1945 Eylül etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1945 Eylül etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster





İhracatın düzenlenmesi hakkındaki yeni kararlar ticaret birliklerine ve odasına bildirildi
J
Sene 28 — No, 9678 — Fiat! her yerde 10 kuruştur.
AKŞAM
PERŞEMBE 27 Eylül 1945
Sumner Welles “Amerika gevşekliği bırakmalıdır,, diyor
Beşler konferansı hakkındaki haberler Amerika’ da büyük memnuniyetsizlik uyandırdı
Londra mahafili: Kasımın sonunda yapılacak toplantıda Bakanlar, Avrupa’da açlık ve hastalıklar karşısında kalınca belki daha realist görüşle müzakerede bulunurlar,, diyor
Nevyork 27 (R.) — Amerikanın eski Dış Bakan muavini M. W elleş, New-York Herald Tribüne gazetesinde mühim bir başmakale neşret-mlştlr. We1les makalesinde diyor ki:
«Beş Dış Bakanının Londradakl toplantısına dair gelen haberler halk efkârında ve gazetelerde büyük memnuniyetsizlik uyandırıyor. Avru-panın yeniden canlanması ve imarı İçin el birliğile çalışmak lâzun İken böyle bir hareke: görülmüyor. Rusya Balkanları ve Yakın Doğuyu kendi menfaat sahası haline getirmeğe çalışıyor. İngiltere eski muvazeneyi tutmak İçin uğraşıyor. Amerika, İtalya İle siyasi ve iktisadi münasebetler kurmak surerile Avrupaya yardım etmeğe çalışıyor.
AvrupalIlar Amerikadan çok şeyler bekliyor. Amerikanın gevşekliği bırakarak kesin kararlar vermesinin ve bunu tatbik etmesinin tam zamanıdır.»
M. Sumner İVelles
Amerika infiratçılığa dönmiyecek
Londra 20 (R.) — Nevyork radyosunun bildirdiğine göre, Başkan Tru-maiı yaptıfei bir demeçte Amerikanın tekrar infiratçı siyasete döneceği hakkındaki söylentileri yalanlamış ve böyle bir siyasetin Amerika İçin büyük bir felâket olacağını söylemiştir.
Bir protesto
Londra 27 (R.) — Avustralya ve Güney Afrika hükümetleri. Dış Bakanları konferansının bugünkü kurulu» tarzını protesto etmişlerdir. Protestoda, harbde büyük rol oynamış hükümetlerin sulh görüşmelerine iştirftk etmeğe haklan olduğundan I bahsedilmektedir. Kanada ve Yeni
Zelanda'nın da bu protestoya İştlrâk etmeleri bekleniyor.
İstanbul'da hayvanların yem ve ot sıkıntısı alınan tedbirlerle önlendi
Sahibi: Nectneddin Sadak — Neşriyat mtldürü! Hikmet Feridun Es — AKŞAM Matbaam
Vaşington Post’un makalesi
Vaşington 27 (R.) — Vashlngton Post gazetesi yazdığı bir makalede diyor kİ: «Amerikan Dış Bakanı, muayyen blı politikası olmadan Beşler konferansına gitmiştir. Amerika’nın i. ılıcağı bir yol vardır. O da milletlerarası bir politika taklbetmek ve milletlerarası vesayet sistemini Ak-denlzde olduğu kadar Pasifik'te de desteklemektir. Jütün İtalyan sömürgeleri, Cebelüttarık. Tanca. Pan-teilâria, Trieste gibi Akdenlzln bütün kuvvetli noktaları milletlerarası bir halt getirilmelidir.
İngiliz gazeteleri, Rus politikası karşısında şaşkınlık gösteriyor. Halbuki üç senedenberl Rus politikası diğer büyük devletlerin politikalarından daha iv kararsızdır ve daha açıktır-
Dünkü toplantı
Londra 27 'R i — Beşler konferan-»ı, dün İki toplantı yapmış, tazminat hakkında Frensiz muhtırasını ve Almanya'nın kontrol İdaresini görüşmüştür. Bu ikinci mesele hakkında görüşmeler devam edecektir. Bugün öğleden sonra yeni bir toplantı yapılacaktır.
Müşahitlere göre, konferans sonlarına yaklaşmıştır. Görüşmeler esjıa-nnda ancak İkinci derece ehemmiyetli meselelerde fikir birliği olabll-miştir. Diğer mühim meseleler oduğu gibi kalmıştır. Bir diplomatik muha-Dir diyor kİ:
«Japon harbinin talimin edildiğinden çabuk bitmesi, mühim meseleleri ön safa koymuştur. Avrupada nüfuz bölgeleri uzun münakaşalara sebebolmuştıır. Sovyetlcr Batı Avrupa devletlerinin birlik yapmasına kati surette muarızdır. Bunu Moskova radyosu açıkça bildirmiştir. Diğer taraftan İngiltere ve Amerikanın kanaatlerine göre Doğuda bir Sovyet bloku kurulmuştur ve buradaki çelik esrar perdesi ortadan kalkmamıştır.
Djş Bakanlan bu toplantılarında milletlerarası entrikaların tesiri altında kalmışlardır. Kasım ayının sonuna doğru tekrar toplanınca ne ite karşılaşacaklarını şimdi biliyorlar, Avrupada açlık, sari hastalık gibi £cı hakikatler karşısında kalınca jıelkl daha realist görüşle müzakere-d bulunurlar.»
Ingiliz gazetelerinin makaleleri
Londra 27 (il.ı — İngiliz gazeteleri Dış İşleri Bakanları konferansının esaslı bir ncllee vermeden kapanmak üzere olduğunu yazıyorlar. Daily Herald, durumu çok kötü görüyor ve yeni bir harb İhtimalinden bahsediyor. Daily Telegraph gazetesi de durumun vahini olduğunu söyllyerek, İhtilâfın sürüklenmesinden İse, şimdi karar verilmesi daha iyi olacağını yozıvor
Kapanış günü
Londra 27 (R.1 — Konferansın ne zaman kapanacağı kati surette belli değildir. Fakat Amerika Dış Bakanının cumartesi günü Amerikada bulunacağı bildirildiğine göre, bugün,
Ingiltere Filistine yeni kıtalar gönderiyor
Araplarla Yahudiler arasındaki ihtilâfın çok arttığı bildiriliyor
Filistin’in başşehri Kud üs'ün umumi görünüşü.
Londra 27 (A.A.) — Daily Telegraph gazetesinin siyasi muharriri yazıyor: Burada hâkim olan genel lıntlbaa göre hükümet, Flllfi t İndeki gergin vaziyeti ıslah edecek tedbirler almnyı düşünmektedir.
Londra'daki resmi mahfiller bu hususta büyük bir ketumiyet muhafaza etmekte iseler de elde bulunan malûmattan Araplarla Yahudiler arasındaki İhtilâfın Flllsttne İngiliz takviyeleri göndermeyi lüzumlu kılacak bir raddeye geldiğini anlamak mümkündür. Takviye olarak gönderilecek kıtalardan bir kısmının Al manyadan çekildiği öğrenilmiştir.
Fllistlnin münhasıran kendi kontrol ları altına alınması yolundaki Arap istekleri son zamanlarda daha çok ısrarla İleri sürülmeğe başlanmıştır. Şimdi bu İstekler üzerinde daha büyük bir azim ve şiddetle durulmaktadır,
İngiliz hükümeti Filistine serbes mu haceret veya bir Yahudi devleti Itı-tas etmek hususundaki Yahudi isteğini kabul etmek temayülünde değildir. Diğer taraftan Flllslln siyaseti 1639 Beyaz kitabında bazj değinildik-lere-yo! açacak gibi görünmektedir.
Tavsiyc tarzlarının araştırılmasında son derece İhtiyatla hareket etmek zarureti tamamen kabul edilmektedir. Zira bahis mevzuu olan şey Arap dünyasının' sulh halinde kalmasıdır.
Londra 26 (A A, i — Harbiye Bakanlığının sözcüsü FiUstlne İngiliz takviye kıtalarının sevkcdlldlğl hak-
kın dakl habere dair en ufak bir tefsirde bulunmaktan imtina etmiştir. Sözcü, Flllştlne takviye kıtaları geldiği hakkındaki haberlerin, doğru olmadığını söylemekle iktifa etmiş ve Harbiye Bakanlığının kıta hareketleri hakkında hiç bir malûmat vermemek hususundaki kaideye ta-mamlle riayet etmiş olduğunu v» bu yolda çıkan haberlerin muhtemel olarak salâhiyeti! kaynaklardan çıkmamış bulunduğunu söylemiştir.
Harbiye Bakanlığının sözcüsü, Bakanlıkça, FiUstLnCkkl lataların yer değiştirmeleri hakkında yakında bir tebliğ çıkarılmasının pck az muhtemel olduğunu söylemiştir. Sömürgeler Bakanlığıyla DlşIşlerl Bakanlığı, bu meselenin sadece Harbiye Bakanlığını alâkadar etmekte olduğunu söy llyerek bu hususta herhangi blrşey söylem.'tefen İmtina etmişlerdir.
Pepper Filistin'de
Londra 27 (R-) — Amerikan Ayanından Pepper Rusya, İran, Mısırı ziyaret ettikten sonra Kudüs’e varmıştır.
Yunanistan’ın İtalyadan istediği tazminat Beyrut 27 (R) — Atlnadan bil. diriliyor: Yunanistanm îtalyadan harb tazminatı olarak 2 milyar 778 milyon dolar İstemekte oldu, ğu haber alınmıştır.
Bulgaristan’da tethiş mi ?
Çifçi Partisi Başkanı şikâyette bulunuyor
Sofya 27 (USİB) — Associated Prcss'ln Sofya muhabirinin bildirdiğine göre, çlfçl partisinin şefi M. Nl-kolos Petkof, dün Milli Bulgar cephesine muhalif olan partilere karşı bir t,ethiş seferine girişilmiş olduğunu, hükümete kaış: siyasi bir mukavemet teşkiline çalışmış olduklarından dolayı blrçık kimselerin dövülmüş ve öldürülmüş olduğunu ispat eden delil vcs'.k.'clBrinı gazetesinde neşredeceğini söylemiştir.
M. Petkof, komünle toimıyan bir İç işleri Bakanının tâyin edilmesini İstemiş ve bu talep yerine getirilmedikçe muhalefet partilerinin seçimlere Iştlr&lrten İmtinaa devam edeceklerini söylemiştir.
Muhalifler yeni bir hükümet kurulmasını istiyorlar
Sofya 28 (A,A.) — Eski Başbakan Muganfo'un başkanlığındaki demokrat partisinin organı ve muhalefet gazetesi «Jame» İlk sayısında, şimdiki Bulgar halk cephesi hükümetinin yerine memleketin bütün demokrat unsurlarını temsil eden yeni bir hükümet getirilmesini İstemiştir.
Bundan başka seçimlerin serbes olmasını, ferdi hürriyete riayet edilmesini, mesken masuniyetini ve partilerin ordu ve adalet işlerine müdahale etmemelerini İstemiştir.
Irandaki Ingiliz kıtaları
Paris 27 (R.) — İngiltere hükümeti İran'daki kıtalarını, kararlaştırılmış olan tarih n evvel geri çekecektir.
Görülmemiş bir hâdise Japon İmparatoru General Mac Arllınr’u ziyaret elli
İmparator ve General Amerikan Elçiliğinde yalnız olarak bir müddet görüştüler
Londra 27 (R.l — Tokyodan bildi, rildlğine göre. Ol. Mac Arthur bu sabah Amerikan elçiliğinde Japon İmparatorunu kabul etmiştir, imparator otomobille gelmiştir. Yanında baş teşrifatçısı bulunuyordu.
imparator derhal Generalin yanına götürülmüş ve ikisi yalnız olarak görüşmüşlerdir. Neler görüşüldüğü bilinmiyor.
Japon saray mahfilleri bunun bir nezaket ziyareti olduğunu söylüyorsa da şimdiye kadar Japonyada böyle hiç bir şey olmamıştı. İmparator, ziya retile Potsdam beyannamesi hükümlerde tamamen, mutabık olduğuna anlatmak İstemiştir. Diğer taraftan gelen haberler, Japonyada büyük bir yeis hüküm sürdüğünü bildiriyor.
Londra 27 (R.) - Tokyoda Gl. Mac Arthur'a talimat vermek üzere Müt-teflklerarası bir komisyon bulundurulması hakkındaki Sovyet İsteği Amerikada hayretle karşılanmıştır. Başkan Truman demiştir kİ: «General bütün müttefiklerin tasvlblle. btl hükümetler namına hareket etmek üzere bu vazifeye tayin edilmiştir. Yanında her memleketin mümessili vardı.'.»
Donanma ne olacak?
Londra 27 (R.l — Japon donanmasının ne olacağı hakkında henüz hiç. bir karar verilmemiştir. Bu -donanmanın do. Alman donanması gibi. Müttefikler arasında taksim edilmesi
Japon İmparatoru Hlrohlto
muhtemeldir.
Japonyada ağır sanayi olmiyacak-tır. Birçok fabrikalar kapanacaktır. Bu yüzden işsizlik başgöstermesl muhtemeldir,
ALMAN HARB SUÇLULARI NASIL YAŞIYORLAR?
Ribbentrop mütemadiyen ağlıyor, Goering* yemek beğenmiyor, Streicher azamet taslıyor
Küçük bir odada yalnız başına oturan Von Papan ikinci grup arasında muhakeme edilecek
Nürenberg 28 (Hususi muhabirimizden telsizle) — Almanyada mevkuf bulunan harb suçlularının muhakemesine yakında başlanacaktır. Bir zamanlar Almanyanın Çekoalo-vakyada umumi valisi olan ve geçende tevkif edilen vo Neurath da Nü-rengerb't getirilmiştir. Muhakemeye aralık ayı iptidasında başlanması muhtemeldir, Goerlng'ln karısı ve kızı d» Nürenberg’» gönderilmişlerdir.
Von Papen İkinci grup arasında muhakeme edilecektir. Almanyanın eski Ankara elçisi küçük bir odada yalnız bulunmakta, kendi İşini kendi görmektedir. Yiyecek olarak, bütün mevkuflara olduğu gibi ekmek, çorba,
göre, Von Papen, Türklyenln tarafsızlığını hararetle müdafaa etmiş ve Balkan seferi esnasında Alman kuvvetlerinin Türklyeye taarruz etmesine, Hltler nczdlnde bizzat yaptığı teşebbüsle mâni olmuştur. Genç umumi kâtip Budapeştede Almanlar» tara fından tevkif edildiğim zaman, Von Papen'in serbes bırakılmaklığım için İki defa hükümetine müracaat ettiğini söylemiştir.
Nürenber'deld mevkuflar arasında Ribbentrop, en bitkin haldedir. Mütemadiyen ağlamakta, yaşlılığından bahsetmektedir. Goering morfin ve kokain kullanmaktan kurtulmuştur. Şimdi yiyeceğinin İyi olmadığından şikâyet etmekts, sık sık sinir buhranları geçirmektedir, Yahudi düşmanlığı kuracaklarından Streicher, hâlâ azamet taslamakta, terbiyesizce hareket etmek İstemektedir.
Ribbentrop
peynir ve kahve veriliyor, Elbisesi de^ mevkuflara mahsus elbisedir. Diğer1 harb suçluları da ayni suretle mua-, mele görüyorlar.
Eski Alman Dışişleri Bakanlığı umumi kâtibinin söylediğine göre von Papen, Ribbentrop tarafından daimi surette tarassut ettiriliyordu. Ribbentrop bir kaç defa kendisini toplanma kampına göndermekle tehdit etmiştir.
Gene umum! kâtibin söylediğine
Franco hükümeti

Amerikan Dış Bakan vekilinin demeci
Londra 27 (R) — Amerikan
Dış Bakan vekili İspanya hak. kında şu demeçte bulunmuştur: Amerika’nın İspanya hakkında. kİ düşüncesi, Roosevelt tarafından geçen martta Amerikan el. çişine gönderilen mektuptaki esasların aynıdır. Bu mektupta şu sözler vardı:
«Amerika, faşist ve Nazi yar. dımile kurulmuş olan Franco hükümetine karşı hiç bir sempati beslememiştlr. Ispanya’nın harb talihi bize müsait değilken aldığı tavrı unutmadık. Franco hükûmetile diplomatik münase. betlerde bulunmamız hiç bir zaman bunun faşist İdare tarzını tasvibettiğhmiz tarzında tefsir edilmemelidir.»
Avusturya Kabinesi
Londra 27 (R.) — Viyana radyosuna göre. Avusturya Vilâyetlerara® konferansı. Başbakan Renncr’ln reisliği altında toplanmış ve kablned» küçük bir değ!;’’ ' ğe karar vermiştir. 3 Bakanlık halk partisine geçmektedir. Önemli İç Bakanlığı teomünUt-lerde kalıyor.
DIKKATL E R:
Nedir bu süslenmek merakı ?
Bir muharririmiz Anglo Sak. son memleketlerinden geliyor:
— Ben burada orta derecede giyinen bir insandım. Kılığıma, kıyafetime öyle hususî bir itina göstermezdim. Orada, âdeta lü. zumundan fazla şık giyindiğim için utandım.
Bir diplomatımızın zevcesi şöyle yazıyor:
— Yeni elbiseler yaptırma, iniştim; Londmdan alacağımı düşünınüştüm. Fakat oraya varınca herkesin kıyafet tevazuu karşısında utanarak dışardan götürdüğüm elbiseleri bile giyemedim. Fâzla süs gayreti gösteri, yormuşum gibi gülünç düşmek tehlikesine maruz kaldım.
Bir talebe Amerikadan dönüyor:
— Kıızum bu elbiselerim pek m| sakil? Pek mi eski? Satayım mı? Halbuki bunlarla ben Ameri, kada şık notu alırdım. Burada ise, ihmalci giyiniyorum diye, bir
kaç dostumun tenkidine uğradım.
Bir tüccar, şimal memleketlerinden ve İngiltereden dönüyor:
— Biz giyinmeyi göze batacak derecede İfrata vardırmışız! . di. yor. . Lortlar gördüm ki bizim fersude diyeceğimiz elbiselerle Meclise giderek dünya memula, rma dair mütalâalarını İleri sürüyorlardı...
Hakikati görelim:
İngiltere ki. en şık Insanlarile meşhurdur; Amerika ve şimal memleketleri kİ, en zengin insan, lann diyarıdır. Onların yanında bizim bir sınıf halkımızın »giyinmek, ille giyinmek! İlle sa. mur kürk!» diye hu İşi gaye say. ması gülünç oluyor.
Zira «samur kürk», Türk me> sellerinden birinde «kabahat» kelimesile yanyana geçer... Fa. halı pahalı kumaşları, kürkleri, ipekleri sırtlarına alanlar, cidden kabahat işliyorlar.
SÜZÜN GELİŞİ
Yumuşak otobüs
T nsân tanıyan vasıtalarımızın rahat şeyler olmasına dikkat edecek devre henüz gelmedik. Şimdilik yerden ayağımızı kes. «inler yeter sayıyoruz. Yirmi kişilik otobüse elli kişi bindik mi bir nevi saadet duymaktan kendimizi alamıyoruz. Çünkü nakil yası, tasının rahatsız bir şey olması bizim İçin artık tabiîdir. Elverir ki İçinde tutunacak bir yer bulalım. Kafa kafaya yahut kafayı ta. vana çarpmak nakil vasıtasında olağandır. Oturacak yer bulmak İse aklımıza bile gelmez. Böyle olunca oturacak yerin rahat, lığı, otobüsün, tramvayın sarsmaması düşünülecek şeylerden de. ğildir. O kadar ki şoför veya vatman otobüsü veya tramvayı sürerken «birdenbire durur yahut çabuk kalkarsam İçerdekilerl ra. hatsır eder miyim?>ı demez bile. Tarifesine bakar, geç kalmışsa siirer gider; vakit varsa oyalanır, durur, Tek derdi şu: «Kaç sefer kaldı? o
Yalnız yeni gelen otobüsler nakil vasıtalarındaki rahatlık hakkında bize esaslı fikirler vermeye başlamıştır. Kamyondan bozma olanların İçi dışa çeviren rahatsızlığı yanında Amerikadan gelenler yağ gibi, hele İsveçten gelen kutu gibiler tereyağ gibi, d ir. Doktor tavsiyesine pek aldırmayan bir tanıdığım kamyondan bozma otobüslerin, fazla sarstıkları için, böbrekten taş düşürmeye pek yaradıklarını söylüyordu. Ne zaman taş sancıları haşlarsa bu otobüslere binip bir tur yapması taşın kendini dışarı atması için kâfi geliyormuş. İsveçten gelen otobüsler ise taksiden çok rahattır. Bizim girintili çıkıntılı parkelerde bile sarsılmadık, ları İçin halk şimdiden onlara yakışan ismi bulmuştur: Yumuşak otobüs. Nakil vasıtasının rahat bir şey olabileceğini onlar bize ispat ettiler
Bundan böyle nakil vasıtasının rahatını seçerken, rahat va. sıtayı rahatsız bir hale getirenlerin de kulağım çekmemiz Icabe. decektlr. Şevket Rado
Bu harbde kullanılan biitiin malzemenin mollası geçmiş Ingiliz Hava Mareşali: “ Atom bombası büyük bomba uçaklarının sonu demektir „ diyor
Almanya’nın idaresi
Amerikan bölgesi 3 kısma ayrılıyor
Barbaros ihtifali KC'CÜK haberler
Bugün türbesi önünde merasim yapıl/
Büyük Türk Amirali Barbaros’um hâtırasını anmak için bugün saat 10 da Başlktaş’ta tören yapılmıştır. Törende vali ve belediye reisi. Parti başkanı, denizciler, İzciler, bir bahriye kıtası bulunmuştur.
Deniz bandosunun çaldığı İstiklâl marşiyle törene başlanmış ve bu sırada Barbaros zamanındaki kıyafetleri taşıyan deniz erleri tarafından direğe bayrak çekilmiştir. Son ra sı-rasiylç vilâyet, İstanbul komutanlığı, donanma komutanlığı, belediye, Parti ve liman teşekkülleri tarafından Barbarosun türbesine çelenkler konul muş ve İki manga tarafından üç defa havaya âteş edilmiştir. Müteakiben Barboros'un ruhunu taziz İçin bir dakika sükût edilmiş ve Beşiktaş kaymakamı ve bir deniz subayı tarafından nutuklar söylenmiş ve İzciler, yüksek denlâ ticareti oklu talebesi, deniz erleri, tienlz mürettebatı, deniz esnafı, halk teşekkülleri Earbaros türbesi önünden geçerek törene Sûn verilmiştir.
Bugün Halkevlerinde de Barbaros için konferanslar ve müsamereler tertip edilecektir. Ayrıca saat 15 de İstanbul yüzme ihtisas kulübü tarafından Lido’da yüzme müsabakası tertip olunacaktır.
Amerikan atletleri bupuin geliyorlar
Cumartesi ve pazar günleri Fenerbahçe stadında, ekiin ayinin altısında da Ankara’da ya. pılacak maçlara iştrâk edecek Amerikan atletlerinin bugün saat 16 da uçakla Yeşilköy hava meydanına gelmeleri beklenmektedir,
Ankara’da yemek fiatleri ucuzladı
Ankara 27 (Telefonla) — Şehrimiz Belediyesinin et fiatlerinde yaptığı ucuzlatma sonunda yemek üstlerinde de bir miktar indirme yapılmıştır. Dünden itibaren yürürlüğe giren yeni fiatler. le etil yemekler yüzde otuz, etle karışık yemekler yüzde on beş ucuzlamışlar.
Millî korunma kontrolör şeflerinin bir toplantısı
Ankara 27 (Telefonla) — Millî korunma kontrolörleri şeflerinin iştirâkile bir toplantı yapılmıştır. Yurdun çeşitli illerinden gelmiş olan 30 dan fazla kontrolü, rün yaptığı bu görüşmelerde bil. hassa yağ durumu ve ticaretin tanzimine ve ihtikârla mücadeleye dair sirküler konusu üzerinde durulmuştur.
İzmitlilerin sevinci
İzmit 27 (Akşam) — Senelerden beri İzmitte açılması İstenen lisenin iki sınıfının birden öğre. time başlaması dolayıslle dün lise önünde toplanan binlerce İzmitli büyük sevinç tezahüratı yaparak Cumhur Başkanı ismet İnönü'ye ve Milli Eğitim Bakanı B. Haşan ÂH Yüceî’e teşekkür telgrafı çektiler.
Ayrıca bu yıl açılmasına karar verilen erkek sanat enstitüsü Öğrenci kayıtlarına hararetle devam olunuyou,
* Bakırköy kaymakamı B. Adil Cl-ğercloğlunun mülkiye müfettişliğine tayini emri İçişleri Bakanlığından İstanbul valiliğine telgrafla bildirilmiştir. Bakırköy kaymakamlığına kimin tayin edileceği henüz belli değildir.
i- Tekel İdaresinin piyasadan İncir, üzüm almak üzere faaliyete geçmiş olması müstahsili memnun bırakmıştır. İdarenin alacağı cins özüm ve incirler ayrı olduğundan İngilizlerle yapılan teahhütiere halel ver-miyccektlr,
A- İstanbul Memurlar kooperatifinde bir müddetten beri Ticaret Ba-kanlıgr müfettişleri tarafından yapılan teftişler neticelenmiş ve kooperatifin eski İdaresi zamanında vukua gelen bazı yolsuzluklar tesNt edilerek bu husustaki dosya Milli Korunma savcılığına verilmiştir.
