1945 Temmuz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
1945 Temmuz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sene 27 — No, 9616 — Fiat! ber yerde 10 kuruştur.
ÇARŞAMBA 25 Temmuz 1945 Sahibi: Necmeddin Sadak — Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Es — AKŞAM Matbaa®
/Tutuş başına yakında ikişer kilo un tevzi edilecek
Belediye ve özel idare emeklilerinin aynî yardımları yakında verilecek
Lozan günü parlak surette kutlandı
Üniversitede yaptlan törende Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı hazır bulundular
Başbakan ile Milli Eğitim Bakanı, üniversitede söylenen nutuktan dinliyorlar
Lozan barışının 23 od yıldönümü dün şehrimizde parlak törenlerle kutlanmıştır. Lozan gününün Hukuk-£.lar bayramı olarak da kabul edilesi dolayıslle dün Üniversite Devletler hukuku enstitüsünde yapılan tören çok parlak olmuştur. Törende Başbakan B. Şükrü Şaracoğlu, Milli Eğitim Bakanı B. Haşan - Âli Yücel, Meclis Başkan Vekili Şemseddln Gûn-altay, Parti Genel Kurul Başkanı Haşan Reşit Tankut, Millet Vekilleri, Vali ve Profesörler bulunuyordu.
Toplantıyı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Tovflg Sağlam açarak Lozan eserinin ehemmiyetini belirterek demiştir kİ:
«Bu eser büyük bir milletin kendi kanlle kazandığı ve en büyük evlâdının eline verdiği kalemle yazılan büyük bir varlıktır. Onun uğrunda kat-lanılmıyan hiç bir fdak&rlık ve göze almnuyan biç bir tehlike yoktur.»
Müteakiben Devletler Hukuku Ord. Prof B. Muammer P.aşlt Sevlg kürsüye gelerek:
(Arkası sahile 2; sütun 1 de)
Anadolu’da orman yangınları
İzmir - Manisa arasındaki Sabuncubeli bölgesinde yangın devam ediyor
İzmir 24 — Bu ayın yirmi birinde Cumaovası, Hanle, Yenlköy ve Efem-çukuru mıntak alarm da çıkan orman yangını dün söndürülmüştür. Bu yangında iki milyon liraya yakın zarar olduğu Öğrenilmiştir.
Bornova’nın Pınarbaşı köyü civarındaki yangın mevzii bir hale getirilmiş ise de hâl& devam etmektedir.
Manisa - İzmir yolu üzerindeki Sa-buncubell fundalıklarında çıkan yangının İlimiz çevresine doğru ilerlediği bu sabah mahallinden öğrenilmiştir. İzmir ve Manisa'da yangının söndürülmesi İçin tedbirler alınmıştır. Yangınların sebebi henüz teshil edl-I İçmemiştir.
Bursa 24 — Orhaneli erman yangını dün akşam çog genişlemiş vazl-yette İdi. Ateş civar köyleri tehdide başlamıştır. Muhtelif yerlerden gelen ekipler yangını söndürmeğe çalışmaktadır. Vali de yangın mahallindedir. Yangının bilhassa Çapak madenleri çevresinde genişlediği g riil-m üştür.
Ağaçsız sahalar ağaçlandırılacak
Ankara 24 — Orman umum müdürlüğü vasıfları bozulmuş ormanlarla türlü sebeplerle ağaçsız kalmış sahaların ağaçlandırılmasına karar vermiştir Önümüzdeki sonbharda bu kararın tatbikine geçilecektir. Hazırlıklara başlanmıştır.
Üçler bir prensip anlaşmasına vardı
Konferans, Churchiirin dönmesine intizaren çalışmalarına muvakkaten son verdi s
C\l
TİMES İN BOĞAZLARA VE RUS İSTEKLERİNE DAİR MAKALESİ
“Bu meselenin tesviyesinde en makul yol, andlaşmanın iki taraflı değil bir çok taraflı olmasıdır,,
Londra 24 (A.A.) — Time3 gazetesi bu sabahki sayısında «Türkiye ve Boğazlar» başlığı altında aşağıdaki yazıyı yayınlamıştır:
Türkiye - Rusya münasebetlerine alt muhtelif meselelerin gözden gecikilmesine dair olarak Rusya tarafından Türklyeye yapılan teklifler hakkında şimdiye kadar resmen hiçbir tafsilât verilmemiştir.
Kasım ayında sona erecek otan şimdiki Türkiye - Rusya dostluk ve ta-
rafsızlık antlaşmasının Sovyet hükümeti tarafından feshinin tak 1 bediî-mesi bekleniyordu.
Mamafih, Türkiye, Sovyet Rusyanın antlaşmayı fesih arzusunda olduğunu bildiren notaya verdiği cevapta, böyle bir teşebbüsün Rusya tarafından gelmesi fethettiğini belirtmiştir. Bununla beraber, yoklama tarzında teklifler yapılmış ve bu hususta Türk hükümeti tarafından Londra ve Va-şlngtona bazı malûmat verilmiştir.
(Arkası sahife 2; sütun 3 te)
ESRARENGİZ BİR CINAYE7
Remziyenin kurşunla öldürüldüğü anlaşıldı
Kadının kocası ve yakın bir akrabası hakkında tahkikat yapılıyor
Van zelzelesi
Bir üniversite heyeti tetkikat için Van’a gitti
V.«... f.yaıet eden Cumhur Başkanı İsmet İnönü, orada vuku bulan zelzele He de yakmdan alâkadar olmuş, Üniversite Jeoloji profesörlerinden mürekkep bir heyetin Van’a giderek bu !ş üzerinde çalışmalarını istemiştir.
Bunun üzerine. Prof. B. Hâmit Na-fia Pamir’ln başkanlığında bir heyet dün akşam Van'a hareket etmiştir.
İzci kampları
Ankara 25 (Telefonla) — Liseler, sanat enstitüleri ve orta okulları öğrencilerinden 2500 kişilik izci kafilesi bu yıl 18 temmuzdan itibaren yirmi iki çeşitli bölgede on ikişer günlük birer kamp yapmağa başlamışlardır. Bu kamplara kız ve erkek İzciler gruplar halinde iştirak etmektedir Ankaralı izcilerden 160 kişilik bir grup da başlarında öğretmenleri olduğu halde bu sabah Kızılcahamam’a hareket etmişlerdir. Orada kamp kuracaklardır.
Bundan 13 gün evvel Halıcıoğlunda Remzlye İsminde 22 yaşında bir kadittin ölümlyle neticelenen hâdisenin tahkikatı, büyük bir meharetle lşlen-pılş bir cinayet karşısında bulunulduğunu göstermektedir.
Bu facianın esrar perdesi tamamlle «dullanmamış olmakla beraber tahkikata el koyan savcılardan B. Ali Kemal Kamal ve zabıtanın sıkı takibat ve tetklkatr c.rt.-ya yeni bazı hakikatler koymuştur.
ölen kadın* kim?
Ayın on birinci günü Beyoğlu hastanesinde ifade veremeden ölen R₺m-riye adındaki genç kadın. Yalovanın yakın köylerinden birinde oturmakta ve Mustafa adında blrile evli bulunmaktadır. Rrmzlyenln anası bir dairede hademelik etmekte ve aldığı parayı tamamlle damadına vermektedir Kadın, son günlerde, aldığı paradan kocasına vermemeğe başlamış, bu yüzden arnUrı acilime, diğer bazı iddialara göre de. Remzlye İle kocası | arasında şiddetli bir kıskançlık baş-gösi emiştir, |
Yalova’ya «eletı misafir
İşte bu sırada Istanbulda Hahcıoğ-lunda oturan ve mezbahada çalışan bir zatın karısı olan Leman, eski ahbabı Remztyeyl Yalovada ziyarete gelmiş ve birkaç gün kalmıştır. Remzlye de İstanbul’a gelmek arzusunu göstermiş, Leman da büyük bir misafirperverlikle bunu kabul etmiştir.
Leman İle Remzlye beraberce İstan-bula gelmişler ve Hahcioğlunda Bademlik civarındaki Lamanın evine İnmişlerdir.
Remziyenln mtsafl'H^i Ovalinden birkaç gün geçm' (;enç H İm bir gün öğleyin Lem -u* yar»’ n etmek üzere aşağıda uuıtfafre nmlştlr,
(Arkası uhife 2; siitun 5 te) r-----------------------------
Su-i istimal
¥azan: A. Adnan ■ Adıvar
Buğun beşinci sahifemizde
DİKKATLER;
Halka kolaylık
Bu fikir, her âmir ve memurun düsturları arasında bulunmalı. Meselâ, köprüde oparlörlerle hareket saatleri ve vapurların hangi iskelelerde bulunduğu ilân ediliyor; bu yeni usul pekâlâ. Gelgeldim: Önünde uzun uzun nöbet beklediğiniz gişede, pencerenin önüne vardığınız vakit: 'Abonman mı7 Bitişiktedir!» demeleri pek fena. «Tren biletleri burada satılır, abonmanlar da burada satılır, ilh...n diye her gişeye bir yazı konulsa ne çıkar? Keza, Kadıköy'deki iskelede, her ıımumf hizmet mahalli Içlu lâzım türlü teferruat bulunmamalı mı: Tiitün, kibrit, simit satan bir baraka, sucu, teiniz bir Luvs-iet^ Yolcuların çoğuna bunlar m,,,., olUTICa ya güneş altında yüzlerce metre taban tepilir, yahut da merdiven tırmanıp kötü kokularla karşılaşılır. Daima kolayına gidilmiştir: Bina dışındaki saat mİ bozuldu ? Bu en lüzumlu saati tamir ettirecek yerde sök, yerini kapat
Halka kolaylık» fikri her hareketimizde hâkim olsa, bu ve bunun gibi tefcrrüatle hayatımız güzelleşlrdl. Bu misaller ki, bir tek Kadıköy İskelesinden alındı.
Londra 25 (R.) — Başbakan B. Churchlll, Dış İşleri bakanı B. Eden ve İngiliz işçi partisi lideri B. Attlçe İngiliz İntihabat neticelerinin İlânında hazır bulunmak üzere bugün Potsdam’dan Londra'ya döneceklerdir. Diğer İngiliz murahhasları ve müşavirleri Potsdam’da kalacaklardır.
B, Churchlll, Eden ve Attlce’nln cuma günü Potsdam'a dönmeleri beklenmektedir. B .ChurchllTjn Londra'ya dönmesi münasebetile Pots-dam konferansı muvakkaten tatil edilmiştir. Mamafih müşavirler çalışmalarına devam edeceklerdir.
Üçler, bir prensip anlaşmasına vardılar
Paris 25 (R.) — Potsdam’dan gelen haberlere göre Potsdam konferansının görüşmelerinde süratli terakkiler kaydedilmiştir. Üçler, dünkü sekizinci toplantılarında bir prensip anlaşmasına varmışlar ve bu prensip anlaşması teferruatının tesbltinl eksperlere havale etmişlerdir.
Konferansın tatili esnasında Stalin ile Truman ne yapacak?
Berlin 25 (O. W, i.) — Başlıca İngiliz delegelerinin Potsdam’dan gaybubet edecekleri zaman Başkan Truman ve Mareşal Stalln’in perşembe «ilr 1 için hususî plânları ne olduğu açığa vurulmamıştır. Onların, Birleşik Amerika tarafından Sovyetlfr Birliğine yapılan ödünç verme ve kiralama yardımları veya harb sonrası kredileri gibi ancak Amerikan ve Eovyetlerl İlgilendiren meseleler hakkında görüşmelerine devam etmeleri mümkündür. Fakat, İngiliz lldrlen dönünçeye kadar konferans gündemindeki meseleler hakkında müzakerelerde bulunmıyacaklardır.
Tuna devletleri birliği
Londra 25 fA.A.) — Paris radyosunun bildirdiğine göre. Potsdam konferansını saran esrar havasına rağmen. Mareşal Stalin, müstakil Avusturya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Macaristan ve Romanya dahil olmak üzere Tuna devletleri birliğinin kurulmasını teklif etmiştir. Başkan Truman ve Başbakan Churchlll bu mevzuda hiç bir itirazda bulunmamışlar fakat, bu memleektlerin hepsinde serbes seçimler yapılmasını İstemişlerdir.
Müzakere ne zaman bitecek?
Berlin 24 (A.A.) — France Presse ajansının özel muhabiri bildiriyor:
Potsdam konferansının ağustos ayı başından evvel sona ereceği sanılmaktadır. Filhakika, konferansın son safhasında hazır bulunacak olan bazı Amerikan uzmanları 1 veya 2 ağustosta Vaşlngton'dan ayrılacakları zannedilmektedir.
Amerikan gazetelerinin tenkidleri devam ediyor
Nevyork 25 (R.) — Amerikan gazeteleri, görüşmelerden siyasi hl; bir haber sızmayışını şiddetle teııkldet-meye devam ediyorlar. New - York post’un Berlin muhabiri şöyle demekledir: «Potsdam'dakl 100 Müttefik gazetecisi görüşmelerde görüşülen meseleler hakkında bile hlp bir şey bilmemektedirler.
pot'dam'da neşredilen resarf bir leb llğ görüşmelerin dövam ettiğini bildir mektcdlr.Per.jemba va cuma günü görüşmeler İnkıtaa uğrıyacaktır. İngiliz heyeti reisleri Londra'da bulu-nurltwı Potsdam’da (skperler elde edilen neticeleri toplayacaklar ve tam metinlerini bazırlıyacaklardır. Dokümanlar ve raporlar hazırlanacaktır. Bu İş. İki üç glln Içlnd* yapılabilecek bir İş değildir.
Yalta konferansından sonra şu kanaat, husul» gelmişti kİ, Kırım konferansında üç büyük arasında şifahen cereyan etmiş olmasına İleri gelmektedir.
Unra müdürü
Londra 25 (R.) — Unra müdürü B. Lehman, Belgrad'da dizanteriden hastalanmıştır Bu sebepten dolayı, Belgrad’da ikametini kısa kesmiş ve( Yygoshvyadnkt Unra şubelerini ziya-I ret »dememiştir.
JAPONYA’NIN KALBİNE SUNİ TAARRUZ BAŞLANGICI i Müttefik uçakları ikisi zırhlı >, altı Japon harb gemisini |
ağır hasa
ra uğrattı
Londra 24 (R.) — Amerikan ve İngiliz harb gemileri Honda adasında Küfe ve Kûbo hedeflerin karşı akınlarına dvam ediyorlar. Bu bombardıman bereketleri bu sabah fecir vakti yeniden başlamıştır. Bombardıman devam ediyor.
Kruvazörler ve muhriplerin deniz uçak üssü Kuşlmoto’yu bombardıman, etmekte oldukları bildiriliyor.
Amiral Nlmltz tebliği, Kure'ye karşı dün 2.000 Müttefik uçağı tarafından yapılmış olan akın esnasında 7 Japon harb gemisinin ağır surette hasara uğratılmış ve yanar bir halde bırakılmış olduğunu bildiriyor. Bunların arasında İki zırhlı, bir büyük uçıik gemisi bir refakat uçak gemisi ve 3 kruvazör bulunmaktadır.
Bu akınlar esnasında 32 Japon uçağı tahrlbedlimlştlr.
Oklnava adasından kalkan bomba uçakları da Nagoyayı bombalamışlardır.
Amiral Halsey Japon sahiller! açıklarında seyretmekte olan Amiral gemisinden Amerikan halkına hitaben söylemiş olduğu bir nutukta şöyle demiştir:
«Pasifik harbi yeni bir safhaya girdi. Japonya'nın kalbine son taarruz başlangıcı cereyan ediyor. Japon, donanmasından geri kalan kısım hiç bir !şe yaramıyacak bir haldedir. Eğer Japonlar, mağlûbiyete mahkûm olduklarını bilmiyorlarsa zannettiğimden daha budaladırlar.»
General Mac Arthur tebliği, 300 Amerikan uçağının Şanghay’ı bombalamış olduklarını bildiriyor.
Nevyork 25 rR.l — Resmen bildirildiğine göre, son 15» etin İçinde
Japon hedeflerine 15.000 ton bomba atılmıştır.
Nevyork 25 (R.l — Pejç yakında Okinava adasından süper uçan kalelerin havalanabilecekleri bildirilmektedir.
Bir muhabir haberine göre, Fili-plnler, Pasifik harbinde, İngiliz adalarının Almanya harbinde oynamış olduğu rolü oynayacaktır.
Yunan kabinesi yerinde kalacak
Londra 25 (R.) — Allııadan bildirildiğine göre, Yunan Dış İşleri Bakanı B. Soflanopulos'un istifası, bir kabine buhranı intacetmlyecektir. şimdiki kabine yerinde kalacaktır.
Mussoîini’nin oğlu teslim- oldu
Londra 25 CR.» — İsviçre radyosu, Mussollninln büyük oğQı Vittorlo’nun Müttefiklere teslim olmuş olduğunu bildirmiştir. Vlttorlo Habeş harbi es-nasııyla Haberlileri zevkle bombardıman1 etmişti.
Ingilizler Graz şehrini işgal ettiler
Londra 25 (R.» — îstlryanın başkenti Graz şehri üzerinde şirmdi İngiliz bayrağı dalgalanmaktadır. İngiliz kuvvetlerinin kumandanı Mao Grery Graz halkına hitaben yaptığı bir beyanatta, bu İşgalin İngiltere, Fransa, Amerika ve Sovyet Rusya arasında yapılan bir anlaşma mucibince vukua geldiğini bildirmiştir.
Günler Geçerken
Doğu akdeniz hattı
Devlet Denizyollarının bir Hânından öğrendiğimize göre Türkiye ile Mısır, Filistin, Suriye vc Lübnan limanları arasında vapur seferleri başlıyor. Bu, sulhün doğu Akdenize vuran feraha kavuşturucu İlk ışığıdır; birinci seferi yapacağı bildirilen Gü-neysu. çoktan beri karanlığa gömülü tehlikeli bir yol üzerinden hür deniz ticaretinin ilk nurunu götürmüş ve yarınki İşlek denil bulvarının yeniden açılış törenini yapmış olacaktır. Vakit kaybetmeden başka devletlerden ve firmalardan Önce harekete geçtiğimiz için Bakanlığı överiz ve şimdilik tecrübe mahiyetinde kâydila başlayan seferlerin devamını dileriz. Zira bu yol yalnız ticaret bakımından değil, turistik mahiyeti olduğundan ve propaganda işine de varayacağndan dolayı bizce kıymetlidir; ne kadar özenlise. eıflbk sarfedilse boşa gitmez, maddi ve mânevi faydalar, kazançlar sağlar
Fakat yüz akıyla başarılmasının bazı şartlara bağlı olduğunu elbette Ulaştırma Bakam bizim kadar, bizden İyi biliri bilineni tekrar edenleri de dinlemekten şüphesiz çekinmez: öyle bir hattın verimli, muvaffakiyetli olması İçin yalnız Devlet Denil yollan idaresinin gayreti yeter mi? Yetmez. Farzedelinı kİ vapurlar tertemiz tutulsun; örnek bir intizamla İşlesin, konfor hususunda hiç kusur işlenmesin: müşterilerden öyle «su bitti., çarşaflar kirli... radyo konserlerinden illallah... yemeklerden e! aman.,,* vesaire gibi şikâyetler işitilmesin; hepsi mükemmel, dÖrbaşı mamur olsun. Eğer bu Işde Ulaştırma Bakanlığı île Gümrük v» Emniyet daireleri arasında yolcu lehine koordinasyon yapılmaz, iyi niyetlere bağll bir el ve hattâ gönül birliği gösterilmez, ahenk kurulmazsa netice, bekleneni vermez. Vermedikten başka o hat ve o vapurlar komşu memleketlere durmadan aleyhte propaganda taşıyan birer vasıta haline gelir.
Pasaport ve gümrük muamelelerinde Devlete zarar vermeden yolcuyu da korumak... işte tılsım bııdur Bayrağımızla beraber o tılsımı da götürüp getirebilirsek önümüzdeki kırk kapı ardına kadar bize açılmış olur.
Refik Halid Karay
Sahife 2
AHŞAM
SÖZÜN GELİŞİ
Müellif ile mütercim arasındaki akrabalık
Bir gazetenin kitap münekkidi yeni çıkmış bir kitaptan, bayan Hayran tnsel’in Helen (5. Cariisle'den «Canım., adıyla dilimize çevirdiği romandan bahsederken diyor ki «Esasen mevzuu kadınlıkla alâkadar olan ve bir kadın tarafından yazdan bıı romanı tercüme etmek için de kadın olmak İca hederdi.»
İlk bakışta hangi mantığa dayandığı anlaşılmaz gibi görünen bu hüküm tercüme dâvasının ana meselelerinden birini aydınlatıyor Hoşlanmadığınız bir yazıyı kopya etmek zorunda kolsanız ne kadar sıkılacağınızı bir düşünün, sonra da kopya ettiğiniz yazıyı okurken kaç yanlış yaptığınızı bir sayın! Eğer hoşunuza gitmiş olsaydı onıı hiç can sıkıntılarına uğramadan kopya edecek ve belki de hiç hata yapmryacaktınız.
Bu misal henüz bir tercüme misali değildir Hoşlanmadığı, fikirlerine iştirak etmediği, hattâ beğenmediği bir muharriri tercüme etmeye kalkan mütercim, sevmediği yazıyı kopya etmek zorunda kalan adamdan bin kere daha hevessizdir. Artık mütercim sevmediği müellifi cümle cümle katletmeğe başlar. Elinde ol-mıyarak müellifi kendine benzetmeye, fikirlerini kendi fikir kalıplarına dökmeye çalışır Tapısı başka olduğu için müellifin bir hamlede rahaçta söylediği sözleri anlamaması, onları blri-birin e karıştırarak düğümlemesi tabiidir. Müellife saygısı da, sevgisi de olmadığı için, ortaya çıkan tercüme aslından başka birşey çiur
tyi tercümenin birinci şartı müellif ile mütercim arasında ruh, anlayış, zevk ve idrâk yakınlığı bulunması, mütercimin müellife hayran olması, saygı göstermesidir. Ruh ve idrâk yakınlığıyle bfr üstat ve tilmiz münasebeti kurulmadıkça iyi bir tercüme doğmasına imkân yoktur. Edgar Poc’yu Fransızcaya ancak Baude-lhirc eçvirebilmiştir; Moltere'i Türkçcye dökmek de Ahmet Vefik Paşa’ya nasip olmuştur Çünkü aralarındaki ruh akrabalığı bl-Anci derecede' İdi.
Bir kadın muharririn, hele yukarıdaki eserde olduğu gibi ■ analık hislerini tahlil eden romanını bir kadının çevirmesi bu sebeple lâzımdı.
Şevket Rado te= ■ ' =
Lozan günü parlak surette kutlandı
{Baş tarafı 1 inci sahifede)
— Türk milletinin Lozan'a takaddüm edtn günlerde istiklâli için nasıl savaştığını v(. Lozan'ın ehemml-yetmi belirterek;
— Lozan yalnız istiklâl savaşında Türk kahramanlığının kudretinin İfade-â olarak kalmamış aynı zamanda bu savaşın ruhunda mündemiç bütün hakikatlerin bir nakşı ölmüştür VıJ bunu Atatürk'ün Ifadcsile şöyle söylemek lâzımdır: «Lozan muahedesi ismet İnen ünün eseridir.»
Prof devamlar
şunu demek isterim ki siyasi, ekonomik ve sosyal herhangi bir hareketle Türk milleti bir müdahale, bir engel gölgesi olmaksızın hamlesini her hangi bir dileğe tcvclh^edebll-dığindendtr ki siyaset sahasında sözünü geçirebilir Ekonomik alanda htr teşebbüsü faydalıdır. Hürriyet ve istiklâline varlık ve benliğine uzatılacak her kötü eli kırıp paıçalıyabl-llr.«
Prof. B. Muammer Raşlt 8cvig\!en sonra kürsüye gelen Eskişehir MHKl Vekili Prof. B Yavuz Abadan Lozan tansısını tahlil ederek hususiyetlerini belirtmiş ve:
_ Bu tetkikler gösteriyor ki temelleri Lozan'da atılan. Büyük Milli Şefimizin faal varlığında canlanan Türk siyaseti, her türlü macera ve yalandan uzak bir prensip ve karakter siyaseti, bir toprak bütünlüğü ve tam milli bağımsızlık siyasetidir, Hedefi İnsanlık ve medeniyetin zaferine hizmettir. Dürüstlükle hassasiyetle milli istiklâli korumak, devletler arasında anlayışlı ve karşılıklı saygıyâ dayanan bir işbirliğini sağlamaktır. Barış ve insanlık İçin, milli emniyet ve haklarımızın korunması İçin cll-
PENİNİN YARGILANMASI DÜN DE DEVAM ETTİ
Eski Başbakan Reynaud, Daladier, ihtiyar mareşala karşı ağır ithamlarda bulundular
Lpddra 26 (R,> — ParLsten bildiril-dl^ne göre Mareşal Pdtaln’ln dün de yargılanmasına devam edilmiştir. Diınktl oturumda eakl Başbakan B. Reynaud İthamlarına devam etmiş, PÇtaln’in müdafaa vekili, Reynaud’-ya şaşırtacak sualler sormuş Mare-jal'ın baygınlık alâmetleri gösterme -«I üzerine oturuma muvakkat bir zaman İçin fasıla verilmiş eski Başbakan Daladlet'nln şahit olarak dinlenmesine başlanmıştır.
