kâğıdının onaylı örneği,
E) Cumhuriyet Savcılığından İstihdama engel bir hali bulunmadığına dair belge.
F — Noter senedi.
Benzin tankı makinist! alınacak depolar!
1 — Bozöyük Akaryakıt deppo3U
2 — Afyon > >
3 — Erzincan. > »
4 — Malatya » »
5 - SIvm » • (12133 - 3901>)

Bahlfe T
HER AKŞAM BİR HÎKAYE

>
Dükkânı Nevyorkta Besinci dükkânın Bn1 tarafına koştuğu caddede bulunan kuyumcu Cak zaman aşırmışlardı. Bankayı Astor'a o gün öğleden sonra!soymak teşebbüsü uydurma idi Kuln Palas otelinden telefonla — •
şu haber verildi:
«Baron Donenjal İle zevcesi slzt saat on yedide ziyaret edeceklerdir. Kııln Mart vapuru jle bugün Nevyorka gelerek otelimizde kalıyorlar. 81zden mücevherat satın almak arzusundadırlar. Kendilerine sizi tavsiye ettik. Mübayadan sonra komisyonumu ödersiniz. Kabul ediyorsunuz değil mİ? Teşekkür ederim.»
Bu telefon mükâlemeslnl yapan otelin sahibi idi ve dalma kuyumcudan bu kabil tavassutları için komisyonunu alıyordu. Hakikaten saat on yedide lüks hususi bir otomobil kuyumcu dükkânının önünde durdu ve kan koca İçeriye girdJ.
Kuyumcu Astar, baron İle zevcesini büyük bir nezaketle karşıladı ve kıymetli mücevherlerini muhafaza ettiği ikinci odaya götürerek baronun karısına sordu:
— ’ Beğendiğiniz Icrin cinsini lütfen niz?
— Pırlantalar en gidiyor mösyö!
İhtiyar kuyumcu
-vaıdald küçük kasayı açarak İçinden iki kutu çıkardı, bunları açarak siyah bir kadife üzerine yüz küsur pırlanta taşı serdi. Baronun refikası:
— Ah ne kadar ela güzel diye hayranlığını İzhar etti.
Kocası, sağındaki vitrinin İçinde bulunan zümrütlere bakarken, caddede müthiş bir gürültü İle silâh sesleri duyuldu ve uzaktan."
— Suderland bankasını soyuyorlar, diye bir feryad aksetti.
Kuyumcu, dükkânın dış tarafına koşarak memurlarına kapıları derhal kapamalarını emretti.
Baron ile karısı, bu hâdiseden telâş ve endişeye düşmüşlerdi Kuyumcu endişe etmemelerini kendilerinden rfca ederken, pırlanta taşlarını acele acele toplı-yarak kasaya koyup kilitifdl.
, Pohsler etrafı kuşatarak bankayı ^oymağa kalkışan haydutları arıyorlardı. Az sonra polis müfettişi Swcter iki polisle berabr kuyumcuya geldi. Dükkân memurlarına bir göz attıktan sonra ikinci odaya girdi.
— Sizi rahatsız ettiğimden dolayı atfınızı dilerim mösyö1 Astor. diyerek kuyumcudan özür dilerken EözJerinJ İki müşterinin, üzerine ısrarla dikti. Kuyumcu söze karıştı:
— Size baron Doncngal ile refikasını takdim edeyim. Buğun Kuln Marl vapuru ile İn-p) itere den Nevyorka gelmişlerdir. dedi. Polis müfettişi gülümseyerek:
— Çok memnun oldum. Kendilerini tanıyorum, öyle değj) mİ Hops? diye cevap verdi.
Kuyumcu şaşaladı:
— Hops mu dediniz? Kendileri baron Doncngal İle itansı değiller mİ? diye sordu.
Polis müfettişi:
— Hayır! Adı baron Donen- ; gal değil. Hops dur. Bu, onun
Haydutların asıl hedefi, kuyumcu dükkânını soymaktı. Polisler. baron unvanını takınmış olan iki hayduda kelepçeleri takıp götürürlerken haydut, polis müfettişine dönerek:
— İntikamımı alacağım Ğldinl savurdu.
teh-
«ene
81r>E
mücevher-söyier misi-
çok hoşuma
Astar, du-
Hops 11e refikası, beş hapse mahkum oldular ve Sing ceza evine sevkedildiler. Fakat Hops. sıkı muhafaza tedbirlerine rağmen bir sene aonra hapishaneden kaçmağa muvaffak oldu. Bir gün polis müfettişi Sveter dairede İken Nev-yorkuu ücra bir mahallesi olan Parlamor sokağına giderek 1344 numaralı evde saklanan bu tehlikeli haydudu yakalamak emrini aldı. Müfettiş bir otomobile atlıyarnk söylenen yere gttt!. Eve girerken arkasından içinde beş polis bulunan başka İkinci bir otomobil daha geldi. Polisler müfettişe:
— Müdüriyetten «ize yardım için bizi gönderdiler, dediler.