★ İsviçre İle klrlng esaslarına göre bir ticaret anlaşması İmzalayan Ticaret Bakanlığı dış ticaret dairesi reisi B Şaft Rauf Sarper ve müşavir B. Hakkı Mahirin bugünlerde anlaşma esaslaa İle birlikte memleketimize dönmesi beklenmektedir.
İsviçre ile yapılan eski ticaret anlaşmasında bir takım zorluklar vardı. Ticaret Bakanlığına gelen malûmata göre yeni klrlng esasına göre imzalanan anlaşmada bu zorluklardan mühim bir kısmı kaldırılmış, mal mübadelesi kolaylaştırılmıştır.
•A- Kadıköyde Kurbağalıderede oturan ve Ortaköyde Mulllm Naci caddesinde, Tekel İdaresine alt bir tütün bakımevi İnşaatında çalışan Ziya, dün bu bina altında dolaşmakta İken binanın üst katandan başına düşen bir tuğla İle yaralanmış ve Beyoğlu hastanesine yatırılmıştır.
■k Kadıköyde Paris mahallesinde oturan Kâzım Yılmaz İsminde biri, baytar mektebine alt bir arabayı İdare ederek tlsküdara gelmekte İken, arabanın beygirler! bir motosikletten ürkerek gemi azıya almışlar ve bu sırada İbrahim adında birine çarparak yaralanmasına sebebolmuştur. İbrahim, niimune hastanesine yatırılmıştır.
*■ Fener yol unda Yaverağa sokağında Dr. B. Mazhar Osman Uzman’a alt köşkün bahçesinde otlar, tren lokomotifinden sıçrayan kıvılcımlarla tutuşmuş vc iki yüz metre murabbaı bir saha İle bir kısım asma kütükleri ve meyvan fidanları yanmıştır.
Washington 27 (A.A.) — Ha. va mareşali slr Arthur Corıing_ ham Amerikan uçmanlan top. lantısında söz alarak şunlan söylemiştir:
Atom bombasının icadı büyük bomba uçaklarının sonu demek, tir. Bunda sonra mahdut inik, tarda ağır bomba uçağı imal edilecektir. Kanaatimce bu harb. de kullanılmış olan bütün malzemenin şimdiden modası geç. nıiş bulunmaktadır. Geleceğin İyi tevzin edilmiş hava kuvvetleri kadrosu İçinde, şimdikilere nazaran pek küçük nispette büyük bomba uçak birlikleri bulu, nacak ve muhtemel olarak, bu kuvvetler 2 tonu geçmiyen Mos_ qulte tipinde bomba uçakların, dan müteşekkil olacaktır. Avcı bomba uçakları nevinden uçaklar atom bombalan taşıyabileceklerdir, Av uçaklarının hepsi çok yüksek irtifadan uçabilecek kabiliyette ve şüphesiz irca yaylı motörlerle mücehhez bulunacaktır.
Slr Arthur, atom enerjisinin ne zaman muharrik kuvvet olarak kullanılacağı hakkında so. rulan bir suale cevap vermekten
İmtina etmiş fakat bu meselenin bir kaç sene sonra bahis mevzuu edileceğini söylemiştir.
Atom kudretinin endüstriye tatbiki
Londra 27 (A.A.) — Daily
Mail gazetesinin sanayi İşleri muharriri yazıyor: İngiliz fizik, çileri atom kudretini endüstriye tatbik çaresini bulmaya çalışı, yortar. Bu husustaki çalışmalar henüz lâboratuvar tecrübeleri safhasını geçmemiştir ve kuzey Amerika'da mevcut olanlarla kıyas edilebilecek hiç bir sınaî tesis vücudâ getirilmemiş veya böyle bir şey düşünülmemiştir. Fakat slr John Anderson’un başkam bulunduğu komite üyeleri arasında sık sık müşavereler olmaktadır.
Dün bana söylendiğine göre, yeni terakkiler elde edildiğini bildirmek İçin henüz zaman çok erkendir Atom araştırmalarının malî güçlüklere maruz kalmadan yapılabilmesi İçin hükümet, ten ehemmiyetli para yardım t İstenilmesi düşünülmektedir Hü. kûmetin bu isteği İsaf edeceği çok umulmaktadır.
New-York 27 (R) — Gl. Elaenhofter dtln bir beyanname neşrederek Amerikan işgali altındaki her Alman bölgesinin ÜÇ kısma ayrılacağını bildirmiştir, Bunlar Bavyera, Vurtemberg: v* Baden ve Gros Hessen’dlr. Hepsi ayrı ayrı İdari ve kaîal salâhiyeti haiz olacaktır. Bu dölgelerde, değiş-dirilmedikçe, Alman hukuk sistemi bâkl kalacaktır.
5 Alman fabrikası sökülecek
Wleşimden 20 CÜSİS) — General Elsenhower, dün Amerikan İşgal bölgesinde bulunan 5 bliyük Alman sanayi fabrikasının Birleşmiş milletler tarafından tazminat olarak müsadere edilebileceğin! bildirmiştir.
General. Mannhelm'da büyük elektrik santrallerinin. BrenUn’de bir deniz İnşaat tezgâhının. 8chweinfut'-ta bir bilyeli rulmanlar fabrikasının, Munlch’te bir uçak motörierl fabrikasının ve Heidelberg yakınında kâin uçak mötörleri ve kamyon yedek par çaları İmalinde İhtisas kespetmlş olan bir yeraltı fabrikasının sökülmesini emretmiştir.
Yugoslavya’da
Türkiye-Suriye
Londra ve Atına büyük elcilikleri
Ankara 26 — Dışişleri Bakanlığı umumî kâtibi Cevat Acıka. lın’ın Londra, Londra büyük el. çlsi Ruşen Eşref Ünaydın’ın Atina büyük elçiliklerine tâyin edilmeleri muhtemeldir. Umumî kâtipliğe muavin Feridun Cemal Erkin’in, muavinliğe de Anadolu ajansı umum müdürü Faik Pu. zar'ın getirilecekleri söyleniyor.
Dış Bakanı evinde mevkuf mu?
Irak eski Başbakanının demeci
Hitler’in üzüntüleri
Japonlara karşı büyük itimatsızlık beslemiş
Londra 27 (A.A.) — Wiesba. den’den alman haberlere göre, Amerikalılar tarafından ele geçi, rilen vesikalar, Hitler’in şahsî üzüntüleri ve Japon müttefikle, rine karşı duyduğu itimatsızlık hakkında malûmat ihtiva etmektedir. Hitler, muavinlerine, belli etmeden yalan söylemesini bilen Japonlara itimat etmemekte ol. duğunu söylemişti. Alman gene, raileri, Japonların askerî sırlan, m bildirmekten sakındıklarından da .şikâyet etmekte idiler,
Hitler, geçen aralık ayındaki AJman karşı taarruzundan he. men evvel generallerine söylediği sözlerden de şahsî üzüntülerine temas etmektedir. Hitler gene, railerine şunları söylemiştir:
*— Benim öyle şahsi üzüntü, lerim var ki, bunların sıhhî va. ziyetimle hiç bir alâkası yoktur. Bu üzüntüler savaşa devam hak. kındaki kararımı değ^ştirmiye. çektir. Sonunda terazinin kefesi bana dönecektir. Eğer her şeyi kaybedecek olursak, muhtemel olarak tek basıma ve dostsuz ka. lacağım. Bütün is arkadaşlarım birer hain olacaklardır.» Mama, fih, Hitler bir seve kani bulunu, yor ve sık sık şıınlan tekrarlıvor. du:
«Önümüzdeki 10. 20. 30 ve
belki de 50 sene benim kadar oto. rite sahibi ve bir milleti nüruzu altında tutabilecek bir adam çık-mıyaeaktU’.»
New-York 20 (AA.) — Yugoslavya Dlşlşleri Bakanı doktor tvan Suba-siç’ln silâhlı bir muhafızın nezareti altında evinde hapsedilmiş olduğu bildirilmektedir. Geçenlerde Subasiç'-ln rahatsız bulunduğunun bildirilmiş olduğu hatırlardadır. Son gelen haberlerde Bakanın sıhhî durumunun düzeldiği bildirilmektedir.
Londra 20 (AA) — İngilterenln Belgrad büyük elçisi M. Stevensoıı felç hastalığına uğramış olan Yugoslav Dışişleri Bakanı M. Subaslç’l geçenlerde ziyaret etmek istemişse de bu ziyarete müsaade edilmemiştir. Yugoslav polisi her halde umumi olarak aldığı emre uyarak büyük elçiyi Bakanın evine bırakmamıştır. Bununla beraber şimdi, Londra’da bulunan M- Stevenson Belgrad'dan ayrılmazdan evvel M. Subaslç’l görmüştür.
Harb suçluları arasına ithal edilecekler
Belgrad 20 (A.A.) — Tanju f ajansının bildirdiğine göre. Yugoslav hükümeti, Londra’daki mülteci Yugoslav hükümeti üyelerinin bazılarını ve bilhassa Dlşlşlerl Bakanları konferansına tevdi edilen muhtırayı İmzalamış olanları harb suçluları listesine İthal etmek tasavvur undadır.
Şam 25 (A.A.) — (Reut-er): Eski Irak Başbakanı Nuri Sait paşa bugün Erdünün başkenti Amman'a gitmek üzere Şam’dan ayrılmıştır. Nuri Salt Paşanm 28 eylülde gene Şam üzerinden Bağdad'da dönmesi beklenmektedir.
Nuri Sait Paşa yapmış olduğu vazifeyi Sadabad paktı siyaset ve temayüllerinin Arap birliğiyle ahenkleştirilmesi İçin yapılmış bir teşebbüs olarak fasıflandırmjştır. Eski Irak Başbakanı şunları söylemiştir:
«— Suriye He Türkiye arasındaki ihtilâf böyle bir ahenkleştirme işine engel olabilir. Araplarla Türkiye arasında mevcut İyi münasebetler dola-yısiyle bu İhtilâf holledllebllmelidlr.» Emir Abdullah tngılte* reyi ziyaret edecek
Londra 27 (R) — Erdün Emi. ri Abdullah önümüzdeki av İngiltere'yi resmen ziyaret edecek, tir.
Et fiatlerinî kontrol
Bu sabahtan itibaren kasaplarda koyun etinin kilosu 160, sığır etinin kilosu 142, manda etinin kilosu 107, keçi etinin de 132 kuruşa satılması Icabetmektedlr. Belediye iktisat İşleri murakıpları, kasapların yeni flatler üzerinden et satmalarını temin için kontrollara başlamışlardır. Bu işti' belediye murakıplarına milli korunma kontrolörleri yardım edeceklerdir.
Canlı hayvan ihracına karar verildi
Ankara 28 (A.A.) _ Ticaret Bakanlığından tebliğ olunmuştur: İç ve dış pazarların arzettlğl müsait İmkânlardan faydalanmak üzere güney İhracat kapılarımızdan aerbes döviz mukabilinde yüz bin koyun ve on beş bin sığır İhracına müsaade olunmuştur.
İstanbul v0 Ankara gibi büyük istihlâk merkezlerini besleyen bölgeler dışında kalan güney bölgesinde canlı hayvan fiatleri normal sayılmıyacak kadar bir düşme meyil gösterdiğinden bu ihracata lüzum görülmüştür.
İhracat ruhsatnamesi bulunan ve Mersin canlı hayvan ihraca tçtları birliğinde kayıtlı veya bundan sonra kaydedilecek olan her tacir bu ihracata İştirak edebilecekti».
Yugoslavya kıralı Almanya’da
Londra 27 (R) — Yugoslav
kıralı Pierre, evlerinden, barklarından kalmış olanları ziyaret etmek üzere uçakla Almanya d a_ ki İngiliz mmtakasına gelmiştir.
İngiltere - Macaristan’la siyasî münasebet kuracak mı?
Londra 20 (A.A.) — Londra'daki
Sal&hlyetll çevreler. İngilterenln Ma-carlstanla siyasi münasebetler kurmak hususundaki niyetlerine dair şimdiye kadar hiç bir demeçte bulunulmamış olduğunu belirtmektedirler. Zannedildiğine göre, bû mesele halen İncelenmektedir.
Atina’da sıkı yönetim
Atina 26 (AA.) — Harbiye, Bahriye ve Hava Bakanı general Mcren-titis, yarın sabahtan İtibaren başlamak ve pazartesi gününe kadar devam etmek üzere sıkıyönetim ilân etmiştir.
Bu tedbir, yarın E. A. M tarafından Atina stadında milli mukavemet hareketi teşekkülünün 4 üncü yıldönümü münasebetlle tertibedllmlş olan muazzam miting münasebetlle alinmiş tedbirlerden biridir. Hüküm't mitingin yapılmasına müsaade etmiştir. ______________
İran’ın Kazvın şehrinde büyük bir yangın
Tahran 27 (A.A.) — İran başkenti kuzeyinde önemli bir münakale merkezî olan Kazvin’de dün büyük bir yangın çıkmış altı yüzden fazla ev yanmıştır, Hükümet ciddî bir tahkikat aç. mıştır.
Irak naibi Cumhur Baskanma teşekkür etti
Bağdad 26 (B Y. U. M.» — Kıral naibi prens Abdülllâh. Iraka muvasalatı üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ne bir telgraf çekerek Tiirldyede İkameti sırasında. Türk milleti ve hükümetinden gördüğü İyi kabulden dolayı kendisi ve Irak milleti adına teşekkür etmiştir
Buna karşılık olarak da Türkiye Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, prensin Türkiyeyl ziyaretinin. Türk milletinin kalbinde bıraktığı kıymeti! hâtırayı belirtmiş ve Irak mlllfUIe Kıral ve Kıral naibine samimi temennilerde bulunmuştur.
Yemen - Mısır dostluk and^asması
Kahire 27 (A.A.l — 27 eylülde Kahirede imzalanacak olan Yemen _ Mısır dostluk andlaş. masını Yemen adına Yemen ve. İlahtı Emir Seyfülislâm imzalı, yaraktır. Yemen Dışişleri Baka, nı Muhammed Recep bey San'a-dan İskenderiye’ye gelmiştir.
Suriye Kürtîeri
Şam 27 (A.A.) — Suriye parlâmentosunda Kürt saylavı olan Mustafa Şahin Irak ve Suriye Kürtlerinin Suriye Cizresinde bir kongre yaptıklarına dair ortada dolaşan söylentileri yalanlamış, tır. Basma yaptığı demeçlere Mustafa Şahin, Suriye Kürtlerinin bu memlekete karşı olan sadakatini belirtmiştir.
İngiliz - Amerikan Orta Şark ikmal merkezi ekimde kapatılacak
Londra 2ft (AA.) — Neşredilen müşterek bir Ingiliz - Amerikan tebliğinde Orta Şark ikmal merkezinin 1 ekim tarihinde kapatılacağı bildirilmektedir.
Sovyetlerle Romanya arasında hava seferleri
Moskova 27 (A.A.) — Sovyet sosyalist cumhuriyetleri birliği yüksek şûrası, Sovyetler Birliği ile Romanya arasında sivil bir hava nakliyat şirketi kurulması hakkında imzalanan anlaşmayı i tasvibetmiştir. Bu anlaşma ge. çen ay Bükreşte imzalanmıştı.
Hindistan’da çarpışmalar
Londra 27 (R) — Dün Hindistan'ın muhtelif yerlerinde Müslümanlarla Hlndular arasın, da çarpışmalar olmuştur, 3 ölü. bir çok yaralı vardır. Gece yarı, sına doğru sükûn iade edilmiş, tir.
Meşhur tenor Benjamino Gigli kaçırıldı
Roma 27 (Usis) — Haber ve. rildiğine göre tanınmış İtalyan opera mugannisi Benjamino Giglİ kaçırılmıştır.
Bolu ve çevresindeki vakıf ormanlar
Ankara 27 (Telefonla) — Bolu ve çevresindeki vakıf orman işletmeleri devlete geçmektedir, îşletme işlerinin çabuk tasfiyesi için vakıflar genel müdürlüğü Bol uya bir uzman göndermiştir.
Petrol ihtiyacı ve dağıtım şekilleri
Ankara 27 (Telefonla) — Memleketimizde bulunan çeşitli yabancı petrol firmalarının temsilcileri şehrimize gelmişler ve petrol ofisi umum müdürlüğünde İlk toplantılarını yapmışlar, dır. Bu konuşmalarda memleketin önümüzdeki ilk üç aylık petrol ihtiyacı ve dağıtım şekilleri üzerinde incelemeler yapılmak, tadır.
Amerika’ya tahsile gidenler
Fethiye 28 (AA.) — Gerek kendi hesaplarına, gerek hükümet hesabına İsimleri aşağıda yazılı öğrenciler, Philip Thomas gemisiyle Amerlkaya hareket emişlerdir.
Necla Emre, Nilüfer Mlzanoğlu, Sevim öner, Nûzhet önen, Fahrettin Batur. Muzaffer Öktem. Ali Kirk-ağaçlıoğlu. Arman Kalustayan Kilisli, S?llm Nihal İkralatos, Mihal Panayotls, Faruk Mutsan. Hamdı Özkan, Fevzi Zekftvl. Kemali Üstün. Hilmi Bayındırlı. Nihat Göran, Turan Vural, özcan Türer. Hüsamettin Ozsoy, Kemal Coşkun, İhsan Alptekin, Erdem Atadan, Resa Mehara. Yalçın özsezen. Samim özgür. Ata-lay Coşkunoğlu. İsmet Uğurlu. İsmet Özkan. Süha Beller.
Ankara 27 (Telefonla ı — Kendi pa-ralarlle Amerlkaya tahsile gideceklere alt yeni liste, muameleleri yapılmak üzere Maliye Bakanlığına verilmişti. Bakanlık, bazı sebepler cioîa-yıslle listeyi MIHI Eğitim Bakanlığına iade etm+ştt
İngiltere’de sulh devresi çalışmasına dönüş Londra 27 (AA.) — Brllanova
ajansının sanayi işleri muhabiri yazıyor:. Be$ büyük İstihsal merkezin! ve 88 yeni fabrikayı İhtiva etmek üzere İngiliz harb fabrikalarının üçte ikisi şimdi İç ve dış pazarlarda sivil İhtiyaçları karşLlıyacak istihsal âta tahsis edilmiştir.
Böylece husus teşebbüsler. en büyük «harb tesislerinden- 117 sinin kontrolünü ele almış oluyorlar. Bu tesisler 220.000 kişiye İş saâbvacakıır. Harb istihsalâtından sulh i tlhsolâ-tına donen bu fabrlkalada elektrik süpürgeleri, plâstik maddeler, ev eşyası. mutfak takımları bisiklet, elektrik malzemesi, saat, makin? akşamı. alât ve edevat imal «dl’ncfktlr.
Ingiliz - Amerikan malî konuşması Londra 27 (R) — Amerika Dış Bakan vekili İngiliz . Amerikan malî konuşmasının cok memnu, niyet verici surette devam ett'. ğini söylemiştir, tki taraf simdi-ye kadar müsuet teklifte bulun, mamıstır. İngiliz bevet reisi, Amerikan>n yardım’ elmasa hile İngiltere’nin harbden evvelki zenginliğini teinin etmesin'n cok muhtemel olduğunu söv’em'sfir.
Created bv free version of 2PDF
Toprak kroranlar
Ankara 26 — Bazı kimselerin tevzie tâbi topraklarım parçala, ra bölerek satmakta oldukları haber alınmıştır. Buna karşı tedbir ahnacaktr.
20/9/1945 fiatleri
Londra üzerine 1 sterlin 5.21
Nevyork üzerine 10ü dolar 130.50
Cenevre lOfi İsviçre Fr 30 3255
Madrid üzerine I0U pezeta 12.89
gtokholm üzerine 11)0 kuron 31 1325
ESHAM VE TAHVİLDİ
% 5 laizll ikramlye’er:
1933 Ergani 24.65
1938 ikramiyen 22.25
Milli Müdafaa 22.23
Demiryolu İkramiyen ( 98.76
% 7 faizli Tahvilleri
Sivas • Erzurum I 20.4U
Sivas - Erzurum 2-| 20.05
1941 Demiryolu 1 20 5Ö
1941 Demiryolu n 20 25
1941 Demiryolu III 19.72
Milli Müdafaa 1 20.70
Milli Müdafaa H 19.95
MllU Müdafaa m 20.04
Anadolu Demiryolu Grupu:
Tahviller 1-2 W.—
Hisse senetleri % 00 30.—
Mümessil senet 48.50
Hisse senetleri:
Merkez Bankası 14?.—
T- İş Bankası 16 —
T. Ticaret Bankası 4.20
Aslan çimento 950
BORSA DIŞINDA ALTIN FİATLERl
Gulden MM
Reşadiye 3S.60
İngiliz *310
Külçe tBlir gramı)^ â.23
27 Eyi
A9Ş AM
Sahile 3
AKŞAMDAN AKŞAMA
«Saygısızlıkla Savaş Derneğin münakaşa dersi de vermiş oldu

Bundan bir müddet evvel, ■Dikkatler» sütununda* «Basını, mızda terakki var. Zira, prensip münakaşaları eskiden derhal azı. tirdi, iş şahsiyata dökülürdü. Şimdi dökülmüyor. Bu neslimiz hesabına maşallah iftihar edile, cek bir ileri adımdır.? demiştik. Yine de aynı fikirdeyiz. İntibalınız henüz değişmedi.
Pek az istisnalarla, 1945 gazeteciliği, o en kolay, en iptidaî, fa. kat ekseriya kötü tabancalar tar. zında kullananı vuran — (çün. kü, «aman, ne âdi yazıyor!» de. dirtcıı) — münakaşa şeklinden uzaklaştı. Güvenilecek fikri olaıı. lar. mânevi metalarım ortaya seriyor; ileri sürecek bir düşüncesi olınıyanlar da, hiddetle salyalarım akıtarak terter tepini. yor. Hâdisatın seyrile düşüncele, ri tekzibedilenler de aynı tepiniş. te.,, Manzaraları çirkin.
«Saygısızlıkla savaş derneği» umumî kâtibi doktoT Zekî Zeren aleyhinde bana bir şikâyet mek. tabu gönderilmişti. Okuyan «umumi kâtip haksız!» kanaa. tine varıyordu Ben:
— Bakalım. «Saygısızlıkla sa. vas derneği», bir matbuat münakaşasını nasıl telâkki edecek? Şahsına vapı’an hücuma daya, nacak mı? . diye bu aleyhteki mektubu biraz da merakla der. cet t im.
Doktor Zeki Zcren'den aldığını karşılık mektubu. — mevzuda haklı olsun, olmasın — vakur, soğukkanlı ve kibar cdasile yazı sahibini haklı çıkarıyor;
İhracatın
düzenlenmesi
Ticaret birliklerile ticaret odasına izahat verildi
benim eden va.
Sayın Vâ-Nû.
Size mektup yazarak saygısızlığımdan şikâyet kim olduğunu bilmediğim tandaşımın yazısını okudum. Bu
zat hem komşum hem de bir profesörmüş. Doğrusu her İki bakımdan da, her ne sebeple' olursa olsun beni saygısızlıkla itham ederek teşhir etmesini doğru bulmadım ve kendisine yakıştıramadım.
Bedim köpeğimden yerinde ve zamanında olmıyarak mübalâğa, lı şikâyeti yapan aziz dostumun ve komşumun doğrusu kim öldü, ğunu öğrenmek ve kendisine de. mek isterim ki çirkin suratlı ol. masından başka gir kusuru olmı. yan köpeğim, zararlı kimselerden gayri kimseye sataşmaz, emniyet dairesi kayıtları buna şahittir, Kendisine bakanlara dişlerini o göstermiyor, cinsi icabı ön dişleri her zaman görünmektedir. Kaldı ki köpek beslemek de kanun ve Belediyece yasak değildir.
Köpek seven çocuklarıma bir dostum tarafından daha süt yavrusu iken hediye «filen bu köpek, bir zamanlar benim ve komşuları. ; mın bahçelerinde geceleri dola, şan ve komşu evlerini pervasızca ■ soyan hırsızlar için amansız bir ' bekçi olmuştur. Çocukları kova, lamaz, çocuklarımla ve komşu çocüklarile oynamağa alışıktır, onların arkasından bunun için koşar.
Sadık, faydalı, emektar ve za. 1 rarsız bir hayvanı besliyorum di, • ye, saygıyı sevdiğini İddia eden ve her halde köpek sevmediğin’ ■ umduğum bir komşum tarafın. ’ dan yayınlanarak saygısızlıkla -İtham edileceğim hiç hatırıma ■ gelmezdi. Kendisine ayrı bir ya- : zıda cevap verece&im.
