1947 Şubat etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1947 Şubat etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Kaynak: TÜSTAV - Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı Arşivi

Posta kutusu. 486 İstanbul
Sene: I — Sayı: 4
Cumartesi
22 — ŞUBAT — 1947
Sahibi ve Neşriyat Müdürü:
Mehmet - Ali Aybar
J
HUR
CUMARTESİLERİ ÇIKAR HAFTALIK SİYASİ GAZETE''
" Demokrasi dediğin..
Antakya HnikevUde Mr dcmrçte bulunan Sayın General Kânm Karabekir; D. P, İllerin kendisini lsttkMle gelme-
■ diklerinden «er arı »Ikftyrl eimlj...
Şimdiye kadar ekâblri kamlamnk vazifesi rnm! dairelerin mensuplarına; derlet memurlarına düşerdi Demek bundan »onra teşrifata partiler de dahil olacaklar Demokrasiye aidi» böyle olur: Geleni, İstikbal; gideni tes’yf.. J
FİKRÎ HÜR * İRFANI HÜR * VİCDANI HÜR
Mehmet - Ali AYBAR
Efendimiz dedikleri köylü
=ÎF’ EHLİKE var! Hürri-
“ yet davamız yine bir çıkmaza girmek üzeredir.
iktidar partisi vatanda» hürriyetlerini çiğneyen malum kanunları, solculara karşı memleketi korumak için yürürlükte tuttuğunu söylü yor.
Bu sözlerin bir politika o-yurtu olduğuna inanan D. P. de. maksadın kendisini vur ’ mak olduğunu, zira solculara karşı gerektiği kadar şiddetli davranamadığını, hatta C. H. P. nin bir zamanlar solcuları himaye bile ettiğini iddia »• diyor.
Muvafık muhalif, bütün gazeteler ise, solculuğu tefin etmekte müttefiktirler.
Fakat şurası şayan1 dikkattir ki. C. H. P. olsun. D. P. olsun, matbuat olsur., solculuğu muzir bir cereyan olarak gösterenlerden hiçbi-Tİ. bunun ne olduğunu ve ne-Vc‘.'4er4:3inî b»: 3 ’■ etmiyorlar. Halbuki hürriyet, kötünün ne için kötü olduğu ûbat edilsin ve kötülükle it-tiham olunanlara müdafaa hakkı verilsin ister...
Bizim bildiğimize göre, sol kelimesinin siyasî bir terim olarak kullanılışı'. dünyada Millet Meclislerinin kurulu -sundan bişlar. Halk menfa -atlerini ve ileri fikirleri, imtiyazlı sınıf menfaatlerine ve geri fikirlere karş1. müdafaa eden millet vekilleri. Meclislerde. tarihî bir tesadüf eseri olarak, salonun sol taıâfmda oturmuşlardır. Meselâ İhtilâl Franrasında Zadegan ve Ruhban sınıfları mümessille -Tİ. riyaset makamının sağın-di. Halk mümessilleri ise solunda toplanmışlarda Ve sırf bu yüzden ileriliği ve Halkı temsil edenler «Solcu» diye adlandırılmıştır.
Bittabi zamanla solcuların müdafaa ettikleri fikirler değişmiştir. Fâkat bunlar daima yeniliği, genişleyen ve Halka doğru inen Müsavat ve Hür’ riyet fikirlerini temsil etmişlerdir.
Bugün medenî memleket -lerde «Sol» deyince, akla derece derece sosyalist temayülde olânlar gelir. Bunlar, adaletsizliklerin menş’eini bu günkü İktisat nizamında gö* ren kimselerdir. Bunun için de bu zatlar, endüstrinin, ziraatın, madenlerin ve ener ji kaynaklarının, ticaretin, kredi ve münakale vasıtalarının, hususî ellerden âlına -rak millileştirilmesini isterler. İçlerinden bir kısmı bu’ nun. Halk kitleleri şuurlan -
dıkça kendiliğinden olacağına; diğer bir kısmı da, millileştirmenin daha şümullendi-rilerek tacil edilmesi lâzım geldiğğine khnidir.
«Solculuğun»», bizim bildiğimize göredünyaaaki manası budur.
Nitekim bizde de. C. H. P. si proğramiyle ve ilk za-.jgjjMtlaraaTci ıcrâatıyle «Sol bir deşeld^ | geril karşı ileriliğin ve i
tiya; sınıflara karşı Hal
men 'erinin mümessili
muş
V ne bildiğimize ş
bugî Avrupada. İspa
Port ve Yunanistan har
başt giltere olmak üzere «So hükümetler iş başın-
dad
G iiyor ki, solculuğun
veb; cüzzama benzer bir
tara >ktur. Bilâkis. Hatta,
en ( halk kitlelerinin ip-
Taî 1 met etmesi ve en geniş I kitleleri menfaatine
Ura1 kûrr.ct • demek tğuna göre, solculuk,
derr asinin ta kendisidir I
den I
Ö i
fial bu kull küy
vatandaş 15 türlü angarya ile eziliyor

lir.
ise bu feveran, bu inen? Neden söyleyen imeyi hakaret için I or: ve söylenen ür-
liniyor? Eğer Solculuğu. u izah ettiğimiz manas n başka bir manası
var ıunu öğrenmek iatiyo"
ruz. renmek istiyoruz, çün
kü riyeti, her zaman ve
her de «Neuzübillah kâfir
olu! iyenler boğazlanmıştır.
Köy Mektepleri derken deşilen yara
C. H. Partili bir millet vekili köylü kadınların mektep inşaatında çalıştırılmamaları için bir kanun teklif etmişti. Bu kanun tasarısı geçen hafta Millet Meclisinde görüşülürken. biı* fırtınadır koptu. C. H. P. li millet vekilleri birbirlerine girdiler. D. P. liler bu manzaradan hoşlanmış olacaklar ki. C. H. P. li bir hatibin sözlerini şiddetle alkışladılar. ■
Gazetelerimizde tavikiyle ele almmıvan bu tartışmalar, üzerinde ciddiyetle durulacak bir mevzua temas etmektedir. Bay Sait Koksal ı pek mühim bir memleket davasını ele aldığı ve bütün I çıplaklığı ile ortaya koyduğu için ne kadar tebrik etsek azdr. Gerçe köylü vatandaşa. I 5 çeşit bedeni mükellefiyet yükleyen türlü türlü kanunlar. hep Millet Meclisinden çıkmış olduğuna göre: Köylü nün ne derece ezildiğini muhterem millet vekillerinin bilmedikleri söylenemez. Fak it ne de oka köylüyü «hidema-tı şakkaya» mahkûm eden bu kanunların topluca gözleri lagmda belki bir fayda vardır.
Evet, bütün va . : . k r?. dendikleri mükellefiyetler dişindi Köylü ’ _ ...
bedenen çalışmak 1 orundadır: 4242 sayılı r&fflffl usulünü koymuştur;
geri hudutsuz bede İh . vûzetu ir; köy ebeleri
ve sağlık menfurlar ..>î.;.r.u Sıtma .-.ava-: ;anunu. Taşkın sulare hakkındaki k ı. (?■ n ka.ı B®en Terbiyesi kanunu, Çekirgeleri muzu ha> v.,nı cadele kanunu ve daha çeşit çeşit
necektir. Bittabiî, bu, halinden memnun olduğu manasına asla gelmez. «Köylü bizim efendimizdir» sözünün bayram larda tekrarlayıp, allahın her günü köylüye şu I 5 çeşit kanunu bütün ağırlığı ile yüklenmenin manasım ise, köylü çoktan anlamışt-r. Demokrasi yolunun yolcusuyuz, derken. köylü mes’elesı ciddiyetle ^le alınması gereken, memleket için en hayatî bir mes’eledir.
Başbakanın Radyo konuşması M-mleke* hnlkıntn viirde seksen beşini teşkil eden köylünün durumu bu merkezde iken, ve değişmez gelirlilerin. jp - ——
kdH tinin ■ uzun E oluyo^H refah M
aıı;
cetaheş ]
çeşit gelirsizlerin durumları i . Sayın Recep Peker, hükûme-
Köylü vatandaş daha] 15 - 16 işde ın «imece»
42 74 sayılı kanun, biri H^mi gün, di ir; köy ebeleri
panunk r. K ü an yaya tabi tutuyor. Buna bir de k i eklenecek, o-
lurra Köylü vatan _ derece müsavi
muamele gördüğü Brnıe':. "a- devlet hizme-
tinin vatandaşlar âlâsında î a r k goz.ctiffieden taksim edilmesi demokrasi? .: (>3slı k .ı a i» .:: olduğu gibi,

esasen bizim Ane® anı zın da bir prensu dir. Kaldı ki. Anayasamız «angar .yı ( men J
Senelerce bu 1 sükû: >• .:k?':h sonra hami-

