1945 Haziran etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1945 Haziran etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster


İstanbul’da, zararlı bostanlar yeşil saha haline getirilecek
MAKSİM GORKt — TACİ ALAZ
STRASTi- MORDASTi
Büyük halk sanatkârının nefis bir eseri. Üç renkli artistik bir kapak İçinde, 40 kuruş. ARPAD YAYINEVİ
Sene 27 — No. 9582 — Fiat! her yerde 10 kuruştur.
PERŞEMBE 21 Haziran 1945
Sahibi: Necmeddln Sadak — Neşriyat müdürfl: Hikmet Feridun Es — AKŞAM Matbaası
MOSKOVA MUHAKEMESİ Billi, KARARLAR BİLDİRİLDİ
Suç'ulardan Gl. Okuliç 10, Yabilûfski 8, Ben ve Yatikoviç beşer sene, 8 kişi 4 - 18 ay hapse mahkûm edildi, üçü beraet etti
çekiimfyor ^an Francisco konferansı salı günü kapanacak
Londra 21 (R.) — Moskovada muhakeme edilmekte olan 16 Lehlinin muhakemesi bitmiş, karar ilân edilmiştir. Mahkeme, Polonya gizli teşkilât komutanı Gl. Okullç’i 10 sene, suçlulardan YabİIofskl'ji 8. Ben ve Patlkovlç.l beşer sene hapse mahkûm etmiştir. 8 suçlu 4 - 18 ay hapse mahkûm edilmiştir. 3 kişi beraet etmiştir. Ön altıncı suçlu hasta olduğundan, duruşması sonra yapılacaktır.
Londra 20 (AA.‘— Moskovadan alı-pan bir telgrafta bildirildiğine göre, bugün 16 PolonyalInın muhakemesi sırasında başsavcı, sanıklardan hiçbiri İçin ölüm cezası Istemlyeceğlnl, Bira, bunların artık Sovyetler Birliği İçin bir tehlike teşkil etmediklerini Söylemiştir.
Okunması aşağı yukarı bir saat süren iddianamesinde, savcı, sanıkların Uham edildikleri bütün suçların Londra hükümeti tarafından verilen emirler üzerine işlenmiş olduğunu söylemiştir. Bu hükümet, general ökullç’e «N. O.» adı verilen kanun dışı bir teşkilât kurmasını ve Sovyet kıtalarının hareketleri hakkında Lon-dradaki PolonyalIlara radyo ile malûmat vermesini emretmiştir.
Diğer taraftan, bu PolonyalIlar Birleşmiş milletlerin arasına nifak sokmağa ve PolonyalIlarla Rusların aralarında bir anlaşma tahakkuk ettirmelerine mâni olmağa teşebbüs etmişlerdir.
Savcı, şunları İlâve etmiştir:
Ne Okuliç, ne de belllbaşlı sanıklardan her hangi biri şahsan Kızılor-du subaylarını veya erlerini öldürmemişlerdir. Fakat bu cinayetlerden gebe onlar mesuldürler: zira bütün bunlar onların talimatlle yapılmıştır.
Bunun delillerini ortaya koymuş bulunuyoruz.
Suçlular müdafaalarına başlıyacaklar
Londra 20 (AA.) — Moskova radyosunun bildirdiğine göre, general Oku-llç’in dinlenmesini talebettlğl üç şahit dinienmlyecektir. Çûnkii fena hava şartları yüzünden bu şahitlerin içinde bulunduğu uçak, ne bugün, ne de yarın Moskovaya varamı ya çaktır. Bu suretle, şahitlerin dinlenmesi bu sabah bitmiştir.
Hastalığı yüzünden yajgılanamıyan sosyalist partisinden ve gizil hükümet üyelerinden Anton Pajdakün durumu, sonradan tetkik olunacaktır.
Radyonun İlâve ettiğine göre, suçlular şimdi müdafaalarına başlıya-cakl ardır.
Pravda’nın makalesi
Londra 20 (A.A.) — Moskova muhakemesi üçüncü gününe girmiştir. Bu arada Moskova radyosu, Pravda gazetesinin şiddetli bir makalesini yaymaktadır. Bu makalede şöyle denilmektedir:
Bu dava, tek bir hissin, Sovyetler Birliğinden nefret hissinin tesiri altında hareket eden bu teşkilâtın bünyesini bütün çıplaklığıyla ortaya atmıştır. Onlar, faşist dostlan ile yaptıkları İş birliğin! İnkâr ediyorlar ve hiçbir şey bilmez görünüyorlar.
Moskova’da 3 Lehli grup arasında görüşmeler
Londra 21 (R.) — Moskovada üç Lehli gurup arasında müzakereler devam ediyor. Bazı ilerlemeler elde edilmiştir.
Başkan Truman
Newyork 21 (R) — Kahire
radyosu Amerikan Cumhur Başkanı Truman’ın Başkanlık ödevlerine ve mesuliyetlerine alışamadığından San Francisco konferansından sonra istifa etmesi ihtimail olduğunu yaymıştır. Bu haberin doğru olmadığı bildiriliyor.
Japonlar, adalarına çıkarma bekliyorlar
Başına Nazi aleyhtarı bir Alman profesör getiriliyor
Okinava’da muharebe bitmek üzeredir, teslim olan Japonlar çoğaldı
Londra 21 (R.) — Almanyada An-glosaksonlann işgali altında bulunan Turlngen vilâyetinde bir mahalli hükümet kurulmuştur. Merkezi Vaymar olan bu hükümetin başına, 6 sene temerküz kampında kalan Yena üniversitesi profesörlerinden Herman Brü getirilecektir.
Dün gürültülü bir toplantı yapıldı
Mısır Dış Bakanı, Suriyedeki Fransız teca vüzünü Arap Birliği namına takbih etti
Fransız delegesi Mısır Dış Bakanının susturulmasını istedi, fakat reis bu isteği kabul etmedi
Çin kıtaları Liou-Tcheou varoşlarında
Çunklng 20 (R.) — Eski Amerikan uçak meydanının bulunduğu Llou -Tcheou şehrinin 4 kilometre kadar yakınında Çin kuvvetlerinin kısmı küllisi toplanmaktadır.'Öncü alaylar çüney ve doğu varoşlarına girmişlerdir. Muharebe çok şiddetlenmektedir. Mezkûr şehir Kuang - SI demiryoluna hâkim bir vaziyettedir
Tokyo'dan
Londra 21 (R.) — Oklnawa adasında savaş son safhaya girmiştir. Burada Japonlar adanın güneyinde 3 gu-gupa ayrılmışlardır. Bunlardan en büyüğünün tuttuğu saha 1200 metre ge-blşllğlndedlr. Amerikan topçusu, mermilerin kendi askerleri üzerine düşmemesi İçin top ateşini kesmiştir. Adada şimdiye kadar 87243 Japon ölmüş, 2565 Japon asker! esir edilmiştir.
Tokyo radyosu şimdi halkı ana vatan adalarının İstilâsına hazırlamaktadır. Radyo, r klnawa adasının kaybının çok ciddi olacağını söylemiş, sonra demiştir 1:1: «Amerikalılar Okl-nawa'yı alırlarsa buradan Kyushu Adasına atlamak istiyeceklerdlr. Bu ada sonuna kadar müdafaa edilecektir.»
Borneo adasında AvustralyalIlar Bru nei koyunun kuzey ucuna yeni bir çıkarma yapmışlardır. Şimdi koyun iki tarafım kontrolları altında bulunduruyorlar.
Japonlar gittikçe daha çok sayıda teslim oluyorlar
Nevyork 20 (R.ı — Japon askerlerinin gittikçe daha çok sayıda teslim olmalarını yorunıbyatı New-York Tl-
blr göriinliş ,
mes gazetesi başyazısında şöyle demektedir :
«Son zamanlarda tesblt edilen birçok emarelerden anlaşıldığına göre, Japonların hâletl ruhlyeslnde bir değişiklik husule gelmektedir.
İnglllzlerln bildirdiğine göre, 12 haziranda elinde henüz birçok makineli tüfekleri ve çok miktarda cephanesi bulunan bir Japon subayı Blrmanya-da adamlarile birlikte teslim olmuştur. Luzon adasında hareket eden 37 ncl Amerikan tümeni, 36 saat içinde 609 Japon erini esir aldığını bildirmiştir. Diğer taraftan Guam adasından haber verildiğine göre, silâhlarını teslim eden bir bölüğün başında bulunan bir Japon subayı adamlarına: «Harb esiri olduğunuz İçin İyi muamele göreceksiniz. Bu bir namussuzluk değildir. Teslim olmanızı bu suretle telâkki etmemelisiniz.» demiştir.
Nevyork 20 (R.) — Shizioka, Fuku-oka ve Toyochashi sanayi şehirlerine 450 üstün uçan kalenin atmış olduğu bombalardan husule gelen yangınların esen rüzgârın şlddetlle gittikçe yayılmakta olduğu Japonya üzerinde uçan Amerikan keşif tayyareleri tarafından haber verilmektedir. Bu yangınlar 110 kilometre mesafeden, seçilebilmektedir. (
Bir Amerikan generali daha maktul düştü
Vaşlngton 21 (R.ı — 98 net Amerikan tümeninin komutan muavini olan general Claudlus Easlloy dün Oklnava muharebelerinde maktul düşmüştür. Harbiye Bakanlığı bugün hâdiseyi dul kalan karısına bildirmiştir, Bu generalin ölümü hakkındaki tafsilât İfşa edilmemiştir.
Filipinler harbi
Vaşlngton 21 (R.) — General Arthur tebliğinde bildirildiğine göre, 37 ncl Amerikan tümenine mensup kuvvetler. Luzon adasının kuzey doğusunda Cagayan vâdlstnde 13 kilometreye yakın yeni bir İlerleme kaydetmişlerdir. Eyaletin başşehri olan İlagan kurtarılmıştır. Bunctnn başka Amerikan kıtaları Japonların bu kesimde tesis ettikleri bir hava meydanını da ele geçirmişlerdir.
Mac
DİKKATLER
Baştan savmacılık
Bîr âbide, ebediyete İntikal etsin diye dikilir. Daha dünkii gün Beşiktaşa bir Barbaros anıtı dikildi. Şimdiden, üzerindeki manzum kıtanın harfleri döküldü.
Sokak başlarındaki tabelâların bile yarını asır olsun dayanması lâzımdı. Ekserisi kalmadı.
Ne baştan savma iş yaparız.
San Francisco 21 (R) — Amerika Dışişleri Bakanı, konferansın kapanmasının salı gününe bırakılacağını ve Başkan Truman’uı o gün nutkunu soyliyeceğinl bildirmiştir.
Londra 21 (R) — San Francisco beyannamesi hozırlanmışır. Konferans salı günü bütün işlerini bitirmiş olacak ve Başkan Truman da nutkunu söyllyecektlr.
Londra 21 fR) — San Francisco t konferansı dün toplanmıştır. Bu toplantıda en önemli bir mesele hakkın, da 5 devlet arasında anlaşma olduğu . bildirilmiştir. Bu mesel?. Emniyet meclisinin görüşeceği hususlara dair. d İr. Beş devlet tarafından verilen ka-1 rarın hülâsası şudur: «Genel meclis,
■ beyannamenin şümulü dahilinde her
■ hangi bir mevzu hakkında görüşmeğe ve bu mevzular hakkında Emniyet meclisine tavsiyelerde bulunmağa salahiyetli olacaktır.* Emniyet mec-
1 llsl Yalta'da muvafık görülen rev formülünü kabul edecektir.
Bu tebliğden sonra Mısır Dışişleri Bakanı Bedevi paşa, Arap birliği namına -beyanatta bulunarak Suriye v® Lübnan’da Fransız tecavüzünü şiddetle takbih etmiştir. Fransız delegesi Mısır Dış! Meri Bakanının susturulmasını istemiş, fakat toplantıya reislik eden Norveç delegesi Mısır Dışişleri Bakanını susturmaktan İmtina etmiştir. MüzakerP çok gürültülü olmuştur.
Bundan sonra Fransanm Emniyet meclisinde bulunması için reye müracaat edilmiştir. Suriye ve Lübnan heyetleri rey vermemişlerdir. Fran-sanın meclis âzalığı kabul edilmiştir.
Konferans ya cumartesi, yahut salı günü bitecektir. Amerikan Cumhur Başkanı M. Truman’ın nutku radyo İle her tarafa yayılacaktır.
Çalışmalara hız verildi
San Francisco 21 (R) — San Fran-clsco’da çalışmalara hız verilmiştir. Beyannamenin son fıkraları da alelacele bitirilmektedir. Bt beyannamenin İsmi şöyle olacaktır. «San Francisco birleşmiş milletler beyannamesi.*
Temsilciler dünkü toplantılar esnasında şu karara varmışlardır: «Birleşmiş milletlerin düşmanlarının as-k°rl kuvvetlerinin yardımı İle iktidara gelmiş olan rejimleri havi memleketler emniyet konseyine glremlireceklerdir. Franco’nun İspanyası kabul edlltnlyecek, Almanya. Japonya ve İtnlyanın da bu teşkllâtn girebilmeleri kolay olmıyacaktır. Emniyet konseyi beş âzanin tam muvafakati İle bu memleketleri davet edebilecektir.
Müstemlekeler meclisinde de dün tam bir anlaşmaya varılmıştır. Müstemleke milletleri kalkınma dereceleri muvafık görüldüğü takdirde hürriyetlerine sahip olacaklardır. Tarihte ilk defa olarak, bu müstemlekelerden mesul tutulanlar konsey huzurunda hesap vermek zorunda kalacaklardır.
Başkan Truman Pasifik kıyılarında
New-York 21 (R) — Başkan Truman 13 saatlik bir hava yolculuğundan sonra Pasifik kıyılarına vardı, tkl, üç gün dinlendikten sonra Birleşik Amerika Cumhur Başkanı San Fraııclsco'ya gidecek ve orada konferansın kapanış nutkunu söyllvc-çektir.
Başkan Truman, Reis Roosevelt'in yerine geçtikten sonra Uk defa olarak Amerika başkentinden ayrılmış bulunuyor. M. Truman İki buçuk av devamlı çalışmalarda bulunmuştur.
Amerikanın yeni Cumhur Başkanı dahili politka sahasında olduğu kadar beynelmilel politika sahasında da 1yi neticeler elde etmiştir.
Daha esaslı bir nokta. Başkanın Kongre ile iyi münasebetleri devam ettirebilmiş olmasıdır. M. Truman San Francisco beyannamesini kon-gereye tevdi ettiği vakit iyi karşılanacağı muhakkak »ddet^Unektadlr.
reated by free version of 2PDF
San
bir görünüş
Dahili siyaset sahasında da. Başkan Truman’ın karşı karşıya bulunduğu meseleler güç gözükmektedir. Bu meselelerin başında askeri endllstlri-ntn terhisi ve İşsizler gelmektedir.
San Francisco 21 (R) — Millettir arası emniyet teşkilâtı yasasının imzalanması merasimi İçin hazırlıklar yapılmaktadır. Bu merasim 8 saal kadar sürecektir.
Varşova hükümetinin bir isteği
İngiltere’de mevsimsiz telâkki edildi
Londra 21 (AA.) — Reuter ajansının siyasi muharriri yazıyor: Alman-yadakl Müttefik kontrol komisyonuna bir Polonya askeri heyetinin katılmasını ve tazminat komlsyonlyle harb suçluları komisyonunda Varşova hükümet! murahhaslarının da bulunmasını tavsiye eden bir demecin Varşova hükümeti tarafından neşredilmesi, Londra resmi mahfillerinde mevsimsiz telâkki edilmektedir.
Bütün Müttefikler tarafından tanınmış olmadıkça Varşova hükümetinin bu komisyonlarda temsil edilmesinin mümkün olmadığı âşlkârdır. Şimdi Moskovada yapılan ve Varşova hükümetinin yeniden teşkilini he-deh tutan müzakereler muvaffakiyetle sona ererse Polonyanın bu korniş-: yonlara Iştlrâklnln sağlanması mümkün olacaktır.
Bu müzakereler yapıldığı sırada böyle bir demecin neşredilmiş olmasına, müzakerelerin neticesi hakkında vaktinden evvel bir hükümde bulunmağa kalkışmak nazarile bakılabilir.
Batı Avrupada bulunan PolonyalIların memleketlerine dönmeleri meselesine gelince, şu cihet aşikârdır kİ, eğer bunlar Polonyaya dönmüyorlarsa. bunun sebebi, bugünkü hükümet 'İktidar mevkiinde kaldıkça dönmekten İmtina etmeleridir.
Mareşal Aî«xanrler*in İtalya’da teftiş seyahati
Londra 21 (R.) — Mareşal Alexan-der, İ falyada beşinci ordunun işgal sahasını gezmektedir. Seyahat 4 gün sürecek, mareşal Mllâno, Torlno, Ce-nova, Balsano'yu ve Coma gölü kıyılarını ziyaret edecektir. Mareşal dûn geceyi Garda gölü kıyısında Mussoll-nl'nln eski köşkünde geçirmiştir.
Tamirat komisyonu
Dün Moskova’da ilk toplantısını yaptı
Londra 21 (R) — Müttefik
tamirat komisyonu dün Moskova'da ilk toplantısını yapmıştır. Sovyet delegesi Maiski delegelere bir öğle ziyafeti vermiştir. Müzakerede takibedilecek usul hakkında hazırlayıcı görüşmelere yakında başlanacaktır.
Amerikalıların yiyecekleri azaltıldı
Vaşlngton 20 fR.) — Amerikalıların 1945 senesinde harbden önceki sonelere kıyasen daha az yiyecek ve kaloriye malik olacakları Amerikan Ziraat Bakanlığı tarafından haber verilmektedir. Miktar bakımından yiyecek İstihlâki geçen seneye nazaran %5 İlâ 7, kalori cihetinden de %5 İlâ 10 azalacaktır. Et, yağ ve şekerin azalması bu nlsbl tahdidata sebebolmuştur. Önümüzdeki 10 gün İçinde de patates kıtlığı en yüksek derecesini bulmuş olacaktır.
Hasat hakkındakl ümitler tahakkuk etmedikçe, gelecek sene dahi Amerika'da yiyecek miktarının fazlalaşmı-yacağını Cumhuriyetçi mesus Ander-son beyan etmiştir.
Kolumbia üniversitesi bir Sovyet enstitüsü kuruyor
Novyork 21 (R.) — Kolumbia üniversitesi. dün Sovyetler Birliğinin hayat ve âdetlerinde İhtisas kesbetmlş Amerikan profesörleri yetiştirmek maksadlle gelecek sene bir Sovyet enstitüsü açacağını bildirmiştir.
40 Amerikan hastanesi kapandı
Londra 21 (R.ı — Avrupada harb sona ermiş olduğu İçin ekserisi bin. yataklı olan Ingilteredckl 40 Amerikan hastanesi resmen kapatılmıştır.
Sahile 2
SÖZÜN GELİŞİ
Gülmeyiniz!
Vaktile Nobel'in kimya mükâfatını kazanmış bir bilgin, kıtlığa çare bulduğunu haber veriyor. Bu bilginin iddiasına bakılırsa şimdi aç olan, önümüzdeki kış daha büyük bir açlıkla çarpışmak zorunda bulunan Avrupa halkı talaşlarla eski mobilyaları yemek suretile açlığını giderebilecektir! Çünkü bilgin, yukarıda adı gecen eşyadan gıda .maddeleri yapmak yolunu bulmuş. hattâ böylelikle elde ettiği yiyecekler Alman ordusundaki askerlerin çorbalarile kıymalı yemeklerine karıştırılmıştır. Bilgin, eski sandalyelerden imal ettiği peynirlerin sütten yapılma peynirlerden hiç de farklı olnıadığınıjlâve ediyor.
Sandalyeye bakıp peyniri hatırlamak, hele emekli masanızın, iki ayağı birden kırılınca, artık çorbasını yapmak zamanı geldiğini düşünmek size ne kadar tuhaf görünürse görünsün meseleyi ciddiye almanızı, bilhassa alay etmemenizi tavsiye ederim. Çünkü icatlar ve keşifler tarihi biraz da alaylar, deli yerine konmalar, kahkahalar tarihidir. Edison gramofonun babası olan fonograf aletini icadedip de bilginlere gösterdiği zaman herkes Edison'u karnından konuşuyor zannederek kahkahalarla gülmüş; hattâ Fransanın sayılı Alimlerinden biri canlı mahlûklş-nn dışında her hangi bir maddenin insan sesi çıkaramıyacağım İlmî delillerle ispat etmiştir! «Bir alet yapıp uçacağım» diyenlerin çoğu uzun zaman tımarhanelere lâyık görülmüştür Havagazilc aydınlanmayı bulan Fransız bilgini Philippe Lcbon. bir lâmbanın fitilsiz de yanablleceğîne kimseyi inandıramamış, herkes kendisini alaya almış, zavallı adam derdini ancak îngil izlere anlatabilmiştir.
Onun İçin eski mobilyalardan gıda maddeleri yapacağını iddia eden bilgin de ciddiye alınmalıdır. «Canrm biz mobilyalarımın yiyecek kadar aç kalmadık!» demek de mânasızdır. Kurtların delik deşik ettiği yatalak sandalye iyi bir kaşar peyniri olursa niçin yemiydim? Şevket Rado
Ankara Tıp Fakültesi
Büyük Millet Meclis kanun tasarısını kabul etti
Ankara 20 — Büyük Millet Meclisinin bugünkü oturumunda, Ankara'da açılacak Tip fakültesi hakkın-dakl karnın tasarısı müzakere ve kabul edilmiştir. Kanunun müzakeresi sırasında söz alan Milli Eğitim Bakam B. Basan Âli Yücel, Ankara’da bir Tıp fakültesi açılması etrafındaki bütün hazırlıkların rahmetli Refik Saydam tarafından yapıldığına İşaret ettikten sonra aşağıdan ve yukarıdan birer sene alınmak suretile bu yıldan itibaren derslere başlanacağını söylemiştir. Milli Eğitim Bakanı demiştir kİ :
■— 1945 - 46 ders senesinde bu suretle F. K, B yani birinci sınıf ve son staj sınıfı, 1946 - 47 senesinde İkinci ve beşinci, 74 - 48 yılında da üçüncü ve dördüncü ders yılında bulunan öğrencileri almak suretile önümüzdeki üç sene İçinde fakültenin kuruluşu tamamlanacaktır. Aldığımız tertip buna göredir. şimdilik bina olarak Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsünden faydalanacağız. Fakat önümüzdeki yılda bu sene almış ol-
Toprak dağıtımı
Yeni Yılbaşında başlıyacak
Ankara 20 — Topraksız çifçllerl top raldandırma İçin yapılacak teşkilât hokkadaki kanun Meclise verilmiştir. Toprağı olmıyan çifçllerin nerede fazla bulunduğu araştırılıyor. Önce bu muıtakalarda tevziata başlanacaktır. Bu tetkiklerin 6 ay kadar süreceği, toprak dağıtılması işine I®4® iptidasında başlanacağı bildiriliyor
Taksilerin benzin istihkakı arttı
Ankara 2() — Ticaret Bakanlığı bir kararname ile akaryakıt fiatlerlnl yeniden tesbit etmiştir. Bakanlığın tesbit ettiği flatler üzerinden yarından İtibaren akaryakıt satışlarına başlanacaktır. Diğer taraftan Tekel idaresi tarafından İstihsal olunan alkollerin başka yerde kullanılması kabil olmıyan kısmının benzine ka-nştınlmasına karar verilmiş bulunduğundan. elde edilen fazlalığa karşılık olarak taksi otomobillerinin srylık aio litre benzin istihkakları 1 temmuz 1048 tarihinden İtibaren 300 litreye çıkarılmıştır. .
Bir ulaştırma meclisi kurulacak
Ankara 20 — Ulaştırma Bakanlığının yeni kuruluş ve görevleri hakkın-dakl kanun tasarısı ilgili komisyonlardan gemlştlr. Bu tasarıda Bakanın veya müsteşarının veya vekil edecekleri kimsenin başkanlığında bir Ulaştırma meclisi kurulması hakkında da bir madde vardır.
İzmir Belediyesi istikraz yapacak
İzmir 28 — İzmir şehir meclisi buğun olağanüstü bir toplantı yaparak Elektrik, Tramvay ve Su şirketlerinin bedellerini bdumeg üzere Belediyeler bankasından 3 milyon 200 bin lira İstikraz yapmağa karar vermiştir.
gumuzla beraber 5 milyon liralık bir tahsisat içerisinde gerek kadro ve masraflar ve gerek yer ve yapı parası bulunduğu İçin, inşaata devam edilecek, bu suretle kısa bir zaman sonra Hıfzıssıhha Enstitüsünü boşaltmak İmkânı hasıl olacaktır.
ümuml olarak mesele bu fakülteyi biran önce her İmkân ve vasıtadan İstifade ederek, kurmak ve memleketteki hekim İhtiyacını biran önce karşılamaktır.
Ark a d. ıslarım, Tûrklyede Sağlık Bakanlığından aldığımız malûmata göre. 3630 hekimim İr. vardır. İllerden, birer birer Bordum. 091 serbes hekimimiz Var. Bunun 500 küsuru yani yansından fazlası İstanbuldadır. »Ou İzmir dedir. Oerl kalanı blrir ikişer serpilmiş haldedir. Bir çok illerinizde serbes doktor hiç yoktur. İl merkezlerimizde bile. Onun İçin fakültenin hemen kurulması ve sağlık yönünde aldığımız tedbiri gerçekleştirerek elemanların biran önce yetişmesi büyük emelimizdir.
Ankara Tıp fakültesi aziz milletimize uğurla olsun.»
Malatya’da sel
Bazı ilçelerde athribat yaptı
Malatya 20 (A.A.) — Bol miktarda yağan yağmurlar İlimizin bazı yerlerinde sel halini almış ve önemli sararlar yapmıştır.
Darende İlçesinin üç köyü sel altında kalmış ve bu köylerdeki eylerin yüzde altmışı yıkılmıştır. Kaymakam. Jandarma komutanı, hükümet tabibi ve Kızılay başkanı felâkete uğrayanlara yardım için bu köylere gitmişlerdir. Kala bucağında bir ölü, bir kayıp ve bir de yaralı vardır. Ekin ve hayvan zararı Usblt edilmektedir. Sel yüzünden Derme suyunun eski ve yeni kanalları bozulmuştur. Taşan sular sel İle beraber merkeze bağlı Yukarı Banazı ve Dargüzü köylerinin bağ ve tarlalarlle meyva ıslah İstasyonunun fidanlıklarını kısmen tahribetmlş ve iki yurddaşm boğulmasına sebep olmuştur.
Ankara garında bir çarpışma
Ankara 21 — Dün sabah 7,20 de İetanbula kalkacak olan katar manevra yaparken lokomotifi, diğer bir manevra lokomotifi ile çarpışmıştır, Makinist Emin Koç ile ateşçi Çaban derhal ölmüşlerdir. Maûevracı İsmail ağır surette yaralanmış ve hemen hastaneye kaldırılmış ise de kurlar-mak mümkün olamamıştır.
Yapılan tahkikatta bu feci kazaya, manevracının manevra tertibatını kimseye haber vermeden değiştirmesi sebep olmuştur. Tahkikata devam edilmektedir.
Sîimerbank müdürü fiatlerin indirilemiyece-ğini söylüyor
Sümcrbank umum müdürü Hulkl Aiisbah An karadan gelmiştir. Umı;m müdür şimdiki halde flatlfrln İndirilmesi ihtimali olmadığını söylemiştir.
AKŞAM
SURİYE’DE YENİ HABİSELER
Fransız kıtaları, Suriye kur’a askerlerine ateş açtılar, In^ilizler işe müdahale ettiler
Londra 21 (R) — Bir Ingiliz askeri sözcüsü, Fransızların Ce-rablus’ta Suriye kura âskerl üzerine ateş etmesi üzerin© Ingiliz zırhlı otomobillerinin Cerablus'a girdiklerini bildirmiştir. tki küçük kasabada çarpışmalar olmuş. Ingiliz askerleri bu İki kasabaya da girmişlerdir.
Beyrut 20 (A.A,) — Dün, kuzey batı Suriyede Türk hududu yakınlarında Cerablus hudut karakolunda Fransız kıtalarının kaçmakta olan mahalli kura askerlerine ateş açmaları üzerine çarpışmalar vukubulmuştur. Fırat yakınında vukubulan. bu hâ-dişe etrafında başka malûmat elde edilmemiştir,
Beyrut 20 (A.A.) — Ingiliz askeri makamlarının fikrince, eğer Cerablus’ta karışıklıklar çıktığı haberi teeyyüt ederse, kaçanlar üzerine Fransızların ateş etmesi general Paget’ln emirlerine muhaliftir, Bu emirlere göre, Fran-sızlar ancak kendilerini müdafaa için ateş açabileceklerdi,
Londradaki kanaat
Londra 20 (A.A.) — Londrada mevcut kanaate göre, general de Gaulle'ün Suriye hakkındaki sözleri vaziyette hiç bir değişiklik yapmamıştır. Nutkun büyük bir kısmı hâdiselerin gözden geçirilmesine ve Churchill tarafından tekribediimiş olan İddiaların tekrarından ibarettir. îngiltere-nin yakın Şarkta geniş bir İstihbarat propaganda cihazma malik olduğu hakkında general de Gaulle'ün Heri sürdüğü yeni iddia bir mübalâğa olarak telâkki edilmektedir. Zira, malûmdur kİ, yakın Şark basını dünya haberleri İçin geniş ölçüde Fransız kaynaklarına bağlı bulunmaktadır. Mamafih, Fransız istişare meclisinin Fransa İle îngilterede bir anlaşma akdini lstiyen karan ve Fransız . Suriye karışıklıklarını, yakın Şarktaki Ingiliz -Fransısj münasebetlerinden ayn gören Cot gibi hatiplerin gösterdikleri gerçekli zihniyet Londra-j da memnuniyet uyandırmıştır.
Bir üçler konferansı hakkında-kİ Ingiliz teklifi hâlâ muteberdir. Fakat de Gaulle tarafından diplomasi yolile teklifte bulunu-labileceğl hakkında yapılan telkinler, generalin beş devlet arasında bir toplantı ümidini ter-ketmemiş olduğunu göstermektedir.
Fransızlar ne diyorlar?
Fariğ 20 (A.A,) — France -Presse ajansı bildiriyor: Suriye-de hâdiseler devam etmektedir. Şamda, askerî mezarlık çirkin hareketlere sahne olmuştur, Ingiliz kıtaları, kargaşalıkları önlemek İçin çok geç müdahale etmişlerdir, Ingiliz makamları da hiç bir ceza tedbiri almamıştır.
Cebel - Dürz’de, Ingiliz subayları, bu ana kadar Fransız subayları tarafından komuta edilen hususî kıtaların komutasını ele almışlardır.
Diğer taraftan, doğu Ürdün-den bir çok ajanın gelmiş olduğu bildirilmektedir. Bu ajanlar, Fransız aleyhtarı faaliyette bulunmaktadırlar.
Lataklye’de Aleviler bölgesinde de durum gittikçe vahimleş-mektedlr. Hususi lataların garnizonlarını değiştirmek ve bu suretle erleri ailelerinden ayırmak suretile Ingiliz makamları tarafından alman tedbirler üzerine kaçma vakaları fazlalaşmıştır,
Beyrut'ta, Lübnan makamları, Fransa lehinde bir Lübnan tarihi neşreden bir gazetenin müdürünü tevkif etmişlerdir. Lübnan zahire ofisinin Fransız müdürü, işini İngiliz memurlarına devretmek zorunda kalmıştır. Fakat bundan evvel. îngllzlerin bu yeni müdahalesini yazı ile protesto etmiştir.
Yeni çarpışmalar oldu
Brazzaville 21 (R) — Şam’da yeniden çarpışmalar vukua gelmiştir. Bu hususta katî hiç bir tafsilât alınamamıştır. Beyrut-tan gelen bir habere göre de. Fransa lehinde bir yazı yazmış olan bir gazetenin müdürü tevkif edilmiştir.
Kuzey İtalya’da
Şeker stoku
Bazı faşistler linç edildiler
Londra 21 (AA.)— Bazı Kuzey İtalya şehirlerinde, bir kısmı kadın olmak üzere faşistlerin llnçedlldlğl ve öldürüldüğü haber verilmektedir.
Parme'de vatanseverler, yaralı faşist esirlerinin yattığı bir hastaneye ğlrerek bir hastayı dışarıya sürüklemiş ve öldürmüşlerdir. Alman komutanı nezdlnde tercümanlık yapmış olan Alman aslından Markiz de Passam? -Schoppe, Spezla civarındaki villâsından kaçırılmıştır.
Daha sonra markizin cesedi kurşunlarla delik deşik olmuş bir halde kocası tarafından bahçede bulunmuştur.
Verone civarında vatanseverler 4 erkek ve 2 kadın öldürmüşlerdir. Al-fonslne kadın faşist teşkilâtının eski sekreteri olan diğer bir kadın da 74 yaşındaki babasiyle beraber kurşuna dizilmiş, diğer taraftan. Rovenne’de bir faşist memur, karısı ve oğlu İle birlikte öldürülmüştür.
İdama mahkûm edilen Elâsçılar
Atina 21 (A.A.) — Af meclisi, ölüme mahkûm edilen ve İngiliz Avam kamarasında mildafileri buldnan 3 Elâsçının talebini reddetmiştir.
Suçlular, şahitlere yalancı şahitlik isnat ettikleri Jçin dâvaya yeniden bakılması için müracaat yolu açık kalmaktadır.
Yunan donanmasının kayıpları
Atina 21 (A.A.) .— Yunan
Bahriye Bakanlığının bildirdiğine göre, Almanya’ya ve Japon ya’ya karşı yapılan harbde, mayıs 1945 tarihine kadar, Yunan donanmasının zayiatı, bir zırhlı kruvaıör, bir hafif kruvazör, 6 muhrip, 4 denizaltı, bir mektep gemisi, 9 torpil gemisi, 2 yüzer-dok ve 4 hastane gemisidir. Bundan başka, 20 mayn toplayıcı, römorkör ve yardımcı gemi de kaybolmuştur.
Plânları Japonya’da bulunuyormuş
Londra 21 (A,AJ — Evening Standard'm Newyork muhabiri, Mesaerschmlt - 262 modeli çok kudretli pervanesiz av Uçaklarına alt mufassal plânların Japonya’da bulunduğunu ve Japon fen adamları tarafından İncelenmekte olduğunu hlldiriyor. Muhabir. bu uçaklara alt plânların, Hitler’in şahsî emrile bu yılbaşında denizaltı gemlslle Japonya’ya gönderilmiş olduğunu bildirmektedir.
V-l ve V-2 plânlarının da Almanya çökmeden evvel Japonya'ya gönderildiği sanılmaktadır. Bununla beraber, muhabir, Japonların bu plânlarla büyük bir iş görmelerinin ihtimal dahilinde olmadığını ilâve ediyor. Çünkü hiç bir Alman uzmanı Japonya’ya gitmediği gibi şimdiye kadar hiç bir Japon da Messersch-mltt - 262 model uçaklarını kullanmış değildir. Büyük bir sürate ve kuvvetli silâhlara malik bulunan bu uçak şimdiye kadar Avrupa’da muntazam harekâtta bulunamamıştır, çünkü Hİtler, bu uçağın «Bürtz bombacısı» adile bir taarruz uçağı haline getirilmesinde ısrar eylemekte idi. ________________
İran kıraliçesi İskenderiye’de
Paris 21 (R) — Kahlreden bildirildiğine göre Iran kırallçesl İskenderiye’ye vasıl olmuştur. Kıraliçe, kardeşi Mısır kıralı ve ailesi erkânı tarafından karşılanmıştır,
ithalât ve ihracat birlikleri
Ankara 20 — İthalât ve İhracat lş-lerile Birliklerin vaziyeti etrafında tetklkata devam edilmektedir. Şimdilik Birliklerin lâğvlne doğru gldil-mlyecek, formalite bakımından tüccara kolaylık gösterilecektir.
Suriye’den gelen eşkıya
Ankara 20 — Buraya gelen haberlere göre, Suriyeli eşkıyalar, son günlerde Urfa'nın Akçakale bölgesindeki köylerde soygunculuk hareketlerinde bulunmuşlardır. Çobanbeyll köyünde çarpışmalar olmuş, bir kadın öldürülmüş, bir kadın da ağır surette yaralanmıştır. Eşkıyalar başka bir köye de baskın yapmışlar, beş ölü ve bir kaç yaralı vererek kaçmışlardır.
Sağlık Bakanı Ankaraya döndü
Ankara 21 (Telefonla) — Yurdumuzun güney ve batı bölgelerinde olağanüstü sıtma savaşını yerlerinde görmeğe giden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı doktor Sadi Konuk Ankara’ya dönmüştür.
Ticaret Bakanı kalay ithalâtçılarile görüştü
Ankara 21 (Telefonla) — Ticaret Bakanı B. Ralf Karadeniz dün Bakanlık binasında İstanbul'dan şehrimize gelen kalay İthalâtçıları ve tüccarları İle konuşmuştur. Bu konuşmada Ticaret Bakanlığı İlgili memurlar 11 e Ankara'da bulunan Birlikler genel kâtipleri de bulunmuştur. Konuşmalarda kalayın ucuza satılmasını sağlayacak tedbirler incelenmiştir.
İş kazaları, meslek hastalıkları kanun tasarısı
Ankara 20 — İş kazaları, meslek hastalıkları ve analık sigortası hak-kındakl kanun tasarısının görüşülmesine Meclisin bugünkü toplantısında da devam edilmiştir. Kanun 52 nel maddeye kadar kabul edilmiş, yalnız bir madde encümene gönderilmiştir.
Dün akşamki yangın
Dün akşam üzer! Topkapı'da Aleksi'ye alt ökçe lâstik fabrikasında yangın çıkmıştır. Fabrika iki katlı ve ve ahşaptır. Ateş çok çabuk büyümüş ve İtfaiye, bütün gayretine rağmen fabrikayı kurtarmam ıştır.
işçilerin paydosundan sonra bacada kalan kıvılcımın yangına sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Tahkikata devam ediliyor.
Bütün dünyada azalıyor
Londra 21 (AA.) — Bütün dünyada şeker stokları azalmaktadır. Amerika Birleşik devletleri şeker stoku İki sene evvelkine nazaran takriben yarı yarıya düşmüştür. Diğer taraftan Ingiliz stoklarının 1945 yılı sonunda geçen yıhnklnln yarısından az olacağı tahmin edilmektedir. Ingllterede şeker pancarı ekiminin arttırılmasına rağmen Jyl mahsul alınmaması ve pancardan İstihsal edilen, şeker miktarının azlığı yüzünden geçen yılın verimi 1937 - 1938 mahsul yılına nazaran 40 bin ton aşağı jjlr durumdadır.
Bütün Avrupada şeker sarfiyatı azaltılmıştır. Bazı bölgelerde şeker kıtlığının hayli ağır olacağı şüphesizdir. Bütün Avrupa pancar müstahsilleri, şeker pancarı ziraatı için gerekil olan gübre, kömür ve işçi yokluğundan mutazarrır olacaklardır.
Küba ve Antlller gibi senelerdenbe-ri şeker kamışı yetiştiren memleketlerde bu hal kendini hissettirmeğe başlamış ve bu memleketlerdeki ls-tlhsalfttta da bir azalma kaydedilmiştir.
Karol Avrupa seyahatine hazırlanıyor
Rio de Janeiıo 21 (A.A.) —
Eski Romanya kıralı Karol'un Rio de Janefro'da bulunduğu ve bir Avrupa seyahatine hazırlandığı bildirilmektedir. Kıral, muhtemel olarak 30 haziranda hareket edecek ve bu seyahati bir İspanyol vapurile yapacaktır.
İngiliz - Irak andlaşmasî
Kahire 21 (A.A.) — Irak Başbakanı parlâmentoda yaptığı beyanatta Ingiliz . Irak antlaşmasının bugünkü halinde Ingiliz -Irak münasebetlerini sağlamağa kâfi olmadığını söylemiştir. Ayandan bazı Üyeler antlaşmanın derhat yeniden gözden geçirilmesini istemişlerdir. Başbakan eyniden tanziminin'lüzumuna kani bulunduğunu fakat bunun uzak Şark harbi bitmeden yapılamıyacağmı bildirmiştir.
Kömür tevzii
Bu sabah Kömür tevzi müessesesl müdürü B- Şefik Ankaradan şehrimize gelmiştir. Kendisinden kömür tevziatının ne zaman başlıyacağı hususunda sual soran bir muharririmize
— Kömürün ne vakit ve ne flatle tevzi olunacağı bu ayın 25 İnde çıkacak bir kararname ile belli olacaktır. Bu senekl kömür nevzline alt kontenjan yüksektir, geçen seneden fazla kömür tevzi olunacaktır., demiştir.
21 Haziran 1943
Hitlerin cesedi
Yeni Alman uçakları
Üzerine petrol dökülerek' yakılmış
Londra 21 (R) — Hitler’in
yakınlarından iki kişi 1 mayıstK Hitler’in ve Eva Braun'm yanmış cesetlerini gördüklerini söylemişlerdir, Bunlar demişlerdir ki: «Hİtler nisanın sonlarına doğru Eva Braun ile evlenmiştir. Hitler 18 nisanda 20 metre ' derinliğindeki sığınağa girmiş ve bir daha oradan çıkmamıştır, 1 mayısta sığmak boştu. Kendi- • sinin hizmetçisi «Hitler öldü, cesedi yanıyor» dedi. Sığınaktan dışarıya çıkınca ihtiyat kapısında 3 metre uzakta Hitler’in ve Eva'nın cesetlerini gördüm, ikisi de yanıyordu. Muhafızları, Rusların eline düşmemek için kendilerinin zehirlendiğini vç cesetlerinin bir kaç teneke petrol dö- U_ külerek yakıldığını söylemişler- Q dir. Hitler ölümünden az evvel Q_ muavini Burman'a Goering*in CXI vatana hıyanet suçile tevkifini »*-bildirmiştir.» 'w
--------- C
Orta Şark İngiliz kuvvet- -j; lerı komutanı Tahran’da hj
Tahran 20 (A.A.) — Orta >
Şark Ingiliz kuvvetleri başkomutanı general Paget bugün uçakla q Beyrut’tan Tahran’a gelmiştir.
Müttefik kıtalarının memleketten çekilmesi hususunda Iran _q tarafından vaki talep üzerine _ İngiltere, Amerika ve Sovyetlet q Birliği arasında istişarelerin de- +■* vam ettiği sanılmaktadır,
Gl. Eisenbower°
Doğduğu kasabada sabırsızlıkla bekleniyor
Abllene (Kansas) 21 (AA.) — Küçük Abllene kasabası, en büyük evlâdı muzaffer Müttefik ordular başkomutanı general Elsenhower'l sabırsızlıkla beklemektedir Küçük Abllene kasabasının altı bin kadar nüfusu arasında en sabırsız olanı da. generalin 83 yaşındaki annesi bayan tda Elesnho-wer'dlr.
General, doğduğu kasabaya gelince, hepsi generalin arkadaşlarından mürekkep olan kasaba bandosu, büyük başkomutana, gençll&lntn şarkılarını çalacaktır.
Bayan Ei«enhower
Nevyork 21 (AA.) — Bayatı Elsen-hower, generalin üç gündenberl Ame-rikada bulunmasına rağmen, kocaslla ancak bir kere görüşebılmlştir. Bayan Elsenhorcer, kocasına yalnız Nevyork-ta Laguardia hava meydanında uçaktan İndiği zaman, bir iki kelime söy-Uyebllmlştlr. General Elsenhover, uçaktan indiği zaman, kendisini yıllardır görmemiş olan bayan Elsenho-hower, kocasına, gülümslyen bir yüzle yaklaşmış ve «Gözlerime inanamıyorum» demiştir.
Bayan Elsenhover, kocasının şerefine tertlbedllen bütün törenlerde mütevazı bir şekilde kenarda kalmağa muvaffak olmuştur Bayan Elsen-hover, kendisini törenlerin birinde arayıp bulmağa muvaffak ulan bir gazeteciye «Bugün İke’in günüdür» demiştir. Malûm olduğu üzere İke, başkomutana, erlerinin verdiği İsimdir.
20/6/1945 Halleri Londra üzerine l sterlin Nevyork üzerinö 100 dolar Cenevre 100 İsviçre Fr Madrid üzerine 100 pezeta Stokholm üzerine 100 kuron
ESHAM VE TAHVİLİ?
% 5 faizli ikramiyeler:
1933 Ergani
1938 ikramiyen Milli Müdafaa Demiryolu ikramlyell % 7 faizli Tahviller: Sivas - Erzurum 1 Sivas - Erzurum 2-7 1941 Demiryolu 1 1941 Demiryolu H 1941 Demiryolu III Milli Müdafaa I Milli Müdafaa n Milli Müdafaa m Anadolu Demiryolu Grupuı Tahviller 1-2
Hisse senetleri % 60 Mümessil senet Hisse senetleri: Merkez Bankası T. İş Bankası T. Ticaret. Bankası Aslan Çimento
ALTIN
Borsa dışında
Gulden Reşadiye Ingiliz Külçe «Bir gramı)
5.22
132 —
30.675
12.89
31.1325
25 —
22.45
22.50
89.76
20.45
20.55
20.30
20.—
21.—
20.35
19.70
19.75
65.50
35.50
53 —
150-50
14 15
1 0
9.-
13.30 36 '5 4?..3Q
540