Dr Zeki Zeren
Münakaşalarda, yalnız kuvvetile değil üslûbun ve ifa. denin neznhetile İnsan sevimli röriiniir. wmnati kazanır. Yahut da aksi olabilir
Edeple edebiyat ancak yüriîve1’’1'r
fikrin
elete
(Vâ . Nû)
Halkın dilekleri
Ingiliz tıp kitapları sergisi
29 eylül cumartesi günü açılıyor
İhracatın düzenlenmesine alt kararnamede yazılı esaslar dün Ticaret Bakanlığından gelen bir memur tarafından ticaret birlikleri İle ticaret odasına bildirilmiştir. Bu memur bir kaç güne kadar İzmlre ait olanı İzmir® götürecektir.
İhracı lisansa tabi olmadan serbes-çe gönderilebilecek olan maddelerin sayısı yetmiş beştir. Ayrıca on maddenin İhracı İle ticaret birlikleri meşgul olacaktır.
Siparişine geçildiği esnada takas esasına dayanan malların İhracına Ticaret Bakanlığı el koyacak ve İca-beden müsaadeyi verecektir.
İhracı serbest bırakılan yetmiş beş maddenin ihracı İle ticaret odası meşgul olacak, usulen sadece aidatı alacak ve başkaca bir müdahale yap-mıyacaktır. Yeni kararnamede izah edildiğine göre İhracat tamamen rekabete bırakılmıştır. Şimdiye kadar hariç pazar mallarımızın flatlerlnl takas esasına ve lisans müsaadesine göre pahalı bulmakta, bizi bırakarak başka taraflardan mal almağa yanaşmakta idiler. Bundan sonra bu esas kalkmıştır, ihracatçılardan hangisi malını ucuz satarsa di? pazarlar onu alıp götüreceklerdir.
Bundan sonra İhraç mallarımızın çürümesine meydan kalmadığı gibi — Ticaret Bakanlığınca tesbit edildiğine göre — mallarımızın Asitlerinde yüzde otuz ucuzluk olacaktır. Ticaret. Bakanlığı bu kararnameyi hazırlarken hem mallarımızın çürümesini önleme ve hem de ihraç mallarımızda ucuzluk temini esasını gütmüştür.
Öğrendiğimize göre Ticaret Bakanlığı. İhraç mallarımıza ait kararnameye eşit olarak İthalât mallan İçin de bir kararname hazırlamaktadır. Bakanlık dış ticaret dairesi. İhraç mallarımıza ait cetveller gibi ithalât mallarına alt de bir cetvel meydana getirmek üzeredir. Bu hususta İstanbul ticaret birliklerinden mühim İzahat İstenmiştir. Birlik genel sekreterliği, İstenilen malûmatı toplamak üzeredir. Bir cetvel tanzim edilmiştir. Bu cetvelde, 1933 senesindenberl her sene memleketimize ithai edilen malların cins ve miktarı üe fiatlerl ayrı ayrı gösterilmektedir. Ayrıca bir sene'içinde her ithal malından memleketimize ne miktar ithal edileceği de tesbit olunmaktadır. Bu cetveller Bakanlığa gittikten sonra ithalât kararnamesi hazırlanarak tatbik mevkiine konacaktır. İkinci kararname ile İthalâtın artacağı hesaplanmıştır.
Sebze ve meyva
Pahalılık hakkında yapılan tetkikler bitti
Hayvanların yem ve ot sıkıntısı önlendi îstanbulda yük ve sağım hayvanları İçin bir müddet evvel baş gösteren yem ve ot sıkıntısı önlenmiştir Şehirde yük ve binek arabalarına koşulan 6 bin atla, 1 bin süt veren hayvan vardır. Bunların arpa ve ke- . pek ihtiyacı Toprak mahsulleri ofisi tarafından muntazaman verilmekte-dlr. Çekilen sıkıntı ot. ve saman yü-zündendlr. Arabacılar cemiyetUe Sağmallar cemiyetinin İlgili makamlara yaptığı müracaatlerle Karacabeydc-n getirilen 50 ton saınan araba hayvanlarına Lafcalm edilmiştir, Sut veren hayvanların ihtiyaçları sağlan- ' nuştır. İstanbul» yeniden ot. ve sa- , mail getirtmek İçin her İki cemiyet , tekebbiislere girişmiştir.
Bu sene İstanbul halkının seb. ze ve meyvayı çok pahalı yediği hakkında defalarla yazıldı, Seb. ze ve meyva miktarı geçen seneden fazla olduğu halde fiatlerm neden yüksek olduğu bir türlü bulunup meydana çıkarılamamıştı.
Tarım, Ticaret ve İçişleri Bakanlıkları ayrı ayn yoldan gi. derek İncelemeler yaptırmış ve son günlerde bu tetkikler bitiri. lerek sonuca varılmıştır. Varılan neticeye göre sebze ve mey. va istihsal yerlerindeki satış Hat. lerile istihlâk bölgelerindeki fiat. ler arasında ortalama 4.5 misli yükseliş farkı vardır. Yerinde 20 kuruşa verilen üzümler Istan, bulda 70 . 75, 30 kuruşluk armutlar 90.100 kuruştur.
Sebze riatleı-indeki fiat farkı daha fazladır,
İstihsal bölgelerile istihlâk bölgelerinde görülen bu fiat far. kı hayat pahalılığı, üzerinde de müessir olmuştur.
Bu sene bazı istihlâk yerlerine her senekinden az meyva ve seb. ze geldiği görülmüştür. İstanbul bu" şehirlerden hariç olmakla beraber yine burada da pahalılık kendini göstermiştir.
Tesbit edilen esaslara bakılır, sa. nakliyat güçleşmiştir. Malların bir yerden diğer bir yere nakli İçin uzun vakit geçmekte, dir. Bu hal. yas sebze ve meyva. ların çürümesini intaç etmekte, dolayıslie hem az mal viikletil. mesl ve hem de çürüyenlerin ye. rine yeni fiat zammı yanılması kevfiveti ortaya çıkmaktadır.
Diğer taraftan nakliye ücret, leri pahalıdır. Pahalılık bilhassa hayvan, araba ve otobüslerde daha fazladır. Bu sene müstah. sil bir çok yerlerde malını çürütmek zorunda kalmıştır.
lstûnbul milletvekilleri dün Şişil Halkevinde halkı dinlemişlerdir. Konuşmada Beyoğlu kaymakamı B. Sab-rl Sözer ve kalabalık bir halk kütlesi bulunuyordu.
Geçen senekl dilekler arauında bulunan Halkevi binasının yanındaki yerin satın alınması mere'eslnin hal lolıınamadığı ve binanın hususi bir şahsa satıldığı öğrenilmiştir. Mütaa-kıbcn eski Büyük elçi Gtulp Kemali Söylemezoğlu ayağa kalkarak müsavatsızlığa duçar olmuş eski mütekaitlerin de haklarının korunması İçin teşebbüse geçilmesini milletvekillerinden rica etmiştir.
Genç bir öğretmen de şu dileklerde bulundu:
1 — Ekalliyet mekteplerinde öğretmeklik yapanların Bakenhk hizmetine geçtiklerinde kıdemlerinin sayılması ve derecel intibaklarının yapılması.
2 — Ekalliyet öğretmenlerinin de diğer öğretmenler gibi hükümet tarafından yapılan yardımlardan faydalanmaları.
ü — Üniversiteye imtihanla talebe kavdl mânastzdtr. Zira nasıl kİ orta-mektebl bitirirken olgunluk denilen bir imtihan konulmuşsa ve ancak bıı imtihanı vermek şartlle liseye geçl-'eblllycrsa, liseden mezuniyette de olgunluk İmtihanı vardır şu halde üniversiteye glıebllmek İçin konulan imtihan lüzumsuzdur. Genç, yaşlı herkese üniversite kapıları açık olma hdır. Hattâ Avrupada "ece üniversiteleri kurulmuş, ilim Seviyesi ona göre yükselmiştir. Bir hukukçu serbesçe icabında dişçilik tahsil edebilmelidir.
Bu teklife Prof. Kemal Cenap şu cevabı verdi:
«— Üniversitenin kapısı herkese açıktır: saml talebe usulü vardır; herkes faydalanabilir. Ancak lâbora-tuvara bağlı teknik bilgileri veren fakültelere sayılı talebe alınmaktadır. Üniversiteye dühul İçin eleme yapılması doğrudur. Zira bazı öyle tembeller var kl!..>
Öğretmen devamla dedi kİ:
(— Efendim, birkaç tembele bakarak umumi hüküm vcrmlyellm. Üniversiteyi her okuma âşığına açalım. daha faydalı olur.
4 — Eskiden bir kanun vardı; fena hayat şartları bulunan bölgelerde çalışan devlet memurlarına İki senede bir kıdem verilirdi, şimdi bu tatbik olunmadığından, hukukçusu. doktoru, öğretmeni, hulûsa herkes büyük şehirleri İstiyor. Eğer bu kanunu tatbik edersek görülecektir kİ hekimsiz, öğretmensiz, hâklm-slz hiçbir yurt parçası kalmıyacaktır.
Bu teklif milletvekilleri tarafından notedllerek tetkiki vadolunmuş-tur,
Bir başka vatandaş da demiştir kİ:
c-r- Ekmek ve şekerin ucuzlatılması. hayat pahalılığına son vermenin yegâne çaresidir.»
Yaşlı bir memur, memurlara verilen kuponların eğer hepsi kullıulsa yekûnunun çok kere iki maaş tuttu-1 ğunu söyledi.
İngiliz Kültür heyeti tarafından Guruba hastanesi ikinci kadın doğum kliniği nisaiye mütehassısı profesör Nlxon'un İstanbul'daki bir senelik mesaisinin sona ermesi münasebetle, itina ile hazırladığı «İngiliz Tıp Kitapları Sergisi» 20 eylül cumartesi günü Parmakkapıdakl □. E. N. Kitap Sarayında Vali ve Belediye reisi Dr. Lûtfl Kırdar tarafından açılacaktır.
Halkın ve hele tıpla ilgili zümrenin büyük bir alâka göstereceği ümit edilen bu sergi, ekim ayının 9 una kadar her giin saat 9,30 dan 17 ye kadar halka açık bulundurulacaktır.
Sergide teşhir edilen kitaplar, Londra'dan bilhassa bu gaye İçin gönderilen ve tıbbın her şubesine alt cn son eserler ‘arasyıdan seçilmiştir. Bu koleksiyonun cerrahîye alt olan kısmı bilhassa çok zengindir.
Kitapların bir çoğunun burada sa tılabllmesl imkânı da sağlanmıştır. Bu fırsattan lstifade edebilmelerini temin İçin, doktorlar bilhassa davet edilmişlerdir. Mevcudu bitenler için sipariş dahi kabul edilebilecektir. Bu suretle doktorlarımız harb senelerinin nispeten tahdit ettiği kitap temini zorluğunu da halletmiş bulunacaklardır,
ahlâki bir tecavüz .sayılacak kanuni! hükümler konması lâzımdır.»
Milletvekilleri bu teklifi çok yerinde görerek bunu polisin vazifeleri İcabından ve kanunun âdabı umumiye faslından sayılması Icabetttğlnt söylediler ve not aldılar.
Gene aynı zat Milli korunmaya verilecek muhtekirlere alt şikâyetlerin kanuni şekil almaya kadar, şikâyetçilerin saatlerce karakollarda süründüğünü söyledi ve dedi kİ:
(— Ben şöyle düşünüyorum: Nasıl kİ imdadı sıhhi teşkilâtı varsa ve yaralıya derhal geliyorsa, bunun gibi bir teşkilât kurularak vaki şikâyet üzerine bir heyet gelerek derhal hâdiseye vaz'ıyedetmelldlr.»
20 senelik öğretmen ve hâlen malûl olduğunu söyilyen birisi da: Hususi idareden maaş alan öğretmenlere de ikramiye verilmesini istedi.
Bir genç ayağa kalkarak ve çok heyecanlı’bir şeşle şöyl" konuştu:
(— Biz her hangi bir gazeteye, ajansa kulak uydurmayız: bizim kulağımız Büyük Millet Meclisinin kürsüsünden gelecek emirdedir. Ancak şunu sormak İstiyoruz- Herbden önce îstanbulda bir tek milyoner varken şimdi 250 tane olmuş; bunlara bu parayı nereden bulduklarının hesabı sorulmıyacnk mı? Halbuki kendimden kıyas ediyorum; babam 85 lira alan bir memurdur: bu para ile çok kere sofradan aç kalkıyoruz; ben genç olduğum halde, halsizim, mecalsizim; bu aç kamımla, çelimsiz bacnklarımla 80 kilometre giden tankın arkasından nasıl koşarım? Memurlara yârdim ediniz.
Milletvekili General Kâzım Kara-bekir, çocuk mevzuunda yapılacak kanundan bahsetti ve not aldı.
Genç, devamla, hayat pahalılığından. muhtekire verilen cezaların azlığından şikâyet etti.
Otomobilciler Cemiyeti reisi B. Se-nlhl Yürüten de, tstanbulun 2 ay sonra vesallslz kalacağından baha İle, lâstik* tevziatının bir an önce yapılmasını İstedi ve tevziata alt sürüp cn muamelenin evraklarını hav! kalın bir dosyayı milletvekillerine verdi.
Bir talebe de «Sinemalar talebeye tenzilât yapıyor da Devlet Demiryolları banliyö hatlarında tenzilât yapmıyor» dedi.
Bir memur da tramvay kartlarının kal din lmaslyle memurların öğleyin eve gidemediklerini, böylelikle geçim şartlarının daha zorlaştığını söyledi.
Milletvekilleri Valiye bunu anlatacaklarını vadeltller. Ve toplantı sona erdi.
J, . . . «, |. . j *•»» vaçıs«u«tglu(Jtı xzi| uıuıııu
Şehremini Halkevinde erkânından mürekkep bir heyet Saat, 17 de Şehremini Halkevinde dilekler dinlendi. Şehrcmin İndeki dilekler başlıca şu birkaç nokta üzerinde toplanmaktadır:
1 — Susuzluktan şikâyet,
2 — DKunyusuf mahallesinin mektep ihtiyacı,
3 — Topkapı kulübüne yardım
j——.. ( edilerek 69 liralık tahsisatın arttırll-
Ufak bir çocuk Yozgatlan okumak ması, için geldiğini, kimsesiz olduğunu, ken dişine bir mektep gösterilmesini Is-1 tedl.
Yaşlı bir zat da şu ricada bulun- i du:
«— Hakaret, tehdit gibi cürümlere ceza kanununda yer verildiği hal-! de, sokaklarda sık sık İşittiğimiz pis derek Şilelllerln dilek küfürler İçin kayıt yoktur. Bunların rint dlnllyeceklerdlr.
Yeniden 3000 eski lâstik tamir ettiriliyor
Ticaret Bakanlığı, tâmlre muhtaç İki bin lâstiğin tâmir işini tamamlatmış ve lâstikleri tevzi ettirmiştir. Bunlardan iki yüz kadarı geçen hafta Tstanbııldakl İstihkak sahiplerine verilmiştir Ayrıca yetmiş yeni lâstik tevzii de yapılmıştır.
Bakanlık. İstanbul ticaret ofisi genel müdürlüğü vasıtaslle yeniden üç bin esk lâstiği tâmlr ettirmeğe başlamıştır.
Eski lâstiklerin tâmlrl kaplama şeklinde yapılmaktadır. Geçenlerde yapılan tecrübede İyi netice alınamamıştı. Son tecrübenin İyi netice vermesine rağmen Ekonomi Bakanlığı teknisyenleri Bakanlığa bir rapor vermişler .‘e raporda eski lâstiklerin üstlerinin tamamen kaplanması İle sağlam lâstik elde edllemlyeceğlnl bildirmişlerdir. Bu rapor İncelendikten sonra hakikat meydana çıkacak ve izbeden şeklin tatblkına geçilecektir
Dil bayramı
Dil bayramı münasebetle dün memleketin her tarafında mera, sim yapılmıştır. Ankarada. Millî Eğitim Bakanı Haşan Âli Yüce, lin başkanlığında Dil kurumu
Atatürk’ün muvakkat kabrini ziyaret etmiş, Halkevinde yapılan toplantıda konuşmalar yapılmıştır.
îstanbulda da bütün Halkevlerinde toplantılar yapılmıştır.
! 4 — Emeklilere yapılan kııpon yar-
I dunlarından, ayrıca bu mallardan da ■ tenzilât,
5 — Mektep talebeleri için bir okuma odası.
Milletvekilleri bugün de şileye gl-..—>- o.ve «ikftyctle-
İthalâtçılara verilen kâr hadleri
Ticaret Bakanlığı ithalâtçılara verilen kâr miktarını fazla bulmuş, inceleme yaptırmıştır.İthalâtçıların aldıkları kâr miktarı normal görülmemiştir. Ekser ithalâtçının İthal malını oradaki mal sahibinden almadığı, mutavassıtlara baş vurduğu anlaşılmıştır) Maliyet flatı yükseldiği nispette kâr yüzdesl de arttığından böyle alışveriş kârlı olmaktadır. Vaktiyle kâr hadleri miktarları malların normal şekilde yerinden alınarak ve yine normal bir tarzda buraya getirilmesi esasına göre hesaplanmıştı..
İthalât ve ihracat işlerine alt salâhiyetlerin ticaret birliklerinden alınarak Ticaret Bakanlığına verilmesinden sonra bu hal daha aydınlık olarak meydana çıkmıştır. Ticaret Bakanlığı bu konu üzerinde durmaktadır.
Ekonomi Bakanı Ankara’ya döndü
Ekonomi Bakanı B. Fuat Slrnıen ıtkşnrn Ankaraya dönmüştür.
dün
Nüfus sayımı için afişler hazırlandı ekim pazar günii yapılacak
21 _ ________________________________
nel nüfus sayımını halka duyurmak ve sayım memurlnrının soracağı soruların neler olduğunu bildirmek üzere hazırlanan afişler dün yeteetk miktarda bütün dairelere dağıtmıştır. ■■'Hfr daire bunları kendi teşkilâtındaki müessese ve kurıunlara dağıtarak herkesin göreceği yerlere asılmasını temin edecektir
gc-
L.işe ve orta okullar açıldı
Dün İlse ve orta okullar açl-mıştır. Bu münasebetle her okul, da Millî Eğitim Bakanı Haşan Âli Yticel’in demeci okunmuş, müdürler taraflından konuşma, lar yapılmıştır.
Satışa çıkarılan ithal mâlları
Gal. Tünel cad. Mihran Gcsarofil-larına muhtelif eğe, İst. Büyük Ki-nacıyan Handa Haydar Balkan’a transmisyon kayışı, İst. Kurujmhvecl Han Mecdettln Şerbetçiye altcrnatör gurupu. Marpuççular 45 te Vitalls Pollkar’a. demir testere, saplı kömür küreği. Sultan hamam Havuzlu Handa Ligor Anestldls’e güneş gözlüğü, tşt. Tütüngümrük Yağcı sokakla Trakya Tlcaret’e zırnık ve kireç kaymağı. İst. As ma altı 52 de S anıl Hl-sarhya kireç kaymağı. Beyoğlu Müellif caddesi 6 No. da Snbatay Plnto’-ya muhtplif esans, İst. Ankara caddesi 88 de Arif Neşet Usman’a kals-yıım laktad, Gal. Aslkürazlyonl Generali Handa Şell Kumpany’ye haşarat ilâcı, Gal. Sigorta Han İmperlal KemikaTe haşerat ilâcı, Gal. Voyvoda Cad. 16 da H. K. Liman’a matbaa mürekkebi Yen! Postane Cad. 49 da tsak Abeni’ye milimetre, mühendis kâğıdı. İst. Balkapım 28 de Rafael Behar'a sargılık kâğıt, Gal. Aslan Handa Süleyman Teoman'a sargılık sülfit kâğıdı, sultanhamam 20 de Pa-ker’e kadir, mantoluğu, Balikpazar Mnksudiye Han'da Enver Kulaç'a kadın yünlüsü, Sultanhamam 20 de Pertev Pakcr'e kadın yünlüsü, Aşlr-efendl Cad. 79 da Tevflk Yücat'a suni flbro ipliği ve Viskos İpliği, Aşir-cfendl Cad 34 tc Fatma Atakan’a perdelik tül ve beyaz organdl, Ycdl-kule Kazlıçcşmede Aleko Dulû'ya ru manda ck.lsl, Eskişehir Kurt yit Kapan'a kuru sığır derisi.
II Bir çırpıda |[
Yerli filimciliğimiz üzerine düşünceler
Yerli filim çevirenler bu işin içinde bulunduğu kötü durum, dan bahsediyorlar, kalkınması için lâzım gelen şeylerin yapıl, masını ileri sürüyorlar. Şimdiye kadar bir türlü bel kemiğini doğ. rııltanııyan yerli filimciliğin artık bundan sonra kalkınması — bilhassa muazzam Amerikan tekniği, Amerikan filimciliği kar-şısında — çok zor olacaktır.
Büyük dış sermaye karşısında yerli filimciliği, ancak hariçten gelen eserlerde bulunamiyacak şeylerle ayakta tutabiliriz. Bun. lar ııe olabilir?. Teknik kuvveti?. Nerede bizde?. Büyük masraflarla edinilen şeyler?.. Bizim İçin kabil mi? Dünya mikyasında sanatkâr?. Bu artık biraz da rek. lâm meselesi olmuştur Eserin güzelleşmesi için on misli ham filim sarfetmek gibi fedakârlık, far?.. Yapamıyacağımız bir şey!..
Bizi bu sahada kurtaracak tek şey yüzde yüz yerli olabilmektir. Her şeyden önce tam yerli mevzu île onların yanında bir aynlik, bir başkalık göstermek kabil olur.
Halbuki biz, vaziyet böyle iken tutup, danslı, barlı, ve balet kızlarının tepindikleri «lüks hayat!» lı filimler çevirmeğe kalkıyoruz,.
Tabiî filme koyduğumuz balet de. bar da, cazdant ta ötekilerin yanında tam bir «sefalet eseri» olup meydana çıkıyor. Hattâ da. ha fecii çevrilecek filimler İçin, tiyatroda yaptığımız gibi senar. yolan, hattâ filimleri çevrilmiş senaryoları adapte etmeğe kalgıyoruz. Halbuki böyle bir eserin aslına gidenler, hayallerini yıkmamak için taklidini görmekten âdeta kaçınıyorlar. Tekrar ede. lîm, bizi kurtaracak tek şey mevzudur. Yerli mevzu, yerli hayat, yerli manzara.,.
Esinden yabancı (ilimlerin tu. tup tutmaması için dil meselesi düşündürücü bir şey addedili. yordu Bugün artık kimse g:de. ceği filmin hangi dilden konuş, tuğunu düşünmüyor hile.. Hele memlekette İngilizce merakı arttığı şu zamanlarda. Bu itibarla artık filmin konuştuğu lisan da bizim lehimizde bir puan olmaktan çıkmıştır. Zaten dııhlâi da var.
Bazıları:
«Filim en mükemmel propaganda vasıtasıdır Biitiin dîinya hu işle alâkadar iken hükümeti, mizin buna ehemmiyet vermesi lâzımdır» diyorlar
Resmî ellerin yapacakları filimler ancak propaganda mahl. yetinde şeyler olacaktır. Bu is fert ve hususî iştir. Hattâ tam bir serbesti içinde vapı’acak bir iş.., Netckim Nazi Almanvas» zamanında en büyük teknik İm. kânları ve fotoğrafçılık hârika, larîle çevrilen filimler, o rejimden evvelki serbes filimler dere. ötsinde cazip değildi Başka memleketlerde hususî ellerdeki filimcilik ise çok yükselmiştir. Hükümet yerli filmi korumak için hariçten gelen eserlere — he. le yarınki dünva şartları içinde — hiç bir ağır resim filân da koyamaz. Yapılacak sev dahilde himayeden ibarettir İste hu ka. dnr...
Hikmet Feridun Es
Milli Eğitim müdürü B. Balkl Vedat Fıratlı diin yanında ilk öğretim ve kültür yardlrektörlerl olduğu halde dün Sanyerdekl İlkokulları geziniştir.