Beraber eve girdiler. Faka* kapı kapanır kapanmaz polisler üzerine çullanarak müfettişi sımsıkı bağladılar. O esnada haydut Hops da ortaya çıktı ve alaylı bir tebessümle müfettişe hitap ederek:
— Sweter, seni nasıl yakaladığımı gördün mü? Şimdi İntikam almak sırası bana geldi Yarın sabah hayatla olmıyacak-sın. Senin için gayet IşkenceU bir öiüra tara seçtim, dedi.
Sahte polisler, elleri ayakları sımstkı bağlı müfettişi kaldırıp demir kapılı, penceresiz, içinde büyük bir tahta sandıktan başka bir şey bulunmayan bir odaya götürdüler.
Haydut Hops, müfettişe döndü:
— Ölürken çehrenin ne şekli aldığını görmek için yarın sabah yine buraya uğnyacağım, dedi. Sahte polisler çekilirken müfettişin ellerini çözdüler ve odadan «ekilip gittiler.
Müfettiş Sweter, odanın içine bir göz atarak endişeyi mucip bir şey görmedi. Derken tahta sandığının içinden büyük bir boa yılanının çıkmakta bulunduğunu dehşetle gördü. Yılanın dışarı çıkmasını bekledikten sonra sandığın üzerine çıktı. O esnada da elektrikler sönüverdi. Oda karanlıklar içinde kaldı. *
İzmirde satışlar gidiyor
İzmir — Üzüm satışları, seviyelerini muhafaza etmekte ve İstekli geçmektedir. Alâkalılar bugünkü flatleriıı normal olduğunu ve piyasanın sonuna kadar gevşememesi lâzım geldiğini söylemektedirler.
İsrarla söylendiğine göre. Batı Almanya tüccariarlyle yapılan görüşmeler müspet bir şekilde neticelenmiş ve mühim miktarda üzüm «atışı yapılmıştır. Piyasanın yükselmesine ve tutunmasına Alman satışlarının sebep olduğu bildirilmektedir.
Diğer taraftan alivre satış yapanların durumu büsbütün zor bir şekle girmiştir. 50-55 kuruş üzerinden yapılan alivre satışların, bugünkü flaUerle yerine getirklemiyecegl söyleniyor.
Pamuk üzerine yapılan alivre satışlar da ayni durumdadır. Her iki madde üzerinde evvelce yapılan tahminler yanlış çıktığından satıcılar taahhütlerini yerine getlremlyecck hale gelmişlerdir.
Amerikanın pamuk İhracını durdurması vb Mısırın da pamuklarım Sovyetier Birliğine satması dünya piyasalarında pamuk üstlerinin yükselmesine sebep olmuştur.
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Kadıköy icra memurluğundan: 956,89 (Talimatı
K »dikey Erenköy mahallesinin Tcllikavak sokağında eeki 2V23- yeni 7-7 ta), 13 kapı sayılı. bahçeli kârglr ev ve ahır 768 lıisse İtibarı ile 270 hissesi Esma Muazzez ve 350 hissesi Hatice Mlzya! ve 139 hissesi Mehmet Saim Gürkol namlarına kayıtlı ve Esma Muazzezin diğer hi&Seler üzerinde ölünceye kadar «ükna hakkı mevcut işbu gayrimenkulun hissedar Esma Muazzezin maiûmül miktar borcundan ötürü 279 hissesi bugünden İtibaren açık arttırma ile satışa çıkarılmış ve arttırma şartnamesi herkes tarafından görülmek üzere 5. 9/950 sal* günü saat 10 dan* İtibaren icrada açık bulundurulacaktır.
Gayrimenkulun evsafı: Gayrimenkul Erenk&yftnde TeUikavak sokanında 15 numara iie tarif edilmiş ev olup arazisinin zemini düz, arka ve kısmen iki yan cephesi yeni onarılmış muhafaza duvarlı, ön cephesi zeminden İtibaren 0,50 metre yüksekliğinde duvarlı olup arsa yüzünün tam orta kısmında evin bulunduğu mahalle kadar beton yol mevcuttur.
AKŞAM
Abone bedeli
mu-l nata-ahır
İdarehane: Tıtanhui Babıİü civan
Cemal Nıdlr No 13
jnmvik'M
Ertesi sabah Hops. yılanın müfettişi nasıl öldürdüğünü görmek için odaya geldi. Fakat odayı bomboş bulunca büyük bir hayret İçinde kaldı. Müfettiş odada yoktu. Sandığın arkasında saklanmış olan boa yılanı ani bir hamle ile vücuduna dolandı ve vücuduna o kadar kuvvetli sarılmıştı ki, çatır çatır kınlan kemiklerinin sesleri odayı doldurdu.
Ayni anda, ters çevrilmiş olan sandığın kapağı açıldı ve İçinden müfettiş Bweter sapsağlam dışarı fırladı, tabancaslle başına ateş ederek yılanı öldürdü. Fakat bu kısa müddet zarfında eski oyunudur. Bu oyunu 3 defa, Hayrf'nt Hops'un kemikler! yıla-muvaffakiyetle oynamıştır, diye nın sarüraas* neticesinde kuyumcuya izahat verirken maiyetindeki polislere erkek İle kadını göstererek:
— Üzerlerini arayınız, emrini verdi Bu arama neticesinde erkek ile refikasına ceplerinden bir çok pırlanta ve zümrüt taşları çıkarıldı, îkl haydut tuı taşlan silâh seslerini İşiten kuyumcu. memurlarına kapıları kapa malarını söylemek için [
'i-
hurdahaş olmuştu.