yetli bir vatandaş çıkıp • ha :ikatı milleti kürsüsünden haykırdı. Gerçe bu ledis'.e Savın 1 İaşene İlgaz gibi, gezdiği köylerde, temi ettiği vatan arasında şikâyet
edene rastlamadığa -öyleyen millet vekili® de var. A-ma bu sözler ancak bu saym millet ve tillerpin Türk köylüsünü tanımadıkla’ ndaıO>askaM«birsevi' ispat etmez. Sayın Bayan Hasene bilmelidir ki, Türk köylüsü konuşkan değildir; hele k ’mdrnomry7înlarT^hı-| eşmez...
Türk köylüsü bu »c«tut uuyu»uU. r müna-
sebetiyle... Neticeyi gördükten sonra; daha kimbilir nc
dar geliılilerin ve ç lüden pek farksız i
İti aylık icraatının ir bilançosunu yaptılar. Bu ;onuşmayı aynen t rlıyacak değiliz. Hülâsası şu «7 Eylül kararlr memlekete ucuzluk. . bolluk, getirecektir; çoğu g azı kaldı; sıkın dişinizi-..»» inin gayri ihtiyari meşhur hikâye geliyor:
açlığa alıştığı sırad; vefâ etmiyen Hocanın
, yardımcısı... Say başbakandan bugünkü duru* ’ mun daha ne zamana ki devam edeceğini sormak isteriz.
Sonra Recep Peker i ıleketde hüküm süren manevî huzursuzluktan da hiç ba -tmedilâr. C. H. Partisi ciddi bir kriz geçiriyor: Her gi inamdarîarından biri hakkında bir ifşaat yapılıyor. F t mes’ele alakalıların, hadisenin sureti cereyanını ma ane bir eda ile anlatmaları üzerine ört bas ediliyor. Derken fala yerde, filan seçimi yapılıyor; hükümet meri ıe şikâyet telgrafları çekiliyor: halk galeyana geliy Fakat yine bir tavzihle pürüzler düzeltiliyor.
Evet Başbakan had • *ceye gelen bu siyasi ve manevi krizden de bahsetmec . Zâmanı ve zemini münasip görmemiş olacaklar. Zal söyleselerdi ne olacaktı ki. Bunun için de «dişinizi sı yakında her şey düzelecektir» dcmiyecekler miydi? ..
r
Okuyucu Mektubu
'i
et etmez
Amerika ilk defa bizi ciddiyetle dinlemiştir.
MERİKADA taleberimizin yolladığı be-
* yannameye iiğiniz mana ve kıymeti ge’
çen sayınızda iç ferahi ile okuduk. Diğer gazetelerin ve bilhassa bize kt ni —-U:- -------f—
da hürriyet mücahi rini. esaslı __________ ________ ______ _________
diye kagar yaptJdarı bu en güzel harekete ne kadar ir görüşle bakıl( Halbuki aynı vak’aya Ame’ rikada tahsil etmiş. A rikahları çok iyi tanıyan birinin guiiişü ile bakılınca'da şöyle bir neticeye varilin1:
i n büyük meşgalesi hatta zevki hükümeti ten-Ki^tmrk olan, demokrasiye bir din gibi tapan Ame-oif- lalebelerinden yükselen bu olarak Amerikada itibar»" irmet ettirecek ‘bir hareket-nazarında tek parti diktn-üstten idare edilen aktan ç’karıp haklarını ara-
e ke ni şu son bir iki sene zarfın* ıidi j tanıtan «Vatan »m tcfsirle-ıi. hücumlarını hayr karşıladık. Amerikada en ti tanıtma vas ıız olan talebelerimizin şim-n
r
toryas>l| i, pı
aman hür»
asaya ayk
:. h. p. ın
harririne k
İM y kanunlardan başbakanınd dar hep bir
«Biz o anuHİa.-ı tatbik e işte istediğiniz gibi yazıyor ve söylüyorsu-ni bundan daha geniş hürriyet mi olur' Hürriyetsizlikten şikâyet etmeğe nasıl diliniz varıyor?» der veya yazarlar.
İktidar partisi mensupları, bu sözleri söylerken acaba şunu düşünmiyorlar mı? Kanunlar Hukuk Fakültesinde okutulmak veya sadece yüzlerine bakılmak, yahut da kanun sayısını yükseltmek için değil, tatbik edilmek için yapılırlar; hükümet denen mü-essesenin başl:ca vazifesi de bunları tatbik etmektir. Bir hükümet, eline verilen kanunları eğerr yürürlüğe geçirmiyorsa, vazi' fesini yapmıyor demektir; o zaman bu hükümeti takdir etmek değil, bilâkis şiddetle mesul etmek lâzımdır. Bir hükümetin Mil-
LKETTE ıe| dikten,* a âyet edils I n değersiz
.nasınd
;i tarihte i kseltecek, bizi Ame ■L karsı JTsinmis
ı' Hİflbir ııcı Uiıımıuan ç’Aorıp ımaıaıuu oı(v n. de ndk ( f icin n ıdele eden ve nihayet faşiz-i yere lercrd^iünyanın gidişine ayak uyduran bir illet meMSMv çıkaracaktır.
Sazı g.Mpcler de. iç davalarımızı dışarıya duyur-.tmız lafım geldiğim yazdılar.
ı.mi beş saatte Aıııerikaya gidildiği bir devir-memlekettmizde olup bitenlerin, yazılıp çizilenle-dişarda bilinmemesine imkân yoktur. Kaldı ki. ora aralarından yükselen münevver Türk gençlerinin sesinin Amerikalılarca çok makbul olan bir ahen’ gi var. Bu ses onların anladıkları, narzu ettikleri, bütün dünyadan işitmek istedikleri kelimelerle konuşuyor. Amerikalılar şayet bunu duydularsa bizi ilk defa olarak ciddiyetle dinlemişler ve ilk defa olarak Haremsiz, Şalvarsız, Peçesiz, Hacı Babasız medeni bir Türkiyenin mevcut olabileceğini düşünmüşlerdir.
Kilometrolarca uzakta bulundukları halde kalpleri memleketleri için çarpan bu alâkalı Türk evlatlarının neşrettikleri beyanname demek oluyor ki, bir de memleketimizi Amerikada müsbet bir şekilde ta-nıtmaya yaramıştır. I
ları tatbik tullanmas:. |n)esi de in tâ ken
en çıkan kaıffl dır hakkın® üstünde iter rejınıj ni hakkiyl in ayni kanunlanhayata geçiri miyeceğini kim temin edebilir? §u halde asıl mçjclç^JiADunların Ulbik edilunyucsin de değil, vatandaş hak ve hürriyetlerini ta-nımıyan kanunlar n ortadan kaldırılmasın' dadır. Millet, bhşı sıkışınca her şeye rağmen kullanmak zorunda kaldığı insanlık haklarını, kiralık elbise gibi, aman bir kaza olmasın, şurası yırtdmas n, burası buruşmasın diye korka korka değil, kanunların te’ minatı altında, kendi malı gibi rı^hat rahat kullanmâk istiyor, öyle ya. kanunları tatbik etmemek suretiyle vazifesini ihmal e-den bir hükümeti her zaman nereden bul’ sun?
etmemi
BEŞER
Sayfa: 2
HÜR
ı
Gazeteleri Okurken
Muhalefet Bocalıyor
Nihat Erim. Ulusta bir baş makale yazmış. 14 Şubat tarihli bu vJizJ gerçekte D. P. nin bocaladığını isbat için yazılmş; lâkin dikkatle okununca görülüyor ki. muharririn maksadının tersine, bir şikâyetname oluvermiş.
Şikâyetler de şunlar: D. P. Mecliste konuşacakken. Meclis dışında konuşmayı tercih e-diyor: hüriyet misakı. diye a* caip bir tezahürat yapıyor; Hükümetin 'bütün dünyaca takdir edilmiş olan dış politikas nı yeriyor, vesaire, vesaire...
demeğe yardım ettiği nok -tasına şöyle bir dokunuyor. Gerçekten. 7 Eylül kararları hakkında bugüne kadar ya* pilmiş en doğru tenkit bu-dur. Ulusta (15 Şubat 1947) Nihat Erimin övdüğü 190 milyon lira tutan son üç ay içindeki 367 bin tonluk ihracatın memleketimize mi, yoksa dünya piyasama göre parası Türkye borsalarmda ithalat ve ihracaat yekuna bakımından dört misli değer lendirilmiş ingiltereye mi ya radığı, bu tenkitten kolayca anlaşılır.
HAFTANIN \AZI/I
İrtica Hortluyor,
Dikkat!
Nihat Erim böyle düşünmese. o disiplinli partiden der hal kendisine yol verilirdi. Şunu söy Üyelim ki. asıl _bo* calıyan ve şaşkına dönen C. H. P. ve hükümetidir: kendi bütçesini D. P. tenkitleri karşısında müdafaa edemiyen ve 1 36 kişi ile bütçe kabul eden, hele demokrasiye hiç aya’: uy durmâyan acemi nefer odur; D. P. Milletvekillerinin mazbatalarını reddedip C. H. P. sözüm ona kendini temize çıkardıktan, Mecliste bir nevi söz yasağ- sağladıktan sonra, D. P. için yapılacâk en doğru hareket Meclisten çıkıp Millete koşmaktı: 16 miiyo* nun reyile seçilmiş çök kuvvetli bir azlığın bu hareket tar zını yerinde bulmayana söyle necek sözümüz yok. C. H. P. hükümetinin dıs politikas na gelince, bunun. Türk menfaat, lerini kayıtsız şârtsız Ingiliz menfaatlerine tabi kılmış bir Peyk Devlet politikası olduğunu Türkiyede ve dünyada anlamryan tek kişi kalmamıştır.
Amerikaya teslim!
Ahmet Emin daha İstan -bula varmad&n Ankaradan gazetesine uçurduğu I 7 Şubat 1947 tarihli yazısında. Amerikada neler görmüş an latıyor. Gördükleri arasında bilhassa şu var: Amerikada j[>î>ugün bizim hakk ımızdal1 nen s bi* enin öre.
nce-
Demokrat Partinin hürriyet anlayışı
Ahmet Hamdi Başar, Son Posta gazetesinin I 3 Şubat 1947 tarihli sayısında çıkan «Hürriyet bu mudur?» adlt açık mektubunda, D. P. sözcüsü Prof. Fuad Köprülünün Kuvvet'gazetesinde çıkan bir yazsını inceliyor ve bu yazı daki «.kanun çerçevesi için -de bile hüriyete müsamaha göstermiyen düşünüş» tarzından ve bu düşünüşü Celâl Bayarın da desteklemesin den D. P. nin hüriyet anlayışını çıkarıyor, ve bu hüri-yeti, kendilerince makbul olmayan hüriyetleri yok edecek totaliter bir zihniyetin ifadesi olarak görüyor.
DAHİLİYE
Meclisteki beyanatı j üzerine kopan fırtına nihayet geldi, geldi irticaa dayandı. »,
Ve gariptir ki, bu irticaın, ! bayraktarlığını, bu memlekette hürriyetsizlikten şikâyet ettiğini zannettiğimiz. Anayasaya aykırı antidemokratik ka nunların değişmesini istiyen Demokrat parti sözcüsü yap’-yor.
vekilinin günkii mürteciler gibi hareket etmişler. Fransız ihtilâlcilerini yer yüzünden dini kaldırmak istiyen zındıklar*, büyük ihti* lâlin insanlara getirdiği fikirleri birer bid’at olarak görmüşüz. Kapılarımız* Avrupa-dan gelece': fikir cereyan ve hareketlerine kapamışız. Arkamızı Garp medeniyetine çevirerek Şarkın softa zihniyeti içinde yâşamağa çalışm'şız. Bugün bunun her bakımdan
I
koymu? bir devle* ol' itibarile, bu teşkilâtın
at Partiden de. Halk Partililere rahmet okutacak sözcüler çıkıyor.
Allah Türkiyenin yardımcısı olsun.
kine gariptir ki. irtica bay îstirabını * çekiyoruz, raktarlarından biri de, inki-1 lâpçı olduğunu i ' Halk partisi içinden çıkmıştır.
Demokrat Parti nam-na ir-ı tica bayrağını kaldıran Fuat Köprülü; Hal' hikmetullah y e ş i . açan de Hamdullah Tanrıöverdir.
dutUUCC, AİX ortasında Ingiltered .arşı uyanan düşü imiş. Muharrire
Amerikalıların bu
en faydalanmalıyı
Munet Eminin bu ni zah edelim: Infgiltere içi» XIX ncu asır ortasında ■(iye, o tarihlerde cenuba u inmek istiyen ve Hinin yoluna göz diken Rus • t. Balkanlara inmek isti-Avusturya * Macaristan ; aratorluğuna karşı bir . arebe ileri karakolu. Oı->oğudaki İngiliz menfaatin de bekçisi idi. Demek or ki, Ahmet Emin, Tü.-o hizmetleri bugün A-
■ ka hesabına ifa etsin is* •• Yani C. H. P. hiikû -erinin memleket menfa -mini İngiliz menfaatlerine kılmalarına karşılık, bu arrir, «Yok, diyor, Ame •ı menfaatlerine tâbi kıla-
: daha iyin.
! sân gayri ihtiyari 1919 da Vakit gazetesinde çık baz: yazıları hatırlıyor...
içişleri Bakanının yapdığı yalnız inkâr mı?
rjovir ve vMı tmretelerı
Gönül isterdi ki. bu memlekette hürriyet uğrunda mücadele eden bir partiden böy le sözcüler çkmasın.
neylersin, gönül istiyor «temekle kalıyor.
Lâkin,
ve
7 Eylül kararlarından lnqiltere faydalanmıştır
Son günlerde iyice bulanan iç politika havasından bizi lurtarmak için Başbakanın söylevi imdada yetişti. Son Postada (16 Şubat 1947) Başbakanın bu söylevinden bahseden Ekrem U-şaklıgil. 7 Eylül kararlarının memleket ekonomisinden faz U, Ingilterenin borçlar nı ö-
lâkkisini bize Garp vermiş değil midir? •
Hele San Fransiskoda Birleşmiş milletler ana ytısasına imza mak
kabul ettiği ana insan haklarını vatandaşlar*! vermeği taahhüt etmiş değil miyiz? Bu ana insan hakları fikrinin kökü dışarda değil midir?
O halde mürteciler ne istiyorlar?
Onların istediği sâdece a-naneye, maziye, eskiye bağ* lanmak. her yeni şeye gözlerimizi kapamaktır. Bu efendiler. Türkiyeyi on altıncı a sırda yaşayan geri bir cemiyet ohırak muhafaza etmek isti-•. orîa:\ Onî;
lekı dır; zati d i fi Ihrl da v erler.
Ne yazık ki. hepim: kal
bini ümitle dolduran I ıok*
Kitap
Yine Sıkıyönetim
Bana ayrılan şu sutun-cuk bir talihsiz sütun vesselam. Her hafta başım» hir şey geliyor. Evvelki hafta yer kalmad* «Kara kaplı kitabın dedikleri » o] masa da olur dediler; koy madılar. Geçen hafta da yazının bence en can ala cak noktasını çıkarmışlar; gene yersizlikten. Çıkara -çaktınız bari ehemmiyet • siz bir yerini çıkarsaydı-nız, dedim. Ne cevap verseler beğeni’ siniz? ••Biz hukukçu değiliz- dediler... Halbuki ben de bu vazı lan sözde hukukçu olmı-vanlarîı yol göstermek içirt vaz yordum.
Geçen haftaki yazımda Sıkı Yönetimin, kanun üstünde ve dışında bir ida’e oimad ğını göstermeğe ça-hşrken; bilhassa vatan -daşların Sıkı Yönetimi» faaliyetlerinden zarar görmeleri halinde Mahkemele re baş vurup hakları -nı arayabileceklerini anlatmak istemiştim. Sahife-leri bağlayan arkadaş yazı yı uzun bulup tam bunu anlatt'ğım cümleyi çıkarmış. Onun için müsade e-derseniz bu haftaki yazıma bu bence pek mühim olan noktayı tekrarlayarak başlıyacağrm.
Sıkı Yönetim komutanı kendisine 3832 sayılı kanunun verdiği selâhiyetle-ri şu çerçeve içinde kullanmak zorundadır: Y» harp hali bulunacakt-r; ya harbi icap ettirecek bir durum olacaktır; ya isyan olacaktır; yh da Vatan ve Cumhuriyet aleyhinde fiili bir takım teşebbüsler bulunacaktır...
Bunlar Sıkı Yönetim tedbirlerinin kanuni şart -larıdır. Gerçi bu şartların su götürür taraflar: yok değil, değil hma ne de olsa bir bağlayıcı tarafları da var. Meselâ (»Vatan ve Cumhuriyet aleyhinde fîi-lî bir takım teşebbüsler»», yani elle tutulur, gözle görülür bir takım «olaylar» yokken Sıkı Yönetim komutanı Ferdi hak ve hürriyetlere dokunacak olursa; bu haksız fiilinin hesabını. kendisinden, zarar gören fertler Devlet Şurasında sorabilirler.
İşte geçen hafta söylemek istediğim, fakat yer mülnhazasiyle aöyliyeme-diğim nokta bu idi. Fa -kat bu hafta anlatacağın meVzua dh artık yer kaini ad*. sayın okuyucularım.
Şimdi irtica bayrağını kal-ayni şeyi tavsiye ediyorlar. Kökü dışarda o lan bütün fikir ve hareketlere kapın'zı kapayınız, kulaklarım zı tıkayınız, gözlerinizi körle-tînîz. dıyorLır. Çünkü, dîye, î-j lâve ediyorlar, bu fikirler bi* zim içtimai bünyemize uymaz. I lar.
Bu zatlara sormak gerek-Itir: Kökü dışarıda olmıyan hangi fikir varda*? Dcmokra I si dediğimiz müessese, Türki İye topraklarmd^^^tiser^biı milli meta mıdır? Hüriyet te
iddia eden dıranlar bize
Partisinde li* eşil bayrak Suphi
Bu iki zat da eski «Ocaklı» dırlar. Yani dar milletçi ve bu ||; günkü manasiyle tâm mürte-cidirler.
;çın ideal men>*|
Demokrasi kelir bu
ların atzında irticanı mürâ
olarak dolaşır. Çü on
Hürriyeti, inhisarla İtin*
bulunduğu müdde »e-
ii iktidar parti-nedenberi. nistlere. hat ^unlara kat • vaziyet al* ediyor ve düşünmeyen
sini yirmi beş değil yalnız k tâ ileri düşünceli
?• da koruyucu dığmdân şikâyet kendisi gibi dar
ve bu sebeple irti . '..raf: »r olmıyan bütün ileri fikir!; münevverlerin top fiye edilmesini. ûtiyo:. !Z_____
* teplerden ve Ünh >
■ ileri fikri telkin ecen ders ve
■ kitapların .saldırılı >,,-r tavsiye ediyor. Fikretin bile oku*
• tulmasınâ tarafdt; değildi:-.
Hamdullah Sup- : de çocuk
■ larımıza dîn dersi verilmesini.
1 bir hitabet mektebi açılarak : softalar yetiştirilmesini isti
’ yor. Be Türkiyede bir Suhtr. oynamağa hazırlanıyor.
’ Bütün tfatbuat da bu za*la-; rın fikirlerini büyüt başlıklarla
---- .w . . .
eri Bakan nı parmakla rina
JHatayda şunları söylediniz, işte söylediklerinizin fotoğra-Hfı>> diyor, ötekisi. Bakanın
Şbeyjfa tınır Merçeğ"^
luymn
Diyor. DoğH
^W*^-**W-* *■**✓*.
| İstanbul Mektubu
Millî Eğitim Bakanına goı e Demokrasi
[phz/fl ktep kitaplarında, sosyoloji kitaplarında, g . e-“ “ [erdCı şurada, burada demokrasinin türlü talk ri-
şsunuzdur. Bu tarifleı birbirinden farklı ol -kla ralarında bir ortak taraf, bir benziyen taraf d.ı yok Ama son günlerde biz demokrasinin yeni bi: ri-dik. Bu, hiç. birine benzemiyor. Merak edi orsa-/ . e söyliyelim:
Mı Eğitim Bakanı Reşat Şemseddin Sirer, Cur r ri ’! Partisinin İstanbul ili kongresinde partili arl ış-ı eğitim meseleleri hakkında izahat Verdikten n-iyle bitiriyor:
«Son söz olarak ifade edeyim ki, ben ve diğer an .dn-h.Yi!Y: Türkiye Büyük Millet Meclisinde nat bir anci’dliyci ;-uru ile konuşuyorsak sizin önünüzde de ni ........................ hislerle meşbu olarl': konuştuk. Yarın Sivastaki. öb jn birinci .»hifcl.rin4-.k. Erzunımdaki partili arkadaşlar huzurunda da ayni İiderte
konuşacağ z. |
Sayın arkadaşlarım, işte gerçek demokrasi budı öğrendiniz ya. savın vurddaslar, size bundan ( ı>ra "demokrasi nedir? " diye soran olurca hiç tereddüt mmive-çeksiniz. Saf bir nefeıin «vatan Ahme^ çavuşun anasıdır» dediği gibi. siz de «Demokrasi Millî E ğitim Bakanının Halk Partisi üyelerile konuşmasıdır.» diyeceksiniz.
İSTANBULLU


zetejere göz attığımız zaman
bir irtica dalgasm n geçmekte olduğunu görür gibi oluyoruz.
Rtîllİn - dlıfryertTtt -doğru gittiği, Avrupanın her derece derece ileri
^lar
■ey

iı-
lu
beyanat ğmı iddia biz Ba'cânı Hıu inkâr tcH> •‘hüsünde biHevkalâdel ikK medik.
İçişleri B deki me^
‘S*Yurt ve
lar» mecmualarının adları da geçmişti. Basanın sözlerine bakılırsa, bu iki mecmua 1945 yılında Şefik Hüsnü-din direktif alıyormuş. Bu sözler üzerine, her iki mecmuan n neşriyat mü -dürleri Cumhuriyet gazetesinin 12 Şubat 1947 tarihli şayianda neşrettikleri ve bu sayımızda da okuyacağınız bir yalanlamalarında «her i' ki mecmuanın Nisan 1944 te neşriyatlarnı tatil ettiklerini
[kanının B. MwL beyanatıma dnya*> ve «Ad m-mecmublarının
ri BgBınır
nJJl8aL_
'e Diinya>
Uydurma de. nehri asını tem ten gelen El kapam
hâkim olduğu bir
nasınd ondı virlerdr dedelcı
1944 yılında kapanmış bir mecmuanın, 1945 yılında Şe fik Hüsnüden direktif almasına maddeten ve mantıkan imkân tasavvur cdilemiyece-ğini»» söylüyorlar.
Bu gidişle içişleri nın sözlerini inkâr iÖsterdiği vesikaları
mantığın kabul etmemesi yanında galiba bal şlker kala* cakl
Bakanı-etmeri akıl ve
ş. H.

zn s
; bu pa
değil-
Haberler
gilterede Arjantin.
Francoya yardım
ArjaBpn. Franco sına I milyon bir k: yapacakt
ran n biri.
.-.e edı..
mevduat) üzerinden verilecek tir.
Ingilterenin Mnliyeci çevreleri bu haberi memnunluk* la karşılamışlardır; çünkü, bu çdünç para ile Franco hü kunıeti sterlin blokuna dahil memleketlerden bilhassa demiryolu malzemesi satın alacaktır.
Birleşmiş milletler Emni -yet konseyindeki Anglo -Sakson gıybetleri, Madritle • ki diplomatlarn geri çağrılmaları bir gösterişten, numı
midir yok
Merasim? gelmediler
İngiliz t&aff majeste VI. ^eoı^e. hffifte ve prenses" leiuı Kap’a Muvasalatları bü* yük şenli dere vesile olmuştur. Londra radyosunun sözcüsü Cenup Afrika Domin -yonunun bu vesileyle Ingiltere tacına bağllığını ifadeye imkân bulduğunu anlatıyor. Fakat Milli muhalefet Partisine mensup meb*usların, me rasimlere iştirak etmediklerini de. hakikati söylemiş olmak için ilâve ediyor.
Demek başka memleketler de de. bizim D. Partililer gibi hareket eden muhalif meb’us lar varmış...
HUR
Sayfa: 3
Külltür ve Sanat H a ir e k e t D e ir d
Hakkını müdafaa edenlere uHür„ iin sütunları daima açıktır
Yurt ve Diinya’cılann Ulus’a Cevabı
hÜNYADAN ” E__HABERLER
Ulus gazetesinin hakkımız-daki yazısı baştan aşağı tahriflerle doludur. Bir 'taç misali: Ulus gazetesine göre i-çişleri Bakannın verdiği ■■ vesikalarda Yurt ve Dünya ve Adımlar dergilerinin isimle * ri geçmektedir.!; Dergilerimizden «faydalandığını ya zan bizzat Şefik Hüsnü» dür: ve yine dergilerimize (-bizzat yazı-yazdığını Şefik Hüsnü-, söylemiş ve dergilerimizin «komünist partisinin birlr ne . sir organı olduğunu ifade etmiştir». Ulus gazetesinin bütün bu iddialar* düpe düz uydurmadır. Dr. Şefik Hüsnü’-ye ait vesikalar olarak ileri sürülen yazıların hiç birinde dergilerimizin adı geçmt-me itedir, kendisinin dergilerimizden faydalandığı, onla • ra bizzat yazı yazdığı, parti* sinin organlar olduğu ifadeleri aslâ yoktur. Dergilerimizin adını kullanan içişleri bakanının kendisi olmuştur. Bun lar. Meclisteki beyanatı bir daha okuyarak kolayca tahkik edilebilecek noktâlar * dır.
Birinci açıklamamızda der-gillrimizle ilgili olarak ileri sürülen vesikalara istinaden çıkardan hükümlerde açık bir tenakuz olduğunu belirtmiştik. Ulus gazetesi böyle bir tenakuzun mevcut olma -d iğin t isbata gayret ediyor. • Çok mühim olan bu nokta -nın umumî efkâr önünde iyi' ce aydınlanması makdadıyle Içişliri Bakanının beyanatından, Ulus gazetesinde çıkan şu kısımları aynen alıyoruz:
«Çok önemli bir vesika:
(I945'e ait)
r
İçlileri Bakanının 29,1,1017 tarihimle llllyük Millet Meclisinde vertUftl beyanatta Yurt ve Dünya ve. Adımlar dergilflrfnln de udi geçnıeal (iterine AnkaralIn Ü10A rrnrc(e«lnr>* ve latunbııl caretelcrÜKİrn do besine nuterllk va»ıtuMİyle bir açıklama etin-dermiştik: Ulu* irazeteof, açıklamayı olduğu «Ibl yayınlamakla İktifa edemedlitlndon nltmn tahriflerin dolu bir «cevap» ekledlı Matbuat kanununa duyanurnk, bu yun dnlnymlyic Könd'-rdiâl-mlr. İkinci bir açıklutnuyı Ulus gazctcM bir defa hiç basnuıdı: Anknrn suvcılıftına müracaatımız üzerine de yarımızdan ancak bir kaç cümleyi ncyrettl: Matbuat kanununun Kaftludıiı. vatan dn^ın kendi luıkkındakl neşriyata cevap vcrntfak gnı.ctclcr nrlık istedikleri iflbl kullandıkları İçin, etrafında yu ratılan bulanık havanın KtinderdİKİmlıı yazının n«r,rinl yuruz:
nncuk