Türkiye Ecnebi
Bakırköy akıl hastanesi paviyonları tamir ediliyor
Bakırköy akil hastanesi pnvlyonla-ripin tamir ve tâdili için 700 bin liraya İhtiyaç olduğu hesaplanmıştı. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bıı yıl bıı İş İçin 250 bin liralık ödenek vermiştir. Hastanenin acele tamiri1 misyonu tarafından dağlıttlmıştır. ic a beden kısımları 170 bli) liraya bir, Bu ' malzemenin yilzde 80 i ihtiyaç müteahhide verilmiş ve inşaata baş-, sahiplerine, geri kalanı da satış İçin lanmıştır. | ayrılmıştır.
ku-Se-
* Memleketimize İthal edilen tograf m cüzi meşinden İstanbul ayrılan, kısım diin vilâyet tevzi misyonu
fo-
İçln
ko-
Senelik 2800 kuruş 5400 kuruş 0 Aylîk 1500 » 2900 ■
3 Aylık 800 ■ 1600 »
Adres tebdili için elli Kuruşluk pul gönderilmelidir Aksi takdirde adres değiştirilmez. _______________
Telefonlarımız Başmuharrir: 20565
Yazı İşleri: 20765 - tdare: Î0681
Müdür: 20407
Şevval 20 — Hızır 145 imsak Güneş öğle İkindi Ak Yuls»
E. 10,13 11.53 6.05 0.27 12.00 1-31
V. 5.13 6.53 13.05 10.26 18.59 20.32
idarehane BabIâli elvan
Acımuslug sokak No 13
Sahile 4
Mürekkep yalamışların işsizliği
En büyük memuriyetlere yol açan edebi müsabakalar. — Âli kasta ve Brahmanlara münhasır fikir spekülâsyonu. — Meiji ihtilâlinden evvel tahsil hakkı yalnız Samurai’lerîn ve rahiplerin İdi. — En büyük ideal Mikadonun memuru olmaktır. — Devlet kapısı. — Üniversiteye giriş müsabakalarını kazanamıyaıı 800,000 talebe, — Japonlardaki Amerikalılaşmak modası, Japon resmî dairelerini dolduran memurlar ordusu, — Her hangi bir ziyaretçiye kapıyı açan, yol gösteren, çay fin. canını sunan ve çay fincanını kaldıran hep başka başka memurlardır, -— Okumuş yazmışların işsizliğinden doğan tehlikeler, — Polisin peşlerini bırakmadığı mürekkep yalamışlar. — Muhitine küskün genç Japonlar, — Amele sendikaları bu küskünlerin kurduğu cemiyetler yanında âdeta zemzemle yıkanmış gibidir
Belediyenin harb yıllarındaki çalışması
Dr. Lûtfi Kırdar’ın izahatı
Yollar, Su, Tramvay, Elektrik, Millî Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım işleri — Yeşil sahalar, Belediye gazinosu — 500 üncü yıl hazırlığı
Ingiltere’yi istilâ
Bütün Uzak doğuda İlim ve marifete asırlardanberlı gösterilen itibar ve atfolunan kutsilik Asynh pek çok genci okumağa sevketmlştLr. Vaktile edebi müsabakalar Çin'de en büyük devlet memuriyetlerine yol açardı. Hlndlstnnda fikir spekülâsyonları Alı «kast’a» Brahmanlara münhasır ve Meljl İhtilâlinden evvel Japonya-da da ancak «Samural» ların ve rahiplerin İmtiyazı idi. Mutso - Hito-nun memlekete tatbikilin başladığı rerormalardnn önce «Doğan Güneş» diyarında mektepler ne derece kapalı ve ne derece aristokratik ve mahdut bir sınıf İçin İse, ıslahat akline bu müesses elerin kapılarını ardına kadar herkese açtı, kolejler ve üniversiteler ağzına kadaî genç Japonlarla doldu. Yavaş yavaş haris, miirerfeh, diplomalara düşkün, garbın mücerrep İlimlerine hürmetkar bir Japon burjuvazisi teşekkül etmeğe başladı. Artık btı sınıf Japonyalı-nın en büyük İdeali oğullarını Mikadonun memuru görmek İdi.
En başta İngilizci* olmak üzere mürekkep yalamış bir kimsenin hiç ol-m •’-a bir liri ecnebi dili bilmesi ailelerce en biiyük İftihar medarı sayılıyordu. Akli marifetlere şarkın pek erki olan hürmeti ve yeni bir burjuvazinin hudutsuz ihtirası genç Japonları asıl r.skânın büyük rol oyna-dı'ı resmî mesleklere, muvaffakıyet-slzlik halinde daha nıütevazl yerlere v( nihayet bürolara yığıyordu.
Tahsilini bu dereceye kadar yürütebilmek için fakir ailelerin çocukları k çok sıkıntılara katlanıyor, üniversitenin veya herhangi bir mektebin . slcrlnl toklbedebîlmek için de ders harici saatlerde dışarıda hattâ en ağır İşlerde çalışmağa ve bazı zengin Japonların yanma hizmetçi olarak kapiloıımağa mecbur kalıyorlardı.
Daha mektep senelerinin başlangıcında bile hayat İle mücadelenin kâbusu İçinde bunalıyorlardı. İlk mekteplerden ortalara, ortalardan liselere, liselerden yüksek mekteplere ve ya üniversiteye gaçmek İçin talebe senelerce durmadan rakabetln ateşli safhalarına göğüs germek zorunda İdi, 1927 senesinde, «İçtimai meseleler» bürosunun yaptığı bir ankete göre üniversiteye ve yüksçk mekteplere kabul edilmek için bütün memlekette müsabakaya girenlerin ancak 100 de
Resmi dairelere imkânı derecesinde fazla memur yerleştirebilmek maksadiie buralardaki memurların her birinin vazifesi mübalâğaya vardırılacak kader taksime uğratılmıştır, en küçük kâtipten müdürlere kadar her bir memuriyet büyük ihtimamla tesblt olunmuş ve ber bir mevkiin büyük bir titizlikle hududu, salâhiyeti çizilmiştir. Bir memur tarafından kabul edilen kir ecnebi, kendisinin büyük bir nezaketle etrafını saranların çokluğundan hayrete düşer. Biri misafiri gideceği yere kadar götürür, bir diğeri çay getirir ve bir başkası da çay fincanını kaldırır. Şayet ecnebi misafiri İstatistiklere müracaat etmek isterse, her nevi İstatistik ve o İstatistiğin her kısmı için ayrı bir mütehassıs karşısında kalır.
Bu kalabalığın asıl sebebini bllnıl-yen bl. yabancı bu nazik memur alayının mevcudiyetin! Japonların her ashabı müracaata kaışı âzami nazik ojmak İstemelerine veya titizliklerine verir ve belki de Japon dairelerindeki memuriyetlerin çokuluğuDO, müdürlerin, müfettişlerin, kontrolörlerin, müfettiş muavinlerinin bolluğuna bıyık altından güler, Japonların gösterişe meclûp olduklarına hükmeder. Hakikatte memuriyetlerin çokluğu her tarafa dublürler koyabilmek ve yakalıklı, boyunbağlı açlan yerleştirebilmek İçindir.
Fakat resmi dairelere memur yığmanın da bir haddi vardır. Japonya hükümeti fclr çok defalar bu dairelerdeki memurlar miktarını ftnl olarak azaltmak mecburiyetini duymuş ve
meselâ 1K4 senesinde tasarruf kaygısı İle muhtelif dairelerdeki 20.000-den fazla küçük memura yol Vermişti. Fakat büyük ve küçük memurlar sınıfı kendilerine daha uz aylık verilmesine, buna karşılık daha çok İş yüklet ilmesine rağmen gitgide çoğalmakta devam etmektedir.
Bu harsi işsizlik veya orta sınıftaki bu sefalet meydana İçtimaî ve slya6İ büyük bir tehlike çıkarmıştır. Bu durum sosyal bakımdan bu hayata adapte olmamış ve âciz bütün bir gençlik hazırladı. Hayat için mücadele kaygısı üniversitelerde bütün fikirleri İlim için İlim yapmaktan caydırdı: Bütün imparatorluk fakülteleri profesörleri bu halden şikâyetçidir. Belki derebeylikten kalma «Harakiri» şuretUe İntihar gençler arasında azalmıştır: Fakat âdi İntiharlar hiç de eksik değildir.
Slyaseten, bu muhitlerini yadırgamışlar. bu küskünler (dÇsadaptös) nihayet birer âsi olurlar. İnzibatın pek şiddetli olmasına rağmen mekteplerde talebe grevi sık sık vfıkldir: üniversitelerde talebeler siyaset yapmanın müpt-elâsıdırlar ve buna meftundurlar. Tahsil yerleri haricinde garp artistleri kıyafetinde giyinmiş avare münevverler barlarda ve kahvelerde toplanırlar. Siyasi komplolardan korkan polis dalma bunların peşindedir. Bu küskünlerin kurdukları siyasî cemiyetler, ekseriya Protestan misyonerlerinin muslihane İlhamları altında hazırlanan amele sendikalarından her halde daha tehlikelidir.
A. Mactt Arda
Kahramanlık âleminde ölmez bir tarih olan. Sanat dünyasında benzersiz bîr eser sayılan
GESTAPO
«Underground»
BUBKŞAM LÂLE’de
JEFFREY LYNN — FÇ1LİPP DORNEün yarattığı
Hür İnsanların ateşli ruhlarından.,. Yılmaz fedakârlıkların ölüm savaşından alınan son günlerin son zaferidir.
Dikkat: Numaralı yerlerinizi lütfen erkenden kapatınız.
Telefon: 43595.
20 sİ muvaffak olabilmiş ve bu yüz-(j.eı 80ü.000 talebe açıkta kalmış ve rçlıktan ölmemek İçin tahsilini ta-niumlamıya muvaffak olmadan arzuları .lâfına erkenden fena şartlar İçinde hayata atılmıştı. Müsabakalarda ayıklanma (ÖUmlnatlon) ne kadar çolc olursa, olsun üniversiteler İşba halindedir. İktlşat, hukuk ve tıp fakülteleri durmadan her sene dâva bulamıyan birçok avukat, hasta bula-mıyan sayısız doktor, mahreçslz iktisatçılar yetiştiriyor. Tahsillerinin sonunda İş bulamıyan bu «güzideleri, «elltı 1er! yerleştirebilmek için üniversiteler içinde bazı tedbirler alınmıştır. Buralarda bu talihsiz «mümtazlar» konferanslar verirler. İlmi münakaşalar yaparlar, İhtisaslarını daha ziyade derinleştirmeğe çalışırlar ve eski profesörlerine ufak tefek İlmi yardımlarda bulunurlar.
Son zamanlarda devlet kapısındaki memuriyetlerden başka diğer İşler de genç burjuvaları çekmeğe başlamıştır. Amerikalılaşmak modasının tesiriyle «buslnessman» ideali Japon cemiyetine hulûl etmiştir.
Resmi memuriyetler dalma en şiddetli rakabetlerc sahne olagelmektedir. Herarşlye karşı doğuştan gelme bir sevgi, hükümdara sadakat, Japon yahnin aldığı devletçi tahsil ve bilhassa Çin'den tevarüs edilen ve memuriyete ve memura kutsi, dini bir sıfat veren İtibar, bu mesleğe intisabı şiddetle aranan bir gaye haline koymuştur. Hükümet Japonyada da Hlndistanda ve Mısırdaki avareler Şeklinde hülyacılar, pozitif bir fikir sahibi olmıyan işsiz güzideler türemesinden korktuğundan devlet memuriyetine İntisap temayülünü elln-den deldiği kadar teşvik etmektedir.
BU AKŞAM
8 P E K
Maceralar kıralı
RANDOLF SCOTT Ye CLARİE
Baştan nihayete kadar heyecan ve macera
Ayrıca: Irak Kırat Naibi hazretlerinin tstanbulu ziyareti Türkçe İzahattı
Numaralı yerler erkenden satılır,
Bu Akşam SARAY Sinemasında bmb*«
Bütün dünyanın büyük bir heyecanla karşıladığı filim, öldükten sonra dirilen Trançanın filmi...,
HÜRRİYET BAYRAĞI
Hissi, kuvvetli ve hareketli büyük şaheser başlıyor. Baş rollerde: JEAN PİERRE AUMONT — GENE KELLY ve diğer bir çok yıldızlar
İlâve olarak: Son dünya Jurnali Japonyanm teslimi ■■MİM Bu akşam İçin yerlerinizi evvelden aldırınız, M
Kadıköy SÜREYYA Sinemasinda ■
[û Bu akşam mevsimin 2 yeni ve büyük filmi birden
1 - Bir Nazi Casusunun itirafı
F E. G. ROBİNSON — POL LUKAS — CORC SANDERS
|2-Donanmaya Selâm
I CEYMİS KAÖNEY — PAT OBRİYEN
1
TİYATROSU
İlk müessisi tarafından büyük yeniliklerle
29 Eylül Cumartesi
Aakşamı tam saat 8,30 da Yeni sezonu açıyor
VAN
KEDİSİ
Telif operet 3 perde
Yazan: LEMAN GÜRE Müzik: YAVUZ JSNEREN
NOT: 1 — Cumartesi, pazar, çarşamba günleri matineler tam saat 3 de başlar.
2 — Çarşamba temsilleri tenzilâtlıdır.
3 — Her yer numaralıdır. Biletler her gün saat 1 den İtibaren gişelerimizden temin edilebiliri
4 — Temsillere saatinden sonra gelenler İlk perdeyi göremezler. Tel: 45380.
Belediyenin harb yıllarındaki çalışmasına dair vali ve belediye reisi Dr. Lûtfi Kırçlar tarafından verilen İzahatın bir kısmını dün neşretmiş-tlk. Bugün de muhtelif faaliyetler hakkındakl izahatı, bir parça kısaltarak aşağıya naklediyoruz:
— İstanbul şehri hudutları içinde 1430 kilometre uzunluğunda 12 milyon metre mueabbaı yol vardır. Bunun pek azı Şişli - Büyükdere gibi şehir dışında, diğerleri hep şehir içindedir- Bu 12 milyon metre mu-rabbı yoldan 2 milyon 300 bin metre kare yol parke, 1 milyon 400 bin metre murabbaı şose, 3 milyon 400 bin metre kare Arnavut kaldırımı, 4 milyon 400 bin metre murabbaı da hiç kaldırımı olmıyan toprak halindedir. Altı senelik müddet İçinde 384 yol yapılmış, 1087 yol tamir edilmiştir. Bu miiddet içinde 5 milyon lira yalnız belediye bütçesinden sartedll-mistir. Bundan başka hususi İdare 27 bin küsur metre yol yapmış, bunun Içîn de 3 milyon 618 bin lira sarfe-dllnılştlr. Asfalt ve parke olarak 583 bin metre kare yol yapılmıştır. İstan-buldakl bütün yolların yeniden inşa ve tamiri İçin harbden evvelki hesaplara göre 50 milyon liraya İhtiyaç vardır.
Millî Eğitim
1939 yılında İstanbulda 438 ilk okul vardı. Bu tarihten beri yeniden 101 İlk okul binası yapılmıştır. Bu müddet İçinde beden terbiyesine de büyük ehemmiyet verilmiş, birçok spor sahaları açılmış ve İnönü stadının İnşasına devam edilmiştir. Bunun İçin harcanan paralar 2 milyon liraya yaklaşmıştır. Dolmabahçedeki İnönü stadının bir an evvel bitirilmesine gayret ediliyor.
Su meselesi
Susuzluktan çok mustarip olan halkın şikâyet ve ıstıraplarının mahiyetini çok İyi anlıyorum. Terkos suyu şirketten alındığı günden beri birçok şeyler yapılmıştır. 1938 tarihine nispetle su şimdi yüzde 40,40, terkos kumpanyası zamanına nispetle de yüzde 104 nispetinde artmıştır. Sular idaresi çok esaslı surette çalışıyor. Fakat bugünkü şartlar dahilinde daha fazla bir şey yapılamaz. Su derdi hükümetçe ehemmiyetle ele alınmıştır. Yeni bir galeri yapmak için bazı mali İmkânlar temin edilecek, yakında hazırlanan projenin tatbiki na geçmek İmkânı olacaktır.
Elektrik, tramvay
.Altı harb yılı İçinde sarfedllen gayretler sayesinde ne elektrik cereyanının kesilmesine, ne tramvayların seferlerini tatil etmelerine meydan verilmemiştir. Bugün lşllyen tramvay arabaları sayısı harbden evvelki sayının aynıdır. Elektrik İdaresi belediyeye geçtiği zaman sermayesi 13 milyon lira İdi, şimdi 20 milyon liraya çıkmıştır. Elektrik, tramvay, tünele 6 senede. ıslahat İçin, 7,013,935 lira sarfedllmlştir.
Şenıln umumi tenviratına büyük ehemmiyet verilerek harb İçindeki malzeme yokluğuna rağmen umumî lâmba sayısı çok arttırılmıştır. Tramvay, tünel yolcularının sayısı da harbden evvelkine nazaran 1933 senesine nazaran çoğalmıştır. 1938 senesinde 3 otobüs olduğu halde bin bir güçlük yenilerek otobüs sayısı yirmi dokuza çıkarılmıştır. «Elektrik, tramvay ve otobüs İşlerinde yaptıklarımızın kâfi olmadığını biliyoruz. Fakat bütün bu İşlerin genişletilmesi ve bilhassa otobüslerin birkaç misli arttırılması İçin büyük sermaye İster. Bunları da yapmağa çalışacağız.
Sağlık ve Sosyal Yardım işleri
Sağlık ve sosyal yardım işleri İçin 6 senede sarfedüen para 17 milyon liradır. Belediye hastanelerindeki yatak sayısı 1045 senesinde 1374 e çıkmıştır. Cerrahpaşa hastanesinde yapılmakta olan 150 yataklı verem pavyonu önümüzdeki yıl bitecektir. Sü-leymaniyedekl tıp medresesinde kurulacak dispanser yakında açılacaktır.
İstanbul Veremle Mücadele kurumun! da yardımda bulunmak suretiyle dispanserlerin ve sanatoryumdaki yatakların sayısını arttırdık. Ayrıca dlğor sanatoryumlar da veremlilerin tedavisi İçin ücreti belediyece verilmek üzere yataklar temtn ettik, Her türlü sosyal yardımları da çok arttırdık.
Bütün harb senelerinde eski tarihî âbldol’trl meydana çıkarmak ve onların etrafını saran çirkinliklerden kurtarmak auretlle gayretler sarfe-dihnlştlr. Bu arada imar hareketlerine de önem verilmiş. Eminönü meydanının açılıp tanzim edilmesi tamamlanmış, Mısırçarşısı yeni baştan tâmlr ve ıslah edilmiştir. Mısır-çarşuında. bazı dükkânların boş kalması etrafındaki tenkidlere gelince yarın Bahkpazarını istimlâk ederek oradan yeni yol açmağa başladığımız saman, Micirçarşisind* tek dükkân
boş kaimiyacak, bilâkis yeni dükkânlara İhtiyaç hasıl olacaktır.
Yine altı senelik belediye İcraatı arasında Bnyezit, meydanının tanzimi, Taksim meydanının yeni baştan İmarı, Avrupadan otomobille gelip Anadoluya. geçecekleri karşılıyan Kabataş ve Üsküdar vapur İskeleleri meydanlarının ıslahı vadir. Bunları yaparken sırası değildir, diye İtiraz edenler olmuştur. Bu itirazları dinleseydik hâlâ hiç bir işin şırası gelmemiş ve dünyanın en güzel şehri olan İslanbulun bir an evvel yapılması zaru-.l olan bu ilk imar hareketleri de yapılmamış olurdu Biz. bunları yapmakla yeni İmar hamlelerinin sırasını getirmiş bulunuyoruz.
Yeşil sahalar
•Şehirde vücuda getirilen yeşil sa-ha.ara gelince, bilhassa apartımanlj semtlerde oturan ve ev bahçesinden mahrum olan çocukların sıhhati bakımından çocuk bahçelerinin önemi büyüktür. E>ı yolda çalışmağa devam ecÜİTel; yeniden çocuk bahçeleri açılacaktır
İstanbuldaki korular da şehrin güzelliği mikyasında ehemmiyetli bir noktayı teşkil etmektedir. Boğazda ve şehrin diğer yerlerindeki korularının şahıslar tarafından korunmasına bugün maddi İmkân yoktur. İstanbul koruları, ticaret maksadlyle tahrlbedllmemelerl 1çln belediye tarafından satın alınmıştır.
Harb ser ‘erinde umumî belâların da yapılmasına ve şehrin bu İhtiyacının karşılanmasına büyük ehemmiyet «erlimiştir, şimdiye kadar yapı-lankırotın başka şehrin muhtelif semtlerinde d .aha bazı belâlar İnşa edilecektir
Belediye gazinosu
Taksim bahçesinde yapılan belediye gazinosu bir vakitler tenkidlere sebebolmuştu. Bu tenkldler yersizdir. Taksimde ve Floryada yapılan İki gazino şehrin medeni ihtiyaçlarım karşılamakta, aynı zamanda belediyeye gelir temin etmektedir.
Pazar günleri Floryaya banyo İçin elli bin kişi gidiyor. Orada bir değil, birkaç gazino ve bir de otel yapmağa İhtiyaç vardır. Turistik bir şehir olması lâzım gelen ve her sene bu yüzden yüz binlerce Ura kazanmağa namzet bulunan İstanbul gibi bir şehirde böyle modern İstirahat, eğlence, banyo yerlerine büyük ihtiyaç vardır. Bunlar belediye İçin gelir ve şehir çln serve* kaynaklarıdır. Bir milyon liraya alınan Serkıldoryan da bugün -1-5 milyon Ura kıymet İndedir,
İstanbul şehrini yıllarca altından kal kamı ya cağı ve büyük faizler ödi-yeceğl İstikraz yükü altında mı bıraktık? Hayır. Ağır faizlerle büyük paralar harcamadan hem imar işlerini. hem de gündelik belediye İşlerini başardık.
İstanbul belediyesi yapılacak işlere yetecek gelir kaynaklarından mahrumdur, belediye bütçesi çok dardır. Diğer belediyelerin nüfus basma aldıkları paraya nazaran İstanbul hemşerlsl senede ancak yedi buçuk lira ödemektedir. Gelirle beraber masraflar da çok artmıştır.
«Hülâsa harbe rağmen durmadık, çalıştık ve başardık. Doğru bulmadığımız bazı tenkldlerl dinleseydik, bugün 6 harb yılı sonunda, karşınıza cll boş çıkmış ve asıl o zaman en Şiddetli tenkldlerl hak etmiş olurduk. Tenkld kelimesini kullandığım zaman, matbuatımızın neşriyatından ziyade, bazı konuşmaları kastediyorum. Hakikatte sîzlerden, muhterem matbuatımızın güzide şahsiyetlerinden dalma takdir ve teşvik gördüm. Bundan dolayı sîzlere müteşekkirim.
Fetb'.n 500 üncü yıldönümüne kadar büyük ölçüde bir İmar hamlesi İle mamur bir hale getirmeğe çalışmak, hepimiz İçin bir ülkü olan güzel İstanbullunuzda yapacaklarımız İçin, en büyük yardımı yine muhterem t -sınımızdan heklfvoruz.»
Almanların 940 da tatbik edemedikleri plân
Londra 26 (A.AJ — Bcrlinde ele geçirilen vesikalardan anlaşıldığına göre, Almanlar 1940 sonbaharında 22 tümenllk bir kuvvetle Oilney ve Güney doğu İngiltere üzerine bir hücum yapmak niyetinde idiler. Ayrıca 17 tümen de İhtiyat olarak bulundurulacaktı
Harekât 10 ve 9 uncu Alman orduları tarafından yapılacaktı. 16 fici ordu, Ostende, Dunkerque, Caials, Boulogne ve Sotnme ağzından gemilere bindirilecek ve Kent sahilinde karaya çıkarılacaktı. 9 uncu ordu ise Dlcppc. Le Havre ve Caen’den hareket ederek 16 ncı ordunun kuracağı köpriibaşınm batısında Brlghton ile Fortsmouth arasındaki İngiliz sahillerine hücum edecekti Folkestone -Hasting‘arası ve Brlghton'a hava yo-llyle taşman kuvvetler indirilecekti.
Bu gurupun karaya çıkarılmasından sonra. Cherbourg'dan hareket eden 6 ncı ordu Bournemouth’un batısına yürüyecektir
İstilâ kuvvetlerinin İlk ve belli hedefleri Porunıouth'un kuzey ve doğusundan Aldershot Guildpford'a uz.-fhan ve sonra Leathcrhcad ve Caterham İstikametinde doğuya dönerek, Tilhury'ye giden hat olacaktı. İngiliz ve KanadalI kıtalar, Kent, Sussex ve Surrey savaşında dağıtılacak ve bunun üzerine Almanlar İkinci hederleri olan Golchester'den oa-tıda Severu ağzına uzanan hatta doğru llerliyeceklerdlr. Londra tec-rldedilecek ve büyük müteharrik müfrezeler ehemmiyetli sahil şehlr-lerlle Midland'ın sanayi merkezlerini ele geçirmek için yarma hareketleri Yapacaklardır.
İran’da vaziyet
Rudar, arkalarında kargaşalık bırakarak çekiliyorlarmış
Nevyork R. 25 CB. Y. U. M.) — New-York Times gazetesinin Tahran muhabiri Rus kıtalarının Tahram boşaltmış olduklarım, Amerikalıların da birkaç güne kadar çekileceklerini, keza Ingilizterln de aynı surette hareket edeceklerini yazdıktan sonra bilhassa şu noktayı belirtmektedir.
«Amerikalılar çekileceklerdir, İn-gUizler petrol şirketlerinin bulundukları İran haricindeki bölgelere doğru İram tahliye edeceklerdir. Rus kuvvetleri de ayrılmaktadırlar Fakat, Ruslar İrandan çekilirlerken arkalarında bıraktıkları bölgelerde, öyle bir kargaşalık bırakıp gidiyorlar kİ. böylece karışıklıkların vukuundan. Ruslar kendilerine bu bölgelere tekrar dönerek oraların asayişini diW zeltmek İçin bir hak eöreceklerdlr.>
İran genel kurmayı
Tahran 25 IA.A.) — İran jandarmasının teşkilâtlandırılması işi yük sek rütbeli Üç Amerikan subayını tevdi edilmiştir. Yakında daha bnşk( askeri uzmanlar gelecek ve bu ara d? Amerikalı albay Papa. İran genelkurmay! le levazım idaresini teşkilâtlandırmağa memur edilecektir.