Yarım saat sonra müfettiş daireye gittiği zaman arkadaşları kendisini hayretle karşıladılar. Acaba müfettişin atlattığı müthiş ölüm tehlikesini öğrenmişler miydi? Hayır. Fakat müfettişin o dehşet gecesi esnasında simsiyah saçları bembeyaz olmuştu.
Çeviren: A. HİLÂLİ
MUSİKİ MECMUASI
ileri Türk musiki»! konurvatuan . neşriyatı olan Mualkl Mecmuasının 31 inci «ylûl «ayın çıklı. İçinde mu- ] «lldnin İlmine *rt kıymetli yatılar, j Türk mualklal tarihi, musiki JÛgaU, folklor tetkikleri, mualkl hikayeleri, Türk muıiklıl nazariyat dere notları ve radyoda On be» gdndo btr veril- I mekte olan «Asırlar boyunca Türk 1 mualklsı notlan »• minilerinin notaları vardır. Ayrtea baçka yerde bulunmıyan notalar ve muhtelit m«v-t uda salAhlyetll kfnuclorta yazılan vardır, NUshası M kuruştur Kurtuluş Bot kurt 89. Tel: 83534
Ahır ve arabalık binası ahşap ve kısmen kâglr olarak bir katlı ve üstü yeril kiremitle örtülü, elektrik, su tesisatı ve bahçede İki kuyu, meyveli ve meyvesiz ağaçları mevcut, hissedar. Salm ve Mizyalln Işga-llndedir.
Yüz- ölçüsü 6633 metre rabbaı olup 110 metresi mam bina. 18,50 metresi
ve arabalık olup tamamı 31.232 Ura (otuz bir bin iki yüz otuz İki lira» değerindedir.
İşbu gayrimenkulun 278 his-scslnfn birinci açık arttırma 1le satışı 30/9/1950 tarihine rast-
layan cumartesi gilnü saat 10 dan 12 ye kadar Kadıköy İcra dairesinde yapılacak ve tellâl tarafından muayyen saatlerde üç defa bagırılarak arttırmada gayrimenkul tutulan kıymetin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde gayrimenkul hissesi en çok arttıranın üstüne İhale olunacak, bu arttırmada böyle1 bir bcçlel elde edilmediği takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartı İle arttırma on gün uzatılarak 10/10/950 salı günü ayni yer ve saatlerde yapılacak İkinci arttırmada gayrimenkul muayyen saatte tellâl tarafından üç defa bağı-nlarak en son arttıranın üstüne ihale olunacaktır. îhale bedeli peşindir. Müşteriye ihale bedelini yatırmak üzere yirmi günü geçmemek şartı ile münasip mehil verilebilir. Müşteri derhal veya verilecek mehil içinde İhale bedelini yatırmadığı takdirde satış 2004 sayılı icra ve iflâs kanunu hükümleri dairesinde yapıldığından bu kanunun 133 üncü maddesi mucibince muamele İfa olunur.
BÜYÜK FIRSAT
1 — Kara ve Deniz Dizel Motörleri
14 HP den 28 HT ye kadar
2 — Şalterler *
3 — Benzinli Deniz Motörleri.
6 HP 10 HP ve 12 HP çok ucuz «atlarla «atılmaktadır. Acele ediniz.
Müracaat: Rıhtım caddesi No. 41. Oalata İstanbul. Tel: 42907.
Tekel Müdürlüğü hânları
Cinsi
Malzeme Alım Şubesinden:
klik tan
Hurda demir (takriben)
11 Ton
ilk teminatı Malzemenin bulunduğu yer Paşallmanı T B. Evi deposunda
248 Lira
tbale saati
10
Bir sene zarfında birikeceği tahmin edilen
Karton kırpıntısı ve ambalâ)
kâğıdı
Hurda kösele ve kelen kayış
liste üzerine
Boş yağ bidonu ______
1 — Yukarjda cin» ve miktarı yazılı saatlerde pazarlıkla «atılacaktır
2 — Pazarlık, hizalarında gösterilen saatlerde Kabataş Genel Müdürlük Malzeme Alım şubesindeki «atış komisyon unda yapılacaktır.
3 — Şartnameler her gün sözü geçen şubede görülebilir.
,4 tekillerin belirli gıın ve saatte İlk teminat makbuz ve kanun! vesikalariyle birlikte mezkur komisyona müracaatları ilân olunur.
5 tdare kısmen veya tamamen ihale «dip etmemekte veya kısım kısım ayrı ayrı taliplere ihale etmekte serbesttir. (12182)
10 Ton
10 Ton
87 Adet
(380 Lira (
75 Lira
Clball Kutu FBb.
Kabataş Malzeme Amb.
Kabataş Malzeme Amb. malzeme 12/9/1850 günü hizalarında
10,18
1030
10,48 gösterilen
Tellaliye resmi alâkalı ' ve yirmi yıllık vakjf tâviz, bedeli ve çaresi ve ihale pulu tapu ve tescil ve teslim müşteriye, bunların kalan sair harç ve masrafları satış ödenmek üzere borçluya aittir.