Sahile 4
Trıeste meselesindeki ısrar
Harbin filim sanayii üzerindeki tesirleri
Robert Montgomery askerlik vazifesini bitirdi. “Ejder tohumu,, filmi için Hollyvvood civarında Çin’den bir parça vücuda getirildi
ANKARA RADYOSU
Bugünkü program
16 Dans orkestran, 18.46 Hatif şar-,kılar (pL), 10.00 Haberler. 18.20 Geçmişte bugün, 19.25 Fasıl, 10.50 Konuşma, 20.00 4 sesli koro, 20,25 Radyo Gazetesi 20.45 Şarkılar, 21.15 Konuşma, 21.30 Senfoni orkestrası, 22.30 Dans mürifti (pl.l. 22.45 Haberler.
YARIN SABAHKİ PROGRAM
7.30 Müzik (pl.), 7 45 Haberler, 8.00 Müzik (pl.), 12.30 Şarkı re Türküler, 12.45 Haberler, 1300 Salon orkeıirası.
7 rieste garplı dinin
mıntakası her şeyden evvel Müttefiklerin cenub kana-ikmali bakımından hayatî ehemmiyeti haizdir
Fox filim stüdyosu istihsalâi şefi Zanuck, Hollvutta harbden sonra yapılacak filimi erde eskisine nazaran mühim değişiklik olacağını söylemektedir. Harbden evvel filimler dar bir görüş zaviyesine göre yapılırdı. Simdi bu zaviyeyi genişletmek lâzımdır. Amerikalılar harb dolayıslle. eskiden pek az tanıdıkları, yahut hiç bilmedikleri memleketleri öğrenmişlerdir. Harbden sonra bu bilginin genişlemesi: lâzım gelecektir.
Hollvut filim mahfilleri sinemanın milletlerarası dostluk tesisi İçin çok işe yarayacağına kanidir. Bu sebepla her milletin kabiliyetli fertlerinin, evvelâ artistlerden başlıyarak daha aonra muharrir ve teknisyenlere gitmek suretile mübadele edilmesini düşünmektedir.
Zannek Hollvut ta «Yol açıcı» namı :>e maruftur. Çevirdiği fllimlerde, içtimai meseleleri bilhassa tebarüz ettirir. .Vadim o kadar yeşildi ki. İla «Afet» fllimlerl, buna mükemmel birer misal tenkil etmektedir.
Son çevirdiği, geçen harbde BlrA-, •Ik Devletler Reisi Cumhuru olan Woodrow VFllson’un hayatına dair filmi, mftnalı biyografik filimler arasında çok yüksek bir mertebeye '’rlş-mlıtir.
Zanuck'un kanaatine göre, halk fl-ilmı?rde eğlence arddığı gibi düşünceleri besllyecek fikirler de bulmağa çalışmaktadır. Zanuck bu husustaki düşüncelerini lrah ederken şöyle de-m’-tir:
■— Hiç oir suretle propaganda yapmak arzusunda değilim. Yegâne isteğim, fllimlerl sade kulak ve gözler! okşayacak mahiyette hazırlama-yip, onlara aynı zamanda düşünceleri harekete getirecek bir mahiyet vermektir.»
Zanuck. 1941 yümm başlangıcımda Birlfdk Devletler ordusu için tâlim ve terbiye fllimlerl hazırlamak üzere seçilmiş ve kendisine yarbaylık rütbesi verilmiştir. 1942 de, bilfiil harbe iştirak edebilmek İçin Fox şirketine istifasını vermiş, daha sonraları da, Müttefiklerin Afrika'ya yaptıkları çıkı? harekâtı filme alınırken, bu işe nezaret etmiştir. Bugün arlık askerlik vazifesinden çekilmiş olduğundan, stüdyodaki İsine dönmüştür
Robert Montgomery skerligini bitirdi
Birhşik Devletler donanması üst teğmeni ve sinema yıldızı Robert Montgomery harb faaliyetine iştirake evvelâ Fransada gönüllü olarak can kurtaran şoförlüğü İle başlamış bunu Pasifik ve Avrupa sahalarındaki vazifeleri takibe tm iştir. Nihayet geçen yaz Normandie sahillerinde artık askerliğine sön verilerek ismi ihraç üstesine geçirilmiştir.
Holivut’un en Heri vatanseverlerinden olan Robert Montgomery, 1941 de kendisine teğmen rütbesi verilir verllmze Şimal Atlantik’te denlzaltı-lanna karşı koyma harekâtını öğrenmek üzere donanma yardımcı gözcüsü, olarak İngiliz gemilerine İltihak etmiştir. Japonlar Pearl Har-bour'a hücum ettikleri sırada Montgo-merl deniz harekât dairesinde bulunmakta idi. Bundan kısa bir müddet sonra kendisine Panama körfezinde vazi Çeten bulunan (nöbetçi torpido) kolunun kumandası verilmiştir. Daha sonra, bir destroyer koluna geçmiş Pasifik bölgesine tam Guadal Canal harbine İştirak edebilecek manda varmıştır. Oradan bir destroyer kalesinde harekât subayı olarak Atlantlğe dönmüş ve İngiltere’ ye »gemilerden köprü kurma» işine yardım etmiştir. Normandlo sahille-
i
Avrupa zaferinin kazanılması uğrunda gayet uysal, geniş müsamaiıaya meyyal olan Garp Müttefiklerinin, zaferin kazanılmasından sonra ve muayyen meseleler üzerinde pazarlık veya müsamahaya^ asla taraftar vel daha cenupta Amsterdam. Anvers, .-..a- _> Kale ve n ayet şarburgj bu şimal
GElieral MlhallovlçI nnııiaKa.uıın kolayca ve denizden tarafından başlanılan kurtuluş hare-| ikmalini temin eden iskele ve üsler-ketinin başına komünist temayülü malûm olan Mareaşl Tito'nun kendisine harb zamanı hiç İtiraz etmemiş ve uzun müddet onu desteklemiş olan İngiliz ve Amerikalıların Trlyeste meselesinde kati ısrarları ve sonunda dediklerini yaptırmaları tesadüfe, yüklenemez. Bilâkis Garp Müttefiklerinin harbi kazanmak için her çareye baş vurmayı muvafık buldukları halde bunun kazanılmasından sonra Avrupa ve dünya sulhu İçin kati plân, hesap ve anlama dayanan bir kararlan bulunduğunu ve bunu tatbik sahasına korken müsamahaya yanaşmak istemediklerini gösterir ki dünya sulhu bakımından büyük bir kazançtır. Gerçekten sulh ancak böyle kati kararlara dayanır ve müdafaa edilebilirse o vakit devamlı olabilir.
Fikrimizce bu. işin bir tarafıdır. Trleste meselesinde işin diğer çehresi vardır ki; bu da stratejik zaruretlerden gelmedir. Bu şehir ve civarının elde bulundurulması bahsinde ısrarda bu zaruretin birinci derecede rol oynadığına da şüphe edilemez kİ bizim bu yaa ile tebarüz ettirmek İstediğimiz nokta da budur:
Avrupa Doğu ve Batı Müttefikleri arasında ve Luteck’den başlayıp Trleste’de sona eren bir hat boyunca .ikiye bölünmüştür. Bir İngiliz gazetesinin dediği gibi bu hat bir »Çin şeddi» mahiyetinde midir? Böyle devam edecek veya Avrupa'da daha büyük bir serbesUk, hudutlar tanımiyan bir dostluk ve kaynaşma havasına sebep olacak mıdır? Bilmiyoruz. Temenni olunur kİ ikinci §ık meydana çıksın ve asırlardan beridir rahat ve huzur yüzü gör mİ yen Avrupa dostluğa ve sükûna kavuşsun. Fakat her ordu, en sakin zamanda ve kuruluşunun sebep ve hikmeti olarak her konakladığı yerde kendisine en yakın zamanda vazifeler ve İşler düşecekmiş faraziyesinl göz önünde bulundurarak tertibat alır, hini ona göre denkleştirir,
İngiliz ve Amerikan ordusu da Lu-beek’den Trleste'ye kadar bir hat boyunca yerleşince, ilk dikkat edeceği meselede de bu baptaki ordularını ne suretle besllyeceğidir. Ingiliz ve Amerikalıların bu esnada tekmil malzemesini Avrupa karası dışından getirdiklerini. deniz yollarlle İskelelere muhtaç olduklarım ve bu İskelelerden yukarıda tarif ettiğimiz hattın gerisine giden demiryollarını ehemmiyetle nazarı itibara aldıklarını unutmıya-lun.
İşi bu bakından tetkik edince Trleste’nin büyük, ehemmiyeti Adriyatiğ'ine ve sonra da Trieste’den şimale giden yol ve demlryollann kazanmış bulunduğu ehemmiyet kendiliğinden maydan çıkar.
Lubeck - Trleste hattı Alp silsilesi tarafından ikiye bölünür, şimal bölgesinden ve denize dayandığı noktanın hemen gerisinden başlıyarak Hamburg, Bremen, Emden ve biraz gelmiştir.
Z'
Topçu albay Zeki Ulusoy
20 mayıs 945 günü topçu alay komutanların -dan Zeki Ulusoy öldü. Müteveffa 1313 senesinde Ahıskada doğ -muş, 1330 senesinde Harblyeyl bitirerek ordu saflarına karış -mıştır. Büyük harbe ve istiklâl harbine İştirak etmiş, muhtelif cephelerde çarpışmıştır.
Sıra ile Kanal cephesinde, Çanak-kalede, Kafkasyada, Filistin cephelerinde bulunmuş, birinci ve ikinci İnönü harblerlne ve büyük taarruza İştirak etmiştir. Gösterdiği yararlıklar neticesinde İstiklâl madalyasından başka ayrıca üç muhtelif madalya kazanmış ve takdirnameler almıştır.
Harbden sonra muhtelif vazifelerde, bu meyanda uzun zamanda da Töpçu Okulu öğretmenliğinde bulunmuştur. Son defa topçu alay komutanı İken Gönende vazifesi başında rahatsızlanmış, kısa bir hastalığı müteakip nakledildiği Bandırma hastanesinde hayata veda etmiştir.
Cenazesi kendisini sevenlerin göz yaşları arasında Bandırmada gömülmüştür. Kendisine Allahtan rahmet dileriz.
Robert Montgomery gazetecilerle görüşüyor
r İD deki savaşa onun filosu da lştrak etmiştir.,
Marie Dresler’in hayatı filme alınıyor
Holvut’un en meşhur yıldızlarından Marie Dresler’in hayatı fiiline alınmaktadır. Mare'nln asıl adı Lclla Korteı-dlr. 17 yaşında sahne hayatına atılmış, gençliğinde Amerika vc Londra tiyatrolarının en meşhur artisti olmuştur. Sesli filim başladıktan eonra sinema sahasında büyük muvaffakiyetler kazanmış, Amerika’nın en büyük »Hm yıldızları sırasına girmiştir. çsyirdigl i ilimlerin çoğu komedidir.
Bing Crasby
Marie Dr e sİ er 65 yaşında bir kalb krizinden ölmüştür. Ölünceye kadar filim çevirmekte devam etmiştir. Holtvut'ta İyi kalblUlğl, genç artistlere yardım, etmesile meşhurdu.
Yeni İllimde «Muhteşem, Yaşlı Hanımefendi» rolünü İngiliz yıldızı Gra-çİ0 Flelds oynayacaktır.FİİLmde Monty Woolley İla Rc-glnald Gradiner'ln de rolleri vardır.
Rene Clair’in bir demeci
Tanınmış Fransız rejisörü Rene Clalr, bir gazeteci İle görüşürken filim sanayiinin uluslar arasında elblrll-ğile ilerllemeslnln faydalarından bahşetmiş ve demiştir kT
Ejder tohumu /ilminden bîr sahne
IH i / liy * .i S : ;
.»İl- ■■
a— Bu suretle, yeni fikirlerin değiş tokuş edilmeleri kabil olacak ve herkesin istifade edebileceği terakkiler elde edilebilecektir. Fllimlerl baza gruplar artistik, ban gruplar İse ticari bakımlardan ölçmektedir. Bu ayrı gruplar işbirliği yaptıkları zaman terakki muhakkaktır. Ortaya çıkan eser, her İkisinin de yalnız vücuda getirebileceğinden daha mükemmel olacaktır.»
Clalr, yeniden rejisörlüğünü yaptığı »Hayalet Garba Gidiyor» namındaki tipik Fransız mevzulu, Anıeri-kan nükteleri ile dolu, İngliterede Amerikan ve İngiliz sahnelerini ihtiva ederek bir Fransız rc-Jisörün İdaresinde çevrilmiş olan filimin bütün milletler tarafından beğenildiğini söylemiştir.
Mr. Clalr'in bundan sonra meydana getireceği filim Broadway*da oynanmış, en çok satılan eserlerden »On Küçük Kırmızı Derili» namındaki eserdir. Eserin muharriri Agatha Chrlstie İngiliz, oynayan yıldız Barry Fitzgerald İrlandalI, filimi yapan Sanıuel Bronştan İse Huştur.
Patiste doğmuş olan Clalr. meslek olarak gazeteciliği seçml$ ve oL’In-translgeant» gazetesinde muharrirliğe başlamıştır. İlk muvaffakiyetini, kendi yazıp rejisörlüğünü yaptığı nPa-rls uyuyor» eseri ile kazanmıştır. Bunu takibeden filimler! o kadar Ihtilâçlı fikirler İle doludurlar ki, bunların ekserisi Ne w York Citydeki Modern Sanat müzesinin filim kütüphanesinde saklanmaktadır Bunlar. «Paris Damları Altında», «Milyon», «Hürriyet Bizimdir». «14 Temmuz» adlarındaki filimi erdir. Son çevirdiği filimler «Yeni Orlean'ın Alevi», «Bir Cadı İle Evlendim» dlr
Ejder tohumu filmi
Tanınmış muharrir Pearl Buck un «Ejder Tohumu» adlı eseri Holivut'-ta filime çekilmektedir. Bu filim münasebeti!? Hollvut yakınında Çin'den bir parça vücuda getirilmiştir. Mevzuu çinin istilâya mukavemeti olan bu filimde başlıca rolleri Jacquellne de Wit. Kathfcrin Hepburn. Akim Tamlrof yapıyorlar.
«Ejder Tohumu» miminde vakaların çoğu bir Çinli çiftliğinde geçmektedir. Bu sahne M - G - M tarafından Hollvut civarında 16 hektarlık bir çiftlikte hazırlanmıştır. Cinde çekilen fotoğraflara bakmak surenle, stüdyo teknisyenler! 20 Çin evi, dört Çlndekl gibi tepe meydana getirmişler ve başka bir yerden söküp bu sahaya tam 350 ağaç dikmişlerdir. Bu adamlar, ayrıca 16 kilometrelik bir kısma bambudan çit yapmışlar ve toprağı düzeltip 18 hektarlık bir sahada pirinç yatakları vücuda getirmişlerdir.
Bunlardan başka, kar ve toz fırtınaları husule getirmek, çatlamış toprak sahnesi için, bütün bir köyü ve tarlaları ateşe vermek ve elle yapılmış su aygırına kadar Çinin karakteristiği olan tam 28,000 adet eşya toplamak gibi meselelerin halli de icubetmlştir. Filimin çekilmesi İçin 1,000 den fazla Çinli ve Filipinli tutulmuştur.
Bing Crosby’nın yeni filmi
Paramount stüdyosunda «Benim' Yoluma Gider» adlı bir filim çevril-' iniştir, Filim İnanışın ve yüksek in-1 sani hislerin muzaffer oluşunun hl-ı kâyesidlr.
Filimde O'Malley namındaki bir genç rahibin hayatına dair olan baş rolü Bing Crosby oynamaktadır. Amerikan m en cok sevilen halk şarkıcılarından Bing Crosby için bu j İlkte çevirdiği ilk fllimdiT.
Acı Bir Kayıp
İstendi yar oğullarından ve vükelâyi devletten merhum Ahmet Muhtar Îtisamî paşanın hafidi, Galatasaray lisesinin en eski mezunu Ahmet Muhtar tsfendlyar’ın oğlu Melih ve özden'İn babası, İstanbul Tekel başmüdürlüğü müskirat muamelât şubesi masa âmiri
HALİT İ6FENDİYAR kışa bir rahatsızlıktan sonra hayata veda etmiştir. Cenaze namazı bugünkü perşembe günü öğleyi müteakip Teşvikiye camisinde kılındıktan sonra Feriköy mezarlığına defnedilecektir,
Açık Teşekkür
Ailemizin büyüğü Muğla Millet Vekili SADULLAH GÜNEY’in
ölümü dolayısile gerek telgraf ve mektupla ve gerekse bizzat tazlyet lütfünde bulunan sayın dostlarımıza ayrı ayrı teşekküre acımız mâni olduğundan muhterem gazetenizle şükranlarımıza tavassut buyurmanızı rica ederim.
Kardeşi ve Güney ailesi
0We1
• ah çeri
Taksim İnönü Gezisi karşısında İstanbulun ilk yazlık muhteşem bahçesi, sürprizlerini fevkalâde. İlklerini tamamhyarak açılıyor, HAZIRLANINIZ
esaslı bir değişiklik tir. Crosby'nln bunda evvel çevirdiği mimlerdeki rolleri dalma şarkılı komedi rolleri olmuştur. Şimdi İlk defa başka türlü bir rol yapıyor.
Filimin mevzuunu, büyük bir şehrin fakir mahallesinde bulunan borç İçindeki St. Domlnle kilisesi teşkil etmektedir. Rj-hin edilmiş olan kilise -nln kapatılmasına mâni olmak için. O'Mâlley'Ln içli rehberliğine dayanarak elbirliği İle çalışan rahipler, bu çalışmaları sayesinde, kilisenin asıl İfade etmekte olduğu kıymetin bu yerin İstikbale inanış ve ümit besle-1 yişin bir sembolü oluşu olduğunu anlamışlardır.
Filimde opera şarkıları ile mukaddes havalar bulunduğu gibi müzik programı halk şarkılarını da İhtiva etmektedir. Bir opera sahnesinde Karmen’den parçalar söylenmektedir.
Filimin ekseri sahnesi stüdyoda çekilmiş olmakla beraber, opera sahneleri için mahalli konser salonu kullanılmıştır. Dekorlar. San Fran-sisco Opera Kumpanyasından ödünç alınmış ve buranın sahne ve teknik rejisör Armando Agninl. opera sahnelerinin çevrilmesin! İdare etmiştir-Opera şarkıcılarının bir çoğu da koroya İştirak etmiştir.
Filimde opera şarkıcısı rolünü, Metropolitan Operasının meşhur mezzo - soprano'su Rlse Stevens oynamıştır. Bu filim Crosby’nln dünyaca tanınmış bir opera yıldın ne im-
müsaadekâr olmadıkları anlaşılıyor. Yugoslavya'da
Yazan:
M. Şevki Yazman
dlr.
Alp dağlarının cenubunda kalan ve Salzburg’dan Trleste'ye kadar devam eden parçanın gerisinde İse tabii, yakın ve emin tek Lskele Trieste" | [ dlr. Cenova’dan Alplar^ doğru giden /s arızalı ve dar yollara itlmad edile-miyeceği gibi Napoli, Roma ve hattâ Venedik'ten giden yollar ne kestirme vM ne de emindir. 'fer
Büyük malzeme, yüz binlerce tonu O bulan ağır harb malzemesi tek halli, c arızalı demiryollar üzerinden emnl- O yetle ve kolaylıkla sevkolunamıyor. Trieste'den Viyana veya yukarı Tuna vâdlslne kadar giden yol ve de-mlryollar İse hem diğer yerlere nazaran çok kısadır ve hem de ovalardan, düzlükten geçtikleri İçin nakliyat kolaydır. nihayet bir asra yakın bir, zamandan beri Orta Avrupaya ce-nuptan yapılan nakliyat bu yolu ta-klbettjği için tesisler ve yollar da or.a ■*“' göre yapılmıştır. "O
Binaenaleyh garp müttefiklerinin (D Alp dağlarının cenubunda kalan cep- pg he hatları İçin de biricik, kestirme ve sağlam yol Triyesteden ve Cenubi L_ Avusturya İstikametinde giden yol O demiryollar şebekesidir.
Bir kere Triyestenin bu ehemmiyeti göz önüne getirildikten sonra onu şarka ve denize karşı emniyete alan sahalar, cenuptaki Pola Umanının Müttefikler bakımından kazandığı hayati ehemmiyet ve bu husustaki ısrar kendiliğinden anlaşılır.
Adriyatik: Akdenlzln Avrupa karasına doğru en çok girmiş ve Orta Avrupaya giden yolun mümkün olduğu kadar büyük kısmini denize inhisar ettiren bir körfezidir. Hareketlerini ve nakliyelerlni dalma denize istinat ettirmek isUyen garp müttefikleri bu ehemmiyetli üsten sarfınazar edemezlerdi. Daha doğrusu Yugoslav’lar, kendi dahilî nakliyat hatları bakımından büyük önemi haiz olmıyan bu limanı ellerinde bulundurmakta ısrar etselerdi, bunun biricik mânası Avrupadakl İngiliz -Amerikan cephesi cenup kanadının nakliyat ve İkmal bakımından iyi bir duruma gelmesini İstememeleri olabilirdi ki, garp müttefiklerinin asla tahammül edemlyeceklerl, müsaadede bulunamıvoceStarı meselelerden birisi de budur
Bu meyanda şimalî Adriyatiktekl İtalyan çokluğunun nazarı itibara alınması dünyanın yarınki nizamın m daha âdil esaslara dayandırılması düşüncelerinin de hâkim olduğuna şüphe edilemez. Fakat bu meseleler esaslı surette ve sulh konferansında hallolunacağına nazaran o vakte kadar şu veya bu tarafın bu belgeyi muhafaza etmesi belki ehemmiyetli görülebilirdi. Fakat İşin İçinde yalnız bir şehrin, bir mıntıkanın nizami değil. Avrupadaki garplı müttefikler cephesinin bir yanı ve onun sağlam üslere dayanması bahis mevzuudur ve Trlyeste meselesindeki ısrar da fikrimizce asıl bundan Heri
———
Li r r > nin Mevsim 5011:11 lÇb> hazırladığı
Zl I., ZL Tl m 4 şahane pr ogramdan birincisi
Bugün matinelerden itibaren
1 - INGİLİZ GİZLİ TEŞKİLÂTI
(British İntelligence)
BORİ3 KAP.LOFF — M LİNDSAY
Büvük casusluk filmi
2-IDAMDAN
(Fugitive from justice)
ROGER PRYOR’un en heyecanlı eseri.|
FİRAR
■■ Kadıköy SÜREYYA Sinemasında
Bugün matinelerden İtibaren
1-F AS YOLU
DOROTHY LAMOUB =- BİNG OORSSBY — 8OB HOPE’nln zaferi 2-TEHLİKE İÇİNDEYİM ^■fCHESTER MORRİS — CÎM PARKER'in en güzel filmi.I
2 (D >
(D
r I
zaferi I
i M j
Devlet orman işletmesi Tavşanlı revir amirli' ğinden: Beher metre küpünün
h yapılacak yer_______Tomruk nakli muhammen bedeli______________________
Yanıklık mevlidi 2893 metre küp 7 liradır. 1518 95
1 — Yukarıda bulunduğu yer,, cins, miktar ve muhammen bedeli yazılı 2893 metre küp tomruk nakil işi açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Açık eksiltme 28/8/945 salı günü saat 15 te Tavşanlı Revir âmir-fiği binasında toplanacak komisyon huzurlyle yapılacaktır.
3 — Bu eksiltmeye ait Hân ve şartname Ankarada Orman umum mü-
dürlüğü, Kütahya, Eskişehir, İnegöl, Orhaneli, İstanbul, Balıkesir, Dursun-bey. Afyon, Uşak Revir âmirllkllkerln de görülebilir. (8008)
Âfc teminatı Lira Kr.

TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR:

Şirketlerin vergisi
Vergi rejimimizde anonim şirketlerin imtiyazlı bir vaziyeti vardır. Şahıs şirketlerinde ve Limitcdlerde vergi nispeti müterakkidir, yani kazanç arttıkça nispeti de yükselir. Halbuki anonimlerde nispet sabittir. Bu ayı-nşın sebepleri arasında sermaye şirketlerinin teşviki, bu teşekküllerde hisseler ekseriya dağınık olduğu için kazancın da mahdut kimselere kalmaması ve binneti-ce her hissedarın temettü payının mahdut olması ve bilhassa anonim şirketler muhasebelerinin muntazam ve vergi beyannamelerinin doğru olması gibi noktaları sayabiliriz. Fakat bunlar arasında, ilerlemekte olan bir ekonominin, anonim şirket müesse-sesine muhtaç olduğu hakikati başta gelir
Bazı mem'eketlerde tesadüf ed'len inhirafları ne kadar ehem miyetll olursa olsun, hususî teşebbüse dayanan bir cemiyette anonim şirketsiz bir İktisadî yükselme tasavvur bile edilemez. Bizde de bu hakikat anlaşılmış ve vergi rejimimize lâzım gelen ve-he verilmiştir.
Yeni kazanç kanunu tasarı sında, şimdiye kadar tatbik edi-lege'mekte olan esasın değiştirileceğini ve ekonomimizin en kuvveti bir hareket âmilinden mahrum edileceğini zannetmiyoruz. Ancak, son zamanlarda, bazı zoraki anonim şirketler kurulması hâdisesi kazanç kanununu ha-zırlıyanlan tereddüde şevketmiş olabilir.
Vakıa bir çok Limitedler son senelerde anonime çevrilmiştir. Halbuki Limited şirketlerin bir ekonomi bünyesinde kendilerine mahsus vazifeleri vardır. Bunları kalıp değiştirmeğe ve sözde anonim olmağa sevkeden ekseriya tâbi oldukları verginin sabit değil, fakat müterakki olmasıdır. Sırf bu yüzden, sunî bir nevi muvazaa mahiyetinde kurulan ano-nirrt şirketler belki hiç bir İktisadi fayda temin etmez, bilâkis Li-mitedln kendine mahsus bazı menfaatleri, vasıflan kaybetmek yüzünden, memleket ekonomisini bir zarara uğratırlar. Şahıs şirket'erinin bazı meziyetlerini İçinde taşıyan Limitedleri gayri tabiî olarak şekil değiştirmeğe sevketmemek için en kısa yol, onları anonimler vergi rejiminden İstifade ettirmek, yani sabit vergi nispetine tabi tutmaktır. Halbuki duyduğumuza ve yanlış olacağını zannettiğimize göre bazı zoraki anonim şirketlerin mevcudiyeti yüzünden bir çok hakiki ve eski anonim şirketleri sarsıcı bazı ölçüler düşünülüyormuş. Bu ölçüler de. maalesef, indî bir rakamda ifadesini bulmaktaymış.
Sermayesi 500,000 liraya kadar olan anonim şirketler gayri •tabiî sayılacak ve yüksek bir vergi nispetine tabi olacak. 500 binden fazla sermayeli olanlar ise İmtiyazlı vaziyetlerinden yani sabit nispet esasından İstifadeye devam edeceklermiş.
Anonim şirket vakıa, hemen daima, bir veya bir kaç kişinin paralarının yetişmediği zaman kurulur ve sermaye nispeten büyüktür. Fakat nihayet bunun miktarı bilhassa İşin mahiyetine, genişliğine göre tâyin edilir. Öyle işler vardır kİ bunlar için hakiki mânaslle 500 değil, hattâ 100 bin lira sermayeli anonim şirketler kurulabilir; bazı büyük İşler de vardır kİ bunlara milyonu .geçen sermaye ister. Her halde bir anonim şirketin samimi olup olmadığını sermayenin miktarı ile anlamağa çalışmak doğru olmasa gerektir.
Esasen, bilindiği gibi, anonim şirketler ancak hükümetin tasvip ve tasdikile kati olarak teesüs etmiş sayılırlar. Mahiyetinden şüphe edilen bir şirketin teessüsünü kabul etmemek daima hükümetin elindedir. Fakat bir defa anonim olarak kabul edilen bir şirketin, sonradan vergi tatbikatı dolayisile, samimîliğinden şüphe etmek ve ona göre vergi nispetini arttırmak bilmeyiz ne dereceye kadar doğru olur. Hükümetin tasvibile anonim olarak kurulan bir şirket her hususta anonim muamelesi görmelidir. Akri takdirde yükûmetln bir dairesi, dlcer bir dairesinin ciddiyetinden
şüphe eder vaziyete düşmüş olmaz mı?
Böyle, yani asgarî beş yüz bin lira gibi bir ölçü, farzı muhal olarak, kabul edilse bile, tatbikatta bir çok zorluklarla karşılaşılacağı. haksızlıklar ve bu yüzden ihtilâflar yaratılacağı muhakkaktır, Bazı eski yirmi hattâ otuz senelik şirketler vardır ki bunların altın olarak bir defa tesbit edilmiş olan sermayeleri, bılânçolannda aynen kalmıştır. Yani 100 bin altın lira İle kurulmuş olan böyle bir şirketin sermayesi el'an 100 bin lira olarak görünmektedir. Tabiî, bu vazıyette olan bir şirketin, bilhassa sınaî bir müessese ise, tesisatının, gayri menkullerinin kıymeti çok yükselmiştir ve hakikî varlığı 100 bin liranın çok üstündedir.
Bazı şirketler para ile İfade edilen varlığın kıymet artışını, sermaye miktarına dokunmadan bilânçolannda göstermişlerdir. Fakat bazıları da böyle bir yeni kıymete irca amellyesi yapmamış olabilirler.
Bilançoda bir tashih, bir kıymetlendirme kaydı bulunsun veya bulunmasın, sermayeleri eski rakamda kalan böyle müesseseler, otomatik olarak, 500 bin lira haddinin berisinde sayılıp fazla bir vergi nispetine mİ tâbi tutulacaklardır?
Böyle bir haksızlık ve mantıksızlık önlenmek istenirse, bütün eski anonim şirketlerin yeni bir varlık takdiri amellyeslne tabi tutulmaları, hattâ bu yeni takdire göre sermaye miktarını arttırmağa mecbur edilmeleri lâzım gelecektir ve bunun içinden de çıkmak pek kolay olmıyacaktır.
Her halde fazla sade ve İndî ölçüleri iktisat hayatının bin türlü tezahürlerine uydurmak İmkânsızdır, Nispet farklarından İstifade arzularını ortadan kaldırmak ve sıhhatte bir ekonomi bünyesinin lüzumlu unsurlarından olan iimited şirketlerden mahrum olmamak için en doğru yol gerek anonimleri, gerek llml-tedleri sabit nispete tâbi tutmak, her ikisini de aynı vergi rejiminden istifade ettirmektir. Hazine için bu formül bir ziyan değil, bilâkis iş hayatının tabiî gelişmesi sayesinde, bir kâr doğurur.
Devletin mükellefe İtimadı, mükellefi de bu itimada lâyık olmağa sevkeder. Her halde şirketlerde muntazam, doğru, samimî bilânço verilmesinin hemen istisnasız bir kaide olacağını da tahmin etmek fazla bir lyİTÜserlik olmaz.
Vurgunculuk ve hile devresinden sonra bir aksülâmel olacağı, dürüstlüğün tekrar saltanat süreceği muhakkaktır.
CEVAT NİZAMİ
Kara gözlüklü esrarengiz papaz vapura nasıl girdi?
Abdülhamit Teodor Kasap’a karşı kendisinin Pinti Hamit olmadığını ispat etmek istiyor..
Teodor Kasap hapishaneden nasıl çıktı?— iyullya’ya Sultan Hamid’in j bağladığı maaş — Istanbuldan kaçış — Kamaraya kapanan papaz — j Beş parasız yapılan Avrupa seyahati — Otelin kapısından yükselen bir ses: Kasap efendi!.. Kasap efendi!» — İsmail paşa ve Teodor Kasap — Renk renk kâğıtlara basılan gazete.»
Londra’nın gece mektepleri
Londra hayatının seyyahlarca en az bilinen, fakat muhakkak surette Önemi az olmıyan bir ciheti de bir rlirü gece mektebidir iki yüzden fazla olan bu mektepler merkezden civarlara doğru yayılmışlardır.
Burada eylül - temmuz devresi için beş şilinden otuz şiline kadar bütün halk, genç veya İhtiyar herkes dilediği dersi alabilir ve İstediği herhangi bir İşe girmek üzere hazırlanabilir. Burada bilgili tüccar yetiştiği gibi güzel sanatların herhangi bir şubesinde de llerlenebillr. Herkes dört yüz kadar kurs arasında İstediğini Seçer ve İhtiyaç çoğaldıkça kurs adedi de arttırılır,
Böylece gece tedris usulü seneler-denberi devam etmekte ve harblere, krizlere rağmen ilerlemektedir. Son senelerde öğretmenler de talebeler de karartma yüzünden dersleri kesmeyi kabul etmemişlerdir. Herkes nakil vasıtalarının darlığına ve ucan bombalara rağmen derslerine devam etmiştir. Eğer bir okul binası cok harap olursa — ki bu pek sık vukua gelmiştir — bütün talebe derhal başka bir binaya taşınırlar 3940 - 1941 blltz'l esnasında (şiddetli Alman hava atanıl husus! cumartesi ve pazar kurslan açılmış ve büyük sığınaklarda bile ders yapılmıştır Ekseriya sığmakta bulunan diğer kimseler de bu derslere alâka göstermişler ve sonraları da kursa girmişlerdir.
Daha yüksek dereceler için çalışmalar
Abdülhamit Teodor Kasap'ı hapishaneye attırdığı gün etrafına sıkı sıkı tembih etti:
—. «Kasap» m karısına dolgun bir maaş bağlayınız,,,
Teodor'un hapse girmesi üzerine gazetesi kapanmıştı, îyull-ya'yı Hasköydeki evinde buldular ve kendisine maaş bağlandığını bildirdiler. Abdülhamit Teodor Kasap'a «Pinti H&mld» in kendisi olmadığını ispat etmek istiyordu.
lyuliya’nin maaşı U2un seneler, hattâ kocası hapishaneden çıktıktan sonra da devam etti. Abdülhamit adapte ettiği piyesle ismini Pinti’ye çıkaran Teodor Kasap’ı aklınca utandırmak niyetindeydi,
Teodor Kasap hapishaneden kaçırılıyor...
Lâkin Teodor Kasap’ın hapse girmesi üzerine bu meselenin dedikodusu bütün îstanbulu sarmıştı, Kasap âdeta bir fikir kahramanı, bir hürriyet kurbanı halinde konuşuluyordu. Bu adamın hapiste daha uzun zaman kalması dedikoduyu körükliyebi-Urdi. Cezasını sürgüne tahvil etmek de mânâsız olacaktı. En iyisi bu sürgünü Teodor Kasap'm kendi kendisine yaptırmaktı. Eğer onun kaçmasına göz yu-mulursa «Memaliki Şahane» den çıkıp mutlaka hudut harici bir yere gidilecekti.
Bunun için de 3 sene hapse mahkûm edilen Teodor Kasap kefaletle, muvakkat bir zaman için tahliye edildi. Bu tahliyenin nasıl olduğunu bazıları şöyle anlatıyorlar:
Abdülhamit kendi fikirlerini neşrettirmek için bir gazete çıkarttırmak İstiyordu, Kasap'a Naşir adında bir gazete çıkarması için müsaade etti. Ve kefaletle onu hapisten çıkarttırdı.
Lâkin Teodor Kasap’ın ailesi bu kefaletle hapishaneden çıkış meselesini şöyle anlatıyorlar kİ daha mâkuldür:
— Teodor Kasap’ın hapishaneden çıkarılmasına sarayca karar verilmişti. Bir gün Hasköydeki evinin kapısında bir araba durdu. Bir saray arabası, îyuli-ya merdivenleri telâşla atlıya-rak indi. Kapıyı açtı. Mabeyinden gelen iki kişi vardı. Bunlar İyullya’ya şöyle dediler:
— Hasköy semti erkeği hapishanede bulunan bir aile için emin bir yer olamaz. Efendimiz daha güzoniinde, daha emniyette bulunmanız İçin sizin Beşiktaş canibine taşınmanızı münasip gördüler. Bu hafta İçinde mutlaka nakli mekân etmeniz arzuyu şahanelerindendir. Tabiî bu İşi yalnız yapamazsınız. Bir arzuhal vererek Efendimizden erkeğiniz Teodor Kasap’ın nakli mekân etmek üzere 15 gün müddetle ve kefaletle tahliyesini istirham eyleyiniz...
lyullya bu çetrefil dilden çıkardığı mânaya pek şaştı. Has-köyden çok memnundu. Evlilik hayatlarının İlk ve sıcak günleri hep burada geçmişti. Dostları, ahbapları hep buradaydı, Şimd! durup dururken Beşlktaşa taşınmak büyük bir külfetti. Lâkin velev ki 15 gün İçin olsun Kasar p'a kavuşmak bir ev ve semt değiştirmeğe değerdi. Gelen adamlara cevap verdi:
— Baş üstüne!..
Ve lyuliya’nin ağzından hemen o günü Abdülhamid'e arzuhal yazıldı. Hapishaneye adam gönderilip mesele Teodor Kasap'a da anlatıldı.
Kasap*
— Aman, dedi, haydi baka-

Limanda ıslâhat
Halicin temizlenmesine de yakında katî bir karar verilecek
AvTupada harb bittiğinden, deniz yolile nakliyat da kolaylaşmıştır. İstanbul Umanındaki faaliyet kısa bir zamanda harbden evvelki duruma gelecek, hattâ daha da artacaktır.
Halbuki İstanbul Umanında yükleme. boşaltma vasıtalarının eksikliği ve azlığı göze çarpmaktadır. Eldeki vasıtalardan bir kısmı da bugünkü İhtiyacı karşılamıyaeak derecede eski ve kifayetsizdir. Devlet Denizyolları ve Limanlan. İdaresi bu vasıtaları tamamlamak üzere, bazı siparişler yap-miştır.Yakında Denizyolları İdaresinin bir şilebi bu vasıtaları limanımıza getirecektir, Gelecek yükleme, boşaltma vasıtalarlle mevcut noksanlar telâfi edilecektir. Diğer taraftan Umanda bazı ıslahatın daha yapılması düşünülmektedir. Bu arada Halicin temizlenme işi de ciddi surette etüt mevzuu olacaktır.
Belediye, Mezbahadan deniz yolile yapılan nakliyatın sekteye uğramaması İçin Karaağaç önlerini armnra temizlemekle İktifa etmiş, fakat Halicin umumi surette temizlenmesine İmkân görülememişti- Bu hususta en büyük zorluk tarak dubası bulunamamağından ve bir de Haliçten çıkacak malzemenin kime alt olduğunun tâyin edilememesinden İleri geliyordu. Fakat artık Halicin kat! surette temizlenmesi bir zaruret haline geldiğinden. yakında bir karar verilecektir. Bu konu üzerinde Bayındırlık, Ulaştırma Bakanlıklarlle Belediye müşterek olarak çalışacaklardır.
Teodor Kasab'ın Türkçe gaz ete çıkardığı Napoli şehri
lım!,. Çıkar çıkmaz Avrupaya kaçacağım!,,
lyuliya’nin arzuhali o günü hapishaneye gönderildi. Ve Teodor Kasap tahliye olundu.
Karısının arzuhalde verdiği sözü yerine getirmek için Teodor Kasap evini Hasköyden Beşlktaşa, saray tarafından münasip görülen bir yere nakletti. Lâkin bu işler 3 gün sürmüştü. 12 gün daha boştu.
Kara gözlüklü esrarengiz papaz..
Bir sabah limandaki vapurlardan birine acayip kılıklı, uzunca boylu kara gözlüklü, kara sakallı. kara elbiseli ve biraz da telâşlı bir papaz biniyordu. Bu papazin başında yusyuvarlak tüylü, kocaman bir Şapka vardı.
Esrarengiz rahip gemiye girer girmez kamarasına kapandı Vapur hemen o günü Avrupaya hareket ediyordu. Demir alındı, Saraybumunu dönen vapur İstanbul qnlerlnden uzaklaştıktan sonra kara gözlüklü katolik papaz kılığındaki adam kamarasından çıktı. Bu, Teodor Kasap’ tan başka kimse değildi!.,. İsmail paşa ve Kasap..
Bundan sonra Teodor Kasap'ı Pariste görüyoruz: «Türklyenin mazisi, hail ve İstikbali» adında Fransızca bir eser yazıp neşrediyor, Patise gelmesinin sebebi de burada muhalif bir çok vatandaşlar bulmak, onlarla haşır neşir olmaktır. Cebinde de beş parası yoktur.
Paristeki muhalifler onu pek iyi karşılıyorlar. Lâkin Fransızca yazdığı eser îstanbulu çileden çıkartacak derecede sinirlendiriyor. Saray, Fransa hükümetine müracaat edip Teodor Kasap’ı alelâde bir hapishane kaçağı olarak istiyor. Fransa hükümeti onu birdenbire vermiyor amma kulağına da:
— Buradan sıvışsanız fena olmaz!., tarzında fısıldıyorlar.
Ondan sonra Teodor Kasap’ı beş parasız olarak bir çok Avrupa şehirlerinde dolaşırken görüyoruz.
Nihayet Napoiide karar kılıyor. Ve en parasız bir gününde büyük bir caddeden geçerken, en yüksek otelin kapısında bir «es İşitiyor:
— Kasap efendil,. Kasap efendi!..
Kendisini memlekette olduğu gibi «Efendi» diye çağıran bir ses!.. Aman?.. Kim olabilir ki?.. Aman?.. Kim olabilir kİ?..
Dönüp bakıyor. İsmail paşa [Mısır Hldivll gülümslyerek kendirine bakmakta...
İsmail paşa onu omuzlarından tutuyor ve kendisini o en muhteşem otelin vemek salonuna
götürüyor. Yemekte İsmail paşa bütün inkılâpçılardan, Namık Kemalden, Ziya paşadan bahsediyor, En nihayetinde:
— Seni ele geçirdikten sonra dünyada bırakmam Kasap efendi,,, Napoiide kalacaksın,,. Ve burada çalışacağız. Burada Türkçe gazete çıkaracaksın Makine, matbaa, kâğıt ne İstersen iste hepsi benden...
Teodor Kasap:
— Nasıl olur?.. Allem?,, îyu-liya?.. Çocuklarım?..
— Hiç birini düşünme,,, "Hana itimat et,.
Zaten Teodor Kasap da gazeteciliğin hastası. Ne zamandan beri matbaa mürekkebinin ’ kuşu burnunda tütmekte:
— Pekli., diyor.
Derhal Napoiide bîr matbaa bulunuyor. İsmail paşa gazetenin biran önce çıkmasını İstemektedir, Bir kaç türlü renklerde kâğıtlara basılan gazete sarayın iç yüzünden başlıyarak Abdülhamid'e karşı ateş piiskür-m ektedir,
İsmail paşa neşriyatla yapılacak mücadele İçin masraftan çekinmemektedir. Gazete îstanbu-)a her nüshadan ikişer tane olmak üzere birer düzinelik paketler halinde gönderiliyor ve bir takım muhacir kadınlar vası-taslle satılıyor!..
Hikmet Feridun Es
ko-
BULMACA
-
N