Müttefik kıtalarının Avrııpadan geri çekilmesi yeni bir safhaya girmektedir. Sanıldığına göre, işgal evvelce tasarlandığından çok daha mahdut mevcutlu kuvvetlerle sağlanabilecektir.
BULMACA
Azzam bey Moskova’ya da gidecek
Kudüs R. 25 (B.Y.UJ4.) — Şam'dan bildirildiğine göre, Arap Birliği genel sekreteri Abdiirrahnıan Azam Bey, Şam’da bulunduğu sırada Sovyet elçiliğine yaptığı ziyarette, Sovyet elçisine Moskovayı ziyaret etmek arzusunu söylemiştir.
1 Ekim 945 ten İtibaren DRAM KISMI KÖRİOLANUS Yazan; W. Shakespeare Türkçesl: Edebiyat Fakültesi İngilizce Semineri KOMEDİ KISMI
MÜFETTİŞ Yosun: N. Gogol Türkçesl: Erol Güney, Melih Anda? Fosar günleri 15,30 da matine
Soldan sağa ve yukarıdan scgağı:
1 — Babanım kız kardeşinin çocuğu.
2 — Hasis değil.
3 — Tersi Eklen demektir - Kavga.
4 — Kısırlık - Tersi hicranın başlangıcıdır.
5 — Bir peygamber.
6 — Kırmızı - Alış veriş mesleği.
7 — Mezhep - Tut.
8 — Musiki makamlarından - Tersi dedeni» yarısıdır.
9 — Geçmiş zaman - Tersi işçi demektir.
10 — İstlrahatte bulunan kimse.
GEÇEN BULMACANIN HALLİ
Soldan sağa ve yukarıdan aşağı:
1 — Lüleburgaz, 2 — Üşülen, Era, 8 — Lüfer, İbiş, 4 — Etegeçmez, 5 — Bereket, Ab, fl — Un, Çekirge. 7 — tmtlnaet, a — Gebe, Ravte. o — Ariza getir, 10 — Zaş, Beter.

GÜNÜN ADAMLARI
TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR
Kule kahvesinde muza
Gelir vergisine dair
Ödüller — Serbes meslek kazançları
Ödüller . Maaş ve ücret yerine I kullanılan ödül, iş verene tâbi ve ( muayyen bir İş yerine bağlı ola. i rak çalışanlara hizmet mukabili verilen para ve aynîler ile bun. t lara temin olunan ve para ile i temsil edilebilen menfaatlerdir.» ı
Ödüller gerçek ve safi değerle. j rl üzerinden vergilendirilir. Safi I değer. «İş veren tarafından veri- ı len para ve aynilerle temin olunan menfaatler toplamından [ aşağıdaki indirmeler yapıldıktan sonra kalan miktardır: j
1 — Tekaüt aidatı,
2 — Tekaüt aidatı kesilmeyen ı
hallerde, ödülün % 5 ini geçme. ( mek şartile, bayat, ölüm, kaza, i hastalık ve sakatlık gibi şahıs si. gortalan için hizmet erbabı ta. t rafından dolaysız ve dolaylı ola. ı rak ödenen primler. İş veren taralından ayrılan tekaüdiye aida- « tı ve ödenen primler gibi müs. ( talide m tarafından ödenen ai_ j dat ve primlerinin de vergi mat. ( rahmdan indirilmesi, İçtimaî ( emniyet ve yardım prensipleri, j nin başka ve takdire şayan bir : ifadesidir. (
Serbes meslek kazançları ;
Bir yere bağlı olmıyarak ya. t pılan, daha ziyade şalisi mesai. ı ye. ilmi veya mesLeki bilgi veya , İhtisasa dayanan ve ticari mahl- ] yette olmıyan işlerin ifası serbes ) meslek faaliyetidir, «Her türlü , serbes meslek faaliyetlerinden ( doğan kazançlar serbes meslek | kazancıdır.» «Serbes meslek faaliyetini devamlı olarak asil mes. . lek halinde ifa edenler serbes , meslek erbabıdır.» «Esil iş ve , meslekleri serbes meslek faaliye. tinden olmıyan gerçek kişiler. , serbes meslek faaliyetinde bu. lunsalar dahi, serbes meslek er. babından sayılmazlar.»
Serbes meslek erbabının, bugün cari olan usulden ayrılarak, meslekî kazançları vergi usul : kanununun hükümlerine göre i tutacakları «serbes meslek defte. 1 ri ı üzerinden t-sbit edilecektir. Beyanname usulünün serbes meslek mensuplarına teşmili bir : yeniliktir. Bu yenilik muhitimiz, de bazı mukavemetler yarata. taktır.
Vakıa yüksek tahsil görmüş olan insanların, diğer ileri mem. leketlerde olduğu gibi, defter tutmaları, buna, giren ve çıkan, lan muntazaman kaydetmeleri pek tabi! sayılabilir. Başka mem. leketlerde yalnız mesleki ka. zanç ve masrafların değil, hattâ «ev» gelir giderleri bile muntazaman defterlere kaydedilmek, hattâ bu sonuncular bir aile bütçesine göre tanzim edilmek itiyadı yerleşmiştir. Bizde İse bu mevzularda, bir dereceye kadar, hesapsızlık ve kitapsızlık caridir.
Kökleşmiş, fakat yanlış oldu, ğu muhakkak bulunan bir zihni, yeti değiştirmek lâzımdır, fakat güçtür. Güç, imkânsız olmadığı, na göre, serbes meslek mensuplarını kendi işlerine uygun tarz, da hesap tutmağa mecbur etmek. esas itibarile, yerindedir.
Devlet masraflarına gelir nis. petlnde Iştirâk prensip!, şimdiye kadar olduğu gibi, bazı karinele. re göre alınan vergi ile, tama, men tatbik edilmekte İdi. öy. le tahmin ederiz kİ, yeni sistem serbes meslek mensuplarının vergi yükünü bugüne nazaran, biraz, arttırmış olacaktır. Mem. leketln en münevver tabakasını teşkil eden bu zümrenin hakkaniyet prensiplerine uygun olan bir yükü, bazı şekil külfetlerine rağmen, feragatle kabul edece. ğ1ni tahmin etmek yerinde olur.
Tabiî bu mütalâamız, eski ka. zanc vergisinin ıslah ve İkmali yerine, gelir vergisi tasarısı sis. temi kabul edildiği takdirde mu. teberdir. Yoksa biz. İlk yazıları, tnızda tebarüz ettirdiğimiz gibi, beyanname usulünün şimdilik ancak tüccar sınıfına tatbikine taraftarız. Bu tahdidimiz de, tatbikattaki güçlüklerden kork, tuğumuz İçindir.
Fakat tahmin ettiğimize göre, Maliye Bakanlığının teklifleri esas İtibarile kanunlaşacaktır. Muhakememiz! bu ihtimale göre yürütmekte, tahlil ve tenkidlerl-m İz! buna göre yapmaktayız.
Serbes meslek mensuplan da «safî kazanç» üzerinden vergiye
tâbi tutulacaklardır. Safi kazan, cj bulmak İçin gayri safî kazanç, tan:
«1 — Mesleki kazancın elde edilmesi ve İdame ettirilmesi için yapılması zaruri olan mas. raflar (ezcümle iş yerinin kira, sı, tenvir, teshin, telefon, muhabere masrafları, müstahdem üc. retleri gibi);
2 — Mesleki neşriyat İçin yapılan masraflar,
3 — Meslekî faaliyet ile alâkalı yol ve seyahat masrafları,
4 — Mesleğin ifasına lüzumlu âletlerin, eczaların vesalr mad. delerin tedarik! için yapılan mas. raflar.
5 — Mesleki faaliyette kulla, mlan tesisat ve demirbaş mas. rafları indirilir.
Mamafih serbes meslek mensuplarını. masraflarını kayıt ve tevsik etmek külfetinden kurtarmak gayeşile, tasarı bir kolaylık derpiş etmektedir. Dilendiği takdirde. yukarıda yazılı İndirimle, re karşılık olmak üzere, serbes meslek mensupları hasılatların, dan % 20 ye kadar bir miktarı götürü olarak indirebilirler. An. cak götürü masraf usulünü ka. bul edenler, en az üç sene bu usulü tatbik etmeğe mecburdur, lar. Bahis mevzuu olan zümre, hin teessüs etmiş olan bazı İtiyatları. bu usul kolaylığlle. bir dereceye kadar gözönünde bu. tündürülmüş oluyor.
Ayrıca durumları aşağıda ya. zili şartlara uyan serbes meslek erbabının kazançları götürü olarak tesbit edilir:
1 — Mesleğin İfam tahsili Jcabettirmezse.
2 — Diğer kazanç ve bakımından gelir vergisine tâbi değilse.
3 — İkametgâhının gerçek ki. rası, ikametgâh kendi malı * gayr! safi İradı 800 lirayı mazsa.
Götürü kazanç Belediye meslekî teşekküllerin mütalâası alınmak suretile ve tasanda gösterilen bazı esaslara göre tesbit edilir. Her halde tasan serbes neslek mensuplan İçin beyanna. me usulünü mümkün olduğu ka. dar sadeleştirmekte, hattâ bazı mükellefler İçin götürü gelir esasını kabul ederek, kaldırmak, tadır.
Tatbikattaki bazı güçlüklerin, proje sahipleri tarafından has. saslyetle derpiş edildiği de, yu. kandaki -•••-• •
maktadır.
yüksek
katlan
İse
B-r.
ve
hükümlerden anlaşıl-
CEVAT NİZAMİ yasımızda ticari ka. zararın da
Talât paşanın hayatında Selâ. ı nik şehrinin pek büyük bir mev. ı kil vardır. Oradan bahsederken; ı «Delikanlılığımı geçirdiğim şe_ ; hir!„» tâbirini kullanırdı. Ma. ı mafih onun bu muhabbeti tek ; taraflı değildi. Selânik de Talât ı paşaya çok güler yüz göstermişti.
Talât paşa Selânlkte. Kule : kahvelerinin arkasındaki pek mü. ; tevazı bir evde anneslle ve kız kardeşlerde birlikte otururdu. ■ Akşam yemeklerinden sonra mutlaka Kule kahvelerine çıkar, burada bir İki saat geçirirdi.
Görenler, Kule kahvelerini göl. ; gell ağaçlarile Emirgândakl Çı. nar kahvesine benzetirler. Talât , paşa bu yanyana üç kahveden , daima ortadakinde otururdu. Çok defa cemiyet arkadaşları da aynı kahveye çıkarlar, o zaman pek mühim şeyler konuşurlardı. Aşağı yukarı îttlhad ve Terakki cemiyetinin mühim bir çok içti, malan burada yapılmıştır deni. lebllir. Konuşacakları bir şey olunca Talât hemen arkadaşları, na: «Akşama Kule kahvelerine gelsinler« diye haber gönderirdi.
Eski makine kâtibinin bu kahveyi ne kadar sevdiğini gösteren bir yaka anlatalım:
Arkadaşlarile birlikte koca bir İmparatorluğu ellerine aldıktan sonra Selâniğe geldiği zaman fevkalâde bir surette karşılandı. Lâkin Selânlkte geçirdiği daha ilk saatlerde çok sevdiği bir ar. kadaşımn kulağına şöyle fısıl, dadı:
— Bizim kahveye gitmek isti, yorum...
«Bizim kahve» den maksat meşhur Kule kahvesi İdi, «Mu. vaffak olmuş adam» eski günle, rln dekorunu arıyordu. Halbuki Selânlkte Talât İçin muazzam ve çeşit çeşit davetler hazırlanıyordu. O İse çok sevdiği arkadaşile tam tertip olsun diye eski ara. balardan birine bindi ve:
— Kule kahvesine! dedi
Bir yandan da eskiden olduğu gibi bütün, şehirdeki «Selânik yâranı» na. arkadaşlara haberler salındı. «Her zamanki yerde top. lanalıml.s dediler. Ve aradan hiç bir şey geçmemiş gibi toplandılar da., İnkılâplar olmuş, mühim vakalar geçmişti. Fakat aynı masanın etrafında aşağı yukarı aynı insanlardı.
Hattâ vali İbrahim bey de, Da. hlllye Nazırının hemen karşısın, da oturuyordu.
O günü Talât paşanın son derecede şakacılığı üstündeydi. Arabaya binerlerken evvelâ ken. di girip oturmuştu. Halk kaldırımları doldurmuştu. Çok sevdi, ği arkadaşı ve aynı zamanda eski l bir İttihatçı olan yanındaki dos. . tunun, arabanın arkasından do. I laşıp, öbür taraftan girerek Ta. > lâtm yanına oturması İcabedl. . yordu. Lâkin eski İttihatçı bu-‘ nun farkında dahi değildi. Ya. hut aldınş etmedi ve belki de en 1 doğrusu bu kadar formaliteyi gülünç buldu, Talâtın önünden
Geçen _ zancı tahlil ederken derpiş edilmesi ve kurumlar için kabul edildiği gibi gelir vergisin, de de zararın 2 veya üç sene dev. redilebilmesi lâzım geldiğini be. llrtmiştik. Tasarının 77 nel maddesi":
«Gelirin toplanmasında, bazı gelir kaynaklarından hasıl olan zararlar diğer kaynakların ka. zanç ve iratlarlle mahsup edilir. Bu mahsup neticesinde kapatıl, mayan kısmı ertesi senenin ge. lirinden, bu da yetmediği takdir, de daha ertesi senenin gelirinden İndirilir.
îkl sene arka arkaya yaptılan mahsuplardan sonra kalan za. rar bakiyesi müteakip yıllara naklolunmaz» denildiğine göre, projeyi haztrlıyanlann, bir sene ararının diğer seneye devri esa. sıru derpiş ettikleri görülüyor. Ancak hükmün hiç bir tereddüdü mucip olmayacak tarzda, bilhassa ticari kazanç için, bunu tanzim eden maddeler arasında ayrıca ifadesi faydalı, hattâ lüzumludur.
C. N.
Rus işgal bölgesindeki Alman üniversiteleri açılıyor
Berlin 26 (A.A.) — Rus işgal bölgesindeki Alman üniversltele. rl açılmaktadır. Halle, Lelpzig üniversiteleri ekim ayında birçok Alman talebesini kabul edecek, lerdir. Bu üniversitelerin hususi kurları arasında Lâtince, Yu. nanca, înglllzçe ve Rusça kurları da vardır.
yede ile satdan iskemle
Bir Dahiliye Nazırı ile birlikte arabaya binmenin usulleri nedir?
Delikanlılık şehri — Kule kahvelerinde geceler — Tekrar Selâniğe döndükten sonra — Bir arabaya binince — Müzayedeye çıkarılan iskemle — Selânik yâr anına gönderilen haber — Akşam üstleri kaldırımları dolduran iskemleler — Yonyo birahanesi — Floka şekerlemecisi — 1 kuruşa Münih birası — Balıkçı Varsano’nun dükkânında ne yenilir?
Selâniğin yüksekten görünüşü geçip, dizlerine sürünerek yanı, na oturdu. Onun bu samimiyeti, etikete aldırış etmemesi Talâtın pek hoşuna gitmişti. Mamafih çok samimi arkadaşının kulağı, na eğilip şaka etmekten de ken, dini alamadı:
— Ulan ben şimdi Dahiliye Nazırıyım-.. Bir Dahiliye Nazırı, nn önünden böyle geçilmlyeceğ!. nl bilmiyor musun?..
Lâkin bu sözlerine evvelâ ken. dişi gülümsedi.
O günü bir çok resmi ziyafetler olduğu halde bir türlü Kule kahvesinden ayrılamıyorlardı. Nihayet kalktılar. Burada Talâ. tın oturduğu iskemle ordu ve do. nanma cemiyeti tarafından mü. sayede ye konuldu. Ve oldukça mühim bir paraya satıldı.
Mamafih Selânlkte Talât paşanın gittiği yer sadece Kule kahveleri değildi. Hemen hemen bütün Selâniğin zevkini çıkar, misti.
Anlatılanlara bakılırsa o za. man da hani Selânlk Selâniktl.
Akşam üstü Selanik..
Akşam üstü Yonyo birahanesi Olimbos, Kristal, Paris kahveleri gibi kaldırımların önüne masa, lan, sandalyeleri atarlardı. Ga. zino ve -kahvehaneler bu husus, ta Belediye İle anlaşmışlardı. Küçük bir vergi mukabilinde kaldırımlara Paris usulü masa ve iskemle atabiliyorlardı. Bazan Yonyo blrahanesile. meşhur Ollmbos’un attığı İskemleler o kadar çoğalırdı kİ caddenin ortasında ancak geçebilecek kadar bir yol kalırdı. Artık tramvay, lar da bu caddeden işlemezdi.
Daha ziyade alkolsüz eğlen, mek taraftan olanların gittiği Kristale ramazan geceleri Istan -buldan ince saz gelirdi. Biraz ileride İse meşhur şekerlemeci Floka’nm dükkânı vardı. O za. manlar tstanbulda bile emsaline Taslanmayan bu şekerlemeci pek büyüktü ve çok müşterisi de vardı.
İşte bu kaldırımları dolduran masa ve İskemlelerde bir çok dost gruplarını bulmak kabildi. Bunlardan birisinden kalkıp, öte. kine oturabilirdiniz,
Sonra buranın bir âdeti de
Müttefik kuvvetleri tarafından İşgali beklenen Felemenk Tlîndistamnda, Romeo adası yakınında mühim petrol merkezi Tarakan adasında Tarakan şehri
vardı. Bir tanıdık masasına otu. ran garsonu çağırır, içeceği şeyi ısmarlar, sonra kendi parasını verir ve kalkardı. Yani herkes kendi hesabını görürdü. Kimse kimseye bu hususta karışmadığı gibi garsonlar da alışmışlardı. Hesap istenildiği zaman teker teker verirlerdi.
Ve bütün buralarda İstanbul, da görülmeyen bir serbeslik havası eserdi. Orada daha hür ko. nuşulurdu,
Talât ve arkadaşları en ziyade Yonyo’ya giderlerdi. Burada 1 kuruşa köpüklü köpüklü nefis Münih birası vardı, 20 paraya da rakı!,. Birahaneye giren Ya. hudi'satıcılardan kahve rengiye boyanmış yumurtalardan alır, lardı ki bu hemen hemen Selâ. niğe mahsus bir şeydi...
Çok defa balıkhane üstündeki balıkçı Varsano’ya gidip İçerler, di. Burası bir cepheden bizim Balıkpazarı meyhanelerine de benzer. Sıcak sıcak canlı canlı tavaya atılan balıklar getirilirdi. Lâkin Varsano bilhassa Talât’ın pek sevdiği İki şeyi pek güzel pl. şirirdi. Biri ciğer kebabıydı ki ha. kikaten adam bu hususta bir sanatkârdı. Talât da ciğer kebabı, na bayılırdı, öteki koç yumur. tası...
Zaman zaman:
— Varsano’ya gidip birer koç yumurtası yiyelim... derlerdi.
Ve hep birden balıkhanenin yolunu tutarlardı. Talâtın en mesut günleri İşte bu dekor içinde geçmişti.
Burada bir yandan hürriyet İhtilâlini hazırlarken, bir yandan hukuk mektebi imtihanlarına bir talebe olarak nasıl girdiğini, Se. lânlktekl mücadelelerlnrlnl daha sonra göreceğiz.,
Talât’ın Selânik hayatı me. raklı bir fasıldır.
Hikmet Feridun Es
Bir devletin başlıca ödevi idare ettiği ulusa hizmet etmek, onun menfaatlerini korumak, eksiklerin! düşünmek, dertlerine çare aramaktır. Bir devlet bu vazifelerini yapabilmek İçin, her şeyden önen ulusun ne kadar olduğunu, artıp artmadığını, durumunu bilmek «orundadır.
Amerika’nın yeni Harbiye Bakanı Fatterson

Amerika Harbiye Bakanı Stim. son'un istifam üzerine Bakanlığa muavini Robert Fatterson tâyin edilmiştir. Petterson 1940 yılından biri Bakan muavini idi ve harb senelerinde büviik kabiliyet göstermiştir,
Patterson 54 yaşında. ı uk ça. lışkan bir İnsandır. Ekseriya ge. cenin geç saatlerine kadar çalı, şır. 1940 da Harbiye Bakan mua. vlnliğıne tâyin edilince ilk iş ola. rak mecburî hizmet usulünü İh. das etmek suretile Birleşik Amerikanın kara ve deniz kuvvetle, rlni harb'*
Savaşın devam ettiği günlerde Amerikan erleri ve komutanlar!, le konuşmak üzere en uzak cep. heleri bile ziyaret etmekten geri kalmamıştır. 1943 yılında 30.000 millik üçüncü kış sevahatinde Hawai, Cenup Pasifik ve Cenup. Batı Pasifik’e gitmişti. Burada gördükleri şeyler, kendisinde o kadar derin tesir yanmıştır ki Japonların tesliminden kısa bir zaman evvel verdipi bir sftvlevde şunları söylem’-*’’"
«Hür insan- a tanklarından vücuda getirdiğimiz kuvvetli sa. vaş birlikleri milletin, karsısında durulmaz heybetli kudretli kati surette anğa vurmuştur.••
Patterson 1891 yılında New . Yorkta doğmuş. 1912 «^nesinde Şchonectady (New Yark) tâki Unıen Kolejinin edebiyat şubesini bitirdikten sonra 1915 de Harvard üniversitesinin hukuk fakültesinden mezun olmuştur,
1915 yılında baroya kabul edildiği ve İlk dünya savasında hiz. met ettiği müddet müstesna ol. mak üzere, 1930 da reis Herbert Hoover tarafından hâkim tâyin edilinciye kadar avukatlık yaptı.
1939 senesinde reis Roosevelt tarafından Birleşik Amerika temyiz mahkemesi reisliğine tâ. yin edilmiş ve Harbiye Nezaretine İntisap edintiye kadar hu vazifede kalmıştır.
tik dünya savaşında binbaşı, lığa yükselen Patterson. göster, diği fevkalâde cesaret ve kahra, manlık için 2 defa nişanla taltif edilmiştir. Evlidir ve 4 çocuğu vardır.
İsveç bir beyaz kitap çıkaracak
Stokhoinı 26 (A.A.) — Dışlşle. rl Bakanlığı yakında İsveç'in harbde takibettiği siyaset hak. kında bir beyaz kitap yaymlıya. çaktır. Bu yayın, bilhassa Alman kıtalarına transit hakkı verildiğinden dolayı İsveç’e karşı yapı, lan tenkidlerl cevaplandırmaya matuf bulunmaktadır.

J HER AKŞAM
^^İR^IİKÂYf^
DUVARLAR j
Karı koca, on senedenberi oturdukları evin duvarlarına — sanki ilk defa görüyorlarmış gibi — dikkatli dikkatli bakıyorlardı.
Genç kadın yüzünü buruşturarak mırıldandı:
____Berbat... Berbat... Duvarların bu halLlt onları kabil dcgU davet edemeyiş!..
— Amma şimdi bu odaların duvarlarını kaça boyarlar, biliyor musun?.. Miithlç bir masraf kapısı!..
— Birşey hatırıma geliyor... Acaba kendimiz boyayamaz mıyız?..
— Çıldırdın mı sen?.. Kabil mi?-
Onları arkalarında dtaliyen hizmetçi Zeynep atıldı:
— Ben boyarım!..
— Aman Zeynep... Viizüne gözüne bul aştı ricam kızım,.. Bu iş, başka İŞİ-
— A... Kaç kere boyadım hanım-efendlciğim... Ne olacakmış?,. İsterdeniz bir kere tecrübe İçin sandık odasını boyayayım da görünüş. Beğenmezseniz ötekilerini boyamam... Boş yere niçin o kadar para verecekmişsiniz?..
Karı koca birbirlerine baktılar:
— Peki... Küçük sandık odasını boya da görelim!..
Ertesi günü Zeynep hemen İşe başladı. Kan kocanın çarşıdan alınacak bazı şeyleri vardı, Döndükleri zaman merakla sandık odasına gittiler, Parmakları ağzında kaldı.
Recai:
_ Aşkolsun Zeynep!.. Hakikaten çok güzel yapmışsın... Kız âfetin doğrusu,-. Meğer senin on parmağında on marifet varmış da bizim de haberimiz yokmuş... diyordu.
Saclde İse hayran hayran duvarlara bakıyor. İlâve ediyordu:
— Fevkalâde... Ancak bu kadar olur. Canım bizim Zeyneb’in üstüne yoktur...
Zeynep gururundan renkten renge giriyordu, iki koltuğuna İki kapuz mis gibi sıkabilirdi.
Zaten Recai ile Saclde Zeyneb'i iyi idare etmesini pek güzel bilirlerdi. Ayıp değl ya... Bu kiz da İşte böyle pohpohlanmak isterdi. Zeyneb'i methet, istediğin Bibi çalıştır!..
Zeyneb’in kalbinin (1 kilitlerini bir anda açmak için: -Açıl susam açıl!..» diye tılsımlı lâkırdılar etmek lâzım değildi. Sadece ona «Aferin!..» demek kâfi idi.