Arttırmaya iştirak için müşterilerin gayrimenkul kıymetinin 279 hissesine tekabül eden 11.360 Uranın yüzde yedi buçuğu nlsbellnde pey akçesini nakden veya bu değerde muteber banka teminat mk tu bunu arttırmaya İştirakten evvel icra veznesine veya satış memuruna vermek suretiyle arttırmaya iştirak ederler.
Arttırmaya İştirak eden müşterilerin şartnameyi okumuş ve bütün, vecibeleri kabul etmiş sayılırlar.
Alacakları tapuda kayıtlı ol-mıyan aiacaklılarla sair alacaklıların ve alâkadarımın İrtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını ilân tarihinden İtibaren 18 gün İçinde İcraya müracaatla kaydettirmeleri, aksi takdirde alacaktan tapuda kayıtlı olmdıkça satış tutarının paylaşılmasından mahrum kalacak! ardn.
Taliplerden daha ıiyade bilgi almak arzu edenJernl 850/80 dosya numarası De icraya müracaatları ve satış günleri muayyen saatlerde satış yerinde bizzat veya bUvekâle hazır bulunmaları 1 uzumu UAn olunur.
(12254)

masraflarının haricinde resim ve bedelinden
Topçu Gedikli Erbaş Okutana öğrenci alınacak
1 — Polattıda bulunan topçu gedikli erbaj okulun* 1950 -1951 ders yılı için aşağıdaki şartları haiz öğrenci alınacaktır:
2 — Okul yatılı ve parasızdır. Öğrencilerin İaşe ve giyimleri okulca sağlanır.
3 — Okulu başarıyla bitirenler topçu gedikli çavuş olurlar.
4 — Müracaat için Platini* bulunanların doğruca okula. Polathdan dışarıda bulunanların da bulundukları yerin Askerlik şubelerine başvurmaları lâzımdır.
5 — Kayıt ve kabul işlerine başlanmıştır. 15 Eylül 1950 ye kadar devam edecektir. Okula girmeğe isteklilerin bu tarihe kadar evraklarını tamamlamış olmaları lâzımdır.
6 — Aranılan şartlar:
A — Türk vatandaşı olmak.
B — Orta okulu bitirdiğine dair okul diploması veya daha yüksek oktldan taatikname almak,
C — Tahsili terketmiş durumda İken müracaat edenlerrln en çok İki yıl terk! tahsil etmlşolmamalan lâzımdır.
D _ Sınıf Grf, Erb. olculunu blLrdidiği zaman 18 - 23 şmda olmak.
7 Lüzumlu evrak'
A — Okula girmeğe istekli olduğunu bildirir dilekçe,
B — Aşı kâğıdı.
C — Kendisinin, ailesinin, velisinin İyi ahlâk sahipleri olduklarını gösterir doğruluk kâğıdı. «Mahalli hükümet başkanlığından»
D —• Nüfus cüzdan» vey» tasdikli örneği
E — Tam teşekküllü sıhhi kurulu olan askeri hastanelerden askeri okula girer diye asğlam rapru almak.
F — Gd. Erb. okuluna kabul olunduğu takdirde okulun tâbi olduğu kanun, nizam, talimat ve emirlere riayet edeceğine ve mecburi hizmetini doidurmadanaynlmıyacağına dair velisi tarafından verilmiş noterlikçe musaddak taahhüt senedi.
8 — Evrakını tamamlamış olanlara okuldan sıra numarası öğrencilerin ev adreslerine gönderilir, okula kabul edilenlerin adreslerine bilgi verilmek okulda bulunacakları tarih bildirilir.
9 — Okula kayıt ve kabul edildiği ?ulaşılanların dukJarı yerlerden okula gelinceye kadar yol masraflarlyle okula geldikten sonra her hangi bir şekilde giremiyeceğl anlaşılanların dönü? yol masrafları kendilerine aittir.
10 — Gedikli erbaşlar İçin kanunen «ağlanan hususlar şunlardır:
A — Gedikli erbaşların ayhk asıllan ile tutarları aşağıda gösterilmiştir:
Rütbesi
Aylık Aslı Lira
ya-
bulun-
Tutan Lira
Oedtll k Çavuş.
Gedikli Üstçavuş
Gedikli Başçavuş
Başgedikli
Birinci yükselme Hademesinde İkinci yükselme kademesinde Üçüncü yükselme kademesinde
175
200
225
250
300
350
400
gayrı er tayını de vardır.
B — 3edikll erbaşlara maaştan
C — Terliler, subaylar gibi sicil esasına göre yapılarak öç sfhede bir terfi imkânı sağlanmıştır.
D — Kadrosuzluk hallerinde bir şart aranmaksızın İki üst derece yükselebilmeleri esası kabul edilmiştir.
E — EskJ nü kümlerde mevcut taahhüt ve mecburi hizmet esasları değiştirilmiş, subaylar gibi 15 senelik mecbur! hizmet usulü kabul edilmiştir.
F — Va21fe esnasında aile ve kendilerine yoUuk, Ankara-da mesken zammı ve yiyecek istihkakları aynen veya rayice güre para olarak verilir
O — 8ubay ve askeri memurlar gibi sanatoryum ve prevantoryumda parasız tedavileri temin edilmiştir.