Reynaud'nun İthamları iki saat sürmüştür. Eski Başbakan demiştir kİ:
— Fransız milletine Pötain kadar hiç kimse fenalık yapmamıştır, o, şerefinden tenezzül etmiştir.
Pötaln’ln ilk İşi Cumhuriyeti devirmek olmuştur, Şimali Fransız hudutlarının tahkim ve takviyesine muhalefet ettnlş 1940 şubatında; Fransız İşçi mümessillerine Fransa' nın beş ayda mağlüb olacağını ve diktatörlüğü kuracağını söylemiştir.
Reynaud İthamlarına devam ederek 15 haziran 1940 tarihinde Almanlarla mütareke yapılması hakkında-kl itirazlarının POtaln İle General Weygand'ın şiddetli muhalefetine I uğradığı, Fransız filosunun Alınanlara teslim edllmlyeceğl , hakkında Amiral Darian'ın sözlerine itimat etmemiş olduğunu söylemiş ve Frarsaya mağlûbiyet aklblnde B, Chur-chlll İngiliz - Fransız birliği hakkın-dakl teklifini Allcenabane tavsif etmiş ve:
•Münekkitler ne derlerse desinler bir gün bunu yerine getirmeğe mecbur kalacağız» demiştir.
Reynaııd'dan sonra dinlenen eski Başbakan Daladier de Mareşal pğtaln'l şiddetle İtham etmiş, harb patladığı zaman Fransa'nın 2000
gazetec'.ıer ve kalabalık bir davetli hazır bulunmuştur. Belediye reis muavini ve Üsküdar parti başkanı B. Lûtfl Aksoy bir nutukla töreni açmıştır. Lozan barışının nulli Hayatımızdaki önemini veciz bir ifaae He belir ten B. Lûtfl Aksoy «Lozan muahede-namesl gelecek nesillere doğru Türkün yolunu aydınlatan, azim ve imanını kuvvetlendiren sönmez bir ışıktır. Lozan biitun isteklerimizin gerçek bir safiridir. İmparatorluğun asırlar mahsulü çürüklükleri birer birer ayıklanarak dinç bir devletin şerefli temelleri Tozanda atıldı.» demiş ve bu büyük günü hazırUyanları şükranla anarak deniz müsabakalarına iştirak edecek sporculara başarılar dilemiştir. B Lûtfi Aksovöan sonra Halkevi spor başkanı D. İbrahim Çamlıyurt da bir hitabede bulunmuştur. Bunar n sonra öğretmen B. Cemal Yener Lozan mevzulu bir konuşma yapmıştır.
Nutuklardan sonra sporcular teftiş edilmiş ve müsabakalara başlanmıştır Büyükler arasında yüz metre serbest ve yüz metre kurbağalama, kızlar arasında 100 metre serbest ve 100 kurbağalama, küçükler arasında 50 metre serbest,, 50 metre kurbağalama, büyükler arasında 200 metre serbest, 200 metre kurbağalama ve yine büyükler arasında Kızk üleşinden plaja kadar mukavemet yarışları yapılmıştır. Bu müsabakalarda kazananların mükâfatlarını İl parti başkan B. Tev-fik Fikret Sılay bizzat dağıtmıştır. Öğleden sonra da muhtelit kürek ve yelken yarışları tertlbedl'miş ve kazananlara mükâfatlan dağıtılmıştır.
Cidde orta elçimiz
Ankara 24 (A. A.) — Türkiyentn
Cidde ortaelçisi B. Fuat Carım, memuriyeti başına gitmek üzere, bugün uçakla Ankaradan ayrılmıştır.
Almanyanın iaşesi
25 T.'mmuş 1945
Hitlerin blöfleri
mizden gelmi yaptık ve yapacağız.
Ülkü ve haklarımızdan hiçbir zerresini feda etmemek kararımız katidir
Lozan Türklük tçin bir zafer, dünya fçin bir örnektir. Prof, B, Yavuz Aba-danın sözler! hararetle alkışlanmıştır •
Müteakiben doktora talebesi B.
Fevzi Fevzioğlu da arkadaşlarının düşünce ve fikirlerini belirtmiştir. 1
Başbakan B şükrü Saraçoğlu, te-, gelmiş ve köylii renden sonra, ‘ ~z~: .
ile samimi hasbıhallerde bulunmuş,'nı, mahalli incelemelerde bulunduk-kendl öğrencilik hayatından da bah- tan sonra yoluna devam etmiştir.
Tarım bakanı
Dev eli 24 — Yurd içinde tetkik ge-zls! yapeıakta olan Tarım Bakanı Şevket Raşlt Hatiboğlu. yanında Kayseri valisi olduğu halde, buraya _ , b,xy’ü yurttaşlarla uzun
üniversite öğrencileri ı konuşmalar yapmıştır. Tansı Baka-
sederek gençlere değerli öğütl'r vermiştir.
Üniversitedeki bu toplantıdan sonra Başbakan B. Şükrü Saraçoğlu, Milli Eğitim Bakanı ve diğer davtBiler toplu bir halde Beyazıt meydanına giderek inkılâp müzesi önünde hazırlanan ilk öğretim faaliyeti ve öğrencilerin bir yıllık çalışmalarını gösteren seyyar serginin açılma töreninde bulunmuşlardır
Osküdardaki yarışlar
Lozan harsının 22 Ipcl dönüm yılı münasebeti te Halkevlerinde günün önemini belirten toplantılar tertlbe-dilmlşblr. Bu arada Üsküdar Halkevi tarafından da Salacık plâjmda Lozan mükâfatiı yüzme yarışları ve deniz hareketleri galerileri yapılmıştır. Saat 10,30 da İstiklâl marşlım başlıyan bu törende vfAyet parti başkanı B. Tevfik Fikret Srlay, belediye reis muavini ve Üsküdar parti başkanı B Lûtfl Aksoy, Üsküdar kaymakamı.
tan sonra yoluna devam etmiştir.
Nüfus başına ikişer kilo un dağıtılacak
Ankara 24 — Ankara, İstanbul ve İzmir Belediye hudutları İçinde küçük büyük farkı gözetilmeksizin, nüfus başına ikişer kilo un dağıtılması hak-kındaki hazırlıklar bitmiştir. Dağıtmalara temmuz içinde temmuz -ağustos, ekmek karnelerinin «Y> kuponu mukabilinde ^başlanacaktır. Un iki çeşittir. Bunların Ofis dır ularından satış fiatleri birinin 4B, diğerinin 55 kuruştur.
Teşkilâtlandırma umum müdürlüğü
Ankara 24 — Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlandırma umum müdürlüğüne, Maliye Bakanlığı Hazine umum müdürlüğü şube müdürlerinden B M artar Özkol tâytn edilmiştir.
tayyaresi olduğunu söylemiştir. Bugün de Daladler’nln dinlenmesine devam edilecektir. Eski Cumhur Başkanı B. Lebnm’un do bugün dinlenmesine başlanması İhtimali vardır.
Fransız gazeteleri ne diyor?
Paris 25 (A.A.) — Mareşal Pötaln dâvasınla açılışı hakkındaki tafsilât dün. bir yaprak olarak çıkan gazetelerin birinci sahlfelerlnln dörtte üçünü işgal etmekte İdi. Dâva karşışmda halkın tepkisin! belirten dikkate değer başlıklar arasında şöylelerlno tesadüf edilmektedir:
1 numaralı vatan haini Pdtaln, yüksek mahkeme huzuruna çıktı. P£taln hiç bir şey öğrenmemiş ve hiç bir şey unutmamıştır. Pötalp, söz söylüyor, fakat cevap vermekten imtina ediyor. İdam meydanlarına adam göndermiş olan adam, Fransızların hayatlarını ve ekmeğini kurtardığını İddia etmeğe cesaret ediyor.
Gazeteler, dünkü celsede, hâdiseler çıkaran beşinci kol mensuplarına hücum etmektedir. Bir gazete şunları yazıyor:
Basın mensupları İçin kâfi derecede yer yoktu. Fakat beşinci kol mensupları için k&fl yer bulunuyor.
Genel hissiyatı belirten radikal •Aurore» gazetesi şöyle diyor:
Petaln'ln Fransa'yı içine sürüklediği şerefsizlik hâlâ bakidir. Fransız Cumhuriyeti, hâlâ milletlerarası büyük konferansta da yer almamaktadır. Dünya, bizsiz olarak yeniden kurulmaktadır, fakat, hiç şüphesiz PCtaln, bilhassa İhaneti kanunlaştırdığı İçin affedilemez. Pötaln, tarihinin en tehlikeli anında Fransa’yı aldattı. Hiç bir ceza, onun suçuna tekabül edemez.
Müttefikler Almanyanın İaşesini üzerlerine aldılar
Londra 25 ULA.) — Reuter’İn Ber-llndeki muhabiri bildiriyor:
Berlin halkı lçfn 1000 tonluk yiyecek maddesi taşıyan askeri kamyonlar BeTİln şehrine doğru yol almaktadır. Başka kamyonlar, bu gurupu takibedecekttr.
Bütün halkın istihlâk miktarının aynı olması İçin İngiliz askeri makamları. Beri İnde dağıtılan istihlâk miktarını R uslar d an sormuşlardır. İngiliz işgal bölgesindeki İşçilerin İş arasında açhktan düştükleri sık sık görülmektedir.
Londra 24 (AJL) — İngiliz ordusu genel karargâhına gelen haberlere göre, İngiltere İle Amerika, Almanya-nın kendi kendisini beslemesi hakkında Müttefik başkomutanlığı genel karargâhı tarafından İleri sürüten prensipten vazgeçmişlerdir. Bu haberlerde bildirildiğine göre, Müttefikler sene sonundan evvel Kanada, Birleşik Amerika ve Lâtin Amerika'dan Almanyaya buğday göndereceklerdir. İngiliz iaşe Bakanı albay Llevv ellin İte Ziraat Bakanı Hudson, yaşamd şartları ve ihtiyaçlar hakkında bir fildr edinmek üzeTe hâlen Almanyada bir tetkik gezisi yapmaktadırlar. İki Bakan geçen haftanın bir kısmını İngiliz bölgesinde geçirmişlerdir, şimdi Amerika bölgesini gezeceklerdir.
Esrarengiz bir cinayet
E»ki Alman genel kurmayının ifşaatı
Londra 24 (A.A.) — İngiliz işgal bölgesinden gelen haberlerde 1938 den 1942 ye kadar Alman Genelkurmayı başkanlığını yapmış olan general von Halder'in kendisini sorguya çeken Müttefik şahsiyetlere Alman Genelkurmayının. 1938 de Münlch konferansının cereyan ettiği devirde Hit-ler'i bertaraf etmeğe hazır olduğunu söylediği bildirilmektedir.
General. Münlch konferansının «katmerli blöf*olduğunu ve Alman tümen kırıntılarının kuvvetli Çek istihkâmlarını almağa muvaffak damadan hudut boyunda dolaşıp durmakta olduklarım söylemiştir. General demiştir kİ:
«Alman komutanlığı bu vaziyetten endişe duymakta idi ve TOİtzleben ayaklanarak Hltler’i tevkif etmekLl— için başa geçil. Tam işaretin verilece-Q ği sırada, İngiltere ve Fransa Münichp taleplerini kabul ettiler. ■
Û_
O
Times’in Boğazlara ve Rus isteklerine dair makalesi
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
İteri sürülen meselelerin bazıları mahalli olmaktan çok fazla ehemmiyeti haizdirler ve bunların Potsdam'-da Üç büyükler konferansında tetkiki arzuya şayan ve muhtemeldir.
Sovyet hükümetinin, talebetmesi İhtimali olan en mühim değişiklikler pürüzlü görülen Boğazlar statüsüne ait olacaktır.
1930 antlaşması. Boğazlar bölgesinin askerileştirilmesinde Türklyeye müsait olmuş ve Türkiye böylece, 1923 Lozan antlaşmaslle milletlerarası tahdide tabi tutulmuş bulunan bu bölgede tam hükümranlığını tatbik .tmlştlr.
Montreux antlaşmasının harb esnasında Boğazlardan geçiş hususundaki hükümleri şiddetli tenkidleıe konu teşkil etmiştir. Çünkü, maskelenmiş bazı yardımcı harb gemileri, ticaret gemileri sıfatlle geçmekte bulunduklarım İddia edebildikleri için, bu müsaadeden faydalanmışlardır. Esasen deniz taşıtlarının da Boğazlardan geçmesinin kolayca mene-dllmesi mümkün değildir.
Türk hükümeti, harb esnasında antlaşma hükümlerini matlup enerji ite tatbik etmiştir. Fakat Ruslar, bu hükümlerin kendileri için zararlı olduğunu ve bundan başka, Türklyenln, yabancı bir devlete veya devletler birliğine karşı Boğazlarım tek başına müdafaa hususunda gerektiği kadar kuvvetli olmadığını iddia etmişlerdir. Boğazların müdafaası İşine Soyet-lerin de İştiraki hususunda Moskova-Ca derpiş edilen şekle ait olarak henüz müspet ve vfizılı bir şey yoktur. Sovyetlerin, Boğazlar rejiminin tekrar gözden geçirilmesi hakkındaki taleplerine başka isteklerin de katıldığı sanılmaktadır.
Bunlardan biri, 1920 de Türklyeye Jade edilen Ksts ve Ardahan vilâyetlerinin Rusyaya ger! verilmesidir. Bu topraklar blnefsihl her İki taraf içUı büyük bir kıymet ve ehemmiyeti hain değildir.
Rusyamn Türklyeye ait talepleri arasında bu memleketin şimdiki hudutlarının tekrar gözden geçlrllmesi-n1 İstemesi hiç bekleniimemekte idi. Ve Rusların, hususi mahiyet arzeden bu meselenin neticelendlrilmesl yolunda ısrar etmemeleri imkânı da vardır.
Sovyet tekliflerinin sarih şümulü ne ı.ursa olsun, bunlar birçok sahalarda, başka dovtellerln alâkalarını da İca-L ttirmcktedlr. Boğazlar rejimi, yüz ;ıldan fazla bir zaman diplomatik konferansları bulandıran mllletler-r-ası bir mesele olmuştur.
Türkiye de dahil olmak üzere tarafların hepsi, yeni şartlara uygun olmak İçin Montreuz nntla"maslle kur: ’an Boğazlar rejiminin tâdili gerektiği hususunda mutabık bulunmuş gibi görünmekte ve bu antlaşmanın bahşettiği geçit müsaadeleri yüzünden harb esnasında meydana çıkan kararsızlıklar ve karışıklıklardan en
fazla müteessir olan Rusya da. haklı olarak, kendi talep ve delillerine çıkar bir yol bulunmasını istemektedir.
Boğazların müdafaa ve muhafazası sorumluğunu münhasıran Türklyeye bırakan Montreu* antlaşması sistemi, antlaşmanın yapıldığı sırada Rusya-nın tam tasvibine mazhar olmuş bulunuyordu ve şimdi tekrar gözden geçirilmesi talebinin haklı görülmesi İhtimali vardır.
Bu meselenin tesviyesinde en mâkul yol antlaşmanın İki taraflı değil, birçok taraflı olmasıdır ve bilhassa genel güvenlik meselesi olması bakımından, bunun en mâkul hal yolu, burada olduğu gibi, başka taraflarda da, müştereken tutulacak üsler için. Birleşmiş milletler veya dünya güvenlik teşkilâtı adına bir antlaşma yapılmasıdır.
B. Nuri Demirağ partisinin nazamname-sini vilâyete, verdi
B. Nuri Demlrağ, kurmak İstediği «Milli kalkınma partisi» hakkında hazırladığı 38 maddelik ana nizamnameyi bir dilekçe ite Vilâyete vermiştir.
Bu nizamnamede müessif âza olarak 1 — Nuri Demlrağ. 2 — Eski Erzurum millet vekllt beşinci noter B. Hüseyin Avnl Ulaş, 3 — Muharrir Ce-vat Rlfat Atılhan gösterilmiştir.
Partinin nizamnamesine göre, hükümet şekli yayın hürriyetine istlna-deden Cumhuriyet idaresidir.
İdare usulünde tevsii mezuniyet esası teklif ve müdafaa olunacaktır.
Bütün İntihaplar bir derecll olacaktır.
İntihabat, partiler tarafından vücuda getirilecek heyetler marlfetlle yapılacaktır.
Reisicumhur, yurtta lntlhabetmek hakkını haiz bütün vatandaşlar tarafından beş sene müddetle lntihabolu-nacaktır.
Teşrii kuvvette Ayan meclisi kurulması teklif ve müdafaa olunacaktır.
Ayan meclisi kırk Azaden mürek-I kebolacaktır.
Millet vekilleri, yüz bin niifuşta bir olmak üzere keza bir dereceli intihap dairelerince seçilecektir.
Çalışma Bakanlığı müfettişliği
Ankara 24 — çalışma Bakanlığı İkinci mûfetlşliğlne eski Maliye müfettişlerinden B Salt Kandan tâyin edilmiştir.
(Baş tarafı 1 inci sahifede)
Mutfakta olanlar
Evin mutfağı zemin İcatta ve bitişiğinde arsaya bakan penceresi gayet alçak bir vaziyette bulunmaktadır. Remziye, mutfakta bir aralık yalnız başına kalmış ve yemek sofrasını hazırlamak üzere raf üzerinde bulunan siniyi alırken, elindeki bakır sLnl ile beraber ansızın yere düşmüştür. Yere düşen bakır sininin çıkardığı ses, evin içinde aksetmiş, Lemanın kızı Nazmiye mutfağa koşmuş, Remzlyeyi yere düşmüş görünce annesinin yanma koşarak
— Remziye teyzem, elindeki sini ile beraber düştü., demiştir.
Leman, mutfağa koşunca, siniyi bir tarafta, Remzlyeyi bir tarafta bulmuş, ne olduğunu sormuşsa da kadından bir söz almak kabil olamamış, zabıtayı haberdar etmiştir. Remziye cankurtaranla Beyoğlu hastanesine götürülmüşse de biraz sonra ifade veremeden ölmüştür.
Hastanede yapılan muayenede kadının başına bir kurşun yarası görülmüş. Adalet doktorunupn gösterdiliğl lüzum üzerine ceset morga kaldırılmış ve otopsi yapılmıştır.
Zan altına alınanlar
Bu nokta üzerinde tahkikat ilerletilince. Remzlyenln kocası Mustafa sorgu altına alınmış ve Muştalanın yakın akrabasından ve beyaz panta-lonlu birinin, cinayete takaddüm eden akşam Hahcıoğlu civarında görüldüğü tesbit edildiğinden, bu adam da yakalanmıştır.
Savcı ve zabıta tarafından cinayet yerinde yapılan muhtelif keşif ve tetkikler neticesinde, cinayet evinin mutfağının yanındaki arsaya bakan pencereden ftnl surette atılan bir tabanca kıırşunyle Remzlyenln öldürüldüğü ihtimaline vârılmış ve zan altına alınlanlar hakkında bu noktadan soruşturmaların derinleştirilmesi karar-laşmıştır. -
Alacak yüzünden cerh
Beyoglunda Karınca çıkmazında kahvecilik eden Müslim'le müşterilerinden Yılmaz, alacak yüzünden, dün gece kavga etmişlerdir. Yılmaz, bıçakla Müslim'i muhtelif yerlerinden ehemmiyetli surette yaralamıştır. Carili yakalanmıştır.
Kaymakamlar arasında nakil ve tayinler
İngiliz parlâmentosu
1 ağustosta açılacak
Londra 24 (A.A.) — Kiralın parlâmentoyu açış mesajı 1 ağustosta Lordlar kamarasında okunacaktır.
Londra 24 (AA) — Londra .jaze-telerlnin çoğu askerlerin ternisı me-selesindçn bahsetmektedir. Bu gazetelerden bazıları, terhis İşinin kâfi derecede süratle yapılmam ı h dan şikâyet ediyorlar. Times gazetesi, askerlerin süratle terhis edilme» hakkında mantıksızca taleplerde bulunulmasını takbih etmektedir Bu gazetenin ilâve ettiğine göre, ’e hl3 işi endüstrinin işçi İhtiyacı arttıkça hızlandırılacaktır. Times gazetesi Uzak Doğuda harbin devam ettl^ml, askerlerden çoğunun oraya gönderileceğini söyledikten sonra vazunnı şöyle bitirmektedir;
İngiltere'nin bütün dünya da icra etliği nüfuz ve tesirin artması. İngiltere'nin yalnız harb sırasmd-j ifa ettiği hizmetlere değil, fakat aynı zamanda İngiıizierin dünyanın yeniden teşkilâtlanması İşinde birçok ht'" suslarda sorumlar yüklenmek arzularına da bağlıdır
Macar kabinesinde üç nazır değiştirildi
Londra 25 (AA ) - Moskova radyosunun bildirdiğine göre, muvakkat Macar hükümeti Başbakanı Bela Nlk-los üç Bakanı kabinesinden çıkarmıştır, Bunlar, Adalet Bakanı Agosyon Valentlnl, Maliye Bakam İstcvan Va-sery ve İaşe Bakanı Tabor Fargo’dur,
Bunların ye.İne sosyal demokratlardan İstvan Ris, müstakil çifçi partisinden İmre Oltvaki ve gene sosyal demokratlardan Samdnrronni Getirilmiştir __________
Belediye ve özel idnre emeklilerinin aynî yardımları
Ankara 25 (Telefonla) — Belediye vp özel idare!erin emekli, dul ve yetimleri henüz memur ve müstahdimlere verilen birer ve yarımşar maaş nispî tindeki ikramiye ile son üç aylık aynî yardım paralarını alamamışlardır İçişleri Bakanlığından aldığımız malûmata göre Belediye ve özel idareler tekaüt sandığı bunların listelerini illerden istemiştir. Listeler gelir çelmez emekli, dul ve yetim miktarları tesbit edilecek ve ayrılmış bulunan paradan İllere yeter miktarda ödenek gönderPeeektlr.
Ankara 24 — içişleri Bakanlığı kaymakamlar arasında bazı nakil ve tâyinler yapmıştır. Yüksek tasdikten çıkan bu değişikliklere göre, İğdır kaymakamı Naci A kat Vezirköprü kaymakamlığına, Baş kıl kaymakamı Baha Kargın Ayancık kaymakamlığına, Lice kaymakamı Sadri Artuç Salihli kaymakamlığına, Torul kaymakamı Necat Bayraktar Beypazarı kav.. -ıkamlığma, Suşehri kaymakamı Tevlu Kardemlr Dikili kay kamlığına, kaymakamı üa ı
Sağana t Varto kUj-nakamlığına. B. baeskl kaymakamı Yu_'.ıf Daıuşm ı Pervan kaymakamlığına, Dikili kaymakamı Ferit Sazan Lice kayrrr.kam-lığına, Kırıkkale kaymakamı Beöa Güven Sütçüler kaymakamlığ:r. ı. Cide kaymakamı Müştak Dlkerman Orhangazi kaymakamlığına, Tokat kaymakamı Sadık Artukmaç İğdır kaymakamlığına naklen tâyin olunmuşlardır.
A danada iki sinemada yangın çıktı
Adana 25 (Telefonla> — Dün şehri nlzde İki slnmemSıda- yangın çık-r ıştır. İlk yangın Atsaray slnemasın-c an çıkmış ve birdenbire büyüyerek • raftaki binaları tehdide başlamışsa ela İtfaiyenin, gayretile söndürülmüştür. Sinema memurlarından Rlfat ya-■ ralanmıştır Salon kısmı tamamın | yanan sinemanın Sû bin liraya sigortalı olduğu anlaşılmıştır. Zarar 40 bin ■İra tahmin edilmektedir. Sebep henüz tesbit edilememiştir. .
ikinci yangın da Tan sineması **î-posundan çıkmıştır. Diğer yangını söndürmeğe gelen İtfaiye henüz yerine dönmeden bu ikinci yangına yetişmiş ve ateşi büyümeden söndürmüştür. .Bu sinemada da yangının neden çıktığı henüz anlaşılamamıştır.
Zabıta İki yangın hakkında tahkikat yapmaktadır.
25 Temmuz 1945
AHŞAM
Şahlîe
AKŞAMDAN AKŞAMA
Kurbağalıdere’ye dair doktor Lûtfi Kırdar'dan aldığım mektup
ŞEHİR HABERLERİ
Bir müddet evvel, Kurbağalt-dere’nin bugünkü halinden Akşamdan Akşama sütununda şikâyet etmiştim. Vali ve Belediye reisi doktor Lûtfi Kırdar fıkramla ilgilenmek lütufkârlığını göstererek bana aşağıki mektubu yolladı:
Korkunç çam kıtali

Bir çırpıda
«I
Uludağ ormanlarındaki bu faciaya son vermek lâzım
>
Yiyecek fiatleri
Piyasada düşüklüğe doğru temayül var
Çorap
ışı
Sivrisinekle mücadele
Şehir gazinolarının temelleri atılırken
Çorapçılar Ekonomi Bakanlığına başvurdular
Lâğım ve dereler temizleniyor
üzere, kabil
«Kurbağabdere'nin, Halıç'm ve diğer dere ağızlarının temizlenmesi kuvvetli tarak makinelerinin yapabileceği bir iştir Eskiden beri Belediyenin bir tarak makinesi yoktu; bu jhytiyaç hissedildikten sonra bir tarak makinesi sipariş etmeğe veya satın almağa da harb yüzünden imkân bul un sınamıştır.