Bunu civardaki apartıman kapıcıları bile öğrenmişlerdi de:
— Zeyneb'e pilâtlka et... Ağamdan lokmasını al!., derlerdi.
Kızın zayıf tarafı bu İdi. Zorla değil ya! . Hem bu herkeste az çok yok mudur?.. Şairler, sanatkârlar, dâhiler bile pohpohlanmaktan sarhoş olacak derecede hoşlanmazlar tnı?..
Ertesl günü Zeyneb’e bütün evi boyaması için tam salâhiyet verildi.
Recat ile Sacide’nln pek hatırlı bazı misafirleri gelecekti. Onları nispeten iyice bir evde ve temiz duvarlar arasında ağarlamak istiyorlardı.
Bu misafirler hatırlı olduktan başka onların işleri ticaretleri üzerinde de çok tesir yapacak kimselerdi. Ertesi gün karı koca Zeyneb’in boyacılık hususundaki dehasına bir kere daha hayran oldular.
En ustası bile bu İşi bundan fazla yapamazdı. Her şeyi öyle kolay kolay beğenmiyen Saclds bile odadan odaya giriyor:
— Fevkalâde... Fevkalâde!.. Âdeta evin İçi değişti. Odalar, salonlar insanın yüzüne gülüyor... diyordu.
Recai:
— Hayret doğrusu... Duvarlarda en küçük bir dalga bile bırakmamış.. Halbuki bir çok boyacılar dalgalı dalgalı yapıp berbat ederler...
Zeynep bütün, bunları gayet mağrur ve son derecede bilgiç bir tavırla dinliyordu. Halinde, tavrında: «Daha benim nelerim var!.. Bunlar bir şey mi?..» gibi bir mâna seziliyordu.
Ertesi günü misafir gelecekti. Batide ile Recai onları tâ Tuzla'dan karşılıyacaklardı. Oradan kendilerini alacaklar, evlerine getlreceklerdl.Zey-
nep pohpohlanmanın, teslrile gururlu ve alaycı bir gülümseme ile ve kaz-şısındakllcre hoş sürprizler yapacaü kimselerin tavrı ile etrafta dolaşıyordu.
Recai İle Saclde sabahleyin erkenden evden çıktılar. Zeyneb’e;
— Biz artık akşam üstü gı-lebül-* rlz... dediler.
Misafirlerle kapıdan girdikleri zaman Zeyneb'i alı al, moru mor, kan ter İçinde yorgun buldular. Elinde fırça vardı.
Kapısı açık duran yemek odasının duvarlarına gözleri ilişince birer çığlık atmamak için kendilerini güç zaptettiler.
Zeynep yemek odasının duvarlarına en iptidai tarzda bLr takım eciş büçüç resimler yapmıştı. Oûya ortasından kesilerek bir dilim çıkarılmış, içi kırmızı, çekirdekleri kara bir karpuz!.. Saplı saplı sarı yuvarlaklar... Her halde armut olacak!.. Bir köşede lar... Bunun da sonradan bir üzüm birbirine bağlı bir takım balkoncuk-salkımı olduğunu bizzat Zeyneb’in kendisinden öğrendiler. Yarısı balık, aptal suratlı bir deniz Icızı!..
Bu rezalet karşısında Saclde baygınlıklar geçirdi. Zeynep: «Nasıl da yaptım!..* g>biyB iftiharla arkalarında duruyordu,
Ya misafir odası!., orası büsbütün ayrı ve müthiş bir kepazelik halinde idi.
Bir duvarda sözüm ona bir güneş doğuyor. Dağlar arkasından ışıklar!.. Öbür tarafta bir mehtap... Tam karşıda bir çoban slp sivri bir dağın tepesine oturmuş, kaval çalmakta... Amma ne çoban!.. Güzleri şaşı!-.. Surat korkunç! Yampuru yumpuru bir adam... Çobanın önünde ayaklı ayaklı bir takım yuvarlaklar görüp merakla sordular:
— Ya bunlar ne?..
Zeynep onların bu cehaletine sinirlendi ;
— Ne olacak?.. Kuzular I-
Saclde İşin dehşetine rağmen kahkahalarla gülmekten kendini alamadı. Hiç de böyle ecinni gibi, korkunç, şaşı gözlü kuzu da görmemişti. Zeynep eseri karşısında onların kahkahalar savurmalarına fena halde tutulmuştu:
— Beğenemediniz mi?.. Hiç kuzu görmediniz mİ?..
— Görmesine gördük amma... Böy-lesini görmemiştik!..
Diye kendilerini tutamıyorlar, korkunç kuzulara bakıp bakıp kahkahaları koparıyorlardı.
Methedllmekten o kadar hoşlanan Zeynep bu sefer hışımla fırladı:
— Zaten siz de resimden anlıyacak İncelik nerede?.. Ben böyle kaba insanların yanında bir dakika daha duramam..
Diyerek kapıyı çarptı, gitti.
Şu insanlar hiç de İyilikten anlamazlar...
(Bir yıldızı
C, Gönılekiş M
BİRİNCİ SINIF ÇÖMLEKÇİ
Sirkeci Hamldlye cad. 27 ■JH Tel: 2ÛÜ96MMHM
SATILIK KÜRK
Bir vizon manto ve iki arjan-te tilki kürk satılıktır. Görmek için her gün öğleye kadar Bo-montide Âbidelhürrlyet caddesi 22 Ali Nihat Ap. daire A. 3. T^l: 80328.
Zayi — Kadıköy Kız Lisesinden aldığım tasdiknameyi kaybettim, yenisini alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 700 Jülide Serdaroğlu
Zayi — Çanakkale ortaokulundan aldığım nakil kâğıdımı zayi ettim. Yenisini çıkartacağımdan eskisinin hükmü yoktur.
Vişnezade Cami meydanı No, 6 Yıldırım Poyrazöğlu Beşiktaş
Gün Doğmadan Paris
EDEBİ ROMAN
Yazan: Louis Bromfield Tercüme eden: Yâ - Nû
Ölümden korkmamak İçin onunla şüphesiz sık sık göz göze gelmiş olmak: bedbaht olmuş bulunmak, ıstırap çekmiş olmak ve yüksek kıymetlerin nihai yekûnunu öğrenmiş bulunmak lâzımdı.
Belki de Nicky’deki korkusuzluk, onları her hangi bir şeyden ziyade blrlbirlerlnden ayırıyordu. Belki de bu, Nicky'yl, bir haydut, bir sinsi ve her kanunu istihfaf eder adam haline getlnıı'çıi. Bugün, istihfaf İçin na-muskâr bir mazereti vardı. Tavru harekeli oak kazanıyordu. Bulunduğu bu zalim, bu adeta hayatsız şehir İçinde kanunla savaşmak tabii bir şey olmuşta.
Marsilyaya hiç de gitmemiş olmağı. sadece Pariste saklanıp geceleyin ortaya çıkması, hücum ederek İnsan öldürmesi de mümkündü.
«Cos'ar.d» ların şen olmak slfatile İhtimal muharebe plânları çizmişti?
Uzun zaı (andanberi ilk defa olarak bu karanlık İçinde duâ etmek arzusunu duydu. Bu bir derin arzuydu; Bank! genç kadın, kendi hayatı üze-
rindeki kontroldan mahrum kalmıştı; sanki o kontrolü bir bakıma Allaha teslim etmesi lcabedlyordu: Nlcky’nln İmdadına gelmesi, onu himaye etmesi için yalvarıyordu. Zira acı acı hissetti ki. bu erkek onun mevcudiyetindeki biricik sebep olmuştu. Roxie, artık hür ve yalnız değildi. Bekârlık hayatının verdiği emniyet ve kuvvet hissinden mahrum kalmış bulunuyordu. İnsan hakikaten birini sevmezse, kaybedeceği biri yok demektir. Yalnızken başkası yüzünden ıstırap çekmez. Şimdi ise, Roxle, başkası yüzünden azap çekmenin cidden ağır blrlctk azabolduğunu ve bunun daimi surette sürüp gitmek istidadında olduğunu öğrenmişti.
Düşündü:
«— Kilise Ayinlerine tekrar gitmeğe bavlıyacağım. İhtimal o zaman Allah beni dinler.»
Fakat bu kararın sırf korkudan doğduğunu kalben biliyordu. Onu Madam de Thonars'a götüren korku olmuştu. Müneccimin ne demek İslediğini şu anda anlamıştı. Bu artık
Ankara radyosunun müzik yayımı vt Radyo dergisi
Kısaltmalar ve kesintiler — Bazı örnekler
Kalb hastalıkları ve bunun ilk alametleri
dâhisinin eserine reva görülen bu lâüballLLğl, ne Ankara radyosunun müzik İşleriyle İlgili makamının, ne de çekirdekten yetişme bir viyolonist olduğunu bildiğimiz Enver Kapei-man'ln sanat telâkkisine uygun bulduk.
Radyo yayınından bahseden Radyo Dergisinin «3 üncü sayısında tesadüf ettiğimiz müzikle İlgili bazı yanlışlar. Dergide çıkan müzik yazılarının bazan iyice gözden geçirilmediği, lâ-yıklyle tashih edilmediği ve neticede hatalı olarak basıldığı hsslnl uyandırıyor.
Bu derginin 14 üncü sahlfesinde şu yazı çıkmış. Yanlışların altını çiziyoruz: «Ancr mektebinin canlılık ve heyecanım şahsında temsil eden az bulunur bir kemancı olan Josef Zirkitı, doktor Pretoryüs idaresindeki radyo sefonl orkestramızın vaktiyle, (Glnzonnofı un parlak konsertosu ve memleketimizde lig defa olarak (Ravel lin (Tziganne^ eseriyle kudretinin en yüksek derecesinde bir başarı gösterdi, Ve bununla kalmıya-rak değerli piyanistimiz Mitat Fen-mm'ln İştirakiyle verdiği İki konserim. (Vltall) nln Chacone'ı (Pugna-nl) nin Menuet' 1, Şlşmanovlskl'nin Arcntuza çeşmesi ve (Arantella) si, (Haendel) in sonatı (Şu-
bert) İn rondosu, (Krelslerı İn (In-troduetion et Scherzo De FaUa’nın
Ankara radyosunun müzik yayımını dikkatle taklbedenler, konser programlarının zaman zaman bazı kısaltmalara uğradığına şahit olmuşlardır. Bu gibi kısaltmalar İki türlü yapılıyor: Ya hiç bir İhbar vaki olmadan eser yarı yolda bırakılıyor; yahut eserin başından, ortasından, sonundan bazı kısımlar çıkarılarak müzik eseri radyo saatine göre ayar-lanıyor.Vlyolonlst Necdet Remzi A takın radyo senfoni orkestrası re-f aka ille verdiği konser, yari yolda kalan bu konserlerden biridir. Başka gazete ve dergilerin de haklı şikâyetini mucip olan bu konser hakkında (Doğuş) dergisinin sekizinci sayısında çıkan bir yazıdan bir iki cümle okuyalım: «Halbuki asil üzüntümüz, Necdet Remzi'nin bir evvelki, 7 mayısta, o İzahına bile liizum görülmi-yen bir sebepten dolayı yarıda bırakılan radyo konserinden ileri gelmiştir. O gece radyoları başında bulunanlar bu konserin ortalarında birden bire kesildiğini ve programda bir caz musikisinin devam ettiğini üzüntü ve hayTetlc görmüşlerdi.» Bahis mevzuu olan senfoni konseri, hatırımda kaldığına göre epeyce yüklüydü. Çalman son eser (Vlotti) rrtn No 22 La minör keman konçertosu idi. Eserin ilk hareketile o kısma ait ka-dans başarlle bitmişti. (Adaglo) ve (Agitato assai) yi zevkle dinlemeğe hazırlanırken, haber vermek lüzumu bile hissedilmeden, plâklarla caz müziğine geçildi. Radyo idaresinde müzik Işlerlle İlgili makamın şu şekilde, hareket etmesi doğru olurdu kanaatindeyiz: Ya program fazla yüklüdür; son eser olarak konan (Vlotti), nln keman konçertosu yerine o saati dolduracak daha kısa bir eser konur; yahut daha iyisi, on beş dakikalık caz müziği seansı, konçertonun tamamlanabilmesi için, yalnız o geceye jpahsus olmag üzere feda edilir. Halbuki ne o yapılmıştır, ne de bu.,. Neticede güzel bir esere ve dinleyicilerin nefis bir gecesine kıyılmıştır.
İkinci örnek: 12/8/1945 pazar günü (İzahlı müzllc saatinde) (Mendels-sohn) dan bahsediliyor ve en olgun eseri diye bestecinin 64 op, keman konçertosu plâklarla dinletiliyordu. Yazıyı okuyan spiker. «Bu keman konçertosunun tamamını dinleyiverdim.» dediği halde son hareket olan (Alegro molto vlvace) yİ yarı yolda kesti ve konuşmaya devam ekti. (İzahlı müzik saatinde) konuşmanın ve müziğin kaçar dakika süreceği her halde önceden bellidir; ve çalınacak olan eserler de ona göre seçilmiştir. Böyle olduğu halde niçin bu gibi aksaklıkların önüne geçilemedlğine hayret etmekteyiz.
Üçüncü örnek: 16/8/1945 saat 20 de (Beethoven) in Do minör piyano so natı plâklarla veriliyordu. Eserin ta-mamûe bitmesine birkaç (meşine) kalmıştı kİ kesildi ve radyo gazetesi başladı. Halbuki iki saniyelik bir zaman sonatın son (mesure) lerlnı tamamlamak için yeter artardı bile...
Dördüncü örnek: Tarihini bugün hatırlayamayacağını; on. beş dakikalık seanstı; viyolonist Enver Kapel-man (Mozart) m sİ bemol majör on beş numaralı keman sonatını çalıyordu. Bu sonat, büyük bestecinin en nefis keman sonatlarından biridir. Ortalama bir hesapla tamamı yirmi beş dakika ’ ' - • — -
kat bu dakikaya razından bütün güzelliğini kaybetti, niçin? (Mozart) ' . ' , - . . . ,
başka bir keman sonatı mı yoktu?f kan ve değerli yazıları ihtiva eden Yoksa her halde bu sonatın, inslca- Radyo Dergisinde raslanmaması arzu mini ve bütünlüğünü kaybetmesi pa- edilir. Gerek Ankara radyosunun hasına da olsa, mutlaka çalınması müzik yayımında, gerek Radyo Der-mı lâzımdı? (Mozart) gibi bir müzik glsinin neşriyatında bazı noktalara
Nefes darlığı, baş dönmesi, hazım güçlüğü, ayak ve bilek şişkinliği, göğüs ağrısı başlıca alâmetlerdir
La vida brevesl) He mayıs ayı müzik Olaylarına en güzel renkleri İlâve etti.»
Yanlışlan düzeltiyoruz; (Âuer): Ün’ lü Rus keman pedagogu. (Glazou-nov): Ünlü Rus bestecisi. Konçerto yahut konser demet dogTudur. (Tzl-ganc): (Ravel) in bir eseri. Cümledeki yerine göre (Vltall) nin Cha-cone’u ve (Pugnant) nin Menuet'sl demek lâzımdır. (Szymanowski, yahut Türkçe yazılıp okunacaksa ıŞI-nıanovskl): Leh bestecisi. Bu sanatkârın (Op, 3(5, Mythes) adı altında topladığı üç keman eserinden birisi: (La Fontalne d'Arâthuse', yani (Aröthuse) çeşmesi. Gene bu bestecinin (Tarantella) sı. (Haendel) in re majör sonatı. (Krelslfr) in İntroductlon et Scherzo'su. (De Falla) nin (La Vida Breve) si, İki perde ve dört tabloluk lirik bir dramdır Eserin tamamını çalmak mevzuu bahsolmıyacağına göre çalman parça, olsa olsa (Kreisler) in İLa Vida Breve) den çıkarıp keman için aran-je ettiği (İspanyol dansı) dır
şimdi bu yazıyı, hataları düzelterek okuyalım: «Auer mektebinin canlılık ve heyecanını şahsında temsil eden az bulunur bir kemancı olan ıJozef Zlrkln), doktor (Pretoryüs) idaresindeki radyo senfoni orkestramızın refakatiyle (Glazounov) un parlak konçertosu ve memleketimizde İlk defa olarak (Ravel) in (Tzl-gane) eseriyle kudretinin en yüksek derecesinde bir başarı gosttrdi. Ve bununla kalmıyarâk değerli piyanistimi? Mithat Fenmen'in iştirakiyle verdiği iki konserde (Vltall) nin Chacone'u, (Pugnanl) nln Menuet'sl (Szymanowskl) nin (ArâthusO çeşmesi ve (Tarantella) sı, (Haendel.) in re majör sonatı, (Şubert) İn Ron-do’su, (Kreisler) in (tntroductlon et
Fa-■ Scherzo’su), (De Falla - »reisler) in bış ıLa Vida Breve» den (İspanyol dan-şu- , sı) ile mayıs ayı müzik olaylarına en
kadar süebllir. güzelim eser, on sığdırılmak için . ı . .
burasından kırpıldı ve güze! renkler İlâve etti.»
’ ’ ’ Acaba' Az bir himmetle düzeltilebilecek bu
ın on beş dakikaya* gibi yanlışların, nefis bir şekilde çı-
Amerikan Kalb Birliği direktörü Dr. H. M. Marvln yazıyor:
Birleşik Amerika'da -ölümlerin Üçle birine kalb hastalığı sebebiyet vermektedir. Bu vaziyet karşısında, kalb hastalığını, hayatin başlıca tehdidi olarak kabul etmek lâzımdır. Lâkin bu hakikat, bir paniğe yol açmamalıdır. çtinku, kalb hastalığının önayak olduğu ölümlerin yüzde doksanı İhtiyar olan kimseleri mahkûm etmektedir.
Sıhhatli kalbi, normalin dışında yıpratmak için uzun bir zamana İhtiyaç vardır. Bu küük adale pompa, vücudun en Kuvvetli organlarından biridir.
Merkezi harekâtı temin etmek va-zlfesLle mükellef bulunan kalb, hayalı İdame ettiren kanın vücuttaki seyrini sağlamaktadır. Aynı zamanda kalb, kanı artıklarından tecrit edip beslemektedir. Bu işi görebilmek İçin kaiblnLz, geceyt gündüze katmak suretile çalışmaktadır.
Kalb, vasati olarak dakikada 27 defa açılıp büzülmektedir. Her açılış büzülüş arasında, kısaca dinlenmektedir.
Kalb, nvkezi bir taksimatla İki kısma ayrılmıştır. Bunlardan biri alıcı, diğeri de pompa dairesidir. Burada, kanın akışını ayarlayan supaplar vardır. Oksijenleşen kan, soldaki şah dam arlar İle kolları tarafından pompalamaktadır. Burada kan, oksijeni defedip aldığı karbon oksidi artığını kalbin sağ Laraflna ulaştır ma ktadır.
Dört sebep
Kalbimizin harekâtı ve damarlarının gördüğü işler o kadar müessirdir ki, kan kalbden ayağa, kalbdın ciğere ve tekrar kalbe 23 saniyede tam bir seyahat yapmaktadır. Çok karışık bir şekilde vücuda zincirlenmiş olan kalbiniz, doktorunuz tarafından kan dağıtıcı bir birlik olarak na2arı itibara alınmaktadır.
Kalb hastalıklarının yüzde 35 İne, aşağıdaki Arızalar sebebiyet vermektedir:
1 _ Damar sertleşmesi.
2 — Yüksek kan tazyiki.
3 — Sifllitik İltihap.
4 — Romatizma nöbeti.
Dördündü ânza. damarlara değil de doğrudan doğruya kalbe zarar verrpektedir.
Doktorunuz kalb hastalığına mâni olamaz. Fakat, esaslı bir tedavi sayesinde u2un ve konforlu bir hayat temin etmek hususunda çok faydalı olabilir. Bir numaralı ârlzaya başlı başına bir darbe indirmek için her şeyden evvel araştırmak lamındır. Kalb hastalığının ademi mevcudiyetini İleri sürüp, gafil avlanmamak.
Arterloseleros, vücudu besleyen damarların sertleşmesinden husule gelen bu maraz, seneler geçtikçe hepimizde değişik şekillerde baş-göstermektedlr. Bu ylizden. damar sertleşmesi sizin için hiç bir zaman bir rahatsızlık teşkil edemez. Eğer 40 yaşını geçkin bir durumda bulunuyorsanız, kalbinizi ve damarlarınızı tabii olarak kabul edemezsiniz. Bu âzalardan imkânsız şey istemeyiniz. Yaş İlerledikte, vücutta kan akışını temin eden genç arterlerin duvarları yavaş yavaş mülâyimliğini kaybedip, artıklarla kanalları dar-lanmaktadır. Eğer bu değişiklikler kalbi besllyen iki hususî damarı za-
rara uğratacak olursa, gayet ıstıraplı' bir göğüs ağrısı ve yahut da öldürücü bir kalb hamlesi başgöstereblllr. Kalbimizin kana ihtiyacı vardır
Kalb, gıdasını ve oksijenini sadece açılma ve büzülme arasında temin etmektedir. Eğer fazla meşgale, kalbi sertleştirecek olursa. İstirahat devresi de azalır, çünkü, açılma bü-zülçıe miktarı çoğalsa dahi kalb, bu hareketi yaparken hep aynı vakti sarfedip yeknasak bir tempo İle çalışır.
Bu vaziyet karşısında eğer bükülme kabiliyetini kaybeden daralmış damarlardan kâfi derecede kan sey-retmiyecek olursa, kalb, açlık alâmeti olarak göğüs anjinini açığa vurur. Anjin, umumiyet ltibarlle göğüste ve sol kolun altında olur.
Orta yaşlı insanlar arasında sık sık göze çarpan kalb hamleleri, bu daralmış damarlardan biri Kan pıhtısı teşkillle bloke,'edilecek olursa, derhal baş gösterir. Çünkü bu durum, kalbin iaşe yollarını kapatmaktadır.
Uzun bir zaman, devam edecek yüksek bir kan tazyiki bir mukavemete karşı pompa vazifesini gördürmeğe mecbur ettiği İçin kalbi yorar. Gayri tabii tazyikin başlıcası, bütün vücutta incelen damarların büzülmesinden ileri gelmektedir. Bu küçük ve dar damarlardan kanı ka-plleierle geçirmek için kalb, pompa vazifesini gitgide artan bir kuvvetle yapmalıdır.
Eğer sifilis (frengi) ihmal edilecek veya elverişli bir şekilde tedavi edll-mlyecek olursa, bidayetteki İltihaptan senelerce sonra doğrudan doğruya başlıca vücut damarına saldırır. Şah damarının duvarı zayıflayıp şişmesi İhtimal dahilindedir. Şah damarının şişmesi, göğüsteki diğer organların zedelenmesine sebebiyet verir.
BLlhassa çocukları hırpalayan romatizmadan husule gelen kalb hastalığı bu marazın daimi surette kalbi zarara sokmasından İleri gelmektedir Umumiyet ItLbarile zarar, bilhassa kalb adalesinde veya supaplarında müşahede edilmektedir. Bunların esaslı bir şekilde kapanması, kalbin pompalama kudretini azaltmaktadır.
Amerikan Kalb Birliğinin murakabesi altında romatizma nöbeti ve diğer kalb htrpalayıct marazlar üzerinde yapılan araştırmalara büyük bir önemle devam edilmektedir. Cerrahide temin edilen inkişaflardan başka, sülfa - eczalar ve Penisilin kullanmak hususunda da araştırmalar yapılmaktadır. Bu arada, eğer nefes darlığı, baş dönmesi, hazım güçlüğü; ayak ve bilek Şişliği ve göğüs ağrısı gibi kalb hastalığının mevcudiyetine ihtimal verecek semptomlar hissediyorsanız, derhal doktorunuza müracaat etmeniz lâzımdır. ' RADYO ’

dokunup işaret etmemiz, radyo müzik yayımını ve dergiyi mükemmelliğe ulaşmış görmek İsteğinden doğmuştur. İyi niyetle yapılan tenkldle-rln daima yapıcı olduğuna inanıyoruz. FİKRİ ÇİÇEKOĞLU
ANKARA RADYOSU Bugünkü program
18.00 Dans orkestrası, 18.45 Hafif şarkılar (pl,). 1900 Haberler, 10-20
Geçmişte bugün. 19.25 Fasıl, 19.50 Kitap saati. 20.00 4 sesli koro, 20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 Karışık şarkılar, 21.15 Konuşma, 21.30 Senfoni orkestrası, 22.3o Dans müziği (pl.l. 22.45 Haberler.
Yarin sabahki program
7.30 Orkestra eserleri (pl.), 7.45 Haberler, 8.00 Orkestra eserleri (pl.), 12,30 Şarkılar, 12.45 Haberler. 13.00 Salon orkestrası. (
gayet vâzıhtı.
Sabaha karşı, yatağının yanında diz çöktü; Evanston'da çocukluğun-danberi yaptığı şekilde dua etti. O zaman İrlandalI bir papaz ona Cehennemi anlattığı için İbadet etmişti. şimdi artık Cehenneme inanmıyordu. Pek uzun bir zamandanberl inanmaz olmuştu, öyle bir yer, ona, gülünç derecede hakikate aykırı geliyordu. Hayâtta ve etrafında Cehennemden müthiş tablolar görmüştü. Onun İçin şimdi Cehennem sebeblle değil, Nicky uğrunda dua ediyordu. Allah onu pervasızlığa karşı korusun, diye yalvarıyordu. Garipti bu: Çocuk Imanlle tekrar küçücük bir kız oluvermişti.