H —■ Rütbesini muhafaza ederek ayrılanlar erbaşlık İhdas edilmiş ve bu esasa göre yeni yaş bit edilmiştir.
I — Maluliyet ve tekaüt haklan subaylarda
İçin yedek hadleri tes-
. olduğu gibi
işleme tabı olup rütbe maaşlarına göre bağlanmakta ve tam fiili hizmet sonunda 4800 lira ikramiye verilmektedir.
n — Diğer gerekli izahat askerlik daire ve şubelerinden öğrenilebilir.(120471
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığından
1 — Güz dönemi İmtihanlarına 28/9/950 tarihinde başlanacaktır.
2 — İmtihana girmek Istlyen öğrencilerin imtihan harçlarını 20/9/950 tarihine kadar ödemiş bulunmalar^ lâzımdır.
3 — İmtihan programlan ve buna alt diğer ilânlar Fakültede Hân edilmiştir.
4 — Tebligat dahilinde müracaat etmiyenler imtihana a-
hnmazlar. (12157)
Sayın işverenlere
Bölge Çalışma Müdürlüğünden:
5521 «ayılı İş Mahkemeleri Kanunu gereğince İş Mahkemeline katılacak işçi mümessil adayının seçimi İçin 2,9.850 günü yapılan toplantıda nisap hasıl olmadığından ( seçimin 9.9.950 Cumartesi günü saat 9,30 da Eminönü Halkevi salonunda yapılması kararlaştırılmıştır.
BUgl edllnllmek üzere keyfiyet Hân olunur.
(12282)
İstanbul Sular idaresinden
idare Lhtlyacı olan 1000 MI Çakıl pazarlık suretiyle satın alınacaktır.
Şartnamesi bedeli mukabilinde İdareden alınabilir. İsteklilerin, teklif bedellerinin, % 7,5 nispetinde yatıracakları teminat makbutlariyle 13,9.850 Çarşamba gilnü saat 14 te îdare merke-ünde komisyon Bnilnde yapılacak pazarlıkta bulunmaları, (12264)
İstanbul Sular idaresinden
| GAYRİMENKUL SATIŞ İLİNİ ' Kııdıköy icra mrmurhığun-danj 950/429
■ Kadıköy Rasimpaşa mahallesinin Sûngerla'i sokağında eski
. 24 mükerrer yen! 11 ta'. 11 kapı ve kütük 248- 2. ada 189. parsel 16 numaralı, 49 metre kare bahçeli ahşap ev Recep Erokan Nunıanoğlu namına kayıtlı ve Kâmilden aldığı 2400 liraya mukabil birinci derecede ipotekli olup İşbu ipotek borcunun ödenmemesinden dolayı huğunken h i haren açık arttırma ile satışa çıkarılmış ve artırma şartnamesi herkes tarafından görülmek üzere 4/0/950 pazartesi güçti saat 10 dan itibaren icramızda açık bulundurulacaktır.
’ Gayrimenkulun evsafı: Yukarıda yazılı şekilde tapuda kayıtlı olan İşbu gayrimenkul ahşap olup »ağ yan ve arkada ilâve edilen kısım beden duvar!afi kâgir, dahili akşamı ahşap, elektrik ve su tesisattı, ahşap akşamı yağlı boyahdır.
Zemin kat; Tek kanattı ah-l ı şap kapıdan girilen zemini Çl-Q mento şaplı antrede muttukfl taşı, alaturka taşlı belâ ve dörtfh basamakla İnilen zemini Ç*"q_ mento şaplı taşlık, ön cephede O kömürlük, arka cephede zemini çimento şaptı iki setli mo-zayik tekneli ocaklı mutfak ve-arkadaki aralığa çıkılan bir kapı vardır.
;mJ; c
o
$2
0
>
0 p
Asma kat: Zemin kattaki antreden 4 mozayik basamakla çıkılan sofa üzerinde karşılıklı 2 _ oda, birinci kata çıkılan merdi-venta orta kısmında lâvabolu >s kapılı bir belâ olup merdiven-Û taşı çatıdan aydınlıktır. -q
Birinci kat: Bir sofa üz.r.-ine^î İki oda ve Brka cephedeki 0
nın arka kısmında zemini çi- 0 mento şaplı İlâve kısım olup/A bodrum ve zemin kat pençeıe-leri demir parmaklıklı, birinci katta ortada şahniş vardır ve borçlu oturmaktadır.
Yüz ölçüsü: 49 metle kare olup 41 metresi bina, giriş, aralıktır ve tamamı 9700 lira kıy-metlndedlr.