Bu gibi temizleme işlerini görebilecek tarak makineleri biri küçük, diğeri büyük olmak üzere, yalnız Devlet Denizyolları ve Limanlan idaresinde vardır. Belediye, Kurbağalıdere ve Haliç gibi dolan dere ağızlarını temizlemek için, bu tarak makinelerinden istifade etmek üzere yıllardan beri Devlet Denizyolları ve Limanlan idaresine müracaat etmekte ise de. makineler daha mühim temizleme işi erile meşgul olduğu için, son zamana gelinceye kadar bunfan bizim istediğimiz yerlerde çalıştırmak imkânım bulamamış ve dört, beş yıldan beri bütçeye koyduğumuz ödenekleri de kullanamamıştık. Halk dilekleri aras-nda bulunan bu temizleme işlerini, imkânsızlık yüzünden, yerine getirememekten dolayı Belediye reisi sıfatiyle teessür ve eza duymakta idim.
Bu yı! da Kurbağalıdere’nin temizlenmesi için bütçeye 40 bin lira ödenek koymuştuk. Vaki olan müracaatlarımız üzerine Devlet Den’zyolları ve Limanlan idaresi tarak makinelerinden birini birim enirimize tahsis etti ise de, aşağıda izah edeceğimiz dereyi temizletmek yine olamadı.
Filvaki, bütün masrafı Belediye tarafından verilmek üzere tarak makinesi Kurbağalıdere’yi temizlemeğe başlamışsa da daha ilk adımda emrimize verilen tarağın bu işi başarmağa kâfi kudrette olmadığı anlaşılmıştır,
10 temmuzda işe başlanmış, makine 4 saat çalıştıktan sonra arıza yapmıştır. Makine tamir edilip tekrar getirilmiş, fakat yine aynı anzayı yapınca çamur çok luzucİ olduğundan bu makine ile derenin taranamıyacağı anlaşılmıştır. Bunun üzerine 16 temmuzda tekrar ve bu defa bir pirizma yani çamur alıcı makine İle ise başlanmıştır. Bu makinenin de yarım saatte vasatı 1 metre ve 12 saat çalıştığı hâlde 24 metre mikâp çamur çıkarabildiği görülmüştür. Halbuki (terenin temizlenmesi için 30 bin metre mikâp çamur çıkarılması lâzıın-gelmektedir
70 gün kalmış olan lodos mevsimi gelmeden dere ağzının temizlenmesi işinin bitirilmesi için giinde 250 - 3(10 metre mkâp çamur çıkarılabilecek, fakat lodos başlayınca tarama faaliyetini)) devamına imkân kalmayacaktır.
Bu sebeplerle maalesef Kurba-ğalıdere'ın'n bu yaz da temizlenilesi mümkün olaınıyacaktır. Bu İş, ya imkân oluras dışarıdan yeni bir tarak makinesi temin etmek, yahut da Devlet Denizyolları vc Limanları idaresinin elindeki büyük ve kuvvetli tarak dubasından istifade etmek suretile gelecek yıl içinde yapılabilecektir. Büyük tarak dubasının 1946 mayısı başında bir kaç ay için Kurbağalıdere’nin temizlenmesi işine tahsisi hususunda ilgili madamlar uezdinde şimdiden teşebbüslerde bulunacağız.
İlk fırsatta da dışarıdan yeni bîr tarak makinesi celbetmeğe çalışacağız. »
**»
— Sayın Tarım Bakanına açık mektup —
Yurdunun bütün tabii güzelliklerine, ormanma, ağacına, deresine karşı, kendi bahçesi, kendi eliyle yetişmiş ağaçları, fidanları kadar sevgi ve benimseyiş duymaktan başka hiç bir sıfatı, salâhiyeti taşımıyan bir İnsanın, bir Türk annesLnln, şu yazılarla sizi rahatsız etmeği göze almış olmasını. bu hudutsuz toprak sevgisine bağışlamanızı önceden rica ederek, alâka ve himmetinize pek muhtaç gördüğüm bir acıklı vaziyet! anlatmağa geçiyorum:
İki haftadır bulunduğum Uludağ-da, hemen her gün, kalabalık kafilelerle çıktığımız uzun yürüyüşler esnasında. Tabiatın eşsiz bir güzellikle bezediği ormanlara, İnsan elinin yapmış olduğu gaddarlığı görmek, duyulan zevke sonsuz bir acı katıyor.
Bahasına ölçü konmaya İmkân ol-miyan. ancak, yıllar ve yılların elinde o boya, o güzelliğe erişmiş nice çamların mezarları, daha doğrusu mezbahası, işkence kampları arasında geziyormuş gibi bir hlsle, adım başında, gövdesi, dallan yok edilmiş, kesik yerlerinde daha renkleri bile kararmamış zavallı kütüklerin karşısında irkilip duruyoruz.
Bilhassa Sarıalan civarında öyle bir noktaya rastladık kİ. birkaç keçiye ağıl yapabilmek, bu gaye İle hem o sahayı ağaç engellerinden (1) kurtarmak, hem de katledilecek ağaçların dalları ile ağılın etrafına bir çit çekebilmek İçin yirmiden fazla ulu çama birden kiyılıvermlş! İnsanın içine, etraftaki öbür çamlardan, af dilemek İster gibi ezalı bir utanç geliyor dersem, bilmem, bu hissimi garip mİ bulursunuz?
Nihayet u kıtal sahnesinden uzaklaşıyor, gözlerinizi, yer yer, yeni yeni boy atarak, istikbali emniyet altına almağa çalışan 60, 70 santim boyundaki genç, yavru çam nesillerine çeviriyorsunuz. Tabiatın lûtfuna şükrediyorsunuz... fakat yanlarına yaklaştınız mı, göreceğiniz şey, aynı facianın bir başka yüzüdür. Bu körpecik çamları da, gene insan eliyle başı boş bırakılmış keçiler kemirmiş, kabuklarını soymuş, açmağa, yeşermeğe yeltenen filizlerini kurutmuş, yeni süren en küçücük çamları da koyanların ayakları ezip öldürmüştür.
Çünkü, Uludağın cennet gibi ormanlarında. mandalar, keçiler, merinos koyunlar), İnsanların vermiş olduğu müsaade ile başı boş gezerek, balta ile İşlenen bu korkunç çam kıtaline, onlar da dişleri, ayaklarlle bol bol yardım eder dururlar!
Devletin birkaç yüz Merinos koyunundun edeceği İstifadeyi Uludağ ormanlarına verilen tahribatın zararı İle mukayese ederek, bu kıymetli mahlûklara başka sayfiyeler aramak cihetini tutmak, acaba mümkün değil midir, tabii bilemem.
Yalnız, btldlğlm. bir tek şey varsa, Bursadakl alâkadar makamlara pek çok defalar nrzedllmlş olan bu acıklı vaziyetin, seneler geçtiği halde, hâlâ önlenememiş olmasıdır.
Bunun İçin de bütün çamlar, çamlarla beraber bu ağaç mezbahalarını gören blzler de S. O. S. feryadı ile 71-2e. yüksek şahsiyetinize dönüyoruz.
Buralara geliniz, çamların halini görünüz; duyacağınız acı. .İman ediyoruz ki, size bu biiyük memleket derdinin çaresini bulduracaklar.
Derin saygılarımı sunarım.
Mebrure Sami fforay
Yiyecek piyasasındaki durgunluk dün yeniden artmıştır. Her sene bu mevsimde' yiyecek piyasasında durgunluk ölmek ta İdi, Fakat bu senekl durgunluğun harb İçindeki senelerden fazla olduğu İstatistiklerden anlaşılmaktadır.
Ankaruda Ticaret Bakanlığında yağcıların yapmakta olduğu toplantı-, ların tesiri görülmüştür. Bir müddet evvel toptan 500 kuruşa kadar fırlı-yan Trabzon yağları dün akşam toptan 420 - 450 kuruş olmuştur. Urfalar toptan 550, Siverekler 520 kuruştur.
Kuru sebze piyasası yeniden kilo başında 2-3 kuruş düşmüştür. Satışlardaki bariz durgunluğun bir sebebi de mevsimin yaz oluşudur.
Yaş sebze ve meyva flitlerini bir türlü günillk genel piyasaya uydurmak kabil olamıyor. Dün Hâlde bir kısım meyuslar, heyetin tesblt ettiği flatten a e aşağıya satılmıştır. Esasen heyetin tesblt ettiği flat, âzami satış flaûdır; o flatten aşağı mal satmak serbesttir.
Sebze ve meyva flatlerlnde bir ucuzluk olmakla beraber yaş soğan ve sarımsak fiatlerlndekl yükseklik hayret uyandırmaktadır. Geçen sene bugün toplan bir klllo sarımsak 18-24 kuruşa satılırken bu sene 65-70 kuruştur.
Meyvalar içinde geçen seneden pahalı satılanlar armutla karpuzdur. Geçen -ene Hâl’de 100 xoıuşa satılan bir karpuz bu sene 120, 25 kuruşa satılan armut 40 kuruştur.
Her türlü siyecek piyasasında düşüklüğe doğru bir temayül başlamıştır. Bu hayırh temayülün devamı umulmaktadır,
İstanbul çorap fabrikaları Ekonomi Bakanlığına yeni Dit müracaat yapmışlardır çorapçılar bu müracaatlarında makinelerinin lğneslz kaldığını, tedbir alınmadığı takdirde Sümerbank hesabına bile çalışılamı-yacağını, dv’ujnalle çorap buhranı ile karşılaşılacağını bildirmişlerdir. Avrupa yolunun kapanması üzerine şimdiye kadar Amerika ve İngiltere-den makine iğnesi gut i dİ em emişti Şimdi İsveç, İsviçre ve Amerlkadan yeni teklifle: alınmıştır. Ticaret Bakanlığı bu tekliflerin formalitelerini bir an evvel İkmal edip ithaline müsaade ederse İğne buhranı önlenebilecektir.
Merserize İplik sıkıntısı en kısa zamanda gidet ilebileceğinden iyi cins çoraba kavuşmak kabil olacaktır. Yakında çorapçılarla toplantılar yapılmak suretîle halkın bugünkünden ucuz ve rağfam çorap glyerllmesl İmkânlarının teminine çalışılacaktır.
İpek kadın çorabı İpllğj İmali ile satışındaki karışıklık devum ediyor. İplik kontrol edilmediğinden çürük kalitede çıkarılan İplikler eski flatten fazlaya satılmak surtllle suni bir pahalılık doğuruyorlar. Halbuki harb İçinde ithal edilen İyi cins iplikler kadar sağlam İpek ipliği vapmak kabil olmuştur. Ekonomi Bakanlığı, yerinde bir müdahale yaparak İpek ipliği İmal lıe satışım düzenlemezse kadın çoraplarındaki sat’.? fiatı normale inemlyecektlr.
Yeril Mallar Pazarlan larafından fabrikalara yaptırılarak •atışa çıkarılan çorapların İmal işi gevşemiştir. Mağazalarda eski satışlar oa kalmamıştır.
Atatürk bulvarı Odun, kömür
Arsaların satılması için, hazırlıklara başlandı
Mühim bir »tok yapıldığı bildiriliyor
Atatürk bulvarının Unkapanından . Saruçhanebaşma ve Saraçhaneden . Aksarnya kadar her iki kısmında İki . taraflı arazinin İfraz edilerek satıl-, masına esas lllbarlle karar verilmişti j Yapı ve yollar kanununun hükümlerl-, ne göre, asıl caddeyi teşkil eden kısım kadar her iki taraftaki arsaların derinliklerine doğru kamulaştırılması (İstimlâki' salâhiyeti Belediyeye ve-. rllmlştl. Belediye şimdi bu kamulaş-, tırma işine boşlamak, diğer taraftan
İfraz muamelesini tamamlıyarak arsaları satmak üzere hazırlıklara başlamıştır. tfraz muameleleri Belediye İmar müdürlüğü tarafından hazir-lanmakt-adır. Bulvar üzerinde yapılacak binaların, Taksimde Sürpagop sahasmdakller gibi, önleri bahçe olacaktır. Arsaların metre murabbaına konulacak kıymet ayrıca tesblt edilecektir.
Bulvar üzerinde yapılacak binalar İçinde Fatih Halkevi İçin de arsa ayrılacaktır.
Diğer taraftan Belediye reisliği, j Tramvay idaresine tebligat yapanuc, | memleketimizde T^lnnlıııl Un TlAtfAfiltt rmneınant^l miî— . TTiurmılorİTil İn
Önümüzdeki kış şehirde mangal kömürü sıkıntısı olacağı hakkında ba2i haberler dolaşmakta ve kömür flatlerinln şimdiden 22 kuruşa yükseldiği iddia edilmektedir.
Yaptığımız tahkikat neticesinde bu haberin asılsız olduğu anlaşılmıştır Bugün şehirde çok miktarda kömür' ve odun stoku mevcuttur. Son üç gün içinde de iğnende, bölgesinden 250 bin kilo kömür daha getirilmiştir. Kömürün toptan flatl taştan beri 15 -18, perakende flat! de cn çok 18 kuruştur.
İstanbulda bugün yüz bin çekiden fazla odun stoku mevcuttur, Odun fiatleri de son günlerde ııcuzlamış-tır. Bu ucuzlayış çekide 2 Hra kanardır. öümüzüdekl kış için şehrin mangal kömürü İhtiyacının tamamen karşılanacağı mesul makamlar tarafından temin edilmektedir. Bu mesele İle Belediye bir aydanberl esaslı şekilde meşguldür.
★ İstanbul bölgesi sanayi birliği, "—•••—*~*e yapılan sanayi İstanbul İle Beyoğlu arasındaki mü-| mamulerlni tesblt ediyor. Yeril nakalâtı kolaylaştırmak İçin yeni g“-' fabrika sahipleri, burada yapılanlar-tlrtllen otobüslerin bu hatta İşletil- la hariçten getirilenlere rekabet meşin! tebliğ etmiştir. edemediklerinden şikâyetçidirler.
şişil, İhlamur, Teşvikiye semtlerlle Türkall, Ayasoğa ve Sinan paşa mahallelerinin •.'? Yıldızda bir kısım lâğım suları Beşlktaşta Hayrettin İskelesindeki tonozla denize dökülmektedir. çoktanberl tıkanmış bir durumda olan bu tonoz yüzünden bütün semtte lâğım patlamaları olmakta ve buralarda sivrisinekler üremekte İdi. Tonozun açılması ve rıhtımın tâ miri için 30 bin Liranın sarfı lcabelmekte olduğu da hesaplanmıştı- Beşiktaş İlçesi sıtma ve sivrisinek mücadelesi doktoru B. Z.iyanın teşebbüsüyle mücadele amelesi tıkalı tonozu açmağa muvaffak olmuş ve bu iş İçin 200 lira kadar jlr para sarfedllmlştlr. Beşiktaş bölgesinde bulunan 8 bin metre boyundaki dereler de kurutulmak veya akar hale getirilmek suretlle ıslah edilmiştir. Bu İlçede 7 mücadele miû-takası vardır. Her mıntakada müteaddit daireler bul unmuş tuı. Bu dairelerde birer sağlık koruyucu memuru ve lüzumu kadar amele mevcuttur. Bu memur vc ameleler muhtelif ekipler halinde bütün Beşlktaşta bulunan 10 binden ziyade binayı her 10 günde birer kere dolaşmakta ve lüzumlu yerlere ilâç dökmektedir Slvrlslnex sürfeleri bu mevsimde 15 gün içinde uçar hale geldikleri için bu sürfeler daha kanatlanmadan üredikleri yerlerde imha edilmektedirler Bu nuntakada 320 bottan havuzu tesblt edilmiştir. Bu havuzlar da her on günds bir llâçlanmaktadır.
İki aydır gulşllen mücadele neticesinde mazı itfanmış sularla sulanan sebze ve çiçeklerin bundan hiçbir zarar görme ilikleri anlaşıl..vştır, Bidayette mahsullerini bozulacağı korkusuyla bahçıvanlar havuz ve kuyularını ilâçıatmak İstememişlerse de sonra bunun mahzurlu olmadığını anladıklarından sivrisineklerden kurtulmak için mücadele memurlarına kolaylıklar göstermektedirler.
Ihlnmu-dak*. mücadeıe ekipleri tarafından temizlettirilen Fulya deresi toprak mahsuller! ofisi Kamyonları tarafından inşaat molozlarlle doldu* rulmuşftır. Bu durum, mücadele doktorluğu tarafından ofise yazılmış ve bu halin teki ar edilmemesi rica olunmuştur. Balta limanı deresinde de 15 gündür çalışılmaktadır- Derenin ' hı bugünlerde sona erecektir.
Kontrol işi şiddetlendirilecek
Öğrendiğimize göre Ticaret Bakanlığı. ay başından İtibaren murakabe İşlerini şiddetle ndlrecektlr. Esasen milli korunma koatrolörlüklrlnln lağvedileceği ve ağustosun birinden İtibaren yeni kadro İle çalışılmağa başlanacağı, yazılmıştı.
Yeni kadronun dışında eski milli korunma kontrolörlerine vaziyetleri bildirilmek üzeredir. Hariçten kadroya kimlerin alınacağı ve bin vilâyette. diğeri ticaret birliklerinde bulunan İki şeflikten hangisinin şeflik mevkiinde kalacağı bilinemiyor. LIü-rakabe İşleri İle bizzat 'Çlcarel Bakanı meşgul bulunduğundan bir iki güne kadar netice belli oLacakhr.
ısla-
İki
Muhterefh Belediye reisimize, bu alâkasından dolayı teşekkür ederim. Bu variyete göre, Devlet Demir ve Denizyollarından süratle İmdat istemek icabediyor. Mayıs J.946 ya kadar Belediye kendine jıusıtsî tarama makinesi alamaz fia. ilgili makamlardan |cfrak«ne istemek zorunda kalırsa, ,((î)aha miihinı işlerim* z var* ce-yebiyle karşıfamnıamalrdır. Zira mikrop saçan Kurbağa’ı’nm te-! mirienmesi yanında, bir tarama |
Ödünç
Satışa çıkarılan ithal malları
İst. Marpuççularda Vitali M. Poll-kar'a muhtelif testere ve demir kazma, Gal. Tünel cad. 48 de M. G. 0.1 Hal. vahram Gesartı muhtelif valf. İst. Sabuncu han caddesinde S. M Karacaovalı’ya makine kayışı. Gal. Hezaren cad. 61 de Buria Birederlere projektör kömürü, Gal. Yüksek kaldırım cad. Adil Gabay ve Alber Koenka ya makine akşamı. İst. Katırcioğlu handa Agop Çubuçkuyan’a yağlı boya fırçası, îst. Dllslzzade handa p,ç-man Demfrer'e müstahzaratı sanal-ye, Bahçekâpı Rahvancılar sokak Mustafa Balmumcu'ya eczayı tıbbiye, Taksi m’de Otokar Alber Guakll'e zımparalı kâğıt, Tahtakale şark çikolata fabrikasına Kakao yağı, Fıçıcı sokak Elit çikolata fabrikasına Kakao yağı, İst. Küçük Ticaret han-du Türkiye eczacılar deposuna tıbbi ecza, Gal. Nurhonda N. Abacıoğlu'na yünlü mensucat Yenlvallde handa Manifatura T. A. S. ne kadı kek yünlüsü.
âleti için yapacak daha ehemini* cytli birşey olmasa gerektir.
I Şimdiden de Belediynin yapa-' cağı müstacel bir iş vardır, sanı-| rız: Kurbığalıdere’ye lâğım akı-itılmasııu mayıs 1946 yı beklemeden önlemek.
(va - nû)
Kadın kumaşları üzerlerinde emprime edilmek üzre «cad eylediğim dessen ve resimlerimi^ O 4 1304 günlü kanun mucibince, İklisad Vekâletinde usulen tescil •ellinmiş. olduğumu alakadara bildirir, bunların sui niyel rakipleri canibinden aynen kopya edildiklerini müşahede elliğim cihetle, imal etmekle olduğum kadın elbiselerindeki dessenlerin faklid veya kopyası vukuunda zarar ve ziyan falebile hu-kukumu istimal ve izin ve muvafakatim haricinde kopya ve faklid edilmiş desenlerimi havi kumaş ve hazır elbiselerini haciz ile be-raber, mütecasirlere karşı cezai takibatla bulunacağımı ilân ederim.
Can kurtaran otomobilleri santrali
Belediye sıhhat müdürlüğü, şehrin Kartal. Pendik, Sarıyer, Beykoz, Bakırköy gibi uzak semtlerinde olan âcil vakalara kâft gelecek miktarda cankurtaran otomobili bulundurmı-ya karar vermiştir. Yeniden servise konulacak olan cankurtaran otomobili 12 tanedir.
Bir iki giinc kadar İlk 3 tanesi çalışmaya bağlıyacaktır. Ayrıca alman bir karara göre şehirdeki bütün cankurtaran otomobilleri tek bir saııtra-la bağlanacaktır. Bu santralın yerini ve çalışma tarzını Vilâyet ve Belediye sıhhat nıiirü Dr. B. Faik Yargıcı İle Belediye reis muavini B. Nazif hazırla makta dırlar.
Bir müteahhidin muhtaç üniversite talebelerine teberrüü
Müteahhit B. Şaklr Kopuz, muhtaç üniversite talebelerine yardımda bulunmak üzere ömrünce her yıl 1000 lira teberru edeceğini, İlk 1000 lirayı önümüzdeki pazartesi günü Üniversite veznesine yatıracağını bildirmiştir. Rektör, bu hayırsever vatandaşa teşekkür etmiştir.
İJtode/leii
«NIO — »av o» — eıuj UEVOGlU. IMIKtAl CADDEM. 33»
Tekel domates salçası ve suyu yapacak
Tekel idaresi yakında domates salçası ve suyu imal ederek hususi kaplar İçinde satışa çıkaracaktır.
Ticaret Bakanlığı baş hukuk müşavirliği
Ankffra 24 — Açık bulunan Ticaret Bakanlığı baş hukuk müşavirliği ve Muhakemat umum müdürlüğü birinci sınıf müşavir avukatlığına B. Tev-fik şenocak tâyin edilmiştir.
Bazı büyük vilâyetlerimizde, yer yer şehir gazinolarının temelleri atıldığını gazetelerde okuyuroıız. Şüphesiz ki eğlenmek, hele çalı-Şanlar için sinirleri yerine getiren, enerji kamçılayan bir şeydir ve çok lüzumludur İliç bir eğlencesi ofmıyan küçük ve tenha şehirler, vilâyetler için bir şehir gazinosuna sahip olmanın ne demek olduğunu ayrıca ve kolaylıkla kavra-yabiliriz. Belediye kontrolü altında, vilâyetlerdeki şehir gazinoları. çalışılırsa, hattâ oraların umumi hayatı üzerinde rol yapabilecek kadar ehemmiyet kazanır.
Bu arada geçenlerde Aydın şehir gazinosunun inşâatının ne kadar zaman. İçinde biteceğine ve bu İşe 160.000 lira gideceğine daiıLL bir havadis okuduk. Q
Eşyası vesairesile bunun 20CA bin, hattâ belki de 250 bin liray(\| malolacağını tahmin etmek güçt-değildir. O
Ancak burada birşey var Bütüne hayatını tiyatroya vakfetmiş kıy;O metli bîr adam, bundan bir müd-(/J det önce İzmir. Adana, Bursa,q Konya vilayetleri belediye reis-*> lerine, valilere yazdığı aç«J( bir^ mektupla bu vilâyetlerin şehîrg) tiyatrolarının ne şekilde ve gayr t*— de kolaylıkla kurulabilmenin yol-j^ farını göstermişti. _q
Büyük vilâyetlerin bir şehir ti^_ yatrosu kurabilmelerinin ilk şar q modem, küçük, fakat yepyeni bi»-* binaya sahip olmaktır. Yeni bir’P sahne, yeni mimarîde kapıda meselâ neonla bir aŞehir Tiyatrosun Bina bu işte lıakîld bir Böyle asri bir yapı bulunduğu memlekette tiyatro havasını uyandırır
Anadoluyu. temsiller vererek gezen tiyatro gruplarına sorunuz. En biiyük şikâyetleri binasızlık-tır. O kadar ki kahvelerde, gazinolarda. hattâ bazan hanlarda temsil vermek -zarureti hasıl olmuştur. Bulunan tiyatrolar da maalesef çerden çöpten, hızlı bir tekme ile yıkılacak ahşap ve tam tabiri ile «salaş sahneler dır.
Bütün yazılmasına, çizilmesine rağmen vilâyetlerde şehir tiyatrosu kurmak, görülüyor ki henüz hakikat olamıvan bir düşüncedir, Lâkin bunun yerine yazılmadığı, çizilmediği halde şehir gazinoları ver yer yükseliyor. Nihayet sırasında bir taş atıp, iki kuşu birden vurmak kabildir.