hakkını bite derKİk-rlnılz. aydınlatılma» maksadıyla llür anzctenirdcn bekll-
••Partinin iç taktiği Türki-yenin bir Sovyet Cumhuriyeti olmasına yanyacak en kesin «artlârı bütün açklığı ve çıplaklığı ile mevzuu bahis et mekten çekinmez. Çünkü bu istediğimiz bir şeydir ve bu-
nu kendi aramızda böylece konuşup bilmeliyiz. Fakat etrafımızdaki henüz iyice ol-1 mamış unsurları ve cahil halk y ğmlannı ürkütmemek için onlhra daha başka türlü ve sureti haktan görünerek konuşmamız ve politika yap-İrtamız zarureti ûoğaA ki, b ı partinin dış taktiği mesele rindeı ibarettir.»
Bu v(ısikayı okuduktan Son ra İçimleri bakânı bundan I takım neticeler çıkararak izahatı veriyor:
I) mokrasi hareketi baş lar ın önce komünist par* tis kar&rlaştırlan ve teş-
kil ı tamim edilen bu ha-rel tarzına uygun olara:, ba ; 1er Şefik Hüsnü bizzat ve iil harekete geçmiş ve mt kette bir muhalefet hava ıratmak ve umumî ef-ka ılandırıp hükümet alev hiı :şvik ve teşci etmek i* çir, ıkarada çıkan Yurt ve Di . . ve Adımlar gibi ko -m: dergilerden.... fayda-
las tır.»
Bo lece, komünist partisinin d ercilerimizden faydalan dı(( faraziyesinin zamanını bi. . İçişleri Bakanı tesbit et bulunmaktadır. Komü-ni particinin kararını ihtiva ec- '. vesika 1945 tarihini taşı; :a ve Şefik Hüsnünün bu batar geçtiğ de dİ
mış
1945 yılında ve daha sonra mümkün olabilirdi. Böylece.
1944 Nisanında neşriyatını tatil etmiş bulunan deıfeile '-rimizden komünist partisinin faydalanmış olduğu iddiası temamiyle suya düşmekte^ d ir.
Yukarıdaki izah ndan sonra Bakan. dergilerimizden faydalanıldığı iddiasınh delil vermiş, olmak için Nisan
1945 tarihini taşıyan bir rapordan alındığı kaydiyle şu
tAnkarada mecmuaya trli’c ettik. I-
[üz yazıla-ıt ettik.» |
i sürülen laki tena * iten başka ktadır. Zili 945 tan-1 daha Önce,
olma» keyfiyeti ancak


üzerine harekete endiğine göre, »faydalan
ında ka-
Vaktile
n.
Ali Osman Çimen, İlgaz'ın köy ndi. Altmış
dar vardı, fakat ancak kırk sekizinde in gösteriyo
san olduğu‘anlaşılan bıyıkları şimdi a :iş ise de, bıyıklann burun altına rastlıyan kısmı sigara zifirinden tekrar kirli bir sarı renge boyanmıştı. Köyden çıkalı yirmi seneden çok olmuştu. İlk zamanlarda o da toprak ameleliği, istasyon hamallığı, daire hade-
AçtÜadığımız bu tenakuz tevil dahi edilerniyccek ka -dar sârih ve katı olduğu için dir ki. Ulu» gazetesi 15.1 1.47 tarihlî sayısnda neşrettiği yazısında İçişleri bakanının, dergilerimizle ilgili iddiasıy • le okumuş olduğu, yukarıda) iktibas ettiğimiz vesikayı ta -marnlamak zaruretini his * setmiş. O vesikan-n aslın -da şöyle bir cümle daha var* mış: (ı 1942 senesi içinde fa aliyetlerimiz daha ziyade Ie -gal neşriyat üzerinde toplanmıştı. An'caradâ ÇIkan iki marksist dergiye rehberlik ettik, ilh.ı)
Zavallı, Ulus gazetesi! Sı-raladığ- tarihleri bir türlü I birbirine uyduramıyor. hep 1 birbirine ^karıştırıyor. Daha 1 önceki neşriyatında Yurt ve i Dünyâ ile Adımların >945* chil’in neden . sosyalizm te art*k çıkmadığını unutmuş manı (flduğunu şimdi dah tu; şimdi de Adımların 1942 de mevcut olmadığını, ancak 1943 den itibaren çıkmaya başladığın*, unutmuş.
Hem artık, is. evvelce »ö-nemli bir men ileri rülüp etrafında «ürültü ke p inlmjş yazılara i-)' cap ettikçe .*eni parçalar ilâ ve etmek şaBjİne dökülünce, sözü uzatma) yucu kendi I verir.
Ulus gazej lerirAîzin müniet d olduğu trraıl ■•Üstü örtülü lunmuşmuşul İcrde de bu yollu çıktı. Şunu açıkça belirtelim ki. biz, Atatür: inkılâbını hl j ce sayarak orta çağ* geri ge-1 tirmiye cali an her tipten sof, falara, miisbet ilim düşmanı ;
Faşizm dünyadan kalkmadı
Bizim gibi gizli, Frnnko re i jimi gibi açık idarelerden başka durmanın daha nerelerinde de faşist idareler olduğunu merak edebilirsiniz. Bu merakınızı NeW York radyo* sunda konuşân Max Lernrr talmim edecektir.
Max Lerner diyor ki: «Cenup Amerikanın yarısı Faşist diktatoryası alt nda yaşıyor
Churchill yahut mütevazı bir muharrir
Mr. Churchil »Times Magazine» de hatıralarını neşret mek için 1.000.000 lira iste-tfıî*. Cok muhtemeldir it? î«te-
yoruz.
Amorikada Cumhur Başkanlığı yarışı
İ"İ
cağı tahmin edilen seçimde cumhuriyetçi partiyi kimin temsil edeceği, henüz belli de fildir. Slassen. DeWey. Taft ve Vandcnbcrg'in isimleri i leri sürülüyor.
Hattâ bu zatlerin şimdiden ar«ılarınd& mücadeleye giriştiklerini de duyuyoruz. Fakat, yeni Amerika cumhur başkanı bir -general de olabilir. Cumhuriyetçiler Mac Ar* thur’u düşünüyorlar.
Demokratların ise ellerinde bir general Marshal var. Ama bakarsınız bunlardan hiç biri olmaz da EisenhaAVer yahut Bradlev seçiliverir.
“Milletlerarası Karaborsa
çıkan marksist iki ı ■ muntazaman rehbe Muvafık gördüğüm nn geçmesine dikk(
Delil olarak iler bu sözler de iddiac kuzu derinleştirme’ bir şeye yaramama ra bu rapor Nisah hini taşıdığına ve idi geçen karar de rihli olduğuna göre ancak Nisan 1945 al nmiş olabilir. Bc ca, rapordaki «rel tik» ifadesinin ma; faaliyete âit olduğı etsek bile, bu faal 1945’in Nisan ay* arasında muş bulunabilir. Daha önce- zihniyete, demokrasi düşma- 1 ki yıllara ait o’.unaz. Ai;7rt m vaTanFT *(’• (>lojileri koyul I944*ten sonra çıkmamış ou milliyetçime maskesi altında lunan dergilerimize aslâ teş- memlekete sokmıya çalışan •’ mil edilemez. lafa karşı hçt ğırnı^tıkı^ııu^
[ bu karar.1 ten önce
»yle olun -et-bir kabul ancak başıyla |ıynı yılın va’-.i cl* I
birleşik Amerikada c
8> . 3 ''C FeS. hur başkanı seçimleri 194
nesinde yapılacaktır.
Fakat namzetler araş’ ki mücadele şimdiden b mıştır.
Cumhuriyetçilerin kaz

Avrupa karaborsasını ele geçirmek için altı memleket amansız bir mücadeleye gi* kişmişlerdir. Asrın en iyi teşkilâtlanmış şebekesi, kan e-men hortumlarını bir kaç a-janı sayesinde Avrupanın heı yerine uzatmak djreyetinî gösteriyor.
k zait olur. Oku-hü :münü kendi
Leşi bir de dergi-cşriyatınn «ko-aktiğjne uygun» nesini tutturmuş. • i» neşriyatta bu* ı t. Diğer gaze;e -iddialar
m
zadelrsinden aslâ aynim: •
ğiliz. Bu yoldaki fikirler: i
dün olduğu kadar bugüt yarın da hiç yılmadan v( rilemeden : mizden Ulus gazetesi de. * ğerleri de emin olabilirle
Bu bahiste söylenecek ha ço*t sözümüz var, ! k t kıymetli gazetenizin sayf ı nı, Ulus gazetesinin tahrifle -rini teşhir edesek dolduı istemiyoruz.
Saygılarımızla.
müdafah ede - I
Daha şimdiden, bu şebekenin en âzılı azalar*., kendi çıkarlarına çalışan rakiplerini tasfiye etmek maksadile bir şirket kurmağa karar ver mişlerdir. İş tek elden idaıe etmeğe ve muamelerden elde edilen kazançları ayni ellerde toplamağa çalışıyorlar.
Behice BORAN
Adnan CEMGİL
Ticaretin siklet merkezini kıymetli taşlar, ilâçlar ve dövizler teşkil etmektedir. Fransız menşeli hububatın Orta Avrupaya dökmek ve kaçakçılık, en mühim kazanç menbalarıd’r. Milletlerarası Karaborsa şebekesi ağını Paris, Bükreş, Roma ve Var* şova arasına serpmiş bulunuyor.
UÎkAVt