Düşündü kİ:
«— Bir gün gelecek, bütün bunların sonuna erişeceğiz. Bir gün kâbus dağılacak ve tekrar mesudolacağız. Emniyet içinde sevişebileceğiz.» z
¥**
Ertesi gün, Berry sokağındaki garaj yolundan Filomena mahzene geldi. Yukarı çıkmıyacağını bildirip Roxie'nln görüşmek Üzere aşağıya inmesi İçin haber yolladı.
Bu, artık eski Filomena değlld!. La France Eternelle gazetesini dağıtmak !çln sepetini gene yanına almıştı; lâkin coşkunluğundan eser kalmamıştı. İri cüsseslle, vahşi haille, tahta gardrobun yanında köpek-
sE, ayakta duruyordu.
Eulgl'den iılç haber yokmuş.
— Almanlar, bütün gün, bütün gece lokantada oturuyor, «skat» oynayıp Chianti içiyorlar. - diyordu.
Fakat hiç kimseyi yakalamamışlar; çünkü La Biche'le o, mültecilerden bazılarını görüp vaziyeti kendilerine haber vermeğe muvaffak olmuş; onlar da aralarında haberleşmişler. Zavallı Maria, bütün gün ağlayıp duruyor; ölmekten bahsedlyormuş. Almanların şu İyi İnsan Lulgi’ye neler yapabileceğini düşünerek dehşet İçindeymiş.
Nihayet Filomena garip ve şairane, ağır bir İtalyan küfrü savurdu.
— icabederse hepsini öldürürüz, matmazel! — dedi; ve, sepetindeki sebzeleri aralıyarak, Roxle'yi bir nazar atmağa davet etti: — Bakınız!
Alt tarafta, yeni, keskin ve uzun bir bıçak duruyordu; henüz bilenen bu âlet, mezbahada kasapların öküzleri boğazlamak İçin kullandıkları cinstendi.
Filomena:
— Görüyorsunuz. — dedi. — Hazırlandım. Karanlıkta gayet kolaydır. Şimdi artık hep İkişer ikişer dolaşıyorlar. Amma ben kuvvetli kadınım.
Kolunu kapadı, pazıısuııa put pat vurdu:
— Kuvvetliyim, Bıçağım takılmaz-
sa bir vuruşta ikisini haklarım.
Sesi de silâhı gibi keskinleşti. Heyecanla dedi kİ:
— Niçin geldiler? Onları burada kimse istemiyordu. Bizi niçin kendi âlemimizde rahat bırakmadılar?
Derken, sepetinden sakin sakin sebzeleri çıkardı. Gazeteleri durmeğe koyuldu. Sepetin dibinde, Roxle. küçük köpeğin kayışını gördü.
Filomena çalıştığı sırada, aktris şarap getirmeğe gitti. Dtş kapının kilidi paslandığından. açılması güçtü. Mösyö Lopez dedikleri ufak tefek adam yardıma geldi. Doğrudan doğruya şarap mahzeni denen yere varan kemerli ve buz gibi dehlize Roxie ile birlikte yürüdü. Çelik yayı olan ikinci kapı kolaylıkla açıldı. Mösyö Lopez, birlikte içeri girdi. Bu kadar şarapla karşılaşmak onu hayran bıraktı. Ufak tefek adam, âdeta şefkatle ve derin bir hürmetle şişeleri birer birer eline alıp tozlanmış etiketleri okumak İçin gözlüğünü Laktı, sonra, etrafına bakarak haykırdı:
— Ne güzel mahzen! Eski rahipler çalışmasını bilirlermiş. İnsan burada saklanabilir, dünyada kimse artık Sizi bulamaz.
Çelik kapıya döndü. Yayı oynatmak tecrübesinde bulundu ve:
— Yağlanması lâzım, matmazel. Ben o işi yaparım.
Öbürleri Almanların hezimeti aş-
kına kadeh kaldırırlarken; ufak tefek adam şevkle çalıştı; zira İyi makinistti. İşi bittiği vakit, elbise dolabını çekti, Filomena yalnız başına buradan çıktı; garaj yollyle şehre döndü.
Roxie, onun uzaklaşmasını seyrederken, bu şişman İtalyan kadınının azamet ve vakarı karşısında heyecana kapıldı. Lâtinlerde heyecana ve tiyatrokâri jestlere büyük bir İstidat vardır. Fllomenanın çıkışı, mükemmel, vakurane ve hâllell oldu. şehre bizzat bir iniş yapan intikam llâhesl gibi mahzenden uzaklaştı.
Dolap yerine konulduğu vakit, Roxie. işçilerin yanından ayrıldı ve yavaş yavaş merdivenden çıktı. «1 bir coşkunlukla sulhun avdetini gönlü İstiyordu. Bütün bu sefaletlerin, bu cebir ve şiddetin, bu muhlim gizil teşkilâtın nihayete ermesini; Pariste evveldenberi bildiği o tembel ve sakin hayatın geri dönmesini diliyordu.
Küçük Lopez aktrisin arkasından yürüdü ve o çıktıktan sonra kapıyı sürgüledi.
Sonra, kadın, ikinci kata varan merdiveni basamaklarını çıkarken, Nlcky’nln geldiğini birdenbire sezdi.
(Arkası var)

27 Eylül 1945
Uçan bombalar
Harb bitmeden evvel esrarı çözülen bn silâhlar nasıl şeylerdi?
AKŞAM
İkinci Umumi harbin cn ziyade merak uyandıran silâhları arasında Almanların Büyük Britanya âdâsının cenup ve cenubu şarki sahillerine ve bilhassa Londra'ya karşı kullandıkları v - 1 ve V - 2 bombalan vardır.
Bunlara Almanlar intikam bombası ve İngilizler uçan bomba adını ▼ermişlerdi. İnglllaler ve Amerikalılar daha harb bitmezden evvel bu silâhtarın esrarını çözmüşler ve mahiyetini Oltaya çıkarmışlardı.
Harekât esnasında Belçikaya düşen bir V - 2 bombasının büyük bir kışını sağlam olarak Müttefiklerin eline düştüğünden, buna bakarak bunun aynını meydana getirmeğe çalışmışlar ve nihayet bunun plânını hazırlamağa da muvaffak olmuşlardır.
Bundan anlaşıldığına göre, V - 2 ■ uçan bombası çok havaleli ve mekanizması gayet karışık bir silâhtır. Ancak bir defa kullanılabilen bu silâh pek pahalıya maloluyor,
V—2 yollandığı zaman ağırlığı 12 47 kadem ve kutru 5 ayaktır, Dik durduğu zaman minare gibi bir şeydir. Halbuki V - 1 uçaıı bombası ancak 25 ayak uzunluğundadır.
Bombanın burnu uzun ve sivridir. Kuyruğu, bombayı havada müstakar tutmağa yarıyım İki kanatla mücehhezdir. Bu kuyruğun sonunda ve iki ka İm münteha kısımları arasında bombayı sevk ve tahrik eden gazın menfezi bulunuyor.
Bomba yollandıktan sonra telsizle İdare edildiği baş tarafının İçinde bir telsiz ahizesinin yerleştirilmiş bulunmasından ve kuyruk kanatları üzerindeki kontrol safhalarının vücuda getirilmiş olmasından anlaşılmıştır, Bombayı yürüten kuvvet karbonu maddeden yapılmış olan Glos-klyesidlr.
2 — V yollandığı zaman ağırlığı 12 ton tutar. Bundan üçte ikisini muaz-
zam mayi mahrukat- sarnıçları teşkil eder. Ağırlığın on İkide biri de bombanın sivri başının içine yerleştirilmiş olan bir tonluk yüksek İnfilâk maddesidir.
Adeta bir havai fişek olan V—2 bombası yollandığı zaman 70 mil ir-tlfaa çıkar ve stratosfere dahil olarak yolunun büyük bir kısmını hava mukavemet ve tazyikinden ıtri olarak kateder.
Maahoza mayi oksijen ve küülden müteşekkil büyük mahrukat hamulesi ancak birkaç yüz millik bir mesafeyi geçmeğe müsait bulunur.
V—2 silâhının tahrik ve sevk sistemi alev fışkırtma esasına dayanmaktadır. Oksijen ve ispirtodan mürekkep halita türbin ile çevrilen pompalar ile sevkedllir ve lhtlrak hazînesinin ileri ucundaki fıskiyeleri tevzi zarfları vasıtaslle besler.
İhtlrak hazînesinde ateşlenen gazlar tazyik kuvvetlerini vücuda getirir ve nihayet venturl tüpünden geçerek ihraç fıskiyesine gelir.
İhraç fıskiyesinde muazaaın bir hararet ve tazyik vücuda getiren devamlı gaz hurucu bombanın müthiş kuvvei muharrlkesinl teşkil eder.
V—2 silâhı pek havaleli ve masraflı ve idaresi çok tehlikeli bir şeydir. Fakat son derecede yüksek sürati olduğundan geldiği farkedllmez. ve birdenbire yere İnerek infilâk eder. V—2 uçan bombası İle büyük bir bomba tayyaresi mukayese edilecek olursa mesafe kafi itlbarile tayyarenin daha faydalı olduğu anlaşılır. Çünkü uçan bomba sekiz veya dokuz ton tutan mayi oksijen mahrukatı İle ancak b>kaç yüz mil meşale kateder. Halbuki uçankale 9> ton tutan tayyare benzini İle 3000 mil mesafe ka-tedebillr.
Bu itibarin nçankale uçan bombaya tercih edilmek teabeder. — F.
j-ÎŞ AR1YANLAR
LİSE ON BİRİNCİ SINIFI — Okumuş bir Türk genel hususî müessese
Davetiye
KiT-KAT
KOKTEYL SALONU
Bugün, açılıyor.
Adn s Beyoğlu Oiivo pasajı No 7
Mücevherat satışı
Türk Hava Kurumu İstanbul vilâyeti şubesinden:
S^yın halkımız tarafından kunımumuza bağışlanmış olan piâ_ tin ve altın elmaslı ve taşsız nişan yüzüklerde altın saatler vesa_ ir kıymetli mücevherat ve e-şyaiar 28/9/945 cuma günü Sandal Bedesteninde âlenî müzayede ile satılacaktır. Sayın halkımızın ve diğer isteklilerin bu müzadeye iştirak etmek suretile Kurumu muza ayrıca bir yardımda bultmmalan rica olunur, (12755)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ttalyada bloke matlûbatı bulunanların bu paralarının;
1 — Neden mütevellit Oİduğur.un
2 — Bloke edildiği tarihi
3 — Mlk darım
4 — Hangi müessese nezdinde bulunduğunu ve sair faldell malûmatı. Türkiye Cumhuriyet Merke2 Bankası Umum Müdürlüğüne İsim ve
adreslerile acele bildirmeleri Hân olunur. (12714)
Bayındırlık Bakanlığından:
20. 0. S45 tarihinde yapılacağı yayınlanan Trabzon limanı eksiltmesinin görülen lüzum üzerine aynı şartlarla 15. 10. 045 tarihine rastlayan pazartesi günü saat pn altıda yapılacağı ilân olunur. (12396)
veya ticarethanelerde bir Is aramaktadır. Akşam'da T. B. rümuzuna müracaat. 412 ~
BİR GENÇ KIZ, _ Vezne işlerinde ihtisası olan kendisine münasip iş arıyor. Akşamda A. L. E rünfıızuna mektupla müracaata 411 —
LİSE ÜSTÜNE ÜÇ SENE MUNZAM TAHSİLİ OLAN — Hesap, levazım işlerinden anlar, daktiloyu seri yazar. Memuriyetlrrde bulunmuş bay resmi gayri resmî dairede münasip ücretle iş aramaktadır. Akşamda H. L. rümuzuna. 461
İPLİK FABRİKATÖRLERİNE — Ecnebi memlekette ihtisas görmüş bir İplik mütehassısı İş aramaktadır Arzu edenlerin (Akşamda Ustabaşı' adresine müracaat. 481 — 1
TİCARET LİSESİ MEZUNUYUM — Askerlikle alâkam yoktur. İş aramaktayım. Muhasebe, daktilo ve stenoya mükemmel vakıfım, isteklilerin gazetemizde (Ada) remzine müracaatları. 489 —
işçi ARI YANLAR
BAYAN MEMUR ARANIYOR — Yazısı düzgün hesabı kuvvetli daktilo bilmesi şarttır. Ferdi Selek Türk Emlâk Galata Ömerâblt han 23/2 telefon 42398 491 —
DOKTOR YAZIHANESİNDE _ Çalışacak. okur yazar bir bayan alınacaktır. Saat 5-6 arasında İstanbul Belediyesi karşısında Aybcrk Apar t. No. 5. müracaat. 453 —
BİRİNCİ SINIF ŞAPKA ATÖLYELERİNDE — Çalışmış bir prömiyer aranıyor. Müsait şartlar gösterilecektir. İstlyenler sabahları Taksim bahçesi karşısında Uygun apartımanı-mn 5 numarasına müracaat. 481 - 1
ÇOCUKSUZ KARI KOCA ARANIYOR — Kadın yemek pişirecek, sofra İşlerine bakacak. Erkek bahçe, ayak hizmetlerinde çalışacaktır. Muteber kefil göstermeleri, gayet terriiî. namuslu olmaları şarttır. Bebek, İstanbul Millet Vekili Hüsnü Korle! köşkü. Tel: 36.34. 480 - 1
Üç BAYAN ALINACAKTIR — idaremize üç bayan alınacaktır, Makinede yazabilmek lâzımdır, öğleden (Bira (Babıâli - caddesi. 115 - Reşit EL Han. Oğan) adresine müracaat. 479 — 1
YENİ DOĞMUŞ BİR ÇOCUĞA — Ankarada bakmak üzere bu işle evvelce çalışmış bir kadın aranıyor. 8Ü542 ye telefon edilmesi. 475 — 1
AYLIK DOLGUN — Ev İşleri için çatışkını kadına ihtiyaç vardır. Bostancı Vükelâ caddesi. Eminpaşn sokak No. 45. Telefon: 52-34 4GS —
SATILIK EŞYA
İŞLER VAZIYETTE — 30 - 40 veya daha ziyade beygir kuvvetinde traktör dolgun kira ile aranmaktadır Pulluğu ile olanlar tercih edilir. Tafsilât İçin aşağıdaki adrese acele müracaat. Kantarcılar caddesinde No 97 Nalbur Muharrem Onas. 476 — 4
BÜYÜKADADA — Yaver sokak Yeni yol No. 3/2 hanede istll İngiliz malı 2 koltuk 6 İskemle 1 kannpc acele satılıktır. İçindekilere müracaat, 474 — 1
SANDAL BEDESTENİNDE - Teşhir edilmekte olan çok kıymetli bl-■leEİk, icabında İki adet pllâka olarak kullanmaya elverişli plâtin üzerine pırlanta taşlı mücevher Ekim ayının birinci pazartesi giinü saat 14, 492 -
SATILIK OTOMOBİL — Meşhur bir marka ve hail faaliyette taksi otomobili ehven fiatle satılıktır. Müracaat; İstiklâl caddesi No. 124 bay İskender. 487 — 1
SATILIK GARAJ KAPISI — Otomatik olup asansörlü ve demirdendir. Fenerbahçe tramvayı Koruyolu durağı karşısındaki bakkala müracaat. 501 — 2
YENİ SESLİ SİNEMA MAKİNESİ— Taksitle satılık ve hf'm de kiralık yeri olanlarla da ortak olunur. Maçka Narnıanh apartımanı 87 No. 11 dükkânda kunduracı Dlkrana. 494 —
j|| — Kiralık — Satılık
7500 LİRAYA ACELE SATILIK EV — 9 oda bahçeli ahşap köşe sağlam çarşı yakın kısmen boş teslim edilir. Beşiktaş MlsiTİJOglU No. 76 İsmail. 403 — 1
SATILIK KIYMETLİ ARSA — Fe-neryolu, Selûmi Çeşme, Hacı Mehmet Efendi asfalt sokağında, 1. numaralı evin ittisalinde tramvay durağına yüz metre mesafede ağaçlı, köşe başında İki cepheli güzel arsa satılıktır. Fincancılar sokak Mahmudiye hanı karşısında No. 32 ye ■ıüraoaaL aıs — i
SATILIK — Nişantaş tramvaya 100 metrede denizi görür kârgir ev. Boş teslim. Güven Emlâk Taksim Şehit Muhtar caddesi No. 40'1, Tel; 84019. 471 —
BEŞİKTAŞ — Akaretlerle Maçka arasında denize nazır ahşap ev. Güven Emlâk Taksim şehit Muhtar caddesi No. 40/1. Tel; 84019 472 -
FATİH — Halıcılar caddesi tramvaya 20 metrede 460 metre murabba
arsa. Güven Emlâk Taksim Şehit Muhtar cad. No. 40/1. Tel: 84019. 468 —
BÜYÜKADANIN — Merkezi bir yerinde 300 metrekare kıymetli arsa Güven Emlâk Takşlm Şehit Muhtar cad. No. 40/1. Tel: 84019 469 —
GALATA — Şişhanede tramvaya 10 metrede 3 katlı ev. Güven Emlâk Taksim Şehit Muhtar caddesi No 40/1, Tel: 84019. 470 —
HALİÇ — Sütlücede deniz kenarı derin şose yolu var 4 bin metre murabba üstü açık, kiralıktır. Akşamda Haliç rümuzuna. 482 —
BOŞ SATILIK İKİ KAGİR EV — Fatihte taksilerin durduğu cadde nihayetinde köşede yedi, diğeri beş odalı 170O0 ve 16000 liraya. Müracaat ; Aynı caddede 10 numaraya. 391 — I
SATILIK KÖŞK VE ARSALAR — Erenköy, DfmLryolu İstasyonuna yakın, asfalt otobüs yolu üzerinde, yıllanmış çam, kestane, ıhlamur ve çeşitli meyva ağaçları ve ihata duvarı ile on bir parsel. Toptan, parçalı olarak satılıktır. Görmek için Erenköy Sultan sokak 110 No. ya baş vurulabilir. 179 - 4
5,060 LİRADAN 500.000 LİRAYA — Kadar emlâk almak ve satmak ve ipotek yapmak Utlyenter kârlı İşi olup devir veya ortak IstiyenieT Beyoğlu Büyük Parmakkapı cadde üzerinde köşe başı No. 4 kat 2 Suhulet Emlâk Bürosu Zarif özaip’a müracaat. Tel: 423DG. 297 — 21
DEVREN SATILIK DÜKKÂN — Sirkeci Hüdavendlgzr caddesinde Bozkurt oteli altında bakkaliye dükkânı sahibinin dışarıya gideceğinden İçindekilere müracaat. 386 — 1
PANSİYON - MÜSTAKİL DAİRE -1 - Bekâr bir Türk bay iğin İngiliz veya İngilizce konuşan ailede pansiyon aranıyor. 2 - Müstakil 2-3 odalı kaloriferli bir daire eşyasiie devren satın alınır. İzahat için lütfen 20098 ya telefon edlmesl. 420
4000 LİRAYA — Taksimde Taksim çeşmesi sokağında çift apartman inşasına müsait 12 metre 10 santim cephesi 212 mftre acele satillk kelepir arsa. Ferdi Selek Türk Emlâk Galata ömerâblt han 23/2. Telefon 42368 «M — 1
SATILIK AP ARTIM ANLAK — Fatih İtfaiye caddesinde İkişer dalı eli ikişer üçer odalı tam konforlu apar-tıman 15000, 16000, 17000 Liraya. Fatih Park karşısı tramray caddesinde No 31 483 — 1
SARAÇHANEBAŞI — Tramvaya ve Atatürk bulvarına İki dakika mesafede köşe başı, çok iyi sukeme ve işçilikle yapılmış. Bir çatı alımda İki dükkân, İki ev, biri beş büyiik ada İki salon, biri üç oda bir salon. Elektrik, havagazı, terkos ve sarnıç. Yağlı boya. Boş teslim edilir. Görmek ve görüşmek için 22460 a telefonla müracaat. 490 — ı
7000 LİRAYA — Tophane tramvaya yakın 7 odalı kagir ev ve altındaki dükkânın yarı hissesi dahil 85 Ura ayda geliri ve BcşJlctaşm en mutena yerinde müşterisi bol mobli-yesl iyi ve bilardo masaları mevcut gazino devren acele satılık. Müracaat Boşiktaş Akaretler tramvay durağı lcöşobaşı No. 2 Necati ve Ali Rıza. 488 — 1
KİRALIK KÖŞK VEYA EV ARANIYOR — Istan bulun her hanğl bi r semtinde kısmen veya tamamen kiralık köşk veya ev aranıyor. Mufassal İzahatla adreslerin Beyoğlu posta kutusu 173 No. ya müracaatları. 495 — 2
ANKARADA — Mamak lû M2 bir liradan bağ ve arsa. İsteklilerin Ünl-emite talim alayında yüzbaşı Kemal Tarana başvurmaları. 507 — 1
FENERYOLUNDA — 25000 liraya Çiftvhavuzlarda 90000 liraya villâlar ve Caddebostanında deniz kenarında 1600 metre rıhbmlı arsa 60000 liraya acele satılıktır. Ferdi Selek Türk Emlâk Bürosu Galata ömerâblt han ikinci kat 23 No. telefon 42368. 500' —
BOŞ YAZIHANELER—Bir ve İçlçe olmak üzere İkişer odadan İbaret altı yazıhane ayrı ayrı kiraya verileceğinden İsteyenlerin aşağıdaki adrese müracaatları: Galata'da, Mumhane caddesinde, İli No. h dükkânda Yor-gi Mağos. 407 — 7
20,000 LİRAYA — pazuriıksız cihangirde üç daireli üçer odalı acele satılık apartıman, Müracaat: Ferdi Selek Türk Emlâk Bürosu Galata Ömerâblt han 23/2. Telefon: 42368.
498 — 2
İNGİLİZCE — Her nevi ticari, muhaberat ve tercüme vc İngilizce hususi dersler için Akşamda «İngilizce» rumuzuna müracaat. 423 — 2
15000 LİRAYA — Bomontlde boş teslim 7 odalı acele satılık kâgİT kelepir ev. Ferdi Selek Türk Emlâk Bürosu Galata ömerâblt han 23/2. Telef ou; 42308 490 — 2
ORTAK ARANIYOR - Su İtana time din en güzel ve işlek bir y eriri dö telefonlu dükkân için bir şerik arıyorum. Akşamda fOT) rûzumuna mektupla müracaat. 458 —
BATİLIK APARTMAN — Tünel Kumbaracı yokuşunda boş kat fiçer oda İç merdivenleri demirden katlar da fevkalâde deniz görür köşcbaşı. Müraoaut; Ylidu KmULk telefon 43376 «M —
Jj-MÜTEFERRİK
ORTAOKUL - LİSE TA1.EBESİ-NE — Tuna Dersevi'nde Riyaziye -.Fizik - Kimya - Lisan kursları açılmıştır. Saat: 14 - 18 arasında müracaat. Tunn Dersevl, ALatürk bulvarı No. 88 İstanbul - Aksaray.
193
KIŞ MEVSİMİ İÇİN HAZIRLIK — Dans bir aport aynı zamanda sıhhate nail hususî evlerinde öğrenmesini arzu edenler Beyoğlu Anadolu hanı geçidi karşısında AUyon sokağı No. 19 a müracaat Pror Patıosyan.
408 - 4
İLK DERSLERDEN KONUŞMAĞA ALIŞTIRMAK — İngilizce. Fransızca ve Almanca hususî dersler makul şartlarla verilir yüksek tecrübeli bayan öğretmen tarafından. «Seri melodi rümıutlle «Akşam» a müracaat.
496 — 1
İNGİLİZCE DERSLERİ — Bir İngiliz bayan 10 - 20 yaşlarında çocuk ve gençlere İngilizce dersleri verilir. Akşamda Bayan C. rumuzuna Mektupla müracaat. 493 —
TIP MÜSABAKA İMTİHANINI KAZANABİLİRSİNİZ — Fakat öğreneceğiniz kısımları bilmeniz, ehemmiyet verilen bahislere çalışmanız lâzımdır. Tafsilât için Gedlkpaşa flâ-rayiçl 25 de Yavrugli'e müracaat.
410 — 1
MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ
Gazetemiz idarehanemi adres olarak göstermiş 0*30 karilerimiz-
— ŞG - Y.N.G — Y.T — — D, - D.A D - Lisan.
K. M — A. B. S'— Tercüme — Teknisyen — S.T — Muhasip 288 — Varyant
ıamınrına geıen mektuplar» »1a-ı epanenıizden aldırmaları rica ruıınıiT.
Gümüşhane devlet orman işletmesi müdürlüğünden:
Yapılarak İş Kesim ve nakliyat ________________________
Mahal vc mevkii: Gümüşhane Orn,;. İşletme Mûdurluftıı Torul bölgesi
Yaş meşe ormanı.
Miktar ve cinsi: 550 metreküp köknar,________________________________
Mui»u-u..cn bı(l(-ll Brlıer metreküpü ıçlıı »20- hra_____________ .