Yapılacak şehir gazinolarının plânlarında sahneye âzami ehemmiyet vermek, ölçüyü bir tiyatro sahnesi halinde tutmak kâfidir. Vakıa bir memleket için bîr gazinodan önce bir tiyatronun lüzumu münakaşa kabul etmez h’T şeydir, amma madem ki aksi oluyor, ona göre biz de tiyatro namına. gazino binasından ist'fade edelim ve binayı «Gazino - Tiyatro» şeklinde yapar, meselâ bir tarzdan ötekine geçmesi için yarım saat kâfi gelirse mesele ka’-maz. O zaman her şehir gazino’u vilâyetimiz bedavadan «Şehir ti-yotrosıi" da kazanmış olur
Hikmet Feridun Es
rjg
bir bina,£_ yazıl mı o ibaresi... temeldir.

24/7/1945 fiatleri Londra üzerine 1 sterlin Nevyork üzerine 10ü dolar Cenevre 108 tsviçre Er Madrid üzerine 10u peseta Stokholm üzerine Ulu Kuron ESHAM VE TAHVİLÂT % 5 faizli Hçruralyeler: 1933 Ergani 1938 ikramiyen Millî Müdafaa Demiryolu Ikramlyeli % 7 faizli Tahviller: Sivas - Erzurum ı Sivas ■ Erzurum 2-7 1941 Demiryolu 1 1941 Demiryolu n 1941 Demiryolu IU MÜH Müdafaa 1 Milli Müdafaa n Milli Müdafaa m Anadolu Demiryolu Grupu; Tahviller 1-2
Hisse senetleri % 60 Mümessil senet Hisse senetleri: Merkez Bankası •
T. İş Bankası
T. Ticaret Bankası Aslan çimento
Borsa dışında ALTIN FİATLERİ Gulden Reşadiye İngiliz
Külçe (Bir gramı!
5.22 130.50 30 3255 12 8?
31.133b
54-5Û
35.50
47.—
143—
14.70
4.20
8.90

Sahlfe 4
AHSAM
25 Temmuz 1945
Patagonya nasıl bir yerdir?
Mitlerin saklandığı bildirilen bu kıta büyük bir çölden ibarettir
Patagfonlar yarı vahşi İnsanlardır. İçerilerde çadırlarda yaşarlar. Sahillerde AvrupalIlar yeni şehirler tesis etmişlerdir
Birkaç giın evvel gelen telgraf W iler ir. Patagonya'ya kaçarak oı da sak anmış olmasından şüphe ed ■dlğınl bildiriyordu. Patagonya, Gür Amer'kanın en güneyinde geniş 1 kıtadır. Mesahası 675 bin kilonu?! karr, nüfusu 80 bindir. And dağla All'inUk ve Macellân boğazı »rasın bu'-unan bu kıta 1681 de Arjantin Ş'.i arasında taksim edilmiştir. ştl r.ln hissesine küçük bir kısım di tnüv. asıl büyiik parçayı Arjantin BUştır
Patagonya yarı çöl nalinde ı memlekettir, şimalde iklim mute İken cenuba doğru indikçe sertle; Bu kısımda dalma şiddetli rüzgâr' eser. Rüzgârların sürati saatte 12C 150 kilometreyi bulur Bu rüzgâr! her şeyi yakar, kurutur.
Susuz memleket
Patagonyada su azdır. Rio Neg Colorado, Chubut, Deseado, Saı.v^. Cruz adında beş küçük nehir, birkaç
Bir su kenarında hayvan sürüleri
Jrûçük göl vardır. Bunlar, geniş ara-tlyl sulayamadığı İçin yeşillik azdır. Mamafih yer yer vâhalar vardır. Burada hayvan yetiştirilir. En çok yetiştirilen hayvanlar koyun, öküz, attır.
Patagonyaııın sahil kesimi çok Ansalıdır. Mamafih birkaç Uman gemilerin yanaşmasına müsaittir. Burada Ayr upabtar oturur. İç kısımda yarı yahşi kabileler halkı yaşamaktadır. Bunların en meşhurları Araucanlens ve Pudch eslerdir. Bunların yaşayış tarzları hakkında pek az malûmat Vardır.
18 ve 17 ncl asırlarda Patagonya’ya ujlnyan seyyahlar Patagonları dünyanın en uzun boylu İnsanları .diye tanıtmışlardır. Bunlara bakılırsa Patagonlar dev gibi İnsanlardı. Halbuki «onraları bu kitap gezenler* verilen bu haberin doğru olmadığını anlatmışlardır. 1872 de bir sene Patagonyada yaşamış olan kaptan Mustera yazdığı eserde diyor kİ:
Nasıl yaşarlar?
«Patagonlar kendilerine Ahonlcan-ka, yahut Tchonek derler. Patagonya 1 kısma ayrılır: Kuzey Patagonya (bu kısım Santa Crnz İle Rio Negro nehirleri arasındaki sahadır), Giiney Patagonya (Santa Cruz’den en cenuba, Macellân boğazına kadar devam •der.)
Patagon denilince akla çok İri İnsan gelir. Bu doğru değildir. Güneydekiler kuzeydeküere nispetle bir parça daha uzun boyludurlar. Fakat kuzeydekiler daha kuvvetlidirler. Güneyde vasati boy 1,78 dir. Gerçi 1,83, hattâ 1,93 boylular vardır, fakat azdır. Patagon! ar uı göğüslerinin genişliği ve adalelerinin kuvveti dikkati çeker. Patagon kadınları diğer kadınlara nispetle daha uzun boyludurlar. Bunların İçinde 1,80 boylular çoktur
Patagonalrm başlan büyük, saçları siyah kmrcık. gözleri keskin, renkleri kızıla kaçar esmerdir. Bıyık ve sakalları çıkmağa başlayınca bunları birer birer yolarla. Memleketlerinde çok canlı oldukları halde. AvrupalIların oturdukları kısımlara götürülünce birdenbire neşelerini kaybederler, bitik bir hal alırlar. Aralarında harbo-lacağı zaman çehreleri çok vahşi bir heyet alır.
Kadınlar, gençliklerinde sevimlidirler Ekseriya 15 yaşında evlenirler.
Erkekler İçlerine vücudu İyice saran bir nevi ceket giyerler. Buna Chlrlpa adı verilir. Bunun üzerine deriden kısa bir manto .ılınır. Kışın mantolar uzundur. Ayaklara derin çizmeler geçirilir, ürkekler başları açık gezerler, yalnız saçlarına, balık ağı gibi, bir file geçirirler.
Kadınlar omuzdan topuklara kadar uzun bir elbise, bunun üzerine deriden bir manto giyerler. Merasim günlerinde İri yalancı İnciden kolyeler, gümüş veya bakırdan yüzükler takarlar. İri küpelere bayıhrlar, Ayakkabıları erkeklerinki gibidir. Kadınlar saçlarını, takma saçlarla uzatırlar. Patagon erkekleri de, kadınları da yüzlerini ve bacaklarını boyarlar. Kollara dövme yaptırmak çok makbuldür.
Patagonya'nın mevkiini gösterir harita
Patagonlar çadırda yaşarlar. Kou adını verdikleri bu çadırlar seyyar Çingenelerin çadırlarına benzer. Yalnız bir parça daha büyük, biraz daha yüksektir, çadırın bezi deridendir. Çadırları dikmek vazifesi kadınlarındır. Çadırın İçinde bir yatak ve bir İki parça eşya bulunur. Mutfak malzemesi bir tencereden İbarettir.
Patagonlar en ziyade hayvan avı ile yaşarlar. Hayvanlan ekserltya 1&3-su denilen kementle avlarlar. Mamafih bazı iptidai tüfekleri de vardır. Patagonlar birçok malzemeyi mübadele ile, yahut kıyılarda batan vapurların enkazından temin ederler. Birçok âlet ve edevatları taştandır. Kadınlar ev işinden başka odun, su tedarik ederler, derilerden manto yaparlar.
Patagonlar en ziyade deve kuşu etini severler. Bir nevi vahşi patates, kökler ıspanağa benzlyen bir sebze de kullanırlar. Çok tuz sarfedillr. Son zamanlarda şeker, tütüne de alışmışladır. Mamafih bunları pek lüzumlu saymazlara
Patagonlar gittikçe azalıyorlar. AvrupalIlar geldikçe içerilerde yaşaması daha güç yerlere çekildikleri gibi, hastalıklar (bilhassa çiçek hastalığı), aralarındaki kanlı İhtilâflar buna başlıca sebeptir. Bir tasım Patagonlar da AvrupalIlarla evlenmekte, bu suretle ırk değişmektedir-
Patagonlar hâlâ taş âlet kullanırlar. Mamafih ellerinde demir malzeme de vardır. Ölülerini silâhları ve mücevheratları! e defnederler. Ölenin atını da, öbür dünyada İstifade etmesi İçin, mezarı üzerinde öldürürler.
Yeni şehirler
Son 25 sene zarfında Patagonya kıyılar inci a oldukça büyük şehirler peyda olmuştur. Buralarda Arjantin, Yugoslav. İngiliz, İspanyol muhacirleri yelreşiyor. Bazı arazi, sulama sayesinde. ziraat edilebilecek hale getirilmiştir. Bir demiryolu yapıldığı gibi, Bahla Blanca İle Terre de Feu arasında hava seferleri tesis erli im İştir
Patagonlann kıyafetleri ve çadırları
Patagonyanın dağlık kısmında birçok volkan vardır. Bunların başhea-lan san elemente, Medlelane, Min-chlmadlra (1900 metre yüksekliktedir ve bu havalideki volaknların en yükseğidir.) Osorna, Ch!Han'dır.
Son seneler zarfında Rlvadavla havalisinde petrol bulunmuştur, Pet-rollar İşletilmektedir.
BULMACA
12348 8789 10
BİHldavia havalisindeki petrol sahası
2 — Vasati.
3 — Kendi kendine İşleyen makine.
4 — Yatak ve yorgan malzemesi -
Orta mektepten yukarı.
6 — Tersi gazete yazısı - Amelesi
para almadan çalışan fabrika mahsulü.
e — Terlanın başı - Alışmaklık.
7 — Yapan - Bir edat.
8 — Kovalayan
9 — Heyecanlanmayınız.
10 — Sıçanlar - Nota.
GEÇEN BULMACANIN HALLİ Soldan sağa ve yukarıdan aşağı:
1 — Beşotuzlkl, 2 — Emlnolamym, 3 — Şlta, Aynalı, 4 — Onaran. Al, 5 — To, Asistan, 6 — Ulunlrot, 7 — Zay Topaç, 8 — İma, Atalet, 9 — Kalan, Çeki, 10 — İmalen, Tib.
Mühim bir tavsiye
Geri kalmamak-.
Yirminci asrın İnsanı olmak..
Fikren yükselmek İçin, rastgele kitap değil. Eser.. Mutlaka ve mutlaka eser okumtiK şarttır. Bu sebeple kitapçınızdan (Muallim Fuat Gücüyener nerrlyatı)-nı İsteyiniz.
Düşününüz bir kere: YAVUZ SULTAN SELİM gibi dünyada ün almış hakiki bir kahramanın bütiin hayat ve İcraatını şahane bir yazı tarzlle sız; anlatacak olan tarihi kıymeti pek büyük bir eser dahi bu neşriyat arasın-haHM da bulunmaktadır
Yeni bir A vitamini keşfedildi
New-York. Rochester'de bir lûboratuvarda araştırmalar yapan C, D. Robonşon ve J, O, 'Baxter. yeni bir A vitamininin keşfedildiğini Hân etmlşlerdr.
Birbirinden ayırmak için iki A vitaminine Gado! ve Galol adlarının takılması teklif ediliyor, Gadol, L&tincede morina balığına denmektedir. Bu ad çok zamandan beri bilinmekte olup bundan 5 yıl önce A vitaminine verilmiştir,
Galol'ün mevcudiyetinden bir müddetten bPri şüphe edilmekte İdi. Bu vitaminin ekseri balıkların karaciğer yağında az nispette bulunması mevcudiyetinin ortaya çıkmasına mâni olmuştur. Bunun blllûrlan, daha pvvelden bilinen A vitamininkinden şekil itibarie oldukça değişiktir ve diğer bazı vasıflan da birinci A vb taminine benzememektedir. Mamafih tesir kudretleri bakımından birbirine cok benzemektedirler.
Tabii neşvünema w oilıhat İçin vücudun A vitaminine İhtiyacı vardır. Bunun yokluğu, gece körlüğü de dahil, gözlerde ve vücudun diğer nesihlerinde ciddî değişiklikler husule getirebilir. Vitaminin başlıca membaı balık ciğeri yağlandır: mamafih, havuç. yerelması ve yapraklı yeşil sebzeler gibi gıdalar da vücudun A vitaminine çevirdiği «carote-ne» i temin etmektirler
Cip otomobili, harb sonunda ziraat islerinde kullanılacak
Katırların bile korktukları en çetin yerlere tırmanmak suretlle bütün Müttefik erleri tarafından takdir edilen Amerikan Cip otomobili harb sonu dünyasında ziraat işlerinde kullanılacaktır. Ne tekim, Willys-Overland Motors Co. sı Reisi Charles E. Sorenhon. son zamanlarda her ay 4.000 cip otomobili imal etmeğe başlamış ve hattâ, geçenlerde bıı otomobillerden birini bir çiflikte tecrübe etmiştir.
Bu kumpanyaya göre cip; traktör, müteharrik kuvvet temin etmek ve yolcu taşıma imkânları gibi esaslı İşler görebilecek ilk otomobildir. Tecrübe esnasında. cip’in 27 muhtelif işe elverişli olduğu ispat edilmiştir. Çok kolay manevra edilen bu o-tomobllin gördüğü İşler meya-runda, çift sürmek ve dikme gibi kolaylıklar da vardır.
Harb sonu çiftliklerine elverişli olabililecek bir şekilde inşa edilen bu gibi cip’ter ekin taşımak meyva bahçelerinde fiskiye ile mikroplan öldürmek, balya yapmak ve direk dikmek için lâzım olan çukurlan açmak gibi islerde kullanılabilecektir,
Kalb ameliyatları günden güne artıyor
Öteden beri, yüzde yüz nispetinde öldürücü olan kalb ameliyattan artık muvaffakiyet devresine gitmiş sayılabilir. Netekim son zamanlarda, denizaşırı bir yerde hizmet görmekte olan bir Amerikan doktoru 325 hastaya ameliyat yaparak, bunlann kalb-lerinden yabancı maddeler çıkarmağa muvaffak olmuştur. Hastaların içinde Ölen olmamıştır,
Amerika’da yüz yaşındaki insanlar 1940 senesinde tanzim edilen İstatistiklere nazaran Birleşik Amerikada 100 yaşında 3679 kişi vardı. Bunlardan 1338 i erkek, 2341 i kadındı.
1930 senesile mukayese edecek olursak bu rakamlarda bir düşüklük göze çarpar. Çünkü. 1930 senesinde yüz yaşında 3964 kişi vardı Bunlardan 1180 i beyaz, 2784 ü diğer ırklara mensuptu.
Bu arada yaşlarını bilmeyenler ve mübalâğa yapanları da nazarı itibare almak lâzımdır.
«Marmara kupası» tenis maçları başlıyor
Aynı zamanda Türkiye şampiyonası mahiyetinde olacak olan hu büyük turnuvaya Ankara, İzmir ve İstanbul’ dan 48 tenisçi iştirak ediyor
«Marmara Kupası maçlarına iştirak edecek olan tenisçilerimizden bazıları: Vedat Abut (Ank.) Bekir Arpag (AnkJ
Haşan Akev (İst.)
T. Clras (İst)
Beliğ Beler (tst.ı
Milli Eğitim Bakanlığı B. T. ü. müdürlüğü spor oyunları federasyonu tarafından tertibedBen Marmara kupası tenis şampiyona^1 ru 5 temmuz çarşamba günü başlanacak ve 0 temmuz pazar günü de flnalieri yapılacaktır. Maçlar Taksim Dağcılık klfl-bü tenis kortlarında yapılacaktır. Türkiye tenis şampiyonası mahiyetinde olâcak olan bu büyük turnuvaya Ankara, İzmir ve İstanbul’un en seçme ve genç tenisçileri davet edilmiştir.
Şimdiye kadar yapılan turnuvaların en çok oyuncu İle tertiplenen turno-vası hiç şüphesiz «Marmara kupası* karşılaşmasıdır.
Ankara ve İzmir takımları aşağıdaki tenisçilerden müteşekzl'dlr:
Fehmi Kızıl, Vedat Abut, Celisin Lüy, Raslnı, Nihat Görgü. Bekir Ar-pağ. Asım, Lef teri, Fuat Divltçi. Rahmi Ören. Feyyaz Berker ve A. Tan-doğan.
İzmirliler Ge, meşhur ve eski tenis üstatları J. Glraud, G. Glraud, H. Gi-raud, İvan A. R Paradiso, Zafer Adaman ve Nebıl
İstanbul takımı da en genç ve tecrübeli oyunculardan teşkil edilmiştir.
«Marmara kupası» fikstürleri cuma akşamı bölge başkan'îğmda tenis ajanlığı erkanı huzurunda çekilmiştir. Tek erkekler tablosunun bir başına Fehmi Kızıl, diğer başına da İstanbul şampiyonu Beliğ Beler; kur’a ile de orta başlara Fehmi nln tarafına Suat Baykurt, Beliğ’in tarafına da Hasın Akev. İki ortalara da sıra İle İstanbuldan Kris, İzmlrden Remo Paradiso, İstanbuldan Melih ve Ankaradan Vedat Abut, çift erkeklerde de tablonun bir başına İstanmı. çift şampiyonu Suat Subay. Haşan Akev, diğer başına da Enes Talay, Suat Baykurt; orta başlara da, Vedat Abut Fehmi. J. Glraud. G. Glraud çiftleri konulmuştur.
Tek bayanlara 14 kişi, muhtelitlere de 14 ekip İştirak ediyor.
TEŞEKKÜR Ailemizin büyiiğö annem HATİCE NEVCET ÜNVER
İn vefatı hasebile cenaze merasiminde bulunan ve bu büyük kederimize bizzat gelerek veya telgraf, mektup, telefonla İştirak eden akral® ve dostlarımıza ayrı ayn minnet ve şükran tanınızın arzına büyük teessürümüz mâni olduğundan gazetenizin yüksek delâletini rica ederim
Oğlu: Dr. RIZA ON VER

Ankaranın kuvvetli Radın tenisçilerinden Bahtiye, Gülseren ve loe Whitall‘ln Muallâ hariç, diğer kadın tenisçilerimizi epey »mUyacakları muhakkaktır.
Çarşamba günü başiiy-'CaK oîaıı tek 1 İnci turlarda birçok gazel ve heyecanlı maçlar seyredeceğiz. Bunlar arasında, Fehmi ite Enns, İvan An-gus Be S. Nemli, Suzan İle R. Para-di.su, Bebbut İle Bekir Arpağ, H. Gi-raud ile Bu tez. Melih ile Celâsln Lüy. T. Ciras İle J. Glraud Vedat Abut İle R. Allottl’niıı yapacağı maçlar ıjı-kikaten enteresan olacaktır. ÇifUer-de de 1 İnci turlarda Davit J - Batez ile Vedat Abut - Fehmi .e J. Glraud G. Glraud )U S Nemli - Melih ekiplerinin karşılaşmaları da güzel maçlar arasındadır. AnkaralI. İzmıılı ve İstanbullu arkadaşlarıma bı.uiiı oyunlar dilerim Celâl O'kö
AKŞAM
Abone bedeli
Türkiye Ben u
Senelik 280ü kuruş MCI) kuruş
6 Aylık 1500 • 2900 •
3 Aylık C00 * 1600 •
Adres CeDdılj için eli) kuruşluk pul gönderilmelidir Aksı takdirdr* adres değiştirilmez._______________
Telefonlarımız Başmuharrir: 20565 Yazı İşleri: 20165 - İdare: 20681 Müdür: 20*97
Şaban 15 — Hızır 81
İmsak Güneş Öğle İkindi Alç Yutai E. 7.10 9.16 447 8 44 12.00 1.53 V. 3.43 5.50 13.20 17.17 20,32 22.27
idarehane BabIâli civarı
Acımuslujt sokak No. 13
Bugün AR SİNEMASINDA
James Ellison - Kay Francis
Seanslar: 2.30.4,35 - 6,45 - 9.15^
e DVVTI “
REVtl.
BU AKŞAM
Kadıköy SÜREYYA hahçes nde i
KADINLARA İNANAMAM Revü - Operet 4 perde
Yazaıı: NUSRET SAFA COŞKUN " • — . .. ' silide
I
^RINlWT07lfLİSIN
SU-i İSTİMAL
Kelimenin mânası ve tarihi — Zaferin su-î istimali — Kelimelerin su-i istimali — Nezaket ve azametin su-i istimali — Vazife su-i istimali — Nüfuz su-i istimali — Sabrın su-i istimali
ken devlet dairelerinde avizeleri yakıp hejn cereyanı, hem bu darlık zamanında ampulleri İsraf etmek nasıl maddî bir bu-1 istimal ise ilmi olsun, İktisadî olsun, ne olursa olsun her türlü münakaşa ve müzakerelerde mevkiinin ağırlığım terazinin kendi İşine gelen gözüne atmak da mânevi bir su-i İstimaldir,
Vazifeyi su-i istimal bahsi ise çok derin ve karışık bir mevzudur. inceden inceye düşünülürse bu unvan altına girecek bir çok şeyler vardır ki kanun elinin oraya kadar uzanmasının önüne geçmek üzere engeller İcadetnıek, teviller bulmak erbabı İçin pek kolaydır Meselâ tetebbii ve «inceleme» seyahatleri kadar müddet ve masrafı insafa kalmış bir vazife yoktur. O halde bu vazifenin ifası ve su-1 İstimal arasında bariz bir hat çekmek hayli güç olsa gerektir. Diğer bir misal alalım; Avrupa-ya meselâ felsefe tahsil etmek üzere gönderilmiş olan bir genç caz musikisini memleket İçin daha faydalı görse ve tahsil zamanını kabarelerde saksofon çalmakla geçitse, yahut fizik veya kimya, hayvanat, nebatat gibi hariçte tatbikatile para kazanı-lauuyacak bîr şube tahsiline memur edilen genç daha pratik kazanç temin edecek bir şube olan tıp tali siline devam etse bu da bir vazife su-1 istimalidir. Biliyoruz ki bu hareketlere karşı kanunun hükümleri yok değildir. Böyle gençlere tahsil masarifi tazmin ettirilebilir. Fakat memleketin, o efendileri mütehassıs olarak gelecek diye beklediği beş senesi nasıl tazmin olunur?
Sonra memUrlann vazifelerini eksik yapmaları, mesaî saatlerinden sonra gelip, erken kaçmaları da bir türlü su-I istimal olduğu gibi bazı memleket:ende vazifesini işgüzarlık derecesine çıkarmak bile su-1 istimal sayılır. Meselâ küçük bir demokrat memlekette geçmiş bir hâdiseyi naklederler ve derler ki,v«o memleketin devlet reisi günün birinde alelâde bir vatandaş gibi gezinmek için bir parka girerken kapıda nöbet bekleyen polis memurunun onu selâmlaması tevhlhl-ni mucibolmuştur» Polis memuru «o zat hususî dostumdur onun İçin selâmladım-' diye de yakayı kurtaramazdı. Çünkü nöbette olan polis memurları ancak kendilerine bir şey sormak için yaklaşıp selâm ile söze başlı yani ara selâm vermekle mükelleftirler, yoksa gelip geçen dostlarını se-lâmlıyamazlar.
İşte binlerle, yüz binlerle liralar üzerinde dönen su-1 İstimaller er geç kanunu harekete getirebilirse o kadar tehlikeli değildir. Fakat insanların blrblrlerile muamelelerinde kanunu değil, İçtimaî kaideleri, ahlâk prensiplerini hııpalıyan su-1 İstimal kolaylıkla tashih edilmediği için daha çok tehlikelidir. Bu bahis daha ne kadar uzıyabllir. Fakat okuyucuların sabrını su-1 istimal etmiş olmamak için susmak lâzımdır.
A, ADNAN - ADTVAR
— Haklı şikâyetler
İstanbul ciheti Havagazı idaresinin dikkat nazarına
—■—
Fatih Kıztaşı ve civarında oturanlar on gündenberldlr yemeklerini güçlükle pişirmekte idiler; son günlerde ise havagazı ocakları hiç yemek plşircmez hale gelmiştir. Ocaklarda bazan hiç gaz bulunmamakta, bazan da gaz çok zayıf yanmakla beraber, İki ftç dakikada bir kendi kendine sönmektedir. Dün öğleden evvel, mübalâğasız on be? kadar kibrit sarfedildlğl halde, yemek pişirmek değil, tencere bile ısıtılama-mıştır Sebebini bilmediğimiz ve aboneleri İki katlı zarara zokan bu durumun düzeltilmesi için alâka--lıların dikkatini rica ederim.
Kıztaşı Dolap sokağı 6/4 No. da Mehmet Uslu
Su-i istimal tâbirinin hangi tarihlî dilimize girdiğini kestirmek pek güçtür. Aynı baş ekle yapımıiş diğer kelimeleri (meselâ su-1 tedbir, su-i hal) Naimada, Kâtip Çelebide gördüğüm halde su-i istimal sözüne pek taslamadım ; gtjzden kaçmış olabilir. Hafızamdaki bir avuç eski şiirde de böyle bir kelime bulamadım (1). Ezelden beri mevcut olan bir mefhumu ifade eden bu kelime, garp dillerinin Abus kelimesindeki «ab»' baş ekine mukabil Arapça «su-i» eki konularak bir çok fena işleri birden ifade etmek İçin teşkil edilmiş olacaktır. Tan-zimattan beri su-i istimal (yeni Turkçeye nasıl tercüme edildiğini bilmiyorum) (2) en ziyade mutlak olarak rüşvet, lhtilâs, zimmetine para geçinmek cürümleri İçin kullanıldığı gibi nüfuzu su-i istimal, emniyeti su-i istimal diye tahsis edilerek de kullanılır. Bugün hâlâ cürüm maddesini tasrih etmek İstemezsek su-f istimal deriz.