W
meiiği gibi türlü işlerde çalışmış, millet mekteplerinde biraz okuyup gg •.
yazma öğrenmiş, kumaş fabrikası açıldığı vakit de bir kolayım bu- “ (j h 1] V
lup oraya amelelikle girmişti. Bir zaman L.
yazma bilmesi burada işe yaramıştı— bı- İh4 : aç ten alıp bir müddet için fabrika işletn mir:- -. ılı başardığı görülünce, orada daimi olarak kalmasır lardı. Ali Osman Çimen, bu suretle, amelelikten rı ce sırtına lâcivert kumaştan bir takım ■fıirli elbi* gömlek uydurmuş, boynuna da bir kravat bağla önünde san kösteği sallanan bir de ko aman cep s;
kaya girdikten sonra işlerini sür'atle manlarda, şimdi Ismailin amcası oğlu raber kiraladığı tek odalı kulübeyi kuı tepenin düzlüğe en yakın olan yamaç: rincisini kiraya vermişti. Yeni yaptığı birer gözlü kulübeelkler ilâve etmiş, nihayet orası, bir avlu içine pullan on iki hanelik bir «malikâne* halini almıştı. Bunlardan yalnız bir tanesi bir oda ile bir aralıktan İbaretti; orada kendisi oturuyordu; ötekiler sadece birer göz idi; hepsi ayn ayrı kiraya verilmişti.
Ali Osman şehire gelirken karısı ile dört çocuğunu köyde bırakmıştı. Fakat aradan iki yıl geçip de köye dönemiyeceğini anladığı zaman burada da başka bir kadınla ikinci bir defa evlenmişti. Bu ikinci kadını imam nikâhı ile almıştı. Ondan da şimdi biri on yedi, biri on dört yaşında iki kızı ve en büyüğü on bir yaşında üç de küçük oğlu vardı.
Ali Osman Çimen, çocuklarına karşı kendini hiçbir şekilde bağlı hissetmezdi. Bulunduğu yerde gittikçe gelişen ve gübar-i tal i rüzgârla havaya saçılan bir çiçeğe benzerdi: Kendi unsuriyle meydana gelen meyvalardan haberi yokmuş gibi yaşıyordu. Yeryüzünde
Ankara
>(Ja a'Hhelikfl mışlar.ıbu i £ ygun bulmuşfl lurluğa geçi J İle yakalı bin ti. Yeleğinim vardı. Fabrfl İmiş ti. İlk zıtl ■kadaşiyle be-’ hm-ı, aşağıda,
4
Cevdet Kud
yoluna koj
Ömer'in yed rnıuş, datflrt ında ikinci bir ev kurarak bl-ı evin yanına, fırsat buldukça,
onu ilgilene tiştirilmesi yaşına kadı lerin çalışri Lİ'ük kızı J
fi cn şey İta İr ■adına aitti?
■, evden yen «sini va kon tebriye fflkseı de yinj «ray
ji ve evleriydi. ( on dört .mis ine-kı göz yumar,] erHflcrini geçi r: d ntfB fabrikada •deştirmek i\jûı ı
SOLOK
cuklar... Onla b. erkekleri fakat bu ya melerini Is lalı.şıyordı
küçüğü _______ . ______ ___________ ________lanlara L gelince, bunun on bir yaşında olanı bir berber dükkânında çıraklık ediyor, ötekiler ise henüz hazır yiyordu.
AH esmanın evinde sekiz can barınıyordu; karuu, kendUİ, U’t çocuğu ve köyde bıraktığı karısından olan büyük oğhı Kemal. Bunların hepsi ancak birkaç metre kare yer tutan şu bir oda ve bir aralığın içine sıkışıyorlardı. Bu sıkışıklık yalnız geceleri, akşamın yedisinden sabahın altısına kadar hissedilirdi; sabahleyin hıı-va ağrmağa başladı mıydı, ev birdenbire boşalırdı; babn, büyük oğul ve büyük kız fabrikaya, ortanca oğul berber dükkânına gitmek için çıkar; güneş biraz daha yükseldikten sonra iki küçük oğlan dışardakl gübre ve çöplerin üstüne kendi yaşlarındaki mahalle arkadaşlariyle beralıer oynamak için sokağa lırlar, içeride kala kala bir ana ile bir de on dört yaşındaki kızı Remziye kalırdı. O zaman ev onlara bol bile gelirdi.
Büyük oğul Kemal yirmi dört yaşında idi. Köydeki küçük tarlayı, geçinebilmesi için ağabeysine bırakmış, kendisi, babasının yaptığı gibi, çalışmak için şehire gelmişti. Şimdi babasile beraber
fabrikaya gidip geliyor, c yatma ve yeme masrafım her ay i tir,-*naşına Ödûyord sabah kahvaltısı etmiyordu; her gün ile bir kilo eki zaten fabrika veriyordu; evde hepsi u; :şanj yemeği yİ:....da Bunun kaç para tutacağı hakkında analığı ile uzun uzun k şmuş, nihayet ayda yirmi iki buçuk Hra üzerinden anlaşmışla Kendini kuvvetli hissettiği günler yaptığı «fazla mesai ile filân her ay eline yetmiş fle yetmiş beş lira arasında bir para geçerdi. Bunun içinden ev masrafını verdikten sonra kendisine aşağı yukan elli lira kalırdı. O, paraya saat ht sahile ve kuruş kuruş kaz indiği için kıymetini herkesten çok a n 11 yujdu., —
B^Bsarn, iş dön®:’ t ( naşı ve kız kardeşile beraber eve gidi rkenjHlikanlı. Bahçeye:
sen bira gönden yürü!
Dedi?soma, kıztö işitemeyecek kadar ilerlediğini görerek bakısına dorKve yaBnda boşalacağını duyduğu avlu içindeki ev-Strden biri TOBkındB:
Q Onu Ba JFrsen. dedi.
\ Ali OsmMJh gözle baktı:
1 Zi.tın)Wf‘t ettiremedik galiba!
Hbu. cc\ajf erdi ve beş altı adım sustuktan sonra bıyık altından gülerek sordu:
Hava parası ne verirsin!
Kemal ciddi idi;
— Başkaları ne verirse, dedi.
Ali Osman, Telsiz direğinin yanında birdenbire durdu, delikanlının yüzüne dikkatle baktı, sonra yan alay, yan ciddi konuşmağa başladı:
Her gece yattığın yere sığamadın mı? Kulakların büyük geldi galiba! A sersem, paran cebine battı mı? Ben kiracımı yolmak isterim elbette. Mademki ev sahibiyim, gücüm yettiği kadar yolarım. öyle ise ne diye karşıma sen çıkıyorsun? Benden sana öğüt, gel bu işten vazgeç. Ama inat edecek olursan, gözümü yumar, alacağımı yine alırım. Paraların üstünde senin imzan yok ya! Nerden bileceğim senin paran olduğunu? Onların hepsi birbirine benzer. Nerden gelirse gelsin, İnsanın hoşuna gider. Benim için para, paradır. İşte o kadar!
(Devamı var)
Profesörlerin Sesi
Şaıursy l'nlver*ltc> ve kolejlerinin 38 proloörti lUrletlk Amerikanın Cin »lyMellni pratoMu eden bir beyanname neşretmelerdir; Siyasete karışmayı kendilerine yurnetıramı -)nn birim Profesörlerin yine kulaktan çınlasın:
A
J
HUR
CUMARTESİLERİ ÇIKAR HAFTALIK SİYASİ GAZETE'
r
k.
Fiyatı: 10 kuruştur
ABONE ŞARTLARI:
Seneliği : 500 kuruş
Altı aylığı: 250 kuruş
Üç aylığı- 125 kuruş
İlan: (Başlık kenarı) 20 lira
Basıldığı yer: STAD Matbaası
FİKRİ MÜR v İRFANI KÜR * VİCDANI HÜR
Ingiliz İmparatorluk siyaseti
Mehmet-Ali AYBAR
I
A
J
T ürk - Ürdün ittifakının
yakın doğuyu da ihmal etmiyor. Yakın doğu, bilindiği gibi hem uzak şarka giden yol üstünde bulunur, hem de zengin petrol kaynaklarına maliktir. Bunun için İngiltere bir taraftan Filistindeki ikametini uzatmak çarelerini araştırırken. bir taraftan da kendi kontratı altında* bîr
[elirme-
ihmal etmemiştir.
Fakat Arap Birliği ölü o-
rak doğdu. Bu çeşit birlik -
rin yaşaması için gereken
topluluk şuuru», ay: n yaşa-
>ağa alışm ş Arap n ni birbirine bağlamı) lilietle -
Bunun üzerine İngiltere hiç eğil se bir Şark Blo’cu kur -lağı tasarlamıştır. Arap Bir-ğinin yerini alacak olas bu
ğinin yerini alacak olas bu lok’un önderliği. İngiltere -in sadık bir müttefiki olan urkiyeyc verilecekti.
Jingiltı
enfaat
tır
S NGİLTERE Kırak U beraberinde kıraliçe ve prenseslerde olduğu halde Cenup Afrikası Dominyonunu ziyaret etti. Ald-ğımız son haberlere göre Kıral ailesinin Kap’da tezahürratla karşılanması Londra siyasî çevrelerinde büyük memnunluk uyandırmıştır. Deniliyor ki, «Bu vesile ile, uzak doğu yolunda :i büyük dominionu-rr.uz. İmparatorluğa bağlılığın- bir kere daha göstermiştir.'» Bu bağlılık tezahürleri. Cenup Afrikalı halkın şayet gerçek isteklerini ifade ediyorsa. Ingilizlerin sevinmekte haklan vardır. Çünkü Londra radyosunun da gizlemediği hakikat şudur ki. Ingiltere Uzak Şarktaki menfaatlerile temas halinde kalmak için. Afrikavı dolaşan bu uzun-yol üzerinde Cenup Afrikası Do miniyonunun el alt nda bulundurulmasına şiddetle muh taçdır. İkinci dünyâ harbi Akdeniz’den geçen kısa yolun. hava hakimiyetini
tan herhangi Avrupah bi: devlet tarafından kesilebile • ceğini göstermiştir.
Halbuki uzak doğu Ingil tere için hayati bir ehemmi yeti haizdir. Bundan ötürüdür ki, Hindistanda müstaki' bir hükümetin kurulmasın i geciktirmek için İngiltere e altından her türlü vasıtay: baş vuruyor: Hindu'lar il Müslümanların anlaşmazlık körüklenmektedir. Malûm ol duğu üzere geçen seneni:-Mayıs ayı içinde Ingilter müstakil bir Hindisthnin ku ratmasına muvafakat etmi ve böylece zevahiri kurtar diktan sonra MüsIümanlarl Hindu'lar arasındaki müna feretden faydalanmak yolu -nu tutmuştur. Son gelen haberlerden bunda muvaffa olduğu da anlaşılıyor: Hin distan Kral Naibi Wavell in kurmaya teşebbüs etti) muvakkat hükümete, evvel •• Hindu’lar sonra da Müslü manlar girmekten imtina e mislerdi. Londra konferan -sın da İngiltere Müslümanla okşadı. Bugün ise. yeni Hin anayasasın- hazırlayacak M( lise 'Müslümanların girmeyi -sini, Hinduların pazarlık kabul etmez zihniyetine atfediyor. Ve Ingiltere açıkça diyor ki: «-Müslümanlarla Htn-dular aras'nda bir ânlaşma olmadıkça İngiltere Hindis -tanı kendi haline terketmiye-çektir.
Diğer taraftan İmparatorluk menfaatlerinin emniyet altına alınması için, Ingiltere
kopardığı fırtınanın akisleri
ittifakım manası
Türkiye ile Ürdün kralı arasında akdedilen ittifak muahedesi geçen hafta B. M. M. isi tarafından tasdik edildi.
Bu ittifak anlaşması Suriye ve Lübnan gibi bazı Arap memleketlerinde kuşku ve hoşnutsuzluk uyandırdı. Bunun iki sebebi vardı:
Biri bu ittifakın onların gözünde lüzumsuzluğu ve manasızlığı idi. Bir ittifak andlaşması tecavüzi veya tedafuii bir maksatla yapılır. Ürdün ise henüz yeni kurulmuş bir krallıktır. Ne ordıi’uv ne donanması, ne de hava kuvveti vatdır. Nüfusu çoğu göçebe olmak üzere 300,000 kişiyi geçmediğine göre bir seferberlik halinde dahi çıkaracağı kuvvet 30.000 i geçemez. O halde böyle bir devletle bir ittifak akdetmenin başka bir manası olmak lâzım gelir. Akıllarına ilk gelen ihtimal İngilterenin Suriyeye karşı bir oyun oynaması ihtimali idi. Çünkü İngilterenin Büyük bir Suriye taraftarı olduğu ve bu büyük Suriyenin başına Ürdün kralı Abdullahı geçirmek istediği söyleniyordu. Ürdün ile Türkiye zaten İngilterenin müttefiki oldukları için, bu deta İurkıycimı ürdünle bir ittifak akdetmesini inanalı buldular. Bulyu/drn > • >c bu anlaşma vesilesi
ile Turkiyenir .ind(- ağır . yaptılar. Bizi İngi-
J İngiltere Yakın Şarktaki
enfaatlerinin böylece cm iyet altına ahnacağ-nı um-luştur. Lâkin bu Arâp. millilerinin hassaslığını hesaba atmıyan bir buluştu. Nete im daha ilk adımda, Arap; milletleri irkildiler. Ürdün’le aptığım-j: ittifak hiç hoş .arşılanmadı. Öyle anlaşılı -* ’or ki, İngilterenin başka bir ıal sureti bulması icap edecektir.
İngilterenin İmparatorluk riyaseti her gün bir az daha Îîinleren imtihanlar ektedir.
i
lîz oyununa âl ' ( knakla ktiham • r.
Suriyelile : şüpheye düşüren ikin i nokta İngilterenin Orta Şarkta ’i ürkiyenin reisliği altında bir blok vücude getirmek ister nesi idi. Çünkü Tür viyen n Irak ve Ürdünden sonra diğer A p met. >ketlr:;!c dr u yolda ittifaklar akdederek bu b okun başına geçeceği r /ayetleri dolaştı. Halbuki Arap m, nleketleri kendi a. daı ıda anlaşamıyorlardı. Haşimiler Ar; memleketimi inin basma geçmek istiyorlardı. Suriye Ha .iL-rlc- Tüı- -.iyenin an şniasını hoş görmedi.
Hariciye . ff.ı-.ın Mı! -t Meclisinde Ürdün
anlaşması hal i izahat verirken :»u şüpheleri ortadan kaldırmağa r İ n m- :.k-kr: aıa nda akdedilen anlaş-
manın hiç kiı ■ • karşı tecavüz; m mahiyeti olmadığım belirtti ve CffiT'-r devletlerle d? bu yolda andlaşmaiar imz3 etmeğe hazır : ' ığ-jmuzu bildirdi.
Bu izaha m iyedir: ı tatmin et; ıişse bile, Irvgilizlerin kurmayı tasa-- -•tikle:; .■
külüne imkan n.unak tak
Ara|L.
Bir Mızıj- ize: inin rivayetine ^Şre Ingilizlerin kur-kesine ^a- ctrne( üzere
kurmuştu. Fakat bu birliğin siyasî, iktisadi, hatta askeri hiç bir hedefi ve müşterek mesnedi yoktu. Coğrafya bakımın-|dan da çok dağ.nık bir halde bulunuyorlardı. Bu mah/tarlaı
un
\rap blokunun teşek-bidir.
ı Birliği dağılıyor
yetmiyormuş gibi Arap hükümdarlarından her biri bu birliğin başına geçmek hevesine kapıldı. İngiltere Crdün kralı Abdullahı başa geçirmek istiyordu. Arap memleketlerinin en büyüğünün başı olmak itibarilc kral Faruk ta riyaseti kimseye vermeğe razı olamıyordu. Hicaz kral- ibnissuud birlik riyasetine kendisinden başka kimseyi lâyik görmüyor du. Bu yüzden aralarında bir geçimsizlik ve bir anlaşmazlık vardı.
Filistin meselesi Arap memleketlerini birbirine düşüren ikinci amil oldu. Arap memleketlerinin bu meselede müşterek bir cephe alarak ■ ilistinde bir Arap zaferi kazanmalar: ve ou surene Arap iiğğinin icabında İngiltereye karşı bde kafa tutacak kadar vvetli olduğu ispat edilmiş olacaktı. Halbuki Arap birli u celâdeti gösteremedi. Filistin meselesinin halline yare edemedi.
En mühim en* >larak th ortaya atılan büyük Suriye fikrinin Suriyeyi kı ılandırmiş olması ve onu Arap birliğinden soğutmuş c ısıdır. Şimdi bütün Arap matbuatı Arap birliğinim (eh ye girdiğinden bahsediyor. Heie Türkiye Ürdün anlaşn- bu bahsi tazelemiş bulunuyor.
Ingilteredeki buhran
lr.gilterede ya günlük hayal nı değil memleketin bütün İktisadî, sinn ıtta siyasi hayatını altüst eden bir kömür buhrânı var. ■ denberi bütün dünyaya kömür ihraç eden ve dünyanın zengin kömür kaynaklarına sahib bulunan İngiltereye ı Idu? Kömür buhranı fabrikaların yananı işliyemez bir le soktu. Büyük şehirlerde elektrik sarfiyatı kısıldı. Ev verilen kömür azaltıldı. Otel lokanta ve saire gibi umur erlerde kömür ve elektrik sarfiyatı tahdid edildi. Bu ple bütün hayat sarsıld-. Muhalifler, bu vaziyetten istif ederek hükümete hücuma geçtiler. Bütün bu buhranu esuliyetini hükümetin aldığı sosyalist tedbirlere yüklem» dediler.
Halbuki bu b inin sebebi şudur: Harp boyunca kömür madenlerinde ışan işçilerin gündeliklerini arttırmadılar, çalışma şartl ı düzeltmek için hiç bir tedbir alamadılar. Maden işçile n çoğu yavaş yavaş kendilerine başka
sahalarda iş aradı Bu yüzden kömür madenlerinde ça- , lışan işçinin mikdr ızaldı, yerlerine yenilerini getirmek te mümkün olmadı. ün İngilterenin senelik kömür ihtiyacı 250 milyon tondu Bu miktar kömür ç karabilmek için daha 100.000 işçiye iyaç vardır, işçinin azlığı kömür istihsalinin de azalman bu da stokların sarf edilmesini mucip olmuştur. Son ayl 3 kış da her seneye nispetle görülmemiş derecede şidd olmuş ve nakil vasıtaları muntazam surette işliyememi işte bugünkü kömür buhranının iç yüzü budur. Bu yi :n hükümetin düşmesi beklenemez.
urrıyeıı
O-
memlekettir

Faşist
bilerde hıVöTrar?
İngiltere fakir bir
NAMLI profesör Ni hat Erim Ulus’ta
H it ler v$ Ll-.js-Lafında yapffln fa hggzdı-I.. Mareşal Mllrl

şist JB? iyat'na
yor
dir; dal galı tenkit nKnek bir Lüst >hlıktır.» »Uttuk faştsUcrınr" ..Mussolini ■
letdir; Mussolini hatadan ınünczuhüii, dumclcıi ■ ne benzetiyor.
Sanki faşistlerin Mussolini için kullandıkları, ûDu ce» ve Hitlcr için kabul etlikleri. «Führer» in tür’: çe karşılığı olarak, «Milli Şef .i tabirini onlar bulma mış. faşizm edebiyat ni bu memlekette onlar icat ve tâtbik etmemişler gibi...
J
Diişiinryas^: Prensipler adına hükümetin güttüğff milli menfaat poÇtikasına, bizdtfde böyle hücum şdsn bifmu-ı nice o tır ?(
L /
üs: vaziyetimiz de ijDrtada erazi ilhakını yasak eden bir Atlantik beyannş^peiî vardı ve bu beyanname I Ocak 1942 Birleşmiş milletler beyannamesile teyit edilmiş ti. Hatta 1945 yılındh Cumhur Başkanı Truman. dış siyasetini anlatan Donanma günü nutkunda («Biz dünyanın hiç bir tarafında bir santim topıak istemiyoruz» demişti.
Halbuki. Amerikanın Pasifik adalarında istediği şey. ne suretle ifade edilirse e-dilsin, hangi şartlar altında hangi eraziye ait olarak gösterilirse gösterilsin, bu teklif, bir ilhak teklifinden başka bir şey değildir.
5|*(sa zava,l|n|n encam
New Repu^Adlı Ameri®) jnecmuaj^ffl^^H
/ > 1
hükûtneti^Bil Zâma^nclu ki. bBj
ITleskilâl d-.ffl^^cmokrM* v» v.nh idiÇ
ya milletlerini hayrete düşüren bir teklifte bulundu, P^ifü^Miushall. Çarojine, Ma ■rians adaları üzerinde mutlak hâkimiyet tesis etmek istedi. Bu adaların Amerikanın birer cüzü gibi Amerika tarafından idare edilmesini teklif etti. Amerika bu adaları stratejik sahalar telekki ettiği için bu teklif lastik veyâ reddedilmek üzere Birleşmiş milletler Emniyet konseyine gidecektir. Fakat, Emniyet konseyi bu teklifi ister tastik, ister reddetsin, Amerika fetih hakkına dayanarak, bu adalar üzerindeki hakimiyetini muhafaza edecektir.
BİRLEŞİK Ameri -kîıdan yapılacak iştikraz işini görüşmek Çizere Vaşinglona giden Lord Krynes, Londraya avdetinden pek az sonra ölmüştür. Lord’un ölümün den evvel söylediği son siyasî sözler şunlardır:
«■Biz artık fakir bir millet olduk. Dış işleri bakan lığımız bu hakikâti iyice bellemelidir; ve dış politikamızı buna göre ayarlayıp k-smalıdır». Başaramı-yacağımız muazzam fikir -ler ve plânlar peşinde koş mâktan artık vaz geçme -liyiz.»
u
j