İlk teminat: Mpisı lira.________________________________________
Müddeti 90 gün______________________________
İhale şekli Açık eksiltme. ________________—
İhale tarihi: 5/10'945.______________________________________________
ihale yeri: Gümüşhane Devlet > man İsbîrnr-sl Müdür lu-iıi.___________
1 — Yukanda cinsi yazılı 550 me zküp Ladin tomruğunun istihsal ampada imali müteakip) taşıma İç açık eksiltmeye konmuştur.
2 — Buna alt şartname Orman Genel müdürlüğünde Trabzon ve Giresun İşletme müdürlkleriylc Torul Eölge şefliğinde.
3 — Taliplerin İhale gününde ev akı müsplte İle İlk teminallariyle komisyona müracaatları (12* '»
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Mpessesesi İstanbul ııŞhe- nrien
Linyit Kömürü Satışı
Garp Linyitleri İşletmesi Miiessesesinin Linyitleri satışa çıkıırd-mıştır.
a) Soma, Değlrmlsaz, Tavşanlı işletmelerinin PARÇA Linyit kömürü;
b) Kuruçeşme depomuzda, müşterinin vesaitine yüklenmiş olarak teslim;
TONU 30 L'RA
c) Bütün İhtiyaç sahiplerine, fabrikalara ve kömürcülere motorl-veya depoda tamamen serbest olarak verilir.
d) Satış yeri:
Yeni Yolcu Salonu 3. cü kat 1 No. lu oda
(12302)
GALATA


Biga Devlet Orman işletmesi müdürlüğünden: Beherinin Muvak-muhanımen kat te-Mikdan Adet bedeli
Parti Bölgesi Deposu Cinsi_________J________________L! Kr
1 310
4 920
3 1000
2 710
3 1170
cinsi mlkdarı beherinin fiatl ve muvakkat teminatı yazılı çam kapak tahtalarının İhalesi 9- 10. 045 tarihine rastlayan salı günü saat ı5 de Biga devlet, orman işletmesi Müdürlüğünde yapılacaktır.
2 — Buna alt şartname orman g:nel Müdürlüğünde Balıkesir Bayramiç İstanbul Biga İşletme Müdürlüğü ile Sazak Orman Böl;.- Ş. iliğindi' ye Yenice Çanakkale Orman Bölge kâtipliklerinde görülebilir.
3 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte Biga devlet orman İşletme Müdürlüğüne müracaatları, (12337)
1 Sazak Çınarcık çan kapak Ka ite tahtası Kalite Kalite l ■ > a Kalite
Kalite
1 — Yukarıda parti No. Bölgesi deposu
11
m İn atı Li. Kr.
1 50 127 13
25
1 00
1 25
1 00 154 31
Bayındırlık Bakanlığından
Fatsa kasabasının İmar plânı diiztnKnmesİ işi götürü esas üzerinden kapalı zarf üstlüyle eksiltmeye çıkarılmıştır.
İşin keşif bedeli 3500 Uradır.
Eksiltme 4 tı)'S45 tarihine rastlayan perşembe g’lnıl saat 15 de Bayındırlık Bakanlığı yapı ve imar İşleri eksiltme komisyonunda yapılacaktır.
Eksilmeye girebilmek İçin İsteklilerin:
1 — Usulü dairesinde 2625 ilki yüz altmş iki buçuk) liralık geçlçl teminat vermeleri.
2 — 1/10/045 günü akşamına kadar yazı İle Bavmdır’ık Bakanlığına müracaat ederek bu iş İçin yeterlik belgesi almaları.
Eksiltmeye alt kâğıtlar yapı ve imar işleri relsiijtnde »rârülcj'llr.
Teklif mektuptaruun 2490 sayılı kanunun tariflerin* uygun olarak ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karjıLiğınıla eksiltme komisyonu başka mâ ma verilmesi lâzımdır.
Vaktinde yapılmamış müracaatlar ve zamanında yapılmamı; tekliflerle postada vaki olarak tfbdkmeler nazari itibara alınmaz. (12399)
Deniz okulları kayıt ve kabul komisyonu başkanlığından:
1 — Bu sene Deniz Lisesine İstekli okurların serme sınavları, nın tekrarlanmasına lüzum hasıl olmuştur. 28 eylül/1945 cuma günü Matematik ve Edebiyat. 29/eylûl/945’ cumartesi günü fizik ve kimya sınavları yapılacaktır.
2 — İsteklilerin talimat almaküzere 27/eylül 945 perşem'be gö.
ntt saat 11 de Kasımpaşadaki komisyonumuza baş vurmaları ilin olunur, (12752)

Bfchife 8 ___________1_______
DİKKAT ÜDİKK AT!!
Açık arttırma ile hususî bir satış
Meşhur APİK EFENDİ UNCUYAN'ın
Modada, Mühürdardaki eski konanında bulunan v« hususi kendisi İçin Avrupada ısmarlanmış, emsaline as tesadüf olunur muhteşem mobilya koleksiyonları (Vernl Marten, Velur dö Jenll yaldızlı takımları, v. b.), önümüzdeki pazar günü, AÇIK ARTTIRMA surctlle satılıyor. AMATÖR ve KOLEK-SYONÖR İçin nadir bir fırsat. Tafsilât için: pelbar, Kolek-syonör Galerisi, 319, İstiklâl caddesi, Beyoğlu. Tel: 41033.
AKŞAM
27 Eylül 1945
m» Doktor Operatör m
GALİP K1C1MAN
Beyoğlu İstiklâl caddesi eski Çiçekçi sokak No. 5/7 Kevser palastaki muayenehanesinde yeniden hasta kabulüne başlamıştır.
Znyl — Rize - Pazar nüfus memurluğundan aldığım nüfus kâğıdımla birlikte yabancı Beşiktaş askerlik şubesinde kayıtlı askerlik tezkeremi ağır İşçi ekmek karnemi kaybettim yenilerini alacağımdan eskilerinin hükmü yoktur. 321 doğumlu Süleyman oğlu Ahmet Çelik
DOKTOROGLU
Sayın müşterilerine hizmet gayretlerini arttırmağa çalışırken daha büyük ölçüde faydalı olmak amacını güdüyor.
Memleketin her tarafına eşya A M A D
naklini kabul oylediğl gibi bilhassa ’ “■ ■*'-
ı
yalnız Ticaret eşyasını düşünmüyor, ■
A İçin her türlü eşya ve mesajerl mu- I amelesi günü günün» yapıldığını ■
UMUMİ NAKLİYAT ANBAR1
ve aevkedlldlğlnl bilgi edinmelerini kıymetli müşterilerinden rica ediyor.
ELEKTROJEN GUSÜB'J ISTIYENLERE
Belediyelerin ve Mütteahlıitlerin Nazarı Dikkatine:
îsvlçrenln en maruf fabrikaları mamulâtmdan kısa zamanda getirilmesi kabil ve aşağıda umumi vasıfları yazılı elektrojen gruplarına ihtiyacı olan müesseseler adreslerini şirketimize bildirdikleri takdirde kendilerine fat, teslim müddeti ve diğer teknik malûmat verilir.
BEDRİ GöKNiL LTD. Şti.
Galata Bahtiyar Han No. 58
1 — 175 beygirlik efektif kuvvette 500 devirli 3 silindiril ve dört zamanlı Diesel motoru ve buna akuple 15 P KVA lık alternatör Cas fl = 08 volt 420/242 (38o - 220-voltluk şebekeler İçini frekans 50 p/s bilcümle teferruatı ve otomatik regülâtörü İle birlikte.
2 — 200 beygirlik efektif kuvvette 000 devirli 4 silindiril de dört »manii Diesel motorü ve bıına akuple 170 KVA lık alternatör (diğer teferruat» yukarıkinln ayni)
■■i SAÇLARI HAYAT VERECEK BİR İCAD saç BRİYOL SAÇ
KREMİ " KREMİ
Saçlara lıayat intizam, parlaklık verir ve dökülmesine mâni olur. Briyantin vazifesini de görür. PARFÜMÖKİ vc ECZAHANE1.ERDEN ARAYINIZ.
tstanbul asliye 0 inci hukuk mahkemesinden:
Müddel: Hatice
Müddelaleyh: Halli oğlu Ali Şeh-zadebaşı Delikanlı sokak No. 5 de
Müddel Hatice tarafından müddel-aleyh Ali aleyhine açılan boşanma davasına ait arzuhal sureti müddel-aieyhe tebliğ edilmek Üzere yazılı adresine gönderilmişse de mumaileyhin mezkûr İkametgâhını terk 11e semt! meçhule gittiğinin beyanlle İade kılınması üzerine hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141, 142, 143 ve 183 üncü maddelerine tevfikan iade kılman dava arzuhali İle muhakeme gününü gösterir davetiye varakasının mahkeme divanhanesine asılmasına ve 945/1759 numarada kayıtlı İşbu davaya miiddelaleyhln 15 gün İçinde cevap vermesine karar verilmiş ve bermucibl karar arzuhal İle davetiye varakası mahkeme divanhanesine asılmış olmakla mumaileyh Alinin yukarda yazılı müddet zarfında davaya cevap vererek tahkikat İçin tayin kılınan 25. 10. 945 perşembe günü saat 10.30 da mahkememizde hazır bulunması veya kanuni bir vekil göndermesi lüzumu tebliğ yerine geçmek üzere Hân olunur.
, (12850)
tası
tstanbul milli korunma savcılığından: tlâm : 045/1283
Fazla Hatla 3 böller kazanı satarak gayri muhik menfaat temin etmek suretlle milli korunma kanununa muhalefetten suçlu Yeni postahane karşısındaki 19 No. lu dükkân sahibi Bağdasar oğlu 1287 doğumlu Klrkor Jamgoçyan hakkında 3005 sayılı kanuna tevfikan İstanbul (1) No. lu toplu milli korunma mahkemesinde yapılan duruşma sonunda: suçlunun sabit görülen fiilinden dolayı hareketine uyan mili! korunma K. nun muaddel 69/3 T.C.K. 56 cı maddelerine tevfikan 2 ay 15 gün hapis ve 83 lira 30 kr. ağır para cezaslle tecziyesine. 1 ay müddetle ticarethanesinin kapatılmasına ve bu müddet zarfında ticaretten menine ve 18 adet boller kazanının müsaderesine ve hükmün katileştiğinde neşrine dair mezkûr mahkemeden verilen 13. 7. 945 tarih ve 045/148 sayılı karar katileşmemle ilân olunur. Akşam gazetesi le neşrolunacaktır. (12333)
ı ■ «■ LİDO - Ortaköy —■
Ol EL - GAZİNO - LOKANTA I
Sonbahar mevsimine başladı.
Her gün 18 den saat 1 e kadar Maestro YANKO idaresinde ORKESTRAI
Cumartesi ve pazar günleri saat 16 dan itibaren DANSLI MATİNELER ■
Te]; 34448
Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü İlânları
(12706)
yapabilecek ehliyet de-
müdürlük
İŞÇİ KIZ ARANIYOR
L&boratuvarda çalışmak üzere işçi kıza ihtiyaç vardır. Müracaat: Ketenciler Sabuncu Han İdrlç Lâboratuvarı.
— Eczacı aranıyor ■
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
İstanbul Bürosundan:
Turhal Fabrikamız için diplomalı bir eczacı almacaktır. İsteklilerin şartları öğrenmek üzere Bahçekapı Taşhanda Büromuza bizzat müracaatları.
20 Kamyon karoseri yaptırılacak
Toprak Mahsulü Ofisi Gene! Müdürlüğünden:
Şoför mahalli üzerinde bulunan 20 kamyona ahşap karoseri (yük sandığı' yaptırılacaktır.
Bunun için hazırlanan şartlaşmalar 5 lira bedel karşılığında Ankara-da genel müdürlük malzeme müdürlüğünden ve İstanbulda ofis şubesinden alınabilir.
İsteklilerin 2000 Hra f maktu) inancaları ile birlikte açık eksiltmenin yapılacağı 11. 10. 1945 günü saat 16 da Ankarada genel müdürlük eksiltme komisyonuna baş vurmaları ilân olunur. (12866)
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığından:
1 — Çok çocuklu annelere dağıtılmak üzere 1500 madalya yaptırılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.
2 — Madalyalar 15. 12. 1945 tarihinde Bakanlığa teslim edilecektir.
3 — Tahmin olunan bedel 9525, muvakkat temlnat/715 liradır.
4 — İhale 15 ekim 1945 pazartesi günü saat 15 te Bakanlık sosyal yardım dairesinde yapılacaktır.
5 — şartnamesi Bakanlık sosyal yardım dairesinde ve İstanbul sağlık ve sosyal yardım müdürlüğünde görülebilir.
6 — İsteklilerin teklif zarflarını ve teminat mektuplarını İhale saatinden bir snat evvel makbuz karşılığında sosyal yardım dairesindeki komisyon reisliğine vermeleri.
7 — Teminat olarak nakit ve nakit aahlyetlndekl evrak kabul edil-mlyeceğl İçin bu kabil teminat vermek Ut lyenlerln daha önce müracaatla bunları alâkalı malşandığına yatırmaları ve makbuzunu komisyona vermeleri lâzımdır. (12879)
Şehir Hatları İşletmesinden-
KIŞ Tarifesi
l/Eklm/1945 tarihinden İtibaren Şehir Hatlarında kış tarifesi tatbik edilmeğe başlanacaktır,
Tarirder İskelelere asılmıştır.
*
Van şubemizde muhtelif ücretli makinistlikler açıktır.
Liman şehadetnameslnl haiz deniz motörcülerinln (Dizel) ehliyette olduğu yapılacak deneme sonunda anlaşılacakların recelerlnc göre 100 liradan 140 lirayakadar ücret verilecektir.
isteklilerin gerekli belgelerile Galata rıhtımındaki zat İşleri müdürlüğüne baş vurmaları Hân olunur.

1 — Gemi zabltan ve memurları İçin malzemesinden bir kısmı İdareden verilmek üzere — yaptırılacak takriben 14'8 adet (kaput) dlk-tlrllmesl İşi kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur.
2 — Bu işin tasarlanan tutan (28.760) Türk lirasıdır.
3 — Geçici güvenme (2157) liradır.
4 — Eksiltmeye esas olan şartname ıia.‘ gün alım satım komisyonunda görülebilir.
5 — İsteklilerin, terzi veya terzilik İmalâthanesi sahibi olduklarına dair alâkalı resmi teşekküllerden alınmış bir vesikayı teklif kâğıtlarına eklemeleri lâzımdır.
8 — Eksiltme 12. 10. 1945 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16 da genel müdürlük merkez binası karşısındaki binada bulunan alım satım komisyonunda yapılacaktır.
7 — Teklif mektuplarını muhteı Lapalı zarflarını aynı gün saat 15 e kadar makbuz mukabilinde alım satım komisyonu başkanlığına teslim edilmiş bulunması gerektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez,
8 — Genel müdürlük ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (12857)

Maliye Bakanlığında n:
Beşlktaşta Hayrettin iskelesi sokağındaki tstanbul maliye kırtasiye deposunda numunesine göre yaptırılacak 100 adet İstif tahtası için bulunan flat lâyık hadde görülmediğinden yeniden eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 120 lira muvakkat teminat parası ile birlikte 11 ekim 1945 perşembe günü saat 14 de mezkûr depoya müracaatları. (123311
Kendir elyafı, kendir üstübü ve kendir ip parçaları satılıktır. Sümerbank Sellüioz Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden :
İZMİT
Üniversite Rektörlüğünden:
Tıp Fakültesinde Sinir hastalıkları Kliniği Doçentliği açıktır.
Yabancı dil imtihanı 5 Aralık 1945 ( çarşamba günü saat 14,30 da Rektörlükte yapılacaktır. Adaylığı Bakanlıkça kabul edilenler bir hafta içinde tezlerini jüri kurullarına vermeğe mecburdur.
Yönetmelikte aranılan şartları haiz İsteklilerin Sağlık raporu, 5 fotoğraf, nüfus tezkeresi örneği ve hüviyetini gösteren fişleriyle (Fişler Tedris İşleri kaleminden Istenecentlr) 28 Kasım 1945 çarşamba günü akşamına kadar Rektörlüğe başvurmaları. (12783)
Müessesenılz fabrikaları imalâtında kullanılmak üzere kendir elyafı, kendir üstübü ve kendir İp parçaları satın alınacaktır.
Satmak lstlyenler en az iki kiloluk nümunelerlle birlikte teklif mektuplarını müessesemlze gönderebilirler.
Bu İşe alt şartname parasız olarak İzmltte müessesemlz ticaret servisinden tedarik olunabilir. (12870)
r
Yatılı
Yatısız
HUSUSÎ
ORTA
Kayıtlara devam olunuyor. Engel sınavları 28/9 İlâ 3/10/045 günleri arasındadır. Şehzadebaşı Karakol arkası. Tel: 22534. ■■■■■
Yapı işleri ilânı
Bayındırlık Bakanlığından:
Sahası gelecekte gerçeklcşmeslle beraber 12S hektar olan Devrekani kasabasının halihazır haritasının alınması İş! açık eksiltme usulü İle eksiltmeye konulmuştur.
İşin keşif bedel 3250 llradr.
Eksiltme 4/10/945 tarihine rastlayan perşembe günü saat 10 da Bayındırlık Bakanlığı yapı ve İmar İşleri eksiltme komisyonunda yapılacaktır.
Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin.:
1 — Usulü dairesinde 318,75 (üç yüz on sekiz lira 75 kuruşluk) geçici teminat vermeleri lâzımdır.
2 — 1/10/945 akşamına kadar yazı İle Bayındırlık bakanlığına müraca at ederek bu İş iç!n yeterlik belgesi almaları lâzımdır.
Eksiltmeye ait kâğıtlar yapı ve" İmar işler! reisliğinde görüleb’llr. (123071
(Mecidiye köyünde ve civarında
İstanbul
Dosya No.
51217-1114/293
satılık arsalar)
Defterdarlığından:
Cinsi
Kıymeti Teminatı Lira Lira
728
BİRİKTİREN rahat-cixq
Senede 28.800 lira ikramiye
Ziraat Bankasında Kumbaran ve ıhbarsız tasarruf hesaplarında 12 Mart. 11 Haziran, 11 Eylül ve 11 Birinclkânun keşide tarihlerinden bir ay evvelki matlûp bakiyeleri 50 liradan az olmamakla beraber ke-
şide tarihine kadar da matlûp bam yelen bu mikdardan aşağı düşml-
yenleı arasında senede 4 defa re İkramiye dağıtılacaktır. çekilen kura He aşağıdaki plâna gö-
4 Adet JOOO liralık 400ü Lira
4 • 500 » 2000 b
4 » 250 b 10110 B
40 » 100 • 4000 B
100 ■ 50 > 5000 ■
120 • 40 > 4800 b
160 b 20 b 3200 b
DİKİ. - T
Hesapı.. undaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düşmiyen-
lere İkramı’ çıktığı tekdirde % 20 fazlasüe verilecektir.
Bayındırlık Bakanlığından:
Sahası gelecekte gerdek leşmesiie beraber 190 hektar ola.ı Taşköprü kasabasının hali hazır haritasının alınması işi açık eksiltme usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
İşin keşif bedeli 6256 hradır.
Eksiltme 4.10.945 tarlnlne raslıyan perşembe günü saat 11 de Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar işler! E kslltma komisyonunda yapılacaktır.
Eksiltmeye girebilmek İçin İsteklilerin:
1 — Usulü dairesinde 468,75 (dört yüz altmış sekiz lira yetmiş be? kuruşluk» geçici teminat vermeleri.
3 — 1.10.945 günü akşamına «adar yazı İle Bayındırlık Bakanlığına müracaat ederek bu İş için yeterlik belgesi almaları lâzımdır
Eksiltmeye alt kâğıtlar Yapı ve İmar İşleri reisliğinde görülebilir.
. (12308)
Beyoğlu, Mecldlyeköy, 12 pafta, 107 ada, 3 parsel sayılı 6550 M2 arsa. Beyoğlu, ‘ '
5 parsel
Beyoğlu,
8 parsel Beyoğlu, . ... . .
6 parsel sayılı 134Ö0 M2 arsa.
Yukarda yazılı arsalar 12/10/045 cuma günü saat 15,30 da Milli Emlâk Müdürlüğündeki komisyonda ayrı ayrı kapalı zarfla satılacaktır.
isteklilerin 2490 sayılı kanuna uygun olarak hazırlanmış teklif mektuplarını ihale günü saat 14,30 a kadar komisyona vermeleri.
Yakın bir zamanda İmar olunacak bu arsaların yerlerini tayin İçin haritası üzerinde İzahat verilmek üzere Milli Emlâk Müdürlüğün» başvurmaları. (12568)
51217-1114/252
61217-1114/243
'51217-1114/205
Mecldlyeköy, 13 pafta, 74 ada, sayılı 4640 M2 arsa.
Mecldlyeköy, 12 pafta. 70 ada, sayılı 3102 M2 arsa.
Mecldlyeköy. 11 pafta, 49 ada,
0280
7755
5360
696
583
403
Istanbul Sıhhi Kurumlar Arttırma ve Eksiltme
Komisyonundan:
İstanbul Yatılı Tıp Öğrenci Yurdu Müdürlüğü öğrencilerinin 400 adet palto lmallyesl İşi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.
1 — Eksiltme 3/10/1045 pazartesi günil saat 15 de Cağaloğlunda Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır.
2 — Muhammen flat beher adet palto İmali İçin 16 lira 80 kuruştur.
3 — İlk teminatı 504 liradır.
4 — İstekliler şartnameyi görebilirler.
3 — İsteklilerin cari seneye alt Ticaret Odası vesikası ve gurup vesikası ve tüccar terzi olduğuna dair cari seneye alt ayrıca bir Unvan tezkeresi ve resmi bir kuruma en az 200 adet paltoyu iyi dikmiş bulunduğuna dair bir belge 11« bu İşe yeter İlle teminat makbuz veya banka mektubile teklif! hav! zarflarını İhale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona velrcmelerl. (126381
Yapı işleri ilânı
Bayındırlık Bakanlığından:
Ünye Kasabasının İmar plânı düzenlenmesi Lşi götürü esas üzerinden kapalı zarf usulü He eksiltmeye çıkarılmıştır.
İşin keşif bedeli 5560 liradır.
Eksiltme 4/10/945 tarihine raslayan perşembe günü saat 18 da Bayındırlık Bakanlığı yapı ve İmar İşleri eksiltme komisyonunda yapılacak tır.
Eksiltmeye girebilmek İçin İsteklilerin:
1 — Usulil dairesinde 412,5 (Dört yüz on iki buçuk) liralık geç'cl teminat vermeleri.
2 — 1/10/945 günü akşamına kadar yazı İle Bayındırlık Başkanlığına müracaat ederek bu İş İçin yeterlik belgesi almaları lâzımdır.
Eksiltmeye alt kâğıtlar yapı ve imar İşler! ReişUglnd#. görülebilir.
Teklif mektuplarını 2480 sayılı kanunun tariflerine uygun olarak İhale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında eksiltme komisyonu başkanlığına verilmesi lâzımdır.
Vaktinde yapılmamış müracaatlar va zamanında yapılmamış tekliflerle postada vaki olacak gecikmeler nazan İtibara alınmas. (12400)
imalâtları için Pamuğa ihtiyaçları olanlara
Bölge Ekonomi Müdürlüğünden:
1 — K. 606 sayılı koordinasyon karan İle 1945 - 1946 rekolte len'tf mahsulü pamuklara el konduğu 7/9/945 gün ve 6103 sayılı resmi gazete İle İlân olunmuştur.
2 — tstanbul İli çeversi İçinde kurulu olup pamuk İstihlâk eden bllûmura fabrika ve imalâthanelerle pamuk ipliği ve pamuklu dokuma İmal eden müesseseler hariç yorgancılar ve sair ihtiyaç sahiplerinin 194» yılı içinde ne mlkclarda akala ve yeril pamuğa İhtiyaçları olduğunu bildiren birer dilekçe ile ve bunlardan muamele vergisine fabl olanların 1044 yılı muamele vergisi defterlerlle birlikte müdürlüğümüze müracaatları.
3 — Bölgemiz çevresi içinde bulunan Edirne, Kırklarelt, Tekirdağ, Çanakkale ve İzmit illerinde bulunan İhtiyaç sahipleri ikinci maddede yazılı olduğu veçhile İhtiyaçlarım mahalli ticaret odalarından tasdikli olarak müdürlüğümüze bildireceklerdir. Bunlardan muamele vergisine tabi olanlar 1944 yılında defterlerinde yazılı fiili sarfiyatlarını mahalli ticaret odalarınca tasdiki! olarak tevsik edeceklerdir.
4 — Kendilerine pamuk tahsis edilen bütün İhtiyaç sahipleri tahsle edilen pamukları kendilerine yapılan tebliğ tarihinden İtibaren on gün içinde bedelini peşin ödeyerek kaldırmakla mükelleftirler.
5 — Bu müddet zarfında tesellüm edilmeyen pamuklan verip vermemekte Sümerbank muhtardır,
Keyfiyet İlân ve tebliğ olunur
(12803)