Fakat su-i İstimal yalnız böyle hırsızlık cürümlerinde değil, kanunun yazmadığı bir çok cürümlerde de pekâlâ kullanılıyor. Me selâ Voltalre’ln Alzire adlı trajedisinde dediği gibi «Zaferin su-i istimalinin önüne kim geçebi-Hr?», Vakıa zaferin su-i istimalinin ne yaman misallerini gördük ve hâlâ görüyoruz, savıp dökmeğe değmez.
Hele kelimelerin su-i İstimalinden kolay bir şey yoktur. Meselâ ödemek fiilini alalım. Bizim halis Türkçemlzde bu fiil yalnız borç ödemek için kullanılırken para vermek yerine. lokantayı ödemek, oteli ödemek, daha nice yanlış şekillerde fena kullanılmakta yani su-1 istimal edilmektedir. Bu su-1 istimalin cezası yoktur. Belki Türkçeyi çetrefilleştirdiği için şöhret bile temin eder Bu bahsi geçelim:
Bir sahife açsam ağlarsın kitab-ı sineden;
Lâl olursun söylesem bir fıkra tâb-ı sineden.
Bir adamm nezaketi su-i istimal edildiği gibi azameti de su-1 İstimal edilir. Vücut kuvveti barı sporlarda su-i İstimal olunduğu gibi sıhhat pek kolaylıkla su-1 İstimal edllkr bir şeydir. Hastalığın doğrusu, yalanı da su-1 istimalden kurtulmaz. Yalnız bu, lâf haddini geçmezse ehemmiyetli değildir. Fakat rapora binen su-i istimaller kanunun ve ahlâkın mahkûm ettiği zümreye girer. Zenginlik yaman bir şekilde su-i İstimal edildiği gibi bazan fakirlik de su-i İstimal olunabilir. Ddiliği su-i İstimal edenler az mıdır? Adım deliye çıkarıp işinde, sözünde kendisine bir nevi serbesiik. (iicence). giyinişinde, tavırlarında bir lâubalîlik temin edenleri hep biliriz.
Fakat asıl mühim su-1 icmaller kanun bakımından açıkça veyahut dolayısle cürüm teşkil ed?n su-1 istimallerdir. Bu bahisler. gazete sütunlarım o kadar çok doldurmuş olmasına rağmen, yine en çok okunan yazılardır. Çünkü su-1 İstimaller yüzünden İşini beceremiyen, haksızlığa uğnyanlar bir taraftan, bu su-1 İstimal erbabının sokaklarda ferih ve fahur gezdiğini görüp ahlâk ve adalet sinirleri gerilenler diğer taraftan bu yazılarda bir nevi teselli bulurlar.
Rüşvet almak, milletin parasını lhtilâs etmek veya zimmetine geçirmek büyük cürümlerdir. Fakat, mevki, makam nüfuzunu su-i istimal ondan hiç geri kalmaz: hattâ ekseriya bir azamet ve gurur çerçevesi içinde yapıldığı için insanlara daha fazla batar. Bilmiyorum ama ceza kanunları bu son cürmü daha şiddetli cezalandırsa gerektir. Su-1 İstimal en basitten başlar, en yüksek dereceye kadar çıkabilir. Dışarıda temmuz güneşi parlar-
dı Dilimizde henüz bir lügat kitabı mevcut değil iken bir de tarih! lügat kitabı beklemek mânâsız olur; fakat yeni hasırlanmakta olan Sözlük’ün de tarihi yani kelimelerin hangi senelerde dile girmiş olduğunu gösterir surette yapıldığım zannetmiyorum.
(21 Tarama Derglsi'nc birçok «sul» II kelimeler girdiği halde su-1 is-Imal’in girmemesi hayırdır İnşallah.
TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR:
Hamdi beyin Parislileri korkutan müthiş çiçeği!.
Mahalle halkı şöyle diyordu: “Penceresine bir çiçek dikti. Kocaman oldu. Hayatımız tehlikededir.,,
f- — --—- - ,|
• Avukat olmak isterken — Boulanger’nin talebesi — En güzel Farnsızca konuşan Türk — Genç bir talebe — Yeşillik hasreti.— Istanbuldan getirtilen tohumlar — Pencere kenarında yetiştirilen asmakabağı — Mahalle halkı telâşta! — Korkunç bir nebat! — Asmakabağı düşüp bizi parçalıyacak, altına ağ çeksin! — Kapıcı kadının pişirdiği nefis yemek
. — Hamdi beyin mahal leliye verdiği güzel ve eğlenceli ders — Parisli-\ ler asmakabağı arıyorl ar — İşte o korkunç nebatın böyle bir lezzeti 1 var, görünüşe aldanmayınız..
v.
Hamdi bey tamamlle çocuk denilebilecek bir yaşta Paris’e gitmişti. İlk kararı hukuk tahsil etmekti, belki hâkim olacaktı Zaten İstanbul'la İken de bir müddet «Maarifi adliye» İsmindeki mektepte okumuştu.
Lâkin Par iste birdenbire küçük Hamdl’yt Avrupanın en meşhur res-rarnı Boulanger'nln ve Gerome'un talebesi olarak görüyoruz.- Bilhassa Boulanger bu sanat dolu çocuğu seviyor. onu yetlştrtmeğe çalışıyor, resimlerini yapıyordu. Hamdi beyin babası Ethem paşa devrinde memleketinde en İyi Fransızca konuşan insan olarak tanılır. Bunun İçindir Si kendisi sarayda Abdülmeclde Fransızca hocası tâyin edilmişti, Hamdi bey İse «en iyi Fransızca konuşan Türk» olarak tanınmıştır, Esasen ailede bu meziyet vardır . Neteklm Hamdi beyin oğlunun da babası kadar mükemmel Fransızca konuştuğunu görüyoruz.
Hamdi beyin Franşadoki hayatı hakkında bizzat kendisinden dinlenmiş güzel bir fıkrayı bana anlattılar: Hamdi bey son derecede çiçek meraklısı idi- Onun en sinirli gününde bile, yakasında bir çiçek olmadan gezdiği pek görülmemiştir. Hatta bu tarzda çıkmış fotoğraflarından birini de neşretmiştik.
Hamdi beyin çiçeğe düşkünlüğü hemen hemen IptUft şeklinde idi denilebilir. Oebzede güzel bir çiçek bahçesi yapmıştı.
Talebe olarak Paris'e gidince Hamdi bey, sanatkâr, ressam arkadaşlar» birlikte bir apartımanın en yukarı katında oturmağa başlamıştı. Sanatkâr delikanlı kendi katını aynı zamanda küçük bir atelye haline de koymuştu. Burası iyi dİ. hoştu, güzeldi. hattâ uzaktan Eyfel kulesini dahi görüyordu amma bir tek eksiği vardı. Bahçe, çiçek, yeşillik!.. Halbuki Hamdı bey onsuz yapamazdı. Bu dapdaracık, bu yeşillik, bu toprak olmryan yer onu bu bakımdan pek sıkıyordu. Çocukluğu çok büyük bahçeli konakların. meselâ Bebek yolundaki yalıda (■sonradan Enver paşaya verilen, Hamdi beyin babası Ethem paşanın yalısı] geçmişti. Onun için Hamdi bey bir karış toprağın ve bir yeşil dalın hasreti İçinde âdeta bütün bir memleketi görüyordu.
Hamdi bey kendisinde yeşillik hasreti büsbütün artınca hemen Istan-bula bir mektup yazdı. Paris’e gelmek üzere bulunan bir dostuna memleket mahsulünden bir tutam tohum getirmesini rica etti. Bu dost Paris’e geldiği zaman Hamdi beye küçük bir kâğıt uzattı.
— işte tohumları., dedi. Hamdi bey merakla sordu: — Ne tohumu âcaba?.
Dostu büyük bir sükûnetle cevap verdi;
— Asma kabağı tohumu i..
«Memleket mahsulünün, tohumu» denilince bu dost Fransada olmıyacak bir şey götürmeği tasarlamıştı. Hamdı beytn yerinde bfr başkası olsaydı:
— Bunu ekmek imkânsızdın, der, tohumlan atardı. Lâkin Hamdi bey gibi sanatkâr ruhlu bir insan buna daha ziyade memnun oldu:
— Aman pek İsabet ettin!., Ne iyi oldu da bunu getirdin... Asma kabağının çiçekleri de pek güzeldir... dedi.
Hemen büyük bir saksıya toprak doldurdu. Asma kabağı tohumlarını aldı. Ve saksıyı penceresinin önüne koydu. Ona âdeta sanatkârane bir itina göstermekte İdi. Oünfln muayyen zamanlarında yavrusuna süt veren şefkatli bir anne gibi saksısını muntazam saatlerde suluyordu. Zira ona nazaran bu şatoda basit bir sebze tohumu değil, bütün bir memleket vardı. Tekmil bir memleket hasreti!..
Gösterdiği İtinanın tesiri gecikmedi. Asma kabağı fidanı büyümeğe, gelişmeğe başladı. Üiçeklendl. Mey-vası kendini gösterdi. Arkadaşı getirdiği tohumu da bu sebzenin en büyük cinsinden seçmişti.
Blrdenblrç meyva serpti.
Hamdi beyin sevincine hudut yoktu. Delikanlı tam bir sanatkâr saadeti İçinde İdi.
Ancak asma kabağı İnanılmaz bir süratle ve büyüklükle uzuyor, öteki pencereye doğru İlerliyordu.
Komşular bu acayip, bu korkunç (11>. bu şimdiye kadar hiç gör-

Hamdi beyin ecnebi müzelerinden birinde olan nefis bir eseri
. medikleri nebat karşısında ne yapacaklarını şaşırdılar. Asma kabağının heybetli manzarasından onun öyle saplarla lutunamıyaçağmı. dilşüp bir kaza çıkaracağını ve belki de bir ölüme, yahut bir yaralanmaya sebebiyet vereceğini sanıyorlardı.
Evvelâ apartıman kapıcısına şikâyet ettiler. Ve «müthiş nebat» ın İçeriye alınmasını söylediler. Hamdi bey penceresinin önüne memleketinin yeşilliğini getiren sevgili fidanına kıyabilir mİ?. Tabii aldırmadı.
Bu seter mahalleden geçip gidenler, ev sahibine ve mahalle polis komiserine başvurdular:
— Efendim, genç komşumuz penceresine korkunç bir nebat dikti. Ve bu nebat gün geçtikçe şaşılacak bir halde büyüyüp bizi müthiş surette tehdidetmektedir. Oradan gelip geçerken bu tehdidin tesiri altında kalıyoruz. Rica ederiz, genç Türk komşumuz ya bu gün geçtikçe büyüyen, bir gün düşüp sokaktan geçecekleri hurdahaş edebilecek nebatı kessinler, yahut da bunun altına bir ağ gersinler, onıı ağa alsınlar!..
Mesele Hamdi beye tebliğ edildi. Genç adam hele asma kabağının alfana ağ çekmek meselesine kahkahalarla güldü. Mamafih artık telâşa lüzum olmadığı gibi, komşuları da bu korkunç nebatla daha fazla korktuğunu mânâsız buldu. Zira kabak tamamlle olgunlaşmıştı. Şayet kopar-tılmazsa çürüyecekti.
Ve bir sabah Hamdi bey pencereye çıkan bütün meraklı komşularının tecessüstü bakışları karşısında korkunç nebatın acayip meyvasını merasimle kopardı, içeri aldı. Komşular da hakiki bir tehlike atlatmışlar gibi oh çektiler. Ancak sanatkâr genç adam ruhi bir alınganlık İçinde idi. Haftalarca büyük bir itina gösterip yetiştirdiği sevgili asma kabağlyle bu kadar uğraşılmaslle. âdeta bütün bir mahallenin ona parmağım dolamasına üzülmüştü, ‘üsleltk bu güzel şey de bir memleket sebzesi idi.
Genç Osman Hamdi bütün mahalleye güzel bir ders verecek, gelip geçerken ödlerin! patlatan o korkunç nebatın ne nefis bir sebze olduğunu semte ispat edecekti. Asma kabağına hakarete bu güzel bir cevap olacaktı. Hamdi bey apartımanın kapıcısı olan kadını çağırttı. Ona korkunç nebatı verdi. Nasıl pişireceğini uzun uzun tllrif etti. Ve kadın htç bilmediği tnı nebatın, hayatında yapmadığı yemeğini pişirirken Osman Hamdi başın-
da durdu. Delikanlı bunu âdeta bir memleket meselesi, bir memleket propagandası addediyordu.
Asma kabağı, nefis kokulu dumanlar orasında pişti. Ve Osman Hamdi derhal mahalleye önayak olarak halkındaki şikâyetlere elebaşılık eden üç zata birer tabak bundan gönderttl. İçlerinden biri perhizdi ve hiç bir şey ylyenılyordu. Lâkin bu fevkalâde yemeği âdeta tabakları sıyırırcasına yedi ve sonra da kapıcı kadını:
— Aman bu nedir?.. Hemen söyle... diye isticvaba kalkıştı.
Hamdi bey onlara:
— İşte şikâyet ettiğiniz korkunç nebat!- Öyle dehşetli görünen şeyin böyle lezzet! varmış... Görünüşe 11-danmamalı diye haber gönderdi.
Ağızlarının tadnu bilen ve yemekten yiyen mahalleli, yemlyenlere anlattılar. Tarif ettiler. Herkeste bir merak!.. Yiyenler bu yemişi (!l) nereden tedarik edebileceklerini soruyorlardı. Hamdi bey Türklyeden tohum getirtmekten başka çare olmadığını söyledi.
O zamana kadar, yani 1858 • 1859 senelerinde Paris halkı asma kabağı görmemişti ki Hamdi beyin saksısına musallat oldular. Eğer ■'İmdi Parisliler asma kabağı yetiştirip yiyorlarsa, kazandıkları bu ağız tadını mutlaka Hamdi beye, onun korteunç nebatın tadını İspat içbı pişirttiği yemeğe borçludurlar.
Görülüyor kİ Hamdi bey yetiştirdiği bir çiçekten, bir yemeğe kadar her şeyinde orijinal^ engin bir zevk sahibi, derin ve sanatkâr bir adamdı. Esasen onu yalnız ressam, yalnız arkeolog olarak almağa imkân yoktur. Hamdi beyin artslt ruhunun birçok cepheleri vardır. O bazen bu ruhu penceresinin saksısının İçinde bile gösterebilir, Hamdi beyi böyle ele almak ve böylece anlamak lâzımdır.
Hikmet Feridun Es
Taşova tütün derambarı bitti
Erbaa (Akşam> — Taşova. Erbaa. Niksar, Tokat çevrelerinde 944 tutun mahsulünün deranbarı bitmiştir. Urbandaki İstihsal miktarı satışa göre (1.304.000'. Taşovada (854 000' kilodur. Vasatı flat (200) kuruştur Niksar ve Tokattaki (1.700 000) kilo lstlh-rnlitın heyeti umumlyesl İnhisarlar ve tüccar tarafından mubayaa edilmiştir. Fiat 180 200 kuruş arasındadır.
M ah o us Nazi şefleri
Hapsedildikleri otelde nasıl yaşıyorlar?
Mondorf CLliksemburg» 23 (R> — Palas otelinde Amerikan askeri makamlarının nezareti altında Müttefik Harb cinayetleri komisyonunun haklarında vereceği kati kararı bekllyen nazl liderleri, dün Buchenvald kampında işlenmiş olan zulümleri gösteren bir filimde hazır bulunmuşlardır.
Kendi euılrlerlls icra edilen bu zulümleri gösteren filimde hazır bulunan başlıca nazller arasında eski Dış İşleri Bakanı Ribbentrop. Poionyanın eski nazl valisi Hana Frank, Goerfng. mareşal Kesserling. amiral Doenitz ve Hltler yeni nizamının Yahudi aleyhtarı lideri Jullus Strelcher bulunuyordu.
Bu mücrimlerin çoğu, kendilerinin emrettikleri bu zulümleri görmeğe dayanamamışlardır. Frank’ın, mendilini ağzına tıkamış olduğu halde. çı-LL kardığı acayip sesler duyuluyorduO Filim sona eTdiğl ».man KesgîlMngflafi yüzü tebeşir renginde idi. Filmin de-Ç^ vamı müddetince Strelcher, asabiyet-^ İt ellerini kıvırıyrrdu. O
Bu eski nazl şeflerinin ikamet ettikleri odalarda pek az eşya bulun- q maktadır. İntihar etmelerine yarc'ıo»— edebilecek her hangi bir eşyanın bu- {O Ilınmaması İçin icabeden bütün te(j-(|) birler alınmıştır. Ribbentrop’un oda-2> sındiL, üzerinde samandan bir döşek qx bulunan sade bir portatif karyola vardır. Bu odada etş..reyar.ı ol-.*— madiği gibi, eski Dış İşleri Bakanı^” tıraş olmak istediği zaman kendisine «J* bir tek tıraş bıçağı verilmekte ve kul-^ lanıldıktan sonra hemen geri alm--Q maktadır. Pencerelerdeki camların 0 yerine kırılmaz maddeler konulmuş-*^ tur. Odada ayna yoktur Eski nazı sef-S? İtrinin hapsedilmiş oldukları etilde jj* hizmetçi kadın ve garson olmadığı gl-f bl, Goertng, Ribbentrop vc arkadaşları kendi İşlerini bizzat kendileri görmektedirler. Gnerlng'ln her gün kullandığı müsekkln İlâcın miktarı büyük ölçüde azaltılmıştır. Eski hava mareşaline hâlen normal dozdan 20 misli daha az verilmektedir
Mazileri Deauyen garnizonun Komutanı Amerikan albayı Andrus, mahpuslarının rahat ptmek İçin değil, hapsedilmek İçin hapse honulmuş olduklarını ve diğer her hangi bir mah-Cgibi hapishane nizamlarına uyarı lâzım geldiğini söylemektedir.
Strelcher hapse getirildiği zaman, Doenlta de dahil olmak üzere nazile-rin çoğu kendislle birlikte yemek masasına oturmaktan imtina etmiştir. Albay Andrus, meseleyi çarçabuk halletmiştir. Albay mahpuslara şöyle demiştir: «Alman ordusu, donanmanız ve hattâ devletiniz gibi artık mevcut değildir. İntlhabettlğim iler hangi bir kimse İle birlikte yan yana yemek yiyeceksiniz^
Eski nazl şeflerine her gün sıkı olr program tatbik edilmektedir. Onların tek eğlencesi. ika ettikleri cinayetleri gösteren sinema temsillerinden ibarettir. Mahpuslar hapishane vazifesini gören otelin avlusunda gezebil-mekte ve blrlblrlerlie konuşabilmektedirler.
Birçok defalar yüksek sesle izhar ettiği nokta! nazar inin aksine olarak. Ley, dlğ?r nazilerle mönkaşa ettiği zamnn hususi İşlerin, hususi sermayelerle İnkişaf etmesi lâzım geldiğini söylemektedir. .
YENİ YAYIN
SULTAN HAMIPIN GİZLİ SİYASETİ
(Yavuz Sultan Selim) eserinin müellifi muallLm Fuad Gücüycner’in tarihi eserler serisinin 22 nci kitabı olarak bakılmıştır. Yazan; Ziya Şa-klr. 192 sahile. Fiat i: 150 kuruş.
Satiş merkezi: Anadolu Türk Kitap Deposu.
HOLLYWOOD DÜNYASI
89 uncu sayısı çıktı. Bu sayıda June Haver. Dorothy Morrls'in üç renkli resimleri. Hollywood’dan resimli haberler. Hollywood’un Pln up taralı kimdir? Joan Crmvford Humphrey Bogart, Bob Hu t ton, aynen Amerika postası, Biz Bize. Arcan Amca, ustad Abldln Davcr'ln hâtıraları. tablolar Fiatl her yerde 20 kuruş.
7CIİTIİ KAPI
Yazan: Edgar INallace Çeviren; Cemil Cahid Cem
Hem «Polis Romanları Serisi» nLn htm de Edgar IVnllacc’in en kuvvetli eşerl olan YEDİ KİLİTLİ KAPI çıkmıştır. Cemil Cahid Cimin güzel İi£ lûbile dilimize çevrilen bu romanı, detektif kİ tablan okumaktan hoşla-nnnlara tavsiye ederiz. 12 X 18 boyunda, 272 sahife, fiatl: 150 kuruştur
Türkiye Yayınevi - İstanbul
Satılfe 8
AKŞAM
25 Temmuz 1Q45
f‘Taklitlerinden sakınınız!^]
en
Evsahlblnln kendisine uzattığı kesme billûr kutudan sigarayı alırken şu sözleri söylüyordu;
— Hakikaten bu ailenin şöhretini bilmiyor mu İdiniz?- Nasıl olur?.. O derece meşhur bir şeydir kl..
Etraftan ısrar ettiler:
— Anlatın da dinleyelim... ____ Efendim bu aile dünyanın
mükemmel zevcelerini yetiştirmekle meşhurdur. Gayet geniş, muhtelif kollara ayrılmış, büyük bir ailedir. > Lâkin buradan yetişip de evlenen kız ■ J(r kocalarını son derecede mesut etmişlerdir. Hepsi de güzel. 1yi giyinen, eteği belinde, derli toplu, lirandaz. ■ sadık. evine bağlı, zeki zevceler olmuştur. Meselâ onlardan birinin kıvraklığını, evine ve kocasına bağlılığı- ' iu gören bir bekâr erkek annesi he-, men sorar:
_____ Aman evlâdım, senin ku kar- • deşin var mı?-
Ve bu aUeden gelmiş bütün kadınlar, bekâr annelerine benim de »şöyle bir gelinim olsa!..» sözünü söy-letmlşlerdlr. Hami bazı fabrikaların . Çıkardığı eşya o kadar meşhurdur ki unları görmeden, dünyanın en uzak yerlerinden sipariş verirler. Çıkardıkları kapış kapış rağbet görür.
işte bu aile de sanki bir nevi «iyi Bevce fabrikası» gibi İdi. idi değil, hâlâ da öyledir. Üstelik gayet kalabalık ve kızları pek boldur. El âlem 'kocasızlıktan evde pinekler dururken ■onlar on sekizine basması beklenilmeden sağdan soldan bir çok taliplerle karşılaşırlar ve hemen yaşı gelir gelmez kendilerini alırlar. Hattâ hazan meselâ evlenmiş bir ablayı gö-rtp de:
— Sizin kız kardeşiniz var mı?-Diye sordukları zaman b+r erkek annesine;
— Var amma... Henüz pek küçük... On dördünü yeni bitirdi..
Denilirse:
— Zarar yok... Biz bekleriz. Elverir ki istediğimiz gibi yani sîzler gibi bir gelinimiz olsun... cevabı alınırdı.
Böylece daha küçükten, gelinlik yaşma gelmeden peylenenler, sırada olanlar vardı. Oturduğumuz vilâyetin etrafındaki komşu vilâyetlerde: «Mürdümerlğl oğulları» ndan kız almak pek müim bir muvaffakiyetti. Kızların yüzünü bile görmeden uzaktan akrabalarına:
— Şu aileden bir kız İsterim!., diyenler bile vardı. Ve bu şöhret böylece ne zamandan beri devam ediyordu bJllyor mustınuz? 75 seneden beri... Nerede İse bir asır olacak... Yani «İyi zevceler fabrikası» çok eski ve namlı bir firma idi,..
Genç kadının bu sözlerini dinleyenlerden bir bekâr:
— O kadar imrendiriyorsunuz kİ biz de gidip oradan bir kız istemeğe kalkışacağız-,
— Aklınız varsa hiç durmayınız... Zira bu aileye giren erkeklerin hemen hemen hepsi evlilik saadetinden bahis açılınca şöyle derler:
— Dünyanın güzelliğini anlamak için bu aileden bir kızla evlenmek lâzımdır- Bu ailenin kızlan cehennem ortasında bir cennet meydana getirebilecek kadar sanatkâr ve üstat zevcelerdir.
Hakikaten de öyledirler. Hangisinin evine gitseniz İçiniz açılır. Öyle paraya, pula çokluk ehemmiyet vermeyen insanlar oldukları İçin İçlerinden bazıları epeyce fakir erkeklerle de evlenmişlerdir. Lâkin her birinin evi bir yuva olmaktan geri kalmamıştır. ■Mürdümerlğl’ okulları* ndata bir kadını uzaktan farketmek kabildir. Hattâ dar bımesel haline gelmiştir. Bizim orada bir erkek zevcesinin bir hareketini pek beğendiği zaman:
— Yoksa sen de »Mürdümeriği* ailesinden misin?-, der.
Vebu ailede erkekler 75 seneden beri o kadar rahat etmişlerdir kİ, hepsi de saadetlerinden uzun yaşamamışlardır. Karıları ile birlikte 90, 95 yaşına basmış damatlar pek çoktur...