«e - —
-3 - ■ ■
o
Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya:
1 — Mevsim sebzelerinden - Nida.
2 — Motorlu taşıt araçlarından.
3 — Balık yağlarının en İyisi.
4 — Emreden - Eski Türk padişahlarından biri.
5 — 1000 kilo - Âlem.
6 — Yere konamıyan bir kuş - Kavalyenin arkadaşı.
7 — Kara - Doha sahibi.
« — çingenelerin sattığı bir ot - trendin başı.
9 — Kabahati çok değil.
10 — Hayvanların barınağı - Eski unvanlardan.
GEÇEN BİLMECENİN HALLİ Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 1 — Kabakulak, 2 — Asuman, Sus, 3 — Büken, Vİ?J, 4 — Ameliyat, 5 — Kani, İzara, 6 — Un, Yİ, îsîm. 7 — Vazifede, 8 — Asitasctik, 9 — Kuş,1 İyidir, 10 — Sinameki. |
Yüksek gece enstitüleri sadece birer gece mektebi olmaktan çok İleridedirler. Bunların bazılarında fen olgunluğu kursları verilir Burada mühendislik. umumi, fen. kimya, matematik veya fizikten derece alınabilir. Şimdi basan kazanmış fen adamlarının birçoğu meslek hayatlarına bu tarzda erişmişlerdir
Talebeler aynı zamanda ticaret ve İktisat olgunluğuna da çalışabilirler. Sivil memuriyetler İçin lüzumlu olan imtihanlara da yetiştirilebilirler.
Gece mekteplerinde istenilen yabancı dil öğrenilebilir Ayrıca yabancılar İçin İngilizce kursları da vardır.
İngilterenin ticaret ve İş merkezi olan Londradan beklenebileceği gibi burada herkes istediği meslek veya ticaret bayatına atılmak için İmkân ve kolaylık bulur. Ticaretin ve şirket teşkilâtının her şeklinden muhtelif ticari kanunlara kadar her türlü bilgi edinmek mümkündür
Çalışma sahasındaki her İş burada öğrenilebilir. Meselâ otel ahçıiıfrm-dan terziliğe, ressamlık ve heykel-traşlıktan saatçilik ve kuyumculuğa, sinema rejisörlüğünden resmi memuriyetlere kadar herkes atılmak istediği meslek hayatına hazırlanabilir.
Talebelerin birçoğu, bilhassa yaşlılar, daha İyi bir yaşayış şartı kazanmak gayesinden ziyade bilgilerini genişletmek arzııslle gece mektenle* rlne devam etmektedirler Temsil ve tiyatro sanatının her branşına ait kurslar vardır. Hattâ kukla tiyatrosu İçin bile ayrıca dersler verilmekte, bebeklerin yapılısından oynatılışlarına kadar İcabeden hersey öğretilmektedir.
Güzel Sanatlar ve ev kadınlreı
Güzel sanatlar sahasında talebeler estetik, resim ve heykeltraşlık öğrenirler. Bu sahada eok geniş bilgi edinmek mümkündür.
Müziğin her branşı mevcuttur. Her türlü âlet çalmak, opera şarkıcılığından ptyano akortçuluğuna kadar İstenilen şeklide yetişmek İmkânı vardır.
Ev kadını unutulmamıştır O da el işlerinde melekesini arttırabilir. Kadınlara ev işleri İçin ahçılıktan öte beri tamir ctmlye kadar her şey öğretilir. Hattâ bunların arasında duvar tezyin ve boyaması bile vardır. Bu kurslar bilhassa genç kadınlarla evlenecek olanlar arasında pek rağbettedir. Erkeklere ev güvercini bakım ve yetiştirme dersleri de verilir.
E AKŞAM S
Abone bedeli
Tttrldye Ecnebi
2800 kuruş 6400 kuruş
1500 » 2900 >
800 • 1600 ■
tebdili İçin elli Kuruşluk
Senelik
6 Aylık
3 Aylık
Adres . .
pul gönderilmelidir Aksi takdirde adres değiştirilmez.
Telefonlarımız Başmuharrir: 20565
Yazı İşleri: 20765 — İdare: 20681 Müdür: 20497
Recep 11 — Hızır 47 imsak Güneş öğle İkindi Ak Yatsı E. 6.23 8.44 4.31 8.33 12.00 2.04
V. 3.08 6.2fl 13-16 17.16 20.44 22.45
idarehane Babıâll elvan

HEK AKSAM I T A \/ I A ■
BİR HtKÂSE I 1 V *— J
Kenan'la Ilışan birbirine bakarak gülümsediler. İkisinin de saçları ağarmıştı. Aynı yaşla görünüyorlardı. çehrelerinde hafif bir benzerlik de vardı. Birbirinin amca oğullan İdiler. Çok sevişlrlerdi. Çocuklukları. Avrupa’daki tahsil devreleri, bekârlık hattâ çapkınlık zamanları birlikte geçmişli. Yalnız bir defa güzel, fettan bir yabancı kadın aralarını şöyle açar gibi olmuştu. Fakat onlar hemen yine eski hudutsuz dostlukları • na dönmüşlerdi.
İhsan. Kenan’a bir sigara uzatırken:
— Kuzum Kenan... Aşk yüzünden oymadığımız tavlaları anlatsana.. Meraklı hikâyedir, dedi.
Kenan gülümsedi:
— Efendim, biz o zamanlar yeni yeril horozlaşmaya başlıyorduk. Bıyıklarımız henüz terliyordu. Aynı konakta oturuyoruz. Benjm babam, İhsan'ın babası, yani benim amcam birbirinden sert iki kardeştiler. Bize göz açtırmazlardı. Akşam olunca, hava kararmadan evde bulunmak mecburiyetinde İdik. Biz iki amcazade, yani Ilısan’la ben İşte o sıralarda hayatımızın İlk büyük macerasını geçiriyorduk. Birbirinden güzel iki genç kadınla tanışmıştık. Onlar binim gibi akraba değillerdi amma aralarından su sızmıyan, pek sevişen iki arkadaştılar. Yalnız maceramızın çok mahzurlu bir tarafı vardı. Sevgililerimiz görünmekten pek ziyade çekindikleri İçin ancak geceleri bulunabilecektik.
Gelgelellm bizim konaktan gece çıkmak hakikaten bir mesele idi. Her kes uyuduktan sonra gizlice dışarıya fırlamamıza da imkân yoktu. Zira babam da, amcam da gayetle geç yatarlardı. Onları bekleyip de gece yana, hattâ sabaha karşı sokağa çıka «nâzdık yal-.
Ne yapsak acaba?.. Lâkin aşk, kadın macerası insanı küçük çapta bir dâhi yapabiliyor. Neteklm bizim için de vaziyet böyle olmuştu. Mükemmel bir plân kurmuştuk. Bizim pederler yani babamla, amcam son derecede tavla oynamak meraklısı idiler. Ve tavlada İkisinin üstüne kimsenin çı-kışamıyacağını sanırlardı.
O gece yemekten kalkınca ben ihsanın babasına yani amcama:
— Amca... Benimle beş el atar mısın?.. dedim.
O benim cüretime şaştı ve tersledi
— Haydi oradan...
— Yoksa cesaret edemiyor musunuz amcacığım..
— Çekil çocuk başımdan.... Sen kim oluyorsun ki benimle tavla oyniyarakmışsın bakalım,., Daha doğru dürüst rar tutmasını bilmezsin,.,
— Halep oradaysa, arşın burada... 2 okka bozasına... Hem de en meşhur yevden gidip almak şar t! lef..
Bozayı fevkalâde seven amcam:
— Yenileceksin amma hakelttn. Bana öyle bir ders vereyim ki kulağına küpe olsun... Buradan tâ meşhur bozacının semtine kadar bu havada boyla da Hanya’yı Konya’yı öğren.., dedi.
Tavlaya oturduk. Amcam göz açtırmadan bent yendi:
— Haydi bakalım gelsin bozalarsan a bu ceza azdır bile!., sözleri İle tavlayı şırak diye kapattı.
İhsan bana:
— Eyvah... Şimdi oralara kadar nasıl gideceksin.. Hem. de bu havada..
Diye yalancı bir eda ile acıdı. Hakikaten dehşetli soğuk bir kış gecesi İdi Buram buranı kar yağıyor... Ben:
— Olmaz... Şöz verdim. Kumar borcu, namus borcudur...
Diyerek paltomu giydim. Amcam:
— Git de akıllan... Bir daha böyle Cüretlerde bulunup, bu tarzda haltlar karıştırma... diye kıs kıs gülüyordu.
Ihsan:
— Ben de seninle geleyim bari... Yalnız gidemezsin!., dedi.
Heyecanla, çabucak giyinmişti. Elimizde bir pul şişe kapıdan çıktık. Si vincimizden zıp zıp sıçrıyorduk. Doğru sevgililere... Bir buçuk saat beraber kaldık. Zira meşhur bozacı bizim mahalleden çok uzaktı. Ancak o kadar zaman İçinde gidip gelmek kabildi. Kapının önünden geçen bir bozacıdan boza alıp eve döndük.
Amcamla babam bozayı İçerlerken derin derin zevkli zevkli «oh» 1ar çekiyorlar ve:
— Hakikaten bu adamın bozası fevkalâde!., diyorlardı. Ertesi gece İhsan tavla maçına kalkıştı. Hem yine bozasına... Ta oralara kadar gidip almacasına!!. Tabii yenildi. Yine beraber çıktık. Hay aklımızla bin. ya-şıyalıml.. Onlar galibiyetlerinden son derece memnunlar. Biz işimizden memnunuz. Üstelik ta nerelere kadar gidip boza aldığımız için ertesi sabah:
— Çocuklar.,. Siz dün gece yine masraf ettiniz... Hem nerelere kadar gittiniz. Amma akılsız başın zararını ayak çekermiş, Üstelik paranız da kalmamıştır. Alın bakalım şunları., sözleri İle boza paralarının 2-3 mislini de veriyorlardı.
Böylece uzun müddet İş devam etti. Fakat bir gece ben amcamın karşısına tavla oynamak İçin oturdum, çalışırım çalışırım, bir türlü yenilemiyorum. Deli olacağım. Bütün kapıları açık oynuyorum. Çılgınca hareketler yapıyorum. Nafile!.. Yenilmeğe imkân yok!.. Bir oldum, İki oldum, üç oldum, dört oldum... Beşle parti bitiyor. Bir oyun daha alırsam hapı yuttum!.. Gidemiyeceğiz. İhsan: «Ha gayreti.. Çalış kaybet!.» gibi yüzüme bakıyor Nafile.. Beş oldum. Amcam yenilmişti:
— Gideyim bozayı alayım bari... diye kalktı. Gitmemesi İçin rica ettik. Dinlemedi. Eyvah. Meşhur bozacıya gitmediğimiz de anlaşılacaktı. Bir buçuk saat sonra amcam geldi. Donmuştu. Yorulmuştu zavallı...
— Bunun açısını çıkarırım slz-_den... diyordu.
Üç gece sonra tekrar oynadık. Felâketi.. Yenilmeğe imkân yok!. Yine galip gelmlyeyim mİ?.. Ne yaptı isfm para etmemişti. Amcam yine bozacıyı boyladı. Fakat bir saat sonra mahallede müthiş bir gürültü..
— Köşedeki Altın dişil dulun evi basılmış!., dediler.
Bir de ne öğrenelim. Amcam da onların arasında değil mi imiş... Yani o da Altın dişli hanıma gönlünü kaptırınca gccc konaktan çıkmak İçin bizim oyuna baş vurmuş... Tevekkeli bir türlü kendisini yenemem... Meğer o yenilmek İçin ne kadar çalışırmış.. Hey gidi tavla oyunu hey...
(Bir yıldız)
içişleri Bakanlığından
1 — Bakanlığımızca 35 x 50 eb'adında 3030 gelen evrak. 2000 giden evrak, 2100 gelen ve giden evrak kayıt defteri, 300 . sicil, 000 memurlar Muhakemat defteri, 000 İdare heyeti zabıt defteri. 25 X 35 eb’adında 2850 zimmet defetti olarak 11480 tane defterin bası İşi kapalı zarf usııille eksiltmeye konulmuştur.
2 — Tahmin edilen bası ücrttl 14350 liradır.
3 — Muvakkat teminatı 1076,25 bin yetmiş altı lira yirmi beş kuruştur.
4 — Eksiltme 2 Temmuz 1045 pazartesi günü saat 15 de Bakanlık levazım müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır.
5 — Teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı saatten bLr saat önceye kadar komisyon başkanlığına verilerek makbuz alınması gereklidir.
6 — İsteklilerin bu İşe alt şartnameyi levazım müdürlüğünden parasız
alabilirler. (7997) .
Tavzih: 16 ve 18 haziran günlü nüshalarımızda çıkan yukardak! Hânın başlığı yanlışlıkla işçiler bakanlığı olarak çıkmıştır. İlânın İçişleri bakanlığından verildiği tavzih olunur.
Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikaları müesse-sesi Bakırköy bez fabrikası müdürlüğünden:
1 — Fabrikamızın bir senelik süt ihtiyacı açık ekşitme suretile müteahhidine ihale edilecektir.
2 — Bu eksiltmeye dair şartname her gün fabrika ticaret servisinde görülebilir.
3 — Eksiltme 25 '6/945 tarihine rasîıyan pazartesi günü saat (14) de yapılacaktır,
4 — Fabrika ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir. (8110)
Zeytinyağı alan bakallara
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden!
İlk İki aylık zeytinyağı hesabını kesmemiş olan bakkalların boş varilleri İade ederek hesaplarını biran evvel kesmeleri lüzumu ilân olunur. _____________________________________8024______________ Başbakanlık Basın ve Yayın Umum
Müdürlüğünden!
1 — Ayda bir neşredilmekte olan Ayın tarihi mecmuasının haziran 1945 ilâ aralık 1945 (7ı sayısının tab ve tecildi İşi kapalı zarf usuille eksiltmeye konulmuştur.
2 .—. Azami 30 formadan ibaret olan mecmuanın beher nüshasının tab adedi looo dlı*.
3 — Beher formasına 60 lira Itlbarile 7 nüshanın muhammen bedeli 126Oo lira ve muvakkat teminatı C45 Uradır.
4 — ihale 26 haziran 945 tarihine müsadif salı günü saat 15 de Anka-ratfa umum müdürlük satınalma komisyonunda yapılacaktır.
5 — Şartname almak İstiyenlerin Ankarada umum Md. levazım müdürlüğüne İstanbulda Çemberlltaş Palasta Basın ve Yayın umum müdürlüğü İstanbul mmtaka müdürlüğüne müracaatları.
6 — Taliplerin tekhr mektuplarım şartnameye ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte 20 haziran 1945 sah günü saat 14 e kadar Ankara'da Ulus meydanında İŞ Bankası yanındaki İş hanında umum müdürlüğümü» satınalma komisyonu reisliğine tevdi etmeleri veya bu saate kadar yetiştirilmek üzere taahhütlü olarak posta ile göndermeler! lüzumu ilân olunur.
(7755)
Toprak mahsulleri ofisi genel müdürlüğünden:
Çeltik satışı hakkında:
Adımıza iş gören T. C. Ziraat Bankası M araş şubesi ambarlarında mevcut 400 ton çeltik 2 tondan az ve 50 tondan çok. olmamak üzere partiler halinde açık arttırmaya çıkarılmıştır. Satışın 26 haziran 1945 salı günü saat 10 da T. C. Ziraat Bankası Maraş şubesi binasındaki komisyon tarafından yapılacağı, isteklilerin beher ton için 50 lira muvakkat teminat akçelerini açık arttırma günü ve saatine kadar Bankaya yatırmış bulunmaları duyurulur. (8010'
Türkiye Ziraî Donatım Kurulu Umum Müdürlüğünden•
Kurumumuzun 400 lira aylık ücretli ve ihtisas mevkii olan _ ticaret işleri müdürlüğü ile 300 lira aylık ücretli ve yine ihtisa^L mevkij olan ticaret işleri müdür muavinliği açıktır. O
Bu işlerde çalışmış ve en az bir yabancı dil bilenlerin umu ırû_ müdürlüğe müracaatları. (7757) CM
O
İstanbul Belediyesi İlânları
Keşif bedeli İlk teminatı
38492,55 2886.94 Azap kapı İskender caddesinin beton mozayık parke olarak İnşası.
15797,82 1184,84 Ayvansaray vapur iskelesi yolunun âdi kaldırım ve mecra inşaatı.
15729,10 - 1179,68 Nişantaşı kalıpçı sokağının parke kaldırım İnşaatı.
Keşif bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı kapalı zarf usuille eksiltmeye konulmuştur. Sözleşme, eksiltme, bayındırlık işleri, genel, özel ve fenni şartnameleri, keşif hulâsaslle buna bağlı diğer kâğıtlar belediye fen işleri müdürlüğünde ve zabıt muamelât müdürlüğünde görülebilir. İhaleleri 2. 7 945 pazartesi günü saat 15 de daimî encümende yapılacaktır. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 3 gün evvel belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet şartname ve eklerini okuyup imza ettiklerine dair alacakları diğer bir belge ve kanunen gösterilmesi gerekli diğer belgelerle birlikte kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını İhale günü saat 14 de kadar daimî encümene vermeleri lâzımdır.
(7855)
Nevi
Maliye Bakanlığından:
12?
5S
Teminatı Lira İstanbul İçinde kara nakliyatı 150
Depolar ile iskeleler arası » 150
Kullanılmış çember satışı 75
Yukarda yazılı 945 mali senesinde yapılacak İşler ve satışlar için 4. 6. 945 günü yapılan eksiltme ve arttırmalarda bulunan fiyatlar uygunj~ görülmediğinden yeniden askıya konulmuşlardır. İsteklilerin 2 temmufj 945 pazartesi günii saat 14 de Beşlktaşta Hayrettin İskelesi yanındaki ma-llye kırtasiye deposuna müracaatları,(7964)
DOKTOR ARANIYOR
Mustafa Nejada: 945 188
Beyoğlu Üçüncü barış hâkimliğinden:
Hrant PapazyangLl tarafından İbrahim oğlu Mustafa Keseryell aleyhine açtığı İzale! şuyu dâvasının yargılaması sonucunda: Galata Leblebici sokak 20722 No. h dükkân ve evde hissedar olduğunuz celbohınan tapu kaydından anlaşılmış tarafınıza gönderilen davetiye ve gıyap kırarlarına Yargıçlığa bizzat veya bir vekil dahi göndermediğinizden gayri menkulün satılarak hissedarlar arasında taksim ve tevziine gıyabınızda karar verilmiştir. İlân tarihinden itibaren seki? gün zarfında temyizi dâva etmediğiniz takdirde hükmün kesbl katiyet edeceği malûmunuz olmak üzere hüküm hülâsası llânen tebliğ olunur, (3185)
Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak
Fiatı ilk teminatı
Cinsi Miktarı L, Krş. L. Krş.
Kuru fasulye İÖ.ÛÛO Kg. 57,5 431 25
Tosya pirinci 8.000 » 1 35 810 00
Çankırı bulguru 10.000 > 50 375 00
Sığır eti 12.000 » 1 30 1170 00
Koyun eti (kavurmalık) 5.000 » 2 00 750 00
Tavuk yumurtası 100.000 Adet 5 375 00
Sabun 5.000 Kg. 1 70 637 50
Sızdırılmış sadeyağ 10.000 > 6 25 4687 50
Sızdırılmamış sadeyağ 10.000 » 6 00 4500 00
Odun 1 000.000 » 5 3750 00
Patates 20.000 » 25 375 00
1 — Kastamonu Göl köy enstitüsü ve eğitmen kursunun 1945 akçalı
yılı İhtiyacı olan yukarıda cins ve miktarlle fiat ve muvakkat teminatları yazılı yiyecek ve yakacaklar kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
2 — İhalesi 6 temmuz 945 cuma günü saat 15 de Kastamonuda milli eğitim müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır.
2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerindeki vasıflan haiz isteklilerin aynı kanunun 32 inçi maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermiş olacaklardır.
3 — Şartnameler Kastamonu milli eğitim ve Göl köy enstitüsü müdürlüklerinde parasız alınabilir. (4283)
LGömlekiş"]
Kİ KİNCİ SİNİ» tiOMJLEKVİ | ■■Tel. 30096 Sirkeci ■■■■
Ankara Belediyesine! en;
1 — Ankara belediye ve şuabatı ihtiyacı için alınacak olan (asgarî (333,500) ve âzami (784) ton benzin on beş gün müddetle ve kapalı zarf usuille eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen âzami bedeli (329593) lira (60) kuruştur.
3 — Teminatı (16933) lira (74) kuruştur.
4 — Teminat belediye merkez veznesine yatırılacaktır.
5 — Bunun 6. 7. 945 cuma günü saat 11 de talibine ihalesi mukarrer bulunduğundan şartnamesini görmek istiyenlerin her gün encümen kalemine müracaatları ve İsteklilerin de 2490 numaralı kanunun 32 inci maddesi sarahati veçhile tanzim edecekleri teklif mektuplarını İhale günü olan 6. 7. 945 cuma günü saat ona kadar belediye dairesinde müteşekkil encümene vermeleri. (8085)
Kahır Yüzünden Lütuf
Yazan: P. Wentworth Tercüme eden: Vâ - Nü
—11 ■ • Tefrika No. 53
— Pekâlâ, Molloy, devam ediniz.
— dedi. — Şayet, vereceğiniz haberde her hangi bir kıymet varsa, ve şayet dürüst hareket ederseniz, biz de, artık sizi taciz etmeyiz. Kalp para bahsine geçelim. Siz bu işe karıştınız mı?
Molloy. öyle hırslandı ki, tasvir edilmesi değer.
— Hayır, efendim, ne münasebet? Elbette hayır. Ben hayatımda siyasetle uğraştım. Bazan da kanunun tâyin ettiği hudutların dışına çıktım. Fakat politika İle kalpazanlık arasında. zannederim fark vardır.
Slr Julien, başım çevlrmekslzln devam etti:
— Pekâlâ. Kendiniz karışmamışsınız. fakat malûmatınız var.
Omuzunun üzerinden geriye doğru baktı.
— Not alınız, Henry!
Anarşist Molloy, bacak bacak üzerine attı, başını arkaya devirdi. Ha-yalâta dalmış gibi bir tavır takındı.
— Neresinden başlıyayım, acaba?
- dedi.
Bir sükût hüküm sûrdu. Bu müddet sarfında, Bir Julien. bütün kedilerin boynuna bir kurdele bağladı.
Molloy nihayet pofladı ve dedi ki:
— Geçen sene Barselonda işim vardı. Oradaki arkadaşlarla düşünce İhtilâfımız olduğu İçin çabucak gitmek mecbııriyetindeydim. Fransız hudu-dudunu geçmem icabediyordu, İspanyol hududunda küçük bir yer vardır, orada bir gece kaldım. Bahsettiğim handa, daha evvelce de kaldığım için, acaba bana niçin fena oda verdiler dfye meraktaydım.
«Sizden evvel İKİ bay geldi . onlar odaların İyisLnl ald» dediler.
«Bu cevap beni hayrete düşürdü. Odama çekildiğim zaman, meraka kapıldım. Kulağımı aralığa dayayıp, bu bayların hüviyeti hakkında fikir edinmek İstedim.
O sırada, bay Molloy, yeğeninin yüzünde, tasvlbetmlyen bir ifade okudu.
— Muhaverelerinin beni şahsan alâkadar etmlyeceğinl bilseydim, belki de dinlemezdim, — diye canlı canlı devam etti, — Esasen ara kapı fena kapanmıştı. Adamlardan biri. Fransızca konuşuyordu. Amma Fransız değil, tngilizdl. Şöyle diyordu:
«Geç kaldım... Ii®r seferinde tehlike büyüyor.
«Muhatabı her halde Fransız olacaktı. Ona diyordu ki:
«Endişe etmeğe başlamıştım. Meseleyi nasıl hallettiniz? Numunelerinizi, tablolarınızı ve Öteki İşlerinizi iyi idare ediyorsunuz.
«İngiliz gülüp cevap verdi:
«Bu sefer, resim defteri kullandım. On iki mektepten sipariş aldım. Kâğıdın cinsi, herkesi hayran bıraktı,
«İkisi de gülüştü. Sonra Fransız sordu:
( Matmazel Anals nasıl?
Molloy bu İsmi telâffuz ettikten sonra etrafına bakındı. Jane, sükût İçinde dinliyordu. Henry March, yazı yazıyordu. Slr Julien, bir sıra resim daha yapıyordu. Bu isim, onların alâkasını celbetmemlş gibiydi.
Anarşist devam etti:
— Zannederim iyi. Lâkin memleketi can sıkıcı buldum.
«Fransız neşeyle cevap verdi:
«Şaşmam doğrusu! Matmazel Anals, o sisli İngiliz muhitinde, o donuk İngilizler arasında, coşkun karakteriyle ne yapsın?
Molloy, bir an tereddüdettl; sonra etrafına bakınarak:
— Mesele bundan İbaret, - dedi.
Jane, hayretle sıçradı. Henry yazdığı cümleyi tamamladı. Slr Jülien gözlerini çevirip sordu:
— Bu enteresan muhaverenin sahte
banknot işiyle alâkası olduğunu niçin zannediyorsunuz?
— İşte, efendim, şunun için: Küçük bir tahkikatta bulundum. İngiliz aksanlı adamın, bir kâğıtçı firması he-sebıııa seyahat ettiğini anladım. Fransız da, şarapçıların mümessiliymiş. Biitün bunlar, gayet basit, gayet masumaneymiş hissin! veriyordu. Lâkin kadının ismi, bana hakikati haber verdi. Esasen mükemmel tertlbe-dllmlş bir İşin, bir kadın yüzünden İflâs ettiği, az raslanan hâdiselerden değildir.
Sir Julien, artık kedileriyle uğraşmaz oldu. -
— Bu anlattığınız hâdisenin geçen sene cereyan ettiğini söylüyorsunuz, değil mi? Bize ay ve gün de bildirebilir misiniz?
— Evet. 17 mart.
— Anals! — diye Slr Julien tekrarladı. — Anals!... Ona dair, siz benden daha fazla bir şeyler blllyora benziyorsunuz, bay Molloy! Bize malûmat vermekte devam ediniz. Bu kız kimdir?
Molloy. cevap verdi:
— Ben de ou bildiğimi iddia edemem. Fakat, bir yahut İki s: ne evvel, onun, kalp para işleriyle uğraştığını öğrenmiştim.
— Kimmiş o?
Molloy, gene tereddüdettl:
(Arkası var)
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel
Direktörlüğünden:
Siirt vilâyetinin Beşiri kazasında Ramandağ mevkilndekl petrol arama kampımızda ve diğer İş yerlerimizde umumi hastalıkları muayene w tedavi edebUecek doktora ihtiyaç vardır. Operatörler tercih edilir. Yiyecekleri ve yatacak yerleri tarafımızdan temin olunacak, verilecek ücret aramızda tekarrür ettirilecektir. İsteklilerin Ankarada Maden tetkik ve arama enstitüsü genel direktörlüğüne yazı İle veya şahsen vesaiki ilamü-racaatları ve şartlarını bildirmeleri. (8166)
Resmî ve Hususî Hastanelere :
Türkiye Eczacıları Deposu Anonim Şirketinden:
Müessesemlze Amerlkadan Glycose gelmiştir. Yakında satışa arze-düecektlr. Hastanelerin ihtiyaçlarını bildirmeleri rica olunur.
Dizel Alternatör grupu alınacak
Sümerbank Selüloz sanayi Müessesesi (İzmit)
Tenvirat için takriben 20 Kw takatinde 220/380 volt tevettürlü 750 -1506 adedi devirli tevzi tabloları birlikte Dizel Alternatör grubu alınacaktır. Radyotörlü Dizeller tercih edilir. Satmak İstiyenlerin 28/6/945 gününe kadar vesaiklerde birlikte müessesemlze müracaatları. (7921)
Kendir elyafı, kendir üstübü ve kendir ip parçası alınacaktır
Sümerbank Sellülo’z Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:
. İZMİT
Müessesemiz fabrikaları imalâtında kullanılmak üzere kend.tr elyafı, kendir üstüöü ve kendir ip parçalan satın alınacaktır.
Satmak isteyenler en az iki kiloluk nümunelerile birlikte teklif mektuplarını müessesemlze göndermelidirler.
Bu işe ait şartname parasız olarak İzmit’te Müessesemiz Ticaret Servisinden, İstanbul’da Küçük Kınacıyan Hanındaki Satış Bürosundan tedarik olunabilir. (8176)
Çuval kırpıntısı ve çenber satılacak
Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesi Müdürlüğünden:
Şubemizin Ayvansaray değirmeni içindeki çuval deposunda bulunan 7000 kilo beyaz bez, 6500 kilo kanaviçe çuval kırpıntısı ve 2600 kilo kalın, 544 kilo ince çuval ambalâj çemberi kilo ile ve açık arttırma suretile satılacaktır.
Arttırma 25 6 945 pazartesi günü saat 14,30 da şubenin Galata Bahtiyar hanındaki merkezinde ve çuval bürosu şefliği odasında yapılacaktır. Şube veznesine yatırılacak teminat «320» liradır. Nümuneleri görmek İçin Ayvansaray değirmenindeki çuval deposu memurluğuna şartname ve fazla malûmat almak için de şubemizin çuval bürosu şefliğine müracaat edilmesi ilân olunur.
(8214)
Tomruk ihzar nakil ve istif işi
Devlet Orman işletmesi Oltu Revir amirliğinden:
1 — Revirimizin Kıhçboğazı bölgesi dahilindeki Rahtar ormanından 3000 metreküp odunluk tomruğun R^htardibl rampaya nakil ve İstif iş! açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Açık keslllme 27/0/945 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de revirimiz merkezinde komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Beher metreküp tomruğun nakil ve istif işinin muhammen bedeli 12000 liradır.
4 — Muvakkat teminat % 7,5 hesalle 900 liradır.
5 — Açık eksiltme şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdürlüsünde. İstanbul, Çevlrge Müdürlüğünde, Sarıkamış, Ardahan ve Oltu revtr amirliğinde ve Bölge şefliğinde görülebilir.
6 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları
(81721
Zayi — Çatalca askerlik şubesinden aldığım muvazzaflık ve İhtiyattık tezkeremi kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmii yoktur.
Büyükçekmece çakmaklı köyünden Mustafa, oğlu Haşan Sil rey 1323 doğumlu
Zayi — Büyükçekmece nüfus idaresinden aldığım nüfus teskeremi ve beraberinde askerlik tezkeremi kaybettim. Yehlşlnl alacağımdan eskirinin hükmü yoktur.
320 doğumlu Veysel Tiyıa
21 Kadran İÜÎL
AKŞAM
Sahife 7
- İŞ ARIYANLAR
GÖRGÜLÜ TEMİZ BİR AİLEYE MENSUP Genç tahsilli bir bayan yalnız yemek İşlerinde ve yahut yazıhanelerde münasip iş arıyor. Akşamda A rumuzuna__________311
İNGİLİZCE- FRANSIZCA. ALMANCA — Ticari muhaberatı ve her nevi tercüme işleri seri ve kusursuz olarak yapılır. Akşamda «İngilizce muhaberat rumuzuna müracaat. 273 —
ORTA YAŞLI BAYAN — Tuhafiye İşlerinde çalışmış tecrübeli kasiyer veya tezgâhtarlık İşi arıyor. Sandal Bedesteni 40 No. ya bayan A. K. ________________________368 — 1
BİR BAKKAL TEZGÂTARI İŞ ARIYOR — Arzu edenler Akşamda (Tezgâhtar) rîimuzunn mektupla müracaat 370 1
TEKNİK BÜRO — Rcr türlü inşaat proje, keşif, hesabatı, husud tamirat ve İnşaat işleri, harita ve etüd işleri yapılır. Telefon; 40535. 377 — 1
TECRÜBELİ MÜHENDİS — Ücretle yahut IştirAk suretiyle iş aramakladır. E, A. S. rumuzu ile Akşam gali Leşine mektupla müracaat-
________________376 — 5
ÜNİVERSİTE — Matematik - Astronomi lisansı son sınıf talebesi münasip İş arıyor Branşında Fransız-cadan tercümeler yapabilir. Akşam'-da (A.S) rumuzuna müracaat. ________________________397 - t
UZUN SENELER AVRÜPADA SEFARETHANELERDE — Ve büyük otellerde çalışmış Macar ahçı bayan. Gerek alafranga (sipesl yaliteler) ve gerek alaturka için iş aramaktadır. Adres: Tepebaşı Terkös Çıkmazı Morali Ap. No. 3 1 Frizi. 424 — 1
MUHASİP İŞ ARIYOR — Muhasebe usulüne âşinâ, fabrika, ticarethanelerde çalışmış eski yeni yariyle defter tutmasını bilen muhasip. Akşamda (M. H> rumuzuna mektupla müracaat. 429 —3
SATILIK KAMYON — Altı adet yeni lâstiği 11e Şevrole kamyonu satılıktır. Ayrıca bir adet 32x0 yedek lâstikte verilecektir. Telefon: 49383.
_________357 — 1
BATİLIK ŞARPİ — Bütün teferruatı bronz, tam mükemmel bir şarpi satılıktır. Görmek lstiyenKrln Sirkecide Yalı köşkü caddesinde Yeni Sebat nakliye anbarına müracaatları.
356
BÜYÜK KÖPEK İÇİN — Kulübe satın alınacaktır. Az kullanılmış ferah, gayet sağlam olmalı. Kadıköy Bostancı arasında tercih edilir. Akşamda (Kulübe) rumuzuna
_________________________3921 ~ MATBAA YENİ ZIMPARA MAKİNESİ ve yahut İğnesi araniyor— Cagaloğlu yokuşu No. 34 te Abbas Uzmana müracaat__________331
SATILIK PASTIRMA MAKİNESİ — Sals marka Belçika malı ayaklı. Müracaat Beyazıt..Çadırcılar 166 numaralı Bekir Bayraktara. 372 — 1
YENİ DÜKKÂN AÇACAKLARA — Beş yüz kiloya kadar çeken bir pas kül İle her tarafı cam zarif kristal iki vitrin satahktır, Bahçekapıda Eczacı Salih Necatlde.___________395 — 1
SATILIK LOKOMOBİL — Çok ekonomi kullanışlı VOLF marka 25 bey-gtr 10 Atmosferle İşletilerek teslim edilir. Adres: Galata Mumhane caddesi No. 29 Telefon 41121 415 — 2
900 MİLİMETRELİK MACAR Har-MAN MAKİNESİ — İşler vaziyette yeni kayışlarla satılıktır. Çanakkale-dc Avram Demir Kapıya müracaat.
_______________417 — 1
BULUNMAZ FIRSAT — Taşraya azimet dolayısile satılık 45 adet koltuk sandalye müracaat Küçük L&n-gada bakkal Reşada. 430 —
4 — Kiralık — Satılık
10.000 LİRA — Beyoğlu merkez tramvay caddesini görür 4 oda» maa müştemilât hane. Taksim Abtlülhak-hnmlt caddesi 23 Bczkurt Emlâk Tl. 83532________________398 —
11.000 LİRA — Bomontl tramvay durağına 1 dakika 5 odalı hane. Taksim Abdülhakhâmlt caddesi 23 Bozkurt Emlâk Tl. 83532. 399 —
33.000 LİRA — Bomontl Arpasuyu sokak 2 kat üzerine 10 oda konforlu
2 mutfaklı bahçe. Taksim Abdülhak-
hâmit caddesi 23 Bozkurt Emlâk Tl. 83532. 400 —
14.000 LİRA — Taksim civarı 3 katlı 3 er odalı apartman. Taksim Ab-dülhakhâmit caddesi 23 Bozkurt Emlâk Tl. 83532. 401 —
16.500 LİRA — PangalU Harbiye
tramvay durağına 1 dakika 3 er odalı hamam ve bahçeli 2 daireli apartman Bozkurt Emlâk Tl. 83532. 402 —
17.500 LİRA — Feriköy ana cadde-
de 3 er odalı 3 kat bahçeli apartman. Taksim Abdülhakhâmlt cadde 23 Bozkurt Emlâk-Tl. 83532. 403 —
22.500 LİRA — Kurtuluş tramvay
durağına 1 dakika köşebaşı villâ şeklinde 2 kat 4 er odalı apartman Bozkurt Emlâk Tl. 83532. 404 —
23 000 LİRA — Taksime 2 dakika
3 er odalı 2300 lira iratlı beş kat apartman. Taksim Abdülhakhâmlt cadde 23 Bozkurt Emlâk Tl. 83532.
405 -
36.000 LİRA — Taksimde 3 er odalı 3000 lira iratlı ..6 katlı 1 dükkânı havi apartman. Abdülhakhâmlt cadde 23 Bozkurt. Emlâk. Tl. 83532. 406 —
45.900 LİRA — Pangaltı tramvay caddesi görür 3 ve 4 odalı 4 daireli ve bahçeli 4000 lira İradi olan apartman. Bozkurt Emlâk Tl.83532.
407 —
- IŞÇt ARIYANLAR
OKUR YAZAR — Bir amele bayan lâzımdır. Hergün saat üçten altıya kadar acele müracaatları. Tahtakale caddesi No. 96 Kundura boya imalâthanesi Nuri Deflet______117
MÜREBBİYE ARANIYOR — 6 yaşında kız çocuğuyla meşgul olacak Fransızca bilir mürebbiye aranıyor, pazardan başka 44762 ye telefon edilmesi. 355
SATILIK FABRİKA ARSASI — Zeytinbumu fabrikasının karşısında, istasyonun tam yanında 5964 metre tapulu ve haritalı bir arsa satılıklar. İstlyenler Galatada Büyük Balıklı han 23 numarada Klryako Yetiğe müracaatı arL 301
SATILIK SEDLİ YALI — Amavut-köy 1 inci cadde No. 210 kız koleji sırasında öğleden sonra 4 ten 6 ya kadar. 361
ACELE SATILIK — Modanın güzel yerinde denize rıhtımı manzarası 3200 metre bahçesi meyva çam ağaçlan olan betonarme köşk. Telefon 60051 - 42346. 352
TEKNİSYEN ARANIYOR — İngilizce veya Fransızca bilen ve askerlik hizmetini yapmış, mâkine ve elektrikte nazari ve pratiği kuvveti), tamirde ihtisası olanlar alınacaktır Robert Kolej Mühendis kısmı mezunları tercih edilir. Taliplerin şahsi, tahsil ve tecrübe durumlarını yazı ile Afif Esen Sağlık Apart. daire 3 Park Otel yanı Ayazpaşa adresine müracaatları. 349
3 BAYANA İHTİYAÇ VAR — Bah-çekapı Hüdadad lokantası. 385 —
YAZISI DÜZGÜN — Makine ile zeri yazı yazabilen bir bayan memura ihtiyaç vardır. Fincancılar, Rizapaşa yokuşu 51 No. da Kula Mensucat Fabrikasına müracaat. 391 — 3
TEMİZLİK VE AYAK İŞLERİ — İş takibinde kullanılmak üzere bir adam alınacaktır. Şartları öğrenmek isteyenler: Babıâll caddesi 115 - Reşit El. Han. (Oğan Yayın Kurulu) Oiüracaat etmeleri. 426 — 1
DADI ARANIYOR — Bir yaşındaki kız çocuğuna bakmak üzere bir miı-rebbiye aranmaktadır. Lisan bilen tercih edilir, Galata Bankalar caddesi Bahtiyar han No. 21 telefon 49007 _________________________-123 — 2
YAzm.WEMi7.nR — Sabah dokuzdun icabına göre sekiz buçuğa kadar çalışabilecek iki bayan alınacaktır. Daktilo bilmek şarttır. Müracaat: Oğan Yayın Kurulu. Babıâll caddesi Reşit Ef. Kan. 412 — 1
MÜREBBİYE ARANIYOR — 12 ve 8 yaşında iki kız çocuğu İçin tercihan İngilizce bilen bir mürebbiye aranıyor. Hal tercümesi, istenilen ücret ve fotoğraflı mektuplarını fîuadiye eczanesine göndermeleri. 428 —4
SATILIK EV — Samatya caddesi 209 No. 4 odalı kâglr su, elektrik tesisatı mevcut sarnıç, kuyu. Beyoğlu Ağahamamı 26/1 eczanenin karşısına müracaat. 334 - 3
HEYBELÎADADA — Çamlara yakın bahçeli ve elektrik tesisattı dört oda ve iki bölük olan bir ev 3000 liraya satılık Hüseyin Rahmi So. 78.
337
DEVREN SATILIK YAZIHANE — Galat anın en İşlek yerinde 3 oda möble telefon her şeyi tamamdır. Ferdi Selek Galata ömcrâblt han 2/23 telefon 42368 340
DEVREN SATILIK BAKKAL DÜKKÂNI — Aksaray tramvay yolunda pazar yeri yanmda Ordu caddesinde 320 No. lı bakkal dükkânı devren satılıktır. 346 _
SATILIK KAGİR EV (8000) LİRA — Tozkoparanda, asfaltta, merkezi bir yerde gayet mettn beş kat 6 oda. su. elektrik ve saire. Şişhane tramvay durağında 196 numarada şerbetçi Nuri Çan’a müracaat. 353
BOŞ ODA ARANIYOR — Orta yaşlı bir bay mobllyesiz veya az mobllyell İstanbul ve Beyoğlu cihetinde (Bebeğe kadar). Akşamda «B. ş.» rümu-zunet mektupla müracaat. 358 —
92,000 LİRA — Cihangir, merkezde 6 şar odalı 6 kal banyolu büyük bir bahçe deniz görür muhteşem apartman. Bozkurt Emlâk Tl. 83532.
408 —_
ARSALAR — Maçka, Şişli, Feriköy, Kurtuluş., Cihangir ve Mccldlyeköyde. her keseye cazip arsalar satılıktır. Taksim, Abdülhakhâmlt cadde 23 Bozkurt Emlâk Tl. 83532. 409 —
HAVA PARASIZ — Bakırköyün mutena yerinde (25) senelik bakkal dükkânı acele satılıktır. Üzerindeki oda, saire bir aile İçin çok kullanışlıdır. Bu da cşyasllc dükkânla birlikte devredilecektir. Bakırköy İstanbul caddesi 60 No. ya müracaat.
324
SATILIK EV — Kumkapı Han sokak No. 20-5 oda, 2 hol, 2 mutfak, yağlı boya ve muşnmbah havuzlu bahçesi, elektrik, terkös ve kuyulu satılıktır. Pazardan maada saat 13 -15 e kadar içindekilere. 258
SATILIK MÜFREZ ARSALAR — Yeniköyde Sipahi ocağı yanmda. Görmek İçin içindeki bekçiye, toptan da satılır. J45 — 2
YÜZDE YÜZ KÂR — 28 bin Ura mukabilinde kati ferağ yapılacak çok I şayanı dikkat bir mülk üzerinden verilen paranın bir misil fazlası derhal alınabilecektir. Tafsilât mektupla İsteyiniz. İhmal etmeyiniz Evlş Akşam,____________________362
DİKKATE Şayan — Geniş cepheli çok geniş bahçeli muazzam apartmanın nısıf hissesi veya tamamı acele satılıktır. Semti Şişli tramvay caddeslndedlr. Para sahiplerinin çok istifadesini mucip vaziyetleri vardır. Acele mektupla tafsilât İsteyiniz. Evlş akşam. 363
ACELE SATILIK DÜKKÂN — Ca-ğaloğlu Tûrkocağı 3 No. lı lüks te-slsatlı bakkaliyedir. Franklar!!e gayet ucuz devredilecektir. 390 — 1
3 - SATILIK EŞYA
SATILIK KELEPİR OTOMOBİL — Fiat markalı, 6 silindirli hâlen faal bir talisi ucuz bir fiatte acele satılıktır. Telefon 23083 316 _ 1
SATILIK ĞUZ DOLABI — Kelvlna-tör marka 940 modeli dört ayaklı büyüle buz dolabı Aksaray Ordu caddesi No. 379 kasap dükkânına.
300 — 3
BAKKALLARA YARAR — Bilhassa Biiyükadn, Suadiye gibi yazlık muhitlerde mal tevziine elverişli üç tekerlekli 2 hafif yük bisikleti acele satılıktır. isteyenlerin Eminönü Haşan Deposuna müracaatları. Tel: 20711.
347
KİRALIK YAZLIK EV — Denize bir dakika yedi ve dört odalı möble olarak kiralıktır. Çlftehavuzlar Çıkmaz Deniz sokak 6 numaraya müracâat.
________________________348 —
KİRALIK KONAK ARANIYOR — Sultanahmelle Şehzadcbaşı arasında, tramvay caddesine mümkün mertebe yakın. Fındıklı, Taksim. Beşiktaş (Akaretler) üçkenl içinde, kısmen kârgir, öğrenci yurdu olmağa elverişli, hâlen boş veya ağustos sonunda boş teslim edilebilecek kiralık büyük konak aranmaktadır. (P. K 1609 Galata) adresine yazılması
350 - 7
SATILIK EMLÂK ARANIYOR — Apartman, ev, yalı, villâ, dükkân, arsalarını satmak Istiyenlerin (Deney Emlâke). Galata rıhtımında Kefeli Hüseyin han 2 telefon 43840
______________________351 - 6
BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI KARŞISINDA SATILIK BİNA — Meşrutiyet caddesinde apartımana çevrilmesi mümkün, altında mağazası bulunan 144 - 146 No. tajlj bina Beyoğlu sulh hâkimliği baş kâtipllğincc 25/6/945 pazartesi günü saat 16 da satılıktır. No. sı 25/945 268 — 1
PARASIZ APARTMAN — 1625 metrekare sahası olan Şişli tramvay caddesindeki iki cepheli mükemmel bir arsg metrekaresi 200 liradan satışa çıkarıldı. Üzerindeki çift daireli muazzam apartman için ayrıca bedel İstenilmiyor. Evlş - Akşam. 396 — 1
BÜYÜK AD AD A SATILIK UCUZ 5 ODALI KAGİR EV — Pazar günleri saat 10 - 17 kadar Kumsal caddesi Topuz sokağı 9 No. da Şeflka müracaat. 382 —
KELEPİR — Beyoğlunda Tarlabaşı asfalt caddesi üzerinde iyi bir emlâkin 1/6 hissesini olmak isteyenlerin mektupla Akşam'da (Asffflt) rumuzu-na müracaatları.381 —
İKİ ev 18500 LİRAYA SATILIK — Üsküdar vapur İskelesine on dakika mesafede Poşalimanı İcadiye caddesinde denize nazır büyük bahçeli zarif kâglr villâ yanındaki ahşap evle birlikte boş tesLlm satılıktır. Eczacı Salih Ncc atiye. 383 — 1
BEYAZIT SARAÇİSMAK MAHALLESİ — Tiyatro caddesi Hamam sokağında. maruf Kuyulu hamam na-mile aıylıruş 550 metre arazi üzerinde denize nazır olup acele satılıktır. Müracaat: TakUm meydanı Cumhuriyet FastahOD'-sl Veli özd*r telefon 82671. , 386—1
SATILIK — Kârgir ev 25,000 lira Kadıköy Haydarpaşa arasında deniz görür on bir oda sağlam yapılı boş teslim. Sirkeci Dervişler sokak 10. Telefon: 22955 418 —
SATILIK — Lâlelinin iyi yerind-beşer odalı her kattan deniz görür beş daireli geniş bahçeli apartıman. Sirkeci Dervişler sokak No, 10. Telefon: 22955____________ 419 _
SATILIK BİNA — Sirkecinin İyi yerinde: dükkânı olan iki katlı bina satılıktır. Boş tesellm. Müracaat: Sirkeci Dervişler sokak No. 10. Telefon: 22955 420 —■
SATILIK ARSA — Şişlinin İyi ye-rinde 18 - 14 ebadında; Kızıltopra-ğm İyi yerinde 74o M2 arsa var. Sirkeci Dervişler sokak No. 10 Telefon: 22955 421 —
SATTLDÇ — Atatürk Bulvan ürerinde 250 M2 bahçesiyle beş odalı kârgir ev. B03 teslim. Müracaat: Sirkeci Dervişler sokak No. 10. Telefon: 22955-________________422, —
ACELE SATILIK APARTMAN — Fatih tramvay durağına iki dakika kâglr İki daireli konforlu apartman boş olarak satılıktır. Malta Fcvzlpaşa caddesi 20 No, ya,_________369 — 1
BOŞ SATILIK İKİ KAGİR EV -Fatihte taksilerin durduğu caddenin nihayetinde köşede yedi ve beş odalı 17000 ve 16000 liraya. Aynı caddede 10 No. ya. 318 — 2
SATILIK KÖŞK — Elektrik, sarnıç, kuyusu, İki dönüm bahçeli meyva ağaçlı ayrıca ufak evi bulunan Üsküdar - Tophanelioğln Altunlzade 56 No. Görüşme üzere: Büyük Çarşı Çuhacı Han sokağı 20 No- Telefon 20356 380 — 4
YAZIHANE ARANIYOR - K&rakoy veya Bankalar caddesinde, telefonlu möbleli de olabilir, devren alınaca-tır. Posta kutusu 2152. 413 —
FATİHTE — Taksilerin durduğu caddenin nihayetinde 8 No. lı kâglr ev 15500 liraya satılıktır. Fatih İtfaiye caddesi Güneş apartıman No. 2 dairesine. 371 — 1
TERKÖS ELEKTRİK HAVAGAZI — B(?9 oda ayrı bölük mutfak ve hamamı havi ev boş teslim satılıktır. Beyoğlu Tarlabaşı Çukur sokak 5L __________________________367 — 1
SATILIK — Dikiş makaraları fabrika», iyi dikiş İpUği yapan, emniyetli usta elinde çalışan makara fabrikası muntazam İşler halde acele satılacaktır. İst. Çakmakçılar. Büyük Yeni han, 2/33 Fehmi. Telf: 20879 __________________________386 - 4
BEYOĞLUNDA — İngiliz sefaret-hantsl arkasında Tarlabaşı caddesine yatan 27 daireli muaraanı kâgir İki apartman bir dükkânın yarısı çok acele satılıktır. Müracaat Kadıköy, Çlftehavuzlar Hazırcevap sok. No. 13 427 — 3
SATILIK EVLER — Üsküdar Selimiye tramvay durağında kârgir ve dörder odalı bitişik Uri ev satılıktır. Evin biri de boştur. Yanındaki altı numaraya müracaat. , 425 —2
ACELE KİRALIK - SATILIK — Yağlı boyalı, elektrik, su, banyolu, çamlık bahçeli köşk. Müracaat İçindekilere; Kartal MaJtepesi Çam sokak. 14. Tel: 83017_______416 — 2
ÇAMLICADA SATILTK KÖŞK — Tramvaya yarım dakika mesafede, denize nazır, bahçeli, kuyuyu havidir. Görmek htiyenlerln Kısıklı tramvay durağındaki muhallebiciye müracaatlara______________________389 — 1
SATILIK APART. — Şişil Kûcâ Mansur «kak üç katlı gömme banyolu bahçeli No. 88 öğleye kadar her gün 3 numaraya müracaat.
________________________375 — 2
KİRALIK APARTMAN — Şişlide gayet havadar apartman üst katı mobilyalı olarak 4 ay İçin kiraya verilecektir. Ankara caddesi 66. Telefon 20310. 411 _ 1
ÇAMLICADA — Satılık körpe bağ ve meyva bahçesi. İsteklilerin pazardan başka günlerde saat on beşten sonra Beyazıtta Ordu caddesi numara 97 ye müracaatları. 414 — 1
KADIKÖY ALTTYOLAĞZINDA — Tramvay caddesinde 220 metrekare arsa 18 bin liraya satılıyor. Arsa üzerindeki evlerden hâlen 150 Ura kira alınabilir. Ferağ takriri haziranın 25 inci günü yapılacaktır. Evlş -Akşam.___________________431 — 2
ij-müteferrik
FRANSIZCA OLARAK — Riyaziye, fizik, kimya dersleri verilir. Mükâlemc tercüme öğretilir. Üniversitelilere sınıf ve giriş İmtihanlarına hazırlar. Akşam'da I. Ü. rîimuzuna müracaat. _________________________ 284 —
İŞLEK yerde — Dükkân veya her hangi kârlı bir İş devretmek veya sermayeli ortak isteyenler Akşamda R. R. remzine müracaat. 318 — 1
İNGİLİZCE DERSLERİ - Mrs. vs Beyoğlu, Bursa sokak Aliyon şok Kurban Ap. No. 3/2. 328
SİPAHİ OCAĞI ÜYELERİNE:
27 haziran Û45 çarşamba gilnû saat 20.39 da ocağımızda kıymetli sanatkârlarımızdan: •
MÜZEYYEN SENfiR, SADİ ISIL
ve arkadaşları tarafından KONSER verilecektir,
Ih^omşer^nisaflı^iııvetedHebllIrDönüşlçin vesait vardır. __
İdare Kurulu
Millî Saraylar Müdürlüğünden:
1 — Milli sarayların onarma işleri için lüzumu olan üç ton lengc kurşun açık eksiltme yollle satın alınacaktır.
2 — Satın alınacak kurşunların tahmin olunan tutan 2250 lira olup geçici Uminatl 168 lira 75 kuruştur.
3 — Şartname milli saraylar müdürlüğü kaleminde görülebilir.
4 — Eksiltme 5 temmuz 1945 perşembe günü saat 15,30 da Dolmabah-çede milli saraylar müdürlüğü binasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
5 — Eksiltmeye girecek olanların eksiltme saatinden bir saat evveline ka-lar ticaret odası belgesi İle geçici teminat makbuzunu ve kurşun alım satımı İşleri yaptıklarını İspat edecek belgeler satın alma komisyonuna vermeleri lâzımdır. (8108)
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden:
LİNYİT KÖMÜRÜ SATIŞI
Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinln Linyltleeri satışa çıkarılmıştır.
a) Soma / Değîrmlsaz 1 Tavşanlı İşletmelerinin PARÇA Linyit Kömürü;
b) Kuruçeşme Depomuzda, müşterinin vesaitine yüklenmiş olarak, teslim;
TONU 30 URA
e) Bütün ihtiyaç sahiplerine, fabrikalara ve kömürcülere motorle veya depoda tamamen serbest olarak verilir.
d) Satış Yeri:
Yeni Yolcu Salonu 3. cü kat 1 No. lı oda
7M5 GALATA