Kaynak: TÜSTAV - Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı Arşivi

Sene: I — Sayı: 3
Sahibi ve Neşriyat Müdqrü:
Mehmet - Ali Aybar
Posta kutusu. 486 İstanbul
HÜR
Cumartesileri çıkar haftalık siyasî gazete
Gelecek sayımızda:
Gazetemiz dizildikten sonra bir mektup ve bir yazı aldık. Bu mektupta; «Hakikat-
leri efkân umumiyeye bildirmek için yalnız «Hürse güveniyoruz», deniliyor. Bu yazıyı gelecek sayımızda âynen neş-

redeceğiz.
-J
FİKRÎ HÜR * İRFANI HÜR * VİCDANI HÜR
İstiklâl savaşları Türkiyesine yaraşır bir dış politika istiyoruz
Mehmet - Ali AYBAR
nin tahakkukunda bir vasıta gibi kullanmak istiyen bütün yabancı talepler ve menfa-atlar karşısında da—bunlar açık olsun, sinsi olsun; siyasî olsun, iktisadı olsun; Şark -dan gelsin. Garptan gelsin--aynen duyulmasını vç gösterilmesini amir olan politika* dır. Türkiyenin dış politika rotası Türkiyeye göre ayarlan rr .
Sak-n Halk Partili gazete çiler mugalataya kalkışma smlnr; ve demesinler ki: «İngiltere bizim müttefik taifedir; Rus tehlikesine kar>ı onunla işbirliği etmek b politika zaruretidir.» Çünkü eev» beny^ deriz ki, işbirliği baş): ( eydir; teslimiyet de baş a Kaldı ki, bir Rus tecavüzüne uğradığımızda. İngiltere ıasil olsa bize yardım ede- ek t &r; yardım etmek zo-rundadıfl Çünkü. İmparator * lukLr nı giden yolun, Türk boğ . .d ’ rmdan kesilebilece -ğini İnçlere pek âlâ bilir.
C H. Partisinin Ingiltere-ye (abi bir politika güttü -gü. söz götürmez bir haki * kattır. Zaten C. H. Partisi züna m darlan bunu gizlemi -yorlar. Bizzat Pârti başkanı Saym Cumhur Reisi İnönü, I Ka«. m 1945 de irat ettikleri uz m bir nutukta şöyle buy u muşlardı: «Almanlar ve Jap^nlar harp haline gir merniz yalnız müttefiklerin isteği üzerine olmuştur. Onlar için her hangi bir ehemmiyeti v&r idi ki. bizden bunu istediler.» Dikkat edili-yor d cipi mi? Harp hahn* yalnız nüttefiklerin itteği ü-zerine /e onlarca her hangi bir ehemmiyeti olduğu için girmişiz.
Şimdi bir de Atatürk’ün. Birinci Dünya harbine giriş tanımız hakiindaki §u lerin ı he’fı r avfeihm • umumi/r tarzıOLhul .... zaman şayanı Mkit olmak* tan kurtulamaEne ler millel harbi umumiye h mat rnücâdelB saminırn ve cM kamı veı !Uiştir. illayat ve memat mücadelesine karar vermek bir kimsenin bir hey’etin hakkı değildir. Bu. milletin bizzat verebileceği 'tarardır. Bu kadar büyük hâ disat. milletin karşısında emri vaki olarak bulundurulamaz. n
Bu mukayeseden sonra. C. H. Partisinin «istiklâl» anlayışında bir değişiklik olmadığı, bilmem hâlâ iddia edilebilir mi?
jfctfa'-
BİR HAFTA
Mareşalin şafaat ettiği
BU son harp yıllan i-çinde C. H. Partisi * nin takip ettiği dış politikadan da şikâyetçiyiz. Açık ko nuşalım- Bu politika istiklâl savaşları Türkiyesine yaraş • mıyor. Nasıl yaraşa*n ki. bun dan yirmi yedi sene ebvel bu topraklardan yabancıları. Türk olmıyan menfaatlan kovmak için kanını akıtan Türk milletine. C. H. Partisi bir Peyk politikası kabul ettiriyor. Dış politika rotamı zın Londradan ayarlandığı zehabi, gün geçtikçe kuvvetlenmektedir.
Dünyanın neresinde Ingiliz menfaati varsa, C. H. Partisi bu menfaatlann en ha -Taretli müdafii kesilmiştir: lıfeiltere Yunan tahtına bir kral oturtuyor; istediği bir hükümet kurdurtuyor; bu durumu silâhlı kuvvetle* riyle muhafaza ediyor. Ve Yunan halkı bu yabancı e-mellere, t pkı yirmi yedi sene evvel bizim yaptığımız gibi, silâhla karşı koyunca: C. H. Partisi, istiklâl için dö-ğüşen Yunan halkını değil, İngiltereyi. Yuna kralını ve hükümetini tutuyor. Ve işin garibi şudur ki, Ingiliz meb’-uslanndan müteşekkil bir tahkik hey’eti durumun bu merkezde olduğunu bir raporla tespit ettiği ve Ingilte-rede bu politikaya açıkça hü cu-m edildiği halde. C. H. Partisi onu Türkiyede tenkide .yeltenenlere Vatan haini damgasınt vuruyor. Mısırda. Iranda, Endonezyada; hülâsa nerede İngiliz menfaatleri yerli menfaatleıle çatşırsa, C. H. Partisi daima Ingiliz-lerden tarafa çıkıyor.
Fakat daha kötüsü var. iş İngiltere ile bitmiyor, İn -giliz ijanlanna kadar iniliyor C. H. Partisi, yüzlerle, binlerle Mehmetçik kanır.ı meş’um bir hil’at gibi sırtında taşıyan Ingiliz menfaatlerinin aylıklı müdafilerine. olmadık teşrifat yaptırıyor.
Ve bir taraftan da Anglo - Sakson sermayesine kapılarrmız ardına kadar a-çılıyor. Hani şu yirmi yedi seneden beri sömürücülüğün den kurtulmak için didindi* ğimiz ve her kurtuluşta bayram ettiğimiz yabancı serma ye tahakkümü...
Hayır! İstiklâl savaşları Türkiyesine yaraşan dış politika bu değildir. Ona yaraşan dış politika, haksız Sovyet istekleri karşısında gös -t er M en haaasbğın, duyulan infialin, bizi kendi emelleri-
muvaffakiy etsiz kumandanlar kimler?
Mareşalin Beyanatı
Sayın Mareşal Fevzi Çakmak bu hafta yine iç politika meselelerinin sıklet merkezi oldu. İçişleri Bakanının Meclisteki beyanatından sonra; C. H. Partisi Mareşala karşı umumi bir taarruza geçti. Ankara ve İstanbuldaki parti cerideleri başka başka tabiyeler kullanarak Mareşali çürütmek vazifesini üzerlerine aldılar. Bir taraftan da Anadolunun en uzak köylerine kadar Mareşalin kızıllarla işbirliği yaptığı haberinin uçurulduğunu duyuyorduk. .Anlaşılıyor ki. C. H. Partisi ilk kararlaştırdığı taktikte muvaffak olamayınca, yani Demokratlan Mareşalin arkasından ayıramaymca; bu se* fer her ne pahasına olursa olsun Mareşali saf harici etmeğe azmetmiştir. Bu vaziyet karşısında sükut etmek doğru olmazdı. Sayın Mareşal bir demecde bulunarak efkârı umu-miyeyi bir kere daha aydınlattılar.
Sayın Mareşal, bu beyanatlarile bizlere esasen bildiğimiz hakikatleri bir kere daha tekrarlamış oldular. Şöyle ki-Koıuumst ve kızıl Jgelimeleri bizde hain ve ratılmış mânalarına geldiğine göre, Sayın Fevzi Çakmağın komünist olmadığını, olamıyacağın bütün bu tözlerin Q H. Partisinin acemice bir propag. ndas-’ndan ibaret bulunduğunu esasen biliyorduk.
,^at ,bu beyaı••»tlarile bize bazı bilmediğimiz şeyleri de öğğrettiler; dahî doğrusu bugüne kadarÖ bilmediğimiz.
>
VAROLSUNLAR!
Amerikıds okuyun s(-n( Irrtmtnlcn bir
Sevine ve İftihar «istiyoruz Hürriyet askıyla nin feryadını, dlinj mm ta öbUr otundan bize_
yortar. İstikbale Suiniyetle bakabiliriz artık H irriyetei gençlik fışkırıyor:
Ey! Atatürküı Cumhuriyeti emanet cttlfil ı
«Siyasetle u firar mı. talebeye yarn.nıaz» diyeni
Bu afyonlu »özlere kulak ummayınız. Her yerde! __
hUrrtyete rehberlik -tmJstir. Bu beyannameyi k lemv alan memleket evlatları sis kik olun, var olun.
aıuınmr aldık, .arpan kulplrrf-dnyurmaık Istl-
rençllk, sislere: ler çıkacaktır, okuyan rençltk
Son ay zarfında Birliğimiz azalan, ernıdi mevkii ikada rda^_bulunan Türk
birlere miharaa! 1>.,zı haberler
almnktarlrel* -
>ul hiç bit
-

ayat ve mel olduğunıM
len bilerek! aHayat

Türk iyeden,
■ hükümetinin
Demokrasi prensibiyle kabili telif olmayacak bazı ted-birlere mürar ıat etmelte öMiıguna j.,ir k,.-ı haberler almaktadırla..
Bu arada, demokrasi prensiplerini müdafaa eden gazetelerin hükümet tamhndhn fcnpaHJîîh.
bütün Eİllel£g bilinen bazı mütefekkirlerin tevkif edildikleri. ve muhalefet partilerini meşru teşekküller olarak tanımak «övle dursun, bu partilere intisap eden şahsiyetlere her türlü işken-ce edildiği öğrenilmektedir.
Hitler ve Musolininin faşist diktatörlüklerinde cereyan eden hadiselerden zerre kadar farklı olma-yanbu müstebîdane tedbirleri duymak, demokrasinin en büyük zaferini kazandığı bugün Amerikeda tahsil - >jetrn«j|fte olan biz vatan çoiuklanna son derecede elem vermektedir.
Iiirk milletinin hüjrijret vo demokrasi aşkjn.ı bütün valflarıyla "îtimacN edm (pfzler, fikir organlarını ezmek, Öğretmenleri, taifeleri tevkilMfibmek. te muhalif pintilere faalivet sahasını kapatmak gibi faşisU, karakterde olan bu^hareketlerin Itfakiyedeki çok ufak bifl ekalliyet tamundan Türk milletinin asıl afr zusu hiflfına yapıldrglqnhmnz. H
Bifflğimizl Türkiye*'Cumhuriyeti hükûmetiffin. b’r bu demokrasi ılevhtarhjma soı
Şİni^dM pat ilan bütün gazetelerin mecmualar •®^Wıasını, siyi sı mM^u fl a rm derFaJst-mrst
masını ve muhalefet partilerine müsavi faaliyet haklan tanınmamı talep cder,_^_ ______
Bundan başka. Birliğimiz, örfi İdarenin yegâne sebebi olan fevkalâde ahval artık mevcut olmadığından dolayı. Cumhuriyet hükümetinin memleketin muhtelif mıntıkalarına ilân edilmiş olan örfî İdareyi derhal lâv etmesini talep eder.
Türkiyede bugün hüküm süren istibdat ve tethi? devam ettiği takdirde. Türkiyenin. Birleşmiş Milletler Organizasyonunda sulh ve demokrasi uğruna mücadele eden diğer milletlerle aynı masaya oturmak 'hakkı münakaşaya değer bir mevzu olacaktır.
Umumî Heyet Adına Reis Kenan Bayson
fakat milletçe öğrenmek istediğimiz hakikatlerin meviudiyeli ni de haber verdiler. Mareşal uzun beyanatlarına nihayet verir ken şöyle buyurmuşlardır: «Türk milletinin bana karşı beslediği muhabbet ve sevgiyi ben. harp meydanlarında askerce çarpışarak, sırf memleket ve vatan endişesile hiç bir te-ferrüt ve şahsiyet dâvası gütmiyerek, hattâ bir çok ahvalde muvaffak olamamış arkadaşlarımın kusurlarını yine memle-et sevgisi ile örterek temin ettim». Eski Bahriye Vekili İhsan Beyin Yeni Türkiye’de intişar eden hatıralarında da muvaffak olmamış kumandanlardan isim zikredilmeden bahsedilmişti. İsler islenmez Mareşalin bu sözlerde İhsan Beyin hâtıralar . arasında bir münasebet kuruyoruz; ve bir çok ahvalde muvaffak olamayıp ta. Mareşabn sırf memleket sevgisi-le kusurlarını örttüğü şahısların kimler olduğunu merakla
soruyoruz.
iyin Fevzi Çakmak bir de beyanatlarında hesabı gö-rülnu miş silâh mübayaal arından bahsettiler. Cami Baykut haki ndaki isnatları yalanlarken: «Ben harekâtın başından Uuguııe kadar öyle bir hâdiseden haberdar olmuş değilim. Yalnız Avrupaya silâh müba zaasına giden ve onun hesabını vermiyen iki kişi bilirim 1 ougün bir tanesi Hal Partisinde nüfuz sahibi bir zattır, diğeri de ölmüştür. Bunları divanı harbe sevketmiştim, fakat sonra mebus seçildikleri için hakla rmdaki taibat durduruldu ^uyurdular.
Bu zadarrn da kimi ılduğğunu öğrenmek isterken, evvelâ Istanbulda çıkan 1 Halk Partili gazete, sonra da bizzat Saffet Ankan, merakımızı tamamile tatmin etmemekle keraber, Mareşalin im ıtiği şahısların kimler olduğunu bize haber verdileı. Boyl öğrendik ki. Mareşalin divanı harbe sevkettiği ve sonr( i n mebus seçildikleri için halda-nndaki takibat durdurulan b ı iki zat; eski bakanlardan Saffet Arıkanla rahmetli Nu Conkerdir.
Saffet Ankan, kazetelerde çıkan cevabında Mareşalin ima ettiği şahıslardan bh ı kendisi, diğerinin de Büyük Milet Meclisi başkan vekillerinden Nuri Conker olduğunu söyledikten sonra hâdise ha) kındâ şu malûmatı veriyor:
Saffet Arıkan ve Nuri Conker
«1920 senesinde M( ıva elçiliğinde ataşemilıter bulunduğum sırada silâh mübaj &a etmek üzere Almanyaya gön derilmiş, orada âyni vazile ile bulunan Nuri Conkere mülâki olmuş. Almanya mağlûp ve itilâf devletleri komisyonlarının kontrolüne tâbi bir du jımda olduğu için, bilhassa silâh mübayaası gibi işler çok müşkülâtla başanlıyormuş. Aramışlar taramışlar, nihayet direktör Bruhl adında bir zat bulmuşlar ve itimat ettikleri bu zat vasıtasile mubayaaya girişmişler. Sonra bir de bakn . hır ki, bu direktör Brühl efendi dolandıncnın biridir. Olur a Cenabı ha’: kimsenin basiretini bağlamaya gelsin. Derker etendim orada mahkemeye baş vurmuşlar ve silâh parala-ın: orada bırakarak bir mahkûmiyet ilâmile memlekete dönmüşler. Millî Müdafaa Bakanlığı işin tahrikini bir komisyona havale etmiş; komisyon bir rapor vermiş; rapor. Millî Müdafaadan Başvekâlete, oradan da Büyük Millet Meclisine gönderilmiş... Hattâ bu arada Terakkiperver fırka grupunda da mesele incelenmiş ve nihayet «Saffet ve Nuri Beylere tevcih edilecek bir mes’uliyet olmadığı kanaatinde bulunularak) mesele kapanm’ş gitmiş. Artia
..........-—e —— - V
istiklâl Savaşının afur yükü altında milletin dişinden tımağm-dan artıtcbgı paralar da gitmiş... Saffet Ankan gazetelerde | Jçkan cev«ftpda: «FilMlki
dincilik yüzttpden ziyan c
Vs,
,1
J
Üıekika devletin bir kısım patası dolandırıcılık yüzünden ziyan olmuştur ve bundan en çok eza duyanlar diı dahi' çok Saffet ve Nuri Beyler olmuşlardır» dediğine göre bil işin de esasen kefareti verilmiş demektir.
Eski Millî EğHînrı Bakanı
Bçy anatın H»lk Partililer arasında husule getirdiği kaynaşma bununla bitmedi. Mareşalin; »Komünistlerin serbestçe faaliyet göstermesine müsaade ve müsamaha etmişlerdir. Senelerce bu tahriklerin mekteplere ve köylere kadar yerleşmesi için resmi müzaheret göstermişlerdir» demesi üzerine; bu söze eski Millî Eğitim Bakanı alındı. Haşan Âli Yücel Ulus'ta neşrettiği bir açık mektupla: Mevzuubahs olan Millî Eğitim Bakanının hakikaten kendisi olup olmadığını; desteklenen komünistlerin kimler ve nasıl desteklendiğini, ve hükümeti bu hususta ikaz edip etmeo'iğini Mareşaldan soruyor.
Meğer n imiş şu Halk Partisil Neler, ne cevherler varmış aralarında. Bir beyanat, bakınız kaç kişinin karanlıktan başlarını kaldırmalarına sebep oldu. Sayan Mareşal, bu sorulara ve bu açıklamalara cevap verecek olursa daha kim bilir ne öğreneceğiz. Fakat bir de şu muvaffak olmayıp da Mareşalin şefaat ettiği kumandanların kimler olduğunu öğrensek...
Sayfa: 2
HÜR
Gazeteleri Okurken
I
Türkiye bir cennettir, Cennette ise Hürriyet lüzumsuz
C. H. P. nin Ulus’taki sözcüsü Falih Rıfkı Alay Avrupa harabeleri ortasında yap tığı tetkik ve Türkiyede geçim darlığı bulunmadığını ispat edecek deliller toplama seyahatinden dönmüştür. U-lus’un 7 Şubat 1947 tarihli sayısında çıkan bir yazısında Ingiltere. Fransa. İtalya, ilh.. gibi memleketlerde geçim ve iaşe vaziyetinin berbadın ber badı olduğunu söylüyor. Is-viçrede ise bu hal büsbütün almış yürümüştür. Meselâ. Ccnevrede etin kilosu 17 İsviçre Frangı, yani 1139 ku nıştur. Oysaki, 1947 Türki-yesi Avrupa kıtasında hem kışın ısınabilen biricik memleket. hem de en ucuz yenip içilen bir diyar. O halde Türkiyede bir geçim ve iaşe buhranından bahsetmek aşa' ğılık sokak politikacılığıdır Bir İsviçre gâzetesinin yazdığı gibi. «Gerçi harp görmedik. para kazandık, rahatız. Fakat bütün etrafınvz düzülmedikçe* ve karıştıkça bu bahtiyarlığımız nasıl devam edebilir.» Türkiyede de herkes böyle düşünmeli. Sözün kısası. Falih Rıfkıya göre Ziya Paşan’n meşhur beytini birlikte düzeltelim:
Diyarı Türkü gezdim saraylar, kâşaneler kördüm.
Diyarı küfrü gezdim hep açlar. viraneler gördüm.
O halde, Türkiyede bir re jim buhranından, büriyet buh ranın d an bahsetmek, meni leketi zorla buhranlı imiş gibi göstermeğe çalışmak, bir kin. hırs ve menfaat politi -kası yapmâk ve kir suç işle' mek olur. Hüriyet misakı vesaire gibi zorlamalar boş gevezelikten ibarettir. Millete yalan söylüyorlar, Milleti aldatıyorlar.
Falih Rfkıdân elbette ki millî menfaatlerin lehine ko*’ nuşmarnı bekliyemeyiz. Müsaadeleriyle söyliyelim ki. Milletten hakikati, acı ve korkunç gerçeği saklıyan bi2 zat kendisidir. Onun kışın ı-asnryor. ucuz yiyip içiyor dediği Türkiye topu topu bir buçuk milyonluk Türkiyedir. Bu bir buçuk milyonun ise kuyük bir kısmı karaborsacı, geri kalan* da bunlarla sıkı münasebet halinde bulunan türlü meslek mensuplarından mürekkep bir zümredir. Bun lar. geri kalan on altı buçu’c milyonun sefaleti üstünde yükselen ulu servilerdir. Memleketin taze kuvvetle * rini temsil eden bu on altı buçuk milyonun günlük ka zancı vasati 3 lirâdır. Resmî hesaplara göre bir kişinin insanca yaşamak için - hayvan lar gibi değil ' günlük mas • rafı İstanbul ve Ankarada 7.5, Anadolunun türlü yer -ferinde 5.5-6 liradır. Şimdi Falih Rıfkıdan soruyoruz: niçin Milleti aldatmak ıhti * yacını duyuyor sunuz? Bahsettiğiniz Türkiye, harp yıllarında cephelerde döğüşeıl insan kitlelerinin ciğerlerini söküp servet yapân îsviçrc-nin benzeri olan sizin bir bu* çuk milyonluk Türkiyeniz
midir? Yoksa aç, sefilin se -fili, yaşamak için türlü ah -laksızlığa ve fuhşa sürüklenen. veremli, sıtmalı, saz be' nizli, inliyen, yersiz yurtsuz, yalnız Istânbul gibi bir şehir de 30.000 sefil ve serseri çocuğu olan bizim on altı buçu’c milyonluk Türkiycmiz midir? Bu on altı buçuk mil* yonun zararına çal'şan, ve açlığına ve sefaletine gülen bugünkü İktisadî rejimin te meli buhrandır. Hürriyet mi-sakı. Polis vazife ve salâhiyetlerini ve Anayasaya aykr rı kanunları kaldırmak arzusu, vesaire vesaire, bu açlık buhranından doğmuştur ve Milletin isteğidir. D. P. ve Mareşal bu on alt: buçuk mil yonluk asıl Türkiyenin insan gibi yaşamak haklarını sadece destekliyorlar, o kadar. Bu isteği gevezelik saymak aşağılık politikânm ta kendisidir. Demek kî. mîllete ya lan aMalan
siz ve iktidardaki C. H P. d ir. Türkiye bir cennet de ğil. seyri insanın içini sızlatan bir harabedir. Bu tıaıa be oıt.ı ında, İstanbul şehr; de olduğu yer yer görünen yeşil sahalar sîzlersiniz. Bay Falih Rıfkı,
Türklüğü Tahkir
Cumhuriyet gazetesinin 23 ( ; 1947 tarihli sây-sında
Nad r Nadinin bu adlı bir kaş -nekalesi var. İstanbul Ü ni ■'"sitesinde Sanat tarihi okutan yabancı bir profesör Tiı: Sânatı hakkında bir ki-t p yazmış, MÜlî Eğitim Bakanlığı da bu kitabı basmış. O profesör bu kitabında Türk sanatırvn Ermeni sanatının bir taklidi olduğunu söy lü yormuş. Bizim sanât tarihi m -hassısı geçinenlerimiz bundan alınmışlar. Baş mu-harrir mera’c edip kitabı aldırmış, okumuş. Neticede mü t eha «ıslarımızın haklı olma* dıklân kanaatine vannış: Pro fesör, Türk sanatının değerini gösterdiği gibi, bu sanatın başka sanatlardan, ve kendi komşusu Ermeni sanatından neler aldığın* kaydetmeği de ihmal etmemiş. Cemiyetler araş ında kültür alış verişi daima var olan bir bey olduğuna {öre, bundan daha tabii bir «ey olamar. Bu hıdwr •hücumlarından dolayı baş muharrir bu mütehassısları yeriyor, bu hareketlerini çir* kin Luluyuı. L_-_L meryFaklı. U»kin, biı yı ıfnutmu^^p da ştı tap ta 5oyl(t0ftnleri iyice OİCtv yup anlamfokn, bir tek hok tayı ele al|Bk, bu eser^Biı «Türklüğü Jİhkir» diye şahlanıp yay jŞy koparanlara, o profeaöıgp(Ben bir ilim â-damı olarak bildiğimi dili* min döndüğü kadar anlattım. Ya siz kendi sanatınız hakkında İlmî değeri olan bir tek sayfanızı bana gösterebilir misiniz? » dese, bizim mütehassıslar acaba ne vab verirler? Cahilliğin dında pusu kurup, bilgi emek mahsulü her esere çelme takmağa çalışan bu zat» larrn yabancı bir profesör karşısındaki bu vaziyeti asıl «Türklüğü tahkir» olmuyor mu?