«Mürdümeriğî ailesi» İyi eşya çıkaran fabrikalar gibi bu harikulade
zevceleri nasıl yetiştirir?.. Nasıl ha-1 zırlar?.. Orasını bilmiyorum. Fakat erkekler, bu gayet haklı şöhret karşısında gözii kapalı olarak, sorup soruşturmağa lüzum görmeden onlarla evlenmekte tereddüt etmezler. ‘Zira bir «Mürdümeriği kızı, olmak kâfidir. Hattâ içlerinden evlenen birisinden bahsederken şöyle konuştukları olur:
— Azizim, çocuk evlenmiş. Son derecede mesut... Hem de Mürdüm-erlğl kızlarından biri Ue.-
— Deme!-
— Evet... 24 âyar hakiki bir Mür-dümeriğl 1..
Hakikaten ben de nice zamandan beri bu «İyi zevceler fabrikası» nın bahsini işitip duruyordum. Ve onlarla evlenenlerin a^a d etlerini yakından, gözlerimle de görüyordum. Hattâ bir yaz bahçesinde bunlardan birinin, çatalıyla kocasını kanarya kuşu besler gibi yemlediğini de görmüştüm. Sahiden de bu aileye men-" sup kızlar on dokuzunu bulmadan kapılıyor, evlendiriliyordu.
Yalnız uzak bir memlekette bunlar dan birinin otuz yaşına kadar evle-nememlş olduğunu görünce pek hayret ettim. Mamafih benimle beraber bir bekârlar grupu vardı, işte onlardan biri bu otuz yaşındaki kızın — güzelce İdi de — kelepir bir «mürdüm etiği, olduğunu görünce hemen evlendi... Lâkin nerede dostumuzun düşündükleri?.. Yeni gelin kumardan başını kaldırmıyordu- Gayetle aksi İdi. Kocasını dalma paylıyor, elini hiç bir İşe sürmüyordu. Huysuzluğu şaheserdi. Para harcaması ise şaşılacak bir halde I.. Arkadaşımız deli olacak.. Bu nasıl Mürdümerlği böyle?., ötekilerine hiç benzemiyor..
tstanbula geldik. Bu sırada Mür-dümerlğt oğulları ailesinin reislerinden olan bir «hanımefendi. Ue tanıştık. Ona seyahatimizdeki macerayı anlattık. Dertli dertli başını salladı ve izahat verdi:
— Ah sormayınız... Bir takım sahte Mürdüm«rlkleri ortaya çıktı. Daha doğrusu şöhretimizden İstifade etmek İçin uru yıllar koca bulamamış kimseler ben «hakiki bir Mürdümeriğl-ylm» diye ortaya çıkıyorlar. Altın suyuna batmış sahte madenler!. Halbuki bizim ailenin erkeklerinde ve kadınlarında, sol kollarında yanyana üç tane ben vardır. Aile firmasının İşareti gibidir. Amma Mme anlatırsınız?.. Hakiki bir Mürdümerlğl bulmak kolay mı?.. Böyle aldananlar. sahici diye yalancı Mürdümeriklerlnl alanlar pek çok!.. Maalesef bunlardan bazıları da İşte sizin tanıdığınız gibi firmamızın şöhretini şüphelendirecek kadar bir tablatte çıkıyorlar. 75 senelik şöhret bu...
İhtiyar «hanımefendi, nln yanından ayrılırken o gülümsüyor ve bekâr gençlere şaka olarak tavsiye ediyordu:
— Taklitlerinden sakınınız...
(Bir yıldız)

Bugünkü program
18.00 M. S. ayarı, Salon orkestrası 16.30 Ziraat saati, 19.00 Haberler 19.20 Geçmişte bugün, 19.25 Beşte ve şarkılar, 19.45 Sağlık saati, 20.00 Marşlar, 20.15 Radyo Gazetesi, 20.45 Yurttan sesler, 21.05 Cumhur Başkanlığı armoni müzlkası, 21.50 Fas d. 22.15 Konuşma, 22,30 Dans müziği (pl.). 22.45 M. S. ayarı. Haberler.
Yarın sabahki progrom
7.30 M. S. ayarı. Müzik (pl.), 7 45 Haberler, 8.00 Müzik (pl.), 12.30 M. S. ayan, şarkılar, 12.45 Haberler, 13.00 Salon orkestrası.
1—Gömlekiş—ı
I Hİ İt İNCİ SINIF UÖMLBRCİ I ,•«■■■ Tel: 20090 Sirkeci ■■■■
Gün Doğmadan Paris
EDEBÎ ROMAN
Yazan: Louis Bronıfield Tercüme eden: Vâ - Nû
Alt yadında İngilizce b'.c ithaflye: « Bütün akşam ebediyete kadar Roxle‘ ye - Nicky». Bu sözler yüzün ifadesiyle, neşeli ve sinsi bir tezad teşkil ediyor. Zira, bu öyle bir yrkekti ki, bütün aşkını bir şahsa, yahut herhangi bir şeye vermek kudretinde değildi; bu dünyada seveceği pek çok şeyler olduğu için.
Genç kadın, ilk defa utarak çok yorgun olduğunu hissetti Lyon’la geçirdiği bu gece, Lulgl’ye kadar o gezinti, sanki, onda, yiKilan eski âlemi canlandırmıştı. Hakikaten de bütün o âlem, mahut gün öğleden, sonra sokakların kamyonluila ve gri yeşil üniformalarla dolması ve Paris’in beyaz griliğini kirletmesiyle beraber kaybolmuştu. Sinirlerinin gerginliğinden eser kalmamıştı. Bu gerginlikle beraber, korku krizlerini takİbe-d£n o garip halsizliği de silinip yok-olınuşlu. Böyle bir hissi ömrünce İlk defa olarak duyuyordu. Asıl fenalık, tahassüslerinin şekilsiz 'duşu ve hiç bir mantık çerçevesine girmemesi.
Ağır ağır soyundu: sirtındakileri tamamlle attıktan sonra, mr an ay-
nanın karşısına geçip çıplak aksini seyretti. Kendini sanki cezalandırmak istiyor gibiydi. Her yerinde bir kusur, bir sönüklük ve yaşlılık alâmeti aradı; fakat bulamadı. Vücudu, bir genç kı-zınkl gibiydi. İhtimal şekilleri daha topar ltlkça; fakat bu yüzden daha da güzel. Allah lütfetmişti. Ona, vücut ve yüz güzelliği vermişti. O da, tanımadığı babasının ve Polonyada doğan annesinin kızına, böyle bir lütuf ta bulunduğu için Tanrı'ya minnettardı. Bu güzelliğinden dolayı daima mağrur olmuştu. Fakat, garip bir gurur. Gûya bu güzellik şahsına alt değil; sanki o güzelliği şükran makamında başkalarlyle taksim etmesi icabediyor. Bir sanat eserinin güzelliğinde herkesin hissesi oluşu kabilinden, işte bu sebepledir kl, hicap hissinin ne olduğunu tanımamıştı. Bundan epeyce zaman evvel, Leon, kendisine, Amba-bassadeurs'de yeni bir Amerikan numarası, — yani yelpazeli çıplak bir dansözün oyununu — ortaya atmak istediğini söylediği vakit, bu İşi kaygısızca üzerine almıştı.
Şansı var, bunu biliyor. Mesleğind»-
Bolu - Bursa Orman Okullarına alınacak öğrencilerin kayıt ve kabul şartları
1945 - 1946 d(rs yılı İçlıı Bursa ve Bolu orman Okullarına müsabaka imtihanı Ue parasız yatılı altmışar ö.trencl alınacaktır.
Okulların öğretim müddetleri 3 senedir. Lise ayarında tahsil görmüş sayılan mezunlar (Orman Mühendis Muavini Unvanı) Ue meslekte kullanılır.
■ İsteklilerden aşağıdaki şartlar aranır:
1 — Türkiye Cumhuriyeti tabaatından olmak
2 — Yaşı 20 den yukarı olmamak
3 — Sağlık durumu normal derecede yani dU, göz. kulak ve vOcutda ârıza, noksanlık bulunmamak, Arızalı ve dağlık yerlerde yürüyüp gezmeye, hayvana binmeğe bünye teşckkülâtı rnüsald ve dayanıklı olmak (Bu hususun bilhassa raporda tebarüz ettirilmesi lâzımdır.)
4 — İyi ahlâklı hüsnühal sahibi olmak, geçmiş mahkûmiyet! bulunmamak
5 — Orta okul Devlet imtihanını vermiş bulunmak
6 — Lise kısmında 2 sene üstüste sınıfta kalmış bulunmamak
7 — Bu şartları haiz olanlar müsabaka İmtihanı yapılacak olan okul müdürlüklerine veya Ankara'da Devlet Orman işletmesi revir amirliklerine, İzmir'de orman fidanlık müdüılüğüne hitaben girmek istedikleri okul İsmini tasrih ederek yazdıkları dilekçeye:
A — Nüfus cüzdanının aslı veya tasdikli suretini,
B — Snğltg durumlarını bildirir tam teşekküllü hastahanelerden alacakları raporu,
C — çiçek aş*5» vesikasını,
Ç — Kanuni İkametgâhının bulunduğu mahallin veya Jandarma merkezleri tarafından tasdik edilecek hüsnühal mazbatasını,
D — Orta Okul Devlet imtihanı neticesinde aldığı diplomanın aslını veya noterlikten musaddak suretini (Lise kısmından gelecekler orta mektep diploması İle birlikte lisenin bulundukları sınıf tasdiknamesini)
E — 6x9 ebadında altı adet başı açık fotpgrafı ekler.
Yukarıda yazılı olanlardan başka lüzum görülecek hususları orman umum müdürlüğü ilâve edebilir.
8 — Müsabaka İmtihanları Bursa ve Bolu Orman Okullarında ayrı ayrı ve Ankara. Mersin Devlet Orman İşletmeleri ile İzmir orman fidanlık müdürlüğünde yapılacaktır.
9 — Müsabaka imtihanına girmek İsteyenlerin müracaatları 1/ağus-toa/945 gününden 25/ağustos/945 günü akşamına kadar Bursa ve Bolu Orman Okul Müdürlükleri ile Ankara ve Mersin Devlet Orman işletmesi revir Amirlikleri ve İzmir orman fidanlık müdürlüğü tarafından kabul olunur.
İstekliler evrakını bizzat veüy veya teahhiitlü olarak okullara veya müsabaka yerlerine posta İle gönderirler.
10 — Müsabaka İmtihanları Matematik »e Tabii İlimler gruplarından
yapılacaktır. .
Matematik grupundan aritmetik Cebir, ve Geometriden, tabiî ilimler grubundan İse Zooloji ve Botanikten yapılır.
11 — Müsabaka günleri: Matamatlk grubu 3/Eyiûl pazartesi. Tabii İlimler gurubu 5/Eylûl çarşamba günleri saat 9 da yukarıkl yerlerde talimatnamesine uygun olarak toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
12 — Müsabaka imtihanını kazanan namzetler kazandıkları numaralar tutarının en yüksek olanmdanbaşlamak üzere kadro nispetinde kayıt ve kabul olunurlar.
13 — Okullara alman öğrenciler kendilerine verilecek numuneye gö-
re noterlikten tasdikli birer tahhüt senedi vereceklerdir. Bu senedi getirmeyenlerin okula devamlarına müsaade edilmez. (9355)
İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden:
1 — Halkalı Tarım esulunda yapılacak olan sıcak su ve Kalorifer tesisatı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli (7107) lira (—) kuruştur. Eksiltme 2. a. 945 tarihinde perşembe günü saat 16 da bayındırlık müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2 — Bu İşe alt evriK şunlardır; Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri,
genel, hususi, ve fenni şartnameleri, keşif hülâsaslle buna müteferrl, diğer evrak dairesinde görülecektir. '
3 — Eksiltmeye Iştlraa etmek İçin taliplerin (533* lira (03 « kuruşluk muvakkat teminat yatırdığına dair makbuz İbraz etmesi ve ’045> yılında ticaret odasında kaydı ^olunduğuna dair belgeyi hâmil olması, eksiltme gününden tatil günlen hariç (3) gün. evvel vilâyet makamına müracaat ederek eksiltme şartnamesinde yazılı kayda göre ehliyet vesikası alması ve yukarıda 2 İnci maddece yazılan evrakı görüp kabul ettiğine dair İmzalaması şarttır. (9146)
Millî Eğitim Basımevi Müdürlüğünden:
Basımevlmlz İçin şartnamesinin esasları içinde açık eksiltme ile satın alınacak olan 250 kilo Ofset siyah boyanın açık eksiltmesi 30/VII/1945 pazartesi saat 15 te Ayasofyadakl Basımovlmtz İdare komisyonunda yapılacağından isteklilerin muvakkat pey akçeleriyle komisyona yazılı gün ve saatte başvurmaları.
Şartname Müdürlükte parasız olarak tedarik edilebilir.
1 kilosunun % 7.5 muvakkat
Cinsi_____________Mlkdarı_____tahmini bedeli____pey akçesi
Ofset siyah boya 250 kg. 640 Kş. 120 L.
(9406)
Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden
1945 - 1946 ders yılında enstitümüzün Türkçe, tarih, coğrafya, eğitbl-lim, matematik, fizik, kimya, blyuio’l, reslm-iş, beden eğitimi, müzik, yabancı dil, «Fransızca, İngilizce» şubelerine İmtihanla öğrenci alınacaktır. Türkçe ve tarlh-coşrafya kollarına alınacaklar içLn 9. 10 sğustoş günleri milli eğitim müdürlüğünde yazılı imtihan açılacağından kayıt süresi 8 ağustos akşamına kadardır. Diğer sekiz şubeye girmek İsteyenlerin adaylık kayıtlarına 15 eylül akşamına kadar devam olunacaktır, isteklilerin milli eğitim müdürlüklerine baş vurmaları gereklidir. (9356)
Yüksek öğretmen Okulu Müdürlüğünden:
Okulumuzun senelik gezintisi 27 Temmuz 1945 Cuma günü Büyükderede Beyaz Parkta yapılacaktır. Bu gezintiye okulun eski yeni öğretmenleri ve mezunları davetlidirler. Köprüden vapur 10 da. ‘ (9796)
ki muvaffakiyetleri, kendi vücudunun güzelliğine ve Leon'uıı usta reklâmlarına dayanmakta. Vücudu dayandığı müddetçe de işleri yolundadır.
«— Çıplak bir yıldız, vücudunun hataları ne değerdeyse o değerdedir. Şeklinin güzelliği bitince yıldız da biter.»
Pariste ona karşı pek lûtufkâr davranmışlar, ondan hiç bıkmamışlar, bilâkis, ona, daha fazla bağlanmışlardı. Kendisini her sene biraz daha çok sevdiler, o derecede kl. tâbir caizse, Leon’un ALhambra’sının demirbaşları haline girdi. Böylece. Paris, Nevyork'-tan pek başka türlüdür. Amerika'da yıldızlar, İnsanları çabuk yorar ve çabuk unutulurlar.
Ansızın ve hayatında İlk defa olarak istikbalini düşündü. Şu âna kadar böyle bir düşünce hiç de lcabet-memiştl. Mesut hâdiseler, hayatında, kendiliklerinden hasıl oluyorlardı.
Mazideki o kaçış... Şimdi, bu, yıldızın hafızasında pek sönük bir hâtırâ. Evaston'dan comls - voyageurle (1) kaçış; barda İlk çalışıp; kendisin» dans dersleri veren ihtiyar Stok es; bu adam, derslerinin karşılığında para istemezdi de, sırf onunla birlikte âle-, m İn kendisini görmesini arzu ederdi; böylece teshir edici şöhretinin devam
(1) şehirler arasında seııvar sakalık yapan adam. .
' edeceğini umardı. Derken, Paris'e Al-bertina Rasch giriş trupile birlikte seyahat etmesine fırsat çıktı. Ambns-sadeurs’de danseden on altı kız arasında, Leon onu seçti. Gene garip, mesut tesadüf! Sonra da: Paris'in tam aradığı şeylerin onda bulunuşu; ve nihayet Nic, Acaba Nlcky'ye Taslaması, talihi mİ. talihsizliği mi? Bildiği bir şey varsa, o da bu erkeğin, hayatında sevdiği tek ve biricik erkek oluşudur.
Lâmbayı söndürmeden ve yatağa girmeden evvel, altın kızıllığındaki saçlarını bigudilerine sardı. Kütüphanenin boş raflarından bir yığın Fransız ve İngiliz mecmuası aldı; müneccimlik üzerine mecmualar, uzun müddet bunları karıştırdı. Bir şeyler aradı. Bir işaret İd istikbale taallûk etsin. Sarih olarak nedir, o da bilmiyor. Nihayet, bir çekmeden, Chaus-see d'Antln meydanında, madam Thenars'dan alınmış kendine alt bir zalçe çıkardı. Bunu tetkik ederken, şimdi girmekte olduğu devreye dair tefeule belki onuncu defa olarak takıldı. Bu devrede bir değişme olacakmış. Heyecan ve şüphesiz ıstırap olacakmış. Oerçi bütün bunlar onun nazarında pek ehemmiyetli şeyler değil. Bu haber, sadece, Almanların Pa-rise girmelerinden hasıl olma müna-sebetslzllklerdlr. (Arkası v*H
Kapalı eksiltme ilânı
îütanbul bayındırlık müdürlüğünden:
1 — Halkalı Tanm okulu onanımı kapalı zarf usullyle eksiltmeye çıka-rıhniştir. Keşif bedeli (17800) Ura (99) kuruştur. Eksiltme 2/8/945 tarihinde perşembe günü saat 15 te Bayındırlık müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2 — Bu işe alt evrak şunlardır: Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususî, fenni şartnameleri, keşif hulftsasiyle buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir.
3 — Eksiltmeye lştirâk etmek İçin taliplerin (135) Ura (07) kuruşluk
muvakkat teminat yatırdığına dair makbus ibraz etmesi ve 045 yılında Ticaret odasında kaydı bulunduğuna dair brigeyl hâmil olması, eksiltme gününden, tatil günleri hariç, (3) gün evvel Vilâyet makamına müracaat ederek, ehliyet vesikası alması ve yukarıda îklnci maddede yazılan evrakı görüp kabul ettiğine adlr İmzalaması ve buna alt 2490 sayılı kanun mucibince hazırlıyacağı teklif zarflarını 2/8/945 perşembe günü saat 14 e kadar İstanbul Bayındırlık müdürlüğüne verilmesi lâzımdır. (9195»
Satılık karışık odun
Devlet Orman işletmesi Bilecik müdürlüğünden
1 — Pazarcık bölgesinin Pazarcık deposunda 3 No: lu istifte mevcut 3000 kental karışık odunları açık arttırma suretlle satılığa çıkarılmıştır.
2 — Beher kentalinin muhammen bedeli 2 lira 90 kuruştur.
3 — Arttırma 2/8/945 tarihine rastlıyan perşembe günü saat
17 de işletme müdürlüğü binasında yapılacaktır.
4 — Muvakkat teminat 653 liradır.
5 — Şartname Ankara Orman genel müdürlüğünde, İstanbul LL
Eskişehir, İnegöl, Geyve işletme müdürlükleri 1 e Pazarcık OrmanLJ bölge şefliği ve Bozüyük orman mesah.ı memurluğunda göriile-û-bilir. . CM
6 — İsteklilerin ihale gününde evrakı müsbite ve İlk teminatAfc
larile komisyona müracaatları, (9920) 0
Ankara Belediyesinden; O
1 — Ankarada Gazhane mıntakasında dosyasında mahfuz tasdikli plânında gösterilen sahada asgari (800) ton ebadında ve^j
masrafı müteahhit firmaya ait olmak üzere tanklar yaptınla->, çaktır. q
2 — Bu sahada yapılacak tesisattan dolayı Belediyeye sene-qj de (500) Iha bedel ve bu tanklara konacak sıkar yakıtların beheçk-tonu için ilk girişte (50) kuruş ardiye ücreti ve bu İşi alacak maya bu sahayı (50) sene müddetle işgal hakkı verilecektir. p
3 — Bu inşaatı teminen Belediyeye (30,000) liralık kanuni teminat verilecektir.
4 — Bu işe iştirak edecek firmaların uzun zamandan beriJS Türkiyede akar yakıt içil e iştigal etmiş ve bu gibi tanklar tesis W etmek hususunda tecrübe sahibi olmuş bulunmaları ve bu firma- gz ların ihale gününden üç gün evveline kadar Belediye Reisliğin o müracaatla bu husustaki ehliyet ve kifayetlerini mübeyyin vesaiki ibraz ederek bu işe girebileceklerine dair vesika almaları şarttır,
5 — Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün Encümen ka-
lemine ve İsteklilerin de 3/8/945Cuma günü saat 11 de Belediye Encümenine müracaatları.____________________________(9354)
İstanbul Sıtma Mücadele Başkanlığından:
4707 sayılı sıtma ile olağanüstü savaş kanununun (13) üncü maddesine uyularak pazarlıkla nümunesinç göre (10,000) on bin adet büyük ve (25,000) yirmi beş bin adet küçük olmak üzere cem'an (35,000) otuz beş bin adet lâstik şişe mantarı yaptırılacaktır.
İsteklilerin 28 Temmuz 945 Cumartesi günü saat 10 da Kadıköy Moda, caddesi (91) numaradaki Sıtma savaş Başkanlığında bulunmaları rica olunur,________________________(9754)
Büro eşyası yaptırılacak
Toprak mahsulleri ofisi genel müdürlüğünden:
Bürolarımız için bir miktar masa ve sandalye yaptırılacaktır.
Bu işe ait özel ve yönetsel şartlaşmalarla krokiler. Ankarada genel müdürlük malzeme müdürlüğünden, İstanbulda şubemizden 10 lira karşılığında alınabilir.
Yapmağa istekli ve ehliyetli atölye sahiplerinin, alacakları şartlaşmalar hükümleri içinde, 30 7. 945 pazartesi günü saat 12 ye kadar bu işleri başarabileceklerini İnandırıcı belgeleri ibraz etmek suretiyle genel müdürlüğe başvurup eksiltmeye girebilmek için (ehliyet vesikası* istemeleri ve bu vesikayı alabilenlerin usulü da hlllnde hazırlıyacakları tekliflerini 31. 7. 945 salı günü saat 16 ya kadar genel müdürlük malzeme müdürlüğüne vermeleri İlân olunur. (9926> ___________
Maliye Bakanlığından:
İhale tarihinden 1945 aralık ayı sonuna kadar müddete ait olarak İstanbul kırtasiye ve matbua deposunda ahiren eksiltmeye konulan İstanbul içi deniz nakliyatı için bulunan fiat uygun görülmediğinden yeniden askıya konulmuştur. Taliplerin 150 lira teminat paralan ile birlikte 27 temmuz 1945 cuma günü saat 14 de Beşiktaşta Hayrettin iskelesi yanında bulunan mezkûr depoya müracaat etmeleri. (9281)___________________________________
, Ankara Belediyesinden:
1 — Şehrin muhtelif ve muayyen yerlerinde Belediyeye ait arsalar üzerinde masrafı müteahhide ait olmak üzere (7) adet benzin satış istasyonları yaptırılacaktır,
2 Bu istasyonların işletilmesi hakkı 20 sene müddetle müteahhide verilecek ve bu yerler üzerinde yapılacak tesisattan dolayı beher istasyon için senevi (750) lira alınacaktır.
3 — Teminat: İnşaatın hitamında iade edilmek üzere beher istasyon için onar bin lira hesabile (70,000) liradır
4 _ Bu işe iştirâk edecek firmaların uzun zamandan beri Türkiyede akar yakıt İşile iştigal etmiş ve bu gibi istasyonlar letmek hususunda tecrübe sahibi olmuş bulunmaları ve bu firmaların ihale gününden üç gün evveline kadar Belediye Reisliğine müracaatla bu husustaki ehliyet ve kifayetlerini mübeyyin vesaiki ibraz ederek bu İşe iştirâk edebileceklerine dair vesika almaları şarttır.
5 — Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün encümen ka-
lemine ve isteklileim de 3/8/945 Cuma günü saat 11 de Belediye Encümenine müracaattan.______________________________(9353)
inşaat eksiltme ilânı
Toprak mahsulleri ofisi genel müdürlüğünden:
1 — Tahmin edilen keşif bedeli 54830 lira 95 kuruştan ibaret olan Şefaatlide yaptırılacak kârgir üçlü lojman binasının İnşaatı birim «atlan esası üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.
2 __ Eksiltme Ankarada toprak mahsulleri ofisi gene! müdürlüğü bi-
nasındaki eksiltme komisyonunda 3. 8. 945 günü saat 16 da yapılacaktır,
3 — İğreti güven akçesi 4200 liradır.
4 — Bu inşaatın proje, birim tlatları cetvel!, eksiltme şartnamesi ve mukavele tipi 10 lira bedel mukabilinde genel müdürlük malzeme müdürlüğünden alınabilir.
5 — Eksiltmeye girmek lstlyenlerln 1. 8. 945 günü akşamına kadar evvelce bu kıymetlerde bina işleri yaptıklarına dair vesikalarıyla birlikte genel müdürlüğe müracaat ederek bu işi yapabileceklerine dair bir ehliyet vesikası almaları lâzımdır.