Deniz Gedikli Erbaş Ortaokul Müdürlüğünden:
1 — 1945 - 1946 ders yılı için okulumuzun her üç sınıfına okur alınack tır.
2 — Kayıt ve kabul 1 haziran 945 ten 20 ağustos 945 tarihine kadaı devam edecektir.
3 — İstanbul ve cfvarındakiler İstanbul Deniz komutanlığına, Mersin ve dTanndakiler Okul müdürlüğüne, İstanbul re Mersin bölgeleri dışında müracaat edecekler dilekçelerini Dz. Od. O. Ok. Md. lüğüne gönderecekler ve dilekçelerinin birer suretini bulundukları mahallin Askerlik şubelerine vereceklerdir,
4 — Birinci sınıf İçin yaş 12 - 17
İkinci sınıl İçin yaş 13 - 18 Üçüncü sınıf için yaş 14 - 19
5 — Müracaat edecek okurların beraberinde getirecekleri evrak:
A — Nüfus cüzdanı veya tasdikli sureti,
B — Okul şehadetnamesl veya tasdiknnm?jd ısmıfta kalmış, , .naili okurlar okula alınmaz >
C — Çiçek aşısı vesikası,
D — Mahalleden ve polisten musaddak doğruluk kâğıdı,
E — Sekiz adet 4.5 X 6 fotoğraf.
F — Tam teşekküllü askeri hastaneden alınacak olan sağlık rapora,
G — Noterden musaddak taahhüt senedi (bu sene okurun kati kabul muamelesi bittikten sonra okul tarafından verilecek örnek üzerinden tanzim ettirilir.)
6 — Müsabaka sınav günleri ayrıca ilân edllencektlr. (7443)
SACLARA HAYAT VERECEK BİR İCAT"^"1^ s A C R D i I SAC •
KREMİ ÜRI L. KREMİ
SAÇLARA .bayat, intizam, parlaklık verir ve dökülmevme mani olur. Briyantin vazifesini de görür. Parfümeri ve Eczanelerden arayınız.
Tekel U. Müdürlüğü ilanları
Muvakkat Muvakkat Şartname
İşin mahiyeti___________bedel______teminat bedeli Eksiltme saati
1 — Gaziantep Ş. FUb- 324259,20 16720.37 16.22 11
rlkası İnşaatı.
2 — Elâzığ şarap Fab- 275725,09 14779.— 13.79 11.45
rikasa inşaatı
1 __Yukarda yazdı inşaat işi kapalı zarf usullyle eksiltmeye konul-
muştur.
2 — Muhammen bedel ve muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir.
3 — Eksiltme 3/7/945 «alı günü hizalarında yaslı saatlerde Kaba-taşta Genel Müdürlük Levazım şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır.
4 — Şartlaşma alabilmek ve eksiltmeye girebilmek İçin taliplerin bundan evvel Gaziantep için 300,660 liralık, Elâzığ için 250.000 liralık bu gibi işleri muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair gösterecekleri vesaikle eksiltme gününden üç gün evveline kadar Genel Müdürlük inşaat şubesinden birer ehliyet vesikası almış olmaları lâzımdır.
5 — Şartlaşma her gün adı geçen şubeden hizalarında yanlı bedeller mukabilinde verilir, Ankara, İzmir, Gaziantep Başmüdürlükler İle Elâzığ müdürlüğünde görülebilir.
6 — İsteklilerin mühürlü «at teklif mektuplarmı kanuni vesaiklo güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu İhtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkûr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri İlân olunur.
«Zarfların İçine teminat olarak para veIa tahvii konulduğu takdirde teldin er açılmadan iade edilir»
7 — Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. (8000)
HUSUSİ MATEMATOC DERSLERİ — Mühendis okulu talebeslyim. Cebir, geometri, fizik derslerini grup halinde veya hususi olarafc vermekteyim. Yakın evlere gidebilirim. Ge-dlfcpaşa. Saraylçi 25 Ferit. 410 — 2
İNGİLİZCE — Amerikada okumuş ve Amerikan mekteplerinde İngilizce öğretmiş bir genç üç ayda lisan öğretir. «D.S.v rumuzuna mektupla müracaat____________________331 —
İNGİLİZCEYİ — Mükemmel bilen ve hocalıkta tecrübeli bir genç seri ve pratik bir usulle hususi derslerle İngilizce öğretmektedir. Akşam’da «tngi-ihce» rumuzuna müracaat 272 — 2
İLK, ORTA, LİSE TALEBELERİNE — Uygun rintlerle matematik, fizik, kimya, tabiiye, târih, coğrafya, Türkçe, Fransızca veriyorum Orta-köy Meşrubat sokak 31 V.S müracaat 378, — 1
SERMAYEDAR ARANIYOR — TÜT-Uyenin her tarafına nakliyat yapan ve elinde mühim işleri bulunan bir gümrük ve nakliyat müessesesi on -on beş bin lira koyacak sermayedar ortak arıyor. Şerikin nakliyat işlerinden anlaması şayanı tercihtir. Müracaat Karaköy Kürekçiler caddesi Demir han NO. 16 387 — 1
SIEKTUPLABINIZİ ALDIRINIZ
Gazetemiz idarehanesini adres olarak göstermiş cüan karilerimizden
H.K—HE — H.G — C.C — R-R— Borç — S.L.A — F-B — Madeni Eşya — Ciddi 13 — S.U — İÜ — İM.A — Tecrübe
namlarına gelen mektupları idarehanemizden aldırmaları rica
olunur.
Bahlfe 8
AHŞAM
21 Haziran 1945
GÖZEN KREMİ
Cildi korur, besler, gençleştirir. Her yerde arayınız.
Büyük postane cad. 5, İstanbul.
SATIŞ İLÂNI
Üsküdar İcra memurluğundan: 640/2642
Atiye Beyzanın Hatice Beri yeden borç aldığı paraya mukabil birinci derece ve birinci sırada ipotek göstermiş olup borcun ödenmemesinden dolayı ayrı ayrı satılmalarına karar verilen ve tamamına yeminli Üç ehil vukuf tarafın'dan 15.072 lira kıymet takdir edilmiş olan kayden Anadolu hisarında Hisar caddesinde eski 10 yeni 53 kapı No. lı bir tarafı mukaddema dalyan hamamı elyevm Helase hanım sahllhanesl ve bir tarafı lebi derya ve bir tarafı körfeze müntehi lebi derya ve tarafı rabll Hisar caddesi İle mahdut (Kanlıca koyunun sağ tarafında içinde metrûk krom madeni bulunan yalı arsası ı sahllha-ne arsasının 100 hissede üç buçuk hissesi açık arttırmaya konmuş olup evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır.
Gayri menkul sokak zemininden aşağıda ve deniz kenarındadır. Sokak tarafı İstinat duvarlı ve sahil tarafı kısmen adiyen rıhtımlı ve kısmen de bozulmuştur. İçinde beden duvarları moloz taşından yapılmış bina enkazı vardır. Boğazın hâkim noktasını teşkil eden burunda olup inşaata müsait bulunmaktadır.
Mesahası: 5024 metre murabbaıdır.
Ve yine yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 25928- Ura ve İçindeki ahşap köşke 2000 lira kıymet takdir edilmiş olan kayden Anadolu hisarında eski kavacık mevkii yeni kavacık mevkii ve körfez caddesinde (mahallen kanLıca - hisar yolu - körfez caddesi! eski 2. 4. 5, 1, 1, 1 mü. yeni 64. 66 No. lı bir tarafı merhum Salih ef. veresesi arazisi ve bazen Hidlv esbak İsmail paşa merhumun kerimesi prenses Fatma hanım arazisi ve bir tarafı viran bağ tle mahdut elyevm ınaa ayazma koruluk ve kireç ve taş ocakları ve ahşap kulübeyi havi köşk ve dağ mahallinin 100 hissede üç buçuk hissesi açık arttırmaya konmuş olup evsaf ve mesahası aşağıda gösterilmiştir
Bu gayri menkul sokak zemininden yüksekte olup köşk ve dağ ve koruluk ve kireç ve taş ocaklarını ve ayazmayı havidir. Körfez caddesinden merdivenle çıkılan birinci sette iki ve ikinci sette üç fıstık ağacı olup düz olan saha üzerinde bir katlı ahşap ve altında bir kısım bodrumu olan bir sofa üzerinde dört oda, hela ve İttisalinde mutfağı bulunan ev (köşk) vardır. Dağ tarafındaki düzlükte meyvalı ağaçlar mevcuttur. Koruluğu teşkil eden sathı mailde yetişmiş ve lidan ve funda halinde meşe, kestane. erguvan, pırnar ve saire ağaçlar olup sathı mailin orta kısmında ayazma ve koruluğun nihayetinde halen metrûk tkl taş ocağını muhtevidir. Anadolu hisarı tarafındaki sathı mailin düzlük kısmında ceviz, Ln-clr ve armut gibi meyvalı ağaçlar olup burada ahşap iki oda ve helayı mûştemll bir bekçi evi vardır. Körfez caddesi cephesi kısmen yeni yapılmış tağlam istinat duvarlıdır.
Mesahası: 113472 metre murabbaı-dır
1 — İşbu 3,5> 100 hisse gayri menkullerin arttırma şartnameleri 2. 7. 1945 tarihinden itibaren 940/2642 No. İle Üsküdar İcra dairesinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi İçin açıktır. İlânda yazılı olanlardan fazla malûmat almak lstiyenler, İşbu şartnamelere ve 940'2642 dosya nu-marasile memuriyetimize müracaat etmelidir.
2 — Arttırmaya iştirak İçin yukarıda yazılı kıymetlerin satışa çıkarılan hisselere isabet eden miktarının % 7.5 u nisbetlnde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124)
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve İrtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını İşbu İlân tarihinden itibaren on beş gün İçinde evrakı müsbltelerlle birlikte memuriyetimize bildirmeleri lcabeder. Aksi halde hakları tapu sicilli İle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar.
4 — Gösterilen günde arttırmaya İştirak edenler arttırma şartnamelerini okumuş ve lüzumlu malûmatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve İtibar olunurlar.
5 — 3,5/100 hisse gayri menkuller 12. 7. 1945 tarihinde perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar icra memurluğu-'da ilç defa bağırıldıktan sonra en r k arttırana İhale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 iri bulmaz veya satış istlyenln alacağı: a rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkuller İle temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on gün daha temdit edilerek 23 7. 1945 tarihinde pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar İcra memurluğunda İkinci arttırmaları yapılacaktır. Arttırma bedeli satış Istlye-nln alacağına riiçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkuller İle temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetlerin % 75 ini tutmak şartile en çok arttırana İhale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapıl-
Deniz Banyosunda Vücudunuzu
Üşütmemek, güneşin altın ışıklardan hakkile istifade ederek bronz bir renge tahvil etmek ancak
NEVİN
CEVİZ YAĞI
Kullanmakla temin edebilirsiniz. HAŞAN DEPOLARİLE başlıca bUyük ıtriyat mağazalarında bulunur.
TESİSAT YAPTIRILACAK
Muvakkat Te. Lira Kr.
37
75
90
25.000 —
14.000 —