Uuıuı-İr nokta-şl ki M-

ce-
ar
ve
HAFTANIN VAZI/I
Okuma, yazma düşmanı bir Millî Eğitim Bakanı
abahaddin Eyüboğ- yolun bu yol olduğunu kaç lu «Okur yazarlar ve Köy enstitüleri» adlı ujun bir yazısında okumuş yazmış devletlilerle cahil halk arasın daki açıklığ n tarihimiz boyun ca kapatılamadığını söyledikten sonra sözü bugüne getiriyor, diyor ki:
«Türk inkılâbı, okur yazar lığı, yeni mânasile, çoğunluğa mal etme gayreti olar&k tanımlanabilir, Atatürk ve İnönü, Cumhuriyetin ilk günlerinde okur yazarlığ-n büyük kütleye, yani köylüye u-laşmâsmı, çağdaş bir millet olarak yeniden doğu«umurun şartı saymışlardı. Yeni devletin bu istikamette gittikçe artan gayretleri nihayet, okur yazarlarla köylüler artısındaki utanılacak ayıklığın yakın bir gelecekte ortadan kalkacağı-ümidini uyandırmıştır. Köy enstitüleri bu ümidin ta ken-
dişidir.»
Sabahaddin Eyüboğlu, o Icur yazarlığı büy k kütleye ulaştırma gayretinin bufcünün mühim davalarından biri olduğuna inanan tek inşân değildir. Bugünkü dünyanın bıi tün ileri fikirli İsınları, insan lığı refaha götürecek «lan


AHUH MECTIBI
U hafta. üzerinde en çok duruljŞfl I* meselelerden biri C. H. P. divâU
— EsgHMgıprensibi» hakkında verdiği karar oldu. Mili. Eğitim Bakanı Reşat Şe|n settin Siver ve Milletvekili Hamdullah Suphi Tannöver gazetelere beyanatta bulundular. Bâlçan, okul dışında, hususi şekilde din dersleri okutuiabıieceggım. yalnız teftiş ve murakabenin Bakanlığa ait bir i« olacağını t>fldırdi. Hamdullah Suphi Tnn-növer, hükümetle mutabık olduğunu, bîr llâhıvat Fâkültesi kurulması icın bir tasarı hazırlamaya memur edildiğini söyledi.
Bu beyanatlar, buradaki tarafsız müşahitler uzenna^aern^^tesı^aptî^BuTV lann mütalâasına gere, C. H. P. nin ne vazıyette olduğunu öğrenmek içı.n bundan daha canlı bir misal aramağa lüzum yoktur. C. fi. P? tam b'ir"irii3âl haTinoedir. 23 yıl, üzerinde en büyük bir hassasiyetle dur ığu prensipleri bugün birer birer devİT-mege başlamıştır. Yeni hükümetin ekonomi sehasında t. un bh* hb«p*alizm yolu takı-I be kar^nr verniğini, şinüBdiğaFbir pffÜısı*
bin yıkılması takip etmektedir. Hamd* -h Suphi Tannöverin gazetelerdeki beyan umı okuyanlar, bu memleketi ne türlü bir betiribeklemekte olduğunu gayet k anlıyabilirler.
p bir beyanname
mlBitin Sadak* Akşam nin II.Şubat 194/ fiyısındk çı’can Vş linde, İçişten •
I. M. M. ndekî İîeyanatı
Acaîp
Neci gazetesi tarihli « mel nın üzerine hâdiseleri aydnlat * mak için D. P. başkann Celâl Bâyann yayınladığı beyannameyi inceliyor. Muharrire göre: I. Meclis kürsüsünde yapılan beyanata, Meclis için de cevap verecekken, dışın* da bir beyanname ile cevap vermek acaip bir harekettir;
2. Beyannamede söylendiği gibi, komünist meselesinin D-P. yi şüpheli göstermek için hükümet tarafından ortayn atıldığ'nı söylemek hatadır.
defa söylediler. Geçen sene Londrada toplanan milletler arası eğitim konferansında. Birleşmiş Miletler delegeleri, yalnız Köy enstitüleri dâvamızla ilgilenmişler, köylüyü okutma, köylüyü kalkındırma yolundaki teşebbüslerimizi takdirle karşılamışlardı.Bu de mokratça hareketimizin zaman zaman başka ağızlar tarafından dâ desteklendiğini duyduk. Hür Fransamn en büyük şairlerinden Aragon Unesco’nun tertiplediği konferanslardan birinde aşağı yu kan bu bahse temas etti; kültürü mümtaz bir sınıfın eline veremiyeceğimizi, onun bütün insânların malı olduğunu söyledi. Bunları duydukça kendimizin de dünyanın gidişine ayak uydurmaya başla mış bir millet olduğğunu düşünüp seviniyorduk. Belki de yakın bir zamanda milletim:-ıi muasır medeniyetler seviyesine •. kselmiş görecektik. Gel gelelim 5.2.1947 tarihli Vatan gazetesinde şöyle bir haber ok dufcî
«Millî Eğitim Bakanlığ* Koy enstitülerinde bundan böyle yalnız mektep kitaplanrvn o-

D. P. nin, en son neşrettiği bey. nn.ı- I me, burada konuşulan mevzulardan biridir. D. P. bu beyannamesinde, parti k ırul-duğu kündenberi demokrasi sah ası nd --a küçük bir adım Atılmamış olduğunu bu sahada en küçük bir emarenin dahi kendini gösteri. dkten uzak olduğunu kabul etmekte. buna rağmen alınacak kararların gelecekteki hâdiselerin mâhiyetine ba- lı bu I u ndu ğu o ild iri I mek t e(lir.
Burada söylendiğin î göre, her geçen gün. partiler arasındaki uçurumu biraa daha derinleştirmektedir. C. H. P., D. P 'i harekelini, azlığın çokluğa diktası olarak vasıflandırmakta, tutulan yolun memleket için ancak zarar getireceğini ifade etmektedir.
D. P^i*e kamşishk^in'-r 'oAiyor.
ANKARALI
ri hüH&ıetin demokra-üye memle'q®e yer jfcriyor görü nüp partirer kunlmasınA mü* ade ettiği rinden ba.şh»ya-ıc rak, C. H. P. nin seçimle! ..j sırasında m^Rrtin ne tamfa döndüğünü görünce, J.aha seçim sıras nda demokrasi* den tornistan ederek sırasile gazeteler kapatmak, örfi ida reyi uzatmak, bir yolunu bulup partiler ve tekrâr gazete* ler kapatmak, hürriyeti baltalamak. nihayet Mareşlli lc* kelemek gayretlerinin antidemokratik mânasını millete açıkça anlatmak istemiş • tir. Mareşali temizlerseniz, sır» D. P. ye, sonra da bü -tün milleti kapatmâğa gel* miyecek mi, sayın üstad?
3. Bu fftjyannameden nin Mtftşalle mutak^fat h linde (Mfflugunu öğr^jyo
4. Mareşalin solcu
münasAeti tevsi edildiğine gör«r4Öv^.-nir İle mü
tabakalı d A bu solcu unsur* Jarla mutabakata kadar varır. ı
Muharrire göre. D. P. beyannamesinin manas1 bu. Mümkün, böyle de anlaşılabilir. Dünyanın yuvarlak olduğu ispat edileli üç asm olduğu halde, hâlâ «dünya ö* kürün boynuzu üzerinde durur» diye ayak direyen sof -talar yok mu? Yalnız şunu söylemek isteriz ki. o beyanname. 1946 yılı başmdanbe-
kutturulmasına dikkat edilip diğer kitapların talebelere o-kuturulmasını menetmiştir.»
İlkin bir şâştık. inanmak istemedik. Böyle bir rivayet Abdiilhamit devrinde çıkmış olsaydı belki inarvlabilirdi. Ama bugün, Cumhuriyet dev rinde, bütün dünyanın demokratlaşma yolunda dolu dizgin ilerlediği bir zamanda bu habere nâsıl inanılır? Millî Eğitim Bakanlığının böyle bir karar vermesine imkân bulunmadığına göre safdilliği Vatan4gazetesine verdik. Ka baha ti, böyle bir haber uydurmanın «açmalığım fark edemiyecek kadar (gafil bir ıhabirle o haberi ciddiye alıp sütunlarına geçiren gaze te idarecilerinde buldu-. (Öyle ya, bu okuma yazma yasağını çıkaran bâkan ( bir ■ . imrük bakanlığı, bir - . leri but bir Dışişleri bakanlığı olsaydı insan yine biri an düşünürdü. Ama değil. Milli Eğitim Bakanlığı, yani tek va zifesi milleti okutmaktı > ibaret olan bakankkl Tak mân madik, inanmadık arı..: arkası da çıkmadı. Hab- uydurma olsaydı, elbet' bir yalanlayan bulunurdu l-(ter
istemez inanmhk zorunda kal dik. O sırada başka bir yazr daha okuduk. Bu sütunlarda geçen hafta yayımlanan bu yazı Vietnam murahhas heyeti başkanının Fransada ver diği bir konferansın hulâsa-siydi. Konferana-çı La Pensee dergisinin 8 inci sayısında çıkan bu konferansında mem lekelinin sömürgeci Frandanın idâresi altında neler çektiğini. haltın rahat rahat sö-mürülebilmesi için okuyup yazma ile naasl cenkleşildiği-ni anlatıyordu. O yazıyı okuyunca kendi kendimize sormaktan kendimizi alamadık. Yoksa, dedik. Türk milleti der Millî Eğitim Bakanlığının sömürgesi mi oluyor?
Orhan Vefi
Kara kaplı
Sıkıyönetim kanundışı bir idare değildir
Buna dair bir istatistik gör medim anıâ, öyle zannediyorum ki, Türkiye dünyanın en çok Sıkı Yönetim ilân ettirildiği memlekettir. Fakat, buna rağmen Türkiyede Sıkı \ önelimin demokrat memleketlerdeki manası bir türlü anlaşılamamıştır. Bizde hâlâ Sıkı Yönetim kanun dtşradı ve üstünde bir idâre şekB sayılır.
Hayrrl Şunu iyice befliye-lim ki, Sıkı Yönetim de kanunî bir idaredir. Tabiî ahvalde cari olan ferdî hale ve hüriy eti erin takyit veya tntbî ke uğraması. Sıkı Yönetimin kanun dışı ve kanun üstü bir idâre şekli olmasını icap eh t irmez. Çünkü, Sıkı Yöneri -min ilân- için Anayasanın saydığı bir takım şartların ye rine getirilmesi gerektiği gF-bi. askeri mercilerin Sıkı Yönetim salâhiyetlerini kullanması için de, 3832 sayılı kanunun tahdit ve tayin ettiği şartların yerine getirtmesi lâzımd'r.
Anayasamızın 86 ncı (nad d es in d e ve Sıkı Yönetim ka nununun esbabı mucibe lâyi-hasında mevzubahs edilen şartlar tunlardır: Harp hali, veya hârbi icap ettirecek bir vaziyetin meydana gelmesi, veya isyan çkması. veysdıut Vatan ve Cumhuriyet Aleyhinde kuvvetli ve fili teşebbüsler olması...
Bu şartların taktire yer bıraktığı ve binaenaleyh tru götürür tarafı olmaları icap ettiğine göre, elle tutulur gözle görülür bir tehlikenin mev cudiyeti de şarttır. Şu hâlde Sıkı Yönetim Komutanlığı icrââtında bu hususlara riayet etmekle mükelleftir.
Amme hizmeti gören her makam gibi. Sıkı Yönetim l-daresi de icraatının hembım vermek zorundadır.
HÜR
Sayfa: 3
]
Şairde Hürriyet için mücadele eder; etmelidir
Victor
İTAPLAR, Hugo’nun 1802 yılında doğduğunu. 1851 de Fransa'dan kaçtığını, yirmi yıl gurbette yaşadıktan sonra 1871 de yurduna döndüğünü söyler. Bu büyük şair hayatının gurbette geçen günlerini 3 üncü Napoleon’a eşsiz hicviyeler, hürriyet davasına armağan e-dilmiş uzun şiirler yazarak geçirmiştir. Belirli bâzı sos -yal hedeflerin bir şiirin ör -güsündc nasıl eriyip kaybolduğunu. o şiiri nasıl amansız bir silâh haline ketirdiğini görmek, bu yaman işe akıl erdirmek için mutlaka Hugo’yu da okumak lâzumdır. Hugo. yençliğinde koyu bir dinci idi; hürriyetçi, hayatının doğru da bir çeşit olmuştur.
Victor Hugo. partili yazarlarımızın tersine, şiirin cl alabileceği meselelere sınır tanımaz. 1822 de Odes el BaBades hdlı şiir kitabına yazdığı önsözde, şiir alanına suıır tanımadığını söyledikten sonra «Bu kitabın yayın lanmasında iki maksat güdül muştur. Bunlardan biri edebî. ötekisi siyasidir. Ama ya ___________
zarm düşüncesine göre ikin- kaçtı. 1859 da yazdığı şu sa-
kıralc*. zamanla sonuna-sosyalı’st
rjlİNVADAN
____UABEI
H ııg o’ nun Hürriyet mücadelesi r
Bizde de buRÜn hürriyet uğrunda bir mücadele var Bu mücadeleye, her meslekten, her sınıftan vatandaşlar iştirak ediyorlar. Bittabi sanatkârlarımız, ediplerimiz, ressamlanmız; şairlerimiz amamda da hürriyet mücadelesine atılanlar çıkıyor. Halk Partisinin »anal alemindeki sözcüleri bu cereyanı da baltalamak İçin su tezi müdaf-ıa eder oldukır: (Sanat, sanat İçindir ve sanatkâr ancak sanatı icln yasar. Zamanının içtimai ve siyasi mescTcierlne karışmaz». Bu tekerlemeye güzel bir cevap olm-ası itibarilc büyük bir sanatkâr ve büyük bir vatanperver olan Victor Huan’nun Fransada hürriyet mücadelesinde oynadığı rolü anlatan bu yazıyı
'I
v
yerini haksızlığa
1852 yılmdâ Fransa topraklan dışında. Jcrsey'de, Viç* tor Hugo’nun da imzaladığı /man kesilen hükOmet, kanunları tanımıyor. Meclis se çimlerine hiyle karıştırıyor, halkın mutlakâ kendisine bo yun eğmesini sağlayacak her çeşit tedbire çekinmeden baş vuruyordu. 1848 ihtilâli erinden sonra geçici bükü mete bakanLk eden Louis Blanc-’ in da dediği gibi, «hürriyet Fransa’da ölmüştü, Avrupa'da ise tehdit ediliyordu. > Kurşuna dizilen, hapse atıian bir beyannameye göre, her ', ürlii sosyal gelişmeye düş -açık fikirli insanlar sayısızdı. İşte bu sıralarda ölüm listelerinden birinin başınâ kendi isminin de geçtiğini öğrenen Hugo, bir matbaa işçisi kıiı^.na girerek Belçika’ya
neşretmekte faldb «ördük.
Oktay Rıfat_______
bıraktı.
J
I bir
gös"