6 — Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar ge-
nel müdürlük eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde tevdi edilmeli veya posta ile gönderildiğe takdirde komisyonun eline bu saatten evval gefmlş hıılnnmalıdır*- (9922)
I
25 Temnıu,. i?'5
AKŞAM
Sahile 7
Kü ^sOMaRI
| - iş ariyanlar
BÎR DEKORATÖR — Emprime desenleri için iş aramaktadır. İsteklilerin Akşamda (Dekor) rumuzuna mektupla müracaatları. 710 — 5
— Kiralık — Satılık
ZEYTİNBURNUNDA — Sahilde 500 metre murabbaı fabrika yapmağa elverişli arsa satılıktır. Esr Emlâk Ağaçsan! 3 telefon 40284 803 —
SATILIK DÜKKANLI APARTMAN — Bey oğlun d a Sakızağacı caddesinde altında dükkânı ve üzerinde beş kat beşer odalı apartman tramvaya çok yakın Lam konfor ve kagir bankaya % 30 borçlu 215 Hra İratlı telefon: 41571 • 750 —1
DİKKAT Yüksek ticaret mezunuyum. Fabrika, şirket ve kooperatiflerde re’sen muhasebecilik ve müdürlük yaptım. Anadoluya da gidebilirim. Müracaatların Akşamda (Taşra) rumuzuna yapılması. 784 — 1
LİSE TALEBESİ — Tüccar ve müteahhit yanında İş arıyor, İki lisan bilir. Düzgün ve çabuk yazar. Müracaat: Tel: 80388 771 —
OKUR YAZAR DAKTİLO BİLİR — Genç bir Türk bayan yazıhanede iş veya mağazalarda satış memurluğu aramaktadır. Akşamda «Alev» rümu-ına müracaat._____________815 — 1
ÇİÇEK VE SEBZE — Mütehassısı bahçıvan İş aramaktadır. İstiyenkr Bebek 133 No. lı muhallebici İbra-himden arasınlar. 792 — 1
ÜNİVERSİTE TALEBESIYİM — Yazıhanelerde, şirketlerde buna mümasil yerlerde kendime 1$ aramaktayım. Akşam gazetesinde (Ü. N.) rumuzuna mektupla müracaatları.
800 — 1
ACELE ECZACI KALFASI ARANIYOR — Pratiği kuvvetli Garbi Ana-d ol un un şirin bir kozasında çalışmak üzere eczacı kalfasına İhtiyaç vardır. Emirdağ merkez kaza eczanesine müracaatları.________em — 1
SATILIK ÜZÜM MAHSULÜ — Tûp-kapı haricînde Maltepe caddesinde 8 dönümde 2500 çubuk bağın üzüm mahsulü toptan satılıktır. Pazardan başka her gün 13 - 18 arasında yanındaki 10 numarada sahibi Fehmi Zorluya müracaatları. 791 — 4
ECZACI KALFASI ARANIYOR — Sanata vakıf pratiği kuvvetli bir kalfaya ihtiyaç vardır Diploma da olur, Salih Necati Eczanesine müracaat 714 —
MEMUR VE DAKTİLO ARANIYOR — Orta tahsilli bir memurla seri yazar bir daktilo alınacaktır, isteklilerin Sultanhamammfla Birinci Noterliğe müracaatları.- 788 —
BİR TİCARETHANENİN — Muntazam defterlerini tutacak, kabında satışa da yardım edebilecek yazısı düzgün dürüst bir bayana İhtiyaç vardır. Knpalıçarşı Kalpakçılar caddesi No. 28 774 —1
BÎR MÜESSESE — Umumi malûmat sahibi mesul muhasip aramakladır. Lisan bilenler tercih edilir. 581 P. K yazı İle müracaat. 780 — 1
EŞYA
- SATILIK
SATILIK ELEKTRİK KAYNAK MAKİNESİ — 110 - 220 - volt - 400 ompcrllk kaynak makinesi müracaat adres: Galata Kalafatyerl Kürkçü-kapı caddesi No 6 kaynakçı Mesut Güngör. 887 — I
SATILIK MOTOSİKLETLER — Sepetli ve sepetsiz. Müracaat Sultanahmet Yere batan caddesi 50 No. ya.
710 —
SATILIK KOTRA — 7 metre boyunda, 2 metre eplnde yelkeni Prangada yapılmış, tamam ve sağlam, kamaralı bir kotra. Görmek İsteyenler Moda iskelesinde kayıkhaneei Di-mitroya ve görüşmek üzere 43283 telefon numarasına müracaat.
741 _ 2
İŞLER VAZİYETTE — Sabit sekil sinema makinesi yerinde acelt- satılıktır. Adapazarı Melek sineması.
764 — 2
SATILIK KAMYONET — Hail faaliyette (7) lâstiğlle beraber bîr Bulk marka kamyonet satılıktır. Görmek ve görüşmek İçin Taksim Kazancı yokuşu Milli Garaja müracaat. Telefon: 41849 773
SATILIK KOTRA — Boy 10, genişlik ,5, metre. Motör. kamara, buz dolabı. tuvalet, radyo, dinamo. Müra* caat: Galata Kürekçiler No. 17 778 — 1
SATILIK SU SOĞUTMA HAVUZU — General Elektrik markalı taşraya gideceğimden acele ve uygun flatle satılıktır. Çembı-rlitaş sinemasına bitişik bakkal dükkânına mü racan1____________________781 _ ı
ACELE SATILIK KELVİNATÖR — Havuzlu çalışır vaziyette görmek is-tiyenk-r Beşiktaş Hasfırın caddesi No. 58 manav Mümin Safa müracaat.
793 —
SATILIK ARSALAR — Şişlide Harblyede Eytam caddesinde Orta-köyde Rumellhisarlnda yalı arsası satılıktır. Ers Emlâk Ağacami 3 telefon 40284 804 —
SATILIK VİLLÂ — Arnavut köyünde bir katı 85 Utq iratlı diğer katı boş teslim tamanvn denize nazır 1800 liraya Ers Emlâk Ağacami 3 telefon 40284 805 —
ŞATn.IK MÜKEMMEL EVLER — Beyoğlunun merkezî yerlerinde iyi iratlı evler 6000, 7000, 10,000 ve 25 bin liraya satılıktır. Tamamen veya kısmen boş teslim edilir. İratları da % 8 den fazladır. Ers Emlâk Ağacami 3 telefon 40284 806 —
BÜYÜK İSTİFADELİ SATILIK EMLÂKLER — İstifade ediniz. Müracaat: Ferdi Selek Türk Emlâk Bürosu Galata ömerâblt han kat 2 No. 23 Galata telefon 42368 574 — 11
SATILIK EMLÂK ARANIYOR — Apartman ve buna benzeri olup da almak ve satmak kârlı İşi olup da devretmek ortak olmak ve ipotek yapmak istiyenkr: İstiklâl caddesi Büyük Parmakkapı köşe başı 4 kat 2 Suhulet Emlâk Zarif Özalp telefon 42396 441 — 3
APARTMAN DAİRESİ MÜBADELESİ — An kar ad a Yenlşehlrde 4 odalı telefonlu veya mobilyell btr daire Istanbulda Taksim, Kadıköy ve civarındaki a lir imanla mübadele edilecektir. Telefon 56,218 izahat isteyiniz. 712 — 2
SATILIK YAZIHANE — Oalatanui İşlek yerinde eşyalı, telefonlu İki oda yazıhane satılıktır. Galata Ada han 8 numaraya öğleden sonra müracaat telefon: 41663 795 — 1
10,000 LİRAYA — Beşik taşta havadar kâglr İçi yağlı boya 5 odalı banyolu boş teslim satılık ev. Beşiktaş Akaretler köşeba«ı 2 Necati ve Ali Rızaya 796 —2
LÂLELİ — Harlkzedelerde asfaltta molozsuz 107 metrelik teiniz arsa satılık telefon 20751 816 —
KÂGIR SATILIK HANE — Nuru-osmanlye Tasvir sokağında 13 No. İJ 3 katlı G oda İki sofa, mutfak, terkos elektrik, havagazı tesisatı mevcut yirmi sepflik evkafı Terllmiş görmek için orta kâtta bayan Zehraya müracaat. 584 —
SATILIK VE KİRALIK ARANI YOR — Atsa, ev, apartman, han gibi mülklerini çabuk satmak vc kiralamak Jstiyenlerln ve dükkâıi devredenlerin Deney Emlâke müracaatları Galata Rıhtım caddesi Kefeli Hüseyin han No. 3 telefon 43840 794 — 9
ŞİŞLİNİN EN GÜZEL YERİNDE — 258 metre muraooaı 17 metıe cepheli acele satılık arsa ve Ortaköydc Portakal yokuşunda 234 metre salıtık arsa. Ferdi Selek Türk Emlâk Bürosu Galata Ömerâblt han 2/23 telefon 42368 801 —2
KİRALIK EV — Kandillide yeni kârgir, beş odalı, muntazam teşkilâtlı, suyu elektriği bulunan bir ev hava parasız kiralıktır. Kandilli kasabına müracaat. 798 — 2
SATILIK KÂGLR EV — 7 uda elektrik, terkos. bahçeli, tramvaya yakın Beşiktaş Türk Ali mahallesi Camgöz sokak 12 No. Küçük hamam karşısında berber Abdullaha müracaat. 797 2
ÇAMLICADA — Kısıklı - Bulgurluda Libade caddesi 13 numaralı köşk 10 dönüm arazlslle envai türlü meyva ağaçlan iki dolabı kuyusu ahırı 6 odalı köşk mevcuttur, İçindekilere müracaat, 808 —2
KİRALIK MOBİLYALI ODA — Osmanbey Rumeli caddesi 51 numarada büyük bir oda kiralıktır. Müracaat 11 - 13 ve 18 - 20 810 — 1
SATILIK APARTMANLAR — Fatihte dört katlı % 8 İratlı 26000, Tar-labaşı asfaltmdn mükemmel ev 15000 liraya, Bostancıda köşk 11000 liraya satılıktır. Telefon 40284 807 —
SATILIK BİNA VE ARSA ARANIYOR — îstanbuiun her hangi bir yerinde bina ve arsası olup da satmak istlyenlerin mektupla Beyoğlu posta kutusu (2074) e müracaatları. 751 — 1
SATILIK APARTMAN — Maçkada Güzel Bahçe sokağında dört" kat dörder daire dörder oda tam konforlu denize nazır 140 lira iradlı b.r dairesi boş teslim. Beyoğlu İstiklâl caddesi 98 kat 1 telefon 41571 Neşet Şeren. 752 — 1
GAYET UCUZ — Satılık müstamel erkek bisikleti. Müracaat t ' '
5 TM ____________________________802 — 1
Sarıyer barış yargıçlığı başkâtip ve icra memurluğundan: 945,143
Melek Karaoyvat ile Saime Baştr ve Sacidc- Varolun müştereken mutasarrıf oldukları Boğazlçlnde Yenl-köyde Köybaşı caddesinde kâin 295 sayılı yalı açık arttırma ile satılacaktır. Binanın üç kal harici duvarları kârgir olup dördüncü katla dahili merdiven döşeme ve tavanları ahşap olmak üzere dört katlı evin arka cihetinde denize kadar lmtldat eden ve İki tarafı duvarla çevrilmek suretiyle bir bahçesi ve alımda caddeye nazır olan cihetinde üç dükkânı bulunmakta vc ayrıca terkos ve elektrik tertibatı gözükmektedir. Birinci kata Köybaşı caddesindeki çift kanatlı demir kapıdan girilir. Üstü açık zemini kısmen beton ve kısmen kırmızı çini döşemeli antre mahallinde tnlumbah bir kuyu ve arka cihetindeki bahçede diğer bir kuyu üe tahtadan yapılmış İki kömürlük vardır. Bu antre mııh0İ i İndeki kapıdan eve girilir. Zemini kırmızı döşemeli bir koridor üzerinde maltız ocaklı ve mozüyık çamaşır tekneli mutfak; bahçeye kapısı olan kırmızı çini döşemeli bir yemek odası(blr hleâ bir musluk ve yine zemini kırmızı çini döşemeli faüçük fc>1r od® ve merdiven altında bir kömürlük bulunmaktadır. ikinci kata caddeden girilen antre mahallindeki -mozayik merdivenle çıkılan sahanlıktan girilince zemini tahta döşemeli bir koridor üzerinde balkonlu İki oda ile zemini kırmızı çini vc mermer kurnalı bir hamam ve iki helâ, koridorda mermer ayna ve tekneli bir musluk bulunmaktadır. Üçüncü kat dahi zemini kırmızı çini ve maltız ocaklı içinde helası bulunan bir mutfak ve küçük bir sofa üzerinde mermer ayna ve tekneli bir musluk, camckân-la bölünmüş bir hol üzerinde beş oda bir helası olup denize cazır odalardan biri balkonludur. Dördüncü kat bir sofa üzerinde karşılıklı ve balkonlu İki oda ve zemin^çlnko döşemeli tarara ve diğer bir oda ve bu oda İçinde bir helâ vardır. Sofada İki ve oda dahilinde bir çatı altı dolapları bulunmaktadır. Gayri menkulün altında Köybaşı caddesinde 293 No. 1j dükkânın cephesi stor kepenkli ve camekânlı olup «emini beton ve tahta bölme ile ayrılmış helezon! taht» merdivenle çıkılır bir odası vardır. 291 No. b dükkân ise 293 s/ıyıh dükkânın aynıdır. 285 sayılı kahvehane diğer iki dükkâna nispeten daha geniş ve cadde İle yan taraftaki sokağa nazır olmak üzere köşe başında bulunmakta ve zemini beton ve üstünde bir odası ile içinde ayrıca bir kuyusu mevcuttur. Hududu tapu kaydı gibidir. Tamamının mesahası «452,00» metre murab-baıdır. Bundan «138,00» metre murabba! dört katlı binaya ve geriye kalanı antre mahalli 1le bahçeye n „ u,1(o(6
isabet etmektedir. Yakardaki İzahat- ^“gmdaT‘^yılfeVde’
Beşiktaş sulh mahkemesi başkâtipliğinden: 915/32
Zlba Tuğay ve antrenin şayian ve müştereken mutasarrıf olduktun Bebekte Rumelihisarı caddesinde 84, 84/1 sayılı sağ tarafı evvelce Saffet şimdi Artunyan ev Ve Lahçesi arka tarafı Mchllka ve kardeşleri Osman arsası Ön tarafı yol ile çevrili 82 metre murabbaında. bir metre (rtifamda duvarı plan ve 4400 lira değerinde bulunan bir kıta arsa çuyuuuun giderilmesi suret İle yapılan açık arttırma neticesinde 7000 lira bedelle talibi uhdesineJcat’i ihalesinin icrasına karar verilmiş ise de verilen kanuni mehil İçinde müşteri satış bedelini yatırmamış ve kendinden e, ve] en yüksek teklifte bulunan bir evvelki müşteri de verdiği bedelle mezkûr gayri menkulü almağa razı olmadığını bildirmiş olduğundan yukarıda adresi yazılı arsa İcra ve i Hâs kanununun 133 cü maddesi gereğince ve 7 gün müddetle yeniden arttırmaya çıkarılmış olduğundan 2 ağustos 1945 perşembe güDÜ saat 15 den 16 ya kadar açık arttırması yapılarak en çok tek • lifte bulunan üzerlnetkaî’i ihalesi İcra olunacaktır.
Satış Beşiktaş sulh ma huzmesi b|-ı nasında ve peşin para ıi.- v.i|.uku-;.|y^
Arttırmaya iştirak lçlıı % 7,5 t( ,.A nat akçesi yatırılması veya milli b!Mİ banka mektubunun İbrazı mecburidlite
20 senelik taviz bedeli, ihale pulla O rı, dellâllye resmi ve tapu lntıka£ harcı alıcıya: .birikmiş vergiler hisseO darlara aittir.
İpotek sahibi alacaklılarla dığe*-alâkadarların işbu gayrı menkul üzeO) rindekl haklarının hususlle faiz masrafa dair olan İddialarını evrakQ) müsbltelerlle birlikte memuriyetimiz^ müracaat ederek ibraz etmeleri aksi" takdirde hakları tapu bicillerlle sabl^ olmadıkça satış bedelinin paylaşma^* sından hariç tutulacak:ar> ve LrzhP biiri edinmek İstiyetitefİo '345/32 ile başkâtipliğe başvurmaları ilâıfl) °"m°r 199911________________jg
Kayıp aranıyor ' 2 22/7/945 pazar sabahı saaL7-7,3O O Ecyoğlıında Llon mağazası ile Tünel arasında, beyaz üstü desenli, torba şeklinde bir kadın çantası kaybettim. İçinde kırmızı bir portmeno kapağında Paris takı zafer âbidesinin resmi çJzllidir. İçindeki para kendilerine ait olmak üzere aşağıdaki adrese getirildiği takdirde aynca memnun edilecektir.
Belediye İmar müdürü Dekoratör
R. Maksut Sekter
3500 LİRAYA ARSA — Ayaspaştt-da en guael mevkide 95 'metrekare denize tamamiyle hâkim Taksim Kristal arkasında Milli Emlâki? telefon 82777 771 —
BOŞ TESLİM VİLLÂ — Şişlinin en mutena mevkiinde 1000 metrekare mükemmel İşlenmiş bahçesi bulunan içinde çiçek vc meyva ağaçları ortasında iki katlı her katta dörder odası ve büyük bir salonu olan vc bütün yerler parke son sistem kaloriferi hususi olarak Viyanndan getirilen banyosu İçinde telefonu ve garajı bulunan bu emsalsiz villâ süratle satılıktır. Telefon: 82777. 771
70000 LİRAYA — Maçkada 6 dh!-rcll dörder beşer odalı modern apartman acele satılıktır. Taksim Kristal arkasında Milli Emlâki? telefon 82777 773 —
70000 LİRAYA — Taksimde Talimhanede İyi bir mevkide beş katlı beşer odalı arkasında bahçesi olan konforlu apartman satılıktır Taksim Kristal arkasında MIH: Emlflkiş. Telefon 82777 774 —
GALATA SEMTİNDE — Kaloriferli 2-3 odalı, mobilyell mobllyCslz yazıhane aranıyor. 43658 No. ya telefon edilmesi. 753 —
KADIKÖYÜNDE — Çayır caddesi Mühendis sokak No. 10 bahçeli kuyusu. sarnıcı, terkosu, elektrik, havagazı bulunan dokuz odalı kâglr ev üst katta dört ortası boş 12000 liraya acele satılıktır. Telefon (44804) den 47. 750 - 3
BOŞ TESLİM EDİLİR — Haydarpaşa Koşuyolunda 15 dönüm bağ bahçeli bütün konforlu kâglr köşk satılıktır Görmek ve görüşmek için Galata, Eski Gümrük sokak 6 No. da Bedri Oğan'a müracaat. 744
SATILIK — Cihangirde deniz manzarasına tamamlle hâkim arsa maktuan (2500) liraya Göztepede İstasyona be? dakika ağaçlı şirin bir arsa metresi (3) liraya mutavassıt kabul rdllmez Galata Blllûr han (0ı No va (42831) telefon 678 — 1
-müteferrik
DAKTİLOGRAFİ — Yazı makine-slr.de on parmakla, metodla yazmağı evinizde kendi kendinize öğrenerek bir meslek sahibi olunuz. (P K 1609 -Galata) adresine yazınız 306 —
ASRÎ DANSLAR —. Hususi olarak evlerinde öğrenmek İstiycnler Beyoğlu Anadolu hanı geçidi karşısında A'iyon sokak 19. Prof Panosyan. 755 — &
ÜNİVERSİTE GİRİŞ — F- K- B-Kolej. Matematik, fizik Ve kimyadan yetiştirilir. İngiliz mektepleri fazla talebe kabul etmez. Giremeyenlere, harice tahsile gitmek kabiliyetini veren bir şekilde İngilizce olarak ders verilmektedir. Akşam (Uzun Tecrübe) remzine müracaat. 738 —
YALNIZ AZ BİR SERMAYE İLE — Kârlı bir İşe ortak aranıyor. Posta kutusu 240 No. ya mektupla müracaat 788 —
İNGİLİZCE — Amerlkada okumuş ve Amerikan mekteplerinde İngilizce Öğretmiş bir genç üç ayda Usan öğretir. «D.S.» rümuzuna mektupla müracaat. 783 —
TAPU İPOTEK VERASET İNTİKAL — Gibi bütün muamelât süratle yapılır. Ücret ehvendir. Sirkeci Ankara caddesi No. M Emlâk işleri. Telefon: 26310 799 — 2
İSTİMLÂK ÎLE ALÂKASI OLMJ-YAN — Tahmis sokağındaki dükkânıma, ortak veya nalnını altına iş yapmak İstiycnler Akşam gazetesi A. B. C remzine sarih adresler ile müracaatları. 767 1
10.000 LİRA SERMAYEDAR ARANIYOR — Ayda 1000 - 1500 Ura vasati kazanç temin eden dürüst ortağa İhtiyaç vardır. Her türlü teminat verilebilir. Tahriri ve şifahi tafsilât almak istiycnler her gün saat 3-7 arasında Harbiye Halâsk&rgazi caddesi 74 No. ya Müracaat Ali Sağlam. 809 — 1
İNGİLİZCE HUSUSÎ DERS — Kolej vc yüksek mektep mezunu tecrübeli bir bay tarafından Usan merak-iılarlle ikmale kaimi» ilse ve orta mektep talebelerine ehven Batle toplu veya münferit olarak İngilizce ders verilir, (Ouide) rümuzuna müracaat. 811 — 4
TEKNİK ÜNİVERSİTE — Son smıf talebesi lise bitirme, olgunlu^ ve giriş imtihanlarına yetiştirir. Fransızca, matematik fizik dersleri verir. Akşamda T. K ya müracaat. 814 — 2
Tel: 40284 ERE EMLÂK f

SATILIK YALI VE VİLLÂ — Pcn-dikte deniz kenarında, asfalt cadde üzerinde 9 döniim muntazam bahçe içinde yanm kâglr Avrupa kerestesiyle mnmul dokuz odalı elektrik su. aynca bahçesinde havuzu, sarnıcı son sistem boş teslim edilir. Telefon 4157 L 747 — 1
SATILIK BİNALAR — Sirkecide Şahlnpaşa oteli civarında tramvay yolu üzerinde 18 odalı altında ardiyesi bulunan otel yapmağa müsait İki bina toptan veya ayrı ayrı Beyoğlu İstiklâl caddesi 98 kat 1, Telefon 41571 Neşet Şcren 748 — 1^
SATILIK APARTMANLAR — Taksini Talimhanede asansörlü ve asan-sörsüz parkeli parkesi?. 6-8-12 daireli son sistem apartmanlar telefon 41571 Neşet Şeren. 745 — 1
SATILIK APARTMAN — Kadıkö-yünde Telefon caddesinde tramvay yolu üzerinde altında dükkânı bulunan beşer odalı tam kâglr ve konforlu yolculuk dolayısiyle Beyoğlu İstiklâl caddesi 98 kat 1 telefon 41571 Neşet Şeren' 74£ — 1
TAKSİM — Bûrpagop Çayır sokak 7 - 9 No- lı ve beşer odalı haneler ayrı ayn satılıktır. Aynı sokakta 5 numarada madam Yaline müracaat 736 —
İKİ EV 18500 LİRAYA SATTLTK — Üsküdar iskelesine on dakika mesafede Paşallmanı icadlye caddesinde denize karşı zarif kâglr villâ yanındaki ahşap evle birlikle bos teslim satılıktır. Eczacı Salih Necatlye müracaat 770 — 1
SATILIK YALI — Vanlköyünde cok ehven bedelle muazzam bir yalı ile Rumelihlsannda yalı arsası ve koru acele satılıktır. Muhabere ede bilirsiniz. İstanbul posta kutusu 737 783 — 1
DEVREN SATILIK kahve - Haydarpaşa ibrahlmağada 27/2 sayılı kahve sahibinin kadın olması dolayı-rile acele devren satılıktır, öğleden sonra oğluma müracaat. 787 —
SATILIK EV — Kadırgada Şeh.di-var mahallesi Cömert sokak No. 1 7 oda, 2 sofa, 4 helâ, 2 taşlıg ve l ir bahçeyi havi ahşap ev satılıktır Almak ve görmek İsteyenler içlnrl? oturanlara müracaat. 768 — I
SATILIK APARTMAN — ŞişJl Kodaman caddesi No. 143 yeni yapılmış dört daire boş olarak teslim edilir. İçindeki sahibine müracaat. Telefon: 43664 669 —4
7000 LİRAYA 8ATILIK KÂGİR EV — Beyoğlu Tozkoparanda 0 oda beton, elektrik, sy, banyo 12 - 3 Ga-latada Kürekçiler han Demir han 23 müracaat. 786 — 3
KALAMIŞTA SATILIK APARTMAN — İki katlı ve bir katında beş oflhsı, banyosu, yeni fevkalâde yapı a parti man acele satılıktır. Kadıköy Ecza hanesi ne müracaat. 785 —
BURGAZ ADASINDA SATILIK ARSA — İskeleye beş dakika çamlıkta fevkalâde manzaralı 16 x 35 cbaatıt-da bir kıta arsa satılıktır. Burgazda Kumcu Augelosa müracaat: Telefon: 44393 772 — 2
ÜÇER ODADAN VE DÖRDER KATTAN İBARET — Deniz manzarası kapanmaz. Cihangir Tavuk uçmaz 15/31 Tan apartmanı kat olarak satılıktır. Müracaat yeri tel. 81543 782
KADIKÖYÜNÜN EN İŞLEK YERİNDE — Tevsii ticaret dolayısile devren bir dükkân satılıktır. Posta kutusu 240 No. ya mektupla müracaat 777 —
FIRSAT — Kadıköy Nişantaşı asfaltına 500 metre cephesi olan fevkalâde manzaralı 70.000 M2 arazi acele satılıktır. İstlyenlerln Kadıköy Yeldeğlrmcn Süreyya apartman 6 No. ya müracaatları. 760 — 3
ACELE SATILIK EV — Dört oda fevkalâde manzara Elmalı suyu büyük bahçe bol meyva boş teslim. Denize çok yakın Beylerbeyi Yıldız Emlâk İstiklâl caddesi Gaz şirketi karşısında 54/2 telefon 43376 759 —
beşiktaşta — Tramvaya beş dakika mesafede gayet güzel imarlı büyük bahçe boş teslim pazarlıksız 8600 )iraya acele satılık ev Beşiktaş Akaretler köşebaşı 2 Ali Rıza ve Ne-catiye müracaat. 761 —
KELEPİR SATIŞ — Nlşlrttaşında iki katlı hamamlı ve bahçeli üç ve dört odalı yeni apartman acele satılıktır. Boş teslim Taksim Kristal arkasında MIHI Emiâkiş telefon 82777 769 —
11000 LİRAYA — Taksimde tramvay görür apartman yapmağa elverişli 5 odalı kâglr bir ev acele satılıktır Taksim Kristal arkasında Milli Emiâkiş telefon 82777
tan da anlaşılacağı üzere gayri menkul çok kullanışlı ve hemen her tarafından denizi görür vaziyettedir.' Yapılış tarzı ehil vukufun raporunda tebarüz ettjrdlği gibi İyi işçilik ve temiz malzeme kullanılmak suretiyle İnşa edilmiş ve altında Irat temin eden üç dükkânı bulunmakladır. Muhammen kıymet tamamına «38,600> otuz sekiz bin altı yüz lira olarak tesbit olunmuştur. Açık arttırmaya İştirak edeceklerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nispetindeki pey akçesini peşinen vermeleri veya milli bir bankanın teminat mektubunu İbraz etmeleri şarttır. İpotek sahibi alcaklılarla diğer alâkadarların ve İrtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz vc masrafa dair olan iddialarını evrakı ır.üsbltelerlyle birlikte İlân tarihin -den itibaren on beş gün İçinde satış memurluğuna bildirmeleri lâzımdır Aksi takdirde hakları tapu sicilli İle sabit, olmadıkça satış bcdell-nin paylaştırılmışından hariç kalırlar. Birinci arttırma 13/8/945 gününe rastlıyan pazartesi saat 14 den 16 ya kadar Boğazlçlnde Büyûkdfre-de bulunan! Şarıyer barış yargıçlığı başkâtip ve icra memurluğunda ta-rlfatı kanuniye dairesinde icra edilerek en çok arttırana ihale olunacaktır. Yalnız muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en fazla flüt vermiş olanın taahhüdü baki kalmak şartiyle İkinci arttırması «23/8'945» gününe gelen perşembe saat 14 den 16 ya kadar aynı mahalde icra edilerek
Zonguldak asliye hukua yargıçlığından:
Zonguldak on temmuz mahallesinde 53 sayılı evde oturur ölü Ahmet Ziya karısı Rabla Özkök tarafından, İstanbul Eminönü Alemdar bucağı küçük Ayasofya mahallesi ■•amil şerif - — j-- utulan Hav-
va aleyhinde açılan evl’.'ık kaydının iptali davasının görülen yargılaması sonunda:
Ahmet Ziya ile karısı Havvanın 1340 yılında eski hükümlere göre boşandıkları gerçekleştiğinden işbu boşanma vukuatının nüfus sülüğündeki bunlara alt haneye geç.rilmeslne 29. 8. 945 gün 409 sayı İle i - rar verilmiştir.