d " ' ' \
42 70 .
12
71
85.000
100.000
130.000 —
200.000 —
sonra Lira Kr.
50.000 — 30.000 —
merkezinde
ve
bir
Kazanç vergisinin ve karne-li mükelleflerin birinci taksiti
ve unvan tezkerelerinin tecdit ve tepdili
Kazanç, Buhran. Milli Müdafaa ve maktu vergilerle karnell mükelleflere mahsus verginin birinci taksitini bu ayın sonuna kadar ödemek lâzımdır. Bu müddet zarfında vergilerini öde-miyen ve ünvan tezkeresini tebdil etmlyen mükelleflerin vergileri % 10 cezasile alınır. Karilerimizin bu hususa dikkatini çekeriz.
Nazmiye tarafına: 945/1358
Beyoğlu 3 üncü barış hâkimliğinden:
Hilmi tarafından Rahlme, Nazmiye ve Fatma aleyhlerine açılan lzalei şuyu davasının yargılamasında: Hilmi ile şayian ve müştereken sahip olduğunuz beyoğlunda kaçacl piri mahallesinde cami sokağında eski 17 yeni 19 ve keza mahalli mezkûrda eski ve yeni hayim sokağında eski 16 ve yeni 32 ve 34 No. h gayri menkullerin kabiliyeti takslmlyesl olmadığından şuyuun izalesi talep dava olunmuş namınıza gönderilen beyoğlunda şahkulu yeni yol bostan sokak 28 No. dan bir sene evvel adre3 bırakmadan meçhul mahalle gittiğiniz davetiyeye verilen yazıdan anlaşılmakla hakkınızda 15 gün müddetle ilânen tebligat ifasına karar verildiğinden yargılama günü olan 7. 7. 945 tarih ve saat 10 da yargıçlığa bizzat veya kendinizi temsil ettirecek bir vekil göndermediğiniz takdirde yargılamaya gıyabınızda devam olunacağı malumunuz olmak Üzere dava arzuhali tebliği makamına kaim olmak için İlânen tebliğ olunur. (8197»
Türkiye t',mimi vekili: E NKA KOLLEKTİF ŞU
Pirometre alınacak
Sümerbank umum müdürlüğünden:
1 — Bir adet Pirometre satın alınacakta!-.
2 — Pirometre (0. - 1400 derece» olacaktır.
3 — Satmak isteyenlerin Ankarada Umum Müdürlük Satınalma Müdürlüğüne başvurmaları.
SATILIK EMLÂK
İstanbul Defterdarlığından:
Kıymeti Teminatı
PSOROL
mbb Uyuz ilâcı
maz ve .satış 2280 No. lı kanuna tevfikan geri bırakılır. ,
6 — Gayri menkul kendisine İhale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse İhale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmlş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana İhale edilir. İki İhale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me-murlyetlmlzce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133»
7 — Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve İhale karar pullarını vermeğe mecburdur. Müterakim vergiler, vakıf İcaresl ve dellâllye resmi alıcıya alt olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur.
İşbu gayri, menkullerin 3,5/100 hisseleri yukarıda gösterilen tarihte Üsküdar icra memurluğu odasında İşbu ilân ve gösterilen arttırma şartnameleri dairesinde satılacağı ilân olunur. (8183»
Dosya No. Cinsi Lira Lira
52301/3940 Eminönü, İshakpaşa mah. Küçük Ayasofya cad. 107 ada, 2 parsel eski 2 kapı sayılı 118 M2 arsa. 1100 83
52301/3948 Eminönü İshakpaşa mah. Aksakal so. 105 ada, 25 parsel, 15 kapı sayılı 64 M2 arsa. 400 30
52301-894 Eminönü, Dayahatun mah. Çakmakçılar yokuşu Küçük Yenlhan birinci katta eski ve yeni 11 kapı, 260 ada, 24 parsel sayılı 26,25 M2 kârglr oda. 950 72
D. 1/4827 Eminönü, Beyazıt, Tavşantaşı mah. Zarb-hane sa 769 ada, 9 parsel, eski ve yeni 13 kapı sayılı 27,50 M2 kârglr dükkânın 3/6 hissesi. 400 30
52151/648 Eminönü, Tülbentçi Hüsamettin mah. Ye-nlkapı cad. 789 ada. 40 parsel yepl 3 kapı sayılı 64 M2 arsa. 1240 93
70/9221 Beyoğlu, Bülbül mah. Dereotu so. 565 ada, 1 parsel, eski 44, yeni 41 kapı sayılı 92,50 M2 arsa. 100 8
76/9172 Beyoğlu, Kocatepe mah. Tavşan so. 542 ada, 6 parsel, eski 22 yeni 24 kapı sayılı 52,75 M2 arsa. 88 7
61114/4 Üsküdar, Pazarbaşı mah. Mlroğlu so. eski 15. yeni 19/1 kapı sayılı 103,32 M2 dükkân (Bahçeli). 700 53
55100'5468 Üsküdar, Çengeklöy mah. eski Abdloğlu, yeni Abldlnpaşa so. en eeski 27, eski 35, yeni 43 kapı sayılı 86,10 M2 arsa. 78 8
74/10704 Fatih, Yedlkule, Kazlıçeşjne mah. eski Cami .Şerif, yeni Kazlı Cami 3o, eski 29, yeni 37 kapı sayılı 23 M2 arsa. 117 t
78-3878/1 Fatih, Aksaray, İııebey mah. Lânga Bos-tanlarl so. 1119 ada, 6 Parsel esld 15 mük. kapı sayılı 59 M2 arsa. 600 45
F.2/688 Kadıköy, Osmanağa nıap. Güneşllbahçe so. dan 11, Serasker so. dan 19. 19/1, 19/2, kapı numarası alan 20 ada, 4 parsel sayılı 80,50 M2 dört kârglr dükkânın 239652/ 4898880 hissesi. 490 3?
Yukarda yazılı gayri menkuller 13/7/945 cuma saat 14 de MlUl Emlûk Müdürlüğündeki komisyonda ayrı ayrı açık arttırma ile satılacaktır.
isteklilerin geçici teminat makbuzları ve nüfus cüzdanlarile komisyona, fazla bilgi İçin şözii geçen Müdürlüğe başvurmaları. «6133*
DEVLE» HAVAYOLLARI UÇAKLARıLE
YOLCULUK (
PARA, VAKİT, ZEVK KAZANDIRIR. BİLE!
Ne Her Türlü Bilgi İçin SEYAHAT BÜROSU Galata Rıhtımı No. 41 Tel: 40329
KflCIRILMAZ BİR FIRSAT
Feriköy cami sokağında sular idaresi tarafından İhale edilen binalardan çıkan tuğla, taş, demir, kapı, cam, çerçeve ve marsilya kiremidi ehven flatla satılıktır. FırsatL kaçırmayınız. Aynı mahalle müracaat.
Başbakanlık İstatistik Genel müdürlüğü eksiltme ve ihale komisyonundan :
1 — Kapalı zarfla eksiltme ve ihalesi yapılacak 240 forma tahmin olunan 7 aylık haricî Ticaret İstatistik Mecmuasıdır,
2 — Her ay için 80 - 300 nüsha bastırılacak olan bu eserin 10 sahifellk beher formasına 65 lira fiat tahmin olunmuştur. Tutan olan 15600 lira üzerinden % 7,5 hesabile muvakkat teminat vesikası verilmek lâzımdır.
3 — Eksiltme Haziran 1945 ayının 22 inci cuma günü saat
15,5 da Genel Müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır, -
4 — Eksiltmenin açılmasından bir saat evvel zarflarınv komisyon reisliğine verilmesi lâzımdır.
Bu baptaki şartname komisyon kâtipliğinden İstenebilir (7523)
Zamanımızın demiryolu nakliyatının çoğu Bethlehem in yapuğı raylarda ve demiryolu ceçhizaayle yapılmakta. Bethlehem tekerlekleri ve dingilleri üzerinde taşınmakta, Bethlehem kazanı ve ocak levhaları kullanan lokomotif-
lerle çekilmektedir.
Bu mamulatın planlanmasında ve imalinde Bethlehem her şeyden evvel emniyet amilini gözetir. Çelik yapmaktan tutunuzda mamul teçhizatın ciddi lutecte ve tektir tekrar muayenesine kadar geçen her adım, serviste kati emrliyeı temin etmek İçin hesaplanır, işte bu sebepten dolayıdırkı demir yolu iaarecileri ."dünyanın en büyük çelik imalatçılarından biri"»olan Bethlehcmın.mamulatına güvenmeyi öğrenmişlerdir.
Bethlehem Steel Export Corporation
İstanbul’da, zararlı bostanlar yeşil saha haline getirilecek
MAKSİM GORKt — TACİ ALAZ
STRASTi- MORDASTi
Büyük halk sanatkârının nefis bir eseri. Üç renkli artistik bir kapak İçinde, 40 kuruş. ARPAD YAYINEVİ
Sene 27 — No. 9582 — Fiat! her yerde 10 kuruştur.
PERŞEMBE 21 Haziran 1945
Sahibi: Necmeddln Sadak — Neşriyat müdürfl: Hikmet Feridun Es — AKŞAM Matbaası
MOSKOVA MUHAKEMESİ Billi, KARARLAR BİLDİRİLDİ
Suç'ulardan Gl. Okuliç 10, Yabilûfski 8, Ben ve Yatikoviç beşer sene, 8 kişi 4 - 18 ay hapse mahkûm edildi, üçü beraet etti
çekiimfyor ^an Francisco konferansı salı günü kapanacak
Londra 21 (R.) — Moskovada muhakeme edilmekte olan 16 Lehlinin muhakemesi bitmiş, karar ilân edilmiştir. Mahkeme, Polonya gizli teşkilât komutanı Gl. Okullç’i 10 sene, suçlulardan YabİIofskl'ji 8. Ben ve Patlkovlç.l beşer sene hapse mahkûm etmiştir. 8 suçlu 4 - 18 ay hapse mahkûm edilmiştir. 3 kişi beraet etmiştir. Ön altıncı suçlu hasta olduğundan, duruşması sonra yapılacaktır.
Londra 20 (AA.‘— Moskovadan alı-pan bir telgrafta bildirildiğine göre, bugün 16 PolonyalInın muhakemesi sırasında başsavcı, sanıklardan hiçbiri İçin ölüm cezası Istemlyeceğlnl, Bira, bunların artık Sovyetler Birliği İçin bir tehlike teşkil etmediklerini Söylemiştir.
Okunması aşağı yukarı bir saat süren iddianamesinde, savcı, sanıkların Uham edildikleri bütün suçların Londra hükümeti tarafından verilen emirler üzerine işlenmiş olduğunu söylemiştir. Bu hükümet, general ökullç’e «N. O.» adı verilen kanun dışı bir teşkilât kurmasını ve Sovyet kıtalarının hareketleri hakkında Lon-dradaki PolonyalIlara radyo ile malûmat vermesini emretmiştir.
Diğer taraftan, bu PolonyalIlar Birleşmiş milletlerin arasına nifak sokmağa ve PolonyalIlarla Rusların aralarında bir anlaşma tahakkuk ettirmelerine mâni olmağa teşebbüs etmişlerdir.
Savcı, şunları İlâve etmiştir:
Ne Okuliç, ne de belllbaşlı sanıklardan her hangi biri şahsan Kızılor-du subaylarını veya erlerini öldürmemişlerdir. Fakat bu cinayetlerden gebe onlar mesuldürler: zira bütün bunlar onların talimatlle yapılmıştır.
Bunun delillerini ortaya koymuş bulunuyoruz.
Suçlular müdafaalarına başlıyacaklar
Londra 20 (AA.) — Moskova radyosunun bildirdiğine göre, general Oku-llç’in dinlenmesini talebettlğl üç şahit dinienmlyecektir. Çûnkii fena hava şartları yüzünden bu şahitlerin içinde bulunduğu uçak, ne bugün, ne de yarın Moskovaya varamı ya çaktır. Bu suretle, şahitlerin dinlenmesi bu sabah bitmiştir.
Hastalığı yüzünden yajgılanamıyan sosyalist partisinden ve gizil hükümet üyelerinden Anton Pajdakün durumu, sonradan tetkik olunacaktır.
Radyonun İlâve ettiğine göre, suçlular şimdi müdafaalarına başlıya-cakl ardır.
Pravda’nın makalesi
Londra 20 (A.A.) — Moskova muhakemesi üçüncü gününe girmiştir. Bu arada Moskova radyosu, Pravda gazetesinin şiddetli bir makalesini yaymaktadır. Bu makalede şöyle denilmektedir:
Bu dava, tek bir hissin, Sovyetler Birliğinden nefret hissinin tesiri altında hareket eden bu teşkilâtın bünyesini bütün çıplaklığıyla ortaya atmıştır. Onlar, faşist dostlan ile yaptıkları İş birliğin! İnkâr ediyorlar ve hiçbir şey bilmez görünüyorlar.
Moskova’da 3 Lehli grup arasında görüşmeler
Londra 21 (R.) — Moskovada üç Lehli gurup arasında müzakereler devam ediyor. Bazı ilerlemeler elde edilmiştir.
Başkan Truman
Newyork 21 (R) — Kahire
radyosu Amerikan Cumhur Başkanı Truman’ın Başkanlık ödevlerine ve mesuliyetlerine alışamadığından San Francisco konferansından sonra istifa etmesi ihtimail olduğunu yaymıştır. Bu haberin doğru olmadığı bildiriliyor.
Japonlar, adalarına çıkarma bekliyorlar
Başına Nazi aleyhtarı bir Alman profesör getiriliyor
Okinava’da muharebe bitmek üzeredir, teslim olan Japonlar çoğaldı
Londra 21 (R.) — Almanyada An-glosaksonlann işgali altında bulunan Turlngen vilâyetinde bir mahalli hükümet kurulmuştur. Merkezi Vaymar olan bu hükümetin başına, 6 sene temerküz kampında kalan Yena üniversitesi profesörlerinden Herman Brü getirilecektir.
Dün gürültülü bir toplantı yapıldı
Mısır Dış Bakanı, Suriyedeki Fransız teca vüzünü Arap Birliği namına takbih etti
Fransız delegesi Mısır Dış Bakanının susturulmasını istedi, fakat reis bu isteği kabul etmedi
Çin kıtaları Liou-Tcheou varoşlarında
Çunklng 20 (R.) — Eski Amerikan uçak meydanının bulunduğu Llou -Tcheou şehrinin 4 kilometre kadar yakınında Çin kuvvetlerinin kısmı küllisi toplanmaktadır.'Öncü alaylar çüney ve doğu varoşlarına girmişlerdir. Muharebe çok şiddetlenmektedir. Mezkûr şehir Kuang - SI demiryoluna hâkim bir vaziyettedir
Tokyo'dan
Londra 21 (R.) — Oklnawa adasında savaş son safhaya girmiştir. Burada Japonlar adanın güneyinde 3 gu-gupa ayrılmışlardır. Bunlardan en büyüğünün tuttuğu saha 1200 metre ge-blşllğlndedlr. Amerikan topçusu, mermilerin kendi askerleri üzerine düşmemesi İçin top ateşini kesmiştir. Adada şimdiye kadar 87243 Japon ölmüş, 2565 Japon asker! esir edilmiştir.
Tokyo radyosu şimdi halkı ana vatan adalarının İstilâsına hazırlamaktadır. Radyo, r klnawa adasının kaybının çok ciddi olacağını söylemiş, sonra demiştir 1:1: «Amerikalılar Okl-nawa'yı alırlarsa buradan Kyushu Adasına atlamak istiyeceklerdlr. Bu ada sonuna kadar müdafaa edilecektir.»
Borneo adasında AvustralyalIlar Bru nei koyunun kuzey ucuna yeni bir çıkarma yapmışlardır. Şimdi koyun iki tarafım kontrolları altında bulunduruyorlar.
Japonlar gittikçe daha çok sayıda teslim oluyorlar
Nevyork 20 (R.ı — Japon askerlerinin gittikçe daha çok sayıda teslim olmalarını yorunıbyatı New-York Tl-
blr göriinliş ,
mes gazetesi başyazısında şöyle demektedir :
«Son zamanlarda tesblt edilen birçok emarelerden anlaşıldığına göre, Japonların hâletl ruhlyeslnde bir değişiklik husule gelmektedir.
İnglllzlerln bildirdiğine göre, 12 haziranda elinde henüz birçok makineli tüfekleri ve çok miktarda cephanesi bulunan bir Japon subayı Blrmanya-da adamlarile birlikte teslim olmuştur. Luzon adasında hareket eden 37 ncl Amerikan tümeni, 36 saat içinde 609 Japon erini esir aldığını bildirmiştir. Diğer taraftan Guam adasından haber verildiğine göre, silâhlarını teslim eden bir bölüğün başında bulunan bir Japon subayı adamlarına: «Harb esiri olduğunuz İçin İyi muamele göreceksiniz. Bu bir namussuzluk değildir. Teslim olmanızı bu suretle telâkki etmemelisiniz.» demiştir.
Nevyork 20 (R.) — Shizioka, Fuku-oka ve Toyochashi sanayi şehirlerine 450 üstün uçan kalenin atmış olduğu bombalardan husule gelen yangınların esen rüzgârın şlddetlle gittikçe yayılmakta olduğu Japonya üzerinde uçan Amerikan keşif tayyareleri tarafından haber verilmektedir. Bu yangınlar 110 kilometre mesafeden, seçilebilmektedir. (
Bir Amerikan generali daha maktul düştü
Vaşlngton 21 (R.ı — 98 net Amerikan tümeninin komutan muavini olan general Claudlus Easlloy dün Oklnava muharebelerinde maktul düşmüştür. Harbiye Bakanlığı bugün hâdiseyi dul kalan karısına bildirmiştir, Bu generalin ölümü hakkındaki tafsilât İfşa edilmemiştir.
Filipinler harbi
Vaşlngton 21 (R.) — General Arthur tebliğinde bildirildiğine göre, 37 ncl Amerikan tümenine mensup kuvvetler. Luzon adasının kuzey doğusunda Cagayan vâdlstnde 13 kilometreye yakın yeni bir İlerleme kaydetmişlerdir. Eyaletin başşehri olan İlagan kurtarılmıştır. Bunctnn başka Amerikan kıtaları Japonların bu kesimde tesis ettikleri bir hava meydanını da ele geçirmişlerdir.
Mac
DİKKATLER
Baştan savmacılık
Bîr âbide, ebediyete İntikal etsin diye dikilir. Daha dünkii gün Beşiktaşa bir Barbaros anıtı dikildi. Şimdiden, üzerindeki manzum kıtanın harfleri döküldü.
Sokak başlarındaki tabelâların bile yarını asır olsun dayanması lâzımdı. Ekserisi kalmadı.
Ne baştan savma iş yaparız.
San Francisco 21 (R) — Amerika Dışişleri Bakanı, konferansın kapanmasının salı gününe bırakılacağını ve Başkan Truman’uı o gün nutkunu soyliyeceğinl bildirmiştir.
Londra 21 (R) — San Francisco beyannamesi hozırlanmışır. Konferans salı günü bütün işlerini bitirmiş olacak ve Başkan Truman da nutkunu söyllyecektlr.
Londra 21 fR) — San Francisco t konferansı dün toplanmıştır. Bu toplantıda en önemli bir mesele hakkın, da 5 devlet arasında anlaşma olduğu . bildirilmiştir. Bu mesel?. Emniyet meclisinin görüşeceği hususlara dair. d İr. Beş devlet tarafından verilen ka-1 rarın hülâsası şudur: «Genel meclis,
■ beyannamenin şümulü dahilinde her
■ hangi bir mevzu hakkında görüşmeğe ve bu mevzular hakkında Emniyet meclisine tavsiyelerde bulunmağa salahiyetli olacaktır.* Emniyet mec-
1 llsl Yalta'da muvafık görülen rev formülünü kabul edecektir.
Bu tebliğden sonra Mısır Dışişleri Bakanı Bedevi paşa, Arap birliği namına -beyanatta bulunarak Suriye v® Lübnan’da Fransız tecavüzünü şiddetle takbih etmiştir. Fransız delegesi Mısır Dış! Meri Bakanının susturulmasını istemiş, fakat toplantıya reislik eden Norveç delegesi Mısır Dışişleri Bakanını susturmaktan İmtina etmiştir. MüzakerP çok gürültülü olmuştur.
Bundan sonra Fransanm Emniyet meclisinde bulunması için reye müracaat edilmiştir. Suriye ve Lübnan heyetleri rey vermemişlerdir. Fran-sanın meclis âzalığı kabul edilmiştir.
Konferans ya cumartesi, yahut salı günü bitecektir. Amerikan Cumhur Başkanı M. Truman’ın nutku radyo İle her tarafa yayılacaktır.
Çalışmalara hız verildi
San Francisco 21 (R) — San Fran-clsco’da çalışmalara hız verilmiştir. Beyannamenin son fıkraları da alelacele bitirilmektedir. Bt beyannamenin İsmi şöyle olacaktır. «San Francisco birleşmiş milletler beyannamesi.*
Temsilciler dünkü toplantılar esnasında şu karara varmışlardır: «Birleşmiş milletlerin düşmanlarının as-k°rl kuvvetlerinin yardımı İle iktidara gelmiş olan rejimleri havi memleketler emniyet konseyine glremlireceklerdir. Franco’nun İspanyası kabul edlltnlyecek, Almanya. Japonya ve İtnlyanın da bu teşkllâtn girebilmeleri kolay olmıyacaktır. Emniyet konseyi beş âzanin tam muvafakati İle bu memleketleri davet edebilecektir.
Müstemlekeler meclisinde de dün tam bir anlaşmaya varılmıştır. Müstemleke milletleri kalkınma dereceleri muvafık görüldüğü takdirde hürriyetlerine sahip olacaklardır. Tarihte ilk defa olarak, bu müstemlekelerden mesul tutulanlar konsey huzurunda hesap vermek zorunda kalacaklardır.
Başkan Truman Pasifik kıyılarında
New-York 21 (R) — Başkan Truman 13 saatlik bir hava yolculuğundan sonra Pasifik kıyılarına vardı, tkl, üç gün dinlendikten sonra Birleşik Amerika Cumhur Başkanı San Fraııclsco'ya gidecek ve orada konferansın kapanış nutkunu söyllvc-çektir.
Başkan Truman, Reis Roosevelt'in yerine geçtikten sonra Uk defa olarak Amerika başkentinden ayrılmış bulunuyor. M. Truman İki buçuk av devamlı çalışmalarda bulunmuştur.
Amerikanın yeni Cumhur Başkanı dahili politka sahasında olduğu kadar beynelmilel politika sahasında da 1yi neticeler elde etmiştir.
Daha esaslı bir nokta. Başkanın Kongre ile iyi münasebetleri devam ettirebilmiş olmasıdır. M. Truman San Francisco beyannamesini kon-gereye tevdi ettiği vakit iyi karşılanacağı muhakkak »ddet^Unektadlr.
reated by free version of 2PDF
San
bir görünüş
Dahili siyaset sahasında da. Başkan Truman’ın karşı karşıya bulunduğu meseleler güç gözükmektedir. Bu meselelerin başında askeri endllstlri-ntn terhisi ve İşsizler gelmektedir.
San Francisco 21 (R) — Millettir arası emniyet teşkilâtı yasasının imzalanması merasimi İçin hazırlıklar yapılmaktadır. Bu merasim 8 saal kadar sürecektir.
Varşova hükümetinin bir isteği
İngiltere’de mevsimsiz telâkki edildi
Londra 21 (AA.) — Reuter ajansının siyasi muharriri yazıyor: Alman-yadakl Müttefik kontrol komisyonuna bir Polonya askeri heyetinin katılmasını ve tazminat komlsyonlyle harb suçluları komisyonunda Varşova hükümet! murahhaslarının da bulunmasını tavsiye eden bir demecin Varşova hükümeti tarafından neşredilmesi, Londra resmi mahfillerinde mevsimsiz telâkki edilmektedir.
Bütün Müttefikler tarafından tanınmış olmadıkça Varşova hükümetinin bu komisyonlarda temsil edilmesinin mümkün olmadığı âşlkârdır. Şimdi Moskovada yapılan ve Varşova hükümetinin yeniden teşkilini he-deh tutan müzakereler muvaffakiyetle sona ererse Polonyanın bu korniş-: yonlara Iştlrâklnln sağlanması mümkün olacaktır.
Bu müzakereler yapıldığı sırada böyle bir demecin neşredilmiş olmasına, müzakerelerin neticesi hakkında vaktinden evvel bir hükümde bulunmağa kalkışmak nazarile bakılabilir.
Batı Avrupada bulunan PolonyalIların memleketlerine dönmeleri meselesine gelince, şu cihet aşikârdır kİ, eğer bunlar Polonyaya dönmüyorlarsa. bunun sebebi, bugünkü hükümet 'İktidar mevkiinde kaldıkça dönmekten İmtina etmeleridir.
Mareşal Aî«xanrler*in İtalya’da teftiş seyahati
Londra 21 (R.) — Mareşal Alexan-der, İ falyada beşinci ordunun işgal sahasını gezmektedir. Seyahat 4 gün sürecek, mareşal Mllâno, Torlno, Ce-nova, Balsano'yu ve Coma gölü kıyılarını ziyaret edecektir. Mareşal dûn geceyi Garda gölü kıyısında Mussoll-nl'nln eski köşkünde geçirmiştir.
Tamirat komisyonu
Dün Moskova’da ilk toplantısını yaptı
Londra 21 (R) — Müttefik
tamirat komisyonu dün Moskova'da ilk toplantısını yapmıştır. Sovyet delegesi Maiski delegelere bir öğle ziyafeti vermiştir. Müzakerede takibedilecek usul hakkında hazırlayıcı görüşmelere yakında başlanacaktır.
Amerikalıların yiyecekleri azaltıldı
Vaşlngton 20 fR.) — Amerikalıların 1945 senesinde harbden önceki sonelere kıyasen daha az yiyecek ve kaloriye malik olacakları Amerikan Ziraat Bakanlığı tarafından haber verilmektedir. Miktar bakımından yiyecek İstihlâki geçen seneye nazaran %5 İlâ 7, kalori cihetinden de %5 İlâ 10 azalacaktır. Et, yağ ve şekerin azalması bu nlsbl tahdidata sebebolmuştur. Önümüzdeki 10 gün İçinde de patates kıtlığı en yüksek derecesini bulmuş olacaktır.
Hasat hakkındakl ümitler tahakkuk etmedikçe, gelecek sene dahi Amerika'da yiyecek miktarının fazlalaşmı-yacağını Cumhuriyetçi mesus Ander-son beyan etmiştir.
Kolumbia üniversitesi bir Sovyet enstitüsü kuruyor
Novyork 21 (R.) — Kolumbia üniversitesi. dün Sovyetler Birliğinin hayat ve âdetlerinde İhtisas kesbetmlş Amerikan profesörleri yetiştirmek maksadlle gelecek sene bir Sovyet enstitüsü açacağını bildirmiştir.
40 Amerikan hastanesi kapandı
Londra 21 (R.ı — Avrupada harb sona ermiş olduğu İçin ekserisi bin. yataklı olan Ingilteredckl 40 Amerikan hastanesi resmen kapatılmıştır.
Sahile 2
SÖZÜN GELİŞİ
Gülmeyiniz!
Vaktile Nobel'in kimya mükâfatını kazanmış bir bilgin, kıtlığa çare bulduğunu haber veriyor. Bu bilginin iddiasına bakılırsa şimdi aç olan, önümüzdeki kış daha büyük bir açlıkla çarpışmak zorunda bulunan Avrupa halkı talaşlarla eski mobilyaları yemek suretile açlığını giderebilecektir! Çünkü bilgin, yukarıda adı gecen eşyadan gıda .maddeleri yapmak yolunu bulmuş. hattâ böylelikle elde ettiği yiyecekler Alman ordusundaki askerlerin çorbalarile kıymalı yemeklerine karıştırılmıştır. Bilgin, eski sandalyelerden imal ettiği peynirlerin sütten yapılma peynirlerden hiç de farklı olnıadığınıjlâve ediyor.
Sandalyeye bakıp peyniri hatırlamak, hele emekli masanızın, iki ayağı birden kırılınca, artık çorbasını yapmak zamanı geldiğini düşünmek size ne kadar tuhaf görünürse görünsün meseleyi ciddiye almanızı, bilhassa alay etmemenizi tavsiye ederim. Çünkü icatlar ve keşifler tarihi biraz da alaylar, deli yerine konmalar, kahkahalar tarihidir. Edison gramofonun babası olan fonograf aletini icadedip de bilginlere gösterdiği zaman herkes Edison'u karnından konuşuyor zannederek kahkahalarla gülmüş; hattâ Fransanın sayılı Alimlerinden biri canlı mahlûklş-nn dışında her hangi bir maddenin insan sesi çıkaramıyacağım İlmî delillerle ispat etmiştir! «Bir alet yapıp uçacağım» diyenlerin çoğu uzun zaman tımarhanelere lâyık görülmüştür Havagazilc aydınlanmayı bulan Fransız bilgini Philippe Lcbon. bir lâmbanın fitilsiz de yanablleceğîne kimseyi inandıramamış, herkes kendisini alaya almış, zavallı adam derdini ancak îngil izlere anlatabilmiştir.
Onun İçin eski mobilyalardan gıda maddeleri yapacağını iddia eden bilgin de ciddiye alınmalıdır. «Canrm biz mobilyalarımın yiyecek kadar aç kalmadık!» demek de mânasızdır. Kurtların delik deşik ettiği yatalak sandalye iyi bir kaşar peyniri olursa niçin yemiydim? Şevket Rado
Ankara Tıp Fakültesi
Büyük Millet Meclis kanun tasarısını kabul etti
Ankara 20 — Büyük Millet Meclisinin bugünkü oturumunda, Ankara'da açılacak Tip fakültesi hakkın-dakl karnın tasarısı müzakere ve kabul edilmiştir. Kanunun müzakeresi sırasında söz alan Milli Eğitim Bakam B. Basan Âli Yücel, Ankara’da bir Tıp fakültesi açılması etrafındaki bütün hazırlıkların rahmetli Refik Saydam tarafından yapıldığına İşaret ettikten sonra aşağıdan ve yukarıdan birer sene alınmak suretile bu yıldan itibaren derslere başlanacağını söylemiştir. Milli Eğitim Bakanı demiştir kİ :
■— 1945 - 46 ders senesinde bu suretle F. K, B yani birinci sınıf ve son staj sınıfı, 1946 - 47 senesinde İkinci ve beşinci, 74 - 48 yılında da üçüncü ve dördüncü ders yılında bulunan öğrencileri almak suretile önümüzdeki üç sene İçinde fakültenin kuruluşu tamamlanacaktır. Aldığımız tertip buna göredir. şimdilik bina olarak Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsünden faydalanacağız. Fakat önümüzdeki yılda bu sene almış ol-
Toprak dağıtımı
Yeni Yılbaşında başlıyacak
Ankara 20 — Topraksız çifçllerl top raldandırma İçin yapılacak teşkilât hokkadaki kanun Meclise verilmiştir. Toprağı olmıyan çifçllerin nerede fazla bulunduğu araştırılıyor. Önce bu muıtakalarda tevziata başlanacaktır. Bu tetkiklerin 6 ay kadar süreceği, toprak dağıtılması işine I®4® iptidasında başlanacağı bildiriliyor
Taksilerin benzin istihkakı arttı
Ankara 2() — Ticaret Bakanlığı bir kararname ile akaryakıt fiatlerlnl yeniden tesbit etmiştir. Bakanlığın tesbit ettiği flatler üzerinden yarından İtibaren akaryakıt satışlarına başlanacaktır. Diğer taraftan Tekel idaresi tarafından İstihsal olunan alkollerin başka yerde kullanılması kabil olmıyan kısmının benzine ka-nştınlmasına karar verilmiş bulunduğundan. elde edilen fazlalığa karşılık olarak taksi otomobillerinin srylık aio litre benzin istihkakları 1 temmuz 1048 tarihinden İtibaren 300 litreye çıkarılmıştır. .
Bir ulaştırma meclisi kurulacak
Ankara 20 — Ulaştırma Bakanlığının yeni kuruluş ve görevleri hakkın-dakl kanun tasarısı ilgili komisyonlardan gemlştlr. Bu tasarıda Bakanın veya müsteşarının veya vekil edecekleri kimsenin başkanlığında bir Ulaştırma meclisi kurulması hakkında da bir madde vardır.
İzmir Belediyesi istikraz yapacak
İzmir 28 — İzmir şehir meclisi buğun olağanüstü bir toplantı yaparak Elektrik, Tramvay ve Su şirketlerinin bedellerini bdumeg üzere Belediyeler bankasından 3 milyon 200 bin lira İstikraz yapmağa karar vermiştir.
gumuzla beraber 5 milyon liralık bir tahsisat içerisinde gerek kadro ve masraflar ve gerek yer ve yapı parası bulunduğu İçin, inşaata devam edilecek, bu suretle kısa bir zaman sonra Hıfzıssıhha Enstitüsünü boşaltmak İmkânı hasıl olacaktır.
ümuml olarak mesele bu fakülteyi biran önce her İmkân ve vasıtadan İstifade ederek, kurmak ve memleketteki hekim İhtiyacını biran önce karşılamaktır.
Ark a d. ıslarım, Tûrklyede Sağlık Bakanlığından aldığımız malûmata göre. 3630 hekimim İr. vardır. İllerden, birer birer Bordum. 091 serbes hekimimiz Var. Bunun 500 küsuru yani yansından fazlası İstanbuldadır. »Ou İzmir dedir. Oerl kalanı blrir ikişer serpilmiş haldedir. Bir çok illerinizde serbes doktor hiç yoktur. İl merkezlerimizde bile. Onun İçin fakültenin hemen kurulması ve sağlık yönünde aldığımız tedbiri gerçekleştirerek elemanların biran önce yetişmesi büyük emelimizdir.
Ankara Tıp fakültesi aziz milletimize uğurla olsun.»
Malatya’da sel
Bazı ilçelerde athribat yaptı
Malatya 20 (A.A.) — Bol miktarda yağan yağmurlar İlimizin bazı yerlerinde sel halini almış ve önemli sararlar yapmıştır.
Darende İlçesinin üç köyü sel altında kalmış ve bu köylerdeki eylerin yüzde altmışı yıkılmıştır. Kaymakam. Jandarma komutanı, hükümet tabibi ve Kızılay başkanı felâkete uğrayanlara yardım için bu köylere gitmişlerdir. Kala bucağında bir ölü, bir kayıp ve bir de yaralı vardır. Ekin ve hayvan zararı Usblt edilmektedir. Sel yüzünden Derme suyunun eski ve yeni kanalları bozulmuştur. Taşan sular sel İle beraber merkeze bağlı Yukarı Banazı ve Dargüzü köylerinin bağ ve tarlalarlle meyva ıslah İstasyonunun fidanlıklarını kısmen tahribetmlş ve iki yurddaşm boğulmasına sebep olmuştur.
Ankara garında bir çarpışma
Ankara 21 — Dün sabah 7,20 de İetanbula kalkacak olan katar manevra yaparken lokomotifi, diğer bir manevra lokomotifi ile çarpışmıştır, Makinist Emin Koç ile ateşçi Çaban derhal ölmüşlerdir. Maûevracı İsmail ağır surette yaralanmış ve hemen hastaneye kaldırılmış ise de kurlar-mak mümkün olamamıştır.
Yapılan tahkikatta bu feci kazaya, manevracının manevra tertibatını kimseye haber vermeden değiştirmesi sebep olmuştur. Tahkikata devam edilmektedir.
Sîimerbank müdürü fiatlerin indirilemiyece-ğini söylüyor
Sümcrbank umum müdürü Hulkl Aiisbah An karadan gelmiştir. Umı;m müdür şimdiki halde flatlfrln İndirilmesi ihtimali olmadığını söylemiştir.
AKŞAM
SURİYE’DE YENİ HABİSELER
Fransız kıtaları, Suriye kur’a askerlerine ateş açtılar, In^ilizler işe müdahale ettiler
Londra 21 (R) — Bir Ingiliz askeri sözcüsü, Fransızların Ce-rablus’ta Suriye kura âskerl üzerine ateş etmesi üzerin© Ingiliz zırhlı otomobillerinin Cerablus'a girdiklerini bildirmiştir. tki küçük kasabada çarpışmalar olmuş. Ingiliz askerleri bu İki kasabaya da girmişlerdir.
Beyrut 20 (A.A,) — Dün, kuzey batı Suriyede Türk hududu yakınlarında Cerablus hudut karakolunda Fransız kıtalarının kaçmakta olan mahalli kura askerlerine ateş açmaları üzerine çarpışmalar vukubulmuştur. Fırat yakınında vukubulan. bu hâ-dişe etrafında başka malûmat elde edilmemiştir,
Beyrut 20 (A.A.) — Ingiliz askeri makamlarının fikrince, eğer Cerablus’ta karışıklıklar çıktığı haberi teeyyüt ederse, kaçanlar üzerine Fransızların ateş etmesi general Paget’ln emirlerine muhaliftir, Bu emirlere göre, Fran-sızlar ancak kendilerini müdafaa için ateş açabileceklerdi,
Londradaki kanaat
Londra 20 (A.A.) — Londrada mevcut kanaate göre, general de Gaulle'ün Suriye hakkındaki sözleri vaziyette hiç bir değişiklik yapmamıştır. Nutkun büyük bir kısmı hâdiselerin gözden geçirilmesine ve Churchill tarafından tekribediimiş olan İddiaların tekrarından ibarettir. îngiltere-nin yakın Şarkta geniş bir İstihbarat propaganda cihazma malik olduğu hakkında general de Gaulle'ün Heri sürdüğü yeni iddia bir mübalâğa olarak telâkki edilmektedir. Zira, malûmdur kİ, yakın Şark basını dünya haberleri İçin geniş ölçüde Fransız kaynaklarına bağlı bulunmaktadır. Mamafih, Fransız istişare meclisinin Fransa İle îngilterede bir anlaşma akdini lstiyen karan ve Fransız . Suriye karışıklıklarını, yakın Şarktaki Ingiliz -Fransısj münasebetlerinden ayn gören Cot gibi hatiplerin gösterdikleri gerçekli zihniyet Londra-j da memnuniyet uyandırmıştır.
Bir üçler konferansı hakkında-kİ Ingiliz teklifi hâlâ muteberdir. Fakat de Gaulle tarafından diplomasi yolile teklifte bulunu-labileceğl hakkında yapılan telkinler, generalin beş devlet arasında bir toplantı ümidini ter-ketmemiş olduğunu göstermektedir.
Fransızlar ne diyorlar?
Fariğ 20 (A.A,) — France -Presse ajansı bildiriyor: Suriye-de hâdiseler devam etmektedir. Şamda, askerî mezarlık çirkin hareketlere sahne olmuştur, Ingiliz kıtaları, kargaşalıkları önlemek İçin çok geç müdahale etmişlerdir, Ingiliz makamları da hiç bir ceza tedbiri almamıştır.
Cebel - Dürz’de, Ingiliz subayları, bu ana kadar Fransız subayları tarafından komuta edilen hususî kıtaların komutasını ele almışlardır.
Diğer taraftan, doğu Ürdün-den bir çok ajanın gelmiş olduğu bildirilmektedir. Bu ajanlar, Fransız aleyhtarı faaliyette bulunmaktadırlar.
Lataklye’de Aleviler bölgesinde de durum gittikçe vahimleş-mektedlr. Hususi lataların garnizonlarını değiştirmek ve bu suretle erleri ailelerinden ayırmak suretile Ingiliz makamları tarafından alman tedbirler üzerine kaçma vakaları fazlalaşmıştır,
Beyrut'ta, Lübnan makamları, Fransa lehinde bir Lübnan tarihi neşreden bir gazetenin müdürünü tevkif etmişlerdir. Lübnan zahire ofisinin Fransız müdürü, işini İngiliz memurlarına devretmek zorunda kalmıştır. Fakat bundan evvel. îngllzlerin bu yeni müdahalesini yazı ile protesto etmiştir.
Yeni çarpışmalar oldu
Brazzaville 21 (R) — Şam’da yeniden çarpışmalar vukua gelmiştir. Bu hususta katî hiç bir tafsilât alınamamıştır. Beyrut-tan gelen bir habere göre de. Fransa lehinde bir yazı yazmış olan bir gazetenin müdürü tevkif edilmiştir.
Kuzey İtalya’da
Şeker stoku
Bazı faşistler linç edildiler
Londra 21 (AA.)— Bazı Kuzey İtalya şehirlerinde, bir kısmı kadın olmak üzere faşistlerin llnçedlldlğl ve öldürüldüğü haber verilmektedir.
Parme'de vatanseverler, yaralı faşist esirlerinin yattığı bir hastaneye ğlrerek bir hastayı dışarıya sürüklemiş ve öldürmüşlerdir. Alman komutanı nezdlnde tercümanlık yapmış olan Alman aslından Markiz de Passam? -Schoppe, Spezla civarındaki villâsından kaçırılmıştır.
Daha sonra markizin cesedi kurşunlarla delik deşik olmuş bir halde kocası tarafından bahçede bulunmuştur.
Verone civarında vatanseverler 4 erkek ve 2 kadın öldürmüşlerdir. Al-fonslne kadın faşist teşkilâtının eski sekreteri olan diğer bir kadın da 74 yaşındaki babasiyle beraber kurşuna dizilmiş, diğer taraftan. Rovenne’de bir faşist memur, karısı ve oğlu İle birlikte öldürülmüştür.
İdama mahkûm edilen Elâsçılar
Atina 21 (A.A.) — Af meclisi, ölüme mahkûm edilen ve İngiliz Avam kamarasında mildafileri buldnan 3 Elâsçının talebini reddetmiştir.
Suçlular, şahitlere yalancı şahitlik isnat ettikleri Jçin dâvaya yeniden bakılması için müracaat yolu açık kalmaktadır.
Yunan donanmasının kayıpları
Atina 21 (A.A.) .— Yunan
Bahriye Bakanlığının bildirdiğine göre, Almanya’ya ve Japon ya’ya karşı yapılan harbde, mayıs 1945 tarihine kadar, Yunan donanmasının zayiatı, bir zırhlı kruvaıör, bir hafif kruvazör, 6 muhrip, 4 denizaltı, bir mektep gemisi, 9 torpil gemisi, 2 yüzer-dok ve 4 hastane gemisidir. Bundan başka, 20 mayn toplayıcı, römorkör ve yardımcı gemi de kaybolmuştur.
Plânları Japonya’da bulunuyormuş
Londra 21 (A,AJ — Evening Standard'm Newyork muhabiri, Mesaerschmlt - 262 modeli çok kudretli pervanesiz av Uçaklarına alt mufassal plânların Japonya’da bulunduğunu ve Japon fen adamları tarafından İncelenmekte olduğunu hlldiriyor. Muhabir. bu uçaklara alt plânların, Hitler’in şahsî emrile bu yılbaşında denizaltı gemlslle Japonya’ya gönderilmiş olduğunu bildirmektedir.
V-l ve V-2 plânlarının da Almanya çökmeden evvel Japonya'ya gönderildiği sanılmaktadır. Bununla beraber, muhabir, Japonların bu plânlarla büyük bir iş görmelerinin ihtimal dahilinde olmadığını ilâve ediyor. Çünkü hiç bir Alman uzmanı Japonya’ya gitmediği gibi şimdiye kadar hiç bir Japon da Messersch-mltt - 262 model uçaklarını kullanmış değildir. Büyük bir sürate ve kuvvetli silâhlara malik bulunan bu uçak şimdiye kadar Avrupa’da muntazam harekâtta bulunamamıştır, çünkü Hİtler, bu uçağın «Bürtz bombacısı» adile bir taarruz uçağı haline getirilmesinde ısrar eylemekte idi. ________________
İran kıraliçesi İskenderiye’de
Paris 21 (R) — Kahlreden bildirildiğine göre Iran kırallçesl İskenderiye’ye vasıl olmuştur. Kıraliçe, kardeşi Mısır kıralı ve ailesi erkânı tarafından karşılanmıştır,
ithalât ve ihracat birlikleri
Ankara 20 — İthalât ve İhracat lş-lerile Birliklerin vaziyeti etrafında tetklkata devam edilmektedir. Şimdilik Birliklerin lâğvlne doğru gldil-mlyecek, formalite bakımından tüccara kolaylık gösterilecektir.
Suriye’den gelen eşkıya
Ankara 20 — Buraya gelen haberlere göre, Suriyeli eşkıyalar, son günlerde Urfa'nın Akçakale bölgesindeki köylerde soygunculuk hareketlerinde bulunmuşlardır. Çobanbeyll köyünde çarpışmalar olmuş, bir kadın öldürülmüş, bir kadın da ağır surette yaralanmıştır. Eşkıyalar başka bir köye de baskın yapmışlar, beş ölü ve bir kaç yaralı vererek kaçmışlardır.
Sağlık Bakanı Ankaraya döndü
Ankara 21 (Telefonla) — Yurdumuzun güney ve batı bölgelerinde olağanüstü sıtma savaşını yerlerinde görmeğe giden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı doktor Sadi Konuk Ankara’ya dönmüştür.
Ticaret Bakanı kalay ithalâtçılarile görüştü
Ankara 21 (Telefonla) — Ticaret Bakanı B. Ralf Karadeniz dün Bakanlık binasında İstanbul'dan şehrimize gelen kalay İthalâtçıları ve tüccarları İle konuşmuştur. Bu konuşmada Ticaret Bakanlığı İlgili memurlar 11 e Ankara'da bulunan Birlikler genel kâtipleri de bulunmuştur. Konuşmalarda kalayın ucuza satılmasını sağlayacak tedbirler incelenmiştir.
İş kazaları, meslek hastalıkları kanun tasarısı
Ankara 20 — İş kazaları, meslek hastalıkları ve analık sigortası hak-kındakl kanun tasarısının görüşülmesine Meclisin bugünkü toplantısında da devam edilmiştir. Kanun 52 nel maddeye kadar kabul edilmiş, yalnız bir madde encümene gönderilmiştir.
Dün akşamki yangın
Dün akşam üzer! Topkapı'da Aleksi'ye alt ökçe lâstik fabrikasında yangın çıkmıştır. Fabrika iki katlı ve ve ahşaptır. Ateş çok çabuk büyümüş ve İtfaiye, bütün gayretine rağmen fabrikayı kurtarmam ıştır.
işçilerin paydosundan sonra bacada kalan kıvılcımın yangına sebebiyet verdiği anlaşılmaktadır. Tahkikata devam ediliyor.
Bütün dünyada azalıyor
Londra 21 (AA.) — Bütün dünyada şeker stokları azalmaktadır. Amerika Birleşik devletleri şeker stoku İki sene evvelkine nazaran takriben yarı yarıya düşmüştür. Diğer taraftan Ingiliz stoklarının 1945 yılı sonunda geçen yıhnklnln yarısından az olacağı tahmin edilmektedir. Ingllterede şeker pancarı ekiminin arttırılmasına rağmen Jyl mahsul alınmaması ve pancardan İstihsal edilen, şeker miktarının azlığı yüzünden geçen yılın verimi 1937 - 1938 mahsul yılına nazaran 40 bin ton aşağı jjlr durumdadır.
Bütün Avrupada şeker sarfiyatı azaltılmıştır. Bazı bölgelerde şeker kıtlığının hayli ağır olacağı şüphesizdir. Bütün Avrupa pancar müstahsilleri, şeker pancarı ziraatı için gerekil olan gübre, kömür ve işçi yokluğundan mutazarrır olacaklardır.
Küba ve Antlller gibi senelerdenbe-ri şeker kamışı yetiştiren memleketlerde bu hal kendini hissettirmeğe başlamış ve bu memleketlerdeki ls-tlhsalfttta da bir azalma kaydedilmiştir.
Karol Avrupa seyahatine hazırlanıyor
Rio de Janeiıo 21 (A.A.) —
Eski Romanya kıralı Karol'un Rio de Janefro'da bulunduğu ve bir Avrupa seyahatine hazırlandığı bildirilmektedir. Kıral, muhtemel olarak 30 haziranda hareket edecek ve bu seyahati bir İspanyol vapurile yapacaktır.
İngiliz - Irak andlaşmasî
Kahire 21 (A.A.) — Irak Başbakanı parlâmentoda yaptığı beyanatta Ingiliz . Irak antlaşmasının bugünkü halinde Ingiliz -Irak münasebetlerini sağlamağa kâfi olmadığını söylemiştir. Ayandan bazı Üyeler antlaşmanın derhat yeniden gözden geçirilmesini istemişlerdir. Başbakan eyniden tanziminin'lüzumuna kani bulunduğunu fakat bunun uzak Şark harbi bitmeden yapılamıyacağmı bildirmiştir.
Kömür tevzii
Bu sabah Kömür tevzi müessesesl müdürü B- Şefik Ankaradan şehrimize gelmiştir. Kendisinden kömür tevziatının ne zaman başlıyacağı hususunda sual soran bir muharririmize
— Kömürün ne vakit ve ne flatle tevzi olunacağı bu ayın 25 İnde çıkacak bir kararname ile belli olacaktır. Bu senekl kömür nevzline alt kontenjan yüksektir, geçen seneden fazla kömür tevzi olunacaktır., demiştir.
21 Haziran 1943
Hitlerin cesedi
Yeni Alman uçakları
Üzerine petrol dökülerek' yakılmış
Londra 21 (R) — Hitler’in
yakınlarından iki kişi 1 mayıstK Hitler’in ve Eva Braun'm yanmış cesetlerini gördüklerini söylemişlerdir, Bunlar demişlerdir ki: «Hİtler nisanın sonlarına doğru Eva Braun ile evlenmiştir. Hitler 18 nisanda 20 metre ' derinliğindeki sığınağa girmiş ve bir daha oradan çıkmamıştır, 1 mayısta sığmak boştu. Kendi- • sinin hizmetçisi «Hitler öldü, cesedi yanıyor» dedi. Sığınaktan dışarıya çıkınca ihtiyat kapısında 3 metre uzakta Hitler’in ve Eva'nın cesetlerini gördüm, ikisi de yanıyordu. Muhafızları, Rusların eline düşmemek için kendilerinin zehirlendiğini vç cesetlerinin bir kaç teneke petrol dö- U_ külerek yakıldığını söylemişler- Q dir. Hitler ölümünden az evvel Q_ muavini Burman'a Goering*in CXI vatana hıyanet suçile tevkifini »*-bildirmiştir.» 'w
--------- C
Orta Şark İngiliz kuvvet- -j; lerı komutanı Tahran’da hj
Tahran 20 (A.A.) — Orta >
Şark Ingiliz kuvvetleri başkomutanı general Paget bugün uçakla q Beyrut’tan Tahran’a gelmiştir.
Müttefik kıtalarının memleketten çekilmesi hususunda Iran _q tarafından vaki talep üzerine _ İngiltere, Amerika ve Sovyetlet q Birliği arasında istişarelerin de- +■* vam ettiği sanılmaktadır,
Gl. Eisenbower°
Doğduğu kasabada sabırsızlıkla bekleniyor
Abllene (Kansas) 21 (AA.) — Küçük Abllene kasabası, en büyük evlâdı muzaffer Müttefik ordular başkomutanı general Elsenhower'l sabırsızlıkla beklemektedir Küçük Abllene kasabasının altı bin kadar nüfusu arasında en sabırsız olanı da. generalin 83 yaşındaki annesi bayan tda Elesnho-wer'dlr.
General, doğduğu kasabaya gelince, hepsi generalin arkadaşlarından mürekkep olan kasaba bandosu, büyük başkomutana, gençll&lntn şarkılarını çalacaktır.
Bayan Ei«enhower
Nevyork 21 (AA.) — Bayatı Elsen-hower, generalin üç gündenberl Ame-rikada bulunmasına rağmen, kocaslla ancak bir kere görüşebılmlştir. Bayan Elsenhorcer, kocasına yalnız Nevyork-ta Laguardia hava meydanında uçaktan İndiği zaman, bir iki kelime söy-Uyebllmlştlr. General Elsenhover, uçaktan indiği zaman, kendisini yıllardır görmemiş olan bayan Elsenho-hower, kocasına, gülümslyen bir yüzle yaklaşmış ve «Gözlerime inanamıyorum» demiştir.
Bayan Elsenhover, kocasının şerefine tertlbedllen bütün törenlerde mütevazı bir şekilde kenarda kalmağa muvaffak olmuştur Bayan Elsen-hover, kendisini törenlerin birinde arayıp bulmağa muvaffak ulan bir gazeteciye «Bugün İke’in günüdür» demiştir. Malûm olduğu üzere İke, başkomutana, erlerinin verdiği İsimdir.
20/6/1945 Halleri Londra üzerine l sterlin Nevyork üzerinö 100 dolar Cenevre 100 İsviçre Fr Madrid üzerine 100 pezeta Stokholm üzerine 100 kuron
ESHAM VE TAHVİLİ?
% 5 faizli ikramiyeler:
1933 Ergani
1938 ikramiyen Milli Müdafaa Demiryolu ikramlyell % 7 faizli Tahviller: Sivas - Erzurum 1 Sivas - Erzurum 2-7 1941 Demiryolu 1 1941 Demiryolu H 1941 Demiryolu III Milli Müdafaa I Milli Müdafaa n Milli Müdafaa m Anadolu Demiryolu Grupuı Tahviller 1-2
Hisse senetleri % 60 Mümessil senet Hisse senetleri: Merkez Bankası T. İş Bankası T. Ticaret. Bankası Aslan Çimento
ALTIN
Borsa dışında
Gulden Reşadiye Ingiliz Külçe «Bir gramı)
5.22
132 —
30.675
12.89
31.1325
25 —
22.45
22.50
89.76
20.45
20.55
20.30
20.—
21.—
20.35
19.70
19.75
65.50
35.50
53 —
150-50
14 15
1 0
9.-
13.30 36 '5 4?..3Q
540

AKŞAMDAN AKŞAMA
Kooperatifçilik de bir dirilme ve diriltilmeye muhtaçtır
Napoleoıı devrinde tren icade-düdiği ve ufak tefek tatbikatına da başlanıldığı halde, «askerlik dâhisl)> tanınan bu komutan, treni ancak kısa mesafeler arasında kullanılmağa mahkûm bir tcncz-ziih vasıtası saymış diye okumuştum, Napoleoıı. kendinden pek az zaman sonra, demiryolunun askerlikte oynıyacağı büyük rolü kavrayıp, ona dört elle sarılmak mümkün iken sarılmamış imişj iki numaralı Moskova seferi alnının yazısı olsaymış da onu at sırtında yaparmış.
Hazan böyle görmemezlikler, böyle takılmalar oluyor,
*
Öteden beri her imkân zuhurunda; «Kooperatiflerin envarnı Türkiyede de tatbik etmek lâzımdır,» diye düşünceler yürütmeğe kalkarım. Bunun bir sebebi de, iktisat alemince meşhur Tııgaıı Baraııovski'nin kooperatifler sayesinde muhtelif memleketlerde neler yapılabildiğini anlatan büyük bir kitabım alâka ile okumaklığımdır. Kooperatiflerin yalnız «istihlâk, cemiyetleri» tipi, ecir sınıfa büyük faydalar temin etmekle kalmamış; aynı zamanda, nice nice memleketlerde çok sahipli, dev sermayeli koca koca müesseselerin teşekkülüne sebebolmuştur. Bir taraftan Devlet sermayesi, öbür taraftan ferdî sermaye, üçüncü koldan da kooperatifler yolile teraküm ve teşebbüsler her yerde kabil olabiliyor. Fakat tabiatile, bazı ahvalde koopîratifler sonuna kadar kooperatif kalamıyarak. er geç mahdut ellerde toplanıyorlar; alelade şirket oluyorlar Tu-gan Baranovski, bu noktalar üzerinde durur. Fakat teraküme ihtiyaç duyulan bu henüz zenginleşememiş Tiirkiyemizde. biz. kooperatif karakterini sonuna kadar muhafaza edebilsin, edemesin, her türlü kooperasyona ihtiyaç dııyanz. Buna ümit ve emel bağlarız. Memleketimizde, küçük tasarrufların elbirliği et. mesi sayesinde büyük işler görmek kabildir
Ben bu düşüncelerimi arada sırada yazdıkça, sütten ağzı yanmış arkadaşlarım: «Bizde ola-mazi Filânca tecrübelerden yan. dik!» derler.
Yandıkları için korkmakta bak ıdırlar. Fakat iyi tertibedil-miş bir kooperatifçiliğin Türki-yeye temin edeceği faydaları kestirmemek, Napoİeon’un demiryoluna ehemmiyet vermemesi kabilinden
*•*
Bizde şimdiye kadar kooperatifleri herkes, aklına gelen usullerle — yahut da kanun vazıınm sırf bu maksatla değil başka şirket ve mülkiyet şekillerini korumak için ihdas ettiği kanunlarla — kurmak, idare etmek istemiştir, Fakat olamamıştır,
«İstihlâk kooperatife')':» deyince akla ekseriya, bir numaralı umumî harbde bile tecrübe ettiğimiz o kötü bakkal dükkânı biçimli müflis kooperatifler gelir; tüyler diken diken olur.
«İnşaat kooperatifi., deyince çok defa şu akla gelir: «Kini bilir civarda kimin mülkü var da, orasını kıymetlendirmek için sinsice pusu kurmuş. Zavallıları av-lıyacak!»
İstihsal kooperatifi denince: «Bizim paralarımızla biri patron olmak istiyor.» İlli...
♦♦♦
Toprak dâvasının halli; Çalışma Bakanlığının tesisi, ve kaza sigortalarının ihdasile iş hayatının tanzimi,,, Girişilen bu gibi biiyük işler arasında bir de kooperatif dâvasının bütün Türkiye ölçüsünde canlandırılması, macera ve bilgisizlik elinden kurtarılması geliyor. Bu da umumi bir nezaret, bir dirilme, diriltilme isteyen iştir. Yoksa, kaçırılan vakte, batırılan nakde yazık oluyor,
(Vâ . NÛ)

ŞEHİR HABERLERİ) |
Sayfiyelerde ekmek meselesi
Gezmeğe gidenlerin ekmeklerini beraberlerinde götürmeleri ilân edilecek
Adalar, Suadij^c ve Florya gibi İstanbullun gezinti' ve plâj yerlerinde cumartesi ve bilhassa pazar günleri büyük bir kalabalık akını görülmektedir. Öğle yemeklerini bu gibi yerlerde yiyenlerden çoğunun ekmeklerini beraberlerinde götürmiyerek gittikleri yerden almaları oralarda büyük bir ekmek buhranına sebep olmaktadır.
Pazar günleri Floryaya giden Bû -70 bin kişinin ekmeğinin bu semtte bulunan bir İki fırın tarafından temin edilmesi mümkün değildir. Adalarda da durum aynıdır.
Dün Adalar kaymakamı B, cemal, Belediye İktisat İşleri müdür vekili B. Necati Çlller’l ziyaret ederek bu mesele hakkında görüşmüştür. Bü-yükada’da bulunan iki ekmek fırınına orada oturanların İhtiyaçlarından 3-4 misil fazla un verilmektedir. Bu iki fırın normal olarak sekizer çuval İşleyecek durumdadır. Bunlara yirmi dörder çuval un verildiği halde yine Adalılardan ekmeksiz kalanlar görülüyor. Bunun önüne geçmeR İçin Adalarla diğer gezinti yerlerine gidenlerin ekmeklerini beraber götürmeleri lüzumu herkese lifin edilecektir. Dün Adalar fırıncılarına yeniden 30 çuval avan? un verilmiştir.
f- "S
Kari mektubu
Ç menleri çifnememeli
1 — Belediye Lâleli caddesi ortasındaki refüjlerl çlmenledl. Bunca masraf ve külfete katlanılarak yapılan ve göze hoş görünen bu çimenlerin günlere? sulanmaması yüzünden kurumağa yüz tuttuğunu görmek İnsana hüzün veriyor. Aynı zamanda günün ortasında oradan geçenler çimenlerin üzerinde yemek sofrası kurarak yemek yiyenlere ve Çırpıcı çayırında ImLş gibi yatıp uyuyanlara tesadüf ederler. İşin garibi oradan gelip geçen zabıta memurları da bu çirkin manzarayı gördükleri halde ses çıkarmazlar, Alâkadarlar hem İşaret ettiğimiz bu kötü hallere ve hem de bazı saygısız vatandaşların karşı kaldırıma geçmek İçin çimenler! çiğnemelerini önleyecek tedbirler almalıdırlar.
2 — Yine Lâlelide 2-3 sene evvel! katranlanmış (Genç Türk» sokağı vardır. Demir tekerlekli arabaların geçmesine mân! olunmadığı için bu sokak tamamen bozulmuş, kış günleri çamur ve yaz günleri de toz deryası haline gelmiştir. Hele sıcak yaz günlerinde biraz hava alabilmek İçin pencereyi açamazsınız, çünkü tozdan boğulursunuz. Bir sokağı tamir için o sokağın mutlaka tamamen bozulup harap olmasını mı beklemek lâzımdır.
Lâleli Mesih Paşa No. 38 Cemâl Kaya
Tifo ile esaslı bir mücadele başladı
Sağlık Bakanlığı İstanbul’da tifonun daimi surette mevcut olmasının önüne geçmek istiyor
Yeni yeşil sahalar
Böyle göçebe itim otur mu?,
Zararlı bostanlar yeşil saha haline getirilecek
* Üniversitenin hukuk ve İktisat fakülteleri müstesna, diğer fakültelerde sözlü imtihanlara daha erken başlanmıştır. Hukuk ve İktisat fakültelerinin de sözlü İmtihanları devam etmektedir. Büün fakülelerln İm Ihan lan 30 hazirana kadar sürecektir. Neticelerin temmuz haftasn-(5fı talebeye İlânı muhtemeldir.

Satışa çıkarılan ithal malları
Marpuççularda No. 45 de Vltalls M. Pollkara demir testere, saplı kömür küreği. Taksim Tariabaşı cad. de Kavi, Rlfak Kamhlye oto şasi akşamı, Gal. Karamustafa 79 da Panzo Stavropuloya motor pomp, İst- Dll-sizzadc handa Osman Demlrere sül-yen boya, Bahçekapı Rahvancılarda Pandell Voreopulosa kreolln, esans, Sultanlıamûm Haçapulo handa Haşan Ekine sofra takımı, çay takımı, kahve fincanı tabaktı, Kutulu handa Tifan Ticaret t. A. ş. ne permanganat dö potas, Gal. Sigorta handa İmperlal Kemukala Trlkoloretllen, karbonat dö sud, İst. Tahmis sokağm da Necdeddln Şerbetçiye KlLnglrt, İst. Prevuayans handa G. v« A. Bakere dolma kalem, İst. 4 üncü Vakıf handa Duğlas T. Binse mağnezi oksit, Gal. Havyar handa Kanzuk Ecza deposuna Magnezyum Hidrat, Eks-traniivovomik, İst. Aşlref. cad. de Türkiye Eczacılar deposuna muhtelif tıbbi ecza, Gal. Karaköy cad. 3 de Hüsnü Arsana Sparmaçeti, Ahırka-pıda Mehmet Tabir Atalığa yıkanmış yün, İst. 4 üncü Vakıf han karşısında A Levi ve D. Delgreyna pijamallk mensucat, Gal. Perşembe pazarında Süleymaj-ı Teomana mohalr sof (astarlık). Aşlrefe. cad. dc Hulûsl Ka-rançak’a zımpara kâğıdı, İstiklâl cad. de Vahram Gesar ve ortaklarına hususi çelik şerit, İst. Tahmis sokak Hüsamettin Gözlere selofan, İst. Yc-nl Postane cad. dc Milli Spor Ytln İş'e tenis raket ye kirişi, Ziya Tardu V* A, Levl şirket! nezdlnte Jozef Benmayor’a kostik aollt soda.