İşbu gayrimenkulun birinci açık arttırma İle satışı 29-9/950 cama günü saat 10 dan 12 ye. Kadıköy icra dairesinde yapılacak ve dellâl tarafından muayyen saatte üç defa bağınl.rrak arttırma bedeli gayrlmenkııie konulan kıymetin yüzde yetmiş beşlnJ bulduğu takdirde en çok arttıranın üstüne ihale olunacak. aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartlyle arttırma 10 gün uzatılarak 9/10/950 pazartesi günü ayni yer ve saatte ikinci arttırmada, gayrimenkul tellâl tarafından muayyen saatte üç defa bağırtarak en çok arttırana İhale olunacaktır
İhale bedeli peşindir. Müşteriye ihaleden sonra ihale bedelini yatırmak üzere takdiri olarak 20 günü geçmemek üzere mün^lp mehil verilebilir. Mehil verildiğinde teminat ta istenebilir. Müşteri derhal veya verilecek mehil içinde İhale bedelini yatırmadığı takdirde satış 2004 sayılı İcra ve İflâs kanununun hükümleri dairesinde bıı kanunun (133) üncü maddesi mucibince muamele ifâ olunur."
Tellâllyc, resim, alâkalı 20 yıllık vakıf tâviz bedeli İcaresl, ihale pulu, müşteri nar mma tescil ve teslim masrafları alıcıya, bunlar haricinde kalan sair harç, resim ve msnraflari satış bedelinden ödenmek üzere borçluya aittir.
İse
ve
Arttırmaya iştirak için mîlş • terllerin gayrimenkul kıymetinin 7.5 ğu nisbetir.de pey akçesini nakden veya muteber banka teminat mektubunu arttırmaya iştirakten evvel icra veznesine veya satış memuruna vermek suretiyle arttırmaya iştirak edebilirler. Artırmaya giren müşteriler arttırma şartnamesini okumuş ve bütün vecibeleri kabul etmiş »ayılınar. Alacaktan tapuda kayıtlı ol-mıyan alacaklılarla sair alâkadarının, irtifk hakkı sahiplerinin bu haklarını, hususide fa!» ve masrafa dair İddialarını ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde memuriyetimize müracaatla kaydettirmeleri, aksi takdirde alacakları tapuda kayıtlı olmadıkça satış tutarının pay-laştmlmasından mahrum kalacaklardır.
İdare ihtiyacı İçin 2150 M3 Taş pazarlık suretiyle satın alınacaktır.
Şartnamesi bedeli mukabilinde İdareden alınabilir. İsteklilerin teklif bedellerinin % T fi u nispetinde yatıracaktan teminat makbuzlariyle 13.9.950 Çarşamba günü saat 14 te İdare merkezinde komisyonun önünde yapılacak pazarlıkta bulunmaları.
(12261)
Taliplerden daha ziyade bilgi almak istlyenlerln 95Û/42S dosya numarası ile memuriyetim ize müracaatları ve satış günleri muayyen saatlerde sal» yerinde blZ2at veya bllvekâle hasır bulunmaları lüzumu liâ.J olunur.
Sahlte «
AKSAM
8 Eylül 1950
HAŞAN LİMON ÇİÇEKLERİ KOLONYASI
——— EMSALSİZ DERECEDE YÜKSEK KALİTESİLE SİZİ DAİMA MEMNUN EDER “
ZAYİ — Denizyollarından aldığım "743 sayılı pasomu kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
tize! Enginli
Herkesin evinde ve seyahate çıkacak olanlarda her peyden evvel bir şişe
MAZON
Meyva tuzu bulunmalıdır.
Güç
HAZIMLARI kolaylaştırır.
KABIZLIĞI defeder, mide
ŞİŞKİNLİK
ve yanmalarını giderir, ağızdaki tatsızlık ve fena
Kokuyu izale eder. HO-ROŞ markasına dikkat
Yalnız RADYOLtN diş macunlarına konan Meşhur
Jticam
Nâne esansı nedir?
Gayrimenkul satış ilânı
İstanbul Defterdarlığından:
Kapı No. sı Tamamının Hisseye düşen
Mevki. Mah. Sokağı E^kj_________Yeni_______Cinsi________Hissesi mukayyet kıymeti pey akçesi
Beyoğlu Tophane Lüleciler cad. 2'j” 22, 24 12. 30, 32 No. t;ıj Üstünde müteaddit oda- 2/3 12.000 Lira G00 Lira.
12 ve 24/1 ları ve altında dükkânı
bulunan tapu kaydına göre 267 metre murab-
- bamda olduğu anlaşılan
O. Menkul.
Neslbe Anlar’ın Tariabaşı maliye şubesine olan kazanç vergisi borcundan dolayı yukartBa yazılı gayrimenkulü TahsllL Emval Kanunu hükümleri dairesinde satılacaktır.
İlk arttırması 29/9/950 cuma günü saat 14.30 da ve son arttırması da 9/10/950 Pazartesi günü ayni saatte yapılacaktır.
İsteklilerin pey akçelerini Malnıü düdüklerine yatırarak bu husustaki makbuzları tle birlikte belli saatlerde Beyoğlu Kaymakamlığı idare kurulunda hazır bulunmaları ilân olunur. (12230)
en İktisadî ve en rahat olanıdır.
motosikletini alan
bütün ömrünce sadakatle işini görecek kusursuz ve emin bir nakil vasıtasına
sahip olur.

S&K'AT Vg


’ı(wt ac(ı*M luaoMi. TtL:4p(ç>8
_ Biçki Dikiş Mektebi
Müdürü: Neomi Asaduryan. Tesis tarihi: 1922
Kayıtlara başlanmıştır. Pazartesi. Çarşamba ve Cuma günleri saat 10-16 ya kadardır. Bayanlara: Fransız kolay metodu ile biçki dikiş öğretilir. Musaddak diploma verilir. Mezun talebeler biçki ve dikiş dershaneleri ve atelyeleri açmışlardır. Derslere 2/Eklm/950 de başlanacaktır.