Davalı Havvaya bütün tebligat llâ-nen yapılmış olması itlbarih İlâm sureti mahkeme divanhanesine asılmıştır. İşbu Hânın yaymlarrhğı günden İtibaren on beş gün ıçuıae temyiz edilmediği takdirde hücmün kesinleşeceği ilân olunur. (9934'
en çok arttırana ihalei katiyesı icra kılınacaktır. Yirmi senelik tavız bedeli, dcHâliye rüsumu, ihale pulu paraları ve tapu harçları müşteriye aittir.
Müterakim vergi ve ratd borçlan mal sahiplerine aittir. Bu işit alâkalı şartname 25. 7. 945 gününde mahkeme divanhanesine herkesin görebileceği şekilde asılmış bulunacaktır. Üzerine İhalesi icra kılındıktan sonra gayri menkul hakkında 'ruşterinln beyan edeceği bilcümle StmiUarı kabul olunmaz. İhaleden soma bedeli vermeyen» müşteri hakkında icra ve İflâs kanununun gayri menkullerin satılması hakkindaki müddet kantınl-yeleri aynen tatbik olunur. Alâkalıların ve daha fazla malûmat almak İstiycnler in yukarda yaaıu dosya numarasıyla satış memurluğuna müracaat etmeleri lüzumu İlan olunur, (9974)
İstanbul Valiliğinden:
İstanbul Defterdaatağı tarafından Danıştay Dördüncü deavı dairesinin 1/7/942 gün ve 39-5035/K. 39B9 sayı'ı kararının tashihi taleb ile Fındıklı Mollabayın 34 No. Ömer apartmanında Sefer ve İbrahim Etem Kollektif ortaklığı dolayısile Sefer Dııve aleyhine idari dava açılmış. Ödevlinin adresi malûm olmadığı cihetle birinci dava aızuhaü ve ekleri tebliğ edilememiştir.
Keyfiyet Danıştay Dördüncü deavi dairesinin 28 2/945 gün ve 43-2108 sayılı kararına ve hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 inci maddesine dayanılarak tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur 9978 ______________________
Bina vergisi: Haziran, eylül Arazi vergisi: Temmuz, ekim Yol vergisi: (Resmi daire ve nıüessesatta çalışanların yol vergisi. ı Temmuz, ekim Temizlik vergisi ve aydınlatma resmi: Haziran, ekim Kara taşıma araçları resmi: Haziran, ağustos, ekim
Deniz taşıma araçları resmi: Haziran, ekini (sandallardan alınacak resim ağustos ve bir defada).
Yoksul asker ailelerine yardım parası: Haziran, ekim. Levha ve ilân resmi; Ağustos.
Tente, siper ve saçak-resimleri: Ağustos. _ İstanbul Vali ve Belediye Reisliğinden
Bina, Arazi, Yol vergilerile Belediye ve ve resimlerinin Û45 Akçalı yılı taksit şiirleri yukarda gösterilir* 1 -r.
Sayın halka ilân olunur. 10003
TASHİH
21 temmuz 945 günlü gazetemizde çıkan İstanbul sıhhi kuvumlar arttırma ve eksiltme komisyonu U&nııı-da 2000 kilo kesilmemiş gürgen odunu yanlışlıkla kesilmiş giiıgen odunu olarak İntişar etmiştir. (2000 ktlo kesilmemiş gürgen odunu» olarak tos-liılh olunur.
6ÂTILTK f/ÖŞK kelâ caddesinde -—.«»I bahçesi bulunan haricen _ bir ahşap denize fevkalâde . Galata Tii-1 bina yolculuk hasebiyle
1 İetiklAl caddesi ©« kat 1 tcj-( Neşet Şeren.
— Kcıa telefon:) daJresı
FIRSAT — Acelc az kullanılmış bnvan bHk’rti ratıPktır. Galata ' nel sarasında Sesli ha
- Bostancı Vii-2 katta dört elektrik suyu kârgir dahilen manzarası Beyoğlu kr ıı 41571
25 Temmuz 1945
Batı ile 8
AKŞAM

— X
“ REPUBLİC ”. DEMİR .. ,.ı.k
öorularının dün^ra çamda tercih edilmesinin sebebi her türlü sanayi ve İnşaata tatbik i' edilebilmeleridir*
Her hangi dersten ve bUhassa
FRANSIZCADAN ikmale kalmış
Lise v« orta okul talebesini imtihana hazırlamak için Pek iyi derece ile lise mezunu bir bayan mutedil ücretlerle hususi ders vermekledir. Alâkadarların (t. H.) rüzumu İle İstanbul 176 posta kutusu adresine yazı İle müracaatları rica olunur.
Satılık çam kerestesi çam tomruğu ve meşe kömürü
Eğridir Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: Beher M3. Muhammen Lira Kr.
Cinsl
Çam kerestesi
*
Çam tomruk
Parti N(?. Adet M3.
1
a
3
4
I
a
Ds3-
2479 1491
765
663
168
218
OEMİR «e ÇELHCLERİNİN KALİTELERİLE DÜNYACA TANINMIŞ'
REPUBLİC
STEEL COR POR ATlON
ihracat Dairesi .
Chrysler Bulldlnc,. Naw York 17, N. Y. . U. #. A. 'rljr.l adr-ll ; ’■ TÇtlÇAN "
Morkaıl BOra ı Claraland I . Ohla . U. S. a.
rOrkly* mümessili; TEGENSO Ltd. Şİİ. Tacim Genel Sosyatasl Kalırcıoglu Han , İstanbul
Sümerbank Genel Müdürlüğünden
Teknik Mütercim alınacak
3659 sayılı kanunun 10 uncu maddesine tâbi 2 teknik mütercim alınacaktır,
İngilizce teknik tercüme işlerinde çalışmış veya bu lisan üzerine teknik tahsil görmüş olmak lâzımdır, Robert Kollej mühendis kısmı mezunları tercih edilir, İsteklilerin bankamız zat işleri müdürlüğüne 15/8/945 gününe kadar müracaat etmeleri bildirilir.
Dünyanın en saf, temiz ve leziz Memba suyu
Darülfünun Tıp Fakültesi Kimya ve HydroloJİ Osep Cclftyan Ef. tarafından gerek ınembada ve gerek lâ-borntuvarda yapılan tahlil.
Hldromctrl derecesi 3. 110 derecedeki bakiye 159 mlllgr., PH. hamız!-yet derecesi 6,8 klzel derecedeki bakiye 106 mlllgr, membada suyun hararet derecesi 17, kalsiyum karbonat 0300 mlllgr., nitrat ve amonyak yoktur, manganezi sülfat 01212 mlllgr., tur. magnezl sülfat 0212 mtllg. oksijen üzerine hesabedllmlş mevaddı uzvlye miktarı 0,024 mlllgr., so-dlom Bikarbonat 0080 mllgr. Bikarbonat de fer eser halinde. Lltln (b! karbonat şeklinde) mevcuttur.
Suyun hassalan: Rengi şeffaf, tor-Lusuz, kokusuz. 40 derece! hararette bile kokusu yoktur.
Yakacık Şeker Suyu
Bâlâdaki tahlile nazaran suyun lltinll ve hafif kalevi olmasından, mide hazımsızlıklarında, karaciğer ve böbrek, kum ve taşlarında, hâzım, mûdrlr, ve muhalll] gibi tesir edeceği mütehassis profesör Dr. B. Şerafettln tarafından tasdik edilmiştir.
24 saatte 20 ton su temin eden 30 dönüm çam likit, yetişmiş büyük ağaçlar ve meyva ağaçİarile su depolan ve gazinosu ve iki ba-rakasivlç birlikte satılıktır 20 ev kurulabilir bir inşaat şirketine de elverişli bir yerdir.
Müracaat: Bay Paşa Mehmet Era-tay Ankara, flelâr.ik caddesi 70 İstanbul. Beşiktaş Serencebey yokuşu
■BEK l'asfiyc rrj’nde KSS3
SÜNGERCİLİK Türk Anonim Şirketi Tasfiye memurluğundan:
13 ağustos 1945 tarihine raslı-yan pazartesi günü .-aat 15 de şirketimiz olağan üstü genel kurulu Fındıklı Meclisi Mebusaıı caddesi 151 numarada kâin merkezinde toplanacağından hisse darlarımızın asaleten veya vekâleten şahlp oldukları hisselerini toplantı gününden en az bir hafta evvel tasfiye memurluğumuza tevdi ederek mukabilinde duhuliye kartı almaları lüzumu İlân olunur.
Tasfiye memuru Görüşme gündemi!
yirkeb uhdesindeki gayri men-1 tlün tasfiye memurları tara-'”idan açjk arttırınasız olarak
‘-•İması için tasfiye memurlarına münferiden veya müştereken vareket edilmek üzere salâhı w ı • ■■rll inesi.
KIZILAY HEMŞİRE OKULU
Kızılay Hemşire Okulu, Mezun Hemşire olmak İsteyen genç kızlarımıza 3 senelik bir tahsil sağlar Tahsilin pratik kısnu, nezaret altında. Üniversite Kliniklerinde yapılır.
Kabul şartlan şunlardır:
1 — Türk olmak
2 — Orta okul mezunu olmak
3 — Tam sıhhatte olmak
4-16-25 yaş arasında olmak İsteklilerin yazı ile veya şahsan aşağıdaki adrese mtlraçaat etmeleri:
Kızılay Hemşire Okulu Direktörlüğü
Haseki caddesi — Aksaray - İstanbul
—_ ÜSKÜDAR .rc»—»
AMERİKAN KIZ LİSESİ
ÖnL-.ıiizdekl öğretim yılı için yatılı ve yatısız yer kalmamıştır.
Açık Eksiltme ilânı
İstanbul Bayındırlık Müdürlüğünden:
1 — İstanbul liman binasında yapılacak elektrik tesisatı açık eksiltmeya çıkarılmıştır. Keşif bedeli 0495) Hra (—) kuruştur. Eksiltme 31 7. 645 tarihinde salı günü saat 15 de İstanbul bayındırlık müdürlüğünde toplanacak komisyon tarafından yapılacaktır.
2 — Bu işe alt evrak şunlardır: Mukavele, eksiltme, bayındırlık lşleıl, genel, hususi 7e fenni keşif hülâsaslle buna müteferrl diğer evrak dairesinde görülecektir.
3 — Eksiltmeye iştim.: etmek için taliplerin (562) lira (13) kuruşluk
muvakkat teminat yatırdığına dair makbuz ibraz etmesi ve (045) yılında ticaret odasında kaydı bu ıınduğuna dair belgeyi hamil olması, eksiltme gününden tatil günleri hariç (3) gün evvel vilâyet makamına müracaat ederek eksiltme şartnamesindeki kayda göre ehliyet vesikası «iması ve yukarıda 2 İnci maddede yazılan evrakı görüp kabul ettiğine dalı İmzalaması şarttır. (9239)
Muvakkat teminat
I.Ira Kr. Bulunduğu yer
00 Hoyran son deposu 00
00
00
00
00
00
264
173 »1
81
112
148
170.87 „ .. ___ „
istifte mevcut cinsi, mlkdarı, ve muhammen bedeli İle muvakkat teminat
50
50
50
50 07 07
78
2015 1232
650
577
490
647
203
»
Meşe kömürü
1 — Hoy»n Gölken iskelesinde ________,,__________________________________________________
mlkdarları yukarıda yazılı Bademli bölgesi emvalinden olup dört parti halinde mamul keresteler ile iki parti halinde çam tomruğu He ayrıca bir parti halinde meşe kömürü açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır.
2 — Arttırma 30/7/045 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Şarkikaraağaç Orman bölge şefliğindi) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3 — Bu satışa alt şartname ve ölçü listeleri Orman Koruma Müdürlüğünde Eğridir, İstanbul. Denizli, Eskişehir, Burdur. Beyşehir İşletme Müdürlükleriyle İsparta, Yalvaç, Şarkikaraağaç. Konya. Akşehir orman kâtipliklerinde ve Bademli bölge şefliğinde görülebilir.
4 İsteklilerin teminatlarını reyk veznesine yatırarak belli gün ve saatte Komisyonda hazar bulunmaları Hân olunur. (9067)
KARDOL
Bütün sınır buhranlarının en müessir ilâcıdır, Damla ile alınır.
Her Eczanede bulunur
ııı ■rıııııııııııııiitiiiiıuiııııı
llllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIHnHIIlUlllllı
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum idaresi İlânları
Harb okulunun 328 C. neşetlilerinin yıldönümü toplantısı:
328. C. neşetli sınıf arkadaşları subay çıkmışların; otuz dördüncü yıldönümünü kutlamak ve geniş hâtıraları anmak için 26 temmuz 945 cumartesi günü saat (15) de İstanbul Orduevjjıde toplanacaklardır.
YER ARANIYOR
- 300 - 500 metre kare atölyeye elverişli bir yer arıyoruz. Müracaat: Beyoğlu posta kutusu 2121.
DİŞ TABiBı ARANIYOR
Anadolu sahillerinde çalışmak üzere 200 lira maaşlı olr Diş tabibi aranıyor.
Diş dep su Mehmet İbrahim Bf-rkman
80 ton kuru fasulye alınacak
Merkez 9 uncu satın alma komisyonundan-
1 — Yukarıda İsim ve miktarı yazılı malzemenin mübayaası işi kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Malzemenin muhammen bedeli 40000 dra ve muvakkat teminatı 3000 liradır.
3 — Şartnameler 200 kuruş mukabilinde Ankara ve Hayd rpaşa veznelerinden satılmaktadır.
4 — Eksiltme Ankara idare binasında gereç dairesinde toplanan merkez D uncu satın alma komisyonunca 3. 8. »45 cuma günü saat 18.30 da yapılacaktır.
Taliplerin teklifleri İle kanunun tayin ettiği vesikalarını aynı günde nihayet saat 14,30 a kadar adi geçen komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır. (9634)
50000
Türkiye Kızılay Derneği
İstanbul Deposu Direktörlüğünden:
Amerikadan Lilly markalı 10 cc.llk aınbalâjlar İçerisinde 200 ünitelik müddeti taytbltdyesl 1. 8. 1940 tarihine kadar olan Ensülin gelmiştir.
Yeni getirilen bu Ensüllnlerdeu almak Istlye.ılerln yeni postane d-varı Mimar Vedat caddesinde 22 No. da İlâç mağazamıza müracaatları
Birinci sınıf işçi alınacaktır
P. T. T. Fabrikasından :
Sirkecide Salkımsöğütte Fabrikamızda çalıştınlmak üzere tecrübeli ve birinci sınıf ince ve kaba tesviyeci, soğuk demirci, dökümcü ve boyacı alınacaktır.
Yüksek liyakat sahibi olanlara iyi mevki ve dolgun yevmiye verilecektir.
İzahat almak ve kaydolunmak üzere her İş günü fabrika müdürlüğüne müracaat olunması. (9677)
Türk Hava Kurumu Etimesgut Uçak Fabrikasına iki denetçi (Mürakip) alınacak
Etimesgut uçak fabrikamız teknik denetçiliği için aşağıda yazılı vasıfları taşıyan bir Denetçi «Müraklb» ve bir yardımcısı alınacaktır. Denetçiye 000 liraya kadar, denetçi yardımcısına da 400 liraya kadar aylık ücret verilecektir.
A — Memurin kanunundaki şartlan haiz olmak,,
B — Askerlikle İlgisi olmamak,
C — Yüksek tahsil görmüş olmak.
Ç — İşletme ve maliyet muhasebelerine hakkiyle vâkıf olmak,
D — İktisat, ticaret ve maliye bilgileri çok kuvvetli olmak,
E — Yaşı 55 den yukarı olmamak,
(Bu vasıfları taşıyan isteklilerden tayyare veya makine mühendisi olanlar tercih edilecektir.
İstekliler bir dilekçe ve kısa tercümel halle Türk Hava kurumu başkanlığına müracaat etmelidirler. (9989)
Yüksek Ekonomi ve Ticaret okulu Müdürlüğünden:
Okulumuzda açık bulunan kâtip v& hesap memurluklarına Lise ve Ortaokul mezunlarından İmtihanla memur alınacaktır. İsteklilerin bir dilekçe 1le İmtihan günü olan 9.8.945 tarihine kadar okul müdürlüğüne mürecatian, 9983
*
Demiryol Meslek okuluna talebe alınacak Devlet Demiryolları ve Limanları işletme genel müdürlüğünden: Devlet Demlryoilanrun muhtelif şubelerine memur yetiştirmek üzere Ankara'daki Demiryolu ^Meslek Okuluna müsabaka İle talebe alınacaktır; Okul parasız ve yatılıdır.
A) Kayıt ve kabul şartları.
1 — Türk olmak,
2 — Ortaokul mezunu olmak,
3 — Okumağa ara vermemiş bulunmak,
4 — 15 yâşmdan ltüçük. 18 yaşından büyük olmamak,
5 — En az 1,56 boyda olmak,
6 — İdarece yaptırılacak muayenelerde sağlamlığı anlaşılmak, Bi Müsabaka imtihanları (Türkçe, Geometri. Cebir ve Fl2tkten)
pılacaktır.
C) Müsabaka İmtihanlarının yapılacağı yerler ve tarihler:
1 — Ankara, Haydarpaşa. Eskişehir. Balıkesir, Afyonkarahisar, _ mir. Kayseri, Adana. Malatya, Erzurum. Sivas İşletme Müdürlüklerinde 15/AğustûS/1945 tarihinde yapılacaktır.
D) Kayıt ve kabul muamelesine İşletme Müdürlüklerinde lö/Tem-nıuz/1945 pazartesi günü başlanacak ve 11/Ağustos/ cumartesi günü son verilecektir,
Fazla tafsilât almak İsteyenler yukarıda yazılı işletme Müdürlhklerl-no müracaat edebilirler (ÖO58>
Devlet Deniz Yollan ve Limanları işletme JJrnum Müdürlüğü ilânları


ya-
İı-
Hastanemizde açık bulunan Baş Hemşirelikler ile Dahiliye ve Hariciye Hemşireliklerine münasipleri alınacaktır.
İsteklilerin gereken belgelerle Galata Rıhtım üzerindeki hastane Baş Tebipliğlmize her gün (11 - 12 ve 14 . 15) saatlerinde müracaatları ilân olunur. (9682)
Kastamonu Göl köy enstitüsü müdürlüğünden:
Mite tan
Flatı
Lr. Kr.
İlk teminatı Lr. Kr.
10000 kilo
8000 > 10000 » 12000 >
5000 » 100000 adet
5000 kilo 10000 » 10000 > 1000000 >
00 1
0
1
2
25
00
00
00
00
00
50
50
00
00
eğitmen kursunun 1045 akçalı
431
810
375 1170
750
375
637 4687 4500 3750
Kuru fasulya
Tosya pirinci Çankırı bulguru Sığır eti
Koyun eti (kavurmalık
Taze yumurta
Sabun
Sızdırılmış sadeyağ Sızdırılmamış sadeyağ
Odun
1 — Kastamonu Göl köy enstitüsü
yılı İhtiyacı olan cins ve mlktarlarlle flat ve muvakkat teminatları yazılı erzakın kapalı zarf suretile 6/VH/1945 tarihinde yapılan eksiltmesine talip çıkmadığından 6/VII/945 tarihinden İtibaren bir ay zarfında pazarlıkla alınacaklar. Taliplerin teminatlarını yatırarak 6/VHI/I045 tarihine kadar her gün Kastamonu milli eğitim müdürlüğüne müracaatları İlân olunur.
(9691)
1
6
6
ve
inşaat eksiltme ilânı
Toprak mahsulleri ofisi genel müdürlüğünden:
1 — Tahmin edilen keşif bedeli 17798 Ura 25 kuruş olan Balıkeslrde yaptıracağımız alım binasının İnşaatı birim flatlan esası üzerinden kapak zarfla eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme Ankarada toprak mahsulleri ofisi genel müdürlüğü binasındaki eksiltme komisyonunda 30. 7. 945 günü saat 15,30 da yapılacaktır.
3 — İğreti güven akçesi 1350 liradır.
4 — Bu İnşaatın proje birim flatlan cetveli.- eksiltme şartnamesi va mukavele tipi 10 lira bedel mukabilinde genel müdürlük malzeme müdürlüğünden alınabilir.
5 — Eksiltmeye girmek İştiyenierln 27. 7. 045 günü akşamına kadar evvelce bu kıymetlerde bina İşleri yaptıklarına dair vesllcaJarile birlikte genel müdürlüğe müracaat ederek ou İşi yapabileceklerine dair bir ehliyet vesikası almaları lâzımdır.
5 — Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar genel müdürlük eksiltme komisyonuna makbuz mukabilinde tevdi edilmeli veya posta İle gönderildiği takdirde komisyonun eline bu saatten evvel geçmiş bulunmalıdır. (9927)
Caddebostan AYTEN Gazinosu
Yarınki Perşembe Akşamı
TAPIYA KOLMAN:ın
Gala gecesinin devamı olarak RAKEL SEVİLLA — Bayan ŞERİFE Dua TOMRUK — DOROTHrnin Jştirakile BORİNÇUEN Oeceslnl takdim edecektir.
Dans — Atrakşyon — Caz ■^“■“■"■-Bugün saat 4 te ÇOCUK MATİNESİ
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından
Fakültemiz Umumi Kimya Enstitüsüne asistan alınacaktır, îsteklileıin Dekanlığa müracaat-lan, «10000»