N.
Sağlık Bakanlığı, istanbulda tifonun yerleşmiş (beledi) bir halden çıkarılması için esaslı tedbirler alınması hakkında alâkalılara talimat vermiştir. Bu talimat üzerine Son günlerde birkaç defa toplanan Vllâyt Sıhhat meclisi bazı önemli kararlar vermiştir. Diğer taraftan Bakanlık, Haseki hastanesi sabık başhekimi, şehrimizin tanınmış bakteriyologlarından Dr. Fethi Erden'i tifonun epi-demllojik bakımdan tetktkma memur etmiştir. D. Fethi Erden, esasen Bakanlığın sari hastalıklar mütehassısı olduğundan, bu sıfatla Sıhhat meclisi toplantılarına lştirfik ettiği gibi, sırf bu mevzu etrafında gayet esaslı surette meşgul olmağa başlamıştır.
Dr. Fethi Erden. İşe başlamaa için evvelâ şehrimizde yapılan on senelik su tahlillerine alt raporlar Üzerinde çalışmıştır. Tetkik edilen raporlar, 1935 senesindenberl Vilâyetteki muhtelif sulara aittir. Bu raporların tet-klkmdan sonra suların şehrin hangi mevkiine ve ne suretle kirlenip enfekte oldukları görülerk. bu suretle tifonun membaı araştırılmıştır. Tetkikler gösteriyor kİ, meseli tek bir suyun muhtelif zamanlarda yapılan on beş tahlilinden on ikisinin pis ve tifo basilini hâmil olduğu görülmüş ve ancak üçünün temiz bulunduğu meydana çıkmıştır.
Gene Dr. Fethi Erdçn'ln yaptığı İncelemeler neticesinde halkın yiyecek ve lçeceğile gerek imal, gerek satış bakımından meşgul olan esnafın kullandıkları kuyuların çoğu koli basillidir ve bu kuyulara mevaddı gaita karışmaktadır. Tahlil raporları üzerinde yapılan bu tetkikler, bu muhtelif sulara tifo mikrobunun nasıl ve nereden karıştığım göstermektedir. Tifonun, şehrin muhtelif semtlerine göre, kaynaklarını kati .surette tâyin ettikten sonra hastalıkla yapılacak mücadelede taklbedllecek esaslar da kolayca tesblt edilebilecektir.
Terkos ve Ha midiye suları
İstanbulda son defa tifonun ölr afet şeklini aldığı tarih, 1937 senesidir. Bu sene İçinde en temiz su olan Terkosta bile, muhtelif tahlillerde altı defa tifo mikrobu bulunmuştur. 1938 senesinde de, bütün bir sene İçinde, yalnız iki Terkos su tahlilinin- kiril olduğu görülmüştür. Fakat diğer senelerde Terkos suyunun tamamile temiz olduğu, yapılan birçok tahliller sonunda anlaşılmıştır. Bu bakımdan en emniyetli vc temiz suyun Terkos olduğuna kanaat gelmiştir.
Hami diye suyuna gelince: İstanbul halkından büyük bir çokluğun içtiği bu su da. esas Itlbarlle, İçilmesinden korkulmıyan bir sudur. Eldeki tahlil raporlarına göre, Hamldlye çeşmelerinden doğrudan doğruya alınan suların umumiyetle temiz olduğu tahakkuk etmiştir. Ancak bu son o sene içindeki yüzlerce tahlil lc-" -Ç 1935 senesinde bir, 1937 ve 194* 'melerinde İkişer defa kiril olduğu görülmüştür. Bunun da her hangi bir boru çatlaklığı ve bir sızıntı ile bir tifo basilinin her nasılsa Hamldlye suyuna karışımı? olması gibi bir hâdise olduğu anlaşılmaktadır.
Kuyu suları ve lâğımlar
Bütün bu su tahlilleri göstermiştir kİ mücadelenin daha ziyade kuyu sularına ve kuyulardan sulanan bostan-larla bahçeler etrafında yapılması lcabedecektir. Bu kuyular da l&ğım sularlle karışmış olanlardır. Bu İtibarla lâğımların tesblt! ve bunların sularının ne suretle kirlenmiş olduklarının tâyini Dr. Fethinin ele aldığı miihlm bir noktadır.
Tifo mücadelesine bu bakımdan esaslı surette girişmek üzere Vali muavini B. Rnlf Tok'un başkanlığı altında toplanan Vilâyet Sıhhat meclisi, muntazam veya bozuk kanalizasyon teslsatlle açık lâğımları tesblt ettirmeğe karar vermiştir. Bunun için de kaymakamlıklardan, kendi bölgelerine dair, malûmat İstenmiş: bu malûmatı elde etmek İçin de mahalle muhtarlarına varmaya kadar bir anket açılması uygun görülmüştür. Ankete gelecek cevaplar. Dr. Fethi tarafından şehir haritası üzerinde İşlenmek suretile şehrin kanllzasyon ve lâğım vaziyeti bütün teferrıiatlle meydana çıkacaktır.
Diğer taraftan Belediye Fen işleri müdürlüğü de bu hususta esaslı malûmat vermiştir. Esasen İstanbul lâğımlarını üçe ayırarak mütalâa etmek icabetmektedlr: Ötedcnberl mevcudolan eski lâğımlar, eski Şehremini operatör B. Emin zamanında yaptırılmağa başlanarak B. Muhlddln Üstündağ tarafından tamamlanan modern kanalizasyon vo açık lağımlar. Bir dc hiç lâğımı oinuyan mahalleler, semtler vardır.
Hiç lâğımı olmıyan semtler do, sanıldığı kadar, az değildir. Bunların başlıcaları şunlardır!
Tifo hakkında tetkiklere memur edilen bakteriyolog Dr, Fethi Erden
Şehir İçinde bulunmaları mahzurlu görülen Gazhane ve Gümüşsüyü mın-takalarındakl 33 parça bostan şehir plânına göre 2 numaralı yeşil saha haline getirilecektir. Bu bostanlara alt kamulaştırma muameleleri ilerlerken belediye, bunların tahmin edilen flütlerini yüzde yirmi fazlaslle bankaya yatırarak bostanlan yeşil saha haline getirmeğe başLıyacaktır.
7 aylık belediye bütçesine konulnn 300 bin Hra kamulaştırma ödeneğinin bir kısmı halkın sağlığını yakından İlgilendiren bu kabil İşlere sarfedlle-cektlr.
Beyoğlunda Fransız hastan esile civarındaki apartmanların mecraları. Şişlide Çocuk hastanesinin lâğımları. Şişlide Tayyareci Cemal sokağının apartmanlarına alt lâğımlar (bunlar hiçbir mecraya bağlı değildir). Çocuk hastanesi lâğımları doğrudan doğruya Operatör Şevket deresine akmaktadır. Bir dere gibi geniş bir halde akan bu lâğımlar. Ihlamur civarında bir Ayazma mevkiinde Ihlamur de-resile birleşmektedir. Gene Şişlide Baytar Ahmet mahallesinin Kelek sokağındaki altı evin lâğımı Celo'-nun bostanına ve Kule deresine gitmektedir.
Tehlike kaynaklan
İşte şehrimizde, bilhassa Şişli, Nişantaşı ve Beşiktaş civarını sık sık tifo afeti ile karşılaşan başlıca tehlikeli kaynaklar — yukarıda isimleri gösterilen — yerlerdir. Yüzlerce metre uzunluğundaki bu lâğımları muntazam bir kanalizasyona bağlamak şimdilik mümkün değildir. Ancak ehem, mühimme tercih edilmek şartllejşe girişilecektir. Meselâ bu lâğımların hiç olmazsa âdi künk İçine alınmaları, foseptlkl olmıyan açık lâğımlara foseptik yapmak, ev sahiplerini tazyik ederek evlerin açıkta akan lâğımlarını Belediye Fen heyetinin göstereceği şekilde düzene koyup kapatmak gibi çarelere başvurulacaktır
Kara «inekler
Bundan başka tifonun intişarında en mühim âmillerden biri de kara sineklerdir. Dr Fethi Erdçn'ln yaptığı tetkiklere ve vardığı tim! kana-nate göre, sivrisinek mücadelesi gibi, bir (kam sinek mücadelesi) de 1 vapmak zaruridir. Tifonun sirayetinde lâğım sularından belki daha müessir oian kara sinekler! üretecek bütün Amilleri ortadan kaldırmak, şehri çok temiz tutmak lâzımdır. Açıktaki gübreler, ahırlar, süprüntüler behemehal meydandan kaldırılmalıdır. Semt pazarlarındaki sebze parçaları, meyva kabukları da kara sineklerin çoğalmasında mühim rol oynuyorlar. Kaymakamlar vasıtaslle mahalle muhtarlarından sorulan ankette bu noktaya da ehemmiyetle temas edit-mlştlr. Kara sineği meydana getiren yerler belli olduktan sonra bunların kaldırılmasına da derhal teşebbüs edilecektir.
Sakalar
Hamidiyo ve sair çeşmelerden su taşıyan sakaların sağlık ve temizlik durumları da Rİâkayı çekmektedir. Bu arada Hamleliye suyu, çeşmeden akarken, temiz olduğu halde, sakaların elinde kirlenmektedir. Bunun için kablar hakkında bazı tedbirler şimdiden alınmıştır. Bu arada vaktile tifo hastalığını geçirdiği halde mevad- ı dı gaitasında hâlâ tifo mikrobu bulunan portörlerin vaziyeti de dikkati ; çekmektedir. Dr. Fethi, Vilâyet Sıhhat meclisi kararından sonra bu por- : törlerln vazlyetlerlle de yakından ; alâkadar olacaktır. Esasen Hıfzıssıh- ; ha kanunu, portörlerin İçinde halkla ; temas edenlerin çalışmalarını mene-dlcl hükümleri kabul etmiştir. Buna . rağmen İstanbulda kaç tane tifo por- • törü olduğu şimdiye kadar tesblt edil- , memlştlr.
Şimdi bu konuya da ehemmiyetle , el konulacaktır. Ewlâ bir esnaf züm- , resi, meseli sucular, sonra sebzeciler , ele alınacak. Bunlardan evvelce tifo I geçirenlerin mevaddı gaitaları tahlil î ettirilecek, lçlorlnde tifo basili olduğu takdirde bunlar, tamamlle temizle- ! nlnclye kadar, çalışmaktan menedlle-c eklerdir. Bu hususta da tatbikata geçilmek üzere yakında bir karar ve-rilecektlf.
Görülüyor ki, tifo İla mücadele edilmek tizero gayet esaslı noktalar üze- ] rinde yürünmektedir. — M. R. E. ;

Yıldız hayvanlar bahçesinin reklâm paviyonları
Yıldızda kurulacak hayvanlar bahçesinde hayvanların barınacağı bazı paviyonlann, mallarını reklâm etmek Istlyen ticari firmalar tarafından yapılmalarına müsaade edilmesi hak-kmdakl karar üzerine belediyeye müracaatlar başlamıştır. Hayvanlar bahçesinin keşlfnamelerl hazırlatılmaktadır, Bunlar tamamlanınca müracaat sahiplerine yaptıracakları paviyonlann plânlan verilecek ve keşif bedelleri bildirilecektir. Diğer pavlyonlarla birlikle reklâm pavyonlarını da belediye yaptıracak yalnız reklâm paviyonlarınm inşa masraflarını talipler vereceklerdir.
Yataklı vaaonlar
Satın alınacağı hakkın* daki haber doğru değil
Dün btr gazetede beynelmilel yataklı vagonlar şirketinin Ulaştırma Bakanlığınca satın alınmasının mev-zuubahis olduğuna dair bir havadis vardı. Bu hususta malûmatına müracaat ettiğimiz Beynelmilel yataklı vagonlar şirketinin Türkiye mümessili B. Hüsnü Sadık Durukal demiştir ki:
— Satın alınma hususunda hiç bir malûmatım yoktur. Ve resmen hiç bir tebligat yapılmış değildir. Devlet Demiryolları ldareslle bir işletme mukabelemiz vardır. 20 seneden beri çok iyi bir anlayışla mukavelemiz hükümleri dairesinde çalışıyoruz Servislerimizin bazııkluğu ve noksanlığı hakkındûkl İddia da varit değildir. Eğer satmalına teşebbüsü hakkında tir şey olsaydı, herhalde haberimiz olurdu.
İlkokullar bayramı
Cumartesi günü Şeref stadında saat 17 de yapılacak olan İlk okullar bayramına öğrenci ve veli olarak 20 bin kişi iştirak edecektir. Milli Eğitim Bakanı B. Haşan Âli Yücel'in de hazır bulunacağı bayramın hazırlıkları hararetle devam etmektedir.
Hastalara fazla zeytinyağı verilecek
Halka nüfus başına iki ayda bir litre verilen zeytinyağı İstihkakı hastanelerde bulunan' hastalar İçin çok az görülmektedir. Bu miktarın arttırılması için vilâyet bir hastaya verilmesi gereken yağ miktarını tâyin edecek ve Bakanlığa bildirecektir.
Üsküdarlıları ilgilendiren iki mesele
Cumartesi günü yapılan aylık parti umumi toplantısında Üsküdarlılar, İlçenin iki esaslı meselesini uzun uzun bahis mevzuu etmişlerdir. Bu meselelerden birisi Üsküdar İskelesi İşidir. Boğazın en önemli bir semti olan ÜskÜdarın ahşap iskelesi bugünün İhtiyacını karşılayamadığı gibi Mimar Slnanın nefis bir eseri olan İskele camisinin de denizden görünmesine mâni olmaktadır. Esasen hazırlanan "bir plâna göre İskelenin şimdiki araba vapuru İskelesinde yeniden İnşa edilmesi tasarlanmıştı.
Üsküdarlıları ilgilendiren ikinci mesele de kız lisesi İşidir. Milli Eğitim Bakanlığı, Üsküdarlıların türlü müracaatları üzerine Üsküdarda bir kız lisesi açmağa karar vermiş ve liseye elverişli bulduğu binayı da tesblt ettirmişti. Bu binanın İlse haline getirilmesi İçin lcabeden tamirlere hemen başlanmazsa İlse bu ders yılı başında faaliyete geçemiyecektlr. Bu görüşmelerin sonunda iskele işi için ÜİRŞtırma Bakanlığına, lise İçin do Milli Eğitim Bakanlığına müracaat edilmesine karar verilmiştir.
jk İstanbul Millet vekilliğine seçilen B. Muhlddln Üst tındağ dün oi-gapıki trenle Ankara'ya gitmiştir.
Kuduz lıastancsilc aramda tuhaf bir şakalaşma vardır. Sanki bu çatı beni pek sever, ve zaman zaman üstüme hir mıknatıs tutmuş gibi kendisine çeker. Geçen sekiz sene içinde orayı iki defa ziyaret ettiğimi hatırlıyorum. Bu vakaların bir tanesi, bir kaç sene evvel bir manevra dönüşüydü. Telgrafhaneye giderken önümüze çıkan kocaman bir köpek otomobilin içine atılmadan bacağımdan yakalamıştı. Tabii doğru kuduz hastanesine... Bu itibarladır ki bir çok vatandaşımız gibi iyiliğini gördüğüm o müesseseye âdeta benimsiyerek bakarım, Galiba bir çok arkadaşlarım da aynı düşüncededir. Zira ben oraya gittiğim zaman iki gazeteci., dostu tedavide buldum. Birini^ köpek, birini de tilki ısırmıştı!. Ne yaparsınız, herkesin dişi bize — geçiyor!,.
itiraf etmeli ki son yıllar için-^ de en asri bir müessese haline giren kuduz hastanesine kimin ayağı basmışsa memnun olarak oradan çıkmıştır Hele eski İngiliz hastanesi alınıp da bu mües-sesenin emrine verildiği zaman artık memleket tam bir hastane ve ilmi araştırmalar yapan blir «enstitü» kazanmış oldu. Çoktan1 beri — tahtaya vurayım — bu müesseseye bütün İyi taraflarına-JÛ rağmen uğramak mazhariyetine^ ulaşmamıştım. 0
Yalnız oraya ait bir havadis (0 gözüme ilişti. O senelerce emek verilip yapılan teşkilât, kudui/s hastane ve enstitüsü, binasın-'*^ dan çıkarılmak isteniyormuş!. Bunun hakkında idarecilerin ne düşündüklerini bilmiyorum Fakat havadisi okuyunca aklıma bir kaç sene önce orayı ziyaret esnasında gördüklerim geldi.
Tavşanlar, kobaylar, beyaz farelerle. bunların aileleri için grup grup kafeslere ayrılmış ne muazzam, teferruatlı, ne derecede yorucu, uğraştıncı bir teşkilât yapılmıştı. O zamanlar miiesse-senin kazandığı bu nefis binanın verdiği şevkle orada çalışıldığını hatırladım, bütün o laboratuarlar, tavşanlar, kobaylar, fareler hep tedirgin edilecek, hep kaldırılacak demek ki... O zamanlar mües sesenin tamam 10 kere bir ver-den başka bir vere nakledilmiş olduğunu işitmiş, bunu hayretler içinde yazmıştım da.. O vakitler uygun ve daimî bir bina bulunulduğu için ne kadar sevinil-mîşti. Halbuki şimdi yeniden tası tarağı topla!.. Böyle göçebe ilim olur mu?., Bu seferki nakille beraber 11 kere taşınacak olan bir müessesenin kökleşebilmesi kabil midir?.
İnsan kira evinde otururken bile:
— Nasıl olsa burası muvakkat!.. diyerek hayatında esaslı tedbirler alamıyor
Hususî müesseselerin bile göçebelikten kurtulmasını umumi hayatımız için lüzumlu bir şey addediyoruz. Böyle iken kurulmuş, artık taazzuv etmiş, modern bir ilim enstitüsü haline gelmiş bir teşkilâtı sök ve başka bir yere götür. 10 kere nakil!.. İnanılmıyacak şey!.. BırakaLm ilim adamını aşısı başında, lâ-boratuvannda. mikroskonunun önünde veya tavşanları, kobayları, beyaz farelerile çalışsın,,. Tedirgin cimiydim,,. Hiç değilse ilimde göçebelikten vazgeçelim Hikmet Feridun Es
nasıl Şimdi aşılar,
Çuval ardiyelerindeki iki yangın
Toprak mahsulleri ofisinin Gal atada Şarabiskelesi ve Kemeraltı çuval ardiyelerinde yangın çıktığı yazılmıştı. Aldığımız malûmata göre Şar ab İskelesindeki depo toprak ofise aittir, burada ancak birkaç çuval yanmıştır. Kemeraltı deposu toprak ofise değil, Halk bankasma aittir
Marmara Yal Kliibünden:
Klübümüzün açılış töreni 23 haziran 1945 cumartesi günü saat 3.30 da, Caddebostanındaki klüb binasında yapılacaktır. Kendilerine davetname gönderilerek teşrifleri rica edilen zevatın ve klüb müesstslerile sayın üyelerin ve eşlerinin saat 3.30 dan itibaren klübümüzü şereflendirmeleri rica olunur.
NOT: Bazı davetnamelerde açılış töreni saat 6 diye gösterilmiş ise de törenin 3.30 da yapılacağı tashihen arzolunur.
O
■ğ
0
> 0 P
Sahile 4
Trıeste meselesindeki ısrar
Harbin filim sanayii üzerindeki tesirleri
Robert Montgomery askerlik vazifesini bitirdi. “Ejder tohumu,, filmi için Hollyvvood civarında Çin’den bir parça vücuda getirildi
ANKARA RADYOSU
Bugünkü program
16 Dans orkestran, 18.46 Hatif şar-,kılar (pL), 10.00 Haberler. 18.20 Geçmişte bugün, 19.25 Fasıl, 10.50 Konuşma, 20.00 4 sesli koro, 20,25 Radyo Gazetesi 20.45 Şarkılar, 21.15 Konuşma, 21.30 Senfoni orkestrası, 22.30 Dans mürifti (pl.l. 22.45 Haberler.
YARIN SABAHKİ PROGRAM
7.30 Müzik (pl.), 7 45 Haberler, 8.00 Müzik (pl.), 12.30 Şarkı re Türküler, 12.45 Haberler, 1300 Salon orkeıirası.
7 rieste garplı dinin
mıntakası her şeyden evvel Müttefiklerin cenub kana-ikmali bakımından hayatî ehemmiyeti haizdir
Fox filim stüdyosu istihsalâi şefi Zanuck, Hollvutta harbden sonra yapılacak filimi erde eskisine nazaran mühim değişiklik olacağını söylemektedir. Harbden evvel filimler dar bir görüş zaviyesine göre yapılırdı. Simdi bu zaviyeyi genişletmek lâzımdır. Amerikalılar harb dolayıslle. eskiden pek az tanıdıkları, yahut hiç bilmedikleri memleketleri öğrenmişlerdir. Harbden sonra bu bilginin genişlemesi: lâzım gelecektir.
Hollvut filim mahfilleri sinemanın milletlerarası dostluk tesisi İçin çok işe yarayacağına kanidir. Bu sebepla her milletin kabiliyetli fertlerinin, evvelâ artistlerden başlıyarak daha aonra muharrir ve teknisyenlere gitmek suretile mübadele edilmesini düşünmektedir.
Zannek Hollvut ta «Yol açıcı» namı :>e maruftur. Çevirdiği fllimlerde, içtimai meseleleri bilhassa tebarüz ettirir. .Vadim o kadar yeşildi ki. İla «Afet» fllimlerl, buna mükemmel birer misal tenkil etmektedir.
Son çevirdiği, geçen harbde BlrA-, •Ik Devletler Reisi Cumhuru olan Woodrow VFllson’un hayatına dair filmi, mftnalı biyografik filimler arasında çok yüksek bir mertebeye '’rlş-mlıtir.
Zanuck'un kanaatine göre, halk fl-ilmı?rde eğlence arddığı gibi düşünceleri besllyecek fikirler de bulmağa çalışmaktadır. Zanuck bu husustaki düşüncelerini lrah ederken şöyle de-m’-tir:
■— Hiç oir suretle propaganda yapmak arzusunda değilim. Yegâne isteğim, fllimlerl sade kulak ve gözler! okşayacak mahiyette hazırlama-yip, onlara aynı zamanda düşünceleri harekete getirecek bir mahiyet vermektir.»
Zanuck. 1941 yümm başlangıcımda Birlfdk Devletler ordusu için tâlim ve terbiye fllimlerl hazırlamak üzere seçilmiş ve kendisine yarbaylık rütbesi verilmiştir. 1942 de, bilfiil harbe iştirak edebilmek İçin Fox şirketine istifasını vermiş, daha sonraları da, Müttefiklerin Afrika'ya yaptıkları çıkı? harekâtı filme alınırken, bu işe nezaret etmiştir. Bugün arlık askerlik vazifesinden çekilmiş olduğundan, stüdyodaki İsine dönmüştür
Robert Montgomery skerligini bitirdi
Birhşik Devletler donanması üst teğmeni ve sinema yıldızı Robert Montgomery harb faaliyetine iştirake evvelâ Fransada gönüllü olarak can kurtaran şoförlüğü İle başlamış bunu Pasifik ve Avrupa sahalarındaki vazifeleri takibe tm iştir. Nihayet geçen yaz Normandie sahillerinde artık askerliğine sön verilerek ismi ihraç üstesine geçirilmiştir.
Holivut’un en Heri vatanseverlerinden olan Robert Montgomery, 1941 de kendisine teğmen rütbesi verilir verllmze Şimal Atlantik’te denlzaltı-lanna karşı koyma harekâtını öğrenmek üzere donanma yardımcı gözcüsü, olarak İngiliz gemilerine İltihak etmiştir. Japonlar Pearl Har-bour'a hücum ettikleri sırada Montgo-merl deniz harekât dairesinde bulunmakta idi. Bundan kısa bir müddet sonra kendisine Panama körfezinde vazi Çeten bulunan (nöbetçi torpido) kolunun kumandası verilmiştir. Daha sonra, bir destroyer koluna geçmiş Pasifik bölgesine tam Guadal Canal harbine İştirak edebilecek manda varmıştır. Oradan bir destroyer kalesinde harekât subayı olarak Atlantlğe dönmüş ve İngiltere’ ye »gemilerden köprü kurma» işine yardım etmiştir. Normandlo sahille-
i
Avrupa zaferinin kazanılması uğrunda gayet uysal, geniş müsamaiıaya meyyal olan Garp Müttefiklerinin, zaferin kazanılmasından sonra ve muayyen meseleler üzerinde pazarlık veya müsamahaya^ asla taraftar vel daha cenupta Amsterdam. Anvers, .-..a- _> Kale ve n ayet şarburgj bu şimal
GElieral MlhallovlçI nnııiaKa.uıın kolayca ve denizden tarafından başlanılan kurtuluş hare-| ikmalini temin eden iskele ve üsler-ketinin başına komünist temayülü malûm olan Mareaşl Tito'nun kendisine harb zamanı hiç İtiraz etmemiş ve uzun müddet onu desteklemiş olan İngiliz ve Amerikalıların Trlyeste meselesinde kati ısrarları ve sonunda dediklerini yaptırmaları tesadüfe, yüklenemez. Bilâkis Garp Müttefiklerinin harbi kazanmak için her çareye baş vurmayı muvafık buldukları halde bunun kazanılmasından sonra Avrupa ve dünya sulhu İçin kati plân, hesap ve anlama dayanan bir kararlan bulunduğunu ve bunu tatbik sahasına korken müsamahaya yanaşmak istemediklerini gösterir ki dünya sulhu bakımından büyük bir kazançtır. Gerçekten sulh ancak böyle kati kararlara dayanır ve müdafaa edilebilirse o vakit devamlı olabilir.
Fikrimizce bu. işin bir tarafıdır. Trleste meselesinde işin diğer çehresi vardır ki; bu da stratejik zaruretlerden gelmedir. Bu şehir ve civarının elde bulundurulması bahsinde ısrarda bu zaruretin birinci derecede rol oynadığına da şüphe edilemez kİ bizim bu yaa ile tebarüz ettirmek İstediğimiz nokta da budur:
Avrupa Doğu ve Batı Müttefikleri arasında ve Luteck’den başlayıp Trleste’de sona eren bir hat boyunca .ikiye bölünmüştür. Bir İngiliz gazetesinin dediği gibi bu hat bir »Çin şeddi» mahiyetinde midir? Böyle devam edecek veya Avrupa'da daha büyük bir serbesUk, hudutlar tanımiyan bir dostluk ve kaynaşma havasına sebep olacak mıdır? Bilmiyoruz. Temenni olunur kİ ikinci §ık meydana çıksın ve asırlardan beridir rahat ve huzur yüzü gör mİ yen Avrupa dostluğa ve sükûna kavuşsun. Fakat her ordu, en sakin zamanda ve kuruluşunun sebep ve hikmeti olarak her konakladığı yerde kendisine en yakın zamanda vazifeler ve İşler düşecekmiş faraziyesinl göz önünde bulundurarak tertibat alır, hini ona göre denkleştirir,
İngiliz ve Amerikan ordusu da Lu-beek’den Trleste'ye kadar bir hat boyunca yerleşince, ilk dikkat edeceği meselede de bu baptaki ordularını ne suretle besllyeceğidir. Ingiliz ve Amerikalıların bu esnada tekmil malzemesini Avrupa karası dışından getirdiklerini. deniz yollarlle İskelelere muhtaç olduklarım ve bu İskelelerden yukarıda tarif ettiğimiz hattın gerisine giden demiryollarını ehemmiyetle nazarı itibara aldıklarını unutmıya-lun.
İşi bu bakından tetkik edince Trleste’nin büyük, ehemmiyeti Adriyatiğ'ine ve sonra da Trieste’den şimale giden yol ve demlryollann kazanmış bulunduğu ehemmiyet kendiliğinden maydan çıkar.
Lubeck - Trleste hattı Alp silsilesi tarafından ikiye bölünür, şimal bölgesinden ve denize dayandığı noktanın hemen gerisinden başlıyarak Hamburg, Bremen, Emden ve biraz gelmiştir.
Z'
Topçu albay Zeki Ulusoy
20 mayıs 945 günü topçu alay komutanların -dan Zeki Ulusoy öldü. Müteveffa 1313 senesinde Ahıskada doğ -muş, 1330 senesinde Harblyeyl bitirerek ordu saflarına karış -mıştır. Büyük harbe ve istiklâl harbine İştirak etmiş, muhtelif cephelerde çarpışmıştır.
Sıra ile Kanal cephesinde, Çanak-kalede, Kafkasyada, Filistin cephelerinde bulunmuş, birinci ve ikinci İnönü harblerlne ve büyük taarruza İştirak etmiştir. Gösterdiği yararlıklar neticesinde İstiklâl madalyasından başka ayrıca üç muhtelif madalya kazanmış ve takdirnameler almıştır.
Harbden sonra muhtelif vazifelerde, bu meyanda uzun zamanda da Töpçu Okulu öğretmenliğinde bulunmuştur. Son defa topçu alay komutanı İken Gönende vazifesi başında rahatsızlanmış, kısa bir hastalığı müteakip nakledildiği Bandırma hastanesinde hayata veda etmiştir.
Cenazesi kendisini sevenlerin göz yaşları arasında Bandırmada gömülmüştür. Kendisine Allahtan rahmet dileriz.
Robert Montgomery gazetecilerle görüşüyor
r İD deki savaşa onun filosu da lştrak etmiştir.,
Marie Dresler’in hayatı filme alınıyor
Holvut’un en meşhur yıldızlarından Marie Dresler’in hayatı fiiline alınmaktadır. Mare'nln asıl adı Lclla Korteı-dlr. 17 yaşında sahne hayatına atılmış, gençliğinde Amerika vc Londra tiyatrolarının en meşhur artisti olmuştur. Sesli filim başladıktan eonra sinema sahasında büyük muvaffakiyetler kazanmış, Amerika’nın en büyük »Hm yıldızları sırasına girmiştir. çsyirdigl i ilimlerin çoğu komedidir.
Bing Crasby
Marie Dr e sİ er 65 yaşında bir kalb krizinden ölmüştür. Ölünceye kadar filim çevirmekte devam etmiştir. Holtvut'ta İyi kalblUlğl, genç artistlere yardım, etmesile meşhurdu.
Yeni İllimde «Muhteşem, Yaşlı Hanımefendi» rolünü İngiliz yıldızı Gra-çİ0 Flelds oynayacaktır.FİİLmde Monty Woolley İla Rc-glnald Gradiner'ln de rolleri vardır.
Rene Clair’in bir demeci
Tanınmış Fransız rejisörü Rene Clalr, bir gazeteci İle görüşürken filim sanayiinin uluslar arasında elblrll-ğile ilerllemeslnln faydalarından bahşetmiş ve demiştir kT
Ejder tohumu /ilminden bîr sahne
IH i / liy * .i S : ;
.»İl- ■■
a— Bu suretle, yeni fikirlerin değiş tokuş edilmeleri kabil olacak ve herkesin istifade edebileceği terakkiler elde edilebilecektir. Fllimlerl baza gruplar artistik, ban gruplar İse ticari bakımlardan ölçmektedir. Bu ayrı gruplar işbirliği yaptıkları zaman terakki muhakkaktır. Ortaya çıkan eser, her İkisinin de yalnız vücuda getirebileceğinden daha mükemmel olacaktır.»
Clalr, yeniden rejisörlüğünü yaptığı »Hayalet Garba Gidiyor» namındaki tipik Fransız mevzulu, Anıeri-kan nükteleri ile dolu, İngliterede Amerikan ve İngiliz sahnelerini ihtiva ederek bir Fransız rc-Jisörün İdaresinde çevrilmiş olan filimin bütün milletler tarafından beğenildiğini söylemiştir.
Mr. Clalr'in bundan sonra meydana getireceği filim Broadway*da oynanmış, en çok satılan eserlerden »On Küçük Kırmızı Derili» namındaki eserdir. Eserin muharriri Agatha Chrlstie İngiliz, oynayan yıldız Barry Fitzgerald İrlandalI, filimi yapan Sanıuel Bronştan İse Huştur.
Patiste doğmuş olan Clalr. meslek olarak gazeteciliği seçml$ ve oL’In-translgeant» gazetesinde muharrirliğe başlamıştır. İlk muvaffakiyetini, kendi yazıp rejisörlüğünü yaptığı nPa-rls uyuyor» eseri ile kazanmıştır. Bunu takibeden filimler! o kadar Ihtilâçlı fikirler İle doludurlar ki, bunların ekserisi Ne w York Citydeki Modern Sanat müzesinin filim kütüphanesinde saklanmaktadır Bunlar. «Paris Damları Altında», «Milyon», «Hürriyet Bizimdir». «14 Temmuz» adlarındaki filimi erdir. Son çevirdiği filimler «Yeni Orlean'ın Alevi», «Bir Cadı İle Evlendim» dlr
Ejder tohumu filmi
Tanınmış muharrir Pearl Buck un «Ejder Tohumu» adlı eseri Holivut'-ta filime çekilmektedir. Bu filim münasebeti!? Hollvut yakınında Çin'den bir parça vücuda getirilmiştir. Mevzuu çinin istilâya mukavemeti olan bu filimde başlıca rolleri Jacquellne de Wit. Kathfcrin Hepburn. Akim Tamlrof yapıyorlar.
«Ejder Tohumu» miminde vakaların çoğu bir Çinli çiftliğinde geçmektedir. Bu sahne M - G - M tarafından Hollvut civarında 16 hektarlık bir çiftlikte hazırlanmıştır. Cinde çekilen fotoğraflara bakmak surenle, stüdyo teknisyenler! 20 Çin evi, dört Çlndekl gibi tepe meydana getirmişler ve başka bir yerden söküp bu sahaya tam 350 ağaç dikmişlerdir. Bu adamlar, ayrıca 16 kilometrelik bir kısma bambudan çit yapmışlar ve toprağı düzeltip 18 hektarlık bir sahada pirinç yatakları vücuda getirmişlerdir.
Bunlardan başka, kar ve toz fırtınaları husule getirmek, çatlamış toprak sahnesi için, bütün bir köyü ve tarlaları ateşe vermek ve elle yapılmış su aygırına kadar Çinin karakteristiği olan tam 28,000 adet eşya toplamak gibi meselelerin halli de icubetmlştir. Filimin çekilmesi İçin 1,000 den fazla Çinli ve Filipinli tutulmuştur.
Bing Crosby’nın yeni filmi
Paramount stüdyosunda «Benim' Yoluma Gider» adlı bir filim çevril-' iniştir, Filim İnanışın ve yüksek in-1 sani hislerin muzaffer oluşunun hl-ı kâyesidlr.
Filimde O'Malley namındaki bir genç rahibin hayatına dair olan baş rolü Bing Crosby oynamaktadır. Amerikan m en cok sevilen halk şarkıcılarından Bing Crosby için bu j İlkte çevirdiği ilk fllimdiT.
Acı Bir Kayıp
İstendi yar oğullarından ve vükelâyi devletten merhum Ahmet Muhtar Îtisamî paşanın hafidi, Galatasaray lisesinin en eski mezunu Ahmet Muhtar tsfendlyar’ın oğlu Melih ve özden'İn babası, İstanbul Tekel başmüdürlüğü müskirat muamelât şubesi masa âmiri
HALİT İ6FENDİYAR kışa bir rahatsızlıktan sonra hayata veda etmiştir. Cenaze namazı bugünkü perşembe günü öğleyi müteakip Teşvikiye camisinde kılındıktan sonra Feriköy mezarlığına defnedilecektir,
Açık Teşekkür
Ailemizin büyüğü Muğla Millet Vekili SADULLAH GÜNEY’in
ölümü dolayısile gerek telgraf ve mektupla ve gerekse bizzat tazlyet lütfünde bulunan sayın dostlarımıza ayrı ayrı teşekküre acımız mâni olduğundan muhterem gazetenizle şükranlarımıza tavassut buyurmanızı rica ederim.
Kardeşi ve Güney ailesi
0We1
• ah çeri
Taksim İnönü Gezisi karşısında İstanbulun ilk yazlık muhteşem bahçesi, sürprizlerini fevkalâde. İlklerini tamamhyarak açılıyor, HAZIRLANINIZ
esaslı bir değişiklik tir. Crosby'nln bunda evvel çevirdiği mimlerdeki rolleri dalma şarkılı komedi rolleri olmuştur. Şimdi İlk defa başka türlü bir rol yapıyor.
Filimin mevzuunu, büyük bir şehrin fakir mahallesinde bulunan borç İçindeki St. Domlnle kilisesi teşkil etmektedir. Rj-hin edilmiş olan kilise -nln kapatılmasına mâni olmak için. O'Mâlley'Ln içli rehberliğine dayanarak elbirliği İle çalışan rahipler, bu çalışmaları sayesinde, kilisenin asıl İfade etmekte olduğu kıymetin bu yerin İstikbale inanış ve ümit besle-1 yişin bir sembolü oluşu olduğunu anlamışlardır.
Filimde opera şarkıları ile mukaddes havalar bulunduğu gibi müzik programı halk şarkılarını da İhtiva etmektedir. Bir opera sahnesinde Karmen’den parçalar söylenmektedir.
Filimin ekseri sahnesi stüdyoda çekilmiş olmakla beraber, opera sahneleri için mahalli konser salonu kullanılmıştır. Dekorlar. San Fran-sisco Opera Kumpanyasından ödünç alınmış ve buranın sahne ve teknik rejisör Armando Agninl. opera sahnelerinin çevrilmesin! İdare etmiştir-Opera şarkıcılarının bir çoğu da koroya İştirak etmiştir.
Filimde opera şarkıcısı rolünü, Metropolitan Operasının meşhur mezzo - soprano'su Rlse Stevens oynamıştır. Bu filim Crosby’nln dünyaca tanınmış bir opera yıldın ne im-
müsaadekâr olmadıkları anlaşılıyor. Yugoslavya'da
Yazan:
M. Şevki Yazman
dlr.
Alp dağlarının cenubunda kalan ve Salzburg’dan Trleste'ye kadar devam eden parçanın gerisinde İse tabii, yakın ve emin tek Lskele Trieste" | [ dlr. Cenova’dan Alplar^ doğru giden /s arızalı ve dar yollara itlmad edile-miyeceği gibi Napoli, Roma ve hattâ Venedik'ten giden yollar ne kestirme vM ne de emindir. 'fer
Büyük malzeme, yüz binlerce tonu O bulan ağır harb malzemesi tek halli, c arızalı demiryollar üzerinden emnl- O yetle ve kolaylıkla sevkolunamıyor. Trieste'den Viyana veya yukarı Tuna vâdlslne kadar giden yol ve de-mlryollar İse hem diğer yerlere nazaran çok kısadır ve hem de ovalardan, düzlükten geçtikleri İçin nakliyat kolaydır. nihayet bir asra yakın bir, zamandan beri Orta Avrupaya ce-nuptan yapılan nakliyat bu yolu ta-klbettjği için tesisler ve yollar da or.a ■*“' göre yapılmıştır. "O
Binaenaleyh garp müttefiklerinin (D Alp dağlarının cenubunda kalan cep- pg he hatları İçin de biricik, kestirme ve sağlam yol Triyesteden ve Cenubi L_ Avusturya İstikametinde giden yol O demiryollar şebekesidir.
Bir kere Triyestenin bu ehemmiyeti göz önüne getirildikten sonra onu şarka ve denize karşı emniyete alan sahalar, cenuptaki Pola Umanının Müttefikler bakımından kazandığı hayati ehemmiyet ve bu husustaki ısrar kendiliğinden anlaşılır.
Adriyatik: Akdenlzln Avrupa karasına doğru en çok girmiş ve Orta Avrupaya giden yolun mümkün olduğu kadar büyük kısmini denize inhisar ettiren bir körfezidir. Hareketlerini ve nakliyelerlni dalma denize istinat ettirmek isUyen garp müttefikleri bu ehemmiyetli üsten sarfınazar edemezlerdi. Daha doğrusu Yugoslav’lar, kendi dahilî nakliyat hatları bakımından büyük önemi haiz olmıyan bu limanı ellerinde bulundurmakta ısrar etselerdi, bunun biricik mânası Avrupadakl İngiliz -Amerikan cephesi cenup kanadının nakliyat ve İkmal bakımından iyi bir duruma gelmesini İstememeleri olabilirdi ki, garp müttefiklerinin asla tahammül edemlyeceklerl, müsaadede bulunamıvoceStarı meselelerden birisi de budur
Bu meyanda şimalî Adriyatiktekl İtalyan çokluğunun nazarı itibara alınması dünyanın yarınki nizamın m daha âdil esaslara dayandırılması düşüncelerinin de hâkim olduğuna şüphe edilemez. Fakat bu meseleler esaslı surette ve sulh konferansında hallolunacağına nazaran o vakte kadar şu veya bu tarafın bu belgeyi muhafaza etmesi belki ehemmiyetli görülebilirdi. Fakat İşin İçinde yalnız bir şehrin, bir mıntıkanın nizami değil. Avrupadaki garplı müttefikler cephesinin bir yanı ve onun sağlam üslere dayanması bahis mevzuudur ve Trlyeste meselesindeki ısrar da fikrimizce asıl bundan Heri
———
Li r r > nin Mevsim 5011:11 lÇb> hazırladığı
Zl I., ZL Tl m 4 şahane pr ogramdan birincisi
Bugün matinelerden itibaren
1 - INGİLİZ GİZLİ TEŞKİLÂTI
(British İntelligence)
BORİ3 KAP.LOFF — M LİNDSAY
Büvük casusluk filmi
2-IDAMDAN
(Fugitive from justice)
ROGER PRYOR’un en heyecanlı eseri.|
FİRAR
■■ Kadıköy SÜREYYA Sinemasında
Bugün matinelerden İtibaren
1-F AS YOLU
DOROTHY LAMOUB =- BİNG OORSSBY — 8OB HOPE’nln zaferi 2-TEHLİKE İÇİNDEYİM ^■fCHESTER MORRİS — CÎM PARKER'in en güzel filmi.I
2 (D >
(D
r I
zaferi I
i M j
Devlet orman işletmesi Tavşanlı revir amirli' ğinden: Beher metre küpünün
h yapılacak yer_______Tomruk nakli muhammen bedeli______________________
Yanıklık mevlidi 2893 metre küp 7 liradır. 1518 95
1 — Yukarıda bulunduğu yer,, cins, miktar ve muhammen bedeli yazılı 2893 metre küp tomruk nakil işi açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Açık eksiltme 28/8/945 salı günü saat 15 te Tavşanlı Revir âmir-fiği binasında toplanacak komisyon huzurlyle yapılacaktır.
3 — Bu eksiltmeye ait Hân ve şartname Ankarada Orman umum mü-
dürlüğü, Kütahya, Eskişehir, İnegöl, Orhaneli, İstanbul, Balıkesir, Dursun-bey. Afyon, Uşak Revir âmirllkllkerln de görülebilir. (8008)
Âfc teminatı Lira Kr.

TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR:

Şirketlerin vergisi
Vergi rejimimizde anonim şirketlerin imtiyazlı bir vaziyeti vardır. Şahıs şirketlerinde ve Limitcdlerde vergi nispeti müterakkidir, yani kazanç arttıkça nispeti de yükselir. Halbuki anonimlerde nispet sabittir. Bu ayı-nşın sebepleri arasında sermaye şirketlerinin teşviki, bu teşekküllerde hisseler ekseriya dağınık olduğu için kazancın da mahdut kimselere kalmaması ve binneti-ce her hissedarın temettü payının mahdut olması ve bilhassa anonim şirketler muhasebelerinin muntazam ve vergi beyannamelerinin doğru olması gibi noktaları sayabiliriz. Fakat bunlar arasında, ilerlemekte olan bir ekonominin, anonim şirket müesse-sesine muhtaç olduğu hakikati başta gelir
Bazı mem'eketlerde tesadüf ed'len inhirafları ne kadar ehem miyetll olursa olsun, hususî teşebbüse dayanan bir cemiyette anonim şirketsiz bir İktisadî yükselme tasavvur bile edilemez. Bizde de bu hakikat anlaşılmış ve vergi rejimimize lâzım gelen ve-he verilmiştir.
Yeni kazanç kanunu tasarı sında, şimdiye kadar tatbik edi-lege'mekte olan esasın değiştirileceğini ve ekonomimizin en kuvveti bir hareket âmilinden mahrum edileceğini zannetmiyoruz. Ancak, son zamanlarda, bazı zoraki anonim şirketler kurulması hâdisesi kazanç kanununu ha-zırlıyanlan tereddüde şevketmiş olabilir.
Vakıa bir çok Limitedler son senelerde anonime çevrilmiştir. Halbuki Limited şirketlerin bir ekonomi bünyesinde kendilerine mahsus vazifeleri vardır. Bunları kalıp değiştirmeğe ve sözde anonim olmağa sevkeden ekseriya tâbi oldukları verginin sabit değil, fakat müterakki olmasıdır. Sırf bu yüzden, sunî bir nevi muvazaa mahiyetinde kurulan ano-nirrt şirketler belki hiç bir İktisadi fayda temin etmez, bilâkis Li-mitedln kendine mahsus bazı menfaatleri, vasıflan kaybetmek yüzünden, memleket ekonomisini bir zarara uğratırlar. Şahıs şirket'erinin bazı meziyetlerini İçinde taşıyan Limitedleri gayri tabiî olarak şekil değiştirmeğe sevketmemek için en kısa yol, onları anonimler vergi rejiminden İstifade ettirmek, yani sabit vergi nispetine tabi tutmaktır. Halbuki duyduğumuza ve yanlış olacağını zannettiğimize göre bazı zoraki anonim şirketlerin mevcudiyeti yüzünden bir çok hakiki ve eski anonim şirketleri sarsıcı bazı ölçüler düşünülüyormuş. Bu ölçüler de. maalesef, indî bir rakamda ifadesini bulmaktaymış.
Sermayesi 500,000 liraya kadar olan anonim şirketler gayri •tabiî sayılacak ve yüksek bir vergi nispetine tabi olacak. 500 binden fazla sermayeli olanlar ise İmtiyazlı vaziyetlerinden yani sabit nispet esasından İstifadeye devam edeceklermiş.
Anonim şirket vakıa, hemen daima, bir veya bir kaç kişinin paralarının yetişmediği zaman kurulur ve sermaye nispeten büyüktür. Fakat nihayet bunun miktarı bilhassa İşin mahiyetine, genişliğine göre tâyin edilir. Öyle işler vardır kİ bunlar için hakiki mânaslle 500 değil, hattâ 100 bin lira sermayeli anonim şirketler kurulabilir; bazı büyük İşler de vardır kİ bunlara milyonu .geçen sermaye ister. Her halde bir anonim şirketin samimi olup olmadığını sermayenin miktarı ile anlamağa çalışmak doğru olmasa gerektir.
Esasen, bilindiği gibi, anonim şirketler ancak hükümetin tasvip ve tasdikile kati olarak teesüs etmiş sayılırlar. Mahiyetinden şüphe edilen bir şirketin teessüsünü kabul etmemek daima hükümetin elindedir. Fakat bir defa anonim olarak kabul edilen bir şirketin, sonradan vergi tatbikatı dolayisile, samimîliğinden şüphe etmek ve ona göre vergi nispetini arttırmak bilmeyiz ne dereceye kadar doğru olur. Hükümetin tasvibile anonim olarak kurulan bir şirket her hususta anonim muamelesi görmelidir. Akri takdirde yükûmetln bir dairesi, dlcer bir dairesinin ciddiyetinden
şüphe eder vaziyete düşmüş olmaz mı?
Böyle, yani asgarî beş yüz bin lira gibi bir ölçü, farzı muhal olarak, kabul edilse bile, tatbikatta bir çok zorluklarla karşılaşılacağı. haksızlıklar ve bu yüzden ihtilâflar yaratılacağı muhakkaktır, Bazı eski yirmi hattâ otuz senelik şirketler vardır ki bunların altın olarak bir defa tesbit edilmiş olan sermayeleri, bılânçolannda aynen kalmıştır. Yani 100 bin altın lira İle kurulmuş olan böyle bir şirketin sermayesi el'an 100 bin lira olarak görünmektedir. Tabiî, bu vazıyette olan bir şirketin, bilhassa sınaî bir müessese ise, tesisatının, gayri menkullerinin kıymeti çok yükselmiştir ve hakikî varlığı 100 bin liranın çok üstündedir.
Bazı şirketler para ile İfade edilen varlığın kıymet artışını, sermaye miktarına dokunmadan bilânçolannda göstermişlerdir. Fakat bazıları da böyle bir yeni kıymete irca amellyesi yapmamış olabilirler.
Bilançoda bir tashih, bir kıymetlendirme kaydı bulunsun veya bulunmasın, sermayeleri eski rakamda kalan böyle müesseseler, otomatik olarak, 500 bin lira haddinin berisinde sayılıp fazla bir vergi nispetine mİ tâbi tutulacaklardır?
Böyle bir haksızlık ve mantıksızlık önlenmek istenirse, bütün eski anonim şirketlerin yeni bir varlık takdiri amellyeslne tabi tutulmaları, hattâ bu yeni takdire göre sermaye miktarını arttırmağa mecbur edilmeleri lâzım gelecektir ve bunun içinden de çıkmak pek kolay olmıyacaktır.
Her halde fazla sade ve İndî ölçüleri iktisat hayatının bin türlü tezahürlerine uydurmak İmkânsızdır, Nispet farklarından İstifade arzularını ortadan kaldırmak ve sıhhatte bir ekonomi bünyesinin lüzumlu unsurlarından olan iimited şirketlerden mahrum olmamak için en doğru yol gerek anonimleri, gerek llml-tedleri sabit nispete tâbi tutmak, her ikisini de aynı vergi rejiminden istifade ettirmektir. Hazine için bu formül bir ziyan değil, bilâkis iş hayatının tabiî gelişmesi sayesinde, bir kâr doğurur.
Devletin mükellefe İtimadı, mükellefi de bu itimada lâyık olmağa sevkeder. Her halde şirketlerde muntazam, doğru, samimî bilânço verilmesinin hemen istisnasız bir kaide olacağını da tahmin etmek fazla bir lyİTÜserlik olmaz.
Vurgunculuk ve hile devresinden sonra bir aksülâmel olacağı, dürüstlüğün tekrar saltanat süreceği muhakkaktır.
CEVAT NİZAMİ
Kara gözlüklü esrarengiz papaz vapura nasıl girdi?
Abdülhamit Teodor Kasap’a karşı kendisinin Pinti Hamit olmadığını ispat etmek istiyor..
Teodor Kasap hapishaneden nasıl çıktı?— iyullya’ya Sultan Hamid’in j bağladığı maaş — Istanbuldan kaçış — Kamaraya kapanan papaz — j Beş parasız yapılan Avrupa seyahati — Otelin kapısından yükselen bir ses: Kasap efendi!.. Kasap efendi!» — İsmail paşa ve Teodor Kasap — Renk renk kâğıtlara basılan gazete.»
Londra’nın gece mektepleri
Londra hayatının seyyahlarca en az bilinen, fakat muhakkak surette Önemi az olmıyan bir ciheti de bir rlirü gece mektebidir iki yüzden fazla olan bu mektepler merkezden civarlara doğru yayılmışlardır.
Burada eylül - temmuz devresi için beş şilinden otuz şiline kadar bütün halk, genç veya İhtiyar herkes dilediği dersi alabilir ve İstediği herhangi bir İşe girmek üzere hazırlanabilir. Burada bilgili tüccar yetiştiği gibi güzel sanatların herhangi bir şubesinde de llerlenebillr. Herkes dört yüz kadar kurs arasında İstediğini Seçer ve İhtiyaç çoğaldıkça kurs adedi de arttırılır,
Böylece gece tedris usulü seneler-denberi devam etmekte ve harblere, krizlere rağmen ilerlemektedir. Son senelerde öğretmenler de talebeler de karartma yüzünden dersleri kesmeyi kabul etmemişlerdir. Herkes nakil vasıtalarının darlığına ve ucan bombalara rağmen derslerine devam etmiştir. Eğer bir okul binası cok harap olursa — ki bu pek sık vukua gelmiştir — bütün talebe derhal başka bir binaya taşınırlar 3940 - 1941 blltz'l esnasında (şiddetli Alman hava atanıl husus! cumartesi ve pazar kurslan açılmış ve büyük sığınaklarda bile ders yapılmıştır Ekseriya sığmakta bulunan diğer kimseler de bu derslere alâka göstermişler ve sonraları da kursa girmişlerdir.
Daha yüksek dereceler için çalışmalar
Abdülhamit Teodor Kasap'ı hapishaneye attırdığı gün etrafına sıkı sıkı tembih etti:
—. «Kasap» m karısına dolgun bir maaş bağlayınız,,,
Teodor'un hapse girmesi üzerine gazetesi kapanmıştı, îyull-ya'yı Hasköydeki evinde buldular ve kendisine maaş bağlandığını bildirdiler. Abdülhamit Teodor Kasap'a «Pinti H&mld» in kendisi olmadığını ispat etmek istiyordu.
lyuliya’nin maaşı U2un seneler, hattâ kocası hapishaneden çıktıktan sonra da devam etti. Abdülhamit adapte ettiği piyesle ismini Pinti’ye çıkaran Teodor Kasap’ı aklınca utandırmak niyetindeydi,
Teodor Kasap hapishaneden kaçırılıyor...
Lâkin Teodor Kasap’ın hapse girmesi üzerine bu meselenin dedikodusu bütün îstanbulu sarmıştı, Kasap âdeta bir fikir kahramanı, bir hürriyet kurbanı halinde konuşuluyordu. Bu adamın hapiste daha uzun zaman kalması dedikoduyu körükliyebi-Urdi. Cezasını sürgüne tahvil etmek de mânâsız olacaktı. En iyisi bu sürgünü Teodor Kasap'm kendi kendisine yaptırmaktı. Eğer onun kaçmasına göz yu-mulursa «Memaliki Şahane» den çıkıp mutlaka hudut harici bir yere gidilecekti.
Bunun için de 3 sene hapse mahkûm edilen Teodor Kasap kefaletle, muvakkat bir zaman için tahliye edildi. Bu tahliyenin nasıl olduğunu bazıları şöyle anlatıyorlar:
Abdülhamit kendi fikirlerini neşrettirmek için bir gazete çıkarttırmak İstiyordu, Kasap'a Naşir adında bir gazete çıkarması için müsaade etti. Ve kefaletle onu hapisten çıkarttırdı.
Lâkin Teodor Kasap’ın ailesi bu kefaletle hapishaneden çıkış meselesini şöyle anlatıyorlar kİ daha mâkuldür:
— Teodor Kasap’ın hapishaneden çıkarılmasına sarayca karar verilmişti. Bir gün Hasköydeki evinin kapısında bir araba durdu. Bir saray arabası, îyuli-ya merdivenleri telâşla atlıya-rak indi. Kapıyı açtı. Mabeyinden gelen iki kişi vardı. Bunlar İyullya’ya şöyle dediler:
— Hasköy semti erkeği hapishanede bulunan bir aile için emin bir yer olamaz. Efendimiz daha güzoniinde, daha emniyette bulunmanız İçin sizin Beşiktaş canibine taşınmanızı münasip gördüler. Bu hafta İçinde mutlaka nakli mekân etmeniz arzuyu şahanelerindendir. Tabiî bu İşi yalnız yapamazsınız. Bir arzuhal vererek Efendimizden erkeğiniz Teodor Kasap’ın nakli mekân etmek üzere 15 gün müddetle ve kefaletle tahliyesini istirham eyleyiniz...
lyullya bu çetrefil dilden çıkardığı mânaya pek şaştı. Has-köyden çok memnundu. Evlilik hayatlarının İlk ve sıcak günleri hep burada geçmişti. Dostları, ahbapları hep buradaydı, Şimd! durup dururken Beşlktaşa taşınmak büyük bir külfetti. Lâkin velev ki 15 gün İçin olsun Kasar p'a kavuşmak bir ev ve semt değiştirmeğe değerdi. Gelen adamlara cevap verdi:
— Baş üstüne!..
Ve lyuliya’nin ağzından hemen o günü Abdülhamid'e arzuhal yazıldı. Hapishaneye adam gönderilip mesele Teodor Kasap'a da anlatıldı.
Kasap*
— Aman, dedi, haydi baka-

Limanda ıslâhat
Halicin temizlenmesine de yakında katî bir karar verilecek
AvTupada harb bittiğinden, deniz yolile nakliyat da kolaylaşmıştır. İstanbul Umanındaki faaliyet kısa bir zamanda harbden evvelki duruma gelecek, hattâ daha da artacaktır.
Halbuki İstanbul Umanında yükleme. boşaltma vasıtalarının eksikliği ve azlığı göze çarpmaktadır. Eldeki vasıtalardan bir kısmı da bugünkü İhtiyacı karşılamıyaeak derecede eski ve kifayetsizdir. Devlet Denizyolları ve Limanlan. İdaresi bu vasıtaları tamamlamak üzere, bazı siparişler yap-miştır.Yakında Denizyolları İdaresinin bir şilebi bu vasıtaları limanımıza getirecektir, Gelecek yükleme, boşaltma vasıtalarlle mevcut noksanlar telâfi edilecektir. Diğer taraftan Umanda bazı ıslahatın daha yapılması düşünülmektedir. Bu arada Halicin temizlenme işi de ciddi surette etüt mevzuu olacaktır.
Belediye, Mezbahadan deniz yolile yapılan nakliyatın sekteye uğramaması İçin Karaağaç önlerini armnra temizlemekle İktifa etmiş, fakat Halicin umumi surette temizlenmesine İmkân görülememişti- Bu hususta en büyük zorluk tarak dubası bulunamamağından ve bir de Haliçten çıkacak malzemenin kime alt olduğunun tâyin edilememesinden İleri geliyordu. Fakat artık Halicin kat! surette temizlenmesi bir zaruret haline geldiğinden. yakında bir karar verilecektir. Bu konu üzerinde Bayındırlık, Ulaştırma Bakanlıklarlle Belediye müşterek olarak çalışacaklardır.
Teodor Kasab'ın Türkçe gaz ete çıkardığı Napoli şehri
lım!,. Çıkar çıkmaz Avrupaya kaçacağım!,,
lyuliya’nin arzuhali o günü hapishaneye gönderildi. Ve Teodor Kasap tahliye olundu.
Karısının arzuhalde verdiği sözü yerine getirmek için Teodor Kasap evini Hasköyden Beşlktaşa, saray tarafından münasip görülen bir yere nakletti. Lâkin bu işler 3 gün sürmüştü. 12 gün daha boştu.
Kara gözlüklü esrarengiz papaz..
Bir sabah limandaki vapurlardan birine acayip kılıklı, uzunca boylu kara gözlüklü, kara sakallı. kara elbiseli ve biraz da telâşlı bir papaz biniyordu. Bu papazin başında yusyuvarlak tüylü, kocaman bir Şapka vardı.
Esrarengiz rahip gemiye girer girmez kamarasına kapandı Vapur hemen o günü Avrupaya hareket ediyordu. Demir alındı, Saraybumunu dönen vapur İstanbul qnlerlnden uzaklaştıktan sonra kara gözlüklü katolik papaz kılığındaki adam kamarasından çıktı. Bu, Teodor Kasap’ tan başka kimse değildi!.,. İsmail paşa ve Kasap..
Bundan sonra Teodor Kasap'ı Pariste görüyoruz: «Türklyenin mazisi, hail ve İstikbali» adında Fransızca bir eser yazıp neşrediyor, Patise gelmesinin sebebi de burada muhalif bir çok vatandaşlar bulmak, onlarla haşır neşir olmaktır. Cebinde de beş parası yoktur.
Paristeki muhalifler onu pek iyi karşılıyorlar. Lâkin Fransızca yazdığı eser îstanbulu çileden çıkartacak derecede sinirlendiriyor. Saray, Fransa hükümetine müracaat edip Teodor Kasap’ı alelâde bir hapishane kaçağı olarak istiyor. Fransa hükümeti onu birdenbire vermiyor amma kulağına da:
— Buradan sıvışsanız fena olmaz!., tarzında fısıldıyorlar.
Ondan sonra Teodor Kasap’ı beş parasız olarak bir çok Avrupa şehirlerinde dolaşırken görüyoruz.
Nihayet Napoiide karar kılıyor. Ve en parasız bir gününde büyük bir caddeden geçerken, en yüksek otelin kapısında bir «es İşitiyor:
— Kasap efendil,. Kasap efendi!..
Kendisini memlekette olduğu gibi «Efendi» diye çağıran bir ses!.. Aman?.. Kim olabilir ki?.. Aman?.. Kim olabilir kİ?..
Dönüp bakıyor. İsmail paşa [Mısır Hldivll gülümslyerek kendirine bakmakta...
İsmail paşa onu omuzlarından tutuyor ve kendisini o en muhteşem otelin vemek salonuna
götürüyor. Yemekte İsmail paşa bütün inkılâpçılardan, Namık Kemalden, Ziya paşadan bahsediyor, En nihayetinde:
— Seni ele geçirdikten sonra dünyada bırakmam Kasap efendi,,, Napoiide kalacaksın,,. Ve burada çalışacağız. Burada Türkçe gazete çıkaracaksın Makine, matbaa, kâğıt ne İstersen iste hepsi benden...
Teodor Kasap:
— Nasıl olur?.. Allem?,, îyu-liya?.. Çocuklarım?..
— Hiç birini düşünme,,, "Hana itimat et,.
Zaten Teodor Kasap da gazeteciliğin hastası. Ne zamandan beri matbaa mürekkebinin ’ kuşu burnunda tütmekte:
— Pekli., diyor.
Derhal Napoiide bîr matbaa bulunuyor. İsmail paşa gazetenin biran önce çıkmasını İstemektedir, Bir kaç türlü renklerde kâğıtlara basılan gazete sarayın iç yüzünden başlıyarak Abdülhamid'e karşı ateş piiskür-m ektedir,
İsmail paşa neşriyatla yapılacak mücadele İçin masraftan çekinmemektedir. Gazete îstanbu-)a her nüshadan ikişer tane olmak üzere birer düzinelik paketler halinde gönderiliyor ve bir takım muhacir kadınlar vası-taslle satılıyor!..
Hikmet Feridun Es
ko-
BULMACA
-
N

«e - —
-3 - ■ ■
o
Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya:
1 — Mevsim sebzelerinden - Nida.
2 — Motorlu taşıt araçlarından.
3 — Balık yağlarının en İyisi.
4 — Emreden - Eski Türk padişahlarından biri.
5 — 1000 kilo - Âlem.
6 — Yere konamıyan bir kuş - Kavalyenin arkadaşı.
7 — Kara - Doha sahibi.
« — çingenelerin sattığı bir ot - trendin başı.
9 — Kabahati çok değil.
10 — Hayvanların barınağı - Eski unvanlardan.
GEÇEN BİLMECENİN HALLİ Soldan sağa ve yukarıdan aşağı: 1 — Kabakulak, 2 — Asuman, Sus, 3 — Büken, Vİ?J, 4 — Ameliyat, 5 — Kani, İzara, 6 — Un, Yİ, îsîm. 7 — Vazifede, 8 — Asitasctik, 9 — Kuş,1 İyidir, 10 — Sinameki. |
Yüksek gece enstitüleri sadece birer gece mektebi olmaktan çok İleridedirler. Bunların bazılarında fen olgunluğu kursları verilir Burada mühendislik. umumi, fen. kimya, matematik veya fizikten derece alınabilir. Şimdi basan kazanmış fen adamlarının birçoğu meslek hayatlarına bu tarzda erişmişlerdir
Talebeler aynı zamanda ticaret ve İktisat olgunluğuna da çalışabilirler. Sivil memuriyetler İçin lüzumlu olan imtihanlara da yetiştirilebilirler.
Gece mekteplerinde istenilen yabancı dil öğrenilebilir Ayrıca yabancılar İçin İngilizce kursları da vardır.
İngilterenin ticaret ve İş merkezi olan Londradan beklenebileceği gibi burada herkes istediği meslek veya ticaret bayatına atılmak için İmkân ve kolaylık bulur. Ticaretin ve şirket teşkilâtının her şeklinden muhtelif ticari kanunlara kadar her türlü bilgi edinmek mümkündür
Çalışma sahasındaki her İş burada öğrenilebilir. Meselâ otel ahçıiıfrm-dan terziliğe, ressamlık ve heykel-traşlıktan saatçilik ve kuyumculuğa, sinema rejisörlüğünden resmi memuriyetlere kadar herkes atılmak istediği meslek hayatına hazırlanabilir.
Talebelerin birçoğu, bilhassa yaşlılar, daha İyi bir yaşayış şartı kazanmak gayesinden ziyade bilgilerini genişletmek arzııslle gece mektenle* rlne devam etmektedirler Temsil ve tiyatro sanatının her branşına ait kurslar vardır. Hattâ kukla tiyatrosu İçin bile ayrıca dersler verilmekte, bebeklerin yapılısından oynatılışlarına kadar İcabeden hersey öğretilmektedir.
Güzel Sanatlar ve ev kadınlreı
Güzel sanatlar sahasında talebeler estetik, resim ve heykeltraşlık öğrenirler. Bu sahada eok geniş bilgi edinmek mümkündür.
Müziğin her branşı mevcuttur. Her türlü âlet çalmak, opera şarkıcılığından ptyano akortçuluğuna kadar İstenilen şeklide yetişmek İmkânı vardır.
Ev kadını unutulmamıştır O da el işlerinde melekesini arttırabilir. Kadınlara ev işleri İçin ahçılıktan öte beri tamir ctmlye kadar her şey öğretilir. Hattâ bunların arasında duvar tezyin ve boyaması bile vardır. Bu kurslar bilhassa genç kadınlarla evlenecek olanlar arasında pek rağbettedir. Erkeklere ev güvercini bakım ve yetiştirme dersleri de verilir.
E AKŞAM S
Abone bedeli
Tttrldye Ecnebi
2800 kuruş 6400 kuruş
1500 » 2900 >
800 • 1600 ■
tebdili İçin elli Kuruşluk
Senelik
6 Aylık
3 Aylık
Adres . .
pul gönderilmelidir Aksi takdirde adres değiştirilmez.
Telefonlarımız Başmuharrir: 20565
Yazı İşleri: 20765 — İdare: 20681 Müdür: 20497
Recep 11 — Hızır 47 imsak Güneş öğle İkindi Ak Yatsı E. 6.23 8.44 4.31 8.33 12.00 2.04
V. 3.08 6.2fl 13-16 17.16 20.44 22.45
idarehane Babıâll elvan

HEK AKSAM I T A \/ I A ■
BİR HtKÂSE I 1 V *— J
Kenan'la Ilışan birbirine bakarak gülümsediler. İkisinin de saçları ağarmıştı. Aynı yaşla görünüyorlardı. çehrelerinde hafif bir benzerlik de vardı. Birbirinin amca oğullan İdiler. Çok sevişlrlerdi. Çocuklukları. Avrupa’daki tahsil devreleri, bekârlık hattâ çapkınlık zamanları birlikte geçmişli. Yalnız bir defa güzel, fettan bir yabancı kadın aralarını şöyle açar gibi olmuştu. Fakat onlar hemen yine eski hudutsuz dostlukları • na dönmüşlerdi.
İhsan. Kenan’a bir sigara uzatırken:
— Kuzum Kenan... Aşk yüzünden oymadığımız tavlaları anlatsana.. Meraklı hikâyedir, dedi.
Kenan gülümsedi:
— Efendim, biz o zamanlar yeni yeril horozlaşmaya başlıyorduk. Bıyıklarımız henüz terliyordu. Aynı konakta oturuyoruz. Benjm babam, İhsan'ın babası, yani benim amcam birbirinden sert iki kardeştiler. Bize göz açtırmazlardı. Akşam olunca, hava kararmadan evde bulunmak mecburiyetinde İdik. Biz iki amcazade, yani Ilısan’la ben İşte o sıralarda hayatımızın İlk büyük macerasını geçiriyorduk. Birbirinden güzel iki genç kadınla tanışmıştık. Onlar binim gibi akraba değillerdi amma aralarından su sızmıyan, pek sevişen iki arkadaştılar. Yalnız maceramızın çok mahzurlu bir tarafı vardı. Sevgililerimiz görünmekten pek ziyade çekindikleri İçin ancak geceleri bulunabilecektik.
Gelgelellm bizim konaktan gece çıkmak hakikaten bir mesele idi. Her kes uyuduktan sonra gizlice dışarıya fırlamamıza da imkân yoktu. Zira babam da, amcam da gayetle geç yatarlardı. Onları bekleyip de gece yana, hattâ sabaha karşı sokağa çıka «nâzdık yal-.
Ne yapsak acaba?.. Lâkin aşk, kadın macerası insanı küçük çapta bir dâhi yapabiliyor. Neteklm bizim için de vaziyet böyle olmuştu. Mükemmel bir plân kurmuştuk. Bizim pederler yani babamla, amcam son derecede tavla oynamak meraklısı idiler. Ve tavlada İkisinin üstüne kimsenin çı-kışamıyacağını sanırlardı.
O gece yemekten kalkınca ben ihsanın babasına yani amcama:
— Amca... Benimle beş el atar mısın?.. dedim.
O benim cüretime şaştı ve tersledi
— Haydi oradan...
— Yoksa cesaret edemiyor musunuz amcacığım..
— Çekil çocuk başımdan.... Sen kim oluyorsun ki benimle tavla oyniyarakmışsın bakalım,., Daha doğru dürüst rar tutmasını bilmezsin,.,
— Halep oradaysa, arşın burada... 2 okka bozasına... Hem de en meşhur yevden gidip almak şar t! lef..
Bozayı fevkalâde seven amcam:
— Yenileceksin amma hakelttn. Bana öyle bir ders vereyim ki kulağına küpe olsun... Buradan tâ meşhur bozacının semtine kadar bu havada boyla da Hanya’yı Konya’yı öğren.., dedi.
Tavlaya oturduk. Amcam göz açtırmadan bent yendi:
— Haydi bakalım gelsin bozalarsan a bu ceza azdır bile!., sözleri İle tavlayı şırak diye kapattı.
İhsan bana:
— Eyvah... Şimdi oralara kadar nasıl gideceksin.. Hem. de bu havada..
Diye yalancı bir eda ile acıdı. Hakikaten dehşetli soğuk bir kış gecesi İdi Buram buranı kar yağıyor... Ben:
— Olmaz... Şöz verdim. Kumar borcu, namus borcudur...
Diyerek paltomu giydim. Amcam:
— Git de akıllan... Bir daha böyle Cüretlerde bulunup, bu tarzda haltlar karıştırma... diye kıs kıs gülüyordu.
Ihsan:
— Ben de seninle geleyim bari... Yalnız gidemezsin!., dedi.
Heyecanla, çabucak giyinmişti. Elimizde bir pul şişe kapıdan çıktık. Si vincimizden zıp zıp sıçrıyorduk. Doğru sevgililere... Bir buçuk saat beraber kaldık. Zira meşhur bozacı bizim mahalleden çok uzaktı. Ancak o kadar zaman İçinde gidip gelmek kabildi. Kapının önünden geçen bir bozacıdan boza alıp eve döndük.
Amcamla babam bozayı İçerlerken derin derin zevkli zevkli «oh» 1ar çekiyorlar ve:
— Hakikaten bu adamın bozası fevkalâde!., diyorlardı. Ertesi gece İhsan tavla maçına kalkıştı. Hem yine bozasına... Ta oralara kadar gidip almacasına!!. Tabii yenildi. Yine beraber çıktık. Hay aklımızla bin. ya-şıyalıml.. Onlar galibiyetlerinden son derece memnunlar. Biz işimizden memnunuz. Üstelik ta nerelere kadar gidip boza aldığımız için ertesi sabah:
— Çocuklar.,. Siz dün gece yine masraf ettiniz... Hem nerelere kadar gittiniz. Amma akılsız başın zararını ayak çekermiş, Üstelik paranız da kalmamıştır. Alın bakalım şunları., sözleri İle boza paralarının 2-3 mislini de veriyorlardı.
Böylece uzun müddet İş devam etti. Fakat bir gece ben amcamın karşısına tavla oynamak İçin oturdum, çalışırım çalışırım, bir türlü yenilemiyorum. Deli olacağım. Bütün kapıları açık oynuyorum. Çılgınca hareketler yapıyorum. Nafile!.. Yenilmeğe imkân yok!.. Bir oldum, İki oldum, üç oldum, dört oldum... Beşle parti bitiyor. Bir oyun daha alırsam hapı yuttum!.. Gidemiyeceğiz. İhsan: «Ha gayreti.. Çalış kaybet!.» gibi yüzüme bakıyor Nafile.. Beş oldum. Amcam yenilmişti:
— Gideyim bozayı alayım bari... diye kalktı. Gitmemesi İçin rica ettik. Dinlemedi. Eyvah. Meşhur bozacıya gitmediğimiz de anlaşılacaktı. Bir buçuk saat sonra amcam geldi. Donmuştu. Yorulmuştu zavallı...
— Bunun açısını çıkarırım slz-_den... diyordu.
Üç gece sonra tekrar oynadık. Felâketi.. Yenilmeğe imkân yok!. Yine galip gelmlyeyim mİ?.. Ne yaptı isfm para etmemişti. Amcam yine bozacıyı boyladı. Fakat bir saat sonra mahallede müthiş bir gürültü..
— Köşedeki Altın dişil dulun evi basılmış!., dediler.
Bir de ne öğrenelim. Amcam da onların arasında değil mi imiş... Yani o da Altın dişli hanıma gönlünü kaptırınca gccc konaktan çıkmak İçin bizim oyuna baş vurmuş... Tevekkeli bir türlü kendisini yenemem... Meğer o yenilmek İçin ne kadar çalışırmış.. Hey gidi tavla oyunu hey...
(Bir yıldız)
içişleri Bakanlığından
1 — Bakanlığımızca 35 x 50 eb'adında 3030 gelen evrak. 2000 giden evrak, 2100 gelen ve giden evrak kayıt defteri, 300 . sicil, 000 memurlar Muhakemat defteri, 000 İdare heyeti zabıt defteri. 25 X 35 eb’adında 2850 zimmet defetti olarak 11480 tane defterin bası İşi kapalı zarf usııille eksiltmeye konulmuştur.
2 — Tahmin edilen bası ücrttl 14350 liradır.
3 — Muvakkat teminatı 1076,25 bin yetmiş altı lira yirmi beş kuruştur.
4 — Eksiltme 2 Temmuz 1045 pazartesi günü saat 15 de Bakanlık levazım müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır.
5 — Teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı saatten bLr saat önceye kadar komisyon başkanlığına verilerek makbuz alınması gereklidir.
6 — İsteklilerin bu İşe alt şartnameyi levazım müdürlüğünden parasız
alabilirler. (7997) .
Tavzih: 16 ve 18 haziran günlü nüshalarımızda çıkan yukardak! Hânın başlığı yanlışlıkla işçiler bakanlığı olarak çıkmıştır. İlânın İçişleri bakanlığından verildiği tavzih olunur.
Sümer Bank iplik ve dokuma fabrikaları müesse-sesi Bakırköy bez fabrikası müdürlüğünden:
1 — Fabrikamızın bir senelik süt ihtiyacı açık ekşitme suretile müteahhidine ihale edilecektir.
2 — Bu eksiltmeye dair şartname her gün fabrika ticaret servisinde görülebilir.
3 — Eksiltme 25 '6/945 tarihine rasîıyan pazartesi günü saat (14) de yapılacaktır,
4 — Fabrika ihaleyi yapıp yapmamakta serbestir. (8110)
Zeytinyağı alan bakallara
Ticaret Ofisi Umum Müdürlüğünden!
İlk İki aylık zeytinyağı hesabını kesmemiş olan bakkalların boş varilleri İade ederek hesaplarını biran evvel kesmeleri lüzumu ilân olunur. _____________________________________8024______________ Başbakanlık Basın ve Yayın Umum
Müdürlüğünden!
1 — Ayda bir neşredilmekte olan Ayın tarihi mecmuasının haziran 1945 ilâ aralık 1945 (7ı sayısının tab ve tecildi İşi kapalı zarf usuille eksiltmeye konulmuştur.
2 .—. Azami 30 formadan ibaret olan mecmuanın beher nüshasının tab adedi looo dlı*.
3 — Beher formasına 60 lira Itlbarile 7 nüshanın muhammen bedeli 126Oo lira ve muvakkat teminatı C45 Uradır.
4 — ihale 26 haziran 945 tarihine müsadif salı günü saat 15 de Anka-ratfa umum müdürlük satınalma komisyonunda yapılacaktır.
5 — Şartname almak İstiyenlerin Ankarada umum Md. levazım müdürlüğüne İstanbulda Çemberlltaş Palasta Basın ve Yayın umum müdürlüğü İstanbul mmtaka müdürlüğüne müracaatları.
6 — Taliplerin tekhr mektuplarım şartnameye ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle birlikte 20 haziran 1945 sah günü saat 14 e kadar Ankara'da Ulus meydanında İŞ Bankası yanındaki İş hanında umum müdürlüğümü» satınalma komisyonu reisliğine tevdi etmeleri veya bu saate kadar yetiştirilmek üzere taahhütlü olarak posta ile göndermeler! lüzumu ilân olunur.
(7755)
Toprak mahsulleri ofisi genel müdürlüğünden:
Çeltik satışı hakkında:
Adımıza iş gören T. C. Ziraat Bankası M araş şubesi ambarlarında mevcut 400 ton çeltik 2 tondan az ve 50 tondan çok. olmamak üzere partiler halinde açık arttırmaya çıkarılmıştır. Satışın 26 haziran 1945 salı günü saat 10 da T. C. Ziraat Bankası Maraş şubesi binasındaki komisyon tarafından yapılacağı, isteklilerin beher ton için 50 lira muvakkat teminat akçelerini açık arttırma günü ve saatine kadar Bankaya yatırmış bulunmaları duyurulur. (8010'
Türkiye Ziraî Donatım Kurulu Umum Müdürlüğünden•
Kurumumuzun 400 lira aylık ücretli ve ihtisas mevkii olan _ ticaret işleri müdürlüğü ile 300 lira aylık ücretli ve yine ihtisa^L mevkij olan ticaret işleri müdür muavinliği açıktır. O
Bu işlerde çalışmış ve en az bir yabancı dil bilenlerin umu ırû_ müdürlüğe müracaatları. (7757) CM
O
İstanbul Belediyesi İlânları
Keşif bedeli İlk teminatı
38492,55 2886.94 Azap kapı İskender caddesinin beton mozayık parke olarak İnşası.
15797,82 1184,84 Ayvansaray vapur iskelesi yolunun âdi kaldırım ve mecra inşaatı.
15729,10 - 1179,68 Nişantaşı kalıpçı sokağının parke kaldırım İnşaatı.
Keşif bedellerile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı kapalı zarf usuille eksiltmeye konulmuştur. Sözleşme, eksiltme, bayındırlık işleri, genel, özel ve fenni şartnameleri, keşif hulâsaslle buna bağlı diğer kâğıtlar belediye fen işleri müdürlüğünde ve zabıt muamelât müdürlüğünde görülebilir. İhaleleri 2. 7 945 pazartesi günü saat 15 de daimî encümende yapılacaktır. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden 3 gün evvel belediye fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet şartname ve eklerini okuyup imza ettiklerine dair alacakları diğer bir belge ve kanunen gösterilmesi gerekli diğer belgelerle birlikte kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını İhale günü saat 14 de kadar daimî encümene vermeleri lâzımdır.
(7855)
Nevi
Maliye Bakanlığından:
12?
5S
Teminatı Lira İstanbul İçinde kara nakliyatı 150
Depolar ile iskeleler arası » 150
Kullanılmış çember satışı 75
Yukarda yazılı 945 mali senesinde yapılacak İşler ve satışlar için 4. 6. 945 günü yapılan eksiltme ve arttırmalarda bulunan fiyatlar uygunj~ görülmediğinden yeniden askıya konulmuşlardır. İsteklilerin 2 temmufj 945 pazartesi günii saat 14 de Beşlktaşta Hayrettin İskelesi yanındaki ma-llye kırtasiye deposuna müracaatları,(7964)
DOKTOR ARANIYOR
Mustafa Nejada: 945 188
Beyoğlu Üçüncü barış hâkimliğinden:
Hrant PapazyangLl tarafından İbrahim oğlu Mustafa Keseryell aleyhine açtığı İzale! şuyu dâvasının yargılaması sonucunda: Galata Leblebici sokak 20722 No. h dükkân ve evde hissedar olduğunuz celbohınan tapu kaydından anlaşılmış tarafınıza gönderilen davetiye ve gıyap kırarlarına Yargıçlığa bizzat veya bir vekil dahi göndermediğinizden gayri menkulün satılarak hissedarlar arasında taksim ve tevziine gıyabınızda karar verilmiştir. İlân tarihinden itibaren seki? gün zarfında temyizi dâva etmediğiniz takdirde hükmün kesbl katiyet edeceği malûmunuz olmak üzere hüküm hülâsası llânen tebliğ olunur, (3185)
Çeşitli yiyecek ve yakacak alınacak
Fiatı ilk teminatı
Cinsi Miktarı L, Krş. L. Krş.
Kuru fasulye İÖ.ÛÛO Kg. 57,5 431 25
Tosya pirinci 8.000 » 1 35 810 00
Çankırı bulguru 10.000 > 50 375 00
Sığır eti 12.000 » 1 30 1170 00
Koyun eti (kavurmalık) 5.000 » 2 00 750 00
Tavuk yumurtası 100.000 Adet 5 375 00
Sabun 5.000 Kg. 1 70 637 50
Sızdırılmış sadeyağ 10.000 > 6 25 4687 50
Sızdırılmamış sadeyağ 10.000 » 6 00 4500 00
Odun 1 000.000 » 5 3750 00
Patates 20.000 » 25 375 00
1 — Kastamonu Göl köy enstitüsü ve eğitmen kursunun 1945 akçalı
yılı İhtiyacı olan yukarıda cins ve miktarlle fiat ve muvakkat teminatları yazılı yiyecek ve yakacaklar kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
2 — İhalesi 6 temmuz 945 cuma günü saat 15 de Kastamonuda milli eğitim müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır.
2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerindeki vasıflan haiz isteklilerin aynı kanunun 32 inçi maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermiş olacaklardır.
3 — Şartnameler Kastamonu milli eğitim ve Göl köy enstitüsü müdürlüklerinde parasız alınabilir. (4283)
LGömlekiş"]
Kİ KİNCİ SİNİ» tiOMJLEKVİ | ■■Tel. 30096 Sirkeci ■■■■
Ankara Belediyesine! en;
1 — Ankara belediye ve şuabatı ihtiyacı için alınacak olan (asgarî (333,500) ve âzami (784) ton benzin on beş gün müddetle ve kapalı zarf usuille eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen âzami bedeli (329593) lira (60) kuruştur.
3 — Teminatı (16933) lira (74) kuruştur.
4 — Teminat belediye merkez veznesine yatırılacaktır.
5 — Bunun 6. 7. 945 cuma günü saat 11 de talibine ihalesi mukarrer bulunduğundan şartnamesini görmek istiyenlerin her gün encümen kalemine müracaatları ve İsteklilerin de 2490 numaralı kanunun 32 inci maddesi sarahati veçhile tanzim edecekleri teklif mektuplarını İhale günü olan 6. 7. 945 cuma günü saat ona kadar belediye dairesinde müteşekkil encümene vermeleri. (8085)
Kahır Yüzünden Lütuf
Yazan: P. Wentworth Tercüme eden: Vâ - Nü
—11 ■ • Tefrika No. 53
— Pekâlâ, Molloy, devam ediniz.
— dedi. — Şayet, vereceğiniz haberde her hangi bir kıymet varsa, ve şayet dürüst hareket ederseniz, biz de, artık sizi taciz etmeyiz. Kalp para bahsine geçelim. Siz bu işe karıştınız mı?
Molloy. öyle hırslandı ki, tasvir edilmesi değer.
— Hayır, efendim, ne münasebet? Elbette hayır. Ben hayatımda siyasetle uğraştım. Bazan da kanunun tâyin ettiği hudutların dışına çıktım. Fakat politika İle kalpazanlık arasında. zannederim fark vardır.
Slr Julien, başım çevlrmekslzln devam etti:
— Pekâlâ. Kendiniz karışmamışsınız. fakat malûmatınız var.
Omuzunun üzerinden geriye doğru baktı.
— Not alınız, Henry!
Anarşist Molloy, bacak bacak üzerine attı, başını arkaya devirdi. Ha-yalâta dalmış gibi bir tavır takındı.
— Neresinden başlıyayım, acaba?
- dedi.
Bir sükût hüküm sûrdu. Bu müddet sarfında, Bir Julien. bütün kedilerin boynuna bir kurdele bağladı.
Molloy nihayet pofladı ve dedi ki:
— Geçen sene Barselonda işim vardı. Oradaki arkadaşlarla düşünce İhtilâfımız olduğu İçin çabucak gitmek mecbııriyetindeydim. Fransız hudu-dudunu geçmem icabediyordu, İspanyol hududunda küçük bir yer vardır, orada bir gece kaldım. Bahsettiğim handa, daha evvelce de kaldığım için, acaba bana niçin fena oda verdiler dfye meraktaydım.
«Sizden evvel İKİ bay geldi . onlar odaların İyisLnl ald» dediler.
«Bu cevap beni hayrete düşürdü. Odama çekildiğim zaman, meraka kapıldım. Kulağımı aralığa dayayıp, bu bayların hüviyeti hakkında fikir edinmek İstedim.
O sırada, bay Molloy, yeğeninin yüzünde, tasvlbetmlyen bir ifade okudu.
— Muhaverelerinin beni şahsan alâkadar etmlyeceğinl bilseydim, belki de dinlemezdim, — diye canlı canlı devam etti, — Esasen ara kapı fena kapanmıştı. Adamlardan biri. Fransızca konuşuyordu. Amma Fransız değil, tngilizdl. Şöyle diyordu:
«Geç kaldım... Ii®r seferinde tehlike büyüyor.
«Muhatabı her halde Fransız olacaktı. Ona diyordu ki:
«Endişe etmeğe başlamıştım. Meseleyi nasıl hallettiniz? Numunelerinizi, tablolarınızı ve Öteki İşlerinizi iyi idare ediyorsunuz.
«İngiliz gülüp cevap verdi:
«Bu sefer, resim defteri kullandım. On iki mektepten sipariş aldım. Kâğıdın cinsi, herkesi hayran bıraktı,
«İkisi de gülüştü. Sonra Fransız sordu:
( Matmazel Anals nasıl?
Molloy bu İsmi telâffuz ettikten sonra etrafına bakındı. Jane, sükût İçinde dinliyordu. Henry March, yazı yazıyordu. Slr Julien, bir sıra resim daha yapıyordu. Bu isim, onların alâkasını celbetmemlş gibiydi.
Anarşist devam etti:
— Zannederim iyi. Lâkin memleketi can sıkıcı buldum.
«Fransız neşeyle cevap verdi:
«Şaşmam doğrusu! Matmazel Anals, o sisli İngiliz muhitinde, o donuk İngilizler arasında, coşkun karakteriyle ne yapsın?
Molloy, bir an tereddüdettl; sonra etrafına bakınarak:
— Mesele bundan İbaret, - dedi.
Jane, hayretle sıçradı. Henry yazdığı cümleyi tamamladı. Slr Jülien gözlerini çevirip sordu:
— Bu enteresan muhaverenin sahte
banknot işiyle alâkası olduğunu niçin zannediyorsunuz?
— İşte, efendim, şunun için: Küçük bir tahkikatta bulundum. İngiliz aksanlı adamın, bir kâğıtçı firması he-sebıııa seyahat ettiğini anladım. Fransız da, şarapçıların mümessiliymiş. Biitün bunlar, gayet basit, gayet masumaneymiş hissin! veriyordu. Lâkin kadının ismi, bana hakikati haber verdi. Esasen mükemmel tertlbe-dllmlş bir İşin, bir kadın yüzünden İflâs ettiği, az raslanan hâdiselerden değildir.
Sir Julien, artık kedileriyle uğraşmaz oldu. -
— Bu anlattığınız hâdisenin geçen sene cereyan ettiğini söylüyorsunuz, değil mi? Bize ay ve gün de bildirebilir misiniz?
— Evet. 17 mart.
— Anals! — diye Slr Julien tekrarladı. — Anals!... Ona dair, siz benden daha fazla bir şeyler blllyora benziyorsunuz, bay Molloy! Bize malûmat vermekte devam ediniz. Bu kız kimdir?
Molloy. cevap verdi:
— Ben de ou bildiğimi iddia edemem. Fakat, bir yahut İki s: ne evvel, onun, kalp para işleriyle uğraştığını öğrenmiştim.
— Kimmiş o?
Molloy, gene tereddüdettl:
(Arkası var)
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel
Direktörlüğünden:
Siirt vilâyetinin Beşiri kazasında Ramandağ mevkilndekl petrol arama kampımızda ve diğer İş yerlerimizde umumi hastalıkları muayene w tedavi edebUecek doktora ihtiyaç vardır. Operatörler tercih edilir. Yiyecekleri ve yatacak yerleri tarafımızdan temin olunacak, verilecek ücret aramızda tekarrür ettirilecektir. İsteklilerin Ankarada Maden tetkik ve arama enstitüsü genel direktörlüğüne yazı İle veya şahsen vesaiki ilamü-racaatları ve şartlarını bildirmeleri. (8166)
Resmî ve Hususî Hastanelere :
Türkiye Eczacıları Deposu Anonim Şirketinden:
Müessesemlze Amerlkadan Glycose gelmiştir. Yakında satışa arze-düecektlr. Hastanelerin ihtiyaçlarını bildirmeleri rica olunur.
Dizel Alternatör grupu alınacak
Sümerbank Selüloz sanayi Müessesesi (İzmit)
Tenvirat için takriben 20 Kw takatinde 220/380 volt tevettürlü 750 -1506 adedi devirli tevzi tabloları birlikte Dizel Alternatör grubu alınacaktır. Radyotörlü Dizeller tercih edilir. Satmak İstiyenlerin 28/6/945 gününe kadar vesaiklerde birlikte müessesemlze müracaatları. (7921)
Kendir elyafı, kendir üstübü ve kendir ip parçası alınacaktır
Sümerbank Sellülo’z Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden:
. İZMİT
Müessesemiz fabrikaları imalâtında kullanılmak üzere kend.tr elyafı, kendir üstüöü ve kendir ip parçalan satın alınacaktır.
Satmak isteyenler en az iki kiloluk nümunelerile birlikte teklif mektuplarını müessesemlze göndermelidirler.
Bu işe ait şartname parasız olarak İzmit’te Müessesemiz Ticaret Servisinden, İstanbul’da Küçük Kınacıyan Hanındaki Satış Bürosundan tedarik olunabilir. (8176)
Çuval kırpıntısı ve çenber satılacak
Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesi Müdürlüğünden:
Şubemizin Ayvansaray değirmeni içindeki çuval deposunda bulunan 7000 kilo beyaz bez, 6500 kilo kanaviçe çuval kırpıntısı ve 2600 kilo kalın, 544 kilo ince çuval ambalâj çemberi kilo ile ve açık arttırma suretile satılacaktır.
Arttırma 25 6 945 pazartesi günü saat 14,30 da şubenin Galata Bahtiyar hanındaki merkezinde ve çuval bürosu şefliği odasında yapılacaktır. Şube veznesine yatırılacak teminat «320» liradır. Nümuneleri görmek İçin Ayvansaray değirmenindeki çuval deposu memurluğuna şartname ve fazla malûmat almak için de şubemizin çuval bürosu şefliğine müracaat edilmesi ilân olunur.
(8214)
Tomruk ihzar nakil ve istif işi
Devlet Orman işletmesi Oltu Revir amirliğinden:
1 — Revirimizin Kıhçboğazı bölgesi dahilindeki Rahtar ormanından 3000 metreküp odunluk tomruğun R^htardibl rampaya nakil ve İstif iş! açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Açık keslllme 27/0/945 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de revirimiz merkezinde komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Beher metreküp tomruğun nakil ve istif işinin muhammen bedeli 12000 liradır.
4 — Muvakkat teminat % 7,5 hesalle 900 liradır.
5 — Açık eksiltme şartnamesi Ankarada Orman Umum Müdürlüsünde. İstanbul, Çevlrge Müdürlüğünde, Sarıkamış, Ardahan ve Oltu revtr amirliğinde ve Bölge şefliğinde görülebilir.
6 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları
(81721
Zayi — Çatalca askerlik şubesinden aldığım muvazzaflık ve İhtiyattık tezkeremi kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hükmii yoktur.
Büyükçekmece çakmaklı köyünden Mustafa, oğlu Haşan Sil rey 1323 doğumlu
Zayi — Büyükçekmece nüfus idaresinden aldığım nüfus teskeremi ve beraberinde askerlik tezkeremi kaybettim. Yehlşlnl alacağımdan eskirinin hükmü yoktur.
320 doğumlu Veysel Tiyıa
21 Kadran İÜÎL
AKŞAM
Sahife 7
- İŞ ARIYANLAR
GÖRGÜLÜ TEMİZ BİR AİLEYE MENSUP Genç tahsilli bir bayan yalnız yemek İşlerinde ve yahut yazıhanelerde münasip iş arıyor. Akşamda A rumuzuna__________311
İNGİLİZCE- FRANSIZCA. ALMANCA — Ticari muhaberatı ve her nevi tercüme işleri seri ve kusursuz olarak yapılır. Akşamda «İngilizce muhaberat rumuzuna müracaat. 273 —
ORTA YAŞLI BAYAN — Tuhafiye İşlerinde çalışmış tecrübeli kasiyer veya tezgâhtarlık İşi arıyor. Sandal Bedesteni 40 No. ya bayan A. K. ________________________368 — 1
BİR BAKKAL TEZGÂTARI İŞ ARIYOR — Arzu edenler Akşamda (Tezgâhtar) rîimuzunn mektupla müracaat 370 1
TEKNİK BÜRO — Rcr türlü inşaat proje, keşif, hesabatı, husud tamirat ve İnşaat işleri, harita ve etüd işleri yapılır. Telefon; 40535. 377 — 1
TECRÜBELİ MÜHENDİS — Ücretle yahut IştirAk suretiyle iş aramakladır. E, A. S. rumuzu ile Akşam gali Leşine mektupla müracaat-
________________376 — 5
ÜNİVERSİTE — Matematik - Astronomi lisansı son sınıf talebesi münasip İş arıyor Branşında Fransız-cadan tercümeler yapabilir. Akşam'-da (A.S) rumuzuna müracaat. ________________________397 - t
UZUN SENELER AVRÜPADA SEFARETHANELERDE — Ve büyük otellerde çalışmış Macar ahçı bayan. Gerek alafranga (sipesl yaliteler) ve gerek alaturka için iş aramaktadır. Adres: Tepebaşı Terkös Çıkmazı Morali Ap. No. 3 1 Frizi. 424 — 1
MUHASİP İŞ ARIYOR — Muhasebe usulüne âşinâ, fabrika, ticarethanelerde çalışmış eski yeni yariyle defter tutmasını bilen muhasip. Akşamda (M. H> rumuzuna mektupla müracaat. 429 —3
SATILIK KAMYON — Altı adet yeni lâstiği 11e Şevrole kamyonu satılıktır. Ayrıca bir adet 32x0 yedek lâstikte verilecektir. Telefon: 49383.
_________357 — 1
BATİLIK ŞARPİ — Bütün teferruatı bronz, tam mükemmel bir şarpi satılıktır. Görmek lstiyenKrln Sirkecide Yalı köşkü caddesinde Yeni Sebat nakliye anbarına müracaatları.
356
BÜYÜK KÖPEK İÇİN — Kulübe satın alınacaktır. Az kullanılmış ferah, gayet sağlam olmalı. Kadıköy Bostancı arasında tercih edilir. Akşamda (Kulübe) rumuzuna
_________________________3921 ~ MATBAA YENİ ZIMPARA MAKİNESİ ve yahut İğnesi araniyor— Cagaloğlu yokuşu No. 34 te Abbas Uzmana müracaat__________331
SATILIK PASTIRMA MAKİNESİ — Sals marka Belçika malı ayaklı. Müracaat Beyazıt..Çadırcılar 166 numaralı Bekir Bayraktara. 372 — 1
YENİ DÜKKÂN AÇACAKLARA — Beş yüz kiloya kadar çeken bir pas kül İle her tarafı cam zarif kristal iki vitrin satahktır, Bahçekapıda Eczacı Salih Necatlde.___________395 — 1
SATILIK LOKOMOBİL — Çok ekonomi kullanışlı VOLF marka 25 bey-gtr 10 Atmosferle İşletilerek teslim edilir. Adres: Galata Mumhane caddesi No. 29 Telefon 41121 415 — 2
900 MİLİMETRELİK MACAR Har-MAN MAKİNESİ — İşler vaziyette yeni kayışlarla satılıktır. Çanakkale-dc Avram Demir Kapıya müracaat.
_______________417 — 1
BULUNMAZ FIRSAT — Taşraya azimet dolayısile satılık 45 adet koltuk sandalye müracaat Küçük L&n-gada bakkal Reşada. 430 —
4 — Kiralık — Satılık
10.000 LİRA — Beyoğlu merkez tramvay caddesini görür 4 oda» maa müştemilât hane. Taksim Abtlülhak-hnmlt caddesi 23 Bczkurt Emlâk Tl. 83532________________398 —
11.000 LİRA — Bomontl tramvay durağına 1 dakika 5 odalı hane. Taksim Abdülhakhâmlt caddesi 23 Bozkurt Emlâk Tl. 83532. 399 —
33.000 LİRA — Bomontl Arpasuyu sokak 2 kat üzerine 10 oda konforlu
2 mutfaklı bahçe. Taksim Abdülhak-
hâmit caddesi 23 Bozkurt Emlâk Tl. 83532. 400 —
14.000 LİRA — Taksim civarı 3 katlı 3 er odalı apartman. Taksim Ab-dülhakhâmit caddesi 23 Bozkurt Emlâk Tl. 83532. 401 —
16.500 LİRA — PangalU Harbiye
tramvay durağına 1 dakika 3 er odalı hamam ve bahçeli 2 daireli apartman Bozkurt Emlâk Tl. 83532. 402 —
17.500 LİRA — Feriköy ana cadde-
de 3 er odalı 3 kat bahçeli apartman. Taksim Abdülhakhâmlt cadde 23 Bozkurt Emlâk-Tl. 83532. 403 —
22.500 LİRA — Kurtuluş tramvay
durağına 1 dakika köşebaşı villâ şeklinde 2 kat 4 er odalı apartman Bozkurt Emlâk Tl. 83532. 404 —
23 000 LİRA — Taksime 2 dakika
3 er odalı 2300 lira iratlı beş kat apartman. Taksim Abdülhakhâmlt cadde 23 Bozkurt Emlâk Tl. 83532.
405 -
36.000 LİRA — Taksimde 3 er odalı 3000 lira iratlı ..6 katlı 1 dükkânı havi apartman. Abdülhakhâmlt cadde 23 Bozkurt. Emlâk. Tl. 83532. 406 —
45.900 LİRA — Pangaltı tramvay caddesi görür 3 ve 4 odalı 4 daireli ve bahçeli 4000 lira İradi olan apartman. Bozkurt Emlâk Tl.83532.
407 —
- IŞÇt ARIYANLAR
OKUR YAZAR — Bir amele bayan lâzımdır. Hergün saat üçten altıya kadar acele müracaatları. Tahtakale caddesi No. 96 Kundura boya imalâthanesi Nuri Deflet______117
MÜREBBİYE ARANIYOR — 6 yaşında kız çocuğuyla meşgul olacak Fransızca bilir mürebbiye aranıyor, pazardan başka 44762 ye telefon edilmesi. 355
SATILIK FABRİKA ARSASI — Zeytinbumu fabrikasının karşısında, istasyonun tam yanında 5964 metre tapulu ve haritalı bir arsa satılıklar. İstlyenler Galatada Büyük Balıklı han 23 numarada Klryako Yetiğe müracaatı arL 301
SATILIK SEDLİ YALI — Amavut-köy 1 inci cadde No. 210 kız koleji sırasında öğleden sonra 4 ten 6 ya kadar. 361
ACELE SATILIK — Modanın güzel yerinde denize rıhtımı manzarası 3200 metre bahçesi meyva çam ağaçlan olan betonarme köşk. Telefon 60051 - 42346. 352
TEKNİSYEN ARANIYOR — İngilizce veya Fransızca bilen ve askerlik hizmetini yapmış, mâkine ve elektrikte nazari ve pratiği kuvveti), tamirde ihtisası olanlar alınacaktır Robert Kolej Mühendis kısmı mezunları tercih edilir. Taliplerin şahsi, tahsil ve tecrübe durumlarını yazı ile Afif Esen Sağlık Apart. daire 3 Park Otel yanı Ayazpaşa adresine müracaatları. 349
3 BAYANA İHTİYAÇ VAR — Bah-çekapı Hüdadad lokantası. 385 —
YAZISI DÜZGÜN — Makine ile zeri yazı yazabilen bir bayan memura ihtiyaç vardır. Fincancılar, Rizapaşa yokuşu 51 No. da Kula Mensucat Fabrikasına müracaat. 391 — 3
TEMİZLİK VE AYAK İŞLERİ — İş takibinde kullanılmak üzere bir adam alınacaktır. Şartları öğrenmek isteyenler: Babıâll caddesi 115 - Reşit El. Han. (Oğan Yayın Kurulu) Oiüracaat etmeleri. 426 — 1
DADI ARANIYOR — Bir yaşındaki kız çocuğuna bakmak üzere bir miı-rebbiye aranmaktadır. Lisan bilen tercih edilir, Galata Bankalar caddesi Bahtiyar han No. 21 telefon 49007 _________________________-123 — 2
YAzm.WEMi7.nR — Sabah dokuzdun icabına göre sekiz buçuğa kadar çalışabilecek iki bayan alınacaktır. Daktilo bilmek şarttır. Müracaat: Oğan Yayın Kurulu. Babıâll caddesi Reşit Ef. Kan. 412 — 1
MÜREBBİYE ARANIYOR — 12 ve 8 yaşında iki kız çocuğu İçin tercihan İngilizce bilen bir mürebbiye aranıyor. Hal tercümesi, istenilen ücret ve fotoğraflı mektuplarını fîuadiye eczanesine göndermeleri. 428 —4
SATILIK EV — Samatya caddesi 209 No. 4 odalı kâglr su, elektrik tesisatı mevcut sarnıç, kuyu. Beyoğlu Ağahamamı 26/1 eczanenin karşısına müracaat. 334 - 3
HEYBELÎADADA — Çamlara yakın bahçeli ve elektrik tesisattı dört oda ve iki bölük olan bir ev 3000 liraya satılık Hüseyin Rahmi So. 78.
337
DEVREN SATILIK YAZIHANE — Galat anın en İşlek yerinde 3 oda möble telefon her şeyi tamamdır. Ferdi Selek Galata ömcrâblt han 2/23 telefon 42368 340
DEVREN SATILIK BAKKAL DÜKKÂNI — Aksaray tramvay yolunda pazar yeri yanmda Ordu caddesinde 320 No. lı bakkal dükkânı devren satılıktır. 346 _
SATILIK KAGİR EV (8000) LİRA — Tozkoparanda, asfaltta, merkezi bir yerde gayet mettn beş kat 6 oda. su. elektrik ve saire. Şişhane tramvay durağında 196 numarada şerbetçi Nuri Çan’a müracaat. 353
BOŞ ODA ARANIYOR — Orta yaşlı bir bay mobllyesiz veya az mobllyell İstanbul ve Beyoğlu cihetinde (Bebeğe kadar). Akşamda «B. ş.» rümu-zunet mektupla müracaat. 358 —
92,000 LİRA — Cihangir, merkezde 6 şar odalı 6 kal banyolu büyük bir bahçe deniz görür muhteşem apartman. Bozkurt Emlâk Tl. 83532.
408 —_
ARSALAR — Maçka, Şişli, Feriköy, Kurtuluş., Cihangir ve Mccldlyeköyde. her keseye cazip arsalar satılıktır. Taksim, Abdülhakhâmlt cadde 23 Bozkurt Emlâk Tl. 83532. 409 —
HAVA PARASIZ — Bakırköyün mutena yerinde (25) senelik bakkal dükkânı acele satılıktır. Üzerindeki oda, saire bir aile İçin çok kullanışlıdır. Bu da cşyasllc dükkânla birlikte devredilecektir. Bakırköy İstanbul caddesi 60 No. ya müracaat.
324
SATILIK EV — Kumkapı Han sokak No. 20-5 oda, 2 hol, 2 mutfak, yağlı boya ve muşnmbah havuzlu bahçesi, elektrik, terkös ve kuyulu satılıktır. Pazardan maada saat 13 -15 e kadar içindekilere. 258
SATILIK MÜFREZ ARSALAR — Yeniköyde Sipahi ocağı yanmda. Görmek İçin içindeki bekçiye, toptan da satılır. J45 — 2
YÜZDE YÜZ KÂR — 28 bin Ura mukabilinde kati ferağ yapılacak çok I şayanı dikkat bir mülk üzerinden verilen paranın bir misil fazlası derhal alınabilecektir. Tafsilât mektupla İsteyiniz. İhmal etmeyiniz Evlş Akşam,____________________362
DİKKATE Şayan — Geniş cepheli çok geniş bahçeli muazzam apartmanın nısıf hissesi veya tamamı acele satılıktır. Semti Şişli tramvay caddeslndedlr. Para sahiplerinin çok istifadesini mucip vaziyetleri vardır. Acele mektupla tafsilât İsteyiniz. Evlş akşam. 363
ACELE SATILIK DÜKKÂN — Ca-ğaloğlu Tûrkocağı 3 No. lı lüks te-slsatlı bakkaliyedir. Franklar!!e gayet ucuz devredilecektir. 390 — 1
3 - SATILIK EŞYA
SATILIK KELEPİR OTOMOBİL — Fiat markalı, 6 silindirli hâlen faal bir talisi ucuz bir fiatte acele satılıktır. Telefon 23083 316 _ 1
SATILIK ĞUZ DOLABI — Kelvlna-tör marka 940 modeli dört ayaklı büyüle buz dolabı Aksaray Ordu caddesi No. 379 kasap dükkânına.
300 — 3
BAKKALLARA YARAR — Bilhassa Biiyükadn, Suadiye gibi yazlık muhitlerde mal tevziine elverişli üç tekerlekli 2 hafif yük bisikleti acele satılıktır. isteyenlerin Eminönü Haşan Deposuna müracaatları. Tel: 20711.
347
KİRALIK YAZLIK EV — Denize bir dakika yedi ve dört odalı möble olarak kiralıktır. Çlftehavuzlar Çıkmaz Deniz sokak 6 numaraya müracâat.
________________________348 —
KİRALIK KONAK ARANIYOR — Sultanahmelle Şehzadcbaşı arasında, tramvay caddesine mümkün mertebe yakın. Fındıklı, Taksim. Beşiktaş (Akaretler) üçkenl içinde, kısmen kârgir, öğrenci yurdu olmağa elverişli, hâlen boş veya ağustos sonunda boş teslim edilebilecek kiralık büyük konak aranmaktadır. (P. K 1609 Galata) adresine yazılması
350 - 7
SATILIK EMLÂK ARANIYOR — Apartman, ev, yalı, villâ, dükkân, arsalarını satmak Istiyenlerin (Deney Emlâke). Galata rıhtımında Kefeli Hüseyin han 2 telefon 43840
______________________351 - 6
BEYOĞLU KAYMAKAMLIĞI KARŞISINDA SATILIK BİNA — Meşrutiyet caddesinde apartımana çevrilmesi mümkün, altında mağazası bulunan 144 - 146 No. tajlj bina Beyoğlu sulh hâkimliği baş kâtipllğincc 25/6/945 pazartesi günü saat 16 da satılıktır. No. sı 25/945 268 — 1
PARASIZ APARTMAN — 1625 metrekare sahası olan Şişli tramvay caddesindeki iki cepheli mükemmel bir arsg metrekaresi 200 liradan satışa çıkarıldı. Üzerindeki çift daireli muazzam apartman için ayrıca bedel İstenilmiyor. Evlş - Akşam. 396 — 1
BÜYÜK AD AD A SATILIK UCUZ 5 ODALI KAGİR EV — Pazar günleri saat 10 - 17 kadar Kumsal caddesi Topuz sokağı 9 No. da Şeflka müracaat. 382 —
KELEPİR — Beyoğlunda Tarlabaşı asfalt caddesi üzerinde iyi bir emlâkin 1/6 hissesini olmak isteyenlerin mektupla Akşam'da (Asffflt) rumuzu-na müracaatları.381 —
İKİ ev 18500 LİRAYA SATILIK — Üsküdar vapur İskelesine on dakika mesafede Poşalimanı İcadiye caddesinde denize nazır büyük bahçeli zarif kâglr villâ yanındaki ahşap evle birlikte boş tesLlm satılıktır. Eczacı Salih Ncc atiye. 383 — 1
BEYAZIT SARAÇİSMAK MAHALLESİ — Tiyatro caddesi Hamam sokağında. maruf Kuyulu hamam na-mile aıylıruş 550 metre arazi üzerinde denize nazır olup acele satılıktır. Müracaat: TakUm meydanı Cumhuriyet FastahOD'-sl Veli özd*r telefon 82671. , 386—1
SATILIK — Kârgir ev 25,000 lira Kadıköy Haydarpaşa arasında deniz görür on bir oda sağlam yapılı boş teslim. Sirkeci Dervişler sokak 10. Telefon: 22955 418 —
SATILIK — Lâlelinin iyi yerind-beşer odalı her kattan deniz görür beş daireli geniş bahçeli apartıman. Sirkeci Dervişler sokak No, 10. Telefon: 22955____________ 419 _
SATILIK BİNA — Sirkecinin İyi yerinde: dükkânı olan iki katlı bina satılıktır. Boş tesellm. Müracaat: Sirkeci Dervişler sokak No. 10. Telefon: 22955 420 —■
SATILIK ARSA — Şişlinin İyi ye-rinde 18 - 14 ebadında; Kızıltopra-ğm İyi yerinde 74o M2 arsa var. Sirkeci Dervişler sokak No. 10 Telefon: 22955 421 —
SATTLDÇ — Atatürk Bulvan ürerinde 250 M2 bahçesiyle beş odalı kârgir ev. B03 teslim. Müracaat: Sirkeci Dervişler sokak No. 10. Telefon: 22955-________________422, —
ACELE SATILIK APARTMAN — Fatih tramvay durağına iki dakika kâglr İki daireli konforlu apartman boş olarak satılıktır. Malta Fcvzlpaşa caddesi 20 No, ya,_________369 — 1
BOŞ SATILIK İKİ KAGİR EV -Fatihte taksilerin durduğu caddenin nihayetinde köşede yedi ve beş odalı 17000 ve 16000 liraya. Aynı caddede 10 No. ya. 318 — 2
SATILIK KÖŞK — Elektrik, sarnıç, kuyusu, İki dönüm bahçeli meyva ağaçlı ayrıca ufak evi bulunan Üsküdar - Tophanelioğln Altunlzade 56 No. Görüşme üzere: Büyük Çarşı Çuhacı Han sokağı 20 No- Telefon 20356 380 — 4
YAZIHANE ARANIYOR - K&rakoy veya Bankalar caddesinde, telefonlu möbleli de olabilir, devren alınaca-tır. Posta kutusu 2152. 413 —
FATİHTE — Taksilerin durduğu caddenin nihayetinde 8 No. lı kâglr ev 15500 liraya satılıktır. Fatih İtfaiye caddesi Güneş apartıman No. 2 dairesine. 371 — 1
TERKÖS ELEKTRİK HAVAGAZI — B(?9 oda ayrı bölük mutfak ve hamamı havi ev boş teslim satılıktır. Beyoğlu Tarlabaşı Çukur sokak 5L __________________________367 — 1
SATILIK — Dikiş makaraları fabrika», iyi dikiş İpUği yapan, emniyetli usta elinde çalışan makara fabrikası muntazam İşler halde acele satılacaktır. İst. Çakmakçılar. Büyük Yeni han, 2/33 Fehmi. Telf: 20879 __________________________386 - 4
BEYOĞLUNDA — İngiliz sefaret-hantsl arkasında Tarlabaşı caddesine yatan 27 daireli muaraanı kâgir İki apartman bir dükkânın yarısı çok acele satılıktır. Müracaat Kadıköy, Çlftehavuzlar Hazırcevap sok. No. 13 427 — 3
SATILIK EVLER — Üsküdar Selimiye tramvay durağında kârgir ve dörder odalı bitişik Uri ev satılıktır. Evin biri de boştur. Yanındaki altı numaraya müracaat. , 425 —2
ACELE KİRALIK - SATILIK — Yağlı boyalı, elektrik, su, banyolu, çamlık bahçeli köşk. Müracaat İçindekilere; Kartal MaJtepesi Çam sokak. 14. Tel: 83017_______416 — 2
ÇAMLICADA SATILTK KÖŞK — Tramvaya yarım dakika mesafede, denize nazır, bahçeli, kuyuyu havidir. Görmek htiyenlerln Kısıklı tramvay durağındaki muhallebiciye müracaatlara______________________389 — 1
SATILIK APART. — Şişil Kûcâ Mansur «kak üç katlı gömme banyolu bahçeli No. 88 öğleye kadar her gün 3 numaraya müracaat.
________________________375 — 2
KİRALIK APARTMAN — Şişlide gayet havadar apartman üst katı mobilyalı olarak 4 ay İçin kiraya verilecektir. Ankara caddesi 66. Telefon 20310. 411 _ 1
ÇAMLICADA — Satılık körpe bağ ve meyva bahçesi. İsteklilerin pazardan başka günlerde saat on beşten sonra Beyazıtta Ordu caddesi numara 97 ye müracaatları. 414 — 1
KADIKÖY ALTTYOLAĞZINDA — Tramvay caddesinde 220 metrekare arsa 18 bin liraya satılıyor. Arsa üzerindeki evlerden hâlen 150 Ura kira alınabilir. Ferağ takriri haziranın 25 inci günü yapılacaktır. Evlş -Akşam.___________________431 — 2
ij-müteferrik
FRANSIZCA OLARAK — Riyaziye, fizik, kimya dersleri verilir. Mükâlemc tercüme öğretilir. Üniversitelilere sınıf ve giriş İmtihanlarına hazırlar. Akşam'da I. Ü. rîimuzuna müracaat. _________________________ 284 —
İŞLEK yerde — Dükkân veya her hangi kârlı bir İş devretmek veya sermayeli ortak isteyenler Akşamda R. R. remzine müracaat. 318 — 1
İNGİLİZCE DERSLERİ - Mrs. vs Beyoğlu, Bursa sokak Aliyon şok Kurban Ap. No. 3/2. 328
SİPAHİ OCAĞI ÜYELERİNE:
27 haziran Û45 çarşamba gilnû saat 20.39 da ocağımızda kıymetli sanatkârlarımızdan: •
MÜZEYYEN SENfiR, SADİ ISIL
ve arkadaşları tarafından KONSER verilecektir,
Ih^omşer^nisaflı^iııvetedHebllIrDönüşlçin vesait vardır. __
İdare Kurulu
Millî Saraylar Müdürlüğünden:
1 — Milli sarayların onarma işleri için lüzumu olan üç ton lengc kurşun açık eksiltme yollle satın alınacaktır.
2 — Satın alınacak kurşunların tahmin olunan tutan 2250 lira olup geçici Uminatl 168 lira 75 kuruştur.
3 — Şartname milli saraylar müdürlüğü kaleminde görülebilir.
4 — Eksiltme 5 temmuz 1945 perşembe günü saat 15,30 da Dolmabah-çede milli saraylar müdürlüğü binasında toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
5 — Eksiltmeye girecek olanların eksiltme saatinden bir saat evveline ka-lar ticaret odası belgesi İle geçici teminat makbuzunu ve kurşun alım satımı İşleri yaptıklarını İspat edecek belgeler satın alma komisyonuna vermeleri lâzımdır. (8108)
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi İstanbul Şubesinden:
LİNYİT KÖMÜRÜ SATIŞI
Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesinln Linyltleeri satışa çıkarılmıştır.
a) Soma / Değîrmlsaz 1 Tavşanlı İşletmelerinin PARÇA Linyit Kömürü;
b) Kuruçeşme Depomuzda, müşterinin vesaitine yüklenmiş olarak, teslim;
TONU 30 URA
e) Bütün ihtiyaç sahiplerine, fabrikalara ve kömürcülere motorle veya depoda tamamen serbest olarak verilir.
d) Satış Yeri:
Yeni Yolcu Salonu 3. cü kat 1 No. lı oda
7M5 GALATA