Adres; Gedlkpaşa BalIpaşa yokuşu Esirci Kemalettln sokak. Bay Vahran Asaduryan eczanesi üstünde No. 1.
— Büyiikdere Gençlik Klübünden: -
1 9/9/950 de çekilmesi mukarrer eşya piyangomuzun he-
sapları tasfiye edilemediğinden 7/10/1950 tarihine bırakıldığın! sayın halkımıza üzülerek bildiririz.
Dz. Gd. Erbaş Orta Ok. K. da.
1 — 1950 - 51 öğretim döneminde okulumuz blrLncI sınıfına alınacak öğrencilerin seçme sınavları aşağıda belirli talihlerde saat 9 da başlamak üzere, Kasım paşada Dz, Gd. erbaş O. okulu K. lığında yapılacaktır.
2 — Kayıtlı öfirenrlierln belirli gün ve saatlerde okulda
' bulunmaları ilân olunur. , (11600)
18 Eyl./950 Matematik - Türkça
19 » /950 Tarih - Coğrafya
PAPAZYAN
BİÇKİ VE DİKİŞ YURDU Kurtuluş Yeni kaıytlara başlanılmıştır. Feriköy Tepeüstü 118 No. Papazyan Apartımanı
Satılık Eczane
Beyoğlunun en. mutena caddesinde muntazam tesisat ve teşkilâta malik ve halen faaliyette bulunan bir eczane satılıktır. tstlyenlerln (fstanbulda ÖZ İŞ Ecza Deposu sahibi boy Haşan ÖZ ÎŞ'e) müracaat eylemeleri Tel: 22151.
Kadıköy icra memurluğundan: 949/521
Bir borçtan do'ayı haciz olunup çatılmasına karar verilen 3000 lira kıymrt’I ve hususi suretle yapılmış bir adet kütüpha nenin birinci açık arttırma İle satışı 19/9/1950 salı günü saat 15 den itibaren Erenköy Telli Kavak sokağı No, 11 de satılacaktır. Bu arttırmada mala konulan kıymetin % 75 şinl bulmadığı takdirde 28/9/950 perşembe günü ayni yer ve saatte ikinci arttırma ve peşin para İle satılacağından taliplerin satış günleri muayyen saatlerde hazır bulunmaları lüzumu İlân olunur.
Mehmet Yezdan Berk mükâfatı
1950 senesinden İtibaren üç senede bir verilmek üzere 1.000 liralık bir «Mehmet Yezdan Berki mükâfatı tesis edilmiştir. Bu mükâfat «Kalp ve damar hastalıkları veya bunların tedavisi» hakkında Türk tabiiyetini haiz hekimler tarafından hazırlanan veya yayınlanan orijinal bir esere İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Başkanlığında toplanacak jürinin ka-rariyle verilecektir. Eserler 1953 Temmuzu sonuna kadar Tıp Fakültesi Dekanlığına verilmelidir. (11701)
MOBİLYA Cilâcılarlyle altın sarısı kullanan madem I KARYOLA Cilâcılarının ve her renk ispirtolu vernik kullananların dikkat nazarına
İnce Lüzuciyetll
TUH® ö LAK
İspirtolu verniği en son kimya terakki yatının bir mahsulü olup bir dakikada kuruması ve yapışkanlık yapmaması ve kalite bakımından dünyaca emsaline laiktir. Her yerde i; ulunu r.
ZAYİ — Beyoğlu kız lisesinin birinci sınıfından almış olduğum tasdiknameyi kaybettim. YenLslni alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 248 No.lu
Haşan kızı Nevin Önkol,
GAYRİMENKUL SATIŞI
Fatih üçüncü sullı hukuk yargıçlığından: Satış: 29
Mehmet Selâlıattln, Ahmet Necati, Fatma Özışık ve Hikmet Ergökçelln iştirak halinde mülkiyet olarak mutasarrıf oldukları 2167,5 lira muhammen kıymetli Fatih Kocamuştafa paşa Aiifakıh mahallesi camii şerit sokak eski ve yeni 19 kapı, 175 M. 2. sahalı elektrik tesisatını havi muhtacı tamir İki oda. helâ ve sair müştemilâtı lıavl bahçeli ahşap* hane mahkeme kararma tevfikan şuyu-nun izalesi zımnında vilâyet karşısında Fatih üçüncü sulh hukuk yargıçlığı kaleminde satış memuru huzuru ile ve alenî müzayede suretiyle 5/10/950 Perşembe günü saat 10 dan 11 e kadar icra olunarak muhammen kıymetinin % 75 şln! bulduğu takdirde en çok talibine kati ihalesi yapılacak, bulmadığı takdirde ikinci açık arttırması ayni yerde ve saatte 1B/10/950 Pazartsl günü yapılarak en fazla arttırana kafi İhalesi yapılacaktır. Müzayedeye gireceklerden % 7.5 nlsbetlnde pey akçsi alınacaktır. Tellaliye resmi, ihale pulu, taviz bedeli ve tapu harçları müşteriye ait olup müterakim vergi ve resimler satış bedelinden ödenecektir. Müzayedeye girenler gayrimenkulu görmüş ve şartlan aynen kabul elmiş farz edilirler.