tırlar onun bu işe nasıl iman ve inatlâ atıldığın- 5 termeğe yetecektir sanıyoruz: «Eğilmez, mutlak, ebedî bir karşı koyma; Fransa’nın bugünkü durumu karşısında ödevim işte budur. I Vicdanımla baş başa verdi-] ğim bu karardan dönmiye-rek sonuna kadar gurbetin | hürriyeti içinde yaşayacağım. I Hürriyet memlekete dönünce ben de dönerim.»
Hugo, sabahlan çok erken kalkar, akşâmın geç saadarına kadar şiir yazarmış. Buna bakarak ontın. şiiri kafa gücüyle başarılan. emekle' meydana 'getirilen bir sanat saydığını söyliyebiliriz. Hugo, sanatını gerçekten biliyordu. Şiirin icâplarıyla sosyal faydayı ustaca birleştir -me'c gibi oldukça çetin biı işi örnek almaç* k şekilde ba şarmayı da bilnnişti. Gurbet

cim. zaten birincisinin bir ne-ticaridir.» Odes et Ballades, Hugo’nun ’ik şiir kitabı oldu ğuna göre bu büyük şairin şiiri, politikadan hiç bir zaman ayırt etmediğini söyli * ye₺3iriz- Bunu söyledikten lonra da Hugo’ nun yirmi yıl gurbet kahrı çekmesine bep olan çetin hürriyet vaşma geçebiliriz.
Viçtor Hugo. 1 848 lâllerinden sonra
Millet Meclisine üye seçildiği zaman Büyük Napol^on un yeğeni de bin bir hiyleye baş vurarak bu meclise üye •eçümişti. Çok geçmeden de iktidarı eline aldı. Memlekette büyük bir haka'zlık, görülmemiş bir baskı havası asm eğe başladı. Hürriyet ye rinl hürriyetsizliğe, adâlet
se-sa '
ihti-Fransız
r
e
■n
ğine bir türlü akıl erdiremi yorlar. Genç din âliminin belâgati, aç ve susuz bir toprağa Allahı'. rahmeti gibi yağacakmış... Aç ve susuz halkın ATİ ahin rahmetinden evvel toprağın bereketine muhtaç olduğunu niçin bir türlü düşünmüyorlar? Bu âaırda büyülenmek değil, bilmek ve
J ogrehmet* îstîyoruz. Ftem-1 sayın Hamdulah Suphinin bu parlak fikirleri niçin Atatür’c devrinde müda
günlerinde kaleme aldığı Les Chatiments sahifelerinde ayaklanmış bir heyecanın za man zaman duygu, düşünce, nasihat, ibret gibi unsurlarla liuynaşarhk sel halinde aktığı görülür. Halbuki Hugo, heyecanlanmak için zaman bek Üyen bîr ilham şairi değildi. Şiirlerini sabah sabah masasının baş na geçerek, Fransa’nın başına belâ kesilen bir despotu saltanatıyla beraber devirmek, memleketine tekrar hürriyeti, cumhuriyeti getirmek amacıyla yazıyordu. Böyle olunca Les Chati* ntenfs sahifelerinde çeşitli unsurlarla birleserek sel gibi akan kesintisiz heyecanı, ustalığın, sanatı iyi bilmenin bir sonucu shymak zorunda ' yız. Hugo, şiirin her çeşidini biliyordu, her çeşidini deniyordu. Bazan alay ediyor, halk ağzından büyük, ölçüde faydalanarak bizim tekerlemeleri ardıran şarkılâr yazıyor, bazan küfrediyor, bazan I. Napoleon’un büyük -lüğünü belirterek, 3 ncü Na-poleon'un cüceliğini, bacak -sizliğin meydana koyuyordu. Herhalde şürin işe yarar, hayat kavgasında ön safta sallanabilecek bir kılıç olduğunu ta çocuk yaşta ânlamı.ş* tı. ( Sanatla halk» adlı şiirinde:
Ingilterenin Polonya sefiri niçin geriye çağırıldı ?
protestoda bulunmasını ön-liyccek bir tarzda hareket e-deccğini ümit etmekledir.
Ingilterenin Polonya sefiri M. Victor Cavendish. Benti-nck. Varşovada gizli tethişçi teşkilâtı casuslarının davası başladığı bir sırada uçakla Londraya gitmiştir; davanın ilk safhalarında maznunlar heyecan verici ifşaatta bulun muşlardır. Maznunların ifadelerine göre, İngiliz sefiri, bu teşkilâtın ele başılanndan biri olan suçhı Kont Groc-holski ile uzun zamandanbe-! ri sahsî münasebetlerde bulunuyormuş. '
İngiliz diplomatı, zevahiri kurtarmak üzere ve
»eçimler hakkında bi ermek üzere» 19
Londraya çağrılmıştır.
. .deti önlemek maksadilo filinde mevcut vesika la rı bugüne kadar neşretmemi olan Polonya hükümeti, İnadız ha riciyesinin sefirin çhğı .İması üzerine kendisinin resmen
resmen
ır rapor
Ocakta
Bir rt
ora, dı vurarak d anları
Allahın Rahmeti
amdullah Suphi Tanröver ‘H. P.
divânında varılan neticeleri anlatırken sözlerini şöyle bitiriyor:
«Düşünüyorum, Süley-maniyenin hariminde, bu vasıflarla konuşacak, genç din âliminin belâgati, huşu içinde toplanmış bir halkın kalabalığı üzerine nasıl dökülecektir. Aç ve susuz kalmış bir toprağa bu belagat Allahın rahmeti ei-bi yağacaknr.» , .... ,
F ■ taa etmediği de çayı su-
Şu hatipler bir garip a- aldir. Her halde yağacak dem oluyorlar vesselam, rahmetten
Geminin sözle yürümiyecc cak.
Sanat esir milletleri hürriyete kavuşturur Hür milletleri yüceltir.
Diyor, hem de ! ne ustalıkla, ne | söyliyor. Ama ne | Lı. çim
menin güçlı
I sizliği bu b
M
ınlde yağacak I c çekinmiş ola- | Ij
_______________
ne güzel, şaire esine yâzık ki, bir şiiri başka bir dile çevir-lüğü, hatta imkân' beytin tadını çıkar ■ anamıza engel oluyor. Bunu bildiğimiz içindir ki, Hugo nun Les Charimeı ayazaî -l ğı ön sözden sadece aşağıdaki sabrlan dilimize çevire-I rek yRTrmızv bitirmek iotiyo’ ı ruz:

«Memleketlerinde î çarda tehdide baş saltanat sürenler, vi( çiğnerken halkın eferd ist olduklarını san&nlar, d 1 etliklerini yapsınlar, adalet uğrunda, doğruluk uğrunda sava’ şan insan ödevini mutlaka tam man&myle yerine getir -menin yolunu bulacak: r. Kö tülük, ne kadar güçlı olursa olsun sadece boş yere çırpın’ mıştır. Düşünce, düşüticeyi boğmak isteyenin elinden da ima kurtulur, baskı .dtında elle tutulmaz hâle gelir, bir kalıbdan bir kalıba girer. Meşale parıldar; söndürülür, karanlıkla boğulursa m eşale ses olur, ses ise geceyle ör-tülemez. Konuşan ağ.'z tıkanırsa. ses ışığa döner. ışıksa tıkanamaz.»
Henry Wallac8 ve Terakkiperverler
Amerika Birleşik devlet -terinin eski Cumhur Başka -m muavini Henry Wallace, kendisinin bugün lideri bulun duğu Amerikan terekkisever-lerinin milletlerarası politika sini izah etmek için muhtelif mitinglerde bulunmak üzere lngiltereye davet edilmiştir.
Birinci daveti yapan New Slaterran and Nation adlı haftalık sosyalist gazetesi, ikinci daveti yapan da Lan-cashire ve Cheshire (Liver -poo!, Manchester, ilh.. sanayi mıntıkası) Sendika birlileri federasyonudur. Bu federasyonun reisi, işçi mebusu ve bugünkü hükümetin eski ticaret müsteşarı olan ElHs Smith’tir. M. Wallace her iki daveti de kabul etmemiş, lâ-kin, Biliş Smıthe e yazdığı bir mektupta, İngiliz dilini konuşan memleketlerde te -rekkisevederin «Üç P. ittiha di» nı, yani «Ligue pour le peuple, pour la paix et le progres. (HaBt, sulh ve terakki ittihadı) kurmaları i-câp ettiğini söylemiştir.
Nazi aleyhtarı oldukları için cezalananlar
Soltau’dâki İngiliz askerî mahkemesi, Soltau k Birleşmiş Bıçkı fabrikaları» şirketi işçi ve müstahdemlerine para cezası ve hapis cezası vermiştir.
işçiler ve müstahdemler. Ingiliz hükümetinin, müessese müdürlüğüne eski nazil er d en birini tayin ettiğini öğrenince işi bı-ra'tmağa karar vermişlerdi. Mahkemenin işçiler hakkın -da ceza hükmetmesine sebep. işçilerin verdikleri bu karardır.
- 3 -
Geri kalan 7 lirayı da k.c dekl ™lufta rocuja mnderir-İcrdi ve ay sonundu ne öküz, ne at, nejFe bir iSh topral «latiler ■ ■ tek metelik ellerinde kalmazdı. Çalışma tarzııjl gelince, bu. sâbflnn yeoarinden akşamın yedi buçuğuna kadar (y..nB saat öftle tatj»h,. riçl tam on İki saat sürerdi. Aksam oldu nuLlg’c böyle toz «Tak ve kan ter İçinde eve dönerler, yere, pis bir k#&in üzerine s»t0sllı uzanırlardı. Hepsi, yol üstündeki l.ıkkala basjBnuşlardı; ay Kın du ekmek karnelerini ona bırakırlar, her sa|M> İse glderkeKlm-lük ekmeklerini ve katıklarını (katık daima zeytin veya peyn& bir bw da softandı) alır, ay sonunda parayı to#WCa ona teslim adet lerdi.
Bütün bunları merakla dinlb' n ttenç köylü sordu: Acaba başka iç, daha kârlı bir İş yok muydu’
Cevap verdiler: Vardı, vardı amma bulmak zordu, tltlmas ls-IMdl. Fabrikada amelelik vardı. Orada insanın eline a5da altmış, yetmiş lira geçebiHrdi.Fokat fabrika dolu idi, başka ameleyi ne yap-sırtlardı?
İsmail sustu. Düşünceye varmıştı. Buraya gelmek için yola çık-madan evvel, rüyasında, kara gözlü, ay boynuzlu, altın sansı bir öküzün ufuktan kendisine doftnı gcldlftlnl görmüş, bunu hayra yor-muştu şimdi ayni öküzün ufka doftnı kuynıftunu sallıya sallıya ıdttiRİni, kendisinden uzaklaştığını görüyordu. Oda arkadaşları bl-r» dinlendikten sonra:
— Haydin, dediler, bir İki lokma bir şey yiyelim.
Yenecek şey belliydi: Beş on zeytin, yüz gram ekmek.
t.mail torbasın! açtı, orada İki büyük parça köy ekmeftl, bir MU içine sarılmış katı bir peynir, bir ufak çömlek de çalmapek-mre (bulama) çıkardı.