Deniz Gedikli Erbaş Ortaokul Müdürlüğünden:
1 — 1945 - 1946 ders yılı için okulumuzun her üç sınıfına okur alınack tır.
2 — Kayıt ve kabul 1 haziran 945 ten 20 ağustos 945 tarihine kadaı devam edecektir.
3 — İstanbul ve cfvarındakiler İstanbul Deniz komutanlığına, Mersin ve dTanndakiler Okul müdürlüğüne, İstanbul re Mersin bölgeleri dışında müracaat edecekler dilekçelerini Dz. Od. O. Ok. Md. lüğüne gönderecekler ve dilekçelerinin birer suretini bulundukları mahallin Askerlik şubelerine vereceklerdir,
4 — Birinci sınıf İçin yaş 12 - 17
İkinci sınıl İçin yaş 13 - 18 Üçüncü sınıf için yaş 14 - 19
5 — Müracaat edecek okurların beraberinde getirecekleri evrak:
A — Nüfus cüzdanı veya tasdikli sureti,
B — Okul şehadetnamesl veya tasdiknnm?jd ısmıfta kalmış, , .naili okurlar okula alınmaz >
C — Çiçek aşısı vesikası,
D — Mahalleden ve polisten musaddak doğruluk kâğıdı,
E — Sekiz adet 4.5 X 6 fotoğraf.
F — Tam teşekküllü askeri hastaneden alınacak olan sağlık rapora,
G — Noterden musaddak taahhüt senedi (bu sene okurun kati kabul muamelesi bittikten sonra okul tarafından verilecek örnek üzerinden tanzim ettirilir.)
6 — Müsabaka sınav günleri ayrıca ilân edllencektlr. (7443)
SACLARA HAYAT VERECEK BİR İCAT"^"1^ s A C R D i I SAC •
KREMİ ÜRI L. KREMİ
SAÇLARA .bayat, intizam, parlaklık verir ve dökülmevme mani olur. Briyantin vazifesini de görür. Parfümeri ve Eczanelerden arayınız.
Tekel U. Müdürlüğü ilanları
Muvakkat Muvakkat Şartname
İşin mahiyeti___________bedel______teminat bedeli Eksiltme saati
1 — Gaziantep Ş. FUb- 324259,20 16720.37 16.22 11
rlkası İnşaatı.
2 — Elâzığ şarap Fab- 275725,09 14779.— 13.79 11.45
rikasa inşaatı
1 __Yukarda yazdı inşaat işi kapalı zarf usullyle eksiltmeye konul-
muştur.
2 — Muhammen bedel ve muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir.
3 — Eksiltme 3/7/945 «alı günü hizalarında yaslı saatlerde Kaba-taşta Genel Müdürlük Levazım şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır.
4 — Şartlaşma alabilmek ve eksiltmeye girebilmek İçin taliplerin bundan evvel Gaziantep için 300,660 liralık, Elâzığ için 250.000 liralık bu gibi işleri muvaffakiyetle yapmış olduklarına dair gösterecekleri vesaikle eksiltme gününden üç gün evveline kadar Genel Müdürlük inşaat şubesinden birer ehliyet vesikası almış olmaları lâzımdır.
5 — Şartlaşma her gün adı geçen şubeden hizalarında yanlı bedeller mukabilinde verilir, Ankara, İzmir, Gaziantep Başmüdürlükler İle Elâzığ müdürlüğünde görülebilir.
6 — İsteklilerin mühürlü «at teklif mektuplarmı kanuni vesaiklo güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu İhtiva edecek olan kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mezkûr komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri İlân olunur.
«Zarfların İçine teminat olarak para veIa tahvii konulduğu takdirde teldin er açılmadan iade edilir»
7 — Postada vukua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. (8000)
HUSUSİ MATEMATOC DERSLERİ — Mühendis okulu talebeslyim. Cebir, geometri, fizik derslerini grup halinde veya hususi olarafc vermekteyim. Yakın evlere gidebilirim. Ge-dlfcpaşa. Saraylçi 25 Ferit. 410 — 2
İNGİLİZCE — Amerikada okumuş ve Amerikan mekteplerinde İngilizce öğretmiş bir genç üç ayda lisan öğretir. «D.S.v rumuzuna mektupla müracaat____________________331 —
İNGİLİZCEYİ — Mükemmel bilen ve hocalıkta tecrübeli bir genç seri ve pratik bir usulle hususi derslerle İngilizce öğretmektedir. Akşam’da «tngi-ihce» rumuzuna müracaat 272 — 2
İLK, ORTA, LİSE TALEBELERİNE — Uygun rintlerle matematik, fizik, kimya, tabiiye, târih, coğrafya, Türkçe, Fransızca veriyorum Orta-köy Meşrubat sokak 31 V.S müracaat 378, — 1
SERMAYEDAR ARANIYOR — TÜT-Uyenin her tarafına nakliyat yapan ve elinde mühim işleri bulunan bir gümrük ve nakliyat müessesesi on -on beş bin lira koyacak sermayedar ortak arıyor. Şerikin nakliyat işlerinden anlaması şayanı tercihtir. Müracaat Karaköy Kürekçiler caddesi Demir han NO. 16 387 — 1
SIEKTUPLABINIZİ ALDIRINIZ
Gazetemiz idarehanesini adres olarak göstermiş cüan karilerimizden
H.K—HE — H.G — C.C — R-R— Borç — S.L.A — F-B — Madeni Eşya — Ciddi 13 — S.U — İÜ — İM.A — Tecrübe
namlarına gelen mektupları idarehanemizden aldırmaları rica
olunur.
Bahlfe 8
AHŞAM
21 Haziran 1945
GÖZEN KREMİ
Cildi korur, besler, gençleştirir. Her yerde arayınız.
Büyük postane cad. 5, İstanbul.
SATIŞ İLÂNI
Üsküdar İcra memurluğundan: 640/2642
Atiye Beyzanın Hatice Beri yeden borç aldığı paraya mukabil birinci derece ve birinci sırada ipotek göstermiş olup borcun ödenmemesinden dolayı ayrı ayrı satılmalarına karar verilen ve tamamına yeminli Üç ehil vukuf tarafın'dan 15.072 lira kıymet takdir edilmiş olan kayden Anadolu hisarında Hisar caddesinde eski 10 yeni 53 kapı No. lı bir tarafı mukaddema dalyan hamamı elyevm Helase hanım sahllhanesl ve bir tarafı lebi derya ve bir tarafı körfeze müntehi lebi derya ve tarafı rabll Hisar caddesi İle mahdut (Kanlıca koyunun sağ tarafında içinde metrûk krom madeni bulunan yalı arsası ı sahllha-ne arsasının 100 hissede üç buçuk hissesi açık arttırmaya konmuş olup evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır.
Gayri menkul sokak zemininden aşağıda ve deniz kenarındadır. Sokak tarafı İstinat duvarlı ve sahil tarafı kısmen adiyen rıhtımlı ve kısmen de bozulmuştur. İçinde beden duvarları moloz taşından yapılmış bina enkazı vardır. Boğazın hâkim noktasını teşkil eden burunda olup inşaata müsait bulunmaktadır.
Mesahası: 5024 metre murabbaıdır.
Ve yine yeminli üç ehli vukuf tarafından tamamına 25928- Ura ve İçindeki ahşap köşke 2000 lira kıymet takdir edilmiş olan kayden Anadolu hisarında eski kavacık mevkii yeni kavacık mevkii ve körfez caddesinde (mahallen kanLıca - hisar yolu - körfez caddesi! eski 2. 4. 5, 1, 1, 1 mü. yeni 64. 66 No. lı bir tarafı merhum Salih ef. veresesi arazisi ve bazen Hidlv esbak İsmail paşa merhumun kerimesi prenses Fatma hanım arazisi ve bir tarafı viran bağ tle mahdut elyevm ınaa ayazma koruluk ve kireç ve taş ocakları ve ahşap kulübeyi havi köşk ve dağ mahallinin 100 hissede üç buçuk hissesi açık arttırmaya konmuş olup evsaf ve mesahası aşağıda gösterilmiştir
Bu gayri menkul sokak zemininden yüksekte olup köşk ve dağ ve koruluk ve kireç ve taş ocaklarını ve ayazmayı havidir. Körfez caddesinden merdivenle çıkılan birinci sette iki ve ikinci sette üç fıstık ağacı olup düz olan saha üzerinde bir katlı ahşap ve altında bir kısım bodrumu olan bir sofa üzerinde dört oda, hela ve İttisalinde mutfağı bulunan ev (köşk) vardır. Dağ tarafındaki düzlükte meyvalı ağaçlar mevcuttur. Koruluğu teşkil eden sathı mailde yetişmiş ve lidan ve funda halinde meşe, kestane. erguvan, pırnar ve saire ağaçlar olup sathı mailin orta kısmında ayazma ve koruluğun nihayetinde halen metrûk tkl taş ocağını muhtevidir. Anadolu hisarı tarafındaki sathı mailin düzlük kısmında ceviz, Ln-clr ve armut gibi meyvalı ağaçlar olup burada ahşap iki oda ve helayı mûştemll bir bekçi evi vardır. Körfez caddesi cephesi kısmen yeni yapılmış tağlam istinat duvarlıdır.
Mesahası: 113472 metre murabbaı-dır
1 — İşbu 3,5> 100 hisse gayri menkullerin arttırma şartnameleri 2. 7. 1945 tarihinden itibaren 940/2642 No. İle Üsküdar İcra dairesinin muayyen numarasında herkesin görebilmesi İçin açıktır. İlânda yazılı olanlardan fazla malûmat almak lstiyenler, İşbu şartnamelere ve 940'2642 dosya nu-marasile memuriyetimize müracaat etmelidir.
2 — Arttırmaya iştirak İçin yukarıda yazılı kıymetlerin satışa çıkarılan hisselere isabet eden miktarının % 7.5 u nisbetlnde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124)
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve İrtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını İşbu İlân tarihinden itibaren on beş gün İçinde evrakı müsbltelerlle birlikte memuriyetimize bildirmeleri lcabeder. Aksi halde hakları tapu sicilli İle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar.
4 — Gösterilen günde arttırmaya İştirak edenler arttırma şartnamelerini okumuş ve lüzumlu malûmatı almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve İtibar olunurlar.
5 — 3,5/100 hisse gayri menkuller 12. 7. 1945 tarihinde perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar icra memurluğu-'da ilç defa bağırıldıktan sonra en r k arttırana İhale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 iri bulmaz veya satış istlyenln alacağı: a rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunların bu gayri menkuller İle temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on gün daha temdit edilerek 23 7. 1945 tarihinde pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar İcra memurluğunda İkinci arttırmaları yapılacaktır. Arttırma bedeli satış Istlye-nln alacağına riiçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkuller İle temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetlerin % 75 ini tutmak şartile en çok arttırana İhale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapıl-
Deniz Banyosunda Vücudunuzu
Üşütmemek, güneşin altın ışıklardan hakkile istifade ederek bronz bir renge tahvil etmek ancak
NEVİN
CEVİZ YAĞI
Kullanmakla temin edebilirsiniz. HAŞAN DEPOLARİLE başlıca bUyük ıtriyat mağazalarında bulunur.
TESİSAT YAPTIRILACAK
Muvakkat Te. Lira Kr.
37
75
90
25.000 —
14.000 —


d " ' ' \
42 70 .
12
71
85.000
100.000
130.000 —
200.000 —
sonra Lira Kr.
50.000 — 30.000 —
merkezinde
ve
bir
Kazanç vergisinin ve karne-li mükelleflerin birinci taksiti
ve unvan tezkerelerinin tecdit ve tepdili
Kazanç, Buhran. Milli Müdafaa ve maktu vergilerle karnell mükelleflere mahsus verginin birinci taksitini bu ayın sonuna kadar ödemek lâzımdır. Bu müddet zarfında vergilerini öde-miyen ve ünvan tezkeresini tebdil etmlyen mükelleflerin vergileri % 10 cezasile alınır. Karilerimizin bu hususa dikkatini çekeriz.
Nazmiye tarafına: 945/1358
Beyoğlu 3 üncü barış hâkimliğinden:
Hilmi tarafından Rahlme, Nazmiye ve Fatma aleyhlerine açılan lzalei şuyu davasının yargılamasında: Hilmi ile şayian ve müştereken sahip olduğunuz beyoğlunda kaçacl piri mahallesinde cami sokağında eski 17 yeni 19 ve keza mahalli mezkûrda eski ve yeni hayim sokağında eski 16 ve yeni 32 ve 34 No. h gayri menkullerin kabiliyeti takslmlyesl olmadığından şuyuun izalesi talep dava olunmuş namınıza gönderilen beyoğlunda şahkulu yeni yol bostan sokak 28 No. dan bir sene evvel adre3 bırakmadan meçhul mahalle gittiğiniz davetiyeye verilen yazıdan anlaşılmakla hakkınızda 15 gün müddetle ilânen tebligat ifasına karar verildiğinden yargılama günü olan 7. 7. 945 tarih ve saat 10 da yargıçlığa bizzat veya kendinizi temsil ettirecek bir vekil göndermediğiniz takdirde yargılamaya gıyabınızda devam olunacağı malumunuz olmak Üzere dava arzuhali tebliği makamına kaim olmak için İlânen tebliğ olunur. (8197»
Türkiye t',mimi vekili: E NKA KOLLEKTİF ŞU
Pirometre alınacak
Sümerbank umum müdürlüğünden:
1 — Bir adet Pirometre satın alınacakta!-.
2 — Pirometre (0. - 1400 derece» olacaktır.
3 — Satmak isteyenlerin Ankarada Umum Müdürlük Satınalma Müdürlüğüne başvurmaları.
SATILIK EMLÂK
İstanbul Defterdarlığından:
Kıymeti Teminatı
PSOROL
mbb Uyuz ilâcı
maz ve .satış 2280 No. lı kanuna tevfikan geri bırakılır. ,
6 — Gayri menkul kendisine İhale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse İhale karan fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmlş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen yedi gün müddetle arttırmaya çıkarılıp en çok arttırana İhale edilir. İki İhale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın me-murlyetlmlzce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133»
7 — Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve İhale karar pullarını vermeğe mecburdur. Müterakim vergiler, vakıf İcaresl ve dellâllye resmi alıcıya alt olmayıp arttırma bedelinden tenzil olunur.
İşbu gayri, menkullerin 3,5/100 hisseleri yukarıda gösterilen tarihte Üsküdar icra memurluğu odasında İşbu ilân ve gösterilen arttırma şartnameleri dairesinde satılacağı ilân olunur. (8183»
Dosya No. Cinsi Lira Lira
52301/3940 Eminönü, İshakpaşa mah. Küçük Ayasofya cad. 107 ada, 2 parsel eski 2 kapı sayılı 118 M2 arsa. 1100 83
52301/3948 Eminönü İshakpaşa mah. Aksakal so. 105 ada, 25 parsel, 15 kapı sayılı 64 M2 arsa. 400 30
52301-894 Eminönü, Dayahatun mah. Çakmakçılar yokuşu Küçük Yenlhan birinci katta eski ve yeni 11 kapı, 260 ada, 24 parsel sayılı 26,25 M2 kârglr oda. 950 72
D. 1/4827 Eminönü, Beyazıt, Tavşantaşı mah. Zarb-hane sa 769 ada, 9 parsel, eski ve yeni 13 kapı sayılı 27,50 M2 kârglr dükkânın 3/6 hissesi. 400 30
52151/648 Eminönü, Tülbentçi Hüsamettin mah. Ye-nlkapı cad. 789 ada. 40 parsel yepl 3 kapı sayılı 64 M2 arsa. 1240 93
70/9221 Beyoğlu, Bülbül mah. Dereotu so. 565 ada, 1 parsel, eski 44, yeni 41 kapı sayılı 92,50 M2 arsa. 100 8
76/9172 Beyoğlu, Kocatepe mah. Tavşan so. 542 ada, 6 parsel, eski 22 yeni 24 kapı sayılı 52,75 M2 arsa. 88 7
61114/4 Üsküdar, Pazarbaşı mah. Mlroğlu so. eski 15. yeni 19/1 kapı sayılı 103,32 M2 dükkân (Bahçeli). 700 53
55100'5468 Üsküdar, Çengeklöy mah. eski Abdloğlu, yeni Abldlnpaşa so. en eeski 27, eski 35, yeni 43 kapı sayılı 86,10 M2 arsa. 78 8
74/10704 Fatih, Yedlkule, Kazlıçeşjne mah. eski Cami .Şerif, yeni Kazlı Cami 3o, eski 29, yeni 37 kapı sayılı 23 M2 arsa. 117 t
78-3878/1 Fatih, Aksaray, İııebey mah. Lânga Bos-tanlarl so. 1119 ada, 6 Parsel esld 15 mük. kapı sayılı 59 M2 arsa. 600 45
F.2/688 Kadıköy, Osmanağa nıap. Güneşllbahçe so. dan 11, Serasker so. dan 19. 19/1, 19/2, kapı numarası alan 20 ada, 4 parsel sayılı 80,50 M2 dört kârglr dükkânın 239652/ 4898880 hissesi. 490 3?
Yukarda yazılı gayri menkuller 13/7/945 cuma saat 14 de MlUl Emlûk Müdürlüğündeki komisyonda ayrı ayrı açık arttırma ile satılacaktır.
isteklilerin geçici teminat makbuzları ve nüfus cüzdanlarile komisyona, fazla bilgi İçin şözii geçen Müdürlüğe başvurmaları. «6133*
DEVLE» HAVAYOLLARI UÇAKLARıLE
YOLCULUK (
PARA, VAKİT, ZEVK KAZANDIRIR. BİLE!
Ne Her Türlü Bilgi İçin SEYAHAT BÜROSU Galata Rıhtımı No. 41 Tel: 40329
KflCIRILMAZ BİR FIRSAT
Feriköy cami sokağında sular idaresi tarafından İhale edilen binalardan çıkan tuğla, taş, demir, kapı, cam, çerçeve ve marsilya kiremidi ehven flatla satılıktır. FırsatL kaçırmayınız. Aynı mahalle müracaat.
Başbakanlık İstatistik Genel müdürlüğü eksiltme ve ihale komisyonundan :
1 — Kapalı zarfla eksiltme ve ihalesi yapılacak 240 forma tahmin olunan 7 aylık haricî Ticaret İstatistik Mecmuasıdır,
2 — Her ay için 80 - 300 nüsha bastırılacak olan bu eserin 10 sahifellk beher formasına 65 lira fiat tahmin olunmuştur. Tutan olan 15600 lira üzerinden % 7,5 hesabile muvakkat teminat vesikası verilmek lâzımdır.
3 — Eksiltme Haziran 1945 ayının 22 inci cuma günü saat
15,5 da Genel Müdürlük binasında toplanacak olan komisyonda yapılacaktır, -
4 — Eksiltmenin açılmasından bir saat evvel zarflarınv komisyon reisliğine verilmesi lâzımdır.
Bu baptaki şartname komisyon kâtipliğinden İstenebilir (7523)
Zamanımızın demiryolu nakliyatının çoğu Bethlehem in yapuğı raylarda ve demiryolu ceçhizaayle yapılmakta. Bethlehem tekerlekleri ve dingilleri üzerinde taşınmakta, Bethlehem kazanı ve ocak levhaları kullanan lokomotif-
lerle çekilmektedir.
Bu mamulatın planlanmasında ve imalinde Bethlehem her şeyden evvel emniyet amilini gözetir. Çelik yapmaktan tutunuzda mamul teçhizatın ciddi lutecte ve tektir tekrar muayenesine kadar geçen her adım, serviste kati emrliyeı temin etmek İçin hesaplanır, işte bu sebepten dolayıdırkı demir yolu iaarecileri ."dünyanın en büyük çelik imalatçılarından biri"»olan Bethlehcmın.mamulatına güvenmeyi öğrenmişlerdir.
Bethlehem Steel Export Corporation