Peşinen veya verilecek mehil içinde ihale bedelinin tamamı ödenmediği takdirde ieıa iflâs kanununun gayrimenkul satışlarına mütedair olan hükümleri tatbik olunur. Mezkur gayrimenkul üzerinde herhangi şekilde hak İddiasında bulunan evrakı müsbiteierile birlikte satış zamanına kadar müracaatları lâzımdır. Aksi halde hakları tapu sicilinde kayıtlı olmayanlar paylaşmadan hariç kalırlar. Keyfiyet Uân olunur.
(12257)
8
£
S
^O-T-T.A.S.
Istanbulda TAKSİTLE SATIŞ
OTOMOBİL TİCARETİ T.A =>. /I
Beyoğlu, İstiklal Caddesi 239 J
Türk Çimentosu ve Kireci
Anonim ŞJrketînö]®^:
ZEYTİNBÜRNt) FABRİKASINDAN DENİZ VESAİTİ ile YAPILMAKTA OLAN TESLİMATIN SIRALARININ BİR MİKTAR YAKINA ALINMASI İMKÂNI HASIL OLMUŞTUR.
SİPARİŞ! VERİLMİŞ VE TESLİM SIRASI TESBIT EDİLMİŞ OLUP, BU İMKÂNDAN İSTİFADE ETMEK İSTEYEN SAYIN MÜŞTERİLERİMİZİN 20 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ SABAHINA KADAR ŞİRKET MERKEZİNE MÜRACAAT ETMELERİ TAVSİYE OLUNUR.
20 EYLÜLDEN SONRA YAPILACAK MÜRACAATLARIN NAZARA ALINMASI İMKÂNI KALMIYACAKTIR.
Pazarlıkla menkul mal satışı
İstanbul Defterdarlığından:
Dosya No. Cinsi Muhammen Bedeli Teminatı
Lira Lira
653—1152’ Mercan Maliye şubesinde bulunan
7 kalem eşya. 793.— 59.50
555—7/15 Beşlktaşta Maliye deposunda
bulunan (16817.600) Kg. hurda
saç. pik, bakır ve sarı. 440.14 33.10
555—7/12 Beşlktaşta Maliye deposunda
bulunan (17790,720) Kg, hurda
saç, dökme demir vesaire. 360.67 27.05
555—7/13 Beşlktaşta Maliye deposunda
bulunan (15030.080) Kg. muh-
telif hurda demir, saç ve pik. 318.46 23.90
555—7/14 Beşlktaşta Maliye deposunda
bulunan (12Ö26.240) Kg. hurda
saç, demir ve bakır. 270.08 20.30
555-8/5 Beşlktaşta Maliye deposunda
bulunan (2470) kilo hurda saç.
demir ve pik. 80.50 6.10
555—147/2 Beşlktaşta Maliye deposunda
bulunan (761,260) Kg. hurda
pik. 38.06 2,90
Yukarıda yazılı menkul mallar 11/9/1950 pazartesi günü
asat 15 de Milli Emlâk Müdürlüğündeki komisyonda pazarlıkla ayrı ayrı satılacaktır.
İsteklilerin nihayet saat onbeşe kadar yatıracakları teminat makbuzları ve nüfus cüzdanlarlle birlikte satış günü komisyona, fazla bilgi İçin de sözü geçen müdürlüğe başvurmaları (Teminatlar önceden de yatırılabilir). (12228)
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından:
Ekonomi ve Tlcare Bakanı sayın Zühtîi Vellbeşe 9.9.950 Cumartesi günü saat 10,30 da Odamız toplantı salonunda bir gö-rüşıne yapacağındım, alâkalıların teşrifleri rica olunur.
Kayıp Aranıyor
Resmi neşredilen Nüzhet ' Güğen biri miiddettenberl ; kayıptır. Bi- ' tenlerin şu adrese haber vermeleri insaniyet namına rica olunur.
Adres: Kadıköy, Ra sim paşa Yeldeğirmenl sokağı No. 37.
RRM Türk Bayanları
BİÇKİ DİKİŞ TERAKKİ VURDU
Kayıtlar başlamıştır. Pazardan maada her gün saat lü dan 17 ye kadar müracaat kabul olunur. Altmbakkal t Radyoevi karşısında Bâbll sokak No. 63 - Tel: 85700
Tashih
Türkiye Cıımhuıliyet Merlıeı Bankasından:
20 ve 22 Ağustos 1950 tarihlerinde Akşam gazetesinde İntişar eden Suriye Maliye Bakanlığının Temmuz 1950 tarih 1342 sayılı karan hakkındakl ilânın ikinci maddesinde, «585 numaralı ve 23/3/1950 tarihli kararnamede tasrih edilmemiş olan 50 ve 100 liralık banknotlar İçin» İbaresindeki «edilmemişi kelimesi «edilmişi şeklinde yanlış çıkmıştır. Tashih ve tavzih olunur.

Comments (0)