A
Ankara
Cevdet Kudhet SOLOK
— Hele bu akşam bundan yiyin, dedi; yol için almıştım yanıma!
Sekiz adanı, şehir ekmeğini bir yana ittiler, Ismailin köy ekmeğin! bölüştüler, peynir kırıklarına ve bulamaya bandılar, daha İlk lokmada ağızlarında bir köy havası duydular, hayale daldılar, geçmiş zamanı yiyormuş gibi bir hisse kapıldılar; boydan boya sürülmüş toprak, altın sansı buğday, dolu memelerini büyük torbalar gibi sallıya sallıya dolaşan inek, herşoy, herşey şu bir lokmanın içindeydi, ismailin kredisi birdenbire yükselmişti; hepsi ona yardım edebilmiye hazırlanıyordu.
—- Seni «Birlik» e yazdıralım, dediler, kafakâadın yanında mı? Bir karne alalım, sonra ekmeksiz kalırsın!
Ertesi günü onu birlik reisine götürüp kaydım yaptıracaklardı; ertesi gün pazardı, pazartesi günü de kendilerile beraber Ziraate götürüp iş istemiye kurar verdiler.
İçlerinden birkaçı yine sırtüstü uzanmıştı. Mideleri çoktanberi unutmuş bulunduğu bu eski gıdayı yadırgıyor, onunla boğuşuyor, gurulduyordu; fakat ruhları bu akşam aralarında uyanan o eski
u

dünyanın havasını hiç. y.uhrgamıyor; hepsi kendilerini buraya, şu altlarında katılığım hissettikleri boz rengi toprağa çakılı hissediyor, bîr dah . 'dönemiyecetoerım iyice sezdikleri köyün, o artık ebediyen ka .bolnn dünyanın, hasretini çekiyorlardı. Dokuz erkek şimdi nefes bile alnııya çeMJhiyor, hepsi susuyor, ufak odanın içinde hava gittikçe gerginleşiyordu. Nihayet fevkalâde bir şey oldu: Ömer, ne znmandanix*ri unuttukları bir köy havasım söylemiye başlamıştı; türkünün aralıkttır yerinde hep birden «Ah!» diye bağırıştılar. Bu çığlıkla bor.ılx-jr‘sinirler birdenbire gevşedi, nerdeyse ağlıyacakt»-lar. İşte tam bu sırada, açık duran kapının ağzında ev sahibi Ali '.Osman Çimen Köründü, etrafına işkilli işkilli bakındı:
Hayrola! Bir şey mi var? Ne bağırıştınız öyle? dedi.
— Köyf Köy! Osman ağa.
Diye cevap verdiler. AU Osman çömeldi, kapının eşiğine oturdu. Ömer sordu:
— Buyur, Osman ağa? Geceleyin sen buralara gelmezdin; bir iş mİ var?
— Sizden bir ricada bulunsam, acep yapar mısınız ola?.. Yarın benim oğlanı evlendiriyorum, kızı da ere veriyorum, bu arada küçükleri de sünnet ettirivereceğim. Düşünüyorum ki, acep siz, yann öğleden sonra, bizim avluda bir köy oyunu oynar mısınız? Hani köy usulünce bir düğün olsun dedik de! Burada kaç kişisiniz? Dokuz mu ettiniz şimdi? Yann öğle yemeğini bizde yersiniz. Damat zengin, üç küfe erzak getirdi. Yemekten sonra da... Olur değil mi?.. Ha?...
Gözlerinin önünde köy, bir oyunun ritmi içinde, dayanılmaz bir güzellik halinde artık elle tutulur bir şekil aldı.
— Olur, Osman tığa, olur! dediler. Geliriz. .Şehirden usandık gayri!..
Ev sahibi, memnun, çıkıp gitti.
(Devamı var)
(— Summer Wellesin fikri
Amerikanın eski D'.şişleri müsteşarı Summer \Vells, Yunanistan hâdiseleri sebcbilc verdiği bir beyanatta: a Yunanistan hürriyete kavuşmıyacak olursa, bu kıratlık bütün dün -yayı zehirliyecek» demiştir. i
HUR
Cumartesileri çıkar haftalık siyasî gazete


ABONE ŞARTLARI:
Seneliği : 500 kuruş
Altı aylığı: 250 kuruş Üç aylığı- 125 kuruş ilan: (Başbk konan) 20 lira
FİKRİ HÜR * İRFANI HÜR ¥ VİCDANI HÜR
Moskovada karşılaşacak görüşler
Mehmet - Ali AYBAR
Al* nü-için ko*
tanın-
rolü altında bulunsunlar. Ve Fransa, tngilizlerin Alman -yayı kalkındırmak hususun * daki 'gayretlerini hiç hoş karşılamıyor.
Görülüyor ki. Moskova konferans-nda dört büyükler Almanya mes’elesini başka başka noktaı nazarlardan müdafaa edeceklerdir. Mes’e lenin Avrupada kurulacak nüfus bölgelerde doğrudan doğruya alakâlı olduğu Aşikardır* Sovyet Rusya kendi nüfuz bölgesini garp Avı : pasının ta ucuna kadar götür m ek istiyor, istiyor ki, Orta Avrupada kurduğu oosyulist n z-'un şimal denizine kadar u ın. Buna mukabil İngiliz’e’, e Amerikalılar. Alman-y- hem iktisaden kendile* rine tabi olmasını, hem de b: ihtilâf halinde Anglo -Anı rikan ordularına bir ba* san-ı./c teşkil etmesini istiyorlar. 1
Er.insanın ise. Rhur ve Sd’ a bölgelerindeki talepleri yerine getirilecek olursa. Sov yet görüşüne iştirak etmesi m ah emeldir. Çünkü komü-nı • 'rin son seçimlerdeki ga-l( beleri hesaba kati masa bile. Almanyada İngiliz ve A-m r rikan sermayesinin büyük
NÜMÜZDEKİ Man ayında dört büyüklerin dış işleri bakanları Mos kovada toplanıp Avrupk sulbünün. hatta dünya sulhunüıı en çetin mes’elesi olan Almanya işini ele alacaklardır. Moskova görüşmelerinin kolaylıkla yürüyeceği zannedi -lemez. Dört büyüklerin Almanya ha’ckmdaki fikirleri birbirine hiç uymıyor.
İngilizlerle Amerikalılar, Almanyanın. Birleşik Alman Devletleri halinde parçalanarak kurulmasına taraftar görünüyorlar. Yine Ingiiizler ve Amerikalılar, bu yeni Al* manyanın şMısî teşebbüse yer veren sermayeci bir iktisat sistemine malik olmasını da istiyorlar. Bittabi bu ser mayeci iktisat sisteminde İngiliz ve Amerikan sermayelerine iyi «plasman» zemin -leri hazırlamak da, güdülen gayelerden biridir. Ve yine İngilizlerle Amerikanlar, manyada Komünistlerin fus sahibi olmamalar? kendi işgal bölgelerinde münist düşmanlığıle
mış partileri destekliyorlar; hatta, nazilerin gizlice hima" ye edildiği bile rivayet ediliyor.
Sovyet Rusya ise. Alman* ya m«-el«inde ₺amba,ka , « î «»Un*rnı»aı Fran
bir noktaî nazar müdafaa e-diyor. Bir kere «federal» bir Almanya kurulmasına taraf' tar değil,* o. merkezden idare edilen brr Almanyaya ta* rafdarıdır. Ve bu Almanyada sermayeci iktisat sistemi yerine, sosyalist bir systemin yer -almasını da istiyor. Bu nun için de, kendi işgal bölgesindeki komünist partiyi ve onunla işbirliği yapan sos yal - demokratlan tutuyor. Böylelikle Sovyetler, yarın, kurulacak Almanyada Ame ' rikan ve Ingiliz menfaatlart-nın yer almasına mâni olmak; ve Almanyayı kendi nüfusla* n altında bulundurmak istiyorlar.
Fransaya gelince: Onun Al manya bıkkındaki arzulan büsbütün başkadır. O, her şeyden evvel. Almanyanın ilerde tekrar Fransayı istilâ edecek, bir kuvvet olmamasına çal’şıyor.
Bunun için hirp sanayii Rhur’dan ve tutti edecdk brr sistem teklif ediyor. Fransa istiyor ki, Rhorr ve Saar bölgeleri Al-manyanın elinde kalmakla beraber, iktisaden muhtar ol »unlar; yani Frsr.sanın kont'
sanın işine gelmez.
Şimdi ne olacak? Moskova konferansında büyükler neticeye varamadan d ağıl a -c ıklar mı?
Moskova konferansının Al manya mes’elesini bir hal suretine bağlayıp bağlayamıya cağı şimdiden kestirilemez. Bel’: i bu konferansı mütea-tip. TrJS'İn-^r'SİÂtnhn Âl. kee'nîn buluşup (görüşmeleri îcabedecektir. Ve muhtemeldir ki. Almanya mes’elesini hal etmek için dört büyükle* rin bakanları daha bîr İlâç kere toplanacaklardı»'.
Bu günkii -vaziyete bakılacak olursa, ’Sösyalist bir {kti* sat sistemin^fcayanan frde -rai bir Almanyanın kumlma* sı, belki jMâfların ayrı nok. tai nazarlarını telif edecekler.
Nufuz bölgeleri siyasetine tekrardan dönülecek gibi görünüyor Avrupada Sulh
Geçen hafta Pariste kırk devlet mümessilleri ve murahhasları tarafından imza edilen sulh muahedeleri ile, ikinci Cihan Harbinde Almanyanın yanında harbe gjrmiş olan peyk Avrupa devletleri sulh devresine girmiş oldular.
Bu muahedelerin imzasından sonrâ Avrupa haritasında mühim değişiklikler vücude gelmiş, ve Avrupanın manzarası değişmiştir. Bu değişiklikleri şöyle hülâsa edebiliriz :
FİNLANDİYA Şimâl denizindeki Petsamo vilâyet ve limanını Rusyaya terje etmekte, Porkkalc de bir deniz üssü kurması için Sovyetlere hak vermekte, ve Aland adalarını silâhsızlandırmayı kabul etmektedir.
İTALYA, Alp dağlarında hudut üzerindeki bazı noktalan Fransaya terketmektedir. Bu noktalar arasında Briga, Tenda, ve Mont Cenis idro-elektrik santralı vardır. Yalnız İtalya bu santralden elektrik almak hakkını muhafaza etmektedir. Triyestc vc civan serbest şehir olarak Birleşmiş Milletlerin idaresi altına konmuştur. Aynı zamanda Adri-
.dçAlZUidepbAZi adalarla Venezia Giuhamr^miihim bir kısmını Yugosiavyaya bırakmaktadır.
■MACARİSTAN. Transilvanyayı R o manyaya bırakmaktadır. Çek hududu da Hitlerden evvelki şekle çevrilmiştir.
ROMANYA. Bcsarabya ile şimali Bukovinayı Rusya' ya terk etmektedir. Bu suretle Rusya Tuna ağzına kadar inmektedir.
BULGARİSİ AN, Romanyadan Dobrucayı kazanmaktadır.
Bunların a.». nda bütün bu devletle müttefiklere, bîl* hassa Ruslara mühim tazminat vermeğe mecbur tutulmuşlardır. Her birinde insan haklarına riayet mecburiyeti konmuştur. Müttefikler de imza tarihinden üç ay sonra bu memleketlerdeki askerlerini çekeceklerdir., Bu suretle dünyanın bir kısmına olsun sulh gelecektir.
Nüfuz Mıntıkalarına dönüş
Stalinle Bevin arasında geçen muhaberede doğan mesele henüz kapan.namıştır.
Bevin Stalinin cevabını alır almaz İngilteredeki Sovyet sefirini çağırarak kendisine Stalinin «İngiliz - Sovyet ittifakında bu muahede hükümlerini zayıflatan^noktaların tadili lâzundtr.» Sözüne > n ne kast ettiğini sormuş, sefir müphem bir cevap vermekle iktifa etmiştir. Fakat İngiliz resmî kaynaklarının kanaatine fcöre Stalinin maksadı gudur:
IngiMere günden gürte MYlierîkamn koltuğu altına girip onun bir peyk; haline geldikçe Sovyetlerle aralarında mevcut ihtilâf noktalan çoğalmaktadır. Arada bu ihtilâflar bu-lundukcA ittifakın manası yoktur. Bu sebeple ittifak muahe-__dcsini uzatmadan evvel aradaki ihtilaflı meseleleri halleto
BİR KAPTA
mek lâzımdır. Bu ihtilaflı meselelerin başında Akdeniz ve Orta Şark meseleleri gelir. Avrupada kurulacak olan yeni Almanya meselesi vardır. Bu davaların halli için de Tahran konferansı kararlanma dönmek lâzımdır. Bu konferans* ta nüfuz bölgeleri siyaseti kabul edilmiş olduğuna göre şimdi de bu prensip üzerinden anlaşmalar tesisine çalışmalı* dır.
Aynı İngiliz kaynaklarına göre Rusya Türkiye ve İran hariç bırakılmak şartile Orta Şarkta İngiliz nüfuzunu tanımağa hazırd.tr. Mısır Milletler Emniyet konseyine İngiltere* yi şikâyet etmiştir. Filistin meselesi er geç Birleşmiş Milletler Meclisine gidecektir. İngiltere nüfuz bökeleri anlaşma* sına, yanaşırsa Sovyet er Birleşmiş Milletler konseyinde İngiltere tezini müdafar. edecektir. Aksi takdirde Arap m -mlekctlcrin davasın., vardım etmesi mümkündür. Bu ise Sovyetlerin Arap memleketleri üzerindeki nüfuzunu arttırabilir. Netekim Suriye lin ingilizlerin büyük Suriye plânı içinde kaybolmaktan kurtulmak için, şimdi de dış siyasetini Sovyetlere çevirdiği görülüyor. İngilterede daha şimdiden bu memleketlerdeki Sovyet nüfuzun kırmak için Irak, Mısır ve İrandaki komünistle:i tevkif ettirip hapse attırdığı, komünist teşkilâtlarını d(ı 'ittirdiği görülüyor. Stalin bu nüfuz bölgesi kavgasına bir-nihayet vermek için İngiltere ile anlaşmak arzusundadır.
Londra dan veriler. haberler göre Bevin de prensip ki-barile nüfuz bölgeleri ışmalanna taraftardır. Müzakerelere bir başlangıç olmak üzere Moskovayâ bir nota gönde' rerek Stalinin ne kast (■ iliğini sormuştur. Müzakerelerin yakrnda baslıyacağı ta n edilmektedir.
Fakat bu işin bir • at Ilı tarafı daha vardır. O da Orta Şarktaki petroller mcs( ve Amerikanın Orta Şarkla doğ rudan doğruya ilgilenil te olmasıdır. Amerika Orta Şarlan müdafaasını lnfeiltereye bırakmıştır. Fakat burada İngiltere ile Rusya arasındı Teyan edecek müzakerelere karşı kayıtsız kalması müm! olamaz. Amerikanın bu yolda bölge anlaşmalarına n( dereceye kadar taraftar olduğu ise belli değildir. Hatta A. likanın Orta Şarkta yalnız Ingiliz hakimiyetinin teessüsüne taraftar olmadığı muhakkaktır. Netekim ingilizler Ürdün kralı Emir Abdüllahı yetiştirmeğe çalışırken Amer kal darın da Hicaz kralı İbnissuudu destekledikleri görülüyor. Petrol meselelerinde de Ameri* kaklar İngilizlerin his* ( mi peyder pey satın alarak buraya hakim olmağa çalışıyorlar. Bu hareketin ilk misali olarak İrak petrollerinden büyük* bir hisseyi Amerikalılar uzun müddet için kiralamışl--rdır. Hatta bu yüzden Fransızların da şikâyetlerini davet ( :m *
Onun için Orta Şark edilebileceğini zannetmek -----
fa nüfuz bölgeleri siye etine dönülürse bunun bizleri de şiddetle ilgilendireceğin şüphe yoktur.
Hürriyeti nasıl kullanıyorlar ?
Ne büküme
den:
Fnuuada çıkan Lc C
fı ölmekten başka
Ta devlet yç hükümetimiz d.,de-an artık ktafcmı-jddîye almaktan ikûmet htt bir rnJLObbil hükümeti’ taknıi-
irlerdir.
meselesinin öyle kolaylıkla hal mümküır değildir. Yalnız bir de*

de Almanyayı. bölgesi olan Saar’dân mah-
Fakat ne olursa olsun, mes’ele ne kadar uzarsa uza s n, mutlaka sonunda bir hal tarzı bulunacak; ve Avrupa sulhu kurulacaktır. Şunu asla hatırdân çıkarmamalıyız: Amerika müstesnâ, bu gün büydk küçük hiç bir millet üçüncü bir dünya harbinin masraflarını göze alacak durumda değildir.
rece aciz içindedîrılrff yor. Zaten o da kend
İaşe bakanı gürültülü beyanatlarla «yarap» rezaletini açıkladı. Her şey meydana çıkacaktı. Fakat günler geçti bir şey meydana ç.kmâdı. Meğer «şarap rezaleti» dîye bir şey yokmuş. Ama piyasada şarap ta kalmadı.

Yakın zamana kadar kütün kasap dükkânlarında et görürdü.:. Çok, pek çok
yarabbi!
pahalı idüamma vardı. Narh kondu ve bit-■tubi o da ortadân kayboldu. Z’ “ ^denilen şey fevkalâtİâ ^bir icattır undan daha âdil tir bal sureti Bulunamşj! gibi gelir intana. Fakât. seçimjçrin pej^yaklaştığı şu günlerde köylü müstahsili en d irmek
hükümetin işine, yelmez; ve gedmediği için niöh usulü de, tatbik olunma?. Olsa olsa hükümete narh konulabiliri Beceriksizlik
narhı...

Cenuplu şarap âmilleri konan fiyatları beğenmedikleri için hükümeti tanımadıklarım ilân ettiler. Hükümet te bu durumu pek tabiî karşıladı. Nasıl tabiî karşılamasın: Kendi kendini tanımakta o derece müşkülât çekiyor ki... Piyasada yağ, et. un. kömür, elektrik kalmadığı için, halkın «rezaletlerle» oyalanacağğını sanıyorlar. Amh onu da beceremiyorlar.
Kitabilik gülünç oluyor
Hikmet Bayur, son seçilişinden sonra Cum -hur Başkanımıza yabancı devlet reislerinden tebrik telgrafları gelmediği noktasına dokunmuş olâcak ki, Ulus’ta Nihat Erim böyle bir mecburiyet olmadığını ispat için. Hikmet Bayura, filan devletler hukuku müellifinin. falan kitabına mii racaat etmesini tavsiye etmiş. Hikmet Bayur da o kitabı (bulup karıştırmış, ama Nihat Erimin işaret ettiği bahse tesadüf etmemiş...
Yaşım başını almış ve hel siyâsî teşekküllerin «öz cülüğünü eden insanların, lise talebeleri gibi iddialarını kitapla ispata kalkışma lan gülünç oluyor.
c
J